AEG Favorit 55602 W0P User manual

AEG Favorit 55602 W0P User manual
NL
EN
FR
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
User Manual
Dishwasher
Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
21
39
FAVORIT 55602 W0P
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 6
4. BEDIENINGSPANEEL .............................................................................................. 7
5. PROGRAMMA’S........................................................................................................ 8
6. INSTELLINGEN..........................................................................................................9
7. OPTIES..................................................................................................................... 12
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT................. 12
9. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 13
10. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................... 15
11. ONDERHOUD EN REINIGING............................................................................ 17
12. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................... 18
13. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................ 20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen
tussen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale
positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder
toezicht om te voorkomen dat er iemand over
struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen
niet opnieuw worden gebruikt.
3
4
www.aeg.com
1.2 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?
stalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
• Alleen voor het VK en Ierland. Het
apparaat heeft een 13 amp. stekker.
Als het noodzakelijk is om de zekering
in de stekker te verwisselen, gebruik
dan een 13 amp. ASTA (BS1362)
zekering.
2.3 Aansluiting aan de
waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet
beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
NEDERLANDS
nieuwe leidingen of leidingen die
lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel
met een hoofdkabel aan de
binnenkant.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de
verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is
voltooid. Er kan vaatwasmiddel op de
borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent
terwijl er een programma wordt
uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
2.4 Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
5
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en
huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
6
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1 2
3
4
13
12
1
2
3
4
5
6
7
11
Bovenblad
Top sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
10 9
6
8
7
8
9
10
11
12
13
Luchtopening
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
5
NEDERLANDS
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Aan/uit-toets
Program-toets
Programma-indicatielampjes
Weergave
Delay-toets
4
7
5
6
6 Start-toets
7 Indicatielampjes
8 Option-toets
4.1 Indicatielampjes
Aanduiding
Omschrijving
Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase en de spoelfases in werking zijn.
Droogfase. Gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Multitab-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in
werking is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
TimeSaver-indicatielampje.
7
8
www.aeg.com
5. PROGRAMMA’S
Programma
1)
2)
3)
4)
5)
Mate van vervuiling Programmafasen
Type belading
Options (Opties)
• Normaal bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• TimeSaver
• Multitab
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
• Alles
• Voorspoelen
• Serviesgoed, bes- • Wassen van 45 °C
tek en pannen
tot 70 °C
• Spoelgangen
• Drogen
• Multitab
• Sterk bevuild
• Voorspoelen
• Serviesgoed, bes- • Wassen 70 °C
tek en pannen
• Spoelgangen
• Drogen
• TimeSaver
• Multitab
• Normaal of licht
bevuild
• Teer serviesgoed
en glaswerk
• Wassen 45 °C
• Spoelgangen
• Drogen
• Multitab
• Pas bevuild
• Serviesgoed en
bestek
• Wassen 60 °C
• Spoelgangen
• Multitab
• Alles
• Voorspoelen
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een
kort tijdsbestek.
5) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken
en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
5.1 Verbruikswaarden
Programma 1)
Water
(l)
Energie
(kWh)
Bereidingsduur
(min)
10.2
0.932
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
NEDERLANDS
Programma 1)
Water
(l)
Energie
(kWh)
Bereidingsduur
(min)
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
10
0.9
30
4
0.1
14
9
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid
vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
5.2 Aanwijzingen voor
testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie
over testprestaties een e-mail naar:
[email protected]
Schrijf het productnummer (PNC) op dat
u op het typeplaatje vindt.
6. INSTELLINGEN
6.1 Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
programma-indicator
aan is en
op het display de programmaduur staat.
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Als u het apparaat activeert, staat het
meestal in de programmakeuzemodus.
Maar als dit niet gebeurt, kunt u de
programmakeuzemodus op de volgende
manier instellen:
In de gebruikersmodus kunnen de
volgende instellingen worden
gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van
het geluidsignaal voor het
programma-einde.
• De deactivering van het
glansspoelmiddel als u de optie
Multitab wilt gebruiken zonder
glansmiddel.
• Het niveau van het glansmiddel
volgens de benodigde dosering.
Deze instellingen worden opgeslagen
tot u ze weer wijzigt.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als de
Houd tegelijkertijd Program en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
6.2 De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
uit van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden
afgesteld op de hardheid van het water
in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf
kan u informeren over de hardheid van
het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen voor
goede wasresultaten.
10
www.aeg.com
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(°fH)
mmol/l
Clarke-graden
Wateronthardingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Het waterontharderniveau
instellen
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
,
en gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Program.
• De indicatielampjes
en
,
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het display toont de huidige
instelling: bijv.
= niveau 5.
3. Druk herhaaldelijk op Program om
de instelling te wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
6.3 Het
glansmiddeldoseerbakje
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
U kunt de vrij te geven hoeveelheid
glansmiddel instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand 6
(hoogste hoeveelheid). Niveau 0 schakelt
het glansmiddeldoseerbakje uit en er
wordt geen glansmiddel afgegeven.
Fabrieksinstelling: niveau 4.
Het instellen van het
glansmiddelniveau
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
,
en gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Delay.
• De indicatielampjes
en
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
,
NEDERLANDS
• Het display toont de huidige
instelling: bijv.
= niveau 4.
– De glansmiddelniveaus lopen
van 0A tot 6A.
– Niveau 0 = er wordt geen
glansmiddel gebruikt.
3. Druk herhaaldelijk op Delay om de
instelling te wijzigen.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
6.4 Gebruik van glansmiddel
en multitabletten
Als u de optie Multitab activeert, blijft
het glansmiddeldoseerbakje
glansmiddel afgeven. Maar u kunt de
glansmiddeldosering uitschakelen. In dat
geval is het mogelijk dat de
droogresultaten niet goed zijn.
Als het glansmiddeldoseerbakje is
uitgeschakeld, is het indicatielampje
altijd uit.
Het uitschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
Het lampje glansmiddel gaat uit.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
6.5 Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard
uitgeschakeld, maar kan worden
geactiveerd.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
,
en gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Start
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd Delay en Start
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
,
en gaan
knipperen en het display blanco is.
2. Druk op Option.
• De indicatielampjes
11
,
en gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het display toont de huidige
=
instelling:
Glansmiddeldosering
geactiveerd.
3. Druk op Option om de instelling te
=
wijzigen.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd.
• De indicatielampjes
en
,
gaan uit.
• Blijft het indicatielampje
knipperen
• Het display toont de huidige
= Geluidssignaal
instelling:
uit.
3. Druk op Start om de instelling te
wijzigen.
= Geluidssignaal aan.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
12
www.aeg.com
7. OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een
programma start worden
geactiveerd. De opties
kunnen niet worden in- of
uitgeschakeld als een
programma in werking is.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden
gecombineerd. Als u opties
hebt geselecteerd die niet
met elkaar te combineren
zijn, dan schakelt het
apparaat automatisch één of
meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties blijven aan.
7.1 Multitab
Activeer deze optie als u multitabletten
gebruikt met zout, glansmiddel en
wasmiddel in één tablet. Ze bevatten
ook andere schoonmaakmiddelen of
spoelmiddelen.
Deze optie schakelt de afgifte van zout
uit. Het zoutindicatielampje gaat niet
branden.
Met deze optie wordt de
programmaduur verlengd om de
schoonmaak- en droogresultaten te
verbeteren met het gebruik van
multitabletten.
Multitab is geen permanente optie en
moet elke cyclus geselecteerd worden.
Multitab activeren
Druk op Option totdat het
indicatielampje aan gaat.
-
7.2 TimeSaver
Met deze optie verhoogt u de druk en
de temperatuur van het water. De wasen droogfasen zijn korter.
De totale duur van het programma
neemt met ongeveer 50% af.
De wasresultaten zijn hetzelfde als bij de
normale programmaduur. De
droogresultaten nemen mogelijk iets af.
TimeSaver activeren
Druk op Option totdat het
indicatielampje aan gaat.
Als de optie niet van toepassing is op
het programma, dan gaat het
bijbehorende indicatielampje niet
branden of het knippert even en gaat
dan uit.
Het display geeft de bijgewerkte
programmaduur weer.
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist
is voor de waterhardheid in uw
omgeving. U kunt het niveau van
de waterontharder instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven.
Gebruik geen afwasmiddel en
gebruik de mandjes niet.
Als u een programma start, doet het
apparaat er ongeveer 5 minuten over om
de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure
wordt periodiek herhaald.
8.1 Het zoutreservoir
LET OP!
Gebruik uitsluitend zout dat
specifiek is bedoeld voor
gebruik in vaatwassers.
NEDERLANDS
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor
goede wasresultaten voor dagelijks
gebruik.
13
8.2 Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A
B
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
regenereerzout.
C
4. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
5. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u
het bijvult. Gevaar voor
roest. Start om dit te
voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir
heeft bijgevuld.
9. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
LET OP!
Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor
afwasautomaten.
1. Open het deksel (C).
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (B)
niet verder dan de aanduiding
''MAX''.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
Vul het
glansmiddeldoseerbakje bij
wanneer de indicatie (A)
helder wordt.
14
www.aeg.com
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe. Activeer de
optie Multitab als u multitabletten
gebruikt.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
9.1 Vaatwasmiddel gebruiken
A
B
C
LET OP!
Gebruik uitsluitend
vaatwasmiddelen die
specifiek zijn bedoeld voor
gebruik in vaatwassers
1. Druk op de ontgrendelknop (A) om
de deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder
in het doseerbakje (B).
3. Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant
van de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat de
deksel op zijn plaats dichtklikt.
9.2 Een programma instellen
en starten
De Auto Off-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
Een programma starten
1. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
2. Sluit de deur van het apparaat.
3. Blijf op Program drukken tot de
aanduiding van het programma dat u
wilt instellen verschijnt.
Het display geeft de programmaduur
weer.
4. Stel de bruikbare opties in.
5. Druk op Start om het programma te
starten.
• Het wasfase-indicatielampje gaat
branden.
• De programmaduur neemt af in
stappen van 1 minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel een programma in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt
instellen (van 1 tot 24 uur).
Het indicatielampje van het
geselecteerde programma knippert.
3. Druk op Start om het aftellen te
starten.
• Het controlelampje van het
geselecteerde programma gaat
branden.
• Het aftellen start.
– Van 24 tot 11 uur vindt het
aftellen plaats in stappen van
1 uur.
– Van 10 tot 1 uur vindt het
aftellen plaats in stappen van
1 minuut.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent terwijl een
programma loopt, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het
apparaat verder vanaf het punt van
onderbreking.
NEDERLANDS
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend,
stopt het lopende
programma.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert,
moet u het programma en de opties
opnieuw instellen.
Houd tegelijkertijd Program en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd Program en Option
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
15
Controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, wordt op
het display 0:00 weergegeven. De faseindicatielampjes gaan uit.
Alle knoppen zijn inactief behalve de
aan/uit knop.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht
totdat de Auto Off-functie het
apparaat automatisch heeft
uitgeschakeld.
Als u de deur opent voor de
activering van Auto Off, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
2. Draai de waterkraan dicht.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
10.1 Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het
apparaat voor dat de vaat helemaal
kan worden bereikt en gewassen door
het water uit de sproeiarmen. Zorg
ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of
overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de
mate van vervuiling. Het programma
ECO biedt het meest efficiënte water-
en energieverbruik voor normaal
vervuild serviesgoed en bestek.
10.2 Gebruik van zout,
glansmiddel en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Multitabletten zijn doorgaans
geschikt voor een waterhardheid tot
21 °dH. Bij een hogere waterhardheid
moet zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel worden gebruikt naast
het gebruik van multitabletten. Maar
in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra functies),
glansmiddel en zout apart voor
optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Als u multitabletten gebruikt kunt u
de optie Multitab selecteren (indien
van toepassing). Deze optie vergroot
de schoonmaak- en droogresultaten
met het gebruik van multitabletten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij
korte programma's niet geheel op.
Om te voorkomen dat
16
www.aeg.com
vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om
tabletten enkel bij lange programma's
te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
10.3 Wat moet u doen als u
wilt stoppen met het gebruik
van multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel
toe en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid,
wijzigt u de waterontharder in de
waterhardheid van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
10.4 De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het
apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen
absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het
bovenrek. Zorg ervoor dat de
voorwerpen niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarm vrij kan
ronddraaien voordat u een
programma start.
10.5 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
10.6 De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van
het apparaat achterblijven.
NEDERLANDS
17
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en
trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen
de wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en
reinig deze zo nodig.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
11.1 De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
4. Was de filters.
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en
verwijder het.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten
of vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter (A) terug. Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
18
www.aeg.com
11.2 De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te
verwijderen. Als etensresten de
openingen in de sproeiarmen hebben
verstopt, verwijder deze dan met een
smal en puntig voorwerp.
11.3 Buitenkant reinigen
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
LET OP!
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
11.4 De binnenkant van de
machine reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van
de deur, met een zachte, vochtige
doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
12. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking. Kijk voordat u contact opneemt
met de klantenservice of u het probleem
zelf kunt oplossen met behulp van de
informatie in de tabel.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode
weergegeven.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
NEDERLANDS
19
Probleem en alarmcode
Mogelijke oplossing
Het programma start niet.
• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Druk op Start.
• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van
de hars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat wordt niet met • Controleer of de waterkraan is geopend.
water gevuld.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo
Op het display verschijnt
nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
•
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt
is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen
water af.
Op het display verschijnt
• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
.
De anti-overstromingsbevei- • Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de
liging is aan.
service-afdeling.
Op het display verschijnt
.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
12.1 De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oplossing
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog.
Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere
stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Zet de dosering van het glansmiddel op een hogere
stand.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
20
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oplossing
Het serviesgoed is nat.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met
de multitabletten.
Zie "Aanwijzingen en tips"
voor andere mogelijke
oorzaken.
13. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 850 / 610
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Waterdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm water2) max. 60 °C
Capaciteit
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
0.99
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.10
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
21
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................22
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 23
3. PRODUCT DESCRIPTION...................................................................................... 24
4. CONTROL PANEL ..................................................................................................25
5. PROGRAMMES....................................................................................................... 26
6. SETTINGS................................................................................................................ 27
7. OPTIONS................................................................................................................. 29
8. BEFORE FIRST USE.................................................................................................30
9. DAILY USE................................................................................................................31
10. HINTS AND TIPS...................................................................................................33
11. CARE AND CLEANING........................................................................................ 34
12. TROUBLESHOOTING...........................................................................................36
13. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................37
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
22
1.
www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 General Safety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– by clients in hotels, motels, bed & breakfast and
other residential type environments.
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and
maximum) must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Put knives and cutlery with sharp points in the cutlery
basket with the points down or in a horizontal
position.
Do not keep the appliance door open without
supervision to prevent to fall on it.
Before maintenance, deactivate the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
The appliance is to be connected to the water mains
using the new supplied hose-sets. Old hose sets must
not be reused.
ENGLISH
23
1.2 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door
when it is open.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains
cable. Should the mains cable need
to be replaced, this must be carried
out by our Authorised Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
• Only for UK and Ireland. The
appliance has a 13 amp mains plug. If
it is necessary to change the fuse in
the mains plug, use a 13 amp ASTA
(BS 1362) fuse.
2.3 Water connection
• Make sure not to cause damage to
the water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a
long time, let the water flow until it is
clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains
cable.
24
www.aeg.com
WARNING!
Dangerous voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately disconnect the mains
plug from the mains socket. Contact
the Authorised Service Centre to
replace the water inlet hose.
2.4 Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are
dangerous. Obey the safety
instructions on the detergent
packaging.
• Do not drink and play with the water
in the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
• The appliance can release hot steam
if you open the door while a
programme operates.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
3. PRODUCT DESCRIPTION
1 2
3
13
12
1 Worktop
2 Top spray arm
11
10 9
8
7
6
5
3 Upper spray arm
4 Lower spray arm
4
ENGLISH
5
6
7
8
9
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
Rinse aid dispenser
10
11
12
13
25
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
4. CONTROL PANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
On/off button
Program button
Programme indicators
Display
Delay button
3
4
7
5
6
6 Start button
7 Indicators
8 Option button
4.1 Indicators
Indicator
Description
Washing phase. It comes on when the washing phase and the rinsing phases operate.
Drying phase. It comes on when the drying phase operates.
Multitab indicator.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
TimeSaver indicator.
26
www.aeg.com
5. PROGRAMMES
Programme
1)
2)
3)
4)
5)
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Options
• Normal soil
• Prewash
• Crockery and cut- • Wash 50 °C
lery
• Rinses
• Dry
• TimeSaver
• Multitab
• All
• Crockery, cutlery,
pots and pans
• Prewash
• Wash from 45 °C
to 70 °C
• Rinses
• Dry
• Multitab
• Heavy soil
• Crockery, cutlery,
pots and pans
•
•
•
•
• TimeSaver
• Multitab
• Normal or light
soil
• Delicate crockery
and glassware
• Wash 45 °C
• Rinses
• Dry
• Multitab
• Fresh soil
• Wash 60 °C
• Crockery and cut- • Rinses
lery
• Multitab
• All
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
• Prewash
1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery
and cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
2) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets . It automatically adjusts the temperature and the quantity of water, the energy consumption and the programme duration.
3) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the rinsing
phase, the temperature stays at 70 °C for at least 10 minutes.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
5) With this programme you can quickly rinse dishes to prevent remains of food to bond on dishes and
odours to form in the appliance. Do not use detergent with this programme.
5.1 Consumption values
Programme 1)
Water
(l)
Energy
(kWh)
Duration
(min)
10.2
0.932
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
ENGLISH
Programme 1)
Water
(l)
Energy
(kWh)
Duration
(min)
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
10
0.9
30
4
0.1
14
27
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the
quantity of dishes can change the values.
5.2 Information for test
institutes
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
[email protected]
Write down the product number (PNC)
that is on the rating plate.
6. SETTINGS
6.1 Programme selection
mode and user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter the user mode.
In user mode, the following settings
can be changed:
• The level of the water softener
according to the water hardness.
• The activation or the deactivation of
the acoustic signal for end of
programme.
• The deactivation of the rinse aid
dispenser when you want to use the
Multitab option without rinse aid.
• The level of rinse aid according to the
required dosage.
These settings will be saved until you
change them again.
How to set the programme
selection mode
The appliance is in programme selection
mode when the programme indicator
is on and the display shows the
programme duration.
When you activate the appliance, usually
it is in programme selection mode.
However, if this does not happen, you
can set the programme selection mode
in the following way:
Press and hold simultaneously Program
and Option until the appliance is in
programme selection mode.
6.2 The water softener
The water softener removes minerals
from the water supply, which would have
a detrimental effect on the washing
results and on the appliance.
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness
is measured in equivalent scales.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water
in your area. It is important to set the
right level of the water softener to assure
good washing results.
28
www.aeg.com
Water hardness
German degrees (°dH)
French degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
How to set the water softener
level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously Delay and Start
until the indicators
,
,
and start to
flash and the display is blank.
2. Press Program.
• The indicators
and
,
go off.
continues to
• The indicator
flash.
• The display shows the current
setting: e.g.
= level 5.
3. Press Program again and again to
change the setting.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
6.3 The rinse aid dispenser
The rinse aid helps to dry the dishes
without streaks and stains.
The rinse aid is automatically released
during the hot rinse phase.
You can set the released quantity of rinse
aid between level 1 (minimum quantity)
and level 6 (maximum quantity). Level 0
will deactivate the rinse aid dispenser
and no rinse aid will be released.
Factory setting: level 4.
How to set the rinse aid level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously Delay and Start
,
until the indicators
,
and start to
flash and the display is blank.
2. Press Delay.
• The indicators
and
,
go off.
continues to
• The indicator
flash.
• The display shows the current
setting: e.g.
= level 4.
– The levels of rinse aid are
from 0A to 6A.
ENGLISH
– Level 0 = no rinse aid is
released.
3. Press Delay again and again to
change the setting.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
6.4 Use of rinse aid and multitablets
When you activate the option Multitab,
the rinse aid dispenser continues to
release rinse aid. However you can
deactivate the rinse aid dispenser. In this
case the drying results may not be
satisfactory.
With the rinse aid dispenser deactivated,
the rinse aid indicator is always off.
How to deactivate the rinse
aid dispenser
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously Delay and Start
,
until the indicators
,
and start to
flash and the display is blank.
2. Press Option.
• The indicators
,
and
• The indicator
continues to flash.
• The display shows the current
setting:
= rinse aid dispenser
activated.
3. Press Option to change the setting.
= rinse aid dispenser
deactivated.
7. OPTIONS
Desired options must be
activated every time before
you start a programme. It is
not possible to activate or
deactivate options while a
programme is running.
The rinse aid indicator goes off.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
6.5 Acoustic signals
Acoustic signals sound when a
malfunction of the appliance occurs. It is
not possible to deactivate these acoustic
signals.
There is also an acoustic signal that
sounds when the programme is
completed. By default this acoustic
signal is deactivated but it is possible to
activate it.
How to activate the acoustic
signal for the end of
programme
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously Delay and Start
until the indicators
,
,
and start to
flash and the display is blank.
2. Press Start
• The indicators
go off.
29
and
,
go off.
• The indicator continues to flash.
• The display shows the current
= Acoustic signal off.
setting:
3. Press Start to change the setting.
= Acoustic signal on.
4. Press the on/off button to confirm
the setting.
30
www.aeg.com
Not all options are
compatible with each other.
If you have selected non
compatible options, the
appliance will automatically
deactivate one or more of
them. Only the indicators of
the options still active will
stay on.
7.1 Multitab
Activate this option when you use multitablets that integrate the salt, rinse aid
and detergent functions. They can also
contain other cleaning or rinsing agents.
This option deactivates the release of
salt. The salt indicator does not come on.
With the use of this option the
programme duration is prolonged to
increase the cleaning and drying results
with the use of multi-tablets.
7.2 TimeSaver
This option increases the pressure and
the temperature of the water. The
washing and the drying phases are
shorter.
The total programme duration decreases
by approximately 50%.
The washing results are the same as with
the normal programme duration. The
drying results can decrease.
How to activate TimeSaver
Press Option until the indicator
comes on.
If the option is not applicable to the
programme, the related indicator does
not come on or it flashes quickly for a
few seconds and then goes off.
The display shows the updated
programme duration.
Multitab is not a permanent option and
must be selected at every cycle.
How to activate Multitab
Press Option until the indicator
on.
comes
8. BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
hardness of the water supply. If
not, adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the
baskets.
When you start a programme, the
appliance can take up to 5 minutes to
recharge the resin in the water softener.
It seems that the appliance is not
working. The washing phase starts only
after this procedure is completed. The
procedure will be repeated periodically.
8.1 The salt container
CAUTION!
Only use salt specifically
designed for dishwashers.
The salt is used to recharge the resin in
the water softener and to assure good
washing results in the daily use.
How to fill the salt container
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt
container (Only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
ENGLISH
31
8.2 How to fill the rinse aid
dispenser
A
B
4. Remove the salt around the opening
of the salt container.
C
5. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
Water and salt can come out
from the salt container when
you fill it. Risk of corrosion.
To prevent it, after you fill
the salt container, start a
programme.
CAUTION!
Only use rinse aid
specifically designed for
dishwashers.
1. Open the lid (C).
2. Fill the dispenser (B) until the rinse
aid reaches the marking ''MAX''.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
Fill the rinse aid dispenser
when the indicator (A)
becomes clear.
9. DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance.
Make sure that the appliance is in user
mode.
• If the salt indicator is on, fill the
salt container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent. If you use multitablets, activate the option Multitab.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree
of soil.
32
www.aeg.com
9.1 Using the detergent
A
B
C
CAUTION!
Only use detergent
specifically designed for
dishwashers.
1. Press the release button (A) to open
the lid (C).
2. Put the detergent, in powder or
tablets, in the compartment (B).
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of
detergent on the inner part of the
appliance door.
4. Close the lid. Make sure that the lid
locks into position.
9.2 Setting and starting a
programme
The Auto Off function
This function decreases energy
consumption by deactivating
automatically the appliance when it is not
operating.
The function comes into operation:
• 5 minutes after the completion of the
programme.
• After 5 minutes if the programme has
not started.
Starting a programme
1. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the
appliance is in programme selection
mode.
2. Close the appliance door.
3. Press Program again and again until
the indicator of the programme you
want to select comes on.
The display shows the programme
duration.
4. Set the applicable options.
5. Press Start to start the programme.
• The washing phase indicator
comes on .
• The programme duration starts to
decrease with steps of 1 minute.
Starting a programme with
delay start
1. Set a programme.
2. Press Delay again and again until the
display shows the delay time you
want to set (from 1 to 24 hours).
The indicator of the selected programme
flashes.
3. Press Start to start the countdown.
• The indicator of the selected
programme is on with fixed light.
• The countdown starts to
decrease.
– From 24 to 11 hours, the
countdown decreases with
steps of 1 hour.
– From 10 to 1 hour, the
countdown decreases with
steps of 1 minute.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door while a programme
is running, the appliance stops. When
you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
If the door is opened for
more than 30 seconds
during the drying phase, the
running programme will end.
ENGLISH
Cancelling the delay start while
the countdown operates
When you cancel the delay start you
have to set the programme and options
again.
Press and hold simultaneously Program
and Option until the appliance is in
programme selection mode.
Cancelling the programme
Press and hold simultaneously Program
and Option until the appliance is in
programme selection mode.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
33
End of the programme
When the programme is completed the
display shows 0:00. The phase indicators
are off.
All buttons are inactive except for the
on/off button.
1. Press the on/off button or wait for
the Auto Off function to
automatically deactivate the
appliance.
If you open the door before the
activation of Auto Off, the appliance
is automatically deactivated.
2. Close the water tap.
10. HINTS AND TIPS
10.1 General
The following hints will ensure optimal
cleaning and drying results in daily use
and also help to protect the
environment.
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand.
When needed, use the prewash
programme (if available) or select a
programme with a prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
• When loading the appliance, make
sure that the dishes can be
completely reached and washed by
the water released from the spray arm
nozzles. Make sure that items do not
touch or cover each other.
• You can use dishwasher detergent,
rinse aid and salt separately or you
can use the multi-tablets (e.g. ''3in1'',
''4in1'', ''All in 1''). Follow the
instructions written on the packaging.
• Select the programme according to
the type of load and degree of soil.
With the ECO programme you have
the most efficient use of water and
energy consumption for crockery and
cutlery with normal soil.
10.2 Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• Multi-tablets are usually suitable in
areas with a water hardness up to 21
°dH. In areas exceeding this limit,
rinse aid and salt must be used in
addition to the multi-tablets.
However, in areas with hard and very
hard water we recommend to use
solo-detergent (powder, gel, tablets
without additional functions), rinse aid
and salt separately for optimal
cleaning and drying results.
• If you use multi-tablets you can select
the Multitab option (if available). This
option increases the cleaning and
drying results with the use of multitablets.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the
tablets with long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
34
www.aeg.com
10.3 What to do if you want to
stop using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid do the
following procedure.
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according
to the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
10.4 Loading the baskets
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium,
pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges,
household cloths).
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put cutlery and small items in the
cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not
move.
• Make sure that the spray arm can
move freely before you start a
programme.
10.5 Before starting a
programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use multi- tablets).
• The position of the items in the
baskets is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of
soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
10.6 Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before
you remove it from the appliance.
Hot items can be easily damaged.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
At the end of the
programme water can still
remain on the sides and on
the door of the appliance.
11. CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance,
deactivate the appliance and
disconnect the mains plug
from the main socket.
Dirty filters and clogged
spay arms decrease the
washing results. Make a
check regularly and, if
necessary, clean them.
11.1 Cleaning the filters
The filter system is made of 3 parts.
ENGLISH
35
C
B
A
1. Turn the filter (B) counterclockwise
and remove it.
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
3. Remove the flat filter (A).
5. Make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge
of the sump.
6. Put back in place the flat filter (A).
Make sure that it is correctly
positioned under the 2 guides.
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter
(A). Turn it clockwise until it locks.
4. Wash the filters.
CAUTION!
An incorrect position of the
filters can cause bad
washing results and damage
to the appliance.
36
www.aeg.com
11.2 Cleaning the spray arms
11.4 Internal cleaning
Do not remove the spray arms. If the
holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
• Carefully clean the appliance,
including the rubber gasket of the
door, with a soft moist cloth.
• If you regularly use short duration
programmes, these can leave
deposits of grease and limescale
inside the appliance. To prevent this,
we recommend to run long duration
programmes at least 2 times per
month.
11.3 External cleaning
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads or solvents.
12. TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation. Before you contact an
Authorised Service Centre, check if you
can solve the problem by yourself with
the help of the information in the table.
With some problems, the display
shows an alarm code.
Problem and alarm code
Possible solution
You cannot activate the appliance.
• Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
• Make sure that there is no a damage fuse in the fuse
box.
The programme does not
start.
• Make sure that the appliance door is closed.
• Press Start.
• If the delay start is set, cancel the setting or wait for the
end of the countdown.
• The appliance has started the procedure to recharge
the resin inside the water softener. The duration of the
procedure is approximately 5 minutes.
The appliance does not fill
with water.
• Make sure that the water tap is open.
• Make sure that the pressure of the water supply is not
too low. For this information, contact your local water
authority.
• Make sure that the water tap is not clogged.
• Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
• Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
The display shows
.
The appliance does not
drain the water.
The display shows
.
The anti-flood device is on.
The display shows
• Make sure that the sink spigot is not clogged.
• Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
.
• Close the water tap and contact an Authorised Service
Centre.
ENGLISH
Once you have checked the appliance,
deactivate and activate the appliance. If
the problem occurs again, contact an
Authorised Service Centre.
37
For alarm codes not described in the
table, contact an Authorised Service
Centre.
12.1 The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible solution
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
• The release quantity of rinse aid is too much. Adjust
the rinse aid selector to a lower position.
• The quantity of detergent is too much.
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
• The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust the rinse aid selector to a higher position.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
The dishes are wet.
• The programme does not have a drying phase or has
a drying phase with low temperature.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the cause.
• The quality of the multi-tablets can be the cause. Try a
different brand or activate the rinse aid dispenser and
use rinse aid and multi-tablets together.
Refer to "Hints and tips" for
other possible causes.
13. TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm) 596 / 850 / 610
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequency (Hz)
50
Water supply pressure
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
0.99
Power consumption
Off-mode (W)
0.10
1) Refer to the rating plate for other values.
2) f the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the
hot water supply to decrease energy consumption.
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
38
www.aeg.com
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
FRANÇAIS
39
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 40
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 41
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 43
4. BANDEAU DE COMMANDE................................................................................. 44
5. PROGRAMMES....................................................................................................... 45
6. RÉGLAGES...............................................................................................................46
7. OPTIONS................................................................................................................. 49
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION..................................................................... 50
9. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................51
10. CONSEILS..............................................................................................................53
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.............................................................................. 55
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT..............................................56
13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 58
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
40
1.
www.aeg.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux
employés dans les magasins, bureaux et autres
lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et
maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)
Respectez le nombre maximum de 13 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
Placez les couteaux et les couverts avec des bouts
pointus dans le panier à couverts avec les pointes
tournées vers le bas ou en position horizontale.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter tout risque de chute.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide
des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux
provenant d'anciens appareils.
FRANÇAIS
41
1.2 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte
de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
0 °C.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon
d'alimentation de l'appareil doit être
effectué par notre service aprèsvente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
• Pour le Royaume-Uni et l'Irlande
uniquement. L'appareil est livré avec
une fiche secteur de 13 ampères. Si
vous devez changer le fusible de la
fiche secteur, utilisez un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362).
42
www.aeg.com
2.3 Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi
depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, assurez-vous de
l'absence de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte
une vanne de sécurité et une gaine
avec un câble d'alimentation intérieur.
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut
rester du produit de lavage sur la
vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un
programme.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
AVERTISSEMENT!
Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, débranchez
immédiatement la fiche de la prise
secteur. Contactez le service aprèsvente pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau.
2.4 Utilisation
• Ne montez pas sur la porte ouverte
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans
l'appareil.
FRANÇAIS
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1 2
3
4
13
12
1
2
3
4
5
6
7
11
Plan de travail
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion intermédiaire
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
Plaque de calibrage
Réservoir de sel régénérant
10 9
6
8
7
8
9
10
11
12
13
Fente d'aération
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier du bas
Panier du haut
5
43
44
www.aeg.com
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
8
1
2
3
4
5
Touche Marche/Arrêt
Touche Program
Voyants de programme
Affichage
Touche Delay
3
4
7
5
6
6 Touche Start
7 Voyants
8 Touche Option
4.1 Voyants
Voyant
Description
Phase de lavage. Il s'allume au cours des phases de lavage et de rinçage.
Phase de séchage. Il s'allume au cours de la phase de séchage.
Voyant Multitab.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint
pendant le déroulement du programme.
Voyant TimeSaver.
FRANÇAIS
45
5. PROGRAMMES
Programme
1)
2)
3)
4)
5)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du programme
Options
• Normalement
sale
• Vaisselle et couverts
•
•
•
•
• TimeSaver
• Multitab
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
• Tous
• Prélavage
• Vaisselle, cou• Lavage de 45 °C à
verts, plats et cas70 °C
seroles
• Rinçages
• Séchage
• Multitab
• Très sale
• Vaisselle, couverts, plats et casseroles
• TimeSaver
• Multitab
•
•
•
•
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
• Normalement ou • Lavage à 45 °C
légèrement sale
• Rinçages
• Vaisselle fragile et • Séchage
verres
• Multitab
• Vaisselle fraîchement salie
• Vaisselle et couverts
• Lavage à 60 °C
• Rinçages
• Multitab
• Tous
• Prélavage
1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et
les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
3) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant au moins 10 minutes.
4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de
lavage en peu de temps.
5) Avec ce programme, vous pouvez rincez rapidement les plats pour éviter aux résidus alimentaires
d'accrocher aux plats, et aux odeurs d'envahir l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
5.1 Valeurs de consommation
Programme 1)
Eau
(l)
Consommation
électrique
(kWh)
Durée
(min)
10.2
0.932
225
46
www.aeg.com
Programme 1)
Eau
(l)
Consommation
électrique
(kWh)
Durée
(min)
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
10
0.9
30
4
0.1
14
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de
l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
5.2 Informations pour les
instituts de test
Pour toute information relative aux
performances de test, envoyez un
courrier électronique à l'adresse :
[email protected]
Notez le numéro du produit (PNC)
indiqué sur la plaque signalétique.
6. RÉGLAGES
6.1 Mode de sélection de
programme et mode utilisateur
Comment sélectionner le
mode Sélection de programme
Lorsque l'appareil est en mode de
sélection de programme, il est possible
de régler un programme et d'entrer dans
le mode utilisateur.
L'appareil est en mode Sélection de
En mode utilisateur, les réglages
suivants peuvent être modifiés :
• Niveau de l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau.
• Activation ou désactivation du signal
sonore de fin de programme.
• Désactivation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque vous
souhaitez utiliser l'option Multitab
sans liquide de rinçage.
• Niveau du liquide de rinçage en
fonction du dosage nécessaire.
En général, lorsque vous allumez
l'appareil, il est en mode Sélection de
programme. Cependant, si ce n'est pas
le cas, vous pouvez sélectionner le mode
Sélection de programme de la façon
suivante :
Ces réglages seront sauvegardés
jusqu'à ce que vous les modifiez à
nouveau.
6.2 Adoucisseur d'eau
programme lorsque le voyant
est
allumé et que la durée du programme
est affichée.
Appuyez simultanément sur les touches
Program et Option et maintenez-les
enfoncées jusqu'à ce que l'appareil se
mette en mode Sélection de
programme.
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un
impact négatif sur les résultats de lavage
et sur l'appareil.
FRANÇAIS
Plus la teneur en minéraux est élevée,
plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre
région. Votre compagnie des eaux peut
47
vous indiquer la dureté de l'eau dans
votre région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau
adéquat pour vous garantir de bons
résultats de lavage.
Dureté de l'eau
Degrés allemands (°dH)
Degrés français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Réglage du niveau
de l'adoucisseur
d'eau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Comment régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau
• L'affichage indique le réglage
L'appareil doit être en mode de
sélection de programme.
1. Pour entrer dans le mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les
touches Delay et Start et maintenezles enfoncées jusqu'à ce que les
voyants
,
,
et
se mettent à clignoter et que
l'affichage soit vide.
2. Appuyez sur Program.
• Les voyants
,
s'éteignent.
• Le voyant
clignoter.
continue à
et
actuel : Par ex.,
= niveau 5.
3. Appuyez sur Program à plusieurs
reprises pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
6.3 Le distributeur de liquide
de rinçage
Le liquide de rinçage permet de sécher
la vaisselle sans laisser de traînées ni de
taches.
Le liquide de rinçage est
automatiquement ajouté au cours du
rinçage chaud.
Vous pouvez régler le dosage du liquide
de rinçage entre 1 (dosage minimum) et
6 (dosage maximum). Le dosage 0
désactive le distributeur de liquide de
rinçage, et le liquide n'est pas diffusé.
48
www.aeg.com
Comment désactiver le
distributeur de liquide de
rinçage
Réglage usine : dosage 4.
Comment régler le niveau du
liquide de rinçage
L'appareil doit être en mode de
sélection de programme.
L'appareil doit être en mode de
sélection de programme.
1. Pour entrer dans le mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les
touches Delay et Start et maintenezles enfoncées jusqu'à ce que les
voyants
,
,
et
se mettent à clignoter et que
l'affichage soit vide.
2. Appuyez sur Delay.
• Les voyants
,
et
s'éteignent.
continue à
• Le voyant
clignoter.
• L'affichage indique le réglage
= niveau 4.
actuel : Par ex.,
– Les niveaux du liquide de
rinçage vont de 0A à 6A.
– Niveau 0 = aucun liquide de
rinçage n'est libéré.
3. Appuyez sur Delay à plusieurs
reprises pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
6.4 Utilisation du liquide de
rinçage et des pastilles touten-un
Lorsque vous activez l'option Multitab, le
distributeur de liquide de rinçage
continue à libérer le liquide de rinçage.
Vous pouvez cependant désactiver le
distributeur de liquide de rinçage. Dans
ce cas, les résultats de séchage risquent
d'être insatisfaisants.
Lorsque le distributeur de liquide de
rinçage est désactivé, le voyant de
contrôle du liquide de rinçage est
toujours éteint.
1. Pour entrer dans le mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les
touches Delay et Start et maintenezles enfoncées jusqu'à ce que les
voyants
,
,
et
se mettent à clignoter et que
l'affichage soit vide.
2. Appuyez sur Option.
• Les voyants
s'éteignent.
,
et
• Le voyant
continue à
clignoter.
• L'affichage indique le réglage
actuel :
= Distributeur de
liquide de rinçage activé.
3. Appuyez sur Option pour modifier le
réglage.
= Distributeur de
liquide de rinçage désactivé.
Le voyant de contrôle du liquide de
rinçage s'éteint.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
6.5 Signaux sonores
Les signaux sonores se déclenchent en
cas d''anomalie de fonctionnement de
l'appareil. Il est impossible de désactiver
ces signaux sonores.
Un signal sonore retentit également
lorsque le programme est terminé. Par
défaut, ce signal sonore est désactivé,
mais il est possible de l'activer.
Comment activer le signal
sonore de fin de programme
L'appareil doit être en mode de
sélection de programme.
1. Pour entrer dans le mode utilisateur,
appuyez simultanément sur les
touches Delay et Start et maintenezles enfoncées jusqu'à ce que les
voyants
,
,
et
FRANÇAIS
= Signal sonore activé.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
se mettent à clignoter et que
l'affichage soit vide.
2. Appuyez sur Start
• Les voyants
,
49
et
s'éteignent.
• Le voyant continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage
actuel :
= Signal sonore
désactivé.
3. Appuyez sur Start pour modifier le
réglage.
7. OPTIONS
Vous devez activer les
options souhaitées à chaque
fois avant de lancer un
programme. Vous ne pouvez
pas activer ni désactiver
d'options pendant le
déroulement d'un
programme.
Certaines options ne sont
pas compatibles entre elles.
Si vous avez choisi des
options incompatibles,
l'appareil en désactivera
automatiquement une ou
plusieurs. Seuls les voyants
correspondant aux options
encore actives resteront
allumés.
7.1 Multitab
Activez cette option lorsque vous utilisez
des pastilles tout en 1 contenant le sel
régénérant, le liquide de rinçage et le
produit de lavage. Elles peuvent
également contenir d'autres agents de
lavage ou de rinçage.
Cette option désactive la libération du
sel régénérant. Le voyant du sel
régénérant ne s'allume pas.
En utilisant cette option, la durée du
programme est prolongée, pour
améliorer les résultats de lavage et de
séchage offerts par les pastilles Tout
en 1.
Multitab n'est pas une option
permanente et doit être sélectionnée à
chaque cycle.
Comment activer Multitab
Appuyez sur la touche Option jusqu'à ce
que le voyant
s'allume.
7.2 TimeSaver
Cette option augmente la pression et la
température de l'eau. Les phases de
lavage et de séchage sont réduites.
La durée totale du programme diminue
d'environ 50 %.
Les résultats de lavage seront les mêmes
qu'avec la durée normale du
programme. Les résultats de séchage
peuvent être moins satisfaisants.
Comment l'activer TimeSaver
Appuyez sur Option jusqu'à ce que le
s'allume.
voyant
Si cette option n'est pas compatible avec
le programme, le voyant correspondant
ne s'allume pas ou bien clignote
rapidement pendant quelques secondes
puis s'éteint.
L'écran affiche la nouvelle durée du
programme.
50
www.aeg.com
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel
de l'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer
tous les résidus qui peuvent toujours
se trouver à l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage et
ne chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme,
l'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans l'adoucisseur
d'eau. Pendant ce temps, l'appareil
semble ne pas fonctionner. La phase de
lavage ne démarre qu'une fois cette
procédure achevée. La procédure sera
répétée régulièrement.
8.1 Réservoir de sel
régénérant
ATTENTION!
Utilisez uniquement du sel
régénérant conçu pour les
lave-vaisselle.
Le sel permet de recharger la résine dans
l'adoucisseur d'eau et de garantir de
bons résultats de lavage en utilisation
quotidienne.
Remplissage du réservoir de
sel régénérant
1. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.
2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).
3. Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
4. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
5. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour
refermer le réservoir.
De l'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel
régénérant lorsque vous le
remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela,
après avoir rempli le
réservoir de sel régénérant,
démarrez un programme.
FRANÇAIS
8.2 Comment remplir le
distributeur de liquide de
rinçage
A
51
ATTENTION!
Utilisez uniquement du
liquide de rinçage
spécialement conçu pour les
lave-vaisselle.
B
1. Ouvrez le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur (B) jusqu'à
ce que le liquide de rinçage atteigne
le repère « MAX ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon
absorbant pour éviter tout excès de
mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le couvercle se verrouille
correctement.
Remplissez le distributeur de
liquide de rinçage lorsque le
voyant (A) s'allume.
C
9. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
• Si le voyant du réservoir de sel
régénérant est allumé, remplissez
le réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le
distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage. Si vous
utilisez des pastilles « Tout en 1 »,
activez l'option Multitab.
5. Réglez et lancez le programme
adapté au type de vaisselle et au
degré de salissure.
9.1 Utilisation du produit de
lavage
A
B
C
ATTENTION!
Utilisez uniquement un
produit de lavage spécial
pour lave-vaisselle.
1. Appuyez sur la touche de
déverrouillage (A) pour ouvrir le
couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage sous
forme de poudre ou tablette dans le
compartiment approprié (B).
3. Si le programme comporte une
phase de prélavage, versez une
52
www.aeg.com
petite quantité de produit de lavage
à l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le couvercle se verrouille
correctement.
9.2 Réglage et départ d'un
programme
Fonction Auto Off
Cette fonction réduit la consommation
d'énergie en éteignant
automatiquement l'appareil lorsqu'il ne
fonctionne pas.
La fonction s'active :
• 5 minutes après la fin du programme
de lavage.
• Au bout de 5 minutes si le
programme n'a pas démarré.
Départ d'un programme
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Sélection
de programme.
2. Fermez la porte de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche Program à
plusieurs reprises jusqu'à ce que le
voyant du programme que vous
souhaitez sélectionner s'allume.
L'affichage indique la durée du
programme.
4. Sélectionnez les options
compatibles.
5. Appuyez sur la touche Start pour
lancer le programme.
• Le voyant de la phase de lavage
s'allume.
• Le décompte de la durée du
programme démarre et s'effectue
par paliers d'une minute.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur la touche Delay à
plusieurs reprises jusqu'à ce que
l'affichage indique le délai choisi
pour le départ différé (de 1 à
24 heures).
Le voyant du programme sélectionné
clignote.
3. Appuyez sur la touche Start pour
lancer le compte à rebours.
• Le voyant du programme
sélectionné s'allume en continu.
• Le compte à rebours débute.
– De 24 à 11 heures, le compte
à rebours s'effectue par
intervalles d'1 heure.
– De 10 à 1 heures, le compte à
rebours s'effectue par
intervalles d'1 minute.
Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, l'appareil
s'arrête. Lorsque vous refermez la porte,
l'appareil reprend là où il a été
interrompu.
Durant la phase de séchage,
si la porte est ouverte
pendant plus de
30 secondes, le programme
en cours s'arrête.
Annulation du départ différé
au cours du décompte
Lorsque vous annulez le départ différé,
vous devez régler de nouveau le
programme et les options.
Appuyez simultanément sur les touches
Program et Option et maintenez-les
enfoncées jusqu'à ce que l'appareil se
mette en mode Sélection de
programme.
Annulation du programme
Appuyez simultanément sur les touches
Program et Option et maintenez-les
enfoncées jusqu'à ce que l'appareil se
mette en mode Sélection de
programme.
Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant de
FRANÇAIS
démarrer un nouveau programme de
lavage.
Fin du programme
53
Si vous ouvrez la porte avant
l'activation de la fonction Auto Off,
l'appareil s'arrête automatiquement.
2. Fermez le robinet d'eau.
Lorsque le programme est terminé, 0:00
s'affiche. Les voyants de phase sont
éteints.
Toutes les touches sont inactives à
l'exception de la touche Marche/Arrêt.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
ou attendez que la fonction Auto Off
éteigne l'appareil automatiquement.
10. CONSEILS
10.1 Raccordement
Les conseils suivants vous garantissent
des résultats de lavage et de séchage
optimaux au quotidien, et vous aideront
à protéger l'environnement.
• Videz les plus gros résidus
alimentaires des plats dans une
poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au
préalable. En cas de besoin, utilisez le
programme de prélavage (si
disponible) ou sélectionnez un
programme avec une phase de
prélavage.
• Utilisez toujours tout l'espace des
paniers.
• Lorsque vous chargez l'appareil,
veillez à ce que l'eau libérée par les
embouts des bras d'aspersion puisse
atteindre parfaitement les plats pour
qu'ils soient parfaitement lavés.
Vérifiez que les plats ne se touchent
pas ou ne se recouvrent pas les uns
les autres.
• Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de rinçage et du sel
régénérant séparément, ou des
pastilles tout en 1 (par ex. « 3 en 1 »,
« 4 en 1 » ou « tout en 1 »). Suivez les
instructions indiquées sur
l'emballage.
• Sélectionnez le programme en
fonction du type de vaisselle et du
degré de salissure. Le programme
ECO vous permet d'optimiser votre
consommation d'eau et d'énergie
pour la vaisselle et les couverts
normalement sales.
10.2 Utilisation de sel
régénérant, de liquide de
rinçage et de produit de
lavage
• Utilisez uniquement du sel
régénérant, du liquide de rinçage et
du produit de lavage conçus pour les
lave-vaisselle. D'autres produits
peuvent endommager l'appareil.
• Les pastilles tout en 1 sont
généralement adaptées aux régions
où la dureté de l'eau est inférieure à
21 °dH. Dans les régions où la dureté
dépasse cette limite, du liquide de
rinçage et du sel régénérant doivent
être utilisés en complément des
pastilles tout en 1. Cependant, dans
les régions où l'eau est dure ou très
dure, nous recommandons l'utilisation
séparée d'un détergent simple
(poudre, gel, pastille, sans fonction
supplémentaire), de liquide de
rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage
optimaux.
• Si vous utilisez des pastille tout en 1,
vous pouvez sélectionner l'option
Multitab (si disponible). Cette option
améliore les résultats de lavage et de
séchage avec l'utilisation de pastilles
tout en 1.
• Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement durant
les programmes courts. Pour éviter
que des résidus de produit de lavage
ne se déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles
54
www.aeg.com
de détergent avec des programmes
longs.
• N'utilisez que la quantité nécessaire
de produit de lavage. Reportez-vous
aux instructions figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
10.3 Que faire si vous ne
voulez plus utiliser de pastilles
de détergent multifonctions
Avant de commencer à utiliser du
produit de lavage, du sel régénérant et
du liquide de rinçage séparément,
effectuez la procédure suivante :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de
liquide de rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme le plus court
avec une phase de rinçage. N'utilisez
pas de produit de lavage et ne
chargez pas les paniers.
4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez l'adoucisseur d'eau
en fonction de la dureté de l'eau
dans votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de
rinçage libérée.
10.4 Chargement des paniers
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en
aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des
objets pouvant absorber l'eau
(éponges, chiffons de nettoyage).
• Retirez les gros résidus alimentaires
des plats et jetez-les à la poubelle.
• Laissez tremper les casseroles
contenant des restes d'aliments
brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses,
verres et casseroles) en les retournant.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que le bras d'aspersion
tourne librement avant de lancer un
programme.
10.5 Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et
correctement installés.
• Le bouchon du réservoir de sel
régénérant est vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de rinçage (sauf si vous
utilisez des pastilles tout en 1).
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de
produit de lavage.
10.6 Déchargement des
paniers
1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle.
La vaisselle encore chaude est
sensible aux chocs.
2. Déchargez d'abord le panier
inférieur, puis le panier supérieur.
À la fin du programme, les
côtés et la porte de
l'appareil peuvent être
mouillés.
FRANÇAIS
55
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération
d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués
diminuent les résultats de
lavage. Contrôlez-les
régulièrement et nettoyezles si nécessaire.
2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
11.1 Nettoyage des filtres
Le système de filtrage se compose de
trois éléments.
4. Lavez les filtres.
C
B
A
1. Faites pivoter le filtre (B) dans le sens
antihoraire puis sortez-le.
5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à
l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.
6. Remettez le filtre plat à sa place (A).
Vérifiez qu'il est correctement
positionné sous les deux guides.
56
www.aeg.com
11.2 Nettoyage des bras
d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion. Si
des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
11.3 Nettoyage extérieur
7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat
(A). Tournez-le dans le sens horaire
jusqu'à la butée.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer ni de solvants.
11.4 Nettoyage intérieur
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y
compris le joint caoutchouc du hublot
avec un chiffon doux humide.
• Si vous utilisez régulièrement des
programmes de courte durée, des
dépôts de graisse et des dépôts
calcaires peuvent se former à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter
cela, nous recommandons de lancer
un programme long au moins 2 fois
par mois.
ATTENTION!
Une position incorrecte des
filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'arrête
en cours de programme, avant de
contacter le service après-vente, vérifiez
d'abord si vous ne pouvez pas résoudre
le problème vous même à l'aide des
informations du tableau.
Pour certaines anomalies, l'écran
affiche un code d'alarme.
Problème et code d'alarme Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.
• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
• Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à
fusibles.
FRANÇAIS
57
Problème et code d'alarme Solution possible
Le programme ne démarre
pas.
• Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
• Appuyez sur la touche Start.
• Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou
attendez la fin du décompte.
• L'appareil a commencé la procédure de recharge de la
résine dans l'adoucisseur d'eau. La durée de la fonction
est d'environ 5 minutes.
L'appareil ne se remplit pas
d'eau.
• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
• Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas
trop basse. Pour obtenir cette information, contactez
votre compagnie des eaux.
• Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est
pas obstrué.
• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.
L'affichage indique
.
L'appareil ne vidange pas
l'eau.
L'affichage indique
.
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché.
L'affichage indique
• Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni plié.
• Fermez le robinet d'eau et contactez votre service après
vente.
.
Une fois que vous avez contrôlé
l'appareil, éteignez l'appareil puis
rallumez-le. Si le problème persiste,
contactez le service après-vente.
Si des codes d'erreurs non décrits dans
le tableau fourni s'affichent, contactez le
service après-vente.
12.1 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas
satisfaisants
Problème
Solution possible
Traînées blanchâtres ou pellicules bleuâtres sur les verres
et la vaisselle.
• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de
rinçage sur un niveau plus faible.
• La quantité de produit de lavage est excessive.
Taches et traces de gouttes
• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas sufd'eau séchées sur les verres et
fisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de
la vaisselle.
rinçage sur un niveau plus élevé.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
58
www.aeg.com
Problème
Solution possible
La vaisselle est mouillée.
• Le programme ne comprend pas de phase de séchage ou inclut une phase de séchage à basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles de détergent
multifonctions soit en cause. Essayez une marque différente ou activez le distributeur de liquide de rinçage
et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles de
détergent multifonctions.
Pour trouver d'autres causes
possibles, reportez-vous au
chapitre « Conseils ».
13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profondeur (mm)
596 / 850 / 610
Branchement électrique 1)
Tension (V)
220 - 240
Fréquence (Hz)
50
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Arrivée d'eau
Eau froide ou eau chaude 2) max. 60 °C
Capacité
Couverts
13
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
0.99
Consommation électrique
Mode « Éteint » (W)
0.10
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir d"une source d'énergie respectueuse de l'environnement (par
exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la
consommation d'énergie.
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
*
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Apportez ce produit à votre
centre de recyclage local ou contactez
votre administration municipale.
FRANÇAIS
59
117900970-B-182014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement