Sisukord HOIATUS ETTEVAATUST

AINULT AUTODES KASUTAMISEKS
CD/USB RESSIIVER
CDE-182R/CDE-181R/CDE-181RR/
CDE-181RM/CDE-180R/CDE-180RR/
CDE-180RM
DIGITAALNE MEEDIARESSIIVER
UTE-81R
KASUTAGE AINULT 12V ELEKTRISÜSTEEMIGA AUTODES
(Kui te ei ole täiesti kindlad, laske palun edasimüüjal üle kontrollida.)
Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise jms.
HOIDKE VÄIKESED DETAILID NAGU NÄITEKS PATAREID LASTE
KÄEULATUSEST VÄLJAS.
Nende allaneelamine võib tuua kaasa tõsise vigastuse. Alla neelamise
korral pidage koheselt nõu arstiga.
KASUTAGE KAITSMETE VAHETAISEL ÕIGE VOOLUTUGEVUSEGA
KAITSMEID.
Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise või elektrilöögi.
ÄRGE BLOKEERIGE ÕHUTUSAVASID VÕI RADIAATORIPANEELE.
Nii tehes võib seadme sees koguneda kuumus, mis võib tuua kaasa
süttimise.
KASUTAGE ANTUD TOODET MOBIILSETES 12v RAKENDUSTES
Kasutamine muudes, kui ettenähtud rakendustes võib tuua kaasa
süttimise, elektrilöögi või muu vigastuse.
KIIRJUHEND
Kõikide funktsioonide kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge palun
kaasasoleva CD-ROMi peale salvestatud kasutamisjuhendiga. (Kuna
tegemist on andme-CD-ga, ei saa seda kasutada pleieril muusika või
piltide taasesitamiseks.) Soovi korral annab ALPINE edasimüüja teile
väljatrüki CD-ROMil asuvast kasutamisjuhendist.
Sisukord
HOIATUS
ETTEVAATUST
Hakkame peale
Funktsioon BASS ENGINE SQ
Raadio
CD/MP3/WMA/AAC (sari CDE-182R/CDE-181 / ainult sari CDE-180)
USB-mälu (valikuline)
iPod/iPhone (valikuline) (ainult sarjad CDE-182R/CDE-181)
Tehnilised andmed
Paigaldamine
Ühendused
TÄHTIS
Kirjutage palun oma seadme seerianumber alltoodud ridadele ning
hoidke see kindlas kohas alles.
SEERIANUMBER: ____________________________________________________________
PAIGALDAMISKUUPÄEV: __________________________________________________
PAIGALDUSTEHNIK: _______________________________________________________
OSTUKOHT: _________________________________________________________________
HOIATUS
ÄRGE ASETAGE KÄSI, SÕRMI VÕI KÕRVALISI ESEMEID
SISESTAMISPILUDESSE VÕI AVADESSE.
Nii tehes võib tulemuseks olla kehaline vigastus või seadme
kahjustumine.
ÜHENDUSED PEAVAD OLEMA ÕIGESTI TEHTUD.
Valesti tehtud ühendused võivad tuua kaasa süttimise või toote
kahjustumise.
ENNE JUHTMETE ÜHENDAMIST ÜHENDAGE AUTO AKU
MIINUSKAABEL AKU KÜLJEST LAHTI.
Nii mitte tehes võib tulemuseks olla elektrilöök või lühistest tingitud
vigastused.
ÄRGE ÜHENDAGE ELEKTRIJUHTMETELE VAHELE
Ärge võtke voolujuhtmelt isolatsiooni maha selleks, et mõnda muud
seadet vooluga varustada.
Nii tehes võite ületada juhtme lubatud voolutaluvust ning tulemuseks
võib olla süttimine või elektrilöök.
AVASID PUURIDES ÄRGE VIGASTAGE TORUSID EGA JUHTMEID.
Auto kere sisse seadme paigaldamiseks avasid puurides olge
tähelepanelikud, et te ei puutuks vast, vigastaks ega takista torusid,
kütusetorusid, paake või elektrijuhtmeid. Nõude eiramine võib tuua
kaasa süttimise.
ÄRGE KASUTAGE PIDURI- VÕI ROOLISÜSTEEMIDE POLTE VÕI
MUTREID MAANDUSÜHENDUSTE TEGEMISEKS.
Pidurdus- või juhtimissüsteemide (või mõne muu ohutusega seotud
süsteemi) polte ja mutreid või paake ei tohi MITTE KUNAGI kasutada
installeerimiseks või maanduse ühendamiseks. Selliste detailide
kasutamine võib viia sõiduki üle kontrolli kaotamiseni ning tuua kaasa
süttimise vms.
ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KOHTADESSE, MIS VÕIVAD
HALVENDADA SÕIDUKI JUHTIMIST NAGU NÄITEKS ROOL VÕI
KÄIGUKANG.
Nii tehes võite takistada ette vaadet või takistada liikumist vms. ning tuua
kaasa tõsiseid õnnetusi.
See sümbol tähistab olulisi juhiseid.
Nendest kinni mitte pidamine võib tuua endaga kaasa tõsiseid vigastusi
või surma.
ÄRGE KASUTAGE ÜHTEGI FUNKTSIOONI, MIS VÕIKS VÕTTA TEIE
TÄHELEPANU SÕIDUKI OHUTULT JUHTIMISELT EEMALE.
Igasuguseid selliseid funktsioone, mis nõuavad teie kestvat tähelepanu,
võib teostada alles peale sõiduki täielikku peatamist. Peatage sõiduk alati
ohutus kohas enne kui selliseid funktsioone teostama asute. Nõude
eiramine võib tuua kaasa õnnetuse.
HOIDKE HELITUGEVUS TASEMEL, KUS TEIL ON VEEL VÕIMALIK
KUULDA SÕIDUKIST VÄLJAST KOSTVAID HELISID.
Ligitugev helitugevus, mis takistab hädaabisõidukite või teehoiatuste
signaalide (näiteks raudteeületuskohad) kuulmist võib olla ohtlik ning
viia õnnetuseni. SUURE HELITUGEVUSEGA KUULAMINE AUTOS VÕIB
SAMUTI PÕHJUSTADA KUULMISKAHJUSTUSI.
ÄRGE VÕTKE SEADET LAHTI EGA MUUTKE SEDA.
Selliselt tehes võib tulemuseks olla õnnetus, süttimine või elektrilöök.
ETTEVAATUST
See sümbol tähistab olulisi juhiseid.
Nendest kinni mitte pidamine või tuua kaasa vigastuse või materiaalse
vara kahjustumise.
PROBLEEMIDE ILMNEMISEL LÕPETAGE KOHESELT KASUTAMINE.
Nõude eiramine või tuua kaasa kehalisi vigastusi või toote kahjustumise.
Viige seade oma volitatud Alpine edasimüüja juurde või lähima Alpine
hoolduskeskusesse remonti.
LASKE KAABELDUS- JA INSTALLATSIOONI TÖÖD TEOSTADA
EKSPERTIDEL
Seadme kaabeldused ning seadme paigaldamine nõuab tehnilisi erioskusi
ning kogemust. Ohutuse tagamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kus te
seadme ostsite ning laske tööd neil teostada.
KASUTAGE MÄRGITUD LISATARVIKUID JA –DETAILE NING
PAIGALDAGE NAD KINDLALT.
Kasutage ainult ette nähtud lisavarustust. Teiste detailide peale selleks
määratute kasutamine võib seadet sisemiselt vigastada või ei võimalda
seadet kindlalt oma kohale kinnitada. Selle tulemusena võivad detailid
lahti tulla, mis võib tekitada ohte või tuua kaasa seadme rivist välja
minemise.
SÄTTIGE JUHTMED SELLISELT, ET NAD EI OLEKS SURUTUD EGA
KÄIKS VASTU TERAVAID METALLSERVASID.
Viige kaablid ning juhtmed liikuvatest detailidest eemale (nagu näiteks
istmete siinid). Nii hoiate te ära juhtmete vigastumise. Kui juhe läbib
metallis asuva ava kasutage juhtme isolatsiooni kaitsmiseks augu serva
vastu vigastumise eest kummipuksi.
ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KÕRGE NIISKUSE VÕI TOLMU
SISALDUSEGA KOHTADESSE.
Vältige seadme paigaldamist kohtadesse, kus on võimalik niiskuse või
tolmu kõrge kontsentratsioon. Seadmesse tunginud niiskus või tolm
võivad viia seadme rivist välja minemiseni.
4. Taasesitage mõni lugu muusikastiilis, mida te kõige sagedamini kuulate
ja reguleerige lõppvõimendi võimendust.
1. Aktiveerige režiim BASS ENGINE SQ.
Vajutage ja hoidke, et lülituda režiimi BASS ENGIN.
BASS ENGIN ⟷ MANUAL SET (esialgne seadistus)
2. Reguleerige BASS ENGINE SQ taset.
Kuvatakse BASS ENGINE SQ taseme reguleerimiskuva.
Valige soovitud tase (0 - +6).
(Esialgne seadistus: +3)
Hakkame peale!
• Käesolevas juhendis on kasutatud näitena mudelit CDE-182R
Toite sisse lülitamine
Vajutage toite sisse lülitamiseks suvalisele nupul (välja
arvatud ja
).
• Seadet esmakordselt autosse paigaldades kuvatakse
seadme sisselülitamise järel 30 sekundiks kuva DEMO OFF.
Demonstratsioonrežiimi väljalülitamiseks vajutage 30 sekundi jooksul
nuppu
• Indikaator
Vajutage nuppu Enter.
• Kui BASS ENGINE SQ režiimi seadeks on valitud ON
(SEES), süttivad indikaatortuled
.
• BASS ENGINE SQ mõju suureneb tase-tasemelt alates
Level 1-st kuni Level 6-ni.
näitab hetke BASS ENGINE SQ taset.
Raadio
/ENTER.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu SOURCE/
vähemalt 2 sekundit.
Allika vahetamine
TUNER ⟶ DISC*1 ⟶ USB AUDIO/iPod*2 ⟶ AUXILIARY*3
⟶ TUNER
*1 Ainult sarjadele CDE-182R/CDE-181 / sarjale CDE-180.
*2 Ainult sarjadele CDE-182R/CDE-181 ja kui iPod/iPhone
on ühendatud.
*3 Näidatakse ainult siis kui AUX SETUP seadeks on valitud ON.
Helitugevuse reguleerimine
Teksti kuvamine
Kuva muutub iga kord kui nupule vajutada.
Funktsioon BASS ENGINE SQ
1. Režiimi TUNER (TUUNER) valimine
Valige režiim TUNER (TUUNER).
2. Sagedusala muutmine
FM1 ⟶ FM2 ⟶ FM3 ⟶ MW ⟶ LW ⟶ FM1
3. Jaamade automaatne eelsalvestamine
Vajutage ja hoidke nuppu vähemalt 2 sekundit.
Tuuner otsib automaatselt välja ja salvestab 6 tugevat
saatejaama valitud lainealas.
4 Eelsalvestatud jaamade kuulamine
CD/MP3/WMA/AAC (sari CDE-182R/CDE-181
/ ainult sari CDE-180)
Selles seadmes oleva funktsiooniga BASS ENGINE SQ saab samaaegselt
reguleerida mitmeid bassiheli käitumist mõjutavaid parameetreid. BASS
ENGINE SQ taseme reguleerimine muudab neid parameetreid
ühesuguselt optimaalse bassiefekti saavutamiseks erinevatel tasemetel.
Lähemalt seadistamisest, kui seadmega on ühendatud väline
lõppvõimendi. (Ainult sarjad CDE-182R/ CDE-181 / sari CDE-180)
BASS ENGINE SQ optimeerimiseks soovitame järgmist lõppvõimendi
seadistust.
Seadistamise järel saate reguleerida BASS ENGINE SQ taset vastavalt
muusikale.
1. Seadke lõppvõimendi võimendus tasemele "MIN".
2. Seadke lüliti Crossover Mode Sector (Lõikerežiimi sektor) asendisse
"OFF" (VÄLJAS).
3. Seadke käesoleva seadme seadistus BASS ENGIN valikule "ON" (SEES)
ja valige BASS ENGINE SQ tasemeks "3".
Režiimi DISC (PLAAT) valimine
Valige režiim DISC (PLAAT).
Paus ja taasesitus
Soovitud laulu valimine
Vajutage ja vabastage
või
olemasoleva laulu
algusesse või järgmisse laulu edasi minemiseks.
Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke
või
alla surutuna.
iPod/iPhone (valikuline) (ainult sarjad CDE182R/CDE-181)
Soovitud kausta valimine (MP3/WMA/AAC)
iPhone'i/iPodi liideskaablit kasutades (komplektis iPodi/iPhone'iga)
saab antud seadmega ühendada iPhone/iPodi.
M.I.X. (segamine esitamine)
: Segamine esitatakse ainult mapis asuvaid faile.
(MP3/WMA/AAC)
: Plaadil olevaid lugusid taasesitatakse suvalises järjekorras.
(MP3/WMA/AAC)
(off) : Tühista
Kordusesitus
: Kordusesitatakse ainult ühte lugu/faili.
: Kordusesitatakse ainult mapis asuvaid faile. (MP3/WMA/AAC)
(off) : Tühista
iPod-režiimi valimine
Valige iPod-režiim.
Paus ja taasesitus
Soovitud laulu valimine
Vajutage ja vabastage
või
olemasoleva laulu
algusesse või järgmisse laulu edasi minemiseks.
Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke
või
alla surutuna.
Kindla järjekorrata esitamine (M.I.X.)
Väljutamine
USB-mälu (valikuline)
(Shuffle Albums) :
Albumite järjekorrata esitamisel mängitakse kõiki laule õiges järjekorras,
kuid järgmine esitatav album valitakse suvalises järjekorras.
(Shuffle Songs) : Valitud kategooria laulude segamini järjestuses
tagasi esitamine (esitamisloend, album, vms.).
(off) : Tühista
Kõikide palade järjekorrata esitamine
1 Otsingu valimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage
• Kui antud seadmega on ühendatudd USB-mäluseade, saab taasesitada
USB-mäluseadmele salvestatud MP3/WMA/AAC faile.
Režiimi USB AUDIO (USB-HELI) valimine
Valige režiim USB AUDIO (USB-HELI).
/ENTER.
2 Pöörake pöördnuppu ja valige SHUFFLEALLA, ning
vajutage seejärel
/ENTER.
: KÕIKI iPod/iPhone mällu salvestatud palasid esitatakse ilma
kindla järjekorrata.
• Režiimi Shuffle ALL (Kõik kindla järjekorrata) tühistamiseks vajutage
5
.
Kordusesitus
Paus ja taasesitus
Soovitud laulu valimine
Vajutage ja vabastage
või
olemasoleva laulu
algusesse või järgmisse laulu edasi minemiseks.
Kiirelt edasi või tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke
või
alla surutuna.
M.I.X. (segamine esitamine)
: Kõik hetke kaustas olevad lood esitatakse segamini järjekorras.
: Kõik USB-mälus olevad lood esitatakse segamini järjekorras.
(off) : Tühista
Korduesitus
: Kordusesitatakse ainult ühte faili.
: Kordusesitatakse ainult mapis asuvaid faile.
(off) : Tühista
: Kordusesitatakse ainult ühte laulu.
(off) : Tühista
Maksimaalne väljundvõimsus
50 W x 4
sarjad CDE-182R/ CDE-181 / sari CDE-180
Kaal
1,24 kg
UTE-81R:
Kaal
0.9 kg
ŠASSII SUURUS
Laius
178 mm
Kõrgus
50 mm
Sügavus
161,5 mm
Soovitud pala otsimine (iPod/iPhone)
Hierarhia 1
Hierarhia 2
Hierarhia
3
-
Hierarhia
4
-
Playlist
(Esitamisloend)
Artist (Esitaja)
Song (Lugu)
Song
(Lugu)
-
-
Album
Song (Lugu)
Podcast (Taskuhääling)
Genre (Žanr)
Song (Lugu)
Episode
(Episood)
Artist (Esitaja)
Album
Song
(Lugu)
-
Composer (Helilooja)
Album
Audiobook
(Audioraamat)
Genius Mix List
-
Song
(Lugu)
-
-
-
Album
-
-
1. Aktiveerige otsingu valiku režiim
2. Valige soovitud otsingurežiim.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc.
USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
• „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline tarvik
on loodud ühenduma konkreetselt vastavalt iPodi või iPhone’iga ning nende
vastavus Apple’i jõudluse standarditele on arendaja poolt sertifitseeritud.
Apple ei ole vastutav selle seadme toimimise või selle vastavuse eest
kehtivate ohutusalastele või regulatiivsetele nõudmistele. Käesoleva
seadme kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada selle juhtmvaba
jõudlust.
• Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi
kaubamärgid või USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
• MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia on litsentseeritud firmalt
Fraunhofer IIS and Thomson.” Selle toote tarne annab kaasa ainult litsentsi
isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks ning ei sisalda litsentsi ega anna
õigust kasutada käesolevat toodet äriliseks (st käivet tekitavaks) reaalajas
leviedastuseks (maapealne, satelliit-, kaabel- ja/või mõni muu meedia),
edastuseks/voogesituseks üle interneti, intranettide ja/või teiste võrkude
või teistes elektroonilise sisu edastamise süsteemides, näiteks tasulistes või
nõudmisel audio rakendustes. Sellisteks rakendusteks on vajalik sõltumatu
litsentsi olemasolu. Täpsema info saamiseks külastage palun
http://www.mp3licensing.com”
Paigaldamine
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDI
OBOOK/GENIUS MIX
• Otsingurežiimi loendi kuva võib erineda sõltuvalt iPod LISTi seadistusest.
3. Vajutage nuppu Enter.
• Sõiduki elektrisüsteemiga ühenduste tegemisel pidage silmas tehases
paigaldatud komponente (näiteks pardakompuutrit). Ärge kasutage nende
juhtmeid antud seadme toitega varustamiseks. Sarja CDE-182R/CDE-181 /
sarja CDE-180 / UTE-81R kaitsmekarbiga ühendamisel veenduge, et sarjale
CDE-182R/CDE-181 / sarjale CDE-180 / UTE-81R ettenähtud vooluahela
kaitse oleks sobiva suurusega. Antud nõude eiramine võib tuua kaasa
seadme ja/või sõiduki rivist välja minemise. Kahtluste korral võtke
ühendust Alpine edasimüüjaga.
• Põhiseade peab olema paigaldatud 35 kraadise nurga alla
horisontaalpinna suhtes suunaga eest taha.
4. Valige soovitud pealkiri.
1
5. Vajutage nuppu Enter.
Lugu/audioraamat
Genius Mix
Otsingurežiim:
Valitud lugu/audioraamatut/genius mix listi hakatakse taasesitama.
Teiste otsingu režiim:
Liikuge edasi järgmisele hierarhia tasemele. Otsige pealkirja teostades
korduvalt samme 4 ja 5.
• Pärast igas hierarhias (välja arvatud hierarhiates Song, Audiobook ja
Genius mix list)
/ENTER nuppu vähemalt 2 sekundit vajutades ja hoides
taasesitatakse kõik valitud hierarhias olevaid lood.
• Kui otsing käivitatakse MIX režiimis katkestatakse MIX režiimis esitamine.
Tehnilised andmed
FM TUUNERISEKTSIOON
Häälestusvahemik
MW TUUNERISEKTSIOON
Häälestusvahemik
LW TUUNERISEKTSIOON
Häälestusvahemik
ÜLDISED ANDMED
Vooluvarustus
87,5-108.0 MHz
531-1,602 kHz
153-281 kHz
14,4 V alalisvool
(11-16 V lubatud)
* Kui paigaldatud paigaldussärk on armatuurlauas lahti, võib probleemi
kõrvaldamiseks surveplaate veidi painutada.
2
Kui teie seadmel on olemas Klamber, paigaldage pikk kuuskantpolt sarja
CDE-182R/CDE-181 / sarja CDE-180 / UTE-81R tagapaneelile ja pange
kummikork kuuskantpoldi peale.
• Kruvi* jaoks leidke šassii paigalduskohale sobiv kruvi.
Ühendused
3
Libistage sarja CDE-182R/CDE-181 / sarja CDE-180 / UTE-81R sõiduki
armatuuri, kuni see oma kohale klõpsatub.
See tagab, et seade on korralikult lukustatud ning ei tule ootamatult
armatuurlauast välja.
Download PDF
Similar pages
Sisukord HOIATUS ETTEVAATUST
EPSON STYLUS DX6000/CX5900 Series