Candy | CE 104 | CY2 084 CY2 104 CY2 124

CY2 084
CY2 104
CY2 124
Manual de utilizare
Stima i clien i,
Prin achizi ionarea acestui aparat electrocasnic produs de Candy, a i demonstrat faptul c nu
accepta i nici un compromis i dori i produse de cea mai bun calitate.
Candy v prezint aceast nou ma in de sp lat care este
rezultatul a mul i ani de cercetare i colaborare cu clien ii. Aceast
ma in de sp lat v ofer calitate, durabilitate i performan e
ridicate.
De asemenea, Candy v ofer o gam larg de produse
electrocasnice: ma ini de sp lat rufe, ma ini de sp lat vase,
usc toare, aragazuri, cuptoare cu microunde, cuptoare tradi ionale
i plite, frigidere i congelatoare.
Solicita i reprezentantului local un catalog în care este prezentat
gama complet de produse Candy.
V rug m s citi i cu aten ie acest manual de utilizare deoarece v ofer informa ii utile pentru
instalarea, utilizarea i între inerea aparatului achizi ionat, precum i recomand ri pentru
ob inerea unor rezultate de sp lare superioare.
P stra i acest manual de utilizare într-un loc sigur, pentru referin e ulterioare.
În cazul în care trebuie s lua i leg tura cu un centru de service
autorizat, v rug m s men iona i modelul, num rul de serie i
num rul G (dac este men ionat pe pl cu a cu date tehnice a
aparatului).
2
CAPITOLUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CUPRINS
Introducere
Despre produs
Garan ie
M suri privind siguran a
Date tehnice
Amplasare i instalare
Butoane de control
Tabelul cu programe
Selectare
Sertarul pentru detergent
Articole de îmbr c minte i rufele
Sp lare
Cur are i între inere
Probleme în func ionare
CAPITOLUL 1
DESPRE PRODUS
În momentul în care produsul este livrat, verifica i dac împreun cu aparatul sunt livrate i
urm toarele elemente:
A) MANUAL DE UTILIZARE
CU ADRESELE CENTRELOR DE SERVICE
B) FI
AUTORIZATE
C) CERTIFICAT DE GARAN IE
D) CAPACE
E) SUPORT PENTRU FURTUNUL DE EVACUARE
P STRA I-LE ÎNTR-UN LOC SIGUR!
Verifica i ca ma ina s nu prezinte deterior ri datorate
transportului. În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul
transportului, lua i leg tura cu cel mai apropiat centru de service
autorizat Candy.
3
CAPITOLUL 2
GARAN IE
Pentru detalii referitoare la condi iile de acordare a garan iei, v rug m s citi i certificatul de
garan ie care înso e te produsul.
CAPITOLUL 3
M SURI PRIVIND SIGURAN A
IMPORTANT:
PENTRU TOATE
ÎNTRE INERE
OPERA IUNILE
DE
CUR
ARE
I
• Scoate i techerul cablului de alimentare din priz .
• Închide i robinetul de alimentare cu ap .
• Toate aparatele Candy sunt prev zute cu împ mântare.
Verifica i dac circuitul electric principal este prev zut cu
împ mântare. Lua i leg tura cu un electrician autorizat pentru
a verifica circuitul electric din locuin a dumneavoastr .
Acest aparat este realizat în conformitate cu Directivele
89/336/EEC, 73/23/EEC i amendamentele ulterioare.
• Nu atinge i aparatul dac ave i mâinile sau picioarele ude.
• Nu utiliza i aparatul dac sunte i desc l a i.
• Trebuie s fi i foarte aten i dac utiliza i cabluri prelungitoare
în camerele de baie sau du . Pe cât posibil, evita i utilizarea
acestora.
AVERTIZARE: ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE SP LARE,
TEMPERATURA APEI POATE ATINGE 900C.
• Înainte de a deschide u a ma inii de sp lat rufe, verifica i s
nu fie ap în cuv .
4
• Nu utiliza i adaptoare sau triplu techere.
• Nu permite i copiilor s utilizeze ma ina de sp lat rufe!
• Nu trage i de cablul de alimentare pentru a scoate techerul
din priz !
• Nu l sa i aparatul expus la ac iunea agen ilor atmosferici
(ploaie, soare etc.)
• În cazul în care deplasa i ma ina de sp lat, nu o prinde i de
butoanele de control sau de sertarul pentru detergent.
• Dac transporta i ma ina de sp lat pe un c rucior, nu
înclina i partea cu u a c tre mânerul c ruciorului.
Important!
Dac ma ina de sp lat este a ezat pe o suprafa mochetat ,
trebuie s verifica i ca fantele de aerisire s nu fie blocate!
• Ma ina de sp lat trebuie ridicat
a a cum se observ în imagine.
de c tre dou
persoane,
• În cazul în care apar probleme în func ionare, opri i
func ionarea ma inii de sp lat, închide i robinetul de
alimentare cu ap i nu mai utiliza i ma ina de sp lat. Lua i
leg tura cu un centru de service autorizat Candy pentru
repararea produsului. Solicita i utilizarea de piese de schimb
originale.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit numai de c tre personalul calificat de la
centrele de service autorizate.
5
CAPITOLUL 4
DATE TEHNICE
ÎNC RCARE MAXIM
Kg
4
NIVEL NORMAL AP
L
6÷15
PUTERE NOMINAL
W
1700
kWh
1,8
A
10
0
CONSUM ENERGETIC (PROG. 90 C)
PUTERE SIGURAN
AMP
ROTA II r.p.m.
VEZI ETICHETA CU DATE TEHNICE
PRESIUNEA APEI
Mpa
Min. 0,05
Max. 0,8
SURSA DE ALIMENTARE
V
230
6
CAPITOLUL 5
AMPLASARE I INSTALARE
Dup ce a i scos ma ina de sp lat din ambalaj, proceda i în felul
urm tor:
Lucra i în spatele acesteia.
1) De uruba i urubul central (A); de uruba i uruburile laterale
(C) i scoate i bara de blocare (D) i distan ierele respective.
uruburi (B) i îndep rta i-le. Dou
2) De uruba i cele dou
distan iere vor c dea în interiorul ma inii de sp lat.
3) Înclina i ma ina de sp lat în fa
respective.
4) Introduce i capsula (care se afl
utilizare) în orificiul de pe aparat.
i scoate i distan ierele
în punga cu manualul de
AVERTIZARE:
NU L SA I AMBALAJUL LA ÎNDEMÂNA
DEOARECE ESTE FOARTE PERICULOS!
7
COPIILOR,
Fixa i bucata de material ondulat la baza ma inii de sp lat, a a
cum se observ în imagine.
Conecta i furtunul de alimentare la robinet.
Pentru conectare, trebuie utilizate numai furtunuri noi.
IMPORTANT:
NU DESCHIDE I ROBINETUL
ACESTEI OPERA IUNI!
ÎN
TIMPUL
REALIZ RII
A eza i ma ina de sp lat lâng perete. Ag a i furtunul de
evacuare de marginea unei c zi de baie, verificând ca acesta s
nu fie obturat pe parcursul s u.
Se recomand conectarea furtunului de evacuare la o conduct
de evacuare al c rei diametru s fie mai mare decât diametrul
furtunului de evacuare i s se afle la o în l ime de min. 50 cm.
Dac este necesar, utiliza i suportul din plastic furnizat.
8
Pentru ca ma ina de sp lat s fie a ezat la nivel, utiliza i cele
dou picioru e frontale.
a) R suci i piuli a în sensul acelor de ceasornic pentru a
elibera urubul pentru reglarea în l imii.
b) Roti i pentru a în l a sau coborî piciorul, astfel încât s
se a eze bine pe podea.
c) Bloca i piciorul în pozi ia aleas prin r sucirea piuli ei în
sens invers acelor de ceasornic.
Verifica i ca butonul s fie în pozi ia „OFF” (oprit) i u a ma inii
de sp lat s fie închis .
Introduce i techerul cablului de alimentare în priz .
Ma ina de sp lat trebuie s fie a ezat astfel încât priza s fie
u or accesibil .
9
CAPITOLUL 6
BUTOANE DE CONTROL
A
MÂNER U
B
INDICATOR LUMINOS BLOCARE U
C
BUTON START
D
BUTON ANTI- IFONARE
E
BUTON AQUAPLUS
F
BUTON SP LARE INTENS
G
BUTON PROGRAMARE ÎNTÂRZIAT
H
CONTROL VITEZ CENTRIFUGARE
I
LUMIN INDICATOARE VITEZ DE CENTRIFUGARE
L
SISTEM PROGRAMARE
M
INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE
N
SELECTOR PROGRAME CU POZI IA OFF (oprit)
P
SERTAR DETERGENT
10
PREZENTAREA BUTOANELOR DE CONTROL
MÂNERUL U II
Ap sa i clapeta din interiorul mânerului u ii pentru a
deschide u a.
IMPORTANT:
U A NU POATE FI DESCHIS
IMEDIAT DUP
TERMINAREA SP L RII/CL TIRII DATORIT
UNUI
DISPOZITIV SPECIAL DE SIGURAN . V RUG M S
A TEPTA I 2 MINUTE ÎNAINTE DE A DESCHIDE U A.
INDICATOR BLOCARE U
Indicatorul luminos „Blocare u ” este aprins atunci când u a este închis i
ma ina de sp lat este în func iune.
Dac ap sa i butonul START i u a este închis , indicatorul luminos va clipi
câteva secunde i apoi r mâne aprins.
Dac u a nu este închis , indicatorul va continua s clipeasc .
Dispozitivul special de siguran împiedic deschiderea u ii imediat dup
finalizarea programului. Înainte de a deschide u a a tepta i 2 minute i
a tepta i ca indicatorul luminos s se sting . La finalul programului, readuce i
butonul selector în pozi ia OFF (oprit).
BUTON START
Dup selectarea unui program, înainte de a ap sa butonul START,
a tepta i ca indicatorul luminos „STOP” s clipeasc .
Ap sa i pentru a activa programul selectat (indicatoarele luminoase
corespunz toare diferitelor etape ale programului se vor aprinde).
OBSERVA IE: ESTE POSIBIL CA MA INA DE SP LAT S ÎNCEAP S
FUNC IONEZE LA CÂTEVA SCUNDE DUP AP SAREA BUTONULUI
START.
MODIFICAREA SET RII DUP ÎNCEPEREA PROGRAMULUI (PAUZ )
Programul în derulare poate fi întrerupt în orice moment prin ap sarea timp
de dou secunde a butonului START/PAUZ . Când ma ina de sp lat este în
modul pauz , indicatorul luminos corespunz tor etapei respective i
indicatorul pentru butoanele cu op iuni clipesc.
Pentru a relua programul, ap sa i din nou butonul START.
Dac dori i s introduce i sau s scoate i anumite rufe, a tepta i circa 2
minute pentru a putea deschide u a. Dup realizarea acestei opera iuni,
închide i u a, ap sa i butonul START i ma ina de sp lat va relua programul
de sp lare din punctul unde a fost întrerupt.
ANULAREA PROGRAMULUI
Pentru a anula programul, roti i selectorul de programe în pozi ia OFF (oprit).
Butoanele cu op iuni trebuie ap sate înainte de a ap sa butonul START.
11
D
BUTON ANTI- IFONARE
Sistemul anti- ifonare este adecvat pentru anumite tipuri de es turi.
ES TURI AMESTEC – apa este r cit treptat la ultimele dou cl tiri
pentru care nu se realizeaz centrifugare. O centrifugare u oar asigur
întinderea maxim a es turii.
ES TURI DELICATE – pentru ultimele dou cl tiri nu se realizeaz
centrifugare i rufele r mân în ap pân când vor fi scoase din ma ina de
sp lat. Dac urmeaz s scoate i rufele, ap sa i butonul „Anti- ifonare” –
pentru a evacua apa.
LÂN – dup ultima cl tire, articolele de îmbr c minte r mân în ap
pân când vor fi scoase din ma ina de sp lat i indicatorul luminos
corespunz tor clipe te.
Dac urmeaz s scoate i rufele, ap sa i butonul „Anti- ifonare”, pentru
a se evacua apa din ma ina de sp lat i pentru a se realiza centrifugarea.
Dac nu dori i s se realizeze centrifugarea i dori i numai evacuarea
apei, proceda i astfel:
-
Roti i selectorul de programe în pozi ia OFF (oprit);
-
Selecta i numai programul pentru evacuarea apei
-
Pune i din nou ma ina de sp lat în func iune prin ap sarea
butonului „Start/Pauz ”.
;
BUTON AQUAPLUS
Cu ajutorul acestui buton pute i activa o nou etap de sp lare în
programele Colorate delicate i es turi amestec mul umit noului
sistem Sensor Activa System. Aceast op iune trateaz cu grij
es turile i pielea celor care poart hainele respective.
Hainele sunt sp late cu o cantitate mai mare de ap , iar aceasta
împreun cu ac iunea combinat a ciclurilor de rota ie al tamburului,
unde apa este ad ugat i evacuat , face ca rufele dumneavoastr
s fie sp late i cl tite perfect. Cantitatea de ap utilizat este m rit
astfel încât detergentul s fie dizolvat în totalitate, pentru o sp lare
eficient . Cantitatea de ap este de asemenea m rit în timpul cl tirii
pentru a îndep rta cât mai eficient urmele de detergent de pe rufe.
Aceast func ie a fost creat special pentru persoanele cu piele
sensibil , pentru cei care i o cantitate mic de detergent le provoac
irita ii.
Este recomandabil s utiliza i aceast func ie pentru hainele copiilor i
pentru es turile delicate în general sau atunci când sp la i prosoape,
deoarece acestea au tendin a de a absorbi o cantitate mai mare de
detergent. Pentru a asigura cele mai bune performan e, aceast
func ie este întotdeauna activat în programele pentru es turi
delicate i pentru lân .
12
BUTON SP LARE INTENS
Cu ajutorul acestui buton, aceast func ie poate fi activat în programul
pentru Bumbac, senzorii din sistemul Activa intr în func iune. Ace tia
afecteaz temperatura selectat , p strând un nivel constant pe parcursul
ciclului de sp lare i func ia mecanic a tamburului.
Tamburul este creat s se roteasc la dou viteze diferite în momente
importante. Atunci când detergentul p trunde în cuv , tamburul se rote te
în a a fel încât detergentul este distribuit în mod uniform; în timpul sp l rii
i a cl tirii, viteza este m rit pentru a m ri ac iunea de cur are. Datorit
sistemului special, eficien a procedurii de sp lare este îmbun t it F R
A PRELUNGI PROGRAMUL DE SP LARE.
BUTON PROGRAMARE ÎNTÂRZIAT
Timpul de pornire al ma inii de sp lat poate fi setat cu ajutorul acestui
buton, putând fi întârziat cu 3, 6 sau 9 ore.
Proceda i în felul urm tor pentru a seta timpul de întârziere:
Selecta i un program (indicatorul “STOP” clipe te).
Ap sa i butonul pentru programare întârziat (de fiecare dat când este
ap sat, timpul de pornire este întârziat cu 3, 6 sau 9 ore iar indicatorul
luminos respectiv va clipi).
Ap sa i butonul START pentru a porni utilizarea întârziat (indicatorul
luminos asociat cu selec ia timpului de pornire nu va mai clipi i va
r mâne aprins).
La finalul timpului setat, va porni programul de sp lare.
Pentru a anula func ia de programare întârziat :
Ap sa i butonul pentru programarea întârziat pân când indicatorul se va
stinge (indicatorul luminos STOP va clipi) iar programul poate fi pornit
manual cu ajutorul butonului START sau opri i ma ina de sp lat prin
rotirea butonului pentru selec ia programului în pozi ia Oprit.
CONTROL VITEZ CENTRIFUGARE
Etapa de centrifugare este foarte important pentru îndep rtarea unei
cantit i cât mai mari de ap din rufe f r a le avaria. Pute i ajusta viteza
de centrifugare în func ie de preferin e.
Cu ajutorul acestui buton, pute i reduce viteza maxim , iar dac dori i
pute i anula etapa de centrifugare.
Pentru a activa din nou etapa de centrifugare, este de ajuns s ap sa i
butonul pân când ajunge i la viteza dorit .
Pentru a nu avaria es turile, nu pute i m ri viteza de centrifugare
peste cea automat potrivit în timpul selec iei programului.
Pute i modifica viteza de centrifugare în orice moment, f r a opri ma ina
de sp lat.
LUMIN INDICATOARE VITEZ DE CENTRIFUGARE
Atunci când seta i un program, viteza maxim posibil va fi automat
afi at de indicatorul luminos.
Selectarea unei viteze de centrifugare mai mici cu ajutorul butonului
potrivit, indicatorul respectiv se va aprinde.
13
INDICATOARE SISTEM PROGRAMARE
Pentru a folosi cât mai util timpul dumneavoastr , aceast ma in de
sp lat este prev zut cu un sistem de indicatoare luminoase care v ine
la curent cu timpul r mas din programul respectiv.
Lumina indicator 90: Timp r mas peste 60 de minute.
Lumina indicator 60: Timp r mas sub 60 de minute.
Lumina indicator 30: Timp r mas sub 30 de minute.
Lumina indicator 15: Timp r mas sub 15 de minute.
Lumina indicator se stinge: Încheierea programului.
INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE
Indicatorul luminos din jurul fiec rui buton pentru op iuni se va aprinde în
momentul în care va fi selectat o anumit op iune
SELECTOR PROGRAME CU POZI IA OFF (oprit)
SE ROTE TE ÎN AMBELE DIREC II. MA INA ESTE PORNIT
PRIN SELECTAREA UNUI PROGRAM PRIN INTERMEDIUL
SELECTORULUI DE PROGRAME. ACEAST STARE VA FI
INDICAT DE FAPTUL C INDICATORUL STOP VA CLIPI
PÂN CÂND MA INA DE SP LAT PORNE TE SAU ATUNCI
CÂND MA INA REVINE ÎN POZI IA OPRIT.
Ap sa i butonul Start/Pauz pentru a porni ciclul selectat.
Programul continu cu selectorul de program pe programul
selectat pân la încheierea ciclului.
Opri i ma ina de sp lat prin rotirea selectorului în pozi ia OPRIT.
OBSERVA IE: SELECTORUL DE PROGRAME TREBUIE S
FIE SETAT PE POZI IA OPRIT LA FINALUL FIEC RUI CICLU
SAU ATUNCI CÂND PORNI I UN ALT CICLU DE SP LARE
ÎNAINTE DE SELECTAREA I PORNIREA URM TORULUI
PROGRAM.
14
CAPITOLUL 7
TABELUL CU PROGRAME
PROGRAM PENTRU:
POZI IE
GREUTATE
SELECTOR
MAX
TEMP.
0
C
PROG.
kg
es turi rezistente
Bumbac, in
Albe
90
4
900
Bumbac, amestec
rezistent
Albe cu presp lare
60
P
4
600
Bumbac, amestec
Colorate rezistente
60∗
∗
4
600
Colorate rezistente
40
4
400
Colorate delicate
30
4
300
4
-
Bumbac
Colorate delicate
es turi amestec i
sintetice
Amestec, rezistente
Colorate rezistente, cu
presp lare
60
P
2
600
Bumbac, amestec,
sintetice
Colorate rezistente
60∗
∗
2
600
Sintetice (nylon,
perlon), amestec
Colorate rezistente
50
2
500
Colorate delicate
40
2
400
Amestec, delicate,
sintetice
Colorate delicate
30
2
300
2
-
es turi foarte
delicate
Colorate delicate
Sp lare rece
Delicate
40∗
∗
1,5
400
Lân
„LAVABIL LA MA IN ”
30
1
300
1
-
1
300
Cl tire
-
-
Centrifugare rapid
-
-
Numai evacuare
-
-
Lân
„LAVABIL LA MA IN ”
Programe speciale
Sp lare manual
30
Sistemul „Mix & Wash”
40
4
400
Rapid 32 minute
50
2
500
15
DETERGENT
Observa ii importante
Dac sp la i rufe foarte murdare, v recomand m s reduce i greutatea maxim la 3 kg.
Pute i ad uga agent de în lbire în ma ina de sp lat rufe i anume în sertarul pentru detergent
.
Viteza de centrifugare poate fi setat în func ie de tipul de es tur sau centrifugarea poate fi
anulat pentru es turile extrem de delicate.
Viteza de centrifugare poate fi de asemenea redus , pentru a respecta indica iile de pe
eticheta es turilor, sau pentru es turile foarte delicate anula i centrifugarea, aceast op iune
este disponibil cu ajutorul unui buton pentru selectarea vitezei de centrifugare.
∗Programe în concordan
cu CENELEC EN 60456.
16
CAPITOLUL 8
SELECTAREA PROGRAMULUI
În func ie de tipul de es tur
i de gradul de murd rie, pot fi selectate 4 categorii de
programe. Programele se diferen iaz prin num rul de etape, temperatur
i durat (vezi
tabelul cu programele de sp lare).
1. ES TURI REZISTENTE
Acest program a fost realizat pentru sp lare la putere maxim , cu etape de cl tire
i centrifugare care s asigure o foarte bun sp lare a rufelor.
Centrifugarea final asigur o stoarcere eficient a rufelor.
2. ES TURI ÎN AMESTEC I SINTETICE
Sp larea principal
i cl tirea ofer cele mai bune rezultate datorit ritmului de
rotire al tamburului i nivelului de ap din cuv . Rufele vor fi mai pu in ifonate
datorit centrifug rii delicate.
3. ES TURI DELICATE
Acesta este un program nou de sp lare care alterneaz sp larea i înmuierea i
este recomandat, în special, pentru es turi delicate, cum ar fi cele din lân pur .
Sp larea i cl tirea se realizeaz cu o cantitate mare de ap , astfel încât s se
ob in cele mai bune rezultate.
4. PROGRAME SPECIALE
SP LARE MANUAL
Aceast ma in de sp lat este prev zut i cu un program de sp lare manual .
Acest program este recomandat pentru sp larea rufelor care poart pe etichet
0
simbolul „Sp lare manual ”. Sp larea se realizeaz la o temperatur de 30 C i se
încheie cu trei cl tiri i o centrifugare delicat .
PROGRAMUL SPECIAL DE CL TIRE
Acest program efectueaz trei cl tiri i o centrifugare (ce poate fi redus sau
exclus prin utilizarea butonului corespunz tor). Poate fi utilizat pentru orice tip de
es tur , de exemplu, poate fi utilizat dup sp larea manual .
PROGRAMUL SPECIAL „CENTRIFUGARE RAPID ”
Acest program efectueaz o centrifugare la vitez maxim .
EVACUAREA APEI
Acest program este utilizat numai pentru evacuarea apei.
PROGRAMUL „MIX & WASH SYSTEM”
Acesta este un program exclusiv al companiei Candy i reprezint dou avantaje
majore pentru consumator:
• Pot fi sp late împreun diverse tipuri de es turi (ex. bumbac+sintetice etc.)
REZISTENTE.
• Se reduce considerabil consumul de energie.
Programul „Mix & Wash” se realizeaz la o temperatur de 400C i alterneaz
fazele dinamice (rotirea cuvei) cu fazele statice ( es turile stau în ap ) iar durata
programului este de aproximativ 3 ore. Consumul de energie pentru un program
complet este de numai 850 W/h.
Important:
• Rufele colorate trebuie sp late separat prima dat .
• Nu amesteca i rufele care nu se decoloreaz cu cele care se decoloreaz .
PROGRAMUL RAPID DE 32 DE MINUTE
Acest program asigur sp larea în circa 30 de minute a unei cantit i maxime de 2
kg de rufe, la o temperatur de 500C. Dac selecta i acest program, v
recomand m s utiliza i numai 20% din cantitatea de detergent men ionat pe
ambalaj. Detergentul trebuie s fie introdus în compartimentul principal (marcat cu
II) din sertarul pentru detergent.
17
CAPITOLUL 9
SERTARUL PENTRU DETERGENT
Sertarul pentru detergent este divizat în 4 compartimente:
- compartimentul cu simbolul „I” este pentru detergentul
pentru presp lare;
- compartimentul cu simbolul ”II” este pentru detergentul
pentru sp larea principal .
OBSERVA IE:
PENTRU DETERGEN II CARE SE DIZOLV MAI GREU, V
RECOMAND M S UTILIZA I DISPOZITIVUL SPECIAL DE
DISPERSARE CARE SE AFL ÎN CUV .
- compartimentul pentru în lbitor;
OBSERVA IE:
PRODUSELE LICHIDE TREBUIE INTRODUSE NUMAI ÎN
COMPARTIMENTELE TREI SAU PATRU.
-
compartimentul cu simbolul „
speciali, agen i de cl tire etc;
” este pentru aditivi
CAPITOLUL 10
ARTICOLELE DE ÎMBR C MINTE I RUFELE
IMPORTANT:
Dac sp la i p turi grele, cuverturi de pat sau alte articole grele,
v recomand m s nu utiliza i centrifugarea.
În ceea ce prive te articolele din lân , pot fi sp late la ma ina de
sp lat rufe numai acele articole care poart pe etichet simbolul
care v avertizeaz asupra posibilit ii de sp lare la ma in .
IMPORTANT:
Când sorta i articolele de îmbr c minte, verifica i
urm toarele:
- s nu existe obiecte metalice (ex. bro e, ace de siguran , ace,
monede etc.).
- nasurii de la fe ele de perne trebuie s fie încheia i, fermoarele
s fie trase, nururile i cordoanele trebuie s fie legate.
- clamele de prindere ale perdelelor trebuie s fie scoase.
- verifica i etichetele articolelor de îmbr c minte.
- trebuie îndep rtate petele persistente de pe rufe înainte de a le
sp la.
18
CAPITOLUL 11
RECOMAND RI PENTRU UTILIZATOR
În cele ce urmeaz , v vom prezenta câteva sfaturi pentru utilizarea economic
ma inii de sp lat rufe.
i eficient a
MAXIMIZAREA ÎNC RC TURII
Dac ma ina de sp lat va fi utilizat la înc rcare maxim , ve i reduce considerabil consumul
de energie, ap , detergent. Consumul de energie va fi redus cu 50% dac ve i sp la cu cuva
înc rcat la maximum, în loc s sp la i de dou ori, cu cuva înc rcat pe jum tate.
ESTE NEVOIE DE PRESP LARE?
Numai pentru rufele foarte murdare!
Ve i economisi timp, ap i se va reduce consumul de energie cu 5 pân la 15% dac NU ve i
selecta presp larea pentru rufele u or murdare.
ESTE NECESAR SP LAREA CU AP FIERBINTE?
Petele de pe rufe trebuie tratate cu soli ii speciale înainte de a le sp la în ma in , pentru a
putea utiliza un program de sp lare cu o temperatur mai redus . Prin utilizarea unui program
la 600C, pute i s reduce i consumul de energie cu 50%.
SP LAREA
CAPACITATE VARIABIL
Ma ina de sp lat adapteaz automat nivelul de ap în func ie de
tipul de es tur
i cantitatea de rufe. În acest mod, se reduce
consumul de energie i se reduce durata timpului de sp lare.
EXEMPLU:
es turile delicate trebuie puse într-un s cule special pentru
sp lare.
S presupunem c trebuie s sp la i articole din bumbac foarte
murdare (petele persistente trebuie îndep rtate înainte).
V recomand m s nu umple i ma ina de sp lat numai cu
articole din es tur tip prosop, deoarece acestea absorb apa i
devin foarte grele.
• Deschide i sertarul pentru detergent (A).
• Turna i 120g de detergent în compartimentul pentru sp larea
principal , marcat cu II.
• Turna i 50ml de aditiv în compartimentul pentru aditivi, marcat
cu simbolul
.
• Închide i sertarul pentru detergent (A).
• Verifica i ca robinetul pentru alimentarea cu ap
deschis.
• Verifica i ca furtunul pentru evacuarea apei sa fie fixat.
19
s
fie
SELECTAREA PROGRAMULUI
Verifica i tabelul cu programe de sp lare pentru a selecta programul adecvat. Roti i butonul
selector la programul ales.
A tepta i ca indicatorul luminos „STOP” s clipeasc .
Apoi, ap sa i butonul START.
În momentul în care ap sa i butonul START, ma ina de sp lat începe programul de sp lare.
Selectorul pentru programe va r mâne pozi ionat la programul ales pân la finalul
programului.
Avertizare: În cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electric în timpul func ion rii
ma inii de sp lat, starea programului va fi memorat i programul va fi reluat de la pozi ia în
care s-a oprit.
• La finalul programului, indicatorul luminos pentru „finalizare program” se aprinde.
• A tepta i circa 2 minute dup finalizarea programului pentru a putea deschide u a ma inii
de sp lat. Opri i func ionarea ma inii de sp lat prin rotirea selectorului de programe în
pozi ia OFF (închis). Deschide i u a ma inii de sp lat rufe i scoate i rufele.
PENTRU PROGRAMELE DE SP LARE, VERIFICA I TABELUL CU PROGRAME DE
SP LARE I RESPECTA I INSTRUC IUNILE.
CAPITOLUL 12
CUR
ARE I ÎNTRE INERE
Nu utiliza i substan e abrazive, produse pe baz de alcool sau
diluan i pentru a cur a carcasa ma inii de sp lat.
Trebuie s cur a i urm toarele:
• Compartimentele sertarului pentru detergent.
• Filtrul
• Apa r mas în furtunuri
CUR AREA COMPARTIMENTELOR SERTARULUI PENTRU
DETERGENT
V recomand m s cur a i periodic aceste compartimente.
Scoate i p r ile componente, tr gând u or.
Cur a i cu ap .
A eza i la loc compartimentele sertarului.
20
CUR
AREA FILTRULUI
Ma ina de sp lat este prev zut cu un filtru special care re ine
corpurile str ine (monede, nasturi etc) care ar putea bloca orificiul
de evacuare a apei. Pentru cur area filtrului, proceda i astfel:
• Deschide i capacul de la baza ma inii de sp lat, a a cum se
observ în imaginea al turat .
• Utiliza i o t vi pentru a colecta apa r mas în filtru.
• Roti i filtrul în sens invers acelor de ceasornic, pân când se
opre te în pozi ie vertical .
• Scoate i filtrul i cur a i-l.
• Dup cur are, a eza i filtrul la loc i roti i butonul din cap tul
filtrului în sensul acelor de ceasornic. Apoi, respecta i
procedura de demontare în ordine invers .
EVACUAREA APEI R MAS
ÎN FURTUNURI
În cazul în care ma ina de sp lat va r mâne o perioad mai
lung de timp într-o înc pere f r înc lzire, este necesar s goli i
apa r mas în furtunul de evacuare.
Trebuie s opri i func ionarea ma inii i s scoate i techerul
cablului de alimentare din priz . Desprinde i furtunul de evacuare
de pe suport i scurge i apa r mas pe furtun într-un recipient.
Repeta i aceea i opera iune
alimentare.
21
pentru
apa din
furtunul de
CAPITOLUL 13
PROBLEM
1. Nu func ioneaz nici
un program.
2. Ma ina de sp lat nu
se alimenteaz cu
ap .
3. Apa nu este
evacuat .
4. Este ap pe podea,
în jurul ma inii de
sp lat.
5. Ma ina nu
centrifugheaz .
6. Ma ina vibreaz
puternic în timpul
centrifug rii.
CAUZ
Nu a i introdus techerul în priz .
Nu a i ap sat butonul principal.
Este întrerupt alimentarea cu
energie.
Este ars
siguran a circuitului
electric.
Este deschis u a ma inii de
sp lat.
Vezi cauza 1.
Robinetul de alimentare cu ap
este închis.
Programatorul nu este setat
corect.
Tubul de evacuare este îndoit.
Filtrul de evacuare este blocat.
Exist o scurgere la aiba dintre
robinet i furtunul de alimentare.
Ma ina de sp lat nu a evacuat
apa.
Este selectat
op iunea „F r
centrifugare” (disponibil numai
pentru câteva modele)
Ma ina de sp lat nu este a ezat
la nivel.
Nu au fost scoase uruburile de
transport.
Rufele nu au fost distribuite
uniform în cuv .
REMEDIU
Introduce i techerul în priz .
Ap sa i butonul principal.
Verifica i.
Verifica i.
Închide i u a.
Verifica i.
Deschide i robinetul de alimentare
cu ap .
Seta i programatorul la pozi ia
corect .
Îndrepta i tubul de evacuare.
Verifica i filtrul.
Înlocui i aiba i înfileta i bine
furtunul pe robinet.
A tepta i câteva minute, pân
când este evacuat apa.
Roti i butonul de programe la
setarea pentru centrifugare.
Regla i picioru ele speciale.
Scoate i uruburile de transport.
Distribui i uniform rufele în cuv .
OBSERVA IE: MA INA DE SP LAT ESTE PREV ZUT CU UN SISTEM ELECTRONIC
SPECIAL, CE PREVINE DEZECHILIBRAREA RUFELOR DIN INTERIORUL CUVEI. VOR FI
REDUSE ZGOMOTUL SI VIBRATIILE, PRELUNGIND ASTFEL DURATA DE
FUNC IONARE A MA INII DE SP LAT
În cazul în care problema persist , lua i leg tura cu un centru de service autorizat. V rug m s oferi i
personalului calificat de la centrele de service informa iile referitoare la modelul ma inii de sp lat.
Aceste informa ii le g si i pe pl cu a cu date tehnice situat în interiorul hubloului sau sunt men ionate
pe certificatul de garan ie.
Important
1. Utilizarea detergen ilor ecologici, f r fosfa i, poate avea urm toarele efecte:
- Apa evacuat dup cl tire este tulbure datorit prezen ei zeoli ilor în suspensie. Nu este
afectat eficien a cl tirii.
-Prezen a unei pudre albe (zeoli i) pe rufe, la finalul programului de sp lare. Aceast pudr nu va
r mâne în es tur i nu îi va modifica culoarea.
-Prezen a spumei în apa de la ultima cl tire. Nu este un indiciu c nu au fost cl tite bine rufele.
-Agen ii cu suprafa activ non-ionic prezen i în compozi ia detergen ilor pentru ma inile de
sp lat rufe sunt uneori greu de îndep rtat de pe rufe i chiar dac sunt în cantitate mic , las
urme de spum .
-Este inutil s realiza i cl tiri suplimentare în astfel de situa ii.
2. În cazul în care ma ina de sp lat rufe nu func ioneaz , verifica i posibilele cauze men ionate în
tabelul de mai sus i, dac nu pot fi remediate, lua i leg tura cu un centru de service autorizat.
22
Produc torul î i declin orice responsabilitate pentru eventualele gre eli de tipar din acest manual de utilizare. De
asemenea, produc torul î i rezerv dreptul de a realiza modific ri ulterioare ale produsului, f r a realiza schimb ri
esen iale ale caracteristicilor acestuia.
Acest aparat este marcat în conformitate cu directiva european
2002/96/EC cu privire la depozitarea echipamentelor electrice i
electronice uzate.
Prin depozitarea corect se evit consecin ele negative pe care le
poate avea asupra mediului depozitarea incorect a acestor
produse.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indic faptul c este
interzis aruncarea acestui aparat împreun cu gunoiul menajer.
Acest aparat trebuie depozitat numai la centrele specializate
pentru colectarea aparatelor electrice i electrocasnice. Pentru
mai multe detalii referitoare la depozitarea i reciclarea acestui
produs, v rug m s lua i leg tura cu autorit ile locale sau cu un
centru de service autorizat.
∗
Versiunea în limba englez este de referin .
23
Download PDF