Saeco INTELIA HD8751, HD8755/01, HD8755/02 User manual

Saeco INTELIA HD8751, HD8755/01, HD8755/02 User manual
Registreer uw product en krijg ondersteuning op
07
Nederlands
www.philips.com/welcome
Type HD8751
07
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.
2
NEDERLANDS
Gefeliciteerd met de aanschaf van de superautomatische
koffiemachine Saeco Intelia EVO Focus!
Om het maximum uit de service van Saeco te halen, dient u
uw product op www.philips.com/welcome te registreren.
De volgende gebruiksaanwijzing geldt voor het model
HD8751.
De machine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met hele koffiebonen en voor de afgifte van stoom en
heet water. In deze handleiding zult u alle nodige informatie
vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon
te maken en te ontkalken.
NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
BELANGRIJK .................................................................................................... 4
Aanwijzingen voor de veiligheid ..................................................................................................... 4
Let op .............................................................................................................................................. 4
Waarschuwingen ............................................................................................................................ 5
In overeenstemming met de normen ............................................................................................. 5
INSTALLATIE .................................................................................................... 6
Overzicht van het product ............................................................................................................... 6
Algemene beschrijving ................................................................................................................... 7
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN .................................................................... 8
Verpakking van de machine ............................................................................................................ 8
Installatie van de machine .............................................................................................................. 8
EERSTE INSCHAKELING ...................................................................................10
Het vullen van het circuit .............................................................................................................. 10
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging ........................................................................................ 11
Handmatige spoelcyclus ............................................................................................................... 12
Meting en programmering van de waterhardheid ........................................................................ 14
Installatie waterfilter “INTENZA+” ................................................................................................ 15
Vervanging van de waterfilter "INTENZA+" .................................................................................. 16
INSTELLINGEN ................................................................................................18
Saeco Adapting System ................................................................................................................. 18
Afstelling van de keramische koffiemolen..................................................................................... 18
Afstelling van het aroma (koffiesterkte) ........................................................................................ 19
Afstelling schenkinrichting............................................................................................................ 20
Instelling hoeveelheid koffie per kopje ......................................................................................... 21
AFGIFTE VAN KOFFIE EN ESPRESSO ..................................................................22
Afgifte van koffie en espresso met koffiebonen............................................................................. 22
Afgifte van koffie en espresso met voorgemalen koffie ................................................................. 23
STOOMAFGIFTE / BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO ..........................................24
AFGIFTE VAN HEET WATER ...............................................................................25
REINIGING EN ONDERHOUD.............................................................................26
Dagelijkse reiniging van de machine............................................................................................. 26
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir .................................................................................. 27
Dagelijkse reiniging van de Pannarello ......................................................................................... 28
Wekelijkse reiniging van de machine ............................................................................................ 28
Wekelijkse reiniging van de Pannarello ......................................................................................... 28
Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit ........................................................................... 29
Maandelijkse smering van de centrale koffie-unit ........................................................................ 32
Maandelijkse reiniging van de centrale koffie-unit met koffieolieverwijderingstabletten ............ 33
Maandelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir ................................................................... 35
ONTKALKING ..................................................................................................36
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY ...............................................40
OPLOSSING VAN PROBLEMEN ..........................................................................43
ENERGIEBESPARING .......................................................................................45
Stand-by ....................................................................................................................................... 45
Afdanken van het apparaat ........................................................................................................... 45
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN .........................................................................46
GARANTIE EN SERVICE ....................................................................................46
Garantie ........................................................................................................................................ 46
Service .......................................................................................................................................... 46
BESTELLING VAN PRODUCTEN VOOR HET ONDERHOUD......................................47
3
4
NEDERLANDS
BELANGRIJK
Aanwijzingen voor de veiligheid
De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk aandachtig de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze
gebruiksaanwijzing te lezen om ongewenste schade aan personen of
zaken te voorkomen.
Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.
De term LET OP en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die
ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.
De term WAARSCHUWING en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen
veroorzaken.
Let op
•
Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat.
•
Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en
laat het niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
•
Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in
water: gevaar voor elektrische schokken!
•
Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!
•
Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handvaten en de knoppen.
•
Haal de stekker uit het stopcontact:
- in geval van storingen;
- wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
- voordat de machine wordt gereinigd.
Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet
met natte handen aan.
•
Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
•
Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door een
erkend servicecentrum van Philips om gevaar te voorkomen.
•
De machine is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde fysieke, mentale of gevoelige capaciteiten
of met onvoldoende ervaring en/of bekwaamheid, tenzij ze onder het
toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veilig-
NEDERLANDS
5
heid en van wie ze instructies verkrijgen aangaande het gebruik van
het apparaat.
•
Kinderen dienen in de gaten gehouden te worden om zich ervan te
verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
•
Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.
Waarschuwingen
•
De machine is uitsluitend voorzien voor huishoudelijk gebruik en is
niet aangewezen voor gebruik in ruimten zoals de mensa of keukens
van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
•
Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
•
Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme
ovens, verwarmingsapparaten of gelijksoortige warmtebronnen.
•
Vul reservoir altijd alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie
en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan
kunnen de machine beschadigen.
•
Laat de machine afkoelen alvorens onderdelen erin te plaatsen of te
verwijderen.
•
Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud
water.
•
Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve
schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is
voldoende.
•
Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft
zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Wanneer
deze handeling niet wordt uitgevoerd, zal het apparaat ophouden met
goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!
•
Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 °C. Het
restwater in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine
beschadigen.
•
Laat geen water in het reservoir staan, indien de machine gedurende
een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild
kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt
wordt.
In overeenstemming met de normen
De machine is conform aan art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151
van 25 juli 2005, “Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en
2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking”.
Deze machine is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG.
6
INSTALLATIE
Overzicht van het product
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
10
11 23
12
14
20
15
16
17
18 19
30
21
24
25
26
27
28
29
22
NEDERLANDS
7
Algemene beschrijving
1. Regelknop voor de maalfijnheid
2. Vak voor voorgemalen koffie
3. Koffiebonenreservoir
4. Deksel koffiebonenreservoir
5. Bedieningspaneel
6. Koffieschenkinrichting
7. Rooster voor kopjes
8. Indicator lekbakje vol
9. Lekbakje
10. Koffiediklade
11. Centrale koffie-unit
12. Serviceklep
13. Smeermiddel voor de centrale koffie-unit
14. Voedingskabel
15. Bescherming voor uitlooppijpje
16. Pannarello (voor heetwater-/stoompijpje)
17. Waterreservoir
18. Aansluiting voor voedingskabel
19. Hoofdschakelaar
20. Sleutel voor afstelling koffiemolen + Maatlepel voor voorgemalen koffie
21. Tester voor waterhardheid
22. Reinigingskwast
23. Koffieopvanglade
24. Toets voor afgifte van espresso
25. Toets voor koffieafgifte
26. Toets voor afgifte van heet water/stoom
27. Toets ON/OFF
28. Toets voor "Aroma" - Voorgemalen koffie
29. Toets voor ontkalking
30. Ontkalkingsoplossing - los te koop
8
NEDERLANDS
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN
Verpakking van de machine
De oorspronkelijke verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking
te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.
Installatie van de machine
1 Haal het lekbakje en het rooster uit de verpakking.
2 Haal de machine uit de verpakking.
3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:
•
•
•
een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand de machine kan omgooien of zich eraan kan verwonden;
een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
ervoor te zorgen dat het apparaat op een minimum afstand van de
wanden staat, zoals op de afbeelding is aangegeven.
4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed
geplaatst is.
Opmerking:
Het lekbakje heeft als doel het water op te vangen dat uit de schenkinrichting komt tijdens de spoelcycli/zelfreiniging en de eventuele koffie
die wordt gemorst tijdens de bereiding van de dranken. Leeg en was het
lekbakje dagelijks en elke keer wanneer de indicator voor lekbakje vol
omhoog is gekomen.
Waarschuwing:
haal het lekbakje NIET meteen na de inschakeling van de machine er
uit. Wacht een paar minuten voor de uitvoering van de spoelcyclus/
zelfreiniging.
NEDERLANDS
9
5 Haal het waterreservoir uit de machine.
1
2
6 Spoel het reservoir met vers water.
7 Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het
terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.
Waarschuwing:
vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of
andere soorten vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden
kunnen beschadigen.
8 Haal de deksel van het koffiebonenreservoir en gooi langzaam de koffiebonen in het reservoir.
Opmerking:
Gooi niet te veel koffiebonen in het koffiebonenreservoir om de maalprestaties van de machine niet te verminderen.
Waarschuwing:
vul het reservoir altijd alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, gekarameliseerde koffie en andere voorwerpen kunnen de
machine beschadigen.
9 Plaats de deksel op het koffiebonenreservoir.
10 Steek de stekker in het contact aan de achterkant van het apparaat.
1
11 Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een
stopcontact met de juiste spanning.
2
NEDERLANDS
12 Zet de hoofdschakelaar in de stand "I" om de machine in te schakelen.
Zwart
Het display geeft het stand-by icoon weer.
13 Om de machine in te schakelen, is het voldoende om op de toets "
" te
drukken. Het display geeft aan dat het nodig is om het circuit te vullen.
Geel
10
EERSTE INSCHAKELING
Voor het eerste gebruik dient het volgende te gebeuren:
1) het circuit dient gevuld te worden;
2) de machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit;
3) er dient een handmatige spoelcyclus gestart te worden.
Het vullen van het circuit
Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.
1 Zet een kannetje onder de Pannarello.
NEDERLANDS 11
2 Druk op de toets “
” om de cyclus te starten. De machine zal nu
automatisch het circuit vullen waarbij een beperkte hoeveelheid water
uit de Pannarello stroomt.
Geel
3 De balk onder het symbool geeft de voortgang van de handeling
weer. Na beëindiging van dit proces stopt de machine automatisch de
afgifte.
Geel
4 Nu geeft het display het symbool voor de verwarming van de machine
weer.
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging
Nadat de machine is opgewarmd, zal het een automatische spoelcyclus/
zelfreiniging van de interne circuits uitvoeren met vers water. Deze handeling vergt minder dan een minuut.
5 Zet een kannetje onder de schenkinrichting om de kleine hoeveelheid
water die eruit komt op te vangen.
Geel
6 De machine geeft het hiernaast afgebeelde display weer. Wacht totdat
de cyclus automatisch eindigt.
Opmerking:
Druk op toets " " om de afgifte te stoppen.
Groen
7 Wanneer de bovenstaande handelingen zijn beëindigd, geeft de machine het hiernaast afgebeelde display weer.
NEDERLANDS
Handmatige spoelcyclus
Tijdens dit proces wordt de cyclus voor de koffieafgifte geactiveerd en
stroomt het verse water door het stoom/heet water circuit. De handeling
vergt enkele minuten.
Groen
Groen
1 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting.
2 Controleer of de machine het volgende display weergeeft.
3 Selecteer de functie voor de afgifte van voorgemalen koffie door op
de toets " " te drukken. De machine geeft het hiernaast afgebeelde
display weer.
Opmerking:
Voeg geen voorgemalen koffie toe in het vak.
4 Druk op de toets “
”. De machine begint met water te verstrekken.
5 Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. Herhaal twee keer de
handelingen van punt 1 tot 4; ga vervolgens verder met punt 6.
6 Zet een kannetje onder de Pannarello.
7 Druk op de toets “
Groen
12
weergegeven.
”. Op het display wordt het volgende symbool
NEDERLANDS 13
8 Druk op de toets “
” om de afgifte van heet water te beginnen.
Rood
9 Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven.
Groen
10 Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. Nu
is de machine klaar voor de afgifte van koffie.
Het links afgebeelde display wordt weergegeven.
Opmerking:
Indien de machine gedurende twee of meer weken niet gebruikt is, zal er
bij inschakeling een automatische spoelcyclus/zelfreiniging worden uitgevoerd. Vervolgens dient er een handmatige spoelcyclus zoals hierboven
beschreven gestart te worden.
De automatische spoelcyclus/zelfreiniging wordt automatische gestart ook
bij het starten van de machine (met koude ketel) of wanneer de machine
bezig is om in de stand-by te gaan na het indrukken van de toets “ ” (na de
afgifte van een koffie).
14
NEDERLANDS
Meting en programmering van de waterhardheid
De meting van de waterhardheid is erg belangrijk om de frequentie voor
de ontkalking van de machine te bepalen en voor de installatie van de
waterfilter "INTENZA+" (raadpleeg het volgende hoofdstuk voor nadere
details over de waterfilter).
Voor de meting van de waterhardheid dient men de volgende aanwijzingen op te volgen:
1 Dompel de tester voor de waterhardheid (meegeleverd met de machine) gedurende 1 seconde in het water.
Opmerking:
De tester kan maar voor één meting gebruikt worden.
2 Wacht een minuut.
Opmerking:
De nummers op de tester komen overeen met de instellingen voor de
afstelling van de waterhardheid.
Om precies te zijn:
1 = 1 (zeer zacht water)
2 = 2 (zacht water)
3 = 3 (hard water)
4 = 4 (zeer hard water)
De letters komen overeen met de tekentjes die zich aan de basis van de
waterfilter "INTENZA+" bevinden (zie volgende hoofdstuk).
1
2
3
4
Instelling van waterhardheid van de machine
de tabel.
Geel
4 Nu is het mogelijk om de instellingen voor de waterhardheid te program" en doorloop de opties door op de toets
meren. Druk op de toets "
" te drukken totdat het volgende symbool wordt weergegeven.
"
Opmerking:
De machine wordt geleverd met een standaard instelling voor de waterhardheid die geschikt is voor de meeste soorten water.
5 Druk op de toets "
Geel
Intenza Aroma System
B
A
C
3 Controleer hoeveel vierkantjes rood worden en raadpleeg vervolgens
"
" om de waarde te vermeerderen en op de toets
" om de waarde te verminderen.
6 Druk op de toets "
" om de instelling te bevestigen.
NEDERLANDS 15
” om het programmeringsmenu te verlaten.
Groen
7 Druk op de toets “
Installatie waterfilter “INTENZA+”
Het wordt aangeraden om de waterfilter “INTENZA+” te installeren, die de
vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma
aan uw espresso geeft.
De waterfilter INTENZA+ wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de producten voor het onderhoud in deze
gebruiksaanwijzing.
Water is een heel belangrijk bestanddeel bij de bereiding van een espresso:
daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. De waterfilter “INTENZA+” kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen,
waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.
1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en
bewaar het op een droge plaats.
2 Haal de waterfilter “INTENZA+” uit de verpakking en dompel het in
verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk
zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.
3 Stel de filter in volgens de uitgevoerde metingen (zie vorige hoofdstuk)
en zoals gespecificeerd aan de basis van de filter:
A = zacht water – in overeenstemming met 1 of 2 op de tester
B = hard water (standaard) – in overeenstemming met 3 op de tester
C = zeer hard water – in overeenstemming met 4 op de tester
NEDERLANDS
4 Plaats het filter in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar
beneden.
5 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine.
6 Gebruik de heet water functie om al het water in het reservoir te verstrekken (zie hoofdstuk “Afgifte van heet water”).
7 Vul het waterreservoir opnieuw.
Geel
8 Druk op de toets "
" en doorloop de opties door op de toets "
te drukken totdat de volgende pagina wordt weergegeven.
"
Geel
9 Druk op de toets "
toets "
" om "ON" te selecteren, druk vervolgens op de
" om te bevestigen.
Groen
10 Druk op de toets "
" om de programmering te verlaten.
Op deze manier is de machine geprogrammeerd om de gebruiker te informeren dat het nodig is de waterfilter "INTENZA+" te vervangen.
Vervanging van de waterfilter "INTENZA+"
Wanneer het nodig is de waterfilter "INTENZA+" te vervangen, wordt het
volgende symbool weergegeven.
Geel
1 Voer de vervanging van de filter uit zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk.
2 Druk op de toets "
Geel
16
" en doorloop de pagina's door op de toets "
te drukken totdat het volgende symbool wordt weergegeven.
"
NEDERLANDS 17
3 Selecteer de optie "RESET". Druk op de toets "
Geel
Groen
4 Druk op de toets "
" om te bevestigen.
" om de programmering te verlaten.
Het apparaat is nu geprogrammeerd om een nieuwe filter gebruiken.
Opmerking:
Wanneer de filter al geïnstalleerd is en men deze wil verwijderen zonder
het te vervangen, dient men de optie "OFF" te selecteren.
Wanneer de waterfilter “INTENZA+” niet aanwezig is, dient men in het
reservoir het eerder verwijderde witte filtertje terug te plaatsen.
18
NEDERLANDS
INSTELLINGEN
Met de machine kunnen er enkele afstellingen worden uitgevoerd om de
beste koffie te verstrekken.
Saeco Adapting System
Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen
afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is
voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle
soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn (niet
gekarameliseerd).
De machine stelt zich zelf automatisch in na de afgifte van enkele kopjes
koffie om het trekken van de koffie te optimaliseren in verhouding tot de
compactheid van de gemalen koffie.
Afstelling van de keramische koffiemolen
De keramische maalelementen garanderen altijd een nauwkeurige maalfijnheid voor elke soort koffiemelange en voorkomt het oververhitten van
de bonen.
Deze technologie biedt het totale behoud van het aroma waardoor de
ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.
Let op:
De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus verboden er vingers of andere voorwerpen
in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen af met de sleutel
voor de afstelling van de maalfijnheid. Alvorens handelingen binnen
in het koffiebonenreservoir te verrichten, zet de machine uit door op
de ON/OFF toets te drukken en haal de stekker uit het stopcontact.
De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.
Let op:
De knop voor de afstelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in
het koffiebonenreservoir, dient alleen gedraaid te worden wanneer de
keramische koffiemolen in werking is.
Het is mogelijk deze afstelling uit te voeren door de knop voor de afstelling
van de maalfijnheid geplaatst in het koffiebonenreservoir in te drukken en
te draaien met behulp van de meegeleverde speciale sleutel.
NEDERLANDS 19
1 Draai de knop voor de afstelling van de maalfijnheid één klik per keer.
Het verschil in smaak is pas merkbaar na de afgifte van 2-3 espresso's.
2 De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir
2
Wanneer de keramische koffiemolen wordt ingesteld op een fijnere maling, zal de smaak van de koffie sterker zijn. Voor koffie met lichtere smaak,
dient de keramische koffiemolen op een grovere maling ingesteld te
worden.
Afstelling van het aroma (koffiesterkte)
Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in
op basis van uw persoonlijke smaak. Het is ook mogelijk de functie voor
voorgemalen koffie te selecteren.
Groen
Opmerking:
De keuze dient uitgevoerd te worden voordat de koffie wordt gekozen.
Groen
1
geven de ingestelde maalfijnheid aan. Er kunnen 5 verschillende maalfijnheden worden ingesteld, die variëren van:
1 - grove maling: lichtere smaak, voor melanges met donkere branding
tot
2 - fijne maling: sterkere smaak, voor melanges met lichte branding.
Door op de toets "
" te drukken, zijn er vier selecties mogelijk. Bij elke
druk op de toets wordt het aroma aangepast al naar gelang de gekozen
hoeveelheid:
= mild aroma
= normaal aroma
= sterk aroma
= voorgemalen koffie
20
NEDERLANDS
Afstelling schenkinrichting
De schenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast
kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken.
Om de afstelling uit te voeren, dient men de schenkinrichting handmatig te
verhogen of verlagen met de vingers zoals weergegeven in de afbeelding.
De aangeraden standen zijn:
Voor het gebruik van kleine kopjes;
Voor het gebruik van grote bekers.
Onder de schenkinrichting kunnen twee bekers/kopjes geplaatst worden
om tegelijkertijd twee koffie te verstrekken.
NEDERLANDS 21
Instelling hoeveelheid koffie per kopje
De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte koffie in
te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de
bekers/kopjes.
Bij elke druk op de toets “ ” of “ ” zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Aan elke toets is een afgifte verbonden;
deze zijn onafhankelijk van elkaar.
De hierna beschreven procedure geeft aan hoe de toets “
meerd dient te worden.
” geprogram-
1 Plaats een kopje onder de schenkinrichting.
Groen
2 Druk op de toets "
" en houd deze ingedrukt tot het symbool
“MEMO” wordt weergegeven. Laat de toets los. Nu is de machine bezig
met programmeren.
De machine begint met de afgifte van de koffie.
Groen
3 Wanneer het symbool "STOP" verschijnt, dient men op de toets "
"
te drukken zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt.
Nu is de toets “ ” geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid espresso verstrekken.
Opmerking:
Houd u aan dezelfde procedure om de koffietoets “ ” te programmeren.
Gebruik altijd de toets “ ” om de koffieafgifte te stoppen wanneer de
gewenste hoeveelheid is bereikt, ook tijdens de programmering van de
koffietoets " ".
NEDERLANDS
AFGIFTE VAN KOFFIE EN ESPRESSO
Controleer voor de afgifte van de koffie of er geen meldingen zijn op het
display en of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir vol zijn.
Afgifte van koffie en espresso met koffiebonen
1 Plaats 1 of 2 kopjes onder de schenkinrichting.
2 Om een espresso of een koffie te verstrekken, dient men op de toets "
"
Groen
te drukken om het gewenste aroma te selecteren.
3 Druk op de toets “
” voor espresso of op de toets “
” voor koffie.
4 Om 1 espresso of 1 koffie te verstrekken, dient men één maal op de gewenste toets te drukken. Het volgende symbool wordt weergegeven.
5 Om 2 espresso's of 2 kopjes koffie te verstrekken, dient men tweemaal
Groen
22
achterelkaar op de gewenste toets te drukken. Het volgende symbool
wordt weergegeven.
Opmerking:
In deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste
hoeveelheid koffie. De bereiding van twee espresso's vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.
6 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen
te stromen.
7 De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is
bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets " " te drukken.
NEDERLANDS 23
Afgifte van koffie en espresso met voorgemalen koffie
Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie
te gebruiken.
Met de functie voorgemalen koffie kan men slechts één koffie per keer
verstrekken.
Groen
1 Druk één of meerdere keren op de toets "
" om de functie voor voor-
gemalen koffie te selecteren.
2 Til de deksel van het betreffende reservoir op en voeg een maatlepel
voorgemalen koffie toe. Gebruik alleen de met de machine meegeleverde maatlepel, sluit vervolgens de deksel van het vak voor voorgemalen koffie.
Let op:
Doe alleen voorgemalen koffie in het vak voor voorgemalen koffie.
Het gebruik van andere producten en objecten kan ernstige schade
aan de machine veroorzaken. Deze schade valt niet onder de garantie.
3 Druk op de toets “
” voor espresso of op de toets “
afgiftecyclus wordt gestart.
” voor koffie. De
4 Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen
te stromen.
5 De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde
niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te
onderbreken door op de toets " " te drukken.
Na de afgifte keert de machine terug naar het hoofdmenu.
Om andere koffie te verstrekken met voorgemalen koffie, dient men de
zojuist beschreven handelingen te herhalen.
Opmerking:
Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt.
Als de dosis te groot is of er 2 of meerdere maatlepels met koffie erin worden
gedaan, zal de machine het product niet verstrekken. Men verkrijgt alleen
de afgifte van water en de gemalen koffie wordt geleegd in de koffiediklade.
NEDERLANDS
STOOMAFGIFTE / BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO
Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat
heet water vrijkomen. Het stoom/ heet waterpijpje kan zeer hoge
temperaturen bereiken. Voorkom directe aanraking met uw handen.
Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep.
1 Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.
Opmerking:
Gebruik koude melk (~5°C / 41°F) met een proteïnegehalte van ten minste
3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om
zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken, op basis van de persoonlijke smaak.
2 Steek de Pannarello in de melk.
Groen
3 Druk op de toets “
”. Op het display wordt het volgende symbool
weergegeven. Druk op de toets " " om de stoomafgifte te starten.
Geel
4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze
fase wordt het volgende symbool weergegeven.
5 Klop de melk op door met het kannetje kleine ronddraaiende beweGroen
24
gingen omhoog en omlaag te maken.
6 Wanneer het schuim de gewenste dikte heeft bereikt, dient men op de
toets “
” te drukken om de stoomafgifte te stoppen.
Waarschuwing:
na de melk te hebben opgeklopt, dient men de Pannarello te reinigen
door een kleine hoeveelheid heet water in een kannetje te doen. Voor
NEDERLANDS 25
gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging wordt er verwezen naar
het hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”.
Opmerking:
Na de afgifte kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso
of heet water.
AFGIFTE VAN HEET WATER
Groen
Let op:
Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat
heet water vrijkomen. Het heetwater of stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Gebruik alleen de speciale
beschermende handgreep.
Alvorens heet water te verstrekken, dient men te controleren of de machine klaar is voor gebruik en of het waterreservoir vol is.
Groen
1 Zet een kannetje onder de Pannarello.
2 Druk op de toets “
”. Op het display wordt het volgende symbool
weergegeven.
3 Druk op de toets “
” om de afgifte van heet water te beginnen.
NEDERLANDS
4 De machine heeft een voorverwarmingstijd nodig. Gedurende deze
Geel
fase wordt het volgende symbool weergegeven.
5 Verstrek de gewenste hoeveelheid water. Om de afgifte van heet water
Groen
26
te beëindigen, dient men de toets “
” in te drukken.
REINIGING EN ONDERHOUD
Dagelijkse reiniging van de machine
Waarschuwing:
het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Uw machine is continu
blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!
Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen uitgevoerd
dienen te worden en met welke frequentie. In het tegenovergestelde
geval zal de machine ophouden goed te werken. Dit soort reparaties
vallen NIET onder de garantie.
-
Opmerking:
Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met
water is bevochtigd.
Plaats de verwijderbare onderdelen niet in de afwasmachine.
Dompel de machine niet in water onder.
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de
machine te reinigen.
Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in
een traditionele oven.
1 Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het terwijl de machine
aan is.
Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd
wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is.
NEDERLANDS 27
2 Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de zijkant van de machine.
Open de serviceklep, haal de lade eruit en leeg de koffieresten.
3 Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af. Voer deze handeling
ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir
1 Verwijder het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwe-
1
zig) uit het waterreservoir en was het met vers water.
2
2 Plaats het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig)
weer terug op zijn plek door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.
3 Vul het waterreservoir met vers water.
28
NEDERLANDS
Dagelijkse reiniging van de Pannarello
Het is belangrijk de Pannarello dagelijks en na elk gebruik te reinigen om
de hygiëne te behouden en de bereiding van een melkschuim van perfecte
consistentie te garanderen.
Na de melk te hebben opgeklopt is, dient altijd het volgende te gebeuren:
Verwijder het buitenste gedeelte van de Pannarello en was het met vers
water af.
Wekelijkse reiniging van de machine
1 Reinig de binnenkant van het lekbakje.
2 Maak het vak voor voorgemalen koffie schoon met het meegeleverde
kwastje.
Wekelijkse reiniging van de Pannarello
De wekelijkse reiniging is veel grondiger, aangezien men alle onderdelen
van de Pannarello moet demonteren.
Het is nodig de volgende reinigingshandelingen uit te voeren:
1 Verwijder de buitenkant van de Pannarello. Was het met vers water.
NEDERLANDS 29
2 Schuif het bovenste gedeelte van de Pannarello van het stoom/heetwaterpijpje af.
3 Was het bovenste gedeelte van de Pannarello met vers water.
4 Reinig het stoom/heetwaterpijpje met een vochtige doek om de melkresten te verwijderen.
5 Plaats het bovenste gedeelte weer terug in het stoom/heetwaterpijpje
(verzeker u ervan dat deze er geheel ingestoken is).
6 Monteer de buitenkant van de Pannarello er weer op.
Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit
De centrale koffie-unit dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt geleegd te worden of ten minste één keer per week.
1 Schakel de machine uit door op de toets te drukken en trek de stekker
uit het stopcontact.
2 Haal de koffiediklade eruit. Open de serviceklep.
3 Haal de koffieopvanglade eruit en maak het schoon.
30
NEDERLANDS
4 Om de centrale koffie-unit eruit te halen, dient men op de toets «PUSH»
te drukken en aan het handvat te trekken.
5 Was zorgvuldig de centrale koffie-unit met vers en lauw water; was het
bovenste filter met zorg.
Waarschuwing:
gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de centrale unit te
reinigen.
6 Laat de centrale koffie-unit geheel aan de lucht drogen.
7 Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met
water bevochtigde doek.
8 Verzeker u ervan dat de centrale koffie-unit in de ruststand staat; de
twee tekentjes moeten samenvallen. Indien dat niet het geval is, dient
de handeling beschreven bij punt (9) uitgevoerd te worden.
9 Druk voorzichtig de hendel naar beneden totdat het de basis van de
centrale koffie-unit raakt en totdat de twee tekentjes aan de zijkant
van de unit samenvallen.
NEDERLANDS 31
10 Verzeker u ervan dat het haakje voor de blokkering van de centrale
koffie-unit in de juiste stand staat; om dit te controleren, dient men
stevig op de toets “PUSH” te drukken totdat het vastklikt. Controleer
of het haakje omhoog staat tot de aanslag. Als dat niet het geval is,
probeer het opnieuw.
11 Plaats de centrale koffie-unit weer terug in de betreffende ruimte tot
deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets “PUSH” te drukken.
12 Plaats de koffieopvanglade terug en sluit de serviceklep.
13 Plaats de koffiediklade.
32
NEDERLANDS
Maandelijkse smering van de centrale koffie-unit
Smeer de centrale koffie-unit na circa 500 kopjes of één keer per maand.
Het smeermiddel van Saeco, dat gebruikt wordt om de centrale koffie-unit
te smeren, is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de producten voor het onderhoud in deze gebruiksaanwijzing.
Waarschuwing:
vóór de centrale koffie-unit te smeren, dient het met vers water gereinigd te worden en laat het drogen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk
“Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit”.
1 Breng het smeermiddel gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.
2 Smeer ook de as.
NEDERLANDS 33
3 Plaats de centrale koffie-unit terug op de plek totdat het vastklikt (zie
hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit”). Plaats de
koffieopvanglade.
4 Sluit de serviceklep en plaats de koffiediklade.
Maandelijkse reiniging van de centrale koffie-unit met koffieolieverwijderingstabletten
Naast de wekelijkse reiniging wordt het aangeraden deze reinigingscyclus
met de koffieolieverwijderingstabletten na circa 500 kopjes koffie of één
keer per maand uit te voeren. Deze handeling voltooit het onderhoudsproces van de centrale koffie-unit.
De koffieolieverwijderingstabletten worden los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de producten voor het onderhoud
in deze gebruiksaanwijzing.
Waarschuwing:
de koffieolieverwijderingstabletten zijn uitsluitend bestemd voor de
reiniging en hebben geen ontkalkende werking. Gebruik voor de ontkalking het ontkalkingsmiddel van Saeco en volg de procedure zoals
beschreven in het hoofdstuk "Ontkalking".
1 Plaats een kannetje onder de schenkinrichting.
2 Vul de waterreservoir met vers water tot aan het niveau "MAX".
NEDERLANDS
3 Doe een koffieolieverwijderingstablet in het vak voor voorgemalen
koffie.
Groen
34
4 Druk op de toets "
" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren zonder voorgemalen koffie toe te voegen in het vak.
5 Druk op de toets “
” om de koffieafgiftecyclus te starten.
6 Wacht tot de machine de afgifte automatisch eindigt.
7 Druk op de toets "
" om de machine uit te schakelen en laat de oplossing voor ongeveer 15 minuten inwerken. Gooi het verstrekte water
weg.
8 Zet de machine aan en wacht tot de beëindiging van de spoelcyclus.
9 Verwijder de koffiediklade en open de serviceklep. Verwijder de koffieopvanglade en de centrale koffie-unit.
10 Was de centrale koffie-unit zorgvuldig met vers water.
NEDERLANDS 35
11 Nadat de centrale koffie-unit is afgespoeld, dient het weer vastgeklikt
Groen
te worden op de plek (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit"). Plaats de koffieopvanglade en de koffiediklade. Sluit
de serviceklep.
12 Druk op de toets "
" om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren zonder voorgemalen koffie toe te voegen in het vak.
13 Druk op de toets “
” om de koffieafgiftecyclus te starten.
14 Herhaal twee keer de handelingen vanaf punt 12 tot punt 13. Gooi het
verstrekte water weg.
15 Voor de reiniging van het lekbakje, leg er een koffieolieverwijderingstablet in en vul deze voor 2/3 met heet water. Laat de reinigingsoplossing voor ongeveer 30 minuten inwerken en spoel het vervolgens
grondig.
Maandelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir
Reinig het koffiebonenreservoir een keer per maand wanneer het leeg is
met een vochtige doek om de olieachtige stoffen te verwijderen. Vul het
vervolgens opnieuw met koffiebonen.
NEDERLANDS
ONTKALKING
Het ontkalkingsproces vergt ongeveer 35 minuten.
Geel
36
Tijdens het gebruikt vormt zich kalk aan de binnenkant van de machine,
die regelmatig verwijderd dient te worden; indien dat niet gebeurt, kunnen het watercircuit en het koffiecircuit verstopt raken. De machine geeft
zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Wanneer het
display van de machine het symbool CALC CLEAN weergeeft, is het nodig
de ontkalking uit te voeren.
Waarschuwing:
indien deze handeling niet uitgevoerd wordt, zal uw machine ophouden met goed te functioneren; in dat geval valt de reparatie NIET
onder de garantie.
Gebruik alleen het ontkalkingsmiddel van Saeco dat speciaal ontworpen is
om de prestaties van de machine het best te behouden.
De ontkalkingsmiddel van SAECO wordt los verkocht. Voor nadere details,
raadpleeg de pagina betreffende de producten voor het onderhoud in
deze gebruiksaanwijzing.
Let op:
Drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat
de cyclus geheel beëindigd is. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.
Opmerking:
Zet de machine tijdens de ontkalkingscyclus niet uit. In het tegenovergestelde geval dient de cyclus vanaf het begin opnieuw uitgevoerd te
worden.
Om de ontkalkingscyclus uit te voeren, dient men de volgende aanwijzingen te volgen:
Voordat men met de ontkalking begint:
1 Leeg het lekbakje.
NEDERLANDS 37
2 Haal de Pannarello van het stoom/heetwaterpijpje.
3 Haal de waterfilter “INTENZA+” (indien aanwezig) uit het waterreservoir.
Geel
4 Druk op de toets “
”. Druk op de toets "
display wordt weergegeven.
" om in het ontkalkingsmenu te gaan.
Rood
5 Druk op de toets "
" totdat het volgende
Opmerking:
Indien de toets " " per ongeluk is ingedrukt, kan men weer teruggaan
door op de toets " " te drukken.
6 Haal het waterreservoir eruit en gooi de gehele inhoud van het ontkalkingsmiddel van Saeco erin. Vul het reservoir met vers water tot het
MAX niveau.
7 Plaats het waterreservoir weer in de machine.
8 Plaats een ruim kannetje (1,5 l) onder het stoom/heetwaterpijpje en
onder de schenkinrichting.
NEDERLANDS
” om de ontkalkingscyclus te starten.
Rood
9 Druk op de toets “
Rood
Opmerking:
De ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets " " te
drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, dient men opnieuw op de
toets " " te drukken. Hierdoor kan men het kannetje legen of even weggaan.
11 Wanneer dit symbool wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg.
Rood
CALC
CLEAN
....
pozen te verstrekken. De balk op het display geeft de voortgang van
de cyclus aan.
Rood
10 De machine begint de ontkalkingsoplossing met regelmatige tussen-
12 Haal het waterreservoir eruit, spoel het en vul het met vers water tot
het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.
13 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.
14 Leeg het kannetje en zet het terug onder het stoom/heetwaterpijpje
en de schenkinrichting.
Rood
15 Wanneer het waterreservoir wordt geplaatst, wordt het volgende
CALC
CLEAN
....
Rood
38
symbool weergegeven. Druk op de toets “
starten.
” om de spoelcyclus te
16 Wanneer dit symbool wordt weergegeven, is het waterreservoir leeg.
Herhaal de handelingen van punt 12 tot punt 15; ga vervolgens verder
met punt 17.
NEDERLANDS 39
17 Wanneer het waterreservoir leeg is, haal het eruit, spoel het en vul het
met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.
18 Leeg het bakje en plaats het terug onder de schenkinrichting.
Rood
19 Wanneer het water dat nodig is voor de spoeling geheel verstrekt is,
geeft de machine het symbool hiernaast weer. Druk op de toets “
om de ontkalkingscyclus te verlaten.
”
Geel
20 De machine voert automatisch het vullen van het circuit uit.
21 Nu zal de machine de verwarmings- en spoelcyclus voor de afgifte van
de producten automatisch uitvoeren.
22 Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek.
23 Verwijder het bakje en gooi het leeg.
24 De ontkalkingscyclus is voltooid.
25 Zet de waterfilter “INTENZA+” (indien aanwezig) weer in het reservoir
en plaats de Pannarello terug.
Opmerking:
Was na de ontkalkingscyclus de centrale koffie-unit zoals staat beschreven
in het hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van de centrale koffie-unit”.
De twee spoelcycli zorgen voor de reiniging van het circuit met een vooringestelde hoeveelheid water om optimale prestaties van de machine te
garanderen. Indien het reservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, kan
de machine drie of meer cycli vragen uit te voeren.
40
NEDERLANDS
BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY
De machine is voorzien van een kleurensysteem dat de interpretatie van
de displaymeldingen eenvoudiger maakt.
De kleurcode van de symbolen is gebaseerd op het verkeerslichtprincipe.
Gereedmeldingen (groen)
De machine is klaar voor de verstrekking van de producten.
De machine is klaar voor de afgifte van voorgemalen koffie.
Keuze stoom of heet water.
Afgifte van heet water.
Afgifte van stoom.
De machine is bezig met de afgifte van een espresso.
De machine is bezig met de afgifte van een kopje koffie.
De machine is bezig met de afgifte van twee espresso's.
De machine is bezig met de afgifte van twee kopjes koffie.
NEDERLANDS 41
Gereedmeldingen (groen)
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.
Koffieafgifte met voorgemalen koffie is bezig.
Waarschuwingsmeldingen (Geel)
Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water.
Machine is bezig met verwarmen tijdens de programmering van de dranken.
Machine in de spoelfase. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.
De machine geeft aan dat de waterfilter "INTENZA+" vervangen dient te
worden.
De centrale koffie-unit is bezig met herstellen volgend op een reset van de
machine.
Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw.
Laat het circuit vollopen.
De machine dient ontkalkt te worden. Druk op de toets " " om in het ontkalkingsmenu te gaan. Houd u aan de handelingen die zijn beschreven in het
hoofdstuk “Ontkalking” in deze handleiding.
Om de ontkalking uit te stellen en verder te gaan met het gebruik van de
machine, dient men op de toets " " te drukken.
Opmerking: wanneer de machine niet wordt ontkalkt, zal het ophouden
goed te werken. In dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.
42
NEDERLANDS
Alarmmeldingen (Rood)
Sluit de serviceklep.
Vul het koffiebonenreservoir.
De centrale koffie-unit moet in de machine geplaatst worden.
Plaats de koffiediklade.
Leeg de koffiediklade en de koffieopvanglade.
Plaats de koffiediklade er helemaal in voor de machine wordt uitgeschakeld.
Vul het waterreservoir.
Zet de machine uit. Zet het na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer.
Indien de machine niet start, neem dan contact op met de hotline Philips
SAECO in uw eigen land. De contactinformatie is vermeld in het aparte meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.philips.com/support.
NEDERLANDS 43
OPLOSSING VAN PROBLEMEN
Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw
machine te maken zou kunnen hebben. Indien de hier vermelde informatie
u niet helpt het probleem op te lossen, raadpleeg dan de Veel Gestelde
Vragen op de site www.philips.com/support of neem contact op met de
Philips Saeco hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het
aparte meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.philips.
com/support.
Verschijnselen
Oorzaken
De machine kan niet worden De machine is niet op het elektriingeschakeld.
citeitsnet aangesloten.
Het lekbakje wordt gevuld,
Soms voert de machine het water
ook indien er geen water
automatisch af in het lekbakje
wordt afgevoerd.
om de spoeling van de circuits
te beheren en om een optimale
werking te garanderen.
De koffiediklade is geleegd terwijl
De machine geeft altijd het
weer.
de machine uit was.
rode symbool
De koffie is niet warm
genoeg.
Er komt geen heet water of
stoom uit.
De koffie heeft weinig crème.
(Zie opmerking)
De machine warmt te
langzaam op of er wordt te
weinig water verstrekt.
De koffie-unit kan niet uit de
machine worden genomen.
De kopjes zijn koud.
De opening van het stoompijpje
is verstopt.
De Pannarello is vies.
De melange is niet geschikt, de
koffie is niet versgebrand of de
koffiepoeder is te grof gemalen.
Het circuit van de machine is door
kalkaanslag verstopt.
De koffie-unit zit scheef.
De koffiediklade is geplaatst.
Er ligt veel gemalen koffie
De koffie is niet geschikt voor
onder de centrale koffie-unit. automatische machines.
Oplossingen
Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
Dit gedrag wordt als normaal beschouwd.
De koffiediklade moet altijd worden
geleegd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot het symbool
wordt weergegeven alvorens
de lade weer te plaatsen.
Warm de kopjes op met warm water.
Reinig de opening van het stoompijpje met een naald.
Alvorens deze handeling uit te
voeren, verzeker u ervan dat de
machine uitgeschakeld en afgekoeld is.
Reinig de Pannarello.
Gebruik een andere koffiemelange
of pas de maalfijnheid aan zoals
staat beschreven in de paragraaf
“Keramische koffiemolen instellen”.
Voer de ontkalkingscyclus uit.
Zet de machine aan. Sluit de serviceklep. De centrale unit keert automatisch naar zijn beginpositie terug.
Haal de koffiediklade er uit alvorens
de centrale unit eruit te halen.
Het zou nodig kunnen zijn om van
koffiesoort te veranderen of om
de instelling van de koffiemolen te
wijzigen.
44
NEDERLANDS
Verschijnselen
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen
koffie uit.
(Zie opmerking)
Oorzaken
Er is geen water.
De centrale koffie-unit is vies.
Het circuit is niet gevuld.
De koffie is te waterig.
(Zie opmerking)
De koffie stroomt langzaam
uit de machine.
(Zie opmerking)
Dit zou zich voor kunnen doen
wanneer de wanneer de machine
bezig is automatisch de dosis af
te stellen.
De schenkinrichting is vies.
Dit zou zich voor kunnen doen
wanneer de wanneer de machine
bezig is automatisch de dosis af
te stellen.
De koffie is te fijn.
Het circuit is niet gevuld.
De centrale koffie-unit is vies.
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de schenkinrichting.
De schenkinrichting is verstopt.
Oplossingen
Vul het waterreservoir en laat het
circuit opnieuw vollopen (hoofdstuk
"Eerste inschakeling").
Reinig de centrale koffie-unit
(hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van
de koffie-unit”).
Vul het circuit (hoofdstuk “Eerste
inschakeling”).
Bereid een paar koffie volgens de
beschrijving in het hoofdstuk “Saeco
Adapting System”.
Reiniging van de schenkinrichting.
Bereid een paar koffie volgens de
beschrijving in het hoofdstuk “Saeco
Adapting System”.
Gebruik een andere koffiemelange
of pas de maalfijnheid aan zoals
staat beschreven in het hoofdstuk
“Keramische koffiemolen instellen”.
Vul het circuit (hoofdstuk “Eerste
inschakeling”).
Reinig de centrale koffie-unit
(hoofdstuk “Wekelijkse reiniging van
de koffie-unit”).
Reinig de schenkinrichting en de
openingen ervan.
Opmerking:
deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is
veranderd of in het geval van de eerste installatie; wacht in dat geval tot
de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in het hoofdstuk
“Saeco Adapting System”.
NEDERLANDS 45
ENERGIEBESPARING
Stand-by
De superautomatische espressomachine van Saeco is ontworpen met het
oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.
Zwart
Na 30 minuten van inactiviteit, zal de machine automatisch uitgeschakeld
worden. Indien er een product is verstrekt, voert de machine een spoelcyclus uit.
In de stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh.
Om de machine in te schakelen, dient men op de toets " " te drukken
(indien de hoofdschakelaar in de stand “I” staat). Indien de ketel koud is,
voert de machine een spoelcyclus uit.
Afdanken van het apparaat
Aan het einde van de levenscyclus dient de machine niet als gewoon
huisafval behandeld te worden, maar bij een officieel inzamelingscentrum
te worden afgeleverd om te worden gerecycled. Dit gedrag helpt mee om
het milieu te beschermen.
-
De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden.
Machine: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel
door.
Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of
een publieke instelling voor afvalverwerking.
Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG.
Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product
niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd dient te
worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen.
Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu
en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die
zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van
recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het
plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor afdanken van huishoudelijk
afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.
46
NEDERLANDS
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.
Nominale spanning - Nominaal
vermogen - Voeding
Zie plaatje aan de binnenkant van
de serviceklep
Materiaal behuizing
Thermoplastic
Afmetingen (l x h x d)
265,5 x 341 x 449 mm
Gewicht
9 kg
Kabellengte
1,2 m
Bedieningspaneel
Front
Pannarello
Speciaal voor cappuccino
Afmetingen kopje
110 mm
Waterreservoir
1,5 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir
300 g
Inhoud koffiediklade
10
Pompdruk
15 bar
Waterketel
RVS ketel
Veiligheidsinrichtingen
Thermozekering
GARANTIE EN SERVICE
Garantie
Voor gedetailleerde informatie over de garantie en de betreffende voorwaarden, dient u het apart meegeleverde garantieboekje te raadplegen.
Service
We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw machine.
Indien u het nog niet gedaan heeft, registreer het product dan op het
adres www.philips.com/welcome. Op deze wijze kunnen we in contact
blijven met u en u memo's sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.
Indien u hulp of service nodig heeft, bezoek dan de website van Philips
www.philips.com/support of neem contact op met de Philips Saeco
hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het aparte meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.philips.com/support.
NEDERLANDS 47
BESTELLING VAN PRODUCTEN VOOR HET ONDERHOUD
Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend de producten voor het
onderhoud van Saeco. Deze producten zijn verkrijgbaar in de online Philips
winkel op http://shop.philips.com/service, bij uw vertrouwde leverancier of
bij de erkende servicecentra.
Indien u problemen mocht hebben bij het vinden van de producten voor
het onderhoud van de machine, dient men contact op te nemen met de
Philips Saeco hotline in uw land.
De contactinformatie is vermeld in het aparte meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.philips.com/support.
Overzicht van de producten voor het onderhoud
- Ontkalkingsmiddel CA6700
- Waterfilter Intenza+ CA6702
- Smeermiddel HD5061
- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704
- Onderhoudskit CA 6706
NL
07
Rev.02 del 15-09-12
07
De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
www.philips.com/saeco
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement