SAMTRON 76BDF / 96P

SAMTRON 76BDF / 96P
SAMTRON 76BDF / 96P
Põhilehekülg
On-Screen Display
Ohutusjuhised
Veaotsing
Tähistused
Kontroll-loend
Toide
Küsimused & vastused
Installeerimine
Diagnostika
Puhastamine
Muu
Sissejuhatus
Spetsifikatsioonid
Lahti pakkimine
Üldspetsifikatsioonid
Esiosa
Ajastuse eelseadistused
Tagaosa
PowerSaver
Alaosa
Häälestus
Informatsioon
Monitori ühendamine
Teenindus
Monitori draiveri installeerimine
Terminoloogia
Automaatne
Normatiivmaterjalid
Manuaalne
Volitused
Installeerimine
Tähistused
Toide
Installeerimine
Puhastamine
Muu
Selle sümboliga tähistatud juhiste ignoreerimine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada
seadet.
Keelatud
Tähtis! Tingimata alati lugeda ja loetust aru saada.
Ärge demonteerige
Ühendage pistik seinakontaktist lahti
Ärge puudutage
Maandus (elektrilöögi vältimiseks)
Tähistused
Toide
Installeerimine
Puhastamine
Muu
Selle sümboliga tähistatud juhiste ignoreerimine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada
seadet.
Keelatud
Tähtis! Tingimata alati lugeda ja loetust aru saada.
Ärge demonteerige
Ühendage pistik seinakontaktist lahti
Ärge puudutage
Maandus (elektrilöögi vältimiseks)
Kui arvutit ei kasutata pikema aja vältel, seadke see DPMS-rezhiimile. Kui
kasutate ekraanisäästjat, aktiveerige see.
Tähistused
Toide
Installeerimine
Puhastamine
Muu
Kui monitor on mõõtmetelt väiksem või kui sama kujutis jääb ekraanile
pikemaks ajaks, võite te näha järelkujutist, mis tuleneb CDT'i fluorestsentsaine kahjustumisest.
Ärge kasutage kahjustunud või lahtist pistikut.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Ärge ühendage pistikut seinakontaktist lahti kaablit tirides ega
puudutage pistikut märgade kätega.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.
z
Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilöögi või
kahjustada seadet.
Ärge painutage ülemäärast jõudu kasutades pistikut ega kaablit,
ärge asetage nende peale raskeid esemeid, vältimaks võimalikke
kahjustusi.
z
Selle nõude ignoreerimisega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht.
Ühendage pistik seinakontaktist lahti tormi või äikese ajal või siis,
kui seadet ei kasutata pikema perioodi vältel.
z
Selle nõude ignoreerimisega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht.
Ärge ühendage ühte seinakontakti liiga palju pikendusjuhtmeid.
z
Tulekahju oht!
Ärge katke kinni monitori korpuse ventilatsiooniavasid.
z
Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või
tulekahju.
Tähistused
Toide
Installeerimine
Puhastamine
Muu
Paigutage monitor madala niiskusesisalduse ja madala tolmu
kontsentratsiooniga ruumi.
z
Sellega väldite elektrilööki või seadme süttimist.
Ärge monitori teisaldamise käigus maha pillake.
z
Sellega väldite seadme kahjustumist ja vigastuste teket.
Asetage monitor tasasele ja kindlale alusele.
z
Monitori kukkumine võib põhjustada vigastusi.
Paigutage monitor ettevaatlikult oma kohale.
z
Sellega väldite seadme kahjustumist või selle rikkeid.
Ärge paigaldage monitori nii, et selle tööpind jääb allapoole
suunatuks.
z
CDT'i pinna kahjustumise oht.
Ärge kasutage monitori ilma aluseta.
z
z
Seade võib rikki minna või põhjustada tulekahju, tulenevalt
ebapiisavast ventilatsioonist.
Kui monitori ilma aluseta kasutamine on möödapääsmatu,
rakendage meetmeid, mis tagavad seadme ümber piisava
ventilatsiooni.
Monitori korpuse või CDT'i pinna puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud
pehmet lappi. Ärge puhastage Flat-monitori veega. Kasutage vees
lahustatud lahjat pesuvahendit.
Tähistused
Toide
Installeerimine
Puhastamine
Muu
(Mõned pesuvahendid sisaldavad märkimisväärses koguses alkoholil
baseeruvaid lahusteid, mis võivad seadet kahjustada (värvi muutus) või
monitori korpusesse mõrasid tekitada. Need ained võivad avaldada mõju ka
peegeldumisvastasele / antistaatilisele CDT'i kattekihile.)
Lahustage puhastusvahend vees (vahekorras 1:10), enne kui seda
kasutate.
Ärge pihustage puhastusvahendit otse monitorile.
Kasutage soovitatud puhastusvahendit koos pehme lapiga.
z
z
Sellega hoiate ära CDT'i kattekihi kahjustumise või monitori
korpuse deformeerumise, mõranemise või värvi muutumise.
Te võite osta soovitatud puhastusvahendi igast Samsungi
teeninduskeskusest.
Kui pistiku ja kontakti vahel olev liitmik on tolmune või määrdunud,
puhastage see korralikult kuiva lapiga.
z
Määrdunud liitmik võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge asetage monitori peale veeklaasi, kemikaale ega väikseid
metallesemeid.
z
z
Need võivad seadet kahjustada, põhjustada elektrilöögi või
tulekahju.
Kui monitorile satub võõrkeha, ühendage seadme pistik lahti ja
kontakteeruge seejärel teeninduskeskusega.
Ärge eemaldage katet või tagapaneeli (seade ei sisalda osi, mis
vajaksid kasutajapoolset hooldamist).
z
Tähistused
z
Toide
Sellega võite põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Jätke hooldustööde sooritamine vastava kvalifikatsiooniga
teenindava personali ülesandeks.
Installeerimine
Puhastamine
Muu
Kui monitor ei tööta normaalselt - eriti juhtudel, mil võib tajuda
ebaharilikke seadmest lähtuvaid hääli või lõhnu - ühendage kuvar
viivitamatult lahti ja kontakteeruge volitatud edasimüüja või
teeninduskeskusega.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Ärge asetage monitori peale mistahes raskeid esemeid.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Iga tunni kohta, mil te vaatate monitori ekraanile, peaksite andma
silmadele vähemalt 5 minutit puhkust.
z
Nii toimides väsivad silmad vähem.
Ärge kasutage ega hoidke monitori lähedal kergsüttivaid aineid.
z
Plahvatuse või tulekahju oht!
Ärge üritage monitori liigutada, tõmmates seda kaablist või
signaalikaablist.
z
Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme
rikke, elektrilöögi või tulekahju.
Ärge nihutage monitori vasakule ega paremale kaablit või
signaalikaablit tõmmates.
z
Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme
rikke, elektrilöögi või tulekahju.
Ärge sisestage monitori avadesse metallesemeid.
z
Need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tekitada
vigastusi.
Hoidke monitor eemal mistahes magnetilistest esemetest.
z
Need võivad põhjustada värvi muutumist või moonutada kujutist.
SAMTRON 76BDF
Monitor ja selle alus
Toitekaabel
Lahti pakkimine
Esiosa
Alus
Tagaosa
Alaosa
Quick Setup Guide
(Mõned mudelid tarnitakse monitori külge
kinnitatud alusega).
Palun veenduge selles, et monitori komplekti
kuuluvad järgmised artiklid. Kui mistahes
nimetused puuduvad,
võtke ühendust edasimüüjaga.
Garantiikaart
(Pole saadaval kõikides keskustes)
Kasutusjuhend ja
draiveri installeerimise CD
SAMTRON 96P
Monitor ja selle alus
Toitekaabel
Lahti pakkimine
Alus
Esiosa
Tagaosa
Alaosa
Quick Setup Guide
(Mõned mudelid tarnitakse monitori külge
kinnitatud alusega).
Palun veenduge selles, et monitori komplekti
kuuluvad järgmised artiklid. Kui mistahes
nimetused puuduvad,
võtke ühendust edasimüüjaga.
Garantiikaart
(Pole saadaval kõikides keskustes)
Kasutusjuhend ja
draiveri installeerimise CD
SAMTRON 76BDF
Lahti pakkimine
Esiosa
Tagaosa
Alaosa
1. Exit-nupp
2,3.
Reguleerimisnupud
4. Menüünupp
5. Võimsustaseme
indikaator
6. Voolulüliti
Kasutage seda nuppu, väljumaks aktiivsest menüüst või OSD-st.
Need nupud võimaldavad teil märkida menüüs olevaid artikleid ja neid
täpselt reguleerida.
Kasutage seda nuppu OSD avamiseks ja märgistatud menüü artikli
aktiveerimiseks.
See indikaator on roheline tavapärases rezhiimis töötamise ajal ja vilgub
rohelisena ühe korra, kui monitor salvestab teie seadistused.
Kasutage seda nuppu monitori sisse- ja väljalülitamiseks.
Märkus: Edasised energia säästmise funktsioone hõlmavad instruktsioonid leiate kasutusjuhendi
PowerSaver'i alajaotusest. Energia kokkuhoiuks lülitage monitor VÄLJA, kui seadet ei
vajata või seda ei kasutata pikema aja vältel.
SAMTRON 96P
Lahti pakkimine
Esiosa
Tagaosa
Alaosa
1. Exit-nupp
Kasutage seda nuppu, väljumaks aktiivsest menüüst või OSD-st.
2.
Reguleerimisnupud
Need nupud võimaldavad teil märkida menüüs olevaid artikleid ja neid
täpselt reguleerida.
3. Menüünupp
4. Võimsustaseme
indikaator
Kasutage seda nuppu OSD avamiseks ja märgistatud menüü artikli
aktiveerimiseks.
See indikaator on roheline tavapärases rezhiimis töötamise ajal ja vilgub
rohelisena ühe korra, kui monitor salvestab teie seadistused.
5. Voolulüliti
Kasutage seda nuppu monitori sisse- ja väljalülitamiseks.
Märkus: Edasised energia säästmise funktsioone hõlmavad instruktsioonid leiate kasutusjuhendi
PowerSaver'i alajaotusest. Energia kokkuhoiuks lülitage monitor VÄLJA, kui seadet ei
vajata või seda ei kasutata pikema aja vältel.
SAMTRON 76BDF
Lahti pakkimine
Esiosa
Tagaosa
Alaosa
(Monitori tagaosa konfiguratsioon võib erinevate toodete lõikes varieeruda.)
1. Toitesisend
2. Signaalikaabel
Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.
Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi või
graafikakaardiga.
Märkus: Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori ühendamine.
SAMTRON 96P
Lahti pakkimine
Esiosa
Tagaosa
Alaosa
(Monitori tagaosa konfiguratsioon võib erinevate toodete lõikes varieeruda.)
1. Toitesisend
Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.
2. Signaalikaabel
Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi või
graafikakaardiga.
Märkus: Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori
ühendamine.
Lahti pakkimine
Esiosa
Tagaosa
Alaosa
2. Toitesisend
Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi
või graafikakaardiga.
Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.
3. Kalle/Pöördalus
Te võite aluse monitorist lahutada.
1. Signaalikaabel
SAMTRON 76BDF
Monitori
ühendamine
Monitori draiveri
installeerimine
Installeerimine
1. Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.
Ühendage monitori toitekaabli pistik lähedalolevasse seinakontakti.
2. Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri või graafikakaardiga.
3. Kui te kasutate Macintoshi arvutit, ühendage kaabel Macintoshi adapteriga ja seadke paika
adapteri kontaktid (adapter ei kuulu komplekti). PC-ühilduv arvuti ei vaja adapterit.
4. Lülitage arvuti ja monitor sisse. Kui monitorile ilmub kujutis, on installeerimine lõpetatud.
SAMTRON 96P
Monitori
ühendamine
Monitori draiveri
installeerimine
Installeerimine
1. Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.
Ühendage monitori toitekaabli pistik lähedalolevasse seinakontakti.
2. Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri või graafikakaardiga.
3. Kui te kasutate Macintoshi arvutit, ühendage kaabel Macintoshi adapteriga ja seadke paika
adapteri kontaktid (adapter ei kuulu komplekti). PC-ühilduv arvuti ei vaja adapterit.
4. Lülitage arvuti ja monitor sisse. Kui monitorile ilmub kujutis, on installeerimine lõpetatud.
Automaatne
Manuaalne
Monitori
ühendamine
Monitori draiveri
installeerimine
Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri
operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab. Draiveri installeerimine
erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt arvuti
operatsioonisüsteemist.
Installeerimine
Pange valmis tühi diskett ja laadige siintoodud Interneti veebilehelt alla draiveri programmi
fail.
Interneti veebisait : http://www.samtron.com/
Windows ME
1. Sisestage CD CD-ROM draiverisse.
2. Valige "Windows ME Driver".
3. Valige loendist monitori mudel, seejärel klikkige "OK" -nupule.
4. Klikkige "Install" -nupule aknas "Warning".
5. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.
Windows XP/2000
1. Sisestage CD CD-ROM draiverisse.
2. Valige "Windows XP/2000 Driver".
3. Valige loendist monitori mudel, seejärel klikkige "OK" -nupule.
4. Klikkige "Install" -nupule aknas "Warning".
5. Kui te näete järgmist akent "Message", klikkige "Continue Anyway" -nupule. Seejärel
klikkige "OK" -nupule.
Antud monitori draiver on esitatud Microsoft'ile Windows'i logo saamiseks ja see
installeerimine ei kahjusta teie süsteemi korrektset toimimist. Windows'i logoga
sertifitseeritud draiver pannakse tulevikus allalaadimiseks üles Samtron'i monitori
koduleheküljele.
http://www.samtron.com/.
6. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.
Automaatne
Manuaalne
Monitori
ühendamine
Monitori draiveri
installeerimine
Installeerimine
Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux
Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri
operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab. Draiveri installeerimine
erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt teie
arvuti operatsioonisüsteemist.
Pange valmis tühi diskett ja laadige siintoodud veebileheküljelt alla draiveri programmi fail.
Interneti veebisait : http://www.samtron.com/
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® XP
1. Sisestage CD CD-ROM draiverisse.
2. Valige "Start" --> "Control Panel", seejärel klikkige "Appearance and Themes" -ikoonile.
3. Klikkige "Display" -ikoonile ja valige vahekaart "Settings", seejärel "Advanced..".
4. Klikkige "Properties" -nupule vahekaardil "Monitor" ja valige vahekaart "Driver".
5. Valige "Update Driver.." ja seejärel "Install from a list or.."; nüüd klikkige "Next" -nupule.
6. Valige esmalt "Don't search, I will..", siis "Next" ja seejärel "Have disk".
7. Klikkige "Browse" -nupule, seejärel valige A:(D:\Driver) ja loendist oma monitori mudel ning
klikkige "Next" -nupule.
8. Kui te näete järgmist akent "Message", klikkige "Continue Anyway" -nupule. Seejärel
klikkige "OK" -nupule.
Antud monitori draiver on esitatud Microsoft'ile Windows'i logo saamiseks ja see
installeerimine ei kahjusta teie süsteemi korrektset toimimist. Windows'i logoga sertifitseeritud
draiver pannakse tulevikus allalaadimiseks üles Samtron'i monitori koduleheküljele.
http://www.samtron.com/.
9. Klikkige "Close" -nupule, seejärel "OK" -nupule.
10. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 2000
Kui monitorile kuvatakse tekst "Digital Signature Not Found" ('Digitaalset allkirja ei
leitud'), toimige järgnevalt.
1. Valige "OK" -nupp aknas "Insert disk".
2. Klikkige "Browse" -nupule aknas "File Needed".
3. Valige A:(D:\Driver), klikkige "Open" -nupule ja seejärel "OK" -nupule.
Kuidas installeerida?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Valige "Start" , "Setting" , "Control Panel".
Tehke topeltklõps "Display" -ikoonile.
Valige vahekaart "Settings" ja seejärel "Advanced..".
Valige "Monitor".
Variant1: Kui nupp 'Properties' ei ole aktiivne, on monitor nõuetekohaselt konfigureeritud.
Palun peatage installeerimine.
Variant2: Kui nupp 'Properties' on aktiivne, klikkige "Properties" -nupule ning järgige
alltoodud juhiseid.
Valige "Driver", "Update Driver.." ja seejärel klikkige "Next" -nupule.
Valige "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver", seejärel "Next" ja "Have disk".
Klikkige "Browse" -nupule, seejärel valige A:(D:\Driver).
Klikkige "Open" -nupule, seejärel "OK" -nupule.
Valige monitori mudel ja klikkige "Next" -nupule.
Klikkige "Finish" -nupule, seejärel "Close" -nupule.
Kui avaneb aken "Digital Signature Not Found" ("Digitaalset allkirja ei leitud"), siis
klikkige "Yes" -nupule. Nüüd klikkige "Finish" -nupule ja seejärel "Close" -nupule.
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® Millennium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Valige "Start" , "Setting" , "Control Panel".
Tehke topeltklõps "Display" -ikoonile.
Valige vahekaart "Settings" ja klikkige "Advanced Properties" -nupule.
Valige vahekaart "Monitor".
Klikkige "Change" -nupule alajaotuses "Monitor Type".
Valige "Specify the location of the driver".
Valige "Display a list of all the driver in a specific location..", seejärel klikkige "Next" nupule.
Klikkige "Have Disk" -nupule.
Valige A:\(D:\driver), seejärel klikkige "OK" -nupule.
Valige "Show all devices" ja seejärel määratlege monitor, mis kattub teie poolt juba
arvutiga ühendatuga, ning klikkige "OK" -nupule.
Jätkake, klikkides "Close" - ja "OK" -nupule, lõpetades installeerimise dialoogiboksi
"Display Properties" sulgemisega.
(Ekraanile võidakse kuvada ka mõni teine hoiatussõnum või teade; sel juhul valige vastav
monitori funktsioon.)
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® NT
1. Valige Start, Settings, Control Panel ja tehke seejärel topeltklõps Display-ikoonile.
2. Aknas "Display Registration Information" klikkige vahekaardile Settings ja valige
seejärel All Display Modes.
3. Valige rezhiim, mida soovite kasutada (resolutsioon, värvide arv, vertikaalne sagedus) ja
klikkige seejärel "OK" -nupule.
4. Klikkige Apply-nupule, kui näete pärast Test'i valimist, et ekraan toimib normaalselt. Kui
ekraan ei toimi normaalselt, valige teine rezhiim (madalam resolutsioon, väiksem värvide
arv või sagedus).
Märkus: Kui All Display Modes ei paku ühtegi rezhiimi, valige resolutsiooni tase ja
vertikaalne sagedus kasutusjuhendi alajaotusest Preset Display Modes (Kuvarezhiimide
eelseadistus).
Operatsioonisüsteem Linux
X-Window System'i kasutamiseks peate te looma faili X86Config (süsteemi paigaldusfaili tüüp).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kui faili X86Config on loodud, valige Enter esimeses ja teises kuvaaknas.
Kolmas kuvaaken on hiire seadistamiseks.
Seadke hiir oma arvuti järgi paika.
Järgmine kuvaaken on klaviatuuri valimiseks.
Seadke klaviatuur oma arvuti järgi paika.
Järgmine kuvaaken on monitori häälestamiseks.
Kõigepealt seadke paika monitori horisontaalne sagedus. (Te võite sisestada sageduse
otse.)
8. Seadke paika monitori vertikaalne sagedus. (Te võite sisestada sageduse otse.)
9. Sisestage monitori mudeli nimetus. See informatsioon ei mõjuta vahetult X-Window
süsteemi.
10. Te olete lõpetanud monitori häälestamise.
Rakendage X-Window süsteemi pärast soovitatud riistvara teiste komponentide
häälestamist.
Kalle/Pöördalus | Aluse paigaldamine ja eemaldamine
Monitori
ühendamine
Monitori draiveri
installeerimine
Integreeritud alus võimaldab teil monitori kallutada ja/või pöörata, leidmaks kõige
mugavamat vaatenurka.
Installeerimine
Märkus: Alus on eemaldatav.
Kui monitor tarniti alusest lahutatult, kinnitage alus alltoodud juhiste kohaselt.
Eemaldage keeratav kinnitusdetail enne, kui aluse monitori külge paigaldate.
Aluse paigaldamine
1.
2.
3.
4.
Asetage monitor ümberpööratult tasasele tööpinnale.
Seadke aluse sakid samale joonele vastavate soontega monitori alaosas.
Suruge alust monitori poole, kuni sakid on täielikult soontesse sobitunud.
Lükake alust monitori esiosa poole, kuni fiksaator klõpsatusega lukustub.
* Ärge painutage sulgurit.
Aluse eemaldamine
5. Suruge kokku alusel olev fiksaator ja tõmmake see üles.
6. Lükake alust monitori tagakülje suunas ja tõstke seda ühtlasi, et statiivi eemaldada.
Märkus: Alus sobitub monitori soontesse ainult ühes asendis.
Enne teeninduse poole pöördumist tutvuge siintoodud informatsiooniga, et üritada tekkinud
probleemidele ise lahendust leida. Kui te vajate abi, helistage palun garantiikaardil antud
telefoninumbril või telefonil, mis on toodud informatiivses alajaotuses või võtke ühendust
edasimüüjaga.
Kontroll-loend
Küsimused &
vastused
Diagnostika
Vea kirjeldus
Ekraanil pole
kujutist. Monitori
sisse-lülitamine ei
õnnestu.
Kontroll-loend
Lahendused
Kas toitekaabel on korralikult
ühendatud?
Kontrollige toitekaabli ühendust ja
toiteliini.
Kas ekraanile kuvatakse tekst
"No Connection, Check
Signal Cable" ("Ühendus
puudub, kontrollige
signaalikaablit")?
Kontrollige signaalikaabli ühendust.
Kui toide on sisse lülitatud,
rebuutige (taaskäivitage) arvuti,
et näha esialgset kuva ('login
screen').
Kui nähtavale tuleb esialgne kuva
('login screen'), buutige (alglaadige)
arvuti vastavas rezhiimis (Windows
ME/XP/2000 puhul 'safe mode' ja
muutke seejärel videokaardi
sagedust.
(Vt. alajaotust Kuvarezhiimide
eelseadistus)
Märkus: Kui esialgset kuva ('login
screen') nähtavale ei tule, võtke
ühendust teeninduskeskuse või
edasimüüjaga.
Kas ekraanile kuvatakse tekst
"Sync. Out of
Range" ("Sünkroniseerimine
jääb väljapoole etteantud
vahemikku")?
Te võite seda teadet näha siis, kui
videokaardi signaal ületab antud
monitorile ettenähtud maksimaalset
eraldusvõimet ja sagedust.
Reguleerige monitori ettenähtud
maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Ekraanil pole kujutist. Kas
monitori toiteindikaator vilgub
sekundiliste intervallidega?
Monitor on PowerSaver-rezhiimis.
On Screen Display
(OSD) ei ole nähtav.
Kas te olete lukustanud On
Screen Display (OSD) menüü,
et muudatusi vältida?
Vabastage OSD, vajutades
menüünuppu vähemalt 10 sekundit.
Ekraanil olev kujutis
võbeleb.
Kontrollige monitori
konfiguratsiooni; see peab
olema 'Interlace'-rezhiimis
(ülerealaotus). ('Interlace Mode':
vertikaalne sagedus 43Hz,
87Hz(i) jne.)
Videokaardi signaal ületab monitori
maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Kas läheduses on esemeid,
mida ümbritseb magnetväli
(vooluadapter, kõlarid või
kõrgepingekaabel)?
Paigutage monitor eemale mistahes
esemetest, mis võivad tekitada
tugeva magnetvälja.
Kas pinge on stabiilne?
Ekraanil olev kujutis võib võbeleda
Vajutage klaviatuuri klahvi või
liigutage hiirt monitori
aktiveerimiseks ja selleks, et
ekraanile ilmuks taas kujutis.
või vibreerida teatud aegadel
tulenevalt madalast pingest.
Ekraanil olev kujutis võib võbeleda või vibreerida, kui on
probleeme videokaardi või arvuti emaplaadiga.
Ekraani värvid on
"imelikud" või on
värvideks ainult
must ja valge.
Ekraanil on äkitselt
tekkinud
disbalanss.
Kas ekraanile kuvatakse ainult
üks värv ning monitorile
vaatamine tundub toimuvat
justkui läbi tsellofaanpaberi?
Kontrollige signaalikaabli ühendust.
Kas ekraani värvid on
muutunud "imelikeks" pärast
teatava programmi käivitamist
või tulenevalt krahhist erinevate
aplikatsioonide rakendamisel?
Rebuutige (taaskäivitage) arvuti.
Kas videokaart on korralikult
häälestatud?
Häälestage videokaart (vt.
videokaardi kasutusjuhendit).
Kas te olete vahetanud
videokaarti või draiverit?
Reguleerige ekraani kujutise asendit
ja suurust, kasutades OSD-d.
Kas te olete reguleerinud
monitori eraldusvõimet või
sagedust?
Reguleerige eraldusvõimet ja
sagedust videokaardil.
(Vt. alajaotust Kuvarezhiimide
eelseadistus).
Veenduge selles, et videokaart on
korralikult oma kohale paigaldatud.
Ekraan võib olla disbalansseeritud lähtuvalt videokaardi signaali
tsüklist. Kohandage asendit OSD abil.
Ekraan on
fookusest väljas või
OSD-d pole võimalik
reguleerida.
Kas te olete reguleerinud
eraldusvõimet ja sagedust
monitoril?
Reguleerige videokaardi
eraldusvõimet ja sagedust.
(Vt. alajaotust Kuvarezhiimide
eelseadistus).
Ekraanil olev kujutis
on osaliselt
moonutatud.
Kas läheduses on esemeid,
mida ümbritseb magnetväli
(vooluadapter, kõlarid või
kõrgepingekaabel)?
Sisenege OSD-sse ja viige läbi
demagnetiseerimine.
Kas ajastuse kuvamise
('Display Timing') kontrollimisel
selgub, et sagedus on
korralikult häälestatud?
Seadke sagedus korralikult paika,
toetudes videokaaardi
kasutusjuhendis ja alajaotuses
Ajastuse eelseadistused toodud
informatsioonile.
Valgusdiood (LED)
vilgub, kuid ekraanil
pole pilti.
Hoidke monitor eemal mistahes
magnetilistest esemetest.
(Maksimaalne sagedus teatava
eraldusvõime puhul võib erinevate
toodete lõikes varieeruda.)
Ekraanile kuvatakse
üksnes 16 värvi.
Pärast videokaardi
seadistuse
muutmist muutuvad
ka ekraani värvid.
Kas Windows'i värvid on
korralikult reguleeritud?
Windows ME/XP/2000 puhul:
seadke värvid korralikult paika
(valige Control Panel, Display,
Settings.)
Kas videokaart on korralikult
häälestatud?
Teostage videokaardi nõuetekohane
häälestamine, toetudes videokaardi
kasutusjuhendis toodud
informatsioonile.
Ekraanile kuvatakse
tekst "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found".
Kas te olete installeerinud
monitori draiveri?
Installeerige monitori draiver
vastavalt draiveri installeerimise
instruktsioonidele.
Tutvuge videokaardi
kasutusjuhendiga, kontrollimaks
Plug & Play (VESA DDC)
funktsiooni toe olemasolu.
Installeerige monitori draiver
vastavalt draiveri installeerimise
instruktsioonidele.
Monitoriga seonduvate probleemide ilmnemisel kontrollige järgmisi asjaolusid.
1. Veenduge selles, et toitekaabel ja kaabel on korralikult arvutiga ühendatud.
2. Kontrollige, kas arvuti annab buutimisel rohkem kui 3 helisignaali (piiksu).
(Kui jah, siis vajab arvuti emaplaat järelteenindust).
3. Kui te installeerisite uue videokaardi või koostasite ise arvuti, veenduge selles, et adapteri
(video) draiver ja monitori draiver on installeeritud.
4. Kontrollige, kas monitori laotussagedus on seatud tasemele 75Hz või 85Hz.
(Ärge kasutage kõrgemat taset kui 60 Hz, kui rakendate maksimaalset eraldusvõimet).
5. Kui teil on probleeme adapteri (video) draiveri installeerimisega, buutige arvuti rezhiimis 'Safe
Mode', valige "Control Panel, System, Device Administrator", eemaldage Display Adapter ja
rebuutige arvuti, et installeerida uuesti adapteri (video) draiver.
Märkus: Korduvate probleemide ilmnemisel kontakteeruge volitatud edasimüüjaga.
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Kontroll-loend
Küsimused &
vastused
Vastus
Sagedust saab muuta videokaardi
ümberkonfigureerimisega.
Arvestage asjaoluga, et videokaardi tugi võib
varieeruda, sõltuvalt kasutatava draiveri
versioonist.
(Detailsemat informatsiooni leiate arvuti või
videokaardi kasutusjuhendist.)
Diagnostika
Kuidas reguleerida eraldusvõimet?
Windows ME/XP/2000: Eraldusvõime
reguleerimiseks valige Control Panel,
Display, Settings.
* Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge
videokaardi tootja poole.
Kuidas reguleerida Power Saving -funktsiooni?
Windows ME/XP/2000: Valige arvuti või
ekraanisäästja funktsioon BIOS-SETUP
(Täpsemad detailid leiate Windows'i / arvuti
kasutusjuhendist).
Monitor teeb sisselülitatult häält.
See on normaalne, kuna mõningaid helisid
võib tekitada metallkorpuse ja elektromagneti,
mis on installeeritud elektromagnetiliste lainete
blokeerimiseks, koosmõju.
Kuidas puhastada monitori
korpust/kineskoopi?
Ühendage toitekaabel lahti ja puhastage
seejärel monitori pehme lapiga, kasutades
puhastusvahendi lahust või puhast vett.
Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid ning
vältige korpuse kriimustamist. Ärge laske veel
monitori sisemusse valguda.
Diagnostika kontroll | Hoiatussõnumid | Ümbritsev keskkond | Kasulikke vihjeid
Kontroll-loend
Küsimused &
vastused
Diagnostika
Monitori üheks funktsiooniks on diagnostika (enesekontrolli süsteem), mis võimaldab
kindlaks teha, kas kuvar töötab laitmatult.
1. Lülitage välja nii arvuti kui ka monitor.
2. Ühendage arvuti tagaosast lahti videokaabel.
3. Lülitage monitor sisse.
Kui monitor töötab normaalselt, tuleb esile järgmine kuva.
Mistahes boksi mitteilmumine viitab monitoriga seonduvale probleemile. See boks tuleb
esile ka normaalses töörezhiimis, kui videokaabel osutub lahti ühendatuks või
kahjustatuks.
4. Lülitage monitor välja ja ühendage videokaabel lahti; seejärel lülitage sisse nii arvuti kui ka
monitor.
Kui monitori ekraan jääb pärast eeltoodud protseduuri läbimist tühjaks, vaadake üle
videokontroller ja arvutisüsteem; monitor funktsioneerib normaalselt.
Kui midagi on lahti sisendsignaaliga, ilmub ekraanile vastav teade või jääb ekraan
tühjaks, kuigi toiteindikaator LED on aktiivne. Teade võib osutada asjaolule, et monitori
laotussagedus jääb väljapoole etteantud vahemikku või viidata vajadusele kontrollida
signaalikaablit.
Monitori asukoht ja asend võivad avaldada mõju pildi kvaliteedile ja teistele kuvari
funktsioonidele.
1. Kui monitori läheduses on mõni madalsagedusvaljuhääldi, ühendage see lahti ja paigutage
teise ruumi.
2. Paigutage mujale kõik elektroonikaseadmed - raadiod, ventilaatorid, telefonid - mis
asetsevad monitorile lähemal kui üks meeter.
3. Demagnetiseerige monitor, kui selle lähedusest paigutati mujale mistahes seadmeid.
z
Monitor taastekitab arvutilt saadavaid visuaalseid signaale. Seetõttu võib arvuti või
videokaardiga seonduvate probleemide ilmnemisel monitori ekraan tühjaks jääda, värvide
kvaliteet ebarahuldavaks osutuda, tekkida müra, sünkroniseerimine väljapoole etteantud
vahemikku jääda jne. Sellisel juhul kontrollige kõigepealt probleemi allikat ning võtke seejärel
ühendust teeninduskeskusega või edasimüüjaga.
z
Monitori töövõime hindamine.
Kui ekraanil pole kujutist või esile tuleb sõnum "Sync. Out of Range" ("Sünkroniseerimine
jääb väljapoole etteantud vahemikku"), ühendage kaabel arvuti küljest lahti siis, kui monitor
on veel sisse lülitatud.
{ Kui ekraanile ilmub teade või see muutub valgeks, on monitor töökorras.
{ Sel juhul otsige viga arvutist.
Põhiindeks > Spetsifikatsioonid > Üldspetsifikatsioonid
Üldinformatsioon
Mudeli nimetus
Üldspetsifikatsioonid
PowerSaver
Ajastuse
eelseadistused
SAMTRON 76BDF
Kineskoop
Tüüp
17"(43cm), DynaFlat X nähtav diagonaal 40,6 cm
Elektronkiire kallutusnurk
90 °
Horisontaalne punktisamm
0,20 mm
Kineskoobi tüüp
Alumiiniumkattega kolmevärvilistest (RGB) täppidest luminofoor ,
must maatriks ('black matrix').
'Anti-doming' invarist varimask.
Mitmekihiline antistaatiline kate.
Maksimaalne eraldusvõime
1600x1200
Pildi suurus
Horisontaalne
312 ± 4 mm
Vertikaalne
234 ± 4 mm
Sünkroniseerimine
Horisontaalne
30 ~ 85 kHz
Vertikaalne
50 ~ 160 Hz
Sisendsignaali määrang
Videosignaal
RGB, analoog 0.7, [email protected] ohm
Sünkroniseerimissignaal
Eraldi H/V sünkr., TTL integraallülitus, positiivne või negatiivne
Ekraani värvid
Piiramatu
Maksimaalne pikslisagedus
110 MHz
Toide
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Tarbitav võimsus
90W (max)
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)
398 x 412 x 400 mm (koos alusega)
Kaal
15,7 kg
Ümbritsev keskkond
Töökeskkond
Temperatuur: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Niiskus: 10% ~ 80% ('non-condensing')
Ladustamine
Temperatuur: -4°F ~113°F(-20°C ~ 45°C)
Niiskus: 5% ~ 95% ('non-condensing')
Plug & Play (PNP)
Selle monitori võib installeerida mistahes Plug & Play'ga ühilduvasse süsteemi. Monitori ja
arvutisüsteemi koos toimimine loob parimad töötingimused ning tagab kuvari sobiva seadistuse.
Enamikel juhtudel toimub monitori installeerimine automaatselt, väljaarvatud juhud, mil kasutaja
soovib valida alternatiivseid seadistusi.
Märkus: Toote disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.
SAMTRON 96P
Üldinformatsioon
Mudeli nimetus
Üldspetsifikatsioonid
PowerSaver
Ajastuse
eelseadistused
SAMTRON 96P
Kineskoop
Tüüp
19"(48cm), Kineskoobi tüüp: täisnurkekraan, nähtav diagonaal 45,8
cm
Elektronkiire kallutusnurk
90 °
Horisontaalne punktisamm
0,22 mm
Kineskoobi tüüp
Alumiiniumkattega kolmevärvilistest (RGB) täppidest luminofoor ,
must maatriks ('black matrix').
'Anti-doming' invarist varimask.
Mitmekihiline antistaatiline kate.
Maksimaalne eraldusvõime
1600 x 1200
Pildi suurus
Horisontaalne
352 ± 3 mm
Vertikaalne
264 ± 3 mm
Sünkroniseerimine
Horisontaalne
30 ~ 85 kHz
Vertikaalne
50 ~ 160 Hz
Sisendsignaali määrang
Videosignaal
RGB, analoog 0.7, [email protected] ohm
Sünkroniseerimissignaal
Eraldi H/V sünkr., TTL integraallülitus, positiivne või negatiivne
Ekraani värvid
Piiramatu
Maksimaalne pikslisagedus
185 MHz
Toide
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Tarbitav võimsus
110W (max), 100W (nimivõimsus)
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)
440 x 454 x 455 mm (koos alusega)
Kaal
20,0 kg
Ümbritsev keskkond
Töökeskkond
Temperatuur: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Niiskus: 10% ~ 80% ('non-condensing')
Ladustamine
Temperatuur: -4°F ~113°F(-20°C ~ 45°C)
Niiskus: 5% ~ 95% ('non-condensing')
Plug & Play (PNP)
Selle monitori võib installeerida mistahes Plug & Play'ga ühilduvasse süsteemi. Monitori ja
arvutisüsteemi koos toimimine loob parimad töötingimused ning tagab kuvari sobiva seadistuse.
Enamikel juhtudel toimub monitori installeerimine automaatselt, väljaarvatud juhud, mil kasutaja
soovib valida alternatiivseid seadistusi.
seadistusi
Märkus: Toote disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.
SAMTRON 76BDF
Üldspetsifikatsioonid
PowerSaver
Ajastuse
eelseadistused
See monitor on varustatud sisseehitatud energia juhtimise süsteemiga 'PowerSaver'. Antud
süsteem säästab energiat, lülitades monitori madalamale energiatarbimise rezhiimile, kui kuvarit
pole teatava aja jooksul kasutatud. Monitor naaseb automaatselt tavapärasesse töörezhiimi, kui
liigutate arvuti hiirt või vajutate klaviatuuri klahvi. Energia säästmiseks lülitage monitor VÄLJA
(OFF), kui seda ei vajata või pikema aja vältel ei kasutata. PowerSaver'i süsteem toimib teie
arvutisse installeeritud VESA DPMS'iga ühilduva videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks
kasutage arvutisse installeeritud utiliiti.
Olek
Normaaltalitlus
'Power-off' -rezhiim
EPA/ENERGY 2000
Toiteindikaator
Roheline
Roheline, vilkuv
Tarbitav võimsus
80W(nimivõimsus)
90W(max)
Vähem kui 2W
See monitor ühildub EPA ENERGY STAR®'iga ja ENERGY2000'ga, kui seda
kasutatakse koos VESA DPMS -funktsionaalse arvutiga.
ENERGY STAR®'i partnerina on Samsung Electronics Co., Ltd. kindlaks
määranud, et see toode vastab energiakasutuse efektiivsuse osas ENERGY
STAR®'i direktiividele.
SAMTRON 96P
Üldspetsifikatsioonid
PowerSaver
Ajastuse
eelseadistused
See monitor on varustatud sisseehitatud energia juhtimise süsteemiga 'PowerSaver'. Antud
süsteem säästab energiat, lülitades monitori madalamale energiatarbimise rezhiimile, kui kuvarit
pole teatava aja jooksul kasutatud. Monitor naaseb automaatselt tavapärasesse töörezhiimi, kui
liigutate arvuti hiirt või vajutate klaviatuuri klahvi. Energia säästmiseks lülitage monitor VÄLJA
(OFF), kui seda ei vajata või pikema aja vältel ei kasutata. PowerSaver'i süsteem toimib teie
arvutisse installeeritud VESA DPMS'iga ühilduva videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks
kasutage arvutisse installeeritud utiliiti.
Olek
Normaaltalitlus
'Power-off' -rezhiim EPA/ENERGY
2000
Toiteindikaator
Roheline
Roheline, vilkuv
Tarbitav võimsus
100W(nimivõimsus)
110W(max)
Vähem kui 2W
See monitor ühildub EPA ENERGY STAR®'iga ja ENERGY2000'ga, kui seda
kasutatakse koos VESA DPMS -funktsionaalse arvutiga.
ENERGY STAR®'i partnerina on Samsung Electronics Co., Ltd. kindlaks
määranud, et see toode vastab energiakasutuse efektiivsuse osas ENERGY
STAR®'i direktiividele.
SAMTRON 76BDF
Põhiindeks > Spetsifikatsioonid > Ajastuse eelseadistused
Kui arvuti poolt edastatav signaal kattub järgmise ajastuse eelseadistusega, häälestub ekraan
automaatselt. Ent kui signaal on erinev, võib ekraan jääda tühjaks, kui toiteindikaator (LED) on
aktiivne. Videokaardi kasutusjuhendist leiate juhised ekraani häälestamiseks (vt. allolevat
informatsiooni).
Üldspetsifikatsioonid
PowerSaver
Ajastuse
eelseadistused
Tabel 1. Ajastuse eelseadistused
Horisontaalne
sagedus
(kHz)
Vertikaalne
sagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkr.
polaarsus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
VESA, 640 x 480
43.269
85.008
36.000
-/-
VESA, 800 x 600
53.674
85.061
56.250
+/+
VESA, 1024 x 768
68.677
84.997
94.500
+/+
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.00
+/+
Kuvarezhiim
Horisontaalne sagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat
äärt vasakuga - skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks
(Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu
nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency).
Mõõtühik: kHz.
Vertikaalne sagedus
Sarnaselt luminofoorlambiga peab kuvar kordama sama kujutist palju
kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle
korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse
vertikaalseks sageduseks (Vertical Frequency) või
värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.
SAMTRON 96P
Kui arvuti poolt edastatav signaal kattub järgmise ajastuse eelseadistusega, häälestub ekraan
automaatselt. Ent kui signaal on erinev, võib ekraan jääda tühjaks, kui toiteindikaator (LED) on
aktiivne. Videokaardi kasutusjuhendist leiate juhised ekraani häälestamiseks (vt. allolevat
informatsiooni).
Üldspetsifikatsioonid
PowerSaver
Ajastuse
eelseadistused
Tabel 1. Ajastuse eelseadistused
Horisontaalne
sagedus
(kHz)
Vertikaalne
sagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkr.
polaarsus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Kuvarezhiim
Horisontaalne sagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat
äärt vasakuga - skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks
(Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu
nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency).
Mõõtühik: kHz.
Vertikaalne sagedus
Sarnaselt luminofoorlambiga peab kuvar kordama sama kujutist palju
kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle
korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse
vertikaalseks sageduseks (Vertical Frequency) või
värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.
SAMTRON SEOUL
Teenindus
15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG,CHUNG-KU,
SEOUL, KOREA, 100-759
TEL : (82-2) 727-3114
Terminoloogia
SAMTRON U.S.A.
Normatiivmaterjalid
SAMTRON COMPUTER PRODUCTS CUSTOMER SERVICE
400 Valley Road Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL : 973-601-6200, FAX : 973-601-6001
1-800-SAMTRON (1-800-726-8766)
Volitused
SAMTRON CANADA
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.
7037 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3
TEL : 1-800-726-7864
FAX : 905-542-1199
SAMTRON EUROPE
SAMSUNG ELECTRONICS GMBH
SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG 6
65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL: 49 (0180) 5121213*
FAX: 49 (0180) 5121214*
* EURO 0,12/MIN.
SAMTRON TOKYO
17TH, HAMACHO CENTER BLDG. 2-31-1, NIHONBASHI-HAMACHO,
CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN
TEL : (81-3) 5641-9860 FAX : (81-3) 5641-9861
SAMTRON SWEDEN
SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB
BOX 713, S- 194 27 UPPLANDS VÄSBY
TEL : 468- 590- 966- 00 FAX : 468- 590- 966- 50
SAMTRON MEXICO
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C. V. Mina No. 200,
ESQ. GAVILANCOL. GUADALUPE DEL MORAL IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F. C.P. 09300
TEL. : (525) 686-0800
FAX : (525) 686-5094
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA
Punktisamm
Teenindus
Monitoril olev kujutis koosneb punastest, rohelistest ja sinistest punktidest. Mida lähemal on
punktid üksteisele, seda kõrgem on eraldusvõime. Vahemaad kahe sama värvi punkti vahel
nimetatakse punktisammuks ('Dot Pitch'). Mõõtühik: mm.
Terminoloogia
Vertikaalne sagedus
Normatiivmaterjalid
Ekraani tuleb mitmeid kordi sekundis värskendada, et pikslid analoogkujule viia ja kuvarile
saata.
Selle korduva protsessi toimumise sagedust ühes sekundis nimetatakse vertikaalseks
sageduseks (Vertical Frequency) või värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.
Volitused
Näide: Kui sama valgus kordub sekundis 60 x, on väärtuseks 60 Hz. Sellisel juhul võib
täheldada kujutise värelemist. Nimetatud probleemi vältimiseks on rezhiim 'Flicker-free',
mille puhul kasutatakse vertikaalset sagedust ülalpool 70 Hz.
Horisontaalne sagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks (Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli
ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency).
Mõõtühik: kHz.
'Interlace'- ja 'Non-Interlace' -meetodid
Ekraani horisontaalridade näitamist järjest ülalt alla nimetatakse 'Non-Interlace' -meeetodiks;
paaritute ridade ja seejärel paaris ridade näitamist nimetatakse 'Interlace'-meetodiks (nn.
ülerealaotus). Enamikes monitorides kasutatakse 'Non-Interlace' -meeetodit, tagamaks kujutise
selgust. 'Interlace' -meetod on kasutusel televiisorites.
Plug & Play
See on funktsioon, mis tagab kasutajale parima kvaliteediga kujutise, võimaldades arvutil ja
monitoril omavahel automaatselt informatsiooni vahetada. Antud monitor vastab
rahvusvaheliselt aktsepteeritud Plug & Play funktsiooni standardile, milleks on VESA DDC.
Eraldusvõime
Horisontaalsete ja vertikaalsete punktide - mida kasutatakse kujutise moodustamiseks koguhulka nimetatakse eraldusvõimeks (resolution). See number viitab kuva kvaliteedile. Kõrge
eraldusvõime on hea mitmete erinevate ülesannete samaaegseks sooritamiseks, kuna
ekraanile saab paigutada korraga rohkem informatsiooni.
Näide: Kui eraldusvõime on 1024 x 768, tähendab see, et kuva koosneb 1024
horisontaalpunktist (horisontaalne eraldusvõime) ja 768 vertikaalpunktist (vertikaalne
eraldusvõime).
Teenindus
Terminoloogia
FCC Information
Normatiivmaterjalid
Volitused
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the
following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government
Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les
équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice (Europe only)
Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in
a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according
to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice
has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for
the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment
in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of
electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of
heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its
operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): [email protected]
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics
components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in
the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you
with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing
the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted
electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was
developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees),
Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens
Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of
electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic
and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics
equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence
and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and
chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): [email protected]
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fisheating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been
found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens
and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain
any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the
time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no
commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free
alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of
skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO’03
Displays label. This means that your display is designed,
manufactured and tested according to some of the strictest
quality and environmental requirements in the world. This
makes for a high performance product, designed with the
user in focus that also minimizes the impact on our natural
environment.
Some of the features of the TCO’03 Display requirements:
Ergonomics
•
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment
for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance,
contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
•
•
Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the
environment
Electrical safety
Emissions
•
•
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
•
•
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the
end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a
more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
Selles dokumendis toodud informatsioon võib ette teatamata muutuda.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.
Teenindus
Antud informatsiooni mistahes viisil reprodutseerimine ilma Samsung Electronics Co., Ltd.'i
kirjaliku loata on rangelt keelatud.
Terminoloogia
Normatiivmaterjalid
Volitused
Samsung Electronics Co., Ltd. ei võta endale vastutust siin esinevate ega juhuslike või
kaskaadrikete eest, mis tulenevad antud materjali hankimise viisist või selle rakendamisest.
Samsung’i logo ja Samtron on Samsung Electronics Co., Ltd.’i registreeritud kaubamärgid.;
Microsoft, Windows ja Windows NT on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärgid;
VESA, DPMS ja DDC on Video Electronics Standard Association'i registreeritud kaubamärgid ;
ENERGY STAR®'i nimi ja logo on U.S. Environmental Protection Agency' (EPA) registreeritud
kaubamärgid. ENERGY STAR®'i partnerina on Samsung Electronics Co., Ltd. kindlaks määranud,
et see toode vastab energiakasutuse efektiivsuse osas ENERGY STAR®'i direktiividele. Kõik
teised siintoodud nimed võivad olla vastavatele omanikele kuuluvad kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement