AEG HG654320NM User manual
HG654320NM
DA Brugsanvisning
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
ES Manual de instrucciones
2
16
31
45
60
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
3
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller
en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
• Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.
4
www.aeg.com
• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
2.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette apparat kan anvendes til følgende
markeder: FR
2.1 Installation
ADVARSEL
Apparatet må kun installeres af
en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for at forhindre fugt, der forårsager udsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned
fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Det
anbefales at montere et brandsikkert
plade under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden du udfører en foranstaltning,
skal du sørge for, at apparatet er koblet fra strømforsyningen.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med det
varme apparat eller varmt kogegrej,
når du tilslutter apparatet til de nærmeste kontakter
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs eller forkert elledning eller
stik (hvis relevant) kan gøre terminalen
for varm.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
DANSK
det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal
udskiftes.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle
poler. Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Gastilslutning
• Alle gastilslutninger skal udføres af en
kvalificeret person.
• Sørg for, at der er luftcirkulation omkring apparatet.
• Oplysningerne om gastilførslen findes
på typeskiltet.
• Apparatet er ikke tilsluttet til en anordning med aftræk til det fri. Sørg for at
tilslutte apparatet i henhold til gældende installationsbestemmelser. Vær
opmærksom på krav til passende ventilation.
2.2 Brug
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbrændinger eller elektrisk stød.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De bliver varme.
• Sæt kogezonen på "sluk" efter brug.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
frasætningsplads.
ADVARSEL
Der er fare for brand eller eksplosion.
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
5
Hold flammer eller opvarmede genstande væk fra fedtstoffer og olie, når
du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester, kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.
• Lad ikke syreholdige væsker som f.eks.
eddike, citronsaft eller afkalkningsmidler komme i berøring med kogesektionen. Det kan give matte pletter.
• Sørg for god ventilation i det rum,
hvor apparatet installeres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tilstoppede.
• Brug kun stabilt kogegrej med korrekt
form og diameter, som er større end
brændernes diameter. Der er risiko
for, at glaspladen (hvis relevant) kan
blive overopvarmet og briste.
• Kontroller, at flammen ikke går ud, når
du hurtigt drejer knappen fra maksimums- til minimumspositionen.
• Sørg for, at gryderne står midt på ringene og ikke rager ud over kogesektionens overflade.
• Brug kun det tilbehør, der leveres med
apparatet.
• Montér ikke en flammespreder på
brænderen.
6
www.aeg.com
2.3 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Brænderne må ikke lægges i opvaskemaskinen.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengørings-
middel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalliske genstande.
2.4 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Flad de udvendige gasrør ud.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Kogepladens layout
1
2
1 Mellemstort blus
2 Hurtig brænder
3 Lille brænder
4 Betjeningsknapper
4
3
3.2 Betjeningsknapper
Symbol
Beskrivelse
ingen gastilførsel/lukket stilling
tændingsposition/maksimal gastilførsel
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Symbol
Beskrivelse
minimal gastilførsel
DANSK
4.1 Tænde brænderen
ADVARSEL
Vær forsigtig, når du bruger åben
ild i køkkenmiljøer. Producenten
fralægger sig ethvert ansvar for
uforsigtig omgang med ild
7
B) Brænderring
C) Gnisttænder
D) Termosikring
ADVARSEL
Hold ikke knappen nede i mere
end 15 sekunder.
Hvis brænderen ikke er tændt efter 15 sekunder: slip knappen,
sæt den på sluk, og vent 1 minut,
før du prøver at tænde igen.
Tænd altid for brænderen, før du
sætter kogegrej på den.
Sådan tændes brænderen:
Tryk betjeningsknappen ned, og
drej den mod uret til den maksimale
indstilling (
).
2. Hold betjeningsknappen trykket ned
i ca. 5 sekunder. Det får termosikringen til at varme op. I modsat fald vil
gastilførslen blive afbrudt.
3. Indstil blusset, når det brænder
jævnt.
1.
Ved manglende elektricitet kan
du tænde brænderen uden elektrisk enhed. I dette tilfælde skal,
du holde en flamme nær brænderen og holde den relevante
knap nede og dreje den mod
uret til maksimal gasforsyning og
slippe den.
Hvis brænderen ved et uheld går
ud, drej betjeningsknappen til
lukket stilling og prøv at tænde
brænderen igen efter minimum 1
minut.
Hvis brænderen ikke tændes efter nogle forsøg, skal du se efter,
om brænderringen og dens dæksel sidder rigtigt.
Gnisten kan, efter installation eller en strømafbrydelse, starte
automatisk, når du tænder for
strømmen Det er normalt.
A
B
4.2 Slukke for brænderen
C
Sluk for brænderen ved at dreje knappen hen på symbolet
.
ADVARSEL
Husk at skrue ned for flammen
eller slukke den, før du tager kogegrejet af brænderen.
D
A) Brænderdæksel
5. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
5.1 Spar på energien
• Om muligt lægges der altid låg på
gryderne.
• Når væsken begynder at koge, skal du
skrue ned for flammen, så væsken kun
småkoger.
Brug kogegrej med en diameter, som
passer til brændernes størrelse.
Brænder
Diameter på kogegrej
Rapid
(Stor)
180 - 260 mm
8
www.aeg.com
Brænder
Diameter på kogegrej
Front mellemstor
120 - 180 mm
Bageste
mellemstor
120 - 220 mm
Lille
80 - 160 mm
ADVARSEL
Sørg for, at bunden af gryderne
ikke står over betjeningsknapperne. Hvis betjeningsknapperne er
under bunden af gryderne, varmer flammen dem op.
Stil ikke den samme pande på to
brændere.
ADVARSEL
Sørg for, at grydens håndtag ikke
er over kogesektionens forreste
kant Sørg for, at gryderne er placeret midt på ringene for at få
maksimal stabilitet og lavere gasforbrug.
Stil ikke ustabile eller beskadige gryder
på ringene, så du undgår spild og skader.
ADVARSEL
Brug ikke en flammespreder.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
ADVARSEL
Sluk for apparatet, og lad det køle af inden rengøring. Apparatet
skal kobles fra lysnettet, før du
udfører rengøring eller vedligeholdelse.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning
for apparatets funktion.
• Du kan fjerne gryderistene for nemmere at kunne rengøre kogesektionen.
• Du kan rengøre de emaljerede dele,
ring og dæksel ved at vaske dem i
varmt sæbevand og omhyggeligt tørre
dem, inden de lægges på igen.
• Vask rustfrie ståldele med vand, og tør
dem efter med en blød klud.
• Gryderistene kan ikke vaskes i opvaskemaskine. De skal vaskes i hånden.
• Når du vasker gryderistene af i hånden, skal du tørre dem forsigtigt, da
emaljen somme tider kan have ru kanter. Fjern om nødvendigt fastsiddende
pletter med et pastarengøringsmiddel.
• Sørg for at anbringe gryderistene korrekt efter rengøring.
• Sørg for, at gryderistenes arme er midt
på brænderen for at få brænderne til
at fungere korrekt.
• Vær meget forsigtig når du sætter
gryderistene på, for at undgå skade
på kogesektionen.
DANSK
Tør apparatet af med en blød klud efter
rengøring.
Sådan fjernes fastsiddende snavs:
1. – Fjernes straks: smeltet plastik,
plastfolie og sukkerholdige madvarer.
– Sluk for apparatet, og lad det
køle af, før du fjerner: Rande af
kalk eller vand, fedtstænk, metalskinnende misfarvning. Brug et
specielt rengøringsmiddel til overflader på kogesektioner.
2. Tør apparatet af med en fugtig klud
og lidt opvaskemiddel.
3. Slut med at tørre efter med en ren
klud.
Det rustfrie stål kan blive ødelagt, hvis
det opvarmes for meget. Pga. dette må
9
du ikke tilberede mad med klæbesten,
lertøj eller støbejernsplader.
6.1 Rengøring af tændrøret
Denne funktion udføres ved hjælp af en
keramisk gnisttænder med en metalelektrode. Hold disse dele godt rene for at
undgå problemer med tænding, og kontroller at hullerne i brænderen ikke er tilstoppede.
6.2 Periodisk vedligeholdelse
Husk, at man som bruger er ansvarligt
for, at en fagmand med mellemrum kontrollerer tilstanden af gasforsyningsrøret
og trykregulatoren, hvis der er monteret
en sådan.
7. FEJLFINDING
Problem
Mulig årsag
Afhjælpning
Der kommer ingen gnist, • Der er ikke nogen
når gassen skal tændes
elektricitet
• Sørg for at enheden er
forbundet, og at elektriciteten er tændt.
• Se efter på tavlen.
Kontakt en autoriseret
installatør, hvis sikringen går mere end én
gang.
• Brænderhoved og dække er forkert placeret
• Sørg for at brænderhoved og -dække er
korrekt placeret.
Flammen blæser ud
umiddelbart efter tænding
• Termosikringen er ikke • Efter tænding af flamtilstrækkeligt opvarmen skal du holde
met
knappen trykket ind i
cirka 5 sekunder.
Gasringen brænder
ujævnt
• Brænderen er tilstoppet af madrester
Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv
at finde en løsning. Hvis du ikke selv kan
løse problemet: Kontakt forhandleren eller servicecentret.
• Sørg for at injektoren
ikke er blokeret og at
brænderhovedet er fri
for madpartikler.
Hvis fejlen skyldes forkert betjening, eller hvis installationen ikke
er udført af en autoriseret installatør, kan du ikke gå ud fra, at et
teknikerbesøg fra servicecentret
eller forhandleren er gratis, heller
ikke i reklamationsperioden.
10 www.aeg.com
For at kunne hjælpe dig hurtigt og
korrekt er følgende oplysninger nødvendige. Disse oplysninger findes på
typeskiltet.
• Modelbeskrivelse .............
• Produktnummer (PNC) ............
• Serienummer (S.N.) ...........
Brug kun originale reservedele. De fås
hos vores servicecenter og hos autoriserede reservedelsforhandlere.
1
7.1 Mærkater leveret med
tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som angivet herunder:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Sæt det fast på garantikortet, og
send denne del
2 Sæt det fast på garantikortet, og behold denne del
3 Sæt den fast på instruktionshæftet
8. INSTALLATION
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
ADVARSEL
Den følgende vejledning om installation, tilslutning og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med de gældende standarder
og lokale regulativer.
8.1 Gastilslutning
Vælg faste forbindelser eller et bøjeligt
rør af rustfrit stål i overensstemmelse
med de gældende regulativer. Hvis du
bruger bøjelige metalrør, skal du passe
på, at de ikke kommer i berøring med
bevægelige dele, og at de ikke bliver
klemt. Vær også forsigtig, når kogesektionen sættes sammen med en ovn.
Kontroller, at gastilførslens tryk
overholder de anbefalede værdier. Den justerbare tilslutning er
fastgjort til rampen ved hjælp af
en G 1/2" møtrik med gevind.
Skru delene samme uden at anvende overdreven kraft, juster
forbindelsen i den rigtige retning, og stram alt.
DANSK
A
B C
A) Ende af rør med møtrik
B) Skive
C) Vinkelrør
– det ikke har revner, snit samt brændemærker i de to ender og i hele dets
længde
– materialet ikke er blevet hårdt, men
har den korrekte elasticitet
– fastspændingsklemmerne ikke er rustne
– udløbstiden ikke er overskredet.
Hvis der er en eller flere synlige defekter,
skal røret ikke repareres, men udskiftes.
Når installationen er udført, skal
du kontrollere, at tætningen af
hver rørsammenføjning er korrekt. Brug en sæbeopløsning, ikke en flamme!
Stiv tilslutning:
Udfør tilslutning ved at bruge stive metalrør (kobber med mekanisk ende).
"Bøjelig" tilslutning med
mekanisk ende:
– Naturgas: tilslutning udføres med et
bøjeligt rør med mekanisk ende, der
er skruet direkte på vinkelrøret, der afslutter apparatets hældning.
– Butan/Propan): brug et bøjeligt rør
med kraver, hvis det er nødvendigt at
undersøge den i hele dens længde,
og hvis apparatet kun kører på butan.
Hvis apparatet kører på propan, skal
du bruge et bøjeligt rør med passende metalende.
Tilslutning af rør, der ikke er af
metal:
Hvis det er nemt at kontrollere tilslutningen i hele området, kan du bruge et bøjeligt rør. Fastgør det bøjelige rør med
klemmer.
Flaskegas: brug rørholderen af gummi.
Sæt altid pakning i. Fortsæt derefter gastilslutningen. Det bøjelige rør er klar til
anvendelse, når:
– det ikke bliver mere varmt end rumtemperaturen, over 30 °C
– det ikke er længere end 1.500 mm
– er uden knæk
– ikke er udsat for træk eller spænding
– ikke kommer i berøring med skarpe
kanter eller hjørner
– det nemt kan undersøges.
Kontrollen af det bøjelige rørs tilstand
består at tjekke, at:
11
8.2 Udskiftning af dyser (skal i
Danmark foretages af en
person med gas-autorisation)
Tag gryderistene ud.
Fjern brænderdæksler og brænderringe.
3. Skru dyserne ud med en topnøgle
nr. 7, og erstat dem med dyser svarende til den gastype, der skal bruges (se tabellen i kapitlet "Teknisk
information").
4. Montér delene igen, i omvendt rækkefølge.
5. Udskift typeskiltet (sidder tæt ved
gastilslutningsrøret) med det til den
nye gastype. Denne mærkat ligger i
den pakke, der følger med apparatet.
Hvis gastrykket er ustabilt eller er forskelligt fra det krævede tryk, skal du montere en passende trykventil på gastilførselsrøret.
1.
2.
8.3 Indstilling af
minimumsniveau
Sådan indstilles brændernes minimumsniveau:
1. Tænd brænderen.
2. Drej knappen til minimumspositionen.
3. Tag knappen af.
4. Indstil justeringsskruens position
med en tynd skruetrækker.
12 www.aeg.com
stemmelse med gældende standarder
og regulativer.
• Ledningen må ikke varmes op til en
temperatur, der er højere end 90 °C.
Sørg for at tilslutte den blå nulleder til
klemmen med bogstavet "N". Tilslut
den brune (eller sorte) faseleder til klemmen med bogstavet "L". Faselederen
skal altid være tilsluttet.
A
A) Justeringsskruen
• Hvis du skifter fra naturgas G20/G25
20/25 mbar til flydende gas, skal du
stramme justeringsskruen helt ind.
• Hvis du skifter fra flaske gas til naturgas G20/G25 20/25 mbar, skal du løsne justeringsskruen med ca. 1/4 omdrejning.
• Hvis du skifter fra naturgas G20/G25
20/25 mbar til bygas G130 8 mbar, skal
du skrue ca. 3/4 af en omdrejning ud.
• Hvis du skifter fra bygas G130 8 mbar
til naturgas G20/G25 20/25 mbar, skal
du skrue ca. 3/4 af en omdrejning ind.
• Hvis du skifter fra flaskegas til bygas
G130 8 mbar, skal du skrue ca. 1 omdrejning ud.
ADVARSEL
Kontroller, at flammen ikke går
ud, når du hurtigt drejer knappen
fra maksimumspositionen til minimumspositionen.
8.5 Udskiftning af netkabel
Brug kun H05V2V2-F T90 eller tilsvarende type, hvis tilslutningskablet skal udskiftes. Kontroller, at kabelsektionen er
egnet til spændingen og arbejdstemperaturen. Den gul/grønne jordleder skal
være ca. 2 cm længere end den brune
(eller sorte) faseleder.
8.6 Indbygning
min.
55 mm
480 mm
min.
650 mm
min.
600 mm
30 mm
560 mm
8.4 Tilslutning, el
• Sørg for, at mærkespændingen og
strømtypen på typeskiltet svarer til elforsyningen på installationsstedet.
• Dette apparat er forsynet med en netledning. Det skal forsynes med et korrekt stik, der kan klare den belastning,
der fremgår af typeskiltene. Sørg for at
sætte stikket i en korrekt stikkontakt.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Sørg for, at der er en adgang til netstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Der er en risiko for brand, når apparatet er tilsluttet en forlængerledning,
en adapter eller en stikdåse. Sørg for,
at tilslutningen til jord er i overens-
A
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
DANSK
13
Køkkenenhed med ovn
A
B
Målene af kogesektionens fordybning
skal overholde angivelsen, og køkkenenheden skal være udstyret med udluftninger for at få en konstant luftforsyning.
Kogesektionens og ovnens elektriske tilslutning skal installeres separat af hensyn
til sikkerheden og for at gøre det nemt
at fjerne ovnen fra enheden.
A) medfølgende pakning
B) medfølgende konsoller
BEMÆRK
Installer kun apparatet på en
bordplade med glat overflade.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
8.7 Muligheder for indsætning
Køkkenenhed med dør
Pladen, der er installeret under kogesektionen, skal være let at fjerne og give
nem adgang, i tilfælde af at det er nødvendigt med teknisk assistance.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A) Aftagelig plade
B) Plads til tilslutninger
9. TEKNISK INFORMATION
Kogesektionens mål
Mål af kogesektionens fordybning
Bredde:
594 mm
Bredde:
560 mm
Længde:
510 mm
Længde:
480 mm
14 www.aeg.com
Varmetilførsel
Stor brænder:
3.0 kW
Mellemstort blus:
2.0 kW
Lille brænder:
1.0 kW
TOTAL EFFEKT:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 567 g/t
G31 (3+) 37 mbar =557 g/t
G130 (1c) 8 mbar = 8 kW
Elforsyning:
230 V - 50 Hz
Kategori:
III1c2E+3+
Gastilslutning:
G 1/2"
Gasforsyning:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Apparatklasse:
3
By-pass diametre
Brænder
Ø By-pass i
1/100 mm
Brænder
Ø By-pass i
1/100 mm
Lille
28
Rapid (Stor)
42
Mellemstor
32
Gasbrændere til NATURGAS G20 20 mbar
NORMAL STYRKE kW
inj. 1/100 mm
Lille
BRÆNDER
1.0
70
Mellemstor
2.0
96
Rapid (Stor)
3.0
119
Gasbrændere til LPG G30/G31 28-30/37 mbar
G30
28-30 mbar
G31
37 mbar
g/t
g/t
73
71
71
145
143
86
204
200
NORMAL
STYRKE
kW
inj.
1/100 mm
Lille
1.0
50
Mellemstor
2.0
Rapid (Stor)
2.8
BRÆNDER
Gasbrændere til BYGAS G130 8 mbar
BRÆNDER
NORMAL STYRKE kW
inj. 1/100 mm
Lille
1.0
127
Mellemstor
2.0
195
Rapid (Stor)
3.0
240
DANSK
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
15
16 www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
20
21
22
23
24
25
28
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
17
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan van een volwassene of van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
18 www.aeg.com
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
2.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de
volgende markten: FR
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat hete pennen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
Zorg ervoor dat het snoer niet wordt
belast door trekken.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om
een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie
over de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat producten afvoert voor verbranding. Sluit het
apparaat aan volgens de geldende installatieregels. Let op de vereisten
voor voldoende ventilatie.
2.2 Gebruik van het apparaat
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
19
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Ze zijn heet.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de
buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de
eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Activeer de kookzones niet met leeg
of zonder kookgerei erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of reinigingsmiddelen
voor het verwijderen van kalkaanslag,
in aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken ontstaan.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat is geënstalleerd.
20 www.aeg.com
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met
de juiste vorm en een diameter groter
dan de afmetingen van de branders.
Er bestaat een risico op oververhitting
en breken van de glazen plaat (indien
toepasselijk).
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de ringen worden gezet en
niet uitsteken over de randen van het
kookoppervlak.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de brander.
2.3 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1
2
1 Semi-snelle brander
2 Snelle brander
3 Sudderbrander
4 Bedieningsknoppen
4
3
NEDERLANDS
3.2 Bedieningsknoppen
Symbool
Symbool
21
Beschrijving
minimale gastoevoer
Beschrijving
geen gastoevoer / uit-stand
ontstekingsstand / maximale
gastoevoer
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
A
4.1 Ontsteking van de brander
B
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van branders (open vuur) in
de keuken. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden in
geval van onjuist gebruik van de
vlam.
De brander steeds aansteken
voor u het kookgerei plaatst.
Om de brander aan te steken:
Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
maximale stand
.
2. Houd de bedieningsknop ongeveer
5 seconden ingedrukt zodat het
thermokoppel kan opwarmen. Anders zal de gastoevoer worden onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.
1.
Als de brander na enkele pogingen niet aan gaat, controleer dan
of de kroon en de deksel goed
op hun plaats zitten.
C
D
A)
B)
C)
D)
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
WAARSCHUWING!
Houd de bedieningsknop niet
langer dan 15 seconden ingedrukt.
Als de brander na 15 seconden
nog niet brandt, de bedieningsknop loslaten en minstens 1 minuut wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
Bij afwezigheid van elektrische
stroom kunt u de brander ontsteken zonder elektrische inrichting.
Breng in dat geval een vlam in
de buurt van de brander, druk de
desbetreffende knop in en draai
ze tegen de wijzers van de klok
in; naar de stand voor een maximale gasontwikkeling.
22 www.aeg.com
Draai als de brander per ongeluk
uit gaat de bedieningsknop naar
de uit stand en probeer na minimaal 1 minuut de brander weer
aan te steken.
De vonkontsteking kan automatisch starten wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, na
de installatie of na een stroomonderbreking. Dat is normaal.
4.2 De brander uitschakelen
Draai de knop naar het symbool
de vlam te doven.
om
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of schakel hem uit voordat u de pan van
de brander haalt
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
5.1 Energiebesparing
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op het kookgerei.
• Wanneer de vloeistof begint te koken,
draait u de vlam omlaag, totdat de
vloeistof zachtjes pruttelt.
Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de plaat.
Brander
Diameter van het
kookgerei
Rapid
(Snel)
180 - 260 mm
Halfsnel
voor
120 - 180 mm
Halfsnel
achter
120 - 220 mm
Sudderbrander
80 - 160 mm
WAARSCHUWING!
Zorg dat de potten niet op de
bedieningsknoppen staan. Als de
bedieningsknoppen zich onder
de potten bevinden, dan zal de
vlam deze opwarmen.
Zet één pan niet op twee branders.
WAARSCHUWING!
Zorg dat de handvaten van de
pot niet boven de voorste rand
van het werkblad komen. Zorg
dat de potten zich in het midden
van de ringen bevinden, voor
een maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
Zet geen instabiele of beschadigde pannen op de pannendragers om morsen
en letsel te voorkomen.
WAARSCHUWING!
Gebruik nooit een vlamverdeler.
NEDERLANDS
23
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en laat
het afkoelen voordat u het
schoonmaakt. Trek de stekker
van het apparaat uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan
het apparaat gaat uitvoeren.
Krassen of donkere vlekken op
de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
• U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
• Was de geëmailleerde delen, het deksel en de kroon met een warm sopje
en laat ze goed drogen alvorens ze terug te plaatsen.
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
• De pannendrager mag niet in de afwasautomaat worden afgewassen. Hij
moet met de hand worden afgewassen.
• Als u de pansteunen afwast met de
hand, let dan op bij het afdrogen, omdat ze door het emailleerproces soms
scherpe randen hebben. Verwijder
hardnekkige vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
• Zorg ervoor dat u de pannendrager na
de reiniging correct terugplaatst.
• Om ervoor te zorgen dat de branders
goed werken, moeten de armen van
de pannendrager in het midden van
de brander worden geplaatst.
• Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pansteunen, dit
om schade te voorkomen aan het
oppervlak van de kookplaat.
Droog het apparaat na reiniging af met
een zachte doek.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
– Schakel het apparaat uit en laat
het afkoelen voordat u het
schoonmaakt: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig
glanzende verkleuringen. Gebruik
een specifiek schoonmaakmiddel
voor het oppervlak van de kookplaat.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
Het roestvrij staal kan beschadigen als
het te heet wordt. Daarom moet u ook
niet koken met grillstenen, aardewerk
potten of pannen van gietijzer.
6.1 Reinigen van de
ontstekingsknop
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische ontstekingsbougie met een metalen elektrode. Reinig deze onderdelen
altijd grondig, om moeilijkheden bij het
aansteken te voorkomen, en controleer
of de branderkroonopeningen niet verstopt zijn.
24 www.aeg.com
6.2 Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling, om de staat van de gastoe-
voerleiding en de drukregelaar (indien
gemonteerd) te controleren.
7. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er is geen vonk als de
• Er is geen elektrische
brander wordt aangestovoeding.
ken.
oplossing
• Controleer of het apparaat goed is aangesloten en de elektrische voeding is ingeschakeld.
• Controleer de zekering. Als de zekering
meer dan een keer
doorslaat, raadpleeg
dan een bevoegde
elektricien.
• Het branderdeksel en
de kroon zitten niet
goed op hun plaats.
• Controleer of het
branderdeksel en de
kroon goed op hun
plaats zitten.
De vlam gaat meteen na
de ontsteking uit.
• Het thermokoppel is
niet voldoende opgewarmd.
• Houd, na het ontsteken van de vlam, de
knop circa 5 sec. ingedrukt.
De gasring brandt onregelmatig.
• De branderkroon is
• Controleer of de
verstopt met etensreshoofdinspuiter niet
ten.
verstopt is en of de
branderkroon schoon
is.
Als er een storing optreedt, probeer dan
eerst zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.
Als u het apparaat verkeerd heeft
gebruikt, of als de installatie niet
is uitgevoerd door een erkende
monteur, dan is het bezoek van
de klantenservicemonteur of van
uw leverancier mogelijk niet gratis, zelfs niet in de garantieperiode.
Deze gegevens zijn nodig om u snel
en goed te kunnen helpen. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
• Modelbeschrijving ............
• Productnummer (PNC) .............
• Serienummer (S.N.)..............
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij onze
klantenservice en erkende winkels met
reserveonderdelen.
7.1 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
NEDERLANDS
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
25
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Plak de sticker op de garantiekaart
en verstuur dit deel.
2 Plak de sticker op de garantiekaart
en bewaar dit deel.
3 Plak de sticker op het instructie-
boekje.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over de
installatie en het onderhoud
moeten opgevolgd worden door
vakkundig personeel in overeenstemming met de geldende
voorschriften.
Controleer of de gastoevoerdruk
van het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer
G 1/2". Schroef de onderdelen
vast zonder kracht, stel de verbinding in de nodige richting af
en draai alles vast.
8.1 Gasaansluiting
Kies vaste aansluitingen of gebruik een
flexibele leiding van roestvrij staal, in
overeenstemming met de voorschriften
die van kracht zijn. Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten
dat deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt samengebracht met een oven.
A
B C
A) Uiteinde van as met moer
B) Wasautomaat
C) Elleboog
26 www.aeg.com
Onbuigzame aansluiting:
Breng de verbinding tot stand met behulp van metalen, onbuigzame leidingen
(koper met mechanisch uiteinde).
"Flexibele" aansluiting met
mechanisch uiteinde:
– Aardgas: verbinding wordt tot stand
gebracht met een flexibele leiding
met mechanisch uiteinde dat rechtstreeks wordt vastgeschroefd op de
elleboog aan het einde van de helling
van het apparaat.
– Butaan / propaan: gebruik een flexibele leiding, uitgerust met de bijbehorende kragen, als een inspectie over
de hele lengte de moeite loont en als
het apparaat alleen op butaan werkt.
Gebruik als het apparaat op propaan
werkt een flexibele leiding met een
geschikt metalen uiteinde.
Aansluiting van flexibele nietmetalen leidingen:
Als het mogelijk is om de aansluiting
overal in de aansluitzone gemakkelijk te
controleren, kunt u een flexibele leiding
gebruiken. Bevestig de flexibele leiding
stevig met klemmen.
Vloeibaar gas: gebruik de rubberen leidinghouder. Koppel altijd de pakking
vast. Ga vervolgens door met de gasaansluiting. De flexibele leiding is klaar
voor gebruik als de leiding:
– ze niet meer kan worden opgewarmd
dan kamertemperatuur, (hoger dan 30
°C)
– niet langer is dan 1500 mm;
– geen knikken vertoont;
– niet onderworpen is aan tractie of torsie;
– de leiding niet in aanraking komt met
scherpe randen of hoeken
– de leiding gemakkelijk onderzocht kan
worden om de toestand ervan te controleren
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
– ze geen barsten, sneden, vlekken of
brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over de volledige lengte
– het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont
– de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn
– de vervaldatum niet is verstreken.
Als er een of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet ze worden
vervangen.
Controleer waneer de installatie
is voltooid of elke leidingfitting
goed is afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
8.2 Vervanging van
gasinspuiters
Verwijder de pannendrager.
Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door
de sproeiers die vereist zijn voor het
type gas dat u gebruikt (zie de tabel
in het hoofdstuk 'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje
dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u
een geschikte drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.
1.
2.
8.3 Instellen van het
minimumniveau
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimumpositie.
3. Verwijder de knop.
4. Stel de by-passschroefstand in met
een dunne schroevendraaier.
NEDERLANDS
A
A) De bypass-schroef
• Als u overschakelt van aardgas G20/
G25 20/25 mbar op vloeibaar gas,
draai de by-passschroef dan helemaal
vast.
• Als u overschakelt van vloeibaar gas
op aardgas G20/G25 20/25 mbar,
draai de by-passschroef dan ongeveer
1/4 draai los.
• Als u overstapt van aardgas G20/G25
20/25 mbar naar stadsgas G130 8
mbar, schroef het dan ongeveer een
3/4 slag los.
• Als u overstapt van stadsgas G130 8
mbar naar aardgas G20/G25 20/25
mbar, schroef het dan ongeveer een
3/4 slag vast.
• Als u overstapt van vloeibaar gas naar
stadsgas G130 8 mbar schroef het dan
ongeveer1 slag los.
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet uit gaat als
u de knop snel van de maximale
stand naar de minimale stand
draait.
8.4 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op
het identificatieplaatje. Zorg dat u de
stekker in een goed stopcontact
steekt.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
27
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding maakt met een verlengkabel,
een adapter of een meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de aarde-aansluiting overeenkomt met de normen
en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe neutrale kabel aansluit op de aansluiting met de letter "N" erop. Sluit de bruine (of zwarte)
fasekabel aan op de aansluiting met de
letter "L". Zorg dat de fasekabel altijd
verbinding maakt.
8.5 Vervanging van het
aansluitsnoer
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen het type H05V2V2-F T90 of
een gelijksoortig type. Zorg ervoor dat
de doorsnede van het snoer geschikt is
voor het voltage en de bedrijfstemperatuur. De geel/groene aardedraad moet
ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine
(of zwarte) fasedraad.
8.6 Inbouw
min.
55 mm
480 mm
min.
650 mm
min.
600 mm
30 mm
560 mm
A
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
28 www.aeg.com
Keukenmeubel met oven
A
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
De afmetingen van de uitsparing voor
de kookplaat moeten overeenkomen
met de voorgeschreven inbouwmaten
en het keukenmeubel moet voorzien zijn
van ventilatiegaten om een continue
luchttoevoer te kunnen garanderen. Om
veiligheidsredenen en om een gemakkelijke verwijdering van de oven uit het
meubel mogelijk te maken, moeten de
elektrische aansluitingen van de kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd worden.
LET OP!
Installeer het apparaat alleen op
een werkblad met een plat oppervlak.
8.7 Mogelijkheden voor
inbouw
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Keukenmeubel met deur
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet eenvoudig te verwijderen zijn
en eenvoudig toegang bieden indien
technische hulp nodig is.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A) Verwijderbaar paneel
B) Ruimte voor aansluitingen
9. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen kookplaat
Inbouwafmetingen kookplaat
Breedte:
594 mm
Breedte:
560 mm
Lengte:
510 mm
Lengte:
480 mm
NEDERLANDS
29
Branderbelasting
Grote brander:
3.0 kW
Semi-snelle brander:
2.0 kW
Sudderbrander:
1.0 kW
TOTAAL VERMOGEN:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 567 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 557 g/h
G130 (1c) 8 mbar = 8 kW
Elektrische voeding:
230 V ~ 50 Hz
Categorie:
III1c2E+3+
Gasaansluiting:
G 1/2"
Gastoevoer:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Apparaatklasse:
3
Bypassdiameter
Brander
Ø By-pass in
1/100 mm
Brander
Ø By-pass in
1/100 mm
Sudderbrander
28
Snel
42
Normale brander
32
Gasbranders voor AARDGAS G20 20 mbar
NORMAAL VERMOGEN
kW
inj. 1/100 mm
Sudderbrander
1.0
70
Normale brander
2.0
96
Rapid (Snel)
3.0
119
BRANDER
Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
G30
28-30 mbar
G31
37 mbar
g/uur
g/uur
Normaal
VERMOGEN
kW
inj.
1/100 mm
Sudderbrander
1.0
50
73
71
Normale brander
2.0
71
145
143
Rapid (Snel)
2.8
86
204
200
BRANDER
Gasbranders voor STADSGAS G130 8 mbar
NORMAAL VERMOGEN
kW
inj. 1/100 mm
Sudderbrander
1.0
127
Normale brander
2.0
195
BRANDER
30 www.aeg.com
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN
kW
inj. 1/100 mm
3.0
240
Rapid (Snel)
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
31
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
35
35
36
37
38
40
42
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
32 www.aeg.com
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is
not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions
with the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they are supervised by an adult or a
person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance
when it operates or when it cools down. Accessible
parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot
during use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
ENGLISH
33
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is suitable for the
following markets: FR
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window
is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• The bottom of the appliance can get
hot. We recommend to install a noncombustile separation panel under the
appliance to prevent access to the
bottom.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation
make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable)
can make the terminal become too
hot.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact the Service or an
electrician to change a damaged
mains cable.
34 www.aeg.com
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at
all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
Gas connection
• All gas connections should be made
by a qualified person.
• Make sure that there is air circulation
around the appliance.
• The information about the gas supply
is on the rating plate.
• This appliance is not connected to a
device, which evacuates the products
of combustion. Make sure to connect
the appliance according to current installation regulations. Pay attention to
requirements regarding adequate
ventilation.
2.2 Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric
shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They become hot.
• Set the cooking zone to “off” after
use.
• Do not use the appliance as a work or
as a storage surface.
WARNING!
Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Do not keep hot cookware on the control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Do not let acid liquids, for example
vinegar, lemon juice or limescale remover touch the hob. This can cause
matt patches.
• Provide good ventilation in the room
where the appliance is installed.
• Make sure that the ventilation openings are not blocked.
• Use only stable cookware with the correct shape and diameter larger than
the dimensions of the burners. There
is a risk of overheating and rupture of
the glass plate (if applicable).
• Make sure the flame does not go out
when you quickly turn the knob from
the maximum to the minimum position.
• Make sure pots are centrally positioned on the rings and do not stick
out over edges of the cooking surface.
• Use only the accessories supplied with
the appliance.
• Do not install a flame diffuser on the
burner.
2.3 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface
material.
ENGLISH
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Do not clean the burners in the dishwasher.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Flat the external gas pipes.
2.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 Cooking surface layout
1
2
1 Semi-rapid burner
2 Rapid burner
3 Auxiliary burner
4 Control knobs
4
3
3.2 Control knobs
Symbol
Description
no gas supply /
off position
ignition position / maximum
gas supply
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
35
Symbol
Description
minimum gas
supply
36 www.aeg.com
4.1 Ignition of the burner
WARNING!
Be very careful when you use
open fire in kitchen environment.
Manufacturer decline any responsibility in case of misuse of
the flame
Always light the burner before
you put cookware.
Lightning the burner:
Push the control knob down and
turn it counterclockwise to the maximum position (
).
2. Push the control knob and hold it for
equal or less than 5 seconds. This
lets the thermocouple to warm up. If
not, the gas supply will be interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
1.
If the burner does not light after
some tries, check if the crown
and its cap are in correct positions.
A
B) Burner crown
C) Ignition candle
D) Thermocouple
WARNING!
Do not keep the control knob
pushed for more than 15 seconds.
If the burner does not light after
15 seconds, release the control
knob, turn it into off position and
try to light the burner again after
minimum 1 minute.
In the absence of electricity you
can ignite the burner without
electrical device; in this case approach the burner with a flame,
push the relevant knob down
and turn it counter-clockwise to
maximum gas release position.
If the burner accidentally goes
out, turn the control knob to the
off position and try to light the
burner again after minimum 1 minute.
The spark generator can start automatically when you switch on
the mains, after installation or a
power cut. It is normal.
B
4.2 Turning the burner off
C
To put the flame out, turn the knob to
the symbol
.
D
WARNING!
Always turn the flame down or
switch it off before you remove
the pans from the burner.
A) Burner cap
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
5.1 Energy savings
• If possible, always put the lids on the
pans.
• When the liquid starts to boil, turn
down the flame to barely simmer the
liquid.
WARNING!
Use cookware with diameters applicable to the size of burners.
ENGLISH
Burner
Diameters of cookware
Rapid
180 - 260 mm
Front
Semi-rapid
120 - 180 mm
Rear Semirapid
120 - 220 mm
Auxiliary
80 - 160 mm
WARNING!
Make sure that the bottoms of
pots do not stand above the control knobs. If the control knobs
are under the bottoms of pots,
the flame heats them up.
Do not put the same pan on two
burners.
37
WARNING!
Make sure that pot handles is not
above the front edge of the
cooktop. Make sure that pots are
centrally put on the rings in order
to get maximum stability and to
get lower gas consumption.
Do not put unstable or damaged pots
on the rings to prevent from spill and injury.
WARNING!
Do not use a flame diffuser.
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
WARNING!
Deactivate the appliance and let
it cool down before you clean it.
Disconnect the appliance from
the electrical supply before you
do cleaning or maintenance
work.
Scratches or dark stains on the
surface have no effect on how
the appliance operates.
• You can remove the pan supports to
easily clean the hob.
• To clean the enamelled parts, cap and
crown, wash them with warm soapy
water and dry them carefully before
you put them back.
• Wash stainless steel parts with water,
and then dry them with a soft cloth.
• The pan supports are not dishwasher
proof. They must be washed by hand.
• The enamel coating occasionally can
have rough edges, so be careful when
you wash the pan supports by hand
and dry them. If necessary, remove
stubborn stains with a paste cleaner.
• Make sure you position the pan supports correctly after cleaning.
• To make the burners work correctly,
make sure that the arms of the pan
supports are in the centre of the burner.
38 www.aeg.com
2.
Clean the appliance with a damp
cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
The stainless steel can become tarnished
if it is too much heated. Refer to this you
must not cook with potstones, earthenware pans or cast iron plates.
6.1 Cleaning of the spark plug
• Be very careful when you replace
the pan supports to prevent the hob
top from damage.
After cleaning, dry the appliance with a
soft cloth.
Removing the dirt:
1. – Remove immediately: melting
plastic, plastic foil, and food containing sugar.
– Stop the appliance and let it
cool down before you clean: limescale rings, water rings, fat stains,
shiny metallic discolorations. Use a
special cleaner applicable for surface of hob.
This feature is obtained through a ceramic ignition candle with a metal electrode. Keep these components well
clean to prevent difficult lighting and
check that the burner crown holes are
not obstructed.
6.2 Periodic maintenance
Periodically speak your local Service
Force Centre to check the conditions of
the gas supply pipe and the pressure adjuster, if fitted.
7. TROUBLESHOOTING
Problem
There is no spark when
lighting the gas
Possible cause
Remedy
• There is no electrical
supply
• Make sure that the
unit is connected and
the electrical supply is
switched on.
• Control the fuse. If the
fuse is released more
than one time, refer to
a qualified electrician.
• Burner cap and crown
are placed uneven
• Make sure that the
burner cap and crown
are in correct positions.
The flame is blow out im- • Thermocouple is not
mediately after ignition
heated sufficient
• After lightning the
flame, keep the knob
pushed for approximately 5 seconds.
ENGLISH
Problem
Possible cause
The gas ring burns unevenly
Remedy
• Burner crown is
• Make sure that the inblocked with food resijector is not blocked
dues
and the burner crown
is clear of food particles.
If there is a fault, first try to find a solution to the problem yourself. If you cannot find a solution to the problem yourself, speak your dealer or the local Service Force Centre.
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They
are available at Service Force Centre and
approved spare parts shops.
If you operated the appliance incorrectly, or the installation was
not carried out by a registered
engineer, the visit from the customer service technician or dealer may not take place free of
charge, even during the warranty
period.
7.1 Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
These data are necessary to help you
quickly and correctly. These data are
available on the supplied rating plate.
• Model description .................
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
39
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Stick it on Guarantee Card and send
this part
2 Stick it on Guarantee Card and keep
this part
3 Stick it on instruction booklet
40 www.aeg.com
8. INSTALLATION
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
"Flexible" connection with
mechanical end:
WARNING!
The following instructions about
installation, connection and
maintenance must be carried out
by qualified personnel in compliance with standards and local
regulations in force.
– Natural gas: connection carry out with
a flexible pipe with mechanical end
which is screwed directly on the elbow
finishing the slope of the appliance.
– Butane / Propane: use a flexible tube,
equipped with it's collars if it is worth
visiting over all it's length and if the
appliance runs only on butane. If the
appliance runs on Propane, use a flexible pipe with suitable metal end.
8.1 Gas Connection
Choose fixed connections or use a flexible pipe in stainless steel in compliance
with the regulation in force. If you use
flexible metallic pipes, be careful they
do not come in touch with mobile parts
or they are not squeezed. Also be careful when the hob is put together with an
oven.
Make sure that the gas supply
pressure of the appliance obeys
the recommended values. The
adjustable connection is fixed to
the comprehensive ramp by
means of a threaded nut G 1/2".
Screw the parts without force,
adjust the connection in the necessary direction and tighten everything.
A
B C
A) End of shaft with nut
B) Washer
C) Elbow
Rigid connection:
Carry out connection by using metal rigid pipes (copper with mechanical end).
Flexible nonmetal pipes
connection:
If it is possible to easily control the connection in its full area, you can use a flexible pipe. Tightly attach the flexible pipe
by clamps.
Liquid gas: use the rubber pipe holder.
Always engage the gasket. Then continue with the gas connection. The flexible
pipe is prepared for apply when:
– it can not get hot more than room
temperature, higher than 30°C;
– it is no longer than 1500 mm;
– it shows no throttles;
– it is not subject to traction or torsion;
– it does not get in touch with cutting
edges or corners;
– it can be easily examined in order to
check its condition.
The control of preservation of the flexible pipe consists in checking that:
– it does not show cracks, cuts, marks of
burnings on the two ends and on its
full length;
– the material is not hardened, but
shows its correct elasticity;
– the fastening clamps are not rusted;
– expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not
repair the pipe, but replace it.
When installation is complete,
make sure that the seal of each
pipe fitting is correct. Use a
soapy solution, not a flame!
ENGLISH
8.2 Injectors replacement
Remove the pan supports.
Remove the caps and crowns of the
burner.
3. With a socket spanner 7 remove the
injectors and replace them with the
ones which are necessary for the
type of gas you use (see table in
"Technical Information" chapter).
4. Assemble the parts, follow the same
procedure backwards.
5. Replace the rating plate (it is near
the gas supply pipe) with the one for
the new type of gas supply. You can
find this plate in the package supplied with the appliance.
If the supply gas pressure is changeable
or different from the necessary pressure,
you must fit an applicable pressure adjuster on the gas supply pipe.
1.
2.
8.3 Adjustment of minimum
level
To adjust the minimum level of the burners:
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum position.
3. Remove the knob.
4. With a thin screwdriver, adjust the
by-pass screw position.
A
A) The by-pass screw
• If you change from natural gas G20/
G25 20/25 mbar to liquid gas, fully
tighten the by-pass screw in.
• If you change from liquid gas to natural gas G20/G25 20/25 mbar, undo the
by-pass screw approximately 1/4 of a
turn.
• If you change from natural gas G20/
G25 20/25 mbar to town gas G130 8
41
mbar, unscrew approximately 3/4 of a
turn.
• If you change from town gas G130 8
mbar to natural gas G20/G25 20/25
mbar screw approximately 3/4 of a
turn.
• If you change from liquid gas to town
gas G130 8 mbar unscrew approximately 1 turn.
WARNING!
Make sure the flame does not go
out when you quickly turn the
knob from the maximum position
to the minimum position.
8.4 Electrical connection
• Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate
agree with the voltage and the power
of the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains
cable. It has to be supplied with a correct plug which can hold the load that
the rating plate rates. Make sure that
you install the plug in a correct socket.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Make sure that there is an access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• There is a risk of fire when the appliance is in connection with an extension cable, an adapter or a multiple
connection. Make sure that the
ground connection agrees with the
standards and regulations.
• Do not let the power cable to heat up
to a temperature higher than 90° C.
Make sure that you connect the blue
neutral cable to the terminal with a letter
"N" on it. Connect the brown (or black)
phase cable to the terminal which has a
letter "L". Keep the phase cable connected at all times.
8.5 Replacement of the
connection cable
To replace the connection cable use only H05V2V2-F T90 or equivalent type.
Make sure that the cable section is applicable to the voltage and the working
42 www.aeg.com
temperature. The yellow/green earth
wire must be approximately 2 cm longer
than the brown (or black) phase wire.
8.7 Possibilities for insertion
8.6 Building In
The panel installed below the hob must
be easy to remove and let an easy access in case a technical assistance intervention is necessary.
480 mm
30 mm
min.
650 mm
min.
600 mm
min.
55 mm
Kitchen unit with door
A
30 mm
60 mm
560 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
A
A) Removable panel
B) Space for connections
Kitchen unit with oven
The hob recess dimensions must obey
the indication and the kitchen unit must
be equipped with vents to let a continuous supply of air. The electrical connection of the hob and the oven must be installed separately for safety reasons and
to let easy remove oven from the unit.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
B
A) supplied seal
B) supplied brackets
CAUTION!
Install the appliance only on a
worktop with flat surface.
9. TECHNICAL INFORMATION
Length:
Hob dimensions
Width:
594 mm
510 mm
ENGLISH
Length:
Hob recess dimensions
Width:
43
480 mm
560 mm
Heat input
Rapid burner:
3.0 kW
Semi-rapid burner:
2.0 kW
Auxiliary burner:
1.0 kW
TOTAL POWER:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 567 g/h
G31 (3+) 37 mbar =557 g/h
G130 (1c) 8 mbar = 8 kW
Electric supply:
230 V ~ 50 Hz
Category:
III1c2E+3+
Gas connection:
G 1/2"
Gas supply:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Appliance class:
3
By-pass diameters
Burner
Ø By-pass in
1/100 mm
Burner
Ø By-pass in
1/100 mm
Auxiliary
28
Rapid
42
Semi-rapid
32
Gas burners for NATURAL GAS G20 20 mbar
BURNER
NORMAL POWER kW
inj. 1/100 mm
Auxiliary
1.0
70
Semi-rapid
2.0
96
Rapid
3.0
119
Gas burners for LPG G30/G31 28-30/37 mbar
G30
28–30 mbar
G31
37 mbar
g/h
g/h
50
73
71
2.0
71
145
143
2.8
86
204
200
NORMAL
POWER
kW
inj.
1/100 mm
Auxiliary
1.0
Semi-rapid
Rapid
BURNER
Gas burners for TOWN GAS G130 8 mbar
BURNER
Auxiliary
NORMAL POWER kW
inj. 1/100 mm
1.0
127
44 www.aeg.com
NORMAL POWER kW
inj. 1/100 mm
Semi-rapid
BURNER
2.0
195
Rapid
3.0
240
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
DEUTSCH
45
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSINFORMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
47
50
50
51
52
53
55
58
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
46 www.aeg.com
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die
durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren
Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen
ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen
Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern,
wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
DEUTSCH
47
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer
Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen
Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
2.
SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Gerät ist für folgende Märkte
geeignet: FR
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den elektrischen Anschluss
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste
Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen
von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
48 www.aeg.com
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das
Netzkabel oder ggf. der Netzstecker
nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet
werden, kann der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3
mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Gas-Anschluss
• Die Gasanschlüsse müssen von einer
Fachkraft ausgeführt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Informationen über die Gasversorgung finden Sie auf dem Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an eine Absaugablage für Verbrennungsprodukte angeschlossen werden. Das Gerät muss
gemäß der aktuell geltenden Montagebestimmungen angeschlossen werden. Halten Sie die Bestimmungen
hinsichtlich der Belüftung ein.
2.2 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
WARNUNG!
Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie
Flammen oder erhitzte Gegenstände
beim Kochen mit Fetten und Ölen von
diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und einen Brand
bei niedrigeren Temperaturen als frisches Öl verursachen.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr da-
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende Reinigungsmittel mit dem
Kochfeld in Berührung kommen. Diese
könnten matte Flecken verursachen.
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind.
Verwenden Sie nur standfestes Kochgeschirr mit der richtigen Form und einem Durchmesser, der größer als der
der Brenner ist. Die Glasplatte (falls
vorhanden) kann überhitzen und zerspringen.
Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nicht erlischt, wenn Sie den Einstellknopf schnell von der höchsten zur
niedrigsten Stufe drehen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die Heizkreise. Es darf nicht über die
Ränder der Kochfläche herausragen.
Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf
den Brenner.
2.3 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
49
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie die Brenner nicht im Geschirrspüler.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
2.4 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur korrekten Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich
an Ihre kommunale Behörde.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Drücken Sie die äußeren Gasrohre
flach.
50 www.aeg.com
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Kochfeldanordnung
1
2
1 Normalbrenner
2 Starkbrenner
3 Hilfsbrenner
4 Einstellknöpfe
4
3
3.2 Einstellknöpfe
Symbol
Symbol
Beschreibung
Minimale Gaszufuhr
Beschreibung
Keine Gaszufuhr / Gerät ausgeschaltet
Zündstellung /
maximale Gaszufuhr
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
4.1 Zünden des Brenners
WARNUNG!
Seien Sie bei der Verwendung
von offenem Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der Hersteller übernimmt bei Missachtung der Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
Brenner stets vor dem Aufsetzen
von Kochgeschirr zünden.
So zünden Sie den Brenner:
Drücken Sie den Einstellknopf vollständig ein und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf die
höchste Stufe (
).
1.
Halten Sie den Einstellknopf zur Erwärmung des Thermoelements ca. 5
Sekunden lang gedrückt. Andernfalls
wird die Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald
sie ruhig brennt.
2.
Falls sich der Brenner nach einigen Versuchen nicht zünden
lässt, überprüfen Sie, ob die
Brennerkrone und der zugehörige Brennerdeckel korrekt sitzen.
DEUTSCH
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht länger als 15 Sekunden gedrückt.
Sollte der Brenner nach 15 Sekunden nicht zünden, lassen Sie
den Knopf los, und drehen Sie
ihn in die Aus-Position. Warten
Sie dann mindestens eine Minute, bevor Sie den Brenner erneut
zünden.
51
Sollte der Brenner zufällig ausgehen, drehen Sie den Knopf in die
Aus-Position und versuchen ihn
nach einer Minute erneut zu zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der Installation oder nach einem
Stromausfall wird der Funkengenerator möglicherweise automatisch eingeschaltet. Das ist normal.
4.2 Abschalten des Brenners
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners den Knopf zum Symbol
.
WARNUNG!
Bevor Sie das Kochgeschirr vom
Brenner nehmen, drehen Sie die
Flamme herunter oder drehen
Sie sie ganz ab.
Wenn kein Strom zur Verfügung
steht, können Sie den Brenner
auch ohne Strom zünden. Bringen Sie eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drücken Sie den
entsprechenden Schalter nach
unten, und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf
höchste Stufe.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
5.1 Energieeinsparungen
• Verschließen Sie die Pfannen, wenn
möglich, immer mit einem Deckel.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu
kochen beginnt, die Flamme so weit
zurück, dass die Flüssigkeit nur leicht
köchelt.
Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der
Brenner entspricht.
Brenner
Durchmesser des
Kochgeschirrs
Starkbrenner
180 - 260 mm
Vorderer
Normalbrenner
120 - 180 mm
52 www.aeg.com
Brenner
Durchmesser des
Kochgeschirrs
Hinterer
Normalbrenner
120 - 220 mm
Hilfsbrenner
80 - 160 mm
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Topfböden nicht die Einstellknöpfe
berühren. Befinden sich die Einstellknöpfe unter den Topfböden, werden sie durch die Flamme erhitzt.
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei Brennern gleichzeitig.
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Topfgriffe nicht über den vorderen
Rand des Kochfelds hinausragen.
Stellen Sie zur Reduzierung des
Gasverbrauchs und im Interesse
einer größeren Stabilität die
Töpfe mittig auf die Kochzonen.
Stellen Sie keine beschädigten Töpfe
oder solche, die nicht standfest sind, auf
die Kochzonen, um ein Verschütten und
Verletzungen zu vermeiden.
WARNUNG!
Verwenden Sie keinen Wärmeverteiler.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen. Trennen Sie das Gerät
von der Stromversorgung, bevor
Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
Kratzer oder dunkle Flecken auf
der Oberfläche beeinträchtigen
die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
• Sie können die Topfträger entfernen,
um das Kochfeld leichter zu reinigen.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile,
den Brennerdeckel und die Brennerkrone mit warmen Seifenwasser und
trocknen Sie diese sorgfältig ab, bevor
Sie sie wieder einsetzen.
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser
und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.
• Die Topfträger sind nicht spülmaschinenfest. Sie müssen von Hand gereinigt werden.
• Wenn Sie die Topfträger von Hand
spülen und trocknen, seien Sie vorsichtig, da durch das Emaillieren gelegentlich raue Kanten entstehen können. Entfernen Sie hartnäckige Flecken ggf. mit einer Reinigungspaste.
• Achten Sie darauf, die Topfträger
nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß aufzusetzen.
• Damit die Brenner korrekt arbeiten,
stellen Sie sicher, dass sich die Arme
der Topfträger in der Mitte des Brenners befinden.
DEUTSCH
53
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Edelstahl kann anlaufen, wenn es zu
stark erhitzt wird. Verwenden Sie zum
Kochen keine Topfsteine, Römertöpfe
oder Gusseisenplatten.
• Seien Sie beim Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig, um Beschädigungen der Oberseite der Kochstelle zu vermeiden.
Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.
Entfernen von Verunreinigungen:
1. – Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
– Schalten Sie das Gerät aus und
lassen Sie es abkühlen, bevor Sie
Folgendes entfernen: Kalk- und
Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen.
6.1 Reinigen der Zündkerzen
Diese Funktion erfolgt über eine Keramikzündkerze mit Metallelektrode. Halten Sie zur Vermeidung von Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer sauber;
kontrollieren Sie außerdem, ob die Düsen der Brennerkrone verstopft sind.
6.2 Regelmäßige Wartung
Lassen Sie regelmäßig vom lokalen Kundendienst den Zustand des Gasversorgungsrohrs und, falls installiert, die Funktionstüchtigkeit des Druckreglers überprüfen.
7. FEHLERSUCHE
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Keine Funken beim Betä- • Es gibt keine elektritigen der elektrischen
sche StromversorZündung.
gung.
• Vergewissern Sie sich,
dass das Gerät und
die Stromversorgung
eingeschaltet sind.
• Überprüfen Sie die Sicherung. Wenn die Sicherung mehrmals
ausgelöst hat, wenden
Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
• Brennerdeckel und
Brennerkrone sitzen
nicht richtig.
• Stellen Sie sicher, dass
Brennerdeckel und
Brennerkrone richtig
sitzen.
• Das Thermoelement
ist nicht ausreichend
erwärmt.
• Halten Sie den Knopf
nach dem Entzünden
ca. 5 Sekunden lang
gedrückt.
Die Gasflamme erlischt
sofort nach dem Entzünden.
54 www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Der Gasbrenner brennt
ungleichmäßig.
• Speisereste an der
Brennerkrone.
Wenn ein Problem vorliegt, versuchen
Sie zunächst, die Ursache des Problems
herauszufinden und das Problem selbst
zu beheben. Wenn Sie das Problem
nicht selbst lösen können, wenden Sie
sich an Ihren Händler oder an den Kundendienst.
nungsgemäß bearbeitet werden kann.
Die erforderlichen Angaben finden Sie
auf dem Typenschild.
• Modell ............
• Produktnummer (PNC) ............
• Seriennummer (S.N.) ............
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Diese sind beim Kundendienst
und autorisierten Ersatzteilhändlern erhältlich.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben oder es nicht von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen wurde, kann auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr
anfallen.
7.1 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an:
Halten Sie folgende Angaben bereit,
damit Ihr Anliegen schnell und ord1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
Abhilfe
• Kontrollieren Sie, dass
die Düse nicht blockiert und die Brennerkrone nicht durch
Speisereste zugesetzt
ist.
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil
2 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil
3 Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsan-
leitung
DEUTSCH
55
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
Fester Anschluss:
WARNUNG!
Die in nachstehender Anleitung
beschriebenen Montage-, Anschluss- und Wartungsarbeiten
müssen von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen und eventuell lokalen Verordnungen ausgeführt
werden.
„Flexibler“ Anschluss mit
mechanischem Endstück:
8.1 Gasanschluss
Je nach geltenden Bestimmungen kann
der Anschluss fest oder durch Verwendung eines flexiblen Edelstahlrohrs erfolgen. Bei Verwendung flexibler Metallrohre muss darauf geachtet werden,
dass sie nicht mit beweglichen Teilen in
Kontakt kommen oder eingeklemmt
werden können. Wenn das Kochfeld mit
einem Backofen installiert wird, muss
ebenfalls vorsichtig vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der Gasdruck des Geräts den empfohlenen Werten entspricht. Das verstellbare Anschlussstück wird an
dem Gasanschluss mit einer G
1/2" Gewindemutter befestigt.
Verschrauben Sie die Teile ohne
Kraftanwendung, bringen Sie das
Anschlussstück in die benötigte
Richtung und schrauben Sie alle
Teile fest.
A
B C
A) Schaftende mit Mutter
B) Beilagscheibe
C) Rohrbogen
Führen Sie den Anschluss mit festen Metallrohren (Kupfer mit mechanischem
Endstück) aus.
– Erdgas: Führen Sie den Anschluss mit
einem flexiblen Rohr mit einem mechanischen Endstück aus, das direkt
auf den Rohrbogen des Geräts geschraubt wird.
– Butan/Propan: Verwenden Sie ein flexibles Rohr mit Klemmschellen, wenn
es über seine Gesamtlänge sichtbar ist
und das Gerät nur mit Butan betrieben
wird. Wenn das Gerät mit Propangas
betrieben wird, verwenden Sie flexibles Rohr mit einem geeigneten Metallendstück.
Anschluss mit flexiblem, nichtmetallischem Rohr:
Wenn der Anschluss über den gesamten
Bereich hinweg leicht geprüft werden
kann, können Sie ein flexibles Rohr verwenden. Befestigen Sie das flexible Rohr
fest mit Rohrschellen.
Flüssiggas: Verwenden Sie die GummiRohrbefestigung. Verwenden Sie grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie dann
mit dem Gasanschluss fort. Das flexible
Rohr kann verwendet werden, wenn:
– die Raumtemperatur 30 °C nicht übersteigen kann,
– es höchstens 1500 mm lang ist,
– es nirgendwo gedrosselt wird,
– es weder unter Zug steht noch verdreht ist,
– es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
– es leicht geprüft und sein Zustand
festgestellt werden kann.
Zur Erhaltung muss das flexible Rohr auf
Folgendes geprüft werden:
– Risse, Schnitte, Brandspuren - an beiden Enden und über die volle Länge,
– Materialverhärtung und ausreichende
Flexibilität,
56 www.aeg.com
– Korrosion der Rohrschellen,
– Ablauf des Verfallsdatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr
nicht reparieren, sondern austauschen.
A
Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Anschlussstücke
dicht sind. Verwenden Sie hierfür
eine Seifenlösung und auf keinen Fall eine Flamme!
8.2 Austauschen der Düsen
1.
2.
Nehmen Sie die Topfträger ab.
Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie
durch für die verwendete Gasart geeignete Düsen (siehe Tabelle im Abschnitt „Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an (führen Sie dazu die obigen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge aus).
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der
Nähe der Gasversorgungsleitung)
durch das Typenschild für die neue
Gasart. Das Typenschild ist im Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr montiert werden.
8.3 Einstellen der niedrigsten
Stufe
So stellen Sie die niedrigste Stufe der
Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die kleinste Flamme.
3. Ziehen Sie den Einstellknopf ab.
4. Stellen Sie mit einem kleinen
Schraubendreher die Bypass-Schraube ein.
A) Bypass-Schraube
• Wenn Sie von Erdgas (G20/G25 20/25
mbar) zu Flüssiggas wechseln, ziehen
Sie die Bypass-Schraube bis zum Anschlag an.
• Wenn Sie von Flüssiggas zu Erdgas
(G20/G25 20/25 mbar) wechseln, drehen Sie die Bypass-Schraube ca. 1/4
Umdrehung zurück.
• Wenn Sie von Erdgas G20/G25 20/25
mbar zu Stadtgas G130 8 mbar wechseln, drehen Sie die Schraube ca. 3/4
Umdrehung zurück.
• Wenn Sie von Stadtgas G130 8 mbar
zu Erdgas G20/G25 20/25 mbar wechseln, ziehen Sie die Schraube ca. 3/4
Umdrehung an.
• Wenn Sie von Flüssiggas zu Stadtgas
G130 8 wechseln, drehen Sie die
Schraube ca. 1 Umdrehung zurück.
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie
den Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe
drehen.
8.4 Elektrischer Anschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und -frequenz in Ihrer Region mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender
Stecker verwendet werden, der für die
auf dem Typenschild angegebene Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
DEUTSCH
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um
das Gerät von der Spannungsversorgung zu trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen wird. Stellen Sie
sicher, dass die Masseverbindung den
Normen und Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90
°C werden.
Schließen Sie den blauen Nullleiter an
die mit „N“ gekennzeichnete Klemme
an. Schließen Sie das braune (oder
schwarze) Phasenkabel an die mit „L“
gekennzeichnete Klemme an. Lassen Sie
das Phasenkabel stets angeschlossen.
8.5 Ersetzen des Netzkabels
Ersetzen Sie das Netzkabel ausschließlich durch eines vom Typ H05V2V2-F T90
o. ä. Vergewissern Sie sich, dass der Kabelquerschnitt für die Spannung und Arbeitstemperatur geeignet ist. Der gelbgrüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger als
der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter
sein.
8.6 Montage
min.
55 mm
480 mm
min.
600 mm
57
A
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
A
B
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Halterungen
VORSICHT!
Montieren Sie das Gerät nur in
einer flachen Arbeitsplatte.
8.7 Einbaumöglichkeiten
Unterbaumöbel mit Tür
Die unter dem Kochfeld eingebaute
Platte muss sich leicht entfernen lassen
und einen einfachen Zugang im Fall einer notwendigen Reparatur ermöglichen.
min.
650 mm
30 mm
30 mm
560 mm
A
60 mm
B
A) Entfernbare Platte
B) Raum für Anschlüsse
min 20 mm
(max 150 mm)
58 www.aeg.com
muss sich leicht aus dem Unterbauschrank entfernen lassen.
Unterbaumöbel mit Backofen
Die Abmessungen der Kochfeldaussparung müssen den Angaben entsprechen,
und die Unterbaumöbel müssen mit Lüftungsschlitzen versehen werden, um eine ständige Luftzufuhr zu gewährleisten.
Kochfeld und Backofen müssen aus Sicherheitsgründen über separate elektrische Anschlüsse verfügen. Der Backofen
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Kochfelds
Breite:
594 mm
Länge:
510 mm
Abmessungen der
Kochfeldaussparung
Breite:
560 mm
Länge:
480 mm
Heizleistung
Starkbrenner:
3.0 kW
Normalbrenner:
2.0 kW
Hilfsbrenner:
1.0 kW
GESAMTLEISTUNG:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 567 g/Std.
G31 (3+) 37 mbar = 557 g/Std.
G130 (1c) 8 mbar = 8 kW
Netzanschluss:
230 V, 50 Hz
Kategorie:
III1c2E+3+
Gas-Anschluss:
G 1/2"
Gasversorgung:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Geräteklasse:
3
Bypass-Durchmesser
Brenner
Ø Bypass 1/100
mm
Brenner
Ø Bypass 1/100
mm
Hilfsbrenner
28
Starkbrenner
42
Normalbrenner
32
Gasbrenner für ERDGAS G20 20 mbar
TYP
Hilfsbrenner
NORMALLEISTUNG kW
Inj. 1/100 mm
1.0
70
DEUTSCH
NORMALLEISTUNG kW
Inj. 1/100 mm
Normalbrenner
TYP
2.0
96
Starkbrenner
3.0
119
59
Gasbrenner für LPG-Flüssiggas G30/G31 28-30/37 mbar
G30
28-30 mbar
G31
37 mbar
g/Std.
g/Std.
NORMALLEISTUNG
kW
Inj.
1/100 mm
Hilfsbrenner
1.0
50
73
71
Normalbrenner
2.0
71
145
143
Starkbrenner
2.8
86
204
200
TYP
Gasbrenner für STADTGAS G130 8 mbar
TYP
NORMALLEISTUNG kW
Inj. 1/100 mm
Hilfsbrenner
1.0
127
Normalbrenner
2.0
195
Starkbrenner
3.0
240
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
60 www.aeg.com
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMACIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
62
64
65
66
67
68
69
72
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
ESPAÑOL
61
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
ADVERTENCIA
Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y por personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con la supervisión de una persona que se responsabilice de su seguridad.
• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas
de fácil acceso están calientes.
• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de usuario sin la supervisión adecuada.
1.2 Seguridad general
• El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho
durante el funcionamiento. No toque las resistencias.
• No accione el aparato con un temporizador externo
ni con un sistema de mando a distancia independiente.
62 www.aeg.com
• Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede
resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.
• Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
• No utilice las superficies de cocción para almacenar
alimentos.
• No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
• No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre la superficie de cocción
para evitar que se calienten.
2.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Este aparato es adecuado para los
siguientes mercados: FR
2.1 Instalación
ADVERTENCIA
Sólo un electricista cualificado
puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
• El aparato es pesado, tenga cuidado
siempre cuando lo mueva. Utilice
siempre guantes de protección.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato
del vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los recipientes ca-
lientes caigan del aparato cuando la
puerta o la ventana estén abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar. Se recomienda colocar un panel
de separación incombustible bajo el
aparato para evitar acceder a la base.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA
Riesgo de incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe quedar conectado a
tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
ESPAÑOL
• Coloque los cables eléctricos de forma que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina calientes cuando conecte el aparato a las
tomas cercanas.
• Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente. Un cable de red
o enchufe (en su caso) flojo o inadecuado puede provocar que el terminal
se caliente en exceso.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para
cambiar un cable de red dañado.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de
3 mm.
• Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles
(tipo tornillo que puedan retirarse del
soporte), dispositivos de fuga a tierra
y contactores.
Conexión del gas
• Todas las conexiones de gas deben
realizarse por personal cualificado.
• Compruebe que el aire circula libremente alrededor del aparato.
• La placa de características contiene información sobre el suministro de gas.
• Este aparato no está conectado a un
dispositivo que evacúa los productos
de combustión. Asegúrese de conectar el aparato según la normativa de
instalación vigente. Preste atención a
los requisitos sobre ventilación adecuada.
63
2.2 Uso
ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones, quemaduras
o descargas eléctricas.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones de este aparato.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras esté en funcionamiento.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las zonas de cocción. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No utilice el aparato como superficie
de trabajo ni de almacenamiento.
ADVERTENCIA
Existe peligro de explosión o incendio.
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos calientes alejados de grasas y aceites cuando cocine
con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por primera vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA
Podría dañar el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No deje que el contenido de los utensilios de cocina hierva hasta evaporarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
64 www.aeg.com
• No coloque papel de aluminio sobre
el aparato.
• No permita que líquidos ácidos, como
por ejemplo vinagre, zumo de limón o
desincrustantes de cal toquen la placa
de cocción. De lo contrario, podrían
aparecer manchas opacas.
• Disponga de buena ventilación en la
sala donde instale el aparato.
• Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
• Utilice únicamente recipientes estables con forma adecuada y diámetro
superior al tamaño de los quemadores. Existe riesgo de sobrecalentamiento y rotura de la placa de vidrio
(en su caso).
• Asegúrese de que la llama no se apaga cuando gire rápidamente el mando
de la posición máxima a la mínima.
• Asegúrese de que los recipientes están centrados sobre los anillos y no
sobresalen por los bordes de la superficie de cocción.
• Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
• No instale en el quemador un difusor
de llamas.
• Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la
superficie.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• No lave los quemadores en el lavavajillas.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice sólo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni
objetos de metal.
2.4 Eliminación
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar
correctamente del aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Aplaste los tubos de gas externos.
2.3 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA
Podría dañar el aparato.
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3.1 Disposición de las zonas de cocción
1
2
1 Quemador semi rápido
2 Quemador rápido
3 Quemador auxiliar
4 Mandos de control
4
3
ESPAÑOL
3.2 Mandos de control
Símbolo
Símbolo
65
Descripción
suministro mínimo de gas
Descripción
Sin suministro de
gas / posición de
apagado
Posición de encendido / suministro de gas máximo
4. USO DIARIO
ADVERTENCIA
Consulte los capítulos sobre seguridad.
A
4.1 Encendido del quemador
B
ADVERTENCIA
Tenga mucho cuidado cuando
utilice el fuego destapado en el
entorno de la cocina. El fabricante declina toda responsabilidad
en caso de uso indebido de la
llama.
Encienda siempre el quemador
antes de colocar las cacerolas o
sartenes.
Si desea encender el quemador:
Pulse el mando y gírelo a la izquier).
da hasta su posición máxima (
2. Manténgalo presionado durante
aproximadamente 5 segundos; de
esta forma el termopar se calentará.
De lo contrario, el suministro de gas
se interrumpirá.
3. Ajuste la llama después de que se
normalice.
1.
Si el quemador no se enciende
tras varios intentos, compruebe
que el anillo y la tapa del quemador están bien colocados.
C
D
A)
B)
C)
D)
Tapa del quemador
Corona del quemador
Bujía de encendido
Termopar
ADVERTENCIA
No mantenga pulsado el mando
durante más de 15 segundos.
Si el quemador no se enciende al
cabo de 15 segundos, suelte el
mando de control, gírelo hasta la
posición de apagado y espere al
menos 1 minuto antes de volver
a intentar encender el quemador.
Si no hay suministro eléctrico podrá encender el quemador sin
necesidad del dispositivo eléctrico; en este caso arrime una llama
al quemador, empuje el mando
de control pertinente hacia abajo
y gírelo a izquierdas hasta la posición de máxima salida de gas.
66 www.aeg.com
Si el quemador se apaga accidentalmente, gire el mando de
control hasta la posición de apagado y espere al menos 1 minuto
antes de volver a intentar encenderlo.
Cuando se enciende la corriente,
tras la instalación o después de
un corte en el suministro eléctrico, suele ser normal que el generador de las chispas se active automáticamente. Esto es correcto.
4.2 Apagado del quemador
Para apagar la llama, gire el mando hasta el símbolo
.
ADVERTENCIA
Recuerde que debe bajar o apagar la llama antes de retirar los
recipientes de los quemadores.
5. CONSEJOS ÚTILES
ADVERTENCIA
Consulte los capítulos sobre seguridad.
5.1 Menos consumo de
energía
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los recipientes tapados.
• Cuando el líquido comience a hervir,
reduzca la llama de tal forma que el líquido siga cociendo.
Utilice utensilios de cocina con diámetros adecuados para el tamaño de los
quemadores.
Quemador Diámetro de los utensilios de cocina
ADVERTENCIA
Asegúrese de que las bases de
los recipientes no cubran los
mandos de control. Si los mandos de control están bajo las bases de los recipientes, la llama
los calienta.
No coloque un mismo recipiente
en dos quemadores.
Rápido
180 - 260 mm
Quemador
semi rápido delantero
120 - 180 mm
Quemador
trasero semi rápido
120 - 220 mm
ADVERTENCIA
Asegúrese de que las asas de los
utensilios de cocina no sobresalen del borde frontal de la placa
de cocción. Asegúrese de que
los recipientes están centrados
sobre los anillos para obtener la
máxima estabilidad y reducir el
consumo de gas.
Auxiliar
80 - 160 mm
No coloque recipientes inestables o deformados en los anillos para evitar salpicaduras y lesiones.
ADVERTENCIA
No use un difusor de llamas.
ESPAÑOL
67
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA
Consulte los capítulos sobre seguridad.
ADVERTENCIA
Apague el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
Los arañazos o las marcas oscuras en la superficie no afectan al
funcionamiento normal del aparato.
• Puede retirar las rejillas para facilitar la
limpieza de la placa.
• Para limpiar las partes esmaltadas, la
tapa y la corona, utilice agua jabonosa
templada y séquelas cuidadosamente
antes de volver a colocarlas en su sitio.
• Lave las partes de acero inoxidable
con agua y séquelas a fondo con un
paño suave.
• Las rejillas no son aptas para lavar en
el lavavajillas. Deben lavarse a mano.
• Cuando lave las rejillas a mano, tenga
cuidado al secarlas, ya que el esmaltado deja en ocasiones aristas rugosas.
Si fuera necesario, elimine las manchas difíciles con un limpiador en pasta.
• Una vez limpias, asegúrese de que las
vuelve a colocar en su lugar.
• A fin de que los quemadores funcionen correctamente, asegúrese de que
los brazos de las rejillas están en el
centro del quemador.
• Tenga mucho cuidado cuando cambie las rejillas para evitar dañar la
parte superior de la placa.
Después de limpiarlo, seque el aparato
con un paño suave.
Eliminar la suciedad
1. – Elimine de inmediato: restos fundidos de plástico, papel de aluminio y alimentos que contengan
azúcar.
– Apague el aparato y déjelo enfriar antes de limpiar: restos de
cal, marcas de agua, manchas de
grasa y decoloraciones metálicas.
Utilice un limpiador especial para
placas o superficies.
2. Limpie el aparato con un paño suave
humedecido con agua y detergente.
3. Termine la limpieza secando a fondo el aparato con un paño limpio.
Si el calor es demasiado intenso, el acero inoxidable se ennegrece. No debe
cocinar con fuentes de barro cocido ni
placas de hierro fundido.
6.1 Limpieza de la bujía de
encendido
Esta función se obtiene a través de una
bujía de encendido cerámica con un
electrodo metálico. Mantenga siempre
limpios estos componentes para evitar
problemas de encendido y asegúrese de
que los orificios de la corona del quemador no estén obstruidos.
6.2 Mantenimiento periódico
Haga revisar la instalación de gas y el
ajustador de presión, si lo hubiera, regularmente y por el Centro de servicio técnico local.
68 www.aeg.com
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
Posible causa
No se produce chispa al • No hay suministro
tratar de encender el gas
eléctrico
Solución
• Asegúrese de que la
unidad está enchufada
y de que el interruptor
eléctrico está encendido.
• Compruebe los fusibles. Si el fusible salta
más de una vez, póngase en contacto con
un electricista cualificado.
• La tapa y la corona del • Compruebe que la coquemador no están
rona y la tapa del quebien colocadas.
mador están bien colocadas.
La llama se apaga justo
después de encenderse
• El termopar no está lo
suficientemente caliente
• Después de encender
la llama, mantenga
pulsado el mando durante unos 5 segundos.
El anillo de gas no arde
uniformemente
• La corona del quemador está bloqueada
con restos de comida
• Asegúrese de que el
inyector principal no
esté bloqueado y de
que el anillo del quemador esté limpio.
En caso de fallo, trate primero de solucionar el problema por sus medios. Si no
logra subsanar el problema, póngase en
contacto con el Centro de servicio técnico local.
Si el aparato se ha utilizado de
forma incorrecta o si la instalación no ha sido realizada por un
técnico homologado, se facturará la visita del técnico del servicio
o del distribuidor, incluso en el
caso de que el aparato se encuentre aún en garantía.
Estos datos son necesarios para poder
ayudarle de manera rápida y correcta.
Estos datos están disponibles en la
placa de características suministrada.
• Descripción del modelo ................
• Número de producto (PNC) .................
• Número de serie (S.N.) .................
Utilice sólo piezas de recambio originales. Pueden obtenerse del Centro de
servicio técnico y en las tiendas de repuestos autorizadas.
7.1 Etiquetas incluidas en la
bolsa de accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se
muestra a continuación:
ESPAÑOL
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
69
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Péguela en la etiqueta de garantía y
envíe esta parte
2 Péguela en la etiqueta de garantía y
guarde esta parte
3 Péguela en el manual de instruccio-
nes
8. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Consulte los capítulos sobre seguridad.
ADVERTENCIA
Las siguientes instrucciones de
montaje, conexión y mantenimiento las debe llevar a cabo
personal cualificado de acuerdo
con la legislación y la normativa
vigentes.
Asegúrese de que la presión del
suministro de gas del aparato
cumple los valores recomendados. La conexión ajustable se fija
a la rampa por medio de una
tuerca roscada G 1/2". Atornille
las piezas sin fuerza, ajuste la conexión en la dirección adecuada
y apriete todo.
8.1 Conexión de gas
Elija conexiones fijas o utilice un tubo
flexible de acero inoxidable que cumpla
la normativa vigente. Si utiliza tubos metálicos flexibles, tenga cuidado de que
no entren en contacto con las partes
móviles ni estén retorcidos. Preste también atención cuando la placa se instale
junto con un horno.
A
B C
A) Extremo del eje con tuerca
B) Arandela
C) Codo
Conexión rígida:
Realice la conexión con tubos de metal
rígidos (cobre con extremo mecanizado).
70 www.aeg.com
Cuando la instalación esté terminada, asegúrese de que el sello
de cada racor del tubo es correcto. Utilice una solución jabonosa,
nunca una llama.
Conexión "flexible" con
extremo mecanizado:
– Gas natural: realice la conexión con
un tubo flexible de extremo mecanizado atornillado directamente al codo
en el que termina el perímetro del
aparato.
– Butano / Propano: utilice un tubo flexible equipado con collarín, si así se
requiere para toda la longitud, y si el
aparato funciona únicamente con butano. Si el aparato funciona con propano, utilice un tubo flexible con un
extremo de metal adecuado.
Conexión con tubos flexibles
no metálicos:
Si es posible controlar fácilmente la conexión en toda el área, puede utilizar un
tubo flexible. Sujete firmemente el tubo
flexible con abrazaderas.
Gas líquido: utilice el soporte de tubos
de goma. Acople siempre la junta. Continúe con la conexión del gas. El tubo
flexible se puede aplicar cuando:
– la temperatura que alcance no supere
la temperatura ambiente (más de 30
°C);
– no tenga una longitud superior a 1.500
mm;
– no presente obturaciones;
– no esté sometido a tracción o torsión;
– no entre en contacto con bordes o esquinas cortantes;
– se pueda revisar con facilidad para
comprobar su estado.
El control de la correcta conservación
del tubo flexible consiste en comprobar
lo siguiente:
– no presenta arañazos, cortes, marcas
de quemaduras en ambos extremos y
toda la longitud;
– el material no está endurecido, sino
que presenta una elasticidad correcta;
– las abrazaderas de sujeción no están
oxidadas;
– el plazo de caducidad no ha vencido.
Si observa uno o más defectos, no repare el tubo: cámbielo.
8.2 Sustitución de los
inyectores
1.
2.
Retire los soportes para sartenes.
Retire las tapas y las coronas del
quemador.
3. Con una llave tubular del 7, desatornille y retire los inyectores y sustitúyalos por los adecuados al tipo de
gas que va a utilizar (consulte la tabla del capítulo "Información técnica").
4. Vuelva a montar las piezas siguiendo
el procedimiento anterior en orden
inverso.
5. Sustituya la placa de características
(situada cerca del tubo de suministro
de gas) por la correspondiente al
nuevo tipo de suministro de gas. Encontrará esta placa en el embalaje
del aparato.
Si la presión del suministro de gas se
puede cambiar o es diferente de la necesaria, debe instalar un regulador de
presión adecuado en el tubo del suministro de gas.
8.3 Ajuste del nivel mínimo
Para ajustar el nivel mínimo de los quemadores:
1. Encienda el quemador.
2. Gire el mando hasta la posición mínima.
3. Retire el mando.
4. Con un destornillador plano, ajuste
la posición del tornillo de derivación.
A
A) Tornillo de derivación
ESPAÑOL
• Si cambia del gas natural G20/G25 de
20/25 mbares al gas líquido, apriete
totalmente el tornillo de derivación.
• Si cambia de gas líquido a gas natural
G20/G25 de 20/25 mbares, desatornille el tornillo de derivación aproximadamente un cuarto de vuelta.
• Si cambia de gas natural G20/G25 de
20/25 mbares a gas ciudad G130 de 8
mbares, desatornille aproximadamente 3/4 de vuelta.
• Si cambia de gas ciudad G130 de 8
mbares a gas natural G20/G25 de
20/25 mbares, atornille aproximadamente 3/4 de vuelta.
• Si cambia de gas líquido a gas ciudad
G130 de 8 mbares, desatornille aproximadamente 1 vuelta.
ADVERTENCIA
Asegúrese de que la llama no se
apaga cuando gire rápidamente
el mando de la posición máxima
a la posición mínima.
71
• No deje que el cable de alimentación
se caliente a más de 90° C.
Asegúrese de conectar el cable neutro
azul al borne que tiene la letra "N". Conecte el cable de fase de color marrón
(o negro) al borne con la letra "L". Mantenga el cable de fase conectado en todo momento.
8.5 Sustitución del cable de
conexión
Si desea cambiar el cable de conexión,
utilice únicamente H05V2V2-F T90 o un
tipo equivalente. Asegúrese de que la
sección de cable sea adecuada para la
tensión y la temperatura de funcionamiento. El cable de puesta a tierra de
color amarillo/verde debe ser unos 2 cm
más largo que el cable de fase marrón (o
negro).
8.6 Empotrado
8.4 Conexión eléctrica
• Asegúrese de que el voltaje nominal y
el tipo de suministro que indica la placa de datos técnicos coinciden con los
del lugar donde se va a instalar el aparato.
• Este aparato se suministra con un cable de alimentación. Debe estar equipado con un enchufe adecuado capaz
de soportar la carga indicada en la
placa de características. Asegúrese de
instalar el enchufe en una toma correcta.
• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
• Asegúrese de tener acceso al enchufe
del suministro de red una vez instalado el aparato.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
• Hay riesgo de incendio si se conecta
el aparato con un cable de prolongación, adaptador o conexión múltiple.
Asegúrese de que la conexión a tierra
cumple con los reglamentos y las normas vigentes.
min.
55 mm
480 mm
min.
650 mm
min.
600 mm
30 mm
560 mm
A
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
72 www.aeg.com
Unidad de cocina con horno
A
B
Las dimensiones del hueco para la encimera deben respetar las indicaciones y
el mueble de cocina debe contar con
ventilaciones que permitan un suministro continuo de aire. La conexión eléctrica de la encimera y el horno debe instalarse por separado para garantizar la seguridad y poder retirar fácilmente el horno de la unidad.
A) sello suministrado
B) abrazaderas suministradas
PRECAUCIÓN
Coloque el aparato únicamente
sobre encimeras de superficie
plana.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
8.7 Posibilidades de inserción
Unidad de cocina con puerta
El panel instalado debajo de la placa debe poder retirarse fácilmente y permitir
el acceso en caso de que sea necesario
realizar una intervención de asistencia
técnica.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A) Panel extraíble
B) Espacio para las conexiones
9. INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones de la placa de cocción
Anchura:
594 mm
Longitud:
510 mm
Dimensiones del hueco para la
encimera
Anchura:
560 mm
Longitud:
480 mm
ESPAÑOL
73
Consumo calorífico
Quemador rápido:
3.0 kW
Quemador semi rápido:
2.0 kW
Quemador auxiliar:
1.0 kW
POTENCIA TOTAL:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbares = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbares = 567 g/h
G31 (3+) 37 mbares = 557 g/h
G130 (1c) 8 mbares = 8 kW
Suministro eléctrico:
230 V ~ 50 Hz
Categoría:
III1c2E+3+
Conexión del gas:
G 1/2"
Suministro de gas:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbares
Clase de aparato:
3
Diámetros de las derivaciones
Quemador
Ø de la derivación en 1/100
mm.
Quemador
Ø de la derivación en 1/100
mm.
Auxiliar
28
Rápido
42
Semi rápido
32
Quemadores de gas para GAS NATURAL a G20 20 mbares
POTENCIA NORMAL
kW
iny. 1/100 mm
Auxiliar
1.0
70
Semi rápido
2.0
96
Rápido
3.0
119
QUEMADOR
Quemadores de gas para GLP G30/G31 a 28-30/37 mbares
G30
28-30 mbares
G31
37 mbares
g/h
g/h
POTENCIA
NORMAL
kW
iny.
1/100 mm
Auxiliar
1.0
50
73
71
Semi rápido
2.0
71
145
143
Rápido
2.8
86
204
200
QUEMADOR
Quemadores de gas para GAS CIUDAD G130 a 8 mbares
QUEMADOR
POTENCIA NORMAL kW
iny. 1/100 mm
Auxiliar
1.0
127
Semi rápido
2.0
195
74 www.aeg.com
QUEMADOR
POTENCIA NORMAL kW
iny. 1/100 mm
3.0
240
Rápido
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
ESPAÑOL
75
397173306-C-512012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement