Gigaset AS180-AS185-AS280-AS285

Gigaset AS180-AS185-AS280-AS285
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / Overview.fm / 31.03.2010
1
Gigaset AS180/AS280
Kortfattad översikt – handenhet
1 Batteriernas
laddningsnivå
2 Displayknappar
3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden
4 AS180:
h Telefonboksknapp
AS280:
d Handsfreeknapp
5 Navigationsknapp (u)
6 Lyft luren-knapp
7 AS280:
h Telefonboksknapp
(tryck nedåt)
8 Lägg på luren- och
På/av-knapp
9 Ringsignal på/av
(håll nedtryckt
i viloläge)
10 Knapplås på/av
(håll nedtryckt)
11 R-knapp
- Förfrågan (flash)
- Paus i nummer
(håll nedtryckt)
12 Mikrofon
13 "Mikrofon av-knapp"
Displayknappar på handenheten:
Tryck på en av displayknapparna för att
starta den funktion som visas ovanför
knappen i displayen.
Visning
1
INT
11.12.
INT
V
MENU
11:56
MENU
“
U
2
T
3
4
5
6
7
8
˜
OK
9
10
11
12
13
Kortfattad översikt – basstation
Basstation AS180/AS280
¢ S. 9)
¢ S. 9).
Registrerings-/sökningsknapp:
Söka handenhet (tryck kort, "sökning"
Registrera handenhet (håll nedtryckt
Funktion vid knapptryckning
Ringa upp andra registrerade
S. 9.
handenheter
Öppna huvudmenyn/undermeny (se menyöversikten
S. 14).
Gå tillbaka en menynivå.
Bläddra uppåt/nedåt resp. justera volymen med u.
Flytta markören åt vänster/
höger med u.
Radera tecken för tecken
åt vänster.
Bekräfta menyfunktion
resp. spara inmatning.
¢
¢
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / Overview.fm / 31.03.2010
2
Säkerhetsanvisningar
Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna
noggrant före användning. Förklara innehållet för dina barn
och se till att de är medvetna om vilka faror användningen
av telefonen kan innebära.
$
Använd endast den medföljande nätadaptern.
Torka av basstationen och handenheten med en fuktig duk (inget lösningsmedel) eller en antistatisk
putsduk.
Använd aldrig en torr duk. Det finns risk för statisk
laddning.
Kontakt med vätska
¢
Använd endast de laddningsbara batterier som
rekommenderas (
S. 11). Använd aldrig andra
typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada.
Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell
omgivning (t.ex. läkarmottagning).
Håll inte handenheten med baksidan intill örat när
den ringer. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga
hörselskador.
Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.
Placera inte telefonen i bad- eller duschutrymmen.
Handenheten och basstationen är inte stänkskyddade.
Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.
ƒ
Skötsel
Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid
ägarbyte.
Om basstationen är trasig ska du slänga den eller
låta Service reparera den, eftersom den kan störa
andra tjänster som sänder radiovågor.
Avfallshantering
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de
lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem
hos din kommun eller hos den handlare där du
köpte produkten.
Alla elektroniska och elektriska apparater ska
avfallshanteras separat från hushållsavfall. Lämna
in dem till lämplig återvinningsplats i din kommun.
När symbolen med en överkorsad soptunna sitter
på en produkt ska den hanteras i enlighet med EUdirektiv 2002/96/EG.
Lämplig avfallshantering och separat hantering av
gamla apparater syftar till att undvika potentiella
miljö- och hälsoproblem. Denna hantering är en
förutsättning för återanvändning och återvinning
av använda elektroniska och elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av gamla
apparater kan fås från din kommun, din avfallshanteringsstation eller den återförsäljare som
sålde produkten till dig.
¢
När knapplåset är aktiverat (
S. 1) går det inte heller att
ringa larmnummer!
Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns
inte i alla länder.
!
Om handenheten kommit i kontakt med vätska:
◆ Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.
◆ Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
◆ Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i minst 72 timmar med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt
ställe (inte: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
◆ Handenheten ska inte aktiveras förrän den är
torr igen.
När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta
tas i drift igen.
ECO DECT
Med din Gigaset AS180/AS280 gör du en insats för
miljön.
Reducering av strömförbrukningen
Tack vare en strömbesparande nätadapter förbrukar din telefon mindre ström.
Reducering av sändningsstyrkan
Telefonens sändningsstyrka reduceras
automatiskt:
I handenheten reduceras sändningsstyrkan beroende på dess avstånd till basstationen.
I basstationen reduceras sändningsstyrkan till näst
intill noll när bara en handenhet är registrerad och
står i basstationen.
Du kan reducera sändningsstyrkan för handenheten och basstationen ytterligare genom att
använda Eko-läge/Eko-läge+ (se menyöversikten
S. 15):
◆ Eko-läge: 80 % reducering av sändningsstyrkan
i standby- och samtalsläge (basstationens räckvidd reduceras).
◆ Eko-läge+: 100 % reducering av sändningsstyrkan i standbyläge (symbolen ½ visas högst upp
till vänster i displayen). Du kan kontrollera basstationens nåbarhet genom att hålla Lyft lurenknappen c nedtryckt. Om det går att nå basstationen hör du en signal.
¢
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / starting.fm / 31.03.2010
3
Komma igång
Kontrollera förpackningens innehåll
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
En basstation Gigaset AS180/AS280
En nätadapter
En handenhet Gigaset AS18H/AS28H
En telefonsladd
Två batterier
Ett batterilock
En bruksanvisning
Om du har köpt en variant med flera handenheter, innehåller förpackningen två batterier, ett
batterilock samt en laddare med nätadapter för varje handenhet.
Installera basstationen och laddaren (om en sådan medföljer)
Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.
Placera basstationen på en central plats i bostaden på ett jämnt, halksäkert underlag.
¤
Obs!
Observera basstationens räckvidd.
Räckvidden utomhus är upp till 300 meter, inomhus är den upp till 50 meter.
Räckvidden förkortas vid aktiverat Eko-läge (
S. 15).
¢
Normalt lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. Det är dock inte uteslutet
att spår kan uppstå i vissa typer av lack och polityrer.
Du kan också montera basstationen och laddaren på väggen.
Tänk på följande:
◆ Utsätt aldrig telefonen för påverkan från värmekällor, för direkt solljus eller från annan elektrisk utrustning.
◆ Utsätt inte telefonen för fukt, damm, frätande vätskor eller ånga.
Ansluta basstationen
¤ Anslut först nätadaptern 1.
¤ Därefter ansluter du telefonkontakten
2 och placerar kablarna i
kabelkanalerna.
Tänk på följande:
◆ Nätadaptern ska alltid vara ansluten,
eftersom telefonen inte fungerar utan
ström.
◆ Använd endast medföljande nätadapter
och telefonsladd. Stifttilldelningen kan
skilja sig åt mellan olika telefonsladdar.
2
1
1
1
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / starting.fm / 31.03.2010
4
Ansluta laddaren (om sådan medföljer)
2
1
¤ Anslut nätadapterns platta kontakt 1.
¤ Anslut nätadaptern till ett vägguttag 2.
2
Om du måste dra ut stickkontakten ur laddaren, ska du trycka
på upplåsningsknappen 1 och sedan dra ut kontakten 2.
1
Börja använda handenheten
Displayen skyddas av en plastfolie.
Dra bort skyddsfolien!
Sätta i batterierna och stänga batterilocket
Varning!
Använd endast de batterier som rekommenderas av Gigaset Communications GmbH
(
S. 11). Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara), eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Batteriernas mantel
kan förstöras eller så kan batterierna explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.
¢
¤ Sätt i batterierna med polerna
åt rätt håll.
Polerna är markerade i
batterifacket.
+ –
¤ Tryck fast batterilocket nedifrån på telefonen tills det snäpper på plats.
Om du måste öppna batterilocket igen,
t.ex. för att byta batterier, trycker du ner
batterilocket med hjälp av den räfflade
markeringen.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / starting.fm / 31.03.2010
5
Placera handenheten i basstationen och registrera den
V
Tfn i basstat.
MENU
Innan du kan börja använda telefonen måste du registrera handenheten på basstationen.
¤ Placera handenheten
med displayen uppåt i
basstationen.
V
Registrerar
V
INT
MENU
Handenheten registreras automatiskt.
Registreringen kan ta upp till
fem minuter.
Ta inte upp handenheten ur basstationen under den här tiden.
När registreringen är klar visas vilolägesdisplayen.
Batteriernas laddningsnivå:
– = e V U (tomt till fullt)
– = Blinkar: batterierna nästan urladdade.
– e V U Blinkar: Batterierna laddas.
Om du har köpt en variant med flera handenheter, upprepar du registreringsförloppet för
varje enskild handenhet. Handenheterna får det första lediga interna numret (1–4). Om fler än
en handenhet har registrerats på basstationen, visas det interna numret längst upp till vänster
i displayen, t.ex. 2. Om de interna numren 1–4 redan är upptagna av andra handenheter, skrivs
nummer 4 över.
Obs!
◆ Knapptryckningar avbryter den automatiska registreringen.
◆ Om inte den automatiska registreringen fungerar, måste du registrera handenheten
manuellt (
¢ S. 9).
◆ Handenheten får endast placeras i den avsedda basstationen resp. laddaren.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / starting.fm / 31.03.2010
6
Första laddning och urladdning av batterierna
En korrekt indikering av batteriernas laddningstillstånd kan bara ske om batterierna först laddas helt och sedan laddas ur.
¤ Låt handenheten stå i basstationen resp. laddaren i åtta timmar.
¤ Ta sedan bort handenheten från basstationen resp. laddaren och sätt inte
8h
tillbaka den förrän batterierna är helt urladdade.
Obs!
◆ Efter första laddningen och urladdningen kan du sätta tillbaka handenheten i basstationen resp. laddaren efter varje samtal.
◆ Upprepa laddnings- och urladdningsförloppet när du har tagit ut batterierna ur handenheten och sedan satt i dem igen.
◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
◆ Av tekniska skäl reduceras batteriernas laddningskapacitet med tiden.
Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid, så att inkommande samtal kan registreras med korrekt datum och klockslag och så att du kan använda väckningsfunktionen.
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢ ¢
¢
¢
¢
MENU
Inställningar
OK
Datum/tid
OK
Datum:
~ (ange dag, månad och år med 6 siffror)
OK
Tid:
~ (ange timmar och minuter med 4 siffror)
OK (i displayen visas: Sparat)
a (håll nedtryckt för att återgå till viloläget)
Obs!
När du matar in datum och tid kan du flytta markörens position åt vänster eller höger
genom att trycka uppåt eller nedåt på navigationsknappen.
Display i viloläge
När du har registrerat telefonen och ställt in tiden ser vilolägesdisplayen ut på följande sätt (exempel):
Slå på/stänga av handenheten
Håll Lägg på luren-knappen a nedtryckt för att slå på eller
V
11.12.
INT
11:56
MENU
stänga av handenheten.
Om handenheten är avstängd när den placeras i basstationen
resp. laddaren slås den på automatiskt.
Telefonen är nu klar att användas!
Om det skulle uppstå frågor om hur du använder telefonen kan du läsa tipsen i avsnittet om
S. 11). Du kan även kontakta vår kundservice
S. 12.
felsökning ("Frågor och svar",
¢
¢
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
7
Telefonsamtal
Handsfree (endast AS280)
Ringa externt samtal/avsluta samtal
Aktivera när du ringer upp:
Mata in numret ~ och tryck på handsfreeknappen
d.
Externa samtal är samtal ut på det allmänna
telefonnätet.
~ (mata in telefonnummer) c.
Numret rings upp. (Du kan också välja att först hålla
knappen c nedtryckt [friton] och sedan mata in
numret.) Under samtalet kan du öppna menyn för
inställning av lurvolym med t och justera volymen
med u.
Avsluta samtal/avbryta uppringning:
Tryck på Lägg på luren-knappen a.
Du kan välja att automatiskt lägga till ett operatörsförval före varje telefonnummer (se menyöversikten
S. 15).
"Förval"
¢
¢
Besvara samtal
Ett inkommande samtal visas i displayen och dessutom ringer telefonen.
Tryck på Lyft luren-knappen c för att besvara
samtalet.
Om funktionen Autosvar är aktiverad (se menyöverS. 15) behöver du bara ta upp handenhesikten
ten ur basstationen/laddaren.
Från viloläget kan du öppna menyn för inställning av
lurvolym med t och justera volymen med u.
¢
Visa den uppringande partens
telefonnummer
Vid ett inkommande samtal visas den uppringande
partens telefonnummer eller, om numret finns sparat
i telefonboken namn i displayen.
Förutsättningar:
1 Du har beställt en tjänst från din operatör som
innebär att den uppringande partens telefonnummer (CLIP) visas i din display.
2 Den uppringande parten har beställt en tjänst
från sin operatör som innebär att telefonnumret
överförs (CLI).
I displayen visas ® om du inte har beställt
tjänsten nummerpresentation, Okänd om den uppringande parten har valt att blockera nummeröverföringen eller Otillgänglig om tjänsten inte har
beställts.
Sekretess
Vid externa samtal kan du välja att stänga av din handenhets mikrofon. Då kan din samtalspartner inte
höra dig.
Tryck på "Mikrofon av-knappen" under ett samtal för
att aktivera eller avaktivera funktionen.
Växla mellan lur- och handsfreeläge:
Du kan aktivera och avaktivera handsfreeläget under
ett samtal och när du lyssnar av telefonsvararen
(endast AS285) genom att trycka på handsfreeknappen d.
Under ett samtal kan du trycka på t för att öppna
menyn för inställning av handsfreevolymen och lurvolymen med u.
Använda telefonboken och
listor
Telefonbok
Öppna telefonboken: Tryck på knappen h.
Du kan spara upp till 40 (AS180) resp. 80 (AS280) telefonnummer (max 32 siffror) med tillhörande namn
S. 11.
(max 14 tecken). Mata in bokstäver/tecken
¢
Spara första numret i telefonboken
h ¢ Ny post? ¢ OK
¢ ~ (mata in numret) ¢ OK
¢ ~ (mata in namnet) ¢ OK
Spara nummer i telefonboken
h ¢ MENU ¢ Ny post ¢ OK
¢ ~ (mata in numret) ¢ OK
¢ ~ (mata in namnet) ¢ OK
Välja en telefonbokspost
Öppna telefonboken med h. Du har följande
alternativ:
◆ Bläddra till posten med u tills önskat namn markeras.
◆ Mata in den första bokstaven i namnet och
bläddra vid behov till posten med u.
Ringa upp via telefonboken
h ¢ u (välj post) ¢ c
Använda ytterligare funktioner
h ¢ u (välj post) ¢ MENU
Du kan välja följande funktioner med u:
Ny post
Spara nytt telefonnummer.
Visa nummer
Visa telefonnummer.
Använd nummer Ändra eller komplettera nummer.
Ring sedan upp numret eller visa
fler funktioner att välja mellan
genom att trycka på MENU.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
8
Ändra post
Ändra vald post.
Radera post
Radera vald post.
Skicka post
Skicka enskild post till en annan
S. 8).
handenhet (
Radera alla poster i telefonboken.
Radera lista
Skicka lista
Genväg
¢
¢
Skicka komplett lista till en annan
S. 8).
handenhet (
Programmera den aktuella posten som kortnummer på en
knapp.
Samtalslista/(nät-)telefonsvararlista
När en ny post kommer in i samtalslistan/telefonsvararlistan ljuder en aviseringston och meddelandeknappen börjar blinka. I displayen visas ett meddelande.
När du trycker på knappen f visas alla listor. Om
endast en lista innehåller nya meddelanden, öppnas
den direkt.
Använda kortnummerknappar
Obs!
Om samtal har sparats på nättelefonsvararen vid
den här inställningen, får du ett meddelande (beroende på din nätoperatör).
Du kan programmera poster från telefonboken på
knapparna 0 och 2–9:
Samtalslista
h ¢ u (välj post) ¢ MENU ¢ Genväg ¢ OK
¢ ~ (tryck på den knapp som posten ska sparas på)
Ring upp genom att hålla önskad kortnummerknapp
nedtryckt.
Kopiera telefonboken till en annan
handenhet
Förutsättningar:
◆ Mottagar- och sändarhandenhet är registrerade
på samma basstation.
◆ Den andra handenheten och basstationen kan
skicka och ta emot telefonboksposter.
h ¢ u (välj post) ¢ MENU ¢ Skicka post /
Skicka lista ¢ OK ¢ ~ (mata in den mottagande
handenhetens interna nummer)
¢ OK
¢
Förutsättning: CLIP (
S. 7)
Samtalslistan innehåller, beroende på inställd listtyp,
S. 15)
(
◆ mottagna samtal
◆ missade samtal
Beroende på inställd listtyp sparas alla nummer från
de 25 senast inkomna samtalen eller endast de missade samtalen.
Samtalslistan visas på följande sätt:
¢
Samt.lst. 01+02
Antalet nya poster + antalet gamla, lästa poster
Öppna samtalslista
f ¢ Samt.lst. 01+02 ¢ OK
Återuppringningslista
Det senast inkomna samtalet visas.
Välj vid behov en annan post med u.
Den här listan innehåller de tio senast uppringda
numren.
u (välj post) ¢ MENU
Ringa upp nummer i återuppringningslistan
c (tryck kort) ¢ u (välj post) ¢ c
Hantera posterna i återuppringningslistan
c (tryck kort) ¢ u (välj post) ¢ MENU
Du kan välja följande funktioner:
Använda ytterligare funktioner
Du kan välja följande funktioner med u:
Radera post
Radera aktuell post.
Nr t. tel.bok
Kopiera post till telefonboken.
Datum/tid
Visa datum och tidpunkt för samtalet (om detta har ställts in).
N. samt.: nytt missat samtal.
G. samt.: redan läst post.
Besvara: besvarat samtal.
Varning! Alla gamla och nya poster raderas.
Status
Använd nummer Ändra eller komplettera nummer.
Nr t. tel.bok
Ring sedan upp numret eller visa
fler funktioner att välja mellan
genom att trycka på MENU.
Kopiera post till telefonboken
Radera post
Radera vald post.
Radera lista
Radera alla poster.
Radera lista
Ringa via samtalslistan
f ¢ Samt.lst. 01+02 ¢ OK ¢ u (välj post) ¢ c
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
9
Ställa in nättelefonsvararen på
knapp 1
Du behöver bara hålla knappen 1 på handenheten
nedtryckt för att kopplas till nättelefonsvararen.
S. 14.
Se menyöversikten
¢
Söka handenhet ("sökning")
Du kan söka din handenhet med hjälp av
basstationen.
◆ Tryck ( S. 1) kort på registrerings-/sökningsknappen på basstationen.
◆ Alla handenheter ringer samtidigt ("sökning")
även om ringsignalerna är avaktiverade.
Avsluta: Tryck kort på registrerings-/sökningsknapS. 1) eller Lyft luren-knappen på basstationen (
pen c på en handenhet.
¢
¢
Registrera handenheter
Du kan registrera upp till fyra handenheter (Gigaset
AS18H/AS28H rekommenderas) på basstationen.
Obs!
Varje extra handenhet måste vara registrerad på
basstationen för att fungera!
¢
Automatisk registrering av handenheter på
S. 5.
Gigaset AS180/AS280
Manuell registrering av handenheter på
Gigaset AS180/AS280
¢ Inställningar ¢ OK
¢ Handenhet ¢ OK ¢ Reg. handenhet ¢ OK
¢ Mata in basstationens system-PIN (leveransläge:
0000) ¢ OK.
1. På handenheten: MENU
I displayen blinkar Registrerar.
¢
2. På basstationen: Håll registrerings-/sökningsknapS. 1) nedtryckt (minst 3 sekunder) inom 60
pen (
sekunder efter att du har matat in system-PIN.
Registreringen tar cirka 1 minut.
Avregistrera handenheter
Handenheter kan avregistreras genom att du återställer basstationen till leveransläget. Samtidigt återS. 10.
ställs även andra inställningar
Om du endast har registrerat handenheter tillhörande andra GAP-kompatibla enheter, kan dessa
endast avregistreras genom en hårdvaruåterställS. 10.
ning
¢
¢
Använda flera handenheter
Ringa internt samtal
Interna samtal är kostnadsfria samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation.
Gör så här för att ringa upp andra handenheter:
◆ INT
~ (1...4, ange handenhetens interna
nummer), handenheten rings upp eller
◆ INT
knappen Stjärna P, alla handenheter
rings upp.
När en användare svarar kan ni samtala med varandra. Tryck på Lägg på luren-knappen a för att avsluta
samtalet.
¢
¢
Intern förfrågan/vidarekoppla samtal
Du för ett telefonsamtal med en extern användare.
Tryck på knappen INT och ring upp en eller samtliga
handenheter. Den externa användaren hör
pausmusik.
◆ Tryck på Lägg på luren-knappen a innan den
interna användaren har besvarat samtalet för att
endast vidarekoppla samtalet.
◆ Vänta tills efter att den interna användaren har
besvarat samtalet för att tala med honom. Tryck
på Lägg på luren-knappen a för att vidarekoppla
samtalet eller tryck på displayknappen ” för att
kopplas ihop med den externa användaren igen.
Ansluta till ett externt samtal
Du för ett externt telefonsamtal. En intern användare
kan då ansluta sig till samtalet och delta (konferens).
Förutsättning: Funktionen Lyssna är aktiverad.
Aktivera/avaktivera intern anslutning
¢
¢
¢
¢ ¢ Basstation ¢ OK
MENU
Inställningar
OK
Lyssna
OK (‰ = på)
Intern anslutning (konferens)
Du vill ansluta dig till ett pågående externt samtal.
Håll Lyft luren-knappen c nedtryckt. Du ansluts till
samtalet Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.
Avsluta: Tryck på Lägg på luren-knappen a.
Alla deltagare i samtalet hör en ljudsignal.
Om den första interna användaren trycker på Lägg på
luren-knappen a, fortsätter samtalet mellan den
anslutna handenheten och den externa användaren.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
10
Ställa in väckarklockan
Endast datum och tid förblir intakta.
Aktivera/avaktivera väckarklockan
MENU
Inställningar
Återställa BS
OK
Mjukvaruåterställning
¢
¢
MENU
Väckarklocka
OK (‰ = på)
¢ OK ¢ Aktivering
När väckarklockan är aktiverad:
¢ Ställ in väckningstiden ¢ OK
När väckningssignalen ringer stänger du av den i
24 timmar genom att trycka på en valfri knapp. Om
väckarklockan är aktiverad visas väckningssymbolen
l och väckningstiden i displayen istället för dagens
datum.
Ställa in väckningstiden
¢
¢ Väckarklocka ¢ OK ¢ Väckningstid
MENU
OK
Mata in väckningstiden med timmar och minuter och
tryck på OK.
Ställa in telefonen
¢
¢
¢ OK ¢ Basstation ¢ OK
¢
Hårdvaruåterställning
Dra ut nätsladden från basstationen. Håll RegistreS. 1) på basstationen
rings-/sökningsknappen (
nedtryckt, samtidigt som du ansluter nätsladden till
basstationen igen. Släpp knappen igen efter ca 5 sekunder.
¢
Repeater-läge
¢
Med en repeater kan du utöka räckvidden för din basS. 15). Repeastation. Repeatern måste aktiveras (
S. 1) avakter-läget och Eco-läget resp. Eco-läge+ (
tiverar varandra.
¢
Använda basstationen i
en telefonväxel
Hur du ställer in ljudet beskrivs i menyöversikten
S. 14.
Hur du ställer in basstationens system-PIN beskrivs i
S. 15.
menyöversikten
Följande inställningar är endast nödvändiga om de
krävs för din telefonväxel, se bruksanvisningen till
telefonväxeln.
Mata in siffrorna långsamt i en följd.
Ändra displayspråk
Ändra uppringningsmetod
MENU ¢ 4 I O 1 1 ¢ Siffran för den inställda upp-
¢
¢
¢
¢
¢ ¢ Handenhet ¢ OK
¢ ¢
¢ OK
MENU
Inställningar
OK
Språk
OK
Välj språk
Det aktuella språket är markerat med ‰.
Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte
förstår:
MENU
¢ 4 2 1 (Tryck på knapparna i en följd)
Välj språk med u och tryck på OK.
Återställa handenhet
Du kan återställa individuella inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen förblir
intakta.
¢
¢
¢
MENU
Inställningar
Nollställ HE
OK
¢ OK ¢ Handenhet ¢ OK
Avbryt återställningen med a.
Återställa basstationen till
leveransläge
Vid återställningen
◆ avregistreras alla handenheter
◆ återställs individuella inställningar
◆ raderas alla listor
◆ återställs PIN-koden till den ursprungliga koden
0000
¢
¢
ringningsmetoden blinkar: 0 = Tonval; 1 = Pulsval
Mata in en siffra
OK.
Ställa in flashtid
MENU ¢ 4 I O 1 2 ¢ Siffran för den aktuella
flashtiden blinkar: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;
¢
¢
3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms
Mata in siffra
OK.
Ändra paus efter linjetagning
Du kan ställa in längden på den paus som infogas
mellan tryckningen på Lyft luren-knappen c och
överföringen av telefonnumret.
¢
¢
MENU
4IO1O
Siffran för den aktuella
pauslängden blinkar: 1 = 1 sekund; 2 = 3 sekunder;
3 = 7 sekunder
Mata in siffra
OK.
¢
¢
Ändra paus efter R-knapp
MENU ¢ 4 I O 1 4 ¢ Siffran för den aktuella- paus-
¢
¢
längden blinkar: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms
Mata in siffra
OK.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
11
Bilaga
Allmänna tekniska data
Mata in bokstäver/tecken
DECT-standard
GAP-standard
Räckvidd
Tryck flera gånger på respektive knapp.
Tryck kort på knappen Fyrkant # för att växla från
läget "Abc" till "123", från "123" till "abc" och från "abc"
till "Abc".
Normal text
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
#
1x 2x
1)
1
a b
d e
g h
j k
m n
p q
t u
w x
. ,
* /
Abc
-->
123
123
-->
abc
3x
£
c
f
i
l
o
r
v
y
?
(
#
4x
$
2
3
4
5
6
s
8
z
!
)
@
5x
¥
ä
ë
ï
6x
¤
á
é
í
7x 8x 9x 10x11x12x13x14x
à
è
ì
â
ê
î
ã
ç
ö
7
ü
9
0
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
+
=
&
ó
ò
ô
õ
ù û
ý æ ø
- : ¿
> %
§
+5 °C till +45 °C; 20 % till
75 % relativ luftfuktighet
Frågor och svar
Om det skulle uppstå frågor när det gäller
användningen av telefonen kan du få hjälp på
www.gigaset.com/customercare dygnet runt.
Dessutom finns vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.
å
¡
"
’
;
Tekniska data
Rekommenderade batterier
Teknik:
Nickelmetallhydrid (NiMH)
Storlek:
AAA (Micro, HR03)
Spänning:
1,2 V
Kapacitet:
400–800 mAh
Vi rekommenderar följande batterityper:
◆ GP 550/700 mAh
◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
◆ Peacebay 550/650 mAh
(Förhållande vid tryckningen av bruks anvisningen)
Handenheten levereras med rekommenderade batterier.
Effektförbrukning för basstationen
ca 1,3 W
ca 1,3 W
ca 1,5 W
Problem
Orsak
Lösning
Displayen är
tom.
Handenheten är
inte påslagen.
Håll Lägg på lurenknappen a nedtryckt
i cirka 5 sekunder eller
placera handenheten i
basstationen.
Ladda eller byt ut batterierna.
_
1) Blanksteg
I standbyläge
– Handenhet i basstation
– Handenhet ej i basstation
Under samtal
Basstationens
strömförsörjning
Omgivningsförhållanden
vid användning
stöds
stöds
upp till 300 meter utomhus,
upp till 50 meter inomhus
230 V ~/ 50 Hz
Batterierna är
urladdade.
Ingen anslut- Handenheten
ning till bassta- befinner sig utanför basstationens
tionen, i displayen blinkar räckvidd.
Handenheten är
Basstation.
inte registrerad.
Basstationen är
inte påslagen.
Minska avståndet mellan handenhet och
basstation.
¢
Registrera handenheS. 9.
ten
Kontrollera basstationens nätkontakt
S. 3.
Du hör ingen Den medföljande Använd alltid den medringsignal/
telefonsladden
följande telefonsladkopplingston i används inte eller den eller se till att du
det fasta nätet. har ersatts av en ny ersätter den med en
sladd med felaktig sladd med korrekt stifttilldelning:
stifttilldelning.
3-4-tilldelning av stiften/EURO CTR37.
Du har matat in fel Återställ system-PIN till
Felton vid
leveransläget 0000
inmatning av system-PIN.
S. 10.
system-PIN.
Alla handenheter
avregistreras. Alla
Du har glömt
inställningar återPIN-koden.
ställs. Alla listor raderas.
¢
¢
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
12
Kundservice & assistans
Har du frågor? Som Gigaset kund kan du dra fördel av flera av våra service erbjudanden. Du kan få hjälp snabbt
i denna Användar Manual och på Service sidorna på vår Gigaset online portal.
Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service tjänsten så att vi kan ge dig ännu
bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Din personliga användarkonto möjliggör
direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.
På vår ständigt uppdaterande online service kan du hitta:
◆ Utförlig information om våra produkter
◆ Frågor och Svar (FAQ)
◆ Nyckelord sökfunktion för snabbt hitta rätt ämne.
◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
◆ Ladda ner användar manualer och mjukvaru- uppdateringar
◆ E-post för kontakt av Kundservice
Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återfösäljare
Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 08-750 99 11
(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)
Observera att om Gigaset produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom det nationella territoriet är
produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen och undersidan av basstationen för vilket land / länder utrustningen har utvecklats för. Om utrustningen används på ett
sätt som är oförenligt med detta råd, med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser om villkoren för garantin eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).
För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet
samt inköpsdatum.
Godkännande
Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och
andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:
www.gigaset.com/docs.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
13
Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan
att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas,
enligt de villkor som anges nedan:
◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter
uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader
efter köpet skall Gigaset Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad,
antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet
som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller
reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts
för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats,
hölje) omfattas av garantin under sex månader
från inköpsdatum.
◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har
orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex.
installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall
göras inom två månader från det datum då fel
som omfattas av garantin upptäcks.
◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som
ersatts och returnerats till Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications Sweden AB.
◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den
Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige
utfärdas garantin av Gigaset Communications AB,
Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.
◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som
sträcker sig utöver anspråk som anges i denna
garanti är inte giltiga. Gigaset Communications
Sweden AB är inte ansvarigt för driftstörningar,
förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats
ned av kunden.
◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller
sig Gigaset Communications Sweden AB rätten att
fakturera kunden för ersättningsprodukten eller
reparationen.
◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av
bevisbördan till kundens nackdel.
För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta
Gigaset Communications Sweden AB telefonservice.
Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande
användarhandboken.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
14
Menyöversikt
Telefonen innehåller många olika funktioner som du
når via menyer.
För att välja en funktion när telefonen befinner sig i
viloläge trycker du på MENU (öppna menyn), bläddrar till önskad funktion med t och v och bekräftar
sedan med OK.
1
Aktivera/avaktivera väckarklockan
1-2 Väckningstid
Inmatningsformat: TTMM
¢ 4 1 ¢ OK
Ljudinställn.
2-1 Tel. volym
2-1 Tel. volym
2-2 Ringvolym
2-3 Ringmelodi
2-4 Servicetoner
2-5 Batterivarning
Välj mellan 3 nivåer (AS180)
2-1-1 Hörlur
Välj mellan 3 nivåer (AS280)
2-1-2 Högtalare
Välj mellan 5 nivåer (AS280)
Välj mellan 5 nivåer + "crescendo"
2-3-1 Externa samtal
Välj mellan 10 melodier för externa samtal
2-3-2 Interna samtal
Välj mellan 10 melodier för interna samtal
2-3-3 Väckarklocka
Välj mellan 10 melodier för väckarklockan
Slå på/stänga av
2-5-1 Av
2-5-2 På
2-5-3 Under samtal
3
MENU
Väckarklocka
1-1 Aktivering
2
Återgå till viloläge: Håll knappen a nedtryckt.
Istället för att välja en funktion med knapparna
t och v kan du mata in den sifferkombination som
står framför funktionen i den här menyöversikten.
Så här ställer man t.ex. in datum och klockslag:
Telefonsvarare
3-1 Progr. knapp 1
(alla enheter)
3-1-1 Röstbrevlåda
Varningston för nästan
urladdade batterier:
Aldrig
Alltid
Endast under samtal
Programmera nättelefonsvararen på knapp 1 och mata in numret till
nättelefonsvararen (ring upp från viloläge genom att hålla knappen 1
nedtryckt).
Röstbrevlåda: Telefonsvarare hos din nätoperatör, måste beställas
separat. Nättelefonsvararlistan kan visas om din nätoperatör stödjer
denna funktion och om nättelefonsvararen har programmerats in på
knappen 1.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
15
4
Inställningar
4-1 Datum/tid
4-2 Handenhet
Mata in datum (format DDMMÅÅ) och sedan klockslag (format TTMM)
Ställa in displayspråk
4-2-2 Autosvar
Aktivera/avaktivera autosvar
4-2-3 Reg. handenhet
4-2-4 Nollställ HE
4-3 Basstation
¢ S. 10
¢ S. 7
Registrera handenhet manuellt ¢ S. 9
Återställa handenhet ¢ S. 10
4-3-2-1 Miss. samtal
¢ S. 8
4-3-2-2 Alla samtal
¢ S. 8
4-2-1 Språk
4-3-2 Samtalslista
4-3-3 System-PIN
Ändra system-PIN (leveransläge: 0000)
4-3-4 Återställa BS
Återställa till leveransläge
4-3-5 Specialfunkt.
¢ S. 10
¢ S. 10
¢ S. 2
Aktivera/avaktivera¢ S. 2
4-3-5-1 Repet.läge
Aktivera/avaktivera
4-3-5-2 Eko-läge+
Aktivera/avaktivera
4-3-5-3 Eko-läge
¢ S. 9
4-3-6 Lyssna
Aktivera/avaktivera funktion
4-3-7 Förval
4-3-7-1 Förvalsnummer
Operatörsförval som automatiskt
ska läggas till framför slagna
telefonnummer.
4-3-7-2 Med förval
Första siffran i förvalsnummer som
ska ringas upp med förval.
4-3-7-3 Utan förval
Första siffran i förvalsnummer som
ska ringas upp utan förval.
Gigaset AS180-AS280 / IM-Nord SV / A31008-M2002-R201-1-9W19 / main.fm / 31.03.2010
16
Version: 01-05-2010
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark "Siemens" will exclusively use the
trademark "Gigaset".
© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
This user guide is made from 100 % recycled paper.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement