ANVÄNDARHANDBOK
ANVÄNDARHANDBOK
Split System luftkonditioneringsaggregat
FDYP125B8V1
FDYP200B8V1
FDYP250B8V1
FDQ125C7VEB
FDQ200B8V3B
FDQ250B8V3B
FBQ35C8VEB
FBQ50C8VEB
FBQ60C8VEB
FBQ71C8VEB
FBQ100C8VEB
FBQ125C8VEB
FBQ140C8VEB
FCQ35C8VEB
FCQ50C8VEB
FCQ60C8VEB
FCQ71C8VEB
FCQ100C8VEB
FCQ125C8VEB
FCQ140C8VEB
FCQH71D8VEB
FCQH100D8VEB
FCQH125D8VEB
FCQH140D8VEB
1
9
5
4
6 7
6
7
6 7
1
9
4
4
5
1
2
1
2
3
5
2
3
3
8
8
8
1
4
2
A
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
18-35
14-25
RQ71-100-125
°C DB
°C WB
18-35
12-25
≤80%
—
–5~46
RS50-60
RKS35-50-60
RXS35-50-60
°C DB
°C WB
21-32
14-23
≤80%
—
–10~46
3MKS50
4MKS58-75-90
3MXS52
4MXS68-80
°C DB
°C WB
21-32
14-23
≤80%
—
–10~46
°C DB
°C WB
°C DB
RZQS(G)71-100-125-140 °C WB
18-35
12-28
≤80%
—
–15~50
18-35
14-28
≤80%
—
–5~46
RZQ200-250
°C DB
°C WB
18-35
14-28
≤80%
—
–5~46
RQ71-100-125
°C DB
15-24
RYP200-250
°C DB
15-24
RXS35-50-60
°C DB
10-30
3MXS52
4MXS68-80
°C DB
10-30
RZQ(G)71-100-125-140
°C DB
10-27
RZQS(G)71-100-125-140
°C DB
10-27
RZQ200-250
°C DB
10-27
RR71-100-125
RP200-250
18-35
14-24
—
–15~46
–5~43
—
1
2
3
≤80%
B
1
RZQ(G)71-100-125-140
1
3
2
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–9~21
–10~15
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–14~24
–15~18
°C DB
°C WB
°C DB
°C WB
–9~21
–10~15.5
7
5
–9~21
–10~15.5
–14~21
–15~15.5
–13~21
–20~15.5
–14~21
–15~15
1
4
2
1
5
6
1
3
4
2+3
5
6
4
2
6
7
FDYP125~250B8V1
FDQ125C7VEB
FDQ200+250B8V3B
FBQ35~140C8VEB
FCQ35~140C8VEB
FCQH71~140D8VEB
Split System luftkonditioneringsaggregat
INNEHÅLL
Sida
Att göra före drift................................................................................ 1
Viktig information om det använda köldmedlet .................................. 1
Användarhandbok
VIKTIG
INFORMATION OM DET ANVÄNDA
KÖLDMEDLET
Säkerhetsöverväganden.................................................................... 1
Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av
Kyotoavtalet.
Komponenternas benämning och funktioner..................................... 2
Köldmedeltyp:
R407C
GWP(1)-värde:
1652,5
Köldmedeltyp:
R410A
GWP(1)-värde:
1975
Driftsvillkor ......................................................................................... 2
Driftprocedur...................................................................................... 3
Optimal drift ....................................................................................... 3
(1)
Underhåll ........................................................................................... 3
Detta är inte ett funktionsfel ............................................................... 5
Felsökning ......................................................................................... 6
GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)
Regelbundna inspektioner för köldmedelläckage kan krävas,
beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala
leverantör för mer information.
Avfallshantering ................................................................................. 6
Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.
TACK
FÖR
ATT
DU
KÖPT
DETTA
LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT FRÅN DAIKIN.
LÄS
NOGA
DESSA
ANVISNINGAR
INNAN
AGGREGATET /ANLÄGGNINGEN ANVÄNDS. HÄR
FÖRKLARAR VI HUR DU ANVÄNDER AGGREGATET PÅ
RÄTT SÄTT, OCH VAD SOM BÖR GÖRAS IFALL DET
SKULLE BLI NÅGRA PROBLEM. SPARA DENNA
MANUAL FÖR EV REFERENS.
SÄKERHETSÖVERVÄGANDEN
Vi rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant innan du
börjar använda luftkonditioneringsanläggningen för att dra full nytta
av dess funktioner och för att undvika problem som uppstår på grund
av felaktig hantering.
De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som
VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information
om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.
VARNING
Om varningen inte lyds kan allvarlig kroppsskada orsakas.
ATT
FÖRSIKTIGT
GÖRA FÖRE DRIFT (Se bild 2)
Be din leverantör utföra installation
luftkonditioneringsanläggningen.
och
ominstallation
Om försiktighetsåtgärden inte följs kan kroppsskada eller skada på
utrustningen orsakas.
av
En egenhändigt utförd ofullständig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller eldsvåda.
Använd endast tillbehör från Daikin som är avsedda för användning
med utrustningen och låt alltid en behörig installatör installera dem.
Den här användarhandboken gäller för följande system med
standardstyrning. Kontakta din återförsäljare och be om bruksanvisningen som motsvarar ditt system, innan du tar detta i drift.
Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda
den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny
användare ska även handboken medfölja.
Varning
■
■
Om anläggningen har ett anpassat styrsystem frågar du leverantören
vilken typ av drift som motsvarar ditt system.
■
■
A
Parsystem eller system med samtidig drift
B
Multisystem
1
Aggregat med fjärrkontroll
2
Enhet utan fjärrkontroll (Vid användning som system för
samtidigt drift)
Värmepumpstyp
Detta system kan användas
automatiskt och i fläktläge.
■
för
kylning,
■
uppvärmning,
■
Rak kylartyp
Detta system kan användas för kylning och i fläktläge.
■
■
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW71104-1 – 08.2011
Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft
från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall
eller för varm kan vara skadlig för dig.
När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du stänga av
strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana
förhållanden kan orsaka driftsstopp, elektriska stötar eller
eldsvåda.
Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören
eller kvalificerad personal för installation och underhållning.
Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller
luftutloppet. Skador kan uppstå på grund av kontakt med
luftkonditioneringsaggregatets snabbt roterande fläktblad.
Kontakta leverantören i händelse av ett köldmedelsläckage. När
luftkonditioneringsanläggningen ska installeras i ett litet rum
måste åtgärder vidtas som förhindrar att köldmedel som läcker
ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka. Annars kan
detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.
Kontakta en fackman för anslutning av tillbehör och var
noggrann med att bara använda tillbehör som godkänts av
tillverkaren. Om ett fel orsakas av ditt eget arbete kan det orsaka
vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
Kontakta leverantören för flyttning och ominstallation av
luftkonditioneringsanläggningen. Felaktig installation kan orsaka
vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
Användarhandbok
1
■
■
Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedel.
Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller
varm luft, kan läckande köldmedel vara orsaken. Kontakta din
återförsäljare för assistans. Köldmedlet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om
köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga
resultera i en skadlig gas. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att
läckan är åtgärdad.
Använd säkringar med korrekt amperetal. Använd inte felaktiga
säkringar, koppartråd eller andra trådar som ersättning,
eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, eldsvåda, kroppsskador eller skador på enheten.
KOMPONENTERNAS
Försiktigt
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än
de avsedda. Använd inte luftkonditioneringen för precisionskylning av instrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom
prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål
kan påverkas negativt.
Ta inte bort utomhusenhetens fläktskydd. Det fungerar som
skydd för enhetens höghastighetsfläkt, som annars kan orsaka
kroppsskador.
För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat
om utrustning, som t.ex. en brännare, används tillsammans med
luftkonditioneraren.
Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament
och installation så att inga skador uppkommit. Om skador inte
åtgärdas kan enheten falla omkull och orsaka kroppsskador.
Placera inte brandfarlig spray och använd inga sprayburkar nära
enheten, eftersom detta kan leda till eldsvåda.
Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren och
sladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada
orsakas.
Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med
fuktiga händer.
Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under
inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller köldmedelrör,
smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen droppa ned
och orsaka nedsmutsning eller skador.
Placera inte brännare eller värmare på platser som utsätts för
luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännaren/
värmarens förbränning.
Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten och placera inga
föremål på den. Kroppsskada kan uppstå om enheten lossnar
och faller omkull.
Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten
eftersom detta kan ha negativa effekter.
Tvätta inte luftkonditioneringsaggregatet med vatten, eftersom
detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer,
inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har
fått överinseende eller instruktioner gällande användning av
utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller
fjärrkontrollen. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan
det orsaka kroppsskador.
Kontakta leverantören för rengöring av luftkonditioneringsanläggningens insida. Felaktig rengöring kan orsaka skador på
plastdelar, vattenläckor och annan skada, samt elektriska stötar.
För att undvika skador ska du inte vidröra enhetens luftintag
eller aluminiumflänsar.
Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och
låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten.
När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel,
rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med
strömförande komponenter.
Användarhandbok
2
BENÄMNING OCH
FUNKTIONER (Se bild 1)
1
Inomhusenhet
2
Utomhusenhet
3
Fjärrkontroll
4
Luftintag
5
Utströmmande luft
6
Rör för kylvätska, elanslutning
7
Dräneringsrör
8
Jordledning
Jorda utomhusenheten för att hindra elektriska stötar.
9
Insugsgaller och luftfilter
OBS!
Dessa enheter kan styras med en fjärrkontroll. Mer
information finns i fjärrkontrollens handbok.
Tryck aldrig på fjärrkontrollens knapp med ett hårt,
spetsigt föremål. Fjärrkontrollen kan skadas.
Vrid eller dra aldrig i sladden till en fjärrkontroll. Det
kan medföra att enheten inte fungerar på rätt sätt.
Rör aldrig vid delar inuti kontrollpanelen. Ta inte bort
frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidröra,
och maskinen kan gå sönder. Kontakta leverantören
avseende kontroll och justering av interna delar.
Torka inte av kontrollpanelen med bensin, thinner,
trasor med kemiska rengöringsämnen och dylikt.
Kontrollpanelen kan bli missfärgad eller flagna. Om
den är mycket smutsig blöter du en trasa i neutralt
rengöringsmedel utspätt i vatten, kramar ur den noga
och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr
trasa.
DRIFTSVILLKOR
(Se bild 4)
Vid drift utanför nedanstående gränsvärden kan säkerhetsanordningar lösa ut som gör att luftkonditioneraren inte fungerar eller
att kondens bildas på inomhusenheten.
Området för temperaturinställning på fjärrkontrollen är 16°C till 32°C.
(DB=torr kula, WB=våt kula,
inomhus,
=utomhus,
=kylning,
°C=temperatur,
=värmning,
=
=fuktighet)
Förebyggande åtgärder för system med gruppstyrning
eller styrning med två fjärrkontroller
Detta system har två andra styrsystem förutom individuellt styrsystem (en fjärrkontroll styr ett inomhusaggregat). Följande
förutsättningar måste gälla för att enheten ska vara någon av de
båda typerna.
■
Gruppstyrningssystem
En fjärkontroll styr upp till 16 inomhusenheter.
Alla inomhusenheter har samma inställning
■
System med två fjärrkontroller
Två fjärrkontroller styr ett inomhusaggregat (vid gruppstyrsystem en grupp inomhusaggregat). Enheterna är individuellt
styrda.
OBS!
Kontakta leverantören om du vill ändra kombinationen
eller inställningen av ett gruppstyrningssystem eller ett
system med två fjärrkontroller.
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW71104-1 – 08.2011
DRIFTPROCEDUR
UNDERHÅLL
■
Läs bruksanvisningen som medföljde fjärrkontrollen.
FÖRSIKTIGT
■
Om en funktion som ej är tillgängligt väljs kommer
meddelandet NOT AVAILABLE att visas.
■
Endast en
underhåll.
■
Dessa procedurer är något olika, beroende på
aggregattyp: med värmepump eller med rak kylning.
Kontakta leverantören om du är osäker på detta.
■
Innan man gör kontaktdon åtkomliga, måste alla
strömkretsar brytas.
■
■
För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på
6 timmar innan utrustningen tas i drift.
■
Om huvudströmmen bryts under pågående drift
kommer driften att återstartas automatiskt när
strömmen sätts på igen.
Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret
rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning
brytas.
Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada
orsakas.
■
Tvätta aldrig luftkonditioneringsanläggningen med
vatten.
Detta kan orsaka elektriska stötar.
Ställ in temperaturen inom de gränser som anges i
avsnittet "Driftsvillkor" på sid 2.
■
Var försiktig med byggnadsställningar.
Försiktighet måste iakttas vid arbete på hög höjd.
■
Efter långvarig användning bör du kontrollera
enhetens fundament och installation så att inga
skador uppkommit. Om det är skadat kan enheten
falla omkull och orsaka skador.
Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på
rätt sätt:
■
Rör inte vid värmeväxlarens flänsar.
De är vassa och kan ge skärskador.
■
Använd funktionen för att justera luftflödets riktning.
Eftersom kall luft sjunker till golvet och varm luft stiger upp i taket
rekommenderar vi att luftflödesriktningen vid kylning eller
luftavfuktning ställs in parallellt med innertaket och nedåt vid
uppvärmning.
Undvik dock att ställa in enheten så att luft blåser direkt på
personer i rummet.
■
När du rengör värmeväxlaren ska du ta bort
kopplingsboxen, fläktmotorn, dräneringspumpen och
flottörbrytaren. Vatten eller rengöringsmedel kan
skada elektriska komponenter isolering och orsaka
kortslutning i dessa komponenter.
■
Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme
eller kyla.
Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når
angiven temperatur. Överväg därför olika inställningsmöjligheter
för timern.
Varning rörande dräneringsfästet
OBS!
OPTIMAL
DRIFT
■
Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus
kommer in i rummet när anläggningen körs i kylläge.
■
Vädra ut rummet regelbundet. Om enheten används under
långa perioder måste rummet vädras ut ofta.
■
Använd inte luftkonditioneraren när du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel.
Annars kan kemikalierna hamna i enheten, vilket kan vara
skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.
■
Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar och fönster är öppna
kommer luft att cirkulera ut vilket minskar kyl- eller
värmningseffekten.
■
Placera aldrig något föremål nära aggregatets luftintag eller
-utlopp. Det kan minska kyl- eller värmningseffekten eller orsaka
driftstopp.
■
Stäng av huvudströmbrytaren när enheten inte ska användas
under en längre tid. Strömförbrukning finns hela tiden som
huvudströmmen är på. Stäng av huvudströmbrytaren för att
spara energi. Sätt på huvudströmbrytaren 6 timmar innan
enheten tas i bruk för att ge en jämnare drift. (Se "Underhåll" på
sid 3.)
■
När "
" visas i displayen (DAGS ATT RENGÖRA
LUFTFILTRET), kontaktar du en behörig servicetekniker för
rengöring av filtren. (Se "Underhåll" på sid 3.)
Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra
syften.
För att undvika en försämring av kvaliteten bör du inte
använda enheten för att kyla precisionsinstrument,
matvaror, växter, djur eller konstverk.
behörig
servicetekniker
får
utföra
Ta inte bort dräneringsrörets propp. Vatten kan läcka ut.
Dräneringshålet används bara för att tömma ut vatten om
dräneringspumpen inte använts före underhåll. Dra
försiktigt ut proppen. Dräneringstråget kan skadas om
proppen dras ut med våld.
■
Dra ut proppen
1
1
Avtappningsplugg
Vicka inte på proppen
■
Trycka in proppen
1
2
1
Avtappningsplugg
2
Stjärnmejsel
Montera proppen och fäst den med en stjärnmejsel
Rengöring av luftfilter
Rengör luftfiltret när meddelandet "
visas.
" (RENGÖR LUFTFILTER)
Rengör oftare om enheten är installerad i ett rum med mycket
smutsig luft.
(Som en tumregel bör filtret rengöras var 6:e månad.)
Om det är omöjligt att få bort smutsen, måste luftfiltret bytas.
(Utbytesfilter finns som extra tillbehör.)
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW71104-1 – 08.2011
Användarhandbok
3
OBS!
Tvätta inte luftfiltret med vatten varmare än 50°C,
eftersom det annars kan bli missfärgat och/eller
deformeras.
Utsätt inte enheten för eld. Detta kan orsaka en
eldsvåda.
För FDYP- och FDQ200+250B8V3B-enheter (Se bild 5)
1
Lossa skruvarna i botten på filterramen och ta bort filterramen
nedåt.
2
Gör rent filtret. (Se kapitlet bild 3)
Använd tryckluft för att blåsa bort dammpartiklar från filtret. Om
luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och milt
diskmedel eller tvätta med varmt (30-40°C) vatten om det
behövs. Gnugga inte och vrid inte ur.
För FCQ- och FCQH-enheter (Se bild 6)
1
2
3
Öppna insugningsgallret (åtgärd 1 i illustrationen).
Tryck samtidigt båda spakarna i pilens riktning enligt
illustrationen och sänk försiktigt gallret. (Gör tvärt om för att
stänga.)
3
Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.
4
Sätt fast luftfiltret. Sätt tillbaka filterramen och skruva fast den.
Ta bort luftfiltret (åtgärd 2 till 4 i illustrationen).
Dra luftfiltrets clips både till höger och vänster på nedre sidan
mot dig, och koppla loss filtret.
Rengöring av insugningsgallret
Gör rent filtret. (Se kapitlet bild 3)
Använd dammsugare eller tvätta filtret med vatten.
Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och milt
diskmedel.
4
Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.
5
Sätt tillbaka luftfiltret (utför åtgärd 2 till 4 i illustrationen i omvänd
ordning).
Sätt in luftfiltret i insugsgallret genom att först hänga det enligt
figuren ovanför gallret.
Tryck in luftfiltrets nederdel mot de utskjutande delarna i gallrets
nederdel så att det fastnar.
6
Stäng insugsgallret genom att följa steg 1 i proceduren i omvänd
ordning.
7
När strömmen satts på trycker du på knappen ÅTERSTÄLL
FILTER.
(Se bild 6) (För FCQ- och FCQH-enheter)
1
Öppna insugningsgallret (åtgärd 1 i illustrationen).
Se procedursteg 1 i "Rengöring av luftfilter" på sid 3.
2
Tag loss insugningsgallret (åtgärd 5 till 6 i illustrationen).
Demontera först de 2 snörena från stiften på dekorpanelen.
Håll insugsgallret öppet i 45 grader och lyft det uppåt för att
kroka loss det från dekorpanelen.
3
Ta bort luftfiltret (åtgärd 2 till 4 i illustrationen).
Se procedursteg 2 i "Rengöring av luftfilter" på sid 3.
4
Rengör insugsgrillen.
Tvätta med en borste med mjuka borst och neutralt
rengöringsmedel eller vatten, och torka noga.
OBS!
Displayen "DAGS ATT RENGÖRA LUFTFILTER" försvinner.
Tvätta inte insugsgallret med vatten varmare än 50°C,
eftersom det annars kan bli missfärgat och/eller
deformeras.
För FBQ-och FDQ125C7VEB enheter (Se bild 7)
1
2
Öppna insugsgrillen. (Endast vid insug underifrån).
Skjut båda knopparna samtidigt enligt figuren och dra sedan ner
dem.
Om kedjor finns, haka av kedjorna.
3
Sätt tillbaka luftfiltret (utför åtgärd 2 till 4 i illustrationen i omvänd
ordning).
6
Sätt tillbaka insugsgallret genom att utföra procedursteg 2 i
omvänd ordning (utför åtgärd 5 till 6 i illustrationen i omvänd
ordning).
7
Stäng insugsgallret genom att följa steg 1 i proceduren i omvänd
ordning.
Gör rent filtret. (Se kapitlet bild 3)
Använd dammsugare eller tvätta filtret med vatten.
Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och milt
diskmedel.
Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.
4
5
Ta bort luftfiltret.
Ta bort luftfiltren genom att dra tyget uppåt (insug bakifrån) eller
bakåt (insug underifrån).
Om insugsgallret är mycket smutsigt kan vanligt
köksrengöringsmedel användas, det kan få verka i
cirka 10 minuter. Tvätta sedan med vatten.
Sätt fast luftfiltret.
Sätt hållarna på plats och tryck fast de två clipsen (dra lite i filtret
om det behövs, insug bakifrån, underifrån).
Kontrollera att de fyra hållarna sitter fast.
5
Stäng luftintagsgallret. (Endast vid insug underifrån).
6
När strömmen stängts av trycker du på knappen ÅTERSTÄLL
FILTER.
Meddelandet "GÖR RENT LUFTFILTER" försvinner då.
Rengöring av luftutlopp och ytterpaneler
■
Torka med mjuk trasa.
■
Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel, om det finns
fläckar som är svåra att få bort.
OBS!
Använd inte bensin, bensen, skurpulver eller andra
starka lösningsmedel. Detta kan orsaka missfärgning
eller att ytorna slår sig.
Inomhusenheten får inte bli våt. Det kan leda till
elektriska överslag eller brand.
Skrubba inte klaffen för hårt när du rengör den med
vatten. Ytskiktet kan lossna.
Använd inte vatten eller luft med högre temperatur än
50°C för rengöring av luftfilter och utvändiga paneler.
Användarhandbok
4
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW71104-1 – 08.2011
Uppstart efter långt stillestånd
■
■
■
Drifsáde
Kontrollera följande.
- Kontrollera att inte luftintag eller luftutblås är blockerade. Ta i
så fall bort det som blockerar.
- Kontrollera att utrustningen är jordad.
- Är någon kabel trasig? Kontakta leverantören om du har
några problem.
Gör rent luftfilter och ytterpaneler.
- Glöm inte att sätta tillbaka filtret när det gjorts rent.
Ditt rum
Sätt på huvudströmmen.
- Kontrollera att fjärrkontrollens display aktiveras när
strömmen sätts på.
- För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på minst
6 timmar innan utrustningen tas i drift.
Slå på DRIFT AV FLÄKT och låt gå under en halv dag för att
torka aggregatet.
- Se fjärrkontrollens handbok.
■
Stäng av strömmen.
- När huvudströmmen är på finns en viss strömförbrukning
trots att systemet inte är på.
- Displaybilden på fjärrkontrollen stängs av när
huvudströmbrytaren slås ifrån.
■
Gör rent luftfilter och ytterhöljet Sätt tillbaka luftfiltret på sin plats
när du rengjort det. Se "Underhåll" på sid 3.
DETTA
ÄR INTE ETT FUNKTIONSFEL
Kylning
Avfuktning
Enbart fläkt
Uppvärmning
Kylning
O
O
O
W
Avfuktning
O
O
O
W
Enbart
fläkt
O
O
O
W
Uppvärmning
W
W
W
O
O: enheten kan köras igång
W: enheten är ställd i vänteläge
-
-
Åtgärder när systemet skall tas ur drift under en lång
tid
■
Andra rum
■
När den totala kylkapaciteten för alla inomhusenheter i drift
överskrider kapacitetsbegränsningen för utomhusenheten
ställs din inomhusenhet i vänteläge. (Fläkt och vågrät klaff:
Samma som inställning: (endast rena kylningsmodeller))
När din rumsenhet körts med kyldrift och andra enheter
startas kan din rumsenhet köras som följer: Fläkt: L-flig,
Vågrät klaff: Vågrät position.
Fläkthastigheten skiljer sig från inställt läge. Du kan inte ändra
fläkthastigheten genom att trycka på fläktstyrningsknappen.
När rumstemperaturen uppnår angiven temperatur i
uppvärmningsläge
avbryts
kapacitetsförsörjningen
från
utomhusenheten och inomhusenheten drivs enbart i fläktläge
(L-flik). För multi-split-enheter växlar inomhusenheten mellan
avstängd fläkt och enbart fläkt (L-flik).
Detta är för att förhindra att kall luft blåses direkt på någon som
finns i rummet.
Luftflödesriktningen skiljer sig från inställt läge
■
Luftflödesriktningen
fjärrkontrollen.
■
Inställning för automatisk svängning fungerar inte.
skiljer
sig
från
det
som
visas
på
Se fjärrkontrollens handbok.
Följande symptom innebär
luftkonditioneringssystemet:
inte
att
det
är
något
fel
på
Systemet startar inte
■
Systemet återstartar inte omedelbart efter tryckning på TILL/
FRÅN-knappen.
Om driftlampan lyser är systemet redan på.
Det startar inte om direkt eftersom en av säkerhetsanordningarna löst ut för att hindra att systemet blir överbelastat.
Systemet slås på igen automatiskt efter tre minuter.
■
Systemet startar inte om omedelbart efter det att du släppt upp
temperaturknappen.
Det startar inte om direkt eftersom en av säkerhetsanordningarna löst ut för att hindra att systemet blir överbelastat.
Systemet slås på igen automatiskt efter tre minuter.
■
Systemet startar inte när meddelandet "
" (EXTERN
STYRNING) blinkar under några sekunder efter det att du tryckt
på någon styrknapp.
Detta beror på att systemet styrs eller inaktiveras av en annan
styrenhet med högre prioritet.
När meddelandet blinkar visar det att systemet inte kan styras
av denna inomhusenhet.
■
Systemet startar inte heller omedelbart efter det att huvudströmmen slagits på.
Vänta någon minut tills mikrodatorn är klar för drift.
■
Utomhusenheten har stannat.
Detta beror på att rumstemperaturen har nått den inställda
temperaturen. Enheten övergår till fläktläge.
"
" (IKON FÖR EXTERN STYRNING) visas på
fjärrkontrollen och driften skiljer sig från fjärrkontrollens
inställning.
För multi-split-modeller utför mikrodatorn följande styrning,
beroende på driftsläget för övriga inomhusenheter.
- Övriga inomhusenheter körs redan när du startar din
inomhusenhet. När driftsläget för denna enhet skiljer sig från
det du valt kan inomhusenheten i rummet vara ställd i
vänteläge. (Fläkt: Stoppad, Vågrät klaff: Vågrät position)
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW71104-1 – 08.2011
Vit dimma kommer ut ur ett aggregat
■
Vid hög luftfuktighet under drift för kylning (i oljiga eller dammiga
lokaler)
Om insidan av ett inomhusaggregat är extremt förorenad, blir
temperaturfördelningen i rummet ojämn. Insidan av inomhusaggregatet måste då rengöras. Be återförsäljaren visa hur
enheten ska rengöras. Arbetet måste utföras av en utbildad
servicetekniker.
■
När systemet växlar till UPPVÄRMNING efter AVFROSTNING.
Fukt som bildats under avfrostningen övergår i ånga.
Buller från luftkonditioneringen
■
Ett ringande ljud hörs efter att enheten startats.
Detta ljud genereras av temperaturregulatorn. Det tystnar efter
ungefär en minut.
■
Ett kontinuerlig väsande ljud hörs när systemet körs med kylning
eller avfrostning.
Detta ljud skapas av kylgas som strömmar genom både
inomhus- och utomhusenheter.
■
Ett väsande ljud hörs vid start eller omedelbart efter det att
systemet stoppats. Det hörs även när avfrostningen startar eller
stoppar.
Detta ljud kommer från kylmediet, när flödet av detta stoppar
eller förändras.
■
Ett oavbrutet lågt väsljud "Shah" hörs under KYLNING eller vid
stopp.
Detta ljud hörs när dräneringspumpen går.
■
Ett gnisslande ljud "Pishi-Pishi" hörs när systemet är i drift eller
efter stopp.
Utvidgning och sammandragning av plastkomponenter på grund
av temperaturändring åstadkommer detta ljud.
Damm från aggregaten
■
Damm kan blåsas ut från aggregatet när detta efter ett långt
uppehåll åter tas i drift. Damm som absorberats av aggregatet
blåses ut.
Användarhandbok
5
AVFALLSHANTERING
Enheten luktar illa
■
Aggregatet absorberar lukt från rummet, möbler, tobaksrök mm,
och avger sedan denna lukt.
På fjärrkontrollen visas "
■
"
Detta inträffar omedelbart efter det att huvudströmmen satts på.
Visar att fjärrkontrollen fungerar normalt. Fortsätter tillfälligt.
FELSÖKNING
Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och
kontakta din återförsäljare.
Systemet måste repareras av en utbildad servicetekniker.
VARNING
När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du dra ut
nätsladden från vägguttaget och kontakta leverantören.
Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka
driftsstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
■
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en brytare eller en
jordfelsbrytare ofta löser ut eller om PÅ/AV-knappen inte
fungerar som den ska.
Åtgärd: Stäng av huvudströmbrytaren.
■
Om det läcker vatten från aggregatet.
Åtgärd: Stoppa driften.
■
Om displayen "
" (INSPEKTION), "
", och DRIFTlampan blinkar, och "FELKOD" visas.
Åtgärd: Meddela din återförsäljare om felet samt meddelandet.
Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedel, olja och
andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella
bestämmelser.
Endast för enheterna FBQ35~140, FCQ35~140, FCQH71~140 och
FDQ125.
Luftkonditioneringsprodukten är markerad med denna
symbol. Detta betyder att elektriska och elektroniska
produkter inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av
luftkonditioneringssystemet, hantering av köldmedel, olja och andra
delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med lokala och
nationella bestämmelser.
Luftkonditioneringsaggregat måste behandlas på en specialiserad
behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra
eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.
Batterier måste tas ur fjärrkontrollen och kastas separat i enlighet
med relevanta lokala och nationella bestämmelser.
Om något annat fel än de ovan uppstår i systemet följer du
nedanstående felsökningsschema.
Om systemet inte går överhuvudtaget.
■
Kontrollera om det är strömavbrott.
Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om strömavbrottet
inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart
strömmen återkommer.
■
Kontrollera att säkringarna är hela och att ingen brytare löst ut.
Byt säkringen eller återställ brytaren.
Om systemet stoppar oväntat av sig självt.
■
Kontrollera om luftintag eller -utlopp på inomhus- eller
utomhusaggregatet är blockerat av något föremål.
Avlägsna hindret och se till att luften kan strömma fritt.
■
Kontrollera om luftfiltret är igentäppt.
Be en behörig servicetekniker rengöra luftfiltret.
Systemet går, men det kyler/värmer inte tillräckligt.
■
Om luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusaggregatet
är blockerat av hinder:
Avlägsna hindret och se till att luften kan strömma fritt.
■
Om luftfiltret är tilltäppt.
Be en behörig servicetekniker rengöra luftfiltret.
■
Om temperaturen vid drift av aggregatet inte blir densamma
som den inställda temperaturen. (Se fjärrkontrollens handbok)
■
Kontrollera om knappen för fläkthastigheten satts till LÅG
HASTIGHET. (Se fjärrkontrollens handbok)
■
Om luftflödesvinkeln inte är den rätta. (Se fjärrkontrollens
handbok)
■
Om dörrar eller fönster är öppna. Stäng dessa så att vinden inte
kan blåsa in i rummet.
■
Om direkt solljus kommer in i rummet (vid kylning).
Använd gardiner eller persienner.
■
Om det är för många personer i rummet. Kyleffekten minskar om
värmetillförseln i rummet är för stor.
■
Om värmekällan i rummet är för stark (vid kylning).
Kyleffekten minskar om värmetillförseln i rummet är för stor.
Användarhandbok
6
FDYP + FBQ + FCQ + FCQH + FDQ
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW71104-1 – 08.2011
4PW71104-1 08.2011
Copyright 2011 Daikin
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement