Vetus Inverter type IV Installation guide

Vetus Inverter type IV Installation guide
3
Bedieningshandleiding en
installatie instructies
Omvormer
Inverter
Umformer
Operation manual and
­installation instructions
11
Bedienungshandbuch und
Installationsvorschriften
19
Manuel d’utilisation et
­instructions d’installation
27
Manual de uso e instrucciones
de instalación
35
Manuale d’uso e istruzioni per
l’installazione
43
IV60012
IV150024
IV60024
IV200012
IV100012
IV200024
IV100024
IV300012
IV150012
IV300024
Onduleur
Convertidor
Inverter
Copyright © 2009 Vetus n.v. Schiedam Holland
Dit produkt voldoet aan de vereisten van EG-richtlijnen
89/336/EEC (EMC):
EN61000-6-3: 2001, EN61000-6-1: 2001, EN61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2000,
EN61000-4-3: 2002, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2000, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2000
EN55022: 1998, Class B (CISPR 22: 1993 + A1: 1995 + A2: 1996, Class B
73/23/EEC (Laagspanningsrichtlijn):
EN60335-1.
This product conforms to the EEC Directive requirements
89/336/EEC (EMC):
EN61000-6-3: 2001, EN61000-6-1: 2001, EN61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2000,
EN61000-4-3: 2002, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2000, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2000
EN55022: 1998, Class B (CISPR 22: 1993 + A1: 1995 + A2: 1996, Class B
73/23/EEC (Low voltage directive):
EN60335-1.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien
89/336/EEC (EMC):
EN61000-6-3: 2001, EN61000-6-1: 2001, EN61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2000,
EN61000-4-3: 2002, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2000, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2000
EN55022: 1998, Class B (CISPR 22: 1993 + A1: 1995 + A2: 1996, Class B
73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie):
EN60335-1.
Ce produit répond aux normes de la directive CE
89/336/EEC (EMC):
EN61000-6-3: 2001, EN61000-6-1: 2001, EN61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2000,
EN61000-4-3: 2002, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2000, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2000
EN55022: 1998, Class B (CISPR 22: 1993 + A1: 1995 + A2: 1996, Class B
73/23/EEC (Directive Basse Tension):
EN60335-1.
Este producto cumple las normas de la directiva CE
89/336/EEC (EMC):
EN61000-6-3: 2001, EN61000-6-1: 2001, EN61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2000,
EN61000-4-3: 2002, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2000, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2000
EN55022: 1998, Class B (CISPR 22: 1993 + A1: 1995 + A2: 1996, Class B
73/23/EEC (Directiva Baja Tensión):
EN60335-1.
Questo prodotto è conforme alle direttive comunitarie
89/336/EEC (EMC):
EN61000-6-3: 2001, EN61000-6-1: 2001, EN61000-4-2: 1995 + A1:1998 + A2:2000,
EN61000-4-3: 2002, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2000, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2000
EN55022: 1998, Class B (CISPR 22: 1993 + A1: 1995 + A2: 1996, Class B
73/23/EEC (Direttiva Bassa Tensione):
2 090134.01
EN60335-1.
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
NEDERLANDS
Inhoud
1
1
Inleiding .......................................................... 3
1.1
Eigenschappen ..................................................3
De Vetus omvormer maakt, uit de door de accu’s geleverde 12
Volt respectievelijk 24 Volt gelijkspanning, een wisselspanning
van 230 Volt 50 Hz.
1.2
Leveringsomvang ..............................................3
2
Gebruikersinformatie ..................................... 4
2.1
Doel van deze gebruiksaanwijzing . ..................4
2.2
Verklaring van de symbolen ..............................4
3
Voor uw eigen veiligheid ............................... 4
3.1
Algemeen ......................................................... 4
3.2
Toepassing ....................................................... 5
4
Installatie . ....................................................... 5
4.1
Opstellen .......................................................... 5
4.2
Accuaansluitingen . .......................................... 5
4.3
Controle van de werking ................................. 6
4.4
Aansluiten netspanning ................................... 6
4.5
Afstandsbedieningspaneel .............................. 6
4.6
Instellingen ....................................................... 6
5
Gebruik . .......................................................... 7
5.1
ON/OFF schakelaar ......................................... 7
5.2
LED indicators . ................................................ 7
5.3
Gebruiksbeperkingen ...................................... 8
5.4
Afstandsbedieningspaneel .............................. 8
6
Storingen . ....................................................... 9
7
Technische gegevens .................................. 10
8
Draadkeuzetabel .......................................... 51
9
Hoofdafmetingen . ........................................ 52
10 Aansluittekeningen ...................................... 53
11 Elektrische schema’s . ................................. 54
1.1
Inleiding
Eigenschappen
• Zuiver sinusvormige wisselspanning (geschikt voor alle elektronische apparatuur).
• Nauwkeurige en stabiele frequentie, microprocessor
gestuurd.
• Frequentie 50 of 60 Hz, instelbaar.
• Zeer lage totale harmonische vervorming, < 3%.
• Uitgangsspanning 200 V, 220 V, 230 V of 240 V, instelbaar
• Hoog piekvermogen.
• Geschikt voor inductieve belastingen, belastingen met hoge
inschakelstromen zoals elektromotoren (elektrisch gereedschap, koelkasten e.d.).
• Tot een omgevingstemperatuur van 50 °C mag het nominale
vermogen worden afgenomen.
• Hoog rendement, 83 – 85 %, dus weinig warmteontwikkeling.
• Ingang beschikbaar voor walspanning met ingebouwde UPS
(Uninterruptable Power Supply) functie, omschakeltijd < 10
msec.
• Uitgang voor wisselspanning met universele aansluitingen.
• Voedingsspanning 12 V of 24 V gelijkspanning.
• Energiezuinig, het opgenomen vermogen onbelast in
‘Powersave mode’ is minder dan 3 Watt
• Indicatie van accuspanning in Volt en de belasting in %
• Beveiligd tegen:
- te lage ingangsspanning,
- te hoge ingangsspanning,
- overbelasting,
- kortsluiting,
- te hoge omgevingstemperatuur,
- verkeerd om aansluiten van de accuaansluitingen
• Compact en licht van gewicht.
• Afstandsbediening als optie leverbaar.
1.2
•
•
•
•
Leveringsomvang
Omvormer
KST accu stekker
Contrastekker voor aansluiting walspanning
Twee adapters voor aansluiting uitgangsspanning.
Waarschuwing!
In tegenstelling tot de 12 Volt respectievelijk 24 Volt
gelijkspanning uit de accu’s is de 230 V wisselspanning
uit de omvormer levensgevaarlijk. Behandel de 230 Volt
aansluiting van de omvormer op dezelfde manier als een
stopcontact op de wal.
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 3
2
Gebruikersinformatie
3
Voor uw eigen veiligheid
2.1
Doel van deze gebruiksaanwijzing
3.1
Algemeen
Deze gebruiksaanwijzing geeft belangrijke informatie nodig
voor het veilig en correct gebruiken van de omvormer. Neem
daarom de aanwijzingen in acht om gevaar voor de gebruiker
te voorkomen!
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem alle
hierin vermelde informatie in acht om de betrouwbaarheid van
de installatie te verhogen en de levensduur van de omvormer
te verlengen.
Laat deze gebruiksaanwijzing door iedereen lezen welke met
het gebruik van de omvormer belast is.
Voordat de omvormer voor de eerste keer ingeschakeld wordt,
moeten alle hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing aandachtig gelezen worden.
2.2
Verklaring van de symbolen
Om de gebruiker voldoende veiligheid te garanderen, worden
aanvullende aanwijzingen gegeven. Alleen als deze in acht
genomen worden, is voldoende veiligheid tijdens de omgang
met de omvormer gegarandeerd. De aanvullende aanwijzingen
worden als volgt aangegeven:
Tip!
Is een opmerking die het werken met de omvormer vergemakkelijkt als u deze tip in acht neemt!
Opgelet!
Is een opmerking die u erop wijst dat de omvormer beschadigd
zou kunnen worden.
Waarschuwing!
In de omvormer treden levensgevaarlijke spanningen op!
Open daarom de omvormer nooit!
Stel de omvormer niet bloot aan regen, sneeuw, buiswater,
bilgewater of stof.
Dek nooit de ventilatieopeningen af. Plaats de omvormer nooit
in een ruimte welke gelijk zo groot is als de omvormer. Dit kan
leiden tot oververhitting.
Om risico van brand of een elektrische schok te voorkomen
moet de isolatie van de bestaande elektrische bedrading in
goede conditie verkeren. De doorsnede van draden mag nooit
te klein zijn.
Stel de omvormer niet in bedrijf als de bedrading niet aan de
deze eisen voldoet.
De omvormer bevat onderdelen welke vonkvorming kunnen
geven.
Om brand of explosie te voorkomen dient de omvormer niet in
een ruimte te worden geïnstalleerd waar zich accu’s of brandbare materialen bevinden.
Installeer de omvormer niet in een ruimte waar ‘Ignition protected’ apparaten vereist zijn (een ruimte waar zich benzinemotoren, brandstoftanks of verbindingen van brandstoftank naar
motor bevinden)
Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
accu’s:
Waarschuwing!
Is een opmerking die u erop wijst dat het leven van personen
direct in gevaar zouden kunnen komen.
Oogbescherming dragen.
Houdt kinderen weg bij zuren en batterijen.
Explosiegevaar:
Tijdens het laden van accu’s ontstaat een zeer explosief waterstof-luchtmengsel (knalgas), daarom:
Vuur, vonken, open vlam en roken verboden.
• Vermijd vonkvorming bij het omgaan met kabels en elektrische apparaten en tengevolge van elektrostatische ontladingen.
• Vermijd kortsluiting.
Corrosiegevaar:
• Accuzuur is zeer corroderend, daarom:
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• Kantel de accu niet, zuur kan uit de ventilatieopeningen naar
buiten treden.
4 090134.01
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
NEDERLANDS
Eerste hulp:
• Zuurspatten in de ogen onmiddellijk gedurende enige minuten met schoon water spoelen! Daarna onmiddellijk een arts
raadplegen.
• Neutraliseer zuurspatten op de huid of kleding onmiddellijk
met soda of zeep en spoel met ruim water.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts indien accuzuur is gedronken.
Tip!
Worden tijdens het gebruik van de omvormer veiligheidsvoorschriften niet in acht genomen, dan vervalt elke vorm van garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant/leverancier.
3.2
Toepassing
De omvormer is uitsluitend bestemd om die elektrische en elektronische apparaten van energie te voorzien welke op de wal
direct op het 230 Volt net worden aangesloten.
Het continu opgenomen vermogen van deze apparaten mag
niet groter zijn dan het nominale vermogen van de omvormer,
raadpleeg de technische gegevens voor het nominale vermogen.
Let er op dat bij sommige apparaten het afgegeven
vermogen wordt opgegeven. Het opgenomen vermogen kan
aanzienlijk meer zijn!
Het opgenomen vermogen van een magnetronoven is bijvoorbeeld circa 1,5 maal het afgegeven vermogen.
De omvormer mag alleen in technisch perfecte toestand worden
gebruikt. Als voor de veiligheid van gebruiker en schip relevante
storingen optreden, moet de omvormer direct buiten werking
worden gezet.
Wijzigingen aan het apparaat zijn om veiligheidsredenen verboden.
Reparaties mogen alleen door ter zake kundige personen worden uitgevoerd.
Veiligheidsaarding moet in acht worden genomen!
4
Installatie
4.1
Opstellen
Kies een droge plaats op geruime afstand van een warmtebron.
Hoge temperaturen kunnen het vermogen van het apparaat
negatief beïnvloeden. En lage temperaturen kunnen tot condensvorming leiden. De omgevingstemperatuur moet tussen
0 °C en 40 °C liggen.
Dek de ventilatieopeningen nooit af en houdt rondom de omvormer een vrije ruimte van tenminste 10 cm.
Plaats de omvormer niet te ver van de accu om het spanningsverlies over de (12 Volt resp. 24 Volt) aansluitdraden zoveel
mogelijk te beperken. Beter is het dus om de uitgaande 230 Volt
leiding indien nodig lang te maken. Plaats de omvormer ook
niet pal boven de accu; zwavelhoudende accudampen kunnen
schade aan de elektronische onderdelen veroorzaken.
Het apparaat voldoet aan de beschermingsgraad IP 20.
Gebruik de omvormer nooit op plaatsen waar zich gas kan
ophopen of waar explosiegevaar bestaat.
Plaats de omvormer niet in een ruimte waar zich stof of zaagsel bevindt. Deze kunnen door de ventilator in de omvormer
worden gezogen.
Monteer de omvormer in verticale positie met de accuaansluitingen naar onder tegen een wand, zie ook ’9 Hoofdafmetingen’.
Boor geen extra bevestigingsgaten in de metalen
behuizing!
De aanwezigheid van kleine metaaldeeltjes in de omvormer kan
onherstelbare schade veroorzaken.
4.2
Accuaansluitingen
Opgelet!
De accuspanning moet overeenstemmen met de gegevens
vermeld op de omvormer!
Raadpleeg de ’11 Elektrische schema’s’ hoe de omvormer op
de accu’s aan te sluiten.
Opgelet!
Bij type IV200012 en type IV300012 moeten beide accuaansluitingen met de accu worden verbonden!
Pas kabels van voldoende dikte toe en gebruik kabelschoenen,
zie ‘8 Draadkeuzetabel’ voor de juiste draaddoorsnede.
Controleer of de aan/uit schakelaar in de stand ‘OFF’ staat. Zie '10 Aansluittekening' nr. 5.
Waarschuwing!
Grote stromen door te dunne draden of overgangsweerstanden
veroorzaakt door slechte verbindingen kunnen er toe leiden dat
draden of (stekker)verbindingen zeer heet worden en brand
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 5
kunnen veroorzaken.
Houdt de verbindingskabels tussen de accu’s en de omvormer
zo kort als mogelijk.
Om aan de CE richtlijnen te voldoen verdient het aanbeveling om korte afgeschermde of getwiste accukabels te gebruiken.
Zekering
Neem in de pluskabel, van accuaansluiting naar omvormer, een
(strip)-zekering op.
Vetus levert hiervoor geschikte zekeringen, zie ‘8 Draadkeuzetabel’
in deze tabel is ook de zekeringwaarde vermeld.
Om aan de CE richtlijnen te voldoen verdient het aanbeveling de omvormer te aarden.
De ingang (voor de walspanning) moet aan de zijde van de
walspanning worden geaard.
Opgelet!
Er is geen verbinding in de omvormer tussen de een van de
uitgangsaansluitingen (fase of nul) naar aarde!
De uitgang moet aan het gezamenlijke aardpunt voor de belastingen worden geaard.
Gebruik de omvormer nooit zonder dat er een aardverbinding
is gemaakt.
Waarschuwing!
Opgelet!
Let bij het aansluiten van de omvormer op de accu op de juiste
polariteit!
Door verkeerd om aansluiten van plus en min van de accu zal
de stripzekering doorbranden.
Sluit eerst de pluskabel (rood) aan op de plusaansluiting van de
omvormer en sluit daarna de minkabel (zwart) aan op de min
aansluiting van de omvormer.
Tijdens het maken van de laatste verbinding met de accu
kan een vonk overspringen, dit is normaal.
4.3
Controle van de werking
• Zet de aan/uit schakelaar in de stand ON.
Het is normaal als de LED's korte tijd knipperen en het interne
alarm hoorbaar is.
• Controleer of de LED-balk de juiste accuspanning aangeeft,
indien dit niet het geval is controleer dan de accuaansluitingen.
Alle andere LED's moeten uit zijn.
• Zet de aan/uit schakelaar weer in de stand OFF.
4.4
Aansluiten netspanning
Sluit de uitgang van de omvormer aan op het 230 V boordnet.
Zie ‘11 Elektrische schema’s’.
Het aarden van 230 Volt elektrische apparaten aan boord van
een schip dat niet via een walaansluiting verbonden is met een
tegen aardlek beveiligd walstopcontact is alleen zinvol als er op
het schip een aardlekbeveiliging of gestel-isolatiebeveiligingsinstallatie aanwezig is (zwevend net).
Raadpleeg hiervoor uw installateur.
Tevens zijn hier de locale voorschriften van belang die per land
verschillen en ook de toepassing kan daarbij van belang zijn
(voor beroepsvaart en in het bijzonder passagiersschepen gelden vaak speciale regels).
Vetus kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het
toepassen van de omvormer in strijd met de plaatselijke voorschriften.
Schakel de omvormer weer in na het aansluiten van het boordnet, de omvormer moet nu spanning aan het boordnet leveren.
Controleer eventueel de uitgangsspanning met een digitale
multimeter.
4.5
Afstandsbedieningspaneel
Raadpleeg ‘10 Aansluittekeningen’ voor het aansluiten van een
optioneel afstandsbedieningspaneel.
De 6 polige RJ12 aansluiting is bestemd voor het aansluiten van
het afstandsbedieningspaneel.
Waarschuwing!
Verbind de uitgang van de omvormer (230 V) nooit direct met
de walspanning (230 V) of met de uitgang van een generatorset
(230 V)! Onherstelbare schade is anders het gevolg.
Door toepassen van de Vetus omschakelautomaat, art code
IVPS, wordt op een verantwoorde wijze de walspanningsaansluiting en de generatorset verbonden met de omvormer.
Nadat de generator is gestart (handmatig) wordt vertraagd
omgeschakeld, dit om de generator niet onmiddellijk te belasten. Als de spanning van de generatorset of van de walaansluiting buiten de toegestane toleranties ligt wordt niet omgeschakeld.
Wanneer de walstroom of generatorset uitvalt zorgt de omschakelautomaat ervoor dat de omvormer de stroomvoorziening
overneemt (tot het vermogensbereik van de omvormer en de
accucapaciteit).
Zie ‘11 Elektrische schema’s’.
6 090134.01
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
NEDERLANDS
4.6
Instellingen
Door middel van de DIP-schakelaars kunnen de eigenschappen
van de omvormer worden ingesteld.
De DIP-schakelaar bevinden zich aan de zijkant van de omvormer. Zie '10 Aansluittekening' nr. 7.
N.B.: Ongeacht de instelling van de DIP-schakelaars kan op een
afstandsbedieningspaneel de Power Save Mode worden in of
uitgeschakeld.
S1
S2
Functie
OFF
OFF
DC/AC OUT MODE
OFF
ON
DC/AC + POWER SAVING
MODE
ON
OFF
UPS MODE + POWER SAVE
MODE
ON
ON
UPS MODE + DELAY MODE
+ POWER SAVE MODE
Walspanning
aanwezig?
Stand
omschakelrelais
Uitgangsspanning
word geleverd
door:
JA
1
Omvormer
NEE
1
Omvormer
JA
1
Omvormer
NEE
1
Omvormer
JA
0
Walspanning
NEE
1
Omvormer
JA
0
Walspanning
NEE
1
Omvormer
Omschakeltijd
bij uitval
walspanning
Power Save
functie
n.v.t.
Uitgeschakeld
n.v.t.
Ingeschakeld
10 msec
Ingeschakeld
5 sec
Ingeschakeld
Omschakelrelais
Omvormer
S3
S4
Uitgangsspanning
S5
Uitgangs­
frequentie
OFF
OFF
240 V
OFF
60 Hz
ON
OFF
230 V
ON
50 Hz
OFF
ON
220 V
ON
ON
200 V
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 7
5 Gebruik
Schakel de omvormer in met de ON/OFF schakelaar op het
voorpaneel. De omvormer kan nu spanning leveren aan de
gebruikers. Schakel meerdere gebruikers een voor een in. Dit
om te voorkomen dat de omvormer de inschakelstroom van alle
gebruikers in één keer moet leveren.
5.1 ON/OFF schakelaar
De ON/OFF schakelaar schakelt alleen de stuurstroom in de
omvormer aan en uit. De voedingsspanning naar de omvormer
wordt niet uitgeschakeld.
De omvormer werkt tussen de volgende minimale en maximale
voedingsspanning:
12 Volt uitvoering: 10 tot 16 Volt
24 Volt uitvoering: 20 tot 32 Volt
De omvormer kan alleen het opgegeven vermogen leveren als
de voedingsspanning zich binnen de bovenstaande waarden
bevindt.
TEMP HI
De omvormer heeft zichzelf uitgeschakeld omdat de temperatuur van de omvormer te hoog was. Dit kan veroorzaakt zijn
omdat de omvormer meer dan het nominale vermogen heeft
moeten leveren of omdat de omvormer is geïnstalleerd in een
ruimte waar de warmte niet goed kan worden afgevoerd. Als
de omvormer is afgekoeld deze zichzelf automatisch weer
inschakelen.
OVERLOAD
De omvormer heeft zichzelf uitgeschakeld omdat de uitgang is
overbelast of kortgesloten.
Bij een overbelasting van minder dan 150%:
De LED knippert en de omvormer zal eerst 3 maal automatisch
een herstart uitvoeren, indien bij de 3e maal de belasting nog
steeds te hoog is wordt de omvormer niet meer automatisch
ingeschakeld.
Bij een overbelasting van meer dan 150% (kortsluiting):
De omvormer wordt uitgeschakeld en niet meer automatisch
ingeschakeld.
5.2 LED indicators
BATT VOLTS
Deze LED-balk geeft de spanning in Volt aan bij de accuaansluitingen van de omvormer.
Bij een lage ingangsstroom is deze spanning vrijwel gelijk aan
de accuspanning.
Bij een hoge ingangsstroom is deze spanning lager dan de
accuspanning tengevolge van de spanningsval over de accukabels en de aansluitingen.
Indicatie in het groene gebied van de LED-balk is goed. Bij een
indicatie in het onderste of in het bovenste rode gebied kan de
omvormer zichzelf uitschakelen.
LOAD% WATT
Deze geeft het vermogen aan dat door de omvormer aan de
gebruikers wordt geleverd in procenten van het nominale
vermogen. Bij continue belasting mag deze indicator alleen
in het groen of oranje gebied staan. Een kortstondige geringe
overbelasting waarbij de indicator in het rode gebied komt is
toegestaan. Bij een langdurige of extreem grote overbelasting
zal de indicator rood gaan knipperen, de omvormer zal dan
zichzelf uitschakelen.
Als een van de volgende LED’s branden:
BATT HI
De omvormer heeft zichzelf uitgeschakeld omdat de accuspanning te hoog was. Als de spanning weer daalt tot beneden de
maximale waarde zal de omvormer zichzelf automatisch weer
inschakelen.
BATT LO
De omvormer heeft zichzelf uitgeschakeld omdat de accuspanning te laag was. Als de spanning weer stijgt tot boven de
minimale waarde zal de omvormer zichzelf automatisch weer
inschakelen.
8 090134.01
Opnieuw inschakelen van de omvormer:
Hef eerst de overbelasting op.
Zet de ON/OFF schakelaar op de omvormer uit en weer aan.
Of druk op het afstandsbedieningspaneel op de toets OFF/
RESET.
5.3 Gebruiksbeperkingen
De omvormer is uitsluitend bestemd om die elektrische en elektronische apparaten van energie te voorzien welke op de wal
direct op het 230 Volt net worden aangesloten.
Het continu opgenomen vermogen van deze apparaten mag
niet groter zijn dan het nominale vermogen van de omvormer,
raadpleeg de technische gegevens voor het nominale vermogen.
Let er op dat bij sommige apparaten het afgegeven vermogen
wordt opgegeven. Het opgenomen vermogen kan aanzienlijk
meer zijn!
Het opgenomen vermogen van een magnetronoven is bijvoorbeeld circa 1,5 maal het afgegeven vermogen.
Het is mogelijk dat een motor niet wil starten terwijl deze motor
minder stroom verbruikt dan de omvormer kan leveren. Lees
op de ‘BATT’ LED-balk de spanning af tijdens de pogingen om
de motor te starten. Als de spanning daalt tot onder de 11 Volt
kunnen de verbindingen naar de accu slecht zijn of de accu kan
onvoldoende geladen zijn.
Indien dit niet het geval is dient een grotere accu te worden
geïnstalleerd.
Power Save Mode
De Power Save Mode is niet geschikt voor alle apparatuur!
Als een apparaat alleen kan worden ingeschakeld als de netspanning reeds aanwezig is dient de Power Save Mode te
worden uitgeschakeld. Denk hierbij aan apparaten die aan en
uit worden gezet met een druktoets in plaats van met een aan/
uitschakelaar direct in de voedingsspanning.
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
NEDERLANDS
5.4
Afstandsbedieningspaneel
Display weergave kiezen:
Met het afstandsbedieningspaneel kunnen de volgende functies
worden gebruikt,
De bediening van de omvormer vanaf het afstandsbedieningspaneel is als volgt:
In- en uitschakelen:
toets. De ‘ON’ LED geeft aan dat de
- Inschakelen met de
omvormer is ingeschakeld.
toets: het vermogen in Watt dat door de omvormer aan de
gebruikers wordt geleverd.
toets: de accuspanning in Volt.
-
In het display wordt met behulp van een punt
aangegeven welke functie is gekozen.
toets.
- Uitschakelen met de
Reset na een overbelasting:
- De omvormer kan na een overbelasting weer worden ingeschakeld met de
toets: de uitgangsspanning (AC) in Volt.
-
-
‘COM’ LED:
Deze gaat aan als er communicatie is met de omvormer.
‘ALARM’ LED:
toets.
Deze gaat aan als er een alarm of een storing
is.
Power Save Mode:
toets.
- In- of uitschakelen van de Power Save Mode met de
De ‘PWRS’ LED geeft aan dat de Power Save Mode is ingeschakeld.
6 Storingen
Storing in het beeld van een televisie bij bepaalde kanalen kan
veelal worden opgelost door het uitvoeren van een van de volgende stappen:
• Zorg er voor dat de massa-aansluiting aan de achterzijde van
de omvormer op de massa van het schip is aangesloten.
• Sluit geen andere grote stroomverbruikers gelijktijdig aan
tijdens TV kijken.
• Zorg er voor dat de voedingsspanning voor de TV-antenne
vrij is van storing.
• Pas een goede kwaliteit antennekabel toe.
• Plaats de TV zover bij de omvormer vandaan als mogelijk is.
• Houdt de kabels van accu naar omvormer zo kort mogelijk en
twist de accukabels ca. 1 x per 10 cm kabellengte.
Waarschuwing!
In de omvormer treden levensgevaarlijke spanningen op!
Open de omvormer daarom niet zelf, pogingen om werkzaamheden zelf uit te voeren brengen het risico van een elektrische
schok of brand met zich mee.
Storingzoektabel
Storing/indicatie
Mogelijke oorzaak
Oplossing
‘LOAD’ LED-balk knippert.
Uitgang overbelast.
Verlaag de belasting.
Geen uitgangsspanning en de ‘BATT’
LED-balk staat in het onderste rode
gebied.
Accuspanning te laag.
Laad de accu’s.
Geen uitgangsspanning en de ‘TEMP HI’
LED is aan.
Extreem hoge omgevingstemperatuur.
Laat de omvormer afkoelen.
Ventilatieopeningen geblokkeerd.
Maak de ventilatieopeningen vrij.
Omvormer is opgesteld in een slecht
geventileerde ruimte.
Wijzig de opstelling.
Omvormer is opgesteld in de nabijheid
van een warmtebron.
Wijzig de opstelling.
Defect in de omvormer bijvoorbeeld een
defecte ventilator.
Laat de omvormer repareren.
Uitgang overbelast.
Verlaag de belasting.
Uitgang kortgesloten.
Controleer en corrigeer de aansluitingen
op de uitgang.
Geen uitgangsspanning en de
‘OVERLOAD’ LED is aan.
Controleer de accukabel en de verbindingen.
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 9
7 Technische gegevens
Type:
IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200012 IV300024
Ingang
Accuspanning:
10 tot 16 Volt
20 tot 32 Volt
Te lage accuspanning:
uit/aan: < 10 V / > 12,4 V
uit/aan: < 20 V / > 24,8 V
Te hoge accuspanning:
uit/aan: > 16 V / < 15 V
uit/aan: > 32 V / < 30 V
Max. ingangsstroom,
bij 10,5 resp. 21 V en
Pnom:
67 A
112 A
167 A
223 A
Opgenomen vermogen:
34 A
56 A
84 A
Spanning, nominaal:
Instelbaar: 200 , 220 , 230 of 240 V AC (+/− 2%)
Spanningsregeling:
− 8% / + 3%
Piekvermogen *):
Sinus, totale harmonische vervorming < 3%
continue bij cos phi=1, bij een maximale omgevingstemperatuur van 50 °C
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
Alle soorten belasting zijn toegestaan.
Rendement:
83 – 85% bij maximale belasting
Ingangsspanning in UPS mode:
180 V – 245 V AC
Omschakeltijd UPS mode:
< 10 msec.
Hersteltijd power saving mode:
Beveiligingen:
3000 W
60 min. 50 min. 30 min. 20 min. 10 min. 5 sec. 1 sec. kortsluiting
105-110% 110-120% 120-130% 130-140% 140-145% 150% 200%
300%
Cos phi:
Indicatie:
167 A
Instelbaar: 50 Hz of 60 Hz (+/− 0,05%)
Golfvorm:
Vermogen:
112 A
Onbelast, in power save mode: 3 W
Frequentie:
Uitgang
334 A
3 sec.
Te hoge accuspanning (BATT HI), te lage accuspanning (BATT LO), te hoge temperatuur
(TEMP HI), overbelasting (OVERLOAD) en LED-balken voor accuspanning en vermogen.
Te hoge of te lage accuspanning, te hoge temperatuur, overbelasting, verkeerd om aansluiten accuspanning.
Omgevingstemperatuur:
Tijdens opslag: – 30 °C tot + 70 °C / tijdens gebruik: 0 °C tot + 50 °C
Relatieve vochtigheid:
max. 95 %, condensvrij
Koeling:
Geforceerde luchtkoeling, temperatuur geregeld
Beschermingsgraad:
IP20
Afmetingen [mm]:
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
Gewicht:
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
*) Het piekvermogen dat de omvormer kan leveren is uitsluitend
bestemd voor onvoorziene situaties. Kies altijd een omvormer
met een nominaal vermogen dat gelijk is aan of groter dan
het maximaal gevraagde vermogen, ook als dit maximaal
gevraagde vermogen slechts kortstondig optreedt.
10 090134.01
Omvormer type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ENGLISH
Contents
1
1
Introduction
1.1 Properties ....................................................... 11
1.2Included in delivery......................................... 11
Introduction
The Vetus inverter creates alternating current of 230 Volt 50 Hz
from the 12 or 24 volt direct current supplied by the batteries.
1.1
Properties
6
Faults.............................................................. 17
7
Technical data . ............................................. 18
8
Wire choice table.......................................... 51
9
Main dimensions........................................... 52
10 Connection drawings.................................... 53
• Pure sinusoidal alternating current (suitable for all electronic
equipment)
• Accurate and stable frequency, controlled by microprocessor
• Adjustable frequency, 50 or 60 Hz
• Very low total harmonic deformation, < 3%
• Output voltage adjustable 200 V, 220 V, 230 V or 240 V
• High peak power
• Suitable for inductive loads, loads with high switch-on current such as electric motors (electrical tools, refrigerators and
similar)
• The nominal power may be taken up to ambient temperature
of 50 °C
• High efficiency, 83 - 85 %, thus little heat produced
• Input available for shore power supply with built-in UPS
(Uninterruptible Power Supply) function, switching time < 10
msec.
• Output for alternating current with universal connections
• Power supply 12 V or 24 V direct current
• Energy-saving, the power consumed when unloaded in
Power Save mode is less than 3 Watts
• Indication of battery voltage and the loading in %
• Protected against:
- too low input voltage
- too high input voltage
- overloading
- short-circuiting
- too high ambient temperature
- connection to battery terminals the wrong way round
• Compact and lightweight
• Remote control available as option
11 Wiring diagrams............................................ 54
1.2
2
2.1
2.2
User information .......................................... 12
Purpose of this manual . ................................ 12
Explanation of the symbols ........................... 12
3
For your own safety ..................................... 12
3.1 General............................................................ 12
3.2 Application...................................................... 13
4
4.1 4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Installing.........................................................
Positioning 13
Battery connections........................................
Check of working............................................
Connection to main power supply ................
Remote control panel ....................................
Settings...........................................................
13
5
5.1 5.2 5.3
5.4
Using...............................................................
ON/OFF switch ..............................................
LED indicators.................................................
Limitations of use............................................
Remote control panel ...................................
15
15
15
16
16
13
14
14
14
14
•
•
•
•
Included in delivery
Inverter
KST battery plug
Female socket for connection of shore power supply
Two adapters for connection of output voltage
Warning!
In contrast to the 12 or 24 Volt direct current from the batteries the 230 V alternating current from the inverter is lifethreatening. Treat the 230 V connection from the inverter
in the same way as a power socket on shore.
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 11
2
User information
3
For your own safety
2.1
Purpose of this manual
3.1
General
This manual gives important information that is required for the
safe and correct use of the inverter. Therefore take note of the
warnings given to prevent danger to the user!
Read the instruction manual carefully and adhere to all the information given in order to increase the reliability of the installation
and to lengthen the lifetime of the inverter.
Have everyone who will be using the inverter read this instruction manual.
All chapters of this instruction manual must be read carefully
before the inverter is switched on for the first time.
2.2
Explanation of the symbols
Additional instructions are given in order to guarantee the user
sufficient safety. This is only guaranteed while using the inverter
if these instructions are adhered to. The additional instructions
are shown as follows.
Tip!
This is a remark that makes working with the inverter easier if it
is followed!
Care!
This is a remark that warns you that the inverter could be damaged.
Warning!
This is a remark that warns you that the lives of people could be
directly in danger.
Warning!
Life-threatening voltages are present in the inverter!
Therefore never open the inverter!
Never expose the inverter to rain, snow, spray, bilge water or
dust.
Never cover the ventilation openings. Never position the inverter
in a space that is about the same size as the inverter. This can
lead to overheating.
The insulation of the existing electrical wiring must be in good
condition to prevent the risk of fire or electric shock. The crosssection of wires may never be too small.
Do not take the inverter into service if the wiring does not comply
with these requirements.
The inverter contains parts that can cause sparks. In order to
prevent fire or explosion the inverter must not be installed in a
space in which there are batteries or combustible material.
Do not install the inverter in a space where ‘Ignition protected’
equipment is required (a space containing petrol engines, fuel
tanks or connections from the fuel tank to the engine).
Warnings and safety instructions with respect to batteries:
Wear eye protection.
Keep children away from acids and batteries.
Danger of explosion:
A very explosive gas mixture of hydrogen and air is formed while
charging batteries, therefore:
Fire, sparks, naked flames and smoking are forbidden.
• Prevent the formation of sparks when dealing with cables
and electrical equipment and as a result of electrostatic discharge
• Prevent short-circuiting
Danger of corrosion:
• Battery acid is very corrosive, therefore:
• Wear protective gloves and eye protection
• Do not tip the battery; acid can run out of the ventilation openings
12 090134.01
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ENGLISH
First Aid:
• Rinse acid splashes in the eyes immediately with clean water
for several minutes! Then consult a doctor immediately.
• Neutralise acid splashes on the skin or clothing immediately
with soda or soap and rinse with a large quantity of water.
• Consult a doctor immediately if battery acid has been ingested.
Tip!
If safety instructions are not followed while using the inverter
then all terms of the manufacture/supplier guarantee and liability
become void.
3.2
Application
The inverter is intended exclusively to provide those electrical
and electronic appliances that can be connected directly to the
230 Volt on shore network with energy. The power consumed
continuously by these appliances must not be greater than the
nominal power of the inverter. See the technical data for the
nominal power.
Note that the power supplied is given for some appliances. The power consumed can be considerably more!
For instance, the power consumed by a microwave oven is
about 1.5 times the power supplied.
The inverter may only be used when it is in perfect condition. If
faults develop that are relevant to the safety of the user and the
ship the inverter must be taken out of service immediately.
4
Installing
4.1
Positioning
Select a dry place which is well away from any source of heat.
High temperatures can negatively affect the power of the appliance, and low temperatures can cause condensation. The ambient temperature must lie between
0 °C and 40 °C.
Never cover the ventilation openings and maintain a free space
of at least 10 cm all round the inverter.
Do not position the inverter too far from the battery in order
to restrict voltage losses in the connecting wires (12 v or 24 V
respectively) as far as possible. It is therefore better to make the
output 230 V line longer if this is necessary. Also do not position
the inverter directly above the battery; sulphurous battery fumes
can cause damage to the electronic parts. The appliance complies with protection class IP 20.
Never use the inverter in spaces where gas can collect or where
there is a danger of explosion.
Do not position the inverter in a space containing dust or sawdust. These substances can be sucked into the inverter by the
fan.
Position the inverter vertically against a wall with the battery connections downwards; see also ’9 Main dimensions’.
Changes may not be made to the appliance for safety reasons.
Repairs may only be carried out by sufficiently expert persons.
Safety earthing must be adhered to!
4.2
Do not drill any extra fixing holes in the metal casing!
The presence of small metal particles in the inverter can
cause irreparable damage.
Battery connections
Care!
The battery voltage must be the same as that given on the
inverter!
See ’11 Wiring diagrams’ for how to connect the inverter to the
batteries.
Care!
Both type IV200012 and type IV300012 require that both
battery connection points be connected to the battery!
Use wires of sufficient thickness and suitable wire terminals, see
‘8 Wire choice table’ for the correct wire cross-section.
Check that the on/off switch is set to ‘OFF’. See ‘10 Connection
diagram’ no. 5.
Warning!
Large currents through too thin wires or contact resistances
caused by poor connections can lead to wires or plug connections becoming very hot and could cause a fire.
Keep the connecting wires between the batteries and the inverter as short as possible.
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 13
In order to comply with the CE guidelines it is recommended that short shielded or twisted battery wires are
used.
Fuse
Include a strip fuse in the wire from the positive battery terminal
to the inverter. Vetus supplies suitable fuses. See ‘8 Wire choice
table’; the fuse value is also given in this table.
Care!
Make sure the polarity is correct when connecting the inverter
to the battery!
The strip fuse will burn out if the positive and negative terminals
of the battery are connected wrongly.
First connect the positive wire (red) to the positive terminal of
the inverter and then connect the negative wire (black) to the
negative terminal of the inverter.
A spark can jump while making the last connection to the
battery. This is normal.
4.3
Check of working
• Set the on/off switch to ON. It is normal if the LEDs flash for a
short time and the internal alarm is audible.
• Check that the LED bar shows the correct battery voltage. If
this is not the case check the battery connections. All other
LEDs must be off.
• Set the on/off switch back to OFF
4.4
Connection to main power supply
Connect the output from the inverter to the 230 V on-board network. See ‘11 Wiring diagrams’.
There is no connection in the inverter between the phase or zero
of the output connections to earth!
The output must be earthed at the same earthing point as is
used for the loads. Never use the inverter without an earth connection having been made.
Warning!
Earthing 230 Volt electrical equipment on board a ship that is
not connected with an earth leakage protected shore socket by
a shore connection only has any point if the ship has an earth
leakage protection or system insulation protection installation on
board (floating network).
Consult your supplier about this.
The local regulations are also of importance here that vary from
country to country and the application of these can be of importance (special regulations often apply for commercial shipping
and in particular for passenger ships).
Vetus cannot accept any responsibility for the use of the inverter
when in conflict with local regulations.
Switch the inverter on again after connecting the on-board
network. The Inverter must now supply power to the on-board
network.
If necessary check the output voltage using a digital multimeter.
4.5
Remote control panel
See ‘10 connection drawings’ for how to connect an optional
remote control panel.
The 6-pole RJ12 terminal is to be used for the connection to the
remote control panel.
Warning!
Never connect the output from the inverter (230 V) directly to the
shore power supply (230 V) or to the output of a generator set
(230 V)! The result will otherwise be irreparable damage.
The shore power supply connection and the generator set can
be connected in a responsible manner to the inverter by making use of a Vetus automatic switching appliance art. code IVP.
After the generator has been started (manually) switching over
is delayed, so that the generator will not be loaded immediately.
If the voltage provided by the generator set or from the shore
power supply lies outside of the permitted tolerances switching
over will not take place.
If the generator or shore power supply fails the automatic switching appliance ensures that the inverter takes over the power
supply (as far as the power capacity of the inverter and battery
allows).
See ‘11 Wiring diagrams’.
In order to comply with the CE guidelines it is recommended that the inverter is earthed.
The input (for the shore power supply) must be earthed on the
side of the shore power supply.
Care!
14 090134.01
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ENGLISH
4.6
Settings
The properties of the inverter can be set using the DIP switches.
The DIP switches are on the side of the inverter. See ‘10
Connection drawing’ no. 7.
N.B.: The Power Save Mode can be switched on or off using a
remote control panel whatever the setting of the DIP switches.
Shore power
present?
Position of
switching
relay
Output voltage
supplied by:
YES
1
Inverter
NO
1
Inverter
DC/AC + POWER SAVING
MODE
YES
1
Inverter
NO
1
Inverter
OFF
UPS MODE + POWER SAVE
MODE
YES
0
Shore power
NO
1
Inverter
ON
UPS MODE + DELAY MODE
+ POWER SAVE MODE
YES
0
Walspanning
NO
1
Shore power
S1
S2
Function
OFF
OFF
DC/AC OUT MODE
OFF
ON
ON
ON
Switching time
if shore power
fails
Power Save
function
n/a
Switched off
n/a
Switched on
10 msec
Switched on
5 sec
Switched on
Swichting relay
Inverter
S3
S4
Output voltage
S5
Output frequency
OFF
OFF
240 V
OFF
60 Hz
ON
OFF
230 V
ON
50 Hz
OFF
ON
220 V
ON
ON
200 V
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 15
5 Using
Switch the inverter on with the ON/OFF switch on the front panel.
The inverter can now provide power to the users. Switch in more
than one user one at a time to prevent the inverter having to provide the switching on current for all users at the same time.
5.1
ON/OFF switch
The ON/OFF switch only switches the control current in the
inverter on or off. It does not switch off the power supply to the
inverter. The inverter works within the following minimum and
maximum voltages:
12 Volt model: 10 to 16 Volts
24 Volt model: 20 to 32 Volts
OVERLOAD
The inverter has switched itself off because the output is overloaded or has short-circuited.
Overloading less than 150%
The LED flashes and the inverter will first automatically attempt
a restart 3 times. If the overloading is still too high at the third
attempt the inverter will no longer be switched on automatically.
Overloading more than 150% (short-circuiting)
The inverter will be switched off and will no longer restart automatically.
The inverter can only supply the quoted power if the voltage
supply is within the above limits.
Switching the inverter on again
First solve the overloading problem. Switch the ON/OFF switch
on the inverter to OFF and then back to ON.
Or press the key OFF/RESET on the remote control panel.
5.2
5.3
LED indicators
BATT VOLTS
This LED bar shows the voltage at the battery terminals of the
inverter.
This voltage is near enough the same as the battery voltage
when there is a low input current. This voltage is less than the
battery voltage when there is a high input current due to voltage
losses in the battery wires and at the connections.
The situation is good when the indicator is in the green area. If
the indicator is in the bottom or the top part of the red area the
inverter can switch itself off.
LOAD% WATT
This shows the power supplied by the inverter to the users as
a percentage of the nominal power. This indicator may only be
in the green or orange area during continuous loading. A brief
period of slight overloading whereby the indicator enters the red
area is permitted. Where there is lengthy or extreme overloading the indicator will flash red and the inverter will then switch
itself off.
Situation if one of the following LEDs is on:
BATT Hl
The inverter has switched itself off because the battery voltage
was too high. The inverter will switch back on automatically when
the voltage has dropped below the maximum value again.
Limitations of use
The inverter is intended exclusively to provide those electrical
and electronic appliances that can be connected directly to the
230 Volt network on shore with energy.
The power consumed continuously by these appliances must
not be greater than the nominal power of the inverter. See the
technical data for the nominal power.
Note that the power supplied is given for some appliances. The
power consumed can be considerably more!
For instance, the power consumed by a microwave oven is
about 1.5 times the power supplied.
It is possible that a motor will not start even though this motor
consumes less power than the inverter can supply. Check the
voltage shown on the ‘BATT’ LED bar while trying to start the
motor. If the voltage drops to less than 11 Volts the connections
to the battery could be poor or the battery could be insufficiently
charged.
If this is not the case a larger battery must be installed.
Power Save Mode
The Power Save Mode is not suitable for all appliances!
If an appliance can only be switched on when the network
voltage is already present then the Power Save Mode must be
switched off. Remember here equipment that is switched on and
off by means of a push button rather than by an on/off switch
directly in the voltage line.
BATT LO
The inverter has switched itself off because the battery voltage
was too low. The inverter will switch back on automatically when
the voltage has risen above the minimum value again.
TEMP Hl
The inverter has switched itself off because the temperature of
the inverter was too high. This can have been caused because
the inverter had to supply more than the nominal value or
because the inverter has been installed in a space where the
heat cannot be dissipated properly. The inverter will switch back
on automatically when it has cooled down.
16 090134.01
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ENGLISH
5.4
Remote control panel
Select display:
The remote control panel can be used for the following functions.
Operating the inverter from the remote control panel is done as
follows:
Switching on and off:
key to switch on. The ‘ON’ LED shows that the
- Use the
inverter has been switched on.
- Use the
-
key: the output voltage (AC) in Volts.
key: the power in Watts supplied by the inverter to the
users.
key: the battery voltage in Volts.
What function has been selected is shown in
the display with a dot.
key to switch off.
Reset after an overload:
- The inverter can be switched on again after an overload with
the
-
-
‘COM’ LED:
This comes on when there is communication with the inverter.
‘ALARM’ LED:
key.
This comes on if there is an alarm or a fault.
Power Save Mode:
• The Power Save Mode is switched on and off with the
key. The ‘PWRS’ LED shows that the Power Save Mode is
switched on.
6 Faults
Interference in the picture on a television when particular channels are selected can often be solved by carrying out one of the
following steps:
• Make sure that the earth connection on the back of the
inverter is connected to the earth of the ship
• Do not switch on any other major current users while watching TV
• Make sure that there is no interference on the power supply
to the TV antenna
• Use a good quality antenna cable
• Position the TV as far from the inverter as possible
• Keep the wires between the battery and the inverter as short
as possible and twist the battery wires about 1 x per 10 cm of
wire length
WARNING!
Life-threatening voltages are present in the inverter! Therefore,
never open the inverter yourself. Attempts to carry out repairs
yourself can incur the risk of an electric shock or fire.
Fault finding table
Fault/indicator
Possible cause
Solution
‘LOAD’ LED bar flashes.
Output overloaded.
Reduce the loading.
No output voltage and the ‘BATT’ LED bar Battery voltage too low.
is in the bottom red area.
Charge the batteries.
No output voltage and the ‘TEMP HI’ LED Extremely high ambient temperature.
is on.
Ventilation openings blocked.
Let the inverter cool down.
Check the battery wire and the connections.
Clear the ventilation openings.
Inverter is positioned in a poorly venti- Change the position.
lated space.
Inverter is positioned in the vicinity of a Change the position.
source of heat.
Fault in the inverter, for example a faulty Have the inverter repaired.
fan.
No output voltage and the ‘OVERLOAD’ Output overloaded.
LED is on.
Output short-circuited.
Reduce the loading.
Check and correct the connections to the
output.
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 17
7 Technical data
Type:
IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200012 IV300024
Input
Battery voltage:
10 to 16 Volt
20 to 32 Volt
Too low battery voltage:
uit/aan: < 10 V / > 12,4 V
uit/aan: < 20 V / > 24,8 V
Too high battery voltage:
uit/aan: > 16 V / < 15 V
uit/aan: > 32 V / < 30 V
Max. input current at 10.5
and 21 V resp. Pnom:
67 A
112 A
167 A
223 A
Power consumption:
34 A
56 A
84 A
− 8% / + 3%
Frequency:
Adjustable: 50 Hz or 60 Hz (+/- 0.05%)
Wave form:
Sinus, total harmonic deformation < 3 %
Peak power*):
167 A
Adjustable: 200, 220, 230 or 240 V AC (+/- 2%)
Voltage control:
Power:
112 A
Unloaded in power save mode: 3 W
Voltage, nominal:
Output
334 A
continuous at PF = 1, at a maximum ambient temperature of 50 °C
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
60 min. 50 min. 30 min. 20 min. 10 min. 5 sec. 1 sec. kortsluiting
105-110% 110-120% 120-130% 130-140% 140-145% 150% 200%
300%
Power factor:
All types of loading are permitted.
Efficiency:
83 - 85% at maximum loading
Input voltage in UPS mode:
180 V – 245 V AC
Switching time in UPS mode:
< 10 msec.
Rest time in power save mode:
3 sec.
Indicators:
Too high battery voltage (BATT HI), too low battery voltage (BATT LO), too high temperature
(TEMP HI), overloading (OVERLOAD) and LED bars for battery voltage and power.
Protection:
Too high or too low battery voltage, too high temperature, overloading, faulty connections to
battery polarity.
Ambient temperature:
During storage:– 30 °C to + 70 °C/ during use: 0 °C to + 50 °C
Relative humidity:
max. 95 %, condensation-free
Cooling:
Forced air cooling, temperature controlled
Protection class:
IP20
Dimensions [mm]:
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
Weight
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
*) The peak power that the inverter can supply is intended
exclusively for unforeseen situations. Always select an
inverter with a nominal power that is equal to or greater than
the maximum power demand, also if this maximum power
demand is only for short periods.
18 090134.01
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
DEUTSCH
Inhalt
1
1
1.1
1.2
Einführung
Eigenschaften ................................................ 19
Lieferumfang................................................... 19
2
2.1
2.2
Hinweise für den Anwender ....................... 20
Ziel dieser Gebrauchsanweisung .................. 20
Erläuterung der Symbole .............................. 20
3
Zu Ihrer eigenen Sicherheit ........................ 20
3.1 Allgemeine Hinweise ..................................... 20
3.2 Anwendung .................................................... 21
4
Installation ....................................................
4.1 Aufstellen . ......................................................
4.2 Batterieanschlüsse . .......................................
4.3 Funktionskontrolle .........................................
4.4Anschluss der Netzspannung .......................
4.5Schalttafel . .....................................................
4.6 Einstellungen .................................................
21
21
21
22
22
22
22
5
Anwendung ...................................................
5.1 ON/OFF-Schalter ...........................................
5.2 LED-Anzeigen.................................................
5.3Anwendungsbeschränkungen . .....................
5.4Schalttafel . .....................................................
23
23
23
24
24
6
Störungen ..................................................... 25
7
Technische Daten . ...................................... 26
8
Kabelauswahltabelle..................................... 51
9
Wesentliche Maße . ...................................... 52
10 Anschlusszeichnungen ............................... 53
11 Schaltpläne ................................................... 54
Einführung
Der Vetus-Umformer wandelt die von der Batterie gelieferte 12
Volt- bzw. 24 Volt-Gleichspannung in eine Wechselspannung mit
230 Volt / 50 Hz um.
1.1
Eigenschaften
• Saubere sinusförmige Wechselspannung (geeignet für alle
elektronischen Geräte)
• Exakter und stabiler Frequenzgang (mikroprozessorgesteuert)
• Frequenz auf 50 oder 60 Hz einstellbar
• Sehr niedrige harmonische Gesamtverformung, < 3 %
• Ausgangsspannung 200 V, 220 V, 230 V oder 240 V (einstellbar)
• Hohe Spitzenleistung
• Geeignet für induktive Belastungen und Belastungen mit hohen
Einschaltströmen, z.B. bei Elektromotoren (Elektrogeräte,
Kühlschränke u. Ä.)
• Die Nennleistung darf bis zu einer Umgebungstemperatur
von 50 °C abgenommen werden.
• Hohe Leistungsausbeute von 83 - 85 %, daher wenig
Wärmeentwicklung
• Eingang für Landstrom mit eingebauter UPS-Funktion
(Uninterruptable Power Supply) verfügbar, Umschaltzeit < 10
msec
• Ausgang für Wechselspannung mit Universalanschlüssen
• Eingangsstrom 12 V- oder 24 V-Gleichspannung
• Energiesparend, die im ‘Powersave-Modus’ ohne Last aufgenommene Leistung beträgt weniger als 3 Watt
• Anzeige der Batteriespannung in Volt und der Belastung in
%
• Sicherung gegen
- zu niedrige Eingangsspannung,
- zu hohe Eingangsspannung,
- Überlastung,
- Kurzschluss,
- zu hohe Umgebungstemperatur,
- falsches Anschließen der Batterieanschlüsse.
• Kompakte und leichte Bauweise
• Schalttafel optional lieferbar
1.2
•
•
•
•
Lieferumfang
Umformer
KST-Batteriestecker
Steckereingang für Landstromanschluss
Zwei Adapter zum Anschließen der Ausgangsspannung
Achtung!
Im Gegensatz zur 12 Volt- bzw. 24 Volt-Gleichspannung
aus der Batterie ist die 230 V-Wechselspannung aus dem
Umformer lebensgefährlich. Gehen Sie daher mit dem
230 Volt-Anschluss am Umformer ebenso sorgfältig um
wie mit einer Steckdose an Land.
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 19
2
Hinweise für den Anwender
3
Zu Ihrer eigenen Sicherheit
2.1
Ziel dieser Gebrauchsanleitung
3.1
Allgemeines
Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen, die
für den korrekten und sicheren Betrieb des Umformers benötigt
werden. Beachten Sie daher die Hinweise in dieser Anleitung,
um Gefahren für den Anwender zu vermeiden!
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und
beachten Sie alle darin enthaltenen Informationen, sodass
die Zuverlässigkeit der elektrischen Anlage erhalten und der
Umformer lange funktionsfähig bleibt.
Geben Sie diese Gebrauchsanweisung jeder Person zur Lektüre,
die mit dem Betrieb des Umformers beauftragt ist.
Bevor Sie den Umformer zum ersten Mal einschalten, müssen
Sie alle Abschnitte dieser Gebrauchsanleitung aufmerksam
gelesen haben.
2.2
Erläuterung der Symbole
Um die Sicherheit des Anwenders zu garantieren, enthält diese
Gebrauchsanleitung zusätzliche Hinweise. Nur wenn diese
beachtet werden, wird die hinreichende Sicherheit während des
Betriebs des Umformers garantiert. Die zusätzlichen Hinweise
sind wie folgt dargestellt:
Tipp!
Ein Hinweis, die das Arbeiten mit dem Umformer vereinfacht,
wenn Sie den Tipp beachten!
Vorsicht!
Ein Hinweis, die Sie darauf aufmerksam macht, dass der
Umformer beschädigt werden könnte.
Achtung!
Achtung!
Innerhalb des Umformers wird mit lebensgefährlichen
Spannungen gearbeitet! Den Umformer daher niemals öffnen!
Setzen Sie den Umformer
Leitungswasser oder Staub aus.
niemals
Regen,
Schnee,
Verdecken Sie nie die Belüftungsöffnungen. Bringen Sie den
Umformer nicht in einem Raum unter, der genau so groß wie der
Umformer ist. Dies kann zu Überhitzung führen.
Um das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags auszuschließen, muss sich die Isolierung der vorhandenen Leitungen
in gutem Zustand befinden. Der Kabeldurchmesser darf niemals
zu klein gewählt werden.
Nehmen Sie den Umformer nicht in Betrieb, wenn die Verkabelung
diese Anforderungen nicht erfüllt.
Der Umformer enthält Bauteile, die zu Funkenschlag führen
können.
Um Feuer oder Explosionen zu vermeiden, darf der Umformer
nicht in einem Raum installiert werden, in dem sich Batterien
oder brennbare Materialien befinden.
Installieren Sie den Umformer nicht in einem Raum, für den
Geräte mit der Bezeichnung ‘ignition protected’ vorgeschrieben
sind (also ein Raum, in dem sich Benzinmotoren, Brennstofftanks
oder Verbindungsleitungen vom Brennstofftank zum Motor
befinden).
Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften für Batterien:
Ein Hinweis, der Sie darauf aufmerksam macht, dass das Leben
von Personen unmittelbar gefährdet sein könnte.
Augenschutz tragen.
Kinder von Säure und Batterien fernhalten.
Explosionsgefahr:
Während des Ladens von Batterien entsteht eine sehr explosive
Wasserstoff-Luft-Mischung (Knallgas), daher:
Feuer, Funkenschlag, offenes Feuer und Rauchen sind
verboten.
• Vermeiden Sie Funkenschlag beim Umgang mit Kabeln
und elektrischen Geräten und infolge elektrostatischer
Entladungen.
• Vermeiden Sie Kurzschlüsse.
20 090134.01
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
DEUTSCH
Korrosionsgefahr:
• Batteriesäure ist sehr korrosionsfördernd, daher:
• Tragen Sie Schutzhandschuhe und Augenschutz.
• Kippen Sie die Batterie nicht, die Säure könnte durch die
Belüftungsöffnungen nach außen gelangen.
Erste Hilfe:
• Säurespritzer ins Auge sofort einige Minuten lang mit sauberem Wasser ausspülen! Danach sofort einen Arzt aufsuchen.
• Neutralisieren Sie Säurespritzer auf Haut oder Kleidung sofort
mit Soda oder Seife und spülen Sie mit viel sauberem Wasser
nach.
• Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn Batteriesäure verschluckt
wurde.
Tipp!
Werden bei der Nutzung des Umformers die Sicherheitsvorschriften
nicht beachtet, ist jede Garantie oder Haftung des Herstellers
bzw. Lieferanten ausgeschlossen.
3.2
Anwendung
Der Umformer ist nur dafür vorgesehen, solche elektrischen und
elektronischen Geräte mit Energie zu versorgen, die an Land
direkt an das 230 Volt-Netz angeschlossen werden. Die ständige
Leistungsaufnahme dieser Geräte darf nicht höher sein als die
Nennleistung des Umformers. Die Nennleistung finden Sie im
Abschnitt mit den technischen Daten.
Beachten Sie, dass bei manchen Geräten die abgegebene Leistung genannt wird. Die aufgenommene Leistung kann
erheblich höher liegen!
Die aufgenommene Leistung einer Mikrowelle ist beispielsweise
1,5 Mal so hoch wie die abgegebene Leistung.
Der Umformer darf nur in technisch perfektem Zustand verwendet werden. Wenn für die Sicherheit des Anwenders oder des
Schiffes relevante Störungen auftreten, ist der Umformer sofort
außer Betrieb zu nehmen.
Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen an dem Gerät
vorgenommen werden.
Reparaturen dürfen nur durch sachkundige Personen ausgeführt werden.
Auf eine Schutzerdung ist zu achten!
4
Installation
4.1
Aufstellung
Wählen Sie einen trockenen Standort in ausreichendem Abstand
zu Wärmequellen.
Hohe Temperaturen können die Leistung des Gerätes negativ
beeinflussen; niedrige Temperaturen können zur Bildung von
Kondenswasser führen. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0 °C und 40 °C liegen.
Verdecken Sie nie die Belüftungsöffnungen und lassen Sie rund
um den Umformer wenigstens 10 cm Platz frei.
Platzieren Sie den Umformer nicht zu weit von der Batterie
entfernt, um Spannungsverluste über die 12 Volt- bzw. 24 VoltAnschlusskabel so weit wie möglich zu begrenzen. Besser
ist es, falls nötig die 230 Volt-Ausgangsleitung zu verlängern.
Bringen Sie den Umformer auch nicht direkt über der Batterie
an, denn schwefelhaltige Batteriedämpfe können zu Schäden
an den elektronischen Bauteilen führen. Das Gerät entspricht
der Schutzklasse IP 20.
Verwenden Sie den Umformer nie an einem Ort, an dem sich
Gase sammeln können oder Explosionsgefahr bestehen kann.
Bringen Sie den Umformer nicht in einem Raum unter, in dem
sich Staub oder Sägemehl befinden. Diese könnten über den
Ventilator in den Umformer gelangen.
Montieren Sie den Umformer in vertikaler Position mit den
Batterieanschlüssen nach unten an einer Wand, vgl. unter ‘9
Wesentliche Maße’.
Bohren Sie keine zusätzlichen Befestigungslöcher in
das Metallgehäuse!
Das Vorhandensein kleiner Metallteilchen im Umformer kann zu
irreparablen Schäden führen.
4.2
Batterieanschlüsse
Vorsicht!
Die Batteriespannung muss mit den Angaben auf den Umformer
übereinstimmen!
Informieren Sie sich unter ‘11 Schaltpläne’ darüber, wie der
Umformer an die Batterie anzuschließen ist.
Vorsicht!
Bei Typ IV200012 und IV300012 müssen beide
Akkuanschlüsse mir dem Akku verbunden werden!
Verwenden Sie Kabel mit ausreichender Dicke und
Kabelschuhe, zum richtigen Kabeldurchmesser vgl. unter ‘8
Kabelwahltabelle’.
Kontrollieren Sie, ob der ON/OFF-Schalter auf ‘OFF’ steht. Vgl.
unter ‘10 Anschlusszeichnung’ Nr. 5.
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 21
Achtung!
Hohe Ströme in zu dünnen Leitungen oder Übergangswiderstände,
die durch schlechte Leitungen verursacht sind, können dazu
führen, dass Leitungen oder (Steck-)Verbindungen sehr heiß
werden und ein Feuer verursachen.
Wenn der Landstrom oder der Generator ausfällt, sorgt der
Umschaltautomat dafür, dass der Umformer die Stromversorgung
übernimmt (bis zur Leistungsgrenze des Umformers und der
Batteriekapazität).
Vgl. unter ‘11 Schaltpläne’.
Halten Sie die Verbindungsleitungen zwischen der Batterie und
dem Umformer so kurz wie möglich.
Um den CE-Richtlinien zu genügen, wird empfohlen,
kurze, abgeschirmte oder verdrillte Batteriekabel zu
verwenden.
Sicherung
Bringen Sie in der Plusleitung vom Batterieanschluss zum
Umformer eine (Flachsteck-)Sicherung an.
Vetus liefert hierfür passende Sicherungen, vgl. unter ‘8
Kabelwahltabelle’. In dieser Tabelle ist auch die Sicherungsstärke
angegeben.
Vorsicht!
Achten Sie beim Anschließen des Umformers an die Batterie auf
die richtige Polarität!
Werden Plus- und Minus-Leitung der Batterie verkehrt herum angeschlossen, führt das zum Durchbrennen der Flachsicherung.
Schließen Sie erst die Plus-Leitung (rot) an den Plus-Anschluss
des Umformers an, danach die Minus-Leitung (schwarz) an den
Minus-Anschluss des Umformers.
Beim Herstellen der letzten Verbindung zur Batterie kann ein
Funken überspringen; das ist normal.
4.3
Funktionskontrolle
• Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON. Es ist normal, wenn
die LED-Anzeigen dabei kurze Zeit flackern und der interne
Alarm hörbar ist.
• Kontrollieren Sie, ob der LED-Balken die richtige
Batteriespannung anzeigt. Wenn das nicht der Fall ist, kontrollieren Sie die Batterieanschlüsse. Alle anderen LED´s
müssen aus sein.
• Stellen Sie den ON/OFF-Schalter wieder auf OFF.
4.4
Anschließen der Netzspannung
Schließen Sie den Ausgang des Umformers an das 230 VBordnetz an. Vgl. unter ‘11 Schaltpläne’.
Achtung!
Verbinden Sie den Ausgang des Umformers (230 V) niemals
direkt mit dem Landstrom (230 V) oder mit dem Ausgang eines
Generators (230 V)! Andernfalls treten irreparable Schäden auf.
Um die CE-Richtlinien zu erfüllen, empfehlen wir, den
Umformer zu erden.
Der Eingang (für Landstrom) muss auf der Seite des Landstroms
geerdet werden.
Vorsicht!
Im Umformer ist keine Verbindung zwischen einem der
Ausgangsanschlüsse (Phase oder Null) zur Erde vorhanden!
Der Ausgang muss am gemeinsamen Erdepunkt für die Lasten
geerdet werden.
Verwenden Sie den Umformer nie, ohne zuvor eine Schutzerdung
hergestellt zu haben.
Achtung!
Das Erden von elektrischen Geräten mit 230 Volt an Bord
eines Schiffes, das nicht über einen Landstromanschluss
an eine gegen Fehlerstrom gesicherte Landstromsteckdose
angeschlossen ist, ist nur sinnvoll, wenn auf dem Schiff ein
Fehlerstromschutz oder eine Isolierschutzanlage vorhanden ist
(schwebendes Netz).
Fragen Sie dazu Ihren Installateur um Rat.
Weiterhin spielen hierfür lokale Vorschriften eine Rolle, die
von Staat zu Staat unterschiedlich sind und auch einen verschiedenen Anwendungsbereich haben können (für die
Berufsschifffahrt und insbesondere Passagierschiffe gelten oft
spezielle Regelungen).
Vetus kann keine Haftung übernehmen, wenn der Umformer
unter Verstoß gegen die jeweils anwendbaren Vorschriften verwendet wird.
Schalten Sie den Umformer nach dem Anschließen des
Bordnetzes wieder ein, der muss nun Spannung an das
Bordnetz abgeben.
Kontrollieren Sie die Ausgangsspannung ggf. mit einem digitalen Multimeter.
4.5
Schalttafel
Informieren Sie sich unter ‘10 Anschlusszeichnungen’ über das
Anschließen einer optionalen externen Schalttafel.
Der 6-polige RJ12-Anschluss ist für das Anschließen der externen Schalttafel vorgesehen.
Mit dem Vetus-Umschaltautomat (Artikelcode IVPS) ist es
möglich, Landstromanschluss bzw. Generator ordnungsgemäß
mit dem Umformer zu verbinden. Nachdem der Generator
(manuell) gestartet wurde, wird verzögert umgeschaltet, um
den Generator nicht plötzlich zu belasten. Wenn die Spannung
des Generators oder des Landstromanschlusses außerhalb der
zulässigen Toleranzen liegt, wird nicht umgeschaltet.
22 090134.01
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
DEUTSCH
4.6
Einstellungen
Mit den DIP-Schaltern können die Eigenschaften des Umformers
eingestellt werden.
Die DIP-Schalter befinden sich an der Seitenfläche des
Umformers. Vgl. unter ‘10 Anschlusszeichnung’ Nr. 7.
Hinweis: Der Powersave-Modus kann unabhängig von der
Einstellung der DIP-Schalter über die Schalttafel ein- und ausgeschaltet werden.
S1
S2
Functie
OFF
OFF
DC/AC OUT MODE
OFF
ON
DC/AC + POWER SAVING
MODE
ON
OFF
UPS MODE + POWER SAVE
MODE
ON
ON
UPS MODE + DELAY MODE
+ POWER SAVE MODE
Landstrom
vorhanden?
Stand des
Umschaltrelais
Ausgangsspan­
nung wird
ge­liefert durch:
JA
1
Umformer
NEIN
1
Umformer
JA
1
Umformer
NEIN
1
Umformer
JA
0
Landstrom
NEIN
1
Umformer
JA
0
Landstrom
NEIN
1
Umformer
Umschaltzeit
bei Ausfall des
Land­stroms
PowersaveFunktion
n.z.
Ausgeschaltet
n.z.
Eingeschaltet
10 msec
Eingeschaltet
5 sec
Eingeschaltet
Umschaltrelais
Umformer
S3
S4
Ausgangs­
spannung
S5
Ausgangs­
frequenz
OFF
OFF
240 V
OFF
60 Hz
ON
OFF
230 V
ON
50 Hz
OFF
ON
220 V
ON
ON
200 V
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 23
5
Anwendung
Schalten Sie den Umformer mit dem ON/OFF-Schalter auf der
Gerätevorderseite ein. Nun kann der Umformer die Verbraucher
mit Spannung versorgen. Schalten Sie mehrere Verbraucher nur
hintereinander ein, um zu vermeiden, dass der Umformer den
Einschaltstrom für alle Verbraucher auf einmal liefern muss.
5.1
ON/OFF-Schalter
Mit dem ON/OFF-Schalter wird nur der Steuerstrom im
Umformer ein- und ausgeschaltet. Die Versorgungsspannung
zum Umformer wird nicht ausgeschaltet.
Der Umformer arbeitet bei folgender Mindest- bzw.
Höchstspannung:
12 Volt-Ausführung: 10 bis 16 Volt
24 Volt-Ausführung: 20 bis 32 Volt
Der Umformer kann die angegebene Leistung nur erbringen,
wenn die Versorgungsspannung innerhalb der vorgenannten
Werte liegt.
5.2
LED-Anzeigen
BATT VOLTS
Dieser LED-Balken gibt die Spannung in Volt an, die am
Batterieanschluß des Umformers anliegt.
Bei einem geringen Eingangsstrom entspricht diese Spannung
nahezu der Batteriespannung.
Bei einem hohen Eingangsstrom ist diese Spannung wegen des
Spannungsverlustes durch die Batteriekabel und –anschlüsse
niedriger als die Batteriespannung.
Liegt die LED-Balken-Anzeige im grünen Bereich, ist alles in
Ordnung. Liegt die Anzeige im unteren oder im oberen roten
Bereich, schaltete sich der Umformer u.U. selbst aus.
LOAD% WATT
Gibt die Leistung an, die vom Umformer an die Verbraucher
geliefert wird, und zwar in Prozent der Nennleistung. Bei
kontinuierlicher Belastung darf sich diese Anzeige nur im grünen oder orangefarbenen Bereich befinden. Eine kurzfristige
Überlastung, bei der die Anzeige in den roten Bereich kommt,
ist zulässig. Bei einer längeren oder extrem hohen Überlastung
beginnt die Anzeige in rot zu blinken; der Umformer schaltet
sich dann selbst aus.
Wenn eine der folgenden LED´s aufleuchtet:
BATT HI
Der Umformer hat sich selbst ausgeschaltet, weil die
Batteriespannung zu hoch war. Wenn die Spannung wieder
unter den maximalen Wert sinkt, schaltet sich der Umformer
automatisch wieder ein.
BATT LO
Der Umformer hat sich selbst ausgeschaltet, weil die
Batteriespannung zu gering war. Wenn die Spannung wieder
über den minimalen Wert steigt, schaltet sich der Umformer
automatisch wieder ein.
24 090134.01
TEMP Hl
Der Umformer hat sich selbst ausgeschaltet, weil die Temperatur
des Umformers zu hoch war. Dies kann dadurch verursacht
sein, dass der Umformer mehr als die Nennleistung liefern
musste, oder dass der Umformer in einem Raum untergebracht
wurde, aus dem die Wärme nicht gut abziehen kann. Wenn
der Umformer sich abgekühlt hat, schaltet er sich automatisch
wieder ein.
OVERLOAD
Der Umformer hat sich ausgeschaltet, da der Ausgang überlastet oder kurzgeschlossen ist.
Bei weniger als 150 % Überlastung:
Die LED blinkt, und der Umformer führt zunächst dreimal einen
Neustart durch. Ist die Belastung beim dritten Neustart immer
noch zu hoch, wird der Umformer nicht wieder automatisch
eingeschaltet.
Bei mehr als 150 % Überlastung (Kurzschluss):
Der Umformer wird ausgeschaltet und nicht automatisch wieder
eingeschaltet.
Erneutes Einschalten des Umformers:
Beseitigen Sie zuerst die Überlastung. Stellen Sie den ON/OFFSchalter des Umformers erst auf OFF und dann wieder auf ON.
Oder drücken Sie auf der Schalttafel die Taste OFF/RESET.
5.3
Anwendungsbeschränkungen
Der Umformer ist nur dafür vorgesehen, solche elektrischen und
elektronischen Geräte mit Energie zu versorgen, die an Land
direkt an das 230 Volt-Netz angeschlossen werden.
Die ständige Leistungsaufnahme dieser Geräte darf nicht höher
sein als die Nennleistung des Umformers. Die Nennleistung finden Sie im Abschnitt mit den technischen Daten.
Bitte beachten Sie, dass bei manchen Geräten die abgegebene
Leistung genannt wird. Die aufgenommene Leistung kann
erheblich höher liegen!
Die aufgenommene Leistung einer Mikrowelle ist beispielsweise
1,5 Mal so hoch wie die abgegebene Leistung.
Es kann vorkommen, dass ein Motor nicht starten will, obwohl
dieser Motor weniger Strom verbraucht als der Umformer liefern
kann. Lesen Sie auf dem LED-Balken ‘BATT’ die Spannung
ab, während Sie versuchen, den Motor zu starten. Wenn die
Spannung unter 11 Volt absinkt, kann die Verbindung zur
Batterie schlecht oder die Batterie nicht ausreichend geladen
sein.
Wenn dies nicht der Fall ist, muss eine stärkere Batterie installiert werden.
Powersave-Modus
Der Powersave-Modus ist nicht für alle Geräte geeignet!
Wenn ein Gerät nur eingeschaltet werden kann, wenn bereits
Netzspannung vorhanden ist, muss der Powersave-Modus
zunächst ausgeschaltet werden. Zu denken ist dabei an Geräte,
die mit einer Drucktaste anstelle eines Ein-/Ausschalters direkt in
der Versorgungsleitung ein- und ausgeschaltet werden.
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
DEUTSCH
5.4
Schalttafel
Displayanzeige auswählen:
Mit der Schalttafel können folgende Funktionen verwendet werden.
Über die Schalttafel wird der Umformer wie folgt bedient:
-Taste: Ausgangsspannung (AC) in Volt.
-
-
-Taste: Leistung in Watt, die vom Umformer an die
Verbraucher geliefert wird.
-
-Taste: Batteriespannung in Volt.
Ein- und Ausschalten:
-Taste. Die ‘ON’-LED zeigt an, dass
- Einschalten mit der
der Umformer eingeschaltet ist.
- Ausschalten mit der
Auf dem Display wird mit Hilfe eines Punktes
dargestellt, welche Funktion ausgewählt
wurde.
-Taste.
Reset nach Überlastung:
- Der Umformer kann nach einer Überlastung mit der
wieder eingeschaltet werden.
-Taste
Powersave-Modus:
- Das Ein- oder Ausschalten des Powersave-Modus erfolgt mit
-Taste. Die ‘PWRS’-LED zeigt an, dass der Powersaveder
Modus eingeschaltet ist.
‘COM’-LED:
Geht an, wenn eine Kommunikation mit dem Umformer stattfindet.
‘ALARM’-LED:
Geht an, wenn ein Alarm oder eine Störung
vorliegt.
6 Störungen
Treten beim Fernsehen bei bestimmten Kanälen Bildstörungen
auf, kann dies häufig behoben werden, wenn eine der nachgenannten Maßnahmen durchgeführt wird:
• Sorgen Sie dafür, dass der Masse-Anschluss an der Rückseite
des Umformers an die Masse des Schiffs angeschlossen ist.
• Schließen Sie während des Fernsehens keine anderen größeren Stromverbraucher an.
• Sorgen Sie dafür, dass die Versorgungsspannung der
Fernsehantenne frei von Störungen ist.
• Verwenden Sie ein Antennenkabel guter Qualität.
• Stellen Sie den Fernseher so weit wie möglich vom Umformer
entfernt auf.
• Halten Sie die Kabel von der Batterie zum Umformer so kurz
wie möglich und verdrehen Sie die Batteriekabel ca. 1 Mal auf
10 cm Kabellänge.
Achtung!
Innerhalb des Umformers treten lebensgefährlich hohe
Spannungen auf! Öffnen Sie den Umformer daher nicht selbst.
Ein Versuch, Arbeiten am Umformer selbst durchzuführen, ist
mit dem Risiko eines elektrischen Schlags oder eines Feuers
verbunden.
Störungstabelle
Störung/Anzeige
Mögliche Ursache
Lösung
‘LOAD’ -LED-Anzeige flackert.
Ausgang ist überlastet.
Reduzieren Sie die Belastung.
Keine Ausgangsspannung, LED-Anzeige
‘BATT’ steht im untersten roten Bereich.
Batteriespannung zu niedrig.
Laden Sie die Batterie.
Keine Ausgangsspannung, LED ‘TEMP
HI’ ist an.
Extrem hohe Umgebungstemperatur.
Lassen Sie den Umformer abkühlen.
Belüftungsöffnungen sind blockiert.
Legen Sie die Belüftungsöffnungen frei.
Kontrollieren Sie das Batteriekabel und
die Verbindungen.
Umformer befindet sich in schlecht belüf- Installieren Sie das Gerät an anderer
tetem Raum.
Stelle.
Keine Ausgangsspannung, LED
‘OVERLOAD’ ist an.
Umformer befindet sich in der Nähe
einer Wärmequelle.
Installieren Sie das Gerät an anderer
Stelle.
Defekt am Umformer, z.B. ein defekter
Ventilator.
Lassen Sie den Umformer reparieren.
Ausgang überlastet.
Reduzieren Sie die Belastung.
Ausgang kurzgeschlossen.
Kontrollieren und korrigieren Sie die
Anschlüsse am Ausgang.
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 25
7 Technische Daten
Eingang
Typ:
IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200012 IV300024
Batteriespannung:
10 bis 16 Volt
20 bis 32 Volt
Zu geringe
Batteriespannung:
aus/ein:< 10 V / > 12,4 V
aus/ein: < 20 V / > 24,8 V
Zu hohe Batteriespannung:
aus/ein:: > 16 V / < 15 V
aus/ein:: > 32 V / < 30 V
Max. Eingangsstrom, bei
10,5 bzw. 21 V und Pnom:
67 A
112 A
167 A
Leistungsaufnahme:
223 A
34 A
56 A
84 A
− 8% / + 3%
Frequenz:
Einstellbar: 50 Hz oder 60 Hz (+/- 0,05 %)
Wellenform
Sinus, harmonische Gesamtverformung < 3 %
Leistungsspitze *):
Kontinuierlich bei cos phi=1 bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
600 W
1000 W
Alle Belastungsarten sind zulässig.
Leistungsausbeute:
83 – 85 % bei maximaler Belastung
Eingangsspannung im UPSModus:
180 V – 245 V AC
Umschaltzeit UPS-Modus:
2000 W
3000 W
Kurzschl
300%
< 10 msek.
Hochfahrzeit im PowersaveModus:
Gesichert gegen:
1500 W
60 Min. 50 Min. 30 Min. 20 Min. 10 Min. 5 Sek. 1 Sek. 105-110% 110-120% 120-130% 130-140% 140-145% 150% 200%
Cos phi:
Anzeigen:
167 A
Einstellbar auf 200, 220, 230 oder 240 V AC (+/- 2 %)
Spannungsregelung:
Leistung:
112 A
Ohne Last im Powersave-Modus: 3 W
Nennspannung:
Ausgang
334 A
3 Sek.
Zu hohe Batteriespannung (BATT HI), zu niedrige Batteriespannung (BATT LO), zu hohe
Temperatur (TEMP HI), Überlastung (OVERLOAD) und LED-Balken für Batteriespannung und
Leistung.
Zu hohe oder zu niedrige Batteriespannung, zu hohe Temperatur, Überlastung, verkehrten
Anschluss der Batteriespannung.
Umgebungstemperatur:
Bei Nichtgebrauch: – 30 °C bis + 70 °C / bei Gebrauch: 0 °C bis + 50 °C
Relative Luftfeuchte:
max. 95 %, kondensfrei
Kühlung:
Zwangs-Luftkühlung, temperaturgesteuert
Schutzklasse:
IP20
Abmessungen [mm]:
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
Gewicht
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
*) Die Spitzenleistung, die der Umformer liefern kann, ist
ausschließlich für unvorhersehbare Situationen bestimmt.
Verwenden Sie immer einen Umformer mit einer Nennleistung,
die der maximal geforderten Leistung entspricht oder höher
als diese liegt, auch wenn die maximal geforderte Leistung
nur für kurze Zeit erbracht werden muss.
26 090134.01
Umformer typ IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
FRANÇAIS
Table des matières
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
1
Introduction
Propriétés ....................................................... 27
Liste de livraison............................................. 27
Informations destinées à l’utilisateur ........ 28
But de ce manuel . ......................................... 28
Explication des symboles .............................. 28
3
Pour votre propre sécurité . ........................ 28
3.1 Généralités ..................................................... 28
3.2 Application ..................................................... 29
4
4.1 4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Installation ....................................................
Mise en place . ...............................................
Raccordements de la batterie........................
Contrôle du fonctionnement . ........................
Raccordement à la tension du secteur .........
Panneau de télécommande ..........................
Réglages.........................................................
29
29
29
30
30
30
30
5
5.1 5.2 5.3
5.4
Utilisation.......................................................
Interrupteur ON/OFF . ....................................
Voyants à LED.................................................
Limitations d’usage . ......................................
Panneau de télécommande ..........................
31
31
31
32
32
6
Pannes............................................................ 33
7
Spécifications techniques . ......................... 34
8
Tableau de sélection du diamètre des fils. 51
9
Dimensions principales................................ 52
10 Schémas de raccordement.......................... 53
11 Schémas électriques.................................... 54
Introduction
L’onduleur Vetus convertit le courant continu 12 volts ou 24 volts
fourni par la batterie en courant alternatif de 230 volts 50 Hz.
1.1
Propriétés
• Tension alternative de forme sinusoïdale pure (convient parfaitement pour tous les appareils électroniques).
• Fréquence précise et stable, commandée par microprocesseur.
• Fréquence 50 ou 60 Hz, réglable.
• Déformation harmonique totale très faible, < 3 %.
• Tension de sortie 200 V, 220 V, 230 V ou 240 V, réglable
• Forte puissance en pic.
• Convient pour les charges inductives, les charges à courant
de mise en marche élevé tels que les moteurs électriques
(outillage électrique, réfrigérateurs, etc.).
• La puissance nominale peut être utilisée jusqu’à une température ambiante de 50°C.
• Rendement élevé, 83 - 85 %, donc faible développement de
chaleur.
• Entrée disponible pour tension de quai avec fonction UPS
(Uninterruptable Power Supply) intégrée, temps de commutation < 10 ms.
• Sortie pour courant alternatif avec raccordements universels.
• Tension d’alimentation 12 V ou 24 V tension continue.
• Economique, la puissance consommée à vide en « Powersave
mode » est inférieure à 3 Watts
• Tension de batterie indiquée en volts et la charge en %
• Protégé contre :
- une tension à l’entrée trop faible,
- une tension à l’entrée trop élevée,
- une surcharge,
- court-circuit,
- une température ambiante trop élevée,
- un raccordement incorrect de la batterie
• Compact et léger.
• Télécommande disponible en option.
1.2
•
•
•
•
Liste de livraison
Onduleur
Fiche de batterie KST
Fiche femelle pour le raccordement à la tension de quai
Deux adaptateurs pour le raccordement à la tension de sortie.
Avertissement !
Contrairement à la tension continue de 12 ou 24 volts
qui sort de la batterie, la tension alternative de 230 volts
fournie par l’onduleur peut être mortelle. Manipulez la
connexion 230 volts de l’onduleur avec les mêmes précautions qu’une prise de courant à quai.
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 27
2
Informations destinées à l’utilisa- 3
teur
Pour votre propre sécurité
3.1
2.1
But de ce manuel
Le présent manuel contient des informations importantes pour
une utilisation correcte et en toute sécurité de l’onduleur. Il est
donc important de respecter ces instructions afin d’éviter tout
danger pour l’utilisateur !
Lisez attentivement ce manuel et observez les instructions qu’il
contient afin d’améliorer la fiabilité de l’installation et prolonger
la durée de vie de l’onduleur.
Faites lire ce manuel à toute personne chargée d’utiliser l’onduleur.
Avant de mettre en marche l’onduleur pour la première fois,
veillez à avoir lu attentivement la totalité des chapitres de ce
manuel.
2.2
Généralités
Explication des symboles
Des indications supplémentaires sont fournies pour garantir la
sécurité suffisante de l’utilisateur. Il est indispensable de respecter ces indications pour assurer une sécurité suffisante lors de
l’utilisation de l’onduleur. Les indications supplémentaires sont
signalées comme suit :
Conseil !
Il s’agit d’un conseil qui, s’il est suivi, permet de faciliter l’emploi
de l’onduleur !
Attention !
Il s’agit d’une remarque qui vous avise du risque d’endommager
l’onduleur.
Avertissement !
Avertissement !
L’onduleur fournit des tensions pouvant être mortelles ! Ne
jamais ouvrir l’onduleur !
Ne pas exposer l’onduleur à la pluie, neige, embruns, eau de
cale ou poussière.
Ne jamais boucher les orifices de ventilation. Ne jamais placer
l’onduleur dans un espace de mêmes dimensions que l’onduleur. Il peut en résulter une surchauffe du dispositif.
Pour éviter tout risque d’incendie ou de secousse électrique,
veiller à ce que l’isolation du câblage électrique soit en parfait
état. La section des fils ne doit jamais être trop fine.
Ne pas mettre l’onduleur en service si le câblage ne répond pas
à ces exigences.
L’onduleur comporte des pièces qui peuvent entraîner la formation d’étincelles.
Pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion, ne pas installer
l’onduleur dans un espace où des batteries ou des matières
inflammables sont présentes.
Ne pas installer l’onduleur dans un espace où des appareils « Ignition protected » sont requis (espace contenant des
moteurs à essence, réservoirs de carburant ou raccordements
du réservoir de carburant au moteur)
Avertissements et consignes de sécurité concernant les batteries :
Il s’agit d’une remarque qui vous avise d’un danger de mort
immédiat pour les personnes.
Porter une protection oculaire.
Tenir les enfants éloignés des acides et batteries.
Danger d’explosion :
Pendant la charge des batteries, un mélange très explosif
air-hydrogène se forme (gaz tonnant), c’est la raison pour
laquelle :
Le feu, les étincelles, les flammes nues et fumer sont
interdits.
• Eviter la formation d’étincelles lors de l’utilisation de câbles
et appareils électriques ainsi qu’à la suite de décharges électrostatiques.
• Eviter tout court-circuit.
Danger de corrosion  :
• L’acide de batterie est un liquide très corrosif, il faut donc :
• Porter des gants protecteurs et une protection oculaire.
• Ne pas faire basculer la batterie car de l’acide peut s’échapper par les orifices de ventilation.
28 090134.01
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
FRANÇAIS
Premiers secours :
• Rincer immédiatement les éclaboussures d’acide dans les
yeux avec de l’eau propre et pendant quelques minutes !
Consulter ensuite immédiatement un médecin.
• Neutraliser les éclaboussures d’acide sur la peau ou les
vêtements avec du sel de soude ou du savon, et rincer avec
beaucoup d’eau.
• Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion
d’acide.
Conseil !
Le non-respect des consignes de sécurité pendant l’utilisation
de l’onduleur annule toute forme de garantie et de responsabilité du fabricant/fournisseur.
3.2
Application
L’onduleur est exclusivement destiné à alimenter en électricité
les appareils électriques et électroniques qui à quai sont directement raccordés au réseau 230 volts. La puissance continue
consommée de ces appareils ne doit pas dépasser la puissance
nominale de l’onduleur ; pour connaître la puissance nominale
consultez les spécifications techniques.
Certains appareils indiquent la puissance délivrée. La
puissance consommée peut être très supérieure !
La puissance consommée d’un four à micro-ondes par exemple
est près d’une fois et demie supérieure à la puissance délivrée.
L’onduleur ne doit être utilisé que s’il est en parfait état de
marche. Si l’onduleur présente des dysfonctionnements qui
concernent la sécurité de l’utilisateur et du bateau, il devra
immédiatement être mis hors service.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter de quelconques modifications à l’appareil.
Seul un technicien qualifié est autorisé à réparer l’appareil.
Respectez la mise à la masse de sécurité !
4
Installation
4.1
Mise en place
Choisir un endroit sec suffisamment éloigné de toute source de
chaleur.
Des températures trop élevées peuvent entraver la puissance
de l’appareil, et des températures basses peuvent entraîner la
formation de condensation. La température ambiante doit être
comprise entre 0 °C et 40 °C.
Ne jamais boucher les orifices de ventilation et maintenir un
espace d’au moins 10 cm autour de l’onduleur.
Installer l’onduleur à proximité de la batterie afin de réduire
le plus possible les pertes de tension dans les câbles de
connexion (12 ou 24 volts). Il est donc préférable d’allonger
le câble de sortie de 230 volts. Eviter également de placer
l’onduleur juste au-dessus de la batterie car les émanations
de soufre provenant de la batterie pourraient endommager les
composants électroniques. L’appareil est conforme aux normes
de protection de niveau IP 20.
Ne jamais utiliser l’onduleur dans des endroits où du gaz pourrait s’accumuler ou qui présentent un risque d’explosion.
Ne pas placer l’onduleur dans un endroit poussiéreux ou contenant de la sciure. Ces débris peuvent être aspirés par le ventilateur dans l’onduleur.
Installer l’onduleur en position verticale en plaçant les raccordements de batterie en dessous contre un mur, voir également le
chapitre 9 « Dimensions principales ».  
Ne pas percer de trous de fixation supplémentaires
dans le châssis métallique !
La présence de petites particules métalliques pourrait endommager l’onduleur de façon irrémédiable.
4.2
Raccordements de la batterie
Attention !
La tension de la batterie doit correspondre aux spécifications
figurant sur l’onduleur !
Consulter le point 11 « Schémas électriques » pour le raccordement de l’onduleur à la batterie.
Attention !
Sur les modèles IV200012 et IV300012, il faudra relier les
deux branchements pour batterie à la batterie !
Utiliser des câbles et des cosses d’épaisseur suffisante, voir le
point 8 « Tableau de sélection du diamètre des fils ».
Contrôler si l’interrupteur marche/arrêt est en position « OFF ».
Voir le point 10 « Schéma de raccordement » n° 5.
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 29
Avertissement !
Des courants élevés passant dans des fils trop fins ou des résistances intermédiaires dues à de mauvaises connexions peuvent
entraîner une surchauffe des fils (de fiche) ou des connexions et
provoquer un incendie.
.
Veillez à ce que les câbles de raccordement entre la batterie et
l’onduleur soient le plus court possible.
Afin de satisfaire aux directives CE, il convient de respecter les recommandations visant à utiliser des câbles
de batterie courts, protégés et tressés.
Fusible
Inclure un fusible (plaquette) dans le fil positif, allant de la batterie à l’onduleur.
Vetus fournit des fusibles appropriés ; pour la valeur du fusible
voir aussi le point 8 « Tableau de sélection du diamètre des
fils »
commutation veille à ce que l’onduleur assure la fourniture de
courant (jusqu’à la plage de puissance de l’onduleur et la capacité de la batterie).
Voir le point 11 « Schémas électriques ».
Afin de satisfaire aux directives CE, il convient de respecter les recommandations visant à mettre l’onduleur
à la masse.
L’entrée (pour la tension de quai) doit être mise à la masse du
côté de la tension de quai.
Attention !
Il n’y a pas de connexion dans l’onduleur entre l’un des raccordements de sortie (phase ou zéro) vers la masse !
La sortie doit être mise à la masse au point commun de mise à
la masse pour les charges.
Ne jamais utiliser l’onduleur sans avoir réalisé une mise à la
masse.
Avertissement !
Attention !
Veillez à respecter la polarité lors du raccordement de l’onduleur
à la batterie !
Un mauvais raccordement du plus et du moins sur la batterie
fera sauter le fusible.
Raccorder d’abord le fil positif (rouge) sur le plus de l’onduleur
et raccorder ensuite le fil négatif (noir) sur le moins de l’onduleur.
Pendant cette dernière connexion avec la batterie, une étincelle peut se former, c’est un phénomène normal.
4.3
Contrôle du fonctionnement
• Mettre l’interrupteur marche/arrêt en position ON. Il est normal que les LED se mettent à clignoter brièvement et que
vous entendiez l’alarme interne.
• Contrôler que la barre des LED indique la tension de batterie
correcte, si ce n'est pas le cas contrôler les raccordements
de la batterie. Toutes les autres LED doivent être éteintes.
• Remettre l’interrupteur marche/arrêt en position OFF.
4.4
Raccordement à la tension du secteur
Raccorder la sortie de l’onduleur au circuit de bord de 230 V.
Voir le point 11 « Schémas électriques ».
La mise à la masse des appareils électriques de 230 volts à
bord d’un bateau qui n’est pas raccordé au réseau du quai avec
une prise de quai protégée par un disjoncteur, n’est utile que si
le bateau est équipé d’un disjoncteur ou d’un dispositif isolant
(réseau flottant).
Pour plus de détails, consultez votre installateur.
Il est également important de noter que les prescriptions locales
et leurs applications peuvent différer d’un pays à l’autre (la navigation professionnelle et le transport de passagers par exemple
sont soumis à des règles spécifiques).
Vetus décline toute responsabilité pour une utilisation de l’onduleur non conforme aux prescriptions locales.
Remettre l’onduleur sous tension après le raccordement du
circuit de bord, l’onduleur doit maintenant fournir du courant au
circuit de bord.
Contrôler éventuellement la tension de sortie avec un multimètre
numérique.
4.5
Panneau de télécommande
Pour raccorder un panneau de télécommande en option,
consultez le point 10 « Schémas de raccordement ».
La connexion RJ12 à 6 pôles est prévue pour raccorder le panneau de la télécommande.
Avertissement !
Ne jamais raccorder directement la sortie de l’onduleur (230 V)
à la tension du quai (230 V) ou à la sortie d’un générateur (230
V) ! Cela entraînerait des dommages irrémédiables.
L’utilisation de l’automate de commutation, code d’art. IVPS,
permet de raccorder d’une manière adéquate la connexion de
tension de quai et le générateur à l’onduleur. Après la mise en
marche (manuelle) du générateur, la commutation est effectuée
au ralenti pour ne pas charger immédiatement le générateur. La
commutation n’a pas lieu si la tension du générateur ou de la
prise de quai est hors des tolérances admises.
Si le courant de quai ou le générateur fait défaut, l’automate de
30 090134.01
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
FRANÇAIS
4.6
Réglages
Les propriétés de l’onduleur sont réglées à l’aide d’interrupteurs
DIP.
Les interrupteurs DIP se trouvent sur le côté de l’onduleur. Voir
le point 10 « Schéma de raccordement » n° 7.
N.B. : Le Power Save Mode peut être activé ou désactivé sur
un panneau de télécommande quel que soit le réglage des
interrupteurs DIP.
S1
S2
Fonction
OFF
OFF
DC/AC OUT MODE
OFF
ON
DC/AC + POWER SAVING
MODE
ON
OFF
UPS MODE + POWER SAVE
MODE
ON
ON
UPS MODE + DELAY MODE
+ POWER SAVE MODE
Tension de
quai présente ?
Position du
relais de
commutation
Tension de sortie
fournie par :
OUI
1
Onduleur
NON
1
Onduleur
OUI
1
Onduleur
NON
1
Onduleur
OUI
0
Tension de quai
NON
1
Onduleur
OUI
0
Tension de quai
NON
1
Onduleur
Temps de
commutation
si panne de
courant de
quai
Fonction
Power Save
Non pertinent
Hors tension
Non pertinent
Sous tension
10 m
Sous tension
5s
Sous tension
Relais de commutation
Onduleur
S5
Fréquence de
sortie
240 V
OFF
60 Hz
OFF
230 V
ON
50 Hz
OFF
ON
220 V
ON
ON
200 V
S3
S4
OFF
OFF
ON
Tension de sortie
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 31
5
Utilisation
Brancher l’onduleur avec l’interrupteur ON/OFF sur le panneau
avant. L’onduleur peut maintenant fournir du courant aux utilisateurs. Si vous activez plusieurs utilisateurs, faites-le les uns
après les autres, pour éviter que l’onduleur ne doive fournir le
courant de mise en marche de tous les utilisateurs en une fois.
5.1
Interrupteur ON/OFF
L’interrupteur ON/OFF allume et éteint uniquement le courant
de commande dans l’onduleur. La tension d’alimentation vers
l’onduleur n’est pas débranchée.
L’onduleur fonctionne entre les tensions d’alimentation minimales et maximales suivantes :
Modèle 12 volts : 10 à 16 volts
Modèle 24 volts : 20 à 32 volts
L’onduleur ne peut fournir la puissance indiquée que si la tension d’alimentation se situe dans les intervalles ci-dessus.
5.2
Voyants à LED
BATT VOLTS
Ce voyant à LED indique la tension en volts aux raccordements
de batterie de l’onduleur.
Si le courant d’entrée est faible, cette tension est pratiquement
identique à celle de la batterie.
Si le courant d’entrée est élevé, cette tension est plus faible que
la tension de batterie en raison de la chute de tension sur les
câbles de batterie et les raccordements.
La valeur indiquée doit se trouver dans la zone verte du voyant
à LED. Si la valeur indiquée est située dans la zone rouge
inférieure ou supérieure, l’onduleur peut se mettre hors service
automatiquement.
LOAD% WATT
Ce voyant à LED indique la puissance fournie par l’onduleur aux
utilisateurs en pour cent de la puissance nominale. En charge
continue, cet indicateur doit toujours se trouver dans la zone
verte ou orange. Une faible surcharge de courte durée avec
déplacement de l’indicateur dans la zone rouge est autorisée. Si
la surcharge est extrême ou de longue durée, l’indicateur rouge
va clignoter et l’onduleur se débranchera automatiquement.
Si l’une des LED suivantes est allumée :
BATT Hl
L’onduleur s’est débranché automatiquement car la tension de
batterie était trop élevée. Si la tension baisse à nouveau sous la
valeur maximale, l’onduleur se remet en marche automatiquement.
BATT LO
L’onduleur s’est débranché automatiquement car la tension
de batterie était trop faible. Si la tension dépasse à nouveau la
valeur minimale, l’onduleur se remet en marche automatiquement.
32 090134.01
TEMP Hl
L’onduleur s’est débranché automatiquement car sa température était trop élevée. Cela peut résulter du fait que l’onduleur a
dû fournir une puissance supérieure à la puissance nominale,
ou parce qu’il est installé dans un espace où la chaleur ne peut
pas être évacuée correctement. Après avoir refroidi, l’onduleur
se remet automatiquement en marche.
OVERLOAD
L’onduleur s’est débranché car il y a surcharge ou court-circuit
sur la sortie.
En cas de surcharge de moins de 150 % :
La LED clignote et l’onduleur effectuera 3 fois une remise en
marche automatique ; si la surcharge est encore trop élevée au
3e essai, l’onduleur ne se branche plus automatiquement.
En cas de surcharge de plus de 150 % (court-circuit) :
L’onduleur se débranche et ne se remet plus en marche automatiquement.
Remise en marche de l’onduleur :
Supprimer d’abord la surcharge. Eteindre puis remettre en marche l’interrupteur ON/OFF sur l’onduleur.
Ou appuyer sur la touche OFF/RESET du panneau de télécommande.
5.3
Limitations d’usage
L’onduleur est exclusivement destiné à alimenter en électricité
les appareils électriques et électroniques qui à quai sont directement raccordés au courant 230 volts.
La puissance continue consommée de ces appareils ne doit pas
dépasser la puissance nominale de l’onduleur ; pour connaître
la puissance nominale consultez les spécifications techniques.
Attention : certains appareils indiquent la puissance délivrée. La
puissance consommée peut être très supérieure !
La puissance consommée d’un four à micro-ondes par exemple
est près d’une fois et demie supérieure à la puissance délivrée.
Il se peut que le moteur ne démarre pas alors que ce moteur
consomme moins de courant que l’onduleur peut fournir. Lire
la tension indiquée sur le voyant à LED « BATT » pendant les
tentatives de mise en marche du moteur. Si la tension descend
au-dessous de 11 volts, il se peut que les raccordements vers
la batterie soient en mauvais état ou que la batterie ne soit pas
suffisamment chargée.
Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire d’installer une plus
grosse batterie.
Power Save Mode (Mode économie d’énergie)
Le Power Save Mode ne convient pas pour tous les appareils !
Si un appareil ne peut être branché que si la tension de secteur
est déjà présente, le Power Save Mode doit être débranché. Il
s’agit par exemple des appareils qui sont allumés ou éteints
avec un bouton-pression au lieu d’un interrupteur de marche/
arrêt directement dans la tension d’alimentation.
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
FRANÇAIS
5.4
Panneau de télécommande
Choisir le mode d’affichage :
La télécommande permet de piloter les fonctions suivantes,
La commande de l’onduleur depuis le panneau de télécommande est la suivante :
- Touche
: la tension de sortie (AC) en volts.
: la puissance en Watts fournie par l’onduleur aux
- Touche
utilisateurs.
- Touche
: la tension de batterie en volts.
Mettre sous/hors tension :
- Mettre en marche avec la touche
que l’onduleur est sous tension.
- Mettre hors tension avec la touche
. La LED « ON » indique
.
Réinitialiser après une surcharge :
- Après une surcharge, l’onduleur peut être remis en marche
avec la touche
La fonction choisie est indiquée au moyen d’un
point sur l’écran.
.
LED « COM » :
Cette LED s’allume en cas de communication avec l’onduleur.
LED « ALARM » :
Power Save Mode :
- Mise sous/hors tension du Power Save Mode avec la touche
Cette LED s’allume en cas d’alarme ou de
panne.
. La LED « PWRS » indique que le Power Save Mode est
sous tension.
6 Pannes
Si l’image d’un téléviseur est perturbée sur certaines chaînes, il
est souvent possible de remédier à ce problème en effectuant
l’une des étapes suivantes :
• Veiller à ce que la connexion de masse à l’arrière de l’onduleur soit raccordée à la masse du bateau.
• Ne pas raccorder d'autres gros utilisateurs si vous regardez
la télévision.
• Veiller à ce que la tension d’alimentation pour l’antenne TV
soit sans défaillance.
• Utiliser un câble d’antenne de bonne qualité.
• Placer le téléviseur le plus loin possible de l’onduleur.
• Veiller à ce que les câbles de la batterie à l’onduleur soient le
plus court possible et tournez les câbles de batterie environ
1 x tous les 10 cm.
Avertissement !
L’onduleur fournit des tensions pouvant être mortelles ! Ne
jamais ouvrir soi-même l’onduleur, toute tentative pour effectuer
soi-même des réparations entraîne un risque de secousse électrique ou d’incendie.
Tableau de dépannage
Panne / indication
Cause possible
Solution
Le voyant à LED « LOAD » clignote.
La sortie est surchargée.
Diminuez la charge.
Pas de tension de sortie et le voyant à La tension de la batterie est trop faible.
LED « BATT » est dans la zone rouge
inférieure.
Rechargez la batterie.
Contrôlez le câble de batterie et les raccordements.
Pas de tension de sortie et la LED « TEMP Température ambiante extrêmement éle- Laissez refroidir l’onduleur.
HI » est allumée.
vée.
Les orifices d’aération sont bouchés.
Dégagez les orifices d’aération.
L’onduleur est installé dans un local mal Modifiez l’installation.
aéré.
L’onduleur est installé à proximité d’une Modifiez l’installation.
source de chaleur.
Un élément de l’onduleur est défaillant, Faites réparer l’onduleur.
par exemple le ventilateur.
Pas de tension de sortie et la LED La sortie est surchargée.
« OVERLOAD » est allumée.
La sortie est court-circuitée.
Diminuez la charge.
Contrôlez et corrigez les raccordements
sur la sortie.
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 33
7 Spécifications techniques
Type:
IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200012 IV300024
Entrée
Tension de batterie :
10 à 16 Volt
20 à 32 Volt
Tension de batterie trop
basse :
uit/aan: < 10 V / > 12,4 V
uit/aan: < 20 V / > 24,8 V
Tension de batterie trop
élevée :
uit/aan: > 16 V / < 15 V
uit/aan: > 32 V / < 30 V
Courant d’entrée max., à
10,5 resp. 21 V et Pnom :
67 A
112 A
167 A
223 A
Puissance consommée :
Sortie
112 A
167 A
Réglable : 50 Hz ou 60 Hz (+/- 0,05 %)
Forme d’onde :
Sinus, déformation harmonique totale < 3 %
continue à cos phi=1, à une température ambiante maximale de 50 °C
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
60 min. 50 min. 30 min. 20 min. 10 min. 5 sec. 1 sec. court-circuit
105-110% 110-120% 120-130% 130-140% 140-145% 150% 200%
300%
Cos phi :
Toutes les sortes de charges sont admises.
Rendement:
83 – 85 % pour une charge maximale
Temps de commutation en mode
UPS :
180 V – 245 V AC
Temps de rétablissement en
power saving mode :
< 10 ms.
Temps de rétablissement en
power saving mode :
3 s.
Protections :
84 A
− 8% / + 3%
Fréquence :
Indication :
56 A
Réglable :200, 220, 230 of 240 V AC (+/- 2 %)
Réglage de tension :
Puissance en pic *) :
34 A
A vide, en power save mode : 3 W
Tension, nominal :
Puissance :
334 A
Tension de batterie trop élevée (BATT HI), tension de batterie trop basse (BATT LO), température trop élevée (TEMP HI), surcharge (OVERLOAD) et voyants à LED pour tension de
batterie et puissance.
Tension de batterie trop élevée ou trop basse, température trop élevée, surcharge, raccordement incorrect de la batterie.
Température ambiante :
Pendant l’entreposage :– 30 °C à + 70 °C/ pendant l’usage : 0 °C à + 50 °C
Humidité relative :
max. 95 %, sans condensation
Refroidissement :
Refroidissement à air forcé, température réglée
Degré de protection :
IP20
Dimensions [mm] :
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
Poids
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
*) La puissance en pic que peut fournir l’onduleur est uniquement destinée à des circonstances imprévues. Choisir toujours un onduleur ayant une puissance nominale identique
ou supérieure à la puissance demandée maximale, même si
cette puissance demandée maximale n’est que brièvement
requise.
34 090134.01
Onduleur type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ESPAÑOL
Índice
1
1
1.1
1.2
Introducción . ................................................ 35
Propiedades ................................................... 35
Incluido en la entrega..................................... 35
El inversor Vetus crea corriente alterna de 230 voltios 50 Hz a
partir de corriente continua de 12 o 24 voltios suministrada por
las baterías.
2
2.1
2.2
Información para el usuario ....................... 36
Objeto de este manual .................................. 36
Explicación de los símbolos .......................... 36
1.1
3
Para su seguridad personal ....................... 36
3.1 General............................................................ 36
3.2 Aplicación........................................................ 37
4
4.1 4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Instalación...................................................... 37
Colocación ..................................................... 37
Conexiones de la batería................................ 37
Comprobación de funcionamiento................. 38
Conexión a la fuente de alimentación principal .38
Panel de control remoto ................................ 38
Ajustes............................................................. 38
5
5.1 5.2 5.3
5.4
Uso . ............................................................... 39
Interruptor de conexión/desconexión (ON/OFF) . 39
Indicadores LED.............................................. 39
Limitaciones de uso........................................ 40
Panel de control remoto ............................... 40
6
Fallos................................................................41
7
Especificaciones técnicas .......................... 42
8
Tabla de selección de cables...................... 51
9
Dimensiones principales . ........................... 52
10 Esquema de conexiones.............................. 53
11 Diagrama de cableado.................................. 54
Introducción
Propiedades
• Corriente alterna sinusoidal pura (adecuada para todo tipo
de equipamiento electrónico).
• Frecuencia precisa y estable, controlada por microprocesador
• Frecuencia ajustable, 50 o 60 Hz
• Deformación armónica total muy baja, < 3%
• Tensión de salida ajustable 200 V, 220 V, 230 V o 240 V
• Potencia de pico alta
• Adecuado para cargas inductivas, cargas con corriente de
conexión alta, como motores eléctricos (herramientas eléctricas, neveras y similares).
• La potencia nominal se puede alcanzar a una temperatura
ambiente de 50 °C
• Alta eficacia, 83 - 85 %, por ello poca generación de calor
• Entrada disponible para toma de alimentación de puerto con
función SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) incorporada, tiempo de conexión < 10 mseg.
• Salida para corriente alterna con conexiones universales
• Fuente de alimentación de 12 V o 24 V de corriente continua
• Ahorro de energía, la potencia consumida cuando está
descargado en el modo Ahorro de Energía es inferior a 3
vatios.
• Indicación de tensión de batería y de carga en %
• Protección contra:
- tensión de entrada demasiado baja
- tensión de entrada demasiado alta
- sobrecarga
- cortocircuitos
- temperatura ambiental demasiado alta
- conexión con los bornes de la batería equivocada
• Compacto y ligero
• Control remoto disponible como opción
1.2
Incluido en la entrega
• Inversor
• Enchufe de batería KST
• Enchufe hembra para la conexión con toma de alimentación
de puerto
• Dos adaptadores para conexión de tensión de salida
¡Precaución!
A diferencia de los 12 o 24 voltios de corriente continua
de las baterías, los 230 V de corriente alterna del inversor
son un riesgo para la salud. Considere los 230 V de la
conexión con el inversor igual que la toma de corriente
de tierra.
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 35
2
Información para el usuario
3
Para su seguridad personal
2.1
Objeto de este manual
3.1
General
Este manual ofrece información importante necesaria para un
uso seguro y correcto del inversor. ¡Es importante que tome
nota de las advertencias indicadas para evitar daños personales!
Lea detenidamente el manual y siga las instrucciones para
aumentar la fiabilidad de la instalación y alargar la vida útil del
inversor.
Asegúrese de que toda persona que vaya a usar el inversor lea
el manual de instrucciones.
Antes de activar por primera vez el inversor, se deben leer atentamente todos los capítulos de este manual de instrucciones.
2.2
Explicación de los símbolos
Para garantizar una seguridad suficiente al usuario, se facilitan
instrucciones adicionales. Dicha seguridad sólo se garantiza
si se siguen las instrucciones del inversor. Las instrucciones
adicionales se indican del modo siguiente.
¡Consejo!
¡Se trata de una observación que si se sigue facilitará el trabajo
con el inversor!
¡Atención!
Observación que advierte de que el inversor puede resultar
dañado.
¡Precaución!
Es una observación que advierte de que la vida de las personas
está en riesgo. ¡Precaución!
¡Las tensiones del inversor constituyen un peligro de muerte! ¡Por ello no debe abrir nunca el inversor!
No exponga nunca el inversor a la lluvia, nieve, agua, aguas de
sentina o polvo.
No cubra nunca las aberturas de ventilación. No coloque nunca
el inversor en un espacio del mismo tamaño que el mismo. Ello
puede causar sobrecalentamiento.
El aislamiento del cableado eléctrico existente debe estar en
buen estado para evitar el riesgo de fuego o de descarga eléctrica. La sección transversal de los cables no debe ser demasiado
pequeña.
No ponga en funcionamiento el inversor si el cableado no cumple con estos requisitos.
El inversor contiene partes que puedan causar chispas. Para
evitar el riesgo de fuego o explosión, el inversor no se debe
instalar en un espacio en el que haya baterías o material combustible.
No instale el inversor en un espacio donde se requiera equipamiento con ‘protección contra ignición’ (un espacio donde haya
motores de combustión, depósitos de combustible o conexiones del depósito de combustible al motor).
Advertencias e instrucciones de seguridad relativas a las baterías:
Lleve protección ocular.
Mantenga alejados a los niños de ácidos y baterías.
Peligro de explosión:
Con la carga de las baterías se forma una mezcla de gas de
hidrógeno y aire muy explosiva, por lo que:
Está prohibido el fuego, chispas, llamas descubiertas y
fumar.
• Evite la formación de chispas cuando maneje cables y equipo eléctrico y como resultado de descargas electrostáticas.
• Prevención de cortocircuitos
Peligro de corrosión:
• El ácido de la batería es muy corrosivo, por ello:
• Lleve protección ocular y guantes
• No incline la batería; el ácido podría salir por las aberturas de
ventilación
36 090134.01
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ESPAÑOL
Primeros auxilios:
• ¡Las salpicaduras de ácido en los ojos deben lavarse inmediatamente con agua limpia durante varios minutos! Luego
debe acudir inmediatamente a un médico.
• Neutralice las salpicaduras de ácido en la piel o la ropa
inmediatamente con agua gaseosa o jabón y aclare con gran
cantidad de agua.
• Consulte a un médico inmediatamente en caso de ingerir el
ácido de la batería.
¡Consejo!
De no seguirse las instrucciones de seguridad en el uso del
inversor, todos los términos de la garantía del fabricante/proveedor y la responsabilidad quedarán anulados.
3.2
Aplicación
El inversor debe usarse exclusivamente para suministrar energía a aquellos dispositivos eléctricos y electrónicos que se
pueden conectar directamente a los 230 voltios de la red de
tierra. La potencia consumida en modo continuo por dichos
dispositivos no debe ser mayor que la potencia nominal del
inversor. Consulte las especificaciones técnicas para la potencia
nominal.
Recuerde que se indica la potencia suministrada para
algunos dispositivos. ¡La potencia consumida puede ser considerablemente mayor!
Por ejemplo, la potencia consumida por un horno microondas
es sobre 1,5 veces la potencia suministrada.
El inversor sólo se debe usar si está en perfectas condiciones.
El inversor deberá llevarse a reparar inmediatamente si surgen
fallos que puedan afectar a la seguridad del usuario o de la
embarcación.
No deben realizarse modificaciones al aparato por motivos de
seguridad.
Las reparaciones sólo debe realizarlas un servicio técnico especializado.
¡Se debe efectuar una conexión a tierra de seguridad!
4
Instalación
4.1
Colocación
Elija un lugar seco a bastante distancia de cualquier fuente de
calor.
Las altas temperaturas pueden afectar negativamente la potencia del aparato, y las bajas temperaturas pueden causar condensación. La temperatura ambiente debe estar entre
0 °C y 40 °C.
Nunca tape los orificios de ventilación y mantenga despejado
un espacio de al menos 10 cm alrededor del inversor.
No sitúe el inversor demasiado lejos de la batería para limitar en
lo posible la pérdida de tensión en los cables de conexión (12
V o 24 V respectivamente). Por ello es mejor alargar el cable de
salida de 230 voltios en caso necesario. Tampoco debe colocar
el inversor directamente encima de la batería; los vapores sulfurosos de la batería pueden dañar los componentes electrónicos. El aparato cumple con la clase de protección IP 20.
No use nunca el inversor en lugares donde pueda acumularse
gas o donde haya riesgo de explosión.
No coloque el inversor en un espacio donde haya polvo o serrín.
Estas sustancias pueden ser absorbidas adentro del inversor
por el ventilador.
Coloque el inversor verticalmente contra una pared con
las conexiones de la batería hacia abajo; vea también ‘9
Dimensiones principales’.
¡No taladre orificios de sujeción adicionales en la carcasa de metal!
La presencia de pequeñas partículas metálicas en el inversor
puede causar daños irreparables.
4.2
Conexiones de la batería
¡Atención!
¡La tensión de la batería ha de coincidir con la indicada en el
inversor!
Vea ‘11 Diagrama de cableado’ para ver cómo conectar el inversor con las baterías.
¡Atención!
¡Respecto a los modelos IV200012 y IV300012, se deberán
conectar las dos conexiones para batería a la batería!
Use cables de suficiente grosor y terminales de cable adecuados, vea en ‘8 Tabla de selección de cables’ la sección transversal correcta de los cables.
Compruebe que el interruptor de conexión/desconexión (ON/
OFF) esté en ‘OFF’ (desconexión). Vea ‘10 Esquema de
conexiones’ núm. 5
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 37
¡Precaución!
Corrientes potentes por cables demasiado finos o resistencias
de los contactos debidas a conexiones inadecuadas podrían
hacer que los cables o conexiones de enchufe se calentaran
mucho y se incendiaran.
Mantenga los cables de conexión entre las baterías y el inversor
lo más cortos posible.
Con objeto de cumplir con la normativa CE se recomienda el uso de cables de batería apantallados o
retorcidos.
Fusible
Incluir una lámina fusible en el cable desde el terminal positivo
de la batería hasta el inversor. Vetus suministra los fusibles adecuados. Vea ‘8 Tabla de selección de cables’; el valor de fusible
también se indica en esta tabla.
¡Atención!
¡Al conectar el inversor a la batería preste atención a la correcta
polaridad!
La lámina fusible se quemará si los terminales positivo y negativo de la batería se conectan erróneamente.
Primero conecte el cable positivo (rojo) con el terminal positivo
del inversor y luego conecte el cable negativo (negro) con el
terminal negativo del inversor.
Puede saltar una chispa al hacer la última conexión con la
batería. Es normal.
4.3
Comprobación de funcionamiento
• Ajuste el interruptor de conexión/desconexión (on/off) en ON
(conexión). Es normal si los LED parpadean brevemente y se
oye la alarma interna.
• Compruebe que la barra del LED muestre la tensión de batería correcta. En caso contrario compruebe las conexiones de
la batería. El resto de LEDs deben estar desconectados.
• Ajuste el interruptor de conexión/desconexión (on/off) de
nuevo en OFF (desconexión).
4.4
Conexión a la fuente de alimentación principal
Conecte la salida del inversor a la red de a bordo de 230 V. Vea
‘11 Diagrama de cableado’.
¡Precaución!
¡No conecte nunca la salida del inversor (230 V) directamente a
la tensión de tierra (230 V) o a la salida de un grupo electrógeno
(230 V)! De lo contrario los daños serán irreparables.
conmutación no se realizará.
Si el grupo electrógeno o la fuente de alimentación de tierra
fallan, el dispositivo de conmutación automática asegura que el
inversor se encargará del suministro de alimentación (siempre
que la capacidad de alimentación del inversor y la batería lo
permitan).
Vea ‘11 Diagrama de cableado’.
Para cumplir con la normativa CE, se recomienda
conectar a tierra el inversor.
La entrada (para la fuente de alimentación de tierra) debe tener
conexión a tierra en el lado de la fuente de alimentación de
tierra.
¡Atención!
¡No hay conexión en el inversor entre la fase de cero de las
conexiones de salida a tierra!
La salida debe conectarse a tierra en el mismo punto de tierra
usado para las cargas. No use nunca el inversor sin antes haber
realizado una conexión a tierra.
¡Precaución!
Conectar a tierra aparatos eléctricos de 230 voltios a bordo de
una embarcación que no estén conectados a través de una
conexión a tierra con protección de fuga a tierra sólo tiene
sentido si la embarcación tiene una protección de fuga a tierra
o una instalación de seguridad de aislamiento del sistema (red
flotante).
Consulte con su proveedor al respecto.
Es importante tener en cuenta la aplicación de la normativa
local, que puede variar según los países (a menudo se deben
aplicar normativas especiales a embarcaciones comerciales y
en especial a embarcaciones de pasajeros).
Vetus no puede aceptar ninguna responsabilidad por un uso del
inversor contrario a normativas locales.
Vuelva a conectar el inversor después de conectar la red de a
bordo. El inversor ahora debe suministrar la alimentación a la
red de a bordo.
En caso necesario compruebe la tensión de salida con un multímetro digital.
4.5
Panel de control remoto
Vea ‘10 Esquema de conexiones’ para conectar un panel de
control remoto opcional.
El terminal RJ12 de 6 polos se debe usar para la conexión con
el panel de control remoto.
La conexión de toma de alimentación de tierra y el grupo electrógeno se pueden conectar de manera apropiada al inversor
mediante el uso de un dispositivo de conmutación automática
de Vetus, código de art. IVP. Después de haber iniciado (manualmente) el grupo electrógeno, la conmutación se demora, de
modo que el grupo electrógeno no se carga inmediatamente.
Si la tensión suministrada por el grupo electrógeno o la fuente
de alimentación de tierra está fuera de los límites permitidos, la
38 090134.01
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ESPAÑOL
4.6
Ajustes
Las propiedades del inversor se pueden establecer mediante
conmutadores DIP.
Los conmutadores DIP están en el lateral del inversor. Vea ‘10
Esquema de conexiones’ núm. 7
Nota: El modo Ahorro de Energía se puede conectar y desconectar con un panel de control remoto independientemente del
ajuste de los conmutadores DIP.
S1
S2
Función
OFF
OFF
DC/AC OUT MODE
OFF
ON
DC/AC + POWER SAVING
MODE
OFF
UPS MODE + POWER SAVE
MODE
ON
ON
ON
UPS MODE + DELAY MODE
+ POWER SAVE MODE
¿Alimentación
de tierra presente?
Posición
del relé de
conmutación
Tensión de salida
suministrada por
SÍ
1
Inversor
NEE
1
Inversor
SÍ
1
Inversor
NEE
1
Inversor
SÍ
0
Alimentación de
tierra
NEE
1
Inversor
SÍ
0
Alimentación de
tierra
NEE
1
Inversor
Tiempo de
conmutación
si la alimentación de tierra
falla
Función
Ahorro de
Energía
n/a
Desconectado
n/a
Conectado
10 mseg
Conectado
5 seg
Conectado
Relé de conmutación
Inversor
S3
S4
Tensión de salida
S5
Frecuencia de
salida
OFF
OFF
240 V
OFF
60 Hz
ON
OFF
230 V
ON
50 Hz
OFF
ON
220 V
ON
ON
200 V
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 39
5 Uso
Conecte el inversor con el interruptor de conexión/desconexión
(ON/OFF) del panel frontal. El inversor ahora puede proporcionar alimentación a los usuarios. Conecte más de un usuario,
uno después de otro, para evitar que el inversor deba proporcionar la corriente de conexión para todos los usuarios al mismo
tiempo.
5.1
Interruptor de conexión/desconexión (ON/OFF)
El interruptor de conexión/desconexión (ON/OFF) sólo conmuta
la conexión o desconexión de la corriente de control del inversor. No desconecta la fuente de alimentación del inversor. El
inversor funciona con las tensiones mínima y máxima siguientes:
Modelo de 12 voltios: 10 a 16 voltios
Modelo de 24 voltios: 20 a 32 voltios
El inversor sólo puede suministrar la potencia indicada si la tensión suministrada está dentro de los límites anteriores.
5.2
Indicadores LED
BATT VOLTS
Este indicador LED muestra la tensión en los terminales de la
batería del inversor.
Esta tensión es casi la misma que la tensión de batería cuando
hay una corriente de entrada baja. Esta tensión es menor que la
tensión de la batería cuando hay una corriente de entrada alta
debido a pérdidas de tensión en los cables de la batería y en
las conexiones.
La situación es buena si el indicador está en la zona verde. Si el
indicador está en la parte inferior o superior de la zona roja, el
inversor se puede desconectar automáticamente.
LOAD% WATT
Indica la alimentación suministrada por el inversor a los usuarios en porcentaje de la potencia nominal. Este indicador sólo
debe estar en la zona verde o naranja durante carga continua.
Se acepta brevemente una sobrecarga que el indicador marcará en la zona roja. Si la sobrecarga se prolonga o aumenta,
el indicador parpadeará en rojo y el inversor se desconectará
automáticamente. Situación si uno de los siguientes LED se enciende:
BATT Hl
El inversor se ha desconectado porque la tensión de la batería
era demasiado alta. El inversor se volverá a conectar automáticamente cuando la tensión se vuelva a situar por debajo del
valor máximo.
BATT LO
El inversor se ha desconectado porque la tensión de la batería
era demasiado baja. El inversor se volverá a conectar automáticamente cuando la tensión se vuelva a situar por encima del
valor mínimo.
40 090134.01
TEMP Hl
El inversor se ha desconectado automáticamente porque la
temperatura del inversor era demasiado alta. Ello puede deberse a que el inversor haya tenido que suministrar más del valor
nominal o a que el inversor se haya instalado en un espacio en
que el calor no se pueda disipar adecuadamente. El inversor se
volverá a conectar automáticamente cuando se haya enfriado. OVERLOAD
El inversor se ha desconectado automáticamente porque la
salida se ha sobrecargado o cortocircuitado.
Sobrecarga menor del 150%
El LED parpadea y el inversor primero intentará automáticamente reiniciarse 3 veces. Si la sobrecarga es todavía demasiado
alta en el tercer intento, el inversor ya no se volverá a conectar
automáticamente.
Sobrecarga de más del 150% (cortocircuito)
El inversor se desconectará y no volverá a arrancar automáticamente.
Volver a conectar el inversor
Primero debe resolver el problema de sobrecarga. Mueva el
interruptor de conexión/desconexión (ON/OFF) a OFF y luego
de nuevo a ON.
O pulse el botón OFF/RESET del panel de control remoto.
5.3
Limitaciones de uso
El inversor debe usarse exclusivamente para suministrar energía
a aquellos dispositivos eléctricos y electrónicos que se pueden
conectar directamente a los 230 voltios de la red de tierra.
La potencia consumida en modo continuo por dichos dispositivos no debe ser mayor que la potencia nominal del inversor.
Consulte las especificaciones técnicas para la potencia nominal.
Recuerde que se indica la potencia suministrada para algunos
dispositivos. ¡La potencia consumida puede ser considerablemente mayor!
Por ejemplo, la potencia consumida por un horno microondas
es sobre 1,5 veces la potencia suministrada.
Es posible que un motor no arranque aunque consuma menos
potencia de la que puede suministrar el inversor. Compruebe la
tensión indicada en el LED ‘BATT’ al intentar arrancar el motor.
Si la tensión cae a menos de 11 voltios, las conexiones con la
batería puede que sean pobres o que la batería no esté lo suficientemente cargada.
Si este no es el caso, deberá instalar una batería mayor.
Modo Ahorro de Energía
¡El modo Ahorro de Energía no es adecuado para todos los
dispositivos!
Si un dispositivo sólo se puede conectar cuando la tensión de
red ya está presente, entones se debe desconectar el Modo
Ahorro de Energía. Recuerde aquí el equipamiento que se
conecte y desconecte mediante un botón pulsador en vez de
un interruptor de conexión/desconexión directamente en la
línea de tensión.
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ESPAÑOL
5.4
Panel de control remoto
Selección de visualización:
El panel de control remoto se puede usar para las siguientes
funciones.
- Botón
El accionamiento del inversor desde el panel de control remoto
se realiza del modo siguiente:
- Botón
Conexión y desconexión:
para conectar. El LED ‘ON’ muestra que el
- Pulse el botón
inversor se ha conectado.
- Use el botón
: tensión de salida (CA) en voltios.
: potencia en vatios suministrada por el inversor a
- Botón
los usuarios.
: tensión de la batería en voltios.
La función seleccionada se indica en la pantalla con un punto.
para desconectar.
Reiniciar después de una sobrecarga:
- El inversor se puede volver a conectar después de una
sobrecarga con el botón
LED ‘COM’:
Se enciende cuando hay comunicación con el inversor.
LED ‘ALARM’:
.
Modo Ahorro de Energía:
- El Modo Ahorro de Energía se conecta y desconecta con
Se enciende cuando hay una alarma o fallo.
. El LED ‘PWRS’ indica que el Modo Ahorro de
el botón
Energía está conectado.
6 Fallos
Las interferencias en la imagen de un televisor al seleccionar
determinados canales se pueden solucionar normalmente con
alguna de las siguientes acciones:
• Asegúrese de que la conexión a tierra de la parte posterior
del inversor está conectada a la tierra de la embarcación.
• No conecte ningún usuario de corriente principal adicional
mientras esté viendo la televisión.
• Asegúrese de que no haya interferencias en el suministro de
alimentación de la antena de televisión.
• Use un cable de antena de buena calidad.
• Coloque el televisor lo más alejado del inversor que se
pueda.
• Mantenga los cables entre la batería y el inversor lo más cortos posible y gire los cables de batería alrededor de 1 x 10
cm de longitud de cable.
¡Precaución!
¡Las tensiones del inversor constituyen un peligro de muerte!
Por ello, no debe abrir nunca el inversor usted mismo. Si intenta
usted hacer reparaciones corre el riesgo de descargas eléctricas o incendio.
Tabla de localización de fallos
Fallo/indicador
Posible causa
Solución
El indicador LED ‘LOAD’ parpadea.
Salida sobrecargada.
Reduzca la carga.
No hay tensión de salida y el indicador
LED ‘BATT’ está en la parte inferior roja.
Tensión de la batería demasiado baja.
Cargue las baterías.
Compruebe el cable de la batería y las
conexiones.
No hay tensión de salida y el LED ‘TEMP Temperatura ambiente demasiado alta.
HI’ está encendido.
Aberturas de ventilación bloqueadas.
No hay tensión de salida y el LED
‘OVERLOAD’ está encendido.
Deje enfriar el inversor.
Despeje las aberturas de ventilación.
El inversor está situado en un espacio
mal ventilado.
Cámbielo de posición.
El inversor está situado cerca de una
fuente de calor.
Cámbielo de posición.
Fallo en el inversor; fallo del ventilador,
por ejemplo.
Lleve el inversor a reparar.
Salida sobrecargada.
Reduzca la carga.
Salida cortocircuitada.
Compruebe y corrija las conexiones de
la salida.
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 41
7 Especificaciones técnicas
Tipo:
IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200012 IV300024
Entrada
Tensión de la batería:
10 a 16 voltios
20 a 32 voltios
Tensión de batería demasiado baja:
desconect./conect.: < 10 V / > 12,4 V
desconect./conect.: < 20 V / > 24,8 V
Tensión de batería demasiado alta:
desconect./conect.: > 16 V / < 15 V
desconect./conect.: > 32 V / < 30 V
Corriente de entrada máx. a
10,5 y 21 V resp. Pnom:
67 A
112 A
167 A
223 A
34 A
56 A
84 A
Consumo de energía:
Descargado en modo ahorro de energía: 3 W
Tensión, nominal:
Ajustable: 200, 220, 230 o 240 V AC (+/- 2%)
Control de tensión:
Potencia de pico*):
Sinus, deformación armónica total < 3 %
continua a cos phi = 1, a una temperatura ambiental máxima de 50 °C
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
600 W
1000 W
Se permite todo tipo de cargas.
Eficacia:
83 - 85% con carga máxima
Tensión de entrada en modo
SAI:
180 V – 245 V AC
Tiempo de conmutación en
modo SAI:
< 10 mseg.
Tiempo de espera en modo ahorro de energía:
Protección
1500 W
2000 W
3000 W
60 min. 50 min. 30 min. 20 min. 10 min. 5 sec. 1 sec. cortocircuito
105-110% 110-120% 120-130% 130-140% 140-145% 150% 200%
300%
Cos phi:
Indicadores:
167 A
Ajustable: 50 Hz o 60 Hz (+/- 0,05%)
Forma de onda:
Potencia:
112 A
− 8% / + 3%
Frecuencia:
Salida
334 A
3 seg.
Tensión de batería demasiado alta (BATT HI), tensión de batería demasiado baja (BATT LO),
temperatura demasiado alta (TEMP HI), sobrecarga (OVERLOAD) e indicadores LED para
tensión de la batería y alimentación.
Tensión de batería demasiado alta o demasiado baja, temperatura demasiado alta, sobrecarga, error de conexión de polaridad de batería.
Temperatura ambiental:
Durante el almacenamiento:– 30 °C a + 70 °C/ durante el uso: 0 °C a + 50 °C
Humedad relativa:
máx. 95 %, sin condensación
Refrigeración:
Refrigeración forzada, temperatura controlada
Clase de protección:
IP20
Dimensiones [mm]:
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
Peso:
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
*) La potencia de pico que puede suministrar el inversor es
exclusivamente para situaciones imprevistas. Deberá seleccionar siempre un inversor con una potencia nominal igual
o mayor a la demanda de potencia máxima, aunque dicha
demanda de potencia máxima sólo sea en períodos cortos.
42 090134.01
Convertidor tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ITALIANO
Contenuto
1
1
1.1
1.2
Introduzione . ................................................ 43
Caratteristiche ................................................ 43
Contenuto della fornitura................................ 43
2
2.1
2.2
Informazioni d’uso ....................................... 44
Scopo di queste istruzioni d’uso . ................. 44
Spiegazione dei simboli ................................ 44
3
Per la sua sicurezza . ................................... 44
3.1 Generale . ....................................................... 44
3.2 Applicazione . ................................................. 45
4
4.1 4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Installazione . ................................................
Posizione di installazione ..............................
Collegamenti alla batteria ..............................
Controllo del funzionamento..........................
Collegamento della tensione di rete .............
Pannello di comando a distanza ...................
Impostazioni . .................................................
45
45
45
46
46
46
46
5
5.1 5.2 5.3
5.4
Uso . ............................................................... 47
Interruttore ON/OFF ....................................... 47
Indicatori a LED ...............................................47
Limitazioni d’uso ............................................ 48
Pannello di comando a distanza ................... 48
6
Guasti ............................................................ 49
7
Dati tecnici .................................................... 50
8
Tabella per la scelta dei cavi ...................... 51
9
Dimensioni principali.................................... 52
10 Schemi di collegamento............................... 53
11 Schemi elettrici . ........................................... 54
Introduzione
L’inverter VETUS trasforma la corrente continua a 12 Volt, rispettivamente 24 Volt, fornita dalla batteria, in corrente alternata a
230 Volt 50 Hz.
1.1
Caratteristiche
• Tensione alternata sinusoidale pura (indicata per tutte le
apparecchiature elettroniche).
• Frequenza precisa e stabile, comandata tramite microprocessore.
• Frequenza da 50 o 60 Hz, impostabile.
• Deformazione armonica totale molto bassa, < 3%.
• Tensione in uscita 200 V, 220 V, 230 V o 240 V, impostabile
• Picco di potenza elevato.
• Indicato per carichi induttivi, carichi con tensioni di attivazione elevate, come motori elettrici (apparecchiature elettriche,
frigoriferi, e simili).
• Fino a temperature ambiente pari a 50°C è possibile utilizzare
la potenza nominale.
• Alto rendimento, 83 – 85%, quindi sviluppo di calore ridotto.
• Ingresso disponibile per alimentazione dalla banchina con
UPS (Uninterruptable Power Supply) integrato, tempo di
inversione < 10 msec.
• Uscita per corrente alternata con collegamenti universali.
• Tensione di alimentazione a 12 V o 24 V corrente continua.
• Risparmio energetico, la potenza assorbita a vuoto in modalità ‘Powersave’ è inferiore a 3 Watt
• Indicazione della tensione di batteria in Volt e del carico in
%
• Protetto contro:
- Tensione in ingresso troppo bassa,
- tensione in ingresso troppo elevata,
- Sovraccarico,
- Cortocircuito,
- Temperatura ambiente troppo elevata,
- Collegamento errato dei cavi della batteria
• Compatto e leggero.
• Telecomando fornibile su richiesta.
1.2
•
•
•
•
Contenuto della fornitura
Trasformatore
Spinotto per batteria KST
Presa per collegamento alla tensione dalla banchina.
Due adattatori per collegamento della tensione in uscita.
Avvertenza!!
Contrariamente alla corrente continua a 12 Volt, rispettivamente 24 Volt, emessa dalle batterie, la corrente alternata
a 230 Volt emessa dall’inverter è mortale. Maneggiate il
contatto a 230 Volt dell’inverter come le prese di alimentazione a terra.
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 43
2
Informazioni d’uso
3
Per la vostra sicurezza
2.1
Scopo di queste istruzioni d’uso
3.1
Generale
Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni per un
uso corretto e sicuro dell’inverter. Rispettate pertanto le indicazioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi per l’utilizzatore!
Leggete attentamente le istruzioni d’uso ed applicate tutte le
raccomandazioni in esso riportate per aumentare l’affidabilità
dell’impianto e la durata dell’inverter.
Fate leggere le istruzioni d’uso a tutte le persone che utilizzano
l’inverter.
Prima di accendere per la prima volta l’inverter è necessario
leggere con attenzione tutti i capitoli del presente manuale
d’istruzione.
2.2
Spiegazione dei simboli
Per garantire sufficiente sicurezza all’utilizzatore, il presente
manuale riporta alcune indicazioni supplementari. Solo rispettando tali indicazioni è possibile garantire un uso sufficientemente sicuro dell’inverter. Le informazioni supplementari vengono indicate come segue:
Suggerimento!
Si tratta di un consiglio che, se messo in atto, rendere più facile
l’uso dell’inverter!
Attenzione!
Si tratta di un richiamo che indica che l’inverter potrebbe venire
danneggiato.
Avvertenza!
Si tratta di un richiamo che indica che la vita delle persone
potrebbe essere messa in pericolo.
Avvertenza!
L’inverter presenta valori di tensione mortali! Pertanto non
aprite mai l’inverter!
Non esporre l’inverter a pioggia, neve, acqua o polvere.
Non coprire mai le aperture di ventilazione. Non posizionare
mai l’inverter in uno spazio appena sufficiente a contenerlo. Ciò
potrebbe causare surriscaldamento.
Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, l’isolamento
dell’impianto elettrico esistente deve essere in buono stato. La
sezione dei fili non deve essere troppo ridotta.
Non azionare l’inverter se i cavi elettrici non soddisfano a questi
requisiti.
L’inverter contiene componenti che possono causare scintille.
Per evitare pericolo di incendio o esplosione, l’inverter non deve
essere installato in un ambiente in cui siano presenti batterie o
materiali infiammabili.
Non installate l’inverter in un ambiente che richiede la presenza
di apparecchi ‘Ignition protected’ (ovvero in presenza di motori
a benzina, serbatoi di carburante o raccordi di tubazioni da serbatoio del carburante a motore).
Avvertenze e disposizioni di sicurezza relative alle batterie:
Indossare occhiali protettivi.
Tenere i bambini lontano dagli acidi e dalle batterie.
Pericolo d’esplosione:
Durante la ricarica delle batterie si genera una miscela di idrogeno e aria altamente esplosiva, pertanto:
È vietato fumare ed accende fuochi e fiamme vive.
• Evitate la formazione di scintille nel maneggiare cavi ed
apparecchiature elettriche e come conseguenza di scariche
elettrostatiche.
• Evitate cortocircuiti.
Pericolo di corrosione:
• L’acido delle batterie è altamente corrosivo, pertanto:
• Indossate guanti ed occhiali protettivi.
• Non rovesciate la batteria, l’acido potrebbe fuoriuscire dalle
fessure di ventilazione.
44 090134.01
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ITALIANO
Primo soccorso:
• In caso di contatto dell’acido con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita! Dopodichè consultare immediatamente un medico.
• In caso di contatto dell’acido con la pelle o con gli indumenti,
neutralizzare immediatamente con soda o sapone e sciacquare con abbondante acqua.
• In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.
Suggerimento!
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza durante l’uso dell’inverter determina la decadenza di qualunque forma di garanzia e
di responsabilità del fabbricante/fornitore.
3.2
Applicazione
L’inverter è destinato unicamente ad alimentare quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che durante l’ormeggio vengono collegate direttamente alla presa di alimentazione a 230
Volt. La potenza assorbita in modo continuo da tali apparecchi
non deve superare la potenza nominale dell’inverter; si rimanda
alla specifica tecnica per la potenza nominale.
Fate attenzione al fatto che per alcuni apparecchi viene
indicata la potenza erogata. La potenza assorbita può essere
notevolmente più elevata!
La potenza assorbita da un forno a microonde, per esempio, è
1,5 volte superiore alla potenza erogata.
L’inverter può essere usato solo in condizioni di funzionamento
perfetto. Ai fini della sicurezza delle persone e dell’imbarcazione, in caso di malfunzionamento, è necessario mettere immediatamente fuori uso l’inverter.
Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato manomettere
l’apparecchio.
Eventuali riparazioni possono essere effettuate unicamente da
persone competenti.
L’impianto deve sempre essere messo a massa!
4
Installazione
4.1
Montaggio
Scegliete una posizione asciutta e sufficientemente distante da
eventuali fonti di calore.
Temperature elevate possono influire negativamente sulla capacità di ricarica dell’apparecchio. Mentre temperature basse possono causare condensa. La temperatura ambiente deve essere
compresa tra 0°C e 40°C.
Per questo non ostruite mai le aperture di ventilazione e mantenete uno spazio libero di almeno 10 cm intorno all’inverter.
Non posizionate l’inverter troppo lontano dalla batteria per limitare al massimo la caduta di tensione lungo i fili di collegamento
(rispettivamente da 12 e 24 Volt). Pertanto, se necessario, è
meglio prolungare il cavo da 230 Volt in uscita. Non posizionate l’inverter nemmeno direttamente sopra la batteria; i vapori
saturi di zolfo, provenienti dalla batteria, possono danneggiare
i componenti elettronici. L’apparecchio è dotato di grado di
protezione IP 20.
Non utilizzate mai l’inverter in luoghi in cui vi è pericolo di accumulo di gas o di esplosione.
Non installate l’inverter in un ambiente cui vi siano polvere o
segatura. Questi potrebbero essere aspirati dal ventilatore e
finire dentro l’inverter.
Montate l’inverter in posizione verticale, con i collegamenti per
la batteria rivolti verso il basso e contro una parete, vedi anche
‘9 Dimensioni principali’.
4.2
Non praticare ulteriori fori di fissaggio nell’alloggiamento in metallo. La presenza di particelle di metallo
all’interno dell’inverter può causare danni irreparabili.
Collegamenti alla batteria
Attenzione!
La tensione della batteria deve essere conforme ai dati riportati
sull’inverter!
Per i collegamenti tra l’inverter e le batterie si rimanda al capitolo
‘11 Schemi elettrici’.
Attenzione!
Nel tipo IV200012 e nel tipo IV300012 è necessario collegare entrambi i collegamenti della batteria.
Utilizzate cavi con uno spessore sufficiente e terminali; per la
scelta del diametro corretto si rimanda a ‘8 Tabella per la scelta
dei cavi’.
Controllare che l’interruttore acceso/spento si trovi in posizione
‘OFF’. Vedi ‘10 Schema dei collegamenti’ nr. 5.
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 45
Avvertenza!
Correnti intense attraverso cavi sottili o resistenze di contatto
causate da cattivi collegamenti possono determinare un surriscaldamento delle connessioni dei cavi (o delle prese), con
conseguente pericolo d’incendio.
Mantenete i cavi di collegamento tra l’inverter e le batterie più
corti possibile.
In conformità con le direttive CE si consiglia di usare
cavi da batteria corti schermati o torti.
Fusibile
Installate un fusibile (a nastro) nel cavo positivo che collega la
batteria all’inverter.
La Vetus è in grado di fornirvi i fusibili adatti; per la scelta del
valore del fusibile si rimanda a ‘8 Tabella per la scelta dei cavi’.
Attenzione!
Quando collegate l’inverter alla batteria fate attenzione a rispettare la polarità!
In caso di errato collegamento ai poli positivo e negativo della
batteria, il fusibile a nastro salta.
Collegate prima il cavo positivo (rosso) al terminale positivo
dell’inverter, poi il cavo negativo (nero) al terminale negativo
dell’inverter.
Durante la realizzazione dell’ultimo collegamento alla batteria può liberarsi una scintilla, ciò è del tutto normale.
4.3
Controllo del funzionamento
• Mettete l’interruttore acceso/spento in posizione ON. É
normale che i LED lampeggino brevemente e che l’allarme
interno sia udibile.
• Verificare che la barra dei LED indichi una tensione di batteria
corretta; in caso contrario, controllare i collegamenti della
batteria. Tutti gli altri LED devono essere spenti.
• Rimettete l’interruttore acceso/spento in posizione OFF.
4.4
Collegamento della tensione di rete
Collegate l’uscita dell’inverter alla rete di bordo a 230 V. Vedi ‘11
Schemi elettrici’.
pono, il commutatore automatico fa sì che l’inverter si faccia
carico dell’alimentazione (secondo la potenza dell’inverter e la
capacità della batteria).
Vedi ‘11 Schemi elettrici’.
In conformità con le normative CE si raccomanda di
mettere a massa l’inverter.
L’ingresso (per la tensione dalla banchina) deve essere messa
a terra dal lato della tensione dalla banchina.
Attenzione!
L’uscita uno dell’inverter (fase o neutro) non è collegata a
terra!
L’uscita deve essere messa a terra alla massa comune dei
carichi.
Non usare mai l’inverter senza messa a terra.
Avvertenza!
La messa a massa di apparecchiature elettriche a 230 Volt a
bordo di imbarcazioni che non siano collegate al pontile con
una presa di corrente stagna ha senso unicamente se l’imbarcazione è dotata di un sistema di protezione contro difetti di
isolamento o di un impianto di isolamento (rete galleggiante).
A tale proposito consultate il vostro installatore.
Inoltre è necessario rispettare le disposizioni locali in materia,
che differiscono da paese a paese, e per tipo di applicazione
(per la nautica professionale e, soprattutto, per le navi passeggeri valgono spesso regole speciali).
La Vetus non è in alcun modo responsabile per un uso dell’inverter non conforme alle disposizioni locali.
Azionate nuovamente l’inverter dopo avere collegato la rete di
bordo; l’inverter deve date tensione alla rete di bordo.
Controllate eventualmente la tensione in uscita con l’aiuto di un
multimetro digitale.
4.5
Pannello di comando a distanza
Consultate ‘10 Schemi di collegamento’ per il collegamento di
un pannello di controllo a distanza opzionale.
L’allacciamento 6 polare RJ12 è dedicato al pannello di controllo remoto.
Avvertenza!
Non collegate mai l’uscita dell’inverter (230 V) direttamente alla
linea di alimentazione della banchina (230 V) o all’uscita di un
set generatore (230 V)! Così facendo causereste danni irreparabili.
L’installazione di un commutatore automatico Vetus, codice
articolo IVPS, permette la commutazione tra l’allacciamento
alla banchina ed il generatore collegato all’inverter. Dopo che
il generatore è stato avviato (manualmente), il cambio viene
ritardato, per non caricare immediatamente il generatore. Se la
tensione del generatore o del collegamento alla rete di alimentazione della banchina supera i limiti di tolleranza ammessi, il
cambio non viene effettuato.
Quando la corrente dalla banchina o il generatore si interrom-
46 090134.01
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ITALIANO
4.6
Impostazioni
Gli interruttori DIP permettono di impostare le caratteristiche
dell’inverter.
Gli interruttori DIP si trovano a lato dell’inverter. Vedi ‘10 Schema
dei collegamenti’ nr. 7.
N.B.: Indipendentemente dall’impostazione degli interruttori DIP
è possibile disattivare la modalità Power Save da un pannello
per il comando a distanza.
S1
S2
Funzione
OFF
OFF
DC/AC OUT MODE
OFF
ON
DC/AC + POWER SAVING
MODE
OFF
UPS MODE + POWER SAVE
MODE
ON
ON
ON
UPS MODE + DELAY MODE
+ POWER SAVE MODE
Tensione
dalla banchina?
Posizione
relé di
scambio
Tensione d’uscita
fornita
da:
SI
1
Trasformatore
NO
1
Trasformatore
SI
1
Trasformatore
NO
1
Trasformatore
SI
0
Tensione dalla
banchina
NO
1
Trasformatore
SI
0
Tensione dalla
banchina
NO
1
Trasformatore
Tempo di
commutazione in caso di
caduta tensione banchina
Funzione
Power Save
n.p.
Spento
n.p.
Acceso
10 msec
Acceso
5 sec
Acceso
Relè di inversione
Trasformatore
S3
S4
Tensione d’uscita
S5
Frequenza
d’uscita
OFF
OFF
240 V
OFF
60 Hz
ON
OFF
230 V
ON
50 Hz
OFF
ON
220 V
ON
ON
200 V
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 47
5 Uso
Quando l’inverter si è raffreddato si riaccende automaticamente.
Attivare l’inverter con l’interruttore ON/OFF situato sul pannello anteriore. Ora l’inverter può dare tensione alle utenze.
Accendere le varie utenze una alla volta. Ciò per evitare che l’inverter debba fornire la corrente di accensione per tutte le utenze
contemporaneamente.
OVERLOAD
L’inverter si è spento perché la sua uscita è sovraccarica o in
cortocircuito.
5.1
Interruttore ON/OFF
L’interruttore ON/OFF attiva e disattiva solo la tensione in uscita
dall’inverter. La tensione di alimentazione dell’inverter non viene
disattivata.
L’inverter funziona nel seguente intervallo di voltaggio di alimentazione:
Versione da 12 Volt: da 10 a 16 Volt
Versione da 24 Volt: da 20 a 32 Volt
In caso di sovraccarico inferiore al 150%:
Il LED lampeggia e l’inverter prova prima a riattivarsi automaticamente per 3 volte; se al terzo tentativo il carico è ancora troppo
alto, l’inverter non si accende più automaticamente.
In caso di sovraccarico superiore al 150% (cortocircuito):
L’inverter si spegne e non si accende più automaticamente.
L’inverter può erogare la potenza indicata solo quando la tensione di alimentazione si è compresa tra i valori sopra indicati.
Nuova accensione dell’inverter:
Risolvete prima il problema che ha causato il sovraccarico.
Spegnete e riaccendete l’interruttore ON/OFF sull’inverter.
Premete il pulsante OFF/RESET sul pannello di comando a
distanza.
2.2
5.3
LED di segnalazione
BATT VOLT
Questa barra a LED indica la tensione in Volt misurata a livello
dei collegamenti della batteria all’inverter.
Quando la tensione in ingresso è bassa è generalmente uguale
alla tensione della batteria.
Quando la tensione in ingresso è alta è inferiore alla tensione
della batteria, a seguito di una caduta di tensione lungo i cavi
della batteria ed i collegamenti.
L’indicazione nel settore verde della bara LED è corretta.
Quando l’indicazione si trova nel campo superiore o inferiore
rosso, l’inverter può spegneri.
LOAD% WATT
Indica la potenza che viene fornita alle utenze attraverso l’inverter, in valore percentuale rispetto alla potenza nominale. In
caso di carico continuo l’indicatore deve trovarsi unicamente
nel campo verde o arancio. Un breve sovraccarico, durante il
quale ‘indicatore si trova in campo rosso, è tollerato. In caso
di sovraccarico duraturo o estremamente elevato, l’indicatore
diventa rosso lampeggiante e l’inverter si spegne.
Quando si accende uno dei seguenti LED:
BATT Hl
L’inverter si è spento perchè la tensione della batteria era troppo
elevata. Quando la tensione cala al di sotto del valore massimo,
l’inverter si riaccende automaticamente.
Limitazioni d’uso
L’inverter è destinato unicamente ad alimentare quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che durante l’ormeggio
vengono collegate direttamente alla presa di alimentazione a
230 Volt.
La potenza assorbita in modo continuo da tali apparecchi non
deve superare la potenza nominale dell’inverter; si rimanda alla
specifica tecnica per la potenza nominale.
Fate attenzione al fatto che per alcuni apparecchi viene indicata
la potenza erogata. La potenza assorbita può essere notevolmente più elevata!
La potenza assorbita da un forno a microonde, per esempio, è
1,5 volte superiore alla potenza erogata.
Un motore potrebbe non accendersi mentre consuma meno
corrente di quella erogata dall’inverter. Mentre provate ad
accendere il motore, leggete la tensione indicata dalla barra a
LED ‘BATT’. Se la tensione cala al di sotto degli 11 Volt, i collegamenti alla batteria possono essere difettosi oppure la batteria
può essere scarica.
In caso contrario è necessario installare una batteria più potente.
Modalità Power Save
La Modalità Power Save non è indicata per tutte le apparecchiature!
Se un’apparecchiatura può essere accesa solo quando la
tensione di rete è già presente, la Modalità Power Save deve
essere disattivata. Ciò accade per esempio con apparecchiature
che vengono accese e spente con n pulsante anziché con un
interruttore acceso/spento direttamente inserito sulla linea di
alimentazione.
BATT LO
L’inverter si è spento perchè la tensione della batteria era troppo
bassa. Quando la tensione sale di nuovo sopra il valore minimo,
l’inverter si riaccende automaticamente.
TEMP Hl
L’inverter si è spento perchè la sua temperatura era troppo
elevata. Ciò può essere dovuto al fatto che l’inverter ha dovuto
erogare una potenza superiore alla sua potenza nominale o
all’installazione in un ambiente con ventilazione insufficiente.
48 090134.01
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
ITALIANO
5.4
Pannello di comando a distanza
Il pannello di controllo remoto permette le seguenti funzioni:
Il comando dell’inverter dal pannello di comando a distanza
avviene come segue:
- Spegnimento con il pulsante
: Tensione in uscita (AC) in Volt.
: Potenza in Watt che viene fornita alle utenze
- pulsante
dall’inverter.
: Tensione della batteria Volt.
. Il LED ‘ON’ indica che l’inverSul display la funzione scelta viene indicata da
un punto.
.
Reset dopo un sovraccarico:
- Dopo un sovraccarico l’inverter può essere nuovamente
acceso premendo il pulsante
- pulsante
- pulsante
Accensione e spegnimento:
- Accensione con il pulsante
ter è acceso.
Scelta della visualizzazione del display:
.
Modalità Power Save:
- Attivazione o disattivazione della Modalità Power Save
. I LED ‘PWRS’ indica che la Modalità
mediante il pulsante
Power Save è attivata.
LED ‘COM’:
Si accende quando vi è una commutazione con l’inverter.
LED ‘ALARM’:
Si accende se si verifica un allarme o guasto.
6 Guasti
Il problema dell’immagine televisiva disturbata su determinati
canali può, spesso, essere risolto mediante una delle seguenti
azioni:
• Assicuratevi che il collegamento a massa sul retro dell’inverter sia collegato alla massa dell’imbarcazione.
• Non collegate altre grosse utenze all’inverter mentre guardate la TV.
• Assicuratevi che la tensione di alimentazione per l'antenna TV
non sia disturbata.
• Installate un cavo antenna di buona qualità.
• Posizionate la TV il più lontano possibile dall’inverter.
• Tenete i cavi che vanno dalla batteria all’inverter più corti
possibile ed invertite i cavi della batteria circa 1 volta ogni 10
cm di cavo.
Avvertenza!
L’inverter presenta valori di tensione mortali! Per questo non
aprite mai l’inverter; i tentativi di riparazione comportano il
rischio di scosse elettriche o incendio.
Tabella ricerca guasti
Guasto/indicazione
La barra a LED ‘LOAD’ lampeggia.
Possibile causa
Rimedio
Uscita in sovraccarico.
Ridurre il carico.
Nessuna tensione in uscita e l’indicatore Tensione della batteria troppo bassa.
della barra a LED ‘BATT’ si trova in campo
rosso.
Caricate le batterie.
Controllate il cavo della batteria ed i collegamenti.
Nessuna tensione in uscita ed il LED Temperatura esterna eccessivamente Lasciate raffreddare l’inverter.
‘TEMP HI’ è acceso.
alta.
Fori di ventilazione ostruiti.
Liberare i fori di ventilazione.
L’inverter è installato in un locale poco Cambiare posizione di installazione.
ventilato.
L’inverter è posizionato nelle vicinanze di Cambiare posizione di installazione.
una fonte di calore.
Guasto all’inverter, per esempio alla ven- Fare riparare l’inverter. Ventola difettosa.
tola.
Nessuna tensione in uscita ed il LED Uscita in sovraccarico.
‘OVERLOAD’ è acceso.
Uscita in cortocircuito.
Ridurre il carico.
Controllare e correggere i collegamenti
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 49
7
Dati tecnici
Tipo:
IV60012 IV100012 IV150012 IV200012 IV300012 IV60024 IV100024 IV150024 IV200012 IV300024
IIngresso
Tensione di batteria:
da 10 a 16 Volt
da 20 a 32 Volt
Tensione di batteria troppo
bassa:
Spento/acceso: < 10 V / > 12,4 V
Spento/acceso: < 20 V / > 24,8 V
Tensione di batteria troppo
elevata:
Spento/acceso: > 16 V / < 15 V
Spento/acceso: > 32 V / < 30 V
Tensione max. d’ingresso, a
10,5 risp. 21 V e Pnom:
67 A
112 A
Potenza assorbita:
167 A
223 A
Uscita
112 A
167 A
Regolazione: 50 Hz o 60 Hz (+/- 0,05%)
Forma d’onda:
Sinusoidale, deformazione armonica normale < 3 %
continua a cos phi=1, ad una temperatura ambiente massima di 50 °C
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
600 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
60 min. 50 min. 30 min. 20 min. 10 min. 5 sec. 1 sec. Cortocircuito
105-110% 110-120% 120-130% 130-140% 140-145% 150% 200%
300%
Cos phi:
Sono ammessi tutti i tipi di carico.
Rendimento:
83 - 85% a carico massimo
Tensione d’ingresso in modalità
UPS
180 V – 245 V AC
Tempo di commutazione in
modalità UPS:
< 10 msec.
Ripristino modalità power
saving:
Sistemi di protezione:
84 A
− 8% / + 3%
Frequenza:
Indicazione:
56 A
Impostabile: 200, 220, 230 o 240 V AC (+/- 2%)
Regolazione di tensione:
Potenza picco *):
34 A
Senza carico in modalità power save: 3 W
Tensione, nominale:
Potenza:
334 A
3 sec.
Tensione di batteria troppo elevata (BATT HI), tensione di batteria troppo bassa (BATT LO),
temperatura troppo alta (TEMP HI), sovraccarico (OVERLOAD) e barre a LED per tensione di
batteria e potenza.
Tensione di batteria troppo elevata o troppo bassa, temperatura troppo alta, sovraccarico,
inversione di collegamento della batteria.
Temperatura ambiente:
Durante il rimessaggio: da – 30 °C a + 70 °C/ durante l’uso: da 0 °C a +50 °C
Umidità relativa:
max. 95 %, non soggetto a condensa
Raffreddamento:
Raffreddamento ad aria forzata, regolato in base alla temperatura
Grado di protezione:
IP20
Dimensioni [mm]:
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
350 x
285 x
120
400 x
285 x
120
450 x
285 x
120
420 x
285 x
185
490 x
285 x
185
Peso
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
5,3 kg
6,6 kg
7,5 kg
11 kg
13 kg
*) La potenza di picco che l’inverter è in grado di fornire è destinata unicamente a situazioni impreviste. Scegliete sempre
un inverter con una potenza nominale pari o superiore alla
potenza massima richiesta, anche se la richiesta di potenza
massima si verifica solo di rado.
50 090134.01
Inverter tipo IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
8
Draadkeuzetabel
Tableau de selection de fils
Wire size selection table
Tabla de selección de hilos
Drahtwahltafel
Tabella di selezione dei cavi
Omvormer
Inverter
Umformer
Onduleur
Convertidor
Inverter
Totale lengte plus- en minkabel
< - > Draaddoorsnede
Total length of positive and negative cables < - > Zekering
Wire size
Fuse
Gesamtlänge des Plus- und Minuskabels
< - > Leiterquerschnitt
Sicherung
Longeur totale des câbles pos. et neg.
< - > Diamètre du fil
Fusible
Largo total de los cables positivo y negativo < - > Diámetro de hilo
Fusible
Lunghezza totale cavo positivi e negativi
Fusibile
< - > Diametro del filo
IV060012
0 – 6 m
< - >
10 mm2
0 – 17 ft
< - >
AWG 8
63 A *)
ZE063
IV100012
0 – 10 m
< - >
25 mm2
0 – 26 ft
< - >
AWG 4
100 A *)
ZE100
IV150012
0 – 9 m
< - >
35 mm2
0 – 28 ft
< - >
AWG 2
160 A *)
ZE160
IV200012
0 – 10 m
< - > 25 mm2 (2x)
0 – 26 ft
< - > AWG 4 (2x)
200 A *)
ZE200
IV300012
0 – 9 m
< - > 35 mm2 (2x)
0 – 28 ft
< - > AWG 2 (2x)
300 A *)
ZE300
IV060024
0 – 15 m
< - >
6 mm2
0 – 43 ft
< - >
AWG 10
40 A *)
ZE040
IV100024
0 – 15 m
< - >
10 mm2
0 – 41 ft
< - >
AWG 8
50 A *)
ZE050
IV150024
0 – 16 m
< - >
16 mm2
0 – 44 ft
< - >
AWG 6
80 A *)
ZE080
IV200024
0 – 19 m
< - >
25 mm2
0 – 53 ft
< - >
AWG 4
100 A *)
ZE100
IV300024
0 – 18 m
< - >
35 mm2
0 – 55 ft
< - >
AWG 2
160 A *)
ZE160
*)
De in de tabel vermelde waarden voor de zekeringen zijn gebaseerd op stripzekeringen met een smeltkarakteristiek volgens
onderstaande tabel. Vetus kan deze zekeringen en een zekeringhouder (art code. ZEHC100) hiervoor leveren.
Les valeurs des fusibles indiquées dans le tableau sont basées
sur des plaquettes fusibles ayant des caractéristiques de fusion
conformes au tableau ci-dessous. Vetus peut fournir ces fusibles
ainsi qu’un porte-fusibles (code d’art. ZEHC100).
The values given in the table for the fuses are based on strip
fuses with melting properties as shown in the table below. Vetus
can supply these fuses and a fuse holder for them (art code.
ZEHC100).
Los valores indicados en la tabla para los fusibles se basan en
fusibles de cinta con las propiedades de fusión indicadas en
la siguiente tabla. Vetus puede proporcionar dichos fusibles
y un soporte de fusibles para los mismos (código de artículo
ZEHC100).
Die in der Tabelle aufgeführten Werte für die Sicherungen basieren auf Streifensicherungen mit einer Schmelzcharakteristik gemäß unten stehender Tabelle. Vetus kann diese Sicherungen sowie einen passenden Sicherungshalter (Artikelcode ZEHC100)
liefern.
I valori per i fusibili, indicati in tabella, si riferiscono a fusibili a
nastro con parametri di fusione come indicato nella seguente tabella. La Vetus è in grado di fornire i fusibili e portafusibili adatti
(codice art. ZEHC100).
1.5 x Inom / I rated
: min. 1 h
2.2 x Inom / I rated
:
2.5 x Inom / I rated
: min. 0.85 s
max. 10 s
4.0 x Inom / I rated
: min. 0.25 s max. 2 s
max. 60 s
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 51
9
Hoofdafmetingen
Dimensions principales
Principal dimensions
Dimensiones principales
Hauptabmessungen
Dimensioni principali
IV600: 176 (6 15/16”)
IV1000: 216 (8 1/2”)
IV1500: 269.5 (10 5/8”)
IV600: 350 (13 3/4”)
IV1000: 400 (15 3/4”)
IV1500: 450 (17 11/16”)
275.5 (10 27/32”)
285 (11 1/4”)
52 090134.01
ø 75 (2 15/16”)
Gewicht:
Weight:
Gewicht:
Poids:
Peso:
Peso:
IP53
85 (3 3/8”)
Beschermingsgraad:
Protection level:
Schutzgrad:
Niveau de protection:
Nivel de protección:
Livello di sicurezza:
120 (4 3/4”)
175 gr.
85 (3
3/8”)
5
(3/16”)
Min. 3 (1/8”), Max. 25 (1”)
40 (1 9/16”)
78 (3 1/16”)
IVPANEL
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
IV2000: 217.5 (8 9/16”)
IV3000: 290.5 (11 7/16”)
IV2000: 420 (16 9/16”)
IV3000: 490 (19 5/16”)
275.5 (10 27/32”)
285 (11 1/4”)
185 (7 5/16”)


IV2000 / IV3000: 12
V
IV2000 / IV3000: 24
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
V
090134.01 53
10
Aansluittekeningen
Connection drawings
Anschlusszeichnungen
1 Accuaansluitingen [ + ] en [ – ]
2 Ingang walspanning 230 V (UPSfunctie)
3 Uitgang 230 V
4 Aan/uitschakelaar
5 Aansluiting aarde
6 Aansluiting afstandsbedieningspaneel (optioneel)
7 DIP-schakelaars
54 090134.01
Schémas de raccordement
Esquemas de conexiones
Grafici dei collegamenti
1 Battery connections [ + ] and [ – ]
2 Input of 230 V shore power supply
(UPS function)
3 Output 230 V
4 On/off switch
5 Earth connection
6 Connection for remote control panel (optional)
7 DIP switches
1. Batterieanschlüsse [ + ] und [ – ]
2. Eingang Landstrom mit 230 V
Spannung (UPS-Funktion)
3. Ausgang 230 V
4. ON/OFF-Schalter
5. Anschluss Erdung
6. Anschluss für Schalttafel (optional)
7. DIP-Schalter
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024


IV2000 / IV3000: 12
1. Raccordements de batterie [ + ] et [ – ]
2. Entrée tension de quai 230 V (fonction
UPS)
3. Sortie 230 V
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Raccordement à la masse
6. Raccordement panneau de télécommande (en option)
7. Interrupteurs DIP
V
IV2000 / IV3000: 24
1. Conexiones de batería [ + ] y [ – ]
2. Entrada de 230 V de fuente de alimentación de tierra (función SAI)
3. Salida 230 V
4. Interruptor de encendido/apagado
(On/Off)
5. Conexión a tierra
6. Conexión para panel de control remoto (opcional)
7. Conmutadores DIP
V
1. Collegamenti della batteria [ + ] e [ – ]
2. Ingresso tensione dalla banchina 230
V (funzione UPS)
3. Uscita 230 V
4. Interruttore acceso/spento
5. Messa a terra
6. Collegamento telecomando (opzionale)
7. Interruttori DIP
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 55
11
Elektrische schema’s
Electrical circuit diagrams
Verdrahtungsschemata
Schémas électriques
Diagramas de los circuitos eléctricos
Diagrammi dei circuiti elettrici
IV6000
IV1000
IV1500
12 V
&
24 V
1 Omvormer
2 Hoofdschakelaar
3 Zekering
4 Dynamo
5 Startmotor
6 Accu
7 Boordnet 230 V
8 Boordnet 12 resp. 24 V
9 Walaansluiting 230 V
10 Omschakelautomaat (IVPS)
11 Generatorset
56 090134.01
1 Inverter
2 Main switch
3 Fuse
4 Dynamo
5 Starter motor
6 Battery
7 On-board network 230 V
8 On-board network 12 or 24 V
9 Shore connection 230 V
10 Automatic change-over device (IVPS)
11 Generator set
1 Umformer
2 Hauptschalter
3 Sicherung
4 Dynamo
5 Startmotor
6 Akku
7 Bordstromnetz 230 V
8 Bordstromnetz 12 V bzw. 24 V
9 Kaianschluss 230 V
10 Automatischer Umschalter (IVPS)
11 Generatorset
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024


1 Onduleur
2 Interrupteur principal
3 Fusible
4 Dynamo
5 Démarreur
6 Batterie
7 Circuit de bord 230 V
8 Circuit de bord 12 V ou 24 V
9 Réseau du quai 230 V
10 Commutateur automatique (IVPS)
11 Générateur


IV2000
IV3000
IV2000
IV3000
12 V
24 V
1 Convertidor
2 Interruptor principal
3 Fusible
4 Dinamo
5 Motor de arranque
6 Batería
7 Red de a bordo 230 V
8 Red de a bordo 12 0 24 V
9 Conexión a tierra 230 V
10 Activador automático (IVPS)
11 Grupo electrógeno
1 Trasformatore
2 Interruttore principale
3 Fusibile
4 Dinamo
5 Motore di avviamento
6 Batteria
7 Rete di bordo 230 V
8 Rete di bordo 12 risp. 24 V
9 Collegamento alla banchina 230 V
10 Commutatore automatico (IVPS)
11 Generatore
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 57
Installatie met walstroomaansluiting, generatorset en
omschakelautomaat (IVPS)
Installation avec raccordement au réseau du quai, un
générateur et commutateur automatique (IVPS)
Installation with shore current connection, generator
set and automatic change-over device (IVPS)
Instalación con conexión de corriente a tierra, grupo
electrógeno y activador automático (IVPS)
Installation mit Kaistromanschluss, Generatorset und
automatischer Umschalter (IVPS)
Installazione con collegamento alla banchina, generatore e commutatore automatico (IVPS)
58 090134.01
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
Inverter type IV60012, IV60024, IV100012, IV100024, IV150012, IV150024, IV200012, IV200024, IV300012, IV300024
090134.01 59
vetus n. v.
FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: [email protected] - INTERNET: http://www.vetus.com
Printed in Taiwan
090134.01 11-09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement