DeWalt D24000 Technical data

DeWalt D24000 Technical data
®
D24000
1
Dansk
21
Deutsch
27
English
35
Español
43
Français
51
Italiano
59
Nederlands
67
Norsk
75
Português
82
Suomi
90
Svenska
97
Türkçe
104
EÏÏËÓÈο
112
Copyright DEWALT
2
3
2
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
3
17
21
20
18
19
16
B1
22
B2
4
28 24
23
27
26
25
B3
13
29
B4
5
31
4
32
30
6
C
33
34
35
D1
6
13
D2
15
38
36
37
38
36
E1
39 41
40
39
39
41
E2
7
42
43
F1
44
47
F2
8
48
9
45
46
47
F3
2
10
49
G
9
50
H1
52
H2
10
51
11
53
55
54
56
I3
I1
50
I2
11
11
58
57
59
60
J
K
63
61
L
12
62
63
4
66
65
22
64
M
67
68
69
71
70
N
O
13
P
1
Q
14
R
11
S
15
74
72
73
T1
73
T2
16
74
72
U
V
17
W
X2
18
X1
75
1
IN
CH
2
5
CM
3
4
1
0
5
6
1
5
29
Y
77
76
77
Z
19
DANSK
FLISESAV D24000
Tillykke!
EU-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Skivens diameter
Skivens huldiameter
Skivens tykkelse
Skæreskivetype
Min. periferihastighed skæreskive
Smigindstillinger
Maks. kløvningskapacitet
Savedybde ved 90°
Maks. arbejdsemnedimensioner
Flise (granit)
Blok (brændt ler)
Maks. bæreevne
Flise (granit)
Blok (brændt ler)
Total mål
Nominal vægt
Maks. tilladt vægt (med vand)
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
lige, uden fordybninger
(jævn krans)
5.000
22,5/45
610
95
For yderligere information bedes du kontakte DEWALT på nedenstående
adresse eller se bagsiden af brugsanvisningen.
D24000
LpA
(lydtryk)
dB(A)
89
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
102
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen
m/s2
1,78*
KpA (lydtryk usikkerhed)
dB(A)
2,8
KWA (akustisk styrke usikkerhed)
dB(A)
2,8
* måleusikkerhed i henhold til EN 12096: 0,9 m/s2
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
20
D24000
DEWALT erklærer, at disse el-værktøjer er konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, 86/188/EØF, EN 61029-1,
EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at nedsætte riskoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden
værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
General
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsborde kan resultere i ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller våde
pladser. Sørg for god belysning over arbejdsområdet (250-300 Lux).
Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for, at der kan opstå brand eller
eksplosioner. F. eks. aldrig i nærheden af let antændelige væsker eller
gasser.
3 Hold børn på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Brug hårnet til at holde langt hår væk fra maskinen.
Brug passende handsker og skridsikkert fodtøj.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug af
værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er meget varme. Brug
altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Rør ikke ved det tilsluttede elektricitetskabel,
når det er vådt. Stå ikke i vandpytter, når du bruger værktøjet.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det, du foretager dig. Brug din sunde fornuft. Brug ikke
værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet, inden
det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er
skadet. Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til
dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne brugsanvisning rummer en beskrivelse af de formål, som dette
værktøj er beregnet til. Tving ikke småt værktøj eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver et kraftigt værktøj. Værktøjet gør arbejdet
bedre og mere sikkert ved den hastighed, som det er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse af
andre opgaver med dette værktøj end dem, der anbefales i denne
brugsanvisning, kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser, før det
tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og kontakter samt
alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må
ikke benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller defekt. Brug ikke
værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved afbryderen. Alle
skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes på et autoriseret
DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15 Afbryd værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det. Afbryd
altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen som
helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten. Ledningen
skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst
sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere bedst
og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning af
tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT værksted. Reparationer må
kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for flisesave
• Brug ikke maskinen, hvis den ikke er helt samlet. Brug ikke maskinen
som et håndholdt elektrisk værktøj.
• Sørg altid for, at alle låseknapper og klemmehåndtag er spændt, før du
begynder at bruge værktøjet.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring skæreskiven, når maskinen
er tilsluttet den elektriske strøm.
• Man må aldrig skære arbejdsemner, hvor manuel betjening i en afstand
på mindre end 15 cm. fra den roterende skæreskive er nødvendig.
• Man må aldrig berøre skivens bageste del.
• Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde arbejdsemnet sikkert
fast. Hold arbejdsemnet solidt fast mod anlægget og føringen.
• Sluk for maskinen og vent, til skæreskiven står stille, før du fjerner
arbejdsemnet eller ændrer indstillingerne.
• Prøv aldrig at standse en kørende maskine hurtigt ved at lade et
redskab eller lignende blokere imod skæreskiven; på den måde kan
man komme til at forvolde alvorlige ulykker.
• Hold området omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse
materialer, f.eks. spåner og afskårne stykker.
• Check med mellemrum, at luftsprækkerne i motoren er rene og fri for
spåner.
• Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, eller før
du skifter skæreskive.
• Foretag aldrig nogen som helst rengøring eller vedligeholdelse, mens
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvilepositionen.
• Vælg den korrekte skæreskive til det materiale, der skal saves.
• Man må kun benytte de skæreskiver, der er nævnt i denne vejledning.
Brug aldrig slibeskiver. Brug aldrig runde savklinger eller andre typer af
tandede klinger.
• Den højeste tilladte hastighed for skæreskiven eller andet tilbehør skal
altid svare til eller være større end den ubelastede hastighed for
maskinen, der er angivet på navnepladen.
21
DANSK
• Brug ikke skæreskiver, der ikke har de mål, der er opgivet i de tekniske
data. Brug ikke mellemstykker for at få en skive til at passe på
spindelen.
• Undersøg skæreskiverne før hver anvendelse. Brug ikke splintrede,
revnede eller på anden måde ødelagte skiver.
• Sørg før brugen for, at skæreskiven er monteret korrekt.
• Lad maskinen køre uden belastning i en sikker position i mindst 30
sekunder. Hvis der er tydelige vibrationer, eller hvis der forekommer
defekter, skal maskinen standses, og årsagen skal findes.
• Man må ikke betjene denne maskine, uden beskyttelseselementerne
korrekt placeret.
• Hold arbejdsemnet solidt fast mod anlægget og føringen, mens der
saves. Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde arbejdsemnet
sikkert fast.
• Sav ikke i arbejdsemner, der kræver en større maksimumskæredybde
end skæreskivens.
• Sav aldrig tørt. Tør savning beskadiger ikke blot maskinen, men vil
ligeledes øge eksponeringen for skadelig luftbåret støv.
• Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
• Sav ikke i metalmaterialer.
• Opbevar altid skæreskiverne tørt og godt beskyttet og uden for børns
rækkevidde.
• Foretag ikke justeringer eller reservedelsudskiftninger med det formål at
ændre fabriksindstillingerne. Tekniske ændringer må kun udføres af
fabrikanten i overensstemmelse med de gældende sikkerhedskrav.
Tag ikke maskinens stik ud af stikkontakten, hvis stikket bliver
vådt! Afbryd sikringen eller hovedafbryderen, før du tager
maskinens stik ud af stikkontakten. Kontroller, om der er vand på
de elektriske koblinger. Sørg for, at de elektriske koblinger er
tørre, før hovedafbryderen aktiveres, og maskinen sættes i gang.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af disse maskiner:
– lemlæstelser i forbindelse med berøring af de roterende dele
– lemlæstelser fremkaldt af at man afbryder skæreskiven
Disse farer er de mest åbenlyse:
– inden for selve maskinens rækkevidde
– inden for rækkevidde af roterende maskindele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse er:
– Høreskader.
– Risiko for uheld med den roterende skæreskives uafdækkede dele.
– Risiko for skade under udskiftning af skiven.
– Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af
beskyttelsesskinnen.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Advarsel! Skarpe kanter.
Afbryder: position I (on) og 0 (off).
Hold ikke hænderne inden for dette område.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Motorrammeenhed
1 Støtte rammeenhed
1 Vandbassin
1 Vandpumpe
1 Skæreskive
1 Udtræksbord
1 Forlænger bord
1 Kantføring
1 Bageste vandsamler
1 Udtræksbordets vandsamler
4 Unbrakoskruer
1 Unbraconøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din D24000 flisesav er konstrueret til professionel vådsavning af fliser. Hvis
den rigtige skæreskive bliver brugt, kan den save i beton, mursten,
porcelæn og keramiske materialer. Maskinen giver dig en alsidighed, som er
helt optimal, da den kan save lige (kløvning), diagonalt, med indstik og skråt.
Denne maskine er ikke beregnet til at blive brugt til andre formal end dem,
der er nævnt i denne brugervejledning.
1 Afbryder
2 Dybdejusteringsknap
3 Aktiveringshåndtag
4 Udtræksbord
5 Kantføring
6 Forlængerbord
7 Vanddyser
8 Skæreskive
9 Beskyttelseselement
10 Dybdeanslag
11 Smigindstillingsknap
12 Nøgleopbevaring
13 Vandbassin
14 Udtræksbordets vandsamler
15 Bageste vandsamler
El-sikkerhed
Læs brugsanvisningen før brugen.
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Brug ikke skæreskiver med fordybninger.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Brug sikkerhedsbriller.
Man skal altid bære almindelige arbejdshandsker, når man
arbejder med dette værktøj.
Brug altid høreværn.
22
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
DANSK
Klasse 1-konstruktion
Denne maskine er en klasse 1-konstruktion, og derfor er en jordet
forbindelse påkrævet.
• Løft og hold maskinen ved bærepunkterne som vist.
• Sænk maskinen ned i vandbassinet som vist.
Montering af forlængerbordet (fig. C)
• Hold forlængerbordet (6) foran udtræksbordets (4) højre side.
• Anbring positionsstifterne (30) på forlængeren lige over hullerne (31) på
udtræksbordet.
• Anbring forlængeren mod udtræksbordet.
• Spænd klemmeknappen (32).
En jordet stikkontakt kan identificeres af jordforbindelsen, som den er
udstyret med for at kunne tage imod jordpolen
på stikket.
Reststrømafbryder
Maskinen er udstyret med en reststrømafbryder (RCD), som beskytter
brugeren mod elektriske stød ved at afbryde kredsløbet, hvis der opspores
en strømlækage på 30 mA eller mere.
Brug aldrig maskinen, hvis RCD er afmonteret. Brug aldrig
maskinen, hvis RCD ikke fungerer optimalt. For at få RCD til at
fungere skal maskinen være tilsluttet en jordet stikkontakt.
Samling
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling.
Når du samler maskinen, skal du altid følge instruktionerne i
nedenfor nævnte rækkefølge.
Udpakning af maskinen og dens dele
Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om det.
Maskinen er for tung at håndtere for én person.
• Fjern alt løst indpakningsmateriale fra kassen.
• Løft maskindelene ud af kassen
• Fjern eventuelt resterende indpakningsmateriale fra maskindelene.
Montering af motorrammen på støtterammen (fig. B1)
• Anbring støtterammen (16) på en relativt jævn og vandret overflade.
• Anbring motorrammen (17) på støtterammen, så hullerne i foden (18) er
lige over montagehullerne (19).
• Indsæt en skrue (20) i hullerne.
• Spænd skruerne med medfølgende Unbrakonøgle (21).
Monter udtræksbordet på støtterammeenheden (fig. B2 & B3)
• Kontroller, at låsen (22) er i ulåset position.
• Hold bordet foran rammen, så rullerne (23) er på linje med rullerrailet (24).
• Anbring bagrulleren på det runde rail.
• Skub bordet på railet og kontroller, at ophængene (25) sidder i
gliderailsene (26).
• Når bordets forende er tæt på rammen, skal du løfte bordet lidt for at få
det over stopperen (27).
• Lås bordet i position ved at rotere stiften (22) og skubbe det ind i hullet
(28) på railet.
Sæt maskinen ned i vandbassinet (fig. B4)
• Anbring vandbassinet (13) på en relativt jævn og vandret overflade.
• Sæt proppen (29) i afløbet.
Montage af vandpumpen (fig. D1 & D2)
• Sæt slangen (33) på armaturet (34).
• Anbring vandpumpen (35) i vandbassinets (13) dybe hjørne.
• Før det elektriske kabel og vandslangen over vandbassinets bund for at
undgå, at de kommer i berøring med udtræksbordet.
Montage af vandsamlerne (fig. E1 & E2)
Bageste vandsamler
Den bageste vandsamler (15) samler det vand op, som strømmer ned, når
du saver i store arbejdsemner.
• Hold vandsamleren i stilling på vandbassinets bagside.
• Skub armene (36) under kanterne (37) på vandbassinet, indtil
fordybningerne (38) placeres bagved knasterne.
• Løft vandsamlerens bagside forsigtigt, indtil samleren klikker i
positionen.
Udtræksbordets vandsamler
Vandsamleren på udtræksbordet (14) bevæger sig med bordet og samler
det vand op, som strømmer af store fliser og diagonalt savearbejde.
• Hold vandsamleren i stilling ved udtræksbordets højre side.
• Skub armene (39) under kanterne (40) på udtræksbordet, indtil
fordybningerne (41) placeres bagved knasterne.
• Løft vandsamlerens bagside forsigtigt, indtil samleren klikker i positionen.
Montering af skæreskiven (fig. F1 & F2)
Skæreskivens diameter må være højst 254 mm.
• Brug medfølgende Unbrakonøgle (42), løsn skruerne (43) på
beskyttelseselementets side. Fjern ikke skruen.
• Skub gummisideklappen (44) tilbage og løft beskyttelseselementet (9)
mod bagsiden.
• Tryk på spindellåseknappen (45) med én hånd og tag herefter den
leverede skruenøgle (46) i den anden hånd for at løsne låsemøtrikken (47)
ved at dreje mod uret.
Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind som vist og
dreje spindelen med hånden, til man mærker at låsen
aktiveres. Fortsæt med at holde låseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer.
• Fjern låseskruen (47) og den udvendige akselkrave (48).
• Installer skæreskiven med pilen i samme retning som pilen på
beskyttelseselementet.
• Udskift den udvendige akselkrave (48).
• Spænd låseskruen (47) ved at dreje den med uret, mens du holder
spindellåsen aktiveret med den anden hånd.
• Sæt beskyttelseselementet (9) tilbage i position.
• Spænd skruen (43) på beskyttelseselementets side.
Tryk aldrig spindellåsen ind, mens skæreskiven roterer.
Tilslutning af maskinen til lysnettet (fig. A)
• Sørg for, at afbryderkontakten (1) er på positionen slukket.
• Tilslut netkablet til strømforsyningen.
23
DANSK
• Lav en dråbeløkke på kablet, som forbinder maskinen med
strømforsyningen for at undgå, at der kommer dråber ned på stikket.
Dråbeløkken er den del af kablet, som er under stikkontakten.
Justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden justering.
Montering og indstilling af skæredybden (fig. G)
Skæreskivens kant skal altid være mindst 5 mm under bordets overflade.
• Løsn dybdejusteringsknappen (2).
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Spænd dybdejusteringsknappen (2).
• Kør en prøvekørsel ved at skubbe bordet hele vejen gennem
skæreskiven. Kontroller, at skæreskiven ikke snavser bordet til.
•
•
•
•
Indstil på følgende måde:
Løsn dybdejusteringsknappen (2).
Løsn fløjmøtrikken (49) et par omgange.
Juster skæredybdestopperen (10) om nødvendigt og kontroller,
at skæreskivens kant er mindst 5 mm under bordets overflade.
• Spænd fløjmøtrikken (49).
Kontrollér, at tværsnitsbanen ligger vinkelret på anslaget (fig. H1 & H2)
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Flyt bordet hen foran skiven.
• Læg, som vist, et vinkeljern (50) på bordet mod anslaget, så den kun
lige rører skiven.
• Skub bordet gennem skæreskiven for at kontrollere, at skiven krydser
parallelt med vinkeljernet.
•
•
•
•
Indstil på følgende måde:
Løsn skruerne (51), mens du holder railenheden mod rammen.
Sæt railjusteringsanordningen (52) efter behov.
Med vinkeljernet placeret mod anslaget skal du igen kontrollere,
at skiven krydser parallelt med vinkeljernet og justere efter behov.
• Spænd skruerne (51).
Kontrollér, at skæreskiven ligger vinkelret på bordet (fig. I1 – I3)
• Løsn smigjusteringsknappen (11).
• Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er fuldstændigt lodret, og
fastspænd låseknappen til smighåndtaget igen.
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Flyt bordet, indtil det er under skiven.
• Anbring et vinkeljern (50) på bordet og mod skiven som vist.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn smighåndtaget (11) og drej skruen til stoppet for justering af
lodret position (53) ind eller ud, indtil skiven står 90° i forhold til bordet,
som målt med vinklen.
• Hvis smigviseren (54) ikke viser nul på smigskalaen (55), løsn da den skrue
(56), der holder viseren og flyt viseren så meget, som det er nødvendigt.
Kontrol og justering af smigvinklen (fig. I3 & J)
• Løsn smiglåshåndtaget (11), og før savhovedet til venstre. Dette er 45°
smigpositionen.
• Indstil på følgende måde:
• Drej stopskruen (57) ind eller ud efter behov indtil viseren (54) viser 45°.
Save et snit (fig. K)
Snitindikatoren (58) hjælper med at placere skæreskivens bane.
• Tænd for maskinen, og lad skiven komme op på fuld hastighed.
• Skub bordet helt gennem skæreskiven for at save et snit i hjulet (59).
• Sluk for maskinen.
24
Hvis snittet er slidt, kan der laves et nyt snit.
• Løsn låseskruen (60).
• Roter hjulet (59) for at se den del af overfladen, som ikke er snittet.
• Spænd låseskruen (60).
• Lav et nyt snit som beskrevet ovenfor.
Kontroller og juster skalaen (fig. L)
• Flyt bordet, indtil det er under skiven.
• Kontroller skalaen (61) på anslaget med et målebånd (62) med
nulmarkeringen anbragt mod skæreskiven.
• Hvis der skal justeres, skal du løsne skruerne (63), som holder skalaen
(62) på plads, juster til den korrekte dimension og spænd skruerne.
Låsning af udtræksbordet (fig. M)
Bordet kan låses i følgende positioner:
– Frontposition (skæreskive lettilgængelig) (64).
– Indstikposition (skæreskive over bordets midte) (65).
– Udfødningsposition (skæreskive mod anslag) (66).
• Flyt bordet (4) i den ønskede stilling.
• Lås bordet i position ved at rotere stiften (22) og skubbe den ind i hullet
på railet.
Justering af vanddyserne (fig. A & N)
Vanddyserne (7) kan justeres for at opnå den nødvendige strøm af
afkølende vand.
• Juster dysen ved at flytte håndtaget (67) i den nødvendige position.
– Maksimumskapacitet (dyser helt trukket tilbage) (68).
– Minimumsoverspray (dyser på linje med skæreskive) (69).
– Off-position for at eliminere vandoverspray mellem skæringer og ved
udskiftning af skæreskiven (70).
Regulering af vandstrømmen (fig. O)
Strømbegrænsningen (71) på vandslangen kan justeres til at regulere
strømmen af afkølende vand mod skæreskiven.
• For at reducere strømmen skal du trykke på begrænsningen.
• For at øge strømmen skal du slippe trykket på begrænsningen.
Brugervejledning
•
•
•
•
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
Kontroller, at maskinen er sat sikkert op.
Kontrollér, at arbejdsemnet er forsvarligt understøttet.
Sørg for, at skæreskiven ikke berører arbejdsemnet, før
maskinen er tændt.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før der skæres.
• Anvend kun et let tryk mod maskinen. Forcér ikke savningen.
• Hold dine hænder væk fra skæreskivens bane. Anbring aldrig
dine hænder inden for det markerede område som vist i fig. P.
Før værktøjet tages i brug:
• Montér den korrekte skæreskive.
• Man skal sikre sig at alle låseknapper og klemmehåndtag er fastspændt.
• Fyld vandbassinet med den passende mængde vand, så vandpumpen
er helt under vand.
Tænd og sluk (fig. Q)
• Tænd for maskinen ved at sætte afbryderen (1) på position I.
• Sluk for maskinen ved at sætte afbryderen (1) på position 0.
Reststrømafbryderen (RCD) i netkablet indeholder effektafbryderen og
motorens overbelastningsbeskytter med manuel reset. I tilfælde af
strømudfald skal du gøre som følger:
DANSK
• Sørg for, at afbryderen (1) er på positionen slukket.
• Tryk på resetknappen på RCD.
Låsning af afbryderen
• For at undgå, at maskinen bruges af uvedkommende, skal du låse
kontakten med en hængelås.
Grundlæggende savning
Generel fremgangsmåde
– Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå ‘føling’ med maskinen.
– Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit, for at
kontrollere skivens bane.
Lodret tværsnit (fig. R)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Sænk armen for at bringe skæreskiven i laveste position.
• Anbring arbejdsemnet plant på bordet og imod anlægget med den
bearbejdede side opad. Læg markeringen på arbejdsemnet på linje
med markeringen i snitindikatoren.
• Hold begge hænder væk fra skæreskivens bane.
• Tænd for maskinen, og lad skæreskiven komme op på fuld hastighed.
Vent, indtil skæreskiven er helt dækket af vand.
• Før langsomt arbejdsemnet ind i skæreskiven, mens det holdes godt
fast mod anlægget. Brug ikke kræfter. Skæreskivens hastighed bør
holdes konstant.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes, og
skæreskiven skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Smigskråsnit (fig. S)
Smigvinkler kan sættes på 22,5° og 45°.
• Løsn smigklemmeknappen (11), og indstil smigvinklen efter ønske.
• Spænd smigklemmeknappen godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Diagonalt snit (fig. T1 & T2)
Kantføringen (5) giver mulighed for at save vinkler på 45°.
• Anbring kantføringen med monteringskonsollen (72) over anlægget.
• Klap føringsanlægget (73) i position til den ønskede anvendelse:
– Klap anlægget til højre, når der skal saves små stykker af store fliser.
– Klap anlægget til venstre til alle andre anvendelser.
• Indstil parallelanlægget på den ønskede afstand.
• Spænd knappen (74) for at sikre, at føringen er på plads.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Indstik (fig. U)
Et indstik bruges til at fjerne flisens kerne, f.eks. til elektriske stikkontakter,
rør, etc.
• Marker området, som skal saves på begge sider af flisen.
• Brug den passende størrelse skæreskive.
• Juster skæredybden, så skæreskiven kun kan save halvvejs gennem
arbejdsemnet.
• Anbring arbejdsemnet plant på bordet og imod anlægget med den
bearbejdede side opad. Læg markeringen på arbejdsemnet på linje
med markeringen i snitindikatoren.
• Tænd for maskinen, og lad skæreskiven komme op på fuld hastighed.
Vent, indtil skæreskiven er helt dækket af vand.
• Flyt bordet, indtil markeringen på arbejdsemnet er under skiven.
• Sænk armen for at sætte skæreskiven i arbejdsemnet. Sav ikke uden
for markeringen. Så snart markeringen er blevet savet, skal du låse
armen i dens højeste position.
• Gør det samme med de andre markeringer.
• Vend arbejdsemnet med bunden i vejret. Gør som beskrevet ovenfor
for at få det anden snit til at møde det første.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes, og
skæreskiven skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Fræsning (fig. V)
Man fræser spor i en flise for f.eks. at kunne skjule kabler.
• Juster skæredybden som påkrævet.
• Anbring arbejdsemnet plant på bordet og imod anlægget med bunden
opad. Læg markeringen på arbejdsemnet på linje med markeringen i
snitindikatoren.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
• Gentag proceduren for at lave et bredere spor.
Ekstraudstyr
Benstativ (fig. W)
Benstativet D240001 er konstrueret til at installere din flisesav som en
fritstående maskine.
Serie af skæreskiver disponibel
Skivetype
DT3733
DT3734
Dimensioner (diameter x bor)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Anvendelse
Keramisk flise
Porcelæns/stenflise
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Transport (fig. X1 & X2)
De aftagelige dele kan opbevares i vandbassinet ved transport.
• Tøm vandbassinet. Se “Vedligeholdelse”.
• Fjern kantføringen og forlængerbordet.
• Lås udtræksbordet i position.
• Fjern vandsamlerne.
• Tag maskinen op af vandbassinet som vist.
• Anbring samlerne i vandbassinet som vist.
• Vend vandbassinet med bunden i vejret.
• Sæt kantføringen og forlængerbordet i vandbassinet som vist.
Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om det.
Maskinen er for tung at håndtere for én person.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Tømning af vandbassinet (fig. Y)
Vandbassinet skal tømmes efter hver brug.
• Sæt vandpumpen på brættet (75).
• Sæt en passende beholder under tømningsproppen (29).
• Fjern tømningsproppen.
• Giv tid til at væsken kan løbe ud.
• Når væsken er tømt af, sættes tømningsproppen på igen.
• Bortskaf væsken under passende hensyntagen til miljøet.
Justering af bordets rullemodstand (fig. Z)
Øg afstanden mellem bordet og railsene på følgende måde:
• Løsn railhøjdeskruerne (76).
• Juster railhøjdejusteringsanordningerne (77), indtil bordet bevæger sig
jævnt.
• Spænd railhøjdeskruerne.
25
DANSK
GARANTI
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
Følgende rengøring skal udføres hver dag.
• Sæt vandpumpen i en spand med rent vand og pump vandet gennem
slangesystemet.
• Tør railsene og støttearm med en mørtelsvamp eller en klud.
• Sprøjt rent vand på vandbassinet og udtræksbordet. Tør eventuelt støv
af med en mørtelsvamp.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale lossepladser eller hos en
forhandler, når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af DEWALT-produkter,
når deres levetid er slut. Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede serviceværksteder,
som indsamler dem på vores vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
DEWALT kontor på den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede DeWalt serviceværksteder
og alle oplysninger om vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
26
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med din DEWALT-maskine, kan du returnere
maskinen til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se
aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT. Alternativt
kan De også finde en liste over DEWALTautoriserede serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service
på Internettet på følgende adresse: www.2helpU.com.
Importør i Danmark: Black & Decker
DEUTSCH
FLIESENSÄGE D24000
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der
Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Scheibenbohrung
Scheibenkörperstärke
Trennscheibentyp
Max. Umfangsgeschwindigkeit
der Trennscheibe
Neigungseinstellungen
Max. Längsschnittkapazität
Schnittiefe bei 90°
Max. Werkstückabmessungen
Fliese (Granit)
Block (gebrannter Ton)
Max. Belastung
Fliese (Granit)
Block (gebrannter Ton)
Gesamtabmessungen
Nenngewicht
Max. zulässiges Gewicht (mit Wasser)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
°
(mm)
(mm)
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
gerade, ohne Vertiefung
(durchgehender Rand)
5.000
22,5/45
610
95
(cm) 64,5 x 64,5 x 1,2
(cm) 30,5 x 30,5 x 9,0
(kg)
(kg)
(cm)
(kg)
(kg)
13
20
86,4 x 68,6
32
51
D24000
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge konstruiert wurden
gemäß: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2,
- EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
D24000
LpA
(Schalldruck)
dB(A)
89
LWA (Schalleistung)
dB(A)
102
Gewichteter quadratischer Mittelwert (RMS) der Beschleunigung
m/s2
1,78*
KpA (Schalldruck-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
2,8
KWA (Schalleistungs-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
2,8
* Meßungenauigkeit nach EN 12096: 0,9 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
Elektrische Spannung
27
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die
nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse!
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie
für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250-300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr oder
Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und sorgen
Sie dafür, daß sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung!
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz. Geeignete Arbeitshandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk sind empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemschutzmaske,
falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze
tragen. Tragen Sie stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets einen
Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Vermeiden Sie ein Berühren
des Netzkabels, wenn dieses naß ist. Achten Sie beim Gebrauch des
Werkzeugs darauf, daß Sie nicht in einer Pfütze stehen.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand!
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam!
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück!
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken!
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den
Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug!
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug
erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
28
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen!
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Arbeit auf
Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche andere
Schäden den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen
könnten. Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug ordnungsgemäß
funktionieren wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein
Teil defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/AusSchalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer von einer
unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen.
Versuchen Sie nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
15 Ziehen Sie den Netzstecker!
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge sicher auf!
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt!
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
20 Reparaturen
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen sind nur von
autorisierten Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen vorzunehmen;
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Fliesensägen
• Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nur im komplett zusammengebauten
Zustand. Verwenden Sie das Werkzeug nicht als handgeführtes Gerät
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Bringen Sie Ihre Hände nicht in die Nähe der Trennscheibe, wenn die
Maschine an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Schneiden Sie keine Werkstücke, für die Sie Ihre Hände näher als
15 cm an die Trennscheibe bringen müssen.
• Reichen Sie nie um die Trennscheibe herum.
• Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor. Halten Sie das Werkstück fest gegen den Anschlag und die Führung.
• Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis die Trennscheibe
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkstück bewegen oder
Einstellungen ändern.
• Versuchen Sie niemals, die sich bewegende Maschine schnell abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen die
Trennscheibe drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Staub und Schnittresten.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber und staubfrei sind.
DEUTSCH
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Trennscheibenwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Wählen Sie die richtige Trennscheibe für das zu schneidende Material.
• Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung genannten Trennscheiben.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben. Verwenden Sie niemals Sägeblätter für Kreissägen oder andere Sägeblattypen mit Zähnen.
• Die maximal zulässige Drehzahl der Trennscheibe bzw. anderen geeigneten Zubehörs muß der auf dem Typenschild der Maschine angegebenen Leerlaufdrehzahl entsprechen oder diese überschreiten.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben, die nicht mit den in den technischen Daten angegebenen Abmessungen übereinstimmen. Benutzen
Sie keine Abstandsstücke, um eine Scheibe auf die Spindel zu setzen.
• Überprüfen Sie die Trennscheiben vor jedem Gebrauch. Verwenden
Sie keine Scheiben, die angeschlagen, gerissen oder anderweitig beschädigt sind.
• Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, daß die Trennscheibe richtig angebracht ist.
• Lassen Sie die Maschine mindestens 30 Sekunden lang in einer sicheren Lage im Leerlauf laufen. Falls stärkere Vibrationen festgestellt werden oder andere Schäden eintreten, schalten Sie die Maschine ab und
finden Sie die Ursache heraus.
• Verwenden Sie diese Maschine nicht, ohne daß alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
• Halten Sie das Werkstück beim Schneiden fest gegen den Anschlag
und die Führung. Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor.
• Schneiden Sie keine Werkstücke, deren Stärke größer ist als die maximale Schnittiefe der Trennscheibe.
• Führen Sie keine trockenen Schnitte durch. Trockenschnitte schaden
nicht nur der Maschine, sondern erhöhen auch durch die vermehrte
Staubbildung das Gesundheitsrisiko.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben für seitliches Schleifen.
• Schneiden Sie keine Metalle.
• Bewahren Sie Trennscheiben stets gut geschützt und an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Nehmen Sie keine Justagen vor, und tauschen Sie keine Teile aus, um
die werkseitigen Einstellungen zu ändern. Technische Änderungen dürfen nur vom Hersteller den betreffenden Sicherheitsvorschriften gemäß
durchgeführt werden.
Ziehen Sie den Netzstecker nicht, wenn dieser naß geworden
ist! Schalten Sie zuerst den Strom durch Herausnehmen der
Sicherung bzw. mit dem Unterbrecher des betreffenden
Stromkreises aus und ziehen Sie erst danach den Netzstecker
der Maschine. Prüfen Sie die Anschlüsse auf eventuelle
Wasserspuren. Achten Sie darauf, daß alle Anschlüsse trocken
sind, bevor Sie den Strom wieder einschalten und die
Maschine an die Steckdose anschließen.
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb dieser Maschinen nicht vermeiden:
– Verletzungen, die durch eine Berührung der sich drehenden Teile
verursacht werden
– Verletzungen, die durch ein Auseinanderreißen der Trennscheibe
entstehen
Folgende Risiken sind am augenscheinlichsten:
– Risiken innerhalb des Arbeitsbereiches
– Risiken innerhalb des Bereiches der sich drehenden Teile
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der
Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei um:
– Gehörschäden.
– Unfallgefahr an nicht abgedeckten Bereichen der sich drehenden
Trennscheibe.
– Verletzungsgefahr beim Scheibenwechsel.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzvorrichtungen.
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem Werkzeug:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Verwenden Sie keine Trennscheiben mit Vertiefungen.
Benutzen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie beim Betrieb dieses Werkzeugs stets Arbeitshandschuhe.
Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
Achtung! Scharfe Kanten.
Ein-/Aus-Schalter: Positionen I (Ein) und 0 (Aus).
Hände von diesem Bereich fernhalten!
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Motorrahmenbaugruppe
1 Stützrahmenbaugruppe
1 Wasserbecken
1 Wasserpumpe
1 Trennscheibe
1 Schiebetisch
1 Zusatztisch
1 Kantenführung
1 Hinterer Wassersammler
1 Schiebetisch-Wassersammler
4 Innensechskantschrauben
1 Innensechskantschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre D24000 Fliesensäge wurde für professionelle FliesenNaßschneideanwendungen entwickelt. Mit der entsprechenden Trennscheibe kann sie zum Schneiden von Beton-, Ziegelstein-, Porzellan- und
Keramikmaterialien verwendet werden. Damit eine optimale Vielseitigkeit
gewährleistet ist, führt die Maschine folgende Schneidearbeiten präzise
und sicher aus: gerade Schnitte (Längsschnitte), Diagonalschnitte,
Einstechschnitte und Neigungsschnitte.
Diese Maschine darf nur für die in dieser Anleitung angeführten Anwendungen eingesetzt werden.
29
DEUTSCH
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Tiefeneinstellknopf
3 Bedienungshandgriff
4 Schiebetisch
5 Kantenführung
6 Zusatztisch
7 Wasserdüsen
8 Trennscheibe
9 Schutzhaube
10 Tiefenanschlag
11 Neigungseinstellknopf
12 Schlüsselhalter
13 Wasserbecken
14 Schiebetisch-Wassersammler
15 Hinterer Wassersammler
Zusammenbauen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den Netzstecker.
Folgen Sie beim Zusammenbau der Maschine den nachstehenden Anweisungen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Auspacken der Maschine und ihrer Teile
Ziehen Sie zum Bewegen der Maschine stets Hilfe hinzu. Die
Maschine ist für eine Person zu schwer.
• Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
• Heben Sie die Maschinenteile aus der Box.
• Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von den Maschinenteilen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Konstruktion gemäß Klasse I
Diese Maschine ist gemäß Klasse I konstruiert; daher ist eine Erdungsverbindung erforderlich.
Montieren des Motorrahmens am Stützrahmen (Abb. B1)
• Stellen Sie den Stützrahmen (16) auf eine relativ glatte und ebene Fläche.
• Setzen Sie den Motorrahmen (17) so auf den Stützrahmen, daß die Löcher im Fuß (18) mit den Montagelöchern (19) zur Deckung kommen.
• Setzen Sie eine Schraube (20) in die Löcher ein.
• Ziehen Sie die Schrauben unter Verwendung des mitgelieferten
Innensechskantschlüssels (21) fest.
Montieren des Schiebetisches an der Stützrahmenbaugruppe
(Abb. B2 & B3)
• Vergewissern Sie sich, daß der Arretierstift (22) sich in
Entriegelungsstellung befindet.
• Halten Sie den Tisch vor den Rahmen und richten Sie die Rollen (23)
auf die Rollenschiene (24) aus.
• Setzen Sie die hintere Rolle auf die runde Schiene.
• Schieben Sie den Tisch so auf die Schiene, daß die Lager (25) in die
Gleitschienen (26) geführt werden.
• Sobald die Vorderseite des Tisches sich an den Rahmen annähert, neigen Sie den Tisch ein wenig, um ihn am Anschlag (27) vorbeizuführen.
• Verriegeln Sie den Tisch durch Drehen des Arretierstifts (22) und Hineindrücken des Stiftes in das Loch (28) in der Schiene.
Einsetzen der Maschine in das Wasserbecken (Abb. B4)
• Stellen Sie das Wasserbecken (13) auf eine relativ glatte und ebene
Fläche.
• Stecken Sie den Stopfen (29) in das Ablaßloch.
• Heben und halten Sie die Maschine wie in der Abbildung an den Tragepunkten.
• Senken Sie die Maschine wie dargestellt in das Wasserbecken.
Eine geerdete Wandsteckdose ist an dem Erdleiter für den Erdungskontakt
am Netzstecker erkennbar.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Die Maschine ist mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgestattet,
die den Benutzer vor Stromschlag schützt, indem sie den Stromkreis unterbricht, wenn ein Leckstrom von 30 mA oder mehr erfaßt wird.
Betreiben Sie die Maschine niemals ohne FehlerstromSchutzeinrichtung. Sehen Sie von einer Verwendung der
Maschine ab, wenn die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nicht
einwandfrei arbeitet. Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
arbeitet nur, wenn die Maschine an einer geerdeten Wandsteckdose (Schuko) angeschlossen ist.
30
Anbringen des Zusatztisches (Abb. C)
• Halten Sie den Zusatztisch (6) vor die rechte Seite des Schiebetisches (4).
• Richten Sie die Positionierstifte (30) am Zusatztisch mit den Löchern
(31) im Schiebetisch aus.
• Setzen Sie den Zusatztisch bündig gegen den Schiebetisch.
• Ziehen Sie den Spannknopf (32) an.
Montieren der Wasserpumpe (Abb. D1 & D2)
• Bringen Sie den Schlauch (33) am Anschluß (34) an.
• Stellen Sie die Wasserpumpe (35) in die tiefere Ecke des Wasserbeckens (13).
• Verlegen Sie das Kabel und den Wasserschlauch so über dem Boden
des Wasserbecken, daß sie nicht vom Schiebetisch eingeklemmt werden können.
DEUTSCH
Montieren der Wassersammler (Abb. E1 & E2)
Hinterer Wassersammler
Der hintere Wassersammler (15) fängt das beim Schneiden größerer
Werkstücke ablaufende Wasser auf.
• Setzen Sie den Wassersammler an der Rückseite des Wasserbeckens an.
• Schieben Sie die Arme (36) unter die Kanten (37) des Wasserbeckens,
bis die Aussparungen (38) sich hinter den Nasen befinden.
• Neigen Sie den Wassersammler hinten ein wenig, bis dieser hörbar einrastet.
Schiebetisch-Wassersammler
Der Schiebetisch-Wassersammler (15) bewegt sich zusammen mit dem
Schiebetisch und fängt das von großen Fliesen und bei Diagonalschnitten
ablaufende Wasser auf.
• Setzen Sie den Wassersammler an der rechten Seite des Schiebetisches an.
• Schieben Sie die Arme (39) unter die Kanten (40) des Schiebetisches,
bis die Aussparungen (41) sich hinter den Nasen befinden.
• Neigen Sie den Wassersammler hinten ein wenig, bis dieser hörbar einrastet.
Montieren der Trennscheibe (Abb. F1 & F2)
Es können Trennscheiben bis maximal 254 mm Durchmesser montiert
werden.
• Lockern Sie mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen
Innensechskantschlüssels (42) die Schraube (43) an der Seite der
Schutzhaube. Drehen Sie die Schraube nicht ganz heraus.
• Ziehen Sie die Gummiklappe (44) zurück und kippen Sie die Schutzhaube (9) nach hinten.
• Drücken Sie mit einer Hand den Spindelfeststellknopf (45). Nehmen Sie
nun den mitgelieferten Schlüssel (46) in die andere Hand und lockern
Sie die Sicherungsmutter (47), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn
drehen.
Um die Spindelarretierung zu verwenden, drücken Sie den
Knopf und drehen die Spindel von Hand, bis Sie fühlen, daß
die Arretierung einrastet. Halten Sie den Arretierungsknopf
eingedrückt, um die Spindel festzuhalten.
• Entfernen Sie die Sicherungsmutter (47) und den äußeren Flansch (48).
• Montieren Sie die Trennscheibe so, daß ihr Pfeil in dieselbe Richtung
weist wie der Pfeil an der Schutzhaube.
• Bringen Sie den äußeren Flansch (48) wieder an.
• Ziehen Sie die Sicherungsmutter (47) an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den Spindelfeststellknopf gedrückt halten.
• Klappen Sie die Schutzhaube (9) wieder zu.
• Ziehen Sie die Schraube (43) an der Seite der Schutzhaube an.
Drücken Sie den Spindelfeststellknopf nie hinein, während die
Trennscheibe sich dreht.
Anschließen der Maschine an das Stromnetz (Abb. A)
• Vergewissern Sie sich, daß der Ein-/Aus-Schalter (1) sich in Aus-Stellung befindet.
• Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
• Verlegen Sie das Netzkabel mit einer Abtropfschlaufe, damit kein Wasser in den Stecker gelangen kann. Die Abtropfschlaufe ist ein Teil des
Kabels, der niedriger ist als die Steckdose.
Prüfen und Einstellen der Schnittiefe (Abb. G)
Die Kante der Trennplatte sollte sich immer mindestens 5 mm unter der
Tischfläche befinden.
• Lockern Sie den Tiefeneinstellknopf (2).
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position zu setzen.
• Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf (2) wieder fest.
• Führen Sie einen Probelauf bei ausgeschalteter Maschine durch, indem
Sie den Tisch über den gesamten Hub unter der Trennplatte durchschieben. Stellen Sie dabei sicher, daß die Trennplatte den Tisch nicht
berührt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Tiefeneinstellknopf (2).
• Lösen Sie die Flügelmutter (49) einige Umdrehungen.
• Stellen Sie den Tiefenanschlag (10) je nach Bedarf ein, wobei Sie darauf achten müssen, daß die Kante der Trennscheibe sich mindestens 5
mm unter der Tischfläche befindet.
• Ziehen Sie die Flügelmutter (49) wieder an.
Prüfen auf rechtwinklige Bewegung des Anschlags (Abb. H1 & H2)
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position zu setzen.
• Bewegen Sie den Tisch vor die Trennscheibe.
• Legen Sie einen Winkel (50) so auf den Tisch und gegen den Anschlag,
daß er die Trennscheibe gerade berührt (siehe Abbildung).
• Schieben Sie den Tisch unter der Trennscheibe durch, um zu prüfen,
ob der Winkel sich parallel zur Trennscheibe bewegt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (51), die die Schienenbaugruppe am Rahmen halten.
• Richten Sie den Schienenversteller (52) wie erforderlich aus.
• Prüfen Sie bei am Anschlag anliegenden Winkel erneut, ob der Winkel
sich parallel zur Scheibe bewegt. Korrigieren Sie die Einstellung, falls
erforderlich.
• Ziehen Sie die Schrauben (51) an.
Prüfen der Trennscheibe auf lotrechten Winkel über dem Tisch
(Abb. I1 - I3)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (11).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, daß er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf wieder an.
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position zu setzen.
• Bewegen Sie den Tisch bis unter die Trennscheibe.
• Legen Sie einen Winkel (50) wie dargestellt auf den Tisch und gegen
die Scheibe.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellknopf (11), und drehen Sie die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (53) hinein bzw. heraus, bis
der zwischen Scheibe und Tisch gemessene Winkel 90° beträgt.
• Falls der Neigungszeiger (54) nicht Null auf der Neigungsskala (55) anzeigt, lockern Sie dessen Feststellschraube (56) und justieren Sie den
Zeiger auf Null.
Prüfen und Justieren des Neigungswinkels (Abb. I3 & J)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (11) und bewegen Sie den Sägekopf nach links. Dies ist die Position, bei der die Neigung 45° beträgt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Anschlagschraube (57) wie erforderlich herein oder
heraus, bis der Zeiger (54) 45° anzeigt.
Einstellen
Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den Netzstecker.
31
DEUTSCH
Schneiden eines Schlitzes (Abb. K)
Die Schlitzmarkierung (58) dienst als Orientierungshilfe für den Schnittweg
der Trennscheibe.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Trennscheibe auf die
volle Drehzahl beschleunigen.
• Schieben Sie den Tisch vollständig unter der Trennscheibe durch, um
einen Schlitz in das Rad (59) zu schneiden.
• Schalten Sie die Maschine aus.
Wenn der Schlitz unbrauchbar wird, können Sie einen neuen schneiden.
• Lockern Sie die Sicherungsschraube (60).
• Drehen Sie das Rad (59) bis zu einer Stelle, die noch keinen Schnitt aufweist.
• Ziehen Sie die Sicherungsschraube (60) an.
• Schneiden Sie unter Einhaltung der oben beschriebenen Anweisungen
einen neuen Schlitz.
Prüfen und Einstellen der Skala (Abb. L)
• Bewegen Sie den Tisch bis unter die Trennscheibe.
• Kontrollieren Sie die Lage der Skala (61) mit Hilfe eines Bandmaßes (62),
dessen Nullmarkierung an der Trennscheibe anliegt.
• Falls eine Justierung erforderlich ist, lockern Sie die Schrauben (63),
von denen die Skala (62) gehalten wird, und schrauben sie dann in der
korrekten Lage wieder fest.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie eine geeignete Trennscheibe.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Füllen Sie das Wasserbecken mit ausreichend viel Wasser, so daß die
Wasserpumpe vollständig eingetaucht ist.
Ein- und Ausschalten (Abb. Q)
• Zum Einschalten der Maschine stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf
Position I.
• Zum Ausschalten der Maschine stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1)
auf Position 0.
Die mit dem Versorgungskabel verbundene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
enthält den Nullspannungsauslöser und den Motorüberlastungsschutz mit
manueller Rückstellung. Im Falle einer Abschaltung gehen Sie wie folgt vor:
• Vergewissern Sie sich, daß der Ein-/Aus-Schalter (1) sich in Aus-Stellung befindet.
• Drücken Sie den Rückstellknopf an der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.
Sperren des Schalters
• Um einen Gebrauch der Maschine von hierzu nicht Berechtigten zu vermeiden, kann der Schalter mit einem Vorhängeschloß gesperrt werden.
Grundschnitte
Verriegeln des Schiebetisches (Abb. M)
Der Schiebetisch läßt sich an folgenden Positionen verriegeln:
– Vordere Position (Trennscheibe frei zugänglich) (64).
– Einstechposition (Trennscheibe über der Mitte des Tisches) (65).
– Ausgabeposition (Trennscheibe am Anschlag) (66).
• Bewegen Sie den Tisch (4) bis zur gewünschten Position.
• Verriegeln Sie den Tisch durch Drehen des Arretierstifts (22) und Hineindrücken des Stiftes in das Loch (28) in der Schiene.
Einstellen der Wasserdüsen (Abb. A & N)
Die Wasserdüsen (7) können so eingestellt werden, daß sie die jeweils erforderliche Kühlwassermenge liefern.
• Bringen Sie die Düse durch Drehen des Griffs (67) in die erforderliche
Stellung.
– Maximale Kapazität (Düsen vollständig eingefahren) (68).
– Minimale Benässung (Düsen in einer Linie mit der Trennscheibe) (69).
– Aus-Stellung zur Vermeidung einer Benässung mit Wasser zwischen
Schnitten und zum Auswechseln der Trennscheibe (70).
Regulieren des Wasserflusses (Abb. O)
Der Durchflußbegrenzer (71) am Wasserschlauch ermöglich ein Regulieren
der zur Trennscheibe fließenden Wassermenge.
• Zur Reduzierung der Wassermenge drücken Sie den Begrenzer zusammen.
• Zur Erhöhung der Wassermenge lösen Sie den Begrenzer.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Kontrollieren Sie, ob die Maschine sicher eingerichtet wurde.
• Prüfen Sie, ob das Werkstück sicher gestützt wird.
• Stellen Sie sicher, daß die Trennscheibe das Werkstück nicht
berührt, bevor Sie die Maschine einschalten.
• Lassen Sie den Motor vor jedem Schneidvorgang stets auf
volle Drehzahl beschleunigen.
• Lassen Sie nur leichten Druck auf die Maschine einwirken.
Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck aus.
• Halten Sie Ihre Hände von der Schnittlinie der Trennscheibe
fern. Bringen Sie Ihre Hände nicht in den in Abb. P kenntlich
gemachten Bereich.
32
Allgemeine Handhabung
– Üben Sie zunächst durch einfache Arbeiten mit Abfall, bis Sie ein ˙Gefühl“ für die Maschine entwickelt haben.
– Machen Sie immer ˙Trockenversuche“ (mit ausgeschalteter Säge) vor den
endgültigen Schnitten, um die Bahn der Trennscheibe zu überprüfen.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. R)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Senken Sie den Arm ab, um die Trennscheibe an die niedrigste Position zu setzen.
• Halten Sie das Werkstück mit seiner Oberseite nach oben weisend
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Bringen Sie die Markierung am Werkstück mit der Schlitzmarkierung zur Deckung.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich der Trennscheibe fern.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Trennscheibe auf die
volle Drehzahl beschleunigen. Warten Sie, bis die Trennscheibe vollständig von Wasser bedeckt ist.
• Führen Sie das Werkstück langsam in Richtung Trennscheibe zu, während
Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht. Die Trennscheibengeschwindigkeit sollte konstant bleiben.
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen
Sie die Trennscheibe zum Stillstand kommen und entfernen Sie das
Werkstück.
Neigungsquerschnitte (Abb. S)
Der Neigungswinkel kann auf 22,5° und 45° eingestellt werden.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (11), und stellen Sie die Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Diagonalschnitte (Abb. T1 & T2)
Die Kantenführung (5) ermöglicht Schnitte in einem Winkel von 45°.
• Bringen Sie die Kantenführung mit der Befestigung (72) am Anschlag an.
• Legen Sie den Führungsanschlag (73) auf die für den jeweiligen Schnitt
geeignete Seite.
– Klappen Sie den Anschlag nach rechts, wenn kleine Stücke von
großen Fliesen abgeschnitten werden sollen.
– Klappen Sie den Anschlag für andere Zwecke nach links.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Knopf (74) an, um die Führung festzustellen.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Ziehen Sie zum Tragen der Maschine stets Hilfe hinzu.
Die Maschine ist für eine Person zu schwer.
Einstechschnitte (Abb. U)
Mit Einstechschnitten kann ein Teil in der Mitte einer Fliese ausgeschnitten
werden, beispielsweise eine Öffnung für eine Steckdose, einen Ablauf o. dgl.
• Markieren Sie den Ausschnitt auf beiden Seiten der Fliese.
• Montieren Sie eine Trennscheibe mit einer geeigneten Größe.
• Stellen Sie die Schnittiefe so ein, daß der Schnitt nur bis zur Hälfte der
Werkstückstärke geht.
• Halten Sie das Werkstück mit seiner Oberseite nach oben weisend
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Bringen Sie die Markierung am Werkstück mit der Schlitzmarkierung zur Deckung.
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie die Trennscheibe auf die
volle Drehzahl beschleunigen. Warten Sie, bis die Trennscheibe vollständig von Wasser bedeckt ist.
• Bewegen Sie den Tisch, bis die Markierung am Werkstück sich unter
der Trennscheibe befindet.
• Senken Sie den Arm ab, um mit der Trennscheibe in das Werkstück zu
schneiden. Schneiden Sie nicht bis über die Markierung hinaus. Nach
Schneiden des Werkstücks über die markierte Länge stellen Sie den
Arm an seiner höchsten Position fest.
• Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Markierungslinien.
• Drehen Sie das Werkstück um (Oberseite nach unten). Gehen Sie wie vorangehend beschrieben vor, um die jeweiligen Gegenschnitte zu machen.
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen Sie
die Trennscheibe zum Stillstand kommen und entfernen Sie das Werkstück.
Wartung
Nutschnitte (Abb. V)
Fliesen werden beispielsweise genutet, um dahinter versteckte Kabel aufzunehmen.
• Stellen Sie die Schnittiefe wie erforderlich ein.
• Halten Sie das Werkstück mit seiner Oberseite nach unten weisend
flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Bringen Sie die Markierung am Werkstück mit der Schlitzmarkierung zur Deckung.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
• Wiederholen Sie den Vorgang, um die Nut zu verbreitern.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Lieferbares Zubehör
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Leeren des Wasserbeckens (Abb. Y)
Das Wasserbecken muß nach jedem Gebrauch geleert werden.
• Stellen Sie die Wasserpumpe (75) auf die Ablage.
• Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter den Ablaßstopfen (29).
• Entfernen Sie den Ablaßstopfen.
• Räumen Sie für das Ablassen der Flüssigkeiten ausreichend Zeit ein.
• Nachdem die Flüssigkeit abgelassen ist, bringen Sie den Ablaßstopfen
wieder an.
• Entsorgen Sie die Flüssigkeit auf umweltfreundliche Weise.
Einstellen des Tisch-Rollwiderstands (Abb. Z)
Um das Spiel zwischen dem Tisch und den Schienen zu beseitigen, gehen
Sie wie folgt vor:
• Lösen Sie die Schienenhöhenschrauben (76).
• Justieren Sie die Schienenhöhenversteller (77), bis der Tisch sich leichtgängig bewegt.
• Ziehen Sie die Schienenhöhenschrauben wieder an.
Folgende Reinigungsarbeiten müssen täglich durchgeführt werden.
• Tauchen Sie die Wasserpumpe in einen Eimer mit sauberem Wasser
und pumpen Sie Wasser durch das Schlauchsystem.
• Wischen Sie die Schiene und den Stützarm mit einem Fugenschwamm
oder einem Lappen ab.
• Spülen Sie das Wasserbecken und den Schiebetisch mit sauberem
Wasser ab. Wischen Sie Staubreste mit einem Fugenschwamm ab.
Untergestell (Abb. W)
Das D240001 Untergestell ist für die Aufstellung der Fliesensäge als eigenständige Maschine vorgesehen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Palette erhältlicher Trennscheiben
ScheibentypAbmessungen
DT3733
DT3734
(Durchmesser x Bohrung)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Anwendung
Keramikfliese
Porzellan-/Steinfliese
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an Ihren Händler.
Transport der Maschine (Abb. X1 & X2)
Für einen leichteren Transport können abmontierte Teile im Wasserbecken
untergebracht werden.
• Leeren Sie das Wasserbecken. Siehe „Wartung“.
• Entfernen Sie die Kantenführung und den Zusatztisch.
• Stellen Sie den Schiebetisch fest.
• Nehmen Sie die Wassersammler ab.
• Heben Sie die Maschine wie dargestellt aus dem Wasserbecken.
• Verstauen Sie die Sammler wie dargestellt im Wasserbecken.
• Drehen Sie das Wasserbecken auf den Kopf.
• Verstauen Sie die Kantenführung und den Zusatztisch wie dargestellt
im Wasserbecken.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf nicht über den
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert werden müssen, oder
falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien recycelt und wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
33
DEUTSCH
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte
Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben
haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und
sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung. Um
diesen Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT steht in dieser Anleitung,
darüber läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen
von DEWALT sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden
unter: www.2helpU.com.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die
Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
34
ENGLISH
TILE SAW D24000
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Disc diameter
Disc bore
Disc body thickness
Type of cutting disc
Max. peripheral speed cutting disc
Bevel settings
Max. ripping capacity
Depth of cut at 90°
Max. workpiece dimensions
Tile (granite)
Block (fired clay)
Max. load
Tile (granite)
Block (fired clay)
Overall dimensions
Nominal weight
Max. allowable weight (with water)
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
°
mm
mm
D24000
230
230/115
1,600
4,200
250
25.4
1.5
straight, non-recessed
(continuous rim)
5,000
22.5/45
610
95
cm
cm
64.5 x 64.5 x 1.2
30.5 x 30.5 x 9.0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86.4 x 68.6
32
51
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
min
-1
D24000
DEWALT declares that these power tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 61029-1, EN 12418, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below,
or refer to the back of the manual.
D24000
LpA (sound pressure)
dB(A)
88
LWA (acoustic power)
dB(A)
102
Weighted RMS acceleration value
m/s2
< 2.5
KpA (sound pressure uncertainty)
dB(A)
2.8
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
2.8
* measurement uncertainty according to EN 12096: 0.9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
35
ENGLISH
Safety instructions
When using stationary power tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250-300 Lux). Do not use the
tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area or
to touch the tool or the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of the
way. Preferably wear suitable gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes,
radiators, cookers and refrigerators). Avoid touching the plugged-in mains
cable when it is wet. Do not stand in pools when operating the tool.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation. Ensure that the tool will operate properly and
perform its intended function. Do not use the tool if any part is damaged
or defective. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
36
Have any damaged or defective parts replaced by an authorised
DEWALT repair agent. Never attempt any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill before
leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or attachments and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
17 Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations. Have
your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons using original spare
parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for tile saws
• Do not use the machine if it is not fully assembled. Do not operate the
machine as a hand-held power tool.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Never place either hand in the cutting disc area when the machine is
connected to the electrical power source.
• Never cut workpieces that require manual action closer than 15 cm
from the rotating cutting disc.
• Never reach in the back of the cutting disc.
• Do not perform any operation freehand. Hold the workpiece firmly
against the fence and the guide.
• Switch off the machine and wait for the cutting disc to stop before
moving the workpiece or changing the settings.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the cutting disc; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of
loose materials, e.g. debris and cut-offs.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of dust.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the cutting disc.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• Select the correct cutting disc for the material to be cut.
• Use only the cutting discs specified in this manual. Never use grinding
discs. Never use circular saw blades or any other types of toothed
blades.
• The max. allowable speed of the cutting disc, or any other suitable
accessory, must always be equal to or greater than the no-load speed
of the machine specified on the nameplate.
• Do not use cutting discs that do not conform to the dimensions stated
in the technical data. Do not use any spacers to make a disc fit onto
the spindle.
• Inspect cutting discs before each use. Do not use chipped, cracked or
otherwise defective discs.
• Ensure that the cutting disc is mounted correctly before use.
• Let the machine run at no-load in a safe position for at least 30 seconds.
If there is a considerable vibration or if any other defect occurs,
stop the machine and check it to determine the cause.
ENGLISH
• Do not operate this machine without guards in place.
• Hold the workpiece firmly against the fence and guide during the
cutting operation. Do not perform any operation freehand.
• Do not cut workpieces requiring a maximum depth of cut exceeding
that of the cutting disc.
• Do not perform dry cuts. Dry cutting not only results in damage to the
machine, it will also increase exposure to harmful airborne dust.
• Do not use cutting discs for side grinding.
• Do not cut metal materials.
• Always store cutting discs well-protected and in a dry place, out of
reach of children.
• Do not make adjustments or parts substitutions to alter the factory
settings. Technical alterations should only be carried out by the
manufacturer, in compliance with the applicable safety requirements.
Do not unplug the machine from the mains supply if the mains
plug becomes wet! Disconnect the fuse or circuit breaker of
the mains supply first, only then unplug the machine.
Examine the connections for the presence of water. Take care
that the connections are dry before activating the circuit and
plugging in the machine.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of these machines:
– injuries caused by touching the rotating parts
– injuries caused by disruption of the cutting disc
These risks are most evident:
– within the range of operation
– within the range of the rotating machine parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating cutting
disc.
– Risk of injury when changing the disc.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
Read the instruction manual before use.
Package contents
The package contains:
1 Motor frame assembly
1 Support frame assembly
1 Water basin
1 Water pump
1 Cutting disc
1 Sliding table
1 Extension table
1 Edge guide
1 Rear water collector
1 Sliding table water collector
4 Allen screws
1 Allen key
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A)
Your D24000 tile saw has been designed for professional wet tile cutting
applications. Using the appropriate cutting disc, it can cut concrete, brick,
porcelain and ceramic materials. Providing optimum versatility, the machine
performs the cutting operations of straight cutting (ripping), diagonal
cutting, plunge cutting and bevel cutting easily, accurately and safely.
This machine is not to be used for any operation other than those
mentioned in this manual.
1 On/off switch
2 Depth adjustment knob
3 Operating handle
4 Sliding table
5 Edge guide
6 Extension table
7 Water nozzles
8 Cutting disc
9 Guard
10 Depth stop
11 Bevel adjustment knob
12 Key storage
13 Water basin
14 Sliding table water collector
15 Rear water collector
Electrical safety
Do not use recessed cutting discs.
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Wear safety goggles.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
Always wear regular working gloves while operating this tool.
Always wear ear protection.
Warning! Sharp edges.
On/off switch: position I (on) and 0 (off).
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2), blue is for
Neutral (N) (4) and green/yellow is for Earth (E).
Do not place your hands within this area.
37
ENGLISH
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never operate the machine without the RCD in place.
Do not use the machine if the RCD does not function properly.
For the RCD to work, the machine must be connected to an
earthed wall socket.
Assembly
Prior to assembly always unplug the tool.
When assembling the machine, always follow the instructions
in the order as described below.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
Cable rating (Amperes)
0.75
6
1.00
10
1.50
15
2.50
20
4.00
25
Cable length (m)
7.515 25 30 45
60
Voltage
Amperes
Cable rating (Amperes)
230
0 - 2.0
6
6
6
6
2.1 - 3.4
6
6
6
6
3.5 - 5.0
6
6
6
6
5.1 - 7.0 10 10
10 10
7.1 - 12.0 15 15
15 15
12.1 - 20.0 20 20
20 20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Class I construction
This machine is of class I contruction; therefore earthed (grounded)
connection is required.
Unpacking the machine and its parts
When moving the machine, always seek assistance.
The machine is too heavy for one person to handle.
• Remove the loose packaging material from the box.
• Lift the machine parts out of the box.
• Remove any remaining packing material from the machine parts.
Mounting the motor frame to the support frame (fig. B1)
• Place the support frame (16) on a relatively smooth and level surface.
• Place the motor frame (17) on the support frame aligning the holes in
the foot (18) with the mounting holes (19).
• Insert a screw (20) into the holes.
• Tighten the screws using the Allen key (21) provided.
Mounting the sliding table to the support frame assembly (fig. B2 & B3)
• Make sure the lock (22) is in the unlock position.
• Hold the table in front of the frame, aligning the rollers (23) with the
roller rail (24).
• Place the rear roller onto the round rail.
• Slide the table onto the rail, making sure that the bearings (25) locate in
the slide rails (26).
• When the front of the table is approaching the frame, tilt the table
slightly to clear the stop (27).
• Lock the table in position by rotating the pin (22) and pushing it into the
hole (28) in the rail.
Placing the machine into the water basin (fig. B4)
• Place the water basin (13) on a relatively smooth and level surface.
• Fit the plug (29) into the drain hole.
• Lift and hold the machine at the carrying points as shown.
• Lower the machine into the water basin as shown.
Mounting the extension table (fig. C)
• Hold the extension table (6) in front of the right-hand side of the sliding
table (4).
• Align the positioning pins (30) on the extension with the holes (31) in
the sliding table.
• Place the extension against the sliding table.
• Tighten the clamp knob (32).
Mains plug for 230 V units
Mains plug for 115 V units
An earthed wall socket can be identified by the earth connection provided
to accept the earth pole
on the mains plug.
Residual current device
The machine is equipped with a residual current device (RCD), which
protects the user against electric shock by interrupting the circuit when a
leakage current of 30 mA or greater is detected. For 115 V units the rated
leakage current is 5 mA.
38
Installing the water pump (fig. D1 & D2)
• Fit the hose (33) onto the fitting (34).
• Place the water pump (35) in the deep corner of the water basin (13).
• Route the power cable and the water tube over the bottom of the
water basin as to avoid them from getting caught up by the sliding
table.
ENGLISH
Mounting the water collectors (fig. E1 & E2)
Rear water collector
The rear water collector (15) collects water run-off when cutting large
workpieces.
• Hold the water collector in position to the rear of the water basin.
• Slide the arms (36) underneath the edges (37) of the water basin until
the recesses (38) locate behind the lugs.
• Tilt the rear of the water collector slightly until the collector snaps in
position.
Sliding table water collector
The sliding table water collector (14) travels with the table and collects
water run-off from large tiles and diagonal cuts.
• Hold the water collector in position to the right-hand side of the sliding
table.
• Slide the arms (39) underneath the edges (40) of the sliding table until
the recesses (41) locate behind the lugs.
• Tilt the rear of the water collector slightly until the collector snaps in
position.
Mounting the cutting disc (fig. F1 & F2)
The maximum diameter cutting disc that can be fitted is 254 mm.
• Using the Allen key (42) supplied, loosen the screw (43) on the side of
the guard. Do not remove the screw.
• Pull back the rubber side flap (44) and lift the guard (9) towards the rear.
• Depress the spindle lock button (45) with one hand, then take the
supplied spanner (46) in the other hand to loosen the locking nut (47)
by turning counterclockwise.
To use the spindle lock, press the button as shown and rotate
the spindle by hand until you feel the lock engage. Continue to
hold the lock button in to keep the spindle from turning.
• Remove the locking nut (47) and the outside arbor collar (48).
• Install the cutting disc with the arrow facing the same way as the arrow
on the guard.
• Replace the outer arbor collar (48).
• Tighten the locking nut (47) by turning clockwise while holding the spindle
lock engaged with your other hand.
• Put the guard (9) back in position.
• Tighten the screw (43) on the side of the guard.
Never press the spindle lock while the cutting disc is rotating.
• Make a dry run by pushing the table entirely through the cutting disc.
Check that the cutting disc does not foul the table.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the depth adjustment knob (2).
• Loosen the wingnut (49) a few turns.
• Adjust the cutting depth stop (10) as necessary, making sure that the
rim of the cutting disc is at least 5 mm below the table surface.
• Tighten the wingnut (49).
Checking that the crosscut travel is perpendicular to the fence
(fig. H1 & H2)
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Move the table in front of the disc.
• Place a square (50) on the table and against the fence and just
touching the disc as shown.
• Push the table through the cutting disc to check that the disc traverses
parallel to the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Slacken the screws (51) holding the rail assembly to the frame.
• Position the rail adjuster (52) as necessary.
• With the square placed against the fence, check again that the disc
traverses parallel to the square and adjust as necessary.
• Tighten the screws (51).
Checking that the cutting disc is perpendicular to the table (fig. I1 - I3)
• Loosen the bevel clamp knob (11).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp knob.
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Move the table until underneath the disc.
• Place a square (50) on the table and against the disc as shown.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the bevel clamp knob (11) and turn the vertical position
adjustment stop screw (53) in or out until the disc is at 90° to the table
as measured with the square.
• If the bevel pointer (54) does not indicate zero on the bevel scale (55),
loosen the screw (56) that secures the pointer and move the pointer as
necessary.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. I3 & J)
• Loosen the bevel clamp knob (11) and move the saw head to the left.
This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the stopscrew (57) in or out as necessary until the pointer (54)
indicates 45°.
Connecting the machine to the mains (fig. A)
• Make sure the on/off switch (1) is in the off position.
• Connect the mains plug to a mains supply.
• Arrange a drip loop in the cord connecting the machine to mains to
prevent water from dripping onto the plug. The drip loop is that part of
the cord below the level of the socket.
Cutting a kerf (fig. K)
The kerf indicator (58) helps to locate the path of the cutting disc.
• Switch on the machine and wait for the disc to reach full speed.
• Push the table entirely through the cutting disc to cut a kerf in the
wheel (59).
• Switch off the machine.
Adjustment
If the kerf is worn, a new kerf can be created.
• Loosen the locking screw (60).
• Rotate the wheel (59) to expose uncut surface.
• Tighten the locking screw (60).
• Cut a new kerf following the instructions as described above.
Prior to adjustment always unplug the tool.
Checking and adjusting the cutting depth (fig. G)
The rim of the cutting disc should always be at least 5 mm below the table
surface.
• Loosen the depth adjustment knob (2).
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Tighten the depth adjustment knob (2).
Checking and adjusting the scale (fig. L)
• Move the table until underneath the disc.
• Check the scale (61) on the fence using a tape measure (62) with the
zero marking placed against the cutting disc.
• If adjustment is required, loosen the screws (63) that hold the scale (62)
in place, adjust to the correct dimension and tighten the screws.
39
ENGLISH
Locking the sliding table (fig. M)
The table can be locked in the following positions:
– Front position (cutting disc freely accessible) (64).
– Plunge position (cutting disc over middle of table) (65).
– Outfeed position (cutting disc at fence) (66).
• Move the table (4) to the desired position.
• Lock the table by rotating the pin (22) and pushing it into the hole in the
rail.
Adjusting the water nozzles (fig. A & N)
The water nozzles (7) are adjustable to provide the necessary water flow of
cooling water.
• Adjust the nozzle by moving the handle (67) into the required position.
– Maximum capacity (nozzles fully retracted) (68).
– Minimum overspray (nozzles in line with cutting disc) (69).
– Off position to eliminate water overspray between cuts and for
replacing the cutting disc (70).
Regulating the water flow (fig. O)
The flow restrictor (71) on the water tube can be adjusted to regulate the
flow of cooling water towards the cutting disc.
• To reduce the flow, squeeze the restrictor.
• To increase the flow, release the restrictor.
Instructions for use
•
•
•
•
Always observe the safety instructions and applicable regulations.
Check that the machine has been set up securely.
Check that the workpiece is properly supported.
Make sure the cutting disc is not contacting the workpiece
before the machine is switched on.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Apply only a gentle pressure to the machine. Do not force the
cutting action.
• Keep your hands out of the path of the cutting disc. Do not
place your hands within the marked area as shown in fig. P.
Prior to operation:
• Install the appropriate cutting disc.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Fill the water basin with the sufficient amount of water for the water
pump to be fully submerged.
Switching on and off (fig. Q)
• To switch the machine on, set the on/off switch (1) to position I.
• To switch the machine off, set the on/off switch (1) to position 0.
Wired into the mains cable is the residual current device (RCD) containing
the no-volt release switch and the motor overload protector with manual
reset. In case of a power shut-off, proceed as follows:
• Make sure the on/off switch (1) is in the off position.
• Press the reset button on the RCD.
Locking the switch
• In order to avoid unauthorised use of the machine, lock the switch
using a padlock.
Basic saw cuts
General handling
– Try a few simple projects using scrap material until you develop a “feel”
for the machine.
– Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the disc.
40
Vertical straight cross cut (fig. R)
• Set the bevel angle to 0°.
• Lower the arm to bring the cutting disc in lowest position.
• Place the workpiece flat on the table and against the fence, with the
finished side up. Align the marking on the workpiece with the marking
in the kerf indicator.
• Keep both hands away from the path of the cutting disc.
• Switch the machine on and allow the cutting disc to reach full speed.
Wait until the cutting disc is completely covered with water.
• Slowly feed the workpiece into the cutting disc, keeping it firmly
pressed against the fence. Do not force. The cutting disc speed should
be kept constant.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the cutting disc
to stop and remove the workpiece.
Bevel cross-cut (fig. S)
Bevel angles can be set at 22.5° and 45°.
• Loosen the bevel clamp knob (11) and set the bevel as desired.
• Tighten the bevel clamp knob firmly.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Diagonal cut (fig. T1 & T2)
The edge guide (5) allows cutting of angles at 45°.
• Place the edge guide with the mounting bracket (72) over the fence.
• Flip the guide fence (73) into position for the required application:
– Flip the fence to the right for cutting small pieces from large tiles.
– Flip the fence to the left for any other application.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Tighten the knob (74) to secure the guide in place.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Plunge cut (fig. U)
A plunge cut is used to remove the centre of a tile, e.g. for electrical
outlets, drains, etc.
• Mark the area to be cut on both sides of the tile.
• Fit the appopriate size of cutting disc.
• Adjust the cutting depth to allow the cutting disc to saw only halfway
through the workpiece.
• Place the workpiece flat on the table and against the fence, with the
finished side up. Align the marking on the workpiece with the marking
in the kerf indicator.
• Switch the machine on and allow the cutting disc to reach full speed.
Wait until the cutting disc is completely covered with water.
• Move the table until the marking on the workpiece is underneath the disc.
• Lower the arm to feed the cutting disc into the workpiece. Do not
overcut the mark. As soon as the marking has been cut, lock the arm
into its highest position.
• Repeat as for the other markings.
• Turn the workpiece upside down. Proceed as described above for the
second cuts to meet the first.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the cutting disc
to stop and remove the workpiece.
Grooving (fig. V)
A groove is made into a tile e.g. to accommodate hidden wiring.
• Adjust the cutting depth as required.
• Place the workpiece flat on the table and against the fence, with the
down side up. Align the marking on the workpiece with the marking in
the kerf indicator.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
• Repeat the procedure to make a wider groove.
ENGLISH
Optional accessories
Legstand (fig. W)
The D240001 legstand has been designed for intstalling your tile saw as a
stand-alone machine.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Protecting the environment
Range of cutting discs available
Type of disc
DT3733
DT3734
Dimensions (diameter x bore)
250 x 25.4 mm
250 x 25.4 mm
Usage
Ceramic tile
Porcelain/stone tile
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Transporting (fig. X1 & X2)
The detachable parts can be stored in the water basin for easy transportation.
• Drain the water basin. See “Maintenance”.
• Remove the edge guide and the extension table.
• Lock the sliding table in position.
• Remove the water collectors.
• Lift the machine out of the water basin as shown.
• Place the collectors into the water basin in the orientation as shown.
• Turn the water basin upside down.
• Place the edge guide and the extension table into the water basin in
the orientation as shown.
When carrying the machine, always seek assistance.
The machine is too heavy for one person to handle.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical products
from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com.
Draining the water basin (fig. Y)
The water basin must be drained after each use.
• Place the water pump on the tray (75).
• Place a suitable container under the drain plug (29).
• Remove the drain plug.
• Allow ample time for the liquid to drain.
• After the liquid has been drained, re-install the drain plug.
• Dispose of the liquid with due care for the environment.
Adjusting the table rolling resistance (fig. Z)
To take out the clearance between the table and the rails, proceed as
follows:
• Loosen the rail height screws (76).
• Adjust the rail height adjusters (77) until the table moves smoothly.
• Tighten the rail height screws.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.
The following cleaning operations must be performed every day.
• Insert the water pump into a bucket of clean water and pump the water
through the hose system.
• Wipe the rails and support arm with a grout sponge or a rag.
• Spray the water basin and the sliding table with clear water. Wipe any
dust residue away with a grout sponge.
41
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com.
42
ESPAÑOL
CORTADORA DE AZULEJOS D24000
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia
y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han
convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Orificio del disco
Espesor del cuerpo del disco
Tipo de disco de corte
V
W
min-1
mm
mm
mm
Velocidad periférica máx. de disco de corte
Ajuste de bisel
Capacidad máx. de corte paralelo
Profundidad de corte a 90°
Dimensiones máximas de la pieza de trabajo
Azulejo (granito)
Bloque (arcilla refractaria)
Carga máx.
Azulejo (granito)
Bloque (arcilla refractaria)
Dimensiones totales
Peso nominal
Peso permitido máximo (con agua)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
recto, no ranurado
(filo continuo)
5.000
22,5/45
610
95
D24000
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido diseñadas de
conformidad con las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3).
Para obtener más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada más adelante o consulte el dorso de este manual.
D24000
LpA (presión acústica)
dB(A)
89
LWA (potencia acústica)
dB(A)
102
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración
m/s2
1,78*
KpA (incertidumbre de presión acústica)
dB(A)
2,8
KWA (incertidumbre de potencia acústica)
dB(A)
2,8
* incertidumbre de medición de acuerdo con EN 12096: 0,9 m/s2
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
43
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Cuando utilice herramientas eléctricas estáticas, respete siempre la
normativa de seguridad vigente en su país, a fin de reducir el riesgo
de descarga eléctrica, de lesiones y de incendio.
Lea íntegramente este manual antes de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo
de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250-300 Lux). No utilice la herramienta donde exista
riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos o
gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al área
de trabajo ni toquen la herramienta o el cable eléctrico.
4 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas ya que éstos podrían quedar atrapados
por las piezas móviles. Si tiene el pelo largo, llévelo recogido y cubierto.
Preferiblemente, lleve guantes adecuados y calzado con suela
antideslizante.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas partículas
están a una temperatura considerablemente caliente, utilice también un
delantal termorresistente. Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite que su cuerpo haga contacto con objetos conectados a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, frigoríficos y electrodomésticos en general).
Evite tocar el cable eléctrico enchufado cuando éste esté mojado.
No se coloque en recintos con agua cuando maneje la herramienta.
7 Sea precavido
Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo
firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice mordazas o un tornillo de banco para sujetar la pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para la recogida de polvo, asegúrese de conectarlos
y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves y utensilios de ajuste
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de ajuste hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente desperfectos antes
de utilizarlo y sustitúyalo en caso de estar dañado. Cuando use las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente cables alargadores
diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual de instrucciones se indica el uso previsto de la herramienta.
No utilice pequeñas herramientas o accesorios para ejecutar trabajos
pesados. La herramienta funcionará mejor y con mayor seguridad si se
utiliza de acuerdo con sus características técnicas.
No fuerce la herramienta.
44
Atención! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la propia
utilización de la herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones puede presentar riesgo
de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta y el
cable eléctrico no presenten desperfectos. Compruebe que no existan
piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas rotas, protectores
o interruptores dañados o cualquier otro condicionante que pueda
afectar al funcionamiento correcto de la herramienta. Asegúrese de
que la herramienta pueda funcionar correctamente y cumplir con el
cometido para el que ha sido diseñada. No use la herramienta si hay
alguna pieza defectuosa o averiada. No utilice la herramienta si no es
posible apagar y encender el interruptor. Encargue al servicio técnico
autorizado DEWALT que repare o sustituya las piezas defectuosas
o averiadas. Jamás intente efectuar las reparaciones usted mismo.
15 Desconecte la herramienta
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya dejado
de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta cuando no la
esté utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o acoplamientos
y antes de efectuar revisiones.
16 Evite un arranque involuntario
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
17 Cuide el cable eléctrico
Nunca tire del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, combustibles y bordes
afilados.
18 Guarde las herramientas que no utilice
Las herramientas eléctricas que no se utilicen deben guardarse en un
lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Realice un mantenimiento adecuado de las herramientas
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y de
forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento y sustitución
de accesorios. Mantenga todos los mangos e interruptores secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con la normativa de seguridad
vigente. Haga reparar su herramienta en un servicio técnico autorizado
de DEWALT. Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal
cualificado, utilizando piezas de recambio originales; en caso contrario,
podrían provocarse situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para cortadoras de azulejos
• No utilice la máquina si no está totalmente montada. No utilice la
máquina como si se tratara de una herramienta eléctrica de mano.
• Asegúrese de que todos los pomos de bloqueo y mangos de sujeción
están bien apretados antes de ponerla en marcha.
• Nunca coloque las manos en la zona del disco de corte cuando
la máquina esté conectada a la red eléctrica.
• Nunca corte piezas de trabajo que requieran acciones manuales
a menos de 15 cm del disco de corte giratorio.
• Nunca toque la parte posterior del disco de corte.
• No realice ninguna operación de manos libres. Mantenga la pieza
de trabajo firmemente contra la guía de corte y la guía.
• Apague la máquina y espere a que el disco de corte esté
completamente parado antes de mover la pieza de trabajo o cambiar
los ajustes.
• No intente nunca detener la máquina en movimiento rápidamente
presionando una herramienta u otro objeto contra el disco de corte;
esto podría ocasionar graves accidentes involuntariamente.
• Mantenga la zona alrededor de la máquina bien conservada y libre de
materiales sueltos, por ej., residuos y recortes.
• Compruebe periódicamente que las ranuras de aire del motor están
limpias y libres de polvo.
• Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento o cuando cambie el disco de corte.
ESPAÑOL
• Nunca realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la máquina
esté funcionando y el cabezal no esté en posición de reposo.
• Seleccione el disco de corte correcto para el material que vaya
a cortar.
• Use únicamente los discos de corte especificados en este manual.
Nunca utilice discos abrasivos. Nunca utilice hojas para sierras
circulares ni cualquier otro tipo de hojas dentadas.
• La velocidad máxima del disco de corte, o de cualquier otro accesorio
apropiado, debe ser siempre igual o superior a la velocidad sin carga
impresa en la placa de características de la máquina.
• No utilice discos de corte que no se ajusten a las dimensiones
indicadas en la documentación técnica. No utilice espaciadores para
encajar el disco en el eje.
• Inspeccione los discos de corte antes de cada uso. No utilice discos
desportillados, agrietados o con otros defectos.
• Compruebe que el disco de corte esté correctamente instalado antes
del uso.
• Ponga en marcha la máquina sin carga en una posición segura durante
30 segundos como mínimo. Si se produce una vibración excesiva
o existe algún otro defecto, pare la máquina y examínela para
descubrir la causa.
• No utilice esta máquina sin los protectores en su sitio.
• Mantenga la pieza de trabajo firmemente contra la guía de corte
y la guía durante la operación de corte. No realice ninguna operación
de manos libres.
• No corte piezas que requieran una profundidad máxima de corte superior
a la del disco de corte.
• No realice cortes en seco. Los cortes en seco, no sólo producen daños
a la máquina, sino que también aumentan la exposición al polvo en
suspensión.
• No utilice discos de corte para el amolado lateral.
• No corte materiales metálicos.
• Almacene siempre los discos de corte bien protegidos y en un lugar
seco, fuera del alcance de los niños.
• No realice ajustes o sustituciones de piezas que alteren los ajustes de
fábrica. Las modificaciones técnicas únicamente deben ser realizadas
por el fabricante, de conformidad con la normativa de seguridad vigente.
¡No desenchufe la máquina del suministro de red si el enchufe
se moja! Desconecte en primer lugar el fusible o el disyuntor
del circuito y posteriormente desenchufe la máquina.
Examine las conexiones para comprobar si hay agua.
Tenga cuidado de que las conexiones estén secas antes
de activar el circuito y enchufar la máquina.
Riesgos residuales
El uso de estas máquinas presenta los siguientes riesgos:
– heridas producidas por piezas en movimiento
– heridas producidas por problemas del disco de corte
Estos riesgos son más acentuados bajo las siguientes condiciones:
– en las proximidades del área de funcionamiento
– en las proximidades de las piezas en movimiento
A pesar del cumplimiento de la normativa de seguridad correspondiente
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los siguientes:
– Dificultades auditivas.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas
del disco de corte giratorio.
– Riesgo de lesiones al cambiar el disco.
– Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los protectores.
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Antes del uso, lea el manual de instrucciones.
No utilice discos de corte ranurados.
Lleve gafas de protección.
Mientras esté trabajando con esta herramienta lleve puestos
siempre guantes de trabajo normales.
Utilice siempre elementos de protección auditiva.
¡Advertencia! Bordes afilados.
Interruptor de encendido/apagado: posición I (encendido)
y 0 (apagado).
No ponga las manos en esta zona.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Conjunto del bastidor del motor
1 Conjunto del bastidor de soporte
1 Recipiente de agua
1 Bomba de agua
1 Disco de corte
1 Mesa desplazable
1 Extensión de la mesa
1 Guía para ribetear
1 Colector de agua trasero
1 Colector de agua de la mesa desplazable
4 Tornillos Allen
1 Llave Allen
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
La cortadora de azulejos D24000 se ha diseñado para aplicaciones
profesionales de corte de azulejos en húmedo. Utilizando los discos de
corte adecuados es posible cortar hormigón, ladrillo, porcelana y
materiales cerámicos. Para ofrecer una mayor versatilidad, la máquina
realiza operaciones de corte recto (en paralelo), corte diagonal, corte por
inmersión y corte en bisel de forma fácil, precisa y segura.
Esta máquina no debe utilizarse para operaciones distintas de las
mencionadas en este manual.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Pomo de ajuste de profundidad
3 Empuñadura de manejo
4 Mesa desplazable
5 Guía para ribetear
45
ESPAÑOL
6 Extensión de la mesa
7 Boquillas de agua
8 Disco de corte
9 Protector
10 Tope de profundidad
11 Pomo de ajuste de bisel
12 Almacenamiento de llave
13 Recipiente de agua
14 Colector de agua de la mesa desplazable
15 Colector de agua trasero
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe siempre
que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Estructura de clase I
Esta máquina tiene una estructura de clase I; por tanto se requiere
conexión con toma de tierra.
Desembalado de la máquina y de sus componentes
Cuando mueva la máquina, pida siempre ayuda. La máquina
es demasiado pesada para una sola persona.
• Retire el material de embalaje suelto de la caja.
• Levante y saque los componentes de la máquina de la caja.
• Retire cualquier material de embalaje restante de los componentes
de la máquina.
Montaje de bastidor del motor al bastidor del soporte (fig. B1)
• Coloque el bastidor del soporte (16) sobre una superficie relativamente
lisa y nivelada.
• Coloque el bastidor del motor (17) sobre el bastidor del soporte
alineando los orificios del pie (18) con los orificios de montaje (19).
• Introduzca un tornillo (20) en los orificios.
• Apriete los tornillos utilizando la llave Allen (21) suministrada.
Montaje de la mesa desplazable al conjunto del bastidor del soporte
(fig. B2 & B3)
• Asegúrese de que el cierre (22) esté en la posición de desbloqueo.
• Sujete la mesa delante del bastidor, alineando los rodillos (23) con el
carril de rodillos (24).
• Coloque el rodillo trasero sobre el carril redondo.
• Deslice la mesa sobre el carril, asegurándose de que los rodamientos
(25) se sitúen en los carriles de deslizamiento (26).
• Cuando la parte delantera de la mesa se aproxime al bastidor, incline la
mesa ligeramente para liberar el tope (27).
• Bloquee la mesa en su posición girando el pasador (22) e
introduciéndolo en el orificio (28) del carril.
Colocación de la máquina en el recipiente de agua (fig. B4)
• Coloque el recipiente de agua (13) sobre una superficie relativamente
lisa y nivelada.
• Coloque el tapón (29) en el orificio de drenaje.
• Levante y sostenga la máquina por los puntos de transporte según se
muestra.
• Baje la máquina sobre el recipiente de agua como se muestra.
Se puede identificar una toma eléctrica con tierra por la conexión a tierra
provista para aceptar el polo
de tierra en el enchufe eléctrico.
Dispositivo de corriente residual
La máquina está equipada con un dispositivo de corriente residual (RCD),
que protege al usuario frente a descargas eléctricas interrumpiendo el
circuito cuando se detecta una fuga de corriente de 30 mA o superior.
Nunca utilice la máquina sin el RCD en su lugar. No use la
máquina si el RCD no funciona correctamente. Para que el
RCD funcione, la máquina debe estar conectada a una toma
de corriente con tierra.
Montaje
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje.
Cuando monte la máquina, siga siempre las instrucciones en
el orden descrito a continuación.
46
Montaje de la extensión de la mesa (fig. C)
• Sujete la extensión de la mesa (6) delante del lateral derecho
de la mesa desplazable (4).
• Alinee los pasadores de posicionamiento (30) en la extensión con los
orificios (31) de la mesa desplazable.
• Coloque la extensión contra la mesa desplazable.
• Apriete el pomo de sujeción (32).
Instalación de la bomba de agua (fig. D1 & D2)
• Coloque la manguera (33) en el racor (34).
• Coloque la bomba de agua (35) en la esquina profunda del recipiente
de agua (13).
• Guíe el cable eléctrico y el tubo de agua sobre el fondo del recipiente
de agua para evitar que queden atrapados por la mesa desplazable.
Montaje de los colectores de agua (fig. E1 & E2)
Colector de agua trasero
El colector de agua trasero (15) recoge los derrames de agua al cortar
piezas de trabajo grandes.
• Sujete el colector de agua en su posición en la parte trasera del
recipiente de agua.
• Deslice los brazos (36) debajo de los extremos (37) del recipiente de
agua hasta que las cavidades (38) se sitúen detrás de las pestañas.
• Incline la parte trasera del colector de agua ligeramente hasta que éste
encaje en su posición.
ESPAÑOL
Colector de agua de la mesa desplazable
El colector de agua de la mesa desplazable (14) se mueve con la mesa
y recoge los derrames de agua de los azulejos de gran tamaño y los
cortes en diagonal.
• Sujete el colector de agua en su posición en el lateral derecho
de la mesa desplazable.
• Deslice los brazos (39) debajo de los extremos (40) de la mesa
desplazable hasta que las cavidades (41) se sitúen detrás de las pestañas.
• Incline la parte trasera del colector de agua ligeramente hasta que éste
encaje en su posición.
Montaje del disco de corte (fig. F1 & F2)
El diámetro máximo del disco de corte que puede montarse es de 254 mm.
• Con ayuda de la llave Allen (42) suministrada, afloje el tornillo (43) en
el lateral del protector. No retire el tornillo.
• Tire hacia atrás de la solapa lateral de goma (44) y levante el protector (9)
hacia la parte trasera.
• Presione el botón de bloqueo del eje (45) con una mano,
tome después la llave (46) suministrada con la otra para aflojar la
contratuerca (47) girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el botón según se indica
y gire el eje con la mano hasta que note que se bloquea.
Continúe apretando el botón de bloqueo para evitar que el eje
gire.
• Retire la contratuerca (47) y el soporte del disco exterior (48).
• Instale el disco de corte con la flecha orientada hacia el mismo lugar
que la flecha del protector.
• Vuelva a colocar el soporte del disco exterior (48).
• Apriete la contratuerca (47) girando en el sentido de las agujas del
reloj, mientras mantiene con la otra mano el bloqueo del eje.
• Vuelva a colocar el protector (9) en su posición.
• Apriete el tornillo (43) del lateral del protector.
Nunca haga presión sobre el bloqueo del eje mientras el disco
de corte esté girando.
Conexión de la máquina a la red eléctrica (fig. A)
• Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (1) esté en la
posición de apagado.
• Conecte el enchufe eléctrico al suministro de red.
• Disponga un circuito de goteo en el cable que conecta la máquina a la
red eléctrica para evitar que gotee agua en el enchufe. El circuito de
goteo es la parte del cable por debajo del nivel de la toma de corriente.
Ajustes
Desenchufe la herramienta antes de iniciar los ajustes.
Comprobación y ajuste de la profundidad de corte (fig. G)
El borde del disco de corte siempre debe estar al menos 5 mm por debajo
de la superficie de la mesa.
• Afloje el pomo de ajuste de profundidad (2).
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Apriete el pomo de ajuste de profundidad (2).
• Haga una prueba empujando la mesa totalmente a través del disco de
corte. Compruebe que el disco de corte no choque con la mesa.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el pomo de ajuste de profundidad (2).
• Afloje la tuerca de mariposa (49) unas cuantas vueltas.
• Ajuste el tope de profundidad de corte (10) según sea necesario,
asegurándose de que el borde del disco de corte quede al menos 5 mm
por debajo de la superficie de la mesa.
• Apriete la tuerca de mariposa (49).
Comprobación de la perpendicularidad del recorrido transversal
respecto a la guía (fig. H1 & H2).
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Mueva la mesa delante del disco.
• Coloque una escuadra (50) sobre la mesa y contra la guía, tocando
ligeramente el disco según se muestra.
• Empuje la mesa a través del disco de corte para comprobar que el
disco se desplace paralelo a la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (51) que sujetan el conjunto del carril al bastidor.
• Coloque el ajustador del carril (52) según sea necesario.
• Con la escuadra contra la guía, compruebe de nuevo que el disco se
desplace paralelo a la escuadra y ajuste según sea necesario.
• Apriete los tornillos (51).
Comprobación de la perpendicularidad del disco de corte respecto
a la mesa (fig. I1 - I3)
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11).
• Empuje el cabezal de la sierra hacia la derecha para asegurarse de que
esté totalmente vertical y ajuste el pomo de sujeción de bisel.
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Mueva la mesa hasta que se encuentre debajo del disco.
• Coloque una escuadra (50) sobre la mesa y contra el disco como se
muestra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11) y gire hacia dentro o hacia
fuera el tornillo de tope de ajuste de posición vertical (53) hasta que el
disco esté a 90° respecto de la mesa, medido con la escuadra.
• Si la posición del indicador de bisel (54) en la escala de bisel (55) no es
igual a 0, afloje el tornillo (56) que sujeta el indicador y mueva éste
según sea necesario.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel (fig. I3 & J)
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11) y mueva el cabezal de la sierra
hacia la izquierda. Ésta es la posición de bisel de 45°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope (57) hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador (54) señale 45°.
Corte de entalla (fig. K)
El indicador de entalla (58) ayuda a localizar el recorrido del disco de corte.
• Encienda la máquina y espere a que el disco haya alcanzado su
velocidad máxima.
• Empuje la mesa totalmente a través del disco de corte para cortar una
entalla en la rueda (59).
• Apague la máquina.
Si la entalla se desgasta, puede hacerse una nueva.
• Afloje el tornillo de bloqueo (60).
• Gire la rueda (59) para dejar al descubierto la superficie no cortada.
• Apriete el tornillo de bloqueo (60).
• Corte una nueva entalla siguiendo las instrucciones explicadas
anteriormente.
Comprobación y ajuste de la escala (fig. L)
• Mueva la mesa hasta que se encuentre debajo del disco.
• Compruebe la escala (61) de la guía con una cinta medidora (62) con la
marca cero colocada contra el disco de corte.
• Si fuera necesario ajustar, afloje los tornillos (63) que sujetan la escala
(62) en su lugar, ajuste a la dimensión correcta y apriete los tornillos.
47
ESPAÑOL
Bloqueo de la mesa desplazable (fig. M)
La mesa puede bloquearse en las siguientes posiciones:
– Posición delantera (disco de corte accesible libremente) (64).
– Posición de inmersión (disco de corte sobre la mitad de la mesa) (65).
– Posición de salida (disco de corte en la guía) (66).
• Mueva la mesa (4) a la posición deseada.
• Bloquee la mesa girando el pasador (22) e introduciéndolo en el orificio
del carril.
Ajuste de las boquillas de agua (fig. A & N)
Las boquillas de agua (7) son ajustables para proporcionar el flujo
necesario de agua de refrigeración.
• Ajuste la boquilla moviendo el mango (67) a la posición deseada.
– Capacidad máxima (boquillas totalmente replegadas) (68).
– Sobrepulverización mínima (boquillas en línea con el disco de corte)
(69).
– Posición de apagado para eliminar la sobrepulverización de agua
entre cortes y para sustituir el disco de corte (70).
Regulación del flujo de agua (fig. O)
El obstructor de flujo (71) del tubo de agua puede ajustarse para regular
el flujo de agua de refrigeración hacia el disco de corte.
• Para reducir el flujo, apriete el obstructor.
• Para aumentar el flujo, suelte el obstructor.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Compruebe que la máquina esté firmemente montada.
• Compruebe que la pieza de trabajo esté debidamente apoyada.
• Asegúrese de que el disco de corte no esté en contacto con la
pieza de trabajo antes de encender la máquina.
• Deje que el motor alcance la máxima velocidad antes de
empezar a cortar.
• Ejerza sólo una ligera presión sobre la máquina. No fuerce
el corte.
• Mantenga las manos alejadas del recorrido del disco de corte.
No coloque las manos en la zona marcada según se muestra
en la fig. P.
Antes de trabajar:
• Instale el disco de corte adecuado.
• Asegúrese de que todos los pomos de bloqueo y mangos de sujeción
estén apretados.
• Llene el recipiente con la cantidad suficiente de agua para que
la bomba se encuentre totalmente sumergida.
Encender y apagar (fig. Q)
• Para encender la máquina, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1)
en la posición I.
• Para apagar la máquina, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1)
en la posición 0.
En el cable eléctrico se encuentra cableado el dispositivo de corriente
residual (RCD) que contiene el interruptor de liberación sin tensión y el
protector de sobrecarga del motor con el restablecimiento manual.
En caso de un corte de corriente, proceda del siguiente modo:
• Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (1) esté en la
posición de apagado.
• Pulse el botón de restablecimiento en el RCD.
Bloqueo del interruptor
• Para evitar el uso no autorizado de la máquina, bloquee el interruptor
con un candado.
48
Cortes de sierra básicos
Instrucciones generales
– Intente realizar tareas sencillas utilizando material de desecho hasta
que empiece a familiarizarse con la máquina.
– Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los cortes
definitivos para comprobar el recorrido del disco.
Corte transversal vertical (fig. R)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Baje el brazo para llevar el disco de corte a la posición más baja.
• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía, con el lado
acabado hacia arriba. Alinee la marca de la pieza de trabajo con la
marca en el indicador de entalla.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido del disco de corte.
• Encienda la máquina y deje que el disco de corte alcance la velocidad
máxima. Espere hasta que el disco de corte esté totalmente cubierto
de agua.
• Deslice la pieza de trabajo lentamente en el disco de corte, manteniéndola
firmemente presionada contra la guía. No ejerza demasiada fuerza.
La velocidad del disco de corte debe mantenerse constante.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
el disco de corte y retire la pieza de trabajo.
Corte transversal en bisel (fig. S)
Los ángulos de bisel pueden ajustarse en 22,5° y 45°.
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (11) y establezca el bisel que desee.
• Apriete el pomo de sujeción de bisel firmemente.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Corte en diagonal (fig. T1 & T2)
La guía para ribetear (5) permite cortar ángulos a 45°.
• Coloque la guía para ribetear con el soporte de montaje (72) sobre
la guía.
• Sitúe la guía de corte (73) en posición para la aplicación deseada:
– Sitúe la guía a la derecha para cortar pequeñas piezas de azulejos
de gran tamaño.
– Sitúe la guía a la izquierda para cualquier otra aplicación.
• Ajuste la guía paralela a la distancia deseada.
• Apriete el pomo (74) para fijar la guía en su posición.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Corte por inmersión (fig. U)
Un corte por inmersión se utiliza para quitar el centro de un azulejo, p. ej.
para tomas de corriente, drenajes, etc.
• Marque la zona que debe cortarse en ambos lados del azulejo.
• Instale el tamaño adecuado del disco de corte.
• Ajuste la profundidad de corte para permitir que el disco de corte sierre
sólo hasta la mitad de la pieza de trabajo.
• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía, con el lado
acabado hacia arriba. Alinee la marca de la pieza de trabajo con la
marca en el indicador de entalla.
• Encienda la máquina y deje que el disco de corte alcance la velocidad
máxima. Espere hasta que el disco de corte esté totalmente cubierto
de agua.
• Mueva la mesa hasta que la marca de la pieza de trabajo quede
debajo del disco.
• Baje el brazo para hacer avanzar el disco de corte en la pieza
de trabajo. No corte por encima de la marca. En cuanto haya cortado
la marca, bloquee el brazo en su posición más elevada.
• Repita como para las otras marcas.
• Ponga la pieza de trabajo boca abajo. Proceda según los indicado
anteriormente para los segundos cortes que deben corresponder con
el primero.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
el disco de corte y retire la pieza de trabajo.
ESPAÑOL
Ranurado (fig. V)
Una ranura en un azulejo sirve, p. ej. para adaptarse a cableado oculto.
• Ajuste la profundidad de corte según desee.
• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía, con el lado
inferior hacia arriba. Alinee la marca de la pieza de trabajo con la marca
en el indicador de entalla.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
• Repita el procedimiento para hacer una ranura más ancha.
Accesorios opcionales
Soporte con patas (fig. W)
El soporte con patas D240001 se ha diseñado para instalar la cortadora
de azulejos como una máquina independiente.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
Las siguientes operaciones de limpieza deben realizarse diariamente.
• Introduzca la bomba de agua en un cubo de agua limpia y bombee el
agua por el sistema de mangueras.
• Limpie los carriles y el brazo de soporte con una esponja de enlechar
o un paño.
• Pulverice el recipiente de agua y la mesa desplazable con agua limpia.
Limpie los residuos de polvo con una esponja de enlechar.
Gama de discos de corte disponibles
Tipo de disco
DT3733
DT3734
Dimensiones (diámetro x orificio)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Uso
Azulejo cerámico
Azulejo de porcelana/piedra
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Protección del medio ambiente
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. X1 & X2)
Las piezas desmontables pueden almacenarse en el recipiente de agua
para transportarlas más fácilmente.
• Vacíe el recipiente de agua. Consulte “Mantenimiento”.
• Retire la guía para ribetear y la extensión de la mesa.
• Bloquee la mesa desplazable en su posición.
• Retire los colectores de agua.
• Eleve la máquina sobre el recipiente de agua para sacarla como se
muestra.
• Coloque los colectores en el recipiente de agua en la orientación que
se muestra.
• Ponga el recipiente de agua boca abajo.
• Coloque la guía para ribetear y la extensión de la mesa en el recipiente
de agua en la orientación que se muestra.
Cuando transporte la máquina, pida siempre ayuda.
La máquina es demasiado pesada para una sola persona.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Drenaje del recipiente de agua (fig. Y)
El recipiente de agua debe vaciarse tras cada uso.
• Coloque la bomba de agua sobre la bandeja (75).
• Coloque un recipiente adecuado debajo del tapón de drenaje (29).
• Quite el tapón de drenaje.
• Deje tiempo suficiente para que salga todo el líquido.
• Después de que haya salido todo el líquido, vuelva a colocar el tapón
de drenaje.
• Deseche el líquido con el debido cuidado con el entorno.
Separación de desechos. Este producto no debe desecharse
con la basura doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto DEWALT o éste ha dejado
de tener utilidad para usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se deseche por separado.
La separación de desechos de productos usados y embalajes
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y reduce la demanda de
materias primas.
La normativa local puede prever la separación de desechos de productos
eléctricos de uso doméstico en centros municipales de recogida de
desechos o a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida y el reciclado de los
productos DEWALT que hayan llegado al final de su vida útil. Para hacer
uso de este servicio, devuelva su producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico más cercano
poniéndose en contacto con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa, encontrará en Internet, en
la dirección siguiente, la lista de servicios técnicos autorizados de
DEWALT e información completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com.
Ajuste de la resistencia de rodamiento de la mesa (fig. Z)
Para quitar la holgura entre la mesa y los carriles, proceda del siguiente modo:
• Afloje los tornillos de altura del carril (76).
• Ajuste los ajustadores de altura del carril (77) hasta que la mesa se
mueva suavemente.
• Apriete los tornillos de altura del carril.
49
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra
y le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra
y piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com.
50
FRANÇAIS
SCIE À CARRELAGE D24000
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre du disque
Alésage du disque
Épaisseur de corps du disque
Type de disque de coupe
Vitesse périphérique max. de disque de coupe
Réglages de chanfrein
Capacité max. de chanfreinage
Profondeur de coupe à 90°
Dimensions max. de pièce à ouvrer
Carreau (granit)
Bloc (terre cuite)
Charge max.
Carreau (granit)
Bloc (terre cuite)
Dimensions
Poids nominal
Poids max. autorisé (avec eau)
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
Fusible:
Outils 230 V
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
droit, non rainuré
(bord continu)
5.000
22,5/45
610
95
D24000
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contactez DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou reportez-vous au dos de ce manuel.
D24000
LpA (pression acoustique)
dB(A)
89
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
102
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
m/s2
1,78*
KpA (incertitude de la pression acoustique)
dB(A)
2,8
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A)
2,8
* incertitude de mesure selon EN 12096 : 0,9 m/s2
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
51
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’électrocution, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques immobiles, respectez toujours
les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays.
Lisez et observez attentivement les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter lors de prochaines
utilisations.
Général
1 Préservez votre zone de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenez compte de l’environnement de travail
N’exposez pas l’outil à la pluie. N’exposez pas l’outil à l’humidité.
Veillez à ce que la zone de travail soit bien éclairée (250-300 Lux).
N’utilisez pas l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion, par
exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenez les enfants éloignés
Ne laissez pas les enfants, les visiteurs ou les animaux s’approcher
de l’aire de travail ou toucher l’outil voire le câble d’alimentation.
4 Portez des vêtements de travail adéquats
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Ils pourraient être
coincés dans les pièces mobiles. Le cas échéant, attachez vos
cheveux s’ils sont longs, ou couvrez-vous la tête. Portez de préférence
des gants adaptés et des chaussures à semelle anti-dérapante.
5 Protection individuelle
Utilisez toujours des lunettes de protection. Portez des lunettes de
protection et un masque pour protéger le visage si le travail exécuté
produit de la poussière ou des particules volatiles. Si ces particules
peuvent être extrêmement chaudes, portez également un tablier
résistant à la chaleur. Portez toujours une protection auditive. Portez en
permanence un casque de protection.
6 Protégez-vous des décharges électriques
Veillez à ce que le corps n’entre pas en contact avec des surfaces
reliées à la prise de masse ou de terre (par ex. tuyaux, radiateurs,
cuisinières et réfrigérateurs). Évitez de toucher les câbles de secteur
branchés lorsqu’ils sont mouillés. Ne vous tenez pas debout sur une
flaque d’eau en utilisant l’outil.
7 Adoptez une position confortable
Adoptez une position stable et gardez votre équilibre à tout moment.
8 Faites preuve de vigilance
Observez votre travail. Faites preuve de bon sens. N’utilisez pas l’outil
en cas de fatigue.
9 Fixez bien la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixez la pièce à travailler avec un dispositif de
serrage ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
10 Branchez le dispositif d’extraction de poussière
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs
d’extraction et de ramassage de poussière, assurez-vous qu’ils sont
bien branchés et qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlevez les clés et outils de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirez les clés et outils de réglage.
12 Rallonges
Vérifiez la rallonge avant de l’utiliser et remplacez-la en cas de
dommage. Pour utiliser cet outil à l’extérieur, n’utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utilisez l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
N’utilisez pas d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. L’utilisation d’accessoires autres que ceux
recommandés dans le présent manuel peut entraîner un risque de
blessure. Ne forcez pas sur l’outil.
52
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation d’opérations
autres que ceux recommandés dans le présent manuel peut entraîner
un risque de blessure.
14 Contrôlez les dommages éventuels de votre outil
Avant d’utiliser l’outil et le câble d’alimentation, vérifiez soigneusement
qu’ils ne sont pas endommagés. Vérifiez l’alignement des pièces en
mouvement, leur prise et toute rupture de pièces, tout dommage des
protections et des interrupteurs et toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veillez à ce que l’outil fonctionne
correctement et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est prévu.
N’utilisez pas l’outil si une pièce est défectueuse. N’utilisez pas l’outil si
l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faites remplacer toute
pièce endommagée par un agent DEWALT agréé. Ne tentez jamais de
le réparer vous-même.
15 Pour débrancher l’outil
Éteignez l’outil puis attendez qu’il s’arrête complètement avant de le
laisser sans surveillance. Débranchez l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire et avant de procéder
à l’entretien.
16 Évitez tout démarrage involontaire
Assurez-vous que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
17 Ne tirez pas sur le câble d’alimentation
Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher. Maintenez le cordon
à l’écart de la chaleur, de l’huile et de rebords saillants.
18 Rangez vos outils dans un endroit sûr
Rangez les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
19 Entretenez vos outils avec soin
Gardez les outils en bon état et propres afin d’assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Suivez les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenez les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Faites réparer l’outil par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations doivent uniquement être effectuées par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine ; en cas contraire,
cela pourrait être très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité complémentaires pour les scies à carrelage
• N’utilisez pas une machine assemblée partiellement. N’utilisez pas la
machine comme un outil portatif.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Ne posez jamais la main dans la zone du disque de coupe lorsque
la machine est raccordée au secteur.
• Ne tronçonnez jamais des pièces qui requièrent une action manuelle
à moins de 15 cm du disque de coupe.
• Ne touchez jamais l’arrière du disque de coupe.
• N’effectuez aucune opération à la main. Maintenez la pièce fermement
contre le carter de protection et le guide.
• Éteignez la machine et attendez que le disque de coupe s’arrête avant
d’enlever la pièce ou de modifier les réglages.
• N’essayez pas d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en
appuyant un outil ou un autre objet contre le disque de coupe ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple débris et chutes.
• Vérifiez périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont
libres de poussière.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement du disque de coupe.
• N’effectuez jamais de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est en
cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
• Sélectionnez le disque de coupe adéquat pour le matériau à découper.
FRANÇAIS
• N’utilisez que les disques de coupe indiqués dans ces instructions.
N’utilisez jamais de disques de meulage. N’utilisez jamais de lame
de scie circulaire ou tout autre type de lames dentées.
• La vitesse maximale du disque de coupe ou de tout autre accessoire
adapté doit toujours être égale ou supérieure à la vitesse à vide
imprimée sur la plaquette d’identification de la machine.
• N’utilisez pas des disques de coupe ne répondant pas aux dimensions
stipulées dans les données techniques. N’utilisez aucune entretoise
pour monter un disque sur l’arbre.
• Vérifiez l’état des disques de coupe avant chaque utilisation.
N’utilisez pas de disque ébréché, fissuré ou autre.
• Vérifiez que le disque de coupe est correctement monté avant utilisation.
• Laissez la machine tourner à vide dans une position sûre pendant au
moins 30 secondes. Si vous observez une vibration importante ou
autre, arrêtez l’outil et vérifiez-le pour déterminer la cause.
• N’utilisez pas la machine sans les carters de protection.
• Maintenez la pièce fermement contre le carter de protection et le guide
pendant la coupe. N’effectuez aucune opération à la main.
• Ne tronçonnez pas de pièces exigeant une profondeur de coupe plus
grande que celle du disque de tronçonnage.
• N’effectuez pas de coupes à sec. Les coupes à sec non seulement
endommagent la machine mais augmentent aussi l’exposition
à la poussière dans l’air.
• N’utilisez pas de disques de coupe pour le meulage latéral.
• Ne coupez pas les métaux.
• Les disques de coupe doivent toujours être rangés bien protégés,
dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
• Ne procédez à aucun réglage ni à aucun remplacement de pièces qui
pourraient modifier les réglages d’usine. Les modifications techniques
doivent être effectuées uniquement par le fabricant, conformément
avec les règles de sécurité applicables.
Ne débranchez pas la machine du secteur si la prise de secteur
est mouillée ! Déconnectez le fusible ou le disjoncteur du secteur
en premier puis débranchez la machine. Vérifiez la présence
d’eau sur les connexions. Assurez-vous que les connexions
sont sèches avant d’activer le circuit et de brancher la machine.
Risques résiduels
Employer ces machines entraîne les risques suivants :
– blessures au contact des pièces en rotation
– blessures entraînées par une défaillance du disque de coupe
Ces risques sont plus manifestes :
– dans les limites d’opération
– à portée des pièces en rotation de la machine
Malgré l’application des règles de sécurité adéquates et la mise en place
des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités.
Il s’agit de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque d’accident causé par des parties apparentes du disque de
coupe rotatif.
– Risque de blessure lors du changement de disque.
– Risque de pincement des doigts à l’ouverture des dispositifs
de protection.
Étiquettes apposées sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant utilisation.
Portez des lunettes de protection.
Portez toujours des gants de travail pour travailler avec l’outil.
Portez toujours une protection auditive.
Attention ! Bords tranchants.
Bouton marche/arrêt : position I (marche) et 0 (arrêt).
Les mains ne doivent pas pénétrer dans cet espace.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Bloc cadre-moteur
1 Ensemble de châssis de support
1 Bac à eau
1 Pompe à eau
1 Disque de coupe
1 Table coulissante
1 Rallonge de table
1 Guide-bordures
1 Collecteur d’eau arrière
1 Collecteur d’eau de table coulissante
4 Vis allen
1 Clé Allen
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie à carrelage D24000 a été conçue pour les applications de
coupe de carrelage humides professionnelles. Avec un disque de coupe
approprié, elle peut découper le béton, la brique, la porcelaine et la
céramique. Offrant une polyvalence optimale, la machine effectue des
opérations de découpe rectiligne (sciage en longueur), diagonale,
en plongée et en onglet, facilement, précisément et en toute sécurité.
Cette machine ne doit pas être utilisée pour toute autre opération que
celles mentionnées dans ce manuel.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de réglage de la profondeur
3 Poignée d’utilisation
4 Table coulissante
5 Guide-bordures
6 Rallonge de table
7 Buses à eau
8 Disque de coupe
9 Carter de protection
10 Butée de profondeur
11 Bouton de réglage de l’inclinaison
12 Rangement de clé
13 Bac à eau
14 Collecteur d’eau de table coulissante
15 Collecteur d’eau arrière
N’utilisez pas de disques de coupes dentés.
53
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Construction de classe I
Cette machine est de Classe I : un branchement à la terre (masse) est
donc nécessaire.
Une prise murale reliée à la terre est identifiable par la connexion de terre,
prévue pour accepter le pôle de terre
sur la prise de secteur.
Dispositif de courant résiduel
La machine est équipée d’un dispositif de courant résiduel (RCD),
protégeant l’utilisateur contre les électrocutions en coupant le circuit dès la
détection d’un courant résiduel de 30 mA ou plus.
Ne faites jamais fonctionner la machine sans le RCD. N’utilisez
pas la machine si le RCD ne fonctionne pas correctement.
Pour que le RCD fonctionne, la machine doit être connectée
à une prise murale reliée à la terre.
Assemblage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder
à l’assemblage.
Pour assembler la machine, suivez toujours les instructions
dans l’ordre décrit ci-dessous.
Déballage de la machine et de ses pièces
Faites-vous aider pour déplacer la machine. Elle est trop lourde
pour être manutentionnée par une seule personne.
• Sortez de la boîte le matériel rangé en vrac.
• Sortez les pièces de la machine du carton.
• Enlevez des pièces de la machine tous les emballages restants.
54
Montage du châssis du moteur sur le châssis de support (fig. B1)
• Placez le châssis de support (16) sur une surface relativement lisse et
de niveau.
• Placez le châssis du moteur (17) sur le châssis du support en alignant
les orifices du pied (18) avec les orifices de montage (19).
• Insérez une vis (20) dans les orifices.
• Serrez les vis à l’aide de la clé Allen (21) qui vous est fournie.
Montage de la table coulissante sur l’ensemble de châssis
de support (fig. B2 & B3)
• Assurez-vous que le blocage (22) est en position débloquée.
• Maintenez la table devant le châssis en alignant les rouleaux (23) avec
leur rail (24).
• Placez le rouleau arrière sur le rail rond.
• Coulissez la table sur le rail en vous assurant que les roulements (25)
sont centrés sur les rails coulissants (26).
• Lorsque l’avant de la table approche du châssis, inclinez légèrement
la table pour dégager la butée (27).
• Bloquez la table en position en pivotant la goupille (22) et en la
poussant dans l’orifice (28) dans le rail.
Placement de la machine dans le bac d’eau (fig. B4)
• Placez le bac d’eau (13) sur une surface relativement lisse et de niveau.
• Insérez le bouchon (29) dans l’orifice de purge.
• Levez et soutenez la machine par les points de transport, comme illustré.
• Abaissez la machine dans le bac d’eau, comme illustré.
Montage de la rallonge de table (fig. C)
• Maintenez la rallonge de table (6) devant le côté droit de la table
coulissante (4).
• Alignez les goupilles de positionnement (30) de la rallonge avec les
orifices (31) de la table coulissante.
• Placez la rallonge contre la table coulissante.
• Serrez le bouton de fixation (32).
Installation de la pompe à eau (fig. D1 & D2)
• Placez le flexible (33) sur le raccord (34).
• Placez la pompe à eau (35) dans l’angle profond du bac d’eau (13).
• Acheminez le câble d’alimentation et le tuyau d’eau sur le fond du bac
d’eau pour éviter qu’il n’interfère avec la table coulissante.
Montage des collecteurs d’eau (fig. E1 & E2)
Collecteur d’eau arrière
Le collecteur d’eau arrière (15) recueille l’eau s’écoulant des grandes
pièces découpées.
• Maintenez le collecteur d’eau en position à l’arrière du bac d’eau.
• Glissez les bras (36) sous les bords (37) du bac d’eau afin que les
encoches (38) se centrent derrière les fiillets.
• Inclinez légèrement l’arrière du collecteur afin qu’il s’enclenche en
position.
Collecteur d’eau de table coulissante
Le collecteur d’eau de table coulissante (14) accompagne les mouvements
de la table et recueille l’eau s’écoulant des grands carreaux et des coupes
en diagonale.
• Maintenez le collecteur d’eau en position du côté droit de la table
coulissante.
• Glissez les bras (39) sous les bords (40) de la table coulissante afin que
les encoches (41) se centrent derrière les fiillets.
• Inclinez légèrement l’arrière du collecteur afin qu’il s’enclenche en position.
Montage du disque de coupe (fig. F1 & F2)
Le diamètre maximal du disque de coupe pouvant être placé est de 254 mm.
FRANÇAIS
• Avec la clé Allen (42) fournie, desserrez la vis (43) sur le côté du carter
de protection. Ne retirez pas la vis.
• Tirez en arrière le rabat latéral en caoutchouc (44) et levez le carter
de protection (9) en arrière.
• Enfoncez le bouton de blocage d’arbre (45) d’une main puis, avec la
clé fournie (46) et avec l’autre main, desserrez l’écrou de blocage (47)
en tournant dans le sens anti-horaire.
Pour verrouiller l’axe, appuyer sur le bouton comme illustré et
faire tourner manuellement l’axe jusqu’à ce que le verrouillage
s’engage. Continuer à exercer une pression sur le bouton
de verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote.
• Retirez l’écrou de blocage (47) et la bague d’extrémité extérieure (48).
• Installez le disque de coupe avec la flèche pointée dans le même sens
que celle du carter de protection.
• Replacez la bague d’extrémité extérieure (48).
• Serrez l’écrou de blocage (47), en tournant dans le sens horaire, tout
en maintenant le système de verrouillage d’axe engagé de l’autre main.
• Positionnez le carter de protection (9).
• Serrez la vis (43) sur le côté du carter de protection.
N’appuyez jamais sur le blocage de l’axe avec le disque
de coupe en rotation.
Branchement de la machine au secteur (fig. A)
• Vérifiez que le bouton marche/arrêt (1) est sur la position arrêt.
• Branchez la prise d’alimentation sur le secteur.
• Prévoyez un anneau d’écoulement sur le cordon reliant la machine au
secteur pour éviter que l’eau ne goutte sur la prise. L’anneau
d’écoulement est la partie du cordon sous le niveau de la prise.
Réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder au
réglage.
Contrôle et réglage de la profondeur de coupe (fig. G)
Le bord du disque de coupe doit toujours être au moins à 5 mm sous
la surface de la table.
• Desserrez le bouton de réglage de la profondeur (2).
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Serrez le bouton de réglage de la profondeur (2).
• Effectuez un essai à vide en poussant la table sur toute la course du
disque de coupe. Vérifiez que le disque de coupe ne touche pas la table.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Desserrez le bouton de réglage de la profondeur (2).
• Desserrez l’écrou papillon (49) de quelques tours.
• Réglez la butée de profondeur de coupe (10) selon les besoins en vous
assurant que le bord du disque de coupe est à au moins 5 mm sous
la surface de la table.
• Serrez l’écrou papillon (49).
Vérification de la perpendicularité du déplacement transversal par
rapport au guide (fig. H1 & H2)
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Amenez la table devant le disque.
• Placez une équerre (50) sur la table et contre le guide tout en la faisant
juste toucher de disque comme illustré.
• Poussez la table sur toute la course du disque de coupe pour vérifier
que le disque se déplace en parallèle à l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Desserrez les vis (51) fixant l’ensemble de rail au châssis.
• Positionnez le dispositif de réglage de rail (52) selon les besoins.
• Avec l’équerre contre le guide, vérifiez à nouveau que le disque se
déplace en parallèle à l’équerre et réglez au besoin.
• Serrez les vis (51).
Vérification de la perpendicularité du disque de coupe par rapport
à la table (fig. I1 – I3)
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11).
• Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle est
totalement verticale et serrez le bouton de blocage du chanfrein.
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Amenez la table juste sous le disque.
• Placez une équerre (50) sur la table et contre le disque, comme illustré.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11) et faites tourner la vis
de butée de réglage de la position verticale (53) vers l’intérieur ou vers
l’extérieur jusqu’à ce que le disque de coupe repose sur la table à 90°
comme indiqué par l’équerre.
• Si l’index de chanfrein (54) ne pointe pas sur le zéro de l’échelle (55),
desserrez la vis (56) de fixation de l’index et déplacez l’index selon les
besoins.
Contrôle et réglage de l’angle de chanfrein (fig. I3 & J)
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11) et déplacez la tête
de scie vers la gauche. Il s’agit de la position inclinée à 45°.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Tournez la vis butoir (57) jusqu’à ce que l’index (54) indique 45°.
Coupe d’un insert (fig. K)
L’indicateur d’insert (58) permet de centrer le parcours du disque de coupe.
• Mettez la machine en marche et attendez que le disque atteigne son
plein régime.
• Poussez la table sur toute la course du disque de coupe pour couper
un insert dans la roue (59).
• Mettez la machine hors tension.
Si l’insert est usé, il est possible d’en créer un nouveau.
• Desserrez la vis de blocage (60).
• Faites tourner la roue (59) pour exposer la surface non coupée.
• Serrez la vis de blocage (60).
• Coupez un nouvel insert en suivant les instructions décrites ci avant.
Contrôle et réglage de graduation (fig. L)
• Amenez la table juste sous le disque.
• Vérifiez la graduation (61) sur le carter de protection avec un ruban
de mesure (62) dont le zéro est placé contre le disque de coupe.
• Si un réglage s’impose, desserrez les vis (63) fixant la graduation (62)
en place, réglez à la dimension correcte et serrez les vis.
Blocage de la table coulissante (fig. M)
La table peut être bloquée selon les positions suivantes :
– Position avant (accès libre au disque de coupe) (64).
– Position en plongée (disque de coupe sur le milieu de la table) (65).
– Position de sortie (disque de coupe sur le guide) (66).
• Amenez la table (4) dans la position voulue.
• Bloquez la table en position en pivotant la goupille (22) et en
la poussant dans l’orifice dans le rail.
Réglage de buses d’eau (fig. A & N)
Les buses d’eau (7) sont réglables pour assurer une alimentation
suffisante en eau de refroidissement.
• Réglez la buse en déplaçant la poignée (67) dans la position souhaitée.
55
FRANÇAIS
– Capacité maximum (buses pleinement rétractées) (68).
– Surpulvérisation minimum (buses alignées avec le disque de coupe) (69).
– Position décalée pour éliminer les surpulvérisations d’eau entre les
coupes et remplacer le disque de coupe (70).
Régulation du débit d’eau (fig. O)
Le limiteur de débit (71) du tuyau d’eau est réglable pour réguler le débit
d’eau de refroidissement vers le disque de coupe.
• Pour réduire le débit, serrez le limiteur.
• Pour augmenter le débit, desserrez le limiteur.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Assurez-vous que la machine est bien correctement réglée et
en toute sécurité.
• Vérifiez que la pièce de travail est bien correctement soutenue.
• Assurez-vous que le disque de coupe n’est pas en contact
avec la pièce avant de mettre la machine en marche.
• Laissez le moteur atteindre son plein régime avant de
commencer le travail.
• Exercez uniquement une légère pression sur la machine.
Ne forcez pas l’opération de sciage.
• Tenez les mains à l’écart du disque de coupe. Ne placez pas
vos main dans la zone marquée comme illustré en fig. P.
Avant la mise en marche:
• Installez le disque de coupe approprié.
• Assurez-vous que tous les boutons de blocage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Remplissez le bac d’eau avec une quantité d’eau suffisante pour
submerger complètement la pompe à eau.
Mise en marche et arrêt (fig. Q)
• Pour mettre la machine en marche, positionnez le bouton marche/arrêt
(1) sur I.
• Pour éteindre la machine, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur 0.
Le dispositif de courant résiduel (RCD) est relié au câble de secteur.
Il comporte un interrupteur de libération hors tension et le protecteur
de surtension du moteur avec réinitialisation manuelle. En cas de coupure
de courant, procédez comme suit :
• Vérifiez que le bouton marche/arrêt (1) est sur la position arrêt.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation du RCD.
Blocage de l’interrupteur
• Pour éviter que la machine soit utilisée sans autorisation, il est possible
de bloquer l’interrupteur avec un cadenas.
Coupes de base
Opérations générales
– Faites quelques coupes simples dans des chutes de bois pour bien
« sentir » la machine.
– Faites toujours un essai avec la scie (hors service) avant de finir les
coupes afin de vérifier la trajectoire du disque de coupe.
Coupe droite verticale (fig. R)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Abaissez le bras pour amener le disque de coupe en sa position la plus
basse.
• Placez la pièce à ouvrer à plat sur la table et contre le guide, avec le
côté finition en haut. Alignez le repère sur la pièce à ouvrer avec celui
de l’indicateur d’insert.
56
• Tenez vos mains à l’écart du parcours du disque de coupe.
• Mettez la machine en marche et attendez que le disque de coupe
atteigne son régime maximal. Attendez que le disque soit entièrement
recouvert d’eau.
• Poussez lentement la pièce à travailler dans le disque de coupe, tout
en la maintenant fermement contre le guide. Ne forcez pas. La vitesse
du disque de coupe doit être constante.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez le disque de
coupe s’arrêter et enlevez la pièce.
Chanfrein transversal (fig. S)
Il est possible de régler les angles de chanfrein à 22,5° et 45°.
• Desserrez le bouton de blocage de chanfrein (11) et réglez le chanfrein
selon les besoins.
• Vissez fermement le bouton de blocage de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupe en diagonale (fig. T1 & T2)
Le guide-bordures (5) permet des angles de coupe de 45°.
• Placez le guide-bordures avec le support de montage (72) contre le guide.
• Retournez le guide-bordures (73) en position pour l’application requise :
– Retournez-le à droite pour couper de petites pièces de grands
carreaux.
– Retournez le guide à gauche pour toute autre application.
• Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
• Serrez le bouton (74) pour fixer le guide en place.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupe en plongée (fig. U)
Une coupe en plongée permet de retirer le centre d’un carreau, par ex.
pour les prises électriques, drain, etc.
• Marquez la zone à couper de chaque côté du carreau.
• Montez la taille de disque de coupe appropriée :
• Ajustez la profondeur de coupe afin que le disque coupe uniquement
à demi dans la pièce à ouvrer.
• Placez la pièce à ouvrer à plat sur la table et contre le guide, avec le
côté finition en haut. Alignez le repère sur la pièce à ouvrer avec celui
de l’indicateur d’insert.
• Mettez la machine en marche et attendez que le disque de coupe
atteigne son régime maximal. Attendez que le disque soit entièrement
recouvert d’eau.
• Déplacez la table afin que le repère sur la pièce à ouvrer soit sous
le disque.
• Abaissez le bras pour faire avancer le disque de coupe dans la pièce
à ouvrer. Ne coupez pas au-delà du repère. Dès lors que le marquage
est effectué, bloquez le bras dans sa position la plus élevée.
• Répétez l’opération pour les autres repères.
• Retournez la pièce à ouvrer. Procédez comme auparavant pour que
la seconde coupe rencontre la première.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez le disque
de coupe s’arrêter et enlevez la pièce.
Rainurage (fig. V)
Un rainure est effectuée dans un carreau par ex. pour cacher un câble.
• Réglez la profondeur de coupe selon les besoins.
• Placez la pièce à ouvrer à plat sur la table et contre le guide, avec le
côté inférieur en haut. Alignez le repère sur la pièce à ouvrer avec celui
de l’indicateur d’insert.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
• Répétez la procédure pour élargir la rainure.
FRANÇAIS
• Rincez le bac d’eau et la table coulissante avec de l’eau propre.
Essuyez tous les résidus avec une éponge à mastic.
Accessoires disponibles en option
Piétement (fig. W)
Le piétement D240001 a été conçu pour installer votre scie à carrelage
comme un machine autonome.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
Gamme de disques de coupe disponibles
Type de disque
DT3733
DT3734
Dimensions (diamètre x alésage)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Usage
Carrelage céramique
Carrelage porcelaine/pierre
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. X1 & X2)
Les pièces détachables peuvent être rangées dans le bac d’eau pour
faciliter le transport.
• Purgez le bac d’eau. Voir « Entretien ».
• Retirez le guide-bordures et la rallonge de table.
• Bloquez la table coulissante en position.
• Retirez les collecteurs d’eau.
• Levez la machine hors du bac d’eau, comme illustré.
• Placez les collecteurs dans le bac d’eau selon l’orientation illustrée.
• Retournez le bac d’eau.
• Placez le guide-bordures et la rallonge de table dans le bac d’eau
selon l’orientation illustrée.
Faites-vous aider pour transporter la machine. Elle est trop
lourde pour être manutentionnée par une seule personne.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT, ou si vous n’en avez
plus l’utilité, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et emballages usés permet le
recyclage des articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait
d’utiliser à nouveau des produits recyclés permet d’éviter la
pollution environnementale et de réduire la demande de
matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des
produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou
auprès du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les
produits DEWALT lorsqu’ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit à un réparateur agréé
qui fera le nécessaire.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Purge du bac d’eau (fig. Y)
Le bac d’eau doit être purgé après chaque utilisation.
• Placez la pompe à eau sur le plateau (75).
• Placez un récipient adéquat sous le bouchon de vidange (29).
• Retirez le bouchon de vidange.
• Laissez au liquide le temps de s’écouler.
• Une fois le liquide vidé, replacez le bouchon de vidange.
• Jetez le liquide en respectant l’environnement.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous,
contactez le bureau DEWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous
pourrez aussi trouver une liste des réparateurs agréés de DEWALT et de
plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à
l’adresse suivante : www.2helpU.com.
Réglage de la résistance de roulement de la table (fig. Z)
Pour éliminer le jeu entre la table et les rails, procédez comme suit :
• Desserrez les vis de hauteur de rail (76).
• Réglez les dispositifs de réglage de hauteur de rail (77) pour que
la table coulisse sans à-coup.
• Serrez les vis de hauteur de rail.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Les opérations de nettoyage suivantes doivent être effectuées
quotidiennement.
• Insérez la pompe à eau dans un seau d’eau propre et pompez l’eau via
le système de flexibles.
• Essuyez les rails et le bras de support avec une éponge à mastic ou un
chiffon.
57
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que :
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
58
ITALIANO
TAGLIA-PIASTRELLE D24000
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro del disco
Foro del disco
Spessore del disco
Tipo di disco da taglio
Velocità periferica massima del disco da taglio
Regolazione dell’inclinazione del taglio
Capacità max. di rifilatura
Profondità di taglio a 90°
Dimensioni massime del pezzo da lavorare
Piastrella (granito)
Blocco (idroceramica)
Portata massima
Piastrella (granito)
Blocco (idroceramica)
Dimensioni complessive
Peso nominale
Massimo peso consentito (con acqua)
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
piano, senza centro
depresso
(bordo continuo)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Fusibili:
Modelli da 230 V
D24000
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 61029-1,
EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo qui sotto
o consultare il retro del presente manuale.
D24000
LpA (rumorosità)
dB(A)
89
LWA (potenza sonora)
dB(A)
102
Valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione
m/s2
1,78*
KpA (incertezza sulla misura della rumorosità)
dB(A)
2,8
KWA (incertezza sulla misura della potenza sonora)
dB(A)
2,8
* incertezza sulla misurazione in conformità alla norma EN 12096: 0,9 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
59
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di elettroutensili a postazione fissa adottare sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio,
scariche elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l’elettroutensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per successive consultazioni.
Generalità
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di incidenti.
2 Tenere presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre l’elettroutensile alla pioggia. Non usare l’elettroutensile in
ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro (250300 Lux). Non usare l’elettroutensile se sussiste il rischio d’incendio o
esplosione, per es. in presenza di liquidi o gas infiammabili.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro o di toccare l’elettroutensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti larghi, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’elettroutensile. Indossare una
cuffia per raccogliere i capelli lunghi. È consigliabile indossare guanti
idonei e calzature antiscivolo.
5 Protezione personale
Indossare occhiali di sicurezza. Indossare una mascherina contro la
polvere ogni volta che l’uso dell’elettroutensile possa provocare polvere
o schegge. Se tali particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al calore. Fare sempre uso di
sistemi di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi dalle scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti collegati a terra o a massa (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Evitare di toccare cavi elettrici collegati
alla rete di alimentazione con le mani bagnate. Non sostare in pozze
d’acqua durante l’uso dell’elettroutensile.
7 Non sbilanciarsi
Restare ben saldi sui piedi e mantenere sempre l’equilibrio.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’elettroutensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per
azionare l’elettroutensile.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i raccordi per il collegamento degli accessori di aspirazione
e raccolta della polvere, verificare che siano connessi e correttamente
utilizzati.
11 Non lasciare sull’elettroutensile chiavi o strumenti di regolazione
Prima di mettere in funzione l’elettroutensile verificare di avere tolto
chiavi e altri utensili di regolazione.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’elettroutensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente
le prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’elettroutensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare
elettroutensili e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad elettroutensili di maggiore potenza. L’elettroutensile
funzionerà meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato
progettato. Non forzare l’elettroutensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del
presente elettroutensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
60
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’elettroutensile e il cavo
elettrico per rilevare eventuali danni. Controllare se sono presenti parti
non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni
o agli interruttori e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il
funzionamento dell’elettroutensile. Verificare che l’elettroutensile
funzioni come previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui
è stato progettato. Non usare l’elettroutensile se presenta elementi
danneggiati o difettosi. Non impiegare l’elettroutensile se non
è possibile accenderlo e spegnerlo mediante l’interruttore. Eventuali
componenti difettosi o danneggiati devono essere sostituiti o riparati da
un tecnico autorizzato. Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’elettroutensile
Spegnere l’elettroutensile ed attendere il suo arresto completo prima
di lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’elettroutensile non è in uso, prima di cambiare pezzi,
accessori o complementi o prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’elettroutensile alla presa, verificare che sia spento.
17 Non sottoporre il cavo elettrico a sollecitazioni eccessive
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore ed evitarne il contatto con olio e bordi taglienti.
18 Riporre gli elettroutensili dopo l’uso
Riporre gli elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
19 Gli elettroutensili devono essere trattati con cura
Tenere gli accessori sempre in buone condizioni e puliti per un migliore
e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per le riparazioni, rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati
DEWALT. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale
qualificato e con pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre gli
utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per taglia-piastrelle
• Non utilizzare la macchina se non è completamente assemblata.
Non utilizzare la macchina come elettroutensile portatile.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione, accertarsi che le manopole
e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Non collocare mai le mani nell’area del disco da taglio quando
la macchina è connessa all’alimentazione elettrica.
• Non tagliare mai pezzi da lavorare, per i quali sia necessario un
intervento manuale a meno di 15 cm dal disco da taglio rotante.
• Non toccare mai la parte posteriore del disco da taglio.
• Non eseguire nessuna operazione a mano libera. Mantenere il pezzo in
lavorazione saldamente a contatto con squadra e guida.
• Spegnere la macchina ed attendere che il disco da taglio si fermi,
prima di muovere il pezzo o cambiare le impostazioni.
• Non tentare mai di arrestare una macchina in funzione bloccandone il
disco da taglio con un utensile o altro oggetto: in questo modo ci si
espone al rischio di gravi incidenti.
• Curare lo stato di manutenzione dell’area circostante la macchina e
tenerlo sgombero da materiali come schegge e residui della lavorazione.
• Controllare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite
e non ostruite dalla polvere.
• Scollegare la macchina dall’alimentazione di rete prima di eseguire
interventi di manutenzione o di sostituire il disco da taglio.
• Non svolgere mai lavori di manutenzione o pulizia se la macchina
è ancora in funzione e la testa non è in posizione di riposo.
• Scegliere il disco da taglio adeguato al materiale da tagliare.
• Utilizzare solo i dischi da taglio indicati nel presente manuale.
Non utilizzare mai dischi abrasivi. Non utilizzare mai lame per seghe
circolari o altri tipi di lame dentate.
ITALIANO
• La massima velocità consentita per il disco da taglio o per qualsiasi
altro accessorio adatto deve sempre essere pari o superiore alla
velocità a vuoto della macchina riportata sulla targhetta nominale.
• Non usare dischi da taglio non conformi alle dimensioni riportate nei
dati tecnici. Non usare distanziatori per adattare un disco sull’alberino.
• Prima di ogni uso, ispezionare i dischi da taglio. Non usare dischi
scheggiati, spaccati o, comunque, danneggiati.
• Prima dell’uso, verificare che il disco da taglio sia montato correttamente.
• In un’area sicura, lasciare in funzione la macchina priva di carico per
almeno 30 secondi. Se si osservano vibrazioni notevoli o altri difetti,
spegnere la macchina e controllarla per determinarne la causa.
• Non mettere in funzione questa macchina, se le protezioni non si
trovano al loro posto.
• Mantenere il pezzo in lavorazione saldamente a contatto con squadra
e guida durante le operazioni di taglio. Non eseguire nessuna
operazione a mano libera.
• Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia richiesta una profondità di
taglio superiore a quella massima consentita dal disco da taglio.
• Non eseguire tagli a secco. L’esecuzione di tagli a secco non solo può
causare danni alla macchina, ma aumenta anche l’esposizione
a polvere in sospensione pericolosa.
• Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
• Non tagliare materiali metallici.
• Conservare sempre i dischi da taglio ben protetti ed in un luogo
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
• Non apportare modifiche né sostituire componenti onde evitare di
alterare le regolazioni impostate in fabbrica. Eventuali modifiche
tecniche devono essere eseguite dal produttore in conformità alle
normative di sicurezza applicabili.
Non scollegare la macchina dalla rete elettrica se la presa è
bagnata! Scollegare prima il fusibile o l’interruttore automatico
differenziale e solo dopo scollegare la spina dalla presa di rete.
Verificare che nei collegamenti non vi sia presenza di acqua.
Controllare che i collegamenti siano asciutti prima di attivare il
circuito e collegare la macchina alla presa di rete.
Altri rischi
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo delle macchine di questo tipo:
– ferite provocate dal contatto con parti rotanti
– ferite provocate dalla rottura del disco da taglio
Tali rischi sono maggiori:
– in prossimità dell’area di funzionamento della macchina
– in prossimità delle parti rotanti della macchina
L’adozione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di dispositivi
di sicurezza non consentono comunque di eliminare tutti i rischi correlati,
ovvero:
– Diminuzione dell’udito.
– Rischio di incidenti provocati dalle parti scoperte del disco da taglio.
– Rischio di ferirsi durante la sostituzione del disco.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle protezioni.
Etichette sull’elettroutensile
Sull’elettroutensile sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima di mettere in funzione la
macchina.
Quando si adopera questo elettroutensile, indossare sempre
guanti da lavoro standard.
Indossare sempre una protezione per l’udito.
Avvertenza! Bordi affilati.
Interruttore on/off: posizione I (acceso) e 0 (spento).
Non collocare le mani in quest’area.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Complessivo del telaio del motore
1 Complessivo del telaio di supporto
1 Vaschetta dell’acqua
1 Pompa dell’acqua
1 Disco da taglio
1 Carrello a squadrare
1 Prolunga del piano
1 Guida per il bordo
1 Contenitore posteriore di raccolta dell’acqua
1 Contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare
4 Viti Allen
1 Chiave per brugole
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La sega taglia-piastrelle D24000 è stata progettata per il taglio
professionale ad acqua di piastrelle. Utilizzando i dischi da taglio adatti,
è possibile tagliare cemento, mattoni, porcellana e materiali ceramici.
Offrendo una versatilità ottimale, la macchina è in grado di eseguire
facilmente tagli dritti (rifilature), in diagonale, al centro e inclinati, con
accuratezza e sicurezza.
Non utilizzare la macchina per operazioni diverse da quelle indicate nel
presente manuale.
1 Interruttore acceso/spento
2 Manopola di regolazione profondità
3 Impugnatura di azionamento
4 Carrello a squadrare
5 Guida per il bordo
6 Prolunga del piano
7 Ugelli per l’acqua
8 Disco da taglio
9 Protezione
10 Arresto profondità
11 Manopola di regolazione inclinazione
12 Vano per chiavi
13 Vaschetta dell’acqua
14 Contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare
15 Contenitore posteriore di raccolta dell’acqua
Non utilizzare dischi da taglio a centro depresso.
Usare occhiali protettivi.
61
ITALIANO
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Costruzione di classe I
Questa macchina è costruita in conformità alla classe I; pertanto è
necessario un collegamento a terra.
• Rimuovere dalla scatola il materiale d’imballaggio sciolto.
• Estrarre i componenti della macchina dall’imballaggio.
• Rimuovere l’eventuale materiale d’imballaggio residuo dai componenti
della macchina.
Montaggio del telaio del motore sul telaio di supporto (fig. B1)
• Collocare il telaio di supporto (16) su una superficie relativamente
regolare ed orizzontale.
• Collocare il telaio del motore (17) sul telaio di supporto allineando i fori
nel piede (18) con i fori di montaggio (19).
• Inserire una vite (20) nei fori.
• Serrare le viti utilizzando la chiave Allen (21) in dotazione.
Montaggio del carrello a squadrare al gruppo del telaio di supporto
(fig. B2 & B3)
• Verificare che il blocco (22) sia in posizione sbloccata.
• Collocare il carrello davanti al telaio, allineando i rulli (23) con il binario (24).
• Posizionare il rullo posteriore sul binario a profilo arrotondato.
• Far scorrere il carrello sul binario, verificano che i cuscinetti (25) siano
posizionati nelle guide di scorrimento (26).
• Quando la parte anteriore del carrello è quasi a contatto con il telaio,
inclinare leggermente il carrello per liberare il fermo (27).
• Bloccare il carrello in posizione ruotando il perno (22) e spingendolo nel
foro (28) del binario.
Posizionamento della macchina nella vaschetta dell’acqua (fig. B4)
• Collocare la vaschetta dell’acqua (13) su una superficie relativamente
regolare ed orizzontale.
• Inserire il tappo (29) nel foro di scarico.
• Sollevare la macchina utilizzando gli appositi punti di trasporto come
illustrato.
• Abbassare la macchina sulla vaschetta per l’acqua, come illustrato.
Una presa a parete fornita di collegamento a terra è identificabile per la
presenza di una connessione di terra in cui inserire il polo di terra
della
spina di alimentazione.
Dispositivo di corrente residua
La macchina è dotata di un dispositivo di sicurezza a corrente residua (RCD)
che protegge l’utente da scosse elettriche interrompendo il circuito qualora
venisse rilevata una dispersione di corrente di 30 mA o superiore.
Non utilizzare mai la macchina senza il dispositivo di sicurezza a
corrente residua RCD installato. Non utilizzare la macchina se il
dispositivo di sicurezza a corrente residua RCD non funziona
correttamente. Per il corretto funzionamento del dispositivo di
sicurezza a corrente residua RCD, è necessario che la macchina
sia collegata ad una presa dotata di messa a terra.
Assemblaggio
Prima di effettuare il montaggio disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Per montare la macchina, seguire sempre le seguenti istruzioni
nell’ordine in cui sono presentate.
Disimballaggio della macchina e delle relative parti
Farsi sempre aiutare quando si sposta la macchina che è
troppo pesante per una persona sola.
62
Montaggio della prolunga del piano (fig.C)
• Collocare la prolunga del piano (6) davanti al lato destro del carrello a
squadrare (4).
• Allineare i perni di posizionamento (30) della prolunga con i fori (31) del
carrello a squadrare.
• Posizionare la prolunga a contatto con il carrello a squadrare.
• Serrare la manopola di blocco (32).
Installazione della pompa per l’acqua (fig. D1 & D2)
• Collegare il flessibile (33) al raccordo (34).
• Collocare la pompa per l’acqua (35) nell’angolo più profondo della
vaschetta per l’acqua (13).
• Dirigere il cavo di alimentazione e il tubo dell’acqua verso il fondo della
vaschetta per l’acqua per evitare che vengano agganciati dal carrello a
squadrare.
Montaggio dei contenitori di raccolta dell’acqua (fig. E1 & E2)
Contenitore posteriore di raccolta dell’acqua
Il contenitore posteriore di raccolta dell’acqua (15) raccoglie l’acqua
espulsa durante il taglio di pezzi in lavorazione di grandi dimensioni.
• Collocare il contenitore di raccolta dell’acqua in posizione sul retro della
vaschetta dell’acqua.
• Scorrere i bracci (36) sotto le estremità (37) della vaschetta dell’acqua
fino a portare gli incavi (38) dietro le alette.
• Inclinare leggermente il retro del contenitore di raccolta dell’acqua fino
ad inserirlo in posizione con un scatto.
Contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare
Il contenitore di raccolta dell’acqua per carrello a squadrare (14) si sposta
con il carrello e raccoglie l’acqua residua di tagli di piastrelle di grandi
dimensioni e di tagli diagonali.
ITALIANO
• Posizionare il contenitore di raccolta dell’acqua sul lato destro del
carrello a squadrare.
• Scorrere i bracci (39) sotto le estremità (40) del carrello a squadrare
fino a portare gli incavi (41) dietro le alette.
• Inclinare leggermente il retro del contenitore di raccolta dell’acqua fino
ad inserirlo in posizione con un scatto.
Montaggio del disco da taglio (fig. F1 & F2)
Il diametro massimo accettabile per un disco di taglio è di 254 mm.
• Utilizzando la chiave Allen (42) fornita in dotazione, allentare la vite (43)
a lato della protezione. Non rimuovere la vite.
• Tirare indietro l’aletta laterale in gomma (44) e sollevare la protezione (9)
verso il retro.
• Premere il pulsante di blocco dell’alberino (45) con una mano, quindi
con la chiave fornita in dotazione (46) nell’altra mano allentare il dado di
bloccaggio (47) ruotandolo in senso antiorario.
Controllo della perpendicolarità del movimento traverso-vena
rispetto alla guida (fig. H1 & H2)
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Spostare il carrello davanti al disco.
• Collocare una squadra (50) sul carrello e contro la guida in modo che
tocchi appena il disco, come illustrato.
• Spingere il carrello lungo il disco da taglio per verificare che il disco
rimanga parallelo alla squadra.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (51) tenendo il gruppo del binario sul telaio.
• Posizionare il regolatore del binario (52) come necessario.
• Con la squadra posizionata contro la guida, verificare che il disco
rimanga parallelo alla squadra e regolare secondo necessità.
• Stringere le viti (51).
Non premere mai il pulsante di bloccaggio dell’alberino mentre
ildisco da taglio è in rotazione.
Controllo della perpendicolarità del disco da taglio rispetto al piano
(fig. I1 - I3)
• Allentare la manopola di bloccaggio dell’inclinazione (11).
• Spingere la testa della sega verso destra per garantire che sia
perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio
dell’inclinazione.
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Spostare il carrello fino sotto al disco.
• Posizionare una squadra (50) sul carrello contro il disco come illustrato.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di bloccaggio dell’inclinazione (11) e ruotare la
vite di arresto di regolazione della posizione verticale (53) per allentarla
o stringerla finché il disco non è a 90° rispetto al piano, in base a
quanto indicato dalla squadra.
• Se l’indicatore di taglio inclinato (54) non indica zero sulla scala
graduata del taglio inclinato (55), allentare la vite (56) di bloccaggio
dell’indicatore e posizionare correttamente l’indicatore.
Collegamento della macchina alla rete di alimentazione elettrica (fig. A).
• Verificare che l’interruttore on/off (1) sia posizionato su off.
• Collegare la spina di alimentazione alla presa della rete elettrica.
• Disporre il cavo di alimentazione della macchina a formare una voluta di
gocciolamento per evitare che l’acqua raggiunga la spina di
alimentazione. La voluta di gocciolamento è rappresentata dalla parte
del cavo di alimentazione al disotto del livello della presa.
Controllo e regolazione dell’angolo di taglio inclinato (fig. I3 & J)
• Allentare la manopola di bloccaggio dell’inclinazione (11) e spostare a
sinistra la testa della sega taglia-piastrelle. Questa è la posizione per
taglio inclinato a 45°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite d’arresto (57) avvitandola o svitandola come necessario,
finché l’indicatore (54) non segnala 45°.
Regolazione
Esecuzione di un’intaccatura (fig. K)
L’indicatore di taglio (58) aiuta a identificare il percorso del disco da taglio.
• Accendere la macchina e attendere che il disco abbia raggiunto la
massima velocità.
• Spingere il carrello completamente lungo il disco da taglio per eseguire
un’intaccatura nella ruota (59).
• Spegnere la macchina.
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima.
• Estrarre il dado di bloccaggio (47) e il collare esterno dell’alberino (48).
• Installare il disco da taglio con la freccia rivolta nella stessa direzione
della freccia sulla protezione.
• Rimontare il collare esterno dell’alberino (48).
• Serrare il dado di bloccaggio (47) ruotandolo in senso orario,
mantenendo contemporaneamente il pulsante di bloccaggio
dell’alberino innestato con l’altra mano.
• Riportare la protezione (9) in posizione.
• Serrare la vite (43) sul lato della protezione.
Prima di effettuare la regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Controllo e regolazione della profondità di taglio (fig. G)
Il bordo esterno del disco da taglio deve sempre trovarsi almeno 5 mm al
disotto della superficie del piano.
• Allentare la manopola di regolazione della profondità (2).
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Stringere la manopola (2).
• Eseguire una corsa in assenza di alimentazione facendo passare
completamente il carrello contro il disco da taglio. Verificare che il disco
non sfreghi contro il carrello.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di regolazione della profondità (2).
• Allentare il dado ad alette (49) di alcuni giri.
• Regolare l’arresto della profondità di taglio (10) come necessario,
verificando che il bordo esterno del disco da taglio sia almeno 5 mm al
di sotto della superficie del carrello.
• Stringere il dado ad alette (49).
Se l’intaccatura è usurata, è possibile crearne una nuova.
• Allentare la vite di fermo (60).
• Girare la ruota (59) per esporre una superficie non intagliata.
• Serrare la vite di fermo (60).
• Eseguire una nuova intaccatura seguendo le istruzioni descritte sopra.
Controllo e regolazione della scala (fig. L)
• Spostare il carrello fino sotto al disco.
• Verificare la scala (61) sulla guida utilizzando un nastro misuratore (62)
posizionando l’indicatore di zero contro il disco da taglio.
• Se è necessaria una regolazione, allentare le viti (63) che fissano la
scala (62) in posizione, regolare la dimensione corretta e serrare le viti.
63
ITALIANO
Blocco del carrello a squadrare (fig. M)
È possibile bloccare il carrello nelle seguenti posizioni:
– Posizione frontale (disco da taglio liberamente accessibile) (64).
– Posizione per tagli centrali (disco da taglio sul centro del carrello) (65).
– Posizione esterna (disco da taglio lungo la guida) (66).
• Spostare il carrello (4) nella posizione desiderata.
• Bloccare il carrello ruotando il perno (22) e spingendolo nel foro del
binario.
Regolazione degli ugelli per l’acqua (fig. A & N)
Gli ugelli per l’acqua (7) sono regolabili per fornire il necessario flusso
d’acqua di raffreddamento.
• Regolare l’ugello spostando l’impugnatura (67) nella posizione desiderata.
– Capacità massima (ugello completamente arretrato) (68).
– Erogazione minima (ugelli in linea con il disco da taglio) (69).
– Posizione d’interruzione del flusso d’acqua per togliere l’erogazione
fra i tagli e durante la sostituzione del disco da taglio (70).
Regolazione del flusso d’acqua (fig. O)
È possibile impostare il riduttore di flusso (71) sul tubo dell’acqua per
regolare il flusso dell’acqua di raffreddamento sul disco da taglio.
• Per ridurre il flusso, stringere il riduttore.
• Per aumentare il flusso, rilasciare il riduttore.
Tagli principali della segatrice
Operazioni generali
– Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con materiale di
scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti della
macchina.
– Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione in modo da poter controllare il percorso del disco.
Taglio verticale a troncare (fig. R)
• Posizionare su 0° l’angolo per il taglio obliquo.
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio nella sua posizione
inferiore.
• Collocare il pezzo in lavorazione di piatto sul carrello e contro la guida,
con il lato rifinito rivolto verso l’alto. Allineare la marcatura sul pezzo in
lavorazione con quella nell’indicatore di taglio.
• Tenere le mani lontane dal percorso del disco da taglio.
• Accendere la macchina e attendere che il disco da taglio raggiunga la
velocità massima. Attendere che il disco da taglio sia completamente
coperto dall’acqua.
• Far avanzare lentamente il pezzo da lavorare verso il disco da taglio,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Non forzare. La
velocità di taglio del disco dovrà risultare costante.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che il
disco si fermi e rimuovere il pezzo.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Verificare che la macchina sia montata saldamente in
posizione.
• Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato correttamente.
• Assicurarsi che il disco da taglio non sia a contatto con il pezzo
prima dell’accensione della macchina.
• Lasciar girare il motore fino a raggiungere la sua velocità
massima.
• Non esercitare troppa pressione durante l’operazione. Non
forzare l’azione di taglio.
• Tenere le mani a distanza dal percorso del disco da taglio. Non
posizionare le mani nell’area indicata in fig. P.
Prima del funzionamento:
• Installare il disco da taglio più adatto.
• Verificare che tutti i pomelli e le impugnature di bloccaggio siano ben
serrati.
• Riempire la vaschetta dell’acqua con una quantità d’acqua sufficiente a
sommergere completamente la pompa.
Accensione e spegnimento (fig. Q)
• Per accendere la macchina, posizionare su I l’interruttore on/off (1).
• Per spegnere la macchina, posizionare su 0 l’interruttore on/off (1).
Collegato al cavo di alimentazione si trova il dispositivo di sicurezza a corrente
residua (RCD) che integra l’interruttore di esclusione per minima tensione e il
dispositivo di protezione da sovraccarico del motore con ripristino manuale. In
caso di interruzione di sicurezza, procedere come segue:
• Verificare che l’interruttore on/off (1) sia posizionato su off.
• Premere il pulsante di ripristino del dispositivo RCD.
Blocco dell’interruttore
• Onde evitare l’uso della macchina da parte di persone non autorizzate,
bloccare l’interruttore con un lucchetto.
64
Taglio trasversale obliquo (fig. S)
È possibile impostare l’angolo di inclinazione a 22,5° e a 45°.
• Allentare la manopola di bloccaggio del taglio inclinato (11) e impostare
quest’ultimo come desiderato.
• Serrare con forza la manopola di bloccaggio dell’inclinazione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio diagonale (fig. T1 & T2)
La guida per il bordo (5) consente di tagliare gli angoli a 45°.
• Collocare la guida per il bordo con la staffa di montaggio (72) sulla guida.
• Ribaltare la guida (73) in posizione per l’applicazione richiesta:
– Ribaltare la guida verso destra per tagliare piccoli pezzi da piastrelle
di grandi dimensioni.
– Ribaltare la guida verso sinistra per tutte le altre applicazioni.
• Posizionare la guida parallela alla distanza desiderata.
• Serrare la manopola (74) per fissare la guida in posizione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio centrale (fig. U)
Un taglio centrale viene utilizzato per togliere il centro di una piastrella,
ad es. per prese elettriche, scarichi, ecc.
• Contrassegnare l’area da tagliare su entrambi i lati della piastrella.
• Montare il disco da taglio della dimensione adatta.
• Regolare la profondità di taglio in modo da consentire al disco di
tagliare solo metà spessore del pezzo in lavorazione.
• Collocare il pezzo in lavorazione di piatto sul carrello e contro la guida,
con il lato rifinito rivolto verso l’alto. Allineare la marcatura sul pezzo in
lavorazione con quella nell’indicatore di taglio.
• Accendere la macchina e attendere che il disco da taglio raggiunga la
velocità massima. Attendere che il disco da taglio sia completamente
coperto dall’acqua.
• Spostare il carrello fino a posizionare il contrassegno sul pezzo in
lavorazione sotto il disco.
• Abbassare il braccio per portare il disco da taglio sul pezzo da lavorare.
Non tagliare eccessivamente l’area contrassegnata. Non appena il
contrassegno è stato tagliato, bloccare il braccio nella posizione più alta.
• Ripetere la stessa procedura con gli altri contrassegni.
ITALIANO
• Capovolgere il pezzo da lavorare. Precedere come descritto sopra in
modo da far combaciare il secondo taglio con il primo.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che il
disco si fermi e rimuovere il pezzo.
Scanalature (fig. V)
Le scanalature vengono eseguite nelle piastrelle ad es. per posizionare un
cavo nascosto.
• Regolare la profondità di taglio come necessario.
• Collocare il pezzo in lavorazione di piatto sul carrello e contro la guida,
con il lato inferiore rivolto verso l’alto. Allineare la marcatura sul pezzo in
lavorazione con quella nell’indicatore di taglio.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
• Ripetere la procedura per eseguire una scanalatura più ampia.
Accessori opzionali
Cavalletto (fig. W)
Il cavalletto D240001 è stato progettato per installare la sega tagliapiastrelle come macchina indipendente.
• Agire sui regolatori dell’altezza del binario (77) finché il piano non scorre
regolarmente.
• Serrare le viti di regolazione dell’altezza del binario.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
Le seguenti operazioni di pulizia devono essere effettuate giornalmente.
• Inserire la pompa dell’acqua in un secchio d’acqua pulita e pompare
l’acqua nel sistema di flessibili.
• Pulire i binari e il braccio di supporto con una spugna o con un panno.
• Spruzzare la vaschetta dell’acqua e il carrello a squadrare con acqua
pulita. Eliminare tutti i residui di polvere con una spugna.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Gamma di dischi da taglio disponibili
Protezione dell’ambiente
Tipo di disco
DT3733
DT3734
Dimensioni (diametro x alesaggio) Utilizzo
250 x 25,4 mm
Piastrelle ceramiche
250 x 25,4 mm
Piastrelle in porcellana/pietra
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Trasporto (fig. X1 & X2)
I componenti smontabili possono essere riposti nella vaschetta dell’acqua
per facilitare il trasporto.
• Scaricare la vaschetta dell’acqua. Vedere la sezione “Manutenzione”.
• Rimuovere la guida per bordo e la prolunga del piano.
• Bloccare il carrello a squadrare in posizione.
• Togliere i contenitori di raccolta dell’acqua.
• Sollevare la macchina dalla vaschetta per l’acqua, come illustrato.
• Collocare i contenitori di raccolta nella vaschetta dell’acqua orientandoli
come illustrato.
• Capovolgere la vaschetta dell’acqua.
• Collocare la guida per bordi e la prolunga del piano nella vaschetta
dell’acqua orientandoli come illustrato.
Farsi sempre aiutare per trasportare la macchina che è troppo
pesante per una persona sola.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure di disfarsene in
quanto non più necessario, non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati, consente
il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i materiali
riciclati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata di
elettrodomestici possono essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di un nuovo
prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta differenziata e la
possibilità di riciclare i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il prodotto a qualsiasi
tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede DEWALT
locale, presso il recapito indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e i dettagli completi sui
contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com.
Svuotamento della vaschetta dell’acqua (fig. Y)
È necessario svuotare la vaschetta dell’acqua dopo ogni uso.
• Collocare la pompa dell’acqua nel vassoio (75).
• Mettere un contenitore adatto sotto il tappo di spurgo (29).
• Levare il tappo di spurgo.
• Attendere un tempo sufficiente a spurgare il liquido.
• Dopo che il liquido è stato scaricato, reinstallare il tappo di spurgo.
• Il liquido deve essere smaltito con le dovute precauzioni per l’ambiente.
Regolazione della resistenza dei rulli del carrello (fig. Z)
Per eliminare il gioco fra carrello e binario, procedere come segue:
• Allentare le viti di regolazione dell’altezza del binario (76).
65
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si
prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa, sul
nostro sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
66
NEDERLANDS
TEGELZAAGMACHINE D24000
EG-Verklaring van overeenstemming
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Asgat
Schijfdikte
Soort doorslijpschijf
Max. randsnelheid doorslijpschijf
Afschuininstellingen
Max. zaagcapaciteit
Zaagdiepte onder 90°
Max. afemtingen werkstuk
Tegel (graniet)
Blok (gebakken klei)
Max. belasting
Tegel (graniet)
Blok (gebakken klei)
Afmetingen
Nominaal gewicht
Max. toegestaan gewicht (met water)
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
recht, zonder uitsparingen
(ononderbroken rand)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Zekeringen:
230 V machines
10 A
D24000
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG, EN 61029-1,
EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3).
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
D24000
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)
89
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
102
m/s2
1,78*
Gewogen kwadratische
gemiddelde waarde van de versnelling
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A)
2,8
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A)
2,8
* meetonzekerheid overeenkomstig EN 12096: 0,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
67
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 - 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag bij
voorkeur geschikte werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen. Draag
eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende spanen
aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag
altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Voorkom aanraking van het op de
netspanning aangesloten netsnoer wanneer het snoer nat is. Ga niet in
plassen staan wanneer u met de machine gaat werken.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg er altijd voor dat u stevig staat en in evenwicht blijft.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien het
beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik van
verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
68
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd zijn en of er
andere gebreken zijn die invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine correct werkt. Gebruik
de machine niet als enig onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als de
aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of beschadigde onderdelen dienen
door een erkend DEWALT servicecentrum te worden vervangen. Probeer
nooit om de machine zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit
het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tegelzagen
• Gebruik de machine niet als zij niet volledig is gemonteerd. Gebruik de
machine niet als handgereedschap.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Houd handen uit de buurt van het doorslijpschijf wanneer de machine
is aangesloten op de elektrische voeding.
• Zaag nooit werkstukken die vereisen dat uw handen dichter dan 15 cm
in de buurt van de doorslijpschijf komen.
• Reik nooit om de doorslijpschijf heen.
• Verricht geen enkele handeling uit de vrije hand. Houd het werkstuk
stevig tegen de parallelgeleiding en tegen de geleidegroef.
• Schakel de machine uit en wacht tot de doorslijpschijf tot stilstand is
gekomen voordat u het werkstuk verwijdert of de instellingen verandert.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door de doorslijpschijf
te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste ongelukken gebeuren.
• Houd de omgeving van de machine schoon en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. puin en restafval.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en vrij
van stof zijn.
• Ontkoppel de machine van de voeding wanneer
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer de
doorslijpschijf moet worden vervangen.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop niet in ruststand is.
• Selecteer de juiste doorslijpschijf voor het te zagen materiaal.
• Gebruik alleen de doorslijpschijven die in deze handleiding zijn
gespecifieerd. Gebruik geen afbraamschijven. Gebruik nooit
cirkelzaagbladen of andere typen getande bladen.
NEDERLANDS
• Het maximum toegestane toerental van de doorslijpschijf, of ieder
ander geschikt accessoire, moet altijd gelijk zijn aan of groter zijn dan
het op het typeplaatje van de machine vermelde onbelaste toerental.
• Gebruik geen doorslijpschijven die niet overeenkomstig de afmetingen
zijn zoals opgegeven in de technische gegevens. Gebruik geen
asringen om een schijf passend op de spindel te maken.
• Inspecteer doorslijpschijven voor ieder gebruik. Gebruik geen
beschadigde, gebarsten of anderszins defecte schijven.
• Zorg ervoor dat voor gebruik de doorslijpschijf correct is gemonteerd.
• Laat de machine minimaal 30 seconden zonder belasting in een veilige
positie draaien. Indien er sprake is van overmatige trilling of als een
defect optreedt, zet dan de machine uit en controleer alles om erachter
te komen wat de oorzaak is.
• Gebruik de machine niet zonder de beschermkappen.
• Houd het werkstuk stevig tegen de parallelgeleiding en tegen de
geleidegroef tijdens de bewerking. Verricht geen enkele handeling uit
de vrije hand.
• Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte groter is dan de
maximale werkdiepte van de doorslijpschijf.
• Voer geen droge zaagsnedes uit. Het uitvoeren van droge zaagsnedes
kan leiden tot schade aan de machine en vergroot de blootstelling aan
schadelijke stoffen in de lucht.
• Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
• Bewerk geen metalen materialen.
• Bewaar doorslijpschijven altijd goed beschermd en op een droge
plaats, buiten het bereik van kinderen.
• Verricht geen aanpassingen en vervang geen onderdelen waardoor de
fabrieksinstellingen veranderen. Technische wijzigingen dienen
uitsluitend door de fabrikant en volgens de geldende
veiligheidsvoorschriften te worden uitgevoerd.
Haal de machine niet van de voeding af wanneer de netstekker
nat is geworden! Ontkoppel éérst de zekering of de
stroomonderbreker van de voeding, en haal pas dan de
stekker van de machine uit het stopcontact. Controleer de
verbindingen op aanwezigheid van water. Zorg ervoor dat de
verbindingen droog zijn alvorens u de spanning inschakelt en
de netstekker in het stopcontact steekt.
Restrisico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van deze machines:
– verwonding door het aanraken van roterende delen
– verwonding door het breken van de doorslijpschijf
Deze gevaren doen zich vooral voor:
– in het werkbereik
– in het bereik van de roterende delen
Ondanks de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en het
aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s aanwezig. Dit zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Risico als gevolg van onbeschermde delen van de roterende
doorslijpschijf.
– Verwondingsgevaar bij het wisselen van de schijf.
– Gevaar voor klemmen van de vingers bij het openen van de
afschermingen.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding.
Gebruik geen doorslijpschijven met uitsparingen.
Draag een veiligheidsbril.
Draag altijd reguliere werkhandschoenen als u deze machine
bedient.
Draag altijd gehoorbescherming.
Waarschuwing! Scherpe randen.
Aan/uit-schakelaar: positie I (aan) en 0 (uit).
Plaats uw handen niet binnen dit gebied.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Motorframe
1 Onderstel
1 Waterbak
1 Waterpomp
1 Doorslijpschijf
1 Schuiftafel
1 Verlengtafel
1 Kantgeleider
1 Wateropvangbak (achter)
1 Wateropvangbak (schuiftafel)
4 Inbusbouten
1 Inbussleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw tegelzaagmachine D24000 is ontwikkeld voor professionele
toepassingen op het gebied van nat tegelzagen. Met behulp van de juiste
doorslijpschijf kunnen betonnen, stenen, porselein en keramische
materialen worden gesneden. Door de optimale veelzijdigheid kan de
machine de volgende zaagsnedes snel, nauwkeurig en veilig uitvoeren:
rechte zaagsnedes (langszagen), diagonale zaagsnedes, invallend zagen
en afschuinen.
Deze machine mag niet gebruikt worden voor andere dan de in deze
handleidng beschreven handelingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Zaagdiepte-instelling
3 Bedieningshendel
4 Schuiftafel
5 Kantgeleider
6 Verlengtafel
7 Neusstukken
8 Doorslijpschijf
9 Beschermkap
10 Diepteaanslag
11 Afschuininstelling
12 Opbergruimte sleutel
13 Waterbak
14 Wateropvangbak (schuiftafel)
15 Wateropvangbak (achter)
69
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede hebben
van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Klasse 1-constructie
Deze machine heeft een klasse 1-constructie; daarom is geaarde
aansluiting vereist.
• Steek een schroef (20) in de gaten.
• Draai de schroef vast met behulp van de meegeleverde inbussleutel (21).
Monteren van de schuiftafel aan het onderstel (fig. B2 & B3)
• Zorg ervoor dat het slot (22) zich in de ontgrendelde positie bevindt.
• Houd de tafel voor het frame en breng de rollen (23) op een lijn met de
rail (24).
• Plaats de achterste rollen op de ronde rail.
• Schuif de tafel op de rail. Zorg ervoor dat de lagers (25) in de schuifrails
(26) uitkomen.
• Wanneer de voorkant van de tafel het onderstel nadert, tilt u de tafel
iets op en over de aanslag (27) heen.
• Vergrendel de tafel in positie door de pin (22) te draaien en in het gat (28)
in de rail te drukken.
Het plaatsen van de machine in de waterbak (fig. B4)
• Plaats de waterbak (13) op een relatief vlak en egaal oppervlak.
• Stop de plug (29) in het aftapgat.
• Til de machine op. Houd de machine vast aan de draagpunten zoals
afgebeeld.
• Laat de machine in de waterbak zakken zoals afgebeeld.
Bevestigen van de verlengtafel (fig. C)
• Houd de verlengtafel (6) voor de rechterkant van de schuiftafel (4).
• Breng de positiepennen (30) op het verlengstuk op een lijn met de
gaten (31) in de schuiftafel.
• Plaats het verlengstuk tegen de schuiftafel.
• Draai de klemknop (32) vast.
Een geaarde wandcontactdoos kan herkend worden aan de randaardeaansluiting voor de randaarde $ op de netstekker.
Reststroomapparaat
De machine is uitgerust met een reststroomapparaat (RCD) dat de
gebruiker beschermt tegen een elektrische schok door het circuit te
onderbreken als een stroomlek van 30mA of meer wordt gedetecteerd.
Gebruik de machine niet zonder het reststroomapparaat.
Gebruik de machine niet als het reststroomapparaat niet
correct werkt. Het reststroomapparaat werkt alleen wanneer
de machine is aangesloten op een geaarde wandcontactdoos.
Monteren
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Volg bij het monteren van de machine altijd de instructies in de
volgorde zoals ze hieronder worden beschreven.
Uitpakken van machine en onderdelen
Verplaats de machine altijd met hulp. De machine is te zwaar
voor één persoon.
• Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
• Til de machineonderdelen uit de doos.
• Verwijder resterend verpakkingsmateriaal uit de machineonderdelen.
Monteren van het motorframe aan het onderstel (fig. B1)
• Plaats het onderstel (16) op een relatief vlak en egaal oppervlak.
• Plaats het motorframe (17) op het onderstel en breng de gaten in de
voet (18) op een lijn met de montagegaten (19).
70
Installeren van de waterpomp (fig. D1 & D2)
• Bevestig de slang (33) op de fitting (34).
• Plaats de waterpomp (35) in de diepste hoek van de waterbak (13).
• Leg de stroomkabel en de waterslang over de bodem van de waterbak
om te voorkomen dat ze door de schuiftafel worden gegrepen.
Bevestigen van de wateropvangbakken (fig. E1 & E2)
Wateropvangbak achter
De achterste opvangbak (15) vangt het afgevoerde water op wanneer
grote werkstukken worden gesneden.
• Houd de opvangbak op zijn plaats aan de achterkant van de waterbak.
• Schuif de armen (36) onder de randen (37) van de waterbak totdat de
uitsparingen (38) achter de nokken uitkomen.
• Licht de achterkant van de opvangbak iets op totdat de opvangbak op
zijn plaats vastklikt.
Wateropvangbak schuiftafel
De opvangbak op de schuiftafel (14) beweegt met de tafel mee en vangt
het afgevoerde water van grote tegels en diagonale zaagsnedes op.
• Houd de opvangbak op zijn plaats aan de rechterkant van de schuiftafel.
• Schuif de armen (39) onder de randen (40) van de schuiftafel totdat de
uitsparingen (41) achter de nokken uitkomen.
• Licht de achterkant van de opvangbak iets op totdat de opvangbak op
zijn plaats vastklikt.
Monteren van de doorslijpschijf (fig. F1 & F2)
De maximum diameter voor een doorslijpschijf die kan worden
aangebracht is 254 mm.
• Draai met behulp van de meegeleverde inbussleutel (42), de schroef
(43) aan de zijkant van de beschermkap los. Verwijder de schroef niet.
• Trek de rubber zijflap (44) naar achteren en breng de beschermkap (9)
omhoog in achterwaartse richting.
• Druk met een hand de spindelvergrendeling (45) in. Gebruik nu met de
andere hand de meegeleverde steeksleutel (46) om de borgmoer (47)
los te draaien. Hiertoe wordt de moer linksom gedraaid.
NEDERLANDS
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
• Verwijder de borgmoer (47) en de buitenste askraag (48).
• Installeer de doorslijpschijf. Let erop dat de pijl op de doorslijpschijf in
dezelfde richting wijst als de pijl op de beschermkap.
• Breng de buitenste askraag (48) weer aan.
• Draai de borgmoer (47) vast door hem rechtsom te draaien. Houd
hierbij met de andere hand de spindelvergrendeling ingedrukt.
• Breng de beschermkap (9) weer terug in positie.
• Draai de schroef (43) aan de zijkant van de beschermkap vast.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl de doorslijpschijf
draait.
Het aansluiten van de machine op de netspanning (fig. A)
• Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar (1) in de uit-stand staat.
• Sluit de netstekker op een voeding aan.
• Maak een druiplus in het netsnoer om zo te voorkomen dat water op
de plug druppelt. De druiplus is dat gedeelte van het koord dat zich
onder het niveau van de wandcontactdoos bevindt.
Instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Controleren en afstellen van de zaagdiepte (fig. G)
De rand van de doorslijpschijf moet altijd tenminste 5 mm onder het
tafeloppervlak zitten.
• Draai de zaagdiepte-instelling (2) los.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te
zetten.
• Draai de zaagdiepte-instelling (2) weer vast.
• Maak een proefzaagsnede door de tafel volledig door de doorslijpschijf
te duwen. Controleer of de baan van de doorslijpschijf over het
tafelblad loopt.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de zaagdiepte-instelling (2) los.
• Draai de vleugelmoer (49) een aantal slagen los.
• Stel de zaagdiepte (10) zodanig af dat de rand van de doorslijpschijf
tenminste 5 mm onder het tafeloppervlak zit.
• Draai de vleugelschroef (49) vast.
Controle op de haaksheid van het afkorten t.o.v. de achteraanslag
(fig. H1 & H2)
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te zetten.
• Beweeg de tafel voor de schijf.
• Plaats een winkelhaak (50) op de tafel en tegen de aanslag en die de
schijf net raakt zoals afgebeeld.
• Duw de tafel door de doorslijpschijf om te controleren of de schijf
parallel aan de winkelhaak staat.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (51) los waarmee de rail op het frame gemonteerd is.
• Positioneer de railversteller (52) zodat de rail de vereiste afstelling
verkrijgt.
• Controleer met de winkelhaak tegen de parallelgeleider opnieuw of de
schijf parallel aan de winkelhaak staat en stel zonodig verder af.
• Draai de schroeven (51) vast.
Controle op de haaksheid van de doorslijpschijf t.o.v. de tafel (fig. I1 – I3)
• Draai de afschuinklemknop (11) los.
• Druk de zaagkop naar rechts, zodat hij volledig in verticale positie staat
en draai de afschuinklemknop vast.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te
zetten.
• Beweeg de tafel tot onder de schijf.
• Plaats een winkelhaak (50) op de tafel en tegen de doorslijpschijf zoals
afgebeeld.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de afschuinklemknop (11) los en draai de aanslagschroef
verticale-positieafstelling (53) in of uit totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen de schijf en het tafelblad 90° bedraagt.
• Als de stand van de afschuinwijzer (54) op de afschuinschaal (55) ongelijk
is aan 0, draai dan de borgschroef (56) los en stel de wijzer op 0 in.
Controleren en instellen van de afschuinhoek (fig. I3 & J)
• Draai de afschuinklemknop (11) los en beweeg de zaagkop naar links.
Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de stopschroef (57) naar binnen of buiten totdat de wijzer (54)
45° aanwijst.
Het maken van een zaagsleuf (fig. K)
De markering (58) helpt het pad van de doorslijpschijf te lokaliseren.
• Schakel de machine in en wacht tot de schijf op volle snelheid is.
• Duw de tafel volledig door de doorslijpschijf om een zaagsleuf in het
wiel (59) te maken.
• Schakel de machine uit.
Indien de sleuf versleten is, kan een nieuwe worden gemaakt.
• Draai de borgschroef los (60).
• Draai het wiel (59) zodat een ongebruikt oppervlak bloot komt te liggen.
• Draai de borgschroef vast (60).
• Maak een nieuwe zaagsleuf zoals hierboven beschreven.
Controleren en afstellen van de schaal (fig. L)
• Beweeg de tafel tot onder de schijf.
• Controleer de schaal (61) op de parallelgeleider met behulp van een
meetlint (62) dat met de nulmarkering tegen de doorslijpschijf is
geplaatst.
• Voor het afstellen draait u de schoeven (63) die de schaal (62) op zijn
plaats houden los, stelt de juiste schaalaanduiding af en draait de
schroeven weer vast.
Vergrendelen van de schuiftafel (fig. M)
De tafel kan worden vergrendeld in de volgende posities:
– Voorste positie (doorslijpschijf is vrij toegankelijk) (64).
– Invalpositie (doorslijpschijf is boven het middel van de tafel) (65).
– Uitvoerpositie (doorslijpschijf is ter hoogte van de parallelgeleider) (66).
• Beweeg de tafel (4) naar de gewenste positie.
• Vergrendel de tafel door de pin (22) te draaien en in het gat in de rail te
drukken.
Afstellen van de neusstukken (fig. A & N)
De neusstukken (7) kunnen worden afgesteld voor de noodzakelijke
stroming van het koelwater.
• Stel het neusstuk in door de hendel (67) in de gewenste positie te
bewegen.
– Maximum capaciteit (neusstukken volledig ingetrokken) (68).
– Minimale besproeiing (neusstukken op een lijn met de doorslijpschijf) (69).
– Uit-stand om de besproeiing tussen zaagsnedes door en tijdens het
verwisselen van de doorslijpschijf (70) op te heffen.
71
NEDERLANDS
Regelen van de watertoevoer (fig. O)
De begrenzer (71) op de waterslang kan worden afgesteld om de aanvoer
van koelwater naar de doorslijpschijf te regelen.
• Knijp de begrenzer in om de aanvoer te verminderen.
• Los de begrenzer om de aanvoer te vermeerderen.
Zagen met afschuining (fig. S)
Afschuinhoeken kunnen ingesteld worden op 22,5° en 45°.
• Draai de afschuinklemknop (11) los en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Controleer of de machine stevig staat opgesteld.
• Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
• Zorg ervoor dat de doorslijpschijf niet in aanraking met het
werkstuk komt voordat de machine wordt ingeschakeld.
• Laat de motor voor het zagen op volle snelheid komen.
• Oefen slechts een lichte druk op de machine uit. Oefen tijdens
het zagen geen overdreven trekkracht uit op het motorblok.
• Houd uw handen uit de buurt van de doorslijpschijf. Plaats uw
handen niet in het gemarkeerde gebied zoals afgebeeld in fig. P.
Voor gebruik:
• Monteer de juiste doorslijpschijf.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Vul de waterbak met voldoende water zodat de pomp volledig is
ondergedompeld.
In- en uitschakelen (fig. Q)
• Zet om de machine in te schakelen de aan/uit-schakelaar (1) op I.
• Zet om de machine uit te schakelen de aan/uit-schakelaar (1) op 0.
Het reststroomapparaat is in de netkabel opgenomen en bevat de
nulspanningssschakelaar en de beveiliging tegen overbelasting van de
motor met handmatige reset-functie. Ga in geval van een
stroomonderbreking als volgt te werk:
• Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar (1) in de uit-stand staat.
• Druk op de resetknop op het reststroomapparaat.
Vergrendelen van de schakelaar
• Om onbevoegd gebruik van de machine te voorkomen, vergrendelt u
de schakelaar met behulp van een hangslot.
Basis zaagsneden
Algemene bediening
– Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u de machine
“aanvoelt”.
– Voer altijd een test uit (met uitgeschakelde machine) om de baan van
de schijf te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
Verticale rechte afkortsnede (fig. R)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in de laagste positie te
zetten.
• Leg het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider, met de
bewerkte kant boven. Breng de markering op het werkstuk op een lijn
met de markering van de zaagsleuf.
• Houd de handen uit de weg van de doorslijpschijf.
• Schakel de machine in en laat de doorslijpschijf op volle snelheid
komen. Wacht totdat de doorslijpschijf volledig door water wordt
bedekt.
• Voer het werkstuk langzaam in de doorslijpschijf en houd het stevig
aangedrukt tegen de geleider. Niet forceren. De snelheid van de
doorslijpschijf moet constant blijven.
• Schakel na het zagen de machine uit, laat de doorslijpschijf tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
72
Diagonale zaagsnede (fig. T1 & T2)
Met de kantgeleider (5) kunnen hoeken onder 45° worden gezaagd.
• Plaats de kantgeleider met de montagebeugel (72) over de
parallelgeleider.
• Kantel de geleider (73) in positie voor de gewenste toepassing.
– Kantel de geleider naar rechts om kleine stukken van grote tegels te
zagen.
– Kantel de geleider naar links voor elke andere toepassing.
• Zet de parallelaanslag op de gewenste afstand.
• Draai de knop (74) vast om de geleider op zijn plaats te vergrendelen.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Invallende zaagsnede (fig. U)
Een invallende zaagsnede wordt gebruikt om het midden van een tegel te
verwijderen, bijvoorbeeld voor elektriciteitspunten, afvoerpijpen, en
dergelijke.
• Markeer het te zagen gebied aan beide zijden van de tegel.
• Plaats de geschikte maat doorslijpschijf.
• Pas de zaagdiepte aan zodat de doorslijpschijf slechts halverwege
door het werkstuk heen gaat.
• Leg het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider, met de
bewerkte kant boven. Breng de markering op het werkstuk op een lijn
met de markering van de zaagsleuf.
• Schakel de machine in en laat de doorslijpschijf op volle snelheid komen.
Wacht totdat de doorslijpschijf volledig door water wordt bedekt.
• Beweeg de tafel totdat de markering op het werkstuk zich onder de
schijf bevindt.
• Breng de arm omlaag om de doorslijpschijf in het werkstuk te voeren.
Zaag niet voorbij de markering. Vergrendel de arm in de hoogste
positie zodra de markering is ingezaagd.
• Herhaal dit voor de andere markeringen.
• Draai het werkstuk ondersteboven. Ga verder zoals hierboven
beschreven zodat de tweede zaagsnedes de eerste raken.
• Schakel na het zagen de machine uit, laat de doorslijpschijf tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
Groeven maken (fig. V)
Een groef wordt in de tegel gemaakt om bijvoorbeeld ruimte te maken
voor verborgen bedrading.
• Stel de zaagdiepte af als gewenst.
• Leg het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider, met de
onderkant boven. Breng de markering op het werkstuk op een lijn met
de markering van de zaagsleuf.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
• Herhaal de procedure voor een bredere groef.
Opties
Onderstel (fig. W)
Het D240001 onderstel is ontworpen voor het installeren van uw
tegelzaagmachine als zelfstandige machine.
Beschikbare doorslijpschijven
Soort schijf
DT3733
DT3734
Afmetingen (diameter x asgat)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Toepassing
Keramische tegel
Porseleinen/stenen tegel
NEDERLANDS
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Transport (fig. X1 & X2)
Om het transport te vergemakkelijken kunnen de onderdelen die van de
machine af kunnen worden genomen, worden opgeslagen in de waterbak.
• Tap de waterbak af. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder de kantgeleider en de verlengtafel.
• Vergrendel de schuiftafel.
• Verwijder de wateropvangbakken.
• Til de machine uit de waterbak zoals afgebeeld.
• Plaats de opvangbakken in de waterbak in de oriëntatie zoals
afgebeeld.
• Draai de waterbak ondersteboven.
• Plaats de kantgeleider en de verlengtafel in de waterbak in de oriëntatie
zoals afgebeeld.
Draag de machine altijd met hulp. De machine is te zwaar voor
één persoon.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
Aftappen van de waterbak (fig. Y)
De waterbak dient na ieder gebruik te worden afgetapt.
• Plaats de waterpomp op het plateau (75).
• Plaats een geschikte opvangbak onder de aftapplug (29).
• Verwijder de aftapplug.
• Neem voldoende tijd om de vloeistof af te tappen.
• Nadat de vloeistof is afgetapt, brengt u de aftapplug weer aan.
• Voer de vloeistof op een milieuvriendelijke manier af.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het gewone
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging toe is of het u niet
langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg
ervoor dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van electrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de verkoper waar
u een nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en recyclen van afgedankte
DEWALT-producten. Om gebruik te maken van deze service, retourneert u
het product naar een van de erkende servicecentra, die deze producten
voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de
adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van
onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden
op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com.
Opheffen van de weerstand op de tafelrollen (fig. Z)
Om de speling tussen de tafel en de rails op te heffen, gaat u als volgt te
werk:
• Draai de schroeven (76) voor de railhoogteinstelling los.
• Stel de railhoogteverstellers (77) af totdat de tafel soepel beweegt.
• Draai de schroeven voor de railhoogteinstelling aan.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
De volgende schoonmaakwerkzaamheden moeten dagelijks worden
uitgevoerd.
• Plaats de waterpomp in een emmer met schoon water en pomp het
water door het slangensysteem.
• Veeg de rails en de ondersteuningsarm met een grove spons of een lap.
• Spuit de waterbak en schuiftafel af met schoon water. Veeg alle
stofafzetting weg met een grove spons.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
73
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT, op
voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
74
NORSK
FLISESAG D24000
CE-sikkerhetserklæring
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Skivediameter
Innvendig diameter for skiven
Skivetykkelse
Type kappeskive
V
W
min-1
mm
mm
mm
Maks. periferihastighet for kappeskive
Innstillinger for avfasing
Maks. kløvingskapasitet
Sagedybde ved 90°
Maks. arbeidsemnemål
Flis (granitt)
Blokk (brent leire)
Maks. bæreevne
Flis (granitt)
Blokk (brent leire)
Ytterdimensjoner
Nominell vekt
Maks. tillatt vekt (med vann)
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
rett, uten fordypninger
(jevn kant)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
D24000
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EF,
89/336/EF, 73/23/EF, 86/188/EF, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO
11201, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
D24000
LpA
(lydnivå)
dB(A)
89
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
102
Veiet geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen
m/s2
1,78*
KpA (lydnivå-usikkerhet)
dB(A)
2,8
KWA (akustisk effekt-usikkerhet)
dB(A)
2,8
* måleusikkerhet i henhold til EN 12096: 0,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
75
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke apparatet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250-300 Lux).
Bruk ikke apparatet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre apparatet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Dekk til håret for å holde langt hår unna maskinen.
Bruk helst passende hansker og sklisikkert fottøy.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Ikke berør den tilkoblede nettkabelen hvis den
er våt. Ikke stå i pytter når du bruker verktøyet.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke instrumentet når du er
trøtt.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er
sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er
skadet. Når du bruker apparatet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for
dette.
13 Bruk riktig apparat
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert apparat eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig
krever kraftig apparat. Apparatet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke
apparatet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet apparat eller tilbehør
kan medføre risiko for personskade.
14 Sjekk apparatet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast,
76
eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som
kan påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det
skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene
er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med
strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet til apparatet
Slå av apparatet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Trekk
ut støpslet når apparatet ikke er i bruk, før du skifter deler på
apparatet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar apparatet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold apparatet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg
instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak
og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette apparatet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
apparatet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner
må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale
reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for flisesager
• Ikke bruk maskinen hvis den ikke er fullstendig sammensatt. Ikke bruk
maskinen som et håndholdt elektrisk verktøy.
• Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet
til før du starter noen operasjon.
• Pass på at du ikke får hendene inn i området for kappeskiven når
maskinen er koplet til en elektrisk strømkilde.
• Skjær aldri arbeidsstykker som krever manipulering nærmere enn 15
cm fra den roterende kutteskiven.
• Stikk aldri hånden inn bak kappeskiven.
• Ikke utfør noen arbeidsoppgaver uten at arbeidsemnet er godt festet.
Hold arbeidsemnet fast inntil anlegget og føringen.
• Slå av maskinen og vent til kutteskiven stanser før arbeidsstykket tas
vekk eller innstillingen endres.
• Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn
mot kappeskiven, dette kan føre til alvorlige uhell.
• Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer
som spon og avkapp.
• Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for støv.
• Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller
bytter kappeskive.
• Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang
og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Velg riktig blad for kappeskive for det materialet som skal skjæres.
• Bruk bare skjæreskivene som er oppgitt i denne håndboken. Ikke bruk
slipeskiver. Bruk aldri sirkelsagblader eller andre typer blader med
tenner.
• Maksimalt tillatt hastighet på kappeskiven eller annet passende tilbehør
må alltid være lik eller større enn maskinens hastighet uten belastning,
som spesifisert på typeskiltet.
• Ikke bruk skjæreskiver som ikke samsvarer med målene oppgitt under
den tekniske informasjonen. Ikke bruk mellomstykker for å få skiven til
å sitte på spindelen.
• Kontroller kappeskivene før hver gangs bruk. Bruk ikke skiver med
hakk, sprekker eller andre defekter.
• Pass på at kappeskiven er riktig montert før bruk.
NORSK
• La maskinen gå uten belastning i en sikker stilling i minst 30 sekunder.
Hvis det foreligger betydelig vibrasjon eller oppstår andre feil, stopp
maskinen og sjekk den for å finne årsaken.
• Benytt aldri denne maskinen uten at vernedekslene er på plass.
• Hold arbeidsemnet fast inntil anlegget og føringen under sagingen. Ikke
utfør noen arbeidsoppgaver uten at arbeidsemnet er godt festet.
• Ikke kutt emner som krever en maksimal skjæredybde som overstiger
mulig kappeskivens skjæredybde.
• Ikke sag tørt. Tørr saging resulterer ikke bare i skader på maskinen,
men vil også utsette deg for mer skadelig luftbårent støv.
• Bruk ikke kutteskiver til sidesliping.
• Ikke sag metalliske materialer.
• Kappeskiver må alltid oppbevares godt beskyttet på et tørt sted,
utenfor barns rekkevidde.
• Ikke foreta justeringer eller bytt ut deler for å endre fabrikkinnstillingene.
Tekniske endringer må bare utføres av produsenten, i
overensstemmelse med gjeldende sikkerhetskrav.
Ikke koble maskinen fra strømnettet hvis støpselet på
nettkabelen blir vått! Koble fra sikringen eller hovedbryteren
først. Bare da kan du koble fra maskinen. Undersøk om det er
vann i de elektriske koblingene. Forviss deg om at de elektriske
koblingene er tørre før du aktiverer kretsen og setter støpselet
fra maskinen inn i stikkontakten.
Ikke plasser hendene i dette området.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Motorrammeenhet
1 Støtteramme-enhet
1 Vannbeholder
1 Vannpumpe
1 Kappeskive
1 Skyvebord
1 Ekstra bord
1 Kantføring
1 Bakre vannoppsamler
1 Skyvebordets vannoppsamler
4 Sekskantskruer
1 Umbrakonøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av disse maskinene:
– skader som oppstår på grunn av berøring av de roterende delene
– skader som oppstår på grunn av at kappeskiven blir ødelagt
Disse farene oppstår særlig:
– i arbeidsområdet
– i området med roterende maskindeler
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av den roterende
kappeskiven.
– Fare for skader ved skifting av skive.
– Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk.
Din flisesag av typen D24000 er konstruert for profesjonell våtkapping av
fliser. Ved bruk av riktig kappeskive kan den kappe betong, murstein,
porselen og keramiske materialer. Maskinen gir deg en allsidighet som er
helt optimal, da den kan sage rett (kløving), diagonalt, med innstikk og
avfasing, enkelt, nøyaktig og sikkert.
Denne maskinen må ikke brukes til noen andre operasjoner enn de som er
nevnt i denne håndboken.
1 Strømbryter
2 Dybdejusteringsratt
3 Betjeningshåndtak
4 Skyvebord
5 Kantføring
6 Ekstra bord
7 Vanndyser
8 Kappeskive
9 Vern
10 Dybdestopp
11 Justeringsratt for skråsnitt
12 Nøkkeloppbevaring
13 Vannbeholder
14 Skyvebordets vannoppsamler
15 Bakre vannoppsamler
Elektrisk sikkerhet
Ikke bruk kappeskiver med fordypninger.
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Bruk vernebriller.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk alltid vanlige arbeidshansker når du benytter dette
verktøyet.
Bruk av skjøteledning
Bruk alltid hørselsvern.
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Advarsel! Skarpe kanter.
Konstruksjon av klasse I
Strømbryter: Stilling I (på) og 0 (av).
Denne maskinen er konstruert som en maskin i klasse I, og derfor må det
brukes en jordet stikkontakt.
77
NORSK
Montere forlengelsesbordet (fig. C)
• Hold forlengelsesbordet (6) foran høyre side av skyvebordet (4).
• Plasser posisjoneringsstiftene (30) på forlengelsen overett med hullene
(31) i skyvebordet.
• Plasser forlengelsen inntil skyvebordet.
• Stram klemhjulet (32).
En jordet stikkontakt kan identifiseres ved hjelp av jordforbindelsen den er
utstyrt med for å kunne ta imot jordpolen
på nettstøpselet.
Reststrømbryter
Maskinen er utstyrt med en reststrømbryter (RCD) som beskytter brukeren mot
elektrisk støt ved å bryte kretsen når den oppdager en lekkasjestrøm på 30 mA
eller mer.
Maskinen må ikke startes hvis ikke reststrømbryteren er på
plass. Ikke bruk maskinen hvis reststrømbryteren ikke virker
som den skal. For at reststrømbryteren skal virke, må
maskinen være koblet til en jordet stikkontakt.
Montering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av
verktøyet.
Når du setter sammen maskinen må du alltid følge
instruksjonene i nedenstående rekkefølge.
Pakke ut maskinen og maskindelene
Når du skal flytte maskinen, må du alltid sørge for å få hjelp.
Maskinen er for tung til at én person kan håndtere den.
• Fjern det løse emballasjematerialet fra esken.
• Løft maskindelene ut av esken.
• Fjern alt gjenværende emballasjemateriale fra maskindelene.
Montere motorrammen på støtterammen (fig. B1)
• Plasser støtterammen (16) på en forholdsvis plan og jevn overflate.
• Sett motorrammen (17) på støtterammen mens du plasserer hullene i
foten (18) overett med monteringshullene (19).
• Før en skrue (20) inn i hullene.
• Stram skruene ved hjelp av den medfølgende sekskantnøkkelen (21).
Montere skyvebordet på støtteramme-enheten (fig. B2 & B3)
• Pass på at låsen (22) står i ulåst stilling.
• Hold bordet foran rammen mens du plasserer rullene (23) på linje med
rulleskinnen (24).
• Plasser den bakre rullen på den runde skinnen.
• Skyv bordet inn på skinnen mens du passer på at lagrene (25) kommer
på plass i glideskinnene (26).
• Når forsiden av bordet nærmer seg rammen, må du vippe bordet litt for
at det skal komme over stopperen (27).
• Lås bordet i stilling ved å dreie stiften (22) og skyve den inn i hullet (28) i
skinnen.
Plassere maskinen i vannbeholderen (fig. B4)
• Plasser vannbeholderen (13) på en forholdsvis plan og jevn overflate.
• Sett pluggen (29) i tappehullet.
• Løft og hold maskinen i bærepunktene som vist.
• Senk maskinen ned i vannbeholderen, som vist.
78
Installere vannpumpen (fig. D1 & D2)
• Sett slangen (33) på armaturen (34).
• Plasser vannpumpen (35) i det dype hjørnet av vannbeholderen (13).
• Legg strømkabelen og vannslangen over bunnen av vannbeholderen
for å unngå at de blir truffet av skyvebordet.
Montere vannoppsamlerne (fig. E1 & E2)
Bakre vannoppsamler
Den bakre vannoppsamleren (15) samler opp vann som renner av ved
kapping av store arbeidsemner.
• Hold vannoppsamleren i stilling på baksiden av vannbeholderen.
• Skyv armene (36) under kantene (37) av vannbeholderen, inntil
fordypningene (38) er på plass bak knastene.
• Vipp litt på den bakre enden av vannoppsamleren, til vannoppsamleren
går i inngrep.
Skyvebordets vannoppsamler
Skyvebordets vannoppsamler (14) beveger seg med bordet og samler opp
vann som renner av store fliser og diagonale kutt.
• Hold vannoppsamleren i stilling på høyre side av skyvebordet.
• Skyv armene (39) inn under kantene (40) av skyvebordet, inntil
fordypningene (41) er på plass bak knastene.
• Vipp litt på den bakre enden av vannoppsamleren, til vannoppsamleren
går i inngrep.
Montere kappeskiven (fig. F1 & F2)
Største monterbare diameter på kappeskiven er 254 mm.
• Bruk den medfølgende sekskantnøkkelen (42) og løsne skruen (43) på
siden av vernet. Ikke fjern skruen.
• Trekk tilbake gummiklaffen på siden (44) og løft vernet (9) bakover.
• Trykk ned låseknappen (45) for spindelen med én hånd, og ta deretter
den medfølgende nøkkelen (46) i den andre hånden for å løsne
låsemutteren (47) mot klokken.
Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist, og
roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper. Hold
låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer.
• Fjern låsemutteren (47) og den ytre anleggskragen (48).
• Monter kappeskiven med pilen pekende i samme retning som pilen på
vernet.
• Sett den ytre anleggskragen (48) på igjen.
• Trekk til låsemutteren (47) ved å skru med klokken mens du holder
spindellåsen i inngrep med den andre hånden.
• Sett vernet (9) tilbake på plass.
• Stram skruen (43) på siden av vernet.
Trykk aldri på spindellåsen mens kappeskiven går rundt.
Koble maskinen til strømnettet (fig. A)
• Pass på at på/av-bryteren (1) er slått av.
• Koble nettstøpselet til en nettstrømforsyning.
• Lag en dryppeløkke på kabelen som forbinder maskinen med
strømnettet for å hindre vann i å dryppe ned på støpselet.
Dryppeløkken er den delen av kabelen som befinner seg lavere enn
stikkontakten.
NORSK
Justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering av verktøyet.
Kontroll og justering av skjæredybden (fig. G)
Kanten av kappeskiven må alltid være minst 5 mm under toppen av
bordplaten.
• Løsne dybdejusteringsrattet (2).
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Trekk til dybdejusteringsrattet (2).
• Test dette ved å skyve bordet helt gjennom kappeskiven. Pass på at
kappeskiven ikke ødelegger bordet.
•
•
•
•
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Løsne dybdejusteringsrattet (2).
Løsne vingemutteren (49) noen omdreininger.
Juster skjæredybdestopperen (10) etter behov, mens du passer på at
kanten av kappeskiven er minst 5 mm lavere enn toppen av bordplaten.
• Stram vingemutteren (49).
Kontroller om tverrgående kapperetning er vinkelrett på anlegget (fig.
H1 & H2)
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Flytt bordet til forsiden av skiven.
• Sett en vinkelhake (50) på bordet og mot anlegget og slik at den såvidt
berører skiven, som vist.
• Skyv bordet gjennom kappeskiven for å kontrollere at skiven går
parallelt med vinkelhaken.
•
•
•
•
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Løsne skruene (51) som holder skinneenheten til rammen.
Plasser skinnejusteringen (52) etter behov.
La vinkelhaken stå mot anlegget og kontroller igjen at skiven går
parallelt med vinkelhaken, og juster etter behov.
• Stram skruene (51).
Kontroller av om kappeskiven står vinkelrett på bordet (fig. I1 - I3)
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (11).
• Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram
knappen for innstilling av avfasing.
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Flytt bordet til undersiden av skiven.
• Sett en vinkelhake (50) på bordet og inntil skiven, som vist.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (11) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (53) inn eller ut til skiven står
i 90° i forhold til bordet, målt med vinkelhaken.
• Hvis avfasingsindikatoren (54) ikke indikerer null på avfasingsskalaen
(55), løsner du skruen (56) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren
så langt som nødvendig.
Sjekke og justere avfasingsvinkelen (fig. I3 & J)
• Løsne innstillingsknappen for avfasing (11), og flytt saghodet mot
venstre. Dette er innstillingen for 45° skråsnitt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Flytt stoppskruen (57) inn eller ut til indikatoren (54) angir 45°.
Sage et snitt (fig. K)
Snittindikatoren (58) bidrar til å finne kappeskivens bane.
• Slå på maskinen og vent til skiven har nådd full hastighet.
• Skyv bordet helt gjennom kappeskiven for å sage et snitt i hjulet (59).
• Slå av maskinen.
Hvis snittet er slitt, kan det lages et nytt snitt.
• Løsne låseskruen (60).
• Drei på hjulet (59) for å eksponere en del av overflaten som ikke har
snitt.
• Stram låseskruen (60).
• Lag et nytt snitt i henhold til ovenstående instruksjoner.
Kontroll og justering av skalaen (fig. L)
• Flytt bordet til undersiden av skiven.
• Kontroller skalaen (61) på anlegget ved hjelp av et målebånd (62) med
nullmerket plassert inntil kappeskiven.
• Hvis det er nødvendig med justering, må du løsne skruene (63) som
holder skalaen (62) på plass, justere til korrekt dimensjon og stramme
skruene.
Låse skyvebordet (fig. M)
Bordet kan låses i følgende stillinger:
– Frontstilling (kappeskiven er fritt tilgjengelig) (64).
– Innstikkstilling (kappeskiven er over midten av bordet) (65).
– Utmatingsstilling (kappeskiven er ved anlegget) (66).
• Flytt bordet (4) til ønsket stilling.
• Lås bordet ved å dreie stiften (22) og skyve den inn i hullet i skinnen.
Juster vanndysene (fig. A & N)
Vanndysene (7) kan justeres for at de skal levere nødvendig mengde
kjølevann.
• Juster dysen ved å flytte håndtaket (67) til påkrevet stilling.
– Maksimal kapasitet (dysene er helt tilbaketrukket) (68).
– Minimal oversprøyting (dysene er på linje med kappeskiven) (69).
– Av-stilling for å eliminere oversprøyting med vann mellom kutt og ved
utskifting av kappeskiven (70).
Regulering av vannstrømmen (fig. O)
Strømningsbegrenseren (71) på vannslangen kan justeres hvis det er
ønskelig å regulere strømmen av kjølevann til kappeskiven.
• Klem på begrenseren for å redusere vannstrømmen.
• Slipp begrenseren for å øke vannstrømmen.
Bruksanvisning
•
•
•
•
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
Pass på at maskinen er forsvarlig oppstilt.
Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig.
Pass på at kappeskiven ikke kommer nær arbeidsstykket før
maskinen settes i drift.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Det skal kun utøves et lett trykk på maskinen. Forser ikke
skjæringen.
• Hold hendene borte fra banen til kappeskiven. Ikke plasser
hendene i det området som er merket som vist på fig. P.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter en passende kappeskive.
• Forviss deg om at alle låseknottene og klemmehåndtakene er
strammet til.
• Fyll opp vannbeholderen med en vannmengde som er stor nok til at
vannpumpen er helt neddykket.
Start - stopp (fig. Q)
• Slå maskinen på ved å sette av/på-bryteren (1) i stilling I.
• Slå maskinen av ved å sette av/på-bryteren (1) i stilling 0.
79
NORSK
I selve nettkabelen befinner det seg en reststrømbryter (RCD) som
inneholder effektbryteren og motorens overbelastningsvern med manuell
tilbakestilling. I tilfelle strømmen blir brutt, må du gå frem på følgende
måte:
• Pass på at på/av-bryteren (1) er slått av.
• Trykk på tilbakestillingsknappen på reststrømbryteren.
Låsing av bryteren
• For å hindre uautorisert bruk av maskinen bør man sikre begge
bryterne ved hjelp av hengelåser.
Vanlig skjæring
Generell bruk
– Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med skrapmetall, til du har
fått en viss følelse med maskinen.
– Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
Kapping (fig. R)
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Senk armen for å plassere kappeskiven i dens laveste stilling.
• Legg arbeidsemnet flatt ned på bordet og inntil anlegget med den
bearbeidede siden opp. Plasser merket på arbeidsemnet overett med
merket på snittindikatoren.
• Hold begge hender borte fra banen til kappeskiven.
• Slå maskinen på og la kappeskiven nå full hastighet. Vent til
kappeskiven er helt dekket av vann.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn mot kappeskiven. Hold det fast presset
mot anlegget. Ikke bruk makt. Kappeskivehastigheten bør holdes
konstant.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la kappeskiven
stoppe og fjerne arbeidsemnet.
Skråsnitt (fig. S)
Avfasingsvinklene kan stilles inn på 22,5° og 45°.
• Løsne festeknappen for avfasing (11) og still inn ønsket avfasing.
• Stram festeknappen for avfasing godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Diagonalt snitt (fig. T1 & T2)
Kantføringen (5) gjør det mulig å sage i vinkel på 45°.
• Plasser kantføringen med monteringsbraketten (72) over anlegget.
• Vend føringsanlegget (73) i stilling for den påkrevde anvendelsen:
– Vend anlegget til høyre hvis du vil sage små stykker av store fliser.
– Vend anlegget mot venstre for alle andre anvendelser.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Stram knappen (74) for å feste føringen i stillingen sin.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Innstikk (fig. U)
Innstikk brukes til å fjerne sentrum av en flis, f.eks. til elektriske kontakter,
rør osv.
• Marker det området som skal sages ut på begge sider av flisen.
• Monter en kappeskive av riktig størrelse.
• Juster skjæredybden for å la kappeskiven sage bare halvveis gjennom
arbeidsemnet.
• Legg arbeidsemnet flatt ned på bordet og inntil anlegget med den
bearbeidede siden opp. Plasser merket på arbeidsemnet overett med
merket på snittindikatoren.
• Slå maskinen på og la kappeskiven nå full hastighet. Vent til
kappeskiven er helt dekket av vann.
• Flytt bordet til markeringen på arbeidsemnet befinner seg under skiven.
• Senk armen for å mate kappeskiven inn i arbeidsemnet. Ikke sag over
markeringen. Så snart markeringen er saget, må du låse armen i dens
høyeste stilling.
80
• Gjenta dette for de andre markeringene.
• Snu arbeidsemnet opp ned. Fortsett som beskrevet ovenfor for å sage
slik at de neste snittene møter de første.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la kappeskiven
stoppe og fjerne arbeidsemnet.
Fresing (fig. V)
Man freser spor i en flis f.eks. for å kunne legge kabler uten at de synes.
• Juster skjæredybden etter behov.
• Legg arbeidsemnet flatt ned på bordet og inntil anlegget med nedsiden
opp. Plasser merket på arbeidsemnet overett med merket på
snittindikatoren.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
• Gjenta prosedyren for å lage et bredere spor.
Tilleggsutstyr
Støtteben (fig. W)
Støttebena D240001 er konstruert for at du skal kunne montere flisesagen
din som en frittstående maskin.
Tilgjengelige kappeskiver
Skivetype
DT3733
DT3734
Dimensjoner (diameter x boring)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Bruksområde
Keramiske fliser
Porselen/stenfliser
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. X1 & X2)
De avtagbare delene kan lagres i vannbeholderen, så de lett kan
transporteres.
• Tapp ut av vannbassenget. Se “Vedlikehold”.
• Fjern kantføringen og forlengelsesbordet.
• Lås skyvebordet i stilling.
• Fjern vannoppsamlerne.
• Løft maskinen ut av vannbeholderen, som vist.
• Plasser vannoppsamlerne i vannbeholderen i den viste retningen.
• Snu vannbeholderen opp ned.
• Plasser kantføringen og forlengelsesbordet i vannbeholderen i den viste
retningen.
Når du skal løfte maskinen, må du alltid sørge for å få hjelp.
Maskinen er for tung til at én person kan håndtere den.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Tappe ut av vannbeholderen (fig. Y)
Vannbeholderen må tappes tom etter hver gangs bruk.
• Plasser vannpumpen på brettet (75).
• Sett en egnet beholder under tømmepluggen (29).
• Fjern tømmepluggen.
• La væsken få god tid til å renne ut.
• Sett tilbake tømmepluggen når væsken er tømt.
• Kast væsken i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
Justere bordets rullemotstand (fig. Z)
Gå fram på følgende måte for å fjerne klaring mellom bordet og skinnene:
• Løsne på skinnehøydeskruene (76).
• Juster skinnehøyderegulatorene (77) til bordet beveger seg jevnt.
• Stram skinnehøydeskruene.
NORSK
GARANTI
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Følgende rengjøringsoperasjoner må gjennomføres daglig.
• Sett vannpumpen i en bøtte med rent vann og pump vannet gjennom
slangesystemet.
• Tørk av skinnene og støttearmen med en mørtelsvamp eller en fille.
• Spyl vannbeholderen og skyvebordet med rent vann. Tørk av
støvrester med en mørtelsvamp.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke
lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig
for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig
å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALTprodukter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med
det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALTserviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
81
PORTUGUÊS
CORTADOR DE AZULEJOS D24000
Declaração CE de conformidade
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
Orifício do disco
Espessura do corpo do disco
Tipo de disco de corte
V
W
min-1
mm
mm
mm
Disco de corte de velocidade periférica máx. min-1
Ângulos de inclinação
°
Capacidade máx. de corte
mm
Profundidade do corte a 90°
mm
Dimensões máx. da peça de trabalho
Azulejo (granito)
cm
Bloco (argila refractária)
cm
Carga máxima
Azulejo (granito)
kg
Bloco (argila refractária)
kg
Dimensões gerais
cm
Peso nominal
kg
Peso máximo permissível (com água)
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
liso, sem recessos
(aro contínuo)
5.000
22,5/45
610
95
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
D24000
LpA
(pressão sonora)
dB(A)
89
LWA (potência sonora)
dB(A)
102
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
m/s2
1,78*
KpA (imprecisão da pressão sonora)
dB(A)
2,8
KWA (imprecisão da potência sonora)
dB(A)
2,8
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 Ampéres
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
82
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
* imprecisão de medição conforme a EN 12096: 0,9 m/s2
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica tensão eléctrica.
D24000
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2, EN
61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas fixas, observe as regras de
segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e ferimentos pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Geral
1 Mantenha a área de trabalho limpa
Bancadas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar
acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250-300 Lux). Não utilize a ferramenta onde
haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não permita que crianças, visitantes ou animais se aproximem da área
de trabalho ou que toquem na ferramenta ou no cabo de alimentação.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Utilize protecções no cabelo para manter os cabelos compridos
afastados. De preferência, use luvas adequadas e calçado anti-derrapante.
5 Protecção pessoal
Use sempre óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção ou
anti-poeira sempre que as operações possam produzir poeira ou projectar
partículas para o ar. Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao calor. Use sempre
protectores auriculares. Utilize sempre um capacete de segurança.
6 Proteja-se contra choques eléctricos
Evite tocar em superfícies ligadas à terra como, por exemplo, canos,
radiadores, fogões e refrigeradores. Evitar tocar no cabo de
alimentação ligado se estiver húmido. Não se coloque dento de
piscinas quando estiver a utilizar a ferramenta.
7 Não se incline
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção ao que faz. Use o bom senso. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça. É mais seguro e
permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e recolha de pó,
assegure-se de que os mesmos são correctamente ligados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste foram retiradas da ferramenta
antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao ar livre,
utilize somente cabos de extensão apropriados para tal e
correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada
Neste manual indicam-se as aplicações do acessório. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios a fazerem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a
ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta para
realizar quaisquer operações além das recomendadas neste manual
de instruções pode dar origem a ferimentos.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo de
alimentação não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções e
os interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta irá funcionar correctamente e
desempenhar as funções para as quais foi projectada. Não utilize a
ferramenta se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie
para que um técnico autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar reparações
por sua conta e risco.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento antes
de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo de alimentação
Nunca puxe pelo cabo para desligar a ficha da tomada. Proteja o cabo
do calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas em local
seco e em segurança, fora do alcance das crianças.
19 Cuide bem das ferramentas
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as ferramentas
em boas condições e limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as pegas e interruptores secos,
limpos e sem óleo e massa lubrificante.
20 Reparações
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT repare a sua
ferramenta. As reparações só devem ser realizadas por pessoas
qualificadas usando peças sobressalentes originais. A não observância
desta advertência poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Regras adicionais de segurança para cortadores de azulejos
• Não utilize a máquina se não estiver totalmente montada. Não utilize a
máquina como uma ferramenta eléctrica portátil.
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Evite colocar as mãos na área do disco de corte quando a máquina
estiver ligada à energia eléctrica.
• Nunca corte peças de trabalho que requeiram uma acção manual
inferior a 15 cm de distância do disco de corte.
• Nunca se encoste à parte de trás do disco de corte.
• Não realize qualquer operação sem o auxílio das mãos. Mantenha a
peça de trabalho fixa à paralela e guia.
• Desligue a máquina e espere que o disco de corte pare completamente
antes de deslocar a peça de trabalho ou modificar os ajustes.
• Nunca tente parar a máquina subitamente quando esta estiver em
movimento, colocando uma ferramenta ou outro item contra a lâmina;
poderá inadvertidamente causar graves acidentes.
• Mantenha a área à volta da máquina limpa e livre de resíduos, tais
como detritos e fragmentos.
• Verifique periodicamente se as saídas de ar do motor estão limpas e
isentas de pó.
• Desligue a máquina da tomada de rede antes de efectuar qualquer
trabalho de manutenção ou quando for mudar o disco de corte.
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção com a
máquina em funcionamento e sem que a cabeça esteja em posição de
repouso.
83
PORTUGUÊS
• Seleccione o disco de corte adequado ao material a cortar.
• Utilize apenas os discos de corte especificados neste manual. Nunca
utilize cinzéis. Nunca utilize lâminas de serra circulares ou outro tipo de
lâminas dentadas.
• A velocidade máxima permissível do disco de corte, ou qualquer outro
acessório adequado, deve ser sempre igual ou superior à velocidade
sem carga, especificada na placa de identificação da máquina.
• Não utilize discos de corte que não contenham as dimensões
estabelecidas nos dados técnicos. Não utilize espaçadores para
ajustar o disco no veio.
• Inspeccione os discos de corte antes de cada utilização. Não utilize
discos desbastados, rachados ou defeituosos.
• Assegure-se de que o disco de corte está correctamente instalado
antes da sua utilização.
• Deixe a máquina funcionar sem carga numa posição segura durante,
pelo menos, 30 segundos. Caso haja demasiada vibração ou ocorra
qualquer outra falha, pare a máquina e inspeccione-a para determinar
a causa.
• Não utilize esta máquina sem os resguardos colocados.
• Mantenha a peça de trabalho fixa à paralela e guia durante a operação
de corte. Não realize qualquer operação sem o auxílio das mãos.
• Não corte peças de trabalho que exijam uma profundidade máxima de
corte que exceda a do disco de corte.
• Não realize quaisquer cortes a seco. O corte a seco não só resulta em
danos na máquina, mas também aumenta a exposição a poeiras
nocivas aerotransportadas.
• Não utilize discos de corte para o rebarbamento lateral.
• Não corte materiais metálicos.
• Guarde sempre os discos de corte num lugar seco e bem protegido,
longe do alcance das crianças.
• Não efectue ajustes nem substitua peças para alterar as definições de
fábrica. As alterações técnicas só devem ser realizadas pelo
fabricante, em conformidade com os requisitos de segurança
aplicáveis.
Não desligue a máquina da alimentação de rede, se a ficha
ficar húmida! Desligue primeiro o fusível ou disjuntor da
alimentação de rede e só depois retire a ficha da máquina.
Examine as ligações quanto à presença de água. Certifique-se
de que as ligações estão secas antes de activar o circuito e de
ligar a ficha da máquina.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso destas máquinas:
– ferimentos causados pelo contacto físico com peças giratórias
– ferimentos causados pelo rompimento do disco de corte
Os riscos mais evidentes são os seguintes:
– relacionados com o funcionamento
– relacionados com o raio de acção das peças giratórias da máquina
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Estes são:
– Diminuição da audição.
– Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas do disco de
corte rotativo.
– Risco de ferimentos durante a substituição do disco.
– Risco de trilhamento dos dedos ao abrir os resguardos.
Etiquetas da ferramenta
Aparece o seguinte na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes da utilização.
84
Não utilize discos de corte com recessos.
Utilize óculos de protecção.
Utilize luvas de protecção sempre que utilizar esta ferramenta.
Utilize sempre protecções auriculares.
Advertência! Arestas afiadas.
Interruptor de ligar/desligar: posição I (ligar) e 0 (desligar).
Não coloque as mãos dentro desta área.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Conjunto da estrutura do motor
1 Conjunto da estrutura de apoio
1 Recipiente de água
1 Bomba de água
1 Disco de corte
1 Mesa deslizante
1 Mesa extensível
1 Guia aparadora
1 Colector de água traseiro
1 Colector de água da mesa deslizante
4 Parafusos Allen
1 Chave Allen
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu cortador de azulejos D24000 foi concebido para aplicações de corte
profissionais de azulejos a húmido. Utilizando o disco de corte adequado,
pode cortar betão, tijolo, porcelana e materiais cerâmicos. Oferecendo uma
óptima versatilidade, a máquina realiza operações de corte recto, diagonal,
profundo e inclinado fácilmente, de forma precisa e segura.
A máquina não deve ser utilizada para qualquer outra operação que não
as especificadas neste manual.
1 Interruptor on/off
2 Botão de ajuste da profundidade
3 Punho
4 Mesa deslizante
5 Guia aparadora
6 Mesa extensível
7 Bocais de água
8 Disco de corte
9 Resguardo
10 Batente de profundidade
11 Botão de ajuste da inclinação
12 Armazenamento da chave
13 Recipiente de água
14 Colector de água da mesa deslizante
15 Colector de água traseiro
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
• Coloque a estrutura do motor (17) sobre a estrutura de apoio,
alinhando os orifícios da base (18) com os orifícios de montagem (19).
• Insira um parafuso (20) nos orifícios.
• Aperte os parafusos utilizando a chave Allen (21) fornecida.
Monte a mesa deslizante ao conjunto da estrutura de apoio (fig. B2 & B3)
• Assegure-se de que o bloqueio (22) está na posição de desbloqueado.
• Coloque a mesa em frente à estrutura, alinhando os rolos (23) com os
respectivos trilhos (24).
• Coloque o rolo traseiro sobre o trilho redondo.
• Faça deslizar a mesa para o trilho, certificando-se de que os
rolamentos (25) ficam localizados nos trilhos de deslizamento (26).
• Assim que a parte da frente da mesa estiver a aproximar-se da
estrutura, incline ligeiramente a mesa para transpor o batente (27).
• Bloqueie a mesa em posição, rodando o pino (22) e empurrando-o
para o orifício (28) no trilho.
Construção Classe I
Esta máquina é de classe I; por conseguinte, é necessária uma ligação terra.
É possível identificar uma tomada de parede com ligação terra através da
ligação para aceitar o polo terra
da ficha.
Dispositivo de corrente residual
A máquina encontra-se equipada com um dispositivo de corrente residual
(RCD), que protege o utilizador contra um choque eléctrico,
interrompendo o circuito quando é detectada uma corrente de fuga de 30
mA ou superior.
Nunca utilize a máquina sem o RCD colocado. Não utilize a
ferramenta se o RCD não funcionar correctamente. Para o
RCD funcionar, a máquina deve estar ligada a uma tomada de
parede com ligação terra.
Montagem
Antes da montagem de acessórios tire sempre a ficha da
tomada.
Ao montar a máquina, siga sempre as instructions pela ordem
descrita abaixo.
Desempacotamento da máquina e respectivas peças
Ao mover a máquina, peça sempre ajuda. A máquina é
demasiado pesada para uma só pessoa.
• Retire o material de empacotamento solto da caixa.
• Retire as peças da máquina da caixa.
• Retire qualquer material de empacotamento restante das peças da
máquina.
Montagem da estrutura do motor à estrutura de apoio (fig. B1)
• Coloque a estrutura de apoio (16) sobre uma superfície nivelada e
relativamente lisa.
Colocação da máquina no recipiente de água (fig. B4)
• Coloque o recipiente de água (13) sobre uma superfície nivelada e
relativamente lisa.
• Encaixe o bujão (29) no orifício de drenagem.
• Levante e segure a máquina pelos pontos de transporte, tal como ilustrado.
• Coloque a máquina sobre o recipiente de água, tal como ilustrado.
Montagem da mesa de extensão (fig. C)
• Segure a mesa de extensão (6) em frente à parte lateral direita da
mesa deslizante (4).
• Alinhe os pinos de posicionamento (30) na extensão com os orifícios (31)
na mesa deslizante.
• Coloque a extensão encostada à mesa deslizante.
• Aperte o parafuso de fixação (32).
Instalação da bomba de água (fig. D1 & D2)
• Fixe a mangueira (33) ao bocal (34).
• Coloque a bomba de água (35) no canto profundo do recipiente de
água (13).
• Passe o cabo de alimentação e o tubo de água sobre a parte inferior do
recipiente de água, para evitar que fiquem presos na mesa deslizante.
Montagem dos colectores de água (fig. E1 & E2)
Colector de água traseiro
O colector de água traseiro (15) recolhe a água que escorre quando são
cortadas grandes peças de trabalho.
• Coloque o colector de água para a parte de trás do recipiente de água.
• Faça deslizar os braços (36) sob as extremidades (37) do recipiente de
água até os recessos (38) ficarem localizados atrás das linguetas.
• Incline levemente a parte de trás do colector de água, até engatar em
posição.
Colector de água da mesa deslizante
O colector de água da mesa deslizante (14) acompanha a mesa e recolhe
a água que escorre quando são feitos grandes cortes em azulejos e na
diagonal.
• Coloque o colector de água em posição, para a parte lateral direita da
mesa deslizante.
• Faça deslizar os braços (39) sob as extremidades (40) da mesa
deslizante até os recessos (41) ficarem localizados atrás das linguetas.
• Incline levemente a parte de trás do colector de água, até engatar em
posição.
Montagem do disco de corte (fig. F1 & F2)
O diâmetro máximo de disco de corte que pode utilizar é de 254 mm.
• Usando a chave Allen (42) fornecida, desaperte o parafuso (43) na
parte lateral do resguardo. Não retire o parafuso.
85
PORTUGUÊS
• Puxe a aba de borracha lateral (44) para trás e levante o resguardo (9)
em direcção à parte de trás.
• Prima o botão de bloqueio do veio (45) com uma mão e, com a outra
mão, use a chave fornecida (46) para soltar a porca de aperto (47),
rodando-a para a esquerda.
Para usar o botão de travamento do veio, aperte o botão,
como indicado, e rode o veio com a mão até sentir que ele se
engate. Continue a apertar o botão de fixação, para impedir
que o eixo se desloque.
• Retire a porca de aperto (47) e o aro exterior (48) do eixo.
• Instale o disco de corte com a seta voltada para o mesmo lado que a
seta do resguardo.
• Volte a colocar o aro exterior (48) do eixo.
• Aperte a porca de aperto (47), rodando-a para a direita, enquanto
mantém o botão de bloqueio do veio fixo com a outra mão.
• Coloque o resguardo (9) novamente em posição.
• Aperte o parafuso (43) na parte lateral do resguardo.
Nunca prima o botão de bloqueio do veio, enquanto o disco
de corte estiver a rodar.
Ligação da máquina à alimentação de rede (fig. A)
• Assegure-se de que o interruptor ligar/desligar (1) está na posição de
desligado.
• Ligue a ficha à alimentação de rede.
• Crie um anel de purga no cabo que liga a máquina à alimentação de
rede, para evitar que caia água na ficha. O anel de purga é a parte do
cabo abaixo do nível da tomada.
Afinação
Antes da afinação, tire sempre a ficha da tomada.
Verificação e ajuste da profundidade de corte (fig. G)
O aro do disco de corte deverá ser sempre, pelo menos, 5 mm abaixo da
superfície da mesa.
• Solte o botão de ajuste da profundidade (2).
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Aperte o botão de ajuste da profundidade (2).
• Faça uma prova, empurrando a mesa totalmente através do disco de
corte. Certifique-se de que o disco de corte não suja a mesa.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão de ajuste da profundidade (2).
• Desaperte a porca de orelhas (49) algumas voltas.
• Ajuste o batente da profundidade de corte (10) conforme necessário,
certificando-se de que o aro do disco de corte fica, pelo menos, 5 mm
abaixo da superfície da mesa.
• Aperte a porca de orelhas (49).
Verificar se o funcionamento do corte seccional é perpendicular à
paralela (fig. H1 & H2)
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Desloque a mesa para a frente do disco.
• Coloque um esquadro (50) na mesa e encostado à paralela, tocando
apenas no disco conforme ilustrado.
• Empurre a mesa através do disco de corte para verificar se o disco
aplaina paralelamente ao esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Afrouxe os parafusos (51) que fixam os trilhos à estrutura.
• Posicione o ajustador (52) dos trilhos, conforme necessário.
86
• Com o esquadro encostado à paralela, verifique novamente se o disco
aplaina paralelamente ao esquadro e ajuste conforme necessário.
• Aperte os parafusos (51).
Verificar se o disco de corte está perpendicular à mesa (fig. I1 - I3)
• Desaperte o botão de fixação para o corte inclinado (11).
• Pressione a cabeça da serra para a direita para garantir que se
encontra completamente na vertical e aperte o botão de fixação para o
corte inclinado.
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Desloque a mesa até à parte inferior do disco.
• Coloque um esquadro (50) sobre a mesa e encostado ao disco, tal
como mostrado.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão de fixação para o corte inclinado (11) e rode o parafuso
de bloqueio de ajuste de posição vertical (53), para dentro ou para
fora, até que o disco esteja a 90° em relação à mesa, conforme
medida realizada com o esquadro.
• Se o indicador da inclinação (54) não indicar zero na escala do ângulo
de corte inclinado (55), solte o parafuso (56) que fixa o indicador e
mova o indicador conforme necessário.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação (fig. I3 & J)
• Desaperte o botão de fixação para o corte inclinado (11) e mova a
cabeça da serra para a esquerda. Esta é a posição inclinada de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Rode o parafuso de bloqueio (57) para dentro ou para fora, conforme
necessário, até que o ponteiro (54) indique 45°.
Criar um entalhe (fig. K)
O indicador de entalhe (58) ajuda a localizar o percurso do disco de corte.
• Ligue a máquina e aguarde até que o disco atinja a velocidade
máxima.
• Empurre a mesa totalmente através do disco de corte para criar um
entalhe na roda (59).
• Desligue a máquina.
Se o entalhe estiver gasto, pode criar um novo entalhe.
• Desaperte o parafuso de fixação (60).
• Rode a roda (59) para a superfície não cortada.
• Aperte o parafuso de fixação (60).
• Crie um novo entalhe, seguindo as instruções conforme acima
descrito.
Verificação e ajuste da escala (fig. L)
• Desloque a mesa até à parte inferior do disco.
• Verifique a escala (61) na paralela utilizando uma fita métrica (62) com
a medida de zero colocado contra o disco de corte.
• Se for necessário ajustar, desaperte os parafusos (63) que fixam a
escala (62) em posição, ajuste para a dimensão correcta e aperte os
parafusos.
Bloqueio da mesa deslizante (fig. M)
A mesa pode ser bloqueada nas seguintes posições:
– Posição frontal (disco de corte livremente acessível) (64).
– Posição de corte profundo (disco de corte sobre metade da mesa)
(65).
– Posição de saída (disco de corte na paralela) (66).
• Desloque a mesa (4) para a posição desejada.
• Bloqueie a mesa, rodando o pino (22) e empurrando-o para o orifício
no trilho.
PORTUGUÊS
Ajuste dos bocais de água (fig. A & N)
Os bocais de água (7) são ajustáveis para facultar o fluxo de água de
refrigeração necessário.
• Ajuste o bocal, deslocando o manípulo (67) para a posição desejada.
– Capacidade máxima (bocais totalmente retraídos) (68).
– „Overspray“ mínimo (bocais em linha com o disco de corte) (69).
– Posição de desligado para eliminar o „overspray“ de água entre
cortes e para substituição do disco de corte (70).
Ajuste do fluxo de água (fig. O)
É possível ajustar o restritor (71) de fluxo no tubo de água para regular o
fluxo da água de refrigeração em direcção ao disco de corte.
• Para diminuir o fluxo, comprima o restritor.
• Para aumentar o fluxo, solte o restritor.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que a máquina foi instalada de forma segura.
• Verifique se a peça a trabalhar está correctamente apoiada.
• Assegure-se de que o disco de corte não está em contacto
com a peça de trabalho antes de ligar a máquina.
• Deixe que o motor alcance a velocidade máxima antes de
cortar.
• Exerça unicamente uma leve pressão na máquina. Não force a
acção de corte.
• Mantenha as mãos afastadas do percurso do disco de corte.
Não coloque as mãos dentro da área marcada, tal como
ilustrado na fig. P.
Antes da operação:
• Instale o disco de corte apropriado.
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados.
• Encha o recipiente de água com a quantidade de água suficiente para
a bomba de água ficar totalmente submergida.
Ligar e desligar (fig. Q)
• Para ligar a máquina, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição I.
• Para desligá-la, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição 0.
Ao cabo de alimentação encontra-se ligado o dispositivo de corrente
residual (RCD) contendo o botão de voltagem nula e protector contra
sobrecarga do motor com restauro manual. Em caso de corte de
corrente, proceda da forma a seguir indicada.
• Assegure-se de que o interruptor ligar/desligar (1) está na posição de
desligado.
• Prima o botão de restauro no RCD.
Bloqueio do interruptor
• Para evitar a utilização não autorizada da máquina, bloqueie o
interruptor com um cadeado.
Cortes básicos com a serra
Instruções gerais
– Experimente realizar trabalhos simples usando restos de material, até
apanhar o jeito da máquina.
– Faça sempre provas (sem corrente), antes de fazer os cortes, para
poder verificar o percurso do disco.
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. R)
• Ajuste o ângulo de inclinação para 0°.
• Baixe o braço para colocar o disco de corte na posição mais baixa.
• Coloque a peça de trabalho em posição plana sobre a mesa e
encostada à paralela, com o lado acabado para cima. Alinhe a marca
na peça de trabalho com a marca no indicador de entalhe.
• Mantenha as mãos afastadas do percurso do disco de corte.
• Ligue a máquina e deixe que o disco de corte atinja a velocidade
máxima. Aguarde até que o disco de corte esteja completamente
coberto por água.
• Alimente lentamente a peça de trabalho para o disco de corte, mantendoo firmemente pressionado contra a paralela. Não force a peça de trabalho.
A velocidade do disco de corte deve ser mantida constante.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, aguarde até que o
disco de corte pare e retire a peça de trabalho.
Corte transversal inclinado (fig. S)
Os ângulos de inclinação podem ser definidos em 22,5° e 45°.
• Solte o botão de fixação para o corte inclinado (11) e defina a
inclinação desejada.
• Aperte firmemente o botão de fixação para o corte inclinado.
• Proceda como para „Corte transversal“.
Corte diagonal (fig. T1 & T2)
A guia aparadora (5) permite realizar cortes em ângulos de 45°.
• Coloque a guia aparadora com o suporte de montagem (72) sobre a
paralela.
• Rode a guia paralela (73) para a posição para a aplicação pretendida.
– Rode a paralela para a direita para cortar pequenas partes de
grandes azulejos.
– Rode a paralela para a esquerda para qualquer outra aplicação.
• Ajuste a paralela para a distância desejada.
• Aperte o botão (74) para fixar a paralela em posição.
• Proceda como para „Corte transversal“.
Corte profundo (fig. U)
É utilizado um corte profundo para remover o centro de um azulejo, por
exemplo, para tomadas eléctricas, drenos, etc.
• Marque a área a cortar em ambos os lados do azulejo.
• Instalte o tamanho de disco de corte apropriado.
• Ajuste a profundidade de corte para permitir ao disco de corte serrar
apenas até meio da peça de trabalho.
• Coloque a peça de trabalho em posição plana sobre a mesa e
encostada à paralela, com o lado acabado para cima. Alinhe a marca
na peça de trabalho com a marca no indicador de entalhe.
• Ligue a máquina e deixe que o disco de corte atinja a velocidade
máxima. Aguarde até que o disco de corte esteja completamente
coberto por água.
• Desloque a mesa até a marca da peça de trabalho ficar debaixo do
disco.
• Baixe o braço para alimentar o disco de corte na peça de trabalho.
Não corte para além da marca. Assim que a marca tiver sido cortada,
bloqueie o braço na posição mais elevada.
• Repita o procedimento para as outras marcas.
• Coloque a peça de trabalho ao contrário. Proceda da forma descrita
acima para os segundos cortes se unirem ao primeiro.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, aguarde até que o
disco de corte pare e retire a peça de trabalho.
Entalhar (fig. V)
É feito um entalhe num azulejo, por exemplo, para acondicionar fios
eléctricos ocultos.
• Ajuste a profundidade de corte conforme necessário.
• Coloque a peça de trabalho em posição plana sobre a mesa e
encostada à paralela, com o lado inferior para cima. Alinhe a marca na
peça de trabalho com a marca no indicador de entalhe.
• Proceda como para „Corte transversal“.
• Repita o procedimento para criar um entalhe mais largo.
87
PORTUGUÊS
• Lave o recipiente de água e mesa deslizante com água limpa. Limpe
quaisquer resíduos de pó com uma esponja de limpeza de argamassa.
Acessórios opcionais
Suporte com pernas (fig. W)
O suporte com pernas D240001 destina-se a permitir a montagem do
cortador de azulejos como uma máquina autónoma.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação suplementar.
Variação de discos de corte disponíveis
Tipo de disco
DT3733
DT3734
Dimensões (diâmetro x orifício)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Utilização
Azulejo cerâmico
Azulejo de porcelana/pedra
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
Transporte (fig. X1 & X2)
As partes destacáveis podem ser guardadas no recipiente de água para
fácil transporte.
• Drene o recipiente de água. Consulte „Manutenção“.
• Retire a guia aparadora e a mesa de extensão.
• Bloqueie a mesa deslizante em posição.
• Retire os colectores de água.
• Retire a máquina do recipiente de água, tal como ilustrado.
• Coloque os colectores no recipiente de água, na orientação indicada.
• Vire o recipiente de água ao contrário.
• Coloque a guia aparadora e a mesa de extensão no recipiente de
água, na orientação indicada.
Para transportar a máquina, peça sempre ajuda. A máquina é
demasiado pesada para uma só pessoa.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar este produto fora
juntamente com o lixo doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus produtos DEWALT precise
de ser substituído ou decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este produto disponível para uma
recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e embalagens utilizados
permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a recolha em separado de
produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT que tenham atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Drenagem do recipiente de água (fig. Y)
O recipiente de água deve ser drenado após cada utilização.
• Coloque a bomba de água no tabuleiro (75).
• Coloque um recipiente adequado por baixo do bujão de drenagem (29).
• Retire o bujão de drenagem.
• Espere o tempo suficiente para que o líquido seja drenado.
• Depois do líquido ter sido drenado, volte a colocar o bujão de drenagem.
• Elimine o líquido com cuidado tendo em atenção o ambiente.
Ajuste da resistência de rodagem da mesa (fig. Z)
Para eliminar o espaço entre a mesa e os trilhos, proceda da forma a
seguir indicada.
• Desaperte os parafusos de altura dos trilhos (76).
• Ajuste os ajustadores de altura dos trilhos (77) até a mesa se deslocar
com suavidade.
• Aperte os parafusos de altura dos trilhos.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
As seguintes operações de limpeza devem ser realizadas todos os dias.
• Coloque a bomba de água num balde de água limpa e bombeie a
água através do sistema de mangueira.
• Limpe os trilhos e braço de apoio com uma esponja de limpeza de
argamassa ou farrapo.
88
Para verificar a localização do agente de reparação mais próximo de si
contacte o escritório local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da DEWALT
e os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da
compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde
que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
89
SUOMI
LAATTASAHA D24000
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Laikan halkaisija
Laikan sisäläpimitta
Laikan paksuus
Leikkuulaikan tyyppi
Leikkauslaikan maksiminopeus kehällä
Vinosahauksen asetukset
Suurin suora sahauskapasiteetti
Sahaussyvyys 90°
Työkappaleen maksimimitat
Laatta (graniitti)
Tiili (poltettu savi)
Suurin mahd. kuormitus
Laatta (graniitti)
Tiili (poltettu savi)
Kokonaismitat
Nimellispaino
Suurin sallittu paino (veden kanssa)
Sulakkeet:
230 V
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
suora, ei upotusta
(jatkuva kehä)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
90
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
D24000
LpA
(äänenpaine)
dB(A)
89
LWA (ääniteho)
dB(A)
102
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
m/s2
1,78*
KpA (äänenpaineen epävarmuus)
dB(A)
2,8
KWA (äänitehon epävarmuus)
dB(A)
2,8
* mittauksen epävarmuus EN 12096:n mukaan: 0,9 m/s2
10 A
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
D24000
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien
standardien mukaisesti: 98/37/ETY, 89/336/ETY, 73/23/ETY,
86/188/ETY, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun
ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 Lux).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiussuojainta. Käytä sopivia käsineitä ja
jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy
pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina
suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Vältä pistorasiaan kytketyn sähköjohdon
koskettamista, kun se on märkä. Älä seiso lätäkössä, kun käytät
työkalua.
7 Älä kurottele
Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
9 Kiinnitä työkappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta, jotta työkappale pysyy
kunnolla kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaiksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa työkalua
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suuritehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että työkalu on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä
konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Älä
koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen
virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta. Suojaa
johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin
koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita laattasahoja varten
• Älä käytä konetta, jos sitä ei ole koottu täysin oikein. Älä käytä konetta
kädessä pidettävänä sähkötyökaluna.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty ennen kuin käytät laitetta.
• Älä koskaan aseta kättä laikan lähelle, kun kone on kytketty
sähköliitäntään.
• Älä koskaan sahaa työkappaleita, jotka vaativat manuaalista käsittelyä
15 cm:ä lähempänä pyörivää katkaisuterää.
• Älä koskaan yritä kurkottaa kädellä leikkauslaikan takapuolelle.
• Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä. Pidä työstettävää
kappaletta painettuna ohjausvastetta vasten.
• Pysäytä kone katkaisijasta ja odota, että leikkauslaikan liike pysähtyy
ennen työkappaleen vaihtamista tai säätöjen muuttamista.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa konetta työntämällä
työkalua tai vastaavaa terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Pidä konetta ympäröivä alue asianmukaisessa kunnossa ja puhtaana
irtonaisista materiaaleista, esim. pölystä ja leikkuujätteistä.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole pölyä.
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja laikkaa vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä, kun
sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Valitse leikattavalle materiaalille oikea laikka.
• Käytä vain tässä ohjekirjassa suositeltuja teriä. Älä koskaan käytä
hiontalaikkoja. Älä käytä pyörösahan teriä tai muita hammastettuja teriä.
• Leikkauslaikan tai muun tarvikkeen suurimman sallitun nopeuden on
aina oltava sama tai suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu työkalun
tyhjäkäyntinopeus.
• Älä käytä laikkoja, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen
mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi laikan sopimaan karaan.
• Tarkista leikkauslaikat ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä
lohjenneita, halkeilleita tai muutoin viallisia laikkoja.
• Varmista ennen käyttöä, että leikkauslaikka on asennettu oikein.
91
SUOMI
• Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa asennossa vähintään
30 sekunnin ajan. Jos huomattavaa tärinää tai jokin muu vika ilmenee,
sammuta työkalu ja tarkista se määrittääksesi vian syyn.
• Älä käytä konetta ilman suojusten paikalleen asettamista.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna ohjausvastetta vasten työn
aikana. Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä.
• Älä leikkaa työkappaleita, jotka ylittävät terän suurimman leikkuusyvyyden.
• Älä leikkaa kuivana. Kuivana leikkaaminen ei ainoastaan vaurioita
konetta vaan se myös aiheuttaa ilmassa olevan haitallisen
pölypitoisuuden ylityksen.
• Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
• Älä leikkaa metallimateriaaleja.
• Säilytä leikkauslaikkoja aina kuivassa paikassa hyvin suojattuina ja
poissa lasten ulottuvilta.
• Älä muuta tehtaalla asetettuja säätöjä tai vaihtamalla osia. Teknisiä
muutoksia saa tehdä vain valmistaja voimassa olevien turvavaatimusten
mukaisesti.
Älä irrota konetta pistorasiasta, jos virtajohto kastuu! Irrota
sulake tai virrankatkaisin ensin ja irrota virtajohto vasta sitten.
Tarkista liitokset veden varalta. Varmista, että kytkennät ovat
kuivat ennen kuin aktivoit piirin ja kytket virtajohdon.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät näitä koneita:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuneet tapaturmat
– leikkuulaikan särkymisestä aiheutuneet tapaturmat
Seuraavat riskit ovat kaikkein todennäköisimpiä:
– toimintasäteen sisällä
– pyörivien koneen osien ulottuvilla
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Onnettomuusvaara, jonka leikkuulaikan suojaamattomat osat aiheuttavat.
– Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
– Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
Laitteen merkit
Työkalussa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Älä käytä leikkauslaikkoja, joissa on syvennyksiä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Moottorirungon kokoaminen
1 Rungon kokoaminen
1 Vesisäiliö
1 Vesipumppu
1 Leikkauslaikka
1 Liukupöytä
1 Jatkopöytä
1 Reunaohjain
1 Takavedenkeräin
1 Liukupöydän vedenkeräin
4 Kuusiokoloruuvit
1 Kuusiokoloavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
D24000-laattasaha on suunniteltu ammattimaiseen laattojen
märkäsahaukseen. Asianmukaista leikkuulaikkaa käytettäessä sillä voidaan
leikata betonia, porsliinia ja keraamisia materiaaleja. Kone on erittäin
monipuolinen ja sillä voidaan sahata suoraan (kuituja pitkin),
diagonaalisesti, syvyyssuunnassa ja vinoon helposti, tarkasti ja turvallisesti.
Tätä konetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa mainittuihin
käyttötarkoituksiin.
1 Virtakytkin
2 Syvyydensäätönuppi
3 Työkahva
4 liukupöytä
5 Reunaohjain
6 jatkopöytä
7 Vesisuuttimet
8 Leikkauslaikka
9 Suojus
10 Syvyyden rajoitin
11 Vinosahauksen säätönuppi
12 Avaimen säilytys
13 Vesisäiliö
14 Liukupöydän vedenkeräin
15 Takavedenkeräin
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Käytä suojalaseja.
Käytä aina tavallisia työkäsineitä käyttäessäsi tätä työkalua.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Käytä aina kuulonsuojaimia.
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso
arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri
kaapeli aina täysin auki.
Varoitus! Terävät reunat.
Luokan I rakenne
Tämä laite on luokan I mukainen; siksi maattoliitäntä on välttämätön.
Virtakytkin: asento I (päällä) ja 0 (pois).
Älä aseta käsiäsi tälle alueelle.
92
SUOMI
Jatkepöydän asentaminen (kuva C)
• Pidä jatkepöytää (6) liukupöydän (4) oikean puolen edessä.
• Kohdista jatkeen kohdistustapit (30) liukupöydän reikien (31) kanssa.
• Aseta jatke liukupöytää vasten.
• Kiristä nuppi (32).
Vesipumpun asentaminen (kuva D1 & D2)
• Asenna letku (33) sovitteeseen (34).
• Aseta vesipumppu (35) vesialtaan (13) syvään nurkkaan.
• Aseta virtajohto ja vesiletku vesialtaan päälle niin, etteivät ne jää
liukupöydän väliin.
Maadoitetun pistotulpan tunnistaa siitä, että siinä on maadoituskohta
.
Jäännösvirtalaite
Tässä koneessa on jäännösvirtalaite (RCD), joka suojaa käyttäjää
sähköiskuilta katkaisemalla virransyötön, kun tunnistetaan 30 mA:n tai sitä
suurempi vuotovirta.
Älä koskaan käytä konetta ilman, että RCD on paikallaan. Älä
käytä konetta, jos RCD ei toimi oikein. Jotta RCD toimisi,
koneen on oltava kytkettynä maadoitettuun pistorasiaan.
Asennus
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta.
Kun kokoat konetta, noudata aina alla kuvattuja ohjeita.
Koneen ja sen osien ottaminen pakkauksesta
Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden henkilön
käsiteltäväksi.
• Poista irtonainen pakkausmateriaali laatikosta.
• Nosta koneen osat laatikosta.
• Poista kaikki muu pakkausmateriaali koneen osista.
Moottorirungon asentaminen tukirunkoon (kuva B1)
• Pane tukirunko (16) suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
• Aseta moottorin runko (17) tukirunkoon kohdistaen jalassa olevat reiät
(18) asennusreikien (19) kanssa.
• Asenna ruuvi (20) reikiin.
• Kiristä ruuvit käyttämällä mukana tulevaa kuusiokoloavainta (21).
Liukupöydän asentaminen tukirunkoon (kuva B2 & B3)
• Varmista, että lukko (22) on avatussa asennossa.
• Pidä pöytää rungon edessä ja kohdista rullat (23) rullakiskon (24) kanssa.
• Aseta takarulla pyöreään kiskoon.
• Liu’uta pöytä kiskoon ja varmista, että laakerit (25) ovat liukukiskojen (26)
sisällä.
• Kun pöydän etuosa lähestyy runkoa, kallista pöytää hieman niin, että se
menee pysäyttimen (27) ohi.
• Lukitse pöytä oikeaan asentoon kiertämällä tappia (22) ja työntämällä
se reikään (28), joka on kiskossa.
Koneen asettaminen vesialtaaseen (kuva B4)
• Pane vesiallas (13) suhteellisen sileälle ja tasaiselle pinnalle.
• Asenna tulppa (29) tyhjennysreikään.
• Nosta ja kannattele konetta kuvan mukaisista kantopisteistä.
• Laske kone vesialtaaseen kuvan osoittamalla tavalla.
Vedenkeräinten asentaminen (kuva E1 & E2)
Takavedenkeräin
Takavedenkeräin (15) kerää vuotoveden, kun leikataan suuria
työkappaleita.
• Pidä vedenkeräintä paikallaan vesisäiliön takana.
• Liu’uta varret (36) vesisäiliön reunojen (37) alle, kunnes syvennykset
(38) ovat korvakkeiden takana.
• Kallista vedenkeräimen takaosaa hieman, kunnes keräin napsahtaa
paikalleen.
Liukupöydän vedenkeräin
Liukupöydän vedenkeräin (14) kulkee pöydän mukana ja kerää vuotoveden
suurista laatoista ja poikittaissahauksista.
• Pidä vedenkeräintä paikallaan liukupöydän oikealla puolella.
• Liu’uta varret (39) vesisäiliön reunojen (40) alle, kunnes syvennykset
(41) ovat korvakkeiden takana.
• Kallista vedenkeräimen takaosaa hieman, kunnes keräin napsahtaa
paikalleen.
Leikkuulaikan kiinnittäminen (kuva F1 & F2)
Laikan suurin halkaisija saa olla enintään 254 mm.
• Käytä mukana tulevaa kuusiokoloavainta (42) ja löysää ruuvi (43), joka
on suojan sivulla. Älä irrota ruuvia.
• Vedä kumista sivuläppää (44) taaksepäin ja nosta suojaa (9) takaosaa
kohti.
• Paina karalukon painiketta (45) yhdellä kädellä ja ota sitten mukana
toimitettu kiintoavain (46) toiseen käteen ja löysennä lukitusmutteria (47)
kääntämällä vastapäivään.
Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes
se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala
pyöriä.
• Irrota lukitusmutteri (47) ja ulkopuolinen karan kaulus (48).
• Asenna leikkuulaikka siten, että nuoli tulee samaan suuntaan kuin
suojassa oleva nuoli.
• Laita ulompi laippa (48) paikoilleen.
• Kiristä lukitusruuvi (47) kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään ja pidä
samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
• Asenna suoja (9) takaisin paikalleen.
• Kiristä ruuvi (43), joka on suojan sivussa.
Älä koskaan paina karalukkoa, kun leikkuulaikka pyörii.
Koneen kytkeminen verkkovirtaan (kuva A)
• Varmista, että käynnistyskytkin (1) on off-asennossa.
• Kytke virtajohto pistorasiaan.
• Varmista, että koneen virtajohto on kerran silmukalla, ettei vesi pääse
tippumaan pistotulppaan. Virtajohdon silmukan tulee olla pistotulpan
alapuolella.
93
SUOMI
Säädöt
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen säätöjä.
Leikkuusyvyyden tarkistaminen ja säätäminen (kuva G)
Leikkuulaikan reunan tulee aina olla vähintään 5 mm pöydän pinnan
alapuolella.
• Löysää syvyydensäätönuppi (2).
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Kiristä syvyydensäätönuppi (2).
• Tee kuiva koekäyttö painamalla pöytä kokonaan leikkuulaikan läpi.
Tarkista, ettei leikkuulaikka vaurioita pöytää.
•
•
•
•
Tee säädöt seuraavasti:
Löysää syvyydensäätönuppi (2).
Kierrä siipimutteria auki (49) muutama kierros.
Säädä leikkuusyvyyden pysäytintä (10) tarpeen mukaan. Varmista,
että leikkuulaikan reuna on vähintään 5 mm pöydän pinnan alapuolella.
• Kiristä siipimutteri (49).
Katkaisusahauksen kohtisuoruuden tarkistaminen vasteeseen nähden
(kuvat H1 & H2)
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Siirrä pöytää laikan edessä.
• Aseta suorakulmain (50) pöydälle ja vastetta vasten siten, että se
koskettaa laikkaa kuvan mukaisesti.
• Paina pöytä leikkuulaikan läpi ja tarkista, että laikka menee
suorakulmaimen suuntaisesti.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysennä ruuvit (51), joilla kiskokokoonpano on kiinnitetty runkoon.
• Säädä kiskon säätöosa (52) tarpeen mukaan.
• Kun suorakulmain on vastetta vasten, tarkista uudelleen, että laikka
menee suorakulmaimen suuntaisesti ja säädä tarvittaessa.
• Kiristä ruuvit (51).
Sen tarkistaminen, että leikkuulaikka on kohtisuorassa pöytään
nähden (kuva I1 - I3)
• Löysennä vinosahauksen nuppia (11).
• Paina sahauspää oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
kohtisuorassa, ja kiristä vinosahauksen nuppi.
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Siirrä pöytä laikan alle.
• Aseta suorakulmain (50) pöydälle ja laikkaa vasten kuvan mukaisesti.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen nuppia (11) ja kierrä pystysuoran asennon
lukitusruuvia (53) sisään tai ulos, kunnes laikka on 90°:n kulmassa
pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Jos vinosahauksen osoitin (54) ei ole asteikolla (55) täsmälleen nollassa,
löysää ruuvia (56), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta
tarpeen mukaan.
Vinosahauksen kulman tarkistus ja säätö (kuva I3 & J)
• Löysää vinosahauksen nuppia (11) ja siirrä sahauspää vasemmalle.
Tämä on 45° vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Käännä pysäytysruuvi (57) tarpeen mukaan sisään tai ulos, kunnes
osoitin (54) näyttää 45°.
Uran leikkaaminen (kuva K)
Uraosoitin (58) auttaa jäljittämään leikkuulaikan reitin.
• Kytke kone päälle ja odota, että laikka saavuttaa täyden nopeuden.
• Paina pöytä kokonaan leikkuulaikan läpi ja leikkaa ura pyörään (59).
• Käynnistä kone.
94
Jos ura on kulunut, voit luoda uuden uran.
• Löysää lukitusruuvi (60).
• Kierrä pyörää (59) niin, että leikkaamaton pinta tulee esiin.
• Kiristä lukitusruuvi (60).
• Leikkaa uusi ura edellä olevien ohjeiden mukaan.
Asteikon tarkistaminen ja säätäminen (kuva L)
• Siirrä pöytä laikan alle.
• Tarkista asteikko (61) vasteesta käyttämällä nauhamittaa (62) niin, että
nollamerkintä on leikkuulaikkaa vasten.
• Jos säätöä tarvitaan, löysää ruuvit (63), jotka pitävät asteikon (62)
paikallaan. Säädä mitta sitten oikeaksi ja kiristä ruuvit.
Liukupöydän lukitseminen (kuva M)
Pöytä voidaan lukita seuraaviin asentoihin:
– Etuasento (leikkuulaikkaan pääsee vapaasti käsiksi) (64).
– Syväasento (leikkuulaikka pöydän keskiosan yli) (65).
– Ulossyöttöasento (leikkuulaikka vasteen kohdalla) (66).
• Siirrä pöytä (4) haluamaasi asentoon.
• Lukitse pöytä kiertämällä tappia (22) ja työntämällä se reikään, joka on
kiskossa.
Vesisuutinten säätäminen (kuva A & N)
Vesisuuttimet (7) ovat säädettävissä, joten jäähdytysveden virtaus voidaan
asettaa vaadituksi.
• Säädä suutinta siirtämällä kahva (67) vaadittuun asentoon.
– Maksimikapasiteetti (suuttimet vedetty täysin taakse) (68).
– Minimaalinen ylisuihkutus (suuttimet samassa linjassa leikkuulaikan) (69)
kanssa.
– Off-asento, jolloin vettä ei suihkuteta leikkuukertojen välillä tai
leikkuulaikkaa (70) vaihdettaessa.
Veden virtauksen säätäminen (kuva O)
Vesiletkun virtausrajoittimen (71) avulla voidaan säätää jäähdytysveden
virtausta kohti leikkuulaikkaa.
• Pienennä virtausta puristamalla rajoitinta.
• Nosta virtausta vapauttamalla rajoitin.
Käyttöohjeet
•
•
•
•
Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
Tarkista, että kone on koottu oikein.
Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
Varmista, että leikkauslaikka ei kosketa työkappaletta ennen
koneen käynnistystä.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamisen
aloittamista.
• Paina konetta vain kevyesti. Älä pakota sahaa väkisin.
• Älä pistä käsiäsi laikan eteen. Älä laita käsiäsi merkitylle,
alueelle katso kuva P.
Ennen käyttämistä:
• Asenna sopiva leikkuulaikka.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti kiristetty.
• Täytä vesisäiliöön riittävästi vettä niin, että vesipumppu on kokonaan
pinnan alla.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva Q)
• Työkalun käynnistämiseksi käännä virrankatkaisija (1) asentoon I.
• Sammuta työkalu painamalla virrankatkaisija (1) asentoon O.
SUOMI
Virtakaapelissa on jäännösvirtalaite (RCD), jossa on jännitteetön
vapautuskytkin ja moottorin ylikuormasuoja manuaalisella nollauksella. Jos
virta katkeaa, toimi seuraavasti:
• Varmista, että käynnistyskytkin (1) on off-asennossa.
• Paina RCD:n nollauspainiketta.
Kytkimen lukitseminen
• Estä koneen valtuuttamaton käyttö lukitsemalla kytkin riippulukolla.
Tavallinen sahaus
Yleisiä ohjeita
– Poraa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman koneeseen.
– Testaa laikan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Käännä työkappale ylösalaisin. Toimi edellä olevien ohjeiden mukaan,
jotta toiset leikkuut kohtaavat ensimmäiset.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna laikan pysähtyä ja poista
työkappale.
Urittaminen (kuva V)
Laattaan leikataan ura esimerkiksi johtojen piiloasennusta varten.
• Säädä leikkuusyvyyttä tarpeen mukaan.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Alapinta tulee ylös. Kohdista työkappaleen merkintä
uraosoittimen merkinnän kanssa.
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
• Toista menettely, jos haluat leikata leveämmän uran.
Lisävarusteet
Pystysuora katkaisusahaus (kuva R)
• Aseta kulmaksi 0°.
• Laske vartta niin, että leikkuulaikka menee alimpaan asentoonsa.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Viimeistelty pinta tulee ylös. Kohdista työkappaleen merkintä
uraosoittimen merkinnän kanssa.
• Pidä molemmat kädet poissa leikkuulaikan kulkureitiltä.
• Kytke kone päälle ja anna laikan saavuttaa täysi nopeus. Odota,
kunnes vesi peittää laikan kokonaan.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti leikkuulaikkaan. Paina kappaletta
tiukasti ohjainta vasten. Älä kuitenkaan pakota sitä väkisin. Pidä laikan
nopeus koko ajan samana.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna laikan pysähtyä ja poista
työkappale.
Vinosahaus (kuva S)
Vinosahauksen kulmaksi voidaan valita 22,5° ja 45°.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (11) ja säädä haluttu
vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen nuppi kunnolla.
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
Kulmittainen leikkaaminen (kuva T1 & T2)
Reunaohjain (5) mahdollistaa leikkuun kulmassa 45°.
• Aseta reunaohjain ja asennuskiinnike (72) vasteen päälle.
• Taita ohjainvaste (73) oikeaan asentoon käyttökohteen mukaan:
– Taita vaste oikealle, kun leikkaat pieniä kappaleita suurista laatoista.
– Taita vaste vasemmalle, jos käyttökohde on jokin muu.
• Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
• Kiinnitä ohjain paikalleen kiristämällä nuppi (74).
• Jatka kuten kohdassa „Kohtisuora sahaus“.
Syvyysleikkaaminen (kuva U)
Syvyysleikkauksen avulla poistetaan laatan keskikohta esimerkiksi
sähköjohtojen, viemäröintien jne. läpivientejä varten.
• Merkitse leikattava alue laatan kummallekin puolelle.
• Asenna sopivankokoinen leikkuulaikka.
• Säädä leikkuusyvyyttä niin, että leikkuulaikka sahaa vain puoleenväliin
työkappaletta.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Viimeistelty pinta tulee ylös. Kohdista työkappaleen merkintä
uraosoittimen merkinnän kanssa.
• Kytke kone päälle ja anna laikan saavuttaa täysi nopeus. Odota,
kunnes vesi peittää laikan kokonaan.
• Siirrä pöytää, kunnes työkappaleen merkintä on laikan alla.
• Syötä leikkuulaikka työkappaleeseen laskemalla vartta. Älä leikkaa
merkin ohi. Kun olet leikannut merkintään asti, lukitse varsi
korkeimpaan asentoonsa.
• Toista menettely muiden merkintöjen kohdalla.
Jalkateline (kuva W)
Jalkatelineen D240001 avulla laattasahaa voidaan käyttää erillislaitteena.
Saatavilla oleva leikkuulaikkavalikoima
Laikan tyyppi
DT3733
DT3734
Mitat (halkaisija x sisäläpimitta)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Käyttö
Keraaminen laatta
Porsliini/kivilaatta
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva X1 & X2)
Irrotettavat osat on helppo kuljettaa vesisäiliössä.
• Tyhjennä vesisäiliö. Katso „Huolto“.
• Irrota reunaohjain ja jatkepöytä.
• Lukitse liukupöytä oikeaan asentoonsa.
• Irrota vedenkeräimet.
• Nosta kone ulos vesisäiliöstä kuvan osoittamalla tavalla.
• Aseta keräimet vesisäiliöön kuvan mukaisessa suunnassa.
• Käännä vesisäiliö ylösalaisin.
• Aseta reunaohjain ja jatkepöytä vesisäiliöön kuvan mukaisessa
suunnassa.
Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden henkilön
käsiteltäväksi.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Vesisäiliön tyhjentäminen (kuva Y)
Vesisäiliö on tyhjennettävä jokaisen käyttökerran jälkeen.
• Aseta vesipumppu tasolle (75).
• Aseta sopiva astia tyhjennystulpan (29) alle.
• Irrota tyhjennystulppa.
• Anna öljyn valua ulos.
• Asenna tyhjennystulppa takaisin sen jälkeen, kun neste on poistunut.
• Hävitä neste ympäristöystävällisellä tavalla.
Pöydän rullavastuksen säätäminen (kuva Z)
Poista pöydän ja kiskojen välinen välys seuraavasti:
• Löysää kiskon korkeusruuvit (76).
• Säädä kiskon korkeussäätimiä (77), kunnes pöytä liikkuu sujuvasti.
• Kiristä kiskon korkeusruuvit.
95
SUOMI
TAKUU
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
Tee seuraavat puhdistustoimenpiteet päivittäin:
• Aseta vesipumppu puhtaalla vedellä täytettyyn ämpäriin ja pumppaa
vettä letkuston läpi.
• Pyyhi kiskot ja tukivarsi pesusienellä tai liinalla.
• Suihkuta vesisäiliön ja liukupöydän päälle puhdasta vettä. Pyyhi jäljelle
jäänyt pöly pois pesusienellä.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
96
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12
kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti
on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
SVENSKA
KAKELSÅG D24000
CE-Försäkran om överensstämmelse
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Skivdiameter
Spindeldiameter
Skivans tjocklek
Typ av kapskiva
Kapskivans max. periferihastighet
Fasinställningar
Max. klyvningskapacitet
Sågdjup vid 90°
Max. dimensioner arbetsstycke
Platta (granit)
Block (keramik)
Max. belastning
Platta (granit)
Block (keramik)
Totala dimensioner
Nominell vikt
Max. tillåtna vikt (med vatten)
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
flat, ej försänkt
(genomlöpande kant)
5.000
22,5/45
610
95
D24000
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2, EN
61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
D24000
LpA
(ljudtryck)
dB(A)
89
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
102
Vägt geometrisk medelvärde av accelerationsfrekvensen
m/s2
1,78*
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A)
2,8
KWA (avvikelse ljudeffekt)
dB(A)
2,8
* mätningens avvikelse enligt EN 12096: 0,9 m/s2
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Säkring:
230 V
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
97
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken för
brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250-300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att vidröra verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Bär skydd för långt hår så att det inte kommer i vägen vid arbete
med verktyget. Helst bör du bära lämpade handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde. Använd
alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Undvik risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp. Undvik att vidröra den anslutna nätsladden
när den är våt. Stå inte i en pöl under arbetet.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och god balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna användarhandbok. Tvinga
inte verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Verktyget fungerar bättre och säkrare inom sin avsedda kapacitet.
Överbelasta inte verktyget.
Varning! Bruk av detta verktyg med andra tillbehör och tillsatser eller för
andra ändamål än vad som rekommenderas i denna bruksanvisning
kan innebära risk för personskada.
14 Syna verktyget på skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder
verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade.
98
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är skadade och att det
inte föreligger några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte används, innan du byter
maskindelar, tillbehör eller tillsatser och innan du utför underhåll.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Dra aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Ställ undan verktyg som inte används
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och låsas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Låt det
endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kakelsågar
• Använd maskinen endast i helt monterat skick. Använd inte maskinen
som eldriven handmaskin.
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är åtdragna.
• Ha aldrig händerna i närheten av kapskivan medan maskinen är
ansluten till strömkällan.
• Kapa aldrig arbetsstycken som kräver att du måste hålla händerna
närmare än 15 cm från kapskivan.
• Sträck dig aldrig bakom kapskivan.
• Arbeta aldrig för fri hand. Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och
ledaren.
• Stäng av maskinen och låt skivan stanna helt innan arbetsstycket
förflyttas eller inställningarna ändras.
• Försök aldrig snabbstoppa en maskin genom att blockera kapskivan
med ett verktyg e.d. Det kan helt oavsiktligt orsaka allvarliga olyckor.
• Städa runt maskinen och se till att det är fritt från löst material som
sliprester och stumpar.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från damm.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
skivbyte.
• Utför aldrig rengöring eller underhåll medan maskinen är i gång och
huvudet inte står i viloläge.
• Välj rätt kapskiva för det material som ska skäras.
• Använd endast de kapskivor som anges i denna bruksanvisning.
Använd aldrig slipskivor. Använd aldrig ett sågblad eller andra typer av
blad med tänder.
• Den max. tillåtna hastigheten för kapskivan, eller något annat lämpat
tillbehör, måste alltid vara minst lika hög som maskinens obelastade
hastighet enligt typskylten.
• Använd aldrig skivor som inte överensstämmer med dimensionerna
som anges i maskinens tekniska data. Använd aldrig en passring e.d.
för att få en skiva att passa på spindeln.
• Inspektera kapskivan före användning. Använd aldrig skivor som har
hack eller sprickor eller på något sätt är defekta.
• Kontrollera att kapskivan är korrekt monterad före användning.
SVENSKA
• Kör maskinen obelastad i ett säkert läge i minst 30 sekunder. Om det
märks kraftiga vibrationer eller något annat fel, ska maskinen stoppas
och orsaken omgående kontrolleras.
• Skydden måste alltid vara monterade när maskinen är i drift.
• Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och ledaren under sågning.
Arbeta aldrig för fri hand.
• Kapa inget material som måste kapas djupare än kapskivans maximidjup.
• Kapa aldrig torrt. Torr kapning skulle inte endast skada maskinen, du
utsätter dig även för mer skadligt damm i luften.
• Använd inte kapskivor till sidoslipning.
• Kapa aldrig metall.
• Förvara alltid kapskivor väl skyddade och på en torr plats som är utom
räckhåll för barn.
• Företa inga förändringar eller byten av delar med avsikt att ändra
fabriksinställningarna. Tekniska ändringar får endast utföras av
tillverkaren, i överensstämmelse med gällande säkerhetskrav.
Dra aldrig ut kontakten ur nätuttaget om den är våt! Stäng i så
fall först av strömmen vid säkringen eller huvudströmbrytaren
innan du drar ur kontakten. Syna alla anslutningar på samlat
vatten. Var noga med att alla anslutningar är torra innan du
aktiverar kretsen och ansluter maskinen.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Motorrammodul
1 Bärrammodul
1 Vattenfat
1 Vattenpump
1 Kapskiva
1 Skjutbord
1 Sidobord
1 Kantledare
1 Bakre vattensamlare
1 Vattensamlare skjutbord
4 Insexskruvar
1 Insexnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med dessa maskiner:
– skada till följd av att vidröra roterande delar
– skada till följd av att kapskivan hindras
Dessa risker föreligger främst:
– inom arbetsområdet
– inom räckhåll för roterande maskindelar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
– Hörselskada.
– Risk för olyckor orsakade av den roterande kapskivans oskyddade delar.
– Risk för kroppsskada vid skivbyte.
– Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning.
Din D24000 kakelsåg är avsedd för professionell våt kapning av
kakelplattor. Med lämpade kapskivor kan den skära betong, tegel, porslin
och keramiska material. Med sin stora mångsidighet kan maskinen enkelt,
noggrant och säkert utföra handlingarna rät kapning (klyvning), diagonal
kapning, blindsågning och fassågning.
Maskinen får inte användas för något annat ändamål än de som anges i
denna bruksanvisning.
1 Strömbrytare
2 Djupinställning
3 Manöverhandtag
4 Skjutbord
5 Kantledare
6 Sidobord
7 Vattendysor
8 Kapskiva
9 Skyddskåpa
10 Djupstopp
11 Lutningsknapp
12 Nyckelfack
13 Vattenfat
14 Vattensamlare skjutbord
15 Bakre vattensamlare
Använd aldrig försänkta kapskivor.
Elektrisk säkerhet
Bär skyddsglasögon.
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ha alltid riktiga arbetshandskar på när du använder det här
verktyget.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Använd alltid hörselskydd.
Bruk med förlängningssladd
Varning! Vassa kanter.
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning (se
tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Strömbrytare: läge I (till) och 0 (från).
Konstruktionsklass I
Håll händerna borta härifrån!
Denna maskin är konstruerad enligt klass I, därför krävs en jordad
elanslutning.
99
SVENSKA
Montering av sidobordet (fig. C)
• Håll sidobordet (6) framför den högra sidan av skjutbordet (4).
• Rikta sidobordets positionsstift (30) gentemot hålen (31) i skjutbordet.
• Sätt sidobordet mot skjutbordet.
• Dra åt klämknappen (32).
Montering av vattenpumpen (fig. D1 & D2)
• Sätt slangen (33) på kopplingen (34).
• Placera vattenpumpen (35) i det djupa hörnet i vattenfatet (13).
• Led strömkabeln och vattenledningen så över vattenfatets botten att
de inte riskerar att gripas av skjutbordet.
Ett jordat vägguttag kan kännas igen på jordkontakten som är avsedd för
nätkontaktens jordkontakt .
Restströmsanordning
Maskinen är försedd med en restströmsanordning (RCD) som skyddar
användaren mot elektriska stötar genom att bryta kretsen om en
läckström registreras på 30 mA eller mer.
Kör aldrig maskinen utan dess RCD på plats. Använd inte
maskinen om dess RCD inte fungerar väl. För att
restströmsanordningen ska kunna fungera, måste maskinen
vara kopplad till ett jordat vägguttag.
Montering
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Följ när du monterar maskinen alltid nedanstående anvisningar
i den givna ordningen.
Utpackning av maskinen och dess delar
Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas. Den är för
tung för att flyttas av en person.
• Avlägsna allt löst förpackningsmaterial ur lådan.
• Lyft ut maskinens delar ur lådan.
• Avlägsna allt vidare förpackningsmaterial från maskindelarna.
Montering av motorramen på bärramen (fig. B1)
• Ställ bärramen (16) på ett relativt jämnt och plant underlag.
• Placera motorramen (17) på bärramen och rikta hålen i foten (18)
gentemot monteringshålen (19).
• Sätt en skruv (20) i hålen.
• Dra åt skruvarna med den bifogade insexnyckeln (21).
Montering av skjutbordet på stödrammodulen (fig. B2 & B3)
• Se till att spärren (22) står i öppet läge.
• Håll bordet framför ramen och rikta rullarna (23) gentemot rullskenan (24).
• Placera den bakre rullen på den runda skenan.
• Skjut bordet längs skenan och se till att lagren (25) griper i glidskenorna (26).
• När bordets främre kant når ramen, lyfter du bordet något över stoppet (27).
• Spärra bordet på plats genom att vrida stiftet (22) och skjuta in det i
hålet (28) i skenan.
Placering av maskinen i vattenfatet (fig. B4)
• Ställ vattenfatet (13) på ett relativt jämnt och plant underlag.
• Sätt stoppen (29) i avloppet.
• Lyft maskinen och håll den i bärpunkterna enligt bilden.
• Sänk maskinen i vattenfatet enligt bilden.
100
Montering av vattensamlarna (fig. E1 & E2)
Bakre vattensamlare
Den bakre vattensamlaren (15) fångar spillvatten vid sågning av stora
arbetsstycken.
• Håll vattensamlaren på plats bakom vattenfatet.
• Skjut armarna (36) under vattenfatets kanter (37) tills urtagen (38) griper
bakom tapparna.
• Lyft vattensamlarens baksida något tills samlaren klickar på plats.
Vattensamlare skjutbord
Skjutbordets vattensamlare (14) följer med bordet och fångar spillvatten
från plattor och diagonala snitt.
• Håll vattensamlaren på plats till höger om skjutbordet.
• Skjut armarna (39) under skjutbordets kanter (40) tills urtagen (41)
griper bakom tapparna.
• Lyft vattensamlarens baksida något tills samlaren klickar på plats.
Montering av kapskivan (fig. F1 & F2)
Den maximala skivdiametern som kan monteras är 254 mm.
• Lossa skruven (43) på sidan av skyddskåpan med den bifogade
insexnyckeln (42). Avlägsna inte skruven.
• Dra undan gummiduken (44) och lyft skyddet (9) bakåt.
• Tryck in spindellåset (45) med ena handen och håll den bifogade
skruvnyckeln (46) i den andra. Lossa låsmuttern (47) genom att vrida
moturs.
Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt bilden och
vrida spindeln för hand tills du känner att spärren griper. Håll
spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera.
• Avlägsna låsmuttern (47) och den yttre spindelbrickan (48).
• Montera kapskivan så att pilen pekar åt samma håll som pilen på
skyddskåpan.
• Sätt tillbaka den yttre spindelbrickan (48).
• Dra åt låsmuttern (47) genom att vrida medurs medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• Sätt tillbaka skyddskåpan (9).
• Dra åt skruven (43) på sidan av skyddet.
Tryck aldrig in spindellåset medan kapskivan roterar.
Koppling av maskinen till elnätet (fig. A)
• Kontrollera att strömbrytaren (1) står i avstängt läge.
• Sätt nätkontakten i ett nätuttag.
• Sätt kontakten så i uttaget att sladden hänger i en droppögla som
hindrar vatten från att rinna till kontakten. Droppöglan är den del av
sladden som hänger under vägguttaget.
SVENSKA
Inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Kontroll och inställning av skärdjupet (fig. G)
Kapskivans kant ska alltid vara minst 5 mm under bordsytan.
• Lossa djupinställningsknappen (2).
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• Dra åt djupinställningsknappen (2).
• Prova sågrörelsen genom att föra skjutbordet helt längs kapskivan.
Kontrollera att skivan inte vidrör bordet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa djupinställningsknappen (2).
• Lossa vingmuttern (49) ett par varv.
• Ställ in djupstoppet (10) efter behov och se till att kapskivans kant
befinner sig minst 5 mm lägre än bordsytan.
• Dra åt vingmuttern (49).
Kontroll att kapningsbanan är i rät vinkel gentemot anslaget (fig. H1 & H2)
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• För bordet fram till skivan.
• Lägg en vinkel (50) på bordet och mot anslaget, så att den nätt och
jämnt vidrör skivan enligt bilden.
• Skjut bordet längs kapskivan och kontrollera att skivan löper parallellt
med vinkeln.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (51) som håller rälsmodulen vid ramen.
• Ställ in rälsjusteringen (52) efter behov.
• Håll vinkeln på nytt mot anslaget och kontrollera att skivan löper
parallellt med vinkeln, justera vidare om det behövs.
• Dra åt skruvarna (51).
Kontrollera att kapskivan är i rät vinkel mot bordet (fig. I1 – I3)
• Lossa lutningsknappen (11).
• Tryck såghuvudet åt höger så att det är helt vertikalt och dra åt
lutningsknappen.
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• För bordet under skivan.
• Sätt en vinkel (50) på bordet och mot skivan enligt bilden.
• Inställningen går till så här:
• Lossa lutningsknappen (11) och vrid vertikalpositionens ställskruv (53)
in eller ut tills vinkelhaken visar att skivan står i 90° mot bordet.
• Om visaren (54) inte anger noll på fasskalan (55), lossar du skruven (56)
som håller fast visaren och flyttar denna efter behov.
Kontroll och justering av fasvinkeln (fig. I3 & J)
• Lossa lutningsknappen (11) och för såghuvudet åt vänster. Detta är
läget för 45° fasvinkel.
• Inställningen går till så här:
• Vrid ställskruven (57) in eller ut tills visaren (54) står på 45°.
Sågning av en skåra (fig. K)
Sågspåret (58) hjälper dig fastställa var skivan löper.
• Starta maskinen och vänta tills skivan når full hastighet.
• Skjut bordet helt genom kapskivan för att såga en skåra i hjulet (59).
• Stäng av maskinen.
Om skåran är sliten kan du göra en ny.
• Lossa spärrskruven (60).
• Vrid hjulet (59) tills en orörd yta syns.
• Dra åt spärrskruven (60).
• Skär en ny skåra enligt beskrivningen ovan.
Kontroll och justering av skalan (fig. L)
• För bordet under skivan.
• Kontrollera skalan (61) på anslaget med ett måttband (62) vars
nollpunkt är placerad mot kapskivan.
• Om justering krävs lossar du skruvarna (63) som håller skalan (62) på
plats, ställ sedan skalan på rätt avstånd och dra åt skruvarna igen.
Spärra skjutbordet (fig. M)
Bordet kan spärras i följande lägen:
– Främre läge (kapskivan fritt åtkomlig) (64).
– Läge för blindsnitt (kapskivan ovanför bordets mitt) (65).
– Utmatningsläge (kapskivan vid anslaget) (66).
• För bordet (4) till önskat läge.
• Spärra bordet genom att vrida stiftet (22) och skjuta in det i hålet i
skenan.
Inställning av vattendysorna (fig. A & N)
Vattendysorna (7) kan ställas in för erfordrat flöde av kylvatten.
• Ställ in dysan genom att föra handtaget (67) till önskat läge.
– Maximal kapacitet (dysorna helt indragna) (68).
– Minimal översprutning (dysorna i linje med kapskivan) (69).
– Avstängt läge för att undvika översprutning mellan sågsnitt och för
byte av kapskivan (70).
Reglering av vattenflödet (fig. O)
Med strypklämman (71) på vattenledningen kan du reglera flödet av
kylvatten till kapskivan.
• Tryck in klämman för reducerat flöde.
• Släpp klämman för ökat flöde.
Bruksanvisning
•
•
•
•
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
Kontrollera att maskinen är stadigt uppställd.
Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
Låt aldrig kapskivan komma i kontakt med arbetsstycket innan
maskinen startas.
• Låt motorn uppnå full hastighet innan du börjar såga.
• Arbetsstycket ska endast tryckas lätt mot maskinen. Tvinga
aldrig sågen.
• Håll händerna undan från kapskivans bana. Placera aldrig
händerna inom den markerade ytan som visas i fig. P.
Innan Du börjar:
• Montera en lämpad kapskiva.
• Se till att alla låsknappar och klämhandtag är åtdragna.
• Fyll vattenfatet med en tillräcklig mängd vatten så att vattenpumpen är
helt under vatten.
Till- och från-koppling (fig. Q)
• Starta maskinen genom att ställa strömbrytaren (1) i läge I.
• Stäng av maskinen genom att ställa strömbrytaren (1) i läge 0.
Fast monterad i nätsladden sitter restströmsanordningen (RCD) med
nollspänningsutlösaren och motorns överbelastningsskydd med manuell
återställning. Gör så här om strömmen stängs av:
• Kontrollera att strömbrytaren (1) står i avstängt läge.
• Tryck på restströmsanordningens återställningsknapp.
Låsning av strömbrytaren
• För att undvika otillåtet bruk av maskinen kan strömbrytaren låsas med
ett hänglås.
101
SVENSKA
Grundläggande sågning
Allmän hantering
– Utför några enkla projekt i provbitar tills du börjar få ”känsla” för
maskinen.
– Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
skivans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
Kapning (fig. R)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med framsidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Håll båda händerna undan från kapskivans bana.
• Starta maskinen och låt kapskivan uppnå full hastighet. Vänta tills
kapskivan är helt täckt med vatten.
• Mata långsamt in arbetsstycket genom kapskivan och håll det stadigt
tryckt mot anslaget. Forcera inte. Skivan ska löpa med konstant
hastighet.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt kapskivan stanna och
avlägsna arbetsstycket.
Fasad kapning (fig. S)
Fasvinklar kan ställas in på 22,5° och 45°.
• Lossa lutningsknappen (11) och ställ in önskad fasvinkel.
• Dra åt fasklämman stadigt.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Diagonalt snitt (fig. T1 & T2)
Med kantledaren (5) kan du skära i 45° vinkel.
• Placera kantledaren med monteringsbygeln (72) över anslaget.
• Fäll ledaranslaget (73) i läge för önskad tillämpning.
– Fäll anslaget åt höger för att skära av små bitar från större plattor.
– Fäll anslaget åt vänster för alla andra ändamål.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Dra åt knappen (74) så att ledaren sitter stadigt på plats.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Blindsnitt (fig. U)
Ett blindsnitt används för att avlägsna mitten av en platta, t.ex. för eluttag,
avlopp etc.
• Markera ytan som ska avlägsnas på båda sidor av plattan.
• Montera en kapskiva av lämpad storlek.
• Ställ in skärdjupet så att kapskivan endast sågar halvvägs genom
arbetsstycket.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med framsidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Starta maskinen och låt kapskivan uppnå full hastighet. Vänta tills
kapskivan är helt täckt med vatten.
• Flytta bordet tills markeringen på arbetsstycket befinner sig under
skivan.
• Sänk armen så att kapskivan matas ned i arbetsstycket. Såga inte förbi
markeringen. Så snart markeringen har skurits, spärrar du armen i sitt
högsta läge.
• Gör likadant med de andra markeringarna.
• Vänd arbetsstycket upp och ned. Upprepa ovanstående handlingar så
att dessa snitt möter de första.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt kapskivan stanna och
avlägsna arbetsstycket.
102
Spårsnitt (fig. V)
Ett spårsnitt gör du t.ex. i en platta för att rymma gömda ledningar.
• Ställ in skärdjupet efter behov.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med baksidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
• Upprepa proceduren för ett bredare spår.
Extra tillbehör
Stativ (fig. W)
Stativet D240001 är avsett för installation av kakelsågen som fristående maskin.
Tillgängligt sortiment kapskivor
Typ av skiva
DT3733
DT3734
Dimensioner (diameter x spindelhål) Ändamål
250 x 25,4 mm
Keramikplattor
250 x 25,4 mm
Porslin/stenplattor
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Transport (fig. X1 & X2)
De löstagbara delarna kan förvaras i vattenfatet för enkel transport.
• Töm vattenfatet. Se “Underhåll”.
• Avlägsna kantledaren och sidobordet.
• Spärra skjutbordet på plats.
• Avlägsna vattensamlarna.
• Lyft ut maskinen ur vattenfatet enligt bilden.
• Lägg vattensamlarna i fatet i läge som bilden visar.
• Vänd vattenfatet upp och ned.
• Placera kantledaren och sidobordet i vattenfatet i läge som bilden visar.
Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas. Den är för
tung för att flyttas av en person.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Tömning av vattenfatet (fig. Y)
Vattenfatet måste alltid tömmas efter bruk.
• Placera vattenpumpen på hyllan (75).
• Sätt en lämplig behållare under avloppet (29).
• Tag ut stoppen.
• Ge vätskan gott om tid att rinna ut helt.
• Sätt tillbaka stoppen när vätskan har tömts ut.
• Tänk på miljön när du kastar vätskan.
Justering av bordets rullmotstånd (fig. Z)
Gör så här för att upphäva spelrummet mellan bordet och skenorna:
• Lossa skenornas höjdskruvar (76).
• Ställ in skenornas höjdjustering (77) tills bordet löper smidigt.
• Dra åt skenornas höjdskruvar.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
SVENSKA
Följande rengöringsverksamheter måste utföras dagligen.
• Håll vattenpumpen i en hink med rent vatten och pumpa vattnet genom
slangsystemet.
• Torka skenorna och stödarmen med en putssvamp eller trasa.
• Spola vattenfatet och skjutbordet med rent vatten. Torka bort allt
kvarblivet material med en putssvamp.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland vanliga
hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt med
en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och förpackningsmaterial
kan materialen återvinnas och användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar miljön och minskar förbrukningen
av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av uttjänt
elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja den,
ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparations- och
servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad, se
aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt med
den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i manualen. En
lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och kontakter finns
även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
103
TÜRKÇE
KİREMİT TESTERESİ D24000
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi D E WALT’ profesyonel
kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz hz
Disk çap
Disk kalibresi
Disk gövde kalnlğ
Kesim diski tipi
Kesim diski maksimum
çember hz
Meyil ayarlar
Maksimum yrtma kapasitesi
Kesim derinliği 90°
Maksimum iş parças boyutlar
Kiremit (granit)
Blok (yank kil)
Maksimum yük
Kiremit (granit)
Blok (yank kil)
Toplam ölçüler
Nominal ağrlk
İzin verilen maksimum
ağrlk (su ile)
Sigortalar
230 V aletler
V
W
min -1
mm
mm
mm
min -1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
düz, girintili olmayan
(sürekli dişli kenar)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
kg
51
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
104
D24000
D E WALT bu elektrikli aletlerin aşağdaki standartlara uygun
olarak tasarlandğn beyan eder: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya klavuzun arkasna bakn.
D24000
L pA (ses basnc)
dB(A)
89
L WA (akustik güç)
dB(A)
102
Ağrlkl RMS hz değeri
m/s 2
1,78*
K pA (ses basnc belirsizliği)
dB(A)
2,8
K WA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
2,8
* EN 12096 ‘ya göre ölçümleme belirsizliği: 0,9 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangn, elektrik
çarpmas ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallarna uyun.
Aleti kullanmadan önce bu kullanm klavuzunu dikkatlice
okuyun.
Bu kullanm klavuzunu gelecekteki kullanmlar için
saklaynz.
14
Genel
1 Çalşma sahasn temiz tutun
Dağnk yerler ve tümsekler kazaya neden olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat edin
Elektrikli aletlerini rutubete maruz brakmayn. Aleti
nemli ve slak ortamlarda kullanmayn. Çalşma alann iyi
şklandrn (250-300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerde kullanmaynz Örneğin, ateş alc
likit ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana girmesine ve
elektrik kablosuna dokunmasna müsaade etmeyin.
4 Uygun giyinin
Bol kyafet giymeyin ve tak takmayn, aletin hareket eden
ksmlarna kaptrabilirsiniz. Saçnz uzunsa koruyucu
başlk giyin. Uygun eldiven ve kaymayan ayakkab
giyilmesi uygundur.
5 Kişisel korunma
Daima emniyet gözlükleri takn. İşlemin toz veya frlayan
parçack yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi kullann.
Eğer tanecikler çok scaksa ayrca s geçirmez önlük
takn. Her zaman kulak koruyucu takn. Her zaman
emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn (Örnğ borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar). Islak olduğu zaman
prize takl ana kablolara dokunmaktan kaçnn. Aleti
çalştrrken havuzlarda durmayn.
7 Öne doğru aşr eğilmeyin
Duruşunuzun güvenli olmasna dikkat edin ve daima
dengenizi koruyun.
8 Dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnisiyatifinizi kullann.
Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz iş parçasn iyi sabitleyin
İşlediğiniz iş parçasn sabitlemek için, işkence veya
mengene kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalmş olur.
10 Toz çekme cihazn bağlayn
Eğer cihazlar, toz çekme ve toplama işlemlerinin
bağlanmas için sağlanmşsa, bunlarn doğru olarak
bağlandğna ve kullanldğna emin olun.
11 Ayar anahtarlarn ve aparatlarn çkartn
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolar
Kullanmadan önce uzatma kablolarn gözden geçirin ve
eğer zarar görmüşse değiştirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada kullanm için özel
yaplmş ve böyle olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
13 Uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm klavuzunda
anlatlmştr. Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamayn.
15
16
17
18
19
20
Alet, imalat amacna uygun olan işi daha iyi ve güvenli
yapacaktr. Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin
dşnda aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
Hasarl parça kontrolü yapn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karş iyice
kontrol edin. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmad:n, krk parça olup
olmadğn ve çalşmasn etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalşacağn ve
istenilen görevi yerine getireceğini garanti edin. Cihaz
herhangi bir parças arzalysa ve hatalysa kullanmayn.
Eğer aç kapa düğmesi çalşmyorsa aleti kullanmayn.
Arzal parçalar yetkili D E WALT servislerde tamir ettirin
veya değiştirin. Hiçbir tamirat kendiniz yapmayn.
Aletin fişini prizden çekin
Aleti kapatn ve terk etmeden önce tamamen durmasn
bekleyin. Aleti kullanmadğnz zaman, herhangi bir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya bağlantlar
değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekin.
Cihazn yanlşlkla çalşmasna engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullann
Fişi prizden çekmek için asla kordonundan çekmeyin.
Kabloyu, s, yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
Tamirler
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT tamir servisinde tamir ettirin.
Tamirat daima kalifiye kişiler tarafndan, orijinal yedek
parçalar kullanlarak yaplr. Aksi taktirde kullanan kişiye
göz önüne alnmayan tehlikelere yol açar.
Kiremit testereleri için ilave güvenlik kurallar
• Makineniz tam olarak kurulmamşsa kullanmayn. Makineyi,
elde taşnr elektrikli alet olarak çalştrmayn
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilit
düğmelerinin ve skştrma kollarnn skştrlmş
olduğundan emin olun.
• Makine elektrik şebekesine bağl olduğu zaman ellerinizi
asla kesim diskinin içine koymayn.
• Dönen kesim bçağna 15 cm’den daha yakn elle hareketi
gerektiren iş parçalarn asla kesmeyin.
• Kesim bçağnn arkasna asla geçmeyin.
• Çplak elle herhangi bir işlem yapmayn. İş parçasn,
parmaklk ve klavuz karşsnda sk tutun.
• İş parçasn hareket ettirmeden veya ayarlar
değiştirmeden önce, makineyi kapatn ve kesim diskinin
durmasn bekleyin.
• Hareket halindeki makinenin kesim diskine herhangi bir alet
veya başka bir şeyi yerleştirerek çabucak durdurmaya
çalşmayn; bu yolla istenmeyen çok ciddi kazalar oluşabilir.
• Makinenin etrafndaki alan ihmal etmeyin ve etraf talaş,
döküntü parçalar gibi rasgele savrulan malzemelerden
temizleyin.
• Düzenli olarak motorun hava deliklerinin temiz ve tozdan
arndrlmş olup olmadğn kontrol edin.
105
TÜRKÇE
• Bakm yaparken veya kesim diskini değiştirirken makineyi
elektrikten çekin.
• Makine çalşrken ve başlk durma konumunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bakm işlemi yapmayn.
• Kesilecek malzeme için uygun kesim diskini seçin.
• Sadece bu kullanm klavuzunda belirtilen kesim disklerini
kullann. Asla zmpara disklerini kullanmayn. Asla dairesel
kesim bçaklarn veya diğer her tür dişli bçaklar
kullanmayn.
• Kesim diskinin veya her hangi başka uygun bir aksesuarn,
izin verilen maksimum hz, makinenin plakada belirtilen
yüksüz çalşma hzndan daha büyük veya buna eşit
olmaldr.
• Teknik verilerde belirtilen ölçülere uymayan kesim
disklerini kullanmayn. Diski mile uydurmak için hiçbir ara
yer tutucu kullanmayn.
• Her kullanmdan önce kesim disklerini kontrol edin. Çatlak,
krk veya hatal diskleri kullanmayn.
• Kullanmdan önce kesim diskinin doğru bir şekilde
yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
• Makineyi güvenli bir konumda en az 30 saniye boyunca
yüksüz çalştrn. Belirgin bir titreme veya herhangi bir
diğer sorunla karşlaşrsanz makineyi durdurun ve sorunun
nedenini araştrn.
• Siperleri yerinde değilse bu aleti çalştrmayn.
• Kesim işlemi srasnda, iş parçasn, parmaklk ve klavuz
karşsnda sk tutun. Çplak elle herhangi bir işlem
yapmayn.
• Kesim diskinin maksimum kesim derinliğini aşan iş
parçalarn kesmeyin.
• Kuru kesim yapmayn. Kuru kesim sadece makineye zarar
vermekle kalmaz, ayn zamanda, zararl uçan tozlarn
oluşmasn arttrr.
• Kesim disklerini yan zmparalama için kullanmayn.
• Metal materyalleri kesmeyin.
• Kesim diskini daima iyi korumal ve kuru ve çocuklarn
erişemeyeceği bir yerde saklayn.
• Fabrika ayarlarn değiştirecek, ayarlamalar veya parça
değişiklikleri yapmayn. Teknik değişiklikler, yürürlükteki
güvenlik kurallarna uygun olarak sadece üretici tarafndan
yaplmaldr.
Elektrik kablosu slanmş ise, makinenin fişini ana
şalterden çekmeyin! Öncelikle, sigortay çkartn
veya ana şalterin devre kesicisi bağlantsn kesin
ve ondan sonra makinenin fişini prizden çekin.
Bağlantlarda su olup olmadğn kontrol edin.
Makineyi devreye sokmadan ve fişini prize takmadan
önce, bağlantlarn kuru olduğuna dikkat edin.
Diğer tehlikeler
Aşağda sralanan riskler bu makinelerin kullanmna özgün
risklerdir:
– dönen parçalara dokunma sonucu ortaya çkan
yaralanmalar
– kesim diskinin bozulmas sonucu ortaya çkan
yaralanmalar
En belirgin riskler şunlardr:
– çalşma işlemleri çerçevesinde riskler
– dönen makine parçalar çerçevesinde riskler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğe uygulanmasna
ve emniyet sağlayc aygtlarn taklmasna rağmen, başka
belirli risklerden kaçnlamaz. Bunlar:
106
– Duyma bozukluğu.
– Dönen kesim diskinin açkta kalan ksmnn neden olduğu
kaza tehlikeleri.
– Diski değiştirirken ortaya çkan kaza riskleri.
– Muhafazay açarken parmaklar skştrma riski.
Alet üzerindeki etiketler
Aşağdaki işaretler alet üzerinde gösterilmektedir:
Kullanmadan önce kullanm klavuzunu okuyun.
Girintili kesim disklerini kullanmayn.
Koruyucu gözlük takn.
Bu aleti kullanrken daima normal iş eldivenlerini
giyin.
Daima kulak korumasn kullann.
Uyar! Keskin köşeler.
Açk/kapal anahtar: Konum I (açk) ve 0 (kapal).
Ellerinizi bu alana sokmayn.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Motor çerçevesinin monte edilmesi
1 Destek çerçevenin monte edilmesi
1 Su haznesi
1 Su pompas
1 Kesim diski
1 Kaydrma masa
1 Genişleme tezgah
1 Kenar klavuzu
1 Arka su kolektörü
1 Kaydrma masa su kolektörü
4 Allen anahtarlar
1 Allen anahtar
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda
hasar oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şekil A)
D24000 kiremit testereniz, profesyonel slak kiremit kesim
uygulamalar için tasarlanmştr. Uygun kesim diskinin
kullanlarak beton, kiremit, porselen ve seramik materyaller
kesilebilir. Optimum hassasiyet sağlamak suretiyle, makine,
düz kesim (yarma), diyagonal kesim, dalarak kesim ve meyilli
kesimlerin kesme işlemlerini kolayca, doğru ve güvenli olarak
yerine getirirler.
Bu makine, bu kullanm klavuzunda belirtilenler dşnda her
hangi başka bir işlem için kullanlamaz.
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Açma/kapama anahtar
Derinlik ayar düğmesi
Kontrol kolu
Kaydrma masa
Kenar klavuzu
Genişleme tezgah
Su ağzlar
Kesim diski
Muhafaza
Derinlik ayar
Meyil ayar düğmesi
Bellek anahtar
Su haznesi
Kaydrma masa su kolektörü
Arka su kolektörü
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr. Daima
şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çplak iletken,
kötü bağlant, hasarl yaltm kontrolü yapn. Gerekli
onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Snf I yapm
Bu makine i.Snf bir üretimdir; Bu nedenle toprakl bağlant
gerekmektedir.
Elektrik fişinde
toprak kutbunu kabul etmesi kayd şart ile
toprakl bir duvar soketi toprakl bağlant tarafndan teşhis
edilebilir.
Fazla akm cihaz
Makine, 30mA veya daha fazla akm sznts tespit edildiği
zaman devreyi engellemek suretiyle kullancy elektrik şokuna
karş koruyan bir fazla akm cihaz (RCD) donatlmştr.
RCD yerinde olmad: zaman asla makineyi
çalştrmayn. RCD fonksiyonelliğini düzgün olarak
yerine getirmiyor ise makineyi kullanmayn.
RCD ‘nin çalşabilmesi için, makine toprakl duvar
soketine bağlanmaldr.
Montaj
Montajdan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Makineyi monte ederken, daima aşağda sralandğ
gibi talimatlar takip edin.
Makinenin ve parçalarnn ambalajnn açlmas
Makineyi taşrken daima yardm aln. Makine, tek bir
insann taşyabilmesi için çok ağrdr.
• Ambalaj malzemesini kutudan çkarn.
• Makine parçalarn kaldrarak kutudan çkartn.
• Makine parçalarndan kalan bütün ambalaj malzemesini
çkartn.
Motor çerçevesinin destek çerçevesine monte edilmesi
(şekil B1)
• Destek çerçevesini (16) nispeten pürüzsüz ve düz bir
zemine yerleştirin.
• Ayaktaki (18) delikleri montaj delikleri (19) ile hizalayarak
motor çerçevesini (17) destek çerçevesinin üzerine
yerleştirin.
• Deliklerin içine vida (20) yerleştirin.
• Temin edilen Allen anahtarn (21) kullanarak vidalar
skştrn.
Kaydrma masann, destek çerçeve tertibatna monte
edilmesi (şekil B2 & B3)
• Kilidin (22), kilitlenmemiş konumda olduğuna emin olun.
• Makaralar (23), makara ray (24) ile hizalayarak tezgah
çerçevenin önünde tutun.
• Arka makaray yuvarlak rayn üzerine yerleştirin.
• Rulmanlarn (25), kaydrma raylarna (26), yerleştiğine
emin olarak, tezgah rayn üzerine kaydrn.
• Tezgahn ön ksm çerçeve yaknlaşrken, engel (27) ile
sfrlamak için tezgah hafifçe eğin.
• Pimi (22) döndürerek ve bu pimi raydaki deliğin (28) içine
iterek tezgah konumunda sabitleyin.
Makineyi su haznesinin içine yerleştirilmesi (şekil B4)
• Su haznesini (13) nispeten pürüzsüz ve düz bir zemine
yerleştirin.
• Tapay (29) boşaltma deliğine sabitleyin.
• Makineyi şeklide görüldüğü gibi kaldrn ve tutun.
• Makineyi şekilde görüldüğü gibi su haznesinin içine indirin.
Genişleme tezgahnn monte edilmesi (şekil C)
• Genişleme tezgahn (6), kaydrma masasnn (4) sağ
tarafnn önünde tutun.
• Genişleme tezgah üzerindeki yerleştirme pimlerini (30)
kaydrma masasndaki (31) deliklerle hizalayn.
• Genişleme tezgahn kaydrma masasnn karşsna
yerleştirin.
• Skştrma düğmesini (32) skn.
Su pompasnn kurulmas (şekil D1 & D2)
• Hortumu (33) bağlantya (34) sabitleyin.
• Su pompasn (35), su haznesinin (13) derin köşesine
yerleştirin.
• Güç kablosunun ve su tüpünün kaydrma masas tarafndan
kaplmasn engellemek için, güç kablosunu ve su tüpünü,
su haznesinin dibinden gönderin.
107
TÜRKÇE
Su kolektörlerinin monte edilmesi (şekil E1 & E2)
Arka su kolektörü
Arka su kolektörü (15), geniş iş parçalarn keserken su
kaçaklarn toplar.
• Su kolektörünü, su haznesinin arkasnda bir konumda
tutun.
• Girişler (38) dillerin arkasna yerleşene kadar, kollar (36)
su haznesinin köşelerinin (37) altna kaydrn.
• Kolektör yerine oturuncaya kadar, su kolektörünün arkasn
hafifçe eğin.
Kaydrma masa su kolektörü
Kaydrma masa su kolektörü (14) masa ile birlikte hareket
eder ve büyük kiremitlerden ve diyagonal kesimlerden szan
suyu toplar.
• Su kolektörünü, kaydrma masann sağ tarafnda yerinde
tutun.
• Girişler (41) dillerin arkasna yerleşene kadar, kollar (39)
kaydrma masann köşelerinin (40) altna kaydrn.
• Kolektör yerine oturuncaya kadar, su kolektörünün arkasn
hafifçe eğin.
Kesim diskinin monte edilmesi (şekil F1 & F2)
Sabitlenebilecek kesim diski maksimum çap 254 mm‘dir.
• Temin edilen Allen anahtarn (42) kullanarak,
muhafazann kenarndaki viday (43) gevşetin. Viday
çkartmayn.
• Kauçuk kenar flap (44) geri çekin ve muhafazay (9)
arkaya doğru kaldrn.
• Bir elle mil kilit düğmesine (45) basn, sonra kilitleme
somunu (47) saat yönünün tersine gevşetmek için diğer
elinize temin edilen anahtar (47) aln.
Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basn ve mili kilit yerine oturana kadar
elle çevirin. Milin dönmesini önlemek için kilit
düğmesine basmaya devam edin.
• Kilitleme somununu (47) ve dş mil halkasn (48) çkartn.
• Kesim diskini, okun muhafaza üzerindeki ok ile ayn
istikameti göstererek monte edin.
• Dş mil halkasn (48) yerine takn.
• Bir elinizle mil kilidini basl tutarken diğer elinizle
kilitleme somununu (47) saat yönünde çevirerek skştrn.
• Muhafazay (9) tekrar yerine koyun.
• Muhafaza üzerindeki viday (43) skştrn.
Kesim diski dönerken asla mil kilidine basmayn.
Makinenin ana şebekeye bağlanmas (şekil A)
• Açk/kapal (1) anahtarnn kapal (off) konumunda
olduğuna emin olun.
• Elektrik fişini ana şartele bağlayn.
• Suyun fişin üzerine damlamasn engellemek için, makineyi
ana şebekeye bağlayan kabloya bir damla halkas
yerleştirin. Kablonun damla halkas soket seviyesinin
altnda olan ksmdr.
Ayarlar
Ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
108
Kesim derinliğinin kontrol edilmesi ve ayarlanmas (şekil G)
Kesim diskinin dişli kenar daima tezgah yüzeyinden en az 5 mm
aşağda olmaldr.
• Derinlik ayar düğmesini (2) gevşetin.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Derinlik ayar düğmesini (2) skştrn.
• Tezgah kesim diskine doğru tamamen itmek suretiyle bir
kuru çalştrma yapn. Kesim diskinin tezgah ile temas
etmediğini kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Derinlik ayar düğmesini (2) gevşetin.
• Kelebek somununu (49) birkaç tur gevşetin.
• Kesim diskinin dişli kenarnn, tezgah seviyesinden en az 5
mm aşağda olduğuna emin olarak, kesim derinlik ayarn
(10) gerektiği şekilde ayarlayn.
• Kelebek somununu (49) skştrn.
Çapraz kesim hareketinin aynaya dik olup olmadğnn
kontrol edilmesi (şekil H1 & H2)
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Tezgah diskin önünde hareket ettirin.
• Bir kareyi (50) tezgahn üzerine ve aynann karşsna ve
diske değecek şekilde yerleştirin.
• Diskin kareye paralel geçtiğini kontrol etmek için tezgah
kesim diskinin içinden itin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Ray kurulumunu çerçeveye tutarak vidalar (51) gevşetin.
• Ray ayarlaycy (52) gerektiği gibi konumlandrn.
• Karenin, aynann karşsna yerleştirilmiş olarak, diskin
kareye paralel olarak geçtiğini tekrar kontrol edin ve
gerektiği gibi ayarlayn.
• Vidalar (51) skştrn.
Kesim diskinin tezgaha dik olup olmadğnn kontrol
edilmesi (şekil I1 - I3)
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin.
• Testere başnn tam olarak dik olduğuna emin olmak için
testere başn sağa doğru basn ve meyil skştrma
düğmesini skştrn.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• Tezgah diskin altna girene kadar hareket ettirin.
• Bir kareyi (50) tezgahn üzerine ve diskin karşsna şekilde
gösterildiği gibi yerleştirin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve disk, kareye
göre ölçüldüğünde tezgaha 90° olana kadar dikey konum
ayarlama engel vidasn (53) içeri veya dşar çevirin.
• Yiv kadran (55) üzerinde yiv göstergesi (54) sfr
göstermiyorsa, göstergeyi sabitleyen viday (56) gevşetin
ve göstergeyi gerektiği şekilde hareket ettirin.
Meyil açsn kontrol etme ve ayarlama (şekil I3 & J)
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve testere başn
sola hareket ettirin. Bu 45° meyil konumudur.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Gösterge (54) 45°’yi gösterene kadar engel vidasn (57)
gerektiği gibi içeri ve dşar döndürün.
Yar:n kesilmesi (şekil K)
Çentik göstergesi (58) kesim diskinin yönünün
yerleştirilmesine yardmc olur.
• Makineyi açn ve diskin tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Bir tekerdeki (59) yarğ kesmek için tezgah tamamen
kesim diskinin içinden itin.
• Makineyi kapatn.
TÜRKÇE
Çentik aşnmş ise, yeni bir çentik yaratlabilir.
• Kilitleme vidasn (60) gevşetin.
• Kesilmemiş yüzeyi görebilmek için tekerleği (59)
döndürün.
• Kilitleme vidasn (60) skştrn.
• Aşağda açkland: gibi talimatlar takip ederek yeni bir
çentik kesin.
Göstergenin kontrol edilmesi ve ayarlanmas (şekil L)
• Tezgah diskin altna girene kadar hareket ettirin.
• Kesim diskinin karşsna sfrdan başlayarak bir şerit metre (62)
kullanarak aynann üzerindeki göstergeyi (61) kontrol edin
• Ayarlama gerekiyor ise, ölçeği (62) yerinde tutan vidalar (63)
gevşetin, doğru ebada ayarlayn ve vidalar skn.
Kaydrma masann kilitlenmesi (şekil M)
Tezgah aşağdaki konumlarda kilitlenebilir:
– Ön konum (kesim diskine serbestçe erişilebilir) (64).
– Freze konumu (kesim diski tezgah ortasnn üstünde) (65).
– Dş besleme konumu (kesim diski aynada) (66).
• Tezgah (4) istenen konuma hareket ettirin.
• Pimi (22) döndürerek ve bu pimi raydaki deliğin içine
iterek tezgah sabitleyin.
Su çkşnn ayarlanmas (şekil A & N)
Soğutulan suyun gereken şekilde akmasn sağlamak için su
ağzlar (7) ayarlanabilir.
• Kolu (67) istenen konuma hareket ettirmek suretiyle çkş
ayarlayn.
– Maksimum kapasite (çkşlar tamamen çekilmiştir) (68).
– Minimum fazla püskürtme (çkşlar kesim diski ile ayn
hizada) (69).
– Kesimler arasnda suyun fazla püskürtülmesi ve kesim
diskinin (70) değiştirilmesi için kapal (off) konumu.
Su akşnn düzenlenmesi (şekil O)
Soğuyan suyun kesim diskine doğru akşn düzenlemek için
su tüpü üzerindeki akş kstlayc (71) ayarlanabilir.
• Akş azaltmak için, kstlaycy skn.
• Akş arttrmak için, kstlaycy serbest brakn.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil Q)
• Makineyi açmak için, açk/kapal anahtarn (1) I
konumuna getirin.
• Makineyi kapatmak için, açk/kapal anahtarn (1) 0
konumuna getirin.
İçine ana sistem kablosunun çekildiği fazla akm cihaz (RCD)
voltaj kesme anahtarn ve manuel sfrlamal motoru aşr
yükten koruma sistemi içerir. Gücün kesilmesi halinde,
aşağdakileri uygulayn:
• Açk/kapal (1) anahtarnn kapal (off) konumunda
olduğuna emin olun.
• RCD üzerindeki sfrlama düğmesine basn.
Anahtarn kilitlenmesi
• Makinenin yetki verilmeyen kişiler tarafndan
kullanlmasn engellemek için, bir asma kilit kullanarak
anahtar kilitleyin.
Temel kesimler
Genel kullanm
– Makineye tam olarak hakim olabilmek için hurda materyal
kullanarak birkaç basit proje yapn.
– Diskin hareket yolunu kontrol etmek için asl kesimden
önce daima (makine kapalyken) deneme yapn.
Dikey düz çapraz kesim (şekil R)
• Meyil açsn 0° olarak ayarlayn.
• Kesim diskini en aşağ konuma getirmek için kolu indirin.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin
karşsna, biten ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin.
İş parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti
ile hizalayn.
• Ellerinizi kesim diskinin yönünden uzak tutun.
• Makineyi açn ve kesim diskinin tam hza ulaşmasna izin
verin. Kesim diski tam olarak su ile kaplanana kadar bekleyin.
• İş parçasn siper karşsnda skca basl şekilde tutarak
kesim diskinin içine doğru yavaşça besleyin. Güç
uygulamayn. Kesim diskinin hz sabit tutulmaldr.
• Kesimi tamamladktan sonra, makineyi kapatn, kesim
diskinin durmasn bekleyin ve iş parçasn çkartn.
Kullanm talimatlar
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Makinenin emniyetli bir şekilde kurulmuş oluğunu
kontrol edin.
• İş parçasnn doğru olara desteklendiğini kontrol edin.
• Makine açlmadan önce kesim diskinin iş parças ile
temas etmediğine emin olun.
• Kesimden önce motorun tam hza ulaşmasn
sağlayn.
• Makineye sadece hafif bir basnç uygulayn. Kesim
hareketini zorlamayn.
• Ellerinizi kesim diskinin yönünden uzak tutun.
Ellerinizi res. P ‘de gösterildiği gibi işaretlenen alan
içine koymayn.
Kullanmadan önce:
• Uygun kesim diskini monte edin.
• Tüm kilit düğmelerinin ve skştrma kollarnn skştrlmş
olduğuna emin olun.
• Su pompasnn tam olarak batrlabilmesi için su haznesine
yeteri miktarda su doldurun.
Meyilli çapraz kesim (şekil S)
Meyil açlar 22,5° ve 45° ‘de ayarlanabilir
• Meyil skştrma düğmesini (11) gevşetin ve meyili
istendiği gibi ayarlayn.
• Meyil skştrma düğmesini iyice skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Diyagonal kesim (şekil T1 & T2)
Kenar klavuzu (5) açlarn kesimini 45° ‘de izin verir.
• Kenar klavuzunu montaj mesnedi (72) ile siperin üzerine
yerleştirin.
• İstenen uygulama için klavuz siperi (73) yerine çevirin.
– Büyük kiremitlerden küçük parçalar kesmek için siperi
sağa çevirin.
– Diğer her türlü uygulama için siperi sola çevirin.
• Paralel siperi istenen mesafeye ayarlayn.
• Klavuzu yerine sabitlemek için düğmeyi (74) skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
109
TÜRKÇE
Dalarak kesim (şekil U)
Dalarak kesim, bir kiremidin, örneğin elektrik çkş,
boşaltmalar için v.s. ortasn çkartmak üzere
kullanlmaktadr.
• Seramiğin her iki tarafnda kesilecek alan işaretleyin.
• Kesim diskinin uygun ebadnda olan takn.
• Kesim derinliğini, iş parçasnn içinden sadece yarsna
kadar keserek kesim diskine izin verecek şekilde ayarlayn.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin
karşsna, biten ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin. İş
parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti ile
hizalayn.
• Makineyi açn ve kesim diskinin tam hza ulaşmasna izin
verin. Kesim diski tam olarak su ile kaplanana kadar
bekleyin.
• Tezgah, iş parças üzerindeki işaret diskin altna girene
kadar hareket ettirin.
• Kesim diskini iş parçasnn içine beslemek için kolu
indirin. Kesim yaparken işareti geçmeyin. İşaretli ksm
kesilir kesilmez, kolu en yüksek konumunda kilitleyin.
• Diğer işaretlemeler için de ayn işlemi tekrarlayn.
• İş parçasn ters çevirin. İlk kesime rast gelmesi için ikinci
kesimler için de yukarda açkland: gibi işlem yapn.
• Kesimi tamamladktan sonra, makineyi kapatn, kesim
diskinin durmasn bekleyin ve iş parçasn çkartn.
Çentik açma (şekil V)
Bir kiremide, çentik açma işlemi, örneğin tel sarlmasn
gizleyerek yerleştirmek için yaplmaktadr.
• Kesim derinliğini istendiği gibi ayarlayn.
• İş parçasn düz olarak tezgahn üzerine ve siperin
karşsna, alt ksm üstte olmak kaydyla yerleştirin. İş
parças üzerindeki işareti çentik göstergesinin işareti ile
hizalayn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
• Daha geniş bir çentik açmak için ayn prosedürü
tekrarlayn.
Opsyonel aksesuarlar
Bir dizi kesim diski mevcuttur
Boyutlar (çap x kalibre)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
Bakm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalşmas, alete gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli
temizliğe bağldr.
Su haznesinin boşaltlmas (şekil Y)
Her kullanmdan sonra su haznesi boşaltlmaldr.
• Su pompas tablann (75) üzerine yerleştirin.
• Boşaltma tapasnn (29) altna uygun bir konteynr
yerleştirin.
• Boşaltma tapasn çkartn.
• Svnn boşaltlmas için geniş bir zaman ayrn.
• Sv boşaltldktan sonra, boşaltma tapasn tekrar takn.
• Svy boşaltrken çevre konusunda gereken dikkati
gösterin.
Tezgah yalpa rezistansnn ayarlanmas (şekil Z)
Tezgah ile raylar arasndaki açkl: izlemek için aşağdakileri
uygulayn:
• Ray yükseklik vidalarn (76) gevşetin.
• Tezgah pürüzsüz hareket edene kadar ray yükseklik
ayarlaycsn (77) ayarlayn.
• Ray yükseklik vidalarn skştrn.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk olmasna dikkat edin
ve aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Su pompasn bir kova temiz suya sokun ve hortum sistemi
ile suyu pompalayn.
• Raylar ve destek kolunu slak bir sünger veya eski bir bez
ile silin.
• Temiz su ile su haznesini ve kaydrma masasn spreyleyin.
Islak bir sünger ile tortu kalan bütün tozlar silin.
Kullanm
Çini
Porselen/taş
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Taşma (şekil X1 & X2)
Kolay taşma için sökülebilen parçalar su haznesi içinde
muhafaza edilebilir.
• Su haznesini boşaltn. Bkz. “Bakm”
• Kenar klavuzunu ve genişleme tezgahn çkartn.
• Kaydrma masasn yerine kilitleyin.
• Su kolektörlerini çkartn.
• Makineyi şekilde görüldüğü gibi su haznesinin içinden
kaldrn.
• Kolektörleri, gösterildiği gibi yönlendirme doğrultusunda
su haznesinin içine yerleştirin.
110
Makineyi taşrken daima yardm aln. Makine, tek bir
insann taşyabilmesi için çok ağrdr.
Aşağdaki temizleme işlemleri her gün yaplmaldr.
Ayaklk (şekil W)
d240001 ayaklk, kiremit testerenizi ayakta duran bir makine
olarak monte edilmesi için tasarlanmştr.
Disk tipi
DT3733
DT3734
• Su haznesini ters çevirin.
• Kenar klavuzunu ve genişleme tezgahn, gösterildiği gibi
yönlendirme doğrultusunda su haznesinin içine yerleştirin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
TÜRKÇE
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev atklar ile çöpe
atlmamaldr.
D E WALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi gerekiyor ise,
veya bundan böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti
normal ev atklar ile çöpe atmayn. Bu ürünü ayr bir
biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca biriktirilmesi ve
paketlenmesi malzemelerin yeniden dönüşümüne ve
yeniden kullanmna izin vermektedir. Yeniden
dönüşümü olan malzemelerin yeniden kullanm,
çevre kirliliğini önlenmesine yardm etmekte ve ham
maddeye olan talebi indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn aldğnz zaman,
belediye atk bölgelerinde veya perakendeciler tarafndan
evlerden elektrikli aletlerin ayr olarak biriktirilmesini
sağlayabilir.
D E WALT ürünleri çalşma ömürlerini tamamladklarnda,
D E WALT bunlarn geri kazandrlmas ve biriktirilmesi için
kolaylklar sağlamaktadr. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunlar toplayan yetkili bir
tamir servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel D E WALT ofisine
başvurarak size en yakn yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te D E WALT yetkili tamir
servislerinin listesini ve satş sonras hizmet veren
yetkililerin tam detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş
tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
111
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π °π∞ ¶§ ∞∫π¢π∞ D24000
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ EÓˆÛË
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
√‹ ‰›ÛÎÔ˘
¶¿¯Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
∆‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
ª¤ÁÈÛÙË ÂÚÈÊÂÚÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔÌ‹˜
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90Æ
ª¤ÁÈÛÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
¶Ï·Î›‰ÈÔ (ÁÚ·Ó›Ù˘)
∆Ô‡‚ÏÔ (˘Ú¿ÚÁÈÏÔ˜)
ª¤ÁÈÛÙÔ ÊÔÚÙ›Ô
¶Ï·Î›‰ÈÔ (ÁÚ·Ó›Ù˘)
∆Ô‡‚ÏÔ (˘Ú¿ÚÁÈÏÔ˜)
™˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
√ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜
ª¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi ‚¿ÚÔ˜ (Ì ÓÂÚfi)
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
Æ
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
¢ı‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÛÔ¯¤˜
(Û˘Ó¯¤˜ ¯Â›ÏÔ˜)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
112
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, 86/188/E√∫,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
˚È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË DEWALT ÛÙËÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
D24000
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
102
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
1,78*
89
KpA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘)
dB(A)
2,8
KWA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘)
dB(A)
2,8
∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ EN 12096: 0,9 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
D24000
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, ˚ÂÚÌ·ÓÈ·
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙ·ıÂÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ
ÙËÚ›Ù ÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·
Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÚÔÛˆÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο fiÏÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÚÔÙÔ‡ ı¤ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∫˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
2 ¤·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ‚ÚÔ¯‹. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÓÔÙÈṲ̂ÓÔ ‹ ˘ÁÚfi ¯ÒÚÔ. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ηϿ ʈÙÈṲ̂ÓÔ (250-300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÛËÌ›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ
¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ∫ÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ ÛηÏÒÛÔ˘Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· Ó· Ù· Îڷٿ٠̷˙Â̤ӷ. ∫·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË ÊÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο
˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë
ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. ∞Ó
Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿, ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ
·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∫ÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜. ∫ÔÚ¿ÙÂ
¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÌÂ
ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù·,
ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È „˘Á›·). ∞ÔʇÁÂÙ ӷ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú›˙· ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘ÁÚfi.
ªËÓ ·Ù¿Ù ̤۷ Û ÏÈÌÓԇϘ ÓÂÚÔ‡ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
7 ªËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÛÙ Ôχ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
∫ÚÔÓÙ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÛÙ ۈÛÙ¿ Î·È ¤¯ÂÙ ηϋ
ÈÛÔÚÚÔ›·.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙ fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ηϿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Îڷٿ٠ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË ÎÈ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÂχıÂÚ· ÁÈ· ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ··ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ··ÁˆÁ‹˜
Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ·
Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û‡ÛÊÈÍË
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó ¤¯ÂÙ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù·
ÎÏÂȉȿ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË Î·È Û‡ÛÊÈÍË ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
12 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ηψ‰›ˆÓ
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó ¤¯ÂÈ Êı·Ú›. ∞Ó Ë Û˘Û΢‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ηψ‰›ˆÓ Ô˘
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ. ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Ï›· ˘„ËÏ‹˜
·ÓÙÔ¯‹˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı·
·Ô‰ÒÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∏ ¯Ú‹ÛË ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ ‹ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙÔ
·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Êı·Ṳ́ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁ¯ÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ÊıÔÚ¤˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· η΋
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Û·Ṳ̂ӷ
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÊıÔÚ¿ Û ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· Î·È ‰È·ÎfiÙ˜ ηÈ
ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿÏÏËÏ· Î·È ı· ÂÎÙÂÏ› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ›ӷÈ
Êı·Ṳ́ÓÔ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÙÂÈ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∞Ó·ı¤ÙÂÙÂ
ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÛ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜.
15 ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
∞ÂÓÂÚÁÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÈÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÂÙ ·ÓÂÈÙ‹ÚËÙÔ. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÈÓ
·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯·›· ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
∫ÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÚÔÙÔ‡ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙·.
17 ªËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ·fi ÙËÓ
Ú›˙·. ∫ڷٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È· ηÈ
·È¯ÌËÚ¿ ÛËÌ›·.
18 ∫˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ·‰Ú·Ó‹ ÂÚÁ·Ï›· Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓfi Î·È Î·Ï¿ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó
ηχÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ. ¢È·ÙËÚ›Ù fiÏ· Ù·
ÛËÌ›· ÛÙȘ Ï·‚¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÛÙÂÁÓ¿, ηı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜
Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÚ›
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞Ó·ı¤ÙÂÙ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. √È
ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ·Ù›
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË.
113
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÚÈfiÓÈ· Ï·Îȉ›ˆÓ
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ˆ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÂÈÚfi˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÙȘ Ï·‚¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Î·È ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È
ηϿ ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÔÙÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 15 ÂηÙÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
ÚÔÙÔ‡ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‹
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÊËÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÁÈ·Ù›
›Ûˆ˜ ¤ÙÛÈ ÚÔηϤÛÂÙ ¿ıÂÏ¿ Û·˜ ÛÔ‚·Úfi ·Ù‡¯ËÌ·.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÚÈ· ˘ÏÈο, .¯. ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Ô˘
ÂÚ›ÛÛ„·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EϤÁ¯ÂÙ ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·Ó Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÓË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÚÔÙÔ‡
ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë
ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• EÈϤÍÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ΢ÎÏÈΤ˜ ÚÈÔÓÔÏÂ›‰Â˜ ‹ ÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È ›ÛË Ì ‹
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
• EϤÁ¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ú·ÁÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‹ ÁÂÓÈο ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË
ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰fiÓËÛË ‹
‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ·Ù¤ÏÂÈ·, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÈÙ›·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ™ÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÛË ÒÚ· ‰È·ÚΛ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔ‹˜.
ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ì¤ÁÈÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ fi¯È ·ÏÒ˜ ÂÈʤÚÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÏÏ¿
ÂÈϤÔÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ÂÈ‚Ï·‚‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓË ÛÎfiÓË.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ÙÚfi¯ÈÛÌ·.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο ˘ÏÈο.
• ∫˘Ï¿ÛÛÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Û ηϿ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Î·È ÛÙÂÁÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿.
114
• ªËÓ Î¿ÓÂÙ ڢıÌ›ÛÂȘ ‹ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ. ∆¯ÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ÛÂ
Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.
ªË ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·Ó ÙÔ ÊȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ú·¯Â›!
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÚÒÙ· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙË ‹ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÙfiÙÂ
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
EÍÂÙ¿ÛÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÁÈ· ‡·ÚÍË ÓÂÚÔ‡. ∫ÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ
Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÂÁÓ¤˜ ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
·Îψ̷ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·.
§ÔÈÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ
∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜:
– ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
– ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜
√È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÈÔ ¤Î‰ËÏÔÈ:
– ÛÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
– ÛÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙË
¯Ú‹ÛË Û˘Û΢ÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
– µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
– ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi Ù· ·Î¿Ï˘Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
– ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
– ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ ηٿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ.
EÙÈΤÙ˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
E¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·:
¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ÂÛÔ¯¤˜.
∫ÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
∫ÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ηÓÔÓÈο Á¿ÓÙÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∫ÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙÔ·Û›‰Â˜.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ȯÌËÚ¤˜ ¿ÎÚ˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘: ı¤ÛË I
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË) Î·È 0 (·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË).
ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ̤۷ ÛÙË ˙ÒÓË ·˘Ù‹.
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
∫·Ù·Û΢‹ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ I
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢
1 §ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
1 ∞ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
1 ¶¿ÁÎÔ˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘
1 ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
1 √‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ
1 ¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
1 ™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
4 µ›‰Â˜ Allen
1 ∫ÏÂȉ› Allen
1 ∫˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ π, ÂÔ̤ӈ˜
··ÈÙÂ›Ù·È Û‡Ó‰ÂÛË Á›ˆÛ˘.
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô D24000 ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÁÈ· ϷΛ‰È· ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÔ‹˜ ˘ÁÚÒÓ Ï·Îȉ›ˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ Îfi„ÂÙ Û΢Úfi‰ÂÌ·, ÙÔ‡‚ÏÔ, ÔÚÛÂÏ¿ÓË Î·È
ÎÂÚ·ÌÈο ˘ÏÈο. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤ÏÙÈÛÙË ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
ÂÎÙÂÏ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¢ı›·˜ (ÙÔÌ‹), ÂÁοÚÛÈ·˜, ‚·ıÈ¿˜ Î·È ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜, Ì ¢ÎÔÏ›·, ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
3 ¤·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
4 ¶¿ÁÎÔ˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘
5 √‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ
6 ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
7 ∞ÎÚÔʇÛÈ· ÓÂÚÔ‡
8 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
9 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
10 √‰ËÁfi˜ ‚¿ıÔ˘˜
11 ¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
12 ∞Ôı‹Î¢ÛË ÎÏÂȉÈÒÓ
13 ¤ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
14 ™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
15 ¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
ªÈ· ÁÂȈ̤ÓË Ú›˙· ÙÔ›¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Á›ˆÛ˘ ÒÛÙ ӷ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ fiÏÔ Á›ˆÛ˘
ÛÙÔ ÊȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
™˘Û΢¤˜ ˘fiÏÔÈÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÌÂ Û˘Û΢‹ ˘fiÏÔÈÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜
(RCD), Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜
ÙÔ Î‡Îψ̷ fiÙ·Ó ·ÓȯÓ¢Ù› Ú‡̷ ‰È·ÚÚÔ‹˜ 30 mA ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.
¶ÔÙ¤ ÌË ı¤ÙÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ
Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ RCD. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó ÙÔ
RCD ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. ˚È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ RCD, ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û ÁÂȈ̤ÓË Ú›˙·
ÙÔ›¯Ô˘.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
√Ù·Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
√Ù·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· οÔÈÔ ‚ÔËıfi.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‚·Ú‡ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÂÚÈÙÙ¿ ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ.
• ™ËÎÒÛÙ ٷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚Á¿ÏÙ ٷ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂÈÎ. B1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ (16) Â¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹
Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (17) Â¿Óˆ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÛÙ‹ÚÈ͢ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ô¤˜ ÛÙÔ fi‰È (18) Ì ÙȘ Ô¤˜
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (19).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÌÈ· ‚›‰· (20) ̤۷ ÛÙȘ Ô¤˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› Allen (21).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂÈÎ. B2 & µ3)
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ (22) Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ (23) Ì ÙË Ú¿Á· ·ÏÈÛ˘ (24).
115
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ ·ÏÈÓ‰ÚÔ Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Ú¿Á·.
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤Û· ÛÙË Ú¿Á·, ·ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù·
¤‰Ú·Ó· (25) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ú¿Á˜ ·ÏÈÛ˘ (26).
• √Ù·Ó ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ,
Á›ÚÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (27).
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›ÚÔ (22) ηÈ
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ (28) ÛÙË Ú¿Á·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. B4)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (13) Â¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹
Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ Ù¿· (29) ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ™ËÎÒÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ· ÛËÌ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. C)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (6) ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (4).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ›ÚÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (30) Â¿Óˆ ÛÙËÓ
ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙȘ Ô¤˜ (31) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (32).
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. D1 & D2)
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (33) ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (34).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (35) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ (13).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡ Â¿Óˆ
·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÊËÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. E1 & E2)
¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
√ ›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ (15) Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (36) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (37) Ù˘ ÏÂοÓ˘
ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (38) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
√ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (14) ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Î·È Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È· ηÈ
‰È·ÁÒÓȘ ÎÔ¤˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (39) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (40) ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
ÔÏ›ÛıËÛ˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (41) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. F1 & F2)
∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ Â›Ó·È 254 mm.
• ªÂ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› Allen (42), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (43) ÛÙ·
Ï¿ÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜. ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË ‚›‰·.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ Ï·˚Ófi ÙÂÚ‡ÁÈÔ (44) ηÈ
ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
116
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (45) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÚÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÂÚÈÎԯϛˆÓ (46) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (47) Á˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ
ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
˚È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ È¿ÓÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙÂ
Ó· Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (47) Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ (48).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ì ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ Ó· ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È·
ηÙ‡ı˘ÓÛË Ì ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘
¿ÍÔÓ· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ (48).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (47) Á˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÂÓÒ Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ Û·˜ ¯¤ÚÈ.
• µ¿ÏÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· (43) ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·
ÂÓÒ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜.
™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· (ÂÈÎ. A)
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (1)
Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Û ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∫ÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ûٷ̷͛ÙÔ˜ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ
ÛÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â¿Óˆ ÛÙÔ Ú›˙·. √ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ûٷ̷͛ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ οو ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ú›˙·˜.
ƒ‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. G)
∆Ô ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5
mm οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (2).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (2).
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Ù¤ÚÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜. ∫ÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÏÔ΋
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• °i· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (2).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· (49) ηٿ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (10) fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÊÔ‡
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5
mm οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· (49).
EÏÂÁ¯Ô˜ fiÙÈ Ë ÂÁοÚÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. H1 & H2)
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (50) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È
ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÌfiÏȘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó Ô
‰›ÛÎÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (51) Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ Ú¿Á·˜ (52) fiˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ.
• ªÂ ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ÂϤÁÍÙ ͷӿ ·Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (51).
EÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
(ÂÈÎ. π1 - π3)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó·
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË
Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (50) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È
ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) Î·È Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (53) ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‚ÚÂı› ÛÙȘ 90Æ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘.
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (54) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (55), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (56) Ô˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙÔ ‰Â›ÎÙË
Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. π3 & J)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) ηÈ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∞˘Ù‹ ›ӷÈ
Ë ı¤ÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ‚›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (57) ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ
fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ fiÙÔ˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (54) ‰Â›ÍÂÈ 45Æ.
∫Ô‹ ·ÚÌÔ‡ (ÂÈÎ. K)
√ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÌÔ‡ (58) ‚ÔËı¿ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜
ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù¤ÚÌ· ̤۷ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Îfi„ÂÙ ·ÚÌfi
ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi (59).
• ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
∞Ó Ô ·ÚÌfi˜ Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ Ó¤Ô ·ÚÌfi.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (60).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi (59) ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂı› Ë ¿ÎÔË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (60).
• ∫fi„ÙÂ Ó¤Ô ·ÚÌfi ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›Â˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Îϛ̷η˜ (ÂÈÎ. L)
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• EϤÁÍÙ ÙËÓ Îϛ̷η (61) ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· (62) Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (63) Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó
ÙËÓ Îϛ̷η (62) ÛÙË ı¤ÛË Ù˘, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È
ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜.
ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (ÂÈÎ. ª)
√ ¿ÁÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ı¤ÛÂȘ:
– ªÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË (ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜) (64).
– £¤ÛË ‚‡ıÈÛ˘ (‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘) (65).
– £¤ÛË ÂÍfi‰Ô˘ (‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·) (66).
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ (4) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›ÚÔ (22) ηÈ
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ ÛÙË Ú¿Á·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÎÚÔʇÛÈˆÓ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. A & ¡)
∆· ·ÎÚÔʇÛÈ· ÓÂÚÔ‡ (7) Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
··Ú·›ÙËÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ „‡Í˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ (67) ̤۷ ÛÙËÓ
··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
– ª¤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· (·ÎÚÔʇÛÈ· Ï‹Úˆ˜ Û˘ÌÙ˘Á̤ӷ) (68).
– EÏ¿¯ÈÛÙË ÔÌ›¯ÏË „ÂηÛÌÔ‡ (·ÎÚÔʇÛÈ· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜) (69).
– £¤ÛË ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ „ÂηÛÌÔ‡ ÓÂÚÔ‡
ÌÂٷ͇ ÙÔÌÒÓ Î·È ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (70).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. O)
√ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ÚÔ‹˜ (71) ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›
ÁÈ· Ó· ÚÂÁÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ „‡Í˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, ȤÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‹, ·Ô‰ÂÛ̇ÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ·Ú¯È΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ
ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• EϤÁÍÙ ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È
ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• ∞Û΋ÛÙ ÌfiÓÔÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ›ÂÛË ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ªËÓ
ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ∫ڷٿ٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜. ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· ̤۷ ÛÙË ÛËÌ·‰Â̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. P.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÛÊ›ÍÂÈ fiϘ ÙȘ Ï·‚¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ηÈ
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ.
• °ÂÌ›ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Â·Ú΋ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ Ë
·ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡ Ó· ˘ÂÚηχÙÂÙ·È.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. Q)
• °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (1) ÛÙË ı¤ÛË I.
• °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (1) ÛÙË ı¤ÛË 0.
117
∂§§∏¡π∫∞
∫·Ïˆ‰ÈˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Û΢‹
˘fiÏÔÈÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (RCD) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘
¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi
˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË. ∞Ó ÚÔ·„ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È·‰Èηۛ·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ (1)
Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ RCD.
∫Ï›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË
• ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏԢΤÙÔ.
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
°ÂÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜
– ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿¯ÚËÛÙÔ
˘ÏÈÎfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ “Â·Ê‹” Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
– EÎÙÂϛ٠¿ÓÙ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ú‡̷) ÚÈÓ
ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÎÔ¤˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
∫¿ıÂÙË E˘ı›· EÁοÚÛÈ· ∆ÔÌ‹ (ÂÈÎ. R)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Û 0Æ.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ʤÚÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ
ηÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Ì ÙÔ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÌÔ‡.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ÎÔ‹˜.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ
Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
Î·Ï˘ÊÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÓÂÚfi.
• ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· οو ·fi ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ªËÓ Ȥ˙ÂÙÂ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
µ·ıÈ¿ ÎÔ‹ (ÂÈÎ. T1 & T2)
∏ ‚·ıÈ¿ ÎÔ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÓfi˜
Ï·Îȉ›Ô˘, .¯. ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ú›˙˜, ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂȘ, ÎÏ.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘
Ï·Îȉ›Ô˘.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó·
ÚÈÔÓ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙÔ ÌÈÛfi ¿¯Ô˜ ̤۷ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Ì ÙÔ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÌÔ‡.
• EÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ
Û Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
Î·Ï˘ÊÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÓÂÚfi.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ̤۷ ÛÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ªËÓ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ ÛËÌ¿‰È.
ªfiÏȘ ÎÔ› ÙÔ ÛËÌ¿‰È, ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË
‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË ÙÔ˘.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ¿‰È·.
• °˘Ú›ÛÙ ·Ó¿Ô‰· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙÂ
ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ‰È·‰Èηۛ· ÒÛÙ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÙÔ̤˜ Ó·
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
∞˘Ï¿ÎˆÌ· (ÂÈÎ. V)
∆Ô ·˘Ï¿ÎˆÌ· Á›ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ϷΛ‰ÈÔ .¯. ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÎÚ˘Ê‹
ηψ‰›ˆÛË.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ Î·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ. E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰È Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·ÚÌÔ‡.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ Ï·Ù‡ÙÂÚÔ ·˘Ï¿ÎÈ.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¤ÔÍ‹ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. S)
ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Û 22,5Æ Î·È 45Æ.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÙË ÏÔÍ‹ ÎÔ‹ fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô‰ÈÔ‡ (ÂÈÎ. W)
∏ D240001 ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô‰ÈÔ‡ ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÁÈ· ϷΛ‰È· ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
¢È·ı¤ÛÈÌË ÔÈÎÈÏ›· ‰›ÛÎˆÓ ÎÔ‹˜
∆‡Ô˜ ‰›ÛÎÔ˘
¢È·ÁÒÓÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. T1 & T2)
√ Ô‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ (5) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÎÔ‹ Û ÁˆÓ›Â˜ 45Æ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (72)
Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (73) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹:
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÎÔ‹ ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·fi
ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È·.
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ¿ÏÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÛÙ·ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ (74) ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ÛˆÛÙ‹
ı¤ÛË.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
118
DT3733
DT3734
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ
(‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ‰È·Ì¤ÙÚËÌ·)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
ÃÚ‹ÛË
∫ÂÚ·ÌÈÎfi ϷΛ‰ÈÔ
¶Ï·Î›‰ÈÔ ·fi ÔÚÛÂÏ¿ÓË
‹ ¤ÙÚ·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. X1 & X2)
∆· ·ÔÛÒÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË
ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ µÏ. “™˘ÓÙ‹ÚËÛË“.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∂§§∏¡π∫∞
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ÓÂÚÔ‡.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡
fiˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ
˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.
• °˘Ú›ÛÙ ·Ó¿Ô‰· ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.
√Ù·Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· οÔÈÔ
‚ÔËıfi. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‚·Ú‡ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ˚È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. À)
¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ (75).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ‰Ô¯Â›Ô οو ·fi ÙËÓ Ù¿·
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ (29).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ∞Ê‹ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ
ÙËÓ Ù¿· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
• ∏ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹
ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. ∑)
˚È· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ (76).
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ (77) ÒÛÙ Ô
¿ÁÎÔ˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÚfiÛÎÔÙ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Ú·ÁÒÓ.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹
Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ. ∏
Â·Ó¿¯ÚËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ·
Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ˚È· Ó·
οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϛ٠ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡:
• ∆ÔÔıÂÙ›Ù ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡ ̤۷ Û ÎÔ˘‚¿ Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi ηÈ
·ÓÙϛ٠ÙÔ ÓÂÚfi ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ.
• ™ÎÔ˘›˙ÂÙ ÙȘ Ú¿Á˜ Î·È ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ӈfi
ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ ‹ ·Ó›.
• æÂο˙ÂÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘ Ì ηı·Úfi
ÓÂÚfi. ™ÎÔ˘›˙ÂÙ οı ηٿÏÔÈÔ ÛÎfiÓ˘ Ì ӈfi ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
119
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ‚fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
120
121
122
123
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - Istanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
632768-00
124
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
07/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement