9116BV001_100

9116BV001_100
9116
Universal
converter
G
PE
N
DI
N
G
PE
N
DI
N
G
N
DI
N
PE
N
DI
PE
N
PE
N
DI
N
G
G
No. 9116V100-IN (1010)
Product version: 9116-001
SIGNALS THE BEST
DK
Side 1
UK
Page 33
FR
Page 65
DE
Seite 97
DK
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale
signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Programmet
består af Isolatorer, Displays, Ex-barrierer, Temperaturtransmittere,
Universaltransmittere mfl. Vi har modulerne, du kan stole på i selv
barske miljøer med elektrisk støj, vibrationer og temperaturudsving,
og alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder.
Vores motto »Signals the Best« er indbegrebet af denne filosofi –
og din garanti for kvalitet.
UK
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital
signal conditioning modules for industrial automation. The product
range includes Isolators, Displays, Ex Interfaces, Temperature
Transmitters, and Universal Modules. You can trust our products
in the most extreme environments with electrical noise, vibrations
and temperature fluctuations, and all products comply with the
most exacting international standards. »Signals the Best« is the
epitome of our philosophy – and your guarantee for quality.
FR
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traite­ment des signaux analogiques et numériques dans tous
les domaines industriels. La gamme de produits s’étend des
transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux
interfaces SI, jusqu’aux modules universels. Vous pouvez compter
sur nos produits même dans les conditions d’utilisation sévères,
p.ex. bruit électrique, vibrations et fluctuations de température.
Tous nos produits sont conformes aux normes internationales les
plus strictes. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
DE
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die in­
dustrielle Automatisierung. Dieses Programm umfasst Displays,
Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische Signaltrenner, und
Universalgeräte. Sie können unsere Geräte auch unter extremen
Einsatzbedingungen wie elektrisches Rauschen, Erschütterungen
und Temperaturschwingungen vertrauen, und alle Produkte von
PR electronics werden in Überein­stimmung mit den strengsten
internationalen Normen produziert. »Signals the Best« ist Ihre
Garantie für Qualität!
UNiversalkonverter
9116
Indholdsfortegnelse
Advarsel...........................................................................................
Signaturforklaring............................................................................
Sikkerhedsregler..............................................................................
Afmontering af system 9000...........................................................
EF-Overensstemmelseserklæring...................................................
Avancerede features.......................................................................
Anvendelse......................................................................................
Teknisk karakteristik........................................................................
Applikationer...................................................................................
PR 4501 Display- / programmeringsfront.......................................
Bestillingsnumre..............................................................................
Elektriske specifikationer................................................................
Konfigurering af følerfejlscheck.......................................................
Displayvisning på 4501 af:
Indgangssignal uden for område................................................
Følerfejlsdetektering...................................................................
Hardwarefejl................................................................................
Tilslutninger.....................................................................................
Blokdiagram....................................................................................
Visning af signal- og kabelfejl uden displayfront............................
Programmering / betjening af trykknapper.....................................
Rutediagram....................................................................................
Rutediagram, Avancerede indstillinger (ADV.SET)..........................
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3............................................
Grafisk afbildning af relæfunktionen vindue...................................
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt................................
Appendix.........................................................................................
IECEx Installation Drawing.........................................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK.............................
FM Installation Drawing..............................................................
Safety manual.............................................................................
9116 - Product Version 9116-001
2
2
2
4
5
6
6
6
7
8
9
9
13
14
14
15
17
18
19
20
25
27
28
30
31
128
129
133
149
153
1
Advarsel
Følgende operationer bør kun udføres på modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
Modulets frontplade må ikke åbnes, da dette vil medføre skade
på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten PR
4501. Modulet indeholder ingen DIP-switche eller jumpere.
Signaturforklaring
Trekant med udråbstegn: Læs manualen før installation og idriftsættelse
af modulet for at undgå hændelser, der kan føre til skade på personer
eller materiel.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU-direktivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til
isolation.
Ex - Modulet er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse
med installationer i eksplosionsfarlige områder. Se installationstegning i
appendiks.
Sikkerhedsregler
Definitioner
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
2
9116 - Product Version 9116-001
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Miljøforhold
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Modulet skal installeres i forureningsgrad 2 eller bedre.
Modulet er designet til at være sikkert mindst op til en højde af 2000 m.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,
Danmark, tlf: +45 86 37 26 77.
Det er ikke tilladt at benytte flerkoret ledning ved tilslutning af forsyningsspænding med mindre ledningsenderne er forsynet med ledningstyller.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
Modulet er forsynet med skrueterminaler og skal forsynes fra en dobbeltisoleret/
forstærket isoleret spændingsforsyning. En afbryder placeres let tilgængeligt og
tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at
den afbryder spændingen til modulet.
Ved installation på Power Rail 9400 bliver forsyningsspændingen leveret af
Power Control Unit type 9410.
Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
9116 - Product Version 9116-001
3
Betjening under normal drift
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand.
Ansvar
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Afmontering af system 9000
Billede 1:
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
4
9116 - Product Version 9116-001
EF-Overensstemmelseserklæring
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 9116
Navn: Universalkonverter
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 2004/108/EF og senere tilføjelser
EN 61326-1 : 2006
For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets
elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og senere tilføjelser
EN 61010-1 : 2001
ATEX-direktivet 94/9/EF og senere tilføjelser
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
ATEX certificate: KEMA 07ATEX0149 X
Bemyndiget organ:
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, 15. januar 2010
Kim Rasmussen
Producentens underskrift
9116 - Product Version 9116-001
5
UniversalKonverter
9116
• Indgang for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA og V
• Forsyning for 2-trådstransmittere
• Aktiv / passiv mA-udgang og relæudgang
• Kan forsynes separat eller installeres på power rail,
PR type 9400
• SIL 2-certificeret via Full Assessment
Avancerede features
• Konfiguration og monitorering via aftagelig displayfront (PR 4501); proceskalibrering, signal- og relæsimulering.
• Avanceret relæ-opsætning; f.eks. setpunkt, vindue, forsinkelse, følerfejlsindikrering og forsyningsovervågning.
• Kopiering af opsætningen fra et modul til andre af samme type via displayfronten.
• Reducerede Uo Ex-data < 8,3 V for aktive indgangssignaler.
• TC-indgange med intern eller ekstern CJC for højere nøjagtighed.
• 9116 detekterer automatisk, om modulet skal levere et aktivt eller et passivt
strømsignal.
Anvendelse
• 9116 kan monteres i sikkert område samt i zone 2 / division 2 og modtage
signaler fra zone 0, 1, 2, 20, 21 og 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
• Konvertering og skalering af temperatur-, spændings-, potentiometer- og
lineære modstandssignaler.
• Spændingsforsyning og signalisolator for 2-trådstransmittere.
• Overvågning af fejlsituationer og kabelbrud via det individuelle statusrelæ og/
eller kollektivt elektronisk signal via power rail.
• 9116 er konstrueret, udviklet og certificeret til brug i SIL 2-installationer iht.
kravene i IEC 61508.
Teknisk karakteristik
• 1 grøn og 1 rød LED i front indikerer normal drift og funktionsfejl. 1 gul LED
indikerer relæstatus.
• 2,6 kVAC galvanisk isolation mellem indgang / udgang / forsyning.
6
9116 - Product Version 9116-001
Applikationer
Indgangssignaler:
RTD og lin. R
Poten-
tiometer Forbindelse, ledere
Udgangssignaler:
TC
*
Analog, 0/4...20 mA og relæ
44
12
43
11
42
14
41
13
mA
+
mA
+
Relæ
N.O.
*Bestilles særskilt:
CJC-klemme 5910Ex
Relæ
Power rail
Statusrelæ-signal
Rail, +24 VDC
Rail, Gnd.
Ingen forbindelse
Ingen forbindelse
Strøm
Forsyningsspændinger:
Spæn-
ding
54
31
53
32
52
33
51
34
+
Tx
-
+
+
Gnd.
Forsyning +19,2...31,2 VDC
Modulstatus
N.C.
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Modulstatus
Forsyning via
power rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D eller sikkert område
9116 - Product Version 9116-001
7
PR 4501 Display- / programmeringsfront
Funktionalitet
Den enkle menustruktur og de forklarende hjælpe­tekster leder
dig automatisk gennem opsætningen, og gør produktet meget
enkelt at anvende. Se beskrivelse af funktioner og opsætningsmuligheder under afsnittet ”Progammering / betjening af trykknapper”.
Anvendelse
• Kommunikationsinterface til ændring af driftsparametre i 9116.
• Kan flyttes fra en 9116 til en anden 9116 og downloade opsætningen fra det
første module til andre af samme type.
• Som fastmonteret display til visualisering af procesdata og status.
Teknisk karakteristik
• Fire liniers LCD-display, linie 1 (5,57 mm høj) viser indgangsstatus, linie 2
(3,33 mm høj) skifter mellem indgangsværdi og TAG-nr., linie 3 (3,33 mm høj)
viser udgangsværdi og enheder - UNIT, og linie 4 viser status for relæ og
kommunikation samt om modulet er SIL-låst. Statisk prik = SIL-låst og blinkende prik = ikke SIL-låst.
• Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning af et password.
Passwordet gemmes i 9116, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så
høj som muligt.
Montage / installation
• Klikkes på fronten af 9116.
8
9116 - Product Version 9116-001
Bestillingsnumre
9116B1
9116B2
4501
5910Ex
9400
=
=
=
=
=
Universalkonverter - Uo 28 VDC (max. loop-spænding)
Universalkonverter - Uo 22 VDC (max. loop-spænding)
Display- / programmeringsfront
CJC-klemme
Power rail
Elektriske specifikationer
Specifikationsområde................................... -20...+60°C
Lagringstemperatur...................................... -20...+85°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding, DC............................. 19,2...31,2 VDC
Max. forbrug................................................. ≤ 3,5 W
Sikring.......................................................... 1,25 A T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift.................... 2,6 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsinterface............................. Programmeringsfront 4501
Signal- / støjforhold...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%):
Temperaturindgang, programmerbar....... 1...60 s
mA- / V-indgang, programmerbar............ 0,4...60 s
Kalibreringstemperatur................................. 20...28°C
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Generelle værdier
Indgangs-
type
Absolut
nøjagtighed
Temperatur-
koefficient
Alle
≤ ±0,1% af span
≤ ±0,01% af span / °C
9116 - Product Version 9116-001
9
Basisværdier
Indgangs-
type
Basis-
nøjagtighed
Temperatur-
koefficient
mA
Volt
≤ ±16 µA
≤ ±20 µV
≤ ±1,6 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0,4°C
≤ ±0,04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0,6°C
≤ ±0,06°C / °C
Pt20
≤ ±0,8°C
≤ ±0,08°C / °C
Pt10
≤ ±1,4°C
≤ ±0,14°C / °C
TC-type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,1°C / °C
TC-type: R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
TC-type: B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TC-type: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMC-immunitetspåvirkning.................................. < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj.................. < ±1% af span
Hjælpespændinger for 9116B1:
2-trådsforsyning (klemme 54...52)............... 28...16,5 VDC / 0...20 mA
Hjælpespændinger for 9116B2:
2-trådsforsyning (klemme 54...52)............... 22...16,5 VDC / 0...20 mA
Ledningskvadrat (min. / max.)...................... 0,13...2,08 mm2 / AWG 14...26
flerkoret ledning
Klemskruetilspændingsmoment................... 0,5 Nm
Relativ luftfugtighed..................................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål, uden displayfront (HxBxD)................... 109 x 23,5 x 104 mm
Mål, med displayfront (HxBxD).................... 109 x 23,5 x 116 mm
Kapslingsklasse............................................ IP20
Vægt............................................................. 185 g / 200 g med 4501
10
9116 - Product Version 9116-001
Isolation:
Indgang til alle.............................................. 300 VAC dobbelt/forstærket
Udgangsrelæ til analog udgang................... 150 VAC dobbelt/forstærket eller
300 VAC basis-isolation
Analog udgang til forsyning......................... 300 VAC dobbelt/forstærket
Statusrelæ til forsyning................................ 150 VAC dobbelt/forstærket eller
300 VAC basis-isolation
RTD-, lineær modstands- og potentiometerindgang:
Indgangs-
type
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
Pt100
Ni100
Lin. modstand
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
10000 Ω
IEC60751
DIN 43760
-
-
Indgang for RTD-typer:
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Virkning af følerkabelmodstand (3- / 4-leder), RTD........................................ < 0,002 Ω / Ω
Følerfejlsdetektering, RTD............................ Programmerbar ON / OFF
Kortslutningsdetektering, RTD..................... Ja
Kabelmodstand pr. leder, (max.), RTD......... 50 Ω
Følerstrøm, RTD........................................... Nom. 0,2 mA
* Ingen kortslutningsdetektering for Pt10, Pt20 og Pt50
* Ingen kortslutningsdetektering for Lin. R_0%≤ ca. 18 Ω
TC-indgang:
Type
Min.
værdi
Max.
værdi
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9116 - Product Version 9116-001
11
Koldt loddestedskompensering (CJC):
via ekstern føler i klemme 5910............... 20...28°C ≤ ± 1°C
-20...20°C og 28...70°C ≤ ± 2°C
via intern CJC-føler.................................. ±(2,0°C + 0,4°C * ∆t)
∆t = intern temperatur - omgivelsestemperatur
Følerfejlsdetektering..................................... Programmerbar ON eller OFF
(kun kabelbrud)
Følerfejlsstrøm:
under detektering..................................... Nom. 2 μA
ellers......................................................... 0 μA
Strømindgang:
Måleområde................................................. 0...25 mA
Programmerbare måleområder.................... 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand...................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Følerfejlsdetektering..................................... Programmerbar ON / OFF
strømsløjfebrud 4...20 mA........................ Ja
NB: Kun når indgang er valgt til 4...20 mA
Spændingsindgang:
Måleområde................................................. 0...12 VDC
Programmerbare måleområde..................... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 og 2...10 VDC
Indgangsmodstand...................................... Nom. >10 MΩ
Strømudgang:
Signalområde (span).................................... 0...23 mA
Programmerbare signalområder.................. 0...20 / 4...20 /
20...0 og 20...4 mA
Belastning (max.).......................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Belastningsstabilitet..................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Følerfejlsreaktion.......................................... 0 / 3,5 / 23 mA / ingen
NAMUR NE 43 Up- / Downscale................. 23 mA / 3,5 mA
Begrænsning af udgang:
på 4...20 og 20...4 mA signaler................ 3,8...20,5 mA
på 0...20 og 20...0 mA signaler................ 0...20,5 mA
Strømbegrænsning....................................... ≤ 28 mA
2-tråds 4...20 mA udgang:
Signalområde............................................... 4...20 mA
Belastningsstabilitet..................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Belastningsmodstand................................... ≤ (Vforsyn. -3,5) / 0,023 A [Ω]
Område for ekstern 2-trådsforsyning........... 3,5...26 VDC
Virkning af ekstern 2-trådsforsyningsspændingsændring...................................... < 0,005% af span / V
12
9116 - Product Version 9116-001
Relay output in safe area:
Relæfunktioner............................................. Setpunkt, Vindue, Følerfejl,
Power og OFF
Hysterese, i % af span / displayområde...... 0,1...25 / 1...25
ON- og OFF-forsinkelse............................... 0...3600 s
Følerfejlsreaktion.......................................... Bryde / Slutte / Hold
Max. spænding............................................ 250 VAC / 30 VDC
Max. strøm................................................... 2 AAC / 2 ADC
Max. effekt.................................................... 500 VA / 60 W
Statusrelæ i sikkert område:
Max. spænding............................................ 125 VAC / 110 VDC
Max. strøm................................................... 0,5 AAC / 0,3 ADC
Max. effekt.................................................... 62,5 VA / 32 W
Marine-godkendelse:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... Ansøgt
GOST R godkendelse:
VNIIFTRI, Cert No......................................... Ansøgt
SIL-certificering:
exida, Cert No.............................................. XXXXXXXXXX
Overholdte myndighedskrav:
Standard:
EMC 2004/108/EF........................................ EN 61326-1
LVD 2006/95/EF........................................... EN 61010-1
ATEX 94/9/EF............................................... EN 60079-0, -11, -15 , -26
og EN 61241-0, -11
IECEx............................................................ IEC 60079-0, -11, -15 og -26
IEC 61241-0 og -11
c FM us........................................................ FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL, Standard for Safety............................... UL 61010-1
SIL................................................................ IEC 61508
af span = af det aktuelt valgte måleområde
Konfigurering af følerfejlscheck
Følerfejlscheck:
Modul:
9116
Konfiguration
ERR.ACT=NONE - OUT.ERR=NONE.
Ellers:
Følerfejlsdetektering:
OFF
ON
9116 - Product Version 9116-001
13
Displayvisning på 4501 af:
Indgangssignal uden for område
Indgang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Uden for område visning (IN.LO, IN.HI):
Ved overskridelse af A/D-konverterens eller polynomiets gyldige område
Område
Visning
Grænse
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -10 Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 900 Ω
IN.LO
<-10 Ω
0...10 kΩ
IN.HI
> 11 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
0 - 100%
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< temperaturområde -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperaturområde +2°C
Display under min.- / over max.-visning (-1999, 9999):
Indgang
Område
Alle
Alle
Visning
-1999
9999
Grænse
Displayværdi <-1999
Displayværdi >9999
Følerfejlsdetektering
Følerfejlsdetektering (SE.BR, SE.SH):
Indgang
CURR
Område
Strømsløjfebrud (4...20 mA)
POTM
Alle, SE.BR på alle 3-leder
LIN.R
TEMP
14
Alle
Visning
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Tilstand
<= 3,6 mA; > = 21 mA
Følerbrud
Følerkortslutning
SE.BR
Følerbrud eller for høj
ledermodstand
For Lin. R_0%≥ ca. 18 Ω
SE.SH
Følerkortslutning
Alle
SE.BR
Følerbrud eller for høj
ledermodstand
Pt100 til Pt1000 og Ni50 til Ni1000
SE.SH
Følerkortslutning
9116 - Product Version 9116-001
Hardwarefejl
Visning ved hardwarefejl
Fejlsøgning
Visning
Årsag
CJC-følerfejl - kontroller enhedens temperatur
CJ.ER
Intern CJC-føler defekt eller
CJC-temperatur uden for
område**
CJC-fejl - kontroller CJC-stikterminal
CJ.CE
Defekt (eller manglende) CJCklemme eller temperatur uden
for gyldigt område
Fejl på indgang - kontroller indgangsforbindelser og
genstart enheden
IN.ER
Signalniveauer på indgang uden
for grænser eller for­bundet til
forkerte terminaler*
Fejl på udgang - kontroller udgangsforbindelser og
genstart enheden
AO.ER
Ingen kommunikation
NO.CO
Fejl i FLASH - kontroller konfiguration
FL.ER
CO.ER
Ugyldig konfiguration eller ugyldig version
TY.ER
Fejl i analog udgangsstrøm
(kun for SIL-mode)*
Ingen kommunikation med
(4501)
Fejl i FLASH (ugyldig
konfiguration)***
Konfiguration hentet fra
EEprom har ugyldigt type- eller
revisionsnummer
Hardwarefejl
RA.ER
Fejl i RAM*
Hardwarefejl
IF.ER
Fejl i intern Flash*
Hardwarefejl
SW.ER
Fejl i SW monitor*
Hardwarefejl
AD.ER
Fejl i A/D-konverter*
Hardwarefejl
AO.SU
Fejl i analog udgangsforsyning*
Hardwarefejl
CA.ER
Fejl i fabrikskalibrering*
Hardwarefejl
CM.ER
Fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
RE.ER
Fejl i readback fra relæ*
Fejl i initialiseringscheck*
Hardwarefejl
II.ER
Hardwarefejl
RS.ER
Reset-fejl*
Hardwarefejl
IC.ER
Fejl i kommunikation på indg.*
Hardwarefejl
M1.ER
Fejl fra primær CPU til kanal 1*
Hardwarefejl
MC.ER
Konfig.-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MF.ER
Flash-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MR.ER
RAM-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MS.ER
Fejl i forsyning til primær CPU*
Hardwarefejl
MP.ER
ProgFlow-fejl i primær CPU*
Hardwarefejl
MI.ER
Fejl i primær initialiseringsselvtest*
Hardwarefejl
DE.ER
Modulfejl*
Hardwarefejl
FC.ER
Ugyldig kode-checksum
i 4501
9116 - Product Version 9116-001
15
!
Alle fejlvisninger i display blinker 1 gang pr. sekund (1 Hz)samt suppleres med tilhørende
hjælpetekst. Hvis fejlen er en følerfejl, blinker baggrundsbelysningen også - dette kan
tilsidesættes (stoppes) ved at trykke på 3.
* Fejlen kan resettes ved at slukke og tænde for modulet.
** Fejlen kan tilsidesættes ved at vælge en anden indgangstype end TC.
*** Fejlen kan resettes ved at steppe igennem menuerne.
16
9116 - Product Version 9116-001
Tilslutninger
Power Rail
forbindelser
Forsyning og
statusrelæ
31 32 33 34
91 92 93 94 95
Gnd.
+24 V
Gnd. NC NC
Fejl-signal +24 V
NC = ingen forbindelse
N.C.
Indgange:
RTD, 2-leder
RTD, 3- / 4-leder
TC, intern
CJC-føler
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
*TC,
CJC-klemme
41 42
+
-
Modstand, 2-leder
Modstand,
3- / 4-leder
Potentiometer
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
1
-
* Bestilles særskilt:
CJC-klemme
5910Ex.
3
2
2-trådstransmitter
Strøm
Spænding
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
- Tx +
+
-
+
-
Udgange:
Strøm
2-trådstransmitter
(Passiv udgang)
Relæ
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
(Aktiv udgang)
- mA +
+
mA
N.O.
9116 - Product Version 9116-001
17
Blokdiagram

I 800.0
Io20 mA
1
-
4
2
RTD, forbind.
ledere
3
Strøm
+
-
Tx
+
-
TC
*
+
Spæn-
ding
Modulstatus,
Grøn
Relæstatus, Gul
Kanalstatus, Rød
44
43
42
41
54
53
52
51
CPU
Indgang
Relæudgang
mAudgang
NC* NC*
Power rail forbindelser
Forsyning
FLASH
+24V
9116
Gnd.
Forsyning +24 VDC
Statusrelæ N.C.
Statusrelæ N.C.
31
32
33
34
+
mA
I+
Relæ N.O.
Relæ N.O.
Gnd.
mA
12
11
14
13
* NC = ingen forbindelse
9116 - Product Version 9116-001
18
Potentiometer
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Blinker
Modul OK
Signal OK
Udgangsrelæ trukket
Udgangsrelæ trukket pga.
kabelbrud/-kortslutning
Udgangsrelæ sluppet pga.
kabelbrud/-kortslutning
Udgangsrelæ sluppet
OFF
OFF
Ingen forsyning
Grøn LED
Modul defekt
Tilstand
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Relæ:
Gul LED
OFF
Blinker
Blinker
OFF
OFF
ON
OFF
Fejl:
Rød LED
Liste over LED- og fejlsignalvisninger
Trukket
Sluppet
Sluppet
Trukket
Trukket
Trukket
Sluppet
Sluppet
Statusrelæ,
N.C.
Åben
Lukket
(hvis aktiveret)
Lukket
(hvis aktiveret)
Åben
Åben
Åben
Lukket
Lukket
Power rail
signalstatus
Visning af signal- og kabelfejl uden displayfront
9116 - Product Version 9116-001
19
Programmering /
betjening af trykknapper
Dokumentation til rutediagram
Generelt
Når du skal konfigurere 9116, bliver du guidet igennem samtlige parametre og
kan vælge netop de indstillinger, der passer til applikationen. Til hver menu
findes en rullende hjælpetekst, som vises i displaylinie 3.
Konfigurationen udføres ved hjælp af de 3 taster:
1 forøger talværdien eller vælger næste parameter
2formindsker talværdien eller vælger forrige parameter
3accepterer valget og går til næste menu
Når konfigurationen er gennemført, returneres til normaltilstand 1.0.
Tryk og hold 3 tasten nede for at gå til forrige menu eller normaltilstand (1.0)
uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstand (1.0) uden at gemme de ændrede tal eller parametre.
Uddybende forklaringer
Passwordbeskyttelse: Programmeringsadgang kan forhindres ved indkodning
af et password. Passwordet gemmes i konverteren, så sikkerheden mod uønskede ændringer er så høj som muligt. Default password 2008 giver adgang
til alle programmeringsmenuer. Passwordbeskyttelse er obligatorisk i SILapplikationer.
Valg af units
Efter valg af indgangstype kan man vælge, hvilke procesenheder der skal vises
i displayet (se skema). Ved valg af temperaturindgang vises pocesværdien
altid i Celsius eller Fahrenheit. Vælges i menupunktet efter valg af temperaturindgang.
CJC
Det er via menuen CJC muligt at vælge mellem ekstern CJC-klemme, og intern
CJC-kompensering. CJC-klemmen (PR5910Ex) bestilles særskilt.
20
9116 - Product Version 9116-001
Signal- og følerfejlsinformation via displayfront 4501
Følerfejl (se grænser i skema) vises i display med SE.BR (sensor break) eller
SE.SH (sensor short). Signaler uden for det valgte område (ikke følerfejl, se
skema for grænser) vises i display som IN.LO (lavt indgangssignal) eller IN.HI
(højt indgangssignal). Fejlindikeringen vises i tekst i 1. linie, samtidig med at
baggrundsbelysningen blinker. 4. linie i displayet er en statuslinie, der viser,
om modulet er SIL-låst (statisk prik = SIL-låst og blinkende prik = ikke SILlåst) samt status for relæ og kommunikation (prik med løbende cirkel) som
indikerer, om 4501 fungerer korrekt.
Signal- og følerfejlsindikering uden displayfront:
Status på enheden kan aflæses på de 3 LED’s i fronten af modulet.
Grøn blinkende LED indikerer normal drift.
Ingen lys i grøn LED indikerer manglende forsyningsspænding eller modulfejl.
Konstant rød LED indikerer fatal fejl.
Rød blinkende LED indikerer følerfejl.
Relæfunktioner
Der kan vælges mellem 5 forskellige relæfunktions-opsætninger.
Setpunkt:
Enheden fungerer som enkel grænsekontakt.
Relæet har et vindue, der defineres med et lavt og et højt
Window:
setpunkt. På begge sider af vinduet har relæet samme status.
Fejlfunktion: Relæet aktiveres ved følerfejl.
Power:
Relæet er trukket, så længe der er forsyning på enheden.
Off:
Relæet er deaktiveret.
Stigende/faldende: Relæerne kan sættes til at blive aktive for et stigende eller
faldende indgangssignal.
Forsinkelse: Der kan sættes både en ON- og en OFF-forsinkelse i området
0...3600 sekunder.
Hysterese: Der kan sættes en hysterese på 0,1...25% af span eller mellem 1 og
25% af displayområdet.
Vindue: Funktionen vindue opnås ved at vælge setpunkt ”vindue” i menuen og
sætte øvre og nedre setpunkter.
Se den grafiske afbildning af relæfunktionen vindue på side 30.
9116 - Product Version 9116-001
21
Setpunkt: Funktionen setpunkt opnås ved at vælge setpunkt i menuen og
indtaste den ønskede grænse. Enheden fungerer derved som en enkelt grænsekontakt.
Se den grafiske afbildning af relæfunktionen setpunkt på side 31.
At relæet er aktiveret betyder, at kontakten er lukket, hvis ”normalt åben” kontaktfunktionen er valgt, og kontakten er åben, hvis ”normalt lukket” kontaktfunktionen er valgt.
Forsinkelsestid for ind- og udkobling kan stilles uafhængig af hinanden henholdsvis i menuerne ON.DEL og OFF DEL.
Avancerede funktioner
Enheden giver adgang til en række avancerede funktioner, der nås ved at svare
”YES” til punktet ”ADV.SET”.
Display setup: Her kan man justere kontrast og baggrundsbelysning.
Opsætning af TAG-nummer med 5 alfanumeriske karakterer. Indgangsværdi
vises altid i linie 2 på displayet. Valg af funktionsvisning i linie 3 på displayet der vælges mellem visning af analog udgang og TAG-nummer eller vekslende
displayvisning.
2-punkts proceskalibrering: Enheden kan proceskalibreres til et aktuelt indgangssignal i 2 punkter. Der påtrykkes et lavt indgangssignal (ikke nødvendigvis 0%), og den aktuelle værdi angives på 4501. Herefter påtrykkes et
højt signal (ikke nødvendigvis 100%), og den aktuelle værdi angives på 4501.
Såfremt man siger ja til at bruge kalibreringen, vil enheden herefter arbejde i
henhold til denne nye justering. Siger man senere nej i dette punkt eller vælger en anden indgangssignaltype, går enheden tilbage til fabrikskalibreringen.
Processimulerings-funktion: Vælger man ja til punktet ”EN.SIM”, er det muligt
med piltasterne at simulere et indgangssignal og dermed styre udgangssignalet op og ned, eller relætilstanden OFF eller ON. SIM-menuen skal forlades
ved at trykke 3 (ingen time-out). Hvis 4501 fjernes, afbrydes processimuleringen.
Password: Her kan vælges et password mellem 0000 og 9999 til beskyttelse
mod uautoriserede ændringer. Enheden leveres default uden password.
22
9116 - Product Version 9116-001
Memory
I memory menuen er det muligt at gemme opsætningen fra enheden i 4501, for
derefter at flytte 4501 over på en anden enhed og uploade opsætningen til
denne.
Sprog: Der kan i menuen ”LANG” vælges mellem 7 forskellige sprogvarianter
af hjælpetekster, der fremkommer i menuen. Der kan vælges mellem UK, DE,
FR, IT, ES, SE og DK.
Power rail: I menuen ”RAIL” vælges om følerfejl skal overføres til en central
overvågning i PR 9410 power control unit.
Safety Integrity Level: Se Safety Manual for yderligere
information.
9116 - Product Version 9116-001
23
Power up
1.2
12
50.0 3
SETP.
Txt 57
1
3

1
2
3
1
Hurtig setpunktsindstilling
og test af relæer
Forøgelse af setpunkt
Formindskelse af setpunkt
Gem og forlad menuen
og 2 samtidig = relæ skifter tilstand
II30.00
VOLT
LIN.R
POTM
CURR
TEMP
12
Hvis SIL-låst
direkte til [EN.SIL]
Io12.00mA
1.0
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
YES
12
NO
2-10
0-10
1-5
0-5
0.2-1
0-1
12
@C
mA
rpm
12
999.9
-199.9
12
3 VOLT 3 2-10 3 UNIT 3 111.1 3 0.0
ADV.SET
Txt 2
IN TYPE
Txt 3
1.1
Eksempel på fejlvisning

LIN.R 3
— SE.BR
—o3.50mA
IN TYPE
Txt 3
V.RANGE
Txt 4
%
Txt 11
DEC.P
Txt 12
4W
3W
2W
12
0000
9999
12
0000
9999
12
3W
3
CONNEC.
Txt 6
3
0
0
DISP.LO
Txt 13
3
R 0%
Txt 7
R 100%
Txt 8
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
POTM 3
Rød tekst viser safety
parametre i en SILkonfiguration. Se Safety
Manual for yderligere
information.
IN TYPE
Txt 3
0-20
4-20
12
CURR 3 4-20 3
IN TYPE
Txt 3
I.RANGE
Txt 5
TEMP 3
IN TYPE
Txt 3
YES 3
ADV.SET
Txt 2
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC.B TC.E TC.J TC.K
TC.L TC.N TC.R TC.S
TC.T TC.U TC.W3
TC.W5 TC.Lr
12
Fortsættes på siden
Rutediagram ADV.SET
24
1111
111.1
11.11
1.111
12
(70 units)
TC
SENSOR
Txt 10
9116 - Product Version 9116-001
INT
CONN
12
3 TC.K 3 INT
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 31
Rutediagram
Hvis ingen taster har været aktiveret i 1 minut, returnerer displayet til normaltilstanden 1.0 uden at gemme eventuelle konfigurationsændringer.
1 Forøgelse af værdi / vælg næste parameter
2 Formindskelse af værdi / vælg forrige parameter
3 Accepter valget og gå til næste menu
Holde 3 går til forrige menu / returnerer til 1.0 uden at gemme
999.9
-199.9
12
DISP
PERC
12
3 100.0 3 DISP 3
DISP.HI
Txt 14
REL.UNI
Txt 15
Fortsættes næste side
1.0 = Normaltilstand. Linie 1
viser indgangsstatus.
Linie 2 viser indgangsværdi
og TAG nr. Linie 3 viser
udgangsværdi og enheder.
Linie 4 viser relæ- og kom-
munikationsstatus samt om
modulet er SIL-låst. Statisk prik = SIL-låst og blinkende
prik = ikke SIL-låst.
1.1 = Kun hvis beskyttet med
password.
1.2 = Kun hvis FastSet er aktive
ret, og relæfunktionen
er setpunkt.
1.3 = Kun hvis indgangstyper
understøtter følerfejls-
check.
Gælder ikke for følgende
indgangssignaler:
0...20 mA og spænding.
1.4 = Kun hvis indgangssignalet
er temperatur.
1.5 = Kun hvis opsætning ikke er
beskyttet med password.
3
Valgbare UNIT:
@C
@F
12
3
@C
UNIT
Txt 9
3
@C
@F
K
%
m
cm
mm
um
ft
in
mils
yd
m3
l
s
min
m/s
mm/s
m/min
m/h
in/s
ips
ft/s
in/min
ft/min
in/h
ft/h
m/s2
rpm
Hz
t
kg
g
N
Pa
MPa
kPa
hPa
bar
mbar
kj
Wh
MWh
kWh
W
GW
MW
kW
hp
A
kA
mA
uA
V
kV
mV
ohm
S
uS
m3/min
m3/h
l/s
l/min
l/h
gal/min
gal/h
t/h
mol
pH
[blank]
3
9116 - Product Version 9116-001
25
SETP
WIND
ERR
POW
OFF
12
N.O.
N.C.
12
850
-200
12
INCR
DECR
12
SETP 3 N.O. 3 50.0 3 INCR 3
REL.FUN
Txt 19
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
SETP.
Txt 21
ACT.DIR
Txt 22
HYST.
Txt 23
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
OFF.DEL
Txt 26
O.I.W
C.I.W
12
849.9
-200
12
850.0
-199.9
12
262.5
0.1
12
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
HYST.
Txt 30
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
CONTAC
Txt 27
SETP.LO
Txt 28
SETP.HI
Txt 28
1.3
3
3
0
0
OFF.DEL
Txt 26
1.3
CLOS
OPEN
12
1.3
3600
0000
12
CONTAC
Txt 20
WIND 3 O.I.W 3 50.0 3 60.0 3
REL.FUN
Txt 19
262.5
0.1
12
ERR 3 OPEN 3
REL.FUN
Txt 19
ERR.ACT
Txt 34
POW 3
REL.FUN
Txt 19
OFF 3
REL.FUN
Txt 19
3
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
849
-200
12
850.0
-199.0
12
0.0
60
12
4-20 3 23mA 3 0.0 3 150.0 3 0.0 3
O.RANGE
Txt 37
OUT.ERR
Txt 38
1.3
OUT.LO
Txt 41
1.4 OUT.HI
Txt 42
RESP.
Txt 39
1.4 Til normaltilstand 1.0
26
9116 - Product Version 9116-001
Rutediagram
MEM, DISP,
PASS, LANG,
CAL, RAIL,
SIM, SIL
12
SAVE
LOAD
12
Avancerede indstillinger (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 43
MEMORY
Txt 44
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 43
3
9
0
12
3
9
TAG
ALT
A.OUT
12
9
A
12
3 TAG.1 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 45
LIGHT
Txt 46
TAGNO
Txt 47
YES
NO
12
9999
0000
12
YES
NO
12
DISP
Txt 48
PASS 3 YES 3 0000 3 YES 3
SETUP
Txt 43
EN.PASS
Txt 54
NEW.PAS
Txt 55
EN.FAST
Txt 56
NO
DE, DK, ES, FR,
IT, SE, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 43
UK
3
Til normaltilstand 1.0
LANGUA
Txt 59
YES
NO
12
850.0
-200.0
12
CAL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
@C
Txt 61
850.0
-200.0
12
SIM 3 YES 3 23.0 3
EN.SIM
2.0 Txt 51
YES
NO
12
%
Txt 52
NO
0000
9999
12
3
REL.SIM
Txt 53
OPEN
LOCK
12
Verificer SIL-konfiguration
SIL 3 YES 3 2008 3 LOCK 3
SETUP
Txt 43
EN.SIL
Txt 64
USE.CAL
Txt 60
Txt 62
NO
2.0 I undermenuen simulering (SIM) skal 3
trykkes for at returnere til normaltilstand 1.0
RAIL.ER
Txt 63
YES
NO
12
SETUP
Txt 43
YES
NO
12
@C
CAL.HI
Txt 50
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
850.0
-200.0
12
2.0 3 YES 3 147.8 3 YES 3
CAL.LO
Txt 49
YES
NO
12
YES
NO
12
NEW.PAS
Txt 55
CONFIG
Txt 66
3
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
NO
1.4
9116 - Product Version 9116-001
27
Rullende hjælpetekster i displaylinie 3
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
28
Angiv korrekt password
Gå til avanceret opsætningsmenu?
Vælg temperaturindgang
Vælg potentiometerindgang
Vælg lineær modstandsindgang
Vælg strømindgang
Vælg spændingsindgang
Vælg 0.0-1 V indgangsområde
Vælg 0.2-1 V indgangsområde
Vælg 0-5 V indgangsområde
Vælg 1-5 V indgangsområde
Vælg 0-10 V indgangsområde
Vælg 2-10 V indgangsområde
Vælg 0-20 mA indgangsområde
Vælg 4-20 mA indgangsområde
Vælg 2-leder følertilslutning
Vælg 3-leder følertilslutning
Vælg 4-leder følertilslutning
Indstil modstandsværdi lav
Indstil modstandsværdi høj
Vælg Celsius som temperaturenhed
Vælg Fahrenheit som temperaturenhed
Vælg TC-følertype
Vælg Ni-følertype
Vælg Pt-følertype
Vælg displayenheder
Vælg kommaplacering
Indstil displayområde lav
Indstil displayområde høj
Indstil relæ-setpunkt i % af indgangsområde
Indstil relæ-setpunkt i displayenheder
Vælg Pt10 som følertype
Vælg Pt20 som følertype
Vælg Pt50 som følertype
Vælg Pt100 som følertype
Vælg Pt200 som følertype
Vælg Pt250 som følertype
Vælg Pt300 som følertype
Vælg Pt400 som følertype
Vælg Pt500 som følertype
Vælg Pt1000 som følertype
Vælg Ni50 som følertype
Vælg Ni100 som følertype
Vælg Ni120 som følertype
Vælg Ni1000 som følertype
Vælg TC-B som følertype
Vælg TC-E som følertype
Vælg TC-J som følertype
Vælg TC-K som følertype
Vælg TC-L som følertype
Vælg TC-N som følertype
Vælg TC-R som følertype
Vælg TC-S som følertype
Vælg TC-T som følertype
Vælg TC-U som følertype
Vælg TC-W3 som følertype
Vælg TC-W5 som følertype
Vælg TC-LR som følertype
Vælg OFF-funktion - relæ er permanent OFF
Vælg POWER-funktion - relæ viser power-status OK
Vælg FEJL-funktion - relæ viser kun følerfejl
Vælg VINDUE-funktion - relæet styres af 2 setpunkter
Vælg SETPUNKT-funktion - relæet styres af 1 setpunkt
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[34]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
Vælg kontakt normalt lukket
Vælg kontakt normalt åben
Indstil relæ-setpunkt
Vælg aktiver relæ ved faldende signal
Vælg aktiver relæ ved stigende signal
Indstil relæ-hysterese
Vælg Ingen følerfejlsaktion - udefineret status ved fejl
Vælg relækontakt bryder ved fejl
Vælg relækontakt slutter ved fejl
Vælg hold relæstatus ved fejl
Indstil relæ ON-forsinkelse i sekunder
Indstil relæ OFF-forsinkelse i sekunder
Vælg relækontakt er åben inden for vinduet
Vælg relækontakt er lukket inden for vinduet
Indstil setpunkt lav for relævindue
Indstil setpunkt høj for relævindue
Indstil hysterese for relævindue
Vælg Intern temperatur-føler
Vælg CJC-stik (tilbehør)
Vælg relækontakt bryder ved fejl
Vælg relækontakt slutter ved fejl
Vælg 0-20 mA udgangsområde
Vælg 4-20 mA udgangsområde
Vælg 20-0 mA udgangsområde
Vælg 20-4 mA udgangsområde
Vælg Ingen fejlaktion - udgang udefineret ved fejl
Vælg downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 downscale ved fejl
Vælg NAMUR NE43 upscale ved fejl
Vælg responstid for analog udgang i sekunder
Indstil temperatur for analog udgang lav
Indstil temperatur for analog udgang høj
Gå til valg af SIL låsning
Gå til simuleringstilstand
Gå til valg af fejl til RAIL Udfør proceskalibrering
Gå til valg af sprog
Gå til password-indstilling
Gå til displayopsætning
Udfør memory-operationer
Overfør gemt opsætning til 9116
Gem 9116-opsætning i 4501 Juster LCD-kontrast
Juster LCD-baggrundsbelysning
Angiv TAG-nr. - udfyld alle pladser
Vis analog udgangsværdi i display
Vis TAG-nr. i display
Skiftende værdier vises i display
Kalibrer indgang lav til procesværdi?
Kalibrer indgang høj til procesværdi?
Aktiver indgangssimulering
Indstil simuleringsværdi for indgang
Relæsimulering - brug 1 til at skifte relætilstand
Vælg passwordbeskyttelse?
Angiv nyt password
Aktiver Fastset-funktionalitet?
Relæ-setpunkt - tryk 3 for at gemme
Relæ-setpunkt - Read only
Vælg sprog
Brug proceskalibreringsværdier? Indstil værdi for lavt kalibreringspunkt
Indstil værdi for højt kalibreringspunkt
Vælg om statussignal skal overføres til power rail
9116 - Product Version 9116-001
[64]
[65]
[66]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
Vælg at SIL-låse konfigurationen
0-20 mA er ikke gyldigt udgangsområde for drift i
SIL-låst tilstand
...Bruger kanalen proceskompenserede
kalibreringsdata?
Konfigurationens SIL-status (åben / låst)
Følerkabelbrud
Følerkortslutning
Diplay under min.-visning
Display over max.-visning
Indgang uden for max.-område
Indgang uden for min.-område
Fejl på indgang - kontroller indgangsforbindelser og
genstart enheden
Fejl på udgang - kontroller udgangsforbindelser og
genstart enheden
Fejl i FLASH - kontroller konfiguration
Ugyldig konfiguration eller ugyldig version
Hardware fejl
CJC-følerfejl - kontroller enhedens temperatur
CJC-følerfejl - kontroller CJC-stikterminal
Ingen kommunikation
9116 - Product Version 9116-001
29
30
9116 - Product Version 9116-001
Lukket
Setpunkt lav
Setpunkt høj
Relækontakt (N.O.)
Åben
Hysterese
Hysterese
Vindue
OFF-forsiinkelse
Relæ ON
ON-forsinkelse
ON-forsinkelse
Relæ ON
OFF-forsiinkelse
Tid
Grafisk afbildning af relæfunktionen vindue
Grafisk afbildning af relæfunktionen setpunkt
Indgangssignal
ON-forsinkelse
OFF-forsinkelse
Setpunkt
(stigende)
Hysterese
Tid
Lukket
Relækontakt
(N.O.)
Åben
Relæ ON
9116 - Product Version 9116-001
31
32
9116 - Product Version 9116-001
Universal CONVERTER
9116
contents
Warning...........................................................................................
Safety instructions...........................................................................
How to demount system 9000........................................................
EC declaration of conformity..........................................................
Advanced features..........................................................................
Application......................................................................................
Technical characteristics.................................................................
Applications.....................................................................................
PR 4501 Display / programming front............................................
Order...............................................................................................
Electrical specifications...................................................................
Configuration of sensor error check...............................................
Visualisation in 4501 of:
Input signal outside range..........................................................
Sensor error detection................................................................
Hardware error............................................................................
Connections....................................................................................
Block diagram.................................................................................
Signal error and cable fault indications without display front.........
Configuration / operating the function keys...................................
Routing diagram..............................................................................
Routing diagram, Advanced settings (ADV.SET).............................
Scrolling help texts in display line 3................................................
Graphic depiction of window..........................................................
Graphic depiction of setpoint.........................................................
Appendix.........................................................................................
IECEx Installation Drawing.........................................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK.............................
FM Installation Drawing..............................................................
Safety Manual.............................................................................
9116 - Product Version 9116-001
34
34
36
37
38
38
38
39
40
41
41
45
46
46
47
49
50
51
52
57
59
60
62
63
128
129
133
149
153
33
Warning
The following operations should only be carried out on a
disconnected device and under ESD-safe conditions:
General mounting, connection and disconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacement of circuit breakers
must be done by PR electronics A/S only.
warning
Do not open the front plate of the device as this will cause
damage to the connector for the display / programming front
PR 4501. This device contains no DIP-switches or jumpers.
Symbol identification
Triangle with an exclamation mark: Read the manual before installation
and commissioning of the device in order to avoid incidents that could
lead to personal injury or mechanical damage.
The CE mark proves the compliance of the device with the essential
requirements of the directives.
The double insulation symbol shows that the device is protected by
double or reinforced insulation.
Ex devices have been approved according to the ATEX directive for
use in connection with installations in explosive areas. See installation
drawings in appendix.
Safety instructions
Definitions
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75...1500 Volt DC, and
50...1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
34
9116 - Product Version 9116-001
Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it and check whether the device type
corresponds to the one ordered. The packing should always follow the device
until this has been permanently mounted.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
The device must be installed in pollution degree 2 or better.
The device is designed to be safe at least under an altitude up to 2 000 m.
Mounting
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
in­struc­tions in the manual and who are able to follow these should connect the
device. Should there be any doubt as to the correct handling of the device, please
contact your local distributor or, alternatively, PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
The use of stranded wires is not permitted for mains wiring except when wires
are fitted with cable ends.
Descriptions of input / output and supply connections are shown in the block
diagram and on the side label.
The device is provided with field wiring terminals and shall be supplied from a
Power Supply having double / reinforced insulation. A power switch shall be
easily accessible and close to the device. The power switch shall be marked as
the disconnecting unit for the device.
For installation on Power Rail 9400 the power is supplied by Power Control Unit
9410.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
Calibration and Adjustment
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
9116 - Product Version 9116-001
35
Normal operation
Operators are only allowed to adjust and operate devices that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the device is easily accessible.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water.
Liability
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the
customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would
otherwise exist according to the concluded sales agreement.
How to demount system 9000
Picture 1:
By lifting the bottom lock, the device
is detached from the power rail.
36
9116 - Product Version 9116-001
EC declaration of conformity
As manufacturer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type: 9116
Name: Universal converter
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2004/108/EC and later amendments
EN 61326-1 : 2006
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the
electrical specifications for the device.
The Low Voltage Directive 2006/95/EC and later amendments
EN 61010-1 : 2001
The ATEX Directive 94/9/EC and later amendments
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
ATEX certificate: KEMA 07ATEX0149 X
Notified body
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, 15 January 2010
Kim Rasmussen
Manufacturer’s signature
9116 - Product Version 9116-001
37
Universal CONVERTER
9116
• Input for RTD, TC, Ohm, potentiometer, mA and V
• Supply for 2-wire transmitters
• Active / passive mA output and relay output
• Can be supplied separately or installed on power rail, PR 9400
• SIL 2-certified via Full Assessment
Advanced features
• Configuration and monitoring by way of detachable display front (PR 4501);
process calibration, signal and relay simulation.
• Advanced relay configuration, e.g. setpoint, window, delay, sensor error
indication and power monitoring.
• Copying of the configuration from one device to others of the same type via
PR4501.
• Reduced Uo Ex data < 8.3 V for active input signals.
• TC inputs with internal or external CJC for higher accuracy.
• The device automatically detects whether it must supply an active or a
passive current signal.
Application
• Can be mounted in the safe area and in zone 2 / div. 2 and receive signals
from zone 0, 1, 2, 20, 21 and 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
• Conversion and scaling of temperature, voltage, potentiometer and linear
resistance signals.
• Power supply and signal isolator for 2-wire transmitters.
• Monitoring of error events and cable breakage via the individual status relay
and/or a collective electronic signal via the power rail.
• The 9116 has been designed, developed and certified for use in SIL 2
applications according to the requirements of IEC 61508.
Technical characteristics
• 1 green and 1 red front LED indicate operation status and malfunction. 1
yellow LED indicates relay status.
• 2.6 kVAC galvanic isolation between input, output and supply.
38
9116 - Product Version 9116-001
Applications
Input signals:
RTD and lin. R
Poten-
tiometer Connection, wires
Output signals:
TC
*
Analogue, 0/4...20 mA and relay
44
12
43
11
42
14
41
13
mA
+
mA
+
Relay
N.O.
* Order separately:
CJC connector 5910Ex
Relay
Power rail
Status relay signal
Rail, +24 VDC
Rail, Gnd.
No connection
No connection
Current
Power connection:
Volt-
age
54
31
53
32
52
33
51
34
+
Tx
-
+
+
Gnd.
Supply +19.2...31.2 VDC
Device status
N.C.
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Device status
Supply via
power rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D or safe area
9116 - Product Version 9116-001
39
PR 4501 Display / programming front
Functionality
The simple and easily understandable menu structure
and the explanatory help texts guide you effortless­ly and
automatically through the configuration steps, thus making
the product very easy to use. Functions and configuration
options are described in the section ”Configuration /
operating the function keys”.
Application
• Communications interface for modification of operational parameters in 9116.
• Can be moved from one 9116 device to another and download the
configuration of the first unit to subsequent units.
• Fixed display for visualisation of process data and status.
Technical characteristics
• LCD display with 4 lines; Line 1 (H=5.57 mm) shows input status, line 2
(H=3.33) mm toggels between input value and tag. no. Line 3 (H=3.33
mm) shows output value and UNIT. Line 4 shows status for relay and
communication and whether the device is SIL-locked. Static dot = SIL-locked
and flashing dot = not SIL-locked.
• Programming access can be blocked by assigning a password. The
password is saved in the device in order to ensure a high degree of
protection against unauthorised modifications to the configuration.
Mounting / installation
• Click 4501 onto the front of 9116.
40
9116 - Product Version 9116-001
Order
9116B1 = Universal converter - Uo 28 VDC (max. loop voltage)
9116B2 = Universal converter - Uo 22 VDC (max. loop voltage)
4501 = Display / programming front
5910Ex = CJC connector
9400 = Power rail
Electrical specifications
Specifications range..................................... -20°C to +60°C
Storage temperature.................................... -20°C to +85°C
Common specifications:
Supply voltage, DC...................................... 19.2...31.2 VDC
Max. consumption....................................... ≤ 3.5 W
Fuse.............................................................. 1.25 A SB / 250 VAC
Isolation voltage, test / operation................ 2.6 kVAC / 250 VAC
Communications interface........................... Programming front 4501
Signal / noise ratio....................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Response time (0...90%, 100...10%):
Temperature input, programmable........... 1...60 s
mA / V input, programmable.................... 0.4...60 s
Calibration temperature............................... 20...28°C
Accuracy, the greater of the general and basic values:
General values
Input
type
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
All
≤ ±0.1% of span
≤ ±0.01% of span / °C
9116 - Product Version 9116-001
41
Basic values
Input
type
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
mA
Volt
≤ ±16 µA
≤ ±20 µV
≤ ±1.6 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0.2°C
≤ ±0.02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0.3°C
≤ ±0.03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0.4°C
≤ ±0.04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0.6°C
≤ ±0.06°C / °C
Pt20
≤ ±0.8°C
≤ ±0.08°C / °C
Pt10
≤ ±1.4°C
≤ ±0.14°C / °C
TC type:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0.1°C / °C
TC type: R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
TC type: B
160...400°C
≤ ±4.5°C
≤ ±0.45°C / °C
TC type: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0.2°C / °C
EMC immunity influence...................................... < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst........................ < ±1% of span
Auxiliary supplies for 9116B1:
2-wire supply (terminal 54...52).................... 28...16.5 VDC / 0...20 mA
Auxiliary supplies for 9116B2:
2-wire supply (terminal 54...52).................... 22...16.5 VDC / 0...20 mA
Wire size (max....min.).................................. AWG 26...14 / 0.13...2.08 mm2
stranded wire
Screw terminal torque.................................. 0.5 Nm
Relative humidity.......................................... < 95% RH (non-cond.)
Dimen., without display front (HxWxD)........ 109 x 23.5 x 104 mm
Dimensions, with display front (HxWxD)...... 109 x 23.5 x 116 mm
Protection degree......................................... IP20
Weight.......................................................... 185 g / 200 g with 4501
42
9116 - Product Version 9116-001
Isolation:
Input to any.................................................. 300 VAC double / reinforced isolation
Output relay to analogue output.................. 150 VAC double/reinforced or
300 VAC basic isolation
Analogue output to supply........................... 300 VAC double/reinforced isolation
Status relay to supply.................................. 150 VAC double/reinforced or
300 VAC basic isolation
RTD, linear resistance and potentiometer input:
Input
type
Min.
value
Max.
value
Standard
Pt100
Ni100
Linear resist.
Potentiometer
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
10000 Ω
IEC60751
DIN 43760
-
-
Input for RTD types:
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Effect of sensor cable resistance
(3- / 4-wire), RTD.......................................... < 0.002 Ω / Ω
Sensor error detection, RTD........................ Programmable ON / OFF
Short circuit detection, RTD......................... Yes
Cable resistance per wire (max.), RTD......... 50 Ω
Sensor current, RTD..................................... Nom. 0.2 mA
* No short circuit detection for Pt10, Pt20 and Pt50
* No short circuit detection for Lin. R_0%≤ app. 18 Ω
TC input:
Type
Min.
value
Max.
value
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9116 - Product Version 9116-001
43
Cold junction compensation (CJC):
via external sensor in connector 5910..... 20...28°C ≤ ±1°C
-20...20°C and 28...70°C ≤ ±2°C
via internal CJC sensor............................ ±(2.0°C + 0.4°C * ∆t)
∆t = internal temperature - ambient temperature
Sensor error detection................................. Programmable ON or OFF
(only wire breakage)
Sensor error current:
when detecting......................................... Nom. 2 μA
else........................................................... 0 μA
Current input:
Measurement range..................................... 0...25 mA
Programmable measurement ranges........... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance............................................ Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor error detection:
Loop break 4...20 mA.............................. Yes
NB: Only when input is selected as 4...20 mA
Voltage input:
Measurement range..................................... 0...12 VDC
Programmable measurement ranges........... 0...1 / 0.2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 and 2...10 VDC
Input resistance............................................ Nom. >10 MΩ
Current output:
Signal range (span)....................................... 0...23 mA
Programmable signal ranges....................... 0...20 / 4...20 /
20...0 and 20...4 mA
Load (max.)................................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Load stability................................................ ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Sensor error reaction.................................... 0 / 3.5 / 23 mA / none
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale........... 23 mA / 3.5 mA
Output limitation:
on 4...20 and 20...4 mA signals............... 3.8...20.5 mA
on 0...20 and 20...0 mA signals .............. 0...20.5 mA
Current limit.................................................. ≤ 28 mA
2-wire 4...20 mA output:
Signal range................................................. 4...20 mA
Load stability................................................ ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Load resistance............................................ ≤ (Vsupply -3.5) / 0.023 A [Ω]
External 2-wire supply range....................... 3.5...26 VDC
Effect of external 2-wire supply
voltage variation........................................... < 0.005% of span / V
44
9116 - Product Version 9116-001
Relay output in safe area:
Relay functions............................................. Setpoint, Window, Sensor error,
Power and Off
Hysteresis, in % of span / display range..... 0.1...25 / 1...25
On and Off delay.......................................... 0...3600 s
Sensor error reaction.................................... Break / Make / Hold
Max. voltage................................................. 250 VAC / 30 VDC
Max. current................................................. 2 AAC / 2 ADC
Max. AC power............................................ 500 VA / 60 W
Status relay in safe area:
Max. voltage................................................. 125 VAC / 110 VDC
Max. current................................................. 0.5 AAC / 0.3 ADC
Max. AC power............................................ 62.5 VA / 32 W
Marine approval:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... Pending
GOST R approval:
VNIIFTRI, Cert No......................................... Pending
SIL certification:
exida, Cert No.............................................. XXXXXXX
Observed authority requirements:
Standard:
EMC 2004/108/EC....................................... EN 61326-1
LVD 2006/95/EC........................................... EN 61010-1
ATEX 94/9/EC............................................... EN 60079-0, -11, -15 , -26
and EN 61241-0, -11
IECEx............................................................ IEC 60079-0, -11, -15 and -26
IEC 61241-0 and -11
c FM us........................................................ FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL, Standard for Safety............................... UL 61010-1
SIL................................................................ IEC 61508
of span = of the currently selected measurement range
Configuration of sensor error check
Sensor error check:
Device:
9116
Configuration
ERR.ACT=NONE - OUT.ERR=NONE.
Else:
Sensor error detection:
OFF
ON
9116 - Product Version 9116-001
45
Visualisation in 4501 of:
Input signal outside range
Input
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Outside range readout (IN.LO, IN.HI):
If the valid range of the A/D converter or the polynomal is exceeded.
Range
Readout
Limit
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0.2...1 V
IN.HI
> 1.2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1.05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25.05 mA
IN.LO
< -10 Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 900 Ω
IN.LO
<-10 Ω
0...10 kΩ
IN.HI
> 11 kΩ
IN.LO
< -0.5 %
0 - 100%
IN.HI
> 100.5 %
IN.LO
< temperature range -2°C
TC / RTD
IN.HI
> temperature range +2°C
Display readout below . / above max. (-1999, 9999):
Input
Range
All
All
Readout
-1999
9999
Limit
Display readout <-1999
Display readout >9999
Sensor error detection
Sensor error detection (SE.BR, SE.SH):
Input
CURR
Range
Loop break (4...20 mA)
POTM
All, SE.BR on all 3-wire
LIN.R
TEMP
46
All
Readout
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Condition
<= 3.6 mA; > = 21 mA
Sensor broken
Sensor shorted
SE.BR
Sensor broken or wire
resistance too high
For Lin. R_0%≥ app. 18 Ω
SE.SH
Sensor shorted
All
SE.BR
Sensor broken or wire
resistance too high
Pt100 to Pt1000 and Ni50 to Ni1000
SE.SH
Sensor shorted
9116 - Product Version 9116-001
Hardware error
Readout at hardware error
Error search
Readout
Cause
CJC sensor error - check device temperature
CJ.ER
Defect internal CJC sensor or
CJC temperature out of allowed
range **
CJC connector error - check CJC connector block
CJ.CE
Defect (or missing) CJC
connector or temperature out of
allowed range **
Input error - check input connection and reset power
IN.ER
Signal levels on input beyond
limits or connected to wrong
terminals*
Output error - check output connections and reset
power
AO.ER
No communication
NO.CO
Flash memory error - check configuration
FL.ER
CO.ER
Invalid configuration type or version
TY.ER
Error in analogue output current
(SIL mode only)*
No communication
with (4501)
FLASH error
(configuration invalid)***
Configuration read from
EEprom has invalid type or
rev. no.
Hardware error
RA.ER
RAM error*
Hardware error
IF.ER
Internal Flash error*
Hardware error
SW.ER
SW monitor error*
Hardware error
AD.ER
A/D converter error*
Hardware error
AO.SU
Analogue output
supply error*
Hardware error
CA.ER
Factory calibration error*
Hardware error
CM.ER
Main CPU error*
Hardware error
RE.ER
Relay readback error*
Hardware error
II.ER
Initialization check error*
Hardware error
RS.ER
Reset error*
Hardware error
IC.ER
Input communication error*
Hardware error
M1.ER
Main CPU to Ch.1 error*
Hardware error
MC.ER
Main CPU config. error*
Hardware error
MF.ER
Main CPU Flash error*
Hardware error
MR.ER
Main CPU Ram error*
Hardware error
MS.ER
Main CPU supply error*
Hardware error
MP.ER
Main CPU ProgFlow error*
Hardware error
MI.ER
Main CPU initialization
check error*
Hardware error
DE.ER
Device error*
Hardware error
FC.ER
Invalid code checksum in 4501
9116 - Product Version 9116-001
47
!
All error indications in the display flash once per second (1 Hz), and the corresponding help
text is shown. If the error is a sensor error, the display backlight flashes as well - this is
acknowledged (stopped) by pushing the OK button.
* Error is acknowledged by resetting the device power
** Error can be disregarded by selecting input type different than TC.
*** Error is acknowledged by stepping through the basic setup.
48
9116 - Product Version 9116-001
Connections
Power Rail
connections
Supply and
status relay
31 32 33 34
91 92 93 94 95
Gnd.
+24 V
Gnd. NC NC
Error signal +24 V
NC = no connection
N.C.
Inputs:
RTD, 2-wire
RTD, 3- / 4-wire
TC, internal CJC
sensor
*TC,
CJC connector
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42
+
+
-
Resistance, 2-wire
Resistance,
3- / 4-wire
Potentiometer
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
1
CJC
44
-
* Order separately:
CJC connector
5910Ex.
3
2
2-wire transmitter
Current
Voltage
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
- Tx +
+
-
+
-
Outputs:
Current
2-wire transmitter
(Passive output)
Relay
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
(Active output)
- mA +
+
mA
N.O.
9116 - Product Version 9116-001
49
Block diagram

I 800.0
Io20 mA
1
-
4
2
RTD, conn.
wires
3
Current
+
-
Tx
+
-
TC
*
+
Volt-
age
Device status,
Green
Relay status, Yellow
Ch. status, Red
44
43
42
41
54
53
52
51
CPU
Input
Relay
output
mA
output
NC* NC*
Power Rail connections
Supply
FLASH
+24V
9116
Gnd.
Supply +24 VDC
Status relay N.C.
Status relay N.C.
31
32
33
34
+
mA
I+
Relay N.O.
Relay N.O.
Gnd.
mA
12
11
14
13
* NC = no connection
9116 - Product Version 9116-001
50
Potentiometer
Flashing
Flashing
Flashing
Flashing
Flashing
Signal OK
Output relay energized
Output relay energized w. wire short/break
Output relay de-energized w. wire short/break
Output relay de-Energized
OFF
Device failure
Flashing
OFF
No supply
Device OK
Green LED
Condition
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Relay:
Yellow LED
OFF
Flashing
Flashing
OFF
OFF
ON
OFF
Error:
Red LED
List of LED and error signal indications
Energized
De-energized
De-energized
Energized
Energized
Energized
De-energized
De-energized
Status relay,
N.C.
Open
Closed (if enabled)
Closed (if enabled)
Open
Open
Open
Closed
Closed
Power rail
signal status
Signal error and cable fault indications without display front
9116 - Product Version 9116-001
51
Configuration /
operating the function keys
Documentation for routing diagram.
In general
When configuring the 9116, you will be guided through all parameters and you
can choose the settings which fit the application. For each menu there is a
scrolling help text which is automatically shown in line 3 on the display.
Configuration is carried out by use of the 3 function keys:
1 2
3
will increase the numerical value or choose the next parameter
will decrease the numerical value or choose the previous parameter
will accept the chosen value and proceed to the next menu
When configuration is completed, the display will return to the default state 1.0.
Pressing and holding 3 will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state
(1.0) without saving the changed values or parameters.
Further explanations
Password protection: Programming access can be blocked by assigning a
password. The password is saved in the converter in order to ensure a high
degree of protection against unauthorised modifications to the configuration.
Default password 2008 allows access to all configuration menus. Password
protection is mandatory in SIL applications.
Selection of units
After choosing the input signal type you can choose which process units should
be shown in the display (see table). By selection of temperature input the
process value is always displayed in Celsius or Fahrenheit. This is selected in
the menu point after selection of temperature input.
CJC
In the CJC menu you can choose between CJC connector and internal cold
junction compensation. The CJC connecter (PR 5910Ex) must be ordered
separately.
52
9116 - Product Version 9116-001
Signal and sensor error information via display front 4501
Sensor error (see limits in the table) is displayed as SE.BR (sensor break) or
SE.SH (sensor short). Signals outside the selected range (not sensor error,
see table for limits) are displayed as IN.LO indicating low input signal or IN.HI
indicating high input signal. The error indication is displayed as text in line 1
and at the same time the backlight flashes. Line 4 of the display is a status
line which shows whether the device is SIL-locked (static dot = SIL-locked
and flashing dot = not SIL-locked) as well as relay status and COM (running
circle) indicating correct functioning of 4501.
Signal and sensor error indication without display front
Status of the unit can also be read from the 3 LEDs in the front of the device.
Green flashing LED indicates normal operation.
No light in the green LED indicates lack of supply voltage or error in the device.
Steady red LED indicates fatal error.
Flashing red LED indicates sensor error.
Relay functions
5 different settings of relay function can be selected.
The unit works as a single trip amplifier
Setpoint:
The relay has a window that is defined by a low and a high set­Window:
point. On both sides of the window the relay has the same status.
Error function:The relay is activated by sensor error.
Power:
The relay is activated as long as the power is on.
The relay is deactivated.
Off:
Increasing/decreasing: The relays can be set to activate at increasing or
decreasing input signal.
Delay: An ON and an OFF delay can be set in the range 0...3600 s.
Hysteresis: A hysteresis can be set at 0.1...25% of the span or between 1 and
25% of display range.
Window: The window function is selected by choosing ”window” in the menu
and defining a high and a low setpoint.
See the graphic depiction of the window functions on page 62.
Setpoint: The setpoint function is selected by choosing ”setpoint” in the menu
and entering the desired limit. The device then works as a single limit switch. See the graphic depiction of the window functions on page 63.
9116 - Product Version 9116-001
53
An activated relay means that the contact is closed if the contact function
”normally open” is selected, and the contact is open if the contact function
”normally closed” is selected.
The delay time for activation and deactivation can be set independently of each
other in the menus ON.DEL and OFF DEL respectively.
Advanced functions
The unit gives access to a number of advanced functions which can be reached
by answering “Yes” to the point “adv.set”.
Display setup: Here you can adjust the brightness contrast and the backlight.
Setup of TAG numbers with 5 alphanumerics. Input value is always shown in
line 2. Selection of functional readout in line 3 of the display - choose between
readout of analogue output or tag no or alternating display.
Two-point process calibration: The device can be process-calibrated in 2
points to fit a given input signal . A low input signal (not necessarily 0%)
is applied and the actual value is entered via 4501. Then a high signal (not
necessarily 100%) is applied and the actual value is entered via 4501. If you
accept to use the calibration, the device will work according to this new
adjustment. If you later reject this menu point or choose another type of input
signal the device will return to factory calibration.
Process simulation function: In the menu point “EN.SIM” it is possible to
simulate an input signal by means of the arrow keys and thus control the
output signal up or down, or the relay state OFF and ON . You must exit the
menu by pressing 3 (no time-out). The simulation function exits automatically,
if the 4501 is detached.
Password: Here you can choose a pass word between 0000 and 9999 in order
to protect the device against unauthorised modifications to the configuration.
The device is delivered default without password.
Memory: In the memory menu you can save the configuration of the device in
the 4501, and then move the 4501 onto another device of the same type and
download the configuration in the new device.
54
9116 - Product Version 9116-001
Language: In the menu ”lang.setup” you can choose between 7 different
language versions of help texts that will appear in the menu. You can choose
between UK, DE, FR, IT, ES, SE and DK.
Power rail: In the menu ”RAIL” you can choose if sensor errors are transmitted
to the central surveillance in the PR 9410 power control unit.
Safety integrity level: See Safety Manual for details
9116 - Product Version 9116-001
55
Power up
1.2
12
50.0 3
SETP.
Txt 57
1
3

1
2
3
1
Fast setpoint adjustment
and relay test
Increase setpoint
Decrease setpoint
Save and exit the menu
and 2 simultaneously = change relay state
II30.00
VOLT
LIN.R
POTM
CURR
TEMP
12
If SIL-locked
directly to EN.SIL]
Io12.00mA
1.0
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
YES
12
2-10
0-10
1-5
0-5
0.2-1
0-1
12
@C
mA
rpm
12
999.9
-199.9
12
3 VOLT 3 2-10 3 UNIT 3 111.1 3 0.0
NO
ADV.SET
Txt 2
IN TYPE
Txt 3
1.1
Error indication, example

LIN.R 3
— SE.BR
—o3.50mA
IN TYPE
Txt 3
V.RANGE
Txt 4
%
Txt 11
DEC.P
Txt 12
4W
3W
2W
12
0000
9999
12
0000
9999
12
3W
3
CONNEC.
Txt 6
3
0
0
DISP.LO
Txt 13
3
R 0%
Txt 7
R 100%
Txt 8
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
POTM 3
Red text signifies safety
parameters in a SIL
configuration. See safety
manual for details
IN TYPE
Txt 3
0-20
4-20
12
CURR 3 4-20 3
IN TYPE
Txt 3
I.RANGE
Txt 5
TEMP 3
IN TYPE
Txt 3
YES 3
ADV.SET
Txt 2
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC.B TC.E TC.J TC.K
TC.L TC.N TC.R TC.S
TC.T TC.U TC.W3
TC.W5 TC.Lr
12
Continued on the page Routing diagram ADV.SET
56
1111
111.1
11.11
1.111
12
(70 units)
TC
SENSOR
Txt 10
9116 - Product Version 9116-001
INT
CONN
12
3 TC.K 3 INT
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 31
Routing diagram
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state 1.0
without saving configuration changes.
1 Increase value / choose next parameter
2 Decrease value / choose previous parameter
3 Accept the chosen value and proceed to the next menu
Hold 3 Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
999.9
-199.9
12
DISP
PERC
12
3 100.0 3 DISP 3
DISP.HI
Txt 14
REL.UNI
Txt 15
Continued on the next page
1.0 =
1.1 =
1.2 =
Default state. Line 1 shows input status. Line 2 shows input value and TAG NO. Line 3 shows output value
and units. Line 4 shows status for relay and commu-
nication and whether the device is SIL-locked. Static dot = SIL-locked and flashing dot = not SIL-
locked.
Only if password-protected.
Only if FastSet is activated and the relay function is
setpoint.
1.3 = Only if input types support sensor error check.
Not valid for these input signals: 0...20 mA and
voltage.
1.4 = Only if input signal is
temperaure.
1.5 = Only if the configuration is
not protected by a pass-
word.
3
Selectable UNITS:
@C
@F
12
3
@C
UNIT
Txt 9
3
@C
@F
K
%
m
cm
mm
um
ft
in
mils
yd
m3
l
s
min
m/s
mm/s
m/min
m/h
in/s
ips
ft/s
in/min
ft/min
in/h
ft/h
m/s2
rpm
Hz
t
kg
g
N
Pa
MPa
kPa
hPa
bar
mbar
kj
Wh
MWh
kWh
W
GW
MW
kW
hp
A
kA
mA
uA
V
kV
mV
ohm
S
uS
m3/min
m3/h
l/s
l/min
l/h
gal/min
gal/h
t/h
mol
pH
[blank]
3
9116 - Product Version 9116-001
57
SETP
WIND
ERR
POW
OFF
12
N.O.
N.C.
12
850
-200
12
INCR
DECR
12
SETP 3 N.O. 3 50.0 3 INCR 3
REL.FUN
Txt 19
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
SETP.
Txt 21
ACT.DIR
Txt 22
HYST.
Txt 23
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
OFF.DEL
Txt 26
O.I.W
C.I.W
12
849.9
-200
12
850.0
-199.9
12
262.5
0.1
12
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
HYST.
Txt 30
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
CONTAC
Txt 27
SETP.LO
Txt 28
SETP.HI
Txt 28
1.3
3
3
0
0
OFF.DEL
Txt 26
1.3
CLOS
OPEN
12
1.3
3600
0000
12
CONTAC
Txt 20
WIND 3 O.I.W 3 50.0 3 60.0 3
REL.FUN
Txt 19
262.5
0.1
12
ERR 3 OPEN 3
REL.FUN
Txt 19
ERR.ACT
Txt 34
POW 3
REL.FUN
Txt 19
OFF 3
REL.FUN
Txt 19
3
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
849
-200
12
850.0
-199.0
12
0.0
60
12
4-20 3 23mA 3 0.0 3 150.0 3 0.0 3
O.RANGE
Txt 37
OUT.ERR
Txt 38
1.3
OUT.LO
Txt 41
1.4 OUT.HI
Txt 42
RESP.
Txt 39
1.4 To default state 1.0
58
9116 - Product Version 9116-001
Routing diagram
MEM, DISP,
PASS, LANG,
CAL, RAIL,
SIM, SIL
12
SAVE
LOAD
12
Advanced settings (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 43
MEMORY
Txt 44
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 43
3
9
0
12
3
9
TAG
ALT
A.OUT
12
9
A
12
3 TAG.1 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 45
LIGHT
Txt 46
TAGNO
Txt 47
YES
NO
12
9999
0000
12
YES
NO
12
DISP
Txt 48
PASS 3 YES 3 0000 3 YES 3
SETUP
Txt 43
EN.PASS
Txt 54
NEW.PAS
Txt 55
EN.FAST
Txt 56
NO
DE, DK, ES, FR,
IT, SE, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 43
UK
3
To default state 1.0
LANGUA
Txt 59
YES
NO
12
850.0
-200.0
12
CAL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
@C
Txt 61
850.0
-200.0
12
SIM 3 YES 3 23.0 3
EN.SIM
2.0 Txt 51
YES
NO
12
%
Txt 52
NO
0000
9999
12
3
REL.SIM
Txt 53
OPEN
LOCK
12
Verify SIL configuration
SIL 3 YES 3 2008 3 LOCK 3
SETUP
Txt 43
EN.SIL
Txt 64
USE.CAL
Txt 60
Txt 62
NO
2.0 In the submenu simulation (SIM) you must
press 3 to return to the default state 1.0.
RAIL.ER
Txt 63
YES
NO
12
SETUP
Txt 43
YES
NO
12
@C
CAL.HI
Txt 50
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
850.0
-200.0
12
2.0 3 YES 3 147.8 3 YES 3
CAL.LO
Txt 49
YES
NO
12
YES
NO
12
NEW.PAS
Txt 55
CONFIG
Txt 66
3
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
NO
1.4
9116 - Product Version 9116-001
59
Scrolling help texts in display line 3
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
60
Set correct password
Enter Advanced setup menu?
Select Temperature input
Select Potentiometer input
Select Linear resistance input
Select Current input
Select Voltage input
Select 0.0-1 V input range
Select 0.2-1 V input range
Select 0-5 V input range
Select 1-5 V input range
Select 0-10 V input range
Select 2-10 V input range
Select 0-20 mA input range
Select 4-20 mA input range
Select 2-Wire sensor connection
Select 3-Wire sensor connection
Select 4-Wire sensor connection
Set Resistance value low
Set Resistance value high
Select Celsius as temperature unit
Select Fahrenheit as temperature unit
Select TC sensor type
Select Ni sensor type
Select Pt sensor type
Select Display unit
Select Decimal point position
Set Display range low
Set Display range high
Select Relay setpoint in % of input range
Select Relay setpoint in display units
Select Pt10 sensor type
Select Pt20 sensor type
Select Pt50 sensor type
Select Pt100 sensor type
Select Pt200 sensor type
Select Pt250 sensor type
Select Pt300 sensor type
Select Pt400 sensor type
Select Pt500 sensor type
Select Pt1000 sensor type
Select Ni50 sensor type
Select Ni100 sensor type
Select Ni120 sensor type
Select Ni1000 sensor type
Select TC-B sensor type
Select TC-E sensor type
Select TC-J sensor type
Select TC-K sensor type
Select TC-L sensor type
Select TC-N sensor type
Select TC-R sensor type
Select TC-S sensor type
Select TC-T sensor type
Select TC-U sensor type
Select TC-W3 sensor type
Select TC-W5 sensor type
Select TC-Lr sensor type
Select OFF function - relay is permanently off
Select POWER function - relay indicates power status OK
Select ERROR function - relay indicates sensor error only
Select WINDOW function - relay is controlled by 2 setpoints
Select SETPOINT function - relay is controlled by 1 setpoint
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[34]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
Select Normally Closed contact
Select Normally Open contact
Set Relay setpoint
Select Action on decreasing signal
Select Action on increasing signal
Set Relay hysteresis
Select No error action - undefined status at error
Select Open relay contact at error
Select Close relay contact at error
Select Hold relay status at error
Set Relay ON delay in seconds
Set Relay OFF delay in seconds
Select Contact is Closed Inside Window
Select Contact is Open Inside Window
Set Relay window setpoint low
Set Relay window setpoint high
Set Relay window hysteresis
Select Internal temperature sensor Select CJC connector (Accessory)
Select Open relay contact at error
Select Close relay contact at error
Select 0-20 mA outout range
Select 4-20 mA output range
Select 20-0 mA output range
Select 20-4 mA output range
Select No error action - output undefined at error
Select Downscale at error
Select Namur NE43 downscale at error
Select Namur NE43 upscale at error
Select Analogue output response time in seconds.
Set Temperature for analogue output low
Set Temperature for analogue output high
Enter SIL setup
Enter Simulation mode
Enter Rail setup
Perform Process Calibration
Enter Language setup
Enter Password setup
Enter Display setup
Perform Memory operations
Load saved configuration into module
Save configuration in display front Adjust LCD contrast
Adjust LCD backlight
Write a 5-character channel TAG
Show Analog output value in display
Show TAG on display
Alternate shown information in display
Calibrate Input low to process value?
Calibrate Input high to process value?
Enable input simulation?
Set the input simulation value
Relay simulation - use 1 to toggle relay
Enable Password protection?
Set New password
Enable Fastset functionality?
Relay setpoint - press 3 to save
Relay setpoint - Read only
Select Language
Use process calibration values?
Set value for low calibration point
Set value for high calibration point
Enable Rail status signal output?
Enable SIL configuration lock?
0...20 mA is not a valid output range for SIL
operation
9116 - Product Version 9116-001
[65]
[66]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
is channel using process-compensated calibration
data?
Configuration SIL status (Open / Locked)
Sensor short circuit
Sensor wire breakage
Display underrange
Display overrange
Input underrange
Input overrange
Input error - check input connections and reset
power
Output error - check connentions and reset power
Flash memory error - chek configuration
Invalid configuration type or version
Hardware error
CJC sensor error - check device temperature
CJC error - check CJC connector block
No communication
9116 - Product Version 9116-001
61
62
9116 - Product Version 9116-001
Closed
Setpoint low
Setpoint high
Relay contact (N.O.)
Open
Hysteresis
Hysteresis
ON delay
Relay On
Window
OFF- delay
ON delay
Relay On
OFF delay
Time
Graphic depiction of window
Graphic depiction of setpoint
Input
signal
ON delay
OFF delay
Setpoint
(increasing)
Hysteresis
Time
Closed
Relay contact
(N.O.)
Open
Relay On
9116 - Product Version 9116-001
63
64
9116 - Product Version 9116-001
CONVERTISSEUR PROGRAMMABLE
À SEUILS, [Ex ia]
9116
Sommaire
Avertissement..................................................................................
Consignes de sécurité....................................................................
Démontage du système 9000.........................................................
Déclaration de conformité CE.........................................................
Options avancées...........................................................................
Fonctions.........................................................................................
Caractéristiques techniques...........................................................
Applications.....................................................................................
PR 4501 indicateur / façade de programmation............................
Références de commande..............................................................
Spécifications..................................................................................
Configuration du contrôle d’erreur de câble...................................
Indication dans le 4501 de
Signal d’entrée hors d’échelle....................................................
Détection erreur capteur.............................................................
Indications erreur matériel..........................................................
Connexions.....................................................................................
Schéma de principe........................................................................
Indications d’erreur signal et câble sans la façade 4501...............
Programmation / opération des touches de fonction.....................
Diagramme de programmation.......................................................
Diagramme de programmation, Réglage avancé (ADV.SET)..........
Menu déroulant en ligne 3 de l’indicateur......................................
Graphique descriptif de la fonction fenêtre....................................
Graphique descriptif de la fonction consigne.................................
Appendix.........................................................................................
IECEx Installation Drawing.........................................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK.............................
FM Installation Drawing..............................................................
Safety Manual.............................................................................
9116 - Product Version 9116-001
66
66
68
69
70
70
70
71
72
73
73
77
78
78
79
81
82
83
84
89
91
92
94
95
128
129
133
149
153
65
Avertissement
Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module
débranché et dans un environnement exempt de décharges
électrostatiques (ESD) :
Montage général, raccordement et débranchement de fils.
Recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le module
et à remplacer les fusibles.
Avertissement
Ne pas ouvrir la plaque avant du module au risque d’endommager
le connecteur de l’indicateur / la façade de programmation PR
4501. Ce module ne contient ni de commutateurs DIP ni de
cavaliers.
SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Lire ce manuel avant
l’installation et la mise en service de ce module afin d’éviter des incidents
pouvant causer des dommages corporels ou des dégâts mécaniques.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation double
ou renforcée.
L’utilisation des modules de type Ex avec des installations situées dans
des zones à risques d’explosions a été autorisée suivant la directive ATEX.
Voir le schéma d’installation dans les annexes.
Consignes de securite
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc
et de 50 à 1000 Vca.
Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables de monter et
de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout en respectant
les règles de sécurité.
66
9116 - Product Version 9116-001
Les opérateurs, connaissant le contenu de ce guide, règlent et actionnent les
boutons ou les potentiomètres au cours des manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la
réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que
vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un endroit
à l’humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées, des
chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes
de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà des limites
prescrites pour les températures ambiantes.
Ce module doit être installé en degré de pollution 2 ou meilleur.
Ce module est conçu pour fonctionner en toute sécurité sous une altitude
inférieure à 2000 m.
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui
connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à
PR electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 4, allée des Sorbiers,
F-69673 Bron Cedex (tél. : (0) 472 140 607) ou à
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Danemark (tél. : +45 86 37 26 77).
Pour le raccordement électrique de l’alimentation générale, il est possible
d’utiliser des fils multibrins seulement s’ils possèdent des embouts de câblage.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du module.
Les appareils sont équipés de borniers à vis et doivent être raccordés à une
alimentation qui a une isolation double ou renforcée. L’interrupteur doit être
à proximité du module et facile d’accès. Ce bouton doit être étiqueté avec la
mention : peut couper la tension du module.
Pour une installation sur le rail d’alimentation 9400, le module sera alimenté par
le contrôleur d’alimentation 9410.
9116 - Product Version 9116-001
67
L’année de production est définie par les deux premiers chiffres du numéro de
série.
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des
instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau distillée pour
le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement
respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation
auprès de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de
vente conclu.
Demontage du systeme 9000
Figure 1 :
Débloquez le verrou inférieur
pour dégager le module du rail
d’alimentation.
68
9116 - Product Version 9116-001
Declaration de conformite CE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 9116
Nom : Convertisseur programmable à seuils, [Ex ia]
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 2004/108/CE et les modifications subséquentes
EN 61326-1 : 2006
Pour une spécification du niveau de rendement acceptable CEM (EMC)
se référer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 2006/95/CE et les modifications subséquentes
EN 61010-1 : 2001
La directive ATEX 94/9/CE et les modifications subséquentes
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
Certificat ATEX : KEMA 07ATEX0149 X
Organisme notifié :
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, le 15 janvier 2010
Kim Rasmussen
Signature du fabricant
9116 - Product Version 9116-001
69
CONVERTISSEUR PROGRAMMABLE À SEUILS, [Ex ia]
9116
• Entrées : Pt100, TC, Ohm, potentiomètre, mA et V
• Alimentation pour transmetteurs 2-fils
• Sortie mA active / passive et sortie relais
• Alimenté séparément ou par le rail d’alimentation, type 9400
• Certifié SIL 2 en « Evaluation Complète »
Options avancées
• Programmation et contrôle à l’aide de la façade de programmation (4501);
calibration de process et simulation de signaux et de relais.
• Configuration avancée du relais, p.ex. consigne, fenêtre, délai, détection
erreur capteur et surveillance de l’alimentation.
• Recopie de la configuration d’un module à d’autres du même type à l’aide de
la façade de programmation.
• Caractéristiques S.I. d’Uo réduites à < 8,3 V pour des signaux d’entrée actives.
• Les entrées TC peuvent utiliser soit la CSF interne soit le bornier avec
capteur Pt100 incorporé (PR 5910Ex, voie 1 / PR 5913Ex, voie 2) pour une
précision améliorée.
• Le 9116 détecte automatiquement s’il doit fournir un signal de courant actif
ou passif.
Fonctions
• Le module peut être installé dans la zone non-dangereuse et en zone 2/div. 2 et
recevoir des signaux de la zone 0, 1, 2, 20, 21 et 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
• Conversion et mise à l’échelle de signaux en température, en tension,
potentiométriques et de résistance linéaire.
• Alimentation et isolateur de signaux pour transmetteurs 2-fils.
• Surveillance de cas d’erreurs internes rupture câble par le relais d’état
individuel et / ou un signal électronique collectif par le rail d’alimentation.
• Le 9116 a été conçu, développé et certifié pour utilisation dans les
applications SIL 2 en conformité avec les exigences de la CEI 61508.
Caractéristiques techniques
• 1 LED verte et 2 LED rouges en face avant indiquent un fonctionnement
normal ou incorrect du module. 1 LED jaune indique l’état du relais.
• Isolation galvanique de 2,6 kVca entre l’entrée, la sortie et l’alimentation.
70
9116 - Product Version 9116-001
Applications
Signaux d’entrée :
Poten-
tiomètre
Signaux de sortie :
Pt100 et R lin.
Connexion, fils
TC
*
Analogique, 0/4...20 mA et relais
44
12
43
11
42
14
41
13
mA
+
mA
+
Relais
N.O.
*Commander separément :
Connecteur CSF 5910Ex
Relais
Rail
d’alimentation
Signal du relais d’état
Rail, +24 Vcc
Rail, masse
Pas de connexion
Pas de connexion
Courant
Connexion d’alimentation :
Ten-
sion
54
31
53
32
52
33
51
34
+
Tx
-
+
+
Masse
Alimentation +19,2...31,2 Vcc
Etat du module
N.F.
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, div. 1
gr. A-G
Etat du module
Alimentation
par rail
Zone 2 / Cl. 1, div. 2, gr. A-D ou zone non-dangereuse
9116 - Product Version 9116-001
71
PR 4501 indicateur /
façade de programmation
Fonctionnalité
Le menu simple, structuré à l’aide de questions, guide
automatiquement l’utilisateur par un menu déroulant et
rend ainsi aisé l’utilisation du produit. Voir la description
des fonctions et options de configuration dans la section
« Configuration / utilisation des touches de fonction ».
Application
• Interface de communication pour la modification des paramètres de
fonctionnement du 9116.
• Peut être transféré d’un module à d’autres du même type et charger la
configuration du premier module vers les modules suivants.
• Quand le 4501 est monté sur le module, il affiche les valeurs du process et
l’état du module.
Caractéristiques techniques
• Affichage LCD en quatre lignes; Ligne 1 (5,57 mm de haut) affiche l’état
d’entrée, ligne 2 (3,33 mm de haut) alterne entre la valeur d’entrée et le
numéro de répère. Ligne 3 (3,33 mm de haut) affiche la valeur de sortie et
UNIT. Ligne 4 affiche l’etat du relais et de communication ainsi que l’état
SIL (ouvert / verrouillé). Point statique = verrouillage SIL, point clignotante =
aucun verrouillage SIL.
• L’accès à la programmation peut être bloqué par un mot de passe. Ce mot
de passe est sauvegardé dans le module afin d’assurer un haut niveau de
protection contre les modifications non autorisées.
Montage / installation
• Cliquer le 4501 sur la face avant du 9116.
72
9116 - Product Version 9116-001
Références de commande
9116B1 = Convertisseur programmable Uo 28 Vcc (tension de boucle max.)
9116B2 = Convertisseur programmable Uo 22 Vcc (tension de boucle max.)
4501 =Indicateur / façade de programmation
5910Ex = Connecteur CSF
9400 =Rail d’alimentation
Spécifications
Plage d’utilisation......................................... -20...+60°C
Température de stockage............................ -20...+85°C
Spécifications communes :
Tension d’alimentation, cc........................... 19,2...31,2 Vcc
Consommation max..................................... ≤ 3,5 W
Fusible.......................................................... 1,25 A SB / 250 Vca
Tension d’isolation, test / opération............. 2,6 kVca / 250 Vca
Interface de communication........................ Façade de programmation 4501
Rapport signal / bruit................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%) :
Entrée température, programmable......... 1...60 s
Entrée mA / V, programmable.................. 0,4...60 s
Température d’étalonnage........................... 20...28°C
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
Précision
absolue
Coefficient de
température
Tous
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
9116 - Product Version 9116-001
73
Valeurs de base
Type
d’entrée
Précision
de base
Coefficient de
température
mA
Volt
≤ ±16 µA
≤ ±20 µV
≤ ±1,6 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0.2°C
≤ ±0,02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0,4°C
≤ ±0,04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0,6°C
≤ ±0,06°C / °C
Pt20
≤ ±0,8°C
≤ ±0,08°C / °C
Pt10
≤ ±1,4°C
≤ ±0,14°C / °C
Type TC :
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,1°C / °C
Type TC : R, S,
W3, W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Type TC : B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
Type TC : B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
Immunité CEM...................................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst........................... < ±1% de l’EC
Alimentation auxiliaire pour 9116B1:
Alimentation 2-fils (bornes 54...52).............. 28...16,5 Vcc / 0...20 mA
Alimentation auxiliaire pour 9116B2:
Alimentation 2-fils (bornes 54...52).............. 22...16,5 Vcc / 0...20 mA
Taille des fils (max....min.)............................ AWG 26...14 / 0,13...2,08 mm2
fils multibrins
Pression max. avant déformation de la vis... 0,5 Nm
Humidité relative.......................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions, sans façade 4501 (HxLxP)...... 109 x 23,5 x 104 mm
Dimensions, avec façade 4501 (HxLxP)...... 109 x 23,5 x 116 mm
Degré de protection..................................... IP20
Poids............................................................ 185 g / 200 g avec 4501
74
9116 - Product Version 9116-001
Isolation :
Entrée aux autres......................................... 300 Vca double / renforcée
Relais de sortie à la sortie analogique......... 150 Vca double / renforcée ou
300 Vca isolation de base
Sortie analogique à l’alimentation................ 300 Vca double/reinforced isolation
Relais d’état à l’alimentation........................ 150 Vca double / renforcée ou
300 Vca isolation de base
Entrée Pt100, résistance linéaire et potentiométrique :
Type
d’entrée
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
Pt100
Ni100
Résist. linéaire
Potentiomètre
-200°C
-60°C
0Ω
10 Ω
+850°C
+250°C
10000 Ω
10000 Ω
IEC60751
DIN 43760
-
-
Entrée pour types Pt100 :
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Effet de la résistance de ligne
(3- / 4-fils), Pt100......................................... < 0,002 Ω / Ω
Détection de rupture capteur, Pt100............ Programmable ON / OFF
Détection de court circuit, Pt100................. Oui
Résistance de ligne max. par fil, Pt100....... 50 Ω
Courant de capteur, Pt100........................... Nom. 0,2 mA
* Pas de détection de court circuit pour Pt10, Pt20 et Pt50
* Pas de détection de court circuit pour R lin._0%≤ env. 18 Ω
Entrée TC :
Type
Valeur
min.
Valeur
max.
Standard
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9116 - Product Version 9116-001
75
Compensation de soudure froide (CSF) :
CSF avec capteur incorporé dans
le bornier 5910......................................... 20...28°C ≤ ±1°C
-20...20°C et 28...70°C ≤ ±2°C
CSF avec capteur interne........................ ±(2,0°C + 0,4°C * ∆t)
Δt = température interne - température ambiante
Détection erreur capteur.............................. Programmable ON ou OFF
(seulement rupture câble)
Courant de capteur :
pendant la détection................................ Nom. 2 μA
si non........................................................ 0 μA
Entrée courant :
Gamme de mesure....................................... 0...25 mA
Gammes de mesure programmables.......... 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée..................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Détection erreur capteur :
Rupture de la boucle 4...20 mA............... Oui
N.B. : Seulement quand l’entrée est sélectionnée à 4...20 mA
Entrée tension :
Gamme de mesure....................................... 0...12 Vcc
Gammes de mesure programmables.......... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 et 2...10 Vcc
Résistance d’entrée..................................... Nom. >10 MΩ
Sortie courant :
Gamme de signal (EC)................................. 0...23 mA
Gammes de signal programmables............. 0...20 / 4...20 /
20...0 et 20...4 mA
Charge (max.)............................................... 20 mA / 600 Ω / 12 Vcc
Stabilité de charge....................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Action en cas d’erreur capteur.................... 0 / 3,5 / 23 mA / aucune
NAMUR NE 43 haut / bas d’échelle............ 23 mA / 3,5 mA
Limite de sortie :
signal 4...20 et 20...4 mA......................... 3,8...20,5 mA
signal 0...20 et 20...0 mA......................... 0...20,5 mA
Limite de courant......................................... ≤ 28 mA
Sortie 2-fils 4...20 mA :
Gamme de signal......................................... 4...20 mA
Stabilité de charge....................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Résistance de charge................................... ≤ (Valimentation-3,5) / 0,023 A [Ω]
Gamme d’alimentation externe
pour transmetteur 2-fils................................ 3,5...26 Vcc
Effet d’une variation de la tension
d’alimentation externe 2-fils......................... < 0,005% de l’EC / V
76
9116 - Product Version 9116-001
Sortie relais en zone non-dangereuse :
Fonctions de relais....................................... Consigne, fenêtre erreur capteur,
Power et OFF
Hystérésis, en % de l’EC / gamme affichage... 0,1...25 / 1...25
Délai ON / OFF............................................. 0...3600 s
Action en cas d’erreur capteur.................... Ouverture / Fermeture / Maintien
Tension max................................................. 250 Vca / 30 Vcc
Courant max................................................. 2 Aca / 2 Acc
Puissance ca max........................................ 500 VA / 60 W
Relais d’état en zone non-dangereuse :
Tension max................................................. 125 Vca / 110 Vcc
Courant max................................................. 0,5 Aca / 0.3 Acc
Puissance ca max........................................ 62,5 VA / 32 W
Approbation marine :
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... En cours
Approbation GOST R :
VNIIFTRI, Cert No......................................... En cours
Certification SIL :
exida, Cert No.............................................. XXXXXXX
Agréments en homologations :
Standard :
CEM 2004/108/CE....................................... EN 61326-1
DBT 2006/95/CE.......................................... EN 61010-1
ATEX 94/9/CE............................................... EN 60079-0, -11, -15 , -26
et EN 61241-0, -11
IECEx............................................................ IEC 60079-0, -11, -15 et -26
IEC 61241-0 et -11
c FM us........................................................ FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL, Standard for Safety............................... UL 61010-1
SIL................................................................ IEC 61508
EC = Echelle configurée
Configuration du contrôle d’erreur de câble
Sensor error check:
Module:
9116
Configuration
ERR.ACT=NONE - OUT.ERR=NONE.
Autre :
Détection erreur capteur :
OFF
ON
9116 - Product Version 9116-001
77
Indication dans le 4501 de :
Signal d’entrée hors d’échelle
Indication de dépassement d’échelle (IN.LO, IN.HI) :
En dépassement de l’echelle définie du convertisseur A/D ou des standards températures
Entrée
Plage
Affichage
Limite
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
VOLT
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
CURR
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -10 Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 900 Ω
LIN.R
IN.LO
<-10 Ω
0...10 kΩ
IN.HI
> 11 kΩ
IN.LO
< -0.5 %
POTM
0 - 100%
IN.HI
> 100.5 %
IN.LO
< plage température -2°C
TEMP
TC / Pt100
IN.HI
> plage température +2°C
Affichage en dessous du mini. / au-dessus du maxi (-1999, 9999) :
Entrée
Plage
Toutes
Tous
Affichage
-1999
9999
Limite
Indication <-1999
Indication >9999
Détection erreur capteur
Détection erreur capteur (SE.BR, SE.SH):
Entrée
CURR
Plage
Rupture de boucle (4...20 mA)
POTM
Tous, SE.BR sur toutes connexions 3-fils
LIN.R
TEMP
78
Affichage
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Condition
<= 3,6 mA; > = 21 mA
Rupture capteur
Court circuit capteur
Tous
SE.BR
Rupture capteur ou
resistance de ligne trop haute
Pour R lin._0%≥ env. 18 Ω
SE.SH
Court circuit capteur
Tous
SE.BR
Rupture capteur ou
resistance de ligne trop haute
Pt100 à Pt1000 et Ni50 à Ni1000
SE.SH
Court circuit capteur
9116 - Product Version 9116-001
Indications erreur matériel
Indication erreur matériel
Recherche erreurs
Affichage
Cause d’erreur
Erreur capteur CSF - contrôler la température
du module
CJ.ER
Défaut capteur CSF interne ou temp.
CSF dépasse l’échelle **
Erreur connecteur CSF - contrôler le bornier CSF
CJ.CE
Bornier CSF en défaut ou manquant,
température dépasse l’échelle
valable **
Erreur d’entrée - contrôler les connexions et
redémarrer le module
IN.ER
Niveaux de signal en entrée dépasse
limites ou connecté aux faux bornes*
Erreur de la sortie analogique - contrôler
connexions et redémarrer le module
AO.ER
Erreur de courant de la sortie
analogique (seul. en mode SIL)*
Pas de communication
NO.CO
Pas de communication avec (4501)
Erreur dans la mémoire FLASH - contrôler la
configuration
FL.ER
CO.ER
Erreur FLASH (configuration
invalide)***
Configuration ou version invalide
TY.ER
Configuration lu de l’EEprom porte
un numéro de type ou de révision
invalide
Erreur matériel
RA.ER
Erreur RAM*
Erreur matériel
IF.ER
Erreur de Flash interne*
Erreur matériel
SW.ER
Erreur contrôleur SW*
Erreur matériel
AD.ER
Erreur du convertisseur A/D*
Erreur matériel
AO.SU
Erreur d’alim. de sortie analog.*
Erreur matériel
CA.ER
Erreur d’étalonnage usine
Erreur matériel
CM.ER
Erreur du CPU principal*
Erreur matériel
RE.ER
Erreur de relecture du relais*
Erreur matériel
II.ER
Erreur contrôle d’initialisation*
Erreur matériel
RS.ER
Erreur de redémarrage*
Erreur matériel
IC.ER
Erreur communication d’entrée*
Erreur matériel
M1.ER
Erreur CPU prin. à voie 1*
Erreur matériel
MC.ER
Erreur config. du CPU prin.*
Erreur matériel
MF.ER
Erreur Flash du CPU prin.*
Erreur matériel
MR.ER
Erreur RAM du CPU prin.*
Erreur matériel
MS.ER
Erreur aliment. du CPU prin.*
Erreur matériel
MP.ER
Erreur ProgFlow du CPU prin.*
Erreur matériel
MI.ER
Erreur de l’autotest d’initialisation
principale
Erreur matériel
DE.ER
Erreur du module*
Erreur matériel
FC.ER
Somme de contrôle de code non
valable en 4501
9116 - Product Version 9116-001
79
!
Les indications d’erreurs clignotent toutes les secondes. (1 Hz). Un texte d’aide explique l’erreur.
Si l’erreur est un erreur capteur, le rétroéclairage de l’afficheur clignote - ceci est corrigé (arrêté)
en appuyant sur la touche OK.
* L’erreur est corrigée en déconnectant et puis reconnectant l’alimentation du module.
** L’erreur peut être négligée en sélectionnant un type d’entrée autre que TC.
*** L’erreur est corrigée en parcourant les menus.
80
9116 - Product Version 9116-001
Connexions
Connexions au rail
d’alimentation
Alimentation et
relais d’état
31 32 33 34
91 92 93 94 95
Masse
+24 V
Masse NC NC
Signal d’erreur +24 V
NC = pas de connexion
N.F.
Entrées :
Pt100, 2-fils
Pt100, 3- / 4-fils
TC, capteur
CSF interne
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
*TC,
Connecteur CSF
41 42
+
-
Résistance, 2-fils
Résistance,
3- / 4-fils
Potentiomètre
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
1
CJC
44
-
* Commander
separément :
Connecteur CSF
5910Ex
3
2
Transmetteur 2-fils
Courant
Tension
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
- Tx +
+
-
+
-
Sortie :
Courant
Transmetteur 2-fils
(sortie passive)
Relais
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
(sortie active)
- mA +
+
mA
N.O.
9116 - Product Version 9116-001
81
Schema de principe

I 800.0
Io20 mA
1
-
4
2
Pt100, conn.
fils
3
Courant
+
-
Tx
+
-
TC
*
+
Ten-
sion
Etat de module,
verte
Etat de relais, jaune
Etat de voie, rouge
44
43
42
41
54
53
52
51
CPU
Entrée
Connexions au rail d’alimentation
Sortie
relais
Sortie
mA
NC* NC*
Alimentation
FLASH
+24V
9116
Masse
Alimentation +24 Vcc
Relais d’état N.F.
Relais d’état N.F.
31
32
33
34
+
mA
I+
Relais N.O.
Relais N.O.
Masse
mA
12
11
14
13
* NC = pas de connexion
9116 - Product Version 9116-001
82
Potentiomètre
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Clignotante
Signal OK
Relais de sortie exité
Relais de sortie exité par court circuit / rupture
Relais de sortie désexité par court circuit / rupture
Relais de sortie désexité
Clignotante
OFF
Module OK
OFF
Défaut module
LED verte
Pas d’alimentation
Etat
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Relais:
LED jaune
OFF
Clignotante
Clignotante
OFF
OFF
ON
OFF
Erreur:
LED rouge
Liste d’indications des LED et signaux d’erreur
Excité
Désexcité
Désexcité
Excité
Excité
Excité
Désexcité
Désexcité
Relais
d’état, N.F.
Ouvert
Fermé (si activé)
Fermé (si activé)
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Fermé
Fermé
Etat de signal
pour le rail
Indications d’erreur signal et câble sans la façade 4501
9116 - Product Version 9116-001
83
Programmation /
operation des touches de fonction
Documentation pour le diagramme de programmation.
Généralités
Lors de la configuration du 9116 vous êtes guidés tout au long des paramètres
du menu ; ainsi vous pouvez choisir le réglage qui correspond à votre
application. Pour chaque menu il y a un texte d’aide qui défile en ligne 3 de
l’indicateur.
La configuration se fait à l’aide des 3 touches de fonction :
1 Incrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre suivant
2
Décrémenter la valeur numérique ou choisir le paramètre précédent
3
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Une fois la configuration terminée, l’indicateur retournera sur l’état défaut 1.0.
En appuyant et maintenant la touche 3 l’indicateur retourne au menu précédent
ou sur l’état défaut (1.0) sans sauvegarde des modifications éventuelles
apportées à la configuration.
Si aucune touche n’est activée pendant 1 minute, l’indicateur retournera sur
l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
Informations complémentaires
Protection par mot de passe : L’accès à la programmation peut être bloqué
par un mot de passe. Ce mot de passe est sauvegardé dans le module
afin d’assurer un haut niveau de protection contre les modifications non
autorisées. Le mot de passe usine 2008 permet l’accès à tous les menus
de configuration. Protection par mot de passe est obligatoire dans les
applications SIL.
Sélection des unités
Après sélection du type de signal d’entrée vous pouvez choisir l’unité de valeur
du process pour l’affichage en texte (voir tableau). En sélectionnant une entrée
température, l’unité de mesure sur l’afficheur est en Celsius ou Fahrenheit. Ce
choix se fait dans le point de menu après sélection d’entrée température.
84
9116 - Product Version 9116-001
CSF (CJC)
Dans le menu CJC vous pouvez choisir entre connecteur CSF ou compensation
de soudure froide interne. Le connecteur CSF (PR 5910Ex) est à commander
séparemment.
Informations relatives à l’erreur de câble sur la façade 4501
Erreur de câble (voir limites dans tableau) est affiché par CA.BR (rupture câble)
ou CA.SH (court circuit câble). Signal hors limites (voir tableau des limites)
est affiché par IN.LO (limite basse) ou IN.HI (limite haute). L’affichage de
l’erreur se fait en format texte sur la ligne 1 avec le rétro-éclairage lumineux
clignotant. La ligne 4 de l’affichage indique l’état SIL (point statique =
verrouillage SIL, point clignotante = aucun verrouillage SIL) ainsi que l’état
du relais et de la communication (point avec cercle) qui indique l’état de
fonctionnement du 4501.
Indication du signal et erreur capteur sans la façade
L’état du module peut être lu sur la façade à l’aide des 3 voyants.
Voyant vert clignotant indique l’état normal de fonctionnement.
Si le voyant vert n’est pas illuminé, cela indique un défaut d’alimentation ou
une erreur dans le module.
Voyant rouge fixe indique une erreur fatale.
Voyant rouge clignotant indique une erreur capteur.
Fonctions des relais
5 différentes fonctions peuvent être sélectionnées :
Consigne :
Fonctionnement en relais à seuils.
Fenêtre :
Le relais a une fenêtre définie par le seuil bas et haut.
Des deux cotés de la fenêtre le relais a le même état.
Fonction erreur : Le relais est activé en cas d’erreur capteur.
Alimentation :
Le relais est actif en présence de l’alimentation.
OFF :
Le relais est désactivé.
Croissant / Décroissant : Le relais peut être actif en mode croissant ou
décroissant.
Délais : Fonctions Délai “ON” ou “OFF” peuvent être choisies pour le relais
entre 0...3600 s.
Hystérésis : L’hystérésis peut être configuré entre 0,1 et 25% de l’échelle ou
entre 1 et 25 % de la gamme d’affichage.
9116 - Product Version 9116-001
85
Fenêtre : La fonction Fenêtre « Window » est choisie dans le menu en
définissant le point haut ou bas du seuil.
Voir le graphique déscriptif de la fonction fenêtre à la page 94.
Consigne : La fonction consigne « Setpoint » est choisie dans le menu en
indiquant les limites souhaitées. Le module alors fonctionne comme un
simple relais à seuils.
Voir le graphique déscriptif de la fonction consigne à la page 95.
Un relais actif signifie que le contact est fermé et défini en « Normalement
ouvert » et le contact est ouvert lorsque il est en « normalement fermé ».
Il est possible d’activer ou désactiver la fonction temporisation « délai » sur le
menu ON.DEL et OFF DEL.
Fonctions avancées
L’unité donne accès à un certain nombre de fonctions avancées qui sont
accessibles en répondant « YES » à « ADV.SET ».
Configuration de l’affichage : Il est possible de régler la luminosité et le
rétro-éclairage. Enregistrement d’un numéro de repère à 5 caractères
alphanumériques. La valeur d’entrée est toujours affichée en ligne 2.
Sélection de l’affichage en ligne 3 de l’indicateur - choix entre : sortie
analogique et numéro répère. En sélectionnant ”ALT” l’affichage alterne les
informations affichées.
Calibration du process en 2 points : L’unité peut procéder à une calibration
en 2 points. Le point mini du signal d’entrée (pas nécessairement 0%)
est appliquée et la valeur actuelle est entrée sur l’unité 4501. Ensuite le
point maxi du signal (pas nécessairement 100%) est appliquée et la valeur
actuelle est entrée sur l’unité 4501. Si vous validez ces points, l’appareil va
fonctionner selon cet ajustement. Si plus tard vous souhaitez modifier ou
changer de type d’entrée l’unité reviendra à la calibration usine.
Fonction simulation : Si vous validez le point « EN.SIM » il est possible de
simuler un signal d’entrée à l’aide des flèches et ainsi contrôler le signal de
sortie haut et bas ou l’état du relais OFF et ON. Vous devez sortir du menu
en pressant 3 (pas de time-out). La simulation sera terminée, si le 4501 est
enlevé.
86
9116 - Product Version 9116-001
Mot de passe : Ici vous pouvez choisir un mot de passe allant de 0000 à 9999
afin de protéger la programmation. L’unité est livrée sans mot de passe.
Mémoire : Dans le menu mémoire (memory) vous pouvez sauvegarder la
configuration du module dans le 4501, et puis transférer le 4501 sur un
autre module du même type et charger la configuration sauvegardée vers ce
module.
Langue : Dans le menu « LANG », vous pouvez sélectionner 7 différentes
langues pour le texte d’aide. Choix entre : Anglais, allemand, français, italien,
espagnol, suédois et danois.
Rail d’alimentation : Dans le menu ”RAIL” vous pouvez choirsir si des erreurs
capteur doivent être transmis à l’unité de surveillance du module PR 9410
Contrôleur d’alimentation.
Safety Integrity Level (SIL): Voir le ”Safety Manual” (en Anglais)
pour information supplémentaire.
9116 - Product Version 9116-001
87
Power up
1.2
12
50.0 3
SETP.
Txt 57
1
3

1
2
3
1
Réglage rapide des consignes et
test des relais
Incrémentation de la consigne
Décrémentation de la consigne
Sauvegarde des valeurs et sorti du menu
et 2 simultanément = le relais change d’état
II30.00
Io12.00mA
Si le verrouillage SIL est activé
directement en [EN.SIL]
1.0
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
VOLT
LIN.R
POTM
CURR
TEMP
12
NO
YES
12
NO
2-10
0-10
1-5
0-5
0.2-1
0-1
12
@C
mA
rpm
1111
111.1
11.11
1.111
12
(70 units)
12
999.9
-199.9
12
3 VOLT 3 2-10 3 UNIT 3 111.1 3 0.0
ADV.SET
Txt 2
IN TYPE
Txt 3
1.1
Indication d’erreur, exemple

LIN.R 3
— SE.BR
—o3.50mA
IN TYPE
Txt 3
V.RANGE
Txt 4
%
Txt 11
DEC.P
Txt 12
4W
3W
2W
12
0000
9999
12
0000
9999
12
3W
3
CONNEC.
Txt 6
3
0
0
DISP.LO
Txt 13
3
R 0%
Txt 7
R 100%
Txt 8
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
POTM 3
Texte rouge signifie des
paramètres de sécurité
dans une configuration SIL.
Voir le ”Safety Manual” (en
Anglais) pour information
supplémentaire.
IN TYPE
Txt 3
0-20
4-20
12
CURR 3 4-20 3
IN TYPE
Txt 3
I.RANGE
Txt 5
TEMP 3
IN TYPE
Txt 3
Continué à la page
Diagramme de
programmation
ADV.SET
YES 3
ADV.SET
Txt 2
88
4W
3W
2W
12
Ni
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC.B TC.E TC.J TC.K
TC.L TC.N TC.R TC.S
TC.T TC.U TC.W3
TC.W5 TC.Lr
12
TC
SENSOR
Txt 10
9116 - Product Version 9116-001
INT
CONN
12
3 TC.K 3 INT
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 31
Diagramme de programmation
Si aucune touche n’est actionnée pendant 1 minute, l’indicateur retournera
sur l’état défaut sans sauvegarde des modifications éventuelles apportées à la
configuration.
1
Incrémenter la valeur / choisir paramètre suivant
2 Décrémenter la valeur / choisir paramètre précédent
3
Valider les valeurs choisies et fin du menu
Maintien 3 Retour au menu précédent / retour au menu 1.0 sans sauvegarde
999.9
-199.9
12
DISP
PERC
12
3 100.0 3 DISP 3
DISP.HI
Txt 14
REL.UNI
Txt 15
Continué à la page suivante
1.0 =
1.1 =
Etat défaut. Ligne 1 affiche l’état d’entrée, ligne 2 affiche l’entrée et numéro répère, ligne 3 affiche la sortie et les unités et ligne 4 affiche l’etat de relais et de communication ainsi que l’état SIL (ouvert / verrouillé).
Point statique = verrouillage
SIL, point clignotante = aucun verrouillage SIL.
Seulement si l’indicateur
est protégé par un mot de passe.
1.2
1.3
1.4
1.5
= Seulement si le Réglage
Rapide est activé et le
relais a la fonction consigne.
= Seulement si le type
d’entrée supporte le contrôle d’erreur de câble
Ne vaut pas pour les signaux d’entrée :
0...20 mA et tension.
= Seulement si le signal
d’entrée est température.
= Seulement si la configu-
ration n’est pas protégé
par un mot de passe
3
Choix de l’UNITES :
@C
@F
12
3
@C
UNIT
Txt 9
3
@C
@F
K
%
m
cm
mm
um
ft
in
mils
yd
m3
l
s
min
m/s
mm/s
m/min
m/h
in/s
ips
ft/s
in/min
ft/min
in/h
ft/h
m/s2
rpm
Hz
t
kg
g
N
Pa
MPa
kPa
hPa
bar
mbar
kj
Wh
MWh
kWh
W
GW
MW
kW
hp
A
kA
mA
uA
V
kV
mV
ohm
S
uS
m3/min
m3/h
l/s
l/min
l/h
gal/min
gal/h
t/h
mol
pH
[blank]
3
9116 - Product Version 9116-001
89
SETP
WIND
ERR
POW
OFF
12
N.O.
N.C.
12
850
-200
12
INCR
DECR
12
SETP 3 N.O. 3 50.0 3 INCR 3
REL.FUN
Txt 19
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
SETP.
Txt 21
ACT.DIR
Txt 22
HYST.
Txt 23
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
OFF.DEL
Txt 26
O.I.W
C.I.W
12
849.9
-200
12
850.0
-199.9
12
262.5
0.1
12
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
HYST.
Txt 30
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
CONTAC
Txt 27
SETP.LO
Txt 28
SETP.HI
Txt 28
1.3
3
3
0
0
OFF.DEL
Txt 26
1.3
CLOS
OPEN
12
1.3
3600
0000
12
CONTAC
Txt 20
WIND 3 O.I.W 3 50.0 3 60.0 3
REL.FUN
Txt 19
262.5
0.1
12
ERR 3 OPEN 3
REL.FUN
Txt 19
ERR.ACT
Txt 34
POW 3
REL.FUN
Txt 19
OFF 3
REL.FUN
Txt 19
3
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
849
-200
12
850.0
-199.0
12
0.0
60
12
4-20 3 23mA 3 0.0 3 150.0 3 0.0 3
O.RANGE
Txt 37
OUT.ERR
Txt 38
1.3
OUT.LO
Txt 41
1.4 OUT.HI
Txt 42
RESP.
Txt 39
1.4 Retour au menu 1.0
90
9116 - Product Version 9116-001
MEM, DISP,
PASS, LANG,
CAL, RAIL,
SIM, SIL
12
SAVE
LOAD
12
Diagramme de programmation,
Reglage avance (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 43
MEMORY
Txt 44
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 43
3
9
0
12
3
9
TAG
ALT
A.OUT
12
9
A
12
3 TAG.1 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 45
LIGHT
Txt 46
TAGNO
Txt 47
YES
NO
12
9999
0000
12
YES
NO
12
DISP
Txt 48
PASS 3 YES 3 0000 3 YES 3
SETUP
Txt 43
EN.PASS
Txt 54
NEW.PAS
Txt 55
EN.FAST
Txt 56
NO
DE, DK, ES, FR,
IT, SE, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 43
UK
3
Retour au menu 1.0
LANGUA
Txt 59
YES
NO
12
850.0
-200.0
12
CAL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
@C
Txt 61
850.0
-200.0
12
SIM 3 YES 3 23.0 3
EN.SIM
2.0 Txt 51
YES
NO
12
%
Txt 52
NO
0000
9999
12
3
REL.SIM
Txt 53
OPEN
LOCK
12
Vérification de la
configuration SIL
SIL 3 YES 3 2008 3 LOCK 3
SETUP
Txt 43
EN.SIL
Txt 64
USE.CAL
Txt 60
Txt 62
NO
2.0 Dans le sous-menu simulation (SIM) il faut
actionner 3 pour retourner sur l’état defaut 1.0
RAIL.ER
Txt 63
YES
NO
12
SETUP
Txt 43
YES
NO
12
@C
CAL.HI
Txt 50
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
850.0
-200.0
12
2.0 3 YES 3 147.8 3 YES 3
CAL.LO
Txt 49
YES
NO
12
YES
NO
12
NEW.PAS
Txt 55
CONFIG
Txt 66
3
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
NO
1.4
9116 - Product Version 9116-001
91
Menu deroulant en ligne 3 de l’indicateur
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
92
Entrer mot de passe correct
Aller dans le menu de configuration avancée ?
Sélectionner entrée température
Sélectionner entrée potentiomètre
Sélectionner entrée résistance linéaire
Sélectionner entrée courant
Sélectionner entrée tension
Sélectionner gamme d’entrée 0.0-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0.2-1 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 1-5 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-10 V
Sélectionner gamme d’entrée 2-10 V
Sélectionner gamme d’entrée 0-20 mA
Sélectionner gamme d’entrée 4-20 mA
Sélectionner connexion capteur 2-fils
Sélectionner connexion capteur 3-fils
Sélectionner connexion capteur 4-fils
Régler valeur de résistance basse
Régler valeur de résistance haute
Sélectionner Celsius comme unité de température
Sélectionner Fahrenheit comme unité de
température
Sélectionner type de capteur TC
Sélectionner type de capteur Ni
Sélectionner type de capteur Pt
Sélectionner unités d’affichage
Sélectionner position du point décimale
Régler gamme d’affichage basse
Régler gamme d’affichage haute
Régler consigne relais en pourcentages de la
gamme d’entrée
Régler Consigne relais en unités d’affichage
Sélectionner Pt10 comme type de capteur
Sélectionner Pt20 comme type de capteur
Sélectionner Pt50 comme type de capteur
Sélectionner Pt100 comme type de capteur
Sélectionner Pt200 comme type de capteur
Sélectionner Pt250 comme type de capteur
Sélectionner Pt300 comme type de capteur
Sélectionner Pt400 comme type de capteur
Sélectionner Pt500 comme type de capteur
Sélectionner Pt1000 comme type de capteur
Sélectionner Ni50 comme type de capteur
Sélectionner Ni100 comme type de capteur
Sélectionner Ni120 comme type de capteur
Sélectionner Ni1000 comme type de capteur
Sélectionner TC-B comme type de capteur
Sélectionner TC-E comme type de capteur
Sélectionner TC-J comme type de capteur
Sélectionner TC-K comme type de capteur
Sélectionner TC-L comme type de capteur
Sélectionner TC-N comme type de capteur
Sélectionner TC-R comme type de capteur
Sélectionner TC-S comme type de capteur
Sélectionner TC-T comme type de capteur
Sélectionner TC-U comme type de capteur
Sélectionner TC-W3 comme type de capteur
Sélectionner TC-W5 comme type de capteur
Sélectionner TC-Lr comme type de capteur
Sélectionner Fonction OFF - le relais est en
permanence OFF
Sélectionner Fonction POWER - le relais indique état
d’alimentation OK
Sélectionner Fonction ERREUR - le relais indique
uniquement erreur capteur
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[34]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
Sélectionner Fonction FENETRE - le relais est
contrôlé par 2 consignes
Sélectionner Fonction CONSIGNE - le relais est
contrôlé par 1 consigne
Sélectionner contact Normalement Fermé
Sélectionner contact Normalement Ouvert
Régler consigne du relais
Sélectionner activation du relais pour un signal
descendant
Sélectionner activation du relais pour un signal montant
Régler hystérésis du relais
Sélectionner aucune action d’erreur - état non-défini
en cas d’erreur
Sélectionner ouvrir contact du relais en cas d’erreur
Sélectionner fermer contact du relais en cas d’erreur
Sélectionner Maintenir état du relais en cas d’erreur
Régler délai ON du relais en secondes
Régler délai OFF du relais en secondes
Sélectionner contact du relais est fermé dans la fenêtre
Sélectionner contact du relais est ouvert dans la fenêtre
Régler consigne basse de la fenêtre relais
Régler consigne haute de la fenêtre relais
Régler hystérésis de la fenêtre relais
Sélectionner capteur de température interne
Sélectionner bornier CSF (accessoire)
Sélectionner ouvrir contact du relais en cas d’erreur
Sélectionner fermer contact du relais en cas d’erreur
Sélectionner gamme de sortie 0-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 4-20 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-0 mA
Sélectionner gamme de sortie 20-4 mA
Sélectionner aucune action d’erreur - sortie pas définie
en cas d’erreur
Sélectionner bas d’échelle en cas d’erreur
Sélectionner NAMUR NE43 bas d’échelle en cas
d’erreur
Sélectionner NAMUR NE43 haut d’échelle en cas
d’erreur
Régler Temps de réponse de la sortie analogique en
secondes
Régler température de la sortie analogique basse
Régler température de la sortie analogique haute
Aller dans la configuration SIL
Aller dans le mode simulation
Aller dans la configuration du rail d’alimentation
Exécuter calibration de process
Aller dans la configuration langue
Aller dans la configuration du mot de passe
Aller dans la configuration d’affichage
Exécuter opérations de mémoire
Charger la configuration sauvegardée au module
Sauvegarder la configuration dans la 4501
Ajuster le contraste LCD
Ajuster le rétro-éclairage LCD
Entrer numéro repère de 5 caractères
Valeur de la sortie analogique affichée en ligne 3
Numéro repère affiché en ligne 3
Alterner les informations affichées
Calibrer l’entrée basse à la valeur de process ?
Calibrer l’entrée haute à la valeur de process ?
Permettre simulation de l’entrée ?
Régler la valeur de simulation en entrée
Simulation relais - utiliser 1 pour alterner l’état du relais
Permettre protection par mot de passe ?
Entrer Nouveau mot de passe
Permettre la fonctionalité Réglage rapide ?
9116 - Product Version 9116-001
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
Consigne relais - appuyer sur 3 pour sauvegarder
Consigne relais - Lecture
Sélectionner langue
Utiliser valeurs de calibration process ?
Régler valeur de la position basse de la calibration
Régler valeur de la position haute de la calibration
Activer signal d’état du rail d’alimentation
Permettre verrouillage de la configuration SIL ?
0-20 mA n’est pas une gamme de sortie valable en
opération SIL ... Est-ce que la voie utilise des données de
calibration compensées au process ?
Etat de la configuration SIL ( Ouverte / Verrouillée)
Court circuit du capteur
Rupture du câble capteur
Affichage en dessous du mini.
Affichage en dessus du maxi.
Entrée dépasse l’échelle basse
Entrée dépasse l’échelle haute
Erreur d’entrée - contrôler les connexions et
redémarrer le module
Erreur de sortie - contrôler connexions et
redémarrer le module
Erreur dans la mémoire FLASH - contrôler la
configuration
Configuration ou version invalide
Erreur matériel
Erreur du capteur CSF - contrôler la température
du module
Erreur CSF - contrôler le bornier CSF
Pas de communication
9116 - Product Version 9116-001
93
94
Hystérésis
Hystérésis
9116 - Product Version 9116-001
Contact (N.O.)
Ouvert
Fermé
Consigne basse
Consigne haute
Délai ON
Relais ON
Fenêtre
Délai OFF
Délai ON
Relais ON
Délai OFF
Temps
Graphique descriptif de la fonction fenêtre
Graphique descriptif de la fonction consigne
Signal
d’entrée
Délai ON
Délai OFF
Consigne
(croissante)
Hystérésis
Temps
Fermé
Contact
(N.O.)
Ouvert
Relais On
9116 - Product Version 9116-001
95
96
9116 - Product Version 9116-001
Universalmessumformer
9116
Inhaltsverzeichnis
Warnung..........................................................................................
Zeichenerklärungen.........................................................................
Sicherheitsregeln.............................................................................
Zerlegung des Systems 9000.........................................................
EG-Konformitätserklärung...............................................................
Erweiterte Merkmale.......................................................................
Verwendung.....................................................................................
Technische Merkmale......................................................................
Anwendungen.................................................................................
PR 4501 Display / Programmierfront..............................................
Bestellangaben................................................................................
Elektrische Daten............................................................................
Konfiguration der Sensorfehlerüberprüfung....................................
Visualisierung im 4501:
Eingangssignal außerhalb des Bereichs.....................................
Fühlerfehlererkennung................................................................
Fehleranzeige..............................................................................
Anschlüsse......................................................................................
Blockdiagramm...............................................................................
Signalfehler- und Kabelfehler Erkennung ohne Frontdisplay..........
Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten.............................
Flussdiagramm, erweiterte Einstellungen (ADV.SET)......................
Scrollender Hilfstext im Display Zeile 3..........................................
Grafische Abbildung der Relaisfunktion „Fenster“.........................
Grafische Abbildung der Relaisfunktion „Schaltpunkt“..................
Appendix.........................................................................................
IECEx Installation Drawing.........................................................
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK.............................
FM Installation Drawing..............................................................
Safety manual.............................................................................
9116 - Product Version 9116-001
98
98
98
100
101
102
102
102
103
104
105
105
109
110
110
111
113
114
115
116
123
124
126
127
128
129
133
149
153
97
Warnung
Die folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem
Zustand des Gerätes und unter ESD-sicheren Verhältnisse
durchgeführt werden:
Installation, Montage und Demontage von Leitungen.
Fehlersuche im Gerät.
Reparaturen des Gerätes und Austausch von Sicherungen
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.
warnung
Die Frontplatte des Gerätes darf nicht geöffnet werden, weil
hier­durch die Kontakte zur Kontaktierung des Frontdisplays
4501 beschädigt werden können. Das Gerät enthält keine internen DIP-Schalter oder Programmierbrücken.
Zeichenerklärungen
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Das Handbuch ist sorgfältig
durchzulesen vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes, um
schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung zu vermeiden.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Gerät die Vor­
schriften erfüllt.
Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Gerät besondere
Anforderungen an die Isolierung erfüllt.
Ex-Geräte sind entsprechend der ATEX Direktive für die Verwendung in
Ver­bindung mit Installationen in explosionsgefährdeter Umgebung zuge­
lassen. Siehe Installationszeichnung im Appendix.
Sicherheitsregeln
Definitionen
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und
die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
98
9116 - Product Version 9116-001
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen und kontrollieren Sie beim
Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Ver­packung sollte
beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Umgebungsbedingungen
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden. Das Gerät muss im Verschmutzungsgrad 2 oder besser installiert werden.
Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch in einer Einsatzhöhe von bis zu
2 000 m noch sicher funktioniert.
Installation
Das Gerät darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Im Erlengrund 26, D-46149 Oberhausen,
(Tel.: (0) 208 62 53 09-0) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10,
DK-8410 Rønde, Dänemark (Tel.: +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Der Einsatz von verdrillter Leitung ist nicht erlaubt außer die Enden sind mit
Aderendhülsen versehen.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen
befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf dem seitlichen Schild.
Das Gerät ist mit Feldverdrahtungsklemmen ausgestattet und wird von einem
Netzteil mit doppelter / verstärkter Isolierung versorgt. Der Netzschalter sollte
leicht zugänglich und in der Nähe des Gerätes sein. Der Netzschalter sollte mit
einem Schild gekennzeichnet sein, auf dem steht, dass durch Betätigung dieses
Schalters das Gerät vom Netz genommen wird.
Für den Anschluss auf der Power Rail 9400 wird das Gerät über das Power
Control Unit 9410 versorgt.
Die ersten beiden Ziffern der Seriennummer geben das Produktionsjahr an.
9116 - Product Version 9116-001
99
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
Bedienung im Normalbetrieb
Das Bedienungspersonal darf das Gerät nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, sodass
die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es
darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Gerät muss so plaziert
sein, dass es leicht zu bedienen ist.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden,
der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist. Haftung
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
Zerlegung des Systems 9000
Abbildung 1:
Das Gerät wird von der Power Rail
gelöst, indem man den unteren
Verschluss löst.
100
9116 - Product Version 9116-001
EG-Konformitätserklärung
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 9116
Name: Universalmessumformer
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
Die EMV Richtlinien 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61326-1 : 2006
Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische
Daten des Gerätes.
Die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61010-1 : 2001
Die ATEX Richtlinien 94/9/EG und nachfolgende Änderungen
EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006, EN 60079-0 : 2006,
EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005, EN 60079-26 : 2007
ATEX-Zertifikat: KEMA 07ATEX0149 X
Zulassungsstelle:
KEMA Quality B.V. (0344)
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Rønde, 15. Januar 2010
Kim Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
9116 - Product Version 9116-001
101
Universalmessumformer
9116
• Eingang für WTH, TE, Ohm, Potentiometer, mA und V
• Vorsorgung für 2-Draht-Messumformer
• Aktiver / passiver mA-Ausgang und Relais-Ausgang
• Kann separat über Klemmenanschluss oder über die
Power Rail 9400 versorgt werden
• SIL 2-zertifiziert über Full Assessment
Erweiterte Merkmale
• Konfiguration und Überwachung über das abnehmbare Frontdisplay (PR 4501);
Prozesskalibrierung, Signal- und Relaissimulierung.
• Erweiterne Relais-Konfiguration, z.B. Sollzwert, Fenster, Verzögerung,
Fühlerfehler-Anzeige und Versorgungs-Überwachung.
• Kopieren der Konfiguration zwischen Geräten des gleichen Typs über das
abnehmbare Frontdisplay 4501.
• Reduzierte Uo Ex-Daten < 8,3 V für aktive Eingangssignale.
• TE-Eingänge mit interner Vergleichsstellenkompensation oder externer
Kompensation zur höheren Genauigkeit.
• Das Gerät erkennt automatisch, ob es ein aktives oder ein passives
Stromsignal liefern muss.
Verwendung
• Das Gerät kann in sicheren Bereichen und in Zone 2/div. 2 eingesetzt werden und
Signale aus Zone 0, 1, 2, 20, 21 sowie 22/Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G aufnehmen.
• Umwandlung und Skalierung von Temperatur-, Spannungs-, Potentiometerund linearer Widerstandssignalen.
• Spannungsversorgung und Signaltrenner für 2-Draht-Messumformer.
• Kontrolle von Fehlern und Kabelbruch über das einzelne Statusrelais und /
oder eine gemeinsame elektronische Sammelmeldung über die Power Rail.
• Der 9116 wurde entwickelt und zertifiziert für SIL 2-Anwendungen
entsprechend den Anforderungen der Richtlinie IEC 61508.
Technische Merkmale
• 1 grüne und 1 rote Leuchtdioden in der Front zeigen den normalen Betrieb
und Fehlfunktionen an. 1 gelbe Leuctdiode zeigt den Relaisstatus an.
• 2,6 kVAC galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
102
9116 - Product Version 9116-001
Anwendungen
Eingangssignale:
WTH und lin. R
Potentiometer Verbindung, Leiter
Ausgangssignale:
TE
*
Analog, 0/4...20 mA und Relais
44
12
43
11
42
14
41
13
mA
+
mA
+
Relais
N.O.
*Bitte die CJC-Anschlussklemme
Typ 5910Ex separat bestellen!
Relais
Power Rail
Statusrelais-Signal
Rail, +24 VDC
Rail, Erde
Keine Verbindung
Keine Verbindung
Strom
Versorgungsanschluss:
Spannung
54
31
53
32
52
33
51
34
+
Tx
-
+
+
Erde
Versorgung +19,2...31,2 VDC
Gerätestatus
N.C.
Zone 0, 1, 2,
20, 21, 22 /
Cl. I/II/III, Div. 1
Gr. A-G
Gerätestatus
Versorgung über
Power Rail
Zone 2 / Cl. 1, Div. 2, Gr. A-D oder sicheres Bereich
9116 - Product Version 9116-001
103
PR 4501 display / programmierfront
Funktionallität
Die einfache Menüstruktur leitet automatisch durch die relevanten Einstellungen. Der scrollende Hilfetext macht es sehr einfach
diese Geräte einzusetzen. Sie finden weitere Beschreibungen
der Funktionen und Programmierungsmög­lichkeiten im
Abschnitt ”Konfiguration / Bedienung der Funktionstasten”.
Anwendungen
• Kommunikationsschnittstelle zur Änderung der operativen Parameter im 9116.
• Kann von einem 9116 auf das nächste gesteckt werden um die Daten des
ersten Messumformers auf den nächsten zu übertragen.
• Wenn das Gerät im Prozess integriert ist, zeigt das Display die entsprechenden Prozesswerte und den jeweiligen Prozessstatus an.
Technische Merkmale
• LCD Display mit 4 Zeilen; Zeile 1 (5,57 mm hoch) zeigt das Eingangsstatus
an, Zeile 2 (3,33 mm hoch) wechselt zwischen Prozesswert und Geräte-TAG,
Zeile 3 (3,33 mm hoch) zeigt Ausgangswert und UNIT an und Zeile 4 zeigt
den Kommunikations- und Relaisstatus und den Status der SIL-Konfiguration
(offen / verriegelt) an. Statischer Punkt = SIL-verriegelt, blinkender Punkt =
nicht SIL-verriegelt.
• Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe eines Passwortes
blockiert werden. Das Passwort wird im Messumformer gespeichert, um
den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der
Konfiguration sicherzustellen.
Montage / Installation
• Stecke das 4501 auf die Front des 9116.
104
9116 - Product Version 9116-001
Bestellangaben
9116B1 =
9116B2 =
4501
=
5910Ex =
9400
=
Universalmessumformer
Uo 28 VDC (max. Schleifenspannung)
Universalmessumformer
Uo 22 VDC (max. Schleifenspanung)
Display- / Programmierfront
CJC-Anschlussklemme
Power Rail
Elektrische Daten
Umgebungstempeatur................................. -20...+60°C
Lagertemperatur........................................... -20...+85°C
Allgemeine Daten:
Versorgungsspannung, DC.......................... 19,2...31,2 VDC
Stromverbrauch, max................................... ≤ 3,5 W
Sicherung..................................................... 1,25 A T / 250 VAC
Isolationsspannungen, Test / Betrieb:.......... 2,6 kVAC / 250 VAC
Kommunikationsschnittstelle....................... Programmierfront 4501
Signal- / Rauschverhältnis........................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Ansprechzeit (0...90%, 100...10%):
Temperatur-Eingang, programmierbar..... 1...60 s
mA- / V-Eingang, programmierbar........... 0,4...60 s
Kalibrierungstemperatur............................... 20...28°C
Genauigkeit: Der höhere Wert der allgemeinen Werte oder Grundwerte:
Allgemeine Werte
Eingangsart
Absolute
Genauigkeit
Temperaturkoeffizient
Alle
≤ ±0,1% d. Messsp.
≤ ±0,01% d. Messsp. / °C
9116 - Product Version 9116-001
105
Grundwerte
Eingangsart
Grundgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
mA
Volt
≤ ±16 µA
≤ ±20 µV
≤ ±1,6 µA / °C
≤ ±2 µV / °C
Pt100, Pt200,
Pt 1000
≤ ±0,2°C
≤ ±0,02°C / °C
Pt500, Ni100,
Ni120, Ni 1000
≤ ±0,3°C
≤ ±0,03°C / °C
Pt50, Pt400, Ni50
≤ ±0,4°C
≤ ±0,04°C / °C
Pt250, Pt300
≤ ±0,6°C
≤ ±0,06°C / °C
Pt20
≤ ±0,8°C
≤ ±0,08°C / °C
Pt10
≤ ±1,4°C
≤ ±0,14°C / °C
TE-Typ:
E, J, K, L, N, T, U
≤ ±1°C
≤ ±0,1°C / °C
TE-Typ: R, S, W3,
W5, LR
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
TE-Typ: B
160...400°C
≤ ±4,5°C
≤ ±0,45°C / °C
TE-Typ: B
400...1820°C
≤ ±2°C
≤ ±0,2°C / °C
EMV Störspannungseinfluss................................ < ±0,5% d. Messsp.
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst....................... < ±1% d. Messsp.
Hilfsspannungen für 9116B1:
2-Draht-Versorgung (Klemme 54...52)......... 28...16,5 VDC / 0...20 mA
Hilfsspannungen für 9116B2:
2-Draht-Versorgung (Klemme 54...52)......... 22...16,5 VDC / 0...20 mA
Leitungsquerschnitt (max....min.)................. AWG 26...14 / 2,08... 0,13 mm2
Litzendraht
Klemmschraubenanzugsmoment................. 0,5 Nm
Relative Luftfeuchtigkeit............................... < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen, ohne Frontdisplay (HxBxT)... 109 x 23,5 x 104 mm
Abmessungen, mit Frontdisplay (HxBxT)..... 109 x 23,5 x 116 mm
Schutzart...................................................... IP20
Gewicht........................................................ 185 g / 200 g mit 4501
106
9116 - Product Version 9116-001
Isolierung:
Eingang zu irgenwelchen............................. 300 VAC doppelte/verstärkte Iso.
Ausgangsrelais zum Analogausgang........... 150 VAC doppelte/verstärkte oder
300 VAC Basisisolierung
Analogausgang zur Versorgung................... 300 VAC doppelte/verstärkte Iso.
Statusrelais zur Versorgung......................... 150 VAC doppelte/verstärkte oder
300 VAC Basisisolierung
WTH-, linearer Widerstands- und Potentiometereingang:
Eingangs-
art
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
Pt100
Ni100
Lin. Widerstand
Potentiometer
-200°C
-60°C
0W
10 W
+850°C
+250°C
10000 W
10000 W
IEC 60751
DIN 43760
-
-
Eingang für WTH-Typen:
Pt10*, Pt20*, Pt50*, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Wirkung des Leitungswiderstandes
(3- / 4-Leiter), WTH...................................... < 0,002 Ω / Ω
Fühlerfehlererkennung, WTH........................Programmierbar ON / OFF
Kurzschlusserkennung, WTH....................... Ja
Kabelwiderstand pro Leiter (max.), WTH..... 50 Ω
Fühlerstrom, WTH........................................ Nom. 0,2 mA
* Keine Kurzschlusserkennung für Pt10, Pt20 und Pt50
* Keine Kurzschlusserkennung für Lin. R_0%≤ ca. 18 Ω
TE-Eingang:
Typ
Min.
Wert
Max.
Wert
Norm
B
E
J
K
L
N
R
S
T
U
W3
W5
LR
+0°C
-100°C
-100°C
-180°C
-200°C
-180°C
-50°C
-50°C
-200°C
-200°C
0°C
0°C
-200°C
+1820°C
+1000°C
+1200°C
+1372°C
+900°C
+1300°C
+1760°C
+1760°C
+400°C
+600°C
+2300°C
+2300°C
+800°C
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710
ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
9116 - Product Version 9116-001
107
Vergleichsstellenkompensation (CJC):
über externen Sensor in der
Anschlussklemme 5910Ex....................... 20...28°C ≤ ± 1°C
-20...20°C und 28...70°C ≤ ± 2°C
über internen Sensor................................ ±(2,0°C + 0,4°C * ∆t)
∆t = interne Temperatur - Umgebungstemperatur
Fühlerfehlererkennung.................................. Programmierbar ON oder OFF
(nur Kabel Drahtbruch)
Fühlerfehlerstrom:
bei Erkennung.......................................... Nom. 2 μA
sonst......................................................... 0 μA
Stromeingang:
Messbereich................................................. 0...25 mA
Programmierbare Messbereiche.................. 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand..................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Fühlerfehlererkennung:
Schleifenunterbrechung 4...20 mA........... Ja
NB: Nur wenn Eingang als 4...20 mA gewählt ist.
Spannungseingang:
Messbereich................................................. 0..12 VDC
Programmierbare Messbereiche.................. 0...1 / 0.2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 und 2...10 VDC
Eingangswiderstand..................................... Nom. > 10 MΩ
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne)................................ 0...23 mA
Programmierbare Signalbereiche................. 0...20 / 4...20 /
20...0 und 20...4 mA
Belastung (max.)........................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Belastungsstabilität...................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Fühlerfehleraktion......................................... 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Upscale / Downscale........... 23 mA / 3,5 mA
Ausgangsbegrenzung:
4...20 und 20...4 mA Signale.................... 3.8...20,5 mA
0...20 und 20...0 mA Signale.................... 0...20,5 mA
Strombegrenzung......................................... ≤ 28 mA
2-Draht-Ausgang 4...20 mA:
Signalbereich................................................ 4...20 mA
Belastungsstabilität...................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Belastungswiderstand.................................. ≤ (VVersorgung -3,5) / 0,023 A [Ω]
Externe 2-Draht-Versorgungsbereich........... 3,5...26 VDC
Wirkung der externen 2-Draht
Versorgungsspannungsänderung................ < 0,005% d. Messspanne / V
108
9116 - Product Version 9116-001
Relais-Ausgang in sicheres Bereich:
Relaisfunktionen........................................... Sollwert, Fenster, Fühlerfehler,
Power und Off
Hysterese, in % d. Messsp. / Displaybereich.. 0,1...25 / 1...25
On- / Off-Verzögerung.................................. 0...3600 s
Fühlerfehlerbetätigung................................. Schliessen / Öffnen / Halten
Maximalspannung........................................ 250 VAC / 30 VDC
Maximalstrom............................................... 2 AAC / 2 ADC
Max. Wechselstromleistung......................... 500 VA / 60 WA
Statusrelais in sicheres Bereich:
Maximalspannung........................................ 125 VAC / 110 VDC
Maximalstrom............................................... 0,5 AAC / 0,3 ADC
Max. Wechselstromleistung......................... 62,5 VA / 32 W
Marine-Zulassung:
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.......... Angefordert
GOST R Zulassung:
VNIIFTRI, Cert No......................................... Angefordert
SIL-Certifizierung:
exida, Cert No.............................................. xxxxxx
Eingehaltene Richtlinien:
Norm:
EMV 2004/108/EG........................................ EN 61326-1
LVD 2006/95/EG........................................... EN 61010-1
ATEX 94/9/EG............................................... EN 60079-0, -11, -15, -26
und EN 61241-0, -11
IECEx............................................................ IEC 60079-0, -11, -15 und -26
IEC 61241-0 und -11
c FM us........................................................ FM 3600, 3611, 3810
CSA E60079-0, -15
CSA 22.2 -25, -142, -213
ANSI/ISA-12.00.01 / 12.12.02
UL, Standard for Safety............................... UL 61010-1
SIL................................................................ IEC 61508
d. Messspanne = der momentan gewählten Messspanne
Konfiguration der Sensorfehlerüberprüfung
Sensorfehlerüberprüfung:
Gerät:
9116
Konfiguration
ERR.ACT=NONE - OUT.ERR=NONE.
Sonst:
Fühlerfehlererkennung
OFF
ON
9116 - Product Version 9116-001
109
Visualisierung im 4501:
Eingangssignal außerhalb des Bereichs
Eingang
VOLT
CURR
LIN.R
POTM
TEMP
Außerhalb des Bereichs Anzeige (IN.LO, IN.HI):
Bei Verlassen des Gewählten Bereichs des A/D-Wandlers oder des Polynoms
Bereich
Anzeige
Grenze
IN.LO
< -25 mV
0...1 V / 0,2...1 V
IN.HI
> 1,2 V
IN.LO
< -25 mV
0...10 V / 2...10 V
IN.HI
> 12 V
IN.LO
< -1,05 mA
0...20 mA / 4...20 mA
IN.HI
> 25,05 mA
IN.LO
< -10 Ω
0...800 Ω
IN.HI
> 900 Ω
IN.LO
<-10 Ω
0...10 kΩ
IN.HI
> 11 kΩ
IN.LO
< -0,5 %
0 - 100%
IN.HI
> 100,5 %
IN.LO
< Temperaturbereich -2°C
TE / WTH
IN.HI
> Temperaturbereich +2°C
Display Anzeige unter Min. / über Max. (-1999, 9999):
Eingang
Bereich
Alle
Alle
Anzeige
-1999
9999
Grenze
Display Anzeige <-1999
Display Anzeige >9999
Fühlerfehlererkennung
Fühlerfehlererkennung (SE.BR, SE.SH):
Eingang
CURR
Bereich
Schleife unterbrochen (4...20 mA)
POTM
Alle, SE.BR auf alle 3-Leiter
LIN.R
TEMP
110
Anzeige
SE.BR
SE.BR
SE.SH
Zustand
<= 3,6 mA; > = 21 mA
Fühler gebrochen
Fühler-Kurzschluss
Alle
SE.BR
Fühler gebrochen oder
Leiter-Widerstand zu hoch
Für Lin. R_0%≥ ca. 18 Ω
SE.SH
Fühler-Kurzschluss
Alle
SE.BR
Fühler gebrochen oder
Leiter-Widerstand zu hoch
Pt100 bis Pt1000 und Ni50 bis Ni1000
SE.SH
Fühler-Kurzschluss
9116 - Product Version 9116-001
Fehleranzeige
Anzeige bei Hardware Fehler
Fehlersuche
Anzeige
Grund
CJC-Fühlerfehler - überprüfe Geräte-Temperatur
CJ.ER
Interner CJC-Fühler defekt oder
Temp. außerh. des Bereichs**
CJC-Anschlussklemmen-Fehler - überprüfe CJCKlemmenblock
CJ.CE
Defekte oder fehlende CJCAnschlussklemme, Temperatur
außerhalb des zulässigen Bereiches**
Eingangs-Fehler - Verbindungen kontrollieren und
Versorgung kurz unterbrechen
IN.ER
Eingangssignalwerte außerhalb des
Bereichs oder an falsche Klemmen
angeschlossen*
Fehler im Ausgang - Verbindungen kontrollieren
und Versorgung kurz unterbrechen
AO.ER
Keine Kommunikation
NO.CO
FLASH Memory Fehler - Konfiguration kontrollieren
FL.ER
CO.ER
Ungültige Konfiguration oder Version
TY.ER
Hardware Fehler
RA.ER
RAM Fehler*
Hardware Fehler
IF.ER
Interner FLASH-Fehler*
Fehler im analogen Stromausgang
(nur SIL-Modus)*
Keine Kommunikation zwischen
Gerät und Frontdisplay 4501
FLASH-Fehler
(Konfiguration ungültig)***
Konfiguration vom EEprom
hat einen ungültigen Wert oder
Revisionsnummer
Hardware Fehler
SW.ER
SW-Monitor-Fehler*
Hardware Fehler
AD.ER
Fehler A/D-Wandler*
Hardware Fehler
AO.SU
Fehler der AnalogausgangsVersorgung*
Hardware Fehler
CA.ER
Werkseitiger Kalibrierungsfehler*
Hardware Fehler
CM.ER
CPU Fehler*
Hardware Fehler
RE.ER
Relay readback error*
Hardware Fehler
II.ER
Fehler in der Überprüfung der
Initialisierung*
Hardware Fehler
RS.ER
Reset-Fehler*
Hardware Fehler
IC.ER
Kommunikationsfehler im Eingang*
Hardware Fehler
M1.ER
CPU Fehler Kanal 1*
Hardware Fehler
MC.ER
CPU Konfigurations-Fehler*
Hardware Fehler
MF.ER
CPU FLASH-Fehler*
Hardware Fehler
MR.ER
CPU RAM-Fehler*
Hardware Fehler
MS.ER
CPU Spannungsversorgungs-Fehler*
Hardware Fehler
MP.ER
CPU ProgFlow-Fehler**
Hardware Fehler
MI.ER
Hauptinitalisierung
Selbsttest fehlerhaft
Hardware Fehler
DE.ER
Geräte-Fehler*
Hardware Fehler
FC.ER
Ungültiger Code Checksumme
im 4501
9116 - Product Version 9116-001
111
!
Alle Fehleranzeigen im Display blinken im Sekundentakt (1 Hz). Der Hilfstext erklärt den Fehler.
Wenn der Fehler ein Sensorfehler ist, blinkt das Hintergrundbeleuchtung auch - dies kann
besätigt (eingestellt) werden bei Drück von 3.
* Fehler wird durch Wegnahme der Versorgungsspannung zurück gesetzt!
** Fehler greift nur bei TE-Eingang.
*** Fehler wird durch Durchschalten der Grundeinstellungen zurück gesetzt.
112
9116 - Product Version 9116-001
Anschlüsse
Power Rail
Verbindungen
Versorgung und
Statusrelais
31 32 33 34
91 92 93 94 95
Erde
+24 V
Erde NC NC
Fehler-Signal +24 V
NC = keine Verbindung
N.C.
Eingänge
WTH, 2-Leiter
WTH, 3- / 4-Leiter
TE, interner CJCFühler
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
+
*TE,
CJC-Stecker
41 42
+
-
Widerstand,
2-Leiter
Widerstand,
3- / 4-Leiter
Potentiometer
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
1
CJC
44
-
* Bitte die CJCAnschlussstecker
5910Ex separat
bestellen.
3
2
2-Draht-Umformer
Strom
Spannung
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
- Tx +
+
-
+
-
Ausgänge
Strom
2-Draht-Umformer
(Passiver Ausgang)
Relais
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
(Aktiver Ausgang)
- mA +
+
mA
N.O.
9116 - Product Version 9116-001
113
Blockdiagramm

I 800.0
Io20 mA
1
-
3
2
WTH, Verbindung, Leiter
4
Strom
+
-
Tx
+
-
TE
*
+
Spannung
Gerätestatus,
grün
Relaisstatus, gelb
Kanalstatus, rot
44
43
42
41
54
53
52
51
CPU
Eingang
RelaisAusgang
mAAusgang
NC* NC*
Power Rail Verbindungen
Versorgung
FLASH
+24V
9116
Erde
Versorgung +24 VDC
Statusrelais N.C.
Statusrelais N.C.
31
32
33
34
+
mA
I+
Relais N.O.
Relais N.O.
Erde
mA
12
11
14
13
* NC = keine Verbindung
9116 - Product Version 9116-001
114
Potentiometer
OFF
OFF
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Blinkt
Gerät defekt
Gerät OK
Signal OK
Ausgangs-Relais angesteuert
Ausgangs-Relais angesteuert durch Kabel
Kurzschluss / Bruch
Ausgangs-Relais abgefallen durch Kabel
Kurzschluss / Bruch
Ausgangs-Relais abgefallen
Grüne LED
Keine Versorgung
Status
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Relais:
Gelbe LED
OFF
Blinkt
Blinkt
OFF
OFF
ON
OFF
Fehler:
Rote LED
Liste der LED und Fehlersignalanzeigen
Angesteuert
Abgefallen
Abgefallen
Angesteuert
Angesteuert
Angesteuert
Abgefallen
Abgefallen
Statusrelais,
N.C.
Offen
Closed (if enabled)
Closed (if enabled)
Offen
Offen
Offen
Geschlossen
Geschlossen
Power Rail
Signalstatus
Signalfehler- und Kabelfehler Erkennung ohne Frontdisplay
9116 - Product Version 9116-001
115
Konfiguration /
Bedienung der Funktionstasten
Dokumentation für das Flussdiagramm.
Grundsätzliches
Bei der Konfiguration des 9116 werden Sie durch alle Parameter geleitet und
Sie können die Einstellungen wählen, welche zur Applikation passt. Für jedes
Menü existiert ein scrollender Hilfetext welcher automatisch in der 3. Zeile im
Display gezeigt wird.
Die Konfiguration wird mittels der 3 Funktionstasten durchgeführt:
1 erhöht den numerischen Wert oder wählt nächsten Parameter
2setzt den numerischen Wert herab oder wählt nächsten Parameter
3übernimmt den gewählten Wert und beendet das Menü
Wenn eine Konfiguration eingegeben worden ist, kehrt das Display auf den
Menüpunkt 1.0 zurück.
Bei drücken und halten von 3 springt man zurück zum vorherigen Menü oder
in den Normal-Zustand (1.0) ohne die geänderten Werte oder Parameter zu
speichern.
Wenn für 1 Minute keine Taste betätigt wird, geht das Display in den NormalZustand zurück, ohne die geänderten Werte oder Parameter zu speichern.
Weitere Erklärungen
Passwordschutz: Der Zugriff auf die Programmierung kann mit der Eingabe
eines Passwortes blockiert werden. Das Passwort wird im 9116 gespeichert,
um den höchsten Grad an Schutz gegen nicht autorisierte Änderungen der
Konfiguration sicherzustellen. Bei Eingabe des Master-Passwortes 2008 sind
alle Konfigurationsmenüs erreichbar. Passwortschutz ist obligatorisch in SILAnwendungen.
Auswahl der Einheiten
Wenn man Temperatursignal als Eingangsparameter auswählt, kann man
auch auswählen, welchem Prozesswert angezeigt wird (siehe Tabelle).
Der Wert wird in °C oder °F angezeigt. Dieses wird nach Auswahl des
Temperatureingangs im Menüpunkt ausgewählt.
116
9116 - Product Version 9116-001
CJC
Im CJC-Menü haben Sie die Wahl zwischen CJC-Anschlussklemme und interner Kaltstellenkompensation. Die CJC-Anschlussklemme PR 5910Ex muss
separat bestellt werden.
Signal- und Sensorfehlerinformation per Programmierfront 4501
Sensorfehler (s. Grenzen im Diagramm), wird als SE.BR (Sensorfehler)
oder SE.SH (Sensorkurzschluß) angezeigt. Signale, ausserhalb des
gewählten Bereichs (kein Sensorfehler, s. Tabelle für Grenzen), werden
als IN.LO (niedriges Eingangssignal) oder IN.HI (hohes Eingangssignal)
angezeigt. Die Fehlermeldung wird als Text in der 1. Zeile mit blinkender
Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Zeile 4 der Anzeige zeigt den Status der
SIL-Konfiguration (Statischer Punkt = SIL-verriegelt, blinkender Punkt = nicht
SIL-verriegelt) und den Relaistatus an. COM (Kugelsymbol mit laufendem
Kreis) zeigt an, ob das 4501 korrekt funktioniert.
Signal und Sensorfehleranzeige ohne Programmierfront
Der Gerätestatus kann auch von den 3 LEDs an der Vorderseite des Gerätes
abgelesen werden.
Grün blinkende LED zeigt normalen Betrieb an.
Grüne LED leuchtet nicht bedeutet keine Versorgungsspannung oder
Gerätefehler.
Dauernd rot leuchtende LED signalisiert einen schwerwiegenden Fehler.
Rot blinkende LED zeigt Sensorfehler an.
Relaisfunktionen:
5 verschiedene EInstellungen für die Relaisfunktionen können ausgewählt werden.
Grenzwert: Das Gerät arbeitet als einfacher Grenzwertschalter.
Fenster:
Das Relais hat eine Fensterfunktion, in der ein Schalt- und
Rückschaltpunkt gesetzt wird. Auf beiden Seiten des Fensters
hat das Relais den gleichen Status.
Fehler:
Das Relais wird bei Sensorfehler aktiviert.
Power:
Das Relais ist so lange aktiv, wie die Versorgungsspannung
anliegt.
OFF:
Das Relais ist deaktiviert.
Signalanstieg/-abfall: Das Relais kann bei ansteigenden oder abfallenden
Eingangssignal aktiviert werden.
Verzögerung: Ein AN- sowohl als auch ein AUS-Verzögerungssignal kann im
Bereich von 0...3600 s programmiert werden.
9116 - Product Version 9116-001
117
Hysterese: Die Hysterese kann im Bereich von 0,1…25% der Spanne oder zwischen 1…25% des Displaybereichs eingestellt werden.
Fenster: Die Fensterfunktion wird im Menü durch Wahl des Menüpunktes
”Fenster” und durch Festlegung eines oberen und unteren Schaltpunktes
eingestellt.
Siehe die grafische Darstellung der Fensterfunktion auf Seite 126.
Schaltpunkt: Der Schaltpunktfunktion wird durch Wahl des Menüpunktes
„Setpoint“ und durch Eingabe des gewünschten Wertes eingestellt. Das Gerät
arbeitet dann als einfacher Grenzwertschalter.
Siehe die grafische Darstellung der Schaltpunktfunktion auf Seite 127.
Ein „aktiviertes Relais“ bedeutet, dass der Kontakt geschlossen ist, wenn die
Funktion ”Normally Open“ gewählt wird und umgekehrt ist der Kontakt offen,
wenn die Kontaktfunktion ”“normally closed“ gewählt wird.
Die Zeiten für die Ein- oder Ausschaltverzögerung können unabhängig voneinander in den Menüs „ON.DEL“und „OFF.DEL“ bestimmt werden.
Hauptfunktionen
Das Gerät bietet Zugang zu verschiedenen Funktionen, welche mit “YES“ bei
der Abfrage „ADV.SET“ bestätigt werden muß.
Memory: Im Memory-Menü können Sie die Konfiguration des Gerätes im 4501
speichern. Das 4501 kann danach auf das nächste Gerät des gleichen Typs
gesteckt werden und die Konfiguration auf dieses Gerät übertragen.
Anzeigeeinstellungen: Sie können Werte einstellen, wie Displaykontrast und
Hintergrundhelligkeit. Einstellung der TAG-Nummer mit 5 alphanumerischen Werten. Das Eingangswert wird immer in der zweiten Zeile angezeigt.
Auswahl der Anzeigefunktion in der dritten Zeile zwischen Analogausgang
oder Geräte TAG-Nummer, oder wechselnde Information.
Zweipunkt Prozesskalibrierung: Mit dem Gerät kann mit zwei Punkten des
Eingangssignals eine Prozesskalibrierung durchgeführt werden. Ein niedriges
Eingangssignal (0% nicht unbedingt nötig) muss anliegen und der aktuelle
Wert wird über das 4501 eingegeben. Dann wird ein höherer Wert (nicht
unbedingt 100%) angelegt und der aktuelle Wert wird über das 4501 eingegeben. Wenn Sie die Kalibrierung akzeptieren, wird das Gerät mit den neuen
Werten übernommen. Wenn Sie später diese Werte verwerfen oder andere
Parameter eingeben, wird die Werkskalibrierung übernommen.
118
9116 - Product Version 9116-001
Prozesssimulationsfunktion: Wenn Sie die Abfrage “EN.SIM” bestätigen, ist
es möglich ein Eingangssignal zu simulieren, d.h. die hoch/runter Tasten
kontrollieren das Ausgangssignal. Das Menu kann nur verlassen werden
beim Drücken auf 3 (keine Zeitauslösung). Das Simulierungsfunktion wird
automatisch verlassen, wenn das 4501 entfernt wird.
Passwort: Sie können ein Passwort zwischen 0000 und 9999 einstellen, um
ein unbefugtes Verändern der Parameter zu vermeiden. Das Gerät wird
werksseitig ohne Passworteingabe ausgeliefert.
Sprache: Im Menü ”lang.setup” können Sie zwischen 7 verschiedenen
Sprachen auswählen, die Sie mit Hilfetexten unterstützen. Sie können
auswählen zwischen: UK, DE, FR, IT, ES, SE und DK.
Power Rail: Im Menü ”Rail” können Sie wählen, ob Sensor-Fehler an die
zentrale Überwachung im Power Control Unit PR 9410 weitergegeben werden
sollen.
Safety Integrity Level (SIL): Für Details sehen Sie bitte im
Sicherheitshandbuch (Safety Manual) nach.
9116 - Product Version 9116-001
119
Power up
1.2
12
50.0 3
SETP.
Txt 57
1
3

Schnelleinstellung von Sollwert
und Relaistest
1Sollwert ansteigend
2Sollwert fallend
3Speichern und Menü verlassen
1und 2 gleichzeitig drücken =
Relaiszustand ändern
II30.00
VOLT
LIN.R
POTM
CURR
TEMP
12
Wenn SIL-verriegelt
direkt zu [EN.SIL]
Io12.00mA
1.0
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
YES
12
2-10
0-10
1-5
0-5
0.2-1
0-1
12
@C
mA
rpm
1111
111.1
11.11
1.111
12
(70 units)
12
999.9
-199.9
12
3 VOLT 3 2-10 3 UNIT 3 111.1 3 0.0
NO
ADV.SET
Txt 2
IN TYPE
Txt 3
1.1
Fehleranzeige, Beispiel

LIN.R 3
— SE.BR
—o3.50mA
IN TYPE
Txt 3
V.RANGE
Txt 4
%
Txt 11
DEC.P
Txt 12
4W
3W
2W
12
0000
9999
12
0000
9999
12
3W
3
CONNEC.
Txt 6
3
0
0
DISP.LO
Txt 13
3
R 0%
Txt 7
R 100%
Txt 8
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
POTM 3
Roter Text bedeutet Sicher­
heitsparameter in einer
SIL Konfiguration. Siehe
Sicherheitshandbuch (Safety
Manual) für Details.
IN TYPE
Txt 3
0-20
4-20
12
CURR 3 4-20 3
IN TYPE
Txt 3
I.RANGE
Txt 5
TEMP 3
IN TYPE
Txt 3
Ni
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC.B TC.E TC.J TC.K
TC.L TC.N TC.R TC.S
TC.T TC.U TC.W3
TC.W5 TC.Lr
12
Fortsetzung auf Seite 123
Flussdiagramm ADV.SET
YES 3
ADV.SET
Txt 2
120
4W
3W
2W
12
TC
SENSOR
Txt 10
9116 - Product Version 9116-001
INT
CONN
12
3 TC.K 3 INT
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 31
Flussdiagramm
Wenn für eine Dauer von 1 Minute keine Taste betätigt wird, kehrt das Display
auf den Menüpunkt 1.0 zurück und eventuelle Änderungen in der Konfiguration
werden nicht gespeichert.
1 Wert erhöhen / nächsten Parameter wählen
2 Wert herabsetzen / vorheringen Parameter Wählen
3 Parameter speicher und nächsten Parameter wählen
Halten 3 Zurück zum vorheringen Parameter / zurück zum Menüpunkt 1.0 ohne
Speicherung von Änderungen
999.9
-199.9
12
DISP
PERC
12
3 100.0 3 DISP 3
DISP.HI
Txt 14
REL.UNI
Txt 15
Fortsetzung auf der nächsten Seite
1.0 = Normal-Zustand. Zeile
1 zeigt das Eingangs
status an. Zeile 2 zeigt den
Eingangswert und den
Geräte-TAG an. Zeile 3
zeigt den Ausgangswert
und die Einheiten an. Zeile
4 zeigt den Relais- und
Kommunikationsstatus
an sowie den Status der
SIL-Konfiguration (offen /
verriegelt). Statischer Punkt =
SIL-verriegelt, blinkender
Punkt = nicht SIL-verriegelt.
1.1 = Nur wenn durch Passwort
gesichert.
1.2
1.3
1.4
1.5
= Nur wenn FastSet aktiviert
ist und das Relais auf
Schaltpunkt programmiert
ist.
= Nur wenn das Eingangsart
Sensorfehler-Überprüfung
unterstützt.
Nicht gültig für
folgende Eingangssignale: 0...20 mA und
Spannung.
= Nur wenn Eingangssignal
Temperatur.
= Nur wenn die Konfiguration
nicht durch Passwort
gesichert ist.
3
Wählbare EINHEITEN:
@C
@F
12
3
@C
UNIT
Txt 9
3
@C
@F
K
%
m
cm
mm
um
ft
in
mils
yd
m3
l
s
min
m/s
mm/s
m/min
m/h
in/s
ips
ft/s
in/min
ft/min
in/h
ft/h
m/s2
rpm
Hz
t
kg
g
N
Pa
MPa
kPa
hPa
bar
mbar
kj
Wh
MWh
kWh
W
GW
MW
kW
hp
A
kA
mA
uA
V
kV
mV
ohm
S
uS
m3/min
m3/h
l/s
l/min
l/h
gal/min
gal/h
t/h
mol
pH
[blank]
3
9116 - Product Version 9116-001
121
SETP
WIND
ERR
POW
OFF
12
N.O.
N.C.
12
850
-200
12
INCR
DECR
12
SETP 3 N.O. 3 50.0 3 INCR 3
REL.FUN
Txt 19
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
SETP.
Txt 21
ACT.DIR
Txt 22
HYST.
Txt 23
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
OFF.DEL
Txt 26
O.I.W
C.I.W
12
849.9
-200
12
850.0
-199.9
12
262.5
0.1
12
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
3600
0000
12
1.0
3 NONE 3
0
HYST.
Txt 30
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
CONTAC
Txt 27
SETP.LO
Txt 28
SETP.HI
Txt 28
1.3
3
3
0
0
OFF.DEL
Txt 26
1.3
CLOS
OPEN
12
1.3
3600
0000
12
CONTAC
Txt 20
WIND 3 O.I.W 3 50.0 3 60.0 3
REL.FUN
Txt 19
262.5
0.1
12
ERR 3 OPEN 3
REL.FUN
Txt 19
ERR.ACT
Txt 34
POW 3
REL.FUN
Txt 19
OFF 3
REL.FUN
Txt 19
3
20-4
20-0
4-20
0-20
12
23mA
0/3.5mA
NONE
12
849
-200
12
850.0
-199.0
12
0.0
60
12
4-20 3 23mA 3 0.0 3 150.0 3 0.0 3
O.RANGE
Txt 37
OUT.ERR
Txt 38
1.3
OUT.LO
Txt 41
1.4
OUT.HI
Txt 42
RESP.
Txt 39
1.4
Zum Normal-Zustand 1.0
122
9116 - Product Version 9116-001
FlussdiagramM,
MEM, DISP,
PASS, LANG,
CAL, RAIL,
SIM, SIL
12
SAVE
LOAD
12
Erweiterte Einstellungen (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
SETUP
Txt 43
MEMORY
Txt 44
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 43
3
9
0
12
3
9
TAG
ALT
A.OUT
12
9
A
12
3 TAG.1 3 A.OUT 3
CONTRA
Txt 45
LIGHT
Txt 46
TAGNO
Txt 47
YES
NO
12
9999
0000
12
YES
NO
12
DISP
Txt 48
PASS 3 YES 3 0000 3 YES 3
SETUP
Txt 43
EN.PASS
Txt 54
NEW.PAS
Txt 55
EN.FAST
Txt 56
NO
DE, DK, ES, FR,
IT, SE, UK
12
LANG 3
SETUP
Txt 43
UK
3
Zum Normal-Zustand 1.0
LANGUA
Txt 59
YES
NO
12
850.0
-200.0
12
CAL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
850.0
-200.0
12
YES
NO
12
2.0 3 YES 3 147.8 3 YES 3
@C
CAL.LO
Txt 49
YES
NO
12
YES
NO
12
@C
CAL.HI
Txt 50
Txt 61
NO
USE.CAL
Txt 60
Txt 62
NO
RAIL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
RAIL.ER
Txt 63
YES
NO
12
850.0
-200.0
12
2.0 Im Untermenü Simulation (SIM)
muss 3 betätigt werden um auf den
Menüpunkt 1.0 zurückzukehren.
SIM 3 YES 3 23.0 3
SETUP
Txt 43
EN.SIM
2.0 Txt 51
YES
NO
12
%
Txt 52
NO
0000
9999
12
3
REL.SIM
Txt 53
OPEN
LOCK
12
Bestätigung der SIL-Konfiguration
SIL 3 YES 3 2008 3 LOCK 3
SETUP
Txt 43
EN.SIL
Txt 64
NEW.PAS
Txt 55
CONFIG
Txt 66
3
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
. . . . . .
NO
1.4
9116 - Product Version 9116-001
123
Scrollender Hilfstext im Display Zeile 3
[01] Einstellung des korrekten Passwortes
[02] Eingabe erweitertes Setup Menü?
[03] Auswahl Temperatur-Eingang
Auswahl Potentiometereingang
Auswahl Linearer Widerstandseingang
Auswahl Stromeingang
Auswahl Spannungseingang
[04] Wähle 0.0-1 V Eingangsbereich
Wähle 0.2-1 V Eingangsbereich
Wähle 0-5 V Eingangsbereich
Wähle 1-5 V Eingangsbereich
Wähle 0-10 V Eingangsbereich
Wähle 2-10 V Eingangsbereich
[05] Wähle 0-20 mA Eingangsbereich
Wähle 4-20 mA Eingangsbereich
[06] Wähle 2-Leiter Sensoranschluss
Wähle 3-Leiter Sensoranschluss
Wähle 4-Leiter Sensoranschluss
[07] Einstellung Unterer Widerstandswert
[08] Einstellung Oberer Widerstandswert
[09] Wähle Celsius als Temperatureinheit
Wähle Fahrenheit als Temperatureinheit
[10] Wähle TE Sensor Typ
Wähle Ni Sensor Typ
Wähle Pt Sensor Typ
[11] Wähle Display Einheit
[12] Wähle Dezimalpunktposition
[13] Einstellung Unterer Displaybereich
[14] Einstellung Oberer Displaybereich
[15] Einstellung Relais Schaltpunkt in % vom
Eingangsbereich
Einstellung Relais Schaltpunkt in Display Einheiten
[16] Wähle Pt10 als Sensor Typ
Wähle Pt20 als Sensor Typ
Wähle Pt50 als Sensor Typ
Wähle Pt100 als Sensor Typ
Wähle Pt200 als Sensor Typ
Wähle Pt250 als Sensor Typ
Wähle Pt300 als Sensor Typ
Wähle Pt400 als Sensor Typ
Wähle Pt500 als Sensor Typ
Wähle Pt1000 als Sensor Typ
[17] Wähle Ni50 als Sensor Typ
Wähle Ni100 als Sensor Typ
Wähle Ni120 als Sensor Typ
Wähle Ni1000 als Sensor Typ
[18] Wähle TC-B als Sensor Typ
Wähle TC-E als Sensor Typ
Wähle TC-J als Sensor Typ
Wähle TC-K als Sensor Typ
Wähle TC-L als Sensor Typ
Wähle TC-N als Sensor Typ
Wähle TC-R als Sensor Typ
Wähle TC-S als Sensor Typ
Wähle TC-T als Sensor Typ
Wähle TC-U als Sensor Typ
Wähle TC-W3 als Sensor Typ
Wähle TC-W5 als Sensor Typ
Wähle TC-Lr als Sensor Typ
[19] Wähle OFF Funktion - Relais ist permanent aus
Wähle POWER Funktion - Relais zeigt Power Status OK
Wähle ERROR Funktion - Relais zeigt nur Sensorfehler
Wähle FENSTER Funktion - Relais steuert 2 Schaltpunkte
Wähle SCHALTPUNKT Funktion - Relais steuert 1
Schaltpunkt
124
[20] Wähle Normally Closed Kontakt
Wähle Normally Open Kontakt
[21] Einstellung Relais Schaltpunkt
[22] Wähle Ansteuern des Relais bei fallendem Signal
Wähle Ansteuern des Relais bei steigendem
Signal
[23] Einstellung Hysterese Relais
[24] Wähle Keine Fehlerwirkung - undefinierter Status
bei Fehler
Wähle Geöffneter Relaiskontakt bei Fehler
Wähle Geschlossener Relaiskontakt bei Fehler
Wähle Hält Relaisstatus bei Fehler
[25] Einstellung Relais Einschaltverzögerung in
Sekunden
[26] Einstellung Relais Ausschaltverzögerung in
Sekunden
[27] Wähle Relaiskontakt ist im Fenster geöffnet
Wähle Relaiskontakt ist im Fenster geschlossen
[28] Einstellung Relaisfenster unterer Schaltpunkt
[29] Einstellung Relaisfenster oberer Schaltpunkt
[30] Einstellung Relaisfenster Hysterese
[31] Wähle Interner Temperatur Sensor
Wähle CJC-Stecker (Zubehör)
[34] Wähle Geöffneter Relaiskontakt bei Fehler
Wähle Geschlossener Relaiskontakt bei Fehler
[37] Wähle 0-20 mA Ausgangsbereich
Wähle 4-20 mA Ausgangsbereich
Wähle 20-0 mA Ausgangsbereich
Wähle 20-4 mA Ausgangsbereich
[38] Wähle Keine Fehlerwirkung - Ausgang undefiniert
bei Fehler
Wähle Downscale bei Fehler
Wähle NAMUR NE43 Downscale bei Fehler
Wähle NAMUR NE43 Upscale bei Fehler
[39] Wähle Ansprechzeit für Analogausgang in
Sekunden
[41] Einstellung Temperatur für Analogausgang LOW
[42] Einstellung Temperatur für Analogausgang HIGH
[43] Eingabe SIL Einstellungen
Eingabe Simulationsmodus
Eingabe Power Rail Einstellungen
Prozesskalibrierung ausführen
Eingabe Sprachauswahl
Eingabe Passwort Einstellung
Eingabe Display Einstellung
Memory Operationen Ausführen
[44] Lade gespeicherte Konfiguration in das Gerät
Konfiguration in der Displayfront speichern
[45] Einstellung LCD Kontrast
[46] Einstellung LCD Hintergrundbeleuchtung
[47] Schreibe eine 5-Zeichen Geräte TAG Nummer
[48] Analgoe Ausgangswert wird im Display angezeigt
Geräte TAG Nummer wird im Display angezeigt
Wechselnde Information im Display
[49] Kalibriere Input Low zum Prozesswert
[50] Kalibriere Input High zum Prozesswert?
[51] Ermögliche Eingangs-Simulierung?
[52] Eingabe den Eingangs-Simulationswert
[53] Relais-Simulierung - benutze 1 um Relaiszustand
umzuschalten
[54] Ermögliche Passwortschutz
[55] Eingabe Neuen Passworts
[56] Ermögliche Schnelleinstellungs-Funktionalität
[57] Relais Schaltpunkt - Drücke 3 zum Speichern
[58] Relais Schaltpunkt - Nur lesen
9116 - Product Version 9116-001
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
Wähle Sprache
Verwende Prozesskalibrierungswerte?
Eingabe des Wertes für den unteren Kalibrierungspunkt
Eingabe des Wertes für den oberen Kalibrierungspunkt
Aktivierung Power Rail Statussignal?
Aktivierung der SIL Konfiguration verriegeln?
0-20 mA ist nicht gültiger Ausgangsbereich im SIL
Betrieb
... Benutzt der Kanal Prozesskompensierte
Kalibrierungswerte?
Konfiguration SIL Status (offen / verriegeln)
Sensor Drahtbruch
Sensor Kurzschluss
Anzeigebereich unterschritten
Anzeigebereich überschritten
Eingang unterschritten
Eingang überschritten
Eingangs-Fehler - Verbindungen kontrollieren und
Versorgung kurz unterbrechen
Fehler im analogen Ausgang - Verbindungen kontrollieren und Versorgung kurz unterbrechen
FLASH Memory Fehler - Konfiguration kontrollieren
Ungültige Konfiguration oder Version
Hardware-Fehler
CJC Sensor-Fehler - Geräte-Temperatur kontrollieren
CJC Fehler - CJC Stecker Terminal kontrollieren
Keine Kommunikation
9116 - Product Version 9116-001
125
126
9116 - Product Version 9116-001
Geschlossen
Unterer
Schaltpunkt
Oberer
Schaltpunkt
Relaiskontakt (N.O.)
Offen
Hysterese
Hysterese
Fenster
Ausschaltverzögerung
Relais
eingeschaltet
Einschaltverzögerung
Einschaltverzögerung
Relais
eingeschaltet
Ausschaltverzögerung
Zeit
Grafische Abbildung der Relaisfunktion „Fenster“
Grafische Abbildung der Relaisfunktion „Schaltpunkt“
Eingangssignal
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Schaltpunkt
(steigend)
Hysterese
Zeit
Geschlossen
Relaiskontakt
(N.O.)
Offen
Relais eingeschaltet
9116 - Product Version 9116-001
127
Appendix
IECEx Installation drawing
ATEX Installation drawings
UK, FR, DE, DK
FM Installation drawing
Safety manual
128
9116 - Product Version 9116-001
IECEx Installation Drawing
9116QI01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
IECEx Installation drawing
9116
For safe installation of 9116B the following must be observed. The module shall only be installed by
qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and
standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
4501
For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics modules. It is important
that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501
modules free of dust and moisture shall be installed.
IECEx Certificate: ...................................................................... .KEM 10.0022X
Marking:..................................................................................... Ex nA nC IIC T4 Gc
[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC
Standards
IEC60079-15:2005, IEC60079-11:2006, IEC60079-0:2007
IEC60079-26:2006, IEC61241-0:2004, IEC61241-11:2005
Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 20, 21 and 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
+
T
+
+
Loop
Potm . 2
4- wire
3- wire
-
-
V
mA
2- wire
Potm . 3
Potm . 1
+
RTD / LinR
44
14
43
13
42
12
41
11
9116
TC
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0
Status relay, terminal (33,34)
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
Relay output, terminal (13,14)
Non hazardous area installation
Voltage max: 250VAC / 30VDC
Power max:
500VA / 60W
Current max: 2A AC / 2ADC
Zone 2 installation
Voltage max: 32 VAC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V; max. 400 Hz
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QI01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Module 9116B1
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Module 9116B1
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
Module 9116B2
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Group
28 V
93 mA
650 mW
Module 9116B1
Terminal 51-53
Uo
28 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B1
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B1
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo/Ro
Co
Lo
Lo/Ro
80 nF 1000 mH 4 mH/Ω
640 nF 1000 mH 17 mH/Ω
2.1 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Module 9116B2
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
21.4 V
93 mA
650 mW
Module 9116B2
Terminal 51-53
Uo
21.4 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B2
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B2
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Co
Lo
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo
Lo/Ro
0.16 μF 1000 mH 4 mH/Ω
1.13 μF 1000 mH 17 mH/Ω
4.15 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Installation notes:
For installation in Zone 2, the module must be installed in an outer enclosure having an IP protection
of at least IP54 according to type of protection Ex-n or Ex-e.
For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit
type 9410 is allowed.
In type of protection “intrinsic safety iD” the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are
applicable.
Do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.
Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present.
If the sensor circuits or loop supply circuits have been installed in a type of protection other than
“Intrinsic Safety”, the module shall not be reinstalled in type of protection “Intrinsic Safety”
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
2/4
9116QI01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Status relay, terminal (33,34)
4501
4-20 mA
Loop-powered
transmitter
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
41
T
-
12
Relay output, terminal (13,14)
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2A DC
4501
Module 9116B1
Term. 54-52; 51-52
Uo
28 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Module 9116B2
Term. 54-52; 51-52
Uo
21.4 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Revision date:
2010-02-12
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
12
9116
Power Rail
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Co
Lo
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Zone 2 installation
Voltage max: 32 V AC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
13
42
41
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
11
9116
Power Rail
Module 9116B 1/2
Terminal 54-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
11
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
3/4
9116QI01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Status relay, terminal (33,34)
4501
0/4-20 mA
Current source
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
41
-
12
9116
11
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
Power Rail
Relay output, terminal (13,14)
4501
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
Module 9116B 1/2
Terminal 51-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Module 9116B 1/2
Term. 52-51, 51-52
Uo
16.6 V
Io
0.2 mA
Po
0.8 mW
Revision date:
2010-02-12
12
9116
Power Rail
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.4 μF
2.3 μF
9.5 μF
Lo
Zone 2 installation
Voltage max: 32 VAC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
13
42
41
Non hazardous area installation
Voltage max: 250VAC / 30VDC
Power max:
500VA / 60W
Current max: 2A AC / 2ADC
11
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
100 mH 25mH/Ω
100 mH 100mH/Ω
100 mH 200mH/Ω
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
4/4
ATEX Installation Drawings, UK, FR, DE, DK
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
ATEX Installation drawing
9116
For safe installation of 9116B the following must be observed. The module shall only be installed by
qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and
standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
4501
For installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics’ modules. It is important
that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way.
Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.
ATEX Certificate: .........................................................................KEMA 10 ATEX 0053 X
Marking:....................................................................................... II 3 G Ex nA nC T4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Standards
EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005
EN 60079-26 : 2007, EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Status relay, terminal (33,34)
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
+
T
+
+
Loop
-
-
V
mA
44
14
Potm . 3
43
13
Potm . 1
42
12
Potm . 2
4- wire
3- wire
2- wire
+
RTD / LinR
41
Relay output, terminal (13,14)
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
Zone 2 installation
Voltage max: 32 V AC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
11
9116
TC
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max:
0.5 A AC / 1 A DC
Version Revision
V5 R0
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V; max 400 Hz
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Module 9116B1
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Module 9116B1
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
Module 9116B2
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Group
28 V
93 mA
650 mW
Module 9116B1
Terminal 51-53
Uo
28 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B1
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B1
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo/Ro
Co
Lo
Lo/Ro
80 nF 1000 mH 4 mH/Ω
640 nF 1000 mH 17 mH/Ω
2.1 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Module 9116B2
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
21.4 V
93 mA
650 mW
Module 9116B2
Terminal 51-53
Uo
21.4 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B2
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B2
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Co
Lo
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo
Lo/Ro
0.16 μF 1000 mH 4 mH/Ω
1.13 μF 1000 mH 17 mH/Ω
4.15 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Installation notes:
For installation in Zone 2, the module must be installed in an outer enclosure having an IP protection
of at least IP54 conforming to the requirements of EN60079-15.
For installation on Power Rail in Zone 2, only Power Rail type 9400 supplied by Power Control Unit
type 9410 (Type Examination Certificate KEMA 07ATEX0152 X) is allowed.
In type of protection “intrinsic safety iD” the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are
applicable.
Do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.
Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is present.
If the sensor circuits or loop supply circuits have been installed in a type of protection other than
“Intrinsic Safety”, the module shall not be reinstalled in type of protection “Intrinsic Safety”
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
2/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
ATEX Installation drawing
9116
For safe installation of 9116B the following must be observed. The module shall only be installed by
qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and
standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
4501
For installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics’ modules. It is important
that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way.
Only 4501 modules free of dust and moisture shall be installed.
ATEX Certificate: .........................................................................KEMA 10 ATEX 0053 X
Marking:....................................................................................... II 3 G Ex nA nC T4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Standards
EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005
EN 60079-26 : 2007, EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Status relay, terminal (33,34)
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
+
T
+
+
Loop
Potm . 2
4- wire
3- wire
-
-
V
mA
2- wire
Potm . 3
Potm . 1
+
RTD / LinR
41
Relay output, terminal (13,14)
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
Zone 2 installation
Voltage max: 32 V AC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
11
9116
TC
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max:
0.5 A AC / 1 A DC
Version Revision
V5 R0
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V; max 400 Hz
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Hazardous area
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Non Hazardous area
or Zone 2
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
4501
Status relay, terminal (33,34)
0/4-20 mA
Current source
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
41
-
12
9116
11
Power Rail
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
Relay output, terminal (13,14)
4501
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
41
Module 9116B 1/2
Terminal 51-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Module 9116B 1/2
Term. 52-51, 51-52
Uo
16.6 V
Io
0.2 mA
Po
0.8 mW
Revision date:
2010-02-12
IIC
IIB
IIA
Co
0.4 μF
2.3 μF
9.5 μF
Lo
Zone 2 installation
Voltage max: 32 V AC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
12
9116
Power Rail
Group
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
11
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
100 mH 25mH/Ω
100 mH 100mH/Ω
100 mH 200mH/Ω
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
4/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Schéma d’installation ATEX
9116
Pour une installation sûre du 9116B vous devez observer ce qui suit. Le module sera seulement
installé par un personnel qualifié qui est informé des lois, des directives et des normes nationales et
internationales qui s'appliquent à ce secteur. L'année de la fabrication est indiquée dans les deux
premiers chiffres dans le numéro de série.
4501
Pour l'installation dans la zone 2 / Division 2 on doit observer ce qui suit.
Le module de programmation 4501 doit être employé seulement avec des modules de PR
electronics. Il est important que le module soit intact et n'ait pas été changé ou n'ait pas été
modifié de quelque façon que se soit. Le module 4501 doit être exempt des zones de poussières
et d'humidité lorsqu’il est installé.
Certificat ATEX : ..........................................................................KEMA 10 ATEX 0053 X
Marquage : .................................................................................. II 3 G Ex nA nC T4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Standards
EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005
EN 60079-26 : 2007, EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006
Zone dangereuse
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Zone non dangereuse
ou Zone 2
Relais d’état, bornes (33,34)
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Installation en zone non dangereuse
Tension max. : 125 Vca / 110 Vcc
Puissance max. : 62,5 VA / 32 W
Courant max. : 0,5 A ca / 0,3 Acc
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
+
T
+
+
Loop
Potm . 2
4- wire
3- wire
-
-
V
mA
2- wire
Potm . 3
Potm . 1
+
RTD / LinR
44
14
43
13
42
12
41
Sortie relais, bornes (13,14)
Installation en zone non dangereuse
Tension max. : 250 Vca / 30 Vcc
Puissance max. : 500 VA / 60 W
Courant max. : 2 A ca / 2 Acc
Installation en zone 2
Tension max. : 32 Vca / 30 Vcc
Puissance max. : 64 VA / 60 W
Courant max. : 2 A ca / 2 Acc
11
9116
TC
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Installation en zone 2
Tension max. : 32 Vca / 32 Vcc
Puissance max.: 16 VA / 32 W
Courant max. : 0,5 A ca / 1 A cc
Version Revision
V5 R0–FR01
(bornes 11,12,13,14)
(bornes 31,32,33,34)
(bornes 91,92,93,94,95)
Um: 253 V; max. 400 Hz
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Module 9116B1
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Module 9116B1
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
Module 9116B2
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Group
28 V
93 mA
650 mW
Module 9116B1
Terminal 51-53
Uo
28 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B1
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B1
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo/Ro
Co
Lo
Lo/Ro
80 nF 1000 mH 4 mH/Ω
640 nF 1000 mH 17 mH/Ω
2.1 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Module 9116B2
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
21.4 V
93 mA
650 mW
Module 9116B2
Terminal 51-53
Uo
21.4 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B2
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B2
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Co
Lo
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo
Lo/Ro
0.16 μF 1000 mH 4 mH/Ω
1.13 μF 1000 mH 17 mH/Ω
4.15 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Notes d’installation :
Pour l'installation dans la zone 2, le module doit être installé dans une enceinte externe ayant une
protection d’étanchéité au moins d'IP54, selon les exigences d’EN60079-15.
Pour l'installation avec le rail d’alimentation dans la zone 2, on doit utiliser seulement le bloc
d’alimentation du rail type 9400 ainsi que le contrôleur de puissance type 9410 (Attestation d’exament
de type KEMA 07ATEX0152 X).
Selon le type de protection « sécurité intrinsèque iD » les paramètres pour la sécurité intrinsèque pour
le gaz IIB s'appliquent.
Ne déconnecter pas les connecteurs une fois activé et dans un environnement en présence de gaz.
Ne montez pas ou n'enlevez pas les modules du rail d’alimentation est présence d’un mélange de
gaz.
Si une fois les circuits de sonde ou les circuits d’alimentation 2-fils ont été installés dans des types de
protection autre que « la sécurité intrinsèque », le module ne peut pas être réinstallé dans le type de
protection « sécurité intrinsèque ».
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0–FR01
Prepared by:
PB
Page:
2/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Zone dangereuse
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Zone non dangereuse
ou Zone 2
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
Relais d’état, bornes (33,34)
4501
Transmetteur
alimenté par la
boucle 4-20 mA
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
12
41
T
9116
-
Sortie relais, bornes (13,14)
Installation en zone non dangereuse
Tension max. : 250 Vca / 30 Vcc
Puissance max. : 500 VA / 60 W
Courant max. : 2 A ca / 2 Acc
4501
Module 9116B1
Term. 54-52; 51-52
Uo
28 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Module 9116B2
Term. 54-52; 51-52
Uo
21.4 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Revision date:
2010-02-12
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
41
9116
Power Rail
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Co
Lo
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Installation en zone 2
Tension max. : 32 Vca / 32 Vcc
Puissance max. : 16 VA / 32 W
Courant max. : 0,5 A ca / 1 A cc
11
Power Rail
Module 9116B 1/2
Terminal 54-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Installation en zone non dangereuse
Tension max. : 125 Vca / 110 Vcc
Puissance max. : 62,5 VA / 32 W
Courant max. : 0,5 A ca / 0,3 Acc
11
Installation en zone 2
Tension max. : 32 Vca / 30 Vcc
Puissance max. : 64 VA / 60 W
Courant max. : 2 A ca / 2 A cc
(bornes 11,12,13,14)
(bornes 31,32,33,34)
(bornes 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Version Revision
V5 R0–FR01
Prepared by:
PB
Page:
3/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Zone dangereuse
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Zone non dangereuse
ou Zone 2
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
4501
Source de courant
0/4-20 mA
+
Relais d’état, bornes (33,34)
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
41
11
-
9116
Installation en zone non dangereuse
Tension max. : 125 Vca / 110 Vcc
Puissance max. : 62,5 VA / 32 W
Courant max. : 0,5 A ca / 0,3 A cc
Installation en zone 2
Tension max. : 32 Vca / 32 Vcc
Puissance max. : 16 VA / 32 W
Courant max. : 0,5 A ca / 1 A cc
Power Rail
Sortie relais, bornes (13,14)
Installation en zone non dangereuse
Tension max. : 250 Vca / 30 Vcc
Puissance max. : 500 VA / 60 W
Courant max. : 2 A ca / 2 A cc
4501
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
41
12
9116
Power Rail
Module 9116B 1/2
Terminal 51-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Module 9116B 1/2
Term. 52-51, 51-52
Uo
16.6 V
Io
0.2 mA
Po
0.8 mW
Revision date:
2010-02-12
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.4 μF
2.3 μF
9.5 μF
Lo
Installation en zone 2
Tension max. : 32 Vca / 30 Vcc
Puissance max. : 64 VA / 60 W
Courant max. : 2 A ca / 2 A cc
11
(bornes 11,12,13,14)
(bornes 31,32,33,34)
(bornes 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
100 mH 25mH/Ω
100 mH 100mH/Ω
100 mH 200mH/Ω
Version Revision
V5 R0–FR01
Prepared by:
PB
Page:
4/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
ATEX Installationszeichnung
9116
Für die sichere Installation von 9116B ist Folgendes zu beachten: Das Gerät darf nur von
qualifiziertem Personal eingebaut werden, das mit den nationalen und internationalen Gesetzen,
Richtlinien und Standards auf diesem Gebiet vertraut ist.
Das Baujahr kann aus den ersten beiden Ziffern der Seriennummer ersehen werden.
4501
Für die Installation in Zone 2 / Division 2 ist Folgendes zu beachten:
Das aufsteckbare Frontdisplay 4501 zur Programmierung ist ausschließlich mit PR electronicsGeräten zu verwenden. Es ist wichtig, dass das Display unbeschädigt ist, nicht umgebaut oder in
irgendeiner Weise verändert wurde. Das 4501 darf nur frei von Staub und Feuchtigkeit installiert
werden.
ATEX-Zertifikat: ...........................................................................KEMA 10 ATEX 0053 X
Markierung:.................................................................................. II 3 G Ex nA nC T4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Richtlinien
EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005
EN 60079-26 : 2007, EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006
Ex-Bereich
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Nicht-Ex-Bereich
oder Zone 2
Statusrelais, Klemme (33,34)
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Installation in nicht-Ex-Bereich
Spannung max.: 125 VAC / 110 VDC
Leistung max.: 62,5 VA / 32 W
Strom. max.:
0,5 A AC / 0,3 ADC
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
+
T
+
+
Loop
Potm . 2
4- wire
Zone 2-Installation:
Spannung max.: 32 VAC / 32 VDC
Leistung max.: 16 VA / 32 W
Strom. max.:
0,5 A AC / 1 A DC
3- wire
-
-
V
mA
2- wire
Potm . 3
Potm . 1
+
RTD / LinR
41
Installation in nicht-Ex-Bereich
Spannung max.: 250 VAC / 30 VDC
Leistung max.: 500 VA / 60 W
Strom. max.:
2 A AC / 2 ADC
Zone 2-Installation:
Spannung max.: 32 V AC / 30 VDC
Leistung max.: 64 VA / 60 W
Strom. max.:
2 A AC / 2 ADC
11
9116
TC
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Relais-Ausgang, Klemme (13,14)
Version Revision
V5 R0-DE01
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V; max. 400 Hz
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Module 9116B1
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Module 9116B1
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
Module 9116B2
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Group
28 V
93 mA
650 mW
Module 9116B1
Terminal 51-53
Uo
28 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B1
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B1
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo/Ro
Co
Lo
Lo/Ro
80 nF 1000 mH 4 mH/Ω
640 nF 1000 mH 17 mH/Ω
2.1 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Module 9116B2
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
21.4 V
93 mA
650 mW
Module 9116B2
Terminal 51-53
Uo
21.4 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B2
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B2
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Co
Lo
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo
Lo/Ro
0.16 μF 1000 mH 4 mH/Ω
1.13 μF 1000 mH 17 mH/Ω
4.15 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo/Ro
Lo
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo/Ro
Lo
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Installationsvorschriften:
Für die Installation in Zone 2 muss das Gerät in einem Gehäuse der IP-Schutzart von mindestens
IP54 in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN60079-15 eingebaut werden.
Für die Installation auf Power Rail in Zone 2 ist nur Power Rail Typ 9400 – in Verbindung mit dem
Power Control Unit Typ 9410 (Baumusterprüfbescheinigung KEMA 07ATEX0152 X) - erlaubt.
Bei der Schutzart "Eigensicherheit iD" gelten die Parameter für die Eigensicherheit der Gas-Gruppe
IIB.
Nicht die Anschlüsse trennen, solange ein Energie geladenes explosives Gasgemisch vorhanden ist.
Montieren oder entfernen Sie nicht Geräte oder Baugruppen auf bzw. von der Power Rail, wenn ein
explosives Gasgemisch vorhanden ist.
Sind die Fühler- oder 2-Draht-Versorgungskreisläufe erst einmal in einer anderen Schutzart als
"Eigensicherheit" installiert worden, darf das Gerät nach einem evtl. Ausbau nicht mit Schutzart
"Eigensicherheit" wieder eingebaut werden.
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0-DE01
Prepared by:
PB
Page:
2/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Ex-Bereich
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Nicht-Ex-Bereich
oder Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
4501
4-20 mA
2-Draht-versorgter
Messumformer
+
T
Statusrelais, Klemme (33,34)
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
41
11
9116
-
Installation in nicht-Ex-Bereich
Spannung max.: 125 VAC / 110 VDC
Leistung max.: 62,5 VA / 32 W
Strom. max.:
0,5 A AC / 0,3 ADC
Zone 2-Installation:
Spannung max.: 32 VAC / 32 VDC
Leistung max.: 16 VA / 32 W
Strom. max.:
0,5 A AC / 1 A DC
Power Rail
Relais-Ausgang, Klemme (13,14)
4501
Module 9116B2
Term. 54-52; 51-52
Uo
21.4 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Revision date:
2010-02-12
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
Module 9116B 1/2
Terminal 54-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Module 9116B1
Term. 54-52; 51-52
Uo
28 V
Io
93 mA
Po
650 mW
54
12
41
9116
Power Rail
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Co
Lo
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Zone 2-Installation:
Spannung max.: 32 V AC / 30 VDC
Leistung max.: 64 VA / 60 W
Strom. max.:
2 A AC / 2 ADC
13
42
Group
Installation in nicht-Ex-Bereich
Spannung max.: 250 VAC / 30 VDC
Leistung max.: 500 VA / 60 W
Strom. max.:
2 A AC / 2 ADC
11
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Version Revision
V5 R0-DE01
Prepared by:
PB
Page:
3/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Ex-Bereich
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Nicht-Ex-Bereich
oder Zone 2
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
4501
0/4-20 mA
Stromquelle
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
41
-
12
9116
11
Power Rail
Statusrelais, Klemme (33,34)
Installation in nicht-Ex-Bereich
Spannung max.: 125 VAC / 110 VDC
Leistung max.: 62,5 VA / 32 W
Strom. max.:
0,5 A AC / 0,3 ADC
Zone 2-Installation:
Spannung max.: 32 VAC / 32 VDC
Leistung max.: 16 VA / 32 W
Strom. max.:
0,5 A AC / 1 A DC
Relais-Ausgang, Klemme (13,14)
4501
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
41
Module 9116B 1/2
Terminal 51-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Module 9116B 1/2
Term. 52-51, 51-52
Uo
16.6 V
Io
0.2 mA
Po
0.8 mW
Revision date:
2010-02-12
IIC
IIB
IIA
Co
0.4 μF
2.3 μF
9.5 μF
Lo
Zone 2-Installation:
Spannung max.: 32 V AC / 30 VDC
Leistung max.: 64 VA / 60 W
Strom. max.:
2 A AC / 2 ADC
12
9116
Power Rail
Group
Installation in nicht-Ex-Bereich
Spannung max.: 250 VAC / 30 VDC
Leistung max.: 500 VA / 60 W
Strom. max.:
2 A AC / 2 ADC
11
(Klemme 11,12,13,14)
(Klemme 31,32,33,34)
(Klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
100 mH 25mH/Ω
100 mH 100mH/Ω
100 mH 200mH/Ω
Version Revision
V5 R0-DE01
Prepared by:
PB
Page:
4/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
ATEX Installationstegning
9116
For sikker installation af 9116B skal følgende overholdes: Modulet må kun installeres af
kvalificerede personer, som er bekendt med national og international lovgivning, direktiver og
standarder i det land, hvor modulet skal installeres. Produktionsår fremgår af de to første cifre i
serienummeret.
4501
For installation i Zone 2 / Division 2 skal følgende overholdes:
Den aftagelige displayfront til programmering 4501 er udelukkende beregnet til brug på PR
electronics moduler. Det er vigtigt, at displayet er ubeskadiget, ikke ombygget eller på anden måde
forandret. 4501 må kun anvendes, hvis det er fri for støv og/eller fugt.
ATEX-certifikat:............................................................................KEMA 10 ATEX 0053 X
Mærkning:.................................................................................... II 3 G Ex nA nC T4
II (1) G [Ex ia] IIC/IIB/IIA
II (1) D [Ex iaD]
Standarder
EN 60079-0 : 2006, EN 60079-11 : 2007, EN 60079-15 : 2005
EN 60079-26 : 2007, EN 61241-0 : 2006, EN 61241-11 : 2006
Ex-område
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Ikke Ex-område
eller Zone 2
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Installation i ikke Ex-område
Max. spænding: 125 VAC / 110 VDC
Max. forbrug:
62,5 VA / 32 W
Max. strøm:
0,5 A AC / 0,3 ADC
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
+
T
+
+
Loop
Potm . 2
4- wire
3- wire
-
-
V
mA
2- wire
Potm . 3
Potm . 1
+
RTD / LinR
41
Zone 2 installation:
Max. spænding: 32 VAC / 32 VDC
Max. forbrug:
16 VA / 32 W
Max. strøm:
0,5 A AC / 1 A DC
Relæudgang, klemme (13,14)
Installation i ikke Ex-område
Max. spænding: 250 VAC / 30 VDC
Max. forbrug:
500 VA / 60 W
Max. strøm:
2 A AC / 2 ADC
Zone 2 installation
Max. spænding: 32 V AC / 30 VDC
Max. forbrug:
64 VA / 60 W
Max. strøm:
2 A AC / 2 ADC
11
9116
TC
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Statusrelæ, klemme (33,34)
Version Revision
V5 R0-DK01
(klemme 11,12,13,14)
(klemme 31,32,33,34)
(klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V; max. 400 Hz
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Module 9116B1
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Module 9116B1
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
Module 9116B2
Terminal 51-52, 51-53
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Group
28 V
93 mA
650 mW
Module 9116B1
Terminal 51-53
Uo
28 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B1
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B1
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo/Ro
Co
Lo
Lo/Ro
80 nF 1000 mH 4 mH/Ω
640 nF 1000 mH 17 mH/Ω
2.1 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Module 9116B2
Terminal 51-54, 52-54
Uo
Io
Po
21.4 V
93 mA
650 mW
Module 9116B2
Terminal 51-53
Uo
21.4 V
Io
1.1 mA
Po
8 mW
Module 9116B2
Terminal 51-52
Uo
8.3 V
Io
0.2 mA
Po
0.4 mW
Module 9116B2
Terminal 41,42,43,44
Uo
8.3 V
Io
13.1 mA
Po
27.3 mW
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Co
Lo
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo
Lo/Ro
0.16 μF 1000 mH 4 mH/Ω
1.13 μF 1000 mH 17 mH/Ω
4.15 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo/Ro
Lo
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo/Ro
Lo
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Installationsforskrifter:
For installation i zone 2 skal modulet installeres i et hus, som har en IP-beskyttelse på mindst IP54 i
henhold til kravene i EN60079-15.
Ved installation på Power Rail i Zone 2, er det kun tilladt at anvende Power Rail type 9400 forsynet af
Power Control Unit type 9410 (Typeafprøvningsattest KEMA 07ATEX0152 X).
Ved beskyttelsesmetode „egensikker iD“ er parametrene for egensikker gasgruppe IIB gældende.
Monter/demonter ikke stik, når forsyning er tilsluttet og der forefindes en eksplosionsfarlig
gasblanding.
Monter/demonter ikke modulet på Power Rail, når der forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding.
Har sensor- eller 2-trådsforsyningskredsløbene først en gang været installeret som en anden
beskyttelsesmetode end ”egensikker”, må modulet ikke geninstalleres som beskyttelsesmetode
egensikker.
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0-DK01
Prepared by:
PB
Page:
2/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Ex-område
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Ikke Ex-område
eller Zone 2
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
Statusrelæ, klemme (33,34)
4501
4-20 mA
2-trådsforsynet
transmitter
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
12
41
T
9116
-
Relæudgang, klemme (13,14)
Installation i ikke Ex-område
Max. spænding: 250 VAC / 30 VDC
Max. forbrug:
500 VA / 60 W
Max. strøm:
2 A AC / 2 ADC
4501
Module 9116B1
Term. 54-52; 51-52
Uo
28 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Module 9116B2
Term. 54-52; 51-52
Uo
21.4 V
Io
93 mA
Po
650 mW
Revision date:
2010-02-12
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
12
41
9116
Power Rail
IIC
IIB
IIA
Group
IIC
IIB
IIA
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Co
Lo
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Zone 2 installation
Max. spænding: 32 V AC / 30 VDC
Max. forbrug:
64 VA / 60 W
Max. strøm:
2 A AC / 2 ADC
13
42
Group
Zone 2 installation:
Max. spænding: 32 VAC / 32 VDC
Max. forbrug:
16 VA / 32 W
Max. strøm:
0,5 A AC / 1 A DC
11
Power Rail
Module 9116B 1/2
Terminal 54-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Installation i ikke Ex-område
Max. spænding: 125 VAC / 110 VDC
Max. forbrug:
62,5 VA / 32 W
Max. strøm:
0,5 A AC / 0,3 ADC
11
(klemme 11,12,13,14)
(klemme 31,32,33,34)
(klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Version Revision
V5 R0-DK01
Prepared by:
PB
Page:
3/4
9116QA01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Ex-område
Zone 0,1,2, 20, 21, 22
Ikke Ex-område
eller Zone 2
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
4501
0/4-20 mA
strømkilde
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
+
41
-
12
9116
11
Power Rail
Statusrelæ, klemme (33,34)
Installation i ikke Ex-område
Max. spænding: 125 VAC / 110 VDC
Max. forbrug:
62,5 VA / 32 W
Max. strøm:
0,5 A AC / 0,3 ADC
Zone 2 installation:
Max. spænding: 32 VAC / 32 VDC
Max. forbrug
16 VA / 32 W
Max. strøm:
0,5 A AC / 1 A DC
Relæudgang, klemme (13,14)
4501
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
41
Module 9116B 1/2
Terminal 51-52
Ui
30 V
Ii
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Module 9116B 1/2
Term. 52-51, 51-52
Uo
16.6 V
Io
0.2 mA
Po
0.8 mW
Revision date:
2010-02-12
12
9116
Power Rail
Group
IIC
IIB
IIA
Co
0.4 μF
2.3 μF
9.5 μF
Lo
Installation i ikke Ex-område
Max. spænding: 250 VAC / 30 VDC
Max. forbrug:
500 VA / 60 W
Max. strøm:
2 A AC / 2 ADC
Zone 2 installation
Max. spænding: 32 V AC / 30 VDC
Max. forbrug:
64 VA / 60 W
Max. strøm:
2 A AC / 2 ADC
11
(klemme 11,12,13,14)
(klemme 31,32,33,34)
(klemme 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
100 mH 25mH/Ω
100 mH 100mH/Ω
100 mH 200mH/Ω
Version Revision
V5 R0-DK01
Prepared by:
PB
Page:
4/4
FM Installation Drawing
9116QF01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
FM Installation drawing
G
9116
For safe installation of 9116B the following must be observed. The module shall only be installed by
qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and
standards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.
IN
4501
For Installation in Zone 2 / Division 2 the following must be observed.
The 4501 programming module is to be used solely with PR electronics modules. It is important
that the module is undamaged and has not been altered or modified in any way. Only 4501
modules free of dust and moisture shall be installed.
Hazardous Classified Location
Unclassified Location
or
Hazardous Classified Location
Class I, Division 2 Group A,B,C,D T4
Class I, Zone 2, Group IIC, IIB, IIA T4
Class I / II / III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G
Class I Zone 0 / 1 / 2 Group IIC, IIB, IIA or
Class I Zone 20 / 21
-20 ≤Ta ≤ +60ºC
Status relay, terminal (33,34)
N
D
Simple Apparatus or
Intrinsic safe apparatus
with entity parameters:
Vmax (Ui) ≥ Vt (Uo)
Imax (Ii) ≥ It (Io)
Pi ≥ Pt (Po)
Ca ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li
4501
+
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
12
+
T
+
-
+
-
V
mA
PE
-
Loop
Potm . 2
4- wire
3- wire
2- wire
Potm . 3
Potm . 1
-
+
RTD / LinR
41
11
9116
TC
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
Relay output, terminal (13,14)
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
Zone 2 installation
Voltage max: 32 V AC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Power Rail
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
1/4
9116QF01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Module 9116B1
Module 9116B2
Terminal 51-52, 51-53
Ui, Vmax
30 V
Ii, Imax
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Ui, Vmax
30 V
Ii, Imax
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
1 μH
Group
28 V
IIC or A,B
93 mA IIB or C,E,F
650 mW IIA or D,G
Module 9116B1
Terminal 51-53
Uo, Voc
28 V
Io, Isc
1.1 mA
Po
8 mW
Group
IIC or A,B
IIB or C,E,F
IIA or D,G
Lo
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo/Ro
Co
Lo
Lo/Ro
80 nF 1000 mH 4 mH/Ω
640 nF 1000 mH 17 mH/Ω
2.1 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Module 9116B2
Terminal 51-54, 52-54
Uo, Voc
Io, Isc
Po
Group
21.4 V IIC or A,B
93 mA IIB or C,E,F
650 mW IIA or D,G
Module 9116B2
Terminal 51-53
Uo, Voc
21.4 V
Io, Isc
1.1 mA
Po
8 mW
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Group
IIC or A,B
IIB or C,E,F
IIA or D,G
Module 9116B2
Group
Terminal 51-52
Uo, Voc
8.3 V IIC or A,B
Io, Isc
0.2 mA IIB or C,E,F
Po
0.4 mW IIA or D,G
N
D
Module 9116B1
Group
Terminal 51-52
Uo, Voc
8.3 V IIC or A,B
Io, Isc
0.2 mA IIB or C,E,F
Po
0.4 mW IIA or D,G
Co
80 nF
640 nF
2.1 μF
Module 9116B1
Group
Terminal 41,42,43,44
Uo, Voc
8.3 V IIC or A,B
Io, Isc
13.1 mA IIB or C,E,F
Po
27.3 mW IIA or D,G
Co
Co
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
IN
Module 9116B1
Terminal 51-54, 52-54
Uo, Voc
Io, Isc
Po
G
Terminal 51-52, 51-53
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
Module 9116B2
Group
Terminal 41,42,43,44
Uo, Voc
8.3 V IIC or A,B
Io, Isc
13.1 mA IIB or C,E,F
Po
27.3 mW IIA or D,G
Co
Lo
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Lo
Lo/Ro
0.16 μF 1000 mH 4 mH/Ω
1.13 μF 1000 mH 17 mH/Ω
4.15 μF 1000 mH 35 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 1000 mH 100 mH/Ω
73 μF 1000 mH 400 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 800 mH/Ω
Co
Lo
Lo/Ro
7 μF 207 mH 1 mH/Ω
73 μF 828 mH 5 mH/Ω
1000 μF 1000 mH 10 mH/Ω
PE
Installation notes:
1) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code NFPA 70, Article 500 or
505.
2) For installation in Zone 2 or Division 2, the module must be installed in a suitable outer enclosure
having an IP protection of at least IP54.
3) The module is galvanically isolated and does not require grounding.
4) Install in pollution degree 2 or better.
5) Use 60 / 75 ºC copper conductors with wire size AWG: (26-14).
6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.
7) Warning: To prevent ignition of the explosive atmospheres, disconnect power before servicing and
do not separate connectors when energized and an explosive gas mixture is present.
8) In type of protection “intrinsic safety iD” the parameters for intrinsic safety for gas group IIB are
applicable.
9) Warning: Do not mount or remove modules from the Power Rail when an explosive gas mixture is
present.
Revision date:
2010-02-12
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
2/4
9116QF01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Hazardous Classified Location
Unclassified Location
or
Hazardous Classified Location
Class I, Division 2 Group A,B,C,D T4
Class I, Zone 2, Group IIC, IIB, IIA T4
Class I / II / III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G
Class I Zone 0 / 1 / 2 Group IIC, IIB, IIA or
Class I Zone 20 / 21
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
G
4501
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
4-20 mA
Loop-powered
transmitter
13
42
+
12
41
T
-
9116
11
Power Rail
N
D
Module 9116B 1/2
Terminal 54-52
54
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
42
Ui, Vmax
30 V
Ii, Imax
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
12
41
9116
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
Relay output, terminal (13,14)
4501
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
Zone 2 installation
Voltage max: 32 VAC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
11
PE
Power Rail
Module 9116B1
Group
Term. 54-52; 51-52
Uo, Voc
28 V
IIC or A,B
Io, Isc
93 mA IIB or C,E,F
Po
650 mW IIA or D,G
Co
Lo
80 nF
640 nF
2.1 μF
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Module 9116B2
Group
Terminal 52-54
Uo, Voc
21.4 V IIC or A,B
Io, Isc
93 mA IIB or C,E,F
Po
650 mW IIA or D,G
Co
Lo
0.16 μF
1.13 μF
4.15 μF
Revision date:
2010-02-12
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
IN
43
Status relay, terminal (33,34)
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
Lo/Ro
4 mH 54 μH/Ω
16 mH 218 μH/Ω
32 mH 436 μH/Ω
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
3/4
9116QF01
LERBAKKEN 10, 8410 ROENDE DENMARK
Hazardous Classified Location
Unclassified Location
or
Hazardous Classified Location
Class I, Division 2 Group A,B,C,D T4
Class I, Zone 2, Group IIC, IIB, IIA T4
Class I / II / III, Division 1, Group A,B,C,D,E,F,G
Class I Zone 0 / 1 / 2 Group IIC, IIB, IIA or
Class I Zone 20 / 21
G
-20 ºC ≤Ta ≤ +60ºC
Status relay, terminal (33,34)
4501
34
53
33
52
32
51
31
44
14
43
13
Non hazardous area installation
Voltage max: 125 VAC / 110 VDC
Power max:
62.5 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 0.3 ADC
IN
0/4-20 mA
Current Source
54
42
+
12
41
-
Zone 2 installation:
Voltage max: 32 VAC/ 32 VDC
Power max:
16 VA / 32 W
Current max: 0.5 A AC / 1 A DC
9116
11
N
D
Power Rail
4501
Module 9116B 1/2
33
52
32
51
31
44
14
PE
9116
Power Rail
Co
Zone 2 installation
Voltage max: 32 VAC / 30 VDC
Power max:
64 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
12
41
Lo
0.4 μF
2.3 μF
9.5 μF
Non hazardous area installation
Voltage max: 250 VAC / 30 VDC
Power max:
500 VA / 60 W
Current max: 2 A AC / 2 ADC
13
42
Ui, Vmax
30 V
Ii, Imax
120 mA
Pi
900 mW
Ci
3 nF
Li
2 μH
Revision date:
2010-02-12
34
53
43
Terminal 51-52
Module 9116B 1/2
Group
Term. 52-51, 51-52
Uo, Voc
16.6 V IIC or A,B
Io, Isc
0.2 mA IIB or C,E,F
Po
0.8 mW IIA or D,G
54
Relay output, terminal (13,14)
11
(terminal 11,12,13,14)
(terminal 31,32,33,34)
(terminal 91,92,93,94,95)
Um: 253 V max. 400 Hz
Lo/Ro
100 mH 25mH/Ω
100 mH 100mH/Ω
100 mH 200mH/Ω
Version Revision
V5 R0
Prepared by:
PB
Page:
4/4
SAFETY MANUAL
UNIVERSAL CONVERTER
9116
PE
N
D
IN
G
This safety manual is valid for the following product versions:
9116-001
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
0 CONTENTS
Observed standards......................................................................................................
Acronyms and abbreviations........................................................................................
Purpose of the product.................................................................................................
Assumptions and restrictions for use of the product...................................................
4.1 Basic safety specifications...................................................................................
4.2 Safety accuracy....................................................................................................
4.2.1 Minimum span..........................................................................................
4.2.2 Range limitations......................................................................................
4.3 Associated equipment..........................................................................................
4.3.1 RTD or linear resistance sensor wiring.....................................................
4.3.3 Process calibration...................................................................................
4.3.4 Analogue output.......................................................................................
4.3.5 Relay output..............................................................................................
4.4 Failure rates..........................................................................................................
4.5 Safe parameterisation...........................................................................................
4.6 Installation in hazardous areas.............................................................................
5 Functional specification of the safety function.............................................................
6 Functional specification of the non-safety functions....................................................
7 Safety parameters.........................................................................................................
8 Hardware and software configuration...........................................................................
9 Failure category.............................................................................................................
10Periodic proof test procedure.......................................................................................
11Procedures to repair or replace the product................................................................
12Maintenance..................................................................................................................
13Documentation for routing diagram..............................................................................
13.1 In general..............................................................................................................
13.2 Further explanations.............................................................................................
13.2.1 Password protection.................................................................................
13.2.2 Sensor/cable fault information via display front 4501..............................
13.3 Advanced functions (ADV.SET).............................................................................
13.3.1 Memory (MEM).........................................................................................
13.3.2 Display setup (DISP).................................................................................
13.3.3 Password (PASS)......................................................................................
13.3.4 Language (LANG).....................................................................................
13.3.5 Process calibration (CAL).........................................................................
13.3.6 Power rail (RAIL).......................................................................................
13.3.7 Simulation (SIM)........................................................................................
13.3.8 Safety integrity level (SIL).........................................................................
14Safe parameterisation - user responsibility..................................................................
14.1 Safety-related configuration parameters..............................................................
14.1.1 Common parameters................................................................................
14.1.2 Parameters related to Relay Output............................................................
14.1.3.Parameters related to analouge output....................................................
14.2. Verification procedure...............................................................................
14.2.1 If no password is set................................................................................
14.2.2 If password is set......................................................................................
14.2.3 If any parameter is found to be incorrect during verification...................
14.3 Functional test......................................................................................................
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
14
15
16
17
20
20
20
PE
N
D
IN
G
1
2
3
4
Version No. V0R7
1
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
PE
N
D
IN
G
15Fault reaction and restart condition..............................................................................
16User interface................................................................................................................
16.2 Routing diagram...................................................................................................
16.3 Routing diagram - Advanced settings (ADV.SET)................................................
17Connections diagram....................................................................................................
2
Version No. V0R7
20
21
23
26
27
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
1 Observed standards
Standard
Description
IEC 61508
Functional Safety of electrical / electronic / programmable electronic
safety-related systems
IEC 615082:2000
Part 2: Requirements for electrical / electronic / programmable electronic
safety-related systems
IEC 615083:1998
Part 3: Software requirements
Immunity requirements for safety-related systems
2 Acronyms and abbreviations
Designation
Description
IN
Acronym /
Abbreviation
G
IEC 61326-31:2008
Term defined by IEC 61508 as “part of a
subsystem comprising a single component or any
group of components that performs one or more
element safety functions”
Element
Probability of Failure
on Demand
This is the likelihood of dangerous safety function
failures occurring on demand.
PFH
Probability of dangerous Failure per Hour
The term “Probability” is misleading, as IEC
61508 defines a Rate.
SFF
Safe Failure Fraction
Safe Failure Fraction summarises the fraction of
failures which lead to a safe state and the fraction
of failures which will be detected by diagnostic
measures and lead to a defined safety action.
SIF
Safety Integrity
Function
Function that provides fault detection (to ensure the
necessary safety integrity for the safety functions)
PE
N
D
PFD
SIL
Safety Integrity Level
The international standard IEC 61508 specifies four
discrete safety integrity levels (SIL 1 to SIL 4). Each
level corresponds to a specific probability range
regarding the failure of a safety function.
3 Purpose of the product
Conversion and scaling of temperature (Pt, Ni and TC), voltage, potentiometer, linear resistance
and current signals from hazardous area.
The device can be mounted in the safe area and in zone 2 / div. 2 and receive signals from zone
0, 1, 2, 20, 21 and 22 / Class I/II/III, Div. 1, Gr. A-G.
Error events, including cable faults, are monitored and signalled via the individual status relay
and/or a collective electronic signal via the power rail.
The 9116 has been designed, developed and certified for use in SIL 2 applications according
to the requirements of IEC 61508.
Version No. V0R7
3
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
4 Assumptions and restrictions for use of the product
Basic safety specifications
Operational temperature range................ -20...+60°C
Storage temperature range...................... -20...+85°C
Power supply type, min............................ Double or reinforced
Supply voltage.......................................... 19.2...31.2 VDC
Relay output pulse length, min. ............... 70 ms
Loop supply . ........................................... >16.5 V @ 20 mA
External loop supply voltage.................... 5...26 VDC + external drop
(Passive output)
Mounting area........................................... Zone 2 / Division 2 or safe area
Mounting environment.............................. Pollution degree 2 or better
4.2
Safety accuracy
The analogue output and relay output corresponds to the applied input within the
safety accuracy.
Safety accuracy........................................ ±2%
IN
G
4.1
N
D
4.2.1 Minimum span
For temperature measurements, the selected range (OUT.HI - OUT.LO), and for
linear resistance measurements the selected range (R 100% - R 0%), shall be
larger or equal to the values below:
Input
type
Pt100, Pt200, Pt1000
28°C
Pt500, Ni100, Ni120, Ni1000
43°C
Pt50, Pt400, Ni50
57°C
Pt250, Pt300
85°C
Pt20
142°C
Pt10
283°C
TC: E, J, K, L, N, T, U
91°C
TC: B, R, S, W3, W5, LR
153°C
Linear resistance, R 100% ≤ 800 W
53 W
Linear resistance, R 100% > 800 W
667 W
PE
4.2.2
4.3
Range limitations
TC type B shall not be used below +400°C
Associated equipment
4.3.1
4
Minimum span for safety
accuracy
RTD or linear resistance sensor wiring
If a 2-wire or a 3-wire connection for RTD or linear resistance is selected,
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
the end user must ensure that the applied sensor wiring does not introduce
failures exceeding the requirements for the safety application.
Sensor errors
If the loop supply is used to supply a current input signal, the sensor error
indication shall be enabled on the safety output(s).
If sensor error detection is disabled, or if any of the conficurations below
are used, the user must ensure that the applied sensor, including wiring,
has a failure rate that qualifies it for the safety application without sensor
error detection enabled:
• Input is current, 0-20 mA
• Input is voltage
• Input is linear resistance and R_0% < 18 W (no short circuit detection)
• Input it Pt10, Pt20 or Pt50 (no short circuit detection)
• Input is potentiometer (no short circuit detection on arm)
4.3.3
Process calibration
If a process calibration is taken into SIL-mode operation, it is mandatory
that the accuracy of the device (and sensor, if applicable) are tested by the
end user after SIL-mode is entered, in addition to the normal functional
test. Refer to section 14 - Safe parameterisation - user responsibility.
4.3.4
Analogue output
The connected safety PLC shall be able to detect and handle the fault
indications on the analogue output of the 9116 converter by having a
NAMUR NE43-compliant current input.
IN
N
D
4.3.5
Relay output
The relay output shall only be connected to equiment which has a current
limiting function of 2 A.
Failure rates
The basic failure rates from the Siemens standard SN 29500 are used as the failure
rate database.
Failure rates are constant, wear-out mechanisms are not included.
External power supply failure rates are not included.
PE
4.4
G
4.3.2
4.5
Safe parameterisation
The user is responsible for verifying the correctness of the configuration
parameters. (See section 14 Safe parameterisation - user responsibility).
Manual override may not be used for safety applications.
4.6
Installation in hazardous areas
The IECEx Installation drawing, ATEX Installation drawing and FM Installation
drawing shall be followed if the products are installed in hazardous areas.
5 Functional specification of the safety function
Conversion of current signals (0...20 mA or 4...20 mA), voltage signals, potentiometer, linear
resistance, RTD sensor signals or thermocouple sensor signals from hazardous areas to a
4...20 mA current output signal, and/or an output relay, within specified accuracy.
Version No. V0R7
5
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
For RTD and linear resistance input sensors, cable resistances of up to 50 W per wire can be
compensated if 3- or 4-wire connection is configured.
For thermocouple sensors, cold junction temperature errors can be compensated, either by an
internally mounted temperature sensor, or by an accessory connector with a built-in temperature
sensor. The selection of CJC measurement must be done and verified by the end user.
6 Functional specification of the non-safety functions
The status relay (terminal 33 and 34), error signal on power rail (terminal 91) and LED outputs
are not suitable for use in any Safety Instrumented Function.
7 Safety parameters
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
G
RTD, TC, LinR and Potentiometer input, Current output
?????
Note1
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
Safe Failure Fraction
? years
IN
Proof test interval (10% of loop PFD)
?????
?? %
RTD, TC, LinR and Potentiometer input, Relay output
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
?????
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
?????
N
D
Note1
Proof test interval (10% of loop PFD)
? years
Safe Failure Fraction
?? %
Voltage input, Current output
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
?????
Note1
PE
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
?????
Proof test interval (10% of loop PFD)
? years
Safe Failure Fraction
?? %
Voltage input, Relay output
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
?????
Note1
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
?????
Proof test interval (10% of loop PFD)
? years
Safe Failure Fraction
?? %
6
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
Current input, Current output
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
?????
Note1
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
?????
Proof test interval (10% of loop PFD)
? years
Safe Failure Fraction
?? %
Current input, Relay output
Probability of dangerous Failure per Hour (PFH)
?????
Proof test interval (10% of loop PFD)
Demand mode
Signal input: < 0.5 seconds
Potentiometer and linear resistance input < 0.65 seconds
Temperature input: < 1.1 seconds
High
3000 seconds
N
D
Demand rate
?? %
IN
Demand response time
?????
? years
Safe Failure Fraction
Common Safety Parameters
G
Note1
Probability of failure on demand (PFD) - 1 year proof test interval
24 hours
Diagnostic test interval
30 seconds
Hardware Fault Tolerance (HFT)
0
Component Type
B
SIL capability
SIL 2
Description of the “Safe State”, analogue output
Output ≤ 3.6 mA or
Output ≥ 21 mA
PE
Mean Time To Repair (MTTR)
Description of the “Safe State”, relay output
Relay lifetime (Note2)
Contact open (relay de-energized)
100 000 times
Note1: The 9116 contains no lifetime limiting components, therefore the PFH figures are valid
for up to 12 years, according to IEC 61508.
Note2: The user must calculate the product lifetime with regard to the relay lifetime.
8 Hardware and software configuration
All configurations of software and hardware versions are fixed from factory, and cannot be
changed by end-user or reseller.
This manual only covers products labelled with the product version (or range of versions)
specified on the front page.
Version No. V0R7
7
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
9 Failure category
Failure rates (in FIT) for RTD, TC, LinR and Potentiometer input, Current output
Fail Safe Detected
0.000E-0
Fail Safe Undetected
????
Fail Dangerous Detected
????
Fail Dangerous Undetected
????
Failure rates (in FIT) for RTD, TC, LinR and Potentiometer input, Relay output
Fail Dangerous Detected
Fail Dangerous Undetected
G
0.000E-0
Fail Safe Undetected
????
????
????
IN
Fail Safe Detected
Failure rates (in FIT) for Voltage input, Current output
Fail Safe Detected
0.000E-0
Fail Safe Undetected
????
????
N
D
Fail Dangerous Detected
Fail Dangerous Undetected
????
Failure rates (in FIT) for Voltage input, Relay output
Fail Safe Detected
0.000E-0
????
Fail Dangerous Detected
????
Fail Dangerous Undetected
????
PE
Fail Safe Undetected
Failure rates (in FIT) for Current input, Current output
Fail Safe Detected
0.000E-0
Fail Safe Undetected
????
Fail Dangerous Detected
????
Fail Dangerous Undetected
????
Failure rates (in FIT) for Current input, Relay output
Fail Safe Detected
0.000E-0
Fail Safe Undetected
????
Fail Dangerous Detected
????
Fail Dangerous Undetected
????
8
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
10 Periodic proof test procedure
Step
Action
Bypass the safety PLC or take other appropriate action to avoid a false trip
2
Connect a simulator identical to the input setup
3
Apply input value corresponding to 0/100% output range
4
Observe whether the outputs acts as expected
5
Restore the input terminals to full operation
6
Remove the bypass from the safety PLC or otherwise restore normal operation
G
1
This test will detect approximately 95% of possible “du” (dangerous undetected) failures in the
device. The proof test is equivalent to the functional test.
11 Procedures to repair or replace the product
12 Maintenance
No maintenance required.
IN
Any failures that are detected and that compromise functional safety should be reported to the
sales department at PR electronics A/S.
Repair of the device and replacement of circuit breakers must be done by PR electronics A/S only.
N
D
13 Documentation for routing diagram
The routing diagram is shown in section 16.2.
In general
When configuring the 9116, you will be guided through all parameters and you can
choose the settings which fit the application. For each menu there is a scrolling help
text which is automatically shown in line 3 on the display.
Configuration is carried out by use of the 3 function keys:
1 will increase the numerical value or choose the next parameter
2 will decrease the numerical value or choose the previous parameter
3 will accept the chosen value and proceed to the next menu
When configuration is completed, the display will return to the default state 1.0.
Pressing and holding 3 will return to the previous menu or return to the default
state (1.0) without saving the changed values or parameters.
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default state (1.0)
without saving the changed values or parameters.
PE
13.1
13.2
Further explanations
13.2.1 Password protection
Access to the configuration can be blocked by assigning a password.
The password is saved in the device in order to ensure a high degree of
protection against unauthorised modifications to the configuration. Default
password 2008 allows access to all configuration menus.
Password protection is mandatory in SIL applications.
Version No. V0R7
9
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
13.2.2 Sensor/cable fault information via display front 4501
When the function is enabled and supported by selected input type,
sensor or cable faults are displayed as SE.BR (sensor break) or SE.SH
(cable short-circuited).
In case of sensor or cable fault the backlight flashes. This can be reset by
pressing the 3 key. When the sensor or cable fault has been remedied, the
device will return to normal operation.
13.3
Advanced functions (ADV.SET)
The device gives access to a number of advanced functions which can be reached
by answering “Yes” to the point “ADV.SET”.
IN
G
13.3.1 Memory (MEM)
In the memory menu a non-SIL configuration can be either saved or loaded
from the local memory of the 4501 display unit. Choose SAVE to store the
current configuration in the 4501 memory. Press LOAD to read a previously
stored configuration in the 4501 memory and store it in the device. It is only
possible to load a configuration stored from the same type of device and
from the same version, or earlier.
N
D
13.3.2 Display setup (DISP)
The brightness contrast and the backlight can be adjusted.
Tag number with 5 alphanumerics can be entered.
Functional readout in line 3 of the display can be selected: choose
between readout of output current or tag no. When selecting ”ALT” the
readout alternates between output current and tag no.
13.3.3 Password (PASS)
Here you can choose a password between 0000 and 9999 in order to protect
the device against unauthorised modifications to the configuration. The device
is delivered default without password.
PE
13.3.4 Language (LANG)
In this menu you can choose between 7 different language versions of
help texts that will appear in the menu. You can choose between UK, DE,
FR, IT, ES, SE and DK.
13.3.5 Process calibration (CAL)
A process calibration can be made by the end user. A known process
signal must be applied for both low and high end of the input measurement
range. The known input of the applied low end signal must be entered
in the CAL.LO menu and confirmed by pressing OK before removing or
changing the applied signal to the high end signal. The known input of
the applied high end signal must be entered in the CAL.HI menu and
confirmed by pressing OK before removing. It is possible to enable or
disable the use of the latest process calibration.
13.3.6 Power rail (RAIL)
In this menu it can be chosen if sensor errors are transmitted to the central
surveillance in the PR 9410 power control device.
10
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
13.3.7 Simulation (SIM)
It is possible to override the actual measured input signal by a simulated
value. In the REL.SIM menu it is posible to simulate the relay state with out
affecting the analogue output, by pressing 1 . Leaving the simulation menus,
or disconnecting the 4501 device, will disable the simulation mode and bring
the output back to correspond to the actual measured value. Simulation is
not possible in SIL-mode.
13.3.8 Safety integrity level (SIL)
See section 14 - Safe parameterisation - user responsibility
14.1
Safety-related configuration parameters
14.1.1 Common parameters
Function
IN.TYPE
Selected input type:
TEMP = Temperature
CURR = Current
VOLT = Voltage
LIN.R = Linear resistance
POTM = Potentiometer
N
D
IN
Name
G
14 Safe parameterisation - user responsibility
Selected fixed input range for current measurements (for
IN.TYPE = CURR):
0_20 = 0...20 mA (no sensor error detection!)
4_20 = 4...20 mA
V.RANGE
Selected fixed input range for voltage measurements
(for IN.TYPE = VOLT)
SENSOR
Selected temperature sensor type (for IN.TYPE = TEMP):
TC = Thermocouple
Ni = Ni RTD sensor
Pt = Pt RTD sensor
PE
I.RANGE
Version No. V0R7
11
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Pt.TYPE
Pt sensor type (for SENSOR = Pt):
10 = Pt10
20 = Pt20 (No short circuit detection!)
50 = Pt50
100 = Pt100
200 = Pt200
250 = Pt250
300 = Pt300
400 = Pt400
500 = Pt500
1000 = Pt1000
Ni.TYPE
Ni sensor type (for SENSOR = Ni):
50 = Ni50
100 = Ni100
120 = Ni120
1000 = Ni1000
TC.TYPE
Thermocouple type (for SENSOR = TC):
TC.B = Thermocuple type B
TC.E = Thermocuple type E
TC.J = Thermocuple type J
TC.K = Thermocuple type K
TC.L = Thermocuple type L
TC.N = Thermocuple type N
TC.R = Thermocuple type R
TC.S = Thermocuple type S
TC.T = Thermocuple type T
TC.U = Thermocuple type U
TC.W3 = Thermocuple type W3
TC.W5 = Thermocuple type W5
TC.Lr = Thermocuple type Lr
PE
N
D
IN
G
}
CJC
12
CJC type for SENSOR = TC:
INT = Internal CJC sensor measurement
CONN = CJC connector measurement (accessory)
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
Selected sensor connection type for RTD or linear resistance
measurements (for SENSOR = Ni or Pt or IN.TYPE = LIN.R):
2W = 2-wire
3W = 3-wire
4W = 4-wire
If 2W or 3W is selected, the end user must ensure that the
applied sensor wiring does not introduce failures exceeding the
requirements for the safety application.
R 0%
0% input range for linear resistance measurements
(for IN.TYPE = LIN.R).
This value must be < (R 100% - minimum span), refer to 4.2.1
R 100%
100% input range for linear resistance measurements
(for IN.TYPE = LIN.R)
This value must be > (R 0% + minimum span), refer to 4.2.1
UNIT
Selected temperature unit for IN.TYPE = TEMP
°C = degrees Celsius
°F = degrees Fahrenheit
For IN.TYPE ≠ TEMP selectable units refer to routing diagram
N
D
IN
G
CONNEC
0% display value on 4501. Can be used as base for relay
setpoints (for IN.TYPE ≠ TEMP)
DISP.HI
100% display value on 4501. Can be used as base for relay
setpoints (for IN.TYPE ≠ TEMP)
NEW.PAS
Password for protection of the device configuration from
unauthorized access. Range from 0 to 9999.
PE
DISP.LO
Version No. V0R7
13
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
14.1.2 Parameters related to Relay Output
REL.UNI
Relay Units (for IN.TYPE ≠ TEMP):
PERC = Relay setpoint in percent of input range.
DISP = Relay setpoints and hysteresis values relates to DISP.LO
and DISP.HI (display units)
REL.FUN
Relay Function:
OFF (Note3) = Relay is always OFF
POW (Note3) = Relay is always ON if power is applied
G
ERR = Relay is activated when sensor error is present
WIND = Relay is activated when input signal is between SETP.
LO and SETP.HI values
CONTAC.
IN
SETP = Relay is activated when input signal reaches SETP
value
Relay contact function:
N.C. = Normaly Closed relay contact (for REL.FUN = SETP)
N.O. = Normally Open relay contact (for REL.FUN = SETP)
O.I.W = Relay contact Open Inside Window (for REL.FUN =
WIND)
N
D
C.I.W = Relay contact Closed Inside Window (for REL.FUN =
WIND)
Relay setpoint value in REL.UNI units for IN.TYPE ≠ TEMP or
in UNIT for IN.TYPE = TEMP. (for REL.FUN = SETP)
SETP.LO
Relay setpoint low value in REL.UNI units for IN.TYPE ≠ TEMP
or in UNIT for IN.TYPE = TEMP. (for REL.FUN = WIND)
SETP.HI
Relay setpoint high value in REL.UNI units for IN.TYPE ≠ TEMP
or in UNIT for IN.TYPE = TEMP. (for REL.FUN = WIND)
PE
SETP.
ACT.DIR
Relay action for increasing or decreasing input signal
(for REL.FUN = SETP):
DECR = Relay activates when input signal ≤ SETP.
INCR = Relay activates when input signal ≥ SETP.
HYST
14
Hysteresis value in REL.UNI units for IN.TYPE ≠ TEMP or in
UNIT for IN.TYPE = TEMP. (for REL.FUN = SETP or WIND)
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
ERR.ACT
Safety Manual
Relay sensor error action (for REL.FUN = SETP, WIND or ERR):
Only relevant if IN.TYPE = TEMP, CURR and I.RANGE = 4-20,
POTM or LIN.R and R 0% is ≥ 18.
NONE (Note3) = Sensor error detection NOT enabled (Note4),
relay state at sensor error is undefined. (NOT for REL.FUN =
ERR)
OPEN = Relay contact is open at sensor error
G
CLOS = Relay contact is closed at sensor error
HOLD (Note3) = Relay contact holds the state as before sensor
error occurred. (NOT for REL.FUN = ERR)
Relay ON delay from SETP or SETP.LO/HI is crossed in units of
seconds (for REL.FUN = SETP or WIND)
OFF.DEL
Relay OFF delay from SETP +/- HYST or SETP.LO/HI +/- HYST
is crossed in units of seconds (for REL.FUN = SETP or WIND)
IN
ON.DEL
Note3: Not valid if the relay is used in a safety application (EN.SIL = YES) and IN.TYPE = CUR and loop supply is used to supply a current input signal.
Note4: Error detection is enabled if OUT.ERR ≠ none, but relay state at sensor
erroris undefined.
N
D
14.1.3. Parameters related to analouge output
Function
O.RANGE
Fixed output range for current output:
0-20 = 0...20 mA
Not valid when EN.SIL = YES (Safety applications)
4-20 = 4...20 mA
20-0 = 20...0 mA
Not valid when EN.SIL = YES (Safety applications)
20-4 = 20...4 mA
PE
Name
OUT.ERR
Fixed output value on detected sensor error:
NONE (Note5) = Sensor error detection NOT enabled (Note6),
output at sensor error is undefined.
The end user must ensure that the applied sensor including
wiring has a failure rate qualifying it for the safety application
without the detection enabled.
0 mA = Output is 0 mA at sensor error
3.5 mA = Output is 3.5 mA at sensor error (NE43 downscale)
23 mA = Output is 23 mA at sensor error (NE4 upscale)
Version No. V0R7
15
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Selected temperature value for 0% output for IN.TYPE = TEMP
in units defined by the UNIT parameter (°C or °F)
Range is defined by the selected temperature sensor (SENSOR
and TC.TYPE, Ni.TYPE or Pt.TYPE), but value must be less than
OUT.HI - minimum span.
OUT.HI
Selected temperature value for 100% output for IN.TYPE =
TEMP in units defined by the UNIT parameter (°C or °F).
Range is defined by the selected temperature sensor (SENSOR
and TC.TYPE, Ni.TYPE or Pt.TYPE), but must be larger than
OUT.LO + minimum span.
RESP
Analogue output response time in seconds.
Range is 0.0 to 60.0 seconds.
USE.CAL
Use the applied process calibration values:
NO = The last performed process calibration is not used. The
channel operates with accuracy as specified.
YES = The last performed process calibration is in operation.
The required accuracy must be verified by user.
End user must verify by test that the applied process calibration
does not introduce failures exceeding the requirements for the
safety application.
N
D
IN
G
OUT.LO
Note5: Not valid if analogue output is used in a safety application (EN.SIL = YES)
and IN.TYPE = CURR and loop supply is used to supply a current input signal.
Note6: Error detection is enabled if ERR.ACT ≠ NONE, but analogue output value
is undefined.
Verification procedure
The verification is done using the display / programming front PR 4501 and
following the procedure described below.
PE
14.2.
16
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
14.2.1 If no password is set
Display shows
Press OK
ADV.SET
2
Set (ADV.SET) to Yes and press OK
SETUP
3
Set SETUP to SIL and press OK
EN.SIL
4
Set EN.SIL to YES and press OK
NEW.PAS
5
Set password to a number between 0 and
9999 and press OK
(At this time the device starts operating
in SIL mode with the entered configuration
parameters!)
CONFIG
Verify
OPEN->LOCK
(Note7)
6
Press OK to confirm verification of the OPEN>LOCK in the display
IN.TYPE
7
Verify input type and press OK
I.RANGE
8
Verify fixed input current range and press OK
(ONLY if IN.TYPE = CURR)
CONNEC
N
D
IN
G
Action
1
Verify sensor connection type and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP and SENSOR = Ni or Pt
or IN.TYPE = LIN.R)
UNIT
10
Verify temperature unit and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP)
SENSOR
11
Verify temperature sensor type and press OK
( ONLY if IN.TYPE = TEMP)
Pt.TYPE
PE
9
12
Verify Pt sensor type and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP and SENSOR = Pt)
Ni.TYPE
13
Verify Ni sensor type and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP and SENSOR = Ni)
TC.TYPE
14
Verify Thermocouple type and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP and SENSOR = TC)
Note7: Open is shown briefly in the display.
CJC
Version No. V0R7
17
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Action
Display shows
Verify CJC type and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP and SENSOR = TC)
V.RANGE
16
Verify fixed input voltage range and press OK
(ONLY if IN.TYPE = VOLT)
R 0%
17
Verify input resistance 0% range and press OK
(ONLY if IN.TYPE = LIN.R)
R 100%
18
Verify input resistance 100% range and press OK
(ONLY if IN.TYPE = LIN.R)
UNIT
19
Verify display units for 4501 and press OK
(ONLY if IN.TYPE ≠ TEMP)
DEC.P
20
Verify display decimal point for 4501 and press OK
(ONLY if IN.TYPE ≠ TEMP)
DISP.LO
21
Verify display value for 4501 at 0% input and
press OK
(ONLY if IN.TYPE ≠ TEMP)
DISP.HI
22
Verify display value for 4501 at 100% input and
press OK
(ONLY if IN.TYPE ≠ TEMP)
REL.UNI
23
Verify relay setpoint units and press OK
(ONLY if IN.TYPE ≠ TEMP)
REL.FUN
24
Verify relay function and press OK
CONTAC.
PE
N
D
IN
G
15
18
25
Verify relay contact function and press OK
(ONLY if REL.FUN ≠ OFF or POW)
SETP.
26
Verify relay setpoint and press OK
(ONLY if REL.FUN = SETP)
SETP.LO
27
Verify low setpoint value and press OK
(ONLY if REL.FUN = WIND)
SETP.HI
28
Verify high setpoint value and press OK
(ONLY if REL.FUN = WIND)
ACT.DIR
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Action
Display shows
Verify relay activation direction and press OK
(ONLY if REL.FUN = SETP)
HYST
30
Verify relay setpoint hysteresis and press OK
(ONLY if REL.FUN = SETP or WIND)
ERR.ACT
31
Verify relay action on sensor error and press OK
(ONLY if REL.FUN = SETP, WIND or ERR and the
selected input type and range support sensor error
detection, refer to section 4.3.2)
ON.DEL
32
Verify relay ON delay and press OK
(ONLY if REL.FUN = SETP or WIND)
OFF.DEL
33
Verify relay OFF delay and press OK
(ONLY if REL.FUN = SETP or WIND)
O.RANGE
34
Verify fixed output range for current output
OUT.ERR
35
Verify fixed output value on detected sensor error
and press OK
(ONLY if IN.TYPE ≠ VOLT, or IN.TYPE = CURR and
I.RANGE ≠ 0-20 mA)
OUT.LO
36
Verify temperature for 0% output and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP)
OUT.HI
37
Verify temperature for 100% output and press OK
(ONLY if IN.TYPE = TEMP)
RESP
N
D
IN
G
29
PE
Safety Manual
38
Verify analogue output response time and press OK CH1.CAL
39
Verify the use of applied process calibration values
and press OK
PASSW.
40
Verify password and press OK
SIL.OK
41
Verify SIL mode within 1 second
Version No. V0R7
19
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
14.2.2 If password is set
Display shows
Press OK
PASSW
2
Enter password and press OK
ADV.SET
3
Set ADV.SET to Yes and press OK
SETUP
4
Set SETUP to SIL and press OK
EN.SIL
5
Set EN.SIL to YES and press OK
(At this time the device starts operating
in SIL mode with the entered configuration
parameters!)
CONFIG
Verify
OPEN->LOCK
(Note8)
6
to
41
As step 6 to 41 for 14.2.1
As step 6 to 41 for
14.2.1
IN
G
Action
1
Note8: Open is shown briefly in the display
N
D
14.2.3 If any parameter is found to be incorrect during verification
Remove SIL-mode (by entering the password and selecting EN.SIL = NO).
Go through the setup menu and correct the parameter(s).
Repeat step 1 to 36 (with correct parameters).
Functional test
The user is responsible to make a functional test after verification of the safety
parameters. The procedure for periodic proof test described in section 10 shall
be used.
In addition, if a process calibration is taken into SIL-mode operation (refer to
section 13.3 - Advanced functions), it is mandatory that the accuracy of the device
(and sensor, if applicable) are tested.
PE
14.3
15 Fault reaction and restart condition
When the 9116 detects a fault the outputs will go to Safe State, in which the outputs will be “de-energised”.
If the fault is application-specific (cable error detection) the 9116 will restart when the fault
has been corrected.
Power cycle the device for bringing it out of Safe State.
20
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
16 User interface
Select OFF function - relay is permanently off
Select POWER function - relay indicates power
status OK
Select ERROR function - relay indicates sensor
error only
Select WINDOW function - relay is controlled by 2
setpoints
Select SETPOINT function - relay is controlled by 1
setpoint
Select Normally Closed contact
Select Normally Open contact
Set Relay setpoint
Select Action on decreasing signal
Select Action on increasing signal
Set Relay hysteresis
Select No error action - undefined status at error
Select Open relay contact at error
Select Close relay contact at error
Select Hold relay status at error
Set Relay ON delay in seconds
Set Relay OFF delay in seconds
Select Contact is Closed Inside Window
Select Contact is Open Inside Window
Set Relay window setpoint low
Set Relay window setpoint high
Set Relay window hysteresis
Select Internal temperature sensor Select CJC connector (Accessory)
Select Open relay contact at error
Select Close relay contact at error
Select 0-20 mA outout range
Select 4-20 mA output range
Select 20-0 mA output range
Select 20-4 mA output range
Select No error action - output undefined at error
Select Downscale at error
Select Namur NE43 downscale at error
Select Namur NE43 upscale at error
Select Analogue output response time in seconds.
Set Temperature for analogue output low
Set Temperature for analogue output high
Enter SIL setup
Enter Simulation mode
Enter Rail setup
Perform Process Calibration
Enter Language setup
Enter Password setup
Enter Display setup
Perform Memory operations
Load saved configuration into module
Save configuration in display front Adjust LCD contrast
Adjust LCD backlight
Write a 5-character channel TAG
Show Analog output value in display
Show TAG on display
Alternate shown information in display
Calibrate Input low to process value?
Calibrate Input high to process value?
Enable input simulation?
Set the input simulation value
Relay simulation - use 1 to toggle relay
Enable Password protection?
Set New password
Enable Fastset functionality?
Relay setpoint - press 3 to save
G
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[34]
[37]
[38]
[39]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
N
D
IN
Set correct password
Enter Advanced setup menu?
Select Temperature input
Select Potentiometer input
Select Linear resistance input
Select Current input
Select Voltage input
Select 0.0-1 V input range
Select 0.2-1 V input range
Select 0-5 V input range
Select 1-5 V input range
Select 0-10 V input range
Select 2-10 V input range
Select 0-20 mA input range
Select 4-20 mA input range
Select 2-Wire sensor connection
Select 3-Wire sensor connection
Select 4-Wire sensor connection
Set Resistance value low
Set Resistance value high
Select Celsius as temperature unit
Select Fahrenheit as temperature unit
Select TC sensor type
Select Ni sensor type
Select Pt sensor type
Select Display unit
Select Decimal point position
Set Display range low
Set Display range high
Select Relay setpoint in % of input range
Select Relay setpoint in display units
Select Pt10 sensor type
Select Pt20 sensor type
Select Pt50 sensor type
Select Pt100 sensor type
Select Pt200 sensor type
Select Pt250 sensor type
Select Pt300 sensor type
Select Pt400 sensor type
Select Pt500 sensor type
Select Pt1000 sensor type
Select Ni50 sensor type
Select Ni100 sensor type
Select Ni120 sensor type
Select Ni1000 sensor type
Select TC-B sensor type
Select TC-E sensor type
Select TC-J sensor type
Select TC-K sensor type
Select TC-L sensor type
Select TC-N sensor type
Select TC-R sensor type
Select TC-S sensor type
Select TC-T sensor type
Select TC-U sensor type
Select TC-W3 sensor type
Select TC-W5 sensor type
Select TC-Lr sensor type
PE
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
Version No. V0R7
21
IN
Relay setpoint - Read only
Select Language
Use process calibration values?
Set value for low calibration point
Set value for high calibration point
Enable Rail status signal output?
Enable SIL configuration lock?
0...20 mA is not a valid output range for SIL operation
is channel using process-compensated calibration
data?
Configuration SIL status (Open / Locked)
Sensor short circuit
Sensor wire breakage
Display underrange
Display overrange
Input underrange
Input overrange
Input error - check input connections and reset
power
Output error - check input connentions and reset
power
Flash memory error - chek configuration
Invalid configuration type or version
Hardware error
CJC sensor error - check device temperature
CJC error - check CJC connector block
No communication
PE
N
D
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
9116 UNIVERSAL CONVERTER
G
Safety Manual
22
Version No. V0R7
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Power up
1.2
12
50.0 3
SETP.
Txt 57
1
3

Safety Manual
Routing diagram
1
2
3
1
Fast setpoint adjustment
and relay test
Increase setpoint
Decrease setpoint
Save and exit the menu
and 2 simultaneously = change relay state
II30.00
VOLT
LIN.R
POTM
CURR
TEMP
12
Io12.00mA
0000
9999
12
0000 3
PASSW.
Txt 1
NO
YES
12
@C
mA
rpm
1111
111.1
11.11
1.111
12
(70 units)
12
999.9
-199.9
12
3 VOLT 3 2-10 3 UNIT 3 111.1 3 0.0
NO
ADV.SET
Txt 2
IN TYPE
Txt 3
V.RANGE
Txt 4
%
Txt 11
DEC.P
Txt 12
4W
3W
2W
12
0000
9999
12
0000
9999
12
IN
1.0
2-10
0-10
1-5
0-5
0.2-1
0-1
12
G
16.2
1.1
Error indication, example

LIN.R 3
— SE.BR
—o3.50mA
3W
3
CONNEC.
Txt 6
N
D
IN TYPE
Txt 3
3
0
0
DISP.LO
Txt 13
3
R 0%
Txt 7
R 100%
Txt 8
Pt
NI
TC
12
1000
10
12
Pt
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Pt TYPE
Txt 16
CONNEC.
Txt 6
1000
50
12
4W
3W
2W
12
POTM 3
IN TYPE
Txt 3
0-20
4-20
12
CURR 3 4-20 3
PE
IN TYPE
Txt 3
I.RANGE
Txt 5
TEMP 3
IN TYPE
Txt 3
Ni
3 100 3
3W
SENSOR
Txt 10
Ni TYPE
Txt 17
CONNEC.
Txt 6
TC.B TC.E TC.J TC.K
TC.L TC.N TC.R TC.S
TC.T TC.U TC.W3
TC.W5 TC.Lr
12
Continued on the page Routing diagram ADV.SET
YES 3
ADV.SET
Txt 2
TC
Version No. V0R7
4W
3W
2W
12
SENSOR
Txt 10
INT
CONN
12
3 TC.K 3 INT
TC.TYPE
Txt 18
CJC
Txt 31
23
Safety Manual
9116 UNIVERSAL CONVERTER
ROUTING DIAGRAM
If no key is activated for 1 minute, the display will return to the default
state 1.0 without saving configuration changes.
1 Increase value / choose next parameter
2 Decrease value / choose previous parameter
3 Accept the chosen value and proceed to the next menu
Hold 3 Back to previous menu / return to menu 1.0 without saving
DISP
PERC
12
3 100.0 3 DISP 3
REL.UNI
Txt 15
Continued on the next page
IN
DISP.HI
Txt 14
G
999.9
-199.9
12
N
D
1.0 = Default state. Line 1 shows
input status. Line 2 toggels between process
value and UNIT. Line 3 shows output and TAG No. Line 4 shows status for relay and communication and whether the device is SIL-locked. Static dot = SIL-locked and flashing
dot = not SIL-locked.
1.1 = Only if password-protected.
1.2 = Only if FastSet is activated and the relay function is
setpoint.
1.3 = Only if input types support sensor error check.
Not valid for these input signals: 0...20 mA and
voltage.
1.4 = Only if input signal is
temperaure.
1.5 = Only if the configuration is
not protected by a pass-
word.
PE
Selectable UNITS:
3
@C
@F
12
3
@C
UNIT
Txt 9
3
@C
@F
K
%
m
cm
mm
um
ft
in
mils
yd
m3
l
s
min
m/s
mm/s
m/min
m/h
in/s
ips
ft/s
in/min
ft/min
in/h
ft/h
m/s2
rpm
Hz
3
24
Version No. V0R7
t
kg
g
N
Pa
MPa
kPa
hPa
bar
mbar
kj
Wh
MWh
kWh
W
GW
MW
kW
hp
A
kA
mA
uA
V
kV
mV
ohm
S
uS
m3/min
m3/h
l/s
l/min
l/h
gal/min
gal/h
t/h
mol
pH
[blank]
9116 UNIVERSAL CONVERTER
N.O.
N.C.
12
850
-200
12
INCR
DECR
12
SETP 3 N.O. 3 50.0 3 INCR 3
REL.FUN
Txt 19
1.0
3 NONE 3
0
HYST.
Txt 23
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
OFF.DEL
Txt 26
O.I.W
C.I.W
12
849.9
-200
12
850.0
-199.9
12
262.5
0.1
12
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
3600
0000
12
3600
0000
12
CONTAC
Txt 27
SETP.LO
Txt 28
1.0
HYST.
Txt 30
3 NONE 3
0
ERR.ACT
Txt 24
ON.DEL
Txt 25
23mA
0/3.5mA
NONE
12
PE
20-4
20-0
4-20
0-20
12
0
3
0
OFF.DEL
Txt 26
IN
ERR.ACT
Txt 34
N
D
OFF 3
REL.FUN
Txt 19
SETP.HI
Txt 28
1.3
3
1.3
POW 3
REL.FUN
Txt 19
3600
0000
12
ACT.DIR
Txt 22
ERR 3 OPEN 3
REL.FUN
Txt 19
3600
0000
12
SETP.
Txt 21
CLOS
OPEN
12
1.3
HOLD
CLOS
OPEN
NONE
12
CONTAC
Txt 20
WIND 3 O.I.W 3 50.0 3 60.0 3
REL.FUN
Txt 19
262.5
0.1
12
G
SETP
WIND
ERR
POW
OFF
12
Safety Manual
849
-200
12
850.0
-199.0
12
3
0.0
60
12
4-20 3 23mA 3 0.0 3 150.0 3 0.0 3
O.RANGE
Txt 37
OUT.ERR
Txt 38
1.3
OUT.LO
Txt 41
1.4 OUT.HI
Txt 42
RESP.
Txt 39
1.4 To default state 1.0
Version No. V0R7
25
Safety Manual
MEM, DISP,
PASS, LANG,
CAL, RAIL,
SIM, SIL
12
9116 UNIVERSAL CONVERTER
SAVE
LOAD
12
16.3
Routing diagram Advanced settings (ADV.SET)
MEM 3 SAVE 3
MEMORY
Txt 44
9
0
12
DISP 3
SETUP
Txt 43
3
9
0
12
3
TAG
ALT
A.OUT
12
9
A
12
3 TAG.1 3 A.OUT 3
9
CONTRA
Txt 45
LIGHT
Txt 46
TAGNO
Txt 47
YES
NO
12
9999
0000
12
YES
NO
12
DISP
Txt 48
G
SETUP
Txt 43
SETUP
Txt 43
EN.PASS
Txt 54
NEW.PAS
Txt 55
NO
DE, DK, ES, FR,
IT, SE, UK
12
UK
EN.FAST
Txt 56
Red text signifies safety
parameters in a SIL configuration.
3
N
D
LANG 3
IN
PASS 3 YES 3 0000 3 YES 3
SETUP
Txt 43
YES
NO
12
850.0
-200.0
12
CAL 3 YES 3
SETUP
Txt 43
YES
NO
12
@C
CAL.HI
Txt 50
Txt 61
PE
NO
RAIL 3 YES 3
EN.SIM
Txt 51
NO
12
EN.SIL
Txt 64
%
Txt 52
NO 0000
9999
12
3
REL.SIM
Txt 53
OPEN
LOCK
12
Verify SIL configuration
NEW.PAS
Txt 55
CONFIG
Txt 66
3
3
3
3
SIL.OK
. . . . . . . .
NO
1.4
26
USE.CAL
Txt 60
850.0
-200.0
12
SIL 3 YES 3 2008 3 LOCK 3
SETUP
Txt 43
@C
Txt 62
NO
SIM 3 YES 3 23.0 3
2.0 YES
YES
NO
12
2.0 In the submenu simulation (SIM) you must
press 3 to return to the default state 1.0.
RAIL.ER
Txt 63
YES
NO
12
SETUP
Txt 43
850.0
-200.0
12
2.0 3 YES 3 147.8 3 YES 3
CAL.LO
Txt 49
YES
NO
12
SETUP
Txt 43
To default state 1.0
LANGUA
Txt 59
Version No. V0R7
. . . . . .
9116 UNIVERSAL CONVERTER
Safety Manual
17 Connections diagram
Power Rail
connections
Supply and
status relay
31 32 33 34
91 92 93 94 95
Gnd.
+24 V
Gnd. NC NC
Error signal +24 V
NC = no connection
N.C.
G
Inputs:
RTD, 3- / 4-wire
TC, internal CJC
sensor
*TC,
CJC connector
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42
IN
RTD, 2-wire
41 42 43 44
+
+
-
Resistance,
3- / 4-wire
Potentiometer
41 42 43 44
41 42 43 44
41 42 43 44
N
D
Resistance, 2-wire
1
CJC
44
-
* Order separately:
CJC connector
5910Ex.
3
2
Current
Voltage
51 52 53 54
51 52 53 54
51 52 53 54
PE
2-wire transmitter
- Tx +
+
-
Outputs:
Current
2-wire transmitter
(Passive output)
Relay
11 12 13 14
11 12 13 14
11 12 13 14
(Active output)
- mA +
+
-
+
mA
Version No. V0R7
N.O.
27
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume and weight, etc. Feature linearisation, scaling,
and difference measurement functions for programming
via PReset software.
Ex interfaces Interfaces for analogue and digital
signals as well as HART® signals between sensors / I/P
converters / frequency signals and control systems in Ex
zone 0, 1 & 2 and for some modules in zone 20, 21 & 22.
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Universal
PC or front programmable modules with
universal options for input, output and supply. This range
offers a number of advanced features such as process
calibration, linearisation and auto-diagnosis.
Subsidiaries
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex
[email protected]
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Im Erlengrund 26
D-46149 Oberhausen
[email protected]
tel. +49 (0) 208 62 53 09-0
fax +49 (0) 208 62 53 09-99
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti 8
IT-20132 Milano
[email protected]
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona
[email protected]
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda
[email protected]
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7FD
[email protected]
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065
USA
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court [email protected]
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
[email protected]
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement