Sprawozdanie z działalności WETI 2007-2011

Sprawozdanie z działalności WETI 2007-2011
Sprawozdanie z działalności
Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
za lata 2007-2011
Gdańsk, lipiec 2012
1
Spis treści
Wprowadzenie............................................................................................................................ 3
1.
Działalność dydaktyczna .................................................................................................... 5
2.
Działalność naukowa ........................................................................................................ 30
3.
Działalność organizacyjna ................................................................................................ 44
4.
Sytuacja kadrowa .............................................................................................................. 46
5.
Sytuacja finansowa ........................................................................................................... 50
6.
Współpraca z otoczeniem................................................................................................. 62
7.
Rozwój organizacyjny administracji wydziału oraz zrealizowane zadania
inwestycyjne i remontowe ................................................................................................ 87
Załącznik 1. Udział pracowników WETI w organizacjach i komitetach naukowych. ........... 90
Załącznik 2. Funkcje pracowników WETI w komisjach senackich i rektorskich ................... 95
Załącznik 3. Lista pracowników WETI nagrodzonych nagrodami centralnymi ..................... 97
Załącznik 4. Wykaz pracowników WETI zaliczonych do minimum kadrowego .................. 107
Załącznik 5. Wykaz pracowników WETI wspierających kierunki dydaktyczne................... 109
2
Wprowadzenie
Niniejszy dokument zawiera najważniejsze dane dotyczące działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w latach 2007-2011, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2011. Jest to kolejna edycja sprawozdań wydziałowych prezentowanych corocznie Radzie
Wydziału ETI, zazwyczaj na ostatnim posiedzeniu przed przerwą wakacyjną. Sprawozdania te stanowią
nie tylko źródło informacji dla pracowników Wydziału, ale także ważny element wdrażania na Wydziale
kontroli zarządczej.
Dane do sprawozdania zostały zredagowane głównie w formie zestawień tabelarycznych
i wykazów opatrzonych komentarzami słownymi i podsumowaniami poszczególnych działów. Obejmują
one wszystkie najważniejsze pola działalności Wydziału, a więc działalność dydaktyczną, badawczą,
organizacyjną (w tym infrastrukturalną), współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z otoczeniem
przemysłowym, a także aktywność i dorobek naukowy, wdrożeniowy i organizacyjny pracowników
Wydziału. Sprawozdanie to zawiera także istotne dane dotyczące bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej
Wydziału, z odniesieniem do lat poprzednich.
Rok 2011 był kolejnym pracowitym rokiem dla Wydziału, zarówno w sferze dydaktyki, badań, jak
i organizacji. Warto w tym miejscu podkreślić, że rekrutacja na studia I i II stopnia na nasz Wydział na
rok akademicki 2011/2012 przebiegła zgodnie z oczekiwaniami – jak zwykle najwięcej kandydatów na
jedno miejsce zgłosiło się na kierunek informatyka (5. miejsce wśród wszystkich kierunków na PG), ale
także na pozostałych kierunkach obserwowaliśmy spore zainteresowanie kandydatów studiami na WETI. Należy jednak mieć na uwadze zbliżający się niż demograficzny, który już w kolejnej kadencji władz
Wydziału (2012-2016) z pewnością da o sobie znać.
Rok 2011 był także pierwszym od kilku lat rokiem pewnego osłabienia aktywności Wydziału pod
względem pozyskiwania środków na granty badawcze. Wiąże się to z rosnącą konkurencją zarówno w
programach krajowych, jak i międzynarodowych. Należy przeciwdziałać temu procesowi. Szczególnie
apeluję tu do młodych pracowników nauki, którzy w różnych programach mają możliwości aplikowania
o środki na badania, w tym środki na tworzenie własnych zespołów badawczych. Kolejne wyzwanie w
tej dziedzinie dotyczy awansów naukowych. Wydziałowi niezwykle potrzebny jest dopływ nowej kadry
samodzielnych pracowników naukowych we wszystkich dyscyplinach uprawianych na Wydziale. Należy więc zintensyfikować składanie wniosków o habilitacje, zgodnie z nowymi zasadami, które wydają
się sprzyjać przyspieszeniu uzyskiwania samodzielności naukowej przez zdolnych i pracowitych badaczy młodego pokolenia. W tym też kierunku prowadzi wprowadzony w roku 2011 system motywacji
finansowych za publikacje w najlepszych czasopismach naukowych oraz wprowadzony (już w roku
2012) system motywacji finansowych za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Działania tego typu są szczególnie istotne w obliczu czekającej nas w roku 2013 kolejnej kategoryzacji jednostek naukowych, przeprowadzonej według zupełnie nowych zasad.
W obszarze działań infrastrukturalnych rok 2011 był kolejnym rokiem intensywnych prac. Na naszym Wydziale na dobre rozpoczęła się realizacja projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”, a pierwszym efektem było otwarcie – już w roku 2012 – gruntownie zmodernizowanego Audytorium nr 1 w gmachu A Wydziału. Następne 2 lata przyniosą analogiczną modernizację drugiego audytorium w tym budynku, wraz z dobudową unikatowego Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Stworzy to jeszcze lepsze perspektywy dla dydaktyki i badań prowadzonych na Wydziale.
Będziemy też konsekwentnie dalej remontować zdekapitalizowaną substancję budynku A, w szczególności poszycie dachu i instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą. Otoczenie z tyłu Wydziału zyskało sporo na remoncie Audytorium nr 1 w budynku A, a otoczenie od frontu – na remoncie ciągu
pieszo- jezdnego przed budynkiem A. Niektóre z kolejnych przedsięwzięć tego typu będziemy realizowali własnymi siłami, inne zostały już wpisane w plan remontów realizowanych centralnie.
Podobnie jak w roku poprzednim, aktywność Wydziału i całej Politechniki napotyka jednak na
liczne bariery. Najważniejszą z nich jest konieczność ścisłego przestrzegania zapisów ustawy „Prawo
zamówień publicznych”, której stosowanie w warunkach jednostki dydaktyczno-badawczej wyższej
3
uczelni, jaką jest Wydział, prowadzi niejednokroć do absurdów i marnotrawienia, zamiast planowanego
oszczędzania, środków publicznych. Drugą barierą jest nadmierna biurokracja w prowadzeniu i rozliczaniu projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. Niestety, ta biurokracja przenosi się także do
projektów realizowanych ze środków krajowych, m.in. przyznawanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W roku 2011 nastąpił dalszy wzrost funduszu zasadniczego („funduszu rozwoju”) Wydziału, będący rezultatem dodatniego wyniku finansowego Wydziału, po raz kolejny najlepszego wyniku wśród
wydziałów całej uczelni. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, gdyż oznacza, że mamy do dyspozycji coraz większe środki na inwestycje o charakterze rozwojowym. Fundusz rozwoju wypracowany w roku
2011 zostanie spożytkowany na modernizację laboratoriów badawczych i dydaktycznych Wydziału bezpośrednio przez katedry. Będzie to niejako naturalna kontynuacja zakończonego w roku 2011 projektu
„Unowocześnienie laboratoriów dydaktycznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej”, w wyniku którego doposażono 16 laboratoriów dydaktycznych Wydziału na
sprzęt wartości ok. 3,5 mln zł. Dobry stan funduszu zasadniczego Wydziału stanowi swoiste zabezpieczenie rozwoju Wydziału w latach przyszłych, w możliwej sytuacji, gdy te najbliższe lata nie będą tak
dobre jak poprzednie.
W roku akademickim 2012/2013 wkraczamy w pierwszy rok pełnego wdrażania nowego prawa
o szkolnictwie wyższym, ustaw pokrewnych i licznych związanych z tym rozporządzeń ministerialnych.
Jest to wyzwanie organizacyjne dla władz i administracji Wydziału. Jestem przekonany, że możemy
sprostać i tym wyzwaniom, współpracując ze sobą, ale i mądrze rywalizując na różnych polach.
Dziękuję wszystkim pracownikom WETI za ich wysiłek włożony w działalność i rozwój Wydziału
w roku 2011, życząc zarazem satysfakcji i sukcesów w pracy w roku 2012.
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
dziekan WETI PG
4
1.
Działalność dydaktyczna
1.1 Studia wyższe
Ogólne dane liczbowe dotyczące studentów
Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na koniec roku 2011 (stan wg
GUS z 30.11.2011 r.) wynosiła 3289 i jest nieco niższa od liczby 3319 studentów w 2010 roku. Szczegółowe liczby dla poszczególnych kierunków i stopni z rozbiciem na studia stacjonarne i niestacjonarne
zestawiono w tabeli 1.1.
Tabela 1.1: Liczby studentów na koniec roku 2011 z rozbiciem na kierunki, poziomy i formy studiów
Forma studiów
poziom
I stopnia
II stopnia
studia stacjonarne
Razem studia stacjonarne
I stopnia
II stopnia
studia niestacjonarne
Razem studia niestacjonarne
Razem studia stacjonarne
i niestacjonarne
Oznaczenia kierunków:
AiR – automatyka i robotyka,
I – informatyka,
AiR
427
45
472
-
I
989
194
1183
215
122
337
EiT
874
122
996
-
IB
301
301
-
Razem
2591
361
2952
215
122
337
472
1520
996
301
3289
EiT – elektronika i telekomunikacja,
IB – inżynieria biomedyczna.
Choć ogólne proporcje między liczbami studentów są zbliżone do roku poprzedniego, dokładniejsza
analiza proporcji między kierunkami wskazuje na znaczny odsetek studentów kierunku informatyka
w ogólnej liczbie studentów, odpowiednio 43% na I stopniu i 66% na II stopniu. Ponadto, jak pokazuje
rysunek 1-1, udział studentów informatyki na studiach stacjonarnych wzrasta znacząco wraz ze wzrostem poziomu studiów, przy równoczesnym spadku liczebności studentów kierunku automatyka i robotyka. W powiązaniu z faktem braku naboru na studia niestacjonarne kierunków innych niż informatyka
można wysnuć wniosek o utrzymującej się tendencji przepływu podczas rekrutacji na ten kierunek kandydatów będących absolwentami innych kierunków.
Rysunek 1-1: Rozkład procentowy liczebności studentów na prowadzonych kierunkach studiów stacjonarnych
stacjonarne I stopnia
12%
stacjonarne II stopnia
0%
16%
AiR
34%
38%
12%
34%
AiR
I
I
EiT
EiT
IB
IB
54%
5
Udział studentów zagranicznych kształcących się na studiach I i II stopnia (realizujących cały program
studiów aż do otrzymania dyplomu, tzn. nie będących stypendystami programu Erasmus) był w roku
2011 znikomy, pomimo uruchomienia na II stopniu pełnych programów magisterskich w języku angielskim. Dane dotyczące studentów obcokrajowców studiujących na wydziale przedstawia tabela 1.2:
Tabela 1.1: Studenci zagraniczni (bez Erasmusa)
Forma studiów
poziom
I stopnia
II stopnia
studia stacjonarne
Razem
AiR
1
1
I
2
2
EiT
1
1
2
IB
0
Razem
3
2
5
Liczby studentów z rozbiciem na kierunki i lata studiów w okresie 2007-2011 przedstawia tabela 1.3.
Tabela 1.2: Liczby studentów na poszczególnych latach studiów
KIERUNEK
Forma i poziom studiów
Automatyka i robotyka
stacjonarne I stopnia
(inżynierskie)
Informatyka
stacjonarne I stopnia
(inżynierskie)
Elektronika i telekomunikacja
stacjonarne I stopnia
(inżynierskie)
Inżynieria biomedyczna
stacjonarne I stopnia
(inżynierskie)
Automatyka i robotyka
Elektronika i telekomunikacja
Inżynieria biomedyczna
stacjonarne II stopnia
(magisterskie)
stacjonarne II stopnia
(magisterskie)
stacjonarne II stopnia
(magisterskie)
stacjonarne II stopnia
(magisterskie)
Informatyka
niestacjonarne I stopnia
(inżynierskie)
Informatyka
Informatyka
niestacjonarne II stopnia
(magisterskie)
Razem
I
II
III
IV
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2011
Liczba ogółem
85
166
318
399
427
252
493
814
960
989
326
638
773
887
874
172
235
301
45
85
94
160
154
145
252
298
400
327
318
326
447
403
339
320
109
98
129
45
72
91
101
116
195
232
262
252
191
198
216
195
63
87
81
-
67
85
93
182
211
234
172
170
199
50
71
-
59
73
160
185
162
160
20
-
2011
194
194
-
-
-
2011
122
122
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
198
221
232
206
215
132
198
194
145
122
993
1716
2503
2832
3289
90
89
83
71
75
70
130
81
70
71
823
1126
1236
1059
1419
68
64
67
43
53
62
68
113
75
51
130
590
764
784
748
40
48
41
55
40
40
48
462
571
637
20
41
37
47
20
41
418
485
Lata
6
Liczba studentów w roku 2009 była największa, ponieważ wyraźnie zwiększyła się liczba studentów
przyjętych na pierwszy rok studiów w latach 2008 i 2009. Od roku 2010 liczba studentów zmalała, ale
i liczba studentów przyjętych na pierwszy rok zmniejszyła się o około 200 studentów. Obecnie liczba
studentów, biorąc pod uwagę ustalenie limitu przyjęć na takich samych poziomach jak w roku 2011, nie
powinna ulegać zmniejszeniu.
Wybory strumieni, profili i specjalności
Studenci studiów I stopnia wybierali w roku akademickim 2011/12 bloki przedmiotów zwanych
strumieniami i realizowanych na semestrach 5. i 6. roku następnego już po raz czwarty. Tabela 1.3
przedstawia liczby studentów na poszczególnych kierunkach odpowiednio: deklarujących preferencje,
przydzielonych wstępnie do strumieni po uwzględnieniu dostępności zasobów wydziału oraz przydzielonych ostatecznie po uwzględnieniu odwołań i osób skierowanych na powtarzanie semestru, natomiast
graficzne reprezentacje podziałów na strumienie dla poszczególnych kierunków przedstawia rys. 1-2.
Tendencje wzrostowe dla wyboru strumieni, „Systemy automatyki” na kierunku automatyka i robotyka, oraz „Telekomunikacja” na kierunku elektronika i telekomunikacja, jakie zarysowały się w ubiegłym roku, utrzymały się w roku bieżącym. Dla strumieni kierunku informatyka utrzymuje się trend
podwyższonych preferencji dla strumienia „Aplikacje”, choć odsetek niezdecydowanych oscyluje bez
wyraźnych tendencji. Podział na strumienie na kierunku inżynieria biomedyczna, od 2011 roku
uwzględniający wszystkie cztery strumienie, wykazuje dominację strumieni „Informatyka w medycynie”
oraz „Elektronika w medycynie” w preferencjach studentów nad dwoma pozostałymi strumieniami.
7
Tabela 1.3: Liczbowy podział na strumienie semestrów 5. i 6.
r.ak.2009/2010
kierunek
AUTOMATYKA I
ROBOTYKA
r.ak.2010/2011
r.ak.2011/2012
r.ak.2012/2013
preferencje podział podział preferencje podział podział preferencje podział podział preferencje podział podział
studentów wstępny ostateczny studentów wstępny ostateczny studentów wstępny ostateczny studentów wstępny ostateczny
strumień
SYSTEMY AUTOMATYKI
SYSTEMY DECYZYJNE
brak deklaracji
31
31
33
45
45
45
53
48
50
51
51
51
30
31
29
30
34
34
16
48
46
34
50
50
1
Razem
4
27
16
62
62
62
79
79
79
96
96
96
101
101
101
75
88
88
56
84
77
74
84
85
55
77
68
TELEKOMUNIKACJA
ELEKTRONIKA I
TELEKOMUNIKACJA brak deklaracji
96
88
88
101
84
91
105
106
105
89
80
89
Razem
176
176
176
168
168
168
190
190
190
157
157
157
APLIKACJE
90
91
93
82
107
107
136
136
136
125
110
121
SYSTEMY
63
91
89
87
108
108
81
104
104
58
110
99
brak deklaracji
29
ELEKTRONIKA
INFORMATYKA
Razem
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
5
11
11
46
13
23
37
182
182
182
215
215
215
240
240
240
220
220
220
ELEKTRONIKA W
MEDYCYNIE
-
-
-
26
19
19
17
18
18
22
15
18
INFORMATYKA W
MEDYCYNIE
-
-
-
9
0
0
25
26
26
30
30
30
CHEMIA W MEDYCYNIE
-
-
-
13
18
18
16
17
17
4
14
12
FIZYKA W MEDYCYNIE
-
-
-
7
18
18
16
18
18
15
15
14
74
74
brak deklaracji
5
Razem
0
0
0
55
55
55
79
3
79
79
74
8
Rysunek 1-2: Rozkłady podziałów na strumienie dla poszczególnych kierunków
Automatyka i robotyka
Elektronika i telekomunikacja
SYSTEMY AUTOMATYKI
SYSTEMY DECYZYJNE
120
ELEKTRONIKA
TELEKOMUNIKACJA
200
180
160
140
120
100
80
100
80
60
40
20
0
60
40
20
0
09/10
10/11
11/12
09/10
12/13
11/12
12/13
Inżynieria biomedyczna
Informatyka
APLIKACJE
10/11
SYSTEMY
ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE
INFORMATYKA W MEDYCYNIE
CHEMIA W MEDYCYNIE
FIZYKA W MEDYCYNIE
300
90
80
70
250
200
60
50
40
30
150
100
20
10
0
50
0
09/10
10/11
11/12
12/13
09/10
10/11
11/12
12/13
9
W roku akademickim 2011/12 studenci semestru 6. dokonywali po raz trzeci wyboru przedmiotów profilujących do realizacji w roku akademickim 2012/13. Tabela 1.4 przedstawia liczby studentów na poszczególnych kierunkach przydzielonych ostatecznie do poszczególnych profili po uwzględnieniu odwołań. Podobnie jak w latach poprzednich dla specjalności na jednolitych studiach magisterskich studenci
byli zobowiązani do deklarowania kolejności preferencji dla wszystkich profili oferowanych na ich macierzystych kierunkach.
Tabela 1.4: Liczbowy podział na profile semestru 7.
kierunek/strumień
profile AiR
profile EiT-E
profile EiT-T
profil
Systemy automatyki
Systemy decyzyjne
Aparatura biomedyczna
Inżynieria mikrofalowa i antenowa
Komputerowe systemy elektroniczne
Optoelektronika
Systemy elektroniczne
lata akademickie
10/11 11/12 12/13
32
34
54
34
25
32
Razem: 66
59
86
16
0
0
13
14
17
16
16
31
13
13
14
15
13
14
Razem:
73
28
14
18
35
56
18
14
29
32
76
34
14
33
33
Razem:
95
32
50
34
13
13
18
93
32
33
30
19
33
30
114
36
54
34
17
50
34
Razem:
160
177
225
Elektronika w medycynie
-
20
16
Informatyka w medycynie
-
-
26
Chemia w medycynie
-
15
15
Fizyka w medycynie
-
13
13
48
70
Sieci teleinformacyjne
Systemy elektroniki morskiej
Systemy multimedialne
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
Algorytmy i modelowanie systemów
Architektura systemów komputerowych
Inżynieria oprogramowania
profile INFORMATYKI
Inżynieria wiedzy
Systemy geoinformatyczne
Teleinformatyka
profile ELEKTRONIKI
W MEDYCYNIE
profile INFORMATYKI
W MEDYCYNIE
profile CHEMII W MEDYCYNIE
profile FIZYKI W MEDYCYNIE
Razem:
Rozkład podziałów na profile w r. a. 2012/13 na kierunkach elektronika i telekomunikacja oraz informatyka przedstawia rysunek 1-3. Wybór profili dla kierunków automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna wynikał bezpośrednio z wcześniejszego podziału na strumienie.
10
Rysunek 1-3: Rozkład podziałów na profile wg kierunków w r. akad. 2012/13
profile EiT-Elektronika
Aparatura biomedyczna
Inżynieria mikrofalowa i antenowa
Komputerowe systemy elektroniczne
Optoelektronika
Systemy elektroniczne
35
30
25
20
15
10
5
0
10/11
11/12
12/13
profile EiT-Telekomunikacja
Sieci teleinformacyjne
Systemy elektroniki morskiej
Systemy multimedialne
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10/11
11/12
12/13
profile INFORMATYKI
Algorytmy i modelowanie systemów
Architektura systemów komputerowych
Inżynieria oprogramowania
Inteligentne systemy interaktywne
Systemy geoinformatyczne
Teleinformatyka
60
50
40
30
20
10
0
10/11
11/12
12/13
11
Na przełomie 2011 i 2012 przeprowadzono rekrutację na studia stacjonarne II stopnia na wszystkich
kierunkach (w tym po raz pierwszy na kierunku inżynieria biomedyczna). Przyjęto łącznie 470
kandydatów. Należy zanotować znaczny wzrost tej liczby względem 362 przyjętych w roku poprzednim
– nawet po uwzględnieniu 43 osób z naboru na studia stacjonarne II stopnia dla kierunku inżynieria
biomedyczna,. Kandydaci pochodzący z wydziału składali pod koniec semestru 6. deklaracje wyboru
specjalności podstawowej i uzupełniającej, na podstawie których zostały utworzone listy wstępnie
przyjętych. Podczas właściwej rekrutacji (po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów) kandydaci
wstępnie przyjęci zostali zakwalifikowani jako ostatecznie przyjęci. Na każdym kierunku została
utworzona grupa 13-18 studentów, dla której wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.
Zamiast bloku specjalności uzupełniającej studenci grup angielskojęzycznych mogą wybierać dowolne
przedmioty z puli wszystkich przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Wyniki rekrutacji na
studia stacjonarne. II stopnia przedstawia tabela 1.5.
Tabela 1.5: Wyniki rekrutacji na stopień II studiów stacjonarnych (9.02.2012)
Kierunek
AiR
Specjalność podstawowa
Specjalność uzupełniająca
Decisions Systems
Komputerowe systemy elektroniczne
Komputerowe systemy sterowania
Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
Computer Electronic Systems
Komputerowe systemy elektroniczne Optoelektronika
Inżynieria komunikacji bezprzewodoSystemy czasu rzeczywistego
EiT-E
wej
Optoelektronika
Komputerowe systemy elektroniczne
Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
Systemy mikroelektroniczne
Radio Communication Systems & Networks
Inżynieria dźwięku i obrazu
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
EiT-T Inżynieria dźwięku i obrazu
Sieci komputerowe
Systemy czasu rzeczywistego
Komputerowe systemy sterowania
Sieci i systemy teleinformacyjne
Systemy i sieci radiokomunikacyjne
INF
Distributed Applications & Internet Services
Aplikacje rozproszone i systemy interInżynieria systemów i bazy danych
netowe
Aplikacje rozproszone i systemy interneInżynieria systemów i bazy danych
towe (2)
Inteligentne systemy interaktywne
Algorytmy i technologie internetowe
Inteligentne systemy decyzyjne
Inteligentne systemy interaktywne
Technologie geoinformatyczne i mobilne
Technologie geoinformatyczne i moInteligentne systemy interaktywne (2)
bilne
Sieci i systemy teleinformacyjne
Algorytmy i technologie internetowe
Sieci komputerowe
Systemy czasu rzeczywistego
Grupa
15
19
18
Razem:
13
13
18
15
13
14
17
14
16
8
11
Razem:
19
Suma
14
38
52
13
59
14
65
151
19
18
35
19
18
21
205
38
19
19
18
Razem:
224
12
IBM
Chemia w medycynie
Elektronika w medycynie
Fizyka w medycynie
Informatyka w medycynie
Fizyka w medycynie
Informatyka w medycynie
Chemia w medycynie
Elektronika w medycynie
16
9
9
9
Razem:
43
470
Podczas ostatniej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia można było zauważyć zwiększone
zainteresowanie kierunkami prowadzonymi na wydziale ze strony absolwentów innych uczelni.
Szczegóły przedstawia tabela 1.6.
Tabela 1.6: Kandydaci spoza PG przyjęci na studia stacjonarne II stopnia
Kierunek: AiR
Specjalność podstawowa: KSS
Specjalność uzupełniająca: IKB
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska
Akademia Morska w Gdyni
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła TK
Politechnika Świętokrzyska
PWSZ Elbląg
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Informatyki w Olsztynie
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 1
Razem: 1
EiT-T
SSR SCzR
IDiO KSS
1
ISI
TGM
Inf
TGM
SST
2
ATI
ISD
1
1
1
1
IBm
ChWM FWM Łącznie
FWM ChWM
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
13
1
2
3
5
18
W wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia już drugi rok z rzędu można zauważyć
przepływ kandydatów między profilami oraz kierunkami prowadzonymi na wydziale na studiach
I stopnia. Strukturę grup poszczególnych specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia w dniu
rozpoczęcia zajęć semestru 1. przedstawia tabela 1.7.
13
Tabela 1.7: Struktura grup specjalności stopnia II po zakończeniu rekrutacji (9.02.2012)
Kierunek
AiR
EiT-E
EiT-T
Inf
IBm
Specjalność
KSS+KSE
KSS+IKB
ISD (ang)
IKB+SCzR
KSE+OPT
OPT+KSE
SMI+IKB
KSE (ang)
SSR+IDiO
z wydziału
19
18
15
18
13
15
13
13
17
IDiO+SSR
IDiO+SK
SCzR+KSS
SST+SSR
SSR (ang)
ARSI+ISBD
ATI+ISI
ATI+ISD
ISBD+ARSI (x2)
TGM+SST
ISI+TGM
SK+ATI
SK+SCzR
TGM+ISI (x2)
ARSI (ang)
ChWM+FWM
EWM+IWM
FWP+ChWM
IWM+EWM
14
16
8
11
14
18
19
18
35
19
21
19
18
38
19
16
9
9
10
zewnętrzni
1
1
1
6
4
3
1
1
% z profilu
95%
83%
87%
94%
92%
100%
85%
92%
88%
% wypełnienia
106%
100%
83%
100%
72%
83%
72%
72%
94%
86%
94%
50%
91%
100%
100%
89%
28%
97%
63%
86%
89%
100%
79%
21%
69%
89%
56%
70%
78%
89%
44%
61%
78%
100%
106%
100%
97%
106%
117%
106%
100%
106%
106%
89%
50%
50%
56%
Rysunek 1-4 wskazuje trzy specjalności, których co najmniej połowa uczestników nie
kontynuowała profilu (SCzR+KSS, ATI+ISD oraz ARSI w j. ang.), zaś rysunek 1-5 wyraźnie wskazuje
na znaczne „nasycenie” grup specjalnościowych kierunku informatyka, kosztem grup specjalnościowych
kierunku elektronika i telekomunikacja. Widoczne na wykresie przekroczenie 100% pojemności grupy
wynikało z przyjęcia więcej niż 18 osób na specjalność po rozpatrzeniu odwołań i uzyskaniu dla każdej
osoby imiennej zgody kierownika katedry prowadzącej daną specjalność.
14
AiR
EiT-E
EiT-T
Inf
IWM+EWM
FWP+ChWM
EWM+IWM
Inf
ChWM+FWM
ARSIang
TGM+ISI (2)
SK+SCzR
SK+ATI
ISI+TGM
EiT-T
TGM+SST
ISBD+ARSI (2)
ATI+ISD
IWM+EWM
FWP +ChWM
EWM+IWM
ChWM+FWM
ARS Ia ng
TGM+IS I (2)
S K+S CzR
S K+ATI
IS I+TGM
TGM+S S T
IS BD+ARS I (2)
ATI+IS D
ATI+IS I
0%
ATI+ISI
ARS I+IS BD
kontynuacja
ARSI+ISBD
S S Ra ng
S S T+S S R
S CzR+KS S
IDiO+S K
IDiO+S S R
S S R+IDiO
KS Ea ng
S MI+IKB
OP T+KS E
KS E+OP T
IKB+S CzR
IS Da ng
KS S +IKB
KS S +KS E
zmia na
SSRang
SST+SSR
SCzR+KSS
IDiO+SK
EiT-E
IDiO+SSR
SSR+IDiO
KSEang
SMI+IKB
OPT+KSE
AiR
KSE+OPT
IKB+SCzR
ISDang
KSS+IKB
KSS+KSE
Rysunek 1-4: Odsetek absolwentów profilu studiów I stopnia kontynuujących odpowiadającą mu specjalność
magisterską
zmiana
kontynua cja
120%
100%
80%
60%
40%
20%
IBm
Rysunek 1-5: Stopień wypełnienia grup uruchomionych specjalności na studiach II stopnia
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
IBm
15
Wnioski:
 Kierunek informatyka wybiera ponad polowa studentów kontynuujących studia na II stopniu,
co niewątpliwie ma związek z długotrwała tendencją na rynku pracy.
 Po raz pierwszy odnotowano zauważalny wzrost liczby kandydatów na studia stacjonarne II
stopnia z uczelni krajowych spoza Trójmiasta, co świadczy że nasza oferta dydaktyczna jest
atrakcyjna i dostrzegalna w kraju.
 Znikomy nabór na studia II stopnia studentów zagranicznych wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie aktywnego pozyskiwania kandydatów za pośrednictwem firm
międzynarodowych, oferujących usługi rekrutacyjne (głównie z Chin i Indii).
Absolwenci
W roku 2011/12 zakończyła się na wydziale realizacja magisterskich studiów jednolitych. Szczegółowy
wykaz liczbowy absolwentów tych studiów w latach 2007-2011 z podziałem na kierunki i uzyskane
oceny końcowe zestawiono w tabeli 1.8. Warto zauważyć, że absolwenci tych studiów kończyli studia
najczęściej z oceną końcową na poziomie 4,5 na wszystkich prowadzonych kierunkach. Ocenę końcową
3.0 otrzymało tylko dwóch absolwentów kierunku elektronika i telekomunikacja.
Tabela 1.8: Absolwenci jednolitych studiów magisterskich lat 2007- 2011 z podziałem na kierunki studiów i uzyskane
oceny końcowe
Lata
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Kierunki
łącznie
418
342
Oceny 386
443
482
23
22
35
5.5
36
22
102
85
90
5.0
94
100
179
143
161
4.5
208
198
100
80
82
4.0
92
135
13
11
17
3.5
13
27
%
5,5
6,4
9,1
8,1
4,6
24,5
24,9
23,3
21,2
20,8
42,8
41,8
41,7
47
41,1
23,9
23,4
21,2
20,8
28
3,1
3,2
4,4
2,9
5,6
Automatyka
i robotyka
42
25
40
%
38
46
1
2,4
1
4
2
5
3
7,9
1
2,2
4
9,5
6
24
11
27,5
7
18,4
9
19,6
24
57,1
11
44
15
37,5
21
55,3
19
41,3
11
26,2
7
28
9
22,5
6
15,8
13
28,3
2
4,8
3
7,5
1
2,6
4
8,7
Informatyka
165
146
155
196
197
11
10
17
19
10
41
34
30
41
49
66
66
67
92
95
39
32
38
40
33
7
4
3
4
10
%
7,8
6,9
11
9,7
5,1
24,8
23,3
19,4
20,9
24,9
40
41,1
43,2
46,9
48,2
23,6
21,9
24,5
20,4
16,8
4,2
2,7
1,9
2,1
5,1
Elektronika i telekomunikacja
211
171
191
%
209
239
11
5,2
11
6,4
16
8,4
14
6,7
11
4,6
57
27
45
26,3
49
25,7
46
22
42
17,6
89
42,2
66
38,6
79
41,4
95
45,5
84
35,2
50
23,7
41
24
35
18,3
46
22
89
37,2
4
2
7
4,1
11
5,8
8
3,8
13
5,4
16
Kierunki
łącznie
1
0,2
1
0,3
1
0,3
3.0
-
Lata
2007
2008
2009
2010
2011
Automatyka
i robotyka
-
Elektronika i telekomunikacja
1
0,6
1
0,5
-
Informatyka
1
-
0,6
-
W roku akademickim 2011/12 po raz pierwszy wypromowano na wydziale absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia (z tytułem zawodowym inżynieria) na czterech kierunkach. Wykaz liczbowy tych absolwentów z podziałem na kierunki i uzyskane oceny końcowe przedstawia tabela 1.9. Warto zwrócić
uwagę na niewielki odsetek absolwentów z najniższą średnią ocen końcowych: ocenę 3.5 w 2011 roku
uzyskało tylko ok. 5-8% absolwentów i nikt nie uzyskał oceny 3.0. Dla kierunków automatyka i robotyka oraz informatyka absolwenci studiów I stopnia uzyskali najwięcej ocen końcowych na poziomie 4,5
(odpowiednio 30% i 43,4%), natomiast dla kierunku elektronika i telekomunikacja na poziomie 4,0
(51,6%). Najwięcej ocen końcowych na poziomie 5.0 uzyskują absolwenci kierunku automatyka i robotyka (22,8%). Byli to studenci, którzy rozpoczynali studia w roku akademickim 2007/2008, w tym roku
kandydaci przyjęci na studia na kierunek automatyka i robotyka mieli najwyższą punktację w stosunku
do pozostałych kierunków.
Tabela 1.9: Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia z 2011 roku z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny
końcowe
Kierunki
łącznie
Automatyka
i robotyka
Informatyka
Elektronika i
telekomunikacja
Oceny
369
%
57
%
159
%
153
%
5.5
30
8,1
4
7
19
12
7
4,6
5.0
37
10
13
22,8
15
9,4
9
5,9
4.5
133
36
17
30
69
43,4
47
30,7
4.0
146
40
16
28,1
51
32,1
79
51,6
3.5
23
6,2
7
12,3
5
3,2
11
7,2
3.0
-
-
-
-
-
-
-
-
Podobne wartości dla roku 2011 wskazuje tabela 1.10 z ocenami końcowymi absolwentów studiów niestacjonarnych obu stopni kierunku informatyka.
Tabela 1.10: Absolwenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia kierunek informatyka z 2011 roku
Łącznie
Oceny/liczba
41
absolwentów
I stopnia inż.
II stopnia
%
10
%
31
%
Ocena 5.5
1
2,4
-
-
1
3,2
Ocena 5.0
11
26,8
2
20
9
29
17
Ocena 4.5
20
48,8
7
70
13
41,9
Ocena 4.0
7
17,1
-
-
7
22,6
Ocena 3.5
2
4,9
1
10
1
3,2
Ocena 3.0
-
-
-
-
-
-
Wniosek:
Poziom absolwentów na wszystkich kierunkach prowadzanych na wydziale należy uznać za wysoki, bowiem co najmniej 90% z nich kończy studia z ocena co najmniej dobry (4.0).
Rekrutacja
W tabeli 1.1 zestawiono liczby studentów przyjętych na stacjonarne studia II stopnia w czasie dwóch
naborów w lutym 2011 r. i 2012 r.
Tabela 1.11: Liczby przyjętych na studia II stopnia stacjonarne
Kierunek
AiR
EiT
I
IB
Razem
lata akademickie
2010/2011
2011/2012
47
51
129
152
201
221
44
377
468
Porównując z danymi absolwentów studiów I stopnia (por. tabela 1.10)) widać, że liczba absolwentów
kierunku automatyka i robotyka jest większa od liczby przyjętych na semestr 1. stopnia II, czyli nie
wszyscy absolwenci zdecydowali się na studia tego II stopnia na Wydziale ETI. Podobnie jest dla kierunku elektronika i telekomunikacja. Natomiast dla kierunku informatyka liczba przyjętych na pierwszy
rok studiów II stopnia jest większa od liczby absolwentów, czyli na studia II stopnia zgłosili się absolwenci innych kierunków i/lub uczelni.
W tabeli 1.8 zestawiono dane dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia dla kierunku informatyka.
Tabela 1.12: Liczby przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek informatyka
Poziom studiów
I stopnia
II stopnia
Razem
2008/2009
84
125
209
rok akademicki
2009/2010 2010/2011
77
75
75
64
152
139
2011/2012
63
77
140
Z tych danych wynika, że liczba studentów niestacjonarnych w ostatnich latach uległa zmniejszeniu,
a następnie ustabilizowała się na poziomie 140 studentów. Na rok akademicki 2011/2012 uruchomiona
została rekrutacja na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja, ale liczba kandydatów
była zbyt mała, żeby można było studia uruchomić.
18
Wyniki rekrutacji w kolejnych latach dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów
Tabela 1.13 zestawia dane dotyczące rekrutacji w latach 2008- 2011, a tabela 1.14 liczby skreślonych
studentów po 1 semestrze.
Tabela 1.13: Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia
Kierunek/
rok akadem.
AiR
EiT
I
IB
Razem
2008/2009
L. prz. Punkty
95
54,18
364
23,90
87*
5,6*
292
48,40
5,60
838
2009/2010
L. prz. Punkty
156
35,96
337
32,40
2010/2011
L. prz. Punkty
123
48,40
246
43,60
2011/2012
L. prz. Punkty
123
45,55
245
43,60
337
108
938
240
100
709
250
120
738
46,98
56,74
55,10
59,20
55,70
47,25
L. prz. – liczba przyjętych na studia
Punkty – liczba punktów ujednoliconych osoby przyjętej na ostatnim miejscu
*) liczba studentów przyjętych na przewidywany do uruchomienia od roku akademickiego 2009/2010
kierunek IB w ramach kierunku EiT
Na rok akademicki 2008/2009 i na rok akademicki 2009/2010 zwiększono limit przyjęć o 20% dla kierunków informatyka i elektronika i telekomunikacja. Efektem była wyraźnie niższa liczba punktów osoby przyjętej i usytuowanej na ostatniej pozycji dla kierunku elektronika i telekomunikacja. Liczby studentów, skreślonych po 1 semestrze, przyjętych na rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 przedstawia
tabela 1.14.
Tabela 1.14: Liczba skreślonych po 1. semestrze studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek/
rok akademicki
AiR
EiT
I
IB
Razem
2008/2009
Liczba skreślonych
4
57
34
95
2009/2010
Liczba skreślonych
14
47
43
6
110
Widać, że liczby skreśleń na kierunku elektronika i telekomunikacja są wyraźnie większe od skreśleń na
pozostałych kierunkach. W następnych latach akademickich, biorąc pod uwagę ten efekt, zdecydowano
zmniejszyć limity na kierunki informatyka i elektronika i telekomunikacja, żeby kandydaci przyjmowani
na studia mieli liczbę punktów ujednoliconych powyżej 40 punktów. Stwierdzono, że przyjmowanie
kandydatów z miernymi wynikami ze świadectwa maturalnego nie daje efektów i zbyt duża liczba studentów na pierwszym roku, o miernych zdolnościach matematyczno-technicznych jest dla wydziału niekorzystna. Bardzo niska punktacja dla kierunku inżynieria biomedyczna (5,6) wynikała z konieczności
skorzystania z naboru dodatkowego i przyjęciu kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego
z matematyki i było to w pierwszym roku uruchomienia tego kierunku. W następnych latach akademickich poziom kandydatów przyjmowanych na kierunek inżynieria biomedyczna był już wyższy od 40
punktów.
Wniosek:
Należy przyjmować na pierwszy rok tylko tych kandydatów, którzy mają w procedurze rekrutacyjnej punktację na poziomie wyższym od 40 punktów.
19
Grupy najlepszych kandydatów
Dla kierunków elektronika i telekomunikacja oraz informatyka utworzono grupę dziekańską składającą
się ze studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze rekrutacyjnej.
Dla kierunku elektronika i telekomunikacja grupa pierwsza składała się z 31 studentów. Po 1. semestrze 2 studentów zostało skreślonych, a 1 student zrezygnował ze studiów. Studenci skreśleni zostali
przyjęci z punktacją 77,66 oraz 72,75, a student, który zrezygnował z punktacją 74,51. Pozostali studenci zostali zarejestrowani na semestr 2, w tym 4 studentów z długiem 6 punktów ECTS (brak zaliczenia
przedmiotu Fizyka). W grupie tej po 1 semestrze 13 studentów miało średnią powyżej 4,0. Najniższa
średnia w grupie wynosiła 3,32. Na semestr 2. na kierunku elektronika i telekomunikacja sumarycznie
zarejestrowanych zostało 242 studentów, w tym bez długu 134 studentów, i w tej grupie 27 studentów
uzyskało średnią powyżej 4,0, w tym 13 studentów z grupy pierwszej.
Dla kierunku informatyka grupa pierwsza składała się z 35 studentów. Po 1 semestrze wszyscy studenci zostali zarejestrowani na semestr 2, w tym 3 studentów z długiem 6 punktów ECTS (brak zaliczenia przedmiotu fizyka) i 1 student z długiem 10 punktów ECTS. W grupie tej po 1 semestrze 21 studentów miało średnią powyżej 4,0, a 2 studentów powyżej 5,0. Najniższa średnia w grupie wynosiła 3,46.
Na semestr 2 na kierunku informatyka sumarycznie zarejestrowanych zostało 273 studentów, w tym bez
długu 169 studentów, i w tej grupie 54 studentów uzyskało średnią powyżej 4,0, w tym 21 studentów
było z grupy pierwszej.
Istotne procedury wpływające na podniesienie jakości kształcenia
Fundusz dydaktyczny. W czasie 2 ostatnich lat dziekan wyraził zgodę na utworzenie funduszu dydaktycznego przeznaczonego na finansowanie prac dyplomowych i prowadzonych w ramach przedmiotu
Projekt grupowy. Po zakończeniu semestru fundusze wydane przez katedry na ww. prace są refundowane w wysokości 200 zł/pracę dyplomową i 200 zł/projekt grupowy.
Dodatkowe zajęcia, zmiana w przedmiocie z zakresu matematyki. Od roku 2008 dla studentów semestru pierwszego, którzy nie zaliczyli przedmiotów Fizyka oraz przedmiotów z zakresu matematyki
organizowano dodatkowe zajęcia, repetytoria, na których studenci mogli powtórzyć materiał z zakresu
ww. przedmiotów i następnie przed rejestracją na semestr 3 (sesja semestru drugiego) zdać egzaminy
z tych przedmiotów.
W roku 2010 wprowadzono podział przedmiotu z zakresu matematyki, który miał przyporządkowane
10 punktów ECTS na dwa przedmioty, a mianowicie na Analizę matematyczną i na Algebrę liniową.
Podzielono również punkty ECTS. W efekcie przy dopuszczalnym długu 12 punktów ECTS, studenci
pierwszego semestru mogli łatwiej zaliczyć te dwa przedmioty, a niezaliczenie jednego z nich dawało w
efekcie mniejszą wartość punktów ECTS.
Od roku 2011 wprowadzono również zajęcia dodatkowe, repetytoria, z przedmiotów, które charakteryzowały się dużą liczbą niezaliczeń, zakończonych egzaminami lub zaliczeniami, co wyraźnie podniosło sprawność kształcenia.
Indywidualna organizacja studiów. Od roku 2009 wprowadzona została indywidualna organizacja
studiów (IOS) umożliwiająca studentom, którzy zostali skierowani na powtarzanie semestru i formalnie
mieli semestr przerwy przed powtarzaniem, kontynuację kształcenia. Początkowo wszyscy studenci
w takiej sytuacji mogli wybrać 6 przedmiotów prowadzonych w semestrze, w którym mieli przerwę
przed powtarzaniem. Po doświadczeniach wynikających ze sprawności zaliczeń oraz konfliktów z podziałem na strumienia, ustalono, że zgodę na IOS mogą otrzymać tylko studenci studiów I stopnia po
semestrach 1, 2, 3.
Wniosek:
20
Wymienione procedury wpływające na jakość kształcenia będą kontynuowane w następnej
kadencji.
Godziny dydaktyczne
Tabela 1.15 przedstawia bilans wykonanych w latach 2005-2011godzin dydaktycznych z podziałem
na rodzaje zajęć. Przez te wszystkie lata odsetek zajęć praktycznych (szczególnie laboratoriów i projektów) przekracza 60%, co potwierdza spełnienie przez programy studiów realizowane na wydziale standardów FEANI kształcenia inżynierów.
Tabela 1.15: Bilans wykonanych zajęć dydaktycznych
Liczba godzin (bez mnożników)
Rok akademicki
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
wykłady
ćwiczenia
laboratoria
projekty
inne
8647
16,80%
8485
16,50%
8548
16,30%
8383,5
15,82%
10113
18,03%
8421,5
14,87%
5145
10,00%
5065
9,90%
4635
8,80%
4137,5
7,81%
2655
4,73%
2955
5,22%
20672,5
40,20%
20635
40,20%
22175
42,20%
23311,5
43,99%
24329
43,37%
24236,4
42,80%
11034,5
21,40%
9478
18,50%
10530
20,00%
11473
21,65%
12944
23,08%
12279
21,68%
5954
11,60%
7688
15,00%
6708
12,80%
5685
10,73%
6054
10,79%
8738,55
15,43%
Ogółem
(bez mnożników)
51453,0
51351,0
52596,0
52990,5
56095,0
56630,4
Rozkład godzin zajęć wynikających z realizacji programu dla studentów zarejestrowanych w kolejnych
latach akademickich (bez mnożników odzwierciedlających zwiększony wysiłek związany z liczebnością
grup wykładowych) zamieszczono na rysunku 1-6.
Rysunek 1-6: Rozkład godzin zajęć programu dla całkowitej liczby studentów w poszczególnych latach
Liczba godzin zajęć (bez mnożników)
60,0
52,2
51,5
51,4
52,6
53,0
56,1
56,6
50,0
40,0
liczba godzin (tys.)
"liczba studentów (tys.)
30,0
"godz./stud."
20,0
10,0
18,1
16,7
17,3
16,4
2,89
3,08
2,97
2004/05
2005/06
2006/07
14,2
15,7
17,2
3,21
3,73
3,57
3,28
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
0,0
21
W roku akademickim 2010/11 rozliczono ostatecznie 60462 godzin dydaktycznych
(w porównaniu z planowanymi do rozliczenia 57124 godzinami wykazanymi w ubiegłorocznym raporcie). W tej liczbie 14499 godz. (ok. 24%) stanowiły nadgodziny. Ich udział
w przygotowywanych co roku wykazach systematycznie rósł, od r. a. 2006/07 do r. a. 2009/10 praktyczne się podwoił, z 13,6% do 24%, by w następnym r. a. 2010/11 pozostać na tym samym poziomie.
Szczegółowy rozkład godzin łącznie oraz nadgodzin przypadających ma poszczególne katedry w latach,
od 2006/07 do 2010/11 zestawiono w tabeli 1.16. Dodatkowo rysunek 1-7 przedstawia rozkład nadgodzin latami w poszczególnych katedrach. W czołówce katedr z największym udziałem nadgodzin (ponad
30%) znajdują się: KSD, KIB, KASK, KSSR i KSA. W porównaniu do roku ubiegłego grupa katedr
z największą liczbą nadgodzin zmniejszyła się o katedry KOSE i KSG, które znacząco zredukowały
swoje nadwyżki godzinowe.
Rysunek 1-7: Rozkład udziału nadgodzin w dydaktyce poszczególnych katedr
Rozkład nadgodzin w dydaktyce katedr
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
2006/07
2007/08
20,00%
2008/09
2009/10
2010/11
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
KSD
KIB
KASK
KSSR
KSA
KTI
KSMI
KSTE
KAMS
KOSE
KIMA
KIO
KISI
KSMU
KSG
KSEM
Wnioski:
 Liczba wykonanych godzin dydaktycznych systematycznie rosła przez ostatnie 3 lata, co częściowo mogło mieć związek z uruchomieniem nowego kierunku studiów inżynieria biomedyczna.
 Przyczyny znacznego odsetka realizowanych nadgodzin (ponad 30% względem poziomu
normatywnego) aż w pięciu katedrach wymagają dokładniejszej analizy. W dalszej perspektywie przeciążanie kadry dydaktycznej może odbić się negatywnie na jakości prowadzonej
dydaktyki i spowolnić rozwój naukowy.
W dniach 18-20 maja 2012 r. odbyła się wizytacja zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który dokonał oceny instytucjonalnej wydziału. W chwili przygotowywania niniejszego sprawozdania treść raportu Zespołu Oceniającego PKA i uchwały prezydium PKA w sprawie przyznanej wydziałowi oceny nie była jeszcze znana.
22
Tabela 1.16: Godziny dydaktyczne wykonane przez katedry
Katedra
godz.
KSD
2901
KIB
3452
KASK
4609,5
KSSR
2493
KSA
2290,5
KTI
2767
KSMI
4336,5
KSTE
3609
KAMS 3795,5
KOSE
6411,5
KIMA
2356
KIO
3302
KISI
2424
KSMU
2578
KSG
2855
KSEM
2569
Razem: 52749,5
2006/07
nadgodz.
681 23,50%
685 19,80%
934,5 20,30%
489 19,60%
84,5 3,70%
187 6,80%
474 10,90%
681,5 18,90%
705,5 18,60%
867,5 13,50%
140 5,90%
498 15,10%
281 11,60%
157 6,10%
169 5,90%
148 5,80%
7182,5 13,60%
godz.
2770
3546
5009
2676
2564
2904
4214
3063
3872
6225,5
2371,5
3460,5
2682
2683
3558
2602,5
54201
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
nadgodz.
godz.
nadgodz.
godz.
nadgodz.
godz.
nadgodz.
490 17,70% 2803
463 16,50% 3665
1205 32,88%
3972,8 1489,5 37,49%
698 19,70% 3070
520 16,90% 2550
798 31,29%
4327,5 1525,5 35,25%
1375 27,50% 5426 1796 33,10% 5321
1728 32,48% 5556,88 1893,5 34,07%
861 32,20% 2837
583 20,50% 2675
419 15,66%
2960,5 962,5 32,51%
266 10,40% 2826
531 18,80% 3061
777 25,38%
3535,5 1101,5 31,16%
792 27,30% 2764
724 26,20% 2669
653 24,47%
3183
834 26,20%
584 13,90% 3994
600 15,00% 3990
645 16,17%
4165 1017 24,42%
575 18,80% 2542
283 11,10% 2757
676 24,52%
2662,5 577,5 21,69%
650 16,80% 3940
979 24,80% 4170
954,5 22,89% 4150,75
881 21,23%
692,5 11,10% 5841
580
9,90% 7413
2421 32,66% 6771,28 1334 19,70%
241,5 10,20% 2605
595 22,80% 2460
492 20,00%
3078,5
595 19,33%
614,5 17,80% 3645
583 16,00% 4093
923 22,55% 3984,75 747,5 18,76%
371 13,80% 2588
458 17,70% 2798
533 19,05%
2801
516 18,42%
319 11,90% 3111
513 16,50% 2933
406 13,84%
3280
534 16,28%
765 21,50% 3079
413 13,40% 3851
964 25,03% 3563,13
355
9,96%
189,5
7,30% 2716
585 21,50% 2718
138
5,08%
2468,5 135,5
5,49%
9484 17,50% 53787 10206 19,00% 57124 13732,5 24,04% 60461,59 14499 23,98%
23
Tabela 1.17: Koła studenckie (stan na 27.06.2012).
Koło Naukowe
Lp.
1.
PACT
2.
3.
CELL
Talk Bots Club
4.
5.
6.
Geoida
CHIP
RINNG
7.
8.
9.
VERTEX
Soliton
PING
10.
11.
SPIE Student Chapter Advisor
Petition
Safe1IDEA
12.
13.
14.
15.
JUGGUT
GUT HPC
Inżynieria Dźwięku i Obrazu
Grupa.NET
16.
SFERA
17.
Automatyki SKALP
18.
Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej "WiComm Yuniors"
Krótkofalowców PG
Eco CarPG
radio SAR
Studencki klub jazzowy PG
"MKM" - Międzywydziałowe
Koło Mechatroników
19.
20.
21.
22.
23.
opiekun
uwagi
dr inż. Barbara Stawarz Graczyk
dr inż. Jarosław Sadowski
dr inż. Agnieszka Landowska
dr inż. Jacek Dąbrowski
dr inż. Bogdan Pankiewicz
mgr inż. Grzegorz Gołaszewski
dr inż. Jacek Lebiedź
dr inż. Adam Mazikowski
mgr inż. Tomasz Gierszewski
prof. Bogdan Kosmowski
od 01.03.2012
prof. dr hab. inż. Zdzisław
Kowalczuk
mgr inż. Michał Wójcik
dr inż. Paweł Czarnul
mgr inż. Kuba Łopatka
prof. dr hab. inż. Bogdan
Wiszniewski, prof. nadzw.
PG
mgr inż. Andrzej Jastrzębski
prof. dr hab. inż. Maciej
Niedźwiecki
dr inż. Łukasz Kulas
od 10.12.2007
dr inż. Jacek Stefański
międzywydziałowy
międzywydziałowy
międzywydziałowy
międzywydziałowy
międzywydziałowy
dr inż. Krzysztof Nyka
od 30.03.2011
od 05.05.2010
od 14.01.2010
od 11.01.2010
od 07.05.2009
od 17.03.2009
od 19.01.2009
od 28.05.2008
od 18.12.2007
od 22.05.2007
od 04.05.2006
od 10.04.2006
od 25.11.2003
od 17.10.2003
od 02.01.2001
od 31.03.1998
Lista nagrodzonych studentów
Rok 2007/2008
1. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Adam Blokus
informatyka – III rok
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – III rok
2. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk
Jarosław Józefiak
elektronika i telekomunikacja – IV rok
Anna Mizgier
informatyka – V rok
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – III rok
Adam Polak
elektronika i telekomunikacja – IV rok
3. Stypendium LOTOS
Marek Kiwilszo
elektronika i telekomunikacja – V rok
24
Rok 2008/2009
1. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Adam Blokus
informatyka – IV rok
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – IV rok
2. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – IV rok
Adam Polak
elektronika i telekomunikacja – V rok
3. Stypendium LOTOS
Michał Hoeft
elektronika i telekomunikacja – III rok
Bartosz Namieśnik
elektronika i telekomunikacja – II rok
Marcin Roman
informatyka – IV rok
Andrzej Sokolnicki
automatyka i robotyka – V rok
Rok 2009/2010
1. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – V rok
2. Stypendium MNiSW za wyniki w sporcie
Jakub Dumara
elektronika i telekomunikacja – V rok
3. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – V rok
4. Stypendium LOTOS
Tomasz Blukis
informatyka – III rok
Mateusz Kowalski
informatyka – IV rok
Maciej Rzeziński
automatyka i robotyka – V rok
5. Nominacja Rektora Politechniki Gdańskiej w konkursie o Nagrodę „Czerwonej Róży”
Jakub Piwowarski
automatyka i robotyka – V rok
6. Stypendium Fundacji General Electric
Tomasz Janeczko
elektronika i telekomunikacja – II rok
Rok 2010/2011
1. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce
Michał Hoeft
elektronika i telekomunikacja – V rok studia jednolite mgr
2. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
Przemysław Tusk
automatyka i robotyka – III rok studia I stopnia stacjonarne
Katarzyna Zabrocka
automatyka i robotyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
3. Stypendium LOTOS
Patryk Daszkowski
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Damian Potrykus
elektronika i telekomunikacja – V rok studia jednolite mgr
4. Konkurs „Twoja Perspektywa 2011” (organizator Grupa TP)
Artur Makutunowicz
informatyka – V rok studia jednolite mgr – I miejsce
5. Konkurs programistyczny Decode Tieto 2010
Tomasz Richert
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne – I miejsce
Krzysztof Ropiak
informatyka - II rok studia I stopnia stacjonarne – III miejsce
6. Finały krajowe konkursu Imagine Cup 2011 w kategorii Projektowanie Oprogramowania (Software
Design) – III miejsce
Rafał Gordon
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Bartosz Kałkus
informatyka – I rok studia I stopnia stacjonarne
Grzegorz Korszyłowski
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Krzysztof Kowalski
informatyka – II rok studia I stopnia stacjonarne
Rok 2011/2012
1. Konkurs „Developers Showcase” na I Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych
w Gdańsku – I miejsce:
Dorian Apanel
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
25
Kacper Kwiatkowski
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
Michał Pyrzowski
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
Grzegorz Rajchman
informatyka – I rok studia II stopnia stacjonarne
2. Konkurs „Krypto-Absolwent Nie Do Złamania”zorganizowany przez ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o – II miejsce:
Bartosz Czaplewski
elektronika i telekomunikacja – dyplomant, studia jednolite
3. Konkurs „Najlepszy poster dla młodych naukowców” na konferencji 35th International Microelectronics and Packaging IMAPS-IEEE CPMT w Gdańsku – III miejsce:
Katarzyna Kobierowska
inżynieria biomedyczna – III rok studia I stopnia stacjonarne
Magdalena Karpińska
inżynieria biomedyczna – III rok studia I stopnia stacjonarne
4. Roczne stypendium Fundacji Nauki Polskiej w ramach programu Ventures
Bartosz Baziński
informatyka – II rok studia II stopnia stacjonarne
Michał Brzezicki
informatyka – II rok studia II stopnia stacjonarne
1.2 Studia Doktoranckie
Tabela 1.19: Studium Doktoranckie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, rok akademicki 2011/2012.
Nabór: rok akademicki:
Przyjęci na studia:
1)
2)
stacjonarne
niestacjonarne
Ogółem:
- obcokrajowcy
Rezygnacja ze studiów:




w czasie I roku studiów
na wyższych latach studiów
Przeniesienie po I roku:
na inną uczelnię
na studia niestacjonarne
I
II
III
IV
V
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
33
1
20
3
33
3
13
2
13
6
34
0
23
0
36
0
15
0
19
0
0
0
1
1
9
1
3
3
4
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
33
1
18
2
25
2
8
1
7
2
34
0
20
0
27
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
1100
7
7
0
1200
9
7
0
1300
4
9
3
0
0
Liczba uczestników na dzień 31.12.2011
3)
4)
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Ogółem:
- w tym obcokrajowcy
Otwarte przewody:
Obronione doktoraty:
Wysokość stypendium
Liczba osób, którym przysługuje stypendium
* uczestnicy Studium Doktoranckiego + asystenci doktoranci
26
Tabela 1.20: Studium Doktoranckie – rozprawy doktorskie sfinalizowane w latach 2007-2011
(w nawiasie – studia niestacjonarne).
Rok
ukończenia
Wydział ETI
Ogółem w PG
Liczba
osób przy- Liczba osób Uzyskane Liczba Liczba osób
jętych na kończących stopnie osób przy- kończących
studiów
studia
doktoranckich
jętych na
studia
dr
studia
studia
2007
19 (6)
20 (1)
3
2008
15 (2)
15 (0)
5
2009
36 (3)
17 (0)
13
2010
23(3)
6 (1)
4
2011
34(1)
12(1)
11
Ogółem
121 (15)
70 (3)
36
437
Uzyskane
stopnie dr
209
102 (77)
Ogółe
V r. *
Tabela 1.21: Kierunki kształcenia w ramach Studium Doktoranckiego
(rok akademicki 2011/2012, stan na dzień 31.12.2011 r.)
Rok studiów
I r.
II r.
III r.
IV r.
m:
rodzaj
studiów:
s.
s.
s.
s.
s.
n.
n.
n.
n.
n.
Elektronika i
14
0 2
0 8
0 5
0
Telekomunikacja
4
0 2
0 5
0 1
0
29
s.
n.
0 2
0
4
1
12
0
Informatyka
14
1 13
2 8
2 3
0
38
5 1
1
Aut. i Robotyka
1
0 1
0 4
0 0
0
6
0
0
0
Razem słuchaczy:
33
1 18
2 25
2 9
0
85
5
7
2
Ogółem:
34
20
27
9
90
9
27
Pobiera stypendium
doktoranckie
0
7
9
4
20
0
* po ostatnim roku, nieobronione doktoraty
Widoczna jest tendencja wzrostu liczby uczestników studium doktoranckiego. Spowodowane jest to zapewne atrakcyjną ofertą stypendialną. Jakkolwiek liczba osób pobierających stypendia podanych w tabeli wydaje się niewielka, to należy podkreślić, że tabela obejmuje jedynie stypendia doktoranckie wypłacane z dotacji dydaktycznej. Wydział, oprócz stypendiów doktoranckich tego typu oferuje inne rodzaje wsparcia finansowego doktorantów. W ramach projektu InterPhD doktoranci mogą ubiegać się o stypendia w wysokości
15000 zł rocznie, mają też możliwość wyjazdu na staże zagraniczne. Wielu doktorantów uczestniczy w realizacji projektów badawczych. Ponadto, od jesieni 2011 wprowadzone zostały dodatkowe mechanizmy
wsparcia doktorantów poprzez stypendia finansowane z dotacji DS na rozwój młodej kadry naukowej. Przydzielenie są one w trybie konkursowym na podstawie regulaminu uchwalonego przez RW. Dzięki nowemu
mechanizmowi finasowania w roku 2011 po raz pierwszy od wielu lat wsparcie ze środków wydziałowych
uzyskali słuchacze 1. roku W wyniku pierwszego konkursu przeprowadzonego na jesieni 2011, przyznanych zostało 45 stypendiów na badania naukowe dla doktorantów i 10 grantów dla młodych pracowników
naukowych na łączną kwotę 360 040 zł. Niewielkim zainteresowaniem cieszą się studia niestacjonarne,
w konsekwencji od roku 2012 nabór na te studia został zaniechany.
1.3 Współpraca ze szkołami średnimi regionu.
Od dnia 6 listopada 2008 Wydział ETI realizuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu w
formule określanej mianem Akademii ETI. Polega ona na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich,
doktorantów i studentów Wydziału zajęć adresowanych do uczniów tych szkół. Tematyka zajęć dotyczy
informatyki, a także technologii pozostających w naukowo-dydaktycznym zainteresowaniu Wydziału. Celem tych zajęć jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz umożliwienie rozwoju ich kompetencji
w zakresie ICT. Dodatkowym celem jest zachęcenie uczęszczających uczniów do wyboru studiów technicznych (zwłaszcza na WETI) jako przyszłej drogi ich edukacji.
Do tej pory do Akademii ETI przystąpiło dziesięć szkół ponadgimnazjalnych z Trójmiasta i okolic:
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2008),
I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2008),
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od X 2009),
III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie (od IX 2010),
II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2010),
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (od I 2011),
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (od II 2011),
III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Katolickich w Tczewie (od III 2011),
Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku (od IV 2011),
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Katolickich w Malborku (od II 2012).
W ramach Akademii ETI prowadzone są zarówno zajęcia obowiązkowe przewidziane dla szkoły ponadgimnazjalnej, jak i zajęcia nadobowiązkowe. Zajęcia obowiązkowe realizowane są dla jednej z klas IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i dotyczą głównie nauki programowania (np. w roku akademickim
2011/2012 była to nauka programowania w językach C, C++ i C#). Nauka ta urozmaicana jest pokazami
technologii pozostających w naukowo-dydaktycznym zainteresowaniu Wydziału.
Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są przede wszystkim w formie przeplatających się wykładów
z podstaw algorytmiki i ćwiczeń komputerowych treningu olimpijskiego (przygotowanie do olimpiady informatycznej). W zajęciach tych w ostatnim roku uczestniczyli uczniowie I LO z Gdańska, V LO z Gdańska
i Technikum nr 4 przy ZSŁ w Gdańsku. Ponadto jako zajęcia nadobowiązkowe realizowano spotkania
z elektroniką, telekomunikacją i automatyką (np. w roku akademickim 2011/2012 spotkania te podejmowały
28
taką tematykę jak przyrządy metrologiczne, inżynieria biomedyczna, bezpieczeństwo w sieci, pomiary
w elektronice, układy cyfrowe, sieci bezprzewodowe, robotyka, programowanie grafiki 3D), których większość przygotowali i poprowadzili studenci reprezentujący różne koła naukowe.
Do uczniów z ww. trzech szkół biorących w tych zajęciach udział w roku akademickim 2011/2012 dołączyli w semestrze letnim uczniowie Liceum Ogólnokształcącego przy ZSK w Malborku. W ramach zajęć
nadobowiązkowych przeprowadzono również zakończony egzaminem kurs „Podstaw programowania
obiektowego” dla uczniów II LO w Gdańsku. Zdany egzamin uhonorowany został odpowiednimi certyfikatami Akademii ETI (w roku akademickim 2011/2012 wręczono 15 takich certyfikatów).
W roku akademickim 2011/2012 dodano do oferty Akademii ETI cykl wykładów omawiających wybrane
problemy naukowe, takie jak: automaty i roboty we współczesnym świecie, liczby zmiennoprzecinkowe
i całkowite w komputerach, operacje logiczne, język naturalny a język komputerów, grafy i ich praktyczne
zastosowanie, optyka według fizyki kwantowej, historia liczb, 101 naukowych błędów w filmach SF, złożoność obliczeniowa, bioinformatyka, labirynty, szyfrowanie i kryptografia, bezpieczeństwo, historia komunikacji na odległość oraz analogowość i cyfrowość. Wykłady te przeprowadzono głównie na terenie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni dla uczniów tej szkoły, dla których były zajęciami nadobowiązkowymi.
W styczniu 2012 r. zorganizowano i przeprowadzono po raz pierwszy Igrzyska Akademii ETI. Ma to być
cykliczny, otwarty konkurs informatyczny organizowany przez Wydział ETI dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. W pierwszej edycji Igrzysk Akademii ETI uczestniczyło 33
uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych regionu. Laureatami zostali uczniowie I LO w Gdańsku (1. miejsce), I LO w Kartuzach (2. miejsce) i V LO w Gdańsku (dwa 3. miejsca ex aequo). Nagrodą były stypendia
Dziekana Wydziału ETI do wykorzystania przez pierwsze dwa semestry (10 miesięcy) studiów na Wydziale
ETI (tylko w przypadku ich wyboru przez laureatów bezpośrednio po zdaniu matury jako pierwszego kierunku studiów).
W roku szkolnym 2011/2012 w zajęciach Akademii ETI (wliczając Igrzyska Akademii ETI) udział wzięło w sumie ponad 150 uczniów, przy czym największą frekwencją wykazały się trójmiejskie licea: I ALO w
Gdyni oraz I LO, II LO, V LO i IX LO w Gdańsku (po około 20 uczniów). W zajęciach uczestniczyli również nauczyciele informatyki zwłaszcza z najdłużej współpracujących liceów Gdańska: I LO, V LO i IX LO.
29
Działalność naukowa
2.
W wyniku oceny parametrycznej jednostek przeprowadzonej w roku 2010, WETI utrzymał kategorię 1.
Wydział z wynikiem 102,7 pkt znalazł się na poz. 13. na 47 oceniane jednostki w grupie jednorodnej. Jest to
6. pozycja wśród jednostek uczelnianych. Kategorię 1. otrzymało 15 jednostek. Analiza wyniku WETI na tle
innych, lepiej punktowanych jednostek uczelnianych w ramach grupy jednorodnej pokazuje, że biorąc pod
uwagę liczbę pracowników, WETI ma:



zbyt mało publikacji o wysokiej punktacji (średnia: ITE – ok. 27 pkt, IBS- ok. 27 pkt, Pol. Wr – ok.
27 pkt, PG WETI– ok. 18 pkt., PG - WCh ok. 31,5 pkt, PG-WFTiMS – ok. 30 pkt. )
zbyt mało projektów międzynarodowych (ITE – 13 pkt/osobę PW 13 pkt/osobę, PP – 10 pkt, – PG
WETI – 3 pkt, PG – WCh – 6,5 pkt)
zbyt mało patentów (ITE – ok. 300 pkt/osobę, PWr – 20 pkt/ osobę, PG - WETI –
6 pkt/osobę, PG – WCh – 10 pkt/osobę)
Aby zwiększyć liczbę publikacji o wysokiej punktacji na WETI, wprowadzono mechanizmy motywujące
doktorantów i pracowników do prowadzenia badań na poziomie światowym i publikacji w najlepszych czasopismach. Zarówno stypendia przyznawane w ramach projektu InterPHD, jak i stypendia przyznawane
w ramach funduszy przeznaczonych na wspieranie rozwoju naukowego doktorantów premiują publikacje
w najlepszych czasopismach. Dodatkowo, za każdą publikację w czasopiśmie z 1. i 2. kwartyla listy JCR
autorzy (w tym doktoranci) uzyskują premię. Te wprowadzane stopniowo od 3 lat mechanizmy skutkują
istotnym wzrostem liczby, jakości i rangi publikacji, co więcej w roku 2011 zaobserwować można skokowy
wzrost liczby publikacji filadelfijskich w ogóle (do 91) oraz publikacji w czasopismach o najwyższej randze
w szczególności (49 na 91).
Działalność naukową określa liczba uzyskanych stopni i tytułów naukowych (tabela 2.1), liczba publikacji (tabela 2.2), a także inne osiągnięcia badawcze, granty, członkostwa z wyboru i nagrody.
Tabela 2.1
Tytuły naukowe, habilitacje i doktoraty.
Habilitacje
2007
Tytuły naukowe
profesora
5
2008
Rok
Doktoraty
w tym obcy
2
w tym
obcy
-
15
3
-
-
-
18
4
2009
-
1
-
16
-
2010
-
3
1
16
6
2011
-
-
-
21
5
W okresie od r. 2007 do r. 2011 obserwuje się stałą tendencję wzrostową w liczbie doktoratów nadanych
przez Radę Wydziału ETI. Liczba ta wzrosła w tym okresie od 15 do 21 (najlepszy wynik w historii Wydziału), łącznie osiągając 79 promocji doktorskich, co stanowi ok. 20% liczby wszystkich doktoratów nadanych przez Politechnikę Gdańską. W tym samym czasie liczba nadawanych stopni doktora habilitowanego
nie rosła tak dynamicznie, a w niektórych latach (2008 i 2011) na WETI nie było żadnej promocji habilitacyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w roku 2012/2013 oczekiwać należy co najmniej 4 promocji habilitacyjnych i minimum 3 awansów profesorskich.
30
Tabela 2.2
Lp.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8.
Podsumowanie liczbowe publikacji Wydziału ETI w roku 2007 – 2011.
Typ publikacji
publikacje w czasopismach z
listy filadelfijskiego Instytutu
Informacji Naukowej
publikacje w czasopismach
zagranicznych i czasopismach
polskich o zasięgu co najmniej krajowym
publikacje w recenzowanych
wydawnictwach zbiorowych
autorstwo monografii lub
podręcznika akademickiego w
języku angielskim lub innym
autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub innym
autorstwo monografii lub
podręcznika akademickiego w
języku polskim
autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim
redakcja monografii lub podręcznika akademickiego
Liczba publikacji
2007
2008
2009
2010
2011
53
61
51
46
248
218
95
245
162
146
189
172
174
-
1
-
-
1
27
35
27
25
4
2
2
4
1
37
44
38
49
26
2
6
10
14
91
201
30
W odniesieniu do działalności publikacyjnej obserwuje się
 istotny wzrost liczby publikacji „filadelfijskich” w tym zwłaszcza tych o najwyższej randze
(w roku 2011 było ich 49 na 91)
 spadek liczby rozdziałów w czasopismach polskich i zagranicznych o niskiej randze
 utrzymującą się na podobnym poziomie liczbę publikacji konferencyjnych
 wzrost liczby rozdziałów w monografiach polskojęzycznych
Dane odnośnie liczby nagród przyznawanych doktorantom i młodym uczonym przestawione w tabeli pokazują, że utrzymuje się wysoka ocena badań prowadzonych na wydziale zwłaszcza gdy jeśli chodzi o doktoraty – dowodem tego są prestiżowe nagrody Prezesa Rady Ministrów i Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej. Warto podkreślić, ze w wyniku przeprowadzonych w roku 2011 wyborów, pracownik WETI został
wybrany w poczet członków Akademii Młodych Uczonych PAN.
31
Tabela 2.2a
Podsumowanie liczbowe nagród dla doktorantów i młodych pracowników naukowych
Wydziału ETI.
Rodzaj nagrody
Stypendia FNP
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Członek Akademii Młodych Uczonych PAN
Stypendium dla wybitnych młodych
naukowców
Publikacje z listy JCR
ogółem/z udziałem doktorantów
Publikacje z listy JCR min. 27 pkt. 1.
i 2. kwartyl ogółem/z udziałem doktorantów)
Projekty badawcze w konkursach Lider/ Preludium/Symfonia/Iuventus
Plus
Nagrodzone artykuły konferencyjne
Nagrody naukowe im. Jana Uphagena
i nagrody GTN
liczba
27
8
1
Lata
1997-2011
1998-2008
2011
4
2011
91/33
2011
49/15
2011
10
2010-2011
13
6
2009-2011
2004-2010
Ważnym elementem działalności Wydziału, wpływającym na jego ocenę zewnętrzną, są granty badawcze oraz badania zlecone. Ich zestawienie przedstawiono poniżej. Z załączonych danych wynika, że
jakkolwiek wydział Chemiczny wykazuję się dużą większą aktywnością w pozyskiwaniu środków na badania, to WETI ma najwyższą skuteczność, a ponadto, dzięki wysokobudżetowym projektom rozwojowym,
sumaryczna wartość projektów realizowanych przez Wydział jest znaczącą wyższa niż innych jednostek
uczelni. Tendencje te umacniają się na przestrzeni lat.
Zestawienie grantów MNiSW zakończonych w 2011r.
1. Adrian Kosowski
„Metody optymalizacji dyskretnej w zagadnieniach etykietowania krawędzi grafów”
2. Dariusz Dereniowski "Modele i metody przeszukiwania struktur grafowych", habilitacyjny
3. Marek Kubale
„Szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo” - promotorski
4. Piotr Jasiński
"Tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze"
5. Adam Kusiek
"Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej w układach mikrofalowych zawierających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" , Iuventus
Plus
Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST) –
wykonawca w projekcie międzynarodowym w ramach Europejskiego Programu
Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, COST
„Hierarchiczna kontekstualizacja baz wiedzy"
6. Łukasz Kulas
7. Krzysztof Goczyła
8. Bogdan Wiszniewski „Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków” - promotorski
32
9. Bogdan Wiszniewski ISPAD – Inteligentny System Pozyskiwania i Analizy Danych”,
10. Romuald Zielonko
"Zaawansowane metody diagnostyki i testery wbudowane układów elektronicznych oraz innych obiektów technicznych"
11. Lech Hasse
„Diagnostyka ograniczników warystorowych z tlenku cynku metodami nieniszczącymi”
12. Janusz Smulko
"Przenośne urządzenie do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych
za pomocą zjawiska Ramana"
13. Maciej Niedźwiecki „Samooptymalizujące adaptacyjne metody aktywnego tłumienia zakłóceń wąskopasmowych”
„Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplika14. Józef Woźniak
cyjne i rynkowe. Architektury i protokoły sieciowe”
15. Andrzej Czyżewski
„Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe”
16. Andrzej Czyżewski
„Złożony, multiparametryczny system do dokonywania ciągłej, efektywnej oceny
i monitorowania pacjentów z chorobą Parkinsona i innymi neuropatologiami”,
7.PR UE/2008
“A sophisticated multi-parametric system for the continuous effective assessment
and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and Rother neurodegenerative disease”, 7PR UR, PERFORM
„Efektywne formowanie widma radiowego sygnału impulsowego (UWB IR) dla
potrzeb wymagań międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej",
promotorski
„Środowiskowe laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb
specjalnych"
17. Andrzej Czyżewski
18. Ryszard Katulski
19. Ryszard Katulski
20. Jacek Stefański
„Demonstrator technologiczny szerokopasmowego łącza bezprzewodowego z
widmem rozproszonym dla potrzeb sieci ad-hoc"
21. Ryszard J. Katulski
„Demonstrator technologii zakłócania transmisji radiowych z widmem rozproszonym DS CDMA"
22. Ryszard J. Katulski
"Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań
morskich służb państwowych"
23. Jacek Stefański
"Demonstrator technologii analizy sygnałów wybranych systemów łączności komórkowej i satelitarnej"
Zestawienie grantów realizowanych w 2011r.
Tytuł projektu
kierownik zadania
2011
1.Adrian Kosowski
„Metody optymalizacji dyskretnej w zagadnieniach etykietowania krawędzi grafów”
2. Dariusz Dereniowski
"Modele i metody przeszukiwania struktur grafowych", habilitacyjny
33
kierownik zadania
3. Marek Kubale
4. Krzysztof Giaro
5. Marek Kubale
Tytuł projektu
„Szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo” - promotorski
Opracowanie i implementacja algorytmów i narzędzi informatycznych dla problemów z zakresu chromatycznej teorii grafów w zastosowaniach technicznych i
naukowych"
"Grafowe metody optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach naukowotechnicznych"
6. Paweł Kaczmarek.
Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji rozproszonych o wysokich wymaganiach wiarygodnościowych",
7. dr Julian Szymański
"Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sieciami leksykalnymi",
8. Henryk Krawczyk
"Procedury odwzorowywania i łączenia ontologii dziedzinowo zorientowanych",
promotorski
9. Henryk Krawczyk
„Semantyczne metody wyszukiwania w dużych kolekcjach dokumentów tekstowych”
10.Edward Nawarecki,
Jerzy Balicki
„Comcute - system utrzymania wielkiej mocy obliczeniowej w sytuacjach kryzysowych”
11.Henryk Krawczyk
12.Piotr Jasiński
„Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń”, POIG
"Tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze"
13.Grzegorz Jasiński
"Elektrokatalityczne czujniki gazów toksycznych",
14.Grzegorz Jasiński
„Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza”, data rozpoczęcia
2011-10-01, data zakończenia 2014-09-30, kierownik projektu: dr Grzegorz Jasińs
„Metody poprawy właściwości metrologicznych czujników woltamperometrycznych", grant habilitacyjny
„PO KL „Przygotowanie i realizacja kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia
międzywydziałowe”
15.Krzysztof Suchocki
16.Antoni Nowakowski
17.Jerzy Wtorek
Domowy asystent osób starszych i chorych”
18.Adam Kusiek
"Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej w układach mikrofalowych zawierających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" , Iuventus
Plus
"Rozwój metod redukcji rzędu modelu dla wieloskalowych problemów elektrodynamiki i fotoniki obliczeniowej"
19.Michał Mrozowski
20.Łukasz Kulas
21.Adam Lamęcki
22.Marek Kitliński
Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST) –
wykonawca w projekcie międzynarodowym w ramach Europejskiego Programu
Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, COST
"Nowe topologie i metody syntezy filtrów rezonatorowych o wysokiej selektywności dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej"
"Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja; filtracja; tłumienie harmonicznych"
34
23.Jerzy Mazur
Tytuł projektu
Badanie zjawisk rozpraszania w strukturach periodycznych zawierających trójwymiarowe obiekty rozpraszające"
24.Rafał Lech
"Badania anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy",
25.Michał Mrozowski
"Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych
filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości"
26.Adam Lamęcki
"Szybkie projektowanie złożonych układów filtrów i multiplekserów o zwartej
konstrukcji dla nowych systemów komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem trójwymiarowych symulatorów elektromagnetycznych", LIDER
"Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków", LIDER
kierownik zadania
27.Łukasz Kulas
28.Mateusz Mazur
„Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w strefie
bliskiej”, LIDER
29.Adam Kusiek
"Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej w układach mikrofalowych zawierających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych", Iuventus
Plus
RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies
(RFCSET)”, COST IC0803
30.Włodzimierz Zieniutycz
31.Michał Mrozowski
„Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych”, MWAVE_CAD
32.Tomasz Stefański
“Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment”,
HOMING PLUS
33.Krzysztof Goczyła
"Zastosowanie logiki opisowej w inżynierii oprogramowania”
34.Krzysztof Goczyła
„Hierarchiczna kontekstualizacja baz wiedzy"
35.Janusz Górski
"Metoda modelowania i wspomagania współpracy klienta i dostawcy w przedsięwzięciach pozyskiwania oprogramowania"
36.Bogdan Wiszniewski „Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków” - promotorski
37.Bogdan Wiszniewski ISPAD – Inteligentny System Pozyskiwania i Analizy Danych”,
38.Maciej Smiatacz
„Biometryczny system zabezpieczeń dla mobilnych stacji roboczych, wykorzystujący automatyczne rozpoznawanie twarzy i analizę sposobu obsługi urządzeń”
39.Bogdan Wiszniewski „Metody i Narzędzia Inżynierii Dokumentu przyszłości (MENAID)"
40.Zdzisław Kowalczuk "Urban and Industrial Air Quality Assessment and Management", Eureka,
partner projektu; PG WETI
Andrzej Czyżewski
41.Romuald Zielonko
"Zaawansowane metody diagnostyki i testery wbudowane układów elektronicznych oraz innych obiektów technicznych"
35
42.Lech Hasse
Tytuł projektu
„Diagnostyka ograniczników warystorowych z tlenku cynku metodami nieniszczącymi”
43.Janusz Smulko
"Przenośne urządzenie do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych
za pomocą zjawiska Ramana"
44.Piotr Wroczyński
"Nowe metody domieszkowania nanokrystalicznych struktur diamentowych wykorzystywanych w technice sensorowej"
45.Piotr Wierzba
"Badanie cienkich warstw ceramicznych wybranych kompozycji PLZT pod kątem zastosowań w szybkich elektrooptycznych układach próbkujących”
46.Jerzy Pluciński
"Rozwój optycznej niskokoherentnej tomografii polaryzacyjnej (PS-OCT)dla
badań obiektów technicznych"
"Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w czujnikach rezystancyjnych"
„Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej”, LIDER
"Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej generacji
do szybkiej spektroskopii impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki
obiektów technicznych; zwłaszcza w terenie”
„Samooptymalizujące adaptacyjne metody aktywnego tłumienia zakłóceń wąskopasmowych”
kierownik zadania
47.Janusz Smulko
48.Robert Bogdanowicz
49.Janusz Hoja,
50.Maciej Niedźwiecki
52.Maciej Niedźwiecki
„Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego"
"Systemy aktywnego tłumienia hałasu i drgań”
53.Roman Salamon
"Cichy sonar - analiza teoretyczna; symulacje komputerowe; badania modelowe"
54.Henryk Lasota
„Narzędzie wspomagające projektowanie systemów ultradźwiękowej komunikacji podwodnej z transmisją OFDM"
55.Marek Makowski
"Synteza topologiczna i modelowanie powielaczy napięcia stałego na przełączanych pojemnościach”
56.Andrzej Stepnowski
"Mobilny system informacji przestrzennej wspomagający nawigację osób niewidomych w terenie miejskim"
57.Andrzej Stepnowski
„Mówiące Mapy - system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w
terenie miejskim "
58.Marek Moszyński
"System automatycznego georeferencjonowania danych przestrzennych z satelitarnych i lotniczych sensorów obrazujących oraz ich integracji z danymi referencyjnymi w postaci rastrowych i wektorowych map cyfrowych”
59.Józef Woźniak
"Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych"
60.Józef Woźniak
„Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Architektury i protokoły sieciowe”
61.Józef Woźniak
"Inżynieria Internetu Przyszłości", POIG
51.Stefan Sieklicki
36
kierownik zadania
62.Jerzy Konorski
63.Andrzej Czyżewski
64.Andrzej Czyżewski
65.Andrzej Czyżewski
66.Bożena Kostek
67.Andrzej Czyżewski
68.Andrzej Czyżewski
69.Andrzej Czyżewski
70.Andrzej Czyżewski
71.Andrzej Czyżewski
72.Andrzej Czyżewski
73.Andrzej Czyżewski
74.Ryszard Katulski
Tytuł projektu
"Information and Cooperation in Self-Organizing Networks", grant finansowany
przez US Air Force Office of Scientific Research, European Office of Aerospace
Research and Developme
„Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe”
„Złożony, multiparametryczny system do dokonywania ciągłej, efektywnej oceny
i monitorowania pacjentów z chorobą Parkinsona i innymi neuropatologiami”,
7.PR UE/2008
“A sophisticated multi-parametric system for the continuous effective assessment
and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and Rother neurodegenerative disease”, 7PR UR, PERFORM
„Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego
społeczeństwa wiedzy”, realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Interdyscyplinarny system interaktywnej
informacji naukowej i naukowo technicznej”
„Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję zagrożeń dla celów poprawy bezpieczeństwa obywateli w środowisku
miejskim”, 7.PR - COOPERATION (ICT-SEC) – akronim: INDECT)
"Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności
osób"
PERFORM - A sophisticated multi-parametric system for the continuous effective
assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and Rother neurodegenerative diseases – program badawczy realizowany w ramach 7PR UR,
„Złożony multiparametryczny system do dokonywania ciągłej, efektywnej oceny
i monitorowania pacjentów z chorobą Parkinsona i innymi neuropatologia”
INDECT – Intelligent Information System Supporting Observation, Searching
and Detection for Security of Citizens in Urban Environment – program badawczy realizowany w ramach 7 PR UE, „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w
środowisku miejskim”
ADDPRIV - Automatic Data Relevancy Discrimination for a PRIVacy-sensitive
video surveillance – program badawczy realizowany w ramach 7 PR UE – Cooperation (ICT-SEC), ” Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu
dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem
prywatności osób"
„Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich
wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w
przemyśle” (projekt kluczowy) (Grant MNiSzW , realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Nr POIG.01.03.01-22-017/08-00.
„Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2 ”Infrastruktura sfery B R”, zadanie 4.3 „Opracowanie algorytmów analizy i budowa aplikacji rozpoznawania osób i zdarzeń”. MAYDAY
EURO 2012
„Efektywne formowanie widma radiowego sygnału impulsowego (UWB IR) dla
potrzeb wymagań międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej",
promotorski
37
75.Ryszard Katulski
Tytuł projektu
„Środowiskowe laboratorium systemów łączności bezprzewodowej dla potrzeb
specjalnych"
76.Jacek Stefański
„Demonstrator technologiczny szerokopasmowego łącza bezprzewodowego z
widmem rozproszonym dla potrzeb sieci ad-hoc"
77.Ryszard J. Katulski
„Demonstrator technologii zakłócania transmisji radiowych z widmem rozproszonym DS CDMA"
78.Ryszard J. Katulski
"Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań
morskich służb państwowych"
79.Jacek Stefański
"Demonstrator technologii analizy sygnałów wybranych systemów łączności komórkowej i satelitarnej"
80.Sławomir Gajewski
"Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych"
81.Jarosław Sadowski
„Demonstrator technologiczny systemu automatycznej lokalizacji osób (SALOn)do zastosowań technicznych"
82.Ryszard J. Katulski
"Demonstrator technologiczny systemu ochrony obiektów mobilnych przed improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED)"
83.Krzysztof Goczyła
„Metody integracji heterogenicznych źródeł wiedzy”
kierownik zadania
Dane przedstawione w tabelach pokazują, że tematyka grantów obejmuje wszystkie dyscypliny uprawiane
na wydziale, a kierownikami projektów badawczych są zarówno doświadczeni pracownicy, jak i młoda kadra naukowa,
Wydział od wielu lat pozyskuje także środki finansowe od podmiotów zewnętrznych. Poniżej podany został
wykaz prac zleconych realizowanych w latach 2007-2011
Badania zlecone (2007-2011)
1. „Weryfikacja palet przetworników hydroakustycznych sonaru PSU 83-51 w ilości 148 kpl.” Zleceniodawca: Komenda Portu Wojennego Gdynia. Uczestnicy badań: Zespół Katedry Systemów Elektroniki Morskiej. Umowa nr 018037.
2. Wykonanie remontu palet przetworników hydroakustycznych sonaru PSU 83-51 w ilości 80 kpl.”
Zleceniodawca: Komenda Portu Wojennego Gdynia. Uczestnicy badań: Zespół Katedry Systemów
Elektroniki Morskiej. Umowa nr 018119
3. Przeprowadzenie badań i prób urządzeń typu OKA-2, MNISZKA i KRAB w Stacji Badań Hydroakustycznych Katedry SEM i na obiektach MI-14pł oraz badań i prób ich symulacji na stanowisku
szkoleniowym dla nawigatorów.” Zleceniodawca: spółka SONEL sp. z o.o. Uczestnicy badań: Zespół Katedry Systemów Elektroniki Morskiej. Umowa nr 017872.
4. Modernizacja i uruchomienie stacji hydrolokacyjnej t.SQS-56 na OHP.” Zleceniodawca: Minister
Obrony Narodowej poprzez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Uczestnicy badań: Zespół
Katedry Systemów Elektroniki Morskiej. Umowa nr 017975
5. "Information Transfer in Wireless Networks",Nr: FA8655-08-1-3018, European Office of Aerospace
Research and Development, Kierownik projektu: dr hab. inż. Jerzy Konorski
6. „Analiza przepustowości łącza radiowego z zastosowaniem techniki modulacji adaptacyjnej”, dla: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie, Kierujący: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
7. „Radiowe systemy transmisyjne o dużych przepływnościach, radio pakietowe w mikrofalowych systemach transmisyjnych”, Dla: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie, Kierujący: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG,
38
8. Anomalies detection in high-frequency signals with the use of Instantaneous Complex Frequency".Umowa zawarta między Politechniką Gdańską a Agilentem Technolgies Foundation
9. Wykonanie modernizacji stacji hydrolokacyjnych t. SHL-200-3 kpl”. Zleceniodawca: Punkt Bazowania Hel. Uczestnicy badań: Zespół Katedry Systemów Elektroniki Morskiej. Umowa nr 017902,
10. Remont przetworników sonaru PSU 83-51” Zleceniodawca: Komenda Portu Wojennego Gdynia. .
11. „Wykonanie i dostawa dokumentacji remontowej do sonaru MG329M – pięcioletni remont eksploatacyjny” Zleceniodawca: Centralna Składnica Marynarki Wojennej (umowa nr poprzez Centrum Morskich Technologii Militarnych PG)
12. „Wykonanie i dostawa dokumentacji remontowej do sonaru SHL-200D –roczny przegląd techniczny
i pięcioletni remont eksploatacyjny” i „dokumentacji remontowej do sonaru MG-89 DSP – pięcioletni
remont eksploatacyjny” Zleceniodawca: Centralna Składnica Marynarki Wojennej (umowa nr poprzez Centrum Morskich Technologii Militarnych PG)
13. „Przeprowadzenie badań i prób urządzeń typu OKA-2, MNISZKA i KRAB w Stacji Badań Hydroakustycznych Katedry SEM i na obiektach MI-14pł oraz badań i prób ich symulacji na stanowisku
szkoleniowym dla nawigatorów.” Zleceniodawca: spółka SONEL sp. z o.o. Uczestnicy badań: Zespół
Katedry Systemów Elektroniki Morskiej.
14. Modernizacja i uruchomienie stacji hydrolokacyjnej t.SQS-56 na OHP.” Zleceniodawca: Minister
Obrony Narodowej poprzez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Uczestnicy badań: Zespół
Katedry Systemów Elektroniki Morskiej
15. "Information Transfer in Wireless Networks", European Office of Aerospace Research and Development, Nr: FA8655-08-1-3018
16. Wykonanie i przetestowanie prototypu urządzenia nadawczo-odbiorczego do monitoringu zagrożeń,
umowa z dnia 10 grudnia 2009 z PPBW Sp. z o.o.,
17. Anomalies detection in high-frequency signals with the use of Instantaneous Complex Frequency".,
umowa zawarta między Politechniką Gdańską a Agilentem Technolgies Foundation
18. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu głosowania uchwał we Wspólnotach Mieszkaniowych”, Zamawiający: VEIDIK – Waldemar Fijołek, Kierownik umowy: dr inż. Łukasz Kulas, Okres
realizacji: 2011-09-01/ 2011-10-20.
19. "Zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania modelowej instalacji testowej systemu inteligentnego
budynku SILED", Zamawiający: Siled Sp. z o.o., Kierownik umowy: dr inż. Łukasz Kulas, Okres realizacji: 2011-07-01/ 2011-08-31
20. "System lokalizacji w systemie SILED", Zamawiający: Siled Sp. z o.o., Kierownik umowy: dr inż.
Łukasz Kulas, Okres realizacji: 2011-10-03/ 2012-03-31
21. "Przeprowadzenie badań wybranych parametrów interfejsu radiowego inteligentnych lamp LED",
Zamawiający: SILED Sp. z o.o., Kierownik umowy: dr inż. Krzysztof Nyka, Okres realizacji: 201103-15/ 2011-04-23.
22. "Przygotowanie opinii jednostki naukowej na temat nowej technologii dot. technologii asynchronicznego, multiprocesorowego kontrolera kontroli dostępu", Zamawiający: Vemco sp. z o.o., Kierownik
umowy: dr inż. Krzysztof Nyka, Okres realizacji: 2011-09-01/ 2011-09-08.
23. Umowa nr 019966 (019960 (IU/403/XI-46/UZ/NEG/USŁ/K/2011/368) poprzez Centrum Morskich
Technologii Militarnych PG), "Modernizacjia 3 kpl. stacji hydrolokacyjnej t. MG-89 do wersji MG89DSP na okrętach MW RP: TRB-640, 641 i 642", Kierownik badań: prof dr hab. inż. Roman Salamon, Zleceniodawca: Inspektorat Uzbrojenia, data rozpoczęcia: 28.10.2011, data zakończenia:
30.11.2013
24. - GDA-19303,"Analiza danych z map lotniczych dla określenia bezpiecznej wysokości lotu", Z. Łubniewski, 6 000 EUR, Jeppesen GmbH, Neu-Isenburg, Niemcy
25. - GDA-14828, "Projekt systemu typu business intelligence", Z. Łubniewski, 3 000 EUR, Jeppesen
GmbH, Neu-Isenburg, Niemcy
26. Nr FA 8655-1-11-3976, "Information and Cooperation in Self-Organizing Networks", dr hab. inż.
Jerzy Konorski, prof. dr inż. Wojciech Szpankowski (Purdue University, USA), US Air Force Office
of Scientific Research, European Office of Aerospace Research and Development
27. Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowo-wdrożeniowej z dnia 10-12-2009 pt. „Wykonanie
i przetestowanie prototypu urządzenia nadawczo-odbiorczego do monitoringu zagrożeń”, kierownik
badań: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
39
28. Ekspertyza na temat wartości odtwarzacza plików MP3 w telefonie komórkowym, kierownik badań:
dr inż. Sławomir Gajewski
Coraz większego znaczenia nabierają projekty międzynarodowe oraz projekty finansowane z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Poniżej przestawiono wykaz projektów prowadzonych w latach 20062011.
Fundusze strukturalne
1. Budowa nowego gmachu Wydziału ETI, okres realizacji 2004-2008, 13 862 839,89 zł
2. „WiComm Forum - Regionalna zintegrowana platforma współpracy w dziedzinie inżynierii systemów komunikacji bezprzewodowej”, 444,7 tys. zł
3. „Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla MSP, jako moduł Regionalnego Centrum
Transferu Innowacji POMORZE” - 366,2 tys. zł
4. WiComm
Forum
i
INNOWACJE-program
wdrażania
rozwiązań
innowacyjnych
i rozwoju sieci współpracy w dziedzinie technologii bezprzewodowych poprzez system staży absolwenckich” – 698 tys. zł, okres realizacji:01.10.2006 – 31.06.2008
5. Otwarcie i realizacja kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna – IBM- dofinansowanie – 2 785 tys.
zł
6. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle – 7 190 tys. zł
7. Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych „Stosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych
w
nauczaniu
przedmiotów
zawodowych”
2 631,6 tys. zł
8. WiComm Transfer - transfer wiedzy i wzmocnienie
z przedsiębiorstwami branży ICT poprzez system staży - 2 800 tys. zł
powiązań
sfery
nauki
9. Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych,
997,9 tys. zł
10. „Unowocześnienie laboratoriów dydaktycznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” – 3 980 tys. zł (udział własny WETI: 25%).
Projekty międzynarodowe
1. „Personalized Information Platform for Life and Health Services-PIPS”
Prowadzący –prof. dr hab. inż. Janusz Górski
2. „System projektowania usług w sieciach mobilnych” w ramach projektu CELTIC CP1-042,
DESYME
Prowadzący - prof. dr hab . inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG
3. “Advanced Networked embedded platform as a Gateway to Enhance quality of Life”- Contract number
IST-033506
Prowadzący –prof. dr hab. inż. Janusz Górski
4. “BIL05 Contrast - BIL05 Contrast-Enhanced Intraoral Digital Subtraction Radiography and its Application to Caries Diagnosis”
Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG
5. “Consortium Building and Elaboration of Joint Proposals in Spectroscopic Electrical Impedance Tomography for the Detection of Biostructural Alterations with Application in Medical Diagnosis"(SEIT)
Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG
40
6. „Technologie archiwizacji, rekonstrukcji i dostępu do nagrań archiwalnych. Standaryzacja sposobów
dostępu do archiwów foniczno-wizyjnych” Priorytet 2- akronim PRESTOSPACE- część 2
Prowadzący –prof. dr hab. inż. A. Czyżewski, prof. zw. PG
7. „Internetowy System Informacji Geograficznej do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i
ich zagrożeń przez służby cywilne” (CIPWEBGIS), nr umowy JLS/2007/EPCIP/001, nr ABAC 30-CE0158016/00-49 –
Realizowany we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdańska w ramach programu UE – European Programme for Critical Infrastructure Protection EPCIP
8. PERFORM - A soPhisticatEd multi-paRametric system for the continuous effective assessment and
Monitoring of motor status in Parkinson's disease and other neurodegenerative diseases - program
badawczy realizowany w ramach 7 PR UE,
Prowadzący –prof. dr hab. inż. A.Czyżewski, prof. zw. PG.
9. INDECT – Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment – program badawczy realizowany w ramach 7 PR UE, pt.: ”Inteligentny
system
informacyjny
wspierający
obserwację,
wyszukiwanie
i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”.
Prowadzący –prof. dr hab. inż. A.Czyżewski, prof. zw. PG.
10. 478/N-COST/2009/0 COST IC0603 - Antenna Systems & Sensors for Information Society
Technologies (ASSIST)
Prowadzący –dr inż. Łukasz Kulas
11. COST/09/2010/0 - RFCSET -Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstajacych technologii bezprzewodowych,
Prowadzący – dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
12. E! 5071/16/NCBiR/10 - MWAVE_CAD - Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów
i multiplekserów mikrofalowych
Prowadzący – prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
13. UDA-POIG01.03.01-22-142/09/00 - NOR – STA - Wspomaganie osiągania zgodności z normami
i standardami
Prowadzący – prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG
14. POIG 01.01.02-00-045/09-00 -Inżynieria Internetu przyszłości
Prowadzący – prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG
INNE PROGRAMY BADAWCZE rozpoczęte w 2010 r
program „MISTRZ”- FNP – 174 000 zł
program „IniTech” – NCBiR - 1 945 000 zł
program “LIDER” – NCBiR – 927 500 zł
program IUWENTUS PLUS” – MNiSW – 200 000 zł
Pozycję WETI na tle innych wydziałów PG zobrazowano na wykresach 2.1 i 2.2. Z zamieszczonych danych wyraźnie wynika dominująca pozycja WETI w uczelni. W szczególności w roku 2011 pracownicy
WETI osiągnęli duży sukces w pozyskiwaniu środków
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
41
Z zamieszczonego poniżej wykresu obrazującego udział procentowy poszczególnych wydziałów wg pozyskanych środków w ramach I konkursu NCN wynika, że udział WETI wyniósł aż 35%.
Wykres 2.1
Udział procentowy poszczególnych wydziałów wg pozyskanych środków
w ramach I konkursu NCN
Przychody uczelni w 2011 roku i udział poszczególnych jednostek wraz z rozbiciem na rodzaje działalności pokazano w tabeli 2.3. Na podstawie ostatniej kolumny tej tabeli sporządzono wykres procentowego
udziału jednostek w łącznych przychodach uczelni. Z poniższego wykresu pokazującego udział procentowy
wszystkich jednostek PG w przychodach uczelni jasno wynika, że WETI przynosi uczelni największe korzyści finansowe.
Wykres 2.2 Udział procentowy w przychodach uczelni dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PG
w 2011 r.
42
Tabela 2.3 Przychody uczelni w poszczególnych rodzajach działalności w2011 roku.
Jednostka
organizacyjna
WA
WCh
WETI
WEiA
WFTiMS
WILiŚ
WM
WOiO
WZiE
BG
TASK
Pozostałe
jednostki
Ogółem
Działalność
Umowna
Statutowa i
działalność
Badania
badawcza
Własne
Programy
międzynarodowe
badawcze
Projekty
badawcze
(granty)
Projekty
badawcze
UE
Programy
Fundusze
badawcze strukturalne
celowe
Projekty
badawcze
Fundacji
Przedsięwzięcia
Ministra /
Specjalne
Wspomaprogramy
ganie kadry
i urządzenia
młodych
badawcze
naukowców
/ Środki
własne
15,3
0,0
85,0
0,0
1 072,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
301,1
5 011,0
4 056,4
2 167,3
712,9
1 123,3
850,6
418,1
253,8
669,6
0,0
0,0
1 421,3
97,0
512,8
13,7
4 608,7
1 001,2
436,7
0,0
0,0
7 556,7
0,0
13,8
1 075,5
0,0
301,8
20,9
180,4
664,3
0,0
0,0
0,0
139,1
5 912,3
11 050,3
2 159,1
497,3
1 057,5
2 611,9
5 121,5
471,5
0,0
0,0
0,0
5,1
1 428,0
162,7
217,4
4,1
490,5
163,9
0,0
0,0
31,4
0,0
0,0
0,0
825,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
870,7
4 517,0
5 257,1
1 328,3
10 692,9
2 988,3
934,8
12,9
2 395,6
290,7
6 117,2
0,0
206,4
59,6
0,0
45,1
119,1
0,0
94,0
5,2
0,0
0,0
59,6
55,4
0,0
276,7
288,8
0,0
2 038,6
0,0
558,5
15 623,7
15 703,5
2 256,7
29 297,2
2 791,9
825,7
37 444,1
529,4
1 828,0
Razem
koszty
Razem
przychody
1 326,2
17 171,9
24 096,6
7 155,9
12 481,1
9 967,9
6 069,4
6 911,4
3 176,6
960,3
19 705,3
1 642,8
16 503,0
24 097,0
7 186,0
12 325,1
9 598,6
5 906,0
6 339,8
2 073,9
704,9
19 872,9
0,0
3 277,6
2 081,5
6 000,0
112 300,2
108 331,5
43
3.
Działalność organizacyjna
Działalność organizacyjną określa się poprzez pełnienie funkcji, organizację konferencji, a także inne
inicjatywy popularyzujące Wydział i zapewniające mu lepsze miejsce w rankingach. Na uwagę zasługuje:
 zorganizowanie na wydziale konferencji „ICT Young” oraz wydawanie zeszytów naukowych
 duża aktywność przy organizacji konferencji międzynarodowych i krajowych (patrz lista)
 spore uczestnictwo w gremiach Komitetów Naukowych PAN (zał. nr 1)
 pełnienie funkcji w Komisjach Senackich i Rektorskich (zał. nr 2)
 aktywna praca komisji Rady Wydziału ETI
 pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopism indeksowanych w JCR (prof. R. Zielonko, prof.
B. Kostek, Prof. M. Niedźwiecki)
Konferencje międzynarodowe:
1. SAFECOMP'2006, The 25th International Conference on Computer Safety, Security and Reliability,
26-29 September 2006, Gdansk, Katedra Inżynierii Oprogramowania/Wydz ETI/Politechnika Gdanska, European Workshop on Industrial Computer Systems, Technical Committee 7
2. TEHOSS 2006, First Symposium on Transatlantic Security Initiative TRANSIS 2006, Gdańsk,
06.10.2006, Wydz ETI/Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Geoinformatycznych
3. TRANSIS 2006 First Symposium on Transatlantic Security Initiative TRANSIS 2006, Gdańsk,
06.10.2006
4. 6th
EAA
International
Symposium
on
Hydroacoustics
i
XIV
Sympozjum
z Hydroakustyki, Łeba, 15-18. 05. 2007 r. Katedra Systemów Elektroniki Morskiej PG, współorganizator: Zespół Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
5. 12th International Symposium on Sound and Vision Engineering and Mastering. XII Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku i Obrazu - ISSVEM’07, 15-16 czerwiec 2007,
Gdańsk, Katedra Systemów Multimedialnych
6. “Wireless Ad Hoc Networks”- WAHOC Workshop w ramach International Multiconference on
Computer Science and Information Technology – IMCSIT, Wisła, 15-17.10.2007 r. Katedra Teleinformatyki
7. 7th
EAA
International
Symposium
on
Hydroacoustics
i
XXV
Sympozjum
z Hydroakustyki, Jastrzębia Góra, 26-29.05.2008r, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
8. Plasma Physics in Science and Technology, International Summer School, Koszalin-Gdańsk, 1829.08.2008 , Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
9. 1st International Conference on Information Technology wraz z 6. Krajową Konferencją Technologie Informacyjne IT, Gdańsk, 18-21.05.2008, Katedra Systemów Geoinformatycznych,
10. Workshop „WAHOC - Wireless Ad Hoc Networks, w ramach International Multiconference on
Computer Science and Information Technology – IMCSIT’, Katedra Teleinformatyki, prof. Józef
Woźniak
11. I IX International Scientific and Technical Conference, Diagnostics of Processes and Systems
DPS`2009, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów, 6-9 września 2009
12. Wireless Sensor and Actor Networks, II Mobile and Wireless Communication Networks, II IFIP
Wireless & Mobile Networking Conference, wrzesień 2009 Gdańsk,
13. 2nd International Conference on Information Technology, Gdańsk, 28-30.06.2010, A.Konczakowska,
A.Stepnowski
14. VIII Krajowa Konferencja “Technologie Informacyjne”, Gdańsk 28-30.06.2010, A. Konczakowska
15. IX Krajowa Konferencja Elektroniki; organizator Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej, Oddział Gdańsk, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, Darłowo, 30.05-02.06.2010, współorganizator Lech Hasse
16. XII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 27-29 września 2010, Gdańsk, (Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI), Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Od44
dział Pomorski, Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Politechnika Gdańska, Politechnika Rzeszowska
17. XXVII Sympozjum z Hydroakustyki, Jurata, 04-07.05.2010. Współorganizator: Instytut Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni., R.Salamon
18. HIT 2011 - Advances in Healthcare Information Technologies: UHH 2011 - International Workshop
on Ubiquitous Home Healthcare - http://uhh.fedcsis.org; Komitet organizacyjny: Dr inż. Jacek Ruminski (przewodniczący), dr hab. inż. Jerzy Wtorek prof. PG, dr inż. Mariusz Kaczmarek. Konferencję zorganizowano w ramach multikonferencji: FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER
SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, Szczecin, Poland, 18 -21 September, 2011.
19. 35th International Microelectronics and Packaging IMAPS- IEEE CPMT Poland 2011, 21-24
września 2011, Gdańsk –Sobieszewo
Komitet organizacyjny: dr inż hab. Piotr Jasiński (Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland) - Conference Chairman, dr inż. Grzegorz Jasiński (Gdansk University of Technology, Gdansk,
Poland) - Secretary of Organizing Committee, dr inż. Wojciech Toczek (Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland).
20. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów i Systemów DPS, Zamość 2011. Współorganizator konferencji Politechnika Gdańska – Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (Katedra Systemów Decyzyjnych, prof. Z. Kowalczuk) (oraz Politechnika Warszawska (prof. J. Korbicz) oraz Uniwersytet Zielonogórski (prof. J.M. Kościelny).
21. 58 Otwarte Seminarium z Akustyki, Jurata, 13-16 września 2011. –współorganizacja WETI PG
22. 4th International Conference on Multimedia Communications, Services and Security (MCSS'2011),
02-03.06.2011, AGH Kraków, współorganizator PG – KSMM
45
4. Sytuacja kadrowa
Sytuację kadrową Wydziału określa struktura zatrudnienia (tabele 4.1-4.3) oraz wymagania akredytacyjne dla realizacji dydaktyki na poszczególnych kierunkach studiów i zachowania uprawnień do nadawania
stopnia doktora i doktora habilitowanego (załączniki nr 4 i 5).
Z analizy zawartych w nich danych wynika, że bieżąca sytuacja kadrowa Wydziału zaczyna być niepokojąca. Wprawdzie ogólna liczba samodzielnych pracowników naukowych utrzymuje się na stałym poziomie (a nawet nieznacznie rośnie), to jednak struktura wiekowa tej grupy jest niekorzystna. Najliczniejszy
przedział wiekowy to przedział 65-69 lat (przyrost o 4 osoby w stosunku do roku poprzedniego), natomiast
w przedziale 40-59 przyrost wyniósł tylko jedną osobę. Oznacza to pilną potrzebę zintensyfikowania awansów naukowych, szczególnie wśród grupy pracowników, którzy nie przekroczyli 50. roku życia. Nadal zaniepokojenie budzi fakt braku od kilku lat habilitacji w dyscyplinach: informatyka oraz automatyka i robotyka. Należy mieć nadzieję, że w roku 2012 ten zastój zostanie przełamany. Generalnie, z danych wynika
konieczność odmłodzenia kadry samodzielnej, zarówno poprzez przyspieszenie procedur uzyskiwania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jak i poprzez motywowanie młodych doktorów do systematycznej
pracy w kierunku zdobywania dorobku niezbędnego do uzyskania tego stopnia, w czym może pomóc aktywność w pozyskiwaniu grantów i aktywnym uczestnictwie w projektach prowadzonych przez pracowników samodzielnych. Jak widać z tabeli 4.2, jest to możliwe do realizacji z uwagi na dość dużą liczbę adiunktów bez habilitacji w przedziale wiekowym 35-49 lat, a więc takim, który – przynajmniej teoretycznie –
rokuje uzyskanie habilitacji w krótkim czasie.
Biorąc pod uwagę dynamizm młodej kadry naukowej WETI, należy jednak optymistycznie patrzeć
w przyszłość. Duża odpowiedzialność spoczywa tu jednak na kadrze samodzielnych pracowników naukowych, przede wszystkim na kierownikach katedr, w kwestii motywowania młodych adiunktów do powiększania dorobku naukowego, głównie drogą publikowania wyników swoich prac w wysoko punktowanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W tym też celu władze dziekańskie w roku 2011 podjęły inicjatywę motywowania finansowego pracowników za publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach
naukowych oraz – od r. 2012 – motywowanie finansowe za uzyskiwanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Efekty tej pierwszej inicjatywy są widoczne już od roku 2011, a efekty tej drugiej, wraz z uproszczonymi procedurami wprowadzonymi przez nowe prawo o szkolnictwie wyższym, powinny być widoczne
w latach 2012-2013.
46
Tabela 4.1.
Struktura wieku nauczycieli akademickich zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach (mianowanych i zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę) - stan na dzień 1.01.2007, 1.01.2008, 1.01.2009, 1.01.2010, 1.01.2011, 01.01.2012
Stanowisko
20-24 25-29
WIEK
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
1,1,2,2,0,0
1,2,2,3,2,2
1,1,1,1,3,3
3,5,5,5,3,2
3,3,3,2,4,5
1,0,1,1,0,0
3,2,2,1,0,0
1,0,1,1,0,1
1,2,2,2,0,0
1,1,1,0,2,2
1,1,1,0,0,0
7,8,6,4,2,3
0,1,1,1,0,0 0,0,0,1,1 0,1,1,1,0,0 0,0,0,0,2,1
1,1,1,0,0,0
4,3,3,4,2,1
3,5,5,6,3,3
1,1,1,1,3,4
0,0,0,0,1,1
11,12,12,13,12,
12
0,0,0,0,0,0
2,2,2,2,1,0 ,1,0,0,0,1,2
1,1,2,2,1,1
2,3,3,3,3,2
4,1,1,0,4,4
6,6,7,6,3,4
7,8,8,8,8,9
13,15,15,
6, 5,5,3,11,15
15,11,9
30-34
35-39
40-44
prof. zw.
prof. nadzw.
z tyt.
prof. nadzw.
bez tyt.
docent z hab.
adiunkt z hab.
Razem
0,0,0,0,0,0 1,0,0,0,0,0 1,1,1,1,1,1
0,0,0,1,1
0,1,1,1,0,0 1, 0,0,0,1,1 1, 2,2,2,1,1 2,2,2,3,3,2
0,0,0,0,1,2
70 i więcej
Razem
12,15,16,14,15,
3,3,3,1,3,3
15
3,2,2,2,2,2
0,0,0,1,1
9,6,7,6,12,12
4,4,4,
1,5,5
42,45,39,43,44
47
Tabela 4.2.
Struktura wieku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach (mianowanych i zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę) - stan na dzień 1.01.2007, 1.01.2008, 1.01.2009, 1.01.2010,01.01.2011, 01.01.2012
Stanowisko
WIEK
20-24
25-29
30-34
35-39
docent bez
hab.
st. wykładowca z dr
st. wykładowca bez
dr
0,0,0,0,0,1
0,1,1,0,2,5 0,0,0,0,1,4
wykładowca
3
adiunkt bez
17,18,23,2 24,26,26,
0,1,1,1,0,0 1,2,4,9,3,2
hab.
5,18,15 28,28,32
9,19,23,19, 15,14,9,8,9
1,1,1,5,1,0
6,5,4,2,4,0
asystent
13,6
,8
asystent z dr
0,0,0,0,2,0 0,0,0,1,2,1 0,0,0,0,0,0
Razem tabe1,2,
21,18
32,33,
30,31,
la
2,6,1,
27,28,18, 33,34,31, 30,30,34,
4.1 + 4.2
0
21
29
36
48
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
0,0,0,1,0,0 0,0,0,0,1,3 0,0,0,1,1,2
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,
9,9,9,10,6,
3,4,4,4,0,0
8,7,6,6,6,6
1
1
2
0,0,0,0,0,0 1,1,1,1,0,0
0,0,0,0,0
65-69
6,2
6,6,5,
3
14,8,
14,12,17,
6
13,8
11,12,19,
10
Razem
0,0,0,1,0
0,0,0,2,3,5
2,2,2,2,4,5
22,22,21,22,16,15
1,0,0,0,0,0
2,1,1,1,0,0
5,4,4,4,2, 0,0,0,1,2,
1
3
9,9,9,12, 4,4,4,4,9,
3,2,1,1,2,3 5,4,4,1,1,1 6,6,5,5,1,2 2,0,0,0,3,1
24,25
10
2,1,1,0,0,
1
16,14,
4,4,
14,16,26, 4,5,11,
28
14
70 i więcej
5,2,
2,2,5,
6
5,5,5,6,7,26
71,72,77,86,89,91
33,40,38,34,27,15
0,0,0,1,4,1
133,140,
140,153,144
153
Tabela 4.3.
Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich z wyszczególnieniem urlopów bezpłatnych
12
2009
13
2010
2011
12
[1]
12
[2]
2012
9
[5]
2
2
16
1
2
2
19
10
[1]
2
3
15
0
7
11
7
[3]
2
5
9
[2]
0
9
10
[1]
1
ROK 2007
*) 167 nauczycieli akademickich mianowanych, 3 osoby przebywają na urlopie bezpłatnym
**) 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 4 osoby zatrudnione na niepełnym etacie
ROK 2008
*) 165 nauczycieli mianowanych, 2 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym
**) 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 10 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2009
*) 166 nauczycieli mianowanych, 3 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym
**) 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 13 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2010
*)166 nauczycieli mianowanych, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym
**) 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 18 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
ROK 2011
*) 151 nauczycieli akademickich mianowanych, 6 osób przebywa na urlopie bezpłatnym,
8 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 25 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
Rok 2012
*) 143 nauczycieli akademickich mianowanych, 4 osoby przebywają na urlopie bezpłatnym,
13 osób zatrudnionych na umowę o pracę , 37 osób zatrudnionych na niepełnym etacie
49
6
7
6
69
(2)
66
[2]
70
(2)
81
78
[2]
(4)
83
[1]
(2)
23
(1)
27
(2),[1]
28
(1)
21
[2](1)
6
[3]
(2)
7
(1)
l. nauczycieli
akad. ogółem
niepełnozatrudnieni
dr inż. asystent
asystent na 1 rok
1
[2]
0
asystent
3
9
1
3
[2]
4
[1]
3
[1]
5
adiunkt
2
3
adiunkt z hab.
11
[1]
11
[1]
12
21
[1]
19
wykładowca
0
st wykładowca
bez dr
3
st. wykładowca z
dr
9
4
[2]
6
[1]
5
[1]
4
docent bez hab.
docent z hab.
2008
11
prof. nadzw. bez
tyt
2007
prof. nadzw. z
tyt.
prof. zw.
(w nawiasie pracownicy na urlopie bezpłatnym, w nawiasie kwadratowym pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie)
10
1
1,5**
167*,(3),[5]
9
2
3,25**
165,[6],(2)
6
1
6,5**
165,[3],(3)
0
1
8,31**
166*,[5],(1)
0
4
11,29
151*,[8],(6)
0
1
19,18
143*,[13],(4)
5. Sytuacja finansowa
Obraz gospodarki finansowej Wydziału w roku 2011 na tle lat ubiegłych ilustrują dane liczbowe zamieszczone w tabelach i na wykresach 5.1-5.12. Z danych tych wynika, że na sytuację finansową Wydziału składają się m.in. następujące czynniki:
 Od roku 2008 daje się zauważyć znaczący wzrost kosztów wydziałowych spowodowany przede
wszystkim kosztami utrzymania gmachu B Wydziału. W roku 2011 koszty te nieco wzrosły w
porównaniu do roku 2010, tym niemniej ich poziom (wskaźnik ok. 20%) jest akceptowalny. W
następnych latach należy spodziewać się wzrostu kosztów utrzymania gmachu B z uwagi na konieczność prowadzenia prac remontowych, wymiany sprzętu na nowocześniejszy oraz naprawy
sprzętu i wyposażenia.
 Koszty działalności dydaktycznej są wciąż wyższe niż dotacja budżetowa; łącznie jednak udaje
się utrzymać dodatni bilans finansowy Wydziału jako całości.
 W roku 2011 nieco (o ok. 5%) aktywność pracowników WETI w pozyskiwaniu środków z zewnątrz (tj. poza dotacją budżetową). W roku 2011 ok. 47 proc. budżetu Wydziału pochodziło ze
środków pozyskanych z zewnątrz.
 Daje się zaobserwować wzrost poziomu działalności umownej (BZ) w porównaniu z rokiem
2010, głównie dzięki zleceniom prowadzonym za pośrednictwem Centrum Morskich Technologii Militarnych (CMTM) przez Katedrę Systemów Elektroniki Morskiej. Jest to bardzo korzystne
w perspektywie planowanej oceny parametrycznej jednostki przeprowadzonej planowanej na rok
2013.
 W roku 2011 nieco zmniejszył się wysiłek Wydziału na prace remontowe i modernizacyjne w
budynku A Wydziału, co korzystnie wpłynęło na wynik finansowy Wydziału i znaczący wzrost
funduszu zasadniczego Wydziału.
 Nadal występuje znaczne zróżnicowanie aktywności finansowej katedr mierzone wielkością budżetu rocznego finansowanego ze środków pozyskanych z zewnątrz. Poważne zaniepokojenie
budzi fakt, że niektóre katedry przejawiają znikomą aktywność na tym polu, co może w niedalekiej przyszłości mieć znaczenie dla kształtowania struktury organizacyjnej Wydziału.
5.1. Wynagrodzenia pracowników wydziału
Tabela 5.1. Średnie wynagrodzenie zasadnicze pełnozatrudnionych nauczycieli akademickich
(stan na 1 stycznia)
prof. zw.
prof. nadzw. z tytułem
prof. nadzw. bez tytułu
docent z hab.
docent
adiunkt z hab.
adiunkt
st. wykładowca z dr
st. wykładowca bez dr
wykładowca
asystent
WETI
WETI
WETI
WETI
średnia
PG
WETI
średnia
PG
WETI
średnia
PG
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
6 063
5 333
4 661
4 360
4 158
3 274
3 481
2 901
2 338
2 115
6225
5343
4817
4300
4104
3260
3413
2391
2307
2117
7447
5477
5067
4410
4210
4214
3456
3538
2605
2532
2326
7479
5591
5199
4571
4367
4363
3607
3684
2730
2685
2450
7234
5723
4976
4645
4524
4584
3562
3847
3190
2603
2395
7423
5625
5177
4571
4367
4406
3601
3732
2595
2430
7186
5692
4948
4571
4524
4569
3544
3824
3183
2591
2393
7423
5625
5177
4571
4367
4466
3608
3670
3048
2433
7076
5748
5069
4571
4406
4527
3516
3760
3243
2723
2454
50
5.2. Wskaźniki finansowe wydziału
Tabela i wykres 5.2. Roczne wpływy z dydaktyki
Dotacja budżetowa
Działalność dydaktyczna
Pozostałe
Razem
2007
17 660 038
2 622 000
841 100
2008
2009
17 898 300 19 300 300
2 874 000 3 385 700
2 195 600 1 578 000
2010
19 712 700
2 976 800
1 119 600
2011
20 568 400
3 002 600
1 674 000
21 123 138
22 967 900 24 264 000
23 809 100
25 245 000
51
Tabela i wykres 5.3. Koszty działalności dydaktycznej
Bezpośrednie
Wydziałowe
Ogólne
Remonty
Pozostałe
Razem
2007
15 147 500
3 073 400
119 600
767 900
124 100
2008
2009
16 009 800 16 588 300
4 601 800 3 794 200
146 300
134 300
1 757 300 1 607 200
164 900
420 800
2010
16 735 500
3 638 200
159 800
1 683 500
79 300
2011
17 442 900
4 708 100
151 400
485 300
48 200
19 232 500
22 680 100 22 544 800
22 296 300
22 835 900
52
Tabela i wykres 5.4. Wynik finansowy Wydziału
2007
21 975 200
Przychód
Koszty
Wynik działaności dydaktycznej
Korekta wyniku
Wynik działalności badawczej
Wynik finansowy
-19 232 500
1 890 600
2008
2009
2010
22 967 900 24 264 000 23 809 100
-22 544
-22 680 100
800 -22 296 300
287 800 1 719 200
1 512 800
2011
25 245 000
-22 835 900
2 409 100
26 700
-121 300
26 000
178 400
-202 000
1 917 300
166 500
1 745 200
1 691 200
2 207 100
53
Tabela i wykres 5.5. Stan funduszu zasadniczego Wydziału
Stan fuduszu rozwoju na 1.01
Dotacje i darowizny, decyzje
10% amortyzacji
Amortyzacja środ. trw. do 3.5 tys. zł
90% funduszu amortyzacji
amortyzacja
Wynik finansowy
Wydatki na nowy budynek
Termomodernizacja
Wkład własny do projektów
Wydatki
Fundusz na rok następny
2007
3 604 400
2008
279 400
2 147 000
2009
684 100
635 700
2010
3 213 900
134 300
2011
6 204 100
3 700
314 800
1 917 300
724 000
166 500
916 700
1 745 200
988 600
1 691 200
1 159 200
2 207 100
4 083 400
-17 100
1 473 700
-2 615 700
-767 800
79 100
-58 600
-1 046 600
279 400
684 100
3 213 900
6 107 100
8 468 900
54
Tabela i wykres 5.6. Dotacje na badania własne i działalność statutową
Badania własne
Dotacje
Środki do dyspozycji
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Pozostało na rok następny
2007
441 451
410 700
-359 200
-31 000
-19 000
2008
463 746
465 300
-254 800
-23 200
-14 500
2009
119 500
348 800
-185 700
-18 000
-9 800
2010
164 400
299 700
-156 600
-14 500
-8 600
2011
1 500
172 800
135 300
120 000
0
2007
4 290 000
6 961 900
-3 511 200
-665 100
-407 700
2008
4 290 000
6 667 900
-3 172 400
-526 800
-329 100
2009
2010
5 333 200 4 393 100
7 972 800 6 901 800
-4 266 100 -3 785 900
-774 200
-708 400
-423 800
-422 300
2011
5 111 500
7 096 700
-2 964 900
-481 000
-315 900
2 377 900
2 639 600
294 600
-256 200
-23 200
-15 200
Badania statutowe
Dotacja roku bieżącego *)
Środki do dyspozycji
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Pozostało na rok następny
*) w tym 619 100 zł odrębną decyzją MNiSzW (2009)
2 508 700
1 985 200
3 334 900
55
Tabela i wykres 5.7. Projekty badawcze (granty, dofinansowanie programów UE)
Środki do dyspozycji
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Pozostało na rok następny
2007
12 215 507
7 224 100
1 163 500
605 300
3 222 607
2008
2009
13 556 425 15 752 598
7 394 500 10 797 300
1 126 000 1 515 900
703 500
794 600
4 332 425
2 644 798
2010
16 534 900
10 771 600
1 584 300
915 800
2011
15 352 700
10 109 200
1 429 800
939 300
3 263 200
2 874 400
56
Tabela i wykres 5.8. Działalność umowna (BZ)
Przychody (bez prac dla CMTM)
Koszty bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Koszty ogólne
Prace w toku
Wynik finansowy
Prace na rzecz CMTM
2007
852 100
-653 000
-85 700
-52 500
2008
721 100
-710 100
-59 800
-37 400
95 400
2009
371 800
-220 300
-37 100
-20 300
-54 700
2010
397 200
-291 100
-31 600
-18 900
40 000
2011
322 100
-61 500
-21 900
-14 400
69 000
60 900
9 200
39 400
95 600
293 300
3 085 992
1 492 690
1 585 000
2 979 000
57
Tabela i wykres 5.9. Ogólna struktura kosztów wydziałowych
Dydaktyka
Granty MNiSzW, celowe, dofinansowanie PUE
DS
Programy międzynarodowe, fundusze strukturalne
Umowy
Działalność badawcza - wkład własny
BW
Przedsięwzięcia Ministra
Fundacje
Razem
2007
3 073 400
2008
4 601 800
2009
3 794 200
2010
3 638 200
2011
4 708 100
1 013 300
665 100
1 126 000
526 800
1 515 900
774 200
1 584 300
708 400
1 429 800
481 000
85 700
112 000
59 800
306 100
37 100
160 800
31 600
151 400
409 100
31 000
23 200
18 000
15 800
14 500
2 800
0
23 200
27 900
2 400
6 156 400
7 251 800
4 868 500
6 449 600
6 445 500
58
Tabela i wykres 5.10. Ogólna struktura przychodów wydziału
Dydaktyka
Projekty badawcze - granty
DS
Programy międzynarod. badawcze
Fundusze strukturalne
Programy badawcze celowe
Projekty badawcze UE
Umowna działalność badawcza
BW
Projekty badawcze fundacji
Przeds. min./dział. bad. środki wł.
Razem
2007
21 123 100
6 546 000
4 584 000
380 600
852 100
409 200
33 895 000
2008
2009
22 967 900 24 264 000
7 413 600 11 723 200
4 028 300 5 464 100
1 245 500 1 634 600
1 201 000 1 473 100
1 456 000 1 024 000
627 000
426 200
721 100
371 800
292 500
213 500
34 300
39 987 200 46 594 500
2010
23 809 100
11 451 000
4 916 600
723 800
4 434 500
145 600
900 400
397 200
179 700
47 600
988 200
47 993 700
2011
25 245 000
11 004 300
3 761 800
1 058 600
5 325 200
0
1 226 100
322 100
294 600
58 500
1 045 800
49 342 000
59
Tabela 5.11. Koszty ogółem (rodzajowo) – plan 2011 i realizacja
Wyszczególnienie
Lp.
I.
Plan 2011
Realizacja
Amortyzacja (1+2)
2 864,5
2 949,6
1.koszty amortyzacji i środków trwałych o wartości pow. 3500
2 525,0
2 532,6
339,5
417,0
2.koszty amortyzacji i środków trwałych o wartości poniżej
3500 + zbiory biblioteczne
II.
Zużycie materiałów i energii
3 976,0
4 061,8
III.
Usługi obce
3 000,0
2 352,2
IV.
Podatki i opłaty
227,0
234,4
V.
Wynagrodzenia (umowa o pracę, wyn. bezosobowe, honoraria): (1+2)
31 496,0
30 474,2
1. wynikające ze stosunku pracy (a+b+c)
24 636,0
24 744,3
a) osobowe (zasadnicze, wysługa, premia, itp.)
18 760,0
18 515,3
b) wynagrodzenia zwiększone z art.151 ust 8 ustawy prawo o
szkolnictwie wyższym
4 190,0
4 542,5
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 686,0
1 686,5
2. wynagrodzenia bezosobowe
6 860,0
5 729,9
6 139,0
5 733,3
4 300,0
3 975,9
450,0
389,0
Pozostałe koszty rodzajowe
3 622,0
3 425,4
w tym :
aparatura naukowo- badawcza
2 130,0
1 738,9
w tym :
podróże służbowe
1 041,0
968,4
3,0
-9,1
51 327,5
49 221,8
0,0
0,0
VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
w tym:
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy
w tym: stypendia doktoranckie
VII.
VIII.
Usługi wewnętrzne
IX.
Razem koszty bezpośrednie ( I - VIII)
X.
Koszty pośrednie wydziałowe
XI.
Koszty pośrednie ogólne
2 246,0
1 578,2
XII.
Prace w toku stan na 01.01
2 362,5
2 362,5
XIII
Prace w toku stan na 31.12
0,0
2 160,1
XIV.
Razem koszt własny działalności (IX+X+XI+XII-XIII)
55 936,0
51 002,4
XV.
Przychody
55 517,1
51 582,5
XVI.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
0,0
0,0
-418,9
580,1
1 300,0
1 674,0
85,0
47,0
796,1
2 207,1
Wynik finansowy działalności dydaktycznej i badawczej
(XV+XVI-XIV)
Pozostałe przychody operacyjne, finansowe, zyski nadzwyXVIII.
czajne
XVII.
XIX.
Pozostałe koszty operacyjne, finansowe, straty nadzwyczajne
XX.
Wynik finansowy (XVII+XVIII-XIX)
60
5.3 Wskaźniki aktywności katedr
Tabela i wykres 5.12. Budżet katedr WETI finansowany ze środków zewnętrznych
- granty i badania zlecone (2011)
Katedra
KSSR Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
KSMM Katedra Systemów Multimedialnych
KIMA Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
KSEM Katedra Systemów Elektroniki Morskiej
KMO Katedra Metrologii i Optoelektroniki
KIB
Katedra Inżynierii Biomedycznej
KTI
Katedra Teleinformatyki
KIO
Katedra Inżynierii Oprogramowania
KSGI Katedra Systemów Geoinformatycznych
KASK Katedra Architektury Systemów Komputerowych
KSME Katedra Systemów Mikroelektronicznych
KISI
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
KSA
Katedra Systemów Automatyki
KAMS Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów
KST
Katedra Sieci Teleinformacyjnych
KSD
Katedra Systemów Decyzyjnych
Razem
%
21,44%
14,48%
13,07%
9,60%
7,64%
7,18%
5,93%
5,54%
3,61%
3,50%
2,73%
2,09%
1,75%
1,30%
0,13%
0,00%
100%
kwota
7 191 807
4 857 049
4 384 023
3 219 600
2 564 275
2 409 658
1 988 140
1 858 908
1 210 573
1 175 488
916 024
701 649
588 631
434 400
43 550
0
33 543 775
61
6.
Współpraca z otoczeniem
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w latach 2007-2011
dokonał w Dziale Współpracy z Gospodarką (dawne Biuro Transferu Technologii) 72 zgłoszeń projektów wynalazczych. W zakresie działalności innowacyjnej Wydział dokonał poprzez Dział Współpracy z
Gospodarką 116 zgłoszeń rozwiązań innowacyjnych i zostały podpisane 57 umowy z 28 podmiotami
(firmami). W latach 2007-2011 Urząd Patentowy RP przyznał 14 patentów na wynalazek oraz 2 prawa
ochronne na znak towarowy. W roku 2010 przyznano pracownikowi wydziału 1 patent amerykański.
W roku 2009 dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału doprowadzono do skupienia wokół
Wydziału firm z branży ICT co zaowocowało powstaniem Pomorskiego Klastra ETI, któremu Marszałek województwa Pomorskiego nadał tytuł Klastra Kluczowego. Ponadto na Wydziale utworzono Wydziałowe Biuro Transferu Technologii zorientowane na animowanie współpracy z firmami w oparciu o
wyniki prac studenckich.
Poniżej w kolejnych podpunktach przedstawiono wykazy: zgłoszonych projektów wynalazczych,
patentów oraz praw ochronnych otrzymanych przez Wydział, rozwiązań innowacyjnych, firm z którymi
zawarto umowy poprzez Biuro Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, oraz raport z działalności
Wydziałowego Biura Transferu Technologii. Opisano również działalność Pomorskiego Klastra ETI.
6.1 Lista zgłoszeń projektów wynalazczych w latach 2007-2011
Lp.
Nr
projektu
Data zgłoszenia
w DWzG (BTT)
Twórcy
Tytuł projektu wynalazczego
Nr zgłoszenia Data przyjęnadany przez cia zgłoszenia
UP RP
w UP RP
2007
1.
01/07 01.02.2007 r.
2.
05/07 07.03.2007 r.
3.
06/07 13.04.2007 r.
4.
16/07 15.10.2007 r.
5.
17/07 18.10.2007 r.
dr inż. Wiesław Kordalski
dr inż. Bogusław Boratyński
dr inż. Iwona ZborowskaLindert
dr inż. Marek Panek
dr inż. Beata Ściana
dr hab. inż. Marek
Tłaczała
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
prof. dr hab. Józef Kur
mgr inż. Piotr Dalka
mgr inż. Adam Bujnowski
prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski
dr hab. inż. Jerzy Wtorek
dr inż. Krzysztof Suchocki
dr inż. Krzysztof Suchocki
Czujnik pola magnetycznego
typu MagFET
P.381793
20.02.2007
Sposób i układ do monitorowania ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego
P.382471
21.05.2007
Układ i urządzenie do monito- P.383187
rowania serca podczas operacji kardiochirurgicznej
23.08.2007
Sposób i układ oczyszczania P.384868
osadów pościekowych z metali
Sposób prowadzenia pomiarów stężenia cząsteczek tlenu
w roztworach wodnych
07.04.2008
62
6.
18/07 18.10.2007 r.
dr inż. Krzysztof Suchocki
7.
20/07 03.12.2007 r.
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
dr inż. Grzegorz
Szwoch
Sposób prowadzenia pomiarów wartości potencjałów
redox roztworów wodnych
Sposób i układ tłumienia echa P.384616
akustycznego w terminalu
VoIP
06.03.2008
2008
8.
04/08 29.01.2008
mgr inż. Maciej Kokot
Sposób i układ do pomiaru
P.384627
koncentracji jonów w roztworze
Sposób i układ do pomiaru
P.385080
prądu elektrycznego
07.03.2008
System komputerowy i sposób korzystania z komputera
P.385706
21.07.2008
Sprzęgacz mikrofalowy
P.384867
07.04.2008
Sposób wyznaczenia właściwości redox roztworów wodnych
Sterowane bezprzewodowo
źródło światła z funkcją routingu w sieciach autonomicznych modułów bezprzewodowych
Autonomiczne, adaptacyjne
wielopasmowe moduły nadawczo-odbiorcze do sieci
autonomicznych modułów
bezprzewodowych
Szynowy ostrzegacz dźwiękowy
P.385555
30.06.2008
P.386596
25.11.2008
P.387076
19.01.2009
P.386830
17.12.2008
P387536
18.03.2009
Kazimierz Józwiak
Sposób i układ do oceny jako- P389462
Marek Olesz
ści kondensatorów foliowych
dr hab. inż. Janusz Smulko
04.11.2009
r.
9.
05/08 29.01.2008
mgr inż. Maciej Kokot
r.
10.
06/08 12.03.2008
r.
11.
08/08 12.03.2008
r.
12.
09/08 13.03.2008
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
mgr inż. Piotr Dalka
mgr inż. Wojciech Marynowski
mgr inż. Adam Kusiek
prof. dr hab. inż. Jerzy
Mazur
dr inż. Krzysztof Suchocki
r.
13.
13/08 07.05.2008
r.
14.
24/08 11.07.2008
r.
15.
27/08 15.09.2008
r.
16.
30/08 28.10.2008
r.
17.
33/08 18.11.2008
r.
18.
05/09 30.01.2009
19.
21/09 27.04.2009
dr inż. Łukasz Kulas
dr inż. Krzysztof Nyka
prof. dr hab. inż. Michał
Mrozowski
dr inż. Łukasz Kulas
dr inż. Krzysztof Nyka
prof. dr hab. inż. Michał
Mrozowski
prof. dr hab. inż. Andrzej
Czyżewski
Gustaw Budzyński
Marek Moszyński
Podsystem sonaru wielowiązmgr inż. Andrzej Chybicki kowego i sposób przetwarzania danych z sonaru wielowiązkowego
prof. dr hab. inż. Andrzej Sposób i urządzenie do
Czyżewski
wspomagania treningu pisania
dr Piotr Odya
2009
dr inż. Jerzy Hoja
Sposób i układ do spektrodr inż. Grzegorz Lentka
skopii impedancyjnej powłok
antykorozyjnych
30.04.2008
63
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
dr hab. inż. Janusz Smulko Sposób i układ do wykrywaMateusz Kotarski
nia gazów o właściwościach
kwasotwórczych lub zasadotwórczych za pomocą zjawisk
fluktuacyjnych
34/09 15.07.2009 dr hab. inż. Jerzy Wtorek Sposób i układ do wspomagaMagdalena Lewandowska nia terapii resynchronizującej
Leszek Mierzejewski
serca
Adam Bujnowski
46/09 28.09.2009 Łukasz Szydłowski
Sposób realizacji stratnych
Adam Lamęcki
filtrów mikrofalowych wykoprof. dr hab. inż. Michał
rzystujących falowód zinteMrozowski
growany z podłożem SIW
57/09 27.11.2009 dr hab. inż. Andrzej Step- Sposób i urządzenie mobilne
nowski
wspomagające nawigację i
mgr inż. Łukasz Kamiński poruszanie się osób niewidodr. inż. Zbigniew Łubmych w terenie miejskim
niewski
dr inż. Ryszard Kowalik
58/09 27.11.2009 prof. dr hab. inż. Andrzej Sposób łączenia danych wyStepnowski
sokościowych i batymetryczmgr inż. Krzysztof Brunych otrzymanych różnymi
niecki
metodami i ich trójwymiaromgr inż. Bartosz Kuczyń- wej wizualizacji z zastosowaski
niem podwójnej projekcji
59/09 27.11.2009 dr inż. Krzysztof Bikonis Sposób odtwarzania kształtu
dr inż. Zbigniew Łubniew- dna morskiego oraz obiektów
ski
znajdujących się na dnie w
dr hab. inż. Marek Motrzech wymiarach na podstaszyński
wie dwuwymiarowych zobraprof. dr hab. inż. Andrzej zowań pochodzących z sonaru
Stepnowski
bocznego
63/09 01.12.20090 dr hab. inż. Marek MoSposób kompresji i zapisu
szyński
rekordów z sonaru wieloz9
mgr inż. Andrzej Chybicki wiązkowego wykorzystujący
mgr inż. Krzysztof Lawielordzeniową architekturę
skowski
CUDA
69/09 21.12.2009 dr hab. inż. Ryszard Katul- Sposób ciągłej lokalizacji
ski
kontenerów i ciągłego monidr inż. Jacek Stefański
torowania parametrów stanu
Jarosław Sadowski
wnętrza kontenerów
Sławomir Ambroziak
70/09 21.12.2009 prof. dr hab. inż. Andrzej System i sposób sterowania
Czyżewski
komputerem
Michał Lech
71/09 21.12.2009 prof. dr hab. inż. An- Sposób i układ do emisji substancji zapachowych
drzej Czyżewski
dr hab. inż. Janusz Smulko
Mateusz Kotarski
7/10 08.02.2010 Ryszard Katulski
Sposób lokalizacji osób i/lub
przedmiotów wewnątrz buJacek Stefański
dowli, zwłaszcza funkcjonaJarosław Sadowski
riuszy i/lub sprzętu specjalistycznego w czasie akcji specjalnych
33/09 24.06.2009
P389461
04.11.2009
P390377
08.02.2010
P389905
14.12.2009
P390071
29.12.2009
P390165
12.01.2010
P390329
01.02.2010
P391363
2010-03-08
64
2010
31.
8/10
32.
33.
Kazimierz Józwiak
Marek Olesz
04.03.2010
Janusz Smulko
Lech Hasse
Wojciech Marynowski
Jerzy Mazur
Wojciech Marynowski
11/10 24.03.2010 Mariusz Pregoł
Jerzy Mazur
10/10 24.03.2010
34.
12/10 12.04.2010 Jarosław Sadowski
35.
36.
13/10 15.04.2010
KSiSR WETI
Jarosław Sadowski
15/10 26.04.2010 Ryszard Katulski
Jacek Stefański
37.
Ryszard Katulski
Ryszard Studański
16/10 26.04.2010 Jacek Stefański
Krzysztof Bronk
Radosław Wąs
38.
41/10 27.07.2010
Andrzej Czyżewski
Rafał Rybacki
39.
42/10 29.07.2010 Jarosław Sadowski
40.
Stanisław Szczepański
Robert Piotrowski
48/10 19.08.2010
Bogdan Pankiewicz
Sławomir Kozieł
41.
51/10 08.09.2010 Maciej Kokot
42.
Jarosław Sadowski
53/10 28.09.2010 Jacek Stefański
Ryszard Katulski
Sposób i układ do oceny
jakości kondensatorów foliowych indukowanymi
elektrycznie drganiami mechanicznymi
Złącze magiczne-T mikrofalowe zintegrowane
Antena miropaskowa ze
szczeliną
Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia
impulsowego
Słowno-graficzny znak
towarowy RADIOCOM
Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia
impulsowego
Sposób i układ do wykrywania sygnałów rzeczywistych z widmem rozproszonym zlokalizowanych
poniżej szumów w obecności zakłóceń wąskopasmowych
Sposób pomiaru położenia
punktu fiksacji wzroku
użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji
tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu
Sposób i układ do doboru
sekwencji impulsów w sygnale radia ultraszerokopasmowego
Wzmacniacz różnicowy o
zmniejszonych zniekształceniach nieliniowych
Sposób detekcji molekuł
związków chemicznych w
roztworze
Sposób i układ do odbioru
sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego w odbiorniku korelacyj-
P390928
2010-04-07
P391596
2010-06-22
P391597
2010-06-22
P391025
2010-04-20
Z-370142
2010-05-11
P391153
2010-05-06
P391709
2010-07-02
P391974
2010-07-27
P392082
2010-08-09
P392826
2010-11-02
P393203
2010-12-10
P392636
2010-10-12
65
43.
Jarosław Sadowski
54/10 28.09.2010 Jacek Stefański
Ryszard Katulski
44.
45.
Andrzej Czyżewski
65/10 10.11.2010 Józef Kotus
Bożena Kostek
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
71/10 03.12.2010 Wojciech Siwicki
Sławomir Ambroziak
Jarosław Sadowski
46.
Jacek Cichosz
Arkadiusz Szewczyk
76/10 2010-12-09
Barbara StawarzGraczyk
47.
3/11
2011-01-05
48.
49.
9/11
2011-01-18
11/11
2011-02-20
15/11
2011-04-01
18/11
2011-04-04
50.
51.
nym w obecności zakłóceń
wąskopasmowych
Sposób i układ do odbioru
sygnału ultraszerokopasmowgo radia impulsowego w odbiorniku korelacyjnym w obecności zakłóceń
wąskopasmowych
Sposób i system do identyfikacji i zwalczania szumów usznych
P392635
2010-10-12
P393167
2010-12-06
Asynchroniczny system i
sposób wyznaczania własnej pozycji osób i/lub
obiektów
P393181
2010-12-08
P393055
2010-11-26
P393661
2011-01-17
W119728
2011-02-07
P394202
2011-03-14
P395837
2011-08-02
P394476
2011-04-07
Sposób i układ do pomiaru
charakterystyk prądowonapięciowych elementów
elektronicznych zwłaszcza
złącz półprzewodnikowych
elementów elektronicznych
2011
Ryszard Katulski
Jacek Namieśnik
Jacek Stefański
Układ do mobilnego moniJarosław Sadowski
toringu zanieczyszczeń
Krystyna Szymańska gazowych powietrza atmosWaldemar Wardencferycznego
ki
Ryszard Katulski
Jacek Namieśnik
Urządzenie do mobilnego
Jacek Stefański
monitoringu zanieczyszJarosław Sadowski
czeń gazowych powietrza
Krystyna Szymańska
atmosferycznego
Waldemar Wardencki
Andrzej Czyżewski
Sposób i system wspomaAndrzej Kupryjanow
gania rozumienia mowy
Jacek Rumiński
Urządzenie do pomiaru i
Jerzy Wtorek
rejestracji przepływu wyAdam Bujnowski
dmuchiwanego przez człoMariusz Kaczmarek
wieka strumienia powietrza
Arkadiusz Paliński
Ryszard Katulski
Jacek Stefański
Asynchroniczny system i
Wojciech Siwicki
sposób wyznaczania właSławomir Ambrosnej pozycji osób i/lub
ziak
obiektów
Jarosław Sadowski
66
52.
53.
21/11
2011-04-05
24/11
2011-04-29
29/11
2011-06-09
54.
55.
31/11
2011-07-04
34/11
2011-07-11
36/11
2011-07-11
37/11
2011-07-12
56.
57.
58.
59.
Sławomir Gajewski
Małgorzata Gajewska
Marcin Sokół
Ryszard Katulski
KSiSR WETI
Ryszard Katulski
Michał Lech
Bożena Kostek
Andrzej Czyżewski
Maciej Niedźwiecki
Michał Meller
Janusz Smulko
Lech Hasse
Leszek Kaczmarek
Ryszard Katulski
Jarosław Magiera
Jacek Stefański
Agnieszka Studańska
Wojciech Marynowski
Adam Kusiek
Rafał Lech
Jerzy Mazur
41/11
2011-07-29
KIMIA WETI
Michał Mrozowski
42/11
2011-07-19
Bożena Kostek
Andrzej Czyżewski
Rafał Rybacki
60.
61.
43/11
2011-08-04
62.
47/11
2011-08-18
49/11
2011-08-18
50/11
2011-09-02
63.
64.
Krzysztof Suchocki
Układ do transmisji fotografii cyfrowych pochodzących z urządzeń fotoradarowych
P394686
2011-04-27
Słowny znak towarowy
ARPOL
Z385006
2011-05-06
Sposób i system miksowania dźwięku
P395458
2011-06-28
Sposób i układ aktywnego
tłumienia akustycznych
zakłóceń wąskopasmowych
P396156
2011-08-31
Sposób i układ do oceny
stopnia zużycia warystora
P396244
2011-09-06
Układ do spoofingu realizowanego w systemach
nawigacji satelitarnej
P395689
2011-07-18
Złącze ferrytowych linii
sprzężonych
P395996
2011-08-17
Z-388803
2011-08-08
P395764
2011-07-25
P396161
2011-09-01
W120445
2011-10-26
słowny znak towarowy:
Innovation! Powered by
WiComm
Sposób wartościowania
obiektów na powierzchni
ekranu monitora komputerowego, zwłaszcza słówkluczy dla potrzeb użytkowników przeglądarki
internetowej
Sposób i układ do pomiaru
właściwości dynamicznych
elektrod woltamperometrycznych
Sposób i układ do pomiaru
właściwości dynamicznych
Krzysztof Suchocki
elektrod woltamperometrycznych
Ryszard Katulski
Układ do spoofingu realiJarosław Magiera
zowanego w systemach
Jacek Stefański
nawigacji satelitarnej
Agnieszka Studańska
GLONASS
Jerzy Wtorek
Urządzenie do monitoroAdam Bujnowski
wania parametrów ciała
Mariusz Kaczmarek
osób, zwłaszcza z proble-
67
Arkadiusz Paliński
Jacek Rumiński
65.
66.
51/11
2011-09-02
52/11
2011-09-05
54/11
2011-09-16
55/11
2011-10-24
58/11
2011-11-16
67/11
2011-12-21
69/11
2011-12-30
70/11
2011-11-22
67.
68.
69.
70.
71.
72.
mami krążeniowymi, w
warunkach domowych
Metoda i układ do jednoczesnej rejestracji elekJerzy Wtorek
trycznej aktywności serca i
Adam Bujnowski
impedancji elektrycznej
Jacek Rumiński
klatki o wysokiej wartości
tłumienia sygnału współbieżnego
Andrzej Czyżewski
System wspomagania roAndrzej Kupryjanow
zumienia mowy
Adam Bujnowski
Urządzenie wspomagające
Mariusz Kaczmarek
proces nadzorowania w
Arkadiusz Paliński
warunkach domowych osób
Jacek Rumiński
z problemami krążeniowyJerzy Wtorek
mi
Układ do bezprzewodowej
Ryszard Katulski
kontroli i sterowania infraJacek Stefański
strukturą krytyczną
Sposób punktowej regulacji
Ryszard Katulski
temperatury w ożywionej i
Jacek Stefański
nieożywionej materii organicznej
Łukasz Szydłowski
Układ filtrujący fale elekAdam Lamęcki
tromagnetyczne
Michał Mrozowski
Demonstrator jednoczesnej
akwizycji i przetwarzania
Ryszard Katulski
sygnałów wielu kanałów
Jacek Stefański
fizycznych systemów raAndrzej Marczak
diokomunikacyjnych praKrzysztof Bronk
cujących w trybie dupleksu
częstotliwościowego
Sposób i urządzenie do
Antoni Nowakowski
monitorowania stanu mięJerzy Wtorek
śnia serca operowanego z
Krzysztof Kudlak
użyciem stabilizatora pola
Janusz Siebert
operacyjnego
P396294
2011-09-12
P396753
2011-10-24
P397072
2011-11-22
P398314
2012-03-05
P397671
2011-12-30
W120660
2011-11-21
Z posumowania zamieszczonego poniżej wynika, że w okresie raportowania istnieje tendencja wzrostu
liczby zgłoszeń projektów wynalazczych co oznacza, że w nadchodzących latach może zwiększyć się
liczba przyznawanych patentów.
68
30
25
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba zgłoszonych projektów wynalazczych w latach 2007-2011
6.2 Lista patentów oraz prawa ochronne otrzymane w latach 2007-2011 r.
Lp.
Nr projektu
Data zgłoszenia w
DWzG
(BTT)
Twórcy
1.
5/99
20.12.1999
Krzysztof Suchocki
2.
6/99
20.12.1999
Krzysztof Suchocki
10.01.2001
Wiesław Kordalski
Michał Polowczyk
Janusz Czerwiński
Jerzy Dzierżko
Lech Dobrzański
28.12.2001
dr inż. Lech Hasse
3.
1/01
4.
13/01
5.
14/2000
07.12.2000
6.
11/02
04.09.2002
7.
14/02
04.10.2002
8.
21/06
01.06.2006
Tytuł projektu wynalazczego
2007
Układ do prowadzenia
pomiarów stężenia tlenu
rozpuszczonego w roztworze wodnym
Układ do prowadzenia
pomiarów koncentracji
jonów metali w roztworze wodnym
Urządzenie do pomiaru
i/lub detekcji pola magnetycznego
Sposób pomiaru parametrów szumowych liniowych czwórników elektrycznych
2008
Elektroda impulsowa do
dr inż. Krzysztof
oznaczania jonów metali
Suchocki
w roztworach wodnych
dr inż. Jerzy Hoja Sposób i układ do monimgr inż. Grzegorz torowania powłok antyLentka
korozyjnych
Sposób korekcji wartodr inż. Marek
ści rezystancji rezystoWroński
rów warstwowych
inż. dr inż. inż.
słowny znak towarowy
Michał
WIRELESS OUTSIDE
Mrozowski
Data przyznania
patentu/prawa
ochronnego przez
UP RP
Nr prawa
wyłącznego
14.06.2007
196723
14.06.2007
196722
11.04.2007
195809
09.08.2007
196753
17.03.2008 r.
199325
15.12.2008 r.
202155
17.12.2008 r.
202156
17.07.2008 r.
208464
69
2009
Sposób kalibracji reflektometrów mikrofalowych
9.
16/02
26.11.2002
dr inż. Władysław
Adamski
10.
13/04
17.05.2004
prof. dr hab. inż.
Ludwik Spiralski Układ do pomiaru szudr inż. Arkadiusz
mów nadmiarowych
Szewczyk
struktur dwójników
dr inż. Lech Haselektrycznych
se
dr inż. Jacek CiSposób wykrywania
chosz
szumów wybuchowych,
Andrzej Szatkow- zwłaszcza w przyrząski
dach elektronicznych
2011
11.
12.
9/05
15/05
06.06.2005
2005-11-17
13.
9/06
2006-02-20
14.
1/07
2007-02-01
15.
9/08
2008-03-13
16.
13/10
2010-04-15
Antoni Nowakowski
Mariusz Kaczmarek
Janusz Siebert
Wojciech Marynowski
Jerzy Mazur
Wiesław Kordalski
Bogusław Boratyński
Iwona Zborowska-Lindert
Marek Panek
Beata Ściana
Marek Tłaczała
Krzysztof Suchocki
KSiSR WETI
Ryszard Katulski
24.02.2009
25.03.2009
203163
21.12.2009
205379
Układ do oceny stanu
mięśnia serca w trakcie
interwencji kardiochirurgicznych
2011-10-19
211121
Mikrofalowy izolator
podwójny
2011-10-06
210980
Czujnik pola magnetycznego typu MagFET
2011-10-13
210965
2011-09-02
210766
2011-07-28
R-239623
Sposób wyznaczania
właściwości redox roztworów wodnych
Słowno-graficzny znak
towarowy RADIOCOM
W okresie ostatnich latach pracownicy Wydziału zgłaszają średnio 4 patenty rocznie (z wyjątkiem roku
2010).
6
5
4
3
2
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
70
Liczba patentów w latach 2007-2011
6.3 Rozwiązania innowacyjne dokonane przez WETI PG poprzez Dział Współpracy
z Gospodarką (Biuro Transferu Technologii) w latach 2007-2011
1.
2.
1/07/K
2/07/K
3.
3/07/K
4.
4/07/K
5.
5/07/K
6.
7.
8.
9.
10.
6/07/K
7/07/K
8/07/K
9/07/K
10/07/K
11.
11/07/K
12.
13.
14.
12/07/K
13/07/K
14/07/K
15.
15/07/K
16.
17.
16/07/K
17/07/K
18.
19.
18/07/K
19/07/K
20.
21.
22.
20/07/K
21/07/K
22/07/K
23.
23/07/K
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1/08/K
2/08/K
3/08/K
4/08/K
7/08/K
8/08/K
9/08/K
10/08/K
2007
Sparametryzowane modele zastępcze dla trójki rezonatorów typu combline
Moduł syntezy macierzy sprzężeń filtrów pasmowo-zaporowych o uogólnionej charakterystyce Czebyszewa
Moduł syntezy macierzy sprzężeń filtrów pasmowo-przepustowych o uogólnionej charakterystyce Czebyszewa
Synteza filtru combline z wykorzystaniem modelu zastępczego sprzężeń
międzyreonatorowych i źródło – rezonator
Optymalizacja filtru typu combline w oparciu o wartości własne macierzy
sprzężeń identyfikowane na podstawie odpowiedzi pełnofalowej struktury
Program syntezy filtrów typu combline
Optymalizacja trójki rezonatorów typu combline
Mems based voice message system for elevators (Talking elevator)
Trójwymiarowy układ pozycjonowania robota ze sprzężeniem wizyjnym
Koncepcja bezzałogowego pojazdu latającego opartego na przemysłowym
modelu śmigłowca
Analizator wysokoimpedencyjny do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych
Przeglądarka modeli 3D
System informatyczny dla Magazyny PG
Inteligentna stacja do celów monitorowania środowiska aglomeracji miejskiej
Wirtualna rzeczywistość – symulator przemieszczania się wewnątrz zdefiniowanej geometrii reprezentującej kadłub statku
Inteligentny budynek hotelowy
Wybrane zagadnienia systemu rejestracji stanów awaryjnych taboru kolejowego
Stymulator słyszenia w protezach słuchu – wersja 2007
System badań przesiewowych zmysłów komunikacyjnych w wersji 2007z
uwzględnieniem badania dzieci w wieku przedszkolnym
Komputerowy program do terapii jąkania
Modyfikator audytywnej pętli słuchowej
System automatycznej korekty trajektorii robota przemysłowego przy wykorzystaniu sprzężenia od czujnika odległości
Mobilny system monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
2008
2D-Gel Image Analysis
Dichotomization with SELDI-TOF data
Simultaneous spectrum analysis for SELDI-TOF MS
System dystrybucji sygnałów bezprzewodowych sieci komputerowych
Modelowanie induktorów spiralnych i ich wpływ na własność oscylatorów
Zintegrowane oscylatory LC CMOS – metodologia projektowania
Szerokopasmowy wzmacniacz mocy na pasmo 20-520MHz
Mikroterminal WiFi z interfejsem RS-232
71
32.
11/08/K
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
12/08/K
13/08/K
14/08/K
15/08/K
16/08/K
17/08/K
18/08/K
19/08/K
20/08/K
21/08/K
43.
22/08/K
44.
23/08/K
45.
24/08/K
46.
47.
25/08/K
26/08/K
48.
49.
50.
51.
52.
53.
27/08/K
28/08/K
29/08/K
30/08/K
31/08/K
32/08/K
54.
33/08/K
55.
34/08/K
56.
57.
35/08/K
36/08/K
58.
37/08/K
59.
60.
61.
62.
63.
38/08/K
39/08/K
40/08/K
41/08/K
42/08/K
64.
43/08/K
65.
44/08/K
66.
45/08/K
Tani czytnik do identyfikacji radiowej RFID działający na częstotliwości
13.56 MHz
Układ zasilania dla zintegrowanego źródła światła LED dużej mocy
Źródło światła LED sterowane bezprzewodowo w standardzie ZigBee
Urządzenie radiowe krótkiego zasięgu o budowie modularnej
Zestaw do ewaluacji transceivera CC2420
Zestaw do ewaluacji transceivera nRF9E5
Zestaw do ewaluacji transceivera nRF24L01
Zestaw do ewaluacji transceivera nRF24AP1
Część analogowa bwcz terminala WiMax
System transmisji sygnału WiFi w sieciach telewizji kablowej
Up/down konwerter (DUC i DDC) w układzie matrycy programowej
FPGA
Program do symulacji rozkładu mocy promieniowanej przez anteny panelowe telefonii komórkowej
Zestaw programów do symulacji pracy działania up i down konwertera
FPGA
Program wspomagający strojenie filtrów wnękowych do stacji bazowych
telefonii komórkowej
System identyfikacji radiowej RFID z bramkami o zwiększonym zasięgu
Oprogramowanie CAD do projektowania planarnych szyków antenowych
wykorzystujących szczeliny w falowodzie
Oprogramowanie do wyznaczania parametrów szczelin falowodowych
Część cyfrowa terminala WiMax wykorzystująca układ FPGA
System kamer bezprzewodowych do monitoringu video
Oprogramowanie do obsługi wielu kamer bezprzewodowych
Straty w elementach sprzęgających w filtrach o dużych dobrociach
Procedury zwiększające wydajność i dokładność bezprzewodowego systemu lokalizacji zasobów w pomieszczeniach zamkniętych
System informatyczny do zbierania i przetwarzania danych z urządzeń wyposażonych
w łącza bezprzewodowe
Sprzęgacze kierunkowe o obniżonym poziomie intermodulacji pasywnych
do systemów komunikacji bezprzewodowej w pasmach 0,3-2,5 GHz
System obsługi stołówki z wykorzystaniem identyfikatorów RFID
Oprogramowanie do urządzeń klasy PDA do inwentaryzacji zasobów w
systemie RFID
Metody integracji zewnętrznych czytników RFID z urządzeniami klasy
PDA
Mikrofalowy dzielnik mocy 1:6 na pasmo 380-520 MHz
Mikrofalowy dzielnik mocy 1:6 na pasmo 800-1000 MHz
Mikrofalowy dzielnik mocy 1:6 na pasmo 1700-2200 MHz
Anteny planarne na pasmo 433 MHz
Program wspomagający projektowanie planarnych anten spiralnych dla
pasma poniżej 1 GHz
Oprogramowanie do analizy propagacji fal radiowych w pomieszczeniach
zamkniętych
Urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza
atmosferycznego
System do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego
72
67.
68.
69.
46/08/K
51/08/K
52/08/K
70.
71.
72.
73.
1/2009/K
2/2009/K
3/2009/K
5/2009/K
74.
75.
76.
7/2009/K
8/2009/K
9/2009/K
77.
78.
10/2009/K
11/2009/K
79.
14/2009/K
80.
15/2009/K
81.
82.
16/2009/K
17/2009/K
83.
84.
85.
19/2009/K
20/2009/K
22/2009/K
86.
23/2009/K
87.
24/2009/K
88.
25/2009/K
89.
90.
1/2010/K
4/2010/K
91.
5/2010/K
92.
6/2010/K
93.
7/2010/K
94.
8/2010/K
95.
9/2010/K
96.
11/2010/K
Bezprzewodowy system przywoławczy dla szpitali
Urządzenie dla osób jąkających się
Analizator do spektroskopii impedancyjnej obejmujący wysokoczęstotliwościowy zakres widma
2009
Unsupervised classification of the mass spectra
Analiza i dwuwymiarowa wizualizacja wyników elektroforezy żelowej
System geolokalizacji
Zminiaturyzowany analizator impedancji do telemetrycznego monitorowania stanu zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów trudnodostępnych
Plugin CliskToCal
Dimension reduction for Cancer peak detection in SELDI-TOF MS data
Peak detection on cancer SELDI-TOF MS Data Using the Mexican Hat
Wavelet
Denoising and Smoothing Cancer Peaks in SELDI-TOF MS Spectra
System sterowania urządzeniem terapii cellulitu w warunkach kontrolowanego wysiłku i redukcji ciśnienia atmosferycznego
Inteligentny system bezprzewodowego monitorowania ładunków kontenerowych
System monitorowania ładunków kontenerowych w morskim porcie handlowym
Mobilny system bezprzewodowego monitorowania zagrożeń
System komputerowy, służący do rozpoznawania stanu zużycia tarcz pił do
cięcia pakietów płyt drewnopochodnych MDF i HDF
System do synchronizacji wiadomości SMS na bazie serwera Funambol
System alarmowy z wykorzystaniem telefonii komórkowej
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania podsystemu analizy obrazu z
kamer w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania podsystemu analizy dźwięku w
ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania podsystemu komunikacji multimedialnej w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
System darmowej wymiany numeracji
2010
Architektura MESH dla systemu NGN
Application of Independent Component Analysis (ICA) for SELDI-TOF
MS
The optimal performance of Q5 and the favorable performance of SVM for
classification of spectra from Lung Cancer patients
Układ sterujący amplitudą i częstotliwością drgań wytrząsarki oraz natężeniem strumienia wody płuczki w urządzeniu oddzielającym ziemię z kłączy
kozłka lekarskiego
System informacji pogodowej przeznaczony na urządzenia mobilne prezentujący wyniki numerycznych prognoz pogody w formie przebiegów czasowych wykorzystujący informację lokalizacyjną BTS lub GPS realizowany w modelu LBS
Podsystem komunikacji radiowej krótkiego zasięgu do systemu lamp
ulicznych LED
Rekonstrukcja sygnału mowy w nagraniach zarejestrowanych w trudnych
warunkach
Wdrożenie aplikacji Informatica Metadata Manager
73
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
12/2010/K Podsystem zdalnej zintegrowanej aktualizacji oprogramowania sterowników inteligentnych lamp ulicznych LED w rozległej sieci bezprzewodowej
typu mesh
13/2010/K Symulator pracy sieci autonomicznych modułów bezprzewodowych
SOSNS
14/2010/K Platforma testowa do badania parametrów propagacyjnych łączy radiowych
na częstotliwości 868MHz
15/2010/K Platforma testowa do badania i optymalizacji sieci sensorów bezprzewodowych (WSN) pracujących na częstotliwości 868 MHz
16/2010/K System określania QoS dla VoIP
17/2010/K Multimedialny System dopasowania protez słuchu
18/2010/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania automatycznego monitoringu
parkingu w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
19/2010/K Opracowanie innowacyjnego rozwiązania pasywnego radaru akustycznego
w ramach Systemu Inteligentnego Monitoringu
21/2010/K System sterowania sesją RTP
22/2010/K System określania GoS dla VoIP
2011
2/2011/K Sposób rozwiązania elektronicznego ucha
3/2011/K Sposób prowadzenia słuchu i korygowania charakterystyk telefonicznego
toru transmisyjnego
4/2011/K Autonomiczny mobilny robot diagnozujący stan napowietrznych linii pulsywowych
7/2011/K Perceptualna optymalizacja sygnału mowy dla sytenzatora mowy IVONA
8/2011/K Oprogramowanie do określania stopnia świadomości pacjentów w stanie
wegetatywnym
9/2011/K Moduł Rejestracji Zdarzenia Drogowego
10/2011/K Metoda Badania Stopnia Dyfuzji Symetrycznych Szyfrów Blokowych
11/2011/K Metoda Zarządzania Kluczami Kryptograficznymi w Systemach Monitorowania i Akwizycji Danych
12/2011/K Archiwizator sygnałów mowy w terminalu ruchomym
13/2011/K WiFi Access Point
Pracownicy Wydziału prowadzą aktywną działalność w zakresie rozwiązań innowacyjnych. W okresie
raportowania można zauważyć, że rekordowym pod tym względem był rok 2008, kiedy to liczba zgłoszeń innowacyjnych przekroczyła 40.
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba zgłoszeń rozwiązań innowacyjnych w latach 2007-2011
74
6.4 Lista firm, z którymi zostały zawarte umowy
Nr rozwiązania innowacyjnego
Data zawarcia
7/K/06
30.07.2006 r.
9/K/06
11.12.2006 r.
6/K/06
29.03.2006 r.
5.
Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH
ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk
8/K/06
10/K/06
11/K/06
15.02.2006 r.
6.
Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
13/K/06
20.12.2006 r.
7.
EM Invent Sp z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
2/07/K
3/07/K
6/07/K
17.12.2007 r.
13/K/07
20.03.2007 r.
14/K/07
14.11.2008 r.
14/K/07
04.12.2008 r.
14/K/07
04.12.2008 r.
1/08/K
2/08/K
3/08/K
15.03.2008 r.
4/08/K
01.04.2008 r.
Lp.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwa firmy
HEGAM
Zbigniew Helmin, ul. C.K. Norwida 16, Rumia
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, ul. Łąkowa
1/2, Gdańsk
INFELMARK s.c. Kuchta Jerzy i Jarosław
ul. kręta 41a, 80-217 Gdańsk
Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka”
ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie
ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa
MedicWave ABStålverkgatan 1
SE-302 45 Halmstad Sweden
GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk
Radmor S.A.
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
15.
Systemy Sieciowe Sevenet Sp z o.o.
ul. Tuwima 25, 80-210 Gdańsk
16.
Techno-Service S.A.
ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk
17.
TeleMobile Electronics Sp. z o.o.
ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
9/08/K
21/08/K
23/08/K
10/08/K
14/08/K
15/08/K
16/08/K
17/08/K
18/08/K
29/08/K
30/08/K
32/08/K
11/08/K
12/08/K
13/08/K
19/08/K
24/08/K
28/08/K
23.07.2008 r.
19.06.2008 r.
22.07.2008 r.
21.07.2008 r.
75
18.
19.
20.
21.
22.
Green Point
ul. Pańska 10/9, 80-608 Gdynia
22/08/K
22.07.2008 r.
SmartMedia Piotr Kaczmarek
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
25/08/K
35/08/K
36/08/K
37/08/K
23.07.2008 r.
26/08/K
27/08/K
25.07.2008 r.
31/08/K
23.07.2008 r.
33/08/K
24.07.2008 r.
Przemysłowy Instytut
Telekomunikacji S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-501 Warszawa
Spinner Polska Sp z o.o.
ul. Gdańska 96, 84-200 Wejherowo
INTEGRA PLUS
ul. Muchowskiego 8/1, 81-122 Gdynia
23.
Telecom-Service
ul. Radosna 5A/7, 81-578 Gdynia
24.
MMB Drives Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 7, Gdańsk
1.
2.
3.
4.
2010
DATERA SA
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
TECHNO-SERVICE SA
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
1.
2011
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji "Światło"
2.
Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
7.
ZSOS Nr 7 Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 25 Gliwice
ZSOS Nr 7 Gimnazjum Specjalne
Nr 22 Gliwice
PPBW Sp. z o.o.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Bartoszycach
Hanna Komarowska
8.
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi
9.
Zespól Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu
10.
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza
11.
Zespól Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu
3.
4.
5.
6.
34/08/K
38/08/K
39/08/K
40/08/K
1/K/05
2/K/05
49/08/K
50/08/K
18.07.2008 r.
08.12.2008 r.
29/09/K
9/2010/K
8/2010/K
17/2010/K
26.02.2010
31.08.2010
17.09.2010
31.12.2010
"Cyber-Oko" P.391974
"Fizis" P.390165;
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
18/2010/K
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Usto-mysz" P.385706
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
17.02.2011
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
17.02.2011
12.04.2011
12.04.2011
15.04.2010
12.05.2011
4.05.2011
16.06.2011
6.06.2011
6.06.2011
26.10.2011
76
14.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni
Fundacja ŚWIATŁO z siedzibą w Toruniu
15.
Fundacja ŚWIATŁO z siedzibą w Toruniu
16.
Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
17.
TECHNO-SERVICE S.A.
12.
13.
"Interfejs aromatowy"
P.390329
„Wirtualna Tablica”
P.390165
elektroencefalograf
"Interfejs aromatowy"
P.390329
"Interfejs aromatowy"
P.390329
12/2010/K
27.10.2011
27.10.2011
22.11.2011
22.11.2011
3.11.2011
23.12.2011
Przedstawiona statystyka liczby umów z podmiotami zewnętrznymi w kolejnych latach okresu raportowania nie ujawnia cech charakterystyczny. Tylko w latach 2008 i 2011 odnotowana znaczący wzrost
umów do poziomu powyżej 15 rocznie, podczas gdy w pozostałych latach ich liczba kształtuje się na
poziomie około 4 rocznie.
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba zarejestrowanych umów z firmami w latach 2007-2011
6.5 Rozwiązania innowacyjne dokonane przez WETI PG poprzez Wydziałowe Biuro Transferu Technologii
W latach 2007-2011 Wydziałowe Biuro Transferu Technologii działające na mocy pełnomocnictwa
Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Janusza Rachonia wydanego dla Dziekana Wydziału prof. Henryka Krawczyka (2007-2008) oraz prof. Krzysztofa Goczyły (2008-2011) realizowało umowy na kwoty
nieprzekraczające 5000 zł. Głównym celem tego biura było zaktywizowanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym poprzez udział studentów Wydziału w projektach komercyjnych zgłaszanych przez
trójmiejskie firmy z branży Hi-Tech.
W kolejnych sekcjach przedstawiono wykaz wpływów z umów i licencji zawartych z firmami, liczbę umów na przekazanie majątkowych praw autorskich zawartych pomiędzy Wydziałem a studentami
oraz tematy realizowanych umów.
77
6.5.1 Umowy i licencje udokumentowane umowami (2007-2011):
Umowy Partner- Umowa Partnerska: TeleMobileElectronics
skie (ramowe) zrealizowane (wpływ: Umowa Partnerska: Erlkonig Technology Partner (VW)
33 000 zł)
Umowa Partnerska: Erlkonig Technology Partner (VW)
29 umów inicjujących zrealizowanych (wpływ: 48
000 zł)
22 licencje udzielone (wpływ: 128
800 zł )
20 umów licencyjnych (wpływ: 92
000 zł)
licencje, darowizny, usługi
współpraca w zakresie projektów (IT) grupowych i dyplomowych:
1) 1) Firmy zagraniczne: Johann A. Krause Maschinenfabrik GmbH,
Norske Veritas, Erlkonig, MedicWave AB
2) Biznes krajowy: DGT, DAC System, EXTREMUM, ROMEX,
TENS, AIC, SmartMedia, PCB Service sp. z o.o., Wirtualna Polska
GEMoneyBank, YDP, CDRiA, LABOFARM, Techbase
3) Jedn. budżetowe: Uniwersytet Gdański, Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Firmy zagraniczne:
Norske Veritas, Atlas-Solich, Erlkonig Technology Partner (VW),
MedicWave AB
Biznes krajowy:
InfelMark, HEGAM, Microsystem, TENS, AIC, MedicWave,
ROMEX, Hommanit Polska, Wirtualna Polska, VacuWell Wellness&Beauty, BPH SA, Gdańska Fundacja Wody,
Jedn. budżetowe:
Akademia Muzyczna Moniuszki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Dział Gospodarczy Politechniki Gdańskiej
Firmy zagraniczne:
Erlkonig Technology Partner,
Biznes krajowy:
EKSTREMUM, DGT, DAC System, ROMEX, TENS, Atlas Sollich
Jednostki budżetowe:
Uniwersytet Gdański, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Dział
Gospodarczy Politechniki Gdańskiej
6.5.2. Umowy z autorami/studentami o przekazaniu praw majątkowych PG do wyników opracowań/dyplomów/projektów grupowych
Aktywność katedr (wg zrealizowanych i realizowanych umów) przedstawia poniższa tabela:
Katedra
Liczba zrealizowanych umów
KASK
11
KSA
24
KSD
12
KIB
4
KSG
4
KIW
3
KOSE
7
KIO
10
KIMA
1
78
6.5.3 Tematy zrealizowanych umów na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług, zawartych z innymi podmiotami (współpraca)
1) "Technika w medycynie - Multimedialny serwis edukacyjno-informacyjny", Fundacja im. Stefana Batorego.
2) "Opracowanie konstrukcji czujników do oznaczania stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach
wodnych i do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w roztworach wodnych", Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
3) "Analiza, projekt, wykonanie i badania prototypu stacji hydrolokacji pasywnej z pławami radiohydroakustycznymi dla samolotu BRYZA 1RM/BIS", Przemysłowy Instytut Telekomunikacji.
4) "Opracowanie mobilnego i stacjonarnego hydroakustycznego urządzenia nadawczoodbiorczego", Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
5) "Porównanie możliwości usługowych i utrzymaniowych systemów EWSD, 5ESS, S-12, E-10B"
- opracowanie informacyjnej bazy danych, Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie
6) "IS-IS routing protocol project and implementation", Intel Technology Poland. Umowa Nr ITPTUG-2001/2002-1.
7) "Rozwój koncepcji i zastosowań inteligentnych technik multimedialnych", Subsydium Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej.
8) "ELO-Elektrodynamika obliczeniowa dla projektowania urządzeń szybkich cyfrowych sieci
bezprzewodowych nowej generacji", Substydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
9) "Quality of Service (QoS) Hardware Building Block: FPGA Implementation", Intel Technology
Poland, Nr ITP.-TUG-2001/2002-2.
10) "Koprocesor CMOS ASIC", Technology Poland, Nr ITP.-WETI-ASIC-R-2003-Q3.
11) Wytworzenie i wprowadzenie do badań klinicznych prototypowej serii cyfrowej protezy mowy",
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej -"Techne"
12) "Modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej KIDiO PG"., Subwencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
13) Subminiaturowy cyfrowy korektor mowy, projekt celowy NR ROW-376-2003, FSNT-NOT w
Warszawie, Platan Sp.zo.o.
14) Umowa o prowadzeniu ośrodka transferu technologii przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz innych formach wzajemnej współpracy, zawarta pomiędzy TeleMobile
Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 34 a Politechniką Gdańską i Wydziałem
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk, ul. G. Narutowicza
11/12
15) Umowa o przekazaniu wyników pracy intelektualnej pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej a firmą HEGAM w Rumi, ul. Norwida 16
16) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza
11/12, a Firmą Infelmark z siedzibą w Gdańsku, ul. Kręta 41A.
17) Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki przy ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą „Rodan Systems” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Puławskiej 465. S.A.
18) Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie ul. Poligonowa 30.
19) Umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej a Spółką SONEL z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fiszera 14.
20) Umowa o prowadzeniu Ośrodka Transferu Technologii oraz innych formach wzajemnej współpracy z ERLKONING TECHNOLOGY PARTNER sp. z o.o. prof. Z. Kowalczuk.
79
21) Umowa o realizację dyplomowej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza
11/12 a Firmą Johan A. Krause Maschinenfabrik HGmbH, Richard-Taylor-Str. 89 28777 Bremen.
22) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza
11/12, a Akademią Muzyczną im. St. Moniuszki, Gdańsk ul. Łąkowa 1/2
23) Umowa o realizację projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Det Norske
Veritas Sp. Z o.o., Sopot 80-850, ul. 3 Maja 67/69.
24) Umowa wdrożeniowa pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Zakładem Systemów Elektronicznych ATLAS-SOLLICH, Gdańsk, ul. Lirowa 20.
25) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza
11/12, a Firmą BP i ZSI Microsystem Sp. Z o.o., 81-730 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9.
26) Umowa o realizację dyplomowej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, l. ul. Narutowicza
11/12, a Firmą TENS Sp. Z o.o. Sopot, ul.. Jana z Kolna 26c.
27) Umowa o realizację praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Piekarnicza 16.
28) Umowa o realizację praktyki przemysłowej w formie projektu grupowego, pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Storgatan 44, Sweden.
29) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą Vacu Wellness & Beauty Zbigniew Baranowski, 80-822 Gdańsk, ul.
Żabi Kruk 1/45.
30) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą AiC S.A. Gdynia ul. Rdestowa 41.
31) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą PHU ROMEX, Koszalin, ul. Mieszka I 13.
32) „Opracowanie i ocena demonstratora aplikacji dla platformy Windows Mobile z wykorzystaniem
oprogramowania typu middleware” - Umowa o realizację pracy dyplomowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku,
ul. G. Narutowicza 11/12, a DGT Sp. z o.o. Straszyn ul. Młyńska 7.
33) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a GE Money Bank S.A. Gdańsk, ul. Elżbietańska 2.
34) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą Yetiz Andrzej Rocławski, Skórcz, ul. Sobieskiego 22.
35) „SmartTimer – aplikacja do monitorowania podziału czasu pracy na zadania” - Umowa o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, a Firmą SmartMedia, Gdańsk, ul. Karola Chodkiewicza 2
36) Umowa o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku,
ul. G. Narutowicza 11/12, a Firmą PCB Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Żabi Kruk 14
80
37) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12, a Firmą Homanit Polska Sp. z o.o, Karlino, ul. Kołobrzeska 17-19
38) „Wykonanie w technologiach Internetu materiałów edukacyjnych o zagadnieniach ekologicznych” – umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską
Wydział ETI a Gdańską Fundacją Wody z siedzibą w Gdańsku, ul. Rycerska 9.
39) „System sterowania urządzeniem terapii cellulitu w warunkach kontrolowanego wysiłku i redukcji ciśnienia atmosferycznego”- Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy
Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w
Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą VacuWell Wellness & Beauty Zbigniew Baranowski
z siedzibą w 80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 1/45
40) „Wdrożenie aplikacji Informatica Meatadata Manager” - Umowa o o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12a GE
Money Bank S.A. Gdańsk, ul. Elżbietańska 2.
41) „Rozproszony system pomiarowy zbudowany na bazie tanich urządzeń do komunikacji sieciowej” – Umowa o realizację studenckiej pracy dyplomowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza
11/12 a firmą TECHBASE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.Pana Tadeusza 14
42) „Sprzętowa realizacja algorytmu falkowej kompresji sygnału, z wykorzystaniem zaawansowanych układów FPGA” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki
przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Centrum Diagnostyki Rurociągów
i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-020, ul. Szpitalna 1
43) „Oprogramowanie do analizy i zobrazowania wyników pracy robota inspekcyjnego do badania
geometrii rurociągów” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki
przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Centrum Diagnostyki Rurociągów
i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-020, ul. Szpitalna 1
44) „System monitorowania położenia robotów inspekcyjnych do bania rurociągów” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką
Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G.
Narutowicza 11/12 a Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 00-020, ul. Szpitalna 1
45) “Application of Independent Component Analysis (ICA) for SELDI-TOF MS” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Stalverksgatan 1, Szwecja
46) “The optimal performance of Q5 and the favourable performance of SVM for classification of
spectra from Lung Cancer patients” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą
w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Stalverksgatan 1, Szwecja
47) „Baza zasobów multimedialnych” - Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej
praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą Young Digital Planet
z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 175
48) „Układ sterujący amplitudą i częstotliwością drgań wytrząsarki oraz natężeniem strumienia wody
płuczki w urządzeniu oddzielającym ziemię z kłączy kozłka lekarskiego” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a firmą Innowacyjno81
Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne LABOFARM z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Lubichowskiej 176b
49) „Wdrożenie aplikacji Informatica Metadata Manager” - Umowa o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12 a Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1.
W pierwszych latach okresu raportowania można zauważyć dużą aktywność pracowników i studentów
Wydziału w zakresie realizacji zadań dla przemysłu. Niestety w minionym roku 2011 aktywność w zakresie działalności Wydziałowego Biura Transferu Technologii budzi niepokój. Niewątpliwie efekt ten
może być powiązany ze zmianami w programie studiów, które w systemie dwustopniowym ograniczyły
ilość godzin przeznaczonych na przedmiot Projekt Grupowy zorientowany na realizację takich zadań.
6.6 Działalność Pomorskiego Klastra ICT
Pomorski Klaster ICT to skupisko ponad 100 podmiotów gospodarczych z terenu Polski Północnej.
Zalążki Klastra powstawały na Wydziale w latach 2005-2008 w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, gdzie pod kierownictwem prof. Michała Mrozowskiego powstało Centrum Doskonałości Wicom, które początkowo skupiło wokół siebie kilka firma z branży ICT. Inicjacja działań prowadzących
do formalnego zawiązania Klastra przypada na lata 2008-2009 i związana jest z wprowadzeniem w województwie pomorskim „Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego
na lata 2009-2015”. Konkurs na Klastry Kluczowe, będący efektem wdrożenia Programu, zmobilizował
branżę ICT i przyśpieszył formalne zawiązanie Klastra.
Szczególnie ważny dla rozwoju strategii oraz zdefiniowania przyszłych wspólnych działań był
udział największych i najbardziej znaczących firm z branży ICT i instytucji zlokalizowanych w regionie,
m.in. Thomson Reuters, Flextronics, Vector, Radmor, Telekom-Telmor, Jabil Circuit, DGT, Compuware, Sprint, Kainos Software, Zensar Technologies, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański,
InvestGDA, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańska Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Centrum Techniki Morskiej i in.
Dodatkowo, szeroka reprezentacja małych i średnich firm, a także mikro, w szczególności tych innowacyjnych na ponadregionalną skalę, pozwoliła wypracować konsensus co do założonych celów uwzględniający interesy i obszary zainteresowania wszystkich grup i podsektorów klastra ICT.
Obecnie Klaster funkcjonuje jako partnerstwo a wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa
partnerstwa w ramach pomorskiego klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła
organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych
obszarach zainteresowań uczestników klastra. Klaster ma charakter otwarty – nowe podmioty podpisują
tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają
się one Uczestnikiem Klastra.
Klaster, jako wspólne przedsięwzięcie, posiada władze w postaci Zgromadzenia Członków
w którego skład wchodzą przedstawiciele uczestników klastra. Zgromadzenie zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, a także podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach
dotyczących klastra. Zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze uchwał, w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby uczestników klastra większością głosów. Przy podejmowaniu uchwał, każdy
z uczestników klastra ma, co do zasady, jeden głos z zastrzeżeniem, że poszczególne grupy przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie, duże i podmioty inne) mają łącznie po 20% głosów.
Wprowadzenie podziału na grupy ma za zadanie zachować równowagę przy głosowaniu i chroni klaster
przed przewagą liczebną jakiejkolwiek z ww. grup.
Pracami Klastra kieruje Rada Klastra, złożona z osób wybranych przez Zgromadzenie Członków.
Rada Klastra jest organem stanowiącym i kontrolnym w wymiarze strategicznym, dotyczącym projek82
tów związanych z funkcjonowaniem Klastra jako całości. Do zadań Rady należy m.in. określanie strategicznych kierunków działania Klastra, nadzór nad realizacją zadań zawartych w strategii, opiniowanie
projektów za zgodność ze strategią klastra, przyjmowanie nowych członków. W celu usprawnienia prac
Rady Klastra powołano 5 sekcji – obszarów działania Klastra: Badania i Rozwój, Kapitał Ludzki, Infrastruktura, Projekty oraz Promocja i Współpraca. Koordynatorami tych sekcji są Członkowie Rady Klastra, którzy na bieżąco monitorują realizację strategii Klastra w każdym z obszarów oraz inicjują działania. Do zadań Rady Klastra należy także powoływanie Grup Zadaniowych składających się z Uczestników Klastra, zajmujących się realizacją działań w obszarach szczególnego zainteresowania. Powyższe
organy funkcjonują na rzecz Klastra jako platformy współpracy, usprawniając działanie i komunikowanie się firm zgromadzonych w strukturach klastra, nie posiadają pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań, są jedynie reprezentantami interesów wszystkich przedsiębiorstw.
Ze względu na wysoki stopień złożoności przewidywanego rozwoju uczestnicy klastra zdecydowali się powołać Administratora Klastra, posiadającego nie tylko kompetencje, ale też silną pozycję
i neutralność niezbędną dla sprawnego organizowania działań inicjatywy. W pierwszym okresie funkcjonowania inicjatywy rolę Administratora powierzono Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Główną rolą Administratora Klastra jest zapewnienie płaszczyzny
organizacyjnej Klastra (m.in. prowadzenie Biura Klastra) oraz realizacja zadań wyznaczonych do realizacji przez Radę Klastra lub Zgromadzenia Członków (poprzez uchwały).
Branża ICT musi stale dostosowywać się do zmieniających się warunków i wykorzystywać nowe
możliwości. Firmy z sektora ICT muszą nie tylko nadążać za ciągle zmieniającymi się technologiami,
potrzebami klientów, a także warunkami prowadzenia biznesu, ale je wyprzedzać. Konieczne jest tworzenie nowych produktów, nowych firm i przyciąganie nowych inwestycji do regionu w celu zwiększania masy krytycznej, która w dużym stopniu decyduje o konkurencyjności klastra na globalnym rynku.
Rzeczywistość ta ukształtowała, cztery główne cele strategiczne Pomorskiego Klastra ICT oraz związane z nimi działania. W ramach poszczególnych celów planowane są do realizacji niżej przedstawione
działania.
Jednym z organów wchodzących w skład struktury Pomorskiego Klastra ICT jest jego Rada, która koncentruje się przede wszystkim na podejmowaniu inicjatyw określonych w Strategii Klastra i Planie
Działań, proponowaniu kierunków rozwoju Klastra oraz reprezentowaniu jego interesów. W roku 2011
zmianie uległ skład osobowy Rady Klastra; aktualnie liczy ona 10 członków, którzy powołani zostali
podczas Zgromadzenia Członków w dniu 24 listopada 2011 r. na okres dwóch lat. Rada Klastra to 8
przedstawicieli podmiotów z branży ICT oraz 2 reprezentantów środowiska naukowego.
Działania podejmowane przez Radę Klastra zorganizowane były w pięciu sekcjach tematycznych:
 Kapitał Ludzki
 Badania i Rozwój
 Infrastruktura
 Projekty
 Promocja i Współpraca
Główne działania Sekcji Kapitał Ludzki to:
 Powołanie Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia
 Udział w grupie ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pracujących nad reformą kształcenia zawodowego „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
 Nawiązanie współpracy z Wydziałem Spotu i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Woj.
Pomorskiego
 Organizacja spotkań z dyr. szkół technicznych w woj. Pomorskiego kształcących uczniów w
zawodach ICT i pokrewnych
 Opracowanie założeń portalu staży i praktyk studenckich
 Realizacja projektu szkoleniowego w
 Nawiązanie współpracy z Politechniką Gdańską w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Inżynier Procesu PCBA
83
Inicjatywy podejmowane przez reprezentantów Sekcji Badanie i Rozwój:
 Organizowanie wspólnych seminariów tematycznych dotyczących wspólnych prac z zakresu
BR - rozwijanie współpracy WETI PG – Klaster
 Udział w opracowaniu programu funkcjonalnego i założeń projektowych Centrum Rozwoju
Przestrzeni Inteligentnych WETI PG (wspólnie z sekcją Projekty)
 Działania mające na celu przystąpienie Polski do mechanizmu finansowania ARTEMIS projekty międzynarodowe B+R dla Uczestników Klastra (wspólnie z sekcją Projekty)
Sekcja Infrastruktura przeprowadziła następujące czynności:
 Pozyskanie atrakcyjnych powierzchni w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na
rzecz uczestników Klastra
 Pozyskania zleceń od operatorów telekomunikacyjnych dla Uczestników Klastra
 Inicjatywa wymiany informacji o możliwościach współdzielenia niewykorzystywanego
sprzętu komputerowego/pomiarowego itp.
W ramach Sekcji Projekty podjęto liczne działania mające na celu:
 Nawiązanie kontaktu z organizacją ARTEMIS i nakłonienie decydentów krajowych do dołączenia Polski do mechanizmu finansowania ARTEMIS - nowe środki UE dla polskich firm
tworzących produkty i usługi w obszarze systemów wbudowanych
 Zacieśnienie współpracy w ramach projektu BSR Stars Mobile Vikings, którego celem jest
wypracowanie projektów flagowych obszaru morza bałtyckiego
 Wprowadzenie zmian do Programów Działania w Województwie Pomorskim – preferencje
dla Klastra przy pozyskiwaniu nowych projektów na potrzeby Uczestników Klastra
 Rozpoczęcie współpracy z Ministerstwem Gospodarki w ramach Klubu Klastrów - wspieranie podmiotów gospodarczych poprzez najlepsze klastry,
 Organizację projektu umożliwiającego sfinansowanie infrastruktury informatycznej i sprzętowej dla firm Klastra,
 Opracowanie programu funkcjonalnego i założeń projektowych Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych WETI PG (wspólnie z sekcją Badania i Rozwój),
 Wpisanie branży ICT na listę 15 polskich branż eksportowych,
 Uruchomienie spotkań tematycznych jako sposobu współpracy z podmiotami mogącymi być
źródłem projektów dla Uczestników Klastra.
Działania przedstawicieli Sekcji Promocja i Współpraca koncentrowały się na:
 Uruchomieniu spotkań networkingowych,
 Organizacji merytorycznej konferencji ICT Day 2011,
 Opracowaniu procesu udostępnienia firmom Klastra mechanizmów ulg podatkowych na nowe technologie poprzez tzw. Certyfikaty Innowacyjności,
 Zacieśnieniu współpracy z francuskim klastrem ICT [email protected] z regionu Paryża,
 Uruchomieniu procesów opracowania nazwy i logo Klastra,
 Zorganizowaniu uczestnikom Klastra bezpłatnych warsztatów z języka angielskiego,
 Rozpoczęciu współpracy z Urzędem Marszałkowskim w obszarze wprowadzania zmian w
Strategii Regionu,
 Umożliwieniu podmiotom Klastra prezentacji w trakcie konferencji INNO3city,
 Określeniu wspólnego stanowiska Klastra w konsultacjach społecznych projektu Urzędu
Komunikacji Elektronicznej,
 Szerokiej promocji Klastra, a tym samym na wysokiej rozpoznawalności w Regionie.
Koordynatorami powyższych sekcji są członkowie Rady Klastra, którzy monitorują realizację Strategii
Klastra w każdym z obszarów oraz inicjują działania. W ramach określonych Sekcji powstają Grupy
Zadaniowe składające się z podmiotów Klastra, które zajmują się realizacją działań w obszarach szczególnego zainteresowania. W 2011 r. powołano następujące Grupy Zadaniowe:
 Platforma współpracy - Sekcja Promocja i Współpraca
84
Cel: opracowanie koncepcji narzędzi IT wspomagających współpracę pomiędzy Uczestnikami Klastra i ułatwiających wspólne działania
 Współpraca technologiczna z operatorami telefonii mobilnej - Sekcja Infrastruktura
Cel: nawiązanie współpracy technologicznej Uczestników Klastra z operatorem telefonii
mobilnej
 Studia Podyplomowe – Inżynier Procesu PCBA - Sekcja Kapitał Ludzki
Cel: utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych o roboczej nazwie „Inżynier
procesu PCBA” będącego odpowiedzią na potrzeby biznesowe firm branży ICT związanych
z produkcją układów elektronicznych.
Łączna liczba istniejących Grup Zadaniowych w roku 2011 to 11.
Spośród szeregu podjętych działań do najważniejszych osiągnięć Rady Klastra w 2011 r zaliczyć należy:
 Powołanie fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia
 Uzyskanie 100 % dofinansowania projektu szkoleniowego "ICT Edutech - wzrost potencjału
technologicznego firm Pomorskiego Klastra ICT"
 Wspólne stanowisko Klastra w konsultacjach społecznych projektu Urzędu Komunikacji
Elektronicznej
 Opracowanie procesu udostępnienia firmom Klastra mechanizmów ulg podatkowych na nowe technologie poprzez tzw. Certyfikaty Innowacyjności
 Wpisanie branży ICT na listę 15 polskich branż eksportowych, dla której przewidziano ok.
20 mln zł w ramach wsparcia proeksportowego
 Uruchomienie działań mających na celu przystąpienie Polski do mechanizmu finansowania
ARTEMIS - projekty międzynarodowe B+R dla Uczestników Klastra
 Powołanie Inkubatora Pomorskiego Klastra ICT na terenie Gdańskiego Parku NaukowoTechnologicznego, a tym samym uzyskanie preferencyjnych warunków najmu powierzchni
w GPN-T
 Podjęcie działań mających na celu stworzenie nowego unikatowego w skali kraju kierunku
studiów podyplomowych – Inżynier Procesu PCBA
 Uruchomienie spotkań networkingowych i tematycznych
 Organizacja oraz udział w licznych wydarzeniach lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych
 Rozpoczęcie współpracy z Urzędem Marszałkowskim w obszarze wprowadzania zmian w
Strategii Regionu zmierzającej do lepszego uwzględnienia potrzeb branży ICT
Podsumowanie działalności Pomorskiego Klastra ICT
 Opracowanie Strategii Klastra
 Wręczenie tytułu Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego
 Uzyskanie statusu najlepszego Klastra ICT w Polsce - wg badania Deloitte
 Otrzymanie dofinansowania i realizacja projektu ICT INNOVA
 Opracowanie nowatorskich mechanizmów współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu
(WiComm Transfer)
 Dołączenie się do inicjatywy BSR Stars – Mobile Vikings
 Włączenie reprezentanta Rady Klastra do Rady Programowej Targów Technicon INNOWACJE
 Zorganizowanie konferencji ICT DAY 2010
 Uczestnictwo w konferencji ICT 2010 w Brukseli - rozpoczęcie starań o włączenie w inicjatywę ARTEMIS oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych
 Udział w misji gospodarczej do Chin i udział firm klastra w Targach Xiamen
 Wprowadzenie Klastra jako dobrej praktyki do oficjalnego dokumentu strategicznego Ministerstwa Gospodarki dotyczącego rozwoju polityki klastrowej w Polsce
 Udział w Klubie Klastrów Ministerstwa Gospodarki
85


















Uczestnictwo w konferencji „Polskie Klastry i polityka klastrowa” organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz publikacja w katalogu wykonanego na zlecenie PARP
Przeprowadzenie analizy potrzeb sprzętowych
Rozpoczęcie współpracy międzysektorowej: logistyka, przemysły kreatywne
Zaangażowanie w tworzenie aplikacji Gdańska jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury 2016
Aktywne działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich,
Wynegocjowanie zmian w przepisach regionalnych umożliwiających pracownikom dużych
firm korzystanie ze szkoleń dofinansowanych z funduszy UE - zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1,
Powołanie fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia,
Udostępnienie Uczestnikom Klastra bezpłatnych szkoleń w ramach projektu ICT Edu Tech,
Podpisanie listu intencyjnego oraz włączenie w realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs
na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki” na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego,
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Platformy Pomorskiej Oferty Naukowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
Organizacja bezpłatnych warsztatów z języka angielskiego dla firm Klastra,
Udział reprezentanta Rady Klastra w Radzie Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER,
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Radą Klastra a władzami Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w sprawie współpracy i utworzenia Inkubatora Pomorskiego Klastra
ICT w GPN-T,
Rozpoczęcie działalności Inkubatora Pomorskiego Klastra ICT w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym – powierzchnie biurowe dla firm klastra na korzystnych warunkach,
Udział reprezentacji Klastra w zespole roboczym ws. Aktualizacji Strategii Woj. Pomorskiego,
Opracowanie procedury i dokumentacji związanej z Certyfikatami Innowacyjności
Złoty Medal Innowacje 2011 dla Mapy Hałasu na Targach Technikon Innowacje (produkt
klastrowy),
Organizacja konferencji klastrowej ICT Day 2011 o tematyce dotyczącej podejmowania
wspólnych projektów i nawiązywania współpracy z nowymi partnerami spoza klastra.
86
7.
Rozwój organizacyjny administracji wydziału oraz zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe
Administracja wydziałowa w latach 2007-11 realizowała swoje zadania, które podzielić można na
główne obszary tematyczne:
- zadania zmierzające do dalszej poprawy funkcjonowania i unowocześnienia komórek organizacyjnych,
- zadania związane z modernizacją i estetyzacją budynku A wydziału
- poprawa wyposażenia sal dydaktycznych i stanowisk pracy
- utrzymanie i właściwe użytkowanie zasobów wydziału, budynków WETI A i B
Zadania zmierzające do poprawy i unowocześnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych realizowane były w sposób ciągły, a przyjęte rozwiązania stanowiły podstawę opracowania Regulaminu
Organizacyjnego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, który po
przyjęciu przez Radę Wydziału i zaakceptowaniu przez Senat PG, zatwierdzony został przez Rektora
Politechniki Gdańskiej w 2007 roku. Precyzyjne określenie zakresów działania komórek organizacyjnych oraz zdefiniowanie obszarów kompetencji i odpowiedzialności pracowników administracji znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wersjach regulaminu, a ostania kompletna wersja została zatwierdzona
przez Rektora 10 maja 2010 roku i wprowadzanymi na bieżąco zmianami, jakimi były zmiany nazw
dwóch katedr (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2011 z7 października 2011 r.).
Drugim ważnym kierunkiem unowocześniania funkcjonowania administracji wydziałowej są prowadzone ciągle prace nad internetowym systemem zarządzania wydziałem o nazwie SETI. System ten,
oparty na idei przepływu dokumentów cyfrowych, dostarcza wachlarz usług zarządczych
i wspomagających dotyczących spraw osobowych, logistycznych i finansowych. W pracach nad projektem systemu zaangażowany jest zespół studentów starszych lat kierunku Informatyka wspomagany
przez pracowników Wydziału. Projektem kieruje prof. Krzysztof Goczyła, dziekan WETI PG. Dotychczas wdrożone zostały moduły: Podsystemy Ogólne, Podsystem Biura Wydziału, Podsystem Biura
Dziekana, Podsystem Finansowo-Księgowy, Podsystem Logistyki i Podsystem Magazynowy. Od początku 2010 roku uruchomiony został Podsystem Planowania i Ewidencji Urlopów, który na bieżąco jest
modyfikowany zgodnie ze zmianami prawa i dostosowania do systemu uczelnianego. W trakcie pierwszego kwartału 2010 roku uruchomiono także poprawki niezbędne do umożliwienia automatycznej generacji eksportu danych dla potrzeb nowego systemu Działu Płac.
Od 2008 roku, po przyjęciu do użytkowania nowego budynku WETI B, dla zapewnienia należytego utrzymania obiektu (12 195 m2 powierzchni całkowitej) oraz właściwej eksploatacji jego infrastruktury technicznej zwiększone zostało zatrudnienie oraz nastąpiła zmiana struktury administracji wydziałowej. Powiększona została Sekcja Utrzymania Gmachów oraz utworzona została nowa sekcja – Sekcja
Obsługi Technicznej. Sekcję tę utworzono z pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych
dotychczas w innych jednostkach organizacyjnych Wydziału. Ramowy zakres działania Sekcji Obsługi
Technicznej obejmuje: obsługę audiowizualną i multimedialną Wydziału, administrowanie i utrzymanie
systemów sterowania mediami i systemami bezpieczeństwa (BMS, sygnalizacji włamania i napadu,
ochrony przeciwpożarowej, telewizji przemysłowej, wydawania kluczy i kontroli dostępu) oraz współpracę z Działem Eksploatacji PG w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
dźwigów, urządzeń i systemów ppoż., węzła ciepłowniczego i instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także
obsługi instalacji elektrycznych. W roku 2011 Audytoria NE 1/L-P NE wyposażone zostały w interaktywne tablice SMART Board™ serii 600 na mobilnych stojakach, przy czym jedna tablica była nagrodą
dla wydziału za zwycięstwo studenta ETI w konkursie Decode Tieto.
Sekcja Logistyczno-Inwentarzowa sprawnie realizuje wszystkie procedury przetargowe umożliwiające zakupy wyposażenia, dla potrzeb wydziału oraz realizowanych projektów. Sekcja Informatyczna
zapewnia przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie obiektów ciągle modernizując
wyposażenie techniczne.
87
Aktualnie w budynkach przeprowadzane są niezbędne prace konserwacyjne i drobne remonty bieżące wynikające z użytkowania (naprawy i regulacja automatyki wejść, wymiana wycieraczek, naprawy w
pomieszczeniach toalet). Przeprowadzono prace usprawniające ogrzewanie w AUD 1 oraz wentylację w
sali Rady Wydziału (140NE) i korytarza przed Dziekanatem.
W analizowanym okresie w dotychczasowej siedzibie WETI ( budynek A WETI ) wykonywane
były sukcesywnie różne remonty i prace modernizacyjne. Do najważniejszych dotychczas wykonanych zaliczyć należy:
1) remont kapitalny wejścia głównego do budynku i wejścia bocznego do budynku A WETI,
2) remont kapitalny głównej klatki schodowej,
3) remont kapitalny holu głównego, holu przy audytoriach i korytarza na parterze i I piętrze,
4) wymianę 3 dźwigów osobowych i towarowego, który służy obecnie jako osobowo-towarowy
i umożliwia komunikację osobom niepełnosprawnym, a w 2011 roku rozpoczęto modernizację sterowania dźwigów osobowych głównej klatki schodowej, tak aby w razie zaniku zasilania kabiny
otworzyły się automatycznie na najbliższym piętrze i pasażerowie mogli swobodnie je opuścić bez
oczekiwania na serwis,
5) remont ciągów komunikacyjnych 5, 6 i częściowo 7 piętra - wymiana drzwi, remont i malowanie
ścian, wykładzina PCV, sufit podwieszany, oświetlenie i instalacja elektryczna korytarza, system
kontroli dostępu,
6) remont pomieszczenia 63 dla potrzeb laboratorium robotów,
7) remont ciągów komunikacyjnych 2, 3 i 4 piętra wykonany w 2010 roku, w zakresie jak dla pozostałych pięter zakończył modernizację i estetyzację ciągów komunikacyjnych wszystkich pięter budynku WETI A,
8) wykonywane są sukcesywnie modernizacje pomieszczeń w zależności od możliwości ich finansowania przez jednostki lub fundusz wydziałowy,
9) w 2011 roku przeprowadzono remont pomieszczeń 01 i 02 EA oraz remonty laboratoriów katedralnych
Prace te sfinansowane zostały całkowicie ze środków własnych Wydziału.
W roku 2009 ze środków wydziału sfinansowane zostało także wyposażenie nowej sali wykładowej dla 90 studentów (sala 32/34). Ponadto wykonano szereg różnych drobnych prac i napraw bieżących, tj. przeprowadzono remont pionu kanalizacyjnego wc męskiego w części budynku przy wieży,
remontowane były pomieszczenia MKZL, naprawione i zmodernizowane zostały systemy p-poż. i kontroli dostępu. Z funduszy wydziału w 2009 roku na ww. prace remontowe łącznie wydatkowano
1 607,2 tyś. złotych.
W roku 2010 sfinansowano także wyposażenie w meble i w infrastrukturę IT sali 36 EA, w której
uruchomiono laboratorium komputerowe na 20 stanowisk. W budynku WETI A wykonano częściową
wymianę rynien, naprawiono kosze spustowe i zlewowe dachu. Centrale wentylacyjne otrzymały nowe
filtry powietrza. Tylko na realizację zadań pkt. 7 z funduszu wydziału przeznaczono kwotę 1 580,5 tyś.
złotych.
W roku 2011 wydatkowano całkowicie na różne prace remontowe 485,3 tys. złotych. Oprócz
wspomnianych remontów pomieszczeń i dźwigów, w budynku WETI A przeprowadzono remont drugiego pionu kanalizacyjnego wc, ponadto w północnej części przy nadbudówce przeprowadzono kapitalny remont fragmentu dachu oraz całkowicie wymieniono pokrycie dachu wieży, wokół niej i przy
nadbudówkach naprawione zostały rynny; wykonano także remonty bezpośredniego otoczenia przy
wieży. Na te prace przeznaczone zostało 90,6 tys. złotych. Zakończone zostały także na koniec roku prace związane z dokumentacją projektową budynku WETI C z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju
Przestrzeni Inteligentnych (418,0 tys. złotych z funduszu rozwoju).
Administracja wydziału oprócz bieżącej, utrzymaniowej i technicznej obsługi wydziału realizuje
szereg innych zadań także niezbędnych do jego funkcjonowania i prowadzonej działalności.
88
W tabeli 7.1 przedstawiono zmiany stanu osobowego w komórkach administracji wydziału w latach
2008 – 2011.
Tabela 7.1. Zmiany stanu osobowego w komórkach administracji wydziału w latach 2008-2011
Komórka organizacyjna
Dyrektor Administracyjny
Biuro Wydziału
Dziekanat
Sekcja Finansowo-Księgowa
Sekcja LogistycznoInwentarzowa
Sekcja Informatyczna
Sekcja Utrzymania Gmachów
Sekcja Obsługi Technicznej
Biuro Współpracy z Otoczeniem
RAZEM
2008
1
5
6
4
7
2009
1
5
7
5
6
2010
1
5
9
5
7
2011
1
5
8
5
6
9
30
5
2
69
15
33
5
2
79
27
21
15
3
93
21
21
15
8
90
Dla zobrazowania liczby realizowanych zadań przedstawione zostaną wybrane dane dotyczące
2009, 2010 i 2011 roku:
Ilość
postępowań o zamówienie publiczne
- w tym współfinansowanych ze środków UE
opracowanych i zaksięgowanych różnych dokumentów
prowadzonych różnych zadań
zaewidencjonowanych:
umów o dzieło/zlecenia
rachunków
2009
74
2010
93
2011
120
48
38
5 618
180
6 375
171
7156
180
1623
1982
1 755
2 104
1 375
1 682
Udzielone w 2010 roku zamówienia i umowy opiewały na łączną kwotę 6 708 957,18 złotych,
w tym współfinansowane ze środków UE, na łączną kwotę 3 786 947,79 złotych, natomiast rok 2011 to
jeszcze większa wartość ogólna umów i zamówień, bo opiewająca na kwotę 8 880 187,14 złotych, z tego
współfinansowane ze środków UE na łączną kwotę 2 812 355,36 złotych.
89
Załącznik 1. Udział pracowników WETI w organizacjach i komitetach naukowych.
dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG
 World Scientific and Engineering Academy and Society, członek od 2010
dr inż. Robert Bogdanowicz
 członek Interdyscyplinarny zespołu ds. działalności wspomagającej współpracę naukowa
z zagranicą
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG
 członek Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society, 2009
 członek Komitetu Akustyki PAN,1991



członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 1994
członek Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
członek Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
PAN
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
 członek Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Danych dla
Nauki i Techniki CODATA ICSU - Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science
 członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji
prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw PG
 członek Permanent Stakeholders Group (PMG) European Network and Information Security
Agency (ENISA) (kadencja 2010-2012)
dr inż. Lech Hasse
 członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN, 2000 r.
 członek Zarządu Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej dr inż. Jerzy Hoja
 członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 2003 r.
dr hab. inż. Piotr Jasiński
 Członek komisji rewizyjnej PSWiOP, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych,
stowarzyszenie, 2005
 członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, Komitet Metrologii i Aparatury
PAN, 2005 r.
dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Sekcja Telekomunikacji, 1996
90
dr hab. inż Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
 przewodniczący Rady Naukowej Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, rok wyboru: 2007
 członek Rady Naukowej Instytutu Łączności w Warszawie, 2007
 Zastępca Sekretarza Generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rok wyboru: 2007
dr inż. Lech Kilian
 członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Sekcja Aparatury i Systemów Pomiarowych
dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. nadzw. PG
 członek Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, (2007-2010),
 członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, 1998 r. ,
 członek Komitetu Naukowego czasopisma Elektronika, 1999 r.
 członek Zarządu Oddz. Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
1993.
 członek Working Group 7 – Technology Platform Photonics 21
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG
 Dyrektor w Tow. Nauk. Audio Engineering Society, 2007-2009
 Wiceprezydent tow. naukowego Audio Engineering Society, 2009-2011
 członek Zarządu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (Sąd Koleżeński),
 przewodnicząca IEEE Gdansk Chapter on Computer Science, 2009-2011
 wiceprzewodnicząca IEEE Gdansk Chapter on Computer Science, 2005-2009

redaktor Naczelny Archives of Acoustic, 2008
 stały recenzent czasopisma (członek Editorial Board) Archives of Acoustics
 członek Editorial Board czasopisma Transactions on Rough Sets,
 członek Review Board czasopisma Journal of the Audio Engineering Society, 2003
 członek Committee on Musical Acoustics (tow. nauk. Acoustical Society of America)
 członek Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i
Telekomunikacji PAN
 członek Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG
 członek korespondent PAN, 2007
 wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki PAN, 2004
 członek Rady Naukowej IPI PAN, 2004
 przewodniczący Sekcji Wiarygodności Przetwarzania i Bezpieczeństwa, IPI PAN, 2008
 przedstawiciel Polski w organizacji IFIP/IFAC, 2005
 członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki ICSU przy Prezydium PAN, 2007 - 2010
 członek Komisji Stałej ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), 2008
 członek Komitetu Naukowego Zeszytów Naukowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2002
91
prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG
 Fellow w Institute of Combinatorics and its Applications,
 członek Komitetu Informatyki PAN
 członek redakcji czasopisma Discussiones Mathematice - Graph Theory, 1995 r.
 redaktor Zeszytów Naukowych PG
 członek redakcji czasopisma Decision Making in Manufacturing and Services, 2007
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, , prof. zw. PG
 Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Konsultantów Polskich (FIDIC/NOT), 2002.
 Członek Komitetu Naukowego „Hewelianum” Pomorskiego Ośrodka Prezentacji Nauki i Techniki, 2004.
 Członek Zarządu Głównego POLSPAR (IFAC/IFR/IMEKO/NOT), 2005.
 Członek Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (PAN), 2007.
 Członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich (FIDIC/NOT),
2007.
 Członek Prezydium Zarządu Głównego POLSPAR (IFAC/IFR/IMEKO/NOT), 2008.
 Przewodniczący Komitetu Automatyki POLSPAR (IFAC), 2008.
 Wiceprezes Zarządu Głównego POLSPAR (IFAC), 2008.
 Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich (FIDIC/NOT), 2009.
 Członek Komitetu Naukowego czasopisma. Pomiary Automatyka Kontrola, 2010
 Członek międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma (LF); Associate Editor of The International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 1999.
 Senior Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektrotechniki i Elektroniki; Senior Member of
IEEE (Control Systems Society, Neural Networks Society), 2004.
 Członek Komitetu Technicznego Międzynarodowej Federacji Automatyki; Member of IFAC
Technical
Committee (TC1.1) in Modelling, Identification and Signal Processing, 2008.
 Członek Komitetu Technicznego IFAC, Member of IFAC Technical Committee (TC6.4) in Fault
Detection, Supervision & Safety of Techn. Processes, SAFEPROCESS, 2009.
 Członek Komitetu Technicznego IFAC, Member of IFAC Technical Committee (TC7.5) in Intelligent
Autonomous Vehicles, 2009.
 Ekspert urzędowych komisji: Państwowa Komisja Akredytacyjna – Automatyka i Robotyk 2010.
dr inż. Agnieszka Landowska
 redaktor naczelny internetowego magazynu [email protected] Magazyn edukacji elektronicznej pod auspicjami
PTNEI – Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (ISSN: 2081-870X) od
2009
dr inż. Grzegorz Lentka
 członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN, od
2007
prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG
 Electromagnetics Academy – MIT Cambridge USA, 1991 r.
92
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 Electromagnetics Academy, USA, od 1990
 członek prezydium Komitetu Elektronik i Telekomunikacji PAN (2007)
 członek Prezydium Polskiej Sekcji IEEE (od 2006)
 Fellow IEEE od 2008
 Członek Komitetu technicznego IEEE MTT-1 (CAD) od 2003
 Członek Komitetu Technicznego IEEE MTT-15 (Field Theory) od 2004
prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, prof. zw. PG
 Executive Committee (2004-2006) CODATA ICSU - Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science
 wiceprzewodniczący Polskiego Narodowego Komitetu CODATA przy Prezydium PAN, 2000
 Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 1998
 Komisja Nauk Technicznych PAU 2002
 Sekcja Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej
PAN.
 Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (od 2000).
 Członek rad programowych czasopism - Int. Journal of QIRT (2004); TASK Quarterly (1997);
PAK (2000); Acta Bio-Optica et Informatica Medica (2003); Biocybernetics and Biomedical Engineering (1998).
 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (od 2000).
 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (od 1998).
 Przewodniczący Grupy Roboczej „Informatyka i Sieci Neuronowe w Medycynie” Ogólnopolskiej Sieci Naukowej „Biomen” (2004).Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego
PTETIS
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, zw. PG
 członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, 2007
 członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, 2007
 członek komitetu „Large Scale Complex Systems” Międzynarodowej Federacji Automatyków
(IFAC), 2008
 członek komitetu „Modeling, Identification and Signal Processing”” Międzynarodowej Federacji
Automatyków (IFAC), 2008
 Associate Editor w czasopiśmie IEEE Transaction on Signal Processing (lista filadelfijska), 2009
dr inż. Jacek Rumiński
 Sekretarz IEEE Computer Society (Gdańsk),
prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. nadzw. PG
 członek Komitet Akustyki PAN
 przewodniczący Sekcji Akustyki Podwodnej i Ultradźwięków Komitetu Akustyki PAN
 prof. dr hab. inż. Roman Salamon – przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
 sekretarz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG
 Associate Editor w czasopiśmie z listy filadelfijskiej Acta Acustica united with Acustica
 wiceprezydent Europejskiego Komitetu Bezpieczeństwa Krajowego (Vice Chair – Europe for the
IEEE OES Homeland Security Technology Committee
93
dr hab. inż. Smulko Janusz
 członek Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury
Naukowej PAN, od 2008
 członek Zarządu Oddz. Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej, od 2008
dr hab. inż. Wojciech Toczek
 członek Sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN,
2003
prof. dr hab. inż. B. Wiszniewski, prof. nadzw. PG
 Komitet Redakcyjny czasopisma Telematics and Informatics, Elsevier, od 2001 r.
 członek Zespołu MNiSzW; Rada Nauki; Zespół Specjalistyczny do Spraw Infrastruktury Informatycznej
 członek Zespołu MNiSzW; Rada Nauki; Zespół Zadaniowy do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych w zakresie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (2007 -2013)
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG
 przewodniczący Sekcji Telekomunikacji i członek prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2007 r.
 wiceprzewodniczący Grupy Roboczej WG 6.8 IFIP TC6, członek od 2000 r.
i wiceprzewodniczący od 2007 r.
 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Internetowej, 2006 r.
 Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Journal of Telecommunications and Information
Technology (od 2004 r.)
 Członek Komitetu Redakcyjnego Telekomunikacja Cyfrowa. Technologie i Usługi.
 Członek Rady Programowej Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych (od 2007 r.)
 Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. nadzw. PG
 prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, 2003
prof. dr inż. Romuald Zielonko
 członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN - 1978
 redaktor naczelny anglojęzycznego kwartalnika PAN "Metrology and Measurement Systems”
indeksowanego na liście filadelfijskiej,
 członek (delegat Polski) International Measurement Confederation IMEKO TC-10 Technical
Committee on Technical Diagnostics, 1994
 członek Rady Programowej czasopisma "Pomiary Automatyka Kontrola", 1996
94
Załącznik 2. Funkcje pracowników WETI w komisjach senackich i rektorskich
Komisje Senackie:
SENACKA KOMISJA DS. ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ
prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG
SENACKA KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
SENACKA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY I PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG,
dr inż. Jacek Rumiński
SENACKA KOMISJA DS. REMONTÓW I INWESTYCJI
mgr inż. Zenon Filipiak
SENACKA KOMISJA DS. BUDŻETU
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
Komisje Rektorskie
REKTORSKA KOMISJA ds. NAGRÓD
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
KOMISJA DS. OPRACOWANIA I PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ ORAZ MEDALI KEN
dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. nadzw. PG
ZESPÓŁ DS. REGULAMINU WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ ŚWIADCZONĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
ZESPÓŁ DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA STUDIÓW NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
dr hab. inż. Wojciech Molisz, prof. nadzw. PG
Pełnomocnicy Rektora PG
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG
Komisje Ustawowe
KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG
KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG
95
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW
dr hab. inż. Roman Rykaczewski, prof. nadzw. PG
KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW
dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG
RADA BIBLIOTECZNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA, KADENCJA 2007-2011
dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek, prof. nadzw. PG
Rady projektów strategicznych:
NOWOCZESNE AUDYTORIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
mgr inż. Zenon Filipiak
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POMORZE
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. nadzw. PG
dr inż. Piotr Wroczyński
Członkowie komitetu redakcyjnego wydawnictw Politechniki Gdańskiej:
prof. dr inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG
Elektronika
dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG
Telekomunikacja
prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG
Informatyka
96
Załącznik 3. Lista pracowników WETI nagrodzonych nagrodami centralnymi
Rok 2007
1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów
dr inż. Łukasz Kulas
2. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
dr inż. Rafał Lech
dr inż. Adam Nadolski
3. Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska,
dr inż. Adrian Kosowski
4. Wybór na Fellow IEEE – 2007
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
5 Wyróżnienie w konkursie Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za
rozprawę doktorską:
dr inż. Łukasz Kulas
6 Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorska z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych:
I miejsce: dr inż. Adam Lamęcki
wyróżnienie: dr inż. Rafał Lech
7 II nagroda w konkursie Najlepsze wdrożenie PG:
dr inż. Jerzy Hoja
dr inż. Grzegorz Lentka
8. Nagroda za najlepszą pracę naukową w konkursie Młodych Pracowników Nauki w
Sekcji Fotoniki Konferencji Technologia Elektronowa ELTE 2007:
mgr inż. Robert Bogdanowicz
9. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dylom Uznania
prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego z zespołem naukowców Katedry Systemów Multimedialnych
z za rozwiązanie "Multimedialny System Monitorowania Hałasu"
10. Złoty Medal z wyróżnieniem (Gold Medal with Mention) 57.Salonu Wynalazczości
„Eureka”, w Brukseli, za „Multimedialny System Monitorowania Hałasu
prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego z zespołem naukowców KSMM
11. dr inż. P. Odya - Dyplom „Certificate of Merit” za najlepszy projekt na
międzynarodowej konferencji, Audio Engineering Society w Nowym Jorku
Rok 2008
1.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów:
dr inż. Adrian Kosowski
dr inż. Adam Lamęcki
2.
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:
dr inż. Rafał Lech
dr inż. Piotr Kowalczyk
3.
Stopien Fellow IEEE, prof. Michal Mrozowski
4.
Medale w konkursie INNOWACJE 2008:
- Ryszard Katulski, Jarosław Sadowski, Jacek Stefański, za system i urządzenie do pomiarów
w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego,
- Andrzej Czyżewski, Piotr Dalka, za komputerowy interfejs multimedialny "usto-mysz",
- Andrzej Czyżewski, Agnieszka Grabkowska, Michał Grabkowski, Piotr Odya, za inteligentny
długopis,
97
- Zespół Naukowy Centrum Doskonałości WiComm i koło naukowe WiComm Yuniors Politechniki Gdańskiej, za hybrydowy system kontroli dostępu (WiRFID),
- Zespół Naukowy Centrum Doskonałości WiComm i koło naukowe WiComm Yuniors Politechniki Gdańskiej, za autonomiczny obiekt latający (AOL)
5.
125 międzynarodowa konferencja Audio Engineering Society:
mgr inż. Łukasz Kosikowski, finalista konkursu na najlepszy projekt z dziedziny cyfrowego
przetwarzania sygnału dotyczący implementacji mobilnych multimedialnych systemów do badań
przesiewowych słuchu, wzroku i mowy na urządzenia klasy PDA.
6.
Nagroda im. W. Lipskiego:
dr inż. Dariusz Dereniowski
7.
Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:
dr inż. Rafał Lech – wyróżnienie w konkursie za rozprawę doktorską
dr inż. Adam Lamęcki – I nagroda w konkursie za rozprawę doktorską
8.
II Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „ISWIS 2008” w Warszawie, złoty medal dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego, za wynalazek Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy.
9.
36 Międzynarodowy Salon Wynalazczości (36eme Salon International des Inventions des
Techniques et Produits Noveaux w Genewie,
złoty medal dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego,
za rozwiązanie Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy, zrealizowane we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie..
10. 36 Międzynarodowy Salon Wynalazczości (36eme Salon International des Inventions des Techniques et Produits Noveaux w Genewie, srebrny medal dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. A. Czyżewskiego, za rozwiązanie Multimedialny system szacowania
wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych.
11. 107 Międzynarodowy Salon Wynalazczości CONCOURS-LEPINE 2008 w Paryżu, brązowy
medal dla zespołu pracowników i studentów KSM, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja
Czyżewskiego za wynalazek „Multimedialny System Monitorowania Hałasu”.
12. XV Giełda polskich wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach w 2007 roku Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Dyplom Uznania dla zespołu naukowców i
studentów KSM pod kierunkiem prof. A. Czyżewskiego za rozwiązanie: "Multimedialny System
Monitorowania Hałasu"
13. Konkurs Innowacje 2008 w ramach 4 Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje, medal „System i urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych
powietrza atmosferycznego”, twórcy:
R. Katulski, J. Namieśnik, J. Sadowski, J. Stefański, K. Szymańska, W. Wardencki
13. 4. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje, nagroda Marszałka
Województwa Pomorskiego za opracowanie innowacyjnego rozwiązania pt. „System
i urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego”
Rok 2009
1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów - za doktorat –
dr inż. Piotr Szczuko
2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski – za całokształt dorobku
dr inż. Piotr Wroczyński - za osiągnięcia organizacyjne
3. Subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – MISTRZ
prof. dr hab. inż. M. Niedźwiecki,
4. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
dr inż. Dariusz Dereniowski
dr inż. Adrian Kosowski
98
5. Nagroda im. Witolda Lipskiego
Adrian. Kosowski
6. Pomorski Klaster ICT został wybrany Klastrem Kluczowym województwa Pomorskiego
7. Członek Honorowy Business Centre Club - prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.
8. Student Support Award ASA - za wybitne osiągnięcia dla młodych naukowców w dziedzinie
akustyki podwodnej i badań morza
mgr inż. Andrzej Chybicki
7 Najlepszy referat wygłoszony przez autora na XII Krajowej Konferencji Automatyzacji
i Eksploatacji Automatyzacji i Eksploatacji i Łączności.
mgr inż. Małgorzata Gajewska
8 prof. Bożena Kostek wiceprezydentem Audio Engineering Society
1. Nagrody na targach Technicon Innowacje 2009
medale:
-za „Zminiaturyzowany telemetryczny analizator impedancji do diagnostyki powłok antykorozyjnych” dla dra inż. Jerzego Hoji i dra inż. Grzegorza Lentki z Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
2. Nagrody na targach Technicon Innowacje 2009
- Medal Mercurius Gedanensis:
za „Rodzinę przenośnych analizatorów impedancji do diagnostyki powłok antykorozyjnych” dla
dra inż. Jerzego Hoji i dra inż. Grzegorza Lentki z Katedry Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
- Wyróżnienie I st. w konkursie o Medal Mercurius Gdański
za „System inteligentnego oświetlenia SILED” dla Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
- Targi Technicon Innowacje dla Politechniki Gdańskiej za opracowanie bezprzewodowego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego; Twórcy systemu: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Stefański, mgr inż. Jarosław
Sadowski, mgr inż. Sławomir Ambroziak
- Medal Targi Technicon Innowacje 2009 dla Politechniki Gdańskiej za opracowanie bezprzewodowego systemu monitoringu - ładunków kontenerowych, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego; Twórcy systemu: dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Stefański, mgr
inż. Jarosław Sadowski, mgr inż. Sławomir Ambroziak
3. Konkurs
„Liderzy
wdrażania
Regionalnych
Strategii
Innowacji
w
Polsce”,
PARP,
2009: Wyróżnienie jako „dobra praktyka” w kategorii „Wiedza, umiejętności,
kwalifikacje” dla programu WiComm Innowacje
4. Krzysztof Suchocki, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Eko-2009 za opracowanie
„Nowa metoda oznaczania właściwości utleniająco-redukujących wody.
5. Dyplom Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku
dla mgr inż. Piotra Predkiel i dr hab. inż. Janusza Smulko za wyróżnienie referatu prezentowanego w cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice’2008 pt. „Określenie
położenia za pomocą sieci bezprzewodowej w standardzie ZIGBEE”, Gdańsk 2009.
6. Złoty medal: 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
BRUSSELS INNOVA 2009,Bruksela, za wynalazek „Komputerowy interfejs aromatyczny służący do prowadzenia
stymulacji polisensorycznej, odgrywającej istotną rolę w terapii
i kształceniu dzieci z
7. zaburzeniami rozwoju”, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego oraz dra hab. inż. Janusza Smulko z Katedry Optoelektroniki
i Systemów Elektronicznych
99
8. Złoty medal: na 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELSINNOVA 2009,Bruksela, za wynalazek „System sterowania komputerem za
pomocą gestów umożliwiający bezkontaktowe korzystanie z komputera za pomocą gestów rąk” ,
dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
9. Złoty medal: na 108. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lépine w Paryżu za
wynalazek Usto-mysz, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
10. Złoty medal: Międzynarodowych Targach Poznańskich 2009, za najbardziej innowacyjny produkt prezentowanego podczas targów. Medal przyznano za multimodalny interfejs komputerowy
o nazwie Usto-mysz, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
11. 5. Srebrny medal: na 108. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concurse Lépine w Paryżu za wynalazek Inteligentny długopis, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
12. Medal 5. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2009 za
rozwiązanie innowacyjne prezentowane na Targach : cyber – oko, dla zespołu pracowników
KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
13. Medal 5. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2009 za
rozwiązanie innowacyjne prezentowane na Targach : System Inteligentnego Monitoringu, dla
zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
14. Krzyż Kawalerski Europejskiego Orderu Wynalazczości dla Prof. Andrzeja Czyżewskiego,
Bruksela - Ratusz Saint-Josse-ten-Noode , 20.11.2009 r. za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań
innowacyjnych z zakresu technologii multimedialnych.
15. Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla prof. Andrzeja Czyżewskiego za osiągnięcia na polu nauki i wdrażania wyników badań naukowych. W dniu 24 stycznia 2009 w sali Wielkiej Zamku
Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Oskarów Polskiego Biznesu
i medali Akademii Polskiego Sukcesu.
16. SUPERNOWOCZESNY 2009 nagroda na Międzynarodowych Targów EUROPOLTECH
2009. w konkursie na produkt o najwyższym zaawansowaniu technologicznym. Nagrodzono
„Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu”, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
17. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą na Międzynarodowych Targach Wynalazczości , za rozwiązanie pt.” Multimedialny System Monitorowania Hałasu”, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
18. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą na Międzynarodowych Targach Wynalazczości , za rozwiązanie pt.” Multimedialny system szacowania
wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych „ dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
19. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków za granicą na Międzynarodowych Targach Wynalazczości , za rozwiązanie pt.” Mobilne multimedialne systemy do
badań przesiewowych słuchu i mowy na urządzenia klasy PDA”, dla zespołu pracowników KSM
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego
20. I nagroda Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla dyplomantów Katedry Systemów Multimedialnych Agnieszki Grabkowskiej i Michała Grabkowskiego za pracę
dyplomową pt.: Tablet oraz inteligentny długopis do prowadzenia ćwiczeń zręcznościowych,
wspomagających terapię dysleksji, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
21. Nagroda i wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską - W trakcie 9 Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2009, Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji
i
Technik
Multimedialnych
przyznała
nagrody
i
wyróżnienia
w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik
100
multimedialnych.
- III nagrodę otrzymał dr inż. Józef Kotus za rozprawę: Ocena wpływu zagrożeń hałasowych na
częstość występowania chorób słuchu z zastosowaniem systemów teleinformatycznych.
- Wyróżnienie otrzymał dr inż. Piotr Szczuko za rozprawę: Zastosowanie reguł rozmytych
w komputerowej animacji postaci.
Rok 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prof. Bożena Kostek tytuł Fellow towarzystwa naukowego Audio Engineering Society, AES.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dra inż. Piotr Szczuko za rozprawę doktorską.
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego za opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii nowego rodzaju interfejsów multimodalnych.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - stypendia krajowe dla młodych uczonych: mgr inż. Adam
Kusiek; mgr inż. Piotr Kurgan; mgr inż. Michał Meller; dr inż. Adrian Kosowski.
Stypendium konferencyjne Fundacji Nauki Polskiej- Towarzystwo Naukowe Warszawskiedr inż. Małgorzata. Jędrzejewska-Szczerska.
Stypendium InnoDoktorant – mgr inż. Krzysztof Bruniecki; mgr Magdalena Godlewska; mgr
inż. Łukasz Kamiński; mgr inż. Łukasz Kosikowski; mgr inż. Mariusz Pergoł; mgr inż. Robert
Piotrowski.
Medal i dyplom rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań Naukowych, Młodzieży i Sportu, za
rozwiązanie „System i aplikacje związane ze śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym "Cyber-oko", dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
Złoty medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine, Paryż, za rozwiązanie
System do badania i terapii widzenia obuocznego, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
9. Złoty medal 59. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS INNOVA 2010, Bruksela, za rozwiązanie „System sterowania kamerami
ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektów ruchomych”, dla zespołu pracowników
KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
10. Srebrny medal 59. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS INNOVA 2010, Bruksela, za rozwiązanie „System i aplikacje związane ze
śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym "Cyber-oko", dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
11. Brązowy medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine, Paryż, za rozwiązanie Wirtualny touchpad, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż.
Andrzeja Czyżewskiego.
12. Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za eksponowany na wystawie Nauka dla
Gospodarki System Inteligentnego Monitoringu. Autorami rozwiązania jest zespół pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
8.
13.
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii Transfer Wyników Badań
Naukowych do Praktyki Gospodarczej, za Mobilną stację pomiarową ARPOL; Innowacje –
Technologie – Maszyny, Polska 2010;dla zespołu; dra hab. inż. Ryszarda Katulskiego, dra inż.
Jacka Stefańskiego, dra inż. Jarosława Sadowskiego,mgra inż. Sławomira Ambroziaka
14.
Złoty medal otrzymała elektroniczna dmuchawka – system wspomagający terapię mowy
w konkursie Inowacje 2010, dla zespołu: Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek.
101
15.
Złoty medal na 6 Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje
2010”, Gdańsk za „Sposób i układ do pomiaru impedancji elementów składowych sieci elektroenergetycznych” dla zespołu: dra hab. inż. Leona Swędrowskiego, prof. nadzw. PG, dra hab.
inż. Ryszarda Roskosza, prof. nadzw. PG, dra hab. inż. Dariusza Świsulskiego, dra inż. Michała
Ziółko, prof. dr hab. inż. Kazimierza Jakubiaka, dra inż. Stanisława Galla.
16.
Złoty Medal w konkursie Innowacje na Targach Technicon 2010 w ramach 6. Targów Techniki
Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon-Innowacje, za Pasywny Radar Akustyczny zrealizowany przez pracowników KSM pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
17.
Srebrny medal w konkursie INNOWACJE 2010 za system rozpoznawania kolorów dla osób
z zaburzeniami postrzegania barw dla zespołu: Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Adam Bujnowski, Mariusz Kaczmarek, Marcin Bajorek.
18.
Srebrny medal Targi Technicon Innowacje 2010, za samoorganizującą się sieć bezprzewodową
monitoringu zagrożeń ekologicznych dla zespołu: dra hab. inż. Ryszarda Katulskiego, dra inż.
Jacka Stefańskiego, dra inż. Jarosława Sadowskiego, mgra inż. Sławomira Ambroziaka.
19.
Nagroda "Złotego Cyborga" - wyróżnienie dla Lidera Polskiej Telekomunikacji, przyznana
przez Kapitułę Nagrody podczas dorocznej Konferencji KSTiT - prof. dr hab. Józef Woźniak.
20.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Komputerowy interfejs
aromatowy, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
21.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą System sterowania
komputerem za pomocą gestów, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dra hab.
inż. Andrzeja Czyżewskiego.
22.
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Interfejs multimodalny
do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka, dla zespołu pracowników KSM
pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
23.
Dyplom i statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność
w promocji wynalazków za granicą, dla zespołu pracowników KSM pod kierunkiem prof. dra
hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego.
24.
Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie "Top Nauka - Cudze chwalicie, swego nie znacie"
za wybitne osiągnięcia nauki polskiej. W kategorii nauk technicznych zespół Katedry Systemów Multimedialnych w składzie prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr inż. Józef Kotus,
mgr inż. Maciej Szczodrak, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, mgr inż. Piotr Dalka za Multimedialny system monitorowania hałasu.
25.
Nagroda „Student Support AWARD” Acoustical Society of Aamerica (ASA) za wybitne osiągnięcia dla młodych naukowców w dziedzinie akustyki i badań morza dla mgra inż. Andrzeja
Cybickiego.
26.
1-sza nagroda EuMA Young Scientist Prize na 4th Microwave and Radar Week MRW 2010
w Wilnie za artykuł pt. „Tuning Properties of Irregular Posts in Waveguide Junction – Tunable
Filter Application” - dr inż. Rafał Lech i mgr inż. Adam Kusiek.
102
27.
Nagroda AP-RASC’10 Young Scientist Award za artykuł pt. „Memory–Efficient Implementation of ENOR Algorithm for Macromodel Grouping in Finite Differences Method” przedstawionym na 2010 Asia – Pacific Radio Science Conference w Toyama w Japonii - mgr inż.
Jakub Podwalski.
28.
Nagroda Poland Section IEEE za artykuł „A diplexer design method using an augmented channel filter approach” wybrany jako najlepsza prezentacja młodego naukowca na 18th International
Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON 2010 - dr inż.
Łukasz Balewski.
29.
Nagroda Best Paper Award za artykuł i prezentację zatytułowaną Color transformation methods
for dichromats dla zespołu Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Joanna Rumińska, Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski, Tomasz Kocejko, Artur Poliski na Konferencji IEEE Human System Interaction 2010.
30.
Nagroda Best Paper Award za najlepszy referat wygłoszony podczas konferencji naukowej
The Fourth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services
and Technologies-UBICOMM 2010, Florencja, Włochy, dla dra inż. Jacka Stefańskiego
i mgra inż. Wojciecha Siwickiego.
31.
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział
Gdańsk, za referat autorstwa mgra inż. Damiana Ellwarta i prof. Andrzeja Czyżewskiego pod
tytułem "Poprawa zrozumiałości mowy w obecności zakłóceń z wykorzystaniem algorytmu
opartego na filtracji adaptacyjnej.
32.
Drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat wygłoszony na XXIX Konferencji Elektroniki
i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, SECON 2010, Warszawa-WAT
dla mgra inż. Sławomira Jerzego Ambroziaka.
33.
Pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej, antenowej oraz systemów radiolokacyjnych ufundowanej przez AP/AES/MTT Joint Charter, Poland Section IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers za pracę pod tytułem „Planowanie sieci czujników ZigBee z zastosowaniem symulatora ray-tracing” - mgr inż.
Tomasz Majewski.
34.
Druga nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny techniki mikrofalowej,
antenowej oraz systemów radiolokacyjnych ufundowanej przez AP/AES/MTT Joint Charter,
Poland Section IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers za pracę pod tytułem
„Zastosowanie makromodeli w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych”
- mgr inż. Grzegorz Fotyga.
35.
Wyróżnienie dla mgr inż. Kuby Łopatki w konkursie o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową wykonaną w
Politechnice Gdańskiej. Temat wyróżnionej pracy: Algorytmy przetwarzania sygnałów do zastosowań w procesie kształtowania prozodii w konkatenacyjnym syntetyzerze mowy, zrealizowanej w KSM pod kierunkiem dra inż. Piotra Suchomskiego.
103
Rok 2011
1. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski:
doc dr inż. Marianna Sankiewicz, WETI
 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG, WETI
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG, WETI
 Złote medale:
mgr inż. Zbigniew Wojan, WETI
Krzysztof Liedtke, WETI
 Srebrne medale:
Stefan Szulc, WETI
5 Brązowe medale:
dr inż. Krzysztof Manuszewski
6 Centralna Komisjia ds. Stopni i Tytułów
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
7 Akademii Młodych Uczonych PAN
dr inż. Adrian Kosowski –członek Akademii
8 Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
dr inż. Łukasz Kulas
dr inż. Dariusz Dereniowski
dr inż. Robert Bogdanowicz
dr inż. Adam Lamęcki
9. Stypendium dla młodych uczonych Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:
dr inż. Adam Kusiek
dr inż. Wojciech Marynowski
mgr inż. Sebastian Molin
10. Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej
za całokształt dorobku
dr inż. Andrzej Jędruch, prof. nadzw. PG
za działalność dydaktyczną
indywidualne I stopnia
dr inż. Jacek Rumiński
indywidualne III stopnia
dr inż. Krzysztof Manuszewski
zespołowe III stopnia
Zespół:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Andrzej Dyka, dr inż Tomasz
Białaszewski, mgr inż. Michał Czubenko, dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. nadzw. PG, dr
hab. inż Jerzy Konorski, dr inż. Henryk Kormański, dr inż. Janusz Kozłowski, dr inz. Michał
Meller, prof. dr hab. inż Maciej Niedźwiecki, pro. zw. PG, dr inż. Paweł Raczyński, dr inż. Krystyna Rudzińska-Kormańska, dr hab. inż. Roman Rykaczewski, prof. nadzw. PG
104
Zespół:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG, dr hab. inż. Jerzy Balicki, mgr inż. Tomasz
Boiński, dr inż. Piotr Brudło, dr inż. Paweł Czarnul, mgr inż. Krystyna Dziubich, dr hab. inż.
Krzysztof Giaro, dr inż. Robert Janczewski, dr hab. inż. Wojciech Molisz, dr Paweł Obszarski, dr
inż. Piotr Szpryngier, dr inż. Julian Szymański,
Zespół:
dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. nadzw. PG, dr inż. Małgorzata Gajewska, dr inż. Sławomir
Gajewski, dr inż. Andrzej Marczak, dr inż. Jarosław Sadowski, dr inż. Jacek Stefański
Zespół:
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG, dr inż. Bogdan Bartosiński, dr inż.
Zbigniew Czaja, dr inż. Lech Hasse, dr inz. Jerzy Hoja, dr inż. Miron Kłosowski, dr hab. inż. Jerzy Konorski, dr inż. Michał Kowalewski, dr inż. Grzegorz Lentka, dr hab. inż. Jerzy Pluciński,
dr inż. Michał Rewieński, dr hab. inż. Roman Rykaczewski, dr hab. inż. Janusz Smulko, de inż.
Barbara Stawasz-Graczyk, dr inż. Arkadiusz Szewczyk, dr hab. inż. Wojciech Toczek
za działalność naukową:
indywidualne I stopnia
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG
indywidualne II stopnia
prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG
indywidualne III stopnia
dr hab. inż. Jerzy Pluciński
dr hab. inż. Wojciech Toczek
prof. dr inż. Romuald Zielonko
zespołowa I stopnia
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG, dr inż. Łukasz Kulas, dr inż. Krzysztof Nyka
zespołowa III stopnia
Zespół: prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. nadzw. PG, dr inż. Jacek Marszal, dr inż. Lech
Kilian, dr inż. Krzysztof Zachariasz, dr inż. Waldemar Lis
za działalność organizacyjną
indywidualne II stopnia
prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
indywidualna III stopnia
dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG,
dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
zespołowa I stopnia
dr inż. Wioletta Szwoch WETI - udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjna
zespołowa II stopnia
dr inż. Jacek Rumiński WETI - udział w nagrodach zespołowych za działalność organizacyjnej
dla Młodych Pracowników Nauki
dr inż. Michał Kowalewski
dr inż. Marcin Kulawiak
dr inż. Michał Meller
105
11.
dr inż. Marcin Strąkowski
dr inż. Jacek Rak
dr inż. Adrian Kosowski
“Technicon Innowacje 2011″, medale w konkursie INNOWACJE 2011:
Złoty medal otrzymał HARN - uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi.
Srebrny medal otrzymała I-Waga - urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi, zespół prof. Jerego Wtor
Zespół realizujący projekt „Domowy asystent osób starszych i chorych” Srebrny Medal Innowacje 2011
w Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon – Innowacje 2011” za I-Wagę - urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi.
Zespól realizujący projekt „Domowy asystent osób starszych i chorych” Złoty Medal Innowacje 2011 w
Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon – Innowacje 2011” za HARN - uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi.
dr inż Grzegorz Jasiński, dyplom za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim konkursie SIMP "Na najlepsze
osiągnięcie techniczne 2010 roku" za opracowanie i wdrożenie przez zespół Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, osiągnięcia technicznego pt. "Projekt, budowa i uruchomienie wielogabarytowego
stanowiska do badania dymoszczelności drzwi i żaluzji" w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.
Dyplom przyznany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Gdańsk 2011 r.
dr inż. Adam Lamęcki, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca - decyzja nr 293/E59/STYP/6/2011
dr inż. Łukasz Kulas, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca - decyzja nr 291/E359/STYP/6/2011
mgr inż. Łukasz Sorokosz, nagroda ufundowana przez Rohde&Schwarz w konkursie "Young Scientist
Contest" na konferencji Radioelektronika 2011w Brnie
dr inż. Adam Kusiek, Druga nagroda w ogólnopolskim Konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych;
dr inż. Adam Kusiek - Laureat konkursu "Stypendia dla młodych uczonych" w roku 2011 Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej;
dr inż. Wojciech Marynowski - Laureat konkursu "Stypendia dla młodych uczonych" w roku 2011 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
"NVIDIA Academic Partnership Award"
106
Załącznik 4. Wykaz pracowników WETI zaliczonych do minimum kadrowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Tytuł/stopień
Imię nazwisko pracownika
dr hab. inż.
Jerzy Balicki
prof. zw. dr hab. inż.
Andrzej Czyżewski
dr hab. inż.
Andrzej Dyka
dr hab. inż.
Krzysztof Giaro
dr hab. inż.
Krzysztof Goczyła
prof. dr hab. inż.
Janusz Górski
prof. dr hab. inż.
Ewa Hermanowicz
dr hab. inż.
Piotr Jasiński
dr hab. inż.
Jerzy Kaczmarek
dr hab. inż.
Sylwester Kaczmarek
dr hab. inż.
Renata Kalicka
dr hab. inż.
Ryszard Katulski
dr hab. inż.
Marek Kitliński
prof. dr hab. inż.
Alicja Konczakowska
dr hab. inż.
Jerzy Konorski
dr hab. inż.
Bogdan Kosmowski
prof. dr hab. inż.
Zdzisław Kowalczuk
prof. dr hab. inż.
Bożena Kostek
prof. dr hab. inż.
Henryk Krawczyk
prof. dr hab. inż.
Marek Kubale
doc. dr hab. inż.
Henryk Lasota
prof. dr hab. inż.
Jerzy Mazur
dr hab. inż.
Reprezentowana dziedzina
i dyscyplina
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
107
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Wojciech Molisz
prof. dr hab. inż.
Michał Mrozowski
dr hab. inż.
Marek Moszyński
prof. dr hab. inż.
Maciej Niedźwiecki
prof. dr hab. inż.
Antoni Nowakowski
dr hab. inż.
Jerzy Pluciński
dr hab. inż.
Piotr Płotka
prof. dr hab. inż.
Dominik Rutkowski
dr hab. inż.
Roman Rykaczewski
prof. dr hab. inż.
Roman Salamon
dr hab. inż.
Janusz Smulko
prof. dr hab. inż.
Andrzej Stepnowski
dr hab. inż
Piotr J. Suchomski
dr hab. inż.
Stanisław Szczepański
dr hab. inż.
Wojciech Toczek
prof. dr hab. inż.
Bogdan Wiszniewski
prof. dr hab. inż.
Józef Woźniak
dr hab. inż.
Jerzy Wtorek
dr hab. inż.
Włodzimierz Zieniutycz
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki Techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Automatyka i robotyka
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Informatyka
Nauki techniczne
Telekomunikacja
Nauki techniczne
Elektronika
Nauki techniczne
Elektronika
108
Załącznik 5. Wykaz pracowników WETI wspierających kierunki dydaktyczne
Kierunek: Elektronika i telekomunikacja
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Tytuł/stopień
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
prof. dr hab. inż./ prof.zw.PG
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
prof. dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab.inż./prof. nadzw. PG
dr hab. inż./prof. nadzw PG
dr hab.inż./docent
dr hab.inż./docent
dr hab. inż./adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr hab. inż./adiunkt
dr inż. / docent
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / st. wykładowca
dr inż. / st. wykładowca
Imię nazwisko pracownika
Andrzej Czyżewski
Bożena Kostek
Jerzy Mazur
Michał Mrozowski
Alicja Konczakowska
Sylwester Kaczmarek
Ryszard Katulski
Bogdan Kosmowski
Stanisław Szczepański
Marek Kitliński
Henryk Lasota
Piotr Płotka
Jerzy Plucński
Janusz Smulko
Wojciech Toczek
Włodzimierz Zieniutycz
Lech Kilian
Grzegorz Blakiewicz
Jacek Cichosz
Zbigniew Czaja
Piotr Kowalczyk
Łukasz Kulas
Rafał Lech
Krzysztof Nyka
Bogdan Pankiewicz
Jacek Stefański
Paweł Wierzba
Zbigniew Felendzer
Jerzy Hoja
109
Kierunek: Automatyka i robotyka
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tytuł/stopień
prof.dr hab.inż./ prof.zw.PG
prof.dr hab.inż./ prof.zw.PG
prof. dr hab.inż./ prof.zw.PG
prof. dr hab.inż./ prof.nadzw.PG
dr hab. inż. /adiunkt
dr hab. inż./ adiunkt
Imię nazwisko pracownika
Zdzisław Kowalczuk
Maciej Niedźwiecki
Ewa Hermanowicz
Roman Salamon
Andrzej Dyka
7.
dr hab. inż./ adiunkt
Roman Rykaczewski
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ adiunkt
dr inż./ st. wykładowca
dr inż./ st. wykładowca
dr inż./ st.wykładowca
Tomasz Białaszewski
Krzysztof Cisowski
Piotr Kaczmarek
Henryk Kormański
Janusz Kozłowski
Paweł Raczyński
Krystyna Rudzińska-Kormańska
Stefan Sieklicki
Piotr Suchomski
Kierunek: Informatyka
Lp. Tytuł/stopień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
prof. dr hab. inż. prof.zw.PG
prof. dr hab. inż/ prof.zw.PG
prof. dr hab. inż./ prof.zw.PG
prof. dr hab. inż./ prof. nadzw.PG
dr hab. inż. / prof. nadzw. PG
dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. / prof. nadzw.PG
dr hab. inż. /adiunkt
dr hab inż. /adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
Imię nazwisko pracownika
Janusz Górski
Marek Kubale
Józef Woźniak
Bogdan Wiszniewski
Jerzy Balicki
Krzysztof Goczyła
Wojciech Molisz
Marek Moszyński
Jerzy Kaczmarek
Jerzy Konorski
Anna Bobkowska
Piotr Brudło
Paweł Czarnul
Paweł Kaczmarek
Jacek Lebiedź
Zbigniew Łubniewski
Michał Małafiejski
Jacek Rak
Mariusz Szwoch
110
Kierunek: Inżynieria biomedyczna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tytuł, stopień
prof. dr hab.inż./prof. zw. PG
dr hab.inż./ prof.nadzw. PG
dr hab.inż./ prof.nadzw. PG
dr hab.inż./ adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
dr inż. / adiunkt
Imię nazwisko pracownika
Antoni Nowakowski
Renata Kalicka
Jerzy Wtorek
Piotr Jasiński
Adam Bujnowski
Agnieszka Janczulewicz
Grzegorz Jasiński
Mariusz Kaczmarek
Jacek Rumiński
111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement