Roadstar | HIF-9088TUMP | Roadstar HiFi-minisysteem HIF-9991TR

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Bestnr.: 33 05 08
Roadstar HiFi-minisysteem
HIF-9991TR
Impressum
Omwille
van het
milieu
100%
recyclingpapier
Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan.
Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl
E-mail: helpdesk@conrad.nl
Belangrijk! Beslist lezen!
Introductie
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product.
Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die
ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het
recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij
niet aansprakelijk.
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u het
Roadstar HiFi-minisysteem in gebruik neemt.
U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid
en het gebruik.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
Bij vragen kunt u zich wenden aan onze Technische helpdesk:
Inhoudsopgave
Pagina
Bedieningselementen
6
Voeding
7
Aansluitingen
7
Klok-instelling
8
Functie-keuzetoetsen
8
Volume
9
Audiocontrole
9
Tuner-werking
9
RDS
11
Cassetterecorder
12
CD-speler
14
Platenspeler
20
Afstandsbediening
20
Timerfunctie
22
Sleepfunctie
22
Technische gegevens
24
2
Nederland:
Tel. 053 - 428 54 80
ma. - do.
8:30 - 20:00 uur
vr.
8:30 - 18:00 uur
e-mail: helpdesk@conrad.nl
3
Veiligheidsaanwijzingen
Het uitroepteken in de driehoek wijst de gebruiker op belangrijke aanwijzingen
betreffende de bediening en onderhoud in deze handleiding, die u beslist moet
opvolgen.
Het flitssymbool in de driehoek wijst de gebruiker op “gevaarlijke spanningen” op
sommige vrijliggende onderdelen in het apparaat.
HIF-9991 TR Mini-HiFi-systeem met platenspeler,
3-CD-wisselaar, digitale-PLL MG/ stereo-FM tuner,
RDS-systeem, dubbele cassetterecorder en afstandsbediening.
Voorzijde
Om het gevaar van een elektrische schok uit te sluiten, moet u de behuizing in geen
geval verwijderen. Binnenin bevinden zich geen door de gebruiker zelf te repareren
onderdelen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een geautoriseerde
reparateur.
Dit apparaat werkt met een laserstraal. Omdat er gevaar voor oogletsel bestaat, mag
alleen gekwalificeerd personeel het deksel van het apparaat openen, verwijderen of
repareren.
Donkerstraling bij geopende apparaten en defecte sluiting. Bediening of regeling van
de technische eigenschappen of andere niet gespecificeerde procedures bij deze
handmatige werkzaamheden leiden tot blootstelling aan gevaarlijke laserstralen.
Dit apparaat werkt op 230V ~ 50Hz netspanning. Als u het apparaat langere tijd niet
gebruikt moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid of regen.
De AAN-schakelaar van dit apparaat is verbonden met het secundairschakelcircuit.
Het uitschakelen onderbreekt niet de hoofdstroomtoevoer van het apparaat.
Schakel het systeem pas in nadat u alle verbindingen gecontroleerd hebt.
Plaats het apparaat op een plek waarbij het onbelemmerd geventileerd kan worden.
Zet het niet op een tapijt of in de buurt van gordijnen en bouw het niet in een b.v.
boekenkast.
Achterzijde
Platenspeler
Stel het apparaat nooit bloot aan direct zonlicht of aan een andere
warmtebron.
4
5
Bedieningselementen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
VFD-display
MUTE-toets
STANDBY-aanduiding
STANDBY/AAN-schakelaar (POWER)
EQUALIZER-toets
HERHAAL/VOORWAARTS-toets
RANDOM/M.ACHTERWAARTS-toets
BALANCE-controle
MEMORY/REMAIN-toets
CD-STOP/RDS-mode-toets
PHONO-toets
TUNER/BAND-toets
CASSETTEVAK A
CASSETTEVAK-A-toetsen
CD-lade
CD-keuzetoetsen (DISC1/DISC2/DISC3)
CD-lade openen
CASSETTEVAK B
CASSETTEVAK B-toetsen
CD-toets/DISK-SPRONG-toets
TAPE-toets (cassette)
CD-WEERGAVE/PAUZE-toets/RDS-zoeken
STEREO-hoofdtelefoon-bus
CD-Sprong/zoeken-toets
ACHTERWAARTS/VOORWAARTS/Afstemtoetsen
STEREO-FM/ MONO-/KOPIEREN-keuzeschakelaar
VOLUME-controle
Afstandsbediening-SENSOR
PLATENSPELER
PLATENSPELER-TOERENTAL-keuzeschakelaar
TOONARM-steun
45 RPM-ADAPTER
Achterzijde
32.
33.
34.
35.
6
Luidsprekeraansluitingen
FM-antennebus
MG-antennebus
Stroomkabel
Voeding
Voordat u het apparaat inschakelt moet u eerst controleren of de plaatselijke
netspanning overeenkomt met de werkspanning op het typeplaatje.
Voor uw eigen veiligheid dient u de navolgende aanwijzingen zorgvuldig door
te lezen voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
Werking op wisselstroom (AC)
Dit apparaat werkt uitsluiten op wisselstroom (AC) 230V / 50 Hz. Als u het
apparaat op een andere stroombron aansluit kan het hierdoor beschadigd
worden.
LET OP!
Om een elektrische schok te vermijden moet het apparaat van het elektriciteitsnet verwijderd worden indien het deksel afgehaald moet worden. Binnenin
het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker
onderhouden moeten worden. Raadpleeg bij problemen een gekwalificeerd
servicepersoon.
Veiligheidsmaatregelen
Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid of regen.
Voedingsstroom: 230 V 50Hz - enkel wisselstroom (AC)
Dit symbool betekent dat het apparaat dubbel geïsoleerd is.
Aansluiting aan aarde is niet noodzakelijk.
Stroomvoorziening
Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en bewaar deze.
Wisselstroomwerking (AC)
Sluit de netstekker aan op een netcontactdoos met 230V~50Hz.
Aansluitingen
Aansluitingen luidspreker
Sluit de luidsprekers aan op de overeenkomstige bussen aan de achterzijde
van het apparaat.
7
Hoofdtelefoon
Volumeregelaar
Aan het apparaat kunnen stereohoofdtelefoons (worden niet meegeleverd)
met een 3,5mm-stekker en een impedantie van 8-32 Ohm of hoger aangesloten worden. De luidsprekers worden automatisch afgeschakeld indien
een hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonbus (23) aangesloten is.
•
Antenne
Voor FM-ontvangst bevindt zich op de achterzijde van het apparaat een
ingebouwde, 1 meter lange, FM-antennedraad. Rol deze draad er uit en
beweeg hem tot u een optimaal ontvangst bereikt.
Voor MG-ontvangst bevindt zich op de achterzijde een MG-antennebus. Sluit
hier een MG-antenne aan.
•
•
Om het volume in te stellen, draait u de VOLUME-controle (26) aan het
apparaat of u drukt op de VOLUME-toetsen van de afstandsbediening.
Voor het afschakelen van het geluid drukt u op de MUTE-toets op het
apparaat of op de afstandsbediening. “MUTE” verschijnt op het display.
Wordt de toets opnieuw ingedrukt of het volume geregeld, speelt de
installatie met het voorgaande volume verder.
Audio-controle
Voorkeuze-equalizer
Klok-instelling
Dit apparaat is uitgerust met een eigen digitale klokfunctie in de STANDBYmode. Als het apparaat van het elektriciteitsnet verwijderd wordt moet de
klok opnieuw ingesteld worden.
•
Druk op de MEMORY/REMAIN-toets (9).
•
De tijd wordt weergegeven; de weergave knippert.
•
Druk op de afstem-voorwaarts- en achterwaarts-toetsen (24) om de
uren in te stellen.
•
Druk op de MEMORY/REMAIN-toets (9).
•
Druk op de afstem-voorwaarts- en achterwaarts-toetsen (24) om de
minuten in te stellen.
•
Druk op de MEMORY/REMAIN-toets (9) om de tijd op te slaan.
Functie-keuzetoetsen
•
•
•
•
Druk op
kiezen.
Druk op
Druk op
Druk op
de PHONO-toets (11) om de PHONO-functie (platenspeler) te
de TUNER/BAND-toets (12), om de radio te kiezen.
de CD-toets (20) om de CD-speler te kiezen.
de TAPE-toets (21), om de cassetterecorder te kiezen.
Wanneer de EQ-toets (5) ingedrukt wordt kunt u kiezen tussen Normaal
(Flat), Rock, Classic of Pop.
GEQ 1 : Flat
GEQ 2 : Rock
GEQ 3 : Classic
GEQ 4 : Pop
•
Regel het geluid voor de linker en rechter luidspreker via de BALANCEcontrole (8).
MG/FM-tuner
Werking
•
•
•
•
•
•
Druk op de POWER-toets aan/uit (4) om het apparaat in te schakelen.
De STANDBY-aanduiding wordt uitgeschakeld.
Druk op de TUNER/BAND-toets (12)
Kies met de TUNER/BAND-toets (12) de gewenste frequentieband.
U heeft meerdere mogelijkheden om radiozenders in te stellen. Lees
hiervoor onderstaande hoofdstukken.
Zet het volume op de gewenste stand.
Om de radio uit te schakelen drukt u op de POWER-toets (4).
Handmatig afstemmen
Handmatig afstemmen wordt gebruikt indien de frequentie van de gewenste
8
9
zender reeds bekend is.
•
Controleer of de FM-antenne volledig afgerold is.
•
Kies via de TUNER/BAND-toets (12) de gewenste frequentieband.
•
Druk op de afstemtoets voorwaarts of achterwaarts (24) en houdt deze
vast voor het veranderen van de frequentie. Als u in de buurt van de
gewenste frequentie komt laat u de toets los. Het apparaat stopt en
zoekt niet verder.
•
Druk meerdere keren op de afstemtoets voorwaarts of achterwaarts tot
u precies de frequentie ingesteld heeft.
Automatisch afstemmen
•
•
•
•
•
Controleer of de FM-antenne volledig afgerold is.
Kies via de TUNER/BAND-toets (12) de gewenste frequentieband.
Druk op de afstemtoets voorwaarts of achterwaarts (24) en houdt deze
ca. 1 seconde ingedrukt. De radio zoekt nu automatisch sterke radiosignalen. Het TUNER-display toont hierbij de frequenties in MHz voor
FM of in kHz voor MG.
Als er een sterk signaal gevonden wordt, stopt het doorzoeken.
Herhaal deze procedure tot u het gewenste station gevonden hebt.
Opmerking: omdat het automatisch afstemmen afhankelijk is van de
signaalsterkte van de zenders, kan het gebeuren dat zwakke zenders
overgeslagen worden. In dat geval kunt u handmatig afstemmen om zwakke
zenders op te sporen. Aan de andere kant kan de tuner bij een sterk signaal
stoppen voordat een optimale instelling bereikt werd. Voor een optimaal
ontvangst moet u handmatig afstemmen.
Zendergeheugen
Het apparaat biedt de mogelijkheid om de frequenties van max. 40 stations
op te slaan.
•
Stel eerst via de bovengenoemde methode het station is welke u wilt
opslaan.
•
Druk dan op de MEMORY/REMAIN-toets.
•
Kies een geheugenplaats via de REPEAT/M.UP of
RANDOM/MEM.DOWN-toetsen.
•
Druk opnieuw op de MEMORY/REMAIN-toets om het station op te
slaan.
10
Om een opgeslagen station opnieuw te programmeren moet voorgaande
procedure herhaald worden.
Oproepen van een geprogrammeerd station
•
Voor het oproepen van een opgeslagen station drukt u eenvoudig op
de REPEAT/M.UP of RADOM/MEM.DOWN-toetsen tot het gewenste
zendstation weergegeven wordt.
FM-stereo- en mono-ontvangst
Als een FM-signaal afgestemd wordt en de FM-modeschakelaar (25) staat
op ON, kan de uitzending in stereo ontvangen worden. De FM-stereoaanduiding verschijnt op het display.
Bij zwakke stereosignalen en bij het ruisen van de uitzending is het vaak
beter om in mono te ontvangen. Zet de FM-modeschakelaar (25) op OFF
(mono) en de storing wordt verminderd.
RDS-functie
RDS is een informatiesysteem en wordt door bepaalde zenderstations extra
bij de normale radio-uitzending toegevoegd.
De informaties bestaan uit:
•
De naam van het station of haar locale frequentie
•
Het soort programma (PTY), dat het radiostation uitzendt (nieuwsberichten, politiek, informatie, sport, opvoeding, drama, cultuur,
wetenschap, varia, popmuziek, rockmuziek, lichte muziek, klassieke
muziek, bijzondere, geen soort).
•
RT radiotekst.
Bij het indrukken van de CD STOP/RDS-modetoets worden volgende aanduidingen doorlopen: stationsnaam, type programma, informaties en frequentie.
De tuner kan het zendstation afstemmen na het kiezen van het type programma.
Kies met de PLAY-PAUZE/RDS SEARCH-toets een programmatype.
Als deze weergegeven wordt, drukt u op de afstemtoetsen om alle RDS-stations met dit programmatype door te lopen.
11
Cassetterecorder
•
Inleggen en uithalen van een cassette
•
•
•
•
Druk op de Stop/uithaal-toets („) om het cassettevak B te openen.
Schuif een cassette in de houder, met de zichtbare bandzijde naar
beneden.
Sluit het cassettevak correct, voordat u met de weergave begint.
Aan het einde van de weergave drukt u op de Stop/uithaal-toets („) om
het cassettevak te openen en de cassette uit te halen.
•
•
•
•
•
Druk op de TAPE-toets (21).
Plaats een cassette.
Druk op de weergaventoets ( ) om de weergave te starten.
Gebruik de PAUZE-toets (II) om het weergeven tijdelijk te onderbreken.
Druk op de Stop/uithaal-toets („) om de weergave te stoppen.
Doorlopend weergeven (alleen van cassettevak B naar A)
•
•
•
•
•
•
•
•
Opnemen vanaf CD
•
•
•
•
•
•
Weergave
Druk op de TAPE-toets (21).
Plaats een cassette.
Druk op de weergaventoets ( ) van cassettedeck B.
Druk op de PAUZE-toets (II) en op de WEERGAVE-toets ( ) van vak A.
De cassette in vak B wordt nu weergegeven.
Stel m.b.v. de VOLUME-regelaar het geluid naar wens in.
De cassette in vak B stopt als het band afgelopen is en de cassette in
vak A wordt automatisch weergegeven.
De cassette in vak A stopt automatisch als het band afgelopen is.
Kopiëren van band naar band met normale snelheid
•
•
•
•
•
•
•
•
Het apparaat bezit een automatische niveaucontrole. Dit betekent, dat
het opnameniveau automatisch ingesteld wordt. Het regelen van het
volume of de klank hebben geen invloed op de opname.
De opnametoets kan niet ingedrukt worden, indien het wisbeveiligingslipje gebroken of verwijderd is.
Opnemen vanaf de radio
•
•
•
12
Druk op de TUNER-toets (12),
Stel de juiste zender in en plaats een cassette in vak A.
Druk tegelijkertijd op de opname-toets (z) en de WEERGAVE-toets (
)
Druk op de CD-toets (20).
Plaats een lege cassette in het vak A.
Kies de CD (1,2 of 3) (16) waarvan u wilt opnemen.
Druk tegelijkertijd op de opname-toets (z) en de WEERGAVE-toets
( ).
Druk op de CD-weergave/pauze-toets (22).
Om de opname te stoppen drukt u op de Stop-toets van de CD-speler
en daarna op de Stop/uithaal-toets („) van cassettevak A.
Gesynchroniseerd opnemen van band naar band
Opnemen (alleen in vak A mogelijk)
•
om het opnemen te starten.
Om het opnemen te stoppen drukt u op de Stop/uithaal-toets („).
Plaats een volledig teruggespoelde bespeelde cassette in cassettevak B.
Plaats een volledig teruggespoelde lege cassette in cassettevak A.
Druk op de TAPE-toets (21) en kies "OFF" via de KOPIEREN -keuzeschakelaar (25).
Druk op de pauze-toets van cassettedeck "A" en druk daarna op de
weergave- en opname-toets van cassettedeck "A"
Druk op de weergavetoets van cassettedeck "B". De cassette in vak B
wordt nu naar A gekopieerd.
Regel het volume op een gewenst niveau. Op de opname heeft deze
instelling geen effect.
Om de opname te stoppen drukt u op beide stop/uithaal-toetsen. De
band stopt automatisch na het bereiken van het bandeinde.
Opnemen van band naar band met hoge snelheid
•
•
Zet de DUBBING-keuzeschakelaar (25) op "ON".
Voer verder dezelfde stappen uit zoals voor opnemen van band naar
band met normale snelheid. Over de luidsprekers kunt u de cassette
horen, die met hoge snelheid wordt weergegeven. Verminder het
volume tot u geen geluid meer kunt horen.
Opmerkingen: Als de cassette in cassettedeck B korter is dan de cassette
in cassettedeck A stopt de weergavetoets van cassettedeck B automatisch
13
nadat het bandeinde bereikt is. De band in cassettedeck A loopt verder tot
aan het bandeinde of tot de stop/uitwerp-toets gedrukt wordt. Hetzelfde
gebeurt als de cassette in cassettedeck A korter is, alleen loopt cassettedeck B dan verder en stopt aan het bandeinde of als de stop/uitwerp-toets
ingedrukt wordt.
CD-speler
Omgaan met CD's
Om een CD uit de beschermhoes te halen drukt u op de middenhouder terwijl u de CD bij de randen vastpakt.
Vingerafdrukken en stof op het afspeeloppervlak verwijdert u voorzichtig met
een zachte doek. In tegenstelling tot Lp's bezitten CD's geen groeven waarin
stof blijft zitten en het schoonmaken met een zachte doek is meestal
voldoende. Wrijf met de doek vanaf het midden naar de buitenranden met
rechte bewegingen. Kleine stofdeeltjes of lichte strepen hebben geen invloed
op de weergavekwaliteit.
Gebruik voor het schoonmaken nooit chemische producten, zoals platenspray's, anti-statische-spray's, benzine of thinner. Zulke producten kunnen
het oppervlak van de CD ernstig beschadigen.
Na gebruik moet de CD opgeborgen worden in de bijhorende beschermhoes. Hiermede worden krassen vermeden, welke geluidsvervorming en
overslaan van bepaalde gedeeltes veroorzaken.
Zet de CD niet langdurig bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid of hoge
temperaturen. Als de CD langdurig blootgesteld wordt aan hoge temperaturen
kan deze hierdoor kromtrekken.
Schrijf niet met een balpen of ander schrijfmiddel op de labelkant en plaats
ook geen stikkers.
14
Afspelen van een compact disc
Inleggen en uithalen van de CD
•
Druk op de POWER-toets aan/uit (4) om het apparaat in te schakelen.
De standby-aanduiding verdwijnt.
•
Druk op de CD-toets (20).
•
Druk op de OPEN/CLOSE-toets (17) om de CD-lade te openen.
Noot: u hoeft niet te wachten, terwijl de wisselaar naar 3 CD's zoekt, de CDlade kan direct geopend worden.
•
De CD-vakken zijn genummerd met "1", 2 en 3". Deze cijfers
corresponderen met de CD-aanduiding. De CD-aanduiding veranderd
niet in de positie, maar duidt het vak van de momenteel afspelende CD
aan door het knipperen van het betreffende CD-cijfer.
U kunt max. 3 CD's in de vakken plaatsen. Plaats de CD die u als eerste
wilt afspelen in vak 1. De volgende CD die u wilt horen in vak 2. Voor
de derde CD moet de lade omgedraaid worden. Na het plaatsen van 2
CD's drukt u op de DISK-SPRONG-toets (20) om de lade te draaien.
De CD's moeten juist in het midden gelegd worden en de labelkant
moet naar boven wijzen. Als de CD's niet correct in het midden geplatst worden kunnen deze verschuiven tijdens sluiten van de lade.
Hierdoor kan het mechanisme klemmen of zelfs de CD beschadigen.
•
Na het inleggen van de derde CD drukt u op de OPEN/CLOSE-toets
(17) om de lade te sluiten. De wisselaar leest de informatie van de CD
die nu op de afspeelpositie staat. Het totale aantal muziekstukken en
de totale afspeeltijd worden weergegeven. Een van de 3 CDaanduidingen gaat knipperen, om aan te geven, welke CD afgespeeld
zal worden. Voor het afspelen van deze CD drukt u op de WEERGAVE/
PAUZE >II-toets. De wisselaar doorzoekt alle drie vakken en als hij de
1. CD gevonden heeft zal het afspelen beginnen.
•
Het afspelen begint bij het 1. muziekstuk van de eerste CD en loopt
door tot het laatste muziekstuk van de 3. CD afgespeeld is. Tijdens de
weergave, knippert telkens de CD-aanduiding welke momenteel
afgespeeld wordt. Als het laatste stuk van de 3. CD afgespeeld is, stopt
de wisselaar en de informatie van de 1.CD wordt opnieuw aangeduid.
Opmerkingen: Als de CD erge krassen heeft of te vuil is kan de weergave
niet starten.
Als een niet juist gecentreerde CD afgespeeld wordt, kan het mechanisme
geluiden afgeven. Vermijdt het afspelen van zulke CD's.
15
Belangrijke informaties
Terugspringen naar de voorgaande titel
De CD-speler bezit een geïntegreerde foutencompensatie-omloop, waarbij
minimale fouten op de CD gecorrigeerd worden. Echter heeft deze functie
haar grenzen.
•
Druk twee keer op de titelsprongtoets achterwaarts. De CD wordt
vanaf het begin van de voorgaande titel afgespeeld.
Bij elke druk op de titelsprongtoets achterwaarts wordt telkens na de
voorgaande titel teruggesprongen. Als deze toets in het midden van
een muziekstuk gedrukt wordt springt de CD-speler terug naar het
begin van deze titel. Om naar de voorgaande titel te gaan moet deze
toets twee keer ingedrukt worden.
In sommige gevallen kan de CD-speler tijdens het weergeven bepaalde titels
of plekken overslaan. Dit kan gebeuren als de CD krassen opwijst en deze
niet door de foutencompensatie-omloop gecorrigeerd kan worden. Als er
zich zo'n probleem bij u voordoet, controleer dan eerst of de CD-speler juist
functioneert. Handel hiertoe als volgt:
Speel een nieuwe CD af. Als de CD-speler nu juist functioneert is het
probleem vermoedelijk te vinden bij een defecte CD.
Opmerking: De titels kunnen ook gekozen worden wanneer het CD-vak
geopend is. Wanneer echter een titel gekozen werd die niet op de CD
voorkomt, zal de weergave beginnen aan het begin van de laatste titel.
Het afspelen tijdelijk onderbreken
Handmatig zoeken
•
•
•
•
Druk op de STOP-toets. De CD-weergave wordt gestopt en op het display
wordt het aantal muziekstukken (track's) van deze CD aangeduid.
Om de CD tijdelijk te onderbreken (Pauze-mode) drukt u op de weergave/
pauze-toets (22). De CD-weergave stopt en de afgespeelde tijd van
deze CD wordt knipperend aangeduid.
Druk opnieuw op de weergave/pauze-toets om het afspelen te hervatten.
Titelsprong
De weergave starten vanaf een bepaalde titel
•
Gebruik de titelsprongtoetsen voorwaarts of achterwaarts (24) om de
gewenste titel te kiezen. Op het CD-display wordt het nr. van het
muziekstuk weergegeven. Druk op de weergave/pauze-toets om de
weergave te starten.
Een titel overslaan
•
16
Druk een keer op de titelsprongtoets voorwaarts. Het volgende
nummer wordt afgespeeld.
Bij elke druk op de titelsprongtoets voorwaarts wordt er één muziekstuk verder vooruitgegaan. Als u de toets ingedrukt houdt kunt u van
titel naar titel springen. Aan het begin van de laatste titel kan niet
verder gesprongen worden.
•
Als tijdens de weergave op de titelsprongtoets voorwaarts of
achterwaarts (24) gedrukt wordt, tast de CD-speler de momenteel
afgespeelde titel af. Aan het einde van een titel springt de CD-speler
naar de volgende titel en tast deze af. Aan het begin van een titel
springt de CD-speler naar de voorgaande titel en tast deze af.
Aan het einde van de laatste titel of aan het begin van de eerste titel
stopt de CD-speler het aftasten.
Herhaald afspelen van een CD
Druk in de stop-mode op de REPEAT-toets (15) om de CD te herhalen:
Eerste druk
Tweede druk
Derde druk
Vierde druk
DISPLAY
"ALL" verschijnt
"dSC" verschijnt
"1" verschijnt
RESULTAAT
Alle titels van de 3 CD's worden herhaald
Alle titels van de 1. CD worden herhaald
Een titel wordt herhaald
Herhaalfunctie uit/ terug naar de normale
weergave
Als in de afspeelmode op de REPEAT-toets gedrukt wordt worden alle titels
van deze CD herhaald.
17
Speciale functies
waarts >>-toets (24) tot de gewenste titel op het display verschijnt.
Afspelen in willekeurige volgorde (RANDOM)
•
Druk in de Stop-mode op de RANDOM/M.DOWN-toets (7) om de willekeurige
afspeelvolgorde te activeren.
DISPLAY
1. druk "ALL RANDOM" verschijnt
2. druk "dSC" verschijnt
3. druk "1" verschijnt
RESULTAAT
Willekeurige weergave van alle 3 CD's
Willekeurige weergave van 1 CD
Willekeurige weergave uit/ terug naar
de normale weergave
De CD wordt in willekeurige volgorde afgespeeld. Nadat alle titels op deze
manier afgespeeld zijn stopt de CD-speler.
Wanneer de eerste CD en het tracknr., welke u wilt programmeren,
weergegeven wordt drukt u opnieuw op de MEMORY/REMAIN-toets
(9) om deze op te slaan.
Op het display verschijnt
D.w.z. dat u nu de tweede titel kunt programmeren.
•
•
Herhaal deze stappen tot er alle 40 titel geprogrammeerd zijn.
Voor het beëindigen van de programmering drukt u op de WEERGAVE/
PAUZE>II-toets (22) om de geprogrammeerde titels af te spelen. De
PROG-aanduiding verschijnt en in de volgorde van de programmering
worden deze titels nu afgespeeld.
Intro scan weergave
•
Druk op de INTRO-toets (4) van de afstandsbediening: de eerste 10
seconden van elk titel van de CD wordt gespeeld. "INTRO" wordt op
het display aangeduid. Druk tijdens het afspelen van de intro opnieuw
op deze toets om terug te keren naar de normale weergave. "INTRO"
verdwijnt uit het display.
Afspelen in geprogrammeerde volgorde
De CD-wisselaar kan maximaal 40 titel programmeren. U kunt dus van 3
CD's in totaal 40 titels in elk gewenste volgorde programmeren. U kunt een
titel zelfs meerdere keren programmeren.
Om de titels te programmeren handelt u als volgt:
•
•
•
Open de CD-lade en plaats er 3 CD's. Sluit de lade weer af.
Kies de eerste CD waarvan u muziekstukken wilt programmeren, druk
hiervoor op de overeenkomstige CD-cijfer-toets (b.v. Disk 2, track 5)
Druk op de MEMORY/REMAIN-toets (9).
Op het display verschijnt
Noot:
•
Als u tijdens de geprogrammeerde weergave op de sprong-toets drukt
springt de cd-speler naar de volgende/voorgaande geprogrammeerde
titel.
•
De CD-speler stopt nadat het laatste geprogrammeerde nummer
afgespeeld is. De programmering blijft in het geheugen en door drukken
op de weergave/pauze>II-toets (22) wordt de geprogrammeerde
volgorde opnieuw afgespeeld.
•
Als de geprogrammeerde titels gewist moeten worden drukt u twee
keer op de STOP-toets (10). Eveneens worden de titels gewist als u de
CD-lade opent of als u op de POWER (4)-toets drukt om het apparaat
uit te schakelen.
Om de inhoud van de programmering te bekijken
Na het opslaan van de laatste titel kunt u met de MEMORY/REMAIN-toets (9)
het geprogrammeerde op het display weergeven.
REMAIN-toets
en "PROG" knippert.
•
18
Kies de eerste titel welke u wilt programmeren m.b.v. de sprong voor-
Wanneer tijdens de normale weergave de MEMORY/REMAIN-toets (9)
ingedrukt wordt licht het display op en laat de resterende afspeeltijd van de
titel zien.
19
Wanneer twee keer op de MEMORY/REMAIN-toets (9) gedrukt wordt,
verschijnt de resterende afspeeltijd van de CD.
Wanneer drie keer op de MEMORY/REMAIN-toets (9) gedrukt wordt
verschijnt de reeds verstreken afspeeltijd van de CD.
Wanneer nog een keer op deze toets gedrukt wordt verschijnt de verstreken
afspeeltijd van deze titel.
Platenspeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Druk op de PHONO-toets (2/9R)
Leg een plaat op de geleidestift in het midden van het plateau. Gebruik
de EP-adapter als u een singles wilt afspelen.
Zet de toerentalregelaar op het gewenste toerental 33 of 45,
overeenkomstig van de plaat.
Open de vergrendeling van de toonarm en verwijder het
beschermklepje van de naald.
Til de toonarm via de toonarmhendel omhoog.
Neem de toonarm vast en plaats de naald boven het begin van de plaat
of een bepaald muziekstuk.
Laat de toonarm voorzichtig met de toonarmhendel zakken om de
weergave te starten.
Als de plaat afgelopen is stopt de platenspeler.
Opmerking: Draai of stop het draaiplateau niet handmatig. Wanneer u het
draaiplateau beweegt of aanstoot zonder dat de toonarm vergrendeld is, kan
hierdoor de toonarm beschadigd worden.
Zet het beschermkapje van de naald terug als u de platenspeler niet
gebruikt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
CD-/DISC-SPRONG-toets
TAPE-toets
PHONO-toets
INTRO-toets
CD-STOP/RDS-mode-toets
MEMORY/REMAIN-toets
EQUALIZER-toets
MODE-toets
SLEEP-toets
CD-Sprong-/tuner afstemtoetsen +/RANDOM/M.DOWN-toets
VOLUME-toets omhoog/omlaag
HERHAAL/M-UP-toets
TIMER-toets
MUTE-toets
WEERGAVE/PAUZE/RDS-ZOEK-toets
TUNER/BAND-toets
POWER /AAN-/Standby)-toets
Vervangen van de batterijen
Indien de batterijen zwak worden zal de reikwijdte van de afstandsbediening
aanzienlijk verminderen en u moet de batterijen vervangen.
Aanwijzing: Om de precisie en een lang gebruik van de zender te behouden
mogen nooit gelijktijdig twee of meerdere toetsen ingedrukt worden.
Wanneer u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt moeten de
batterijen verwijderd worden, om een uitlopen van de batterijen te vermijden.
Gebruik nooit verschillende types batterijen, of oude en nieuwe, door elkaar.
Correct gebruik van de afstandsbediening
Afstandsbediening
Inleggen van de batterijen
Plaats 2 UM-4 batterijen (AAA of gelijkwaardig) in het batterijvak van de
afstandsbediening en sluit het deksel weer af.
20
Richt de afstandsbediening op de sensor (27). De functietoetsen op de
afstandsbediening komen overeen met de toetsen van het hoofdapparaat.
Een sterke lichtbron in de kamer kan de werking van de infrarode sensor
belemmeren en de functies beïnvloeden.
De maximale effectieve reikwijdte van de afstandsbediening bedraagt ca. 5
meter.
21
Timerwerking (via afstandsbediening)
Het systeem wordt automatisch op het vooraf ingestelde tijdstip op Radio,
CD of cassetterecorder ingeschakeld. Dit kan als alarm dienen om u wakker
te maken.
•
Regel het volume
•
Controleer of de klok juist gezet is voordat u de timer instelt.
•
Voer de timerprogrammering vlug uit, anders verlaat het apparaat de
programmering en gaat terug naar de actuele tijd.
•
Kies een bron.
•
Druk op de MODE-toets (8), op de afstandsbediening langer dan een
seconde.
•
"T.WAKE-ON" verschijnt op het display.
•
Druk een keer op de MEMORY/REMAIN-toets (34), de uren knipperen.
•
Druk op de AFSTEM-/CD-SPRONG-toets (24) om het uur in te stellen
op welke de timer moet beginnen.
•
Druk op de MEMORY/REMAIN-toets (34), de minuten knipperen.
•
Druk op de AFSTEM-/CD-SPRONG-toets (24) om de minuten in te
stellen.
•
Druk nog een keer op de MEMORY/REMAIN-toets (34).
•
Druk op de MODE-toets (36). "T.WAKE-OFF" verschijnt op het display.
•
Zet de uren en minuten zoals boven omschreven.
•
Druk op TIMER (14) om de timer-functie te activeren. "T.WAKE"
verschijnt op het display.
•
Schakel het apparaat op standby.
Gewekt worden via cassetterecorder: schuif een cassette in het vak en druk
op de WEERGAVE-toets. Zet het apparaat op standby.
Totale timer-functie wissen
•
•
•
•
•
•
•
•
Kies een audiobron door op TAPE, TUNER of CD te drukken (apparaa
of afstandsbediening).
Druk op de SLEEP-toets (9) van de afstandsbediening om de sluimertijd in te stellen.
SLEEP en het getal 90 verschijnen op het display.
Het apparaat blijft nu nog 90 minuten ingeschakeld.
Om de duur van de sluimertijd in trappen van 90>60>30>20>10 minuten
te verlagen houd u de SLEEP-toets ingedrukt tot het getal 10
verschijnt.
Na een paar minuten wordt weer het actuele display getoond (b.v. met
tuner- of CD-informatie).
Om het apparaat uit te schakelen voordat de sluimertijd beëindigd is
drukt u op de standby-toets aan het apparaat of afstandsbediening.
BELANGRIJK
Omdat de bewegingen van het CD-mechanisme en de gevoelige schakelkring
storingen bij een in de buurt staande radio kan veroorzaken schakelt u het
apparaat uit wanneer u andere radio's ingeschakeld heeft.
In dit apparaat wordt een laser gebruikt.
Bij het openen van het apparaat of bij een defect of slecht sluitend systeem,
kunnen een gevaarlijke, onzichtbare laserstraling tot gevolg hebben.
Waarschuwing - Het gebruik van bedieningselementen, uitvoeren van reparaties of instellingen, die niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn, kan
resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.
De CD-speler is uitsluitend geschikt voor CD's
die het hierna afgebeelde logo bezitten.
Druk op de afstandsbediening op de TIMER-toets (14) tot "T.WAKE" op
het display verdwijnt. De timer-functie is hiermede compleet gewist.
Sleep-timer
•
•
•
22
De sleeptimer schakelt het apparaat na een bepaalde tijd automatisch
uit (standby).
Hiermede kunt u voor het inslapen voor een bepaalde tijd nog radio,
CD of cassette beluisteren. De sleep-timer kan ingesteld worden vanaf
90 tot 10 minuten.
Druk op de POWER-toets (apparaat of afstandsbediening).
23
Technische gegevens
Voedingsspanning
AC
:
230V / 50 Hz
Radiofrequenties
FM
MG
:
:
87.5 - 108 MHz
522 - 1620 kHz
Opnamesysteem
:
AC-Bias
CD-speler
Aftastsysteem
Omvormer
:
:
3-stralen, halfgeleider-laser
16-bit, lineair, 2x oversampling
Opmerking: I.v.m. permanente verbeteringen blijft de verandering van de
technische specificaties en het design onder voorbehoud van wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
24
25
Download PDF