Samsung GT-S5530 User manual

Samsung GT-S5530 User manual
Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-28193A
Serbian. 07/2010. Rev. 1.0
GT-S5530
Uputstvo za upotrebu
Korišćenje
uputstva za
upotrebu
Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano
da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg
mobilnog telefona. Da biste brzo napravili
prve korake pogledajte odeljke
„Uvod u mobilni telefon“,
„Postavljanje i priprema mobilnog telefona“,
i „Korišćenje osnovnih funkcija“.
II
Ikone sa uputstvima
Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje
ćete sretati u ovom uputstvu:
Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu
do povreda vas ili drugih
Oprez—situacije u kojima može da dođe do
oštećenja vašeg telefona ili druge opreme
Napomena—napomene, saveti
za koriščenje i dodatne informacije
X
Pogledajte—stranice sa odgovarajućim
informacijama; na primer: X str.12
(predstavlja „pogledajte stranicu 12“)
Informacije o autorskim pravima
→
]
< >
Uglaste zagrade—tasteri na telefonu;
na primer: [ ] (predstavlja taster
Uključivanje/Izlazak iz menija).
Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj
uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth
SIG, Inc. u celom svetu.
• Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® je registrovani žig
preduzeća Microsoft Corporation.
Korišćenje uputstva za upotrebu
[
Sledite—redosled u izboru opcija ili menija
koji morate poštovati da biste napravili
korak; na primer: U meniju izaberite
Poruke → Kreiraj poruku (predstavlja
Poruke, zatim Kreiraj poruku).
Uglaste zagrade—softverski tasteri kojima
se kontrolišu različite funkcije na svakom
ekranu; na primer:<OK> (predstavlja
softverski taster OK).
III
Sadržaj
Informacije o bezbednosti i upotrebi ......... 1
Bezbednosna upozorenja ................................1
Bezbednosne mere .........................................4
Važne informacije o korišćenju ........................6
Uvod u mobilni telefon .............................. 10
Raspakivanje .................................................10
Izgled telefona ...............................................11
Tasteri ...........................................................12
Ekran .............................................................13
Ikone ..............................................................14
Postavljanje i priprema mobilnog
telefona ....................................................... 15
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ....15
Punjenje baterije ............................................17
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .18
IV
Korišćenje osnovnih funkcija ................... 20
Korišćenje naprednih funkcija .................. 35
Korišćenje naprednih funkcija poziva ........... 35
Korišćenje naprednih funkcija imenika ......... 38
Korišćenje naprednih funkcija
razmene poruka ............................................ 39
Korišćenje naprednih funkcija kamere ..........40
Korišćenje naprednih funkcija za muziku ......44
Korišćenje alatki i aplikacija ..................... 48
Korišćenje Bluetooth bežične veze ...............48
Aktiviranje i slanje SOS poruke .....................50
Aktiviranje mobilnog tražioca .........................50
Snimanje i reprodukovanje govornih
beležaka ........................................................51
Izmena slika ..................................................52
Štampanje slika .............................................54
Otpremanje fotografija i video zapisa na
web ................................................................54
Korišćenje Java igara i aplikacija ..................56
Sinhronizovanje podataka .............................56
Kreiranje i prikaz svetskog vremena .............57
Podešavanje i korišćenje alarma ...................58
Korišćenje kalkulatora ...................................58
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica ........58
Sadržaj
Uključivanje i isključivanje telefona ............... 20
Pristupanje menijima .................................... 21
Prebacivanje aplikacija ................................. 21
Koristite pametan početni ekran ................... 22
Prilagođavanje telefona ................................ 23
Korišćenje osnovnih funkcija poziva ............. 25
Slanje i prikaz poruka ................................... 26
Dodavanje i pronalaženje kontakata ............ 28
Korišćenje osnovnih funkcija kamere ........... 29
Slušanje muzike ........................................... 31
Pretraživanje Weba ...................................... 33
Korišćenje Google usluga ............................. 34
V
Sadržaj
Podešavanje tajmera za odbrojavanje ......... 58
Korišćenje štoperice ..................................... 59
Kreiranje novog zadatka ............................... 59
Kreiranje tekstualne beleške ........................ 59
Upravljanje kalendarom ................................ 59
Traženje podataka ........................................ 60
Rešavanje problema .................................... a
Indeks ...........................................................d
VI
Informacije o
bezbednosti i
upotrebi
Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste
izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji
rad svog mobilnog telefona.
Bezbednosna upozorenja
Čuvanje telefona van domašaja dece
i kućnih ljubimaca
Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van
domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu
gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.
Zaštita sluha
Duža izloženost jačem zvuku može dovesti
do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu
zvuka pre nego što uključite slušalice u
izvor zvuka i koristite samo minimalnu
jačinu koja je neophodna da biste čuli
razgovor ili muziku.
1
Instaliranje mobilnih telefona i opreme
sa oprezom
Informacije o bezbednosti i upotrebi
Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema
koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni.
Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored
vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava.
Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove
ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.
Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija
i punjača
• Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio
Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš
telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu
da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
• Nikada nemojte bacati baterije ili telefonske uređaje
u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom
odlaganja istrošenih baterija.
2
• Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u
uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne
pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu
da eksplodiraju kada se pregreju.
• Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju.
Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer
to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.
Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera
zbog smetnji
Minimalno rastojanje između mobilnih telefona
i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se
izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i
nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične
tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo
kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje
u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog
uređaja, odmah isključite telefon i obratite se
proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za
dalja uputstva.
Ne koristite telefon ako je ekran napuknut
ili razbijen
Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo
(benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.
Isključite telefon kad god je to naloženo znacima
upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove
eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti
gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima
u kojima se ove supstance prenose i na mestima
na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive
tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom
mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu
vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov
servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja
nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu
do prestanka važenja garancije.
Informacije o bezbednosti i upotrebi
Isključivanje telefona u potencijalno
eksplozivnim okruženjima
Smanjivanje rizika od povreda izazvanih
ponavljanjem pokreta
Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere
polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj
tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite
česte pauze.
3
Bezbednosne mere
Bezbednost na putu pre svega
Informacije o bezbednosti i upotrebi
Izbegavajte koriščenje telefona tokom vožnje i poštujte
propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih
telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke
kako biste povećali svoju bezbednost kada je to
moguće.
Poštovanje svih bezbednosnih
upozorenja i propisa
Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje
upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.
Korišćenje samo onih priključaka koji
su propisani od strane Samsunga
Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti
telefon ili da izazove povrede.
4
Isključivanje telefona u blizini medicinske
opreme
Telefon može da ometa rad medicinske opreme
u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte
se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je
propisalo medicinsko osoblje.
Isključite telefon ili onemogućite bežične
funkcije dok ste u avionu
Telefon može da izazove smetnje u radu avionske
opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije
i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih
funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.
Zaštita baterija i punjača od oštećenja
• Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili
veoma visokim temperaturama (ispod 0° C ili iznad
45° C). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da
umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
Pažljivo i razumno rukovanje telefonom
• Nemojte rastavljati vaš telefon zbog rizika od
električnog udara.
• Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi –
tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i
promene boje natpisa koji označava da je došlo do
oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite
telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje
izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
• Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona
na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo
oštećivanje pokretnih delova.
• Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga
od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla
ozbiljna oštećenja.
• Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može
da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
• Ukoliko vaš telefon ima blic ili lampu, izbegavajte
upotrebu istog u blizini očiju dece ili životinja.
• Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen
magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili
priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete
telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg
vremenskog perioda.
Izbegavanje korišćenja sa drugim
elektronskim uređajima
Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu
da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu
elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere,
slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske
uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču
elektronskog uređaja kako biste rešili problem
sa ometanjem u radu koji imate.
5
Informacije o bezbednosti i upotrebi
• Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim
objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog
oštećenja baterija.
• Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili
bateriju.
Važne informacije o korišćenju
Pažljivo rukovanje SIM karticom
i memorijskom karticom
Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja
može da dovede do njegovog oštećenja i poništava
garanciju.
• Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi
informacije ili im pristupa, jer to može dovesti
do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
• Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog
elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih
uređaja.
• Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje
i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko
je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.
Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja
baterije i punjača
Obezbeđivanje pristupa uslugama
u hitnim slučajevima
• Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana,
jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja
baterije.
• Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne
i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
• Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
• Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda
neće biti mogući u nekim područjima ili prilikama. Pre
putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte
alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za
hitne slučajeve.
Telefon se koristi u normalnom položaju
Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.
Informacije o bezbednosti i upotrebi
Samo obučeno osoblje može da servisira
telefon
6
SAR potvrda obaveštenja
(Specific Absorption Rate)
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje imaju posebne
sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili
dokumentacija označavaju to da proizvod i
njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB
kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove
okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog
odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i
odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
7
Informacije o bezbednosti i upotrebi
Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije
kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim
(RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona
oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se
prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo
maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen
specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.
Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj
model iznosio je 0,613 vati po kilogramu. Kod
normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost
će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran
tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos
signala do najbliže centralne stanice. Automatskim
emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguče, telefon
umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.
Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva
demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive
(European Radio & Terminal Telecommunications
Equipment).
Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima
Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web
lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.
Informacije o bezbednosti i upotrebi
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga
su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi
kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na
koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i
provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj
proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja
ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim
otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske
zemlje koje imaju poseban sistem za
recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na
pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme
da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake
hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da
baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama
iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
8
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan
način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po
životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste
promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala,
odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih
pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Odricanje odgovornosti
Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja
su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su
autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim
zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i
usluge su namenjene isključivo za ličnu i
nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete
koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder
usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na
gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od
strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge,
nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom
menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje,
objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje,
POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH
INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED
KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE
OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO
BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE“.
Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili
prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i
ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo
kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose
nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih
sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu
kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja
odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu
odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog
sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se
odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji
se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno
provajderima tih sadržaja i usluga.
9
Informacije o bezbednosti i upotrebi
kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i
distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.
„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA
PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE
GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI
USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI
ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE
BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE,
UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U
VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI
PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU.
SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST,
PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI
POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE
DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD
KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR,
SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO
ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI,
INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI
GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE,
TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI
ŠTETU NASTALE USLED
Uvod u mobilni
telefon
U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu, tasterima,
ekranu i ikonama vašeg mobilnog telefona.
10
Raspakivanje
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Mobilni telefon
• Baterija
• Putni ispravljač (punjač)
• Uputstvo za upotrebu
• Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom
mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i
dodatne opreme koji su dostupni u vašem
regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder.
Dodatnu opremu možete da nabavite kod
lokalnog distributera Samsung proizvoda.
• Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš
telefon.
Izgled telefona
Zadnja strana telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:
Prednja strana telefona sadrži sledeće tastere i
funkcije:
Objektiv kamere sa
prednje strane (za
video pozive)
Ekran
Taster za potvrdu
Levi softverski
taster
Taster za pozivanje
Taster Meni
Taster za jačinu
zvuka
Otvor za
memorijsku karticu
Uvod u mobilni telefon
Slušalica
Objektiv kamere
sa zadnje strane
Poklopac baterije
Navigacioni taster
Desni softverski
taster
Taster za uključivanje
ili isključivanje/izlazak
iz menija
Alfanumerički
tasteri
Mikrofon
Tasteri za
specijalne funkcije
Objektiv kamere
Višefunkcionalna
utičnica
Unutrašnja antena
Prilikom zatvaranja telefona automatski se
zaključavaju spoljni tasteri da bi se sprečilo
slučajno pritiskanje nekog od tastera. Da biste
otključali ove tastere, pritisnite <Otključaj> →
<OK>.
11
Tasteri
Taster
Taster
Softverski
tasteri
Funkcija
Izvršavanje radnji naznačenih
na dnu ekrana
Uvod u mobilni telefon
Skrolujte kroz opcije menija;
u pasivnom režimu rada
pristupite menijima koje je
Četvorosmern
definisao korisnik (u zavisnosti
a navigacija
od vašeg provajdera, meniji koji
su unapred definisani mogu biti
različiti)
Potvrdi
12
Izaberite označenu opciju u
meniju ili potvrdite unos;
u pasivnom režimu rada
pokrenite web pretraživač ili
pristupite režimu „Meni“ (u
zavisnosti od provajdera ili
regiona ovaj taster će možda
imati drugačiju funkciju)
Za pozivanje
Funkcija
Pozivanje ili odgovaranje na
poziv; u pasivnom režimu rada
omogućava preuzimanje
nedavno upućenih, propuštenih
ili primljenih poziva
Uključivanje/
izlazak iz
menija
Uključivanje/isključivanje
telefona (pritisnite i držite);
prekidanje veze; U meniju
omogućava da se otkaže unos
i povratak na pasivni režim
Kamera
U pasivnom režimu rada
prikazuje poslednju napravljenu
fotografiju; U pasivnom režimu
rada uključuje kameru
(pritisnite i držite); U režimu
kamere snima fotografije ili
video zapise
Taster
Specijalne
funkcije
Unos posebnih znakova ili
obavljanje posebnih funkcija;
u pasivnom režimu rada
pritisnite i držite [ ] za nečujni
profil; pritisnite i držite [ ] da
biste uneli razmak između
brojeva.
Jačina zvuka
Podešavanje jačine zvuka
telefona
Meni
Režim pristupa meniju;
prikazivanje svih aktivnih
aplikacija (pritisnite i držite)
Ekran
Na ekranu telefona postoje tri oblasti:
Red za ikone
Prikazuje razne ikone
Uvod u mobilni telefon
Funkcija
Unos brojeva, slova i posebnih
znakova; u pasivnom režimu
rada pritisnite i držite [1] da
Brojevi i slova
biste pristupili govornoj pošti i
[0] da biste uneli pozivni broj za
međunarodne pozive.
Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, uputstva i
informacije koje unosite
Red za softverske tastere
Prikazuje trenutne radnje koje
su dodeljene svakom
softverskom tasteru
13
Ikone
Ikona
Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.
Ikona
Uvod u mobilni telefon
14
Definicija
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
Definicija
Sinhronizovan sa računarom
Jačina signala
Alarm je aktiviran
Veza sa GPRS mrežom
Bluetooth je aktiviran
EDGE mreža je povezana
Memorijska kartica je ubačena
UMTS mreža je povezana
Nova tekstualna poruka (SMS)
HSDPA mreža je povezana
Nova multimedijalna poruka (MMS)
Govorni poziv je u toku
Nova e-poruka
Video poziv je u toku
Nova govorna poruka
Funkcija SOS poruke je aktivirana
Normalan profil je aktiviran
Web pretraga
Nečujno profil je aktiviran
Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
Nivo napunjenosti baterije
Preusmeravanje poziva je aktivirano
Trenutno vreme
Postavljanje i
priprema
mobilnog
telefona
Postavljanje SIM ili USIM kartice i
baterije
Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije,
dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module,
Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o
pretplati (npr. lični identifikacioni broj (PIN)) i dodatne
usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge,
možete da nabavite USIM karticu (Universal
Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički
identifikacioni modul).
Započnite sklapanje i podešavanje mobilnog telefona
za prvu upotrebu.
15
Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,
1. Skinite poklopac baterije.
Postavljanje i priprema mobilnog telefona
Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [
da biste ga isključili.
16
2. Ubacite SIM ili USIM karticu.
]
• Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da
njene kontakt površine zlatne boje budu
okrenute nadole.
• Neke menije na telefonu i usluge za koje nije
neophodna mreža možete da koristite i bez
SIM ili USIM kartice.
3. Ubacite bateriju.
Punjenje baterije
Postavljanje i priprema mobilnog telefona
Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite
bateriju.
1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na
bočnoj strani telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u
višefunkcionalnu utičnicu.
4. Vratite poklopac baterije.
Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može
da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta
nastala usled nepravilnog korišćenja nije
pokrivena garancijom.
17
Postavljanje i priprema mobilnog telefona
3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za
struju.
4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona
se više
neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
O indikatoru „prazna baterija“
Kada baterija bude skoro prazna, telefon će
davati ton upozorenja i prikazati poruku da je
baterija skoro prazna. Ikona za bateriju će takođe
biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše
isprazni, telefon se automatski isključuje.
Napunite bateriju kako biste mogli da koristite
telefon.
Ubacivanje memorijske kartice
(opcionalno)
Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove,
morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon
prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske
kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa
memorijske kartice).
• Vaš telefon podržava samo FAT12, FAT16 i
FAT32 fajl sisteme za memorijsku karticu.
• Ako memorijsku karticu formatirate preko
računara, ona možda više neće biti
kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu
formatirajte samo preko telefona.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće
vek trajanja memorijskih kartica.
1. Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu sa
leve strane telefona.
18
2. Ubacite memorijsku karticu tako da zlatne
kontaktne površine budu okrenute nadole.
Postavljanje i priprema mobilnog telefona
3. Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor
dok se ne smesti u ležište.
Da biste uklonili memorijsku karticu, blago pritisnite
karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite
iz otvora.
19
Korišćenje
osnovnih
funkcija
Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite
glavne funkcije mobilnog telefona.
20
Uključivanje i isključivanje telefona
Da biste uključili telefon,
1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite <Potvrdi> (ako je
neophodno).
Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak
1.
Prelazak na offline profil
Kada pređete na oflajn profil, možete na mestima na
kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao
što su avioni i bolnice, da koristite usluge za koje nije
neophodna mreža.
Da biste prešli na offline profil, u meniju izaberite
Podešav. → Zvučni profili → Offline.
Pratite sva važeća upozorenja i uputstva
zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima
na kojima je zabranjena upotreba bežičnih
uređaja.
Pristupanje menijima
Prebacivanje aplikacija
Da biste pristupili menijima na telefonu,
1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> da biste
pristupili režimu rada „Meni“.
U zavisnosti od regiona i provajdera, možda ćete
morati da pritisnete taster za potvrdu da biste
pristupili režimu rada „Meni“. Kada koristite
pametan početni ekran, ne možete da koristite
taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada
„Meni“.
Telefon vam omogućava da istovremeno pokrenete
više aplikacija.
1. Pritisnite i držite [ ] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i izaberite je.
Da biste promenili način prikazivanja, pritisnite
<Opcije> → 3D prikaz.
Kada koristite previše aplikacija odjednom,
iskačuća poruka će vas upozoriti da ne postoji
dovoljno resursa. Restartujte vaš telefon ili
pritisnite <Opcije> → Isključi sve aplik. da biste
zatvorili aplikacije.
Zatvaranje aplikacija
Da biste zatvorili trenutnu aplikaciju, pritisnite [
Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u
pozadini,
].
21
Korišćenje osnovnih funkcija
2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do
menija ili opcije.
3. Pritisnite <Izaberi>, <Sačuvaj> ili taster za potvrdu
da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomerili nagore za
jedan nivo; Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni
režim.
Da biste prešli sa jedne aktivne aplikacije
na drugu,
1. Pritisnite i držite [ ] da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i pritisnite <Opcije> → Kraj.
Koristite pametan početni ekran
Korišćenje osnovnih funkcija
Pametan početni ekran vam omogućava da pristupite
omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikažete
predstojeće događaje ili zadatke. Pametan početni
ekran možete da prilagodite u skladu sa željenim
postavkama i potrebama.
Kada koristite pametan početni ekran, taster za
navigaciju ne može da se pristupi prečicama.
Prilagodite pametan početni ekran
1. U meniju izaberite Podešav. → Ekran → Pametan
početni ekran.
2. Pritisnite <Izmeni>.
3. Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom
početnom ekranu.
4. Pritisnite <Opcije> → Sačuvaj.
22
Ako izaberete Dvostruki sat, možete da podesite
drugi sat.
5. Pritisnite taster za potvrdu.
Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog
ekrana. U meniju izaberite Podešav. → Ekran →
Pametan početni ekran i listajte nalevo ili
nadesno do željenog stila.
Pristupite pasivnim stavkama početnog
ekrana
Koristite taster za navigaciju za listanje stavki na
pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za
potvrdu da biste izabrali stavku. Dostupne su sledeće
stavke.
Dostupne stavke mogu varirati u zavisnosti od
vašeg provajdera.
• Traka sa prečicama:pristupite omiljenim
aplikacijama. Traku sa prečicama možete da
prilagodite po želji.
Prilagođavanje trake sa prečicama
1. U meniju izaberite Podešav. → Ekran → Pametan
početni ekran.
2. Pritisnite <Izmeni>.
3. Listajte do Traka sa prečicama i pritisnite
<Opcije> → Izmeni prečice.
4. Izaberite meni da biste promenili ili ispraznili
lokaciju.
5. Izaberite željene menije.
Pritisnite <Opcije> → Otvori da biste izabrali
podmenije (ako je neophodno).
6. Pritisnite <Sačuvaj> ili pritisnite <Opcije> →
Sačuvaj.
Prilagođavanje telefona
Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete
ga prilagoditi svojim potrebama.
Prilagođavanje jačine tona tastera
U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu
zvuka da biste podesili jačinu tona tastera.
Prelazak na nečujni profil ili njegovo
isključivanje
U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ ] da biste
isključili ili uključili zvono telefona.
23
Korišćenje osnovnih funkcija
• Moji drugari: pristupite kontaktima koji su sačuvani
u listi omiljenih brojeva.
• Tiker PIMS-a: pristupite predstojećim događajima i
zadacima iz kalendara.
• Pametna pretraga: pretražujte posebne podatke
uskladištene u vašem uređaju ili na webu.
• Dvostruki sat: prikažite lokalno i svetsko vreme.
• Mesečni kalendar: prikažite mesečni kalendar.
• Jednostruki sat: prikažite trenutni datum i vreme.
• Facebook/Twitter: pristupite nedavno ažuriranim
kanalima.
Promena tona zvona
Izbor teme za ekran
1. U meniju izaberite Podešav. → Zvučni profili.
2. Dođite do profila koji koristite.
Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam
dozvoljeno da menjate ton zvona.
1. U meniju izaberite Podešav. → Ekran → Moja
tema.
2. Izaberite temu pritiskom na taster za potvrdu.
3. Listajte nalevo ili nadesno do teme.
4. Pritisnite <Podesi>.
Korišćenje osnovnih funkcija
3. Pritisnite <Izmeni> → Ton zvona za glasovne
pozive ili Ton zvona za video pozive.
4. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Izaberite ton zvona.
6. Pritisnite taster za potvrdu.
Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.
Izbor tapeta (pasivni režim)
1. U meniju izaberite Podešav. → Ekran → Tapet.
2. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
3. Izaberite sliku.
Podešavanje prečica u meniju
1. izaberite Podešav. → Telefon → Prečice.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Pritisnite taster za potvrdu i izaberite meni da biste
dodelili tastersku prečicu.
Kada koristite pametan početni ekran, taster za
navigaciju (levo/desno) ne može da se koristi kao
prečica.
Zaključavanje telefona
1. U meniju izaberite Podešav. → Bezbednost →
Zaključavanje telefona.
24
2. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i
pritisnite <Potvrdi>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <Potvrdi>.
• Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva
šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i
potvrdite šifru.
• Samsung ne snosi odgovornost ukoliko
izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju
nastanka druge štete do koje je došlo usled
korišćenja nelegalnog softvera.
Odgovaranje na poziv
Korišćenje osnovnih funkcija poziva
Korišćenje funkcije zvučnika
Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i
koristite osnovne funkcije poziva.
1. Tokom poziva, pritisnite taster za potvrdu da biste
aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite
taster za potvrdu.
U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv
kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio
performanse koristite normalan režim rada
telefona.
1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj
telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
Za video poziv, pritisnite <Opcije> → Video poziv.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].
Podešavanje jačine zvuka
Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite
taster za jačinu zvuka.
25
Korišćenje osnovnih funkcija
Pozivanje
1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv, pritisnite <Prikaži me> da biste
dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva
prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].
Korišćenje slušalica
Korišćenje osnovnih funkcija
Kada uključite slušalice koje ste dobili u kompletu u
višefunkcionalnu utičnicu telefona, možete da
upućujete i primate pozive:
• Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite
dugme na slušalicama.
• Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na
slušalicama.
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na
slušalicama.
Slanje i prikaz poruka
Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne
(SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.
Slanje tekstualne ili multimedijalne
poruke
1. U meniju izaberite Poruke → Kreiraj poruku.
2. Unesite broj odredišta i listajte nadole.
26
3. Unesite tekst poruke. X str. 27
Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak
5.
Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimediju i dodajte
stavku.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.
Pošaljite e-poruku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
U meniju izaberite E-pošta.
Pritisnite <Opcije> → Kreiraj e-poruku.
Unesite e-adresu.
Pomerite se nadole i unesite predmet poruke.
Pomerite se nadole i unesite tekst vaše e-pošte.
Pritisnite <Opcije> → Priloži stavke i priložite fajl
(ako je potrebno).
7. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.
Unos teksta
Dostupni načini unosa teksta mogu da se
razlikuju u zavisnosti od regiona.
Režim
ABC
Funkcija
Pritiskajte odgovarajući alfanumerički
taster dok se željeni znak ne pojavi na
ekranu.
T9 ABC
1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke
tastere da biste uneli čitavu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno
napisana reč, pritisnite [0] da biste
uneli razmak. Ako se prava reč ne
prikaže na ekranu, pritisnite taster za
navigaciju nagore ili nadole da biste
izabrali drugu reč.
Numerički
režim
Pritisnite odgovarajući alfanumerički
taster da biste uneli broj.
Režim za
unos
simbola
Pritisnite odgovarajući alfanumerički
taster da biste uneli simbol.
27
Korišćenje osnovnih funkcija
Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa
teksta:
• Pritisnite i držite [ ] da biste se prebacivali između
T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje, možda ćete
moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
• Pritisnite [ ] da biste promenili veličinu slova ili se
prebacili na numerički režim.
• Pritisnite [ ] da biste režim prebacili na režim za
unos simbola.
Unesite tekst na jedan od sledećih načina:
Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih
poruka
1. U meniju izaberite Poruke → Prijemno sanduče.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.
Prikaz e-pošte
Korišćenje osnovnih funkcija
1.
2.
3.
4.
U meniju izaberite E-pošta.
Pritisnite taster za potvrdu.
Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster za potvrdu
da biste pregledali sadržaj e-pošte.
Dodavanje i pronalaženje kontakata
Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.
28
Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata
je možda unapred podešena, a to zavisi od
provajdera. Da biste promenili memorijsku
lokaciju, u meniju izaberite Kontakti → <Opcije>
→ Podešavanja → Sačuvaj nove kontakte u →
memorijsku lokaciju. Ukoliko se Sačuvaj nove
kontakte u ne pojavi na ekranu, izaberite Prikaži
kontakte iz → Sve.
Dodavanje novog kontakta
1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i
pritisnite <Opcije>.
2. Izaberite Dodaj u kontakte → Kreiraj kontakt.
3. Izaberite lokaciju memorije (ako je neophodno).
4. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
5. Unesite informacije o kontaktu.
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste dodali kontakt u
memoriju.
Pronalaženje kontakta
Korišćenje osnovnih funkcija kamere
Saznajte osnovno o tome kako da snimite i pregledate
fotografije i video zapise.
Snimanje fotografija
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna
podešavanja.
• Da biste promenili ekran za pregled, pritisnite
navigacioni taster nagore ( ).
• Da biste prilagodili osvetljenje, pritisnite
navigacioni taster nalevo ili nadesno ( ).
• Da biste promenili vreme odlaganja, pritisnite
navigacioni taster nadole ( ).
• Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster
za jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da
biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sačuva.
Nakon što snimite fotografije, pritisnite <Prikaži> da
biste ih pregledali.
29
Korišćenje osnovnih funkcija
1. U meniju izaberite Kontakti.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da
pronađete.
3. Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.
Kada pronađete kontakt, možete da:
• pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [ ]
• izmenite informacije o kontaktu tako što ćete
pritisnuti <Izmeni>.
Prikaz fotografija
Korišćenje osnovnih funkcija
Upotrebite neki od sledećih načina za prikaz fotografija:
• U meniju izaberite M.fajl. → Slike → fajl za
fotografije.
• U meniju izaberite Aplikac. → Pretraživač medija →
fajl za fotografije.
Koristeći Pretraživač medija, možete da ocenite
fajlove ili da im dodate oznake.
Snimanje video zapisa
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [1] da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna
podešavanja.
• Da biste promenili ekran za pregled, pritisnite
navigacioni taster nagore ( ).
30
• Da biste prilagodili osvetljenje, pritisnite
navigacioni taster nalevo ili nadesno ( ).
• Da biste promenili vreme odlaganja, pritisnite
navigacioni taster nadole ( ).
• Da biste uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster
za jačinu zvuka.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da
biste započeli snimanje.
6. Pritisnite <Stop> ili taster za kameru da biste
zaustavili snimanje.
Video zapis se automatski sačuva.
Nakon što snimite video zapise, pritisnite <Prikaži> da
biste ih pregledali.
Prikaz video zapisa
Upotrebite neki od sledećih načina za prikaz fotografija:
• U meniju izaberite M.fajl. → Video zapisi → i fajl
video zapisa.
• U meniju izaberite Aplikac. → Pretraživač medija →
i fajl video zapisa.
Slušanje muzike
Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću
muzičkog plejera ili FM radija.
Taster
Jačina
zvuka
Slušanje FM radija
5. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih
tastera:
Taster
Potvrdi
Funkcija
Uključuje ili isključuje radio
Navigacija
Podešavanje jačine zvuka
• Nalevo/nadesno: Traženje radio
stanice
• Nagore/nadole: izbor radio stanice
sačuvane na listi omiljenih
X str. 47
Ako želite da dobijete informaciju o pesmi koju
slušate, pritisnite <Opcije> → Nađi muziku.
X str. 47
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster za
potvrdu.
Slušanje muzičkih fajlova
Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na
telefon ili memorijsku karticu:
• Preuzimanje sa bežičnog Weba. X str. 33
• Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog
programa Samsung Kies. X str. 44
31
Korišćenje osnovnih funkcija
1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz
telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite Aplikac. → FM radio.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <Da> da biste započeli automatsko
podešavanje.
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.
Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti
zatraženo da pokrenete automatsko
podešavanje.
Funkcija
Korišćenje osnovnih funkcija
• Prijem preko Bluetooth veze. X str. 49
• Kopiranje na memorijsku karticu. X str. 45
• Sinhronizovanje sa programom Windows Media
Player 11. X str. 45
Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili
memorijsku karticu,
1. U meniju izaberite Muzika → Biblioteka.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:
Taster
Potvrdi
Jačina
zvuka
32
Funkcija
Pauza ili nastavak reprodukcije
Podešavanje jačine zvuka
Taster
Navigacija
Funkcija
• Nalevo: Prelazak unazad;
pomeranje unazad po fajlu
(pritisnite i držite)
• Nadesno: prelazak unapred;
pomeranje unapred po fajlu
(pritisnite i držite)
• Nagore: Otvaranje trenutne liste za
reprodukciju
• Nadole: Promena režima
ponavljanja
1
Oceni trenutnu numeru
2
Promena zvučnog efekta
3
Izbor tipa maske
4
Promena režima ponavljanja
5
Aktivira ili deaktivira nasumični režim
Pretraživanje Weba
Obeležavanje omiljenih Web strana
Saznajte kako da pristupite omiljenim Web stranama i
kako da ih obeležite.
• Pristup Webu i preuzimanje medijskog
sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
• Meniji pretraživača mogu biti označeni na
različite načine, što zavisi od vašeg provajdera.
1.
2.
3.
4.
Pretraživanje Web strana
1. U meniju izaberite Preuzim.
2. Izaberite meni prema tipu sadržaja za preuzimanje.
3. Potražite zvuk zvona ili sliku i preuzmite ih na
telefon.
Taster
Navigacija
Preuzimanje sadržaja sa weba
Funkcija
Kretanje nagore ili nadole na Web
strani
Potvrdi
Izbor stavke
<Nazad>
Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>
Pristup listi opcija pretraživača
33
Korišćenje osnovnih funkcija
1. U meniju izaberite Internet da biste pokrenuli
početnu stranicu vašeg provajdera.
2. Krećite se po Web stranama pomoću sledećih
tastera:
U meniju izaberite Internet.
Pritisnite <Opcije> → Bookmark-ovi.
Pritisnite <Dodaj>.
Unesite naslov strane i Web adresu (URL), a zatim
pritisnite taster za potvrdu.
Korišćenje osnovnih funkcija
Korišćenje Google usluga
Povezivanje sa uslugom „Mape“
Saznajte kako možete da koristite različite Google
usluge.
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili
provajdera.
• Koraci koje je neophodno izvršiti da biste
koristili ovu funkciju se razlikuju u zavisnosti od
regiona ili provajdera.
Da biste pretražili mapu,
1. U meniju izaberite Aplikac. → Google → Mape.
2. Listajte po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.
Da biste potražili određenu lokaciju,
1. U meniju izaberite Aplikac. → Google → Mape.
2. Izaberite <Potraži> i unesite adresu ili kategoriju
preduzeća.
Da biste dobili uputstva kako da stignete na određeno
odredište,
1. U meniju izaberite Aplikac. → Google → Mape.
2. Izaberite <Meni> → Uputstva.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Izaberite Prikaži uputstva za prikaz na mapi.
Povezivanje sa uslugom pretrage
1. U meniju izaberite Aplikac. → Google → Pretraga.
2. Unesite ključnu reč u polje za pretragu.
Povezivanje sa uslugom „Mail“
1. U meniju izaberite Aplikac. → Google → Mail.
2. Konfigurišite svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.
34
Korišćenje
naprednih
funkcija
Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije
i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.
Korišćenje naprednih funkcija poziva
Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive
koje sadrži ovaj telefon.
Prikaz i pozivanje propuštenih poziva
Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste
propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,
1. Pritisnite <Otvori>.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da
pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
Pozivanje nedavno pozivanog broja
1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da biste
prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [ ] za
pozivanje.
35
Stavljanje poziva na čekanje ili
preuzimanje poziva na čekanju
Pritisnite <Čekanje> da biste stavili poziv na čekanje ili
pritisnite <Preuzmi> da biste preuzeli poziv na
čekanju.
Pozivanje drugog broja
Korišćenje naprednih funkcija
Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da
pozovete još jedan broj tokom poziva:
1. Pritisnite <Čekanje> da biste stavili prvi poziv na
čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <Zameni> da biste prelazili sa jednog na
drugi poziv.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite
<Opcije> → Završi poziv.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].
36
Odgovaranje na drugi poziv
Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da
odgovorite na drugi dolazni poziv:
1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <Zameni> da biste prelazili sa jednog
poziva na drugi.
Pokretanje razgovora sa više korisnika
(konferencijska veza)
1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u
konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu
osobu.
Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite
<Opcije> → Konferencijski poziv.
4. Ponovite korake 2 i -3 da biste dodali još osoba
(ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite
[ ].
Pozivanje međunarodnog broja
Pozivanje kontakta iz imenika
Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika
koristeći sačuvane kontakte. X str. 29
1. U meniju izaberite Kontakti.
2. Listajte do broja koji želite da pozovete i pritisnite
[ ] za pozivanje.
Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac
će čuti ton kao da je veza zauzeta.
Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih
brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste
aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu
odbačenih poziva,
1. U meniju izaberite Podešav. → Poziv → Svi pozivi
→ Automatsko odbacivanje.
2. Pritisnite <Promeni> da biste izabrali Uključeno.
3. Izaberite Lista odbijenih.
4. Pritisnite <Kreiraj> ili pritisnite <Opcije> → Kreiraj.
5. Unesite broj koji želite da odbijete i pritisnite taster
za potvrdu.
6. Da biste dodali još brojeva, ponovite gorenavedene
korake 4-5.
37
Korišćenje naprednih funkcija
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [0] da
biste ubacili + znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj
za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite
[ ] za pozivanje.
Odbacivanje poziva
Korišćenje naprednih funkcija
imenika
Saznajte kako da kreirate svoju vizitkartu, podesite
brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.
Kreiranje vizitkarte
Korišćenje naprednih funkcija
1. U meniju izaberite Kontakti.
2. Pritisnite <Opcije> → Podešavanja → Moja
vizitkarta.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Pritisnite <Opcije> → Sačuvaj, ili pritisnite taster za
potvrdu.
Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u
poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične
veze.
Podešavanje omiljenih brojeva
1. U meniju izaberite Kontakti.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije Omiljeni.
38
3. Listajte do prazne lokacije i pritisnite <Dodeli>.
4. Izaberite broj koji želite da podesite.
Kontakt je sačuvan na listi omiljenih brojeva.
Sada možete da pozovete ovaj kontakt u
pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i
držati dodeljeni omiljeni broj.
Kreiranje grupe kontakata
Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete
tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za
svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj
grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:
1. U meniju izaberite Kontakti.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije Grupe.
3. Pritisnite <Opcije> → Kreiraj grupu → memorijsku
lokaciju (telefon ili SIM, ako je neophodno).
4. Unesite ime grupe i pritisnite taster za potvrdu.
5. Da biste podesili ton zvona grupe, dođite do grupe
koju ste kreirali i pritisnite <Opcije> → Ton zvona
grupe → <Promeni> → ton zvona.
Korišćenje naprednih funkcija
razmene poruka
Naučite kako da kreirate obrasce i da ih koristite za
kreiranje novih poruka, kako da koristite razmenu
trenutnih poruka i kako da kreirate foldere za poruke.
Kreiranje tekstualnog šablona
Kreiranje multimedijalnog šablona
1. U meniju izaberite Poruke → Moji folderi → MMS
na kartici.
2. Pritisnite <Kreiraj> da biste otvorili prozor novog
obrasca.
Ubacivanje tekstualnih šablona u nove
poruke
1. U meniju izaberite Poruke → Kreiraj poruku.
2. U polju za tekst pritisnite <Opcije> → Dodaj tekst
→ Obrasci → šablon.
Kreiranje poruke pomoću
multimedijalnog šablona
1. U meniju izaberite Poruke → Moji folderi → MMS
na kartici.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite <Opcije> →
Pošalji.
Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.
39
Korišćenje naprednih funkcija
1. U meniju izaberite Poruke → Moji folderi →
Obrasci.
2. Pritisnite <Kreiraj> da biste otvorili prozor novog
šablona.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali
obrazac.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim
prilozima koju ćete koristiti kao šablon. X str. 26
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali
obrazac.
Upotreba razmene trenutnih poruka
• Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili
provajdera.
• Da biste promenili jezik programa za razmenu
poruka, pristupite tom programu i pritisnite
<Menu> → Settings → Language.
Korišćenje naprednih funkcija
1. U meniju izaberite Zajedn. → Razmena trenutnih
poruka.
2. U početnom prozoru pritisnite <OK>.
Prilikom prvog pristupanja programu za ćaskanje,
od vas će biti zatražena potvrda.
3. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim
pritisnite <Sign In>.
4. Ćaskajte sa porodicom ili prijateljima direktno.
Kreiranje foldera za lakše upravljanje
porukama
1. U meniju izaberite Poruke → Moji folderi.
2. Pritisnite <Opcije> → Kreiraj folder.
3. Unesite ime foldera i pritisnite taster za potvrdu.
Premestite poruke iz prijemnog sandučeta u svoje
foldere kako biste po želji upravljali tim porukama.
Korišćenje naprednih funkcija
kamere
Saznajte kako da snimite fotografije u različitim
režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.
Snimanje fotografija u režimu snimanja
„Lepota“
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
40
3. Pritisnite <Opcije> → Način snimanja → Lepota →
<Nazad>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da
biste fotografisali lice objekta.
Fotografija će se automatski sačuvati bez
nesavršenosti na licu.
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <Opcije> → Način snimanja → Osmeh →
<Nazad>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
Snimanje fotografija u nizu
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <Opcije> → Način snimanja →
Neprekidno → <Nazad>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i zadržite taster za potvrdu ili taster za
kameru da biste snimili fotografije u nizu.
41
Korišćenje naprednih funkcija
Snimanje fotografija u režimu snimanja
osmeha
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru.
6. Usmerite objektiv kamere prema objektu.
Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i
otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba
osmehne, telefon automatski snima fotografiju.
Snimanje panoramskih fotografija
Korišćenje naprednih funkcija
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <Opcije> → Način snimanja →
Panorama → <Nazad>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da
biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomerajte telefon u željenom smeru. Telefon
automatski snima sledeću fotografiju.
7. Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku
fotografiju.
Snimanje podeljenih fotografija
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
42
3. Pritisnite <Opcije> → Način snimanja → Mozaik.
4. Listajte nalevo ili nadesno do željenog izgleda slike i
pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da
biste fotografisali svaki segment.
Snimanje fotografija u dekorativnim
okvirima
1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za
kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <Opcije> → Način snimanja → Okvir.
4. Listajte levo ili desno do željenog okvira, a zatim
pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da
biste snimili fotografiju sa okvirom.
Korišćenje opcija kamere
Prilagođavanje podešavanja kamere
Pre snimanja fotografije pritisnite <Opcije> da biste
pristupili sledećim opcijama:
Pre snimanja fotografije, pritisnite <Opcije> →
Podešavanja da biste pristupili sledećim
podešavanjima:
Funkcija
Menja režim slikanja
Rezolucija
Promena opcije rezolucije
Balans bele boje
Podešavanje odnosa boja
Efekti
Primena specijalnog efekta
Merenje eksp.
Izbor načina za određivanje
dužine ekspozicije
Pre snimanja video zapisa pritisnite <Opcije> da biste
pristupili sledećim opcijama:
Opcija
Režim snimanja
Funkcija
Menja režim snimanja
Rezolucija
Promena opcije rezolucije
Balans bele boje
Podešavanje odnosa boja
Efekti
Primena specijalnog efekta
Opcija
Noćni režim
Funkcija
Podesite da li će biti korišćen
režim rada „Noćni snimak“.
Kvalitet fotografije
Podešavanje kvaliteta fotografija
Režim tražila
Promena ekrana za pregled
Pregled
Podešavanje kamere da se
nakon snimanja fotografija
prebaci na ekran za pregled
Zvuk blende
Izbor pratećeg zvuka kada se
zatvori blenda
Čuvanje
Izbor memorijske lokacije za
čuvanje fotografija
Prečice
Prikaz informacija o prečicama
43
Korišćenje naprednih funkcija
Opcija
Način snimanja
Opcija
Resetovanje
podešavanja
Funkcija
Resetovanje podešavanja
kamere
Pre snimanja video zapisa, pritisnite <Opcije> →
Podešavanja da biste pristupili sledećim
podešavanjima:
Korišćenje naprednih funkcija
Opcija
Kvalitet video
zapisa
Funkcija
Podešavanje kvaliteta video
klipova
Režim tražila
Promena ekrana za pregled
Pregled
Podešavanje automatskog
pregleda snimljenog sadržaja
Snimanje zvuka
Uključivanje ili isključivanje zvuka
Čuvanje
Izbor memorijske lokacije za
čuvanje video klipova
Prečice
Prikaz informacija o prečicama
Resetovanje
podešavanja
Resetovanje podešavanja
kamere
44
Korišćenje naprednih funkcija za
muziku
Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate
liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.
Kopiranje muzičkih fajlova preko
aplikacije Samsung Kies
1. U meniju izaberite Podešav. → Veze sa PC-jem →
Samsung Kies.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa
računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na
telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte fajlove sa
računara na telefon.
Da biste dobili više informacija, pogledajte pomoć
za Samsung Kies.
Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku
karticu
Sinhronizovanje telefona i programa
Windows Media Player
1. U meniju izaberite Podešav. → Veze sa PC-jem →
Plejer medija.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa
računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na
4.
5.
6.
7.
Kreiranje liste za reprodukciju
1. U meniju izaberite Muzika → Biblioteka → Liste za
reprodukciju.
2. Pritisnite <Opcije> → Kreiraj listu za
reprodukciju.
3. Unesite naslov nove liste pesama i pritisnite taster
za potvrdu.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
45
Korišćenje naprednih funkcija
1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju izaberite Podešav. → Veze sa PC-jem →
Masovna memorija.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa
računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na
telefonu sa računarom. Nakon povezivanja, na
računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
telefonu sa računarom na kome je instaliran
Windows Media Player.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti
iskačući prozor.
Otvorite Windows Media Player da biste
sinhronizovali muzičke fajlove.
Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem
prozoru (ako je potrebno).
Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu
za sinhronizaciju.
Pokrenite sinhronizaciju.
5. Pritisnite <Opcije> → Dodaj → Numere.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite
<Dodaj>.
Prilagođavanje podešavanja muzičkog
plejera
Korišćenje naprednih funkcija
1. U meniju izaberite Muzika.
2. Izaberite Podešavanja → Podešavanja plejera.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili muzički
plejer:
46
Opcija
Efekti
Funkcija
Izbor zvučnog efekta
Pozadinska
reprodukcija
Podešavanje da li će se muzika
reprodukovati u pozadini kada
zatvorite muzički plejer
Muzika
automatski
isključena
Izaberite vreme za koje će se
plejer automatski isključiti
Vizualizacija
Izbor tipa maske
Snimanje pesama sa FM radija
1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz
telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite Aplikac. → FM radio.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Izaberite željenu radio stanicu.
5. Pritisnite <Opcije> → Snimi da biste počeli sa
snimanjem.
6. Kada završite, pritisnite <Stop>. Muzički fajl će biti
sačuvan u Zvuci (u režimu „Meni“ izaberite M.fajl.).
Automatsko čuvanje radio stanica
1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz
telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite Aplikac. → FM radio.
3. Pritisnite <Opcije> → Samopodešavanje.
4. Pritisnite <Da> da biste potvrdili (ako je
neophodno).
Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.
Podešavanje liste omiljenih radio stanica
Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži
i informišete se o pesmama koje slušate dok ste u
pokretu.
1. U meniju izaberite Muzika → Nađi muziku.
Telefon se povezuje sa serverom.
2. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite taster
za potvrdu da biste snimili deo muzike koju želite da
pronađete.
Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu
i baza podataka možda ne sadrži informacije za
sve pesme.
47
Korišćenje naprednih funkcija
1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz
telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju izaberite Aplikac. → FM radio.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Izaberite radio stanicu da biste je dodali na listu
omiljenih.
5. Pritisnite <Opcije> → Dodaj u → Omiljena
lokacija.
6. Izaberite praznu lokaciju koju želite da podesite.
Omiljenim stanicama možete da pristupate tako
što ćete pritisnuti broj lokacije na ekranu FM
radija.
Pronalaženje informacija o muzici
Korišćenje alatki
i aplikacija
Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije
mobilnog telefona.
48
Korišćenje Bluetooth bežične veze
Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže
sa drugim bežičnim uređajima u cilju razmene
podataka i o korišćenju hendsfri funkcija.
Uključivanje Bluetooth bežične veze
1.
2.
3.
4.
U meniju izaberite Aplikac. → Bluetooth.
Pritisnite <Opcije> → Podešavanja.
Pritisnite <Promeni> da biste izabrali Uključeno.
Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu
vaš telefon, pomerajte se nadole do Vidljivost mog
telefona i pritisnite <Promeni> da biste izabrali
Uključeno.
Ako ste izabrali Prilagođeno, podesite vremenski
period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim
uređajima.
Pronalaženje drugih uređaja koji
podržavaju Bluetooth tehnologiju i
uparivanje sa njima
Slanje podataka pomoću Bluetooth
bežične funkcije
1. Izaberite fajl ili stavku iz jedne od aplikacija telefona
koje želite da pošaljete.
2. Pritisnite <Opcije> → Pošalji putem ili Pošalji
vizitkartu putem → Bluetooth (kada šaljete
podatke za kontakt, precizirajte koji podaci su za
slanje).
1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i
pritisnite <OK> (ako je neophodno).
2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili da pristajete da
primite podatke sa tog uređaja (ako je neophodno).
Korišćenje udaljenog SIM režima
U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da
odgovarate na pozive samo ako je sa telefonom
povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet
preko SIM ili USIM kartice.
Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,
1. U meniju izaberite Aplikac. → Bluetooth.
2. Pritisnite <Opcije> → Podešavanja.
3. Pomerite se nadole do opcije Režim udaljenog
SIM-a.
4. Pritisnite <Promeni> da biste izabrali Uključeno.
Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite
Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri
automobilskim kompletom.
49
Korišćenje alatki i aplikacija
1. U meniju izaberite Aplikac. → Bluetooth.
2. Pritisnite taster za potvrdu i izaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili
Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i
pritisnite <OK>.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili
prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.
U zavisnosti od uređaja, možda neće biti
potrebno da unesete PIN.
Prijem podataka pomoću Bluetooth
bežične veze
Aktiviranje i slanje SOS poruke
Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS
poruku tražeći pomoć.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili
provajdera.
Korišćenje alatki i aplikacija
1. U meniju izaberite Poruke → Podešavanja → SOS
poruke → Opcije slanja.
2. Pritisnite <Promeni> da biste izabrali Uključeno.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da
biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <Opcije> → Kontakti.
5. Izaberite kontakt.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite
<Dodaj> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali
primaoce.
50
9. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se
ponoviti slanje SOS poruke.
10.Pritisnite <Nazad> → <Da>.
Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu
zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.
Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona
će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].
Aktiviranje mobilnog tražioca
Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš
telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski
poslati kontakt broj na dva broja telefona kako bi vam
pomogao da pronađete i vratite svoj telefon.
Da biste aktivirali mobilni tražilac,
1. U meniju izaberite Podešav. → Bezbednost →
Mobilni tražilac.
2. Unesite lozinku i pritisnite <Potvrdi>.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali
Uključeno.
Snimanje i reprodukovanje govornih
beležaka
Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.
Snimanje govorne beleške
1. U meniju izaberite Aplikac. → Snimač govora.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli
snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite <Stop>.
Reprodukovanje govorne beleške
1. U ekranu za snimač govora, pritisnite <Opcije> →
Idi u Zvuke.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:
Taster
Potvrdi
Funkcija
Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka
Podešavanje jačine zvuka
51
Korišćenje alatki i aplikacija
4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da
biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <Opcije> → Kontakti da biste otvorili listu
kontakata.
6. Izaberite kontakt.
7. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite
<Dodaj> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali
primaoce.
9. Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
10.Pritisnite taster za potvrdu → <Prihvati>.
Izmena slika
Saznajte kako možete da menjate slike i primenite
zabavne efekte.
Primena efekata na slike
Korišćenje alatki i aplikacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
U meniju izaberite Aplikac. → Editor slika.
Izaberite sliku.
Pritisnite taster za potvrdu → Efekti → efekat
Izaberite neku opciju i pritisnite <Primeni>.
Kada završite, pritisnite <Opcije> → Sačuvaj.
Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite taster za
potvrdu.
Primena efekta zamućenja na određeno
područje slike
1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte
korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → Efekti → Delimično
zamućenje.
3. Pomerite pravougaonik na oblast u kojoj želite da
primenite efekat zamućenja i pritisnite taster za
potvrdu.
Da biste promenili veličinu pravougaonika, pritisnite
<Promeni veličir>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.
Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata
na slike“.
Podešavanje slike
1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte
korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → Podesi → opcija za
podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja).
52
3. Podesite sliku po želji i pritisnite <Primeni>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.
Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata
na slike.“
Transformisanje slike
Opsecanje slike
1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte
korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → Opseci.
Ubacivanje vizuelne funkcije
1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte
korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → Ubaci → vizuelna
funkcija (tekst, okvir, emotikon, sličice ili slika).
3. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst, a zatim
pritisnite taster za potvrdu.
4. Premestite, promenite veličinu ili rotirajte vizuelnu
funkciju tako što ćete pritisnuti <Opcije> (ako je
neophodno).
53
Korišćenje alatki i aplikacija
1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte
korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite taster za potvrdu → Promeni veličinu,
Rotiraj ili Obrni.
3. Promenite dimenzije slike, rotirajte je ili okrenite po
želji i pritisnite <Sačuvaj> ili <Primeni>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.
Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata
na slike.“
3. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da
odsečete i pritisnite taster za potvrdu.
Da biste promenili veličinu pravougaonika, pritisnite
<Promeni veličir>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.
Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata
na slike.“
5. Pritisnite taster za potvrdu.
6. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla.
Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata
na slike.“
Štampanje slika
Korišćenje alatki i aplikacija
Saznajte kako možete da odštampate slike pomoću
USB ili Bluetooth bežične veze.
Da biste odštampali sliku pomoću USB veze,
1. Povežite telefon preko višefunkcionalne utičnice sa
kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. X str. 30
3. Pritisnite <Opcije> → Štampaj putem → USB.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.
Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične
veze,
1. Otvorite sliku. X str. 30
2. Pritisnite <Opcije> → Štampaj putem →
Bluetooth.
54
3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth
tehnologiju i sa njim uparite uređaj. X str. 49
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.
Otpremanje fotografija i video zapisa
na web
Saznajte kako možete da delite fotografije i video
zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje
fotografija.
Dostupnost aplikacije Zajednice zavisi od
regiona ili provajdera.
Podešavanje liste omiljenih odredišta
1. U meniju izaberite Zajedn. → Zajednice.
2. Pritisnite <Da> da biste podesili listu omiljenih
odredišta (ako je potrebno).
3. Pritisnite <Prihvati> da biste potvrdili da prihvatate
opšte odredbe o odricanju odgovornosti.
Kada prvi put pristupite aplikaciji Zajednice, od
vas će biti zatražena potvrda.
4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite
<Sačuvaj>.
Ukoliko ste izabrali <Opcije> → Ažuriraj liste, novi
odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.
Slanje fajla
Prilagođavanje podešavanja zajednice
Korišćenje alatki i aplikacija
Da biste poslali fotografije i video zapise, morate da
imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje
fotografija.
1. U meniju izaberite Zajedn. → Zajednice.
2. Izaberite odredište na kojem želite da ga objavite.
3. Pritisnite <Opcije> → Pošalji na.
4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj stavku → medijsku
datoteku.
5. Unesite detalje članka i <Opcije> → Slanje.
6. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni
sajt (ako je potrebno).
Takođe možete da otpremite medijske fajlove iz
Kamera ili M.fajl. tako što ćete pritisnuti
<Opcije> → Postavi na web.
1. U meniju izaberite Zajedn. → Zajednice.
2. Pritisnite <Opcije> → Podešavanja.
3. Prilagođavanje sledećih podešavanja:
Opcija
Željene liste
Funkcija
Izmena omiljenih odredišta
Profili
Communities
Promena profila veze
Odricanje
odgovornosti
Prikaz podatka o odricanju
odgovornosti
55
Korišćenje alatki i aplikacija
Korišćenje Java igara i aplikacija
Sinhronizovanje podataka
Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane
na nagrađivanoj Java tehnologiji.
Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar,
zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.
Igranje igara
Kreiranje profila za sinhronizaciju
1. U meniju izaberite Aplikac.→ Igre i dr.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.
Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti
od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se
razlikuju kontrole za igru i opcije.
1. U meniju izaberite Aplikac. → Sinhronizuj.
2. Pritisnite <Dodaj> i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite <Sačuvaj>.
Pokretanje aplikacija
1. U meniju izaberite Aplikac.→ Igre i dr.
2. Izaberite aplikaciju i pritisnite <Opcije> da biste
pristupili listi različitih opcija i podešavanja za vašu
aplikaciju.
56
Pokretanje sinhronizacije
1. U meniju izaberite Aplikac. → Sinhronizuj.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju i pritisnite taster za
potvrdu.
3. Pritisnite <Nastavi> da biste pokrenuli
sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.
Dodavanje svetskog vremena na ekran
Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom
regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na
ekranu.
U režimu sa dva sata, možete da vidite vreme za dve
različite vremenske zone na svom ekranu.
Kada kreirate svetsko vreme,
1. U meniju izaberite Planer → Svetsko vreme.
2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i
pritisnite <Opcije> → Postavi kao drugi sat.
3. Pritisnite <Nazad> dvaput i izaberite Podešav. →
Ekran → Pametan početni ekran.
4. Pritisnite <Izmeni> → Dvostruki sat.
5. Pritisnite <Opcije> → Sačuvaj → taster za potvrdu.
Kreiranje svetskog vremena
1. U meniju izaberite Planer → Svetsko vreme.
2. Pritisnite taster za potvrdu.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do vremenske zone
i pritisnite <Izaberi>.
Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena,
pritisnite <Opcije> → Letnje vreme uključeno.
5. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite
gorenavedene korake od 2 do 3.
57
Korišćenje alatki i aplikacija
Kreiranje i prikaz svetskog vremena
Podešavanje i korišćenje alarma
Korišćenje kalkulatora
Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme
za važne događaje.
1. U meniju izaberite Planer → Kalkulator.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora
da biste obavili osnovne matematičke operacije.
Podešavanje novog alarma
Korišćenje alatki i aplikacija
1.
2.
3.
4.
U meniju izaberite Planer → Alarmi.
Pritisnite <Kreiraj>.
Podesite detalje alarma.
Pritisnite <Sačuvaj>.
Zaustavljanje alarma
Kada se oglasi alarm,
• Pritisnite <OK> da biste zaustavili alarm.
• Pritisnite <Dremež> da biste utišali alarm u periodu
odlaganja.
Isključivanje alarma
1. U meniju izaberite Planer → Alarmi.
2. Izaberite alarm koji želite da isključite.
3. Pritisnite <Opcije> → Deaktiviraj alarm.
58
Konvertovanje valuta ili mernih
jedinica
1. U meniju izaberite Planer → Konvertor → tip
konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne
jedinice.
Podešavanje tajmera za odbrojavanje
1.
2.
3.
4.
U meniju izaberite Aplikac. → Tajmer.
Unesite vreme za odbrojavanje.
Pritisnite <Start> da biste započeli odbrojavanje.
Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <OK> da
biste zaustavili oglašavanje tajmera.
Korišćenje štoperice
Kreiranje tekstualne beleške
1. U meniju izaberite Aplikac. → Štoperica.
2. Pritisnite <Start> da biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste zabeležili
proteklo vreme.
4. Kada završite, pritisnite <Stop>.
5. Pritisnite <Resetuj> da biste obrisali snimljena
vremena.
1. U meniju izaberite Planer → Beleška.
2. Pritisnite <Kreiraj>.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite taster za potvrdu.
Kreiranje novog zadatka
Menjanje prikaza kalendara
U meniju izaberite Planer → Zadatak.
Pritisnite <Kreiraj>.
Unesite detalje zadatka.
Pritisnite <Sačuvaj> ili pritisnite taster za potvrdu.
Saznajte kako možete da menjate prikaz kalendara i
kreirate događaje.
1. U meniju izaberite Planer → Kalendar.
2. Pritisnite <Opcije> → Nedeljni prikaz → <Opcije>
→ Prikaži po mesecima.
59
Korišćenje alatki i aplikacija
1.
2.
3.
4.
Upravljanje kalendarom
Kreiranje događaja
Traženje podataka
1. U meniju izaberite Planer → Kalendar.
2. Pritisnite <Opcije> → Kreiraj → vrstu događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim
parametrima.
4. Pritisnite <Sačuvaj>.
Pretražujte podatke uskladištene u vašem uređaju ili na
webu
Korišćenje alatki i aplikacija
Prikaz događaja
1. U meniju izaberite Planer → Kalendar.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi
sa njim.
60
Pretražujte fajlove ili podatke u telefonu
1.
2.
3.
4.
U meniju izaberite Aplikac. → Pametna pretraga.
Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije Telefon.
Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.
Unesite podatak kojem želite da pristupate sa liste.
Pretraga na webu
1.
2.
3.
4.
5.
U meniju izaberite Aplikac. → Pametna pretraga.
Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije Internet.
Unesite slovo ili reč podatka za pretragu na webu.
Izaberite Bing ili Google opciju za pretragu.
Izaberite podatke kojima želite da pristupite.
Rešavanje problema
Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite
pomoć stručnjaka.
Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od
vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:
Kod
Šifra
PIN
Da biste rešili problem pokušajte
sledeće:
Kada je omogućena funkcija
za zaključavanje telefona, morate
da unesete lozinku koju ste podesili
u telefonu.
Kada koristite telefon po prvi put, ili
kada je omogućeno zahtevanje PIN
koda, morate da unesete PIN koji ste
dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu
funkciju možete da onemogućite
pomoću menija PIN zaključan.
Kod
PUK
PIN2
Da biste rešili problem pokušajte
sledeće:
Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana,
obično zato što ste nekoliko puta uneli
netačan PIN kod. Morate da unesete
PUK kod koji ste dobili od svog
provajdera.
Kada pristupite meniju koji zahteva
PIN2, morate uneti PIN2 koji je
obezbeđen na SIM ili USIM kartici. Za
detalje kontaktirajte vašeg provajdera
usluga.
a
Telefon traži da umetnete SIM karticu.
Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno
postavljena.
Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga
nedostupna“, ili „Greška mreže“.
Rešavanje problema
• Kada se nalazite u područjima u kojima je slab
signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti
prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
• Ne možete da pristupate nekim opcijama bez
pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.
Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.
• Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
• Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj
telefona.
Drugi pozivalac ne može da vas dobije.
• Proverite da li je telefon uključen.
• Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
b
• Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj
telefona.
Sagovornik ne može da čuje šta govorite.
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
• Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno
priključene.
Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.
Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju
da biste nastavili da koristite svoj telefon.
Zvuk je slab prilikom poziva.
• Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu
na telefonu.
• Kada se nalazite u područjima u kojima je slab
signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti
prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali
poziv nije obavljen.
• Proverite da li ste na listi kontakata memorisali
tačan broj.
• Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.
Baterija se ne puni kako treba ili se telefon
ponekad sam od sebe isključi.
Rešavanje problema
• Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt
površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo
pokušajte da napunite bateriju.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno
odložite staru bateriju i zamenite je novom.
Vaš telefon je topao na dodir.
Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš
telefon troši više energije i može da se pregreje.
To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja
niti na performanse vašeg telefona.
c
Indeks
alarmi
isključivanje, 58
kreiranje, 58
zaustavljanje, 58
beleška
pogledajte tekstualne ili
govorne beleške
Bluetooth
aktiviranje, 48
prijem podataka, 49
režim udaljenog SIM-a, 49
slanje podataka, 49
alatke
alarm, 58
editor slika, 52
kalendar, 59
kalkulator, 58
konvertor, 58
mobilni blog, 54
odbrojavanje, 58
štoperica, 59
FM radio
čuvanje stanica, 46
slušanje, 31
snimanje pesama, 46
baterija
indikator „prazna baterija“, 18
postavljanje, 15
punjenje, 17
fotografije
izmena, 52
napredne funkcije snimanja,
40
d
osnove snimanja, 29
prikazivanje, 30
Google usluge 34
govorne beleške
reprodukovanje, 51
snimanje, 51
Internet
pogledajte Web pretraživač
jačina zvuka
jačina tona tastera, 23
jačina zvuka poziva, 25
Java
pokretanje igara, 56
pristup aplikacijama, 56
kalendar
pogledajte alatke, kalendar
kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator
konferencijski pozivi
pogledajte pozive, više
korisnika
konvertor
pogledajte alatke, konvertor
memorijska kartica 18
mobilni blog 54
offline profil 20
multimedijalne
pogledajte poruke
poruke
prikaz e-pošte, 28
prikaz multimedijalnih, 28
prikaz teksta, 28
slanje e-pošte, 26
slanje multimedija 26
slanje teksta, 26
trenutno slanje, 40
muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju,
45
prilagođavanje, 46
sinhronizovanje, 45
slušanje muzike, 31
muzika
pronalaženje informacija, 47
reprodukovanje, 31
nečujni profil 23
odbrojavanje
pogledajte alatke,
odbrojavanje
Indeks
kontakti
dodavanje, 28
kreiranje grupa, 38
pronalaženje, 29
mobilni tražilac 50
pozivi
iz imenika, 37
međunarodni brojevi, 37
napredne funkcije, 35
nedavno pozivan, 35
odbacivanje 37
odgovaranje na dodatne
pozive, 36
odgovaranje, 25
e
osnovne funkcije, 25
pozivanje brojeva propuštenih
poziva, 35
pozivanje dodatnih brojeva, 36
pozivanje, 25
preuzimanje poziva na
čekanju, 36
prikaz propuštenih, 35
stavljanje na čekanje, 36
više korisnika, 36
Indeks
prečice 24
pretraživač
pogledajte Web pretraživač
radio
pogledajte FM radio
razmena trenutnih poruka
pogledajte poruke, trenutno
slanje
f
Samsung Kies 44
sat
pogledajte svetsko vreme
SIM kartica 15
sinhronizacija
kreiranje profila, 56
pokretanje, 56
slike
opsecanje, 53
podešavanje, 52
primena efekata, 52
štampanje, 54
transformisanje, 53
ubacivanje vizuelnih funkcija,
53
slušalice 26
SOS poruka 50
svetsko vreme
kreiranje, 57
podešavanje dvojnog prikaza,
57
šabloni
multimedijalni, 39
tekst, 39
ubacivanje, 39
štoperica
pogledajte alatke, štoperica
tajmer
pogledajte alatke,
odbrojavanje
tapet 24
tekstualne
kreiranje beleški, 59
poruke, 26
unos, 27
tema 24
ton zvona 24
tonovi tastera 23
video zapisi
prikazivanje, 30
snimanje, 30
Web pretraživač
dodavanje obeleživača, 33
pokretanje početne strane, 33
Windows Media Player 45
vizitkarte 38
Indeks
zadatak 59
zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog
zaključavanje
pogledajte zaključavanje
telefona
zaključavanje telefona 24
g
Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod
GSM mobilni telefon : GT-S5530
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim
standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.
Bezbednost EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
RADIO
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i
da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive
1999/5/EC.
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima
navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive
1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168
Tehnički dokument se čuva u:
Samsung Electronics QA Lab.
i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.10
Joong-Hoon Choi / Lab manager
(mesto i datum izdavanja)
(ime i potpis ovlašćene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali
adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte
garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili
telefon.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement