DAB+ adaptor - Argon Audio

DAB+ adaptor - Argon Audio
DAB+adaptor
Kære kunde,
Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen
af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi.
Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter
– producere dem og sælge dem til forbrugeren med
Value-for-Money som det primære mål. Og Argon Audio er et
mærke der er fuldt ud lever op til disse værdier.
Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret
i Danmark. Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets
producenter er meget konkurrencedygtige.
Resultatet er enestående Value-for Money produkter
– til glæde for både os selv og vores kunder!
Tillykke med din nye Argon DAB+ Adaptor, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
1
DAB+adaptor
Indhold
1 Introduktion
1.1
1.2
Sikkerhed
Indhold I emballagen
2 Betjening, tilslutninger og display
3 Betjening af Argon DAB+ Adaptor
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
”Power” knappen
”Tune” knapperne
”Menu” knappen
”Snooze” knappen
”Display” knappen
”Sleep” knappen
”AutoScan” knappen
”Ur” knappen
”Alarm” knappen
”Preset” knapperne (1-6)
”Volumen” knapperne
Nulstilling af DAB+ adaptor og Nye Stationer
4 Specifikationer
5 DAB Frekvensoversigt
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
side
side
side
side
3
3-5
5
6-7
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
8
8
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
side
side
14
14
2
DAB+adaptor
1. Introduktion
1.1 Sikkerhed
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at minimere risikoen for brand eller elektrisk
stød, må produktet ikke udsættes for vand eller
fugt.
PAS PÅ!
Brug udelukkende produktet som beskrevet i
denne betjeningsvejledning,
Forsøg på indgreb i produktet kan føre til
elektrisk stød.
Symbolet med et lyn i en trekant indikerer over
for brugeren at der kan forekomme uisolerede
ledninger inde i produktet, der kan føre til
elektrisk stød hvis det åbnes.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant,
indikerer overfor brugeren, at der er tale om
vigtig information, vedr. betjening eller
servicering af produktet.
Læs betjeningsvejledningen
Læs alt sikkerheds og betjeningsinformation før
brug af produktet
Gem betjeningsvejledningen
Betjeningsvejledningen bør gemmes, til senere
opslag.
Overhold advarsler
Bemærk advarsler på produktet og i
betjeningsvejledningen.
Følg betjeningsvejledningen
Følg alle instruktioner givet i
betjeningsvejledningen, for betjening af
produktet.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
3
DAB+adaptor
Rengøring
Sørg for at frakoble strømmen til produktet før
rengøring. Brug ingen væske eller
rengøringsmidler. Rengør udelukkende med en
fugtig klud.
Vand og fugt
Brug ikke produktet i nærheden af vand, eller
hvor der er risiko for at produktet kan blive vådt.
Placering
Placer produktet på en plan stabil overflade.
Ellers er der risiko for at produktet kan vælte,
eller falde ned og dermed skade produktet, eller
ting det rammer på vejen.
Ventilation
For at sikre produktets stabilitet, bør produktet
ikke bygges ind steder, hvor der ikke er muligt
at have lidt luft cirkulation.
Strøm
Produktet er lavet til brug med 230V
vekselstrøm
Tilslutning af strømforsyning
Placer strømledningen sådan at den ikke
risikerer at blive beskadiget ved slag eller klem.
Torden
Strømtilslutningen bør fjernes fra under
tordenvejr, eller hvis produktet står ubrugt i
længere tid. Dette vil forhindre lynnedslag i at
beskadige produktet.
Indtrængen af genstande eller væske
Stik aldrig genstande igennem åbninger i
kabinettet. Dette kan resultere i brand eller
elektriskstød.
Varme
Produktet må ikke placeres meget tæt på
varmekilder, så som radiatorer, kogeplader og
andre produkter (inklusiv forstærkere) der
afgiver varme.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
4
DAB+adaptor
Servicering
Forsøg ikke at servicere produktet selv. Alt
service skal udføres af en kvalificeret service
tekniker.
Skader der kræver servicering:
Fjern straks strømtilslutningen fra produktet.
Produktet skal indleveres til service hvis:
• Strømledningen eller stik er beskadiget.
• Genstande er faldet igennem, eller væske
er blevet spildt over kabinettets åbninger.
• Produktet har været udsat for vand eller
fugt.
• Produktet ikke kan betjenes normalt som
beskrevet i betjeningsvejledningen.
• Produktet har været tabt, eller er blevet
beskadiget.
1.2 Indhold I emballagen;
• ARGON DAB+ Adaptor
• DC5V 1A strøm adapter
• Brugermanualer på forskellige sprog
Vi anbefaler at du gemmer den originale
emballage og pakningsmateriale for fremtidig
transport.
Vi anbefaler også at du gemmer denne manual.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
5
DAB+adaptor
2. Betjening, tilslutninger og display
Dette kapitel beskriver og viser placeringen af betjeningsknapper og tilslutninger på din Argon DAB+ Adaptor.
Se næste side for forklaring til funktioner og tilslutninger.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
6
DAB+adaptor
Funktioner og indgange
Betegnelse
1. LCD display
2. Reciever
3. Power button
4. Tune +
5. Tune 6. Antenne stik
7. Lyd ud stik
8. Digital lyd ud stik
9. Strøm stik
10. Snooze/mute knap
11. Power knap
12. Ur knap
13. Menu knap
14. Display knap
15. Volumen knap
16. Select knap
17. Tune knap
18. Sleep knap
19. Autoscan knap
Dette er LCD displayet.
Fjernbetjenings-modtager-øje.
Tryk på knappen i 3 sek. tænder/slukker Adaptoren.
Tryk for at vælge stationer opad.
Tryk for at vælge stationer nedad.
Her indsættes den medfølgende antenne eller anden antenne.
Brug RCA/stereo phono kabel for at sætte Adaptoren til din forstærker.
Brug denne indgang til lyd ud, hvis du har en forstærker med digital indgang.
Bruges til at slutte strømforsyningen til.
Tryk for midlertidig at slukke alarm funktion eller tryk for at "mute" lyden.
Tryk for at skifte mellem stand-by eller tændt for Adaptoren.
Tryk for at indstille uret.
Tryk for at komme ind i display menu'en.
Tryk for at skifte Menu information.
Tryk for at justerer lydstyrken.
Tryk - kort - for at bruge som "enter" knap.
Tryk for at skifte stationer.
Tryk for at aktivere, og herefter indstille hvornår Adaptoren slukker automatisk.
Tryk for at afsøge alle tilgængelige DAB stationer.
Hold knappen inde 5 sek. for at lave en full-tune.
Tryk for at indstille alarm tidspunkt
Tryk for at hente gemte stationer, hold inde 5 sek. for at gemme valgt station.
20. Alarm knap
21. Preset knap
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
7
DAB+adaptor
3. Betjening af Argon DAB+ Adaptor
Bemærk: De fleste af betjeningsfaciliteterne for DAB+ adaptoren findes kun på fjernbetjeningen.
Betjeningsfunktioner beskrevet i denne vejledning henviser til fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet.
A. Power knappen
Når der sættes strøm til Argon DAB+ Adaptoren, vises Displayet som vist på figur 3-1.
.
Efter ca. 3 sekunder går Argon DAB+ Adaptoren automatisk i gang med at søge stationer.
Displayet vil se ud som vist i figur 3-2.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
8
DAB+adaptor
Når Argon DAB+ Adaptoren finder stationer vil Displayet se ud som vist i figur 3-3.
(Her har den fundet stationen DR P3).
Hvis Argon DAB+ Adaptoren ikke finder nogen stationer under søgningen vil Displayet vises som i figur 3-4
Når ”Power” knappen trykkes ind på selve DAB+ Adaptoren eller på fjernbetjeningen vil Argon DAB+
Adaptoren skifte mellem Power ON eller Stand-By.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
9
DAB+adaptor
B. “Tune” knapperne på DAB+ Adaptoren og fjernbetjeningen
Ved tryk på ”Tune +/-” kan man vælge hvilke Station man vil lytte til.
C. “Menu” knappen
Menu knappen giver mulighed for at vælge mellem forskellig Display information.
For at aktivere Menu:
Brug fjernbetjeningen og tryk på ”Menu” knappen efterfulgt af tryk på ”Display” knappen.
Herefter trykkes ”Display” knappen gentagne gange hvorved man kan se forskellig information i Displayet.
Den Menu information der vises er:
Reset funktion, software version, dato/tid, Bitrate, Scrolling radio informationstekst, Stations frekvens og
Station navn.
Informationen skifter hver gang man trykker på ”Display” knappen.
D. ”Snooze” knappen
(1) hvis DAB+ Adaptoren spiller og der trykkes på ”Snooze” knappen vil enheden blive tavs. Aktiver lyden
igen ved at trykke én gang til på ”Snooze” knappen.
(2) hvis DAB+ Adaptoren er i alarm mode og alarmen bliver aktiveret kan man afbryde lyden ved tryk på
”Snooze” knappen.
E. ”Display” knappen
Denne bruges til at navigere i Menuen med og bestemmer hvilke information der skal vises når man er i Menu
mode. For hvert tryk på ”Display” knappen skiftes display informationen.
(se punkt C “Menu” knappen)
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
10
DAB+adaptor
F. ”Sleep” knappen
Denne funktion vil slukke for DAB+ Adaptoren efter et forudbestemt tidspunkt.
Sleep funktionen indstilles på følgende måde:
Tryk og hold ”Slee”p knappen inde i 3 sekunder.
Tryk “Tune +/-” for at vælge ON eller OFF for Sleep funktionen
Bekræft valg ved at trykke “Select”
Tryk “Tune +/-” for at vælge sleep-time
Bekræft valg ved at trykke “Select”
G. ”AutoScan” knappen
Ved tryk på ”Autoscan” knappen afsøges der automatisk for alle tilgængelige stationer. Display visning som i
figur 3-5 viser status for autosøgning.
Man kan lave Auto Scan på to forskellige måder:
(1)
(2)
Autotune local: Skanner alle tilgængelige stationer. Local autotune aktiveres med ét kort tryk på
”Autoscan” knappen
Autotune full: Skanner hele det digitale frekvensområde – dette vil typisk tage nogle minutter.
Full autotune aktiveres ved at holde ”Autoscan” knappen inde i 3 sek.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
11
DAB+adaptor
H. ”Ur” knappen
Ved brug af Ur knappen kan man manuelt indstille tid og dato.
Ved tryk på “Ur” knappen fremkommer “Year”, “Date” og “Time” i Displayet.
“Year” vil blinke som det første. Ændre “Year” til det ønskede vhja “Tune +/-”.
Når det er ændret så tryk på “Select”
Fortsæt samme proces med “Date” og “Time”
I. ”Alarm” knappen
For at indstille Alarmen trykkes på “Alarm” knappen - hold den inde i 3 sek.
Tryk derefter på én af “Tune +/-” knapperne, for at vælge enten “Alarm1” eller “Alarm2”.
Bekræft valget ved at trykke på “Select”.
Herefter vises enten ON eller OFF i displayet. Vælg den ønskede status vhja “Tune +/-” knapperne.
Bekræft valget ved at trykke på “Select”.
Her efter vises enten “Daily”, “Date”, “Weekday”, “Weekend”, eller “Once” i displayet.
Vælg den ønskede alarm indstilling vhja “Tune +/-” knapperne.
Bekræft valget ved at trykke på “Select”.
Brug én af “Tune +/-” knapperne til at indstille detaljer til den Alarm indstilling du har valgt.
Bekræft indstillingen ved at trykke på “Select”.
Herefter vises enten “Buzz” eller “Radio”.
Brug én af “Tune +/-” knapperne til at vælge om det skal være “Buzz” eller “Radio”.
Bekræft indstillingen ved at trykke på “Select”.
Bemærk: Hvis du vælger “Radio” vil DAB+ Adaptoren starte alarmen op med at spille musik fra samme
station som den var indstillet på da DAB+ Adaptoren blev slukket sidst.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
12
DAB+adaptor
J. ”Preset” knapperne (1-6)
DAB+ Adaptoren kan gemme 6 DAB radio stationer.
(1) For at gemme den station du lytter til, tryk og hold den af ”Ciffer” tasterne 1-6 på fjernbetjeningen du
ønsker at gemme stationen på, nede ca. 3 sekunder, indtil displayet viser “Preset x stored” (Tegnet x er
den af pladserne 1-6 der er valgt). Stationen er nu gemt på den Preset du har valgt.
En ny programmering overskriver en tidligere, når du gemmer en ny station på samme plads.
(2) For at kalde en gemt station frem igen tryk på det af Cifrene 1-6 du har gemt den på.
K. ”Volumen” knapperne
Når din DAB+ Adaptor spiller kan man justere lydniveauet ved at trykke på ”Volumen” knapperne på
fjernbetjeningen (knapperne hvor der er vist en højttaler med enten et ”+” eller et ”-”)
Man kan også trykke på ”Tune +/-” på selve DAB+ Adaptoren for at justere lydniveauet
L. Nulstilling af DAB+ adaptor og Nye Stationer
Hvis du flytter til et andet område af landet eller hvis du ønsker at tilføje nye stationer så skal du lave en
Nulstilling af DAB+ Adaptoren (Reset)
Når DAB+ Adaptoren Nulstilles vil den automatisk søge efter nye stationer og samtidig slette gamle stationer i
hukommelsen som den ikke længere kan modtage.
.
Nulstilling (reset) gøres på følgende måde:
På fjernbetjeningen trykkes én gang op ”Menu” knappen
Tryk derefter på “Display” knappen og “reset” info vil fremgå af DAB+ Adaptorena display.
For at bekræfte Nulstilling (reset) trykkes på “Select”.
DAB+ adaptoren vil herefter starte automatisk op og begynde at søge efter stationer.
Bemærk: laver du en nulstilling (reset) så vil gemte stationer samt evt. indstillinger i Alarm funktionen blive
slettet.
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
13
DAB+adaptor
4. Specifikationer
Radioens modtage frekvens: DAB: Bånd III: (174~240MHz)
LCD display: 16x2 tegn
Strømforsynings strømstyrke: 5V DC/1A
Lydudtag: Optisk Digital samt analog RCA stereo tilslutning til forstærker
Mål(B x H X D) og vægt: 140mmx63mmx63mm Vægt: 0,66 kg
5. DAB Frekvensoversigt
w w w . a r g o n a u d i o . c o m
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement