Candy GO 5100 D Technical data
EN
PL
User instructions
Instrukcja obsäugi
GO 5100 D
EN
OUR COMPLIMENTS
GRATULACJE
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
2
PL
EN
PL
CHAPTER
ROZDZIA Ä
INDEX
SPIS TREÉCI
Introduction
Wstëp
General points on delivery
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
1
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Guarantee
Gwarancja
2
Safety Measures
Érodki bezpieczeñstwa
3
Technical Data
Dane techniczne
4
Setting up and Installation
Instalacja pralki
5
Control Description
Opis panelu sterujåcego
6
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Table of Programmes
Tabela programów
7
Selection
Wybór programu
8
Detergent drawer
Szuflada na proszek
9
The Product
Produkt
10
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Pranie
Washing
11
Cleaning and routine
maintenance
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
12
Faults Search
Lokalizacja usterek
13
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
3
EN
PL
EN
PL
CHAPTER 1
ROZDZIAÄ 1
CHAPTER 2
ROZDZIAÄ 2
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
GUARANTEE
GWARANCJA
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A) INSTRUCTION MANUAL
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) CAP
D) ZATYCZKA
E) BEND FOR OUTLET TUBE
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
A
B
C
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
D
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
4
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
F
E
5
EN
CHAPTER 3
ROZDZIAÄ 3
SAFETY MEASURES
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
6
PL
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
PL
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani
rozgaäëãiaczy elektrycznych.
● Do not allow the appliance
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Urzådzenie nie powinno
byç obsäugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urzådzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Do not leave the
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● Podczas przenoszenia
pralki nie wolno chwytaç jej
za pokrëtäa ani za pojemnik
na érodek do prania.
● During transportation
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● In the case of failure
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● Should the supply cord
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na dobry
moãe byç wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
7
PL
EN
CHAPTER 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
85
cm
60 cm
8
EN
52 cm
PL
CHAPTER 5
ROZDZIAÄ 5
SETTING UP
INSTALLATION
INSTALACJA
PRALKI
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Cut tube-holding straps.
Przeciåç taémy
przytrzymujåce wëãe i
przewody.
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Wykrëciç érodkowå érubë
A), 4 boczne (B
B) po czym
(A
zdemontowaç blokadë.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
Zatkaç otwór w tylnym
panelu zatyczkå
dostarczonå wraz z pralkå.
54 cm
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
5
6
7,5
TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
NORMAL WATER LEVEL
POZIOM NORMALNY
WODY
l
6÷15
POWER INPUT
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
2150
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
POWER CURRENT FUSE
AMP
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
A
10
SPIN
r.p.m.
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
WATER PRESSURE
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
SUPPLY VOLTAGE
NAPIËCIE ZASILANIA
V
230
kg
SEE RATING PLATE
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
9
EN
PL
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Connect the fill hose
to the tap.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
EN
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
max 100 cm
min 4 cm
10
PL
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Insert the plug.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
A
B
C
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
PL
EN
EN
ROZDZIAÄ 6
CHAPTER 6
IB
L
O
DESCRIPTION OF
CONTROL
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
DOOR HANDLE
OTWARTE DRZWICZKI
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
M
P
H G F E D C
N
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
A
CONTROLS
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
Door handle
Otwarte drzwiczki
A
Door locked indicator light
Kontrolka blokada drzwiczek
B
Start button
Przycisk start
C
Crease Guard button
Przycisk ∏atwe prasowanie
D
Wash Temperature button
Przycisk “Wybór
temperatury”
E
Start Delay button
Przycisk “opóêniony start”
F
Aquaplus button
Przycisk Aquaplus
G
Pre-wash button
Przycisk “Pranie wst´pne”
H
Spin Speed button
Przycisk wybór wirowania
I
Digital Display
WyÊwietlacz “digit”
L
Degree of soiling button
Przycisk “poziom zabrudzenia”
M
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Pokr´t∏o programów z OFF
N
Buttons indicator light
Kontrolki przycisków
Detergent drawer
Szuflada na proszek
O
P
12
PL
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
2 min.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
DOOR LOCKED INDICATOR
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A
B
13
EN
PL
START BUTTON
PRZYCISK START
Press to start the selected
cycle.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
EN
C
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
CREASE GUARD BUTTON
PRZYCISK ¸ATWE
PRASOWANIE
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala
zmniejszyç do minimum
gniecenie si´ pranych tkanin
przez modyfikacj´
parametrów programu dla
wybranego cyklu i typu
tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych
po∏àczone dzia∏anie fazy
stopniowego sch∏adzania
wody, braku obrotów b´bna
podczas odprowadzania
wody i delikatnego
wirowania minimalizuje
gniecenie si´ w∏ókien. W
przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w
b´bnie po ostatnim p∏ukaniu,
a wyeliminowano etap
sch∏adzania wody pozwoli∏o to uzyskaç
najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny i
r´czne przycisk ten wymusza
jedynie pozostawienie prania
w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka
tego przycisku miga i
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych, r´czne i
we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przez 2
sekundy wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do
koƒca wskazuje, ˝e pralka
jest w fazie pauzy. Teraz
mo˝na zmodyfikowaç
ustawienia programu, po
czym nale˝y wciÊnàç
ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby
anulowaç przerw´ w
programie.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF
a nast´pnie wybraç inny
program.
Nast´pnie ponownie
ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycjii OFF.
- Select programme drain
only
;
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
14
PL
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/HAND WASH –
after the final rinse the
fabrics are left in water until
it is time to unload and the
button indicator blinking.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
D
15
EN
PL
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Ta opcja pozwala na pranie
w dowolnie wybranej
temperaturze jednak˝e tylko
ni˝szej ni˝ przewidziana dla
danego programu. Ka˝de
wciÊni´cie tego przycisku
powoduje zmniejszenie
temperatury do minimum
15°C (pranie na zimno
).
The Wash Temperature button
allows a reduction in the
wash temperature in each
programme.
Each time the button is
pressed the temperature
decreases until a minimum of
15°C (cold Wash
).
Note: The temperature must
be adjusted before selecting
DEGREE OF SOILING.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
16
EN
E
Uwaga: Modyfikowanie
temperatury nale˝y wykonaç
przed wyborem POZIOMU
ZABRUDZENIA
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
F
PL
AQUAPLUS BUTTON
PRZYCISK AQUAPLUS
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor Activa System. This
option treats with care the
fibres of garments and the
delicate skin of those who
wear them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi Activa System,
wykonaç dodatkowy
specjalny cykl prania
przeznaczony dla osób o
delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
G
17
PRZYCISK “PRANIE WST¢PNE”
Ta opcja jest korzystna
szczególnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mo˝na
jej u˝yç tylko z niektórymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programów.
Proszek nale˝y wsypaç do
przegródki oznaczonej “1”
(wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w
dalszej cz´Êci instrukcji
obs∏ugi). Zalecamy u˝ycie 20%
normalnej porcji proszku. Nie
nale˝y u˝ywaç zmi´kczacza.
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla
przygotowanie bielizny do
prasowania. Ten model
pralki daje du˝à mo˝liwoÊç
doboru pr´dkoÊci wirowania
do indywidualnych potrzeb.
WciÊni´cie tego przycisku
redukuje pr´dkoÊç obrotów
wirówki, mo˝liwà dla danego
programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez
koniecznoÊci ustawiania
pralki w funkcji PAUZA.
18
Uwaga
pralka wyposaãona jest
w elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania
zapobiegajåcy nie
równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w
bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i
wibracje pralki a w
konsekwencji wydäuãa jej
ãywotnoéç.
I
“DIGITAL” DISPLAY
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the maximum possible wash
temperature.
Selecting a lower
temperature using the
special button will cause the
corresponding indicator to
light up.
Note: The temperature must
be adjusted before
selecting DEGREE OF
SOILING.
1) TEMPERATURA PRANIA
W momencie wyboru
programu automatycznie
pojawi si´, za pomocà
odpowiedniej kontrolki
,maksymalna temperatura
prania .
JeÊli za pomocà
odpowiedniego przycisku,
wybierzemy ni˝szà
temperatur´ zaÊwieci si´
kontolka odpowiadajàca tej
temperaturze.
Uwaga: Modyfikowanie
temperatury nale˝y
wykonaç przed wyborem
POZIOMU ZABRUDZENIA
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE
button has been pressed
the light first flashes then
stops flashing and remains
on until the end of the wash.
2 minutes after the end of
the wash the light goes off
to show that the door can
now be opened.
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the
maximum spin speed
allowed for that programme
appears on the display.
Pressing the spin button will
reduce the speed by 100
rpm each time the button is
pressed. The minimum
speed allowed is 400 rpm, or
it is possible to omit the spin
by pressing the spin button
repeatedly.
3) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
4) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
5) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
5) D¸UGOÂå CYKLU
W momencie ustawienia
programu d∏ugoÊç cyklu
wyÊwietli si´ automatycznie.
D∏ugoÊç ta jest ró˝na w
zale˝noÊci od wybranych
opcji. Po rozpocz´ciu cyklu
pralka informuje na bie˝àco
o czasie pozosta∏ym do
koƒca cyklu.
L
4
{
5
6
{
7
3
2
1
1
2
{
3
4
5
{
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD THE
LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
H
PL
{
PRE-WASH BUTTON
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“1” (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
EN
{
PL
{
EN
19
EN
6) PROGRAMME START LIGHT
This lights up when the START
button has been pressed.
7) DEGREE OF SOILING
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible
degree of soiling.
Selecting a greater degree
of soiling using the special
button will cause the
corresponding indicator to
light up.
Note: The degree of soiling
can vary automatically,
depending on the
temperature selected.
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme and
wash temperature have
been selected the degree
of soiling indicator is
automatically set to the
minimum allowed; pressing
the button increases the
level and the settings for the
cycle duration are also
adjusted accordingly.
20
PL
EN
6
6) KONTROLKA
ROZPOCZ¢CIA PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
7) POZIOM ZABRUDZENIA
W momencie wyboru
programu minimalny poziom
zabrudzenia b´dzie
wskazany za pomocà
odpowiedniej kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy
poziom zabrudzenia za
pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
kontrolka odpowiadajaca
temu poziomowi.
Uwaga: Poziom zabrudzenia
mo˝e zmieniç si´
automatycznie w zale˝noÊci
od wybranej temperatury
prania.
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wybraniu programu i
temperatury prania
kontrolka stopnia
zabrudzenia ustawia si´
automatycznie na poziomie
minimalnym
wymaganym.WciÊni´cie
przycisku zwi´kasza poziom
zabrudzenia i w
konsekwencji modyfikuje
tak˝e parametry d∏ugoÊci
cyklu prania.
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
}
7
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
M
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
N
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A
WYÂWIETLACZ ZAPALA
SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY
WYBRANEGO
PROGRAMU.
UWAGA: ABY
WY¸ÑCZYå PRALK¢
NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
BUTTONS INDICATOR LIGHT
KONTROLKI PRZYCISKÓW
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z
wybranym programem
kontrolka najpierw b´dzie
migaç a potem zgaÊnie.
O
21
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR ON:
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
5
6
7,5
Up to:
90°
●
●
(● )
**
5
6
7,5
Up to:
60°
●
●
(● )
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating plate).
**
2,5
3
3,5
Up to:
60°
●
●
(● )
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
2
Up to:
40°
●
●
**Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum Degree of
Soiling selected.
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a
spin speed button.
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
Very delicate fabrics
1)
1,5 1,5
Rinse
-
-
-
-
Fast spin
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
-
Rapid 32 minute
22
1)
1
2
2
2
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the degree of soiling button.
Up to:
40°
●
Hand wash
1
1
1,5
Up to:
30°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
1
1
1,5
Up to:
40°
●
●
Mix & Wash system programme
5
6
7,5
Up to:
40°
●
●
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked
"2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add
the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
23
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
Bardzo delikatne materiaäy
*
**
**
ÉRODEK PIORÅCY
2
1)
baweäna, len
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
TEMP.
°C
MAKS.
ÄADUNEK
kg
1
5
6
7,5
Do:
90°
●
●
( ●)
5
6
7,5
Do:
60°
●
●
( ●)
2,5
3
1,5 1,5
( ●)
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od modelu pralki
(patrz tabliczka znamionowa).
3,5
Do:
60°
●
●
2
Do:
40°
●
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
●
** Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od
maksymalnej wskazanej).
Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym poziomem zabrudzenia.
P∏ukanie
-
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
-
-
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3/4 kg bielizny.
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
( ) Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
24
PRANIE WST¢PNE)
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
Cykl szybki 32’
2
2
2
Do:
40°
●
Pranie r´czne
1
1
1,5
Do:
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
1
1,5
Do:
40°
●
●
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
5
6
7,5
Do:
40°
●
●
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi
mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek,
wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu
tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç
pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
25
EN
CHAPTER 8
26
PL
ROZDZIAÄ 8
SELECTION
WYBÓR
PROGRAMU
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
EN
PL
4. SPECIALS
4. Programy specjalne
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 40°C.
When selecting the "32
minute rapid" programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Program szybki 32 minuty
pozwala na wykonanie w
ciàgu oko∏o 30 minut
pe∏nego cyklu prania dla 2
kg. bielizny w temperaturze
40°C.
SPECIAL “HAND WASH”
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego
–pranie r´czne
Jest to kompletny cykl prania
dla bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania
r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and
a slow spin.
Gdy wybieramy program
"Szybki" wsypujemy tylko 20%
normalnej iloÊci proszku.
27
EN
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
● to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) NON-FAST
COLOUREDS;
● to wash with a
considerable energy
saving.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 3 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
28
PL
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z
czystej we∏ny sà prane
dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
W cyklu tym nast´pujà po
sobie na przemian cykle
prania i cykle pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne
odwirowanie.
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 3 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
UWAGA:
● pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
EN
PL
CHAPTER 9
ROZDZIAÄ 9
DETERGENT
DRAWER
SZUFLADA NA
PROSZEK
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
29
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
30
PL
ROZDZIAÄ 10
EN
PL
CHAPTER 11
ROZDZIAÄ 11
PRODUKT
CUSTOMER
AWARENESS
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
PORADY DLA
KLIENTA
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
31
PL
EN
WASHING
PRANIE
VARIABLE CAPACITY
ZMIENNY POZIOM
WODY
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EXAMPLE:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● Open the detergent
drawer (P).
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
● Close the detergent
drawer (P).
32
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
EN
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Open the door and remove
the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
33
EN
PL
CHAPTER 12
ROZDZIAÄ 12
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
The washing machine
requires very little
maintenance:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● Cleaning of drawer
compartments.
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
● czyszczenia filtra.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Remove the compartments
by pulling gently.
Czyéç za pomocå wody.
Clean with water.
34
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Remove and clean.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Put the compartments back
into place
EN
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
35
PL
EN
CHAPTER 13
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
FAULT
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
6. Strong vibrations
during spin
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
9. Display reads
error 3
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
36
Wezwij serwis.
-
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
37
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
07.03 - 41023955 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
EN
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement