Installation
by Doro
USER GUIDE
Flexus HS2005
1
2
7
3
4
6
5
Svenska (se sidan 7-16)
1
2
3
4
Öronbygel
Laddningsuttag
Svarsknapp samt av/på
Volymknapp öka
Norsk (se side 17-26)
5 Mikrofon (på baksidan)
6 Volymknapp minska
7 Indikator
1
2
3
4
Ørebøyle
Ladekontakt
Svarknapp samt av/på
Volum - øke
5 Mikrofon (på baksiden)
6 Volum - senke
7 Indikator
1
2
3
4
Ørebøjle
Udgang til opladning
Besvarknap samt tænd/sluk
Lydstyrke op
5 Mikrofon (på bagsiden)
6 Lydstyrke ned
7 Indikator
Dansk (se side 27-36)
Suomi (sivut 37-46)
1
2
3
4
Korvakannake
Latausliitäntä
Vastaus- ja virtapainike
Enemmän äänenvoimakkuutta
5 Mikrofoni (takana)
6 Vähemmän äänenvoimakkuutta
7 Merkkivalo
English (see page 47-57)
1
2
3
4
Ear hook
Charging socket
On/Off and Talk button
Volume button (Up)
5 Microphone (on rear)
6 Volume button (Down)
7 Indicator light (LED)
Français (voir pages 58-68)
1
2
3
4
Contour d’oreille
5 Micro (au dos)
Prise du chargeur
6 Bouton de baisse du volume
Touche de prise de ligne et on/off 7 Témoin
Bouton d’augmentation du volume
Polski (patrz strony 69-79)
1 Zaczep na ucho
2 Gniazdo do ładowania
3 Przycisk odpowiedzi i włącznik/
wyłącznik
4
5
6
7
Przycisk zwiększania głośności
Mikrofon (z tyłu)
Przycisk zmniejszania głośności
Wskaźnik
Svenska
Installation
Allmänt
Detta headset är avsett att användas med telefoner som är bluetoothkompatibla.
Headsetet går även att använda till annan bluetoothkompatibel utrustning.
Denna manual beskriver användandet av headsetet tillsammans med en telefon.
Bluetoothfunktionen fungerar inte på samma sätt på alla telefoner vilket kan medföra att hedsetet
inte fungerar korrekt till alla typer av telefoner.
Inkoppling
Headsetet måste registreras till din telefon för att kunna användas!
Se i telefonens manual hur man registrerar/parar ett Bluetooth-headset.
1. Anslut
��������������������������������������������������
den medföljande nätadaptern till eluttaget.
2.Anslut nätadaptern till laddningsuttaget och ladda i 24 timmar.
3. Registrera headsetet enligt nedan.
www.doro.com
Svenska
Installation
Registrering
4. Se till att laddaren är urkopplad och att headsetet är avstängt, se Av-/påslagning på sid. 10
5. Tryck och håll nedtryckt O/ i cirka 5 sekunder tills indikatorn blinkar omväxlande rött och
grönt.
6. Följ telefonens manual för registrering/parning av Bluetooth enhet/headset, detta headset visas
som HS2005 i telefonens display, ange headsetets kod 0000 då telefonen efterfrågar detta.
7. När registreringen har lyckats blinkar indikatorn grönt ungefär var tredje sekund.
Observera!
Använd endast originaladapter (3515-0610-ADC / 3515-0610-4DC)!
www.doro.com
Svenska
Handhavande
Att ringa
Se telefonens manual hur uppringning fungerar, nedan förklaras det vanligaste förfarandet.
1. Tryck önskat telefonnummer.
2. Tryck på telefonens uppringningsknapp och tala i headsetet, headsetets indikator blinkar snabbt
grönt.
3.Avsluta samtalet med headsetets svarsknapp O.
Att svara
Se telefonens manual hur mottagning av samtal fungerar, nedan förklaras det vanligaste förfarandet.
1. Invänta ringsignal i headsetet.
2. Det inkommande samtalet besvaras med svarsknappen O, headsetets indikator blinkar snabbt
grönt.
3.Avsluta samtalet med headsetets svarsknapp O.
www.doro.com
Svenska
Handhavande
Observera!
Om headsetet inte kan få kontakt kommer en varningssignal att höras. Problemet kan bero på att batteriet
är dåligt, att headsetet är för långt från den enheten det används till, eller att alla överföringskanaler är
upptagna.
Volymkontroll
Ljudstyrkan kan under samtal justeras med + och -, när högsta/lägsta volym är uppnådd hörs en hög
ton.
Av-/påslagning
Slå av headsetet genom att hålla O/
intryckt i cirka 3 sekunder, indikatorn blinkar rött en gång,
en hög och en låg ton bekräftar att headsetet stängs av.
Slå på headsetet genom att hålla O/
intryckt i cirka 2 sekunder, indikatorn blinkar grönt en
gång, en låg och en hög ton bekräftar att headsetet är påslaget.
10
www.doro.com
Svenska
Handhavande
Sekretessfunktion
Mikrofonen kan kopplas bort under samtal.
1. Tryck på både + och -. Ett pip var 3 sekund hörs så länge funktionen är aktiverad.
2. Tryck kort på både + och - för att koppla in mikrofonen igen.
Röstuppringning
Om din telefon har funktionen röstuppringning kan denna användas även via headsetet.
Se telefonens manual hur röstuppringning fungerar, nedan förklaras det vanligaste förfarandet.
1. Tryck kort på headsetets svarsknapp O.
2. Invänta ton i headsetet.
3. Säg det inspelade namnet till den person du vill ringa upp.
4.Avsluta samtalet med headsetets svarsknapp O.
Observera!
För att avsluta en röstuppringning innan mottagaren har svarat, tryck på telefonens nedkopplingsknapp.
www.doro.com
11
Svenska
Handhavande
Specialfunktioner
När du använder headsetet tillsammans med vissa mobiltelefoner kan man via headsetet använda
vissa specialfunktioner som t.ex. transferering av samtal. Se mobiltelefonens bruksanvisning då dessa
funktioner fungerar olika beroende på vilken modell av mobiltelefon som används.
Batteri
När batteriet är fullt uppladdat räcker det till cirka 200 timmars vilotid eller cirka 10 timmars
samtalstid. Tiderna förutsätter normal rumstemperatur.
Tiderna kan vara olika beroende på vilken modell av telefon eller vilken typ av enhet headsetet används
med.
En normal uppladdning med tomt batteri tar cirka 2 timmar.
När batteriet är nästan helt slut hörs ett kort pip med ett par minuters mellanrum och indikatorn
blinkar rött.
Headsetet har inbyggd laddningsautomatik vilket medför att batteriet inte kan bli överladdat
eller ta skada av att ligga "för länge" på laddning.
Under laddning lyser indikatorn rött tills batteriet är fulladdat.
12
www.doro.com
Svenska
Handhavande
Batteriet är fast monterat och utbyte av detta kan endast ske på serviceverkstad.
Telefonens vilotid kan förkortas då headsetet är registrerat till telefonen.
Räckvidd
I normal miljö är headsetets räckvidd cirka 10 meter. Räckvidden varierar beroende på om
radiovågorna som överför samtalet begränsas av hinder på vägen.
Maximal räckvidd förutsätter att det är helt fritt mellan headset och den andra enheten.
Anpassning
Öronbygeln kan böjas för att passa bekvämt bakom örat.
Headsetet kan anpassas för att bäras på vänster eller höger öra.
1.��������������������������������������������
Lossa öronbygeln genom att trycka den uppåt (se
������������������������
illustration nedan).
2. Välj sida (L=vänster, R=höger), tryck tillbaka öronbygeln.
www.doro.com
13
Svenska
Övrigt
Ingen kontakt med den andra enheten
-
Kontrollera att batteriet är uppladdat.
-
Kontrollera att headsetet är registrerat till den andra enheten, vid behov utför registreringen på
nytt, se sidan 8, registrering.
-
Kontrollera att headsetet är innanför dess räckvidd.
-
Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på den andra enheten.
-
Kontrollera att den enhet du använder med headsetet stödjer headsetprofilen och/eller
handsfreeprofilen
Lågt/högt ljud i headsetet
-
Kontrollera headsetets volymkontroll samt volymkontrollen på den andra enheten.
- Nivån på utgående och inkommande ljud kan variera beroende på vilken typ av telefon headsetet
används till.
Motparten klagar på lågt ljud
-
14
Se till att headsetets mikrofon är fri och inte täcks av klädesplagg, smuts och liknande.
www.doro.com
Svenska
Övrigt
Ingen ringsignal i headsetet
-
Tillsammans med vissa mobiltelefoner ringer det inte i headsetet.
-
Tillsammans med vissa mobiltelefoner kopplas bluetooth-länken ner då headsetet inte använts på
ett tag, aktivera bluetooth-länken igen med ett kort tryck på headsetets svarsknapp.
Dålig ljudkvalité i headsetet
-
Tillsammans med vissa mobiltelefoner kan det förekomma störningar och svagt brus i headsetet.
Varningston under användande
-
Batteriet kan vara på väg att ta slut (sätt headsetet på laddning).
Om headsetet trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där
apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/fakturakopia.
www.doro.com
15
Svenska
Övrigt
Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med
inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan,
inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande, dålig skötsel eller något annat missförhållande
på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra
elektriska spänningsvariationer.
För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under åskväder.
Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas ej av några garantiåtaganden.
Declaration of conformity
Doro deklarerar härmed att produkten ’Flexus HS2005’ överensstämmer med de
väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc
16
www.doro.com
Norsk
Installasjon
Generelt
Dette hodesettet er beregnet for bruk med telefoner som er Bluetooth-kompatible.
Hodesettet kan også brukes sammen med annet Bluetooth-kompatibelt utstyr.
Denne håndboken beskriver bruken av hodesettet sammen med en telefon.
Bluetoothfunksjonen fungerer ikke på samme måte på alle telefoner, og dette kan medføre at
hodesettet ikke fungerer korrekt med alle typer telefoner.
Tilkobling
Hodesettet���������������������������������������������������
må registreres mot din telefon før det kan brukes!
Se i håndboken for telefonen hvordan man registrerer/parrer et Bluetooth-hodesett.
1. Koble den medfølgende omformeren til et strømuttak.
2. Koble omformeren til ladekontakten, og lad opp utstyret i 24 timer.
3. Registrer hodesettet som beskrevet nedenfor.
www.doro.com
17
Norsk
Installasjon
Registrering
4. Pass på at laderen er frakoblet og at hodesettet er slått av; se Slå av/på side 20.
5. Trykk inn og hold O/ inne i ca 5 sekunder til indikatoren blinker vekselvis rødt og grønt.
6. Følg anvisningene i telefonhåndboken for registrering/parring av Bluetooth-enhet/hodesett
(dette hodesettet vises som HS2005 på telefondisplayet), og oppgi hodesettets kode som 0000 når
telefonen spør om dette.
7. Når registreringen er vellykket utført, blinker indikatoren grønt om lag hvert tredje sekund.
Merk!
Bruk bare originaladapter (3515-0610-ADC / 3515-0610-4DC)!
18 www.doro.com
Norsk
Bruksanvisning
Å ringe
Se i telefonhåndboken hvordan oppringing fungerer; nedenfor beskrives den vanligste
fremgangsmåten.
1. Trykk ønsket telefonnummer.
2. Trykk på telefonens oppringingsknapp og snakk i hodesettet, mens hodesettets indikator blinker
hurtig grønt.
3.Avslutt samtalen med svarknappen O på hodesettet.
Å svare
Se i telefonhåndboken hvordan du svarer på anrop; nedenfor beskrives den vanligste
fremgangsmåten.
1. Vent på ringesignal i hodesettet.
2. Du svarer på det innkommende anropet med svarknappen O, mens indikatoren på hodesettet
blinker hurtig grønt.
3.Avslutt samtalen med svarknappen O på hodesettet.
www.doro.com
19
Norsk
Bruksanvisning
Merk!
Hvis hodesettet ikke får kontakt, vil du høre et varselsignal. Problemet kan skyldes at batteriet er dårlig, at
håndsettet er for langt fra telefonen det brukes med, eller at alle overføringskanalene er opptatt.
Volumkontroll
Lydstyrken kan justeres under samtale med pluss- og minusknappene; en tone høres ved laveste/
høyeste volum.
Slå av eller på
Slå av hodesettet ved å holde O/ trykket inn i ca 3 sekunder; indikatoren blinker rødt en gang,
og en høy og en lav tone bekrefter at hodesettet slås av.
Slå på hodesettet ved å holde O/ trykket inn i ca 2 sekunder; indikatoren blinker grønt en gang,
og en høy og en lav tone bekrefter at hodesettet er slått på.
20
www.doro.com
Norsk
Bruksanvisning
Mikrofondemping
Mikrofonen kan kobles ut under samtale.
1. Trykk på både + og -. Et pip hvert tredje sekund høres så lenge funksjonen er aktivert.
2. Trykk kort på både + og – for å koble mikrofonen inn igjen.
Taleoppringing
Hvis din telefon er utstyrt med taleoppringing, kan denne funksjonen også brukes via hodesettet.
Se i telefonhåndboken hvordan taleoppringing fungerer; nedenfor beskrives den vanligste
fremgangsmåten.
1.������������������������������������
Trykk kort på hodesettets svarknapp O .
2. Vent på tonesignal i hodesettet.
3. Uttal det innspilte navnet til den personen du vil ringe til.
4.Avslutt samtalen med svarknappen O på hodesettet.
Merk!
Hvis du vil avslutte en taleoppringing før mottakeren har svart, trykker du på nedkoblingsknappen på
telefonen.
www.doro.com
21
Norsk
Bruksanvisning
Spesialfunksjoner
Når du bruker hodesettet sammen med visse mobiltelefoner, kan du via hodesettet benytte bestemte
spesialfunksjoner som f.eks. overføring av samtale. Se i håndboken for mobiltelefonen, ettersom disse
funksjonene virker forskjellig i henhold til hvilken type og modell av mobiltelefon det gjelder.
Batteri
Når batteriet er fullt oppladet, er kapasiteten nok til ca 200 timers beredskapstid eller ca 10 timers
samtaletid. Tidene forutsetter normal romtemperatur.
Tidene kan variere avhengig av av hvilken modell av telefon eller hvilken type enhet hodesettet
brukes sammen med.
En normal opplading med tomt batteri tar ca 2 timer.
Når batteriet er nesten helt utladet, høres et kort pip med et par minutters mellomrom, og
indikatoren blinker rødt.
Hodesettet har innebygd ladeautomatikk, hvilket medfører at batteriene ikke kan bli overladet eller ta
skade av å «ligge for lenge» på lading.
Under lading lyser indikatoren rødt inntil batteriet er helt oppladet.
Batteriet er fast montert, og utskifting kan bare gjøres på serviceverksted. Telefonens hviletid kan
forkortes når hodesettet er registrert mot telefonen
22
www.doro.com
Norsk
Bruksanvisning
Rekkevidde
I normale omgivelser har hodesettet en rekkevidde på cirka 10 meter. Rekkevidden varierer avhengig
av om radiobølgene som overfører samtalen møter hindringer på veien.
Maksimal rekkevidde forutsetter at det er helt fritt mellom hodesettet og den andre enheten.
Tilpasning
Ørebøylen kan bøyes for å passe bekvemt bak øret.
Hodesettet kan tilpasses for bruk med høyre eller venstre øre.
1. Løsne ørebøylen ved å trykke den oppover (se illustrasjon nedenfor).
2. Velg side (L=venstre, R=høyre), og trykk ørebøylen tilbake.
www.doro.com
23
Norsk
Annet
Ingen kontakt med den andre enheten
-
Kontroller at batteriet er oppladet.
-
Kontroller at hodesettet er registrert mot den andre enheten; utfør om nødvendig registreringen
på nytt, se side 18, registrering.
-
Kontroller at hodesettet er innenfor maksimal rekkevidde.
-
Kontroller at Bluetooth er aktivert på den andre enheten.
-
Kontroller at enheten du bruker med hodesettet støtter hodesettprofilen og/eller frihåndsprofilen
Lavt/høyt volum i hodesettet
-
Kontroller hodesettets volumkontroll samt volumkontrollen på den andre enheten.
- Nivået på utgående og innkommende lyd kan variere i henhold til hvilken type telefon hodesettet
brukes med.
Motparten klager på lav lyd
-
24
Sørg for at hodesettets mikrofon henger fritt og ikke dekkes av klesplagg og lignende.
www.doro.com
Norsk
Annet
Intet ringesignal i hodesettet
-
Sammen med visse mobiltelefoner ringer det ikke i hodesettet.
-
Sammen med visse mobiltelefoner kobles Bluetooth-tilkoblingen ned når hodesettet ikke har
vært i bruk på en stund. Aktiver Bluetooth-tilkopblingen igjen med et kort trykk på hodesettets
svarknapp.
Dårlig lydkvalitet i hodesettet
-
Sammen med visse mobiltelefoner kan det forekomme forstyrrelser og svak susing i hodesettet.
Varseltone under samtale
-
Batteriet kan være på vei til å lades ut (sett hodesettet til lading).
Hvis hodesettet fortsatt ikke fungerer etter ovennevnte tiltak, kontakter du forhandleren der du
kjøpte apparatet for service. Husk å ta med kjøpskvittering eller fakturakopi.
www.doro.com
25
Norsk
Annet
Reklamasjonsrett
Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning.
Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Service innenfor reklamasjonstiden utføres
bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre
påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet
forhold på brukerens side.Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden,
elektriske overspenninger eller feilkoblinger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.
Dersom du skulle få behov for teknisk assistanse, kan du kontakte forhandleren. Du kan også ringe
DORO brukerstøtte på telefon 820 71787 (kr. 12,- pr. minutt, hverdager 08-16).
Du kan også kontakte DORO support på [email protected]
Declaration of conformity
Doro bekrefter herved at produktet ’Flexus HS2005’ overensstemmer med de vesentlige krav og
øvrige relevante bestemmelser i direktiv 199/5/EC.
Kopi av samsvarserklæringen finnes på www.doro.com/dofc
26
www.doro.com
Dansk
Installation
Generelt
Dette headset er beregnet til brug med Bluetooth-kompatible telefoner.
Headsettet kan også bruges med andet Bluetooth-kompatibelt udstyr.
I denne vejledning beskrives det, hvordan headsettet anvendes sammen med en telefon.
Bluetooth-funktionen fungerer ikke ens på alle telefoner. Det kan betyde, at headsettet ikke fungerer
korrekt til alle typer telefoner.
Tilslutning
Headsettet skal knyttes til din telefon, før det kan anvendes!
Se vejledningen til telefonen for at få oplysninger om, hvordan man registrerer/tilknytter et
Bluetooth-headset.
1. Slut den medfølgende netadapter til stikkontakten.
2. Slut netadapteren til ladestikket, og sæt headsettet til ladning i 24 timer.
3. Registrer headsettet som beskrevet nedenfor.
www.doro.com
27
Dansk
Installation
Registrering
4. Kontrollér, at opladeren er frakoblet, og at headsettet er slukket. Se Tænd/sluk på side 30.
5. Tryk på O/ , og hold den nede i cirka 5 sekunder, til indikatoren blinker skiftevis rødt og
grønt.
6. Følg vejledningen til telefonen vedrørende registrering/tilknytning af Bluetooth-enhed og
headset. Dette headset vises som HS2005 på telefonens display. Angiv headsettets kode 0000, når
du bliver bedt om det.
7. Når registreringen er gennemført, blinker indikatoren grønt cirka hvert tredje sekund.
Bemærk!
Anvend kun den originale adapter (3515-0610-ADC/3515-0610-4DC)!
28 www.doro.com
Dansk
Anvendelse
Foretage opkald
Se i vejledningen til telefonen, hvordan du foretager opkald. Nedenfor forklares den mest almindelige
fremgangsmåde.
1. Indtast det ønskede telefonnummer.
2. Tryk på telefonens opkaldsknap, og tal ind i headsettet. Headsettets indikator blinker hurtigt
grønt.
3.Afbryd samtalen ved at trykke på headsettets besvarknap O.
Besvare opkald
Se i vejledningen til telefonen, hvordan du besvarer opkald. Nedenfor forklares den mest almindelige
fremgangsmåde.
1.Afvent ringesignal i headsettet.
2. Tryk på besvarknappen O for at besvare det indkommende opkald. Headsettets indikator
blinker hurtigt grønt.
3.Afbryd samtalen ved at trykke på headsettets besvarknap O.
www.doro.com
29
Dansk
Anvendelse
Bemærk!
Hvis headsettet ikke kan få kontakt, lyder der et advarselssignal. Problemet kan skyldes, at batteriet
er ved at være opbrugt, at headsettet befinder sig for langt fra den enhed, det anvendes til, eller at alle
overførselskanaler er optaget.
Lydstyrkeregulering
Lydstyrken kan justeres under samtalen med knapperne + og -. Når den højeste/laveste lydstyrke er
nået, høres en høj tone.
Tænd/sluk
Headsettet slukkes ved at holde knappen O/ inde i cirka 3 sekunder. Indikatoren blinker rødt
én gang, og en høj og en lav tone bekræfter, at headsettet slukkes.
Headsettet tændes ved at holde knappen O/ inde i cirka 2 sekunder. Indikatoren blinker grønt
én gang, og en høj og en lav tone bekræfter, at headsettet er tændt.
30
www.doro.com
Dansk
Anvendelse
Mikrofonafbryder
Mikrofonen kan frakobles under samtalen.
1. Tryk på + og - samtidig. Der høres et bip hvert 3. sekund, så længe funktionen er aktiveret.
2. Tryk kortvarigt på + og - samtidig for at aktivere mikrofonen igen.
Stemmeopkald
Hvis telefonen har stemmeopkald, kan denne funktion også bruges via headsettet.
Se i vejledningen til telefonen, hvordan du foretager stemmeopkald. Nedenfor forklares den mest
almindelige fremgangsmåde.
1. Tryk kortvarigt på besvarknappen på headsettet O.
2.Afvent klartone i headsettet.
3. Sig det indspillede navn på den person, du vil ringe op.
4.Afbryd samtalen ved at trykke på headsettets besvarknap O.
Bemærk!
Hvis du vil afslutte et stemmeopkald, inden modtageren har besvaret opkaldet, skal du trykke på telefonens
afbryderknap.
www.doro.com
31
Dansk
Anvendelse
Specialfunktioner
Når du bruger headsettet sammen med visse mobiltelefoner, kan du via headsettet bruge forskellige
specialfunktioner, f.eks. overførsel af samtaler. Disse funktioner fungerer forskelligt, afhængigt af
hvilken mobiltelefon der anvendes. Se i vejledningen til mobiltelefonen.
Batteri
Når batteriet er fuldt opladet, rækker det til cirka 200 timers standbytid eller ca. 10 timers samtaletid.
De angivne tider forudsætter normal stuetemperatur.
Tiderne kan være forskellige, afhængigt af hvilken telefonmodel eller hvilken type enhed headsettet
anvendes med.
En normal opladning med et helt afladet batteri tager cirka to timer.
Når batteriet næsten er opbrugt, høres et kort bip med et par minutters mellemrum, og indikatoren
blinker rødt.
Headsettet har en indbygget ladeautomatik, som sikrer, at batteriet ikke bliver ødelagt eller tager
skade af at sidde »for længe« i laderen.
Under opladning lyser indikatoren rødt, indtil batteriet er ladet helt op.
Batteriet er fastmonteret og kan kun skiftes på et serviceværksted. Telefonens standbytid kan
forkortes, når headsettet er registreret til telefonen
32
www.doro.com
Dansk
Anvendelse
Rækkevidde
I normale omgivelser har headsettet en rækkevidde på cirka 10 meter. Rækkevidden varierer,
afhængigt af om de radiobølger, som overfører samtalen, begrænses af forhindringer undervejs.
Maksimal rækkevidde forudsætter, at der er helt frit mellem headsettet og den anden enhed.
Tilpasning
Ørebøjlen kan bøjes, så den passer bekvemt bag øret.
Headsettet kan tilpasses, så det kan bæres på venstre eller højre øre.
1. Løsn ørebøjlen ved at trykke den opad (se illustrationen nedenfor).
2. Vælg side (L = venstre, R = højre), og tryk ørebøjlen tilbage.
www.doro.com
33
Dansk
Andet
Ingen kontakt med den anden enhed
-
Kontrollér, at batteriet er ladet op.
-
Kontrollér, at headsettet er knyttet til den anden enhed. Foretag om nødvendigt registreringen
igen – se afsnittet på side 28 om registrering.
-
Kontrollér, at headsettet befinder sig inden for dets rækkevidde.
-
Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på den anden enhed.
-
Kontrollér, at den enhed, du bruger med headsettet, understøtter headsetprofilen og/eller
handsfree-profilen.
Lav/høj lyd i headsettet
-
Kontrollér headsettets lydstyrkeregulering samt lydstyrkereguleringen på den anden enhed.
- Niveauet på udgående og indkommende lyd kan variere afhængigt af den type telefon, headsettet
anvendes til.
Modparten klager over lav lyd
-
34
Kontrollér, at headsettets mikrofon er fri og ikke er tildækket af tøj, snavs og lignende.
www.doro.com
Dansk
Andet
Intet ringesignal i headsettet
-
I forbindelse med visse mobiltelefoner er der ikke noget ringesignal i headsettet.
-
I forbindelse med visse mobiltelefoner afbrydes Bluetooth-forbindelsen, når headsettet ikke har
været i brug et stykke tid. Aktiver Bluetooth-forbindelsen igen med et kort tryk på headsettets
besvarknap.
Dårlig lydkvalitet i headsettet
-
I forbindelse med visse mobiltelefoner kan der forekomme forstyrrelser og svag støj i headsettet.
Advarselstone under brugen
-
Batteriet er muligvis snart opbrugt (sæt headsettet til opladning).
Hvis headsettet trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer, skal du kontakte
forhandleren. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.
www.doro.com
35
Dansk
Andet
Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Service indenfor
reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller dermed lignende hændelser
eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse, unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller
lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets
serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer.
Reklamationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end
originalbatterier, såfremt apparatet anvender sådanne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets tilslutning/ledninger under
tordenvejr.
Declaration of conformity
Doro erklærer at produktet ”Flexus HS2005” overholder krav og bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Kopi af producent deklarationen findes på www.doro.com/dofc
36
www.doro.com
Suomi
Asentaminen
Yleistä
Tämä korvakuuloke on tarkoitettu käytettäväksi Bluetooth-yhteensopivien puhelinten kanssa.
Sitä voidaan käyttää myös muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan kuulokkeen käyttäminen puhelimen kanssa.
Bluetooth ei toimi samalla tavalla kaikissa puhelimissa, joten kuuloke ei ehkä toimi oikein kaikkien
puhelinten kanssa.
Kytkeminen
Kuulokkeen käyttäminen edellyttää sen rekisteröimistä puhelimeen.
Katso puhelimen käyttöohjeesta, kuinka Bluetooth-kuuloke yhdistetään siihen.
1. Kytke mukana toimitettu virtalaite sähköpistorasiaan.
2. Kytke virtalaite latausliitäntään ja lataa 24 tuntia.
3. Rekisteröi kuuloke jäljempänä kuvatulla tavalla.
www.doro.com
37
Suomi
Asentaminen
Rekisteröinti
4. Varmista, että kuuloke on irrotettu latauslaitteesta ja siitä sammutettu virta. Lisätietoja on sivulla
40 virran kytkemisestä ja sammuttamisesta kertovassa kohdassa.
5. Paina O/
ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu vuorotellen
punaisena ja vihreänä.
6. Rekisteröi ja muodosta Bluetooth-laitteesta ja kuulokkeesta laitepari. Tämä kuuloke näkyy
puhelimen näytössä HS2005-laitteena. Kun puhelimeen on syötettävä kuulokkeen koodi, syötä
0000.
7. Kun rekisteröinti on onnistunut, merkkivalo vilkkuu vihreänä noin kolmen sekunnin välein.
Ota huomioon!
Käytä vain alkuperäistä verkkolaitetta (3515-0610-ADC / 3515-0610-4DC)!
38 www.doro.com
Suomi
Käyttäminen
Soittaminen
Katso puhelimen käyttöohjeesta, kuinka puhelu soitetaan. Tässä on kuvattu yleisin toiminta.
1. Näppäile puhelinnumero.
2. Paina puhelimen soittamispainiketta ja puhu kuulokkeen mikrofoniin. Merkkivalo vilkkuu
nopeasti vihreänä.
3. Voit lopettaa puhelun kuulokkeen vastauspainikkeen O avulla.
Vastaaminen
Katso puhelimen käyttöohjeesta, kuinka puheluun vastataan. Tässä on kuvattu yleisin toiminta.
1. Odota, että puhelin soi.
2. Tulevaan puheluun vastataan vastauspainikkeen O avulla. Kuulokkeen merkkivalo vilkkuu
nopeasti vihreänä.
3. Voit lopettaa puhelun kuulokkeen vastauspainikkeen O avulla.
www.doro.com
39
Suomi
Käyttäminen
Ota huomioon!
Jos kuuloke ei voi muodostaa yhteyttä, kuuluu varoitusääni. Syynä voi olla akun tyhjentyminen, liian suuri
etäisyys puhelimeen tai että kaikki radiokanavat ovat käytössä.
Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenv oimakkuutta voi säätää puhelun aikana + ja - -painikkeiden avulla. Kun äänenvoimakkuus
on suurimmillaan, kuuluu kolme merkkiääntä.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Voit katkaista kuulokkeesta virran pitämällä O/ painettuna noin 3 sekuntia. Merkkivalo
vilkkuu punaisena yhden kerran. Korkea ja matala ääni vahvistavat virran sammuttamisen.
Voit kytkeä kuulokkeeseen virran pitämällä O/ painettuna noin 2 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu
vihreänä yhden kerran. Matala ja korkea ääni vahvistavat virran kytkemisen.
40
www.doro.com
Suomi
Käyttäminen
Mykistystoiminto
Voit mykistää mikrofonin puhelun ollessa meneillään.
1. Paina + ja -. Joka kolmas sekunti kuuluu äänimerkki mikrofonin ollessa mykistetty.
2. Voit ottaa mikrofonin uudelleen käyttöön painamalla lyhyesti + ja -.
Äänikomennot
Jos puhelin tukee äänikomentoja, voit käyttää niitä kuulokkeen avulla.
Katso puhelimen käyttöohjeesta, kuinka äänikomentoja käytetään. Tässä on kuvattu yleisin toiminta.
1.
2.
3.
4.
Paina lyhyesi kuulokkeen vastauspainiketta O .
Odota, että kuulokkeesta kuuluu äänimerkki.
Sanele sen henkilön tallennettu nimi, jolle soitetaan.
Voit lopettaa puhelun kuulokkeen vastauspainikkeen O avulla.
Ota huomioon!
Voit katkaista puhelun soittamisen ennen kuin siihen on vastattu painamalla puhelimen
katkaisupainiketta..
www.doro.com
41
Suomi
Käyttäminen
Erikoistoiminnot
Kun käytät kuuloketta yhdessä tiettyjen matkapuhelinten kanssa, voit käyttää kuulokkeen
avulla tiettyjä erikoistoimintoja, esimerkiksi puhelun siirtämistä. Katso lisätietoja puhelimen
käyttöoppaasta, sillä nämä toiminnot vaihtelevat käytettävän puhelinmallin mukaan.
Akku
Kun akku on ladattu täyteen, sen teho riittää noin 200 tunnin valmius- ja 10 tunnin puheaikaan.
Nämä ajat edellyttävät käyttämistä huoneenlämpötilassa.
Aika voi vaihdella käytettävän puhelinmallin tai muun laitteen mukaan.
Tyhjän akun latautuminen täyteen kestää noin 2 tuntia.
Kun akku on lähes tyhjä, muutaman minuutin välein kuuluu lyhyt merkkiääni ja merkkivalo vilkkuu
punaisena.
Kuulokkeessa on sisäinen latausautomatiikka. Akkua ei siis voi yliladata, eikä kuuloke voi vaurioitua
siitä, että lataus kestää liian kauan.
Latauksen aikana valo palaa punaisena, kunnes akku on ladattu täyteen.
Akku on asennettu kiinteästi paikoilleen. Vain huoltokorjaamo voi vaihtaa sen.Puhelimen
valmiusaikaa voi lyhentyä, kun kuuloke on rekisteröity puhelimeen.
42
www.doro.com
Suomi
Käyttäminen
Kantama
Kuulokkeen kantama on tavallisesti noin 10 metriä. Kantama vaihtelee sen mukaan, miten vapaasti
puhelun välittävät radioaallot voivat edetä.
Suurin kantama edellyttää, että kuulokkeen ja toisen laitteen välillä ei ole esteitä.
Mukauttaminen
Korvakannaketta voidaan taivuttaa, jotta se istuu mukavasti korvan taakse.
Kuuloketta voidaan käyttää oikeassa tai vasemmassa korvassa.
1. Irrota korvakannake painamalla sitä ylöspäin alla näkyvässä kuvassa
esitetyllä tavalla.
2. Valitse puoli (L=vasen, R=oikea) ja paina korvakannake takaisin.
www.doro.com
43
Suomi
Muuta
Ei yhteyttä toiseen laitteeseen
-
-
-
-
-
Tarkista, että akku on ladattu.
Tarkista, että kuuloke on rekisteröity toiseen laitteeseen. Uusi rekisteröiminen tarvittaessa sivulla
38 kuvatulla tavalla.
Tarkista, että kuuloke on peittoalueella.
Tarkista, että Bluetooth on aktivoituna toisessa laitteessa.
Tarkista, että toinen laite tukee kuuloke- ja tai kädet vapaana -profiilia.
Ääni kuuluu liian hiljaisena tai voimakkaana
- Tarkista kuulokkeen ja toisen laitteen äänenvoimakkuuden säätö.
- Tulevan ja lähtevän äänen voimakkuus voi vaihdella kuulokkeen kanssa käytettävän puhelimen
mukaan.
Puhekumppani kuulee äänesi liian hiljaisena
-
44
Varmista, että kuulokkeen mikrofoni on vapaana, ja että esimerkiksi vaate tai lika ei peitä sitä.
www.doro.com
Suomi
Muuta
Kuulokkeesta ei kuulu soittoääntä
-
Kuuloke ei soi kaikkien matkapuhelinten kanssa.
-
Tietyt matkapuhelimet katkaisevat Bluetooth-yhteyden, kun laite on jonkin aikaa käyttämättä.
Aktivoi Bluetooth-yhteys uudelleen painamalla kuulokkeen vastauspainiketta lyhyesti.
Kuulokkeen äänenlaatu on huono
-
Käytettäessä kuuloketta joidenkin matkapuhelinten kanssa voi esiintyä häiriöitä ja heikkoa
kohinaa.
Käyttämisen aikana kuuluvat varoitusäänet
-Akku voi olla tyhjenemässä. Aseta kuuloke latautumaan.
Jos kuuloke edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.
www.doro.com
45
Suomi
Muuta
Takuu
Kuulokkeella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys
liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota
vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta,
tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden
vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia
eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia osia eivätkä kuulu
takuunpiiriin. Muiden kuin alkuperäisen akun käytöstä aiheutuneet viat eivät kuulu takuunpiiriin.
Declaration of conformity
Doro vakuuttaa että laite ’Flexus HS2005’ vastaa vaatimuksiltaan Direktiiviä
1999/5/EC. Kopio tästä lausunnosta (Declaration of Conformity) löytyy www.doro.com/dofc
46
www.doro.com
English
Installation
General information
The HS2005 headset can be used with any equipment that supports Bluetooth wireless connections.
This manual will describe the use of the headset together with a Mobile telephone.
The Bluetooth function does not function in the same way on all telephones, which may mean that
the headset does not function correctly for all types of telephone.
Connection
The headset must fully charged before registering to any Bluetooth compatible product.
1. Connect the supplied mains adaptor to the socket on the headset, and to an electrical wall socket.
2. Charge the headset for 24 hours.
3. Register the headset as follows.
www.doro.com
47
English
Installation
Registration
The headset can now be registered to a Bluetooth compatible product, for the purpose of this manual
we will assume you are registering to a mobile telephone.
1. Ensure the mains adaptor is disconnected and the headset switched off, please refer to Turning
On/Off on page 50.
2. Press and hold O for approximately 5 seconds, the indicator light on the headset will flash (red
and green).
3. Please refer to your mobile telephones user manual regarding registration of a Bluetooth headset,
the headset will be displayed as HS2005 on your mobile telephones display. When prompted for
the headset code enter 0000.
4. Once registration has been successful, the indicator flashes approximately every three seconds.
Please note!
Only use an original adapter (3515-0610-ADC / 3515-0610-4DC)!
48 www.doro.com
English
Operation
Making a call
How a call is made will depend on the mobile telephone to which the headset is registered.
1.
2.
3.
4.
Ensure the headset is switched on, please refer to Turning On/Off on page 50.
Dial the required telephone number using your mobile telephone.
On the headset press O to talk; the indicator light on the headset will flash (green).
To terminate the call press O again on the headset.
Receiving a call
How a call is received will depend on the mobile telephone to which the headset is registered.
1. Wait for the headset to ring.
2. To answer the incoming call press O on the headset, the indicator light on the headset will
flash (green).
3. To terminate the call press O again on the headset.
www.doro.com
49
English
Operation
Please note!
If the headset cannot make contact, a warning signal will be heard. The problem may be due to the batteries
running low, the headset being too far from the unit being used or all transmission channels being engaged.
Volume control
The earpiece volume of the headset can be adjusted during the call by pressing either + or -. When
minimum or maximum volume is reached a tone will be heard.
Turning on/off
Headset On: Press and hold O on the headset for approximately 2 seconds. The indicator light on
the headset will flash green once, and then one low and one high tone will be heard in the earpiece.
Headset Off: Press and hold O on the headset for approximately 3 seconds. The indicator light on
the headset will flash red once, and then one high and one low tone will be heard in the earpiece.
50
www.doro.com
English
Operation
Mute function
The headset microphone can be muted during a call.
1. Press and hold both + and -� buttons on the headset for one second. While the microphone is
muted a beep will be heard every 3 seconds.
2. Press + and - again to reconnect the headset microphone.
Voice dialling
If your mobile telephone has voice dialling this can be activated using the headset. Please refer to
your mobile telephones user manual for further information.
1. On the headset press O .
2. Wait for a tone to be heard in the headset earpiece.
3. Say the name of the person you wish to call as stored in the phonebook/sim card of your mobile
telephone.
4. To terminate the call press O again on the headset.
Please note!
In order to cancel a voice dial call before the recipient has responded, press the telephone disconnect button on
your mobile telephone.
www.doro.com
51
English
Operation
Special functions
When you use the headset with certain mobile telephones, specialized functions such as transferring
calls can be accessed using the headset. Please refer to the user instructions for the mobile phone to
which the headset is registered.
Battery
A fully charged battery will last for approximately 200 hours in standby or 10 hours talk time. These
operation times apply at normal ambient temperatures.
The times may vary depending on the model or type of product the headset is registered with. A
completely discharged battery will take about 2 hours to fully recharge.
When the battery is almost fully discharged a short beep will be heard every few minutes and the
indicator light will illuminate red.
The headset contains an automatic charging mechanism that prevents the batteries from being
overcharged or damaged by prolonged charging. During charging the indicator light on the headset
will flash red until the battery is fully charged.
The battery is permanently attached and can only be replaced at an authorised service centre.
The telephone’s standby time may be reduced once the headset is registered to the telephone
52
www.doro.com
English
Operation
Range
The normal range of the headset is approximately 10 metres, the range will vary depending on an the
surrounding environment and require unobstructed transmission between the headset and another
Bluetooth unit.
Adjustment
The headset ear hook can be adjusted to make it fit comfortable behind the ear, and can be worn on
the left or right ear.
1. Carefully remove the ear hook by pushing upwards (see illustration below).
2. Select the required fit (L=left, R=right), push the ear hook back into
position until a click is heard.
www.doro.com
53
English
Other
No contact with the other unit
-
Check that the battery is charged.
-
Check that the headset is registered to a Bluetooth enabled mobile telephone or another
Bluetooth unit. Please refer to page 48, Registration.
-
Check that the headset is within its range.
-
Check that Bluetooth is activated on the other product.
-
Check that the unit you are using with the headset supports the Bluetooth headset and/or hands
free profile.
Low/high volume in the headset
-
Check the volume control on the headset and the volume control on the other unit.
-
Outgoing and incoming volume levels may vary, depending on the type of telephone with which
the headset is being used.
The other party complains of low volume
-
54
Ensure the headset microphone hangs freely and is not covered by clothing or similar.
www.doro.com
English
Other
No ring signal in the headset
-
When used with certain mobile phones, no ring signal is audible in the headset.
-
When used with certain mobile phones, the Bluetooth link is disconnected when the headset
is not used for a while. Reactivate the Bluetooth link by pressing the headset’s respond button
briefly.
Poor sound quality in the headset
-
When used with certain mobile phones, interference and weak hiss may be audible in the headset.
Warning tone during use
-
The battery may be running low (recharge the headset)
If the headset still does not work, contact the place of purchase. Don’t forget the receipt or copy of
the invoice.
www.doro.com
55
English
Other
Guarantee UK
This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. Proof of purchase is
required for any service or support required during the guarantee period.
This guarantee shall not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid
ingress, negligence, abnormal usage, not reasonably maintained or any other circumstances on the
purchaser’s part.
If you cannot resolve the fault using the faultfinder section, technical support is available on the
Premium Rate Number: 0906 302 0114.
Calls cost 50 pence per minute (prices correct at the time of going to press), and is operational
between 9AM - 5PM Monday-Friday excluding Bank Holidays. Alternatively,
E-mail on: [email protected]
You can contact us in writing: Consumer Support Group, Doro UK Ltd., 22 Walkers Road, North
Moons Moat, Redditch, Worcestershire, B98 9HE, (regarding any Spares or Technical query), or
Telephoning (Spares only): 01527 584377
Web site: www.doro-uk.com
Declaration of conformity
Doro declares that the apparatus ’Flexus HS2005’ complies with the essential
requirements and other relevant positions of Directive 1999/5/EC. A copy of
the Declaration of Conformity can be found at www.doro.com/dofc
56
www.doro.com
English
Other
Guarantee Australia & New Zealand
This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase.
Should you experience difficulties with the product, please contact us for assistance. If the product
is then found to be faulty you will be asked to return it directly to us with a copy of the purchase
receipt. This guarantee shall not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or
damage, liquid ingress negligence, abnormal usage, not reasonably maintained or any other
circumstances on the purchaser’s part.
This guarantee does not affect your statutory rights.
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
DORO Australia Pty Ltd
Atlas Gentech (NZ) Limited
PO Box 6760
Private Bag 14927
Baulkham Hills BC NSW 2153 Panmure
Australia
Auckland
New Zealand
Consumer Support
Consumer Support
Ph: ���������
Ph: 1300 885
������������������������������������
023�����������������������������
Ph: 0900-500-25 (Toll Call)
Fax: (02) 8853-8489
Fax: (09) 574-2722
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Web site: www.doro.com.au
www.doro.com
57
Français
Installation
Généralités
Ce casque est conçu pour être utilisé avec des téléphones compatibles Bluetooth.
Le casque peut aussi être utilisé avec d’autres appareils compatibles Bluetooth.
Ce manuel décrit l’utilisation du casque avec un téléphone.
La fonction Bluetooth varie selon les téléphones; de ce fait le casque ne fonctionne pas toujours
correctement avec certains appareils.
Raccordement
Pour que le casque fonctionne, vous devez le déclarer sur votre téléphone.
Pour les informations concernant la déclaration du casque Bluetooth, consultez la notice de votre
téléphone.
1. Branchez le bloc d’alimentation fourni.
2. Reliez le bloc d’alimentation au chargeur et chargez le casque en continu pendant 24 heures.
3. Pour déclarer le casque, procédez comme suit.
58 www.doro.com
Français
Installation
Déclaration
4. Vérifiez que le chargeur est débranché et que le casque est éteint, voir la section Allumer /
éteindre l’appareil, page 61.
5. Appuyez sur O/
pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le témoin clignote
alternativement rouge et vert.
6. Suivez les instructions de la notice du téléphone pour déclarer le casque ou l’appareil Bluetooth.
Le casque est signalé par HS2005 sur l’affichage du téléphone. Entrez le code du casque 0000
quand le téléphone le demande.
7. Une fois la déclaration réussie, l’indicateur clignote environ toutes les trois secondes.
Remarque !
N’utilisez qu’un adaptateur d’origine ( (3515-0610-ADC / 3515-0610-4DC)!
www.doro.com
59
Français
Utilisation
Appeler
Pour savoir comment appeler, consultez la notice de votre téléphone; nous décrivons ici la procédure
ordinaire.
1. Composez le numéro de votre correspondant.
2. Appuyez sur la touche de prise de ligne du téléphone et parlez dans le casque; l’indicateur vert du
casque clignote rapidement.
3. Mettez fin à l’appel en appuyant sur la touche de prise de ligne O du casque.
Recevoir un appel
Pour savoir comment répondre, consultez la notice de votre téléphone; nous décrivons ici la
procédure ordinaire.
1. Dès que le casque sonne.
2. Prenez l’appel en appuyant sur la touche de prise de ligne O du casque. L’indicateur vert du
casque clignote rapidement.
3. Mettez fin à l’appel en appuyant sur la touche de prise de ligne O du casque.
60
www.doro.com
Français
Utilisation
Remarque !
Si le casque n’obtient pas de signal, un signal sonore retentit. Ce problème peut indiquer que la batterie est
faible, que le casque est hors de portée de l’appareil utilisé.
Réglage du volume
Vous pouvez ajuster le volume en cours de communication avec les touches + et -. Quand le volume
minimum ou maximum est atteint, l’appareil émet un bip sonore.
Allumer / éteindre l’appareil
Eteignez le casque en appuyant sur la touche O/ pendant environ 3 secondes. L’indicateur
rouge clignote une fois; un signal sonore fort et un autre faible (dans l’écouteur) confirment que le
casque est éteint.
Allumez le casque en appuyant sur la touche O/ pendant environ 2 secondes. L’indicateur vert
clignote une fois; un signal sonore fort et un autre faible (dans l’écouteur) confirment que le casque
est allumé.
www.doro.com
61
Français
Utilisation
Secret
Vous pouvez couper le micro en cours d’appel.
1. Appuyez en même temps sur + et -. Un bip sonore retentit toutes les 3 secondes tant que cette
fonction est activée.
2. Appuyez brièvement sur + et – en même temps pour réactiver le micro.
Reconnaissance vocale
Si votre téléphone possède la reconnaissance vocale, vous pouvez utiliser cette fonction par
l’intermédiaire du casque.
Pour savoir comment utiliser la reconnaissance vocale, consultez la notice de votre téléphone; nous
décrivons ici la procédure ordinaire.
1. Appuyez brièvement sur la touche de prise de communication O .
2. Attendez la tonalité dans le casque.
3. Prononcez l’identificateur vocal associé au correspondant que vous voulez appeler.
4. Mettez fin à l’appel en appuyant sur la touche de prise de communication O du casque.
Remarque !
Pour annuler l’appel avant que le correspondant ne réponde, appuyez sur la touche de fin de communication
du téléphone.
62
www.doro.com
Français
Utilisation
Fonctions spéciales
Quand vous utilisez le casque avec certains téléphones portatifs, vous pouvez utiliser des fonctions
spéciales comme le transfert d’appel par l’intermédiaire du casque. Ces fonctions varient selon les
appareils; consultez la notice de votre téléphone portatif.
Batterie
Une batterie complètement chargée a une autonomie d’environ 10 heures en communication et 200
heures en veille. Ces durées sont données pour une utilisation à des températures normales.
Cette durée varie en fonction du type d’appareil ou du téléphone utilisé avec le casque.
La charge complète d’une batterie complètement déchargée prend environ 2 heures.
Si la charge de la batterie est faible, un bip retentit toutes les minutes et l’indicateur rouge est allumé.
Le casque a un système de régulation de charge automatique qui évite de surcharger les batteries ou
de les endommager par une recharge prolongée.
Pendant la charge, l’indicateur rouge clignote jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée.
La batterie incorporée au casque ne peut être changée que par un revendeur autorisé.La durée en
veille du téléphone peut diminuer une fois le casque déclaré sur le téléphone
www.doro.com
63
Français
Utilisation
Portée
La portée normale du casque est d’environ 10 mètres. La portée varie en fonction de l’environnement
de l’appareil.
La portée maximum s’entend pour une transmission en champ libre entre le casque et l’appareil avec
lequel il est utilisé.
Réglage
Vous pouvez ajuster la courbe du contour d’oreille pour qu’il soit mieux adapté à la forme de votre
oreille.
Vous pouvez régler le casque pour le porter sur l’oreille droite ou gauche.
1. Retirez le contour d’oreille en le poussant vers l’écouteur
(voir l’illustration ci-dessous).
2. Choisissez le côté (L=gauche, R=droite) et remettez le contour
d’oreille en place.
64
www.doro.com
Français
Autres
Impossible d’entrer en contact avec l’autre appareil
-
Vérifiez que la batterie soit bien chargée.
-
Vérifiez que le casque soit bien déclaré sur l’autre appareil; déclarez-le au besoin. Voir la section
Déclaration page 59.
-
Vérifiez que le casque soit bien à portée.
-
Vérifiez que l’option Bluetooth est activé sur l’autre appareil.
-
Vérifiez que l’appareil utilisé avec le casque prend en charge le profil casque et/ou le profil mainslibres.
Niveau du volume du casque trop fort ou trop faible
-
Vérifiez le bouton de réglage du volume du casque et celui de l’autre appareil.
-
Le niveau du volume peut varier en fonction du type de téléphone utilisé avec le casque.
Votre correspondant se plaint du faible volume
-
Vérifiez que le micro du casque est bien à l’air libre et dégagé de vêtements ou autres.
www.doro.com
65
Français
Autres
La sonnerie n’est pas audible au niveau du casque
-
Lors d’une utilisation avec certains téléphones portatifs, la sonnerie n’est pas audible au niveau du
casque.
-Avec certains téléphones portatifs, la connexion Bluetooth est désactivée si l’appareil a été utilisé
sans le casque. Pour réactiver la connexion Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche de prise
de ligne du casque.
La qualité du son est mauvaise au niveau du casque
-
Lors d’une utilisation avec certains téléphones portatifs, des interférences ou des sifflements sont
parfois audibles au niveau du casque.
Signal sonore en cours d’appel
-
Le niveau de charge de la batterie est faible (rechargez le casque).
Si le casque ne fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur. N’oubliez pas de vous munir de la
facture de votre appareil.
66
www.doro.com
Français
Autres
Garantie et S.A.V.
Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d’achat, la facture faisant foi. La réparation dans
le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement.
La garantie est valable pour un usage normal de l’appareil tel qu’il est défini dans la notice
d’utilisation.
Les fournitures utilisées avec l’appareil ne sont pas couvertes par la garantie.
Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l’appareil.
Les dommages dûs à des manipulations ou à un emploi non conformes, à un montage ou entreposage
dans de mauvaises conditions, à un branchement ou une installation non conformes ne sont pas pris
en charge par la garantie.
Par ailleurs, la garantie ne s’appliquera pas si l’appareil a été endommagé à la suite d’un choc ou d’une
chute, d’une fausse manoeuvre, d’un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans
la notice ou aux prescriptions de l’ART (Autorité de Régulation des Télécommunications), de l’effet
de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d’une protection insuffisante contre
l’humidité, la chaleur ou le gel.
En cas de panne, adressez-vous au S.A.V. de votre revendeur ou installateur.
www.doro.com
67
Français
Autres
Pour la France
En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s’appliquera conformément aux articles
1641 et suivants du Code Civil.
Si vous avez des soucis d’utilisation, contactez notre Service d’Assistance Téléphonique au 08 92 68
90 18 ( N° Audiotel - 0,34€/min.).
Declaration de conformité
Doro certifie que cet appareil ’Flexus HS2005’ est compatible avec l’essentiel
des spécifications requises et autres points de la directive 1999/5/EC. Une
copie de la déclaration de conformité est disponible à l’adresse suivante:
www.doro.com/dofc
68 www.doro.com
Polski
Instalacja
Informacje ogólne
Niniejszy zestaw słuchawkowy jest przeznaczony do telefonów kompatybilnych ze standardem
Bluetooth.
Można go używać również z innymi urządzeniami zgodnymi z tym standardem, jeśli obsługują takie
urządzenie.
W niniejszej instrukcji opisano sposób użycia zestawu słuchawkowego z telefonem.
Funkcja Bluetooth nie działa w taki sam sposób we wszystkich telefonach, w związku z czym zestaw
słuchawkowy może nie działać prawidłowo we wszystkich rodzajach telefonów.
Podłączanie
Aby można było używać zestawu słuchawkowego, należy zarejestrować go w telefonie.
W instrukcji telefonu opisano sposób rejestracji/dopasowania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
1. Podłącz znajdujący się na wyposażeniu zasilacz do zestawu słuchawkowego.
2. Podłącz zasilacz do gniazda zasilającego i ładuj przez 24 godziny.
3. Zarejestruj zestaw słuchawkowy według opisu poniżej.
www.doro.com
69
Polski
Instalacja
Rejestracja
4. Upewnij się, że ładowarka została odłączona, a zestaw słuchawkowy wyłączony, patrz strona 72,
Włączanie/wyłączanie.
5. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty O/
na przemian na czerwono i zielono.
przez około 5 sekund, aż wskaźnik zacznie pulsować
6. Przeprowadź rejestrację zestawu słuchawkowego zgodnie z instrukcją telefonu. Niniejszy
zestaw słuchawkowy zostanie wyświetlony jako HS2005 na wyświetlaczu telefonu. Wprowadź
kod zestawu słuchawkowego: 0000, kiedy telefon o niego poprosi. Po zarejestrowaniu ustaw
odpowiedni poziom głośności zestawu słuchawkowego.
7. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji, wskaźnik pulsuje mniej więcej co trzy sekundy na zielono.
Uwaga!
Należ y uż ywać wyłącznie oryginalnego zasilacza (3515-0610-ADC / 3515-0610-4DC)!
70
www.doro.com
Polski
Obsługa
Nawiązywanie połączenia
Informacje na temat sposobu nawiązywania połączeń zawiera instrukcja telefonu; poniżej
przedstawiono jedynie najbardziej typową procedurę.
1. Wprowadź numer.
2. Naciśnij przycisk wybierania i po nawiązaniu połączenia zacznij mówić, wskaźnik na zestawie
szybko pulsuje na zielono.
3. Zakończ rozmowę, naciskając przycisk odpowiedzi O na zestawie słuchawkowym.
Odbieranie połączenia
Informacje na temat sposobu odbierania połączeń zawiera instrukcja telefonu; poniżej przedstawiono
jedynie najbardziej typową procedurę.
1. Poczekaj, aż zestaw słuchawkowy zadzwoni.
2. Odbierz połączenie przychodzące naciskając przycisk odpowiedzi O . Wskaźnik na zestawie
szybko pulsuje na zielono.
3. Zakończ rozmowę, naciskając przycisk odpowiedzi O na zestawie słuchawkowym.
www.doro.com 71
Polski
Obsługa
Uwaga!
J eśli zestaw słuchawkowy nie może nawiązać połączenia, wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy.
Problem może być spowodowany słabym naładowaniem akumulatorków, zbyt dużą odległością zestawu
słuchawkowego od uż ywanego urządzenia, albo brakiem wolnych kanałów transmisyjnych.
Regulacja głośności
Podczas rozmowy można regulować głośność za pomocą przycisków + i -. Po osiągnięciu
maksymalnej/minimalnej głośności zabrzmi sygnał dźwiękowy.
Włączanie/wyłączanie
Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk O/ przez około
3 sekundy. Wskaźnik jeden raz zapulsuje na czerwono; wyłączenie zestawu zostanie potwierdzone
wysokim i niskim sygnałem dźwiękowym.
Aby włączyć zestaw słuchawkowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk O/ przez około
2 sekundy. Wskaźnik jeden raz zapulsuje na zielono; włączenie zestawu zostanie potwierdzone
wysokim i niskim sygnałem dźwiękowym.
72
www.doro.com
Polski
Obsługa
Funkcja wyłączenia mikrofonu
W trakcie połączenia można odłączyć mikrofon.
1. Naciśnij jednocześnie + i -. Po aktywacji funkcji co 3 sekundy będzie generowany sygnał
dźwiękowy.
2. Naciśnij krótko + i - aby ponownie podłączyć mikrofon.
Wybieranie głosowe
Jeśli posiadany telefon umożliwia wybieranie głosowe, funkcji tej można używać również przez
zestaw słuchawkowy.
Informacje na temat sposobu wybierania głosowego zawiera instrukcja telefonu; poniżej
przedstawiono jedynie najbardziej typową procedurę.
1. Naciśnij krótko przycisk odpowiedzi O .
2. Zaczekaj na sygnał w zestawie słuchawkowym.
3. Wypowiedz zarejestrowane imię osoby, do której chcesz zadzwonić.
4. Zakończ rozmowę, naciskając przycisk odpowiedzi O na zestawie słuchawkowym.
Uwaga!
Aby anulować wybieranie głosowe zanim odbiorca odpowie, należ y nacisnąć prz ycisk rozłączania telefonu.
www.doro.com 73
Polski
Obsługa
Funkcje specjalne
Używając zestawu słuchawkowego z niektórymi telefonami komórkowymi można korzystać z
określonych funkcji specjalnych, takich jak przekazywanie połączeń. Szczegółowe informacje
znajdują się w instrukcji telefonu komórkowego, funkcje te działają w różny sposób i zależą od
współpracującego telefonu.
Akumulatorek
W pełni naładowany akumulatorek umożliwia pracę do 200 godzin w trybie gotowości lub do 10
godziny rozmowy. Podane czasy działania dotyczą temperatury pokojowej.
Naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatorka trwa około 2 godzin.
Gdy akumulatorek jest bliski wyczerpania, co kilka minut generowany jest krótki sygnał dźwiękowy,
a wskaźnik świeci na czerwono.
Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w mechanizm automatycznego ładowania, który zapobiega
przeładowaniu akumulatorków i ich uszkodzenia wskutek długotrwałego ładowania.
Podczas ładowania wskaźnik pulsuje na czerwono, dopóki akumulatorek nie zostanie w pełni
naładowany.
Akumulatorek jest zamontowany trwale wewnątrz urządzenia i można go wymienić tylko w
autoryzowanym centrum serwisowym. Czas działania telefonu w trybie gotowości może zostać
skrócony po zarejestrowaniu w nim zestawu słuchawkowego.
74
www.doro.com
Polski
Obsługa
Zasięg
Normalny zasięg zestawu słuchawkowego wynosi około 10 metrów. Zasięg waha się w zależności
od tego, czy fale radiowe wykorzystywane do przesyłania rozmowy są tłumione przez przeszkody
znajdujące się na trasie.
Uzyskanie maksymalnego zasięgu jest możliwe pod warunkiem, że transmisja między zestawem
słuchawkowym a innym urządzeniem odbywa się bez przeszkód.
Regulacja
Zaczep na ucho można wygiąć w pewnym zakresie, aby umożliwić wygodne mocowanie.
Zestaw słuchawkowy można dostosować do noszenia na lewym lub prawym uchu:
1. Wyjmij zaczep, wyciągając go z mocowania (patrz ilustracja poniżej).
2. Wybierz stronę (L=lewa, R=prawa) i ponownie wciśnij zaczep na miejsce.
www.doro.com 75
Polski
Inne
Brak kontaktu z innym urządzeniem
-
Sprawdzić, czy akumulatorek jest naładowany.
-
Sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest zarejestrowany we współpracującym urządzeniu, w razie
potrzeby zarejestruj go. Patrz strona 70, Rejestracja.
-
Sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy znajduje się w zasięgu działania współpracującego
urządzenia.
-
Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth została włączona we współpracującym urządzeniu.
-
Sprawdzić, czy urządzenie używane z zestawem słuchawkowym obsługuje profil słuchawkowy
i/lub głośnomówiący.
Mała/duża głośność w zestawie słuchawkowym
-
Sprawdzić regulację głośności zestawu słuchawkowego oraz drugiego urządzenia.
-
Poziom głośności połączeń wychodzących i przychodzących może być różny, w zależności od
typu telefonu, z którym używany jest zestaw słuchawkowy.
Mała głośność u drugiego rozmówcy
-
76
Upewnić się, że mikrofon zestawu słuchawkowego nie jest zasłonięty ubraniem lub inną rzeczą.
www.doro.com
Polski
Inne
Brak sygnału dzwonka w słuchawce
-
W przypadku niektórych telefonów komórkowych, dzwonek w zestawie słuchawkowym może nie
być słyszalny.
-
W przypadku niektórych telefonów komórkowych, połączenie Bluetooth zostanie przerwane,
jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany przez pewien czas. Aby włączyć je ponownie,
naciśnij krótko przycisk odpowiedzi na zestawie słuchawkowym.
Słaba słyszalność w zestawie słuchawkowym
-
W przypadku niektórych telefonów komórkowych, w zestawie słuchawkowym mogą być
słyszalne zakłócenia i niewielki szum.
Sygnał ostrzegawczy w czasie używania
-
Akumulatorek może być bliski wyczerpania (ponownie naładować akumulatorek zestawu
słuchawkowego).
Jeśli zestaw słuchawkowy nadal nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
Konieczne będzie przedstawienie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.
www.doro.com 77
Polski
Inne
Gwarancja – informacje
W przypadku reklamacji proszę skontaktować się z serwisem lub ze sprzedawcą. Serwis gwarancyjny
jest dostępny po przedstawieniu wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Kartę
gwarancyjną stanowi osobny dokument dostarczony wraz z produktem. Należy zadbać o to, aby
w karcie gwarancyjnej znajdowały się - we wszystkich przeznaczonych do tego celu miejscach niezbędne informacje i wpisy: data sprzedaży, pieczęć sprzedawcy, podpis sprzedawcy, numer seryjny
aparatu, podpis nabywcy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub podobnych sytuacji,
spowodowanych przedostaniem się cieczy do wnętrza aparatu oraz niedbałością, niewłaściwym
użytkowaniem, brakiem stosownej pielęgnacji lub innymi przyczynami leżącymi po stronie nabywcy.
Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez burze i inne skoki napięcia.
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączanie telefonu od sieci telefonicznej oraz energetycznej
przed nadejściem burzy, na czas jej trwania.
Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na ustawowe uprawnienia nabywcy.
W przypadku problemów z obsługą aparatu prosimy o kontakt:
78 www.doro.com
Polski
Inne
•I NFO LINIA pomocy technicznej: 0-801-674-888, czynna od 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Aktualne informacje dotyczące działania infolinii znajdują
się na stronach internetowych.
•I NTERNET: www.doro.atlantel.pl
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.
DORO ATLANTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku i zmian w specyfikacji
technicznej bez uprzedzenia.
Deklaracji Zgodności
Doro deklaruje, że urządzenie „Flexus HS2005” jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz
innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji Zgodności można
odnaleźć na www.doro.com/dofc
www.doro.com 79
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish
English
French
Polish
Version 1.0
Flexus HS2005 is identical to Bluetooth Headset CS8037
www.doro.com/flexus
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement