FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
R
MP3 CD Receiver
CDE-130R / CDE-130RM /
CDE-130RR
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this product.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este producto.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
prodotto.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder produkten bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
product te gebruiken.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
ALPINE House
Fletchamstead Highway,
Coventry CCV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725 1315
PL
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I
PANELI RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może
spowodować zapalenie urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z ŻADNYCH FUNKCJI,
KTÓRE MOGŁYBY ODWRACAĆ UWAGĘ OD
BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Przed rozpoczęciem
korzystania z takich funkcji należy zawsze zatrzymać pojazd w
bezpiecznym miejscu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być
przyczyną wypadku.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU
POWYŻEJ POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ
ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy
usłyszenie sygnałów takich jak dźwięk syreny pojazdów
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe
kolejowym) jest niebezpieczne i może być przyczyną wypadku.
SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE MOŻE
BYĆ RÓWNIEŻ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
KIERUJĄC POJAZDEM, NALEŻY JAK NAJRZADZIEJ
SPOGLĄDAĆ NA EKRAN.
Patrzenie na ekran może odwracać uwagę kierowcy od sytuacji na
drodze i być przyczyną wypadku.
NIE WOLNO DEMONTOWAĆ ANI MODYFIKOWAĆ
URZĄDZENIA.
Postępowanie takie może doprowadzić do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V
I UJEMNYM UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim dealerem
samochodowym.) Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być
przyczyną pożaru lub wypadku.
MAŁE ELEMENTY, TAKIE JAK BATERIE, NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Połknięcie ich może spowodować poważne obrażenia ciała. W
wypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
PRZY WYMIANIE NALEŻY STOSOWAĆ BEZPIECZNIKI
O ODPOWIEDNIM NATĘŻENIU ZNAMIONOWYM.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
1-PL
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W SAMOCHODZIE
I STOSOWAĆ ZASILANIE 12 V.
Używanie niezgodne z przeznaczeniem może być przyczyną
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń ciała.
NIE WOLNO WKŁADAĆ DŁONI, PALCÓW ANI
PRZEDMIOTÓW DO GNIAZD I SZCZELIN URZĄDZENIA.
Może to być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
UWAGA
Ten symbol umieszczany jest przy ważnych
instrukcjach. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ KORZYSTANIE
Z URZĄDZENIA.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy
do autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego
centrum serwisowego Alpine.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Czyszczenie urządzenia
Urządzenie należy co pewien czas czyścić miękką i suchą ściereczką.
W przypadku poważniejszych zabrudzeń należy zwilżyć ściereczkę
czystą wodą. Użycie innych środków może spowodować
rozpuszczenie farby lub uszkodzenie plastikowych elementów.
Temperatura
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura
we wnętrzu pojazdu mieści się w zakresie od –10°C do +55°C.
Kondensacja wilgoci
Kondensacja może spowodować nierównomierne odtwarzanie
dźwięku z płyty. W takim przypadku należy wyjąć płytę z
odtwarzacza i odczekać około godziny, aż wilgoć odparuje.
Uszkodzona płyta
Nie należy odtwarzać pękniętych, zniekształconych ani
uszkodzonych płyt. Odtwarzanie uszkodzonych płyt może
spowodować poważne uszkodzenie mechanizmu odtwarzania.
Konserwacja
Miejsce montażu
W przypadku problemów nie należy podejmować prób
samodzielnej naprawy urządzenia. Należy przekazać je do
najbliższego przedstawiciela handlowego firmy Alpine lub
centrum serwisowego firmy Alpine w celu dokonania naprawy.
Nie należy montować urządzenia w miejscach narażonych na
działanie następujących czynników:
Nigdy nie wolno wykonywać następujących
czynności
Nie wolno chwytać ani wyciągać płyty, która jest wciągana do
odtwarzacza przez automatyczny mechanizm ponownego
ładowania.
Nie wolno wkładać płyty do urządzenia, gdy jego zasilanie jest
wyłączone.
•
•
•
•
Bezpośrednie nasłonecznienie lub ciepło
Wysoka wilgotność i woda
Nadmierna ilość kurzu i pyłu
Nadmierne wibracje
Prawidłowe użytkowanie
Należy uważać, aby nie upuścić płyty. Płytę należy trzymać tak,
aby nie pozostawiać na niej odcisków palców. Nie należy
przyklejać do płyty taśmy, papieru ani etykiet. Nie należy pisać na
powierzchni płyty.
PRAWIDŁOWO
NIEPRAWIDŁOWO
PRAWIDŁOWO
Wkładanie płyt
Odtwarzacz może odtwarzać tylko jedną płytę jednocześnie. Nie
należy wkładać do urządzenia więcej niż jedną płytę.
Sprawdzić, czy płyta jest włożona nadrukiem do góry. Odtwarzanie
płyty podczas jazdy po nierównej drodze może spowodować
przeskakiwanie dźwięku, ale nie doprowadzi do porysowania płyty
ani uszkodzenia odtwarzacza.
Nowe płyty
Aby uniknąć zablokowania płyty CD, po włożeniu płyty o
nieregularnym kształcie lub nieprawidłowym włożeniu płyty
wyświetlany jest komunikat błędu. Jeżeli nowa płyta jest
wysuwana natychmiast po włożeniu, należy przesunąć palcem po
wnętrzu środkowego otworu i zewnętrznej krawędzi płyty. Jeżeli
wyczuwalne są nierówności lub nieregularne kształty, może to
uniemożliwić prawidłowe włożenie płyty. Aby usunąć
nierówności, należy zetrzeć wnętrze środkowego otworu i
zewnętrzną krawędź płyty długopisem lub podobnym
przedmiotem, a następnie włożyć płytę ponownie.
Otwór środkowy
Otwór środkowy
Nierówności
Nowa płyta
Na zewnątrz
(nierówności)
Czyszczenie płyty
Odciski palców, kurz lub brud znajdujące się na powierzchni płyty
mogą spowodować przeskakiwanie dźwięku z odtwarzacza CD.
Aby co pewien czas wyczyścić płytę, należy przetrzeć odtwarzaną
powierzchnię czystą i miękką ściereczką od środka w kierunku
zewnętrznej krawędzi. Jeżeli powierzchnia jest mocno zabrudzona,
przed wyczyszczeniem płyty należy zwilżyć czystą, miękką
ściereczkę w roztworze łagodnego i neutralnego detergentu.
Akcesoria do płyt
W sklepach dostępne są różne akcesoria umożliwiające ochronę
powierzchni płyt i poprawę jakości dźwięku. Jednakże większość z
nich powoduje zmianę grubości i/lub średnicy płyty. Korzystanie z
takich akcesoriów może spowodować, że płyta będzie niezgodna ze
specyfikacją i może być przyczyną problemów z odtwarzaniem.
Zalecamy, aby nie korzystać z tych akcesoriów w przypadku płyt
używanych w odtwarzaczach CD firmy Alpine.
Płyty o nieregularnych kształtach
W tym urządzeniu należy używać wyłącznie okrągłych płyt i nigdy
nie należy korzystać z płyt o innym kształcie.
Używanie płyt o innym kształcie może spowodować uszkodzenie
mechanizmu.
Przezroczysta folia
Stabilizator płyty
2-PL
Informacje o korzystaniu z płyt kompaktowych
(CD/CD-R/CD-RW)
• Nie należy dotykać powierzchni.
• Nie należy wystawiać płyty na działanie bezpośredniego światła
słonecznego.
• Nie należy przyklejać na płytę naklejek ani etykiet.
• Jeżeli płyta jest zakurzona, należy ją oczyścić.
• Upewnić się, że na płycie nie występują nierówności.
• Nie należy korzystać z dostępnych w sklepach akcesoriów do
płyt.
Nie należy pozostawiać płyty w samochodzie ani w urządzeniu
przez dłuższy czas. Nigdy nie należy wystawiać płyty na
działanie bezpośredniego światła słonecznego. Wysoka
temperatura i wilgoć mogą spowodować nieodwracalne
uszkodzenie płyty.
Informacja dla użytkowników korzystających z płyt
CD-R/CD-RW
• Jeżeli nie można odtworzyć płyty CD-R/CD-RW, należy
upewnić się, że ostatnia sesja nagrywania została zamknięta
(sfinalizowana).
• Jeżeli jest to konieczne, należy sfinalizować płytę
CD-R/CD-RW i ponowić próbę jej odtworzenia.
Informacje o odtwarzanych nośnikach
Należy stosować tylko płyty kompaktowe, na których widnieje
logo CD pokazane poniżej.
Korzystanie z płyt kompaktowych niezgodnych ze specyfikacją nie
gwarantuje ich prawidłowego odtwarzania.
Można odtwarzać płyty CD-R (CD-Recordable) i CD-RW
(CD-ReWritable), które zostały nagrane na urządzeniach audio.
Można także odtwarzać płyty CD-R i CD-RW zawierające pliki w
formacie MP3.
• Niektóre z poniższych płyt mogą nie być odtwarzane w tym
urządzeniu:
Płyty uszkodzone, płyty z odciskami palców, płyty poddane
działaniu bardzo wysokich lub niskich temperatur bądź światła
słonecznego (np. pozostawione w samochodzie lub w
urządzeniu), płyty nagrane w niestabilnych warunkach, płyty,
których nagranie nie powiodło się lub które próbowano nagrać
ponownie, płyty zabezpieczone przed kopiowaniem, które są
niezgodne ze standardem CD Audio.
• Należy używać płyt z plikami MP3 zapisanych w formacie
zgodnym z tym urządzeniem. Więcej informacji na ten temat w
punkcie „Informacje o MP3”.
• Nie można odtwarzać dźwięku z płyt CD-ROM z danymi
innymi niż pliki audio.
Zabezpieczenie złącza USB
• Do złącza USB tego urządzenia można podłączyć tylko pamięć
USB. Nie jest gwarantowane poprawne działanie w przypadku
użycia innych urządzeń USB. Urządzenie nie obsługuje
koncentratorów USB.
• Nie podłączać pamięci USB o szerokości przekraczającej
20 mm. Należy również unikać jednoczesnego podłączania
pamięci USB i urządzenia przedniego wejścia AUX.
3-PL
• W zależności od podłączonej pamięci USB urządzenie może nie
działać lub może nie być możliwe korzystanie z niektórych
funkcji.
• W tym urządzeniu można odtwarzać pliki audio w formacie MP3.
• Możliwe jest wyświetlanie wykonawcy, tytułu utworu itp., ale
niektóre znaki mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
UWAGA
Firma Alpine nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, nawet jeśli
te dane itp. zostały utracone podczas korzystania z tego urządzenia.
Korzystanie z pamięci USB
• Aby zapobiec usterkom i awariom, należy mieć na uwadze
następujące kwestie.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi pamięci USB.
Nie dotykać złącza ręką lub metalowymi przedmiotami.
Chronić pamięć USB przed nadmiernymi wstrząsami.
Nie zginać, upuszczać, demontować, modyfikować lub
zanurzać w wodzie.
• Należy unikać użytkowania lub przechowywania w
następujących miejscach:
W dowolnym miejscu samochodu wystawionym na działanie
bezpośredniego światła słonecznego lub wysokich temperatur.
W miejscu, w którym może wystąpić wysoka wilgotność lub
istnieją substancje powodujące korozję.
• Pamięć USB należy zamocować w miejscu, w którym nie będzie
przeszkadzać kierowcy podczas jazdy.
• Pamięć USB może nie działać poprawnie w wysokiej lub niskiej
temperaturze.
• Pamięć USB obsługuje maksymalnie 4 GB na jednej partycji.
Urządzenie rozpoznaje tylko jedną partycję.
• Należy używać tylko certyfikowane pamięci USB. Należy
pamiętać, że nawet certyfikowana pamięć USB może nie działać
poprawnie w zależności od jej typu lub stanu.
• Działanie pamięci USB nie jest gwarantowane. Pamięci USB
należy używać zgodnie z warunkami umowy.
• W zależności od ustawień typu pamięci USB, stanu pamięci lub
oprogramowania użytego do kodowania, urządzenie może nie
odtwarzać lub wyświetlać prawidłowo zapisanych danych.
• Nie można odtwarzać plików chronionych przed kopiowaniem
(wykorzystujących technologie uniemożliwiające kopiowanie).
• Uruchomienie odtwarzania z pamięci USB może trwać dłuższą
chwilę. Jeśli pamięć USB zawiera określone pliki inne niż pliki
audio, rozpoczęcie odtwarzania lub wyszukiwania może
wymagać znacznie dłuższego czasu.
• Urządzenie może odtwarzać pliki z rozszerzeniem „mp3”.
• Powyższych rozszerzeń nie należy dodawać do plików innych niż
dane audio.
Dane inne niż audio nie zostaną rozpoznane. Odtwarzanie takich
danych może spowodować hałas będący przyczyną uszkodzenia
głośników i/lub wzmacniaczy.
• Zaleca się tworzenie kopii zapasowej ważnych danych na
komputerze osobistym.
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas odtwarzania.
Należy zmienić ustawienie źródła odtwarzania (przycisk
SOURCE) na inne niż USB, a następnie odłączyć urządzenie
USB, aby nie uszkodzić zapisanych na nim danych.
• „Technologia kodowania sygnału audio MPEG Layer-3 jest
licencjonowana przez firmy Fraunhofer IIS oraz Thomson.”
• „Niniejsze urządzenie sprzedawane jest z licencją wyłącznie do
prywatnego, niekomercyjnego użytku. Producent nie udziela
licencji ani żadnych praw do użytkowania tego urządzenia w celach
komercyjnych (to jest przynoszących zyski), nadawania przez stacje
radiowe i telewizyjne/odtwarzania w sieci Internet, sieciach
intranetowych ani żadnych innych sieciach lub systemach
dystrybucji, jak na przykład płatne kanały multimedialne lub usługi
dostarczania treści na żądanie. Na tego rodzaju usługi konieczne
jest uzyskanie odrębnej licencji. Szczegółowe informacje dostępne
są pod adresem http://www.mp3licensing.com”
Wprowadzenie
SOURCE/
Wsunąć lewą stronę panelu przedniego w korpus
urządzenia. Ustawić wgłębienie panelu przedniego
naprzeciw występów korpusu urządzenia.
Wcisnąć prawą stronę panelu przedniego, aż
zostanie on zatrzaśnięty w korpusie urządzenia.
• Przed założeniem panelu przedniego należy sprawdzić, czy na
złączach nie występują zabrudzenia lub kurz oraz że nie ma żadnych
ciał obcych pomiędzy panelem przednim a korpusem urządzenia.
• Panel przedni należy zakładać ostrożnie, chwytając go za boczne
krawędzie, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia przycisków.
Lista akcesoriów
Urządzenie główne ............................................................1
Przewód zasilający ............................................................1
Osłona mocująca ...............................................................1
Futerał.................................................................................1
Zaczep wspornika..............................................................2
Gumowa osłona .................................................................1
Śruba dwustronna ............................................................1
Instrukcja obsługi ...............................................1 komplet
Włączanie i wyłączanie zasilania
Naciśnij przycisk SOURCE/
1
2
Pokrętło
VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakładanie
, aby włączyć urządzenie.
Regulacja głośności
Przekręć pokrętło, aż do uzyskania odpowiedniego
poziomu dźwięku.
Regulacja głośności: 0~40
Pilot zdalnego sterowania
Urządzeniem tym można sterować przy pomocy pilota
zdalnego sterowania firmy Alpine (opcja). Więcej
informacji można uzyskać u przedstawiciela
handlowego firmy Alpine.
Skieruj pilota zdalnego sterowania (opcja) w kierunku
czujnika zdalnego sterowania.
• Przy pierwszym włączeniu głośność ustawiona jest na 18.
Naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 2 sekundy
przycisk SOURCE/ , aby wyłączyć urządzenie.
Zdejmowanie i zakładanie panelu
przedniego
Zdejmowanie
1
2
3
Czujnik zdalnego sterowania
Wyłącz zasilanie urządzenia.
Naciśnij
(zwolnienie) w prawym górnym
narożniku, aż panel przedni zostanie zwolniony.
Chwyć prawą stronę panelu przedniego i wyciągnij
go.
• Panel przedni może zrobić się gorący podczas normalnego
użytkowania (zwłaszcza złącza z tyłu przedniego panelu). Nie jest to
usterka.
• Aby zabezpieczyć panel przedni, należy umieścić go w dołączonym
futerale.
• Zdejmując panel przedni należy uważać, aby nie użyć zbyt wielkiej
siły, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
4-PL
Radio
Automatyczne programowanie
stacji
SOURCE/
BAND/
A.ME
1
/
2
Naciskaj przycisk BAND/ / , aż zostanie
wyświetlone odpowiednie pasmo częstotliwości.
Naciśnij i przytrzymaj A.ME przez co najmniej 2
sekundy.
Częstotliwość nadawania na wyświetlaczu będzie się
zmieniać w trakcie automatycznego programowania. Radio
automatycznie wyszuka i zaprogramuje 6 stacji o silnym
sygnale w wybranym paśmie. Zostaną one zapisane pod
przyciskami stacji 1 do 6 kolejno według siły sygnału.
Przyciski programowane
(1 do 6)
Słuchanie radia
1
2
Naciśnij przycisk SOURCE/
RADIO.
Naciskaj przycisk BAND/ / , aż zostanie
wyświetlone odpowiednie pasmo częstotliwości.
FM1
3
, aby wybrać tryb
FM2
Naciśnij
FM3
lub
MW
LW
FM1
, aby dostroić wybraną stację.
Naciśnij i przytrzymaj
lub
sekundy, aby wyszukać stację.
przez przynajmniej pół
Ręczne programowanie stacji
1
2
Wybierz pasmo i wyszukaj stację, którą chcesz
zaprogramować w pamięci.
Przyciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy
jeden z przycisków programowanych (1 do 6),
pod którym ma być zapisana stacja.
Wybrana stacja zostanie zapisana w pamięci.
Wyświetlacz pokazuje pasmo, numer stacji oraz
zapamiętaną częstotliwość nadawania.
• W pamięci można zaprogramować do 30 stacji (6 stacji w każdym
paśmie - FM1, FM2, FM3, MW oraz LW).
• W przypadku zapisania stacji pod przyciskiem, pod którym już była
zaprogramowana stacja, bieżąca stacja zostanie skasowana i
zastąpiona przez nowe ustawienie.
5-PL
• Jeżeli w pamięci nie zostaną zapisane żadne stacje, radio powróci do
stacji słuchanej przed rozpoczęciem procedury automatycznego
programowania.
Wybieranie zaprogramowanych
stacji radiowych
1
2
Naciskaj przycisk BAND/ / , aż zostanie
wyświetlone odpowiednie pasmo częstotliwości.
Naciśnij jeden z przycisków programowanych
(1 do 6), pod którym zapisano daną stację.
Wyświetlacz pokazuje pasmo, numer stacji oraz
częstotliwość nadawania wybranej stacji.
System RDS
Ustawienie częstotliwości
alternatywnych (AF)
SOURCE/
1
BAND/
A.ME
/
/TA
2
3
4
VIEW
Przyciski programowane (1 do 6)
SOUND/RDS AUDIO/ENTER (POKRĘTŁO)
Ustawienie trybu odbioru RDS oraz
stacji RDS
RDS (Radio Data System) to system informacji radiowych
wykorzystujący podnośną częstotliwość 57 kHz standardowej
emisji FM. System RDS umożliwia otrzymywanie różnych
informacji, takich jak dane o sytuacji na drogach, nazwy stacji
radiowych oraz automatyczne przestrajanie na silniejszy nadajnik
transmitujący ten sam program.
Cyfrowe dane systemu RDS zawierają następujące informacje:
PI
Identyfikacja programu
PS
Nazwa stacji
AF
Lista alternatywnych częstotliwości
TP
Informacje o sytuacji na drogach
TA
Komunikat o sytuacji na drogach
EON
Rozszerzenie na inne sieci
Przywoływanie
zaprogramowanych stacji RDS
1
2
3
Naciśnij i przytrzymaj SOUND/RDS przez co
najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb SETUP.
Przekręć pokrętło, aby wybrać tryb AF, a następnie
naciśnij pokrętło.
Przekręć pokrętło, aby wybrać ON lub OFF.
Naciśnij i przytrzymaj SOUND/RDS przez co
najmniej 2 sekundy, aby powrócić do normalnego
trybu pracy.
Uwagi
• Naciśnij VIEW, aby powrócić do normalnego trybu pracy.
• Niewykonanie żadnej czynności przez 60 sekund spowoduje powrót
do normalnego trybu pracy.
Odbieranie informacji RDS ze
stacji regionalnych (lokalnych)
1
2
3
4
Naciśnij i przytrzymaj SOUND/RDS przez co
najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb SETUP.
Przekręć pokrętło, aby wybrać tryb REGIONAL, a
następnie naciśnij pokrętło.
Przekręć pokrętło, aby wybrać ON lub OFF. W
trybie OFF urządzenie automatycznie otrzymuje
odpowiednie informacje z lokalnych stacji RDS.
Naciśnij i przytrzymaj SOUND/RDS przez co
najmniej 2 sekundy, aby powrócić do normalnego
trybu pracy.
Uwagi
• Naciśnij VIEW, aby powrócić do normalnego trybu pracy.
• Niewykonanie żadnej czynności przez 60 sekund spowoduje powrót
do normalnego trybu pracy.
Wybierz pasmo, a następnie naciśnij jeden z
przycisków programowanych (od 1 do 6), pod
którym zaprogramowano daną stację.
Ustawienie wyszukiwania PI
Wyświetlacz pokazuje pasmo, numer stacji oraz częstotliwość
nadawania wybranej stacji.
1
Jeśli sygnał zaprogramowanej stacji jest słaby:
Urządzenie automatycznie wyszukuje i nastraja stację o
silniejszym sygnale z listy alternatywnych częstotliwości (AF).
Jeśli nie można odebrać zaprogramowanej stacji
oraz stacji z listy AF:
Gdy włączona jest opcja wyszukiwania PI (patrz „Ustawienie
wyszukiwania PI” na stronie 6), urządzenie ponownie wyszukuje
stacje z listy PI (identyfikacja programu).
Jeśli na danym obszarze ciągle brak stacji, których sygnał
można odebrać, urządzenie wyświetla częstotliwość
zaprogramowanej stacji, a numer stacji znika.
Jeśli poziom sygnału stacji lokalnej (regionalnej) stanie się zbyt
słaby, naciśnij ten sam przycisk zaprogramowanej stacji, aby
wybrać stację lokalną z innego regionu.
2
3
4
Naciśnij i przytrzymaj SOUND/RDS przez co
najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb SETUP.
Przekręć pokrętło, aby wybrać tryb PI SEEK, a
następnie naciśnij pokrętło.
Przekręć pokrętło, aby wybrać ON lub OFF.
Naciśnij i przytrzymaj SOUND/RDS przez co
najmniej 2 sekundy, aby powrócić do normalnego
trybu pracy.
Uwagi
• Naciśnij VIEW, aby powrócić do normalnego trybu pracy.
• Niewykonanie żadnej czynności przez 60 sekund spowoduje powrót
do normalnego trybu pracy.
Uwaga
• Programowanie stacji RDS opisane jest w punkcie opisującym obsługę
radia. Stacje RDS można ustawić tylko w pasmach FM1, FM2 oraz FM3.
6-PL
Odbieranie informacji o sytuacji na
drogach
Wyświetlanie wiadomości
tekstowych stacji radiowej
1
Możliwe jest wyświetlanie wiadomości tekstowych nadawanych
przez stacje radiowe.
2
Naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej 2
sekundy, aby włączył się wskaźnik „TA”.
Naciśnij
lub
, aby wybrać odpowiednią
stację informującą o sytuacji na drogach.
Po dostrojeniu stacji udostępniającej informacje o sytuacji na
drogach włączy się wskaźnik TP.
Informacje o sytuacji na drogach można usłyszeć tylko w
momencie ich nadawania. Jeżeli informacje o sytuacji na
drogach nie są nadawane, urządzenie działa w trybie gotowości.
Gdy rozpocznie się nadawanie informacji o sytuacji na drogach,
urządzenie automatycznie je odbierze, a na wyświetlaczu na
pięć sekund pojawi się napis „TRF-INFO”.
Po zakończeniu nadawania informacji o ruchu drogowym
urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.
Uwagi
• Aby pominąć odbierane informacje o sytuacji na drogach, należy
lekko nacisnąć przycisk BAND/ / /A.ME. Tryb informacji o
sytuacji na drogach pozostanie włączony i będzie gotowy do odbioru
następnego komunikatu o sytuacji na drogach.
• W przypadku zmiany poziomu głośności podczas odbierania
informacji o sytuacji na drogach ustawienie poziomu zostanie
zapamiętane. Podczas odbioru następnej informacji o sytuacji na
drogach poziom głośności zostanie automatycznie ustawiony na
zapamiętaną wartość.
• W trybie TA wyszukiwanie stacji znajduje tylko stacje podające
informacje o sytuacji na drogach.
Odbieranie informacji o sytuacji na
drogach podczas odtwarzania
płyty CD lub słuchania radia
1
2
Naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej 2
sekundy, aby włączył się wskaźnik „TA”.
Jeśli to konieczne, naciśnij
lub
wybrać stację podającą te informacje.
, aby
Gdy rozpoczyna się transmisja informacji o sytuacji na drogach,
urządzenie automatycznie wycisza dźwięk z płyty CD lub
program radiowy.
Po zakończeniu transmisji informacji o sytuacji na drogach
urządzenie automatycznie powraca do odtwarzania dźwięku ze
źródła używanego przed rozpoczęciem komunikatu.
Gdy nie można odbierać stacji podających informacje o
sytuacji na drogach:
W trybie odtwarzania płyty CD:
Gdy nie można odbierać sygnału TP, zostanie wybrana stacja
podająca te informacje na innej częstotliwości.
Uwaga
• Odbiornik wyposażony jest w funkcję EON (rozszerzenie na inne
sieci), która pozwala śledzić dodatkowe częstotliwości alternatywne,
poza listą AF. Gdy odbierana jest stacja RDS EON, zapala się
wskaźnik „EON”. Odbiornik wyposażony jest w funkcję EON
(rozszerzenie na inne sieci), więc jeżeli odbierana stacja nie
transmituje informacji o ruchu drogowym, odbiornik automatycznie
dostroi się do powiązanej stacji nadającej takie informacje.
3
Naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej 2
sekundy, aby wyłączyć tryb informacji o sytuacji na
drogach.
Wskaźnik TA wyłącza się.
7-PL
1
Naciśnij VIEW podczas odbioru stacji radiowej, aby
wybrać wyświetlanie wiadomości tekstowych.
Wyświetlane informacje będą się zmieniać po kolejnych
naciśnięciach przycisku.
Jeśli nadawana jest nazwa stacji (PS):
PS (nazwa stacji)*
(nazwa stacji)
WIADOMOŚĆ TEKSTOWA
PS
* Jeśli przycisk VIEW zostanie przyciśnięty i przytrzymany
przez co najmniej 2 sekundy, gdy wyświetlana jest nazwa
stacji, przez pięć sekund będzie wyświetlana częstotliwość
nadawania.
Jeśli nie jest nadawana nazwa stacji (PS):
CZĘSTOTLIWOŚĆ
CZĘSTOTLIWOŚĆ
WIADOMOŚĆ TEKSTOWA
Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund napis „WAITING”, a
następnie pojawi się wiadomość tekstowa. Jeśli wiadomość
tekstowa jest dłuższa niż 8 znaków, będzie ona przewijana.
Uwaga
• Jeżeli wiadomości tekstowe nie są dostępne lub urządzenie nie może
prawidłowo odebrać wiadomości tekstowej, wyświetlany jest napis
„NO TEXT”.
3
CD/MP3
lub
, aby wybrać ścieżkę
Powrót do początku bieżącej ścieżki (pliku):
Naciśnij
.
SOURCE/
BAND/
Naciśnij przycisk
(plik).
Szybkie przewijanie do tyłu:
Naciśnij i przytrzymaj
/
.
Przejście do początku następnej ścieżki (pliku):
Naciśnij
.
Szybkie przewijanie do przodu:
Naciśnij i przytrzymaj
.
4(M.I.X.)
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij BAND/
5
Aby wysunąć płytę, naciśnij
6(RPT)
5(SCAN)
Odtwarzanie
1
4
Włóż płytę skierowaną nadrukiem do góry.
Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do urządzenia
i włączy się wskaźnik „
DISC IN”.
Ponowne naciśnięcie BAND/
odtwarzania.
/
/
.
spowoduje wznowienie
.
• Nie wolno wyjmować płyty, zanim nie zakończy się wysuwanie. Nie
należy wkładać do urządzenia więcej niż jedną płytę. Może to
spowodować usterkę urządzenia.
• Po włożeniu płyty włącza się wskaźnik „
DISC IN”.
• Nie można używać płyt CD o średnicy 8 cm (3 cali).
• Odtwarzacz CD może odtwarzać płyty zawierające dane audio oraz
pliki MP3.
• W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3 podana liczba ścieżek
odpowiada liczbie plików zapisanych na płycie.
• Czas odtwarzania może nie być wyświetlany prawidłowo w
przypadku odtwarzania pliku wykorzystującego technologię VBR
(zmienna prędkość bitowa).
Wyświetlacz podczas odtwarzania MP3
Numer foldera i numer pliku będą wyświetlane zgodnie z
poniższym opisem.
Gdy płyta jest już w urządzeniu, naciśnij SOURCE/
przejść do trybu odtwarzania płyty.
, aby
Tryb będzie się zmieniał po każdym naciśnięciu przycisku.
RADIO
CD*1
USB*2
AUX
RADIO
*1 Wyświetlany tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w urządzeniu.
*2 Wyświetlany tylko wtedy, gdy podłączona jest pamięć USB.
2
003–002
Podczas odtwarzania MP3 naciśnij
wybrać odpowiedni folder.
lub
, aby
Wskazanie
numeru foldera
Wskazanie
numeru pliku
• Naciśnij VIEW, aby przełączyć tryb wyświetlania. Opis przełączania
trybu wyświetlania podany jest w punkcie „Wyświetlanie tekstu”.
Powtarzanie utworów
Naciśnij 6(RPT), aby powtórzyć odtwarzanie bieżącego
utworu.
Włącza się wskaźnik „
RPT”, a ścieżka (plik) będzie
odtwarzana wielokrotnie.
Naciśnij 6(RPT) ponownie, aby anulować.
Powtarzanie odtwarzania foldera
(MP3)
Naciśnij i przytrzymaj 6(RPT) przez co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu włączają się wskaźniki „
FOLDER” oraz
„
RPT” i powtarzane są tylko pliki w bieżącym folderze.
Ponownie naciśnij i przytrzymaj 6(RPT), aby anulować.
8-PL
M.I.X. (Odtwarzanie losowe)
Informacje o MP3
Naciśnij 4(M.I.X.) w trybie odtwarzania lub zatrzymania.
Włącza się wskaźnik „
M.I.X.”, a ścieżki (pliki) na płycie będą
odtwarzane w losowej kolejności.
Naciśnij ponownie 4(M.I.X.), aby anulować losowe odtwarzanie
utworów.
Folder M.I.X. (Odtwarzanie losowe)
(MP3)
Naciśnij i przytrzymaj 4(M.I.X.) przez co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu włączają się wskaźniki „
FOLDER” oraz
„
M.I.X.” i wszystkie pliki w bieżącym folderze są odtwarzane
w losowej kolejności.
Ponownie naciśnij i przytrzymaj 4(M.I.X.), aby anulować.
Przeszukiwanie
Naciśnij 5(SCAN), aby włączyć tryb przeszukiwania.
Spowoduje to odtwarzanie 10-sekundowych fragmentów
kolejnych utworów.
Ponownie naciśnij 5(SCAN), aby anulować.
Przeszukiwanie folderów (MP3)
Naciśnij i przytrzymaj 5(SCAN) przez co najmniej
2 sekundy.
Rozpocznie się odtwarzanie 10-sekundowych fragmentów
pierwszego utworu w każdym folderze, poczynając od
następnego foldera.
Ponownie naciśnij i przytrzymaj 5(SCAN), aby anulować.
9-PL
UWAGA
Z wyjątkiem użytku prywatnego, powielanie danych audio (w tym
plików MP3) lub ich rozpowszechnianie, przesyłanie lub
kopiowanie, bezpłatnie lub za opłatą, bez zezwolenia właściciela
praw autorskich jest surowo zabronione przez ustawę o prawach
autorskich i porozumienia międzynarodowe.
Co to jest MP3?
MP3, którego oficjalna nazwa to „MPEG-1 Audio Layer 3”, jest
standardem kompresji określonym przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz grupę roboczą MPEG,
który jest wspólną inicjatywą ISO oraz IEC.
Pliki MP3 zawierają skompresowane dane audio. Kodowanie
MP3 umożliwia zastosowanie bardzo wysokiego współczynnika
kompresji danych audio, co pozwala zmniejszyć rozmiar pliku do
około jednej dziesiątej pierwotnej wielkości. Dzieje się tak przy
zachowaniu jakości zbliżonej do jakości dźwięku z płyty CD.
Format MP3 umożliwia uzyskanie tak wysokiego współczynnika
kompresji poprzez eliminację dźwięków niesłyszalnych dla
ludzkiego ucha lub zagłuszonych przez inne dźwięki.
Metoda tworzenia plików MP3
Dane audio są kompresowane przy użyciu oprogramowania
wyposażonego w kodek MP3. Szczegółowe informacje na temat
tworzenia plików MP3 zawiera instrukcja obsługi
oprogramowania.
Pliki MP3, które mogą być odtwarzane przez to urządzenie, mają
rozszerzenie „mp3”. Pliki bez rozszerzenia nie mogą być
odtwarzane.
Obsługiwane częstotliwości próbkowania i prędkości bitowe
MP3
Częstotliwości
próbkowania:
Prędkości
bitowe:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
8-320 kb/s
Kolejność plików
Pliki odtwarzane są w kolejności zapisania ich na płycie przez
oprogramowanie do nagrywania. Dlatego kolejność odtwarzania
może być różna od oczekiwanej. Informacje o kolejności
nagrywania znajdują się w dokumentacji oprogramowania.
Kolejność odtwarzania folderów i plików przedstawiono poniżej.
W zależności od częstotliwości próbkowania urządzenie może
nie odtwarzać prawidłowo niektórych plików.
Folder
główny
Znaczniki ID3
Urządzenie obsługuje znaczniki ID3.
Jeżeli plik MP3 zawiera dane znaczników, urządzenie może
wyświetlić tytuł (tytuł ścieżki), nazwę wykonawcy i tytuł albumu
zawarte w danych znaczników ID3.
Urządzenie może wyświetlać nie więcej niż 64 znaki.
(W przypadku nazw plików i folderów w Unicode to maksymalnie
32 znaki.)
W przypadku nieobsługiwanych znaków i symboli wyświetlana
jest gwiazdka.
Jeśli dane zawierają znaki inne niż znaczniki ID3, plik może nie
być odtwarzany prawidłowo.
Niektóre informacje zawarte w znacznikach mogą nie być
wyświetlane prawidłowo.
Tworzenie płyt z plikami MP3
Pliki MP3 są przygotowywane, a następnie zapisywane na
płytach CD-R lub CD-RW przy użyciu oprogramowania do zapisu
płyt CD-R. Na płycie można zapisać nie więcej niż
512 plików/folderów (łącznie z folderami głównymi), a
maksymalna liczba folderów wynosi 255.
Jeśli wspomniane ograniczenia zostaną przekroczone,
odtwarzanie nie będzie możliwe.
Obsługiwane nośniki
Urządzenie to może odtwarzać następujące nośniki: CD-ROM,
CD-R oraz CD-RW.
Folder
Plik MP3
* Numer folderu / nazwa folderu nie będą wyświetlane, jeśli w
folderze nie znajdują się żadne pliki.
Terminologia
Prędkość bitowa
Obsługiwane systemy plików
Urządzenie to obsługuje płyty formatowane w systemie ISO9660
poziom 1 lub 2.
Standard ISO9660 narzuca pewne ograniczenia, o których
należy pamiętać.
Maksymalne zagnieżdżenie folderów wynosi 8 (łącznie z
katalogiem głównym). Liczba znaków w nazwie foldera/pliku jest
ograniczona.
Znaki dozwolone w nazwie foldera/pliku to litery A–Z, a-z, cyfry
0–9 oraz symbole.
Urządzenie obsługuje także płyty nagrane w standardzie Joliet,
Romeo i innych standardach zgodnych z ISO9660. Jednak
czasami nazwy plików i folderów nie są wyświetlane prawidłowo.
Obsługiwane formaty
Urządzenie obsługuje zapis wielosesyjny.
Nie obsługuje prawidłowo płyt nagranych z wykorzystaniem
funkcji Track At Once lub zapisu pakietowego.
Formaty Apple HFS, UDF 1.50, Mixed Mode CD oraz Enhanced
CD (CD-Extra) nie są obsługiwane.
Jest to współczynnik kompresji „dźwięku” stosowany przy
kodowaniu. Wraz ze wzrostem prędkości bitowej poprawia się jakość
dźwięku, ale zwiększa się także rozmiar plików.
Częstotliwość próbkowania
Wartość ta oznacza, ile razy na sekundę dane są próbkowane
(zapisywane). Na przykład na płytach CD z muzyką częstotliwość
próbkowania wynosi 44,1 kHz, więc dźwięk jest próbkowany
(nagrywany) 44 100 razy na sekundę. Wraz ze wzrostem szybkości
częstotliwości próbkowania poprawia się jakość dźwięku, ale
zwiększa się także ilość danych.
Kodowanie
Konwertowanie płyt CD z muzyką, plików WAVE (AIFF) i innych
plików dźwiękowych do określonego formatu kompresji audio.
Znacznik
Informacje o utworach, takie jak tytuły ścieżek, nazwy wykonawców,
tytuły albumów itp. zapisane w plikach MP3.
Folder główny
Folder główny (lub katalog główny) znajduje się na szczycie
hierarchii systemu plików. Folder główny zawiera wszystkie foldery i
pliki. Jest tworzony automatycznie na wszystkich nagrywanych
płytach.
10-PL
Ustawienia
Ustawienia korektora (fabryczne)
W urządzeniu zaprogramowano 6 typowych ustawień korektora
dostosowanych do różnego typu muzyki.
Pokrętło (AUDIO)
Naciskaj SOUND, aż pojawi się odpowiednie ustawienie
korektora.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie innego
ustawienia korektora.
FLAT(OFF)
FLAT(OFF)
SOUND
Regulacja poziomu niskich/
wysokich tonów/balans lewy-prawy/
przód-tył
1
Naciskaj pokrętło (AUDIO), aż wybierzesz
odpowiedni tryb.
Każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu w następujący
sposób:
BASS
TREBLE
BALANCE
normalnego trybu odtwarzania
FADER
Powrót do
Niskie tony: -12 – +12 dB
Wysokie tony: -12 – +12 dB
Lewo-prawo: L15 – P15
Tył-przód: T15 – P15
• Niewykonanie żadnej czynności przez 5 sekund po wybraniu trybu
BASS, TREBLE, BALANCE lub FADER spowoduje powrót do
normalnego trybu pracy.
2
Przekręć pokrętło, aż do uzyskania odpowiedniego
ustawienia dźwięku w każdym trybie.
11-PL
ROCK
POP
JAZZ
VOCAL
CLUB
Inne funkcje
Korzystanie z przedniego wejścia
AUX
Podłącz przenośny odtwarzacz muzyczny itp. umieszczając wtyczkę w
gnieździe na przednim panelu. Konieczny jest dodatkowy przewód
łączący (z wtyczkami RCA i mini-jack lub mini-jack i mini-jack).
SOURCE/
Naciśnij przycisk SOURCE/ i wybierz tryb AUX, aby
słuchać przenośnego odtwarzacza.
RADIO
VIEW
3(SCROLL)
Wyświetlanie tekstu
CD*1
USB*2
AUX
RADIO
1
* Wyświetlany tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w urządzeniu.
*2 Wyświetlany tylko wtedy, gdy podłączona jest pamięć USB.
Przenośny
odtwarzacz, itp.
Urządzenie główne
Informacje tekstowe, takie jak tytuł płyty i utworu, będą wyświetlane
podczas odtwarzania odpowiedniej płyty CD. Podczas odtwarzania
plików MP3 można również wyświetlać nazwę folderu, nazwę pliku i
znaczniki.
Naciśnij VIEW.
Wyświetlane informacje będą się zmieniać po kolejnych
naciśnięciach przycisku.
lub
• Aby przewijać tekst, należy nacisnąć 3(SCROLL).
Wyświetlacz w trybie radia:
Jeśli nadawana jest nazwa stacji (PS)
PS (nazwa stacji)*1
WIADOMOŚĆ TEKSTOWA
PS (nazwa stacji)
Dodatkowy przewód łączący
(z wtyczkami RCA [czerwona, biała]
i mini-jack lub mini-jack i mini-jack)
Jeśli nie jest nadawana nazwa stacji (PS)
CZĘSTOTLIWOŚĆ
WIADOMOŚĆ TEKSTOWA
CZĘSTOTLIWOŚĆ
Wyświetlacz podczas odtwarzania płyty:
NR ŚCIEŻKI/UPŁYW CZASU
TEKST (TYTUŁ UTWORU)*2
TEKST (TYTUŁ PŁYTY)*2
NR ŚCIEŻKI/UPŁYW CZASU
Wyświetlacz podczas odtwarzania MP3:
NR FOLDERA/NR PLIKU
UPŁYW CZASU
NAZWA
FOLDERA
NAZWA PLIKU
TYTUŁ ALBUMU*3
TYTUŁ
UTWORU*3/WYKONAWCA*3
NR FOLDERU/NR PLIKU
*1 Jeśli przycisk VIEW zostanie przyciśnięty i przytrzymany przez co
najmniej 2 sekundy, gdy wyświetlana jest nazwa stacji, przez pięć
sekund będzie wyświetlana częstotliwość nadawania.
*2 Wyświetlane podczas odtwarzania płyty z danymi tekstowymi.
*3 Znacznik ID3
Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zostaną wyświetlone
informacje z tego znacznika (tzn. tytuł utworu, nazwisko wykonawcy i
tytuł albumu). Wszystkie inne znaczniki zostaną zignorowane.
Informacje o danych tekstowych
Dane tekstowe:
Niektóre płyty CD zawierają informacje tekstowe, takie jak tytuł
płyty oraz tytuł ścieżki. Informacje te określa się mianem „danych
tekstowych”.
• Urządzenie może nie wyświetlać prawidłowo niektórych znaków, w
zależności od ich rodzaju.
• Jeśli dane tekstowe nie mogą być wyświetlone, pojawia się napis
„NO TEXT”.
• Niektóre informacje zawarte w znacznikach lub danych tekstowych
mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
12-PL
Podłączenie pamięci USB (opcja)
Pamięć USB (opcja)
Podłączanie pamięci USB
1
2
SOURCE/
BAND/
/
Otwórz pokrywę złącza USB.
Podłącz pamięć USB bezpośrednio do złącza USB.
Urządzenie
Złącze USB
Pamięć USB
(sprzedawana
oddzielnie)
Obsługa pamięci USB (opcja)
Do urządzenia można podłączyć pamięć USB. Gdy podłączona jest
pamięć USB, odtwarzanie plików obsługiwane jest z urządzenia.
Odłączanie pamięci USB
• Funkcje obsługi pamięci USB są dostępne tylko wtedy, gdy
podłączona jest pamięć USB.
Odtwarzanie plików MP3 z pamięci
USB (opcja)
Jeśli podłączysz pamięć USB zawierającą pliki MP3, możesz je
odtwarzać na urządzeniu.
1
Naciśnij SOURCE/
, aby wybrać tryb USB AUDIO.
Tryb będzie się zmieniał po każdym naciśnięciu przycisku.
RADIO
CD*1
USB*2
AUX
RADIO
*1 Wyświetlany tylko wtedy, gdy płyta znajduje się w urządzeniu.
*2 Wyświetlany tylko wtedy, gdy podłączona jest pamięć USB.
2
•
•
•
•
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij BAND/
/
.
Ponowne naciśnięcie BAND/ / spowoduje wznowienie
odtwarzania.
Folder główny jest wyświetlany jako „ROOT” w trybie
wyszukiwania nazw folderów.
Urządzenie odtwarza pliki zawarte w pamięci USB w taki sam
sposób, jak w przypadku płyt CD z plikami MP3. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w punkcie „CD/MP3”.
Przed odłączeniem pamięci USB należy zmienić źródło odtwarzania
lub wstrzymać odtwarzanie.
Czas odtwarzania może nie być wyświetlany prawidłowo w
przypadku odtwarzania pliku wykorzystującego technologię VBR
(zmienna prędkość bitów).
1
2
Ostrożnie wyjmij pamięć USB ze złącza USB.
Zamknij pokrywę złącza USB.
• Zmień źródło odtwarzania na inne niż pamięć USB, a następnie
wyjmij pamięć USB. Jeśli pamięć USB zostanie wyjęta w trybie
odtwarzania pamięci USB, dane mogą ulec uszkodzeniu.
• Odłączając pamięć USB wyciągaj ją równolegle do gniazda.
• Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany lub pamięć USB nie jest
rozpoznawana nawet po podłączeniu, należy ją wyjąć raz i podłączyć
ponownie.
• Po odłączeniu pamięci USB należy zamknąć pokrywę złącza USB,
aby zapobiec zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu złącza, co może
powodować usterki.
Informacje o plikach MP3 w
pamięci USB
Odtwarzanie plików MP3
Pliki MP3 są przygotowywane, a następnie zapisywane w
pamięci USB. To urządzenie może rozpoznać co najmniej 999
folderów (łącznie z folderem głównym) i 255 plików w każdym
folderze zapisanym w pamięci USB. Jeśli wspomniane
ograniczenia zostaną przekroczone, odtwarzanie nie będzie
możliwe.
Czas odtwarzania pliku nie powinien przekraczać 1 000 minut.
Obsługiwane nośniki
Urządzenie może odtwarzać utwory z pamięci USB.
Obsługiwane systemy plików
Urządzenie obsługuje pamięci USB z systemem plików
FAT 12/16/32.
13-PL
Informacje
W przypadku problemów
W przypadku wystąpienia problemu należy wyłączyć, a następnie
ponownie włączyć zasilanie. Jeżeli urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, należy przejrzeć poniższą listę kontrolną. Przewodnik ten
jest pomocny w rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzenia. Po
sprawdzeniu listy należy upewnić się, że pozostałe elementy systemu są
prawidłowo podłączone, a następnie skontaktować się z
autoryzowanym przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
Funkcje podstawowe
Niedostępne funkcje lub nieaktywny wyświetlacz.
• Zapłon pojazdu jest wyłączony.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone zgodnie z instrukcjami, nie
włączy się przy wyłączonym zapłonie pojazdu.
• Nieprawidłowe połączenia przewodu zasilania (czerwony) oraz
akumulatora (żółty).
- Sprawdź podłączenie przewodów zasilania i akumulatora.
• Przepalony bezpiecznik.
- Sprawdź bezpiecznik urządzenia; w razie potrzeby wymień na
bezpiecznik odpowiedniego typu.
Radio
Nie można odbierać stacji radiowych.
• Brak anteny lub przerwane połączenie z kablem anteny.
- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona; w razie
potrzeby wymień antenę lub przewód.
Nie można dostroić stacji w trybie wyszukiwania.
• Jeżeli znajdujesz się w obszarze silnego zasięgu sygnału, być
może antena nie jest uziemiona lub jest nieprawidłowo
podłączona.
- Sprawdź połączenia anteny; upewnij się, że jest prawidłowo
uziemiona w miejscu montażu.
• Długość anteny może być nieprawidłowa.
- Sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta; jeżeli jest
uszkodzona, wymień ją na nową.
Zakłócenia podczas programów radiowych.
• Długość anteny jest nieprawidłowa.
- Wysuń całkowicie antenę; wymień, jeżeli jest uszkodzona.
• Antena jest niewłaściwie uziemiona.
- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo uziemiona w miejscu
montażu.
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz CD nie działa.
• Temperatura przekracza temperaturę użytkową +70°C.
- Obniż temperaturę wnętrza pojazdu lub bagażnika.
Nierównomierne odtwarzanie dźwięku z płyty.
• Kondensacja wilgoci w mechanizmie odtwarzania płyty.
- Poczekaj, aż wilgoć wyparuje (około 1 godziny).
Nie można włożyć płyty.
• W odtwarzaczu znajduje się już płyta.
- Wysuń i wyjmij płytę.
• Płyta jest wkładana nieprawidłowo.
- Upewnij się, że płyta jest wkładana zgodnie z instrukcjami w
punkcie dotyczącym obsługi odtwarzacza CD.
Nie można przewinąć płyty do przodu ani do tyłu.
• Płyta jest uszkodzona.
- Wysuń płytę i wyrzuć ją; używanie uszkodzonej płyty w
urządzeniu może spowodować uszkodzenie mechanizmu.
Dźwięk odtwarzany z płyty przeskakuje z powodu
wibracji.
• Urządzenie jest nieprawidłowo zamontowane.
- Zamontuj urządzenie prawidłowo.
• Płyta jest bardzo zabrudzona.
- Oczyść płytę.
• Płyta jest porysowana.
- Zmień płytę.
• Soczewka jest zabrudzona.
- Nie używaj dostępnej w sprzedaży płyty do czyszczenia
soczewki. Skonsultuj się z najbliższym przedstawicielem
firmy Alpine.
Dźwięk odtwarzany z płyty przeskakuje bez wibracji.
• Płyta jest zabrudzona lub porysowana.
- Oczyść płytę; uszkodzoną płytę należy wymienić.
Komunikat błędu (tylko wbudowany odtwarzacz CD).
• Błąd mechaniczny.
- Naciśnij . Gdy zniknie komunikat błędu, ponownie umieść
płytę w odtwarzaczu. Jeżeli wykonanie powyższej czynności
nie spowoduje rozwiązania problemu, skontaktuj się z
najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
Nie można odtworzyć płyty CD-R/CD-RW.
• Nie zamknięto sesji (finalizacja).
- Wykonaj finalizację i ponów próbę odtwarzania.
MP3
Pliki MP3 nie są odtwarzane.
• Wystąpił błąd zapisu. Format MP3 nie jest obsługiwany przez
urządzenie.
- Sprawdź, czy pliki MP3 zostały zapisane w obsługiwanym
formacie. Zapoznaj się z punktem „Informacje o MP3”, a
następnie nagraj ponownie płytę w formacie obsługiwanym
przez to urządzenie.
14-PL
Wskazania dotyczące odtwarzacza CD
• Płyta jest zabrudzona lub odwrócona nadrukiem do dołu.
- Naciśnij przycisk
i wysuń płytę.
Jeżeli płyta nie daje się wysunąć, skontaktuj się
z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Płyta jest porysowana.
- Naciśnij przycisk
i wysuń płytę.
Jeśli płyta nie daje się wysunąć, skonsultuj się
z przedstawicielem firmy Alpine.
Wskazania dotyczące pamięci USB
• W pamięci USB nie zapisano żadnych utworów (plików).
- Podłącz pamięć USB po zapisaniu utworów (plików).
• Podłączono urządzenie USB, które nie jest obsługiwane przez to
urządzenie.
- Podłącz obsługiwane urządzenie USB.
• Do urządzenia złącza USB dociera prąd o niewłaściwych
parametrach (komunikat błędu może być wyświetlany, gdy
zostanie podłączone urządzenie USB nieobsługiwane przez
urządzenie).
Wystąpiła awaria lub zwarcie pamięci USB.
- Odłącz urządzenie USB i wyłącz zasilanie, a po włączeniu
podłącz inną pamięć USB.
• Błąd mechanizmu.
- Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Błąd komunikacji.
- Wyłącz zapłon, a następnie włącz go ponownie.
• Częstotliwość próbkowania/prędkość bitowa nie jest
obsługiwana przez to urządzenie.
- Użyj częstotliwości próbkowania/prędkości bitowej
obsługiwanej przez to urządzenie.
15-PL
• Częstotliwość próbkowania/prędkość bitowa nie jest
obsługiwana przez to urządzenie.
- Użyj częstotliwości próbkowania/prędkości bitowej
obsługiwanej przez to urządzenie.
OGÓLNE
Dane techniczne
Wymagania dotyczące zasilania
TUNER FM
Zakres strojenia
Czułość użytkowa (mono)
Wybór kanałów alternatywnych
Współczynnik sygnału do szumu
Separacja stereo
Współczynnik przechwytu
87,5-108,0 MHz
0,7 µV
80 dB
65 dB
35 dB
2,0 dB
TUNER MW
Zakres strojenia
Czułość (norma IEC)
531-1 602 kHz
25,1 µV/28 dB
TUNER LW
Zakres strojenia
Czułość (norma IEC)
153-281 kHz
31,6 µV/30 dB
ODTWARZACZ CD
Zużycie prądu
Maksymalna moc wyjściowa
Moc wyjściowa
Impedancja głośników
Napięcie przedwzmacniacza
Impedancja przedwzmacniacza
Wymiary (dł x wys x szer)
Masa
12 V DC
(dopuszczalne 11-16 V),
Napięcie probiercze 14,4 V,
uziemienie ujemne
Mniej niż 2,1 A
(tryb CD, 0,5 W × 4)
50 W × 4 (przy 1 kHz)
Maksymalna głośność
18 W × 4
(1 kHz, 1%, 4 Ω)
4-8 Ω
2 V (tryb CD, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
178 × 50 × 160 mm
1,2 kg
• Z powodu ciągłego ulepszania produktu dane techniczne i wygląd
mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Zakres próbkowania
Nadpróbkowanie 8 razy
Przetwornik cyfrowo-analogowy DAC 1-bitowy
Mechanizm odczytujący
Fotoczujnik i trzy promienie
laserowe
Źródło światła
Laser półprzewodnikowy
Długość fali
790 nm
Moc lasera
KLASA I
Pasmo przenoszenia
20-20 000 Hz (±1 dB)
Współczynnik sygnału do szumu 96 dB
Całkowite zniekształcenia
0,01% (przy 1 kHz)
harmoniczne
Pomiar kołysania i drżenia
Poniżej mierzalnych limitów
Separacja kanałów
85 dB
OBSŁUGA USB
Wymagania USB
Maksymalny prąd zasilania
USB 1.1/2.0 o pełnej
prędkości
500 mA
Przednie wejście AUX
Impedancja wejścia
10 kΩ
Dopuszczalne napięcie na wejściu 2,0 V
Złącze
Złącze mini-jack
16-PL
Montaż i podłączanie
Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem urządzenia
należy przeczytać poniższe informacje oraz część
„Instrukcje użytkowania”, aby można było prawidłowo
korzystać z urządzenia.
Ostrzeżenie
URZĄDZENIE MUSI BYĆ PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONE.
Uwaga
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ
NALEŻY POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze względów
bezpieczeństwa należy zlecić te prace przedstawicielowi firmy, od której
urządzenie zostało nabyte.
Nieprawidłowe podłączenie może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia
urządzenia.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ ZALECANE
AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W SPOSÓB PEWNY.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I
UJEMNYM UZIEMIENIEM.
Zawsze stosować wyłącznie zalecane akcesoria. Użycie części innych niż
wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem podzespołów
wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym zamocowaniem.
W efekcie części mogą odłączyć się od urządzenia i stanowić zagrożenie dla
ludzi lub innych urządzeń.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim dealerem
samochodowym.) Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną
pożaru lub wypadku.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ
PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie prądem
lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO DOPUŚCIĆ, ABY KABLE ZAPLĄTAŁY SIĘ W
ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU PRZEDMIOTY.
Ułożyć wiązki i kable zgodnie z instrukcją, aby nie przeszkadzały podczas
jazdy. Kable lub wiązki przeszkadzające podczas jazdy lub zwisające z koła
kierownicy, dźwigni zmiany biegów, pedału hamulca itp. stanowią ogromne
niebezpieczeństwo.
NIE WOLNO PRZYŁĄCZAĆ SIĘ DO PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu doprowadzenia
prądu do innych urządzeń. Grozi to przekroczeniem obciążalności prądowej
przewodu, czego skutkiem może być pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ
RUR I PRZEWODÓW SAMOCHODU.
Gdy konieczne jest wiercenie otworów w podwoziu, należy przedsięwziąć
wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani nie zablokować rur,
przewodu paliwowego, baku albo instalacji elektrycznej. Niezastosowanie
odpowiednich środków ostrożności może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym, kierowniczym
(i w innych układach mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu) jak
również w zbiorniku paliwa, BEZWZGLĘDNIE nie mogą być
wykorzystywane jako elementy instalacji elektrycznej ani uziemiającej. W
przeciwnym wypadku może dojść do utraty kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
MAŁE ELEMENTY, TAKIE JAK BATERIE, NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Połknięcie ich może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU,
W KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE
POJAZDEM, NA PRZYKŁAD PRZY KIEROWNICY CZY
DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W TAKI
SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI
METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych (np. szyn
foteli) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi. Zapobiegnie to ściśnięciu
przewodu i uszkodzeniu instalacji. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie
przewodów przez otwór w metalu, należy zastosować gumową przelotkę,
aby zapobiec ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI
LUB ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub zapyleniu.
Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą powodować awarie.
Środki ostrożności
• Przed rozpoczęciem montażu urządzenia CDE-130R/CDE-130RM/
CDE-130RR należy odłączyć kabel od ujemnej (–) końcówki
akumulatora. Ograniczy to możliwość uszkodzenia urządzenia
w przypadku spięcia.
• Przewody oznaczone odpowiednimi kolorami należy podłączyć
zgodnie ze schematem. Nieprawidłowe podłączenie przewodów
może spowodować uszkodzenie urządzenia lub instalacji elektrycznej
pojazdu.
• Podczas podłączania urządzenia do instalacji elektrycznej pojazdu
należy uwzględnić elementy zainstalowane fabrycznie (np. komputer
pokładowy). Nie należy przyłączać urządzenia do innych przewodów,
aby zapewnić mu zasilanie. Podczas podłączania urządzenia
CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR do skrzynki bezpieczników
należy upewnić się, że bezpiecznik obwodu tego urządzenia ma
odpowiednią wartość znamionową. Zaniedbanie tej czynności może
spowodować uszkodzenie urządzenia i pojazdu. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym
firmy Alpine.
• Urządzenie CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR wyposażone jest w
żeńskie złącza RCA do podłączania innych urządzeń (np.
wzmacniacza) ze złączami RCA. W celu podłączenia innych urządzeń
może być wymagane użycie adapterów. W celu uzyskania pomocy
należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem
handlowym firmy Alpine.
• Przewody (–) głośników należy podłączyć do złącza głośników (–).
Nigdy nie wolno łączyć przewodu prawego i lewego kanału ze sobą
ani z karoserią samochodu.
Może to spowodować ograniczenie widoczności kierowcy i/lub ograniczenie
jego ruchów, a w konsekwencji doprowadzić do poważnego wypadku.
WAŻNE
Należy zapisać poniżej numer seryjny urządzenia i zachować go.
Tabliczka z numerem seryjnym znajduje się na górnej części
urządzenia.
17-PL
NUMER SERYJNY:
DATA MONTAŻU:
IMIĘ I NAZWISKO MONTERA:
MIEJSCE ZAKUPU:
2
Montaż
Wkręt
Nakrętka sześciokątna
(M5)
Uwaga
*2
Nie należy blokować elementów chłodzących urządzenia,
ponieważ uniemożliwi to prawidłową cyrkulację powietrza.
Zablokowanie tych elementów może spowodować nagromadzenie
się ciepła wewnątrz urządzenia i doprowadzić do pożaru.
Metalowa
listwa
mocująca
Element odprowadzający ciepło
Śruba dwustronna
(w zestawie)
*1
Urządzenie
Przewód
uziemienia
Podwozie
Wzmocnić konstrukcję metalową listwą mocującą
(nie jest dołączona). Przykręcić przewód uziemienia
urządzenia do czystego metalowego elementu,
używając wkrętu (*1), który jest już przykręcony do
podwozia pojazdu.
Zdejmowany panel
przedni
• W przypadku śruby oznaczonej symbolem „*2” użyć śruby
odpowiedniej dla miejsca montażu.
Podłączyć każdy przewód wejściowy ze wzmacniacza
do odpowiedniego złącza wyjściowego wychodzącego
z tyłu urządzenia CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR.
Podłączyć wszystkie pozostałe przewody urządzenia
CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR zgodnie z opisem
w sekcji POŁĄCZENIA.
Uwaga
Podczas montażu urządzenia w samochodzie nie wolno
zdejmować panelu przedniego.
Jeśli panel przedni zostanie zdjęty, podczas montażu nadmierny
nacisk może spowodować wygięcie metalowej płyty, która go
przytrzymuje.
• Jednostka główna musi być zamontowana z pochyleniem nie
większym niż 30 stopni w płaszczyźnie poziomej przód-góra.
Mniej niż 30°
3
Wsunąć urządzenie CDE-130R/CDE-130RM/CDE-130RR
w deskę rozdzielczą aż do zatrzaśnięcia. Zapewnia to
prawidłowe zablokowanie urządzenia i uniemożliwia
jego przypadkowe wysunięcie się z deski rozdzielczej.
Założyć panel przedni.
Demontaż
1. Zdjąć panel przedni.
2. Włożyć zaczepy wspornika do urządzenia wzdłuż
prowadnic po obu stronach. Urządzenie można teraz
wyjąć z osłony mocującej.
1
Osłona gumowa
(w zestawie)
Wspornik
Osłona mocująca (w
zestawie)
Deska
rozdzielcza
Urządzenie
Śruba
dwustronna
(w zestawie)
Zaczepy wspornika
(w zestawie)
3. Wysunąć urządzenie, nie dopuszczając do jego
zablokowania.
Zatrzask
Urządzenie
<JAPOŃSKI MODEL POJAZDU>
Zdjąć osłonę mocującą z obudowy urządzenia (patrz
“Demontaż”).
Przednia rama
(w zestawie)
Urządzenie
Wkręty (M5 × 8)
Przewód uziemienia
*3
Wspornik montażowy
Przykręcić przewód uziemienia urządzenia do czystego metalowego
elementu, używając wkrętu (*3), który jest już przykręcony do podwozia
pojazdu.
18-PL
Połączenia
Antena
Do wzmacniacza
Do wysuwanej anteny
(czerwony)
ZAPŁON
(niebieski/biały)
Kluczyk zapłonu
(czarny)
AKUMULATOR
(żółty)
Akumulator
(zielony)
Lewy tylny
(zielony/czarny)
(biały)
(biały/czarny)
(szary)
(szary/czarny)
Lewy przedni
Prawy tylny
(fioletowy)
(fioletowy/czarny)
Prawy przedni
Głośniki
Głośniki
Lewy
przedni
Wzmacniacz
Prawy
przedni
19-PL
1 Złącze anteny
2 Złącze USB
3 Przewód włączenia zasilania (zapłonu) (czerwony)
Podłączyć ten przewód do otwartego złącza w skrzynce
bezpieczników pojazdu lub innego nieużywanego źródła
zasilania o napięciu (+)12 V tylko po włączeniu zapłonu lub
ustawieniu kluczyka w położeniu akcesoriów.
4 Przewód anteny elektrycznej (niebieski/biały)
Podłączyć ten przewód do złącza +B wysuwanej anteny,
jeśli jest używana.
Uwaga
• Tego przewodu należy używać wyłącznie w celu sterowania
wysuwaną anteną pojazdu. Nie należy używać tego przewodu
do włączania wzmacniacza lub procesora sygnału.
5 Przewód uziemienia (czarny)
Podłączyć ten przewód do uziemienia podwozia pojazdu.
Upewnić się, że przewód jest połączony z niepomalowanym
elementem metalowym i dokładnie dokręcony dostarczoną
śrubą.
6 Przewód akumulatora (żółty)
Podłączyć ten przewód do dodatniej końcówki (+)
akumulatora pojazdu.
7 Złącze zasilania ISO
8 Przewód wyjściowy głośnika lewego tylnego (+)
(zielony)
9 Przewód wyjściowy głośnika lewego tylnego (–)
(zielony/czarny)
@ Przewód wyjściowy głośnika prawego tylnego (–)
(szary)
# Przewód wyjściowy głośnika prawego tylnego (+)
(szary/czarny)
$ Przewód wyjściowy głośnika prawego przedniego (–)
(fioletowy)
% Przewód wyjściowy głośnika prawego przedniego (+)
(fioletowy/czarny)
^ Uchwyt bezpiecznika (15 A)
& Przednie złącza wyjścia RCA
CZERWONY oznacza prawy kanał, a BIAŁY lewy.
* Przedłużacz kabla RCA (sprzedawany oddzielnie)
( Złącze przedniego wejścia AUX
Złącze to pozwala podłączyć sygnał dźwiękowy z
urządzenia zewnętrznego (takiego jak odtwarzacz
przenośny) przy użyciu dostępnego na rynku przewodu
konwertującego.
) Złącze USB
Do podłączenia pamięci USB (sprzedawana oddzielnie).
- Złącze interfejsu sterowania z kierownicy
Do modułu zdalnego sterowania z kierownicy.
Urządzeniem można sterować z jednostki sterowania
pojazdu, gdy został podłączony moduł interfejsu zdalnego
sterowania z kierownicy firmy Alpine (opcja). Więcej
informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego
firmy Alpine.
0 Przewód wyjściowy głośnika lewego przedniego (+)
(biały)
! Przewód wyjściowy głośnika lewego przedniego (–)
(biały/czarny)
Zapobieganie przenikaniu szumów zewnętrznych do systemu audio.
• Urządzenie i kable należy poprowadzić co najmniej 10 cm od wiązki instalacji elektrycznej samochodu.
• Przewody zasilania akumulatora należy umieścić jak najdalej od innych przewodów.
• Przewód uziemienia należy dokładnie podłączyć do niepomalowanego elementu metalowego (w razie potrzeby należy usunąć farbę i
zanieczyszczenia) podwozia samochodu.
• Gdy stosowany jest dodatkowy tłumik szumów, należy podłączyć go jak najdalej od urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat
dostępnych tłumików szumów, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Alpine.
• Przedstawiciel handlowy firmy Alpine posiada obszerne informacje na temat eliminowania szumów; aby dowiedzieć się więcej,
należy się z nim skontaktować.
20-PL
Download PDF
Similar pages
инструкцию на Alpine CDE-130R
CDE-130R / CDE-130RM / CDE-130RR
pobierz