Руководство по эксплуатации

OBJ_DOKU-7748-004.fm Page 1 Thursday, April 12, 2012 9:06 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
GBS 75 AE Professional
www.bosch-pt.com
1 619 929 J84 (2012.04) O / 140 UNI
de
en
fr
es
pt
it
nl
Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el
tr
pl
cs
sk
hu
ru
Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
Orijinal işletme talimat
Instrukcja oryginalna
Původní návod k používání
Pôvodný návod na použitie
Eredeti használati utasítás
Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr
sl
hr
et
lv
lt
ar
fa
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija
ΔϴϠλϷ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-459-004.book Page 2 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
2|
Deutsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
6
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page
10
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page
15
Español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página
19
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página
24
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina
29
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina
34
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side
38
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sida
42
Norsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side
46
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivu
50
ÅëëçíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Óåëßäá
54
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa
59
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona
64
Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
69
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
73
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal
78
Ðóññêèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ñòðàíèöà
82
Óêðà¿íñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñòîð³íêà
88
Română. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina
92
Áúëãàðñêè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ñòðàíèöà
97
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 102
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 106
Hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 110
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekülg 115
Latviešu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lappuse 119
Lietuviškai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 124
vc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vÝ—U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 619 929 J84 | (12.4.12)
ΔΤϔλ 132
ϪΤϔλ 137
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 3 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
3|
1 619 929 J84 | (12.4.12)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 4 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
4|
7
6
5
4
3
8
2
1
1
GBS 75 AE
1 619 929 J84 | (12.4.12)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 5 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
5|
A
2
3
B
12
9
C
1 619 929 J84 | (12.4.12)
10
11
13
14
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 82 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
82 | Ðóññêèé
Helyezze fel az elektromos kéziszerszámot bekapcsolt
állapotban a megmunkálásra kerülő felületre. Mérsékelt
előtolással dolgozzon és a csiszolást egymást átfedő
párhuzamos csíkok végigmunkálásával hajtsa végre. A
száliránnyal párhuzamosan csiszoljon, a szálirányra
merőleges csiszolási nyomok zavaró hatásúak.
Különösen lakkmaradékok lecsiszolásakor előfordulhat, hogy
a lakk megolvad és szétkenődik a megmunkálásra kerülő
munkadarab és a csiszolószalag felületén. Ezért használjon
porelszívást.
Ha egy csiszolószalagot egyszer már valamilyen fém
megmunkálására használt, azt más anyagok megmunkálására
ne használja.
Csak eredeti Bosch gyártmányú csiszoló tartozékokat
használjon.
A csiszolószalagokat csak felakasztva tárolja és sohase törje
meg azokat, mert akkot használhatatlanná válnak.
A csiszolókeret (külön tartozék) alkalmazásával nagyobb
fafelületek síkba csiszolásánál pontosan be lehet állítani az
egyenletes lemunkálási teljesítményt.
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
f Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
f Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan
dolgozhasson.
Az csiszolás során keletkező és az anyaghoz tapadó port egy
ecsettel távolítsa el.
A porcsatorna tisztítása (lásd a „B” ábrát)
Időről időre vegye le a 11 védősapkát és tisztítsa meg a 12
porcsatornát, hogy az elszívási teljesítmény optimális
maradjon.
A grafitlemez (külön tartozék) kicserélése
(lásd a „C” ábrát)
A 13 grafitlemezt (külön tartozék) a 14 csúszólemezre kell
felcsavarozni, ez optimális csiszolási felületet eredményez.
A 13 grafitlemez kopása a használat intenzitásától függ. A 13
grafitlemez kicseréléséhez vegye le a 2 csiszolószalagot.
Csavarozza le a 13 grafitlemezt és cserélje ki. A csiszolószalag
felhelyezése után szabályozza be a szalag futását, amint ez a
„Csiszolószalag cseréje” fejezetben a 81. oldalon leírásra
került.
Ha az elektromos kéziszerszám a gondos gyártási és
ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna,
akkor a javítással csak Bosch elektromos kéziszerszámműhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni,
okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám
típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.
1 619 929 J84 | (12.4.12)
Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával,
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre
szívesen válaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos
robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen
találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és
tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával
kapcsolatos kérdései vannak.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a
csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak
megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási
szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK
sz. Európai Irányelvnek és ennek a
megfelelő országok jogharmonizációjának
megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra
felhasználásra le kell adni.
A változtatások joga fenntartva.
Ðóññêèé
Сертификаты соответствия
хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва
Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Îáùèå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ
Ïðî÷òèòå âñå óêàçàíèÿ è
èíñòðóêöèè ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè. Íåñîáëþäåíèå óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîæàðà è òÿæåëûõ òðàâì.
Ñîõðàíÿéòå ýòè èíñòðóêöèè è óêàçàíèÿ äëÿ áóäóùåãî
èñïîëüçîâàíèÿ.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 83 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
Ðóññêèé | 83
Èñïîëüçîâàííîå â íàñòîÿùèõ èíñòðóêöèÿõ è óêàçàíèÿõ
ïîíÿòèå «ýëåêòðîèíñòðóìåíò» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ýëåêòðîèíñòðóìåíò ñ ïèòàíèåì îò ñåòè (ñ ñåòåâûì øíóðîì)
è íà àêêóìóëÿòîðíûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò (áåç ñåòåâîãî
øíóðà).
Áåçîïàñíîñòü ðàáî÷åãî ìåñòà
f Ñîäåðæèòå ðàáî÷åå ìåñòî â ÷èñòîòå è õîðîøî
îñâåùåííûì. Áåñïîðÿäîê èëè íåîñâåùåííûå ó÷àñòêè
ðàáî÷åãî ìåñòà ìîãóò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì.
f Íå ðàáîòàéòå ñ ýòèì ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì âî
âçðûâîîïàñíîì ïîìåùåíèè, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ
ãîðþ÷èå æèäêîñòè, âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ãàçû èëè
ïûëü. Ýëåêòðîèíñòðóìåíòû èñêðÿò, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè
ê âîñïëàìåíåíèþ ïûëè èëè ïàðîâ.
f Âî âðåìÿ ðàáîòû ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì íå
äîïóñêàéòå áëèçêî ê Âàøåìó ðàáî÷åìó ìåñòó äåòåé è
ïîñòîðîííèõ ëèö. Îòâëåêøèñü, Âû ìîæåòå ïîòåðÿòü
êîíòðîëü íàä ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü
f Øòåïñåëüíàÿ âèëêà ýëåêòðîèíñòðóìåíòà äîëæíà
ïîäõîäèòü ê øòåïñåëüíîé ðîçåòêå. Íè â êîåì ñëó÷àå
íå èçìåíÿéòå øòåïñåëüíóþ âèëêó. Íå ïðèìåíÿéòå
ïåðåõîäíûå øòåêåðû äëÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ ñ
çàùèòíûì çàçåìëåíèåì. Íåèçìåíåííûå øòåïñåëüíûå
âèëêè è ïîäõîäÿùèå øòåïñåëüíûå ðîçåòêè ñíèæàþò ðèñê
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì.
f Ïðåäîòâðàùàéòå òåëåñíûé êîíòàêò ñ çàçåìëåííûìè
ïîâåðõíîñòÿìè, êàê òî: ñ òðóáàìè, ýëåìåíòàìè
îòîïëåíèÿ, êóõîííûìè ïëèòàìè è õîëîäèëüíèêàìè.
Ïðè çàçåìëåíèè Âàøåãî òåëà ïîâûøàåòñÿ ðèñê
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì.
f Çàùèùàéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò îò äîæäÿ è ñûðîñòè.
Ïðîíèêíîâåíèå âîäû â ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïîâûøàåò
ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì.
f Íå ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü øíóð íå ïî
íàçíà÷åíèþ, íàïðèìåð, äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè èëè
ïîäâåñêè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, èëè äëÿ âûòÿãèâàíèÿ
âèëêè èç øòåïñåëüíîé ðîçåòêè. Çàùèùàéòå øíóð îò
âîçäåéñòâèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð, ìàñëà, îñòðûõ
êðîìîê èëè ïîäâèæíûõ ÷àñòåé ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
Ïîâðåæäåííûé èëè ñïóòàííûé øíóð ïîâûøàåò ðèñê
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì.
f Ïðè ðàáîòå ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ïîä îòêðûòûì
íåáîì ïðèìåíÿéòå ïðèãîäíûå äëÿ ýòîãî êàáåëèóäëèíèòåëè. Ïðèìåíåíèå ïðèãîäíîãî äëÿ ðàáîòû ïîä
îòêðûòûì íåáîì êàáåëÿ-óäëèíèòåëÿ ñíèæàåò ðèñê
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì.
f Åñëè íåâîçìîæíî èçáåæàòü ïðèìåíåíèÿ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà â ñûðîì ïîìåùåíèè,
ïîäêëþ÷àéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò ÷åðåç óñòðîéñòâî
çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ. Ïðèìåíåíèå óñòðîéñòâà
çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñíèæàåò ðèñê ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîðàæåíèÿ.
Áåçîïàñíîñòü ëþäåé
f Áóäüòå âíèìàòåëüíûìè, ñëåäèòå çà òåì, ÷òî Âû
äåëàåòå, è ïðîäóìàííî íà÷èíàéòå ðàáîòó ñ ýëåêòðîBosch Power Tools
èíñòðóìåíòîì. Íå ïîëüçóéòåñü ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì â óñòàëîì ñîñòîÿíèè èëè åñëè Âû íàõîäèòåñü
â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî èëè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ èëè ïîä âîçäåéñòâèåì ëåêàðñòâ. Îäèí
ìîìåíò íåâíèìàòåëüíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì òðàâìàì.
f Ïðèìåíÿéòå ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû è
âñåãäà çàùèòíûå î÷êè. Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, êàê òî: çàùèòíîé ìàñêè, îáóâè
íà íåñêîëüçÿùåé ïîäîøâå, çàùèòíîãî øëåìà èëè
ñðåäñòâ çàùèòû îðãàíîâ ñëóõà, – â çàâèñèìîñòè îò âèäà
ðàáîòû ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ñíèæàåò ðèñê ïîëó÷åíèÿ
òðàâì.
f Ïðåäîòâðàùàéòå íåïðåäíàìåðåííîå âêëþ÷åíèå
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ê ýëåêòðîïèòàíèþ è/èëè ê àêêóìóëÿòîðó óáåäèòåñü â âûêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Óäåðæàíèå ïàëüöà íà
âûêëþ÷àòåëå ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
è ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ïèòàíèÿ âêëþ÷åííîãî
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ÷ðåâàòî íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè.
f Óáèðàéòå óñòàíîâî÷íûé èíñòðóìåíò èëè ãàå÷íûå
êëþ÷è äî âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
Èíñòðóìåíò èëè êëþ÷, íàõîäÿùèéñÿ âî âðàùàþùåéñÿ
÷àñòè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì.
f Íå ïðèíèìàéòå íååñòåñòâåííîå ïîëîæåíèå êîðïóñà
òåëà. Âñåãäà çàíèìàéòå óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå è
ñîõðàíÿéòå ðàâíîâåñèå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó Âû ìîæåòå
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ýëåêòðîèíñòðóìåíò â
íåîæèäàííûõ ñèòóàöèÿõ.
f Íîñèòå ïîäõîäÿùóþ ðàáî÷óþ îäåæäó. Íå íîñèòå
øèðîêóþ îäåæäó è óêðàøåíèÿ. Äåðæèòå âîëîñû,
îäåæäó è ðóêàâèöû âäàëè îò äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé.
Øèðîêàÿ îäåæäà, óêðàøåíèÿ èëè äëèííûå âîëîñû ìîãóò
áûòü çàòÿíóòû âðàùàþùèìèñÿ ÷àñòÿìè.
f Ïðè íàëè÷èè âîçìîæíîñòè óñòàíîâêè
ïûëåîòñàñûâàþùèõ è ïûëåñáîðíûõ óñòðîéñòâ
ïðîâåðÿéòå èõ ïðèñîåäèíåíèå è ïðàâèëüíîå
èñïîëüçîâàíèå. Ïðèìåíåíèå ïûëåîòñîñà ìîæåò
ñíèçèòü îïàñíîñòü, ñîçäàâàåìóþ ïûëüþ.
Ïðèìåíåíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è îáðàùåíèå ñ íèì
f Íå ïåðåãðóæàéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò. Èñïîëüçóéòå
äëÿ Âàøåé ðàáîòû ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ýòîãî
ýëåêòðîèíñòðóìåíò. Ñ ïîäõîäÿùèì ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì Âû ðàáîòàåòå ëó÷øå è íàäåæíåå â óêàçàííîì
äèàïàçîíå ìîùíîñòè.
f Íå ðàáîòàéòå ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ïðè
íåèñïðàâíîì âûêëþ÷àòåëå. Ýëåêòðîèíñòðóìåíò,
êîòîðûé íå ïîääàåòñÿ âêëþ÷åíèþ èëè âûêëþ÷åíèþ,
îïàñåí è äîëæåí áûòü îòðåìîíòèðîâàí.
f Äî íà÷àëà íàëàäêè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, ïåðåä
çàìåíîé ïðèíàäëåæíîñòåé è ïðåêðàùåíèåì ðàáîòû
îòêëþ÷àéòå øòåïñåëüíóþ âèëêó îò ðîçåòêè ñåòè
è/èëè âûíüòå àêêóìóëÿòîð. Ýòà ìåðà ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðåäîòâðàùàåò íåïðåäíàìåðåííîå
âêëþ÷åíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
1 619 929 J84 | (12.4.12)
OBJ_BUCH-459-004.book Page 84 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
84 | Ðóññêèé
f Õðàíèòå ýëåêòðîèíñòðóìåíòû â íåäîñòóïíîì äëÿ
äåòåé ìåñòå. Íå ðàçðåøàéòå ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì ëèöàì, êîòîðûå íå çíàêîìû ñ íèì èëè
íå ÷èòàëè íàñòîÿùèõ èíñòðóêöèé. Ýëåêòðîèíñòðóìåíòû îïàñíû â ðóêàõ íåîïûòíûõ ëèö.
f Òùàòåëüíî óõàæèâàéòå çà ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
Ïðîâåðÿéòå áåçóïðå÷íóþ ôóíêöèþ è õîä
äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé ýëåêòðîèíñòðóìåíòà, îòñóòñòâèå
ïîëîìîê èëè ïîâðåæäåíèé, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèõ
íà ôóíêöèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Ïîâðåæäåííûå
÷àñòè äîëæíû áûòü îòðåìîíòèðîâàíû äî èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Ïëîõîå îáñëóæèâàíèå
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé áîëüøîãî
÷èñëà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.
f Äåðæèòå ðåæóùèé èíñòðóìåíò â çàòî÷åííîì è
÷èñòîì ñîñòîÿíèè. Çàáîòëèâî óõîæåííûå ðåæóùèå
èíñòðóìåíòû ñ îñòðûìè ðåæóùèìè êðîìêàìè ðåæå
çàêëèíèâàþòñÿ è èõ ëåã÷å âåñòè.
f Ïðèìåíÿéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò, ïðèíàäëåæíîñòè,
ðàáî÷èå èíñòðóìåíòû è ò.ï. â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèìè èíñòðóêöèÿìè. Ó÷èòûâàéòå ïðè ýòîì ðàáî÷èå óñëîâèÿ è âûïîëíÿåìóþ ðàáîòó.
Èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ äëÿ
íåïðåäóñìîòðåííûõ ðàáîò ìîæåò ïðèâåñòè ê îïàñíûì
ñèòóàöèÿì.
Ñåðâèñ
f Ðåìîíò Âàøåãî ýëåêòðîèíñòðóìåíòà ïîðó÷àéòå
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó è òîëüêî ñ
ïðèìåíåíèåì îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé. Ýòèì
îáåñïå÷èâàåòñÿ áåçîïàñíîñòü ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ
øëèôìàøèí
f Äåðæèòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò çà èçîëèðîâàííûå
ðó÷êè, òàê êàê øëèôîâàëüíàÿ ëåíòà ìîæåò
ïîâðåäèòü ñîáñòâåííûé øíóð ïèòàíèÿ. Ïîâðåæäåíèå
íàõîäÿùåéñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì ïðîâîäêè ìîæåò
çàðÿäèòü ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è
ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðîòîêîì.
f Èñïîëüçóéòå íàñòîÿùèé ýëåêòðîèíñòðóìåíò òîëüêî
äëÿ ñóõîãî øëèôîâàíèÿ. Ïðîíèêíîâåíèå âîäû â
ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïîâûøàåò ðèñê ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðîòîêîì.
f Ïîäâîäèòå íàñòîÿùèé ýëåêòðîèíñòðóìåíò ê
îáðàáàòûâàåìîé äåòàëè òîëüêî âî âêëþ÷åííîì
ñîñòîÿíèè è âûêëþ÷àéòå åãî ïîñëå ïîäúåìà ñ
îáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè. Ýëåêòðîèíñòðóìåíò
ìîæåò íåîæèäàííî ïðèéòè â äâèæåíèå.
f Íèêîãäà íå êàñàéòåñü áåãóùåé øëèôîâàëüíîé
ëåíòû. Îïàñíîñòü òðàâìèðîâàíèÿ.
f Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû ñíîï èñêð íå ïîäâåðãàë
îïàñíîñòè ëþäåé. Óáåðèòå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû èç
ðàáî÷åé çîíû. Ïðè øëèôîâàíèè ìåòàëëîâ âîçíèêàåò
ñíîï èñêð.
f Íå ïðèìåíÿéòå èçíîøåííûå, íàäîðâàííûå èëè
ñèëüíî çàáèòûå ñíÿòûì ìàòåðèàëîì øëèôîâàëüíûå
ëåíòû. Ïîâðåæäåííûå øëèôîâàëüíûå ëåíòû ìîãóò
ðàçîðâàòüñÿ, áûòü îòáðîøåíû è íàíåñòè òðàâìû.
1 619 929 J84 | (12.4.12)
f Îñòîðîæíî, îïàñíîñòü ïîæàðà! Ïðåäîòâðàùàéòå
ïåðåãðåâ øëèôóåìîãî ìàòåðèàëà è øëèôîâàëüíîé
ìàøèíû. Ïåðåä ïåðåðûâîì â ðàáîòå âñåãäà
îïîðîæíÿéòå ïûëåñáîðíèê. Øëèôîâàëüíàÿ ïûëü
ìîæåò âîñïëàìåíèòüñÿ â ñáîðíîì ìåøêå, ìèêðîôèëüòðå, áóìàæíîì ìåøêå (â ôèëüòðóþùåì ìåøêå èëè
â ôèëüòðå ïûëåñîñà) ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ,
íàïðèìåð, ïðè âîçíèêíîâåíèè ñíîïà èñêð ïðè
øëèôîâàíèè ìåòàëëîâ. Îñîáàÿ îïàñíîñòü âîçíèêàåò
ïðè ïåðåìåøèâàíèè ãîðÿ÷åé îò ïðîäîëæèòåëüíîé
ðàáîòû ïûëè îò øëèôîâàíèÿ ñ îñòàòêàìè ëàêà,
ïîëèóðåòàíà èëè äðóãèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.
f Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå âåíòèëÿöèîííûå ïðîðåçè
Âàøåãî ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Âåíòèëÿòîð äâèãàòåëÿ
çàòÿãèâàåò ïûëü â êîðïóñ, è áîëüøîå ñêîïëåíèå
ìåòàëëè÷åñêîé ïûëè ìîæåò ïðèâåñòè ê ýëåêòðè÷åñêîé
îïàñíîñòè.
f Âñåãäà äåðæèòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò âî âðåìÿ ðàáîòû
îáåèìè ðóêàìè, çàíÿâ ïðåäâàðèòåëüíî óñòîé÷èâîå
ïîëîæåíèå. Äâóìÿ ðóêàìè Âû ðàáîòàåòå áîëåå íàäåæíî
ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
f Çàêðåïëÿéòå çàãîòîâêó. Çàãîòîâêà, óñòàíîâëåííàÿ â
çàæèìíîå ïðèñïîñîáëåíèå èëè â òèñêè, óäåðæèâàåòñÿ
áîëåå íàäåæíî, ÷åì â Âàøåé ðóêå.
f Âûæäèòå ïîëíîé îñòàíîâêè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è
òîëüêî ïîñëå ýòîãî âûïóñêàéòå åãî èç ðóê. Ðàáî÷èé
èíñòðóìåíò ìîæåò çàåñòü, è ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå
êîíòðîëÿ íàä ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
Îïèñàíèå ïðîäóêòà è óñëóã
Ïðî÷òèòå âñå óêàçàíèÿ è èíñòðóêöèè ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè. Óïóùåíèÿ â
îòíîøåíèè óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîæàðà è
òÿæåëûõ òðàâì.
Ïîæàëóéñòà, îòêðîéòå ðàñêëàäíóþ ñòðàíèöó ñ
èëëþñòðàöèÿìè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è îñòàâëÿéòå åå
îòêðûòîé, ïîêà Âû èçó÷àåòå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ
Íàñòîÿùèé ýëåêòðîèíñòðóìåíò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñóõîãî
øëèôîâàíèÿ ïîâåðõíîñòåé – ñ áîëüøèì ñúåìîì –
äðåâåñèíû, ïëàñòìàññû, øïàêëåâêè è êðàøåíûõ
ïîâåðõíîñòåé.
Èçîáðàæåííûå ñîñòàâíûå ÷àñòè
Íóìåðàöèÿ ïðåäñòàâëåííûõ êîìïîíåíòîâ âûïîëíåíà ïî
èçîáðàæåíèþ íà ñòðàíèöå ñ èëëþñòðàöèÿìè.
1 Äîïîëíèòåëüíàÿ ðóêîÿòêà (ñ èçîëèðîâàííîé
ïîâåðõíîñòüþ)
2 Øëèôîâàëüíàÿ ëåíòà*
3 Ðû÷àã íàòÿæåíèÿ øëèôîâàëüíîé ëåíòû
4 Óñòàíîâî÷íîå êîëåñèêî ñêîðîñòè ëåíòû
5 Âûêëþ÷àòåëü
6 Êíîïêà ôèêñèðîâàíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 85 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
Ðóññêèé | 85
7
8
9
10
11
12
13
14
Ìåøîê äëÿ ïûëè
Ðóêîÿòêà (ñ èçîëèðîâàííîé ïîâåðõíîñòüþ)
Ðó÷êà þñòèðîâàíèÿ õîäà ëåíòû
Âûäóâíîé øòóöåð
Çàùèòíàÿ êðûøêà
Êàíàë äëÿ ïûëè
Ãðàôèòíàÿ ïëàñòèíà*
Ïëèòà ñêîëüæåíèÿ
*Èçîáðàæåííûå èëè îïèñàííûå ïðèíàäëåæíîñòè íå âõîäÿò â
ñòàíäàðòíûé îáúåì ïîñòàâêè. Ïîëíûé àññîðòèìåíò
ïðèíàäëåæíîñòåé Âû íàéäåòå â íàøåé ïðîãðàììå
ïðèíàäëåæíîñòåé.
èíûì. Ýòî ìîæåò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü âèáðàöèîííóþ
íàãðóçêó â òå÷åíèå âñåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû.
Äëÿ òî÷íîé îöåíêè âèáðàöèîííîé íàãðóçêè â òå÷åíèå
îïðåäåëåííîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà íóæíî ó÷èòûâàòü
òàêæå è âðåìÿ, êîãäà èíñòðóìåíò âûêëþ÷åí èëè, õîòÿ è
âêëþ÷åí, íî íå íàõîäèòñÿ â ðàáîòå. Ýòî ìîæåò çíà÷èòåëüíî
ñîêðàòèòü íàãðóçêó îò âèáðàöèè â ðàñ÷åòå íà ïîëíîå
ðàáî÷åå âðåìÿ.
Ïðåäóñìîòðèòå äîïîëíèòåëüíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ
çàùèòû îïåðàòîðà îò âîçäåéñòâèÿ âèáðàöèè, íàïðèìåð:
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è ðàáî÷èõ
èíñòðóìåíòîâ, ìåðû ïî ïîääåðæàíèþ ðóê â òåïëå,
îðãàíèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè
Ëåíòî÷íàÿ øëèôîâàëüíàÿ ìàøèíà
GBS 75 AE
Òîâàðíûé ¹
0 601 274 7..
Íîì. ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
Âò
750
Ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü
Âò
410
Ñêîðîñòü ëåíòû íà õîëîñòîì õîäó ì/ìèí
200 – 330
Äëèíà øëèôîâàëüíîé ëåíòû
ìì
533
Øèðèíà øëèôîâàëüíîé ëåíòû
ìì
75
Óñòàíîâêà ñêîðîñòè
øëèôîâàëüíîé ëåíòû
z
Ñîåäèíåíèå äëÿ ñîáñòâåííîé
ñèñòåìû ïûëåîòñîñà/âíåøíåãî
z
ïûëåñîñà
Âåñ ñîãëàñíî EPTA-Procedure
01/2003
êã
3,4
Êëàññ çàùèòû
/II
Ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ìû çàÿâëÿåì, ÷òî îïèñàííûé â
ðàçäåëå «Òåõíè÷åñêèå äàííûå» ïðîäóêò ñîîòâåòñòâóåò
íèæåñëåäóþùèì ñòàíäàðòàì èëè íîðìàòèâíûì
äîêóìåíòàì: EN 60745 ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì Äèðåêòèâ
2011/65/EC, 2004/108/ÅÑ, 2006/42/EÑ.
Òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ (2006/42/EÑ):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Helmut Heinzelmann
Senior Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Ïàðàìåòðû óêàçàíû äëÿ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ [U] 230 Â. Ïðè
äðóãèõ çíà÷åíèÿõ íàïðÿæåíèÿ, à òàêæå â ñïåöèôè÷åñêîì äëÿ ñòðàíû
èñïîëíåíèè èíñòðóìåíòà âîçìîæíû èíûå ïàðàìåòðû.
Äàííûå ïî øóìó è âèáðàöèè
Óðîâåíü øóìà îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêîé
íîðìîé EN 60745.
À-âçâåøåííûé óðîâåíü øóìà îò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
ñîñòàâëÿåò îáû÷íî: óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ 85 äÁ(À);
óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè 96 äÁ(À). Íåäîñòîâåðíîñòü
K=3 äÁ.
Ïðèìåíÿéòå ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ ñëóõà!
Ñóììàðíàÿ âèáðàöèÿ ah (âåêòîðíàÿ ñóììà òðåõ íàïðàâëåíèé) è ïîãðåøíîñòü K îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
EN 60745:
ah =3 ì/ñ2, K=1,5 ì/ñ2.
Óêàçàííûé â íàñòîÿùèõ èíñòðóêöèÿõ óðîâåíü âèáðàöèè
èçìåðåí ïî ìåòîäèêå èçìåðåíèÿ, ïðîïèñàííîé â ñòàíäàðòå
EN 60745, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ñðàâíåíèÿ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ. Îí ïðèãîäåí òàêæå äëÿ
ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè âèáðàöèîííîé íàãðóçêè.
Óðîâåíü âèáðàöèè óêàçàí äëÿ îñíîâíûõ âèäîâ ðàáîòû ñ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì. Îäíàêî åñëè ýëåêòðîèíñòðóìåíò
áóäåò èñïîëüçîâàí äëÿ âûïîëíåíèÿ äðóãèõ ðàáîò ñ ïðèìåíåíèåì ðàáî÷èõ èíñòðóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ
èçãîòîâèòåëåì, èëè òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íå áóäåò
îòâå÷àòü ïðåäïèñàíèÿì, òî óðîâåíü âèáðàöèè ìîæåò áûòü
Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
26.03.2012
Ñáîðêà
f Ïåðåä ëþáûìè ìàíèïóëÿöèÿìè ñ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì âûòàñêèâàéòå øòåïñåëü èç
ðîçåòêè.
Îòñîñ ïûëè è ñòðóæêè
f Ïûëü íåêîòîðûõ ìàòåðèàëîâ, êàê íàïð., êðàñîê ñ ñîäåðæàíèåì ñâèíöà, íåêîòîðûõ ñîðòîâ äðåâåñèíû,
ìèíåðàëîâ è ìåòàëëîâ, ìîæåò áûòü âðåäíîé äëÿ
çäîðîâüÿ. Ïðèêîñíîâåíèå ê ïûëè è ïîïàäàíèå ïûëè â
äûõàòåëüíûå ïóòè ìîæåò âûçâàòü àëëåðãè÷åñêèå
ðåàêöèè è/èëè çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíûõ ïóòåé
îïåðàòîðà èëè íàõîäÿùåãîñÿ âáëèçè ïåðñîíàëà.
Îïðåäåëåííûå âèäû ïûëè, íàïð., äóáà è áóêà, ñ÷èòàþòñÿ
êàíöåðîãåííûìè, îñîáåííî ñîâìåñòíî ñ ïðèñàäêàìè
äëÿ îáðàáîòêè äðåâåñèíû (õðîìàò, ñðåäñòâî äëÿ çàùèòû
äðåâåñèíû). Ìàòåðèàë ñ ñîäåðæàíèåì àñáåñòà
ðàçðåøàåòñÿ îáðàáàòûâàòü òîëüêî ñïåöèàëèñòàì.
– Ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçóéòå ïðèãîäíûé äëÿ
ìàòåðèàëà ïûëåîòñîñ.
– Õîðîøî ïðîâåòðèâàéòå ðàáî÷åå ìåñòî.
– Ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ðåñïèðàòîðíîé
ìàñêîé ñ ôèëüòðîì êëàññà Ð2.
Ñîáëþäàéòå äåéñòâóþùèå â Âàøåé ñòðàíå ïðåäïèñàíèÿ
äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ìàòåðèàëîâ.
1 619 929 J84 | (12.4.12)
OBJ_BUCH-459-004.book Page 86 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
86 | Ðóññêèé
f Èçáåãàéòå ñêîïëåíèÿ ïûëè íà ðàáî÷åì ìåñòå. Ïûëü
ìîæåò ëåãêî âîñïëàìåíÿòüñÿ.
Ðàáîòà ñ èíñòðóìåíòîì
Âíåøíÿÿ ñèñòåìà ïûëåîòñîñà
Íàñàäèòå øëàíã îòñàñûâàíèÿ íà âûäóâíîé øòóöåð 10.
Ñîåäèíèòå øëàíã îòñàñûâàíèÿ ñ ïûëåñîñîì. Îáçîð
âîçìîæíîñòåé ïðèñîåäèíåíèÿ ê ðàçëè÷íûì ïûëåñîñàì Âû
íàéäåòå â êîíöå íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà.
Ïûëåñîñ äîëæåí áûòü ïðèãîäåí äëÿ îáðàáàòûâàåìîãî
ìàòåðèàëà.
Ïðèìåíÿéòå ñïåöèàëüíûé ïûëåñîñ äëÿ îòñàñûâàíèÿ îñîáî
âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ âèäîâ ïûëè – âîçáóäèòåëåé ðàêà èëè
ñóõîé ïûëè.
Âêëþ÷åíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
Ñîáñòâåííûé îòñîñ ñ ïûëåñáîðíûì ìåøêîì
Äëÿ íåáîëüøèõ ðàáîò Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü ïûëåñáîðíûé
ìåøîê (ïðèíàäëåæíîñòü) 7. Êðåïêî íàäåíüòå ïàòðóáîê
ïûëåñáîðíîãî ìåøêà íà âûäóâíîé øòóöåð 10.
Ñâîåâðåìåííî îïîðîæíÿéòå ïûëåñáîðíûé ìåøîê 7, ÷òîáû
ñîõðàíÿëñÿ îïòèìàëüíûé ñáîð ñòðóæêè.
Ñìåíà øëèôîâàëüíîé ëåíòû (ñì. ðèñ. À)
– Ïîâåðíèòå ðû÷àã íàòÿæåíèÿ 3 ïîëíîñòüþ íàðóæó.
Íàòÿæåíèå øëèôîâàëüíîé ëåíòû 2 òåïåðü ñíÿòî.
– Íàäåíüòå íîâóþ øëèôîâàëüíóþ ëåíòó 2. Íàïðàâëåíèå
ñòðåëêè íà âíóòðåííåé ñòîðîíå øëèôîâàëüíîé ëåíòû
äîëæíî ñîâïàäàòü ñ íàïðàâëåíèåì ñòðåëêè íà êîðïóñå
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
– Ïîâåðíèòå ðû÷àã íàòÿæåíèÿ 3 íàçàä â èñõîäíîå
ïîëîæåíèå.
– Ïîäíèìèòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò è âêëþ÷èòå åãî.
Îòðåãóëèðóéòå õîä ëåíòû ðó÷êîé þñòèðîâàíèÿ 9 òàê,
÷òîáû êðîìêà øëèôîâàëüíîé ëåíòû äâèãàëàñü
çàïîäëèöî ñ ïëèòîé ñêîëüæåíèÿ 14.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû øëèôîâàëüíàÿ ëåíòà 2 íå çàäåâàëà
êîðïóñ. Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå õîä ëåíòû è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ðåãóëèðóéòå ðó÷êîé þñòèðîâàíèÿ 9.
Âûáîð øëèôîâàëüíîé ëåíòû
 çàâèñèìîñòè îò îáðàáàòûâàåìîãî ìàòåðèàëà è
æåëàåìîãî ñúåìà ïîâåðõíîñòè ïðåäëàãàþòñÿ ðàçëè÷íûå
øëèôîâàëüíûå ëåíòû:
Çåðíèñòîñòü
40–320
Äëÿ îáðàáîòêè âñåõ
äðåâåñíûõ ìàòåðèàëîâ
Äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî
øëèôîâàíèÿ, íàïðèìåð,
íåñòðîãàííûõ áàëîê è äîñîê ãðóáàÿ
Äëÿ ïëîñêîãî øëèôîâàíèÿ è
äëÿ âûðàâíèâàíèÿ íåáîëüøèõ
íåðîâíîñòåé
ñðåäíÿÿ
Äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî è òîíêîãî
øëèôîâàíèÿ òâåðäûõ ïîðîä
äðåâåñèíû
ìåëêàÿ
1 619 929 J84 | (12.4.12)
40, 60
80, 100, 120,
150
180, 220, 280,
320
f Ó÷èòûâàéòå íàïðÿæåíèå ñåòè! Íàïðÿæåíèå
èñòî÷íèêà òîêà äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì íà
çàâîäñêîé òàáëè÷êå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
Ýëåêòðîèíñòðóìåíòû íà 230 Â ìîãóò ðàáîòàòü òàêæå
è ïðè íàïðÿæåíèè 220 Â.
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà íàæìèòå íà
âûêëþ÷àòåëü 5 è äåðæèòå åãî íàæàòûì.
Äëÿ ôèêñèðîâàíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ 5 âî âêëþ÷åííîì
ïîëîæåíèè íàæìèòå êíîïêó ôèêñèðîâàíèÿ 6.
Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà îòïóñòèòå
âûêëþ÷àòåëü 5 èëè, åñëè îí áûë çàôèêñèðîâàí êíîïêîé
ôèêñèðîâàíèÿ 6, íàæìèòå è îòïóñòèòå âûêëþ÷àòåëü 5.
Âûáîð ñêîðîñòè ëåíòû
Ñ ïîìîùüþ óñòàíîâî÷íîãî êîëåñèêà 4 Âû ìîæåòå
óñòàíîâèòü íåîáõîäèìóþ ñêîðîñòü ëåíòû òàêæå è âî âðåìÿ
ðàáîòû.
Íåîáõîäèìàÿ ñêîðîñòü ëåíòû çàâèñèò îò ìàòåðèàëà è
ðàáî÷èõ óñëîâèé è ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ïðîáíûì ïóòåì.
Óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî ñúåìó ìàòåðèàëà ïðè øëèôîâàíèè
è êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè â îñíîâíîì îïðåäåëÿåòñÿ
âûáîðîì øëèôîâàëüíîé ëåíòû è ñêîðîñòüþ ëåíòû. ×åì
âûøå ñêîðîñòü ëåíòû, òåì áîëüøå ñúåì è òåì ëó÷øå
êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòè.
Òîëüêî áåçóïðå÷íûå øëèôîâàëüíûå ëåíòû îáåñïå÷èâàþò
õîðîøóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ùàäÿùåå îáðàùåíèå ñ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.
Ðàáîòàéòå, ïî âîçìîæíîñòè, ñ ìàëûì óñèëèåì ïðèæàòèÿ,
÷òîáû óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæáû ëåíò. Ñîáñòâåííûé âåñ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà äîñòàòî÷åí äëÿ õîðîøåé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. ×ðåçìåðíîå ïîâûøåíèå óñèëèÿ
ïðèæàòèÿ íå âåäåò ê ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, à ê
áîëåå ñèëüíîìó èçíîñó ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è
øëèôîâàëüíîé ëåíòû.
Ïîñòàâüòå âêëþ÷åííûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò íà
îáðàáàòûâàåìóþ ïîâåðõíîñòü. Ðàáîòàéòå ñ óìåðåííîé
ïîäà÷åé ïàðàëëåëüíûìè äîðîæêàìè, çàõîäÿùèìè äðóã íà
äðóãà âíàõëåñò. Øëèôóéòå âäîëü íàïðàâëåíèÿ âîëîêîí,
ðèñóíîê îò ïîïåðå÷íîãî øëèôîâàíèÿ âûãëÿäèò íåêðàñèâî.
Ïðè ñîøëèôîâûâàíèè îñòàòêîâ êðàñîê è ëàêîâ îíè ìîãóò
ðàñïëàâèòüñÿ è çàìàçàòü ïîâåðõíîñòü äåòàëè è
øëèôîâàëüíóþ ëåíòó. Ðàáîòàéòå ïîýòîìó ñ îòñîñîì ïûëè.
Øëèôîâàëüíóþ ëåíòó, êîòîðîé óæå îáðàáàòûâàëè ìåòàëë,
íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ äðóãèõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðèìåíÿéòå òîëüêî îðèãèíàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè Bosch.
Õðàíèòå øëèôîâàëüíûå ëåíòû òîëüêî â âèñÿùåì
ïîëîæåíèè è íå ñãèáàéòå èõ, èíà÷å îíè ïðèäóò â
íåãîäíîñòü.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-459-004.book Page 87 Thursday, April 12, 2012 9:08 AM
Ðóññêèé | 87
Ñ ïîìîùüþ øëèôîâàëüíîé ðàìû (ïðèíàäëåæíîñòü) ìîæíî
øëèôîâàòü êðóïíûå ïëîñêèå ó÷àñòêè äðåâåñèíû ñ
ðàâíîìåðíûì, äîçèðîâàííûì ñúåìîì ìàòåðèàëà.
Òåõîáñëóæèâàíèå è ñåðâèñ
Òåõîáñëóæèâàíèå è î÷èñòêà
f Ïåðåä ëþáûìè ìàíèïóëÿöèÿìè ñ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì âûòàñêèâàéòå øòåïñåëü èç
ðîçåòêè.
f Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è áåçîïàñíîé
ðàáîòû ñëåäóåò ïîñòîÿííî ñîäåðæàòü
ýëåêòðîèíñòðóìåíò è âåíòèëÿöèîííûå ùåëè â
÷èñòîòå.
Óäàëÿéòå ñêîïëåíèÿ øëèôîâàëüíîé ïûëè êèñòî÷êîé.
Î÷èñòêà êàíàëà äëÿ ïûëè (ñì. ðèñ. Â)
Âðåìÿ îò âðåìåíè ñíèìàéòå çàùèòíóþ êðûøêó 11 è
î÷èùàéòå êàíàë äëÿ ïûëè 12 äëÿ ñîõðàíåíèÿ îïòèìàëüíîé
ìîùíîñòè îòñàñûâàíèÿ.
Ñìåíà ãðàôèòíîé ïëàñòèíû (ïðèíàäëåæíîñòü)
(ñì. ðèñ. Ñ)
Ãðàôèòíàÿ ïëàñòèíà 13 (ïðèíàäëåæíîñòü) ïðèâèí÷èâàåòñÿ
íà ïëèòó ñêîëüæåíèÿ 14 è îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ
øëèôîâàííóþ ïîâåðõíîñòü.
Ãðàôèòíàÿ ïëàñòèíà 13 ïîäâåðæåíà åñòåñòâåííîìó èçíîñó
â çàâèñèìîñòè îò èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ. Äëÿ
ñìåíû ãðàôèòíîé ïëàñòèíû 13 ñíèìèòå øëèôîâàëüíóþ
ëåíòó 2. Îòâèíòèòå ãðàôèòíóþ ïëàñòèíó 13 è çàìåíèòå åå.
Ïîñëå íàëîæåíèÿ øëèôîâàëüíîé ëåíòû îòðåãóëèðóéòå åå
õîä ñîãëàñíî îïèñàíèþ â ðàçäåëå «Ñìåíà øëèôîâàëüíîé
ëåíòû» íà ñòð. 86.
Åñëè ýëåêòðîèíñòðóìåíò, íåñìîòðÿ íà òùàòåëüíûå ìåòîäû
èçãîòîâëåíèÿ è èñïûòàíèÿ, âûéäåò èç ñòðîÿ, òî ðåìîíò
ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ñèëàìè àâòîðèçîâàííîé ñåðâèñíîé
ìàñòåðñêîé äëÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ ôèðìû Bosch.
Ïîæàëóéñòà, âî âñåõ çàïðîñàõ è çàêàçàõ çàï÷àñòåé
îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå 10-çíà÷íûé òîâàðíûé íîìåð ïî
çàâîäñêîé òàáëè÷êå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
Ñåðâèñíoe îáñëóæèâàíèe è êîíñóëüòàöèÿ
ïîêóïàòeëeé
Ñåðâèñíûé îòäåë îòâåòèò íà âñå Âàøè âîïðîñû ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ Âàøåãî ïðîäóêòà, à òàêæå ïî çàï÷àñòÿì.
Ìîíòàæíûå ÷åðòåæè è èíôîðìàöèþ ïî çàï÷àñòÿì Âû
íàéäåòå òàêæå ïî àäðåñó:
www.bosch-pt.com
Êîëëåêòèâ êîíñóëüòàíòîâ Bosch îõîòíî ïîìîæåò Âàì â
âîïðîñàõ ïîêóïêè, ïðèìåíåíèÿ è íàñòðîéêè ïðîäóêòîâ è
ïðèíàäëåæíîñòåé.
Äëÿ ðåãèîíà: Ðîññèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí
Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà,
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé è íîðì èçãîòîâèòåëÿ
ïðîèçâîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè âñåõ ñòðàí òîëüêî â
ôèðìåííûõ èëè àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ
«Ðîáåðò Áîø».
Bosch Power Tools
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Èñïîëüçîâàíèå êîíòðàôàêòíîé
ïðîäóêöèè îïàñíî â ýêñïëóàòàöèè, ìîæåò ïðèâåñòè ê
óùåðáó äëÿ Âàøåãî çäîðîâüÿ. Èçãîòîâëåíèå è
ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè ïðåñëåäóåòñÿ
ïî Çàêîíó â àäìèíèñòðàòèâíîì è óãîëîâíîì ïîðÿäêå.
Ðîññèÿ
ÎÎÎ «Ðîáåðò Áîø»
Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ñòð. 13/5
129515, Ìîñêâà
Ðîññèÿ
Òåë.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service.ru@bosch.com
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïîëîæåíèè ñåðâèñíûõ öåíòðîâ
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
www.bosch-pt.ru ëèáî ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íî-ñåðâèñíîé
ñëóæáû Bosch 8-800-100-8007 (çâîíîê áåñïëàòíûé).
Áåëàðóñü
ÈÏ «Ðîáåðò Áîø» ÎÎÎ
Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
óë. Òèìèðÿçåâà, 65À-020
220035, ã. Ìèíñê
Áåëàðóñü
Òåë.: +375 (17) 254 78 71
Òåë.: +375 (17) 254 79 15/16
Ôàêñ: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.bosch-pt.by
Êàçàõñòàí
ÒÎÎ «Ðîáåðò Áîø»
Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
ïð. Ðàéûìáåêà/óë. Êîììóíàëüíàÿ, 169/1
050050 ã. Àëìàòû
Êàçàõñòàí
Òåë.: +7 (727) 232 37 07
Ôàêñ: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: pt-service.ka@bosch.com
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.bosch-pt.kz
Óòèëèçàöèÿ
Îòñëóæèâøèå ñâîé ñðîê ýëåêòðîèíñòðóìåíòû,
ïðèíàäëåæíîñòè è óïàêîâêó ñëåäóåò ñäàâàòü íà
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ ðåêóïåðàöèþ îòõîäîâ.
Íå âûáðàñûâàéòå ýëåêòðîèíñòðóìåíòû â áûòîâîé ìóñîð!
Òîëüêî äëÿ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ:
Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîé Äèðåêòèâå
2002/96/EÑ î ñòàðûõ ýëåêòðè÷åñêèõ è
ýëåêòðîííûõ èíñòðóìåíòàõ è ïðèáîðàõ è
àäåêâàòíîìó ïðåäïèñàíèþ
íàöèîíàëüíîãî ïðàâà, îòñëóæèâøèå ñâîé
ñðîê ýëåêòðîèíñòðóìåíòû äîëæíû
îòäåëüíî ñîáèðàòüñÿ è ñäàâàòüñÿ íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ
óòèëèçàöèþ.
Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
1 619 929 J84 | (12.4.12)
Download PDF
Similar pages
GHG 660 LCD Professional
УШМ (болгарка) BOSCH GWS 780 C Professional инструкция по эксплуатации
GAS 50 Professional