Clarion | DB179RMP | 5. hur man använder bilstereon

Innehåll
1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ................................................................................................... 142
Hantering av CD-skivor ............................................................................................................... 143
2. KONTROLLER ............................................................................................................................... 5
3. TERMINOLOGI ........................................................................................................................... 144
Knapparnas namn och vad de används till .................................................................................. 144
Indikeringar på Displayen ............................................................................................................ 145
LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen) ................................................................................... 145
4. (DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN) DCP .................................................................. 146
5. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON ...................................................................................... 147
Grundläggande användningssätt ................................................................................................ 147
Hur man använder radion ............................................................................................................ 150
Hur man använder RDS ............................................................................................................. 151
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget ................................................................................................... 153
6. ÖVRIGA FUNKTIONER ............................................................................................................. 159
7. FELSÖKNING ............................................................................................................................. 162
8. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN ...................................................................................... 163
9. TEKNISKA DATA ....................................................................................................................... 164
1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Svenska
1. När det är mycket kallt i bilen och du använder
CD-spelaren strax efter att du slagit på bilvärmaren kan det bildas imma på CD-n eller på
optiken inuti CD-spelaren så att det inte går att
spela skivan ordentligt. Om det bildas imma på
CD-n så torka av den med en mjuk torkduk.
Om det bildas imma på optiken i CD-spelaren
så vänta ungefär en timme med att använda
CD-spelaren tills kondensen avdunstat av sig
själv och det går att använda CD-spelaren på
normalt sätt igen.
2. Vid körning på mycket ojämnt underlag kan
det uppstå kraftiga vibrationer som leder till
att CD-spelaren hoppar.
3. I denna enhet används precisionsmekanism.
Öppna aldrig höljet, ta aldrig isär enheten,
och smörj aldrig de roterande delarna, ens då
problem uppstår.
INFORMATION FÖR ANVÄNDARE:
ÄNDRINGAR ELLER OMBYGGNAD AV DENNA PRODUKT SOM EJ GODKÄNTS AV TILLVERKAREN MEDFÖR ATT GARANTIN BLIR OGILTIG.
142
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Hantering av CD-skivor
Denna apparat är enbart avsedd för att spela
CD-skivor som är försedda med märket
det går inte att spela några andra skivor.
Ta ut CD-skivan ur sin ask genom att trycka
på den tandade upphöjningen mitt i asken och
lyfta ut skivan. Håll skivan försiktigt i kanterna.
Att observera om CD-skivor
Klistra inte fast etiketter på skivytan och skriv
inte på den.
Nej
Rätt sätt att hålla i CDskivan
Ta ut skivan
Använd inga lösningsmedel som t.ex. rengöringsmedel, antistatspray, eller thinner för att rengöra
CD-skivor.
Håll alltid CD-skivan i kanterna. Rör aldrig vid
ytan.
Torka av ev. damm eller fingeravtryck med en
mjuk torkduk. Torka från mitten på CD-skivan rakt
ut mot kanten.
Nej
Nej
Använd inte CD-skivor som är kraftigt repade,
skeva, brutna e.d. Det kan leda till funktionsfel
eller skador på bilstereon.
Nej
Nya CD-skivor kan vara ojämna i kanterna. I så
fall kan det hända att skivan inte går att spela
eller att den hoppar. Jämna till skivkanten med
en kulspetspenna e.d.
Ojämna
Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus eller någon
form av värmekällor.
Nej
Svenska
Boll-punkt penna
Observera:
Använd inte CD-skyddsplast som finns i handeln, eller skivor med stabilisatorer, e.d. De kan fastna i mekanismen inuti CD-spelaren och skada skivan.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
143
3. TERMINOLOGI
Observera:
Läs igenom detta kapitel med hjälp av figurerna över frontpanelen i kapitlet “2. KONTROLLER” på sidan 5
(utvikt).
•
Knapparnas namn och vad de används till
[RELEASE] knapp
in knappen [RELEASE] för att låsa upp
• Tryck
den löstagbara panelen.
[
] knapp
• Används för att mata ut den isatta CD-skivan.
[D] knapp
läget Radio RDS, kan du växla displayindikering i
• Iföljande
ordning:
Huvuddisplay
Klockdisplay
Huvuddisplay...
läget CD/AUX, kan du växla displayindikering
• I(Huvuddisplay,
Klockdisplay).
MP3-/WMA-läge, kan du växla
• Idisplayindikering
i följande ordning:
•
[
Spårnr./Speltid Mappnr./Speltid Spårnamn
Mappnamn Titel-tag Album-tag Artisttag
Klockdisplay Spårnr./Speltid...
Tryck in knappen i 1 sekund eller längre för att
gå till läget Justering.
] knapp
[RDM] knapp
• Används för att starta slumpspelning i
CD/MP3/WMA-läget.
in knappen i 1 sekund eller längre för att
• Tryck
utföra all slumpvis uppspelning i MP3-/WMAläge.
[UP], [DN] knapp
• Välj mapp. (endast MP3/WMA skivor).
[
], [
] knapp
efter station då du är i läget Radio eller välj
• Sök
ett spår då du lyssnar på en CD. Dessa knappar
används för att göra diverse inställningar.
in knappen i 1 sekund eller längre
• Tryck
för att påbörja snabbspolning-framåt eller
snabbspolning-bakåt i läget CD/MP3/WMA.
[
] knapp
• Används för snabbvalsavsökning i radioläget.
Tryck och håll ned knappen under 2 sekunder
eller längre för automatisk lagring.
Spela upp eller pausa ett spår då du är i läget
CD/MP3/WMA.
Utför andranivåjustering eller val.
knappen för att gå till läget Ljud. (Z• Använd
Enhancer, Bas, Diskant, Balans, Nedtonare).
och håll ned knappen under 1 sekund eller
• Tryck
längre för att aktivera eller avaktivera M-B EX-läget.
•
•
[TA] knapp
• Tryck på knappen för att slå på bilstereon.
knappen för att ställa in standbyläget
• Använd
för TA (Trafikmeddelande).
Svenska
[DIRECT] knapp
för att lagra en station i snabbvalsminnet eller
• Används
för att gå direkt över till den stationen i radioläget.
[SRC] knapp
•
Tryck in knappen och håll den intryckt i mer än
1 sekund för att stänga av bilstereon.
Växla mellan Användarlägena Radio, CD/MP3/
WMA och AUX.
[BND] knapp
[SCN] knapp
för att byta radioband, och för att
• Används
växla mellan stationssökning och manuell
/WMA-läge.
för att spela det första spåret på skivan
• Används
i CD/MP3/WMA-läget.
in knappen i 1 sekund eller längre
• Tryck
för att välja CD-DA eller MP3/WMA på en
för att spela 10 sekunder i början på
• Används
varje spår i CD/MP3/WMA-läget.
in knappen i 1 sekund eller längre för att
• Tryck
utföra all avsökning med uppspelning i MP3-
[RPT] knapp
• Upprepa uppspelning i CD/MP3/WMA-läge.
in knappen i 1 sekund eller längre för att
• Tryck
utföra all repeterad uppspelning i MP3-/WMAläge.
144
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
stationsinställning i radioläget.
Flersessionsskiva.
[ROTARY] ratt
volymen genom att vrida ratten medurs
• Justera
eller moturs.
• Använd ratten för att göra olika inställningar.
Knapparnas namn och vad de används till
[CD SLOT]
[AUX]-ingång
• CD-fack.
• Tillsatsingång.
Indikeringar på Displayen
Manöverlägesindikeringar
PS-namn, PTY:er, CT (klocka), etc. är displayer
Aktuell kanal-indikering (1 till 6)
MP3 indikering
WMA indikering
M-B EX (MAGNA-BAS EX)
-indikering
Z-Enhancer-indikering
Indikering för alternativa frekvenser
Regionalindikering
Indikering för trafikmeddelanden
För in indikering
Manuell indikering
Alla spår-indikering
Svenska
Indikering för trafikprogram
Programtypsindikering
Slumpvisindikering
Repetition-indikering
Avsökningsindikering
LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)
När det är väldigt kallt kan det hända att rörelserna på skärmen blir långsammare än vanligt och att
skärmen blir mörkare, men det är normalt. Skärmen återgår till sitt vanliga tillstånd när den kommer
upp i normal temperatur igen.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
145
4. (DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN) DCP
Kontrollpanelen går att ta av för att förhindra att
bilstereon blir stulen. Förvara den löstagbara
kontrollpanelen (DCP) i sitt fodral när du tar av
den så att den inte blir repad.
Vi rekommenderar att du tar med dig kontrollpanelen
när du lämnar bilen.
Förvara den löstagbara frontpanelen
i dess fodral.
Håll den löstagbara frontpanelen, i den riktning
som visas i bilden nedan, och lägg den i det
medföljande fodralet. (Se till att kontrollpanelen
ligger placerad åt rätt håll.)
Hur man tar av den löstagbara
kontrollpanelen (DCP)
1. Håll [SRC]-knappen intryckt i minst 1 sekund
för att stänga av bilstereon.
2. Tryck på [RELEASE] knappen.
[RELEASE] knapp
Fodral för den
löstagbara frontpanelen
•
∗ Den löstagbara frontpanelen
är nu upplåst
•
3. Avlägsna den löstagbara frontpanelen.
•
Svenska
Hur man sätter på den löstagbara
kontrollpanelen
1. Stick in den löstagbara kontrollpanelen på
höger sida i huvudenheten.
! PRECAUZIONE
Den löstagbara frontpanelen kan lätt skadas
av stötar. Var försiktig så att du inte tappar den
eller utsätter den för kraftiga stötar när du tagit
av den.
När knappen Release är nedtryckt och den
löstagbara frontpanelen är upplåst, kan bilens
vibrationer göra så att den faller ner. För att
undvika skada på den löstagbara frontpanelen,
se till att alltid förvara den i dess fodral efter att
den tagits loss. (Se bilden ovan.)
Kontaktdonet som ansluter huvudenheten
och DCP:n är en mycket viktig komponent.
Var försiktig så att du inte skadar den genom att trycka på den med naglar, pennor,
skruvmejslar o.s.v.
Huvudenhetens
framsida
Frontpanelens
baksida
2. Stick in den löstagbara kontrollpanelens
vänstra sida för att fästa den i huvudenheten.
Kontaktdon på
kontrollpanelen
Kontaktdon på
huvudenheten
Observera:
Om den löstagbara kontrollpanelen blir smutsig så
torka rent den med en mjuk, torr torkduk.
•
146
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
5. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON
Grundläggande användningssätt
! PRECAUZIONE
Skruva alltid ner volymen innan du stänger av
bilstereon eller vrider om tändningsnyckeln.
Bilstereon kommer nämligen ihåg den
senaste volyminställningen. Om du stänger av
bilstereon med volymen högt uppskruvad,
kan det plötsliga höga ljudet när du slår på
bilstereon igen orsaka hörselskador eller
skador på bilstereon.
Hur man slår på och stänger av bilstereon
Observera:
Var försiktig med att använda denna bilstereo
alltför länge utan att starta motorn. Om bilens
batteri torkar för mycket, finns det risk att du inte
kan starta motorn och detta kan korta ner batteriets
livslängd.
•
1. Tryck på [SRC]-knappen.
2. Belysningen och displayen tänds på bilstereon.
Bilstereon kommer automatiskt ihåg vilket
funktionsläge den var i när den senast stängdes
av, och ställer automatiskt in det läget igen.
3. Tryck in [SRC]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund för att stänga av bilstereon.
Radioläge
Huvuddisplay
Klockdisplay
Huvuddisplay...
CD-läge
Huvuddisplay (Spårnr., Speltid)
Klockdisplay Huvuddisplay...
MP3/WMA-läge
Huvuddisplay-1 (Spårnr., Speltid)
Huvuddisplay-2 (Mappnr., Speltid)
Spår Mapp Titel Album Artist
Klockdisplay Huvuddisplay-1...
AUX-läge
Huvuddisplay
Klockdisplay
Huvuddisplay...
∗ När du valt din föredragna display blir den
standard display. När en funktionsinställning
som volym görs kommer skärmen under en tid
att växla till motsvarande funktionsdisplay, och
därefter gå tillbaka till den föredragna displayen
några sekunder efter att inställningen utförts.
Hur man justerar volymen
Vrid [ROTARY]-ratten medurs för att höja volymen,
och moturs för att sänka den. ”VOL XX” visas
där ”XX” är volymnivån från 0 (minimum) till 33
(maximum).
∗ Fabriksinställningen för volymen är ”VOL 13”.
Val av funktionsläge
2. Varje gång du trycker på [SRC]-knappen
ändras Funktionsläget i följande ordning:
AUX-läge
Observera:
Om man väljer CD-läget när det inte finns någon
skiva isatt visas ”NO DISC” på displayen.
•
Ändring av vad som ska visas på
displayen
Tryck på knappen [D] för att välja visning.
Varje gång du trycker på [D] knappen växlar
displayen i följande ordning:
Ljudlägesinställning
1. Använd knappen [
Ljudjustering.
2. Tryck på knappen [
”item name”.
] för att gå till läget
,
] för att välja
Svenska
1. Tryck på [SRC]-knappen för att byta Funktionsläge.
Radioläge CD/MP3/WMA-läge
Radioläge...
Observera: Läs igenom detta kapitel med hjälp av
figurerna över frontpanelen i kapitlet
”2. KONTROLLER” på sidan 5 (utvikt).
”Z-EHCR”
”BASS”
”TREBLE”
”BALANCE”
”FADER ”
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
147
Grundläggande användningssätt
3. Vrid på ratten [ROTARY] för att justera det
valda Ljudläget.
Z-EHCR :
Typ av val : OFF
B-BOOST
EXCITE
OFF...
IMPACT
BASS (Bas)
:
Inställningsområde : -7 till +7
TREBLE (Diskant) :
Inställningsområde : -7 till +7
BALANCE (Balans) :
Inställningsområde : VÄNSTER 12 till
HÖGER 12
FADER (Intoning) :
Inställningsområde : FRAM 12 till BAK 12
Observera:
Om ingen aktivitet utförs under 10 sekunder eller
mer, gås Ljudläget ur och det föregående läget
kommer tillbaka.
Bas och Diskant kan endast justeras när ” Z-EHCR”
är avstängd.
Inställning av Z-Enhancer
På denna bilstereo finns det 3 olika sorters
tonklangseffekter förlagrade i minnet. Välj önskad
effekt.
2-1. Tryck på [
”Z-EHCR”.
,
] knappen och välj
3-1. Vrid på ratten [ROTARY] för att ändra till
följande ljudfärgseffekt.
”OFF”
Svenska
”B-BOOST”
”IMPACT”
”EXCITE”
OFF
: ingen tonklangseffekt
B-BOOST : basen förstärks
(
indikatorn tänds i displayen)
IMPACT
: både basen och diskanten
örstärks
(
indikatorn tänds i displayen)
EXCITE
: förstärkt bas och diskant halvnedtonat
(
indikatorn tänds i displayen)
Observera:
Fabriksinställningen är ”OFF”.
148
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Inställning av bas
2-1. Tryck på [
”BASS”.
,
] knappen och välj
3-1. Genom att vrida [ROTARY] ratten medsols
förstärks basen; genom att vrida den motsols
minskas basen.
”BASS XX” visas där ”XX” är ett värde mellan
-7 till +7.
Observera:
Fabriksinställningen är ”BASS 0”.
Inställning av diskant
2-1. Tryck på [
”TREBLE”.
,
] knappen och välj
3-1. Genom att vrida [ROTARY] ratten medsols
förstärks basen; genom att vrida den motsols
minskas basen.
”TREB XX” visas där ”XX” är ett värde mellan
-7 till +7.
Observera:
Fabriksinställningen är ”TREB 0”.
Hur man justerar balans
2-1. Tryck på [
”BALANCE”.
,
] knappen och välj
3-1. Genom att vrida [ROTARY] ratten medsols
förstärks ljudet från höger högtalare; genom
att vrida den motsols förstärks ljudet från
vänster högtalare.
Displayen ändras enligt följande:
”RIGHT XX” visas där ”XX” är ett värde mellan
1 till 12.
”LEFT XX” visas där ”XX” är ett värde mellan
1 till 12.
Observera:
Då Balansen är 0, visas ”CENTER” istället.
Fabriksinställningen är ”CENTER”.
Grundläggande användningssätt
Inställning av intoningen
2-1. Tryck på [
”FADER”.
,
] knappen och välj
3-1. Genom att vrida [ROTARY] ratten medsols
förstärks ljudet från framhögtalarna; genom
att vrida den motsols förstärks ljudet från
bakhögtalarna.
Displayen ändras enligt följande:
”FRONT XX” visas där ”XX” är ett värde
mellan 1 till 12.
”REAR XX” visas där ”XX” är ett värde mellan
1 till 12.
Observera:
Då Nedtonaren är 0, visas ”CENTER” istället.
AUX-funktion
Detta system har en extern ingång i frontpanelen
där du kan lyssna på ljud och musik från externa
enheter som är anslutna till denna enhet.
1. Anslut den externa musikspelaren till [AUX]ingången.
2. Tryck på knappen [SRC] och välj läget AUX för
att aktivera AUX-funktionen.
Observera:
Använd endast 3,5 mm stereojack till AUX-ingången.
Volymen kan justeras via enheten. Om du har svårt
att höra ljudet även efter att volymen justerats, var
god se avsnittet ”Välja AUX IN-känslighet” på
sidan 161 för närmare beskrivning.
Fabriksinställningen är ”CENTER”.
Inställning av MAGNA BASS EX
MAGNA BASS EX-funktionen påverkar inte det
låga frekvensområdet på samma sätt som en
vanlig tonklangsfunktion, utan framhäver det
djupa basområdet så att ljudet blir mer dynamiskt.
] knappen under 1
1. Tryck och håll ned [
sekund eller längre för att aktivera MAGNA
BASS EX effekten.
indikatorn tänds i displayen.
] knappen under 1
2. Tryck och håll ned [
sekund eller längre för att aktivera MAGNA
BASS EX effekten.
Anslut extern musikspelare
via 3,5 mm stereojack
indikatorn försvinner från displayen.
Svenska
Observera:
Fabriksinställningen är ”OFF”.
Klockfunktionen (CT)
CT-funktionen mottar CT data som skickas från en
RDS station och visar tiden. Tryck på [D] knappen
för att växla till CT-display.
∗ När CT data inte mottas visas ”CT--:--” på
displayen.
Observera:
CT data sänds inte i vissa länder och av vissa
stationer. I vissa områden kanske CT inte visas rätt.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
149
Hur man använder radion
Att lyssna på radio
Manuell stationsinställning
1. Tryck på [SRC]-knappen för att välja Radioläget,
så slås radion på.
Det finns 2 olika sätt att välja mellan:
Snabbinställning och steginställning.
2. Tryck på [BND]-knappen för att välja ett inställt
band. Tryck sedan på en av de inställda banden
såsom FM1, FM2, FM3 eller AM (MW/LW).
I steginställningsläget ändras frekvensen ett steg i
taget. I snabbinställningsläget kan du snabbt ställa
in önskad frekvens.
Varje gång knappen [BND] trycks ner, växlar
bandet enligt följande ordning:
1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
radioband (FM eller AM (MW/LW)).
F1
F2
F3
AM (MW/LW)
3. Tryck på knappen [
önskad station.
,
F1...
] för att ställa in
Stationssökning
Det finns 2 olika sätt att söka efter stationer: DX
SEEK och LOCAL SEEK.
DX SEEK ställer automatiskt in alla mottagbara
stationer. LOCAL SEEK ställer bara in stationer
med god mottagning.
1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
radioband (FM eller AM (MW/LW)).
∗ Om ”MANU” lyser på displayen så tryck in
[BND]-knappen och håll den intryckt i mer än 1
sekund.
”MANU” försvinner från displayen och stations
sökningen är nu tillgänglig.
∗ Om ”TA” lyser på displayen söker radion automatiskt efter stationer som sänder trafikprogram
(TP-stationer).
2. Tryck på knappen [
,
] för att starta
automatisk stationsinställning.
DX SEEK
Svenska
Då knappen [
] trycks ner, kommer sökning
att göras i riktning mot de högre frekvenserna.Då
knappen [
] trycks ner, kommer sökning att
göras i riktning mot de nedre frekvenserna.
∗ När stationsökningen startar tänds, ”DX” på displayen.
LOCAL SEEK
Om knappen trycks ner och hålls inne i 1 sekund
eller längre, kommer den lokala stationssökningen
att aktiveras. Sändningsstationer som har en
bra mottagningskänslighet väljs.
∗ När den lokala stationsökningen startar tänds, ”LO”
på displayen.
150
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
∗ Om ”MANU” inte lyser på displayen så tryck in
[BND]-knappen och håll den intryckt i mer än 1
sekund.
”MANU” tänds på displayen och sedan går det att
använda manuell stationsinställning.
2. Ställ in en station.
Snabbinställning:
Tryck in knappen [
,
] i 1 sekund eller
längre för att påbörja stationsinställning.
Steginställning:
Tryck på knappen [
manuell inställning.
,
] för att utföra
∗ Om du inte har valt någon åtgärd efter 7 sekunder
avbryts den manuella sökningen och displayen
återgår till föregående läge.
Snabbvalsminne
Snabbvalsminnet kan lagra upp till 24 stationer:
Sex stationer för varje FM1, FM2, FM3 och AM
(MW/LW).
Manuell stationslagring
1. Tryck på [ BND ] -knappen för att välja ett
radioband som du vill lagra i minnet.
2. Tryck på knappen [
in önskad station.
,
] för att ställa
3. Tryck in en av [DIRECT]-knappen och håll
den intryckt i mer än 2 sekund för att lagra
den station som är inställd för tillfället i
snabbvalsminnet.
Hur man använder radion
Hur man använder RDS
Automatisk stationslagring
RDS (Radio Data System)
Med automatisk stationslagring lagras upp till 6
automatiskt inställda stationer i minnet i tur och
ordning, efter hand som de ställs in. Om det inte finns
6 stationer som går att ta emot förblir resten av de
gamla stationerna i snabbvalsminnet som de är.
Denna bilstereo har en inbyggd RDS-dekoder för
att kunna ta emot information från stationer som
sänder RDS-data.
1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
radioband (FM eller AM (MW/LW)).
] -knappen och håll den intryckt i
2. Tryck in [
mer än 2 sekund. Stationer med god mottagning
lagras automatiskt på snabbvalskanalerna.
”A-STORE” visas.
∗ Om den automatiska stationslagringen utförs på
något av FM-banden lagras stationerna på FM3, även
om du valt FM1 eller FM2 för att lagra stationerna.
Snabbvalsavsökning
Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av
snabbvalsstationerna i minnet in i tur och ordning.
Det är praktiskt när man letar efter en viss station
i minnet.
1. Tryck på [
] -knappen.
]-knappen när
2. Tryck en gång till på [
önskad station är inställd för att fortsätta lyssna
på den stationen.
”P-SCN” visas och indikatorn ”SCN” tänds i
displayen.
Observera:
]-knappen
Var försiktig så att du inte håller [
intryckt längre än 2 sekunder. Då aktiveras nämligen
den automatiska stationslagringsfunktionen och
radion börjar lagra stationer i snabbvalsminnet.
Det går att lagra upp till 24 snabbvalsnummer i
minnet (6 för FM1, 6 för FM2, 6 för FM3 och 6
för AM). När du trycker på [DIRECT]-knappen
ställs den radiofrekvens som finns lagrad på
motsvarande knapp automatiskt in.
1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
radioband (FM eller AM (MW/LW)).
2. Tryck på motsvarande [DIRECT]-knappen för
att välja den lagrade stationen.
Det är också möjligt att gå direkt över till
trafikmeddelanden eller program av en viss typ så
fort de börjar sändas av en RDS-station, oavsett
vad du höll på att lyssna på. Om radion tar emot
EON-information kan den dessutom gå över till
andra snabbvalsstationer på samma radionät
och bryta in i mottagningen av den station du
höll på att lyssna på med trafikinformation från
andra stationer (TP). Detta fungerar dock inte i
alla områden.
Radion måste vara inställd på FM-bandet för att
det ska gå att använda RDS-funktionerna.
AF
: Alternativa frekvenser
PS
: Programservicenamn
PTY
: Programtyp
EON : Övervakning av andra radionät (En
hanced Other Networks)
TP
: Trafikprogram
∗ RDS-avbrotten fungerar inte medan man lyssnar
på en AM-station.
∗ När enheten tar emot en RDS-signal och kan avläsa
PS-data visas PS på displayen.
Trafikmeddelanden (TA)
När bilstereon är i TA-beredskapsläge har trafikmeddelanden högsta prioritet och ställs in så fort
de börjar sändas så att du kan höra dem, oavsett
vilket funktionsläge som är inställt. Det går även
att ställa in TP-stationer (trafikprogramstationer)
automatiskt.
Svenska
Välj en snabbvalsstation
Detta system gör det möjligt för radion att visa
namnet på den station du lyssnar på (PS), och att
automatiskt gå över till en annan station på samma
radionät med bättre mottagning när du kör långa
sträckor (AF-omkoppling).
∗ Denna funktion går bara att använda när ”TP”
lyser på displayen. Att ”TP” lyser betyder att den
inställda RDS-stationen sänder program med
trafikmeddelanden.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
151
Hur man använder RDS
Hur man ställer bilstereon i
TA - b e r e d s k a p s l ä g e
Om du trycker på [TA]-knappen när bara ”TP” lyser
på displayen, tänds ”TP” och ”TA” på displayen
och bilstereon ställs i TA-beredskapsläge tills
ett trafikmeddelande börjar sändas. När ett
trafikmeddelande börjar sändas tänds ”TRA INFO”
på displayen. Om du trycker på [TA]- knappen
medan ett trafikmeddelande håller på att tas emot,
stängs mottagningen av det meddelandet av och
bilstereon återgår till TA-beredskapsläget.
Hur man stänger av TA-beredskapsläget
Tryck på [TA]-knappen medan både ”TP” och ”TA”
lyser på displayen. ”TA” släcks på displayen och
TA-beredskapsläget stängs av.
∗ Om du trycker på [TA]-knappen när ”TP” inte lyser,
börjar radion söka efter TP-stationer.
Sökning efter en TP-station
Om du trycker på [TA]-knappen när ”TP” inte
lyser, tänds ”TA” på displayen och radion ställer
automatiskt in en TP-station.
Observera:
Radion fortsätter söka ända tills den hittar en TPstation. Om du trycker en gång till på [TA]-knappen
släcks ”TA” på displayen och sökningen efter TPstationer avbryts.
Automatisk lagringsfunktion för TPstationer
Svenska
Du kan automatiskt lagra upp till 6 TP-stationer i
snabbvalsminnet. Om antalet TP-stationer som
kan mottas är mindre än 6 överskrivs inte de
lagrade stationer som redan finns i minnet.
]
När ”TA” visas på displayen, tryck och håll ned [
knappen under 2 sekunder eller mer. TP-stationer
som har en bra mottagningskänslighet lagras i
snabbvalsminnet.
∗ Även om du väljer FM1 eller FM2, lagras en TPstation i minnet för FM3.
Nödsändningar
Om radion uppfattar en nödsändning avbryts
alla de andra funktionerna, ”ALARM” tänds på
displayen och nödsändningen hörs i högtalarna.
152
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Hur man stänger av en nödsändning
Om du trycker på [SRC]-knappen stängs
nödsändningen av.
Volyminställning för trafikmeddelanden
(TA), nödmeddelanden (ALARM) och
PTY-sändningar
Det går att ställa in volymen för TA-, ALARM-och
PTY-meddelanden under ett TA-, ALARM-eller
PTY-avbrott.
∗ Fabriksinställningen för denna volym är ”VOL 15”.
Under TA, ALARM eller PTY avbrott, vrid på
[ROTARY] ratten för att ställa in volymen på önskad nivå (0 till 33).
∗ När TA-, ALARM- eller PTY-avbrottet tar slut återgår
volymen till den nivå den var inställd på innan
avbrottet.
Inställning av RDS-läge
Läget RDS är ett av Justeringslägena. Var god
se avsnitt ”6. ÖVRIGA FUNKTIONER” på sidan
159 för närmare beskrivning.
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget
Vad är MP3?
MP3 är en metod för komprimering av ljudfiler
som följer lager 3 i MPEG-standarden. Denna
kompressionstyp används allmänt på PC-datorer
och har blivit ett standardformat. MP3-kompressionen
reducerar originalljudfilen till cirka 12 procent av
ursprungsstorleken med bibehållen hög ljudkvalitet.
Detta betyder att cirka 10 musik-CD-skivor kan
spelas in på en enda CD-R- eller CD-RW-skiva vilket
möjliggör lång lyssningstid utan behov av CD-byten.
Vad är WMA?
WMA är förkortningen för Windows Media Audio, ett
ljudfilsformat utvecklat av Microsoft Corporation.
Observera:
WMA-filer med DRM (Digitala Rättigheter-hantering)
hoppas över vid uppspelningen och istället görs ett
hopp till nästa spår.
Windows Media , och Windows logotyperna är
varumärken eller registrerade varumärken från
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
TM
®
För att avaktivera DRM
(Digital Rights Management):
1. Om du har Windows Media Player 9, klicka
på TOOL OPTIONS MUSIC RECORD och
bocka sedan av rutan för RECORD PROTECTED
MUSIC under Inspeningsinställningar. Därefter,
omskapa filerna.
Observera:
Egna återskapade WMA-filer används på eget
ansvar.
Försiktighetsåtgärder vid skapande av
MP3/WMA-skiva
Användbara samplingsfrekvenser och
bitfrekvenser:
Kodformat
Avsökningshastighet (kHz)
Bithastighet
(kbps)
MPEG 1, 2 och 2,5 - Layer 3
MPEG-1 : 32, 44,1, 48
MPEG-2 : 16, 22,05, 24
MPEG-2,5 : 8, 11,025, 12
MPEG-1 : 32 - 320
MPEG-2 : 8 - 160
MPEG-2,5 : 8 - 160
VBR
WMA
Avsökningshastighet (kHz
Bithastighet
(kbps)
48, 44,1, 32
32 - 192
Begränsningar för arkivnivå : 8 Nivåer
Max. Stöd För Antal Mappar : 128
Max. Stöd För Antal Filer : 254
Arkivnamn
: Max. 28 Tecken
Filnamn
: Max. 28 Tecken
Filändelse
Lägg alltid till en filändelse ”.MP3” eller ”.WMA”
till MP3- eller WMA-filer med enskilda tecken. Om
du lägger till en annan filändelse än denna eller
ingen filändelse alls kan filen inte spelas av.
Logiskt format (Filsystem)
1. Använd följande CD-format när du skriver
MP3/WMA-filer till CD-R- eller CD-RW-skivor:
”ISO9660 nivå 1, 2, eller JOLIET eller
ROMEO”. Normal avspelning är inte möjlig om
skivan har spelats in med något annat format.
2. Mappnamnet och filnamnet kan visas som titel
under uppspelning av MP3/WMA men titlarna
måste ha högst 28 enstaka alfabetiska
bokstäver och siffror (inkusive ändelse) vardera.
Svenska
2. Om du har Windows Media Player 10/11, klicka
på TOOL
OPTIONS
RIP MUSIC, sedan
under Kopieringsinställningar, klicka för att
avmarkera rutan för COPY PROTECT MUSIC.
Därefter, omskapa filerna.
MP3
3. Lägg inte till ett namn till en fil inuti en mapp
med samma namn.
Mappstruktur
1. En skiva med en mapp innehållande mer än 8
hierarkiska nivåer kan inte användas.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
153
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget
Antal filer och arkiv
1. Upp till 254 filer kan igenkännas per mapp. Upp
till 254 filer kan spelas upp.
2. Spår spelas upp i samma ordning som den de
spelats in på. (Spåren spelas inte alltid upp i
samma ordning som på PC: n.)
3. Ett visst brus kan uppträda beroende på
vilken typ av avkodare som används vid
inspelningen.
Valfunktion för CD-DA/MP3/WMA
Multisession-CD
1. Om en flersessions-CD som innehåller CD-DAoch MP3-/WMA-filer sätts i, kan användaren
välja att antingen spela CD-DA- eller MP3/WMA-filer.
2. Ursprungsinställningen för filer för uppspelning
på en flersessionsskiva är CD-DA-filer.
3. Tryck in knappen [BND] i mer än 1 sekund för
att växla mellan val av CD-DA och MP3-/WMAfiler för uppspelning.
4. Då CD-DA-typ är vald, visar displayen ”M-SESS”
och sedan ”CD”. Då MP3-/WMA-typ är vald, visar
displayen ”M-SESS” och sedan ”MP3”.
5. CD-DA-/MP3-/WMA-val kan endast göras
i läget CD/MP3/WMA. Aktivering sker först
efter att CD-skivan åter satts i. Exempel, den
aktuella inställningen är CD-DA-typ. Tryck in
knappen [BND] i mer än 1 sekund för att ställa
in MP3-/WMA-typ. Användaren måste trycka
ut CD-skivan och sätta i den igen för att spela
MP3-/WMA-filer.
Svenska
6. Följande inspelningstyper kan spelas av.
Skiva
Inställning Ställ in som
CD
Ställ in som MP3/
WMA
Blandade CD-DA- Spela CD- Spela MP3/
låtar och MP3/WMA DA
WMA
-låtar
Endast CD-DA-låtar Spela CD- Spela CD-DA
DA
Spela MP3/
Endast MP3/WMA- Spela
låtar
MP3/WMA WMA
7. När blandade CD-låtar och MP3-låtar spelas
och CD-spelaren är inställd i CD-läget, är den
första låten som spelas en MP3/WMA-låt och
då hörs inget ljud.
Observera:
När du spelar en CCCD (Copy Control CD), välj CDinställningen. Om du väljer MP3/WMA-inställningen
kan CD: n i vissa fall inte spelas upp ordentligt.
! PRECAUZIONE
Försök inte att sätta in handen eller
fingrarna i skivfacket. För inte in främmande
föremål i facket.
För inte in skivor med tejp som sticker ut
eller etiketter på en hyr-CD, eller skivor med
märkningar där cellofantejp eller etiketter
har tagits bort. Det kan vara svårt att ta bort
skivorna från enheten och det kan förstöra
enheten.
Denna enhet är utformad för att spela 12 cm
CD-skivor endast. Försök inte att använda
8 cm CD-singlar i denna enhet, varken med eller
utan adapter, eftersom skada då kan uppstå på
spelaren och/eller skivan. Sådan skada kommer
ej att täckas av garantin för denna produkt.
Utmatning
] får du ut
Genom att trycka på knappen [
skivan även om strömmen till enheten inte var
på. Ta bort skivan efter att den matats ut.
Observera:
Om du försöker trycka in en CD före återladdningen
riskerar du att skada CD: n.
Om en CD (12 cm) lämnas i utmatat läge under
15 sekunder, återladdas CD-skivan automatiskt.
(Automatisk återladdning).
Lyssna på en skiva som redan finns
i enheten
Tryck på [SRC] knappen för att välja CD/MP3/
WMA läget. ”CD/MP3” visas .
När enheten växlar till CD/MP3/WMA läge startar
uppspelningen automatiskt.
Radio
CD/MP3/WMA
AUX
Radio...
Observera:
Ursprungsdisplayen är Huvuddisplay (Spårnr./
Speltid).
154
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget
Hur man sätter i en skiva
Visningssättet ändras på nedanstående sätt.
Sätt in en CD i mitten av CD-luckan med etiketten
uppåt. CD-skivan startar automatiskt efter laddning.
”LOADING” visas på displayen, och CD-skivan
spelas automatiskt upp efter att den åkt in.
Huvuddisplay-1 (Spårnr., Speltid)
Klockdisplay Huvuddisplay-1...
Observera:
Då enheten går in i läget CD/MP3/WMA, visas
”FILEREAD” för att kontrollera skivtyp och skivans
innehåll.
Om den isatta skivan är av CD-DA-format, visas
”CD” ett litet tag. Men, om den isatta skivan är av
MP3-/WMA-format, visas ”MP3” ett litet tag. MP3/WMA-indikator tänds efter vilken typ av fil som
upptäcks.
denna indikator tänds om MP3-fil upptäcks.
denna indikator tänds om WMA-fil upptäcks.
Därefter, spelas första spåret upp automatiskt.
Om CD-skivan inte går in lätt kan det finnas en
annan CD i mekanismen eller så behöver enheten
underhåll.
Skivor som inte har märkningen
spelas i denna enhet.
(Spårnr., Speltid)
(Klockdisplay)
MP3/WMA-skiva
Huvuddisplay-1 (Spårnr., Speltid)
Huvuddisplay-2 (Mappnr., Speltid) Spår
Mappspår Titel Tag Album Tag Artist
Tag Klockdisplay Huvuddisplay-1...
där Spår, Mapp, Titel-tag, Album-tag och Artisttag kallas Titeldisplay.
kan inte
Det kan hända att vissa skivor som är brända i en
CD-R/CD-RW-spelare inte går att spela.
(Spårnr., Speltid)
(Mappnr., Speltid)
Trycka ut CD-skivan
Tryck på knappen [
CD-DA-skiva
], och CD-skivan skjuts ut.
Observera:
Om det inte finns någon skiva isatt, visas ”NO
DISC” på displayen och läget Radio återgås till
efter 4 sekunder.
Titeldisplay
Pausa uppspelningen
Svenska
Om CD-skivan inte avlägsnas efter att den skjutits
ut, kommer CD-skivan automatiskt att åka in igen
efter 15 sekunder men växling sker ej automatiskt
till CD-/MP3-/WMA-läge.
1. Tryck på [
] knappen för att pausa uppspelningen.
”PAUSE” visas på displayen.
2. För att fortsätta CD-uppspelningen, tryck på [
knappen igen.
]
Displayval
1. Du kan välja displaytyp för CD-DA- eller MP3/WMA-skivor genom att trycka på knappen [D].
För att gå till nästa val, tryck på knappen [D]
igen.
(Klockdisplay)
Observera:
Varje föremål i Titeldisplayen visas som ”TRACK”,
”FOLDER”, ”TITLE”, ”ALBUM” eller ”ARTIST” i 2
sekunder vardera innan den relaterade titelinformationen visas.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
155
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget
Titeldisplay
Föregående spår
1. Det finns 5 olika visningssätt i namnvisningsläget.
Visningssättet ändras på nedanstående sätt.
Efter 2 sekunder
1. Tryck på knappen [
av det aktuella spåret.
] för att gå till början
2. Tryck på knappen [
] två gånger för att gå
till början av det föregående spåret.
Snabbt framåt/snabbt bakåt
(Spårnamn)
Snabbt framåt
Tryck in knappen [
] i 1 sekund eller längre.
(Mappnamn)
Snabbt bakåt
(Titel-tag)
(Album-tag)
(Artist-tag)
2. Om en MP3-/WMA-fil inte stöder ID3-TAG
eller filen kodats med ID3-TAG-header som
inte består av någon TAG-information, visar
displayen ”NO TITLE”.
Observera:
Arkivnamnet visas som ”ROOT” med filen placerad
i rotmappen.
För MP3 stöds ID3Tags V2.4/2.3/2.2/1.1/1.0.
MP3-spelaren avkodar varje fil ID3-tag nivå 2
genom förvald inställning. Om ID3-tag nivå 2 inte
finns tillgänglig avkodas ID3-tag nivå 1.
Svenska
UNICODE ID3 (Kinesiska, Japanska m.fl.)
understöds inte. Endast ASCII-tecken kan visas i Tags.
Om ID3:n har Japanska eller Kinesiska tecken,
visas ”∗” istället.
Nästa spår
] för att gå till början
2. Varje gång knappen [
] trycks ner, går
uppspelningen vidare fram till nästa spår.
156
] i 1 sekund eller längre.
∗ I läget Ljud-CD går spolningen framåt eller bakåt 5
gånger så snabbt som vid normal uppspelning då
] hålls intryckt i 1 sekund eller
,
knappen [
längre, och hålls den intryckt i 3 sekunder eller längre
blir hastigheten 30 gånger den normala.
∗ I läget MP3/WMA går spolningen framåt eller bakåt
5 gånger så snabbt som vid normal uppspelning då
] hålls intryckt i 1 sekund eller
,
knappen [
längre, och hålls den intryckt i 3 sekunder eller längre
blir hastigheten 10 gånger den normala.
Spelordning för MP3/WMA-filer
När det väljs uppspelning av föregående och nästa
mapp, går det att få tillträde till filer och mappar
i den ordning som de blev skrivna av CD-ROMbrännaren. Av detta skäl är det inte säkert att de
spelas av i förväntad ordning. Du kan dock själv
ställa in spelordningen för MP3/WMA-låtarna
genom att skriva dem på en CD-R-skiva. Du
bestämmer deras inbördes ordningsföljd genom
att låta deras filnamn börja med ett tal på mellan
”01” till ”99” (beroende på din CD-spelare).
I nedanstående exempel visas arkiv- och filhierarkin
för en CD-skiva.
Välj ett spår
1. Tryck på knappen [
av nästa spår.
Tryck in knappen [
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget
Exempel på en CD-skivas arkiv- och filhierarki
∗ Tryck på [UP] knappen när du är i den sista
mappen för att växla till den första mappen.
∗ Mapp utan MP3/WMA-fil går inte att välja.
∗ Mappnamn visas ett litet tag.
2. Tryck på knappen [
spår.
,
] för att välja
Topp-funktionen
Med topp-funktionen återställs CD-spelaren från
första spåret på skivan. När du trycker på [BND]knappen börjar skivan spelas från och med det
första spåret (spår nr. 1).
∗ Om det är MP3/WMA spelas det första spåret i
mappen.
Andra olika uppspelningsfunktioner
Avsökningsspelning
CD-DA
Nivå 1
Nivå 2
Rot
Nivå 3
Arkiv
Nivå 4
Fil
Val av mapp
Med denna funktion kan du välja en mapp
innehållande MP3/WMA-filer och starta
uppspelningen från det första spåret i mappen.
MP3/WMA:
Denna funktion gör att du kan lokalisera och
spela de första 10 sekunderna på alla spår i alla
mapparna.
1. Tryck på [SCN] knappen för avsökningsspelning.
”TRK SCN” visas på displayen medan indikatorn
”SCN” tänds på displayen.
∗ Avsökningsspelningen startar från och med nästa
spår efter det spår som håller på att sp elas.
∗ Avsökning med uppspelning fortsätter till
nästa mapp efter att alla spåren i den aktuella
mappen sökts av.
All-avsökning med uppspelning
Svenska
1. Tryck på [DN] eller [UP] knappen.
Tryck på [DN] knappen för att gå til föregående
mapp. Tryck på [UP] knappen för att gå til nästa
mapp.
Med denna funktion kan du spela upp de första
10 sekunderna av varje spår som finns inspelade
på skivan.
MP3/WMA:
Med denna funktion kan du lokalisera de första
10 sekunderna av varje spår som finns i alla
mappar på en MP3/MWA-skiva.
1. Tryck och håll ned [SCN] knappen under 1
sekund eller längre för mappavsökning.
”ALL SCN” visas på displayen medan
indikatorerna ” ALL ” och ”SCN” tänds på
displayen.
Rotmapp
∗ All avsökning med uppspelning startar från
första spåret i nästföljande mappen efter det
aktuella uppspelade spåret.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
157
Manövrer i CD/MP3/WMA-läget
Upprepad uppspelning
CD-DA, MP3/WMA:
Med denna funktion kan du spela upp aktuellt
spår flera gånger.
1. Tryck på [ RPT ] knappen för upprepad
uppslening.
”TRK RPT” visas på displayen medan indikatorn
”RPT” tänds på displayen.
All-repeterad uppspelning
MP3/WMA:
Denna funktion gör att du kan spela alla spåren i
MP3-/WMA-mappen upprepade gånger.
1. Tryck och håll ned [RPT] knappen under 1
sekund eller längre för upprepad uppspelning
av mapp.
”ALL RPT” visas på displayen medan
indikatorerna ” ALL ” och ”RPT” tänds på
displayen.
Slumpvis uppspelning
CD-DA:
Med denna funktion spelas samtliga spår på
skivan upp i slumpmässig ordning.
MP3/WMA:
Denna funktion gör att du kan spela alla spåren i
den aktuella mappen i slumpvis ordning.
1. Tryck på [ RDM ] knappen för slumpvis
uppspelning.
”TRK RDM” visas på displayen medan indikatorn
”RDM” tänds på displayen.
Svenska
∗ Slumpvis uppspelning fortsätter till nästa
mapp efter att alla spåren i den aktuella
mappen spelats upp.
All slumpvis uppspelning
MP3/WMA :
Med denna funktion kan du spela upp samtliga
spår i mapparna på en MP3/MWA-skiva i
slumpmässig ordning.
1. Tryck och håll ned [RDM] knappen under 1
sekund eller längre för slumpvis uppspelning
av mapp.
”ALL RDM” visas på displayen medan indikatorerna
” ALL ” och ”RDM” tänds på displayen.
Avbryt en uppspelning
1. Tryck på föregående funktionsknapp.
158
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
6. ÖVRIGA FUNKTIONER
Läget Justering
Välj PTY
1. Tryck och håll ned [D] knappen under 1 sekund
eller längre för att växla till displayinställning.
2-1. Välj ”PTY SEL”.
2. Tryck på knappen [
”föremålsnamn”.
3-1. Du kan även vrida på [ROTARY] ratten för
att välja önskad PTY.
,
] för att välja
(”PTY”
”PTY SEL”
”AF”
”REG”)
”SCRN SVR”
”SCROLL”
”AUX SENS”
”TEL-SP”
”TEL-SW”
∗ Vissa av valen har tänd ENT indikator, knappen
[
] måste tryckas ner för att visa
inställningsvärde.
3. Du kan även vrida på [ROTARY] ratten för att
välja ”önskat inställningsvärde”.
∗ När inställningarna är klara trycker du på [D]
knappen för att återgå till föregående läge.
Observera:
Val inom parentes (PTY, PTY SEL, AF och REG)
kallas RDS-lägesjustering. Denna finns endast
tillgänglig i läget Radio.
”PTY-SEL” finns endast tillgänglig i läget ”PTY
ON”.
”REG” finns endast tillgänglig i läget ”AF ON”.
PTY
Tack vare denna funktion kan du lyssna på program av
en viss typ så fort de börjar sändas, även om bilstereon
är inställd på något annatfunktionsläge än radion.
∗ PTY-sändningar förekommer ännu inte i alla länder.
∗ I TA-beredskapsläget har TP-stationer företräde
framför stationer som sänder PTY-program.
2-1. Välj ”PTY”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”ON” eller
”OFF”.
ON:
”PTY” visas på displayen och PTY-beredskapsläget
aktiveras. När vald PTY-sändning startar visas PTYrubrikens namn på displayen.
OFF:
” P T Y ” f ö r s v i n n e r p å d i s p l a y e n o c h P T Yberedskapsläget avbryts.
] knappen.
Det finns 29 typer av PTY listade nedan som kan
väljas.
Programtyp (PTY)
ENGLISH
News
Affairs
Info
Sport
Educate
Drama
Culture
Science
Varied
Pop M
Rock M
Easy M
Light M
Classics
Other M
Weather
Finance
Children
Social
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
Oldies
Folk M
Document
Innehåll
Korta nyheter
Färdjupning av nyheter
Allmän Information
Sports
Utbildningsprogram
Teater och program om teater
Kultur i bred mening
Vetenskapsprogram
Underhållningsprogram
Populärmusik
Rockmusik
Underhållningsmusik
Lätt klassisk musik (ej kompletta verk)
Kompletta Klassiska verk
Övrig Musik
Väderraporter
Ekonomiprogram
Barnpropgram
Program om sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Kationell musik
Folkmusik
Dokumentärer
Svenska
∗ Fabriksinställningen är ”OFF” (AV).
2-2. Tryck på [
∗ Läget PTY-val gås ur automatiskt 7 sekunder
efter att en PTY valts.
Avbryt en avbruten PTY-sändning
Tryck på [SRC] knappen under den avbrutna
PTY-sändningen så avbryts den och enheten
återgår till PTY-beredskapsläge.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
159
Övriga Funktioner
PTY-sökning
2-1. Välj ”PTY SEL”.
2-2. Tryck på [
] knappen.
] för att söka efter
3-1. Tryck på knappen [
en PTY-sändning i riktning mot de högre
] för att
frekvenserna; tryck på knappen [
söka i riktning mot de lägre frekvenserna.
∗ Om ingen station med vald PTY-sändning kan tas
emot, återgår enheten till föregående mottagen
station.
AF-funktion
AF-funktionen gör det möjligt för radion att
bibehålla bästa möjliga motagning genom att växla
mellan olika frekvenser på samma radionät.
∗ Fabriksinställningen är ”ON” (på).
2-1. Välj ”AF”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”ON” eller
”OFF”.
ON:
”AF” visas på displayen och AF-funktionen
aktiveras.
OFF:
”AF” försvinner på displayen och AF-funktionen
avaktiveras.
∗ Om mottagningen av aktuell station försämras
visas ” SEARCH” på displayen och radion letar
efter samma program på en annan frekvens.
REG-funktionen (Regionalt program)
Svenska
När REG-funktionen är påslagen tas lokalstationen
med den bästa mottagningen in. När denna
funktion är avstängd och du kör in i ett annat
regionalområde går radion över till en lokalstation
i det nya området.
∗ Fabriksinställningen är ”OFF”(på).
Observera:
Denna funktion är avaktiverad när en nationell
station som BBC R2 (eller P1 i Sverige) mottas.
REG-funktionens inställning på PÅ/AV gäller endast
när AF-funktionen är PÅ.
2-1. Välj ”REG”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”ON” eller
”OFF”.
ON:
”REG” visas på displayen och REG-funktionen
aktiveras.
160
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
OFF:
”REG” försvinner på displayen och REG-funktionen
avaktiveras.
Manuell sökning av en regional
station i samma nätverk
1. Denna funktion gäller endast när AF-funktionen
är PÅ och REG-funktionen är AV.
Observera:
Denna funktion kan användas när en regional
sändning från samma nätverk mottas.
2. Tryck på en av [DIRECT] knapparna för att
hämta den regionala stationen.
3. Om mottagningen av önskad station är dålig,
tryck på motsvarande [DIRECT] knappen.
Enheten tar emot en lokal station på samma
nätverk.
Slå på eller från skärmsläckaren
Denna enhet är försedd med skärmsläckningsfunktion
som gör att du kan visa skärmsläckaren i
indikationsområdet för användarstatus på
displayen. Du kan sätta på och stänga av denna
funktion.
Om skärmsläckarfunktionen är på och du använder
en knappfunktion visas den funktionsdisplay som
motsvarar knappfunktionen under ca 30 sekunder
och displayen återgår till skärmsläckardisplayen.
∗ Fabriksinställningen är ”ON”.
2-1. Välj ”SCRN SVR”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”ON” eller
”OFF”.
ON:
Skärmsläckare är på.
OFF:
Skärmsläckare är av.
Ställ in metoden för titelbläddring
Ställ in autorullningsfunktionen för MP3-/WMA-titel.
∗ Fabriksinställningen är ”ON”.
2-1. Välj ”SCROLL”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”ON” eller
”OFF”.
ON:
För att bläddra automatiskt.
OFF:
För att rulla endast 1 gång då titeln ändras.
Övriga Funktioner
Välj AUX IN känslighet
OFF:
Utför följande inställningar för att välja känslighet
när ljudet från de anslutna externa apparaterna är
svårt att höra även efter att ha ställt in volymen.
Enheten fungerar som vanligt även när mobiltelefon
används.
∗ Fabriksinställningen är ”MID”.
Du kan lyssna på dina telefonsamtal från högtalarna
som är anslutna till enheten.
2-1. Välj ”AUX SENS”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”LOW”,
”MID” eller ”HIGH”.
Observera:
För telefonavbrott, är AUX SENS alltid ”MID”.
Ställ in bilhögtalaren för mobiltelefon
∗ Fabriksinställningen är ”RIGHT”.
∗ För att höra telefonsamtalen bör du ställa in
mobiltelefonavbrottet på ON.
2-1. Välj ”TEL-SP”.
3-1. Vrid [ROTARY] ratten för att välja ”RIGHT”
eller ”LEFT”.
”RIGHT”
Telefonsamtalen hörs från den högra framhögtalaren
som är ansluten till enheten.
”LEFT”
Telefonsamtalen hörs från den vänstra framhögtalaren
som är ansluten till enheten.
Inställning av mobiltelefonavbrott
ON:
MUTE:
Ljudet från enheten stängs av under telefonsamtal.
Observera:
Till denna enhet krävs hands-free-utrustning med
stöd för [AUX]-ingång som källa för mobiltelefonljud.
Var god vänd dig till din lokala auktoriserade
Clarion-återförsäljare för mer information om vilka
hands-free-utrustningar som finns tillgängliga.
Om du har anslutit en handfri enhet bör du se till
att inställningen är PÅ för att motta telefonens
ljud genom systemet.
Då du lyssnar på dina samtal i dina bilhögtalare,
kan du justera volymen genom att vrida på ratten
[ROTARY], och volymen memoreras då som den
nya telefonvolymen.
Fabriksinställningen för denna volym är ”VOL 15”.
Denna enhet kräver en special kabelanordning
för att automatiskt kunna stänga av ljudsignalen
när en mobiltelefon ringer i bilen.
Denna funktion är inte kompatibel med alla
mobiltelefoner. Kontakta din lokala auktoriserade
Clarion-återförsäljare för information om korrekt
installation och kompatibilitet.
Om du har anslutit denna enhet och en mobiltelefon
med den separat sålda enheten kan du lyssna på
dina telefonsamtal från bilhögtalarna.
Svenska
∗ Fabriksinställningen är ”OFF”.
2-1. Välj ”TEL-SW”.
3-1. Du kan även vrida på [ROTARY] ratten för att
välja önskad inställning. Varje gång du vrider
på [ROTARY] ratten växlar inställningen i
följande ordning:
OFF
ON
MUTE.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
161
7. FELSÖKNING
Problem
Allmänt
Det går inte att slå på
bilstereon.
(Det hörs inget ljud.)
Orsak
Åtgärd
Säkringen har gått.
Byt ut den mot en ny säkring med samma
amperetal. Om säkringen går igen så
rådfråga återförsäljaren.
Felaktig kabeldragning.
Rådfråga återförsäljaren.
Det kommer inget
ljud när enheten
används med ansluten
förstärkare eller
strömantenn.
Antennkabeln är
kortsluten till jord eller
överström behövs för att
slå på förstärkaren eller
strömantennen.
1. Slå från enheten.
2. Ta bort alla kablar dragna till antenkabeln.
Kontrollera varje kabel för att se om det
finns någon kortslutning till jord med en
ohmmätare.
3. Slå på enheten igen.
4. Anslut varje förstärkarkabel till antennkabeln
en efter en. Om förstärkaren släcks innan
alla kablarna anslutits, använd en extern
relä för att slå på spänningen (överström
krävs).
Det händer inget när man
trycker på knapparna.
Displayen visar fe.
Det har blivit fel på
mikroprocessorn på
grund av störningar e.d.
Stäng av bilstereon, och tryck sedan på
[RELEASE] frigöringsknappen och ta av
kontrollpanelen (DCP).
Tryck in återställningsknappen med något
smalt föremål och hall den intryckt I ungefär
2 sekunder.
Återställningsknapp
Svenska
162
Inget ljud hörs.
Kontakterna på
den löstagbara
kontrollpanelen eller
huvudenheten har blivit
smutsiga.
Torka rent kontakterna med en mjuk trasa
som fuktats med rengöringssprit.
Högtalarens skyddskrets
fungerar.
1. Sänk ljudvolymen. Funktionen kan även
återställas genom att slå från strömmen och
slå på den igen. (Högtalarvolymen sänks
automatiskt när högtalarens skyddskrets
fungerar).
2. Om ljudet försvinner igen bör du kontakta
vår serviceavdelning.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Felsökning
Problem
Orsak
CD/MP3/WMA
Åtgärd
Det finns inga MP3/
WMA-filer på skivan.
Skriv MP3/WMA-filer på skivan ordentligt.
Filerna igenkänns inte
som MP3/WMA-fil.
Använd MP3/WMA-filer som är ordentligt
kodade.
Filsystemet är felaktigt.
Använd ISO9660 nivå 1, 2 eller JOLIET eller
Romeo filsystemen.
Skivan hoppar eller
det uppstår störningar
i ljudet.
Skivan är smutsig.
Rengör CD-skivan med en mjuk torkduk.
Skivan är kraftigt repad
eller deformerad.
Byt ut den mot en repfri CD-skiva.
Ljudet hackar eller
hoppas över. Väsen
förekommer eller väsen
blandas med ljudet.
MP3/WMA-filerna är inte
ordentligt kodade.
Använd MP3/WMA-filer som är ordentligt
kodade.
Ljudet är dåligt när
du precis slagit på
bilstereon.
Det kan bildas små
vattendroppar på linsen
inuti CD-spelaren när bilen
står parkerad på ett fuktigt
ställe.
Låt bilstereon stå påslagen och torka i
ungefär 1 timme.
Fel filnamn
Filsystemet är felaktigt.
Använd ISO9660 nivå 1, 2 eller JOLIET eller
Romeo filsystemen.
Inget ljud hörs.
8. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN
Orsak
Åtgärd
ERROR 2
En SKIVA sitter fast i CDfacket och har inte matats ut.
Detta är en brist i CD-fackets mekanism och
du bör kontakta din återförsäljare.
ERROR 3
En SKIVA kan inte spelas på
grund av repor osv.
Sätt i en skiva som inte är repad eller
deformerad.
ERROR 6
En SKIVA har förts in upp och
ned i CD-facket och spelas
inte upp.
Mata ut skivan och för in den ordentligt.
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Svenska
CD/MP3/WMA
Felkod på displayen
163
9. TEKNISKA DATA
FM-mottagare
Frekvensområde: 87,5 MHz till 108 MHz
Användbar känslighet: 11 dBf
50 dB dämpningskänslighet: 17 dBf
Kanalselektivitet: 75 dB
Kanalseparation (1 kHz): 35 dB
Frekvensgång (±3 dB): 30 Hz till 15 kHz
AM-mottagare
Frekvensområde:
MW
531 kHz till 1602 kHz
LW
153 kHz till 279 kHz
Användbar känslighet: 25 µV
CD-spelardel
System: Digitalt ljudsystem för kompaktskivor
Spelbara skivtyper: CD-skivor
Frekvensgång: 10 Hz till 20 kHz (± 3 dB)
Signalbrusförhållande: 85 dB (1 kHz) IHF-A
Dynamikomfång: 87 dB (1 kHz)
Distorsion: 0,01%
Ljud
Svenska
Max. uteffekt: 200 W (50 W X 4 ch)
Uteffekt: 4 X 25 W (DIN 45324, +B=14,4 V)
Baskontrollområde (100 Hz): ±14 dB
Diskantkontrollområde (10 kHz): ±14 dB
Linjeutspäninng (med A/C 1 kHz, 10 kΩ): 1,8 V
Allmänt
Matningsspänning:
14,4 V DC (10,8 V till 15,6 V tillåtet), negativ jord
Strömförbrukning: Mindre än 15 A
Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet)
Vikt: Huvudenhet: 2,42 lb. (1,1 kg)
Mått: Huvudenhet:
178 mm (B) X 50 mm (H) X 152 mm (D)
164
DB178RMP / DB179RMP / DB179RGMP
Observera:
Specifikationerna följer JEITA-normerna.
Rätt till ändringar i specifikationer och utseende
förbehålles.
Om du ansluter en separat effektförstärkare så var
noga med att jorda förstärkaren ordentligt i bilens
chassi.
Annars finns det risk för allvarliga skador på
huvudenheten.
Download PDF