Sharp DK-E7P Specifications
ZESTAW MUZYCZNY DLA APARATU iPhone
HUDEBNÍ SYSTÉM PRO ZAŘÍZENÍ iPhone
AUDIÓRENDSZER iPhone KÉSZÜLÉKEKHEZ
HUDOBNÝ SYSTÉM PRE ZARIADENIE iPhone
МУЗИЧНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ АПАРАТУ iPhone
SISTEM MUZICAL PENTRU iPhone
iPhone MUZIKOS SISTEMA
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ iPhone
MUSIC SYSTEM FOR iPhone
MODEL
MODEL
MODELL
MODEL
МОДЕЛЬ
MODEL
DK-E7P
INSTUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽITÍ
HASZNÁLATII ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
iPod is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other
countries.
MODELIS
ΜΟΝΤΕΛΟ
MODEL
iPhone is a trademark
of Apple Inc.
MANUAL DE UTILIZARE
VARTOJIMO VADOVAS
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATION MANUAL
POLSKI
ČESKY
MAGYAR
SLOVENSKY
УКРАЇНСЬКА
ROMÂNĂ
LIETUVIŠKAI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Patrz strony od i do xiv oraz od PL-1 do PL-12.
Viz strany i až xiv a CZ-1 až CZ-12.
Lásd az i - xiv és HU-1 - HU-12 oldalakat.
Prosím, pozrite si strany i až xiv a SK-1 až SK-12.
Дивіться: сторінки від i до xiv, а також від UA-1 до UA-12.
Vezi paginile de la i la xiv şi de la RO-1 la RO-12.
Žiūrėkite puslapius nuo i iki xiv ir LT-1 iki LT-12.
Παρακαλούμε παραπεμφθείτε στις σελίδες i με xiv και GR-1 με GR-12.
Please refer to pages i to xiv and E-1 to E-12.
DK-E7P
Wprowadzenie
Introducere
Dziękujemy za zakup sprzętu firmy SHARP.
Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego urządzenia,
należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją, która
wyjaśni Państwu wszelkie szczegóły dotyczące jego obsługi.
Vă mulţumim pentru cumpărarea acestui produs SHARP.
Pentru ca funcţionarea produsului să fie cât mai eficientă, vă
rugăm să citiţi cu atenţie acest manual. Manualul reprezintă un
ghid de utilizare a produsului SHARP.
Úvod
Įvadas
Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek od společnosti
SHARP.
Abyste vyzískali ze svého výrobku co nejlepší výkon, přečtěte
si, prosím, pozorně tento návod k obsluze. Dozvíte se v něm,
jak máte obsluhovat svůj výrobek od společnosti SHARP.
Dėkojame, kad įsigijote šį SHARP gaminį.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prašome perskaityti šį
vartojimo vadovą atidžiai. Tai palengvins SHARP gaminio
naudojimą.
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP terméket!
Ahhoz, hogy termékünk Önnek a legjobb teljesítményt nyújtsa,
kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. A leírás
bemutatja az Ön SHARP készülékének működését.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της
SHARP.
Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από αυτό το προϊόν,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Θα σας
καθοδηγήσει να λειτουργήσετε αυτό το προϊόν της SHARP.
Úvod
Introduction
Ďakujeme vám, že ste si kúpili tento výrobok spoločnosti
SHARP.
Aby ste z tohto výrobku získali čo najlepší výkon, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod na používanie. Dozviete sa v ňom,
ako máte obsluhovať svoj výrobok SHARP.
Thank you for purchasing this SHARP product.
To obtain the best performance from this product, please read
this manual carefully. It will guide you in operating your SHARP
product.
Вступ
i
Дякуємо за покупку приладів фірми SHARP.
Для запевнення належної роботи описаного приладдя, слід
уважно ознайомитись з даною інструкцією, в котрій
детально розтлумачуються особливості користування
приладами.
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
Εισαγωγή
2009 September 25
PL - WAŻNE INFORMACJE
OSTRZEŻENIA:
z Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, jego wewnętrzne elementy są pod napięciem.
z Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających
obsługi użytkownika. Obudowa może być zdejmowana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu. Wewnętrzne elementy
urządzenia znajdują się pod napięciem. Przed zdjęciem odbudowy, lub
gdy urządzenie ma zostać przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
z Nagrań audiowizualnych chronionych prawami autorskimi nie można kopiować bez zgody właściciela tych praw. Prosimy o postępowanie
zgodne z obowiązującym prawem.
z Urządzenie należy chronić przed zalaniem i wilgocią.
z Żeby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażeniu prądem,
urządzenie należy chronić przed zalaniem lub wilgocią. Na urządzeniu
nie wolno ustawiać żadnych zbiorników z wodą - np. wazonów.
z Dostarczony w zestawie zasilacz nie zawiera żadnych elementów
wymagających czynności serwisowych ze strony użytkownika.
Wewnętrzne elementy zasilacza znajdują się pod napięciem.
Przystępując do jakichkolwiek napraw lub pozostawiając zasilacz na
dłuższy czas bez użycia, należy go odłączać od sieci elektrycznej.
z Zasilacz dostarczony z urządzeniem DK-E7P nie może być używany
z innymi urządzeniami.
z Nie wolno używać zasilacza innego niż dostarczony. W przeciwnym razie może dojść do usterek lub sytuacji niebezpiecznych.
z Logo „Made for iPod” oznacza, że dany sprzęt elektroniczny został
zaprojektowany z przeznaczeniem do podłączenia do odtwarzacza iPod,
a jego producent zaświadcza, że spełnia on wymagania określone przez
firmę Apple.
z Logo „Works with iPhone” oznacza, że dany sprzęt elektroniczny został
zaprojektowany z przeznaczeniem do podłączenia do aparatu iPhone,
a jego producent zaświadcza, że spełnia on wymagania określone przez
firmę Apple.
z Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania tego
urządzenia oraz jego zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i normami prawnymi.
CZ - ŮLEŽITÉ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ:
z Pokud je tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM) nastavené v
poloze STAND-BY (POHOTOVOSTNÍ REŽIM), v přístroji se stále nachází
síťové napětí.
z Tento přístroj neobsahuje žádné součástky, jejichž servis by mohl vykonávat
uživatel. Nikdy neodstraňujte kryty, pokud k tomu nemáte kvalifikaci. Tento
přístroj obsahuje nebezpečné napětí. Před každým servisním zákrokem (nebo
pokud výrobek nebudete déle používat) vytáhněte zástrčku z elektrické
zásuvky.
z Audiovizuální materiál se může skládat z děl chráněných autorským zákonem,
které se nesmí nahrávat bez souhlasu vlastníka autorského práva. Přečtěte si,
prosím, příslušný zákon týkající se vaší země.
z Zabraňte kontaktu přístroje s vodou a vlhkem.
z PŘÍSTROJ NEVYSTAVUJTE KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODĚ.
z PŘED SEJMUTÍM KRYTU NUTNO VYJMOUT VIDLICI ZE SÍŤOVÉ
ZÁSUVKY.
z Abyste zabránili požáru nebo nebezpečí zasáhnutí elektrickým proudem,
nenechejte na toto zařízení kapat ani stékat žádné kapaliny. Na přístroj neklaďte
žádné předměty obsahující kapalinu, jako např. vázy.
z Dodaný adaptér AC/DC neobsahuje žádné součástky, jejichž servis by mohl
vykonávat uživatel. Nikdy neodstraňujte kryty, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.
Obsahuje nebezpečné napětí. Před každým servisním zákrokem (nebo pokud
výrobek nebudete déle používat) vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky.
z Adaptér AC/DC dodaný se zařízením DK-E7P nesmíte používat s jiným
zařízením.
z Nikdy nepoužívejte jiný adaptér AC/DC než je uvedený, jinak můžete způsobit
poruchu nebo nebezpečí.
z Označení „Made for iPod“ znamená, že toto elektronické zařízení bylo
navrhnuto speciálně pro připojení zařízení iPod a je vývojářem certifikováno na
splnění výkonnostních standardů společnosti Apple.
z Označení „Works with iPhone“ znamená, že toto elektronické zařízení bylo
navrhnuto speciálně pro připojení zařízení iPhone a je vývojářem certifikováno
na splnění výkonnostních standardů společnosti Apple.
z Společnost Apple nenese žádnou zodpovědnost za provoz tohoto zařízení ani
za jeho splnění bezpečnostních a regulačních standardů.
DK-E7P
ii
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
DK-E7P
HU - SPECIÁLIS MEGJEGYZÉSEK
FIGYELMEZTETÉS:
z Amikor az ON/STAND-BY gomb STAND-BY (Készenléti) állásban van,
akkor a készülék még feszültség alatt van.
z A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket. Soha ne
távolítsa el a burkolatot , hacsak nem rendelkezik megfelelő képesítéssel. A készülék veszélyes feszültség alatt van. Mindig húzza ki a hálózati
tápcsatlakozót az elektromos aljzatból bármilyen szervizelési
tevékenység előtt, illetve amikor hosszabb ideig nem használja a
készüléket.
z Audiovizuális anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak. A jogtulajdonos engedélye nélkül ne rögzítsen ilyen felvételeket. Kérjük
tájékozódjon országa vonatkozó jogszabályairól.
z Elektromos tűz vagy áramütés megelőzése érdekében ne tegye ki a
készüléket cseppenő vagy fröccsenő folyadéknak! Ne helyezzen folyadékokkal teli tárgyakat, pl. vázákat a készülékre!
z A tartozék hálózati adapter nem tartalmaz a felhasználó által javítható
részeket. Soha ne távolítsa el a burkolatot , hacsak nem rendelkezik
megfelelő képesítéssel.
Mindig húzza ki a hálózati tápcsatlakozót az elektromos aljzatból bármilyen szervizelési tevékenység előtt, illetve amikor hosszabb ideig nem
használja a készüléket.
z A DK-E7P modellhez mellékelt hálózati adaptert ne használja más
készülékekkel!
z Soha se használjon a mellékelt hálózati adapteren kívül másik adaptert.
Ellenkező esetben problémák vagy veszélyek merülhetnek fel.
z A “Made for iPod” jelölés azt jelenti, hogy egy elektronikus berendezést
kimondottan iPod készülékekkel való csatlakoztatásra terveztek és a fejlesztő tanúsítja, hogy a készülék megfelel az Apple teljesítményre
vonatkozó követelményeinek.
z A “Works with iPhone” jelölés azt jelenti, hogy egy elektronikus berendezést kimondottan iPhone készülékekkel való csatlakoztatásra terveztek és a fejlesztő tanúsítja, hogy a készülék megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó követelményeinek.
z Az Apple nem felelős a jelen készülék működéséért, illetve a biztonsági
és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért.
iii
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
SK - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE:
z Keď je tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM) nastavené v
polohe STAND-BY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM), v prístroji sa stále nachádza
sieťové napätie.
z Tento prístroj neobsahuje žiadne súčiastky, ktorých servis by mohol vykonávať
užívateľ. Nikdy neodstraňujte kryty, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu. Tento
prístroj obsahuje nebezpečné napätie. Pred každým servisným zákrokom
(alebo ak výrobok nebudete dlhšie používať) vyberte zástrčku z elektrickej
zásuvky.
z Audiovizuálny materiál sa môže skladať z diel chránených autorským
zákonom, ktoré sa nesmú nahrávať bez schválenia vlastníka autorského
práva. Prečítajte si, prosím, príslušný zákon vo svojej krajine.
z Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vlkosti a dbajte, aby sa do jednotky
nedostala voda.
z PROSTROJ NEVYSTAVUJTE KVAPKAJÚCEJ ALEBO STRIEKAJÚCEJ VODE.
z PRED ZLOŽENÍM KRYTU JE NUTNE ODPOJIŤ PRÍSTROJ ZO SIETE.
z Aby ste zabránili požiaru alebo nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým
prúdom, nenechajte na toto zariadenie kvapkať ani striekať žiadne kvapaliny.
Na prístroj neklaďte žiadne predmety obsahujúce kvapalinu, ako napríklad
vázy.
z Dodaný adaptér AC/DC neobsahuje žiadne súčiastky, ktorých servis by mohol
vykonávať užívateľ. Nikdy neodstraňujte kryty, pokiaľ na to nemáte kvalifikáciu.
Obsahuje nebezpečné napätie. Pred každým servisným zákrokom (alebo ak
výrobok nebudete dlhšie používať) vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky.
z Adaptér AC/DC dodaný so zariadením DK-E7P nesmiete používať s iným
zariadením.
z Nikdy nepoužívajte iný adaptér AC/DC ako je špecifikovaný. Inak môžete
spôsobiť poruchu alebo nebezpečenstvo.
z Označenie „Made for iPod“ znamená, že toto elektronické zariadenie bolo
navrhnuté špeciálne na pripojenie zariadenia iPod a je vývojárom certifikované
na splnenie výkonnostných štandardov spoločnosti Apple.
z Označenie „Works with iPhone“ znamená, že toto elektronické zariadenie bolo
navrhnuté špeciálne na pripojenie zariadenia iPhone a je vývojárom
certifikované na splnenie výkonnostných štandardov spoločnosti Apple.
z Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto zariadenia ani
jeho splnenie bezpečnostných a regulačných štandardov.
UA - ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
z Коли пристрій перебуває в режимі очікування, його внутрішні
елементи знаходяться під напругою.
z Внутрішні елементи пристрою не вимагають обслуговування
з боку користувача. Демонтаж зовнішніх панелей пристрою
можуть виконувати кваліфіковані працівники сервісного
центру. Внутрішні елементи пристрою знаходяться під
напругою. Перед демонтажем зовнішніх панелей, або коли
пристрій буде довгий час невживаний, слід витягнути
штепсель з електричної розетки.
z Аудіо/відеозаписів, які охороняються авторським правом, не
можна копіювати без згоди власника авторських прав.
Просимо дотримуватись законодавства.
z Аби запобігти пожежі або ураженню електричним струмом,
пристрій слід оберігати від дії вологи. Не ставте на пристрій
ємності з водою, наприклад, вази.
z Блок живлення, який входить в комплект, не складається з
елементів, що б вимагали з боку користувача сервісного
обслуговування.
Внутрішні елементи блоку живлення знаходяться під
напругою. Починаючи будь-який ремонт або перед перервою
у користуванні блоком живлення, від'єднайте його від
електричної мережі.
z Блок живлення, який входить у комплект з пристроєм DKE7P, не можна використовувати з іншими пристроями.
z Не користуйтесь іншим блоком живлення, ніж той, що
входить у комплект. В іншому разі можуть виникнути технічні
пошкодження.
z Логотип „Made for iPod” означає, що це електричне
обладнання запроектовано для під'єднання до програвача
iPod, і його виробник гарантує, що продукт відповідає
нормам фірми Apple.
z Логотип „Works with iPhone” означає, що це електричне
обладнання запроектовано для під'єднання до програвача
iPhone, і його виробник гарантує, що продукт відповідає
нормам фірми Apple.
z Фірма Apple не несе відповідальності за спосіб
функціонування даного обладнання, а також його
відповідність до норм безпеки і правових вимог.
RO - OBSERVAŢII SPECIALE
ATENŢIE:
z Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STANDBY, unitatea este străbătută de curent electric.
z Componentele acestei unităţi nu pot fi reparate de utilizator.
Nu deschideţi niciodată unitatea, dacă nu sunteţi calificat în
acest sens. Unitatea este conectată la curent electric. Întotdeauna deconectaţi unitatea din priză înainte de a orice acţiuni de întreţinere sau în cazul în care aceasta nu va fi utilizată
pentru o perioadă mai lungă de timp.
z Materialele audio-vizuale pot fi protejate de drepturile de autor, de aceea ele nu vor putea fi înregistrate fără acordul proprietarului acestor drepturi. Pentru mai multe detalii, vezi legile locale.
z Pentru a prevenii incendiile şi electrocutările, nu expuneţi
această unitate la picurare sau stropire. Nu plasaţi pe aparat
niciun fel de obiecte umplute cu apă cum ar fi vazele pentru
flori.
z Întreţinerea adaptorului AC/DC furnizat nu poate fi făcută de
către utilizator. Nu deschideţi niciodată unitatea, dacă nu
sunteţi calificat în acest sens.
Unitatea este conectată la curent electric. Întotdeauna deconectaţi unitatea din priză înainte de a orice acţiuni de întreţinere sau în cazul în care aceasta nu va fi utilizată pentru
o perioadă mai lungă de timp.
z Adaptorul AC/DC furnizat împreună cu DK-E7P nu poate fi
utilizat cu alt echipament.
z Nu utilizaţi niciodată un alt adaptor AC/DC decât cel specificat. În caz contrar, pot apărea probleme sau riscuri.
z “Made for iPod” înseamnă că accesoriul electronic a fost creat pentru a fi conectat la iPod şi a fost certificat de producător
că corespunde standardelor Apple.
z “Works with iPhone” înseamnă că accesoriul electronic a fost
creat pentru a fi conectat la iPhone şi a fost certificat de producător că corespunde standardelor Apple.
z Firma Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui
aparat sau a accesoriilor în conformitate cu standardele de
siguranţă.
DK-E7P
iv
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
DK-E7P
LT - SPECIALIOS PASTABOS
ÁSPËJIMAI:
GR - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
z Kai mygtukas ON/STAND-BY nustatytas STAND-BY pozicija, maitinimo įtampa vis dar yra prietaiso viduje.
z Šis prietaisas neturi vartotojui tinkamų naudoti dalių. Niekada
nenuimkite dangos, nebent tai atliekate kvalifikuotai. Prietaisas talpina povojingą įtampą, todėl prieš bet kokį veiksmą
arba nenaudojant prietaiso ilgą laiką, visada ištraukite kištuką
iš lizdo.
z Garso ir vaizdo medžiaga gali būti sudaryta iš autorių teisėmis saugomų darbų, kurie negali būti įrašomi be autorinio
darbo savininko sutikimo. Prašome vadovautis atitinkamais
įstatymais, galiojančiais Jūsų šalyje.
z Kad išvengtumėte ugnies arba elektros šoko pavojaus,
nenaudokite šio įrenginio prie lašėjimą arba purslojimą įgalinančių veiksnių. Jokie skysčiu pripildyti objektai, pvz. vazos,
neturi būti pastatyti ant aparato.
z Pateiktas AC/DC maitinimo adapteris neturi vartotojui tinkamų naudoti dalių. Niekada nenuimkite dangos, nebent tai atliekate kvalifikuotai.
Jis talpina povojingą įtampą, todėl prieš bet kokį veiksmą
arba nenaudojant įrenginio ilgą laiką, visada ištraukite kištuką
iš pagrindinio lizdo.
z AC/DC maitinimo adapteris, pateiktas su DK-E7P negali būti
taikomas kitai įrangai.
z Niekada nenaudokite AC/DC maitinimo adapterio kitaip, nei
nurodyta specifikacijoje. Kitu atveju, sukelsite rimtų problemų
arba pavojų.
z “Made for iPod” reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai iPod ir buvo patvirtintas kūrėjo, kaip atitinkantis
Apple veiklos standartus.
z “Works with iPhone” reiškia, kad elektroninis priedas buvo
sukurtas specialiai iPhone ir buvo patvirtintas kūrėjo, kad
atitinka Apple veiklos standartus.
z Apple nėra atsakingas už šios įrangos valdymą arba jos atitikimą saugos ir reguliavimo standartams.
z Όταν το πλήκτρο ON/STAND-BY ρυθμιστεί σε κατάσταση
STAND-BY, υπάρχει ακόμη τάση στο εσωτερικό της μονάδας.
z Αυτή η μονάδα δεν περιέχει μέρη που να μπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη. Ποτέ μην αφαιρείτε καλύμματα αν
δεν είστε εξουσιοδοτημένος. Αυτή η μονάδα περιέχει επικίνδυνες
τάσεις, πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε
επιχείρηση συντήρησης και όταν δε χρησιμοποιείται η μονάδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
z Οπτικό-ακουστικό υλικό μπορεί να αποτελείται από έργα που δεν
επιτρέπεται να αντιγραφούν χωρίς την άδεια του παραγωγού.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον τοπικό νόμο της χώρας σας.
z Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε πιτσίλισμα ή βρέξιμο. Μην
τοποθετείτε επάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά
όπως βάζα.
z Ο προμηθευόμενος προσαρμογέας AC/DC δεν περιέχει τμήματα
επισκευάσιμα από το χρήστη. Ποτέ μην αφαιρείτε καλύμματα αν
δεν είστε εξουσιοδοτημένος.
Αυτή η μονάδα περιέχει επικίνδυνες τάσεις, πάντα να βγάζετε από
την πρίζα πριν από οποιαδήποτε επιχείρηση συντήρησης και όταν
δε χρησιμοποιείται η μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
z Ο προσαρμογέας AC/DC που προμηθεύεται με το DK-E7P δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται με διαφορετικό εξοπλισμό.
z Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα AC/DC διαφορετικό από
αυτόν που καθορίζεται. Αλλιώς μπορούν να προκληθούν
προβλήματα ή σοβαροί κίνδυνοι.
z “Made for iPod” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει
σχεδιαστεί για να συνδεθεί ειδικά με το iPod και έχει πιστοποιηθεί
από τον διανομέα ότι καλύπτει τα στάνταρ της Apple.
z “Works with iPhone” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει
σχεδιαστεί για να συνδεθεί ειδικά με το iPhone και έχει
πιστοποιηθεί από τον διανομέα ότι καλύπτει τα στάνταρ της Apple.
z Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη
συμβατότητα της με τα στάνταρ ασφαλείας.
v
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
ENG - SPECIAL NOTES
WARNINGS:
z When the ON/STAND-BY button is set at STAND-BY position, mains voltage is still present inside the unit.
z This unit contains no user serviceable parts. Never remove
covers unless qualified to do so. This unit contains dangerous
voltages, always remove mains plug from the socket before
any service operation and when not in use for a long period.
z Audio-visual material may consist of copyrighted works which
must not be recorded without the authority of the owner of the
copyright. Please refer to relevant law in your country.
z To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance
to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as
vases, shall be placed on the apparatus.
z The supplied AC/DC adaptor contains no user serviceable
parts. Never remove covers unless qualified to do so.
It contains dangerous voltages, always remove mains plug
from the main outlet socket before any service operation or
when not in use for a long period.
z The AC/DC adaptor supplied with the DK-E7P must not be
used with other equipment.
z Never use an AC/DC adaptor other than the one specified.
Otherwise, problems or serious hazards may be created.
z “Made for iPod” means that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
z “Works with iPhone” means that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPhone and has
been certified by the developer to meet Apple performance
standards.
z Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards.
vi
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
DK-E7P
PL - INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUĩYTEGO URZĄDZENIA
A. Informacje dla uĪytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
Uwaga: JeĞli chcą PaĔstwo usunąü to urządzenie, prosimy nie uĪywaü zwykáych pojemników na Ğmieci!
ZuĪyty sprzĊt elektryczny i elektroniczny naleĪy usuwaü oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego
przetwarzania, odzysku i recyklingu zuĪytego sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego.
Po wdroĪeniu przepisów unijnych w PaĔstwach Czáonkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą
bezpáatnie* zwracaü zuĪyty sprzĊt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach*
moĪna bezpáatnie zwróciü stary produkt do lokalnych punktów sprzedaĪy detalicznej pod warunkiem, Īe zakupią PaĔstwo
podobny nowy produkt.
*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat naleĪy skontaktowaü siĊ z lokalnymi wáadzami.
Uwaga: PaĔstwa produkt
oznaczony jest tym
symbolem. Oznacza to, Īe
zuĪytego sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego
nie naleĪy áączyü
z odpadami z gospodarstw
domowych.
Dla tego typu produktów
istnieje odrĊbny system
zbiórki odpadów.
JeĞli zuĪyty sprzĊt elektryczny i elektroniczny jest wyposaĪony w baterie lub akumulatory, naleĪy je usunąü oddzielnie, zgodnie
z wymogami lokalnych przepisów.
JeĞli ten produkt zostanie usuniĊty we wáaĞciwy sposób, pomogą PaĔstwo zapewniü, Īe odpady zostaną poddane przetworzeniu,
odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla Ğrodowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, które w przeciwnym razie mogáyby mieü miejsce na skutek niewáaĞciwej obróbki odpadów.
2. Kraje pozaunijne
JeĞli chcą PaĔstwo pozbyü siĊ produktu, naleĪy skontaktowaü siĊ z wáadzami lokalnymi i uzyskaü informacje na temat prawidáowej
metody usuniĊcia produktu.
B. Informacje dla uĪytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
W przypadku gdy produkt uĪywany jest do celów handlowych i zamierzają go PaĔstwo usunąü:
NaleĪy skontaktowaü siĊ z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o moĪliwoĞci zwrotu wyrobu. Byü moĪe bĊdą PaĔstwo
musieli ponieĞü koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w maáej liczbie) moĪna zwróciü do
lokalnych punktów zbiórki odpadów.
2. Kraje pozaunijne
JeĞli chcą PaĔstwo usunąü ten produkt, naleĪy skontaktowaü siĊ z wáadzami lokalnymi i uzyskaü informacje na temat prawidáowej
metody jego usuniĊcia.
INFORMACJA NA TEMAT USUWANIA BATERII
W krajach Unii Europejskiej: PrzekreĞlony pojemnik na odpady oznacza, Īe zuĪytych baterii nie naleĪy wyrzucaü do pojemników
z odpadami domowymi! Dla zuĪytych baterii istnieją oddzielne systemy zbiórki, które zapewnią prawidáowe przetwarzanie i odzysk
zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegóáy na temat systemów zbiórki otrzymają PaĔstwo u lokalnych wáadz.
W Szwajcarii: ZuĪyte baterie moĪna zwróciü w punkcie sprzedaĪy.
Kraje pozaunijne: W celu uzyskania szczegóáowych informacji na temat prawidáowej metody pozbycia siĊ zuĪytych baterii, proszĊ
o kontakt z wáadzami lokalnymi.
vii
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
CZ - INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÉHO VYBAVENÍ
A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)
1. V zemích Evropské unie
UpozornČní: Toto zaĜízení nelikvidujte v bČžných odpadkových koších!
Použíté elektické a elektronické vybavení je tĜeba likvidovat samostatnČ a v souladu s legislativou, která vyžaduje Ĝádnou likvidaci,
obnovení a recyklaci použitého elektického a elektronického vybavení.
Na základČ dohody þlenských státĤ mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické vybavení
v urþených sbČrnách zdarma*. V nČkterých zemích* od vás mĤže místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud
zakoupíte nový podobný.
*) Další podrobnosti vám sdČlí orgány místní správy.
UpozornČní: Váš výrobek je
oznaþen tímto symbolem.
Znamená to, že je
zakázáno likvidovat použitý
elektický nebo elektronický
výrobek s bČžným
domácímodpadem.
Pro tyto výrobky je
k dispozici samostatný
sbČrný systém.
Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je pĜedem samostatnČ v
souladu s místními vyhláškami.
ěádnou likvidací toho výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným zpĤsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a
zabráníte tak možnému poškození životního prostĜedí a zdraví obzvatel, ke kterému by mohlo dojít v pĜípadČ nesprávné likvidace.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat obrat’te se na místní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty
1. V zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro ponikatelské úþely:
Obrat’te se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatnČny. Malé
výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sbČrny odpadu.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat obrat’te se na místní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
INFORMACE O LIKVIDACI BATERIÍ
V zemích Evropské unie: PĜeškrtnutá nádoba na odpad znamená, že použíté baterie nesmí být vyhozeny do domácí popelnice!
Pro vybité baterie existují zvláštní systémy sbČru, které umožĖují správné opČtné použítí a recyklaci v souladu s platnými právními
pĜedpisy.
Pro podrobnosti spojené se systémy sbČru kontaktujte lokální úĜady.
Ve Švýcarsku: použíté baterie mohou být vráceny do prodejny.
ZemČ mimo Evropskou unii: Pro podrobnosti spojené se správným zpĤsobem zbavení se vybitých baterií kontaktuje lokální úĜady.
viii
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
DK-E7P
HU - TÁJÉKOZTATÓ A MEGFELELė ÁRTALMATLANÍTÁSRÓL
A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)
1. Az Európai Unióban
Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja!
A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések
szabályszerĦ kezelésérĘl, visszanyerésérĘl és újrahasznosításáról rendelkezĘ jogszabályokkal összhangban kell kezelni.
A tagállamok általi végrehajtást követĘen az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és
elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyĦjtĘlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi
kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti ÖntĘl a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.
*) A további részletekrĘl, kérjük, érdeklĘdjön az önkormányzatnál.
Figyelem: A terméket ezzel
a jelöléssel láttákel. Ez azt
jelenti, hogy a használt
elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad az
általános háztartási
hulladékkal keverni.
Ezekhez a termékekhez
külön hulladékgyĦjtĘ
rendszer üzemel.
Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, elĘzetesen ezeket
selejtezze ki a helyi elĘírásoknak megfelelĘen.
A termék szabályszerĦ kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen,
visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közremĦködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások
megelĘzésében, amelyek ellenkezĘ esetben a helytelen hulladékkezelés következtében elĘállhatnának.
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklĘdjön a helyes hulladékelhelyezési
módszerrĘl.
B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére
1. Az Európai Unióban
Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:
Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételérĘl. Lehetséges, hogy a visszavételbĘl és
újrahasznosításból eredĘ költségeket felszámítják. ElĘfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyĦjtĘ létesítmény átveszi a kisebb
termékeket (és kis mennyiségeket).
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklĘdjön a helyes hulla-dékelhelyezési
módszerrĘl.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELHASZNÁLT ELEMEK ELHELYEZÉSÉRėL
EU: Az áthúzott kerekes szemétgyĦjtĘ tartály jelzi, hogy a használt elemeket nem szabad a háztartási szemétbe tenni. A használt
elemek számára egy elkülönített begyĦjtési rendszert hoztak létre, ami lehetĘvé teszi a jogszabály rendelkezései szerint a
megfelelĘ kezelést és újrahasznosítást. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a begyĦjtés és újrahasznosítás
részleteivel kapcsolatban.
Svájc: A használt elemeket az értékesítési helyre kell visszavinni.
Más nem uniós országok: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal a használt elemek ártalmatlanításának helyes
eljárásával kapcsolatban.
ix
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
SK - INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII POUŽITÉHO ZARIADENIA
A. Informácie o likvidácii pre používateĐov (domácnosti)
1. V Európskej únii
Pozor: Ak chcete zlikvidovat’ toto zariadenie, nepoužívajte bežný kôš na odpadky!
Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byt’ spracované oddelene a podĐa platných zákonov, ktoré vyžadujú správne
zaobchádzanie, obnovu a recyklovanie použitých elektrických a elektronických zariadení.
PodĐa implementácie v jednotlivých þlenských štátoch môžu domácnosti v štátoch EÚ vrátit’ použité elektrické a elektronické
zariadenia na urþené zberné miesta bez poplatkov*. V niektorých štátoch* môžu vaše staré výrobky zdarma odobrat’ tiež miestni
maloobchodní predajcovia, ak si zakúpite podobný nový výrobok.
*) Ćalšie podrobnosti sa dozviete od vašich miestnych orgánov.
Pozor: Výrobok je
oznaþený týmto symbolom.
Znamená to, že použité elektrické a elektronické
výrobky by sa nemali
miešat’ s bežným domovým odpadom. Pre tieto
výrobky existuje samostatný zberný systém.
Ak sa vo vašich použitých elektrických alebo elektronických zariadeniach nachádzajú batérie, zlikvidujte ich samostatne vopred,
podĐa miestnych požiadaviek.
Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete pri zabezpeþení toho, aby odpad prešiel potrebnou úpravou, obnovou a recykláciou
a takto sa predchádzalo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by inak mohlo dochádzat’
v dôsledku nevhodného zaobchádzania s odpadom.
2. V ostatných štátoch mimo EÚ
Ak si želáte znehodnotit’ tento výrobok, obrát’te sa na vaše miestne orgány a informujte sa o správnej metóde likvidácie.
B. Informácie o likvidácii pre komerþných používateĐov
1. V Európskej únii
Ak sa výrobok používa na komerþné úþely a chcete ho znehodnotit’:
Obrát’te sa na vášho predajcu SHARP, ktorý vás informuje o spätnom odobratí výrobku. Môžu vám byt’ úþtované náklady
vyplývajúce zo spätného odobratia a recyklácie. Malé výrobky (a malé množstvá) môžu spätne odobrat’ vaše lokálne zberné
miesta.
2. V ostatných štátoch mimo EÚ
Ak si želáte znehodnotit’ tento výrobok, obrát’te sa na vaše miestne orgány a informujte sa o správnej metóde likvidácie.
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII BATÉRIE
V Európskej Únii: Preþiarknutý odpa‘dkový kôš znamená, že použité batérie by sa nemali miešaĢ s bežným domovým odpadom.
Pre použité batérie je urþený špeciálny systém separovaného zberu, ktorý zabezpeþuje správnu obnovu a recyklovanie podĐa
platných zákonov.
Podrobné informácie týkajúce sa systémov separovaného zberu Vám poskytnú miestne orgány.
V Švajþiarsku: Použité batérie môžete zadarmo vrátiĢ predajcovi.
V ostatných štátoch mimo EÚ: V záujme získania podrobných informácií týkajúcich sa správnej metódy vyhadzovania použitých
batérií, prosím, obráĢte sa na Vaše miestne orgány.
x
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
DK-E7P
RO - INFORMAğII DESPRE RECICLAREA SAU DISTRUGEREA ADECVATĂ
A. InformaĠii despre dispunerea deúeurilor pentru Utilizatori (gospodării particulare)
1. În Uniunea Europeană
AtenĠie: Dacă doriĠi să aruncaĠi acest echipament, nu utilizaĠi un container obiúnuit pentru gunoi!
Produsele electrice úi electronice uzate trebuie tratate separat úi conform legilor în vigoare care cer un tratament special, recuperarea úi reciclarea echipamentului electric úi electronic uzat. Ca urmare a implementării de către statele membre, gospodăriile
particulare din statele UE pot returna echipamentul electric úi electronic uzat la punctele speciale de colectare fără a plăti nimic*.
În unele Ġări* distribuitorii locali colectează gratuit produsele uzate în schimbul achiziĠionării unui produs nou similar.
*) Vă rugăm să contactaĠi autorităĠile locale pentru mai multe detalii.
AtenĠie: Produsul dumneavoastră este marcat cu
acest simbol, care înseamnă că produsele electrice úi
electronice uzate nu trebuie
amestecate cu deúeurile
casnice. Pentru aceste
produse există un sistem
separat de colectare.
Dacă echipamentul electric sau electronic uzat are baterii sau acumulatoare, vă rugăm să reciclaĠi aceste elemente separat conform legilor locale.
Prin dispunerea corectă a acestui produs veĠi ajuta la tratarea corectă a acestui deúeu, la recuperare sau la reciclare úi astfel veĠi
putea preveni potenĠialele efecte negative asupra mediului úi asupra sănătăĠii umane, efecte care pot apărea din cauza dispunerii
inadectavate a deúeurilor.
2. În alte Ġări din afara UE
Dacă doriĠi să aruncaĠi acest produs, vă rugăm să contactaĠi autorităĠile locale úi să întrebaĠi care ar fi cel mod corect mod de dispunere a acestui deúeu.
B. InformaĠii despre dispunerea deúeurilor pentru Firme
1. În Uniunea Europeană
Dacă produsul a fost utilizat în Ġeluri de afaceri úi doriĠi să-l aruncaĠi:
Vă rugăm să contactaĠi reprezentanĠa SHARP, care vă va informa despre preluarea produsului. PuteĠi fi obligaĠi la plata serviciului
de preluare úi reciclare. Produsele mici (úi în cantităĠi mici) pot fi preluate de punctele locale de colectare. Pentru Spania: Vă rugăm
să contactaĠi sistemul de colectare sau autorităĠile locale pentru preluarea produselor uzate.
2. În alte Ġări din afara UE
Dacă doriĠi să aruncaĠi acest produs, vă rugăm să contactaĠi autorităĠile locale úi să întrebaĠi care ar fi cel mod corect mod de
dispunere.
INFORMAğII DESPRE RECICLAREA SAU BATERIA
Pentru UE: coúul pe roĠi tăiat cu x indică faptul că bateriile consumate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer! Există
un sistem de colectare separat pentru bateriile consumate, pentru a permite tratamentul corect úi reciclarea în concordanĠă cu
legislaĠia. ContactaĠi autoritatea locală pentru detalii despre metodele de colectare úi reciclare.
Pentru ElveĠia: bateriile consumate trebuie returnate punctului de vânzare.
Pentru alte state non-UE: contactaĠi autoritatea locală pentru metoda corectă de aruncare a bateriilor cosumate.
xi
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
LT - NETINKAMO EKSPLOATUOTI GAMINIO PAŠALINIMAS
A. Informacija vartotojams apie gaminiǐ išmetimą (privatiems namǐ njkiams)
1. Europos Sąjungoje
Dơmesio: šios Ƴrangos negalima mesti Ƴ Ƴprastinius šiukšliǐ konteinerius!
Naudota elektrinơ ir elektroninơ Ƴranga turi bnjti apdorojama atskirai, laikantis teisơs aktǐ, kurie reikalauja tinkamai apdoroti,
panaudoti ir perdirbti elektrinĊ ir elektroninĊ Ƴrangą.
Po atitinkamǐ teisơs aktǐ Ƴgyvendinimo valstybơse narơse privatnjs ES šaliǐ njkiai gali nemokamai grąžinti naudotą elektrinĊ arba
elektroninĊ Ƴrangą paskirtosioms surinkimo Ƴmonơms*.
Kai kuriose šalyse* vietiniai mažmenininkai taip pat gali nemokamai priimti iš jnjsǐ seną gaminƳ, jei perkate panašǐ naują.
*) Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitơs Ƴ vietos institucijas.
Dơmesio: Jnjsǐ gaminys
pažymơtas šiuo
simboliu. Tai reiškia,
kad naudotǐ elektriniǐ
ir elektroniniǐ gaminiǐ
negalima išmesti Ƴ
Ƴprastiniǐ buitiniǐ atliekǐ
konteinerius. Tokiems
gaminiams taikoma
atskira surinkimo
sistema.
Jei jnjsǐ naudotoje elektrinơje ar elektroninơje Ƴrangoje yra baterijǐ ar akumuliatoriǐ, prieš tai utilizuokite juos atskirai, laikydamiesi
šalyje galiojanþiǐ reikalavimǐ.
Tinkamai išmesdami gaminƳ padơsite užtikrinti, kad atliekos bnjtǐ reikiamai apdorojamos, panaudojamos ir perdirbamos saugant
aplinką ir žmoniǐ sveikatą nuo neigiamo poveikio, kuris kiltǐ netinkamai elgiantis su atliekomis.
2. Ne ES šalyse
Jei norite išmesti šƳ gaminƳ, kreipkitơs Ƴ vietos institucijas ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo bnjdą.
B. Informacija apie gaminiǐ išmetimą verslo vartotojams
1. Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti gaminƳ, naudotą verslo tikslais:
Kreipkitơs Ƴ savo SHARP atstovą, kuris informuos jus apie gaminio grąžinimą. Jums gali tekti padengti išlaidas, susijusias su
produkto grąžinimu ir perdirbimu. Nedidelius gaminius (nedidelius jǐ kiekius) gali priimti vietinơ surinkimo Ƴmonơ.
2. Kitose valstybơse už ES ribǐ
Jei norite išmesti šƳ gaminƳ, kreipkitơs Ƴ vietos institucijas ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo bnjdą.
INFORMACIJA APIE BATERIJǏ PAŠALINIMĄ
Europos Sąjungos šalyse: Išbraukta šiukšliǐ dơžơ reiškia, kad išnaudotǐ baterijǐ negalima išmesti Ƴ buitiniǐ atliekǐ šiukšliǐ dơžes!
Išnaudotoms baterijoms yra sukurtos atskiros rinkimo sistemos, kurios užtikrina teisingą perdirbimą ir pakartotiną perdirbimą pagal
galiojanþią teisĊ. Dơl papildomos informacijos apie rinkimo sistemas kreipkitơs Ƴ vietinĊ valdžią.
Šveicarijoje: Išnaudotas baterijas galima gražinti Ƴ pardavimo taškus.
Šalys už ES ribǐ: Dơl papildomos informacijos apie teisingą išnaudotǐ baterijǐ atsikratymą kreipkitơs Ƴ vietinĊ valdžią.
xii
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
DK-E7P
GR - ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ ıȦıIJȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ȆȡȠıȠȤȒ: ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ıĮȢ
İȓȞĮȚ ıȘȝĮįİȝȑȞȠ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ
ıȪȝȕȠȜȠ. ǹȣIJȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ȩIJȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȘȜİțIJȡȚțȐ
țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȝȚȤșȠȪȞ ȝİ
țȠȚȞȐ ȠȚțȚĮțȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ.
ȊʌȐȡȤİȚ ıȪıIJȘȝĮ ȟİȤȦȡȚıIJȒȢ
ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒȢ ȖȚĮ ĮȣIJȐ IJĮ
ʌȡȠȧȩȞIJĮ.
A. ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȖȚĮ ȤȡȒıIJİȢ (ȚįȚȦIJȚțȐ ȞȠȚțȠțȣȡȚȐ)
1. ȈIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ DzȞȦıȘ
ȆȡȠıȠȤȒ: ǹȞ İʌȚșȣȝİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİIJİ IJȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ, ȝȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠȞ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȠ țȐįȠ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ!
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ IJȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ ȤȦȡȚıIJȐ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓ țĮIJȐȜȜȘȜȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ IJȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
ȂİIJȐ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȞ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ Įʌȩ IJĮ țȡȐIJȘ-ȝȑȜȘ, Ƞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȘȜİțIJȡȚțȩȢ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ țȐșİ ıʌȚIJȚȠȪ ıIJȘȞ
Ǽ.Ǽ. ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚıIJȡȑijİIJĮȚ ȤȦȡȓȢ ȤȡȑȦıȘ* ıİ țĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ. Ȉİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ȤȫȡİȢ* ȝʌȠȡİȓIJİ İʌȓıȘȢ ȞĮ
İʌȚıIJȡȑȥİIJİ IJȠ ʌĮȜȚȩ ıĮȢ ʌȡȠȧȩȞ ıİ IJȠʌȚțȩ ıȘȝİȓȠ ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȤȡȑȦıȘ, ĮȞ ĮȖȠȡȐıİIJİ ȑȞĮ ʌĮȡȩȝȠȚȠ țĮȚȞȠȪȡȖȚȠ ʌȡȠȧȩȞ.
*) īȚĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ.
ǹȞ Ƞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȘȜİțIJȡȚțȩȢ Ȓ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȩȢ ıĮȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȑȤİȚ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ Ȓ ıȣııȦȡİȣIJȑȢ, ĮʌȠȡȡȓȥIJİ ʌȡȫIJĮ ĮȣIJȐ IJĮ İȟĮȡIJȒȝĮIJĮ
ȤȦȡȚıIJȐ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ. Ǿ ıȦıIJȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ șĮ ȕȠȘșȒıİȚ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓıȠȣȝİ ȩIJȚ IJĮ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ
ȣijȓıIJĮȞIJĮȚ IJȘȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ țĮȚ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ, ĮʌȠIJȡȑʌȠȞIJĮȢ ȑIJıȚ ʌȚșĮȞȑȢ ĮȡȞȘIJȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ȖȚĮ IJȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ IJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȣȖİȓĮ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȜȩȖȦ ĮțĮIJȐȜȜȘȜȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ IJȦȞ
ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ.
2. Ȉİ ȐȜȜİȢ ȤȫȡİȢ ȑȟȦ Įʌȩ IJȘȞ Ǽ.Ǽ.
ǹȞ İʌȚșȣȝİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİIJİ IJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȡȠȧȩȞ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ țĮȚ ȗȘIJȒıIJİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘ ıȦıIJȒ ȝȑșȠįȠ
ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ.
B. ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ȖȚĮ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȠȪȢ ȤȡȒıIJİȢ
1. ȈIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ DzȞȦıȘ
ǹȞ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȠȪ ıțȠʌȠȪȢ țĮȚ șȑȜİIJİ IJȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȒ IJȠȣ:
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ SHARP, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ıĮȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȒıİȚ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ. ǼȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȤȡİȦșİȓIJİ
IJȠ țȩıIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ țĮȚ IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ. ȂȚțȡȐ ʌȡȠȧȩȞIJĮ (țĮȚ ıİ ȝȚțȡȑȢ ʌȠıȩIJȘIJİȢ) ȓıȦȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚıIJȡĮijȠȪȞ ıIJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ
İȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ.
2. Ȉİ ȐȜȜİȢ ȤȫȡİȢ ȑȟȦ Įʌȩ IJȘȞ Ǽ.Ǽ.
ǹȞ İʌȚșȣȝİȓIJİ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥİIJİ IJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȡȠȧȩȞ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ țĮȚ ȡȦIJȒıIJİ ȖȚĮ IJȘ ıȦıIJȒ ȝȑșȠįȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ.
ȆȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ǹʌȩȡȡȚȥȘ ȝʌĮIJĮȡȚȫȞ
īȚĮ IJȚȢ ȤȫȡİȢ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ: ȅ țȐįȠȢ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ ȝİ IJȘȞ ȑȞįİȚȟȘ ĮʌĮȖȠȡİȪİIJĮȚ, ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ʌȦȢ ȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ
ȝʌĮIJĮȡȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȠȪȞIJĮȚ ȝİ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ıțȠȣʌȓįȚĮ IJȠȣ ȞȠȚțȠțȣȡȚȠȪ. ȊʌȐȡȤİȚ İȚįȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒȢ IJȦȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȝʌĮIJĮȡȚȫȞ, ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘ ıȦıIJȒ įȚĮȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ. ȆĮȡĮțĮȜİȓıIJİ ȞĮ
İʌȚțȠȚȞȦȞȒıİIJİ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȖȚĮ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ IJĮ ıȘȝİȓĮ ĮʌȠțȠȝȚįȒȢ țĮȚ ĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ.
īȚĮ IJȘȞ ǼȜȕİIJȓĮ: ȅȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ ȞĮ İʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚ ıIJȠ ıȘȝİȓȠ ʌȫȜȘıȘȢ IJȠȣȢ.
īȚĮ IJȚȢ ȤȫȡİȢ İțIJȩȢ IJȘȢ Ǽȣȡ.DzȞȦıȘȢ: ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȚȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ, ȖȚĮ IJȘ ıȦıIJȒ ȝȑșȠįȠ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ IJȦȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȝʌĮIJĮȡȚȫȞ.
xiii
DK-
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
ENG - INFORMATION ON PROPER DISPOSAL
A. Information on Disposal for Users private households)
1. In the European Union
Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dustbin!
Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper
treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.
Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and
electronic equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back
your old product free of charge if you purchase a similar new one.
*) Please contact your local authority for further details.
Attention: Your product
is marked with this symbol.
It means that used electrical and electronic products
should not be mixed with
general household waste.
There is a separate collection system for these
products.
If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand
according to local requirements.
By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and
recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to
inappropriate waste handling.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.
B. Information on Disposal for Business Users
1. In the European Union
If the product is used for business purposes and you want to discard it:
Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs
arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.
INFORMATION ON BATTERY DISPOSAL
For EU: The crossed-out wheeled bin implies that used batteries should not be put to the general household waste! There is a
separate collection system for used batteries, to allow proper treatment and recycling in accordance with legislation. Please
contact your local authority for details on the collection and recycling schemes.
For Switzerland: The used battery is to be returned to the selling point.
For other non-EU countries: Please contact your local authority for correct method of disposal of the used battery.
xiv
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_SCEE_A6_COMMON.mif
POLSKI
DK-E7P
POLSKI
Akcesoria
Spis treści
W zestawie dostarczane wyłącznie są następujące akcesoria:
Informacje ogólne
Zasilacz x 1
RADPAA068AWZZ
Strona
„ Informacje ogólne
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Elementy sterujące i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . .3
„ Przygotowanie do pracy
Podłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Podstawy obsługi
Najprostsze czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Etui x 1
(na urządzenie)
Etui x 1
(na zasilacz)
„ iPod i iPhone
Odtwarzanie sygnału z odtwarzacza iPod
lub aparatu iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
„ Funkcja dodatkowa
Podłączenie dodatkowych urządzeń . . . . . . . . . .9
Przejściówka do podłączenia aparatu iPhone x 2
Przejściówka do podłączenia odtwarzacza iPod x 4
„ Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
PL-1
DK-E7P_A6_PL.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Ostrzeżenia
DK-E7P
POLSKI
z Nie wolno demontować obudowy
z Należy się upewnić, że sprzęt
urządzenia, ponieważ może to
stworzyć ryzyko porażenia prądem.
Naprawy należy zlecać
autoryzowanym serwisom firmy
SHARP.
z Nie wolno zakłócać prawidłowej wentylacji urządzenia
poprzez przykrywanie go gazetami, obrusami, zasłonami itp.
z Nie wolno ustawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego
ognia (np. świec).
z Usuwając zużyte baterie należy postępować zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
z Opisywane urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w
klimacie umiarkowanym.
z Urządzenie może pracować w temperaturach z zakresu 5°C
- 35°C.
Ostrzeżenie:
Opisywane urządzenie wolno podłączać tylko do napięć
wyszczególnionych na tabliczce znamionowej. Podłączenie
urządzenia do napięcia wyższego lub innego niż zostało to
określone jest niebezpieczne i może wywołać pożar lub innego
rodzaju straty. Firma SHARP nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane
podłączeniem urządzenia do nieodpowiedniego napięcia.
ustawiony jest w pomieszczeniu
dobrze wentylowanym. Z boków,
z tyłu i z góry urządzenia należy
pozostawić przynajmniej 10 cm
wolnej przestrzeni.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
10 cm
10 cm
Urządzenie należy ustawić na stabilnej poziomej
powierzchni.
Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych, silnych pól magnetycznych,
nadmiernego kurzu oraz wilgoci. Należy zachować pewną
odległość od urządzeń elektrycznych (telefaksów,
komputerów itp.), które są źródłem szumów
elektromagnetycznych.
Nie należy niczego ustawiać na urządzeniu.
Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci,
temperatur wyższych niż 60°C ani ekstremalnie niskich
temperatur.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć
zasilacz od sieci, podłączyć ponownie i włączyć zasilanie.
W trakcie burzy urządzenie należy
odłączyć od sieci elektrycznej.
Nie wolno używać innego źródła
zasilania niż dostarczony
w zestawie zasilacz 6 V, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenia spowodowane nieprawidłową obsługą. Wszelkie
naprawy należy zlecać autoryzowanym punktom
serwisowym firmy SHARP.
Odłączając zasilacz od sieci elektrycznej należy
trzymać za wtyczkę. Ciągnięcie za kabel może
doprowadzić do jego uszkodzenia.
Zasilacz umożliwia całkowite wyłączenie
zasilania urządzenia i powinien się znajdować
w miejscu łatwo dostępnym.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
PL (1)
HU (2)
CZ (3)
Informacje ogólne
„ Problemy ogólne
SK (4)
UA (5)
RO (6)
„ Regulacja głośności
Poziom głośności przy danym ustawieniu regulatora zależy od
wydajności głośników, ich ustawienia oraz innych czynników.
Zaleca się unikania słuchania dźwięków o dużym natężeniu,
czyli ustawiania regulatora na wartość maksymalną oraz
włączania urządzenia przy ustawionym maksymalnym poziomie
głośności.
LT (7)
GR (8)
EN (9)
PL-2
DK-E7P_A6_PL.mif
DK-E7P
Elementy sterujące i wskaźniki
POLSKI
„ Widok z przodu
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
1
2
Informacje ogólne
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Patrz strona
Gniazdo do podłączania urządzeń iPod i iPhone . 8
Przycisk ESOUND/TV OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przycisk obniżania poziomu głośności . . . . . . . . . 6
Gniazdo subwoofera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przycisk ON/STAND-BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przycisk podwyższania poziomu głośności . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Widok z tyłu
1.
2.
3.
Patrz strona
Wyjście VIDEO OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wejście AUX IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wejście DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Widok od spodu
1
2
3
1.
Patrz strona
Pojemnik na baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Etykieta ze specyfikacjami (*)
1
PL-3
DK-E7P_A6_PL.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
Rzeczywista tabliczka znamionowa na urządzeniu może
różnić się od tabliczki przedstawionej na rysunku.
(*) Etykieta znajduje się na spodzie urządzenia.
2009 September 25
Podłączenia
DK-E7P
„ Podłączenie urządzenia iPod lub iPhone do telewizora
Istnieje możliwość wyświetlania na ekranie podłączonego
telewizora lub monitora plików ze zdjęciami i filmami z urządzeń
iPod lub iPhone.
Jeśli telewizor lub monitor wyposażony jest w wejście wideo,
połącz je z gniazdem VIDEO OUT z tyłu urządzenia i włącz
wyjście TV w odtwarzaczu iPod.
VIDEO OUT
Kabel wideo
(sprzedawany oddzielnie)
1
Otwórz menu urządzenia iPod lub iPhone.
Żeby wyświetlić obraz na ekranie telewizora, naciśnij przycisk ESOUND
(TV OUT), dopóki dioda ESOUND nie zaświeci się dwukrotnie.
2
3
Wybierz żądany film w urządzeniu iPod lub iPhone.
Naciśnij przycisk
na urządzeniu iPod, żeby rozpocząć
odtwarzanie.
W urządzeniach iPod touch i iPhone odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie po wybraniu żądanego filmu.
Uwagi:
z Jeśli wyjście TV będzie już włączone w menu, po rozpoczęciu
odtwarzania film zostanie wyświetlony automatycznie na ekranie TV.
z Żeby powrócić do odtwarzania filmu na wyświetlaczu urządzenia iPod
lub iPhone, powtórz czynności od 1 do 3.
z Naciśnięcie przycisku ESOUND (TV OUT) podczas odtwarzania
filmów z urządzenia iPod lub iPhone, dopóki dioda ESOUND nie
zaświeci się dwa razy, nie spowoduje przełączenia obrazu między
odtwarzaczem iPod a telewizorem.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
HU (2)
1
Podłącz kabel zasilacza do gniazda DC IN w urządzeniu.
2
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego w ścianie.
TV
„ Oglądanie filmów na ekranie telewizora
podłączonego do urządzenia iPod lub iPhone
PL (1)
„ Korzystanie z zasilacza
1
Do gniazda
wejściowego wideo
POLSKI
NTSC lub PAL, żeby dopasować go do systemu telewizora.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www firmy
Apple.
z Przed ustawieniem wyjścia wideo należy się zapoznać
również z instrukcją obsługi urządzenia iPod lub iPhone.
Kabel zasilacza
2
Gniazdo DC IN
(DC 6 V)
Przygotowanie do pracy
Przed przystąpieniem do dokonywania podłączeń należy
odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
z Odtwarzacz iPod lub iPhone należy ustawić w systemie
Gniazdko elektryczne w ścianie
(od 100 do 240 V~, 50/60 Hz)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Uwagi:
z Odłącz zasilacz od gniazdka w ścianie, jeśli urządzenie ma
być nieużywane przez dłuższy czas.
z Podłączenie zasilacza sieciowego do urządzenia powoduje
odłączenie baterii.
z Należy wyłącznie używać dostarczonego w zestawie
zasilacza. Korzystanie z innego zasilacza może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
GR (8)
EN (9)
PL-4
DK-E7P_A6_PL.mif
CZ (3)
DK-E7P
POLSKI
Podłączenia (ciąg dalszy)
„ Korzystanie z baterii
Przygotowanie do pracy
Należy kupić cztery baterie „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 lub podobne).
Baterie nie są częścią zestawu.
1
Otwórz osłonę pojemnika na baterię.
Przesuń osłonę w kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
2
Włóż do pojemnika baterie zgodnie z oznaczeniami
w pojemniku.
3
Załóż z powrotem osłonę.
Ostrzeżenia dotyczące korzystania z baterii:
z Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
z Włóż do pojemnika baterie zgodnie z oznaczeniami
w pojemniku.
z Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas
nieużywane, należy wyjąć z niego baterie. Pozwoli to
zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu urządzenia na
wypadek wycieku z baterii.
z Podczas zasilania z baterii jasność wszystkich wskaźników
jest obniżona w porównaniu z trybem pracy z zasilaczem.
z Należy zawsze wymieniać jednocześnie obie baterie.
z Nie należy używać nowej baterii razem ze starą.
z Baterie (w opakowaniu i zainstalowane) należy chronić przed
zbyt wysoka temperaturą - np. bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych lub ognia.
Zmiana źródła zasilania:
Wyłącz urządzenie przed zmianą źródła zasilania. Jeśli zasilacz
zostanie podłączony przy włączonym zasilaniu, urządzenie
może przełączyć się do trybu czuwania. Naciśnij przycisk ON/
STAND-BY ponownie, żeby włączyć urządzenie.
Uwaga:
Żywotność baterii zależy
i warunków eksploatacji.
od
temperatury,
typu
baterii
Wymiana baterii:
Jeśli baterie są rozładowane, emitowany dźwięk może być
zniekształcony, a urządzenie może się automatycznie wyłączyć
lub emitować dźwięk z przerwami, gdy ustawiony będzie wysoki
poziom głośności. Obniż poziom głośności lub wymień baterie.
Ostrzeżenie:
Nie należy używać akumulatorów niklowo-kadmowych itp.
PL-5
DK-E7P_A6_PL.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Najprostsze czynności
DK-E7P
„ Regulacja głośności
2.1
POLSKI
Naciśnij przycisk VOL (+ lub –), żeby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność.
Wskaźnik POWER zacznie pulsować, jeśli poziom głośności
osiągnie maksymalny lub minimalny poziom.
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
PL (1)
HU (2)
„ Funkcja ESOUND
VOL
–
VOL
+
„ Włączenie zasilania
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, żeby włączyć zasilanie.
Wskaźniki POWER i ESOUND zaczną świecić.
Po zakończeniu pracy:
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, żeby przełączyć urządzenie
do trybu czuwania. Wskaźnik POWER zgaśnie.
Naciśnięcie przycisku ON/STAND-BY powoduje, że wskaźnik
ESOUND zaczyna świecić na bursztynowo. Oznacza to, że
urządzenie znajduje się w trybie ESOUND, w którym tony niskie
i wysokie są regulowane zgodnie z sygnałem wejściowym.
Żeby wyłączyć funkcję ESOUND, naciśnij przycisk ESOUND (TV
OUT). Wskaźnik ESOUND zgaśnie.
„ Funkcja automatycznego wyłączania
Jeśli w urządzeniu nie będzie zadokowany odtwarzacz iPod ani
aparat iPhone, a do wejścia AUX IN nie będzie podłączony
kabel, urządzenie przełączy się do trybu czuwania po 5
minutach bezczynności.
Uwaga:
Opisywane urządzenie zużywa w trybie czuwania bardzo mało
energii. Jeśli jednak urządzenie ma pozostawać nieużywane
przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
CZ (3)
Podstawy obsługi
ON/STAND-BY
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
PL-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_PL.mif
DK-E7P
Odtwarzanie sygnału z odtwarzacza iPod lub aparatu iPhone
iPod i iPhone
POLSKI
Obsługiwane modele odtwarzaczy iPod i aparatów iPhone:
z iPod nano (wersja 1.2 lub nowsza)
z iPod mini (wersja 1.2 lub nowsza)
z iPod 5. generacji (wersja 1.3 lub nowsza) (model Click Wheel
wyposażony w złącze przyłączeniowe)
z iPod 4. generacji (wersja 3.0.2 lub nowsza) (model Click
Wheel wyposażony w złącze przyłączeniowe)
z iPod nano 2. generacji (oprogramowanie 1.0.0 lub nowsze)
z iPod nano 3. generacji (oprogramowanie 1.0.3. lub nowsze)
z iPod nano 4. generacji (oprogramowanie 1.0.3 lub nowsze)
z iPod classic (oprogramowanie 1.0.3 lub nowsze)
z iPod touch (oprogramowanie 1.1 lub nowsze)
z iPod touch 2. generacji (oprogramowanie 2.1 lub nowsze)
z iPhone (oprogramowanie 2.2.1 lub nowsze)
z iPhone 3G (oprogramowanie 2.2.1 lub nowsze)
Ostrzeżenie:
z Przed użyciem należy uaktualnić wersję oprogramowania
iPod lub iPhone. Najnowsze wersje oprogramowania iPod
lub iPhone można pobrać ze strony internetowej Apple.
Uwagi:
z Jeśli urządzenie główne będzie zasilane z zasilacza
sieciowego, po podłączeniu odtwarzacza iPod lub aparatu
iPhone do urządzenia głównego rozpocznie się ładowanie
baterii odtwarzacza lub aparatu. Istnieje możliwość, że
dźwięk będzie emitowany z opóźnieniem.
z Na wyświetlaczu aparatu iPhone może pojawić się
komunikat o błędzie „This accessory is not made to work with
iPhone”, jeśli poziom naładowania baterii aparatu iPhone jest
niski.
z Odtwarzacz iPod lub aparat iPhone nie będą ładowane, jeśli
urządzenie główne będzie zasilane z baterii.
PL-7
DK-E7P_A6_PL.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Podłączenie odpowiedniej przejściówki iPod lub iPhone
Wybierz odpowiednią przejściówkę do swojego odtwarzacza iPod lub aparatu
iPhone; powinna dobrze pasować. Jeżeli posiadany przez Ciebie iPod lub
iPhone nie jest wymieniony w poniższej tabeli, użyj przejściówki dostarczanej
wraz z odtwarzaczem iPod lub aparatem iPhone.
Oznaczenie informuje,
który z modeli iPod lub
iPhone pasuje
Nr
przejściówki
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
Model iPod lub iPhone
5G iPod (z funkcją wideo)
U2 iPod z funkcją wideo
iPod classic
5G iPod z funkcją wideo
iPod classic
iPhone
iPhone 3G
iPod mini
4G iPod i U2 iPod
iPod photo i Colour U2 iPod
iPod z kolorowym wyświetlaczem
4G iPod
iPod photo
iPod z kolorowym wyświetlaczem
Pojemność
30 GB
30 GB
80 GB, 120 GB
60 GB i 80 GB
160 GB
4 GB, 8 GB i 16 GB
8 GB i 16 GB
4 GB i 6 GB
20 GB
20 GB i 30 GB
20 GB
40 GB
40 GB i 60 GB
60 GB
Uwagi:
z Odtwarzacze iPod nano (2. generacja), iPod nano (3. generacja),
iPod nano (4. generacja), iPod touch oraz iPod touch (2.
generacja) nie są kompatybilne z przejściówkami wymienionymi
powyżej. Należy użyć przejściówki dostarczonej z odtwarzaczem
iPod.
z Jeżeli Twój iPod nie posiada złącza iPod, możesz przyłączyć go
do gniazda AUX IN urządzenia głównego za pomocą kabla audio.
2009 September 25
DK-E7P
POLSKI
1. Zainstaluj przejściówkę iPod lub iPhone w urządzeniu
i podłącz urządzenie iPod lub iPhone.
iPhone (widok z dołu)
iPhone
Złącze dokujące
„ Odtwarzanie sygnału z urządzenia iPod lub iPhone
1
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY,
opisywane urządzenie.
2
Wstaw urządzenie iPod lub iPhone do gniazda
w urządzeniu głównym.
3
Naciśnij przycisk
na urządzeniu iPod, żeby
rozpocząć odtwarzanie.
W urządzeniach iPod touch i iPhone odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie po wybraniu żądanego pliku.
Przejściówka iPhone
żeby
PL (1)
włączyć
iPhone
Przejściówka iPhone
Gniazdo iPhone
HU (2)
CZ (3)
iPod i iPhone
„ Instalacja przejściówki iPod lub iPhone
SK (4)
UA (5)
RO (6)
Złącze iPhone
„ Odtwarzanie z aparatu iPhone
Ostrzeżenie:
Przed umieszczeniem urządzenia iPod lub iPhone w gnieździe
należy odłączyć od niego wszystkie akcesoria.
z Dźwięk z aparatu iPhone zostanie przełączony na urządzenie
„ Demontaż przejściówki
iPod lub iPhone
pauzy w odtwarzaniu a odgłos dzwonka aparatu iPhone będzie
słyszalny z głośnika urządzenia głównego.
z Po odebraniu połączenia, dźwięki rozmowy są emitowane
wyłącznie z głośników urządzenia głównego. Włącz głośnik
aparatu iPhone lub odłącz aparat iPhone od urządzenia
głównego, żeby rozpocząć rozmowę.
Włóż końcówkę wkrętaka
(małego, płaskiego) do otworu
w przejściówce i unieś do góry,
żeby ją wyjąć.
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
GR (8)
„ Odłączenie urządzenia iPod lub iPhone
Wyjmij iPod lub iPhone z gniazda na urządzeniu głównym. Tę
czynność można bezpiecznie wykonać w trybie odtwarzania.
2009 September 25
LT (7)
główne po zakończeniu procesu identyfikacji po około 10
sekundach.
z Przychodzące połączenie telefoniczne spowoduje włączenie
DK-E7P_A6_PL.mif
EN (9)
PL-8
DK-E7P
Podłączenie dodatkowych urządzeń
POLSKI
Kabel audio nie jest częścią zestawu. Kup osobny kabel, tak jak
pokazano poniżej.
Funkcja dodatkowa
Przenośny
odtwarzacz audio
Komputer
Do wyjścia
liniowego
„ Odtwarzanie nagrań audio/wideo
z przenośnego odtwarzacza audio,
komputera/notebooka itp.
1
Podłącz przenośny odtwarzacz audio lub
komputer/notebook itp. do gniazda AUX IN.
Jeśli korzystasz z urządzenia wideo, podłącz wyjście
audio do opisywanego urządzenia, a kabel wideo do
telewizora.
2
Naciśnij przycisk ON/STAND-BY, żeby włączyć
opisywane urządzenie.
3
Uruchom odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
Jeżeli poziom głośności podłączonego urządzenia jest
zbyt wysoki, mogą wystąpić zakłócenia dźwięku. W
takim przypadku należy zmniejszyć poziom głośności
podłączonego urządzenia.
Uwagi:
z Żeby zapobiec wystąpieniu zakłóceń, ustaw opisywane
urządzenie w większej odległości od telewizora.
z Urządzenie iPod lub iPhone należy odłączyć od urządzenia
głównego przed dokonaniem podłączeń do gniazda AUX IN.
W przeciwnym razie dźwięk z wejścia AUX IN nie będzie
słyszalny.
Kabel audio
(niedostarczony)
PL-9
DK-E7P_A6_PL.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Rozwiązywanie problemów
DK-E7P
POLSKI
„ iPod i iPhone
Objawy
z Brak dźwięku.
Na ekranie telewizora lub
monitora brak obrazu.
„ Problemy ogólne
Objawy
z Urządzenie nie reaguje
na naciskane przyciski.
z Nie słychać dźwięku.
z
z
z
Możliwa przyczyna
z
z Wyłącz zasilanie i włącz je
ponownie.
z
z Czy nie został ustawiony
minimalny poziom
głośności?
z
z iPod lub iPhone nie jest
ładowany.
z
z
z
z
z Na wyświetlaczu aparatu
iPhone pojawia się
komunikat „This
accessory is not made to
work with iPhone”.
z
z
Możliwa przyczyna
Odtwarzanie w urządzeniu
iPod lub iPhone nie jest
włączone.
iPod lub iPhone jest
nieprawidłowo podłączony.
Czy zasilacz jest
podłączony do sieci
elektrycznej?
Kabel wideo jest
nieprawidłowo podłączony.
W telewizorze lub monitorze
nie zostało wybrane
odpowiednie wejście
sygnału.
Funkcja „TV out” w odtwarzaczu iPod nie jest ustawiona na wyprowadzanie
sygnału wideo.
iPod lub iPhone jest
nieprawidłowo podłączony.
Urządzenie główne jest
zasilane z baterii.
Korzystasz z odtwarzacza
iPod (3. generacja).
Odtwarzacz iPod lub aparat
iPhone nie jest obsługiwany.
Wykaz kompatybilnych
modeli znajduje się na
stronie 7.
Poziom naładowania baterii
aparatu iPhone jest niski.
Naładuj aparat iPhone.
Aparat iPhone jest
nieprawidłowo podłączony.
PL (1)
HU (2)
Informacje dodatkowe
Wiele
ewentualnych
problemów
można
rozwiązać
samodzielnie, bez konieczności wzywania serwisu.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu
urządzenia, należy się zapoznać z poniższą tabelą przed
wezwaniem przedstawiciela autoryzowanego serwisu firmy
SHARP.
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
PL-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_PL.mif
DK-E7P
POLSKI
Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)
Konserwacja
„ Skraplanie się pary wodnej
„ Czyszczenie urządzenia
Informacje dodatkowe
Gwałtowne zmiany temperatury oraz przechowywanie lub
eksploatacja urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności
mogą powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz
obudowy.
Para wodna może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie
i odczekać do momentu, w którym możliwa będzie normalna
praca (czyli ok. 1 godziny).
Urządzenie należy od czasu do czasu wycierać czystą miękką
ściereczką.
Ostrzeżenie:
z Nie wolno używać żrących środków czyszczących (benzyny,
rozcieńczalnika, alkoholu itp.), ponieważ mogłyby
spowodować zmatowienie obudowy.
z Nie wolno wycierać wewnętrznych elementów urządzenia
oliwą, ponieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
„ Jeżeli pojawi się problem
Jeśli urządzenie zostanie poddane działaniu silnych bodźców
zewnętrznych
(wstrząsy
mechaniczne,
silne
pole
elektrostatyczne, nieodpowiednie napięcie zasilające będące
skutkiem burzy itp.), może się zdarzyć, że nie będzie działało
prawidłowo.
W takim przypadku należy:
1 Przełączyć urządzenie do trybu czuwania i włączyć je
ponownie.
2 Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy je
odłączyć od sieci elektrycznej, a następnie podłączyć
ponownie.
„ Przed przystąpieniem do transportu urządzenia
Odłącz urządzenie iPod lub iPhone i zamknij urządzenie
główne, które przełączy się automatycznie do trybu czuwania.
OSTRZEŻENIE:
Przenoszenie
urządzenia
głównego
z podłączonym urządzeniem iPod lub iPhone może
spowodować zniszczenie obu urządzeń.
PL-11
DK-E7P_A6_PL.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Dane techniczne
DK-E7P
POLSKI
Gniazda
wejściowe
Wejście AUX (sygnał audio):
250 mV/47 kiloomów
Wymiary
Szerokość: 198 mm
Wysokość: 69,8 mm
Głębokość: 77 mm
Ciężar
0,62 kg
„ Problemy ogólne
(*) Podana wartość dotyczy przypadku, w którym urządzenie
znajduje się w trybie czuwania.
Źródło zasilania
DC IN 6 V
2 A: zasilacz
(100 - 240 V~, 50/60 Hz)
DC IN 6 V
[baterie typu „AA” (UM/SUM-3,
R6 lub HP-7) x 4]
Pobór energii
Zasilanie włączone: 7 W
Tryb czuwania: 0,6 W(*)
Moc wyjściowa
Głośniki przednie:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Subwoofer:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Głośnik
2.1-drożny system głośników
Głośnik przedni: 3,0 cm
Subwoofer: 4,6 cm
PL (1)
HU (2)
Informacje dodatkowe
Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów,
firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w parametrach konstrukcyjnych i danych technicznych
urządzenia bez powiadamiania nabywcy. Dane dotyczące
wydajności poszczególnych elementów są wartościami
nominalnymi produkowanych urządzeń. W indywidualnych
przypadkach dopuszcza się odchylenia od podanych wielkości.
Znamionowa moc Głośnik przedni: 1,2 W / kanał
wejściowa
Subwoofer: 2 W
głośnika
UA (5)
RO (6)
GR (8)
Wyjście wideo: 1 Vp-p
EN (9)
PL-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
SK (4)
LT (7)
Maksymalna moc Głośnik przedni: 2,0 W / kanał
Subwoofer: 4 W
wejściowa
głośnika
Gniazda
wyjściowe
CZ (3)
DK-E7P_A6_PL.mif
ČESKY
DK-E7P
ČESKY
Příslušenství
Obsah
Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství.
Obecné informace
Adaptér AC/DC x 1
RADPAA068AWZZ
Strana
„ Obecné informace
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ovládací prvky a indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . .3
„ Příprava k používání
Připojení systémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Základní pokyny pro používání
Základní ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Pouzdro k přenosu x 1
(přístroj)
Pouzdro k přenosu x 1
(AC/DC adaptér)
Adaptér pro iPhone x 2
Adaptér pro iPod x 4
„ iPod a iPhone
Poslech zařízení iPod nebo iPhone . . . . . . . . 7 - 8
„ Pokročilé funkce
Vylepšování systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
„ Reference
Tabulka řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CZ-1
DK-E7P_A6_CZ.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Bezpečnostní opatření
DK-E7P
ČESKY
z Neodstraňujte vnější opláštění
z Ujistěte se, že je zařízení umístěno v
přístroje - hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Servis
vnitřních části přístroje
zajišt’uje nejbližší servisní
středisko SHARP.
z Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty,
například novinami, ubrusy, závěsy atd.
z Je zakázáno pokládat na přístroj zdroje otevřeného ohně,
(například zapálené svíčky).
z Zajistěte ekologickou likvidaci baterií.
z Tento přístroj je určen pro používání v mírném klimatickém
pásu.
z Tento přístroj lze používat pouze při teplotách v rozmezí 5°C
- 35°C.
Upozornění:
Použité napětí musí být totožné s napětím, které je uvedeno na
přístroji. Používání tohoto výrobku s vyšším napětím, než je
uvedeno, je nebezpečné a může způsobit požár nebo jinou
nehodu nebo škodu. Společnost SHARP nenese žádnou
odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou používáním
tohoto přístroje s jiným než určeným napětím.
10 cm
dobře odvětrané místnosti a dále se
ujistěte, že podél všech stran
přístroje je shora i zespod alespoň 10
cm volného prostoru.
10 cm
z Přístroj musí být umístěn na pevné a rovné ploše, která není
vystavena otřesům.
z Neumíst’ujte přístroj na přímé sluneční záření, do blízkosti
z
z
z
z
z
silných magnetických polí, na místa s nadměrnou prašností
nebo vlhkostí a do blízkosti elektronických nebo elektrických
zařízení (domácí počítače, faxy atd.), které vytvářejí
elektrický šum.
Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty.
Nevystavujte zařízení vlhkosti, teplotám vyšším než 60°C
nebo naopak teplotám příliš nízkým.
Pokud systém nefunguje správně, odpojte napájecí kabel
z elektrické zásuvky, připojte adaptér AC/DC zpět do
elektrické zásuvky a znovu zapněte systém.
Z důvodu bezpečnosti odpojte
přístroj za bouřky.
Nepoužívejte jiné externí napájení
než 6 V DC dodávané s tímto
přístrojem, mohlo by se poškodit.
z Společnost SHARP nenese zodpovědnost za škody
způsobené nesprávným používáním. Všechny opravy nechte
udělat v autorizovaném servise společnosti SHARP.
„ Nastavení hlasitosti
Síla zvuku při konkrétním nastavení hlasitosti závisí na výkonu
a umístění reproduktoru a na řadě dalších faktorů.
Doporučujeme nevystavovat sluch vysokým hladinám hlasitosti.
Před zapnutím přístroje nenastavujte maximální hlasitost a
poslouchejte hudbu při střední hlasitosti.
PL (1)
CZ (2)
Obecné informace
„ Obecně
HU (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
z Při odpojování adaptéru AC/DC z
elektrické zásuvky ho uchopte za
koncovku, při vytahování pouze za kabel
může dojít k poškození vnitřních vodičů.
z Adaptér AC/DC se používá na odpojení
zařízení a musí být vždy přístupný.
GR (8)
EN (9)
CZ-2
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_CZ.mif
DK-E7P
Ovládací prvky a indikátory
ČESKY
„ Pohled zpředu
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
1
2
Obecné informace
Referenční stránka
Konektor pro připojení zařízení iPod a iPhone . . . . . . . . . 8
Tlačítko výstupu ESOUND/TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačítko snížení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konektor subwooferu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM) . 6
Tlačítko zvýšení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Pohled zezadu
1.
2.
3.
Referenční stránka
Konektor výstupu videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konektor vstupu AUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konektor vstupu DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Pohled zespod
1
2
3
1.
Referenční stránka
Přihrádka na baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Štítek s technickými údaji (*)
1
CZ-3
DK-E7P_A6_CZ.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zobrazený štítek s technickými údaji se může
lišit od skutečného použitého štítku.
(*) Štítek se nachází na spodní části přístroje.
2009 September 25
Připojení systémů
DK-E7P
ČESKY
„ Připojení zařízení iPod nebo iPhone k TV
Soubory s fotografiemi a videem můžete ze zařízení iPod a
iPhone zobrazit připojením systému k TV/monitoru.
Pokud má TV/monitor video vstup, připojte ho do konektoru
VIDEO OUT v zadní části přístroje a nastavte na přístroji iPod
volbu TV Out na “ON” (ZAP).
VIDEO OUT
Video
kabel
(nedodaný)
TV
Do vstupního
konektoru videa
na systém NTSC, tak PAL, dle signálu TV. Pro další
informace si prohlédněte domovskou stránku společnosti
Apple.
z Před nastavením video výstupu by si zákazník měl také
prostudovat návod na používání zařízení iPod nebo iPhone.
Vstupte do menu zařízení iPod nebo iPhone.
Pro zobrazení videa na obrazovce televizoru stláčejte tlačítko
ESOUND (TV OUT), dokud kontrolka LED ESOUND dvakrát
nezabliká.
2
3
Vyberte ze zařízení iPod nebo iPhone požadované video.
Pro spuštění přehrávání stlačte na přístroji iPod tlačítko
.
Na zařízení iPod touch a iPhone po výběru požadovaného videa
začne přehrávání automaticky.
Poznámky:
z Pokud je nastavení TV Out v menu videa už zapnuté, video
se na obrazovce televizoru zobrazí automaticky po spuštění
přehrávání na zařízení iPod nebo iPhone.
z Pro návrat ke sledování videa na obrazovce zařízení iPod
nebo iPhone opakujte kroky 1 až 3.
z Během přehrávání videa na zařízení iPod nebo iPhone
stláčejte tlačítko ESOUND (TV OUT), dokud kontrolka LED
ESOUND dvakrát nezabliká a nepřepne videovýstup mezi
zařízením iPod a televizorem.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
CZ (2)
„ Používání adaptéru AC/DC
1
Zapojte kabel adaptéru AC/DC do konektoru DC IN na
přístroji.
2
Zapojte adaptér AC/DC do elektrické zástrčky.
1
Kabel adaptéru AC/DC
2
„ Sledování videa na televizoru připojeném
k zařízení iPod nebo iPhone
1
PL (1)
Konektor vstupu DC IN
(DC 6 V)
Příprava k používání
Před prováděním jakýchkoli připojení odpojte adaptér AC/DC.
z Ujistěte se, že máte zařízení iPod nebo iPhone nastavené jak
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Elektrická zásuvka
(AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Poznámky:
z Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte adaptér AC/
DC z elektrické zásuvky.
z Připojením adaptéru AC/DC k přístupu odpojíte baterie.
z Používejte jen dodaný adaptér AC/DC. Používání jiného
adaptéru AC/DC může způsobit elektrický šok nebo požár.
GR (8)
EN (9)
CZ-4
DK-E7P_A6_CZ.mif
HU (3)
DK-E7P
ČESKY
Připojení systémů (pokračování)
„ Používání baterií
Příprava k používání
Používejte 4 baterie velikosti “AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo
podobný typ).
Baterie nejsou součástí balení.
1
Otevřte kryt baterie.
Posuňte kryt ve směru šipky.
2
Vložte baterie podle směru označeného v přihrádce na baterie.
3
Zavřete kryt.
Bezpečnostní opatření používání baterií:
z V případě nesprávného vložení baterií můžete způsobit
poruchu přístroje.
z Vložte baterie podle směru označeného v přihrádce na
baterie.
z Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.
Zabráníte tak možnému poškození, které může způsobit
vytečení elektrolytu z baterií.
z Pokud používáte baterie, jas podsvícení (indikátory) bude
nižší v porovnání s používáním adaptoru AC/DC.
z Při výměně nahraďte všechny staré baterie za nové.
z Nepoužívejte společně staré a nové baterie.
z Nevystavujte baterie (zabalené nebo instalované)
nadměrnému teplu, např. přímému slunečnímu záření nebo
ohni a pod.
Výměna zdroje napájení:
Před výměnou zdroje napájení vypněte přístroj. Pokud zapojíte
napájení 6 V DC, když je přístroj zapnutý, může automaticky
přejít do pohotovostního režimu. Pro opětovné zapnutí přístroje
stlačte tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ
REŽIM).
Poznámka:
Výdrž baterie se může lišit v závislosti na teplotě, typu baterie a
podmínkách používání.
Výměna baterií:
Pokud jsou baterie slabé, kvalita zvuku se může snížit a přístroj
se může při vyšší hlasitosti automaticky vypnout nebo ztišit.
Snižte hlasitost nebo vyměňte baterie.
Upozornění:
Nepoužívejte nabíjecí baterie (niklokadmiové a pod.).
CZ-5
DK-E7P_A6_CZ.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Základní ovládání
DK-E7P
„ Nastavení hlasitosti
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
„ Ovládání ESOUND
ON/STAND-BY
VOL
–
VOL
+
„ Zapnutí napájení
Stlačením tlačítka ON/STAND-BY (ZAP./PHOTOVOSTNÍ
REŽIM) zapnete přístroj. Zapne se indikátor napájení a idikátor
ESOUND.
Po použití:
Stlačte tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ
REŽIM) pro přechod do pohotovostního režimu. Indikátor
napájení se vypne.
Při stlačení tlačítka ON/STAND-BY (ZAP./ POHOTOVOSTNÍ
REŽIM) se indikátor ESOUND změní na žlutooranžový. Budete
se poté nacházet v režimu ESOUND, ve kterém se podle
zvukového vstupu automaticky upraví nízké basy a vysoké
frekvence.
Pro vypnutí režimu ESOUND stiskněte tlačítko ESOUND (TV
OUT). Indikátor ESOUND se vypne.
„ Funkce automatického vypnutí
Není-li k přístroji připojeno žádné zařízení iPod ani iPhone, a
není-li do konektoru AUX IN (VSTUP AUX) připojen žádný audio
kabel, přístroj přejde po 5 minutách nečinnosti do
pohotovostního režimu.
Poznámka:
Tento přístroj v pohotovostním režimu spotřebuje malé množství
proudu. Pokud však přístroj nebudete delší dobu používat,
vyjměte baterie.
PL (1)
Základní pokyny pro používání
2.1
ČESKY
Stlačte tlačítko VOL (+ nebo –) pro zvýšení nebo snížení
hlasitosti.
Když se hlasitost dostane na maximální nebo minimální
hodnotu, indikátor napájení začne blikat.
CZ (2)
HU (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
CZ-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_CZ.mif
DK-E7P
Poslech zařízení iPod nebo iPhone
iPod a iPhone
ČESKY
Podporované modely zařízení iPod nebo iPhone:
z iPod nano (software verze 1.2 a vyšší)
z iPod mini (software verze 1.2 a vyšší)
z iPod (5. generace) (software verze 1.3 a vyšší) (model Click
Wheel vybavený konektorem na připojení)
z iPod (4. generace) (software 3.0.2 a vyšší) (model Click
Wheel vybavený konektorem na připojení)
z iPod nano (2. generace) (software verze 1.0.0 a vyšší)
z iPod nano (3. generace) (software verze 1.0.3 a vyšší)
z iPod nano (4. generace) (software verze 1.0.3 a vyšší)
z iPod classic (software verze 1.0.3 a vyšší)
z iPod touch (software verze 1.1 a vyšší)
z iPod touch (2. generace) (software verze 2.1 a vyšší)
z iPhone (software verze 2.2.1 a vyšší)
z iPhone 3G (software verze 2.2.1 a vyšší)
Upozornění:
z Před používáním zařízení iPod nebo iPhone je aktualizujte
na nejnovější verzi softwaru. Přejděte na domovskou stránku
společnosti Apple pro stáhnutí nejnovější verze pro vaše
zařízení iPod nebo iPhone.
Poznámky:
z Po připojení zařízení iPod nebo iPhone k přístroji se začne
nabíjet (pokud je připojen adaptér AC/DC).
z Pokud je baterie zařízení iPhone téměř vybitá, může se na
zařízení iPhone zobrazit chybové hlášení „This accessory is
not made to work with iPhone“.
z Přístroj iPod nebo iPhone se nezačne nabíjet, pokud hlavní
jednotka používá jako zdroj energie baterie.
Vyberte si adaptér, který náleží k vašemu zařízení iPod nebo iPhone.
Vaše zařízení iPod nebo iPhone výborně zapadne do správného
konektoru. Pokud vaše zařízení iPod není uvedeno níže, měl by být
adaptér iPod v balení spolu s vaším zařízením iPod.
Označení zobrazuje, které
zařízení iPod nebo iPhone pasuje
Adaptér č.
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
Popis zařízení iPod nebo
Kapacita
iPhone
5G iPod (s videem)
30 GB
U2 iPod (s videem)
30 GB
iPod classic
80 GB, 120 GB
5G iPod s videem
60 GB a 80 GB
iPod classic
160 GB
iPhone
4 GB, 8 GB a 16 GB
iPhone 3G
8 GB a 16 GB
iPod mini
4 GB a 6 GB
4G iPod a U2 iPod
20 GB
iPod photo a barevný U2 iPod
20 GB a 30 GB
iPod s barevným displejem
20 GB
4G iPod
40 GB
iPod photo
40 GB a 60 GB
iPod s barevným displejem
60 GB
Poznámky:
z iPod nano (2. generace), iPod nano (3. generace), iPod nano (4.
generace), iPod touch a iPod touch (2. generace) nejsou
kompatibilní s výše uvedenými adaptéry iPod. Použijte adaptér
dodaný s vaším zařízením iPod.
z Pokud máte zařízení iPod, které nemá 30pinový konektor iPod,
můžete na jeho připojení ke konektoru AUX IN použít audio kabel.
CZ-7
DK-E7P_A6_CZ.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Připojení adaptéru iPod nebo iPhone
2009 September 25
DK-E7P
ČESKY
1. Vložte adaptér iPod nebo iPhone do přístroje a připojte svoje
zařízení iPod nebo iPhone.
iPhone
iPhone (spodek)
Konektor pro připojení
„ Přehrávání zařízení iPod nebo iPhone
1
Stisknutím
tlačítka
ON/STAND-BY
(ZAP./
POHOTOVOSTNÍ REŽIM) zapnete tento přístroj.
2
Vložte přístroj iPod nebo iPhone do konektoru hlavní
jednotky.
3
Pro spuštění přehrávání stlačte na přístroji iPod
tlačítko
.
PL (1)
CZ (2)
Na zařízení iPod touch a iPhone po výběru
požadovaného souboru začne přehrávání automaticky.
Adaptér iPhone
iPhone
Adaptér iPhone
Konektor pro připojení
zařízení iPhone
HU (3)
iPod a iPhone
„ Připojení adaptéru zařízení iPod nebo iPhone.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
Konektor iPhone
Upozornění:
Před připojením zařízení iPod nebo iPhone do konektoru z nich
odstraňte veškeré příslušenství.
„ Odpojení adaptéru
zařízení iPod
nebo iPhone.
Vložte dle obrázku špičku malého
šroubováku (typu “-” ) do otvoru v
adaptéru a nadzvednutím vyjměte.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Přehrávání zařízení iPhone
LT (7)
z Zvuk se po dokončení procesu ověření asi do 10 sekund
přepne ze zařízení iPhone na hlavní jednotku.
z Příchozí hovory pozastaví přehrávání a z reproduktoru hlavní
jednotky bude slyšet pouze vyzváněcí tóny telefonu iPhone.
GR (8)
z Jakmile jsou hovory přijaty, mohou být slyšet pouze ve
vestavěném reproduktoru. Abyste započali konverzaci,
zapněte reproduktor iPhonu nebo vyndejte iPhone z kolébky.
„ Odpojení zařízení iPod nebo iPhone
Jednoduše z konektoru vyjměte zařízení iPod nebo iPhone.
Je to bezpečné i během přehrávání zařízení.
DK-E7P_A6_CZ.mif
EN (9)
CZ-8
DK-E7P
Vylepšování systému
ČESKY
Audio kabel není součástí balení. Kupte si níže vyobrazený
samostatný audio kabel.
Přenosný audio
přehrávač
Pokročilé funkce
Počítač
Do konektoru
výstupu
„ Poslech audia/zvuků videa z přenosného audio
přehrávače, počítače/notebooku a pod.
1
Pro připojení přenosného přehrávače, počítače/
notebooku a pod. připojte audio kabel do
konektoru AUX IN.
Pokud používáte zařízení s možností přehrávání videa,
připojte audio výstup do tohoto zařízení a video výstup
do televizoru.
2
Stisknutím
tlačítka
ON/STAND-BY
(ZAP./
POHOTOVOSTNÍ REŽIM) zapnete tento přístroj.
3
Spusťte přehrávání připojeného zařízení.
Pokud je hlasitost připojeného zařízení příliš vysoká,
může se kvalita zvuku zhoršit. Pokud se tak stane,
snižte hlasitost připojeného zařízení.
Poznámky:
z Abyste zabránili rušení, umístěte přístroj dále od televizoru.
z Před připojením libovolného zařízení do konektoru AUX IN
nezapomeňte odpojit zařízení iPod nebo iPhone. Jinak ze
zdroje AUX IN neuslyšíte žádný zvuk.
Audio kabel
(nedodaný)
CZ-9
DK-E7P_A6_CZ.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Tabulka řešení problémů
DK-E7P
ČESKY
„ iPod a iPhone
Příznak
z Není slyšet žádný zvuk.
Na TV/monitoru není
vidět žádný obraz.
„ Všeobecně
Příznak
Možná příčina
z Přepněte přístroj do
z Přístroj nereprodukuje
z Je hlasitost nastavena na
žádný zvuk.
z
z
z Po stisknutí libovolného
tlačítka přístroj
nereaguje.
z
z
z
pohotovostního režimu a
potom jej znovu zapněte.
z
úroveň “MIN”?
z Zařízení iPod nebo
z
iPhone se nenabíjí.
z
z
z
z Na obrazovce zařízení
iPhone se zobrazí
hlášení „This accessory
is not made to work with
iPhone“.
z
z
Možná příčina
Zařízení iPod nebo iPhone
nepřehrává.
Zařízení iPod nebo iPhone
není správně připojeno do
přístroje.
Je adaptér AC/DC přístroje
zapojen do zásuvky?
Video kabel není správně
připojen.
Výběr vstupu TV/monitoru
není správně nastaven.
Funkce televizního výstupu
„iPod TV out“ nebyla
nastavena na výstup videa.
Zařízení iPod nebo iPhone
nemá plný kontakt s
konektorem.
Hlavní jednotka napájení
z baterií.
Používání zařízení iPod (3.
generace).
Zařízení iPod a iPhone
nejsou podporovány.
Kompatibilní modely viz
strana 7.
Baterie zařízení iPhone je
téměř vybitá. Nabijte
zařízení iPhone.
Zařízení iPhone není
správně připojeno do
přístroje.
PL (1)
CZ (2)
HU (3)
Reference
Řadu potenciálních závad může odstranit uživatel sám bez
nutnosti asistence servisního technika.
Pokud s tímto přístrojem není něco v pořádku, předtím, než
budete kontaktovat autorizovaného prodejce SHARP nebo
servisní středisko společnosti SHARP, si projděte následující
body.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
CZ-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_CZ.mif
DK-E7P
ČESKY
Tabulka řešení problémů (pokračování)
Údržba
„ Kondenzace
„ Čištění přístroje
Náhlé změny teploty a uskladnění nebo provoz v mimořádně
vlhkém prostředí mohou způsobit kondenzaci v kabinetu.
Kondenzace může přístroj vyřadit z funkce. Pokud se tak stane,
nechte před provozem přístroje napájení zapnuté, dokud
nebude možné normální přehrávání (asi 1 hodinu).
„ Pokud se vyskytne problém
Reference
K závadě na funkčnosti tohoto výrobku může dojít, pokud je
vystaven silnému vnějšímu rušení (mechanickému nárazu,
nadměrném statickému výboji, nadměrnému napájecímu
napětí způsobenému bouřkou, atd.) nebo pokud není používán
správně.
Přístroj pravidelně čistěte jemnou čistou látkou.
Upozornění:
z K čištění nepoužívejte žádné chemikálie (benzín, ředidlo,
alkoholy atd.). Tyto látky mohou poškodit povrchovou úpravu
pláště.
z Dovnitř přístroje neaplikujte olej. Může to způsobit
nefunkčnost přístroje.
Pokud dojde k takovému problému, postupujte následovně:
1 Přepněte přístroj do pohotovostního režimu a potom jej
znovu zapněte.
2 Pokud po předchozím opatření nedojde k odstranění
problému, odpojte přístroj od zdroje napájení, znovu jej
připojte a zapněte.
„ Před přenášením přístroje
Odpojte zařízení iPod nebo iPhone z konektoru a zavřete
přístroj. Přístroj automaticky přejde do pohotovostního režimu.
UPOZORNĚNÍ: Přenášení přístroje se zapojeným zařízením
iPod nebo iPhone může poškodit oba dva přístroje.
CZ-11
DK-E7P_A6_CZ.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Specifikace
DK-E7P
ČESKY
V rámci trvalého vývoje a zlepšování výrobků si společnost
SHARP vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit
design a specifikace výrobku. Uvedené hodnoty výkonových
specifikací jsou nominální hodnoty vyráběných jednotek.
U konkrétních přístrojů se tyto hodnoty mohou lišit.
Rozměry
Šířka: 198 mm
Výška: 69,8 mm
Hloubka: 77 mm
Hmotnost
0,62 kg
„ Obecně
(*) Hodnota spotřeby je získaná v pohotovostním režimu.
Vstup DC IN 6 V
2 A: adaptér AC/DC
(AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
DC IN 6 V
[baterie velikosti “AA” (UM/
SUM-3, R6 nebo HP-7) x 4]
Spotřeba energie
Při zapnutém přístroji: 7 W
Přístroj v pohotovostním režimu: 0,6 W(*)
Výstupní výkon
Přední reproduktory:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Subwoofer:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Reproduktor
2,1kanálový systém reproduktorů
Přední reproduktor: 3,0 cm
Subwoofer: 4,6 cm
Maximální příkon
reproduktoru
Přední reproduktor: 2,0 W / kanál
Subwoofer: 4 W
Nominální příkon
reproduktru
Přední reproduktor: 1,2 W / kanál
Subwoofer: 2 W
Konektory
výstupů
Video výstup: 1 Vp-p
CZ (2)
HU (3)
Reference
Zdroj napájení
PL (1)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
Konektory vstupů AUX (audio signál):
250 mV/47 k ohmů
EN (9)
CZ-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_CZ.mif
MAGYAR
DK-E7P
MAGYAR
Tartozékok
Tartalomjegyzék
Általános információk
Kérjük ellenőrizze az alábbi, mellékelt tartozékok meglétét.
Hálózati adapter x 1
RADPAA068AWZZ
Oldal
„ Általános információk
Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Kezelőszervek és kijelzők . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
„ A készülék előkészítése
A rendszer összeállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Alapfunkciók
Általános működés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Hordtáska x 1
(készülékhez)
Hordtáska x 1
(hálózati adapterhez)
iPhone adapter x 2
iPod adapter x 4
„ iPod és iPhone
Műsor hallgatás iPod és iPhone készülékről 7 - 8
„ További funkciók
A rendszer bővítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
„ Referenciák
Hibakeresési segédlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
HU-1
DK-E7P_A6_HU.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Biztonsági előírások
DK-E7P
MAGYAR
„ Általános jellemzők
z Az adaptert csatlakozójánál fogva húzza ki
z Kérjük győződjön meg arról, hogy a
a konnektorból. Ha a kábelt húzza, a belső
vezetékek megsérülhetnek.
z Az adapter csatlakozója a készülék
elektromos hálózatból való eltávolításra
szolgál és mindig hozzáférhetőnek kell
lennie.
10 cm
z A készüléket stabil, vízszintes és rázkódásmentes felületen
használja!
z Óvja a készüléket a következőktől: közvetlen napfény, erős
z
z
z
z
z
z
mágneses mező, túlzott por, nedvesség, és elektromos zajt
keltő elektronikus/elektromos berendezések (számítógép,
fax, stb.).
Ne helyezzen semmit a készülék tetejére!
Ne használja a készüléket nyirkos helyen, 60°C feletti, vagy
szélsőségesen alacsony hőmérsékleten!
Ha a rendszer nem működik megfelelően, húzza ki a hálózati
adapter csatlakozóját a konnektorból. Dugja vissza az
adapter csatlakozóját, majd kapcsolja be a készüléket.
Elektromos vihar esetén biztonsági
okokból húzza ki a készüléket a
konnektorból!
Ne használjon a készülékhez a
mellékelt 6 V-os egyenáramú
tápegységen kívül más külső
energiaforrást, mivel az sérült lehet!
A SHARP nem felelős a helytelen használatból eredő
balesetekért. Bízzon minden javítási és szervizelési munkát a
SHARP hivatalos szervizközpontjára.
PL (1)
CZ (2)
z Ne távolítsa el a külső
burkolatot, mert áramütést
okozhat! A készülék belső
javítását bízza a helyi SHARP
szervizre!
z Az állandó szellőzés érdekében ne takarja le a
szellőzőnyílásokat semmilyen tárggyal, például újsággal,
terítővel, függönnyel, stb.
z Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát a
készülékre!
z Ne feledkezzen el az elhasznált elemek tárolásának
környezetvédelmi szempontjairól.
z A készüléket mérsékelt éghajlaton való használatra
tervezték.
z A készüléket csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten
használja!
Figyelmeztetés:
A készüléket csak az azon feltüntetett feszültségen használja! A
feltüntetettnél magasabb feszültségen való használat veszélyes
és tüzet, vagy más, sérüléssel járó balesetet okozhat. A SHARP
nem vállalja a felelősséget semmilyen kárért, amely a
készüléknek a feltüntetettől eltérő feszültségen való
használatából ered.
Általános információk
10 cm
készülék jól szellőző helyen áll és az
oldalai, a teteje, illetve a hátulja
legalább 10 cm-re van minden más
tárgytól.
RO (6)
EN (9)
HU-2
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
UA (5)
GR (8)
A beállított hangerő függ a hangsugárzó hatásfokától,
helyzetétől és egyéb más tényezőktől. Tanácsos elkerülni az
erős hangsugárzást. Ne állítsa a hangerőt maximális értékre
bekapcsoláskor és ne hallgasson túl hangos zenét.
DK-E7P_A6_HU.mif
SK (4)
LT (7)
„ Hangerő szabályozás
2009 September 25
HU (3)
DK-E7P
Kezelőszervek és kijelzők
MAGYAR
„ Előnézet
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
Általános információk
1
2
Referencia oldal
iPod és iPhone Dokkoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ESOUND/TV kimenet gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hangerő csökkentés gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mélysugárzó Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ON/STAND-BY (Bekapcsolás/Készenlét) gomb . . 6
Hangerő növelés gomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Hátsó nézet
1.
2.
3.
Referencia oldal
Videó kimeneti csatlakozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AUX bemeneti csatlakozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DC Input aljzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Alsó nézet
1
2
3
1.
Referencia oldal
Elemtartó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Specifikációs címke (*)
1
HU-3
DK-E7P_A6_HU.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az illusztráción látható specifikációs címke
eltérhet a készüléken találhatótól.
(*) A címke az egység alján található.
2009 September 25
A rendszer csatlakoztatása
DK-E7P
MAGYAR
„ Az iPod vagy iPhone TV-hez csatlakoztatása
Az iPodon vagy iPhoneon található kép és videó fájlok
megtekinthetők a rendszerhez csatlakoztatott TV-n/monitoron.
Ha a TV/monitor rendelkezik videó bemenettel csatlakoztassa azt a
készülék hátulján található VIDEO OUT kimenethez és kapcsolja be
("ON") a TV kimenetet az iPod egységen.
VIDEO OUT
Videó kábel
(nem tartozék)
TV
Videó bemeneti
aljzathoz
„ Videók megtekintése az iPodhoz vagy iPhonehoz csatlakoztatott TV-n
készülékét TV-jével megegyező, PAL vagy NTSC rendszerbe
állította. További információért kérjük látogasson el az Apple
honlapjára.
z Kérjük tájékozódjon az iPod vagy az iPhone használati
utasításából, mielőtt a kimeneti videó jelet más készülékre
csatlakoztatná.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
CZ (2)
„ Hálózati adaptert használva
1
Dugja be az adapter kábelét az egység DC IN
csatlakozójába.
2
Dugja be az adapter tápcsatlakozóját a fali konnektorba.
1
Adapter kábele
2
1
Lépjen be az iPod vagy iPhone menüjébe.
Videó TV képernyőjén való megjelenítéséhez nyomja
meg az ESOUND (TV OUT) gombot, amíg az ESOUND
LED kétszer fel nem villan.
2 Válassza ki a kívánt videót az iPod vagy iPhone készüléken.
3 Nyomja meg az iPod
gombját a lejátszás
elindításához.
iPod touch és iPhone esetén automatikusan elindul a
lejátszás, amint kiválasztotta a kívánt videót.
Megjegyzések:
z Ha a videó menüben a TV bemenet már be van kapcsolva, a
videó automatikusan megjelenik a TV-képernyőn, amint
elindul a lejátszás az iPod vagy iPhone készüléken.
z Az iPod vagy iPhone kijelzőjén való videó lejátszáshoz ismételje
meg a 1-3 lépéseket.
z iPod-ról vagy iPhone-ról történő videó lejátszás során az
ESOUND (TV OUT) gombot megnyomva, amíg az ESOUND
LEDes kijelző kétszer nem villan fel, a videó megjelenítés nem
vált az iPod és TV-készülék között.
PL (1)
DC IN csatlakozó
(6V)
A készülék előkészítése
Csatlakoztatások előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta
az adaptert a fali csatlakozóaljzatból!
z Kérjük győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone
HU (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Fali csatlakozóaljzat
(100 - 240 V ~ 50 Hz)
Megjegyzések:
z Ha hosszabb időn át nem használja a készüléket, húzza ki az
adaptert a konnektorból.
z A hálózati adapter készülékhez való csatlakoztatásával az
elemek csatlakoztatása megszakad.
z Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter
használata áramütést vagy tüzet okozhat.
DK-E7P_A6_HU.mif
GR (8)
EN (9)
HU-4
DK-E7P
MAGYAR
A rendszer csatlakoztatása (folytatás)
„ Elemeket használva
A készülék előkészítése
Használjon 4 db "AA" méretű elemet (UM/SUM-3, R6, HP-7
vagy hasonló).
Az elemek nem mellékeltek.
1
Nyissa ki az elemtartó fedelét.
Csúsztassa a fedelet a nyíl irányába.
2
Az elemtartóban jelzett iránynak megfelelően helyezze be
a mellékelt elemeket.
3
Zárja vissza az elemtartó fedelét.
Az elemek használatához kapcsolódó biztonsági előírások:
z Az elemek nem megfelelő behelyezése hibás működéshez
vezethet.
z Az elemtartóban jelzett iránynak megfelelően helyezze be az
elemeket.
z Ha hosszabb időn át nem használja a készüléket, távolítsa el
az elemeket. Így megelőzheti az elemszivárgás okozta
esetleges károkat.
z Elemek alkalmazásakor a kijelzők világítása gyengébb, mint
a hálózati adapterről történő használatkor.
z Egyszerre cserélje ki az összes régi elemet újakra!
z Ne keverje össze az új és a használt elemeket!
z Ne tegye ki (a csomagolásban vagy a távirányítóban lévő)
elemeket túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek, nyílt
lángnak vagy hasonlónak!
Az energiaforrás megváltoztatása:
Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt megváltoztatná a használt
energiaforrást. Ha a 6V-os hálózati tápegységet közvetlenül
bekapcsolás közben dugja be, a készülék automatikusan
készenléti módba kapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg
újra az ON/STAND-BY gombot.
Megjegyzés:
Az elemek élettartama eltérő lehet a hőmérséklet, az elemek
típusa és a használati körülményektől függően.
Elemcsere:
Ha már merülnek az elemek, a hang eltorzulhat és a készülék
automatikusan kikapcsolhat magas hangerőre állításkor.
Csökkentse a hangerőt vagy cserélje ki az elemeket.
HU-5
Figyelmeztetés:
Ne használjon újratölthető akkumulátorokat (nikkel-kadmium
elem, stb.)!
DK-E7P_A6_HU.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Általános beállítások
DK-E7P
MAGYAR
„ Hangerő szabályozás
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
ON/STAND-BY
VOL
–
VOL
+
„ Készülék bekapcsolása
Nyomja meg az ON/STAND-BY gombot a készülék
bekapcsolásához. A POWER és az ESOUND kijelző világít.
Használat után:
Nyomja meg az ON/STAND-BY gombot készenléti módba
váltáshoz. A POWER kijelző elsötétül.
PL (1)
„ ESOUND vezérlése
CZ (2)
Az ON/STAND-BY gomb megnyomásakor az ESOUND kijelző
sárgás narancssárgára vált. Ezzel aktiválta az ESOUND módot,
a készülék a hangerőnek megfelelően automatikusan kiemeli a
mély basszus és magas frekvenciájú hangokat.
Az ESOUND mód kikapcsolásához nyomja meg az ESOUND (TV
OUT) gombot. Az ESOUND kijelző kikapcsol.
„ Automatikus kikapcsolás funkció
Ha az egységhez nincs iPod vagy iPhone készülék
csatlakoztatva, illetve ha nincs audio kábel rákötve az AUX IN
csatlakozóra, a készülék 5 perc tétlenség után készenléti
módba lép.
HU (3)
Alapfunkciók
2.1
Nyomja meg a VOL (+ vagy –) gombot a hangerő növeléséhez
vagy csökkentéséhez.
POWER kijelző villog, ha a készülék eléri a maximális vagy
minimális hangerőt.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
Megjegyzés:
A készülék készenléti módban alacsony fogyasztású. Azonban
ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el
belőle az elemeket.
LT (7)
GR (8)
EN (9)
HU-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_HU.mif
DK-E7P
Műsor hallgatás iPod és iPhone készülékről
iPod és iPhone
MAGYAR
Támogatott iPod és iPhone modellek:
z iPod nano (szoftver 1.2 és frissebb)
z iPod mini (szoftver 1.2 és frissebb)
z iPod (5. generációs) (szoftver 1.3 és frissebb) (Dock
csatlakozóval, Click Wheel modell)
z iPod (4. generációs) (szoftver 3.0.2 és frissebb) (Dock
csatlakozóval, Click Wheel modell)
z iPod nano (2. generációs) (szoftver 1.0.0 és frissebb)
z iPod nano (3. generációs) (szoftver 1.0.3 és frissebb)
z iPod nano (4. generációs) (szoftver 1.0.3 és frissebb)
z iPod classic (szoftver 1.0.3 és frissebb)
z iPod touch (szoftver 1.1 és frissebb)
z iPod touch (2. generációs) (szoftver 2.1 és frissebb)
z iPhone (szoftver 2.2.1 és frissebb)
z iPhone 3G (szoftver 2.2.1 és frissebb)
Figyelmeztetés:
z Mielőtt használná, kérjük frissítse iPod vagy iPhone
készülékének szoftverét a legfrissebb verzióra. Kérjük
látogasson el az Apple honlapjára, ahonnan letöltheti az iPod
készülékéhez tartozó legfrissebb verziót.
Megjegyzések:
z Ha hálózati adapterről való működtetéskor csatlakoztatja
iPod vagy iPhone készülékét, az egység elkezdi tölteni az
akkumulátort. Lehetséges, hogy a hanglejátszás némileg
késleltetve indul el.
z “This accessory is not made to work with iPhone” hibaüzenet
jelenhet meg az iPhone kijelzőjén, amikor az iPhone
akkumulátorának töltöttsége alacsony.
z Elemekről való működtetéskor az iPod vagy iPhone készülék
akkumulátorát nem tölti a főegység.
HU-7
DK-E7P_A6_HU.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ iPod vagy iPhone adapter csatlakoztatása
Válassza ki az Ön iPod vagy iPhone készülékéhez illő adaptert. iPod
vagy iPhone készüléke pontosan beleillik a helyes adapterbe. Ha az
Ön iPod készüléke nem szerepel az alábbi listában, ellenőrizze, hogy
nem mellékeltek egy iPod adaptert az Ön iPod egységéhez.
A jelölés megmutatja, hogy melyik
iPod vagy iPhone készülék
illeszkedik az adapterbe.
Adapter
száma
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
iPod vagy iPhone típusa
5G iPod (videóval)
U2 iPod videóval
iPod classic
5G iPod videóval
iPod classic
iPhone
iPhone 3G
iPod mini
4G iPod & U2 iPod
iPod photo & Színes U2 iPod
iPod színes kijelzővel
4G iPod
iPod photo
iPod színes kijelzővel
Kapacitás
30 GB
30 GB
80 GB &120 GB
60 GB & 80 GB
160 GB
4 GB & 8 GB & 16 GB
8 GB & 16 GB
4 GB & 6 GB
20 GB
20 GB & 30 GB
20 GB
40 GB
40 GB & 60 GB
60 GB
Megjegyzések:
z iPod nano (2. generációs), iPod nano (3. generációs), iPod nano (4.
generációs), iPod touch és iPod touch (2. generációs) készülékek nem
kompatibilisek a fenti listában szereplő iPod adapterekkel. Kérjük használja
az Ön iPod készülékéhez mellékelt adaptert.
z Ha az Ön iPod készüléke nem rendelkezik iPod 30 tűs csatlakozóval,
használjon egy audió kábelt az AUX IN csatlakozóhoz való csatlakozáshoz.
2009 September 25
DK-E7P
MAGYAR
„ Az iPod vagy iPhone adapter beillesztése
Illessze az iPod vagy iPhone adaptert az egységbe és
csatlakoztassa hozzá iPod vagy iPhone készülékét.
iPhone (alsó nézet)
iPhone
1
Kapcsolja
gombbal.
ON/STAND-BY
PL (1)
2
Illessze be az iPod vagy iPhone készüléket a
főegység dokkolójába.
3
CZ (2)
Nyomja meg az iPod
elindításához.
be
a
készüléket
az
gombját a lejátszás
iPod touch és iPhone esetén automatikusan elindul a
lejátszás, amint kiválasztotta a kívánt fájlt.
Dokkoló csatlakozó
iPhone adapter
iPhone
iPhone adapter
iPhone dokkoló
HU (3)
iPod és iPhone
1.
„ Lejátszás az iPod vagy iPhone készülékről
SK (4)
UA (5)
RO (6)
iPhone csatlakozó
Figyelmeztetés:
A dokkolóba való illesztés előtt távolítson el minden kiegészítőt
az iPod vagy iPhone készülékről.
„ Az iPod vagy iPhone
adapter eltávolítása
Illessze be egy csavarhúzó fejét
(“-” típus, kisméretű) az adapter
ábrán látható nyílásába és emelje
ki az eltávolításhoz.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Lejátszás iPhone készülékről
z A hang kb. 10 másodperces késleltetéssel, egy hitelesítési folyamat
LT (7)
elvégzése után kapcsol csak át az iPhone-ról a főegységre.
z Beérkező hívás esetén a lejátszás ideiglenesen szünetel, és csak az
iPhone csengőhangja hallatszik a készülék hangszórójából.
z Ha fogadják a telefonhívást, a telefonbeszélgetés csak a beépített
hangszórón keresztül hallható. A beszélgetés megkezdéséhez
kapcsolja be az iPhone hangszóróját vagy távolítsa el az iPhone
készüléket a dokkolóból.
GR (8)
„ iPod vagy iPhone eltávolítása
Egyszerűen távolítsa el iPod-ot vagy iPhone-t a dokkolóból.
Akár lejátszás közben is biztonságos eltávolítani készülékét.
DK-E7P_A6_HU.mif
EN (9)
HU-8
DK-E7P
A rendszer bővítése
MAGYAR
Az audió kábelt nem mellékelték a készülékhez. Szerezzen be
egy, az ábrán látható audió kábelt.
Hordozható
zenelejátszó
„ Hordozható zenelejátszó, számítógép
/notebook, stb. zenéjének/videóhangjának
hallgatása
1
A
hordozható
zenelejátszót,
számítógépet/
notebookot, illetve egyéb készüléket egy audió
kábel segítségével csatlakoztassa az AUX IN
aljzathoz.
Videó készülék használatakor csatlakoztassa az audió
kimenetét ehhez a készülékhez, a videó kimenetét
pedig egy televízióhoz.
2
Kapcsolja be a készüléket az ON/STAND-BY
gombbal.
3
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl magas, akkor
hangtorzulás történhet. Ha ez előfordul, csökkentse a
csatlakoztatott készülék hangerejét.
További funkciók
Számítógép
A vonal kimeneti
csatlakozóhoz
Megjegyzések:
z Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket ne a TV
közelében helyezze el.
z Távolítsa el a dokkolóból az iPod vagy iPhone készülékét
mielőtt bármit csatlakoztatna az AUX IN aljzathoz. Ellenkező
esetben az AUX IN bemeneten érkező hang nem hallható.
Audió kábel
(nem tartozék)
HU-9
DK-E7P_A6_HU.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Hibakeresési segédlet
DK-E7P
MAGYAR
„ iPod és iPhone
Hibajelenség
z Nincs hang.
Nem jelenik meg kép a
TV-n/monitoron.
z
z
„ Általános jellemzők
Hibajelenség
z A készülék
gombnyomásra nem
reagál.
z Nem hallható hang.
A hiba lehetséges oka
z
z Állítsa a készüléket
készenléti üzemmódba,
majd kapcsolja be újra.
z
z
z Nincs nullára állítva a
hangerő?
z
z iPod vagy iPhone
z
akkumulátora nem
töltődik fel.
z
z
z
z “This accessory is not
made to work with
iPhone” hibaüzenet
jelenik meg az iPhone
kijelzőjén.
z
z
A hiba lehetséges oka
Az iPod vagy iPhone nem
játszik le.
Az iPod vagy az iPhone
nincs megfelelően
csatlakoztatva az
egységhez.
Be van dugva a készülék
hálózati adaptere?
A videó kábel nincs
megfelelően csatlakoztatva.
A TV/monitor bemeneti
formátuma nincs
megfelelően beállítva.
Az iPod TV kimenet
funkciója nem videó
kimenetre van állítva.
Az iPod vagy iPhone nem
érintkezik jól a töltő
csatlakozójával.
A főegység elemről üzemel.
iPod készüléket használ (3.
generációs).
Az iPod vagy iPhone
készülék nem támogatott. A
kompatibilis modellek listáját
a 7. oldalon találja.
Az iPhone akkumulátorának
töltöttsége alacsony. Töltse
fel az iPhone.
Az iPhone nincs
megfelelően csatlakoztatva
az egységhez.
PL (1)
CZ (2)
HU (3)
Referenciák
Számos lehetséges probléma szakember kihívása nélkül is
megoldható.
Ha valamilyen hibát észlel a készülékkel kapcsolatban, kérjük
nézze át a következőket, mielőtt hivatalos SHARP
viszonteladójához vagy szervizközpontjához fordulna.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
HU-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_HU.mif
DK-E7P
MAGYAR
Hibakeresési segédlet (folytatás)
Karbantartás
„ Páralecsapódás
„ A készülék tisztítása
A hirtelen hőmérsékletváltozás, szélsőségesen magas
páratartalmú környezetben való tárolás vagy működtetés a
készülék belsejében páralecsapódást okozhat.
A páralecsapódás a készülék hibás működését vonhatja maga
után. Ez esetben hagyja bekapcsolva a készüléket, amíg a
normális működés nem lehetséges (kb. 1 óra).
Rendszeresen törölje át az egységet egy tiszta, puha kendővel.
Figyelmeztetés:
z Ne használjon vegyszereket (benzint, hígítót, alkoholok stb.)
a tisztításhoz, mert a készülék felülete megsérülhet!
z Ne használjon olajat a készülék belsejében, mert az hibás
működést okozhat!
Referenciák
„ Ha probléma merül fel
Ha a készüléket erős külső behatás éri (fizikai ütés, túlzott
statikus
elektromosság,
villámcsapás
okozta
feszültségingadozás, stb.), vagy nem megfelelően használják,
az működési hibához vezethet.
Ha ilyen probléma merül fel, tegye a következőket:
1 Állítsa a készüléket készenléti üzemmódba, majd kapcsolja
be újra.
2 Ha az előző művelet után nem áll helyre a készülék, húzza
ki, majd csatlakoztassa újra az elektromos hálózathoz és
kapcsolja be.
„ A készülék szállítása előtt
Távolítsa el a dokkolóból az iPod vagy iPhone készüléket és
csukja össze az egységet. Az egység automatikusan készenléti
módba lép.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék dokkolt iPod vagy iPhone
egységgel való szállítása esetén megsérülhet mindkét
készülék.
HU-11
DK-E7P_A6_HU.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
Műszaki adatok
MAGYAR
Kimeneti
csatlakozók
Videó bemenet: 1Vp-p
Bemeneti
csatlakozók
AUX bemenet (audió jel): 250 mV/47 k ohm
Méretek
Szélesség: 198 mm
Magasság: 69,8 mm
Mélység: 77 mm
CZ (2)
Tömeg
0,62 kg
HU (3)
„ Általános jellemzők
Hálózati
feszültség
Egyenáramú bemenet 6V
2A: Hálózati
adapter
(100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Egyenáramú bemenet 6V
[ “AA” méretű
(UM/SUM-3, R6 vagy HP-7) elem x 4 db]
(*) A fogyasztási értéket készenléti módban mérték.
Teljesítményfelvétel Bekapcsolt módban: 7 W
Készenléti módban: 0,6 W(*)
Kimeneti
teljesítmény
Első hangsugárzó:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Mélysugárzó:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Hangsugárzó
2.1 utas hangszóró rendszer
Első hangsugárzó: 3,0 cm
Mélysugárzó: 4,6 cm
PL (1)
Referenciák
Folyamatos fejlesztési stratégiája részeként a SHARP fenntartja
a jogot, hogy a termékek tervezésén, valamint műszaki
jellemzőin előzetes bejelentés nélkül változtasson. A
teljesítményjellemzők jelzett adatai a szériadarabokra
vonatkozó névleges értékek. Az egyes daraboknál
előfordulhatnak ezektől eltérő értékek.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Hangsugárzó
Első hangsugárzó: 2,0 W / csatorna
Mélysugárzó: 4 W
maximális
teljesítményfelvétele
GR (8)
Hangsugárzó
Első hangsugárzó: 1,2 W / csatorna
névleges
Mélysugárzó: 2 W
teljesítményfelvétele
EN (9)
HU-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_HU.mif
SLOVENSKY
DK-E7P
SLOVENSKY
Príslušenstvo
Obsah
Všeobecné informácie
Overte, či balenie obsahuje len nasledujúce príslušenstvo.
Adaptér AC/DC x 1
RADPAA068AWZZ
Strana
„ Všeobecné informácie
Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ovládanie a indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
„ Príprava na použitie
Prepojenia systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Základná prevádzka
Všeobecné ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Puzdro na nosenie x 1
(prístroj)
Puzdro na nosenie x 1
(AC/DC adaptér)
Adaptér na iPhone x 2
Adaptér na iPod x 4
„ iPod a iPhone
Počúvanie zariadenia iPod alebo iPhone . . . 7 - 8
„ Pokročilé funkcie
Vylepšenie systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
„ Referencie
Tabuľka riešenia problémov . . . . . . . . . . . . . . . .10
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
SK-1
DK-E7P_A6_SK.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Bezpečnostné opatrenia
DK-E7P
SLOVENSKY
„ Všeobecne
z Neodstraňuje vonkajší kryt,
umiestnené v dobre odvetranej
miestnosti a uistite sa, či je pozdĺž
všetkých strán, zvrchu a zospodu
miesto aspoň 10 cm.
10 cm
10 cm
z Použite jednotku na pevnom vodorovnom povrchu bez
otrasov.
z Udržujte jednotku mimo priameho slnečného svetla, silných
z
z
z
z
z
z
z
z
magnetických polí, nadmerného prachu, vlhkosti a elektrických/
elektronických zariadení (počítače, faxy a pod.), ktoré vytvárajú
elektrický šum.
Na jednotku nič neumiestňujte.
Jednotku nevystavujte vlhkosti, teplotám vyšším ako 60 °C ani
mimoriadne nízkym teplotám.
Ak systém nepracuje správne, odpojte adaptér AC/DC zo zásuvky.
Zapojte adaptér AC/DC späť do zásuvky a potom zapnite systém.
Ak je búrka s bleskami,
odpojte z dôvodu bezpečnosti
jednotku z elektrickej siete.
Nepoužívajte iné externé
napájanie ako 6 V DC
dodávané s týmto prístrojom,
mohlo by sa poškodiť.
Spoločnosť SHARP nenesie zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnym používaním. Všetky opravy nechajte
vykonať v autorizovanom servise spoločnosti SHARP.
Pri vyberaní zástrčky adaptéra AC/DC
z elektrickej zásuvky ju uchopte za
koncovku, keďže ťahaním kábla môžete
poškodiť vnútorné vedenie.
Adaptér AC/DC sa používa na odpojenie
zariadenia a musí byť vždy prístupný.
mohli by ste spôsobiť skrat.
Prenechajte servis
vnútorných častí zariadenia
miestnej servisnej pobočke
spoločnosti SHARP.
z Vetraniu nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov
predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a
pod.
z Na zariadenie nesmiete umiestňovať žiadne zdroje odkrytého
ohňa (ako napríklad sviečky).
z Pri likvidácii batérie musíte dbať na životné prostredie.
z Zariadenie je navrhnuté na používanie v miernom podnebí.
z Toto zariadenie by ste mali používať len v teplotnom
rozmedzí 5 °C - 35 °C.
Výstraha:
Použité napätie musí byť rovnaké ako špecifikované na tejto
jednotke. Používanie výrobku s napätím, ktoré je vyššie ako
určené napätie, je nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo
iný typ nehody spôsobujúcej škodu. Spoločnosť SHARP
nebude niesť zodpovednosť za poškodenie spôsobené
používaním jednotky s iným ako špecifikovaným napätím.
„ Ovládanie hlasitosti
Úroveň hlasitosti pri danom nastavení hlasitosti závisí od
výkonu a umiestnenia reproduktora a rôznych iných faktorov.
Odporúčame vyhnúť sa vystaveniu vysokých úrovní hlasitosti.
Pri zapnutí nedávajte hlasitosť na maximum a počúvajte hudbu
s miernou hlasitosťou.
PL (1)
HU (2)
Všeobecné informácie
z Uistite sa prosím, či je zariadenie
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
SK-2
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_SK.mif
DK-E7P
Ovládanie a indikátory
SLOVENSKY
„ Pohľad spredu
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
Všeobecné informácie
1
2
Referenčná stránka
Konektor na pripojenie zariadení iPod a iPhone . . . . . . . 8
Tlačidlo výstupu ESOUND/TV OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačidlo zníženia hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konektor subwoofera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM) . 6
Tlačidlo zvýšenia hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Pohľad zozadu
1.
2.
3.
Referenčná stránka
Konektor výstupu videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konektor vstupu AUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konektor vstupu DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Pohľad zospodu
1
2
3
1.
Referenčná stránka
Priehradka na batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Štítok s technickými údajmi (*)
1
SK-3
DK-E7P_A6_SK.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ilustrácia štítka s technickými údajmi sa môže
od skutočného štítka líšiť.
(*) Štítok sa nachádza na spodnej časti prístroja.
2009 September 25
Prepojenia systému
DK-E7P
SLOVENSKY
Pred ľubovoľným pripájaním nezabudnite odpojiť adaptér AD/DC.
„ Pripojenie zariadenia iPod alebo iPhone k TV
Súbory s fotografiami a videom môžete zo zariadenia iPod a
iPhone zobraziť pripojením systému k TV/monitoru.
Ak má TV/monitor videovstup, pripojte ho do konektora VIDEO
OUT v zadnej časti prístroja a nastavte na prístroji iPod voľbu
TV Out na „ON“ (ZAP.).
PL (1)
HU (2)
TV
Do vstupného
konektora videa
„ Pozeranie videa na televízore pripojenom k zariadeniu iPod alebo iPhone
Vstúpte do menu zariadenia iPod alebo iPhone.
Na zobrazenie videa na obrazovke televízora stláčajte
tlačidlo ESOUND (TV OUT), kým kontrolka LED ESOUND
dvakrát nezabliká.
1
2
Zapojte kábel adaptéra AC/DC do konektora DC IN na prístroji.
Zapojte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky.
1
Kábel adaptéra AC/DC
2
Konektor vstupu DC IN
(DC 6 V)
Vyberte zo zariadenia iPod alebo iPhone požadované video.
Na spustenie prehrávania stlačte na prístroji iPod tlačidlo
.
Pri zariadení iPod touch a iPhone sa po výbere požadovaného
videa začne prehrávanie automaticky.
Poznámky:
z Ak je nastavenie TV Out v menu videa už zapnuté, video sa
na obrazovke televízora zobrazí automaticky po spustení
prehrávania na zariadení iPod alebo iPhone.
z Pre návrat k pozeraniu videa na obrazovke zariadenia iPod
alebo iPhone opakujte kroky 1 až 3.
Príprava na použitie
Videokábel
(nie je súčasťou balenia)
2
3
stláčajte tlačidlo ESOUND (TV OUT), až kým kontrolka LED
ESOUND dvakrát nezabliká a neprepne videovýstup medzi
zariadením iPod a televízorom.
z Nezabudnite nastaviť zariadenie iPod alebo iPhone na
systém NTSC alebo PAL (podľa signálu TV).Pre ďalšie
informácie si pozrite domovskú stránku spoločnosti Apple.
z Pred nastavením videovýstupu by si zákazník mal tiež
pozrieť návod na používanie zariadenia iPod alebo iPhone.
„ Používanie adaptéra AC/DC
VIDEO OUT
1
z Počas prehrávania videa na zariadení iPod alebo iPhone
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Elektrická zásuvka
(AC 100 – 240 V, 50/60 Hz)
Poznámky:
z Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte adaptér
AC/DC z elektrickej zásuvky.
z Pripojením adaptéra AC/DC k prístroju odpojíte batérie.
z Používajte len dodaný adaptér AC/DC. Používanie iného
adaptéra AC/DC môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
GR (8)
EN (9)
SK-4
2009 September 25
CZ (3)
DK-E7P_A6_SK.mif
DK-E7P
SLOVENSKY
Prepojenia systému (pokračovanie)
„ Používanie batérií
Príprava na použitie
Používajte 4 batérie veľkosti „AA“ (UM/SUM-3, R6, HP-7 alebo
podobné).
Batérie nie sú súčasťou balenia.
1
Otvorte kryt batérie.
Posuňte kryt v smere šípky.
2
Vložte batérie podľa smeru označeného v priehradke na
batérie.
3
Zatvorte kryt.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií:
z Nesprávnym vložením batérií môžete spôsobiť poruchu
prístroja.
z Vložte batérie podľa smeru označeného v priehradke na
batérie.
z Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie. Tak
zabránite možnému poškodeniu vplyvom vytečenia batérií.
z Keď používate batérie, jas podsvietenia (indikátory) bude
nižší (v porovnaní s používaním s adaptérom AC/DC).
z Vymeňte všetky staré batérie na nové naraz.
z Nemiešajte staré a nové batérie.
z Batérie (zabalené alebo nainštalované batérie) nesmú byť
vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému
svetlu, ohňu a podobne.
Zmena zdroja napájania:
Pred zmenou zdroja napájania vypnite prístroj. Ak napájanie
6 V DC zapojíte, keď je prístroj zapnutý, prístroj môže
automaticky prejsť do pohotovostného režimu. Na zapnuti
eprístroja stlačte opäť tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./
POHOTOVOSTNÝ REŽIM).
Poznámka:
Výdrž na batérie sa môže líšiť v závislosti od teploty, typu
batérie a podmienok používania.
Výmena batérií:
Keď sú batérie slabé, kvalita zvuku sa môže zhoršiť a prístroj sa
môže pri vyššej hlasitosti automaticky vypnúť. Znížte hlasitosť
alebo vymeňte batérie.
SK-5
Upozornenie:
Nepoužívajte nabíjateľné batérie (niklokadmiové batérie a
pod.).
DK-E7P_A6_SK.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Všeobecné ovládanie
DK-E7P
„ Ovládanie hlasitosti
2.1
SLOVENSKY
Stlačte tlačidlo VOL (+ alebo –) na zvýšenie alebo zníženie
hlasitosti.
Keď sa hlasitosť dostane na maximálnu alebo minimálnu
hodnotu, indikátor napájania začne blikať.
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
PL (1)
HU (2)
VOL
–
VOL
+
„ Zapnutie prístroja
Stlačením tlačidla ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ
REŽIM) zapnete prístroj. Zapne sa indikátor napájania a
indikátor ESOUND.
Po použití:
Stlačte tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ
REŽIM) na prejdene do pohotovostného režimu. Indikátor
napájania sa vypne.
Keď stlačíte tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÝ
REŽIM), indikátor ESOUND sa zmení na žltooranžový. Budete sa
potom nachádzať v režime ESOUND, v ktorom sa podľa
zvukového vstupu automaticky upravia nízke basy a vysoké
frekvencie.
Ak vypnúť chcete režim ESOUND, stlačte tlačidlo ESOUND (TV
OUT). Indikátor ESOUND sa vypne.
„ Funkcia automatického vypnutia
Ak k prístroju nie je pripojené žiadne zariadenie iPod ani iPhone,
a ak do konektora AUX IN (VSTUP AUX) nie je pripojený žiadny
audiokábel, prístroj prejde po 5 minútach bez aktivity do
pohotovostného režimu.
Základná prevádzka
„ Ovládanie ESOUND
ON/STAND-BY
Poznámka:
Tento prístroj spotrebuje v pohotovostnom režime malé
množstvo prúdu. Ak však prístroj nebudete dlhšiu dobu
používať, vyberte batérie.
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
SK-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_SK.mif
DK-E7P
iPod a iPhone
SLOVENSKY
Počúvanie zariadenia iPod alebo iPhone
Podporované modely zariadení iPod alebo iPhone:
z iPod nano (softvér verzie 1.2 a vyššej)
z iPod mini (softvér verzie 1.2 a vyššej)
z iPod (5. generácia) (softvér verzie 1.3 a vyššej) (model Click
Wheel vybavený konektorom na pripojenie)
z iPod (4. generácia) (softvér verzie 3.0.2 a vyššej) (model
Click Wheel vybavený konektorom na pripojenie)
z iPod nano (2. generácia) (softvér verzie 1.0.0 a vyššej)
z iPod nano (3. generácia) (softvér verzie 1.0.3 a vyššej)
z iPod nano (4. generácia) (softvér verzie 1.0.3 a vyššej)
z iPod classic (softvér verzie 1.0.3 a vyššej)
z iPod touch (softvér verzie 1.1 a vyššej)
z iPod touch (2. generácia) (softvér verzie 2.1 a vyššej)
z iPhone (softvér verzie 2.2.1 a vyššej)
z iPhone 3G (softvér verzie 2.2.1 a vyššej)
Upozornenie:
z Pred používaním zariadenia iPod alebo iPhone ho, prosím,
aktualizujte na najnovšiu verziu softvéru. Prejdite na
domovskú stránku spoločnosti Apple na stiahnutie poslednej
verzie softvéru pre vaše zariadenie iPod alebo iPhone.
Poznámky:
z Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone k prístroju sa
začnú nabíjať (keď je pripojený adaptér AC/DC). Zvukový
výstup sa môže oneskoriť.
z Keď je batéria zariadenia iPhone takmer vybitá, môže sa na
zariadení iPhone zobraziť chybové hlásenie „This accessory
is not made to work with iPhone“ (Toto príslušenstvo nie je
určené na fungovanie so zariadením iPhone).
z Prístroj iPod alebo iPhone sa nezačne nabíjať, ak hlavná
jednotka používa ako zdroj energie batérie.
SK-7
DK-E7P_A6_SK.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Pripojenie adaptéra iPod alebo iPhone
Vyberte si adaptér, ktorý prislúcha k vášmu zariadeniu iPod alebo
iPhone. Vaše zariadenie iPod alebo iPhone výborne zapadne do
správneho konektora. Ak vaše zariadenie iPod nie je uvedené
nižšie, možno bude adaptér iPod v balení s vaším zariadením
iPod.
Označenie zobrazuje,
ktoré zariadenie iPod
alebo iPhone zapadá
Adaptér
iPod č.
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
Opis zariadenia iPod
alebo iPhone
5G iPod (s videom)
U2 iPod s videom
iPod classic
5G iPod s videom
iPod classic
iPhone
iPhone 3G
iPod mini
4G iPod a U2 iPod
iPod photo a farebný U2 iPod
iPod s farebným displejom
4G iPod
iPod photo
iPod s farebným displejom
Kapacita
30 GB
30 GB
80 GB, 120 GB
60 GB a 80 GB
160 GB
4 GB a 8 GB a 16 GB
8 GB a 16 GB
4 GB a 6 GB
20 GB
20 GB a 30 GB
20 GB
40 GB
40 GB a 60 GB
60 GB
Poznámky:
z iPod nano (2. generácia), iPod nano (3. generácia), iPod nano (4.
generácia), iPod touch a iPod touch (2. generácia) nie sú kompatibilné
s vyššie uvedenými adaptérmi iPod. Použite adaptér dodaný s vaším
zariadením iPod.
z Ak máte zariadenie iPod, ktoré nemá 30-pinový konektor iPod, môžete
na jeho pripojenie ku konektoru AUX IN použiť audiokábel.
2009 September 25
DK-E7P
SLOVENSKY
1. Vložte adaptér iPod alebo iPhone do prístroja a pripojte svoje
zariadenie iPod alebo iPhone.
iPhone (spodok)
iPhone
Konektor na pripojenie
„ Prehrávanie zariadenia iPod alebo iPhone
PL (1)
1
Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ON/STAND-BY
(ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM).
2
Vložte prístroj iPod alebo iPhone do konektora
hlavnej jednotky.
3
HU (2)
Na spustenie prehrávania stlačte na prístroji iPod
tlačidlo
.
Pri zariadení iPod touch a iPhone sa po výbere
požadovaného súboru začne prehrávanie automaticky.
CZ (3)
Adaptér iPhone
iPhone
Adaptér iPhone
Konektor na pripojenie
zariadení iPhone
iPod a iPhone
„ Pripojenie adaptéra zariadenia iPod alebo iPhone
SK (4)
UA (5)
RO (6)
Konektor iPhone
Upozornenie:
Pred pripojením zariadení iPod alebo iPhone do konektora
z nich odstráňte všetko príslušenstvo.
„ Odpojenie adaptéra
zariadenia iPod
alebo iPhone
Vložte podľa obrázka špičku
malého skrutkovača (typu „-“) do
otvoru v adaptéri a nadvihnutím
vyberte.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Prehrávanie zariadenia iPhone
LT (7)
z Zvuk sa po dokončení procesu overenia asi do 10 sekúnd prepne zo
zariadenia iPhone na hlavnú jednotku.
z Príchodzie hovory pozastavia prehrávanie a z reproduktora hlavnej
jednotky budete počuť len vyzváňacie tóny telefónu iPhone.
z Po prijatí telefonátov je možné počúvať konverzáciu iba cez
vstavaný reproduktor. Na začatie konverzácie zapnite reproduktor
telefónu iPhone alebo vyberte telefón iPhone z kolísky.
GR (8)
„ Odpojenie zariadenia iPod alebo iPhone
Jednoducho z konektora vyberte zariadenie iPod alebo iPhone.
Je to bezpečné aj počas prehrávania zariadenia.
DK-E7P_A6_SK.mif
EN (9)
SK-8
DK-E7P
Vylepšenie systému
SLOVENSKY
Audiokábel nie je súčasťou balenia. Kúpte si nižšie zobrazený
samostatný audiokábel.
Prenosný
audioprehrávač
Pokročilé funkcie
Počítač
Do konektora
výstupu
„ Počúvanie zvukov audia/videa z prenosného
audioprehrávača, počítača/notebooku a pod.
1
Na pripojenie prenosného audioprehrávača,
počítača/notebooku a pod. pripojte audio kábel do
konektora AUX IN.
Keď používate zariadenie s možnosťou prehrávania
videa, pripojte audiovýstup do tohto zariadenia a
videovýstup do televízora.
2
Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ON/STAND-BY
(ZAP./POHOTOVOSTNÝ REŽIM).
3
Spustite prehrávanie pripojeného zariadenia.
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš vysoká,
môže sa kvalita zvuku zhoršiť. Ak sa tak stane, znížte
hlasitosť pripojeného zariadenia.
Poznámky:
z Aby ste zabránili rušeniu, umiestnite prístroj ďalej od
televízora.
z Pred pripojením ľubovoľného zariadenia do konektora AUX
IN nezabudnite odpojiť zariadenie iPod alebo iPhone. Inak
nebudete zo zdroja AUX IN počuť žiadny zvuk.
Audiokábel
(nie je súčasťou balenia)
SK-9
DK-E7P_A6_SK.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Tabuľka riešenia problémov
DK-E7P
SLOVENSKY
„ iPod a iPhone
Symptóm
Na TV/monitor nie je
vidieť žiadny obraz.
z Zariadenie iPod alebo
z
„ Všeobecne
Symptóm
z Dajte prístroj do
z Nie je počuť žiadny zvuk.
z Je úroveň hlasitosti
stlačenie tlačidla.
z
Možná príčina
z Prístroj nereaguje na
PL (1)
Možná príčina
z Nie je počuť žiadny zvuk.
z
pohotovostného režimu a
potom ho znovu zapnite.
z
z
nastavená na minimum?
z Zariadenie iPod alebo
iPhone sa nenabíja.
z
z
z
z
z Na obrazovke zariadenia
iPhone sa zobrazí
hlásenie „This accessory
is not made to work with
iPhone“ (Toto
príslušenstvo nie je
určené na fungovanie so
zariadením iPhone).
z
z
iPhone nehrá.
Zariadenie iPod alebo
iPhone nie je správne
pripojené do prístroja.
Je adaptér AD/DC prístroja
zapojený?
Videokábel nie je správne
pripojený.
Výber vstupu TV/monitora
nie je správne nastavený.
Funkcia televízneho výstupu
„iPod TV out“ nebola
nastavená na výstup videa.
Zariadenie iPod alebo
iPhone nedolieha do
konektora.
Hlavná jednotka je napájaná
z batérií.
Používanie zariadenia iPod
(3. generácie).
Zariadenia iPod a iPhone
nie sú podporované. Pre
kompatibilné modely si
pozrite stranu 7.
Batéria zariadenia iPhone je
takmer vybitá. Nabite
iPhone.
Zariadenie iPhone nie je
správne pripojené do
prístroja.
HU (2)
CZ (3)
Referencie
Mnoho potenciálnych problémov môžete vyriešiť bez nutnosti
volať servisnému technikovi.
Ak s týmto výrobkom nie je niečo v poriadku, skontrolujte pred
zavolaním autorizovanému predajcovi alebo servisnému centru
spoločnosti SHARP nasledujúcu tabuľku.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
SK-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_SK.mif
DK-E7P
SLOVENSKY
Tabuľka riešenia problémov (pokračovanie)
Údržba
„ Kondenzácia
„ Čistenie prístroja
Náhle zmeny teploty a uskladnenie alebo prevádzka v
mimoriadne vlhkom prostredí môžu spôsobiť kondenzáciu v
kabinete.
Kondenzácia môže prístroj znefunkčniť. Ak sa to stane,
nechajte pred prevádzkou prístroja napájanie zapnuté, kým
nebude možné normálne prehrávanie (asi 1 hodinu).
Prístroj pravidelne čistite jemnou čistou handričkou.
Upozornenie:
z Na čistenie nepoužívajte chemikálie (benzín, riedidlo, a
pod.). Mohli by ste poškodiť konečnú úpravu prístroja.
z Do vnútra prístroja neaplikujte olej. Mohlo by to spôsobiť
poruchu prístroja.
Referencie
„ V prípade výskytu problému
Keď je tento výrobok vystavený silnému externému rušeniu
(mechanický otras, mimoriadne veľká statická elektrina,
abnormálne napätie v elektrickej zásuvke vplyvom blýskania, a
pod.) alebo ak je obsluhovaný nesprávne, môže prestať
fungovať správne.
Ak sa vyskytne taký problém, urobte toto:
1 Dajte prístroj do pohotovostného režimu a potom ho znovu
zapnite.
2 Ak sa prístroj po predchádzajúcom postupe stále nepracuje
správne, odpojte prístroj z elektrickej siete, potom ho
pripojte a zapnite.
„ Pred transportom prístroja
Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone z konektora a zatvorte
prístroj. Prístroj automaticky prejde do pohotovostného režimu.
UPOZORNENIE: Prenášanie prístroja so zapojeným
zariadením iPod alebo iPhone môže poškodiť obidva prístroje.
SK-11
DK-E7P_A6_SK.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Technické údaje
DK-E7P
SLOVENSKY
Keďže naše výrobky neustále vylepšujeme, vyhradzuje si
spoločnosť SHARP právo na zmenu dizajnu a technických
údajov týkajúcich sa vylepšenia produktu, a to bez
predchádzajúceho
upozornenia.
Uvedené
obrázky
výkonnostných technických údajov sú menovité hodnoty
výrobných jednotiek. Pri jednotlivých prístrojoch sa môžu
vyskytovať menšie odchýlky.
Rozmery
Šírka: 198 mm
Výška: 69,8 mm
Hĺbka: 77 mm
Hmotnosť
0,62 kg
PL (1)
HU (2)
(*) Hodnota spotreby je získaná v pohotovostnom režime.
„ Všeobecne
Vstup DC IN 6 V
2 A: adaptér AC/DC
(AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz)
DC IN 6V
[batéria veľkosti „AA“ (UM/SUM3, R6 alebo HP-7) x 4]
Spotreba
Keď je prístroj zapnutý: 7 W
Pohotovostný režim: 0,6 W(*)
Výstupný výkon
Predné reproduktory:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Subwoofer:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Reproduktor
CZ (3)
Referencie
Zdroj napájania
Maximálny príkon Predný reproduktor: 2,0 W / kanál
Subwoofer: 4 W
reproduktora
Predný reproduktor: 1,2 W / kanál
Subwoofer: 2 W
Konektory
výstupov
Videovýstup: 1 Vp-p
Konektory
vstupov
AUX (audiosignál):
250 mV/47 k ohmov
LT (7)
GR (8)
EN (9)
SK-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
UA (5)
RO (6)
2.1-kanálový reproduktorový systém
Predný reproduktor: 3,0 cm
Subwoofer: 4,6 cm
Menovitý príkon
reproduktora
SK (4)
DK-E7P_A6_SK.mif
УКРАЇНСЬКА
DK-E7P
УКРАЇНСЬКА
Комплектуюче обладнання
Загальна інформація
У комплект входить тільки таке комплектуюче обладнання:
Блок живлення x 1
RADPAA068AWZZ
Зміст
Сторінки
„ Загальна інформація
Застережні заходи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Елементи керування та індикатори . . . . . . . . .3
„ Підготовка до експлуатації
Під’єднання пристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Основні операції
Прості функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Футляр x 1 (для пристрою)
Футляр x 1
(для блоку живлення)
„ iPod i iPhone
Відтворення сигналу з програвача
iPod i апарата iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
„ Додаткова функція
Підключення додаткового обладнання . . . . . .9
Перехідник для
під’єднання апарата
iPhone x 2
Перехідник для
під’єднання програвача
iPod x 4
„ Додаткова інформація
Можливі проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Догляд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Технічні дані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
UA-1
DK-E7P_A6_UA.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Застережні заходи
DK-E7P
„ Загальні характеристики
z За допомогою штепсельної вилки (витягуючи її з розетки)
z Переконайтесь у тому, що даний
пристрій розміщено у
вентильованому приміщенні.
Залишіть 10 см вільного місця біля
задньої, бокової та верхньої панелі
пристрою.
10 см
z
z
z
променів, сильних магнітних полів, надмірного пилу та
вологи. Зберігайте певну відстань від електронного
обладнання (телефаксів, комп’ютерів і т.п.), котре
являється джерелом електромагнітного шуму.
Не ставте нічого на пристрій.
Не піддавайте пристрій дії вологи, температури вищої за
60°C чи екстремально низької температури.
Якщо пристрій не працює належним чином, відключіть
його від струму, потім знову підключіть кабель до джерела
живлення і увімкніть пристрій.
Під час грози відключіть пристрій від
джерела живлення.
Забороняється користуватись іншим
блоком живлення, ніж 6 V, який
входить у комплект. Користуючись
невідповідним блоком живлення, Ви
можете зіпсувати пристрій.
Фірма SHARP не несе відповідальності за можливі
пошкодження пристрою, причиною яких може бути
неправильне обслуговування. Ремонт обладнання
виконуйте в авторизованих сервісних центрах фірми
SHARP.
z Відключайте пристрій від джерела живлення,
тримаючи за штепсельну вилку. Тягнучи за
кабель, Ви можете зіпсувати пристрій.
демонтаж зовнішньої панелі, оскільки
існує загроза ураження електричним
струмом. Ремонт обладнання
виконується в авторизованих сервісних
центрах фірми SHARP.
z Не загороджуйте вентиляційні отвори газетами,
скатертинами, завісками та подібними предметами.
z Не ставте на пристрій предметів, які можуть бути
джерелом відкритого полум’я (пр., свічки).
z Знищуйте батарейки згідно із засадами охорони довкілля.
z Даний пристрій призначений для експлуатації в умовах
помірного клімату.
z Пристрій може працювати при температурі від 5°C до
35°C.
Попередження:
Пристрій можна підключити тільки до джерела напруги, яке
відповідає даним на інформаційній таблиці. Під’єднання
пристрою до джерела вищої напруги, ніж допускається, або
до джерела неозначеної напруги може стати причиною
пожежі або іншого нещасного випадку. Фірма SHARP не несе
відповідальності за шкоди, які виникли внаслідок
під'єднання пристрою до джерела невідповідної напруги.
PL (1)
„ Регулювання рівня гучності
Рівень гучності при вибраному налаштуванні регулятора
залежить від потужності гучномовців, їх розташування та
інших чинників. Рекомендується уникати високого рівня
гучності звуку, зокрема, не вмикати пристрою при
встановленій максимальній гучності. Слухання музики (з
гучномовців або навушників) на високому рівні гучності
небезпечне для Вашого здоров’я.
HU (2)
Загальна інформація
10 см
z
Ви повністю відключаєте пристрій від джерела живлення,
тому кабель повинен знаходитися у доступному місці.
z Забороняється самотужки виконувати
z Поставте пристрій на стабільну горизонтальну поверхню.
z Оберігайте даний пристрій від дії прямих сонячних
z
z
УКРАЇНСЬКА
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
UA-2
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_UA.mif
DK-E7P
Елементи керування та індикатори
УКРАЇНСЬКА
„ Вигляд спереду
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
Загальна інформація
1
2
Сторінки для довідок
Гніздо для під’єднання iPod i iPhone . . . . . . . . . 8
Кнопка ESOUND/TV OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Кнопка зменшення рівня гучності . . . . . . . . . . . . 6
Гніздо гучномовця subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . 6
Кнопка ON/STAND-BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Кнопка збільшення рівня гучності . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Вигляд ззаду
1.
2.
3.
Сторінки для довідок
Вихід VIDEO OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Вихід AUX IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Вихід DC IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Вигляд знизу
1
2
3
1.
Сторінки для довідок
Відділення для батарейок . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Етикетка з параметрами (*)
1
UA-3
DK-E7P_A6_UA.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Таблиця із символами на пристрої може
відрізнятись від рисунку.
(*) Етикетка знаходиться на нижній панелі.
2009 September 25
Під’єднання пристрою
DK-E7P
Існує можливість висвітлювати на екрані під'єднаного
телевізора або монітора файли з фотографіями і фільмами
з iPod або iPhone.
Якщо телевізор або монітор мають вихід для відео,
під'єднайте їх до гнізда VIDEO OUT на задній панелі
пристрою і увімкніть вихід TV у програвачі iPod.
VIDEO OUT
Кабель відео
(не входить
у комплект)
До вхідного
гнізда відео
TV
NTSC або PAL, щоб пристосувати його до системи
телевізора. Додаткову інформацію можна знайти на
інтернетній сторінці фірми Apple.
ознайомитися з інструкцією обслуговування пристроїв
iPod або iPhone.
„ Користування блоком живлення
1
Під'єднайте кабель живлення до гнізда DC IN, що на
пристрої.
2
Підключіть блок живлення до електричної розетки в стіні.
1
Кабель блоку живлення
„ Перегляд фільмів на екрані під'єднаного до
iPod або iPhone телевізора
Увійдіть в меню iPod або iPhone.
Аби висвітлити на екрані телевізора зображення,
натисніть кнопку ESOUND (TV OUT), поки двічі не
загориться діод ESOUND.
2
3
Виберіть бажаний фільм у пристрої iPod або iPhone.
Натисніть кнопку
на пристрої iPod, аби почати
відтворення.
У пристроях iPod touch i iPhone відтворення почнеться
автоматично після вибору бажаного фільму.
Уваги:
z Якщо в меню буде включений вихід TV, після початку відтворення з
iPod або iPhone фільм автоматично з'явиться на екрані телевізора.
z Аби повернутись до відтворення фільму на екрані iPod або iPhone,
повторіть дії від 1 до 3.
z Натискаючи кнопку ESOUND (TV OUT) під час відтворення фільмів з
пристроїв iPod або iPhone, поки двічі не загориться діод ESOUND, Ви
не перейдете до відтворення фільму на екрані телевізора.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
PL (1)
z Перед налаштуванням виходу для відео, слід
2
1
УКРАЇНСЬКА
Гніздо DC IN
(DC 6В)
Електрична розетка
в стіні (100 - 240 Вт ~ 50 Гц)
Уваги:
z Якщо Ви не користуватиметесь пристроєм протягом
довгого часу, слід його відключити від джерела
електричного живлення.
z Під'єднання пристрою до джерела електричного
живлення автоматично виключає живлення з батарейок.
z Слід користуватись тільки блоком живлення, що входить
у комплект. Використання іншого блоку живлення може
спричинити коротке замикання або пожежу.
DK-E7P_A6_UA.mif
HU (2)
Підготовка до експлуатації
Перед під'єднанням пристрою відключіть обладнання
від джерела живлення.
„ Підключення iPod або iPhone до телевізора
z Програвач iPod або iPhone слід налаштувати на систему
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
UA-4
DK-E7P
УКРАЇНСЬКА
Під’єднання пристрою (продовження)
„ Користування батарейками
Підготовка до експлуатації
Батарейки типу „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 або схожі) 4
Батарейки не входять у комплект.
1
Відкрийте відділення для батарейок.
Відсуньте кришку у вказаному стрілкою напрямку.
2
Вставте батарейки згідно із позначками на дні
відділення.
3
Закрийте кришку.
Застережні заходи при користуванні батарейками:
z Неправильне встановлення батарейок може призвести
до пошкодження обладнання.
z Вставте батарейки згідно із позначками на дні відділення.
z Якщо Ви не користуватиметесь пристроєм протягом
довгого часу, вийміть з нього батарейки. Завдяки цьому
Ви уникнете пошкодження внаслідок можливого
витікання батарейок.
z Під час праці з батарейками яскравість усіх індикаторів
менша, ніж в режимі праці з блоком живлення.
z Завжди замінюйте використані на нові дві батарейки
одночасно.
z Не використовуйте нову батарейку разом зі старою.
z Батарейки (в упаковці або вставлені) слід охороняти від
дії високої температури – наприклад, від безпосередньої
дії сонячних променів або вогню.
Зміна джерела живлення:
Перед зміною джерела живлення вимкніть пристрій. Якщо блок
живлення буде під'єднаний при активному режимі живлення,
пристрій може перейти в режим очікування. Натисніть ще раз
кнопку ON/STAND-BY, щоб увімкнути пристрій.
Увага:
Термін дії батарейки залежить від температури, типу
батарейки і умов експлуатації.
Заміна батарейок:
Якщо батарейки розрядилися, звучання може бути
спотвореним, і пристрій може автоматично виключити або
зменшити гучність, якщо її встановлено на високому рівні.
Зменшіть рівень гучності або змініть батарейки.
Примітка:
Не користуйтеся перезаряджувальними нікель-кадмієвими
акумуляторами.
UA-5
DK-E7P_A6_UA.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Прості функції
DK-E7P
„ Регулювання рівня гучності
Натисніть кнопку VOL (+ або –), щоб зменшити або
збільшити рівень гучності.
Індикатор POWER почне блимати, якщо рівень гучності
сягне максимального рівня.
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
ON/STAND-BY
VOL
–
VOL
+
„ Вмикання
Натисніть кнопку ON/STAND-BY, щоб увімкнути пристрій.
Індикатори POWER i ESOUND почнуть світитись.
Після закінчення роботи:
Натисніть кнопку ON/STAND-BY, щоб переключити
пристрій у режим очікування. Індикатор POWER згасне.
PL (1)
„ Функція ESOUND
HU (2)
Якщо Ви натиснете кнопку ON/STAND-BY, індикатор ESOUND
почне світитись помаранчевим кольором. Це означає, що
пристрій знаходиться в режимі ESOUND, в якому низькі і
високі тони регулюються згідно з вхідним сигналом.
Щоб вийти з режиму ESOUND, натисніть кнопку ESOUND (TV
OUT). Індикатор ESOUND згасне.
CZ (3)
„ Автоматичне вимикання
Якщо не зістиковані ні iPod ні iPhone, та аудіо кабель не
під'єднаний до AUX IN виходу, прилад увімкне режим
очікування після 5 хвилин недієздатності.
Увага:
Описуваний пристрій в режимі очікування використовує
дуже мало енергії. Якщо однак Ви не користуватиметесь
пристроєм протягом довгого часу, слід витягнути з нього
батарейки.
Основні операції
2.1
УКРАЇНСЬКА
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
UA-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_UA.mif
DK-E7P
iPod i iPhone
УКРАЇНСЬКА
UA-7
Відтворення сигналу з програвача iPod i апарата iPhone
Моделі програвачів iPod або iPhone, які обслуговуються:
z iPod nano (версія 1.2 або новіша)
z iPod mini (версія 1.2 або новіша)
z iPod (5 покоління (програмне забезпечення 1.3 або новіше)
(роз'єм для док-станції, доданий до моделі з Click Wheel)
z iPod (4 покоління (програмне забезпечення 3.0.2 або
новіше) (роз'єм для док-станції, доданий до моделі з Click
Wheel)
z iPod nano (2 покоління) (програмне забезпечення 1.0.0 або
новіше)
z iPod nano (3 покоління) (програмне забезпечення 1.0.3 або
новіше)
z iPod nano (4 покоління) (програмне забезпечення 1.0.3 або
новіше)
z iPod classic (програмне забезпечення 1.0.3 або новіше)
z iPod touch (програмне забезпечення 1.1 або новіше)
z iPod touch (2 покоління) (програмне забезпечення 2.1 або
новіше)
z iPhone (програмне забезпечення 2.2.1 або новіше)
z iPhone 3G (програмне забезпечення 2.2.1 або новіше)
Примітка:
z Перед використанням слід оновити версію програмного
забезпечення iPod або iPhone. Найновіші версії
програмного забезпечення iPod або iPhone можна
скачати з інтернетної сторінки Apple.
Уваги:
z Якщо головний пристрій під’єднаний до джерела
живлення, після підключення до нього програвача iPod
або апарата iPhone розпочнеться заряджання батареї
програвача або апарата, тому звучання може з’явитись із
запізненням.
z На екрані апарата iPhone може з’явитись інформація про
помилку "This accessory is not made to work with iPhone",
якщо рівень заряду батареї низький.
z Програвач iPod або апарат iPhone не будуть
заряджатись, якщо головний пристрій буде працювати від
батареї.
DK-E7P_A6_UA.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Під'єднайте відповідні перехідники iPod або iPhone
Виберіть відповідний перехідник до свого програвача iPod або
апарата iPhone; він повинен підійти за розміром. Якщо iPod
або iPhone, якими Ви користуєтесь, не вписані до цієї таблиці,
то скористайтесь перехідником, який входить у комплект з
програвачем iPod або апаратом iPhone.
Символ інформує, котра
з моделей iPod або
iPhone є відповідною
Номер
перехідника
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
Модель iPod або iPhone
5G iPod (з функцією відео)
U2 iPod з функцією відео
iPod classic
5G iPod (з функцією відео)
iPod classic
iPhone
iPhone 3G
iPod mini
4G iPod i U2 iPod
iPod photo i Colour U2 iPod
iPod з кольоровим дисплеєм
4G iPod
iPod photo
iPod з кольоровим дисплеєм
Місткість
30 ГБ
30 ГБ
80 ГБ i 120 ГБ
60 ГБ i 80 ГБ
160 ГБ
4 ГБ, 8 ГБ i 16 ГБ
8 ГБ i 16 ГБ
4 ГБ i 6 ГБ
20 ГБ
20 ГБ i 30 ГБ
20 ГБ
40 ГБ
40 ГБ i 60 ГБ
60 ГБ
Увага:
z Програвачі iPod nano (2 покоління), iPod nano (3
покоління), iPod nano (4 покоління), iPod touch також iPod
touch (2 покоління) не компатибільні до перехідників
згаданих вище. Слід користуватися перехідниками, які
входять у комплект з програвачем iPod.
z Якщо Ви користуєтесь програвачем iPod, який не має
виходу 30 Pin, Ви можете використати аудіокабель, аби
підключити його до гнізда AUX IN.
2009 September 25
DK-E7P
УКРАЇНСЬКА
„ Під'єднання перехідника iPod або iPhone
1. Вставте перехідник iPod або
і підключіть iPod або iPhone.
iPhone (вигляд знизу)
iPhone
у
пристрій
iPhone
„ Відтворення сигналу з iPod або iPhone
1
Щоб увімкнути описуваний пристрій, натисніть
кнопку ON/STAND-BY.
2
3
Вставте iPod або iPhone у роз'єм для док-станції.
PL (1)
HU (2)
Натисніть кнопку
на пристрої iPod або iPhone,
аби почати відтворення.
У пристроях iPod touch i iPhone відтворення почнеться
автоматично після вибору бажаного файлу.
Перехідник
iPhone
iPhone
Перехідник iPhone
Гніздо iPhone
CZ (3)
iPod i iPhone
Роз'єм для док-станції
SK (4)
UA (5)
RO (6)
Роз'єм iPhone
Примітка:
Перед під'єднанням iPod або iPhone до док-станції, слід
відключити від них усе обладнання.
„ Під'єднання перехідника
iPod або iPhone
Вставте викрутку (малу) в отвір у
перехіднику і піднесіть вгору, щоб
його витягнути.
„ Відтворення з апарата iPhone
z Звучання з iphone переключиться на головний пристрій після
закінчення процесу ідентифікації, приблизно за 10 секунд.
LT (7)
z Вхідні дзвінки будуть переривати відтворення та рінгтони
iPhone будут чутні тільки з динаміку головного блоку.
z Коли ви відповіли на дзвінок, розмова може бути чутна тільки
крізь вмонтований гучномовець. Увімкніть динамік iPhone
або від'єднайте iPhone для того, щоб почати спілкування.
GR (8)
„ Від'єднання пристроїв iPod або iPhone
Витягніть iPod або iPhone з роз'єму для док-станції. Цю дію
можна безпечно виконати у режимі відтворення.
EN (9)
UA-8
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_UA.mif
DK-E7P
Підключення додаткового обладнання
УКРАЇНСЬКА
Аудіокабель не входить у комплект. Придбайте окремий
кабель, як це показано нижче.
Додаткова функція
Переносний
аудіопрогравач
Комп'ютер
До прямого
виходу
„ Відтворення записів аудіо/відео з переносного
програвача, комп'ютера/ноутбукa і так далі
1
Під'єднайте
переносний
програвач
або
комп'ютер/ноутбук і т.д. до гнізда AUX IN.
Якщо Ви користуєтесь відеопрогравачем, підключіть аудіовихід до описуваного пристрою, а відеокабель - до телевізора.
2
Щоб увімкнути описуваний пристрій, натисніть
кнопку ON/STAND-BY.
3
Почніть відтворення у під'єднаному пристрої.
Якщо рівень гучності під'єднаного пристрою є надто
високий, можуть з'явитись перешкоди у звучанні. У
цьому випадку слід зменшити рівень гучності
під'єднаного пристрою.
Уваги:
z Щоб уникнути перешкод, поставте пристрій подалі від
телевізора.
z Пристрої iPod або iPhone слід від'єднати від док-станції
перед підключенням їх до гнізда AUX IN. Інакше Ви не
почуєте звучання з виходу AUX IN.
Аудіо кабель
(Не входить у комплект)
UA-9
DK-E7P_A6_UA.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Можливі проблеми
DK-E7P
УКРАЇНСЬКА
„ iPod i iPhone
Ознаки
На екрані телевізора
або монітора відсутнє
зображення.
„ Загальні характеристики
Ознаки
Можлива причина
z iPod або iPhone не
z
z
z
z Пристрій не реагує на
z Відключіть живлення, а
потім включіть його ще
раз.
z
z Немає звуку.
z Чи пристрій налаштовано
z
натискання кнопок.
на мінімальний рівень
гучності?
z iPod або iPhone не
z
заряджені.
z
z
z
z На екрані апарата
PL (1)
Можлива причина
z Відсутність звучання.
iPhone з’явиться
інформація "This
accessory is not made to
work with iPhone”.
z
z
відтворюють.
iPod або iPhone
неправильно під'єднані.
Чи кабель живлення
підключено до джерела
живлення?
Відеокабель під'єднано
неправильно.
У телевізорі або моніторі
не вибрано відповідне
джерело сигналу.
Не встановлено
параметра iPod TV out для
виводу відеосигналу.
iPod або iPhone
неправильно під'єднані.
Джерелом живлення
головного блоку є
батарейки.
Ви користуєтесь
програвачем iPod (3
покоління).
Пристрої iPod та iPhone не
підтримуються. Щоб
переглянути список
сумісних моделей дивіться
стор. 7.
Рівень заряду батареї
iPhone низький. Зарядіть
iPhone.
iPhone неправильно
під'єднані.
HU (2)
Додаткова інформація
Шановні клієнти, більшість технічних проблем Ви можете
вирішити самостійно, без необхідності звертання в
сервісний центр.
Якщо з’являться перебої в роботі цього пристрою, перед тим
як звертатися в сервісну службу фірми SHARP, ознайомтеся
із цією таблицею.
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
UA-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_UA.mif
DK-E7P
Mожливі проблеми (продовження)
Догляд
„ Конденсація вологи
„ Чищення пристрою
Ì
УКРАЇНСЬКА
Додаткова інформація
Різка зміна температури або зберігання і експлуатація
пристрою в умовах високої вологи може бути причиною
конденсації вологи на внутрішніх частинах пристрою.
Водяна пара може бути причиною неправильного
функціонування пристрою. У цій ситуації слід відключити
пристрій від джерела живлення і почекати, поки не стане
можливою нормальна праця (тобто близько 1 години).
„ Якщо з’явиться проблема
Пристрій слід час від часу витирати чистою м'якою
тканиною.
Примітка:
z Не вживайте для чищення таких агресивних засобів, як
бензин, розчинник до фарби, спирти і т. ін., оскільки
можуть вони пошкодити корпус пристрою.
z Не натирайте внутрішніх елементів олією, оскільки це
також може пошкодити механізми пристрою.
Якщо пристрій буде піддано дії сильних зовнішніх чинників
(пр., механічні вібрації, сильне електростатичне поле,
невідповідне напруження і т. д.), то може так статися, що
пристрій почне неправильно функціонувати.
У цьому випадку слід:
1 Переключити пристрій в режим очікування і увімкнути
пристрій ще раз.
2 Якщо пристрій далі не працює, слід його відключити від
джерела живлення, а згодом знову під'єднати.
„ Перед транспортуванням пристрою
Від'єднайте iPod або iPhone і закрийте головний пристрій,
який автоматично переключиться в режим очікування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Транспортування головного пристрою з
під'єднаними iPod або iPhone може стати причиною
пошкодження обладнання.
UA-11
DK-E7P_A6_UA.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Технічні дані
DK-E7P
УКРАЇНСЬКА
„ Загальні характеристики
Джерело
живлення
DC IN 6 В
2 A: блок живлення
(AC 100 - 240 В ~ 50/60 Гц)
DC IN 6 В
[батарейки, розмір „AA” (UM/
SUM-3, R6 або HP-7) x 4]
Споживання
потужності
Живлення включене: 7 Вт
Режим очікування: 0,6 Вт(*)
Вихідна
потужність
Передні гучномовці:
RMS: 2,4 Вт (1,2 Вт + 1,2 Вт) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 Вт (0,36 Вт + 0,36 Вт) (1% T.H.D.)
Гучномовець subwoofer:
RMS: 2 Вт (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 Вт (1% T.H.D.)
Акустична
система
(гучномовці)
2,1-дорожня система гучномовців
Передній гучномовець: 3,0 см
Гучномовець subwoofer: 4,6 см
Максимальна
вхідна
потужність
гучномовця
Передній гучномовець: 2,0 Вт / канал
Гучномовець subwoofer: 4 Вт
Номінальна
вхідна
потужність
гучномовця
Передній гучномовець: 1,2 Вт / канал
Гучномовець subwoofer: 2 Вт
Вихідні гнізда
Вихід відео: 1 Vp-p
Вхідні гнізда
Вихід AUX (аудіосигнал):
250 мВ/47 кілоОм
Розміри
Ширина: 198 мм
Висота: 69,8 мм
Глибина: 77 мм
Вага
0,62 кг
(*) Вказані параметри стосуються ситуацій, коли пристрій
знаходиться в режимі очікування.
PL (1)
HU (2)
Додаткова інформація
Керуючись у своїй діяльності політикою постійного
вдосконалення продуктів, фірма SHARP залишає за собою
право змінювати конструкційні параметри і технічні дані
виробів без попереднього повідомлення клієнтів. Вказані в
технічних характеристиках дані окремих елементів
являються номінальними величинами для виготовленого
продукту. Фірма SHARP допускає певні відхилення від
наведених характеристик для кожного окремого виробу.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
UA-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
CZ (3)
DK-E7P_A6_UA.mif
ROMÂNĂ
DK-E7P
ROMÂNĂ
Accesorii
Conţinut
Vă rugăm să confirmaţi că următoarele accesorii sunt incluse.
Informaţii generale
Adaptor AC/DC x 1
RADPAA068AWZZ
Pagina
„ Informaţii generale
Precauţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Dispozitive de control şi indicatoare . . . . . . . . . .3
„ Pregătire pentru utilizare
Conexiunile sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Operaţiuni de bază
Controlul general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Geantă x 1
(unitate)
Geantă x 1
(adaptor AC/DC)
Adaptor iPhone x 2
Adaptor iPod x 4
„ iPod şi iPhone
Ascultaţi iPod sau iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
„ Funcţii avansate
Îmbunătăţirea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
„ Referinţe
Probleme care pot apărea . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Specificaţii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
RO-1
DK-E7P_A6_RO.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Precauţii
DK-E7P
ROMÂNĂ
„ Informaţii generale
z Nu îndepărtaţi stratul izolator.
z Asiguraţi-vă că echipamentul a fost
10 cm
plasat într-un loc bine ventilat şi că
există în jurul lui un spaţiu liber de cel
puţin10 cm.
Pericol de electrocutare.
Adresaţi-vă serviciului intern
a reprezentanţei locale
SHARP.
PL (1)
HU (2)
z Nu blocaţi ventilaţia prin acoperirea orificiilor de ventilare cu
z Echipamentul trebuie plasat pe o suprafaţă fermă, care nu
propagă vibraţii.
z Se recomandă păstrarea aparatului într-un loc ferit de soare,
z
z
z
z
z
z
z
z
de câmpuri magnetice puternice, de praf excesiv, umiditate şi
departe de alte echipamente electronice/electrice (computere
personale, facsimile, etc.), care generează zgomot electric.
Nu plasaţi nimic pe aparat.
Nu expuneţi aparatul la umezeală, la temperaturi mai mari de
60°C sau la temperaturi extrem de scăzute.
Dacă sistemul nu funcţionează corect, scoateţi cablul din
priză. Conectaţi cablul din nou şi porniţi sistemul.
În caz de furtună electrică, scoateţi
cablul aparatului din priză.
Nu utilizaţi un alt cablu decât cel 6 V
DC livrat împreună cu unitatea. În caz
contrar, unitatea poate fi avariată.
Firma SHARP nu este responsibilă pentru niciun fel de daune
datorate utilizării incorecte a echipamentului. Toate reparaţiile
trebuie făcute de un centru de servis SHARP autorizat.
Pentru a scoate adaptorul AC/DC din priză,
apucaţi de stecker. Trăgând de cablu se
pot distruge firele interioare.
Adaptorul AC/DC este utilizat drept
dispozitiv de deconectare şi este
permanent operabil.
obiecte precum ziare, haine, perdele, etc.
z Pe aparat nu poate fi plasată nicio sursă de foc cum ar fi
lumânările.
z Mediul de depozitare a bateriei trebuie tratat cu o atenţie
deosebită.
z Aparatul este destinat pentru uz într-un mediu cu climă
moderată.
z Această unitate poate fi folosită numai la temperaturi între
5°C - 35°C.
Atenţie:
Voltajul aplicat trebuie să fie identic cu cel specificat pe aparat.
Utilizarea produsului la un voltaj mai ridicat decât cel specificat
este periculoasă şi poate duce la producerea unui incendiu sau
unui alt accident, care poate cauza pagube. SHARP nu este
responsabil pentru nicio pagubă rezultată din utilizarea acestui
aparat la un alt voltaj decât cel specificat.
„ Controlul volumului
Nivelul sunetului la un anume volum depinde de eficienţa boxei,
de poziţie precum şi de alţi factori. Se recomandă evitarea
volumului excesiv de înalt. Nu setaţi volumul la maximum la
punerea în funcţiune a aparatului şi ascultaţi muzică la un nivel
moderat.
Informaţii generale
10 cm
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
RO-2
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_RO.mif
DK-E7P
Dispozitive de control şi indicatoare
ROMÂNĂ
„ Vedere frontală
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
1
2
Informaţii generale
Pagină de referinţă
Doc iPod şi iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Buton ESOUND/TV Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Buton Volume Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Port Subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Buton ON/STAND-BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Buton Volume Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Vedere dorsală
1.
2.
3.
Pagină de referinţă
Priză Video Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Priză de intrare auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Priză de intrare DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Vedere inferioară
1
2
3
1.
Pagină de referinţă
Compartiment de baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Eticheta specială (*)
1
RO-3
DK-E7P_A6_RO.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ilustraţia etichetei speciale se poate deosebi
de eticheta reală utilizată.
(*) Eticheta se află în partea inferioară a unităţii.
2009 September 25
Conexiunile sistemului
DK-E7P
ROMÂNĂ
„ Conectarea iPod sau a iPhone la TV
Fişierele foto şi video de pe iPod sau iPhone pot fi vizionate prin
conectarea sistemului la TV/monitor.
Dacă TV/monitorul are un video input, conectaţi-l la priza VIDEO OUT
din spatele unităţii şi setaţi butonul TV Out de pe iPod în poziţia “ON”.
VIDEO OUT
Cablu video
(nefurnizat)
Spre priza video
de intrare
TV
„ Vizionarea fişierelor video pe un televizor
conectat la iPod sau la iPhone
1
Accesaţi meniul de pe iPod sau de pe iPhone.
Apăsaţi butonul ESOUND (TV OUT) până când ledul ESOUND
va pâlpâi de două ori şi va afişa meniul video pe ecran.
2
3
Selectaţi fişierul video dorit de pe iPod sau de pe iPhone.
Apăsaţi butonul
de pe iPod pentru a porni filmul.
Pentru iPod touch şi iPhone, filmul va începe imediat după
selectarea lui de pe listă.
Remarce:
z Dacă butonul TV Out este deja în poziţia ON pe meniul video,
fişierul video va porni pe ecran imediat ce unităţile iPod sau
iPhone vor fi pornite.
z Pentru a reveni la vizionarea filmului pe iPod sau pe iPhone,
repetaţi paşii 1 - 3.
z În timpul derulării fişierul video pe iPod sau pe iPhone, apăsarea
butonului ESOUND (TV OUT) până la pâlpâirea ledului ESOUND
nu va întrerupe conexiunea video dintre iPod şi TV.
pentru a corespunde semnalului televizorului. Pentru mai
multe informaţii vizitaţi pagina de web Apple.
z Clienţii sunt sfătuiţi să consulte manualul de utilizare a unităţii
iPod sau iPhone înainte de conectarea la un alt dispozitiv.
PL (1)
„ Utilizarea adaptorului AC/DC
HU (2)
1
Conectaţi cablul AC/DC la priza DC IN de pe unitate.
2
Conectaţi cablul AC/DC la priza de perete.
1
Cablu adaptor AC/DC
2
Priză DC IN
(DC 6 V)
Priză de perete
(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Pregătire pentru utilizare
Asiguraţi-vă că aţi deconectat adaptorul AC/DC înainte de
a face orice alte conexiuni.
z Unităţile iPod sau iPhone trebuie setate la NTSC sau PAL
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Remarce:
z Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp,
scoateţi cablul AC/DC din priză.
z Conectarea adaptorului AC/DC la unitate deconectează
bateriile.
z Utilizaţi numai adaptorul AC/DC livrat. Utilizarea unui alt cablu
poate provoca incendii sau electrocutări.
GR (8)
EN (9)
RO-4
2009 September 25
CZ (3)
DK-E7P_A6_RO.mif
DK-E7P
ROMÂNĂ
Conexiunile sistemului (continuare)
„ Utilizarea cu baterii
Pregătire pentru utilizare
Utilizaţi 4 baterii de mărime “AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 sau
similare).
Bateriile nu sunt incluse.
1
Deschideţi capacul bateriilor.
Împingeţi capacul în direcţia indicată de săgeată.
2
Introduceţi bateria conform direcţiei indicate în compartimentul pentru baterie.
3
Închideţi clapa.
Precauţii pentru utilizarea bateriei:
z Plasarea incorectă a bateriilor poate provoca defecţiuni.
z Introduceţi bateria conform direcţiei indicate în
compartimentul pentru baterie.
z Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp,
extrageţi bateriile. Aceasta va preveni eventualele defecţiuni,
care pot apărea în urma scurgerii bateriilor.
z În timpul funcţionării pe baterii, luminozitatea indicatoarelor
va fi mai redusă decât în timpul utilizarării adaptorului AC/DC.
z Înlocuiţi toate bateriile vechi cu cele noi în acelaşi timp.
z Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi.
z Bateriile (cutia cu baterii sau bateriile deja instalate) nu pot fi
expuse la căldură excesivă cum ar fi lumina soarelui, foc sau
altele asemenea.
Schimbarea sursei de energie:
Opriţi unitatea înainte de schimbarea sursei de energie. Dacă
conectaţi cablul 6 V DC în timpul funcţionării unităţii, aceasta
poate intra automat în setarea stand-by. Apăsaţi din nou butonul
ON/STAND-BY pentru a reporni unitatea.
Remarcă:
Durata de viaţă a bateriilor poate viara în funcţie de
temperatură, de tip şi de condiţiile de utilizare.
Înlocuirea bateriilor:
În cazul în care nivelul bateriilor este scăzut, sunetul poate fi
distorsionat, iar unitatea se poate opri în mod automat sau
poate opri sunetul utilizat la nivel înalt. Reduceţi volumul
sunetului sau înlocuiţi bateriile.
RO-5
Atenţie:
Nu utilizaţi baterii, care pot fi reîncărcate (baterii cu nichelcadmiu etc.).
DK-E7P_A6_RO.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Controlul general
DK-E7P
ROMÂNĂ
„ Controlul volumului
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
ON/STAND-BY
VOL
–
VOL
+
„ Pentru a porni unitatea
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY pentru a aprinde unitatea.
Indicatoarele POWER şi ESOUND se vor aprinde.
După utilizare:
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY pentru a trece în setarea
stand-by. Indicatorul POWER se va stinge.
PL (1)
„ ESOUND - utilizare
HU (2)
La apăsarea butonului ON/STAND-BY, indicatorul ESOUND se
va face galben-portocaliu, ceea ce înseamnă că setarea
ESOUND a fost pornită. În această setare sunetele joase şi
frecvenţele înalte sunt ajustate în mod automat la sursa de
sunet.
Pentru a opri setarea ESOUND, apăsaţi butonul ESOUND (TV
OUT). Indicatorul ESOUND se va stinge.
„ Funcţia de autostingere
Dacă nu este conectat niciun iPod sau niciun iPhone, iar la mufa
AUX IN nu este conectat un cablu audio, unitatea va intra în
setarea "power stand-by" după 5 minute de inactivitate.
Remarcă:
Această unitate are un consum redus de energie în setarea
stand-by. Scoateţi bateriile dacă unitatea nu va fi utilizată pentru
o perioadă mai lungă de timp.
Operaţiuni de bază
2.1
Apăsaţi butonul VOL (+ sau –) pentru a creşte sau a micşora
volumul sunetului.
Indicatorul POWER va pâlpâi la atingerea nivelului minim sau
maxim.
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
RO-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_RO.mif
DK-E7P
Ascultaţi iPod sau iPhone
iPod şi iPhone
ROMÂNĂ
Modele iPod sau iPod suportate:
z iPod nano (software 1.2 şi peste)
z iPod mini (software 1.2 şi peste)
z iPod (generaţia 5) (software 1.3 şi peste) (Echipat cu doc de
conectare model Click Wheel)
z iPod (generaţia 4) (software 3.0.2 şi peste) (Echipat cu doc
de conectare model Click Wheel)
z iPod nano (generaţia 2) (software 1.0.0 şi peste)
z iPod nano (generaţia 3) (software 1.0.3 şi peste)
z iPod nano (generaţia 4) (software 1.0.3 şi peste)
z iPod classic (software 1.0.3 şi peste)
z iPod touch (software 1.1 şi peste)
z iPod touch (generaţia 2) (software 2.1 şi peste)
z iPhone (software 2.2.1 şi peste)
z iPhone 3G (software 2.2.1 şi peste)
Atenţie:
z Vă rugăm să actualizaţi versiunile de software utilizate în
unităţile dumneavoastră iPod sau iPhone. Vizitaţi pagina de
web a firmei Apple pentru a descărca cele mai recente
versiuni pentru iPod sau iPhone.
Remarce:
z După conectarea dispozitivului iPod sau iPhone la unitate şi
după utilizarea cablului AC/DC, dispozitivul va începe să se
încarce.
z Mesajul de eroare “This accessory is not made to work with
iPhone” poate apărea pe ecranul dispozitivului în cazul în
care nivelul bateriei este scăzut.
z Dispozitivul iPod sau iPhone nu se va încărca în cazul în care
unitatea principală utilizează baterii drept sursă de
alimentare.
RO-7
DK-E7P_A6_RO.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ Conectarea prin cablu a unităţii iPod sau iPhone
Alegeţi adaptorul pentru iPod sau iPhone, care se va potrivi cel mai
bine. Aparatul dumneavoastră iPod sau iPhone se va potrivi cu
adaptorul corect. Dacă modelul dumneavoastră de iPod nu este
menţionat mai jos, verificaţi dacă adaptorul nu a fost furnizat
împreună cu unitatea iPod.
Marcajele arată care iPod
sau iPhone se potriveşte
Adaptor Nr.
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
Descrierea unităţii iPod
sau iPhone
iPod 5G (cu video)
iPod U2 cu video
iPod clasic
iPod 5G cu video
iPod classic
iPhone
iPhone 3G
iPod mini
4G iPod & U2 iPod
iPod foto & Color iPod U2
iPod cu afişare color
4G iPod
iPod foto
iPod cu afişare color
Capacitate
30 GB
30 GB
80 GB, 120 GB
60 GB & 80 GB
160 GB
4 GB & 8G B & 16 GB
8 GB & 16 GB
4 GB & 6 GB
20 GB
20 GB & 30 GB
20 GB
40 GB
40 GB & 60 GB
60 GB
Remarce:
z iPod nano (generaţia 2), iPod nano (generaţia 3), iPod nano
(generaţia 4), iPod touch şi iPod touch (generaţia 2) nu sunt
compatibile cu adaptorii iPod listaţi mai jos. Utilizaţi adaptorii
furnizaţi cu unitatea iPod.
z Dacă aveţi un iPod fără conector iPod 30 Pin, puteţi utiliza un
cablu audio pentru a-l conecta la priza AUX IN.
2009 September 25
DK-E7P
ROMÂNĂ
„ Conectarea adaptorului iPod sau iPhone
1. Introduceţi adaptorul iPod iPhone în unitate şi conectaţi
unitatea iPod sau iPhone.
iPhone (partea inferioară)
iPhone
„ Derularea fişierelor pe iPod sau iPhone
1
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY pentru a aprinde
unitatea.
2
Introduceţi unitatea iPod sau iPhone în docul unităţii
principale.
3
Apăsaţi butonul
derularea.
PL (1)
HU (2)
de pe iPod pentru a porni
Pentru iPod touch sau iPhone, derularea va începe
imediat după selectarea fişierului de pe listă.
Adaptor iPhone
iPhone
Adaptor iPhone
Doc iPhone
CZ (3)
iPod şi iPhone
Doc de conectare
SK (4)
UA (5)
RO (6)
Conector iPhone
Atenţie:
Deconectaţi orice alte accesorii pentru iPod sau iPhone înainte
de a-l introduce în doc.
„ Deconectarea adaptorului iPod sau iPhone
Introduceţi vârful şurubelniţei
(de tip “-”, mică) în orificiul
adaptorului ca pe desen şi ridicaţi
pentru a scoate.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ iPhone playback
z Sunetul va trece de la iPhone la unitatea principală numai după
LT (7)
completarea procesului de autentificare în aproximativ 10 secunde.
z Apelurile recepţionate vor întrerupe redarea, iar tonurile de apel
iPhone se vor auzi doar din difuzorul unităţii principale.
z După ce aţi răspuns la apel, conversaţia poate fi auzită doar prin
difuzorul integrat. Activaţi difuzorul iPhone sau detaşaţi iPhone-ul
pentru a începe conversaţia.
GR (8)
„ Deconectarea unităţii iPod sau iPhone
Scoateţi unitatea iPod sau iPhone din doc. Deconectarea se
poate face chiar şi în timpul derulării fişierelor.
DK-E7P_A6_RO.mif
EN (9)
RO-8
DK-E7P
Îmbunătăţirea sistemului
ROMÂNĂ
Cablul audio nu este inclus. Achiziţionaţi un cablu audio separat
ca cel arătat mai jos.
Audio player
portabil
Funcţii avansate
Computer
Spre priza de
ieşire
„ Audierea fişierelor audio/video de pe player-ul
audio portabil sau de pe computer/laptop etc.
1
Utilizaţi cablul audio pentru a conecta player-ul
audio portabil, calculatorul/laptopul etc. la mufa
AUX IN.
În cazul utilizării echipamentului video, conectaţi ieşirea
audio la această unitate şi ieşirea la televizor.
2
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY pentru a aprinde
unitatea.
3
Porniţi echipamentul conectat.
Un nivel prea ridicat al volumului unităţii conectate
poate distorsiona sunetul. În acest caz, micşoraţi
volumul unităţii conectate.
Remarce:
z Pentru a preveni interferenţele de sunet, plasaţi unitatea
departe de televizor.
z Asiguraţi-vă că aţi scos din doc unitatea iPod sau iPhone
înainte de a face orice conexiuni la priza AUX IN. În caz
contrar, sonorul din AUX IN nu se va auzi.
Cablu audio
(nefurnizat)
RO-9
DK-E7P_A6_RO.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Probleme care pot apărea
DK-E7P
ROMÂNĂ
„ Informaţii generale
Simptome
Cauze posibile
z Dacă un buton a rămas
z Schimbaţi setarea
z Nu se aude nici un sunet.
z Nivelul volumului este setat
apăsat, aparatul nu va
răspunde.
aparatului pe stand-by şi
aprindeţi-l din nou.
la minimum?
„ iPod şi iPhone
Simptome
Cauze posibile
z Nu se aude nici un sunet. z Unitatea iPod sau iPhone nu
Nu se vede nicio imagine
derulează nimic.
pe TV/monitor.
z Unitatea iPod sau iPhone nu
a fost conectată corect la
unitate.
z Adaptorul AC/DC al unităţii
este conectat la priză?
z Cablul video nu a fost
conectat corect.
z Priza de intrare a
televizorului/monitorului nu
a fost setată corect.
z Funcţia de ieşire iPod TV nu
a fost configurată pentru
redarea video.
z Unitatea iPod sau
z Unitatea iPod sau iPhone nu
iPhone nu se încarcă.
se conectează complet la
conector.
z Unitatea principală
utilizează bateriile drept
sursă de energie.
z Utilizarea unităţii iPod (din
generaţia 3).
z iPod sau iPhone nu este
acceptat. Consultaţi pagina
7 pentru modelele
compatibile.
z “This accessory is not
z Nivelul bateriei unităţii
made to work with
iPhone este scăzut. iPhone
iPhone” apare pe
trebuie încărcată.
ecranul unităţii iPhone.
z Unitatea iPhone nu a fost
conectată corect la unitate.
PL (1)
HU (2)
CZ (3)
Referinţe
Multe probleme potenţiale pot fi rezolvate de proprietarul unităţii
fără a fi nevoie de contactarea serviciului tehnic.
Dacă ceva nu este în ordine cu produsul, verificaţi următoarele
lucruri înainte de a suna dealerul autorizat SHARP sau centrul
de servis.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
RO-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_RO.mif
DK-E7P
ROMÂNĂ
Probleme care pot apărea (continuare)
Întreţinere
„ Condens
„ Curăţarea unităţii
Schimbările bruşte de temperatură, păstrarea sau operarea
într-un mediu extrem de umed pot duce la formarea de condens
în interiorul aparatului.
Condensul poate cauza defecţiuni. În acest caz, lăsaţi unitatea
aprinsă până când derularea normală va fi posibilă (cca 1 oră).
„ În caz de probleme
Ştergeţi periodic unitatea cu o lavetă curată.
Atenţie:
z Nu utilizaţi pentru curăţare chimicale (benzină, diluant, alcool
etc.). Pot distruge unitatea.
z Nu aplicaţi ulei în interiorul aparatului. Poate provoca
întreruperi.
Referinţe
În cazul în care produsul este supus unei interferenţe exterioare
puternice (şoc mecanic, electricitate statică excesivă, tensiune
electrică anormală datorată fulgerelor etc.) sau este utilizat
incorect, se poate defecta.
Dacă apar asemenea probleme, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
1 Alegeţi setarea stand-by şi aprindeţi aparatul din nou.
2 Dacă aparatul nu revine la operaţiunea precedentă, scoateţi
aparatul din priză şi conectaţi-l din nou, iar apoi aprindeţi-l.
„ Înainte de a transporta unitatea
Scoateţi din doc unitatea iPod sau iPhone şi închideţi unitatea.
Unitatea va intra automat în setarea stand-by.
ATENŢIE: Transportarea unităţii cu unitatea iPod sau iPhone
conectată la doc, poate defecţiona ambele sisteme.
RO-11
DK-E7P_A6_RO.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Specificaţii tehnice
DK-E7P
ROMÂNĂ
Ca parte a politicii de îmbunătăţire continuă, SHARP îşi rezervă
dreptul la shimbarea designului şi a specificaţiilor produsului
fără un anunţ prealabil. Numerele care caracterizează
performanţa reprezintă valori nominale ale aparatelor produse.
Pot apărea devieri de la aceste valori la unele aparate.
Dimensiuni
Lăţime: 198 mm
Înălţime: 69,8 mm
Adâncime: 77 mm
Greutate
0,62 kg
„ Informaţii generale
(*) Acest consum de energie este valabil pentru setarea stand-by.
DC IN 6 V
2 A: adaptor AC/DC
(AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
DC IN 6 V
[4 x baterii mărime “AA” (UM/
SUM-3, R6 sau HP-7)]
Consum
de enegie
Unitatea pornită: 7 W
Stand-by: 0,6 W(*)
Putere la ieşire
Difuzoarele din faţă:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Subwoofer:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Difuzor
Sistem de difuzoare cu 2,1 ieşiri
Difuzorul din faţă: 3,0 cm
Subwoofer: 4,6 cm
Puterea maximă
de intrare a
difuzorului
Difuzorul din faţă: 2,0 W / canal
Subwoofer: 4 W
HU (2)
CZ (3)
Referinţe
Sursa de
alimentare
PL (1)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Puterea nominală Difuzorul din faţă: 1,2 W / canal
de intrare a
Subwoofer: 2 W
difuzorului
Borne de ieşire
Ieşire video: 1 Vp-p
Borne de intrare
Auxiliar (semnal audio):
250 mV/47 k ohms
GR (8)
EN (9)
RO-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_RO.mif
LIETUVIŠKAI
DK-E7P
LIETUVIŠKAI
Priedai
Turinys
Bendra informacija
Prašome patikrinti, kad įtraukti yra tik šie priedai.
AC/DC maitinimo adapteris x 1
RADPAA068AWZZ
Puslapis
„ Bendra informacija
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Valdymo priemonės ir indikatoriai . . . . . . . . . . . .3
„ Paruošimas naudoti
Sistemos jungtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Veikimas
Bendrasis valdymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nešiojimo dėklas x 1
(prietaisui)
Nešiojimo dėklas x 1
(AC/DC maitinimo adapteriui)
iPhone adapteris x 2
iPod adapteris x 4
„ iPod ir iPhone
iPod arba iPhone klausymasis . . . . . . . . . . . . 7 - 8
„ Papildomos Funkcijos
Sistemos veiksmingumo didinimas . . . . . . . . . . .9
„ Papildoma informacija
Trikdžių pašalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
LT-1
DK-E7P_A6_LT.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Atsargumo priemonės
DK-E7P
LIETUVIŠKAI
„ Bendrai
z Nenuimkite išorinio korpuso,
z Įsitikinkite, kad įranga yra pastatyta
10 cm
gerai vėdinamoje vietoje ir
užtikrinkite bent 10 cm laisvus tarpus
iš įrangos šonų, viršaus ir galinės
dalies.
nes tai gali sukelti elektros
šoką. Kreipkitės į vietinį
SHARP klientų aptarnavimo
skyrių.
PL (1)
HU (2)
z Ventiliavimas neturėtų būti trikdomas uždengiant vėdinimo
z Prietaisą laikykite ant tvirto, lygaus ir nejudančio paviršiaus.
z Prietaisą laikykite toliau nuo tiesioginių saulės spindulių,
z
z
z
z
z
z
z
z
stiprių magnetinių laukų, dulkių, drėgmės ir elektroninių/
elektros įrenginių (namų kompiuterių, faksimilių ir pan.),
generuojančių elektrinį triukšmą.
Nedėkite nieko ant prietaiso viršaus.
Nelaikykite prietaiso drėgnoje, aukštesnėje nei 60°C ar ypač
žemos temperatūros aplinkoje.
Jei sistema veikia netinkamai, ištraukite AC maitinimo kištuką
iš sieninio elektros lizdo. Įkiškite AC maitinimo kištuką dar
kartą ir tada įjunkite sistemą.
Perkūnijos atveju, saugumo
sumetimais prietaisą išjunkite.
Nenaudokite kito išorinio
maitinimo nei 6 V DC, pateikto
su šiuo prietaisu. Kitu atveju,
prietaisas gali sugesti.
SHARP nėra atsakingas už žalą dėl netinkamo naudojimo.
Kreipkitės į SHARP autorizuotą klientų aptarnavimo skyrių.
Traukiant AC maitinimo adapterio laido
kištuką iš sieninio elektros lizdo, tvirtai
laikykite AC laido kištuką, kad
nepažeistumėte vidinių laidų.
AC maitinimo adapterio laido kištukas
yra naudojamas kaip atjungiamasis
prietaisas ir prireikus turi būti paruoštas
naudojimui.
angas, pvz. laikraščiais, staltiese, užuolaidomis ir t.t.
z Nedėkite ant aparato atviros ugnies šaltinių, tokių kaip
apšvietimo žvakės.
z Atkreipkite dėmesį į baterijų šalinimo aplinkos apsaugos
aspektus.
z Aparatas yra sukurtas naudoti vidutinio klimato aplinkoje.
z Šis prietaisas gali būti naudojamas tik 5°C - 35°C
temperatūros ribose.
Įspėjimas:
Naudojama įtampa turi būti tokia pati kaip nurodyta ant šio
prietaiso. Šio gaminio naudojimas su aukštesne nei nurodyta
įtampa, yra pavojingas, gali sukelti gaisrą ar kitaip sužaloti.
SHARP nebus atsakingas už bet kokią žalą, padarytą dėl
naudojimosi šiuo prietaisu su kitokia įtampa, nei nurodyta
specifikacijoje.
„ Garso stiprumo valdymas
Nustatyto garso stiprumas priklauso nuo garsiakalbio
efektyvumo, padėties ir kitų faktorių. Rekomenduojama vengti
aukštų garso lygių. Nejunkite aukščiausio garso lygio tik įjungę
prietaisą. Klausykitės muzikos vidutiniu garsu.
Bendra informacija
10 cm
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
LT-2
2009 September 25
CZ (3)
DK-E7P_A6_LT.mif
DK-E7P
Valdymo priemonės ir indikatoriai
LIETUVIŠKAI
„ Priekinis Vaizdas
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
1
2
Bendra informacija
Žr. puslapį
iPod ir iPhone Stovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mygtukas ESOUND/TV Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Garso tylinimo mygtukas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Žemų dažnių garsiakalbio išėjimas . . . . . . . . . . . . 6
Mygtukas ON/STAND-BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Garso stiprinimo mygtukas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Galinis Vaizdas
1.
2.
3.
Žr. puslapį
Video Out Lizdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Atsarginis Įvedimo Lizdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DC Įvedimo Lizdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Pagrindo Vaizdas
1
2
3
1.
Žr. puslapį
Baterijos Skyrius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Speciali etiketė (*)
1
LT-3
DK-E7P_A6_LT.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Specialios etiketės iliustracija gali skirtis nuo
realios etiketės.
(*) Etiketė yra prietaiso apačioje.
2009 September 25
Sistemos jungtys
DK-E7P
LIETUVIŠKAI
Prieš atliekant bet kokias jungtis, įsitikinkite, kad
išjungėte AC/DC maitinimo adapterį.
arba į PAL, atitinkantį Jūsų TV signalą. Daugiau informacijos
rasite Apple interneto svetainėje.
VIDEO OUT
turėtų vadovautis iPod arba iPhone valdymo vadovu.
„ AC/DC maitinimo adapterio naudojimas
Įkiškite AC/DC maitinimo adapterio laido kištuką į
prietaiso DC IN lizdą.
2
Įkiškite AC/DC maitinimo adapterio laido kištuką į
sieninį elektros lizdą.
TV
Į video
įvedimo lizdą
1
AC/DC Adapterio Laidas
2
„ Video žiūrėjimas TV, prijungtu prie iPod arba iPhone
2
HU (2)
1
Įeikite į iPod arba iPhone meniu.
Norėdami rodyti video TV ekrane, spauskite mygtuką
ESOUND (TV OUT), kol indikatorius ESOUND LED
sumirkčioja du kartus.
DC IN lizdas
(DC 6 V)
Pasirinkite pageidaujamą video iš iPod arba iPhone
prietaiso.
Paruošimas naudoti
iPod arba iPhone foto ir video failai gali būti peržiūrėti prijungus
sistemą prie TV/monitoriaus.
Jei TV/monitorius turi video įvedimą, įjunkite jį į VIDEO OUT
lizdą, esantį prietaiso galinėje dalyje, ir nustatykite iPod prietaiso
TV Out “ON” režimą.
1
PL (1)
z Prieš atliekant video išvedimo nustatymus, vartotojas taip pat
„ iPod arba iPhone prijungimas prie TV
Video laidas
(nepateiktas)
z Įsitikinkite, kad nustėte iPod arba iPhone prietaisą į NTSC,
3
Paspauskite
mygtuką, esantį ant iPod prietaiso,
kad pradėtumėte vaizdo atkūrimą.
Vaizdo atkūrimas iPod touch ir iPhone prietaisuose prasidės
automatiškai, kai tik pageidaujamas video bus pasirinktas.
Pastabos:
z Jei video meniu TV Out nustatymas jau yra įjungtas ON, video
bus automatiškai rodomas TV ekrane, iPod arba iPhone
pradėjus vaizdo atkūrimą.
z Norėdami peržiūrėti video iPod arba iPhone ekrane, pakartokite
1-3 žingsnius.
z ESOUND (TV OUT) mygtuko paspaudimas iPod arba iPhone
video vaizdo atkūrimo metu, kol ESOUND LED indikatorius
sumirkčioja du kartus, neperjungs video rodymo tarp iPod ir TV.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
Sieninis elektros lizdas
(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Pastabos:
z Jei ilgą laiką nesinaudojate prietaisu, ištraukite AC/DC
maitinimo adapterį iš sieninio elektros lizdo.
z AC/DC maitinimo adapterio prijungimas prie prietaiso
atjungia baterijų maitinimą.
z Naudokite tik pateiktą AC/DC maitinimo adapterį. Kito AC/DC
maitinimo adapterio naudojimas gali sukelti elektros iškrovą
arba gaisrą.
DK-E7P_A6_LT.mif
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
LT-4
DK-E7P
LIETUVIŠKAI
Sistemos jungtys (tęsinys)
„ Baterijų naudojimas
Paruošimas naudoti
Naudokite 4 “AA” dydžio baterijas (UM/SUM-3, R6, HP-7 arba panašias).
Baterijos nepateiktos.
1
Atidarykite baterijų dangtelį.
Pastumkite dangtelį rodyklės kryptimi.
2
Įdėkite bateriją kryptimi, nurodyta baterijos skyriuje.
3
Uždarykite dangtelį.
Atsargumo priemonės naudojant bateriją:
z Neteisingas baterijos įdiegimas gali sutrikdyti prietaiso
veikimą.
z Įdėkite bateriją kryptimi, nurodyta baterijos skyriuje.
z Pašalinkite bateriją, jei nesinaudosite prietaisu ilgą laiko
tarpą. Tai apsaugos nuo galimos žalos dėl baterijos
išsiliejimo.
z Naudojant baterijas, apšvietimo (indikatorių) ryškumas yra
silpnesnis, nei naudojant AC/DC maitinimo adapterį.
z Vienu metu pakeiskite senas baterijas naujomis.
z Nemaišykite senų ir naujų baterijų.
z Baterijos (sudėtinės baterijos ar įdiegtos baterijos) neturėtų
būti veikiamos didelio karščio šaltinių, tokių kaip saulė, ugnis
ir pan.
Maitinimo šaltinių keitimas:
Prieš keisdami maitinimo šaltinį, išjunkite prietaisą. Jei 6 V DC
yra tiesiogiai įjungtas maitinimo metu, prietaisas automatiškai
įsijungia į budėjimo režimą. Norėdami įjungti prietaisą,
paspauskite mygtuką ON/STAND-BY dar kartą.
Pastaba:
Baterijos tarnavimo laikas gali priklausyti nuo temperatūros,
baterijos tipo ir naudojimo sąlygų.
Baterijų pakeitimas:
Jei baterijos senka, garsas gali tapti trikdomas ir aukšto lygio
garso metu prietaisas gali automatiškai išsijungti arba nutilti.
Patylinkite garsą arba pakeiskite baterijas.
Įspėjimas:
Nenaudokite įkraunamų baterijų (nikelio-kadmio ir t.t.).
LT-5
DK-E7P_A6_LT.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Bendrasis valdymas
DK-E7P
„ Garso stiprumo valdymas
Paspauskite mygtuką VOL (+ arba –), kad pagarsintumėte arba
patylintumėte garsą.
Pasiekus maksimalų arba minimalų garso lygį, sumirksi
POWER indikatorius.
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
ON/STAND-BY
VOL
–
VOL
+
„ Prietaiso įjungimas
Paspauskite mygtuką ON/STAND-BY, kad įjungtumėte
maitinimą. POWER ir ESOUND indikatorius turi įsijungti.
Po naudojimosi:
Paspauskite mygtuką ON/STAND-BY budėjimo režimui
įjungti. POWER indikatorius išsijungs.
PL (1)
„ ESOUND valdymas
HU (2)
Paspaudus mygtuką ON/STAND-BY, indikatorius ESOUND
tampa gelsvai oranžinės spalvos. Jūs dabar esate ESOUND
režime, kuriame žemi ir aukšti dažniai automatiškai reguliuojami
pagal garso įvedimą.
Norėdami išjungti ESOUND, paspauskite mygtuką ESOUND (TV OUT).
ESOUND indikatorius išnyks.
CZ (3)
„ Automatinio išjungimo funkcija
Jei iPod ar iPhone nėra įstatytas į stovą ir garso laidas nėra
įjungtas į AUX IN lizdą, prietaisas po 5 minučių persijungs į
budėjimo režimą.
Veikimas
2.1
LIETUVIŠKAI
Pastaba:
Dirbant budėjimo režimu šis prietaisas sunaudoja mažai srovės.
Kaip bebūtų, prašome išimti baterijas, jei prietaisas nebus
naudojamas ilgą laiko tarpą.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
LT-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_LT.mif
DK-E7P
iPod ir iPhone
LIETUVIŠKAI
iPod arba iPhone klausymasis
Palaikomi iPod arba iPhone modeliai:
z iPod nano (1.2 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod mini (1.2 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod (5oji karta) (1.3 programinė įranga arba vėlesnė) (Stovo
jungtis įrengta Click Wheel modeliu)
z iPod (4oji karta) (3.0.2 programinė įranga arba vėlesnė)
(Stovo jungtis įrengta Click Wheel modeliu)
z iPod nano (2oji karta) (1.0.0 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod nano (3oji karta) (1.0.3 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod nano (4oji karta) (1.0.3 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod classic (1.0.3 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod touch (1.1 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPod touch (2oji karta) (2.1 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPhone (2.2.1 programinė įranga arba vėlesnė)
z iPhone 3G (2.2.1 programinė įranga arba vėlesnė)
Įspėjimas:
z Prieš naudojant savo iPod arba iPhone prietaisą, prašome
atnaujinti jį vėliausia programinės įrangos versija. Prašome
aplankyti Apple interneto svetainę, iš kur galite parsisiųsti
paskutinę versiją savo iPod arba iPhone.
Pastabos:
z iPod arba iPhone prijungimas prie prietaiso, naudojantį AC/
DC maitinimo adapterį, pradės jo krovimąsi. Yra galimybė,
kad garsas vėluos.
z Klaidos pranešimas “This accessory is not made to work with
iPhone” gali pasirodyti iPhone ekrane jei iPhone baterijos
senka.
z iPod arba iPhone nebus įkrautas, kol pagrindinis prietaisas
maitinimui naudoja baterijas.
Pasirinkite adapterį, atitinkantį Jūsų iPod arba iPhone. iPod arba
iPhone lengvai tiks į teisingai parinktą adapterį. Jei Jūsų iPod nėra
tarp žemiau paminėtų, iPod adapteris gali būti įtrauktas su Jūsų
iPod prietaisu.
Ženklinimas parodo, kuris
iPod arba iPhone tinka
Adapterio
Nr.
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
iPod arba iPhone
Talpa
Aprašymas
30 GB
5G iPod (su video)
U2 iPod su video
30 GB
iPod classic
80 GB, 120 GB
5G iPod (su video)
60 GB ir 80 GB
iPod classic
160 GB
iPhone
4 GB ir 8 GB ir 16 GB
iPhone 3G
8 GB ir 16 GB
iPod mini
4 GB ir 6 GB
4G iPod ir U2 iPod
20 GB
iPod photo ir Color U2 iPod
20 GB ir 30 GB
iPod su spalvotu ekranu
20 GB
4G iPod
40 GB
iPod photo
40 GB ir 60 GB
iPod su spalvotu ekranu
60 GB
Pastabos:
z iPod nano (2oji karta), iPod nano (3oji karta), iPod nano (4oji
karta), iPod touch ir iPod touch (2oji karta) nėra derinami su
žemiau išvardintais iPod adapteriais. Prašome naudoti
adapterį, pateiktą su Jūsų iPod prietaisu.
z Jei Jūs turite iPod, kuris neturi iPod 30 Pin jungties, galite
naudoti garso laidą, kad prijungtumėte jį prie AUX IN lizdo.
LT-7
DK-E7P_A6_LT.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ iPod arba iPhone adapterio jungimas
2009 September 25
DK-E7P
„ iPod arba iPhone adapterio įkišimas
1. Įkiškite iPod iPhone adapterį į prietaisą ir prijunkite prie savo
iPod arba iPhone.
iPhone (apačia)
iPhone
Stovo jungtis
LIETUVIŠKAI
„ iPod arba iPhone grojimas
1
Paspauskite
mygtuką
įjungtumėte maitinimą.
kad
PL (1)
2
Įdėkite iPod arba iPhone prietaisą į pagrindinio
prietaiso stovą.
HU (2)
3
Paspauskite
mygtuką, esantį ant iPod prietaiso,
kad pradėtumėte grojimą.
ON/STAND-BY,
Grojimas iPod touch ir iPhone prietaisuose prasidės
automatiškai, kai tik pageidaujamas failas bus parinktas.
iPhone adapteris
iPhone
iPhone stovas
iPod ir iPhone
iPhone adapteris
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
iPhone jungtis
Įspėjimas:
Atjunkite visus iPod arba iPhone priedus prieš pastatant jį į
stovą.
„ iPhone vaizdo ir garso atkūrimas
„ iPod arba iPhone adapterio ištraukimas
z Ateinantys skambučiai sustabdys garso įrašų grojimą ir iš
Įkiškite atsuktuvo galiuką
(“-” tipo, smulkus) į adapterio skylę,
kaip parodyta, ir pakelkite į viršų,
kad ištrauktumėte.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
LT (7)
z iPhone garsas persijungs į prietaisą per 10 sekundžių,
pasibaigus autentifikavimo procesui.
pagrindinio prietaiso garsiakalbio girdėsis iPhone melodija.
GR (8)
z Kai tik atsiliepiate į skambučius, pokalbis girdėsis tik
integruotu garsiakalbiu. Įjunkite iPhone garsiakalbį arba
išimkite iPhone iš stovo, kad galėtumėte pradėti pokalbį.į.
„ iPod arba iPhone atjungimas
Paprastai ištraukite iPod arba iPhone iš stovo. Tai saugu
padaryti net grojimo metu.
DK-E7P_A6_LT.mif
EN (9)
LT-8
DK-E7P
Sistemos veiksmingumo didinimas
LIETUVIŠKAI
Garso laidas nėra įtrauktas. Įsigykite atskirą garso laidą, kaip
parodyta žemiau.
Papildomos Funkcijos
Nešiojamas garso
grotuvas
Kompiuteris
Į linijinio
išėjimo lizdą
„ Garso/vaizdo failų klausymas/peržiūra
naudojantis nešiojamą garso grotuvą,
kompiuterį/knyginį kompiuterį ir pan.
1
Nešiojamą garso grotuvą, kompiuterį/knyginį
kompiuterį ir pan. garso laidu prijunkite prie AUX IN
lizdo.
Naudojant video įrangą, prijunkite garso išvedimą prie šio
prietaiso ir video išvedimą prie televizoriaus.
2
Paspauskite
mygtuką
įjungtumėte maitinimą.
3
Sujungtos įrangos grojimas.
Jei pajungto įtaiso garso lygis yra per didelis, gali atsirasti
garso iškraipymų. Taip įvykus, sumažinkite įtaiso garso
lygį.
ON/STAND-BY,
kad
Pastabos:
z Kad išvengtumėte garso trukdžių, pastatykite prietaisą toliau
nuo televizoriaus.
z Prieš atlikdami bet kokias jungtis į AUX IN, įsitikinkite, kad
ištraukėte iPod arba iPhone iš stovo. Kitu atveju, garsas iš
AUX IN nesigirdės.
Garso laidas
(nepateiktas)
LT-9
DK-E7P_A6_LT.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Trikdžių pašalinimas
DK-E7P
LIETUVIŠKAI
„ Bendrai
Požymis
Požymis
z Nustatykite budėjimo
z Nėra garso.
z Ar garso lygis nėra
PL (1)
Galima priežastis
z Nėra garso.
TV/monitorius nerodo
vaizdo.
Galima priežastis
z Paspaudus mygtuką,
prietaisas nereaguoja.
„ iPod ir iPhone
z iPod arba iPhone negroja.
z iPod arba iPhone yra
netinkamai prijungtas prie
prietaiso.
HU (2)
z Ar prietaiso AC/DC
režimą ir tada dar kartą
įjunkite prietaisą.
z
z
nustatytas minimumu?
z
z iPod arba iPhone
z
neįsikrauna.
z
z
z
z “This accessory is not
made to work with
iPhone” atsiranda
iPhone ekrane.
maitinimo adapteris yra
įjungtas?
Video laidas yra netinkamai
įjungtas.
TV/monitoriaus įvedimo
pasirinkimas nustatytas
netinkamai.
iPod TV išėjimo funkcija
nebuvo įstatyta į vaizdo
išvesties lizdą.
iPod arba iPhone
nekontaktuoja su jungtimi.
Pagrindinis prietaisas kaip
maitinimo šaltinį naudoja
baterijas.
iPod (3ios kartos)
naudojimas.
iPod ar iPhone yra
nepriimami. Informaciją apie
suderinamus modelius
rasite 7 puslapyje.
Papildoma informacija
Daugumą iškilusių problemų gali pašalinti pats savininkas, be
kreipimosi į kvalifikuotą specialistą.
Prieš susisiekdami su autorizuotu SHARP platintoju arba
aptarnavimo centru, patikrinkite:
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
z iPhone baterijos senka.
Prašome pakeisti iPhone.
z iPhone yra netinkamai
prijungtas prie prietaiso.
GR (8)
EN (9)
LT-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_LT.mif
DK-E7P
Papildoma informacija
LIETUVIŠKAI
Trikdžių pašalinimas (tęsinys)
Priežiūra
„ Kondensacija
„ Prietaiso valymas
Staigūs temperatūros pokyčiai, prietaiso laikymas ir naudojimas
prietaiso ypač drėgnoje aplinkoje gali sukelti kondensaciją
viduje.
Kondensacija gali sutrikdyti prietaiso veiklą. Taip nutikus,
palikite įjungtą maitinimą, kol prietaisas vėl normaliai pradės
veikti (apie 1 valandą).
Reguliariai valykite prietaisą sausu, minkštu audiniu.
Įspėjimas:
z Valymui nenaudokite stiprių cheminių tirpiklių (benzino, dažų
skiediklio, alkoholis ir t.t.). Tai gali sužaloti prietaiso paviršių.
z Netepkite vidinių prietaiso detalių riebalais. Tai gali sutrikdyti
jo veiklą.
„ Atsiradus problemai
Jei šis gaminys yra veikiamas stiprių išorinių trikdžių
(mechaninio šoko, statinės elektros, žaibo įtampos ir t.t.) arba,
jei įranga valdoma netinkamai, jos veikimas gali būti sutrikdytas.
Atsiradus šiai problemai, atlikite šiuos veiksmus:
1 Nustatykite prietaiso veikimą budėjimo režimu ir vėl įjunkite
maitinimą.
2 Jei prietaiso veikimas neatkuriamas, išjunkite ir vėl įjunkite
prietaisą. Tada įjunkite maitinimą.
„ Prieš pernešant prietaisą
Atjunkite iPod arba iPhone ir uždarykite prietaisą. Prietaisas
automatiškai įjungs budėjimo režimą.
ĮSPĖJIMAS: Prietaiso laikymas su stove pastatytu iPod arba
iPhone, gali sugadinti abi sistemas.
LT-11
DK-E7P_A6_LT.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Specifikacijos
DK-E7P
LIETUVIŠKAI
Matmenys
Plotis: 198 mm
Aukštis: 69,8 mm
Gylis: 77 mm
Svoris
0,62 kg
„ Bendrai
(*) Ši energijos suvartojimo vertė yra gaunama maitinimo
budėjimo režimu.
Energijos
poreikiai
DC IN 6 V
2 A: AC/DC maitinimo adapteris
(AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
DC IN 6 V
[“AA” dydis (UM/SUM-3, R6
arba HP-7) baterija x 4]
Energijos
suvartojimas
Įjungus: 7 W
Budėjimo režimu: 0,6 W (*)
Galingumas
Priekiniai garsiakalbiai:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Žemų dažnių garsiakalbis:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Garsiakalbis
PL (1)
HU (2)
Papildoma informacija
Kadangi mūsų politikos dalis yra nuolatinis tobulėjimas, SHARP
pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti dizaino ir
specifikacijų pakeitimus dėl gaminio tobulinimo. Nurodyta
technine charakteristika yra nominali prietaiso verte. Tam tikri
prietaisai gali neatitikti šių specifikacijų.
2.1 kanalų tipo garsiakalbio sistema
Priekinis garsiakalbis: 3,0 cm
Žemų dažnių garsiakalbis: 4,6 cm
Maksimali
Priekinis garsiakalbis: 2,0 W / kanalas
garsiakalbio galia Žemų dažnių garsiakalbis: 4 W
Video išvedimas: 1 Vp-p
Įvedimo jungtys
Pagalbinis (garso signalas):
250 mV/47 k ohms
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Nominali
Priekinis garsiakalbis: 1,2 W / kanalas
garsiakalbio galia Žemų dažnių garsiakalbis: 2 W
Išvedimo jungtys
CZ (3)
GR (8)
EN (9)
LT-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_LT.mif
EΛΛΗΝΙΚΑ
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αξεσουάρ
Περιεχόμενα
Γενικές πληροφορίες
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι περιέχονται μόνο τα παρακάτω
αξεσουάρ.
AC/DC προσαρμογέας x 1
RADPAA068AWZZ
Σελίδα
„ Γενικές πληροφορίες
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Χειριστήρια και δείκτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
„ Προετοιμασία για χρήση
Συνδέσεις του συστήματος . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Βασική λειτουργία
Γενικός έλεγχος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
„ iPod και iPhone
Ακρόαση από iPod ή iPhone . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
Θήκη μεταφοράς x 1
(μονάδα)
Θήκη μεταφοράς x 1
(AC/DC προσαρμογέας)
iPhone προσαρμογέας x 2
iPod προσαρμογέας x 4
„ Προχωρημένα χαρακτηριστικά
Βελτιώνοντας το σύστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
„ Αναφορές
Χάρτης ανίχνευσης βλαβών . . . . . . . . . . . . . . . .10
Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Προδιαγραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
GR-1
DK-E7P_A6_GR.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Προφυλάξεις
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
„ Γενικά
εξοπλισμός είναι τοποθετημένος σε
καλά αεριζόμενη περιοχή και ότι
υπάρχουν τουλάχιστον
10 εκατοστά κενός χώρος γύρω από
τις πλαϊνές πλευρές την επάνω και την
10 εκ
πίσω πλευρά του συγκροτήματος.
10 εκ
z Χρησιμοποιείτε το συγκρότημα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια που
δεν δονείται.
z Κρατήστε το συγκρότημα μακριά από απευθείας ηλιακό φως, ισχυρά
z
z
z
z
z
z
μαγνητικά πεδία, υπερβολική σκόνη, υγρασία και ηλεκτρονικό/
ηλεκτρικό εξοπλισμό (υπολογιστές, φαξ κ.τ.λ.) που δημιουργούν
ηλεκτρικά πεδία.
Μην τοποθετείτε τίποτα στην κορυφή του συγκροτήματος.
Αποφεύγετε την έκθεση του συγκροτήματος σε θερμοκρασίες
υψηλότερες των 60°C ή σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Αν το σύστημα σας δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το
ρευματολήπτη εναλλασσόμενου ρεύματος από το ρευματοδότη
τοίχου. Ξανασυνδέστε το ρευματολήπτη και βάλτε σε λειτουργία το
σύστημα.
Σε περίπτωση ηλεκτρικής
θύελλας, αποσυνδέστε το
συγκρότημα για ασφάλεια.
Μη χρησιμοποιήσετε εξωτερική
τάση, διαφορετική από αυτή των 6
V DC που προμηθεύεται μαζί με
το συγκρότημα, γιατί μπορεί να
προκληθεί βλάβη.
Η SHARP δεν ευθύνεται για βλάβες που προκλήθηκαν από
ακατάλληλη χρήση. Αναθέστε κάθε επισκευή σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της SHARP.
ρεύματος από το κεφάλι όταν το απομακρύνετε
από το από το ρευματοδότη τοίχου, εφόσον
τραβώντας το καλώδιο μπορούν να φθαρούν τα
εσωτερικά σύρματα.
z Ο ρευματολήπτης εναλλασσόμενου ρεύματος
(πρίζα) χρησιμοποιείται σα συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι μονίμως
προσβάσιμος.
z
z Ο εξαερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα
ανοίγματα του εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ.
z Πηγές γυμνής φλόγας όπως αναμμένα κεριά, δεν πρέπει να
τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.
z Προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιβαλλοντική άποψη κατά
την απόρριψη της μπαταρίας.
z Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε ήπια κλίματα.
z Αυτό το συγκρότημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στο
φάσμα των 5°C - 35°C.
Προειδοποίηση:
Η τάση που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που
καθορίζεται στο συγκρότημα. Η χρήση αυτού του προϊόντος σε
υψηλότερη τάση από αυτή που είναι καθορισμένη, είναι επικίνδυνη και
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα φωτιά ή άλλου είδους ατύχημα και
πρόκληση ζημιών. Η SHARP δεν ευθύνεται για ζημιές που
προκλήθηκαν από τη χρήση αυτού του συγκροτήματος σε τάση
διαφορετική από αυτή που καθορίζεται.
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
HU (2)
DK-E7P_A6_GR.mif
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
„ Χειριστήριο ήχου
Το επίπεδο του ήχου σε δεδομένες ρυθμίσεις ήχου εξαρτάται
από την απόδοση των ηχείων, την τοποθεσία και ποικίλους
άλλους παράγοντες. Προτείνεται να αποφεύγεται η έκθεση σε
υψηλά επίπεδα έντασης. Μην γυρίζετε την ένταση στο μέγιστο
και ακούτε μουσική σε μέτρια επίπεδα.
2009 September 25
PL (1)
Γενικές πληροφορίες
z Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι ο
z Κρατάτε το βύσμα του εναλλασσόμενου
EN (9)
GR-2
DK-E7P
Χειριστήρια και δείκτες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
„ Μπροστινή πλευρά
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
1
Γενικές πληροφορίες
2
Σελίδα παραπομπής
Υποδοχή iPod και iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Πλήκτρο ESOUND/TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης του ήχου προς τα κάτω . 6
Θύρα υποβαθικού μεγαφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Κομβίο ON/STAND-BY (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ) . . . . 6
Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης του ήχου προς τα πάνω . 6
VOL
+
6
3
„ Πίσω πλευρά
1.
2.
3.
Σελίδα παραπομπής
Έξοδος βίντεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Υποδοχή βοηθητικής εισόδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Υποδοχή εισόδου DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Κάτω πλευρά
1
2
3
1.
Σελίδα παραπομπής
Θήκη μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ειδική ετικέτα (*)
1
GR-3
DK-E7P_A6_GR.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Η εικονογράφηση της ειδικής ετικέτας μπορεί να διαφέρει από
την πραγματική ετικέτα που χρησιμοποιείται.
(*) Η ετικέτα βρίσκεται στη βάση της μονάδας.
2009 September 25
Συνδέσεις του συστήματος
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αρχεία φωτογραφιών και βίντεο από το iPod ή το iPhone μπορούν να
αναπαραχθούν συνδέοντας το σύστημα σε οθόνη τηλεόρασης.
Αν η οθόνη τηλεόρασης έχει υποδοχή για βίντεο, συνδέστε την με την
υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του συγκροτήματος και
ρυθμίστε το TV Out στο iPod συγκρότημα σε θέση “ON”.
VIDEO OUT
„ Χρήση με το μετατροπέα AC/DC
1
Καλώδιο βίντεο
Τηλεόραση
(δεν προμηθεύεται)
Προς βίντεο
υποδοχή εισόδου
„ Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση
συνδεμένη στο iPod ή το iPhone
1
Περάστε στο μενού του iPod ή iPhone.
Πιέστε το πλήκτρο ESOUND (TV OUT) μέχρι το ESOUND LED
να αναβοσβήσει δύο φορές και να εμφανιστεί η ένδειξη
video στην οθόνη της τηλεόρασης.
2
Επιλέξτε την κατάλληλη μορφή βίντεο για τη μονάδα iPod ή
iPhone.
2
Εφαρμόστε το καλώδιο του προσαρμογέα AC/DC
στην υποδοχή DC IN του συγκροτήματος.
Βάλτε το προσαρμογέα AC/DC στην πρίζα.
1
Καλώδιο προσαρμογέα
AC/DC
2
Υποδοχή DC IN
(DC 6 V)
3
Πιέστε το πλήκτρο
στη μονάδα iPod για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
Για το iPod touch και το iPhone, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει
αυτόματα μόλις επιλεγεί το επιθυμούμενο βίντεο.
Σημειώσεις:
z Αν οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης είναι ήδη ενεργοποιημένες στο μενού
του βίντεο, το βίντεο θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη της
τηλεόρασης όταν το iPod ή το iPhone ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
z Για να ξαναπαρακολουθήσετε βίντεο στην οθόνη iPod ή iPhone,
επαναλάβετε τα βήματα 1 ως 3.
z Κατά τη διάρκεια της iPod ή iPhone αναπαραγωγής βίντεο, αν πιεστεί
το πλήκτρο ESOUND (TV OUT) μέχρι η ένδειξη ESOUND LED να
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
PL (1)
HU (2)
Προετοιμασία για χρήση
Βεβαιωθείτε
ότι
έχετε
αποσυνδέσει
την
παροχή
εναλλασσόμενου ρεύματος πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση.
„ Σύνδεση του iPod ή του iPhone με την τηλεόραση
αναβοσβήσει δύο φορές δεν θα τροποποιηθεί η ένδειξη video out
ανάμεσα στο iPod και την τηλεόραση.
z Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε τη μονάδα iPod ή
iPhone είτε στο NTSC ή στο PAL για να ταιριάξει με το σήμα της
τηλεόρασης σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της Apple για περισσσότερες πληροφορίες.
z Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να παραπεμφθούν σε εγχειρίδια
λειτουργείας του iPod ή iPhone πριν πραγματοποιήσουν
συνδέσεις βίντεο.
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
Ρευματοδότης τοίχου
(100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Σημειώσεις:
z Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από το
ρευματοδότη τοίχου, αν το συγκρότημα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
z Η σύνδεση του προσαρμογέα AC/DC με το συγκρότημα
αποσυνδέει τις μπαταρίες.
z Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα AC/DC. Η
χρήση διαφορετικού προσαρμογέα AC/DC μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
DK-E7P_A6_GR.mif
GR (8)
EN (9)
GR-4
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συνδέσεις του συστήματος (συνέχεια)
„ Χρήση με μπαταρίες
Προετοιμασία για χρήση
Χρησιμοποιήστε 4 μπαταρίες μεγέθους “AA” (UM/SUM-3, R6,
HP-7 ή παρόμοιες).
Οι μπαταρίες δεν παρέχονται.
1
Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών.
Σπρώξτε το καπάκι προς την κατεύθυνση του βέλους.
2
Εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες που
υποδεικνύονται στη συσκευασία της μπαταρίας.
3
Κλείστε το σκέπασμα.
Προφυλάξεις για τη χρήση της μπαταρίας:
z Λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του συγκροτήματος.
z Εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες που
υποδεικνύονται στη συσκευασία της μπαταρίας.
z Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το συγκρότημα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μακρά χρονικά διαστήματα. Αυτό θα
αποτρέψει την πιθανότητα ζημιάς από διαρροή της μπαταρίας.
z Όταν χρησιμοποούνται μπαταρίες, η φωτεινότητα όλων των
φωτεινών δεικτών μειώνεται σε σύγκριση με το όταν
χρησιμοποιείται προσαρμογέας AC/DC.
z Αντικαταστήστε όλες τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες την ίδια
στιγμή.
z Μην χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες
ταυτόχρονα.
z Οι μπαταρίες (Το πακέτο των μπαταριών ή οι τοποθετημένες
μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτεθούν σε υπερβολική θερμοκρασία
όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.τ.λ.
Αλλαγή της πηγής ρευματοδότησης:
Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν αλλάξετε την πηγή
ρευματοδότησης. Αν η τάση των 6 V DC εφαρμοστεί απευθείας ενώ το
σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία, η μονάδα μπορεί να περάσει
αυτόματα στην κατάσταση σε αναμονή. Πιέστε το πλήκτρο ON/
STAND-BY ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Σημείωση:
Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από τη
θερμοκρασία, τον τύπο της μπαταρίας και τις συνθήκες χρήσης.
Αντικατάσταση μπαταριών:
Όταν οι μπαταρίες αδειάσουν, ο ήχος μπορεί να παραμορφωθεί
και η μονάδα να απενεργοποιηθεί ή να σωπάσει αυτόματα αν ο
ήχος είναι σε υψηλά επίπεδα έντασης. Χαμηλώστε το επίπεδο
του ήχου ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
GR-5
Προσοχή:
Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Μπαταρίες
νικελίου-καδμίου, κ.τ.λ.).
DK-E7P_A6_GR.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Γενικός έλεγχος
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
„ Χειριστήριο ήχου
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
ON/STAND-BY
VOL
–
VOL
+
„ Ενεργοποίηση του συστήματος
Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY για να ενεργοποιηθεί το
σύστημα. Η ενδείξεις POWER και ESOUND θα ανάψουν.
Μετά τη χρήση:
Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY για να περάσει το σύστημα
σε κατάσταση σε αναμονή. Η ένδειξη POWER θα σβήσει.
Πιέστε το πλήκτρο VOL (+ ή –) για να αυξήσετε ή να μειώσετε
την ένταση του ήχου.
Η ένδειξη POWER θα αναβοσβήνει όταν η ένταση του ήχου
φτάσει στο μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο.
PL (1)
„ Χειριστήριο ESOUND
HU (2)
Όταν πιεστεί το πλήκτρο ON/STAND-BY, η ένδειξη ESOUND
γίνεται κίτρινη προς πορτοκαλί. Βρίσκεστε τώρα στην
κατάσταση ESOUND, όπου χαμηλά μπάσα και υψηλή συχνότητα
ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με τα δεδομένα της έντασης του
ήχου.
Για να απενεργοποιήσετε το ESOUND, πιέστε το πλήκτρο
ESOUND (TV OUT). Η ένδειξη ESOUND θα σβήσει.
„ Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
Εάν δεν υπάρχει iPod ή iPhone τοποθετημένο στο dock και δεν
υπάρχει καλώδιο AUX IN συνδεδεμένο στον ακροδέκτη, έπειτα
από 5 λεπτά αδράνειας, η μονάδα θα εισέλθει σε κατάσταση
αναμονής.
Σημείωση:
Αυτή η μονάδα καταναλώνει λίγο ρεύμα κατά την κατάσταση σε
αναμονή. Ωστόσο, παρακαλούμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες
αν η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Βασική λειτουργία
2.1
CZ (3)
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
GR-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_GR.mif
DK-E7P
Ακρόαση από iPod ή iPhone
iPod και iPhone
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μοντέλα iPod ή iPhone που υποστηρίζονται:
z iPod nano (λογισμικό 1.2 παραπάνω)
z iPod mini (λογισμικό 1.2 παραπάνω)
z iPod (5η γενιά) (λογισμικό 1.3 παραπάνω) (Εφοδιασμένο
μοντέλο συνδεσης Click Wheel)
z iPod (4η γενιά) (λογισμικό 3.0.2 παραπάνω) (Εφοδιασμένο
μοντέλο συνδεσης Click Wheel)
z iPod nano (2η γενιά) (λογισμικό 1.0.0 παραπάνω)
z iPod nano (3η γενιά) (λογισμικό 1.0.3 παραπάνω)
z iPod nano (4η γενιά) (λογισμικό 1.0.3 παραπάνω)
z iPod classic (λογισμικό 1.0.3 παραπάνω)
z iPod touch (λογισμικό 1.1 παραπάνω)
z iPod touch (2η γενιά) (λογισμικό 2.1 παραπάνω)
z iPhone (λογισμικό 2.2.1 παραπάνω)
z iPhone 3G (λογισμικό 2.2.1 παραπάνω)
Προσοχή:
z Παρακαλούμε αναβαθμίστε ττη μονάδα iPod ή iPhone στην
τελευταία έκδοση λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε.
Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Apple για να
κατεβάσετε την τελευταία έκδοση για το iPod ή iPhone σας.
Σημειώσεις:
z Εφόσον το iPod ή το iPhone συνδεθούν στη μονάδα η
λειτουργία θα ξεκινήσει όταν χρησιμοποιείται προσαρμογέας
AC/DC. Η απόδοση του ήχου μπορεί να καθυστερήσει.
z Μήνυμα σφάλματος "This accessory is not made to work with
iPhone" μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του iPhone όταν η
μπαταρία του είναι χαμηλή.
z Το iPod ή το iPhone δε θα λειτουργήσουν αν στην κυρίως
μονάδα χρησιμοποιούνται μπαταρίες ως πηγή ενέργειας.
„ Σύνδεση προσαρμογέα iPod ή iPhone
Επιλέξτε τον προσαρμογέα που ταιριάζει στο iPod ή το iPhone
σας. Το iPod ή iPhone θα εφαρμόσει απόλυτα στο σωστό
προσαρμογέα. Αν το iPod σας δεν αναφέρεται παρακάτω,
προσαρμογέας iPod μπορεί να εμπεριέχεται στη μονάδα σας iPod.
Τα σημάδια δείχνουν αν
ταιριάζει iPod ή iPhone
Προσαρμογέας
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
Περιγραφή iPod ή iPhone Χωρητικότητα
5G iPod (με βίντεο)
30 GB
U2 iPod με βίντεο
30 GB
iPod classic
80 GB, 120 GB
5G iPod με βίντεο
60 GB & 80 GB
iPod classic
160 GB
iPhone
4 GB & 8 GB & 16 GB
iPhone 3G
8 GB & 16 GB
iPod mini
4 GB & 6 GB
4G iPod & U2 iPod
20 GB
iPod φωτογραφίες & Χρώμα U2 iPod
20 GB & 30 GB
iPod με έγχρωμη οθόνη
20 GB
4G iPod
40 GB
iPod φωτογραφίες
40 GB & 60 GB
iPod με έγχρωμη οθόνη
60 GB
Σημειώσεις:
z Τα iPod nano (2η γενιά), iPod nano (3η γενιά), iPod nano (4η γενιά), iPod
touch και iPod touch (2η γενιά) δεν είναι συμβατά με τους προσαρμογείς iPod
που είναι στη λίστα. Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα
που προμηθευτήκατε με τη μονάδα iPod.
z Αν έχετε iPod που δεν έχει σύνδεσμο iPod 30 Pin, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε καλώδιο ήχου γιανα το συνδέσετε στην υποδοχή AUX IN.
GR-7
DK-E7P_A6_GR.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Εισάγετε τον προσαρμογέα iPod ή iPhone στη μονάδα και
συνδέστε το iPod ή iPhone.
iPhone (βάση)
iPhone
Σύνδεσμος υποδοχής
„ iPod ή iPhone αναπαραγωγή
1
Πιέστε το κομβίον ON/STAND-BY (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ) για να ρευματοδοτηθεί το σύστημα.
2
Εισάγετε τη μονάδα iPod ή iPhone στην αντίστοιχη
υποδοχή της κυρίως μονάδας.
3
Πιέστε το πλήκτρο
στη μονάδα iPod για να
ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Για το iPod touch ή το iPhone, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει
αυτόματα μόλις επιλεγεί το επιθυμούμενο αρχείο.
iPhone
προσαρμογέας
iPhone
iPhone προσαρμογέας
iPhone υποδοχή
iPhone σύνδεσμος
PL (1)
HU (2)
CZ (3)
iPod και iPhone
„ Για να εισάγετε iPod ή iPhone προσαρμογέα
SK (4)
UA (5)
RO (6)
„ Αναπαραγωγή από iPhone
z Ο ήχος θα μεταστραφεί από το iPhone στην κυρίως μονάδα
Προσοχή:
Αποσυνδέστε όλον τον εξοπλισμό πριν εισάγετε το iPod ή
iPhone στο σύστημα.
„ Για να αποσυνδέσετε iPod
ή iPhone προσαρμογέα
Εισάγετε τη μύτη ενός κατσαβιδιού
(“-” τύπος, μικρό) μέσα στην τρύπα
του προσαρμογέα όπως φαίνεται
και σηκώστε προς τα επάνω για να
τον απομακρύνετε.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης κατά
προσέγγιση σε 10 δευτερόλεπτα.
LT (7)
z Οι εισερχόμενες κλήσεις θα βάλουν την αναπαραγωγή σε
παύση και οι ήχοι κλήσης του iPhone θα ακούγονται μόνο
από την κύρια μονάδα ηχείου.
z Μόλις οι κλήσεις απαντηθούν, η συνομιλία μπορεί να
ακουστεί μόνο μέσω του ενσωματωμένου ηχείου. Ανοίξτε το
ηχείο του iPhone ή αφαιρέστε το iPhone από το dock για να
ξεκινήσετε τη συνομιλία.
GR (8)
„ Για να αποσυνδέσετε το iPod ή το iPhone
Απλά αφαιρέστε το iPod ή iPhone από την υποδοχή. Είναι
ασφαλές να το κάνετε ακόμη και κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
DK-E7P_A6_GR.mif
EN (9)
GR-8
DK-E7P
Βελτιώνοντας το σύστημα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το καλώδιο ήχου δεν περιλαμβάνεται. Προμηθευτείτε ξεχωριστό
καλώδιο όπως φαίνεται παρακάτω.
Προχωρημένα χαρακτηριστικά
Φορητό
ηλεκτρόφωνο
„ Ακούγοντας τους ήχους audio/video από
φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου,
ηλεκτρονικό/φορητό υπολογιστή, κτλ.
1
Χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο Audio για να
συνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής
ήχου, τον ηλεκτρονικό/φορητό υπολογιστή κτλ.
στην υποδοχή AUX IN.
Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό βίντεο, συνδέστε την
έξοδο του ήχου σε αυτή τη μονάδα και την έξοδο βίντεο
σε μία τηλεόραση.
2
Πιέστε το κομβίον ON/STAND-BY (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΣΕ
ΑΝΑΜΟΝΗ) για να ρευματοδοτηθεί το σύστημα.
3
Αναπαράγετε με το συνδεμένο εξοπλισμό.
Αν το επίπεδο του ήχου της συνδεμένης συσκευής είναι
πολύ υψηλό, μπορεί να προκληθεί αλλοίωση του ήχου.
Αν συμβεί αυτό, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στη
συνδεμένη συσκευή.
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Προς την υποδοχή
γραμμής εξόδου
Σημειώσεις:
z Για να αποφύγετε ηχητικές παρεμβολές, απομακρύνετε το
συγκρότημα από την τηλεόραση.
z Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το iPod ή iPhone πριν κάνετε
οποιαδήποτε σύνδεση στο AUX IN. Αλλιώς, δε θα ακουστεί
ήχος από το AUX IN.
Καλώδιο ήχου
(δεν προμηθεύεται)
GR-9
DK-E7P_A6_GR.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Χάρτης ανίχνευσης βλαβών
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
„ Γενικά
Σύμπτωμα
z Όταν πιέζεται ένα κομβίο,
το συγκρότημα δεν
ανταποκρίνεται.
z Δεν ακούγεται ο ήχος.
„ iPod και iPhone
Σύμπτωμα
PL (1)
Πιθανή αιτία
z Δεν παράγεται ήχος.
Δεν εμφανίζεται εικόνα
στην οθόνη της
τηλεόρασης.
z Το iPod ή iPhone δεν
z
z
Πιθανή αιτία
z Ρυθμίστε το σύστημα στην
κατάσταση
ρευματοδότησης σε
αναμονή και στη συνέχεια
ξαναθέστε το σε λειτουργία.
z
z Μήπως το επίπεδο έντασης
z
z
του ήχου είναι ρυθμισμένο
στο ελάχιστο.
z Το iPod ή iPhone δεν
z
φορτίζεται.
z
z
z
z "This accessory is not
made to work with
iPhone" εμφανίζεται στην
οθόνη.
z
z
αναπαράγει.
Το iPod ή iPhone δεν είναι
σωστά συνδεμένο στο
σύστημα.
Είναι συνδεμένο το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος
του συγκροτήματος.
Το καλώδιο του βίντεο δεν
είναι σωστά συνδεμένο.
Η επιλογή της οθόνης της
τηλεόρασης δεν είναι σωστά
ρυθμισμένη.
Η δυνατότητα TV Out του
iPod δεν έχει οριστεί για
έξοδο βίντεο.
Το iPod ή iPhone δεν κάνει
καλή επαφή με το
σύνδεσμο.
Η κυρίως μονάδα
χρησιμοποιεί μπαταρίες για
ρευματοδότηση.
Χρησιμοποιώντας iPod (3ης
γενιάς).
Δεν υποστηρίζεται iPod ή
iPhone. Ανατρέξτε στη
σελίδα 7 για συμβατά
μοντέλα.
Η μπαταρία του iPhone είναι
χαμηλή. Παρακαλώ
φορτίστε τη μπαταρία του
iPhone.
Το iPhone δεν είναι σωστά
συνδεμένο στο σύστημα.
HU (2)
CZ (3)
Αναφορές
Πολλά ενδεχόμενα προβλήματα μπορούν να λυθούν από τον
ιδιοκτήτη χωρίς να καλέσει τεχνικό συντήρησης.
Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό το προϊόν, ελέγξτε τα
παρακάτω πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο πωλητή της
SHARP ή το κέντρο συντήρησης.
SK (4)
UA (5)
RO (6)
LT (7)
GR (8)
EN (9)
GR-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_GR.mif
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χάρτης επιδιόρθωσης βλαβών (συνέχεια)
Συντήρηση
„ Συμπύκνωση
„ Καθαρισμός της μονάδας
Απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, αποθήκευση ή λειτουργία σε
υπερβολικά υγρό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει
συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής.
Η συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της
μονάδας. Αν συμβεί αυτό, κρατήστε το σύστημα
ενεργοποιημένο μέχρι να καταστεί δυνατή κανονική
αναπαραγωγή (περίπου 1 ώρα) πριν λειτουργήσετε τη μονάδα.
Σκουπίζετε περιοδικά τη μονάδα με καθαρό μαλακό ύφασμα.
Προσοχή:
z Μη χρησιμοποιείτε χημικά για τον καθαρισμό (πετρέλαιο,
διαλυτικά χρωμάτων, αλκοόλη, κ.τ.λ.). Μπορεί να αλλοιώσει
το παρουσιαστικό του συγκροτήματος.
z Μην εφαρμόζετε λάδι στο εσωτερικό του συγκροτήματος.
Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
Αναφορές
„ Αν παρουσιαστεί πρόβλημα
Όταν το προϊόν αυτό εκτεθεί σε ισχυρή εξωτερική παρεμβολή
(μηχανικό σοκ, υπερβολικό στατικό ηλεκτρισμό, ανώμαλη
τροφοδοσία τάσης εξαιτίας του φωτισμού, κ.τ.λ.) ή αν τίθεται
λανθασμένα σε λειτουργία, μπορεί να δυσλειτουργεί.
Εάν προκύψει τέτοιο πρόβλημα, κάνετε τα ακόλουθα:
1 Βάλτε το συγκρότημα στην κατάσταση σε αναμονή και και
ξαναθέστε το σε λειτουργία.
2 Εάν το συγκρότημα δεν αποκατασταθεί με την
προηγούμενη επιχείρηση, αποσυνδέστε το από το
ρευματοδότη και ξανασυνδέστε το. Έπειτα ξαναθέστε το σε
λειτουργία.
„ Πριν μετακινήσετε το συγκρότημα
Αποσυνδέστε το iPod ή iPhone και κλείστε τη μονάδα. Η μονάδα
θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση σε αναμονή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεταφέροντας τη μονάδα με iPod ή iPhone
συνδεμένο μπορεί να βλάψει και τα δύο συστήματα.
GR-11
DK-E7P_A6_GR.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Προδιαγραφές
DK-E7P
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ως μέρος της πολιτικής μας της συνεχόμενης βελτίωσης, η
SHARP διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα σχέδια και
στις προδιαγραφές για την βελτίωση των προϊόντων χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση. Η παρουσίαση των σχεδίων
προδιαγραφών που παρέχονται είναι ονομαστικές ενδείξεις της
παραγωγής συγκροτημάτων. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις
από αυτές τις ενδείξεις στα μεμονωμένα συγκροτήματα.
Διαστάσεις
Φάρδος: 198 μμ
Ύψος: 69,8 μμ
Βάθος: 77 μμ
Βάρος
0,62 kg
PL (1)
HU (2)
(*) Αυτή η τιμή κατανάλωσης ρεύματος λαμβάνεται σε
κατάσταση σε αναμονή.
„ Γενικά
DC IN 6 V
2 A: AC/DC προσαρμογέας
(AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
DC IN 6 V
[“AA” μέγεθος (UM/SUM-3, R6
or HP-7) μπαταρία x 4]
Κατανάλωση
ισχύος
Σε λειτουργία: 7 W
Σε αναμονή: 0,6 W(*)
CZ (3)
Αναφορές
Πηγή ισχύος
Ισχύς παραγωγής Μπροστινά ηχεία:
RMS: 2,4 W (1,2 W + 1,2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0,72 W (0,36 W + 0,36 W) (1% T.H.D.)
Υποβαθικό μεγάφωνο:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0,81 W (1% T.H.D.)
Ηχείο
Τύπος συστήματος ηχείων 2,1-κατευθύνσεων
Μπροστινό ηχείο: 3,0 εκ
Υποβαθικό μεγάφωνο: 4,6 εκ
Μέγιστη ισχύς
εισόδου ηχείου
Μπροστινό ηχείο: 2,0 W / κανάλι
Υποβαθικό μεγάφωνο: 4 W
Έξοδος βίντεο: 1 Vp-p
Ακροδέκτες
εισόδου
Βοηθητικό (ηχητικό σήμα):
250 mV/47 k ohms
LT (7)
GR (8)
EN (9)
GR-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
UA (5)
RO (6)
Ποσοστιαία ισχύς Μπροστινό ηχείο: 1,2 W / κανάλι
εισόδου ηχείου
Υποβαθικό μεγάφωνο: 2 W
Ακροδέκτες
παραγωγής
SK (4)
DK-E7P_A6_GR.mif
ENGLISH
DK-E7P
ENGLISH
Accessories
Contents
General Information
Please confirm that only the following accessories are included.
AC/DC adaptor x 1
RADPAA068AWZZ
Page
„ General Information
Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Controls and indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
„ Preparation for Use
System connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
„ Basic Operation
General control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Carry case x 1 (unit)
iPhone adaptor x 2
Carry case x 1
(AC/DC adaptor)
iPod adaptor x 4
„ iPod and iPhone
Listening to the iPod or iPhone . . . . . . . . . . . 7 - 8
„ Advanced Feature
Enhancing your system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
„ References
Troubleshooting chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
E-1
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Precautions
DK-E7P
ENGLISH
„ General
z Please ensure that the equipment is
positioned in a well-ventilated area
and ensure that there is at least
10 cm (4") of free space along the
sides, top and back of the equipment.
z Do not remove the outer
10 cm (4")
cover, as this may result in
electric shock. Refer internal
service to your local SHARP
service facility.
z The ventilation should not be impeded by covering the
z
z
z
z
z
z
z
z
fields, excessive dust, humidity and electronic/electrical
equipment (home computers, facsimiles, etc.) which
generate electrical noise.
Do not place anything on top of the unit.
Do not expose the unit to moisture, to temperatures higher
than 60°C (140°F) or to extremely low temperatures.
If your system does not work properly, disconnect the AC/DC
adaptor from the wall socket. Plug the AC/DC adaptor back
in, and then turn on your system.
In case of an electrical storm,
unplug the unit for safety.
Do not use an external power
supply other than the 6V DC
supplied with this unit as it
may be damaged.
SHARP is not responsible for damage due to improper use.
Refer all servicing to a SHARP authorised service centre.
Hold the AC/DC adaptor by the head
when removing it from the wall socket,
as pulling the lead can damage internal
wires.
The AC/DC adaptor is used as a
disconnect device and shall always
remain readily operable.
ventilation openings with items, such as newspapers,
tablecloths, curtains, etc.
z No naked flame sources, such as lighted candles, should be
placed on the apparatus.
z Attention should be drawn to the environmental aspects of
battery disposal.
z The apparatus is designed for use in moderate climates.
z This unit should only be used within the range of 5°C - 35°C
(41°F - 95°F).
Warning:
The voltage used must be the same as that specified on this unit.
Using this product with a higher voltage other than that which is
specified is dangerous and may result in a fire or other type of
accident causing damage. SHARP will not be held responsible
for any damage resulting from use of this unit with a voltage
other than that which is specified.
„ Volume control
The sound level at a given volume setting depends on speaker
efficiency, location and various other factors. It is advisable to
avoid exposure to high volume levels. Do not turn the volume on
to full at switch on. Listen to music at moderate levels.
General Information
10 cm (4")
z Use the unit on a firm, level surface free from vibration.
z Keep the unit away from direct sunlight, strong magnetic
E-2
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
DK-E7P
Controls and indicators
ENGLISH
„ Front View
4
2.1
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
1
General Information
2
Reference page
iPod and iPhone Dock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ESOUND/TV Out Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Volume Down Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Subwoofer Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ON/STAND-BY Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Volume Up Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VOL
+
6
3
„ Back View
1.
2.
3.
Reference page
Video Out Socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Auxiliary Input Socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DC Input Socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„ Bottom View
1
2
3
1.
Reference page
Battery Compartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
The spec label (*)
1
E-3
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
5
ON/STAND-BY
VOL
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The spec label illustration may be different
from the actual label used.
(*) Label is located at the bottom of the unit.
2009 September 25
System connections
DK-E7P
ENGLISH
„ Connecting iPod or iPhone to TV
Photo and video files from iPod or iPhone can be viewed by
connecting the system to TV/monitor.
If the TV/monitor has a video input, connect it to the VIDEO OUT
socket at the back of the unit and set the TV Out on the iPod unit
to “ON” position.
VIDEO OUT
Video cable
(not supplied)
TV
To video
input socket
„ Watching videos on a TV connected to iPod or
iPhone
1
Enter the iPod or iPhone menu.
Press the ESOUND (TV OUT) button until the ESOUND
LED blinks twice to display video on the TV screen.
2
3
Select the desired video from the iPod or iPhone unit.
Press the
button on the iPod unit to start
playback.
For iPod touch and iPhone, playback will automatically
start once the desired video is selected.
Notes:
z If the TV Out setting is already turned ON at video menu, the
video is automatically displayed on the TV screen when iPod
or iPhone starts playback.
z To return to watching video on iPod or iPhone screen, repeat
steps 1 to 3.
z During iPod or iPhone video playback, pressing the ESOUND
(TV OUT) button until the ESOUND LED blinks twice will not
toggle video out display between iPod and TV.
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
or PAL to match your TV signal. Please visit Apple’s home
page for further information.
z Customer should also refer iPod or iPhone operation manual
before making video out setting.
„ Using with the AC/DC adaptor
1
Plug the AC/DC adaptor cable into the DC IN socket on
the unit.
2
Plug the AC/DC adaptor into a wall socket.
1
AC/DC Adaptor Cable
2
DC IN socket
(DC 6V)
Preparation for Use
Make sure to unplug the AC/DC adaptor before making
any connections.
z Please make sure to set iPod or iPhone unit to either NTSC
Wall socket
(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Notes:
z Unplug the AC/DC adaptor from the wall socket if the unit will
not be used for a prolonged period of time.
z Connecting the AC/DC adaptor to the unit disconnects the
batteries.
z Use only the supplied AC/DC adaptor. Using other AC/DC
adaptor may cause an electric shock or fire.
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
E-4
DK-E7P
ENGLISH
System connections (continued)
„ Using with the batteries
Preparation for Use
Use 4 “AA” size batteries (UM/SUM-3, R6, HP-7 or similar).
Batteries are not included.
1
Open the battery cover.
Slide the cover in the direction of the arrow.
2
Insert the batteries according to the direction indicated in
the battery compartment.
3
Close the cover.
Precautions for battery use:
z Installing the batteries incorrectly may cause the unit to
malfunction.
z Insert the batteries according to the direction indicated in the
battery compartment.
z Remove the batteries if the unit will not be used for a long
period of time. This will prevent potential damage due to
battery leakage.
z When using batteries, the brightness of all illumination light
(indicators) is reduced compared to using AC/DC adaptor.
z Replace all old batteries with new ones at the same time.
z Do not mix old and new batteries.
z Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be
exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Changing power source:
Turn off the unit before changing the power source. If the 6V DC
power supply is directly plugged in during power on, the unit
may automatically enter to stand-by mode. Press the ON/
STAND-BY button again to turn on the unit.
Note:
Battery life may vary depending on the temperature, battery
types and usage conditions.
Battery replacement:
When batteries are low, sound may become distorted and unit
may automatically turn off or mute during high volume level.
Reduce the volume level or replace the batteries.
Caution:
Do not use rechargeable batteries (nickeI-cadmium battery,
etc.).
E-5
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
General control
DK-E7P
ENGLISH
„ Volume control
2.1
Press the VOL (+ or –) button to increase or decrease the
volume.
POWER indicator will be blinking when the volume reaches
maximum or minimum level.
STEREO SPEAKER
BUILT-IN SUBWOOFER
VOL
+
„ To turn the power on
Press the ON/STAND-BY button to turn the power on. The
POWER and ESOUND indicator will turn on.
After use:
Press the ON/STAND-BY button to enter the power stand-by
mode. The POWER indicator will turn off.
When ON/STAND-BY button is pressed, the ESOUND indicator
turns yellowish orange. You are now in the ESOUND mode,
where low bass and high frequency are automatically adjusted
according to the volume input.
To turn off ESOUND, press the ESOUND (TV OUT) button. The
ESOUND indicator will go off.
„ Auto Power off function
If no iPod or iPhone is docked and there is no audio cable
connected to AUX IN terminal, the unit will enter the power
stand-by mode after 5 minutes of inactivity.
Note:
This unit consumes low current during stand-by mode. However,
please remove the batteries if the unit will not be used for a long
period of time.
Basic Operation
„ ESOUND control
ON/STAND-BY
VOL
–
E-6
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
DK-E7P
iPod and iPhone
ENGLISH
Listening to the iPod or iPhone
Supported iPod and iPhone models:
z iPod nano (software 1.2 above)
z iPod mini (software 1.2 above)
z iPod (5th generation) (software 1.3 above) (Dock connector
equipped Click Wheel model)
z iPod (4th generation) (software 3.0.2 above) (Dock connector
equipped Click Wheel model)
z iPod nano (2nd generation) (software 1.0.0 above)
z iPod nano (3rd generation) (software 1.0.3 above)
z iPod nano (4th generation) (software 1.0.3 above)
z iPod ` (software 1.0.3 above)
z iPod touch (software 1.1 above)
z iPod touch (2nd generation) (software 2.1 above)
z iPhone (software 2.2.1 above)
z iPhone 3G (software 2.2.1 above)
Caution:
z Please update your iPod or iPhone unit to the latest software
version before using it. Please visit Apple’s homepage to
download the latest version for your iPod and iPhone.
Notes:
z Once the iPod or iPhone is connected to the unit it will begin
charging when AC/DC adapter is used. There is a possibility
that the sound output may delay.
z Error message “This accessory is not made to work with
iPhone” may appear on the iPhone screen when iPhone
battery is low.
z The iPod or iPhone will not be charged while the main unit
uses batteries as power supply.
Choose the adaptor that fits your iPod or iPhone. Your iPod or
iPhone will fit snuggly into the correct adaptor. If your iPod is not
mentioned below, an iPod adaptor may have been included with
your iPod unit.
The marking shows which
iPod or iPhone fits
Adaptor No.
9
9
9
10
10
12
15
A
A
A
A
B
B
B
9
iPod or iPhone
Capacity
Description
30GB
5G iPod (with video)
U2 iPod with video
30GB
iPod classic
80GB, 120GB
5G iPod with video
60GB & 80GB
iPod classic
160GB
iPhone
4GB & 8GB & 16GB
iPhone 3G
8GB & 16GB
iPod mini
4GB & 6GB
4G iPod & U2 iPod
20GB
iPod photo & Color U2 iPod
20GB & 30GB
iPod with color display
20GB
4G iPod
40GB
iPod photo
40GB & 60GB
iPod with color display
60GB
Notes:
z iPod nano (2nd generation), iPod nano (3rd generation), iPod
nano (4th generation), iPod touch and iPod touch
(2nd generation) are not compatible with the iPod adaptors listed
above. Please use the adaptor supplied with your iPod unit.
z If you have an iPod that does not have an iPod 30 Pin connector,
you can use an audio cable to connect it to the AUX IN socket.
E-7
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
„ iPod or iPhone adaptor connection
2009 September 25
DK-E7P
ENGLISH
„ To insert iPod or iPhone adaptor
1. Insert the iPod or iPhone adaptor into unit and connect your
iPod or iPhone.
iPhone (bottom)
iPhone
„ iPod or iPhone playback
1
2
3
Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
Insert iPod or iPhone unit in the dock of main unit.
Press the
playback.
button on the iPod unit to start
iPhone adaptor
iPhone
iPhone adaptor
iPhone dock
iPhone connector
Caution:
Unplug all accessories for the iPod or iPhone before inserting it
into the dock.
„ iPhone playback
z Sound will only switch from iPhone to the main unit after
authentication process is completed in approximately 10
seconds.
z Incoming calls will pause the playback and iPhone ringtones
will be heard from the main unit speaker only.
„ To remove iPod
or iPhone adaptor
z Once the calls are answered, the conversation can only be
Insert the tip of a screwdriver
(“-” type, small) into the adaptor
hole as shown and lift upward to
remove.
„ To disconnect iPod or iPhone
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
iPod and iPhone
For iPod touch and iPhone, playback will automatically
start once the desired file is selected.
Dock connector
heard through the built-in speaker. Turn on the iPhone
speaker or undock the iPhone to start the conversation.
Simply remove the iPod or iPhone from the dock. It is safe to do
so even during playback.
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
E-8
DK-E7P
Enhancing your system
ENGLISH
The audio cable is not included. Purchase a separate audio
cable as shown below.
Advanced Feature
Portable audio
player
Computer
To the line
output socket
„ Listening to the audio/video sounds from portable audio player, computer/notebook, etc.
1
Use Audio cable to connect the portable audio
player, computer/notebook etc. to the AUX IN
socket.
When using video equipment, connect the audio output
to this unit and the video output to a television.
2
Press the ON/STAND-BY button to turn the power
on.
3
Play the connected equipment.
If volume level of the connected device is too high,
sound distortion may occur. Should this happen, lower
the volume of the connected device.
Notes:
z To prevent noise interference, place the unit away from the
television.
z Make sure to undock the iPod or iPhone before making any
connections to AUX IN. Otherwise, sound from AUX IN will
not be heard.
Audio cable
(not supplied)
E-9
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Troubleshooting chart
„ General
Symptom
ENGLISH
Symptom
z No sound is produced.
No image appears on the
TV/monitor.
Possible cause
z When a button is
z Set the unit to the power
z No sound is heard.
z Is the volume level set to
pressed, the unit does
not respond.
DK-E7P
„ iPod and iPhone
z
z
z
stand-by mode and then
turn it back on.
z
z
minimum?
z
z iPod or iPhone will not
charge.
z
z
z
z
z “This accessory is not
made to work with
iPhone” appears on
iPhone screen.
z
z
Possible cause
The iPod or iPhone is not
playing.
The iPod or iPhone is not
properly connected to the
unit.
Is the AC/DC adaptor of the
unit plugged in?
The video cable is not
properly connected.
The TV/monitor’s input
selection is not properly set.
The iPod TV out feature has
been not set to output video.
The iPod or iPhone is not
making full contact with the
connector.
The main unit is using
batteries as power supply.
Using iPod (3rd generation).
The iPod or iPhone is not
supported. Refer to page 7
for compatible models.
The iPhone battery is low.
Please charge the iPhone.
iPhone not properly docked.
References
Many potential problems can be resolved by the owner without
calling a service technician.
If something is wrong with this product, check the following
before calling your authorized SHARP dealer or service center.
E-10
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
DK-E7P
Troubleshooting chart (continued)
Maintenance
„ Condensation
„ Cleaning the unit
ENGLISH
Sudden temperature changes, storage or operation in an
extremely humid environment may cause condensation inside
the cabinet.
Condensation can cause the unit to malfunction. If this happens,
leave the power on until normal playback is possible (about 1
hour) before operating the unit.
Periodically wipe the unit with a clean soft cloth.
Caution:
z Do not use chemicals for cleaning (gasoline, paint thinner,
alcohol, etc.). It may damage the unit finishing.
z Do not apply oil to the inside of the unit. It may cause
malfunctions.
References
„ If problem occurs
When this product is subjected to strong external interference
(mechanical shock, excessive static electricity, abnormal supply
voltage due to lightning, etc.) or if it is operated incorrectly, it
may malfunction.
If such a problem occurs, do the following:
1 Set the unit to the stand-by mode and turn the power on
again.
2 If the unit is not restored in the previous operation, unplug
and plug in the unit, and then turn the power on.
„ Before transporting the unit
Undock the iPod or iPhone and close the unit. The unit will
automatically enter stand-by mode.
CAUTION: Carrying the unit with iPod or iPhone docked might
damage both systems.
E-11
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
2009 September 25
Specifications
DK-E7P
ENGLISH
„ General
Power source
DC IN 6V
2A: AC/DC adaptor
(AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
DC IN 6V
[ “AA” size (UM/SUM-3, R6 or
HP-7) battery x 4]
Power
consumption
Power on: 7 W
Power stand-by: 0.6 W(*)
Output power
Front speakers:
RMS: 2.4 W (1.2 W + 1.2 W) (10% T.H.D.)
RMS: 0.72 W (0.36 W + 0.36 W) (1% T.H.D.)
Subwoofer:
RMS: 2 W (10% T.H.D.)
RMS: 0.81 W (1% T.H.D.)
Speaker
2.1-way type speaker system
Front speaker: 3.0 cm (1-1/8")
Subwoofer: 4.6 cm (1-3/4")
Dimensions
Width: 198 mm (7-4/5")
Height: 69.8 mm (2-7/10")
Depth: 77 mm (3")
Weight
0.62 kg (1.4 lbs.)
(*) This power consumption value is obtained when in the power
stand-by mode.
References
As part of our policy of continuous improvement, SHARP
reserves the right to make design and specification changes for
product improvement without prior notice. The performance
specification figures indicated are nominal values of production
units. There may be some deviations from these values in
individual units.
Speaker maximum Front speaker: 2.0 W / channel
Subwoofer: 4 W
input power
Speaker rated
input power
Front speaker: 1.2 W / channel
Subwoofer: 2 W
Output terminals
Video output: 1Vp-p
Input terminals
Auxiliary (audio signal): 250 mV/47 k ohms
E-12
2009 September 25
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
DK-E7P_A6_EN_SCEE.mif
*TINSZA488AWZZ^-*|
TINSZA488AWZZ
Downloaded From Disc-Player.com Sharp Manuals
09F R KI 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement