DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89
DAEWOO
DVD + VCR-combirecorder
DF-7100
Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische
eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be
Belangrijke extra-aanwijzingen
Voordat het toestel aangesloten en in bedrijf gesteld wordt moeten de volgende aanwijzingen in
acht worden genomen:
1.
Veiligheidsaanwijzing:
Nadat het toestel uitgepakt is moet deze gecontroleerd worden op beschadigingen aan de buitenkant voordat het apparaat met het stroomnet verbonden mag worden.
Als de netstekker of het netsnoer beschadigd zijn mag u het apparaat beslist niet in gebruik
nemen.
2.
Gebruik / inleveren van batterijen:
Verbruikte batterijen mogen niet via het gewone huisafval verwijderd worden!
U kunt verbruikte accu’s en batterijen inleveren in winkels waar batterijen verkocht worden, of bij
het gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval.
Lege batterijen moeten direct uit het batterijvak verwijderd worden om een eventuele beschadiging te voorkomen, let er op dat de nieuwe batterijen bestand zijn tegen uitlopen.
VERWIJDERINGSBEPALINGEN
BELANGRIJK!
Denk aan het milieu!
Verwijder batterijen, het toebehoren en de verpakking volgens de voor uw locatie geldende wettelijke voorschriften!
Batterijen / toebehoren / toestel
• Let op de regionale en nationale bepalingen voor de verwijdering resp. materiaalscheiding,
inzamelplaatsen en recycling. Het adres wordt door uw gemeente verstrekt.
2
Veiligheidsaanwijzingen
Bewaar uw garantiebewijs en aankoopnota van de DVD + VCR combirecorder op een veilige
plaats.
Veiligheidsmaatregelen
• Lees dit handboek zorgvuldig door.
• Overtuig u ervan dat de netspanning in uw huishouding overeenkomt
met het opschrift op de achterzijde van de DVD + VCR-combirecorder.
• Lees voor een probleemloze installatie en instelling het hoofdstuk
"De DVD + VCR combirecorder installeren".
• Plaats de DVD + VCR-combirecorder niet op een warme of vochtige
plek.
• Maak de DVD + VCR-combirecorder nooit open. Laat alle reparaties
door een gekwalificeerde vakman uitvoeren.
• Verbind de DVD + VCR-combirecorder niet met het stroomnet, als
het apparaat van een koude naar een warme ruimte gebracht wordt.
Het condenswater dat hierbij ontstaat kan onder ongunstige omstandigheden het apparaat vernielen. Laat de DVD + VCR combirecorder ca. 2 uur oningeschakeld op kamertemperatuur komen.
• Controleer, dat u de DVD + VCR-combirecorder ten minste met een
afstand van 10 cm vanaf andere apparaten of obstakels opstelt, om
voldoende ventilatie te garanderen.
• Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatwater en
plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het
apparaat.
• Koppel de DVD + VCR-combirecorder bij storm en/of onweer af van
het stroomnet en de antenne.
• Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond.
• Maak het apparaat alleen schoon met een zachte, niet-pluizend
doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
Voor uw eigen veiligheid
•
•
•
Er bevinden zich in het product geen componenten die u zelf kunt onderhouden of
repareren.
Maak de behuizing van de recorder niet open. Laat de DVD + VCR combirecorder
alleen repareren of onderhouden door een gekwalificeerde vakman.
Deze DVD + VCR-combirecorder is geschikt voor permanent gebruik. Als u deze
uitschakelt (stand-by) is hij niet afgekoppeld van het stroomnet. Om hem van het
stroomnet af te koppelen moet u de netstekker uit het stopcontact trekken.
3
Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke
spanningen" binnen in de behuizing van het apparaat. Deze voltages kunnen elektrische
schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker belangrijke bedienings- en
onderhoudsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING
LET OP
VERMIJDT BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF
VOCHT.
OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN; STEEKT U DE
STEKKER VOLLEDIG IN:
BELANGRIJK VOOR LASERPRODUCTEN
LASER
In deze digitale DVD-speler wordt een lasersysteem toegepast. Voor het juiste gebruik
van dit product leest u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaard u deze voor
latere raadpleging. Voor een onderhoud van het apparaat neemt u contact op met een
geautoriseerde servicedienst. Een andere toepassing van bedieningselementen of een
andere uitvoering van de procedure dan hier genoemd, kunnen leiden tot gevaarlijke
straling. Voorkom dat u blootgesteld wordt aan de laserstraal, probeer daarom nooit de
behuizing te openen. Een zichtbaar laserbundel verschijnt als de behuizing geopend is
en de vergrendeling buiten werking wordt gesteld. KIJK NOOIT IN DE LASERSTRAAL:
VOORZICHTIG
Zichtbare laserstraling, wanneer de behuizing open is en de vergrendeling buiten werking of verwijdert is.
LET OP
Maak de behuizing niet open. In het apparaat bevinden zich
geen onderdelen die uzelf kunt onderhouden. Laat alleen
gekwalificeerde personeel onderhoud verrichten.
LET OP
•
•
•
Wijzigingen of modificaties in de constructie van het apparaat, die niet uitdrukkelijk
toegestaan zijn door de voor het behoud van de eisen verantwoordelijk partij, kunnen
de gebruikstoelating voor de gebruiker en het recht op garantie vernietigen.
Plaats het apparaat minimaal 8cm vanaf andere apparaten of obstakels, om voldoende ventilatie te
garanderen.
Zet het apparaat niet bloot aan druppel- of spatwater en zet geen voorwerpen, gevuld met vloeistoffen
zoals een bloemvaas, op het apparaat.
Als u het apparaat uitschakelt (stand-by) is hij niet afgekoppeld van het stroomnet. Om het apparaat
van het stroomnet af te koppelen moet u de netstekker uit het stopcontact trekken.
4
Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd zodat een veilig gebruik gegarandeerd kan worden.
Een onvakkundige toepassing kan leiden tot een elektrische schok of brand. De geïntegreerde
veiligheidsinrichtingen beschermen u wanneer u de volgende aanwijzingen voor de installatie, het
gebruik en voor de onderhoud in acht neemt. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die
door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
1
LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING
Lees voor de ingebruikneming van het apparaat alle veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
2
BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING
Bewaar de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
3
NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN SERIEUS
Volg alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzingen op.
4
VOLG ALLE INSTRUCTIES OP
Alle instructies in deze gebruiksaanwijzing moeten opgevolgd worden.
5
REINIGING
Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik voor het
schoonmaken geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Maak het apparaat alleen
schoon met een vochtig doek.
6
EXTRA APPARATEN
Gebruik geen extra apparaten, behalve als deze door de fabrikant aanbevolen worden,
deze kunnen een gevaar opleveren.
7
WATER EN VOCHTIGHEID
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, zoals een badkuip, wasbak, aanrecht of
wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad etc.
8
ACCESSOIRES
Plaats het apparaat niet op een wagentje, standaard, statief,
console of een tafel wanneer deze niet stevig zijn. Het apparaat
kan vallen en daardoor letsel bij een kind of volwassenen veroorzaken en bovendien kan het apparaat zwaar beschadigd raken.
Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
Waarschuwing voor
bewegende meubels
8A
Wanneer u het apparaat op een wagentje plaatst, moet u deze voorzichtig bewegen. Plotseling stoppen, te grote krachtuitoefening en oneffen vloeroppervlakken kunnen tot gevolg
hebben dat deze combinatie omvalt.
9
VENTILATIE
De ventilatieopeningen in de behuizing zijn bedoeld voor een veilige werking van het apparaat en beschermen deze tegen oververhitting. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd of afgedekt worden. Plaats het apparaat daarom nooit op een bed, sofa, wollen deken of dergelijke oppervlaktes. Het apparaat mag nooit in de nabijheid van een verwarmingslichaam of een andere verwarming opgesteld of op deze geplaatst worden. Plaats
het apparaat niet in een meubel, zoals een boekenkast of boekenplank, behalve als er
voldoende ventilatie gegarandeerd kan worden en de verdere aanwijzingen door de fabrikant opgevolgd worden.
5
10
STROOMBRONNEN
Dit apparaat moet worden aangesloten op een voedingsbron met de spanning die op het
typeplaatje vermeld staat. Weet u niet zeker welke spanning in uw huis beschikbaar is,
raadpleeg dan uw dealer of uw plaatselijke energiebedrijf. Voor apparaten die via batterijen of andere stroombronnen gebruikt worden leest u de bijhorende gebruiksaanwijzing.
11
AARDING OF POLARISATIE
Dit apparaat is uitgerust voor een werking op wisselstroomvoeding. Dit is een veiligheidskenmerk. Wanneer de stekker niet helemaal in uw stopcontact past, draait u deze om. Als
de stekker dan nog steeds niet past, dient u een elektricien te raadplegen om het verouderde stopcontact te vervangen. Om een elektrische schok te vermijden, gebruikt u deze
stekker niet via een verlengsnoer, meervoudig stopcontact of een andere contactdoos,
behalve als de stiften er goed ingestoken kunnen worden en er niet uitsteken.
12
NETSNOERBESCHERMING
Netkabels moeten zo neergelegd worden dat er niemand op kan gaan staan en de kabels
niet gekneld worden door voorwerpen die daarop of daarnaast geplaatst worden. Let
hierop vooral in de buurt van de stekker en stopcontacten.
13
ONWEER
Om het apparaat extra te beschermen, bij een onweer of als deze langere tijd zonder toezicht of niet gebruikt wordt, koppelt u deze af van de voedingsstroom en van de antenne
of kabelsysteem. Dit voorkomt een beschadiging door blikseminslag of door stroomschommelingen.
14
DVD- / CD-LADE
Zorg dat zich uw vingers niet te dicht bij de opslagmedia bevinden, wanneer de lade gesloten wordt, anders kunt u letsel oplopen.
15
OVERBELASTING
Vermijd overbelasting van wandcontactdozen door meerdere verlengsnoeren, omdat dit
brand of stroomschokken kan veroorzaken.
16
INDRINGEN VAN VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN
Steek geen voorwerpen door de openingen in het apparaat, daardoor kunnen gevaarlijke
spanningsbronnen aangeraakt worden of een kortsluiting veroorzaken waardoor het gevaar voor brand of een elektrische schok kan ontstaan. Giet nooit vloeistoffen over het
apparaat.
17
BELASTING
Zet geen zware voorwerpen op het product en ga er niet op staan. Vallende voorwerpen
kunnen letsel veroorzaken en het apparaat beschadigen.
18
OPSLAGMEDIA
Gebruik geen opslagmedia die gescheurd, vervormd of gerepareerd is. De opslagmedia
kan makkelijk breken en dit kan erge letsel of een storing van het apparaat veroorzaken.
19
ONDERHOUD
Probeer niet om zelf een onderhoud aan het apparaat uit te voeren. Het openen of verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan hoge spanning en andere gevaarlijke situaties. Laat alleen gekwalificeerd personeel onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
6
20
A
B
C
D
E
F
ONDERHOUD VANWEGE BESCHADIGING
Koppel het apparaat onder volgende voorwaarden af van de stroomvoorziening en laat
een onderhoud door gekwalificeerd personeel verrichten:
Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
Als er vloeistof op het apparaat terecht is gekomen of een voorwerp in het apparaat is
gevallen;
Wanneer het apparaat blootgesteld werd aan regen of water.
Wanneer het apparaat, mits opvolging van de gebruiksaanwijzing, niet juist functioneert. U
mag alleen bedieningselementen instellen die in deze gebruiksaanwijzing beschreven
worden. Onvakkundige instellingen van andere besturingselementen kunnen het apparaat
beschadigen, en daardoor zijn vaak omvangrijke werkzaamheden door gekwalificeerde
technici noodzakelijk om de normale functies van het apparaat te herstellen.
Wanneer het videoproduct is gevallen of de behuizing beschadigd is;
Wanneer de prestatie van het apparaat zich duidelijk vermindert - dit wijst op een noodzakelijke onderhoud.
21
Vervangende onderdelen
Wanneer er voor het product vervangende onderdelen noodzakelijk zijn, dient u zeker te
stellen dat de reparateur reserveonderdelen gebruikt die door de fabrikant toegelaten zijn
of onderdelen met dezelfde eigenschappen en prestaties als de originele onderdelen. Elk
gebruik van niet toegelaten onderdelen kan brand, elektrische schokken en/of andere gevaren tot gevolg hebben.
22
TESTEN VAN DE VEILIGHEID
Vraag na een uitgevoerde onderhoud of reparatie aan het servicepersoneel om een, door
de fabrikant aanbevolen veiligheidstest, uit te voeren om te garanderen dat het apparaat
veilig in gebruik is.
23
WAND- OF PLAFONDOPHANGING
Het product mag alleen op een muur of plafond bevestigd worden als dit door de fabrikant
aanbevolen is.
24
HITTEBRONNEN
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmtestralers, kachels of andere hitte genererende producten (incl. versterkers).
25
Om brandwonden, schade aan het apparaat of andere voorwerpen door uitlopende batterijen te voorkomen moeten onderstaande veiligheidsaanwijzingen in acht worden genomen:
Plaats alle batterijen volgens de opgedrukte polariteitaanwijzing in het batterijvak.
Meng geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type en merk.
Verwijder de batterijen, indien deze langere tijd niet benodigd worden.
Verwijder verbruikte batterijen onmiddellijk uit het batterijvak om een beschadiging te
voorkomen. Let er op, dat de nieuwe batterijen tegen uitlopen beschermd zijn. Neem de
plaatselijke geldende wettelijke voorschriften in acht voor het verwijderen van lege batterijen, lever deze in bij KCA-depots of andere inzamelplaatsen.
A
B
C
D
E
7
INHOUDSOPGAVE
■ Productinformatie
Veiligheidsaanwijzingen
Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Inhoudsopgave
Overzicht
Benaming van de bedieningselementen
■ Aansluitingen
Verbinden van de antenne / kabel
Televisie aansluiten
Aansluiting van een versterker / receiver
Aansluiting van extra apparatuur
Aansluiting van een digitale camcorder
■ Setup - menu
Installatie
Eerste instellingen
Instellingsmenu overzicht
Menu navigatie
Installatie-instellingen
OPNAME OPTIES instellingen
Taal instellingen
Standaard/ video-instellingen
Diversen / geluidsinstellingen
Standaardinst. / Kinderbeveiliging
Standaard- / Automatische instellingen
Standaardinstellingen / VCR
Systeeminformaties
Terugzetten op fabrieksinstelling
Beeldscherm weergaven overzicht
■ Weergave
DVD weergave
VCR weergave
Andere disc-weergave
1
2
8
9
13
18
18
19
20
21
■ Bewerking
Disc initialiseren
Disc menu
Titel menu
Bewerking
■ Verdere informatie
Verhelpen van problemen
Technische gegevens
50
50
54
55
57
59
21
23
23
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
33
33
35
38
40
■ Opname
Basisprincipe opname
41
Opname van TV
41
Directopname (OTR)
42
De opnametijd controleren
43
De opname pauzeren
43
Direct-kopie - DVD op VHS
44
Kopie bewerken (DVD → VCR)
44
Direct-kopie - VHS op DVD
45
Kopie bewerken (VCR → DVD)
45
Timeropname
46
Timeropname met handmatige opname
- instellingweergave
46
Timeropname met ShowView-systeem 47
Timeropname afbreken
47
Een lopende timeropname stoppen
47
Timeropname foutherstelling
48
Opname van een extern signaal
49
8
Overzicht
■ DVD, DVD+R, DVD+RW
Wat is een DVD?
Een DVD (Digital Versatile Disc) is een opslagmedium, waarbij de voordelen van een Compact
Disc met die van de nieuwste videotechnologie gecombineerd zijn. Bij DVD's wordt de moderne
datacompressie MPEG2 gebruikt, waarmee het mogelijk is een hele speelfilm op een 12 cmschijfje op te slaan.
Hoe goed is de resolutie bij een DVD tegenover een VHS-systeem?
The razor-sharp digital images have more than 500 lines of resolution at 720 pixels per line. This
is more than twice as high as VHS and even better than laser disc quality. DVD picture quality is
easily comparable to the digital masters produced in recording studios.
Wat is mogelijk met een DVD+RW?
Een DVD-RW is een meervoudig beschrijfbaar medium, de opnamemanier is gebaseerd op dezelfde technologie als bij een herschrijfbare CD. Een hoogvermogen-laser wordt gebruikt om de
reflexie-eigenschappen van de opnamelaag te veranderen. Dit proces kan meer dan duizend
keer herhaald worden.
Wat is mogelijk met een DVD+R?
DVD+R (een keer beschrijfbaar). Anders dan een DVD-RW kan op dit schijfje alleen één keer
geschreven worden. Als het schijfje na een opname niet afgesloten wordt kan daarna verder opgenomen worden.
Voordat deze DVD via een DVD-speler afgespeeld kan worden moet deze eerst op de DVD-recorder gefinaliseerd (afgesloten) worden. Na het finaliseren kan de DVD niet meer beschreven
worden.
Wat is mogelijk met een DVD + VCR combirecorder?
De DVD + VCR combirecorder is een apparaat voor het opnemen van digitale DVD-video's via
een "Twee-weg" compatibiliteit met de universele DVD-video-standaard. Dit betekent:
• De beschikbare DVD's kunnen op de recorder afgespeeld worden.
• De via uw recorder gemaakte opnames kunnen op andere DVD-spelers en in DVD-ROMdrives afgespeeld worden.
■
Regiocode
Als de op de DVD vermelde regiocode niet met de regiocode van de recorder
overeenkomt is het niet mogelijk de DVD af te spelen.
■ Deze discs kunnen gebruikt worden
Volgende discs zijn geschikt voor de weergave en opname met uw DVD + VCR combirecorder.
Weergave en opname
DVD+RW (Digital Versatile Disc + ReWritable)
DVD+R (Digital Versatile Disc + Write-Once)
9
Alleen afspelen
DVD video (Digital Versatile Disc)
DVD+R (DVD-recordable): deze discs kunnen alleen afgespeeld worden als de opname in de
videomodus gemaakt werd en de disc afgesloten (gefinaliseerd) is.
DVD+RW (DVD-ReWriteable): deze discs kunnen alleen dan afgespeeld worden als de opname
in de videomodus gemaakt werd en de disc afgesloten is.
Audio CD (Compact Disc Digital Audio)
CD-R (CD recordable) geluidsweergave / MP3-bestanden
CD-RW (CD rewritable) geluidsweergave / MP3-bestanden
• Niet alle zelfgemaakte CD's kunnen op uw apparaat afgespeeld worden.
■ Discterminologie
Titel (alleen DVD)
De inhoud van de hoofdfilm, extra features of muziekalbum.
Aan elke titel wordt een referentienummer toegekend, zodat u deze gemakkelijk kunt vinden.
Hoofdstuk (alleen DVD)
Delen van een titel of track die kleiner zijn dan een titel. Een titel bestaat uit een of meer hoofdstukken. Aan elk hoofdstuk is een nummer toegekend om het door u gewenste hoofdstuk te kunnen vinden. Op sommige discs zijn geen hoofdstukken opgenomen.
Track (alleen audio-CD)
Delen van een film of muziek op een audio-CD. Aan elke track is een nummer toegekend om de
door u gewenste track te kunnen vinden.
■ Over DVD-opname
Opmerkingen voor het opnemen
• De aangegeven opnametijden zijn niet nauwkeurig omdat de DVD + VCR combirecorder
variabele bitrates voor de videocompressie gebruikt. D.w.z. de precieze opnametijd is afhankelijk van het materiaal dat u wilt opnemen.
• Als u een TV-uitzending opneemt, kunnen bij een slechte ontvangst beeldfouten optreden, de
opnametijd kan korter zijn.
• Discs, die met hoge snelheid opgenomen zijn (2-voudig of hoger), worden eventueel niet herkend.
• Als u alleen stilstaande beelden of geluid opneemt wordt de opnametijd verlengd.
• De aangegeven opnametijd en de resterende tijd komen niet altijd overeen met de disclengte.
• De beschikbare opnametijd kan korter zijn als de disc vaak bewerkt wordt.
• Als u een DVD+R disc gebruikt, kunt u opnemen tot de disc vol is, of tot u de disc afsluit.
Voordat u met het opnemen begint controleert u eerst de resterende opnametijd op de disc.
Opname van TV-audio-kanalen
De DVD + VCR combirecorder kan 1-kanaals of 2-kanaals geluid opnemen.
Bij TV-uitzendingen betekent dit normaalgesproken mono of stereo, maar sommige programma's
worden tweetalig uitgezonden. U kunt of TON I, TON II of beide opnemen.
10
Beperkingen bij de video-opname
• U kunt geen kopieerbeveiligde video's opnemen. Dit geldt voor DVD-video-discs en bepaalde
satelliet-zenders. Indien er tijdens de opname een kopieerbeveiliging ontdekt wordt, zal de
opname automatisch gestopt of afgebroken worden en er verschijnt een foutmelding op het
beeldscherm.
• Een video met ‘copy once’ (eenmaal kopie) kan alleen met een DVD+RW met CPRM opgenomen worden.
Opmerkingen over kopieerbeveiliging
• De door u gemaakte audio- en video-opnames zijn alleen bedoeld voor uzelf. U mag deze
niet aan andere personen verkopen, uitlenen of verhuren.
• Dit product is uitgerust met een auteursrechtbeveiliging, waarvan de technologie door Amerikaanse patenten en intellectuele eigendomsrechten in het bezit is van Macrovision Corporation en andere houders van auteursrechten. Het gebruik van deze auteursrechtbeveiliging
moet door Macrovision Corporation worden goedgekeurd en is uitsluitend bestemd voor privé
gebruik. Onderzoeken aan dit apparaat ten behoeve van een onbevoegde imitatie zijn verboden.
■ Voorzorgsmaatregelen
Behandeling van het apparaat
Bij het transporteren van het apparaat
De originele verpakkingsdoos met het verpakkingsmateriaal zijn hiervoor optimaal geschikt. Voor een maximale bescherming kunt u het apparaat het beste op dezelfde manier
verpakken als in de fabriek.
Bij plaatsing van het apparaat
Het beeld en geluid van een dichtbij staande TV, VCR of radio kan tijdens weergave worden vervormd. Plaats in dit geval het apparaat op een grotere afstand van de andere apparaten of schakel het apparaat uit na verwijdering van de disc.
Om het oppervlak schoon te houden
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticidenspray, in de buurt van het apparaat.
Vermijd langdurig contact van rubber- of kunststofvoorwerpen met het apparaat, aangezien er hierdoor vlekken op het oppervlak zullen achterblijven.
Reinigen van het apparaat
Schoonmaken van de behuizing
Gebruik hiervoor een zachte, droge doek. Als de oppervlakken erg vuil zijn, gebruik dan
een zachte doek die licht bevochtigd is met een niet-agressief reinigingsmiddel. Gebruik
geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner, aangezien de behuizing
hierdoor kan worden beschadigd.
Zorg voor een zuiver beeld
De DVD + VCR combirecorder is een hightech-precisieapparaat. Als de lens of de onderdelen van het aandrijfmechanisme vuil of versleten zijn, zal de beeldkwaliteit slechter worden. Geadviseerd wordt een controle- en onderhoudsbeurt te laten uitvoeren na elke 1000
gebruiksuren (afhankelijk van de gebruiksomgeving). Voor bijzonderheden hierover kunt u
het beste contact opnemen met uw dichtstbijzijnde dealer.
11
Bereik van de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk op een toets.
Reikwijdte: 7 m vanaf het apparaat
Hoek: 30° in elke richting ten opzichte van de ontvanger
Plaatsen van batterijen
Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats twee batterijen (type AAA).
Overtuig u er van dat de batterijen geplaatst worden met de positieve (+) en de
negatieve (-) polariteit in de juiste positie.
Waarschuwing
Gebruik oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen (standaard, alkaline etc.) niet door elkaar.
■ Opmerkingen over discs
Behandeling van discs
Raak de weergavekant van de disc niet aan. Houd de disc
aan de rand vast zodat er geen vingerafdrukken op komen.
Plak geen papier of tape op de disc.
Opslag van discs
Berg na het afspelen de disc op in de bijbehorende hoes.
Stel de disc niet bloot aan de invloed van direct zonlicht
of hitte.
Reinigen van discs
Vingerafdrukken en vuil op de disc kan een slechte
beeldkwaliteit en vervorming van het geluid tot gevolg
hebben. Reinig de disc vóór het afspelen met een schone
doek en veeg daarbij vanuit het midden naar de rand.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals alcohol,
benzine,
thinner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen, of antistatische spray bedoeld voor
grammofoonplaten.
■ Over symbolen
Over het symbool
Tijdens de weergave kan het symbool “ ” op het tv-scherm verschijnen. Dit betekent dat de in de
gebruiksaanwijzing beschreven functie niet voor deze disc beschikbaar is.
12
Benaming van de bedieningselementen
Voorzijde
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
STANDBY / ON
(14)
Schakelt het apparaat in of uit.
Druk op deze toets op het apparaat
of op de afstandsbediening langer dan
5 seconden in.
Cassettevak (VCR-deck)
(15)
Plaats hier een videocassette.
EJECT (VCR)
Band uitwerpen
Disc lade (DVD-deck)
(16)
Plaats hier een disc.
OPEN / CLOSE (DVD)
Opent en sluit de disc-lade.
REW
(17)
DVD: springt terug naar het vorige
hoofdstuk
VCR: terugspoelen band. Druk op deze
toets tijdens de weergave om snel te
zoeken.
DISC MENU
PLAY / PAUZE
Start de weergave van een disc of band.
Tijdelijk pauzeren van de weergave of opname.
STOP
Stopt de weergave.
FF
DVD: springt naar het volgende hoofdstuk
VCR: vooruitspoelen band. Druk op deze
toets tijdens de weergave om snel te
zoeken.
REC SPEED (opnamesnelheid)
SELECT DVD / VCR
Schakelt tussen bediening van het DVD-gedeelte en
VCR-gedeelte om.
Display
Toont de actuele status van het apparaat.
Schakelt de geprogrammeerde kanalen door.
Wordt ook gebruik voor de navigatie in
PR +/Schakelt de geprogrammeerde
kanalen door. Wordt ook gebruikt voor de navigatie in het
DVD-menu.
REC
Start de opname. Druk meermaals om de opnametijd in te
stellen. Brandt rood als het
apparaat opneemt.
AVF (VIDEO. L-AUDIO-R)
Verbind geluid/beeldweergave
van een extern apparaat (VCR,
camcorder, etc.)
DV IN (alleen DF-7100/7150)
Aansluiting van een digitale
camcorder, videorecorder of
DVD+R/RW-recorder.
13
Displayaanduidingen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Laat een ingelegde videoband zien
Cirkel: toont lopende video-opnames
Klok: toont een VCR timeropname.
Geeft een ontvangen stereo-uitzending aan
Geeft een opname of weergave aan van een videoband met Hifigeluid
Geeft aan als de DVD + VCR combirecorder in de TV modus is (zoals ingesteld via de
toets [TV/DVD]).
Toont de actuele herhalingsmodus.
Laat zien als het apparaat geblokkeerd is.
Geeft aan als de beeldweergave van het apparaat in de Progressive Scan Modus loopt.
Disc type:
Toont het type disc dat er geplaatst is.
Cirkel: toont lopende DVD+R/+RW-opnames
Klok: toont een DVD-timeropname
Laat een ingelegde DVD zien.
Toont de actuele opnamemodus.
Actuele display aanduidingen
Toont de klok, complete weergavetijd, verstreken tijd, resterende tijd, titelnummer, hoofdstuk/tracknummer, kanaal, videoteller, etc.
DTS: toont de weergave van een DTS geluid
Dolby : toont de weergave van een Dolby Digital geluid
14
■ Afstandsbediening
Schakelt het apparaat aan en uit.
-
Opent en sluit de DVD-lade in de DVD-modus
Werpt een cassette uit het videocassettevak in de VCR modus
Kiest de DVD modus
Kiest de VCR modus
Schakelt over tussen DVD+VCR-combirecorder en uw TV-ontvanger.
Schakelt de weergave van uw TV op de ontvanger van de
DVD+VCR-combirecorder
-
Kiest numerieke opties uit het menu
Kiest de tv-kanalen
Handmatige toewijzing
Zet de teller terug in de VCR modus
Druk en houdt de toets 3 sec vast om te schakelen tussen Progressive Scan en Interlace Scan.
Opent het DVD-menu
Opent en sluit de instellingen
Leest een hoofdstuk of deelt titels van een DVD+R(+RW) disc
Toont informatie over de actueel geladen disc, videocassette of
ingestelde TV-kanaal
-
: kiezen van menupunten
PR+/-: Kanaal kiezen
Menukeuze bevestigen
Springt naar het volgende of vorige hoofdstuk /track
DVD: zoekt terug / vooruit
VCR: vooruit- / terugspoelen in de stopmodus. Snel
doorzoeken tijdens weergave
Verhoogd of verlaagd de slowmotionsnelheid bij de weergave van
een DVD of een videocassette
-
Start de weergave
Pauzeert de weergave of opname. Voor de herstart nog een
keer drukken.
Stopt de weergave of opname
-
15
Start de opname. Druk meermaals om de opnametijd in te stellen.
Voor meer informatie, zie "Directopname (OTR).
Kopieert van DVD naar VCR (of andersom)
Kiest opnamemodus: DVD: HQ (1 uur), SP (2 uur), EP (4 uur) of
SLP (6 uur). VCR: SP of LP.
Schakelt het ingangssignaal van de DVD-VCR-combirecorder over
naar tuner, AV1, AV2, AV-F of DV. (DV: alleen bij DF-7100/7150).
Kiezen van de ondertiteltaal, indien beschikbaar
Kiezen van de DVD-camera-instelling, indien beschikbaar
Vergroot het DVD-beeld
Herhaald het lopende hoofdstuk, track, titel of complete disc.
Herhaald de weergave tussen twee punten (A en B)
Zoekt een bepaalde titel of hoofdstuk
Kiest een taal (DVD, een geluidskanaal (CD) of een geluidsformaat
(TV)
Toont het titelmenu van een disc, indien beschikbaar.
Toont het timer-opname-menu.
Progressive Scan modus
.
• Als uw televisie Progressive Scan ondersteund kunnen videobeelden
met hoge resolutie ingesteld wprden. Stel hiertoe uw apparaat op Progressieve Scan. Als uw televisie de Progressive Scan NIET onderteund, stel dan deze modus NIET in. Als dit per ongeluk wel is gebeurd
druk dan 3 sec. op de P.SCAN-toets voor een normale weergave.
• Als de videoweergave van RGB naar Interlace of Progressive overgeschakeld wordt (Scart 1), dan worden de kleurcomponenten niet
verandert.
• Als Componentuitgangen van uw TV eigen aansluitingen op de achterzijde hebben, verandert u de TV-ingang op componenteningang, nadat u
de componentenkabel van de DVD+VCR-combirecorder aangesloten
heeft.
• Bij het wisselen van Interlace (regelsprong) of Progressive naar RGB
handelt u in omgekeerde volgorde dan hiervoor beschreven.
16
■ Achterzijde
(1)
AC stroomaansluiting
Plaats de stekker in een stroomnetstopcontact.
(2)
AUDIO OUT (L,R)
Verbind hier uw TV of een andere apparaat met audio-ingang.
(3)
COMPONENT/PROGESSIVE VIDEO OUT (Y Pb Pr)
Verbind hier een TV met (Y Pb Pr) video-ingangen.
(4)
SCART-bus 2
Aansluiting voor een extra apparaat (satelliet, receiver, set-top box, videorecorder, camcorder, etc.)
(5)
SCART-bus 1
Aansluiting voor een TV.
Component- en RGB uitgang
(6)
RF IN (van antenne)
Sluit hier uw antenne of kabeltelevisie aan
(7)
RF OUT (naar TV)
Sluit hier een TV aan met coaxiale ingang.
(8)
COAXIAL (Digital Audio Out)
Sluit hier een versterker met coaxiale digitale audio ingang aan.
(9)
S-VIDEO OUT
Sluit hier een televisie met een S-video aansluiting aan.
WAARSCHUWING
• Raak de pennen van de aansluitingen aan de achterzijde niet aan. Het apparaat kan dan
beschadigd worden door elektrostatische ontlading.
17
Aansluitingen
• U kunt op verschillende manieren uw DVD + VCR combirecorder aan uw televisie of andere
apparatuur aansluiten. Gebruik echter alleen één van de hieronder beschreven verbinding.
Welke verbinding u ook kiest, ze zal op alle ingangen functioneren.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van uw TV, Stereosysteem of van de andere apparatuur
om een optimale verbinding mogelijk te maken.
• Sluit voor een betere geluidsweergave de audio-uitgangen van de DVD + VCR combirecorder aan
op de audio-ingangen van uw versterker, receiver, stereo-installatie of audio/ videoapparatuur
(zie ook par. "Aansluitingen op een versterker").
Waarschuwing
• Zorg ervoor dat dit apparaat rechtstreeks op de tv is aangesloten en stel de tv in op het juiste
videoingangskanaal.
• Sluit de audio -uitgangen van dit apparaat niet aan op de phono-ingang (opnamedeck) van uw
geluidsinstallatie.
• Verbindt het apparaat niet via uw videorecorder, de DVD-weergave kan dan door de kopieerbeveiliging vervormd worden.
■ Antenne / Kabel aansluiten
1
Verwijder de antenne/ kabel op de achterzijde van uw tv.
2
Verbind deze kabel met de RF IN aansluiting op de achterzijde van uw DVD +
VCR combirecorder.
Achterzijde van de DVD + VCR combirecorder
Als uw kabel zonder converter of ontstoringsapparaat op uw tv is aangesloten, dan schroeft u
deze af van uw tv en verbind u deze met de RF IN aansluiting op de achterzijde van de DVD +
VCR combirecorder.
Gebruik de meegeleverde antennekabel voor het verbinden van de uitgang op de DVD + VCR
combirecorder met de antenne-ingang op uw tv. Met deze verbinding kunt u alle middenband,
superband en hyperband- kanalen ontvangen (alle kabelkanalen).
■ Televisie aansluiten
Kies een tv-aansluiting, afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparatuur.
Alle videosignalen zijn op alle video-uitgangen beschikbaar. D.w.z. elk videosignaal functioneert
onafhankelijk van de gemaakte verbinding naar de tv, inclusief de VHS uitvoer van de component/
progressive-uitvoer.
18
RF aansluiting
Verbind de RF OUT aansluiting op uw DVD + VCR combirecorder met de antenne-ingang op uw
tv via de meegeleverde 75-Ohm-antennekabel (R).
Scart aansluiting
1
Verbind de scartkabel met de scartbus EURO AV1
op de achterzijde van het apparaat en met de
overeenkomstige bus op de achterzijde van uw
televisie (V).
2
Verbind een scartkabel met de blauwe scartbus
EURO AV2/DECODER op de achterzijde van het
apparaat en met de overeenkomstige bus op de
achterzijde van uw decoder.
Achterzijde van de televisie
Achterzijde van de DVD + VCR combirecorder
S-video aansluiting
1
Verbind de S-VIDEO-OUT uitgang van het apparaat met de S-video-ingang op uw televisie via een S-video-kabel (S).
2
Verbind de linker en rechter AUDIO OUT uitgang van het apparaat met de links/rechts
audio-uitgang op uw televisie via audiokabels.
Aansluiten van Component Video
1
Sluit de COMPONENT/PROGRESSIVE VIDEO OUT -uitgangen van het apparaat aan op
de bijbehorende ingangen van de tv met een Y/Pb/Pr-kabel (C), indien uw tv beschikt over
de componenten (Y, Pb, Pr).
2
Verbind de linker en rechter AUDIO OUT uitgang van het apparaat met de links/rechts
audio-uitgang op uw televisie via audiokabels.
Aansluiten van Progressive Scan
Als u een HDTV of een HDTV-voorbereid apparaat heeft dan kunt u de voordelen van de
Progressive Scanuitgang van de DVD + VCR combirecorder gebruiken voor de hoogst
mogelijke videoresolutie.
Als uw tv de Progressive Scanindeling niet ondersteunt, krijgt u een vervormd beeld.
1
Sluit de COMPONENT/ PROGRESSIVE VIDEO OUT -uitgangen van het apparaat aan op
de bijbehorende ingangen van de tv met een optionele Y/Pb/Pr-kabel. (C)
2
Sluit de AUDIO OUT-uitgangen (links en rechts) van het apparaat aan op de audio-ingangen (links en rechts) van de tv met de audiokabels.
• Stel het apparaat op Progressive Scan modus door de (P.SCAN) toets 3 sec lang in te drukken
(of door de "video-uitgang" in het basismenu te wijzigen).
• Progressive Scan functioneert niet met de antenne-aansluiting, audio/video of S-video-aansluiting.
Nederland
■ Aansluiten van een versterker /receiver
Aansluiting van een versterker met analoge stereo of Dolby Pro Logic II/Pro Logic.
Sluit de linker en rechter AUDIO OUT- uitgangen van het apparaat aan op de linker en rechter
audioingangen van uw versterker, receiver of stereo-installatie door middel van de bijgeleverde
audiokabels (A).
19
Aansluiten op een versterker met 2-kanaals digitale stereo (PCM) of op een
audio/videoreceiver met een meerkanaals-decoder (Dolby Digital™ of MPEG2 of DTS).
1
Sluit de DIGITAL AUDIO OUT-uitgangen (COAXIAL) aan op de overeenkomstige ingang
van uw versterker door middel van een optionele digitale (coaxiaal) audiokabel. (X)
2
In dit geval moet de digitale uitgang van het apparaat worden geactiveerd, zie “Audio
instellingen”, pag.26.
Digitaal meerkanaals-geluid?
Een digitale meerkanaals-aansluiting geeft de beste geluidskwaliteit. Hiervoor is een meerkanaals
audio/video-receiver nodig die een of meer van uw DVD + VCR combirecorder ondersteunde
audioformaten ondersteund (MPEG 2, Dolby Digital en DTS). Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing
van de receiver en de logos aan de voorzijde van de receiver.
• Opgrond de DTS licentieovereenkomst wordt de digitale uitgang in DTS digitaal weergegeven
wanneer (DTS) geselecteerd is.
• Als het audioformaat van het digitale uitgangssignaal niet overeenkomt met de mogelijkheden van
uw receiver, zult u een hard, vervormd geluidssignaal of helemaal geen geluid horen.
• 5.1 kanaal Digital Surround Sound via de digitale verbinding wordt alleen gegarandeerd als uw
receiver met een digitale meerkanaals decoder uitgerust is.
• U kunt het audioformaat van de geladen DVD zien door op de AUDIO-toets te drukken.
De DVD + VCR combirecorder voert geen
interne 2-kanaals decodering door van de
DTS-geluidsspoor. Om te kunnen genieten
van DTS meerkanaals klank moet u de DVD +
VCR combirecorder verbinden met een van
zijn digitale audio-uitgangen en een DTS compatibele receiver.
■ Aansluiting van extra apparatuur
Om audio/video-signalen van andere apparatuur te
kunnen ontvangen moet u de AV F-aansluitingen op
de DVD + VCR combirecorder met de audio/videoaansluitingen op uw externe componenten verbinden, gebruik hiertoe optionele audio/ videokabels.
20
■ Aansluiten van een digitale camcorder (alleen DF 7100/7150)
Via de DV IN aansluiting aan de voorzijde van het apparaat kunt u een DV digitale camcorder, een videorecorder of een DVD+/RW-recorder en digitale DV cassettes
of DVD+R/RW-discs verbinden.
Gebruik hiertoe een DV kabel (niet meegeleverd).
Deze aansluiting kan alleen voor het verbinden van DV
apparaten gebruikt worden, en is niet compatibel met
digitale satellietreceivers of D-VHS-videorecorders.
21
SETUP-menu
■ Installatie
Nadat u de DVD + VCR combirecorder met succes op uw televisie heeft aangesloten en ook de
andere apparaten, wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe u het apparaat installeert.
• U moet het configuratieproces opvolgen om de tijd, datum, kanalen en de taalinstellingen voor het
apparaat in te stellen.
1
Een "Welkom" scherm verschijnt op het beeldscherm. Let er
op, dat de RF kabel van uw antenne of van uw kabeltelevisie
aangesloten is. Druk op [ENTER], om de installatie te starten.
2
Kies de gewenste taal voor het beeldschermmenu met [
Druk om te bevestigen op [ENTER].
3
Selecteer met [
gen op [ENTER].
4
Selecteer de taal voor het disc-menu met [
bevestigen op [ENTER].
5
Selecteer de gewenste disc-audio taal met [
bevestigen op [ENTER].
].
] het gewenste land. Druk om te bevesti-
]. Druk om te
]. Druk om te
22
6
Selecteer de taal voor de disc-ondertiteling met [
Druk om te bevestigen op [ENTER].
7
De DVD + VCR combirecorder zoekt automatisch de
kanalen en slaat deze op.
8
Nadat de automatische zoekfunctie naar kanalen
beëindigd is stelt u de klok in.
9
Gebruik hiertoe de [
10
Na het instellen van de klok drukt u op [ENTER] om de
instelling te bevestigen. Als u het installatieproces
afbreekt moet u de procedure opnieuw starten.
].
] om naar links/ rechts te
navigeren en gebruik [ ] om de instelling te wijzigen.
Eerste instellingen
■ Overzicht instelmenu
Het instellingsmenu van het apparaat bestaat uit zes categorieën: -installatie, opnameopties,
talen, instellingen, systeeminformatie en fabrieksinstellingen herstellen. Druk op [SETUP] en
[
] op de afstandsbediening om naar het eerste en tweede menuniveau te komen.
■ Menu navigatie
1
2
3
4
5
6
Druk op [SETUP]. De instellingen verschijnen.
Selecteer de gewenste categorie met [
].
In de geselecteerde categorie drukt u op [
] om naar het tweede niveau te komen.
Druk op [ENTER] om naar het derde niveau te komen.
Druk op [
] om de gewenste instelling te kiezen en druk op [ENTER] op dit te bevestigen. Sommige instellingen benodigen extra stappen. Om na het voorgaande menu terug
te gaan drukt u op [SETUP].
Druk op [SETUP] om het instelmenu af te sluiten.
23
■ Installatie instellingen
Handmatige instelling
Om de instelling van uw apparaat te wijzigen, indien de automatische zoekfunctie niet alle kanalen opgeslagen heeft of wanneer u nieuwe kanalen wilt programmeren, handelt u als volgt:
1
2
3
4
5
Druk op [SETUP]. Het instelmenu verschijnt.
Druk op [
] om "Installatie" te selecteren.
In "Installatie" drukt u op [ ] om "Handmatige instelling" te
selecteren.
Druk op [ENTER]. Het menu "Handmatige instelling" verschijnt.
Gebruik [
] om "Standaard" te kiezen. Druk op [ENTER] om
naar het tweede instelniveau te komen.
6
Druk op [
] om het gewenste standaard te selecteren (PALBG, PAL-II, PAL-DK of SECAM-L), druk daarna op [ENTER].
7
Druk op [
] om "Ontvangst" te kiezen. Druk op [ENTER] om
naar het tweede instelniveau te komen.
8
Druk op [
] om het gewenste overdrachtssysteem te selecteren (antenne of kabel) , druk daarna op [ENTER].
Antenne: als u een standaardantenne gebruikt om kanalen te
ontvangen.
Kabel: als u een kabelaansluiting heeft om kanalen te ontvangen.
9
10
Druk op [
11
Kies "fijninstelling". De fijninstelling kan veranderd worden
] om de automatische zoekfunctie te selecteren.
Zoek het juiste kanaalnummer met [
].
24
12
13
Druk op [
] om "Decoder" te kiezen. Druk op [ENTER] om
naar het tweede instelniveau te gaan.
Als het programma gecodeerd is (en u heeft een decoder op
EURO AV2 aangesloten) drukt u [
] om "ON" te selecteren
en om dit te bevestigen drukt u op [ENTER].
14
Druk op [
] om "Opslaan" te selecteren. Druk op [ENTER]
om naar het tweede instelniveau te komen.
15
Druk op [
] om een programmanummer te kiezen en druk
op [ENTER] om te bevestigen.
16
Druk op [
] om "Programma naam" te selecteren. Druk op
[ ] om naar het volgende niveau te gaan. Indien de zendernaam niet juist is kunt u deze wijzigen.
17
Of u kiest een naam uit de lijst of u voert zelf een naam in met
4-posities. Verander de letters met [
gende letter met [
] , loop naar de vol-
].
Automatische instelling
Het apparaat heeft een frequentieafhankelijke tuner die max. 119
kanalen kan ontvangen. Dit zijn de VHF-kanalen 2-20, UHF kanalen
21-69 en CATV kanalen 1-41.
Voorbereiding:
Verbindt het apparaat met het gewenste type antenne of kabeltelevisie, zoals beschreven in hoofdstuk "Aansluiting antenne/ kabel".
1
Voer stap 1-2 uit, zoals beschreven onder "Handmatige instelling".
2
Bij het menupunt "Installatie" drukt u [
] om "Auto
Installatie" te selecteren.
3
Druk op [ENTER] om de kanaal-zoekfunctie te starten.
De tuner zoekt automatisch na alle beschikbare kanalen in uw
gebied en slaat deze op.
• Volg de hiervoor genoemde instructies op nadat de zoekfunctie
beëindigd is om te controleren of de tuner juist is ingesteld.
Instelling van de klok
1
Voer stap 1-2 uit, zoals beschreven onder "Handmatige instelling".
2
Druk op [
3
4
Druk op [ENTER]. Het "Klok instelling"-menu verschijnt.
Voer de datum en de tijd in.
met [ met [
5
] om "Klok instelling" te selecteren.
] loop u naar links/rechts in de rij
] verandert u het cijfer onder de cursor.
Druk op [ENTER] om te bevestigen, druk op [SETUP] om het
instellingsmenu te verlaten
25
Kanaalinstelling
1
Voer stap 1-2 uit, zoals beschreven onder "Handmatige
instelling".
2
3
4
Druk op [
] om "Kanaal instelling" te selecteren.
Druk op [ENTER]. Het "Kanaal instelling"-menu verschijnt.
Met [
] stelt u het gewenste programmanummer in. Druk
daarna op [ENTER].
Wissen
Na het opslaan van tv-zenders in het apparaat wilt u misschien een
tv-zender verwijderen.
1
Druk op [
] om "Wissen" te selecteren en druk dan op
[ENTER].
Bewerken
Na het opslaan van tv-zenders in het apparaat wilt u misschien een
naam aan een kanaal toevoegen.
1
2
3
Druk op [
] om "Bewerken" te selecteren en druk dan op [ENTER].
!"
Gebruik de toetsen [
] en [
] om een naam in te voegen.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
Rangschikken
Na het opslaan van tv-zenders in het apparaat wilt u misschien de volgorde veranderen waarin ze
zijn opgeslagen.
1
Druk op [
] om "Rangschikken" te selecteren en druk dan op [ENTER].
2
3
Druk op [ ] om het zendernummer in te voeren naar welke u wilt verplaatsen
Druk op [ENTER]. Het geselecteerde zendernummer wordt naar het nieuwe nummer verplaatst.
■ OPNAME OPTIONELE INSTELLINGEN
DVD opnamekwaliteit
U kunt de kwaliteit van de DVD-opname als volgt veranderen: HQ
(hoge kwaliteit - 1uur/disc), SP (standaard play - 2 uur/disc), EP
extended play - 4 uur/disc) of SLP (super long play - 6 uur/disc).
1
Druk op [SETUP]. Het instelmenu verschijnt.
!"
2
3
4
Gebruik [
5
6
Druk op [
] om de gewenste opnamekwaliteit te selecteren (HQ, SP, EP of SLP).
Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen en druk op [SETUP] om het menu te verlaten.
] om "Opnamekwaliteit" te selecteren.
Druk op [ ] om de "DVD opnamekwaliteit" te veranderen.
Druk op [ENTER] om naar het volgende menuniveau te
komen.
26
VCR opnamekwaliteit
U kunt een VCR opnamekwaliteit veranderen in SP (Standard Play)
of LP (Long Play). SP biedt een betere kwaliteit en bij LP is de opnametijd 2x langer, bv. bij een 2-uur-band wordt in de LP modus 4
uur opgenomen.
Voer dezelfde stappen uit zoals genoemd bij de "DVD opnamekwaliteit".
Automatisch hoofdstukken
Tijdens de opname worden automatisch hoofdstukken in een bepaalde tijdsinterval gemaakt. U kunt dit interval instellen met 5, 10 of
15 minuten. Om deze functie uit te schakelen kiest u "Uit".
Voer dezelfde stappen uit zoals genoemd bij de "DVD opnamekwaliteit".
■ Taal instellingen
OSD taal
1
Druk op [SETUP]. Het instelmenu verschijnt.
#$%
2
3
4
Gebruik [
5
6
Druk op [
] om de gewenste taal in te stellen.
Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen en druk
op [SETUP] om het menu te verlaten.
&
] om "Taal" te selecteren.
Druk op [ ] om de "OSD taal" te selecteren.
Druk op [ENTER] om naar het volgende menuniveau te
komen.
'$ &
Menu / Ondertiteling / audio-taal
Kies de gewenste taal voor het discmenu, ondertiteling en audio-tracks.
Volg dezelfde procedure als bij "DVD opnamekwaliteit".
Foutmelding: een op de DVD niet aanwezige taal werd gekozen.
27
■ STANDAARDINSTELLINGEN / Video instellingen
1
2
3
4
Druk op [SETUP].
Gebruik [
()*
+
] om "Standaardinstellingen" te selecteren.
Druk op [ ] om "Video" te selecteren.
Druk op [ENTER]. Het "Video"-submenu wordt geopend.
TV beeldformaat
,)+
1
Druk in het "Video"-submenu op [
te selecteren.
2
Druk op [ENTER] of [ ] om naar het tweede instelniveau te
komen.
3
4
5
] om het TV-formaat
*
,)+
Gebruik [
] om het gewenste "TV-formaat" te selecteren.
Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen.
Druk op [SETUP] om het menu te verlaten.
4:3 LN: Selecteer dit formaat als een standaard 4:3 televisie aangesloten is. Er worden theatrale
beelden met zwarte balken boven en onder weergegeven.
4:3 PS: Selecteer dit formaat als een standaard 4:3 televisie aangesloten is. Het beeld wordt
passend gemaakt zodat het over het volledige tv-scherm weergegeven wordt. Beide kanten van
de film worden geknipt.
16:9: Selecteer dit formaat als een 16:9 breedbeeldtelevisie aangesloten is.
Video weergave
Progressive Scan Video levert beelden van de hoogste
kwaliteit met minder flikkeringen.
RGB: Stel "RGB" in als u de DVD + VCR combirecorder via Scart op
een analoge televisie aansluit.
Geïnterlinieerde beelden of Progressive: stel "Zeilensprungverf.
(geinterlinieerde beelden)" of Progressive" in als u de DVD + VCRcombirecorder op een digitale tv (DTV) aansluit of op een monitor met Component-aansluitingen.
Voer dezelfde stappen uit als bij "TV formaat" om de videoweergave te veranderen.
Waarschuwing
Als u Progressive Scan eenmaal hebt ingesteld, is het beeld alleen zichtbaar op een tv of monitor die
compatibel is met Progressive Scan. Druk en houdt de [P.SCAN] toets 3 seconden ingedrukt om terug te keren in de Interlace Scan-modus.
28
DIVERSEN / Geluidsinstellingen
Volg dezelfde procedure op zoals bij "Video-instellingen" om de geluidsinstellingen" te veranderen.
Digitale weergave
-./
1
Druk in het "Toon"-submenu op [
gang" te selecteren.
2
Druk op [ENTER] of [ ] om naar het tweede instelniveau te
komen.
3
Gebruik [
] om het gewenste "Digitale uitvoermodus" te
selecteren.
Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen.
Druk op [SETUP] om het menu te verlaten.
4
5
] om het "Digitale uit-
0
-./
Uit
Uitschakelen van de digitale audio-uitgangen.
LPCM
Selecteer deze optie wanneer het apparaat is aangesloten op een 2-kanaals-versterker. Het
digitale audiosignaal van de DVD + VCR-combirecorder wordt in het PCM 2-kanaals formaat
weergegeven wanneer u een met Dolby Digital of MPEG gecodeerde DVD (of een VHS-band)
afspeelt.
Bitstream
Kies ‘Bitstream’ als u een Dolby Digital of DTS decoder heeft aangesloten (of een versterker of
ander apparaat met een Dolby Digital of DTS decoder).
Dynamisch bereik
Tijdens het afspelen van een DVD-film wilt u misschien het dynamische bereik van de audioweergave (het verschil tussen de hardste
en de zachtste geluiden) comprimeren. U kunt dan het geluid van
een film beluisteren bij een lager volume zonder dat dit niet ten koste
gaat van de geluidskwaliteit.
Stel het effect "Dynamiek" in op laag of hoog. Voer dezelfde stappen
uit als bij "Digitale weergave" om "Dynamiek" in te stellen.
Virtuele Surround
U kunt met 2 luidsprekers een 3D effect simuleren als u Virtuele Surround instelt. Voer dezelfde stappen uit als bij "Digitale weergave"
om "Dynamiek" in te stellen.
29
■ STANDAARDINSTELLINGEN / Kinderslot
Instelling ouderlijke controle
Met de functie ‘Ouderlijk controle’ kunt u voorkomen dat discs door uw
kinderen worden afgespeeld of instellen dat bepaalde scènes worden
vervangen door andere, meer geschikte scènes. U kunt voor de instelling
kiezen tussen "VOLWASSENE" tot "KINDER".
1
Druk op [SETUP].
123
2
3
Gebruik [
4
Gebruik [
] om "beveiligingscode instellen" te selecteren en
druk op [ENTER] om te bevestigen. Het wachtwoorddialoog verschijnt. Voer een viercijferige code in met de toetsen 0-9. Bij de
eerste keer invoeren van een wachtwoord wordt u gevraagd om
het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in te voeren.
4
] om "Standaardinstellingen" te selecteren.
Druk op [ ] om "Ouderlijke controle" te selecteren en druk op
[ENTER].
52 4
Het vooraf ingestelde wachtwoord is "0000" U moet dit wachtwoord invoeren om het niveau voor de beveiliging te kunnen wijzigen.
5
6
Zodra u een wachtwoord ingevoerd heeft drukt u op [ENTER] in
het beveiligingscode-menu.
Voer uw nieuwe wachtwoord in.
Een nieuw wachtwoord in plaats van "0000" invoeren.
7
52 4
Gebruik [
] om de kinderbeveiligingscode te selecteren en
druk op [ENTER] ter bevestiging.
Uit: Als u "uit" kiest worden alle discs volledig afgespeeld.
VOLWASSENE tot KINDER: Sommige discs bezitten scènes die niet
geschikt zijn voor kinderen. Als u een beperkingsniveau voor uw DVD +
VCR combirecorder ingesteld heeft, worden alle scènes met hetzelfde of
lagere niveau afgespeeld. DVD's met een hoger beperkingsniveau worden niet afgespeeld, behalve als er alternatieve scènes op de disc beschikbaar zijn. De alternatieve scènes moeten hetzelfde of een lager beperkingsniveau hebben. Als er geen geschikte alternatieve scène gevonden wordt zal het afspelen stoppen. Om de disc te kunnen afspelen moet
u het 4-cijferige wachtwoord invoeren of het beperkingsniveau wijzigen.
8
Druk op [ENTER] om uw beperkingsniveau te bevestigen en druk
vervolgens op [SETUP] om het menu te verlaten
30
Wachtwoord veranderen
1
2
3
4
5
6
Druk op [ ] onder "Standaardinstellingen" om "ouderlijke controle" te selecteren.
Druk op [ENTER]. Het "ouderlijke controle" submenu verschijnt.
786
Druk op [
] om "Wachtwoord wijzigen" te selecteren en
vervolgens op [ENTER].
Het "Wachtwoord wijzigen"-submenu verschijnt. Voer uw oude
4-cijferig wachtwoord in.
Voer een nieuwe 4-cijferig wachtwoord in. Voer ter bevestiging
uw nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op [ENTER].
• Master wachtwoord: als u uw wachtwoordcode vergeten bent
drukt u op de cijfertoetsen 3, 3, 0, 8 op de afstandsbediening en
vervolgens op [ENTER].
• Voer een nieuwe wachtwoord in, maar gebruik geen "0000".
Landcode voor "Ouderlijke controle" instellen
6
1
Druk op [ ] onder "Standaardinstellingen" om "ouderlijke con-
2
trole" te selecteren. Selecteer met [ ] "Landcode".
Druk op [ENTER]. Voer uw 4-cijferig wachtwoord in en druk op
[ENTER].
3
6
786
Gebruik [
] om het gewenste land te selecteren en druk op
[ENTER] om uw keuze te bevestigen.
■ STANDAARDINSTELLINGEN / Speciale functies
1
2
6
Druk op [ ] in het menu standaardinstellingen, om "speciale
functies" te selecteren.
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
Automatische tijdherkenning
Met de automatische tijdherkenning kan de DVD + VCR combirecorder de kloktijd automatisch instellen als deze in de stand-by staat.
Een automatische tijdherkenning is alleen mogelijk bij apparaten
met VPS/PDC. Sommige tv-stations zenden de tijd en datum via
het VPS/PDC-signaal uit. De video gebruikt deze tijd en datum
automatisch bij de installatie en elke keer als u de videorecorder
via de hoofdschakelaar uitgeschakeld heeft. Als de tijd en het
datum niet correct zijn kunt u de instellingen deactiveren volgens
31
de volgende aanwijzingen. U moet dan de tijd en datum handmatig instellen.
1
2
9:;
Gebruik [ 9:;
Gebruik [
] om "Automatische tijdherkenning" te selecteren en druk op [ENTER].
] om de status voor de "Automatische tijdherkenning" te wijzigen en druk op
[ENTER] om te bevestigen.
AV verbinding
Als u tv beschikt over een AV-aansluiting kunt u de kanaalinformatie van uw tv overdragen door de SCART1-aansluiting met de tv te
verbinden. Voer dezelfde stappen uit als bij "Autom. tijdherkenning"
om "AV verbinding" in te stellen.
VPS/PDC
VPS/ PDC is een service die door sommige tv-zenders aangeboden wordt om uw timeropname precies op te nemen, zelfs als de
uitzendtijd afwijkt van de programmering omdat het programma
later begint. De tijd die u invoert is de VPS/ PDC-tijd en moet dus
correct zijn. Niet alle tv-zenders bieten VPS/PDC, in dit geval start
de videorecorder op het tijdstip dat u geprogrammeerd heeft en niet vanaf begin van het programma.
Als u een opname wilt starten op een bepaalde tijd, zonder dat de VPS/PDC een eventuele vertraging in het programma overneemt, schakelt u de VPS/PDC functie uit, zodat de videorecorder
op het juiste tijdstip kan opnemen. Voer dezelfde stappen uit als bij "Autom. tijdherkenning" om "
VPS/ PDC " in te stellen.
• De functies "VPS/PDC" en "Autom. tijdherkenning" worden niet in elk land ondersteund.
■ STANDAARDINSTELLINGEN /VCR
Met deze functie kunt u zoeken naar indexmarkeringen of een bepaald tijdstip op uw VHS-band.
;
1
Druk op [ ] onder "Standaardinstellingen" om naar het
tweede menuniveau te gaan.
2
3
4
5
Druk op [
] om "VCR" te selecteren
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
Kies "Index+", "Index-" of "Nulpositie zoeken"
Als u "Index+" (of "Index-") kiest en op [ENTER] drukt, wordt naar indexmarkeringen gezocht en de weergave gestart.
Als u "Nulpositie zoeken" kiest en op [ENTER] drukt gaat het apparaat terug naar positie
0:00:00 en stopt.
6
9:;
De VCR functie wordt alleen geactiveerd als een videocassette geplaatst is.
32
■ Systeem informatie
Systeem informaties zijn behulpzaam voor servicepersoneel om
informatie over de DVD + VCR combirecorder te verkrijgen bij een
eventuele reparatie.
■ Terugzetten op fabrieksinstellingen
U kunt uw DVD + VCR combirecorder terugzetten op fabrieksinstellingen.
1
Druk op [SETUP].
2
3
4
<=>
Gebruik [
] om "Fabrieksinstellingen" te selecteren.
Druk op [ENTER].
Het initialiseringsmenu verschijnt. Gebruik [
"Ja" te kiezen en druk op [ENTER].
?=@
] om
• Bepaalde gegevens kunnen niet teruggezet worden, inclusief kinderslot, wachtwoord en landcode.
• Na het terugzetten op fabrieksinstelling wordt het apparaat opnieuw gestart en het installatiemenu
verschijnt. U moet de land-, taal-, kanaal- en klokinstelling opnieuw uitvoeren.
Overzicht On Screen Display
Het OSD-menu biedt op het beeldscherm informatie over de status van de DVD + VCR-combirecorder en /of informatie over een ingelegde disc of videocassette. Om het OSD-menu te openen
drukt u op [DISPLAY].
Disc-informatie weergeven
Om informatie over de ingelegde disc of videocassette weer te geven:
Bediening van het OSD-menu
1
Druk meermaals op [DISPLAY] om de informatie weer te geven / wijzigen.
2
Om het OSD-menu uit te schakelen drukt u meermaals op [DISPLAY].
Bekijk de volgende beschrijvingen voor gedetailleerde verklaringen over de verschillende
OSD-menu's.
Sommige discs bieten niet alle functies die bij de OSD-voorbeelden getoond worden.
Tijdelijke foutmeldingssymbool
Bedieningshandeling niet toegestaan of niet beschikbaar.
■ TV-kanalen wisselen
Als er geen disc weergegeven wordt kunt u de tv-kanalen wisselen met de (0-9)- of (PR+/-) toetsen op de afstandsbediening of met de (PR+/-)-toetsen aan de voorzijde van het apparaat.
33
■ Wisselen van het TV-audiokanaal
U kunt het tv-geluid veranderen door op de toets [AUDIO] te drukken.
Druk meermaals op [AUDIO] om het tv-geluid aan het uitgezonden audiosignaal van de
zender, zoals hieronder weergegeven, aan te passen
• STEREO Audio Signaal
Stereo →. Mono →Stereo
• DUAL Ton Signaal
BIL I →BIL II →(DUAL Uit) →BIL I
• MONO Audio Signaal
Mono
Het actuele geluidskanaal wordt op het beeldscherm aangeduid.
• Als de kwaliteit bij stereo slecht is, kan het veranderen op mono vaak een verbetering brengen.
• Als een extern signaal geselecteerd werd kan het audiokanaal alleen op stereo ingesteld
worden.
■ Beeldscherm menu opties voor DVD
Druk tijdens het afspelen van een DVD op [DISPLAY] om informatie over
de ingelegde disc te verkrijgen.
Druk nadat de informatie verschijnt opnieuw op [DISPLAY] om de resterende tijd van de DVD weer te geven.
Titel
Toont het huidige titelnummer en het totale aantal titels, en gaat naar het gewenste titelnummer.
1
Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY]. Het OSD-menu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
4
ABC
Gebruik [ ABC
Gebruik [
]om "Titel" te selecteren en druk op [ENTER] om het submenu te openen.
] om het nummer te wijzigen.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
Hoofdstuk
Toont het huidige hoofdstuknummer en het totale aantal hoofdstukken, en gaat naar het gewenste hoofdstuknummer.
1
Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY]. Het OSD-menu verschijnt op het tv-scherm.
ABC
2
Gebruik [
openen.
3
4
Gebruik [
] om het nummer te wijzigen.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
] om "Hoofdstuk" te selecteren en druk op [ENTER] om het submenu te
ABC
Camerahoek
Toont het actuele camerahoeknummer en het totale aantal camerahoeken, en verandert het
camerahoeknummer.
1
Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY]. Het OSD-menu verschijnt op het tv-scherm.
ABC
2
Gebruik [
openen.
3
4
Gebruik [
] om het nummer te wijzigen.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
] om "Camerahoek" te selecteren en druk op [ENTER] om het submenu te
ABC
34
Audio
Toont de actuele gesproken taal, de codeermethode en het kanaalnummer, en verandert de
instelling.
1
Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY]. Het OSD-menu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
4
DEF
Gebruik [ DEF
Gebruik [
] om "Audio" te selecteren en druk op [ENTER] om het submenu te openen.
] om het nummer te wijzigen.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
Ondertiteling
Toont de actuele taal van de ondertiteling en verandert de instelling.
1
Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY]. Het OSD-menu verschijnt op het tv-scherm.
DEF
2
Gebruik [
openen.
3
4
Gebruik [
][
] om te veranderen.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
] om "Ondertiteling" te selecteren en druk op [ENTER] om het submenu te
DEF GEH
Verstreken tijd
Toont de verstreken speelduur en zoekt het punt dat overeenkomt met de ingetoetste tijdlocatie.
1
Druk tijdens het afspelen op [DISPLAY]. Het OSD-menu verschijnt op het tv-scherm.
GEH
2
Gebruik [
] om "Verstreken" te selecteren. Druk op [ENTER] om een tijdstip te zoeken
Het submenu verschijnt.
3
Gebruik [
] om het nummer te wijzigen en gebruik [
] om naar links of rechts te
bewegen.
Druk binnen 7 seconden op [ENTER] om de starttijd te bevestigen. Het afspelen begint op
de gekozen tijd.
4
DEF
GEH
Bij titels die zonder DVD-navigatie informatie opgenomen zijn, zoals van zenders of via de signaalingangen, functioneert de "Verstreken"-functie niet.
DVD Weergave
■ Een DVD afspelen
1
2
3
4
5
Druk op [DVD] om de afstandsbediening op DVD over te schakelen. Zet de tv aan en
selecteer de op de DVD + VCR-combirecorder aangesloten video-ingangsbron. Geluidsinstallatie: Zet de geluidsinstallatie aan en selecteer de op de DVD + VCR-combirecorder
aangesloten ingangsbron.
Druk op [OPEN/CLOSE] om de disc-lade te openen.
Plaats de disc met de af te spelen zijde naar beneden (label naar boven) in de lade.
Druk op [OPEN/CLOSE] om de lade te sluiten.
Op de voorzijde verschijnt "LEEST" en het afspelen wordt automatisch gestart. Druk op
H
[PLAY ( )] als het afspelen niet wordt gestart. In sommige gevallen kan in plaats daarvan
het discmenu worden weergegeven
35
Afspelen van een DVD+R (+RW)
Als een DVD+RW of een nog niet afgesloten DVD+R geplaatst is, wordt er geen titel automatisch
afgespeeld, maar er wordt de actuele tv-kanaal weergegeven.
Als een titel op de DVD+R(+RW) wilt afspelen moet u op [MENU] of [PLAY] drukken om het discmenu te openen. Selecteer een titel om af te spelen en druk op [ENTER].
Als een discmenu verschijnt
] toetsen om een
• Na het plaatsen van een DVD kan een menu verschijnen. Gebruik de [
titel/hoofdstuk te selecteren. Druk dan op [ENTER] om het afspelen te starten. Druk op [TITLE] of
[MENU] om naar het discmenu terug te keren.
IKJMLON
• Als het kinderslot ingesteld is en de disc onder het actuele beveiligingsniveau ligt, moet u het 4cijferige wachtwoord invoeren en/ of de disc autoriseren (zie ook "Instelling ouderlijke controle").
• De DVD + VCR-combirecorder kan geen disc afspelen met een andere landcode dan die op het
apparaat ingestelde. De landcode voor dit apparaat is 2 (twee).
• Tenzij anders vermeld, wordt voor alle handelingen gebruik gemaakt van de afstandsbediening.
Een aantal functies kunnen ook beschikbaar zijn in het installatiemenu.
• Een disc die op een computer met hoge snelheid (2x of hoger) gemaakt is, kan eventueel niet
herkend worden.
• Een disc die voorzien is met niet geautoriseerd filmmateriaal kan eventueel niet afgespeeld worden.
• Een disk die op een andere recorder of niet correct is opgenomen, kan eventueel niet herkend
of afgespeeld worden
Stilstaand beeld of beeld-voor-beeld-weergave
1
Druk op [PLAY/PAUZE] tijdens het afspelen. De speler bevindt zich nu in de stilstaand
beeldmodus.
U kunt nu beeld-voor-beeld vooruit- of terugspoelen door [FF ( )] meermaals in te drukken.
2
P
Snel voorwaarts / Terug
Druk op [REW ( )] of [FF ( )] tijdens het afspelen. De speler bevindt zich nu in de zoek1
modus.
Druk op [REW] of [FF] om de gewenste snelheid te selecteren: x2, x4, x8, x16,
2
Q
R
x32,
S
(vooruit) of
R
T U V
x2,
V
x4,
V
x8,
V
x16,
V
R
R
R
R
x32 (terug).
Slowmotion
Druk op [Slow+] om de Slowmotion-modus te starten. De vooraf ingestelde snelheid bedraagt 1/2.
Als u meermaals op [Slow+] drukt wordt de snelheid veranderd op 1/4, 1/8 en de normale
snelheid.
• Langzaam terugspoelen wordt niet ondersteund.
Een andere audio taal
Druk op [AUDIO] tijdens het afspelen en druk herhaaldelijk op [AUDIO] om een andere gesproken
taal of geluidstrack te beluisteren.
Ondertiteling
Druk op [SUBTITLE] tijdens het afspelen en druk herhaaldelijk op [SUBTITLE] om de beschikbare
talen voor de ondertiteling te kiezen.
36
Camerahoek
Als de DVD scènes bevat die vanuit verschillende camerahoeken zijn opgenomen, verschijnt een
camerahoeksymbool. U kunt tijdens het afspelen een andere camerahoek kiezen. Druk op
[ANGLE] en druk meermaals op deze toets om een gewenste camerahoek te selecteren.
Het nummer van de actuele camerahoek verschijnt op het display.
• Als er alternatieve camerahoeken beschikbaar zijn verschijnt een camerasymbool op het tvscherm.
Zoom
Met de zoomfunctie kunt u het videobeeld vergroten en het vergrote beeld verschuiven.
1
Activeer de zoomfunctie door op [ZOOM] te drukken tijdens het afspelen.
Telkens als u op [Zoom] drukt verandert de grootte van het beeld als volgt: X1 (normaal)
→ X2 →X4 →X1 (weer normaal)
2
3
WXYZ
Gebruik de [
] toetsen om het vergrote beeld te verschuiven.
Voor een normale weergave drukt u herhaaldelijk op [ZOOM] tot het X1 normaalbeeld
verschijnt.
• De zoomfunctie kan eventueel niet bij alle DVD functioneren.
• De zoomfunctie functioneert niet in de PAUZE-modus.
Herhalen
1
Druk op [REPEAT] om het huidige hoofdstuk te herhalen. ‘REPEAT CHAPTER’ verschijnt
op het tv-scherm.
Druk twee keer op [REPEAT] om de huidige titel te herhalen. "REPEAT TITLE" verschijnt
2
op het tv-scherm.
Druk drie keer [REPEAT] om de complete disc te herhalen. "REPEAT DISC" verschijnt op
3
het tv-scherm.
U kunt in andere modi (zoals herhaling, A-B, door elkaar of zoeken) afspelen door meer4
maal op [REPEAT] te drukken.
• U kunt een scène opnemen die opstart als "Repeat A-" op het beeldscherm verschijnt. Om het
eindpunt te markeren drukt u op [A-B]. Druk nogmaals op [A-B] om de scène te herhalen.
A-B
U kunt een scène tussen twee punten (A en B) herhalen:
Druk op [PLAY/PAUZE] om de gewenste scène te starten.
1
Druk op [A-B] om het begin te markeren.
2
Ga met [FF] of [NEXT] naar het eindpunt.
3
Druk op [A-B] om het eindpunt te markeren
4
De gemarkeerde scène zal eindeloos herhaald worden tot u de toets [A-B] opnieuw drukt.
5
Zoeken
Druk op [SEARCH] om het zoekmenu te openen.
1
2
Gebruik [
WX [
bruik
] om een titel- of hoofdstuknummer in te voeren.
\ ]^
om een titel (T) of hoofdstuk (C) te openen en ge-
Titel selecteren
Als een disc meerdere titels heeft, kunt u als volgt een van de beschikbare titel selecteren:
1
Druk op [DISPLAY] en kies met [
submenu te gaan. Gebruik [
[ENTER] om te bevestigen.
]_^
]^
] het titelsymbool. Druk op [ENTER] om naar het
] om het gewenste titelnummer te selecteren en druk op
37
Hoofdstuk selecteren
Als een disc meerdere hoofdstukken heeft, kunt u als volgt de beschikbare hoofdstukken selecteren:
1
Druk kort op [PREV ( )] of [NEXT( )] tijdens de weergave om naar het volgende of
vorige hoofdstuk te gaan.
2
Druk op [DISPLAY] om tijdens het afspelen direct naar een bepaalde hoofdstuk te gaan.
`
Gebruik [
bc
a
] om het hoofdstuksymbool te selecteren, druk dan op [ENTER] om het sub-
bc
menu te openen. Gebruik [
] om het gewenste hoofdstuknummer te selecteren en druk
op [ENTER] om te bevestigen.
Disc-menu's
Vele DVD’s bevatten menu’s die toegang bieden tot speciale functies. Druk op [MENU]. Het
discmenu verschijnt. Selecteer een optie met de toetsen [0-9] of markeer uw selectie met de [
toetsen en druk op [ENTER].
1
Druk op [MENU]. Het discmenu verschijnt.
2
Druk op [STOP] of [TV VIEW] om het discmenu te sluiten.
bc
]
Titel-menu's
1
Druk op [TITLE]. Als de huidige titel een menu heeft, zal dit op het tv-scherm verschijnen.
Zo niet, kan het discmenu verschijnen.
2
In het menu kunnen opties voor camerahoeken, gesproken taal en ondertiteling staan en
hoofdstukken voor de titel.
VCR Weergave
■ Voordat u begint
Druk op [VCR] om de afstandsbediening over te schakelen op VCR.
Schakel uw televisie in en kies de video-ingangsbron die op de DVD + VCR combirecorder aangesloten is.
Audio-systeem: Schakel uw geluidsinstallatie in en kies de ingangsbron die op de DVD + VCR
combirecorder aangesloten is.
■ Een VHS band afspelen
1
Plaats een voorbespeelde videocassette.
Als de DVD + VCR combirecorder uitgeschakeld is dan schakelt hij zich automatisch in.
Controleer of de TIMER-aanduiding aan de voorzijde niet brandt. Als deze wel brandt drukt
u eenmaal op [POWER].
Als een band zonder schrijfbeveiliging geplaatst wordt start het apparaat automatisch de
weergave.
• Als het apparaat door het inleggen van een videocassette wordt ingeschakeld dan start de weergave niet automatisch.
2
3
Druk op [PLAY/PAUZE].
Het PLAY symbool verschijnt op het tv-scherm. Het instellen van de bandsnelheid (SP,
LP) is niet nodig voor de weergave, deze wordt automatisch door het apparaat ingesteld.
Druk op [STOP] om het afspelen te stoppen.
Het STOP symbool verschijnt op het tv-scherm. als het band aan het einde is voordat u op
[STOP] drukt zal het apparaat automatisch stoppen, terugspoelen en het band uitwerpen.
38
■ Spoorpositie
Automatische regeling spoorpositie
De automatische spoorpositie-regeling corrigeert het beeld om sneeuw en strepen te verwijderen.
Deze treedt in werking als:
• Een band voor de eerste keer afgespeeld wordt
• De bandsnelheid (SP, LP) zich verandert.
• Wanneer strepen of sneeuw verschijnen door krassen op het band.
Handmatige regeling spoorpositie
Als op het beeldscherm tijdens het afspelen storingen optreden drukt u zo lang op
[TRACKING +/-] op de afstandsbediening tot de storingen verminderd zijn.
• Corrigeer deze instelling bij verticaal flikkeren heel voorzichtig.
• De spoorregeling wordt automatisch teruggezet als het band uitgeworpen wordt of het apparaat langer dan 3 seconden van de voedingsspanning afgekoppeld is.
■ Speciale weergave features
Opmerkingen over speciale weergave features
Er verschijnen horizontale strepen op het tv-scherm. Dit is normaal.
Het geluid is tijdens speciale weergave uitgeschakeld, dus tijdens zoeken, slow motion enz. is er
geen geluid.
Na het snelzoeken duurt het even tot de band zich in de Play-modus weer gestabiliseerd heeft.
Eventueel kunnen kleine storingen optreden.
Snel voorwaarts /terug
Met deze functie kunt u voorwaarts of terug zoeken naar een bepaalde scène.
Druk tijdens het afspelen op [REW] of [FF]. De zoekmodus wordt geactiveerd.
1
Als het apparaat langer dan 3 minuten in de zoekmodus loopt, gaat het automatisch terug
naar de normale weergave ter bescherming van de band en videokoppen.
Druk op [PLAY] om terug te gaan naar de normale weergave.
2
Stilstaand beeld
Druk op [PLAY/PAUZE] tijdens afspelen. Een stilstaand beeld verschijnt op het tv-scherm.
1
Als het stilstaande beeld trillingen heeft kunt u deze bijstellen met de [TRACKING +/-] toetsen op de afstandsbediening.
Als het apparaat langer dan 5 minuten in de stilstaand beeldmodus loopt, gaat het automatisch terug naar de normale weergave ter bescherming van de band en videokoppen.
Druk op [PLAY] om terug te gaan naar de normale weergave.
2
Slowmotion
Druk op [SLOW+] voor het afspelen in slowmotion.
1
Druk meermaals op [SLOW+] en [SLOW-] om de snelheid voor slowmotion aan te passen.
2
39
Teller-geheugen-functie
Deze functie is nuttig als u direct na het opnemen een bepaalde deel op de band wilt bekijken of
meerdere keren naar dezelfde positie terug wilt gaan.
1
Start de opname of weergave van een band.
2
Stel op het punt dat u later wilt opzoeken de realteller in op 0:00:00 door op [CLEAR] te
drukken. Ga verder met de opname of weergave.
3
Druk op [STOP] als de opname of weergave klaar is.
4
U kunt de band automatisch laten stoppen zodra de teller "0:00:00" bereikt heeft, door de
teller in de "Ga naar" functie onder "Instellingen" → "Voorkeurinstellingen" → "VCR" op
"0:00:00" in te stellen, zie pag. 32.
Afspelen van andere discs
■ Audio CD/MP3 weergave
De speler kan audio-CD's en MP3-bestanden op een CD-ROM, CD-R of CD-RW-disc afspelen.
1
Plaats een CD en sluit de disclade. Het menu van de audio-CD
of MP3-CD verschijnt op het tv-scherm nadat de CD geladen is.
2
Gebruik
] om een track of bestand te selecteren en druk dan
op [PLAY] of [ENTER].
d ef
Tijdens het afspelen wordt de verstreken speeltijd van de huidige track op het frontdisplay en in het menu weergegeven. Aan
het einde van de CD wordt het afspelen gestopt.
• In het MP3-CD-menu kunt u de mappen op de disc bekijken.
Gebruik de [
] toetsen om een map te selecteren en druk dan
op [ENTER] of [PLAY]. U kunt ook alleen de tracks in een map
bekijken, Gebruik de [
] toetsen om een map te selecteren en
druk dan op [ENTER].
gihMjOk
gihljOk
3
4
5
Tijdens de weergave van een audio-CD kunt u met [FF] of [REW] met 2x snelheid afspelen.
Druk op [PLAY/PAUZE] om het afspelen te pauzeren.
Het afspelen kan altijd gestopt worden met [STOP].
• Druk op [REPEAT] om een track (bestand) te herhalen en druk opnieuw op deze toets om de
gehele disc te herhalen.
• Als de disc JPEG en MP3-bestanden bevat kunt u de weergavenmodus overschakelen op
weergeven van JPEG-afbeeldingen door op [TITLE] te drukken.
40
■ JPEG WEERGAVE
De DVD + VCR combirecorder kan een CD met JPEG-bestanden weergeven.
1
Plaats de CD en sluit de lade. De JPEG CD-map verschijnt.
2
Als de mappen JPEG-bestanden bevatten, selecteer dan
de gewenste map met de [
[ENTER].
3
mnop
] toetsen en druk op
Kies de miniatuurafbeelding die u wilt bekijken met de
[
mn_op
] toetsen en druk op [ENTER].
4
De afbeelding wordt in de originele grootte weergegeven
en een diashow wordt met een interval van 10 seconden
gestart.
5
Druk op [NEXT] of [PREV] om handmatig naar de volgende of vorige afbeelding te komen.
6
Gebruik [ ] of [ ] om de afbeelding met de klok mee te
draaien.
7
Druk op [STOP] om de diashow te beëindigen.
n
m
• Als op de CD MP3- en ook JPEG-bestanden zijn kunt u de
weergavenmodus met [TITLE] overschakelen naar weergave
voor MP3-bestanden.
• Als een map MP3- en ook JPEG-bestanden bevat, is de standaardweergave-modus JPEG
afbeeldingbestanden.
• Het apparaat ondersteunt max. 1000 bestanden per disc.
• MP3-bestanden die onder 64 kbps gecodeerd zijn worden niet ondersteund.
■ MP3 bestanden tijdens een diashow afspelen
U kunt van een diashow genieten tijdens het afspelen van de MP3-bestanden.
Maak een CD waarop MP3- alsook JPEG bestanden staan.
1
Leg de CD in de lade en laat een MP3-bestand afspelen.
2
Druk tijdens het afspelen van het MP3-bestand op [TITLE] om de weergavenmodus te ver3
anderen. De muziekweergave zal niet gestopt worden.
Kies een beeldbestand en druk op [ENTER] om de diashow te starten.
4
Het MP3-bestand zal tijdens de diashow gewoon doorlopen.
5
41
Basisprincipe opname
■ Opname vanaf TV
Voor het opnemen van een TV-programma houdt u zich aan de volgende aanwijzingen.
1
Schakel het apparaat in en leg een bespeelbare disc of videocassette in.
Controleer of uw TV-ingang ingesteld is op uw DVD + VCR combirecorder.
2
Stel de gewenste opnamemodus in door meermaals op de [REC MODE] te drukken.
DVD: HQ (High kwaliteit - 1 uur/disc), SP (Standard Play - 2 uur/disc), EP (Extended Play 4 uur/disc), of SLP (Super Long Play - 6 uur/disc).
VCR: SP (Standard Play), LP (Long Play – 2x SP)
3
Wanneer uw DVD + VCR combirecorder geen TV-programma weergeeft drukt u op
[TV VIEW] op de afstandsbediening.
Gebruik [PR+/–] om het TV-kanaal te kiezen waarvan opgenomen zal worden.
4
Druk op [AUDIO] om het audiokanaal voor de opname te selecteren (stereo, BIL, of
mono).
De volgende tabel geeft aan welke audiokanalen met verschillende instellingen en van de
verschillende zenders opgenomen worden.
In de laatste kolom wordt aangegeven wat u hoort tijdens de opname. Als een tv-uitzending
bv. in stereo is dan wordt de uitzending en het geluid in stereo opgenomen als u de DVD +
VCR combirecorder op stereo ingesteld heeft.
5
Druk eenmaal op [REC ( )]
De opname wordt gestart. De REC-aanduiding aan de frontzijde brandt.
De opname loopt tot u op [STOP] drukt of tot de disc vol is.
Lees "Directopname" (OTR) verderop in deze gebruiksaanwijzing om een bepaald tijdstip
op te nemen.
6
Druk op [STOP ( )] op de opname te stoppen.
q
r
• Het maximale aantal titels bedraagt 49. Als het apparaat tijdens de opname uitgeschakeld wordt is
de opname niet opgeslagen.
• Als een DVD+RW of een niet afgesloten DVD+R geplaatst, zal na het laden van de disc geen titel
automatisch afgespeeld worden.
• Als u op een lege DVD+R (+RW) opneemt kan het nog ongeveer 7 minuten duren (afhankelijk van
de disc) om bewerkingen na de opname door te voeren.
42
■ Directopname (OTR)
Bij de directopname is het mogelijk een vaste opnametijd met alleen één toets in te stellen.
1
2
Voer de stappen 1-4 uit, beschreven onder TV-opname.
Druk meermaals [REC ( )] om de lengte van de opname te bepalen.
De opname wordt gestart nadat de toets eenmaal ingedrukt wordt. Elke keer bij het drukken
op deze toets wordt de opnametijd met 15 minuten (DVD) binnen het beschikbare geheugen verlengt of 30 minuten (VCR, maximaal 10 uur). De opnametijd wordt op het display
aangegeven.
s
De opnametijd controleren
De totale tijd en de reeds opgenomen tijd worden op het tv-scherm aangegeven na het indrukken
van de [DISPLAY] toets. De opgenomen tijd wordt op het display aan de voorzijde weergegeven.
De opname pauzeren
1
Druk op [PLAY/PAUZE] om de disc of de band tijdens de opname te stoppen.
2
t
Druk nogmaals op [PLAY/PAUZE] of [REC ( )] om de opname te hervatten.
Opmerking
• Druk 3 seconden op [STOP] om de OTR modus te verlaten.
• Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de OTR-opname beëindigd is.
Tip (alleen VCR modus)
• Gebruik steeds [PLAY/PAUZE] om tijdens het opnemen iets te veranderen om een optimaal
resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld: druk bij het wisselen van het kanaal tijdens de opname eerst op
[PLAY/PAUZE] en daarna kiest u het gewenste kanaal op de DVD + VCR combirecorder en drukt u
opnieuw op [PLAY/PAUZE] om de opname te hervatten.
• U kunt niet tegelijkertijd op DVD en VCR opnemen.
• Zolang u met de VCR opneemt kunt DVD's afspelen. Echter zijn tijdens een DVD-opname
alle functies van VCR deactiveert.
43
■ Direct kopiëren van DVD naar VHS
• Als de DVD een kopieerbeveiliging heeft kunt u deze niet kopiëren. Het is niet verboten
Macrovision gecodeerde DVD's te kopiëren.
• Kopiëren naar VCR functioneert niet in de Progressive Scan- modus.
1
2
3
4
5
6
7
Plaats een disc
Plaats de disc die u wilt kopiëren en sluit de disclade.
Plaats een VHS band
Plaats een leeg VHS band in het VCR loopwerk.
Druk op [COPY] op de afstandsbediening.
Kies DVD → VCR en druk op [ENTER] of op [COPY].
] om de gewenste modus
Druk op [REC SPEED] of [
in het "kopiëren naar band"-menu te selecteren:
• SP (Standard Play)
• LP (Long Play, 2 x SP)
Druk opnieuw op [COPY] om de opname te starten.
Het kopieerproces stoppen
Druk op [STOP] wanneer u het kopiëren wilt beëindigen. U dient
het kopieerproces aan het einde van de DVD-film handmatig te
stoppen omdat het apparaat anders steeds opnieuw met afspelen
en opnemen kan beginnen.
uwv
Als u de kopie vanaf een bepaald punt op de disc wilt maken.
1. Zoek de positie op de DVD (of disc) vanaf welke u de opname wilt starten, gebruik hiertoe
[PLAY/PAUZE], [REW] en [FF].
2. Druk op [COPY] als zich de DVD in de pauzemodus of in de modus II-Stop bevindt.
3 Volg dezelfde procedure zoals beschreven onder 5-7.
■ Kopie bewerken (DVD → VCR)
Tijdens een directkopie kunt u zoeken of de opnamesnelheid wijzigen en het kopiëren hervatten.
Druk tijdens een Directkopie op [PLAY/PAUZE] om de modus voor kopie bewerken
1
op te roepen.
Zoek met de [FF/REW].of [NEXT/PREV] toets.
2
Druk op [COPY] om de opnamesnelheid te veranderen.
3
Druk opnieuw op [COPY] om het kopiëren te hervatten.
4
44
■ Direct kopiëren van VHS naar DVD
U kunt de inhoud van een VHS-band naar een DVD+R of DVD+RW kopiëren, gebruik hiertoe de
[COPY] toets. Dit maakt het mogelijk om uw oude VHS-banden op DVD te zetten.
Als de band een kopieerbeveiliging heeft kunt u deze niet kopiëren. Het is niet verboten
Macrovision gecodeerde VHS-banden te kopiëren.
1
2
Plaats een VHS-band.
Plaats een VHS videoband die gekopieerd moet worden in het VCR-loopwerk.
Plaats een DVD+R of DVD+RW
Plaats een lege DVD in het DVD- loopwerk en sluit de disclade.
• Als u een DVD+RW gebruikt moet u deze initialiseren voordat u met kopiëren begint, zie
3
4
5
6
7
8
pag. 52.
Druk op [PLAY/PAUZE] en zoek met [REW] en
[FF] de beginpositie op de VHS-band vanaf
welke u wilt opnemen. Druk dan op [STOP].
Druk op [COPY] op de afstandsbediening.
Kies VCR → DVD en druk op [ENTER] of op
[COPY].
Druk op [REC SPEED] of [
] om de gewenste
modus in het "kopiëren naar DVD"-menu te
selecteren:
• HQ (High kwaliteit - 1 uur/disc)
• SP (Standard Play - 2 uur/disc)
• EP (Extended Play - 4 uur/disc)
• SLP (Super Long Play - 5 uur/disc)
xwy
Druk opnieuw op [COPY] om de opname te starten.
Het kopieerproces stoppen
Druk op [STOP] wanneer u het kopiëren wilt beëindigen. Het
kopieerproces eindigt automatisch als de band vol is.
■ Kopie bewerken (VCR → DVD)
Tijdens een directkopie kunt u zoeken en het kopiëren hervatten.
1
Druk tijdens een Directkopie op [PLAY/PAUZE] om de modus voor kopie bewerken te
kiezen.
2
Druk opnieuw op [PLAY/PAUZE op af te spelen.
3
Zoek met de [FF/REW] toets.
4
Druk op [COPY] om het kopiëren te hervatten
45
Timer opname
■ Timer opname met handmatige opname instellingen
Met de timer-opname-functie kunt u tot 8 programma's binnen een maand programmeren.
1
2
3
Plaats een DVD of VHS-band waarop opgenomen kan worden.
Druk op [TIMER]
Het menu voor de opnamemanier verschijnt.
Kies "Handmatige opname-instelling" met [
] en bevestig
uw keuze met [ENTER].
Het timer-opname-menu verschijnt.
zw{
|}
Gebruik [
] om een opnamekolom te selecteren en druk op
[ENTER] om deze aan te passen.
Als u de klok van uw DVD + VCR combirecorder nog niet hebt ingesteld
moet u dit doen voordat een timer-opname gestart kan worden.
Menu timer bewerken:
4
~_
• [ |_}
•[
5
6
7
|}
• Medium - Kies het gewenste medium (DVD of VHS) met [
].
• PR nr. - Kies het kanaal of extern signaal dat u wilt opnemen.
• Datum - Kies een datum binnen de aankomende maand of kies
voor een dagelijkse of wekelijkse programma.
• Starttijd - Kies de starttijd van de opname
• Eindtijd - Kies de eindtijd van de opname
• Modus - Kies de opnamemodus
• Herhalen - Kies de opname soort: eenmaal, dagelijks, wekelijks,
werkdagen.
DVD: HQ, SP, SLP of EP VCR: SP, LP
Voer de nodige informatie in voor uw timeropname.
] - beweegt de cursor naar links/ rechts.
] - Verandert de instelling op de actuele cursorpositie.
• Druk op [SETUP] om het timer-opnamemenu te verlaten
• Druk op [ENTER] nadat u alle programma-informaties ingevoerd
heeft.
• Druk op [TIMER] om de timer-opnamelijst te tonen.
Druk op [ENTER] om het programma op te slaan.
De timer-opnamelijst verschijnt.
Druk op [SETUP] om de timer-opnamelijst te verlaten.
De timer aanduiding gaat branden of knipperen. Schakel het apparaat uit om de
timeropname te starten.
Opmerking:
• De timeraanduiding gaat branden in het display als de timer actief is.
• De band timeraanduiding knippert als er geen bespeelbaar band ingelegd is. De disc- en bandaanduidingen knipperen als zich de timeropnametijd band met die van de disc overlapt.
• De DVD + VCR combirecorder schakelt zich automatisch uit als de timeropname beëindigd is.
• Er is een korte vertraging als de timeropname eindigt om het opgenomen programma te bevestigen. Indien twee timeropnames direct achter elkaar ingesteld zijn kan het gebeuren dat het
begin van het volgende programma niet opgenomen wordt.
46
■ Timer opnames met ShowView
ShowView maakt het invoeren van de datum, zender, begin- en eindtijd van een timeropname
bijzonder gemakkelijk omdat hiervoor alleen maar een ShowViewcode hoeft te worden ingetoetst.
ShowView-codes worden in de meeste programmabladen afgedrukt..
Plaats een bespeelbare DVD+R of DVD+RW of VHS and
1
waarop opgenomen kan worden.
2
Druk op [TIMER]
Het menu voor de opnamemanier verschijnt.
3
4
5
€‚
Kies "ShowView" met [
] en bevestig uw keuze met
[ENTER].
Het ShowView-menu verschijnt.
Voer de gehele ShowView-code in.
Deze code heeft max. 9 cijfers en u vindt deze naast de
starttijd van het tv-programma in uw tv-gids.
Bijv.: 5-234-89 of 5 234 89
Voer 523489 als ShowView-code in.
Bij een tipfout kunt u met [CLEAR] wissen.
Druk op [ENTER] ter bevestiging.
Hierna verschijnt de gedecodeerde informatie. Deze kan
steeds gewijzigd worden door op [ENTER] te drukken.
Gebruik [
ƒ„
] om het desbetreffende veld te kiezen. Indien
ƒ_„
nodig wijzigt u de gegevens met [
].
Als alle gegevens juist zijn drukt u op [ENTER]. De
programma-informatie wordt opgeslagen in een timerblok.
6
7
Druk op [SETUP] om de timer-opamelijst te verlaten.
De timeraanduiding gaat branden of knipperen. Schakel
het apparaat uit om de timeropname te starten.
• ShowView is niet in elk land beschikbaar.
■ Afbreken van een timeropname
U kunt een timeropname steeds verwijderen voordat de opname gestart is.
•
Gebruik [
ƒ„
] om het programma te selecteren dat u van de timeropnamelijst wilt wissen en
druk dan op [ENTER]. Gebruik [
…†
] om "wissen" te selecteren en druk op [ENTER].
■ Een lopende timeropname stoppen
Nadat de timeropname gestart is kunt u steeds afbreken door op [STOP] te drukken en deze 3
seconden ingedrukt te houden.
47
■ Verhelpen van problemen bij de timeropname
Als u een timeropname geprogrammeerd heeft zal de DVD + VCR combirecorder niet opnemen als:
• Geen disc geladen is.
• Een niet bespeelbare disc geladen is.
• De disc-blokkering in het DISC menu geactiveerd is, zie pag. 52.
• Indien reeds 49 titels op de disc opgenomen zijn.
U kunt geen timeropname invoeren wanneer:
• Reeds een opname loopt.
• De starttijd reeds is verstreken.
• Als er al acht timeropnames geprogrammeerd zijn.
Indien zich één of meerdere timeropnames overlappen:
• Het eerste programma krijgt voorrang.
• Nadat het eerste programma beëindigd is start het tweede.
• Bij twee programma's die op hetzelfde tijdstip beginnen krijgt het eerst ingevoerde voorrang.
Bevestiging is niet mogelijk als:
• De disc-beveiliging geactiveerd is.
• De disc reeds 49 titels bevat.
Als de disc beschadigd is kan deze eventueel niet met succes beëindigd worden, ook dan niet als
in het controleveld "Rec. OK" verschijnt.
Opname prioriteiten
• De timeropname en OTR (One Touch opname) bezitten dezelfde prioriteit maar een lagere als de
handmatige opname. Tijdens een handmatige opname worden de timer- en OTR-opnames
geïgnoreerd.
48
Opname extern signaal
■ Opname vanaf externe apparaten
U kunt van een extern apparaat opnemen, zoals een camcorder of videorecorder op elke externe
aansluiting van de DVD + VCR combirecorder.
1
Controleer of de componenten vanaf welke u wilt opnemen juist op de DVD + VCR
combirecorder aangesloten zijn.
2
Gebruik [PR+/-] of [INPUT] om de externe bron te selecteren.
3
Laad een bespeelbare disc of band.
4
Kies de gewenste opnamemodus door meermaals op [REC SPEED] te drukken.
DVD: HQ (High kwaliteit - 1 uur/disc), SP (Standard Play - 2 uur/disc), EP (Extended Play 4 uur/disc) of SLP (Super Long Play - 5 uur/disc)
VCR: SP (Standard Play), LP (Long Play - 2x SP)
5
Druk eenmaal [REC ( )].
De opname wordt gestart. De REC-aanduiding gaat branden in het display.
De opname loopt tot u op [STOP] drukt of de disc vol is.
Zie "One Touch opname" op pag. 44 voor het opnemen van een bepaalde tijd.
6
Druk op [STOP ( )] op de opname te stoppen.
‡
ˆ
Opmerking
• Als de bron kopieerbeveiligd is kunt u eventueel met de DVD + VCR combirecorder niet
opnemen. Voor meer informatie zie "Kopieerbeveiliging" op pag. 8.
■ Opname vanaf een digitale camcorder (alleen DF-7100/7150)
U kunt vanaf een digitale camcorder opnemen die verbonden is met de DV IN aan de voorzijde
van het apparaat.
Met de afstandsbediening van de DVD + VCR combirecorder kunt u ook de camcorder bedienen.
Controleer, voordat u gaat opnemen, of de camcorder juist is aangesloten op DV IN aan de voorzijde, zie pag. 18.
Het bronsignaal moet een DVC SD formaat hebben.
Sommige camcorder kunnen niet met de afstandsbediening van de DVD + VCR combirecorder
bediend worden.
Als u een tweede DVD recorder via DV kabel aansluit kunt u deze niet via het apparaat bedienen.
U kunt de DVD + VCR combirecorder niet bedienen vanaf het apparaat dat aangesloten is op de DV
IN.
U kunt geen datum- en tijdinformatie vanaf een DV cassette opnemen.
1
2
3
4
Controleer, of de camcorder juist is aangesloten op DV IN aan de voorzijde, zie pag.
18.
Druk meermaals op [INPUT] OM DV invoer te selecteren.
DV verschijnt op het display en op het tv-scherm.
Zoek de positie op de camcorder vanaf welke u wilt opnemen.
Pauseer de weergave op de positie vanaf u de opname wilt starten . Afhankelijk van uw
camcorder kunt u eventueel de STOP, PLAY en PAUZE-functie op uw DVD + VCR combirecorder gebruiken.
Druk op [REC] om de opname te starten.
De opname stopt automatisch als het apparaat geen signaal meer ontvangt. U kunt de opname pauzeren of stoppen door op de [PLAY/PAUZE] of [STOP] toets te drukken. Tijdens
de opname kunt u de camcorder niet via de afstandsbediening bedienen.
49
■
Wat is DV? (Alleen DF-7100/7150)
Als u DV gebruikt, ook bekend als i.Link, kunt u een camcorder met DV slechts met één kabel
voor ingang en uitgang van audio, video, data en controle signalen op de DVD + VCR combirecorder aansluiten
De i.Link aansluiting is ook bekend als IEEE 1394-1995. i-Link en het i-link-logo zijn handelsmerken.
• De DVD + VCR combirecorder is alleen compatibel met camcorders met DV formaat (DVCSD). Satellietontvangers en digitale VHS videorecorder zijn niet compatibel.
• U kunt alleen één DV camcorder en niet twee tegelijkertijd op de DVD + VCR combirecorder
aansluiten.
• U kunt de DVD + VCR combirecorder niet besturen via externe apparaten op DV IN aangesloten zijn.
• Het is niet altijd mogelijk de aangesloten camcorder via DV IN te bedienen.
• Het audiosignaal aan DV IN moet 32 of 48 Hz zijn (dus niet 44.1Hz).
• Beeldstoringen kunnen bij het opnemen optreden als het bronapparaat de weergave pauzeert, een niet bespeelde deel van het band afspeelt, het bronapparaat geen voedingsstroom
heeft of als de verbinding per DV kabel is onderbroken.
Bewerking
■ Disc initialiseren
• Als u een lege DVD+R(+RW) plaatst wordt deze initialiseert (geformatteerd om opname mo•
•
gelijk te maken).
Start geen opname zolang de initialisering niet beëindigd is.
Als u een DVD+RW plaatst die al gebruikt werd, kunt u direct de opname van een programma starten.
■ Disc menu
Voor bespeelbare DVD's, zoals lege DVD+R en DVD+RW discs, kunt u met het discmenu de disc
beheren.
Met het DVD+R disc-menu kunt u de naam van de disc veranderen of compatibel maken zodat
de disc op gangbare DVD-spelers afgespeeld kan worden.
Met het DVD+RW disc-menu kunt u de disc wissen, schrijfbeveiliging activeren/ deactiveren en
ook compatibel maken zodat de disc op gangbare DVD-spelers afgespeeld kan worden.
Informatie / wissen van de disc (DVD+RW)
1
Druk op [MENU] om naar de disc-menu-modus te gaan.
‰
2
Gebruik [ ] om in de disc-menu-modus de cursor naar
boven te bewegen.
3
4
Gebruik [ ] om het disc-menu weer te geven.
Het disc-menu laat informatie zien over de disc, zoals
het disctype, aantal opnames, totaal aantal titels, vrij
geheugen enz.
5
6
7
Gebruik [
] om het disc-wissen-menu te selecteren.
Druk op [ENTER] als u de gehele disc wilt wissen.
Kies "Ja" ter bevestiging. Kies "Nee" om te annuleren. Als u "Ja" kiest
en op [ENTER] drukt is de gehele inhoud van de disc gewist.
Š
‹ Š
• DVD+R discs kunnen niet vergrendeld (ontgrendeld) of gewist worden.
50
Schrijfbeveiliging activeren / deactiveren van een disc (DVD+RW)
U kunt de disc beveiligen tegen per ongeluk opnemen,
bewerken of wissen. De beveiliging kunt ook weer
ongedaan maken.
Œ
1
2
Gebruik [ ] om naar het bovenste menu te gaan.
3
Gebruik [
] om "disc vergrendelen/ontgrendelen"
te selecteren.
Druk op [ENTER] ter bevestiging.
U kunt de actuele disc-status bekijken.
U kunt de disc-status veranderen door "Ja" te kiezen en op
[ENTER] te drukken.
De "Disc status veranderen" verschijnt. Deze procedure kan
een paar seconden duren.
Het menu sluit automatisch nadat de procedure beëindigd is.
4
5
6
7
8

Gebruik [ ] om het disc-informatie-menu weer te
geven.
Ž 
Finaliseren (compatibel maken)
Bij het finaliseren van de DVD+R worden de opnames geschikt gemaakt zodat ze afgespeeld
kunnen worden op gangbare DVD-spelers of computers met een CD-ROM-drive.
Bij het "compatibel" maken van DVD+RW wordt automatisch een menuvenster voor het navigeren op de disc geopend. Met de [MENU] of [TITLE] toets krijgt u toegang tot dit menuvenster.
• U kunt op reeds gefinaliseerde DVD+R niets meer veranderen of opnemen.
1
2
3
4
5
6
7
Œ
Gebruik [ ] om naar het bovenste menu te gaan.

Gebruik [ ] om het disc-informatie-menu weer te geven.

Gebruik [ ] om "finaliseren" voor een DVD+R of "compatibel maken" voor een DVD+RW te kiezen.
Druk op [ENTER] zoals in de afbeelding getoond.
Œ
Gebruik [ ] om "Ja" te kiezen en druk op [ENTER] om de
disc te finaliseren (of om een DVD+RW compatibel te maken).
Druk opnieuw op [ENTER].
Druk op [SETUP] om naar het bovenste menu te gaan.
• Afhankelijk van de disc, opnamegrootte of aantal titel, kan het
"finaliseren of compatibel maken" 3-4 minuten duren.
• Als u de DVD+RW niet compatibel maakt, kunnen uw
wijzigingen niet door andere DVD-spelers herkent worden.
• Het afsluiten en bewerken van een disc kan tot 7 minuten,
duren, wacht beslist tot de disc het afsluiten beëindigd heeft.
51
Disc namen veranderen
U kunt uw disc een willekeurige naam geven. De vooraf ingestelde
discnaam is "Mijn DVD".
1
2
3
4
5
6
7
8

Gebruik[ ] om naar het bovenste menu te gaan.

Gebruik [ ] om het disc-informatie-menu weer te geven.

Gebruik [ ] om "Disc naam wijzigen" te kiezen.
Druk op [ENTER] zoals in de afbeelding getoond
Het toetsenbordmenu verschijnt
‘_’
Gebruik [
] om de tekens te kiezen en druk op [ENTER] om
de naam in te voeren.
CLR: wissen van de discnaam
SP: spatie
DEL: een letter wissen
SAVE: de naam opslaan
Druk opnieuw op [ENTER].
Kies "SAVE" en druk op [ENTER] om de discnaam op te slaan.
• Als u "Disc beveiligen" in het DISC-instelmenu op "Aan" heeft gezet
kunt u de discnaam niet veranderen, zie pag. 50.
52
■ Titel menu
U kunt de titels op uw DVD+R/+RW beheren via het titelmenu.
Een titel afspelen
Om een titel af te spelen:
1
Druk op [MENU] om het discmenu weer te geven.
“”
2
Gebruik [
lecteren.
3
4
5
Gebruik [ ] om het titelmenu te openen.
] om de gewenste titel die u wilt bewerken te se-
•
–•
Gebruik [
] om "Titel afspelen" te kiezen.
Druk op [ENTER] om het afspelen te starten.
Een titel wissen
1
2
3
Volg stap 1-3 op onder "Titel afspelen".
4
Kies "Ja" en druk op [ENTER] ter bevestiging.
5
De indicatiebalk voor titel wissen verschijnt. Dit kan een paar
seconden duren.
Na het wissen van de titels worden deze als lege titel aangeduid.
6
–•
Gebruik [
] om "Titel wissen" te selecteren.
Druk op [ENTER] om de titel te wissen.
• U kunt alleen op een DVD+RW titels wissen.
53
Naam veranderen
Om de naam van een titel te veranderen:
1
2
3
4
5
6
Volg stap 1 tot 3 onder "Titel afspelen".
—˜
Gebruik [
] om "Naam wijzigen" te kiezen.
Druk op [ENTER] om de titelnaam te veranderen.
™š_—˜
Gebruik [
] om de tekens of een functie te kiezen en druk
op [ENTER].
CLR: titel compleet wissen
SP: spatie invoegen
DEL: een letter wissen
SAVE: de naam opslaan
Druk opnieuw op [ENTER].
Kies "OPSLAAN" en druk op [ENTER].
Opname opties
Om DVD+R en DVD+RW opnameopties in te stellen:
1
Volg stap 1 tot 3 onder "Titel afspelen".
2
3
—˜
Gebruik [
] om "Opname opties" te kiezen en druk op
[ENTER].
Kies een gewenste opname optie voor elk disctype (DVD+R en
DVD+RW):
Voor DVD+R
De laatst opgenomen titel: u kunt een nieuwe opname aan de
laatste titel aanhangen of als nieuwe titel opnemen.
Andere: u kunt een nieuwe titel tot aan het einde van de disc
opnemen.
Voor DVD+RW
De laatste lege titel: u kunt een nieuwe titel tot aan het einde van
de disc opnemen.
De laatst opgenomen titel: u kunt de laatste titel overschrijven en
dan stoppen. U kunt de laatst opgenomen titel overschrijven en tot aan het einde van de
disc verder opnemen. U kunt een nieuwe opname aan de laatste opname aanhangen
(optie).
Andere: u kunt de laatste titel overschrijven en dan stoppen. U kunt de laatst opgenomen
titel overschrijven en tot aan het einde van de disc verder opnemen.
• De functie voor het overschrijven kan enkele minuten duren, om de opname af te sluiten en op te
slaan. Daarom wordt aangeraden de titel en de opnamefunctie te wissen.
54
■ Bewerking
Als u een DVD+R of DVD+RW plaatst die reeds bespeeld is door uw DVD + VCR combirecorder,
kunt u de titels en hoofdstukken op verschillende manieren bewerken.
Selecteer een titel in het disc-menu en druk op [EDIT] om de opgenomen titels te bewerken. Het
geselecteerde titel wordt automatisch afgespeeld.
• Als een bewerking afgesloten is zal een DVD+RW niet meer compatibel zijn voor andere DVDspelers voordat u deze compatibel maakt, zie pag. 51.
Titels en hoofdstukken
Als u een DVD+R of DVD+RW plaatst die reeds bespeeld is door uw DVD + VCR combirecorder,
worden alle titel op de disc op het beeldscherm weergegeven. Als een geselecteerde titel hoofdstukken heeft kunt u met [NEXT] of [PREV] steeds naar de volgende of vorige hoofdstuk kiezen.
Titel
Om een bepaalde titel te selecteren:
1
2
3
›œ
Gebruik [
] om "Titel" te selecteren.
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
›œ
Gebruik [
] om het gewenste titelnummer te selecteren en
druk op [ENTER].
Hoofdstuk
Om een bepaalde hoofdstuk te selecteren:
1
2
3
›œ
Gebruik [
] om "Hoofdstuk" te selecteren.
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
›œ
Gebruik [
] om het gewenste hoofdstuk te selecteren en
druk op [ENTER].
Hoofdstuk bewerken
U kunt tijdens de weergave van een titel steeds een hoofdstukmarkering plaatsen.
Zodra een hoofdstuk gemarkeerd is kunt u het hoofdstuk zoeken
zoals hiervoor beschreven.
U kunt hoofdstukmarkeringen toevoegen /wissen of alle hoofdstukmarkeringen van een titel wissen.
1
2
3
4
›œ
Gebruik [
] om een "Hoofdstuk bewerken" te selecteren.
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
›œ
Gebruik [
] om een van de hoofdstukopties (toevoegen, wissen of alle wissen) te selecteren.
Druk op [ENTER] om te bevestigen.
Hoofdstuk verbergen
Met deze functie is het mogelijk om een hoofdstuk zichtbaar of onzichtbaar te maken. Na het verbergen van een hoofdstuk is deze niet
gewist alleen onzichtbaar gemaakt. Als een hoofdstuk onzichtbaar
gemaakt is wordt "Hoofdstuk zichtbaar maken" aangeduid of omgekeerd.
55
Index afbeelding veranderen
Elke titel in de weergavenlijst wordt door een miniatuurafbeelding
vertegenwoordigd welke opgenomen werd aan het begin van deze
titel of hoofdstuk. U kunt een andere afbeelding kiezen uit de titel.
1
2
3
4
ž
Gebruik [
] om een "Index-afbeelding veranderen" te selecteren.
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
ž
Gebruik [
] om "Ja" te kiezen als u de afbeelding wilt veranderen.
Druk op [ENTER] als het gewenste beeld op het tv-scherm wordt weergegeven.
Titel opsplitsen
Deze functie maakt het mogelijk om een titel in 2 titels op te splitsen.
1
2
3
4
ž
Gebruik [
] om een "Titel delen" te selecteren.
Druk op [ENTER] om het submenu te openen.
ž
Gebruik [
] om "Ja" te kiezen als u het titel wilt verdelen,
Druk op [ENTER] om te bevestigen. Het kan een paar minuten
duren voordat de titel opgesplitst is.
• Het opsplitsen van een titel kan een paar minuten duren.
56
Verhelpen van storingen
Raadpleeg de onderstaande lijst voor de mogelijke oorzaak van een probleem alvorens contact op te nemen met de servicedienst.
Probleem
Geen stroom
Geen beeld
Geen geluid
Slechte
beeldweergave
Oorzaak
De netkabel is niet aangesloten.
Oplossing
Plaats de netkabel goed in een stopcontact.
De televisie is niet ingesteld op het signaal Kies een geschikt videosignaal op de televan de DVD + VCR combirecorder.
visie om het beeld van de DVD + VCR
combirecorder juist weer te geven.
De videokabel is niet juist aangesloten
Verbind de videokabel op de juiste manier.
De televisie is uitgeschakeld
Schakel de televisie in.
De apparatuur waarop de audiokabel is
Kies de juiste audio-ontvangstmodus zoaangesloten is niet ingesteld op het uitdat u het geluid van de DVD + VCR comgangsignaal van de DVD + VCR combibirecorder kunt beluisteren.
recorder.
De audiokabel is niet goed aangesloten
Sluit de audiokabel goed aan.
De apparatuur waarop de audiokabel aangesloten is uitgeschakeld.
Schakel het desbetreffende apparaat in.
De audiokabel is beschadigd.
Vervang de kabel door een nieuwe.
De disc is vuil.
Maak de disc schoon.
De videokoppen zijn vuil.
Maak de videokoppen schoon.
De band is gehuurd of via een andere
videorecorder opgenomen.
Gebruik [Tracking +/-] om de spoorpositie
handmatig in te stellen tijdens het afspelen.
Plaats een disc of band. (controleer de
discindicatie op het display).
De DVD + VCR
Er is geen disc of band geplaatst.
combirecorder
start de weergave
niet
Een niet afspeelbare disc is geplaatst.
De disc is verkeerd om geplaatst.
De disc werd niet in de discuitsparing van
de lade geplaatst.
De disc is vuil.
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Het beeld van een
extern signaal is
gestoord
Sommige kanalen
worden overgeslagen bij het
gebruik van
[PR+/-]
Beeld of geluid
van de uitzending
is te zwak of niet
aanwezig
Camcorder afbeeldingen worden niet weergegeven
Plaats een afspeelbare disc. (Controleer
het type disc, kleursysteem en landcode).
Plaats de disc met de weergavekant naar
beneden.
Plaats de disc juist in de lade.
De overgeslagen kanalen zijn onder
"Kanaalinstelling" gewist.
Maak de disc schoon.
Schakel de kinderbeveiliging uit of verander het niveau.
U kunt niet verbinden via DVD + VCR
combirecorder. Verbind de externe apparatuur direct met uw televisie.
Gebruik "Kanaalinstelling" om de kanalen
opnieuw te activeren.
De antenne of kabel zijn niet vast verbonden.
Bevestig de verbinding of vervang de
kabel.
Het ontvangstband van de DVD + VCR
combirecorder is verkeerd ingesteld.
De camcorder is uitgeschakeld.
Test alle opties van "Automatische instellingen", zie pag. 23
Schakel de camcorder in en bedien hem
juist.
Het videosignaal van de externe apparatuur is kopieerbeveiligd.
57
Het camcorder
beeld via A/Vingang wordt niet
op het tv-scherm
weergegeven
De op het apparaat opgenomen
discs kunnen niet
op een andere
DVD-speler afgespeeld worden
Het apparaat
neemt niet of niet
goed op.
Timeropname is
niet mogelijk
De signaalbron van de DVD + VCR combi- Gebruik [INPUT] om het AV-ingangskarecorder is niet ingesteld op AV1, AV2,
naal te selecteren AV1, AV2, AV.F of DV.
AV.F of DV.
De disc is niet afgesloten (of niet compatibel gemaakt bij een DVD+RW).
Sluit de disc af, zie pag. 53
Sommige DVD-spelers ondersteunen afgesloten discs niet.
Geen oplossing.
Discs met "1x kopie" materiaal kunnen niet Geen oplossing.
op een andere DVD-speler afgespeeld
worden.
De resterende geheugenplaats op de disc Gebruik een andere disc.
is niet voldoende.
De opnamebron is kopieerbeveiligd.
Als u het opnamekanaal instelt wordt uw
tv-ontvanger ontvangen.
De klok van het apparaat is niet juist ingesteld.
De bron kan niet opgenomen worden.
Kies het kanaal op de ingebouwde TV
ontvanger van het apparaat.
Stel de juiste tijd in, zie pag. 23 "Klok instellen",
De timer is verkeerd geprogrammeerd.
Programmeer de timer opnieuw, zie pag.
47 "Timeropname".
De timeraanduiding gaat niet branden na
het programmeren van de timer.
De televisie is niet stereocompatibel.
Programmeer de timer opnieuw.
Stereo audio opname en/of weer- De uitzending is niet in stereo.
gave functioneren
De AV-uitgang van de DVD + VCR combiniet
recorder is niet aangesloten op de AVingang van de televisie.
Audio/video-uitgang van de DVD + VCR
combirecorder is niet ingesteld op tv-weergave.
De TV-audiokanaal van de DVD + VCR
combirecorder is op BIL of MONO ingesteld.
De afstandsbediening wijst niet op de sensor van de DVD + VCR combirecorder.
De afstandsbediening functioneert niet juist
Geen oplossing.
Geen oplossing.
Maak een AV verbinding. Stereo van de
DVD + VCR combirecorder is alleen via
de AV-uigang beschikbaar..
Kies AUX of A/V als TV-ingangsbron. Stel
de TV-audiokanaalmodus op stereo.
Zie "TV audiokanaal wisselen" op pag. 33.
Richt de afstandsbediening op de sensor
van de DVD + VCR combirecorder.
De afstand is te ver van het apparaat ver- Gebruik de afstandsbediening binnen 7 m.
wijdert.
Er bevindt zich een obstakel tussen afVerwijder het obstakel.
standsbediening en het apparaat.
De batterijen van de afstandsbediening zijn Vervang de batterijen.
leeg.
DVD terugzetten: als het apparaat niet juist werkt, drukt u de DVD/VCR-toets aan de voorzijde van
het apparaat ca. 4 seconden in. Omdat dit apparaat een multimediaproduct is kan de fout hersteld
worden.
58
Vochtigheid
Vochtigheid kan optreden:
Op plaatsen waar vochtigheid kan optreden:
Als de DVD + VCR combirecorder van een koude Laat het apparaat op de stroomvoeding. Dit helpt om
naar een warme plaats gebracht wordt
vochtigheid te voorkomen.
Onder extreem vochtige condities
Wacht een paar uur voordat u het apparaat gebruikt
indien zich condens gevormd heeft.
Technische gegevens
Algemeen
Voedingsspanning
Stroomverbruik
Afmetingen (bxhxd)
Gewicht
Gebruikstemperatuur
Omgevingsvochtigheid
Signaalsysteem
Opname
Opnameformaten
Bespeelbare discs
Opnametijd
Video opnameformaat
Frequentie
Compressieformaat
Audio opnameformaat
Frequentie
Compressieformaat
200–240V~, 50/60 Hz
32W
430 x 91 x 354 mm (w x h x d)
6,18 kg
5°C bis 35°C
5% tot 90%
PAL kleur
DVD Video Recording, DVD-VIDEO
DVD+R, DVD+RW
[DVD] ca. 1 uur (HQ mode), 2 uur (SP mode), 4 uur (EP mode),
6 uur (SLP mode)
[VCR] SP: 3 uur (E-180), LP: 6 uur (E-180)
27MHz
MPEG 2
48kHz
MPEG1 Layer2
VCR gegevens
Koppensysteem
Timer
Bandsnelheden
Bandbreedte
Terugspoeltijd
Antenne
Kanalen
Frequentiebereik
Video S/N
Audio S/N
Resolutie
4 koppen video, 2 koppen Hi-Fi
24-uurs-aanduiding
SP: 23.39 mm/sek, LP: 11.70 mm/sek
12.7 mm
sneller dan 150 seconden (E-180)
75 Ohm (VHF/UHF)
VHF: 2-12, 13-20, 74-80 / UHF: 21-69 / CATV: 1-41
20Hz tot 20kHz
boven 43 dB (Standaard opname)
boven 65 dB (Hi-Fi), boven 40dB (Mono)
boven 240 lijnen (Standaard opname)
DVD gegevens
Laser
Frequentiebereik
Video S/N
Audio S/N
Harmonische vervorming
Dynamiekomvang
Resolutie
halfgeleider laser, golflengte 650 nm
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz tot 22 kHz, CD: 8 Hz tot 20 kHz
meer dan 60 dB
meer dan 90 dB
minder dan 0,01%
meer dan 90 dB
boven 500 lijnen (HQ opname)
59
Ingangen
Antenne aan/uit
Video In
Audio In
DV In
NUR DF-7100/7150
Uitgangen
Video (DVD/VCR)
Video (DVD)
Audio (DVD/VCR)
Audio (DVD)
S-Video (Y)
U/V-mixed; 75 ohm, ongebalanceerd
1.0 Vp-p, ongebalanceerde
-8.8 dBm
4 pin (i.LINK/IEEE 1394 standaard)
Video aansluiting, 1.0 Vp-p, ongebalanceerde
RGB (75 ohm geladen, R : 0.7Vp-p, G : 0.7Vp-p, B : 0.7Vp-p)
Audio aansluiting (2x), -5.8dBm (VCR), 2Vrms (DVD)
Analoge audio: 2.0Vrms, Digitale audio: coaxiaal
1.0Vp-p, 75Ω ongebalanceerd, mini DIN 4-pin x 1, C: 0.286Vp-p, 75Ω
Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd
Toebehoren:
RF-kabel ................................................ 1
Scart-kabel ............................................ 1
Lege DVD+RW disc .............................. 1
Afstandsbediening ............................... 1
DTS en DTS Digital Out zijn gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
60