M anual - Elforsk

M anual - Elforsk
'
"
'
"
#
#
Miljøtjenesten
(
!!
" #$ %
!&$&
Københavns Kommune
Indholdsfortegnelse
INTRODUKTION................................................................................................................ 3
SIKKERHED ....................................................................................................................... 4
MONTRE.............................................................................................................................. 5
STRØM - RUM 1 .................................................................................................................. 5
Vindmølle strømmen ..................................................................................................... 5
Solcelle strømmen......................................................................................................... 5
Net – strøm (230V) ....................................................................................................... 5
ELEKTROLYSE - RUM 2 ...................................................................................................... 6
LAGRING - RUM 3............................................................................................................... 6
BRÆNDSELSCELLE - RUM 4................................................................................................ 7
GENERELT TIL MONTRE ...................................................................................................... 7
TANKSTATION/VANSØJLER ......................................................................................... 8
VANDSØJLERNE ................................................................................................................. 8
Teknisk beskrivelse af systemet..................................................................................... 8
H2 MINI CROSSER .......................................................................................................... 10
H2 MINI CROSSERENS FUNKTION ..................................................................................... 10
ANVENDELSE AF H2 MINI CROSSER................................................................................. 11
Anhænger.................................................................................................................... 11
Kørselshastighed ........................................................................................................ 11
Display........................................................................................................................ 11
Hydrogenflaske........................................................................................................... 12
Metalhydrider ............................................................................................................. 12
Brændselscelle ............................................................................................................ 13
Opladning af batterier ................................................................................................ 14
GAME ............................................................................................................................... 14
Inden start af game ..................................................................................................... 14
Under game ................................................................................................................ 14
Efter game .................................................................................................................. 14
Bemærk ....................................................................................................................... 15
VEDLIGEHOLDELSE .......................................................................................................... 15
GODKENDELSE ................................................................................................................. 15
VINDMØLLER.................................................................................................................. 16
BESKRIVELSE ................................................................................................................... 16
Drift og kontakter ....................................................................................................... 17
Teknisk beskrivelse ..................................................................................................... 17
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................................... 19
MONTRE ........................................................................................................................... 19
VANDSØJLER/ TANKSTATION ........................................................................................... 19
VINDMØLLER ................................................................................................................... 19
H2 MINI CROSSER ............................................................................................................ 19
SERVICEAFTALE............................................................................................................ 20
OVERDRAGELSESDOKUMENT .................................................................................. 21
UDDANNELSE OG OPLÆRING AF PERSONEL ....................................................... 22
!!
" #$ %
!&$&
Introduktion
Mini Hydrogen Samfundet H2 Logic ApS har leveret til Energi- og Vandværksstedet september 2004 er sammensat af 4 elementer.
• Montre
• Tankstation/Vandsøjler
• Vindmøller
• H2 Mini Crosser
De enkelte elementer vil i det efterfølgende blive dokumenteret.
Det samlede system er opbygget for at vise mulighederne i et energisystem
baseret på lagring af vedvarende energi i hydrogen. Systemet er samtidig
udviklet med henblik på at indbygge et konkurrence element, der skal være
med til at få de besøgende på Energi- og Vandværksstedet til at lære omkring energi.
Der er anvendt en række standardkomponenter i udviklingen af de enkelte
elementer. Sammensætningen af komponenter og styring af elementer i forhold til hinanden, er udviklet specifikt til opgaven. Det samlede system der
er leveret af H2 Logic ApS skal derfor betragtes som et prototype system.
Systemet er leveret og overdraget til Energi- og Vandværksstedet d. 21. september 2004.
d. 21. september 2004 afholder H2 Logic oplæring og undervisning af teknisk personel.
Det er kun personel der er uddannet af H2 Logic, der må anvende Mini Hydrogen Samfundet. Uudannet personel på ikke anvende systemet.
Systemet er leveret som en prototype, hvorfor det må forventes at der vil
skulle laves justeringer på systemet efter det har været i drift. Der er derfor
lavet en serviceaftale som er vedlagt denne manual.
Systemet er ifølge kontrakt leveret uden garanti.
De kan kontakte H2 Logic her:
H2 Logic ApS
Tjelevej 42
7400 Herning
Tlf: 9714 0898
Fax: 9714 0899
E-mail: [email protected]
www.h2logic.dk
!!
" #$ %
!&$&
Sikkerhed
Mini Hydrogen Samfundet, er opbygget for at vise besøgende hvordan hydrogen samfundet vil komme til at fungere i fremtiden som en del af energiforsyningen.
!
Hydrogen er en gas der er yderst farlig, og gassen skal derfor behandles
med stor respekt og forsigtighed!
Hydrogen gassen er usynlig, uden lugt og uden smag. Det er med andre ord
ikke muligt at detektere hydrogen lækage uden en hydrogen sensor. Der er
installeret en hydrogen sensor i montres 3. rum.
Hydrogen gassen er væsentlig lettere end atmosfærisk luft, hvorfor gassen
kan samle sig under loftet i lukkede rum. Det anbefales derfor altid at have
hydrogen sensorer installeret i rum, hvor der opbevares hydrogen, eller applikationer der anvender hydrogen som brændsel.
Hydrogen gassen er eksplosiv i en koncentration i en koncentration fra 474% i blanding med atmosfærisk luft. I dagslys kan flammerne ved antændelse af hydrogen ikke ses.
Som sikkerhedsforanstaltning i Mini Hydrogen Samfundet, er montres 4
rum adskilt, der er anvendt hærdet glas og bagpladerne på montre vil blive
sprængt af ved en evt. eksplosion. Der er ligeledes installeret ventilation i
alle rum, for at fjerne evt. udslip af hydrogen. Endelig er elektronik og gas
komponenter adskilt, for at fjerne muligheder for at skabe gnister.
På H2 Mini Crosser er anvendt en metalhydride tank til lagring af hydrogen.
Tanken kan maksimalt have et tryk på 13,8bar. Ved lækage på metalhydride
tanken, vil trykket hurtigt reduceres i tanken.
Ved hydrogen lækage skal et system øjeblikkelig slukkes, og hvis det er
muligt, skal der lukkes for hydrogen tilførselen. Hvis dette ikke er muligt,
bør man ikke komme i nærheden af det område hvor hydrogen udslippet er
sket, uden hydrogen sensor.
Hydrogen omdannes til strøm og varme igennem brændselsceller. Brændselsceller producere jævnstrøm fra ca. 20-50V og op til 50A. Der er stærkstrøm i rum 1 og 4, samt i begge domer.
Store strømme kan være meget farlige, og i værste tilfælde dødbringende.
Derfor bør der udvises stor respekt for stærkstrøm.
I denne manual er der steder hvor notater om sikkerheden er trukket frem.
Disse steder er der indsat et sikkerhedsikon, og teksten er markedet med
rødt. Der bør udvises stor respekt for sikkerhedsanvisningerne i denne manual.
!
Af sikkerhedshensyn, må der ikke anvendes anden service end H2 Logic
egne teknikere, eller autoriserede teknikker godkendte af H2 Logic.
!!
" #$ %
!&$&
Montre
Montre er udført i rustfrit stål, samt aluminiums skinner til montering af
glasset. Glasset består af 3 lag, energi-, stopsol-, og hærdet lag. Som rumdeler er anvendt 1 lag standard glas.
Montre er opdelt i 4 rum.
Rum 1
Rum 2
Rum 3
Rum 4
- Strøm
- Elektrolyse
- Hydrogen
- Brændselscelle
Dette rum er samlingspunktet for strømmen fra henholdsvis
vindmøllerne, solcellerne og nettet (230V). Ligeledes forefindes alle målinger samt alt styringen i dette rum.
Vindmølle strømmen
Rød Blå
Off
I rum 1 forefindes kontakter til nødstop af vindmøller. Venstre
kontakt er til stop af rød vindmølle sæt (De to vindmøller tættes på rampen) Højre kontakt til stop af blå vindmølle sæt. Se
billede 1. For yderligere beskrivelse af vindmøllernes drift henvises til afsnittet om vindmøllerne.
I rum 1 findes også sikringerne til vindmøllerne. Sikringerne
må kun skiftes af en H2 Logic teknikker. Der bestilles serviceeftersyn, hvis en sikring springer.
Solcelle strømmen
Strømmen fra solcellerne ledes direkte hen til relæboksen, hvilket kan lede
strømmen videre over til domerne. Solcelle strømmen til montre kan afbrydes under loftet på stueetagen.
Net – strøm (230V)
Hele montre bliver forsynet med 230 V AC via fordeler skålen nederst i rum
1. På hvert stik i fordeler skålen er beskrevet hvad den forsyner.
- AC/DC
konverter fra 230V AC til 24V DC, forsyner begge domer
med 24V
- Elektrolyse
Begge elektrolyse apparater bliver drevet af 230V AC
- Computeren 230V AC til computeren
- Varme
Rum 2, 3 og 4 er forsynet med et varmelegeme hvilket forhindrer frost. Derfor må dette stik aldrig tages ud!
- AC/DC
Forsyningsspænding til alle komponenter i rum 1.
- Switch
Til netværk mellem domerne samt Internettet
!!
" #$ %
!&$&
On
- Ventilation
Ventilation til alle 4 rum. SKAL ALTID
VÆRE TÆNDT! Og kan afbrydes på kontakten længst ude til venstre, hvis anlægget lukkedes ned en meget kold vinterdag!
Strøm til domerne
På hver udgang til henholdsvis rød og blå domer er tilkoblet 68
ampere sikring. Se billede 2.
!
!
Pas på i Rum 1, der er stærkstrøm i rummet! Besøgende
må kun anvende strøm i domerne, hvis de er under opsyn
af personel uddannet af H2 Logic.
Når der slukkes for hovedafbryderen til systemet, vil der
fortsat være strøm over til domerne, da disse er koblet
sammen med batterier.
Rød Blå
68 Amp.
Domer
Rød Blå
50 Amp.
Vindmøller
I dette rum produceres hydrogen ud fra vand i H20 beholderen.
Vandbeholderen (H2O beholderen) forsyner begge elektrolyse
apparater med vand, der inden det ledes hen til elektrolyse apparater renset i vandrenseren, der er placeret i vandsøjlerne.
Vandbeholderen skal ved normal drift efterfyldes en gang om
ugen med demineraliseret vand. Og må kun fyldes til MAX
stregen. Se billede 3. Den vedlagte vandkande skal benyttes til
opfyldningen, og må ikke bruges andre steder! Vær forsigtig
ved påfyldning, der må ikke spildes vand i rummet! Sker det
skal det tørres op med samme.
I vandrenseren er monteret forskellige filtre, hvilket vil blive
efterset ved hvert eftersyn og vil efter behov blive skiftet. Hvis
et af elektrolyse apparaterne melder fejl om for dårlig vand
kvalitet, skyldes dette oftest at ledningsevnen i vandet er for
høj, hvis denne fejl meldes, kontaktes H2 Logic teknikker.
Driften af elektrolyse apparaterne kan ses i den vedlagte manual over HOGEN 600. Der findes ligeledes i manualen en tabel
over fejl koder, hvor fejlkoden for eks. dårlig vand kvalitet kan
findes.
Hydrogen lagres i dette rum i standard hydrogen trykflasker
ved max 13,8 Bars tryk. Optankningen til metalhydride flaskerne til H2 Mini Crosser sker også i dette rum.
For optankning af metalhydrider flaskerne til H2 Mini Crosserne henvises til afsnittet om Mini Crosserne.
!!
" #$ %
!&$&
!
Rum 3 er også forsynet med en hydrogen sensor, der ved hydrogen udslip
vil alarmere systemet. Ved eftersyn vil sensoren hvert 6. måned blive kalibreret.
Flaskeventilen på de 10 trykflasker skal altid være åben, for at elektrolyse
apparaterne kan fylde lageret helt op. Se billede 4.
I dette rum findes kerne til hele anlægget, nemlig brændselscellerne, der kan
omdanne hydrogen til strøm. Brændselscellerne kan levere 1,2 kW mellem
30-50 V DC. Affaldsproduktet er rent vand, hvor der ved fuld drift kommer
ca. 800 ml i timen.. Vandet bliver ledt ud gennem bunden af montre.
Brændselscellerne bliver fuldt ud styret fra computeren.
!
Pas på i rummet der forefindes stærkstrøm!
Rum 2, 3 og 4 er forsynet med varme legeme og termostater,
der skal sørge for at holde rummene frost fri. Termostaten er
sat til 10 C og må hverken skrues op eller ned! Se billede 5.
!
Pas på varmelegemerne, de kan være meget varme!
Ved afmontering af bagpladerne, stil da pladerne på jorden ca.
15 cm. til højre for rummet, derved kan ledningen til ventilatoren nemt afmonteres. Efter afmontering af ledning anbefales
det at stille pladerne opad gelænderet.
Ved montering af bagplader husk da at forbinde ledningen til
ventilatoren, hvis dette glemmes, kan temperaturen i rummet
stige kraftigt, og medføre at komponenter i rummet ødelægges.
Se billede6. For at sikre at bagpladen er korrekt monteret, pres
da med hånden i hver af de 4 hjørne af pladerne.
Montre må grundet ledningstilførsel ikke flyttes, bliver montre
påkørt af H2 Mini Crosserne, eller på anden måde påvirket fra
en udefrakommende kraft, skal der omgående laves service på
anlægget.
!
Der er installeret en hovedafbryder til systemet. Denne findes i kælderen
under bygningen.
Det anbefales af H2 Logic at komponenter i rum 2 og 4 afskærmes mod
direkte sollys, da sollyset kan få temperaturen i rummene til at stige kraftigt.
!!
" #$ %
!&$&
"
Tankstation/Vansøjler
Tankstationen/vandsøjlerne skal ses i en sammenhæng med hele det leverede system. Det er herfra hvert hold kan se hvor meget energi de har til rådighed. Vandsøjlerne og tankstationen ses som det sted hvor gassen også
bliver ledt hen, som en led i hydrogenkæden, reelt bliver gassen ikke ledt over i tankstation/vandsøjler. Der vil derfor ikke
være hydrogen i vandsøjlerne/tankstationen., og der vil således
ikke være hydrogen ved vandsøjler eller i vandsøjlerne.
Vandsøjlerne indikerer hver holds samlede energi til rådighed i
hydrogen. Vandsøjlerne bliver styret af PC fra rum 1 - Strøm,
der således angiver den præcise mængde energi som hvert hold
har til rådighed. Vandsøjlerne vil blive fyldt med vand jo mere
energi/hydrogen gas som hvert hold anvender, herved stiger
vandstanden når der bliver forbrugt energi. Hvis et hold får
mere energi til rådighed end de forbruger, og således sparer
energi op, vil vandstanden falde og hydrogenbobler (luftbobler)
komme op af bunden på søjlerne. Se billede 7.
"
Hver vandsøjle har deres egen farve. Vandsøjlen mod søen og
tættest på vindmøllerne er blåt hold, den anden tilhører rød.
Vandsøjlerne er inddelt ved 9 streger. Se billede 8.
Vandsøjlerne er monteret med et rustfrit beslag der er fastgjort
til toppladen. Vandsøjlerne må ikke udsættes for pludselige
stød eller rystelser da det kan få indflydelse på tryktransmitter
og ødelægge vandsøjle beslag og gevind i bunden, disse rystelser kan forsage utætheder.
!
#
Registres utæthed, stop anlægget og slå strømmen fra øjeblikkeligt!
3
For at sikre at vandsøjlerne fungere, må søjlerne ikke røres.
6
Teknisk beskrivelse af systemet
2
På bagsiden kan demonteres en dækplade, som er skruet fast
med 4 stk. vingeskruer. Ved demontering af denne kan teknikrummet til vandsøjlerne ses. Se billede nr. 9 Bagpladen må kun
tages af hvis man har et ærinde. Hver vandsøjle har den samme styring, og
er en nøjagtigt kopi af hinanden. Vandet bliver cirkuleret i 2 lukkede systemer. Hvori der indgår komponenter som: luftpumpe (1), vandpumpe (2),
kontraventil (3), trykstansmitter (4), magnetventil (5) og vandtank (6). Vær
forsigtig med at røre ved komponenterne, der er fin elektronik og det kører
230V vekselstrøm. Alt sammen bliver styret af relæer som er placeret i top
midten af rummet (7).
!!
" #$ %
!&$&
7
5
1
$
#
4
Hvis utætheder opleves, alloker utæthed og check om slange føring er ok.
Hvis utætheden ikke kan stoppes, skal systemet slukkes, og H2 Logic skal
kontaktes for serviceeftersyn. For lidt vand i anlægget kan betyde kørsel
med vandpumperne uden vand, blot kort kørsel uden vand ødelægger pumpen, der skal derfor altid være vandtilførsel til vandpumper eller vil de blive
ødelagt.
Derudover vil der i rummet fremgå en vandrenser og en pumpe, der bruges
til rum 2 i hydrogenkæden. Se beskrivelse af disse under rum 2 til montre.
Vedligeholdelse
For at forhindre aflejringer af kalk m.m. i vandsøjlerne skal der anvendes
demineraliseret vand eller vand fra vandrenseren til påfyldning. Det anbefales at kontrollere om der er vand nok i beholderne, da en jævnlig fordampning sker, især på varme dage. Det vigtigt at vandstanden i beholderne altid
er op til gevindkant. For lidt vand kan betyde kørsel med vandpumperne
uden vand, blot kort kørsel uden vand ødelægger pumpen.
Udskiftning af vand
Der skal skiftes vand minimum 2 gange årligt. Dette gøres ved serviceeftersyn.
I måneder hvor der kan optræde frost skal der tilføres antifrostvæske til
vandet. Det er vigtigt at den samme mængde frostvæske tilføres i hver vandsøjle, da det ellers kan få indvirkning på trykstransmitternes målinger.
H2 logic forpligter sig ikke til at sikre at frostvæske er tilført systemet, i
tilfælde af frost uden tilførsel af frostvæske i vandet må anlægget ikke køre.
Det er derfor på eget ansvar at køre med anlægget i frost. Ved frost i systemet kan komponenter og ventiler ødelægges. Der skal derfor anvendes
frostvæske iblandet vandet i alle måneder hvor frost kan forekomme. Det ville være lettest at tilføre frostvæsken ved udskiftningen af vandet.
Bemærk ledningsføring fra bunden af tankstationen, som går
under fliser og over til montre. Tankstation og vandsøjler må
derfor under ingen omstændigheder flyttes, da det kan forsage
brud på ledninger. Se billede 10.
Tankstationen anvendelse
Tankstationen virker kun rent fiktivt. (dette fortælles selvfølgelig ikke til
brugere). Der er ingen slangeførsel til hydrogen.
De medfølgende 1L gasflasker til H2 Mini Crosserne bliver forsigtig sat i
den rustfrie holder på siden af tankstationen. Herefter tages slangestuds og
holdes hen på flasken, og gevind skrues i bund.
!!
" #$ %
!&$&
%
$
Bemærk at der er omvendt gevind på studserne til hydrogenflaskerne, således kan kun hydrogenflasker på 1L anvendes og monteres på tankstationen.
Efter montering kan ”påfyldning” ske. Påfyldningsekvensen bliver opereret
fra det pågældende holds PC´er i dogmerne, der skal have fyldt flasken. Se
billeder 11 for optankningsprocedure, For yderligere info vdr. optankning
refereres der til software manual.
På toppladen ved siden af vandsøjler er monteret 2 stk. pointpinde. Der er
monteret med 10m bolte. De er fremstillet i acryl og tåler derfor ikke hårdhændet brug, da det kan knække gevindet i bundet af pinden. Se billede 7
H2 Mini Crosser
Som en del af Mini Hydrogen Samfundet er der leveret 2 stk.
H2 Mini Crosser. H2 Mini Crosser er en prototype udviklet af
H2 Logic ApS, 2004. H2 Mini Crosserne er sponsoreret af Mini Crosser A/S, Herning.
De 2 H2 Mini Crosser ses på billede 12
!
"
#
$
H2 Mini Crosseren er en almindelig Mini Crosser T130, der er
ombygget så den kører på hydrogen.
Denne manual beskriver ændringer på køretøjet, for information omkring
køretøjets normale funktion, henvises til den vedlagte manual for Mini
Crosser T130.
I den medfølgende anhænger til hver H2 Mini Crosser er der placeret et
brændselscelle system. Indeholdende brændselscelle, metalhydride lagring
af hydrogen samt en række styringskomponenter. Metalhydriderne kan in-
!!
" #$ %
!&$&
%
deholde 950 liter hydrogen, svarende til energi på ca. 3,4 kWh. Brændselscellen har en maksimal effekt på 1,2 kW. Brændselscelle systemet kører
uafhængigt af køretøjets egen styring, og skal derfor tændes og slukkes separat. For at de besøgende elever skal få en oplevelse af, at de kun har en
bestemt mængde hydrogen til rådighed, er der opsat en udvendig hydrogen
flaske, som eleverne skal genopfylde, og der er monteret et display der viser
hvor meget hydrogen der er tilbage. Den udvendige hydrogen flaske vil aldrig blive opfyldt med hydrogen, hvorfor det er en illusion for eleverne. Det
er af sikkerhedsmæssige årsager fravalgt at eleverne skal opfylde rigtig hydrogen.
H2 Mini Crosseren, skal når den ikke er i brug opbevares tørt og i et rum,
hvor temperaturen ikke kommer under 5°C. H2 Logic anbefaler ikke anvendelse af H2 Mini Crosser i frostvejr.
% &
$!
"
#
Anhænger
H2 Mini Crosser skal altid være sammenkoblet med anhængeren. Det kan i
visse tilfælde være nødvendig at tage anhængeren af H2 Mini Crosser, i
disse tilfælde skal display og H2 Mini Crosser være slukket inden stikket til
anhængeren tages af. Hvis anhængeren tages af køretøjet og der køres uden
anhænger, skal display være slukket, da køretøjet ellers ikke kan køre. Når
anhænger kobles sammen med H2 Mini Crosser igen, skal display og H2
Mini Crosser være slukket. H2 Mini Crosser slukkes ved at slukke for tændingen på køretøjet. Display slukkes ved at trykke kontakt bag på H2 Mini
Crosser opad, se afsnit om display.
Styring af max hastighed
Kørselshastighed
Hastigheden køretøjet kører med kan reguleres på drejeknappen på styret. Max hastighed er 15 km/t. Hvis denne hastighed
findes for stor, kan max hastigheden også ændres ved at dreje
på knappen der findes til højre for anhænger stikket på H2 Mini Crosser. Se billede 13.
Display
Ved siden af gashåndtaget er der installeret et display der viser
hvor meget hydrogen der simuleret er tilbage på H2 Mini Crosser se billede 14. Displayet nedtæller fra 1000 til 0. Når nedtællingen når 0 stopper køretøjet og det kan ikke startes igen uden
at der gøres 1 af følgende 2 ting.
1) Der tændes og slukkes for displayet – derved starter en
ny nedtælling fra 1000
2) Hydrogen flasken tages af anhængeren og der simuleres
!!
" #$ %
!&$&
Tænd/sluk af display
en optankning. (Flasken skal minimum være taget af anhængeren i
25 sekunder)
Efter en af de ovenstående 2 ting er gjort vil H2 Mini Crosser
kunne køre igen, efter der er slukket og tændt for H2 Mini
Crosser ved at dreje nøglen i tændingslåsen.
Displayet kan tændes ved at klikke den lille kontakt ned, se
billede 13. Kontakten findes ved siden af anhænger stikket på
H2 Mini Crosser. Når kontakten af klikket ned er displayet og
dermed måling af energiforbrug tændt, men display og måling
er slået fra når kontakten er klikket op. Det anbefales at der
altid slukkes for displayet når køretøjet ikke anvendes. Hvis
dette glemmes, kan batteriet tømmes for strøm, og køretøjet/brændselscellen kan ikke opstarte.
Hydrogenflaske
Udvendig på H2 Mini Crosser anhængeren er der monteret en
holder til en hydrogen flaske, se billede 15.
I bunden af denne holder er der monteret en kontakt, der registrere om der er
en hydrogen flaske sat på anhængeren eller ej. Hvis der ikke er monteret en
hydrogen flaske på anhængerne vil H2 Mini Crosser ikke kunne køre. Når
H2 Mini Crosser ikke kan køre, vil de første 6 dioder i Mini Crosserens eget
display blinke. Hydrogenflasken genopfyldes i tankstationen, ved de 2 pointsøjler. Når flasken er påsat tankstationen, genopfyldes denne ”fiktivt” ved
at eleverne starter opfyldning på deres PC i domerne.
Metalhydrider
Brændselscellen i anhængeren kører på hydrogen der er lagret i
metalhydrider. En metalhydride
Hydrogen flaske, lagre hydrogen i metallerne, og ikke ved at
komprimere hydrogen. Derved vil der aldrig være et højere
tryk end 13,8 bar i metalhydriderne. Når metalhydriderne har
været anvendt i lidt tid, vil trykket i flasken falde i 2-4 bar tryk.
H2 Mini Crosseren bruger ca. 400 Watt ved kørsel uden stigning på normal vej. Ved dette forbrug vil metalhydride flasken
indeholde nok energi til 3 timers kørsel. Hvis max hastigheden
på køretøjet ændres, vil H2 Mini Crosseren kunne køre længere
på en hydrogen optankning.
!
Metalhydride flasken findes i anhængeren, se billede 16. (Husk
at fjerne den udvendige hydrogenflaske inden anhænger åbnes)
Metalhydriderne optankes i montre 3. rum – lagring. Når bagpladen tages af dette rum, er der lavet 2 markeringer til de 2
metalhydride flasker. Flaskerne sættes på den røde eller blå
streng med de medfølgende 2 rør. Der bør anvendes forsigtig-
!!
" #$ %
!&$&
"
hed når lynkoblinger sættes på flaske og streng, da disse kan være skrøbelige, se billede 17.
Hvis metalhydriderne har været helt tømt for hydrogen, kan de opfyldes
med 950 standard liter hydrogen. Elektrolyse apparaterne producere 0,6 liter
hydrogen i minutter, hvilket betyder at fuld optankning af en metalhydride
flaske vil tage ca. 27 timer. Optankning efter en dags forbrug vil formodentlig ikke ligge på mere end 2-300 liter hydrogen, hvorfor optankningen må
forventes at være væsentlig kortere.
Stilles køretøjet væk i længere tid, skal metalhydride flaskerne være fyldt
med hydrogen.
Hvis metalhydriderne skal afgive meget hydrogen på kort tid, vil deres temperatur falde kraftigt, dette får det indre tryk i metalhydriderne til at falde,
og kan hvis temperaturen er meget lav kan det få brændselscellen til at stoppe. Hvis dette sker, kan køretøjet stadig køre videre uden brændselscellen er
tændt, så længe der er strøm på batterierne.
Brændselscelle
Brændselscellesystemet kører uafhængig af H2 Mini Crossers tænding. H2
Mini Crosser kan køre uden brændselscellesystemet er tændt.
Hvis der åbnes for anhængerne (husk at tage den udvendige hydrogenflaske
af først), ses toppen af brændselscellen til højre, set bagfra. Til venstre ses
metalhydride flasken og display til styring af brændselscelle
systemet, se billede 16.
På displayet kan der ses data omkring hydrogen forbrug, temperatur og spænding, se billede 18. Visning skiftes ved at klikke på henholdsvis knapperne NEXA og DC/DC. Når brændselscelle systemet skal startes klikkes på ”SYSTEM ON”
knappen. Hvis batterierne ikke er helt opladede, vil brændselscellen begynde at producere strøm til batterierne. Hvis batterierne er opladede vil brændselscellen ikke starte før kørsel på
H2 Mini Crosser er startet. Hvis brændselscellesystemet skal
demonstreres kan det manuelt startes ved at klikke på knappen start NEXA.
Herved startes brændselscellen, men den vil hurtigt stoppe produktion igen
hvis batterierne er fuldt opladede.
Det er vigtigt at der slukkes for brændselscelle systemet, når dette ikke længere skal anvendes (H2 Mini Crosser stilles væk) Dette gøres ved at klikke
på knappen ”System Off”. Det kan tage systemet op til 6 minutter at lukke
ned. I denne periode kan systemet ikke genstartes.
Hvis brændselscelle systemet ikke kan opstartes kontaktes H2 Logic med
henblik på serviceeftersyn.
!!
" #$ %
!&$&
!
Brændselscellen må aldrig udsættes for temperaturer under 5°C. Dette vil
ødelægge brændselscellen.
Opladning af batterier
Det anbefales at der oplades på H2 Mini Crosserens batterier hver aften,
derved bruges der mindre hydrogen. Opladning sker som foreskrevet i vedlagte manual for Mini Crosser 130T. Opladning må kun ske når brændselscelle system og display er slukket. Anhængeren må fortsat være påsat under
opladning.
Inden start af game
-
Inden start af gamet skal batterier og metalhydrider være fuldt opladet
og optanket.
Max hastighed på køretøjerne skal være sat ens, stilles på drejeknappen
ved siden af anhængerstikket.
Displayet skal nulstilles. Dette gøres ved at tænde og slukke for display
kontakten, der findes ved siden af anhængerstikket.
Der tændes for brændselscelle systemet.
Under game
-
Når eleverne køre tør for hydrogen og H2 Mini Crosseren går i stå, skal
eleverne lukker for hydrogen flasken, og kan derefter tage slangen af
flasken og placere den på tankanlægget.
Slangen til tankanlægget skrues godt fast (der er modsat gevind), og der
åbnes for hydrogen-flasken.
Optankning startes på det respektive holds computer. Se nærmere herom
i manual for software.
Efter optankning (beskrevet tidligere) kan flasken igen placeres i holderen på H2 Mini Crosseren.
Når flasken bliver placeret i holderen på H2 Mini Crosseren, vil displayet med det samme vise 1000. Der må dog ikke køres med køretøjet inden slangen er sat ordentlig fast, og der er åbnet for hydrogenflasken.
Efter game
-
!!
Der slukkers for display og brændselscelle system
Hydrogen flasken sættes over på optankningsanlægget
Metalhydriderne sættes til opfyldning i montre.
H2 Mini Crosseren køres ind i passende bygning, hvor der er tørt og
temperaturen aldrig kommer under 5°C.
H2 Mini Crosseren sættes til opladning
" #$ %
!&$&
Bemærk
Hydrogen flasken må ikke tages af køretøjet, eller løftes mens der bruges
energi fra den. Derved vil flasken løftes af kontakten, og eleverne er nød til
at fylde flasken på ny, før køretøjet kan køre igen.
Hvis eleverne kører tør for hydrogen skal de gå op og genopfylde hydrogen
flasken på optankningsanlægget. Når flasken har været taget af i mere end
25 sekunder, vil displayet starte på 1000 igen så snart der sættes en flaske på
køretøjet. Derfor må en flaske der har været taget af køretøjet ikke påsættes
køretøjet igen, inden flasken har været sat i optankningsanlægget.
Hvis der tændes og slukkes for display kontakten under game, vil displayet
blive nulstillet til 1000.
'
H2 Mini Crosserens levetid forlænges, hvis køretøjet regelmæssigt køres
helt tør for hydrogen og batterierne aflades helt. Derefter skal metalhydride
flasken og batterierne optankes og oplades helt.
Når H2 Mini Crosseren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og i temperatur mellem 5°C. og 25°C
H2 Mini Crosseren er ikke CE mærket. Køretøjet er heller ikke godkendt til
kørsel på offentlig vej.
Hvis dette ønskes, skal der i hvert tilfælde søges om tilladelse hos den respektive myndighed.
Anvendelse af H2 Mini Crosser er på brugerens eget ansvar. Det er Energiog Vandværksstedets ansvar at sikre at brugerne bliver gjort opmærksom på
dette.
!!
" #$ %
!&$&
Vindmøller
Vindmøllerne er af typen Air X 400W, og er produceret af
Southwest Windpower, USA. Se info på
www.windenergy.com Der refereres til medfølgende brugermanualer på engelsk, for yderlige information. De væsentligste ting vedr. vindmøllerne vil blive beskrevet her.
!
I tilfælde af torden og lyd er det livsfarligt at opbevare sig
på taget, da lyn kan blive tiltrukket af vindmøllerne. Der
opfordres derfor til alle der opholder sig på taget ved lyn
og torden at kommer ned hurtigst mulig. Al ophold sker
derfor på eget ansvar.
$
&
Der er i alt 4 stk. vindmøller monteret af typen Air X 400W.
Vindmøllerne er monteret i ”par”. Dvs. det 2 yderste ved rampen tilhører rødt hold, mens de 2 yderste mod indkørslen fra
vejen tilhører blåt hold. Se billede 20.
Vindmøllerne er monteret på gavlen i et beslag til 1½” rør.
Vindmøller må kun demonteres og efterses af H2 Logic autoriseret teknikker. For at mindske stress på vindmølle beslag og
vindmølle, må der ikke rystes med vindmøllebeslagene Se
billede 21.
!
%
Vindmøllerne er monteret i en højde af 3,5m fra taget.
Vindmøllerne vil når de producerer strøm kunne komme
op på en periferihastighed på omkring 440km/t. Det frarådes derfor på det kraftigste at berøre vingerne med lange
genstande, hænder eller andet, da det kan indebære stor
sikkerhedsmæssig risiko, og ødelægge vindmøllerne.
Det er Energi- og Vandværksstedets ansvar at sikre at besøgende ikke berører vindmøllerne direkte eller med en given
genstand.
Vindmøllerne kan levere en effekt op til 400W peak 550W,
for effektkarakteristika afhængig af vindstyrke se grøn brugermanual. OBS:
Vindmøllerne vil larme i hård vind.
Vindmøllerne er udstyret med en sikring i hård vind, således de vil selv
bremse hvis vindtrykket er for hårdt. Vindmøllerne er tilsluttet batterier som
de lader på, hvis batterierne er opladede over en vis spænding vil vindmøllerne ikke lade (se vindmøllernes manual for mere herom).
!!
" #$ %
!&$&
!
Kabelføring fra vindmøller til montre sker i sand renden mellem betonfliser
og yderkanten. Der skal derfor tages hensyn til ledningsføringen, således der
ikke bliver gravet i sandet på nogen måde. Sandet er med til at beskytte kablet mod UV lys, derfor hvis kabler bliver synlige skal de tildækkes hurtigst
mulig.
Drift og kontakter
Sikringer
Der gøres opmærksom på, at der fra vindmøllerne er trukket kabler og opsat
7 stk. ledningsbokse. Ledningsboksene bør ikke åbnes, undtagen dem som
står sikringboks på ( se billede 22), heri ligger sikringboks, der skal forhindre peakstrømme og overbelastning af kabel. Disse skal ved nedbrug kontrolleres. Hvis sikringen er sprunget, skal H2 Logic kontaktes med henblik
på service eftersyn. Boksene må ikke åbnes. Det er Energi- og Vandværksstedets ansvar at sikre sig at besøgende ikke åbner boksene, da der kan løbe
store strømme i ledningerne.
I rum 1 i montre er der desuden monteret sikringer for at sikre mod strøm
der løber den forkerte vej. Hvis en af disse sikringer springer, skal H2 Logic
kontaktes med henblik på serviceeftersyn.
sikringboks
Teknisk beskrivelse
Hver vindmølle par er tilsluttet parallelt i ledningsføringen, og trukket ned
til hver batteribank.
Batteribanken
Batterierne er vedligeholdelsesfrie cellebatterier som ikke kræver vedligeholdelse med optankning af vand eller syre. Der er i alt 4 stk. som er placeret i rum 1 i montre.
Vindmøllerne fungerer ved at de lader på batterierne, således batterierne
afgiver en spænding på omkring 24V. Ladespændingen fra vindmøllerne til
batterierne er stilles til 27,2V. Vindmøllerne fungerer ved at de måler på
spændingen på batterierne, når spændingen på batterierne falder under
25,5V vil vindmøllerne lade på batterierne(hvis vinden blæser tilstrækkelig).
Derimod hvis batterierne er opladede og med en spænding på over 25,5V vil
vindmøllerne ikke producere strøm til batterierne, og den interne styring i
!!
" #$ %
!&$&
"
vindmøllen vil brænde effekten af i nacelle huset i vindmølletårnet. For
yderligere beskrivelse af systemet refereres der til manual for vindmøller.
Ledningsføring og jordning
Kabelføring fra vindmøller til montre sker i sand renden mellem betonfliser
og yderkanten Der er i alt 3 forskellige ledninger.
) Rød plus kabel
) Sort minus kabel
) Grøn/gul jordkabel
Jordings kabel er trukket på gavlen med skinne og ned til jordingspyd, som står ved hjørnet af gavlen. Det er Energi og
Vandvækrsstedets ansvar at informere håndværkere m.v. om
placering af jordingsspyd. Placeringen af spydet kan ses på
den vedlagte tegning på bilag 1, se billede 23.
Der opfordres derfor til at tage hensyn til ledningsføringen,
således der ikke bliver gravet i sandet på nogen måde. Sandet
er med til at beskytte kablet mod UV lys, derfor hvis kabler
bliver synlige skal de tildækkes hurtigst mulig. Kablerne er
kun tildækkede og ikke ret langt nede i sandet.
Vedligeholdelse
Vindmøllerne er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie. De
er designet til at kunne klare alt slags vejr og vind.
Batterierne er vedligeholdelsesfrie cellebatterier som ikke kræver vedligeholdelse med optankning af vand eller syre.
Der refereres til medfølgende brugermanualer på engelsk, for yderlige information vedr. vindmøllerne.
!!
" #$ %
!&$&
#
Vedligeholdelse
Der er en række vedligeholdelsespunkter i systemets enkelte elementer. Hovedparten af vedligeholdelsen vil ske igennem serviceeftersyn, men nedenfor er vist vedligeholdelsespunkter som skal udføres af Energi- og Vandværksstedet.
"
Der skal hver gang systemet startes sikres, at der er nok vand i beholderen i
rum 2 – elektrolyse.
Påfyldning sker som beskrevet under Rum 2 – elektrolyse.
Hver gang systemet startes skal hele monteret inspiceres for fejl. Dette gøres
ved at hvert rum efterses, om der er nogle uregelmæssigheder, og der køres
software diagnosticering igennem.
1 gang hver måned, skal elektrolyse apparaterne tømmes for vand. Dette
skal ligeledes gøres, hvis elektrolyse apparaterne ikke skal køre i mere end 5
dage. Elektrolyse apparaterne tømmes for vand, ved at sætte den medfølgende slange fast bagpå elektrolyse apparaterne (husk at den anden ende af
slangen skal være udenfor rummet inden slangen klikkes i lynkoblingen,
dette gøres med elektrolyse apparatet er slukket)
(
Der skal 1 gang i ugen efterses om der er nok vand i de 2 vandbeholdere.
Hvis der ikke er nok vand, skal der efterfyldes. Det efterses samtidig om der
er nogen lækager i vandtøjlerne, og om der er spild af vand.
Ingen vedligeholdelses nødvendig
!
"
#
For at sikre at metalhydriderne beholder deres kapacitet, skal de regelmæssigt helt aflades og fyldes. Metalhydriderne skal aflades og fyldes 1 gang i
måneden.
!!
" #$ %
!&$&
$
Serviceaftale
Nedenstående er serviceaftale mellem Energi- og Vandværksstedet og H2 Logic ApS. Serviceaftalen er gældende på Mini Hydrogen Samfund leveret af H2 Logic september 2004.
Serviceaftalen er gældende for en periode på 2 år startende fra overdragelsesdatoen d. 21/904. Efter denne serviceaftales ophør, kan der forhandles ny aftale mellem parterne. Hvis
Energi- og vandværksstedet eller H2 Logic finder en genforhandling af aftale nødvendig.
Skal begge parter kunne godkende det ændrede, før end en ny aftale kan gøres gældende.
Serviceaftalen indeholder service på montre, pointsøjler/tankstation, vindmøller og H2
Mini Crosser. Serviceaftalen er ikke omfattende software.
Mini Hydrogen Samfundet er et system udviklet til Energi- og Vandværksstedet. Der er
altså tale om et prototype anlæg, hvorfor der ofte laves eftersyn for at højne sikkerhed og
stabilitet. Specielt i de første par måneder, vil det være nødvendig med ofte serviceeftersyn,
indtil anlæggets drift fungere tilfredsstillende.
H2 Logic vil kontakte Energi- og Vandværksstedet ca. 3 uger inden ordinære eftersynet er
planlagt, og aftale tid. Energi- og Vandværksstedet skal forvente at ordinære eftersyn vil
tage 1 arbejdsdag.
Ved behov for ekstraordinært eftersyn kontaktes H2 Logic, og eftersyn arrangeres hurtigst
mulig. H2 Logic er forpligtet til at kunne stille en teknikker indenfor 1 uge efter anmeldelse
af ekstraordinært eftersyn.
Denne serviceaftale er gældende for følgende eftersyn:
) ultimo oktober 2004
) ultimo november 2004
) ultimo december 2004
) ultimo marts 2005
) ultimo juni 2005
) ultimo september 2005
) ultimo december 2005
) ultimo marts 2006
) ultimo juni 2006
) ultimo september 2006
Pris på ordinært eftersyn på 6 timer er kr. 2.100,- eks. transport, broafgift og materialer.
Transport beregnes efter statens gældende takster.
Hvis eftersynet tager mere end 6 timer er prisen kr. 500,- i timen.
Et ekstraordinært eftersyn koster i startgebyr kr. 1.400,- og kr. 500,- pr påbegyndte time.
Pris på eftersyn er eks. transport, broafgift og materialer. Transport beregnes efter statens
gældende takster.
Valby d.____________
!!
For H2 Logic ApS
Thomas Luckmann
For Energi- og Vandværksstedet
Jesper Steenberg
______________________________
____________________________
" #$ %
!&$&
%
Overdragelsesdokument
Dette dokument sikre at Mini Hydrogen Samfundet, leveret af H2 Logic
ApS til Energi- og Vandværksstedet sker korrekt.
Ved overdragelse af systemet d. ____________ er følgende elementer i systemet blevet gennemgået sammen med Energi – og Vandværksstedet.
)
Vindmøller fungerer
____
)
Solceller fungerer
____
)
Ventilation i alle rum fungerer
____
)
Computer fungerer
____
)
Begge elektrolyse apparater kan opstarte
____
)
Vandrenser fungerer
____
)
Trykmåling fungerer
____
)
Kontrol af hydrogenudslip i rum 3
____
)
Brændselscellerne kan producere strøm
____
)
Der kan bruges strøm i domerne
____
)
Begge pointsøjler fungerer
____
For modtagelse af Mini Hydrogen Samfundet
Energi – og Vandværksstedet samt Københavns Energi
______________________________ & ____________________________
For overdragelse af Mini Hydrogen Samfundet
H2 Logic ApS
Thomas Luckmann
______________________________________
!!
" #$ %
!&$&
Uddannelse og oplæring af personel
Ved overdragelse af Mini Hydrogen Samfundet til Energi- og Vandværksstedet, har H2 Logic lavet en kort uddannelse og oplæring af brugerne af
Mini Hydrogen Samfundet.
Det er kun personel uddannet af H2 Logic, der må anvende Mini Hydrogen
Samfundet.
Nedenstående personel har modtaget undervisning og oplæring af H2 Logic
ApS.
Dato:_____________
Navn: ___________________________
Navn: ___________________________
Underskrift: ______________________
Underskrift: ______________________
Navn: ___________________________
Navn: ___________________________
Underskrift: ______________________
Underskrift: ______________________
Navn: ___________________________
Navn: ___________________________
Underskrift: ______________________
Underskrift: ______________________
Navn: ___________________________
Navn: ___________________________
Underskrift: ______________________
Underskrift: ______________________
Navn: ___________________________
Navn: ___________________________
Underskrift: ______________________
Underskrift: ______________________
Navn: ___________________________
Navn: ___________________________
Underskrift: ______________________
Underskrift: ______________________
Der er dags dato afholdt uddannelse og oplæring af ovenstående personel, så
disse kan anvende Mini Hydrogen Samfundet.
Thomas Luckmann, H2 Logic ApS
_______________________________
!!
" #$ %
!&$&
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement