Candy COS 105 F Technical data
EN
HR
CZ
HU
RO
User instructions
Upete za kori‰tenje
Automatická praöka
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
COS 105 F
EN
OUR COMPLIMENTS
âESTITAMO!
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
2
HR
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
CZ
HU
RO
ÚVOD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
VáÏen˘ zákazníku,
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
EN
4
HR
CHAPTER
POGLAVLJE
KAPITOLA
FEJEZET
CAPITOLUL
INDEX
KAZALO
Introduction
Uvod
General points on delivery
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
1
Guarantee
Jamstvo
2
Safety Measures
Sigurnosne mjere
3
Technical Data
Tehniãki podaci
4
Setting up and Installation
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
Control Description
Opis upravljaãke ploãe
6
Table of Programmes
Tabelarni pregled programa
7
Selection
Odabir programa pranja
8
Detergent drawer
Ladica sredstava za pranje
9
The Product
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
Washing
Pranje
11
Cleaning and routine
maintenance
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
Faults Search
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
HU
CZ
RO
OBSAH :
TARTALOMJEGYZÉK
CUPRINS
Úvod
Bevezetés
Felicitari
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Általános szállítási tájékoztató
Informatii generale
Záruka
Garancia
Garantie
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Biztonsági intézkedések
Masuri de securitate
Technické údaje
Mıszaki adatok
Caracteristici tehnice
Instalace
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalare punerea in functiune
Popis ovládacího panelu
A készülék kezelése
Descrierea comenzilor
Tabulka programå
Programtáblázat
Descrierea programelor
Volba programå
Programválasztás
Selectionarea programelor
Zásobník pracích prostüedkå
Mosószertároló fiók
Caseta de detergenti
Prádlo
A termék
Produsul
Praní
Mosás
Spalarea
Öiätëní a bëïná udrïba
Tisztítás és karbantartás
Curatarea si intretinerea
aparatului
Neï zavoláte odbornÿ servis
Hibakeresés
Anomalii in functionare
5
EN
HR
CHAPTER 1
POGLAVLJE 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
A) INSTRUCTION MANUAL
A) UPUTE ZA UPORABU
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
C) JAÉSTVENI LIST
D) CAPS
D) âEPOVI
E) BEND FOR OUTLET TUBE
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
A
B
C
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
6
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
D
E
CZ
RO
HU
KAPITOLA 1
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
EN
HR
CHAPTER 2
POGLAVLJE 2
GUARANTEE
JAMSTVO
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
8
CZ
HU
RO
KAPITOLA 2
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
ZÁRUKA
GARANCIA
GARANTIE
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
9
EN
CHAPTER 3
HR
POGLAVLJE 3
SAFETY MEASURES
SIGURNOSNE MJERE
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
10
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
CZ
HU
KAPITOLA 3
3. FEJEZET
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Se scoate stekerul din
priza.
● Zárja el a vízcsapot!
● Se inchide robinetul de
apa.
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
12
HR
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
CZ
HU
RO
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
EN
HR
CHAPTER 4
POGLAVLJE 4
85
cm
40 cm
60 cm
14
TECHNICAL DATA
TEHNIâKI PODACI
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
NORMAL WATER LEVEL
NORMALNA RAZINA VODE
l
6÷15
POWER INPUT
PRIKLJUâNA SNAGA
W
2150
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
kWh
1,8
POWER CURRENT FUSE
AMP
SNAGA OSIGURAâA
A
10
SPIN
r.p.m.
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
WATER PRESSURE
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
SUPPLY VOLTAGE
NAPON
V
230
kg
5
SEE RATING PLATE
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
CITITI PE PLACUTA MASINII
CZ
KAPITOLA 4
HU
4. FEJEZET
RO
CAPITOLUL 4
TECHNICKÉ ÚDAJE
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITATE RUFE USCATE
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMÁL VÍZSZINT
NIVEL NORMAL DE APA
MAX.PÜÍKON
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
PUTERE
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
JIÄTËNÍ
BIZTOSÍTÉK
AMPERAJUL FUZIBILULUI
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
CENTRIFUGÁLÁS
ROTATII CENTRIFUGA
TLAK VODY
VÍZNYOMÁS
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
TENSIUNE
15
EN
CHAPTER 5
POGLAVLJE 5
SETTING UP
INSTALLATION
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
16
HR
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
CZ
HU
RO
KAPITOLA 5
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Indepartati cele 4 suruburi
marcate cu A si cele 4
distantatoare marcate cu B.
Acoperiti cele 4 gauri folosind
capacele furnizate in punga
cu manuale de instructiuni.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
EN
HR
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Connect the fill hose
to the tap.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
CZ
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
RO
HU
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Conectati tubul de apa la
robinet. Masina trebuie
conectata la reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
EN
HR
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
Insert the plug.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
BLUE
- NEUTRAL (N)
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
BROWN
- LIVE (L)
SMEDJE
- FAZA (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
20
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
A
B
C
RO
HU
CZ
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Zapojte záströku do sítë.
Dugja be a csatlakozódugót.
Introduceti stekerul in priza.
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
MARO
- FAZA (L)
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
)
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
EN
HR
POGLAVLJE 6
CHAPTER 6
C H GM E
N
P
B
I F
D
A
22
CONTROLS
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Door handle
Ruãica vrata
A
Door locked indicator light
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
B
Start button
Tipka start/pauza
C
Aquaplus button
Tipka Aquaplus
D
Cold wash button
Tipka za hladno pranje
E
Start Delay button
Tipka za odgodu poãetka
pranja
F
Spin Speed button
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
G
Spin speed indicator light
Svjetlosni pokazatelj brzine
centrifuge
H
Wash stage indicator lights
Svjetlosni pokazatelji faze
pranja
Buttons indicator light
Svjetlosni pokazatelji tipki
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
N
Detergent drawer
Ladica sredstava za pranje
P
I
M
RO
HU
CZ
6. FEJEZET
CAPITOLUL 6
KEZELÃSZERVEK
COMENZI
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Ajtófogantyú
Manerul usii
Kontrolka zamãená dvífika
Ajtózár jelzŒlámpa
Led indicator hublou blocat
Tlaãítko “Start”
Start/Szünet Gomb
Buton Pornit/Oprit
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus gomb
Buton Aquaplus
Tlaãítko studené Praní
Hideg mosás gomb
Buton spalare rece
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Késleltetett indítás gomb
Buton pornire intarziata
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Buton viteza de stoarcere
Kontrolky Otáãky Odstfiedûní
Centrifugálási sebesség
jelzŒlámpa
Led indicator viteza de
stoarcere
Kontrolky znázorÀující fázi
programu
A jelzllámpák azt jelzik, hogy
a program melyik fázisa van
folyamatban.
Led de indicare a fazei
ciclului de spalare
Kontrolky Tlaöítek
Nyomógombok jelzŒlámpái
Leduri indicatoare butoane
Voliã programÛ s OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Mosószertároló fiók
Caseta detergenti
KAPITOLA 6
OVLÁDACÍ PRVKY
23
EN
HR
DESCRIPTION OF
CONTROL
OPIS KONTROLA
DOOR HANDLE
RUâICA VRATA
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
2 min.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
DOOR LOCKED INDICATOR
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
24
A
B
RO
CZ
HU
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIERE
COMENZI
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
MANERUL USII
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii
pentru a deschide usa .
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
ATENTIE: UN DISPOZITIV
SPECIAL DE SIGURANTA
IMPIEDICA
DESCHIDEREA IMEDIATA
A HUBLOULUI LA
SFARSITUL SPALARII.
DUPA TERMINAREA
CENTRIFUGARII
ASTEPTATI DOUA MINUTE
INAINTE DE A DESCHIDE
HUBLOUL.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
25
EN
START BUTTON
TIPKA START
After selecting a
programme wait that a
“Spin” indicator light is
illuminate before pressing
the START button.
Nakon ‰to odaberete program
pranja, priãekajte da zasvjetli
svjetlosni pokazatelj za “broj
okretaja centrifuge” prije nego
pritisnete tipku START
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one wash
stage indicator lights will
illuminate).
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the “START/PAUSE”
button for about 4 seconds.
When the machine is in the
paused mode, a “wash
stage” indicator light and
option buttons will flash.
To restart the programme
press the START button once
again.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
26
HR
Pritisnite tipku sda pokrenete
odabrani ciklus pranja (zavisno
o odabranom ciklusu pranja,
svjetlit çe jedan od svjetlosnih
pokazatelja).
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Program pranja moÏe se
privremeno zaustaviti (pauza)
u bilo koje vrijeme ciklusa
pranja, tako da tipku
“START/PAUZA” drÏite
pritisnutom oko 4 sekunde.
Kada je perilica privremeno
zaustavljena, svjetlosni
pokazatelji “faze pranja” i
opcijskih tipki çe treptati.
Za ponovno pokretanje
programa pranja, jedanput
pritisnite ponovno tipku START.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni uredjaj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
C
CZ
TLAâÍTKO START
Po volbû programu poãkejte
na kontrolku “Odstfiedivky”,
která se rozsvítí pfied
stisknutím tlaãítka START.
Pro spu‰tûní nastaveného
cyklu stisknûte programové
tlaãítko (podle nastaveného
cyklu se rozsvítí jedna z
kontrolek fázi praní).
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí. Tlaãítko
START/PAUZA podrÏte po
dobu cca 4 sekund, blikání
kontrolek tlaãítek funkcí a
kontrolek fázi praní urãuje, Ïe
stroj je v pauze, proveìte
poÏadovanou zmûnu a znovu
stisknûte tlaãítko
START/PAUZA, ãímÏ zru‰íte
pfieru‰ení.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
HU
RO
START/SZÜNET GOMB
BUTON PORNIT/OPRIT
A program kiválasztása után
várja meg a „Centrifugálás”
jelzŒlámpa felgyulladását,
mielŒtt lenyomná a START
gombot.
Dupa selectarea
programului, asteptati ca
indicatorul „Centrifugare” sa
se aprinda inainte sa
apasati butonul START.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot (a kiválasztott ciklusnak
megfelelŒen az egyik mosási
fázis jelzŒlámpa kigyullad.
Apasati pentru a pune in
functiune programul selectat
(in functie de programul
selectat se vor aprinde
indicatoarele luminoase
corespunzatoare etapelor de
spalare).
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
A program a mosási ciklus
közben bármikor megállítható a
„START/SZÜNET” gomb
körülbelül 4 másodpercre
történŒ lenyomva tartásával.
Ha a gép a Szünet
üzemmódban van, akkor a
„mosási fázis” jelzŒláma és az
opciógombok villognak.
A program újraindításához
nyomja meg ismét a START
gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
ATENTIE: CAND ATI
APASAT BUTONUL
START, POT TRECE
CATEVA SECUNDE
INAINTE CA APARATUL
SA PORNEASCA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Dupa ce programul a
inceput poate fi modificat
doar apasand butoanele
relevante pentru acel
program.
Functionarea programului
poate fi intrerupta in orice
moment in timpul derularii
programului mentinand
apasat butonul
„START/PAUZA” timp de 4
secunde.
Cand masina de spalat este
in modul pauza, indicatorul
luminos pentru „etapa de
spalare” si butonul pentru
optiuni clipesc.
Pentru a repune programul in
functiune, apasati din nou
butonul START.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
27
EN
28
HR
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
“AQUAPLUS” BUTTON
TIPKA “AQUAPLUS”
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Pritiskom na ovu tipku moÏete
aktivirati poseban novi ciklus
pranja za programe pranja
rublja postojanih boja i
mije‰anih tkanina,
zahvaljujuçi novom Sustavu
Senzora.
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno veçoj
koliãini vode a zajedno s
novim kombiniranim
djelovanjem okretanja bubnja
i vi‰ekratnim punjenjem i
praÏnjenjem vode dobiva se
savr‰eno isprano i oprano
rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi ostaci
deterdÏenta. Ova funkcija
posebno je namijenjena
osobama s osjetljivom koÏom
koje mogu biti osjetljive i na
najmanje ostatke
deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene/ruãno pranje tkanine.
D
CZ
HU
RO
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” GOMB
BUTON “AQUAPLUS”
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a
Kevert anyagok programban. Ez
az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk
finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált mıködése,
ahol a víz betöltésére és
ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így a
mosószer tökéletesen kioldódik,
ami hatékony tisztítást
eredményez. A vízmennyiség az
öblítés közben is megnövekszik,
így a mosószernyomok is
távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és érzékeny
bŒrı emberek számára
terveztük, akiknél
a legkisebb mosószermaradvány
is bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan törülközŒanyagoknál
is célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert nyelnek
el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
29
EN
TIPKA HLADNO PRANJE
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
Pritiskom na ovu tipku moguçe
je svaki program pretvoriti u
hladno pranje, bez mijenjanja
ostalih karakteristika (razina
vode, vrijeme, ritam pranja,
itd...).
Zavjese, manje sagove, ruãno
izradjene osjetljive tkanine i
odjeçu nepostojanih boja
moÏete sigurno prati
zahvaljujuçi ovoj novoj
moguçnosti.
START DELAY BUTTON
TIPKA ZA ODGODU POâETKA
PRANJA
S ovom tipkom moÏe se
podesiti vrijeme odgode
poãetka pranja od 3, 6 ili 9
sati.
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme (Wait
that a “Spin” indicator light
will go on).
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off. The programme can
be started manually using
the START button or switch
off the appliance by turning
the programme selector to
off position.
30
HR
COLD WASH BUTTON
Da podesite vrijeme odgode
poãetka pranja postupite
kako slijedi:
-Odaberite program pranja.
Priãekajte da zasvjetli
svjetlosni pokazatelj za “broj
okretaja centrifuge”.
-Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja, svaki puta
kada pritisnete tipku poãetak
pranja biti çe zasebno
odgodjen za 3, 6 ili 9 sati a
treptat çe i odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj. Pritisnite
tipku START da pokrenete
postupak odgodjenog
poãetka pranja
(odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj prestat çe treptati i
od tog momenta çe svjetliti).
Nakon isteka zadanog
vremena program pranja çe
se pokrenuti.
Da poni‰tite ovu funkciju
postupite kako slijedi:
-drÏite pritisnutom tipku za
odgodu poãetka pranja sve
dok svjetlosni pokazatelj
prestane svjetliti, program
pranja sada moÏete pokrenuti
ruãno kori‰tenjem tipke START
ili moÏete iskljuãiti perilicu
rublja okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
E
F
CZ
HU
RO
STUDENÉ PRANÍ
Stisknutim tohoto tlaãítka je
moÏno zmûnit kaÏd˘ program
na studené prani beze zmûny
ostatních vlastností (kvalita
vody, rychlost otáãek, ãas atd).
Závûsy, malé koberce, ruãnû
vyrábûné jemné tkaniny, citlivá
barevna obleãení, mÛÏete
bezpeãnû vyprat díky tomuto
zarízení.
“HIDEG MOSÁS” GOMB
BUTON SPALARE RECE
Ezt a gombot lenyomva minden
programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk át
a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem színes
ruhadarabok.
Prin apasarea acestui buton
orice program poate fi
transformat în spalare rece,
fara modificarea celorlalte
caracteristici (nivel de apa,
durata, ritm etc.).
Draperiile, covoarele mici,
tesaturile delicate, articolele
colorate pot fi spalate în
siguranta datorita acestei
caracteristici.
TLAâÍTKO ODLOÎENÉHO
STARTU
Pomocí tohoto tlaãítka je
moÏné naprogramovat spu‰tûní
pracího cyklu se zpoÏdûním o
3, 6 nebo 9 hodin.
Pro nastavení odloÏeného startu
postupujte následujícím
zpÛsobem: Nastavte zvolen˘
program (Poãkejte, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek
„Odstfiedivka” ). Stisknûte
tlaãítko ODLOÎEN¯ START (pfii
kaÏdém stisknutí se mÛÏe zadat
start odloÏen˘ o 3, 6 nebo 9
hodin a kontrolka, která pfiíslu‰í
zvolenému ãasu zaãne blikat)
Stisknûte tlaãítko START
(kontrolka pfiíslu‰ející zvolenému
ãasu zÛstane svítit), tím zaãne
odpoãítávání, na jehoÏ konci se
program automaticky spustí.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
GOMB
A készülék beindításának ideje
ezzel a gombbal állítható be,
így a készülék indítása 3, 6
vagy 9 órával késleltethetŒ.
A késleltetett indítás
beállításához a
következŒkképpen kell eljárni:
Válassza ki a programot (Várja
meg, amíg felgyullad a
„Centrifugálás” jelzŒlámpa.).
Nyomja le a „Késleltetett
indítás” gombot (a gomb
minden egyes lenyomásakor
az indítást 3, 6 vagy 9 órával
késlelteti, és a megfelelŒ
jelzŒlámpa villog).
A Késleltetett indítási mıvelet
megkezdéséhez nyomja le a
START gombot (a kiválasztott
késleltetett indítási idŒhöz
kapcsolódó jelzŒlámpa
villogása megszınik, és égve
marad).
A kívánt késleltetési idŒ végén
beindul a program.
A Késleltetett indítás funkció
törlése: Nyomja le a
Késleltetett indítás gombot,
amíg a jelzŒlámpák el nem
alszanak, ezután a program
kézzel indítható a START
gombbal, vagy a készülék
kikapcsolható a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
BUTON PORNIRE INTARZIATA
Nastavení odloÏeného startu je
moÏné zru‰it následujícím
zpÛsobem: opakovanû
stisknûte tlaãítko ODLOÎEN¯
START, aby zhasly kontrolky . V
tomto okamÏiku je moÏné spustit
dfiíve zvolen˘ program stisknutím
tlaãítka START nebo zru‰it
nastavení programu tak, Ïe
otoãíte voliã programÛ do
polohy OFF, pak mÛÏete zvolit
jin˘ program.
Pornirea aparatului poate fi
setata cu acest buton,
intarziind pornira cu 3,6, sau
9 ore. Pentru a selecta
intervalul de timp dupa care
masina va porni:
1. Selectati un program
(Asteptati ca indicatorul
pentru „Centrifugare” sa se
aprinda)
2. Apasati butonul "Start
Delay" (la fiecare apasare
pornirea masinii va fi
intarziata cu 3,6 sau 9 ore si
ledul corespunzator va clipi)
3. Apasati START pentru a
incepe procedura de Start
Delay/Pornire intarziata
(ledul indicator asociat
butonului Start Delay nu va
mai clipi si va ramane aprins
continuu). La expirarea
timpului selectat pentru
intarziere, masina va porni
programul de spalare ce a
fost ales in prealabil.
Pentru a renunta la aceasta
functie:
- apasati butonul Start Delay
pana cand ledul se va
stinge si programul va putea
fi pornit manual folosind
butonul START sau
- opriti aparatul rotind
butonul de selectie
programe pe pozitia OFF.
31
EN
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
U skladu s odabranim
ciklusom pranja automatski
çe biti prikazan broj okretaja
centrifuge: maksimalan
(MAX), srednji (MED) ili nula
(
). Pritiskom na tipku
moguçe je smanjiti broj
okretaja centrifuge ili je
potpno iskljuãiti.Da ponovno
pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako nebi o‰tetili tkanine,
brzinu centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu pranja.
Brzinu centrifuge moguçe je
promijeniti u svakom trenutku i
to bez privremenog
zaustavljanja perilica rublja
(pauza).
G
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
BRZINE CENTRIFUGE
Kada podesite program
pranja, najveça moguça
brzina centrifuge biti çe
automatski oznaãena
odgovarjuçim svjetlo s nim
pokazateljem.
Odgovarajuçom tipkom
moÏete odabrati manju brzinu
centrifuge ‰to çe biti
oznaãeno i odgovarajuçim
svjetlosnim pokazateljem.
H
WASH STAGE
INDICATOR LIGHTS
SVJETLOSNI POKAZATELJI FAZE
PRANJA
I
SPIN SPEED BUTTON
According to the selected
cycle automatically will
shows if the programme’s
spin is maximum (MAX),
intermediate (MED) or zero
(
). By pressing this
button, it’s possible to
reduce or cancel the spin
speed shown.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
32
HR
= main wash
= Glavno pranje
= rinse
= Ispiranje
= spin
= Centrifugiranje
CZ
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
Podle zvoleného programu se
automaticky urãí, zda je
odstfiedivka maximální (MAX),
stfiední (MED) nebo Ïádná
(
); pomocí tohoto tlaãítka
se dá sníÏit nebo zru‰it urãená
rychlost odstfiedivky.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
HU
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
A kiválasztott ciklusnak
megfelelŒen automatikusan
megjelenik a kijelzŒn, hogy
milyen a program
centrifugálási sebessége:
maximális (MAX), közepes
(MED) vagy nincs centrifugálás
(
). A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ vagy törölhetŒ a
kijelzett centrifugálási
sebesség.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé
nem növelhetŒ a
fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
RO
BUTON VITEZA DE STOARCERE
În functie de programul
selectat vor fi afisate
automat viteza maxima
(MAX.), viteza intermediara
(MED) sau zero (
). Prin
apasarea acestui buton, se
poate reduce sau anula
viteza de centrifugare
afisata.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
KONTROLKY OTÁâKY
ODST¤EDùNÍ
V okamÏiku zvolení programu
bude maximální moÏná
rychlost odstfieìování
automaticky zobrazena
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky.
Pokud si zvolíte niωí rychlost
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka,
rozsvítí se odpovídající
kontrolka.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG JELZÃLÁMPA
Egy program beállításakor a
maximálisan megengedhetŒ
centrifuga-sebesség
automatikusan láthatóvá válik
a megfelelŒ jelzŒlámpa révén.
A kisebb centrifuga-sebesség
megfelelŒ gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
LED INDICATOR VITEZA DE
STOARCERE
Cand stabiliti un program de
spalare, viteza maxima de
stoarcere permisa de acest
program este afisata de ledul
corespunzator. Daca
schimbati viteza ledul se va
modifica in functie de
aceasta.
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
A JELZLLÁMPÁK AZT JELZIK,
HOGY A PROGRAM MELYIK
FÁZISA VAN FOLYAMATBAN.
LED DE INDICARE A FAZEI
CICLULUI DE SPALARE
= Hlavní praní
= Fmmosás
= spalare
= Máchání
= Öblítés
= clatire
= Odstfiedûní
= Centrifugálás
= centrifugare
33
EN
BUTTONS INDICATOR LIGHT
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
WHEN THE
PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED A
SPIN INDICATOR LIGHTS
WILL GO ON.
N.B. TO SWITCH OFF THE
MACHINE, TURN THE
PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
34
HR
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
M
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
N
OVAJ GUMB SE OKREåE U
OBA SMJERA.
KADA OKRENETE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA,
ZASVJETLIT åE SVJETLOSNI
POKAZATELJ ZA BROJ
OKRETAJA CENTRIFUGE.
NAPOMENA: ZA
ISKLJUâENJE PERILICE,
OKRENITE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”
(ISKLJUâENO).
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
CZ
KONTROLKY TLAÖÍTEK
Tyto kontrolky se rozsvítí
tehdy, kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH.
MÒÎETE JEJ TOâIT DO
DVOU SMùRÒ.
PO VOLBù NùKTERÉHO
PROGRAMU SE PO
NùKOLIKA SEKUNDÁCH
ROZSVÍTÍ KONTROLKA
ODST¤EDIVKY.
POOTOâENÍM VOLIâE
DO POLOHY OFF
VYPNETE SVùTELNOU
SIGNALIZACI
PROGRAMÒ.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
HU
RO
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
LED INDICATOR BUTOANE
Aceste indicatoare se
aprind atunci cand sunt
apasate butoanele
corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
A KIKAPCSOLT
HELYZETBEN MINDKÉT
IRÁNYBAN FOROG.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB
ELFORDÍTÁSAKOR
FELGYULLAD A
CENTRIFUGÁLÁS
JELZÃLÁMPA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
ATENTIE: PUTETI ROTI IN
AMBELE DIRECTII. CAND
SELECTORUL PENTRU
PROGRAME ESTE ROTIT,
INDICATORUL LUMINOS
PENTRU CENTRIFUGARE
SE APRINDE.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI FUNCTIONAREA
MASINII, ROTITI
SELECTORUL DE
PROGRAME ÎN POZITIA
OPRIT.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott programon
marad.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI
HELYZETBE MINDEN
EGYES CIKLUS VÉGÉN,
VAGY EGY ÚJ MOSÁSI
CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
35
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
WEIGHT
MAX
kg
TEMP.
°C
Whites
5
90°
●
●
Whites with
Prewash
5
60°
●
●
5
60°
●
●
Fast coloureds
5
40°
●
●
Non fast coloureds
5
30°
●
●
Fast coloureds
2,5
50°
●
●
Non fast coloureds
2,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
Delicates
1,5
40°
●
●
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
1
30°
●
●
Hand wash
1
30°
●
●
Rinse
-
-
Fast spin
-
-
Drain only
-
-
Mix & Wash system
programme
5
40°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
3
40°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
30°
●
●
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
Resistant fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
36
Fast coloureds
Shirts
**
CHARGE DETERGENT
2
1
●
●
Please read these notes
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
** Programmes according to CENELEC EN 60456.
37
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
PROGRAM ZA:
GUMB
PROGRAMATORA NA:
MAX. TEÎINA
kg
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENTA
2
Postojane tkanine
1
bijelo rublje
5
90°
●
●
bijelo rublje s
predpranjem
5
60°
●
●
5
60°
●
●
postojane boje
5
40°
●
●
nepostojane boje
5
30°
●
●
Mije‰ane tkanine i
sintetika
postojane boje
2,5
50°
●
●
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
nepostojane boje
2,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
osjetljivo rublje
1,5
40°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
30°
●
●
"ruãno pranje"
1
30°
●
●
ispiranje
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
samo istjecanje
vode
-
-
program MIX &
WASH
5
40°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
3
40°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
2
30°
●
●
pamuk, lan
pamuk, postojane
mije‰ane
postojane boje
pamuk, mije‰ane
mije‰ane osjetljiva
sintetika
Posebni
programi
Vrlo osjetljive tkanine
38
Ko‰ulje
**
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate
vi‰e od 3kg rublja.
** Programi u skladu sa normama CENELEC EN 60456.
39
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné odolné
Bavlna, smësné
Smësné a syntetické
tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Smësné, jemné
syntetické
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA
TEPLOTY
°C
Bílé tkaniny
5
90°
●
●
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
5
60°
●
●
5
60°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
5
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
5
30°
●
●
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
2,5
50°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
2,5
40°
●
●
Ko‰ile
2,5
30°
●
●
Jemné tkaniny
1,5
40°
●
●
Vlna urãená k praní
v praãce
1
30°
●
●
Ruãní praní
1
30°
●
●
Máchání
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” PROGRAM
5
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
3
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
2
30°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
**
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
Speciální programy
Velmi jemné tkaniny
40
●
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
**) Programy podle evropské normy EN 60456.
41
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
MAX.
SÚLY
kg
HÃM.,
°C
MOSÓSZERADAG
2
1
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
Fehér
5
90°
●
●
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Fehér, elŒmosás
5
60°
●
●
5
60°
●
●
Gyorsan fakuló
5
40°
●
●
Nem gyorsan fakuló
5
30°
●
●
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
2,5
50°
●
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Nem gyorsan fakuló
2,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
Finom
1,5
40°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
30°
●
●
Kézi mosás
1
30°
●
●
Öblítés
-
-
Gyors centrifugálás
-
-
Csak vízürítés
-
-
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
5
40°
●
●
Pamut/Kevert
3
40°
●
●
Pamut/Kevert
2
30°
●
●
Gyorsan fakuló
Pamut, vegyes
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
42
Ingek
**
●
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget
3 kg-ra.
** Programok a CENELEC EN 60456 szerint.
43
RO
CAPITOLUL 7
TABEL DE PROGRAME
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
GREUT. MAX.
Kg
TEMP.
°C
CASETA DET.
2
Tesaturi rezistente
1
Albe
5
90°
●
●
Albe cu prespalare
5
60°
●
●
5
60°
●
●
Culori rezistente
5
40°
●
●
Culori delicate
5
30°
●
●
Tesaturi amestec
si sintetice
Culori rezistente
2,5
50°
●
●
Sintetice (nylon),
amestec bumbac
Culori delicate
2,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
Delicate
1,5
40°
●
●
Lana
"De spalat in masina"
1
30°
●
●
Spalat cu mana
1
30°
●
●
Clatire
-
-
Stoarcere rapida
-
-
Doar evacuare apa
-
-
Progra
“Mix&Wash”
5
40°
●
●
Tesaturi
rezistente/Sintetice
3
40°
●
●
Tesaturi
rezistente/Sintetice
2
30°
●
●
bumbac, in, canepa
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente
Culori rezistente
Bumbac,
tesaturi mixte
Amestec,
sintetice delicate
Speciale
Tesaturi foarte
delicate
44
Camasi
**
●
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3 kg.
** Programe in concordanta cu normele CENELEC EN 60456.
45
EN
CHAPTER 8
POGLAVLJE 8
SELECTION
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4
different programme bands
according to: wash cycle,
temperature and lenght of
cycle (see table of washing
cycle programmes).
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified by
WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has
a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a complete
washing cycle for garments
specified as “Hand Wash only”
on the fabric care label. The
programme has a temperature
of 30°C and concludes with 3
rinses and a slow spin.
46
HR
Za razliãite vrste tkanina i razliãite
stupnjeve prljav‰tine ova perilica
rublja ima 4 razliãite skupine
programa koji su u skladu sa:
ciklusom pranja, temperaturom
pranja i duÏinom ciklusa
(pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa izmjenjuju
se ciklusi centrifugiranja koji daju
odliãne rezultate i ciklus spiranja.
Zadnje centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje temeljito
ocijedi.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
PROGRAM ZA VUNU
Poseban ciklus pranja potvrdjen
od WOOLMARK-a, omoguçuje
temeljito pranje vunene odjeçe
bez ikakvih o‰teçenja.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za odjeçu
koja na etiketi ima oznaku
"iskljuãivo za ruãno pranje".
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
CZ
HU
RO
CAPITOLUL 8
KAPITOLA 8
8. FEJEZET
VOLBA PROGRAMÅ
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka 4
okruhy programå rozdëlenÿch
podle druhu praní, teploty a
doby praní (viz tabulka
programå).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a ciklus
hossza (lásd a mosóprogramok
táblázatát).
Pentru tratarea diverselor tipuri
de tesaturi si a diferitelor stadii
de murdarire, masina de spalat
are 4 grupuri de programe
care difera prin: spalare,
temperatura si durata (a se
vedea tabelul cu programe de
spalare).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz és
öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je dosahováno
nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm
otáökám pracího bubnu a
vÿäce hladiny napouätëné
vody. Jemné odstüed’ování
zamezí nadmërnému
pomaökání prádla.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés és
a szünet váltakozó periódusaiból
álló ciklussal, amely különösen
alkalmas nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3. TESATURI DELICATE
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa apa
pentru a obtine rezultate cat
mai bune.
WOOLMARK PROGRAM
A WOOLMARK által hitelesített
speciális program lehetŒvé teszi
a ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
PROGRAMUL WOOLMARK
Acest program special,
certificat de WOOLMARK,
permite spalarea tesaturilor din
lâna, fara deteriorarea
acestora.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel a
programmal azok a ruhadarabok
moshatók ki, amelyek címkéjén a
„Csak kézzel mosható” felirat
található. A program 30°C
hŒmérsékleten mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.Temperatura
programului este de 30 0C si
include 3 clatiri si o stoarcere
foarte usoara.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘ kompletní
program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu
programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím
pro praní velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo vyãistí do
hloubky, pfiiãemÏ je maximálnû
zachována jejich celistvost.
RUâNÍ PRANÍ 30°
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je naz˘ván
“Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
47
EN
48
HR
4. SPECIALS
4. Posebni programi
poseban program
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be excluded by using
the correct button). It can
be used for rinsing any type
of fabric, eg. use after handwashing.
POSEBAN PROGRAM
“ISPIRANJE“
Ovaj program izvodi tri
ispiranja sa
medjucentrifugiranjem (koje
se modje iskljudjiti pritiskom
na odgovarajudju tipku).
Takvo ispiranje moÏe se
koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini
centrifugiranja (koja se moÏe
smanjiti kori‰tenjem
odgovarajuçeg gumba).
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
CZ
HU
RO
4. Speciální programy
4. Speciális anyagok
4. Special
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program uskuteãní 3
máchání prádla se stfiední
sílou odstfiedûní (lze vypnout
pfiíslu‰n˘m tlaãítkem).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
CLATIRE
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
STOARCERE RAPIDA
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
Acest program efectueaza
trei clatiri si o centrifugare
intermediara (aceasta
poate fi exclusa prin
utilizarea butonului
corespunzator)
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care
poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
49
EN
50
HR
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji je
proizveo Candy a ukljuãuje 2
velike prednosti za korisnika:
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
•to wash with a
considerable energy
saving.
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
"MIX & WASH" program radi na
temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje od 2
sata. Potro‰nja energije za cijeli
ciklus pranja je samo 850 W.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
VAÎNO:
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
• prvo pranje novog obojenog
rublja mora se izvesti
odvojeno,
CZ
HU
RO
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
PROGRAM MIX&WASH
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• poti spala tesaturi diferite
(de ex. bumbac si sintetice
etc.)
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
• se economiseste o energie
considerabila.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása mindössze
850 W/h.
Temperatura programului este
de 40 0C. Programul
alterneaza faze dinamice
(cand tamburul se roteste) cu
faze statice (cand are loc o
inmuiere). Durata lui e de
aproximativ 2 ore, iar energia
consumata de tot ciclul e
doar 850 W/h.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
Important:
• Prima spalare a hainelor
colorate noi trebuie facuta
separat;
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
– soha ne keverjen össze NEM
SZÍNTARTÓ textíliákat!
• În orice caz, nu amestecati
niciodata tesaturi colorate
care ies.
Acest program este un sistem
unic dezvoltat de CANDY,
care are 2 avantaje pentru
consumator:
51
EN
DAILY WASH 40°C – FAST 44’
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 44
minutes:
- a maximum load of 3 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 30% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
SVAKODNEVNO PRANJE 40°C –
BRZI 44’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 44
minuta:
- najveça koliãina rublja 3kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 30% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
DAILY WASH 30°C – FAST 32’
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
BRZI 32’
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 32
minutes:
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 32
minuta:
- najveça koliãina rublja 2 kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 20% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
- a maximum load of 2 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
52
HR
HU
CZ
RO
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 40 °C 44’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfieìování) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 44
minut:
Maximální dávka aÏ do 3 kg;
Jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo zbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 30 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
NAPI 44 ’
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 30 °C 32’ RYCHL¯ CYKLUS
NAPI 32’
SPALARE ZILNICA LA 30°C –
PROGRAM RAPID 32 min.
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfiedûní) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 32
minut:
maximální dávka aÏ do 2 kg;
jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo nadbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 20 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 32 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2 kg ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
Un program complet de
spalare (spalare, clatire si
centrifugare), cu durata de
circa 32 de minute:
- încarcare maxima 2 kg.
- rufe usor murdare (bumbac
si tesaturi mixte).
Pentru acest program, va
recomandam sa utilizati
numai 20% din cantitatea
normala de detergent, pentru
a se reduce astfel consumul
de detergent.
Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 44
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 3 kg ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
SPALARE ZILNICA LA 40°C –
PROGRAM RAPID 44 min.
Un program complet de
spalare (spalare, clatire si
centrifugare), cu durata de
circa 44 de minute:
- încarcare maxima 3 kg.
- rufe usor murdare (bumbac
si tesaturi mixte).
Pentru acest program, va
recomandam sa utilizati
numai 30% din cantitatea
normala de detergent, pentru
a se reduce astfel consumul
de detergent.
53
EN
CHAPTER 9
POGLAVLJE 9
DETERGENT
DRAWER
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
54
HR
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
CZ
HU
RO
KAPITOLA 9
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
✿
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
OD ÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
✿
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
55
EN
CHAPTER 10
POGLAVLJE 10
THE PRODUCT
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
56
HR
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
RO
CZ
HU
KAPITOLA 10
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
A TERMÉK
PRODUSUL
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
PRÁDLO
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
57
EN
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
58
HR
POGLAVLJE 11
SAVJETI ZA
KORISNIKA
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
perilice rublja.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuãujemo da perilicu
napunite u potpunosti. Sa
potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do
50% elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do 15%
potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program
predpranja za normalno
zaprljano rublje.
IS A HOT WASH REQUIRED?
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili namakanjem
suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
RO
CZ
HU
KAPITOLA 11
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
59
EN
WASHING
PRANJE
VARIABLE CAPACITY
PROMJENJIVI KAPACITE
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
EXAMPLE:
PRIMJER UPOTREBE:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
● Open the detergent
drawer (P).
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
● Close the detergent
drawer (P).
50
HR
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
✿
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
RO
HU
CZ
PRANÍ
MOSÁS
SPALAREA
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACITATE VARIABILA
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
PÜÍK
KLAD:
PÉLDA:
EXEMPLU:
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
✿
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Inchideti caseta de
detergenti.
✿
61
EN
HR
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● And that the discharge
tube is in place.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait that a “Spin” indicator
light will go on.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme all the wash
stage indicator lights will
illuminate .
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● Open the door and
remove the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
62
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Pridjekajte da zasvjetli
svjetlosni pokazatelj za “broj
okretaja centrifuge”. Kada
pritisnete tipku START perilica
çe pode‰avati tijek rada u
hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Na kraju programa svi
svjetlosni pokazatelji “faze
pranja” dje svjetliti.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
CZ
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
- Poãkejte, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek
„Odstfiedivka”
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START
zahájí praãka prací cyklus.
HU
RO
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● EllenŒrizze, hogy az
ürítŒcsŒ a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható. Várja meg, amíg
felgyullad a „Centrifugálás”
jelzŒlámpa.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
Asteptati ca indicatorul
pentru „Centrifugare” sa se
aprinda
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja
a mosást, ahol abbahagyta.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je vybavená
speciální pamûtí, která
zachová zvolené nastavení
a po návratu elektrického
proudu praãka spustí
program od místa, v nûmÏ
byl pfieru‰en.
● Na konci programu se
rozsvítí v‰echny kontrolky fázi
praní.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek
(2 minuty od ukonãení
programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
“OFF”
● A program végén az összes
mosási fázis jelzŒlámpa világít.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI”
helyzetbe fordításával.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye
ki a ruhákat.
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE
AZ OTT MEGADOTT
MÙVELETI
SORRENDET.
● La finalul programului,
toate indicatoarele
luminoase pentru etapele
de spalare se vor aprinde
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
63
EN
CHAPTER 12
POGLAVLJE 12
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
The washing machine
requires very little
maintenance:
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
64
HR
● ladicu za sredstva za
pranje
● filtar
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Remove the compartments
by pulling gently.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Clean with water.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Put the compartments back
into place
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
CZ
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
HU
RO
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● curatarea casetei de
detergenti
● SzırŒtisztítás.
● curatarea filtrului
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Öiätëní filtru.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
65
EN
HR
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
● Open the flap
● Otvorite poklopac
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
66
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
CZ
HU
RO
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Otevfiete dvífika
● Nyissa ki a fedelet.
● Deschideti capacul
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
ÖISTËNÍ FILTRU
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
La final se repeta operatia in
sens invers.
67
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
68
HR
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM URE_AJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
69
CZ
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A HLUKEM BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
70
HU
13. FEJEZET
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón a
mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
1. Egyik program sem
mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem üríti
le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP ÁLTAL
KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
71
RO
CAPITOLUL 13
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU UN DISPOZITIV ELECTRONIC SPECIAL CARE IMPIEDICA PORNIREA
CENTRIFUGARII IN CAZUL SARCINILOR DEZECHILIBRATE. PRIN ACEASTA SE REDUC ZGOMOTUL SI
VIBRATIILE SI SE PRELUNGESTE DURATA DE VIATA A MASINII DE SPALAT.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile
sus mentionate
72
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences
for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it
shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact
your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora
biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u
skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju
ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm na
Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t
doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné správy
(odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste
v˘robek zakoupili.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la Deseurile de
Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor
consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca acesta nu poate fi
aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator, pentru
reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea
deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam sa
contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde ati
cumparat produsul.
EN
HR
CZ
HU
RO
08.10 - 43000303 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a legközelebbi
elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a
terméket megvásárolta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement