Daikin | BRC1E52B7 | TELECOMANDĂ PRIN CABLU

TELECOMANDĂ
PRIN CABLU
MANUAL DE EXPLOATARE
BRC1E52B7
Utilizarea corectă pentru economisirea eficientă
a energiei
•
• Vă mulţumim pentru achiziţionarea telecomenzii prin cablu.
• Acest manual descrie măsurile de siguranţă necesare pentru
utilizarea produsului.
Citiţi cu atenţie acest manual şi asiguraţi-vă că aţi înţeles
informaţiile furnizate înainte de a încerca să utilizaţi
produsul.
Păstraţi manualul într-un loc accesibil după citirea acestuia.
Dacă acest produs va fi exploatat de un alt utilizator, asiguraţi-vă că aţi
predat manualul utilizatorului nou.
Cuprins
Notificări
Măsuri de siguranţă .................................................. 2
– Elemente care trebuie strict respectate – ............. 3
Denumiri şi funcţii ..................................................... 7
Setări simple în Butoane directe
pentru operaţiuni de bază
Metoda de funcţionare
de bază (utilizarea
butoanelor directe)
Funcţionare cu răcire/încălzire/auto/ventilator ........ 13
Programarea funcţionării pentru uscare ................. 17
Diminuare ............................................................... 19
Mod de funcţionare Ventilare Când
aparatul de aer condiţionat este conectat
la schimbătorul de căldură general......................... 20
Metoda de setare a posibilităţii de selectare
a răcirii/încălzirii ...................................................... 21
Blocarea tastelor..................................................... 23
Referinţă rapidă a elementelor
din meniul principal
Elemente din meniul principal................................. 25
Utilizarea meniului
Utilizarea ecranului meniului principal .................... 29
Direcţia fluxului de aer independent ....................... 30
Pornire rapidă (numai pentru SkyAir) ..................... 32
Ventilare.................................................................. 34
Opţiuni de economisire a energiei .......................... 36
Program .................................................................. 44
Auto-curăţare filtru .................................................. 50
Informaţii întreţinere................................................ 51
Configurare ............................................................. 52
Setări curente ......................................................... 56
Ceas şi calendar ..................................................... 57
Limba ...................................................................... 60
Întreţinerea
Resetarea mesajului pentru filtru ............................ 61
Întreţinerea unităţii şi a ecranului LCD.................... 62
Informaţii utile
Afişajul codurilor de eroare ..................................... 63
Service post-vânzare .............................................. 64
Manual de exploatare
1
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Măsuri de siguranţă
Instrucţiunile originale sunt scrise în engleză. Toate celelalte limbi sunt traducerile instrucţiunilor
originale.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, exceptând cazul în care sunt
supravegheate sau instruite în privinţa utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Citiţi cu atenţie măsurile de siguranţă pentru utilizarea corectă a produsului.
• Măsurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE şi ATENŢIE.
Ambele conţin informaţii importante privind siguranţa. Respectaţi întocmai toate măsurile.
AVERTIZARE
Nerespectarea întocmai a acestor instrucţiuni poate duce
la rănire sau deces.
ATENŢIE
Nerespectarea întocmai a acestor instrucţiuni poate duce
la deteriorarea bunurilor sau rănire, care poate fi gravă,
în funcţie de împrejurări.
• În acest manual se utilizează următoarele pictograme.
Interzis.
Respectaţi întotdeauna
informaţiile oferite.
Asiguraţi-vă că aţi împământat unitatea.
Nu atingeţi cu mâinile ude.
Nu lăsaţi să pătrundă
apa sau umezeala.
„Despre telecomandă
AVERTIZARE
• Nu instalaţi dvs. telecomanda.
Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin.
• Nu modificaţi şi nu reparaţi telecomanda.
Poate duce la electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin.
• Nu mutaţi şi nu reinstalaţi dvs. telecomanda.
Instalarea necorespunzătoare poate duce la electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin.
• Nu utilizaţi materiale inflamabile (de ex., fixativ sau insecticid)
în apropierea produsului.
Nu curăţaţi produsul cu solvenţi organici, cum ar fi diluantul.
Utilizarea solvenţilor organici poate provoca fisurarea produsului,
electrocutarea sau incendiul.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
2
– Elemente care trebuie strict respectate –
ATENŢIE
• Nu vă jucaţi cu unitatea sau cu telecomanda.
Exploatarea accidentală de către un copil poate provoca disfuncţii ale funcţiilor
organismului şi poate afecta sănătatea.
• Nu dezasamblaţi niciodată telecomanda.
Atingerea pieselor din interior poate duce la electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin sau contractantul autorizat pentru verificarea
în interior şi reglaje.
• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi cu mâinile ude.
• Nu spălaţi telecomanda.
Acest lucru poate provoca scurgeri de curent şi poate duce la electrocutare sau incendiu.
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri în care se poate uda.
Dacă apa pătrunde în telecomandă, există riscul scurgerilor electrice şi al deteriorării
componentelor electrice.
„Unitate interioară şi unitate exterioară
AVERTIZARE
• Expunerea directă şi prelungită la aer rece sau cald de la aparatul de aer
condiţionat sau la aer prea rece sau prea cald poate afecta starea fizică
şi sănătatea.
• Nu introduceţi obiecte, inclusiv tije, degetele etc. în admisia sau
evacuarea aerului.
Pot rezulta accidente din cauza contactului cu paletele ventilatorului de mare viteză
al aparatului de aer condiţionat.
• Contactaţi personalul calificat în privinţa montării accesoriilor
şi asiguraţi-vă că utilizaţi numai accesoriile specificate de producător.
Dacă apare un defect în urma intervenţiei dvs., există riscul scurgerilor de apă,
electrocutării sau incendiului.
• Nu utilizaţi produsul în medii contaminate cu vapori de ulei, cum ar fi ulei
de gătit sau vapori de ulei pentru mecanisme.
Vaporii de ulei pot provoca fisurarea, electrocutarea sau incendiul.
• Nu utilizaţi produsul în locuri cu fum uleios în exces, cum ar fi bucătăriile,
sau în locuri cu gaze inflamabile, gaze corozive sau pulberi metalice.
Utilizarea produsului în astfel de locuri poate duce la incendiu sau la defectarea produsului.
• Atenţie la riscul de incendiu în cazul scurgerii agentului frigorific.
Dacă aparatul de aer condiţionat nu funcţionează normal, adică nu produce aer rece
sau cald, cauza poate fi scurgerea agentului frigorific. Consultaţi distribuitorul pentru
asistenţă. Agentul frigorific din aparatul de aer condiţionat nu este periculos şi, în mod
normal, nu se scurge. Totuşi, în cazul unei scurgeri, contactul cu un arzător cu flacără
deschisă, radiator sau maşină de gătit poate duce la emanarea de gaze toxice. Nu mai
utilizaţi aparatul de aer condiţionat până când un tehnician de service calificat vă confirmă
că scurgerea a fost remediată.
Manual de exploatare
3
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Măsuri de siguranţă
AVERTIZARE
• În cazul utilizării unui întrerupător de sarcină cu siguranţă, asiguraţi-vă
că siguranţa are capacitatea corectă.
Utilizarea unui conductor obişnuit poate duce la defecţiuni sau incendiu.
• Nu porniţi sau opriţi aparatul de aer condiţionat cu întrerupătorul
de alimentare PORNIT sau OPRIT.
În caz contrar, există riscul scurgerii apei sau incendiului.
În plus, ventilatorul se va roti în şocuri dacă se activează compensarea lipsei alimentării,
ceea ce poate duce la rănire.
• Asiguraţi-vă că aţi împământat unitatea.
Nu împământaţi unitatea la o ţeavă de utilităţi, la conductorul paratrăsnetului sau la
cablul de împământare a telefonului. Împământarea necorespunzătoare poate duce
la electrocutare sau incendiu. Un supracurent de la un fulger sau de la alte surse poate
duce la deteriorarea aparatului de aer condiţionat.
• Când aparatul de aer condiţionat nu mai funcţionează corespunzător
(emană un miros de ars etc.), opriţi alimentarea unităţii şi contactaţi
distribuitorul local.
Funcţionarea în continuare în aceste condiţii poate duce la defectare,
electrocutare sau incendii.
• Consultaţi distribuitorul local pentru modul în care trebuie să procedaţi
în cazul scurgerii agentului frigorific.
Dacă aparatul de aer condiţionat se instalează într-o încăpere mică, se vor lua măsurile
necesare astfel încât cantitatea de agent frigorific scurs să nu depăşească limita
concentraţiei în cazul scurgerii.
În caz contrar, acest lucru poate duce la un accident din cauza lipsei de oxigen.
• Asiguraţi-vă că aţi instalat un întrerupător pentru scurgere
la împământare.
Dacă nu instalaţi un întrerupător pentru scurgere la împământare există
riscul electrocutării sau incendiului.
• Consultaţi distribuitorul dacă aparatul de aer condiţionat este
scufundat în apă din cauza unui dezastru natural, cum ar fi inundaţiile
sau uraganele.
În acest caz nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat, altfel există riscul
defecţiunilor, electrocutării sau incendiului.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi că utilizaţi o sursă de alimentare prevăzută
pentru aparatul de aer condiţionat.
Utilizarea oricărei alte surse de alimentare poate duce la supraîncălzire,
incendiu sau defectarea produsului.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
4
– Elemente care trebuie strict respectate –
ATENŢIE
• După o utilizare îndelungată, verificaţi dacă standul şi suportul de fixare
a unităţii sunt deteriorate.
Dacă este într-o stare necorespunzătoare, unitatea poate să cadă, provocând rănirea.
• Nu lăsaţi copii să se urce pe unitatea externă şi nu aşezaţi
obiecte pe aceasta.
Căderea sau rostogolirea poate duce la rănire.
• Nu blocaţi admisia şi evacuarea aerului.
Un flux de aer neuniform poate duce la defectare sau la un randament scăzut.
• Pentru a evita rănirea, nu atingeţi admisia aerului sau nervurile
de aluminiu ale unităţii.
• Nu demontaţi grilajul ventilatorului unităţii exterioare.
Grilajul asigură protecţia împotriva ventilatorului de mare viteză din unitate,
care poate provoca accidente.
• Nu aşezaţi obiecte care se pot umezi direct sub unitatea exterioară
sau interioară.
În anumite condiţii, condensul de pe unitatea principală sau de pe ţevile agentului
frigorific, praful de pe filtrul de aer sau blocarea scurgerii pot provoca picurarea,
ceea ce duce la defectarea obiectului în cauză.
• Nu aşezaţi recipiente cu apă (vaze de flori etc.) pe unitate,
deoarece poate duce la electrocutare sau incendiu.
• Nu utilizaţi aparatul de aer condiţionat în alte scopuri decât cele
prevăzute.
Nu utilizaţi aparatul de aer condiţionat pentru răcirea instrumentelor de precizie,
a alimentelor, plantelor, animalelor sau a lucrărilor de artă, deoarece acest lucru poate
afecta negativ performanţa, calitatea şi/sau termenul de valabilitate a obiectului
în cauză.
• Nu aşezaţi aparate care produc foc deschis în locuri expuse la fluxul
de aer de la unitate, acest lucru afectează arderea arzătorului.
• Nu aşezaţi radiatoare direct sub unitate, deoarece căldura rezultată poate
provoca deformarea.
• Asiguraţi-vă că plantele, animalele sau copii nu sunt expuşi direct
la fluxul de aer al unităţii pentru a evita efectele adverse.
• Nu aşezaţi recipiente inflamabile, cum ar fi dozele pulverizatoarelor,
la mai puţin de 1m de suflantă.
Recipientele pot exploda din cauza aerului cald evacuat de unitatea interioară
sau exterioară.
• Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat în locuri în care există pericolul
scurgerii de gaze inflamabile.
În cazul scurgerii de gaze, acumularea gazelor lângă aerul condiţionat poate duce
la incendii.
Manual de exploatare
5
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Măsuri de siguranţă
ATENŢIE
• Nu staţi pe o bază instabilă în timpul exploatării sau întreţinerii aparatului
de aer condiţionat.
Baza de poate răsturna şi vă puteţi răni.
• Nu atingeţi motorul când înlocuiţi filtrul.
În timpul funcţionării, motorul ajunge la o temperatură ridicată şi vă poate provoca arsuri.
• Nu spălaţi aparatul de aer condiţionat cu apă, există riscul
electrocutării şi incendiului.
• Efectuaţi ventilarea din când în când.
Aveţi grijă când utilizaţi aparatul de aer condiţionat cu alt echipament de încălzire.
Ventilarea insuficientă poate duce la lipsa de oxigen.
• Opriţi întotdeauna aparatul de aer condiţionat şi OPRIŢI întrerupătorul
în momentul curăţării.
Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare sau rănire.
• Nu spălaţi dvs. în interiorul unităţii interioare sau exterioare.
Consultaţi întotdeauna distribuitorul Daikin.
Utilizarea unei metode de spălare sau a unui detergent necorespunzător poate deteriora
piesele tratate cu răşini ale unităţii interioare sau poate duce la scurgerea apei.
În plus, dacă piesele electrice sau motorul din unitatea interioară se umezeşte cu
detergent există riscul funcţionării necorespunzătoare, a emisie de fum sau incendiului.
• Nu aşezaţi obiecte foarte aproape de unitatea exterioară şi nu lăsaţi
să se adune în jurul unităţii frunze sau alte resturi.
Frunzele formează un aşternut pentru animalele mici care pot pătrunde în unitate.
În unitate, aceste animale pot provoca funcţionarea defectuoasă, fum sau incendiu prin
contactul cu piesele electrice.
• Fixaţi bine unitatea.
Dacă unităţile nu sunt bine fixate, pot să cadă sau să se răstoarne, provocând rănirea.
• Aranjaţi scurgerea pentru a asigura o scurgere completă.
Dacă în timpul funcţionării aparatului de aer condiţionat nu are loc scurgerea
corespunzătoare pe la ţeava de scurgere exterioară, poate exista un blocaj din
cauza prafului şi resturilor adunate pe ţeavă.
Acest lucru poate duce la scurgerea apei de la unitatea interioară. În acest condiţii,
opriţi aparatul de aer condiţionat şi consultaţi distribuitorul pentru asistenţă.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
6
Denumiri şi funcţii
1. Buton Selector mod
de funcţionare
11. LCD (cu lumină
de fundal)
4. Buton Sus
5. Buton Jos
6. Buton Dreapta
7. Buton Stânga
9. Indicator luminos
de funcţionare
8. Buton Pornit/Oprit
3. Buton Meniu/
Introducere
10. Buton Revocare
2. Buton de setare a vitezei
ventilatorului/direcţiei
fluxului de aer
Alte funcţii, în afara elementelor pentru funcţionarea de bază
(adică pornire/oprire, selectorul modului de funcţionare,
comanda vitezei ventilatorului/direcţiei fluxului de aer şi setările
de temperatură) se setează în ecranul meniului.
NOTĂ
• Nu instalaţi telecomanda în locuri expuse la lumina directă a soarelui.
În caz contrar, LCD-ul se poate decolora şi nu se mai afişează nimic.
• Nu trageţi de cablul telecomenzii şi nu-l răsuciţi.
În caz contrar, telecomanda se poate defecta.
• Nu apăsaţi pe butoanele telecomenzii cu obiecte cu capete ascuţite.
În caz contrar, telecomanda se poate deteriora sau defecta.
Manual de exploatare
7
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
1. Buton Selector mod
de funcţionare
• Apăsaţi pe acest buton pentru a selecta
modul de funcţionare preferat.
(Vezi pagina 21.)
* Modurile disponibile depind de modelul
conectat.
2. Buton de setare a vitezei
ventilatorului/direcţiei
fluxului de aer
• Pentru accesarea ecranului de setare
a vitezei ventilatorului/direcţiei fluxului
de aer. (Vezi pagina 14.)
* Vitezele ventilatorului şi direcţiile fluxului de
aer disponibile depind de modelul conectat.
3. Buton Meniu/Introducere
• Se utilizează pentru a indica meniul
principal.
(Consultaţi pagina 25 pentru
elementele de meniu.)
• Se utilizează pentru a introduce
elementul de setare selectat.
4. Butonul Sus (Asiguraţi-vă că
apăsaţi pe partea cu simbolul )
• Se utilizează pentru a mări temperatura
fixată.
• Elementele următoare de pe partea
superioară vor fi evidenţiate.
(Elementele evidenţiate vor defila constant
dacă butonul este menţinut apăsat.)
• Se utilizează pentru a schimba elementul
selectat.
5. Butonul Jos (Asiguraţi-vă că
apăsaţi pe partea cu simbolul )
• Se utilizează pentru a micşora temperatura
fixată.
• Elementele următoare de pe partea
inferioară vor fi evidenţiate.
(Elementele evidenţiate vor defila constant
dacă butonul este menţinut apăsat.)
• Se utilizează pentru a schimba elementul
selectat.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
6. Butonul Dreapta (Asiguraţi-vă
că apăsaţi pe partea
cu simbolul )
• Se utilizează pentru a evidenţia elementele
următoare de pe partea dreaptă.
• Fiecare ecran defilează spre dreapta.
7. Butonul Stânga (Asiguraţi-vă
că apăsaţi pe partea
cu simbolul )
• Se utilizează pentru a evidenţia elementele
următoare de pe partea stângă.
• Fiecare ecran defilează spre stânga.
8. Buton Pornit/Oprit
• Apăsaţi pe acest buton pentru a porni
sistemul.
• Apăsaţi din nou pe acest buton pentru
a opri sistemul.
9. Indicator luminos de funcţionare
(verde)
• Acest indicator luminos se aprinde în timpul
funcţionării.
• Acest indicator luminos clipeşte dacă apare
o eroare.
10.Buton Revocare
• Se utilizează pentru a reveni la ecranul
anterior.
11. LCD (cu lumină de fundal)
• Lumina de fundal se va aprinde timp
de circa 30 de secunde la apăsarea
oricărui buton de funcţionare. Butoanele
de funcţionare exclud butonul Pornit/Oprit
când lumina de fundal este aprinsă.
• Dacă pentru a comanda o singură unitate
interioară se utilizează 2 telecomenzi,
se va aprinde lumina de fundal
a telecomenzii utilizate anterior celeilalte.
Manual de exploatare
8
Denumiri şi funcţii
Afişaj cu cristale lichide
• Sunt disponibile două tipuri de afişaje cu cristale lichide (LCD).
Afişajul standard este setat în mod implicit.
• Pentru a trece la afişajul detaliat, selectaţi afişajul detaliat în meniul principal. (Vezi pagina 53.)
• Cuprinsul afişat pe ecran depinde de modul de funcţionare a echipamentului conectat.
(Afişajul următor va apărea atunci când aparatul de aer condiţionat funcţionează
în modul de încălzire automat.)
Afişaj standard
10.Comutare cu comandă
9.Cu comandă
centralizată
1.Mod de
Auto
funcţionare
Set. la
Rece
Cald
2.Vit. vent.
6.Ventilaţie/
purificare
11.Dimin.
8.Afişaj ( )
7.Afişaj (
28°C
20°C
Funcţia este indisponibilă
<Exemplu afişaj standard>
)
3.Afişaj temperatură
setată/diminuată
4.Dezgheţare/
Pornire la cald
5.Mesaj
Afişaj detaliat
„ Direcţia fluxului de aer, ceasul şi elementele de selectare detaliată
apar pe ecranul afişajului detaliat, în plus faţă de elementele care
apar pe afişajul standard.
12.Direcţie flux de aer
(Se afişează numai
când aparatul de
aer condiţionat
este în funcţiune.)
Auto
Reven.
Vi11:03
13.Ceas (ceas în timp
real cu 12/24 de ore)
Dimin.
Cameră
Rece 28°C
Cald 20°C 20°C
3.Afişaj temperatură
setată/diminuată
Setare
<Afişaj detaliat exemplul 1>
Auto
12.Direcţie flux de aer
(fără setări de direcţionare
a fluxului de aer)
Manual de exploatare
9
(cu setările de
temperatură a încăperii)
13.Afişaj ceas
2.Vit. vent.
(fără funcţie de
comandă pentru
viteza ventilatorului)
14.Selectare detaliată
Reven.
--:--
Set. la
Rece 28°C
Cald 20°C
Setare
(fără setări pentru ceas)
15.Afişaj ( )
14.Selectare detaliată
(fără elemente
detaliate selectate)
<Afişaj detaliat exemplul 2>
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
1. Mod de funcţionare
"Eroare: buton Meniu"
"Avertizare: buton Meniu"
• Se afişează dacă se detectează o eroare
sau o avertizare (vezi pagina 63).
• Se utilizează pentru a afişa modul
de funcţionare curent: modul Răcire, Încălzire,
Ventilaţie, Vent., Uscat sau Automat.
"Pornire rapidă" (numai pentru SkyAir)
• Se afişează la PORNIREA funcţiei de
răcire/încălzire rapidă (vezi pagina 32).
2. Viteza ventilatorului
• Se utilizează pentru a afişa viteza
ventilatorului fixată pentru aparatul
de aer condiţionat.
• Viteza ventilatorului nu se va afişa dacă
aparatul de aer condiţionat nu are funcţia
de comandă a vitezei ventilatorului.
"E timpul să curăţaţi filtrul."
"E timpul să curăţaţi elementul."
"Curăţaţi filtrul şi elementul."
• Se afişează când e timpul să curăţaţi filtrul
sau elementul (vezi pagina 61).
6. Ventilare/Purificare
3. Afişaj temperatură setată/
diminuată
• Se afişează atunci când se conectează
o unitate cu schimbător de căldură general,
cum ar fi Ventiair.
• Pictogramă pentru modul Ventilare.
"
"
Aceste pictograme indică modul curent de
ventilare (numai pentru HRV) (AUTOMAT,
VENTILAŢIE CU RECUPERAREA
ENERGIEI, OCOLIRE).
• PICTOGRAMĂ purificare AER " "
Această pictogramă indică funcţionarea
unităţii de curăţare a aerului (opţională).
• Când unitatea este pornită, Set. la indică
temperaturile setate pentru aparatul
de aer condiţionat.
• Când unitatea este oprită, Dimin. indică
temperaturile setate pentru funcţia
de diminuare.
4. Dezgheţare/Pornire la cald "
(Vezi pagina 16.)
"
Dacă se afişează Funcţionarea
cu ventilare "
":
• Se afişează atunci când se conectează
o unitate cu schimbător de căldură general,
cum ar fi Ventiair.
Pentru detalii, consultaţi manualul
de exploatare de la Ventiair.
5. Mesaj
Se afişează următoarele mesaje.
"Funcţia este indisponibilă."
• Se afişează timp de câteva secunde atunci
când se apasă pe un buton de funcţionare
dacă unitatea interioară nu este prevăzută
cu funcţia respectivă.
• Dacă funcţionează mai multe unităţi
interioare, mesajul apare numai dacă
niciuna dintre unităţile interioare nu este
prevăzută cu funcţia respectivă, adică
mesajul nu apare dacă cel puţin una dintre
unităţile interioare este prevăzută cu funcţia
respectivă.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
7.
se afişează (Vezi pagina 23.)
• Se afişează la setarea blocării tastelor.
8.
se afişează (Vezi pagina 42 şi 49.)
• Se afişează dacă se activează temporizatorul
de program sau temporizatorul de OPRIRE.
9. Cu comandă centralizată " "
• Se afişează dacă sistemul se gestionează
printr-un echipament de comandă
centralizată (accesorii opţionale) şi dacă
s-a oprit funcţionarea sistemului cu ajutorul
telecomenzii.
10.Comutare cu comandă "
(numai pentru VRV)
"
• Se afişează pe telecomandă dacă aceasta
nu are mod de selectare pentru răcire/
încălzire (vezi pagina 21).
Manual de exploatare
10
Denumiri şi funcţii
11. Diminuare "
" (vezi pagina 19.)
• Pictograma Diminuare când unitatea este
pornită cu comanda de diminuare.
12.Direcţia fluxului de aer " "
• Se afişează la setarea direcţiei fluxului
de aer şi a oscilaţiei (vezi pagina 15).
• Acest element nu se afişează dacă
sistemul nu este prevăzut cu o funcţie
de setare a direcţiei fluxului de aer.
13.Ceas (ceas în timp real
cu 12/24 de ore)
• Se afişează dacă a fost setat ceasul
(vezi pagina 57).
• Dacă nu a fost setat ceasul,
se va afişa "-- : -- ".
14.Selectare detaliată
• Se afişează la selectarea modului afişaj
detaliat (vezi pagina 53).
• În mod implicit nu este selectat niciun
element detaliat.
15.
afişaj
• Se afişează pentru a vă informa că ceasul
trebuie setat din nou.
• Funcţia temporizatorului de program
se poate aplica numai dacă se setează
ceasul din nou.
Manual de exploatare
11
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
12
Metoda de funcţionare de bază (utilizarea butoanelor directe)
Funcţionare cu răcire/încălzire/auto/ventilator
(pentru SkyAir şi VRV)
Afişaj butoane
de funcţionare
Procedură de funcţionare
Funcţiile telecomenzii
Explică procedura de funcţionare a unui
buton de pe telecomandă.
Utilizaţi butonul conform procedurii.
Afişează poziţiile
butoanelor care
se vor utiliza.
Metodă de funcţionare
1
Afişaj ecran
de funcţionare
Meniu principal
Setare
Reven.
Descrie ecranele care se
vor afişa pe telecomandă
în timpul funcţionării.
2
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Program pe ecranul meniului principal.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul programului.
Program
Nu s-a setat ceasul
Îl setaţi acum?
Da
Reven.
Nu
Setare
• Înainte de a seta programul, trebuie setat
ceasul.
• Dacă nu a fost setat ceasul, se va afişa
un ecran ca în stânga.
Apăsaţi pe butoanele
Data şi ora
Anul
Luna
Ziua
Marţi
2011
01
01
12:00
Reven.
Setare
pentru
a selecta Da şi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.
• Se afişează ecranul Data şi ora.
• Setaţi anul, luna, ziua şi ora curente.
(Vezi "Ceas şi calendar" la pagina 57.)
Pregătire
• Din motive de protecţie mecanică, PORNIŢI sistemul cu cel puţin 6 ore înainte de a începe
să-l utilizaţi.
• Nu OPRIŢI sistemul pe durata anotimpului, pentru a asigura pornirea fără probleme a sistemului.
Metodă de funcţionare
1
Răcire
Set. la
Rece 28°C
• Apăsaţi de mai multe ori pe butonul Selector mod
de funcţionare până când la selectarea modului
dorit: Răcire, Încălzire, Ventilator sau Automat.
* Modurile de funcţionare indisponibile nu se afişează.
* Dacă aparatul de aer condiţionat este un model numai cu răcire,
se poate selecta numai modul Răcire sau Ventilator.
* Comutarea cu comandă se va afişa pe fiecare telecomandă,
dar în cazul sistemului VRV numai cu răcire se poate seta numai
modul Răcire sau Ventilator.
Notă
• Înainte de a schimba un mod, asiguraţi-vă că pe telecomandă
nu se afişează funcţia Comutare cu comandă.
Modul de răcire sau de încălzire nu se poate selecta dacă funcţia
de mai sus este afişată pe telecomandă. Consultaţi pagina 21
dacă funcţia afişajului Comutare cu comandă clipeşte.
Manual de exploatare
13
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
2
3
• Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit.
Indicatorul luminos de funcţionare (verde)
se va aprinde şi sistemul va fi pus în funcţiune.
Răcire
Set. la
Rece 28°C
• Temperatura fixată va creşte cu 1°C la apăsarea
pe butonul
şi va scădea cu 1°C la apăsarea
butonului .
* În modul Ventilator nu se poate seta temperatura.
4
Răcire
Set. la
Rece 28°C
Direcţie/volum aer
Volum aer
Scăzut
Reven.
Reven.
5
Direcţie
Poziţia 0
• Pentru a comanda volumul de aer şi/sau direcţia
fluxului de aer, apăsaţi pe butonul de comandă
pentru setarea vitezei ventilatorului/direcţiei
fluxului de aer.
• Pentru a selecta setarea volumului
de aer sau a direcţiei fluxului de aer,
.
apăsaţi pe butoanele
Setare
Setare
Scăzut
Mediu
Auto
Ridicat
A
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Când este selectată setarea volumului de aer,
selectaţi viteza dorită a ventilatorului dintre valorile
Scăzut, Mediu, Ridicat sau Auto cu ajutorul
butoanelor
.
* Pot fi disponibile două niveluri de reglare a vitezei
ventilatorului, Scăzut şi Ridicat, în funcţie de tipul
unităţii interioare.
* Din motive mecanice, sistemul poate fi în modul
de comandă automată a vitezei ventilatorului.
* Sistemul poate fi în modul de comandă automată
a vitezei ventilatorului în funcţie de temperatura
încăperii.
Ventilatorul se poate opri din funcţionare,
ceea ce nu înseamnă o defecţiune.
* Terminarea selecţiei volumului de aer poate
să dureze, dar nu înseamnă o defecţiune.
* La setarea modului auto, setarea vitezei
ventilatorului este reglată automat în funcţie
de valoare de referinţă şi de temperatura
încăperii. Numai în cazul modului Vent.,
setarea vitezei ventilatorului este ridicată.
Manual de exploatare
14
Metoda de funcţionare de bază (utilizarea butoanelor directe)
Direcţie/volum aer
Direcţie
Poziţia 0
Volum aer
Scăzut
Reven.
Setare
Direcţie/volum aer
Direcţie
Oscil.
Volum aer
Scăzut
Reven.
Setare
Setarea direcţiei
fluxului de aer
(sus/jos)
Direcţie/volum aer
Direcţie
Oscil.
Volum aer
Scăzut
Reven.
Setare
Setarea direcţiei
fluxului de aer
(stânga/dreapta)
• Când este selectată setarea direcţiei fluxului
de aer, selectaţi direcţia dorită a fluxului de aer
de la Fără set. , Poziţia 0 , Poziţia 1 , Poziţia 2 ,
Poziţia 3 , Poziţia 4 , Oscil. şi Auto cu ajutorul
butoanelor
.
Notă
• Pe ecran se afişează direcţia fluxului de aer, ca mai jos.
0 : Poziţia
0
1 : Poziţia
4
0
1
2 : Poziţia
2
3
1
3 4
2
3 : Poziţia
Direcţie sus/jos
Direcţie stânga/
4 : Poziţia
dreapta
0
1
2
3
4
• La selectarea Oscil. lamelele de direcţionare
a fluxului de aer vor oscila înainte şi înapoi.
Se vor afişa toate poziţiile numai pentru
setarea oscilaţiei.
• Când selectaţi una dintre poziţiile de la 0 la 4,
lamelele de direcţionare a fluxului de aer rămân
în poziţie fixă.
• Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere se
confirmă setările şi se revine la ecranul de bază.
Deplasarea lamelelor de direcţionare a fluxului de aer
În condiţiile de funcţionare expuse mai jos, direcţia fluxului de aer este comandată automat.
Prin urmare, funcţionarea efectivă poate să difere de cea afişată pe telecomandă.
Condiţie de
funcţionare
• Temperatura încăperii este mai ridicată decât temperatura fixată
pe telecomandă (în modul de încălzire).
• La dezgheţare (în modul de încălzire).
(Fluxul de aer suflă orizontal, astfel încât persoanele din încăpere
nu se află în linie directă cu aerul rece.)
• Când funcţionează continuu cu fluxul de aer suflând orizontal.
Modul de încălzire include funcţionarea automată.
Manual de exploatare
15
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
6
• Indicatorul luminos de funcţionare se va stinge
şi sistemul va înceta să mai funcţioneze dacă
se apasă din nou pe butonul Pornit/Oprit.
* Când sistemul funcţionează pentru încălzire,
acesta va trece în modul de funcţionare pentru
ventilator circa 1 minut pentru a elimina căldura
din unitatea interioară după încetarea încălzirii.
Notă
• Nu opriţi alimentarea după încetarea funcţionării sistemului.
Aşteptaţi cel puţin 5 minute pentru ca dispozitivul de evacuare
să termine evacuarea scurgerilor. În caz contrar, există riscul
scurgerii apei sau defectării.
Caracteristicile funcţionării în modul de încălzire
Punerea în
funcţiune
• În general, sistemul cu funcţionare în modul de încălzire necesită mai
mult timp pentru a ajunge la temperatura fixată comparativ cu sistemul
cu funcţionare în modul de răcire.
Se recomandă punerea în funcţiune a sistemului din timp cu ajutorul
temporizatorului.
Efectuaţi următoarele operaţiuni la sistem pentru a evita degradarea
capacităţii de încălzire sau suflarea unui curent de aer rece.
Operaţiunea de
dezgheţare
• Capacitatea de încălzire a sistemului se va diminua dacă unitatea
exterioară îngheaţă. În consecinţă, sistemul va intra automat în modul
de funcţionare de dezgheţare.
• Sistemul nu va mai sufla aer cald, iar pe telecomandă se va afişa
"
" (Dezgheţare/Pornire la cald).
• Sistemul va reveni la funcţionarea normală după circa 6-8 minute
(dar nu mai mult de 10 minute).
Pornire la cald
(numai pentru
VRV)
• Când sistemul trece în modul de funcţionare de încălzire, curentul
de aer trece în modul de briză pentru a evita suflarea aerului rece
din sistem la funcţionarea pentru dezgheţare.
(În acest caz, pe telecomandă se va afişa, "
"
(Dezgheţare/Pornire la cald).)
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
16
Metoda de funcţionare de bază (utilizarea butoanelor directe)
Temperatura
exterioară şi
capacitatea de
încălzire
• Capacitatea de încălzire a sistemului se va diminua dacă scade
temperatura exterioară.
Dacă are loc acest lucru, utilizaţi sistemul împreună cu alt aparat
de încălzire.
(În cazul de mai sus, ventilaţi încăperea cât mai frecvent posibil.)
Nu utilizaţi aparate de încălzit în locuri în care acestea sunt expuse
la curentul de aer al sistemului.
• Sistemul este cu circulaţie de aer cald. Prin urmare, durează ceva timp
până la încălzirea încăperii după punerea în funcţiune a sistemului.
Ventilatorul interior va trece automat la funcţionarea în modul de briză
până când temperatura din interior a sistemului creşte la un anumit nivel.
• Dacă aerul cald rămâne spre tavan şi aveţi picioarele reci,
recomandăm utilizarea unui circulator.
Pentru detalii, consultaţi distribuitorul Daikin.
Programarea funcţionării pentru uscare
Pregătire
• Din motive de protecţie mecanică, PORNIŢI sistemul cu cel puţin 6 ore înainte de a începe
să-l utilizaţi.
• Nu OPRIŢI sistemul pe durata anotimpului, pentru a asigura pornirea fără
probleme a sistemului.
• Este posibil să nu se poată selecta modul de uscare dacă telecomanda nu este prevăzută
cu selectarea modului de răcire/încălzire (consultaţi pagina 22 pentru detalii).
Metodă de funcţionare
1
Uscat
• Apăsaţi de mai multe ori pe butonul selectorului
pentru modul de funcţionare până la selectarea
modului Dry (Uscat).
* Este posibil ca operaţiunea de uscare să nu fie disponibilă,
în funcţie de tipul unităţii interioare.
2
• Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit.
Indicatorul luminos de funcţionare (verde) se va
aprinde şi sistemul va fi pus în funcţiune.
* Microcomputerul este în modul automat de comandă a vitezei
ventilatorului şi temperaturii. Prin urmare, setarea temperaturii
şi a vitezei ventilatorului nu se poate efectua sau modifica
în timp ce aparatul de aer condiţionat este în funcţiune.
Manual de exploatare
17
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
3
4
• Pentru setarea direcţiei fluxlui de aer, vezi pagina 14.
• Indicatorul luminos de funcţionare se va stinge
şi sistemul va înceta să mai funcţioneze dacă
se apasă din nou pe butonul Pornit/Oprit.
Notă
• Nu opriţi alimentarea după încetarea funcţionării sistemului.
Aşteptaţi cel puţin 5 minute pentru ca dispozitivul de evacuare
să termine evacuarea scurgerilor. În caz contrar, există riscul
scurgerii apei sau defectării.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
18
Metoda de funcţionare de bază (utilizarea butoanelor directe)
Cuprinsul funcţionării
Programare pentru uscare
Funcţia Program Uscat a sistemului repetă intermitent operaţiunea
de răcire redusă a sistemului pentru a elimina umiditatea, pe cât
posibil, în încăpere fără a reduce temperatura acesteia, pentru a
împiedica răcirea excesivă.
Programarea funcţionării pentru uscare
• Microcomputerul este în modul automat de comandă a vitezei ventilatorului şi temperaturii. Prin
urmare, setarea temperaturii şi a vitezei ventilatorului nu se poate efectua sau modifica în timp
ce aparatul de aer condiţionat este în funcţiune.
Diminuare
Funcţia Diminuare va menţine temperatura spaţiului într-un interval specific, în perioadele când
nu sunt prezente persoane.
Notă
• Funcţia va porni temporar o unitate interioară oprită anterior de utilizator sau oprită
de un eveniment de programare/de temporizatorul de oprire.
• Funcţia este activată implicit în modul Răcire şi în modul Încălzire. Funcţia poate fi activată/
dezactivată numai de instalatorul sistemului.
De exemplu:
• Dacă temperatura camerei scade sub 10°C, încălzirea este pornită automat. Imediat
ce temperatura atinge 12°C, comanda revine la starea iniţială.
• Dacă temperatura camerei depăşeşte 35°C, răcirea este pornită automat. Imediat
ce temperatura atinge 33°C, comanda revine la starea iniţială.
Diferenţa poate fi reglată în meniul de configurare Diminuare (vezi pagina 38). Temperatura
diminuată poate fi setată în timp ce unitatea este oprită, pe ecranul de bază, sau poate fi setată
în program.
Metodă de funcţionare
1
Răcire
Dimin.
Rece
Manual de exploatare
19
Nu se poate activa diminuarea dacă este conectată
o comandă centralizată.
Pictograma Diminuare când unitatea este pornită
cu comanda de diminuare.
28°C
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Mod de funcţionare Ventilare Când aparatul de aer
condiţionat este conectat la schimbătorul de căldură general
Pregătire
• Din motive de protecţie mecanică, PORNIŢI sistemul cu cel puţin 6 ore înainte
de a începe să-l utilizaţi.
• Nu OPRIŢI sistemul pe durata anotimpului, pentru a asigura pornirea fără probleme
a sistemului.
Metodă de funcţionare
1
Vent.
• Setaţi butonul Selector mod de funcţionare
la Ventilaţie în cazul funcţionării între anotimpuri
a schimbătorului de căldură general fără sistemul
de răcire/încălzire.
2
• Pentru a modifica setarea modului de ventilare, efectuaţi setările
necesare în meniul principal (consultaţi pagina 35).
3
• Pentru a modifica raportul de ventilare, efectuaţi setările necesare
în meniul principal (consultaţi pagina 34).
4
5
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
* Mod Ventilare: Automat, Vent. recup. energie şi Ocolire
* Raport de ventilare: scăzut sau ridicat
• Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit.
Indicatorul luminos de funcţionare (verde)
se va aprinde şi schimbătorul de căldură general
va fi pus în funcţiune.
• Indicatorul luminos de funcţionare se va STINGE
şi sistemul se va opri la o nouă apăsare pe butonul
Pornit/Oprit.
Manual de exploatare
20
Metoda de funcţionare de bază (utilizarea butoanelor directe)
Metoda de setare a posibilităţii de selectare
a răcirii/încălzirii
(numai pentru VRV)
Vezi "Posibilitatea de selectare a răcirii/încălzirii" la pagina 22 pentru
explicaţii privind posibilitatea de selectare a răcirii/încălzirii.
Modificări setare
1
Răcire
Reven.
Răcire
Set. la
Rece
28 °C
Setare
Set. la
Rece 28°C
• Apăsaţi continuu timp de cel puţin 4 secunde
butonul Selectorului de mod de funcţionare
de pe telecomandă. (În timp ce este aprinsă
iluminarea de fundal)
Telecomanda nu va afişa "
" (Comutare
cu comandă) dacă există o posibilitate
de selectare a încălzirii/răcirii de la telecomandă.
• Afişajul "
" (Comutare cu comandă) de la ambele telecomenzi
conectate la aceeaşi unitate exterioară sau BS va începe
să clipească.
* Modificarea setării modului de ventilare este posibilă indiferent
de posibilitatea de selectare pentru răcire/încălzire.
* Dacă posibilitatea de selectare a răcirii/încălzirii este setată
la "telecomanda pentru selectarea răcirii/încălzirii" ( ), toate
telecomenzile vor afişa "
" (Comutare cu comandă). În acest
caz, pe telecomenzi nu se pot seta opţiunile de selectare pentru
răcire/încălzire.
Consultaţi manualul de exploatare furnizat pentru unitatea
exterioară pentru detalii privind "telecomanda pentru selectarea
răcirii/încălzirii".
• Setaţi o opţiune de selectare pentru răcire/încălzire conform
explicaţiilor de mai jos.
Setări de selectare
2
Răcire
Răcire
Set. la
Rece 28°C
Set. la
Rece 28°C
Manual de exploatare
21
Afişajul "
" (comutare cu comandă) va clipi la prima PORNIRE.
• Apăsaţi pe butonul Selector mod de funcţionare
de pe telecomanda pentru care se setează
posibilitatea de selectare.
Apoi va fi setată posibilitatea de selectare pentru
răcire/încălzire şi afişajul "
" (Comutare
cu comandă) va dispărea.
Afişajul "
" (Comutare cu comandă)
va apărea pe celelalte telecomenzi.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Metodă de funcţionare
3
Răcire
Set. la
Rece 28°C
• Apăsaţi de mai multe ori pe telecomanda care are
posibilitate de selectare a răcirii/încălzirii (sau pe
"
telecomanda care nu are afişajul "
(Comutare cu comandă)) până la selectarea
modului dorit. Afişajul se modifică la "Vent.",
"Uscat", "Automat", "Răcire", "Încălzire"
la fiecare apăsare pe buton.
• Afişajul "Automat" va apărea numai pentru
sistemul cu funcţionare simultană a încălzirii/răcirii.
În acest moment, celelalte telecomenzi fără
posibilitate de selectare vor urma aceeaşi
procedură şi îşi vor modifica automat afişajul.
Posibilitatea de selectare a răcirii/încălzirii
• Modurile "Răcire", "Încălzire", "Automat" se pot seta numai pentru telecomanda pentru care
se setează posibilitatea de selectare a răcirii/încălzirii.
(Afişajul "Automat" va apărea numai pentru sistemul cu funcţionare simultană a încălzirii/răcirii).
1.
Telecomanda cu opţiunea
de selectare
(fără a se afişa "
"
(Comutare cu comandă))
Setaţi modul
"Răcire", "Încălzire",
"Uscat", "Automat".
Celelalte telecomenzi
(cu afişarea "
"
(Comutare cu comandă))
• Sistemul va trece la modul setat
la telecomanda cu posibilitate
de selectare. Celelalte moduri nu sunt
disponibile.
• Totuşi, sistemul poate fi comutat
la modul ventilator sau de la "Cool"
(Răcire) la "Dry" (Uscat).
2.
Telecomanda cu opţiunea
de selectare
(fără a se afişa "
"
(Comutare cu comandă))
Setaţi modul
"Ventilator".
Celelalte telecomenzi
(cu afişarea "
"
(Comutare cu comandă))
• Sistemul nu se poate seta la celelalte
moduri, cu excepţia modului
de ventilator.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
22
Metoda de funcţionare de bază (utilizarea butoanelor directe)
Măsuri pentru setarea opţiunilor de selectare pentru răcire/
încălzire
• Opţiunea de selectare pentru răcire/încălzire trebuie setată pentru o singură telecomandă
în următorul caz.
(Sistem cu funcţionare selectată pentru
răcire/încălzire)
(Sistem cu funcţionare simultană pentru
răcire/încălzire)
Unitate BS:
Unitatea BS se utilizează pentru
selectarea modului de răcire
sau încălzire.
Model interior
Mai multe unităţi interioare
se conectează la o singură unitate exterioară.
Setaţi cu ajutorul uneia din telecomenzi
posibilitatea selectării modului
răcire/încălzire/ventilator.
Model interior
O singură unitate BS se conectează
la mai multe unităţi interioare.
Setaţi cu ajutorul uneia din telecomenzi
posibilitatea selectării modului
răcire/încălzire/auto/ventilator.
Blocarea tastelor
Metodă de funcţionare Aplicaţi setări şi revocaţi setări în ecranul de bază.
1
Răcire
Set. la
Rece 28°C
• Apăsaţi continuu timp de cel puţin 4 secunde
pe butonul Meniu/Introducere. (În timpul iluminării
de fundal)
Ecran de bază
2
Răcire
Set. la
Rece 28°C
Manual de exploatare
23
• se va afişa " ".
Toate butoanele sunt dezactivate când tastele
sunt blocate.
• Pentru a revoca modul de blocare a tastelor,
apăsaţi continuu timp de cel puţin 4 secunde
pe butonul Meniu/Introducere. (În timpul iluminării
de fundal)
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
24
Referinţă rapidă a elementelor din meniul principal
„Meniul principal cuprinde următoarele elemente.
Setare şi elemente afişate
Direcţie flux
de aer
Descriere
Pagină referinţă
Setare individuală
Se poate seta direcţia fluxului de aer
independent pentru fiecare din cele 4 clapete.
• În cazul SkyAir, maximum 4 unităţi
(unităţile A, B, C, D)
• În cazul VRV, maximum 16 unităţi
(unităţile de la 0 la 15)
30
Listă setări
individuale
Se poate vizualiza tabelul cu setările pentru
fiecare din cele 4 clapete.
31
(numai dacă este
instalată funcţia
flux de aer
independent)
Reset. toate set. individ. Se pot şterge toate setările independente.
Pornire rapidă
Se utilizează pentru a aduce rapid încăperea
la o temperatură confortabilă (numai dacă
sistemul nu este în programul uscat sau în
modul de funcţionare de ventilator).
• Durata maximă de funcţionare în modul
de răcire/încălzire este de 30 de minute.
32
Raport ventilare
Se utilizează pentru setarea "Scăzut"
sau "Ridicat"
34
Mod Ventilare
Se utilizează pentru setarea Automat, Vent.
recup. energie şi Ocolire.
35
Listă de Opţiuni
economie energie
Valabilitatea sau lipsa de valabilitate se pot
seta pentru următoarele meniuri.
36
Limit. dom. reglaj
Intervalul de temperatură setat poate
fi restricţionat.
Intervalul de temperatură poate fi restricţionat pe
baza unui model şi a modului de funcţionare.
37
Stare diminuare
Determinaţi punctul în care unitatea este
oprită din nou de la comanda de diminuare.
(diferenţă de recuperare).
38
Senzor det. (scăzut)
(numai dacă este
instalat senzorul de
detectare)
Dacă nu se detectează prezenţa persoanelor
pe o durată continuă prestabilită, funcţia va
modifica automat temperatura ţintă
a instalaţiei de aer condiţionat.
În caz că se detectează prezenţa persoanelor,
se va reveni la temperatura normală setată.
39
(numai pentru SkyAir)
Ventilaţie
Setări de
funcţionare
în modul de
ventilare pentru
schimbătorul de
căldură general
Opţiuni
economie
energie
Senzor det. (oprit)
Dacă nu se detectează prezenţa persoanelor
(numai dacă este instalat pe o durată continuă prestabilită, funcţia va
opri automat instalaţia de aer condiţionat.
senzorul de detectare)
40
Auto Resetare
41
Manual de exploatare
25
32
Chiar dacă temperatura setată este
modificată, ea revine la temperatura
prestabilită după trecerea unei perioade
de timp date.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Setare şi elemente afişate
Opţiuni
economie
energie
Program
Temporizator oprire
Descriere
Pagină referinţă
După pornirea unităţii, aceasta se va opri
automat după trecerea unei perioade
de timp date.
42
• Se poate seta între 30 şi 180 de minute,
în trepte de 10 minute.
Consum electricitate
Se afişează consumul orientativ de energie
electrică până la momentul actual. Acesta
permite clientului evaluarea tendinţei
consumului de energie electrică.
Notă: Disponibilitatea funcţiei depinde de tipul
de unitate internă.
Notă: Funcţia nu este disponibilă dacă
la telecomandă sunt conectate în grup
mai multe unităţi interne.
Notă: Consumul de energie electrică afişat nu
reprezintă rezultatul unei măsurători a kWh,
ci rezultă dintr-un calcul pe baza datelor
de funcţionare ale unităţii.
Anumiţi factori ai acestui calcul sunt valori
absolute, în timp ce alţi factori rezultă pur
şi simplu din interpolări cu toleranţe. Astfel
se explică de ce valorile afişate pot fi diferite
de consumul real de energie electrică.
43
Activare/Dezactivare
Se poate modifica valabilitatea sau lipsa
de valabilitate a unei funcţii a programului.
49
Setare program nr.
Se poate selecta numărul programului care
trebuie să fie activ (programul nr. 1, 2 sau 3).
45
Vacanţe
Sunt posibile setări convenabile pentru zilele
nelucrătoare şi pentru închiderea temporară.
46
Setări
• Setaţi ora de pornire şi ora de oprire.
• PORNIT: Se pot configura ora de pornire
şi valorile de referinţă ale temperaturilor
de răcire şi de încălzire.
• OPRIT: Se pot configura ora de oprire
şi valorile de referinţă diminuate ale
temperaturilor de răcire şi de încălzire.
(--: Indică faptul că funcţia de diminuare
este dezactivată pentru intervalul de timp
respectiv.)
_: Indică faptul că nu sunt specificate
valoarea de referinţă a temperaturii
şi valoarea de referinţă a temperaturii
diminuate pentru intervalul de timp
respectiv. Se va utiliza ultima valoare
de referinţă activă.
• Pentru fiecare zi se pot seta până la 5 acţiuni.
47
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
26
Referinţă rapidă a elementelor din meniul principal
Descriere
Pagină referinţă
Auto-curăţare filtru
Setare şi elemente afişate
Această funcţie este disponibilă numai
la modelul pe al cărui panou se găseşte
funcţia de curăţare automată a filtrului.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul
de exploatare al modelelor respective.
50
Informaţii întreţinere
Se utilizează pentru a afişa informaţiile
de contact pentru service şi despre model.
51
Configurare
Interzicere tiraj
(numai dacă este
instalat senzorul
de detectare)
• Funcţia de interzicere a tirajului poate
fi activată sau dezactivată.
52
Afişaj
Se utilizează pentru a seta modul
de afişare standard sau detaliat.
• Afişaj
Afişaj standard sau detaliat
• Setări afişaj detaliat
Se poate selecta afişarea temperaturii
încăperii, temperatura exterioară, sistem
sau fără niciun element de afişaj.
53
Reglare contrast
Se utilizează pentru a regla contrastul
LCD-ului.
55
Se utilizează pentru a afişa o listă
a setărilor curente pentru elementele
disponibile.
56
Se utilizează pentru a seta ora şi data
şi pentru corecţii.
57
Setări curente
Ceas şi
calendar
Data şi ora
• Afişarea implicită a orei este în formatul
24 de ore.
• Ceasul va menţine o precizie de ±30 de
secunde pe lună.
• În caz de pană de curent pe o perioadă
de maximum 48 de ore, ceasul va continua
să funcţioneze cu sursa de alimentare
de rezervă încorporată.
Ceas 12/24 de ore
Limbă
Ora poate fi afişată în formatul 12 ore
sau 24 de ore.
59
Limba afişajului se poate selecta dintre
următoarele limbi. (English/Deutsch/Shqip/
Български/Hrvatski/Česky/Magyar/Română/
Srpski/Slovenčina/Slovenščina)
60
Notă: Elementele de setare disponibile variază în funcţie de modelul conectat.
În meniu apar numai elementele de setare disponibile.
Manual de exploatare
27
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Elemente de meniu ale telecomenzii
secundare
Model interior
Dacă pentru a comanda o singură unitate interioară
se utilizează 2 telecomenzi, următoarele elemente de
meniu nu se setează pe telecomanda secundară. Setaţi-le
pe telecomanda principală.
•
•
•
•
Opţiuni de economisire a energiei
Program
Diminuare
Curăţare automată filtru
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Model exterior
2 telecomenzi
comandă efectiv
Manual de exploatare
28
Utilizarea meniului
Utilizarea ecranului meniului principal
„Metoda de afişare a meniului principal
Metodă de funcţionare
1
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Răcire
Set. la
Rece 28°C
Ecran de bază
2
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Reven.
Setare
Ecranul meniului principal
3
• Se afişează ecranul meniului principal.
Se vor afişa instrucţiuni de utilizare
a butoanelor.
• Selectarea elementelor din meniul principal.
1. Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta elementul de setat.
2. Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere
pentru a afişa ecranul setărilor selectate.
4
• Pentru a reveni la ecranul de bază din ecranul
meniului principal, apăsaţi pe butonul Revocare.
Atenţie
• În timpul setării elementelor, dacă nu se apasă pe un buton timp de 5 minute,
ecranul va reveni automat la ecranul de bază.
Manual de exploatare
29
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Direcţia fluxului de aer independent
„Setare independentă
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
1/2
Direcţie flux de aer
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Reven.
Setare
• Afişaţi ecranul meniului principal
(vezi pagina 29).
• În meniul principal, selectaţi Direcţie flux de aer .
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare a direcţiei fluxului de aer.
Ecranul meniului principal
2
Direcţie flux de aer
Setare individuală
Listă setări individuale
Reset. toate set. individ.
Sel. interv. direcţie aer
Reven.
• Selectaţi Setare individuală în meniu.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Setare
Ecranul meniului principal
3
Setare individuală
Direcţie
Fără set.
Sel. flux
Unit A
Marc. flux
Reven.
Setare
Ecranul meniului principal
4
Setare individuală
Sel. flux
Unit A
Direcţie
Fără set.
Marc. flux
Reven.
Setare
Ecranul principal
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Utilizaţi butoanele
pentru aselecta unitatea
şi marcajul de ieşire.
• În cazul SkyAir, maximum 4 unităţi
(unităţile A, B, C, D).
În cazul VRV, maximum 16 unităţi pentru fiecare
grup (unităţile de la 0 la 15).
În cazul tipului casetă, se poate comanda
independent fiecare din cele 4 clapete (£, £ £,
£ £ £, £ £ £ £).
• Apăsaţi pe butonul
pentru a selecta setarea
direcţiei fluxului de aer.
• Utilizaţi butoanele
pentru a modifica
următoarele setări: Fără set. Poziţia 0 Poziţia 1
Poziţia 2 Poziţia 3 Poziţia 4 Oscil. Blocat .
Fără set. : Nicio setare independentă.
Blocat : Fluxul de aer independent este blocat.
• Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere se
confirmă setările şi se revine la ecranul de bază.
Manual de exploatare
30
Utilizarea meniului
5
Răcire
Set. la
Rece
28°C
• Dacă se setează o direcţie independentă a fluxului
de aer, pictograma direcţiei independente
a fluxului de aer este afişată pe ecranul de bază.
Ecran de bază
„Listă setări individuale
Metodă de funcţionare
1
Reven.
2
Setare
Listă setări individuale
UnitA
Marc. flux




Reven.
Dir. aer
Auto
Auto
Auto
Auto
Setare
Manual de exploatare
31
• Afişaţi ecranul de setare a direcţiei fluxului de aer
(vezi pagina 30).
pentru a selecta
• Apăsaţi pe butoanele
Listă setări individuale pe ecranul Direcţie flux
de aer.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Direcţie flux de aer
Setare individuală
Listă setări individuale
Reset. toate set. individ.
Indiv.
OFF
OFF
OFF
OFF
• Un tabel va afişa setările curente. Apăsaţi
pe butoanele
pentru a trece la unitatea
următoare.
• Apăsaţi pe butonul Revocare pentru a reveni
la ecranul meniului principal.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
„Resetare toate setările independente
Metodă de funcţionare
1
Reven.
2
• Afişaţi ecranul de setare a direcţiei fluxului de aer
(vezi pagina 30).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Reset. toate set. individ. pe ecranul
Direcţie flux de aer.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Direcţie flux de aer
Setare individuală
Listă setări individuale
Reset. toate set. individ.
Setare
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma resetarea şi a reveni la ecranul
meniului principal.
Reset. toate set. individ.
Ştergeţi setarea individuală
a fluxului de aer?
Da
Nu
Reven.
Setare
Pornire rapidă (numai pentru SkyAir)
„Pornire rapidă activată
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Reven.
Răcire
Setare
Set. la
Rece 28°C
• În timpul funcţionării în modul Răcire, Încălzire
sau Automat, afişaţi ecranul meniului principal
(vezi pagina 29).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Pornire rapidă pe ecranul meniului principal.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a reveni la ecranul de bază.
• Pe ecranul de bază se va afişa Pornire rapidă.
• Pornirea rapidă este activată.
Pornire rapidă
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
32
Utilizarea meniului
„Pornire rapidă dezactivată
Metodă de funcţionare
2
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Reven.
Răcire
Setare
Set. la
Rece 28°C
• În timp ce pe ecranul de bază se afişează Pornire
rapidă, afişaţi ecranul meniului principal
(vezi pagina 29).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Pornire rapidă pe ecranul meniului principal.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a reveni la ecranul de bază.
• Pe ecranul de bază nu se mai afişează Pornire
rapidă.
• Pornirea rapidă este dezactivată.
Pornire rapidă
Pornire rapidă
Unitatea interioară este comandată automat, crescând puterea
unităţii exterioare şi aducând rapid încăperea la o temperatură
confortabilă.
• Afişajul vitezei ventilatorului dispare şi nu se mai poate comuta viteza ventilatorului.
• Nu se poate seta în modurile de ventilator şi uscare.
• Pornirea rapidă va funcţiona maximum 30 de minute înainte ca unitatea să revină automat
la funcţionarea normală.
• Activarea selectorului de mod va readuce aparatul de aer condiţionat la funcţionarea normală.
• În modul de încălzire, viteza ventilatorului creşte şi temperatura curentului de aer poate
să scadă.
Reglaţi funcţionarea conform dorinţei dvs.
Manual de exploatare
33
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Ventilare
„Metodă de afişare a ecranului setărilor de ventilare
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Reven.
Setare
Ventilaţie
2/2
Raport ventilare
Mod ventilare
Reven.
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Ventilaţie pe ecranul meniului principal.
(La modelele fără funcţie de ventilaţie nu
se va afişa Ventilaţie pe ecranul meniului
principal.)
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor de ventilare.
Setare
„Modificarea raportului de ventilare
Metodă de funcţionare
1
Ventilaţie
Reven.
2
2/2
Raport ventilare
Mod ventilare
Setare
• Accesaţi ecranul setărilor de ventilare
(vedeţi mai sus).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Raport ventilare pe ecranul setărilor de ventilaţie.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor raportului de ventilare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a alterna Scăzut cu Ridicat .
Ventilaţie
Raport ventilare
Ridicat
* Se afişează numai modurile care se pot seta.
Reven.
Scăzut
Setare
Ridicat
3
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Utilizaţi pentru a selecta raportul de ventilare dorit.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere se
confirmă setările şi se revine la ecranul de bază.
(Apăsând pe butonul Revocare reveniţi la ecranul
anterior fără a modifica raportul de ventilare.)
Manual de exploatare
34
Utilizarea meniului
„Modificarea modului de ventilare
Metodă de funcţionare
1
Ventilaţie
2/2
Raport ventilare
Mod ventilare
Reven.
2
Setare
Ventilaţie
2/2
Mod ventilare
Ocolire
Reven.
• Afişaţi ecranul setărilor de ventilare.
(Vezi pagina 34.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Mod ventilare pe ecranul setărilor de ventilaţie.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor modului de ventilare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a modifica
setările în ordinea indicată mai jos.
Ocolire
Vent. recup. energie
Auto
Setare
* Se afişează numai modurile care se pot seta.
3
Răcire
Set. la
Rece 28°C
• Selectaţi modul de ventilare dorit. Prin apăsarea
pe butonul Meniu/Introducere se confirmă setările
şi se revine la ecranul de bază.
(Apăsaţi pe butonul Revocare pentru a reveni
la ecranul anterior fără a modifica modul
de ventilare.)
Mod Ventilare
Mod Auto
Utilizând informaţiile de la aparatul de aer condiţionat (răcire,
încălzire, ventilator şi temperatură fixată) şi de la unitatea
schimbătorului de căldură general (temperatură interioară
şi exterioară), modul se schimbă automat între Heat exchanger
(Schimbător de căldură) şi Ocolire.
Mod Ventilaţie
cu recuperarea
energiei
Mod Ocolire
Aerul din exterior este supus schimbului de căldură şi este trimis
în încăpere.
Manual de exploatare
35
Aerul din exterior este trimis în încăpere fără a fi supus schimbului
de căldură.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Opţiuni de economisire a energiei
„Mod de afişare a opţiunilor de economisire a energiei
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Reven.
Setare
Opţiuni economie energie
1/2
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
Reven.
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Opţiuni economie energie
în ecranul meniului principal.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare a opţiunilor
de economisire a energiei.
Setare
„Listă economisire energie
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Reven.
2
Setare
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj:
Stare diminuare:
Senzor det. (scăzut):
Senzor det. (oprit):
Auto Resetare:
Temporizator oprire:
Reven.
3
1/2
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
Setare
Listă econ. energie
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
2/2
OPRIT
Pornit
Oprit
Oprit
Pornit
Pornit
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 36).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Listă econ. energie pe ecranul de setare
a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare a listei de economisire
a energiei.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a alterna
setările PORNIT şi OPRIT .
• Deplasaţi cursorul cu ajutorul butoanelor
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere se
confirmă setările şi se revine la ecranul de bază.
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
36
Utilizarea meniului
„Setarea intervalului valorii de referinţă
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Reven.
2
Setare
Limit. dom. reglaj
Rece
Cald
2/2
20°C – 35°C
15°C – 30°C
Reven.
3
Setare
Limit. dom. reglaj
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
Manual de exploatare
37
2/2
1/2
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 36).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Limit. dom. reglaj pe ecranul
de setare a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare a limitărilor intervalului
valorii de referinţă.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a modifica
intervalul de setare a temperaturii pentru răcire
şi încălzire.
• Deplasaţi cursorul cu ajutorul butoanelor
.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările şi se revine la ecranul de
bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
„Condiţie de diminuare
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
Reven.
2
Setare
Stare diminuare
Diferenţial recuperare
Răcire
+-2°C
Încălzire
2°C
Reven.
3
Setare
Stare diminuare
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
1/2
2/2
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 36).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Stare diminuare pe ecranul de setare
a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare Stare diminuare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a modifica
diferenţa de temperatură a diminuării complete.
• Deplasaţi cursorul cu ajutorul butoanelor
.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul de
confirmare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările şi se revine la ecranul
de bază.
Manual de exploatare
38
Utilizarea meniului
„Senzor de detectare (scăzut)
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Reven.
2
Setare
Senzor det. (scăzut)
Reglare temp. răcire:
Reglare temp. răcire:
Limit. temp. răcire:
Reglare temp. încăl.:
Reglare timp încăl.:
Limit. temp. Încăl.:
Reven.
3
Setare
Senzor det. (scăzut)
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
Manual de exploatare
39
1/2
2/2
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
1.0°C
30 min.
30°C
1.0°C
60 min.
15°C
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 34).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Senzor det. (scăzut) pe ecranul
de setare a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor senzorului de detectare
(scăzut).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a seta
funcţionarea cu economie de energie când
senzorul detectează absenţa persoanelor.
• Deplasaţi cursorul cu ajutorul butoanelor
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările şi se revine la ecranul
de bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
„Senzor de detectare (oprit)
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Reven.
2
Setare
Senzor det. (oprit)
2/2
Pornire/Opr. absenţă: OPRIT
Set. oră opr.absenţă: 10 ore
Reven.
3
2/2
1/2
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
Setare
Senzor det. (oprit)
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 36).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Senzor det. (oprit) pe ecranul de setare
a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor senzorului de detectare
(oprit).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a seta
funcţionarea cu economie de energie când
senzorul detectează absenţa persoanelor.
• Deplasaţi cursorul cu ajutorul butoanelor
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările şi se revine la ecranul
de bază.
Manual de exploatare
40
Utilizarea meniului
„Resetarea automată a valorii de referinţă
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Reven.
2
Setare
Auto Resetare
Rece
Cald
2/2
Setare temp.: 28 °C
Setare oră: 60 min.
Setare temp.: 20°C
Setare oră: 90 min.
Reven.
3
Setare
Auto Resetare
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
Manual de exploatare
41
1/2
2/2
Listă econ. energie
Limit. dom. reglaj
Stare diminuare
Senzor det. (scăzut)
Senzor det. (oprit)
Auto Resetare
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 36).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Auto Resetare pe ecranul de setare
a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare a resetării automate
a valorii de referinţă.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a seta
temperatura prestabilită şi temporizarea resetării
automate a valorii de referinţă.
• Deplasaţi cursorul cu ajutorul butoanelor
.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările şi se revine la ecranul
de bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
„Temporizator de oprire
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Temporizator oprire
Consum electricitate
Reven.
2
Setare
Temporizator oprire
După pornirea unităţii,
aceasta se va opri
automat în
60
minute.
Reven.
3
Setare
Temporizator oprire
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
2/2
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie
energie. (Vezi pagina 36.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Temporizator oprire pe ecranul
de setare a opţiunilor de economisire a energiei.
• Utilizaţi butoanele
pentru a seta timpul
de la punerea în funcţiune până la oprirea
automată a unităţii.
Se pot face selecţii cu creşteri de 10 minute,
între 30 şi 180 de minute.
Ţineţi butonul apăsat pentru schimbarea
continuă a numărului.
• Selectaţi timpul dorit şi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.
Se afişează ecranul de confirmare a setărilor.
• Apăsaţi pe butonul
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare a setărilor.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma setările temporizatorului de oprire
şi a reveni la ecranul de bază.
Manual de exploatare
42
Utilizarea meniului
„Consumul de energie electrică
Metodă de funcţionare
1
Opţiuni economie energie
Setare
Reven.
2
2/2
2/2
Temporizator oprire
Consum electricitate
Consum electricitate
Azi
1
kWh
0
Total
10.5 kWh
6
Reven.
12
18
24
Consum electricitate
Săptămâna aceasta
10
kWh
Total
60.2 kWh
• Afişaţi ecranul de setare Opţiuni economie energie
(vezi pagina 36).
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Consum electricitate pe ecranul de setare
a opţiunilor de economisire a energiei.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de setare Consum electricitate.
• Deplasaţi ecranul indicator cu ajutorul
butoanelor
.
Astăzi > Ieri > Săptămâna aceasta
(1 săptămână) > Săptămâna trecută
(1 săptămână) > Anul acesta (1 an) > Anul trecut
Modificaţi elementele şi valorile din partea
din dreapta sus a zonei de indicare cu ajutorul
butoanelor
.
Apăsaţi pe butonul de revocare pentru a reveni
la ecranul anterior.
S M T W T F S
Reven.
Consum electricitate
Anul acesta
1
kWh
0
3
Reven.
6
Total
150 kWh
9
Manual de exploatare
43
12
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Program
„Metodă de afişare a ecranului setărilor programului
Nu se poate activa programul dacă este conectată o comandă
Metodă de funcţionare centralizată.
1
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Setare
Reven.
Program
Nu s-a setat ceasul
Îl setaţi acum?
Da
Reven.
Nu
Setare
Data şi ora
Anul
Luna
Ziua
Marţi
2011
01
01
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Program .
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor programului.
• Înainte de a seta programul, trebuie setat ceasul.
• Dacă nu a fost setat ceasul, se va afişa un ecran
ca în stânga.
Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
şi apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
• Se afişează ecranul Data şi ora.
• Setaţi anul, luna, ziua şi ora curente.
(Vezi "Ceas şi calendar" la pagina 57.)
12:00
Reven.
2
Setare
Program
Activare/Dezactivare
Setare program nr.
Vacanţe
Setări
Reven.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta funcţia
dorită pe ecranul setărilor programului,
apoi apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
44
Utilizarea meniului
„Setare număr program
Metodă de funcţionare
1
Program
Reven.
2
Setare
Program
Setare program nr.
Program nr. 1
Reven.
3
2/2
Activare/Dezactivare
Setare program nr.
Vacanţe
Setări
Setare
Salvaţi setările?
Reven.
Nu
Setare
Manual de exploatare
45
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Program nr. 1 , Program nr. 2
sau Program nr. 3 pe ecranul de setare
a numărului programului.
Ecranul de confirmare va fi afişat la apăsarea
pe butonul Meniu/Introducere.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Program
Da
• Accesaţi ecranul setărilor programului.
(Vezi pagina 47.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Setare program nr. pe ecranul setărilor
programului.
Ecranul de setare a numărului programului va fi
afişat la apăsarea pe butonul Meniu/Introducere.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma schemele din program şi a reveni
la ecranul de bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Zile nelucrătoare
(Temporizatorul de program se va dezactiva pentru zilele fixate ca nelucrătoare.)
Metodă de funcţionare
1
Activare/Dezactivare
Setare program nr.
Vacanţe
Setări
Reven.
2
Setare
Program
Vacanţe
Selecţie multiplă
Du
Lu Ma Mi Jo
Reven.
3
Vi
Sâ
Setare
Program
Vacanţe
Selecţie multiplă
Du Lu Ma
Mi Jo
Reven.
4
• Accesaţi ecranul setărilor programului.
(Vezi pagina 44.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Vacanţe pe ecranul
setărilor programului.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor pentru zilele nelucrătoare.
Program
Vi
Sâ
• Apăsaţi pe butonul
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare a setărilor.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările zilelor nelucrătoare
şi se revine la ecranul de bază.
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
Program
Vacanţă
Oră
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Reven.
• Pentru a termina setările pentru zile nelucrătoare,
apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Se afişează ecranul de confirmare a setărilor.
Setare
Program
Lu
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
ziua dorită.
Apăsaţi pe butoanele
pentru a afişa " ",
pentru a efectua setările zilelor nelucrătoare.
Apăsaţi pe butoanele
pentru a alterna
activarea şi dezactivarea setării.
Se pot selecta mai multe zile ca nelucrătoare.
Notă: Pentru a activa temporizatorul de program
pentru zilele selectate ca nelucrătoare,
setarea pentru zilele nelucrătoare trebuie
dezactivată.
Acţ.
––
––
––
––
––
Rece
Cald
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Notă:
• Zilele nelucrătoare setate vor fi afişate pe ecranul
setărilor programului.
Manual de exploatare
46
Utilizarea meniului
„Setările programului
Metodă de funcţionare
1
Program
2/2
Activare/Dezactivare
Setare program nr.
Vacanţe
Setări
Reven.
Setare
• Accesaţi ecranul setărilor programului.
(Vezi pagina 44.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Setări
pe ecranul programului.
Ecranul de setare va fi afişat la apăsarea
pe butonul Meniu/Introducere.
NOTĂ: Se pot modifica setările programului pentru
programul cu numărul selectat. Pentru modificarea
numărului programului vezi "Setare număr program"
la pagina 45.
2
Program
Lu
Oră
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Reven.
3
Acţ.
––
––
––
––
––
Rece
Cald
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rece
Cald
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rece
Cald
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rece
Cald
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rece
32°C
Cald
16°C
–
–
–
–
–
–
–
–
Setare
Program
Lu
Oră
– 6 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Reven.
Acţ.
––
––
––
––
––
Setare
Program
Lu
Oră
– 6 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Reven.
4
Acţ.
––
––
––
––
––
Setare
Program
Lu
Oră
Acţ.
– 6 :00A – –
– – :– – – –
– – :– – – –
– – :– – – –
– – :– – – –
Reven.
Setare
Program
Lu
Oră
Acţ.
– 6 :00A ON
– – :– – – –
– – :– – – –
– – :– – – –
– – :– – – –
Reven.
Setare
Manual de exploatare
47
• Apăsaţi pe butoanele
de setat.
pentru a selecta ziua
• Introduceţi ora pentru ziua selectată.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a schimba
elementul evidenţiat şi apăsaţi pe butoanele
pentru a introduce ora de pornire dorită. Fiecare
apăsare pe butoanele
schimbă numerele
cu 1 oră sau 1 minut.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a schimba
elementul evidenţiat, apoi apăsaţi pe butoanele
pentru a configura setările PORNIT/OPRIT /--.
--, PORNIT şi OPRIT se succed în această ordine
la apăsarea pe butoanele
.
Coloana "Acţ.":
PORNIT: Se pot configura valorile de referinţă
ale temperaturii.
OPRIT: Se pot configura valorile de referinţă
ale temperaturii diminuate.
– –: Valorile de referinţă ale temperaturii şi
ale temperaturii diminuate sunt dezactivate.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Program
Lu
Oră
– 6 :00
– 8 :00
– – :– –
– – :– –
– – :– –
Acţ.
ON
OFF
––
––
––
Reven.
5
Rece Cald
24°C 21°C
– – °C
–
–
–
–
–
–
–
Setare
Program
Lu
Oră
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
– – :– –
Acţ.
ON
OFF
ON
––
––
Reven.
Rece
24°C
29°C
24°C
Cald
21°C
10°C
21°C
–
–
–
–
Setare
Program
Lu
Oră
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
– – :– –
Acţ.
ON
OFF
ON
OFF
––
Reven.
Rece
24°C
29°C
24°C
28°C
Cald
21°C
10°C
21°C
17°C
–
–
Rece
24°C
29°C
24°C
28°C
Cald
21°C
10°C
21°C
17°C
–
–
Setare
• Se configurează valorile de referinţă
ale temperaturii de răcire şi încălzire atât pentru
PORNIT, cât şi pentru OPRIT (Diminuare).
Coloanele "Răcire" şi "Încălzire":
"_": Indică faptul că nu sunt specificate valoarea
de referinţă a temperaturii şi valoarea
de referinţă a temperaturii diminuate pentru
intervalul de timp respectiv. Se va utiliza
ultima valoare de referinţă activă.
"--": Indică faptul că funcţia de diminuare
este dezactivată pentru intervalul de
timp respectiv.
Pentru fiecare zi pot fi programate
maximum 5 acţiuni.
• Apăsaţi timp butonul Meniu/Introducere
la terminarea setărilor pentru fiecare zi.
Se va afişa ecranul de confirmare.
Pentru a copia setările pentru ziua anterioară,
apăsaţi pe butonul Selector mod de funcţionare
pentru a copia setările existente.
Exemplu: Conţinutul pentru ziua de luni
se copiază prin apăsare pe butonul Selector mod
de funcţionare, după selectarea zilei de marţi.
Program
Ma
Oră
– 6 :00
– 8 :00
1 7 :30
2 2 :00
– – :– –
Acţ.
ON
OFF
ON
OFF
––
Reven.
6
Setare
Program
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta "Da"
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă setările şi se revine la ecranul
meniului principal.
Manual de exploatare
48
Utilizarea meniului
Activarea sau dezactivarea programului
Metodă de funcţionare
1
Program
Reven.
2
2/2
Activare/Dezactivare
Setare program nr.
Vacanţe
Setări
Setare
Program
Activare/Dezactivare
Dezact.
Reven.
3
Setare
Program
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
Manual de exploatare
49
• Afişaţi ecranul setărilor programului.
(Vezi pagina 44.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Activare/Dezactivare pe ecranul
setărilor programului.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul de activare/dezactivare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Activare sau Dezact. ecranul
de activare/dezactivare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
NOTĂ: Se activează numărul programului selectat.
Pentru modificarea numărului programului vezi
"Setare număr program" la pagina 45.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma setările de activare/dezactivare
ale programului şi a reveni la ecranul de bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Auto-curăţare filtru
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Reven.
2
Setare
Auto-curăţare filtru
Auto-curăţare filtru
0:00 - 3:00
Reven.
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
1/2
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Auto-curăţare filtru pe ecranul meniului
principal, apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.
• Se poate efectua setarea Auto-curăţare filtru.
• Această funcţie este disponibilă numai la modelul
pe al cărui panou se găseşte funcţia de curăţare
automată a filtrului.
• Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul
de exploatare al modelelor respective.
Manual de exploatare
50
Utilizarea meniului
Informaţii întreţinere
„Metoda de afişare a informaţiilor pentru întreţinere
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
Reven.
2
1/2
Pornire rapidă
Ventilaţie
Opţiuni economie energie
Program
Auto-curăţare filtru
Informaţii întreţinere
Setare
Informaţii întreţinere
Info. contact
0123–456–7890
Unitate interioară –––/000
Unitate exterioară –––/000
Reven.
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Informaţii întreţinere pe ecranul meniului
principal, apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.
• În partea de sus a ecranului se va afişa
numărul de telefon pentru contact.
(Dacă nu aţi înregistrat încă produsul,
acesta nu se va afişa.)
• Informaţiile despre modelul unităţilor interioare
şi exterioare ale produsului dvs. se vor afişa
în partea de jos a ecranului.
(La unele modele se poate afişa codul produsului.)
* Numele modelului nu se va afişa dacă aţi înlocuit
placa cu circuite.
* De asemenea, se poate afişa înregistrarea
codurilor de eroare.
Dacă nu clipeşte, unitatea funcţionează
corespunzător.
Înregistrarea codurilor de eroare nu se va mai
afişa dacă apăsaţi mai mult de 4 secunde
pe butonul de pornire/oprire.
Manual de exploatare
51
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Configurare
„Metodă de afişare a ecranului setărilor
de configurare
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
2/2
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă
Reven.
Setare
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Configurare pe ecranul
meniului principal.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor de configurare.
„Interzicerea tirajului
Metodă de funcţionare
1
Configurare
Interzicere tiraj
Afişaj
Reglare contrast
Reven.
2
Setare
Interzicere tiraj
Activare/Dezactivare
Dezact.
Reven.
3
Setare
Interzicere tiraj
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Accesaţi ecranul setărilor de configurare.
(Vezi mai sus.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Interzicere tiraj pe ecranul setărilor
de configurare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor pentru interzicerea
tirajului.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Activare sau Dezact. ecranul
de activare/dezactivare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere după
selectarea elementului. Se va afişa ecranul
de confirmare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma setările de activare/dezactivare ale
interzicerii tirajului şi a reveni la ecranul de bază.
Manual de exploatare
52
Utilizarea meniului
„Afişaj
Mod afişare
Metodă de funcţionare
1
Interzicere tiraj
Afişaj
Reglare contrast
Reven.
2
Setare
Afişaj
Mod afişare
Afişare element
Reven.
3
• Accesaţi ecranul setărilor de configurare.
(Vezi mai sus.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Afişaj
pe ecranul setărilor configurare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul cu setările afişajului.
Configurare
Standard
Niciunul
Setare
Afişaj
Mod afişare
Standard
Reven.
Setare
• Apăsaţi pe butoanele
pentru
a selecta Mod afişare pe ecranul
setărilor afişajului.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul cu setările modului de afişare.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Standard sau Detaliat pe ecranul setărilor
modului de afişare.
• Apoi apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma setările şi pentru a reveni la ecranul
de bază.
* Consultaţi Setarea selectării elementului
de afişaj detaliat pentru a modifica selectarea
afişajului detaliat.
(Vezi mai jos.)
Manual de exploatare
53
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Setarea selectării elementului de afişaj detaliat
Metodă de funcţionare
1
Afişaj
Mod afişare
Afişare element
Reven.
2
Standard
Niciunul
Setare
Afişaj
Afişare element
Niciunul
Reven.
Setare
• Afişaţi ecranul setărilor afişajului.
(Vezi pagina 53.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Afişare element pe ecranul setărilor afişajului.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul cu setările elementului de afişaj.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a afişa
următoarele.
Niciunul
* Temp. aer exterior
* Sistem
Temp. cameră
* Este posibil ca la unele modele să nu se afişeze aceste
elemente, chiar dacă sunt selectate.
• Citiţi notele următoare referitoare la afişarea temperaturii încăperii
şi a celei exterioare.
Temp. cameră
.............. O estimare a temperaturii în vecinătatea
telecomenzii.
Temperatura detectată poate fi influenţată
de amplasarea unităţii.
Temp. aer exterior
.............. O estimare a temperaturii în vecinătatea unităţii
exterioare.
Temperatura detectată poate fi influenţată
de factori cum ar fi amplasarea unităţii (de ex.,
dacă se află în lumina directă a soarelui)
şi de funcţionarea unităţii în timpul dezgheţării.
• După setare, apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere pentru a confirma setările şi
pentru a reveni la ecranul de bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
54
Utilizarea meniului
„Reglare contrast
Metodă de funcţionare
1
Configurare
Interzicere tiraj
Afişaj
Reglare contrast
Reven.
2
Setare
Reglare contrast
Întunecat
Luminos
Reven.
Setare
Manual de exploatare
55
• Accesaţi ecranul setărilor de configurare.
(Vezi pagina 52.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Reglare contrast pe ecranul setărilor
de configurare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor de reglare a contrastului.
• Pe ecranul cu setările de reglare a contrastului,
apăsaţi pe butoanele
până la obţinerea
contrastului dorit.
După setare, apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere
pentru a reveni la ecranul de bază.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Setări curente
„Utilizarea setărilor curente
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
Reven.
2
2/2
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă
Setare
Setări curente
Raport ventilare
Mod ventilare
Program
Mod afişare
Afişare element
Auto-curăţare filtru
Reven.
Scăzut
Auto
Dezact.
Standard
Ext.
00-03
Setare
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Setări curente pe ecranul meniului principal,
apoi apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
• Se va afişa o listă cu starea setării curente.
Apăsaţi pe butoanele
pentru a trece
la elementul următor.
• Apăsaţi pe butonul Revocare pentru a reveni
la ecranul meniului principal.
Elemente afişaj
Raport ventilare
Mod Ventilare
Program
Pornire rapidă
Mod afişare
Afişare element
Auto-curăţare filtru
* Elementele afişate pot fi diferite, în funcţie de mode.
Se afişează numai elementele care se pot seta.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
56
Utilizarea meniului
Ceas şi calendar
„Metodă de afişare a ecranului setărilor ceasului
şi calendarului
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
2/2
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă
Reven.
Setare
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Ceas şi calendar pe ecranul meniului principal.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul cu setările ceasului şi calendarului.
„Data şi ora
Metodă de funcţionare
1
Ceas şi calendar
Data şi ora
Ceas 12/24 ore
Reven.
2
Setare
• Selectaţi "Anul" cu ajutorul butoanelor
.
Modificaţi anul cu ajutorul butoanelor
.
Ţineţi butonul apăsat pentru schimbarea continuă
a numărului.
Data şi ora
Anul
Luna
Ziua
Joi
2011
01
01
12:00
Reven.
3
Setare
• Selectaţi "Luna" cu ajutorul butoanelor
.
Modificaţi luna cu ajutorul butoanelor
.
Ţineţi butonul apăsat pentru schimbarea continuă
a numărului.
Data şi ora
Anul
Luna
Ziua
Joi
2011
10
01
12:00
Reven.
Setare
Manual de exploatare
57
• Accesaţi ecranul setărilor ceasului şi calendarului.
(Vezi pagina 57.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Data şi ora pe ecranul setărilor ceasului
şi calendarului.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a afişa ecranul setărilor datei şi orei.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
4
Data şi ora
Anul
Luna
Ziua
Joi
2011
10
07
12:00
Reven.
5
Setare
• Selectaţi "Ora" cu ajutorul butoanelor
.
Modificaţi ora cu ajutorul butoanelor
.
Ţineţi butonul apăsat pentru schimbarea
continuă a numărului.
Data şi ora
Anul 2011
Luna 10
Ziua 07
Joi
12:00
Reven.
6
• Selectaţi "Ziua" cu ajutorul butoanelor
.
Modificaţi ziua cu ajutorul butoanelor
.
Ţineţi butonul apăsat pentru schimbarea
continuă a numărului.
Zilele săptămânii se modifică automat.
Setare
Data şi ora
Anul 2011
Luna 10
Ziua 07
Joi
12:21
Reven.
Setare
• Selectaţi "Minutul" cu ajutorul butoanelor
Modificaţi minutul cu ajutorul butoanelor
Ţineţi butonul apăsat pentru schimbarea
continuă a numărului.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Se va afişa ecranul de confirmare.
.
.
Atenţie
„ Oră de vară
Atenţie: S-a introdus ora de vară pentru
perioada următoare.
[Început]
[Sfârşit]
Ultima duminică,
martie 2:00
Ultima duminică,
octombrie 3:00
Consultaţi distribuitorul Daikin
pentru a modifica configurarea.
7
Data şi ora
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma ceasul şi pentru a reveni la ecranul
de bază.
* La setarea programului, afişajul revine la ecranul
setărilor.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
58
Utilizarea meniului
„Ceas 12/24 de ore
Metodă de funcţionare
1
Ceas şi calendar
Data şi ora
Ceas 12/24 ore
Reven.
2
Setare
Ceas 12/24 ore
24 ore
Reven.
3
Setare
Ceas 12/24 ore
Salvaţi setările?
Da
Reven.
Nu
Setare
Manual de exploatare
59
• Afişaţi ecranul setărilor ceasului şi calendarului.
(Vezi pagina 57.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Ceas 12/24 ore pe ecranul setărilor ceasului
şi calendarului.
Ecranul de setare a ceasului în format 12/24
de ore va fi afişat la apăsarea pe butonul Meniu/
Introducere.
Afişarea implicită a orei este în formatul
24 de ore.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
12 ore 24 ore pe ecranul de setare
a formatului 12/24 de ore.
• Ecranul de confirmare va fi afişat la apăsarea
pe butonul Meniu/Introducere.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Da
pe ecranul de confirmare.
Prin apăsarea pe butonul Meniu/Introducere
se confirmă formatul 12 sau 24 de ore
şi se revine la ecranul meniului principal.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Limba
„Limbi selectabile
Metodă de funcţionare
1
Meniu principal
Reven.
2
2/2
Configurare
Setări curente
Ceas şi calendar
Limbă
Setare
Limbă
Română
Reven.
Setare
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
• Afişaţi ecranul meniului de bază.
(Vezi pagina 29.)
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta Limbă
pe ecranul meniului principal, apoi apăsaţi
pe butonul Meniu/Introducere.
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
"Limbă" pe ecranul limbii.
English/Deutsch/Shqip/Български/Hrvatski/Česky/
Magyar/Română/Srpski/Slovenčina/Slovenščina
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere pentru
a confirma setările şi pentru a reveni la ecranul
de bază.
Manual de exploatare
60
Întreţinerea
Resetarea mesajului pentru filtru
Metodă de funcţionare
1
Răcire
Set. la
Rece 28°C
Reven.să curăţaţi
Setare
E timpul
filtrul
• Când e momentul curăţării filtrului sau a elementului, în partea
de jos a ecranului de bază se va afişa unul dintre următoarele
mesaje.
"E timpul să curăţaţi filtrul."
"Curăţaţi filtrul şi elementul."
"E timpul să curăţaţi elementul."
• Spălaţi, curăţaţi sau înlocuiţi filtrul sau elementul.
Pentru detalii, consultaţi manualul de exploatare
al unităţii interioare.
2
3
• Resetaţi mesajul pentru filtru dacă aţi spălat,
curăţat sau înlocuit filtrul sau elementul.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
Se afişează ecranul meniului principal.
Meniu principal
1/2
Pornire rapidă
Opţiuni economie energie
Program
Resetare indicator filtru
Ventilaţie
Informaţii întreţinere
Reven.
Răcire
• Apăsaţi pe butoanele
pentru a selecta
Resetare indicator filtru pe ecranul meniului
principal, apoi apăsaţi pe butonul Meniu/
Introducere.
Setare
Set. la
Rece 28°C
• La resetarea mesajului pentru filtru, mesajul
prezentat la Pasul 1 va dispărea de pe ecranul
de bază.
Manual de exploatare
61
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Atenţie
• Nu spălaţi telecomanda.
Acest lucru poate provoca scurgeri
de curent şi poate duce
la electrocutare sau incendiu.
• Opriţi întotdeauna aparatul de aer
condiţionat şi opriţi întrerupătorul
de alimentare în timpul
întreţinerii.
Nerespectarea celor de mai
sus poate duce la electrocutare
sau rănire.
Întreţinerea unităţii şi a ecranului LCD
• Ştergeţi ecranul LCD şi alte suprafeţe ale telecomenzii cu o cârpă uscată, dacă s-au murdărit.
• Dacă murdăria de pe suprafaţă nu se poate îndepărta, înmuiaţi cârpa într-un detergent neutru
diluat cu apă, stoarceţi bine cârpa şi curăţaţi suprafaţa. Apoi ştergeţi suprafaţa
cu o cârpă uscată.
Notă
• Nu utilizaţi niciun fel de diluanţi, solvenţi organici sau acizi puternici.
Avertizare
• Nu utilizaţi materiale inflamabile (de ex., fixativ sau insecticid) în apropierea
aparatului de aer condiţionat.
Nu curăţaţi produsul cu solvenţi organici, cum ar fi benzina sau diluantul
pentru vopsea.
Utilizarea solvenţilor organici poate provoca fisurarea produsului, electrocutarea
sau incendiul.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
62
Informaţii utile
Afişajul codurilor de eroare
„Contactaţi distribuitorul Daikin în următoarele
cazuri
Avertizare
• Când aparatul de aer condiţionat nu mai funcţionează corespunzător
(emană un miros de ars etc.), opriţi aparatul de aer condiţionat şi întrerupeţi
alimentarea.
Funcţionarea în continuare în aceste condiţii poate duce la defectare, electrocutare
sau incendii. Contactaţi distribuitorul Daikin.
Metodă de funcţionare
1
Răcire
Set. la
Rece 28°C
Reven.
Setare
Eroare: buton Meniu
• Dacă apare o eroare, pe ecranul de bază va clipi
unul dintre următoarele elemente.
Funcţionarea
de funcţionare
"Eroare: buton Meniu"
* Indicatorul de funcţionare va clipi.
"Avertizare: buton Meniu"
* Indicatorul de funcţionare nu va clipi.
• Apăsaţi pe butonul Meniu/Introducere.
2
Cod eroare:A1
Info. contact
0123–4567–8900
Unitate interioară –––/000
Unitate exterioară –––/000
• Codul de eroare clipeşte şi se vor afişa datele
de contact şi numele modelului.
• Anunţaţi distribuitorul Daikin despre codul
de eroare şi furnizaţi numele modelului.
Reven.
Manual de exploatare
63
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Service post-vânzare
Avertizare
• Nu dezasamblaţi, nu modificaţi
şi nu reparaţi unitatea.
Acest lucru poate duce la
electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin.
• Nu mutaţi şi nu reinstalaţi dvs.
telecomanda.
Instalarea necorespunzătoare poate
duce la electrocutare sau incendiu.
Consultaţi distribuitorul Daikin.
„Comunicaţi depanatorului următoarele elemente
•
•
•
•
Numele modelului
Data instalării
Condiţiile defectării: Cât mai precis posibil.
Adresa, numele şi numărul dvs. de telefon
„Mutarea
Mutarea telecomenzii necesită o tehnologie specială. Consultaţi distribuitorul Daikin. Dvs. veţi
suporta cheltuielile pentru mutarea telecomenzii.
„Reparaţii după perioada de garanţie
Consultaţi distribuitorul Daikin.
La solicitarea clientului, se pot asigura servicii la preţuri rezonabile.
(Perioada de garanţie este de 1 an de la data instalării.)
„Solicitări de informaţii despre service post-vânzare
Contactaţi distribuitorul Daikin.
BRC1E52B7
4PW72363-8 – 11.2011
Manual de exploatare
64
4PW72363-8 11.2011
Copyright 2011 Daikin
Download PDF