CLP-970 Dansk vejledning / Cover

CLP-970 Dansk vejledning / Cover
CLP-970
CLP-970M
CLP-970C
Dansk vejledning
© 2000 YAMAHA CORPORATION
AFSNIT MED SPECIELLE MEDDELELSER
Markeringer m.h.t. sikkerheden:
Elektroniske produkter fra Yamaha kan have nedennævnte
mærkater placeret forskellige steder, eller tilsvarende indstøbte mærker i kabinettet. Forklaringen på mærkaternes
betydning kan læses her. Bemærk venligst at alle de regler
for sikkerheden på denne side svarer til de, der er skrevet
i afsnittet for instruktioner angående sikkerhed.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Se efter på undersiden af kabinettet for disse mærkninger
Et udråbstegn i en ligesidet trekant
skal gøre brugeren opmærksom på
vigtige operationer og vedligeholdelse,
som er nævnt i produktets vejledning.
Batterier: Dette produkt KAN rumme et lille ikke-genopladeligt batteri, som (hvis det er der) er loddet på plads.
Levetiden for et sådant batteri er normalt cirka fem år.
Hvis batteriet skal udskiftes, bør det foretages på et kvalificeret serviceværksted.
Advarsel: Prøv ikke på at oplade, adskille eller afbrænde
denne type batteri. Hold alle batterier langt væk fra børn.
Følg de gældende regler, når batterierne skal kasseres.
Nogle steder er værkstederne pligtige til at returnere defekte
dele. Man kan altid få værkstedet til at fjerne defekte dele
efter udskiftning.
Skrotning: Skulle dette produkt blive så nedslidt, at reparation ikke kan betale sig, skal det skrottes ifølge de gældende
regler. Vær opmærksom på, at produktet indeholder bly,
batterier, plastik o.s.v.
BEMÆRK: Reparationer af skader, der er opstået på grund
af fejlbetjening og manglende kendskab til produktets egenskaber, dækkes ikke af garantien. Det er brugerens eget
ansvar. Læs venligst denne vejledning grundigt og snak med
forhandleren, før et serviceværksted aktiveres.
PLACERING AF NAVNEPLADE: Tegningen herunder
viser, hvor produktets navneplade er placeret. På navnepladen
kan man læse model nummeret, serie nummeret, strømforsyning o.s.v. Man bør notere model nummeret og serie nummeret samt datoen for købet i feltet herunder, og så opbevare
vejledningen et godt sted.
Et lyn med pilespids inde i en ligesidet
trekant advarer brugeren om uisolerede
strømførende dele inde i kabinettet.
Der kan altså være risiko for elektriske
stød.
VIGTIG NOTITS: Alle elektroniske produkter fra
Yamaha er grundigt afprøvede i uafhængige laboratorier
for at afgøre, at produkterne er sikre, såfremt de installeres
og bruges korrekt. Alle risici, som kan forudses, er elimineret. PRØV ALDRIG at modificere produktet, eller lade
andre gøre det medmindre, de er autoriseret af Yamaha.
Produktets egenskaber og/eller sikkerhed kan blive forringet. Al garanti ophører, såfremt produktet er blevet
ændret eller modificeret.
RET TIL ÆNDRINGER AF SPECIFIKATIONER
FORBEHOLDES: De informationer, som findes i denne
vejledning, var korrekte, da vejledningen blev trykt.
Dog forbeholder Yamaha sig ret til at foretage ændringer
af specifikationerne uden varsel eller pligt til at opgradere
eksisterende produkter.
MILJØET: Yamaha bestræber sig på at gøre produkterne
sikre og venlige med hensyn til miljøet. Vi er sikker på,
at vi i fremstillingen af produkterne imødekommer alle
miljø krav. For at overholde miljøreglerne, skal brugeren
være opmærksom på følgende:
CLP-970/970M/970C
Model nr.
Serie nr.
Købsdato
FORSIGTIGHED
LÆS VENLIGST DETTE, FØR DU FORTSÆTTER
* Gem disse anvisninger på et godt sted, så de også kan læses senere.
ADVARSEL
Følg altid disse grundlæggende anvisninger, så man kan undgå mulighederne for skader — eller i
værste fald død — på grund af elektriske stød, kortslutninger, ødelæggelser, brand eller andre uheld.
Reglerne inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:
• Luk ikke instrumentet op, og operer ikke på de interne komponenter. Instrumentet indeholder ikke dele,
der kan serviceres af brugeren. Skulle der forekomme fejl, skal der straks slukke for instrumentet, og det
skal repareres af en Yamaha specialist.
• Udsæt ikke instrumentet for regn, eller brug det ikke i fugtige omgivelser, og placer ikke genstande med
væsker på instrumentet.
• Sluk øjeblikkelig for instrumentet, hvis netstikket eller netledningen beskadiges, eller hvis der sker et pludseligt tab af lydstyrken, mens man spiller, eller hvis man konstaterer ubehagelige lugte fra instrumentet.
Fjern netledningen, og lad instrumentet blive kontrolleret af en Yamaha specialist.
• Brug kun den lysnet spænding, som instrumentet er beregnet til. Denne spænding er trykt på instrumentets
navneplade.
• Fjern netledningen, før instrumentet rengøres. Isæt aldrig netstikket med fugtige hænder.
• Kontroller jævnligt netstikket og netledningen. Fjern eventuelt støv og snavs.
CLP-970
3
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
Følg altid disse anvisninger for at undgå fysiske skader på Dig selv eller andre, eller for at undgå at
beskadige instrumentet eller andre genstande. Disse anvisninger inkluderer, men er ikke begrænset
til, følgende:
• Læg ikke netledningen tæt ved varmekilder som f.eks. radiatorer, og bøj ikke ledningen for skarpt.
Sæt ikke tunge ting ovenpå netledningen, og læg ikke netledningen på steder, hvor der risiko for at man
træder på den.
• Træk altid i netstikket — og ikke i ledningen — når forbindelsen til lysnettet skal afbrydes.
• Brug aldrig et ”juletræ” af forbindelser til lysnettet. Mange samtidige kontakter kan forringe lyden af instrumentet, og i værste tilfælde forårsage opvarmning af netkontakten.
• Fjern netforbindelsen, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid, samt under tordenvejr.
• Sluk for alle instrumenter og apparater, for de forbindes sammen. Før der igen tændes, bør alle lydstyrker
indstilles til minimum. Efter at der er tændt for samtlige apparater, kan lydstyrkerne gradvist og forsigtigt
skrues op til et ønsket niveau.
• Udsæt ikke instrumentet for støv eller vibrationer, eller for ekstrem kulde eller varme (for eksempel direkte
solskin, tæt ved en radiator eller i en bil i dagtimerne). Forsigtighed tilrådes for at undgå ændringer i panel
indstillingerne eller ødelæggelse af de interne komponenter.
• Brug ikke instrumentet tæt ved andre elektriske apparater som for eksempel TV-apparater eller højttalere.
Det er for at undgå interferens mellem dette instrument og de andre apparater.
• Sæt ikke instrumentet på steder, hvor det ved et uheld kan falde på gulvet.
• Hvis instrumentet skal flyttes, skal man sørge for, at alle forbindelser er koblet fra.
• Ved rengøring af instrumentet bruges en tør og blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler eller klude, der er
imprægneret med opløsningsmidler. Og sæt ikke ting af vinyl, plastik eller gummi på instrumentet, da det
kan resultere i misfarvning.
• Brug ikke mange kræfter på at betjene knapperne og stikkene, og placer ikke tunge genstande — inklusive
dig selv — på instrumentet.
• Pas på ikke at få fingrene i klemme under dækslet, og put ikke fingrene ind i spalten under dækslet.
• Indsæt eller tab ikke noget papir, metalliske emner eller andet i revnen mellem dækslet og tangenterne.
Skulle sådan alligevel ske, skal man straks slukke for strømmen og indlevere instrumentet til kontrol hos en
Yamaha specialist.
• Sæt ikke instrumentet tæt op ad en væg. Lad der være en afstand mellem væg og instrument på mindst
30 mm. Det er for ikke at forhindre luftens cirkulation omkring instrumentet, og dermed for at forhindre overophedning.
• Læs nøje den vedlagte instruktion angående samling af instrumentet. Hvis man samler instrumentet i en
forkert rækkefølge, kan der ske skader på det
• Spil ikke for længe med meget høj lydstyrke, da det kan resultere i permanent tab i hørelsen. Hvis man
konstaterer høretab eller ringning i ørene, bør man søge ørespecialist
4
CLP-970
FORSIGTIGHED
■ GEM BRUGERENS DATA
• Gem alle data på et eksternt apparat som for eksempel Yamaha MIDI Data Filer MDF3.
Så kan man efter et eventuelt uheld altid genkalde sig sine indstillinger.
Yamaha kan ikke gøres ansvarlig for skader på grund af forkert brug eller ændringer i instrumentet,
eller for mistede data.
Sluk altid for instrumentet, når det ikke bruges.
CLP-970
5
Tak fordi Du valgte et Yamaha Clavinova CLP-970/970M/970C.
Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, så får Du mest ud af dette instruments mange flotte
egenskaber. Og gem så vejledningen et godt sted, for måske bliver der brug for den senere.
Lidt om vejledningen
Denne vejledning består af fire afsnit: ”Indledning”, ”Grundlæggende operationer”, ”Detaljerede indstillinger”
og et ”Appendiks”. Der er også vedlagt en ”Reference Booklet” på engelsk.
Introduktion:
Læs venligst dette afsnit først. I ”Indhold Vejledning” på side 11, og i ”Funktioner”
på side 16 kan man lære mere om at bruge Clavinova og dets mange funktioner
i bestemte situationer.
Grundlæggende operationer: Dette store afsnit omhandler hvordan de mange grundlæggende operationer bruges.
Se i dette afsnit, når Du spiller på Clavinova. Hvis Du har spørgsmål til ord og begreber,
som er svære at forstå, kan forklaringerne findes i afsnittet ”Spørgsmål om operationer og funktioner” på side 97, eller i ”Indeks” på side 109.
Detaljerede indstillinger:
I dette afsnit forklares de mange forskellige indstillinger af Clavinovas funktioner.
Se her hvis det er ønsket.
Appendiks:
Her kan man læse om fejlfinding, beskrivelse af preset klange samt andre ting.
Reference Booklet:
XG Voice liste, MIDI data format o.s.v.
* Her i vejledningen dækkes modellerne CLP-970M og CLP-970C af betegnelsen CLP-970.
• Tegningerne og billeder af LCD-displayet her i vejledningen er udelukkende for at illustrere funktionerne,
og de kan se lidt anderledes ud på Dit instrument.
• Kopiering uden tilladelse af Copyrighted Software undtagen til eget brug er forbudt.
■ Varemærker
• Apple og Macintosh er varemærker for Apple Computer, Inc., registreret i U.S.A. og andre lande.
• IBM-PC/AT er varemærker for International Business Machines Corporation.
• Windows er registreret varemærke for Microsoft® Corporation.
Andre varemærker tilhører respektive firmaer.
”The Clavinova-Computer Connection” er en vejledning, der beskriver hvad man kan gøre med Clavinova og
en tilsluttet computer samt hvordan man skal tilpasse Clavinova-Computer systemet. Vejledningen findes
som et PDF dokument (på engelsk) på følgende Internet adresser:
Clavinova Home Page:
http://www.yamaha.co.jp/english/product/cl/
Manual bibliotek (Elektroniske musikinstrumenter og XG relaterede apparater)
http://www2.yamaha.co.jp/manual/emi/index_e.html
6
CLP-970
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Afsnit med specielle meddelelser .......................................................................................................... 2
Forsigtighed ........................................................................................................................................... 3
Om denne vejledning og Reference Booklet......................................................................................... 6
Indholdsfortegnelse ............................................................................................................................... 7
Emne indeks ......................................................................................................................................... 11
Brug dette afsnit for at finde oplysninger for de bestemte situationer
Håndtering af Floppy Disk Drive (FDD) og disketter .......................................................................... 13
Vedligeholdelse .................................................................................................................................... 14
Standard tilbehør ................................................................................................................................. 15
Funktioner ............................................................................................................................................ 16
Før brugen af Clavinova....................................................................................................................... 18
Dæksel for tangenter ..................................................................................................................................................... 18
Nodestativ...................................................................................................................................................................... 18
At tænde for strømmen ................................................................................................................................................ 19
Indstilling af kontrast på displayet ............................................................................................................................... 20
Indstilling af lydstyrke................................................................................................................................................... 20
Brugen af hovedtelefoner.............................................................................................................................................. 20
Grundlæggende operationer ............................. 21
Delenes navne ...................................................................................................................................... 22
Lyt til demo melodierne....................................................................................................................... 24
Lyt til 50 Piano Preset melodier........................................................................................................... 26
Spil de 50 Piano Preset melodier.................................................................................................................................. 26
Øvelser med èn hånd sammen med 50 Preset melodier............................................................................................. 28
Vælg og spil med klangene ................................................................................................................. 30
Valg af klange ................................................................................................................................................................ 30
Brugen af pedaler .......................................................................................................................................................... 31
Tilføj variationer til lyden [BRILLIANCE], [REVERB] og [CHORUS] .................................................................... 32
Transponering ... [TRANSPOSE] ................................................................................................................................ 34
Spil med to klange (Dual Mode).................................................................................................................................. 35
Opdeling af klaviaturet og spil med to forskellige klange (Split Mode)..................................................................... 37
Brugen af metronomen................................................................................................................................................. 40
Indspilning af musikken ....................................................................................................................... 41
Indspilning af en ny melodi.......................................................................................................................................... 41
Indspilning til [TRACK 1]...................................................................................................................................... 41
Genindspilning af Track 1 (spor 1) ........................................................................................................................ 43
Genindspil en bestemt del af spor 1 ....................................................................................................................... 44
Indspilning til [TRACK 2]...................................................................................................................................... 45
Indspilning af et tredje eller flere spor [EXTRA TRACKS] .................................................................................. 46
CLP-970
7
Indholdsfortegnelse
Andre teknikker til indspilning .................................................................................................................................... 46
Tilføjelse af data eller nye indspilninger til en melodi .......................................................................................... 46
Ændring af en klang eller et tempo efter indspilningen........................................................................................ 47
Indstilling af lydstyrke balancen mellem afspilning og det aktuelle spil [SONG BALANCE]............................ 48
Indspilning i Dual eller Split Mode........................................................................................................................ 49
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne...[FILE]........................................................... 50
Clavinova hukommelse........................................................................................................................................... 50
Grundlæggende operationer med filer................................................................................................................... 51
Gem indspillede eller andre melodier i Clavinova Storage hukommelse...[SaveToMemory].................................. 52
Gem indspillede eller andre melodier på diskette...[SaveToDisk] ............................................................................. 53
Sletning af en melodi i Clavinova hukommelse eller på en diskette...[DeleteSong] ................................................. 53
Omdøbning af en melodi...[RenameSong] ................................................................................................................. 54
Kopiering af data fra en diskette til en anden...[CopyDisk] ....................................................................................... 55
Formatering af en diskette...[FormatDisk].................................................................................................................. 56
Ændring af alfabet på displayet...[CharacterCode] ..................................................................................................... 56
Afspilning af indspillede melodier og af kommercielle Music Data ................................................... 57
Afspilning af en melodi................................................................................................................................................. 57
At tænde og slukke for et afspillet spor........................................................................................................................ 59
Anvendelige melodi data typer..................................................................................................................................... 59
Tilslutninger ......................................................................................................................................... 61
Forbindelser................................................................................................................................................................... 61
Tilslutning til en PC ...................................................................................................................................................... 63
Detaljerede indstillinger..................................... 69
Detaljerede indstillinger ...................................................................................................................... 70
Liste over parametre...................................................................................................................................................... 70
Udførelse af detaljerede indstillinger ........................................................................................................................... 72
Detaljerede indstillinger for ind- og afspilning [SONG SETTING] ...................................................... 74
Tilpasning af timingen [Quantize]............................................................................................................................... 74
Angiver om afspilning skal begynde straks med den første Voicing [QuickPlay]..................................................... 75
Lytning til kanalerne [ChannelListen]......................................................................................................................... 75
Sletning af data i en kanal [ChannelClear] .................................................................................................................. 75
Angivelse af et område, og gentagen afspilning [FromToRepeat] ............................................................................. 75
Afspilning af en frase specificeret ved frasens nummer [PhraseMark]...................................................................... 76
Gentagen afspilning af en melodi [SongRepeat] ......................................................................................................... 76
Detaljerede indstillinger af metronomen [METRONOME SETTING] .................................................. 77
Indstilling af metronomens takt [TimeSignature] ...................................................................................................... 77
Indstilling af metronomens lydstyrke [MetronomeVolume]..................................................................................... 77
Valg af metronomens lyd [MetronomeSound]........................................................................................................... 77
Detaljerede indstillinger af klangene [VOICE SETTING] ..................................................................... 78
Indstilling af oktav [Octave]* ....................................................................................................................................... 78
Indstilling af lydstyrke [Volume]* ............................................................................................................................... 78
Indstilling af højre – venstre lydstyrke [Pan]*............................................................................................................. 79
Finstemning af tonehøjden (kun i Dual Mode) [Detune].......................................................................................... 79
8
CLP-970
Indholdsfortegnelse
Valg af efterklangs type [ReverbType] ......................................................................................................................... 79
Indstilling af efterklangens dybde [ReverbSend]*....................................................................................................... 79
Indstilling af Chorus type [ChorusType] .................................................................................................................... 80
Indstilling af Chorus dybde [ChorusSend]*................................................................................................................ 80
Tænd og sluk for Chorus effekten [ChorusOnOff] .................................................................................................... 80
Valg af type variation effekt [VariationType].............................................................................................................. 80
Indstilling af Variation effektens dybde [VariationSend]* ......................................................................................... 81
Indstilling af anslags følsomhed [TouchSense]* ......................................................................................................... 81
Valg af funktion for højre pedal [RPedal] ................................................................................................................... 81
Valg af funktion for den midterste pedal [MPedal].................................................................................................... 82
Valg af funktion af den venstre pedal [LPedal] ........................................................................................................... 82
Indstilling af funktion for en ekstra pedal [AuxPedal] ............................................................................................... 82
MIDI [MIDI SETTING]........................................................................................................................... 83
Lidt om MIDI................................................................................................................................................................ 83
Indstilling af MIDI transmission kanalen [MidiOutChannel]................................................................................... 84
Indstilling af MIDI modtage kanal (Port A) [MidiInAChannel] ............................................................................... 84
Indstilling af MIDI modtage kanal (Port B) [MidiInBChannel] ............................................................................... 85
Tænd og sluk for Local Control [LocalControl] ......................................................................................................... 85
Vælg spillet på tangenterne eller Song Data for MIDI transmission [MidiOutSelect] ............................................. 85
Vælg den type data, der skal modtages via MIDI [ReceiveParameter] ...................................................................... 85
Vælg den type data, der skal sendes via MIDI [TransmitParameter] ........................................................................ 86
Udførelse af melodi data Bulk Dump [SongBulkDump] ........................................................................................... 86
Sende de initiale indstillinger på panelet [InitialSetup].............................................................................................. 86
Udførelse af Voice data Bulk Dump [VoiceBulkDump] ............................................................................................ 86
Andre indstillinger ............................................................................................................................... 87
Valg af en anslags følsomhed [TouchResponse] ......................................................................................................... 87
Finstemning af tonehøjden [Tune].............................................................................................................................. 87
Valg af finstemningens kurve for en piano klang [PianoTuningCurve].................................................................... 87
Valg af en skala [Scale].................................................................................................................................................. 88
Dybden af strenge resonansen [StringResonanceDepth] ........................................................................................... 88
Dybden af sustain sampling for forte pedalen [SustainSamplingDepth] .................................................................. 88
Indstilling af vibrafon vibratoens hastighed [VibraphoneRotorSpeed] .................................................................... 89
Valg af en pedal funktion for vibrafonen [VibraphonePedalMode].......................................................................... 89
Aktivering af en START/PAUSE funktion til en pedal [PedalStart/Pause] ............................................................... 89
Valg af type for den ekstra pedal [AuxPedalType]...................................................................................................... 89
Indstilling af punktet, hvor forte pedalen begynder at betyde noget for lyden [HalfPedalPoint]............................ 90
Pitch Bend område [PitchBendRange]........................................................................................................................ 90
Erstat XG klangene med Preset klange [XGAlternative] ............................................................................................ 90
Valg af de ting, der skal gemmes ved afbrydelse [MemoryBackUp].......................................................................... 91
Genkald de normale indstillinger (fra fabrikken) [FactorySet].................................................................................. 91
Andre metoder til at genkalde de normale indstillinger ............................................................................................. 91
Liste over meddelelser ......................................................................................................................... 92
Spørgsmål om operationer og funktioner........................................................................................... 97
CLP-970
9
Indholdsfortegnelse
Appendiks ........................................................... 99
Fejlfinding........................................................................................................................................... 100
Data kompatibilitet ............................................................................................................................ 101
Liste over Preset klange ..................................................................................................................... 103
Eksempler på klang kombinationer (Dual og Split) .......................................................................... 105
CLP-970, 970M og 970C: Samling af pianoet.................................................................................... 106
Indeks ................................................................................................................................................. 109
10
CLP-970
Emne indeks
Brug dette afsnit for at finde oplysninger for de bestemte situationer.
At lytte
Lyt til demo melodierne ....................................................................... ”Lyt til demo melodierne” på side 24
”Spil de 50 piano Preset melodier” på side 26
Hør demo melodierne med forskellige klange.................................... ”Lyt til demo melodierne” på side 24
Lyt til melodier fra ”50 Greats for Clavinova” .......................”Spil de 50 piano Preset melodier” på side 26
Lyt til din indspillede melodi ............................................................”Indspilning til [TRACK 1]” på side 41
”Afspilning af en melodi” på side 57
Hør melodierne på disketten .................................................................”Afspilning af en melodi” på side 57
At spille
Brugen af de tre pedaler .................................................................................. ”Brugen af pedaler” på side 31
Spil med en tonehøjde, der passer ............................................ ”Transponering [TRANSPOSE]” på side 34
Skift klang
Se hvilke klangmuligheder, der er....................................................... ”Liste over Preset klange” på side 103
Efterlign en koncertsal................................................................................................ ”[REVERB]” på side 33
Kombination af to klange........................................................”Spil med to klange (Dual Mode)” på side 35
Spil med forskellige klange i højre og venstre hånd
....................................”Opdeling af klaviaturet og spil med to forskellige klange (Dual Mode)” på side 37
At gøre klangen lysere og skarpere, eller mørkere og blødere.......................... ”[BRILLIANCE]” på side 32
Gør lyden ”bredere” ..................................................................................................”[CHORUS]” på side 33
Øvelser
Dæmpning af højre — eller venstre — håndens spil
.............................................................”Øvelser med èn hånd sammen med 50 Preset melodier” på side 28
Øvelser med at holde et konstant tempo.............................................. ”Brugen af metronomen” på side 40
Øvelser med en indspillet melodi .................................................. ”Indspilning af en ny melodi” på side 41
”At tænde og slukke for et afspillet spor” på side 59
Indspilning
Indspil din egen musik ................................................................... ”Indspilning af en ny melodi” på side 41
At gemme indspillede melodier på en diskette eller i en hukommelse
....................................................... ”Gem de indspillede melodier og håndtering af filer [FILE]” på side 50
CLP-970
11
Emne indeks
Brug dette afsnit for at finde oplysninger for de bestemte situationer.
Indstillinger
At foretage detaljerede indstillinger for ind- og afspilning
.......................................... ”Detaljerede indstillinger for ind- og afspilning [SONG SETTING]” på side 74
At foretage detaljerede indstillinger for metronomen
.................................... ”Detaljerede indstillinger af metronomen METRONOME [SETTING]” på side 77
At foretage detaljerede indstillinger af klange
..........................................................”Detaljerede indstillinger af klangene [VOICE SETTING]” på side 78
At foretage detaljerede indstillinger af MIDI ......................................”MIDI [MIDI SETTING]” på side 83
At foretage andre detaljerede indstillinger af Clavinova ............................. ”Andre indstillinger” på side 87
Sammenkobling af Clavinova og andre apparater
Hvad er MIDI?......................................................................................”MIDI [MIDI SETTING]” på side 83
Indspilning af din musik ...................................................”AUX OUT [R], [L/L+R] udgangene” på side 61
Justering af lydstyrken .......................................................”AUX OUT [R], [L/L+R] udgangene” på side 61
Lydudgange fra andre instrumenter til Clavinova............... ”AUX IN [R], [L/L+R] udgangene” på side 62
At forbinde Clavinova til en PC................................................................. ”Sammen med en PC” på side 63
Samling
Samling og adskillelse af Clavinova ................. ”CLP-970, 970M og 970C: Samling af pianoet” på side 106
Hurtige løsninger
Hvad Clavinova kan tilbyde....................................................................................”Emne indeks” på side 11
”Funktioner” på side 16
Vend tilbage til det normale display ................................................................. ”[EXIT] knappen” på side 23
Reset Clavinova til de oprindelige indstillinger
.................................................. ”Genkald de normale indstillinger (fra fabrikken [Factory Set]” på side 91
Betydningen af meddelelserne ................................................................ ”Liste over meddelelser” på side 92
Hvis man har specielle spørgsmål om Clavinova
................................................................................... ”Spørgsmål om operationer og funktioner” på side 97
Har du mistanke om fejl i Clavinova....................................................................... ”Fejlfinding” på side 100
12
CLP-970
Håndtering af Floppy Disk Drive
(FDD) og disketter
Forsigtighed!
Disketterne og disk drevet skal betjenes med en vis omhu.
Følg derfor disse vigtige anvisninger.
Brugbare disketter
3,5" 2DD og 2HD disketter kan bruges.
Isætning og udtagning af disketter:
For at sætte en diskette ind i drevet:
Hold disketten med mærkaten opad og det forskydelige
dæksel fremad. Sæt forsigtigt disketten ind i drevet så langt,
at den ”klikkes” på plads, og udløserknappen springer ud.
Hvis der trykkes for hurtigt på udløserknappen, eller hvis
knappen ikke trykkes helt i bund, kommer disketten ikke
helt ud. Måske låses udløserknappen i en halvvejs position
med disketten kun nogle få millimeter ude af drevet. Prøv
i så fald ikke at trække disketten ud med magt, for det kan
skade såvel diskette som drevets mekanisme. Tryk i stedet
for endnu en gang på udløserknappen, eller tryk disketten
helt ind i drevet, og gentag proceduren for udtagning af
disketter.
Kontroller at disketten er fjernet fra drevet, når der skal
slukkes for Clavinova. En diskette, som efterlades i drevet,
kan nemt opsamle støv og andet snavs, hvilket senere kan
resultere i data Read og Write fejl.
Rensning af drevets Read/Write hoved
For at tage en diskette ud af drevet:
Kontroller først, at drevet er stoppet. Hvis drevet er i gang
med et job (f.eks. en [Save To Disk], en [Delete Song],
en [Rename Song], en [Copy Disk] eller en [Format Disk]
operation), ses [Executing] på displayet, og vedkommende
operation må ikke afbrydes.
Tag aldrig en diskette ud af drevet, og sluk aldrig for pianoet,
mens en disk operation er i gang. Man risikerer at ødelægge
såvel disk som disk drev.
Tryk ”Eject” knappen helt i bund, og disketten springer
delvis ud af drevet. Derefter tages disketten helt ud med
håndkraft.
• Rens Read/Write magnethovedet jævnligt. Drevet rummer et magnet Read/Write hoved, hvis præcision kan
formindskes efter længere tids brug på grund af støv og
snavs. Dette kan blive årsag til skrive- og læsefejl.
• For at holde drevet oppe på maksimal ydelse, anbefaler
Yamaha, at man bruger en rensediskette omkring hver
måned. Spørg hos din Yamaha forhandler efter en sådan
rensediskette.
• Sæt aldrig andet end disketter ind i drevet. Andre ting end
disketter kan skade drevet.
Udløserknap
CLP-970
13
Håndtering av Floppy Disk Drive (FDD) og disketter
Lidt om disketterne
• At beskytte sine data (Write-protect tappen):
• At håndter disketterne med forsigtighed:
• Man kan sikre sig imod uhensigsmæssige sletninger af
vigtige data ved at skyde diskettens ”Write-protect” tap
hen i stillingen ”Protect” (hullet åbnes).
• Tunge ting må ikke placeres på disketterne, og disketterne
må ikke bøjes eller udsættes for tryk på nogen måde.
Når disketterne ikke bruges, skal de opbevares i tilhørende
æsker.
• Udsæt ikke disketter for direkte sollys, ekstremt høje
eller lave temperaturer, eller stor luftfugtighed, støv eller
væsker.
• Klappen, som beskytter disketten, må ikke åbnes,
og diskettens overflade må ikke berøres.
• Udsæt ikke disketten for magnetfelter, der kan opstå
rundt om for eksempel TV-apparater, højttalere, motorer
og så videre. Fremmede magnetfelter kan delvis eller helt
slette data på disketten.
• Brug aldrig en beskadiget diskette.
• Sæt aldrig andet, end den medfølgende label, på disketten.
Og kontroller at mærkaten er placeret det rigtige sted.
Write-protect hullet åbent
(stilling ved beskyttelse)
• Data Backup
• Hvis data er rigtig vigtige, anbefaler Yamaha, at der tages
en kopi (Backup) af disketten. Så er man rimelig sikret,
hvis en af disketterne ødelægges eller mistes. Man kan
lave en Backup kopi med Copy Disk funktionen side 55.
Vedligeholdelse
Pianoet rengøres med en blød, tør klud, eller med en blød klud, som vrides hårdt op med rent vand.
Brug aldrig opløsningsmidler eller klude, der er imprægneret med opløsningsmidler, til rengøringen.
Sæt ikke ting af vinyl, plastik eller gummi på instrumentet. Man risikerer at kabinettet eller tangenterne
misfarves.
Læs afsnittet ”Forsigtighed” på siderne 3 - 5, før du begynder at bruge Clavinova.
Stemning
Til forskel fra et akustisk piano behøver Clavinova ikke at stemmes. Det er altid i perfekt stemning.
Transport
Hvis du flytter bolig, kan Clavinova transporteres sammen med dine andre ting. Man kan flytte pianoet samlet,
eller man kan adskille kabinettet. Men pianoet bør altid flyttes i vandret stilling, og læn ikke instrumentet op
ad en væg eller lignende.
14
CLP-970
Standard tilbehør
”50 greats for the Clavinova” nodesamling
Diskette til indspilning
Gem din musik på denne diskette (side 53)
Vejledning
Reference Booklet
CLP-970
15
Funktioner
Yamaha Clavinova CLP-970 giver en fremragende realistisk lyd og naturlig spillen på flygel følelse, såvel som
Yamaha’s originale ”AWM Dynamic Stereo Sampling” tone generator teknologi for fyldige musikalske stemmer,
og en special ”Graded Hammer” keyboard som har vægtede tangenter og kobling i hele keyboard området. CLP-970
GrandPiano 1 stemme indeholder helt nye prøver nøjagtigt optaget fra et koncert flygel. CLP-970 GrandPiano 1 stemme
indeholder fem hastigheds-skiftende prøver (Dynamic Sampling), en ”Soundboard Reverb” ( lydords ekko) (side 33)
effekt som præcist simulerer resonanserne fra en klaver klangbund, ”String Resonance” (strenge resonanser) (side 88),
som skaber resonanserne fra piano strenge, specielt ”Sustain Sampling” (vedholdende prøve) (side 88), som samler
de enestående resonanser fra et akustisk flygels klangbund og strenge når dæmper pedalen trykkes ned og ”Key off
Samples”, som tilføjer den underliggende lyd produceret når tangenterne slippes. CLP-970 kommer meget nærmere
lyden fra et ægte akustisk klaver.
Nodestativet kan fjernes for at give plads til
en bærbar computer eller andet udstyr ovenpå
instrumentet. (Side 18)
CLP-970
DEMO
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/STOP SETTING
A
B
CONTRAST
PIANO
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
MIN
MAX
TRANSPOSE
NEW SONG
SONG BALANCE
NO
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
C
VOICE
SETTING
LEFT
D
TEMPO
SONG
MASTER VOLUME
EFFECT
VOICE
POWER
Tilslut pedalkablet
her for at anvende
Clavinova’s pedaler.
(Side 63)
PHONES
Tilslut en ekstra pedal
her og tildel en af de
mange funktioner til
pedalen. (Side 62)
MIDI
THRU
Mac
PC-1
R
L / L+R
AUX OUT
Et sæt standard stereo
hovedtelefoner kan
tilsluttes her for lydløs
øvelse. (Side 20)
R
L / L+R
AUX IN
16
CLP-970
IN
AUX PEDAL
TO HOST
Disse stik er til tilslutning af en
ekstern tonegenerator til
gengivelse af lyden gennem
Clavinova’s interne lydsystem
og højttalere. (Side 62)
Tilslut optage udstyr
(som kassettebåndoptager)
her for at optage din udgave.
(Side 61)
OUT
MIDI
PC-2
HOST SELECT
PEDAL
Tilslut et MIDI apparat
her for at anvende
forskellige MIDI
funktioner.
(Side 63, 66)
Dette stik og omskifter tillader
direkte tilslutning til en computer for
sekventering og andre musikalske
tilføjelser. (Side 62-67)
Funktioner
MAIN stemme gruppe knapper
Vælg stemmer fra 25 interne lyde
inklusive Grand Piano 1. (Side 30)
Du kan kombinere to stemmer ad
gangen. (Side 35)
[FILE]
Gemme indspillede sange og
kontrollere sang filer. (Side 50)
[METRONOME]
Bruger
metronom
funktionerne.
(Side 40)
[DEMO]
Demonstrations afspilning er mulig for hver
stemme. (Side 24)
CLP-970
DEMO
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
[MIDI SETTING]
Udfører detaljerede
MIDI indstillinger, som
MIDI modtage/sende
kanaler. (Side 83)
Displayet tillader
nøjagtig kontrol
og betjening.
(Side 23)
Clavinova indeholder
50 forindspillede sange.
Denne sektion gør dig i stand til at
lytte til disse sange, øvning ved brug
af en nem praktisk funktion, afspilning
af Clavinova musik data (sælges i
musikforretninger) og optage og afspille din udførelse. (Side 26, 41, 57)
METRONOME
START/STOP SETTING
[CONTRAST]
Justerer lysstyrken i displayet ved brug
af denne knap.
(Side 20)
B
A
[REVERB]/
[CHORUS]
Tilføjer efterklang
og fordeling
(omkvæd) til
lyden.
(Side 33)
CONTRAST
PIANO
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
MIN
MAX
TRANSPOSE
NEW SONG
SONG BALANCE
NO
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
VOICE
SETTING
LEFT
SYNCHRO START
SONG
MASTER VOLUME
[MASTER
VOLUME]
Justerer volumeniveauet
ved brug af
denne skyder.
(Side 20)
TEMPO
C
[SONG SETTING]
Laver detaljerede
indstillinger for
melodi optagelse og
afspilning. (Side 74)
TRANSPOSE [ ] [ ]
Du kan skifte stigningen
for hele klaviaturet op
eller ned, så det passer
til andre instrumenter
eller sanger, samtidig
med at du spiller de
samme toner. (Side 34)
TEMPO
[DOWN] [UP]
Du kan ændre
melodi tempo
(hastighed).
(Side 27, 40, 42, 58)
D
VOICE
EFFECT
[EXIT]
Skærmen returnerer
til hoved menuen når
denne knap trykkes.
(Side 23)
[VOICE
SETTING]
Du kan lave
detaljerede
indstillinger for
toner og effekter.
(Side 78)
LEFT (venstre) stemmegruppe
knapper/ [SPLIT POINT]
Du kan spille forskellige stemmer
på venstre- og højre hånds sektion
på tangentbordet. (Side 87)
BRILLIANCE
[ ][ ]
Justerer
tonens renhed
ved brug af
disse knapper.
(Side 32)
[OTHER SETTING]
Finindstilling af anslag
på tangent og stigning o.s.v.
(Side 87)
CLP-970
17
Før brugen af Clavinova
Dæksel for tangenter
For åbning af dækslet til tangenter:
Løft dækslet let og skub det op.
For lukning af dækslet til tangenter:
Træk dækslet imod dig og sænk det forsigtigt
over tangenterne.
Sørg for ikke at få fingren i klemme
ved åbning eller lukning af dækslet.
ADVARSEL
Hold dækslet med begge hænder ved åbning eller lukning af det. Slip det ikke før det er fuldt åbnet eller lukket.
Vær forsigtig med ikke at få fingrene (dine eller andres, specielt børns mellem dækslet og instrumentet.
Placér ikke metalgenstande eller papirer på toppen af dækslet. Små genstande placeret på tangentlågen
kan falde ind i instrumentet når dækslet åbnes, og kan være næsten umulige at fjerne. Dette kan resultere i
elektriske chok, kortslutning, brand eller andre alvorlige skader på instrumentet.
Nodestativ
Installering af nodestativet:
Hold på øvre og nedre side af nodestativet med begge hænder og sæt tapperne på højttalerboksen ind i
hullerne på bagsiden af nodestativet.
• Nodestativet kan fjernes for at gøre plads
til en bærbar computer eller andet udstyr
ovenpå instrumentet.
Fjernelse af nodestativet:
Løft nodestativet let og træk det mod dig for at fjerne det.
18
CLP-970
Før brugen af Clavinova
At tænde for strømmen
1. Tilslut strømkablet.
Sæt først stikket i strømkablet ind strømtilslutningen på Clavinova’et, tilslut derefter den anden ende
af kablet til en strømkontakt på væggen. I visse områder er det nødvendigt, at anvende en adapter,
som passer til stiktypen i stikkontakten i dit område.
Strømtilslutningen er placeret i bunden af keyboardet
bagerst.
1
2
(Typen af stik afhænger af
lokale forhold)
ADVARSEL!
Sørg for at dit CLP-970 er beregnet for den spænding, som findes i det område det skal anvendes (spændingsangivelsen findes
på navnepladen på bagpanelet.) I visse områder kan en spændingsvælger forefindes bag på keyboardet nær ved strømkablet.
Sørg for at spændingsvælgeren er indstillet til spændingen i dit område. Tilslutning til den forkerte spænding kan forårsage alvorlig
skade på de interne kredsløb og kan endda resultere i elektrisk stød!
Brug kun det medfølgende strømkabel til CLP-970. Hvis det medfølgende forsvinder eller bliver beskadiget og skal udskiftes,
kontaktes din Yamaha forhandler. Anvendelse af et ikke korrekt kabel kan føre til brand og elektrisk stød!
Typen af strømkabel leveret med CLP-970 afhænger af i hvilket land, det er købt. (I visse områder må en adaptor anvendes for tilpasning til stiktypen i vægkontakten i dit område.) Begynd ikke at modificere stikket leveret med CLP-970. Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal en passende kontakt installeres af en kvalificeret elektriker.
2. Tænd for strømmen til Clavinova.
Tryk på [POWER] knappen som findes til højre på keyboardet for at tænde.
• Displayet, som er i midten af frontpanelet og strømindikatoren placeret
foran på venstre side af tangentbordet lyser op.
[POWER]-knap
Power indikator
A
B
NO
C
TIP
Power indikator
Hvis dækslet lukkes uden
der slukkes for strømmen,
vil power indikatoren forblive
tændt og indikere at der
stadig er strøm på.
YES
D
Når der tændes for strømmen til Clavinova vil et stemmenavn
fremkomme i displayet.
Tryk [POWER] knappen igen for at slukke for strømmen til Clavinova.
• Displayet og power indikatoren slukkes.
CLP-970
19
Før brugen af Clavinova
Indstilling af kontrast på displayet
Du kan indstille kontrasten på displayet ved at dreje [CONTRAST] knappen lokaliseret til højre for LCD displayet.
Brug denne knap
A
CONTRAST
B
NO
TERMINOLOGI
CONTRAST:
Forskellen mellem lys og
mørke.
YES
EXIT
C
D
Indstilling af lydstyrke
Ved spil på keyboardet indstilles lydstyrke niveauet ved at bevæge [MASTER VOLUME] skyderen
til venstre på frontpanelet til venstre eller højre.
MIN
TERMINOLOGI
MASTER VOLUME:
Lydstyrke niveauet for hele
keyboardets lyd.
MAX
MASTER VOLUME
Lydstyrken sænkes.
TIP
Du kan også indstille
[PHONES] (=hovedtelefoner) lydstyrke og AUX IN
ved brug af [MASTER
VOLUME] skyderen.
Lydstyrken hæves.
Brug af hovedtelefoner
Tilslut et par hovedtelefoner til
et af [PHONES] stikkene.
Når hovedtelefonerne er tilsluttet
et af [PHONES] stikkene vil det
indbyggede højttalersystem automatisk blive slået fra.
Der er to [PHONES] stik. To sæt
stereo hovedtelefoner kan tilsluttes.
(Hvis kun et par hovedtelefoner
tilsluttes bruges blot ét af stikkene.)
bunden
Spil ikke på Calvinova’et ved høj lydstyrke i længere perioder, da hørelsen
kan tage skade
PHONES
ADVARSEL
TIP
Mulige hovedtelefoner
RH-5M Yamaha
hovedtelefoner.
standard stereo hovedtelefon stik (6.25 mm)
20
CLP-970
Grundlæggende
betjening
21
CLP-970
CLP-970
21
Delenes navne
D
H
F
A
B
CONTRAST
PIANO
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
L M
O
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
VOICE
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
K
N
STRINGS/
CHOIR
MAIN
NO
YES
SPLIT
POINT
EXIT
C
LEFT
D
G
E
CLP-970
MIN
7
3
5
DEMO
SONG SELECT
MAX
TRANSPOSE
NEW SONG
SONG BALANCE
4
6
VOICE
I
J
EFFECT
P
B
8
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/STOP SETTING
DOWN
UP
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
2
CLP-970
0
SONG
9
DEMO
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/STOP SETTING
A
A
B
TEMPO
C
CONTRAST
PIANO
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
MIN
MAX
TRANSPOSE
NEW SONG
SONG BALANCE
NO
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
VOICE
SETTING
]
LEFT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
D
VOICE
EFFECT
POWER
1
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7
PHONES
Center “C”
Q
R
S
T
Top panel
1 [POWER]................................................ 19
2 [MASTER VOLUME]............................... 20
3 [DEMO] ................................................. 24
4 TRANSPOSE [ ] [ ] ............................ 34
5 SONG SELECT [ ] [ ]............ 26, 41, 57
6 SONG BALANCE [ ] [ ]...................... 48
7 [TRACK 1] [TRACK 2] /
MAIN sektion ........................................30
I [SPLIT POINT] .......................................38
J Stemmegruppe for
[EXTRA TRACKS] ................. 28, 41–46, 59
LEFT sektion ..........................................37
8 [FILE] ..................................................... 50
9 SONG [STOP] /
K [VOICE SETTING] ..................................78
L [REVERB]................................................33
M [CHORUS] ..............................................33
N BRILLIANCE [ ] [ ] .............................32
O [MIDI SETTING].....................................83
P [OTHER SETTING] .................................87
Q [PHONES] ..............................................20
R Soft pedal ..............................................31
S Sostenuto pedal ....................................31
T Damper pedal .......................................31
[START/PAUSE] ......................... 26, 42, 58
0 [REC]...................................................... 42
A [SONG SETTING] .................................. 74
B METRONOME [START/STOP] /
[SETTING]........................................ 40, 77
C TEMPO [DOWN] [UP] ......... 27, 40, 42, 58
D LCD knapper A [–] [+] / B [– (NO)]
[+ (YES)] / C [–] [+] / D [–] [+]................ 23
22
E LCD skærm ............................................23
F [CONTRAST] knap.................................20
G [EXIT].....................................................23
H Stemmegruppe knapper for
CLP-970
Delenes navne
Tilslutninger
U AUX OUT [R] [L/L+R]............................61
V AUX IN [R] [L/L+R] ...............................62
W [AUX PEDAL] ........................................62
X [TO HOST] ............................................62
Y HOST SELECT ....................................... 62
Z MIDI [IN] [OUT] [THRU] ...................... 63
[ [PEDAL] ................................................ 63
MIDI
THRU
Mac
PC-1
R
L/L+R
AUX OUT
U
R
L / L+R
OUT
IN
MIDI
PC-2
AUX PEDAL
AUX IN
W
TO HOST
HOST SELECT
X
Y
V
PEDAL
Z
[
\ Floppy disk drev.................................... 13
] Panel logoer
GM System Level 1
”GM System Level 1” er et tillæg til MIDI standarden, som garanterer at alle data tilpasset standarden vil spille nøjagtigt på en hvilken som helst
GM-kompatibel tone generator eller synthesizer
uanset frabrikat.
bottom surface
\
XG Format
XG er en ny Yamaha MIDI specifikation som
tydeligt udvider og forbedrer ”GM System Level 1”
standarden med større stemme behandling, udtalt
kontrol og effekt formåen og samtidig have fuld
kompatibilitet med GM.
D LCD knapper
E LCD
Brug LCD knappen A, B, C eller D for at vælge indholdet vist på LCD skærmen.
Tjek efter på skærmen placeret i midten på top panelet efter hver operation.
Et stemme navn vises på skærmen når der tændes for apparatet.
A
B
NO
C
YES
D
G [EXIT]-knap
Ved tryk på denne knap returnerer apparatet til standard skærm (skærmen viser et stemmenavn, som også vises når der tændes for strømmen).
CLP-970
23
Lyt til demo melodierne
Clavinovaet er udstyret med demonstrationsmelodier, som effektivt demonstrerer hver af de enkelte
stemmegrupper i MAIN. Se tabellen nedenunder for stemmenavne og tilhørende demonstrationssange.
Demonstrations melodier
Stemme gruppe
Melodier
PIANO
E.PIANO/BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
STRINGS/CHOIR
Komponist
Chanson de l’adieu
Original
Le Coucou
Original
Organ Concerto Op.4 No.2
Original
F.F. Chopin
–
L.C. Daguin
–
G.F. Händel
–
23
14
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
MAIN klanggruppe
knapper
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
3
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
4
Procedure
1.
Aktivér demo indstillingen.
Tryk på [DEMO] knappen for at aktivere demo indstillingen.
MAIN stemme gruppen (øverste række) knap indikatorer lyser
sekventielt op.
A
B
NO
C
2.
YES
D
Vælg en melodi og start afspilning.
Tryk på en stemme gruppe knap (øverste række) for ønsket
demonstrations melodi.
Den tilhørende stemme knaps indikator lyser og afspilning starter.
Indtil afspilning stoppes gentages afspilning af den valgte melodi
med brug af forskellige stemmer (i flg. rækkefølge: PIANO →
E. PIANO/BASS → HARPSICHORD → MALLET → ORGAN →
STRINGS/CHOIR.
24
CLP-970
TERMINOLOGI
Mode (indstilling):
Er en tilstand hvor man kan
udføre bestemte funktioner.
I demo mode (=indstilling)
kan demo melodier afspilles.
NOTE
For at justere lydniveauet
fra demo sangene bruges
[MASTER VOLUME] skyderen.
Lyt til demo melodierne
3.
4.
Stop afspilning.
Tryk på knappen for stemme gruppen, som bliver afspillet
eller [STOP] knappen.
Forlade demo indstilling.
Tryk [DEMO] eller [EXIT] knappen for at forlade demo
indstilling.
CLP-970
25
Lyt til 50 Piano Preset melodier
Clavinova er udstyret med data fra 50 piano melodier. Du kan blot lytte til disse melodier (side 26) eller
bruge dem til øvelser (side 28). Du kan også gå til de inkluderede ”50 greats for the Clavinova” som indeholder noderne for 50 piano preset melodier.
Spil de 50 Piano Preset melodier
1
DEMO
CLP-970
METRONOME [START/STOP]
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
3 2
C
TEMPO
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
4
TEMPO [DOWN] [UP]
Procedure
1.
Vælg en melodi.
Tryk på en af [SONG SELECT] knapperne gentagne gange
for at vælge den ønskede piano melodier fra P-001 til P-50.
Skærm for melodi valg
A
B
NO
C
TERMINOLOGI
Song:
På Clavinovaet er udførelses
data kaldet en ”Song”. Dette
inkluderer demonstrations
stemmer og forudindstillet
piano stemmer.
YES
D
Melodinummer vises i displayet.
2.
Spil en preset (=forudindstillet) melodi.
Tryk [START/PAUSE] knappen for at starte afspilningen.
Antal takter
A
B
NO
C
YES
D
TIP
• Du kan også anvende C
[-]/[+] knapperne til at vælge
en melodi efter tryk på
[SONG SELECT] knappen.
• [P-000: New song] er en
tom melodi beregnet til at
du kan indspille din egen
udførelse. (Se side 41.)
• Brug SongRepeat parameteren i ”SONG SETTING” menuen for at
vælge gentaget afspilning af alle melodier eller
gentaget afspilning af en
enkelt sang. (Se side 76.)
TIP
Du kan spille på tangenterne
sammen med afspilning af
den forudindstillede melodi.
Du kan ændre stemmen
afspillet på tangenterne.
26
CLP-970
Lyt til 50 Piano Preset melodier
Justering af tempoet
Du kan bruge TEMPO [DOWN]/[UP] knapperne til at justere afspilnings
tempoet efter ønske. Det originale tempo (melodiens originale tempo) indstilles når [DOWN] og [UP] knapperne trykkes ind samtidigt. Tryk på en af
knapperne [ ]/[ ] for at returnere til melodivalg skærmen.
A
B
NO
C
YES
D
TIP
Du kan også bruge D [-]/[+]
knapperne for at ændre
tempo.
NOTE
Tilbageføring af tempo
Når en ny forudindstillet
sang vælges, tilbageføres
tempoet automatisk til
melodiens originale værdi.
Brug af metronomen
Du kan spille metronomen sammen med afspilning af melodien.
Tryk METRONOME [START/STOP] knappen for at spille metronomen.
Tryk på knappen igen for at stoppe metronomen.
3.
Stop afspilning af melodien.
Når afspilning er færdig, stopper den automatisk og Clavinovaet
finder starten af sangen. For at stoppe afspilning i midten af en
melodi, tryk på [STOP] knappen. Du kan også lave pause i afspilning
ved at trykke [START/PAUSE] knappen. Afspilning stopper når der
trykkes på knappen.
Hurtig fremad eller tilbage
Du kan udføre følgende operationer i melodi vælg skærmen:
• Brug B [-]/[+] knapperne til at komme tilbage eller frem (tilbage og hurtigt
frem) gennem melodien mens melodien afspilles eller er stoppet.
• Tryk SONG SELECT [ ]- eller C [–] knappen under afspilning til
genstart af afspilning fra begyndelsen af melodien.
• Tryk SONG SELECT [ ]- eller C [+] knappen under afspilning til
start på afspilning fra næste melodi.
• Tryk SONG SELECT [ ]- eller C [–] knappen mens afspilning er stoppet
i midten af melodien for at lokalisere begyndelsen af melodien.
4.
Returnering til oprindelig skærm.
Tryk på [EXIT]-knappen.
TERMINOLOGI
Oprindelig skærm:
Den oprindelige skærm er
en stemme valgs skærm
(side 30) som fremkommer
når der tændes for Clavinovaet.
CLP-970
27
Lyt til 50 Piano Preset melodier
Øvelser med én hånd sammen med 50 forindstillede melodier
De 50 forindstillede melodier har separate venstre- og højrehånds stykker på individuelle spor. Man kan
tænde og slukke for venstre- og højrehånds stykker efter behag, så man kan øve den tilhørende del (den del,
som der er slukket for) på tangenterne. Højre håndsdelen spilles af [TRACK 1] og venstre håndsdelen spilles
af [TRACK 2].
1
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
3 2
Procedure
1.
Sluk for den del af afspilning du ønsker at øve.
Efter at have valgt en melodi til øvelse tryk [TRACK 1] eller
[TRACK 2] knappen for at slukke for den tilhørende del.
Når du har valgt en melodi lyser indikatorerne til [TRACK 1] og
[TRACK 2] op samtidig, som indikation for at du kan afspille begge
dele. Når en af knapperne trykkes for afbrydelse af afspilning, slukker
den tilhørende indikator og den tilhørende afspilningsdel er tavs.
Ved gentagne tryk på knapperne skiftes der mellem tændt og slukket
for afspilning.
2.
Start afspilning og spil.
Tryk [START/PAUSE] knappen for at starte afspilning.
Spil den del, som der er slukket for.
Start af afspilning automatisk, når du starter med at
spille på tangenterne (Synchro Start)
Du kan starte afspilning samtidig med at du starter med at spille på
tangenterne. Dette kaldes ”Synchro Start” funktion.
For at komme til Synchro Start standby indstilling, tryk og hold nede
[STOP] knappen og tryk [START/PAUSE] knappen. [START/PAUSE]
indikatoren blinker.
Nu spilles der på tangenterne. Afspilning starter samtidig.
For at afbryde Synchro Start funktionen, trykkes [STOP] knappen
mens Clavinovaet står i Synchro Start standby indstilling.
28
CLP-970
TERMINOLOGI
Synchro:
Synkronisering, optræder
på samme tid.
Lyt til 50 Piano Preset melodier
3.
Stop afspilning.
Når afspilning er fuldført, stopper den automatisk og Clavinovaet
finder automatisk begyndelsen af melodien. Hvis Du ønsker at stoppe
afspilning midt i melodien, tryk da på [STOP] knappen.
Man kan også lave pause i afspilning ved at trykke på [START/PAUSE]
knappen. Afspilning stopper når der trykkes på denne knap.
TIP
Tilbageføre del afspilning
Begge dele tændes automatisk når der vælges en
ny melodi.
Man kan også bestemme en frase i melodien for gentagne gange at øve den del.
Se [FromToRepeat] muligheden i ”SONG SETTING” menuen på side 75.
CLP-970
29
Vælg og spil med klangene
Valg af klange
1
2
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
MAIN klanggruppe
knapper
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
D
VOICE
SETTING
LEFT
VOICE
EFFECT
Procedure
1.
2.
Vælg en klanggruppe.
Tryk på en af MAIN klanggruppe knapperne
(øverste række).
TIP
For at lære klangenes
karakteristik, lyttes der til
demo melodierne for hver
enkelt klanggruppe (side
24). Se ”Preset Voice List”
(=Forindstillet klang liste)
på side 103 for mere information om karakteristikken
for hver enkelt forindstillet
klang.
Vælg en klang.
Brug A [-]/[+] knapperne for at vælge en klang.
TERMINOLOGI
Klang
På Clavinovaet betyder
en klang ”tone” eller ”klangfarve”.
Klang gruppe
PIANO
E.PIANO/
BASS
HARPSICHORD
30
CLP-970
Klang navn
GrandPiano1
GrandPiano2
E.Piano1
E.Piano2
SynthPiano
WoodBass
ElectricBass
Bass&Cymbal
Harpsichord8'
Harpsichord8'+4'
ElectricClavichord
Klang gruppe
MALLET
ORGAN
STRINGS/
CHOIR
Klang navn
Vibraphone
Marimba
Celesta
PipeOrganPrincipal
PipeOrganFlute1
PipeOrganFlute2
PipeOrganTutti
JazzOrgan
Strings
SynthStrings
SlowStrings
Choir
SlowChoir
Scat
TIP
Man kan kontrollere loudness fra en klang ved hvor
hårdt man trykker på tangenterne, selvom forskellig
spillestil (vægtet følsomhed) har en lille eller slet
ingen effekt på lyden fra
bestemte musikinstrumenter.
Se ”Preset Voice List”
(=Forindstillet klang liste)
på side 103.
Vælg og spil med klangene
Brugen af pedaler
Clavinovaet har tre fodpedaler: Damper pedal (højre), sostenuto pedal
(center), og soft pedal (venstre), som giver en række af udtryksmidler,
der er i lighed med dem lavet på pedalerne på et akustisk klaver.
Damper (højre) pedal
Når der trykkes på damper pedalen vil tonerne
som spilles holde længere.
Ved valg af Grand Piano 1, vil tryk på damper
pedalen aktivere instrumentets specielle
”Sustain Samples” for nøjagtig gengivelse af
et akustisk flygels klangbund og strenge.
Når der trykkes på damper
pedalen vil tonen der spilles
før pedalen slippes holde
længere.
Sostenuto (center) pedal
Hvis en tone eller akkord spilles på tangenterne og samtidig trykker på sostenuto
pedalen mens tonen (tonerne) holdes,
vil tonerne vedblive med at blive holdt
så længe pedalen trykkes ned. Alle efterfølgende toner vil ikke blive holdt.
Når der trykkes på sostenuto
pedalen her, mens tonerne
holdes vil tonerne blive holdt
så længe pedalen trykkes ned.
Soft pedal (venstre)
Soft pedalen reducerer volumen og ændrer lidt på klangfarven af toner
spillet mens pedalen trykkes ned. (Soft pedalen vil ikke influere på toner
som allerede spilles når den trykkes ned. Tryk på pedalen umiddelbart før
de bestemte toner.)
Med Vibraphone og Jazz Organ klange, vil denne pedal tænde og slukke
for vibrato eller trække vibrato hastigheden. (Se side 82.)
TIP
Hvis damper pedalen ikke
virker, eller hvis toner holdes
selv når pedalen ikke er
aktiveret, kontrolleres det
om pedal kablet er korrekt
sat i PEDAL stikket på
instrumentet (se punkt 5
på side 107). Vær også
opmærksom på at Rpedal
parameter i ”VOICE SETTING” menuen er sat til ON
(se side 81).
TIP
Man kan justere dybden
af resonansen lavet af
”Sustain Samples” ved
brug af Sustain Sampling
Depth parameteren i
”OTHER SETTING” menuen.
(Se side 88.)
TIP
Man kan tilføje en funktion til
hver enkelt pedal via ”R Pedal”,
”M Pedal” og ”L Pedal” parametrene i ”VOICE SETTING”
menuen. (Se side 81, 82.).
TIP
Midter- og venstre pedal kan
også tildeles sang start/stop
operation (START/PAUSE
funktion) via parameteren
”PedalStart/Pause” i
”OTHER SETTING” menuen
(på side 89.)
CLP-970
31
Vælg og spil med klangene
Tilføj variationer til lyden
[BRILLIANCE]/[REVERB]/[CHORUS]
Effekt funktionen gør det muligt at tilføje udtryk til lyden. Clavinovaets effekter inkluderer Brilliance,
Reverb og Chorus.
[REVERB] [CHORUS]
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
BRILLIANCE [ @] [ @]
[BRILLIANCE]
Man kan bruge denne kontrol til at justere klangen i tonen og ændre tonaliteten så den passer til ens ønsker.
Procedure
Tryk på en af BRILLIANCE [ ]/ [ ] knapperne for at
vælge den ønskede tonalitet.
A
B
NO
C
YES
D
Dark.................... Mørk tone
Mellow ................ Blød og afdæmpet tone
Normal ............... Standard tone
Bright ................. Lys tone
Metallic............... Skarp og metallisk tone
Tryk [EXIT] knappen for at komme tilbage til hoved skærmen.
TIP
Man kan også bruge D [-]/[+]
knapperne efter at have
trykket på en af [BRILLIANCE]
knapperne for at vælge den
ønskede mulighed.
TIP
Normal indstilling = Normal
TERMINOLOGI
Normal indstilling:
”Normal setting” henviser til
den oprindelige indstilling
(fabriksindstilling), som
gælder første gang der
tændes for Clavinovaet.
NOTE
Hvis [BRIGHT] eller
[METALLIC] vælges som
klangtyper, vil volume
niveauet øges let. Under
disse omstændigheder
vil øgning af [MASTER
VOLUME] indstillingen
måske forvrænge lyden.
Hvis det sker sænkes volumen tilsvarende.
32
CLP-970
Vælg og spil med klangene
[REVERB]
Denne kontrol lægger efterklang til lyden ved at simulere den naturlige efterklang i en koncertsal.
Procedure
Ved tryk på [REVERB] knappen gentagne gange
skifter efterklangen mellem at være aktiv og passiv.
Selv hvis efterklangseffekten er slukket, vil en ”soundboard reverb”
(= klangbundens efterklang) effekt blive tilføjet når GrandPiano 1
eller GrandPiano 2 stemmen er valgt.
TIP
Man kan vælge en efterklangstype via REVERB
Type parameteren i ”VOICE
SETTING” menuen og
justere efterklangens dybde
for den valgte stemme via
Reverb Send parameteren.
(Se side 79.)
TIP
Normal indstilling = ON
[CHORUS]
Denne kontrol lægger spredning og rumklang til lyden.
Procedure
Ved tryk på [CHORUS] knappen gentagne gange
skifter efterklangen mellem at være aktiv og passiv.
Man kan tænde/slukke for chorus effekten ved at trykke på [CHORUS]
ON/OFF knapperne på panelet og ved at indstille Chorus ON OFF
parameteren i VOICE SETTING menuen (se side 88).
[CHORUS] ON/OFF knappens indstilling på panelet er kun midlertidig. Hvis en anden stemme vælges vil den tidligere indstilling af
chorus blive afbrudt. Chorus On Off parameterens indstilling
gemmes for hver stemme. Det betyder, hvis en given stemme vælges
vil chorus indstillingen automatisk være tændt eller slukket ifølge
den gemte chorus indstilling.
TIP
Man kan vælge en chorus
type via Chorus Type
parameteren i ”VOICE SETTING” menuen og justere
chorus dybden for den
valgte stemme via Reverb
Send parameteren. Man kan
også tænde eller slukke for
chorus via Chorus On Off
parameteren. (Se side 80.)
TIP
Normal indstilling
Den normale chorus on/off
indstilling er forskellig for
hver stemme.
CLP-970
33
Vælg og spil med klangene
Transponering ... [TRANSPOSE]
Clavinovaets transponerings funktion gør det muligt at skifte (tone)højden på hele klaviaturet op eller ned
i halvtone intervaller for tilpasning til at kunne spille vanskelige toner, og gør det let at tilpasse højden af
klaviaturet til omfanget af en sangers stemme eller andre instrumenter. F. eks. Hvis transponeringens værdi
indstilles til ”5” vil tonen C blive løftet til F. På den måde kan melodier spilles som var det C dur blive transponeret til tonen F.
Man kan også ændre node fortegnet ved afspilning af melodier som tilføjelse til egen udførelse.
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
13
C
TEMPO
D
2
VOICE
SETTING
LEFT
VOICE
EFFECT
34
Procedure
1.
Vis transponerings skærmen.
Tryk på en af TRANSPOSE [ ]- og [ ] knapperne.
A
B
NO
C
2.
YES
D
Vælg en type transponering fra Manual eller Song.
Brug C [-] og [+] knapperne til at vælge Manual eller
Song.
Manual ............... Egen manuelle udførelse
Song .................... Melodi afspilning
3.
Indstilling af transponeringsværdi.
Brug D [-] og [+] eller TRANSPOSE [ ]- og [ ] knapperne
for at indstille.
For at indstille transponeringsværdien til ”0”, trykkes D [-] og [+]
knapperne eller TRANSPOSE [ ] og [ ] knapperne samtidig.
4.
34
CLP-970
Returnering til hovedskærmen.
Tryk på [EXIT]-knappen.
TIP
Transponeringsomfanget
er fra ”-12 semitones”
(=halvtoner) (en oktav ned)
gennem ”0” (normal hævning) til ”12 semitones”
(op en oktav).
Vælg og spil med klangene
Spil med to klange (Dual mode)
Man kan spille to klange samtidigt over hele klaviaturets omfang. På den måde kan man simulere en
melodisk duet eller kombinere to ens klange til skabning af en fyldigere lyd. Se ”Eksempler på klangkombinationer (Dual og Split)” på side 105 for eksempler på effektive klangkombinationer.
Numrene på øverste række indikerer trinene i Dual mode
indstilling ved brug af klange fra forskellige grupper.
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
2
MAIN klanggruppe
2
A
B
1 3 knapper
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
C
TEMPO
Numrene på nederste række indikerer trinene i Dual mode
indstilling ved brug af klange fra samme gruppe
LEFT
D
2
VOICE
SETTING
3
VOICE
14
EFFECT
MAIN klanggruppe
knapper
Dual (tostemmig) indstilling med brug af klange i forskellige
stemmegrupper
Procedure
1.
Komme ind i Dual indstilling.
Tryk to MAIN klanggruppe knapper (øverste række)
samtidigt.
A
B
NO
C
D
Første stemme
2.
YES
Anden stemme
Vælg en klang.
Brug A [-]/[+] knapperne og B [-]/[+] knapperne for at
vælge en klang.
Klangene opstillet i øverste række i ”Preset Voice List” på side 103
er såkaldte første klange (første stemme) og dem, som er opstillet i
nederste række er kaldet anden klang (anden stemme).
3.
Forlade Dual indstilling og returnere til normal afspille
indstilling.
Tryk på en af MAIN stemmegruppe knapperne.
CLP-970
35
Vælg og spil med klangene
Dual (tostemmig) indstilling ved brug af stemmer fra
samme stemmegruppe
Procedure
1.
2.
3.
Vælg en stemmegruppe.
I normal spille indstilling, tryk den ønskede MAIN stemmegruppe knap.
Vælg en stemme.
Brug A [-]/[+] knapperne for at vælge en stemme.
Vælg en anden stemme.
Brug B [-]/[+] knapperne for at vælge en anden stemme
i samme stemmegruppe.
For at anvende identiske stemmer tryk B [-]/[+] knapperne én gang.
For at anvende forskellige stemmer indenfor samme stemmegruppe,
tryk B [-]/[+] knapperne gentagne gange.
A
B
NO
C
4.
36
CLP-970
YES
D
Forlade Dual indstilling og returnere til normal afspilnings indstilling.
Tryk på en hvilken som helst MAIN stemmegruppe knap.
Vælg og spil med klangene
Opdeling af klaviaturet og spil med forskellige
klange (Split Mode)
Split mode gør det muligt at spille med to forskellige klange på klaviaturet — en med venstre hånd og en
anden med højre hånd. For eksempel kan en bas del spilles ved brug af Wood Bass eller Electric Bass klang
med venstre hånd og en melodi med højre hånd. Se ”Eksempler på klang kombinationer (Dual og Split)”
på side 105 for eksempler på effektive klang kombinationer.
2
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
2
A
B
PIANO
CONTRAST
MAIN klanggruppe
knapper
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
D
3
4
VOICE
SETTING
LEFT
VOICE
4
135
EFFECT
LEFT klanggruppe
knapper
Procedure
1.
Gå til Split indstilling.
Tryk én af LEFT klang gruppe knapperne (nederste række).
A
B
NO
C
2.
3.
YES
D
Vælg en klang for højre hånd.
Brug MAIN klang gruppeknapperne (øverste række) og
A [-]/[+] knapperne.
Vælg en klang for venstre hånd.
Brug LEFT klang gruppeknapperne (nederste række) og
C [-]/[+] knapperne.
CLP-970
37
Vælg og spil med klangene
Klang gruppe
MAIN
PIANO
LEFT
PIANO/E.PIANO
E.PIANO/BASS
BASS
HARPSICHORD
HARPSICHORD/MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/STRINGS
STRINGS/CHOIR
4.
Klang navn
GrandPiano1
GrandPiano2
E.Piano1
E.Piano2
SynthPiano
WoodBass
ElectricBass
Bass&Cymbal
Harpsichord8'
Harpsichord8'+4'
ElectricClavichord
Vibraphone
Marimba
Celesta
PipeOrganPrincipal
PipeOrganFlute1
PipeOrganFlute2
PipeOrganTutti
JazzOrgan
Strings
SynthStrings
SlowStrings
Choir
SlowChoir
Scat
Specificér delepunktet (grænsen mellem højre- og
venstre hånds område).
Den normale indstilling for delepunktet er ”F#2”.
F2
38
CLP-970
Center “C”
TIP
En specificeret delepunkts
tone er inkluderet i venstre
hånds området.
Vælg og spil med klangene
Ændring af delepunkts indstillingen:
Tryk [SPLIT POINT] knappen, brug derefter D [-]/[+]
knapperne til at specificere delepunktet.
(Valgfri) Tryk og hold [SPLIT POINT] knappen nede
og spil tonen som skal fastlægges som delepunkt.
A
B
NO
C
YES
D
Tryk [EXIT] knappen for at returnere til hovedmenuen.
5.
Forlade Split indstillingen og returnere til normal
spille indstilling.
Tryk på klanggruppe knappen som blev trykket ned
for venstre hånds område.
I Split indstillingen kan Dual indstilling (se side 35) for henholdsvis
MAIN og LEFT området anvendes.
A
B
NO
C
YES
D
CLP-970
39
Vælg og spil med klangene
Brugen af metronomen
Clavinovaet har indbygget metronom (udstyr, som holder et nøjagtigt tempo) er et nyttigt redskab til øvelse.
12
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
TEMPO [DOWN] [UP]
Procedure
1.
Start metronomen.
Tryk på METRONOME [START/STOP]-knappen.
Når metronomen afspilles, vil slag indikatoren blinke i det bestemte
tempo.
Justering af tempoet
TIP
Det oprindelige tempo er 120.
(Hvis en melodi vælges vil
melodiens tempo blive valgt.)
Tryk på TEMPO [DOWN] eller [UP] knappen.
A
B
NO
C
YES
D
For at justere tempoet (antal slag per minut: 10-400), brug TEMPO [DOWN]/
[UP] eller D [-]/[+] knapperne. For at indstille tempoet til normal (oprindelige) indstilling, tryk [DOWN] og [UP] knapperne eller D [-]/[+] knapperne
samtidigt.
Tryk [EXIT] knappen for at vende tilbage til normal skærm.
2.
40
CLP-970
Stop af metronomen.
Tryk på METRONOME [START/STOP] knappen.
TIP
Man kan indstille takten,
metronomens lydniveau, og
metronom tone ved brug af
METRONOME [SETTING]
knappen. (Se side 77.)
Indspilning af musikken
TIP
Man kan optage musikken
(audio data) på en kassettebåndoptager eller andet
optage udstyr med AUX OUT
tilslutningen. (Se side 61.)
Dette kapitel forklarer hvordan man indspiller musikken ved brug af
Clavinovaets indspilnings funktion.
Man kan f.eks. afspille hvad man har spillet på Clavinovaets tangenter for
praktisk hjælp. Man kan også indspille venstre håndsdelen og øve højre
håndsdelen mens man afspiller den indspillede venstre hånddel.
Eftersom man kan indspille op til seksten spor separat, kan venstre- og højre
hånddel indspilles hver for sig, eller indspil hver part af en firhændig udførelse
eller konstruer en melodi en efter en for at få en flerstemmig melodi.
TERMINOLOGI
Optagelse versus gemme:
Formatet af musikdata optaget på et kassettebånd afviger fra data optaget på Clavinovaet. Et kassettebånd optager
audio signaler. På den anden side, Clavinovaet ”gemmer” information vedrørende ”tidsnoder”, stemmer og tempo værdi,
men ingen audio signaler. Når man afspiller indspillede melodier, vil Clavinovaet gengive lyd baseret på den gemte information. Derfor bør optagelse på Clavinova mere korrekt kaldes ”gemt information”. Men denne manual vil ofte anvende
ordet ”optagelse” da det dækker begrebet bedre.
En besked (information eller bekræftelse) fremkommer nogle gange i displayet for at lette betjeningen.
Se ”Liste over meddelelser” på side 92 for en forklaring af hver enkelt meddelelse, passende indgriben og
fejlsøgnings information.
Indspilning af en ny melodi
Optagelse på [TRACK 1]
2 3
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
1
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
D
VOICE
SETTING
LEFT
VOICE
EFFECT
5 35
46
Procedure
1.
Vælg ”NewSong” for indspilning.
Tryk SONG SELECT [
][
]-knapperne samtidig.
Skærm til ny melodi
A
B
NO
C
NOTE
Hvis man vælger en anden
melodi end ”P-000: NewSong”
og optager et spor som
allerede indeholder data,
vil de oprindelige data blive
slettet.
YES
D
CLP-970
41
Indspilning af musikken
2.
3.
Vælg en stemme.
Vælg en stemme (eller stemmer) til optagelse (se side 30).
NOTE
Indstil tempoet i punkt 3.
Vælg en stemme (eller stemmer) til optagelse (se side 30).
Indstil de andre parametre såsom reverb (efterklang) og chorus.
Justér [MASTER VOLUME] skyderen til et passende niveau.
Skyderen kan også anvendes til at justere niveauet under afspilning.
Efter at tempoet er sat eller hvis skærmen med optage standby ikke
fremkommer, trykkes en af SONG SELECT [ ] [ ] knapperne
én gang for at returenere til New Song skærmen.
NOTE
Se side 49 for mere information om optagelse i
Dual (dobbelt) / Split (separat)
indstilling.
Gå til optage indstilling og vælg et optage spor.
Tryk og hold [REC] knappen nede og tryk på [TRACK 1]
knappen.
[TRACK 1] indikatoren blinker rødt. (For at afbryde optagelse,
tryk [REC] eller [STOP] knappen.)
Optage standby skærm
A
B
NO
C
YES
D
Indstil tempo om nødvendigt.
Hvis optage standby skærmen ikke fremkommer, tryk på én af
SONG SELECT [ ] [ ] knapperne én gang.
4.
Start og stop af optagelsen.
Optagelsen starter automatisk så snart der spilles en tone
på klaviaturet.
(Alternativt) Tryk [START/PAUSE] knappen for at starte optagelsen.
Optagelses skærmen viser det sidste takt nummer.
Optage skærm
A
B
NO
C
YES
TIP
Man kan optage data mens
metronomen bruges.
Metronomen optages ikke.
TIP
Når man trykker på
[START/PAUSE] knappen
under optagelse, sker der
en pause. For at genoptage
optagelsen, tryk [START/
PAUSE] knappen igen eller
spil en tone på klaviaturet.
D
Takt nummer i optagelsen
Stoppe optagelsen, tryk [STOP] knappen. Clavinovaet
lokaliserer starten af melodien.
[TRACK 1] indikatoren lyser grønt. (Optage indstilling er automatisk
afbrudt.)
42
CLP-970
TIP
Når der trykkes på [REC]
knappen, gøres der pause
i optagelsen.
Indspilning af musikken
5.
Afspilning af den optagne melodi.
Tryk på [START/PAUSE] knappen for at afspille den
optagen melodi.
Når afspilning er færdig, stoppes den automatisk og Clavinovaet lokaliserer begyndelsen af melodien. For at stoppe afspilning midt i melodien, tryk på [STOP] knappen. Du kan også gøre pause i afspilningen
ved at trykke på [START/PAUSE] knappen. Afspilning stopper når
der trykkes på knappen.
Når man slukker for strømmen til Clavinovaet, vil de optagede melodier
blive slettet. Hvis man ønsker at gemme optagelsen, gemmes data’ene
ved brug af ”Save to memory” parameteren (side 52) eller ”Save to Disk”
parameteren (side 53) i fil menuen.
Genindspilning af [TRACK 1] (spor 1)
Denne sektion beskriver hvordan man genindspiller hvis udførelsen ikke var tilfredsstillende.
Procedure
1.
Vælg en stemme eller stemmer til optagelsen.
Om nødvendigt gentag punkt 2 på side 42 hvis man
ønsker at ændre de tidligere indstillinger.
Følg anvisningerne fra punkt 3 på side 42 for genindspilning.
De originale melodi data vil blive overskrevet af nye melodi data.
CLP-970
43
Indspilning af musikken
Genindspil en bestemt del af spor 1 [TRACK 1]
Denne sektion beskriver hvordan man indspiller en del af en melodi igen.
Procedure
1.
Gør pause i melodien ved begyndelsen af den del som
skal genindspilles.
Brug B [-]/[+] knapperne mens afspilningsskærmen vises
for at komme gennem takterne eller afspille det optagne
og tryk [START/PAUSE] knappen for at finde et punkt lige
før begyndelsen af den del som skal genindspilles.
Afspilningsskærm
A
B
NO
C
2.
3.
3-1
YES
D
Vælg en stemme eller stemmer for optagelsen,
om nødvendigt.
Gentag punkt 2 på side 42 hvis man ønsker at ændre
de foregående indstillinger.
Vælg optage metode og gå til optage indstilling.
Tryk og hold [REC] knappen nede.
Tryk C [-]/[+] knapperne gentagne gange for at
specificerer hvordan optagelsen skal ende.
Mens [REC] knappen holdes nede vises følgende optagemetode
skærm:
A
B
NO
C
YES
D
Start metode:
Norm (Normal) — de eksisterende data vil blive slettet efter
genindpilningen starter.
Key On — eksisterende data vil ikke blive slettet frem til punktet
hvor spil af en tone begynder.
44
CLP-970
NOTE
Hvis afspilningsskærmen
ikke vises, tryk på én af
SONG SELECT [
][
knapper én gang.
]
Indspilning af musikken
Afslutningsmetoder:
Replace — Data efter punktet hvor optagelsen er stoppet vil også
blive slettet.
Punch Out — Data efter punktet hvor optagelsen er stoppet vil
forblive.
3-2
TIP
Hvis en optagelse afbrydes
ved tryk på [REC] knappen,
vil optagelsen stoppe, når
der trykkes på knappen.
Hvis optagelsen afbrydes
ved tryk på [STOP] knappen
vil Clavinovaet finde starten
af melodien.
Hold [REC] knappen nede og tryk på [TRACK 1]
knappen.
[TRACK 1] indikatoren blinker rødt.
(For at stoppe optagelse, trykkes [REC] knappen igen eller tryk på
[STOP] knappen.)
Følg proceduren fra begyndelsen af punkt 4 på side 42.
Optagelse på [TRACK 2]
Denne sektion beskriver hvordan man optager en del på det andet spor.
1
2
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
STOP
REC
START/
PAUSE
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
2
Procedure
1.
2.
Vælg en stemme.
Vælg en stemme (eller stemmer) til optagelsen.
Gå til optage indstilling og vælg et optage spor.
Tryk og hold [REC] knappen nede og tryk på [TRACK 2]
knappen.
[TRACK 2] indikatoren blinker i rødt.
(For at afbryde optagelsen tryk på [REC] eller [STOP] knappen.)
TIP
Ved tryk på [TRACK 1]
gentagne gange skiftes der
mellem afspilning tændt
(indikatoren lyser grønt) og
slukket (indikatoren slukker).
Lav optagelsen ved at følge beskrivelsen begyndende med punkt 4 på side 42.
Man kan optage en ny del mens man lytter til afspilning af de indspillede [TRACK 1] data.
CLP-970
45
Indspilning af musikken
Indspilning af et tredje eller flere spor [EXTRA TRACKS]
Man kan fortsætte indspilning af andre dele på sporene 3-16 [EXTRA TRACKS] et efter et.
Procedure
1.
Hold [REC] knappen nede i punkt 2 i ”Indspilning
til [TRACK 2]” på side 45 og brug B [-]/[+] knapperne
til valg af optagespor (3-16).
Vælg et optagespor (3-16)
A
B
NO
C
2.
YES
D
Mens [REC] knappen holdes nede, trykkes [EXTRA
TRACKS] knappen.
Følg derefter beskrivelsen begyndende med punkt 4 på side 42.
Andre teknikker til indspilning
Tilføjelse af data eller overspilning af en eksisterende melodi
Den tidligere sektion beskrev hvordan man indspillede en melodi fra begyndelsen ved at vælge en tom
”P-000: NewSong”. Man kan også tiføje sin melodi eller overspille eksisterende melodier (såsom 50 forindspillede melodier [P-001 - P-050], kommercielt tilgængelige musik data [se side 60] eller gamle indspillede
udførelser [se side 50]).
Procedure
1.
Vælg en melodi til indspilning (P-001 - P-050).
Vælg en af de forindspillede melodier (P-001 - P-050) i stedet for
”P-000: NewSong” som beskrevet i punkt 1 ”Optagelse på [TRACK 1]”
på side 41. For at vælge en melodi fra kommercielt solgt musik data fra
en forretning eller allerede indspillede data se punkt 1 og 2 på side 57.
NOTE
Hvis der optages på et spor,
der allerede indeholder
data, vil disse blive slettet.
For at fortsætte optagelsen, følges beskrivelsen anført i ”Indspilning af musikken”
fra side 41 til 46.
46
CLP-970
Indspilning af musikken
Ændring af en klang eller et tempo efter indspilningen
Man kan ændre klangen og tempoet efter indspilningen for at ændre melodiens udtryk eller for at
indstille til et passende tempo. Man kan også ændre disse elementer midt i en melodi.
Procedure
1.
2.
3.
4.
Vælg en melodi som ønskes ændret ved brug af
SONG SELECT [ ] [ ] knapperne.
For at ændre stemme eller tempo midt i en melodi,
specificér værdien, som skal ændres ved brug af
B [-]/[+] knapperne.
Ændring af indstillingerne (stemme, efterklang, etc.).
For eksempel, hvis man ønsker at ændre det indspillede E.Piano1’s
stemme til E.Piano2, bruges MAIN stemme gruppe knapperne og
A [-]/[+] knapperne for at vælge E-Piano2.
Når indstillingen er færdig, trykkes på en af SONG SELECT [ ] [ ]
knapperne én gang for at returnere til melodi valg skærmen.
Tryk og hold [REC] knappen nede og vælg sporet,
som skal ændres.
Indikatoren for det valgte spor lyser rødt.
Nu kan ændring af tempo indstilling foretages, om nødvendigt.
På dette sted må der ikke spilles på klaviaturet eller trykkes på
[START/PAUSE] knappen. Ellers vil optagelse starte med sletning
af indspillede data.
5.
TIP
Se ”Spørgsmål om operationer og funktioner” på side 97
for information om indstillinger
som kan ændres her.
TIP
Skifte tempo i punkt 4.
FORSIGTIG
De redigerede indstillinger
(undtaget tempo indstilling)
vil blive gemt i hukommelsen og man vil ikke være
i stand til at genskabe de
tidligere indstillinger.
Gør det med forsigtighed.
Tryk [STOP] eller [REC] knappen for at forlade
optage indstilling.
CLP-970
47
Indspilning af musikken
Indstilling af lydstyrke balancen mellem afspilning og det aktuelle spil [SONG BALANCE]
Ved indspilning af flere dele på spor et efter et, kan man justere volume balancen mellem afspilning
og det aktuelle spil.
Procedure
1.
Tryk på en af SONG BALANCE [ ] [ ] knapperne.
A
B
NO
C
2.
YES
D
Justér melodi balancen ved brug af SONG BALANCE
[ ] [ ] eller D [–]/[+] knapperne.
For at sænke niveauet for afspilningslyden, trykkes SONG BALANCE
[ ] eller D [–] knappen.
For at sænke niveauet for den aktuelle spillelyd, trykkes SONG BALANCE
[ ] eller D [+] knappen.
Indstillingsområde:
127:127 – 1:127 (Sænker lydniveauet for afspilningslyden)
127:127 – 127:1 (Sænker lydniveauet for det aktuelle spil)
Normal indstilling: 127:127
48
CLP-970
TIP
Kommercielt tilgængelige
melodi data indeholder en
stor mængde data. Ved brug
af sådanne melodier, skal
man sørge for at justere
melodi balancen)
TIP
Melodi balancens indstilling
bruges også ved afspilning.
(Se side 57.)
Indspilning af musikken
Indspilning i Dual eller Split mode
Ved indspilning i Dual eller Split mode, optager Clavinovaet hver stemme på et separat spor.
Følgende tabel viser hvordan spor er bestemt til hver enkelt stemme.
FORSIGTIG
Når man indspiller flere dele på spor et efter et, eller hvis man indspiller nye data ovenpå en eksisterende melodi,
vil de eksisterende data blive slettet. Gå frem med forsigtighed.
I det følgende eksempel er spor 1, 2 og EXTRA TRACKn blevet valgt til indspilning.
Spor bestemt til
indspilning
Spor
til brug
for
indspilning
Dual
Split
Split+Dual
TRACK1
TRACK2
EXTRA
TRACKn
TRACK1
TRACK2
EXTRA
TRACKn
TRACK1
TRACK2
EXTRA
TRACKn
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
MAIN
(1st voice)
TRACK1
TRACK2
TRACKn
LEFT
(1st voice)
–
MAIN
(2nd voice)
TRACK3
LEFT
(2nd voice)
–
TRACK4
TRACKn
+2
TRACK1
TRACKn
TRACK1
TRACKn
TRACK2
TRACKn+1
TRACK2
TRACKn +1
–
TRACK3
TRACKn +2
–
TRACK4
TRACKn +3
Note: TRACKn = TRACK 3 – TRACK 16
Hvis ”n+1”, ”n+2” og ”n+3” overstiger 16, bruges TRACK 1, 2 og 3.
TIP
Skift mellem Dual og Split mode i en melodi indspilles ikke.
CLP-970
49
Gem de indspillede melodier og
håndtering af filerne ... [FILE]
File skærmene (adgang via [FILE] knappen) gør det muligt, at man kan
håndtere melodi filerne (eks. Gemme, slette, og omdøbe indspillede melodier), kopiere og formattere disketter og ændre bogstaverne på skærmen.
Følgende parametre er forberedt for disse operationer:
Parameter
navn
Se side
Gemmer indspillede og andre melodier i Clavinova
hukommelsen
SaveToMemory
52
Gemmer indspillede og andre melodier på disketter
SaveToDisk
53
Slette sang data fra Clavinova hukommelse eller diskette
DeleteSong
53
Ændring af melodiens titel
RenameSong
54
Kopiere data fra diskette til diskette
CopyDisk
55
Formattere diskette
FormatDisk
56
Ændre bogstaverne på skærmen
CharacterCode
56
Indstillinger
Clavinova hukommelse
Clavinovaet har tre typer af hukommelse:
• Current memory:
Dette er et midlertidigt lager hvor man midlertidigt kan placere og redigere
senest valgte melodi før afspilning og indspilning.
• Preset song memory:
Dette er kun et udlæsningslager som gemmer 50 forindspillede melodier.
• Storage memory:
Dette lager tillader at gemme indspillede melodier eller melodi data hentet
fra en diskette.
Når man vælger en melodi i melodi valg skærmen, hentes den fra Preset song
memory, Storage memory til Current memory.
Current memory bruges til at afspille og indspille melodier. Når der slukkes
for Clavinovaet vil melodier gemt i Preset song memory og Storage memory
ikke blive slettet. På den anden side vil melodier i Current memory blive slettet.
Hvis man ønsker at gemme en melodi i Current memory må den gemmes i
Storage memory eller på en diskette (se side 52, 53).
I denne manual, vil en melodi som er på Current memory blive refereret til
som ”Current melodi”, en melodi i Storage memory er en ”Memory melodi”
og en melodi på en diskette er en ”Disk melodi”.
Clavinova
Preset song
memory
Storage memory
Current memory
A
Floppy disk
50
CLP-970
TERMINOLOGI
File
En fil indeholder en gruppe
data. På Clavinovaet vil en
melodi fil inkludere melodi
data og et melodi nummer.
Memory
Memory er et sted inde i
Clavinovaet hvor man kan
gemme og redigere data.
Formattering (Initialisering)
Disketter er et velegnet
media, som tillader at
gemme forskellige data til
PC og andet udstyr. Der er
mange måder (formater) at
gemme data på disketter på,
afhængig af udstyret. Derfor
er det nødvendigt at klargøre
en diskette ved at tildele den
et format før den kan anvendes på en bestemt slags
udstyr. Denne operation
kaldes formattering.
Karakter kode
Type af bogstaver
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne ... [FILE]
Grundlæggende operationer med filer
En besked (information eller dialog med bekræftelse) fremkommer sommetider i displayet for at lette betjeningen. Se ”Liste over meddelelser” på side 92 for en forklaring på hver besked, gøre en passende handling og
fejlsøgnings information.
[FILE]
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
Procedure
1.
Vælg en melodi eller vær klar med en diskette.
2.
Gå ind i File menuen.
Vælg en melodi som skal gemmes eller omdøbes.
(Valgfri) Indsæt en dislette for kopiering eller formattering i diskettedrevet.
Tryk på [FILE]-knappen.
A
B
NO
C
YES
D
For at lukke Fil menuen, trykkes [EXIT] knappen én eller to gange.
3.
Vælg den ønskede parameter.
4.
Indstil parameteren eller udfør kommandoen.
5.
Lukning af File menuen.
Tryk på [FILE] eller A [-]/[+] knapperne gentagne gange for visning
af det ønskede punkt fra følgende:
”SaveToMemory”, ”SaveToDisk”, ”DeleteSong”, ”RenameSong”,
”CopyDisk”, ”FormatDisk”, ”CharacterCode”.
Brug B [-(NO)]/[+(YES)], C [-]/[+], D [-]/[+] knapperne.
For mere information omkring denne procedure henvises til nedenstående sektion.
Tryk på [EXIT]-knappen.
CLP-970
51
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne ... [FILE]
Gem indspillede eller andre melodier i Clavinova
Storage hukommelse ... [SaveToMemory]
Hvis man indspiller en melodi og derefter slukker for strømmen til Clavinovaet, vil melodien blive slettet.
For at gemme den indspillede melodi, skal den gemmes i Clavinova Storage hukommelsen eller på en diskette.
(For at gemme en melodi på en diskette, se næste afsnit [SaveToDisk].) Man kan også gemme preindspillede
melodier, disk melodier og tilføjede eller overspillede optagelser (side 46) til Storage hukommelsen.
A
B
NO
C
YES
D
Procedure
Se side 51 for grundlæggende betjeningsinformation.
Følgende er en detaljeret beskrivelse af punkt 4.
4-1
Navngiv melodien.
For at flytte cursoren (en tynd understreg), brug C [-]/[+] knapperne.
For at indsætte mellemrum, tryk C [-]/[+] knapperne samtidig.
For valg af bogstav på cursoren, brug D [-]/[+] knapperne.
For at slette et bogstav, tryk D [-]/[+] knapperne samtidig.
Man kan anvende op til 58 bogstaver til titlen på en melodi.
Hvis titlen er bredere end skærmvisningen, anvendes C [-]/[+]
knapperne til at bevæge cursoren og rulle titlen.
4-2
Udførelse af operationen.
Tryk på B [+ (YES)] knappen placeret ved siden af ”Execute?→”.
”Sure?→” fremkommer på skærmen. Tryk B [+ (YES)] knappen igen
for at bekræfte operationen. (For afbrydelse af operationen, tryk B [- (NO)]
knappen.)
Clavinovaet viser ”Executing” på skærmen under operationen.
Når operationen er udført fremkommer ”Completed”.
Melodien nummereres automatisk som ”Mxx”, hvor ”M” betyder
”Memory” (= hukommelse) og ”xx” er et nummer.
TIP
Hvis Storage memory indeholder en eller flere melodier, og man gemmer en ny
melodi, vil Clavinova automatisk sortere melodierne alfabetisk og give dem nye
numre.
52
CLP-970
TIP
• Man kan ændre typen af
bogstaver ved brug af
CharacterCode parameteren.
• Når man senere vælger
en gemt melodi, vil titlen
med tilføjelsen ”.MID”
fremkomme.
TERMINOLOGI
”Execute?→”: Ønsker Du
at udføre denne operation?
”Sure?→”: Er Du sikker?
”Executing”: Clavinova
udfører operationen.
”Completed”: Operationen
er udført.
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen
mens skærmen viser
”Executing”.
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne ... [FILE]
Gem indspillede eller andre melodier på en diskette
... [SaveToDisk]
Man kan gemme indspillede melodier, preindspillede melodier, Memory melodier og tilføjelser eller overskrivning af optagelser (side 46) til en diskette.
A
B
NO
C
YES
D
Procedure
Se side 51 for grundlæggende betjenings information.
Følgende er en detaljeret beskrivelse af punkt 4.
4.
Sørg for at den formatterede diskette (side 56)
er sat i diskette drevet.
Følg punkterne for [SaveToMemory] operation (se side 52) for at
navngive og gemme melodien.
Melodien nummereres automatisk som ”Dxx” hvor ”D” betyder
”Disk” og ”xx” er et nummer.
TIP
Melodi data gemmes i SMF
format (format 0). Derfor kan
disketten afspilles på instrumenter, som understøtter
SMF formatet.
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen
mens skærmen viser
”Executing”.
Sletning af en melodi i Clavinova hukommelse
eller på en diskette ... [DeleteSong]
Man kan slette en Memory melodi og diskette melodi, men ikke preindspillede melodier eller igangværende melodier.
A
B
NO
C
Procedure
Se side 51 for grundlæggende betjening.
Følgende er en detaljeret beskrivelse af punkt 4.
YES
D
TIP
For at slette en igangværende melodi vælges
”ALL” i Channel Clear
parameteren i ”SONG SETTING” menuen (side 75).
Alternativt tryk SONG
SELECT [
]/[ ] knapperne samtidigt for at vise
”Song Changed Save?”.
Dette betyder ”En melodi
er redigeret. Ønsker Du at
gemme ændringen?”.
Tryk B [-(NO)] knappen.
Den igangværende melodi
er slettet og en tom
”NewSong” vælges.
CLP-970
53
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne ... [FILE]
4-1
TIP
Hvis man vælger en Memory
melodi eller Disk melodi,
vil sletning af melodien ikke
slette melodi data fra Current memory. Men hvis man
returnerer til melodi valg
skærmen, er anden information end melodi navn erstattet af ”--------------”.
Vælg en melodi, som skal slettes.
Brug C [-]/[+] knapperne til at vælge en melodi.
4-2
Udføre operationen.
Tryk B [+(YES)] knappen placeret ved siden af ”Execute?→”.
Følg instruktionerne på skærmen.
TIP
Efter at have slettet en
melodi, vil Clavinova automatisk opdatere melodi
numrene.
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen eller
udtage disketten mens
skærmen viser ”Executing”.
Omdøbning af en melodi ... [RenameSong]
Man kan ændre en melodis titel (undtaget er de preindspillede melodier og [P-000: NewSong]).
A
B
NO
C
YES
D
Procedure
Se side 51 for grundlæggende betjening.
Følgende er en detaljeret beskrivelse af punkt 4.
4.
54
CLP-970
Navngiv melodien som beskrevet i [SaveToMemory]
afsnittet (side 52).
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen eller
udtage disketten mens
skærmen viser ”Executing”.
TIP
Efter at have omdøbt en
melodi sorterer Clavinova
melodierne alfabetisk og
giver dem nye numre.
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne ... [FILE]
Kopiering af data fra en diskette til en anden
... [CopyDisk]
Man kan kopiere hele indholdet fra en diskette til en anden diskette.
A
B
NO
C
YES
D
Procedure
Se side 51 for grundlæggende betjening.
Følgende er en detaljeret beskrivelse af punkt 4.
4-1
Sørg for at en formatteret diskette isættes diskette
drevet.
4-2
Tryk på B [+(YES)] knappen placeret ved siden af
”Execute?→”.
4-3
Når skærmen viser ”Insrt Target Disk”, trykkes kilde
disketten ud og mål disketten isættes.
Når kopierings operationen er udført, vil Clavinova vise ”Completed”.
TIP
Anvend den samme type
diskette (2DD eller 2HD)
for kilde diskette og mål
diskette.
TERMINOLOGI
Insrt Target Disk:
Isæt mål (target) disketten.
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen eller
udtage diskette mens skærmen viser ”Executing”.
CLP-970
55
Gem de indspillede melodier og håndtering af filerne ... [FILE]
Formattering af en diskette ... [FormatDisk]
Man kan formattere en diskette, så den kan anvendes i Clavinova.
A
B
NO
C
YES
D
Procedure
Se side 51 for grundlæggende betjening.
Følgende er en detaljeret beskrivelse af punkt 4.
4-1
Sørg for at den formatterede diskette er sat i diskette
drevet.
4-2
Tryk B [+(YES)] knappen placeret ved siden af
”Execute?→”.
Følg instruktionerne på skærmen.
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen eller
udtage diskette mens skærmen viser ”Executing”.
Ændring af alfabet på displayet ... [CharacterCode]
Man kan ændre typen af bogstaver som fremkommer på skærmen.
Den oprindelige indstilling er ”International”. For at få tegn ændres indstillingen til ”Japanese”.
A
B
NO
C
Muligheder: International, Japanese
Alfabet
[International]
[Japanese]
56
CLP-970
YES
D
Afspilning af indspillede melodier
og af kommercielle Music Data
TIP
Se side 59 for information
om typen af melodi data,
som kan afspilles på
Clavinova.
Man kan afspille indspillede melodier ved at bruge optage funktionen
(side 41) ligesom kommercielt tilgængelige musik data. Man kan også
spille på klaviaturet samtidig med afspilning.
Afspilning af en melodi
For at afspille en melodi fra en diskette, skal denne indsættes i diskette drevet.
1 2-2
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
2-1
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
43
SONG BALANCE [ @] [ @]
TEMPO
C
LEFT
D
2-2
VOICE
SETTING
VOICE
EFFECT
5
TEMPO [DOWN] [UP]
Procedure
1.
Visning af melodi valg skærmen.
Tryk på enten SONG SELECT [ ]/[
] knapperne.
Melodi valg skærm
A
B
NO
C
2.
2-1
YES
D
Vælg en ønsket melodi.
Brug A [-]/[+] knapperne for at vælge melodi type:
”PresetSong”, ”MemorySong” eller ”DiskSong”.
Hvis den interne hukommelse indeholder en eller flere melodier,
vil Clavinova vise ”Memory-Song”. Hvis en diskette, som indeholder
melodi data sættes i drevet viser Clavinova ”Disk-Song”.
2-2
Brug C [–]/[+] eller SONG SELECT [
til at vælge en melodi.
TIP
Man kan lege med en
ensemble udførelse med sig
selv. Indspil delene for en
firhændig melodi eller piano
duet, derefter afspil den indspillede del mens den anden
del spilles på klaviaturet.
]/[
TIP
Anvend SongRepeat parameteren i ”SONG SETTING”
menuen (side 76) for at vælge
gentaget afspilning af alle
melodier eller gentaget afspilning af en enkelt melodi.
] knapperne
CLP-970
57
Afspilning af indspillede melodier og af kommercielle Music Data
3.
Start afspilning.
Tryk på [START/PAUSE]-knappen.
Starter afspilning automatisk så snart man begynder at spille på
klaviaturet (Synchro Start)
Man kan starte afspilning samtidig med at man starter med at spille på klaviaturet. Dette kaldes ”Synchro Start” funktionen.
For at komme til Synchro Start indstillingen, trykkes og holdes [STOP] knappen
nede derefter trykkes [START/PAUSE] knappen. [START/PAUSE] indikatoren blinker.
Nu spilles på klaviaturet. Afspilning starter samtidig.
For at afbryde Synchro Start funktionen, trykkes [STOP] knappen mens
Clavinova er standby i Synchro Start indstilling.
Man kan bevæge sig tilbage og frem (tilbagespoling og hurtig fremspoling)
gennem takterne ved brug af B [-]/[+] knapperne i melodi valg skærmen
mens Clavinova spiller er stoppet.
Taktnummer i afspilning
A
B
NO
C
YES
]/[
] knapperne for at vende tilbage til
Justering af tempoet
Man kan bruge TEMPO [DOWN]/[UP] knapperne til justering af spilletempoet som ønsket før eller under afspilning. Det oprindelige tempo
(melodiens originale tempo) indstilles når man trykker [DOWN] og [UP]
knapperne samtidig.
Tryk enten SONG SELECT [
valg skærmen.
4.
58
CLP-970
TIP
Man kan afspille metronomen sammen med melodi
afspilning. Når man stopper
afspilning stopper metronomen også.
D
Man kan spille på klaviaturet mens Clavinova afspiller en melodi. Man kan
også spille noderne fra en anden melodi i en anden stemme end afspilnings
stemmen, ved at vælge stemme fra panelet og justere volume balancen mellem
afspilnings delen og den netop udførte ved brug af SONG BALANCE [ ] [ ]
knapperne. (Se side 48.)
Tryk enten SONG SELECT [
melodi vælger skærmen.
TERMINOLOGI
Takt: Mål
]/[
] knappen for at vende tilbage til melodi
Stop afspilning.
Når afspilning er færdig, vil Clavinova automatisk stoppe og finde
begyndelsen af melodien. For at stoppe afspilning midt i en melodi
trykkes der på [STOP] knappen. Man kan også gøre pause i afspilning
ved tryk på [START/PAUSE] knappen. Afspilning stopper når man
trykker på knappen.
TIP
I melodi valg skærmen:
• Tryk på SONG SELECT
[
] eller C [–] knappen
mens afspilning er stoppet i midten af melodien
for at komme til begyndelsen af melodien.
• Tryk på SONG SELECT
[
] eller C [–] knappen
under afspilning for at
starte på ny fra begyndelsen af melodien.
• Tryk på SONG SELECT
[
] eller C [+] knappen
under afspilning for at
starte fra begyndelsen af
næste melodi.
Afspilning af indspillede melodier og af kommercielle Music Data
5.
Returnering til hoved skærmen.
Tryk på [EXIT]-knappen.
Disketten tages ud fra drevet hvis man har spillet en diskette melodi.
At tænde og slukke for et afspillet spor
Når man vælger en melodi på Clavinova, lyser indikatorerne, som indeholder
data ([TRACK 1], [TRACK 2], [EXTRA TRACKS]) grønt. Mens Clavinova
spiller eller er stoppet, vil tryk på disse spor knapper slukke for indikatorerne
og data på disse spor vil ikke blive afspillet. Tryk på spor knapperne skifter
mellem tænd og sluk for afspilning. Man kan spille den del, som er slukket.
TIP
Når Clavinova afspiller kommercielt tilgængelige musik
data eller optagelser fra
andre instrumenter, kan alle
indikatorer lyse grønt uanset
om alle spor indeholder data
eller ej.
TIP
Man kan øve på en del
eller frasering ved brug af
FromToRepeat (side 75) og
PhraseMark parametrene
(side 76) i ”SONG SETTING”
menuen.
Anvendelige data typer
Data formater, som kan spilles på CLP-970
Clavinova CLP-970 spiller melodi data i følgende data format:
Diskette format
3.5" 2DD-disketter i MS-DOS 720 kB-format
3.5" 2HD-disketter i MS-DOS 1.44 MB-format
TERMINOLOGI
Diskette format:
En struktureret metode til
skrivning af data på disketten.
Sekvens format
SMF (Standard MIDI File), format 0 og 1
ESEQ
Udførelses data indspillet på CLP-970 gemmes i SMF format 0
på en diskette.
TERMINOLOGI
Sekvens format:
En struktureret metode til
optagelse af udførelses
data.
CLP-970
59
Afspilning af indspillede melodier og af kommercielle Music Data
Stemme arrangement format
XG stemme arrangement
GM system niveau 1 stemme arrangement
DOC stemme arrangement
Udførelses data indspillet med preindspillede stemmer på CLP-970
kan afspilles på andre XG-kompatible instrumenter.
CLP-970 leverer XG stemmer for melodi afspilning såvel som preindspillede stemmer. Se side 6 i den separate ”Reference Booklet” for XG
stemme listen.
Se ”Data kompatibilitet” på side 101 for mere information om formater.
Melodi data indspillet på andre instrumenter
Når man spiller melodi data på CLP-970 optaget på Clavinova CVP-109,
107,105, 103, 98, 96, 94, 92 eller CLP-870, kan man bemærke en lille forskel
i volume balance, selvom stemmerne næsten er identiske. Man kan også
afspille melodi data fra Yamaha Disklavier player piano.
60
CLP-970
TERMINOLOGI
Stemme arrangement
format:
En struktureret metode
til nummerering af tildelte
stemmer.
Tilslutninger
Forbindelser
FORSIGTIG
Før tilslutning af Clavinova til andet elektronisk udstyr, skal strømmen afbrydes på alle apparater. Før der tændes eller
slukkes for strømmen, sættes volume niveauet til minimum (0). Ellers elektriske stød eller skade på udstyret forekomme.
MIDI
THRU
Mac
PC-1
R
L / L+R
AUX OUT
R
L / L+R
TO HOST
HOST SELECT
4
5
PEDAL
7
2
6
1 AUX OUT [R], [L/L+R] stik
Man kan tilslutte disse stik til et stereo system til forstærkning af Clavinova
eller til en kassettebåndoptager til indspilning af ens udførelse.
Se diagrammet nedenfor og brug lydkabler til tilslutningen.
Justér volume niveauet på stereo systemet eller kassettebåndoptageren,
brug ikke Clavinova’s [MASTER VOLUME] skyder.
FORSIGTIG
Når Clavinova’s AUX OUT stik er tilsluttet til et eksterne audio system, tændes
der først for Clavinova derefter på det eksterne audio system. Omvendt rækkefølge når der slukkes for strømmen.
Clavinova
R
FORSIGTIG
Tilslut ikke udgangen fra
AUX OUT stikkene til AUX
IN stikkene. Det betyder, når
man tilslutter eksternt audio
udstyr til AUX OUT stikkene,
skal der ikke ske en tilslutning fra audio udstyret til
Clavinova’s AUX IN stik.
Hvis denne tilslutning foretages vil indgangssignalet
på AUX IN blive udsendt på
AUX OUT. Dette skaber en
lydsløjfe, som skaber støj og
unormal afspilning, førende
til fejlfunktion på begge dele
udstyr.
cassette tape recorder
stereo system
L / L+R
TIP
Anvend audiokabler og
adapterstik uden modstand.
AUX OUT
phone plug
(standard)
IN
AUX PEDAL
AUX IN
3
1
OUT
MIDI
PC-2
RCA phono
→phone adapter plug
AUX OUT
alternatively
RCA phono plug
AUX IN
audio cable
RCA phono plug
TIP
Clavinova [MASTER
VOLUME] skyderens indstilling har ingen indflydelse
på signalet, som udsendes
fra AUX OUT stikkene.
CLP-970
61
Tilslutninger
2 AUX IN [R], [L/L+R] stik
Stereo udgangen fra andre instrumenter kan tilsluttes disse stik, og tillade
lyden fra et eksternt instrument, at blive gengivet over Clavinova højttalerne.
Se diagrammet nedenfor og anvend lydkabler for tilslutning.
FORSIGTIG
Når Clavinovas stik AUX IN er tilsluttet eksterne udstyr, tændes der først for det
eksterne udstyr og derefter for Clavinova. Omvendt rækkefølge når der slukkes.
Clavinova
R
Plug shape depends
on the divece.
L / L+R
AUX IN
AUX OUT (OUTPUT)
AUX IN
phone plug
(standard)
Tone Generator
audio cable
3 AUX PEDAL stik
Tilslut som tilbehør en fodkontrol FC7 eller fodskifter FC4 eller FC5 her.
Ved brug af FC7 får man mulighed for at tillægge udtryk til udførelsen ved at
kunne kontrollere volume niveauet af noderne, som afspilles.
Brug af FC4 eller FC5 gør det muligt at tænde og slukke for tillagte funktioner.
Brug AuxPedal parameteren i ”VOICE SETTING” menuen. Man kan også
tildele [START/PAUSE] knap funktionen til denne fodpedal. (Se side 89.)
4 TO HOST stik
Dette stik tillader direkte forbindelse til en PC. (Se ”Tilslutning til PC” på side 63
for mere information.)
5 HOST SELECT omskifter
Denne omskifter bør indstilles jævnfør typen af tilsluttet MIDI udstyr eller PC.
(Se ”Tilslutning til PC” på side 63 for mere information.)
62
CLP-970
TIP
Clavinova [MASTER
VOLUME] skyderens indstilling har indflydelse på
signalet fra AUX IN stikkene,
mens indstillingerne til
[REVERB], [CHORUS] og
[BRILLIANCE] (side 32)
ikke påvirkes.
TIP
Hvis Clavinova tilsluttes
mono udstyr bruges kun
AUX IN [L/L+R] stikket eller
AUX OUT [L/L+R] stikket.
Tilslutninger
6 MIDI [IN], [OUT], [THRU] bøsninger
Anvend MIDI kabler for tilslutning af ekstern MIDI udstyr til disse bøsninger.
Sørg for at indstille HOST SELECT omskifteren (beskrevet på foregående side)
til MIDI når disse bøsninger anvendes.
7 PEDAL stik
Tilslut pedal kablet fra pedal boksen.
(Se ”Samling af keyboard standeren” på side 106-108.)
Tilslutning til en PC
Man kan lytte til computer musik data på Clavinova ved tilslutning af en computer til TO HOST
(eller MIDI) bøsningen.
”The Clavinova-Computer Connection” er et dokument, som beskriver hvad man kan gøre med en
computer tilsluttet Clavinova og hvordan det sættes op, som er tilgængeligt on-line som et Adobe Acrobat
PDF dokument (på engelsk) på følgende internet adresse:
Clavinova Web site:
http://www.yamaha.co.jp/english/product/cl/
Manual bibliotek (elektroniske musikinstrumenter og XG relaterede produkter):
http://www2.yamaha.co.jp/manual/emi/index_e.html
(Man skal registreres først. Undersøg først Clavinova web siden.)
Der er tre forskellige måder at tilslutte Clavinova til en computer:
1. Tilslutning til seriel port på computeren til Clavinova TO HOST bøsning (side 64)
2. Anvend en MIDI sammenkobling til Clavinova MIDI bøsninger (side 66)
3. Anvend USB port på computeren og UX256, en USB sammenkobling (side 67)
For yderligere information se følgende sider.
TIP
Ved tilslutning af Clavinova til en computer, tændes først for Clavinova og computer før tilslutning af kabler og indstilling
af HOST SELECT omskifteren. Efter tilslutning og omskifter indstilling tændes der først for computeren og derefter
Clavinova.
TIP
Hvis TO HOST bøsningerne ikke anvendes, skal kablet fjernes fra bøsningen. Hvis kablet er tilsluttet, vil Clavinova
ikke fungere ordentligt.
TIP
Når HOST SELECT omskifteren er indstillet til ”PC-1”, ”PC-2” eller ”Mac” kan TO HOST bøsningen anvendes,
mens MIDI tilslutningerne er lukket siden ingen data overførsel sker via MIDI bøsningerne. På den anden side,
når HOST SELECT omskifteren er indstillet til ”MIDI” kan MIDI bøsningerne anvendes men ikke til TO HOST stikket
siden der ikke overføres data via TO HOST stikket.
CLP-970
63
Tilslutninger
1.
Tilslutning til serie porten på computeren til Clavinova TO HOST bøsning
Tilslut computerens serielle port (RS-232C eller RS-422) til Clavinova TO HOST bøsning.
I denne tilslutning fungerer Clavinova som MIDI sammenkobling. Derfor behøves ingen speciel
MIDI sammenkobling.
Tilslutning
Anvend et specielt seriel kabel (side 65) for tilslutning til computerens serielle port (RS-232C eller RS-422)
til Clavinova TO HOST bøsning.
Clavinova
Mac
PC-1
TO HOST
MIDI
PC-2
HOST SELECT
TO HOST
RS-232C (D-sub 9-pin)
RS-232C (D-sub 25-pin)
modem port
Windows
Windows
Macintosh
Note til Windows 95/98 brugere (vedrørende MIDI driver)
For at overføre data via computerens serielle port og Clavinova TO HOST bøsning, skal der installeres en
specificeret MIDI driver (Yamaha CBX driver til Windows 95/98). Man kan hente driveren fra følgende
XG bibliotek på Yamaha web site:
http://www.yamaha-xg.com
64
CLP-970
Tilslutninger
Typer af serielle kabler og sammenkobling af tilslutningsben
Jævnfør typen af computer, der tilsluttes, anvendes et af følgende serielle kabler:
• Windows (med seriel port med D-sub 9-ben)
• Macintosh
System periferisk stik → 8-ben stik
Yamaha CCJ-MAC eller lignende)
8-ben mini DIN stik → D-sub 9-ben stik
(Yamaha CCJ-PC2 eller lignende)
mini DIN 1
2
8-pin
8 (CTS)
7 (RTS)
2 (RxD)
5 (GND)
3
4
8
5
D-sub
9-pin
mini DIN 1
2
8-pin
2 (HSK i) mini DIN
1 (HSK O) 8-pin
5 (RxD-)
4 (GND)
3 (TxD-)
8 (RxD+)
7 (GP-)
6 (TxD+)
3
4
5
6
7
8
3 (TxD)
• Windows (med seriel port med D-sub 25-ben)
• Ben sammenkobling
Følgende diagram viser ben sammenkobling
for hvert kabel.
8-ben mini DIN stik → D-sub 25-ben stik
Yamaha CCJ-PC1NF eller lignende)
Ben nummer (set fra front)
mini DIN
8-pin
1
2
3
4
8
5
5 (CTS)
4 (RTS)
3 (RxD)
7 (GND)
8-polig mini DIN
25-polig D-sub
9-polig D-sub
6 7 8
3 4
5
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 4 3 2 1
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
9 8 7 6
D-sub
25-pin
2 (TxD)
Clavinova HOST SELECT omskifter indstilling
Indstil Clavinova HOST SELECT omskifteren omhyggeligt afhængig af typen af tilsluttet computer.
• Macintosh: ”Mac” (data transmission: 31.250 bps, 1 MHz frekvens)
• Windows: ”PC-2” (data transmission: 38.400 bps)
TIP
Hvis systemet ikke virker korrekt med tilslutning og indstilling som anført ovenfor, kræver softwaren en anden indstilling.
Undersøg software bejteningsmanualen og indstil HOST SELECT omskifteren til en passende data transmission.
(Data transmission for ”PC-1” er 31.250 bps.)
CLP-970
65
Tilslutninger
2.
Anvendelse af MIDI sammenkobler og Clavinova’s MIDI bøsninger.
Tilslutning
Anvend en MIDI sammenkobler for tilslutning af en computer til Clavinova med brug af specielle
MIDI kabler.
Clavinova
MIDI
THRU
Mac
PC-1
OUT
IN
MIDI
PC-2
HOST SELECT
MIDI
OUT
MIDI
IN
MIDI
OUT
MIDI
OUT
MIDI
IN
MIDI
IN
MIDI interface
MIDI interface
Windows
Macintosh
Indstilling af Clavinova HOST SELECT omskifteren
Indstil Clavinova HOST SELECT omskifteren til ”MIDI”.
66
CLP-970
Tilslutninger
3.
Anvendelse af USB port på computeren og UX256, en USB sammenkobler.
Tilslut USB porten på computeren til UX256 v.h.a. et USB kabel, installér driveren (medfølger
UX256) på computeren og tilslut UX256 til Clavinova v.h.a. et serielt kabel eller MIDI kabler.
For yderligere information, henvises til bruger manualen til UX256.
UX256 Yamaha USB-MIDI sammenkobler.
Tilslutning af UX256 til Clavinova ved hjælp af et serielt kabel
or
PC-1
TO HOST
USB cable
Mac
HOST SELECT
Standard Machintosh 8-pin system peripheral cable
computer
Clavinova
UX256
CLP-970
DEMO
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
A
METRONOME
START/STOP SETTING
B
|
MIN
MAX
TRANSPOSE
NEW SONG
SONG BALANCE
{
|
CONTRAST
{
NO
DOWN
PIANO
SPLIT
POINT
|
{
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
YES
UP
|
{
EXIT
VOICE
SETTING
LEFT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
C
TEMPO
SONG
D
EFFECT
VOICE
POWER
Tilslutning af UX256 til Clavinova ved hjælp af MIDI kabler
MIDI
THRU
OUT
IN
MIDI
USB cable
HOST SELECT
MIDI cables
computer
Clavinova
UX256
CLP-970
DEMO
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
A
METRONOME
START/STOP SETTING
|
MIN
MAX
TRANSPOSE
NEW SONG
SONG BALANCE
B
{
|
CONTRAST
{
NO
DOWN
PIANO
SPLIT
POINT
|
{
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
MALLET
ORGAN
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
YES
UP
|
{
EXIT
VOICE
SETTING
LEFT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
C
D
VOICE
EFFECT
POWER
CLP-970
67
68
CLP-970
Detaljerede
indstillinger
CLP-970
69
Detaljerede indstillinger
Man kan indstille forskellige parametre for optimal udnyttelse af Clavinova’s funktioner, såsom findindstilling
af højde, valg af stemme til metronomen, gentaget afspilning o.s.v. Se side 72 for normal (fabriksindstillet)
indstilling for hver parameter.
Parameter liste
Følgende parametre er tilgængelige:
Indspilning og afspilning — [SONG SETTING]
Indstillinger
Korrektion af tids node
Specificering af om afspilning starter samtidig med
første stemme
Prøvelytning af kanalerne
Sletning af hver kanals data
Specificering af område og gentaget afspilning
Afspilning af frasering specificeret ved fraseringsnummer
Gentaget afspilning af melodi
Parameternavn
Reference side
Quantize
74
QuickPlay
75
ChannelListen
ChannelClear
FromToRepeat
75
75
75
PhraseMark
76
SongRepeat
76
Metronome — [METRONOME SETTING]
Indstillinger
Metronome tidstakt
Metronomens lydniveau
Metronomens stemme
Parameternavn
Reference side
TimeSignature
MetronomeVolume
MetronomeSound
77
77
77
Stemmer — [VOICE SETTING]
I Dual indstilling er parametre markeret med ”*” indstillet for Voice 1 og Voice 2 individuelt.
Indstillinger
Oktav*
Lyd niveau*
Position for højre og venstre kanaler*
Finindstilling af højden (kun i Dual indstilling)
Type efterklang
Efterklangsdybde*
Type Chorus
Chorus dybde*
Chorus on/off
Variation af effekttyper
Variation af effektdybden*
Anslagsfølsomhed*
70
CLP-970
Parameternavn
Octave
Volume
Pan
Detune
ReverbType
ReverbSend
ChorusType
ChorusSend
ChorusOnOff
VariationType
VariationSend
TouchSense
Reference side
78
78
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81
Detaljerede indstillinger
Funktion af højre pedal
Funktion af center pedal
Funktion af venstre pedal
Funktion af tilbehørs pedal
RPedal
MPedal
LPedal
AuxPedal
81
82
82
82
MIDI — [MIDI SETTING]
Indstillinger
MIDI transmissions kanal
MIDI modtage kanal (Port A)
MIDI modtage kanal (Port B)
Lokal kontrol tænd/sluk
Valg af udførelse fra tangentbordet eller melodi
data til MIDI transmission
Data type modtaget via MIDI
Data type transmitteret via MIDI
Pladsstørrelse for melodi data
Transmission af indledende indstillinger
Pladsstørrelse af stemme data
Parameternavn
Reference side
MidiOutChannel
MidiInAChannel
MidiInBChannel
LocalControl
84
84
85
85
MidiOutSelect
85
ReceiveParameter
TransmitParameter
SongBulkDump
InitialSetup
VoiceBulkDump
85
86
86
86
86
[OTHER SETTING]
Indstillinger
Valg af anslagsfølsomhed
Finindstilling af tonehøjde
Valg af indstillingskurve for pianostemme
Valg af skala
Dybden af strenge resonans
Vedholdende samplings dybde til damper pedal
Indstilling af hastigheden til vibrafonens vibrator
effekt
Valg af pedal funktion for vibrafon
Tilføre en pedal START/PAUSE funktionen
Valg af type tilbehørs pedal
Indstilling af punktet hvor damper pedalens effekt
indvirker på lyden
Omfang af tonehøjde kurve
Udskiftning af preindspillede stemmer med
XG stemmer
Valg af punkter gemt ved nedlukning
Genskabe de normale (fabriksindstillede)
indstillinger
Parameternavn
Reference side
TouchResponse
Tune
PianoTuningCurve
Scale
StringResonanceDepth
SustainSamplingDepth
87
87
87
88
88
88
VibraphoneRotorSpeed
89
VibraphonePedalMode
PedalStart/Pause
AuxPedalType
89
89
89
HalfPedalPoint
90
PitchBendRange
90
XGAlternative
90
MemoryBackUp
91
FactorySet
91
CLP-970
71
Detaljerede indstillinger
Detaljerede indstillinger
[METRONOME SETTING]
A [–] [+]
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
B [– (NO) ] [+ (YES) ]
A
B
PIANO
CONTRAST
[MIDI SETTING]
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
TEMPO
[SONG SETTING]
C
C [–] [+]
VOICE
SETTING
LEFT
D
D [–] [+]
VOICE
EFFECT
[VOICE SETTING]
[OTHER SETTING]
Procedure
1.
Adgang til en indstillings menu.
Tryk på den ønskede indstillings knap [SONG SETTING],
METRONOME [SETTING], [VOICE SETTING], [MIDI SETTING], eller [OTHER SETTING] for adgang til tilhørende
indstillingsmenu.
Tryk [EXIT] knappen for at lukke indstillingsmenuen.
2.
3.
Vælg den ønskede parameter eller del.
Tryk indstillingsknappen, A [-]/[+], og eller C [-]/[+]
knapperne gentagne gange som ønsket.
Indstil parameteren eller delen.
Nogle parametre eller dele fører til flere valg.
Anvend B [-(NO)]/[+(YES)], C [-]/[+], og D [-]/[+]
knapperne for valg eller indstilling af mulighed.
For at vende tilbage til normal parameter værdi, tryk [-] og [+]
knapperne samtidig.
72
CLP-970
Detaljerede indstillinger
4.
Skriv, execute (= udfør) eller gem data.
Der er to måder for svar til beskeder.
Hvis ”Execute?→” eller ”Start?→” fremkommer:
Tryk B [+(YES)] knappen for at vise bekræftelsen ([Sure?→]). For at
fortsætte, tryk B [+(YES)] knappen igen. Clavinova viser ”Executing”
og skriver data. Når operationen er udført, vises ”Completed” i tre
sekunder, derefter vendes der tilbage til forrige skærm.
For afbrydelse af operationen tryk B [-(NO)] knappen i stedet for
B [+(YES)] knappen.
A
B
NO
C
YES
D
Hvis ”Set?→” fremkommer:
Tryk B [+(YES)] knappen for udførelse af indstillingen. Clavinova
viser ”Executing” og gemmer data. Når oprationen er udført, vises
”Completed” i tre sekunder, derefter vendes der tilbage til forrige
skærm.
A
B
NO
C
5.
YES
D
Lukke indstillingsmenuen.
Tryk på [EXIT]-knappen.
CLP-970
73
Detaljerede indstillinger for indog afspilning [SONG SETTING]
Man kan lave detaljerede indstillinger for en valgt melodi. Først vælges den ønskede melodi fra de preindspillede
melodier (”PresetSong”), memory songs (”MemorySong”) (se side 57).
Procedure
Vælg den ønskede melodi og tryk på [SONG SETTING ] knappen for adgang til ”Song Setting” menuen.
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
TRANSPOSE
MAX
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
C
TEMPO
VOICE
SETTING
LEFT
D
VOICE
EFFECT
[SONG SETTING]
Korrektion af nodetakten [Quantize]
Indstillingsområde:
0% – 100%
Man kan korrigere node takten. For eksempel kan man
justere indspillede noder til præcis ottende- eller sekstendedels noder eller gøre følelsen af en melodi mere livlig
(med en svingende slags rytme).
• Ændringer laves på melodien.
• Man kan også lytte til lyden mens indstillingen
ændres. For at ændre data skal man bekræfte
”Execute?→”.
Se proceduren på side 72.
Gemmer den ændrede værdi.
A
C
YES
Noder for hvilke takten kan justeres:
[OFF]
Sving intensiteten = 75% (51% eller mere)
Tiden for rytme noderne er lidt forsinket.
Sving intensiteten = 25% (49% eller mindre)
Tiden for rytme noderne er lidt hurtigere.
Sving intensiteten = 67%
Tiden for rytme noderne flyttes til tredje rytme
af triolerne.
3
[1/4]
kvart node
[1/8]
ottendedels node
[1/16]
sekstendedels node
3
[1/12]
ottendels node i triol
3
sekstendedels node i triol
Hvis man vælger ”1/8” eller ”1/16” til korigering, viser
Clavinova ”SwingRate=xx%”, hvilket gør det muligt at
gøre melodiens udtryk mere livlig eller svingende.
CLP-970
Sving intensiteten = 50%, ingen svingning
D
Specificerer node typen.
74
Udførelses data
B
NO
[1/24]
Hvis man vælger ”1/8” til korrektion:
TIP
Gem de redigerede melodi data i hukommelsen
eller på en diskette. (Se side 50.)
3
Detaljerede indstillinger for ind- og afspilning [SONG SETTING]
Angiver om afspilning skal
begynde straks med den første
Voicing [QuickPlay]
Sletning af data i en kanal
[ChannelClear]
Denne parameter gør det muligt, at angive om en
melodi starter midt i en takt, eller en melodi med en
stille indledning til første node skal spilles fra første
node eller fra toppen af linien (rest eller blank).
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
Tryk denne knap for sletning af data.
A
B
NO
C
YES
D
Brug disse knapper for valg af ønsket kanal
til sletning.
YES
Indstilling:
D
Ch1 – Ch16, ALL (alle kanaler)
Indstilling:
[On] Spiller fra første node
[Off] Spiller fra toppen af linien (inklusiv rest eller
blank)
Lytning til kanalerne
[ChannelListen]
Man kan vælge at lytte til en enkelt kanals indhold.
Afspilning starter fra første node.
Se fremgangsmåden på side 72.
Afspilning fortsætter
så længe denne knap holdes nede.
A
B
NO
C
Man kan slette data fra hver af de 16 kanaler.
Se fremgangsmåden på side 72.
YES
D
Brug disse knapper til valg af
ønsket kanal afspilning.
TIP
• Kanaler, som ikke indeholder data vises ikke. Men for
enkelte melodier vises alle kanaler (inklusiv kanaler som
ikke indeholder data).
• Gem den redigerede melodis data i hukommelsen eller
på diskette. (Se side 50.)
Angivelse af et område, og gentagen afspilning [FromToRepeat]
Man kan angive et område (takt step) i en melodi til
gentagen afspilning.
• Afspilning gentages efter at have nået begyndelsen
til takten angivet som endepunktet.
• Ved afspilning af en melodi med ”Repeat On” som
valg, starter nedtællingen, efterfulgt af gentagen
afspilning af den angivne del indtil der trykkes på
[STOP] knappen.
• Hvis man vælger ”Repeat On”, starter normal afspilning.
Se fremgangsmåden på side 72.
Indstilling:
Ch1 – Ch16
TIP
Sædvanligvis vil kanaler, som ikke indeholder data
ikke blive vist. Men for enkelte melodier vises alle kanaler
(inklusiv kanaler som ikke indeholder data).
Brug disse knapper for valg af "Repeat On".
A
B
NO
C
Brug disse knapper til
angivelse af startpunktet
af gentagen afspilning.
YES
D
Brug disse knapper til
angivelse af slutpunktet
for det gentagne område.
NOTE
Når man vælger en anden melodi, afbrydes gentagen
afspilning automatisk og gentage funktionen slukkes.
CLP-970
75
Detaljerede indstillinger for ind- og afspilning [SONG SETTING]
Afspilning af en frase specificeret
ved frasens nummer [PhraseMark]
Gentagen afspilning af en melodi
[SongRepeat]
Hvis man vælger en melodi fra en samling disketter,
som ”Disk Orchestra Collection” eller en af ”XG for
Piano” disketter kan man angive frase numre i noderne
for afspilning af noderne fra markerings punktet, eller
afspilning af frasenummeret gentagne gange.
• Hvis der startes på afspilning af en melodi med
”Repeat On” som valg, starter nedtællingen, efterfulgt af gentagen afspilning af den specificerede frase
indtil man trykker på [STOP] knappen.
• Hvis man vælger ”Repeat Off”, vil normal afspilning
starte fra den specificerede frase.
Se fremgangsmåden på side 72 .
Man kan gentagne gange afspille alle melodier eller
en enkelt melodi valgt ud fra de 50 preindspillede
melodier eller fra disketten.
• Når man starter afspilning, vil Clavinova afspille
melodien man har valgt fra frontpanelet, derfeter
gentages afspilning af den specificerede melodi
indtil man trykker på [STOP] knappen.
Se fremgangsmåden på side 72 .
Brug disse knapper til valg af "On".
A
B
NO
YES
Brug disse knapper for valg af "Repeat On".
A
C
B
NO
YES
D
Brug disse knapper til specificering af gentagne melodier.
Indstilling:
C
D
Brug disse knapper til specificering af frase nummer.
Indstilling af frase nummeret:
Off (ikke specificeret)
1 – sidste frase nummer af en melodi
Hvis man vælger en anden melodi end dem fra
”Disk Orchestra Collection” eller en fra ”XG for Piano”
disketterne, kan man kun vælge ”Off”.
76
CLP-970
[DiskSongs]
Alle melodier på disketten sat i
diskettedrevet
[MemorySongs] Alle melodier i Clavinova’s hukommelse
[Disk+Memory] Alle melodier fra ”DiskSongs” og
”MemorySongs”
[PresetSongs]
Alle 50 preindspillede melodier
[ALL]
Alle melodier fra ”DiskSongs”,
”MemorySongs” og ”PresetSongs”.
[OneSong]
En melodi valgt fra frontpanelet.
Detaljerede indstillinger af metronomen [METRONOME SETTING]
Man kan indstille Clavinova metronomens takt, volume niveau, og stemme.
Procedure
Tryk på [METRONOME SETTING] knapperne for adgang til
Metronome Setting menuen.
[METRONOME SETTING]
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
C
TEMPO
Indstilling af metronomens takt
[TimeSignature]
LEFT
D
VOICE
EFFECT
Valg af metronomens lyd
[MetronomeSound]
Se fremgangsmåden på side 72.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
A
B
NO
C
Brug disse knapper til
indstilling af nummerering
af takten.
VOICE
SETTING
B
NO
YES
C
D
Brug disse knapper til
indstilling af taktbetegnelsen.
For eksempel til specificering af ”3/4”, brug C [-]/[+]
knapperne til at vælge ”3” og D [-]/[+] knapperne til
valg af ”4”.
Indstilling af nummeratoren:
1 – 16
Indstillingsmuligheder for taktbetegnelse:
YES
D
Indstillingsområde:
[BellOff]
[EnglishVoice]
[GermanVoice]
[JapaneseVoice]
[FrenchVoice]
[SpanishVoice]
[BellOn]
Clik (standard metronome lyd)
Clik og ”1, 2, 3, 4” på engelsk
Clik og ”1, 2, 3, 4” på tysk
Clik og ”1, 2, 3, 4” på japansk
Clik og ”1, 2, 3, 4” på fransk
Clik og ”1, 2, 3, 4” på spansk
Clik og klokke
TIP
For at dæmpe taktslag, vælges ”BellOff”.
2, 4 och 8
Instilling af metronomens
lydstyrke [MetronomeVolume]
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
YES
D
Indstilling:
0–127
CLP-970
77
Detaljerede indstillinger af
klangene [VOICE SETTING]
Denne menu gør det muligt at foretage detaljerede indstillinger af klange i dobbelt eller adskilt indstilling og effekterne. Man kan foretage disse indstillinger for hver klang (eller hver kombination af klange) individuelt. Man kan
lytte til noderne man spiller på klaviaturet mens ændringer i indstillingerne foretages.
Procedure
1.
Vælg en klang og tryk [VOICE SETTING] knappen for adgang til
”Voice Setting” menuen.
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
C
TEMPO
D
VOICE
SETTING
LEFT
VOICE
EFFECT
[VOICE SETTING]
2.
Tryk A [-]/[+] knapperne for valg af den del for hvilken man ønsker
at ændre klangen.
Området af den viste del varierer afhængig af valgt klang.
[Main]
MAIN klange (vist med enkelt klang eller i Split (=adskilt) indstilling)
[Main × Layer] MAIN Voice 1 og Voice 2 (vist når MAIN siden er indstillet til Dual
(=dobbelt) indstilling)
[Left]
LEFT klang (vises i Split (= adskilt) indstilling)
[Left × Layer] LEFT Voice 1 og Voice 2 (vist når LEFT side er i Dual indstilling)
TIP
I Dual indstilling vil parametre markeret med ”*” blive indstillet individuelt for Voice 1 og Voice 2 .
Indstilling af oktav [Octave]*
Indstilling af lydstyrke [Volume]*
Man kan skifte højden op og ned in oktav steps.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
Man kan indstille lydniveauet for hver enkelt klangdel.
Se fremgangsmåden på side 72.
B
NO
C
A
YES
D
A
B
NO
C
Klang til redigering (Voice 1 eller Voice 2)
Indstillingsområde:
-2 (to oktaver lavere — 0 (ingen højde skift) —
+ 2 (to oktaver højere)
78
CLP-970
YES
D
NO
C
I Dual indstilling:
B
YES
D
Detaljerede indstillinger af klangene [VOICE SETTING]
I Dual indstilling:
Indstillingsområde:
A
B
NO
C
YES
D
-20 — +20 (med positive værdier vil tonehøjden på
Voice 1 stige og tonehøjden på Voice 2 falde.
Med negative værdier vil tonehøjden på Voice 1 falde
og tonehøjden på Voice 2 stige.)
Klang redigering (Voice 1 og Voice 2)
Val av efterklangs type
[ReverbType]
Indstillingsområde:
0 – 127
TIP
Man kan ikke indstille denne parameter for klangdelene
”Left” og ”LeftXLayer”.
Indstilling af højre-venstre
lydstyrke [Pan]*
Man kan angive positionen i stereo billedet fra hvor
man sidder og hører lyden.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
YES
B
NO
C
YES
D
Indstillingsområde:
C
D
I Dual indstilling:
A
B
NO
C
YES
Room
Hall
Hall2
Stage
Plate
Simulerer efterklangen i et rum.
Simulerer efterklangen i en koncertsal.
Efterklangen er en smule længere end i ”Hall1”.
Efterklang tilpasset lyden fra et solo instrument.
Efterklang af vibrationer fra en metalplade.
D
Indstilling af efterklangens dybde
[ReverbSend]*
Klang redigering (Voice 1 og Voice 2)
Indstillingsområde:
L64 (helt til venstre) — C (center) — R63 (helt til højre)
TIP
Efterklangen er ikke med hvis ReverbSend parameteren
er indstillet til ”0”.
Finstemning af tonehøjden
(kun i Dual indstilling) [Detune]
Se fremgangsmåden på side 72.
Man kan lave et lille skift i tonehøjden af to klange
valgt i Dual indstilling.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
C
B
NO
C
B
NO
A
YES
D
YES
D
CLP-970
79
Detaljerede indstillinger af klangene [VOICE SETTING]
I Dual indstilling:
I Dual indstilling:
A
B
NO
C
A
B
YES
D
NO
C
Stemme til redigering (Voice 1 eller Voice 2)
D
Stemme til redigering (Voice 1 eller Voice 2)
Indstilling:
Indstilling:
0 – 127
0 – 127
Indstilling af Chorus type
[ChorusType]
YES
Tænd og sluk for Chorus effekten
[ChorusOnOff]
TIP
Man kan ikke indstille denne parameter for stemme delene
”Left” og ”Left x Layer”.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
Se fremgangsmåden på side 72.
B
NO
Man kan sætte knappen [CHORUS] på tænd (on)
eller sluk (off) for hver stemme. Når man vælger en
stemme, vil chorus on/off indstillingen for stemmen
automatisk skifte jævnfør denne parameter.
YES
A
B
NO
C
D
C
Indstilling:
Chorus
Celeste
Flanger
YES
Tilføjer en fyldig, rumlig lyd.
Tilføjer en svulmende rumlig lyd.
Tilføjer svulmende effekter af et stigende
eller faldende jetfly.
D
Indstilling:
On/Off
Valg af variation effekt
[VariationType]
Indstilling af Chorus dybde
[ChorusSend]*
Man kan vælge andre effekter (end reverb og chorus).
Se fremgangsmåden på side 72.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
A
B
B
NO
NO
C
C
80
CLP-970
YES
YES
D
D
Detaljerede indstillinger af klangene [VOICE SETTING]
Indstilling:
DelayLCR
Forsinkelse tilføjet venstre, center
og højre positioner.
DelayLR
Forsinkelse tilføjet venstre og højre
positioner.
Echo
Ekkolignende forsinkelse.
CrossDelay
Venstre og højre forsinkelse krydses.
Symphonic
Tilføjer en rig og dyb akustisk effekt.
RotarySpeaker Tilføjer vibrato effekt fra en roterende
højttaler.
Tremolo
Volume niveauet skifter i hurtig cyklus.
VibeRotor
Vibrato effekten fra en vibrafon.
AutoPan
Lyden panorere fra venstre til højre
og tilbage skiftevis.
Phaser
Fasen skifter periodisk, gør lyden fyldig.
AutoWah
Wah filterets centerfrekvens skifter
periodisk.
SoundBoardRev Simulerer efterklangen fra et flygels
klangbund.
Off
Ingen effekt.
Indstilling af anslags følsomhed
[TouchSense]*
Denne parameter gør det muligt at fastlægge måden
og graden til hvilken volume niveauet skifter i forhold
til anslag på klaviaturet (hvor hårdt man spiller).
Da volume niveauet til cembalo og orgelpiber ikke
ændres uanset hvordan man trykker på klaviaturet,
vil normal indstilling til disse stemmer være 127.
(Se indstillingsområde nedenfor.)
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
YES
D
I Dual indstilling:
A
B
NO
Indstilling af Variation effektens
dybde [VariationSend]*
C
YES
D
Stemme for redigering (Voice 1 eller Voice 2)
Indstilling:
Se fremgangsmåden på side 72 .
A
0 (mest blød) — 64 (største ændring i niveau) —
127 (højest og fast)
B
NO
C
YES
Valg af funktion for højre pedal
[RPedal]
D
I Dual indstilling:
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
A
NO
B
YES
NO
C
YES
D
C
D
Stemme for redigering (Voice 1 eller Voice 2)
Indstilling:
0 – 127
Indstilling:
SustainCont Damper funktion som fastholder lyden
længere samtidig med at pedalen trykkes
mere ned.
Sustain
On/Off omskifter (tænd/sluk) for
damper funktionen.
PitchBend
Ændrer tone højden vedvarende.
Off
Ingen funktion.
Normal indstilling:
SustainCount
CLP-970
81
Detaljerede indstillinger af klangene [VOICE SETTING]
Valg af funktion den midterste
pedal [MPedal]
Indstillinger af funktion for en
ekstra pedal [AuxPedal]
Man kan tilegne en funktion til en pedal tilsluttet
Clavinovas AUX PEDAL stik.
Se fremgangsmåden på side 72.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
YES
A
C
NO
D
Indstilling:
Sostenuto
Sostenuto pedal funktion. (Se side 31.)
RotarySpeed Skifter antal rotationer af roterende
højttaler effekt i JazzOrgan stemmen.
(Ved gentaget tryk på pedalen skiftes
mellem hurtig og langsom rotationshastighed.)
VibeRotor
Tænder eller slukker for vibrafonens
vibrato. (Ved gentaget tryk på pedalen
skiftes der mellem tænd og sluk.)
Off
Ingen funktion.
Normal indstilling:
Sostenuto
Valg af funktion for den venstre
pedal [LPedal]
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
B
YES
C
YES
D
Indstilling:
Expression
Sustain
Laver lyden blødere og højere.
On/Off skifte type for damper funktion.
(Se side 31.)
SustainCont Damper funktion som fastholder lyden
længere samtidig med at pedalen trykkes
mere ned.
PitchBend
Ændrer tone højden vedvarende.
Sostenuto
Sostenuto pedal funktion. (Se side 31.)
Soft
Soft pedal funktion. (Se side 31.)
RotarySpeed Ændrer antal rotationer af den roterende
højttaler effekt JazzOrgan stemme.
(Ved gentaget tryk på pedalen skiftes
mellem hurtig og langsom rotationshastighed.)
VibeRotor
Tænder eller slukker for vibrafonens
vibrato. (Ved gentaget tryk på pedalen
skiftes der mellem tænd og sluk.)
Off
Ingen funktion.
Normal indstilling:
C
D
Indstilling:
Soft
Soft pedal funktion. (Se side 31.)
RotarySpeed Skifter antal rotationer af roterende
højttaler effekt i JazzOrgan stemmen.
(Ved gentaget tryk på pedalen skiftes
mellem hurtig og langsom rotationshastighed.)
VibeRotor
Tænder eller slukker for vibrafonens
vibrato. (Ved gentaget tryk på pedalen
skiftes der mellem tænd og sluk.)
Off
Ingen funktion.
Normal indstilling:
Soft (for alle andre stemmer end JazzOrgan og VibraPhone),
Rotary Speed (JazzOrgan), VibeRotor (Vibraphone)
82
CLP-970
Expression
TIP
Tilbehørs pedaler
• Yamaha FC7 fodkontrol
Denne fodkontrol er egnet til kontrol for Expression,
SustainCont og PitchBend.
• Yamaha FC4 fodkontrol
Yamaha FC5 fodkontrol
Disse fodkontakter er egnet for kontrol af Sustain,
Sostenuto, Soft, RotarySpeed og VibeRotor.
MIDI [MIDI SETTING]
Man kan foretage detaljerede MIDI indstilllinger, såsom opsætning af MIDI sende/modtage kanaler.
Lidt om MIDI
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et standard format for data transmission/modtagelse. Det gør det
muligt at sende udførelses data og kommandoer mellem MIDI udstyr og PC’er. Ved brug af MIDI, kan man kontrollere tilsluttet MIDI udstyr fra Clavinova eller kontrollere Clavinova tilsluttet MIDI udstyr eller computer.
TIP
MIDI udførelses data overføres i form af numeriske
værdier.
MIDI bøsninger
MIDI
THRU
Mac
PC-1
OUT
IN
MIDI
PC-2
HOST SELECT
MIDI [IN]: Modtager MIDI data.
MIDI [OUT]: Sender MIDI data.
MIDI [THRU]: Sender data modtaget fra MIDI [IN] bøsningen som de er.
TIP
Klargør egnede MIDI kabler.
[TO HOST] bøsning
Anvend disse bøsninger for tilslutning af Clavinova til computer.
Mac
PC-1
TO HOST
MIDI
PC-2
HOST SELECT
TIP
Typen af tilslutningskabel afhænger af computeren. Se ”Tilslutning til PC” på side 63
for yderligere information.
Da MIDI data som kan
transmitteres eller modtages
varierer afhængig af typen
på MIDI udstyr, tjekkes
”MIDI Implementation Chart”
for at finde ud af hvilken type
MIDI data og kommandoer
ens udstyr kan transmittere
og modtage. Clavinovas
MIDI udførelses kort er opført
på side 31 og 32 i ”Reference Booklet” til CLP-970.
Når man anvender MIDI
bøsningerne, indstilles
[HOST SELECT] omskifteren til ”MIDI” (Se side 63.)
TIP
Når man anvender
[TO HOST] bøsningen
indstilles [HOST SELECT]
omskifteren korrekt i forbindelse med typen af computer man bruger. (Se side 63.)
Man kan også få detaljeret
information om MIDI fra forskellige musikmagasiner og
bøger.
CLP-970
83
MIDI [MIDI SETTING]
Procedure
Tryk [MIDI SETTING] knappen for adgang til MIDI indstilling.
[MIDI SETTING]
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
C
TEMPO
Indstilling af MIDI transmission
kanalen [MidiOutChannel]
Denne parameter gør det muligt at specificere kanalen
på hvilken Clavinova skal transmittere MIDI data.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
Vælg klang del.
VOICE
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
YES
D
Specificér kanalen.
NO
C
Vælg en kanal.
Vælg On eller Off.
Indstilling for:
Ch1 – Ch16
Indstillingsområde:
Indstillingsområde:
Ch1 – Ch16, Off (ikke transmitteret)
On/Off
Normal indstilling:
Normal indstilling:
Main = Ch1
Left = Ch2
Layer = Ch3
Left Layer= Ch4
On for alle kanaler
Indstilling af MIDI modtage kanal
(Port A) [MidiInAChannel]
Denne parameter gør det muligt at specificere for hver
enkelt kanal hvor vidt Clavinovaet skal modtage data
fra MIDI [IN] bøsningen eller [TO HOST] port A
(CBX driverens port A).
YES
D
Main, Left, Layer, Left Layer
CLP-970
EFFECT
TIP
De modtagne data afspilles ved brug af XG klange (side 6
i ”Reference Booklet” til CLP-970). Man kan også tilegne
Clavinovas preset klange til dele af data. (Se ”Erstat XG
klangene med Preset klange” på side 90.)
Indstilling for:
84
VOICE
SETTING
LEFT
D
MIDI-data
MIDI IN
TO HOST
Port A
Port B
Sound source A
Channels 1-16
Sound source B
Channels 1-16
Brugt til melodi
afspilning
Brugt til udførelse
og afspilning
MIDI [MIDI SETTING]
Indstilling af MIDI modtage kanal
(Port B) [MidiInBChannel]
Denne parameter gør det muligt for hver enkelt kanal
uanset om Clavinova modtager data fra MIDI [IN]
bøsningen eller fra [TO HOST] port B (CBX driverens
port B).
TIP
De modtagne data afspilles ved brug af preset klange
(side 103).
B
NO
C
Vælg en kanal.
On/Off
Normal indstilling:
On
Vælg spillet på klaviaturet eller
Song Data for MIDI transmission
[MidiOutSelect]
Man kan vælge om ens spille data eller melodi afspilnings data (inklusiv demo melodier) sendes via MIDI.
Se fremgangsmåden på side 72.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
Indstilling:
A
B
YES
D
NO
C
Vælg On eller Off.
YES
D
Indstilling:
Ch1 – Ch16
Keyboard (udførelses data spillet på klaviaturet)
Song
(melodi afspilnings data)
Indstillingsområde:
Normal indstilling:
On/Off
Keyboard
Indstilling for:
Normal indstilling:
Vælg den type data, der skal modtages via MIDI [ReceiveParameter]
On for alle kanaler
Tænd og sluk for Local Control
[LocalControl]
”Local Control On” er en tilstand hvor Clavinova
frembringer lyden fra sin tonegenerator når man
spiller på klaviaturet. I ”Local Control Off” tilstanden
er klaviaturet og tonegeneratoren afskåret fra hinanden. Dette betyder at selv om man spiller på klaviaturet
vil Clavinova ikke frembringe lyden. I stedet kan data
blive transmitteret via MIDI til tilsluttet MIDI udstyr,
som så kan frembringe lyden. ”Local Control Off” indstillingen er nyttig når man ønsker at anvende en ekstern
lydkilde mens der spilles på Clavinova.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
A
B
NO
C
Vælg typen af data.
YES
D
Vælg On eller Off.
Type af data:
Note, Control, Program, Pitch Bend,
SysEx (System Eksklusive)
Indstilling:
On/Off
B
NO
Denne parameter gør det muligt at specificere hvilke
MIDI data Clavinova kan modtage.
Se fremgangsmåden på side 72.
YES
Normal indstilling:
On for alle typer data
C
D
CLP-970
85
MIDI [MIDI SETTING]
Vælg den type data, der skal sendes
via MIDI [TransmitParameter]
Denne parameter gør det muligt at specificere hvilke
MIDI data Clavinova kan sende.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
YES
Sende de initiale indstillinger
på panelet [InitialSetup]
Man kan sende panel data, så som melodi valg til en
tilsluttet sequencer. Før man optager udførelses data
til en tilsluttet MDF3 eller sequencer, er det nyttigt,
hvis man først sender og optager (fra begyndelsen af
udførelses data) til panel opstillings data for udførelse
under afspilning.
Se fremgangsmåden på side 72.
D
A
Vælg typen af data.
Vælg On eller Off.
B
NO
YES
Type af data:
Note, Control, Program, Pitch Bend, SystemRealTime,
SysEx (System Eksklusive)
Indstilling:
Normal indstilling:
On for alle typer data
Man kan sende melodi data specificeret i ”Voice Setting”
menuen (side 78) som MIDI bulk data. Man kan afbryde
transmissionen af data mængden ved at trykke B [-(NO)]
knappen.
Se fremgangsmåden på side 72.
Udførelse af melodi data
Bulk Dump [SongBulkDump]
Man kan gemme igangværende melodi data i
Clavinova som MIDI bulk data ved overførsel til en
tilsluttet MIDI data hukommelse (så som en MDF3)
eller en rækkefølger (sequencer). For at afspille de
gemte melodi data, sendes mængden af data tilbage fra
hukommelsen til Clavinova og den normale afspille
procedure følges.
Man kan afbryde transmissionen af data mængden
ved at trykke B [-(NO)] knappen.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
86
CLP-970
D
Udførelse af Voice data
Bulk Dump [VoiceBulkDump]
On/Off
C
C
YES
D
A
B
NO
C
YES
D
Andre indstillinger
Man kan foretage detaljerede indstillinger for anslag, stemning, skalering o.s.v.
Procedure
Tryk [OTHER SETTING] knappen for at komme til Other Setting indstillingen.
DEMO
CLP-970
SONG SELECT
TRACK
1
TRACK
2
EXTRA
TRACKS
FILE
METRONOME
START/ STOP SETTING
A
B
PIANO
CONTRAST
E. PIANO/
BASS
HARPSICHORD
MALLET
ORGAN
PIANO/
E. PIANO
HARPSI/
MALLET
ORGAN/
STRINGS
BASS
STRINGS/
CHOIR
REVERB CHORUS
MIDI
SETTING
BRILLIANCE
OTHER
SETTING
MAIN
NO
NEW SONG
MIN
MAX
TRANSPOSE
SONG BALANCE
STOP
START/
PAUSE
REC
SONG
SETTING
DOWN
YES
SPLIT
POINT
UP
EXIT
SYNCHRO START
MASTER VOLUME
SONG
C
TEMPO
D
VOICE
SETTING
LEFT
VOICE
EFFECT
[OTHER SETTING]
Valg af anslags følsomhed
[TouchResponse]
Finafstemning af tonehøjden
[Tune]
Man kan specificere anslaget (hvordan lyden svarer til
måden tangenten trykkes).
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
Man kan finafstemme tonehøjden for hele instrumentet.
Denne funktion er nyttig når man spiller på Clavinova’et
sammen med andre instrumenter eller CD musik.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
NO
B
YES
NO
C
YES
D
C
D
Indstilling:
Light
Med et let anslag, gengiver Clavinova en
høj lyd. Volume niveauet af tonerne har en
tendens til at følge med.
Medium Standard anslag.
Heavy Man skal anslå tangenten hårdt for at frembringe en høj lyd. Dette tillader flere udtryksmuligheder, fra pianissimo til fortissimo
toner.
Fixed
Ingen anslag. Volume niveauet vil være det
damme uanset hvor hårdt man anslår tangenterne. Anvend B [-]/[+] knapperne for at
vælge volume niveau.
Indstillingsområde for ”Fixed” volume niveau:
Indstilling:
A3=427.0Hz — 453.0Hz (0.1 Hz trin)
Valg af finstemningens kurve for
en piano klang [PianoTuningCurve]
Man kan vælge en finstemnings kurve fra ”GrandPiano 1”
og ”GrandPiano 2”. Vælg ”Flat” hvis man føler at finstemnings kurven for piano stemmen ikke passer til de
andre instrumenters stemmer.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
1 – 127
C
YES
D
Indstilling:
Stretch
Flat
Finstemnings kurve især for klaverer
Finstemnings kurve for hvilken frekvensen
øges med en oktav over hele klaviaturet
CLP-970
87
Andre indstillinger
Hvis man vælger en anden skala end Equal, skal man
specificere basis noderne ved brug af B [-]/[+] knapperne.
Valg af en skala [Scale]
Man kan vælge forskellige skalaer. Equal Temperament
er den mest almindelige klaver finstemnings skala. Dog
har historien kendt til adskillige andre skalaer, mange af
disse tjener som basis for bestemte typer af musik. Man
kan eksperimentere med finstemningen af disse genrer.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
D
Equal En oktav er delt i tolv ens intervaller.
Er nu mest udbredte finstemnings skala.
PureMajor/PureMinor
Baseret på naturlige overtoner, tre hoved
akkorder bruger disse skalaer til frembringelse
af smuk ren lyd. De anvendes sommetider til
omkvæd/ kor.
Pythagorean
Denne skala, designet af Pythagoras, en græsk
filosof, er skabt af kun fem tonehøjder.
Den tredje er svulstig, mens fjerde og femte er
smuk og passende for førende.
MeanTone
Denne skala er en forbedring af den pythagoræiske skala, på den måde at svulstigheden
på tredje er fjernet. Skalaen var udbredt i slutningen af det 16. årh. frem til slutningen af det
18. årh. Händel anvendte denne skala.
WerckMeister/KirnBerger
Denne skala kombinerer Mean Tone og Pythagorean på forskellig måde. Med disse skalaer
er moduleringen med til at ændre indtryk og
følelse for melodierne. De blev ofte anvendt på
Bach’s og Beethoven’s tid. De anvendes også
ofte i daag til gengivelse af musikken fra den
periode på cembalo.
Equal
88
CLP-970
B
NO
C
YES
D
C, C , D, E , E, F, F , G, A , A, B , B
Indstillingsområde:
YES
Indstilling:
Normal indstilling:
A
Dybden af strenge resonansen
[StringResonanceDepth]
Denne parameter virker kun på ”GrandPiano 1”.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
YES
D
Indstillingsområde:
1 – 10, Off
Dybden af sustain sampling for forte
pedalen [SustainSamplingDepth]
Denne parameter virker kun på ”GrandPiano 1”.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
Indstillingsområde:
1 – 10, Off
YES
D
Andre indstillinger
Indstilling af vibrafon vibratoens
hastighed
[VibraphoneRotorSpeed]
Denne parameter gør det muligt at indstille vibratorens hastighed når man vælger Vibraphone klangen og
anvender en vibrator pedal.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
TIP
Hvis man aktiverer en START/PAUSE funktion til en pedal
og tænder for funktionen, vil den funktion pedalen er tilføjet
i Voice Setting menuen (side 81 og 82) ikke fungere.
Se fremgangsmåden på side 72.
B
NO
Aktivering af en START/PAUSE
funktion til en pedal
[PedalStart/Pause]
YES
A
B
NO
C
C
Indstillingsområde:
Vælg en pedal for
aktivering af funktion.
1 – 10, Off
Valg af pedal funktion for vibrafonen
[VibraphonePedalMode]
Denne parameter gør det muligt at vælge hvorvidt
lyden skal fastholdes mens en tangent trykkes på klaviaturet (”PianoLike”) eller om lyden fastholdes når
sustain pedalen trykkes og holdes nede, som når man
spiller på en rigtig vibrafon (”Normal”).
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
Indstillingsområde:
PianoLike, Normal
Normal indstilling:
PianoLike
YES
D
YES
D
D
Indstil On eller Off.
Indstilling for:
Left, Middle, AUX
Indstillingsområde:
On/Off
Normal indstilling:
Off for alle pedaler
Valg af type for den ekstra pedal
[AuxPedalType]
En pedal tilsluttet [AUX PEDAL] bøsningen kan skifte
mellem on og off (tændt/slukket). F. eks. aktiverer nogle
pedaler effekter og andre deaktiverer effekter når der
bliver trykket på dem.
Anvend denne parameter til at omvende mekanismen.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
YES
D
Indstillingsområde:
Make, Break
CLP-970
89
Andre indstillinger
Indstilling af punktet, hvor forte
pedalen begynder at betyde
noget for lyden [HalfPedalPoint]
Man kan fastlægge hvor langt ned man skal trykke den
højre pedal før damper effekten (side 31) begynder.
Denne indstilling virker når den højre pedal funktion
(side 81) er indstillet til enten SustainCont eller Sustain.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
Erstat XG klangene med
Preset klange [XGAlternative]
CLP-970 er udstyret med en XG tone generator med
det formål at kunne spille GM, XG eller DOC musik
data (side 60). Man kan erstatte nogle XG klange med
preset klange på panelet ved afspilning. Denne parameter gør det muligt at vælge ”Native” (brug af preindspillede klange) eller ”XG” (brug af XG klange).
Se fremgangsmåden på side 72.
B
A
NO
B
YES
NO
C
YES
D
C
Indstillingsområde:
D
Vælg det ønskede punkt.
-2 (virkning med let tryk) — 0 — +2 (virkning med
dybt tryk)
Vælg On eller Off.
Indstilling for:
Alle preindspillede klange på panelet
Pitch Bend område
[PitchBendRange]
Indstillingsområde:
Native Brug af preindspillede klange
XG
Brug af XG klange
Denne parameter gør det muligt at indstille området
for vedvarende ændring af tonehøjden foretaget med
Pitch Bend funktionen.
• Denne parameter virker kun på lyden frembragt af
klaviaturet.
• Man kan indstille området i halvtone trin.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
C
YES
D
Indstillingsområde:
-12 (tonehøjden sænkes med tolv halvtoner [en oktav]
når pedalen trykkes ned) — +12 (tonehøjden øges med
tolv halvtoner [en oktav] når pedalen trykkes ned)
Normal indstilling:
–2
90
CLP-970
Normal indstilling:
GrandPiano1
Other voices
Native
XG
(brug af preindspillede klange)
(brug af XG klange)
Andre indstillinger
Valg af de ting, der skal gemmes
ved afbrydelse [MemoryBackUp]
Man kan lave back up af indstillinger på valg af klange
og metronomindstilling, så de ikke går tabt når der
bliver slukket for strømmen til Clavinova.
• Memory melodier (gemt i Calvinova’s hukommelse), back up on/off indstilling (denne parameters indstilling) og ”CharacterCode” parameteren
(side 56) bliver altid back’et up.
Se fremgangsmåden på side 72.
A
B
NO
Genkald de normale indstillinger
(fra fabrikken) [FactorySet]
Man kan føre Clavinova tilbage til dets normale
(fabriksindstillede) indstillinger.
• CharacterCode parameteren indstillet i File menuen
ændres ikke.
• MemoryBackUp parameterens indstilling (On/Off)
(venstre kolonne) tilbageføres til normal indstilling.
• Man kan fastlægge om hukommelsens melodier er
slettet eller gemt.
Se fremgangsmåden på side 72.
"Nulstille" Clavinova.
YES
A
C
Vælg det ønskede punkt.
B
NO
D
YES
Vælg On eller Off.
Indstilling for:
Transpose, Brilliance, ReverbOnOff, SplitPoint, Main/
LeftVoice, MetronomeSetting, SongSetting, SongBalance,
MidiSetting og OtherSetting
Indstillingsområde:
C
D
Vælg en værdi for melodierne i hukommelsen.
Valg af ”MemorySong”:
MemorySongExcluded
MemorySongIncluded
Memory melodier er gemt.
Memory melodier er slettet.
On/Off
Normal indstilling:
Transpose, Main/LeftVoice og MetronomeSetting
parametrene er indstillet til Off.
Andre parametre er indstillet til On.
Andre metoder til at genkalde
de normale indstillinger
Tryk og hold nede den hvide tangent i højre ende og
tryk på [POWER] knappen for at tænde for strømmen
til Clavinova. På denne måde er melodierne i hukommelsen ikke slettet.
Hvis man ønsker at slette Memory songs på dette tidspunkt, trykkes og holdes nede den yderste højre tangent (C7) sammen med den sorte tangent (Bb6) og
samtidig tryk på [POWER] omskifteren for at tænde
for strømmen til Clavinova.
B 6
C7
[POWER]
CLP-970
91
Liste over meddelelser
Meddelelserne er opstillet i alfabetisk orden.
Meddelelse
Betydning
Denne meddelelse følger efter meddelelsen ”BulkDataReceiving Song/Voice”.
Modtagelse af denne samling data er færdig. Efter denne meddelelse fremkommer, kan man gå videre til næste punkt.
Modtagelse af data mængde er fejlet.
Tjek parameter indstillinger og prøv igen.
Clavinova modtager en mængde melodi data mens denne meddelelse vises.
Vent indtil denne meddelelse forsvinder, og derefter til næste punkt.
Clavinova modtager en mængde klang indstillings data mens denne meddelelse vises. Vent indtil denne meddelelse forsvinder, og derefter til næste
punkt.
Du har afbrudt ”SongBulkDump” (side 86) eller ”VoiceBulkDump” (side 86)
transmissionen ved at trykke B [-(NO)] knappen.
Denne meddelelse vises efter meddelelsen ”Executing”. Clavinovas interne
behandling er udført. Man kan gå videre til næste punkt.
Det lykkedes ikke at skrive eller læste data fra disketten. Prøv igen.
Hvis denne meddelelse stadig ses, kan disketten være beskadiget eller der er
en fejl på diskettedrevet. Hvis denne meddelelse vises mens der anvendes en
helt ny diskette, er det mere sandsynligt at der er en fejl på diskettedrevet.
Forhør hos Yamaha forhandleren om reparation.
Disketten er fuld, og der kan ikke optages yderligere data. Brug en ny diskette (side 53) eller slet unødvendige filer fra disketten (side 53) for at lave
plads til nye data.
Ved forsøg på at fjerne disketten mens drevet skrev eller læste. Skrive eller
læsefunktionen er ikke færdiggjort. Prøv igen.
92
CLP-970
Liste over meddelelser
Meddelelse
Betydning
Du har prøvet at gemme en melodi ved at ændre dens titel (brug af ”RenameSong”
(side 54), ”SaveToMemory” (side 52) eller ”SaveToDisk” (side 53) parameteren), men en melodi med samme titel findes allerede i hukommelsen eller
på disketten. Tre sekunder efter denne meddelelse vises, fremkommer den
tidligere skærmvisning. Giv melodien et andet navn.
Denne meddelelse tilskynder til at udføre en fil-relateret operation.
Tryk B [+ (YES)] knappen for at fortsætte eller tryk [EXIT] knappen
for at afbryde.
Clavinova udfører data behandling interne.
Vent til meddelelsen forsvinder, fortsæt derefter til næste skridt.
De normale indstillinger (fabriksindstillede) (bortset fra memory song indstilling) (”FactorySet” på side 91) er genskabt. Denne meddelelse fremkommer også hvis man trykker og holder tangenten C7 nede og samtidig tænder
for strømmen til Clavinova (side 91).
De normale indstillinger (fabriksindstillede) (bortset fra memory song indstilling) (”FactorySet” på side 91) er genskabt. Denne meddelelse fremkommer også hvis man trykker og holder tangenterne C7 og Bb6 nede og samtidig
tænder for strømmen til Clavinova (side 91).
Clavinova’s hukommelse er gået død. Kontakt en Yamaha forhandler.
Hvis denne meddelelse fremkommer, vil Clavinova ikke foretage back up af
melodier og indstillinger af hukommelsen. Tryk på [EXIT] knappen for at
returnere til tidligere skærm.
I forbindelse med CopyDisk operationen (side 55) er source disketten ikke
sat i diskettedrevet. Isæt en diskette.
I forbindelse med CopyDisk operationen (side 55) er kopierings disketten
ikke sat i diskettedrevet. Isæt en diskette.
Der er blevet slukket for strømmen til Clavinova mens det skrev en melodi
til hukommelsen. Denne meddelelse fremkommer næste gang der tændes
for strømmen. Clavinova undersøger om indholdet i hukommelsen kan
genskabes.
Denne meddelelse fremkommer efter meddelelsen ”LastPowerOffllegal/MemorySongChecking” og indikerer at Clavinova’et genskaber data i hukommelsen
så meget som muligt.
CLP-970
93
Liste over meddelelser
Meddelelse
Betydning
Denne meddelelse fremkommer efter meddelelsen ”LastPowerOffllegal/MemorySongChecking” indikerer at Clavinova ikke kunne genskabe data i hukommelsen og at alle gemte melodier er slettet.
Der er ikke nok hukommelsesplads tilbage og man kan ikke glemme flere
melodier. Gem melodierne på en diskette (side 53) eller slet nogle melodier i
hukommelsen, og gem derefter nye data i hukommelsen.
En diskette er ikke isat diskettedrevet til en diskette relateret operation.
Isæt en diskette og fortsæt.
Man har prøvet at slette en melodi, som ikke findes i hukommelsen eller på
diskette. Melodien kan ikke slettes.
Denne meddelelse tilkendegiver om man ønsker at overskrive eksisterende
data med nye data, når man tilføjer optagelser til en melodi.
Tryk B [+(YES)] knappen for at tillade overskrivning. Tryk B [-[NO)] knappen
for at afbryde.
Man har prøvet at starte spil af en melodi eller udføre en anden operation
lige efter man har valgt melodien. Vent indtil meddelelsen forsvinder.
1. Man har prøvet at skrive, kopiere eller slette data på en diskette, som har
skrivebeskyttelses tap i on, eller en diskette, som interne er beskyttet mod
skrivning. Sæt beskyttelses tappen i off (ubeskyttet) (side 14) og prøv igen.
Hvis meddelelsen stadig vises, er disketten internt beskyttet (som f.eks.
kommercielt tilgængelige musik data). Man kan ikke skrive eller kopiere
på sådan en diskette.
2. Denne meddelelse fremkommer også når man prøver at kopiere data på
en internt beskyttet diskette til en anden diskette ved brug af CopyDisk
funktionen (side 55). Man kan ikke kopiere en sådan diskette.
Man har prøvet at kopiere eller slette en interne beskyttet fil (som kommercielt tilgængelige musik data). Man kan ikke skrive til eller kopiere eller slette
sådanne filer.
94
CLP-970
Liste over meddelelser
Meddelelse
Betydning
1. Efter at have indlæst en internt beskyttet melodi ind på Clavinova’s
midlertidige hukommelse eller hukommelse, har man prøvet at gemme
melodien på en diskette. Man kan ikke gemme sådan en melodi til en
anden diskette. Man kan ikke skrive eller kopiere til en sådan diskette.
2. Denne meddelelse fremkommer også, hvis man prøver at overføre en
data mængde (side 86) af internt beskyttede melodier (som kommercielt
tilgængelige musik data). Man kan ikke overføre mængde data af sådanne
melodier.
Denne meddelelse tilkendegiver at man skal vælge om man ønsker at gemme
de redigerede indstillinger. Tryk B [+(YES)] knappen for at gemme indstillingerne. Tryk [EXIT] knappen for at afbryde.
Man har prøvet at udføre en anden operation før man gemmer den indspillede melodi i hukommelsen eller på diskette. Hvis denne operation fortsættes, vil den indspillede melodi gå tabt. For at slette den nye indspilning,
tryk B [-(NO)] knappen. For at gemme indspilningen, tryk B [+(YES)] knappen.
Clavinova viser ”SaveToMemory” (side 52) eller ”SaveToDisk” henholdsvis
og gem den indspillede melodi, fortsæt derefter til en anden operation.
Clavinova har fundet nogle fejl i den valgte (eller spillede) melodi.
Vælg melodien og spil igen. Hvis denne meddelelse stadig vises, kan melodi
data’ene være beskadiget.
Pladsen i den midlertidige hukommelse er fyldt under optagelsen. Indspilningen stopper automatisk. Data optaget til dette punkt forbliver. Denne
meddelelse fremkommer også når man prøver at komme ind i optage indstilling for at foretage en yderligere optagelse men melodi data fylder allerede den midlertidige hukommelse. I sådanne tilfælde kan der ikke foretages
yderligere optagelser. Anvend ”ChannelClear” parameteren (side 75) for at
slette unødvendige spor (om nogen) for at give plads i hukommelsen.
Størrelsen af den valgte melodi er større end den midlertidige hukommelse
(side 97). CLP-970 kan ikke læse melodien. Vælg en anden melodi.
Denne meddelelse tilkendegiver om man vil starte operationen.
For at starte, tryk B [+(YES)] knappen. Tryk [EXIT] knappen for at afbryde
operationen.
CLP-970
95
Liste over meddelelser
Meddelelse
Betydning
Denne meddelelse tilkendegiver om man vil bekræfte udførelsen.
Tryk B [+(YES)] knappen for at fortsætte. Tryk B [-(NO)] knappen
for at afbryde.
Der er en fejlfunktion med TO HOST tilslutningen.
Når man anvender CLP-970 med en tilsluttet computer:
Strømmen til computeren er slukket, kablerne er tilsluttet forkert, [HOST
SELECT] omskifteren er indstillet forkert, eller driveren eller MIDI applikationen i computeren virker ikke korrekt. Sluk for strømmen til CLP-970 og
computeren, tjek derefter alle kabeltilslutninger og [HOST SELECT] omskifterens
indstilling. Derefter tændes der for computeren og CLP-970 i den rækkefølge, og undersøg om driveren og MIDI applikationen i computeren fungerer korrekt.
Når man anvender CLP-970 alene:
Denne meddelelse fremkommer hvis et kabel er tilsluttet TO HOST bøsningen
på CLP-970. I dette tilfælde, slukkes der for strømmen til CLP-970, kablet til
TO HOST bøsningen fjernes, og derefter tændes der for strømmen til CLP-970.
Hvis kablet efterlades tilsluttet TO HOST bøsningen, vil CLP-970 ikke fungere korrekt.
Man har prøvet at udføre en fil- eller diskette relateret operation ved brug af
en ikke formatteret diskette. Udtag disketten, formattér disketten ved at anvende
”FormatDisk” parameteren (side 56), og prøv igen.
Man har prøvet at udføre en fil- eller diskette relateret operation ved brug af
en ikke formatteret diskette. For at afbryde operationen, tryk B [-(NO)] knappen.
For at formattere disketten og prøve igen tryk B [+(YES)] knappen for afvise
”FormatDisk” parameteren (side 56).
Man har prøvet at kopiere data af en anden type diskette (F. eks.: 2 DD → 2 HD,
2 HD → 2 DD) under CopyDisk operationen (side 55). Udtag disketten og
isæt en passende diskette.
Man har anvendt en periode eller der er tomt før begyndelsen af en melodititel eller man har prøvet at ændre en melodititel, som inkluderer en karakter (eller karakterer), som ikke understøttes af CLP-970, og CLP-970 kan
ikke behandle titlen. Giv melodien en ny korrekt titel.
96
CLP-970
Spørgsmål om operationer
og funktioner
■ Knapperne virker ikke.
Mens man bruger en funktion, vil nogle af knapperne som ikke bruges til funktionen ikke virke.
Hvis melodien spiller, stop afspilning. Ellers tryk
[EXIT] knappen for at vende tilbage til hovedskærmen. Derefter udføres den ønskede operation.
■ Lyden vedbliver og svækkes ikke når jeg
trykker på sostenuto pedalen.
Med klangene i ORGAN eller STRINGS/CHOIR
gruppen vil lyden fortsætte vedholdende når Du
holder sostenuto pedalen nede.
■ Højere eller lavere toner lyder ikke korrekt
når transponeringen eller oktav indstillingen
foretages.
Indstillingsområdet for transponeringen og oktav
indstillingen er C2–G8. (Med den normale indstilling, vil Clavinova’s 88 tangenter dække området
A1–C7.) Hvis den laveste tangent indstilles til en
tone lavere end C2, vil den frembringe en lyd en
oktav højere. Hvis den højeste tangent er indstillet
til en tone højere end G8, vil den frembringe en lyd
en oktav lavere.
■ Hvordan kan jeg returnere til optagelses- eller
melodivalgsskærm under optagelse af en melodi
eller afspilning?
Tryk på en af SONG SELECT [
knapperne én gang.
] og [
]
■ Tempoet ændres ikke selv om jeg har optaget
med tempo ændringer.
Afhængig af tids tempo ændringer, vil det ændrede
tempo måske ikke blive optaget. I dette tilfælde vil
det optagne blive afspillet i det originale tempo.
Foretag tempo ændringer når optagesporet er valgt
og den røde spor indikator blinker. Samme trick
anvendes for redigering af tempo efter optagelse.
■ Udførelse i Dual eller Split er ikke optaget.
Track data er uventet tabt.
I Dual eller Split indstillings optagelse, er sporet for
anden stemme (det er stemmen for venstre hånd)
automatisk fordelt (side 48). Derfor, hvis sporet
allerede har data, vil disse data blive overskrevet
under optagelsen. Også ved omskiftning, til Dual
eller Split indstilling i midten af melodien, vil dette
ikke blive optaget. Derfor, tonerne spillet med
anden stemme (eller toner lavere end Split point)
vil ikke blive optaget.
■ Hvilke typer af data er optaget?
Data optaget på sporene:
• Tone data (toner Du spiller)
• Klang valg
• Clavinova pedaler og eksterne pedaler on/off
• Reverb dybde, ”ReverbSend”
• Chorus dybde, ”ChorusSend”
• Varierende effekt dybde, ”VariationSend”
• Klang oktav indstilling, ”Octave”
• Klang volume niveau, ”Volume”
• Stereo virkning af hver stemme, ”Pan”
• Finindstilling af to klanghøjder (Dual mode),
”Detune”
• Volume niveau ændringer for hver klang med
anslagsmåde hvorpå Du spiller, ”TouchSense”
Data optaget globalt på alle spor:
• Tempo
• Tidsangivelse
• Reverb type
• Chorus type
• Typen af varierende effekt
Du kan ændre alle data undtagen tone data efter
optagelse.
Du kan ændre tidsangivelse i begyndelsen af melodien,
eller et sted i melodien hvortil Du er kommet ved brug af
B [-]/[+] knapperne mens melodien er stoppet.
CLP-970
97
Spørgsmål om operationer og funktioner
■ Jeg kan ikke ændre tone angivelsen i melodien
efter optagelse.
Tryk [STOP] knappen for at lokalisere toppen af
melodien, brug B [-]/[+] knapperne til at lokalisere
målet hvor Du ønsker at ændre tone angivelsen,
derefter ændres den.
■ Hvor meget kan jeg optage?
• Midlertidige hukommelse (side 50): Omkring 600 kB
• Gemmelager (side 50): Omkring 750 kB
• 2DD diskette (side 13): Omkring 720 kB
• 2HD diskette (side 13): Omkring 1.4 MB
■ On/off indstillingen af pedalen tilsluttet til
AUX PEDAL bøsningen virker omvendt.
Nogle typer pedaler kan tænde og slukke på
omvendt måde. Brug ”AuxPedalType” parameteren (side 89) i ”OTHER SETTING” menuen
for at ændre pedal indstillingen.
98
CLP-970
■ Melodititlen er ikke korrekt.
”ClavinovaCode” indstillingen kan være forskellig
fra den som blev anvendt da melodien fik en titel.
Samt hvis melodien blev optaget på et andet instrument, kan titlen blive vist på en ikke korrekt måde.
Brug ”CharacterCode” parameteren (side 56) i
FILE menuen for at ændre indstillingen.
Dog hvis melodien er optaget på et andet instrument, kan ændring af ”CharacterCode” parameter
indstillingen ikke løse problemet.
■ Hvad er forskellen mellem ”TouchSense” og
”TouchResponse” MIDI data?
”TouchSense” bestemmer måden og graden af
hvilken volume niveauet ændres i forhold til dit
anslag på klaviaturet. Det skaber udelukkende
MIDI data (kontrollerer tone generatoren) som
udsendes.
”TouchResponse” bestemmer anslagsfølsomheden
som et instrument og skaber MIDI toner på hastigheds data som udsendes.
Appendiks
CLP-970
99
Fejlfinding
Problem
Clavinova’et tænder ikke.
Et klik eller blop høres når der
tændes eller slukkes for strømmen.
Støj høres fra Clavinova’s højttalere.
Årsag
Clavinovaet er ikke tilsluttet
kontakten korrekt.
Elektrisk strøm føres til instrumentet.
Støjen fremkommer p.g.a. brug af
mobiltelefon i nærheden af Clavinova.
[MASTER VOLUME] er sat for lavt.
Den totale volume er lav,
eller der høres ingen lyd.
Hovedtelefoner er tilsluttet.
Local Control funktionen er afbrudt.
100
Løsning
Sæt hunstikket i bøsningen på
Calvinova’et og hanstikket i en
passende stikkontakt. (Se side 19.)
Dette er normalt, og er ikke til
bekymring.
Sluk for mobiltelefonen, eller brug
den længere væk fra Clavinova’et.
Hæv [MASTER VOLUME] niveauet.
(Se side 20.)
Træk hovedtelefonstikket ud.
(Se side 20.)
Tænd for Local Control funktionen.
(Se side 85.)
Damper pedalen har ingen effekt
eller lyden holdes vedvarende selvom damper pedalen ikke trykkes
ned.
Pedalkablet er ikke tilsluttet.
Sæt omhyggeligt pedalkabel stikket
i den korrekte bøsning.
(Se punkt 5 på side 107.)
Højden og/eller tonen på pianoets
klange lyder ikke rigtig i bestemte
områder.
Clavinova’s piano klange er
tilnærmet præcist at gengive den
faktiske piano lyd. Men, på grund af
sampling algoritmer, vil overtoner
i visse områder lyde overdrevet,
ved at gengive en forskellig højde
eller tone.
Dette er normalt.
Mekanisk støj høres under
udførelse.
Clavinova’s klaviatur mekanisme
ligner klaviaturet på et piano.
Mekanisk støj højres også på et
piano.
Dette er normalt.
CLP-970
Data kompatibilitet
Denne sektion omhandler grundlæggende information om data kompatibilitet: Uanset om MIDI udstyr kan afspille
de af CLP-970 optagne data, eller om CLP-970 kan/kan ikke afspille kommercielt tilgængelige melodi data skabt til
andre instrumenter eller på en computer.
Afhængig af MIDI udstyret eller data karaktererne, kan det være muligt at afspille data uden problemer, eller foretage visse specielle operationer før data kan afspilles. Se informationen nedenfor hvis Du støder ind i problemer ved
afspilning af data.
Basale tjek punkter
Sekvens formattering
Data og MIDI udstyr skal matche med hensyn til
nedenfor angivet.
• Diskette format
• Sekvens format
• Klang allokerings format
Systemet, som optager melodi data kaldes ”sekvens
format”.
Diskette format
Disketter er det mest udbredte medie til opbevaring af
data brugt sammen med forskelligt udstyr, inklusive
computere. Forskelligt udstyr har forskellige systemer
til opbevaring af data, derfor er det nødvendigt, først at
konfigurere disketten til systemet, som udstyret
anvender. Denne operation kaldes ”formattering”.
• Der er to typer af disketter: MF2DD (dobbeltsidet,
dobbelt tæt lag) og MF2HD (dobbeltsidet, tæt lag),
og hver type har forskellig formatterings system.
• CLP-970 kan optage og afspille begge typer af disketter.
• Ved formattering af CLP-970, vil en 2DD diskette
gemme op til 720 kB (kilobytes) og en 2HD diskette
vil gemme op til 1,44 MB (megabytes). (Tallene
”720 kB” og ”1,44 MB” indikerer deres hukommelseskapacitet. De indikerer også diskettens type af format.)
• Afspilning er kun mulig når MIDI udstyret er kompatibelt med diskettens formattering.
• Afspilning er kun mulig når sekvens formatteringen
af disketten svarer til MIDI udstyrets.
[Almindelige Sekvens formater]
■ SMF (Standard MIDI File)
Dette er det mest almindelige sekvens format.
• Standard MIDI Files er almindeligvis tilgængelig
som en af to typer: Format 0 eller Format 1.
• Meget MIDI udstyr er kompatibelt med Format 0,
og det meste af kommercielt tilgængelig software
er optaget som format 0.
• CLP-970 er kompatibel med både Format 0 og
Format 1 (for Format 1 op til 17 humpler).
• Udførelses data optaget på CLP-970 gemmes i
SMF format 0 på diskette.
■ ESEQ
Dette sekvens format er kompatibelt med mange
af Yamaha’s MIDI apparater, inklusiv Clavinova
seriens instrumenter. Dette er et almindeligt format
brugt sammen med forskelligt Yamaha software.
• CLP-970 er kompatibelt med ESEQ.
CLP-970
101
Data kompatibilitet
Tildeling af klangformat
Med MIDI, er klange tilpasset specifikke numre,
såkaldte ”programnumre”. Standard nummereringen
(klang ordens tildeling) henvises til som ”Tildeling af
klangformat”.
• Klange vil ikke blive afspillet som forventet med
mindre tildeling af klangformat svarer til det fra
det kompatible MIDI udstyr brugt til afspilning.
[Main Voice Allocation Formats]
■ GM System Level 1
Dette er et af de mest almindelige for tildeling af
klangformater.
• Mange MIDI drivere er kompatible med
GM System Level 1 som mest kommercielt
tilgængelige software.
• CLP-970 er kompatibel med GM System Level 1.
■ XG
XG er en stor tilføjelse til GM System Level 1 formatet, og er udviklet af Yamaha specifikt for at
levere flere klange og variationer, så vel som større
udtryksfuld kontrol over klange og effekter for at
sikre kompatibilitet med data i fremtiden.
• CLP-970 er kompatibel med XG.
• Udførelses data optaget med pre-klange på
CLP-970 kan spilles på andre XG kompatible
instrumenter.
■ DOC (Disk Orchestra Collection)
Denne tildeling af klangformat er kompatibel med
mange af Yamaha’s MIDI apparater, inklusive
Clavinovas serie af instrumenter. Dette er også
fælles formatet brugt sammen med forskellig
Yamaha software.
• CLP-970 er kompatibel med DOC.
• Selv hvis ustyret og data dækker alle ovenfor
betingelser, kan data stadig ikke være helt kompatible, afhængig af specifikationerne af udstyret
og især metoden til optagelse af data.
102
CLP-970
Liste over Preset klange
Klangnavn
Stereo
udgave
Anslags
følsomhed
Dynamisk
udgave
Uden
tangent
eksempler
Strenge
resonans
Klang beskrivelse
GrandPiano1
●
●
●
●
●
Denne klang er hentet fra et koncertflygel. Den indeholder en fem-leddet dynamisk prøve, toneændringer
med damper pedal, og en fin klang ved udløsning af tangenterne. Den simulerer den ultimative akustiske piano
lyd. Den gengiver også en streng resonans, som er typisk
for akustiske pianoer. Denne klang passer ikke bare til
klassisk musik men også for piano musik i alle genrer.
GrandPiano2
●
●
×
×
×
En lys og ekspansiv piano lyd, som er ideel til
rock og populære genrer.
E.Piano1
●
●
●
×
×
En elektronisk piano lyd skabt af FM synteser.
Ekstrem musikalsk reaktion med varierende
klangfarve svarende til klaviaturets dynamik.
E.Piano2
×
●
●
●
×
Lyden fra et elektronisk piano, som bruger
metallisk hammerslag. Blød tone når der spilles
let, og en aggressiv tone når der spilles hårdt.
SynthPiano
×
●
×
×
×
Denne klang simulerer det elektroniske pianos
lyd gengivet af synthesizere i populær musik.
Den passer fint med den akustiske piano lyd.
WoodBass
●
●
●
●
×
Denne klang simulerer lyden fra en opretstående bas spillet med fingrene, og den
passer til jazz og Latin musik. Stereo prøven
forbedrer den akustiske følelse.
ElectricBass
×
●
●
×
×
Elektrisk bas til en mængde musiktyper, jazz,
rock, populær og en mængde andre.
Bass&Cymbal
●
●
●
×
×
Træbas lyd og stereo-prøve af bækkener
lagt på lag. Denne klang egner sig til en jazz
svingende bas.
Harpsichord8'
●
×
×
●
×
Cembaloet bruges ofte i barokmusikken.
Volume niveauet er konstant uanset hvordan
man spiller. Instrumentet frembringer en særlig
klang når tangenterne udløses. ”8” betyder at
det frembringer samme oktavlyd som tangenterne.
Harpsichord8'+4'
●
×
×
●
×
Klangen kombinerer 8’ og 4’ cembalo lyde.
”4” betyder at det gengiver en lyd en oktav
højere end det aktuelle klaviatur.
×
Denne klang er fra et keyboard, som gengiver
lyden fra slag på strengene med magnetiske
pickupper. Denne funky lyd er populær i sort
nutidig musik. På grund af dens unikke struktur
producerer instrumentet en særlig lyd når tangenterne udløses.
×
Denne klang simulerer en vibrafon spillet med
en blød kølle. Jo hårdere man spiller, des mere
metallisk bliver lyden. Brug ”VibraphonePedalMode” parameteren i ”OTHER SETTING”
menuen for at vælge om lyden vedbliver mens
tangenten holdes nede, eller lyden holdes når
kun man trykker på pedalen. En moderne
vibrafon har en rotor inden i resonansrøret,
som roterer via motoren, som skaber vibrato
effekten. Ved tryk på den venstre pedal tilføjes
denne effekt; ved tryk igen på pedalen
afbrydes effekten.
ElectricClavichord
Vibraphone
×
●
●
●
×
●
●
×
CLP-970
103
Liste over Preset klange
Klangnavn
Marimba
Anslags
følsomhed
Dynamisk
udgave
Uden
tangent
eksempler
Strenge
resonans
●
●
●
×
×
Denne klang simulerer en koncert-type
marimba lyd. Stereo udgaven hjælper med at
gengive en ægte akustisk spredning.
Klang beskrivelse
Celesta
●
●
●
×
×
En celesta er en slag instrument. Når man
spiller på klaviaturet, vil hammeren ramme en
metallisk plade til gengivelse af lyden. Dette
instrument er berømt for sin imponerende lyd
i ”Dance of the Suger-Plum Fairy” fra Nøddeknækker suiten af Tchaikovsky.
PipeOrganPrincipal
●
×
×
×
×
Denne klang indeholder kombinationen af
piber (8’+4’+2’) fra et hoved (messing instrument) orgel. Den passer til barok kirkemusik.
×
Denne klang indeholder kombinationen af
piber (8’+4’) fra et pibe (træblæse instrument)
orgel. Den bløde lyd passer til akkompagnering
af salmer.
PipeOrganFlute1
●
×
×
×
PipeOrganFlute2
●
×
×
×
×
Denne klang indeholder kombinationen af
piber (8’+4’+11/3’) fra et fløjteorgel. Den lyder
mere brilliant end PipeOrganFlute 1 og er
egnet til solo fremførelser.
PipeOrganTutti
●
×
×
×
×
Denne klang indeholder hele samlingen fra et
pibeorgel, berømt for lyden brugt i Toccata og
fugaer af Bach.
JazzOrgan
×
×
×
×
×
Lyden af et ”tonehjul” type elektrisk orgel.
Ofte hørt i jazz og rock sammenhænge.
Strings
●
●
×
×
×
Denne klang indeholder et stryger ensemble
som nøjagtigt simulerer alle stryger instrumenter,
inklusive kontrabas, cello, bratsch og violin.
SynthStrings
●
●
×
×
×
Stryger samlinger bearbejdet for spredning
og varme. Denne klang er egnet som underlag
i ensemble musik.
SlowStrings
●
●
×
×
×
Denne klang indeholder lyden fra et stryger
ensemble med langsom anslag. Det egner sig
til en duet med piano eller elektrisk piano.
Choir
●
●
×
×
×
En stor luftig korklang. Perfekt til at skabe fyldige harmonier i langsomme satser.
SlowChoir
●
●
×
×
×
Denne klang indeholder en bred lyd med at
langsomt anslag. Den egner sig til en duet med
piano eller elektrisk piano.
×
Man kan nyde jazz ”scatting” med denne
klang. Afhængig af hvor hårdt og hvilket tone
område man spiller, vil forskellige lyde blive
gengivet.
Scat
104
Stereo
udgave
CLP-970
●
●
●
×
Eksempler på klang
kombinationer (Dual og Split)
Dual
MAIN + MAIN
GrandPiano1 + E.Piano1
GrandPiano1 + E.Piano2
GrandPiano1 + SynthPiano
MAIN + MAIN
GrandPiano2 + GrandPiano2
MAIN + MAIN
MAIN + MAIN
MAIN + MAIN
E.Piano1 + SlowChoir
E.Piano2 + ElectricClavichord
Harpsichord8' + Strings
MAIN + MAIN
Celesta + SynthStirngs
MAIN + MAIN
Denne kombination bruges ofte i populær musik.
Denne gengiver en fantasi, rumlig piano lyd.
Denne kombination lyder som hvis man spiller to
toner, som er to oktaver fra hinanden. Den egner
sig til akkompagnement af salsa musik.
Denne er egnet til romantiske ballader.
Denne er egnet til funk, rhytm & blues og soul musik.
Denne kombination egner sig især til barok musik.
Denne kombination tilføjer strygere og klokke lyd.
En forsinkelses effekt tilføjes automatisk.
Split
MAIN / LEFT
GrandPiano1 / WoodBass
or Bass&Cymbal
MAIN / LEFT
Celesta / Choir
MAIN / LEFT
Choir / GrandPiano1
MAIN / LEFT
Scat / WoodBass
MAIN / LEFT
E.Piano2 / Scat
Denne anbefales til let jazz musik. Damper
pedalen virker på klange tilegnet højre hånds
området.
Denne passer til en fredfyldt, på en måde sød
melodi.
Spil disse klange sammen med piano arpeggio.
Spil af kor klangen i akkorder er mere effektiv.
Denne kombination indeholder en ”cool” (stilistisk)
jazz chorus. Scat klangen er anslagsfølsom,
tilføjer en række udtryk.
Spil af Scat klangen for bas delen kan skabe en
interessant lyd.
Dual + Split
MAIN + MAIN / LEFT
GrandPiano1 + SynthString /
GrandPiano1
MAIN + MAIN / LEFT
GrandPiano2 + E.Piano1 /
ElectricBass
MAIN + MAIN / LEFT + LEFT
Harpsichord8' + 4' + Strings /
Harpsichord8' + Strings
Denne kombination skaber en tyk lyd af lag af
piano og strygere.
Denne lyd passer til fusion. Dybere efterklang
og chorus (side 79 og 80) vil forbedre sporet.
Damper pedalen virker på klange tilegnet højre
hånds område.
Denne kombination frembringer en brilliant lyd.
CLP-970
105
CLP-970, 970M og 970C:
Samling af pianoet
FORHOLDSREGLER
• Sørg for ikke at blande delene, og sørg for at installere alle dele i korrekt orden.
Vær venlig at samle jævnfør vejledningen anført nedenfor.
• Samling bør udføres af mindst to personer.
• Sørg for at anvende korrekt skrue størrelse som angivet ovenfor.
Brug af ikke korrekte skruer kan forårsage skader.
• Sørg for stramme alle skruer før færdig samling af hver del.
• For afmontering følges nedenfor anførte vejledning i omvendt rækkefølge.
1.
Hav en Phillips-skruetrækker klar.
Monter side panelerne til
pedal boksen.
side
panel
(venstre)
Delene vist i ”Samle dele” illustrationen
skal bruges. Følg samle instruktionerne og
vælg de dele, som behøves.
side
panel
(højre)
Samle dele
2
6 x 16 mm
fladhovede skruer x4
4
4 x 20 mm
kærvskruer x4
Ledningsholdere x 2
3
4 x 12 mm
rundhovede skruer x2
(1) Løs og stram
kabelbundtet fastgjort
til bunden af pedal
boksen. Vinyl kabelholderen skal bruges
senere i punkt 6.
2.
(2) Brug fire lange rundhovede
skruer til at samle pedal
boksen 1.
Først samles det ene sidepanel, derefter samles det
andet sidepanel.
Saml bagpanelet.
(2) Fastgør toppen af
bagpanelet til
sidepanelernes
bøsninger ved brug af
to tynde rundhovede
skruer 3.
side
panel
(ve)
bagpanel
side
panel
(hø)
pedal boks
Bundtet pedalkabel indvendigt
106
CLP-970
strømkabel
(1) Med bagpanelet på
fodfremspringet,
opstilles
panelet i falsen
og toppen
fastgøres.
R
hoved enhed
(3) Fastgør bunden
af bagpanelet til
pedal boksen ved
brug af fire kærv
skruer 4.
L
1
6 x 25 mm
rundhovede skruer x4
CLP-970, 970M og 970C: Samling af pianoet
3.
Saml hovedenheden.
FORHOLDSREGLER
• Fingre kan komme i klemme mellem hovedenheden og side panelerne, vær forsigtig med
at sænke hovedenheden.
• Hold ikke keyboardet i anden position end
den som er vist i illustrationen.
Sørg for at placere hænderne mindst
10 centimeter inde fra hver ende af
hovedenheden, når den skal placeres.
5.
Tilslut pedalkablet.
(1) Træk pedalkablets stik
fra bagsiden som vist og
stik det ind i bøsningen til
PEDAL stik.
6.
Fastgør pedalkablet.
(2) Brug en
kabelholder
til at stramme
kablet.
mindst
10 cm
Fastgør hovedenheden.
(1) Centrer hovedenheden, så der er lige meget frit
på venstre og højre side.
7.
Indstil spændingsvælgeren
og tilslut strømkablet.
Spændingsvælgeren
Før tilslutning til en
stikkontakt, undersøges indstillingen af
spændingsvælgeren,
127
som medfølger i visse
områder.
For at indstille vælgeren
til 110V, 127V, 220V
eller 240V spænding, anvendes en "minus" skruetrækker
til at dreje vælgeren så den korrekte spænding i dit område
vises ved markeringen på panelet. Spændingsvælgeren er
forudindstillet til 240V når instrumentet afskibes.
Efter den korrekte spænding er valgt tilsluttes strømkablet
til AC INLET og en stikkontakt. En løs adaptor kan også
være vedlagt i visse områder for at tilpasse stikbenene til
stikkontakten i dit område
110
(2) Anvend de korte fladhovede
skruer 2 til at sikre hovedenheden fra fronten.
* Anvend det bagerste hul på front
bøjlerne til at fastgøre skruerne.
220
240
4.
(1) Fastgør kabelholderne på
bagpanelet som vist,
og sæt kablet i
klemme i holderne.
FORHOLDSREGEL
• En ikke korrekt indstilling kan forårsage alvorlig skade
på Clavinova’et eller resultere i fejlbehandling.
CLP-970
107
CLP-970, 970M og 970C: Samling af pianoet
8.
Indstil stilleskruen.
Når instrumentet skal flyttes efter samling,
skal der altid holdes i bunden af hovedenheden.
Hold ikke i lågen eller højttaler boksen!
Ukorrekt behandling kan resultere i skader på
instrumentet eller personlig skade.
Drej stilleskruen indtil den kommer
i tæt berøring med gulvfladen.
Låge
Højttaler boks
Efter at have udført samlingen, bedes følgende
undersøges.
• Er der dele tilovers?
• Gennemgå samle proceduren og ret alle fejl.
• Er Clavinova fri af døre og andet bevægeligt fast
inventar?
• Flyt Clavinova til en passende placering.
• Afgiver Clavinova’et raslelyde når man ryster det?
• Stram alle skruer.
• Rasler pedalboksen eller giver den sig når man
træder på pedalerne?
• Drej stilleskruen, så den er i tæt berøring med
gulvfladen.
• Er pedal- og strømkabel sat ordentligt fast i
holderne?
• Undersøg tilslutningerne.
• Hvis hovedenheden knirker eller på anden måde
er ustabil, når man spiller på keyboardet, henvises
til samle diagrammerne og stram alle skruer yderligere.
108
CLP-970
TIP
Efter at have udført samle proceduren, er det nødvendigt at fjerne tangent snoren, som beskytter klaviaturet. For instruktion om fjernelse af den, se arket
som findes på klaviaturet under lågen (side 18).
Indeks
Brug dette afsnit for at finde oplysninger for de bestemte situationer. Søgning kan foregå på ofte anvendte ord.
*markeringen indikerer at til tilsvarende side inkluderer en terminologi forklaring på siden i højre kolonne.
50 greats for the Clavinova
nodesamling 15
50 Piano Preset Songs 26
Øvelse af en-hånds del 28
A
Afspilning
50 Piano Preset Songs 26
Demo melodier 26
Indspillede melodi- og
musik data 26
Afspilning, gentaget (melodi) 76
Afspilning, gentaget
(specificering af område) 75
Andre indstillinger 87
Anslags følsomhed 87
AUX IN bøsninger 62
AUX OUT bøsninger 61
AUX PEDAL bøsninger 62
B
BackUp 91
BRILLIANCE 32
Bænk 15
Bøsninger
AUX IN 62
AUX OUT 61
AUX PEDAL 62
PEDAL 63
PHONES 20
TO HOST 62, 64
Detaljeret indstillling 70
Andre indstillinger 87
Klange 78
Metronome 77
MIDI 83
Optagelse og afspilning 74
Disk
Formattering 56
Kopiering 55
Diskette 13, 14
Disk song 50
Display kontrast 20
DOWN (TEMPO)
50 Piano Preset Songs 27
Metronome 40
Dual
Detaljerede indstillinger 78
Optagelse 49
Dual indstilling
Kombinering af to klange 35
E
Effekt funktion 32
EXIT 23
EXTRA TRACKS
Tredje eller flere spor 46
F
Fabriksindstillinger (FactorySet) 91
Fejlsøgning 100
FILE 50
Finindstilling 87
Formattering af diskette 56
C
H
Center pedal 31
Center pedal funktion 82
CHORUS 33
Computer 63
CONTRAST 20
HOST SELECT omskifter 62
Hovedtelefoner 20
Hukommelse 50
Hurtig fremad (Fast forward) 27, 58
Højre pedal 31
Højre pedal funktion 81
D
Damper (højre) pedal 31
Data kompatibilitet 101
Data type 59
Demonstrations melodier 24
K
Karakter kode 56
Karakterer 56
Klange 30
Detaljerede indstilllinger 78
L
Lagerhukommelse 50
LCD — Skærm 23
Kontrast 20
LEFT klanggruppe knapper 37
Liste
Demonstrations melodier 24
Detaljerede indstillinger 70
Meddelelse 92
Preset Voice 103
Lyd
Brillians 32
Efterklang 32
Spredning og rumlighed 33
Udtryk 32
Lydkortets efterklang 33
M
MAIN klanggruppe knapper 30
MASTER VOLUME 20
Melodi
Afspilning, gentaget 76
Data type 59
Detaljerede indstilllinger 74
Gemme 50
Gemme (diskette) 53
Gemme (lagerhukommelsen) 53
Omdøbe 54
Slette 53
Memory melodi 50
MemoryBackUp 91
Meddelelses liste 92
Metronome 40
Detaljerede indstillinger 77
METRONOME SETTING 77
MIDI
Detaljerede indstillinger 83
MIDI kabler 66
MIDI bøsninger 63, 66
MIDI driver 64
MIDI SETTING 83
Musik data 57
Musik stander 18
N
Normal indstilling* 32
Ny melodi 41
CLP-970
109
Indeks
O
Oprindelig (normal) indstilling* 32
Optagelse
Båndoptagelse 61
Optagelse af egen udførelse 41
Optagelse i Dual 49
Optagelse i Split 49
Optagelse igen 43
P
Pedal funktion
Auxiliary (tilbehør) 82
Center 82
Højre 81
Venstre 82
PEDAL bøsning 63
Pedaler 31
Personlig computer 63
PHONES bøsninger 20
POWER 19
R
REVERB 33
S
SETTING
Metronom 77
Volume 20
Skala 88
Skærm 23
SMF (Standard MIDI File) 101
Soft (venstre) pedal 31
SONG BALANCE 48
SONG SELECT
50 Piano Preset Songs 26
Optagede melodi- og musikdata 57
Optagelse 41
SONG SETTING 74
Sostenuto (center) pedal 31
Split
Detaljerede indstillinger 78
Optagelse 49
Split indstilling — spil to klange 37
Split punkt 38
Splitte klaviaturets område og spille
to forskellige klange 37
Spor afspilning on og off 59
110
CLP-970
START/PAUSE
50 Piano Preset Songs 26
Optagede melodi- og musikdata 58
Optagelse 42
START/STOP
Metronom 40
STOP
50 Piano Preset Songs 27
Optagede melodi- og musikdata 58
Optagelse 42
Streng resonans 88
SustainSampling 88
Synkroniseret Start
50 preset songs 28
Optagede melodi- og musikdata 58
T
TEMPO
50 Piano Preset Songs 27
Metronom 40
Optagede melodi- og musikdata 58
Tilbehørs pedal funktion 82
Tildele START/PAUSE funktion
til en pedal 89
Tilføje efterklang til lyden
REVERB 33
Tilføje variationer til lyden
Effekt funktion 32
Tilslutning
Andre komponenter 61
Audio 61
Højttaler 62
MIDI 66
Seriel 64
USB 67
Tilslutninger
MIDI IN/OUT/THRU 63, 66
TO HOST bøsning 62, 64
Tredje eller flere spor
— EXTRA TRACKS 46
TRACK1/TRACK2
50 Piano Preset Songs 28
Optagelse 41, 45
TRANSPOSE 34
Transposition 34
Type af karakterer 56
Type af data (optaget) 97
U
UP (TEMPO)
50 Piano Preset Songs 27
Metronom 40
V
Vedligeholdelse 14
Venstre pedal 31
Venstre pedal funktion 82
VOICE SETTING 78
Volume
Balance (SONG BALANCE) 48
Indstilling 20
Vælg
50 Piano Preset Songs 26
Demo melodier 24
Optagede melodi- og musikdata 57
X
XG 60, 102
Ø
Øvelse af en-hånds del
(50 preset melodier) 28
VIGTIGE SIKKERHEDS INSTRUKTIONER
INFORMATION VEDRØRENDE PERSONLIG SKADE, ELEKTRISK STØD
OG BRANDFARLIGE MULIGHEDER ER INKLUDERET I DENNE LISTE.
8.
ADVARSEL- Ved brug af ethvert elektrisk eller elektronisk
produkt skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid
følges. Disse foranstaltninger inkluderer, men begrænser ikke,
følgende:
Dette produkt er ikke designet til brug i våde/damp lokaliteter og skal ikke anvendes nær vand eller udsættes for regn.
Eksempler på fugtige lokaliteter er; nær swimming pool, spa,
bruser, vask eller fugtigt underlag.
1.
9.
Læs alle sikkerheds instruktioner, installerings instruktioner, specielle meddelelses punkter og enhver samle instruktion nævnt i denne manual FØR der foretages nogen form for
tilslutning inklusive tilslutning til strøm.
2.
Strømforsynings verificering: Yamaha produkter er fabrikeret specielt til spændingen i det område hvor de bliver solgt.
Hvis man flytter, eller er i tvivl omkring spændingen i strømforsyningen i dit område, kontaktes den lokale forhandler for verificering af spænding og instruktion. Den nødvendige spænding
er trykt på navnepladen. Placering af navnepladen, er vist
grafisk i speciel meddelelses afsnit i denne manual.
3.
Dette produkt kan være udstyret med et polariseret stik
(det ene ben er bredere end det andet). Hvis Du ikke kan sætte
stikket i kontakten, vendes stikket og prøv igen. Hvis problemet
vedbliver, kontaktes en elektriker for at få det forældede udtag
udskiftet. Negliger ikke sikkerheds formålet med stikket.
4.
Nogle elektroniske produkter anvender eksterne strømforsyninger eller adaptorer. Tilslut IKKE denne type produkt
til anden strømforsyning eller adaptor end beskrevet i manualen,
på navnepladen eller specielt anbefalet af Yamaha.
5.
ADVARSEL: Placér ikke dette produkt eller andre genstande på strømkablet, eller læg det ikke, så enhver kan gå på det,
falde over det eller rulle genstande hen over kablet eller til tilslutningskabler af enhver art. Brugen af et forlængerkabel kan ikke
anbefales! Hvis et forlængerkabel skal anvendes, skal minimums
kabeltykkelsen være 25’ leder (eller mindre) hvilket er 18AWG.
BEMÆRK: Jo mindre AWG tallet er des større kapacitet har kablet.
For længere forlængerkabler, kontaktes en lokal elektriker.
6.
Ventilation: Elektroniske produkter, undtaget hvis de er
specielt designet for lukket installering, skal placeres i lokaliteter
med ordentlig ventilation. Hvis instruktioner for lukket installation ikke er vedlagt, forudsættes at forhindringsfri ventilation er
nødvendig.
7.
Temperatur forhold: Elektroniske produkter skal installeres i lokaliteter, som ikke øger deres arbejdstemperatur. Placering af dette produkt tæt på varmekilder så som; radiatorer,
varmespjæld og andre kilder, som producerer varme skal undgås.
Dette produkt må kun anvendes med de medfølgende
dele eller; en vogn, rack eller stander anvendes, bør man være
opmærksom på de sikkerhedsforskrifter og instruktioner, som
følger med tilbehørs produktet.
10.
Strømkablets stik skal afbrydes fra kontakten når produktet efterlades ubrugt for en længere periode. Stik bør også afbrydes
når der er sandsynlighed for lyn og/eller elektrisk storm aktivitet.
11.
Der bør tages hensyn til at der ikke falder genstande eller
spildes væsker til det indre gennem en eksisterende åbning.
12.
Elektriske/elektroniske produkter skal serviceres af kvalificeret personale når:
a. Strømforsyningskablet er skadet; eller
b. Objekter falder, eller er sat ind i, eller væsker er hældt
ind i det indre gennem åbninger; eller
c. Produktet har været udsat for regn; eller
d. Produktet fungerer ikke korrekt, der er en ændring
i udførelsen; eller
e. Produktet har været tabt eller det indre er skadet.
13. Forsøg ikke at servicere dette produkt udover hvad der
er beskrevet i denne bruger-manual. Al anden service skal foretages af kvalificeret service personale.
14.
Dette produkt, enten alene eller i kombination med en forstærker og hovedtelefoner eller højttaler/e, kan være i stand til at
frembringe lydniveauer, som kan forårsage permanente høreskader. Betjen IKKE produktet gennem længere tid ved høj lydstyrke eller på et niveau hvor det er ubehageligt. Hvis man
fornemmer høretab eller ringen for ørene, skal en ørelæge konsulteres. VIGTIGT: Jo højere lyden er, des kortere tid varer det
før skader opstår.
15.
Nogle Yamaha produkter kan have bænke og eller monterings tilbehør som enten medleveres som en del af produktet
eller som valgfri tilbehør. Noget af dette tilbehør er designet til
at blive installeret/samlet af forhandleren. Sørg for at bænke er
stabile og en mulig fiksering er grundigt sikret FØR brug.
Bænke leveret af Yamaha er designet kun til at sidde på. Anden
anvendelse kan ikke anbefales.
SØRG FOR AT GEMME DENNE MANUAL
For detaljer om produktet, kontakt din nærmeste forhandler
eller den autoriserede distributør som er opført nedenfor.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,
Departamento de ventas
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.
Tel: 686-00-33
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil LTDA.
Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil
Tel: 011-853-1377
ARGENTINA
Yamaha Music Argentina S.A.
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha de Panama S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: 507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700
IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177
GERMANY/SWITZERLAND
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,
F.R. of Germany
Tel: 04101-3030
AUSTRIA
Yamaha Music Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria
Tel: 01-60203900
THE NETHERLANDS
Yamaha Music Nederland
Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands
Tel: 030-2828411
BELGIUM
Yamaha Music Belgium
Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium
Tel: 02-7258220
FRANCE
.
ASIA
ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.,
Home Keyboard Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid) Spain
Tel: 91-201-0700
GREECE
Philippe Nakas S.A.
Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece
Tel: 01-364-7111
SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577
KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho Dong, Seocho Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3486-0011
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-703-0900
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 8B
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551
SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building,
Singapore
Tel: 65-747-4374
NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000
TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
10F, 150, Tun-Hwa Northroad,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 02-2713-8999
THAILAND
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,
F.R. of Germany
Tel: 04101-3030
AFRICA
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2312
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Europa GmbH.
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,
F.R. of Germany
Tel: 04101-3030
Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: 971-4-881-5868
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688
MALAYSIA
DENMARK
OTHER COUNTRIES
HONG KONG
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
121/60-61 RS Tower 17th Floor,
Ratchadaphisek RD., Dindaeng,
Bangkok 10320, Thailand
Tel: 02-641-2951
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AND OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2317
OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria
3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-2312
Yamaha Musique France,
Division Claviers
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000
HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: 053-460-3273
CLP-970
CLP-970M
CLP-970C
Dansk vejledning
© 2000 YAMAHA CORPORATION
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement