Tekst wystąpnienia
Minister
Spraw Wewnetrznych
DKSiW-K-11-093-1/2014 Warszawa, dnia 3 wrzesnia 2014 r.
Pan
bryg. dr inz. Jacek Zboina
p.o. Dyrektora CNBOP-PIB
ul. Nadwislanska 213,
05-420 Józefów k/Otwocka
Egz. nr 2
WYSTAPIENIE POKONTROLNE
z kontroli zrealizowanej w trybie zwyktym, ujetej w planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
na 2013 rok, na temat: Realizacja statutowych zadañ oraz wydatkowanie srodków publicznych przez
Instytut przeprowadzonej w terminie od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r.*
w Centrum Naukowo-Badawezym Ochrony Przeciwpozarowej im. Józefa Tuliszkowskiego —
Pañstwowym Instytucie Badawczym” z siedziba przy ul. Nadwislanskiej 213, 05-420 Józefów k/Otwocka.
Po zapoznaniu sig z zastrzezeniami zgtoszonymi przez p.o. Dyrektora CNBOP-PIB Panig dr hab. inz. Ewe
Rudnik w pismie z dnia 15 maja 2014 r. (nr DO/092/3401/14) oraz po dokonaniu analizy dodatkowej
dokumentacji przekazanej przez CNBOP-PIB pismem z dnia 18 czerwca 2014 r. (nr DO/092/451014), na
podstawie art.42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej,
oddalono zgtoszone zastrzezenia w catosci. Jednoczesnie, w zwiazku z przekazaniem dodatkowej
dokumentacji, ktôrej w trakcie kontroli nie przedstawiono, zostata doprecyzowana tresé wystgpienia
pokontrolnego poprzez zmiane niektórych zapisów zawartych w projekcie wystapienia pokontrolnego”.
Nie zmienito to jednak oceny poszczególnych obszarów skontrolowanej dziatalnoóci.
‘7 przerwa w czynnosciach kontrolnych w CNBOP w terminie od dnia 20 grudnia 2013 r. do dnia 6 stycznia 2014 r.
” Zwanym dalej równie¿ CNBOP, CNBOP-PIB lub Instytutem.
Przypis nr 19 projektu wystapienia pokontrolnego (nr 20 niniejszego wystapienia pokontrolnego), w brzmieniu: ustalenie tylko na podstawie
wyjasnier, poniewaz brakowato dokumentéw, zmieniono na: ustalenie tylko na podstawie wyjasnier.
Ponadto majac na uwadze przekazane dodatkowe dokumenty (m.in. oferte wykonawcy), zmieniono tresé przypisu nr 5 projektu wystapienia
pokontrolnego (nr 6 niniejszego wystapienia pokontrolnego) z(...) W udostepnionej dokumentacji brakowato m.in.: zatgczników do wniosku
0 przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatgczników do umowy, t.j. harmonogramow rzeczowo-finansowych
wykonania robot, oferty Wykonawcy. Protokót postepowania o udzielenie zamówienia nie zawierat czesci wymaganych zatgcznikow, na: (...)
W udostepnionej dokumentacji brakowato m.in.: zatacznikôw do wniosku o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamôwienia
publicznego, zatqcznikéw do umowy, tj. harmonogramów rzeczowo-finansowych wykonania robót. Protokót postepowania o udzielenie
zamówienia nie zawierat czesci wymaganych zatgczników.
1/25
doprecyzowana tres¢ niniejszego wystgpienia pokontrolnego poprzez zmiane niektórych zapisów. Nie
zmienito to jednak oceny poszczególnych obszarów skontrolowanej dziatalnosci.
Czynnosci kontrolne zostaty przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rrgdowej' przez zespót kontrolerów MSW w sktadzie:
Kierownik zespotu - Barbara Góra, radca ministra w Departamencie Kontroli, Skarg ¡ Wniosków
kontrolnego MSW, na podstawie upowaznienia Nr 96/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.,
Cztonkowie zespotu - Jarogniew toniewski, gtowny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg
kontrolnego | Wnioskôw MSW, na podstawie upowaznienia Nr 97/2013 z dnia 20 listopada
2013 r.;
- Marcin Skarzynski, gtówny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg
i Wniosköw MSW, na podstawie upowaznienia Nr 98/2013 z dnia 20 listopada
2013 r.,
- Andrzej Szyszko, gtôwny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg
| Wnioskôw MSW, na podstawie upowaznienia Nr 99/2013 z dnia 6 grudnia
2013 r.
Zakres kontroli obejmowat nastepujace zagadnienia:
1. Drziatalnosé finansowa Instytutu w zakresie wybranych postepowañ o zamówienie publiczne.
2. Organizacja i jakoSc pracy Instytutu w aspekcie realizacji wybranych zadañ statutowych.
3. Jakosc zarzgdzania Instytutem w aspekcie prowadzonej polityki kadrowej.
Kontrola zostat objety okres od dnia 1 stycznia 2012 г. do czasu rozpoczecia czynnosci kontrolnych,
tj. do dnia 25 listopada 2013 r. W przypadku oceny prawidtowosci inwestycji kontrola zostat objety okres
od zaplanowania inwestycji budowlanej rozpoczetej w 2009 r°.
Celem kontroli byta ocena czy Instytut, realizujac zadania statutowe, zapewniat ochrone intereséw
pañstwa w zakresie bezpieczeñstwa powszechnego oraz czy przyjeta polityka zarzadzania Instytutem
zapewniata odpowiednia jakosé wykonywanych zadañ i prawidtowosé wydatkowania ¿rodków
publicznych w zakresie udzielania zamówieñ publicznych.
Ocena drziatalnosci jednostki kontrolowanej zostata dokonana na podstawie ustalonego stanu
faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikajacych z ustawy o kontroli takich, jak: legalnosé,
gospodarnosé, celowosé oraz rzetelnosé.
Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalaja na stwierdzenie, Ze poprzez realizacje statutowych zadan
zapewniano ochrone interesów pañstwa w zakresie bezpieczeñstwa powszechnego oraz
zagwarantowano odpowiednia jakosé wykonywanych zadan ¡ prawidtowosé wydatkowania $rodków
publicznych w ramach udzielonych zamówieñ publicznych.
Analiza dokumentacii Zródtowej dotyczacej realizacji inwestycji — budowy budynku biurowego
oznaczonego ,K” — wykazata, ze zwigzane z inwestycia wydatki byly prawidtowo dokonywane
| rozliczane, a inwestycja zostata zakonñczona zgodnie z terminem okreslonym w umowie. Dziatalnosé
* Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwana dalej ustawg o kontroli.
> Zwigzana z postepowaniem przetargowym DT/TGZ/2371/12/2008 - Budowa budynku biurowego na terenie CNBOP wraz ze zjazdem
z drogi wojewôdzkiej.
2/25
inwestycying Instytutu w zakresie dokonania i rozliczenia wydatków na budowe nowego budynku
biurowego ,K” oceniono pozytywnie. Powyzsza ocena wynika z nizej przedstawionych ustaleñ kontroli.
Jednoczesnie negatywnie oceniono rzetelnosé dokumentowania procesu udzielenia zamówienia
publicznego w zwiazku ze zrealizowana inwestycja. Realizacia czynnosci kontrolnych w tym zakresie byta
utrudniona ze wzgledu na brak w Instytucie uporzadkowanej i usystematyzowanej dokumentaciji
niezbednej do przeprowadzenia kontroli oraz nieotrzymanie podczas kontroli czesci dokumentów,
co wynikato z tego, ze Instytut ich nie posiadal. Nie miato to jednak wptywu na ocene wydatkowania
srodkôw finansowych w ramach przedmiotowej inwestycji’.
Ponadto ustalono, ze organizacja ¡ jakosé pracy Instytutu, w aspekcie realizacji wybranych zadan
statutowych oraz jakosé zarzadzania Instytutem w aspekcie prowadzonej polityki kadrowej, byty
prawidtowe.
1. Dziatalnosé finansowa Instytutu w zakresie wybranych postepowañ o zamówienie publiczne.
Realizacja inwestycji dotyczacej budowy budynku biurowego ,K” byta uzasadniona potrzeba
zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczen dla stanowisk pracy Centrum Obstugi Klienta, Jednostki
Certyfikujacej i Zaktadu Aprobat Technicznych oraz koniecznoscia zapewnienia bezpieczeñstwa pracy
Instytutu (bardziej efektywna kontrola wstepu na teren Instytutu) poprzez zlokalizowanie sal
konferencyjnych na spotkania z klientami Instytutu i prowadzenia szkolen organizowanych przez Instytut
blizej bramy wejsciowej do Instytutu.
Na podstawie dokonanych ustaleñ pozytywnie oceniono dziatalnosé inwestycyjna Instytutu w zakresie
poniesionych wydatkôw na budowe nowego budynku biurowego oznaczonego jako ,K”. W toku kontroli
ustalono, ze wydatki poniesione na przedmiotowa dziatalnosé inwestycyjna zostaty prawidtowo
dokonane i rozliczone. Powyzsza ocena wynika z analizy przedstawionej dokumentacji ¿ródtowej w tym
zakresie.
Zrealizowana inwestycja jest uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem, stuzy realizacji zadan statutowych
oraz podnoszeniu jakosci wykonywanych przez Instytut zadan i obecnie wykorzystywana jest jako
miejsce:
o pracy pracowników: Centrum Obstugi Klienta, Jednostki Certyfikujacej ¡ Zaktadu Aprobat
Technicznych,
e spotkañ z klientami - nowa lokalizacja wjazdu na teren Instytutu wraz z gtôwnym stanowiskiem
recepcji zapewniajacym obstuge ruchu pojazdéw, ruchu osobowego i potaczen telefonicznych.
Stanowisko recepcji wyposazono réwniez w mozliwoéé obserwowania zdarzen z wykorzystaniem
systemu telewizji prremystowej,
® organizacji szkolen (salki konferencyjne),
e zlokalizowania pomieszczeñ: kancelarii niejawnej, archiwum, gtownej serwerowni i centrali
telefonicznej.
* Prredstawiona do kontroli dokumentacia byta zgromadzona w kilku odrebnych segregatorach (bez spisów zawartosci teczki) ¡ znajdowata sie
w róznych komórkach organizacyinych Instytutu, uczestniczacych w prowadzonym postepowaniu o zamówienie publiczne (komórka ds.
zamówieñ publicznych, komórka ds. inwestycji oraz komórka finansowa). W udostepnionej dokumentacji brakowato m.in.: zataczników do
wniosku o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zataczników do umowy, t. j. harmonogramów rzeczowo-
finansowych wykonania robót. Protokót postepowania o udzielenie zamówienia nie zawiera! czesci wymaganych zataczników.
” Petna dokumentacja dotyczaca rozliczenia inwestycji zostata przedstawiona w trakcie kontroli.
3/25
Po zaplanowaniu inwestycji do realizacji zostata ona uwzgledniona w Sprawozdaniu Finansowym za rok
2006, w czesci Sprawozdanie Kierownictwa z dziatalnosci w roku obrotowym 2006°. Zgodnie
z postanowieniami art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych’
sprawozdanie finansowe zostato przekazane do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji celem
jego zatwierdzenia'®. Przedmiotowa inwestycja zostata zrealizowana wytacznie ze srodkôw wtasnych
Instytutu”*, natomiast wykonawca budowy wytoniony zostat w drodze przetargu nieograniczonego.
W toku kontroli ustalono, Ze przedmiotowa inwestycja byta realizowana w 3 etapach, objetych
odrebnymi postepowaniami przetargowymi:
e postepowanie DT/TGZ/2371/2/2006 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,
e postepowanie DT/TGZ/2371/6/2008 - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjia,
e postepowanie DT/TGZ/2371/12/2008 - Budowa budynku biurowego na terenie CNBOP wraz
ze zjazdem z drogi wojewódzkiej.
Rzetelnosé dokumentowania procesu udzielenia zamówienia publicznego w zakresie skontrolowanego
postepowania DT/TGZ/2371/12/2008 zostata oceniona negatywnie. Jednoczesnie w przedstawionych
wyjasnieniach dotyczacych braku kompletnej dokumentacji postepowania Dyrektor Instytutu
oSwiadezyl, ze realizacja budowy byta objeta trzema róznymi, ale scisle powigzanymi ze soba
postepowaniami przetargowymi, ktôre nastepnie ztozyty sie na proces budowy. Powodowato to
koniecznosé czestego siegania do dokumentacji tej inwestycji, czesto w warunkach roboczych, co miato
wptyw zarôwno na zuZycie, jak i chaotyczne rozmieszczenie niektôrych dokumentôw.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych'® postepowanie
0 udzielenie zamowienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku kontrolowanego
postepowania braki w dokumentacji nie pozwalaja jednoznacznie stwierdzié, Ze dopetniono niniejszego
obowiazku na wszystkich etapach postepowania. Powyzsze uznano za nieprawidtowosé, za ktôra
odpowiedzialnosé ponosza kolejni Zastepcy Dyrektora ds. technicznych, nadzorujacy przetargi zwigzane
z zamôwieniami publicznymi. Bezposrednia odpowiedzialnosé za opisany stan rzeczy ponosza kolejni
sekretarze komisji przetargowej, ktôrzy nie przygotowali odpowiednio materiatów z tych postepowañ do
archiwizacji.
Przed rozpoczeciem budowy uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia wynikajace z przepisów Prawa
budowlanego.
W zwiazku z tym, Ze zamawiajacy nie miat obowigzku sporzadzania planów zamôwien publicznych na
podstawie ustawy Pzp, a liczba postepowañ realizowanych w tym czasie w Instytucie umozliwiata
biezace zarzadzanie nimi w miare zgtaszanych potrzeb, w Instytucie nie sporzadzano planów, w których
mogtaby zostac ujeta budowa budynku ,,K”.
5 W Sprawozdaniu Kierownictwa uwzgledniono przedmiotowa inwestycje do realizacji w kolejnych latach.
” Dz. U.7 2001 r. Nr 33, poz. 388 z póén. zm., zwana dalej ujbr.
10 Decyzjg Nr 113 z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji
zatwierdzit sprawozdanie finansowe. Akta kontroli, str. 1309.
" Zgodnie z art. 13 ujbr Instytut gospodarowat samodzielnie przydzielona i nabyta czescia mienia ogélnonarodowego oraz prowadzit
samodzielna gospodarke w ramach posiadanych srodkôw, kierujac sie zasadami efektywnosci ich wykorzystania. Akta kontroli, str. 1313-1316.
Dz. U. 22007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm., zwang dalej ustawa Pzp.
4/25
Wnioskiem o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego™, skierowanym do
Dyrektora Instytutu, Zaktad Utrzymania Ruchu CNBOP Wszczat przygotowanie postepowania
DT/TGZ/2371/12/2008 - Budowa budynku biurowego na terenie CNBOP wraz ze zjazdem z drogi
wojewódzkiej. Dokument ten byt zgodny ze wzorem okreslonym w zarzadzeniu Nr 7/2007 Dyrektora
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Józefa Tuliszkowskiego z dnia 9 lipca
2007 г. w sprawie powotania komisji ds. zamówier publicznych i wprowadzenia regulaminu jej
funkcjonowania™.
Zgodnie z uzyskanymi od Dyrektora CNBOP wyjasnieniami osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego nie podlegaty wytaczeniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
Pzp oraz ztozyty, pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej za fatszywe zeznania, pisemne oéwiadczenia
0 braku lub istnieniu okolicznoésci uzasadniajacych wytaczenie"*, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, co
zostato wiasciwie udokumentowane®®.
Kierownik zamawiajacego powotat na podstawie art. 19 ustawy Pzp komisje przetargowa o statym
charakterze, ktorej cztonkowie uczestniczyli w pracach przygotowawczych i realizacji postepowania®®,
Jednoczesnie, w zwiazku ze specyfika przedmiotu zamówienia, wykonawca wytoniony w drodze
postepowania GZ/2371/6/2008 - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg, zobowigzany byt
m.in. do:
e weryfikacii dokumentacji projektowej wraz 7 przedmiarem robôt, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót,
© przygotowania czesci formalno-prawnej postepowania (SIWZ), ogtoszenia, projektu umowy,
e udziatu w pracach komisji przetargowej zgodnie z harmonogramem pracy komisji, udziatu w ocenie
ztozonych ofert i wyborze najkorzystniejszej,
e konsultacji w zakresie systemu ochrony prawnej zgodnie z prawem zamdwien publicznych,
w terminach ustawowych,
e weryfikacji dokumentôw zadanych przed podpisaniem umowy z wykonawca robot”.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Pzp zamawiajacy miat obowiazek opisaé przedmiot zaméwienia za
pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania ¡ odbioru robót, które
zgodnie z informaciami zawartymi w ogtoszeniu o zamówieniu miaty stanowié zatacznik Nr 1 do SIWZ
udostepnianej przez CNBOP na ¿adanie lub na stronie internetowej Instytutu. Z uwagi na uptyw czasu nie
byio moZliwe zweryfikowanie tej informacji w Internecie. Natomiast z uzyskanych wyjasnien” wynika, ¿e
zamawiajacy na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp nie otrzymywat wnioskôw wykonawcéw
o udostepnienie SIWZ w formie papierowej.
2 dnia 15 wrzeénia 2008 г.
“ Zwane dalej zarzadzeniem Nr 7/2007.
tacznie dziewieé oswiadczeñ.
“* Akta kontroli, str. 1409-1422.
" Na mocy zarzadzenia Nr 7/2007.
'* Kierownik zamawiajacego okreslit organizacje, sktad, tryb pracy oraz zakresy obowiazków cztonków komisji przetargowych, zgodnie z art. 20
| art. 21 ustawy Pzp.
“Akta kontroli, str. 1348-1364. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy mógt powierzyé wykonanie wymienionych czynnosci innemu
podmiotowi, który zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy dziatat jako petnomocnik zamawiajacego.
” Ustalenie tylko na podstawie wyjasnien.
5/25
Wartosé zamówienia” ustalono zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 2 ustawy Pzp,
w szczególnosci zamówienie nie byto dzielone, warto$¢ szacunkowa catkowitego wynagrodzenia
wykonawcy ustalono bez podatku od towarów i ustug (netto), m.in. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, w czasie krotszym niz 6 miesiecy, wymaganym przed wszczeciem postepowania na
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Pzp”. Szacunkowa wartosé zamówienia okreslona zostata w wysokoéci
5.000.000 zt netto (tj. 1.289.623 euro netto)”.
Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) zostat opracowany na podstawie wynikdw wczesniejszych
postepowan przetargowych CNBOP (nr DT/TGZ/2371/2/2006 na wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej obiektu oraz nr DT/TGZ/2371/6/2008 na petnienie nadzoru inwestorskiego
nad inwestycig). OPZ byt przygotowany przez pracownikow CNBOP w <scistym porozumieniu
ze specjalistami firmy BUD-INVENT Sp. z 0.0.*, wytonionej do petnienia nadzoru inwestorskiego”.
Ponadto, zgodnie z uzyskanymi wyjasnieniami’® CNBOP wszystkie osoby zaangazowane ze strony BUD-
INVENT w przygotowanie OPZ posiadaty odpowiednie kwalifikacje. Stosowne doswiadczenie posiadali
równiez zaangazowani w przygotowanie OPZ pracownicy CNBOP. Nalezy zaznaczyé, ze firma BUD-
INVENT nie wystgpowata jako oferent czy wspotwykonawca w przetargu na realizacje inwestycji,
a zaangazowany w ww. prace pracownik BUD-INVENT ztozyt oéwiadczenie ZP-11*".
Przedtozona SIWZ”* zostata zatwierdzona przez Dyrektora CNBOP w dniu 6 listopada 2008 r., czyli przed
zamieszczeniem ogtoszenia o zamówieniu, jak równiez zawierata wszystkie wymagane ustawa Pzp
informacje”. Z uwagi na uptyw czasu nie byto mozliwe sprawdzenie czy przedtozony dokument wraz
z zatacznikami odpowiadat w petni dokumentom zamieszczonym na stronie CNBOP”.
Zgodnie z odpowiedzig udzielong przez Dyrektora CNBOP, we wszystkich przypadkach wyjasnien
udzielanych w odniesieniu do tresci SIWZ zamawiajacy przekazywat je wszystkim wykonawcom,
udostepniajac ich tres. wraz z wyjasnieniami na swojej stronie internetowej, co stanowito obowiazek
zamawiajacego wynikajacy z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Z uwagi na nieotrzymanie kompletnej
dokumentacji w tym zakresie”, jak równiez uptyw czasu uniemozliwiajacy dokonanie weryfikacji danych
na stronie internetowej Instytutu, sprawdzenie poprawnosci ww. czynnosci byto niemozliwe.
Zamawiajacy nie dokonywat zmian w SIWZ, co potwierdza m.in. ogtoszenie o zamówieniu, wobec tego
nie istniata koniecznos¢ podejmowania dziatan okreslonych w art. 38 ust. 4-6 ustawy Pzp.
*'Akta kontroli, str. 1337-1338, 1449-1450. W aktach kontroli str. nr 1570-1571 zamieszczono obliczenia kosztôw zbiorczych inwestycji
sporzadzone przez Pracownie Architektoniczna ,TIS-ART” (wytoniona w drodze postepowania nr DT/TGZ/2371/2/2006 - Wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz zweryfikowane przez inspektora nadzoru — pracownika CNBOP.
2 Whiosek z dnia 15 wrzeénia 2008 r., w którym wymieniono wartosé zamówienia, natomiast ogtoszenie o zamówieniu z dnia 7 listopada 2008
r., co stanowito okres krótszy niz 6 miesiecy.
* Przeliczenia szacunkowej wartosci zamôwienia dokonano wg sredniego kursu ztotego w stosunku do euro, okreslonego przez Prezesa Rady
Ministrôw w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp, ktôry w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ksztattowat sie na poziomie:
1 euro = 3,8771 zt.
** Siedziba: ul. Filtrowa 67D lok. 111, 02-055 Warszawa. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na terenie CNBOP wraz ze zjazdem
z drogi wojewódzkiej petnita, dysponujaca wykwalifikowana kadra, specjalistyczna firma BUD — INVENT, ktérg wytoniono w wyniku
rozstrzygniecia odrebnego przetargu nieograniczonego.'
5 W drodze przetargu nieograniczonego nr DT/TGZ/2371/6/2008 z 2008 г.
°° Ustalenie tylko na podstawie wyjasnien, poniewaz brakowato dokumentéw.
* Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Akta kontroli, str. 1415.
** Akta kontroli, str. 1498-1552.
Zgodnie z art. 36 ustawy Pzp.
30 Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.
*! przyktadowa informacja zawierajaca wyjasnienia postanowien SIWZ. Akta kontroli, str. 1391-1392.
6/25
Nie wszyscy wykonawcy przedstawili zamawiajacemu wymagane przez niego dokumenty, do zadania
Ktôrych uprawniaty zamawiajacego art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 | 2 ustawy Pzp”.
W zwiazku z tym zamawiajacy wezwat wykonawcéôw do ztozenia dokumentôw w wyznaczonym terminie
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp”*.
Ponadto, nie wszyscy wykonawcy, ktôrzy ztozyli oferty w postepowaniu, spetnili warunki okreélone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp”*. Natomiast jak wynika z udzielonej odpowiedzi wszyscy wykonawcy ztozyli wraz
z oferta oswiadczenia o spetnieniu warunków udziatu w postepowaniu wymagane na podstawie art. 44
ustawy Pzp. Komisja przetargowa, po przeanalizowaniu ztozonych ofert i pôzniejszych wyjasnien,
przedtozyta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy Pzp kierownikowi zamawiajacego w dniu 29 grudnia 2008 r.
wniosek o wybór najkorzystniejszej oferty, wraz z wnioskami o wykluczenie wykonawców, którzy nie
spetnili warunków udziatu w postepowaniu”.
W zwiazku z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp”° zamawiajacy zamieécit ogtoszenie o zaméwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych®, co byto zgodne z art. 40 ust. 2 ustawy Pzp.
Ogtoszenie o zamówieniu” zawierato wszystkie informacie wymagane art. 41 ustawy Pzp. Ponadto,
zamawiajacy w dniu 1 grudnia 2008 r. zamieécit ogloszenie o zmianie ogtoszenia” w sprawie
przedmiotowego postepowania, co byto zgodne z przepisami ustawy Pzp, przesuwajac termin sktadania
ofert 7 dnia 2 grudnia 2008 r. (godz. 11:45) na dzieñ 9 grudnia 2008 r. (godz. 11:45). Termin sktadania
ofert zostat wyznaczony zgodnie z postanowieniami art. 43 ustawy Pzp i obejmowat wiecej niz 20 dni.
Zamawiajacy miat, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, obowiazek niezwtocznego zawiadomienia wykonawców,
którzy ztozyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z uzyskanych wyjasnieñ ¡ dokumentów wynika,
ze informacja® taka zostata sporzadzona w dniu 29 grudnia 2008 r., niemniej jednak nie byto mozliwe
zweryfikowanie czy informacja zostata zamieszczona przez zamawiajacego na stronie internetowej oraz
w swojej siedzibie™, jak réwniez czy zostata przekazana wykonawcom.
Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Pzp” zamawiajacy zawart umowe w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Ustalono, ze
ogtoszenie o wyniku postepowania datowane jest na dzieñ 29 grudnia 2008 r. Umowa Nr DT/1/2009 na
realizacje przedmiotowego zamówienia” zostata zawarta pisemnie w dniu 15 stycznia 2009 г.
* Czterech wykonawcow, w tym dwóch wystepujacych wspólnie.
* Akta kontroli, str. 1436-1448.
2 Wykonawcy: LUGRA Sp. z 0.0., Konsorcjum TIWWAL Sp. z 0.0. — Holma Sp. z 0.0., GRANDBUD i POB KAJA Sp. z 0.0. nie spetnili warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, a takze posiadania odpowiedniej wiedzy ¡ doswiadczenia. W zwigzku z tym
zaistniaty okolicznosci, okreslone w art. 89 ustawy Pzp i cztery oferty zostaty w postepowaniu odrzucone, jako ztozone przez wykonawce
wykluczonego z udziatu w postepowaniu.
* Akta kontroli, str. 1432-1435.
36 Prög w wysokosci 5.150.000 euro.
У’ W dniu 7 listopada 2008 r.
> http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php/ogloszenie=show&pozycia=305987&rok=2008-11-07 - dostep on-line w dniu 13 stycznia 2014 r.
+ http://bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php/ogloszenie=show&pozycja=252516&rok=2008-12-01 - dostep on-line w dniu 13 stycznia 2014 r.
“ Akta kontroli, str. 1393-1396.
* Akta kontroli, str. 1397-1398 — ogtoszenie o wyniku postepowania, którego miejsca zamieszczenia nie mozna byto ustalié.
2 Stan prawny aktualny w 2008 r.
* Akta kontroli, str. 1458-1478 oraz 1909-1931.
7/25
w Józefowie pomiedzy Dyrektorem CNBOP a wykonawca, prowadzacym dziatalnosé pod nazwa BM ZAK
Zaktad Instalacyjno-Budowlany (02-401 Warszawa, ul. Swierszcza 50)“.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiajacy niezwtocznie po zawarciu umowy zamiescit ogtoszenie
o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówieñ Publicznych”.
W czasie obowiazywania umowy Nr DT/1/2009 zamawiajacy podpisat z wykonawca dwa aneksy do
umowy nie naruszajac przepisôw ustawy Pzp, w szczegôlnosci art. 144 ustawy Pzp**. Aneksy dotyczyty
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci niezaleznych od
stron, których nie mozna byto przewidzieé wezesniej"”.
W trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy sporzadzit pisemny
protokót postepowania o udzielenie zamówienia”* na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie
z uzyskanymi wyjasnieniami w przedmiotowym postepowaniu zaden z wykonawcow nie skorzystat
z przystugujacych mu srodkôw ochrony prawnej, w szczegôlnosci zaden wykonawca nie wnosit
protestów na czynnosé wyboru najkorzystniejszej oferty”.
Na podstawie udostepnionej dokumentacji stwierdzono, ze wykonawca wywiazat sie z przyjetych
zobowiazan wykonania zadania inwestycyjnego”.
Zgtoszenie zakonczenia robôt budowlano-instalacyjnych nastgpito w dniu 9 grudnia 2011 r., co stanowito
zarazem zgloszenie terminowego zakoñrczenia realizacji przedmiotu umowy”. Rozliczenie catosci
inwestycji nastapito w wysokosci netto wynikajacej z umowy. Instytut przedtozyt faktury wraz
z protokotami odbioru przedmiotowej inwestycji””.
* Zamawiajacy zawart umowe w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia 0 wyborze oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1
ustawy Pzp. Zapisy umowy zabezpieczaty nalezyte wykonanie umowy oraz pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za stwierdzone
wady i usterki w okresie gwarancji. Umowa byta zdekompletowana (brak byto czesci zataczników).
= Ogtoszenie nr 17971-2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. Akta kontroli, str. 1400-1401.
* Aneks Nr 1 do umowy z dnia 22 wrzeénia 2010 r. zostat zawarty w formie pisemnej. Strony umowy, dziatajac na podstawie § 3 ust. 3 pkt. 3.2.
umowy, postanowity m.in. zmieni¢ termin realizacji przedmiotu umowy na dzien 30 pazdziernika 2011 r. oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy. Aneks Nr 2 z dnia 22 listopada 2011 r. umozliwit stronom umowy, równiez na podstawie $ 3 ust. 3 pkt. 3.2., dokonanie zmiany
terminu realizacji prredmiotu umowy na dzieñ 10 grudnia 2011 r. oraz nadaé nowy ksztatt harmonogramowi rzeczowo-finansowemu wykonania
robót. Harmonogramów nie przedstawiono w toku kontroli.
* W trakcie realizacji inwestycji zaistniata koniecznosé odwodnienia schodów ¡ drogi zjazdowej, co wiazato sie ze zmiana projektu i wykonaniem
dodatkowych prac (odwodnienie drogi zjazdowej ¡ podniesienie drogi do rzednych projektowych). Podczas wykonywania instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej na terenie Instytutu natrafiono na kolizje z istniejaca, a niezinwentaryzowana instalacja ciepina do budynku hotelowego —
w zwigzku z tym zaistniata koniecznosé dokonania zmian w projekcie.
*% Akta kontroli, str. 1553-1559. Otrzymany dokument byt niekompletny. Nalezy jednak zaznaczyé, ¿e art. 97 ust. 1 ustawy Pzp naktadat
na zamawiajacego obowiazek przechowywania protokotu wraz zatacznikami przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamówienia, który w przypadku przedmiotowego zamówienia uptynat na poczatku 2013 r., tj. przed rozpoczeciem czynnosci kontrolnych.
* Akta kontroli, str. 1599.
” Za odbiory poszczególnych etapów inwestycji (odbiory robót) odpowiadat nadzór inwestorski firma BUD-INVENT Sp. z 0.0., która na
podstawie protokotu odbioru robót zgtoszonego przez kierownika robót ze strony wykonawcy (Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe ZAK-
ZIB Waldemar ZAK) zatwierdzata jakosé i wartosé wykonanych robôt pozwalajacych na rozliczenie CNBOP z wykonawca (Przedsiebiorstwo
Budowlano-Montazowe ZAK-ZIB Waldemar ZAK). Zatwierdzone przez inspektora nadzoru protokoty odbioru robôt zataczano do faktur
wykonawcy (Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe ZAK-ZIB Waldemar ZAK).
>! Akta kontroli, str. 1736-1741.
” 12 faktur. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszty w ¿ycie przepisy zmieniajace stawki podatku od towarów i ustug. Niniejsze miato wptyw na
wartosé realizowanej umowy dotyczacej postepowania DT/TGZ/2371/12/2008 - Budowa budynku biurowego na terenie CNBOP wraz ze zjazdem
Z drogi wojewódzkiej. Przyktadowo: w procesie regulowania ptatnosci za wykonane roboty budowlany na podstawie faktury z dnia
30 pazdziernika 2009 r. stawka VAT wynosita 22%, natomiast w fakturze z dnia 18 stycznia 2011 r. stawka VAT wyniosta 23%. Z zestawienia
faktur wynika, Ze wartosé netto umowy - 4.217.527,88 zt pomniejszono o Ugode z dnia 14 marca 2012 r. - 25.000,00 zt. Akta kontroli, str. 1701-
1702.
8/25
1. Organizacja i jakos¢ pracy Instytutu w aspekcie realizacji wybranych zadan statutowych.
W toku kontroli ustalono, ze CNBOP-PIB okreslit kierunki dziatalnoéci naukowej, rozwojowej
| wdrozeniowej Instytutu w corocznie przygotowywanych Planach badari naukowych i prac rozwojowych
oraz zamierzen z zakresu informacji naukowo-technicznej i szkoleniowej, a take dziatañ zwiqzanych
z systemem oceny zgodnosci”. W latach 2012 i 2013 Instytut wyróznit szesé priorytetowych celów
dziatania:
1) Podnoszenie poziomu konkurencyjnosci ¡ jakosci badañ na potrzeby Pañstwowej Strazy Pozarnej”,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony ludnoéci i ratownictwa.
2) Podnoszenie poziomu jakosci wyrobów stosowanych w PSP, ochronie przeciwpozarowej, ochronie
ludnosci i ratownictwie, a takze podnoszenie poziomu bezpieczenstwa ludzi.
3) Wzmacnianie pozycji CNBOP-PIB w europejskim systemie oceny zgodnosci w kontekscie PSP,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony ludnosci i ratownictwa.
4) Rozwijanie dziatalnosci naukowej na potrzeby stosowania w PSP, ochronie przeciwpozarowej,
ochronie ludnosci i ratownictwie.
5) Wzmacnianie kadry zawodowej i naukowo-badawczej.
6) Upowszechnianie wiedzy z zakresu PSP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony ludnoéci, ratownictwa
| systemu oceny zgodnoéci.
Ponadto, w ww. planach Instytut okreslat corocznie kierunkowe plany tematyczne badan naukowych
I prac rozwojowych. W latach 2012 i 2013 kierunkowe plany tematyczne badañ naukowych | prac
rozwojowych dotyczyty:
1) Doskonalenia wyposazenia technicznego strazy pozarnych oraz zapewnienie bezpieczenstwa pracy
strazaków.
2) Zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa ludzi oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektów.
3) Badania $rodkéw gasniczych i podrecznego sprzetu gasniczego.
4) Badania wtasciwosci pozarowych materiatéw budowlanych.
5) Badania i prac rozwojowych w zakresie doskonalenia PSP i systemu ochrony przeciwpozarowej.
6) Wdrazania wymogów i dyrektyw Unii Europejskiej zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa,
ratownictwem i ochrong ludnosci.
W toku kontroli ustalono, ze tematyka prac Instytutu, okreslona w Planach badari naukowych i prac
rozwojowych oraz zamierzen z zakresu informacji naukowo-technicznej i szkoleniowej, a takze dziatar
zwiqzanych z systemem oceny zgodnosci, zatwierdzonych przez Rade Naukowa, w sktad której wchodrzili
m.in. przedstawiciele PSP, byta dostosowywana do aktualnych priorytetów nauki i bezpieczenñstwa
publicznego. Przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w miedzynarodowych konferencijach naukowych”,
ktôrych celem byto prezentowanie dotychczasowych dokonan oraz nowych kierunkéw badañ
naukowych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i ochrony ludnosci, wymiana doswiadczeñ
| integracja Srodowiska naukowego i praktyków w obszarach ochrony przeciwpozarowej iochrony
>? Akta kontroli, str. 1056-1158.
** Zwana dalej PSP.
°° W dniach 20-21 wrzeénia 2012 r. w CNBOP-PIB odbyta sig miedzynarodowa konferencja naukowa pn. Nauka i innowacyjnosé w ochronie
przeciwpozarowej i ochronie ludnosci. Konferencja zostata objeta patronatem honorowym Ministrów Gospodarki, Spraw Wewnetrznych, Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego, Komendanta Gtéwnego PSP, Przewodniczacego Rady Gtéwnej Instytutéw Badawczych, Dyrektora Polskiego Centrum
Akredytacji. Akta kontroli, str. 439,
9/25
ludnosci oraz sformutowanie kierunków rozwoju. Ponadto, pracownicy Instytutu w ramach
dostosowania dziatalnosci naukowej, rozwojowej i wdrozeniowej do aktualnych priorytetôw nauki
i bezpieczenstwa publicznego propagowali wiedze zwigzang z bezpieczenstwem powszechnym,
wygtaszajac referaty na krajowych i¡miedzynarodowych sympozjach, szkoleniach, naradach
| warsztatach, ktôrych tematami byty zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem kryzysowym, ochrona
ludnosci i obrona cywilna, dorobkiem prac naukowo-badawczych i badawczo-wdrozeniowych,
nowoczesna technika itechnologia pozarnicza, badaniami i certyfikacja w obszarze europejskiego
i krajowego systemu oceny zgodnosci.
W szkoleniach prowadzonych przez Instytut uczestniczyli m.in. funkcjonariusze PSP zajmujacy sie
rozpoznawaniem zagrozen, czynnosciami kontrolno-rozpoznawczymi, ochrong ludnosci i obrong cywilng,
zarzadzaniem kryzysowym oraz szeroko rozumiang prewencjy. Uczestnikami szkolen byli rôwniez
cztonkowie Ochotniczych Strazy Pozarnych”, projektanci ikonserwatorzy technicznych systemów
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz sprzetu pozarniczego.
Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze drziatalnosé dydaktyczna Instytutu, zwigzana
z bezpieczenstwem powszechnym, byta jednym z elementów rozpowszechniania wyników badan
naukowych i prac rozwojowych wsród podmiotów dziatajacych na rzecz ochrony przeciwpozarowej
i ochrony ludnosci (m.in.: stuzby ratownicze, producenci wyrobôw na potrzeby bezpieczenstwa
powszechnego, uzytkownicy).
W toku kontroli ustalono ponadto, Ze pracownicy Instytutu brali udziat w pracach normalizacyjnych
Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dotyczacych opracowywania
| uzgadniania Polskich Norm (PN), normalizacji europejskiej i miedzynarodowej poprzez opiniowanie
projektôw Norm Europejskich (EN) i dokumentôw ISO. Zaangazowanie Instytutu w okreslenie poziomu
wymagan opisanych w normach wyrobôw i wymaganiach techniczno-uzytkowych miato bezposredni
wptyw na zwiekszenie bezpieczeñstwa powszechnego.
Dodatkowo nalezy wskazaé, ze prowadzona przez Instytut ocena zgodnosci wyrobów (dopuszczenia)
w sposób bezposredni regulowata wejscie na rynek polski wyrobów wysokiej jakosci, co równiez miato
istotny wptyw na stopieñ bezpieczeñstwa publicznego. Ocena zgodnosci wyrobów z wymaganiami
okreslonymi przepisami prawa, wytycznymi normalizacyjnymi czy wiedzg techniczng pomagata bowiem
wyeliminowaé wyroby zagrazajace bezpieczeñstwu ratowników i osôb ratowanych. System dopuszczen
wyrobów wprowadzanych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej lub
wykorzystywanych przez te jednostki miat istotne znaczenie dla bezpieczenstwa strazaka-ratownika,
ratowanych i bezpieczenstwa przeciwpozarowego obiektôw budowlanych, a takze mozliwosci
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych w tych obiektach.
Ustalono, ze Instytut realizowat wszystkie zadania wynikajgce z regulaminu organizacyjnego Instytutu,
zgodnie ze Statutem® oraz ze nie byto przypadków wykonywania zadan w nim nieokreslonych,
a organizacja Instytutu umo¿liwiata prawidtowa realizacje zadan”“. Jednoczeénie ustalono, ze w badanym
okresie, na podstawie zarzadzenia 4/2012 Dyrektora CNBOP-PIB z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zasad
planowania, przygotowania i realizacji projektow w CNBOP-PIB, powotany zostat jeden zespót
projektowy na czas realizacji projektu, w sktad ktôrego wchodzili pracownicy Instytutu”*.
°° Zwana dalej OSP.
” Akta kontroli, str. 1933-1945.
”* Zadania wynikajace ze Statutu zostaty przydzielone do poszczególnych komérek organizacyjnych Instytutu.
” Powotanie zespotu projektowego okreslato osoby powotane do zespotu, ich role w danym projekcie, termin realizacji okreslonych prac oraz
podpis cztonkôw zespotu projektowego.
10/25
Z dokonanych ustaleñ wynika, ¿e w dziatalnosci CNBOP-PIB dominowaty zadania okreslone w art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 instytutach badawczych®.
Przychody z tytutu realizacji tych zadan stanowity w 2012 r. 70% w przychodach ogótem Instytutu,
natomiast w 2013 r. (do dnia 25 listopada 2013 r.) przychody z tego tytutu stanowity 58% udziatu
w przychodach ogótem Instytutu“!.
Druga grupa zadañ, które ze wzgledu na wysokosé przychodu miaty istotne znaczenie w dziatalnoéci
Instytutu, byly zadania okreslone w art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych®. Przychody z tytutu
realizacji tych zadañ w 2012 r. stanowity 17% udziatu w przychodach ogôtem, natomiast w 2013 r. (do
dnia 25 listopada 2013 r.) przychody z tego tytutu stanowity 31% udziatu w przychodach ogótem
Instytutu®.
W toku kontroli ustalono, ze CNBOP jako pañstwowy instytut badawczy realizowat w badanym okresie
m.in. przedsiewzigcia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ochrony ludnosci, zarzadzania kryzysowego
zlecane przez Komende Gtéwnag PSP™. Formy organizowanych przedsiewzieé to przede wszystkim:
szkolenia, narady, warsztaty (w 2012 r. - 23 przedsiewziecia, w 2013 r. - 16 przedsiewzieé).
Dziatalnosé w zakresie edukacyjnym i informacyinym Instytut realizowat takze poprzez organizacje
cyklicznych krajowych i miedzynarodowych konferencji® oraz publikacje czasopism i monografii.
Ponadto ustalono, ze Instytut efektywnie realizowat ww. zadania poprzez organizowanie konferencji,
ktôre skierowane byty do szerokiej grupy oséb chcacych podniesé swoje kompetencie z zakresu ochrony
przeciwpozarowej"°. Zadania m.in. z zakresu bezpieczeñstwa publicznego Instytut realizowat równiez
poprzez dziatalnosé wydawnicza ¡ promocyina”.
® Dz. U. Nr 96, poz. 618, zwana dalej ustawa o instytutach badawczych. Zadania te dotyczyty upowszechniania wynikôw badañ naukowych
I prac rozwojowych, wykonywania badañ i analiz oraz opracowywania opinii ¡ ekspertyz w zakresie prowadzonych badan naukowych i prac
rozwojowych, opracowywania ocen dotyczacych stanu i rozwoju poszczegôlnych dziedzin nauki i techniki oraz sektoréw gospodarki, ktôre
wykorzystuja wyniki badañ naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiagnieé Swiatowej nauki i techniki,
prowadzenia dziatalnosci normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej, prowadzenia i rozwijania bazy danych zwigzanej z przedmiotem
dziatania instytutu, prowadzenia dziatalnoéci w zakresie informacji naukowej, techniczneji ekonomicznej, wynalazczosci oraz ochrony wtasnoéci
przemystowej ¡ intelektualnej, a takze wspierajacej innowacyjnosé przedsiebiorstw, wytwarzania w zwigzku z prowadzonymi badaniami
naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urzadzeñ, materiatów ¡ innych wyrobów oraz prowadzenia walidacji metod badawczych,
pomiarowych oraz kalibracje aparatury, prowadzenia dziatalnoéci wydawniczej zwigzanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami
rozwojowymi.
ol Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawezych Instytut moze prowadzié dziatalnosé inng niz wymieniona w ust. 1-3
(dziatalnosé podstawowa, dziatalnosé zwiazana z dziatalnoscia podstawowa oraz dziatalnosé edukacyjna). Pozostata czesé przychodów stanowity
przychody z dziatalnosci gospodarczej takich, jak np. szkolenia, najem sal, kuchni oraz wiezy. Akta kontroli, str. 445-446 oraz str. 2090.
°° Zadania te dotyczyty prowadzenia badañ naukowych i prac rozwojowych, przystosowywania wyników badañ naukowych i prac rozwojowych
do potrzeb praktyki, wdrazania wyników badañ naukowych i prac rozwojowych.
* Akta kontroli, str. 445-446.
68 Zwana dalej KG PSP.
5 W 2012 г. Instytut zorganizowat m.in. konferencje: ,Nauka i innowacyjnosé w ochronie przeciwpozarowej i ochronie ludnosci”, ,Edukacja
pozarnicza wczoraj, dzis i jutro Logistyka w 20-leciu funkcjonowania Pañstwowej Strazy Pozarnej”. W 2013 r.:
Konferencja Miedzynarodowa ,Czujka dymu i czujnik tlenku wegla czyli mata inwestycja w duze bezpieczenstwo”, Konferencja naukowa
»Ochrona przeciwpozarowa w systemie bezpieczenstwa panstwa”, X Konferencja Techniczna ,State Urzadzenia Gasnicze”, Konferencja
,Planowanie cywilne w systemie zarzadzania kryzysowego”. Akta kontroli, str. 38.
© Akta kontroli, str. 40.
В Czasopismo naukowe Instytutu Bezpieczeristwo i Technika Pozarnicza od 2009 r. znajduje sie na liscie czasopism punktowanych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego i od tego czasu co roku jest poddawany ocenie. Zgodnie z decyzja MNiSW w 2012 r. kwartalnik uzyskat 7 pkt.
|znalazt sie w wykazie czasopism naukowych w czesci B. Kwartalnik w latach 2011 oraz 2012 zostat równiez zgtoszony do ewaluacji
w rekomendowanej przez MNiSW bazie czasopism naukowych Index Copernicus — uzyskat kolejno 4,02 pkt. i 5,32 pkt. W celu doskonalenia
czasopisma w 2012 r. Instytut zlecit wykonanie dodatkowej ekspertyzy firmie Index Copernicus. Zgodnie z zawartymi w ekspertyzie sugestiami
w 2013 r. kwartalnik dostosowywano do miedzynarodowych wymagan stawianych czasopismom naukowym. W samych strukturach czasopisma
przewidziane zostaty organy kontrolujace przeptyw artykutéw — Komitet Redakcyjny oraz Rada Naukowa — w ich sktad wchodza specjalisci
z polskich oraz zagranicznych instytutów wspótpracujacych z Instytutem, którzy czuwaja nad kierunkiem rozwoju kwartalnika. Czasopismo
uzyskato takze nagrode Grand Prix SAWO przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w kategorii ,, Inne wyroby i rozwigzania zwigzane
z tematyka Targôw SAWO w 2012 r. podczas XXI edycji Miedzynarodowych Targôw Ochrony Pracy, Pozarnictwa i Ratownictwa SAWO.
11/25
Przyjete przez Instytut rozwigzania w zakresie systemu planowania, monitorowania (kontroli biezgcej
poziomu wykonania zadan) oraz egzekwowania i rozliczania realizacji zadan statutowych tworzyty spdjny
system i zapewniaty terminowa realizacje zadan, zgodng z oczekiwaniami kierownictwa®®. Planowanie,
realizowanie, rozliczanie i odbiory prac badawczych odbywaty sie na podstawie obowiazujacego
Regulaminu prac badawczych realizowanych w CNBOP-PIB. Kazda praca badawcza skierowana do
odbioru byta opiniowana przez niezaleznego recenzenta oraz przedstawiana w postaci prezentacii
multimedialnej, a nastepnie byta ocenienia przez komisje powotang przez Zastepce Dyrektora ds.
Naukowo—Badawczych (na podstawie Regulaminu prac badawczych realizowanych w CNBOP-PIB).
Skutkiem powyzszych dziatan byto przyjecie pracy lub skierowanie jej do uzupetnienia.
Ponadto, zrealizowane w 2012 r. zadania prezentowane byty Radzie Naukowej Instytutu, która oceniata
wykonanie Planu badan naukowych i prac rozwojowych oraz zamierzen z zakresu informacji naukowo —
technicznej i szkoleniowej, a takze dziatan zwiqzanych z systemem oceny zgodnosci. Ocena wykonania
planu pracy Instytutu za rok 2013 miata zostac podjeta na posiedzeniu Rady Naukowej w styczniu 2014 r.
Jednoczesnie ustalono, ze corocznie w Instytucie przeprowadzany byt przeglad zarzadzania, w trakcie
ktorego rozliczane byty cele jakoSciowe oraz planowane byly cele na nastepny rok. Przeglad zarzadzania
pozwalat na biezace kontrolowanie jakosci realizowanych zadan i dokumentowany byt w Protokole
z przeglgdu zarzqdzania®.
Efektywnos¢ zrealizowanych zadan byfa corocznie oceniana przez Rade Naukowg Instytutu, zgodnie
z zakresem okreslonym w ustawie o instytutach badawczych, pod katem zrealizowanych prac naukowo-
badawczych 1 rozwojowych, w tym przydatnosci ww. prac dla ochrony przeciwpozarowej
i bezpieczenstwa publicznego. Realizacja planu prac za dany rok kalendarzowy prezentowana byta przez
Zastepce Dyrektora ds. Naukowo—Badawczych podczas posiedzenia Rady Naukowej w pierwszych
miesigcach roku nastepnego. Jednym z efektów realizowanych prac naukowo-badawczych
i rozwojowych byty zgtoszenia patentowe”. Uzytecznosé prowadzonych przez Instytut badañ
| innowacyjnosé rozwiazan zostata potwierdzona licznymi nagrodami uzyskanymi na wystawach i targach
w kraju i za granica””.
Uzyskanie przychodôw ze sprzedazy wynikôw projektôw badawczych (tylko efekty materialne)
nie odzwierciedlato w petni stopnia wykorzystania wynikôw badañ naukowych i prac rozwojowych.
Dziedzina ta w gtôwnej mierze zalezy od zleceniodawcôw tych prac. Dziatalnosé naukowa ¡ badawczo—
5 Spójny system zapewniajacy terminowa realizacje zadan w Instytucie reguluja m.in.: zarzgdzenie Nr 6/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie
regulaminu systemu motywacji pracowników CNBOP-PIB, zarzadzenie Nr 7/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie regulaminu prac badawezych
realizowanych w CNBOP-PIB.
* Akta kontrol, str. 465.
70 Akta kontroli, str. 82-85.
7 W 2012 r. Instytut otrzymat prestizowg nagrode Godta Teraz Polska dla Przedsiewziec Innowacyjnych dla srodka zwilzajgcego do gaszenia
pozarow lasow i torfowisk. Ponadto w 2012 r. na miedzynarodowych i krajowych targach oraz wystawach Instytut uzyskat wyrdznienia: 3 ztote
medale, 1 srebrny, 1 brazowy, 1 nagrode specjalng, statuetke za wynalazczos¢ i dyplomy, takze Godto Promocyjne , Teraz Polska”, ktdre jest
najbardziej prestizowa nagrode gospodarczq za opracowanie innowacyjnego ,Srodka zwilzajacego do gaszenia po¿arów lasów i torfowisk”.
Innowacje Instytutu nagradzane byty na wystawach w Paryzu, Brukseli, USA, Pittsburghu, Kielcach, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.
Za szczegôlna aktywnosé w promocji wynalazkôw, transferu wiedzy ¡ innowacyjnosci za granicg Instytut byt nagradzany dyplomami i statuetkami
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Doceniona zostata rôwniez dziatalnosé szkoleniowa i wydawnicza. Podczas XXI edycji
Miedzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pozarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012 r. ,Szkolenie dla projektantéw, instalatorów
i konserwatorôw systemow sygnalizacji pozarowej” (szkolenie realizowane od 1994 г.) oraz szkolenie ,State urzadzenia gasnicze tryskaczowe”
zostato wyróznione Ztotym Medalem, który otrzymat Instytut z rak Prezesa Zarzadu Gtôwnego Zwiazku Ochotniczych Strazy oraz Ztotym
medalem przyznanym przez Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w kategorii ,Edukacja i prewencja”.
Innowacja Instytutu w 2013 roku zostata uhonorowana wyréznieniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (dyplomy), na Miedzynarodowych
Targach Nafta i Gaz oraz ,Ztotym Laurem Innowacyjnosci” na konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej. Pozostatymi nagrodami wieñczacymi
sukces wynalazku byty: podczas targdw Brussels Innova 2013 - ztoty medal z wyrdznieniem, medal Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców
oraz puchar Brigitte Grouwels, Minister Polityki Spotecznej, Transportu, IT i portu w Brukseli; podczas targów Croatia Inova 2013 — srebrny
medal oraz medal z wyréznieniem przyznany przez WIIPA.
12/25
rozwojowa Instytutu charakteryzowat wysoki poziom badañ naukowych” oraz efekty dziatalnoéci
0 znaczeniu niewymiernym, odnoszacym sie do zapewnienia bezpieczeñstwa ratownikom i osobom
ratowanym. Efektem tej dziatalnosci byto ograniczenie skutków katastrof oraz poprawa bezpieczenstwa
powszechnego pañstwa i obywateli.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu prowadzonych przez Instytut badan i ich efektywnosci, byto
przyznanie w 2013 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego” kategorii naukowej B ’*. Powyisza
ocena kompleksowa wynikata z czastkowych ocen w zakresie poziomu naukowego prowadzonych badan
naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardéw miedzynarodowych,
a takze znaczenia dziatalnosci jednostki naukowej dla rozwoju kraju w skal miedzynarodowej oraz
wzrostu innowacyjnosci w skali kraju. Instytut w grupie wspólnej oceny jednostek naukowych znalazt sie
na 4 miejscu, tym samym otwierajac liste Instytutów z kategoria B. Trzy pierwsze miejsca zajety instytuty
z kategoria naukowa A. Uzyskane wyniki w poszczególnych kryteriach przekraczaty w istotny sposób
wartosci progowe dla jednostki referencyjnej kategorii B, a nawet dla jednostki referencyjnej kategorii A.
W przypadku kryterium | Osiggniecia naukowe i twôrcze Instytut uzyskat 33,82 pkt (jednostka
referencyjna dla kategorii A to 24,35 pkt), natomiast w kryterium I! Potencjat naukowy CNBOP-PIB
uzyskat 143 pkt (jednostka referencyjna dla kategorii A to 133,2 pkt). Z tego wzgledu Instytut ztozy!
odwotanie do Ministra Nauki ¡ Szkolnictwa Wyzszego, wnioskujac o przyznanie kategorii naukowej A.
Do czasu zakonczenia czynnosci kontrolnych w Instytucie odwotanie nie zostato rozstrzygniete.
Posiadana przez Instytut aparatura naukowo-badawcza zapewniata wysoka jakosé realizowanych zadan.
Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze stosowana przez Instytut aparatura oceniana byta podczas corocznych
auditôw prowadzonych przez Polskie Centrum Akredytacji”* w laboratoriach badawczych’.
Podczas ocen prowadzonych przez PCA” potwierdzane byty kompetencje laboratoriôw do prowadzenia
badañ, okreslone w zakresach akredytacji (m.in.: kompetencje personelu do prowadzenia
poszczególnych dziatañ, stosowane metody badawcze oraz spójnosé pomiarowa aparatury do badañ).
Oceny przeprowadzane przez PCA w laboratoriach badawczych potwierdzaty prowadzenie badar
zgodnie z najwyzszymi miedzynarodowymi standardami w zakresie kompetencji laboratoriów
badawezych, okreslonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczqce
kompetencji laboratoriôw badawczych i wzorcujgcych.
Akredytacia udzielona przez PCA byta formalnym uznaniem przez upowazniona jednostke akredytujaca
kompetencji jednostek certyfikujacych, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania okreslonych
dziatañ. Na przyktad Zespôt Laboratoriéw Proceséw Spalania i Wybuchowosci wykorzystuje w swojej
dziatalnosci unikatowe w skali kraju i $wiata stanowiska do badañ parametrôw wybuchowoéci mieszanin
pytowo-powietrznych w postaci sferycznej kuli wraz z aparatura kontrolno-pomiarowa. Badania
wykonywane na tym stanowisku byty prezentowane na migdzynarodowych konferencjach naukowych
7 Poziom badañ naukowych byt oceniany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
7 Na podstawie ewaluacji przeprowadzonej zgodnie z ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.615
z pôzn. zm.) przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, powotany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, zostata dokonana
kompleksowa ocena jakoéci.
78 Instytut wykazuje wysoki poziom we wszystkich czterech kryteriach oceny okreslonych w rozporzadzeniu MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.
tj.: | Osiagniecia naukowe i¡ twórcze, II Potencjat naukowy, Ill Materialne efekty dziatalnosci naukowej, IV Pozostate efekty dziatalnosci naukowej.
Zwane dalej PCA.
78 Akta kontroli, str. 86.
7 W okresie objetym kontrola PCA przeprowadrzito ocene Zespotu Laboratoriôw Technicznego Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych
Zabezpieczen Przeciwpozarowych (BS), Zespotu Laboratoriéw Badan Chemicznych i Pozarowych (BC), Zespotu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) oraz Zespotu Laboratoriéw Proceséw Spalania i Wybuchowosci (BW). Wyniki przedmiotowych ocen zostaty
przedstawione w raportach o nr AB-947/2012/P oraz AB-984/2013, akta kontroli, str. 86-97, 133-142.
13/25
oraz w wielu publikacjach naukowych i branzowych. Stanowisko zostato nagrodzone ztotym medalem na
Miedzynarodowych Targach Wynalazczosci ilnnowacji INPEX 2012 w Stanach Zjednoczonych oraz
srebrnym medalem na Miedzynarodowych Targach Wynalazczosci, Badan Naukowych i Nowych Technik
Innova 2012 w Brukseli.
Majac na uwadze efekty podejmowanych przez Instytut dziatañ oraz raporty z audytôw
przeprowadzonych przez PCA nalezy stwierdzi¢, ze posiadana infrastruktura (aparatura naukowo-
badawcza) zapewniata wysokq jakosé realizowanych zadañ, co potwierdzato uzyskanie Certyfikatów
Akredytacji na prowadzenie takich badan’®.
Jednoczesnie nalezy stwierdzié, ze Instytut podejmowat dziatania w celu udoskonalenia posiadanej
infrastruktury i podniesienia jakosci realizowanych zadañ. Dziatania te polegaty miedzy innymi na:
e modernizacji stanowiska do badania parametrów wybuchowosci mieszanin pytowo-powietrznych
(rozbudowa o generator iskier wysokiego napiecia, uktad chtodzenia i grzania kuli badawczej oraz
blok sterowania procesami pomiarowymi, pozyskane w ramach wniosku o finansowanie pracy
badawcezej z dziatalnosci statutowej nr 026 z 2012 r. w oparciu o Regulamin prac badawczych
realizowanych w CNBOP-PIB),
o Zzakupie nowych urzadzeú do badan: trójfazowego generatora impulsowego duzej energii do
wykonywania badañ odpornosci urzadzeñ na zaktócenia impulsowe duzej energii zgodnie 2 PN-EN
50130-4, kuli Ulbrichta do badan opraw oswietleniowych, stanowiska do badan sygnalizatorôw
optycznych na zgodnosé 2 norma PN-EN 54-23, zestawu mikroskopowego do badan preparatów
chemicznych, elementu stanowiska badawczego do wytapywania i magazynowania proszku
gasniczego 7 gasnic przewoznych ("tapacz proszku"), sprzetu kontrolno-pomiarowego do badania
korozji zewnetrznej gasnic przewoznych i przenosnych, sprzetu kontrolno-pomiarowego do badania
zakresu temperatur dziatania gasnic przewoznych,
e rozbudowie stanowiska do badan stopnia ochrony obudowy o komore pytowa do wykonywania
badan pytoszczelnosci zgodnie z PN-EN 60529.
W ramach dziatan dotyczacych udoskonalenia pracy w obszarze zwigzanym z wyposazeniem
informatycznym, w okresie objetym kontrol, zakupiono miedzy innymi serwer poczty, serwer
antyspamowy, a takze stworzono system bezpieczenstwa sieciowego oraz wdrozono mechanizmy
wirtualizacji.
Podejmowane dziatania miaty istotny wptyw na poprawe jakosci realizowanych przez Instytut zadan
i w sposób pozytywny wptynety na:
a) poprawe warunków prowadzenia badañ,
b) powiekszenie powierzchni wykorzystywanych na cele badawcze,
c) poprawe wizerunku Instytutu,
d) poprawe warunków BHP, ppoz. oraz sanitarnych,
e) poprawe warunków pracy wiekszosci pracowników Instytutu,
f) zmniejszenie kosztôw eksploatacyjnych,
7# Akta kontroli, str. 45. Wartosé aparatury naukowo-badawczej:
wartosé Srodków trwatych ogótem na dzieñ 31 grudnia 2012 r.—21.644.342,98 71,
wartosé aparatury naukowo-badawczej ogôtem w 2012 r. — 10.041.626,64 zt,
wartosc srodków trwatych ogôtem na dzien 30 listopada 2013 r. — 25.106.061,35zt,
wartosé aparatury naukowo-badawczej w 2013 r. — 13.415.234,17zt.
14/25
g) lepsze gospodarowanie majatkiem (sprzedaz czesci uzywanych, a nie wykorzystywanych juz
urzadzeñ, np. obrabiarki).
Prawidtowosé wykonywania zadania w zakresie realizacii procesu dopuszczania do uzvtkowania
wyrobôw stuzacych zapewnieniu bezpieczeñstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia.
Na podstawie analizy wybranych spraw dotyczacych proceséw wydania $wiadectw dopuszczen
pozytywnie oceniono dziatalnosé Instytutu w tym zakresie. Przedmiotowa ocena wynika z ponizszych
ustalen.
W toku kontroli ustalono, ze procesy wydania i rozszerzenia” $wiadectw dopuszczeñú odbywaty sie
zgodnie z przepisami rozporzadzen Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r., tj. rozporzadzenia w sprawie szczegótowych czynnosci wykonywanych podczas procedur dopuszczenia,
zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobéw, optat pobieranych przez jednostke uprawniong oraz sposobu
ustalania wysokosci optat za te czynnosci”, rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobów stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do uzytkowanid*', à take w przypadku dopuszczer wydanych od dnia 8
sierpnia 2013 r. — z postanowieniami wewnetrznych przepisów, zawartych w Procedurze P-20 Procesy
wydawania, zmiany ¡ cofania dopuszczenia””.
W przypadku wszystkich poddanych czynnoéciom kontrolnym spraw stwierdzono, ze:
* whnioski o wydanie dopuszczenia zawieraty wszystkie wskazane prawem elementy, tj. okreslenie
wyrobu, przeznaczenie wyrobu, oznaczenie podmiotu ubiegajacego sie o wydanie dopuszczenia
| jego siedziby oraz wskazanie petnomocników, jezeli zostali ustanowieni, okreslenie producenta
wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu;
® przeprowadzano wstepna, formalna ocene wniosku о przeprowadzenie badania próbki wyrobu;
e dokonywano analizy wynikéw badañ dostarczonych przez wnioskodawce;
o wykonywano ocene warunków techniczno — organizacyjnych produkcji wyrobu;
e analizowano i oceniano dokumenty zgromadzone w procesie dopuszczenia wyrobu do uzytkowania;
* wydawano swiadectwa dopuszczenia, które dotyczyty wyrobéw®, w stosunku do których konieczne
byto jego wydanie.
79 Czynnosciom kontrolnym poddano 10% proceséw wydania i zmiany $wiadectwa dopuszczenia (z 2012 r.) oraz 5% proceséw wydania i zmiany
Swiadectwa dopuszczenia (z 2013 r.), tj. 28 wydanych i 4 rozszerzonych $wiadectw w 2012 r. oraz 21 wydanych i 2 rozszerzonych $wiadectw
w 2013 r. Akta kontroli, str. 535-802.
* Dz. U. Nr 143, poz. 1001, zwanego dalej równiez rozporzadzeniem w sprawie szczegótowych czynnosci wykonywanych podczas procedur
dopuszczenia.
* Dz. U. Nr 143, poz. 1002, zwanego dalej równie¿ rozporzadzeniem w sprawie wykazu wyrobôw stuzqcych zapewnieniu bezpieczeñstwa
publicznego.
82 Zatwierdzonej przez Dyrektora Instytutu w dniu 31 lipca 2013 r. Celem procedury byto okreslenie kryteriôw, zasad i trybu postepowania
dopuszczajacego wyroby przez jednostke dopuszczajaca. Proces dopuszczenia w Instytucie prowadzita i nadzorowata Jednostka Certyfikujaca
(DC). Procedure stosowano do procesu dopuszczenia, podczas ktôrego ustalano zgodnoéé wyrobu z wymaganiami techniczno — uzytkowymi
(WTU) lub Polskimi Normami. Proces dopuszczenia obejmowat badania i ocene wyrobu w potaczeniu z ocena warunkôw techniczno —
organizacyjnych (WTO) producenta. Podstawowymi elementami procesu dopuszczenia byto badanie prébki wyrobu wedtug ustalonego
programu badan; ocena zgodnosci wyrobu z wymaganiami na podstawie zbadanych cech; ocena WTO producenta.
Sposób dokonywania WTO zostat okreslony w Procedurze P-8 Ocena warunkow techniczno-organizacyjnych (WTO). Celem procedury byto
okreslenie, na podstawie wtasciwie przeprowadzonej oceny, czy warunki organizacyjno-techniczne producenta zapewniaty stabilny poziom
jakosci dostarczanych wyrobów. Akta kontroli, str. 248-257.
в Wykaz wyrobów stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, stanowit zatacznik do
rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobów stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego.
15/25
Ustalenia kontroli pozwalajg na stwierdzenie, ze w okresie objetym kontrola optaty pobierane przez
Instytut za poszczególne czynnosci zwigzane z procesem dopuszczenia (jego zmiang) byty zgodne
Z przepisami rozporzadzenia w sprawie szczegótowych czynnosci wykonywanych podczas procedur
dopuszczenia** oraz przyjetymi przez Instytut zasadami” - cennikiem, zaakceptowanym przez Dyrektora
Instytutu. Wydawane $wiadectwa dopuszczen zawieraty wszystkie wymagane prawem elementy.
Nadzor nad wydanymi przez Instytut dopuszczeniami sprawowany byt poprzez dokonywanie corocznie
badan kontrolnych prébek dopuszczonych wyrobów. Podczas przedmiotowych kontroli sprawdzane byty
kluczowe cechy wyrobów, majace wplyw na ich jakosé”. Dziatania jednostki kontrolowanej w tym
zakresie oceniono pozytywnie. Powyzsza ocena wynika z faktu, Ze dziatania CNBOP-PIB w zakresie
kontroli dopuszczenia wyrobów”' byty zgodne z:
e uregulowaniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie
szczegótowych czynnosci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia,
e postanowieniami Procedury Ogólnej Nr PO-04 Kontrola dopuszczenia® i Procedury P-22 Kontrola
dopuszczer — zasady pobierania prôbek”;
e corocznie przygotowywanymi planami kontroli, ktôre uwzgledniaty w szczegôlnoésci: ztozonosé
wyrobu, wyniki wczesniej przeprowadzanych kontroli, a takze program badan.
Zgodnie z przedstawionym planem kontroli na 2012 r., Instytut zaplanowat wykonanie 1093 kontroli.
W$ród zaplanowanych kontroli uwzgledniono 66 swiadectw, ktôrych koniec okresu waznosci przypadat
na 2012 r. Z uwagi na fakt, ze po zakonczeniu okresu waznosci Swiadectw ich posiadacze, zainteresowani
kontynuacja dopuszczenia, zobowigzani sa do ztozenia w CNBOP-PIB wniosku o wydanie dopuszczenia
wraz z kompletem informacji o wyrobie, o których mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 20 czerwca 2007 r.,
nie objeto czynnosciami kontrolnymi tych wyrobów, których waznosé dotychczasowego dopuszczenia
dobiega konca w danym roku kalendarzowym. Stad tez ogólna liczba Swiadectw dopuszczenia
podlegajacych kontroli w 2012 roku wynosita 1027.
* Odptatnosé za wstepna formalna ocene wniosku o wydanie dopuszczenia, dokonanie identyfikacji producenta wyrobu oraz rejestracje
wniosku wynosita 50% kwoty przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogtoszonego przez Prezesa Gtównego Urzedu
Statystycznego. Na tej podstawie, decyzjami dyrektora CNBOP-PIB ustalana byta wysokosé optat za wykonanie wstepnej formalnej oceny
wniosku.
® Optaty za przeprowadzenie procesu dopuszczenia zostaty okreslone w ,Cenniku” CNBOP-PIB. W okresie objetym kontrola optaty za czynnoéci
zwiazane z wydaniem swiadectw dopuszczeñ byly pobierane na podstawie: edycji jedenastej ,Cennika” — zatwierdzonego przez dyrektora
CNBOP-PIB w dniu 8 czerwca 2011 r., edycji dwunastej ,,Cennika” — zatwierdzonego przez dyrektora CNBOP-PIB w dniu 24 stycznia 2013 r.,
edycji trzynastej ,Cennika” — zatwierdzonego przez dyrektora CNBOP-PIB w dniu 31 lipca 2013 r.
Odptatnosé za ocene warunków techniczno — organizacyinych ustalono na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki
godzinowej. Odptatnosé za analize dokumentacji wyrobu i wydanie dopuszczenia ustalono na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy
i stawki godzinowej. Akta kontroli, str. 450-455.
Optaty za prowadzenie badan w ramach procesu dopuszczenia wyrobów do uzytkowania ustalone byty na podstawie rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych w sprawie szczegôtowych czynnosci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia. Wysokosé optat za badania ustalano
na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej, z uwzglednieniem rzeczywiscie poniesionych kosztôw za badania.
Udokumentowana liczba godzin (pracochtonnosé badan) obliczana byta przez kierownikôw Zespotów Laboratoriów dla ka¿dego rodzaju badañ,
w oparciu o czynniki, takie jak: czas przygotowania prôbki do badan, czas przygotowania stanowiska badawczego, czas przygotowania narzedzi
pomiarowych i pomocniczych do badan, czas trwania procedury pomiarowej. Stawka godzinowa naliczana byta zgodnie z decyzja Dyrektora
Instytutu w sprawie stawek kalkulacyjnych obowigzujacych w CNBOP-PIB.
* Szczegótowe zasady sposobu nadzorowania udzielonych certyfikacji i dopuszczeñ zostaty okreslone w regulacji wewnetrznej Procedura P-3
Nadzorowanie udzielonych certyfikacji i dopuszczen. Procedura ta odnosita sie do planowania, realizacji i sprawozdawczosci z przedmiotowych
czynnoéci.
* Czynnosciami kontrolnymi objeto 50 spraw z 2012 r. (z ogólnej liczby 503 skontrolowanych dopuszczen) oraz 22 sprawy z 2013 r. (z ogôlnej
liczby 219 spraw skontrolowanych do dnia rozpoczecia czynnosci kontrolnych). Akta kontroli, str. 803-914.
Bw ktorej okreslono miedzy innymi czynnosci dotyczgce: przygotowania do realizacji kontroli, realizacje kontroli planowej, realizacje kontrol
doraznej, sposob postepowania w przypadku braku dostepnosci probki wyrobu do pobrania. Akta kontroli, str. 212-226.
” Obowiazujacej od dnia 19 sierpnia 2010 r. Celem procedury byto zapewnienie prawidtowych warunków pobierania próbek do badan
kontrolnych wyrobów. Akta kontroli, str. 309-310.
16/25
Informacje dotyczace realizacji planu kontroli, uwzgledniajace fakt, ze procesy kontroli dopuszczenia
miaty charakter ciagty wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2012 r., przedstawialy sie nastepujaco:
e sporzadzono informacje pokontrolng — 503,
е dokonywano oceny zgodnosci — 124 (w trakcie oceny zgodnoéci) + 18 (wyjaénienia klienta),
e prôbka byta przedmiotem badan — 23,
e pobrano próbke — nie rozpoczeto badañ — 0.
W efekcie z liczby 1027 $wiadectw dopuszczenia, wobec ktérych CNBOP-PIB prowadzito w 2012 roku
czynnoésci wynikajace z kontroli dopuszczenia:
e w 668 przypadkach (ok. 65%) CNBOP-PIB zakoñczyto prowadzenie kontroli dopuszczenia
sporzadzeniem informacji pokontrolnej,
* w 18 przypadkach (ok. 2%) CNBOP-PIB zakoñezyto prowadzenie kontroli dopuszczenia
sporzadzeniem pisemnego zobowigzania posiadacza dopuszczenia do niezwtocznego
powiadomienia CNBOP-PIB o ustapieniu przyczyn uniemozliwiajacych prawidtowe
przeprowadzenie kontroli,
* w 63 przypadkach (ok. 6%) Swiadectwa dopuszczenia stanowigce przedmiot kontroli zostaty
cofniete (liczba ta obejmuje zarówno negatywny wynik czynnosci kontrolnych, jak równiez
rezygnacie z dopuszczenia ztozong przez ich posiadaczy),
* w 274 przypadkach (ok. 27%) CNBOP-PIB skutecznie poinformowato posiadaczy dopuszczenia
o prowadzeniu czynnosci kontrolnych wyrobów posiadajacych dopuszczenie do uzytkowania,
niemniej wystgpity przyczyny, niezalezne od CNBOP-PIB, uniemo¿liwiajace prawidtowe
przeprowadzenie kontroli dopuszczenia,
e w 4 przypadkach (<1%) CNBOP-PIB nie byto w stanie zainicjowaé ani przeprowadzié czynnoéci
kontrolnych z przyczyn zaleznych od posiadacza dopuszczen.
W odniesieniu do kontroli dopuszczenia w 2013 r. CNBOP-PIB sporzadzito zestawienie wszystkich
Swiadectw dopuszczenia wydanych w latach 2008-2012, ktôre pozostawaty waîne w pierwszym dniu
roboczym w 2013 r. Lista ta zawiera 1255 pozycji i obejmuje równiez $wiadectwa, których koniec okresu
waznosci przypadat na rok 2013 (czyli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia). Swiadectw, których
waznosé dobiegata konica w 2013 roku byto 326. Z uwagi na fakt, ze po zakoriczeniu okresu waznosci
Swiadectw ich posiadacze zainteresowani kontynuacja dopuszczenia zobowigzani sa do ztozenia
w CNBOP-PIB wniosku o wydanie dopuszczenia wraz z kompletem informacji o dopuszczanym wyrobie,
CNBOP-PIB nie objat czynnosciami kontrolnymi wyrobów, których waznosé dotychczasowego
dopuszczenia dobiegata koñca w danym roku kalendarzowym. Stad tez ogólna liczba $wiadectw
dopuszczenia podlegajacych kontroli w 2013 r. wynosita 929.
Ustalono, ze kontrole dopuszczania wyrobéw do uzytkowania prowadzono, zgodnie z przepisami
rozporzadzen Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r., a stan realizacji czynnosci
kontrolnych za 2013 rok na dzieñ 25 listopada 2013 r. przedstawiat sie nastepujaco:
e W 219 przypadkach (ok. 23,5%) CNBOP-PIB zakorczyto prowadzenie kontroli dopuszczenia
sporzadzeniem informacji pokontrolnej,
e w 199 przypadkach (ok. 21,5%) CNBOP-PIB sporzadzito pisemne zobowiazanie posiadacza
dopuszczenia do niezwtocznego powiadomienia CNBOP-PIB o ustapieniu przyczyn
uniemozliwiajacych prawidtowe przeprowadzenie kontroli,
17/25
e w 8 przypadkach (ok. 1%) Swiadectwa dopuszczenia stanowigce przedmiot kontroli zostaty
cofnigte (liczba ta obejmuje zarówno negatywny wynik czynnosci kontrolnych, jak réwniez
rezygnacje z dopuszczenia ztozong przez ich posiadaczy).
* w pozostatych 503 przypadkach (ok. 54%) CNBOP-PIB pisemnie poinformowato posiadaczy
Swiadectw dopuszczenia o prowadzeniu czynnosci kontrolnych wyrobów posiadajacych
dopuszczenie do uzytkowania — kontrola dopuszczenia byta w trakcie realizacji.
Z uzyskanych od Dyrektora Instytutu informacji wynika, ze niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych
kontroli dopuszczeñ byto niezalezne od Instytutu i wynikato m.in. z braku mozliwoéci kontaktu
z posiadaczem dopuszczeñ oraz likwidacja lub upadtoscia podmiotów posiadajacych ¿wiadectwa
dopuszczenia.
Ponadto, wptyw na realizacje planôw kontroli miata specyfika realizacji badan kontrolnych. Po pobraniu
prôbek poddawane byty one badaniom, ktôrych czas realizacji wynosit od kilku godzin nawet do
3 miesiecy (np.: symulacja oddziatywar korozyjnych na wyrób umieszczony w komorze wypetnionej mgta
solna). Sporzadzone wyniki byty przedmiotem oceny zgodnosci z wymaganiami, która w praktyce
wymagata poswigcenia odpowiedniej ilosci czasu (zróznicowanej stosownie do zakresu wykonywanych
badañ kontrolnych), a nastepnie wyjasnienia niezgodnosci (je$li zostaly wykryte) oraz sporzadzenia
informacji pokontrolnej. Czas realizacji wszystkich ww. czynnosci miat wptyw na moment sporzadzenia
informacji pokontrolnej. Stad tez zakoñczenie realizacji czynnosci kontrolnych rozpoczetych w danym
roku kalendarzowym mogto przypadaé na poczatek kolejnego roku kalendarzowego.
Majac na uwadze powyzsze wyjasnienia oraz analize dokumentacji ¿ródtowej, z ktorej wynikato, ze
Instytut podejmowat dziatania zmierzajace do spowodowania pobrania próbek wyrobów niezbednych do
przeprowadzenia kontroli stwierdzono, ze przyczyny niewykonania planu byty niezalezne od Instytutu
| odstapiono od oceny negatywnej w omawianym obszarze.
Jednoczesnie stwierdzono, ze planujac kontrole na kolejne lata nie dokonywano rzetelnej analizy
terminow waznosci Swiadectw dopuszczeñ. W efekcie w planach kontroli uwzgledniano kontrole
Swiadectw dopuszczeú w ostatnim roku waznosci, które nie podlegalty kontroli”, co uznano
za uchybienie.
W toku kontroli stwierdzono, ге nie byto przypadkôw odmowy wydania przez Instytut Swiadectw
dopuszczeñ oraz nie sktadano odwotañ na cofniecia wydanych swiadectw dopuszczeñ.
2. Jakosé zarzadzania Instytutem w aspekcie prowadzonej polityki kadroweij.
Dziatania w zakresie sposobu zarzadzania Instytutem, a w szczególnosci polityke kadrowa oraz jej wptyw
na jakos¢ wykonywanych zadan oceniono pozytywnie.
Ustawa o instytutach badawezych” stanowi, ze instytuty badawcze zatrudniaja m.in. pracowników
naukowych, badawczo-technicznych oraz administracyjno-ekonomicznych. Na podstawie
skontrolowanej dokumentacji ustalono, ze Instytut wypetnia swoje obowiazki w tym zakresie
zatrudniajac osoby, o których mowa w ustawie.
99 Zgodnie z postanowieniami Procedury ogölnej Nr PO-04 Kontrola dopuszczen nie przewiduje sie prowadzenia kontroli w piatym roku
dopuszczenia z uwagi na fakt, ze jest to ostatni rok dopuszczenia ¡ kontrola zostanie przeprowadzona podczas wystgpienia o nowe swiadectwo
dopuszczenia.
* Art. 39 ust. 1.
18/25
Zgodnie z ustawa o instytutach badawczych oraz Statutem, Instytut pokrywa koszty biezacej dziatalnosci
z uzyskiwanych przychodów, a Dyrektor Instytutu w ramach mozliwosci finansowych ustala wysokosé
¿rodków na wynagrodzenia”.
Z dokonanych ustaleñ wynika, Ze szacunkowy udziat pracowników naukowych w stosunku do wszystkich
zatrudnionych wynosit na dzieñ 1 stycznia 2012 r. — 6,9%, na dzieñ 31 grudnia 2012 r. — 4,1% a na dzieñ
25 listopada 2013 r. — 4,4%.
Obnizenie procentowego udziatu pracowników naukowych i badawczo-technicznych w stosunku do
wszystkich zatrudnionych (z 12,26% wg stanu na dzieñ 1 stycznia 2012 r. do 9,92% wg stanu na dzien
1 stycznia 2013 r. ¡ 9,42% wg stanu na dzieñ 25 listopada 2013 r.) byto efektem zwiekszenia liczby osób
zatrudnionych ogótem. Wynikato to z koniecznosci zatrudnienia dodatkowych osób na inne, niz zaliczane
do ww. grup (np. pracowników inzynieryjno-technicznych), stanowiska zwigzane z realizacja
podstawowych zadan statutowych Instytutu.
Na dzien 25 listopada 2013 r. szesciu pracowników ¡ dwóch funkcjonariuszy PSP posiadato stopien i/lub
tytut naukowy”. W badanym okresie dwie osoby (jeden pracownik i jeden funkcjonariusz) uzyskaty
stopien naukowy doktora nauk technicznych, trzech pracowników naukowych oraz dwéch
funkcjonariuszy w 2012 r. uczestniczyto w dziewieciu szkoleniach, trzech pracownikéw naukowych oraz
jeden funkcjonariusz w 2013 r. uczestniczyli w osmiu szkoleniach. Dodatkowo dziewieé osôb obronito
prace magisterskie.
Z uzyskanych od Dyrektora CNBOP-PIB wyjasnieh wynika, ze Instytut jest jednostka, ktôra dziata od 3 lat
na podstawie ustawy o instytutach badawczych, stale zwieksza poziom wyksztatcenia zatrudnionych
pracownikôw i motywuje ich do pracy naukowej — co w rezultacie, w nastepnych kilku latach,
doprowadzié moze do statego wzrostu liczby pracowników, o ktôrych mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2
powyzszej ustawy.
Bioragc pod uwage wyniki prowadzonych przez PCA corocznych audytów, majacych na celu m.in.
potwierdzanie kompetencji personelu do prowadzenia poszczegôlnych dziatañ nalezy stwierdzié, ze
kadra zatrudniona w certyfikowanych laboratoriach zapewnia wtasciwa i profesjonalna realizacje
dziatalnosci badawczej Instytutu.
Ponizsze zestawienie przedstawia strukture zatrudnienia z podziatem na grupy stanowisk”*:
liczba osob wg stanu na
Stanowiska
1.01.2012 31.12.2012 25.11.2013
naukowe 7 5 6
badawczo-techniczne 6 7 7
inzynieryjno-techniczne 2 а 19”
” Dla oszacowania kosztów dziatalnosci oraz mo¿liwie optymalnej realizacji zadañ statutowych corocznie tworzony byt plan zatrudnienia na
kolejny rok. Plan zatrudnienia byt tworzony celem informowania Kierownictwa Instytutu o potrzebach kadrowych poszczególnych komórek
organizacyjnych Instytutu, a takze (po zaopiniowaniu w Dziale Ksiegowosci) o ewentualnych srodkach, ktôre moga zostaé przeznaczone
na wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym w Instytucie nie wystepowat wakat.
* W rozumieniu ustawy г dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym w zwigzku z art. 43 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.
* Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.
” W 2013 r. zostato przyjetych 17 osób, z których 3 osoby zatrudniono na stanowiskach inzynieryjno-technicznych, natomiast pozostate nowo
zatrudnione osoby objety stanowiska naukowe, badawczo-techniczne i ekonomiczno-administracyjne. Dodatkowo w marcu 2013 r. wszedt
w zycie Regulamin Wynagradzania pracownikow CNBOP-PIB, na podstawie którego równiez niektórzy pracownicy Instytutu zostali
przeszeregowani do grupy stanowisk inzynieryjno-technicznych.
19/25
ekonomiczno-
administracyjne”* 76 92 89
obstugi 17 17 17
RAZEM 106 121 138
Zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych oraz Statutem Instytutu, w badanym okresie
przeprowadzono jeden konkurs na pracownika naukowego - adiunkta w Zespole Laboratoriow Badan
Chemicznych i Pozarowych™. Zatrudnianie pozostatych pracownikéw® odbywa sie na podstawie ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy®.
Na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora Instytutu oraz analizy akt personalnych stwierdzono,
Ze z pracownikami naukowymi nie podpisywano umów o zakazie prowadzenia dziatalnosci
konkurencyjnej, o których mowa w art. 47 ustawy o instytutach badawczych, co uznano za uchybienie.
Z informacji przekazanych przez Dyrektora Instytutu wynika, ze aktualnie przygotowywany jest wzór
takiej umowy, ktdrg obligatoryjnie beda podpisywac wszyscy pracownicy'®
Jednoczesnie w wyniku analizy dokumentacji zrodtowej stwierdzono, ¿e w umowach о prace oraz
w indywidualnych zakresach czynnosci zawarto ogólne zapisy o koniecznosci przestrzegania przepisów
prawa, zobowigzanie pracownika do przestrzegania m.in. tajemnicy stuzbowej oraz realizowania polityki
jakosci Instytutu. Ustalenia kontroli wskazuja, ze w ocenianym okresie zaden z pracownikéw nie zwracat
sig z prosba do Dyrektora Instytutu o udzielenie zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia i/lub
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej. Nie odnotowano takze przypadkôw naruszenia przez
pracowników Instytutu postanowien zawartych w art. 47 ustawy o instytutach badawczych.
Z dokonanych w toku kontroli ustaleñ wynika, ze pracownicy Instytutu sktadali formularze aktywnoéci
zawodowej, co byto zgodne z postanowieniami zarzgdzenia Nr 6/2013 Dyrektora CNBOP-PIB z dnia 16
maja 2013 r. w sprawie Regulaminu systemu motywacji pracownikow CNBOP-PIB w zakresie aktywnosci
zawodowej ¡ rozwoju naukowego. Z analizy dokumentacji ¿ródtowej wynika, ze w Instytucie dziatata
Komisja ds. motywacji pracownikéw"°*, ktéra oceniata danego pracownika i zatwierdzata liczbe punktów
za aktywnosé zawodowa i naukowa. Oceny z systemu motywacji pracowników Instytutu z tytutu
aktywnosci naukowej i zawodowej byty jednym z kryteriów przyznawania nagród kwartalnych. Zgodnie
Z powyzszym Regulaminem pracownicy maja mozliwosé otrzymania dodatkowej nagrody m.in. za
osiagniecie maksymalnych wartosci w poszczegélnych przedziatach matrycy zrównowazonych wyników,
publikacje artykutu w czasopismie z Listy Filadelfijskiej czy wygrane projekty finansowane ze ¿rodków
zewnetrznych.
Z informacji przekazanych przez Dyrektora Instytutu, w zakresie polityki kadrowej
w badanym okresie, wynika, ze podjeto szereg dziatan majacych na celu poprawe jakosci wykonywanych
przez pracowników zadañ. Opracowano i wprowadzono min. Regulamin tworzenia
i podziatu nagréd w CNBOP-PIB™, Regulamin prac badawczych realizowanych w CNBOP-PIB'®,
°° Main. pracownicy Jednostki Certyfikujacej, dziatu finansowego, kadrowego, badan i jakosci.
__ Dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie konkursu znajduja sie w aktach kontroli — str. 988-993.
_, Zaliczanych do grup pracowników wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 3-7.
Mm U. 7 1974 Nr 24 poz. 141 z pó¿n. zm.
“0 których mowa w art. 47 ustawy o instytutach badawczych.
” Pod przewodnictwem Zastepcy Dyrektora Instytutu ds. naukowo- -badawczych.
“* Zarzadzenie Dyrektora CNBOP-PIB Nr 17/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
20/25
a takze opracowano i wprowadzono zmiany w Regulaminie wynagradzania™. Powyzsze regulacje
stanowily istotne narzedzia w ramach polityki kadrowej w celu zapewnienia coraz wyzszej jakosci
wykonywanych zadan i miaty wptyw na jakosé wykonywanych przez pracowników prac. W wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze dzieki wprowadzeniu powyzszych przepisow oraz dzigki
statemu mobilizowaniu pracowników naukowych i badawczo-technicznych pracownicy podnosili swoje
kwalifikacje zawodowe i naukowe. Ustalono, ze kierownictwo Instytutu w ramach prowadzonej polityki
kadrowej stale mobilizowato pracownikôw do publikowania artykutow' oraz pisania monografii.
Pracownicy naukowi Instytutu upowszechniali swoja wiedze poprzez publikacje w czasopismach
polskich'® i zagranicznych'® oraz zgtoszenia patentowe, patenty i prawa ochronne. Nalezy zauwazyé,
7e pracownicy byli wielokrotnie wyrózniani ¡ nagradzani za swoje osiagniecia'*. W realizacie zadar
Instytutu zaangazowani byli wszyscy pracownicy naukowi oraz badawczo-techniczni. W Instytucie
prowadzone byly szkolenia wewnetrzne'”.
Ponizej przedstawione sa zestawienia zawierajace liczbe zrealizowanych badan oraz liczbe publikacji
z informacia o liczbie pracowników biorgcych udziat w zadaniu.
Rok Liczba zrealizowanych badan Liczba pracownikow
2011 24 36
2012 19 46
2013 22 56
Rok Liczba publikacji Liczba pracowników
2011 26 18
2012 29 20
2013 24 15
Ustalono, ze pracownicy Instytutu mieli zapewniona mozliwosé rozwoju ipodnoszenia swoich
kwalifikacji zarowno naukowych jak i zawodowych, co oceniono pozytywnie.
W toku kontroli ustalono, ze wdrazanie (adaptacja) nowego pracownika do pracy w Zespotach
Laboratorión przebiega zgodnie z procedura systemowa PS/CNBOP/2 Szkolenie personelu'”.
19 Zarzadzenie Dyrektora CNBOP-PIB Nr 7/13 z dnia 16 maja 2013 r.
A Zarzadzenie Dyrektora CNBOP-PIB Nr 5/13 z dnia 7 maja 2013 r.
105 Pracownicy Instytutu publikowali swoje prace w kwartalniku Bezpieczeristwo ¡ technika pozarnicza, który byt wydawany przez Instytut.
Chemia przemystowa, Przeglqd pozarniczy.
197 Czasopisma z tzw. Listy Filadelfijskiej: Przemyst chemiczny, Journal of Loss Prevention In the Process Industries, Proceeding of the Combustion
Institute.
108 |ista publikacji, monografii, zgtoszeri patentowych, patentów oraz wyréznienia i nagrody zawarta jest w odpowiedzi Instytutu z dnia
9 grudnia 2013 r. i znajduje sie na stronach 180-185 akt kontrol.
19 Dot. doskonalenia systemu zarzadzania, metod badawczych, obstugi wyposazenia, prowadzenia ocen ZKP/WTO oraz opracowywania
wyników.
"0 W szczególnosci punkt 3.9, 3.10 oraz 3.11.
106
21/25
W Zespotach Laboratoriów prowadzone sa równiez szkolenia wewnetrzne dla nowych pracowników
w zakresie wdrazania ich do pracy na stanowiskach badawezych. Decyzje o dopuszczeniu pracownika do
czynnego wykonywania badañ podejmuje Kierownik Zespotu Laboratoriów po upewnieniu sie,
ze pracownik zdobyt odpowiednie kwalifikacje™™ i uzyskat potwierdzenie kompetencji do prowadzenia
badan. Udokumentowaniem decyzji Kierownika uprawniajacym pracownika do prowadzenia badan jest
zapis w zakresie czynnosci pracownika.
W przypadku wprowadzania nowej aparatury badawczej szkolenie przeprowadza Kierownik Zespotu-
Laboratorium lub przedstawiciel producenta (dystrybutora).
Ponadto, wdrazanie (adaptacja) nowego pracownika do pracy w Jednostce Certyfikujacej przebiega
zgodnie z procedura P-11 Szkolenie personelu DC i pracownikôw CNBOP-PIB uczestniczqcych w procesie
certyfikacji wyrobów lub w przypadku pracy w charakterze auditora/eksperta technicznego - zgodnie
z procedura Jednostki Certyfikujacej P-15 Kwalifikowanie i monitorowanie pracy auditorów/ekspertów
technicznych.
Wdrazanie (adaptacia) nowego pracownika do pracy w pozostatych komórkach organizacyjnych odbywa
sig zgodnie z przyjetymi w tych komérkach zasadami, co zostato udokumentowane m.in. w formie
zaswiadczeñ o odbyciu instruktazu stanowiskowego. Dokument jest podpisywany przez nowego
pracownika oraz osobe udrzielajaca instruktazu. Instytut opracowat projekt Procedury nawigzywania
¡rozwigzywania stosunku pracy z pracownikami Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej im. Józefa Tuliszkowskiego — Pañstwowego Instytutu Badawczego, ktôrego czescia jest
Opis postepowania przy wprowadzaniu do pracy nowego pracownika. Procedura ta bedzie elementem
wdrazanego w Instytucie Systemu Zarzadzania Jakoscia wg normy PN-EN ISO 9001.
Kompetencje zawodowe pracowników Zespotów Laboratoriów ¡ Jednostki Certyfikujacej badane byty
w oparciu o procedury auditu wewnetrznego oraz przez organizacje zewnetrzna — PCA. W zwiazku
z posiadang akredytacjg, Zespoty Laboratoriéw oraz Jednostka Certyfikujaca, corocznie poddawane
sa ocenom”, w wyniku których potwierdzane sa kompetencje akredytowanych podmiotów
do prowadzenia dziatalnosci szczegôtowo okreslonych w zakresach akredytaciji.
Badanie kompetencji zawodowych wszystkich pracownikow dokonywane byto w trakcie rekrutacji na
okreslone stanowiska. W ramach wdrazania SZJ ISO 9001 Instytut rozpoczat prace zwiazane
z tworzeniem opisów stanowisk pracy, w których beda okreslone wymagania kompetencyjne na tych
stanowiskach.
Rada Naukowa'" przyczynia sig do rozwoju Instytutu i kadry merytorycznej poprzez m.in.: opracowanie
kierunków postepu w rozwoju naukowym pracowników, systematyczne opiniowanie planów prac
naukowo-badawezych Instytutu, ocene wykonywanych rocznych planów prac naukowo-badawczych,
opiniowanie kandydatów na stanowiska naukowe i kierownicze czy wspieranie pracowników Instytutu
w rozwoju naukowym. W toku kontroli stwierdzono, ze Rada Naukowa Instytutu nie dokonywata ocen
pracowników naukowych badawczo-technicznych w zakresie dorobku naukowego itechnicznego™’.
Zgodnie z przepisami wewnetrznymi Instytutu kwestie wymienione w ustawie!!° zostaty ujete jako
kryteria oceny wewnetrznej stuzace wyptacie dodatkéw do wynagrodzenia. Obecnie w Instytucie
"! Posiada wiedze teoretyczna i praktyczna, zna procedury badawcze, wymagania normatywne.
He Sprawdzane byty m.in.: kompetencje personelu do prowadzenia dziatan (badañ, procesów certyfikacji, dopuszczeñ, ocen ZKP/WTO).
" Rada Naukowa Instytutu, dziata na podstawie przepisów ustawy o instytutach badawezych, Statutu Instytutu oraz Regulaminu Rady
Naukowej z 27 kwietnia 2011 r.
* Na podstawie art. 44 ust. 3 i4 oraz art. 50 ustawy o instytutach badawczych.
"5 Art. 44 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych.
22/25
prowadzone sa prace zmierzajace do przyjecia regulaminu oceniania pracowników naukowych
i badawczo-technicznych przez Rade Naukowg Instytutu. Ponadto, w Instytucie na podstawie
wewnetrznych regulacii, prowadzone byly systematyczne oceny wszystkich pracowników
m.in. na podstawie wska¿nika efektywnosci ogólnej pracowników"*. Oceny dorobku naukowego
i technicznego dokonywane przez Komisje ds. motywacji byly nastepnie przyjmowane przez Rade
Naukowa.
Brak regulacji oceny pracowników naukowych w zakresie dorobku naukowego
¡ technicznego dokonywanych przez Rade Naukowg Instytutu nalezy uznaé za uchybienie. W trakcie
dokonywania czynnosci kontrolnych Rada Naukowa Instytutu poinformowata, ze tworzone sg kryteria
oceny, ktôre beda integralna czescia nowego Regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-
technicznych.
Nalezy przy tym wskazaé, ze w obowiazujacym Regulaminie Rady Naukowej znajduja sie nieaktualne
zapisy odnoszace sie do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, podczas gdy od dnia 18 listopada
2011 г. funkcjonuje Ministerstwo Spraw 1Wewnetrznych'”. W toku kontroli ustalono,
ze przygotowywana jest nowelizacja powyzszego Regulaminu, który usystematyzuje obecny porzadek
prawny.
Ustalono, ze w badanym okresie nie byto przypadków niewywiazywania sie z obowiazkôw przez
pracowników"* Instytutu lub zdarzeñ uchybiajacych godnosci pracownika nauki. Wobec zadnego
z zatrudnionych nie stosowano sankcji z powyzszych tytutow.
Na podstawie analizy dokumentacji ¿ródtowej ustalono, ze w ocenianym okresie wszystkie dodatki byty
przyznawane zgodnie z przepisami prawa oraz wewnetrznymi uregulowaniami'*”.
Czas pracy pracowników naukowych i badawczo-technicznych zaangazowanych w projekty badawcze
rozliczany byt na podstawie indywidualnych kart czasu pracy, co byto zgodne z Regulaminem prac
badawezych realizowanych w CNBOP-PIB. W wyniku analizy dokumentacji zrôdtowej ustalono,
ze w ocenianym okresie dodatki wyptacane za realizacje projektôw badawczych byty przyznawane
prawidtowo, zgodnie z powyzszym regulaminem. Wysokosé dodatku naliczana byta w skali miesigca
proporcjonalnie do czasu poswieconego na realizacje pracy badawczej.
CNBOP-PIB w kluczowych obszarach prowadzonej dziatalnosci'” posiada wdrozone systemy zarzadzania,
ktôre sa akredytowane i nadzorowane przez PCA. W 2011 r. Zespót Laboratoriow Procesow Spalania
i Wybuchowoéci uzyskat certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego™'. W 2013 r., w wyniku
pozytywnego auditu PCA przeprowadzonego w Jednostce Certyfikujacej, Instytut uzyskat status
Jednostki Notyfikowanej'”. Dyrektor Instytutu majac na uwadze ciagty rozwôj i doskonalenie pracy,
w 2013 r. podjat decyzje o wdrozeniu systemu zarzadzania jakoscia w catym Instytucie w oparciu
о wymagania normy PN-EN ISO 9001.
"1 Zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Regulaminu wynagradzania wprowadzonego zarzadzeniem nr 15/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Dyrektora
CNBOP-PIB.
"7 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz. U. Nr 250,
poz. 1502).
"5 W rozumieniu ustawy o instytutach badawezych.
Sprawdzono przyznawanie dodatkéw: funkcyjny, za staz pracy, specjalny, za uczestnictwo i kierowanie praca badawcza, za efektywnosc,
a takze przyznawanie nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop oraz wynagrodzenia bezosobowego.
"9 Badania oraz certyfikacja/dopuszczenia wyrobów.
17 Nr AB 1280.
1 W obszarze zadañ wg systemu pierwszej oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobôw budowlanych zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.
119
23/25
W obszarze pracy Instytutu zwiazanym z prowadzeniem badañ wdrozony jest, utrzymywany i stale
doskonalony, system zarzadzania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 170253. W strukturze
CNBOP-PIB funkcjonujg cztery akredytowane przez PCA Zespoty Laboratoriów, gdzie corocznie
przeprowadzane sa audity wewnetrzne obejmujace swym zakresem caty obszar objety systemem
zarzadzania. Nalezy mieé na uwadze, ze audity zewnetrzne'”* potwierdzaja prawidtowosé
funkcjonowania systemu zarzadzania. Obecnie Zespoty Laboratoriôw CNBOP-PIB uzyskaty przedtuzenie
Certyfikatu Akredytacji*®.
W zakresie pracy Instytutu zwigzanym z prowadzeniem certyfikacji ¡ dopuszczeñ wyrobów do
uzytkowania wdrozony jest, utrzymywany i stale doskonalony system zarzadzania w oparciu
0 wymagania normy PN-EN 45011"° oraz normy PN-EN ISO/IEC 17021". Jednostka Certyfikujaca
posiada Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikujacej Wyroby wydany przez PCA. W systemie
wdrozonym w Jednostce Certyfikujacej, analogicznie jak w Zespotach Laboratoriów, przeprowadzane
sq corocznie audity wewnetrzne i zewnetrzne. W kwietniu 2013 г. w Jednostce Certyfikujacej zostat
przeprowadzony audit nadzoru wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji, w wyniku którego PCA
potwierdzito zaufanie do kompetencji Jednostki Certyfikujacej"*.
W ramach struktury CNBOP-PIB funkcjonuja organy niezalezne, które opiniuja oraz doradzaja
w sprawach zwiazanych z procesami certyfikacji/dopuszczeñ: Rada ds. Certyfikacji, Komitet
ds. Bezstronnosci Jednostki Certyfikujacej oraz Komitety Techniczne.
W toku kontroli ustalono, ze oprócz powyzszych akredytacji CNBOP-PIB posiada równiez notyfikacje
Komisji Europejskiej w zakresie dyrektywy 89/686/EWG*!.
Z dokonanych ustaleh wynika, ze w Instytucie przy realizacji podstawowych zadañ, oprócz wdrozonych
systemów zarzadzania, wykorzystywane sa równiez inne instrumenty wspierajace jakosé zarzadzania,
takie jak np. wydawane przez Dyrektora CNBOP-PIB zarzadzenia, które reguluja szczegótowo obszary
dziatalnosci Instytutu.
Zalecenia ¡ wnioski.
W celu usuniecia stwierdzonych uchybien i nieprawidfowosci oraz usprawnienia funkcjonowania CNBOP-
PIB wnosze o:
1. Kontynuowanie dziatañ zmierzajacych do wzrostu liczby pracowników, o których mowa
wart. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o instytutach badawczych w stosunku do wszystkich
zatrudnionych.
2. Podpisanie z pracownikami naukowymi Instytutu uméw o zakazie prowadzenia dziatalnosci
konkurencyjnej, o ktérej mowa w art. 47 ustawy o instytutach badawczych.
3. Opracowanie regulacji dotyczgcej oceny pracowników naukowych w zakresie dorobku
naukowego i technicznego, ktôrej powinna dokonywaé Rada Naukowa Instytutu.
13 Ogólne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych.
Organizowane przez PCA.
“> ро dnia 11 pazdziernika 2017 r.
°° Wymagania ogólne dotyczace jednostek prowadzacych systemy certyfikacji wyrobów.
177 Ocena zgodnosci.
“* Od dnia 4 paédziernika 1999 r.
129 Certyfikat wazny jest do dnia 3 pazdziernika 2014 r.
— Wzakresie posiadanej akredytacji oraz wnioskowanego rozszerzenia.
* Srodki ochrony indywidualnej.
124
24/25
Planowanie czynnosci kontrolnych w taki sposéb, aby nie kwalifikowac¢ do kontrol
¿wiadectw dopuszczern wydanych przez Instytut w pigtym roku dopuszczenia z uwagi na
fakt, ze jest to ostatni rok ich waznosci i kontrola zostanie przeprowadzona podczas
wystapienia o nowe swiadectwa dopuszczenia.
Spowodowanie uporzadkowania i usystematyzowania dokumentacji dotyczacej
postepowania objetego kontrola oraz przechowywania jej w sposób okreslony przepisami
prawa, jak równiez wtasciwego dokumentowania innych zamówieñ publicznych
przeprowadzonych i realizowanych obecnie badz tez w przysztosci przez Instytut.
* * *
Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rrgdowej uprzejmie prosze o przedstawienie,
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystapienia pokontrolnego, informacji o sposobie
wykonania zaleceñ, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym
sposobie usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.
Wykonano w
Kierownik jedn
MI
SPRAW WE
г пр. Piotr E A
2000000050808 Askre т, X 7 : a € a 0070000000008
2 egz.:
Egz. Nr 1— CNBOP-PIB
Egz. Nr 2 —aa
Sporzadzit/wykonat: Zespot kontrolny MSW.
DYREKTOR
Departgmentu Kontroli, Skfyg i W oe
"ВИО Spray We ama
KTORA ova da VU
a, Sg Wioskon ita GLOWACKA-NL AZ UF
pu Weymetrznych 9.09.01 4
n 25/25
Ministerstwo
Spraw Wewnetrznych
Departament Kontrol, Skarg | Wnioskow
DKSiW-K-11-093-1/2014 Warszawa, dnia 8 lipca 2014 г.
STANOWISKO
do zastrzezeñ zgtoszonych do projektu wystapienia pokontrolnego z kontroli nt. Realizacia
statutowych zadañ oraz wydatkowanie srodkôw publicznych przez Instytut przeprowadzonej
w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej im. Jôzefa Tuliszkowskiego
— Pañstwowym Instytucie Badawczym
Po zapoznaniu sie z zastrzezeniami zgtoszonymi przez p.o. Dyrektora CNBOP-PIB dr hab. inz. Ewe Rudnik
w piémie z dnia 15 maja 2014 r. (nr DO/092/3401/14) oraz po dokonaniu analizy dodatkowej
dokumentacji przekazanej przez CNBOP-PIB pismem z dnia 18 czerwca 2014 r. (nr DO/092/451014), na
podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej, oddalam
zgtoszone zastrzezenia w catosci. Nalezy przy tym wskazaé, Ze w zwiazku z przekazaniem dodatkowe)
dokumentacji, której w trakcie kontroli nie przedstawiono, zostanie doprecyzowana tresé wystapienia
pokontrolnego poprzez zmiane niektórych zapisów. Nie zmieni to jednak oceny poszczegôlnych obszarôw
skontrolowanej dziatalnosci.
UZASADNIENIE
Zastrzezenia opisane w pkt | i pkt Il ww. pisma majg charakter ponownych wyjasnien, ktore nie wnosza
nic nowego do ustalen kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej nie kwestionowat na etapie
prowadzenia czynnosci kontrolnych prawidtowosci dokonanych ustaleñ, w rezultacie ktôrych rzetelnosc
dokumentowania procesu udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie skontrolowanego
postepowania DT/TGZ/2371/12/2008, zostata oceniona negatywnie. W przedstawionych zastrzezeniach z
ата 15 maja 2014 r., odnoszacych sie dotyczacych braku kompletnej dokumentacji postepowania, p.o.
Dyrektora Instytutu dr hab. inz. Ewa Rudnik potwierdzita wczesniejsze (uzyskane w toku kontroli)
wyjasnienia Dyrektora Instytutu z dnia 10 stycznia 2014 r., zgodnie z ktorymi realizacja budowy byta
objeta trzema róznymi, ale cisle powiazanymi ze soba postepowaniami przetargowymi, które nastepnie
ztozyty sie na proces budowy. Ponownie, rôwniez podniosta, Ze powodowato to koniecznosé czestego
siegania do dokumentacji tej inwestycji, czesto w warunkach roboczych, co miato wptyw zarówno na
zuzycie, jak ¡ chaotyczne rozmieszczenie niektórych dokumentów. Tym samym nie mozna zgodzic sie ze
stwierdzeniem kierownika podmiotu kontrolowanego, Ze dokumentacia, która nie posiadata spisów
chronologicznych zawartosci poszczególnych teczek | znajdowata sie w róznych komórkach
organizacyjnych Instytutu w nieopisanych segregatorach, byta kompletna ¡ sposób jej przechowywania
nie powinien budzié zastrzezeñ. Nalezy przy tym zaznaczyc, ze w toku kontroli zespót kontrolerów
ul Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 55 10
07-591 Warszawa, Palska fax +48 22 646 36 96
msw.gov.pl 1/3
wielokrotnie zwracat sig z prosba o usystematyzowanie posiadanych przez Instytut dokumentów
w zakresie skontrolowanego postepowania DT/TGZ/2371/12/2008, jak równiez przedtozenie
kompletnych dokumentów i sporzadzenie ich kserokopii (brakujace dokumenty wymieniono m.in.
w pismie DKSiW-K-11-093-1(11)/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.), z czego Instytut do dnia zakonczenia
czynnosci kontrolnych nie wywigzat sie.
Majac na uwadze przedstawione w pismie CNBOP-PIB z dnia 15 maja 2014 r. informacje nalezy
zaznaczyÉ, Ze nie maja one charakteru zastrzezeñ, a jedynie wyjasnieñ, które nie stanowia podstawy do
zmiany oceny kontrolowanych obszarów. Ponadto, nalezy stwierdzié, ¿e przekazana dokumentacja
w zakresie wniosku o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, umowy
o udzielenie zamówienia nr DT/1/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. oraz protokotu postepowania
o udzielenie zamówienia jest nadal niekompletna'.
Jednoczesnie stwierdzono, ze w przestanej dokumentacji znajduja sie dokumenty, ktérych zespôt
kontrolny wczesniej nie otrzymat. Potwierdza to fakt, ze w CNBOP-PIB nie byto uporzadkowanej
dokumentacji, co utrudniato ocene procesu udzielania zamówienia publicznego. Ponadto, majac na
uwadze przekazane dodatkowe dokumenty zostanie zmieniona tresé wystqpienia pokontrolnego
dotyczaca braku oferty wykonawcy, która przekazano do DKSIW MSW wraz z pismem z dnia 18 czerwca
2014 r. (nr DO/092/451014).
Odnoszac sig do zastrzezeñ z pkt III nalezy zaznaczyé, ¿e w projekcie wystgpienia pokontrolnego
wskazano na brak mozliwosci zweryfikowania informaciji dotyczacych postepowania przetargowego
DT/TGZ/2371/12/2008 - Budowa budynku biurowego na terenie CNBOP wraz ze zjazdem z drogi
wojewódzkiej, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego powinny byé
zamieszczone na stronie internetowej Instytutu w czasie realizacji postepowania w sprawie udzielenia
zamówienia. Dotyczyto to m.in.:
" porównania przedtozonej przez Instytut SIWZ i zataczników do SIWZ z dokumentami
zamieszczonym na stronie internetowej, |
' Przesta ny do MSW Whniosek o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nadal niekompletny —
brakuje zat. nr 4 do Wniosku pn. Inne istotne informacje dotyczqce postepowania i warunkéw zamdwienia. Ponadto,
dokumentacja projektowa nie zawiera: dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego stacji transformatorowej i
agregatu pradotwórczego, dokumentacji projektowej/wykonawczej, tj. tomu 1.1 — Architektura z kolorystyka i umeblowaniem,
tomu II — Konstrukcja, jak równiez przedmiarów dla tomów I, Il, Ill, IV, IVa, V, VI, VI/1, VII, VIII.
Przestana do MSW Umowa о udzielenie zamdwienia nr DT/1/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. nie zawiera: zat. nr 1, tj. projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robôt, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zat. nr 2 stanowiacego kosztorys Wykonawcy, natomiast zataczono kosztorysy ofertowe (nie
mozna byto jednoznacznie ustalié, czy stanowia one zatacznik do umowy - brak opisu na kosztorysach ofertowych), zat. nr 3 do
umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego — przestano 2 harmonogramy (powinny byé 3: jeden do umowy oraz tacznie
dwa - do dwóch aneksów umowy), które nie zawieraja dat ani kolejnych numerów, trudno wiec ocenié czy sa one zatacznikami
do umowy/aneksu, na zat. nr 4 brak opisu, której umowy jest zatacznikiem, w zakresie zat. nr 6, tj. SIWZ, brak zat. nr 1 —
szczegofowego opisu przedmiotu zamdwienia.
Przestany do MSW Protokót postepowania o udzielenie zamówienia nie zawiera zat. na druku ZP-22 - informacje o wniesionych
protestach ¡ odwotaniach (w poz. 11 protokotu nie dokonano odpowiednich skresleñ, czy byty wnoszone protesty i odwotania).
ui, Stefana Batorezo 5 tel. +48 22 601 55 10
02-591 Warszawa, Palska fax +48 22 646 36 96
msw.gov.pi 2/3
= sprawdzenia czy we wszystkich przypadkach wyjasnien udzielanych przez Instytut
w odniesieniu do treéci SIWZ, Instytut przekazywat je wszystkim wykonawcom, udostepniajac
tresé zapytañ wraz z wyjasnieniami na swojej stronie internetowej,
" zweryfikowania czy Instytut realizowat ustawowy obowigzek w postaci opisania przedmiotu
zamówienia za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, które zgodnie z informacjami zawartymi w ogtoszeniu o zamôwieniu miaty
stanowié zatacznik Nr 1 do SIWZ udostepnianej przez CNBOP na stronie internetowej Instytutu.
Zbadanie wymienionych zagadnien nie byto mozliwe z uwagi na uptyw czasu uniemozliwiajacy
dokonanie weryfikacji danych, o czym zamieszczono wzmianki w projekcie wystgpienia pokontrolnego.
Jednoczeénie nalezy wskazaé, ze powyzsze ustalenia kontroli nie miaty wptywu na formutowana ocene
dotyczaca rzetelnosci dokumentowania procesu udzielenia zamówienia publicznego w zwiazku ze
zrealizowana inwestycja.
W projekcie wystapienia pokontrolnego zawarto zapis, zgodnie z ktôrym Instytut nie otrzymywat
wniosków wykonawców o udostepnienie SIWZ w formie papierowej. W przypisie (nr 19) odnoszacym sie
do tego ustalenia wskazano: Ustalenie tylko na podstawie wyjasnien, poniewaz brakowato dokumentow.
Informacja o nieposiadaniu przez Instytut dokumentacji jest nieprecyzyjna, dlatego tez zmieniona
zostanie treé¢ przedmiotowego przypisu, ktory otrzyma brzmienie: ustalenie tylko na podstawie
wyjasnien. Nie zmienia to jednak ustalen kontroli oraz sformutowanej oceny.
Majac powyzsze na uwadze uznano za niezasadne zastrzezenia z pkt |, Il i lll oraz postanowiono o ich
oddaleniu.
DYREKTOR
Degartamentu Kontrol, Sifarg i Wnios skow
Min о Одо Spr Wu Wewhetrznych
FEO
UU
D a wita GLOW! Vx -
ul Stefana Batorezo as tel. +48 22 601 55 10
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 646 36 96
msw.gov.pi 3/3
Se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement