DeWalt DCD776 Technical data

DeWalt DCD776 Technical data
DCD734
DCD771
DCD776
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
32
Español (traducido de las instrucciones originales)
45
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
60
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
74
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
88
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
103
Português (traduzido das instruções originais)
116
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
131
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
143
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
156
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
170
Copyright DEWALT
2
Figure 1
d
c
f
e
b
i
a
DCD771
h
g
j
Figure 2
g
h
k
1
Figure 3
i
Figure 4
Figure 5
Figure 6
DCD776
c
c
Figure 8
Figure 7
f
2
Figure 9
DANSK
LEDNINGSFRI COMPACT 13 mm (1/2") BOR/
DRIVVÆRK/HAMMERBOR
DCD734, DCD771, DCD776
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
VDC
Type
Batteritype
Afgiven effekt
W
Hastighed uden belastning
1, gear
min-1
2, gear
min-1
ISlaghastighed
1, gear
min-1
2, gear
min-1
Maks. drejemoment
(hård/blød)
Nm
Borepatronydeevne
mm
Maksimal boreydeevne
Træ
mm
Metal
mm
Murværk
mm
Vægt
(uden batteripakke)
kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
10
–
30
13
–
30
13
13
1,20
1,28
1,34
LPA (lydtryk)
dB(A)
69
72
85
KPA
(lydtrykusikkerhed)
dB(A)
3
3
3
LWA (lydeffekt)
dB(A)
80
83
96
KWA
(usikkerhed lydeffekt) dB(A)
3
3
3
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Skruning
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Usikkerhed K = m/s²
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton e
ah,D =
m/s²
Usikkerhed K =m/s²
–
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
14,0
2,4
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
3
DANSK
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca, opladningstid
Vægt
Sikringer
Europa
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
min
60
(1,3 Ah
batteripakker)
kg
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
140
(1,5 Ah
(2,0 Ah
(3,0 Ah
batteripakker)
batteripakker)
batteripakker)
0,49
180
(4,0 Ah
batteripakker)
EF-overensstemmelseserklæring
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
MASKINDIREKTIV
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der – hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås –
kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der – hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BOR/DRIVER/HAMMERBOR
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
4
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.01.2014
DANSK
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Der er øget
risiko for elektrisk stød, hvis din krop er
jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e)
f)
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres.
Når elektrisk værktøj bæres med fingeren
på kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
5
DANSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel
som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det
elektriske værktøj er beskadiget, skal
det repareres før brug. Mange ulykker er
forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
6
d)
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
bor/drivværk/hammerbor
• Bær høreværn når du arbejder med
slagboring. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
• Anvend hjælpehåndtag, der leveres sammen
med værktøjet. Tab af kontrol kan medføre
personskade.
• Hold kun fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader under udførelse af
arbejdet, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger. Kommer skæreværktøjet
i kontakt med en strømførende ledning, kan
blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller en anden praktisk måde
på at sikre og understøtte arbejdsemnet
til et stabilt underlag. Hvis du holder fast i
arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister
kontrollen over det.
• Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse
af øjnene. Hammer- og borefunktioner kan
medføre flyvende splinter. Flyvende partikler kan
forårsage permanente øjenskader.
• Tilbehør og værktøj kan blive varme under
drift. Bær handsker under arbejde med dem,
hvis du udfører varmefremkaldende opgaver
som fx hammerboring og boring af metaller.
• Arbejd ikke med dette værktøj i længere
tid ad gangen. Vibrationer fra hammeren
kan beskadige dine hænder og arme. Brug
handsker som ekstra stødpude og begræns
risikoen ved at holde hyppige pauser.
DANSK
• Udluftningshuller dækker ofte bevægelige
dele og bør undgås. Løst tøj, smykker eller
langt hår kan blive fanget af de bevægelige dele.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN (FIG. 1)
Datokoden (j), som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB106 og DCB107 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere
risikoen for beskadigelse af elstikket og
ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
7
DANSK
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette
vil reducere risikoen for elektrisk chok.
Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på
standard 230 V husholdningsstrøm.
Forsøg ikke at bruge den med en anden
strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere til
køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB106 opladeren accepterer 18 V Li-Ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand–DCB106
oplader
–– ––
fuldt opladet
–––––––––––––––––––––
––
––
Opladningstilstand–DCB107
oplader
––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
––––––––––––––––––––
––
––
––
–– ––
––
––
–––––––
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE (DCB107)
DCB107 opladeren har en varm/kold
forsinkelsesfunktion. Når opladeren opdager et
batteri, der er varmt, forsinker den automatisk
opladningen, indtil batteriet er afkølet.
Når opladeren opdager et batteri, der er koldt,
forsinker den automatisk opladningen, indtil batteriet
er opvarmet.
Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne handling.
Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne handling.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
DCB107 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185) batteripakker.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Opladningsprocedure (fig. 2)
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (g) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
8
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
DANSK
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en
ikke kompatibel oplader, da batteripakken
kan blive sprængt og kan medføre
personskader.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Batteripakke
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
BATTERITYPE
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
DCD734 kører på 14,4 volt batteripakker.
DCD771 og DCD776 kører på 18 volt batteripakker.
DCB140, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
eller DCB185 batteripakker kan bruges. Se
Tekniske data for flere informationer.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
Læs brugsvejledningen før brug.
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
100%
Batteri oplader.
100%
Batteri opladt.
Batteri defekt.
9
DANSK
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Udløserkontakt
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
b. Forlæns-/baglæns styreknap
Må ikke udsættes for vand.
d. Gearskifter
c. Justeringskravens drejemoment
e. Arbejdslys
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
f. Patron uden nøgle
g. Batteripakke
h. Batteriets udløsningsknap
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
i. Hovedhåndtag
TILSIGTET BRUG
Kun til indendørs brug.
Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er fremstillet til
professionel boring, slagboring og iskruning.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Bor/drivværk eller 1 bor/drivværk/hammerbor
1 Oplader
1 Li-ion batteripakke (C1 model)
2 Li-ion batteripakke (C2 model)
3 Li-ion batteripakke (C3 model)
1 Værktøjskasse
1 Brugsvejledning
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
10
Disse boremaskiner/skruemaskiner/
slagboremaskiner er professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
DANSK
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun
en indikation af den opladning, der resterer
i batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af, inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Variabel hastighedsudløserkontakt
(fig. 1)
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
BEMÆRK: Vedvarende brug af det variable
hastighedsområde anbefales ikke. Det kan
ødelægge kontakten og bør undgås.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: Inden samling og
justering skal batteripakken altid
tages ud. Sluk altid for værktøjet,
inden batteripakken isættes eller
fjernes.
Tryk på udløserkontakten (a) for at starte værktøjet.
Tryk på udløserkontakten for at slå værktøjet fra.
Dit værktøj er forsynet med en bremse. Patronen vil
stoppe, lige så snart udløserknappen er helt udløst.
Forlæns/baglæns styreknap
(fig. 1)
En forlæns/baglæns styreknap (b) bestemmer
værktøjets retning og virker også som en
startspærreknap.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
Du vælger forlænsrotation ved at udløse
udløserkontakten og trykke på forlæns/baglæns
styreknappen på højre side af værktøjet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
Du vælger omvendt ved at trykke på forlæns/
baglæns styreknappen på venstre side af værktøjet.
1. Ret batteripakken (g) ind efter rillerne inde i
håndtaget (fig. 2).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (h) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (k) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
Midterpositionen på styreknappen låser værktøjet
i off position. Når positionen på styreknappen
ændres, sørg for at udløseren er udløst.
BEMÆRK: Første gang værktøjet køres efter
ændring af rotationsretningen, kan du høre et klik
ved opstart. Dette er normalt og angiver ikke et
problem.
Justeringskravens drejemoment
(fig. 1)
Dit værktøj har en indstillelig
drejemomentskruetrækker mekanisme til at bore og
fjerne en imponerende række af fastgørelsesformer
og -størrelser, og i nogle modeller er der en
hammermekanisme til boring i muværk. I cirkler
omkring kraven (c) findes tal, et borehovedsymbol,
og på nogle modeller et hammersymbol.
Disse tal bruges til at indstille koblingen til et
drejemomentsområde. Jo højere tallet er på
kraven, jo højere drejemoment og jo hurtigere går
fastgørelsen. Du vælger et af tallene ved at dreje,
indtil det ønskede tal flugter med pilen.
11
DANSK
Dobbelt områdegearing (fig. 1)
Den dobbelte områdefunktion på dit bor/drivværk
gør det muligt for dig at skifte gear til større
alsidighed.
1. Du vælger hastighed 1 (høj
drejemomentindstilling) ved at slå værktøjet fra
og få det til at stoppe. Skub gearskifteren (d)
fremad (imod patronen).
2. Du vælger hastighed 2 (lav
drejemomentindstilling) ved at slå værktøjet
fra og få det til at stoppe. Skub gearskifteren
tilbage (væk fra patronen).
BEMÆRK: Skift ikke gear når værktøjet kører. Lad
altid boret stoppe helt før gearene skiftes. Hvis du
har problemer med at skifte gear, sørg for at den
dobbelte områdegearskifter enten er skubbet helt
fremad eller helt tilbage.
Arbejdslys (fig. 1)
Der findes et arbejdslys (e) placeret lige oven over
udløserkontakten (a). Arbejdslysene aktiveres,
når udløserkontakten trykkes ned. Når udløseren
er udløst, vil arbejdslyset stadig lyse i op til 20
sekunder.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den
aktuelle arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug
som en lommelygte.
Enkelt bøsningspatron uden nøgle
(fig. 7–9)
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme
borehoveder (eller andet tilbehør)
ved at gribe fat i den forreste del
af patronen og dreje værktøjet.
Resultatet kan blive beskadigelse af
patronen og personskader. Udløs altid
udløserkontakten og frakobl værktøjet fra
strømkilden ved udskiftning af tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret er
sikret, før værktøjet startes. Et løst bor
kan blive udkastet fra værktøjet og kan
medføre personskader.
Dit værktøj består af en patron uden nøgle (f) med
en roterende bøsning til betjening af patronen med
en hånd. Du indsætter et borehoved eller andet
tilbehør ved at følge disse trin.
1. Slå værktøjet fra og frakobl værktøjet fra
strømkilden.
2. Hold fast ved patronens sorte bøsning med
den ene hånd og brug den anden til at sikre
værktøjet. Rotér bøsningen i retning mod
12
uret så langt, at den accepterer det ønskede
tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm (3/4") ind i
patronen og stram godt til ved at rotere
patronbøsningen i retning med uret med den
ene hånd, mens du holder fast ved værktøjet
med den anden. Dit værktøj er forsynet med en
automatisk spindellåsemekanisme. Denne gør
det muligt for dig at åbne og låse patronen med
en hånd.
Sørg for at stramme patronen med den ene hånd på
patronbøsningen og den anden hånd på værktøjet
for maksimal stramning.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 og 2 som
nævnt ovenfor.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af, inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (fig. 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver, at den ene hånd
anbringes oven på boret som vist, mens den anden
hånd holder om hovedhåndtaget (i).
Anvendelse af skruetrækkeren
(fig. 4)
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved at anvende dobbeltområde gearvælgeren
til at matche hastigheden og den planlagte
anvendelses vridningsmoment.
2. Drej kraven (c) til justering af vridningsmomentet
til den ønskede position. Lavere tal angiver
lavere momentindstillinger; højere tal angiver
højere momentindstillinger.
DANSK
3. Indsæt det ønskede skruesikringstilbehør i
borepatronen på samme måde som med alle
bits.
4. Foretag nogle træningsboringer på
skrotmateriale eller på skjulte områder for at
fastslå den rigtige position for grebskraven.
5. Start altid med lavere momentindstillinger,
for dernæst at gå videre til højere
momentindstillinger for at undgå at beskadige
arbejdsemnet eller skruesikringen
Anvendelse af boret (fig. 5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, sluk for
værktøjet og afbryd forbindelsen til
strømforsyningen, før der foretages
justeringer eller afmonteringer/
påmonteringer af dele eller tilbehør.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sørg
ALTID for at arbejdsemnet er grundigt
forankret eller fastgjort. Hvis der bores i
tyndt materiale, anvend en træ “backup”
blok for at forhindre, at materialet bliver
beskadiget.
1. Drej kraven (c) til boresymbolet.
2. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren, så den svarer til
hastighed og moment for den planlagte brug.
3. Til TRÆ skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til METAL skal du bruge
højhastigheds stålbor eller hulsave. Brug et
smøremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
er støbejern og messing, der skal bores i tør
tilstand.
4. Anvend altid tryk i en lige linie med bitten.
Anvend tryk nok til at fastholde boringsgrebet,
men skub ikke så hårdt at motoren sætter ud
eller bitten afbøjes.
5. Hold værktøjet godt fast med begge hænder
for at kontrollere borets drejebevægelse. Hvis
modellen ikke er udstyret med et sidehåndtag,
tag fat om boret med en hånd på håndtaget og
en hånd på batteriet.
FORSIGTIG: Boret kan sætte ud, hvis
det overbelastes og dermed forårsage
en pludselig drejning. Forvent altid at
det går i stå. Tag godt fat i boret for at
kontrollere drejebevægelsen og undgå
skade.
6. HVIS BORET GÅR I STÅ, er det som regel fordi
det er blevet overbelastet eller anvendt forkert.
SLIP ØJEBLIKKELIGT TRIGGEREN, fjern
bitten fra emnet og fastslå årsagen til, at det gik
i stå. KLIK IKKE TRIGGEREN ON OG OFF I
ET FORSØG PÅ AT STARTE ET STANDSET
BOR - DET KAN BESKADIGE BORET.
7. For at minimere standsning eller
gennembrydning af materialet, reducer presset
på boret og lemp bitten gennem den sidste
brøkdel af hullet.
8. Hold motoren i gang, mens bitten trækkes
ud igen af et boret hul. Det hjælper med at
forhindre blokering.
9. For bor med regulerbar hastighed er det ikke
nødvendigt at slå det punkt, der skal bores,
ned i midten. Anvend en lav hastighed til at
starte hullet og øg hastigheden ved at presse
hårdere på triggeren, når hullet er dybt nok til at
forhindre, at bitten hopper ud under boring.
Anvendelse af slagboret (fig. 6)
KUN DCD776
1. Drej kraven (c) til slagborsymbolet.
2. Vælg den høje hastighedsindstilling ved at
skubbe vælgeren tilbage (væk fra borepatronen).
VIGTIGT: Anvend kun karbidståls- eller
murværksbits.
3. Brug kun lige tilstrækkelig megen kraft på
slagboret til at forhindre, at det bumper
overdrevent eller “stiger” ud af bitten. For megen
kraft vil medføre langsommere borehastigheder,
overophedning og lavere boretempo.
4. Bor lige ved at holde bitten i en ret vinkel på
arbejdsemnet. Udøv ikke tryk fra siden af bitten
under boring, da det vil forårsage tilstopning
af bittens kannelurer og en langsommere
borehastighed.
5. Hvis hammerhastigheden begynder at falde
ved boring af dybe huller, træk bitten delvist ud
af hullet, mens værktøjet stadig er i gang for at
hjælpe med at rydde boreaffald fra hullet.
NB: En glat, jævn støvstrøm fra hullet tyder på et
korrekt boretempo.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
13
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end
det, som stilles til rådighed af DEWALT,
ikke er afprøvet med dette produkt, kan
det være farligt at bruge sådant tilbehør
14
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
DANSK
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion eller kan genbruges. Indlever dem hos
forhandleren eller en lokal genbrugsstation. De
indsamlede batteripakker vil blive genbrugt eller
bortskaffet på forsvarlig vis.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
KOMPAKTER 13 mm (1/2") AKKU-BOHRER/SCHRAUBERHAMMERBOHRER
DCD734, DCD771, DCD776
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment
(hart/weich)
Bohrfutter-Spannweite
Maximale Bohrleistung
Holz
Metall
Mauerwerk
Gewicht
(ohne Akku)
VDC
W
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
min-1
min-1
0–400
0–1300
min-1
min-1
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
Nm
mm
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
mm
mm
mm
30
10
–
30
13
–
30
13
13
kg
1,20
1,28
1,34
0–450 0–450
0–1500 0–1500
LPA (Schalldruckpegel) dB(A)
69
72
85
KPA (Schalldruckpegel
Messungenauigkeit) dB(A)
3
3
3
LWA (Schallleistung)
dB(A)
80
83
96
KWA (Schallleistung
Messungenauigkeit) dB(A)
3
3
3
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN
60745
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Messungenauigkeit K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Messungenauigkeit K = m/s²
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,D =
m/s²
Messungenauigkeit K =m/s²
–
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
14,0
2,4
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
17
DEUTSCH
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
140
(3,0 Ah
Akkus)
180
(4,0 Ah
Akkus)
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
min
Gewicht
kg
VAC
60
(1,3 Ah
Akkus)
70
(1,5 Ah
Akkus)
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
90
(2,0 Ah
Akkus)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
BOHRER/SCHRAUBENDREHER/SCHLAGBOHRER
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
18
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.01.2014
DEUTSCH
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
e)
f)
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
19
DEUTSCH
f)
g)
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät
oder mit diesen Anweisungen das
Elektrogerät bedienen. Elektrogeräte sind
in den Händen nicht geschulter Personen
gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
20
g)
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Ein Ladegerät, das für einen
bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem
anderen Akku verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrer/Schrauber/Bohrhammer
• Tragen Sie bei der Arbeit mit einem
Schlagbohrer einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidgerät versteckte Leitungen berühren
DEUTSCH
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen
Plattform. Das Werkstück ist instabil, wenn es
mit der Hand oder dem Körper abgestützt wird,
was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Hämmer- und Bohrbetrieb
werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen.
• Zubehör und Werkzeug können während
des Betriebs heiß werden. Tragen Sie
beim Umgang damit Handschuhe, wenn
wärmeerzeugende Anwendungen wie Hämmern
oder Bohren in Metall durchgeführt werden.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Durch das Hämmern
verursachte Vibrationen können für Ihre
Hände und Arme schädlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer
und legen Sie häufig Pausen ein, um den
Schwingungen nicht zu lange Zeit ausgesetzt zu
sein.
• Luftöffnungen decken häufig bewegliche
Teile ab und sollten freigehalten werden.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIG.) 1]
Der Datumscode (j), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB106
und DCB107.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
21
DEUTSCH
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
22
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB106 kann folgende Akkus laden:
18 V Li-Ion (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 und DCB185).
Das Ladegerät DCB107 kann folgende Akkus laden:
10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 und DCB185).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 2)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (g) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
DEUTSCH
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand–DCB106
wird geladen
––
––
––
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––
Ladezustand–DCB107
wird geladen
––
––
––
––
––
vollständig geladen ––––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung –– –– ––
–––––––
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU (DCB107)
Das Ladegerät DCB107 verfügt über eine
Verzögerungsfunktion für heiße/kalte Akkus. Wenn
das Ladegerät feststellt, dass ein Akku heiß ist,
verzögert es den Aufladevorgang automatisch so
lange, bis der Akku abgekühlt ist.
Wenn das Ladegerät feststellt, dass ein Akku kalt
ist, verzögert es den Aufladevorgang automatisch so
lange, bis der Akku aufgewärmt ist.
Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber
eine gelbe Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang
dauerhaft. Sobald der Akku abgekühlt ist, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den
Ladevorgang wieder auf.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
23
DEUTSCH
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Die Ladezeit ist den Technischen Daten
zu entnehmen.
100%
Akku wird geladen.
100%
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
AKKUTYP
Für das Modell DCD734 wird ein 14,4 Volt Akku
eingesetzt.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Für die Modelle DCD771 und DCD776 wird ein
18 Volt Akku eingesetzt.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Die Akkus DCB140, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184, oder DCB1825 können verwendet
werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
24
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
DEUTSCH
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Bohrschrauber oder 1 Bohrschrauber/
Bohrhammer
1 Ladegerät
1 Li-Ion-Akku (C1-Modell)
2 Li-Ion-Akkus (C2-Modell)
3 Li-Ion-Akkus (C3-Modell)
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
1 Transportkoffer
Elektrische Sicherheit
1 Betriebsanleitung
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
a. Auslöseschalter
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
b. Drehrichtungsknopf
c. Drehmomenteinstellring
d. Gangschalter
e. Arbeitsleuchte
f. Schnellspannfutter
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
g. Akku
h. Akku-Löseknöpfe
i. Haupthandgriff
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Diese Bohrer / Schrauber / Schlagbohrer wurden für
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Bohrmaschinen/Bohrschrauber/Bohrhämmer
sind professionelle Elektrowerkzeuge.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
25
DEUTSCH
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (g) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (h) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (k) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
26
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 1)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (a) zusammen. Zum Ausschalten
des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr
Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet. Das
Spannfutter stoppt, sobald der Auslöseschalter ganz
losgelassen wird.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen
Drehzahlbereich ist nicht empfohlen. Dies kann den
Schalter beschädigen und sollte vermieden werden.
Drehrichtungsknopf (Abb. 1)
Ein Drehrichtungsknopf (b) bestimmt die
Drehrichtung des Werkzeugs und dient auch als
Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite des
Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des
Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das
Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt. Achten
Sie darauf, dass der Auslöseschalter entriegelt ist,
wenn Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach
einem Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören
Sie eventuell ein Klicken beim Starten. Dies ist
normal und weist nicht auf ein Problem hin.
Drehmomenteinstellring (Abb. 1)
Ihr Werkzeug verfügt über einen einstellbaren
Drehmomentschlüssel-Mechanismus zum Anziehen
und Entfernen verschiedenster Formen und Größen
von Befestigungsmitteln, und bei einigen Modellen
über einen Hammermechanismus zum Bohren
in Mauerwerk. Um den Spannring (c) herum
befinden sich Zahlen, ein Bohrersymbol, und bei
einigen Modellen ein Hammersymbol. Diese Zahlen
dienen dazu, die Kupplung auf einen bestimmen
Drehzahlbereich einzustellen. Je höher die Zahl
am Spannfutter, um so höher ist das Drehmoment
und umso größer können die Schrauben sein. Zur
Auswahl einer der Zahlen drehen Sie, bis der Pfeil
auf die gewünschte Zahl zeigt.
DEUTSCH
Zweiganggetriebe (Abb. 1)
Das Zweiganggetriebe an Ihrem Bohrschrauber
ermöglicht den Gangwechsel für eine größere
Anpassungsfähigkeit.
1. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 1 (hoher
Drehzahl) schalten Sie das Gerät aus und lassen
es auslaufen. Schieben Sie den Gangschalter
(d) nach vorne (in Richtung Spannfutter).
2. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 2 (niedrige
Drehzahl) schalten Sie das Gerät aus und lassen
es auslaufen. Schieben Sie den Gangschalter
zurück (vom Spannfutter weg).
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während das
Gerät sich dreht. Warten Sie, bis der Bohrer völlig
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Gänge
wechseln. Bei Problemen beim Gangwechsel prüfen
Sie, dass der Gangschalter entweder komplett nach
vorne oder hinten geschoben ist.
Arbeitsleuchte (Abb. 1)
Direkt über dem Auslöseschalter (a) befindet sich
eine Arbeitsleuchte (e). Die Arbeitsleuchte schaltet
sich ein, wenn der Auslöseschalter gedrückt wird.
Wenn der Auslöseschalter entriegelt ist, bleibt die
Arbeitsleuchte bis zu 20 Sekunden beleuchtet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Spannfutter mit ungeteilter
Manschette (Abb. 7–9)
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden
am Bohrfutter und Verletzungen
sein. Verriegeln Sie immer den
Auslöseschalter und trennen Sie das
Werkzeug vom Netz, wenn Sie Zubehör
austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass das Bohrbit fest sitzt, bevor Sie
das Werkzeug einschalten. Ein lockeres
Bohrbit kann aus dem Werkzeug
ausgeworfen werden und Verletzungen
verursachen.
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter (f) mit
einer Drehmanschette für die Einhandbedienung des
Bohrfutters ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein
anderes Zubehörteil einzusetzen, befolgen Sie diese
Schritte.
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie
es vom Netz.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette
des Spannfutters mit der einen Hand und
stabilisieren Sie das Werkzeug mit der
anderen Hand. Drehen Sie die Manschette
entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das
gewünschte Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm (3/4")
in das Spannfutter und ziehen Sie es durch
Drehen des Spannfutters im Uhrzeigersinn
mit der einen Hand an, während die andere
Hand das Gerät hält. Ihr Werkzeug ist mit einer
automatischen Spindelarretierung ausgestattet.
Hierdurch können Sie das Spannfutter mit einer
Hand öffnen und schließen.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft
das Spannfutter mit der einen Hand an der
Spannfuttermanschette festzuziehen, während die
andere Hand das Gerät hält.
Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die
obigen Schritte 1 und 2.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: WARNUNG: Um die
Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 3)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand wie abgebildet oben auf dem Bohrer liegt,
während die andere Hand den Hauptgriff (i) hält.
27
DEUTSCH
Schraubbetrieb (Abb. 4)
1. Wählen Sie den gewünschten
Geschwindigkeits-/Drehmomentsbereich
unter Einsatz der Zweigangschaltung, um die
Geschwindigkeit und das Drehmoment des
vorgesehenen Einsatzes abzugleichen.
2. Stellen Sie den Einstellring (c) für das
Drehmoment auf die gewünschte
Position. Niedrige Zahlen zeigen niedrigere
Drehmomenteinstellungen an; höhere Zahlen
zeigen höhere Drehmomenteinstellungen an.
3. Setzen Sie das gewünschte
Befestigungszubehör ins Bohrfutter ein, so wie
sie das mit jedem Bohrer tun würden.
4. Nehmen Sie einige Übungsläufe mit
Abfallstücken oder in nicht einsehbaren
Bereichen vor, um die richtige Position des
Einstellrings zu bestimmen.
5. Beginnen Sie immer mit niedrigen
Drehmomenteinstellungen und gehen Sie
dann zu höheren Drehmomenteinstellungen
über, um Schäden beim Werkstück oder dem
Befestigungswerkzeug zu vermeiden.
Bohrarbeiten (Abb. 5)
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos schwerer Verletzungen muss vor
jeder Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Netzstecker
gezogen werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos von Verletzungen IMMER
gewährleisten, dass das Werkstück
fest verankert oder mit Klemmen
gesichert ist. Falls Sie dünnes Material
bohren, benutzen Sie einen „Unterleg-”
Block, um Schäden am Material zu
verhindern.
1. Drehen Sie den Spannring (c) auf das
Bohrersymbol.
2. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen.
3. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Maschinenbohrbits oder
Lochsägen. Bei METALL verwenden Sie
Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen
oder Lochsägen. Verwenden Sie Bohröl beim
28
Bohren in Metall. Ausnahmen bilden Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden
sollten.
4. Üben Sie Druck stets in einer geraden Linie zum
Bohrer aus. Verwenden Sie genügend Druck,
um die Bohrmaschine voranzutreiben, aber
drücken Sie nicht so fest, dass Sie den Motor
abwürgen oder den Bohrer abbiegen.
5. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehbewegung der Bohrmaschine
zu kontrollieren. Falls das Modell nicht mit
einem Zusatzgriff ausgestattet ist, fassen Sie die
Bohrmaschine mit einer Hand am Griff und mit
der anderen Hand um den Akku.
VORSICHT: Der Bohrer kann
blockieren, was zu einer plötzlichen
Drehbewegung der Bohrmaschine führt.
Seien Sie stets darauf gefasst, dass der
Bohrer blockieren kann. Halten Sie die
Bohrmaschine in einem festen Griff, um
die Drehbewegung zu kontrollieren und
eine Verletzung zu vermeiden.
6. FALLS DER BOHRER BLOCKIERT, ist
das gewöhnlich darauf zurückzuführen, dass
die Maschine überlastet oder unsachgemäß
eingesetzt wurde. LASSEN SIE SOFORT
DEN AUSLÖSER LOS, ziehen den Bohrer
aus dem Werkstück und ermitteln die
Ursache der Blockierung. SCHALTEN SIE
DEN AUSLÖSER NICHT EIN UND AUS,
UM EINEN BLOCKIERTEN BOHRER
ZU BEWEGEN – DIES KANN DIE
BOHRMASCHINE BESCHÄDIGEN.
7. Um ein Blockieren oder Abbrechen des
Materials zu minimieren, vermindern Sie den
Druck auf die Bohrmaschine und geben Sie
den Bohrer beim letzten Bruchstück des Lochs
leicht nach.
8. Lassen Sie den Motor laufen, wenn Sie
den Bohrer aus einem gebohrten Loch
zurückziehen. Das verhindert ein Einklemmen.
9. Bei Bohrmaschinen mit variabler
Geschwindigkeit ist es nicht notwendig, den zu
bohrenden Punkt vorher anzukörnen. Wählen
Sie eine niedrige Geschwindigkeit, um das Loch
anzubohren und beschleunigen Sie, indem
Sie den Auslöser fester drücken, wenn das
Loch tief genug zum Bohren ist, ohne dass der
Bohrer herausspringt.
DEUTSCH
Bohrhammerbetrieb (Abb. 6)
NUR DCD776
1. Drehen Sie den Ring (c) auf das
Bohrhammersymbol.
2. Wählen Sie eine schnellere Geschwindigkeit,
indem Sie den Wahlschalter zurückschieben
(weg vom Bohrfutter).
WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich
hartmetallbestückte Bohrer oder
Mauerwerkbohrer.
3. Bohren Sie mit gerade ausreichender Kraft auf
dem Hammer, damit es zu keiner übermäßigen
Hüpfbewegung oder einem „Steigen” weg vom
Bohrer kommt. Zu viel Krafteinsatz verursacht
geringere Bohrgeschwindigkeiten, Überhitzung
und eine geringere Bohrfrequenz.
4. Bohren Sie geradlinig, halten Sie den Bohrer
in einem rechten Winkel zur jeweiligen Arbeit.
Üben Sie beim Bohren keinen seitlichen Druck
auf den Bohrer aus, da diese Art von Bohren
ein Verstopfen der Bohrrillen und eine geringere
Bohrgeschwindigkeit verursacht.
5. Falls beim Bohren von tiefen Löchern die
Bohrhammergeschwindigkeit abfällt, ziehen Sie
den Bohrer bei laufendem Werkzeug teilweise
aus dem Loch, um die Ablagerungen beseitigen
zu helfen.
HINWEIS: Ein leichtgängiger, gleichmäßiger Abfluss
von Staub aus dem Loch zeigt die ordnungsgemäße
Bohrgeschwindigkeit an.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
29
DEUTSCH
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
30
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Lithiumionen-Zellen sind recyclingfähig.
Bringen Sie sie zu Ihrem Händler oder zu
einer Recycling-Sammelstelle am Ort. Die
gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
31
EN GLI S H
CORDLESS COMPACT 13 mm (1/2") DRILL/DRIVER/
HAMMERDRILL
DCD734, DCD771, DCD776
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
Max. torque
(hard/soft)
Chuck capacity
Maximum drilling
capacity
Wood
Metal
Masonry
Weight (without
battery pack)
VDC
W
DCD734 DCD771 DCD776
14.4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
min-1
min-1
0–400
0–1300
min-1
min-1
–
–
–
–
0–7650
0–25,500
Nm
mm
38/22
1.5–13
42/24
1.5–13
42/24
1.5–13
mm
mm
mm
30
10
–
30
13
–
30
13
13
kg
1.20
1.28
1.34
0–450 0–450
0–1500 0–1500
LPA (sound pressure)
dB(A)
69
72
85
KPA (sound pressure
uncertainty)
dB(A)
3
3
3
LWA (sound power)
dB(A)
80
83
96
KWA (sound power
uncertainty)
dB(A)
3
3
3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
m/s²
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Uncertainty K = m/s²
1.5
1.5
1.5
32
Vibration emission value ah
Screwdriving
ah,ID =
m/s²
< 2.5
Uncertainty K = m/s²
1.5
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,D =
m/s²
Uncertainty K = m/s²
–
–
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
–
–
14.0
2.4
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
ENGLISH
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
DCB143
Li-Ion
14.4
2.0
0.30
DCB145
Li-Ion
14.4
1.3
0.30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
DCB183
Li-Ion
18
2.0
0.40
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Chargers
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
min
Weight
kg
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
VAC
60
(1.3 Ah battery
packs)
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
140
(1.5 Ah battery (2.0 Ah battery (3.0 Ah battery
packs)
packs)
packs)
0.49
180
(4.0 Ah battery
packs)
EC-Declaration of Conformity
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
MACHINERY DIRECTIVE
DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.01.2014
33
EN GLI S H
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of electric
shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
34
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power
tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool is
maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drill/Driver/Hammerdrill
• Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring. Cutting accessory contacting a
“live” wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an
electric shock.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Accessories and tool may get hot during
operation. Wear gloves when handling them if
performing heat producing applications such as
hammerdrilling and drilling metals.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Air vents often cover moving parts and
should be avoided. Loose clothes, jewelry or
long hair can be caught in moving parts.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
35
EN GLI S H
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (j), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB106 and DCB107 battery chargers.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
36
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take
it to an authorised service centre when
service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock,
electrocution or fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
ENGLISH
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB106 charger accepts 18 V Li-Ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and
DCB185) battery packs.
The DCB107 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
and DCB185) battery packs.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack (g) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge–DCB106
charging
––
––
––
––
fully charged
–––––––––––––––––
State of charge–DCB107
charging
––
fully charged
––––––––––––––––––––
hot/cold pack delay ––
––
––
–– ––
––
––
–––––––
HOT/COLD PACK DELAY (DCB107)
The DCB107 charger has a hot/cold delay feature.
When the charger detects a battery that is hot, it
automatically delays charging until the battery has
cooled.
When the charger detects a battery that is cold, it
automatically delays charging until the battery has
warmed.
The red light will continue to blink, but a yellow
indicator light will be illuminated during this
operation. Once the battery has cooled, the yellow
light will turn off and the charger will resume the
charging procedure.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such
as outside sheds or metal buildings in
summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
37
EN GLI S H
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
See Technical Data for charging time.
100%
Battery charging.
100%
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
BATTERY TYPE
The DCD734 operates on 14.4 volt battery packs.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
The DCD771 and DCD776 operate on 18 volt
battery packs
Only for indoor use.
The DCB140, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 or
DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
38
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT charger
may make them burst or lead to other
dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
ENGLISH
Package Contents
The package contains:
safety. Children should never be left alone with
this product.
1 Drill/driver or 1 drill/driver/hammerdrill
Electrical Safety
1 Charger
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
1 Li-Ion battery pack (C1 model)
2 Li-Ion battery packs (C2 model)
3 Li-Ion battery packs (C3 model)
1 Kitbox
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are
not included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Forward/reverse control button
c. Torque adjustment collar
d. Gear shifter
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
e. Worklight
f. Keyless chuck
Using an Extension Cable
g. Battery pack
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
h. Battery release button
i. Main handle
INTENDED USE
These drills/drivers/hammerdrills are designed
for professional drilling, percussion drilling and
screwdriving applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These drills/drivers/hammerdrills are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
39
EN GLI S H
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the
battery pack. Always switch off the
tool before inserting or removing
the battery pack.
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (g) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 2).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (h) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (k). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Variable Speed Trigger Switch
(fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a).
To turn the tool off, release the trigger switch. Your
tool is equipped with a brake. The chuck will stop as
soon as the trigger switch is fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock-off
button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and depress the forward/reverse control button on
the right side of the tool.
To select reverse, depress the forward/reverse
control button on the left side of the tool.
The center position of the control button locks
the tool in the off position. When changing the
position of the control button, be sure the trigger is
released.
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
Torque Adjustment Collar (fig. 1)
Your tool has an adjustable torque screwdriver
mechanism for driving and removing a wide array of
fastener shapes and sizes and in some models, a
hammer mechanism for drilling into masonry. Circling
the collar (c) are numbers, a drill bit symbol, and on
some models, a hammer symbol. These numbers
are used to set the clutch to deliver a torque range.
The higher the number on the collar, the higher the
torque and the larger the fastener which can be
driven. To select any of the numbers, rotate until the
desired number aligns with the arrow.
Dual Range Gearing (fig. 1)
The dual range feature of your drill/driver/hammerdrill
allows you to shift gears for greater versatility.
1. To select speed 1 (high torque setting), turn
the tool off and permit it to stop. Slide the gear
shifter (d) forward (towards the chuck).
2. To select speed 2 (low torque setting), turn the
tool off and permit it to stop. Slide the gear
shifter back (away from the chuck).
NOTE: Do not change gears when the tool is
running. Always allow the drill to come to a complete
stop before changing gears. If you are having trouble
changing gears, make sure that the dual range
gear shifter is either completely pushed forward or
completely pushed back.
Worklight (fig. 1)
There is a worklight (e) located just above the
trigger switch (a). The worklight is activated when
the trigger switch is depressed. When the trigger is
40
ENGLISH
released, the worklight will stay illuminated for up to
20 seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
Keyless Single Sleeve Chuck
(fig. 7–9)
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to
the chuck and personal injury may
result. Always lock off trigger switch
and disconnect tool from power source
when changing accessories.
WARNING: Always ensure the bit
is secure before starting the tool. A
loose bit may eject from tool causing
possible personal injury.
Your tool features a keyless chuck (f) with one
rotating sleeve for one-handed operation of the
chuck. To insert a drill bit or other accessory, follow
these steps.
1. Turn tool off and disconnect tool from power
source.
2. Grasp the black sleeve of the chuck with one
hand and use the other hand to secure the
tool. Rotate the sleeve counterclockwise far
enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm (3/4") into
the chuck and tighten securely by rotating
the chuck sleeve clockwise with one hand
while holding the tool with the other. Your tool
is equipped with an automatic spindle lock
mechanism. This allows you to open and close
the chuck with one hand.
Be sure to tighten chuck with one hand on the
chuck sleeve and one hand holding the tool for
maximum tightness.
To release the accessory, repeat steps 1 and 2
above.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (fig. 3)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the top
of the drill as shown, with the other hand on the
main handle (i).
Screwdriver Operation (fig. 4)
1. Select the desired speed/torque range using the
dual range gear selector to match the speed
and torque of the planned operation.
2. Turn the torque adjustment collar (c) to the
desired position. Lower numbers indicate lower
torque settings; higher numbers indicate higher
torque settings.
3. Insert the desired fastener accessory into the
chuck as you would any drill bit.
4. Make some practice runs in scrap or on unseen
areas to determine the proper position of the
clutch collar.
5. Always start with lower torque settings, then
advance to higher torque settings to avoid
damage to the workpiece or fastener.
Drill Operation (fig. 5)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off and
disconnect tool from power source
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
1. Turn the collar (c) to the drill symbol.
2. Select the desired speed/torque range using the
gear shifter to match the speed and torque to
the planned operation.
3. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
41
EN GLI S H
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
4. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep drill biting, but
do not push hard enough to stall the motor or
deflect the bit.
5. Hold tool firmly with both hands to control
the twisting action of the drill. If model is not
equipped with side handle, grip drill with one
hand on the handle and one hand on the
battery pack.
CAUTION: Drill may stall if overloaded
causing a sudden twist. Always expect
the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
6. IF DRILL STALLS, it is usually because
it is being overloaded or improperly used.
RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY, remove
drill bit from work, and determine cause of
stalling. DO NOT CLICK TRIGGER ON
AND OFF IN AN ATTEMPT TO START A
STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE
THE DRILL.
7. To minimize stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the
bit through the last fractional part of the hole.
8. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
9. With variable speed drills there is no need to
center punch the point to be drilled. Use a
slow speed to start the hole and accelerate by
squeezing the trigger harder when the hole is
deep enough to drill without the bit skipping
out.
Hammerdrill Operation (fig. 6)
DCD776 ONLY
1. Turn the collar (c) to the hammerdrill symbol.
2. Select the high speed setting by sliding the
selector back (away from the chuck).
IMPORTANT: Use carbide-tipped or masonry
bits only.
3. Drill with just enough force on the hammer to
keep it from bouncing excessively or “rising” off
the bit. Too much force will cause slower drilling
speeds, overheating and lower drilling rate.
4. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drillling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
42
5. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of the
hole with tool stil running to help clear debris
from the hole.
NOTE: A smooth, even flow of dust from the hole
indicates proper drilling rate.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
ENGLISH
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
43
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
44
ESPAÑOL
TALADRO/DESTORNILLADOR/MARTILLO COMPACTO
INALÁMBRICO DE 13 mm
DCD734, DCD771, DCD776
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
DCD734 DCD771 DCD776
Voltaje
VDC
14,4
18
18
Tipo
1/10
1/10
1/10
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Potencia de salida
W
250
300
300
Velocidad sin carga
1º velocidad
min-1 0–400
0–450 0–450
2º velocidad
min-1 0–1300 0–1500 0–1500
Velocidad de impact
1º velocidad
min-1
–
–
0–7650
2º velocidad
min-1
–
–
0–25
500
Par máximo
(duro/blando)
Nm
38/22
42/24
42/24
Capacidad del mandril mm
1,5–13 1,5–13 1,5–13
Capacidad máxima de perforación
Madera
mm
30
30
30
Metal
mm
10
13
13
Mampostería
mm
–
–
13
Peso (sin la batería)
kg
1,20
1,28
1,34
LPA (presión acústica) dB(A)
69
72
85
KPA (incertidumbre de la
presión acústica) dB(A)
3
3
3
LWA (potencia acústica) dB(A)
80
83
96
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica) dB(A)
3
3
3
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN 60745:
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Valor de emisión de vibración ah
Atornillado
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Incertidumbre K = m/s²
1,5
Valor de emisión de vibración ah
Perforación en cemento
ah,D =
m/s²
Incertidumbre K = m/s²
–
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
14,0
2,4
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
45
ESPAÑOL
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Litio-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litio-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litio-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Litio-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Litio-Ion
18
1,3
0,35
140
(baterías de
3,0 Ah)
180
(baterías de
4,0 Ah)
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox
min
Peso
kg
VAC
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
60
(baterías de
1,3 Ah)
70
(baterías de
1,5 Ah)
DCB106 / DCB107
230 V
Litio-Ion
90
(baterías de
2,0 Ah)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
Declaración de conformidad CE
10 Amperios, en la red
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
ALADRADORA/ATORNILLADORA/TALADRADORA DE
PERCUSIÓN
DCD734, DCD771, DCD776
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
46
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.01.2014
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
d)
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
e)
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
f)
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una
herramienta eléctrica en un lugar
húmedo, use un suministro protegido con
un dispositivo de corriente residual. El uso
de un dispositivo de corriente residual reduce
el riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
47
ESPAÑOL
f)
g)
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
48
f)
g)
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad
específicas adicionales para las
direccionadoras/taladros/martillos
• Lleve protección acústica al realizar
operaciones de perforación de impacto.
La exposición ante ruidos podrá provocar una
pérdida de su audición.
ESPAÑOL
• Utilice las asas auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control podría provocar daños personales.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con un
cable oculto. El contacto de los accesorios de
corte con un cable cargado, puede cargar las
partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al
operador.
Marcas sobre la herramienta
• Utilice fijaciones u otro tipo de método para
fijar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Si sostiene el trabajo con
las manos o con su cuerpo estará inestable y
podrá hacer que pierda el control.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
• Lleve gafas de seguridad u otro tipo
de protección visual. Las operaciones
de taladrado y perforado provoca el vuelo
de astillas. Las partículas en vuelo pueden
provocar daños oculares permanentes.
• Los accesorios y la herramienta podrán
alcanzar grandes temperaturas durante el
funcionamiento. Lleve guantes cuando los
manipule si realiza operaciones que produzcan
calor como el taladrado con martillo o la
perforación de metales.
• No opere esta herramienta durante
largos periodos de tiempo. Las vibraciones
provocadas por la acción del taladro pueden
resultar dañinas para sus brazos y manos.
Utilice guantes para ofrecer una protección
adicional y limite la exposición tomando
periodos de descansos frecuentes.
• Las ventilaciones cubren a menudo las
piezas móviles y deberán evitarse. La ropa
suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
El código de fecha (j), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la superficie de la
caja protectora que forma la junta de montaje entre
la herramienta y la batería.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Este manual contiene instrucciones importantes
para la seguridad y el funcionamiento de los
cargadores de baterías DCB106 y DCB107.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
49
ESPAÑOL
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un
centro de servicio autorizado cuando
necesite repararlo. Un ensamblaje inadecuado
podrá provocar riesgos de electrocución,
choques o incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
Cargadores
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
El cargador DCB107 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185).
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
50
El cargador DCB106 acepta los paquetes de pilas
de 18 V de litio-ión (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 y DCB185).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (g) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
ESPAÑOL
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga–DCB106
cargando
––
completamente cargado
–––––––––––––––––
––
––
––
––
––
––
––
––
completamente cargado–––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
––
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
Estado de la carga–DCB107
cargando
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
–– ––
–––––––
RETARDO POR PAQUETE FRÍO CALIENTE (DCB107)
El cargador DCB107 tiene una función de retardo
por paquete frío/caliente. Cuando el cargador
detecta que la batería está caliente, retrasa
automáticamente la carga hasta que la batería se
enfríe.
Cuando el cargador detecta que la batería está
fría, retrasa automáticamente la carga hasta que la
batería se calienta.
La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador
de luz amarilla queda encendido durante esta
operación. Después de que la batería se enfría,
la luz amarilla se apaga y el cargador retoma el
procedimiento de carga.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
51
ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Batería
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
100%
La batería se está cargando.
100%
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
TIPO DE BATERÍA
No realizar pruebas con objetos
conductores.
El DCD734 funciona con paquetes de pilas de 14,4
voltios.
No cargar baterías deterioradas.
Los DCD771 y DCD776 funcionan con paquetes de
pilas de 18 voltios.
No exponer al agua.
Los paquetes de pilas de DCB140, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185 podrán
utilizarse. Véase la sección de Datos técnicos para
obtener más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
52
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
ESPAÑOL
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Broca/direccionadora o 1 Broca/direccionadora/
martillo
1 Cargador
1 paquete de baterías de ión-litio (modelo C1)
2 paquetes de baterías de ión-litio (modelo C2)
3 paquetes de baterías de ión-litio (modelo C3)
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de activación
b. Botón de control de avance/retroceso
c. Collar de ajuste de par
d. Palanca de velocidades
e. Luz de trabajo
f. Mandril sin llave
j. Bloque de baterías
h. Botón de liberación de batería
i. Empuñadura principal
USO PREVISTO
Estos taladros/percutores/martillos perforadores
están diseñados para aplicaciones profesionales de
taladrado, taladrado por percusión y atornillado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos taladros/atornilladores/taladros percutores son
herramientas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconecte la batería antes
de realizar ajuste alguno o de
quitar o instalar acoplamientos
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Introducir y retirar el paquete de
pilas de la herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Antes del montaje
y el ajuste, quite siempre la batería.
Apague siempre la herramienta
antes de poner o sacar la batería.
53
ESPAÑOL
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado.
Botón de control de avance/
retroceso (fig. 1)
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
Un botón de control de avance/retroceso (b)
determina la dirección de la herramienta y también
sirve como botón de desbloqueo.
1. Alinee el paquete de pilas (g) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 2).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
Para seleccionar el giro hacia delante, suelte el
interruptor y pulse el botón de control de avance/
retroceso ubicado en la parte derecha de la
herramienta.
Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el
botón de control de avance/retroceso ubicado en
la parte izquierda de la herramienta.
1. Pulse el botón de liberación de pilas (h) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control,
compruebe que ha soltado el interruptor.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
NOTA: La primera vez que active la herramienta tras
cambiar el sentido de giro, podrá oír un ligero clic
inicial. Esto es normal y no indica ningún problema.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 2)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (k). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Interruptor de velocidad variable
(fig. 1)
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor (a). Para apagar la herramienta, suelte el
interruptor. Su herramienta está equipada con un
freno. El mandril se detendrá en cuanto el interruptor
se haya liberado al completo.
NOTA: No se aconseja el uso continuo de la serie
de velocidad variable. Podrá dañar el interruptor y
esto debe evitarse.
54
Collar de ajuste de par (fig. 1)
Su herramienta tiene un mecanismo destornillador
de par ajustable para dirigir y retirar sujeciones
de una amplia variedad de tamaños y formas y
en algunos modelos, un mecanismo de martillo
para la perforación en materiales de mampostería.
Alrededor del collar (c) se encuentran números, un
símbolo de broca y en algunos modelos, un símbolo
de martillo. Estos números se utilizan para fijar el
mandril de forma que ofrezca una serie de pares.
Cuanto mayor sea el número del collar, mayor
será el par de apriete y mayor será la sujeción que
podrá dirigirse. Para seleccionar cualquiera de los
números, gírelo hasta que el número deseado se
alinee con la flecha.
Engranaje de doble serie (fig. 1)
La función de doble serie de su broca/llave permite
aumentar las velocidades para gozar de una mayor
versatilidad.
1. Para seleccionar la velocidad 1 (configuración
de alto par), apague la herramienta y deje que
se detenga. Ponga la palanca del engranaje (d)
hacia delante (frente al mandril).
2. Para seleccionar la velocidad 2 (configuración
de bajo par), apague la herramienta y deje que
se detenga. Ponga la palanca de engranajes
hacia detrás (lejos del mandril).
NOTA: No cambie las velocidades cuando la
herramienta esté funcionando. Siempre deje que el
taladro se pare al completo antes de cambiar los
engranajes. Si registra algún problema a la hora de
ESPAÑOL
cambiar las velocidades, compruebe que la palanca
de engranajes de doble serie está completamente
colocada hacia delante o completamente hacia
atrás.
Para soltar el accesorio, repita las etapas 1 y 2
indicadas previamente.
Luz de trabajo (fig. 1)
Instrucciones de uso
Existe una luz de trabajo (e) ubicada justo por
encima del interruptor de activación (a). La luz de
trabajo se activa cuando el interruptor se pulse.
Cuando se suelte el activador, la luz de trabajo
permanecerá encendida durante 20 segundos.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no puede utilizarse
como luz de alumbrado.
Mandril de manguito único sin llave
(fig. 7–9)
ADVERTENCIA: No intente apretar
las puntas de brocas (ni cualquier otro
accesorio) agarrando la parte frontal del
mandril y encendiendo la herramienta.
Podrá provocar daños al mandril y
daños personales. Bloquee siempre el
interruptor de activación y desconecte la
herramienta de la fuente de alimentación
cuando cambie los accesorios.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre
que la broca está fija antes de arrancar
la herramienta. Una broca suelta podrá
salir de la herramienta, provocando
daños personales posibles.
Su herramienta goza de un mandril sin llave (f) con
un solo manguito giratorio para la activación con una
sola mano del mandril. Para introducir una broca u
otro accesorio, aplique las siguientes etapas.
1. Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2. Agarre el manquito negro del mandril con
una mano y utilice la otra mano para fijar
la herramienta. Gire el manguito en sentido
contrario al de las agujas del reloj lo más lejos
posibles para aceptar el accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm (3/4")
en el mandril y apriete con firmeza girando
el manguito del mandril en sentido de las
agujas del reloj con una mano y sosteniendo
la herramienta con la otra. Su herramienta está
equipada con un mecanismo de bloqueo del
eje automático. Esto le permite abrir y cerrar el
mandril con una mano.
Compruebe que aprieta el mandril con una mano
en el manguito del mandril y con la otra, sostiene la
herramienta para lograr el máximo apriete.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconecte la batería antes
de realizar ajuste alguno o de
quitar o instalar acoplamientos
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos
(fig. 3)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano por encima del taladro como se
muestra, y la otra en la empuñadura principal (i).
Funcionamiento del destornillador
(fig. 4)
1. Seleccione el índice de velocidad/torsión
deseado utilizando el selector de doble
velocidad para compaginar la velocidad y
torsión de la operación planificada.
2. Gire el anillo (c) de ajuste de torsión hasta
la posición deseada. Los números inferiores
indican las configuraciones de torsión más
bajas; los números superiores indican las
configuraciones de torsión más altas
3. Inserte el accesorio de seguridad deseado en el
mandril como lo haría con cualquier broca.
4. Haga alguna pruebas en una pieza de descarte
o zonas que no estén a la vista para determinar
la posición correcta del anillo del mandril.
5. Comience siempre con configuraciones bajas
de torsión, luego avance a configuraciones más
altas para evitar dañar la pieza de trabajo o el
tornillo.
55
ESPAÑOL
Funcionamiento del taladro (fig. 5)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales graves,
apague la herramienta y desconecte
la herramienta de la corriente antes de
realizar ajustes o desmontar/instalar los
acoples o accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales,
asegúrese SIEMPRE de que la
pieza de trabajo esté anclada o sujeta
firmemente. Si está perforando un
material delgado, utilice un bloque de
madera “de soporte” para evitar daños
al material.
1. Gire el collarín (c) hacia el símbolo del taladro.
2. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio para
que se corresponda con la velocidad y el par
motor para la operación planeada.
3. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas
de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. Para METAL, use brocas de
taladro helicoidales de acero de alta velocidad o
brocas huecas cilíndricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son
hierro fundido y latón, que deben ser taladrados
en seco.
4. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Utilice suficiente presión para mantener
la broca picando, pero no presione demasiado
fuerte ya que puede atascar el motor o doblar
la broca.
5. Sostenga la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de enroscado
de la broca. Si el modelo no está equipado con
un mango lateral, sostenga el taladro con una
mano en el mango y la otra en el paquete de
baterías.
ATENCIÓN: Si se sobrecarga el taladro
puede atascarse provocando una
torcedura repentina. Piense siempre que
puede atascarse. Sostenga el taladro
firmemente para controlar la acción de
enroscado y evitar lesiones.
6. SI EL TALADRO SE ATASCA, por lo general
puede ser porque se está sobrecargando o
usando incorrectamente. LIBERE EL GATILLO
INMEDIATAMENTE, quite la broca del
trabajo y determine la causa del atascamiento.
NO PRESIONE EL GATILLO HASTA LA
POSICIÓN DE ENCENDIDO O APAGADO
56
INTENTANDO ARRANCAR EL TALADRO
ATASCADO: ESTO PODRÍA PROVOCAR
DAÑOS EN EL MISMO.
7. Para minimizar el atascamiento o la penetración
profunda en el material, reduzca la presión
sobre el taladro y facilite el paso de la broca a
través de la última parte del orificio.
8. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca de un orificio taladrado. Esto
impedirá el atascamiento.
9. Con taladros de velocidad variable no es
necesario marcar con un punzón el punto a
perforar. Utilice baja velocidad para empezar
a hacer el orificio y acelere apretando más
el gatillo cuando éste sea lo suficientemente
profundo para perforar sin que se salga la
broca.
Funcionamiento del taladro percutor
(fig. 6)
SOLAMENTE DCD776
1. Gire el anillo (c) hasta el símbolo del taladro
percutor.
2. Seleccione la alta velocidad deslizando el
selector hacia atrás (lejos del mandril).
IMPORTANTE: Utilice brocas con punta de
carburo o de mampostería únicamente.
3. Taladre utilizando sólo la fuerza suficiente sobre
el percutor para evitar que rebote demasiado o
se “levante” la broca. Demasiada fuerza puede
provocar menores velocidades de perforación,
el recalentamiento de la herramienta y la
disminución del índice de perforación.
4. Taladre de forma recta, manteniendo el taladro
en ángulo recto con respecto al trabajo. No
ejerza presión lateral sobre la broca cuando
taladre ya que esto podría provocar la
obstrucción de las acanaladuras de la broca y
disminuir la velocidad de perforación.
5. Cuando perfore grandes orificios, si la velocidad
del taladro comienza a disminuir, saque la broca
parcialmente del orificio con la herramienta aún
funcionando para ayudar a eliminar los residuos
del orificio.
NOTA: El flujo de polvo suave y parejo del orificio
indica la velocidad de perforación adeudada.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
ESPAÑOL
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconecte la batería antes
de realizar ajuste alguno o de
quitar o instalar acoplamientos
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
57
ESPAÑOL
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o a una estación de reciclaje
local. Las baterías recogidas serán recicladas o
eliminadas adecuadamente.
58
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
59
FRANÇAIS
PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE
SANS FIL 13 mm (1/2")
DCD734, DCD771, DCD776
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
VDC
Type
Type de batterie
Puissance utile
W
Régime à vide
1re vitesse
min-1
2e vitesse
min-1
Cadence de frappe
1re vitesse
min-1
e
2 vitesse
min-1
Couple max.
(dur/tendre)
Nm
Capacité du mandrin mm
Capacité de perçage max,
Bois
mm
Métal
mm
Maçonnerie
mm
Poids
(sans batterie)
kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
10
–
30
13
–
30
13
13
1,20
1,28
1,34
LPA (pression
acoustique)
dB(A)
69
72
85
KPA (incertitude de pression
acoustique)
dB(A)
3
3
3
LWA (puissance
acoustique)
dB(A)
80
83
96
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
3
3
3
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
Perçage dans le métal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertitude K = m/s²
1,5
1,5
1,5
60
Vibrationsemissionsværdi ah
Vissage
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Incertitude K = m/s²
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Perçage dans le béton
ah,D =
m/s²
Incertitude K = m/s²
–
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
14,0
2,4
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
FRANÇAIS
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
140
(batteries
3,0 Ah)
180
(batteries
4,0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de charge approx, min
Poids
Fusibles
Europe
60
(batteries
1,3 Ah)
70
(batteries
1,5 Ah)
kg
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
90
(batteries
2,0 Ah)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
Indique des risques d’incendie.
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Certificat de conformité CE
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DIRECTIVES MACHINES
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourrait
poser des risques de dommages
matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
PERCEUSE/VISSEUSE/PERCEUSE À PERCUSSION
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie
61
FRANÇAIS
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
d)
15.01.2014
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
62
e)
f)
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
FRANÇAIS
g)
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il
est branché et utilisé correctement.
L’utilisation de ces dispositifs peut réduire les
risques engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les
outils peuvent être dangereux entre des
mains inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En
cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le
liquide de la batterie peut engendrer irritation
ou brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour perceuses/visseuses à
percussion
• Porter une protection pour l’ouïe lors du
perçage à percussion. L’exposition au bruit
peut causer des pertes de l’ouïe.
• Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies
avec l’outil. La perte de contrôle peut causer
des blessures.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés.
Tout contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l’ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
63
FRANÇAIS
• Portez des lunettes de sécurité ou d’autres
protection pour les yeux. Les opérations de
perçage et de perçage à percussion peuvent
projeter des éclats. Les particules volantes
peuvent provoquer des dégâts permanents aux
yeux.
• Les accessoires et l’outil peuvent devenir
chauds pendant l’utilisation. Porter des gants
pour les manipuler en cas de travail générant de
la chaleur, comme le perçage et le perçage à
percussion des métaux.
• Ne pas utiliser cet outil de manière
prolongée. Les vibrations causées par l’action
de percussion peuvent être dangereuses pour
les mains et les bras. Utiliser des de gants pour
une meilleure protection et limiter l’exposition en
effectuant des pauses fréquentes.
• Les évents d’aération recouvrent souvent
les pièces mobiles et doivent être évités.
Les vêtements lâches, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent être happés par les parties
mobiles.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (j), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
64
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l‘utilisation des chargeurs de batteries
DCB106 et DCB107.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc
batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
FRANÇAIS
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB106 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 18 V (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 et DCB185).
Le chargeur DCB107 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 et DCB185).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure de charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (g) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge–DCB106
charge en cours
––
––
––
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––
État de charge–DCB107
charge en cours
––
––
––
––
––
pleinement chargée ––––––––––––––––––––
suspension de charge––
–– ––
–––––––
65
FRANÇAIS
RETARD POUR BLOC CHAUD/FROID (DCB107)
Le chargeur DCB107 possède une fonction de
retard pour bloc chaud/froid. Lorsque le chargeur
détecte que la batterie est chaude, il retarde
automatiquement la recharge jusqu’à ce que la
batterie soit refroidie.
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est
froide, il retarde automatiquement la recharge
jusqu’à ce que la batterie soit réchauffée.
Le voyant rouge continuera à clignoter, mais un
voyant jaune sera allumé durant cette opération.
Lorsque la batterie est refroidie, le voyant jaune
s’éteint et le chargeur reprend la procédure de
recharge.
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
66
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DCD734 fonctionne avec des blocs
batterie de 14,4 volts.
Les modèles DCD771 et DCD776 fonctionnent avec
un bloc batterie de 18 volts.
Les blocs batterie DCB140, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ou DCB185 peuvent être utilisés.
Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs DEWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse/visseuse ou 1 perceuse/visseuse à
percussion
1 Chargeur
1 Bloc batterie Li-Ion (modèle C1)
2 Blocs batterie Li-Ion (modèle C2)
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
3 Blocs batterie Li-Ion (modèle C3)
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
100%
Charge en cours.
100%
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Suspension de charge.
67
FRANÇAIS
Description (fig. 1)
CH
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
a. Gâchette
b. Bouton de contrôle vissage/dévissage
c. Bague de réglage du couple
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
d. Sélecteur de vitesse
Utilisation d’une rallonge
e. Eclairage
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
f. Mandrin sans clé
g. Bloc batterie
h. Bouton de libération de la batterie
i. Poignée principale
UTILISATION PRÉVUE
Ces modèles de perceuse/visseuse/marteauperforateur ont été conçus pour des applications
professionnelles de perçage, perçage à percussion
et vissage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses/marteaux perforateurs
sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
68
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant
d’insérer ou de retirer la batterie.
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (g) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (h) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
FRANÇAIS
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (k). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Interrupteur à variateur de vitesse
(fig. 1)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche. Relâcher l’interrupteur
pour arrêter l’outil. Votre outil est équipé d’un frein.
Le mandrin s’arrêtera dès que l’interrupteur sera
complètement relâché.
REMARQUE : Une utilisation continue avec une
gamme de vitesse variable n’est pas recommandée.
Cela peut endommager l’interrupteur et doit être
évité.
Bouton de contrôle droite/gauche
(fig. 1)
Un bouton de contrôle droite/gauche (b) détermine
la direction de l’outil et sert également de bouton
de déblocage.
Pour sélectionner la rotation à droite, relâcher
l’interrupteur et enfoncer le bouton de contrôle
droite/gauche sur le côté droit de l’outil.
Pour sélectionner l’autre direction, appuyer le
bouton de contrôle droite/gauche sur le côté
gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de contrôle verrouille
l’outil en position d’arrêt. Lors du changement de
position du bouton de contrôle, s’assurer que la
gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : La première fois que l’outil est utilisé
après le changement de direction de rotation, il est
possible d’entendre un déclic au démarrage. Ceci
est normal et n’indique pas un problème.
Bague de réglage du couple (fig. 1)
Votre outil possède un mécanisme de vissage à
couple réglable pour le vissage et le dévissage d’une
vaste gamme de tailles et de formats de fixations et,
sur certains modèles, un mécanisme de percussion
pour le perçage dans la maçonnerie. Autour de
la bague (c) se trouvent des numéros, le symbole
d’une mèche et, sur certains modèles, le symbole
d’un marteau. Ces numéros sont utilisés pour régler
la plage de couple du mandrin. Plus le numéro de
la bague est élevé, plus le couple est élevé et plus
l’élément de fixation pouvant être utilisé peut être
grand. Pour sélectionner un numéro, faire pivoter
jusqu’à aligner la flèche avec le numéro.
Double gamme de vitesses (fig. 1)
La fonctionnalité de double gamme de votre
perceuse/visseuse vous permet de sélectionner les
vitesses pour une plus grande polyvalence.
1. Pour sélectionner la vitesse 1 (couple élevé),
arrêter l’outil et le laisser s’immobiliser. Faire
coulisser le sélecteur de vitesse (d) vers l’avant
(vers le mandrin).
2. Pour sélectionner la vitesse 2 (couple faible),
arrêter l’outil et le laisser s’immobiliser. Faire
coulisser le sélecteur de vitesse vers l’arrière
(l’éloigner du mandrin).
REMARQUE : Ne pas changer de vitesse lorsque
l’outil fonctionne. Toujours laisser la perceuse
s’immobiliser complètement avant de changer
de vitesse. En cas de problème pour changer
les vitesses, s’assurer que le sélecteur de double
gamme est complètement vers l’avant ou vers
l’arrière.
Éclairage (fig. 1)
Un éclairage (e) se situe juste au-dessus de la
gâchette (a). L’éclairage est activé lorsque la
gâchette est enfoncée. Lorsque la gâchette est
relâchée, l’éclairage de travail reste allumé pendant
20 secondes.
REMARQUE : L’éclairage sert à illuminer la surface
de travail à proximité et ne doit pas être utilisé
comme lampe torche.
Mandrin sans clé à manchon simple
(fig. 7–9)
AVERTISSEMENT : ne pas tenter
de serrer des mèches (ou tout autre
accessoire) en saisissant la partie
avant du mandrin et en mettant l’outil
en marche. Risque de blessures et de
69
FRANÇAIS
dommages pour le mandrin. Toujours
débloquer la gâchette et débrancher
l’outil de la source d’alimentation lors du
changement des accessoires.
AVERTISSEMENT : toujours
s’assurer que l’embout est bien fixé
avant de démarrer l’outil. Un embout
desserré peut être éjecté de l’outil et
provoquer des blessures.
Votre outil comprend un mandrin sans clé (f) avec
un manchon rotatif pour l’utilisation du mandrin à
une seule main. Pour insérer une mèche ou un autre
accessoire, suivre les étapes ci-dessous.
1. Arrêter l’outil et le débrancher de la source
d’alimentation.
2. Saisir le manchon noir du mandrin avec une
main et utiliser l’autre main pour fixer l’outil.
Faire tourner le manchon dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’à pouvoir
insérer l’accessoire désiré.
3. Insérer l’accessoire sur 19 mm (3/4") environ
dans le mandrin et serrer fermement en
tournant le manchon du mandrin dans le sens
des aiguilles d’une montre avec une main et en
tenant l’outil de l’autre. Votre outil est équipé
d’un mécanisme de verrouillage automatique
de la broche. Cela vous permet d’ouvrir et de
refermer le mandrin d’une seule main.
S’assurer de serrer le mandrin avec une main sur
le manchon du mandrin et l’autre main tenant l’outil
pour un meilleur serrage.
Pour libérer l’accessoire, répéter les étapes 1 et 2
ci-dessus.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Position correcte des mains (fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
70
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main sur
le dessus de la perceuse, comme illustré, et l’autre
sur la poignée principale (i).
Fonctionnement en mode visseuse
(fig. 4)
1. À l’aide du sélecteur de double vitesse,
sélectionnez la plage de vitesse et de couple
désirée qui convient à la vitesse et au couple de
l’opération planifiée.
2. Tournez la bague (c) de réglage du couple
sur la position voulue. Les nombres inférieurs
indiquent des réglages de couple inférieurs ; les
nombres supérieurs indiquent des réglages de
couple supérieurs.
3. Insérez la vis ou le boulon de votre choix dans le
mandrin, comme pour une mèche quelconque.
4. Faites quelques essais sur une pièce inutilisable
ou à un endroit qui n’est pas apparent afin de
déterminer la position appropriée de la bague
d’embrayage.
5. Démarrez toujours avec des réglages de couple
inférieurs, puis passez à des réglages supérieurs
afin d’éviter d’endommager la pièce de travail,
la vis ou le boulon.
Fonctionnement en mode perceuse
(fig. 5)
AVERTISSEMENT : pour diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors tension
et débranchez-le de sa source
d’alimentation avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de blessures corporelles,
veillez TOUJOURS à ce que la
pièce à travailler soit retenue ou fixée
solidement. Si le matériau à percer est
mince, appuyez-le sur un bloc de bois
pour éviter d’endommager le matériau.
1. Tourner la bague (c) sur le symbole de la
perceuse.
FRANÇAIS
2. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse
et le couple à l’opération désirée.
Fonctionnement en mode marteau
perforateur (fig. 6)
3. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale,
foret à trois pointes, mèche torsadée ou
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez : mèche
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux,
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec.
DCD776 UNIQUEMENT
4. Exercez toujours une pression rectiligne par
rapport à la mèche. Exercez suffisamment
de pression pour faire mordre la mèche, mais
n’appuyez pas à l’excès pour éviter de bloquer
le moteur ou de faire dévier la mèche.
5. Tenez l’outil fermement à deux mains pour
contrôler le mouvement de torsion de la
perceuse. Si le modèle ne comporte pas de
poignée latérale, saisissez la poignée de la
perceuse d’une main et placez l’autre main sur
le bloc-piles.
ATTENTION : la perceuse peut caler
en cas de surcharge provoquant
une torsion brusque. Attendez-vous
toujours à un calage. Tenez fermement
la perceuse pour maîtriser la force de
torsion et éviter les blessures.
6. SI LA PERCEUSE CALE, le problème est
généralement attribuable à une surcharge
ou à une mauvaise utilisation. RELÂCHEZ
IMMÉDIATEMENT LA GÂCHETTE,
retirez la mèche de la pièce et déterminez
la cause du calage. N’APPUYEZ PAS DE
FAÇON RÉPÉTÉE SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE DÉMARRER UNE
PERCEUSE CALÉE, CAR CECI POURRAIT
L’ENDOMMAGER.
7. Pour diminuer les risques de calage ou éviter
que l’outil traverse le matériau, réduisez la
pression exercée sur la perceuse afin que la
mèche perce lentement la dernière partie du
trou.
8. Faites tourner la perceuse pour retirer la mèche
du trou percé. Cela contribuera à empêcher la
mèche de se coincer.
9. Pour les perceuses à vitesse variable, il n’est
pas nécessaire de marquer au pointeau le
centre du trou à percer. Démarrez à basse
vitesse pour amorcer le trou, puis accélérez en
enfonçant davantage la gâchette lorsque le trou
est suffisamment profond pour percer sans que
la mèche ne sorte.
1. Tournez la bague (c) sur le symbole du marteau
perforateur.
2. Sélectionnez la vitesse supérieure en faisant
glisser le sélecteur vers l’arrière (à l’opposé du
mandrin).
IMPORTANT : n’utilisez que des mèches
à plaquette en carbure métallique ou de
maçonnerie.
3. Pour effectuer le perçage, exercez juste assez
de pression sur le marteau pour l’empêcher
de rebondir excessivement ou pour éviter que
la mèche ne se “soulève”. Une trop grande
pression réduira la vitesse de l’outil, diminuera la
cadence de perçage et causera une surchauffe.
4. Maintenez l’outil bien droit, en vous assurant
que la mèche est en angle droit avec la pièce
à percer. N’exercez pas de pression latérale
sur la mèche en cours de perçage, sous peine
de boucher les cannelures de la mèche et de
ralentir le régime de l’outil.
5. Lors du perçage de trous profonds, si la
vitesse du marteau commence à chuter, retirez
partiellement la mèche du trou avec le moteur
toujours en marche pour aider au dégagement
des débris du trou.
REMARQUE : une évacuation de poussière
régulière et homogène du trou indique une cadence
de perçage correcte.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
71
FRANÇAIS
Protection de l’environnement
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
72
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules des batteries Li-Ion sont
recyclables. Rapporter ces batteries auprès de
votre revendeur ou dans un centre de recyclage
local. Les batteries collectées seront recyclées
ou mises au rebut de façon appropriée.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
73
ITALIANO
TRAPANO/AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE
COMPATTO A BATTERIA DA 13 mm (1/2")
DCD734, DCD771, DCD776
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
Tensione
VDC
Tipo
Tipo di batterie
Potenza resa
W
Velocità a vuoto
1a velocità
min-1
2a velocità
min-1
Numero di percussioni
1a velocità
min-1
2a velocità
min-1
Coppia di serraggio max.
(dura/morbida)
Nm
Capacità mandrino
mm
Capacità max di foratura
legno
mm
metallol
mm
opere in muratura mm
Peso
(senza pacco batteria) kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
10
–
30
13
–
30
13
13
1,20
1,28
1,34
69
72
85
LPA (pressione sonora) dB(A)
KPA (incertezza
pressione sonora) dB(A)
3
3
3
LWA (potenza sonora) dB(A)
80
83
96
KWA (incertezza
potenza sonora) dB(A)
3
3
3
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale) determinati
in base allo standard EN 60745:
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su metallo
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertezza K = m/s²
1,5
1,5
1,5
74
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitamento
ah,ID =
m/s²
< 2,5
Incertezza K = m/s²
1,5
Valori di emissione vibratoria ah
Foratura su calcestruzzo
ah,D =
m/s²
–
Incertezza K = m/s²
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
14,0
2,4
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo
di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
ITALIANO
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica
approssimativo
Peso
Fusibili
Europa
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
VAC
min
60
(pacchi batteria
da 1,3 Ah)
kg
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
140
(pacchi batteria (pacchi batteria (pacchi batteria
da 1,5 Ah)
da 2,0 Ah)
da 3,0 Ah)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
180
(pacchi batteria
da 4,0 Ah)
Dichiarazione di conformità CE
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
DIRETTIVA MACCHINE
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
TRAPANO/AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.01.2014
75
ITALIANO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
76
e)
f)
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
ITALIANO
g)
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente
con il caricabatteria specificato dal
produttore. Un caricabatteria adatto a un
determinato tipo di batteria può provocare il
rischio di incendio se utilizzato con un pacco
batteria differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il
liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di
sicurezza per trapani/avvitatori/
trapani a percussione
• Indossare sempre protezioni per le orecchie
con la sonda a percussione. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se
fornite in dotazione con l’apparato. La
perdita del controllo può causare lesioni alla
persona.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’accessorio di taglio
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
77
ITALIANO
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con le
mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe
portare alla perdita di controllo.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La foratura con l’uso
del trapano può emettere schegge. Tali schegge
possono causare danni permanenti alla vista.
• Gli accessori e l’apparato potrebbero
scaldarsi durante l’uso. Indossare guanti
durante l’uso se si effettuano applicazioni
che producono calore come la trapanatura a
percussione e la trapanatura di metalli.
• Non utilizzare questo apparato per periodi
di tempo prolungati. Le vibrazioni generate
dall’azionamento dell’apparato potrebbero
risultare dannose alle mani e alle braccia.
Servirsi di guanti per fornire un supporto in più
e limitare l’esposizione prendendo delle pause
frequenti.
• Le prese d’aria spesso coprono le parti
mobili e devono essere evitate. Abiti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle
parti in movimento.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato
e batteria.
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d‘uso per i caricabatteria DCB106 e
DCB107.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI (FIG. 1)
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
I codici dei dati (j), che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
78
ITALIANO
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
Il caricabatteria DCB106 è compatibile con batterie
da 18 V Li-Ion (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 e DCB185).
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
Il caricabatteria DCB107 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 e DCB185).
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (g) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica–DCB106
in carica
––
––
––
––
carica completa
–––––––––––––––––
Stato di carica–DCB107
in carica
––
––
––
––
––
carica completa
––––––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
––
–– ––
–––––––
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
79
ITALIANO
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO (DCB107)
Il caricabatteria DCB107 è provvisto di una
funzione di ritardo a caldo/freddo. Quando il
caricabatteria rileva una batteria molto calda, ritarda
automaticamente la carica finché la batteria non si è
raffreddata.
Quando il caricabatteria rileva una batteria fredda,
ritarda automaticamente la carica finché la batteria
non si è scaldata.
La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una
spia dell’indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta raffreddata la batteria,
la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
80
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 ˚C (105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
ITALIANO
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
Il modello DCD734 funziona con batterie da 14,4
volt.
I modelli DCD771 e DCD776 funzionano con batterie
da 18 volt.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB140,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 o DCB185.
Si rimanda a Dati tecnici per ulteriori informazioni.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Solo per uso interno.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento
di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un
caricabatteria DEWALT potrebbero
causare un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano/avvitatore o 1 trapano/avvitatore/
trapano a percussione
1 Caricabatteria
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
1 Pacco batteria Li-Ion (modello C1)
2 Pacchi batteria Li-Ion (modello C2)
3 Pacchi batteria Li-Ion (modello C3)
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
100%
Batteria in carica.
100%
Batteria carica.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Batteria difettosa.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
81
ITALIANO
Descrizione (fig. 1)
CH
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
a. Interruttore di azionamento
b. Pulsante di controllo avanti/indietro
c. Collare regolazione coppia
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
d. Selettore marce
e. Torcia
Utilizzo di un cavo di prolunga
f. Mandrino autoserrante
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
g. Gruppo batterie
h. Pulsante di rilascio della batteria
i. Impugnatura principale
UTILIZZO PREVISTO
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
stati progettati per eseguire fori e avvitamenti di tipo
professionale.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
elettroutensili professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
82
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(fig. 2)
AVVERTENZA: prima di montare
e regolare, rimuovere sempre il
pacco batteria. Spegnere sempre
l’apparato prima di inserire o di
rimuovere il pacco batteria.
NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (g) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 2).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
ITALIANO
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (h)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (k). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore a velocità variabile
(fig. 1)
Per mettere in funzione l’apparato, premere
l’interruttore di azionamento (a). Per spegnere
l’apparato, rilasciare l’interruttore di azionamento.
L’apparato è dotato di freno. Il mandrino si arresta
non appena l’interruttore di azionamento viene
rilasciato completamente.
La posizione centrale del pulsante di controllo
blocca l’apparato in posizione spenta. Assicurarsi
di avere rilasciato il grilletto prima di cambiare la
posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’apparato viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
È un fatto normale che non indica la presenza di
problemi.
Collare di regolazione della coppia
(fig. 1)
L’apparato è munito di un meccanismo di
avvitamento a coppia di serraggio regolabile per
l’inserimento e la rimozione di un’ampia gamma di
forme e dimensioni di dispositivi di fissaggio e, in
alcuni modelli, di un meccanismo a martello per la
trapanatura nei muri. Attorno al collare (c) vi sono
dei numeri, il simbolo della punta di un trapano e,
in alcuni modelli, il simbolo di un martello. Questi
numeri servono per impostare la frizione a un
determinato intervallo della coppia di serraggio.
Maggiore è il numero sul collare, maggiore è la
coppia, con la possibilità di avvitare viti o bulloni di
grandi dimensioni. Per selezionare uno qualsiasi dei
numeri, ruotare finché il numero desiderato non si
allinea alla freccia.
Selettore marce a due intervalli
(fig. 1)
La funzione del selettore marce a due intervalli del
trapano/avvitatore a batteria consente di cambiare
marce per una maggiore versatilità.
1. Per selezionare la velocità 1 (impostazione alta
della coppia), spegnere l’apparato e consentirne
l’arresto. Far scorrere il selettore marce (d) in
avanti (verso il mandrino).
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è
sconsigliato. Può danneggiare l’interruttore e deve
essere evitato.
2. Per selezionare la velocità 2 (impostazione
bassa della coppia), spegnere l’apparato e
consentirne l’arresto. Far scorrere il selettore
marce indietro (lontano dal mandrino).
Pulsante di controllo avanti/indietro
(fig. 1)
NOTA: Non cambiare marce quando l’apparato è
in funzione. Aspettare sempre che il trapano si sia
arrestato completamento prima di cambiare marcia.
In caso di difficoltà con il cambio delle marce,
assicurarsi che il selettore marce a due intervalli sia
completamente spinto in avanti o completamente
spinto indietro.
Un pulsante di controllo avanti/indietro (b) determina
il verso di rotazione dell’apparato e serve anche
come pulsante di blocco.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare
l’interruttore di azionamento e premere il pulsante
di controllo avanti/indietro sul lato destro
dell’apparato.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il
pulsante di controllo avanti/indietro sul lato sinistro
dell’apparato.
Torcia (fig. 1)
C’è una torcia (e) situata subito sopra l’interruttore
di azionamento (a). La torcia viene attivata appena
viene premuto l’interruttore di azionamento. Quando
l’interruttore viene rilasciato la torcia rimarrà illuminata
per un massimo di 20 secondi.
83
ITALIANO
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia per
illuminazione.
Mandrino autoserrante a un
manicotto (fig. 7–9)
AVVERTENZA: non tentare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
afferrando la parte anteriore del
mandrino e accendendo l’apparato.
Potrebbero insorgere danni al mandrino
e lesioni alle persone. Bloccare sempre
l’interruttore di azionamento e scollegare
l’apparato dalla presa di corrente
durante la sostituzione degli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi sempre
che la punta sia ben ferma prima di
avviare l’apparato. Una punta allentata
potrebbe fuoriuscire dall’apparato
causando possibili lesioni personali.
L’apparato è dotato di un mandrino autoserrante
(f) con un manicotto rotante per consentire l’utilizzo
del mandrino con una mano sola. Per inserire una
punta di trapano o altro accessorio, seguire queste
procedure.
1. Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di
corrente.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino con una
mano e usare l’altra mano per fissare l’apparato.
Ruotare il manicotto in senso anti-orario
abbastanza lontano da accettare l’accessorio
desiderato.
3. Inserire l’accessorio a una profondità di circa
19 mm (3/4") all’interno del mandrino e serrare
bene ruotando il manicotto del mandrino con
una mano mentre si tiene l’apparato con l’altra.
L’apparato è dotato di un meccanismo di
blocco automatico dell’alberino. Esso consente
di aprire e chiudere il mandrino con una mano.
Assicurarsi di serrare il mandrino con una mano sul
manicotto del mandrino e l’altra che tiene l’apparato
per la massima tenuta.
Per rilasciare l’accessorio, ripetere le procedure 1 e 2
di cui sopra.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
84
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione di impugnatura consiste nel
tenere una mano sopra il trapano, come mostrato in
figura, e l’altra sull’impugnatura principale (i).
Operazioni di avvitatura/svitatura
(fig. 4)
1. Selezionare la gamma di velocità/coppia
desiderata per mezzo dell’apposito selettore,
in modo da adattare velocità e coppia
all’operazione da eseguire.
2. Ruotare il collare (c) di regolazione della coppia
nella posizione prescelta. I numeri più bassi
indicano coppie minori; i numeri più alti indicano
coppie maggiori.
3. Inserire l’accessorio di avvitatura desiderato nel
mandrino, con le stesse modalità utilizzate per
l’inserimento di una punta.
4. Eseguire delle prove su un pezzo di materiale
di scarto o su zone non visibili del materiale per
accertarsi di avere scelto la posizione adeguata
del collare della frizione.
5. Avviare sempre il trapano con una coppia
bassa, quindi proseguire con coppie superiori
per evitare di danneggiare il dispositivo di
fissaggio o l’area di lavoro.
Funzionamento del trapano (fig. 5)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e scollegarlo dall’alimentazione
elettrica prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimuovere/installare un
accessorio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, accertarsi
SEMPRE che il pezzo sia stato
ITALIANO
ancorato o fissato perfettamente.
Durante la foratura di materiali di
piccolo spessore utilizzare un blocco
di legno come supporto per evitare di
danneggiare il materiale.
1. Ruotare il collare (c) portandolo al simbolo del
trapano.
2. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore delle marce
per adattare velocità e coppia all’operazione da
eseguire.
3. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare punte elicoidali in acciaio rapido o
seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da taglio
quando si forano metalli. Fanno eccezione la
ghisa e l’ottone che vanno forati a secco.
4. Applicare sempre la pressione in linea retta con
la punta. Esercitare una pressione sufficiente
per agevolare l’azione di foratura senza però
spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta.
5. Tenere saldamente l’utensile con entrambe
le mani per controllare il movimento rotatorio
del trapano. Se il modello non è dotato
di impugnatura laterale, afferrare l’utensile
ponendo una mano sul manico e l’altra sul
blocco batteria.
ATTENZIONE: se sovraccaricato,
il trapano può bloccarsi e girare
improvvisamente su se stesso. Tenere
sempre presente questa eventualità e
a tal fine afferrare saldamente il trapano
per controllare l’azione di torsione ed
evitare lesioni.
6. IN CASO DI STALLO DEL MOTORE, il
motivo è da ricercarsi in un sovraccarico o in
un uso improprio dell’utensile. RILASCIARE
IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE,
allontanare la punta del trapano dall’area
di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE
L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN
QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL
MOTORE.
7. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o
di danneggiamento del materiale, ridurre la
pressione esercitata sul trapano e sulla punta
durante le fasi finali della foratura.
8. Continuare a tenere il motore in funzione nel
ritrarre la punta fuori da un foro, in modo da
evitare che questa si inceppi.
9. Con i trapani a velocità variabile non è
necessario utilizzare un punzone per centrare il
punto dove praticare il foro. Utilizzare una bassa
velocità all’avvio, quindi accelerare spingendo
a fondo l’interruttore di azionamento quando il
foro è abbastanza profondo da evitare che la
punta esca fuori.
Funzionamento del trapano a
percussione (fig. 6)
SOLO DCD776
1. Posizionare l’anello (c) sul simbolo a forma di
martello.
2. Impostare il trapano sull’alta velocità facendo
scorrere indietro il selettore (in direzione opposta
al mandrino).
IMPORTANTE: utilizzare esclusivamente punte
per muratura o al carbonio.
3. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una
forza appena sufficiente ad evitare che il trapano
rimbalzi eccessivamente o la punta si “sollevi”.
Una forza eccessiva causerà il rallentamento
della velocità di foratura, il surriscaldamento del
motore e una minore efficacia dell’utensile.
4. Evitare di tenere il trapano in posizione inclinata,
mantenendo la punta perpendicolare al piano
di lavoro. Non esercitare pressioni laterali sulla
punta durante la lavorazione in quanto ciò
provoca l’ostruzione delle scanalature presenti
sulla punta e una diminuzione della velocità del
trapano.
5. Quando si praticano fori profondi, se la velocità
di percussione comincia a ridursi, estrarre
parzialmente la punta dal foro con l’utensile in
funzione, in modo da far fuoriuscire i detriti dal
foro.
NOTA: la fuoriuscita continua e regolare di polvere
dal foro è indice di un funzionamento adeguato.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
85
ITALIANO
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
86
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
87
NEDERLANDS
SNOERLOZE COMPACTE 13 mm (1/2") BOOR/
SCHROEVENDRAAIER/HAMERBOOR
DCD734, DCD771, DCD776
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
VDC
Type
Accutype
Uitgangsvermogen
W
Snelheid zonder druk
1e versnelling
min-1
2e versnelling
min-1
Slagsnelheid
1e versnelling
min-1
2e versnelling
min-1
Max. aanhaalmoment
(hard/zacht)
Nm
Capaciteit boorhouder mm
Maximale boorcapaciteit
Hout
mm
Metaal
mm
Metselwerk
mm
Gewicht (zonder accu) kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
69
72
85
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
3
3
3
LWA (akoestisch
vermogen)
dB(A)
80
83
96
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
3
3
3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Onzekerheid K = m/s²
1,5
1,5
1,5
88
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven draaien
ah,ID =
m/s²
Onzekerheid K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibratie-uitstootwaarde ah
Boren in cement
ah,D =
m/s²
Onzekerheid K =m/s²
–
–
–
–
14,0
2,4
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
NEDERLANDS
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
140
(3,0 Ah
accusets)
180
(4,0 Ah
accusets)
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
VAC
60
(1,3 Ah
accusets)
70
(1,5 Ah
accusets)
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
90
(2,0 Ah
accusets)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood
of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
BOOR/SCHROEVENDRAAIER/HAMERBOOR
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.01.2014
89
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
d)
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
90
e)
f)
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
NEDERLANDS
f)
g)
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
g)
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan
leiden tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt.
Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Boormachines/Schroevendraaiers/
Hamerboren
• Draag oorbescherming als u de boorhamer
gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
91
NEDERLANDS
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading.
Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder
stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de
hand of tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
• Draag een veiligheidsbril of andere
bescherming van uw ogen. Tijdens het
werken met de boor of hamerboor kunnen
er kleine stukjes materiaal in het rond vliegen.
Vliegende deeltjes kunnen permanente
beschadiging van de ogen veroorzaken.
• Accessoires en het gereedschap kunnen
tijdens het werken heet worden. Draag
wanneer u ze hanteert handschoenen als u
toepassingen uitvoert waarbij warmte vrijkomt,
zoals werken met de hamerboor en het boren in
metaal.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trilling die wordt veroorzaakt
door de slagboorwerking van het gereedschap
kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen
worden opgevangen en beperk de blootstelling
door regelmatig rustperioden in te lassen.
• Ventilatieopeningen bedekken vaak
bewegende onderdelen en kunnen beter
niet worden aangeraakt. Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
92
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG.) 1]
De datumcode (j), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de acculaders DCB106
en DCB107.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB106 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 18 V (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 and DCB185).
De DCB107 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 and DCB185).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. 2)
1. Steek de lader in een geschikt
230 V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (g) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
93
NEDERLANDS
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus–DCB106
bezig met opladen
––
volledig opgeladen
–––––––––––––––––
––
––
––
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
Oplaadstatus–DCB107
bezig met opladen
––
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging
––––––––––––––––––––
––
––
––
–– ––
––
––
–––––––
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
(DCB107)
De lader DCB107 heeft een functie Hot/Cold
Delay (Vertraging Hete/Koude Accu). Wanneer
wordt waargenomen dat een accu heet is, wordt
het opladen automatisch uitgesteld tot de accu is
afgekoeld.
Wanneer wordt waargenomen dat de accu koud
is, wordt het opladen automatisch uitgesteld tot de
accu is opgewarmd.
Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook
een geel indicatielampje wanneer de functie actief
is. Wanneer de accu eenmaal is afgekoeld, gaat het
gele lampje uit en hervat de lader de laadprocedure.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
94
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
NEDERLANDS
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
100%
Accu bezig met opladen.
100%
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
ACCUTYPE
De DCD734 werkt op 14,4 V accu’s.
Niet blootstellen aan water.
De DCD771 en de DCD776 werken op 18 V-accu’s.
De accu’s van het type DCB140, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 of DCB185 kunnen worden
gebruikt. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Aanbevelingen voor opslag
Alleen voor gebruik binnenshuis.
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur.
95
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boor/schroefmachine of 1 boor/
schroefmachine/hamerboor
1 Lader
1 Li-Ion-accu (model C1)
2 Li-Ion-accu’s (model C2)
3 Li-Ion-accu’s (model C3)
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit-schakelaar
b. Vooruit/achteruit-regelknop
c. Stelkraag voor aanhaalmoment
d. Versnellingswissel
e. Werklicht
f. Sleutelloze boorkop
g. Accu
h. Accu-ontgrendelknop
i. Hoofdhandgreep
GEBRUIKSDOEL
Deze boren/drillen/klopboren zijn ontworpen voor
toepassingen van professioneel boren, klopboren, en
schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze klop- en hamerboren zijn professionele
elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
96
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: om het risico
op ernstig letsel te verkleinen,
dient u het gereedschap uit
te schakelen en de accuset te
verwijderen voordat u hulpstukken
of accessoires aan- of afkoppelt.
Een toevallige activering kan letsel
toebrengen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 2)
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd
de accu. Schakel het gereedschap
NEDERLANDS
altijd uit voordat u de accu plaatst
of verwijdert.
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (g) in de
handgreep van het gereedschap (afb. 2).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (h) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 2)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(k) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Schakelaar voor variabele snelheid
aan/uit (afb. 1)
U kunt het gereedschap in werking zetten door
de Aan/Uit-schakelaar in te knijpen (a). U kunt
het gereedschap uitschakelen door de Aan/Uitschakelaar los te laten. Uw gereedschap is voorzien
van een rem. De boorhouder stopt zodra u de aan/
uit-schakelaar geheel loslaat.
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter
niet voortdurend in het variabele snelheidsbereik
gebruiken. Hierdoor kan de schakelaar beschadigd
raken en u kunt het beter vermijden.
Vooruit/Achteruit-regelknop
(afb. 1)
Een vooruit/achteruit-regelknop (b) bepaalt de
draairichting van het gereedschap en doet ook
dienst als vergrendelknop.
U selecteert de draairichting vooruit door de
aan/uit-schakelaar los te laten en de vooruit/
achteruit-regelknop aan de rechter zijkant van het
gereedschap in te drukken.
U selecteert de draairichting achteruit door de
vooruit/achteruit-regelknop aan de linkerzijde van
het gereedschap in te drukken.
De middelste stand van de regelknop vergrendelt
het gereedschap in de uit-stand. Wanneer u de
stand van de regelknop wijzigt, is het belangrijk dat
u de aan/uit-knop niet indrukt.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap
de eerste keer gebruikt na het wijzigen van de
draairichting, zult u bij het starten misschien een klik
horen. Dit is normaal en wijst niet op een probleem.
Stelkraag draaimoment (afb. 1)
Uw gereedschap heeft een verstelbaar
aanhaalmoment-schroevendraaiermechanisme voor
het in- en uitschroeven van een breed scala van
vormen en formaten van bevestigingsmateriaal en
in sommige modellen een hamerboormechanisme
voor het boren in metselwerk. Rond de kraag (c)
staan getallen en het symbool van een boortje
en bij sommige modellen het symbool van een
hamer. Deze getallen worden gebruikt voor het
instellen van de boorkop voor het gevraagde
aanhaalmomentbereik. Hoe hoger het getal op de
kraag, des te hoger is het aanhaalmoment en des
te groter het bevestigingsmateriaal dat kan worden
geschroefd. Draai, als u één van de getallen wilt
selecteren, de kraag tot het getal van uw keuze
tegenover de pijl staat.
Dubbele versnelling (afb. 1)
Met de dubbele versnelling van uw boormachine/
schroefmachine kunt een andere versnelling kiezen
en dat levert meer toepassingsmogelijkheden op.
1. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand
komen als u snelheid 1 (een hoog koppel) wilt
kiezen. Schuif de versnellingswissel (d) naar
voren (naar de boorkop toe).
2. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand
komen als u snelheid 2 (een laag koppel)
wilt kiezen. Schuif de versnellingswissel naar
achteren (weg van de boorkop).
OPMERKING: Wissel geen versnellingen wanneer
het gereedschap draait. Laat de boor altijd tot
97
NEDERLANDS
stilstand komen voordat u de versnelling wisselt.
Als het wisselen van versnelling niet gemakkelijk
verloopt, is het belangrijk dat u controleert dat de
versnellingswissel geheel naar voren of geheel naar
achteren is geduwd.
Werklicht (afb. 1)
Er bevindt zich een werklicht (e) boven de Aan/
Uit-schakelaar (a). Het werklicht wordt ingeschakeld
wanneer u de aan/uit-schakelaar indrukt. Wanneer
de Aan/Uit-schakelaar wordt vrijgegeven, blijft het
werklicht tot 20 seconden branden.
OPMERKING: De werklichten zijn bedoeld voor
het verlichten van het directe werkoppervlak en zijn
niet bedoeld om te worden gebruikt zoals u een
zaklantaarn gebruikt.
Sleutelloze Enkelvoudige boorkop
(afb. 7–9)
WAARSCHUWING: Probeer niet
boortjes (of een ander accessoire) vast
te zetten door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en het
gereedschap in te schakelen. Dit kan
leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel. Vergrendel
altijd de Aan/Uit-schakelaar en trek de
stekker uit het stopcontact wanneer u
accessoires wisselt.
WAARSCHUWING: Controleer altijd
dat het bitje goed vastzit voordat u
het gereedschap start. Een los bitje
kan uit het gereedschap schieten en
dat zou dan persoonlijk letsel kunnen
veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze
boorkop (f) met een roterende mof zodat u de
boorkop met één hand kunt bedienen. Ga als volgt
stapsgewijs te werk als u een boortje of een ander
accessoire wilt inzetten.
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Pak de zwarte mof van de boorkop met één
hand vast en houd met de andere hand het
gereedschap vast. Draai de mof zo ver naar
links dat u het accessoire van uw keuze kunt
inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm (3/4")
in de boorkop en draai deze stevig vast door
de mof naar rechts te draaien met de ene
hand terwijl u het gereedschap met de andere
vasthoudt. Uw gereedschap is voorzien
van een mechanisme voor automatische
98
spindelvergrendeling. Zo kunt u de boorkop met
één hand openen en sluiten.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met
één hand op de mof van de boorkop terwijl u het
gereedschap met de andere hand zo goed mogelijk
vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die
hierboven worden vermeld, te herhalen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: om het risico
op ernstig letsel te verkleinen,
dient u het gereedschap uit
te schakelen en de accuset te
verwijderen voordat u hulpstukken
of accessoires aan- of afkoppelt.
Een toevallige activering kan letsel
toebrengen.
Juiste positie van de handen (afb. 3)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen is wanneer de
ene hand zich bovenaan de boor bevindt zoals
afgebeeld, terwijl de andere hand de hoofdgreep (i)
vast houdt.
Schroevendraaierbediening
(afb. 4)
1. Selecteer het gewenste snelheid/
momentwaardebereik met de duale
bereikversnellingskiezer om overeen te komen
met de snelheid en momentwaarde van de
geplande toepassing.
2. Zet de aanpassingskraag (c) van de
momentwaarde in de gewenste positie. Lagere
nummers geven lagere momentwaardeinstellingen aan; hogere nummers geven hogere
momentwaarde-instellingen aan.
3. Plaats het gewenste bevestigingsaccessoire in
de boorhouder zoals u met ieder boortje zou
doen.
NEDERLANDS
4. Voer enkele testruns op een proefstukje uit of
in gebieden die niet zichtbaar zijn om de juiste
positie van de koppelingskraag vast te stellen.
5. Begin altijd met een lagere momentwaardeinstelling, ga vervolgens naar een hogere
momentwaarde-instelling om schade aan het
werkstuk of de bevestiging te voorkomen.
Boorbediening (afb. 5)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u het
gereedschap uit te schakelen en van het
stopcontact te ontkoppelen voordat u
hulpstukken of accessoires verwijdert of
plaatst.
WAARSCHUWING: Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u ALTIJD
ervoor te zorgen dat het werkstuk
verankerd is of goed is vastgezet. Als u
door dun materiaal boort, gebruikt u een
houten “reserveblokkering” om schade
aan het materiaal te voorkomen.
1. Draai de kraag (c) naar het symbool van de
hamer nog veel plezier.
2. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie
aan de geplande actie voldoen.
3. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren,
grondboren of zaagboren. Voor METAAL
gebruikt u hoge snelheid spiraalboren of
zaagboren. Gebruik een smeermiddel als u
metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn
gietijzer en koper, die droog dienen te worden
geboord.
4. Pas altijd druk toe in een rechte lijn met het
boortje. Gebruik genoeg druk om te blijven
boren, maar druk niet zo hard dat de motor
vastloopt of het boortje eruitvliegt.
5. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om tegengewicht te bieden aan de
draaiende beweging van de boor. Als het model
niet is uitgerust met een zijhandvat, pak dan de
boor met één hand op het handvat en één hand
op de accuset.
VOORZICHTIG: Boor kan vastlopen
als deze te zwaar belast is zodat hij
plotseling uit uw handen kan draaien.
Verwacht altijd dat de motor kan
vastlopen. Pak de boor stevig vast
om tegengewicht te bieden aan de
draaiende beweging en om letsel te
voorkomen.
6. ALS DE BOOR IS VASTGELOPEN, wordt
dit meestal veroorzaakt doordat hij te zwaar
belast is of door onjuist gebruik. LAAT DE
DRUKSCHAKELAAR ONMIDDELLIJK LOS,
verwijder het boortje uit het werkstuk en stel
de reden van het vastlopen vast. KLIK DE
DRUKSCHAKELAAR NIET AAN EN UIT
IN EEN POGING OM DE VASTGELOPEN
BOOR WEER TE STARTEN — HIERMEE
KAN SCHADE AAN DE BOOR WORDEN
TOEGEBRACHT.
7. Om het vastlopen te minimaliseren of om niet
door het materiaal heen te breken, vermindert u
de druk op de boor en haalt u het boortje door
het laatst aangeboorde deel van het gat terug.
8. Laat de motor lopen terwijl u het boortje uit een
boorgat haalt. Hierdoor loopt het niet vast.
9. Met variabele snelheidsboren is het niet nodig
om een gat te maken waar er moet worden
geboord. Gebruik een lage snelheid om het
gat aan te boren en versnel dit door harder op
de drukschakelaar te drukken als het gat diep
genoeg is om te boren zonder dat het boortje
eruit glipt.
Hamerboorbediening (afb. 6)
ALLEEN DCD776
1. Zet de kraag (c) op het hamerboorsymbool.
2. Selecteer de hoge snelheidinstelling door
de kiezer terug te schuiven (weg van de
boorhouder).
BELANGRIJK: Gebruik hardmetalen boortjes
of alleen metselwerkboortjes.
3. Boor met net genoeg kracht op de hamer zodat
deze niet te veel speling heeft of “hoger” dan
het boortje komt. Door te veel kracht worden er
lagere boorsnelheden bereikt, wordt er teveel
hitte ontwikkeld en een lagere boorsnelheid.
4. Boor recht en houd het boortje hierbij in een
rechte hoek ten opzichte van het werk. Oefen
niet teveel druk op het boortje uit als u aan het
boren bent omdat hierdoor de uitsparingen
van het boortje vol met puin of zaagsel
kunnen raken en dat resulteert in een lagere
boorsnelheid.
5. Als de hamersnelheid tijdens het boren van
diepe gaten langzamer wordt, trekt u het boortje
gedeeltelijk uit het gat terwijl u het gereedschap
laat draaien om zo vuil uit het gat te verwijderen.
OPMERKING: een soepele, gelijkmatige uitstroom
van stof uit het gat geeft de juiste boorsnelheid aan.
99
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico
op ernstig letsel te verkleinen,
dient u het gereedschap uit
te schakelen en de accuset te
verwijderen voordat u hulpstukken
of accessoires aan- of afkoppelt.
Een toevallige activering kan letsel
toebrengen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
100
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
NEDERLANDS
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
101
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
102
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
TRÅDLØS KOMPACT 13 mm (1/2") BOREMASKIN/
TREKKER/SLAGBOREMASKIN
DCD734, DCD771, DCD776
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
VDC
Type
Batteritype
Utgangseffekt
W
Turtall, ubelastet
1 gir
min-1
2 gir
min-1
Slagsnelheid
1 gir
min-1
2 gir
min-1
Maks. moment
(hard/myk)
Nm
Kjokskapasitet
mm
Makismal borekapasitet
Tre
mm
Metal
mm
Murverk
mm
Vekt (uten batteripakke) kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i betong
ah,D =
m/s²
Usikkerhet K = m/s²
–
–
–
–
14,0
2,4
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
LPA (lydtrykk)
dB(A)
69
72
85
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A)
3
3
3
LWA (lydeffekt)
dB(A)
80
83
96
KWA (lydeffekt usikkerhet)dB(A)
3
3
3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
Vibrasjonsutstrålingsverdi ah
Boring i metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Usikkerhet K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Verdi vibrasjonsstøy ah
Skrutrekking
ah,ID =
m/s²
Usikkerhet K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
103
NORSK
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca, Ladetid
min
Vekt
kg
Sikringer
Europa
VAC
60
(1,3 Ah
batteripakker)
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
140
(1,5 Ah
(2,0 Ah
(3,0 Ah
batteripakker)
batteripakker)
batteripakker)
0,49
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
180
(4,0 Ah
batteripakker)
EU-samsvarserklæring
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
MASKINERIDIREKTIV
DRILL/SLAGDRILL/SLAGBOR
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.01.2014
104
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
NORSK
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
f)
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller
alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
105
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
106
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
boremaskin/trekker/slagboremaskin
• Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt
for støy kan forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres
med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kutteutstyr som
kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hammer- og boreoperasjoner gjør at fliser flyr
gjennom luften. Flyvende partikler kan forårsake
permanent øyeskade.
• Tilbehør og verktøy kan bli varme under
bruk. Bruk hansker ved håndtering dersom
det utføres arbeid som generere varme, som
slagboring eller boring i metall.
• Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder.
Vibrasjon forårsaket av slagaksjonen kan skade
hendene og armene. Bruk hansker for å gi
ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile
ofte.
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende antrekk, smykker
eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
NORSK
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE (FIG. 1)
Datokoden (j), som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne håndboken inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for batteriladerne DCB106 og
DCB107.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon trenges. Å sette den sammen
feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
107
NORSK
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB106 kan bruke 18 V Li-Ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
Laderen DCB107 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185) batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
2. Sett batteripakken (g) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus–DCB106
––
Laderen DCB107 har en funksjon for ventetid for
varm/kald. Når laderen oppdager at batteriet er
varmt, utsetter den ladingen automatisk til batteriet
har kjølt seg ned.
Når laderen oppdager at batteriet er kaldt, utsetter
den ladingen automatisk til batteriet har varmet seg
opp.
Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult
indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når
batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått
av og laderen forsetter ladeprosedyren.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
––
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE (DCB107)
Lader
––
––
Fullt ladet
–––––––––––––––––
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
Ladestatus–DCB107
Lader
––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––––
––
––
––
–– ––
––
––
–––––––
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
108
NORSK
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
Se Tekniske data for ladetid.
100%
Batteriet lader.
100%
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
DCD734 bruker 14,4 volts batteripakker.
DCD771 og DCD776 bruker 18 volts batteripakker.
Kun for innendørs bruk.
DCB140, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
eller DCB185 batteripakker kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
Lad kun DEWALT batteripakker med de
angitte DEWALT laderne. Lading av andre
109
NORSK
batteripakker enn de angitte DEWALT
batteriene med en DEWALT lader kan
føre til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Pakken inneholder:
1 Boremaskin/trekker eller 1 boremaskin/trekker/
slagboremaskin
1 Lader
1 Li-ion batteripakke (C1-modell)
2 Li-ion batteripakker (C2-modell)
3 Li-ion batteripakker (C3-modell)
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Avtrekker-bryter
b. Fremover/bakover kontrollknapp
c. Momentjusteringskrage
d. Gir-skifter
e. Arbeidslys
f. Nøkkelløs chuck
g. Batteripakke
h. Festeknapp for batteriet
i. Hovedhåndtak
TILTENKT BRUK
Din drill/skrutrekker/meiselhammer er konstruert for
profesjonell boring, slagboring og skrutrekking.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse boremaskinene/skrutrekkerne/slagborene er
profesjonelle elektroverktøy.
110
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Sette inn og ta av
batteripakke på verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: Alltid fjern
batteripakken før montering og
justering. Alltid slå av verktøyet
før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
NORSK
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (g) mot skinnene i
håndtaket (fig. 2).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (h) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (k). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Avtrekksbryter for variabel hastighet
(fig. 1)
MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring
av rotasjonsretning kan det hende at du hører en
klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke et
tegn på et problem.
Momentjusteringskrage (fig. 1)
Verktøyet har en skrutrekkermekanisme med
justerbart moment, for innsetting og uttaking av en
rekke skruhodevarianter, og i noen modeller er det
ogst en hammermekanisme for boring i murverk.
Rund hylsen (c) er det tall, et symbol for boring, og
på noen modeller et hammersymbol. Disse tallene
brukes for å sette clutchen til ulike momentområder.
Jo høyere siffer på kragen, desto høyere moment og
desto større skrue kan brukes. For å velge et tall, vri
til ønsket tall står mot pilen.
To-trinns gir (fig. 1)
To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker
for større fleksibilitet.
1. For å velge hastighet 1 (stort moment), slå av
verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren (d)
forover (mot chucken).
2. For å velge hastighet 2 (lavt moment), slå av
verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren
bakover (bort fra chucken).
MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. La
alltid boremaskinen stoppe helt før du skifter gir.
Dersom du har problemer med å skifte gir, pass på
at to-trinns girskifter er skjøvet enten helt forover eller
helt bakover.
Arbeidslys (fig. 1)
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren (a). For
å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet
er utstyrt med en brems. Chucken stopper så fort
avtrekksbryteren slippes helt.
Det er et arbeidslys (e) rett over avtrekkerbryteren (a).
Arbeidslyset aktiveres når avtrekksbryteren trykkes
inn. Når avtrekkeren slippes, vil arbeidslyset være på
i opp til 20 sekunder til.
MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet
anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør
unngås.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
Fremover/bakover kontrollknapp
(fig. 1)
En fremover/bakover kontrollknapp (b) bestemmer
verktøyets retning, og fungerer også som en
låseknapp.
For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren
og trykk fremover/bakover kontrollknappen mot
høyresiden av verktøyet.
For å velge bakover, trykk fremover/bakover
kontrollknappen mot venstresiden av verktøyet.
Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst.
Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at
avtrekksbryteren er sluppet.
Nøkkelfri en-hylse chuck (fig. 7–9)
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe
rundt fronten av chucken og deretter slå
på verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader. Lås alltid
avtrekkerbryteren og koble verktøyet fra
strømmen når du skifter tilbehør.
ADVARSEL: Pass alltid på at biten
sitter godt før du starter verktøyet. En
løs bit kan kastes ut av verktøyet og
føre til personskader.
Verktøyet har en nøkkelløs chuck (f) med en
roterende hylse for en-hånds betjening av chucken.
111
NORSK
For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør, følg
disse trinnene.
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra
strømmen.
2. Grip bakre hylse på chucken med en hånd og
bruk den andre hånden for å sikre verktøyet.
Roter hylsen mot klokka så langt at den tar i
mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4") inn
i chucken og stram godt ved å rotere chuckhylsen med klokka med en hånd mens du
holder verktøyet med andre hånden. Verktøyet
eer utstyrt med en automatisk spindellåsmekanisme. Dette lar deg åpne og lukke
chucken med en hånd.
Pass på å stramme chucken med en hånd på
chuckhylsen mens den andre hånden holder
verktøyet så hardt som mulig.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på
toppen av drillen som vist, med den andre hånden
på hovedhåndtaket (i).
Skrutrekkeroperasjon (fig. 4)
1. Velg det ønskede hastighet/
dreiningsmomentomfanget ved bruk av
dobbeltgirvelgeren for å tilpasse hastigheten
og dreiningsmomentet til den planlagte
operasjonen.
112
2. Drei kraven (c), som justerer dreiningsmomentet,
til den ønskede posisjonen. Lavere tall indikerer
lavere dreiningsmomentinnstillinger; høyere tall
indikerer høyere dreiningsmomentinnstillinger.
3. Innstill det ønskede festetilbehøret i kjoksen på
samme måte som et hvilket som helst bor.
4. Foreta gjerne en test på noen rester eller usatte
steder for å bestemme den riktige posisjonen
for koplingskraven.
5. Start alltid med lavere
dreiningsmomentinnstillinger for så å gå opp
til høyere dreiningsmomentinnstillinger slik
at skader på arbeidet eller festeanordningen
unngås.
Boreoperasjon (fig. 5)
ADVARSEL: Risikoen for alvorlig
personskade kan reduseres ved å slå av
verktøyet samt koble fra strømkilden før
det utføres justeringer eller monteringer/
demonteringer av tilbehør eller
ekstrautstyr.
ADVARSEL: Slik at en kan redusere
risikoen for personlig skade, påse at
arbeidsstykket ALLTID er ankret eller
klemt godt fast. Hvis det bores i tynt
materiale, bruk en ”sikkerhets” blokk av
tre som vil hjelpe til å forhindre skader
på materialet.
1. Vri hylsen (c) til boresymbolet.
2. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen.
3. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor
eller hullsag. For METALL, bruk bits av
høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk
skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
4. Trykk alltid på boret etter en rett linje. Bruk nok
trykk til å holde boret i gang, men ikke trykk
så hardt at du kveler motoren eller brekker av
boret.
5. Hold verktøyet godt med begge hendene for å
kontrollere vrideeffekten av boremaskinen. Hvis
modellen ikke er utstyrt med et sidehåndtak, ta
tak i boremaskinen med en hånd på håndtaket
og en hånd på batteripakken.
ADVARSEL: Boremaskinen kan kveles
hvis den blir overbelastet og dette
kan forårsake en plutselig vridning.
Alltid forvent en kveling. Ta godt
tak i boremaskinen for å kontrollere
vridningen samt det å unngå skade.
NORSK
6. HVIS BOREMASKINEN KVELES er det
vanligvis fordi den er overbelastet eller blir
feilaktig brukt. FRIGJØR AVTREKKEREN
ØYEBLIKKELIG og fjern boret bort fra arbeidet
samt fastsett årsaken for kveling. IKKE TRYKK
AVTREKKEREN PÅ OG AV I ET FORSØK PÅ
å STARTE ET KVELET BOR — DETTE KAN
SKADE BOREMASKINEN.
7. For å minske kveling eller det at boret bryter
seg gjennom materialet, reduser trykket på
boret og gradvis press boret gjennom den siste
brøkdelen av hullet.
8. Hold motoren gående mens du drar boret ut av
et boret hullet. Dette vil være til hjelp til slik at
det ikke setter seg fast.
9. Ved bruk av boremaskiner med vekslende
hastighet er det ikke nødvendig å lage til noe
merke på forhånd der hvor det skal bores. Bruk
sakte hastighet ved start på hullet og akselererer
så ved å klemme avtrekkeren hardere ettersom
hullet blir dypt nok til å bore uten at boret
spretter ut.
Bruk av slagbor (fig. 6)
KUN DCD776
1. Snu kraven (c) til slagborsymbolet.
2. Velg innstillingen for høy hastighet ved å skyve
velgeren bakover (bort fra kjoks).
VIKTIG: Bruk kun hardmetallspiss eller
murverkbiter.
3. Legg akkurat nok trykk på slagboret slik at det
ikke får anledning til å sprette omkring for mye
eller ikke vil ”ta tak”. For mye trykk vil forårsake
saktere borehastighet, overoppheting og lavere
borehastighet.
4. Bor rett, hold boret i rett vinkel i forhold til der
du borer. Ikke trykk på boret fra siden da dette
kan resultere i at borsporene fylles, noe som vil
forårsake at boret arbeider saktere.
5. Hvis slaghastigheten begynner å avta ved
boring, trekk boret delvis av hullet mens
verktøyet fremdeles i gang for å hjelpe til med å
rense rester fra hullet.
MERK: En myk, jevn strøm av støv fra hullet tilsier
riktig borehastighet.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
113
NORSK
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
114
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
115
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/MARTELO PERFURADOR SEM FIO
COMPACTO DE 13 mm (1/2")
DCD734, DCD771, DCD776
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
Voltagem
VDC
Tipo
Tipo de bateria
Potência
W
Velocidade sem carga
1ª engrenagem
min-1 0–400
2ª engrenagem
min-1 0–1300
Velocidade de impacto
1ª engrenagem
min-1
–
2ª engrenagem
min-1
–
Binário máximo
(duro/suave)
Nm
38/22
Capacidade do mandril mm
1,5–13
Capacidade de perfuração máxima
Madeira
mm
30
Metal
mm
10
Alvenaria
mm
–
Peso (sem bateria)
kg
1,20
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
0–7650
0–25 500
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
LPA (pressão sonora
dB(A)
69
72
85
KPA (lvariabilidade da
pressão sonora)
dB(A)
3
3
3
LWA (potência sonora) dB(A)
80
83
96
KWA (variabilidade da
potência sonora)
dB(A)
3
3
3
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfurar em metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
K de variabilidade = m/s²
1,5
1,5
1,5
116
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento
ah,ID =
m/s²
< 2,5
K de variabilidade = m/s²
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfurar em betão
ah,D =
m/s²
–
K de variabilidade =m/s²
–
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
14,0
2,4
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
PORTUGUÊS
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
140
(3,0 Ah
baterias)
180
(4,0 Ah
baterias)
Carregador
Voltagem de rede
Akkutyp
Tipo de bateria
min
Peso
kg
Fusíveis
Europa
VAC
60
(1,3 Ah
baterias)
70
(1,5 Ah
baterias)
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
90
(2,0 Ah
baterias)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
Declaração de conformidade da CE
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada,
irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
BERBEQUIM/MARTELO/PERFURADOR
DCD734, DCD771, DCD776
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1 e
EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.01.2014
117
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
118
e)
f)
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização
de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
PORTUGUÊS
g)
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
g)
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para berbequim/martelo
de perfuração
• Use protecção auricular durante a
perfuração de impacto A exposição ao ruído
pode causar perda auditiva.
• Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se
fornecida(s) com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
119
PORTUGUÊS
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos. O acessório
de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderão fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Utilize grampos ou outro sistema para fixar
e apoiar a peça numa plataforma estável.
Segurar a peça com a mão ou contra o corpo
pode causar instabilidade e perda de controlo.
• Use óculos de segurança ou outra
protecção ocular. As operações de batimento
com o martelo ou de perfuração podem
causar a projecção de aparas. As partículas
projectadas podem causar danos oculares
permanentes.
• Os acessórios e a ferramenta podem ficar
quentes durante a operação. Use luvas
quando os utilizar se efectuar aplicações de
produção de calor, tais como perfuração com
martelo e perfuração de metais.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. A vibração causada pela
acção do martelo pode ser prejudicial às suas
mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição,
fazendo pausas frequentes.
• As saídas de ventilação frequentemente
obstruem as peças em movimento e devem
ser evitadas. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
120
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (j), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2014 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de baterias
DCB106 e DCB107.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
PORTUGUÊS
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado,
possa causar tropeções ou esteja sujeito a
danos ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais
do carregador. Coloque o carregador num
local afastado de fontes de calor.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB106 aceita baterias de iões de
lítio de 18 V (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 e DCB185).
O carregador DCB107 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 e DCB185).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (g) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
121
PORTUGUÊS
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento–DCB106
a carregar
––
totalmente carregada
–––––––––––––––––
––
––
––
––
––
––
––
––
totalmente carregada ––––––––––––––––––––
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria ––
–– ––
––––
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO (DCB107)
O carregador DCB107 tem uma função de
retardação de calor/frio. Quando o carregador
detecta que uma bateria está quente, retarda
automaticamente o processo de carga até a bateria
arrefecer.
Quando o carregador detecta que uma bateria está
fria, retarda automaticamente o processo de carga
até a bateria aquecer.
O indicador luminoso vermelho continua a piscar,
mas acende-se um indicador luminoso amarelo
durante esta operação. Depois da bateria arrefecer,
o indicador luminoso amarelo desliga-se e o
carregador continua o processo de carga.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
122
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
Estado do carregamento–DCB107
a carregar
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não
estiverem a ser utilizadas,
coloque as ferramentas de lado
numa superfície estável, onde
não possam causar risco de
tropeçamento ou queda. Certas
ferramentas com baterias largas ficam
em pé na bateria, mas podem ser
facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
PORTUGUÊS
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
100%
Bateria a carregar.
100%
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
TIPO DE PILHA
O modelo DCD734 funciona com pilhas de 14,4
volt.
Os carregadores DCD771 e DCD776 funcionam
com pilhas de 18 volts.
Pode utilizar as pilhas DCB140, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ou DCB185. Consulte a secção
Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Broca/berbequim ou 1 broca/berbequim/
martelo de perfuração
1 Carregador
1 Bateria de iões de lítio (modelo C1)
2 Baterias de iões de lítio (modelo C2)
3 Baterias de iões de lítio (modelo C3)
1 Caixa de ferramentas
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
1 Manual de instruções
123
PORTUGUÊS
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Botão de controlo de avanço/recuo
c. Anel de ajuste do binário
d. Sistema de mudança de velocidade
e. Indicador luminoso
f. Mandril sem chave
g. Compartimento das pilhas
h. Patilha de libertação das baterias
se também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
Estes(as) berbequins/aparafusadoras/martelos
perfuradores foram concebidos(as) para trabalhos
profissionais de perfuração, perfuração com
percussão e aparafusamento.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
i. Pega principal
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estes aparafusadores/berbequins/martelos
electropneumáticos são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifique124
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: antes de efectuar
qualquer montagem ou ajuste,
retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria..
NOTA: Para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria (g) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 2).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
PORTUGUÊS
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da bateria (h) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (k). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Interruptor de pressão de velocidade
variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
pressão (a). Para desligar a ferramenta, liberte o
interruptor de accionamento. A sua ferramenta está
equipada com um travão. O mandril pára de rodar,
assim que o interruptor de pressão for libertado por
completo.
NOTA: o uso contínuo na gama de velocidade
variável não é recomendada. Pode danificar o
interruptor, devendo assim evitar utilizar este
sistema.
Botão de controlo de avanço/recuo
(fig. 1)
O botão de controlo de avanço/recuo (b) determina
a direcção da ferramenta e funciona também como
botão de desbloqueio.
Para seleccionar a marcha directa, liberte o
interruptor de pressão e prima o botão de controlo
de avanço/recuo no lado direita da ferramenta.
Para seleccionar a rotação inversa, prima o botão
de controlo de avanço/recuo no lado esquerdo da
ferramenta.
A posição central do botão de controlo bloqueia
a ferramenta na posição Desligar. Se alterar a
posição do botão de controlo, certifique-se de que
liberta o interruptor.
NOTA: Quando a ferramenta é ligada pela primeira
vez depois de alterar a direcção da rotação, ouve-se
um estalido durante o arranque. Isto é normal e não
representa um problema.
Anel de ajuste do binário (fig. 1)
A sua ferramenta tem um mecanismo ajustável de
chave de fendas dinamométrica para a inserção e
remoção de uma vasta gama de formas e tamanhos
de fixação e, nalguns modelos, um mecanismo com
martelo para perfuração em alvenaria. Em torno do
anel (c) existe uma série de números, um símbolo
de broca e, nalguns modelos, um símbolo de
martelo. Estes números são utilizados para regular
a embraiagem de modo a fornecer um gama de
binários. Quanto maior for o número no anel, maior
é o binário e maior será o ajuste do parafuso de
fixação. Para seleccionar um dos números, rode o
selector até o número pretendido ficar alinhado com
a seta.
Mudança de velocidade dupla (fig. 1)
A função de duas velocidades do berbequim/
aparafusador permite mudar de velocidade para
uma maior versatilidade.
1. Para seleccionar a velocidade 1 (regulação de
binário elevado), desligue a ferramenta e deixe-a
a rodar até parar. Faça deslizar o sistema de
mudança de velocidade (d) para a frente (na
direcção do mandril).
2. Para seleccionar a velocidade 2 (regulação de
binário baixo), desligue a ferramenta e deixe-a
a rodar até parar. Faça deslizar o sistema de
mudança de velocidade (no sentido oposto ao
do mandril).
NOTA: não altere a velocidade quando a ferramenta
estiver em funcionamento. Antes de mudar de
velocidade, aguarde até que o berbequim pare
por completo. Se tiver dificuldade em mudar de
velocidade, certifique-se de que o sistema de
mudança de velocidade dupla está totalmente
empurrado para a frente ou para trás.
Indicadores luminosos de
funcionamento (fig. 1)
Existe um indicador luminoso de funcionamento
(e) imediatamente acima do interruptor de
accionamento (a). A luz de funcionamento é
activada quando o interruptor de accionamento
é premido. Quando o interruptor é libertado, o
125
PORTUGUÊS
indicador luminoso permanece aceso durante um
máximo de 20 segundos.
FUNCIONAMENTO
NOTA: o indicador luminoso permite iluminar a
superfície de trabalho imediata e não foi concebida
como uma lanterna.
Instruções de utilização
Mandril com manga única sem
chave (fig. 7–9)
ATENÇÃO: não tente apertar as
brocas (ou qualquer outro acessório)
segurando na parte frontal do mandril
e ligando a ferramenta. Podem ocorrer
danos no mandril e lesões pessoais.
Bloqueie sempre o interruptor de
accionamento e desligue a ferramenta
da fonte de alimentação quando mudar
de acessório.
ATENÇÃO: certifique-se sempre de
que a fixa está fixa antes de ligar a
ferramenta. Uma broca solta pode
soltar-se da ferramenta, causando
possíveis ferimentos.
A ferramenta está equipada com um mandril sem
chave (f) com uma manga de rotação para uma
operação com uma mão do mandril. Para inserir
uma broca ou outro acessório, siga os seguintes
passos.
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2. Agarre na manga preta do mandril com uma
mão e, com a outra, agarre com firmeza na
ferramenta. Rode a manga para a esquerda
o suficiente até encaixar o acessório
pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril
e aperte com firmeza, fazendo rodar para a
direita a manga do mandril com uma mão e
segure a ferramenta com a outra. A ferramenta
está equipada com um mecanismo de bloqueio
automático do veio. Isto permite abrir e fechar o
mandril com uma mão.
Certifique-se de que aperta o mandril, colocando
uma mão na manga do mandril e segurança a
ferramenta com a outra mão para uma máxima
fixação.
Para libertar o acessório, repita o passo 1 e 2
indicados acima.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (fig. 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição adequada das mãos consiste em segurar
o topo do berbequim com uma mão e o punho
principal (i) com a outra, tal como exemplificado na
figura.
Funcionamento da chave de fendas
(fig. 4)
1. Seleccione a velocidade/binário pretendido
utilizando o selector das engrenagens de duplo
alcance para fazer corresponder a velocidade e
o binário da operação planeada.
2. Rode o anel (c) de ajuste de binário para a
posição desejada. Os números mais baixos
indicam definições de binários mais baixas; os
números mais elevados indicam definições de
binário mais elevadas.
3. Insira o acessório de fixação pretendido no
mandril tal como faria com qualquer broca.
4. Execute alguns ensaios num pedaço velho de
madeira ou em áreas ocultas para determinar a
posição adequada do anel da garra.
5. Comece sempre com definições de binário
mais baixas, avançando posteriormente para
definições de binário mais elevadas para evitar
danificar a peça de trabalho ou a fixação.
126
PORTUGUÊS
Funcionamento do berbequim
(fig. 5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões graves, desligue a ferramenta e
retire a ficha da alimentação de energia
antes de proceder a quaisquer ajustes
ou de remover/instalar dispositivos
auxiliares ou acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos pessoais, certifique-se
SEMPRE que a peça de trabalho está
firmemente ancorada ou presa por
grampos. Se for perfurar material fino,
utilize um bloco de “apoio” em madeira
para evitar danos no material.
1. Rode o anel (c) para o símbolo de broca.
2. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a operação planeada utilizando
o selector de velocidade.
3. Para perfurar MADEIRA, utilize brocas
helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize coroas ou brocas helicoidais de aço
rápido (HSS). Utilize um lubrificante de corte
ao perfurar metais. As excepções são o
ferro fundido e o latão, os quais devem ser
perfurados a seco.
4. Aplique sempre pressão numa linha recta
com a broca. Utilize pressão suficiente para
continuar a furar, mas não empurre com
demasiada força, pois pode fazer o motor parar
ou empenar a broca.
5. Segure a ferramenta com firmeza com as duas
mãos para controlar a acção de rotação da
broca. Se o modelo não estiver equipado com
pega lateral, segure a ferramenta colocando
uma mão na pega e outra na bateria.
CUIDADO: A broca pode parar de
estiver sobrecarregada provocando
um movimento súbito de torção. Esteja
sempre à espera de uma paragem.
Agarre a ferramenta com firmeza para
controlar a acção de torção e para
evitar ferimentos.
6. SE A BROCA PARAR, provavelmente está
em sobrecarga ou está a ser utilizada de
modo inadequado. SOLTE IMEDIATAMENTE
O GATILHO, remova a broca do trabalho
e determine a causa da paragem. NÃO
VOLTE A CLICAR NO GATILHO DE LIGAR
E DESLIGAR NUMA TENTATIVA DE
ACCIONAR UMA BROCA PARADA — ISTO
PODE DANIFICAR O BERBEQUIM.
7. Para minimizar a paragem ou travagem no
material, reduza a pressão na broca e dê
alguma folga à broca na última parte fraccional
do orifício.
8. Mantenha o motor a trabalhar quando puxar
a broca para a retirar de um orifício perfurado.
Isto irá ajudar a evitar encravamentos.
9. Com brocas de velocidade variável não é
necessário fazer um punção central no ponto
a perfurar. Utilize uma velocidade baixa para
iniciar o orifício e acelere apertando mais o
gatilho quando o orifício estiver suficientemente
fundo de modo a furar sem que a ponta da
broca saia.
Funcionamento do martelo
electropneumático (fig. 6)
APENAS NOS MODELO DCD776
1. Rode o anel (c) para o símbolo do martelo
electropneumático.
2. Seleccione a definição de alta velocidade
deslizando o selector para trás (afastado do
mandril).
IMPORTANTE: utilize apenas brocas de ponta
de carboneto ou brocas para alvenaria.
3. Perfure fazendo apenas a força suficiente no
martelo para evitar que ressalte excessivamente
ou que “levante” a bronca. Se utilizar
demasiada força vai diminuir as velocidades de
perfuração, sobreaquecendo e diminuindo a
velocidade de perfuração.
4. Perfure a direito, mantendo a broca num ângulo
recto relativamente ao trabalho. Não exerça
qualquer pressão lateral na broca quando
perfurar pois pode provocar o entupimento das
estrias da broca e uma velocidade mais baixa
de perfuração.
5. Quando fizer orifícios mais fundos, se a
velocidade do martelo começar a baixar, puxe
parcialmente a broca para fora do orifício com
a ferramenta ainda a trabalhar para ajudar a
limpar os resíduos do orifício.
NOTA: se observar um fluxo suave e regular de
pó proveniente do orifício, isto significa que está a
utilizar uma velocidade de perfuração adequada.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
127
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para
retirar a sujidade e o pó do alojamento
principal, sempre que notar uma
acumulação de sujidade nos
respiradores ou em torno dos mesmos.
Utilize uma protecção adequada para
os olhos e uma máscara para o pó
quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
128
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
129
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
130
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
LANGATON KOMPAKTI 13 mm (1/2") PORA/
RUUVINVÄÄNNIN/ISKUPORA
DCD734, DCD771, DCD776
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
VDC
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
W
Kuormittamaton kierrosteho
1. vaihde
min-1
2. vaihde
min-1
Iskunopeus
1. vaihde
min-1
2. vaihde
min-1
Maksimivääntö
(suuri/pieni)
Nm
Istukan aukeama
mm
Maksimiporausteho
Puu
mm
Metalli
mm
Kivi
mm
Paino (ilman akkua)
kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
–
–
0–7650
0–25 500
38/22
1,5–13
42/24
1,5–13
42/24
1,5–13
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
Tärinän päästöarvo ah
Betonin poraus
ah,D =
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
–
–
–
–
14,0
2,4
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
LPA (äänenpaine)
dB(A)
69
72
85
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
dB(A)
3
3
3
LWA (ääniteho)
dB(A)
80
83
96
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A)
3
3
3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallin poraus
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvattaessa
ah,ID =
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
131
SUOMI
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
min
Paino
kg
Sulakkeet
Eurooppa
VAC
60
(1,3 Ah:n
akkupakkaukset)
70
(1,5 Ah:n
akkupakkaukset)
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
90
140
(2,0 Ah:n
(3,0 Ah:n
akkupakkaukset)
akkupakkaukset)
0,49
180
(4,0 Ah:n
akkupakkaukset)
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
KONEDIREKTIIVI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
PORA/RUUVIVÄÄNNIN/ISKUPORA
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
132
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.01.2014
SUOMI
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja
kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia
sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
f)
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
133
SUOMI
d)
e)
f)
g)
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
134
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä porille/
ruuvinvääntimille/iskuporille
• Käytä kuulonsuojaimia, kun käytät
iskuporaa. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
• Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle
alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa
vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin
menetykseen.
• Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Iskuporaus ja poraaminen voivat aiheuttaa
lastujen lentämisen. Lentävät kappaleet voivat
aiheuttaa pysyvän silmävaurion.
• Lisävarusteet ja työkalu voivat kuumentua
käytön aikana. Käytä suojakäsineitä niiden
käsittelyn aikana, jos käytät työkalua lämpöä
tuottaviin toimintoihin, kuten metallien
iskuporaukseen ja poraukseen.
• Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja
yhtäjaksoisesti. Työkalun iskutoiminnan
aiheuttama tärinä voi olla haitallista käsillesi
ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä tarjoamaan
lisäpehmustetta ja rajoita altistumista tärinälle
pitämällä taukoja.
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– kuulon heikkeneminen.
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
SUOMI
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (j) on merkitty kotelon
pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB106 ja
DCB107 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole
ehdottoman välttämätöntä. Jatkojohdon
virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai jopa
kuolettavan sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja.
Tuuletusaukot sijaitsevat laturin yläosassa ja
sivuilla. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
135
SUOMI
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
DCB106-laturilla voidaan ladata 18 V
-litiumioniakkuja (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ja DCB185).
DCB107-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 ja DCB185).
Lataaminen (kuva 2)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
2. Aseta akku (g) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila–DCB106
––
Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen
merkkivalo palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun
akku on jäähtynyt, keltainen merkkivalo sammuu ja
laturi jatkaa latausta.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
lataamine
––
täyteen ladattu
–––––––––––––––––
––
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
Lataustila–DCB107
136
DCB107-laturissa on kuuma-/kylmäviivetoiminto.
Kun laturi havaitsee kuuman akun, se viivuttää
automaattisesti latausta, kunnes akku on jäähtynyt.
Kun laturi havaitsee kylmän akun, se viivuttää
automaattisesti latausta, kunnes akku on
lämmennyt.
Latauslaitteet
––
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE (DCB107)
lataamine
––
täyteen ladattu
liian kuumaa tai
kylmää akkua
ei ladata
––––––––––––––––––––
––
––
––
–– ––
––
––
–––––––
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
SUOMI
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle
kyljelleen, jotta se ei aiheuta
putoamis- tai kompastumisvaaraa.
Kookkaalla akulla varustetut työkalut
voidaan jättää pystyasentoon, mutta ne
kaatuvat helposti.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
100%
Akkua ladataan.
100%
Akku on ladattu.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
Akku on viallinen.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkuyksikkö
AKKUTYYPPI
DCD734 toimii 14,4 voltin akuilla.
DCD771 ja DCD776 toimivat 18 voltin akulla.
DCB140, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 tai
DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa
kohdasta Tekniset tiedot.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
137
SUOMI
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 pora/ruuvinväännin tai 1 pora/ruuvinväännin/
vasarapora
1 laturi
1 Litiumioniakku (C1-malli)
2 Litiumioniakkua (C2-malli)
3 Litiumioniakkua (C3-malli)
1 laukku
1 Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Jatkojohdon käyttäminen
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Suunnanvaihtopainike
c. Väännön säätörengas
d. Vaihde
e. Työvalo
f. Pikaistukka
g. Akku
h. Akun vapautuspainike
i. Pääkahva
KÄYTTÖTARKOITUS
Porakone/ruuvinväännin/iskuporakone on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja
ruuvien vääntämiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porat/ruuvinvääntimet/poravasarat
on tarkoitettu ammattilaisten käyttämiksi
sähkötyökaluiksi.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
138
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
Akun asentaminen ja poistaminen
työkalusta (kuva 2)
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen
akun irrottamista tai asettamista
paikoilleen.
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
SUOMI
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (g) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 2).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (h) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (k) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
(kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Sammuta työkalu vapauttamalla liipaisukytkin.
Työkalussa on jarru. Istukka pysähtyy heti, kun
liipaisukytkin vapautetaan kokonaan.
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä
ei suositella. Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä
tulee välttää.
Suunnanvaihtopainike (kuva 1)
Väännön säätörengas (kuva 1)
Työkalussa on säädettävän momentin
ruuvausmekanismi muodoltaan ja kooltaan erilaisten
kiinnittimien ruuvaamiseen ja poistamiseen ja
joissakin malleissa työkalussa on vasaramekanismi
kivimateriaaliin porausta varten. Säätörenkaan
(c) ympärillä on numeroita, poranterän kuvake
ja joissakin malleissa vasaran kuvake. Kyseisiä
numeroita käytetään vääntömomentin asettamiseen.
Mitä suurempi numero renkaassa sitä suurempi
vääntö ja sitä suurempi kiinnitin voidaan kiinnittää.
Valitse jokin numero kiertämällä osaa, kunnes haluttu
numero kohdistuu nuoleen.
Nopeuskytkin (kuva 1)
Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit
vaihtaa vaihteita monipuolisesti.
1. Kun haluat valita nopeusasetuksen 1 (korkea
vääntö), sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä.
Liu’uta nopeuskytkintä (d) eteenpäin (istukkaa
kohti).
2. Kun haluat valita nopeusasetuksen 2 (alhainen
vääntö), sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä.
Liu’uta nopeuskytkintä taaksepäin (poispäin
istukasta).
HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on
käynnissä. Anna poran pysähtyä aina kokonaan
ennen varusteiden vaihtamista. Jos vaihteiden
vaihtamisessa on ongelmia, varmista, että
nopeuskytkin on työnnetty joko kokonaan eteenpäin
tai kokonaan taaksepäin.
Työvalo (kuva 1)
Liipaisukytkimen (a) yläpuolella on työvalo (e). Työvalo
aktivoituu, kun liipaisukytkintä painetaan. Kun liipaisin
vapautetaan, työvalo palaa korkeintaan 20 sekunnin
ajan.
Suunnanvaihtopainike (b) määrittää työkalun
suunnan ja toimii myös lukituspainikkeena.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja
paina alas suunnanvaihtopainike työkalun oikealla
puolella.
Yksivaippainen pikaistukka
(kuvat 7–9)
Kiinniruuvausta varten paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella.
Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento
lukitsee työkalun off-asentoon. Kun muutat
suunnanvaihtopainikkeen asentoa, varmista, että
liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen
kerran suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla
käynnistettäessä kilahduksen. Tämä on normaalia,
eikä ole osoitus ongelmasta.
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa
ja aiheuttaa henkilövahingon. Vapauta
aina liipaisukytkin ja irrota työkalu
virtalähteestä lisävarusteita vaihtaessa.
VAROITUS: Varmista aina, että
terä on hyvin kiinni ennen työkalun
139
SUOMI
käynnistämistä. Löysä terä voi irrota
työkalusta ja aiheuttaa henkilövammoja.
Työkalussa on pikaistukka (f), joka mahdollistaa
istukan käytön yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai
muu lisävaruste seuraavasti.
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä
ja pidä toisella kädellä työkalusta. Kierrä
holkkia vastapäivään, jotta haluttu lisävaruste
mahtuu.
3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä
tiukasti kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään
yhdellä kädellä ja pitämällä työkalua toisella.
Työkalussa on automaattinen karan lukitus. Sen
avulla voit avata ja lukita istukan yhdellä kädellä.
Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa
ja toinen käsi työkalussa, jotta varmistat parhaan
kireyden.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu
vaihe 1 ja 2.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Käsien oikea asento (kuva 3)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut koneen
yläosaan yhdellä kädellä kuvassa näkyvällä tavalla ja
toisella kädellä pääkahvaan (i).
Ruuvaimen toiminta (kuva 4)
1. Valitse nopeus ja vääntömomentti
kaksiportaisella vaihdevalitsimella suunniteltuun
toimenpiteeseen sopivaksi.
2. Käännä vääntömomentin säätökaulus (c)
haluamaasi asentoon. Pienemmät lukemat
140
osoittavat pienempiä vääntömomentin
asetuksia; korkeammat lukemat korkeampia
vääntömomentin asetuksia.
3. Kiinnitä käyttämäsi kiinnitinosa istukkaan samalla
tavalla kuin kaikki muut poran osat.
4. Harjoittele laitteen käyttöä romulla tai
näkymättömissä oleviin kohtiin kauluksen oikean
asennon määrittämiseksi.
5. Aloita aina pienemmillä vääntömomentin
asetuksilla ja siirry sitten korkeampiin
asetuksiin välttääksesi työkalun tai kiinnittimen
vaurioitumista.
Poran toiminta (kuva 5)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla se
virtalähteestä ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riskin
pienentämiseksi tarkista AINA,
että työkalu on kunnolla kiinnitetty
ja sen osat kiristetty paikoilleen. Jos
poraat ohutta materiaalia, käytä puista
suojaosaa materiaalin vaurioitumisen
välttämiseksi.
1. Käännä säätörengas (c) poran kuvakkeen
kohdalle.
2. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde työtehtävän mukaisesti.
3. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien,
lusikkaterien tai reikäsahojen avulla. Voit porata
METALLIA suurta nopeutta kestävien terästerien
tai reikäsahojen avulla. Käytä voiteluainetta
metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat valurauta
ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
4. Kohdista paine aina suoraan laitteen kärjen
suuntaisesti. Käytä riittävää voimaa porausta
varten, mutta älä paina niin, että laitteen
moottori jumiutuu tai sen kärki vääntyy.
5. Pitele työkalua tukevasti molemmin käsin
estääksesi poran kiertymisen. Mikäli
käyttämässäsi mallissa ei ole sivukahvaa, ota
kiinni toisella kädellä poran kahvasta ja toisella
kädellä akkuosasta.
HUOMIO: Pora saattaa pysähtyä
ylikuormituksen johdosta, jolloin laite
tekee äkillisen kiertoliikkeen. Varaudu
aina laitteen sammumiseen. Estä
kiertoliike ja vammat pitämällä poraa
tukevalla otteella.
6. JOS PORA PYSÄHTYY, se johtuu tavallisesti
laitteen liiallisesta tai virheellisestä käytöstä.
SUOMI
VAPAUTA LIIPAISIN VÄLITTÖMÄSTI,
vie poran kärki työkohteesta ja selvitä
jumiutumisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
JUMIUTUNUTTA PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ —
TÄMÄ SAATTAA VAURIOITTAA PORAA.
7. Minimoi laitteen jumiutumisen tai materiaalin
läpi työntymisen vaaraa vähentämällä poraan
kohdistuvaa painetta ja hellittämällä kärjen otetta
reiän viimeisen osan läpi.
8. Pidä laite käynnissä, kun vedät kärjen ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa välttämään
laitteen kiinnijuuttumista.
9. Erilaisten porausnopeuksien ansiosta
porauskohtaa ei tarvitse keskittää. Käytä reiän
aloitukseen alhaista nopeutta ja lisää nopeutta
puristamalla liipaisinta kovempaa, kun reikä on
riittävän syvä poraamiseen ilman kärjen ulos
luiskahtamisvaaraa.
Poravasaran toiminta (kuva 6)
VAIN DCD776
1. Käännä kaulus (c) poravasaran symbolia kohti.
2. Valitse korkea nopeusasetus vetämällä valitsinta
taaksepäin (istukasta pois päin).
TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan karbidikärkiä tai
kivikärkiä.
3. Kohdista porauksessa vasaraan voimaa
juuri sen verran, kun tarvitaan sen liiallisen
pomppimisen tai kärjestä “nousemisen”
estämiseksi. Liika voimankäyttö aiheuttaa
hitaampia porausnopeuksia, laitteen
ylikuumentumista ja alhaisempaa poraustasoa.
4. Poraa suoraan pitämällä laitteen kärki oikeassa
kulmassa työhön nähden. Älä käytä sivupainetta
laitteen kärkeen porauksen aikana, koska
se aiheuttaa kärjen urien tukkeutumista ja
hitaampaa porausnopeutta.
5. Jos poravasaran nopeus alkaa hidastua syviä
reikiä porattaessa, vedä laitteen kärki osittain
ulos reiästä laitteen käynnin aikana jäteaineen
poistamiseksi reiästä.
HUOMAA: porausreiästä tuleva tasainen ja jatkuva
pöly on merkki sopivasta porausnopeudesta.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
141
SUOMI
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan
vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
142
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
SVENSKA
SLADDLÖS KOMPAKT 13 mm (1/2") BORR/
SKRIVDRAGARE/SLAGBORR
DCD734, DCD771, DCD776
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
VDC
Typ
Batterityp
Strömmatning
W
Varvtal obelastad
växel 1
min-1
växel 2
min-1
Slaghastighet
växel 1
min-1
växel 2
min-1
Max, vridmoment
Nm
Kapacitet chuck
mm
Maximal borrkapacitet i
Trä
mm
Metall
mm
Murbruk
mm
Vikt (utan batteripaket) kg
DCD734 DCD771 DCD776
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
250
300
300
0–400
0–1300
0–450 0–450
0–1500 0–1500
–
–
38/22
1,5–13
–
0–7650
–
0–25 500
42/24
42/24
1,5–13 1,5–13
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
LPA (ljudtryck)
dB(A)
69
72
85
KPA (ljudtryck,
osäkerhet)
dB(A)
3
3
3
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
80
83
96
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)dB(A)
3
3
3
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Skruvdragning
ah,ID =
m/s²
Osäkerhet K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i betong
ah,D =
m/s²
Osäkerhet K = m/s²
–
–
–
–
14,0
2,4
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
143
SVENSKA
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ung. laddningstid
min
Vikt
kg
Säkringar
Europa
VAC
60
(1,3 Ah
batteripaket)
DCB106 / DCB107
230 V
Li-Ion
70
90
140
(1,5 Ah
(2,0 Ah
(3,0 Ah
batteripaket)
batteripaket)
batteripaket)
0,49
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
180
(4,0 Ah
batteripaket)
EC-Följsamhetsdeklaration
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
MASKINDIREKTIV
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE/SLAGBORRMASKIN
DCD734, DCD771, DCD776
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
144
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.01.2014
SVENSKA
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
f)
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
145
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
Ta ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget innan
du gör några justeringar, byter tillbehör
eller lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
146
d)
Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för borrmaskiner/skruvdragare/
slagborrmaskiner
• Använd hörselskydd vid slagborrning. Att
utsättas för buller kan leda till hörselskador.
• Använd hjälphandtag om de medföljer
verktyget. Tappad kontroll kan orsaka
personskador.
• Håll elverktyget i isolerade greppytor under
arbete där sågtillbehöret kan komma i
kontakt med dolda strömförande ledningar.
Kaptillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
• Använd klämmor eller något annat praktiskt
sätt att säkra och stödja arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Att hålla arbetet för hand
eller mot kroppen är instabilt och kan göra att
du förlorar kontrollen.
• Använd skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Slagborrning och borrningsarbeten
kan göra att flisor flyger omkring. Flygande
partiklar kan orsaka permanenta ögonskador.
• Tillbehör och verktyg kan bli heta under
arbetet. Använd handskar vid hantering om
arbete görs som producerar hetta såsom
slagborrning eller borrning i metall.
• Arbeta inte med verktyget under långa
perioder. Vibrationer som orsakas av
slagverktygets arbete kan vara skadligt för dina
händer och armar. Använd handskar för att få
extra stötdämpning och begränsa exponeringen
genom att ta regelbunda pausar.
• Luftventiler täcker ofta rörliga delar och bör
undvikas. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i rörliga delar.
SVENSKA
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING [BILD (FIG.) 1]
Datumkoden (j), som också inkluderar
tillverkningsåret, finns tryckt på ytan på den kåpa
som bildar monteringsskarven mellan verktyget och
batteriet.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
DCB106 och DCB107 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
147
SVENSKA
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB106 laddaren accepterar 18 V Li-jon (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 och
DCB185) batteripaket.
DCB107 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
och DCB185) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (bild 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (g) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
148
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen–DCB106
laddar
––
helt uppladdat
–––––––––––––––––
––
––
––
Status på laddningen–DCB107
laddar
––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
––
––
het/kall paketfördröjning–– –– ––
––
––
–––––––
VARM/KALL FÖRDRÖJNING (DCB107)
DCB107 laddaren har en varm/kall
fördröjningsfunktion. När laddaren upptäcker
ett batteri som är hett fördröjer den automatiskt
laddningen tills batteriet svalnat.
När laddaren upptäcker ett batteri som är kallt
fördröjer den automatiskt laddningen tills batteriet är
varmare.
Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har svalnat kommer den
gula lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
SVENSKA
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
BATTERITYP
DCD734 arbetar med 14,4 volts batteripaket.
DCD771 och DCD776 arbetar med 18 volt
batteripaket.
DCB140, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
eller DCB185 batteripaket kan användas. Se
Tekniska data för ytterligare information.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
Läs instruktionshandbok före användning.
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
100%
Batteriladdning.
100%
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
149
SVENSKA
Stick inte in ledande föremål.
Beskrivning (bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Ladda inte skadade batteripaket.
a. Vippströmställare
Utsätt inte för vatten.
b. Knapp framåt/bakåt
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
d. Växlare
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
g. Batteripaket
c. Vridmomentreglage
e. Arbetsbelysning
f. Snabbchuck
h. Batterilåsknapp
Endast för användning inomhus
i. Huvudhandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Dessa borrmaskiner/skruvdrivare/slagborrmaskiner
har konstruerats för yrkesmässig borrning,
slagborrning och skruvdragning.
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrmaskin/skruvdragare eller borrmaskin/
skruvdragare/slagborrmaskin
1 Laddare
De här borrmaskinerna/skruvdragarna/slagborrarna
är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
1 Li-jon batteripaket (C1 modell)
Elektrisk Säkerhet
2 Li-jon batteripaket (C2 modell)
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
3 Li-jon batteripaket (C3 modell)
1 Låda
1 Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
150
SVENSKA
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (bild 2)
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan
du sätter in eller tar bort
batteripaketet.
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
1. Rikta in batteripaketet (g) mot listerna inuti
verktyget handtag (bild 2).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGSHANDTAGET.
1. Tryck på batterilåsknappen (h) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (k). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Variabel hastighetskontroll (bild 1)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
För att stänga av verktyget, släpp strömbrytaren.
Ditt verktyg är utrustad med en broms. Chucken
kommer att stanna så snart som avtryckaren släpps
helt och hållet.
OBSERVERA: Kontinuerlig användning inom det
variabla hastighetsområdet rekommenderas inte. Det
kan skada strömbrytaren och bör undvikas.
Väljarknapp framåt/bakåt (bild 1)
En väljarknapp framåt/bakåt (b) avgör riktningen
hos verktyget och fungerar även som en startspärr.
För rotation höger (skruva in) lossa den variabla
hastighetsomkopplaren och tryck på väljaren
höger-/vänstergång på höger sida av verktyget.
För rotation vänster tryck på väljaren höger-/
vänstergång på vänster sida av verktyget.
Den mittersta positionen låser verktyget i avstängt
läge. Vid byte av position av kontrollknappen se till
att avtryckaren är släppt.
OBSERVERA: Första gången som verktyget körs
efter ett byta av rotationsriktning kan du höra ett
klick vid start. Detta är normalt och indikerar inte
något problem.
Vridmomentreglage (bild 1)
Ditt verktyg har en mekanism för inställning av
skruvdragarvridmoment, för att kunna driva in
och ta ut ett stort antal fästelement av olika
form och storlekar och för en del modeller, en
slagborrsmekanism för borrning i murbruk. Runt om
kragen (c) syns siffror, en borrspetssymbol och på
vissa modeller, en slagborrssymbol. De här siffrorna
används för att ställa in kopplingen, för att ge ett
vridmomentsvärde. Ju högre siffra på reglaget desto
högre vridmoment och desto större fästelement kan
skruvas. Välj en siffra genom att rotera kragen tills
den önskade siffran ligger i linje med pilen.
Hastighetsväljare med två lägen
(bild 1)
Den här borrmaskinen/skruvdragaren har två olika
hastighetslägen, vilket gör den mer flexibel.
151
SVENSKA
1. För att välja hastighet 1 (högt vridmoment) stäng
av verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut
hastighetsväljaren (d) framåt (mot chucken).
Se till att dra åt chucken med en hand på
chuckhylsan och den andra handen på verktyget för
maximal åtdragning.
2. För att välja hastighet 2 (lågt vridmoment) stäng
av verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut
tillbaka hastighetsväljaren (bort från chucken).
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1 och 2
ovan.
OBSERVERA: Flytta inte hastighetsväljaren när
verktyget är påslaget. Låt borrmaskinen stanna
helt och hållet innan du byter hastighet. Om du har
problem med att växla, se till att hastighetsväljaren är
tryckt antingen helt framåt eller helt bakåt.
Arbetsbelysning (bild 1)
Det finns en arbetslampa (e) placerad precis ovanför
avtryckarknappen (a). Arbetsbelysningen är aktiverad
när strömbrytaren är nedtryckt. När avtryckaren
släpps fortsätter arbetslampan att lysa i upp till 20
sekunder.
OBSERVERA: Arbetsbelysningen är till för belysning
av den direkta arbetsytan och är inte avsedd att
användas som ficklampa.
Snabbchuck med Enkel Hylsa
(bild 7–9)
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
Lås alltid startspärren och koppla från
verktyget från strömkällan när tillbehör
byts.
VARNING: Se alltid till att bitsen sitter
fast innan verktyget startas. En lös bits
kan kastas ut från verktyget och orsaka
personskador.
Ditt verktyg har en nyckellös chuck (f) med en
roterande hylsa, för enhandsanvändning av chucken.
För att sätta in en borrspets eller annat tillbehör, följ
dessa steg.
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från
strömkällan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa med en hand,
och använd din andra hand för att hålla fast
verktyget. Vrid hylsan moturs tillräckligt långt
så att chucken öppnar tillräckligt för att ta
emot det önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm (3/4 tum) i
chucken, och dra åt ordentligt genom att vrida
chuckhylsan medurs med en hand, medan
du håller verktyget med den andra handen.
Verktyget är utrustat med en automatisk
spindellåsmekanism. Denna gör att du kan
öppna och stänga chucken med en hand.
152
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Korrekt Handplacering (bild 3)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand ovanpå
borren så som visas, och den andra handen på
huvudhandtaget (i).
Skruvdragning (bild 4)
1. Välj önskat varvtal/vridmoment med hjälp av den
dubbla växelväljaren för att få rätt varvtal och
vridmoment för det planerade arbetet.
2. Vrid kragen (c) för inställning av vridmomentet
till önskat läge. Lägre tal visar lägre vridmoment
och högre tal visar högre vridmoment.
3. Sätt i önskat skruvdragartillbehör i chucken, på
samma sätt som en borrspets.
4. Öva några gånger i restbitar eller gömda
områden, för att avgöra rätt läge för
kopplingskragen.
5. Börja alltid med lägre vridmoment och öka det
sedan, för att undvika att arbetsstycket eller
fästelementet skadas.
Borrning (bild 5)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och kopplas ur före alla
SVENSKA
inställningar eller avlägsning/montering
av tillsatser och tillbehör sker.
VARNING: För att minska risken för
personskada, skall du ALLTID se till
att arbetsstycket sitter väl förankrat eller
fastklämt. Om du borrar i tunt material,
skall du använda ett ”bakstycke” av trä,
för att hindra att materialet skadas.
1. Vrid kragen (c) till önskad borrsymbol.
2. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda
växelbytaren, så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet.
9. Med varierande varvtal behöver du inte göra
ett hål i förväg i borrpunkten. Använd lågt
varvtal för att starta hålet och accelerera genom
att trycka in avtryckarknappen hårdare när
hålet är tillräckligt djupt för att borras utan att
borrspetsen hoppar ut.
Slagborrning (bild 6)
ENDAST DCD776
1. Vrid kragen (c) till slagborrssymbolen.
2. Ställ in på högt varvtal genom att föra väljaren
bakåt (bort från chucken).
VIKTIGT: Använd enbart karbidspetsade
spetsar eller murbruksspetsar.
3. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar,
eldrivna navarspetsar eller hålsågar. För
METALL, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd ett skärningssmörjmedel
vid borrning i metaller. Undantagen är gjutjärn
och mässing, som bör borras torra.
3. Borra med lagom mycket tryck mot slagborren,
för att hindra att den hoppar för mycket,
eller ”reser sig” från borren. För mycket
tryck kommer att sakta ner varvtalet, orsaka
upphettning och lägre borrkraft.
4. Pressa alltid in rakt i linje med borrspetsen.
Pressa tillräckligt hårt för att hålla borren
greppande, men inte så hårt att motorn
tjuvstannar eller borrspetsen böjer sig.
4. Borra rakt och håll borrspetsen i en rak vinkel
mot arbetsstycket. Pressa inte från sidan
mot borrspetsen när du borrar, då det kan få
borrspetsens rännor att fyllas upp och kan sakta
ner borrhastigheten.
5. Håll stadigt i verktyget med båda händerna för
att kontrollera borrens vridrörelse. Om modellen
du använder inte har ett sidohandtag, skall du
greppa borren med ena handen på handtaget
och den andra på batteripaketet
OBSERVER: Borren kan tjuvstanna om
den överbelastas, vilket kan förorsaka en
plötslig vridrörelse. Var alltid beredd på
tjuvstopp. Håll stadigt i borrmaskinen,
för att kontrollera vridrörelsen och
undvika personskada.
6. OM BORREN TJUVSTANNAR, beror det
vanligtvis på att den överbelastats eller används
på fel sätt. SLÄPP AVTRYCKARKNAPPEN
OMEDELBART, ta bort borrspetsen
från arbetsstycket och undersök orsaken
till tjuvstoppet. SLÅ INTE PÅ OCH AV
AVTRYCKARKNAPPEN, FÖR ATT
FÖRSÖKA STARTA EN BORRMASKIN
SOM TJUVSTANNAT – DET KAN SKADA
BORRMASKINEN.
7. För att minska risken för tjuvstopp eller att
borren bryter igenom materialet, skall du utöva
mindre tryck på borrmaskinen och försiktigt föra
borrspetsen genom den sista biten av hålet.
8. Håll motorn på medan du drar ut borrspetsen
ur det borrade hålet. Det kommer att förhindra
att den fastnar.
5. När du borrar djupa hål och slagborren börjar
sakta ner, skall du dra upp borrspetsen en bit ur
hålet medan verktyget fortfarande är igång, för
att rensa ut skräp från hålet.
OBSERVERA: En jämn fin ström damm från hålet
visar på rätt borrhastighet.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
153
SVENSKA
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än
de som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
154
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du
helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
155
TÜRKÇE
KABLOSUZ KOMPAKT 13 mm (1/2")
MATKAP/TORNAVIDA/DARBELI MATKAP
DCD734, DCD771, DCD776
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCD734 DCD771 DCD776
Voltaj
VDC
Tip
Akü tipi
W
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
250
300
300
0–450
0–1500
0–450
0–1500
–
–
0–7650
0–25 500
Çıkış gücü
Yüksüz hız
1, vites
2, vites
min-1 0–400
min-1 0–1300
Darbe oranı
1, vites
2, vites
min-1
min-1
–
–
Maks, tork
Nm
38/22
42/24
42/24
Kovan kapasitesi mm 1,5–13
Maksimum delme kapasitesi
Ahşap
mm
30
Metal
mm
10
Duvar
mm
–
1,5–13
1,5–13
30
13
–
30
13
13
1,20
1,28
1,34
69
72
85
Ağırlık (akü hariç) kg
LPA (ses basıncı) dB(A)
KPA (ses basıncı
belirsizliği) dB(A)
3
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
80
83
96
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3
3
3
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
m/s² < 2,5
Belirsizlik
değeri K = m/s²
1,5
156
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama
ah,ID =
m/s² < 2,5
Belirsizlik
değeri K =
m/s²
1,5
Vibration emission value ah
Beton delme
ah,D =
m/s²
–
Belirsizlik
değeri K =
m/s²
–
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
–
14,0
–
2,4
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
TÜRKÇE
Akü
Akü tipi
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB145
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
14,4
Voltaj
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
1,3
Ağırlık
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,30
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB185
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Akü
Akü tipi
Voltaj
VDC
18
18
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
1,3
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,35
140
(3,0 Ah
akü)
180
(4,0 Ah
akü)
Şarj Cihazı
DCB106 / DCB107
Ana şebeke voltajı
VAC
230
Akü tipi
Li-İyon
Yaklaşık şarj süresi
dak
Ağırlık
kg
60
(1,3 Ah
akü)
70
(1,5 Ah
akü)
0,49
AT Uygunluk Beyanatı
Sigortalar
Avrupa
90
(2,0 Ah
akü)
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
MAKİNE DİREKTİFİ
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
MATKAP/TORNAVİDA/DARBELİ MATKAP
DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1 ve EN 60745-2-2 normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.01.2014
157
TÜRKÇE
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
158
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
TÜRKÇE
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü
aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Matkap/Tornavida/Darbeli
Matkaplar için Özel Ek
Güvenlik Önlemler
• Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak
koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamak(lar)
ı kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya neden
olabilir.
• Kesici aletin gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda
aleti izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek
ve desteklemek için kelepçe veya başka
pratik yöntemler kullanın. İş parçasını el
veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
• Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz
koruması kullanın. Kırma ve delme
çalışmaları etrafta talaşların uçuşmasına
neden olur. Uçuşan partiküller kalıcı göz
zararına neden olabilir.
159
TÜRKÇE
• Aksesuarlar ve alet çalışma sırasında
ısınabilir. Darbeli delme işlemleri veya
metal malzeme delme gibi ısınmaya yol
açan uygulamaları gerçekleştiriyorsanız
aksesuarları ve aletleri tutarken eldiven
kullanın.
• Bu aleti uzun bir süre boyunca
çalıştırmayın. Kırıma hareketinin yarattığı
titreşim el ve kollarınız için zararlı olabilir.
Fazladan koruma amacıyla eldiven kullanın ve
maruz kalmayı azaltmak için sık sık dinlenin.
• Havalandırma delikleri genellikle hareketli
parçaların üstünü örter ve bunlardan
kaçınılmalıdır. Bol elbiseler, takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB106
ve DCB107 şarj cihazlarıyla ilgili önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
•
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU [ŞEK. (FIG.) 1]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (j), alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
•
•
•
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
160
•
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, yabancı
maddeler tarafından kısa devre
yapılabilir. Bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla iletken nitelikteki taşlama tozu,
metal yongalar, çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü yokken şarj cihazını daima güç
kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
TÜRKÇE
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
• Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB106 şarj cihazı 18 V Li-İyon (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve DCB185)
akü takımları için uygundur.
DCB107 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve DCB185)
akü takımları için uygundur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. 2)
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını 230
V’lik uygun prize takın.
2. Akü (g) takımını şarj cihazına takın, paketin
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumue–DCB106
şarj oluyor
–– –– –– ––
tamamen şarj oldu –––––––––––––––––––
Şarj durumu–DCB107
şarj oluyor
––
––
–– ––
––
tamamen şarj oldu–––––––––––––––––
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
––
–– ––
–––––––
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI (DCB107)
DCB107 sıcak/soğuk gecikmesi özelliğine sahiptir.
Şarj aleti bataryanın sıcak olduğunu tespit
ettiğinde, batarya soğuyana kadar şarjı geciktirir.
Şarj aleti bataryanın soğuk olduğunu tespit
ettiğinde, batarya ısınana kadar şarjı geciktirir.
Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye
devam edecek, fakat bir sarı ışık da yanacaktır.
Batarya soğuduğunda, sarı ışık kapanacak ve şarj
aleti şarj işlemine devam edecektir.
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
161
TÜRKÇE
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
162
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCD734, 14,4 volt akülerle çalışır.
DCD771 ve DCD776 18 volt batarya paketleriyle
çalışır.
DCB140, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
veya DCB185 batarya paketleri kullanılabilir. Daha
fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
TÜRKÇE
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Matkap/tornavida veya 1 matkap/tornavida/
darbeli matkap
1 Şarj cihazı
1 Li-İyon bataryalar (C1 modeli)
2 Li-İyon bataryalar (C2 modeli)
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
100%
Akü şarj oluyor.
100%
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
3 Li-İyon bataryalar (C3 modeli)
1 Taşıma çantası
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. İleri/geri kontrol düğmesi
c. Tork ayar rakoru
d. Vites değiştirici
e. Çalışma Işığı
f. Anahtarsız mandren
g. Akü paketi
h. Akü serbest bırakma düğmesi
i. Ana kol
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
KULLANIM ALANI
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu matkap/tornavida/darbeli matkap profesyonel
delme, darbeli delme ve vidalama uygulamaları için
tasarlanmıştır.
Bu matkaplar/tornavidalar/darbeli matkaplar,
profesyonel elektrikli aletlerdir.
163
TÜRKÇE
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Batarya Paketinin Alete
Takılması ve Çıkarılması
(şek. 2)
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman aküyü
çıkarın. Aküyü takıp çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (g) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 2).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (h) basın ve
batarya paketini sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 2)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (k) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Değişken Hız Tetik Düğmesi
(şek. 1)
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın (a). Aleti
kapatmak için ise, tetik düğmesini serbest bırakın.
Aletiniz bir frenle donatılmıştır. Kovan, tetik
düğmesi serbest bırakılır bırakılmaz durur.
NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım
önerilmez. Düğmeye zarar verebileceğinden
bundan kaçınılmalıdır.
164
TÜRKÇE
İleri/Geri Kontrol Düğmesi
(şek. 1)
Bir ileri/geri kontrol düğmesi (b) aletin yönünü
belirler ve aynı zamanda kilit açık düğmesi olarak
görev yapar.
İleri dönüşü seçmek için, tetik düğmesini
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
Geriyi seçmek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri
kontrol düğmesine basın.
Kontrol düğmesinin ortada konumlandırılması
aleti kapalı konumda kilitler. Kontrol düğmesinin
konumunu değiştirirken, tetiğin serbest
olduğundan emin olun.
NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet
ilk kez çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi
duyabilirsiniz. Bu normaldir ve bir sorun olduğunu
göstermez.
Tork Ayar Rakoru (şek. 1)
Aletiniz, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda
sabitleyiciyi vidalamak ve çıkarmak için
ayarlanabilir bir tork tornavidası mekanizmasına,
kimi modellerse duvar delmek için bir çekiç
mekanizmasına sahiptir. Rakorun (c) çevresinde
sayılar, bir matkap ucu sembolü ve kimi modellerde
de bir çekiç sembolü bulunmaktadır. Bu sayılar, bir
tork aralığı sağlamak üzere kavramayı ayarlamak
için kullanılır. Rakorun üzerindeki sayı ne kadar
büyükse, tork o kadar yüksek ve vidalanacak
sabitleyici o kadar büyüktür. Sayılardan herhangi
birini seçmek için, istediğiniz sayı ok ile aynı hizaya
gelene kadar çevirin.
İki Hızlı Vites (şek. 1)
Matkap/tornavidanın iki hız özelliği daha fazla
kullanışlılık için vites değiştirebilmenizi sağlar.
1. Hız 1’i (yüksek tork ayarı) seçmek için,
aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites
değiştiriciyi (d) ileri doğru (mandrene doğru)
kaydırın.
2. Hız 2’yi (düşük tork ayarı) seçmek için,
aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites
değiştiriciyi geri doğru (mandrenden uzağa)
kaydırın.
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites
değiştirmeden önce daima matkabın tamamen
durmasını bekleyin. Vites değiştirmekte zorluk
yaşıyorsanız, iki hızlı vites değiştiricinin tamamen
ileride veya geride olduğundan emin olun.
Çalışma Işığı (şek. 1)
Tetik düğmesinin (a) hemen üzerinde bir çalışma
lambası (e) bulunmaktadır. Çalışma lambası
tetik düğmesine basıldığında devreye girer. Tetik
serbest bırakıldığında çalışma lambası 20 saniyeye
kadar ışık vermeye devam eder.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması
için değil yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için
tasarlanmıştır.
Anahtarsız Tek Kovanlı
Mandren (şek. 7–9)
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap ucu (veya
başka herhangi bir aksesuar) takmayı
denemeyin. Mandren hasarına
veya yaralanmaya neden olabilir.
Aksesuarları değiştirirken daima
tetik düğmesini kilitleyin ve aleti güç
kaynağından ayırın.
UYARI: Aleti başlatmadan önce
daima ucun sağlam bir şekilde
takılmış olduğundan emin olun.
Gevşemiş bir uç, yaralanmaya sebep
olabilecek şekilde aletten fırlayabilir.
Aletiniz mandreni tek elle kullanabilmeniz için,
dönen kovana sahip bir anahtarsız mandren (f)
sunar. Bir matkap ucu veya başka bir aksesuar
takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
2. Bir elinizle mandreni siyah kısmından
diğer elinizle de aleti tutun. Mandreni saat
yönü tersi istikametinde çevirerek istenen
aksesuarı alacak konuma getirin.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm
(3/4") sokun ve bir elle aleti tutarken diğer elle
mandren kovanını saat yönünde çevirerek
iyice sıkın. Alet bir mil kilidi mekanizmasıyla
donatılmıştır. Bu, mandreni tek elle açıp
kapatmanızı sağlar.
Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken
diğer elle de aleti tutun.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. ve 2.
adımları tekrarlayın.
165
TÜRKÇE
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 3)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekilde gösterildiği gibi bir elin
matkabın üzerinde ve diğer elin ana tutamakta (i)
olmasını gerektirir.
Tornavidanın Çalışması
(şek. 4)
1. Planlanan işlemin hızını ve torkunu
eşleştirmek için çift aralıklı vites seçiciyi
kullanarak istenen hız/tork aralığını seçin.
2. Tork ayarlama bileziğini (c) istenen konuma
çevirin. Düşük sayılar daha düşük tork
ayarlarını gösterirken, yüksek sayılar daha
yüksek tork ayarlarını gösterir.
3. İstenen bağlantı parçası aksesuvarını herhangi
bir matkap ucunu takar gibi kovana takın.
4. Kavrama bileziğinin tam konumunu belirlemek
için hurda veya görülmeyen alanlar üzerinde
biraz alıştırma yapın.
5. Üzerinde çalıştığınız parça veya bağlantı
parçasına zarar gelmemesi için, her zaman
düşük tork ayarları ile çalışmaya başlayın ve
daha sonra daha yüksek tork ayarlarına doğru
çıkın.
Matkabın Çalışması (şek. 5)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikesini azaltmak için, herhangi bir
ayar yapmadan ya da ek parça veya
aksesuvarları.
166
UYARI: kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, üzerinde çalıştığınız
parçanın HER ZAMAN sıkıca
bağlanmasına veya kenetlenmesine
dikkat edin. İnce malzemeleri delerken,
malzemeye zarar gelmesini önlemek
için bir ahşap “destek” bloğu kullanın.
1. Rakoru (c) matkap sembolüne gelene kadar
çevirin.
2. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için vites mandalını kullanarak istenilen hız/
tork aralığını seçin.
3. AHŞAP için ahşap matkap ucu, geniş ahşap
matkap ucu, burgulu matkap ucu veya delik
testere kullanın. METAL için yüksek hızlı
çelik matkap ucu veya delik testere kullanın.
Metalleri delerken kesim yağı kullanın. Kuru
olarak delinmesi gereken istisnalar dökme
demir ve pirinçtir.
4. Her zaman matkap ucuyla aynı çizgide basınç
uygulayın. Matkabın delmesine yetecek kadar
basınç uygulayın, fakat motorun bayılmasına
veya ucun yön değiştirmesine sebep olacak
şekilde sert itmeyin.
5. Matkabın kıvrılma hareketini kontrol edecek
şekilde her iki elinizle sıkıca tutun. Matkap
modelinde kenar tutamacı yoksa, matkabı
bir eliniz tutamaç üzerinde diğer eliniz ise pil
takımı üzerinde olacak şekilde kavrayın.
DIKKAT: Aşırı yüklenme halinde
matkap bayılarak ani kıvrılmaya
sebep olabilir. Makinenin bayılarak
durmasını her zaman bekleyin.
Kıvrılma hareketini kontrol etmek ve
yaralanmaları önlemek için matkabı
sıkıca kavrayın.
6. MATKAP BAYILARAK DURURSA, bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmesi veya uygun
olmayan şekilde kullanılmasıdır. TETİĞİ
DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu üzerinde
çalışılan parçadan çekin ve makinenin durma
sebebini tespit edin. DURAN MATKABI
ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ AÇIK VE
KAPALI KONUMA GETİRMEYİN — BU
DURUM MATKABA ZARAR VEREBİLİR.
7. Bayılarak durma veya malzemeyi delip geçme
olayını en aza indirmek için, matkap üzerindeki
baskıyı azaltın ve matkap ucunu deliğin son
kesir kısmı boyunca dikkatlice hareket ettirin.
8. Matkap ucunu açılan delikten geriye çekerken
motoru çalışır durumda tutun. Bu durum
sıkışmayı önlemede yardımcı olacaktır.
TÜRKÇE
9. Değişken hızlı matkaplarda, delgiyi delinecek
olan noktanın merkezine getirmeye gerek
yoktur. Delik açmaya başlarken yavaş hızda
başlayın ve matkap ucu dışarıya kaçmadan
delmeye yetecek kadar derin delik açıldığında
tetiğe bastırarak hızlandırın.
Darbeli Matkabın Çalışması
(şek. 6)
YALNIZCA DCD776
1. Bileziği (c) darbeli matkap simgesine çevirin.
2. Selektörü geriye kaydırarak (kovandan uzağa)
yüksek hız ayarını seçin.
ÖNEMLI: Sadece karbür uçlu veya duvar
uçlarını kullanın.
3. Matkabın aşırı zıplamaması veya matkap
ucunun “çıkmaması” için matkaba sadece
yeterli güç uygulayarak delme işlemini
gerçekleştirin. Aşırı güç kullanılması, daha
yavaş delme hızları, aşırı ısınma ve daha
düşük delme oranı ortaya çıkmasına sebep
olacaktır.
4. Matkap ucunu çalışılan parça üzerinde
doğru açıda tutarak düz bir şekilde delin.
Delme esnasında matkap ucuna kenardan
basınç uygulamay ın, aksi halde uç yivlerinin
tıkanmasına ve daha yavaş delme hızına
sebep olabilir.
5. Derin delikler açarken, matkap hızı düşmeye
başlarsa, delik içindeki artıkların temizlenmesi
için alet çalışır durumdayken matkap ucunu
kısmen delik dışına doğru çekin.
NOT: Delikten düzgün ve eşit oranda toz çıkması,
delme hızının uygun olduğunu gösterir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
167
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
168
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ/ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 13 mm (1/2")
DCD734, DCD771, DCD776
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCD734 DCD771 DCD776
Τάση
VDC
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
14,4
18
18
1/10
1/10
1/10
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
300
300
0–450
0–1500
0–450
0–1500
–
–
0–7650
0–25 500
42/24
42/24
1,5–13
1,5–13
30
13
–
30
13
13
1,28
1,34
Ισχύς εξόδου
W
250
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα min-1 0–400
2η ταχύτητα min-1 0–1300
Ρυθμός κρούσης
1η ταχύτητα min-1
–
2η ταχύτητα min-1
–
Ρυθμός κρούσης Nm 38/22
Χωρητικότητα
mm 1,5–13
κεντροσφίκτη
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης
Ξύλο
mm
30
Μέταλλο
mm
10
Τοίχος
mm
–
Βάρος (χωρίς την
μπαταρία) kg
1,20
LPA (ηχητική
πίεση)
dB(A)
69
72
85
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
3
3
LWA (ηχητική
ισχύς)
dB(A)
80
83
96
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3
3
3
170
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση μετάλλων
ah,D =
m/s² < 2,5
Αβεβαιότητα
K=
m/s²
1,5
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα
ah,ID =
m/s² < 2,5
Αβεβαιότητα
K=
m/s²
1,5
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση τσιμέντου
ah,D =
m/s²
–
Αβεβαιότητα
K=
m/s²
–
–
14,0
–
2,4
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB145
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
14,4
Τάση
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
1,3
Βάρος
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,30
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB185
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Li-İyon
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
VDC
18
18
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
1,3
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,35
Φορτιστής
DCB106 / DCB107
Τάση ηλεκτροδότησης VAC
230
Τύπος μπαταριών
Χρόνος φόρτισης
κατά προσέγγιση
Βάρος
Li-İyon
λεπτά
60
70
90
140
180
(μπαταρίες των (μπαταρίες των (μπαταρίες των (μπαταρίες των (μπαταρίες των
1,3 Ah)
1,5 Ah)
2,0 Ah)
3,0 Ah)
4,0 Ah)
kg
0,49
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ,
ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟ/ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
DCD734, DCD771, DCD776
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
EN 60745-2-2.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.01.2014
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
172
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
174
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για δράπανο/
κατσαβίδι/κρουστικό δράπανο
• Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την
κρουστική διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές)
λαβή(-ές), αν παρέχεται(-ονται) μαζί με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για να στερεώνετε και να
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας
με το χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό
δεν είναι σταθερό και μπορεί να προκληθεί
απώλεια ελέγχου.
• Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη
προστασία των ματιών. Οι εργασίες κρούσης
και διάτρησης προκαλούν την εκτίναξη
θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα
μάτια.
• Τα αξεσουάρ και το εργαλείο μπορεί να
αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη
λειτουργία. Φοράτε γάντια όταν τα χειρίζεστε,
αν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες παράγεται
θερμότητα όπως η κρουστική διάτρηση και η
διάτρηση μετάλλων.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό
για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Οι κραδασμοί που προκαλούνται από την
κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς
για το άνω και κάτω τμήμα των χεριών
σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη
προστατευτική δράση και περιορίζετε
την έκθεση κάνοντας συχνά διαλείμματα
ξεκούρασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν
κινούμενα μέρη και θα πρέπει να
αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να
πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ [ΕΙΚ. (FIG.) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (j), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB106
και DCB107.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
176
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB106 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 18 V (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 και DCB185).
Ο φορτιστής DCB107 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 και DCB185).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
230 V πριν τοποθετήσετε το πακέτο
μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (g) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη
απόδοση και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών
Li-Ion, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης–DCB106
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Γίνεται φόρτιση
––
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––––––––
––
––
––
Κατάσταση φόρτισης–DCB107
Γίνεται φόρτιση
–– ––
––
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
––
––
Πλήρης φόρτιση ––––––––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
–– –– ––
–––––––
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (DCB107)
Ο φορτιστής DCB107 διαθέτει λειτουργία
καθυστέρησης θερμού/ψυχρού πακέτου
μπαταρίας. Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια
μπαταρία που είναι πολύ θερμή, αυτόματα
καθυστερεί τη φόρτιση έως ότου έχει κρυώσει η
μπαταρία.
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια μπαταρία που
είναι πολύ κρύα, αυτόματα καθυστερεί τη φόρτιση
έως ότου έχει θερμανθεί η μπαταρία.
Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη
λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα
είναι αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού
έχει κρυώσει η μπαταρία, η κίτρινη λυχνία θα
σβήσει και ο φορτιστής θα συνεχίσει τη διαδικασία
φόρτισης.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης
100%
Φόρτιση μπαταρίας.
100%
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Το DCD734 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των
14,4 V.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Τα DCD771 και DCD776 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών των 18 V.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB140, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ή DCB185. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα.
178
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
c. Κολάρο ρύθμισης ροπής
d. Επιλογέας ταχυτήτων
e. Φως εργασίας
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους προβλεπόμενους
φορτιστές DEWALT. Η φόρτιση
πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DEWALT
με χρήση φορτιστή DEWALT μπορεί
να προκαλέσει έκρηξή τους ή άλλες
επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δραπανοκατσάβιδο ή 1 Δραπανοκατσάβιδο/
κρουστικό δράπανο
1 Φορτιστή
1 Πακέτο μπαταρίας Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
(μοντέλο C1)
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
(μοντέλο C2)
3 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων)
(μοντέλο C3)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
f. Αυτόματο τσοκ
g. Πακέτο μπαταριών
h. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
i. Κύρια λαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα σχεδιάστηκαν
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης,
βιδώματος και διάτρησης με κρουστικό.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα τρυπάνια/οδηγοί/ κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
(h) και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 2)
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το
εργαλείο προτού τοποθετήσετε ή
αφαιρέσετε την μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (g) με
τις ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 2).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
180
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (k) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης σκανδάλης
ρύθμισης ταχύτητας (εικ. 1)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη σκανδάλης (a). Για να
απενεργοποιήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε το
διακόπτη σκανδάλης. Το εργαλείο σας διαθέτει
μηχανισμό φρένου. Το τσοκ θα σταματήσει μόλις
ελευθερωθεί πλήρως ο διακόπτης σκανδάλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση με
μεταβλητή ταχύτητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο διακόπτη και θα πρέπει να αποφεύγεται.
Κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/όπισθεν (εικ. 1)
Το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
(b) καθορίζει την κατεύθυνση περιστροφής του
εργαλείου και επίσης χρησιμεύει ως κουμπί
ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης και πιέστε
το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στη
δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή όπισθεν, πιέστε το
κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν στην
αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η μεσαία θέση του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει
το εργαλείο στη θέση απενεργοποίησης. Όταν
αλλάζετε τη θέση του κουμπιού ελέγχου, να
βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί η σκανδάλη.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα
πίσω (μακριά από το τσοκ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητα με το
εργαλείο εν κινήσει. Πάντα επιτρέπετε στο
δράπανο να σταματήσει τελείως πριν αλλάξετε
ταχύτητα. Αν δυσκολεύεστε στην αλλαγή
ταχυτήτων, βεβαιωθείτε ότι το επιλογέας της
διπλής περιοχής ταχυτήτων έχει μετακινηθεί είτε
τελείως μπροστά είτε τελείως πίσω.
Φως εργασίας (εικ. 1)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο
λειτουργεί μετά την αλλαγή κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι κανονικό, δεν είναι
ένδειξη προβλήματος.
Υπάρχει φως εργασίας (e) μόλις πάνω από
το διακόπτη σκανδάλης (a). Το φως εργασίας
ενεργοποιείται όταν πιέζετε το διακόπτη
σκανδάλης. Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη, το
φως εργασιας θα παραμείνει αναμμένο για έως 20
δευτερόλεπτα.
Κολάρο ρύθμισης ροπής
(εικ. 1)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Το εργαλείο σας διαθέτει μηχανισμό κατσαβιδιού
ρυθμιζόμενης ροπής για το βίδωμα και ξεβίδωμα
στοιχείων στερέωσης μεγάλου εύρους σχημάτων
και μεγεθών και, σε ορισμένα μοντέλα, ένα
μηχανισμό σφύρας για διάτρηση τοιχοποιίας. Στην
περιφέρεια του κολάρου (c) υπάρχουν αριθμοί, ένα
σύμβολο τρυπανιού και, σε ορισμένα μοντέλα, ένα
σύμβολο σφυριού. Αυτοί οι αριθμοί χρησιμεύουν
για τη ρύθμιση του συμπλέκτη ώστε να αποδίδει
μια περιοχή ροπών. Όσο υψηλότερος είναι ο
αριθμός στο κολάρο, τόσο υψηλότερη είναι η ροπή
και τόσο μεγαλύτερο το στοιχείο στερέωσης που
μπορεί να βιδωθεί. Για να επιλέξετε οποιονδήποτε
από τους αριθμούς, περιστρέψτε μέχρι ο
επιθυμητός αριθμός να ευθυγραμμιστεί με το
βέλος.
Διπλή περιοχή ταχυτήτων
(εικ. 1)
Το χαρακτηριστικό διπλής περιοχής του
δραπανοκατσάβιδου σας επιτρέπει να αλλάζετε
ταχύτητες για μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης.
1. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 1 (ρύθμιση
υψηλής ροπής), απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αφήστε το να σταματήσει. Μετακινήστε τον
επιλογέα ταχυτήτων (d) προς τα εμπρός (προς
το τσοκ).
2. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 2 (ρύθμιση
χαμηλής ροπής), απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει.
Αυτόματο τσοκ μονού
χιτωνίου (εικ. 7–9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να σφίξετε τα τρυπάνια (ή οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας το
μπροστινό μέρος του τσοκ και
ενεργοποιώντας το εργαλείο. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο τσοκ και
τραυματισμός σας. Πάντα ασφαλίζετε
το διακόπτη σκανδάλης σε κατάσταση
απενεργοποίησης και αποσυνδέετε το
εργαλείο από την πηγή ρεύματος όταν
αλλάζετε αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να
βεβαιώνεστε ότι το αξεσουάρ είναι καλά
στερεωμένο πριν θέσετε σε λειτουργία
το εργαλείο. Ένα χαλαρό αξεσουάρ
μπορεί να εκτιναχτεί από το εργαλείο
προκαλώντας πιθανά τραυματισμό.
Το εργαλείο σας διαθέτει αυτόματο τσοκ (f) με ένα
περιστρεφόμενο χιτώνιο για χειρισμό του τσοκ με
ένα χέρι. Για να εισάγετε τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ,
ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν.
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
2. Πιάστε το μαύρο χιτώνιο του τσοκ με το ένα
χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για
να στερεώσετε το εργαλείο. Περιστρέψτε το
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χιτώνιο αριστερόστροφα αρκετά για να μπορεί
να εισαχθεί το αξεσουάρ που επιθυμείτε.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm
(3/4") μέσα στο τσοκ και σφίξτε καλά
περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ κρατάτε
το εργαλείο με το άλλο. Το εργαλείο σας
είναι εξοπλισμένο με αυτόματο μηχανισμό
ασφάλισης άξονα. Αυτό σας επιτρέπει να
ανοίγετε και να κλείνετε το τσοκ με το ένα χέρι.
Για μέγιστη σύσφιξη του αξεσουάρ, φροντίζετε
οπωσδήποτε να σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο
του τσοκ ενώ με το άλλο χέρι συγκρατείτε το
εργαλείο.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε
το πιο πάνω βήματα 1 και 2.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στο επάνω μέρος του δράπανου, όπως φαίνεται,
και το άλλο χέρι στην κύρια λαβή (i).
182
Λειτουργία κατσαβιδιού (εικ. 4)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/
ροπή με τη χρήση του επιλογέα διπλής
κλίμακας ταχυτήτων για να ταιριάξετε την
ταχύτητα και τη ροπή για την εργασία που
προγραμματίζετε.
2. Γυρίστε το κολάρο (c) ρύθμισης ροπής στην
επιθυμητή θέση. Οι μικροί αριθμοί καθορίζουν
χαμηλότερες ρυθμίσεις ροπής ενώ οι
υψηλότεροι αριθμοί καθορίζουν υψηλότερες
ρυθμίσεις ροπής.
3. Εισάγετε το επιθυμητό παρελκόμενο σύσφιξης
στον κεντροσφίκτη όπως θα κάνατε με
οποιαδήποτε μύτη τρυπανιού.
4. Κάντε ορισμένες δοκιμές σε πρόχειρο τεμάχιο
ή σε μη εμφανείς περιοχές του τεμαχίου
εργασίας για να καθορίσετε την κατάλληλη
θέση του κολάρου μοχλού.
5. Ξεκινάτε πάντα με τις χαμηλότερες ρυθμίσεις
ροπής, κατόπιν συνεχίστε με υψηλότερες
ρυθμίσεις ροπής ώστε να αποφύγετε τυχόν
ζημιά στο τεμάχιο εργασίας ή το σφιγκτήρα.
Λειτουργία του τρυπανιού
(εικ. 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
κινδύνου σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αποσυνδέστε το από
την παροχή ρεύματος πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/
εγκαταστήσετε εξαρτήματα ή
παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, εξασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ
ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά
προσαρτημένο ή σφιγμένο. Εάν
τρυπάτε λεπτό υλικό, χρησιμοποιήστε
ένα «εφεδρικό» μπλοκ ξύλου για
αποτροπή ζημιάς στο υλικό.
1. Περιστρέψτε το κολάρο (c) στο σύμβολο
τρυπανιού.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε να ταιριάζει
στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας.
3. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε υψηλής
ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα
ή πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση
σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής.
Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στα
οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι
στεγνά.
4. Εφαρμόζετε πάντα πίεση σε ευθεία γραμμή με
τη μύτη του τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε πίεση
αρκετή για διάτρηση, αλλά μην πιέζετε τόσο
ώστε να σταματήσει το μοτέρ ή να εκτραπεί η
μύτη.
5. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά με τα δύο
σας χέρια για να ελέγχετε την περιστροφική
ενέργεια του τρυπανιού. Εάν το μοντέλο σας
δεν είναι εξοπλισμένο με πλευρική χειρολαβή,
κρατάτε το τρυπάνι με το ένα χέρι στη
χειρολαβή και το άλλο στο πακέτο μπαταρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τρυπάνι μπορεί
να σταματήσει εάν υπερφορτωθεί,
προκαλώντας αιφνίδια συστροφή. Να
είστε πάντα έτοιμος/η για τέτοιου είδους
συστροφή. Κρατάτε το τρυπάνι σταθερά
για να ελέγχετε την περιστροφική
ενέργεια και να αποφύγετε τυχόν
τραυματισμό.
6. ΕΝΑ ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, αυτό
οφείλεται συνήθως σε υπερβολικό φορτίο
ή ακατάλληλη χρήση. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, rαφαιρέστε τη
μύτη του τρυπανιού από το τεμάχιο εργασίας
και καθορίστε την αιτία του σταματήματος.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ –
ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ
ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ.
7. Για ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων
σταματήματος ή της πιθανότητας θραύσης
του υλικού, μειώστε την πίεση στο τρυπάνι και
την πίεση στο μύτη του τρυπανιού κατά την
τελευταία φάση διάνοιξης της οπής.
8. Διατηρείτε το μοτέρ σε λειτουργία όταν
τραβάτε τη μύτη προς τα πίσω και έξω από
την ανοιγμένη οπή. Αυτό θα βοηθήσει στην
αποτροπή εμπλοκής.
9. Με μεταβλητή ταχύτητα τρυπανισμού, δεν
υφίσταται ανάγκη κεντραρίσματος του σημείου
διάτρησης. Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα
για να αρχίσετε τη διάνοιξη της οπής και
επιταχύνετε συμπιέζοντας περισσότερο τη
σκανδάλη όταν η οπή είναι αρκετά βαθιά
για διάτρηση χωρίς εκτροπή της μύτης του
τρυπανιού.
Λειτουργία κρουστικού
δραπάνου (εικ. 6)
DCD776 μόνο
1. Περιστρέψτε το κολάρο (c) στο σύμβολο του
τρυπάνου.
2. Επιλέξτε την υψηλότερη ταχύτητα σύροντας
τον επιλογέα προς τα πίσω (μακριά από τον
κεντροσφίκτη).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε μόνο μύτες
με άκρο καρβιδίου ή μύτες για τρυπανισμό
τοίχων.
3. Τρυπήστε με δύναμη που είναι μόλις επαρκής
ώστε να αποτρέψετε τυχόν αναπήδηση
του εργαλείου ή «ανύψωση» της μύτης
τρυπανισμού. Τυχόν υπερβολική δύναμη
θα προκαλέσει μείωση της ταχύτητας
τρυπανισμού, υπερθέρμανση και χαμηλότερο
ρυθμό τρυπανισμού.
4. Διατρήστε σε ευθεία γραμμή, διατηρώντας τη
μύτη σε ορθή γωνία προς το τεμάχιο εργασίας.
Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική πλευρική
δύναμη στη μύτη κατά τον τρυπανισμό μια κι
αυτό θα προκαλέσει απόφραξη των αυλών της
μύτης και χαμηλότερη ταχύτητα τρυπανισμού.
5. Όταν κάνετε βαθιά διάτρηση οπών, εάν η
ταχύτητα του δραπάνου αρχίζει να μειώνεται,
τραβήξτε λίγο τη μύτη του δραπάνου με το
εργαλείο να λειτουργεί, ώστε να καθαριστούν
τυχόν ακαθαρσίες από την οπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή
σκόνης από την οπή, καθορίζει κατάλληλο ρυθμό
τρυπανισμού.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
184
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
186
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
187
188
189
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N378098
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
01/14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement