SKZ71800F0 CSNávod k použití 2 NOBruksanvisning - E

SKZ71800F0 CSNávod k použití 2 NOBruksanvisning - E
SKZ71800F0
CS Návod k použití
NOBruksanvisning
PL Instrukcja obsługi
SK Návod na používanie
SV Bruksanvisning
2
20
37
56
73
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně Přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a ne‐
hodami je důležité, aby se všechny oso‐
by, které budou používat tento spotřebič,
seznámily s jeho provozem a bezpeč‐
nostními funkcemi. Tyto pokyny uscho‐
vejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebi‐
če i v případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu ži‐
votnosti spotřebiče mohli řádně informo‐
vat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto ná‐
vodu k použití, abyste neohrozili své
zdraví a majetek, a uvědomte si, že vý‐
robce neručí za úrazy a poškození způ‐
sobené jejich nedodržením.
1.1 Bezpečnost dětí a
hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat oso‐
by (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesle‐
dují osoby odpovědné za jejich bez‐
pečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vy‐
táhněte zástrčku ze zásuvky, odřízně‐
te napájecí kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a odstraňte dveře, aby ne‐
došlo k úrazu dětí elektrickým pro‐
udem, nebo se děti nemohly zavřít
uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven
magnetickým těsněním dveří a nahra‐
zuje starší spotřebič s pružinovým zá‐
mkem (západkou) na dveřích nebo ví‐
ku, nezapomeňte před likvidací pruži‐
nový zámek znehodnotit. Děti se pak
nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
1.2 Všeobecné bezpečnostní
informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem ve‐
stavěného spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání
potravin nebo nápojů v běžné domác‐
nosti, jak je uvedeno v návodu k pou‐
žití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické nebo jiné pomocné
prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů ne‐
používejte jiné elektrické přístroje
(např. výrobníky zmrzliny) než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte chladicí okruh.
• Chladivo isobutan (R600a), které je
obsaženo v chladicím okruhu spotřebi‐
če, je zemní plyn, který je dobře sná‐
šen životním prostředím, ale je za urči‐
tých podmínek hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebi‐
če dbejte na to, aby nedošlo k poško‐
zení žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče
otevřený oheň a všechny jeho mo‐
žné zdroje
– důkladně vyvětrejte místnost, ve
které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná. Jakékoli poškození kabelu
může způsobit zkrat, požár nebo úraz
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást
(napájecí kabel, zástrčku, kom‐
presor) smí z důvodu možného
rizika vyměňovat pouze autorizo‐
vaný zástupce nebo kvalifikova‐
ný pracovník servisu.
1.
Napájecí kabel se nesmí nastavo‐
vat.
4
www.aeg.com
Zkontrolujte, zda není zástrčka
stlačená nebo poškozená zadní
stranou spotřebiče. Stlačená nebo
poškozená zástrčka se může
přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka
spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolně‐
ná, nezasunujte do ní zástrčku.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
6. Spotřebič se bez krytu žárovky
vnitřního osvětlení (je-li součástí
vybavení) nesmí provozovat.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťo‐
vání spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazicího oddílu,
ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké
nebo mokré ruce, protože byste si mo‐
hli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vy‐
staven přímému slunečnímu záření.
V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální žárovky (jsou-li součástí výbavy)
určené pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Tyto žárovky nejsou
vhodné pro osvětlení místností.
2.
•
•
•
•
1.3 Denní používání
• Ve spotřebiči nestavte horké nádoby
na plastové části spotřebiče.
• Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo
tekutiny, protože by mohly vybu‐
chnout.
• Potraviny neukládejte přímo na větrací
otvory v zadní stěně. (Pokud je
spotřebič beznámrazový)
• Zmrazené potraviny se nesmí po roz‐
mrznutí znovu zmrazovat.
• Zakoupené zmrazené potraviny skla‐
dujte podle pokynů daného výrobce.
• Pokyny výrobce spotřebiče týkající se
uchování potravin je nutné přísně do‐
držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápo‐
je s vysokým obsahem kysličníku uhli‐
čitého nebo nápoje s bublinkami, pro‐
tože vytvářejí tlak na nádobu, a mo‐
hou dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z
mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
1.4 Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy
spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze sítě.
• Nečistěte spotřebič kovovými předmě‐
ty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte
ostré předměty. Použijte plastovou
škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odto‐
kový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li
zanesený, uvolněte ho. Jestliže je ot‐
vor ucpaný, rozlije se voda na dno
chladničky.
1.5 Instalace
U elektrického připojení se pečli‐
vě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda
není poškozený. Je-li spotřebič poško‐
zený, nezapojujte ho do sítě. Případné
poškození okamžitě nahlaste prodejci,
u kterého jste spotřebič koupili. V tom‐
to případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapoje‐
ním spotřebiče počkali nejméně čtyři
hodiny, aby olej mohl natéct zpět do
kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná
cirkulace vzduchu, jinak by se
přehříval. K dosažení dostatečného
větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič
stát zadní stranou ke stěně, aby byly
jeho horké části nepřístupné (kompre‐
sor, kondenzátor), a nemohli jste o ně
zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkos‐
ti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po insta‐
laci spotřebiče přístupná.
• Připojujte pouze ke zdroji pitné vody
(pokud je k dispozici vodovodní přípoj‐
ka).
1.6 Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
nebo osoba s příslušným oprávněním.
ČESKY
• Pokud je spotřebič nutné opravit, ob‐
raťte se na autorizované servisní
středisko, které smí použít výhradně
originální náhradní díly.
5
domácím odpadem a smetím.
Izolační pěna obsahuje hořlavé
plyny: spotřebič je nutné zlikvido‐
vat podle příslušných předpisů,
které získáte na obecním úřadě.
Zabraňte poškození chladicí jed‐
notky, hlavně vzadu v blízkosti
výměníku tepla. Materiály použité
u tohoto spotřebiče označené
jsou recyklovatel‐
symbolem
né.
1.7 Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny,
které mohou poškodit ozónovou
vrstvu, ani v chladicím okruhu,
ani v izolačních materiálech.
Spotřebič nelikvidujte společně s
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
6
5
2 Tlačítko vyšší teploty
3 Tlačítko nižší teploty
4 Tlačítko OK
5 Tlačítko Mode
6 Tlačítko ON/OFF
Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit
na hlasitější současným stisknutím tlačít‐
ka Mode a tlačítka nižší teploty na něko‐
lik sekund. Změnu je možné vrátit.
2.1 Displej
2
3 4 5
1 Funkce časovače
2 Funkce COOLMATIC
3 Funkce Minute Minder
4 Funkce dětské pojistky
5 Ukazatel výstrahy
6 Kontrolka teploty
3
2
2.2 Zapnutí spotřebiče
1 Displej
1
4
6
Spotřebič se zapíná následujícím postu‐
pem:
1. Síťovou zástrčku zasuňte do zásuv‐
ky.
2. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF .
3. Pokud se na displeji zobrazí "dE‐
Mo" , spotřebič se nachází v režimu
Demo. Viz odstavec „Co dělat,
když...“.
4. Ukazatele teploty ukazují nastave‐
nou výchozí teplotu.
Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte
si oddíl „Regulace teploty“.
2.3 Vypnutí spotřebiče
Spotřebič se vypíná následujícím postu‐
pem:
1. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF
po dobu pěti sekund.
2. Displej se vypne.
3. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové zá‐
suvky.
6
www.aeg.com
2.4 Regulace teploty
2.6 Funkce dětské pojistky
Nastavenou teplotu v chladničce lze
změnit stisknutím tlačítka teploty.
Nastavená výchozí teplota: +5 °C v
chladničce.
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Pomocí funkce dětské pojistky zabloku‐
jete tlačítka před nechtěným použitím.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se neobjeví příslušná ikona.
2. Ukazatel funkce dětské pojistky za‐
bliká.
3. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské
pojistky.
Tuto funkci vypnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud ukazatel funkce dětské pojist‐
ky nezačne blikat.
2. Stisknutím tlačítka OK akci potvrďte.
3. Ukazatel funkce dětské pojistky se
přestane zobrazovat.
Nastavené teploty zůstanou ulo‐
ženy i při výpadku proudu.
2.5 Funkce Minute Minder
Pomocí funkce Minute Minder nastavíte,
aby ve stanovený moment, například
když na určitou dobu potřebujete nechat
vychladnout připravovanou směs, za‐
zněla zvuková výstraha.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel Minute Min‐
der .
Časovač po dobu několika sekund
ukazuje nastavenou hodnotu (30 mi‐
nut).
2. Stisknutím tlačítka regulace časova‐
če upravte nastavenou hodnotu v
rozsahu od 1 do 90 minut.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel Minute Minder .
Časovač začne blikat (min).
Na konci odpočítávání času zabliká uka‐
zatel Minute Minder a rozezní se zvuko‐
vá signalizace:
1. stisknutím tlačítka OK vypnete zvu‐
kovou signalizaci a funkci vypnete.
Funkci je možné kdykoli během odpočí‐
távání vypnout:
1. Stiskněte tlačítko Mode, dokud ne‐
začne blikat ukazatel Minute Min‐
der .
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel Minute Minder se přestane
zobrazovat.
Nastavenou dobu lze kdykoliv během
odpočtu změnit současným stisknutím
tlačítek nižší a vyšší teploty.
2.7 Funkce COOLMATIC
Potřebujete-li například po nákupu uložit
velké množství teplých potravin, doporu‐
čujeme zapnout funkci COOLMATIC,
aby se potraviny rychleji zchladily a ne‐
zahřály ostatní potraviny již uložené v
chladničce.
Tuto funkci zapnete následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud se nezobrazí příslušná ikona.
Začne blikat ukazatel COOLMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
Zobrazí se ukazatel COOLMATIC.
Funkce COOLMATIC se automaticky vy‐
pne po přibližně 6 hodinách.
Tuto funkci vypnete před jejím automa‐
tickým vypnutím následovně:
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Mode,
dokud nezačne blikat ukazatel
COOLMATIC.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu po‐
tvrďte.
3. Ukazatel COOLMATIC se přestane
zobrazovat.
Tato funkce se vypne při nasta‐
vení jiné teploty chladničky.
ČESKY
2.8 Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut. Vý‐
straha otevřených dveří je signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy
7
• zvukovou signalizací
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou
signalizaci vypnout stisknutím jakéhoko‐
liv tlačítka.
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního my‐
cího prostředku, abyste odstranili typický
pach nového výrobku, pak vše důkladně
vytřete do sucha.
Pokud se na displeji zobrazí „dEMo“,
spotřebič se nachází v režimu demo: Viz
odstavec „Co dělat, když...“.
Nepoužívejte čisticí prostředky
nebo abrazivní prášky, které mo‐
hou poškodit povrch spotřebiče.
3.2 Kontrolka teploty
Tento spotřebič se prodává i ve
Francii.
V souladu s předpisy platnými v
této zemi musí být vybaven spe‐
ciálním zařízením (viz obrázek)
umístěným v dolním oddílu
chladničky k označení její nej‐
chladnější zóny.
3.3 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle přání zasunují police.
Pro lepší využití prostoru mohou přední
poloviční police ležet na zadních poli‐
cích.
3.4 Umístění dveřních poliček
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
8
www.aeg.com
3.5 Umístění posuvného dveřního boxu
Posuvný dveřní box lze umístit do rů‐
zných výšek.
Tyto úpravy provedete následujícím způ‐
sobem:
1. zvedněte poličku s posuvným
dveřním boxem vzhůru a vytáhněte ji
z držáků ve dveřích
2. vyjměte podpěru z vodicí dráhy pod
poličkou
3. Stejným postupem v obráceném
pořadí zasuňte posuvný dveřní box
do jiné výšky.
3.6 Uhlíkový vzduchový filtr
C L E A N A I R
C O N T R O L
Tento spotřebič je vybavený uhlíkovým
filtrem CLEANAIR CONTROL za klap‐
kou na zadní stěně chladicího oddílu.
Filtr čistí vzduch odstraňováním nežá‐
doucích pachů v chladničce a oddílu
LONGFRESH , a dále tak zlepšuje kvali‐
tu skladování potravin.
Při provozu musí být vzduchová klapka
zavřená.
3.7 Oddíl LONGFRESH
V oddílu LONGFRESH 0°C je teplota
řízena automaticky. Teplota je stabilně
udržována na 0 °C a není ji třeba upra‐
vovat.
Stálá skladovací teplota kolem 0 °C a re‐
lativní vlhkost mezi 45 a 90 % zaručuje
optimální podmínky pro různé druhy po‐
travin.
V oddílu LONGFRESH 0°C proto může‐
te uchovávat řadu čerstvých potravin,
které si zde udrží lepší kvalitu až třikrát
déle ve srovnání s běžnými chladicími
oddíly. Díky tomu můžete uchovávat ví‐
ce čerstvých potravin. Chuť, čerstvost,
kvalita a nutriční hodnoty (vitamíny a mi‐
nerály) zůstanou zachovány. Úbytek na
hmotnosti ovoce a zeleniny se sníží. Po‐
traviny tak mají vyšší nutriční hodnotu.
Oddíl LONGFRESH 0°C je také vhodný
pro rozmrazování potravin.
V takovém případě můžete rozmrazené
potraviny uchovat až dva dny.
ČESKY
9
3.8 Regulace vlhkosti
V obou zásuvkách je možné nezávisle
na sobě udržovat požadované sklado‐
vací podmínky a to včetně vyšší či nižší
vlhkosti.
Regulace prostředí se v obou zásuv‐
kách provádí odděleně pomocí šoupát‐
ka na přední straně zásuvky.
• „Suché“: nízká vlhkost vzduchu - rela‐
tivní vlhkost do 50 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete,
když jsou obě šoupátka nastavená do
polohy a ventilační otvory jsou zce‐
la otevřené.
• „Vlhké“: vysoká relativní vlhkost - až
90 %
Této vlhkosti vzduchu dosáhnete,
když jsou obě šoupátka nastavená do
a ventilační otvory jsou
polohy
zcela zavřené. Vlhkost je zachycena
a nemůže unikat.
3.9 Zásuvky Longfresh
Vlhkost nelze nastavovat.
10 www.aeg.com
Drátěné police uvnitř zásuvek umožňují
volné proudění vzduchu a tím lepší kon‐
zervaci potravin.
Tento oddíl má zarážky, které brání vy‐
padnutí zásuvek při plném vytažení.
Chcete-li zásuvky vyjmout (například za
účelem čištění), vytáhněte je až k zaráž‐
ce, nadzvedněte a vyjměte.
Při skladování velkého množství
potravin vyjměte všechny zásuv‐
ky.
3.10 Doba skladování
čerstvých potravin v oddílu
Longfresh 0 °C
Druh potravin
Nastavení vlhkosti vzdu‐ Doba uchování
chu
Cibule
"sucho"
až 5 měsíců
Máslo
"sucho"
až 1 měsíc
Velké kusy vepřového
"sucho"
až 10 dní
Hovězí, zvěřina, malé
kousky vepřového, drů‐
bež
"sucho"
až 7 dní
Rajská omáčka
"sucho"
až 4 dny
Ryba, korýše, vařené
masné výrobky
"sucho"
až 3 dny
Vařené mořské plody
"sucho"
až 2 dny
Salát, zelenina mrkve,
bylinky, růžičková kapu‐
sta, celer
"vlhko"
až 1 měsíc
Artyčoky, květák, cikor‐
ka, ledový salát, čekan‐
ka, polní salát, hlávkový
salát, pórek, ředkvička
"vlhko"
až 21 dní
Brokolice, čínské zelí,
kapusta, zelí, ředkev,
kapusta kadeřavá
"vlhko"
až 14 dní
Hrášek, kedlubny
"vlhko"
až 10 dní
ČESKY
Druh potravin
11
Nastavení vlhkosti vzdu‐ Doba uchování
chu
Jarní cibulky, ředkev,
chřest, špenát
"vlhko"
až 7 dní
Ovoce (Čím zralejší
ovoce, tím kratší doba
skladování)
Hrušky, datle (čerstvé),
jahody, broskve
"vlhko"
až 1 měsíc
Švestky (Čím zralejší
ovoce, tím kratší doba
skladování)
rebarbora, angrešt
"vlhko"
až 21 dní
Jablka (odolná vůči
chladu), kdoule
"vlhko"
až 20 dní
Meruňky, třešně
"vlhko"
až 14 dní
Slívy, hroznové víno
"vlhko"
až 10 dní
Ostružiny, hrozinky
"vlhko"
až 8 dní
Fíky (čerstvé)
"vlhko"
až 7 dní
Borůvky, maliny
"vlhko"
až 5 dní
Koláče se šlehačkou nebo jiné
druhy pečiva lze uchovávat v od‐
dílu Longfresh 0 °C po dva až tři
dny.
Není určeno k uložení do oddílu
Longfresh 0 °C:
• ovoce citlivé na chlad, které
musí být uchováváno ve skle‐
pě nebo při pokojové teplotě,
jako například ananas, baná‐
ny, grapefruity, melouny, man‐
go, papája, pomeranče, citro‐
ny, kiwi.
• Druhy potravin, které nebyly
uvedené výše, by měly být
uchovávány v chladicím oddíle
(např. všechny druhy sýrů, stu‐
dené nářezy atd.).
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuv‐
kách závisí na vlhkosti obsažené
v uchovávaných potravinách,
ovoci a zelenině a na četnosti
otevírání dveří.
Oddíl Longfresh 0 °C je také
vhodný pro pomalé rozmrazová‐
ní potravin. V takovém případě
lze rozmrazené potraviny v oddí‐
lu Longfresh 0 °C uchovávat až
dva dny.
Tipy:
• Věnujte pozornost čerstvosti potravin,
obzvláště pak datu spotřeby. Kvalita a
čerstvost ovlivňují dobu uchovávání.
• Celý cyklus doby uchovávání závisí na
skladovacích podmínkách potravin
před jejich konečným uložením do
chladničky.
• Potraviny, ovoce nebo zelenina by
měly uchovávány v původním či doda‐
tečném obalu.
• Krmivo pro domácí zvířata by mělo být
vždy uchováváno zabalené a suché.
• Potraviny bohaté na bílkoviny se kazí
rychleji. To znamená, že mořské plody
se zkazí rychleji než ryby, a ty se zka‐
zí rychleji než ostatní maso. Při ucho‐
12 www.aeg.com
vávání potravin v oddíle 0 °C lze délku
jejich skladování prodloužit až třikrát
bez ztráty kvality.
• Veškeré potraviny uchovávané v oddí‐
le 0 °C by měly být ze zásuvek vyjmu‐
ty přibližně 15—30 minut před konzu‐
mací, obzvláště pak ovoce a zelenina,
které se konzumují bez další tepelné
úpravy. Pokud necháte ovoce či zele‐
ninu určitou chvíli v pokojové teplotě,
zvýrazní se jejich textura a chuť.
4. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
4.1 Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nene‐
chávejte otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regu‐
látor teploty je na vyšším nastavení a
spotřebič je zcela zaplněný, může
kompresor běžet nepřetržitě a na vý‐
parníku se pak tvoří námraza nebo
led. V tomto případě je nutné nastavit
regulátor teploty na nižší nastavení,
aby se spotřebič automaticky odmra‐
zil, a tím snížil spotřebu energie.
4.2 Tipy pro chlazení čerstvých
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potra‐
viny nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Maso (všechny druhy): zabalte do polye‐
tylénového sáčku a položte na skleně‐
nou polici nad zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto
skladujte maso pouze jeden nebo dva
dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: může‐
te zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí vy‐
bavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzdu‐
chotěsné nádobě nebo zabalené do hli‐
níkové fólie či do polyetylénového sáčku,
aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víč‐
kem a uloženy v držáku na láhve ve
dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí
být v chladničce pouze tehdy, jsou-li za‐
balené.
4.3 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zdroje
elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovo‐
díky v chladicí jednotce; údržbu a
doplňování smí proto provádět
pouze autorizovaný pracovník.
5.1 Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou neu‐
trálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usaze‐
ných nečistot;
ČESKY
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami
nebo kabely uvnitř spotřebiče,
netahejte za ně a nepoškozujte
je.
Nikdy nepoužívejte k čištění
vnitřku spotřebiče abrazivní práš‐
ky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla,
protože mohou poškodit povrch a
zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompre‐
sor na zadní straně spotřebiče čistěte
kartáčem. Tím se zlepší výkon spotřebi‐
če a sníží spotřeba energie.
Nejnižší polici, oddělující chladnější od‐
díl od oddílu LONGFRESH 0°C lze vy‐
jmout pouze při čištění. Chcete-li ji od‐
stranit, prostě ji vytáhněte.
Kryty zásuvek v oddílu můžete k čištění
také vytáhnout.
Po vyčištění musíte tuto polici a kryty vr‐
átit zpět na jejich místo, jinak by oddíl
LONGFRESH 0°C správně nefungoval.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v
kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐
hou poškodit umělou hmotu použitou v
tomto spotřebiči. Doporučujeme proto či‐
stit povrch spotřebiče pouze teplou vo‐
dou s trochou tekutého mycího
prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k
elektrické síti.
6. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Před odstraňováním závady vy‐
táhněte zástrčku ze síťové zá‐
suvky.
Odstraňování závady, která není
uvedena v tomto návodu, smí
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s přísluš‐
ným oprávněním.
13
5.2 Výměna uhlíkového filtru
K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového
vzduchového filtru je nutné ho každý rok
vyměnit.
Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit u
vašeho místního prodejce.
Řiďte se pokyny v části „Instalace uhlí‐
kového vzduchového filtru“.
Vzduchový filtr je spotřební materiál a
proto se na něj nevztahuje záruka.
5.3 Odmrazování chladničky
Odmrazování mrazicího oddílu se prová‐
dí automaticky.
Vzniklá voda odtéká do zásobníku na
kompresoru a odpařuje se. Zásobník ne‐
lze vyjmout.
5.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
• odpojte spotřebič od sítě
• vyjměte všechny potraviny
• odmrazte (předpokládá-li se) a vyči‐
stěte spotřebič a všechno příslušen‐
ství
• nechte dveře pootevřené, abyste za‐
bránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požá‐
dejte někoho, aby ho občas zkontroloval,
zda se potraviny nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
14 www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven na podkladu.
Zkontrolujte, zda spotřebič
stojí stabilně (všechny čtyři
nožičky musí stát na pod‐
laze).
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐ Zasuňte zástrčku správně
sunutá do zásuvky.
do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Zasuňte do zásuvky zá‐
strčku jiného elektrického
spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Není správně nastavená
teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste dveře příliš
často.
Nenechávejte dveře
otevřené déle, než je ne‐
zbytně nutné.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Snižte teplotu v místnosti.
Po stisknutí spínače
Toto je normální jev, který Kompresor se spouští až
COOLMATIC nebo po nepřestavuje poruchu
po určité době.
změně teploty se
spotřebiče.
kompresor nespustí
okamžitě.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká vo‐
da.
Během automatického
odmrazování se na zadní
stěně rozmrazuje námra‐
za.
Nejde o závadu.
Teplota ve spotřebiči
je příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplo‐
tu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
ČESKY
Problém
15
Možná příčina
Řešení
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Nechte potraviny vychlad‐
nout na teplotu místnosti,
teprve pak je vložte do
spotřebiče.
Vložili jste příliš velké
množství lahví najednou.
Ukládejte do spotřebiče
menší množství potravin.
Teplota v chladničce
je příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře ob‐
íhat chladný vzduch.
Na displeji teploty je
zobrazen horní nebo
spodní čtverec.
Při měření teploty došlo k
chybě
Zavolejte do místního se‐
rvisního centra (chladicí
systém bude potraviny
nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Na displeji se zobrazí
dEMo.
Spotřebič je v režimu De‐
mo (dEMo).
Na přibližně 10 sekund
podržte stisknuté tlačítko
OK, dokud nezazní dlouhý
zvukový signál a na krát‐
kou chvíli se nevypne dis‐
plej: spotřebič začne pra‐
covat v normálním režimu
6.1 Výměna žárovky
2.
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko. Kontak‐
tujte autorizované servisní středisko.
3.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Obraťte se na autori‐
zované servisní středisko.
6.2 Zavření dveří
1.
Vyčistěte těsnění dveří.
7. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si
před jeho instalací pečlivě
přečtěte část „Bezpečnostní in‐
formace“.
7.1 Umístění
UPOZORNĚNÍ
Jestliže likvidujete starý spotřebič
se zámkem nebo západkou na
dveřích, musíte ho znehodnotit
tak, aby se malé děti nemohly
uvnitř zavřít.
Síťová zástrčka musí být po in‐
stalaci volně přístupná.
16 www.aeg.com
Spotřebič instalujte na místě, jehož okol‐
ní teplota odpovídá klimatické třídě uve‐
dené na typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzem‐
něn. Zástrčka napájecího kabelu je k to‐
muto účelu vybavena příslušným kontak‐
tem. Pokud není domácí zásuvka uzem‐
něná, poraďte se s odborníkem a připoj‐
te spotřebič k samostatnému uzemnění
v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených po‐
kynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrni‐
cemi EHS.
7.2 Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
7.3 Požadavky na větrání
5 cm
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ČESKY
17
7.4 Instalace uhlíkového vzduchového filtru
1
2
Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivní‐
ho uhlíku, který pohlcuje nepříjemné
pachy a umožňuje zachování té nejle‐
pší chuti a vůně všech potravin bez ne‐
bezpečí mísení vůní.
Uhlíkový filtr se dodává v plastovém
sáčku, aby se zachovaly jeho vlastnosti
a životnost. Filtr musí být umístěn za
klapku před zapnutím spotřebiče.
1. Otevřete kryt klapky (1).
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní
straně krytu klapky (2).
4. Zavřete kryt klapky.
Při provozu musí být klapka
vzduchového větrání zavřená.
S filtrem zacházejte opatrně,
aby se z jeho povrchu nemohlo
nic uvolnit.
8. ZVUKY
Během normálního provozu vydává
spotřebič různé zvuky (kompresor, cirku‐
lace chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CR
AC
K!
18 www.aeg.com
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ČESKY
19
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry výklenku
Výška
1780 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
550 mm
Napětí
Frekvence
Technické údaje jsou uvedeny na typo‐
vém štítku umístěném na vnitřní levé
230-240 V
50 Hz
straně spotřebiče a na energetickém štít‐
ku.
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
20 www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHETSINFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
25
30
30
31
33
34
36
36
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
21
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i
denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
22 www.aeg.com
•
•
•
•
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet
er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
NORSK
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
23
fall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan
merket med symbolet
gjenvinnes.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsav-
2. BETJENINGSPANEL
1
6
5
1 Display
4
3
2
2.2 Slå på
2 Temperatur, plussknapp
3 Temperatur, minusknapp
4 OK -knapp
5 Mode-knapp
6 ON/OFF -knapp
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode-knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
2.1 Display
Gå frem som følger for å slå på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Hvis "dEMo" vises på displayet, er
produktet i demofunksjon. Se avsnittet “Hva må gjøres, hvis…”.
4. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
2.3 Slå av
1
2
3 4 5
1 Tidsur-funksjon
2 COOLMATIC-funksjon
3 Minute Minder -funksjon
4 Barnesikringsfunksjon
5 Alarmindikator
6 Temperaturindikator
6
Gå frem som følger for å slå apparatet
av:
1. Trykk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Nå slukkes displayet.
3. For å koble fra maskinen fra strømmen, ta ut støpselet fra stikkontakten.
24 www.aeg.com
2.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på kjøleskapet kan justeres ved å trykke på termostatknappen.
Still inn standardtemperatur: +5 °C i kjøledelen.
Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
2.5 Minute Minder-funksjon
Minute Minder -funksjonen skal brukes
til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler noe en viss tid.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien
(30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på reguleringsknappen for
tidsuret for å endre innstilt verdi fra 1
til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en
alarm:
1. trykk på OK-knappen for å slå av
alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute
Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
2.6 Barnesikring
Aktiver barnesikringen hvis du vil låse
knappene og hindre utilsiktet betjening.
For å slå på funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slokker.
2.7 COOLMATIC-funksjonen
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen først, slik at
matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at de matvarene som allerede
befinner seg i Kjøleskap, blir oppvarmet.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
For å slå av funksjonen før den slutter
automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
2.8 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved
åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
NORSK
25
3. DAGLIG BRUK
3.1 Innvendig rengjøring
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
Hvis "dEMo" vises i displayet, er produktet i demonstrasjonsmodus: se avsnittet
“HVA MÅ GJØRES, HVIS…”.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen.
3.2 Temperaturindikator
Dette produktet selges i Frankrike.
I samsvar med forskriftene i dette
landet, må det leveres med en
spesialenhet (se figur) plassert i
kjøleskapets nedre seksjon som
skal vise den kaldeste sonen.
3.3 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
For bedre utnyttelse av plassen kan de
fremre halvhyllene ligge over de bakre.
3.4 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av matvarebeholdere av
forskjellig størrelse.
3.5 Plassering av boksen
Boksen kan plasseres i forskjellige høyder.
Gå frem som følger for å justere høyden
på hyllene:
1. løft hyllen med boksen oppover og
ut av holderne i døren
2. fjern låsebraketten fra festet under
hyllen
3. Gå frem i motsatt rekkefølge for å
sette den inn i en annen høyde.
26 www.aeg.com
3.6 Kull-filter
C L E A N A I R
C O N T R O L
Produktet er utstyrt med et kullfilter
CLEANAIR CONTROL bak en klaff i kjøleseksjonens bakvegg.
Filteret renser luften for uønsket lukt i
kjøleskapet og LONGFRESH -seksjonen,
noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten blir ytterligere forbedret.
Når produktet er i bruk, skal klaffen alltid
være lukket.
3.7 LONGFRESH -seksjonen
I LONGFRESH 0°C -seksjonen styres
temperaturen automatisk. Den holder
seg alltid på ca. 0 °C, du trenger ikke regulere den.
Den konstante lagringstemperaturen på
ca. 0 °C og den relative luftfuktigheten
på mellom 45 og 90 % gir optimale forhold for forskjellige typer mat.
Derfor kan du oppbevare mye fersk mat i
LONGFRESH 0°C -seksjonen, hvor den
vil holde seg opp til 3 ganger så lenge,
med bedre kvalitet i forhold til en normal
kjøleskapsseksjon. Dette lar deg handle
inn større mengder ferske matvarer.
Smak, grad av ferskhet, kvalitet og ernæringsverdier (vitaminer og mineraler) blir
godt tatt vare på. Det blir mindre tap av
vekt i grønnsaker og frukt. Maten gir mer
ernæringsverdi.
LONGFRESH 0°C -seksjonen er også egnet til å tine mat.
Hvis du bruker seksjonen slik, kan den
opptinte maten oppbevares i opptil to
dager.
NORSK
27
3.8 Kontroll av luftfuktigheten
Begge skuffene kan brukes i henhold til
ønskede oppbevaringsforhold, med lavere eller høyere luftfuktighet uavhengig av hverandre.
Luftfuktigheten i hver enkelt skuff reguleres separat, og styres ved hjelp av glideventilen foran på skuffen.
• "Tørr": lav luftfuktighet - opptil 50 %
relativ luftfuktighet
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge gliderne er satt i denne posisjonen
og ventilasjonsåpningene er vidåpne.
• "Fuktig": høy relativ luftfuktighet opptil 90 %
Luftfuktighetsnivået er nådd når begge gliderne er satt i denne posisjonen
og ventilasjonsåpningene er
lukket. Luftfuktigheten bevares og
lekker ikke ut.
3.9 Longfresh-skuffene
Fuktigheten kan ikke justeres.
28 www.aeg.com
Trådhyllene i skuffene sørger for at luften får sirkulere fritt, og bevarer dermed
matvarene bedre.
Seksjonen har stoppskinner for å forhindre at skuffene faller ut når de er trukket
helt ut.
For å fjerne skuffene (for eksempel i forbindelse med rengjøring), trekk dem så
langt ut de går, løft dem opp og ta dem
ut.
Ta ut alle skuffene hvis du trenger å oppbevare større mengder
matvarer.
3.10 Lagringstid for ferskvarer
i Longfresh-skuffen (0 °C)
Matvaretype
Innstilling av luftfuktig- Lagringstid
het
Løk
"tørr"
opptil 5 måneder
Smør
"tørr"
opptil 1 måned
Store stykker svinekjøtt
"tørr"
opptil 10 dager
Oksekjøtt, vilt, små stykker svinekjøtt, fjærkre
"tørr"
opptil 7 dager
Tomatsaus
"tørr"
opptil 4 dager
Fisk, skalldyr, kokte/
stekte kjøttprodukter
"tørr"
opptil 3 dager
Kokt/stekt sjømat
"tørr"
opptil 2 dager
Salat, grønnsaker Gulrøtter, urter, rosenkål,
selleri
“fuktig”
opptil 1 måned
Artisjokker, blomkål, sikori, isbergsalat, endivier, vårsalat, bladsalat,
purreløk, rosensalat
“fuktig”
opptil 21 dager
Brokkoli, kinakål, grønnkål, kål, reddiker, savoikål
“fuktig”
opptil 14 dager
Erter, kålrot
“fuktig”
opptil 10 dager
Vårløk, reddiker, asparges, spinat
“fuktig”
opptil 7 dager
NORSK
Matvaretype
29
Innstilling av luftfuktig- Lagringstid
het
Frukt (Jo mer moden
frukten er, desto kortere
tid kan den lagres)
Pærer, dadler (ferske),
jordbær, fersken
“fuktig”
opptil 1 måned
Plommer (Jo mer moden frukten er, desto
kortere tid kan den lagres)
rabarbra, stikkelsbær
“fuktig”
opptil 21 dager
Epler (ikke kuldefølsomme), kvedeepler
“fuktig”
opptil 20 dager
Aprikos, kirsebær
“fuktig”
opptil 14 dager
Damaskuskplommer,
druer
“fuktig”
opptil 10 dager
Bjørnebær, rips
“fuktig”
opptil 8 dager
Fikener (ferske)
“fuktig”
opptil 7 dager
Blåbær, bringebær
“fuktig”
opptil 5 dager
Kremkaker og andre typer bakverk kan oppbevares i Longfreshskuffen (0 °C) i 2-3 dager.
Må ikke legges i Longfresh-skuffen (0 °C):
• kuldefølsom frukt som skal
oppbevares ved kjeller- eller
romtemperatur, som ananas,
bananer, grapefrukt, meloner,
mango, papaya, appelsin, sitron, kiwi.
• Matvaretyper som ikke er
nevnt ovenfor skal oppbevares
i kjøleskapet (for eksempel alle
typer ost, oppskåret pålegg,
osv.)
Luftfuktigheten i skuffene avhenger av væskeinnholdet i matvarene, grønnsakene og frukten som
oppbevares, samt hvor ofte døren åpnes
Longfresh-skuffen (0 °C) egner
seg også for langsom opptining
av matvarer. Hvis du bruker skuffen på den måten, kan den opptinte maten oppbevares i Longfresh-skuffen (0 °C) i opptil to dager.
Tips:
• Kontroller hvor ferske matvarene er.
Hold øye med holdbarhetsdatoen.
Kvalitet og ferskhet påvirker lagringstiden.
• Hele lagringssyklustiden vil avhenge
av hvordan varen ble oppbevart før
den siste lagringen i kjøleskapet.
• Matvarer, frukt eller grønnsaker skal
alltid pakkes inn før de lagres.
• Dyrefôr lagres alltid innpakket og tørt.
• Mat som er rik på proteiner vil bli fortere dårlig. Det betyr at sjømat vil bli
dårlig før fisk, og fisk vil bli dårlig før
kjøtt. Når mat oppbevares i et rom
med 0 °C, kan lagringstiden økes med
opptil tre ganger uten at matvarene
forringes.
• All mat som oppbevares i 0 °C-rommet skal tas ut av skuffene ca. 15-30
minutter før bruk, spesielt frukt og
grønnsaker som skal spises uten videre tilberedning. Konsistensen og smaken på frukt og grønnsaker blir bedre
når de får tilbake romtemperatur.
30 www.aeg.com
4. NYTTIGE TIPS OG RÅD
4.1 Tips til energisparing
4.3 Tips til kjøling
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt, noe som
fører til at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreies
termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er
godt innpakket.
4.2 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
5. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
5.1 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig
og tørk av dem for å være sikker på at
de er rene og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på noen rør og/eller kabler inne i
kabinettet
Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler til rengjøring inne i skapet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet
med en børste. Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Den nederste hyllen, som skiller kjølerommet fra LONGFRESH 0°C -seksjonen, kan bare tas ut i forbindelse med
rengjøring. Trekk hyllen rett ut for å fjerne den.
Dekselplatene over skuffene i seksjonen
kan tas ut ved rengjøring.
NORSK
For å forsikre deg om at LONGFRESH
0°C -seksjonen virker som den skal, må
den nederste hyllen og dekselplatene
settes tilbake i den opprinnelige posisjonen etter rengjøring.
Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av
dette apparatet kun rengjøres med
varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i
stikkontakten igjen.
5.2 Skifte kullfilteret
For at kull-luftfilteret skal være mest mulig effektivt, bør det skiftes en gang hvert
år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Se etter i "Installere kull-luftfilteret" for
anvisninger.
31
Luftfilteret er en forbruksvare og dekkes
dermed ikke av garantien.
5.3 Avriming av kjøleskapet
Avriming av kjøleskapsrommet skjer automatisk.
Vannet som samler seg renner inn i en
beholder på kompressoren og fordamper. Denne beholderen kan ikke fjernes.
5.4 Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over
et lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
• trekk støpselet ut av stikkontakten
• fjern alle matvarer
• tine (hvis frossen) og rengjør produktet og alt tilbehøret
• la døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i drift, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å sikre at ikke matevarene
blir ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
6. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet støyer
Produktet står ikke støtt
Kontroller at produktet står
stabilt (alle de fire føttene
skal være i kontakt med
gulvet)
Produktet virker ikProduktet er slått av.
ke. Lampen virker ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Slå på produktet.
Sett støpselet skikkelig inn
i stikkontakten.
32 www.aeg.com
Problem
Lampen lyser ikke.
Mulig årsak
Løsning
Produktet får ikke strøm.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk
produkt til stikkontakten
for å sjekke om den er
strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Kompressoren arbei- Temperaturen er ikke rikder hele tiden.
tig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har vært åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
Kompressoren starter ikke med en
gang etter at du har
trykket på COOLMATIC -bryteren eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter
en viss tid.
Det renner vann på
bakveggen inne i
kjøleskapet.
Rimet på bakveggen tiner Dette er normalt.
under den automatiske
avrimingen.
Temperaturen i pro- Termostaten er ikke riktig
duktet er for høy/for innstilt.
lav.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Det er lagt inn for mange
matvarer på en gang.
Legg inn færre matvarer
samtidig.
Det sirkulerer ikke kald
luft i produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
NORSK
Problem
Mulig årsak
33
Løsning
Det vises en firkant
Det har oppstått en feil i
øverst eller nederst i temperaturmålingen
temperaturdisplayet.
Kontakt et serviceverksted.
(kjølesystemet fortsetter å
holde matvarene kalde,
men det vil ikke være mulig å justere temperaturen).
dEMo vises i display- Produktet er i demonstra- Hold den nede i ca. 10 sek.
et.
sjonsmodus (dEMo).
til OK-knappen til det høres en lyd og displayet
slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere
normalt
6.1 Skifte lyspære
Skapet er utstyrt med et longlife LEDtaklys.
Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt servicesenteret.
2.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
6.2 Lukke døren
1.
Rengjør dørpakningene.
7. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets
skyld og for informasjon om korrekt operasjon av produktet, før
det monteres.
7.1 Plassering
ADVARSEL
Dersom du vraker et gammelt
apparat som er utstyrt med lås
eller smekklås på døren, må du
passe på at låsen blir gjort ubrukelig for å forhindre at barn kan
stenge seg inne.
Apparatets støpsel må være tilgjengelig også etter at apparatet
er installert.
Installere dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til + 32 °C
N
+16 °C til + 32 °C
ST
+16 °C til + 38 °C
T
+16 °C til + 43 °C
7.2 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er
jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
34 www.aeg.com
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir
fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
7.3 Krav til ventilasjon
5 cm
Ventilasjonen bak produktet må være tilstrekkelig.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Installere kull-luftfilteret
1
2
Kull-luftfilteret er et aktivt kullfilter som
absorberer ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten og aromaen
for alle matvarer uten risiko for at lukten
skal smitte over på andre matvarer.
Ved levering ligger kullfilteret i en plastpose for å opprettholde levetiden og
egenskapene. Filteret bør plasseres bak
klaffen før produktet slås på.
1. Åpne klaffen (1).
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av klaffen (2).
4. Lukk dekselet.
Når produktet er i bruk, skal
klaffen på luftventilatoren alltid
være lukket.
Filteret bør håndteres forsiktig,
slik at ikke noen deler løsner fra
overflaten.
8. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
NORSK
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
35
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
36 www.aeg.com
9. TEKNISKE DATA
Nisjens dimensjon
Høyde
1780 mm
Bredde
560 mm
Dybde
550 mm
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på apparatets innside og på energietiketten.
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
POLSKI
37
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO ZROBIĆ, GDY… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
42
48
48
50
52
53
55
55
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
38 www.aeg.com
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym uży‐
ciem należy uważnie przeczytać instruk‐
cję obsługi, zwracając szczególną uwa‐
gę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy urządzenia powin‐
ni poznać zasady jego bezpiecznej ob‐
sługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zacho‐
wanie instrukcji obsługi przez cały czas
używania urządzenia oraz przekazanie
jej kolejnemu użytkownikowi w razie od‐
stąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i ży‐
ciu osób oraz szkód materialnych należy
przestrzegać środków ostrożności pod‐
anych w niniejszej instrukcji obsługi,
gdyż producent nie jest odpowiedzialny
za szkody spowodowane wskutek ich
nieprzestrzegania.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przezna‐
czone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych czy umy‐
słowych, a także nieposiadające wie‐
dzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że będą
one nadzorowane lub zostaną poin‐
struowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzial‐
ną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pew‐
ność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia na‐
leży wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (jak najbliżej urzą‐
dzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić
bawiące się dzieci przed porażeniem
prądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające mag‐
netyczne uszczelnienie drzwi ma za‐
stąpić urządzenie z blokadą sprężyno‐
wą (ryglem) w drzwiach lub w pokry‐
wie, przed oddaniem starego urządze‐
nia do utylizacji należy usunąć bloka‐
dę. Zapobiegnie to przypadkowemu
uwięzieniu dziecka.
1.2 Ogólne zasady
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urzą‐
dzenia lub w zabudowie nie mogą być
zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do
przechowywania żywności i/lub napo‐
jów w zwykłych warunkach domo‐
wych, tak jak to opisano w niniejszej
instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmraża‐
nia nie wolno używać urządzeń me‐
chanicznych ani żadnych innych
sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń
elektrycznych (np. maszynek do lo‐
dów) wewnątrz urządzeń chłodni‐
czych, o ile nie zostały one dopusz‐
czone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajduje się czynnik chłodniczy izobu‐
tan (R600a), który jest ekologicznym
gazem naturalnym (jednak jest łatwo‐
palny).
Należy upewnić się, że podczas trans‐
portu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu
chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszko‐
dzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz in‐
nych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszcze‐
nie, w którym znajduje się urządze‐
nie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabra‐
nia się dokonywania jakichkolwiek mo‐
dyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w
urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia
przewodu zasilającego mogą spowo‐
dować zwarcie, pożar i/lub porażenie
prądem.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Aby można było uniknąć niebez‐
pieczeństwa, wymiany elemen‐
tów elektrycznych (przewód zasi‐
lający, wtyczka, sprężarka) może
dokonać wyłącznie technik auto‐
ryzowanego serwisu lub osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
Nie wolno przedłużać przewodu
zasilającego.
2. Należy upewnić się, że tylna
ścianka urządzenia nie przygniotła
ani nie uszkodziła wtyczki przewo‐
du zasilającego. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się
przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtycz‐
ki przewodu zasilającego urządze‐
nia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilają‐
cy.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest ob‐
luzowane, nie wolno wkładać do
niego wtyczki przewodu zasilają‐
cego. Występuje zagrożenie poża‐
rem lub porażeniem prądem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez
klosza żarówki (jeśli występuje)
oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho‐
wać ostrożność podczas jego przeno‐
szenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać
przedmiotów w komorze zamrażarki
wilgotnymi/mokrymi rękoma, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie
skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni sło‐
necznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowa‐
no specjalne żarówki (jeśli występują)
przeznaczone wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie nadają się one do oś‐
wietlania pomieszczeń domowych.
1.
•
•
•
•
1.3 Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopal‐
nych gazów ani płynów w urządzeniu,
ponieważ mogą spowodować wybuch.
39
• Nie wolno umieszczać żywności bez‐
pośrednio przy otworze wentylacyjnym
na tylnej ściance. (Jeśli urządzenie
jest odszraniane automatycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamra‐
żać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność na‐
leży przechowywać zgodnie z instruk‐
cjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazó‐
wek dotyczących przechowywania
podanych przez producenta urządze‐
nia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowy‐
wać napojów gazowanych, ponieważ
duże ciśnienie w pojemniku może spo‐
wodować ich eksplozję i w rezultacie
uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną
odmrożeń w przypadku konsumpcji
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamra‐
żarki.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalo‐
wymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmio‐
tów do usuwania szronu z urządzenia.
Należy stosować plastikową skrobacz‐
kę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór
odpływowy skroplin w chłodziarce. W
razie konieczności należy go wyczyś‐
cić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablo‐
kowany, woda zacznie się zbierać na
dnie chłodziarki.
1.5 Instalacja
Podłączenie elektryczne urzą‐
dzenia należy wykonać zgodnie
z wskazówkami podanymi w od‐
powiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić,
czy nie jest w żaden sposób uszko‐
dzone. Nie wolno podłączać urządze‐
nia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne
uszkodzenia należy natychmiast zgło‐
sić sprzedawcy. W tym przypadku na‐
leży zachować opakowanie.
40 www.aeg.com
• Zaleca się odczekanie co najmniej
czterech godzin przed podłączeniem
urządzenia, aby olej mógł spłynąć z
powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wenty‐
lację ze wszystkich stron urządzenia.
Nieodpowiednia wentylacja prowadzi
do jego przegrzewania. Aby uzyskać
wystarczającą wentylację, należy po‐
stępować zgodnie z wskazówkami do‐
tyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urzą‐
dzenia należy ustawić od ściany, aby
uniknąć dotykania lub chwytania za
ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w
pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do
wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącz‐
nie do instalacji doprowadzającej wo‐
dę pitną (jeśli przewidziane jest podłą‐
czenie do sieci wodociągowej).
być przeprowadzone przez wykwalifi‐
kowanego elektryka lub inną kompe‐
tentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być
wykonywane w autoryzowanym punk‐
cie serwisowym. Należy stosować wy‐
łącznie oryginalne części zamienne.
1.7 Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego
ani w materiałach izolacyjnych
urządzenia nie ma gazów szkod‐
liwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy wyrzucać
wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna za‐
wiera łatwopalne gazy: urządze‐
nie należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami, któ‐
re można uzyskać od władz lo‐
kalnych. Należy unikać uszko‐
dzenia układu chłodniczego,
szczególnie z tyłu przy wymienni‐
ku ciepła. Materiały zastosowane
w urządzeniu, które są oznaczo‐
, nadają się do
ne symbolem
ponownego przetworzenia.
1.6 Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane
z serwisowaniem urządzenia powinny
2. PANEL STEROWANIA
1
6
5
1 Wyświetlacz
2 Przycisk podwyższania temperatury
3 Przycisk obniżania temperatury
4 Przycisk OK
4
3
2
Mode oraz przycisku obniżania tempera‐
tury. Zmianę tę można cofnąć.
2.1 Wyświetlacz
5 Przycisk Mode
6 Przycisk ON/OFF
Istnieje możliwość zmiany zdefiniowane‐
go dźwięku przycisków na głośniejszy
poprzez jednoczesne naciśnięcie i przy‐
trzymanie przez kilka sekund przycisku
1
2
3 4 5
1 Funkcja minutnika
6
POLSKI
2 Funkcja COOLMATIC
3 Funkcja Minute Minder
4 Funkcja blokady uruchomienia
5 Wskaźnik alarmu
6 Wskaźnik temperatury
2.2 Włączanie
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilają‐
cego do gniazda elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, na‐
cisnąć przycisk ON/OFF .
3. Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie "dEMo", urządzenie dzia‐
ła w trybie demo. Patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów”.
4. Wskaźniki temperatury wskazują us‐
tawioną domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatu‐
ry, należy zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
2.3 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wyko‐
nać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przy‐
trzymać przez 5 sekund.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasila‐
nia, należy wyjąć wtyczkę elektrycz‐
ną z gniazda zasilającego.
2.4 Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury w chłodziarce
można zmieniać poprzez naciskanie
przycisku regulacji temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury: +5°C
w komorze chłodziarki.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawio‐
ną temperaturę.
Ustawiona temperatura zostanie osiąg‐
nięta w ciągu 24 godzin.
W przypadku awarii zasilania us‐
tawiona temperatura pozostaje
zapisana w pamięci.
2.5 Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
41
przydatna np. w przypadku konieczności
schładzania produktu przez określony
czas.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Minute Minder zacznie mi‐
gać.
Przez kilka sekund będzie wyświet‐
lana ustawiona wartość dla minutni‐
ka (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutni‐
ka, aby zmienić ustawienie w zakre‐
sie od 1 do 90 minut.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik Mi‐
nute Minder .
Wskazanie minutnika zacznie migać
(min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Mi‐
nute Minder zacznie migać i zostanie
wyemitowany dźwiękowy sygnał alarmo‐
wy:
1. nacisnąć przycisk OK, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy i zakończyć dzia‐
łanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili przed zakończeniem odliczania:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik Minute Minder .
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik Minute Minder wyłączy
się.
W dowolnej chwili podczas odliczania
można zmienić ustawiony czas naciska‐
jąc przycisk obniżania temperatury oraz
przycisk podwyższania temperatury.
2.6 Funkcja „Blokada
uruchomienia”
Aby zablokować działanie przycisków
przed przypadkowym użyciem, należy
wybrać funkcję „Blokada uruchomienia”.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
2. Wskaźnik blokady uruchomienia za‐
cznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
42 www.aeg.com
Wskaźnik blokady uruchomienia bę‐
dzie widoczny.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż zacznie migać wskaźnik blokady
uruchomienia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
3. Wskaźnik blokady uruchomienia
zgaśnie.
Funkcja COOLMATIC wyłącza się auto‐
matycznie po około 6 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automa‐
tycznym wyłączeniem:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik COOLMATIC.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik COOLMATIC zniknie.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury w
chłodziarce.
2.7 Funkcja COOLMATIC
Jeżeli istnieje konieczność przechowa‐
nia większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się włączenie funkcji
COOLMATIC w celu szybkiego schło‐
dzenia produktów bez ryzyka podwyż‐
szenia temperatury żywności, która już
znajduje się w chłodziarce.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik COOLMATIC zacznie mi‐
gać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
COOLMATIC.
2.8 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
• migający wskaźnik alarmu,
• sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków
(zamknięte drzwi), alarm wyłączy się.
Podczas działania alarmu sygnał dźwię‐
kowy można wyłączyć naciskając dowol‐
ny przycisk.
3. CODZIENNA EKSPLOATACJA
3.1 Czyszczenie wnętrza
Aby usunąć zapach nowego urządzenia
przed pierwszym uruchomieniem należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem, a następnie dokładnie je osu‐
szyć.
Nie należy stosować silnych de‐
tergentów ani materiałów ścier‐
nych, ponieważ mogłoby to spo‐
wodować uszkodzenie powierz‐
chni urządzenia.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie „dEMo”, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym: patrz rozdział
„ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.
POLSKI
43
3.2 Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z prawem tego kraju, w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się specjalna
naklejka (patrz rysunek), która
wskazuje jej najchłodniejszą stre‐
fę.
3.3 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających umie‐
szczenie półek zgodnie z aktualnymi po‐
trzebami.
Aby lepiej wykorzystać miejsce, przednią
część dzielonej półki można położyć na
jej tylnej części.
3.4 Rozmieszczanie półek na
drzwiach
nej wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby umożliwić przechowywanie artyku‐
łów spożywczych w opakowaniach o róż‐
3.5 Zmiana położenia przesuwanego pojemnika
Przesuwany pojemnik można umieścić
na różnych wysokościach.
Aby dokonać odpowiedniego ustawienia,
należy:
1. Podnieść półkę z przesuwanym po‐
jemnikiem i wysunąć ją z uchwytów
w drzwiach.
2. Wyjąć wspornik mocujący z prowad‐
nicy pod półką.
3. Wykonać powyższe czynności w od‐
wrotnej kolejności, aby umieścić
przesuwany pojemnik na innej wyso‐
kości.
44 www.aeg.com
3.6 Węglowy filtr powietrza
C L E A N A I R
C O N T R O L
Urządzenie wyposażono w filtr węglowy
CLEANAIR CONTROL, który jest umie‐
szczony za pokrywą na tylnej ściance
komory chłodziarki.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze
chłodziarki oraz w komorze LONG‐
FRESH z niepożądanych zapachów, a
tym samym podnosi jakość przechowy‐
wanej żywności.
Podczas pracy urządzenia pokrywa filtra
powinna być zawsze zamknięta.
3.7 Komora LONGFRESH
W komorze LONGFRESH 0°C tempera‐
tura jest regulowana automatycznie.
Utrzymuje się ona na stałym poziomie
około 0°C – regulacja nie jest konieczna.
Stała temperatura przechowywania na
poziomie około 0°C i wilgotność względ‐
na 45-90% zapewniają optymalne wa‐
runki przechowywania różnych rodzajów
żywności.
Dzięki temu w komorze LONGFRESH
0°C można przechowywać różne rodzaje
żywności, które zachowają lepszą jakość
trzykrotnie dłużej niż w zwykłych komo‐
rach chłodziarki. Pozwala to przechowy‐
wać więcej świeżej żywności. Smak, sto‐
pień świeżości, jakość oraz wartości
odżywcze (witaminy i minerały) są do‐
brze zachowywane. Warzywa i owoce
tracą mniej na wadze. Żywność zacho‐
wuje większą wartość odżywczą.
Komora LONGFRESH 0°C może rów‐
nież służyć do rozmrażania żywności.
W tym przypadku rozmrożoną żywność
można przechowywać do dwóch dni.
POLSKI
45
3.8 Regulacja wilgotności
Z obu szuflad można korzystać zgodnie
z wymaganymi warunkami przechowy‐
wania przy zachowaniu niezależnego –
wyższego lub niższego – poziomu wil‐
gotności.
Każda szuflada ma własną regulację
suwakiem z przodu szuflady.
• „Sucho”: niski poziom wilgotności po‐
wietrza – do 50% wilgotności względ‐
nej
Poziom wilgotności zostanie osiąg‐
nięty, gdy oba suwaki są ustawione w
tym położeniu , a otwory wentyla‐
cyjne są szeroko otwarte.
• „Wilgotno”: wysoki poziom wilgotności
względnej – do 90%
Poziom wilgotności zostanie osiąg‐
nięty, gdy oba suwaki są ustawione w
, a otwory wenty‐
tym położeniu
lacyjne są zamknięte. Wilgoć jest za‐
trzymywana w szufladach i nie może
się wydostać.
3.9 Szuflady Longfresh
Nie jest możliwa regulacja poziomu wil‐
gotności.
46 www.aeg.com
Kratki wewnątrz szuflad umożliwiają
swobodną cyrkulację powietrza i w efek‐
cie lepsze przechowywanie żywności.
Komorę wyposażono w ograniczniki za‐
bezpieczające szuflady przed wypadnię‐
ciem przy pełnym wysunięciu.
Aby wyjąć szuflady (np. w celu wyczy‐
szczenia), należy wyciągnąć je do oporu,
unieść i wyjąć.
Wyjąć wszystkie szuflady, aby
przechowywać dużą ilość żyw‐
ności.
3.10 Czas przechowywania w
komorze Longfresh 0°C na
świeżą żywność
Typ żywności
Ustawienie wilgotności
powietrza
Czas przechowywania
Cebula
„sucho”
do 5 miesięcy
Masło
„sucho”
do 1 miesiąca
Duże kawałki wieprzo‐
winy
„sucho”
do 10 dni
Wołowina, dziczyzna,
małe kawałki wieprzowi‐
ny, drób
„sucho”
do 7 dni
Sos pomidorowy
„sucho”
do 4 dni
Ryby, skorupiaki, goto‐
wane produkty mięsne
„sucho”
do 3 dni
Gotowane owoce morza
„sucho”
do 2 dni
Sałata, warzywa: mar‐
chew, zioła, brukselka,
seler
„wilgotno”
do 1 miesiąca
Karczoch, kalafior, cy‐
koria, sałata lodowa,
roszpunka, sałata, por,
radicchio
„wilgotno”
do 21 dni
Brokuły, kapusta pekiń‐
ska, jarmuż, kapusta,
rzodkiew
„wilgotno”
do 14 dni
Groszek, kalarepa
„wilgotno”
do 10 dni
POLSKI
Typ żywności
Ustawienie wilgotności
powietrza
Czas przechowywania
Szczypior, rzodkiew,
szparagi, szpinak
„wilgotno”
do 7 dni
Owoce (im owoce są
bardziej dojrzałe, tym
krótszy czas przecho‐
wywania)
Gruszki, daktyle (świe‐
że), truskawki, brzosk‐
winie
„wilgotno”
do 1 miesiąca
Śliwki (im owoce są bar‐
dziej dojrzałe, tym krót‐
szy czas przechowywa‐
nia)
rabarbar, agrest
„wilgotno”
do 21 dni
Jabłka (odporne na
chłód), pigwy
„wilgotno”
do 20 dni
Morele, wiśnie
„wilgotno”
do 14 dni
Śliwki, winogrona
„wilgotno”
do 10 dni
Jeżyny, porzeczki
„wilgotno”
do 8 dni
Figi (świeże)
„wilgotno”
do 7 dni
Jagody, maliny
„wilgotno”
Ciasta z kremem i inne wyroby
cukiernicze można przechowy‐
wać w komorze Longfresh 0°C
przez 2 lub 3 dni.
Produkty, których nie należy
przechowywać w komorze Long‐
fresh 0°C:
• owoce wrażliwe na chłód, które
muszą być przechowywane w
piwnicy lub temperaturze poko‐
jowej, np. ananasy, banany,
grejpfruty, melony, mango, pa‐
paja, pomarańcza, cytryny, ki‐
wi.
• Rodzaje żywności, które nie
zostały wymienione powyżej,
powinny być przechowywane
w komorze chłodziarki (np.
wszystkie gatunki sera, wędli‐
ny w plastrach itp.).
47
do 5 dni
Poziom wilgotności powietrza w
szufladach zależy od wilgotności
przechowywanych produktów,
warzyw i owoców oraz od częs‐
totliwości otwierania drzwi.
Komora Longfresh 0°C nadaje
się również do powolnego roz‐
mrażania żywności. W takim
przypadku rozmrażaną żywność
można przechowywać w komo‐
rze Longfresh 0°C do dwóch dni.
Wskazówki:
• Należy zwracać uwagę na świeżość
produktów, szczególnie na datę waż‐
ności. Jakość i stopień świeżości mają
wpływ na okres przechowywania.
• Całkowity okres przechowywania zale‐
ży od sposobu przygotowania żywnoś‐
ci przed jej ostatecznym przechowy‐
waniem w chłodziarce.
• Żywność, owoce lub warzywa powinny
być zawsze zapakowane lub owinięte
przed przechowywaniem.
• Żywność dla zwierząt zawsze należy
przechowywać zapakowaną i suchą.
48 www.aeg.com
• Produkty o dużej zawartości białka
psują się szybciej. Oznacza to, że
owoce morza psują się szybciej niż ry‐
by, a ryby psują się szybciej niż mięso.
W przypadku przechowywania żyw‐
ności w komorze 0°C okres przecho‐
wywania danego rodzaju żywności
można wydłużyć do trzech razy bez
utraty jakości produktów.
• Wszystkie produkty przechowywane w
komorze 0°C powinny być wyjmowane
z szuflad około 15-30 minut przed
spożyciem – zwłaszcza owoce i wa‐
rzywa, które mają być spożywane bez
dodatkowego gotowania. Odczekanie
aż owoce i warzywa powrócą do tem‐
peratury pokojowej poprawi smak i wy‐
gląd potraw.
4. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
4.1 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Zapewnić swobodny przepływ powie‐
trza wokół artykułów spożywczych.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamra‐
żarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wyso‐
ka, pokrętło regulacji temperatury jest
ustawione w najwyższej pozycji, urzą‐
dzenie jest w pełni załadowane sprę‐
żarka będzie pracowała bezustannie,
powodując zbieranie się szronu lub lo‐
du na parowniku. W takim przypadku
należy obrócić pokrętło regulacji tem‐
peratury w kierunku niższego ustawie‐
nia, aby umożliwić automatyczne usu‐
wanie szronu i jednocześnie zmniej‐
szyć zużycie energii.
4.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
4.2 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć, szczególnie te, które mają
silny zapach.
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do po‐
lietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na do‐
wolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych
dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w spe‐
cjalnych hermetycznych pojemnikach lub
zapakować w folię aluminiową lub wo‐
reczki polietylenowe, aby maksymalnie
ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie
nakrętki i przechowywać na półce na bu‐
telki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakich‐
kolwiek prac konserwacyjnych,
należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia za‐
wiera węglowodory. Prace kon‐
serwacyjne i uzupełnianie mogą
wykonywać wyłącznie technicy
autoryzowanego serwisu.
POLSKI
5.1 Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy regularnie czyścić:
• wnętrze i akcesoria należy umyć ciep‐
łą wodą z dodatkiem neutralnego
mydła.
• regularnie sprawdzać i przecierać usz‐
czelki drzwi, aby upewnić się, że są
czyste.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie należy ciągnąć, przesuwać
ani uszkadzać rurek i/lub przewo‐
dów w urządzeniu.
Nigdy nie należy stosować środ‐
ków czyszczących, ściernych,
produktów do czyszczenia o in‐
tensywnym zapachu lub wosko‐
wych środków czyszczących do
czyszczenia wnętrza urządzenia,
ponieważ mogłoby to spowodo‐
wać uszkodzenie powierzchni i
pozostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i
sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą
szczotki. Poprawi to wydajność urządze‐
nia i zmniejszy zużycie energii elektrycz‐
nej.
Najniższą półkę, oddzielającą komorę
chłodziarki od komory LONGFRESH 0°C
można wyjmować tylko w celu jej wyczy‐
szczenia. Aby wyjąć półkę, należy ją wy‐
ciągnąć, trzymając prosto.
Płyty przykrywające szuflady w komorze
chłodziarki można wyjąć w celu ich wy‐
czyszczenia.
Aby zapewnić prawidłowe działanie ko‐
mory LONGFRESH 0°C , po wyczy‐
szczeniu najniższa półka i płyty przykry‐
wające szuflady muszą zostać ponownie
włożone na miejsce.
Należy chronić system chłodzący
przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące
zawierają substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywo zastosowane
w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
49
mycie zewnętrznych części urządzenia
ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć
urządzenie do zasilania.
5.2 Wymiana filtra węglowego
Aby uzyskać najlepszą wydajność, nale‐
ży raz w roku wymieniać węglowy filtr
powietrza.
Nowe filtry powietrza z węglem aktyw‐
nym można nabyć u lokalnego sprze‐
dawcy.
Instrukcje znajdują się rozdziale „Instala‐
cja węglowego filtra powietrza”.
Filtr powietrza należy do materiałów eks‐
ploatacyjnych podlegających zużyciu, w
związku z czym nie jest objęty gwaran‐
cją.
5.3 Rozmrażanie chłodziarki
Komora chłodziarki rozmraża się auto‐
matycznie.
Powstająca podczas rozmrażania woda
spływa do zbiornika na sprężarce i wy‐
parowuje. Tego zbiornika nie wolno wy‐
jmować.
5.4 Okresy przerw w
eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez
długi czas, należy wykonać następujące
czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić (jeśli przewidziano) i wy‐
czyścić urządzenie oraz wszystkie ak‐
cesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby unik‐
nąć powstawania nieprzyjemnych za‐
pachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone,
należy poprosić kogoś o regularne
sprawdzanie, aby uniknąć zepsucia się
żywności w przypadku przerwy w zasila‐
niu.
50 www.aeg.com
6. CO ZROBIĆ, GDY…
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do rozwią‐
zywania problemów należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nie‐
uwzględnionych w niniejszej in‐
strukcji można powierzyć wyłącz‐
nie wykwalifikowanemu elektry‐
kowi lub innej kompetentnej oso‐
bie.
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Urządzenie głośno
pracuje
Urządzenie nie jest pra‐
widłowo ustawione
Sprawdzić, czy urządzenie
stoi stabilnie (wszystkie
cztery nóżki powinny stać
na podłodze)
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo‐
Nie działa oświetlenie. ne.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasila‐ Podłączyć prawidłowo
jącego nie została prawid‐ wtyczkę do gniazdka.
łowo podłączona do
gniazdka.
Urządzenie nie jest zasi‐
lane. Brak napięcia w
gniazdku elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego same‐
go gniazdka.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Sprężarka pracuje w
sposób ciągły.
Wystąpiła usterka oświet‐
lenia.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Temperatura nie jest us‐
tawiona prawidłowo.
Ustawić wyższą tempera‐
turę.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać otwartych
drzwi dłużej niż to koniecz‐
ne.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
POLSKI
Problem
51
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wyso‐
ka.
Obniżyć temperaturę w po‐
mieszczeniu.
Sprężarka nie urucha‐ Jest to normalne zjawi‐
mia się natychmiast
sko, które nie oznacza
po naciśnięciu przyci‐ usterki.
sku COOLMATIC lub
zmianie ustawienia
temperatury.
Sprężarka rozpoczyna pra‐
cę dopiero po pewnym
czasie.
Po tylnej ściance
chłodziarki spływa
woda.
Jest to normalne zjawisko.
Podczas procesu auto‐
matycznego rozmrażania
szron roztapia się na tyl‐
nej ściance.
Temperatura w urzą‐ Regulator temperatury nie Ustawić wyższą/niższą
dzeniu jest zbyt niska/ jest ustawiony prawidło‐
temperaturę.
wysoka.
wo.
Temperatura w chło‐
dziarce jest zbyt wy‐
soka.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Włożono jednocześnie
zbyt wiele produktów.
Ograniczyć ilość jedno‐
cześnie wkładanych pro‐
duktów.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.
Na wyświetlaczu tem‐ Wystąpił błąd podczas
peratury pojawia się
pomiaru temperatury
górny lub dolny kwad‐
rat.
Skontaktować się z serwi‐
sem (układ chłodniczy bę‐
dzie nadal chłodził żyw‐
ność, ale regulacja tempe‐
ratury stanie się niemożli‐
wa).
Na wyświetlaczu wi‐
doczne jest wskaza‐
nie dEMo.
Nacisnąć przycisk OK na
około 10 sekund po usły‐
szeniu długiego sygnału
dźwiękowego. Wyświetlacz
wyłączy się na chwilę:
urządzenie rozpocznie nor‐
malną pracę.
Urządzenie działa w try‐
bie demo (dEMo).
6.1 Wymiana żarówki
Urządzenie jest wyposażone w oświetle‐
nie wnętrza typu LED o wydłużonej ży‐
wotności.
Wymiany oświetlenia może dokonać wy‐
łącznie pracownik serwisu. Należy skon‐
taktować się z punktem serwisowym.
52 www.aeg.com
6.2 Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować
drzwi. Patrz punkt „Instalacja”.
W razie potrzeby wymienić uszko‐
dzone uszczelki drzwi. Skontakto‐
wać się z punktem serwisowym.
7. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed zainstalowaniem urządze‐
nia należy zapoznać się z roz‐
działem „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”, co pozwoli za‐
pewnić bezpieczeństwo użytkow‐
nika oraz prawidłowe działanie
urządzenia.
7.1 Miejsce instalacji
OSTRZEŻENIE!
W przypadku utylizacji starego
urządzenia posiadającego za‐
mek lub rygiel na drzwiach, nale‐
ży najpierw go unieszkodliwić,
aby dzieci nie mogły zatrzasnąć
się wewnątrz.
Należy pozostawić dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego
po zainstalowaniu urządzenia.
Urządzenie należy instalować w miejscu,
w którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskaza‐
nej na tabliczce znamionowej urządze‐
nia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do +32°C
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
N
+16°C do +32°C
ST
+16°C do +38°C
T
+16°C do +43°C
7.2 Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy na‐
pięcie oraz częstotliwość podane na tab‐
liczce znamionowej odpowiadają para‐
metrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtycz‐
ka przewodu zasilającego dołączonego
do urządzenia posiada styk uziemiają‐
cy . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uzie‐
mione, urządzenie należy odrębnie uzie‐
mić zgodnie z aktualnymi przepisami,
uzgadniając to z wykwalifikowanym elek‐
trykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowie‐
dzialności w przypadku nieprzestrzega‐
nia powyższych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dy‐
rektyw Unii Europejskiej.
POLSKI
53
7.3 Wymagania dotyczące wentylacji
5 cm
Przepływ powietrza za urządzeniem mu‐
si być wystarczający.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Instalacja węglowego filtra powietrza
1
2
Węglowy filtr powietrza zawiera węgiel
aktywny pochłaniający nieprzyjemne
zapachy, umożliwiając tym samym za‐
chowanie smaków i zapachów wszyst‐
kich artykułów żywnościowych bez ry‐
zyka ich przenikania do innych artyku‐
łów.
Filtr węglowy jest dostarczany w wo‐
reczku foliowym w celu wydłużenia jego
żywotności i zachowania właściwości.
Filtr należy umieścić pod pokrywą
przed włączeniem urządzenia.
1. Otworzyć pokrywę (1).
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Wsunąć filtr do rowka znajdującego
się z tyłu pokrywy (2).
4. Zamknąć pokrywę.
Podczas pracy urządzenia po‐
krywa filtra powinna być zawsze
zamknięta.
Obchodzić się z filtrem ostroż‐
nie, aby nie uszkodzić jego po‐
wierzchni.
8. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnej pracy urządzenia
słychać odgłosy (sprężarka, obieg czyn‐
nika chłodniczego).
54 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
POLSKI
55
9. DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
1780 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
550 mm
Napięcie
Częstotliwość
Dane techniczne podane są na tabliczce
znamionowej znajdującej się z lewej
230-240 V
50 Hz
strony wewnątrz urządzenia oraz na ety‐
kiecie efektywności energetycznej.
10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
56 www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
57
59
61
66
66
67
69
70
72
72
SLOVENSKY
1.
57
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na za‐
bezpečenie správneho používania si
pred nainštalovaním a prvým použitím
spotrebiča starostlivo prečítajte tento ná‐
vod na používanie vrátane tipov a upo‐
zornení. Je dôležité, aby sa kvôli pred‐
chádzaniu zbytočným chybám a úrazom
zaručilo, že všetci užívatelia tohto spo‐
trebiča budú podrobne oboznámení s je‐
ho obsluhou a s bezpečnostnými pokym‐
ni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby
sa vždy nachádzali pri spotrebiči, aj po
presťahovaní alebo predaji inej osobe, a
aby bol každý, kto ho používa po celú
dobu jeho životnosti, riadne informovaný
o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny
na ochranu zdravia, života a majetku,
pretože výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nedbalosťou.
1.1 Bezpečnosť detí a
zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre oso‐
by (vrátane detí) so zníženými fyzický‐
mi, senzorickými alebo duševnými
schopnosťami, ani pre osoby s nedo‐
statočnými skúsenosťami a vedomo‐
sťami, ak nie je zabezpečený dohľad
alebo poučenie o bezpečnom použí‐
vaní spotrebiča zo strany osoby zod‐
povednej za ich bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte
mať istotu, že sa nebudú so spotrebi‐
čom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí.
Hrozí riziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zá‐
strčku spotrebiča z elektrickej zásuv‐
ky, odrežte pripojovací kábel (podľa
možnosti čo najbližšie k spotrebiču) a
demontujte dvierka, aby deti pri hre
nemohol zasiahnuť elektrický prúd a
aby sa nemohli zatvoriť vnútri spotre‐
biča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými
tesneniami dvierok nahradiť starší
spotrebič s pružinovým uzáverom (prí‐
chytkou dvierok) na dvierkach alebo
na veku, pred likvidáciou starého spo‐
trebiča poškoďte zatvárací mechaniz‐
mus tak, aby bol nefunkčný. Predídete
tak uviaznutiu hrajúcich sa detí v spo‐
trebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné
pokyny
VAROVANIE
Vetracie otvory na telese spotrebiča ale‐
bo na vstavanej konštrukcii nesmú byť
prekryté.
• Spotrebič je určený na uchovávanie
potravín a nápojov v bežnej domácno‐
sti, ako sa vysvetľuje v návode na
použitie.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepou‐
žívajte žiadne mechanické zariadenia
ani umelé prostriedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepou‐
žívajte iné elektrické spotrebiče (ako
sú výrobníky zmrzliny), ak nie sú
schválené na tento účel výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje
izobután (R600a), prírodný plyn s vy‐
sokou kompatibilitou so životným pro‐
stredím, ktorý je však horľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča
dávajte pozor, aby ste nepoškodili
žiadnu časť chladiaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom
ani so zápalnými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so
spotrebičom
• Je nebezpečné upravovať technické
vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento
spotrebič. Akékoľvek poškodenie prí‐
pojného kábla môže spôsobiť skrat,
požiar alebo zásah elektrickým prú‐
dom.
VAROVANIE
Elektrické komponenty (sieťový
kábel, zástrčka, kompresor) smie
vymieňať len autorizovaný ser‐
visný pracovník alebo kvalifikova‐
ný servisný personál, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
58 www.aeg.com
Napájací kábel sa nesmie predlžo‐
vať.
2. Uistite sa, že zástrčka za spotrebi‐
čom nie je stlačená ani poškode‐
ná. Pritlačená alebo poškodená
sieťová zástrčka sa môže prehriať
a spôsobiť požiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľ‐
ný prístup k zásuvke elektrickej
siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický
kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená,
zástrčku nezapájajte. Hrozí riziko
zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak
chýba kryt vnútorného osvetlenia
(ak sa má používať kryt).
Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho pre‐
miestňovaní postupujte opatrne.
Ak máte vlhké alebo mokré ruky,
z mraziaceho priestoru nič nevyberajte
ani sa ničoho nedotýkajte, pretože
môže dôjsť k poraneniu kože na ru‐
kách alebo k omrzlinám.
Zabráňte dlhodobému vystaveniu spo‐
trebiča priamemu slnečnému svetlu.
Žiarovky (ak sa majú používať) použi‐
té v tomto spotrebiči sú špeciálne žia‐
rovky určené výlučne na použitie v do‐
mácich spotrebičoch. Nie sú vhodné
na osvetlenie izieb v domácnosti.
1.
•
•
•
•
1.3 Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové
diely spotrebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý
plyn ani tekutinu, pretože môžu explo‐
dovať.
• Potraviny neklaďte priamo k ventilač‐
nému otvoru v zadnej stene. (Ak je
spotrebič beznámrazový)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení
nesmú znova zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávaj‐
te v súlade s pokynmi výrobcu mraze‐
ných potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na
uchovávanie potravín sa musia strikt‐
ne dodržiavať. Pozri príslušné pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sý‐
tené ani šumivé nápoje, pretože v
nádobách vzniká tlak, ktorý môže spô‐
sobiť ich explóziu a tá spôsobí poško‐
denie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové po‐
páleniny, ak sa konzumuje priamo po
vybratí zo spotrebiča.
1.4 Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte ko‐
vové predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepouží‐
vajte ostré predmety. Používajte pla‐
stovú škrabku.
• Pravidelne kontrolujte odtokový kaná‐
lik na rozmrazenú vodu z chladiaceho
priestoru. Podľa potreby ho vyčistite.
Ak je odtokový kanálik upchatý, voda
sa bude zhromažďovať na dne spotre‐
biča.
1.5 Inštalácia
Pri elektrickom zapájaní starostli‐
vo dodržiavajte pokyny uvedené
v príslušných odsekoch.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či
nie sú viditeľné poškodenia. Spotrebič
nepripájajte, ak je poškodený. Prípad‐
né poškodenia okamžite nahláste v
mieste, kde ste si spotrebič zakúpili. V
takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča počkajte
najmenej štyri hodiny, aby olej mohol
stiecť späť do kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpeče‐
né dostatočné vetranie, v opačnom
prípade hrozí prehrievanie. Aby ste
dosiahli dostatočné vetranie, riaďte sa
pokynmi na inštaláciu.
• Výrobok treba vždy podľa možnosti
umiestňovať k stene, aby sa predišlo
dotyku alebo zachyteniu horúcich die‐
lov (kompresor, kondenzátor) a mož‐
ným popáleninám.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v
blízkosti radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka
po nainštalovaní spotrebiča prístupná.
SLOVENSKY
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju
pitnej vody (ak sa má použiť pripojenie
k prívodu vody).
59
plyny, ktoré by mohli poškodiť
ozónovú vrstvu. Spotrebič sa ne‐
smie likvidovať spoločne s komu‐
nálnym ani domovým odpadom.
Penová izolácia obsahuje horľa‐
vé plyny: spotrebič sa musí likvi‐
dovať v súlade s platnými pred‐
pismi, ktoré vám na požiadanie
poskytnú miestne orgány. Dávaj‐
te pozor, aby sa nepoškodila
chladiaca jednotka, hlavne na
zadnej strane blízko výmenníka
tepla. Materiály použité v tomto
spotrebiči označené symbolom
sú recyklovateľné.
1.6 Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a
opravách spotrebiča musí vykonať
kvalifikovaný elektrikár alebo zaškole‐
ná osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať
autorizované servisné stredisko. Mu‐
sia sa používať výhradne originálne
náhradné dielce.
1.7 Ochrana životného
prostredia
Chladiaci okruh ani izolačné ma‐
teriály spotrebiča neobsahujú
2. OVLÁDACÍ PANEL
1
6
5
1 Displej
2
3 Funkcia Minute Minder
3 Tlačidlo zníženia teploty
4 Funkcia detskej poistky
4 Tlačidlo OK
5 Tlačidlo Mode
5 Ukazovateľ alarmu
6 Tlačidlo ON/OFF
Pôvodnú hlasitosť zvukových signálov
pri stláčaní tlačidiel môžete zvýšiť tak, že
súčasne stlačíte tlačidlo Mode a tlačidlo
zníženia teploty na niekoľko sekúnd. Vy‐
konané zmeny môžete vrátiť späť.
2.1 Displej
2
3
2 Funkcia COOLMATIC
2 Tlačidlo zvýšenia teploty
1
4
3 4 5
1 Funkcia časomera
6
6 Ukazovateľ teploty
2.2 Zapnutie
Ak chcete zapnúť spotrebič, vykonajte
nasledujúce kroky:
1. Zapojte zástrčku spotrebiča do zá‐
suvky elektrickej siete.
2. Ak je displej vypnutý, stlačte tlačidlo
ON/OFF .
3. Ak sa na displeji zobrazí "dEMo",
spotrebič je v ukážkovom režime.
Pozrite si časť „Čo robiť, keď...“.
4. Ukazovatele teploty zobrazujú na‐
stavenú predvolenú teplotu.
60 www.aeg.com
Ak chcete nastaviť inú teplotu, pozrite si
časť „Regulácia teploty“.
2.3 Vypnutie
Ak chcete vypnúť spotrebič, vykonajte
nasledujúce kroky:
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na 5 sek‐
únd.
2. Displej sa vypne.
3. Ak chcete spotrebič odpojiť od elek‐
trickej siete, odpojte zástrčku spotre‐
biča zo sieťovej zásuvky.
2.4 Regulácia teploty
Nastavenú vnútornú teplotu chladničky
možno upraviť stlačením tlačidla teploty.
Nastavte predvolenú teplotu: +5 °C v
chladničke.
Indikátor teploty zobrazuje nastavenú te‐
plotu.
Nastavená teplota sa dosiahne do 24
hodín.
Po výpadku elektrického prúdu
zostane nastavená teplota ulože‐
ná.
2.5 Funkcia Minute Minder
Funkcia Minute Minder slúži na spuste‐
nie zvukového signálu v požadovanom
čase, čo je užitočné napríklad vtedy, keď
je podľa receptu potrebné, aby zmes
chladila len určitý čas.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ Minute Minder bliká.
Časovač zobrazí na niekoľko sekúnd
nastavenú hodnotu (30 minút).
2. Stláčaním ovládacieho tlačidla časo‐
vača zmeníte nastavenú hodnotu
časovača v škále od 1 do 90 minút.
3. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ Minute Min‐
der.
Na časovači začne blikať (min).
Na konci odpočítavania bliká ukazovateľ
Minute Minder a spustí sa zvukový sig‐
nál:
1. stlačením tlačidla OK vypnete zvuk a
funkciu.
Funkciu možno počas odpočítavania ke‐
dykoľvek zrušiť:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým neza‐
čne blikať ukazovateľ Minute Min‐
der .
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
3. Ukazovateľ Minute Minder sa vypne.
Nastavenie časovača môžete zmeniť ke‐
dykoľvek počas odpočítavania a na kon‐
ci nastaveného času prostredníctvom
tlačidla zníženia alebo zvýšenia teploty.
2.6 Funkcia Detská poistka
Funkcia Detská poistka slúži na zabloko‐
vanie tlačidiel pred neúmyselným stlače‐
ním.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
2. Indikátor detskej poistky bliká.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte vý‐
ber.
Zobrazí sa indikátor detskej poistky.
Vypnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým ne‐
začne blikať indikátor Detská poist‐
ka.
2. Stlačením tlačidla OK potvrďte vý‐
ber.
3. Indikátor detskej poistky sa vypne.
2.7 Funkcia COOLMATIC
Ak potrebujete vložiť veľké množstvo te‐
plých potravín, napríklad po nákupe po‐
travín, odporúčame vám aktivovať funk‐
ciu COOLMATIC, aby sa čerstvé potravi‐
ny rýchlejšie vychladili a aby nedošlo k
otepleniu potravín, ktoré sú už vložené v
chladničke.
Zapnutie funkcie:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa
nezobrazí príslušná ikona.
Ukazovateľ COOLMATIC bliká.
2. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa ukazovateľ COOLMATIC.
Funkcia COOLMATIC sa automaticky
vypne pribl. po 6 hodinách.
Vypnutie funkcie pred jej automatickým
vypnutím:
1. Stláčajte tlačidlo Mode, kým neza‐
čne blikať indikátor COOLMATIC.
SLOVENSKY
2.
3.
Stlačením tlačidla OK potvrdíte vý‐
ber.
Indikátor COOLMATIC sa vypne.
Funkcia sa vypína aj nastavením
inej teploty v chladničke.
61
• blikajúci výstražný ukazovateľ alarmu,
• zvuková signalizácia.
Po obnovení normálnych podmienok
(zatvorené dvere) sa signalizácia vypne.
Počas alarmu môžete zvukový signál vy‐
pnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.
2.8 Signalizácia otvorených
dverí
Zvukový signál zaznie, ak necháte dvere
otvorené dlhšie ako niekoľko minút. Stav
signalizácie otvorených dverí indikujú:
3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
3.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča umyte
jeho vnútro a všetky jeho diely vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho umýva‐
cieho prostriedku, aby ste odstránili ty‐
pický zápach nového spotrebiča, a po‐
tom všetky povrchy dôkladne osušte.
Ak sa na displeji zobrazí „dEMo” , spo‐
trebič je v ukážkovom režime. Pozrite si
časť „ČO ROBIŤ, KEĎ...“.
Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani prášky, pretože
by poškodili povrch.
3.2 Ukazovateľ teploty
Tento spotrebič sa predáva vo
Francúzsku.
V súlade s predpismi platnými v
tejto krajine musí byť vybavený
špeciálnym zariadením (pozrite si
obrázok) umiestneným v spod‐
nom priestore chladničky na indi‐
káciu jeho najchladnejšej zóny.
3.3 Prestaviteľné police
Steny chladničky sú vybavené niekoľký‐
mi lištami, aby ste police mohli umiestniť
do polohy, ktorú požadujete.
Kvôli lepšiemu využitiu priestoru môžu
byť predné polovičné police umiestnené
nad zadnými.
62 www.aeg.com
3.4 Umiestnenie poličiek na
dvierkach
Poličky na dvierkach možno umiestniť
do rôznej výšky, aby ste mohli uložiť ba‐
lenia s potravinami rôznych veľkostí.
3.5 Umiestnenie posuvnej priehradky
Posuvnú priehradku môžete umiestniť v
rôznej výške.
Pri úprave umiestnenia vykonajte nasle‐
dujúce kroky:
1. nadvihnite poličku s posuvnou prie‐
hradkou nahor a vyberte ju z držia‐
kov vo dverách
2. vyberte podpornú konzolu z lišty pod
poličkou.
3. Pri inštalácii posuvnej priehradky do
inej výšky zvoľte opačný postup.
3.6 Vzduchový filter s uhlím
C L E A N A I R
C O N T R O L
Váš spotrebič je vybavený filtrom s uhlím
CLEANAIR CONTROL za klapkou na
zadnej stene priestoru chladničky.
Filter čistí vzduch od nežiadúcich pachov
v chladničke a priehradke LONG‐
FRESH , čo znamená, že kvalita sklado‐
vania sa ešte viac zvyšuje.
Počas prevádzky nechávajte vzduchovú
ventilačnú klapku vždy zatvorenú.
3.7 Chladiaci priestor
LONGFRESH
V chladiacom priestore LONGFRESH
0°C sa teplota riadi automaticky. Ostáva
konštantne na úrovni približne 0 °C, nie
sú potrebné žiadne úpravy.
Konštantná teplota skladovania okolo 0
°C a relatívna vlhkosť medzi 45 and 90
% poskytujú optimálne podmienky na
skladovanie širokého radu potravín.
V chladiacom priestore LONGFRESH
0°C preto môžete skladovať rôzne druhy
čerstvých potravín, pričom vydržia až 3krát dlhšie a lepšie si zachovajú svoju
kvalitu než v bežnom chladiacom prie‐
store. Vďaka tomu môžete skladovať
viac čerstvých potravín. Chuť, čerstvosť,
kvalita a nutričné hodnoty (vitamíny a mi‐
nerály) sa zachovajú. Zníži sa úbytok
hmotnosti zeleniny a ovocia. Potraviny si
uchovajú vyššiu výživovú hodnotu.
Chladiaci priestor LONGFRESH 0°C je
vhodný aj na rozmrazovanie potravín.
V tomto prípade možno rozmrazené po‐
traviny skladovať až dva dni.
SLOVENSKY
63
3.8 Regulácia vlhkosti
V každej zásuvke môžete nastaviť vy‐
sokú alebo nízku úroveň vlhkosti podľa
typu skladovaných potravín, a teda po‐
žadovaného skladovacieho prostredia.
Každá zásuvka má samostatnú regulá‐
ciu vo forme posuvného zariadenia na
prednej strane zásuvky.
• „Sucho:“ nízka vlhkosť vzduchu – do
50 % relatívnej vlhkosti
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vte‐
dy, keď sú obidva posuvné mechaniz‐
my nastavené v polohe a keď sú
vetracie otvory úplne otvorené.
• „Vlhko“: vysoká relatívna vlhkosť – do
90 %
Táto úroveň vlhkosti sa dosiahne vte‐
dy, keď sú obidva posuvné mechaniz‐
a keď
my nastavené v polohe
sú vetracie otvory zatvorené. Vlhkosť
sa zadrží a nemôže uniknúť.
3.9 Zásuvky Longfresh
Vlhkosť nie je nastaviteľná.
64 www.aeg.com
Drôtené priehradky vnútri zásuviek
umožňujú vzduchu voľne cirkulovať,
vďaka čomu dochádza k lepšiemu kon‐
zervovaniu potravín.
Priehradka má zarážky, ktoré zabraňujú
vypadnutiu zásuviek pri ich úplnom vysu‐
nutí.
Ak chcete vybrať zásuvky (napr. za úče‐
lom čistenia), vytiahnite ich až po zaráž‐
ky, nadvihnite ich a vyberte ich.
Ak chcete skladovať veľké množ‐
stvá potravín, vyberte všetky zá‐
suvky.
3.10 Doba skladovania
čerstvých potravín v chladiacej
zásuvke LongFresh 0°C
Druh pokrmu
Úprava vlhkosti vzduchu Doba skladovania
Cibuľa
"suchá”
do 5 mesiacov
Maslo
"suché”
do 1 mesiaca
Veľké kusy bravčoviny
"suché”
do 10 dní
Hovädzina, zverina, ma‐
lé kusy bravčoviny, hy‐
dina
"suché”
do 7 dní
Paradajková šťava
"suché”
do 4 dní
Ryba, mäkkýše, produk‐
ty z vareného mäsa
"suché”
do 3 dní
Varené morské živočí‐
chy
"suché”
do 2 dní
Šaláty, zeleninaMrkva,
bylinky, ružičkový kel,
zeler
“vlhké”
do 1 mesiaca
Artičoky, karfiol, čakan‐
ka, ľadový šalát, endí‐
via, poľný šalát, hlávko‐
vý šalát, pór, radicchio
“vlhké”
do 21 dní
Brokolica, čínska kapu‐
sta, kel, kapusta, reď‐
kovka, kučeravý špenát
“vlhké”
do 14 dní
Hrášok, kaleráb
“vlhké”
do 10 dní
SLOVENSKY
Druh pokrmu
65
Úprava vlhkosti vzduchu Doba skladovania
Jarná cibuľka, reďkovka,
špargľa, špenát
“vlhké”
do 7 dní
Ovocie(Čím zrelšie je
ovocie, tým kratší je čas
skladovania)
Hrušky, datle (čerstvé),
jahody, broskyne
“vlhké”
do 1 mesiaca
Slivky (Čím zrelšie je
ovocie, tým kratší je čas
skladovania)
Rebarbora, egreše
“vlhké”
do 21 dní
Jablká (necitlivé na
chlad), dula
“vlhké”
do 20 dní
Marhule, čerešne
“vlhké”
do 14 dní
Slivy, hrozno
“vlhké”
do 10 dní
Černice, ríbezle
“vlhké”
do 8 dní
Figy (čerstvé)
“vlhké”
do 7 dní
Čučoriedky, maliny
“vlhké”
do 5 dní
Koláče so šľahačkou a iné druhy
pečiva môžete skladovať v zá‐
suvkách LongFresh 0 °C po do‐
bu 2 alebo 3 dní.
Do zásuvky LongFresh 0 °C sa
nesmie vkladať:
• ovocie citlivé na chlad, ktoré je
potrebné skladovať v pivnici
alebo pri izbovej teplote, ako je
ananás, banány, grapefruity,
melóny, mango, papája, poma‐
ranče, citróny, kiwi.
• Typy potravín, ktoré neboli
uvedené vyššie, by sa mali
skladovať v oddelení chladnič‐
ky (napr. syry, studené rezy a
pod.)
Úroveň vlhkosti vzduchu v zásuv‐
kách závisí na obsahu vlhkosti v
skladovaných potravinách, zele‐
nine a ovocí a na frekvencii otvá‐
rania dverí.
Zásuvka LongFresh 0 °C je
vhodná aj pre pomalé rozmrazo‐
vanie potravín. V takom prípade
môžete potraviny skladovať v zá‐
suvke LongFresh 0 °C až dva
dni.
Tipy:
• Dbajte na čerstvosť ovocia, obzvlášť
na dátum trvanlivosti. Kvalita a čer‐
stvosť majú vplyv na dobu skladova‐
nia.
• Celková doba skladovania závisí od
podmienok skladovania pred koneč‐
ným uskladnením v chladničke.
• Potraviny, ovocie a zeleninu treba
pred vložením do chladničky zabaliť.
• Potravu pre zvieratá vždy skladujte za‐
balenú a suchú.
• Potraviny s vysokým obsahom bielko‐
vín sa kazia rýchlejšie. To znamená,
že morské živočíchy sa pokazia skôr
než ryba a tá sa zase pokazí skôr než
mäso. V zásuvke LongFresh 0 °C mô‐
žete dobu skladovania pre daný typ
jedla zvýšiť až trojnásobne bez straty
kvality.
• Všetky potraviny skladované v zásuv‐
kách LongFresh 0 °C by sa mali zo
zásuviek vybrať približne 15 až 30 mi‐
nút pred konzumáciou. To platí hlavne
pre ovocie a zeleninu, ktorá sa bude
konzumovať bez tepelnej úpravy.
Ohriatie ovocia a zeleniny späť na iz‐
bovú teplotu im vráti textúru a vôňu.
66 www.aeg.com
4. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
4.1 Upozornenie na šetrenie
energiou
• Neotvárajte dvere príliš často a nene‐
chávajte ich otvorené dlhšie ako je ab‐
solútne nevyhnutné.
• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor
teploty je nastavený na vyššie nasta‐
venie a spotrebič je plne naložený,
kompresor môže bežať nepretržite,
pričom sa vytvorí námraza alebo ľad
na výparníku. Ak sa tak stane, otočte
regulátor teploty smerom k nižším na‐
staveniam, aby bolo možné automatic‐
ké odmrazovanie a aby ste ušetrili
elektrickú energiu.
4.2 Rady na chladenie
čerstvých potravín
Aby ste dosiahli čo najvyššiu výkonnosť:
• do chladničky nevkladajte teplé potra‐
viny ani odparujúce sa kvapaliny
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlav‐
ne ak majú prenikavú arómu
• potraviny uložte tak, aby vzduch mo‐
hol voľne cirkulovať okolo nich
4.3 Rady na chladenie
Užitočné rady:
Mäso (všetky druhy) : zabaľte do polye‐
tylénových vreciek a položte na sklene‐
nú policu nad zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávaj‐
te najviac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod..: treba ich
prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek po‐
licu.
Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť
a vložiť do špeciálnej zásuvky (zásu‐
viek).
Maslo a syry: treba ich vložiť do špeciál‐
nych vzduchotesných nádob, zabaliť do
alobalu alebo vložiť do polyetylénových
vreciek, aby sa k nim dostalo čo najme‐
nej vzduchu.
Fľaše s mliekom: mali by byť uzavreté
viečkom a treba ich skladovať v stojane
na fľaše na vnútornej strane dverí.
V chladničke sa nesmú skladovať baná‐
ny, zemiaky, cibuľa ani cesnak.
5. OŠETROVANIE A ČISTENIE
POZOR
Pred akoukoľvek údržbou spotre‐
bič odpojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovo‐
díky v chladiacom agregáte; z
tohto dôvodu môžu údržbu a pl‐
nenie chladiaceho okruhu vyko‐
návať výhradne autorizovaní
technici.
5.1 Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
• umyte vnútro spotrebiča a príslušen‐
stvo vlažnou vodou s prídavkom ne‐
utrálneho saponátu.
• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a
vyutierajte ich, aby boli čisté a bez ne‐
čistôt.
• Opláchnite a dôkladne osušte.
Nevyťahujte, nepresúvajte a ne‐
poškodzujte žiadne rúrky a/ani
káble v skrinke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistia‐
ce prostriedky, drsné práškové
prípravky, aromatizované čistiace
prípravky ani voskové leštiace
prostriedky na čistenie interiéru,
pretože poškodzujú povrch a za‐
nechávajú silnú vôňu.
Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu
mriežku) a kompresor na zadnej stene
spotrebiča. Touto operáciou zvýšite vý‐
konnosť spotrebiča a usporíte elektrickú
energiu.
Spodná polica, ktorá rozdeľuje chladnej‐
ší priestor od zóny LONGFRESH 0°C sa
SLOVENSKY
vyberá iba pri čistení. Polička sa vyberá
potiahnutím rovno von.
Krycie dosky na zásuvkách v tejto zóne
možno vybrať a vyčistiť.
67
Vzduchový filter patrí medzi spotrebný
materiál, preto sa naň nevzťahuje záru‐
ka.
5.3 Odmrazovanie chladničky
Po čistení sa spodná polica a krycie do‐
sky musia vložiť späť do ich pôvodnej
polohy na zaistenie úplnej funkčnosti zó‐
ny LONGFRESH 0°C .
Dbajte, aby ste nepoškodili chla‐
diaci systém.
Mnohé značkové čističe kuchynských
povrchov obsahujú chemikálie, ktoré mô‐
žu pôsobiť agresívne/poškodiť plasty
použité v tomto spotrebiči. Z tohto dôvo‐
du sa odporúča čistiť vonkajší kryt tohto
spotrebiča iba teplou vodou s malým
množstvom umývacieho prostriedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k
sieťovému napájaniu.
5.2 Výmena filtra s uhlím
V záujme zachovania maximálnej účin‐
nosti treba filter s uhlím vymeniť vždy po
roku prevádzky.
Nové vzduchové filtre si môžete kúpiť u
svojho predajcu.
Pozrite si časť "Inštalácia filtra s uhlím ",
kde nájdete ďalšie pokyny.
Rozmrazovanie chladiaceho priestoru je
automatické.
Voda, ktorá sa vytvára, tečie do zbernej
nádoby na kompresore a vyparuje sa.
Zbernú nádobu nesmiete odstrániť.
5.4 Obdobia mimo prevádzky
Ak sa spotrebič po dlhší čas nepoužíva,
potrebné sú nasledujúce preventívne
opatrenia:
• spotrebič odpojte od elektrického na‐
pájania
• vyberte všetky potraviny
• spotrebič odmrazte (podľa typu spotre‐
biča) a spotrebič a všetky časti príslu‐
šenstva vyčistite
• nechajte dvere pootvorené, aby sa za‐
bránilo vzniku nepríjemného zápachu.
Ak sa chladnička ponecháva zapnutá,
požiadajte niekoho, aby ju raz za čas
skontroloval a zabránil tak znehodnote‐
niu potravín v prípade výpadku napája‐
nia.
6. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pred odstraňovaním problémov
vytiahnite zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
Opravy, ktoré nie sú popísané v
tomto návode, smie vykonávať
iba kvalifikovaný elektrikár alebo
technik.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť
spotrebiča
Spotrebič nestojí pevne
na podlahe
Skontrolujte, či spotrebič
stabilne stojí (všetky štyri
nožičky musia priliehať k
podlahe).
Spotrebič nefunguje.
Nesvieti žiarovka.
Spotrebič je vypnutý.
Zapnite spotrebič.
68 www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Sieťová zástrčka spotre‐
biča nie je správne zapo‐
jená do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuv‐
ky.
Spotrebič nie je napájaný
elektrinou. Zásuvka elek‐
trickej siete nie je pod na‐
pätím.
Do zásuvky elektrickej sie‐
te skúste zapojiť iný spo‐
trebič.
Obráťte sa na kvalifikova‐
ného elektrikára.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť Výmena
žiarovky.
Nie je správne nastavená
teplota.
Nastavte vyššiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť Zatvorenie
dvierok.
Dvierka sa príliš často
otvárajú.
Dvierka nenechávajte
otvorené dlhšie, ako je po‐
trebné.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebi‐
ča nechajte potraviny naj‐
prv vychladnúť na izbovú
teplotu.
Okolitá teplota v miestno‐
sti je príliš vysoká.
Znížte teplotu v miestnosti.
Kompresor sa neza‐
pne ihneď po stlačení
vypínača COOLMA‐
TIC alebo po zmene
teploty.
Je to normálne, nie je to
porucha.
Kompresor sa zapne po
určitej dobe.
Po zadnej stene
chladničky steká vo‐
da.
Počas automatického roz‐ Je to normálne.
mrazovania sa námraza
roztápa na zadnej stene.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje
nepretržite.
Teplota vnútri spotre‐ Nie je správne nastavený
biča je príliš nízka ale‐ regulátor teploty.
bo vysoká.
Nastavte vyššiu alebo niž‐
šiu teplotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť Zatvorenie
dvierok.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebi‐
ča nechajte potraviny naj‐
prv vychladnúť na izbovú
teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do chladničky vkladajte
naraz menej potravín.
SLOVENSKY
69
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota v chladničke
je príliš vysoká.
V spotrebiči neprúdi stu‐
dený vzduch.
Zabezpečte prúdenie stu‐
deného vzduchu v spotre‐
biči.
Na displeji teploty je
zobrazený horný ale‐
bo dolný štvorec.
Pri meraní teploty sa vy‐
skytla chyba
Zavolajte servisné stredi‐
sko (chladiaci systém bude
udržovať potraviny v chla‐
de, ale nastavenie teploty
nebude možné).
dEMo sa zobrazí na
displeji.
Spotrebič je v ukážkovom Držte tlačidlo OK stlačené
režime (dEMo).
približne na 10 sekúnd,
kým nezaznie dlhý zvuk
bzučiaka a displej sa na
chvíľu nevypne: zapnutie
spotrebiča funguje správne
6.1 Výmena žiarovky
2.
Spotrebič je vybavený trvácnym vnútor‐
ným osvetlením LED.
Osvetlenie smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na najbližšie auto‐
rizované servisné stredisko.
3.
V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Inštalácia“.
V prípade potreby vymeňte poško‐
dené tesnenia dverí. Kontaktujte ser‐
visné stredisko.
6.2 Zatvorenie dverí
1.
Očistite tesnenia dverí.
7. INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Aby bola zaručená bezpečná a
správna činnosť spotrebiča, pred
jeho inštaláciou si pozorne prečí‐
tajte „Bezpečnostné pokyny“.
7.1 Výber miesta
VAROVANIE
Pri likvidácii starého spotrebiča s
uzáverom alebo západkou na
dverách musíte zabezpečiť, aby
bol nepoužiteľný a predchádzať
tak hrozbe, že sa v ňom zatvoria
malé deti.
Zástrčka spotrebiča musí po in‐
štalácii zostať prístupná.
Tento spotrebič nainštalujte v mieste,
kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku spo‐
trebiča:
Klima‐
tická
trieda
Okolitá teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
7.2 Zapojenie do elektrickej
siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napä‐
tie a frekvencia uvedené na typovom
štítku zodpovedajú napätiu vašej domá‐
cej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací
elektrický kábel je na tento účel vybave‐
ný príslušným kontaktom. Ak domáca
sieťová zásuvka nie je uzemnená, spo‐
70 www.aeg.com
trebič pripojte k samostatnému uzemne‐
niu v súlade s platnými predpismi. Po‐
raďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpoved‐
nosť pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim
smerniciam. ES.
7.3 Požiadavky na vetranie
5 cm
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Inštalácia vzduchového filtra s uhlím
1
2
Vzduchový filter je filter s aktívnym
uhlím, ktorý absorbuje nepríjemné pa‐
chy a zachováva čo najlepšiu arómu
všetkých potravín bez rizika vzájomné‐
ho prenosu pachov.
Filter s aktívnym uhlím sa dodáva v pla‐
stovom vrecku, aby si udržal svoju tr‐
vanlivosť a vlastnosti. Filter treba vložiť
za klapku ešte pred zapnutím spotrebi‐
ča.
1. Otvorte kryt (1).
2. Vyberte filter z plastového vrecka.
3. Filter vsuňte do štrbiny na zadnej
stene krytu (2).
4. Zatvorte kryt.
Počas činnosti nechávajte vzdu‐
chovú ventilačnú klapku vždy
zatvorenú.
S filtrom manipulujte opatrne,
aby sa z jeho povrchu neuvoľ‐
ňovali čiastočky.
8. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydá‐
va zvuky (kompresor, chladiaci okruh).
SLOVENSKY
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
71
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
72 www.aeg.com
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery priestoru pre
chladničku
Výška
1780 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
550 mm
Elektrické napätie
230-240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické informácie sa uvádzajú na ty‐
povom štítku na vnútornej ľavej strane
spotrebiča a na štítku energetických pa‐
rametrov.
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SVENSKA
73
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
74
76
78
83
83
84
86
87
89
89
74 www.aeg.com
1.
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt
sätt är det viktigt att du noggrant läser
igenom denna bruksanvisning, inklusive
tips och varningar, innan du installerar
och använder produkten första gången.
För att undvika onödiga misstag och
olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om
dess skötsel och skyddsanordningar.
Spara denna bruksanvisning och se till
att den följer med produkten om den
flyttas eller säljs, så att alla som använder
produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på
person och egendom är det viktigt att
du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren
ansvarar inte för skador orsakade av att
föreskrifterna inte har följts.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras
och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att
de inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av
nätkabeln (så nära produkten som
möjligt) och demontera dörrarna så att
lekande barn inte utsätts för elektriska
stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att
göra fjäderspärren obrukbar innan du
kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir
en dödsfälla för barn.
1.2 Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna
bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för
detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig
naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld
och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna
produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand
och/eller elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att
undvika fara.
1.
Nätkabeln får inte förlängas.
SVENSKA
2.
•
•
•
•
Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska
stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan
att innerbelysningens lampglas (i
förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig
när du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till
skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som
används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för
användning i produkter som denna.
De lämpar sig inte som rumsbelysning.
1.3 Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i
produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om
produkten är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den
har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om
förvaring från produktens tillverkare.
Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta
skapar ett tryck i behållaren som då
kan explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
75
1.4 Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i
stället en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet produktens
tömning av avfrostat vatten. Rengör
vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.
1.5 Installation
För den elektriska anslutningen,
följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är
skadad på något sätt. Rapportera
omedelbart eventuella skador till din
återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att
undvika risken för brännskador genom
kontakt med produktens varma delar
(kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).
1.6 Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
76 www.aeg.com
• Service på denna produkt får endast
utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från
de lokala myndigheterna. Undvik
att skada kylenheten, särskilt på
baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkkan återvinta med symbolen
nas.
1.7 Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte,
varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som
kan skada ozonlagret. Produkten
får inte kasseras tillsammans med
2. KONTROLLPANEL
1
6
5
1 Display
4
3
2
2.2 Slå på
2 Knapp för att höja temperaturen
3 Knapp för att sänka temperaturen
4 OK -knapp
5 Mode-knapp
6 ON/OFF -knapp
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka in Mode -knappen och knappen för att sänka temperaturen i några
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
2.1 Display
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF -knappen om displayen inte är tänd.
3. Om "dEMo" visas på displayen är
produkten i demonstrationsläge. Se
avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
4. Temperaturindikeringarna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
2.3 Stänga av
1
2
3 4 5
1 Timerfunktion
2 COOLMATIC-funktion
3 Minute Minder-funktion
4 Barnlås
5 Larmindikator
6 Temperaturdisplay
6
Gör på följande sätt för att stänga av
produkten:
1. Tryck på ON/OFF-knappen i 5 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från
strömkällan: Dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
SVENSKA
77
2.4 Temperaturreglering
2.6 Barnlås
Den inställda temperaturen för kylen kan
justeras genom att man trycker på temperaturknappen.
Ställa in standardtemperatur: +5 °C i kylen.
Temperaturvisningen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås
inom 24 timmar.
Välj barnlåsfunktionen för att låsa knapparna så att de inte används oavsiktligt.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
2. Kontrollampan för barnlåset blinkar.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för barnlåset tänds.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för barnlåset blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för barnlåset släcks.
Efter ett strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
2.5 Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen används för
att ställa in ett ljudlarm på önskad tid.
Det är användbart när t.ex. en blandning
enligt receptet ska svalna en viss tid.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Minute Minder-kontrollampan blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på timerreglaget för att ändra
det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Minute Minder-indikeringen visas.
Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar Minute
Minder -indikatorn och ett ljudlarm hörs:
1. Tryck på OK-knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när
som helst under nedräkningen:
1. Tryck på Mode-knappen tills Minute
Minder-indikeringen blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Minute Minder-indikeringen släcks.
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över, genom att trycka på knappen för att sänka temperaturen och
knappen för att höja temperaturen.
2.7 COOLMATIC-funktion
Om du behöver lägga in en större
mängd varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar
COOLMATIC-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare för att inte värma
upp andra matvaror i produkten.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
COOLMATIC-kontrollampan blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
COOLMATIC-kontrollampan visas.
COOLMATIC stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills indikatorn COOLMATIC blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
3. Indikatorn COOLMATIC släcks.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i kylen.
2.8 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter
78 www.aeg.com
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en
knapp.
3. DAGLIG ANVÄNDNING
3.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att
ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Om "dEMO" visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom
sådana produkter skadar ytfinishen.
3.2 Temperaturindikator
Denna produkt säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i
detta land måste kylskåpet förses
med en speciell anordning (se
bild) som placeras i det nedre
facket för att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.
3.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med
ett antal skenor så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
För att använda utrymmet bättre kan de
främre halva hyllorna läggas på de bakre.
3.4 Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
SVENSKA
79
3.5 Placering av skjutlådan
Skjutlådan kan placeras på olika nivåer.
Gör på följande sätt för att göra denna
justering:
1. lyft upp den flyttbara hyllan från hållarna i dörren
2. avlägsna fästena från skenan under
hyllan
3. Utför ovanstående procedur omvänt
för att flytta skjutlådan till en annan
position.
3.6 Kolfilter
C L E A N A I R
C O N T R O L
Din produkt är utrustad med ett kolfilter
CLEANAIR CONTROL som sitter bakom
en lucka i den bakre väggen i kylskåpet.
Filtret renar luften från oönskade lukter i
kylskåpet och LONGFRESH kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar lagringskvaliteten.
Se till att alltid hålla luckan till luftventilationen stängd när kylen är i drift.
3.7 LONGFRESH -låda
I LONGFRESH 0°C -lådan regleras temperaturen automatiskt. Den håller sig
konstant runt ca 0 °C, så ingen justering
behövs.
Den konstanta lagringstemperaturen på
ca 0 °C och den relativa luftfuktigheten
mellan 45 och 90 % ger optimala förhållanden för olika sorters matvaror.
Du kan därför lagra en mängd olika färska matvaror i LONGFRESH 0°C -facket,
där de kommer att hålla upp till tre
gånger så lång tid med bättre kvalitet
jämfört med normala kylskåp. Detta gör
att du kan förvara större mängder färska
matvaror. Smak, fräschör, kvalitet och
näringsvärden (vitaminer och mineraler)
bevaras väl. Viktförlusten hos frukt och
grönsaker minskas. Mat har ett högre näringsvärde.
LONGFRESH 0°C -lådan är också lämpligt för att tina mat.
I det här fallet kan den tinade maten lagras upp till två dagar.
80 www.aeg.com
3.8 Fuktkontroll
Båda lådorna kan användas enligt önskade förvaringsförhållanden oberoende
av varandra med lägre eller högre luftfuktighet.
Reglering av varje låda sker separat och
regleras med ventilen på lådans framsida.
• "Torr": låg luftfuktighet - upp till 50 %
relativ luftfuktighet
Denna luftfuktighetnivå nås när båda
reglagen är satta i det här läget och
ventilationsöppningarna är vidöppna.
• Fuktig": hög relativ luftfuktighet - upp
till 90 %
Denna luftfuktighetnivå nås när båda
reglagen är satta i det här läget
och ventilationsöppningarna är stängda. Luftfuktigheten bibehålls och kan
inte komma ut.
3.9 Longfresh-lådor
Luftfuktigheten går inte att justera.
SVENSKA
81
Gallret på insidan av lådorna gör att luften kan cirkulera fritt och därmed kan
matvaror bevaras bättre.
Lådan har spärrar som förhindrar att lådorna ramlar ut när de dras ut helt.
När lådorna ska tas ut (t.ex. för rengöring) drar du ut dem så långt det går till
spärrarna, lyfter och tar ut.
Ta ut alla lådorna om du ska förvara stora mängder mat.
3.10 Lagringstid i longfresh
0°C-facket för färska matvaror
Typ av mat
Justering av luftfuktigheten
Lagringstid
Lök
"torr"
upp till 5 månader
Smör
"torr"
upp till 1 månad
Stora bitar fläskkött
"torr"
upp till 10 dagar
Nötkött, rådjurs-/hjortkött, små bitar fläskkött,
fågel
"torr"
upp till 7 dagar
Tomatsås
"torr"
upp till 4 dagar
Fisk, skaldjur, tillagade
köttprodukter
"torr"
upp till 3 dagar
Tillagade skaldjur
"torr"
upp till 2 dagar
Sallad, grönsaker Morötter, örter, brysselkål,
selleri
"fuktig"
upp till 1 månad
Kronärtskockor, blomkål, frisésallad, isbergssallad, endiv, småbladig
bukettsallad, sallad, purjolök, rosensallad
"fuktig"
upp till 21 dagar
Broccoli, kinesisk kål,
grönkål, kål, rädisor, savoykål
"fuktig"
upp till 14 dagar
Ärtor, kålrabbi
"fuktig"
upp till 10 dagar
82 www.aeg.com
Typ av mat
Justering av luftfuktigheten
Lagringstid
Vårlök, rädisor, sparris,
spenat
"fuktig"
upp till 7 dagar
Frukt 1)
Päron, dadlar (färska),
jordgubbar, persikor 1)
"fuktig"
upp till 1 månad
Plommon 1)
rabarber, krusbär
"fuktig"
upp till 21 dagar
Äpplen (inte känsliga för
kyla), kvitten
"fuktig"
upp till 20 dagar
Aprikoser, körsbär
"fuktig"
upp till 14 dagar
Krikon, vindruvor
"fuktig"
upp till 10 dagar
Björnbär, vinbär
"fuktig"
upp till 8 dagar
Fikon (färska)
"fuktig"
upp till 7 dagar
Blåbär, hallon
"fuktig"
upp till 5 dagar
1) Ju mognare frukten är desto kortare tid kan de lagras
Kakor som innehåller grädde och
andra sorters bakverk kan lagras i
longfresh 0°C-facket i 2 eller 3
dagar.
Följande ska inte läggas i longfresh 0°C-facket:
• frukt känslig mot kyla som
måste lagras i källare eller rumstemperatur som ananas, bananer, grapefrukt, meloner,
mango, papaya, apelsiner, citroner och kiwifrukt.
• Typen av matvaror som inte
nämnts ovan ska lagras i kylfacket (t.ex. alla sorters ost,
kallskuret osv.)
Luftfuktighetsnivån i lådorna beror på fuktinnehållet i den lagrade maten, frukten och grönsakerna och på hur ofta dörren öppnas
Longfresh 0°C-facket är även
lämpligt för att tina mat långsamt. I det här fallet kan den tinade maten lagras i longfresh 0°Cfacket i upp till två dagar.
Tips!
• Observera hur färsk maten är, särskilt
utgångsdatum. Kvalitet och färskhet
påverkar lagringstiden.
• Hela lagringstiden beror på hur lagringsförhållandena varit innan matvarorna slutligen hamnar i kylskåpet.
• Mat, frukt eller grönsaker ska alltid
packas upp innan de läggs in.
• Djurmat ska alltid förvaras förpackad
och torrt.
• Proteinrik mat blir dålig snabbare.
Detta innebär att skaldjur blir dåliga
före fisk men fisk blir dålig före kött.
När mat förvaras i ett 0 °C fack kan
lagringstiden för den typen av mat
ökas med upp till tre gånger utan att
kvaliteten försämras.
• All mat som lagras i ett 0°C fack ska
tas ut ur lådan ca 15-30 min innan den
ska konsumeras, särskilt frukt och
grönsaker som ska konsumeras utan
att tillagas. Konsistens och smak blir
bättre hos frukt och grönsaker om de
får nå rumstemperatur.
SVENSKA
83
4. RÅD OCH TIPS
4.1 Tips om energibesparing
4.3 Tips om kylning
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög,
och temperaturreglaget är inställt på
en hög temperatur och produkten är
full med matvaror, kan kompressorn
arbeta kontinuerligt och medföra att
frost eller is bildas på evaporatorn.
Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en lägre temperatur för
att möjliggöra automatisk avfrostning
och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och
placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på
detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri
hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör
noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar
för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och
förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är
förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
4.2 Tips om kylning av färska
livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den
5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form
av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras
av en auktoriserad servicetekniker.
5.1 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell
smuts.
• skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik
att skada rörledningarna och
kablarna inne i produkten.
Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen och
efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och
kompressorn på produktens baksida
med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Den nedersta hyllan som delar av kylfacket från LONGFRESH 0°C -facket får
bara tas ut för att rengöras. Dra ut hyllan
rakt.
84 www.aeg.com
Täckplattorna ovanför lådorna i facket
kan tas ut och rengöras.
Luftfiltret är en förbrukningsvara och
täcks inte av garantin.
5.3 Avfrostning av kylskåpet
För att LONGFRESH 0°C -facket ska fungera fullständigt måste den nedersta hyllan och täckplattorna sättas tillbaka på
sin ursprungliga plats efter rengöringen.
Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengöringen.
5.2 Byte av kolfilter
För att upprätthålla bästa prestanda ska
kolfiltret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare.
Se instruktioner i avsnittet "Montering av
kolfilter".
Kyldelen avfrostas automatiskt.
Vattnet som bildas rinner ner i en uppsamlare på kompressorn och dunstar.
Uppsamlaren kan inte tas bort.
5.4 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en
längre tidsperiod:
• koppla loss produkten från eluttaget
• plocka ur alla matvaror
• avfrosta (i förekommande fall) och rengör produkten samt alla tillbehör
• Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte
matvarorna i den förstörs i händelse av
strömavbrott.
6. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller
annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs
i denna bruksanvisning.
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten
står stadigt (alla fyra fötterna ska ha kontakt med golvet).
Produkten fungerar
inte. Belysningen
fungerar inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
85
Åtgärd
Produkten får ingen
Anslut en annan elektrisk
ström. Eluttaget är ström- produkt till eluttaget.
löst.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan fungerar
inte.
Kompressorn går
oavbrutet.
Kompressorn startar
inte omedelbart när
COOLMATIC -knappen trycks in eller
när temperaturen
ändras.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för
ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Detta är normalt och indi- Kompressorn startar efter
kerar inte att något fel har en stund.
uppstått.
Vatten rinner på den Under den automatiska
bakre väggen i kylavfrostningen tinar frost
skåpet.
på bakväggen.
Detta är normalt.
Temperaturen i produkten är för låg/
hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre
temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Många produkter har
lagts in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre produkter för
förvaring samtidigt.
Kalluft cirkulerar inte i
produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
Temperaturen i kylskåpet är för hög.
86 www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Övre eller undre fyrkant visas på temperaturdisplayen.
Ett fel har inträffat vid
mätningen av produktens
temperatur.
Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet
fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
dEMo visas på displayen.
Produkten är i demonstra- Håll OK-knappen intryckt
tionsläge (dEMo).
ca 10 sek tills ljudsignalen
hörs och displayen släcks
en stund: produkten börjar
arbeta normalt.
6.1 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående av en lysdiod med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning.
2.
Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.
6.2 Stängning av dörren
1.
Rengör dörrtätningarna.
7. TEKNISKA DATA
VARNING
Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten, för din egen
säkerhet och för att du ska kunna
använda produkten på rätt sätt.
7.1 Placering
VARNING
Om du kasserar ett gammalt kylskåp som har ett lås eller spärr i
dörren måste du göra låsanordningen obrukbar för att förhindra
att barn blir instängda i kylskåpet.
När kylskåpet har installerats skall
stickkontakten vara åtkomlig.
Installera kylskåpet på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimat- Omgivningstemperatur
klass
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
7.2 Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag
att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med de värden som
anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en
kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
SVENSKA
87
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EG-direktiven för CE-märkning.
7.3 Ventilationskrav
5 cm
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
7.4 Montering av kolfilter
1
2
Kolfiltret är ett aktivt kolfilter som absorberar dålig lukt och bidrar till att bevara bästa smak och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av
lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att dess prestanda och egenskaper ska bevaras. Filtret ska placeras
på luckans baksida innan produkten
slås på.
1. Öppna luckan (1).
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida (2).
4. Stäng luckan.
Se till att alltid hålla luckan till
luftventilationen stängd när produkten är i drift.
Hantera filtret försiktigt så att
inte små fragment lossnar från
ytan.
8. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning
(kompressor, cirkulation av köldmedel).
88 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
UB
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
SVENSKA
9. TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmått
Höjd
1780 mm
Vikt
560 mm
Djup
550 mm
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i
produkten samt på energietiketten.
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
89
90 www.aeg.com
SVENSKA
91
222346608-A-172012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement