Beko WSA 24000 Technical data

Beko WSA 24000 Technical data
WSA 24000
GB
Instruction for use
PL
Instrukcja obsługi
CZ
Pokyny pro používání
HU
Használati útmutató
SK
Návod na použitie
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by
the manufacturer.
Do not destroy the refrigerating circuit.
Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.
UWAGA!
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych
warunkach) środek chłodniczy R600, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:
Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.
W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane
przez producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
Wewnątrz komory przechowywania żywności nie należy używać żadnych innych urządzeń elektrycznych niż
ewentualnie zalecanych przez producenta.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
Nelikvidujte chladicí okruh.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő
hűtőberendzés normális működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat:
Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül!
Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét!
Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat!
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo
R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
Neporušujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
GB
Index
Advice for the recycling of your old refrigerating appliance /2
Packing recycling /2
Transport instructions /2
Installation /3
Mains connection /3
Starting the appliance /3
Temperature adjustment /4
Appliance description /4
Replacing the interior lamp /4
Repositioning the door /4
The appliance defrosting /4
Cleaning and care /4-5
Trouble - shooting guide /5
Technical data /6
PL
Spis treści
Porady jak zutylizować twoją starą lodówkę /8
Utylizacja opakowania /8
Transport urządzenia /8
Bezpieczeństwo i porady /8
Instalacja /9
Podłączenie do sieci elektrycznej /9
Uruchomienie urządzenia /9
Ustawianie temperatury /10
Opis urządzenia /10
Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego /10
Przekładanie drzwi /10
Rozmrażanie urządzenia /10
Czyszczenie i konserwacja /10
Możliwe usterki /11
Dane techniczne /12
CZ
Index
Rady pro recyklaci vaší staré chladničky /14
Recyklace obalu /14
Pokyny pro transport /14
Bezpečnostní opatření a obecné rady /14
Instalace /15
Zapojení do sítě /15
Zapnutí spotřebiče /15
Nastavení teploty /16
Popis spotřebiče /16
Výměna vnitřní lampy /16
Výměna dvířek /16
Odmražení spotřebiče /16
Čištění a péče /16
Návod na odstraňování potíží /17
Technická data /18
SK
Index
Poučenie o recyklácii vašej starej chladničky /20
Recyklačný obal /20
Inštrukcie o preprave /20
Bezpečnostné opatrenia a základné rady /20
Inštalácia /21
Sieťové pripojenie /21
Spustenie spotrebiča /21
Regulácia teploty /22
Popis spotrebiča /22
Výmena interiérovej lampy /22
Premiestňovanie dverí /22
Používanie odmrazovania /22
Čistenie a údržba /22
Poradca hľadania chýb /23
Technické údaje /24
HU
Tárgymutató
Tanácsok régi fagyasztójának újrahasznosításához /26
Csomagolás újrahasznosítás /26
Szállítási utasítások /26
Biztonsági intézkedések és általános információk /26
Beüzemelés /27
Fő csatlakozás /27
Készülék beindítása /27
Hőmérséklet beállítása /28
Készülék leírás /28
Belső lámpa cseréje /28
Ajtó áthelyezése /28
Készülék leolvasztása /28
Tisztítás és védelem /28
Zavarelhárítási útmutató /29
Technikai adat /30
Item 1
Item 2
Item 3
Item 5
Item 4
Item 6
Item 7
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of
service.
The show windows are appliances for the cooling of
beverages and for preserving the fresh food.
They are proveded with transparent door made of
safety glass.
It has a new and attractive design and it's
manufactured according to the international rules,
which guarantee you the working and safety
capacities.
To use your show-window refrigerator in the best
conditions, please read carefully these usage
instructions.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1
GB
Instruction for use
Warning !
This appliance should be used only for the
purpose for which it was manufactured, in
adequate spaces, kept away from the rain,
humidity or other atmospheric factors.
Advice for the recycling of
your old refrigerating appliance
If the new show-window refrigerator replaces
an older one, you should comply with some
things.
The old appliances aren't valueless wastes.
Their removal according to ambient
environment allows the recovering of some
important raw materials.
How you can do the old appliance to be
disposed:
- disconnect the unit from the power supply,
- remove the supply cable (cut off),
- remove the possible locks on the door in
order to avoid the children to be blocked
inside when playing and their life to be in
danger.
The refrigerators and freezers contain
insulating materials and refrigerating agents
that require an adequate recycling.
Transport instructions
The appliance must be transported only in
vertical position. The packing must be intact
during the transport. Before plugging in the
appliance, let it rest at least 12 hours.
If these instructions are not complied with, can
result in the motorcompressor failurem and
the appliance could be took out from the
guarantee.
Safety measures and general advice
If you observed any failure please do not put
the appliance into operation.
Do not leave the dors open more than it is
necessary to take out and to put inside the
food.
Do not keep inside prducts containing
flammable or explosive gases.
Do not let the children play or hide in the
appliance.
Before any cleaning operation, unplug the
appliance.
To unlug the appliance, pull the plug, not
the cable!
Do not climb on the appliance, do not lean
on the door, shelves.
Don't use the appliance near the heaters,
cooking machines or other heat sources.
In order to prevent any possibility of damage
or acident, do not put on the appliance (top)
any instable objects containing liiquids or fire
sources (flower vases, flower pots, candles,
lamps, etc.
Do not leave the food in the appliance if it is
not working.
Packing recycling
Warning !
- Don't let the children play with the packing
or with some parts of it. There is the risk of
suffocation with pieces of the folded
cardboard and plastic sheet.
- In order to be received in good conditions,
the appliance was protected with an adequate
packing. All materials of the wrap are
according to the environment and they can be
recycled. Please help us to recycle the
packing in accordance with the environment !
Important !
Read carefully and entirely all these
instructions before the starting up of the
appliance. These instructions contain
important information regarding to the
installation, using and maintenance of the
appliance.
The manufacturer will not be responsible if
these instructions are not accordingly
complied with the manual. Keep this manual
into a safe place in order to easy consult it if
necessary. Furthermore, it could be useful for
another user.
2
GB
Instruction for use
It is not recommended to stop the appliance
if you will not use it for a few days. If you don't
use it for a longer period, please proceed as
follows:
- unplug the appliance;
- empty the refrigerator and the freezer;
- defrost and clean the appliance;
- let the doors open in order to avoid the
unpleasant odors.
The supply cord can be replaced only by an
authorised person.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Any “suspended” furniture will be assembled
at a minimum distance of 10 cm above the
appliance. The same distance will be also
provided in case of a niche or another
construction element.
The appliance is not made to be built in the
furniture.
Please assemble the accessories.
Mains connection
Your appliance is designed to work at a
mono-phase voltage of 220-240V, 50Hz.
Before connecting the appliance to the
mains, be sure that the mains parameters of
your house (voltage, current type, and
frequency) are according to the working
parameters of the appliance.
The information concerning the supply
tension and absorbed power are given in the
marking label, placed inside on the side,
which can be seen after drawing the crisper.
The electric installation must be done
according to the law requirements.
The manufacturer is not responsible for the
eventual problems occurred to persons,
animals or property due to the nonobservance of the above-mentioned
conditions.
The apliance has a supply cable and a plug
(European type, marked 10/16A), with double
earthing. If the plug is not the same type as
the socket, ask a specialised electrician to
change it.
Do not use adaptors.
Installation
The appliance is designed to operate in class
4H2 according to SR EN ISO 23953-2
ambient temperature 300C!10; relative
humidity 55%!5% - which should be kept
relatively constant. Assembly the appliance
far from any heat source. Placing the
appliance in a warm room, exposing it directly
to sunshine or placing it near a heat source
(heaters, cookers, ovens) results in energy
consumption increase and reduce the life of
the appliance.
Please observe the following minimal
distances:
- 100 cm from the cookers with coal or petrol;
- 150 cm from the electric and/or gas cookers
Provide free air circulation around the
appliance, by observing the distances
mentioned in the drawings (Items 2&3).
Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Place the appliance in a dry and well
ventilated place, perfectly even, adjusting the
front feet if necessary (Item 4).
Starting the appliance
Before starting the appliance, clean the inside
of the appliance. (See “Cleaning and care”).
After doing this, connect the appliance to the
mains. Adjust the thermostat buttons on an
average position.
For inside lighting, ajust button of the
signalling block on medium position .
Leave the appliance operate abt. 2 hours
without placing inside any beverages or food
inside.
3
GB
Instruction for use
Temperature adjustment
The appliance defrosting
The internal temperature could be adjusted by
means of the button from the thermostat.
The temperatures obtained inside the
appliance could oscillate depending on the
usage conditions: location, environmental
temperature, doors opening frequency, foods
quantity. Position of thermostat button will
change depending on these conditions.
Generally, for an environmental temperature
of 300C, thermostat button will be settled on a
medium position. This position can be
adjusted subsequently towards plus or minus
according to the user's wish
The thermostat (placed in the rear side of the
appliance, in the ventilation grill) also assures
the automatic defrost of the refrigerator.
During the defrost period the temperature
inside the refrigerator could reach up to
+120C, but it decreases up to 2-30C.
Avoid some positions of thermostat button
that could involve a continuously running of
the appliance.
The defrosting is fully automatic and takes
place at pre-set periods. It is not necessary
any intervention from you.
The resulted water is collected in a drip pan
located on the compressor. The water
evaporates there because of the heat issued
during its working (Item 5).
Important !
Keep clean the collector and draining hose for
the water flow resulted after defrosting. To do
so, use the supplied trench part. Check the
hose to be permanently with the end inside
the drip tray on the compressor in order to
prevent the water flow above the electric
wiring or on the floor (Item 6).
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, househould
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the intreior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box and lamp box.
6. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
slides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
7. Check door seals regularly to ensure they
are clean and free from food particles.
8. Never :
- Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
- Subject it to high temperatures in any way,
- Scour, rub etc., with abrasive material.
Never use gasoline or similar materials for
cleaning purposes.
Appliance description
(Item 1)
1 - Lamp switch
2 - Lamp box - inside lighting
3 - Fan
4 - Grids
5 - Water collector
6 - Door support roller
7 - Adjustable foot
Replacing the interior lamp
Unplug the appliance, take aut the lamp and
replace it another and assemble.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 7).
4
GB
Instruction for use
9. Clean the outside part of the refrigerating
circuit (compressor, condenser, connection,
tubes) by a soft brush or by the vacuumcleaner. During this operation, please take
care not to distort the tubes or to remove the
cables.
10. When you finish the cleaning arrange the
accessories at their place and connect the
appliance to the mains.
The inside lighting does not work when the
compressor is running
The lamp is blown. Unplug the appliance,
take out the lamp and replace it with another
and assemble.
The switch is on off position or aut of order.
The switch is not acted.
The appliance is too noisy
The appliance was not installed properly.
The back pipes are touching or vibrating.
There is a contact between the bottles or
other vessels inside.
There is water on the inside of the cabinet
linear.
The water drainage channel is clogged.
Trouble-shooting guide
Appliance does not work
There is an energy cut-off.
The plug of the supply cord is not well
inserted in the socket.
The fuse is blown.
The thermostats is on position Stop (O).
The appliance does not cool
There was an energy cut-off for a longer
period of time.
Fresh food was introduced to be frozen.
The appliance was not placed correctly.
The appliance is too near of a heat source.
The thermostat button is not on the correct
position.
Ambient temperature is too high.
If you followed the above-mentioned
information and did not succeed to find the
failure, please contact the Service.
Warning!
Do not attempt at any time to repair the
appliance or its electric components yourself.
Any repair done by an unskilled person is
dangerous for the user and can lead to
warranty loss.
5
GB
Instruction for use
Technical data
Brand
Appliance type
SHOW-WINDOW
REFRIGERATOR
Total gross volume (l.)
240
Total usable volume (l.)
230
2
Nominal surface for food disposition (dm )
101
Exposune opening (dm2)
45
Dimensions (at assembly) HxLxA (mm)
1344 x 540 x 600
Dimensions (during operation) HxLxA (mm)
1344 x 800 x 1070
Weight (kg)
52
Ambient class-temperature
4H2
0
Ambient temperature ( C)
+30
Inside temperatures (0C)
-1…+10
Power consumption (kWh/24h)
2.00
Noise [dB(A) re 1 pW]
45
Ecological refrigerating agent R600a
PRODUCT NUMBER
MODEL
SHOW-WINDOW REFRIGERATOR
TOTAL GROSS/USABLE VOLUME
REFRIGERANT R600a
BLOWING AGENT C5 H10
COMPRESSOR
220-240 V ~ 50 Hz
7504520009
WSA 24000
Class 4H2
240/230 l
0,028 kg
190 W/1,00 A
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negatyve consequences for the
environment and humann health, which could otherwise be otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling
of this product, please contact your local city office, you household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
6
PL
Instrukcja obsługi
Gratulujemy Państwu wyboru naszego produktu, który
z pewnością dobrze będzie Państwu służył przez
wiele lat.
Lodówka z witryną przeznaczona jest do chłodzenia
napojów i przechowywania świeżego pożywienia.
wykonane ze
Przeźroczyste drzwi zostały
sprawdzonego, bezpiecznego szkła.
Jest to nowa i bardzo atrakcyjna konstrukcja,
wyprodukowana zgodnie z międzynarodowymi
normami, która gwarantuje niezawodną pracę i
bezpieczne przechowywanie.
Aby zapewnić twojej lodówce z witryną najlepsze
warunki pracy, przeczytaj uważnie tę instrukcję
obsługi.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami
powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
7
PL
Instrukcja obsługi
Uwaga !
Urządzenie może być używane tylko zgodnie
z przeznaczeniem, np. do przechowywania
pożywienia. Nie zalecamy używania
urządzenia w nieogrzewanych
pomieszczeniach takich jak np. garaż,
przybudówka, szopa czy na zewnątrz. Patrz
“ustawienie urządzenia”.
Porady jak zutylizować Twoją starą
lodówkę
Jeśli twoja lodówka z oknem ma zastąpić
starą powinieneś zastosować się do kilku
zaleceń:
Twoja stara lodówka nie jest
bezwartościowym odpadem. Usunięcie jej z
uwzględnieniem otaczającego nas środowiska
pozwoli na odzyskanie niektórych materiałów.
Jak zrobić, by stara lodówka jeszcze się do
czegoś przydała?
- odłącz urządzenie od sieci elektrycznej
- usuń kabel elektryczny (obetnij go)
- usuń lub zniszcz zatrzaski i zamki. W ten
sposób zapobiegniesz możliwości
zatrzaśnięcia się w środku bawiących się
dzieci. Gdyby tak się stało, mogłoby to
zagrażać ich życiu.
Transport urządzenia
Urządzenie może być transportowane tylko w
pozycji pionowej. Opakowanie w czasie
transportu powinno pozostać w stanie
nienaruszonym. Zanim lodówkę podłączysz
do prądu pozostaw ją, na co najmniej 12
godzin w pomieszczeniu, w którym
zamierzasz jej używać.
Bezpieczeństwo i porady
Jeśli te warunki nie zostaną spełnione,
kompresor może nie zadziałać, a lodówka
utraci gwarancję.
• jeśli zauważysz usterkę nie podłączaj
urządzenia
• nie zostawiaj otwartych drzwi dłużej niż jest
to absolutnie niezbędne
• nie przechowuj w lodówce wybuchowych ani
łatwopalnych gazów
• nie pozwalaj dzieciom bawić się lodówką
• każdorazowo, przed czyszczeniem
urządzenia odłącz je od sieci
Lodówki i zamrażarki używają czynnika
chłodzącego, co wymaga specjalnych metod
recyklingu.
Utylizacja opakowania
UWAGA !
- Nie pozwalaj bawić się dzieciom
opakowaniem ani żadnymi jego elementami.
Istnieje ryzyko pokaleczenia się o tekturę i
części plastykowe.
- Aby urządzenie przetransportować w
dobrym stanie zaprojektowano specjalne
opakowanie. Wszystkie elementy, w które
opakowano urządzenie nadają się do
recyklingu. Bardzo prosimy o pomoc w
odzyskiwaniu tych materiałów, po to by nie
cierpiało na tym nasze środowisko.
Aby odłączyć lodówkę od sieci, ciągnij za
wtyczkę a nie za kabel!
• nie wchodź na lodówkę, nie wieszaj się na
drzwiach ani półkach
• nie używaj lodówki obok grzejników,
kuchenek ani żadnych innych źródeł ciepła
• z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzeń
lub wypadków nie stawiaj na lodówce
żadnych chwiejnych przedmiotów z płynami
lub przedmiotami łatwopalnymi (np. wazon z
kwiatami, doniczki, świece, lampy itp.)
• nie zostawiaj jedzenia w lodówce, gdy
urządzenie nie pracuje
• nie zalecamy wyłączania lodówki, jeśli nie
będziesz jej używał przez kilka dni. Jeśli nie
będziesz używał jej przez dłuższy okres czasu
postępuj następująco:
Ważne !
Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją
obsługi. Zawiera ona bardzo ważne
informacje jak używać twojego nowego
urządzenia. Jeśli instrukcja nie będzie
przestrzegana, możesz stracić prawo do
naprawy gwarancyjnej. Prosimy zachowaj tę
instrukcję w bezpiecznym miejscu, tak byś
zawsze mógł do niej zajrzeć, a gdy będziesz
sprzedawał urządzenie przekaż ją
następnemu nabywcy.
8
PL
Instrukcja obsługi
- odłącz urządzenie od sieci
- opróżnij lodówkę i zamrażalnik
- rozmroź i wyczyść lodówkę
- pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
• dołączony przewód może być wymieniony
tylko przez autoryzowany serwis.
• W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa,
musi go wymienić producent, jego agent
serwisowy lub podobnie wykwalifikowany
personel.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Twoje urządzenie zostało przygotowane do
pracy z prądem jednofazowym, o napięciu
220-240V i częstotliwości 50Hz.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu,
upewnij się, że parametry instalacji
elektrycznej (napięcie, typ i częstotliwość) w
twoim domu odpowiadają parametrom pracy
urządzenia.
• informacje dotyczące parametrów zasilania
umieszczone są na tabliczce znamionowej
umieszczonej w środku urządzenia. Aby je
odczytać należy wysunąć pojemnik na owoce
i warzywa.
• Instalacja elektryczna musi odpowiadać
regulacjom prawnym.
• Producent nie odpowiada za ewentualne
szkody na ludziach, zwierzętach lub
przedmiotach, powstałe w wyniku
niedopełnienia podanych w tej instrukcji
warunków.
• Urządzenie zostało wyposażone w kabel
zasilający z wtyczką (typ europejski, o
symbolu 10/16A), z podwójnym uziemieniem.
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, poproś
wykwalifikowanego elektryka o wymianę.
• Nie używaj złącz pośrednich, przedłużaczy
ani rozgałęziaczy.
Instalacja
• Urządzenie zaprojektowano zgodnie z klasą
4H2 (odpowiadającą normie SR EN ISO
23953-2) do pracy w temperaturze otoczenia
30°C – 1°C, odpowiednio wilgotno ść
powietrza 55% – 5%, która powinna być
utrzymywana na stałym poziomie. Urządzenie
należy ustawić z dala od źródeł ciepła.
Umieszczenie lodówki w gorącym
pomieszczeniu, wystawienie jej na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub ustawienie w pobliżu źródeł ciepła (np.
grzejników, kuchenek, piekarników, itp.) może
spowodować wzrost zużycia energii i
znacząco skrócić żywotność urządzenia.
• Ustawiając lodówkę przestrzegaj
minimalnych odległości:
- 100 cm od kuchenek na węgiel lub olej;
- 150 cm od kuchenek elektrycznych i
gazowych.
Zapewnij swobodną cyrkulację powietrza
wokół urządzenia, zachowując odległości
wskazane na rysunku (Rys. 2). Zamontuj kołki
dystansowe z tyłu lodówki, aby zapewnić
minimalny odstęp między urządzeniem a
ścianą (Rys. 3.).
• Ustaw lodówkę w suchym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. W
prawidłowym ustawieniu urządzenia pomogą
regulowane przednie nóżki (Rys. 4.).
• Wszelkie wiszące szafki powinny znajdować
się minimum 10 cm nad lodówką. Ta sama
odległość powinna być zachowana między w
przypadku ustawienia lodówki we wnęce.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do
zabudowy.
• Umieść wszystkie akcesoria.
Uruchamianie urządzenia
Zanim uruchomisz lodówkę, umyj ją w środku
(patrz "czyszczenie i konserwacja").
Po wykonaniu tej czynności podłącz lodówkę
do prądu. Ustaw termostat w pozycji
pośredniej. Aby uruchomić oświetlenie na
ustaw przełącznik na panelu sygnalizacyjnym
w pozycji środkowej.
Pozostaw pracujące urządzenie na około 2
godziny bez wkładania do środka żadnych
napojów ani jedzenia.
9
PL
Instrukcja obsługi
Rozmrożona woda ścieka do pojemnika
umieszczonego na kompresorze. Następnie
woda odparowuje z uwagi na ciepło
wydobywające się z pracującego kompresora
(Rys. 5.).
Ustawianie temperatury
Temperatura wewnątrz lodówki może być
ustawiana za pomocą głównego regulatora na
termostacie. Temperatury wewnątrz lodówki
uzależniona jest od wielu czynników
zewnętrznych takich jak: usytuowanie,
temperatura na zewnątrz, częstotliwość
otwierania drzwi, rodzaju umieszczonych
wewnątrz produktów. Pozycja regulatora
termostatu, będzie się zmieniała w zależności
od tych warunków. Generalnie, dla
temperatury zewnętrznej 30°C regulator
będzie ustawiony na pozycję środkową. Ta
pozycja później może być zmieniona na plus
lub minus w zależności od potrzeb
użytkownika.
Termostat (umieszczony z tyłu urządzenia)
również czuwa nad automatycznym
rozmrażaniem lodówki. W czasie rozmrażania
temperatura wewnątrz lodówki może osiągnąć
12°C, ale zostanie zredukowana do 2-3°C.
Ważne!
Utrzymuj w czystości kanaliki odpływowe, aby
woda w czasie rozmrażania miała swobodny
odpływ. Sprawdź czy rurka odpływowa jest
szczelnie połączona z pojemnikiem na
kompresorze. Zapobiegnie to ściekaniu wody
ponad przewodami elektrycznymi na podłogę
(Rys. 6.).
Czyszczenie i konserwacja
1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem
odłączyć urządzenie wyciągając wtyczkę z
gniazdka, lub wyłączyć bezpiecznik.
2. Do czyszczenia lodówki nigdy nie używaj
ostrych narzędzi, substancji ścierających,
mydła, detergentów ani wosków.
3. Do mycia z zewnątrz, użyj ciepłej wody a
następnie wytrzyj do sucha.
4. Wnętrze lodówki przetrzyj wilgotną i
wyciśniętą ściereczką. Użyj wody z dodatkiem
sody oczyszczonej (łyżeczka sody na ok. pół
litra wody). Następnie wytrzyj lodówkę do
sucha.
5. Uważaj, aby woda nie dostała się do
urządzenia sterującego temperaturą ani do
lampki.
6. Aby zabezpieczyć lakier na częściach
metalowych lodówki (np. zewnętrzne
elementy drzwi, prowadnice) zalecamy
czyszczenie ich pastą silikonową.
7. Regularnie sprawdzaj uszczelkę na
drzwiach. Powinna być zawsze czysta.
8. Nigdy:
- Nie czyść lodówki nieodpowiednimi
środkami, np. ropą lub środkami
ropopochodnymi.
- W żaden sposób nie narażaj urządzenia na
wysoką temperaturę.
- Nie szoruj, nie trzyj lodówki materiałami
ściernymi.
Nigdy do czyszczenia nie używaj benzyny
ani żadnych materiałów pochodnych.
Opis urządzenia
(Rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przełącznik światła
Lampa - oświetlenie wewnętrzne
Wentylator
Półki
Pojemnik na ściekającą wodę
Ogranicznik do drzwi
Regulowane nóżki
Wymiana żarówki oświetlenia
wewnętrznego
Odłącz urządzenie od sieci, wyjmij żarówkę i
wymień na nową. Ponownie zamontuj lampę.
Zmiana stron otwierania drzwi
Postępuj w kolejności pokazanej na Rys. 7.
Rozmrażanie lodówki
Rozmrażanie lodówki jest w pełni
zautomatyzowane i nie wymaga żadnej
interwencji z twojej strony.
10
PL
Instrukcja obsługi
9. Zewnętrzne części układu chłodzenia
(kompresor, kondensator, połączenia, rurki)
należy czyścić miękkim pędzelkiem lub
odkurzaczem. Podczas tych czynności należy
zwracać uwagę, aby nie powykrzywiać rurek,
ani nie powyrywać przewodów.
10. Gdy skończysz czyszczenie powkładaj
akcesoria na swoje miejsce i podłącz lodówkę
do prądu.
Oświetlenie wewnątrz nie działa, gdy
pracuje kompresor
• Żarówka jest przepalona. Odłącz urządzenie
od prądu, wyjmij lampę i wymień żarówkę.
Następnie zamontuj lampę i podłącz
urządzenie do prądu.
• Światło jest wyłączone. Sprawdź czy
przełącznik jest we właściwym położeniu.
Urządzenie działa zbyt głośno
• Urządzenie zostało niewłaściwie ustawione.
• Rurki na tylnej ścianie dotykają się lub
drgają.
• Hałasują źle rozmieszczone butelki lub inne
naczynia wewnątrz urządzenia.
Możliwe usterki
Urządzenie nie działa
• Odłączone jest zasilanie.
• Wtyczka przewodu zasilającego jest
niedokładnie włożona do gniazdka.
• Wyłączyły się bezpieczniki.
• Termostat jest w pozycji Stop (0).
Pojawiła się woda wewnątrz lodówki
• Zapchany jest kanał odpływowy.
Jeśli postępowałeś zgodnie z niniejszą
instrukcją i nie udało się zlikwidować usterki
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Urządzenie nie chłodzi
• Zasilanie było odłączone na dłuższy czas.
• Świeże produkty wprowadzono do
zamrożenia.
• Lodówka nie została dobrze ustawiona.
• Urządzenie stoi zbyt blisko źródła ciepła.
• Termostat jest źle ustawiony.
• Temperatura na zewnątrz jest zbyt wysoka.
Uwaga!
Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać
urządzenia ani jego elektrycznych elementów.
Wszelkie tego typu naprawy przez osoby
niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne
dla użytkowników i prowadzą do utraty
gwarancji.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego
kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
11
PL
Instrukcja obsługi
Dane techniczne
Marka
Typ urządzenia
LODÓWKA Z WITRYNĄ
Pojemność całkowita (l.)
240
Pojemność użytkowa (l.)
230
101
Nominalna powierzchnia do rozmieszczenia produktów
(dm2)
Powierzchnia witryny (dm2)
45
Wymiary (po zmontowaniu) wys. x głęb. x szer. (mm)
1344 x 540 x 600
Wymiary (w czasie pracy) wys. x głęb. x szer. (mm)
1344 x 800 x 1070
Klasa temperatury otoczenia
4H2
Temperatura zewnętrzna (0C)
+ 30
Temperatura wewnętrzna (0C)
-1…+10
Zużycie energii (kWh/24h)
2.00
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW]
45
Waga (kg)
50
Ekologiczny czynnik chłodzący R600a
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz
z Polskimi Normami Krajowymi
- LVD 2006/95/EC z 12/12/2006 (Niskie napięcie)
- EMC 89/336/CEE z 03/05/89 (Kompatybilność elektromagnetyczna) z
późniejszymi zmianami
Tabliczki znamionowe
NUMER PRODUKTU
MODEL
LODÓWKA Z WITRYNĄ
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
KOMPRESOR 230 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
7504520009
WSA 24000
Klasa 4H2
240/230 l.
0,028 kg
190 W/1,00 A
12
CZ
Pokyny pro používání
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče
který je určen pro mnoho let služby.
Prosklené vitríny jsou spotřebiče na chlazení nápojů a
uchování čerstvých potravin.
Jsou vybaveny průhlednými dvířky z bezpečnostního
skla
Má nový a atraktivní design a je vyroben podle
mezinárodních pravidel, která vám zaručují provozní
a bezpečnostní kapacitu.
Pro používání skříňové chladničky v nejlepších
podmínkách si prosím pozorně přečtěte návod
k používání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální
způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby mohou spotřebič
používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud je
zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
13
CZ
Pokyny pro používání
Upozornění!
Tento spotřebič by měl být používán jen pro
účel, pro nějž byl vyroben, na adekvátních
místech, udržován mimo déšť, vlhkost či jiné
atmosférické faktory.
Rady pro recyklaci vaší staré
chladničky
Pokud novou skříňovou chladničku pořizujete
za starou, měli byste splnit určité věci.
Staré spotřebiče nejsou bezcenný odpad.
Jejich odstranění v souladu s životním
prostředím umožňuje izolaci některých
důležitých surovin.
Jak můžete zajistit likvidaci starého
spotřebiče:
- odpojte jednotku ze sítě.
- oddělte napájecí kabel (odříznutím),
- odstraňte možné zámky na dvířkách, aby se
uvnitř nemohly zamknout děti při hře a
nedošlo k ohrožení jejich života.
Chladničky a mrazničky obsahují izolační
materiály a chladicí činidla, jež vyžadují
adekvátní recyklaci.
Pokyny pro transport
Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé pozici.
Obaly musí během transportu zůstat
nedotčeny. Než přístroj zapojíte do sítě,
nechte jej nejméně 12 hodin stát.
Pokud tyto pokyny nedodržíte, může dojít
k závadě motorkompresoru a přístroj může
být vyjmut ze záruky.
Bezpečnostní opatření a obecné
rady
Pokud jste si povšimli jakékoli závady,
nezapínejte spotřebič.
Nenechávejte dvířka otevřená přes dobu
nezbytně nutnou.
Neskladujte uvnitř výrobky obsahující
vznětlivé či výbušné plyny.
Nedovolte dětem hrát si či schovávat se
v spotřebiči.
Před jakýmkoli čištěním odpojte přístroj ze
sítě.
Při odpojování přístroje ze sítě tahejte za
zásuvku, nikoli za kabel!
Nevystupujte na spotřebič, neopírejte se o
dvířka, o police.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti radiátorů,
sporáků či jiných zdrojů tepla.
Abyste předešli jakékoli možnosti poškození
či nehody, nestavte na přístroj (vršek) žádné
nestabilní předměty obsahující kapaliny či
zdroje ohně (Vázy s květinami, květináče,
svíčky, lampy atd.
Nenechávejte potraviny v přístroji, pokud
není v provozu.
Recyklace obalu
Upozornění!
Nedovolte dětem, aby si hrály s obaly či jejich
částmi. Hrozí riziko udušení kusy složeného
kartonu a plastů.
- Spotřebič je chráněn adekvátním obalem
tak, aby bylo zaručeno dodání v dobrém
stavu. Veškeré obalové materiály jsou v
souladu s životním prostředím a lze je
recyklovat. Pomozte nám prosím recyklovat
obaly v souladu s životním prostředím!
Důležité upozornění!
Pozorně si přečtěte všechny tyto pokyny, než
spotřebič spustíte. Tyto pokyny obsahují
důležité informace týkající se instalace,
používání a údržby spotřebiče.
Výrobce nelze činit zodpovědným, pokud tyto
pokyny nejsou náležitě v souladu s příručkou.
Uchovejte tuto příručku na bezpečném místě
pro případ nutné další konzultace.
Mohla by navíc být užitečná jinému
uživateli.
14
CZ
Pokyny pro používání
Nedoporučuje se spotřebič vypínat, pokud
jej nebudete pár dní používat. Pokud jej
nepoužíváte delší období, postupujte podle
následujících pokynů:
- odpojte spotřebič ze sítě;
- vyprázdněte chladničku a mrazničku;
- odmrazte a vyčistěte spotřebič;
- nechte dvířka otevřená, aby nedošlo ke
vzniku nepříjemných zápachů.
Napájecí kabel může vyměňovat jen
autorizovaná osoba.
V případě poškození napájecího kabelu je
nutno jej nechat vyměnit u výrobce, jeho
servisního zástupce či podobně kvalifikované
osoby, aby se předešlo nebezpečí.
Zapojení do sítě
Váš spotřebič je určen na provoz na
jednofázové napětí 220-240 V, 50 Hz. Před
zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že
parametry sítě ve vašem domě (napětí, typ
proudu a kmitočet) odpovídají provozním
parametrům spotřebiče.
Informace týkající se napětí sítě a
spotřebované energie jsou uvedeny na štítku
na vnitřní straně.
Elektrická izolace musí být provedena
v souladu s právními požadavky.
Výrobce nezodpovídá za eventuální
problémy, které se přihodí osobám, zvířatům
či majetku vlivem nedodržení výše uvedených
podmínek.
Spotřebič má napájecí kabel a zástrčku
(evropský typ, označení 10-16A) s dvojím
uzemněním. Pokud zástrčka není stejného
typu jako zásuvka, požádejte
specializovaného elektrikáře o výměnu.
Nepoužívejte adaptéry.
Instalace
Spotřebič je určen k provozu ve třídě 4H2
(podle SR EN ISO23953-2) teplota prostředí
30°C !1°; p ři relativní vlhkosti 55%!5% - jež
by měla být udržována relativně stabilní.
Sestavte spotřebič ve vzdálenosti od
jakýchkoli zdrojů tepla. Když umístíte
spotřebič do teplé místnosti a vystavíte jej
přímo slunečnímu záření nebo jej postavíte
v blízkosti zdroje tepla (radiátory, sporáky,
trouby), dojde ke zvýšené spotřebě elektrické
energie a snížení životnosti spotřebiče.
Dodržujte následující minimální vzdálenosti:
- 100 cm od kamen na uhlí či petrolej;
150 cm od elektrických a/nebo plynových
sporáků
Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu v okolí
spotřebiče, dodržujte vzdálenosti v nákresech
(Položky 2 a 3)
Vložte distanční rozpěrky do zadní části
chladničky, aby jste vymezili prostor mezi
chladničkou a stěnou (obrázek 3).
Umístěte spotřebič na suché a dobře
odvětrávané místo, naprosto rovné, v případě
nutnosti upravte přední kolečka (Položka 4).
Jakýkoli „zavěšený“ kus nábytku bude
montován v minimální vzdálenosti 10 cm nad
spotřebičem. Tatáž vzdálenost bude zajištěna
v případě instalace do niky či jiného
konstrukčního prvku.
Spotřebič není určen na vestavbu do
nábytku.
Smontujte příslušenství.
Zapnutí spotřebiče
Než zapnete spotřebič, vyčistěte jeho vnitřek.
(Viz „Čištění a péče“).
Pak připojte spotřebič do sítě. Nastavte
tlačítka termostatu na průměrnou hodnotu.
Pro vnitřní osvětlení nastavte tlačítko
signálního bloku na střední pozici.
Nechte přístroj v provozu přibl. 2 hodiny,
zatím dovnitř nevkládejte žádné nápoje nebo
potraviny.
15
CZ
Pokyny pro používání
Nastavení teploty
Odmrazování spotřebiče
Vnitřní teplotu lze nastavit pomocí tlačítek
termostatu.
Teplota dosahovaná uvnitř přístroje by mohla
kolísat podle podmínek používání: Umístění,
teplota prostředí, častost otevírání dvířek,
množství potravin. Pozice tlačítka termostatu
se změní v závislosti na těchto podmínkách.
Pro teplotu okolí 30°C bude tla čítko
termostatu nastaveno na střední pozici. Jejich
umístění můžete kdykoliv změnit podle Vašich
představ.
Termostat (umístěný na zadní straně
spotřebiče, ve ventilační mřížce) také zajišťuje
automatické odmrazování chladničky. Během
odmrazování může teplota uvnitř chladničky
dosáhnout až +12°C, ale klesne až na 2-3°C.
Odmrazování je plně automatické a probíhá
v předem nastavených intervalech. Žádný
zásah do tohoto procesu není nutný.
Uvolněná voda se hromadí v pánvi umístěné
na kompresoru. Voda se tam vypařuje vlivem
tepla vznikajícího při jeho provozu (Položka 5).
Důležité upozornění!
Kolektor a odvodnou hadici udržujte čisté, aby
voda mohla odtékat. Používejte proto
dodávanou odvodnou část. Kontrolujte hadici,
aby byla neustále koncem uvnitř
odkapávacího tácu na kompresu s cílem
předejít toku vody nad elektrickým zapojením
či na podlaze (Položka 6).
Čištění a péče
Popis spotřebiče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty a skříňky pro žárovku nepronikne
žádná voda.
6. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
7. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
8. Nikdy:
- Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
- Jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
Nikdy na čištění nepoužívejte benzín a
podobné materiály.
(Položka 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spínač osvětlení
Kryt světla - vnitřní osvětlení
Ventilátor
Rošty
Sběrač vody
Podpěrný váleček dveří
Nastavitelná nožička
Výměna vnitřní lampy
Odpojte spotřebič ze sítě, vyjměte žárovku a
vyměňte ji za novou, znovu smontujte.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 7).
16
CZ
Pokyny pro používání
9. Vyčistěte vnější stranu chladicího okruhu
(kompresor, kondenzátor, spojení, hadice)
měkkým kartáčem nebo vysavačem. Během
této operace prosím nepoškoďte trubice a
neodstraňujte kabely.
10. Když dokončíte čistění, vraťte
příslušenství na místo a zapojte spotřebič do
sítě.
Vnitřní osvětlení nefunguje, když je
v chodu kompresor.
Je prasklá žárovka. Odpojte spotřebič ze
sítě, vyjměte žárovku a vyměňte ji za novou,
znovu smontujte.
Spínač je v pozici vypnuto nebo nefunguje.
Spínač není aktivován.
Spotřebič je příliš hlučný
Přístroj nebyl správně umístěn.
Zadní trubice se dotýkají nebo vibrují.
Lahve či jiné nádoby uvnitř se dotýkají.
Uvnitř skříně je voda.
Je ucpaný odvod vody.
Návod na odstraňování potíží
Přístroj nefunguje
Došlo k výpadku energie.
Zástrčka napájecího kabelu není správně
zasunutá do zásuvky.
Je vypálená pojistka.
Termostat je v pozici Stop (O).
Přístroj nechladí
Došlo k přerušení energie na delší dobu.
Na zmražení byly uloženy čerstvé potraviny
Přístroj nebyl správně umístěn.
Spotřebič je příliš blízko od zdroje tepla.
Tlačítko termostatu není ve správné pozici.
Okolní teplota je příliš vysoká.
Pokud jste postupovali podle výše uvedených
pokynů a nepodařilo se vám odhalit závadu,
kontaktujte prosím servis.
Upozornění!
Nikdy se nepokoušejte opravit přístroj či jeho
elektrické součástky sami. Jakákoli oprava
provedená neškolenou osobou je nebezpečná
pro uživatele a může vést k ukončení záruky.
17
CZ
Pokyny pro používání
Technické parametry
Značka
Typ spotřebiče
SKŘÍŇOVÁ CHLADNIČKA
Celkový hrubý objem (l)
240
Celkový užitný objem (l)
230
Nominální povrch pro rozmístění potravin (dm2)
101
Plocha při otevření (dm2)
45
Rozměry (při montáži) VxDxH (mm)
1344 x 540 x 600
Rozměry (při provozu) VxDxH (mm)
1344 x 800 x 1070
Hmotnost (kg)
52
Třída okolní teploty
4H2
Okolní teplota (°C)
+30
Vnitřní teplota (°C)
-1…+10
Spotřeba energie (kWh/24h)
2.00
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
45
Hmotnost (kg)
50
Ekologické chladicí činidlo R600a
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
SKŘÍŇOVÁ CHLADNIČKA
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
CHLADIVO R600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7504520009
WSA 24000
Class 4H2
240/230 l
0,028 kg
190 W/1.00 A
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
18
SK
Návod na použitie
Blahoželáme k Vášmu výberu
kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa
rokov.
Výkladové okienka sú spotrebiče na chladenie
nápojov a pre konzervovanie čerstvého jedla.
dverami
Sú
vyhotovené
s priehľadnými
z bezpečnostného skla.
Má nový a atraktívny dizajn a je vyrobená podľa
medzinárodne uznávaných pravidiel, ktoré garantujú
fungovanie a výkon.
K používaniu výkladu chladničky za najlepších
podmienok, prosíme prečítajte si podrobne tento
návod na použitie.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou
spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby môžu
spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak ich
zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
19
SK
Návod na použitie
Poučenie o recyklácii vašej starej
chladničky
Inštrukcie prepravy
Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne vo
vertikálnej polohe. Obal musí ostať počas
prepravy nepoškodený. Pred zapojením
nechajte spotrebič stáť v kľude minimálne 12
hodín.
Ak tieto inštrukcie nebudú splnené, môže to
mať vplyv na motor kompresora a prípadná
reklamácia na spotrebič by tak nemusela byť
uznaná.
Ak nový výklad chladničky nahradí starší, mali
by ste splniť nejaké podmienky.
Staré spotrebiče netvoria bezhodnotný odpad.
Ich odstránenie vzhľadom k okolitému
prostrediu umožňuje získať späť niektoré
dôležité ťažobné materiály.
Ako môžete zabezpečiť korektné odstránenie
starého spotrebiča:
- odpojte jednotku z elektrickej siete,
- odstrihnite elektrický kábel,
- odstráňte možný zámok na dverách, aby ste
predišli tomu, že sa dnu zamknú deti.
Chladničky a mraziaky pozostávajú
z izolačných materiálov a chladiacich médií,
ktoré si vyžadujú adekvátnu recykláciu.
Bezpečnostné opatrenia a základné
rady
Ak ste zistili nejaký problém, držte spotrebič
mimo prevádzky.
Dvere nenechávajte otvorené viac ako je
nevyhnutné na vybratie a vloženie jedla dnu
a von.
Neuchovávajte dnu produkty obsahujúce
horľavé alebo explozívne plyny.
Nedovoľte deťom hrať sa alebo sa
schovávať v jednotke.
Pred akýmkoľvek čistením odpojte spotrebič
od siete.
Ak odpájate, ťahajte za zástrčku, nie za
elektrickú šnúru!
Nešplhajte sa na spotrebič, nevešajte sa na
dvere a šuflíky.
Neumiestňujte spotrebič v blízkosti vyhrievaj
jednotky, sporáka alebo iných telies
produkujúcich teplo.
Za účelom prevencie proti poškodeniu alebo
nehody, nepokladajte na spotrebič iné
nestabilné objekty obsahujúcich tekutiny
alebo horľavé látky (kvetináče, vázy, lampy...).
V spotrebiči nenechávajte jedlo, ak nievje
v prevdzke.
Neodporúčame vypínať spotrebič, ak ho
neplánujete používať pár dní. Ak spotrebič
nebudete používať dlhšie obdobie, postupujte
nasledovne:
Recyklačný obal
Varovanie!
- Nenechajte deti hrať sa s obalom, prípadne
s ktorýmikoľvek jeho časťami. Je tu riziko
udusenia sa kúskami zosúkanej lepenky a
plastickou fóliou.
- Za účelom prijatia tovaru v dobrom stave je
spotrebič chránený adekvátnym obalom.
Všetky materiály obalu sú v súlade so
životným prostredím a môžu byť recyklované.
Prosíme Vás, pomôžte nám recyklovať obaly
v súlade s požiadavkami životného prostredia!
Dôležité!
Podrobne do konca si prečítajte tieto
inštrukcie predtým, než spotrebič začnete
používať. Tieto inštrukcie pozostávajú
z dôležitých informácií týkajúcich sa
inštalácie, použitím údržby používania.
Výrobca nebude niesť zodpovednosť ak tieto
inštrukcie nie sú adekvátne v súlade
s manuálom. Uschovajte tento manuál na
bezpečnom mieste za účelom konzultácie, ak
to bude nevyhnutné. Okrem toho by mohol
byť užitočný pre iného užívateľa.
Varovanie!
Tento spotrebič by mal byť použitý iba za
účelom pre ktorý bol vyrobený, v príslušných
medziach, chránený pred dažďom, vlhkosťou
alebo inými atmosferickými činiteľmi.
20
SK
Návod na použitie
Sieťové pripojenie
- odpojte jednotku zo siete;
- vyprázdnite vnútorné priestory, chladničku aj
mraziak;
- odmrazte a vyčistite spotrebič;
- nechajte dvere pootvorené aby ste predišli
nepríjemnému zápachu.
Napájací prívod spotrebiča môže byť
odstránený iba autorizovanou osobou.
Ak je sieťový kábel poškodený, je potrebné,
aby ho vymenil výrobca, servisný agent alebo
podobne kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak
možnému nebezpečenstvu.
Spotrebič je navrhnutý pre jednofázové
napätie 220-240V, 50Hz. Pred zapojením
spotrebiča do siete sa uistite, či sú parametre
vašej elektrickej sústavy domu (napätie, Hz)
v súlade s pracovnými parametrami
spotrebiča.
Informácie týkajúce sa dodávky napätia
a spotrebovanej energie sú uvedené
v označenej tabuľke, umiestnenej vo vnútri
stránky, ktorú možno vidieť na náčrtku.
Elektrická inštalácia musí vyť vykonaná
v súlade s normami.
Výrobca nie je zodpovedný za eventuálne
problémy, ktoré sa stanú zavinením osôb,
zvierat alebo nedodržaním hore uvedených
pravidiel.
Spotrebič má napájacie vedenie a zástrčku
(Európsky typ, označený 10/16A) s dvojitým
zemnením. Zástrčka nie je rovnakého typu
ako zásuvka, požiadajte špecialistu aby
vykonal zmenu.
Nepoužívajte adaptér.
Inštalácia
Spotrebič je navrhnutý pracovať v skupine
4H2 (v súlade s SR EN ISO 23953-2) okolitej
teplote 300C! 10; relatívna vlhkosť 55%!5% ktorá by mala byť relatívne konštantná.
Umiestnite spotrebič v dostatočnej
vzdialenosti od tepelného zdroja. Umiestnenie
spotrebiča v teplej miestnosti vystavený
priamemu slnečnému žiareniu alebo
umiestnenie blízko tepelného zdroja (radiátor,
varič, sporák...) má vplyv na rast spotreby
energie a znižuje životnosť spotrebiča.
Prosíme dodržte nasledujúce minimálne
vzdialenosti.
- 100 cm od sporákov na uhlie a tekuté palivo;
- 150 cm od elektrických alebo plynových
sporákov
Zabezpečte voľnú cirkuláciu vzduchu okolo
spotrebiča, dodržaním vzdialeností
uvedených na náčrte (Položka 2 a 3).
Vložte dištančný kolík do zadnej časti
chladničky, aby ste vymedzili priestor medzi
chladničkou a stenou (obrázok 3).
Umiestnite spotrebič v suchom a dobre
vetranom prostredí, vo vodorovnej polohe,
nastavením predných nôh ak je to nevyhnutné
(Položka 4).
Akýkoľvek závesný nábytok bude
namontovaný v minimálnej vzdialenosti 10 cm
nad spotrebičom. Rovnaká vzdialenosť bude
podobne dodržaná v prípade výklenku alebo
iného konštrukčného elementu.
Spotrebič nieje vyrobený aby bol vstavaný
do nábytku.
Prosíme zhromaždite príslušenstvo.
Spustenie spotrebiča
Pred uvedením spotrebiča do prevádzky,
vyčistite jeho interiér. (Pozrite „Čistenie
a údržba“).
Potom ako to urobíte, pripojte spotrebič do
elektrickej siete. Nastavte termostat na
priemernú polohu.
Pre vnútorné osvetlenie nastavte tlačidlo
signalizácie na strednú pozíciu.
Nechajte spotrebič pracovať. 2 hodiny bez
vkladanie akýchkoľvek nápojov, či jedla.
21
SK
Návod na použitie
Regulácia teploty
Použitie rozmrazovania
Vnútorná teplota by mala byť nastavená
pomocou tlačidla termostatu.
Teploty získané vo vnútri spotrebiča by sa
mali pohybovať v závislosti od podmienok
použitia: umiestnenie, okolitá teplota,
frekvencia otvárania dvier, množstvo jedla.
Poloha tlačidla termostatu bude zmenená
v závislosti na týchto požiadavkách. Zvyčajne
pre vonkajšiu teplotu 300C, bude tlačidlo
termostatu nastavené na strednú polohu. Túto
polohu môžete následne nastavit podľa Vašho
želania
Termostat (umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, pri ventilačnom rošte) taktiež
zaručuje automatické rozmrazovanie. Počas
rozmrazovacej periódy by mala vnútorná
teplota dosiahnuť +120C, a poklesne do 230C.
Predchádzajte takým polohám tlačidla
termostatu, ktorý by mohli spôsobiť
permanentný chod spotrebiča.
Rozmrazovanie je plne automatické
a vykonávané v stanovených periódach. Od
vás sa nevyžaduje žiaden zásah.
Voda z rozmrazovania sa zberá do nádoby
umiestnenej nad kompresorom. Voda sa
odtiaľ odparuje vplyvom produkovaného tepla
počas prevádzky spotrebiča (Položka 5).
Dôležité!
Kolektory a odtekaciu hadicu udržujte čisté
aby mala kadiaľ odtekať voda po
rozmrazovaní. Aby ste tak urobili, použite
dodané odtekacie žliabky. Skontrolujte
hadicu, ktorá by mala byť permanentne
zastrčená v zbernej nádobe na kompresore
za účelom aby voda nevytiekla na elektrické
príslušenstvo a podlahu (Položka 6).
Čistenie a údržba
1. Odporúčame vypnúť spotrebič zo zástrčky
a odtiahnuť elektrickú šnúru pred čistením.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte akékoľvek
ostré predmety alebo brúsne substancie,
mydlo, domáce čistidlá, detergenty alebo
voskové politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či do krytu termostatu prípadne
lampy nevošla voda.
6. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karósériu) na ochranu
farbených častí.
7. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté
a zbavené odrobiniek z jedla.
8. Nikdy :
- Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú petrolejové produkty.
- Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
- Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
Nikdy nepoužívajte benzínové alebo
podobné materiály na čistiace účely.
Popis spotrebiča
(Položka 1)
1 - Lamp switch
2 - Kryt svetla - vnútorné osvetlenie
3 - Ventilátor
4 - Rošty
5 - Zberač vody
6 - Podporný valček dverí
7 - Nastaviteľná nožička
Výmena interiérovej lampy
Odpojte spotrebič, vyberte lampu
a namontujte novú lampu.
Premiestnenie dverí
Vysvetlené v poradí (Položka 7).
22
SK
Návod na použitie
9. Vonkajšie časti chladiaceho okruhu čistite
(kompresor, kondenzátor, rozvody...) jemnou
kefkou alebo vysávačom. Počas tejto činnosti
dávajte pozor, aby sne neskrivili rozvody pre
chladiace médium alebo neprerušili káble.
10. Keď dokončíte čistenie príslušenstvo na
ich miesto a zapojte spotrebič do siete.
Vnútorné osvetlenie nefunguje keď beží
kompresor
Lampa je vypálená. Odpojte spotrebič,
vyberte lampu a nahraďte ju novou lampou.
Vypínač je v polohe vypnuté alebo
pokazený.
Vypínač nie je činný.
Spotrebič je príliš hlasný
Spotrebič nebol vhodne umiestnený.
Zadné rozvody média sa dotýkajú predmetu
alebo vibrujú.
Vo vnútri spotrebiča sa dotýkajú fľaše alebo
iné nádoby.
Voda vo vnútornej skrinke.
Drenážne kanáliky sú zanesené.
Poradca hľadania chýb
Spotrebič nepracuje
Nie je prívod energie.
Zástrčka nie je dobre zasunutá do zásuvky.
Vyhoreli poistky.
Termostat je na pozícii stop (O).
Spotrebič nechladí
Energetický prísun je prerušený už dlhšiu
dobu.
Čerstvé jedlo bolo uvedené do mrazenia.
Spotrebič nebol korektne umiestnený.
Spotrebič je príliš blízko tepelného zdroja.
Tlačidlo termostatu nie je v správnej pozícii.
Okolitá teplota je príliš vysoká.
Ak budete postupovať podľa vyššie
uvedených informácií a nebudete mať úspech
pri hľadaní chyby, kontaktujte servis.
Varovanie!
Nepokúšajte sa sami opravovať elektrické
komponenty prípadne iné príslušenstvo.
Akákoľvek oprava vykonaná neskúsenou
osobou je nebezpečná pre užívateľa a môže
viesť k strate záruky.
23
SK
Návod na použitie
Technické údaje
Značka
Typ spotrebiča
VÝKLADOVÁ CHLADNIČKA
Celkový objem (l.)
240
Celkový použiteľný objem (l.)
230
2
Menovitá plocha pre rozmiestnenie jedla (dm )
101
Otvor (dm2)
45
Rozmery (zostavy) VxDxŠ (mm)
1344 x 540 x 600
Rozmery (prevádzka) VxDxŠ (mm)
1344 x 800 x 1070
Hmotnosť (kg)
52
Okolitá klasifikovaná teplota
4H2
0
Okolitá teplota ( C)
+30
Vnútorná teplota (0C)
-1…+10
Spotreba energie (kWh/24h)
2.00
Hlučnosť [dB(A) v 1 pW]
45
Hmotnosť (kg)
50
Ekonomický chladiaci činiteľ R600a
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
VÝKLADOVÁ CHLADNIČKA
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
CHLADIVO R600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7504520009
WSA24000
Class 4H2
240/230 l
0,028 kg
190 W/1,00 A
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie
manipulovať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne
nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak
mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský úrad, na spoločnosť,
ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste výrobok
kúpili.
24
HU
Használati útmutató
Gratulálunk a
minőségű készülékválasztásához
melyet sok évnyi használatra terveztek.
A kirakat eszköz az ital hűtésére és az étel frissen
tartásához.
Az átlátszó ajtók bizonyítottan biztonsági üvegből
készültek.
Ez egy új és vonzó tervezés és megfelel az európai
szabályoknak, amely garantálja Önnek a működés és
biztonság minőségét.
A kirakati hűtőszekrény legmegfelelőbb körülmények
közötti használatához olvassa el figyelmesen ezeket a
használati utasításokat.
Ennek a készüléknek a használata, csökkentett szellemi és fizikai képességekkel rendelkezők
számára csak felügyelet mellett tanácsos.
A készülék a gyerekek számára veszélyes, ezért, csak felügyelet mellett használhatják.
A készülék nem játékszer.
25
HU
Használati útmutató
Figyelem!
A készülék csak a gyártásnak megfelelő célra
használható, megfelelő helyen, távol tartva
esőtől, párától vagy egyéb légköri tényezőtől.
Tanácsok régi fagyasztójának
újrahasznosításához
A régi kirakati hűtőszekrény újra való
cseréléséhez néhány dolognak eleget kell
tenni.
A régi készülék nem értéktelen hulladék. A
kiszerelése a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően lehetővé teszi néhány fontos
nyersanyag újrafelhasználását.
Hogyan értékesítheti régi készülékét:
- szerelje le az egységet az áramellátásról,
- távolítsa el az áramellátó kábelt (kikapcsol)
- távolítsa el a lehetséges zárakat az ajtón,
hogy elkerülje annak veszélyét, hogy egy
gyerek bezárja magát a belsejébe, ha játszik.
A hűtőszekrény és mélyhűtő
szigetelőanyagokat és hűtő hatóanyagokat
tartalmaz, amely megfelelő újrahasznosítást
igényel.
Szállítási utasítások
A készüléket csak függőleges állapotban
szabad szállítani. A csomagolásnak
sértetlennek kell lennie a szállítás alatt.
Mielőtt bedugná a készüléket, hagyja 12 órát
állni.
Ha nem tesz eleget ezeknek az
utasításoknak, az a motorkompresszor
meghibásodását okozhatja és a garanciát
elveszítheti.
Biztonsági intézkedések és általános
információk
Ha valamilyen hibát észrevesz, kérem ne
üzemeltesse a készüléket.
Kérem ne hagyja nyitva tovább az ajtót, mint
amennyi az étel kivételéhez és betételéhez
szükséges.
Ne tartson olyan terméket benne, amely
gyúlékony vagy robbanásveszélyes.
Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak vagy
elbújjanak a készülékben.
Húzza ki a dugót, mielőtt tisztítaná..
A készülék kihúzásához a dugót húzza, ne
a kábelt!
Ne másszon fel a készülékre, és ne dőljön
az ajtónak vagy a polcoknak.
Ne használja a készüléket fűtés, gáztűzhely
vagy más egyéb hőforrás közelében.
Hogy elkerülje bármilyen sérülés vagy
baleset lehetőségét, ne tegyen a készülék
tetejére semmiféle folyadékot tartalmazó
instabil tárgyat vagy tűz forrását (Virágos
váza, virágcserép, gyertyák lámpák, stb.)
Ne hagyjon élelmiszert a készülékben, ha
nem működik.
Csomagolás újrahasznosítás
Figyelem!
-Ne engedje, hogy a csomagolással vagy
annak valamely részével gyerekek játszanak.
A hajtogatott karton és műanyag fólia darabjai
fulladásveszélyesek.
-Azért, hogy jó állapotban érkezzen meg, a
készüléket megfelelő csomagolással védik. A
csomagolás minden anyaga megfelel a
környezeti előírásoknak és
újrahasznosíthatóak. Kérem segítsen a
környezeti előírásoknak megfelelően a
csomagolást újrahasznosítani!
Fontos !
Figyelmesen olvasson végig minden utasítást,
mielőtt beüzemeli a készüléket! Ezek az
utasítások fontos információkat tartalmaznak
a készülék beüzemelésre, használatra és
karbantartására vonatkozóan.
A gyártó nem felelős, ha ezeket az
utasításokat nem tartják be a kézikönyvnek
megfelelően. Tartsa a kézikönyvet
biztonságos helyen, hogy könnyedén
utánanézzen valaminek, ha szükséges!
Továbbá hasznos lehet más felhasználók
zámára.
26
HU
Használati útmutató
Nem ajánlatos a készüléket kikapcsolni, ha
néhány napig nem használja. Ha hosszabb
ideig nem használja, kérem a
következőképpen járjon el:
- húzza ki a készüléket,
- ürítse ki a hűtőszekrényt és fagyasztót,
- olvassza le és tisztítsa meg a készüléket,
- hagyja nyitva az ajtót, hogy elkerülje a
kellemetlen szagokat.
Az áramellátó kábelt, csak arra
felhatalmazott személy cserélheti ki.
Ha az áramellátó zsinór megsérült, annak
kicserélését a gyártóval, a gyártó
szervizelőjével vagy hasonló képzett
szakemberrel kell elvégeztetni a veszély
elkerülése érdekében.
Fő csatlakozás
Az Ön készülékét 220-240V, 50Hz
monofázisú feszültséghez tervezték. Mielőtt
csatlakoztatná készülékét a fő áramkörhöz,
győződjön meg róla, hogy házának fő
paraméterei (feszültség, aktuális típus, és
frekvencia) megfelelnek a készülék működési
paramétereinek.
Az elektromos elllátás és használt energia a
jelölőcímkén fel van tüntetve, amely a belső
oldalon van elhelyezve- amely az elhúzás
után jobban látható.
Az elektromos bevezetést a jogi
követelményeknek megfelelően kell végezni.
A gyártó nem felelős a lehetséges
problémákért, amely a fennt említett feltételek
figyelmen kívűl hagyása melett személyi, állati
vagy vagyoni eredetű..
A készülék rendelkezik áramellátó kábellel
és dugóval (európai típus, 10/16A jelzett),
dupla földeléssel. Ha a dugó más típusú, mint
a foglalat, erre szakosodott villanyszerelőt
kérjen meg a cserére.
Ne használjon elosztókat.
Beüzemelés
A készüléket 4H2 osztályú működésre
tervezték (az sr EN ISO 23953-2) környezeti
hőmérséklet 300C!10; relatív páratartalom
55%!5% - amelyet viszonylag állandóan kell
tartani.Bármilyen hőforrástól távol szerelje
össze a készüléket. A készüléket meleg
helyiségbe helyezve, közvetlenül napfényre
kiállítva vagy hőforrás közelébe helyezve
(fűtés, tűzhely, sütő) növeli az
energiafogyasztást és csökkenti a készülék
élettartamát.
Kérem tartsa be a következő minimális
távolságokat:
- 100 cm szén- vagy olajtűzhelytől;
- 150 cm elektromos- és/vagy gázsütőtől
Biztosítson szabad légkeringést a készülék
körül, megtartva a rajzokon (2 és 3 tétel)
feltüntetett távolságokat.
Tegye a hátsó szellőztető fedelet a
hűtőszekrény hátuljához, hogy beállíthassa a
fal és a készülék közötti távolságot
Helyezze a készüléket száraz és jól szellőző
helyre, éppen egészen az első talpazathoz
beállítva, ha szükséges (4.tétel).
Bármilyen “felfüggesztett” bútor minimum 10
cm távolságra legyen beszerelve a
készüléktől. Hasonló távolságról
gondoskodjon falmélyedés vagy egyéb
konstrukciós elem esetén is.
A készülék nem helyezhető beépített
bútorba.
Kérem gyűjtse össze a kellékeket.
Készülék beindítása
Mielőtt beindítja a készüléket, tisztítsa meg a
belsejét. (Lásd: Tisztítás és védelem)
Miután ezut elvégezte, csatlakoztassa
akészüléket a fő áramkörhöz. Állítsa be a
termosztát gombot a megfelelő állásbaA belső világításhoz állítsa a fagyasztásjelző
gombot középső állásba.
Hagyja a készüléket abt. működni. 2 óra
bármilyen ital vagy élelmiszer elhelyezés
nélkül.
27
HU
Használati útmutató
Hőmérséklet beállítás
Készülék kiolvasztása
A belső hőmérsékletet beállíthatja a
termosztát gomb segítségével.
A készülék belsejében fennálló hőmérséklet
ingadozhat a használat feltételeitől függően:
Elhelyezés, környezeti hőmérséklet, ajtó
nyitásának gyakorisága, ételminőség. A
termosztát gombjának állapota ezen
feltételektől függően változik. Rendszerint,
300C környezeti hőmérséklet esetén, a
termosztát gomb egy középállapotban
helyezkedik el. A távolság utólagosan is
beállítható.
A termosztát (a készülék hátsó részén, a
szellőzésnél helyezkedik el) biztosítja a
hűtőszekrény automatikus kiolvasztását. A
kiolvasztás ideje alatt a belső hőmérséklet
elérheti a legfeljebb +120C-t, de lecsökken
legfeljebb 2-30C-ra.
A kiolvasztás teljesen automatikus és előre
beállított időpontban történik. Az Ön részéről
semmilyen beavatkozás nem szükséges.
A keletkező víz egy csöpögő edényben gyűlik
össze a kompresszoron. A víz itt elpárolog a
működés közben a kibocsátott hő miatt
(5. tétel).
Fontos !
Tartsa tisztán a gyűjtőt és lefolyó csövet a
kiolvasztás után keletkező víz számára. Hogy
így történjen, használja a szállított csatornát.
Állandóan ellenőrizze a csövet a
kompresszoron lévő csöpögtető tálca belső
végénél, hogy elkerülje az elektromos vezeték
fölötti vagy padlóra folyást (6. tétel).
Tisztítás és védelem
1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a fő dugót, mielőtt
tisztítja.
2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy
csiszoló anyagot, szappant, háztartási
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a
tisztításhoz.
3. Használjon langyos vizet a készülék
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra.
4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi
vízben felodva a tisztításhoz és törölje
szárazra.
5. Győződjön meg róla, hogy nem került víz
a hőmérsékletszabályozó dobozba és lámpa
dobozba.
6. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit
(pl.: külső ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal
(autó polírozó) polírozza, hogy a minőségi
fedőfestést megóvja.
7. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla,
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek.
8. Soha:
-Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel.
- Semmilyen körülmények között ne
szolgáltassa ki magas hőnek.
- Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal.
Soha ne használjon gázolajat vagy hasonló
anyagokat tisztítási célra.
Készülék leírás
(1. tétel)
1 - lámpa kapcsoló
2 - lámpabúra - belső világítás
3 - ventillátor
4 - rács
5 - (olvadék)víz elvezető
6 - zsanér
7 - állítható láb
Belső lámpa cseréje
Húzza ki a készüléket, vegye ki a lámpát,
cserélje ki másikra és szerelje be.
Ajtó áthelyezése
Eljárás számsorrendben (7. tétel).
28
HU
Használati útmutató
A belső világítás nem működik, ha a
kompresszor megy
Kiégett lámpa. Húzza ki a készüléket,
vegye ki a lámpát, cserélje ki másikra és
szerelje be.
A kapcsoló “ki” állapotban van vagy nem
működik.
A kapcsoló nem működik.
A készülék túl hangos
A készülék nem helyesen lett beüzemelve.
A hátsó cső érintkezik vagy vibrál.
Az üvegek vagy egyéb edények
érintkeznek belül.
Víz van a vitrin belső oldalán.
A vízlecsapoló csatorna eltömődött.
9. A fagyasztó áramkör külső részeit
(kompresszor, kondenzátor, csatlakozó,
csövek) finom kefével vagy vákuum-tisztítóval
tisztítsa. A folyamat alatt ügyeljen arra, hogy
ne csavarja ki a csöveket vagy ne távolíts a el
a kábeleket.
10. Ha befejezte a tisztítást, rendezze vissza
a kiegészítőket a helyükre és csatlakoztassa
a készüléket a fő áramkörhöz.
Zavarelhárítási útmutató
A készülék nem működik
Áramszünet esetén.
Az áramellátó zsinór dugója nem jól
illeszkedik a konnektorba.
Kiolvadt a biztosíték.
A termosztát Stop(állj) állapotban van (O).
A készülék nem hűt
Hosszabb ideig tartó áramszünet esetén.
Friss élelmiszert fagyasztva tettek be.
A készülék nem helyesen lett elhelyezve.
A készülék túl közel van egy hőforráshoz.
A termosztát nincs a megfelelő állásban.
A környezet hőmérséklete túl magas.
Ha következi a fennt említett információkat és
nem sikerül megtalálni a hibát, kérem lépjen
kapcsolatba a szervízzel.
Figyelem!
Soha ne próbálja meg egyedül a készülék
vagy elektromos részek javítását. Bármilyen
képzetlen személy általi javítás veszélyes
lehet a felhasználóra és a garancia
elvesztését eredményezheti.
29
HU
Használati útmutató
Technikai adat
Védjegy
Készülék típus
KIRAKATI HŰTŐSZEKRÉNY
Teljes bruttó térfogat (l.)
240
Teljes használható térfogat (l.)
230
Névleges rendelkezésre álló felület (dm2)
101
2
Megvilágítás nyitáskor (dm )
45
Méretek (illesztésnél) HxLxA (mm)
1344 x 540 x 600
Méretek (működésnél) HxLxA (mm)
1344 x 800 x 1070
Súly (kg)
52
Külső hőmérsékleti kategória
4H2
Környezeti hőmérséklet (0C)
+30
0
Belső hőmérséklet ( C)
-1…+10
Energiafogyasztás (kWh/24h)
2.00
Zajszint [dB(A) re 1 pW]
45
Ökológiai hűtési R600a hatóanyag
TERMÉK SZÁM
MODELL
KIRAKATI HŰTŐSZEKRÉNY
BRUTTÓ TÉRFOGAT
R600a
C5 H10
KOMPRESSZOR
220-240 V ~ 50 Hz
7504520009
WSA24000
Class 4H2
240/230 l
0,028 kg
190 W/1,00 A
A terméken vagy a csomagoláson található
ábra azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhetõ háztartási hulladékként, hanem a megfelelõ, az elektromos és elektronikus
felszerelések újrahasznosítására létesült begyûjtõ pontokban kell leadni. Ha gondoskodik
a termék megfelelõ leselejtezésérõl, segít megelõzni azokat a környezetre és egészségre
káros hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelõ leselejtezése eredményezne. A
termék leselejtezésével kapcsolatos további részletekért forduljon a lakóhelyén található
háztartási hulladék begyûjtõhöz vagy az árúházhoz, ahol a terméket megvásárolta.
30
4577244400
27.07.2012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement