Yamaha PSR275/273NL
Handleiding
SPECIALE MEDEDELINGEN
Dit product heeft batterijen of een externe spanningsvoorziening (adapter) nodig.
Sluit dit product NIET aan op een andere spanningsvoorziening of adapter dan
in de handleiding wordt beschreven, dan op het naamplaatje staat of die speciaal
wordt aanbevolen door Yamaha.
Het kan zijn dat dit product ook werkt met een gangbaar type batterijen. Enkele
daarvan kunnen oplaadbaar zijn. Vergewis u ervan dat de op te laden batterij inderdaad oplaadbaar is en dat de oplader geschikt is voor het desbetreffende
type batterij.
Dit product zou alleen gebruikt mogen worden met de bijgeleverde componenten
of een kar, rek of standaard die speciaal wordt aanbevolen door Yamaha. Als een
kar, enz. wordt gebruikt, neem dan alstublieft alle veiligheidsmarkeringen en instructies, die het product vergezellen, in acht.
Als u batterijen plaatst, gebruik dan nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. De batterijen MOETEN juist worden geplaatst. Niet overeenkomende soorten of foutieve plaatsing kunnen/kan leiden
tot oververhitting en scheuren van de batterijbehuizing.
SPECIFICATIES ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN:
Waarschuwing:
Wij menen dat de informatie die deze handleiding bevat juist is op het moment
van drukken. Yamaha houdt zich echter het recht voor de specificaties te veranderen of aan te passen, zonder kennisgeving en zonder de verplichting reeds
bestaande modellen daaraan aan te passen.
Dit product, alleen of in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, kan in staat zijn geluidsniveaus voort te brengen die tot permanente
gehoorbeschadiging kunnen leiden. Gebruik GEEN hoge of onaangename volumeniveaus gedurende een langere tijd. Mocht u gehoorbeschadiging of oorsuizen ervaren, dan kunt u het beste contact opnemen met een KNO-arts of gehoordeskundige.
BELANGRIJK: Des te harder het geluid, des te korter de tijd die nodig is om tot
gehoorbeschadiging te leiden.
MERK OP:
Servicekosten die worden gemaakt vanwege een gebrek aan kennis van hoe
een functie of effect werkt (als het instrument wordt gebruikt waarvoor het is ontworpen) vallen niet onder de fabrieksgarantie en komen derhalve voor rekening
van de gebruiker. Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en raadpleeg uw dealer voordat u om service verzoekt.
Probeer geen enkele batterij uit elkaar te halen of te doorboren. Houd alle batterijen bij kinderen vandaan. Zorg dat lege batterijen niet bij het normale afval komen, maar zorg dat ze zo spoedig mogelijk als Klein Chemisch Afval worden ingeleverd. Opmerking: Informeer bij een willekeurige leverancier van batterijen in
uw omgeving naar informatie over de verwijderingsvoorschriften voor batterijen.
Opmerking over verwijdering:
Als u dit product weg wilt doen omdat het kapot is en niet meer gemaakt kan
worden of omdat het apparaat om een of andere reden aan het eind van zijn
bruikbare levensduur is, vergewis u er dan van wat de wettelijke bepalingen op
dat moment zijn voor het verwijderen van producten die lood, batterijen, plastics,
etc. bevatten. Als uw leverancier u daarmee niet kan helpen, neem dan alstublieft rechtstreeks contact op met Yamaha.
POSITIE NAAMPLAATJE:
Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het product. U vindt hierop
het modelnummer, serienummer, vereisten voor de spanningsvoorziening, etc.
Het is verstandig om het modelnummer, het serienummer en de aankoopdatum
in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook uw officiële aankoopbon, aangezien dat uw garantiebewijs is.
MILIEUZAKEN:
Yamaha streeft ernaar om producten te maken die zowel veilig als milieuvriendelijk zijn. Wij menen oprecht dat onze producten en de gebruikte productiemethodes aan deze doelstellingen voldoen. Om ons zowel aan de letter als de geest
van de wet te houden, willen we dat u zich bewust bent van de volgende zaken:
Model
Serienummer
Kennisgeving batterij:
Dit product KAN een kleine niet oplaadbare batterij bevatten die (indien van toepassing) vastgesoldeerd zit. De gemiddelde levensduur van zo’n batterij is ongeveer vijf jaar. Als vervanging noodzakelijk wordt, neem dan contact op met gekwalificeerd servicepersoneel om de vervanging uit te voeren.
92-BP (onderkant)
2
Aankoopdatum
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALSTUBLIEFT
FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions contained in
this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly
approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use
the product.
2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or
another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied
with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure
to follow instructions could void your FCC authorization to use this product
in the USA.
3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the
requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “B” digital
devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level
of assurance that your use of this product in a residential environment will
not result in harmful interference with other electronic devices. This
equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used
according to the instructions found in the users manual, may cause
interference harmful to the operation of other electronic devices.
* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.
Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will
not occur in all installations. If this product is found to be the source of
interference, which can be determined by turning the unit “OFF” and “ON”,
please try to eliminate the problem by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device that is being affected by the
interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse)
circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the
antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type
cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory results, please
contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you
can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation
of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena
Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha
Corporation of America or its subsidiaries.
(class B)
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) sá länge som den ar
ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sálæenge
netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — ogsá selvom der or
slukket pá apparatets afbryder.
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta
verkosta.
(standby)
Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)
Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder
Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer
Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden.
Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.
(battery)
3
VOORZORGSMAATREGELEN
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDER GAAT
* Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.
WAARSCHUWING
Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u gewond raakt of zelfs sterft als
gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:
Spanningsvoorziening/Netadapter
Waarschuwing tegen water
• Gebruik uitsluitend de spanning die als juist wordt aangegeven voor het instrument.
Het vereiste voltage wordt genoemd op het naamplaatje van het instrument.
• Gebruik uitsluitend de aangegeven adapter (PA-3C of PA-3B of een door Yamaha
aanbevolen equivalent). Gebruik van een andere adapter kan brand en defecten veroorzaken.
• Controleer zo nu en dan de stekker en verwijder stof en vuil dat zich erop verzameld
heeft.
• Plaats de adapter niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of radiatoren.
Verbuig of beschadig het snoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op en leg het
niet op een plaats waar mensen er over kunnen struikelen of er voorwerpen over
kunnen rollen.
Niet openen
• Open het instrument niet, haal de interne onderdelen niet uit elkaar en modificeer
het instrument niet. Het instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als het instrument stuk lijkt te zijn, stop dan met het gebruik ervan en laat
het nakijken door een Yamaha Service Center.
• Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water of
onder natte of vochtige omstandigheden en plaats geen voorwerpen op het apparaat
die vloeistoffen bevatten die in de openingen kunnen vallen.
• Haal nooit een stekker uit het stopcontact met natte handen.
Waarschuwing tegen brand
• Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kandelaars, op het instrument.
Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.
Als u onregelmatigheden opmerkt
• Als het snoer van de adapter beschadigd is of stuk gaat, als er plotseling geluidsverlies is in het instrument, of als er plotseling een geur of rook uit het instrument
komt, moet u het instrument onmiddellijk uitzetten, de stekker uit het stopcontact
halen en het instrument na laten kijken door een officieel Yamaha Service Center.
PAS OP
Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:
• Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
Spanningsvoorziening/Netadapter
• Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd aan de stekker trekken, nooit
aan het snoer.
• Haal de adapter uit het stopcontact gedurende een elektrische storm (b.v. onweer),
of als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.
• Sluit het instrument niet aan op een stopcontact met een stopcontactverdeler. Dit
kan resulteren in een verminderde geluidskwaliteit en het stopcontact oververhitten.
Batterij
• Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende een langere periode niet
gebruikt, om schade door lekken van de batterijen te voorkomen.
• Houd batterijen weg van kinderen.
• Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt. Als de batterijvloeistof in contact mocht komen met uw ogen, mond of huid was het dan onmiddellijk met water
en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan mogelijk gezichtsverlies
of chemische verbranding veroorzaken.
Locatie
• Vergewis u er van dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden (let
op de + en - tekens). Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot oververhitting, brand of
lekken van batterijvloeistof.
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie
met oude batterijen. Ook moet u geen verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld
alkaline en mangaan of verschillende merken) door elkaar gebruiken. Dit kan leiden
tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.
• Stel het instrument niet bloot aan extreme schokken of stof, extreem koude of warme omstandigheden (zoals in direct zonlicht, bij de verwarming, of in de auto) om
vervorming van het paneel of schade aan de interne elektronica te voorkomen.
• Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een TV, radio, stereo-installatie,
mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Anders kan het instrument, de TV
of radio bijgeluiden opwekken.
• Gooi batterijen nooit in het vuur.
(4)-8
4
1/2
Zorgvuldig behandelen
• Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het kan omvallen.
• Haal voordat u het instrument verplaatst alle kabels en de adapter los.
• Steek geen vinger of hand in de openingen van het instrument.
• Gebruik uitsluitend de standaards en rekken die voor uw instrument aanbevolen
zijn. Als u het instrument vastmaakt aan de standaard of het rek, gebruik dan uitsluitend de bijgeleverde schroeven. Anders kan dit leiden tot beschadiging van de
interne componenten of het vallen van het instrument.
• Steek of laat nooit papier, metaal of andere voorwerpen in de openingen op het paneel of het toetsenbord vallen. Als dit gebeurt, zet dan onmiddellijk het instrument
uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat vervolgens uw instrument nakijken
door gekwalificeerd Yamaha servicepersoneel.
• Plaats geen vinylen, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien
dit het paneel of het toetsenbord kan verkleuren.
Aansluitingen
• Leun niet en plaats geen zware voorwerpen op het instrument en ga voorzichtig om
met de knoppen, schakelaars en aansluitingen.
• Voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten moet u alle
betreffende apparatuur uitzetten. Voordat u alle betreffende apparatuur aanzet moet
u alle volumes op het minimum zetten. Voer de volumes van alle componenten, na
het aanzetten, geleidelijk op tot het gewenste luisterniveau, terwijl u het instrument
bespeelt.
• Gebruik het instrument niet te lang op een oncomfortabel geluidsniveau aangezien
dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u geruis
in uw oren of gehoorverlies constateert.
Onderhoud
• Gebruik bij het schoonmaken een zachte droge doek. Gebruik geen verfverdunners,
oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.
Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of modificaties aan het instrument, of data die verloren zijn gegaan of gewist.
Zet het instrument altijd uit als u het niet gebruikt.
Zelfs als de POWER-schakelaar in de “STANDBY”-positie staat, loopt er, bij gebruik van een netadapter, nog een minimale hoeveelheid stroom door het instrument. Als u het
instrument voor een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de netadapter uit het stopcontact haalt.
Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig behandeld te worden.
• De illustraties en LCD-schermen, zoals die te zien zijn in deze handleiding, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen afwijken van die
van uw instrument.
• Tenzij anders aangegeven zijn de voorbeeld paneelbedieningsillustraties, toetsenbordillustraties en LCD-schermafdrukken die van de PSR-275.
● De demosong (of compositie) bijgeleverd in dit keyboard is als volgt:
Compositietitel
: An Englishman In New York
Naam componist
: Sumner 0590545
Eigenaar van de rechten : G M SUMNER LTD
LET OP
: Alle rechten voorbehouden, ongeautoriseerd kopiëren, uitvoeren en uitzenden van de bovenstaande song is
ten strengste verboden.
● OPMERKING OVER DE RECHTEN
Dit product bevat en gaat vergezeld van computerprogramma’s en inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvan het over de licenties
beschikt om gebruik te mogen maken van de auteursrechten van derden. Onder dergelijke auteursrechten vallen, zonder enige beperkingen, alle
computersoftware, stijlfiles, MIDI-files, WAVE-data en geluidsopnamen. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke programma’s en inhoud buiten
het persoonlijk gebruik van de koper, is volgens de betreffende wettelijke bepalingen niet toegestaan. Elke schending van auteursrechten heeft wettelijke consequenties. MAAK GEEN, DISTRIBUEER GEEN OF GEBRUIK GEEN ILLEGALE KOPIEËN.
● Handelsmerken
• Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
• Windows is het geregistreerde handelsmerk van de Microsoft ® Corporation.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
(4)-8
2/2
5
Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Yamaha PSR-275/273 PortaTone!
U bezit nu een draagbaar keyboard dat een aantal geavanceerde functies bevat, een
fantastisch geluid geeft en buitengewoon gemakkelijk is in het gebruik. Deze kenmerken maken dit instrument tot een uitzonderlijk expressief en veelzijdig instrument.
Lees deze Nederlandstalige handleiding zorgvuldig terwijl u uw nieuwe PSR-275/273
bespeelt, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van zijn verscheidene eigenschappen.
Belangrijkste eigenschappen
De PSR-275/273 is een geavanceerd maar makkelijk-te-gebruiken keyboard met de volgende eigenschappen en functies:
■ Stereo gesamplede vleugel.....................................................................blz. 21
De PSR-275/273 beschikt over een Portable Grand Piano Voice — gecreëerd met de laatste stereo-samplingtechnologie en gebruikmakend van Yamaha’s geavanceerde AWM (Advanced Wave Memory) klankopwekkingssysteem.
■ Aanslaggevoeligheid ...............................................................................blz. 27
De uitzonderlijk natuurlijke Touch Response-eigenschap, met een handige aan/uit-schakelaar op het bedieningspaneel, geeft u een maximale expressieve niveaubesturing over de voices. Deze werkt ook in samenwerking met
het dynamische filter, dat dynamisch het timbre of de klankkleur van een voice aanpast, aan de hand van uw
speelsterkte, net als bij een echt muziekinstrument!
■ Yamaha Educatiepakket...............................................................blz. 40, 42, 49
De PSR-275/273 beschikt over het nieuwe Yamaha Educatiepakket — een set leerhulpmiddelen die de laatste technologie toepassen om het bestuderen en oefenen van muziek leuker en bevredigender te maken dan ooit te voren!
■ One Touch Setting ....................................................................................blz. 25
One Touch Setting (OTS), voor het automatisch oproepen van een passende voice voor het spelen met de geselecteerde stijl en song.
■ Krachtig luidsprekersysteem
Het ingebouwde stereo versterker/luidsprekersysteem van de PSR-275/273 — met een speciale Bas Boosteigenschap — geeft een uitzonderlijk krachtig, hoge kwaliteit geluid, waardoor u van het volle dynamische
bereik van de PSR-275/273’s authentieke voices kunt genieten.
■ GM System Level 1
“GM System Level 1” is een aanvulling op de MIDI-standaard die er voor zorgt dat GM-compatibele muziekdata op elke willekeurige GM-compatibele toongenerator accuraat kunnen worden teruggespeeld, ongeacht de
fabrikant. Het GM-logo is aangebracht op alle software en hardware die GM System Level 1 ondersteunt.
■ XGlite
Zoals de naam al aangeeft is “XGlite" een vereenvoudigde versie van het kwalitatief hoogwaardige Yamaha XGklankopwekkingsformat. Uiteraard kunt u elke willekeurige XG-songdata afspelen via een XGlite-toongenerator.
Houd echter in gedachte dat enkele songs anders kunnen terugspelen in vergelijking tot de originele data, ten gevolge van de gereduceerde set besturingsparameters en effecten.
6
Inhoud
Bedieningspaneel en aansluitingen............... 8
Songlessen .................................................... 49
Opstellen ........................................................ 10
• De lesfunctie gebruiken ................................... 49
• Les 1 — Timing................................................ 51
• Les 2 — Wachten (Waiting) ............................. 52
• Les 3 — Minus One ......................................... 52
• Les 4 — Beide handen (Both Hands) .............. 53
• Grade (beoordeling)......................................... 53
• Spanningsvereisten ..........................................10
• Het instrument aanzetten..................................11
• Aansluitingen voor accessoires ........................11
Beknopte handleiding
12
Stap 1 Voices ........................................................... 12
Stap 2 Songs............................................................ 14
Stap 3 Stijl ............................................................... 16
Basisbediening en LCD-display ................... 18
Portable Grand (vleugel) ............................... 21
MIDI-functies .................................................. 54
• Wat is MIDI? .................................................... 54
• Op een PC aansluiten...................................... 56
• Local Control (Lokale besturing) ...................... 57
• Initiële set-up verzenden gebruiken met een
sequencer ........................................................ 57
• Externe Clock................................................... 57
• PC-mode.......................................................... 58
• De Portable Grand bespelen ............................21
• De metronoom gebruiken .................................21
Functie............................................................ 59
Voices bespelen............................................. 23
Voice-overzicht .............................................. 61
• Een voice bespelen ..........................................23
• Nr. 000 OTS......................................................25
• DUAL-voice.......................................................25
• SPLIT-voice ......................................................26
• Het splitpunt instellen........................................26
• Touch (aanslag) en Touch Sensitivity
(aanslaggevoeligheid) ......................................27
• Transponeren en Tuning (stemmen) ................28
Stijloverzicht .................................................. 65
Effecten........................................................... 29
Index ............................................................... 72
• De functieparameters gebruiken...................... 59
Drumkitoverzicht ........................................... 66
MIDI-implementatie-overzicht ...................... 68
Effectoverzicht............................................... 69
Problemen oplossen ..................................... 70
Specificaties .................................................. 71
• Harmony ...........................................................29
• Reverb ..............................................................29
• Chorus ..............................................................30
• Sustain..............................................................30
Stijlen selecteren en afspelen ...................... 33
• Een stijl selecteren............................................33
• Stijlen afspelen .................................................34
• Het tempo wijzigen ...........................................38
• Begeleidingssecties (MAIN A/B en Fill-ins) ......39
• Het stijlvolume aanpassen................................39
• De automatische begeleiding gebruiken
— Multi Fingering .............................................40
• Dictionary (woordenboek).................................42
Songs selecteren en afspelen ...................... 45
• Een song selecteren .........................................45
• De songs afspelen ............................................46
• A-B Repeat (herhaling) .....................................47
• Melody Voice Change (melodievoicewijziging).48
• Het songvolume aanpassen .............................48
7
Bedieningspaneel en aansluitingen
■ Bedieningspaneel
q
y
e
w
r
001
o
001
t
!1
u
GrandPno
i
!0
!7
!2 !3 !4 !5 !6
!8
q Aan/uit-schakelaar ([STANDBY/ON])
w [MASTER VOLUME]-dial
Hiermee bepaalt u het totaalvolume van de PSR-275/273.
e [TOUCH]-knop
Dit zet de Touchfunctie aan en uit. (Zie blz. 27.)
Ingedrukt houden van deze knop roept de maatsoortinstellingen (Time Sig) op.
r [Dict.]-knop
Deze activeert de Dictionaryfunctie. (Zie blz. 42.)
t LESSON [L] (Links) en [R] (Rechts)-knoppen
Deze roepen de lesoefeningen op voor de corresponderende hand (links of rechts) voor de geselecteerde
song. (Zie blz. 49.)
y [FUNCTION]-knop
Deze roept de functiemode op. (Zie blz. 59.)
u [DEMO]-knop
Deze wordt gebruikt om de demosong af te spelen.
(Zie blz. 14.)
i [PORTABLE GRAND]-knop
Deze roept onmiddellijk de Grand Pianovoice op.
(Zie blz. 21.)
8
o [METRONOME]-knop
Deze zet de metronoom aan en uit. (Zie blz. 21.)
Ingedrukt houden van deze knop roept de maatsoortinstellingen (Time Sig) op.
!9
@0
@1
@2
@3
@4
!0 [PC]-knop
Deze handige regelaar laat u onmiddellijk de aangegeven MIDI-instellingen voor optimaal gebruik met
een computer of ander MIDI-apparaat oproepen. (Zie
blz. 58.)
!1 Numeriek toetsenbord, [+/YES]- en [–/NO]knoppen
Deze worden gebruikt voor het selecteren van songs,
voices en stijlen. (Zie blz. 19.) Ze worden ook gebruikt voor het aanpassen van bepaalde instellingen
en het beantwoorden van bepaalde vragen in de display.
!2 [ACMP ON/OFF] / [A-B REPEAT]-knop
Als de stijlmode is geselecteerd, zet deze de automatische begeleiding aan en uit. (Zie blz. 34.) In de
songmode, roept u hiermee de A-B Repeatfunctie op.
(Zie blz. 47.)
!3 [SYNC START] / [ PAUSE]-knop
Deze zet de Sync Startfunctie aan en uit. (Zie blz. 35.)
In de songmode wordt deze gebruikt om het afspelen
van de song tijdelijk te pauzeren. (Zie blz. 46.)
!4 [START/STOP]-knop.
Als de stijlmode is geselecteerd, start en stopt deze
beurtelings de stijl. (Zie blz. 34.) In de songmode, start
en stopt deze beurtelings het afspelen. (Zie blz. 47.)
Bedieningspaneel en aansluitingen
!5 [INTRO/ENDING/rit.] / [ REW]-knop
Als de stijlmode is geselecteerd, worden hiermee de
INTRO- en ENDING-functies bediend. (Zie blz. 34.)
Als de songmode is geselecteerd wordt deze gebruikt
als een “terugspoel”-knop of om het song afspelen
terug te zetten richting het begin.
!6 [MAIN/AUTO FILL] / [ FF]-knop
Als de stijlmode is geselecteerd, worden hiermee de
begeleidingssecties gewijzigd en de Auto Fill-functie
bediend. (Zie blz. 39.) Als de songmode is geselecteerd, wordt dit als een "vooruitspoel"-knop gebruikt
of om het song afspelen verder te zetten richting het
eind.
!7 [TEMPO/TAP]-knop.
Deze knop wordt gebruikt om de tempo-instelling op
te roepen, waardoor u het tempo met het numerieke
toetsenbord of de [+]/[-]-knoppen in kunt stellen. (Zie
blz. 21.) U kunt er ook het tempo mee intikken en
automatisch een geselecteerde song of stijl starten op
het ingetikte tempo. (Zie blz. 35.)
!8 [SONG]-knop
Dit is om songselectie mogelijk te maken. (Zie blz. 45.)
!9 [STYLE]-knop
Dit is om stijlselectie mogelijk te maken. (Zie blz. 33.)
@0 [VOICE]-knop.
Dit is om voiceselectie mogelijk te maken. (Zie blz. 23.)
Ingedrukt houden van deze knop roept de Melody Voice
Change-functie op. (Zie blz. 48.)
@1 [HARMONY]-knop
Dit zet het Harmony-effect aan en uit. (Zie blz. 29.)
@2 [DUAL]-knop
Dit zet de DUAL-voice aan en uit. (Zie blz. 25.)
@3 [SPLIT]-knop
Dit zet de SPLIT-voice aan en uit. (Zie blz. 26.)
@4 [SUSTAIN]-knop
Dit zet de sustain aan en uit. (Zie blz. 30.)
■ Achterpaneel
@5
@6
@7
@5 PHONES/OUTPUT-aansluiting
Hier kunt u een stereo hoofdtelefoon of een extern
versterker-/luidsprekersysteem op aansluiten. (Zie
blz. 11.)
@6 DC IN 10-12V-aansluiting
Dit is voor het aansluiten van een PA-3C of PA-3B
netadapter. (Zie blz. 10.)
@8
@7 MIDI IN-, MIDI OUT-aansluitingen
Deze zijn om andere MIDI-instrumenten en apparaten op aan te sluiten. (Zie blz. 56.)
@8 SUSTAIN-aansluiting
Hier kunt u een optionele FC4 of FC5 voetschakelaar
op aansluiten voor het bedienen van de sustain, net
als het demperpedaal op een piano. (Zie blz. 11.)
9
Opstellen
Dit gedeelte bevat informatie over het opstellen van uw PSR-275/273 voor spelen.
Lees dit gedeelte zorgvuldig door voordat u het instrument gaat gebruiken.
Spanningsvereisten
Ofschoon de PSR-275/273 zowel via een optionele netadapter als batterijen kan
werken, beveelt Yamaha het gebruik van een netadapter aan, wanneer maar mogelijk. Het gebruik van een netadapter is milieuvriendelijker dan batterijen.
■ Een netadapter gebruiken • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
q Zorg ervoor dat de [STANDBY/ON]-schakelaar van de PSR-275/273 is ingesteld op STANDBY.
w Sluit de netadapter (PA-3C, PA-3B, of andere speciaal door Yamaha aanbevolen adapter) aan op de DC IN 10-12V-aansluiting.
e Sluit de netadapter aan op een stopcontact.
w
e
WAARSCHUWING
• Gebruik UITSLUITEND een
Yamaha PA-3C of PA-3B netadapter (of andere speciaal
door Yamaha aanbevolen adapter) om uw instrument via het
lichtnet te voeden. Andere
adapters kunnen leiden tot
onherstelbare beschadiging
van zowel de adapter als de
PSR-275/273.
• Koppel de netadapter los als u
de PSR-275/273 niet gebruikt
of tijdens elektrische stormen.
■ Batterijen gebruiken• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Voor de werking op batterijen heeft de PSR-275/273 zes 1,5V maat “D” , R20P
(LR20) of equivalente batterijen nodig. Als de batterijen moeten worden vervangen, kan het volume teruglopen, het geluid vervormd klinken of kunnen er zich
andere problemen voordoen. Als dit gebeurt, zet dan het instrument uit en vervang
de batterijen zoals hieronder beschreven
q Open het batterijencompartimentklepje dat zich aan de onderkant van het instrument bevindt.
w Plaats de zes nieuwe batterijen en let zorgvuldig op de polariteitsaanduidingen
naast het compartimentklepje.
e Plaats het compartimentklepje weer terug en let erop dat deze goed vastklikt.
PAS OP
• Als de batterijen leeg raken,
vervang ze dan door een complete set (6) nieuwe batterijen.
Gebruik NOOIT oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Gebruik ook niet verschillende
soorten batterijen (zoals alkaline en mangaan) door elkaar.
• Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende
een langere periode niet gebruikt, om mogelijke schade
door lekken van de batterijen
te voorkomen.
• De effectieve levensduur van
oplaadbare batterijen kan korter zijn dan die van conventionele batterijen.
10
Opstellen
Het instrument aanzetten
Als er een adapter is aangesloten of er batterijen zijn geplaatst, drukt u gewoon op de
STANDBY-knop zodat deze in de ON-positie komt. Zet het instrument altijd uit als u
het niet gebruikt. (Druk nogmaals op de
schakelaar zodat deze weer omhoog komt.)
PAS OP
• Zelfs als de schakelaar in de “STANDBY”-positie staat,
loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom door het
instrument. Als u de PSR-275/273 gedurende een langere tijd niet gebruikt, let er dan op dat u de netadapter
loskoppelt van het stopcontact, en/of haal de batterijen
uit het instrument.
Aansluitingen voor accessoires
■ Een hoofdtelefoon gebruiken • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Om privé te oefenen en te spelen zonder anderen
te storen, kunt u een hoofdtelefoon aansluiten op
de PHONES/OUTPUT-aansluiting op het achterpaneel. Het geluid van het ingebouwde luidsprekersysteem wordt automatisch uitgeschakeld,
zodra u een stekker in deze aansluiting steekt.
■ Een keyboardversterker of een stereo-installatie aansluiten •
Alhoewel de PSR-275/273 is uitgerust met een ingebouwd luidsprekersysteem, kunt u ook afspelen
via een externe versterker/luidsprekerinstallatie.
Zorg er eerst voor dat de PSR-275/273 en alle externe apparaten zijn uitgezet, sluit vervolgens één
eind van een stereoaudiokabel aan op de LINE INof AUX IN-aansluiting(en) van het andere apparaat,
en het andere eind op de PHONES /OUTPUT-aansluiting op het achterpaneel van de PSR-275/273.
Stereo-installatie
PAS OP
• Zet, om beschadiging van de
luidsprekers te voorkomen, de
volumeregeling van de externe
apparaten op de minimumstand
voordat u de aansluiting maakt.
Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken of beschadiging van apparatuur. Stel, als de
apparatuur weer aanstaat, het
gewenste volume in door geleidelijk tijdens het spelen de volumes weer te verhogen.
■ Een voetschakelaar gebruiken • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Met deze aansluiting kunt u een optionele voetschakelaar (Yamaha FC4 of FC5) gebruiken om
het geluid van de voices te verlengen. Deze
voetschakelaar werkt op dezelfde manier als
een demperpedaal op een akoestische piano
— houd de voetschakelaar ingetrapt terwijl u
speelt, om het geluid langer aan te houden.
OPMERKING
• Zorg dat het pedaal juist is aangesloten op de SUSTAIN-aansluiting
voordat u het instrument aanzet.
• Houd de voetschakelaar niet ingetrapt op het moment dat u het instrument aanzet. Hierdoor zou de
polariteit van de voetschakelaar
worden omgedraaid, wat een omgekeerde werking tot gevolg heeft.
■ Gebruik van de MIDI aansluitingen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De PSR-275/273 beschikt ook over MIDI-aansluitingen, waardoor u de PSR-275/273 met
andere MIDI-instrumenten en -apparaten kunt
laten communiceren. (Zie voor meer informatie
blz. 55.)
MIDI instrument
11
Beknopte
handleiding
Stap 1
Voices
w
zx
001
GrandPno
001
q z
De Piano bespelen
Door gewoon op de [PORTABLE GRAND]-knop te drukken kunt u automatisch de Grand Piano-voice (vleugel) selecteren.
z Druk op de [PORTABLE GRAND]-knop.
001
GrandPno
Met de metronoom meespelen
z Druk op de [METRONOME]-knop.
001
x Bespeel het toetsenbord.
x De metronoom stoppen.
Wilt u meer weten? Zie blz. 21.
Wilt u meer weten? Zie blz. 21.
12
Stap 1 Voices
Andere voices selecteren en bespelen
De PSR-275/273 beschikt over het enorme totaal van 480 dynamische en realistische instrumentvoices. Laten we er eens een paar proberen...
q Druk op de [VOICE]-knop.
w Selecteer een voice.
002
001
BritePno
GrandPno
001
e Bespeel het toetsenbord.
Wilt u meer weten? Zie blz. 23.
● Paneelvoice-overzicht
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
Voicenaam
PIANO
Grand Piano
Bright Piano
Honky-tonk Piano
MIDI Grand Piano
CP 80
Harpsichord
E.PIANO
Galaxy EP
Funky Electric Piano
DX Modern Elec. Piano
Hyper Tines
Venus Electric Piano
Clavi
ORGAN
Jazz Organ 1
Jazz Organ 2
Click Organ
Bright Organ
Rock Organ
Purple Organ
16'+2' Organ
16'+4' Organ
Theater Organ
Church Organ
Chapel Organ
Reed Organ
ACCORDION
Traditional Accordion
Musette Accordion
Bandoneon
Harmonica
GUITAR
Classical Guitar
Nr.
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
Voicenaam
Folk Guitar
12Strings Guitar
Jazz Guitar
Octave Guitar
Clean Guitar
60’s Clean Guitar
Muted Guitar
Overdriven Guitar
Distortion Guitar
BASS
Acoustic Bass
Finger Bass
Pick Bass
Fretless Bass
Slap Bass
Synth Bass
Hi-Q Bass
Dance Bass
STRINGS
String Ensemble
Chamber Strings
Synth Strings
Slow Strings
Tremolo Strings
Pizzicato Strings
Orchestra Hit
Violin
Cello
Contrabass
Banjo
Harp
CHOIR
Choir
Vocal Ensemble
Nr.
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
Voicenaam
Vox Humana
Air Choir
SAXOPHONE
Soprano Sax
Alto Sax
Tenor Sax
Breathy Tenor
Baritone Sax
Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet
TRUMPET
Trumpet
Muted Trumpet
Trombone
Trombone Section
French Horn
Tuba
BRASS
Brass Section
Big Band Brass
Mellow Horns
Synth Brass
Jump Brass
Techno Brass
FLUTE
Flute
Piccolo
Pan Flute
Recorder
Ocarina
SYNTH LEAD
Square Lead
Nr.
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Voicenaam
Sawtooth Lead
Voice Lead
Star Dust
Brightness
Analogon
Fargo
SYNTH PAD
Fantasia
Bell Pad
Xenon Pad
Equinox
Dark Moon
PERCUSSION
Vibraphone
Marimba
Xylophone
Steel Drums
Celesta
Tubular Bells
Timpani
Music Box
DRUM KITS
Standard Kit 1
Standard Kit 2
Room Kit
Rock Kit
Electronic Kit
Analog Kit
Dance Kit
Jazz Kit
Brush Kit
Symphony Kit
SFX Kit 1
SFX Kit 2
* Dit overzicht bevat slechts een deel van het totaal aan beschikbare voices.
13
Beknopte
handleiding
Songs
Stap 2
xw
zx
q
001
Englishm
-09
xc
z
De songs afspelen
De PSR-275/273 is uitgerust met een totaal van 100 songs, waaronder één demosong — die speciaal is gecreëerd om u een indruk te geven van de rijke en dynamische geluiden van het instrument. Er zijn ook 99 extra songs, ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de educatieve lesfunctie.
De demosong afspelen
Een enkele song afspelen
Laten we nu herhaaldelijk de demosongs afspelen, vanaf nr. 001.
z Start de demosong.
001
U kunt uiteraard ook afzonderlijke songs van de PSR-275/
273 selecteren en afspelen.
z Druk op de [SONG]-knop.
Englishm
-09
001
U kunt ook songs van andere categorieën afspelen.
Selecteer gewoon het betreffende nummer of de
gewenste song tijdens het afspelen.
x Stop de Demosong.
of
OPMERKING
• De demo-annuleerfunctie maakt het u mogelijk de demofunctie uit te
schakelen. Om deze te gebruiken houdt u de [DEMO]-knop ingedrukt,
terwijl u het instrument aanzet ([STANDBY/ON]-knop). Als u hem op
deze manier heeft aangezet heeft drukken op de [DEMO]-knop geen
effect. Om de demo-annuleerfunctie weer uit te zetten, zet u het instrument gewoon uit en weer aan.
Englishm
-09
x Selecteer een song.
002
Mirliton
c Start (en stop) de song.
Wilt u meer weten? Zie blz. 45.
14
Stap 2 Songs
● Songoverzicht
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
Het volume van de song veranderen
Dit stelt u in staat de volumebalans tussen de song en
uw toetsenbordspel aan te passen.
q Druk op de [FUNCTION]-knop tot SongVol
in de display wordt aangegeven.
100
SongVol
-09
w Gebruik de [+]/[-]-knoppen om het songvo-
lume aan te passen.
U kunt ook de numerieke toetsen gebruiken om de
waarde rechtstreeks in te voeren.
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
120
SongVol
046
047
048
049
050
Wilt u meer weten? Zie blz. 48.
Songnaam (Componist)
DEMO
Englishman In New York
ORCHESTRA
Danse Des Mirlitons From “The
Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky)
“Orphée Aux Enfers” Ouverture
(J. Offenbach)
Slavonic Dances No.10
(A. Dvorák)
La Primavera (From Le Quattro
Stagioni) (A. Vivaldi)
Méditation De Thais (J. Massenet)
Guillaume Tell (G. Rossini)
Frühlingslied (F. Mendelssohn)
Ungarische Tänze Nr.5
(J. Brahms)
PIANIST
Dolly’s Dreaming And Awakening
(T.Oesten)
La Candeur (J.F.Burgmüller)
Arabesque (J.F.Burgmüller)
Pastorale (J.F.Burgmüller)
Petite Réunion (J.F.Burgmüller)
Innocence (J.F.Burgmüller)
Progrés (J.F.Burgmüller)
Tarentelle (J.F.Burgmüller)
La Chevaleresque
(J.F.Burgmüller)
Etude op.10-3 “Chanson De
L’adieu” (F.Chopin)
Marcia Alla Turca (L.v. Beethoven)
Turkish March (W.A. Mozart)
Valse op.64-1 “Petit Chien”
(F.Chopin)
Menuett (L. Boccherini)
Nocturne op.9-2 (F. Chopin)
Moments Musicaux op.94-3
(F. Schubert)
The Entertainer (S. Joplin)
Prelude (Wohltemperierte Klavier
1-1) (J.S. Bach)
La Viollette (Streabbog)
Für Elise (L.v. Beethoven)
PRACTICE
America The Beautiful (S.A. Ward)
Londonderry Air*
Ring De Banjo (S.C. Foster)
Wenn Ich Ein Vöglein Wär ?*
Die Lorelei (F. Silcher)
Funiculi-Funicula (L. Denza)
Turkey In The Straw*
Old Folks At Home (S.C. Foster)
Jingle Bells (J.S. Pierpont)
Muss I Denn (F. Silcher)
Liebesträume Nr.3 (F. Liszt)
Jesu, Joy Of Man’s Desiring
(J.S. Bach)
Symphonie Nr.9 (L.v. Beethoven)
Song Of The Pearl Fisher
(G. Bizet)
Gavotte (F.J. Gossec)
String Quartet No.17 2nd mov.
“Serenade” (F.J. Haydn)
Menuett (J.S. Bach)
Canon (J. Pachelbel)
From “The Magic Flute”
(W.A Mozart)
Piano Sonate op.27-2
“Mondschein” (L.v. Beethoven)
“The Surprise” Symphony
(F.J. Haydn)
Nr.
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
Songnaam (Componist)
To A Wild Rose (E.A. MacDowell)
Air de Toréador “Carmen”
(G. Bizet)
O Mio Babbino Caro (From “Gianni
Schicchi”) (G. Puccini)
DUET
Row Row Row Your Boat*
On Top Of Old Smoky*
We Wish You A Merry Christmas*
Scarborough Fair*
Im Mai*
O Christmas Tree*
Mary Had A Little Lamb*
Ten Little Indians
(Septimus Winner)
Pop Goes The Weasel*
Twinkle Twinkle Little Star*
Close Your Hands, Open Your
Hands (J.J. Rousseau)
The Cuckoo*
O Du Lieber Augustin*
London Bridge*
CHORD LESSON
Bill Bailey (Won’t You Please
Come Home) (H. Cannon)
When Irish Eyes Are Smiling
(E.R. Ball)
Down By The Riverside*
When The Saints Go Marchin’ In*
Frühlingsstimmen (J. Strauss II)
Camptown Races (S.C. Foster)
Little Brown Jug (Joseph Winner)
Loch Lomond*
Oh! Susanna (S.C. Foster)
Greensleeves*
Aura Lee (G. Poulton)
Silent Night (F. Gruber)
The Danube Waves (I. Ivanovici)
Twinkle Twinkle Little Star*
Close Your Hands, Open Your
Hands (J.J. Rousseau)
The Cuckoo*
O Du Lieber Augustin*
London Bridge*
American Patrol (F.W. Meacham)
Beautiful Dreamer (S.C. Foster)
Battle Hymn Of The Republic*
Home Sweet Home (H. Bishop)
Valse Des Fleurs (From “The
Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky)
Aloha Oe*
I’ve Been Working On The
Railroad*
My Darling Clementine*
Auld Lang Syne*
Grandfather’s Clock (H.C. Work)
Amazing Grace*
My Bonnie (H.J Fulmer)
Yankee Doodle*
Joy To The World (G.F. Händel)
Ave Maria (F.Schubert)
* geeft aan dat het een traditionele song is.
15
Beknopte
handleiding
Stap 3
Stijl
x
zb
001
8BtModrn
001
cv m
n
z
De stijl gebruiken
De krachtige maar makkelijk-te-gebruiken stijleigenschappen
voorzien u van een professionele begeleidingsband voor uw
spel. Speel gewoon akkoorden met uw linkerhand — en de
PSR-275/273 produceert automatisch passende bas-, akkoorden ritmebegeleiding. Gebruik uw rechterhand om de melodie
te spelen en het klinkt als een complete band!
OPMERKING
Begeleidingsgebied
Linkerhand
+
Automatische begeleiding
(bijvoorbeeld,
bas + gitaar + drums)
Rechterhand
Melodie
(bijvoorbeeld,
piano)
• Zie, voor meer informatie over het spelen van passende akkoorden voor de
automatische begeleiding, “De automatische begeleiding gebruiken — Multi
Fingering” op blz. 40 en “Dictionary (woordenboek)” op blz. 42.
z Druk op de [STYLE]-knop.
x Selecteer een stijl.
002
001
60sGtPop
8BtModrn
001
c Schakel de automatische begeleiding in.
16
Stap 3 Stijl
Akkoorden opzoeken in de Dictionary
De handige Dictionaryfunctie leert u hoe u akkoorden moet spelen, door u de afzonderlijke noten te laten zien. In het
onderstaande voorbeeld leren we u hoe u een GM7-akkoord kunt spelen...
Toetsen voor het invoeren Toetsen voor het invoeren Toetsen voor het invoeren
van het akkoord
van het akkoordsoort van de akkoordgrondtoon
(C1 — B2)
(C3 — B4)
(C5 — B5)
Leer hoe u een bepaald akkoord kunt spelen
Voorbeeld:
G M7
c Geef het akkoordsoort van het akkoord aan (in
dit geval M7).
v Speel de noten van het akkoord zoals wordt
aangegeven in het toetsenbordoverzicht in de
display. De akkoordnaam gaat knipperen als
het akkoord juist gespeeld wordt.
Grondtoon Akkoordsoort
z Druk op de [Dict.]-knop.
Akkoordgebied
Dict.
x Geef de grondtoon van het akkoord aan (in dit
geval, G).
b Om de Dictionaryfunctie te verlaten drukt u
nogmaals op de [Dict.]-knop.
Wilt u meer weten? Zie blz. 42.
v Zet de Sync Startfunctie aan.
n Selecteer een sectie.
De automatische begeleiding heeft vier secties:
INTRO, MAIN A/B en ENDING.
b Speel een akkoord met uw linkerhand.
De stijl begint zodra u het toetsenbord bespeelt. Zie
voor meer over akkoorden "Akkoorden opzoeken in de
Dictionary" hierboven.
m Stop de stijl.
Begeleidingsgebied
Wilt u meer weten? Zie blz. 34.
17
Basisbediening en LCD-display
Het volume aanpassen
Naam- en nummerindicatie (song/stijl /voice)
Draai aan de [MASTER VOLUME]-dial.
De momenteel geselecteerde naam en het nummer (song, stijl of
voice) verschijnen hier.
Als bijvoorbeeld song is geselecteerd:
Verlaagt het
totaalvolume.
Verhoogt het
totaalvolume.
Songnummer
001
Songnaam
Englishm
001
Englishm
-09
Functie-instellingen en indicaties
Instellingswaarden
Deze knop laat u de verscheidene functie-instellingen oproepen.
● Gebruik de numerieke [0]-[9]-knoppen of [+]/[–]-knoppen.
..................................Zie blz. 60
..................................Zie blz. 60
............................Zie blz. 23, 60
............................Zie blz. 25, 60
............................Zie blz. 26, 60
............................Zie blz. 29, 60
..................................Zie blz. 60
Merk op dat de functie-indicatie in de LCD de functiecategorie (Overall, Volume, enz.) aangeeft als u een functie selecteert, en de momenteel geselecteerde functienaam en -waarde
verschijnen in de LCD.
Als bijvoorbeeld Transpose is geselecteerd:
Functie-indicatie Waarde
00
Functienaam
Transpos
001
18
Vermindert het
getal met één
stap.
Vermeerdert het
getal met één
stap.
Om het getal continu omhoog of omlaag te veranderen,
drukt u op de betreffende [+]/[–]-knop en houdt u deze
ingedrukt.
Om een negatieve waarde in te voeren houdt u de [–]knop ingedrukt terwijl u het getal invoert.
Basisbediening en LCD-display
Één van de modes oproepen
(song, stijl of voice)
Song
Selecteer de gewenste song.
● Drukken op één van de onderstaande knoppen roept
de betreffende mode op — song, stijl of voice, en de
balk in de display geeft de momenteel geselecteerde
mode aan.
Stijl
Selecteer de gewenste stijl.
Voice
Selecteer de gewenste voice.
● De volgende indicaties verschijnen als u op de [VOICE]-knop
drukt in de song- of stijlmode.
Om een voice in de
songmode te selecteren.
Om een voice in de
stijlmode te selecteren.
Nummers invoeren
● Gebruik de [+]/[–]-knoppen als u het getal in stappen van één
wilt wijzigen.
[DRUK EN HOUD EVEN INGEDRUKT]-indicatie
Knoppen met deze indicatie kunnen worden gebruikt om een volgende functie op
te roepen als de betreffende knop wordt
ingedrukt en ingedrukt wordt gehouden.
Houd deze knop ingedrukt tot de functienaam in de display verschijnt.
Vermindert het
getal met één
stap.
Vermeerdert
het getal met
één stap.
Om het getal continu omhoog of omlaag te veranderen, drukt
u op de betreffende [+]/[–]-knop en houdt u deze ingedrukt.
● Gebruik, om het gewenste nummer rechtstreeks in te voeren,
de numerieke knoppen [0]-[9].
Bijvoorbeeld: Voicenummer 109: Standard Kit 1
Muziekstandaard
Plaats de onderste rand van de bijgeleverde muziekstandaard in de uitsparing achteraan op het
bedieningspaneel van de PSR-275/273.
109
Std.Kit1
Druk achtereenvolgens op de
numerieke knoppen [1], [0], [9].
OPMERKING
• Als het eerste cijfer of de eerste twee cijfers van het getal “0” zijn
(b.v. 074 of 005), is drukken op de [0] -knop niet nodig. Druk echter
wel op de [0] -knop als de “0” onderdeel is van het getal (b.v. 105).
19
Basisbediening en LCD-display
NOTATIE
MEASURE (maatnummer)
Normaal gesproken geven deze aan welke toetsen
of noten worden gespeeld, of welke toetsen moeten
worden gespeeld bij de Dictionaryfunctie.
Geeft het huidige maatnummer
van de song of stijl aan.
BEAT (tel)
Geeft de tel aan als er een song
of stijl speelt.
OPMERKING
• Noten die onder of boven de notenbalk vallen worden met
een “8va” aangegeven in de notatie.
• In bepaalde gevallen kan het zijn dat een noot niet volledig
in de display wordt weergegeven.
Begeleiding aan (ACMP ON)
Geeft aan dat de begeleiding
aanstaat.
KEYBOARD (toetsenbord)
Geeft de momenteel gespeelde
noten aan. Geeft ook de noten
van een akkoord aan — of bij
het spelen van een akkoord of
bij het gebruik van de Dictionaryfunctie.
001
GrandPno
003
CHORD (akkoord)
Geeft de akkoordnaam aan
bij het spelen in de song- of
stijlmode.
SPLIT
Geeft aan dat de splitfunctie is
aangezet.
SUSTAIN
DUAL
Geeft aan dat de dualvoicefunctie is aangezet.
HARMONY
Geeft aan dat de harmonyfunctie
is aangezet.
20
Geeft aan dat sustain is aangezet.
TOUCH
Geeft aan dat Touch (aanslag) is
aangezet.
Portable Grand (vleugel)
Deze handige functie laat u onmiddellijk de Grand Pianovoice oproepen.
De Portable Grand bespelen
Druk op de [PORTABLE GRAND]-knop.
001
GrandPno
001
Dit doen selecteert automatisch de speciale “Stereo Sampled Piano”-concertvleugelvoice.
De metronoom gebruiken
1
Roep de tempo-instelling op.
Druk op de [TEMPO/TAP]-knop.
Huidige tempowaarde
116
TEMPO
001
2
Wijzig de waarde.
Gebruik het numerieke toetsenbord om de gewenste tempowaarde in te
stellen of de [+]/[-]-knoppen om de waarde te verhogen of te verlagen.
De standaardtempowaarde
terugroepen
Elke song en stijl heeft een eigen
standaardtempo-instelling. U kunt
dit standaardtempo onmiddellijk
terugroepen door tegelijkertijd op
de beide [+]/[-]-knoppen te drukken (als Tempo is geselecteerd).
21
Portable Grand (vleugel)
3
Zet de metronoom aan.
Druk op de [METRONOME]-knop.
Het telnummer wordt als volgt aangegeven (voor een 4/4-maat):
1
2
Geeft de tel in de maat aan.
3
4
Druk, om de metronoom uit te zetten, nogmaals op de [METRONOME]-knop.
De metronoommaatsoort instellen
De maatsoort voor de metronoom kan op verschillende
op kwartnoten gebaseerde waarden worden ingesteld.
De maatsoort kan ook worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
Druk op de [METRONOME]-knop en houd deze ingedrukt (tot “TimeSig” in de display verschijnt), druk
vervolgens op de knop van het numerieke toetsenbord
of de [+]/[–]-knop die overeenkomt met de gewenste
maatsoort (zie overzicht rechts).
OPMERKING
Numeriek
toetsenbord
01
02
03
04
:
15
0
Maatsoort
1/4— Speelt alleen 1e tel (alle hoge kliks)
2/4
3/4
4/4
:
15/4
Speelt geen 1e tel (alle lage kliks)
04
TimeSig
Geeft de huidige tel aan.
• De maatsoort verandert automatisch als er een stijl of song wordt
geselecteerd.
Het metronoomvolume aanpassen
U kunt het volume van het metronoomgeluid aanpassen in de functiemode (blz. 60). Het volumebereik is 000 - 127.
22
Voices bespelen
De PSR-275/273 beschikt over een totaal van 480 authentieke voices — die allemaal zijn gecreeerd met Yamaha’s geavanceerde AWM (Advanced Wave Memory) klankopwekkingssysteem.
Deze bevatten 360 XG Lite-voices en drumkits.
De PSR-275/273 beschikt ook over een dualvoice- en splitvoicefunctie die u in staat stellen
twee voices in een layer te combineren, of ze via verschillende gebieden van het toetsenbord
te bespelen, of de twee over het gehele toetsenbord te bespelen.
Een voice bespelen
1
Druk op de [VOICE]-knop.
Voicenummer en -naam
001
GrandPno
001
2
Selecteer het gewenste voicenummer.
De categorieën van elke voice en hun nummers zijn op het paneel te zien.
Een compleet voice-overzicht van de beschikbare voices vindt u op blz. 61.
3
OPMERKING
• Selecteren van de nr. 000 OTSvoice roept een handige eigenschap op — het automatisch selecteren van een geschikte voice
die het best past bij de huidige
stijl of song.
Bespeel de geselecteerde voice.
Aangezien of de stijlmode of songmode actief is op de achtergrond, kunt u
ook respectievelijk stijlen of songs in de voicemode afspelen door gewoon
op de [START/STOP]-knop te drukken. De laatst geselecteerde stijl of song
zal dan worden gespeeld.
De volgende parameters kunnen worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
CATEGORY
MAIN-voice
SELECTEER
Volume
Octavering
Reverbzendniveau
Choruszendniveau
23
24
q
C
lic
k
u
Br
H
s
us h S
h
w
Ta
irl
p
Sn Sw
a ir
Sn re l
R
Ba are oll
ss H
S
Ba Dr
o
ss um ft
D
ru Sof
m
t
Ba Ha
ss rd
D
ru
Sn Sna m
ar re
e
H M
H
Fl
oo ar
d
r
Fl To
oo m
rT L
om
Lo H
w
M To
id m
T
M om
id
L
To
C
H mH
hi
ig
n
h
R ese To
id
C m
e
C ym
y
Sp mb bal
la al C
C sh C up
ra
sh ym
ba
C
y
R
id mb l
e
a
C
ym l 2
ba
l2
B
C
on ong
ga o
H H
M
C ute
on
Ti ga
m
L
ba
l
Ag e H
og
o
Sa
C H
m
a
ba
ba
Sa W
sa
h
m
ba istl
e
W
h H
G istle
W uiro L
oo L
d on
W Blo g
oo ck
d
B H
C loc
ui
ca k L
Tr
O
ia
ng pe
n
le
O
p
Ji
ng en
le
Be Bel
ll T l
re
e
Br
Se
at
C
la
p
C
ick
ot
Sh
Als één van de 12 drumkitvoices wordt geselecteerd
kunt u verschillende drum- en percussie-instrumentgeluiden via het toetsenbord bespelen.
OPMERKING
• Zie voor meer details blz. 66.
Nr.
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Naam
Standard Kit 1
Standard Kit 2
Room Kit
Rock Kit
Electronic Kit
Analog Kit
Dance Kit
Jazz Kit
Brush Kit
Symphony Kit
SFX Kit 1
SFX Kit 2
ui
ca
Tr Mut
ia
ng e
l
Sh e M
u
ak
er te
Drumkitvoice-overzicht (voices 109-120)
C
H
at
i-H
lo
se
d
Pe
i-H
d
at al
O
pe
n
C
ra
sh
C
R
ym
id
e
ba
C
ym l 1
ba
Ta
l1
m
bo
u
C
ow rine
be
ll
Vi
br
as
la
p
Bo
ng
o
L
C
on
ga
H
O
pe
Ti
m
n
ba
le
Ag
L
og
o
L
M
ar
ac
as
G
ui
ro
Sh
C
o
la
ve rt
s
H
i-H
H
d
an
H
im
R
St
n
de
Si
pe
O
t
ap
Sl
Ta
p
ne
s
ick
St
ta
h
h
us
us
as
C
Br
Br
Voices bespelen
LCD
Std.Kit1
Std.Kit2
Room Kit
Rock Kit
Elct.Kit
AnlogKit
DanceKit
Jazz Kit
BrushKit
SymphKit
SFX Kit1
SFX Kit2
● Als bijvoorbeeld 109 “Standard Kit 1” is geselecteerd:
C3
Voices bespelen
Nr. 000 OTS
Deze speciale “voice” is in feite een gemakkelijke methode om automatisch een geschikte voice voor u te selecteren wanneer u een stijl of een song selecteert. De voice wordt zo
geselecteerd dat deze het best bij de stijl of de song past die u heeft opgeroepen.
Selecteer voicenr. 000 (OTS).
Nr. 000 OTS is geselecteerd.
000
GrandPno
DUAL-voice
De dualvoicefunctie laat u twee verschillende voices in een layer combineren — één
daarvan is de MAIN-voice, die normaal geselecteerd is, en de andere de DUALvoice, die is geselecteerd in de functiemode (blz. 60). U kunt ook verscheidene parameters afzonderlijk voor deze voices instellen, zoals ze voorzien van afzonderlijke
volume-, octaverings-, reverb- en chorusinstellingen. Dit laat u een optimale mix voor
de voices creëren en de manier waarop ze worden samengevoegd verbeteren.
De volgende parameters kunnen in de functiemode worden ingesteld (blz. 60).
CATEGORY
DUAL-voice
SELECTEER
Voice
Volume
Octavering
Reverbzendniveau
Choruszendniveau
Druk, om de DUAL-voice aan of uit te zetten, op de [DUAL]-knop.
Geeft aan dat de
DUAL-voice aanstaat.
001
GrandPno
001
25
Voices bespelen
SPLIT-voice
De splitvoicefunctie laat u twee verschillende voices aan tegengestelde delen van
het toetsenbord toewijzen en u de éne voice met uw linkerhand bespelen en de
andere met de rechterhand.
U zou bijvoorbeeld de bas met de linkerhand kunnen bespelen en de piano met de
rechter.
De rechterhandvoice wordt geselecteerd in de mainvoicemode (blz. 23), en de
linkerhandvoice wordt geselecteerd in de functiemode (blz. 60), samen met de
andere splitvoiceparameters, zoals hieronder aangegeven.
De volgende parameters kunnen in de functiemode worden ingesteld (blz. 60).
CATEGORY
SPLIT-voice
SELECTEER
Voice
Volume
Octavering
Reverbzendniveau
Choruszendniveau
Druk, om de SPLIT-voice aan of uit te zetten, op de [SPLIT]-knop.
Geeft aan dat de splitvoice
aan staat.
001
GrandPno
001
Het splitpunt instellen
OPMERKING
Het splitpunt bepaalt de hoogste toets voor de SPLIT-voice en stelt het splitpunt in.
Splitpunt
SPLIT-voice
MAIN-voice
Het splitpunt kan worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
26
• Deze instelling heeft ook invloed
op het splitpunt voor het begeleidingsgebied.
Voices bespelen
Touch (aanslag) en Touch Sensitivity (aanslaggevoeligheid)
De PSR-275/273 beschikt over een aanslaggevoeligheidsfunctie die u een dynamische expressieve regeling geeft van het volume van de voices. De Touch Sensitivity-parameter laat u de mate van aanslaggevoeligheid instellen.
1
Zet de aanslagfunctie desgewenst aan of uit door op de
[TOUCH]-knop te drukken.
Geeft aan dat de
aanslagfunctie aanstaat.
001
GrandPno
001
2
De aanslaggevoeligheidswaarde veranderen.
Druk de [TOUCH]-knop in en houd deze ingedrukt, druk vervolgens op de
betreffende nummerknop van het numerieke toetsenbord: 1, 2, 3 of [+]/[–].
1
Soft
De gevoeligheid kan ook worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
● Instellingen:
1 (Soft=zacht)
2 (Medium=middel)
3 (Hard)
Dit geeft een beperkte aanslaggevoeligheid en produceert een relatief
nauw dynamisch bereik, ongeacht hoe hard u op de toetsen speelt.
Dit geeft het normale dynamische bereik (van zacht tot hard).
Dit is ontworpen om zachte passages te spelen, waarbij u een iets gedetailleerdere controle in het zachtere volumebereik heeft.
Als de aanslag uitstaat wordt er een constant volume (overeenkomend met aanslagwaarde 80) geproduceerd.
De standaard aanslaggevoeligheidswaarde terugroepen
De standaard aanslaggevoeligheid
is 2 (Medium). Druk tegelijkertijd
op de [+]/[-]-knoppen om dit in te
stellen (als Touch Sensitivity is
geselecteerd).
27
Voices bespelen
Transponeren en Tuning (stemmen)
U kunt ook de stemming en de transponering (toonsoort) van het gehele PSR-275/
273-geluid aanpassen met de transponeer- en stemmingsfuncties.
■ Transponeren • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Transponering bepaalt de toonsoort van zowel de MAIN-voice als de bas-/akkoordbegeleiding. Het bepaalt ook de toonhoogte van de songs. Dit maakt het u
mogelijk om makkelijk de toonhoogte van de PSR-275/273 overeen te laten komen met andere instrumenten of zangers, of in een andere toonsoort te spelen zonder dat u uw vingerzettingen hoeft te veranderen. De transponeerinstelling kan
worden aangepast over een bereik van ± 12 halve noten (± 1 octaaf).
OPMERKING
• De transponeerfunctie heeft
geen effect op de drumkitvoices
(nrs. 109 t/m 120).
De transponering kan worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
■ Tuning (Stemmen) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tuning (stemmen) bepaalt de fijne toonhoogte-instelling van zowel de MAINvoice als de bas-/akkoordbegeleiding. Het bepaalt ook de toonhoogte van de
songs. Hierdoor kunt u de stemming nauwkeurig in overeenstemming brengen
met die van andere instrumenten. De stemmingsinstellingen kunnen worden
aangepast over een bereik van ± 100 (ongeveer ± 1 halve noot).
Tuning (stemmen) kan worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
28
OPMERKING
• De stemmingsinstellingen hebben geen invloed op de drumkitvoices (nrs. 109 - 120).
Effecten
De PSR-275/273 is uitgerust met een grote verscheidenheid van effecten die kunnen worden gebruikt
om het geluid van de voices te verbeteren. De PSR-275/273 heeft drie afzonderlijke effectsystemen
— Harmony, Reverb en Chorus — en elk heeft vele verschillende effecttypes waar u uit kunt kiezen.
Harmony
De harmonysectie bestaat uit een verscheidenheid aan speeleffecten die de melodie die u speelt opsieren als u de begeleidingsstijlen van de PSR-275/273 gebruikt. Er zijn in totaal zesentwintig Harmony-effecten beschikbaar. (Zie blz. 31.)
De Tremolo-, Trill- en Echo-effecten kunnen zelfs worden gebruikt als de begeleiding uitstaat.
Er zijn vijf verschillende Harmonytypes die automatisch harmonyparts creëren
(voor noten die in het rechtergebied van het toetsenbord worden gespeeld) die passen bij de begeleidingsakkoorden.
BELANGRIJK
• Voor de eerst vijf Harmonytypes
(Duet, Trio, Block, Country en
Octave) moeten er akkoorden
worden gespeeld in het begeleidingsgebied van het toetsenbord.
De Harmonyvoice(s) verander(t)en
van toonhoogte om het best bij de
akkoorden te passen die u speelt.
• De snelheid van de Trill-, Tremoloen Echo-effecten is afhankelijk
van de Tempo-instelling (blz. 31).
Het Harmony-effect aan-/uitzetten.
Druk op de [HARMONY]-knop.
Geeft aan dat het
harmony-effect aan
staat.
001
GrandPno
OPMERKING
• Elke voice van de PSR-275/273
heeft zijn eigen onafhankelijke
Harmony-instelling.
001
Het Harmonytype en Harmonyvolume kunnen (als Harmonytype 1 - 5 is
geselecteerd) worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
Reverb
Het reverbeffect reproduceert geluidsreflecties en -vertragingen van de omgeving
die zich voordoen als een instrument in een kamer of concertzaal wordt bespeeld.
Er zijn in totaal negen verschillende reverbtypes beschikbaar die verscheidene
verschillende speelomgevingen simuleren. (Zie blz. 32.)
De volgende parameters kunnen worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
CATEGORY
Effect
MAIN-voice
DUAL-voice
SPLIT-voice
SELECTEER
Reverbtype
Reverbzendniveau
Reverbzendniveau
Reverbzendniveau
OPMERKING
• Er zijn negen extra reverbtypes
beschikbaar als de PSR-275/273
vanaf een MIDI-apparaat wordt
aangestuurd. (Zie voor details
blz. 69.)
• Elke stijl van de PSR-275/273
heeft zijn eigen onafhankelijke
reverbinstelling.
29
Effecten
Chorus
Het choruseffect laat u het geluid van de voices verbeteren door middel van toonhoogtemodulatie. Er is in twee basissoorten voorzien: chorus en flanger. Chorus
produceert een dikker, warmer en levendiger geluid, terwijl flanger een kolkend,
metalig effect geeft. Er zijn in totaal vier chorustypes beschikbaar. (Zie blz. 32.)
De volgende parameters kunnen worden ingesteld in de functiemode (blz. 60).
CATEGORY
Effect
MAIN-voice
DUAL-voice
SPLIT-voice
SELECTEER
Chorustype
Choruszendniveau
Choruszendniveau
Choruszendniveau
Sustain
Het sustaineffect voegt automatisch een langzame natuurlijke uitsterving van het
voicegeluid toe, als de toetsen worden losgelaten.
Het sustaineffect aan-/uitzetten.
Druk op de [SUSTAIN]-knop.
Geeft aan dat het
sustaineffect aanstaat.
001
GrandPno
001
30
Effecten
■ Effecttypes
● Harmonytypes
Nr.
Harmonytype
Displaynaam
Omschrijving
Harmonytypes 1 t/m 5 zijn op toonhoogte gebaseerd en voegen
één-, twee- of drie noten harmonieën toe aan de in de rechterhand
gespeelde monofone melodie. Deze types geven alleen geluid als
er akkoorden worden gespeeld in het automatische begeleidingsgebied van het toetsenbord.
1
Duet
Duet
2
Trio
Trio
3
Block
Block
4
Country
Country
5
Octave
Octave
6
Trill 1/4 noot
Tril1/4
7
Trill 1/6 noot
Tril1/6
8
Trill 1/8 noot
Tril1/8
9
Trill 1/12 noot
Tril1/12
10
Trill 1/16 noot
Tril1/16
11
Trill 1/24 noot
Tril1/24
12
Trill 1/32 noot
Tril1/32
13
Tremolo 1/4 noot
Trem1/4
14
Tremolo 1/6 noot
Trem1/6
15
Tremolo 1/8 noot
Trem1/8
16
Tremolo 1/12 noot
Trem1/12
17
Tremolo 1/16 noot
Trem1/16
18
Tremolo 1/24 noot
Trem1/24
19
Tremolo 1/32 noot
Trem1/32
20
Echo 1/4 noot
Echo1/4
21
Echo 1/6 noot
Echo1/6
22
Echo 1/8 noot
Echo1/8
23
Echo 1/12 noot
Echo1/12
24
Echo 1/16 noot
Echo1/16
25
Echo 1/24 noot
Echo1/24
26
Echo 1/32 noot
Echo1/32
3
3
Types 6 - 26 zijn op ritme gebaseerde effecten en voegen klankverrijkingen of herhaalde vertragingen in de tijd toe met de automatische begeleiding. Deze types klinken, of de begeleiding nu aan
staat of niet. De daadwerkelijke snelheid echter, hangt wel af van
de tempo-instelling (blz. 38). De afzonderlijke nootwaarde van elk
type geeft u de mogelijkheid het effect exact met het ritme te synchroniseren. Trioolinstellingen zijn ook beschikbaar: 1/6 = kwartnoot triolen, 1/12 = achtste noot triolen, 1/24 = zestiende noot
triolen.
• De Trill-effecttypes (6 t/m 12) creëren trillers van twee noten (afwisselend gespeelde noten) als er twee noten worden gespeeld.
3
• De Tremolo-effecttypes (13 t/m 19) herhalen alle gespeelde noten
(tot maximaal vier).
• De Echo-effecttypes (20 t/m 26) creëren vertraagde herhalingen
van elke gespeelde noot.
3
3
3
3
3
3
31
Effecten
● Reverbtypes
Nr.
Reverbtype
Displaynaam
Omschrijving
1
Hall 1
Hall1
Concertzaalreverb.
2
Hall 2
Hall2
3
Hall 3
Hall3
4
Room 1
Room1
5
Room 2
Room2
6
Stage 1
Stage1
7
Stage 2
Stage2
8
Plate 1
Plate1
9
Plate 2
Plate2
10
Off
Off
Kleine ruimte reverb.
Reverb voor solo-instrumenten.
Gesimuleerde stalen plaatreverb.
Geen effect.
● Chorustypes
Nr.
32
Chorustype
Displaynaam
Omschrijving
1
Chorus 1
Chorus1
Conventioneel choruseffect met een rijke, warme chorus.
2
Chorus 2
Chorus2
3
Flanger 1
Flanger1
4
Flanger 2
Flanger2
5
Off
Off
Nadrukkelijke drie-fasemodulatie met een licht metalig geluid.
Geen effect.
Stijlen selecteren en afspelen
De PSR-275/273 voorziet in dynamische ritme/begeleidingspatronen (stijlen) — alsook voiceinstellingen geschikt voor elke stijl — voor verscheidene populaire muziekcategorieën.
Er zijn in totaal 100 verschillende stijlen in verschillende categorieën beschikbaar. Elke stijl is opgebouwd uit
verschillende “secties” — INTRO, MAIN A en B, en ENDING — waardoor u verschillende begeleidingssecties
op kunt roepen terwijl u optreedt.
De automatische begeleidingen die bij de ritmes zijn ingebouwd, voegen de ervaring van een complete instrumentale ondersteuning toe aan uw optreden, waarbij u de begeleiding stuurt door de akkoorden die u speelt. De
automatische begeleiding verdeelt in feite het toetsenbord in twee gebieden: Het rechter is voor het spelen van de
melodielijn en het linker (standaard tot toets F#2) is voor de automatische begeleidingsfunctie.
De PSR-275/273 beschikt ook over de handige Dictionaryfunctie (blz. 42). Dictionary voorziet u van een ingebouwde “akkoorden-encyclopedie” die u leert hoe u een door u opgegeven akkoord kunt spelen, door de betreffende noten in de display aan te geven.
Een stijl selecteren
1
Druk op de [STYLE]-knop.
Stijlnummer en -naam
001
8BtModrn
001
2
Selecteer het gewenste stijlnummer.
De categorieën van de stijlen en hun nummers zijn aangegeven op het paneel. Een compleet stijloverzicht van de
beschikbare stijlen vindt u op blz. 65.
33
Stijlen selecteren en afspelen
■ Gebruik het numerieke toetsenbord.
Stijlnummers kunnen op dezelfde manier worden geselecteerd als de voices
(blz. 19). U kunt het numerieke toetsenbord gebruiken om de nummers
rechtstreeks in te voeren of de [+]/[-]-knoppen gebruiken om door de stijlnummers te stappen.
OPMERKING
• Ritmegeluiden en fill-inpatronen
zijn niet beschikbaar als één van
de Pianiststijlen (nrs. 93 t/m 100)
is geselecteerd.
Stijlen afspelen
De paneelknoppen hieronder fungeren als stijlregelaars.
Op deze knop drukken
schakelt beurtelings de basen akkoordbegeleiding aan
en uit. (Zie hieronder).
Op deze knop drukken
schakelt beurtelings de Sync
Startfunctie aan en uit.
(Zie blz. 35.)
Op deze knop drukken start
en stopt beurtelings het
afspelen van de stijlen.
1
Op deze knop drukken schakelt tussen de MAIN A- en MAIN-B-secties,
daarbij automatisch een fill-inpatroon
toevoegend vóór het wisselen van de
sectie. (Zie blz. 39.)
Deze regelen de INTRO-, ENDINGen RITARDAND-secties.
(Zie blz. 36, 37.)
Zet de automatische begeleiding aan.
Druk op de [ACMP ON/OFF]-knop om de automatische begeleiding aan te
schakelen.
001
8BtModrn
001
Geeft aan dat de automatische
begeleiding aanstaat.
34
Stijlen selecteren en afspelen
2
Start de stijl.
U kunt dit op één van de volgende manieren doen:
■ Druk op de [START/STOP]-knop
Het ritme begint onmiddellijk zonder de bas- en akkoordbegeleiding te spelen.
De huidig geselecteerde MAIN A- of B-sectie zal worden gespeeld.
U kunt de MAIN A- of B-sectie selecteren door op de betreffende knop te drukken — [MAIN A/B] — voordat u op de [START/STOP]-knop drukt. (De display laat de letter van de geselecteerde sectie zien: “MAIN A” of “MAIN B”.)
Geeft de geselecteerde sectie aan (MAIN A of B).
MAIN A
■ Het Tap Tempo gebruiken om te starten
Deze nuttige functie laat u de snelheid (het tempo) van de stijl intikken en
start dan de stijl in het aangegeven tempo.
Tik gewoon vier keer op de [TEMPO/TAP]-knop (of drie keer voor een stijl
met een 3/4-maat) en de stijl start automatisch in het door u ingetikte tempo.
Terwijl de stijl speelt kunt u ook nog het tempo wijzigen door twee keer in
het gewenste tempo op de [TEMPO/TAP]-knop te drukken.
■ Sync Start gebruiken met een INTRO-sectie
De PSR-275/273 beschikt ook over een Sync Startfunctie die het u mogelijk
maakt de stijl te starten door gewoon op een toets van het toetsenbord te
drukken. Druk, om Sync Start te gebruiken, eerst op de [SYNC START]knop (de telmarkering knippert om aan te geven dat Sync Start stand-by
staat), en druk vervolgens op een willekeurige toets van het toetsenbord.
(Speel een noot of akkoord in het begeleidingsgebied van het toetsenbord
terwijl de begeleiding aanstaat.)
Automatische begeleidingsgebied
35
Stijlen selecteren en afspelen
Starten met een INTRO-sectie
Elke stijl heeft zijn eigen twee- of vier maten INTRO-sectie. In combinatie met de automatische begeleiding beschikken veel van de INTRO-secties over speciale akkoordwisselingen en versieringen om uw spel op te luisteren.
Om met een INTRO-sectie te starten:
1) Druk op de [MAIN/AUTO FILL]-knop — om in te stellen welke sectie (A of B) op het INTRO moet volgen.
Geeft de geselecteerde sectie aan (MAIN A of B).
MAIN A
2) Druk op de [INTRO/ENDING/rit.]-knop.
Geeft aan dat het INTRO klaar staat.
INTRO≥A
Om de INTRO-sectie en begeleiding daadwerkelijk te starten, drukt u op de [START/STOP]-knop.
Sync Start gebruiken met een INTRO-sectie
U kunt de Sync Startfunctie ook gebruiken met de speciale INTRO-sectie van de geselecteerde stijl.
Om Sync Start te gebruiken met een INTRO-sectie:
1) Druk op de [MAIN/AUTO FILL]-knop — om in te stellen welke sectie (A of B) op het INTRO moet volgen.
Geeft de geselecteerde sectie aan (MAIN A of B).
MAIN A
2) Druk op de [INTRO/ENDING/rit.]-knop.
Geeft aan dat het INTRO klaar staat.
INTRO≥A
3) Druk op de [SYNC START]-knop om Sync Start mogelijk te maken en start de INTRO-sectie en begeleiding
door op een willekeurige toets van het toetsenbord te spelen. (Speel een noot of akkoord in het begeleidingsgebied van het toetsenbord terwijl de begeleiding aanstaat.)
Automatische begeleidingsgebied
36
Stijlen selecteren en afspelen
3
Wijzig akkoorden met gebruikmaking van de automatische
begeleidingsfunctie.
Probeer achtereenvolgens eens enkele akkoorden te spelen met de linkerhand
en merk op hoe de bas- en akkoordbegeleiding verandert bij elk nieuwe akkoord dat u speelt. (Zie blz. 40 voor meer informatie over de automatische begeleiding).
• De [ACMP ON/OFF]-knop kan ook
worden gebruikt om de bas/akkoordbegeleiding tijdens het spelen uit en aan te schakelen waardoor u dynamische ritmische
breaks in uw spel kunt aanbrengen.
OPMERKING
4
• Akkoorden die in het begeleidingsgebied van het toetsenbord
worden gespeeld, worden ook
gedetecteerd en gespeeld als de
begeleiding is gestopt. In feite
heeft u dan een gesplitst toetsenbord, met bas en akkoorden in de
linkerhand en de normaal geselecteerde voice in de rechterhand.
Stop de stijl.
U kunt dit op één van de drie volgende manieren doen:
■ Druk op de [START/STOP]-knop
Het spelen van de stijl stopt onmiddellijk.
■ Een ENDING-sectie gebruiken
Druk op de [INTRO/ENDING/rit.]-knop. De stijl stopt zodra de ENDINGsectie is uitgespeeld.
ENDING
■ Op de [SYNC START]-knop drukken
Hierdoor stopt de begeleiding onmiddellijk en wordt automatisch Sync Start
mogelijk gemaakt, waardoor u een doorstart kunt maken door gewoon een
akkoord of toets in het begeleidingsgebied van het toetsenbord te spelen.
Druk, om een ENDING-sectie geleidelijk te laten vertragen
(ritardando) terwijl deze speelt, twee keer snel op de
[INTRO/ENDING/rit.]-knop.
END/rit.
37
Stijlen selecteren en afspelen
Het tempo wijzigen
Het tempo van het afspelen van een stijl kan worden aangepast over een bereik
van 32 - 280 bpm (beats per minute) oftewel kwartnoten per minuut.
1
Roep de tempo-instelling op.
Druk op de [TEMPO/TAP]-knop.
Huidige tempowaarde
116
OPMERKING
• Als het stijlafspelen wordt gestopt en er een andere stijl wordt
geselecteerd, keert het tempo
terug naar de standaardinstelling
van de nieuwe stijl. Alleen als u
tijdens het afspelen van stijl verandert, zal het laatste tempo
worden gehandhaafd. (Hierdoor
kunt u in hetzelfde tempo blijven
spelen als u van stijl wisselt).
TEMPO
001
2
Wijzig de waarde.
Gebruik het numerieke toetsenbord om de gewenste tempowaarde in te
stellen of de [+]/[-]-knoppen om de waarde te verhogen of te verlagen.
De standaardtempowaarde
terugroepen
Elke song en stijl heeft een eigen
standaardtempo-instelling. U kunt
dit standaardtempo onmiddellijk
terugroepen door tegelijkertijd op
de beide [+]/[-]-knoppen te drukken (als Tempo is geselecteerd).
• U kunt ook de handige Tap Tempofunctie gebruiken om het tempo te wijzigen door live een
nieuw tempo in te tikken.
(Zie blz. 35.)
Over de teldisplay
Dit gedeelte van de display geeft een handige, makkelijk-te-begrijpen indicatie van het ritme — voor song en
stijl afspelen. De knipperende “handklap”-iconen geven
zowel de downbeats als de upbeats van een maat als
volgt aan:
Geeft de eerste tel van de maat aan
(downbeat)
Geeft een upbeat aan
Geeft een downbeat aan
(anders dan de eerst tel)
38
Stijlen selecteren en afspelen
Begeleidingssecties (MAIN A/B en Fill-ins)
U kunt variaties aan het ritme en de stijl toevoegen, terwijl de begeleiding speelt, door
op de [MAIN/AUTO FILL]-knop te drukken. Hierdoor wordt er tussen de MAIN Aen MAIN B-sectie geschakeld, waarbij automatisch een fill-inpatroon wordt gespeeld
om een soepele overgang naar de volgende sectie te maken. Als bijvoorbeeld de
MAIN A-sectie speelt en u drukt op deze knop, dan zal automatisch het fill-inpatroon
gespeeld worden, gevolgd door de MAIN B-sectie. (Zie de illustratie hieronder.)
U kunt kiezen met de MAIN A- of MAIN B-sectie te starten door, vóór de stijl
start, op de [MAIN/AUTO FILL]-knop te drukken.
Dit verschijnt terwijl het fill-inpatroon afspeelt.
Fill A≥B
Over de fill-inpatronen
Als u voor tel 4 op de
[MAIN/AUTO FILL]knop drukt ...
...speelt er onmiddellijk een fill-inpatroon tot het eind
van de maat...
1e maat
tel
1
2
3
...en de MAIN Aof B-sectie begint
hier.
2e maat
4
Al u hier, na tel 4,
op de [MAIN/AUTO
FILL]-knop drukt...
1
2
3
3e maat
4
1
...speelt er een fillinpatroon vanaf
hier...
2
3
...en de MAIN Aof B-sectie begint
hier.
Het stijlvolume aanpassen
Het afspeelvolume van de stijl kan worden aangepast in de functiemode (blz. 60).
Deze volumeregeling werkt alleen op het stijlvolume. Het volumebereik is 000 - 127.
OPMERKING
• Het stijlvolume kan alleen gewijzigd worden als de stijlmode actief is.
39
Stijlen selecteren en afspelen
De automatische begeleiding gebruiken — Multi Fingering
Als deze aan wordt gezet (blz. 34), genereert de automatische begeleidingsfunctie
automatisch bas- en akkoordbegeleidingen voor u, om mee mee te spelen, door gebruik te maken van de Multi Fingering bediening. U kunt de akkoorden van de begeleiding veranderen door noten te spelen in het automatische begeleidingsgebied
van het toetsenbord volgens het “Single Finger”- of het “Fingered”-systeem. Met
het Single Fingersysteem kunt u eenvoudig volgens een vast systeem met één, twee
of drie vingers alle akkoorden spelen (zie de Single Fingerakkoorden hieronder).
Bij het Fingeredsysteem moet u gewoon op de conventionele manier alle noten van
het gewenste akkoord spelen. Welke methode u ook gebruikt, de PSR-275/273
“begrijpt” welk akkoord u aangeeft en genereert dan automatisch de begeleiding.
■ Single Fingerakkoorden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Akkoorden die met het Single Fingersysteem kunnen worden gebruikt zijn majeur-,
mineur-, septiem- en mineurseptiemakkoorden. De illustratie laat zien hoe u de vier
akkoordsoorten kunt spelen. (De C-toonsoort wordt hier als voorbeeld gebruikt;
voor andere toonsoorten gelden dezelfde regels. Bb7 wordt bijvoorbeeld gespeeld
door de Bb en de A te spelen).
C
Cm
Om een majeurakkoord te
spelen: Speel de grondtoon van het akkoord.
C7
Om een mineurakkoord te
spelen: Speel de grondtoon van het akkoord met
de dichtstbijzijnde zwarte
noot links ervan.
Cm 7
Om een septiemakkoord
te spelen: Speel de grondtoon van het akkoord met
de dichtstbijzijnde witte
noot links ervan.
Om een mineurseptiemakkoord
te spelen: Druk de grondtoon
van het betreffende akkoord in
met de dichtstbijzijnde witte en
zwarte noot links ervan (drie in
totaal).
■ Fingered-akkoorden • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Door de C weer als voorbeeldtoonsoort te gebruiken, kunt u in onderstaand
overzicht de akkoordsoorten zien die herkend worden bij het Fingeredsysteem.
● Voorbeelden van C akkoorden
CmM 7
CmM 7 (9)
(
)
(
(
C (b5)
CM7 b5
Cm 7 (9)
Cm 7 (11)
)
CM 7 aug
CM7 (#11)
(
Caug
)
Csus 4
CM 7 (9)
CM 7
)
C6
)
C (9)
(
C 6 (9)
C
Cm (9)
Cm 6
Cm 7
Cm 7 b5
CmM 7 b5
Cdim
Cdim 7
C7
C 7 (13)
C 7 (#9)
C 7 b5
C 7 aug
C 7 sus4
)
)
)
)
(
(
(
(
)
)
C 7 (b13)
(
(
)
(
(
)
(
C 7 (b9)
)
)
(
)
(
C 7 (#11)
C 7 (9)
(
(
)
)
(
)
Cm
C 1+2+5
* Noten tussen haakjes kunnen eventueel worden weggelaten; de akkoorden worden ook zonder deze noten herkend.
40
Stijlen selecteren en afspelen
Akkoordnaam/[Afkorting]
Normale ligging
Akkoord (C) Display
Majeur [M]
1-3-5
C
C
Toegevoegde none [(9)]
1-2-3-5
C(9)
C(9)
Sext [6]
1 - (3) - 5 - 6
C6
C6
Sext met toegevoegde none [6(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - 6
C6(9)
C6(9)
Majeurseptiem [M7]
1 - 3 - (5) - 7 of
1 - (3) - 5 - 7
CM7
CM7
Majeurseptiem met toegevoegde none [M7(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - 7
Cm7(9)
Cm7(9)
Majeurseptiem met overmatige undecime
[M7(#11)]
1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 of
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7
CM7(#11) CM7(#11)
Verminderde kwint [(b5)]
1 - 3 - b5
C(b5)
Cb5
Majeurseptiem met verminderde kwint [M7b5]
1 - 3 - b5 - 7
CM7b5
CM7b5
Toegevoegde kwart [sus4]
1-4-5
Csus4
Csus4
Vermeerderd [aug]
1 - 3 - #5
Caug
Caug
Vermeerderde majeurseptiem [M7aug]
1 - (3) - #5 - 7
CM7aug
CM7aug
Mineur [m]
1 - b3 - 5
Cm
Cm
Mineur met toegevoegde none [m(9)]
1 - 2 - b3 - 5
Cm(9)
Cm(9)
Mineursext [m6]
1 - b3 - 5 - 6
Cm6
Cm6
Mineurseptiem [m7]
1 - b3 - (5) - b7
Cm7
Cm7
Mineurseptiem met toegevoegde none [m7(9)]
1 - 2 - b3 - (5) - b7
Cm7(9)
Cm7(9)
Mineurseptiem met toegevoegde undecime
[m7(11)]
1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7)
Cm7(11)
Cm7(11)
Mineurmajeurseptiem [mM7]
1 - b3 - (5) - 7
CmM7
CmM7
Mineurmajeurseptiem met toegevoegde none
[mM7(9)]
1 - 2 - b3 - (5) - 7
CmM7(9)
CmM7(9)
Mineurseptiem met verminderde kwint [m7b5]
1 - b3 - b5 - b7
Cm7b5
Cm7b5
Mineurmajeurseptiem verminderde kwint
[mM7b5]
1 - b3 - b5 - 7
CmM7b5
CmM7b5
Verminderd [dim]
1 - b3 - b5
Cdim
Cdim
Verminderde septiem [dim7]
1 - b3 - b5 - 6
Cdim7
Cdim7
Septiem [7]
1 - 3 - (5) - b7 of
1 - (3) - 5 - b7
C7
C7
Septiem verminderde none [7(b9)]
1 - b2 - 3 - (5) - b7
C7(b9)
C7(b9)
Septiem toegevoegde verminderde tredecime
[7(b13)]
1 - 3 - 5 - b6 - b7
C7(b13)
C7(b13)
Septiem met toegevoegde none [7(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - b7
C7(9)
C7(9)
Septiem met overmatige undecime [7(#11)]
1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 of
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7
C7(#11)
C7(#11)
Septiem met toegevoegde tredecime [7(13)]
1 - 3 - (5) - 6 - b7
C7(13)
C7(13)
Septiem met toegevoegde vermeerderde none
[7(#9)]
1 - #2 - 3 - (5) - b7
C7(#9)
C7(#9)
Septiem verminderde kwint [7b5]
1 - 3 - b5 - b7
C7b5
C7b5
Vermeerderde septiem [7aug]
1 - 3 - #5 - b7
C7aug
C7aug
Septiem met toegevoegd kwart [7sus4]
1 - 4 - (5) - b7
C7sus4
C7sus4
Eén plus twee plus vijf [1+2+5]
1-2-5
C1+2+5
C
OPMERKING
• Noten tussen haakjes kunnen
worden weggelaten.
• Het spelen van twee dezelfde
grondtonen in aangrenzende
octaven geeft een op de grondtoon gebaseerde begeleiding.
• Een reine kwint (1 + 5) produceert een begeleiding gebaseerd op de grondtoon en de
kwint en kan dus zowel met
mineur als majeur gebruikt
worden.
• De akkoordliggingen zijn allemaal in de grondligging, maar
inversies kunnen gebruikt worden, met uitzondering van:
m7, m7b5, 6, m6, sus4, aug,
dim7, 7b5, 6(9), 1+2+5.
• Inversies van de 7sus4- en
m7(11)-akkoorden worden niet
herkend als de noten tussen
haakjes worden weggelaten.
• De automatische begeleiding zal
soms niet veranderen als er gerelateerde akkoorden achter elkaar gespeeld worden (bijvoorbeeld sommige mineurakkoorden
gevolgd door mineurseptiem).
• Een twee-noots vingerzetting zal
een akkoord gebaseerd op het
voorgaande akkoord produceren.
41
Stijlen selecteren en afspelen
Dictionary (woordenboek)
De Dictionaryfunctie is in feite een ingebouwd akkoordenboek, die u de afzonderlijke noten van akkoorden laat zien. Dit is ideaal als u de naam van een bepaald
akkoord weet en snel wilt leren hoe u deze kunt spelen.
1
Druk op de [Dict.]-knop.
Dict.
2
Geef de grondtoon aan van het akkoord.
Druk op de toets op het toetsenbord die overeenkomt met de gewenste
grondtoon (zoals aangegeven op het paneel).
Dict.
001
Op deze noot drukken selecteert
de grondtoon G.
3
Specificeer het akkoordsoort (majeur, mineur, septiem, enz.).
Druk op de toets van het toetsenbord die overeenkomt met het gewenste akkoordsoort (zoals aangegeven op het paneel).
Akkoordnotatie
001
42
Akkoordnaam
(grondtoon en soort)
• Bij enkele specifieke akkoorden,
kan het voorkomen dat niet alle
noten in het notatiegedeelte van
de display worden aangegeven.
Dit komt door ruimtegebrek in de
display.
• U kunt ook de inversie van een
akkoord laten zien met de [+]/[-]knop.
Dict.
Deze toets indrukken
resulteert in een majeurseptiemakkoord (M7).
OPMERKING
Afzonderlijke noten van
het akkoord (toetsenbord)
Stijlen selecteren en afspelen
4
Speel het akkoord.
Speel het akkoord (zoals aangegeven in de display) in het akkoordgebied van
het toetsenbord. De akkoordnaam knippert in de display als de juiste noten
worden ingedrukt. (Inversies van veel van de akkoorden worden ook herkend.)
Dict.
001
Knippert als de juiste
toetsen worden gespeeld.
Geeft aan welke noten dienen
te worden gespeeld.
Om de Dictionary-functie te verlaten drukt u nogmaals op de [Dict.]-knop.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Wat is een Akkoord? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Het eenvoudige antwoord: Drie of meer tegelijk gespeelde noten vormen een akkoord. (Twee tegelijk gespeelde noten geven een “interval” — daarbij is een interval de afstand tussen die twee
noten.) Afhankelijk van de afstand tussen de drie of meer noten, kan een akkoord prachtig of als een
brei en wanklank klinken.
De schikking van de noten in het voorbeeld links — een drieklank —
geeft een prettige harmonieuze klank. Drieklanken worden opgebouwd
uit drie noten en zijn de meest elementaire en gebruikte akkoorden in de
meeste muziek.
In deze drieklank is de onderste noot de grondtoon. De grondtoon is de belangrijkste noot in het
akkoord, omdat het harmonieus de basis is in het akkoord, daar onze hersens aan de hand van deze
grondtoon bepalen hoe we de andere noten in het akkoord horen.
De tweede noot van dit akkoord is vier halve noten hoger dan de eerste en de derde noot is weer drie
halve noten hoger dan de tweede. Door nu de grondnoot hetzelfde te houden en de andere noten een
halve noot te verlagen of verhogen (mol of kruis), kunnen we vier verschillende akkoorden creëren.
Majeurakkoord
(bijv. C)
Kleine terts
Grote terts
Mineurakkoord
(bijv. Cm)
Grote terts
Kleine terts
Vermeerderd akkoord
(bijv. Caug)
Verminderd akkoord
(bijv. Cdim)
Grote terts
Kleine terts
Grote terts
Kleine terts
Vergeet niet dat we ook de “manier waarop we een akkoord spelen” kunnen veranderen — door bijvoorbeeld de volgorde van sommige noten te wijzigen (“inversies”), of dezelfde noten te spelen in
verschillende octaven, zonder de basis van het akkoord zelf te veranderen.
Enkele inversievoorbeelden van akkoorden in C
G
E
C
C
G
E
E
C
G
43
Stijlen selecteren en afspelen
Er kunnen op deze manier prachtige harmonieën worden gemaakt. Het gebruik van intervallen en akkoorden
is het belangrijkste element in muziek. Afhankelijk van de soorten akkoorden en de volgorde waarin ze worden gespeeld, kunnen er een grote verscheidenheid aan emoties en gevoelens door worden opgeroepen.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Akkoordnamen noteren • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Het kunnen lezen en schrijven van akkoorden is een makkelijke maar waardevolle vaardigheid. Akkoorden
worden vaak geschreven in een soort vlugschrift, waardoor ze onmiddellijk herkenbaar zijn (en geeft u gelijk de vrijheid om inversies toe te passen als u daar de voorkeur aan geeft). Als u eenmaal de basisprincipes
van harmonieën en akkoorden begrijpt, is het eenvoudig dit vlugschrift te gebruiken bij het uitschrijven van
de akkoorden van een song.
Schrijf ten eerste de grondtoon van het akkoord in een hoofdletter. Als u moet aangeven of het een mol of
een kruis betreft, schrijft u dat rechts van de grondtoon. Ook het akkoordsoort wordt rechts geschreven.
Enkele voorbeelden van akkoorden in C (grondtoon) volgen hier:
Majeurakkoord
Mineurakkoord
Vermeerderd akkoord
Verminderd akkoord
C
Cm
Caug
Cdim
Voor eenvoudige majeurakkoorden wordt het akkoordsoort weggelaten
Een belangrijk punt: Akkoorden zijn opgebouwd uit op elkaar gestapelde noten en de gestapelde noten
worden vaak weergegeven in de akkoordnaam of akkoordsoort, als een nummer — waarbij het nummer de
afstand is tot de grondnoot. (Zie het toetsenbordoverzicht hieronder.) Het mineursextakkoord bijvoorbeeld,
bevat de 6e noot, het majeurseptiem de 7e, enz.
De nootintervallen
Verminderde septiem
Om een beter begrip te krijgen van de intervallen en de
namen en nummers die gebruikt worden om ze weer te
geven, is het handig om dit overzicht van de C majeurakkoorden te bestuderen:
C D E F G A B C D E F
Kwart
Septiem
Terts
Sext
Seconde
Kwint
Grondtoon
Overige akkoorden
Csus4
kwint
C7
kwart
Cm7bb5
Cm7
Verminderde Majeurakkoord
septiem
Cm6
CM7
Verminderde Mineurakkoord
septiem
C(9)
Undecime
None
Octaaf
Septiem
Majeurakkoord
Cdim7
* Bbb = A
Verminderde Verminderd
septiem
akkoord
44
Mineurakkoord
sext
none
Verminderde septiem
(dubbel verminderde septiem)
Verminderd
akkoord
Songs selecteren en afspelen
De songmode beschikt over 100 speciale songs die met gebruikmaking van de rijke en dynamische geluiden van de PSR-275/273 zijn gecreëerd.
De songs zijn in het algemeen voor uw luistergenot; u kunt echter ook met ze meespelen via het toetsenbord. De
songs van de PSR-275/273 kunnen ook worden gebruikt met de krachtige lesfunctie (blz. 49), een handig hulpmiddel dat het leren van songs leuk en makkelijk maakt.
Een song selecteren
1
Druk op de [SONG]-knop.
Songnummer en -naam
001
Englishm
-09
2
Selecteer het gewenste songnummer.
De categorieën van alle songs en hun nummers worden op het paneel aangegeven. Een compleet overzicht van de beschikbare songs vindt u op blz. 15.
■ Gebruik het numerieke toetsenbord.
Songnummers kunnen op dezelfde wijze worden geselecteerd als voices (zie
blz. 19). U kunt het numerieke toetsenbord gebruiken om het songnummer
rechtstreeks in te voeren, of de [+]/[-] knoppen om op en neer door de songnummers te lopen.
45
Songs selecteren en afspelen
De songs afspelen
De paneelknoppen hieronder fungeren als songregelaars.
Zet de A-B Repeatfunctie
aan (blz. 47).
Begint en stopt het
songafspelen.
Spoelt de afspeelpositie
terug.
Pauzeert het afspelen.
1
Start de geselecteerde song.
Druk op de [START/STOP]-knop. Als de song speelt worden het
maatnummer en de gespeelde toetsen in de display aangegeven.
2
Stop de song.
Druk op de [START/STOP]-knop. Als het afspelen is gestart door op de
[START/STOP]-knop te drukken, stopt de song automatisch.
46
Spoelt de afspeelpositie
vooruit.
OPMERKING
• U kunt met de song meespelen,
gebruikmakend van de huidige
geselecteerde voice, of zelfs een
andere voice selecteren om mee
mee te spelen. Roep, terwijl de
song afspeelt, gewoon de voicemode op en selecteer de gewenste voice. (Zie blz. 23.)
Songs selecteren en afspelen
A-B Repeat (herhaling)
De handige A-B Repeatfunctie is een ideaal hulpmiddel voor oefen- en leerdoeleinden. Het stelt u in staat een frase van een song te specificeren (tussen punt A en
punt B) en het te herhalen — terwijl u ermee meespeelt of oefent.
1
Stel punt A (het beginpunt) in terwijl de song afspeelt.
Druk tijdens het afspelen eenmaal op de [A-B REPEAT]-knop aan het
beginpunt van de te herhalen frase.
A-
REPEAT
OPMERKING
• De A- en B-punten kunnen alleen
worden ingesteld aan het begin
van een maat (1e tel) en dus op
geen enkel punt in het midden
van de maat.
• Om het A-punt aan het begin van
een song te zetten, drukt u op de
[A-B REPEAT]-knop voordat de
song wordt afgespeeld.
006
006
2
Stel punt B (het eindpunt) in.
Druk, terwijl de song verder afspeelt, nog eenmaal op de [A-B REPEAT]knop op het eindpunt van de frase die herhaald moet worden. De geselecteerde frase zal eindeloos worden herhaald, totdat deze gestopt wordt.
A-b
REPEAT
012
012
3
Pauzeer of stop het afspelen indien nodig.
Gebruik de [ PAUSE]-knop of [START/STOP]-knop. Stoppen van het
afspelen zal de ingestelde A/B-punten of de A-B Repeatfunctie niet annuleren.
4
• Als u herhaaldelijk een bijzonder moeilijke passage moet
oefenen, probeer dan het tempo
te verlagen naar een comfortabele snelheid om het zo makkelijker te maken de passage te
spelen en leren beheersen.
Misschien wilt u ook het tempo
lager zetten terwijl u de A- en Bpunten instelt; dit maakt het
makkelijker om de punten nauwkeurig in te stellen.
• U kunt de A-B Repeatfunctie
ook instellen terwijl de song is
gestopt. Gebruik gewoon de
[
REW]- en [
FF]-knoppen
om de gewenste maten voor de
A- en B-punten van de song in
te stellen en start dan het afspelen.
Schakel de A-B Repeatfunctie uit.
Druk op de [A-B REPEAT]-knop.
oFF
REPEAT
47
Songs selecteren en afspelen
Melody Voice Change (melodievoicewijziging)
De PSR-275/273 laat u een melodie op het toetsenbord samen met één van de
songs spelen, of met de originele melodievoice of één naar eigen keus. De handige
Melody Voice Change-functie gaat echter nog een stap verder — het laat u de originele voice die voor de songmelodie wordt gebruikt, vervangen door een paneelvoice van uw eigen keuze. Als de huidige geselecteerde voice op het paneel bijvoorbeeld piano is, maar de song’s melodie wordt gespeeld door een fluitvoice,
zal het gebruik van de Melody Voice Change-functie, de fluitmelodievoice wijzigen naar piano.
1
Selecteer de gewenste song.
Druk op de [SONG]-knop en gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord
of de [+]/[-]-knoppen om de gewenste song te selecteren. (Zie blz. 45.)
2
Selecteer de gewenste voice.
Druk op de [VOICE]-knop en gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord
of de [+]/[-]-knoppen om de gewenste voice te selecteren. (Zie blz. 23.)
3
OPMERKING
• Een voice bespelen die is geselecteerd via de Melody Voice
Change kan verschillen van de
originele voice, aangezien de
voice als een effect is toegevoegd aan de geselecteerde
song.
Druk op de [VOICE]-knop en houd deze minstens een
seconde ingedrukt.
Er verschijnt “MELODY VOICE CHANGE” in de display om aan te geven
dat de geselecteerde paneelvoice de originele melodievoice van de song heeft
vervangen.
003
MELODY V
Het songvolume aanpassen
Het afspeelvolume van de song kan worden aangepast in de functiemode (blz. 60).
Deze volumeregeling werkt alleen op het songvolume. Het volumebereik is 000 127.
48
OPMERKING
• Het songvolume kan alleen worden gewijzigd als de songmode
actief is. (Deze functie wordt het
stijlvolume als de stijlmode actief
is).
Songlessen
De lesfunctie voorziet in een uitzonderlijk leuke en eenvoudige manier om te leren hoe muziek
te lezen en te spelen. De lesfunctie laat u de linker- en rechterhandpartijen van elke song stap
voor stap afzonderlijk oefenen totdat u ze beheerst en klaar bent om met beide handen tegelijk
te oefenen. Deze oefeningen zijn in vier lessen verdeeld, zoals hieronder wordt beschreven.
Les 1 - 3 geldt voor elke hand afzonderlijk; druk op de betreffende knop, [L] (links) of [R] (rechts),
om de gewenste partij voor het oefenen te selecteren.
■ Les 1 — Timing
Met deze les oefent u alleen de timing van de noten — elke noot kan worden gebruikt, zolang het maar in de maat is.
■ Les 2 — Waiting (wachten)
In deze lesstap wacht de PSR-275/273 totdat u de juiste noten speelt, voordat wordt verder gegaan met het afspelen van de song.
■Les 3 — Minus One
Deze les speelt de song af met één partij uit. De ontbrekende partij kunt u
dan zelf spelen en leren beheersen — in de juiste maat en tempo.
■ Les 4 — Both Hands (beide handen)
Les 4 is een “Minus One”-oefening en in feite gelijk aan les 3, behalve dat
de linker- èn rechterhandpartij zijn uitgeschakeld — waardoor u beide partijen tegelijk kunt spelen en leren beheersen.
De lesfunctie gebruiken
1
Selecteer één van de lessongs.
Druk op de [SONG]-knop en gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord
of de [+]/[-]-knoppen om de gewenste song te selecteren.
029
FurElise
49
Songlessen
2
Selecteer de partij waar u aan wilt werken (links of rechts)
en de les.
Als u aan de rechterhandpartij wilt werken, druk dan op de [R]-knop; druk
op de [L]-knop voor links. Herhaaldelijk drukken op willekeurig welke knop
laat u in deze volgorde door de lessen stappen: Les 1 → Les 2 → Les 3 →
Uit → Les 1, enz. De geselecteerde les wordt in de display aangegeven.
L1
Timing
r1
Timing
L2
Waiting
r2
Waiting
L3
MinusOne
r3
MinusOne
029
FurElise
029
FurElise
(Songlessen uit)
(Songlessen uit)
Om les 4 te selecteren, drukt u tegelijkertijd op de beide [L]- en [R]-knoppen.
BothHand
Lr4
3
Start de les.
De les en het afspelen van de song beginnen automatisch (na een aftelprocedure) zodra een les is geselecteerd. Als de les klaar is wordt uw spel-“beoordeling” in de display aangegeven (als de Gradefunctie aanstaat; blz. 53). Na
een korte pauze begint de les vanzelf overnieuw.
r1
*
_
** *
001
4
Er verschijnen asterisken om de
timing waarin u de noten zou moeten
spelen aan te geven. Eén regel asterisken staat voor een complete maat.
Zestiende noten worden aangegeven
door afwisselend een asterisk en een
kruisteken (hekje).
Druk op de [START/STOP]-knop om de lessen te stoppen.
De PSR-275/273 verlaat de lesfunctie automatisch als de [START/STOP]knop wordt ingedrukt.
50
Songlessen
Les 1 — Timing
Met deze les oefent u alleen de timing van de noten — elke noot kan worden gebruikt, zolang het maar in de maat is. Kies een noot om mee te spelen. Gebruik
voor de linkerhand een noot in het automatische begeleidingsgebied of speel de
juiste linkerhandnoot; speel voor de rechter een noot boven F#2. Concentreer u
alleen maar op het in de maat spelen met de begeleiding.
1
2
OPMERKING
• De melodienoot zal niet klinken,
tenzij uw spel in de maat is met
het ritme.
Selecteer één van de lessongs.
Selecteer les 1.
Druk op de [L]- of [R]-knop (herhaaldelijk, indien nodig) tot les 1 wordt aangegeven.
r1
3
Timing
Speel de passende melodie of akkoord bij de song.
Na een inleiding start de song automatisch en de juiste noten verschijnen in
de display. In les 1 kunt u gewoon één noot herhaaldelijk spelen, in de maat
met de muziek.
Betreffende akkoorden en het gebruik van de linkerhand, beschikt de PSR275/273 in feite over twee verschillende songtypes: 1) songs met gewoon
akkoorden in de linkerhand en 2) songs waarin de linkerhand arpeggio’s of
melodische figuren speelt in combinatie met de rechterhand
Speel, in het eerste geval, de akkoorden met uw linkerhand in het begeleidingsgebied van het toetsenbord.
Automatische begeleidingsgebied
51
Songlessen
Les 2 — Wachten (Waiting)
In deze lesstap wacht de PSR-275/273 totdat u de juiste noten speelt, voordat
wordt verder gegaan met het afspelen van de song. Hierdoor kunt u de muziek in
uw eigen tempo oefenen. De noten die dienen te worden gespeeld, worden achter
elkaar aangegeven in de display, wanneer u ze juist speelt.
1
2
Selecteer één van de lessongs.
Selecteer les 2.
Druk (herhaaldelijk indien nodig) op de [L]- of [R]-knop totdat les 2 wordt
aangegeven.
r2
3
Waiting
Speel de passende melodie of akkoord bij de song.
Na een inleiding start de song automatisch en de juiste noten verschijnen in
de display. In les 2 speelt u de juiste noten in uw eigen tempo, totdat u ze zodanig beheerst dat u in de maat kunt spelen met het ritme.
Les 3 — Minus One
Met deze les oefent u één partij van de song, in de maat en in het juiste tempo. De
PSR-275/273 speelt de songbegeleiding af met één partij uitgeschakeld (of de linkerpartij of de rechter) — waardoor u de ontbrekende partij zelf kunt spelen en
onder de knie kunt krijgen. De noten die u dient te spelen worden continu in de
display aangegeven, terwijl de song wordt afgespeeld.
1
2
Selecteer één van de lessongs.
Selecteer les 3.
Druk (herhaaldelijk, indien nodig) op de [L]- of [R]-knop tot les 3 wordt aangegeven.
r3
52
MinusOne
Songlessen
3
Speel de juiste partij bij de song.
Na een inleiding start de song automatisch en de juiste noten verschijnen in
de display. Luister in les 3 zorgvuldig naar de niet-uitgeschakelde partij en
speel zelf de uitgeschakelde partij.
Les 4 — Beide handen (Both Hands)
Les 4 is een “Minus One”-oefening en in feite gelijk aan les 3, behalve dat de linker- èn rechterhandpartij zijn uitgeschakeld — waardoor u beide partijen tegelijk
kunt spelen en leren beheersen. Vang pas met deze les aan als u de beide afzonderlijke partijen in de voorgaande drie lessen beheerst. Oefen beide partijen in de
maat met het ritme en met de juiste notatie in de display.
1
2
Selecteer één van de lessongs.
Selecteer les 4.
Druk tegelijkertijd op de [L]- en [R]-knoppen, zodat les 4 wordt aangegeven.
Lr4
3
BothHand
Speel zowel de linker- als de rechterhandpartij met de song
mee.
Na een inleiding start de song automatisch en de juiste noten verschijnen in
de display. In les 4 worden beide partijen (links en rechts) uitgeschakeld,
waardoor u de hele song zelf kunt spelen.
Grade (beoordeling)
De lesfunctie heeft een ingebouwde evaluatiefunctie die uw oefenen van de lessongs in de gaten houdt, net als een echte leraar, en aangeeft hoe goed u de oefening heeft gedaan. Er zijn vier beoordelingen mogelijk, afhankelijk van uw prestatie: “Try Again”(Probeer het nogmaals), “Good” (Goed), “Very Good!” (Heel
goed!) en “Excellent!” (Uitstekend).
53
MIDI-functies
De PSR-275/273 is MIDI-compatibel, beschikt over MIDI IN- en MIDI OUT-aansluitingen en voorziet in een verscheidenheid aan MIDI-gerelateerde regelaars. Met deze MIDI-functies kunt u uw
muzikale mogelijkheden enorm uitbreiden. Dit gedeelte legt uit wat MIDI is, wat het voor u kan
betekenen en hoe u MIDI op uw PSR-275/273 kunt gebruiken.
Wat is MIDI?
U zult zonder twijfel gehoord hebben van de uitdrukkingen “akoestisch instrument” en “digitaal instrument”. In de wereld van vandaag zijn dit de twee hoofdcategorieën muziekinstrumenten. We nemen even een akoestische piano en een
klassieke gitaar als representatieve akoestische instrumenten. Ze zijn eenvoudig te
begrijpen. Bij de piano slaat u een toets aan en intern slaat een hamertje tegen een
snaar en speelt een noot. Bij de gitaar tokkelt u direct aan de snaar en de noot
speelt. Maar hoe speelt een digitaal instrument een noot?
Nootproductie bij een akoestische gitaar
Nootproductie bij een digitaal instrument
L
Gesamplede
noot
Toongenerator
(Elektronisch circuit)
Gesamplede
noot
R
Bespelen van de
toetsen
Tokkel aan een snaar en de
kast resoneert het geluid.
Gebaseerd op de speelinformatie van het toetsenbord wordt een in de toongenerator opgeslagen
gesamplede noot afgespeeld via de luidsprekers.
Zoals in de bovenstaande illustratie is te zien, wordt bij een elektronisch instrument de gesamplede noot (van te voren opgenomen noot), opgeslagen in het toongeneratorgedeelte, afgespeeld op basis van informatie die van het toetsen-bord
wordt ontvangen. Maar welke informatie van het toetsenbord is dat precies, zodat
het de basis kan vormen voor het produceren van een noot?
Laten we bijvoorbeeld eens zeggen dat u een kwartnoot “C” speelt met het vleugelgeluid op het PSR-275/273-toetsenbord. In tegenstelling tot een akoestisch instrumentgeluid, stuurt het elektronische instrument informatie van het toetsenbord
uit zoals “met welke voice”, “met welke toets”, “hoe sterk”, “wanneer werd deze
ingedrukt”, en “wanneer werd deze losgelaten”. Deze stukjes informatie worden
vervolgens omgezet in numerieke waarden en verzonden naar de toongenerator.
Op basis van deze nummers speelt de toongenerator de opgeslagen gesamplede noot.
● Voorbeeld van toetsinformatie
Voicenummer (met welke voice)
Nootnummer (met welke toets)
Noot aan (wanneer ingedrukt) en
Noot uit (wanneer losgelaten)
Aanslag (hoe sterk)
01 (grand piano)
60 (C3)
Timing numeriek uitgedrukt (kwartnoot)
120 (sterk)
GM System Level 1
54
“GM System Level 1” is een aanvulling op de MIDI-standaard die er voor zorgt dat GM-compatibele muziekdata op elke willekeurige GM-compatibele toongenerator accuraat kunnen worden teruggespeeld, ongeacht de fabrikant. Het GM-logo is aangebracht op alle software en hardware die
GM System Level 1 ondersteunt. De PSR-275/273 ondersteunt GM System Level 1.
MIDI-functies
MIDI is een afkorting van Musical Instrument Digital Interface, waarmee u elektronische muziekinstrumenten met elkaar kunt laten communiceren, door het versturen en ontvangen van uitwisselbare data zoals noten, besturingswijzigingen,
programmawijzigingen en verscheidene andere soorten MIDI-data en -boodschappen.
De PSR-275/273 kan een MIDI-apparaat besturen door nootgerelateerde data en
verscheidene soorten besturingsdata te verzenden. De PSR-275/273 kan worden
bestuurd door de binnenkomende MIDI-boodschappen die automatisch de toongeneratormode bepalen, MIDI-kanalen, voices en effecten selecteren, parameterwaarden wijzigen en uiteraard de voices bespelen die voor de verscheidene parts
worden aangegeven.
MIDI-boodschappen kunnen worden verdeeld in twee groepen: kanaalboodschappen en systeemboodschappen. Hieronder vindt u een uitleg van de verscheidene
soorten MIDI-boodschappen die de PSR-275/273 kan ontvangen/verzenden.
● Kanaalboodschappen (Channel Messages)
De PSR-275/273 is een elektronisch instrument dat in staat is 16 kanalen te verwerken. Er wordt dan meestal gezegd: “het kan 16 instrumenten tegelijk spelen”.
Kanaalboodschappen bevatten informatie zoals noot aan/uit, programmawijzigingen, voor elk van de 16 kanalen.
Naam van de boodschap PSR-275/273 Procedure/Paneelinstelling
Noot aan/uit
Boodschappen die door het spelen op het toetsenbord worden
gegenereerd. Elke boodschap bevat een specifiek nootnummer dat
overeenkomt met de ingedrukte noot en de aanslag op basis van
hoe snel de noot is ingedrukt.
Programmawijziging
Voicenummer (samen met de betreffende bankselectie MSB/LSBinstellingen, indien nodig).
Besturingswijziging
Boodschappen die worden gebruikt om bepaalde aspecten van het
geluid te veranderen (volume, enz.).
● Systeemboodschappen (System Messages)
Deze informatie geldt over het algemeen voor het hele MIDI-systeem.
Systeemboodschappen bevatten boodschappen zoals exclusieve boodschappen die
unieke data bevatten voor elke instrumentenfabrikant en realtime-boodschappen
die het MIDI-apparaat besturen.
Naam van de boodschap PSR-275/273 Procedure/Paneelinstelling
Exclusieve boodschap Reverbinstelling, enz.
Realtime-boodschap Clock, start/stop-handelingen
De boodschappen die door de PSR-275/273 worden verzonden/ontvangen, worden aangegeven in het MIDI-implementatie-overzicht op blz. 68.
MIDI-aansluitingen
Om MIDI-data tussen meerdere apparaten uit te kunnen
wisselen, moet elk van de apparaten met een kabel worden verbonden.
De MIDI-aansluitingen van de PSR-275/273 bevinden
zich op het achterpaneel.
MIDI IN
MIDI OUT
Ontvangt MIDI-data van een ander MIDI-apparaat.
Stuurt de PSR-275/273’s toetsenbordinformatie uit als MIDIdata naar een ander MIDI-apparaat.
OPMERKING
• Er moeten speciale MIDI-kabels
(apart te koop) worden gebruikt
om MIDI-apparaten te verbinden. Deze zijn o.a. te koop bij
muziekzaken, etc.
• Gebruik nooit MIDI-kabels die
langer zijn dan ongeveer 15 meter. Kabels die langer zijn kunnen
storingen oppikken hetgeen
datafouten kan veroorzaken.
55
MIDI-functies
Op een PC aansluiten
Door uw PSR-275/273’s MIDI-aansluitingen op een PC aan te sluiten, kunt u
toegang krijgen tot een grote verscheidenheid van muzieksoftware.
● Als u een MIDI-interface op de computer heeft aangesloten
en geïnstalleerd, moet u de MIDI-aansluitingen van de PC
met de MIDI-aansluitingen van de PSR-275/273 verbinden.
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI IN
PSR-275/273
MIDI OUT
Computer
(sequencer software)
● Als u een MIDI-interface en een Macintosh-computer gebruikt,
moet u de RS-422 (of USB)-aansluiting van de computer aansluiten op de geschikte MIDI-interface, zoals getoond wordt in
onderstaande illustratie.
RS-422
MIDI Interface
MIDI IN
OPMERKING
• Als u een Macintosh-computer
gebruikt, stel de clock van de
software dan zo in dat deze overeenkomt met die van de gebruikte MIDI-interface. Lees voor details zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van de gebruikte software
door.
PSR-275/273
OPMERKING
MIDI OUT
Computer
(sequencer software)
● Als u een aansluiting maakt met een computer met een USB-interface, gebruik dan de Yamaha UX16 USB/MIDI-interface. Sluit de
UX16 en de computer op elkaar aan met een standaard USB-kabel,
en maak vervolgens de juiste MIDI-aansluitingen tussen de PSR275/273 en de UX16.
UX16
MIDI IN
OUT
IN
USB
Computer
(sequencer software)
56
MIDI OUT
PSR-275/273
De notatie van MIDI-kanaal 1
bekijken:
• De PSR-275/273 heeft een speciale functie die u in staat stelt
om de noten van de MIDI-data
(alleen kanaal 1) in de display te
bekijken.
MIDI-functies
Local Control (Lokale besturing)
Deze functie laat u toetsenbordbesturing van de PSR-275/273’s voices in- of uitschakelen in de functiemode (blz. 60). Dit zou bijvoorbeeld handig kunnen zijn als
u noten opneemt in een MIDI-sequencer. Als u de sequencer gebruikt om de voices van de PSR-275/273 terug te laten spelen, zult u deze op “off” in willen stellen
— om zodoende “dubbele” noten, van zowel het toetsenbord als van de sequencer,
te voorkomen. Normaal gesproken, als de PSR-275/273 op zichzelf wordt bespeeld, zou dit moeten worden ingesteld op “on”.
PAS OP
• De PSR-275/273 geeft geen
geluid als Local ON/OFF is
ingesteld op OFF.
Initiële set-up verzenden gebruiken met een sequencer
De meest gebruikelijke toepassing voor de Initial Setup Send-functie is bij het
opnemen van een song op een sequencer, die bedoeld is om terug te spelen naar de
PSR-275/273. In principe maakt dit een “momentopname” van de PSR-275/273instellingen en stuurt die data naar de sequencer. Door deze “momentopname” aan
het begin van de song op te nemen (vóór de daadwerkelijke speeldata), kunt u onmiddellijk de nodig instellingen op de PSR-275/273 terugzetten in de functiemode
(blz. 60). Ervan uitgaande dat er een pauze in de song is, kunt u dit ook tijdens een
song doen — om bijvoorbeeld de PSR-275/273-instellingen volledig te veranderen voor het volgende gedeelte van de song.
OPMERKING
• Als de initiële set-up verzendhandeling is afgerond, keert de
PSR-275/273 automatisch terug
naar de voorgaande paneelstatus.
Externe Clock
Dit bepaalt of de stijl- en songafspeelfuncties worden bestuurd door de PortaTone’s interne clock (uit) of door MIDI-clockdata van een externe sequencer of
computer (aan).
Dit zou moeten worden ingesteld op ON (aan) als u wilt dat het afspelen van de
stijl of song het externe apparaat (zoals een ritmemachine of een sequencer) volgt.
De standaardinstelling is OFF (uit).
PAS OP
• Als de externe clock is ingesteld op ON (aan), zal het afspelen van de stijl of song niet
starten, tenzij er een externe
clock wordt ontvangen.
Deze instellingen kunnen worden gemaakt in de functiemode (blz. 60).
MIDI-LSB-ontvangst annuleren
Bepaalt of de LSB-data van de bankselectie worden ontvangen of
niet. Houd de laagste toets van het toetsenbord ingedrukt en zet het
instrument aan om de instelling te wijzigen (LSB wordt genegeerd).
Om de MIDI-LSB-ontvangst annuleren terug te zetten naar normaal (LSB wordt herkend), zet u het instrument weer gewoon aan.
57
MIDI-functies
PC-mode
De PC-mode laat u onmiddellijk de MIDI-regelinstellingen voor gebruik met een
computer of MIDI-apparaat opnieuw instellen.
PC-mode is aan
UIT
LOCAL ON/OFF
PC-mode is uit
AAN
■ Om de PC-mode aan of uit te zetten:
Druk op de [PC]-knop en druk dan op de betreffende [+]/[-]-knop. Dit schakelt
tussen de PC-mode aan/uit-instellingen.
on
58
PC Mode
PAS OP
• De PSR-275/273 geeft geen geluid als Local ON/OFF is ingesteld op OFF.
Functie
De PSR-275/273 heeft een verscheidenheid van instellingen in de functieparameters.
Deze geven u een gedetailleerde besturing over veel van de PSR-275/273’s eigenschappen.
De functieparameters gebruiken
1
Selecteer een functienaam.
Druk op de [FUNCTION]-knop, herhaaldelijk indien nodig, tot de gewenste
functienaam in de display verschijnt.
00
2
Transpos
Voer een geschikte waarde in of gebruik de [+]/[-]-knoppen
om de geselecteerde functie in te stellen.
02
OPMERKING
• Om een negatieve waarde in te
voeren, houdt u de [–]-knop ingedrukt terwijl u het getal invoert.
Transpos
59
Functie
● Functieparameters
CATEGORY
SELECTEER
Display
Bereik/
Omschrijving
Instellingen
Overall
Transponering
Transpos
-12–12
Dit bepaalt de transponering van het totale PSR-275/273-geluid.
*
Stemmen
Tuning
-100–100
Dit bepaalt de toonhoogte van het totale PSR-275/273-geluid .
*
Splitpunt
SplitPnt
000–127
Dit bepaalt de hoogste toets voor de SPLIT-voice en stelt het splitpunt in — met an- *
dere woorden, de toets die de grens is tussen de SPLIT- en MAIN-voices. (De
SPLIT-voice klinkt tot en inclusief de splitpunttoets.) Het standaard splitpunt is 054
(F#2). De splitpuntinstelling en begeleidingssplitpuntinstelling worden automatisch
ingesteld op dezelfde waarde.
1–3
De instelling “1” geeft een beperkte aanslaggevoeligheid; deze instelling produ*
ceert een relatief klein dynamisch bereik, ongeacht hoe hard of zacht u de toetsen
bespeelt. “2” geeft een normaal dynamisch bereik (zacht tot hard), terwijl “3” is
ontworpen voor het spelen van zeer zachte passages, waardoor u een lichtelijk
meer gedetailleerde regelmogelijkheid heeft in het zachte volumebereik. Als Touch
(aanslag) is uitgezet (blz. 27), wordt er een constante aanslagsnelheidswaarde van
80 geproduceerd (totale aanslagsnelheidsbereik = 0–127).
Aanslaggevoelig- TouchSns
heid
Volume
Main Voice
Dual Voice
Split Voice
Effect/
Harmony
Utility
Stijlvolume
StyleVol
0–127
Dit bepaalt het volume van de stijl, waardoor u een optimale mix kunt creëren met *
uw spel.
Songvolume
SongVol
0–127
Dit bepaalt het volume van de song.
*
Metronoomvolume
MtrVol
0–127
Dit bepaalt het volume van de metronoom.
*
Metronoommaatsoort
TimeSig
0–15
Dit bepaalt de maatsoort van de metronoom.
*
Volume
M.Volume
0–127
Dit bepaalt het volume van de MAIN-voice, waardoor u een optimale mix kunt cre- *
eren met de DUAL- of SPLIT-voice.
Octavering
M.Octave
-2–2
(octaven)
Dit bepaalt het octaafbereik voor de MAIN-voice. Gebruik dit om het meest geschik- *
te bereik voor de MAIN-voice in te stellen.
Reverbzendniveau
M.RevLvl
0–127
Dit bepaalt hoeveel van het MAIN-voicesignaal naar het reverbeffect wordt verzon- *
den. Hogere waarden resulteren in een luider reverbeffect.
Choruszendniveau
M.ChoLvl
0–127
Dit bepaalt hoeveel van het MAIN-voicesignaal naar het choruseffect wordt verzon- *
den. Hogere waarden resulteren in een luider choruseffect.
Voice
D.Voice
1–480
Dit selecteert de DUAL-voice.
Volume
D.Volume
0–127
Dit bepaalt het volume van de DUAL-voice, waardoor u een optimale mix kunt cre- *
eren met de MAIN-voice.
Octavering
D.Octave
-2–2
(octaven)
Dit bepaalt het octaafbereik voor de DUAL-voice. Gebruik dit om een octaaflayer
voor de DUAL-voice te creëren.
Reverbzendniveau
D.RevLvl
0–127
Dit bepaalt hoeveel van het DUAL-voicesignaal naar het reverbeffect wordt verzon- *
den. Hogere waarden resulteren in een luider reverbeffect voor de DUAL-voice.
Choruszendniveau
D.ChoLvl
0–127
Dit bepaalt hoeveel van het DUAL-voicesignaal naar het choruseffect wordt ver*
zonden. Hogere waarden resulteren in een luider choruseffect voor de DUAL-voice.
Voice
S.Voice
1–480
Dit selecteert de SPLIT-voice.
Volume
S.Volume
0–127
Dit bepaalt het volume van de SPLIT-voice, waardoor u een optimale mix kunt cre- *
eren met de MAIN-voice.
Octavering
S.Octave
-2–2
Dit bepaalt het octaafbereik voor de SPLIT-voice. Gebruik dit om het meest ge(octaven) schikte bereik voor de SPLIT-voice in te stellen.
Reverbzendniveau
S.RevLvl
0–127
Dit bepaalt hoeveel van het SPLIT-voicesignaal naar het reverbeffect wordt verzon- *
den. Hogere waarden resulteren in een luider reverbeffect voor de SPLIT-voice.
Choruszendniveau
S.ChoLvl
0–127
Dit bepaalt hoeveel van het SPLIT-voicesignaal naar het choruseffect wordt verzon- *
den. Hogere waarden resulteren in een luider choruseffect voor de SPLIT-voice.
Reverbtype
Reverb
Dit bepaalt het reverbtype (zie het overzicht op blz. 32).
*
Chorustype
Chorus
1–9
1–5
Dit bepaalt het chorustype, inclusief “uit” (zie het overzicht op blz. 32).
*
Harmonytype
HarmType
1–26
Dit bepaalt het harmonytype (zie het overzicht op blz. 31).
*
Harmonyvolume
HarmVol
0–127
Dit bepaalt het niveau van het harmonyeffect als harmonytype 1-5 is geselecteerd, *
waardoor u een optimale mix met de originele melodienoot kunt creëren.
Lokaal aan/uit
Local
On/Off
Dit bepaalt of lokaal aan of uit is.
Druk op de [+]/[-]-knoppen om de lokale besturing aan of uit te zetten.
Externe Clock
ExtClock
On/Off
Dit bepaalt het gebruik van de externe of interne clock.
Druk op de [+]/[-]-knoppen om externe clock of interne clock in te stellen.
YES/NO
Dit laat u initiële PortaTone-data opslaan op een andere apparaat (zoals een
sequencer, computer of MIDI-datafiler).
Gebruik de [+/YES]-knop om de data te verzenden.
Initiële
InitSend
set-upverzending
*
*
* Het “*”-teken geeft aan dat de instelling kan worden teruggezet naar de standaardwaarde door tegelijk op de beide [+]/[-]-knoppen te drukken.
60
Voice-overzicht
■ Maximale polyfonie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De PSR-275/273 heeft een maximale polyfonie van 32 noten. Dit betekent
dat er maximaal tot 32 noten tegelijk kunnen klinken, ongeacht de gebruikte
functie. De automatische begeleiding gebruikt een aantal van deze beschikbare noten, dus als de automatische begeleiding wordt gebruikt, is het aantal
beschikbare noten om via het toetsenbord te kunnen bespelen overeenkomstig verminderd. Hetzelfde geldt voor de SPLIT-voice en songfuncties.
OPMERKING
• Het Voice-overzicht bevat ook de MIDIprogrammawijzigingsnummers voor elke
voice. Gebruik deze programmawijzigingsnummers als u de PSR-275/273 via MIDI
vanaf een extern apparaat bespeelt.
• Sommige voices kunnen continu doorklinken of hebben een lange uitsterftijd als de
noten al zijn losgelaten en het sustainpedaal (voetschakelaar) is ingetrapt.
● Paneelvoice-overzicht
Voicenr.
Bankselectie
MSB
LSB
001
002
003
004
005
006
0
0
0
0
0
0
112
112
112
112
113
112
007
008
009
010
011
012
0
0
0
0
0
0
114
112
112
113
114
112
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
113
112
116
112
114
118
119
114
112
113
112
025
026
027
028
0
0
0
0
113
112
113
112
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
112
113
112
113
112
117
112
112
112
039
040
041
042
043
044
0
0
0
0
0
0
112
112
112
112
112
112
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
PIANO
0
Grand Piano
1
Bright Piano
3
Honky-tonk Piano
2
MIDI Grand Piano
2
CP 80
6
Harpsichord
E.PIANO
4
Galaxy EP
4
Funky Electric Piano
5
DX Modern Elec. Piano
5
Hyper Tines
5
Venus Electric Piano
7
Clavi
ORGAN
16
Jazz Organ 1
16
Jazz Organ 2
17
Click Organ
16
Bright Organ
18
Rock Organ
18
Purple Organ
16
16'+2' Organ
16
16'+4' Organ
16
Theater Organ
19
Church Organ
19
Chapel Organ
20
Reed Organ
ACCORDION
21
Traditional Accordion
21
Musette Accordion
23
Bandoneon
22
Harmonica
GUITAR
24
Classical Guitar
25
Folk Guitar
25
12Strings Guitar
26
Jazz Guitar
26
Octave Guitar
27
Clean Guitar
27
60’s Clean Guitar
28
Muted Guitar
29
Overdriven Guitar
30
Distortion Guitar
BASS
32
Acoustic Bass
33
Finger Bass
34
Pick Bass
35
Fretless Bass
36
Slap Bass
38
Synth Bass
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
045
046
0
0
113
113
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
112
112
113
112
112
112
112
112
112
112
112
059
060
061
062
0
0
0
0
112
113
112
112
063
064
065
066
067
068
069
070
071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
112
112
114
112
112
112
112
112
072
073
074
075
076
077
0
0
0
0
0
0
112
112
112
113
112
112
078
079
080
081
082
083
0
0
0
0
0
0
112
113
119
112
113
114
084
085
086
087
088
0
0
0
0
0
112
112
112
112
112
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
38
Hi-Q Bass
39
Dance Bass
STRINGS
48
String Ensemble
49
Chamber Strings
50
Synth Strings
49
Slow Strings
44
Tremolo Strings
45
Pizzicato Strings
55
Orchestra Hit
40
Violin
42
Cello
43
Contrabass
105
Banjo
46
Harp
CHOIR
52
Choir
52
Vocal Ensemble
53
Vox Humana
54
Air Choir
SAXOPHONE
64
Soprano Sax
65
Alto Sax
66
Tenor Sax
66
Breathy Tenor
67
Baritone Sax
68
Oboe
69
English Horn
70
Bassoon
71
Clarinet
TRUMPET
56
Trumpet
59
Muted Trumpet
57
Trombone
57
Trombone Section
60
French Horn
58
Tuba
BRASS
61
Brass Section
61
Big Band Brass
61
Mellow Horns
62
Synth Brass
62
Jump Brass
62
Techno Brass
FLUTE
73
Flute
72
Piccolo
75
Pan Flute
74
Recorder
79
Ocarina
61
Voice-overzicht
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
089
090
091
092
093
094
095
0
0
0
0
0
0
0
112
112
112
112
112
115
119
096
097
098
099
100
0
0
0
0
0
112
113
112
112
113
101
102
103
104
105
106
107
108
0
0
0
0
0
0
0
0
112
112
112
112
112
112
112
112
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
126
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
SYNTH LEAD
80
Square Lead
81
Sawtooth Lead
85
Voice Lead
98
Star Dust
100
Brightness
81
Analogon
81
Fargo
SYNTH PAD
88
Fantasia
100
Bell Pad
91
Xenon Pad
94
Equinox
89
Dark Moon
PERCUSSION
11
Vibraphone
12
Marimba
13
Xylophone
114
Steel Drums
8
Celesta
14
Tubular Bells
47
Timpani
10
Music Box
DRUM KITS
0
Standard Kit 1
1
Standard Kit 2
8
Room Kit
16
Rock Kit
24
Electronic Kit
25
Analog Kit
27
Dance Kit
32
Jazz Kit
40
Brush Kit
48
Symphony Kit
0
SFX Kit 1
1
SFX Kit 2
● XGlite voice-overzicht
62
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
41
0
1
0
1
32
0
1
0
1
32
0
1
32
41
0
1
35
0
1
MIDI
Programmawijzigingsnr.
PIANO
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
Voicenaam
Grand Piano
Grand Piano KSP
Piano Strings
Dream
Bright Piano
Bright Piano KSP
Electric Grand Piano
Electric Grand Piano KSP
Detuned CP80
Honky-tonk Piano
Honky-tonk Piano KSP
Electric Piano 1
Electric Piano 1 KSP
Chorus Electric Piano 1
Electric Piano 2
Electric Piano 2 KSP
Chorus Electric Piano 2
DX + Analog Electric Piano
Harpsichord
Harpsichord KSP
Harpsichord 3
Clavi
Clavi KSP
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
1
0
1
64
97
98
0
0
96
97
0
35
96
97
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
33
34
35
37
40
64
65
66
67
0
24
32
33
37
0
64
65
66
0
32
35
40
64
65
0
40
0
0
32
0
64
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
35
40
41
96
0
32
0
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
CHROMATIC
8
Celesta
9
Glockenspiel
10
Music Box
10
Orgel
11
Vibraphone
11
Vibraphone KSP
12
Marimba
12
Marimba KSP
12
Sine Marimba
12
Balimba
12
Log Drums
13
Xylophone
14
Tubular Bells
14
Church Bells
14
Carillon
15
Dulcimer
15
Dulcimer 2
15
Cimbalom
15
Santur
ORGAN
16
DrawOrg
16
Detuned DrawOrg
16
60’s DrawOrg 1
16
60’s DrawOrg 2
16
70’s DrawOrg 1
16
60’s DrawOrg 3
16
16+2"2/3
16
Organ Bass
16
70’s DrawOrg 2
16
Cheezy Organ
16
DrawOrg 3
17
Percussive Organ
17
70’s Percussive Organ
17
Detuned Percussive Organ
17
Light Organ
17
Percussive Organ 2
18
Rock Organ
18
Rotary Organ
18
Slow Rotary
18
Fast Rotary
19
Church Organ
19
Church Organ 3
19
Church Organ 2
19
Notre Dame
19
Organ Flute
19
Tremolo Organ Flute
20
Reed Organ
20
Puff Organ
21
Accordion
22
Hamonica
22
Harmonica 2
23
Tango Accordion
23
Tango Accordion 2
GUITAR
24
Nylon Guitar
24
Ukulele
25
Steel Guitar
25
12-string Guitar
25
Nylon & Steel Guitar
Steel Guitar with Body Sound
25
25
Mandolin
26
Jazz Guitar
26
Jazz Amp
27
Clean Guitar
Voice-overzicht
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
40
41
45
0
43
0
40
41
0
65
66
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
45
0
18
40
43
45
65
0
28
0
32
33
34
0
32
0
43
0
40
0
6
12
18
19
40
41
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
8
40
0
0
40
0
259
260
261
262
263
264
265
266
267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8
35
40
41
42
45
0
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
27
Chorus Guitar
28
Muted Guitar
28
Funk Guitar 1
28
Muted Steel Guitar
28
Jazz Man
29
Overdriven Guitar
29
Guitar Pinch
30
Distortion Guitar
30
Feedback Guitar
30
Feedback Guitar 2
31
Guitar Harmonics
31
Guitar Feedback
31
Guitar Harmonics 2
BASS
32
Acoustic Bass
32
Jazz Rhythm
Velocity Crossfade Upright Bass
32
33
Finger Bass
33
Finger Dark
Bass & Distorted Electric Guitar
33
33
Finger Slap Bass
33
Finger Bass 2
33
Modulated Bass
34
Pick Bass
34
Muted Pick Bass
35
Fretless Bass
35
Fretless Bass 2
35
Fretless Bass 3
35
Fretless Bass 4
36
Slap Bass 1
36
Punch Thumb Bass
37
Slap Bass 2
37
Velocity Switch Slap
38
Synth Bass 1
38
Techno Synth Bass
39
Synth Bass 2
39
Mellow Synth Bass
39
Sequenced Bass
39
Click Synth Bass
39
Synth Bass 2 Dark
39
Modular Synth Bass
39
DX Bass
STRING
40
Violin
40
Slow Violin
41
Viola
42
Cello
43
Contrabass
44
Tremolo Strings
44
Slow Tremolo Strings
44
Suspense Strings
45
Pizzicato Strings
46
Orchestral Harp
46
Yang Chin
47
Timpani
ENSEMBLE
48
Strings 1
48
Stereo Strings
48
Slow Strings
48
60’s Strings
48
Orchestra
48
Orchestra 2
48
Tremolo Orchestra
48
Velocity Strings
49
Strings 2
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8
40
41
0
0
0
3
32
40
0
0
40
41
64
0
35
64
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
18
0
0
0
6
32
37
0
35
0
20
0
18
41
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
40
0
0
0
0
0
313
314
315
316
317
318
319
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
322
323
324
325
326
327
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
8
18
19
64
65
66
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
49
Stereo Slow Strings
49
Legato Strings
49
Warm Strings
49
Kingdom
50
Synth Strings 1
51
Synth Strings 2
52
Choir Aahs
52
Stereo Choir
52
Mellow Choir
52
Choir Strings
53
Voice Oohs
54
Synth Voice
54
Synth Voice 2
54
Choral
54
Analog Voice
55
Orchestra Hit
55
Orchestra Hit 2
55
Impact
BRASS
56
Trumpet
56
Warm Trumpet
57
Trombone
57
Trombone 2
58
Tuba
59
Muted Trumpet
60
French Horn
60
French Horn Solo
60
French Horn 2
60
Horn Orchestra
61
Brass Section
Trumpet & Trombone Section
61
62
Synth Brass 1
62
Resonant Synth Brass
63
Synth Brass 2
63
Soft Brass
63
Choir Brass
REED
64
Soprano Sax
65
Alto Sax
65
Sax Section
66
Tenor Sax
66
Breathy Tenor Sax
67
Baritone Sax
68
Oboe
69
English Horn
70
Bassoon
71
Clarinet
PIPE
72
Piccolo
73
Flute
74
Recorder
75
Pan Flute
76
Blown Bottle
77
Shakuhachi
78
Whistle
79
Ocarina
SYNTH LEAD
80
Square Lead
80
Square Lead 2
80
LM Square
80
Hollow
80
Shroud
80
Mellow
80
Solo Sine
80
Sine Lead
63
Voice-overzicht
64
Bankselectie
Voicenr.
MSB
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
0
81
Sawtooth Lead
6
81
Sawtooth Lead 2
8
81
Thick Sawtooth
18
81
Dynamic Sawtooth
19
81
Digital Sawtooth
20
81
Big Lead
96
81
Sequenced Analog
0
82
Calliope Lead
65
82
Pure Pad
0
83
Chiff Lead
0
84
Charang Lead
64
84
Distorted Lead
0
85
Voice Lead
0
86
Fifths Lead
35
86
Big Five
0
87
Bass & Lead
16
87
Big & Low
64
87
Fat & Perky
65
87
Soft Whirl
SYNTH PAD
0
88
New Age Pad
64
88
Fantasy
0
89
Warm Pad
0
90
Poly Synth Pad
0
91
Choir Pad
66
91
Itopia
0
92
Bowed Pad
0
93
Metallic Pad
0
94
Halo Pad
0
95
Sweep Pad
SYNTH EFFECTS
0
96
Rain
65
96
African Wind
66
96
Carib
0
97
Sound Track
27
97
Prologue
0
98
Crystal
12
98
Synth Drum Comp
14
98
Popcorn
18
98
Tiny Bells
35
98
Round Glockenspiel
40
98
Glockenspiel Chimes
41
98
Clear Bells
42
98
Chorus Bells
65
98
Soft Crystal
70
98
Air Bells
71
98
Bell Harp
72
98
Gamelimba
0
99
Atmosphere
18
99
Warm Atmosphere
19
99
Hollow Release
40
99
Nylon Electric Piano
64
99
Nylon Harp
65
99
Harp Vox
66
99
Atmosphere Pad
0
100
Brightness
0
101
Goblins
64
101
Goblins Synth
65
101
Creeper
67
101
Ritual
68
101
To Heaven
70
101
Night
71
101
Glisten
96
101
Bell Choir
0
102
Echoes
LSB
Bankselectie
Voicenr.
MSB
392
0
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
0
0
0
0
0
0
0
0
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
MIDI
Programma- Voicenaam
wijzigingsnr.
0
103
Sci-Fi
WORLD
0
104
Sitar
32
104
Detuned Sitar
35
104
Sitar 2
97
104
Tamboura
0
105
Banjo
28
105
Muted Banjo
96
105
Rabab
97
105
Gopichant
98
105
Oud
0
106
Shamisen
0
107
Koto
96
107
Taisho-kin
97
107
Kanoon
0
108
Kalimba
0
109
Bagpipe
0
110
Fiddle
0
111
Shanai
PERCUSSIVE
0
112
Tinkle Bell
96
112
Bonang
97
112
Altair
98
112
Gamelan Gongs
99
112
Stereo Gamelan Gongs
100
112
Rama Cymbal
0
113
Agogo
0
114
Steel Drums
97
114
Glass Percussion
98
114
Thai Bells
0
115
Woodblock
96
115
Castanets
0
116
Taiko Drum
96
116
Gran Cassa
0
117
Melodic Tom
64
117
Melodic Tom 2
65
117
Real Tom
66
117
Rock Tom
0
118
Synth Drum
64
118
Analog Tom
65
118
Electronic Percussion
0
119
Reverse Cymbal
SOUND EFFECTS
0
120
Fret Noise
0
121
Breath Noise
0
122
Seashore
0
123
Bird Tweet
0
124
Telephone Ring
0
125
Helicopter
0
126
Applause
0
127
Gunshot
0
0
Cutting Noise
0
1
Cutting Noise 2
0
3
String Slap
0
16
Flute Key Click
0
32
Shower
0
33
Thunder
0
34
Wind
0
35
Stream
0
36
Bubble
0
37
Feed
0
48
Dog
0
49
Horse
0
50
Bird Tweet 2
0
55
Maou
LSB
Voice-overzicht / Stijloverzicht
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MIDI
Programmawijzigingsnr.
64
65
66
67
68
69
70
80
81
82
83
84
85
86
Voicenaam
Phone Call
Door Squeak
Door Slam
Scratch Cut
Scratch Split
Wind Chime
Telephone Ring 2
Car Engine Ignition
Car Tires Squeal
Car Passing
Car Crash
Siren
Train
Jet Plane
Bankselectie
Voicenr.
MSB
LSB
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MIDI
Programmawijzigingsnr.
87
88
89
90
96
97
98
99
100
112
113
114
115
Voicenaam
Starship
Burst
Roller Coaster
Submarine
Laugh
Scream
Punch
Heartbeat
Footsteps
Machine Gun
Laser Gun
Explosion
Firework
Stijloverzicht
Stijlnr.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
Stijlnaam
8BEAT
8BeatModern
60’sGtrPop
8BeatAdria
60’s8Beat
8Beat
OffBeat
60’sRock
HardRock
RockShuffle
8BeatRock
16BEAT
16Beat
PopShuffle
GuitarPop
16BtUptempo
KoolShuffle
HipHopLight
BALLAD
PianoBallad
LoveSong
6/8ModernEP
6/8SlowRock
OrganBallad
PopBallad
16BeatBallad
DANCE
EuroTrance
Ibiza
SwingHouse
Clubdance
ClubLatin
Garage1
Garage2
TechnoParty
UKPop
HipHopGroove
HipShuffle
HipHopPop
Stijlnr.
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
Stijlnaam
DISCO
70’sDisco
LatinDisco
SaturdayNight
DiscoHands
SWING & JAZZ
BigBandFast
BigBandBallad
JazzClub
Swing1
Swing2
Five/Four
Dixieland
Ragtime
R&B
Soul
DetroitPop
6/8Soul
CrocoTwist
Rock&Roll
ComboBoogie
6/8Blues
COUNTRY
CountryPop
CountrySwing
Country2/4
Bluegrass
LATIN
BrazilianSamba
BossaNova
Tijuana
DiscoLatin
Mambo
Salsa
Beguine
Reggae
BALLROOM
VienneseWaltz
EnglishWaltz
Stijlnr.
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
Stijlnaam
Slowfox
Foxtrot
Quickstep
Tango
Pasodoble
Samba
ChaChaCha
Rumba
Jive
TRADITIONAL
USMarch
6/8March
GermanMarch
PolkaPop
OberPolka
Tarantella
Showtune
ChristmasSwing
ChristmasWaltz
ScottishReel
WALTZ
SwingWaltz
JazzWaltz
CountryWaltz
OberWalzer
Musette
PIANIST
Stride
PianoSwing
Arpeggio
Habanera
SlowRock
8BeatPianoBallad
6/8PianoMarch
PianoWaltz
65
Drumkitoverzicht
• “
” geeft aan dat het drumgeluid hetzelfde is als “Standard Kit 1”.
• Elke percussievoice gebruikt één noot.
• Het MIDI-nootnummer en de noot zijn in feite een octaaf lager dan het
toetsenbordnootnummer en de noot. Bijvoorbeeld in “109: Standard Kit 1”,
de “Seq Click H” (nootnr. 36/noot C1) komt overeen met (nootnr. 24/noot
C0).
• Toets Uit: Toetsen gemarkeerd met een “O” stoppen bij noot los onmiddellijk hun geluid.
• Voices met hetzelfde beurtwisselnootnummer (*1 – 4) kunnen niet tegelijkertijd worden bespeeld. (Ze zijn juist ontworpen om achter elkaar gespeeld te worden.)
Toetsenbord
Nootnr.
C1
C#1
D1
E1
F1
D#1
F#1
G1
G#1
A1
B1
C2
A#1
C#2
D2
E2
F2
D#2
F#2
G2
G#2
A2
B2
C3
A#2
C#3
D3
E3
F3
D#3
F#3
G3
G#3
A3
B3
C4
A#3
C#4
D4
E4
F4
D#4
F#4
G4
G#4
A4
B4
C5
A#4
C#5
D5
E5
F5
D#5
F#5
G5
G#5
A5
B5
A#5
C6
66
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Noot
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Voicenr.
MSB/LSB/PC
MIDI
Toets Beurtelingse
Nootnr.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Noot
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
los
toewijzing
3
3
4
4
O
O
O
1
1
1
O
O
O
2
2
109
127/000/000
110
127/000/001
111
127/000/008
112
127/000/016
113
127/000/024
114
127/000/025
Standard Kit 1
Standard Kit 2
Room Kit
Rock Kit
Electronic Kit
Analog Kit
Surdo Mute
Surdo Open
Hi Q
Whip Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Finger Snap
Click Noise
Metronome Click
Metronome Bell
Seq Click L
Seq Click H
Brush Tap
Brush Swirl
Brush Slap
Brush Tap Swirl
Snare Roll
Castanet
Snare H Soft
Sticks
Bass Drum Soft
Open Rim Shot
Bass Drum Hard
Bass Drum
Side Stick
Snare M
Hand Clap
Snare H Hard
Floor Tom L
Hi-Hat Closed
Floor Tom H
Hi-Hat Pedal
Low Tom
Hi-Hat Open
Mid Tom L
Mid Tom H
Crash Cymbal 1
High Tom
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Cymbal Cup
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
Bongo H
Bongo L
Conga H Mute
Conga H Open
Conga L
Timbale H
Timbale L
Agogo H
Agogo L
Cabasa
Maracas
Samba Whistle H
Samba Whistle L
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Wood Block H
Wood Block L
Cuica Mute
Cuica Open
Triangle Mute
Triangle Open
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Snare H Soft 2
Reverse Cymbal
Reverse Cymbal
Hi Q 2
Snare L
Hi Q 2
SD Rock H
Bass Drum H
Bass Drum H
Bass Drum H
BD Rock
BD Rock
BD Gate
BD Analog L
BD Analog H
Analog Side Stick
Analog Snare 1
SD Rock H
Open Rim Shot 2
Bass Drum 2
Snare M 2
SD Room L
SD Rock L
SD Rock L
Snare H Hard 2
SD Room H
Room Tom 1
SD Rock Rim
Rock Tom 1
SD Rock H
E Tom 1
Room Tom 2
Rock Tom 2
E Tom 2
Room Tom 3
Rock Tom 3
E Tom 3
Room Tom 4
Room Tom 5
Rock Tom 4
Rock Tom 5
E Tom 4
E Tom 5
Room Tom 6
Rock Tom 6
E Tom 6
Analog Snare 2
Analog Tom 1
Analog HH Closed 1
Analog Tom 2
Analog HH Closed 2
Analog Tom 3
Analog HH Open
Analog Tom 4
Analog Tom 5
Analog Cymbal
Analog Tom 6
Analog Cowbell
Analog Conga H
Analog Conga M
Analog Conga L
Analog Maracas
Analog Claves
Scratch Push
Scratch Pull
Scratch Push
Scratch Pull
Drumkitoverzicht
Toetsenbord
Nootnr.
C1
C#1
D1
E1
F1
D#1
F#1
G1
G#1
A1
B1
C2
A#1
C#2
D2
E2
F2
D#2
F#2
G2
G#2
A2
B2
C3
A#2
C#3
D3
E3
F3
D#3
F#3
G3
G#3
A3
B3
C4
A#3
C#4
D4
E4
F4
D#4
F#4
G4
G#4
A4
B4
C5
A#4
C#5
D5
E5
F5
D#5
F#5
G5
G#5
A5
B5
C6
A#5
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Noot
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Voicenr.
MSB/LSB/PC
MIDI
Toets Beurtelingse
Nootnr.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Noot
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
los
109
127/000/000
Standard Kit 1
115
127/000/027
Dance Kit
116
127/000/032
Jazz Kit
117
127/000/040
Brush Kit
118
127/000/048
Symphony Kit
119
126/000/000
SFX Kit 1
120
126/000/001
SFX Kit 2
toewijzing
3
3
4
4
O
O
O
1
1
1
O
O
O
2
2
Surdo Mute
Surdo Open
Hi Q
Whip Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Finger Snap
Click Noise
Metronome Click
Metronome Bell
Seq Click L
Seq Click H
Brush Tap
Brush Swirl
Brush Slap
Brush Tap Swirl
Snare Roll
Castanet
Snare H Soft
Sticks
Bass Drum Soft
Open Rim Shot
Bass Drum Hard
Bass Drum
Side Stick
Snare M
Hand Clap
Snare H Hard
Floor Tom L
Hi-Hat Closed
Floor Tom H
Hi-Hat Pedal
Low Tom
Hi-Hat Open
Mid Tom L
Mid Tom H
Crash Cymbal 1
High Tom
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Cymbal Cup
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
Bongo H
Bongo L
Conga H Mute
Conga H Open
Conga L
Timbale H
Timbale L
Agogo H
Agogo L
Cabasa
Maracas
Samba Whistle H
Samba Whistle L
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Wood Block H
Wood Block L
Cuica Mute
Cuica Open
Triangle Mute
Triangle Open
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Reverse Cymbal
Hi Q 2
AnSD Snappy
AnBD Dance-1
AnSD OpenRim
AnBD Dance-2
AnBD Dance-3
Analog Side Stick
AnSD Q
AnSD Ana+Acoustic
Analog Tom 1
Analog HH Closed 3
Analog Tom 2
Analog HH Closed 4
Analog Tom 3
Analog HH Open 2
Analog Tom 4
Analog Tom 5
Analog Cymbal
Analog Tom 6
Analog Cowbell
Analog Conga H
Analog Conga M
Analog Conga L
Analog Maracas
SD Jazz H Light Brush Slap L
Bass Drum L
BD Jazz
BD Jazz
Gran Cassa
Gran Cassa Mute
SD Jazz L
Brush Slap
Marching Sn M
SD Jazz M
Jazz Tom 1
Brush Tap
Marching Sn H
Brush Tom 1 Jazz Tom 1
Jazz Tom 2
Brush Tom 2 Jazz Tom 2
Jazz Tom 3
Brush Tom 3 Jazz Tom 3
Jazz Tom 4
Jazz Tom 5
Brush Tom 4 Jazz Tom 4
Brush Tom 5 Jazz Tom 5
Hand Cym. L
Brush Tom 6 Jazz Tom 6
Hand Cym.Short L
Jazz Tom 6
Cutting Noise
Phone Call
Cutting Noise 2 Door Squeak
Door Slam
String Slap
Scratch Cut
Scratch
Wind Chime
Telephone Ring 2
Flute Key Click Car Engine Ignition
Car Tires Squeal
Car Passing
Car Crash
Siren
Hand Cym. H
Train
Jet Plane
Hand Cym.Short H
Starship
Burst
Roller Coaster
Submarine
Shower
Thunder
Wind
Stream
Bubble
Feed
Laugh
Scream
Punch
Heartbeat
FootSteps
Dog
Horse
Bird Tweet 2
Machine Gun
Laser Gun
Explosion
Firework
Analog Claves
Scratch Push
Scratch Pull
Maou
67
MIDI-implementatie-overzicht
YAMAHA
[ Portable Keyboard ]
Datum:29-01-2003
Model PSR-275/PSR-273
MIDI-implementatie-overzicht
Versie : 1.0
Verzendt
Herkent
Opmerkingen
Functie...
Basiskanaal
Standaard
Gewijzigd
Mode
Standaard
3
Boodschappen x
Gewijzigd
**************
Nootnummer
1 - 16
x
1 - 16
x
3
x
x
0 - 127
: Echte voice **************
0 - 127
0 - 127
Aanslag
Noot AAN
Noot UIT
o 9nH,v=1-127
o 9nH,v=0
o 9nH,v=1-127
o 9nH,v=0 of 8nH
Aftertouch
van toetsen
van kanalen
x
x
x
x
Pitchbend
Besturingswijziging
x
0,32
1
6
38
7
10
11
64
71
72
73
74
84
91,93
94
96,97
100,101
*2
o
x
x
x
o
o
x
o
x
o
x
x
x
o
x
x
x
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
Programmao 0 - 127
wijzigingen: Echte nrs. **************
Systeemexclusief
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
*3
o
x
x
x
Systeem : Clock
o
Realtime: Commando's o
o
o
o
x
x
x
o
x
Mode 1 : OMNI AAN, POLY
Mode 3 : OMNI UIT, POLY
Bankselectie
Modulatiewiel
Data-invoer(MSB)
Data-invoer(LSB)
Partvolume
Pan
Expressie
Sustain
Harmonische inhoud
Releasetijd
Attacktijd
Helderheid
Portamentobesturing
Effect 1,3 diepte
Effect 4 diepte
RPN toename, afname
RPN LSB,MSB
o 0 - 127
: Songpositie x
Algemeen: Songselectie x
: Stemmen
x
Overige:Al't geluid UIT
:Reset alle best.
:Lokaal AAN/UIT
:Alle noten UIT
Bood- :Actieve meting
schappen:Reset
68
*1
*4
*3
*4
o(120,126,127)
o(121)
o(122)
*5
o(123-125)
o
x
Mode 2 : OMNI AAN, MONO
Mode 4 : OMNI UIT, MONO
o : Ja
x : Nee
MIDI-implementatie-overzicht
OPMERKING:
*1 Standaard (fabrieksinstellingen) functioneert de PSR-275/273 gewoonlijk als een 16-kanaals multitimbrale toongenerator, en hebben binnenkomende data geen invloed op de paneelvoices of paneelinstellingen.
De onderstaande MIDI-boodschappen echter hebben wel invloed op de
paneelvoices, automatische begeleiding en songs.
• MIDI Master Tuning (MIDI-hoofdstemming)
• Systeemexclusieve boodschappen voor het veranderen van het
reverbtype en het chorustype.
*2 Boodschappen voor deze besturingswijzigingsnummers kunnen niet
door de PSR-275/273 zelf verzonden worden. Ze zouden echter kunnen
worden verstuurd als de begeleiding of het harmony-effect speelt.
*3 Exclusief
<GM Systeem AAN> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
• Deze boodschap roept automatisch alle standaardinstellingen voor
het instrument op, met uitzondering van de MIDI-hoofdstemming.
<MIDI-hoofdvolume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, ll, mm, F7H
• Deze boodschap geeft de mogelijkheid alle volumes op alle kanalen
tegelijkertijd te veranderen (Universele Systeemexclusief).
• De waarden van “mm” worden gebruikt voor de MIDIhoofdstemming. (Waarden voor “ll” worden genegeerd.)
<Reverbtype> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, llH, F7H
• mm : Reverbtype MSB
• ll : Reverbtype LSB
Zie het Effectoverzicht (blz. 69) voor details.
<Chorustype> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H
• mm : Chorustype MSB
• ll : Chorustype LSB
Zie het Effectoverzicht (blz. 69) voor details.
*4 Als de begeleiding wordt gestart wordt er een FAH-boodschap verzonden. Als de begeleiding wordt gestopt wordt er een FCH-boodschap
verzonden. Als de clock op Extern wordt gezet, worden zowel FAH
(begeleiding start) als FCH (begeleiding stopt) herkend.
*5 Lokaal AAN/UIT
<Lokaal AAN> Bn, 7A, 7F
<Lokaal UIT> Bn, 7A, 00
Waarde voor “n” wordt genegeerd.
<MIDI-hoofdstemming> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc,
F7H
• Deze boodschap wijzigt tegelijkertijd de stemmingswaarde van alle
kanalen.
• De waarden “mm” en “ll” worden gebruikt voor de MIDIhoofdstemming.
• De standaardwaarden voor “mm” en “ll” zijn respectievelijk 08H en
00H. Elke waarde kan worden gebruikt voor “n” en “cc”.
■ Effectoverzicht
* Als de ontvangen waarde geen effecttype bevat in de TYPE LSB, wordt de LSB naar TYPE 0 verwezen.
* De nummers tussen haakjes voor de effecttypenaam komen overeen met de in de display aangegeven
nummers.
* Door een externe sequencer te gebruiken, die in staat is systeemexclusieve boodschappen en parameterwijzigingen te verwerken of te verzenden, kunt u de reverb- en choruseffecttypes selecteren die niet toegankelijk
zijn via het PSR-275/273-paneel. Als één van deze effecten door een externe sequencer wordt geselecteerd
verschijnt er “ - ” in de display.
● REVERB
TYPE
MSB
00
000
Geen effect
001
(1)Hall1
002
Room
003
Stage
004
Plate
005 – 127 Geen effect
01
02
08
TYPE LSB
16
(2)Hall2
(6)Stage1
(8)Plate1
17
18
(3)Hall3
(4)Room1
(7)Stage2
(9)Plate2
19
20
(5)Room2
● CHORUS
TYPE
MSB
00
000 – 063 Geen effect
064
Thru
065
Chorus
066
Celeste
067
Flanger
068 – 127 Geen effect
01
02
08
TYPE LSB
16
17
18
19
20
(2)Chorus2
(3)Flanger1
(1)Chorus1
(4)Flanger2
69
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Als de PSR-275/273 wordt aan- of uitgezet wordt
er tijdelijk een ploffend geluid geproduceerd.
Dit is normaal en geeft aan dat de PSR-275/273 elektrische energie
ontvangt.
Bij gebruik van een mobiele telefoon, worden bijgeluiden geproduceerd.
Een mobiele telefoon gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van de
PSR-275/273 kan interferentie veroorzaken. Om dit te voorkomen,
kunt u of de mobiele telefoon uitschakelen of deze verder uit de buurt
van de PSR-275/273 gebruiken.
Er is geen geluid, zelfs niet als het toetsenbord
wordt bespeeld of als er een song wordt afgespeeld.
Controleer of er niets op de PHONES/OUTPUT-aansluiting op het
achterpaneel is aangesloten. Als er een hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
Controleer de lokale besturing aan/uit- of PC mode aan/uit-instelling.
(Zie blz. 57, 58.)
70
Het bespelen van toetsen in het rechterhandgedeelte van het toetsenbord geeft geen geluid.
Als u de Dictionaryfunctie (blz. 42) gebruikt, zijn de toetsen in het
rechterhandgedeelte alleen bedoeld voor het invoeren van de grondtoon en het akkoordsoort.
Het geluid van de voices of het ritme lijkt ongewoon of vreemd.
De batterijspanning is te laag. Vervang de batterijen. (Zie blz. 10.)
De automatische begeleiding gaat niet aan, zelfs
niet als er op de [ACMP ON/OFF]-knop wordt gedrukt.
Zorg ervoor dat de stijlmode actief is voordat u de automatische begeleiding inschakelt. Druk op de [STYLE]-knop om stijlhandelingen
mogelijk te maken.
De stijl of de song speelt niet af, zelfs niet als er op
de [START/STOP]-knop wordt gedrukt.
Controleer of de externe clock aan-/uitstaat. (Zie blz. 57.)
De stijl of song klinkt niet zoals het hoort.
Zorg ervoor dat het stijlvolume of songvolume (blz. 39) op een geschikt niveau is ingesteld.
Bij het terugspelen van één van de Pianiststijlen
(nrs. 93 - 100) is het ritme niet te horen.
Dit is normaal. De Pianiststijlen zijn niet van drums of baspartijen
voorzien — alleen pianobegeleiding. De begeleiding van de stijlen is
alleen hoorbaar als de begeleiding op ON (aan) gezet wordt en er
toetsen in het begeleidingsgebied van het toetsenbord worden bespeeld.
Niet alle voices lijken te klinken, of het geluid wordt
soms afgekapt.
De PSR-275/273 is tot maximaal 32 noten polyfoon. Als de DUALvoice of SPLIT-voice wordt gebruikt en er speelt tegelijkertijd een
song of stijl, dan kunnen sommige noten worden weggelaten of worden “gestolen” van de begeleiding of de song.
Er klinkt een vreemd “flanging” of “verdubbeld” geluid als de PSR-275/273 met een sequencer wordt
gebruikt. (Dit kan ook als een “dual”-geluid van
twee voices klinken, zelfs als DUAL uitgeschakeld
is.)
Als u de stijl met een sequencer gebruikt, zet dan de MIDI Echo (of
overeenkomstige instelling) op “off”. (Zie voor details de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat en/of software.)
De voetschakelaar (voor sustain) lijkt precies verkeerd om te werken. Intrappen van de voetschakelaar, bijvoorbeeld, kapt het geluid af en loslaten
geeft juist sustain aan de geluiden.
De polariteit van de voetschakelaar is omgedraaid. Zorg dat het pedaal juist is aangesloten op de SUSTAIN-aansluiting voor u het instrument aanzet.
Het geluid van de voice klinkt iets anders van noot
tot noot.
De AWM-klankopwekkingsmethode gebruikt meervoudige opnamen
(samples) van een instrument over het bereik van het toetsenbord;
dus kan het daadwerkelijke geluid van de voice enigszins anders
klinken van noot tot noot.
Specificaties
Toetsenbord
• 61 standaard-maat toetsen (C1 - C6), met aanslagreactie.
Display
• Grote multi-functionele LCD-display (met achtergrondverlichting)
Set-up
• STANDBY/ON
• MASTER VOLUME : MIN - MAX
Paneelregelaars
• SONG, VOICE, STYLE, Dict., PC, LESSON L, R,
METRONOME, PORTABLE GRAND, DEMO, FUNCTION,
TOUCH, HARMONY, DUAL, SPLIT, SUSTAIN,
TEMPO/TAP, [0]-[9], [+](YES), [–](NO)
Voice
•
•
•
•
108 paneelvoices + 12 drumkits + 360 XG-Litevoices
Polyfonie : 32
DUAL
SPLIT
Stijl
• 100 stijlen
• Stijlregelaars : ACMP ON/OFF, SYNC START,
START/STOP, INTRO/ENDING/rit.,
MAIN/AUTO FILL
• Vingerzettingen: Multi fingering
• Stijlvolume
Yamaha Educatie Pakket
• Dictionary (woordenboek)
• Lessen 1-4
Functie
• Overall : Transponering, Stemmen, Splitpunt, Aanslaggevoeligheid
• Volume : Stijlvolume, Songvolume, Metronoomvolume,
Metronoommaatsoort
• MAIN-voice: Volume, Octavering, Reverbzendniveau,
Choruszendniveau
• DUAL-voice: Voice, Volume, Octavering, Reverbzendniveau, Choruszendniveau
• SPLIT-voice: Voice, Volume, Octavering, Reverbzendniveau, Choruszendniveau
• Effect/Harmony : Reverbtype, Chorustype,
Harmonytype, Harmonyvolume
• Utility : Lokaal aan/uit, Externe Clock, Initiële set-up
verzenden
Vermogensdissipatie (bij het gebruik van de PA-3C netadapter)
• 10 W
Spanningsvoorziening
• Adapter : Yamaha PA-3C netadapter
• Batterijen : Zes “D” maat, R20P (LR20) of equivalente
batterijen
Afmetingen (B x D x H)
• 933 x 370 x 129 mm (36-3/4" x 14-5/8" x 5")
Gewicht
• 5,3 kg (11 lbs. 11 oz.)
Bijgeleverde accessoires
• Muziekstandaard
• Handleiding
• Song Book
Optionele Accessoires
•
•
•
•
Hoofdtelefoon
Netadapter
Voetschakelaar
Keyboardstandaard
: HPE-150
: PA-3B/3C
: FC4, FC5
: L-2C
* De specificaties en beschrijvingen in de handleiding zijn uitsluitend voor
informatieve doeleinden. Yamaha Corp. houdt zich het recht voor om producten of hun specificaties op elk gewenst moment te wijzigen of te modificeren, zonder kennisgeving. Aangezien specificaties, apparatuur en opties per locatie kunnen verschillen, kunt u het best contact opnemen met
uw Yamaha leverancier.
* De kleuren van het batterijencompartimentklepje en het instrument zelf
kunnen verschillen, afhankelijk van het specifieke model.
Effecten
• Reverb : 9 types
• Chorus : 4 types
• Harmony : 26 types
Song
• 100 Songs
• Songvolume
MIDI
• Lokaal aan/uit
• Initiële set-up verzenden
• Externe Clock
Aansluitingen voor optionele accessoires
• PHONES/OUTPUT, DC IN 10-12V, MIDI IN/OUT,
SUSTAIN
Versterker
• 2,7W + 2,7W
Luidsprekers
• 12cm x 2
71
Index
Paneelregelaars en
aansluitingen
+/–............................................... 8, 19
A-B REPEAT.............................. 8, 46
ACMP ON/OFF.......................... 8, 34
DC IN 10-12V ............................ 9, 10
DEMO ........................................ 8, 14
Dict. ............................................ 8, 42
DUAL ......................................... 9, 25
FF........................................... 9, 46
FUNCTION.......................... 8, 18, 59
HARMONY ............................... 9, 29
INTRO/ENDING/rit. .................. 9, 34
LESSON ..................................... 8, 50
MAIN/AUTO FILL .................... 9, 34
MASTER VOLUME .................. 8, 18
METRONOME .......................... 8, 21
MIDI IN...................................... 9, 55
MIDI OUT.................................. 9, 55
NO .....................................................8
Numeriek toetsenbord ................ 8, 19
PAUSE ................................... 8, 46
PC ............................................... 8, 58
PHONES/OUTPUT.................... 9, 11
PORTABLE GRAND................. 8, 21
REW ...................................... 9, 46
SONG ................................... 9, 45, 49
SPLIT ......................................... 9, 26
STANDBY/ON........................... 8, 11
START/STOP ....................... 8, 34, 46
STYLE........................................ 9, 33
SUSTAIN.............................. 9, 11, 30
SYNC START ............................ 8, 34
TEMPO/TAP ........................ 9, 21, 38
TOUCH ...................................... 8, 27
VOICE ........................................ 9, 23
YES....................................................8
Overige
Nr. 000 OTS .................................... 25
A
Aanslaggevoeligheid....................... 27
Aansluitingen voor accessoires....... 11
A-B Repeat (herhaling)................... 47
Akkoorden, Fingered ...................... 40
Akkoorden, over ............................. 43
Akkoorden, Single Finger............... 40
Akkoordnamen................................ 44
Akkoordsoort .................................. 44
B
Batterijen......................................... 10
Begeleidingssecties ......................... 39
Begeleidingssplitpunt...................... 26
Beknopte handleiding ..................... 12
C
Chorus............................................. 30
Choruszendniveau........................... 30
D
Demo-annuleer................................ 14
Demosong ....................................... 14
Dictionary (woordenboek) .............. 42
Drumkitvoice-overzicht .................. 66
DUAL-octavering ........................... 25
DUAL-voice.................................... 25
DUAL-volume ................................ 25
E
Effecten ........................................... 29
ENDING ......................................... 34
Externe Clock ................................. 57
F
Fill-in .............................................. 39
Fingeredakkoorden ......................... 40
Functie ...................................... 18, 59
G
GM System Level 1 ........................ 54
Grade (beoordeling) ........................ 53
Grondtoon ....................................... 43
H
Harmony ......................................... 29
Hoofdtelefoon ................................. 11
I
Indicator .......................................... 20
72
Initiële set-up verzenden ................. 57
Interne Clock ................................... 57
Intro ................................................. 36
L
Lessen.............................................. 49
Links................................................ 50
Lokaal aan/uit.................................. 57
M
Maatsoort......................................... 22
MAIN A/B....................................... 39
MAIN-octavering ............................ 23
MAIN-voice .................................... 23
Main-volume ................................... 23
Mastervolume.................................. 18
Melody Voice Change
(melodievoicewijziging).................. 48
Metronoom...................................... 21
MIDI................................................ 54
MIDI-aansluitingen ......................... 55
MIDI-implementatie-overzicht ....... 68
MIDI-kanalen .................................. 55
MIDI-LSB-ontvangst annuleren ..... 57
Multi Fingering ............................... 40
Muziekstandaard ............................. 19
N
Netadapter ....................................... 10
Notatie ............................................. 20
O
Octavering ....................................... 20
One Touch Setting ........................... 25
P
PC.................................................... 58
Portable Grand (vleugel) ................. 21
Problemen oplossen ........................ 70
R
Rechts.............................................. 50
Reverb ............................................. 29
Reverbzendniveau ........................... 29
Ritardando ....................................... 37
S
secties (begeleiding)........................ 39
Single Fingerakkoorden .................. 40
songs, selecteren.............................. 45
songs, spelen ................................... 46
Songvolume..................................... 48
Specificaties..................................... 71
Index
SPLIT-octavering.............................26
Splitpunt ..........................................26
SPLIT-voice.....................................26
SPLIT-volume..................................26
stijlen, selecteren .............................33
stijlen, spelen ...................................34
Stijlvolume.......................................39
Sustain .............................................30
Sync Start.........................................35
T
Tap ...................................................35
Teldisplay ................................. 20, 38
Tempo ....................................... 21, 38
Toetsenbord .....................................20
Transpose.........................................28
Tuning..............................................28
V
Voetschakelaar .................................11
Voice-overzicht ................................61
Voices selecteren en bespelen..........23
voices, Drumkit ...............................66
voices, XG-Lite ...............................62
Volume, harmony.............................29
Volume, Metronoom........................22
Volume, Song ..................................48
Volume, stijl.....................................39
X
XG-Lite voice-overzicht..................62
73
Neem voor details over producten alstublieft contact op met de
dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde
distributeurs in het onderstaande overzicht.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,
Departamento de ventas
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.
Tel: 686-00-33
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil LTDA.
Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil
Tel: 011-853-1377
ARGENTINA
Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha de Panamá S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700
IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177
GERMANY
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990
AUSTRIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
THE NETHERLANDS
Yamaha Music Central Europe,
Branch Nederland
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040
ASIA
FRANCE
Yamaha Musique France, S.A.
Division Professionnelle
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000
ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.
Combo Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha-Hazen Música, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888
GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160
SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688
INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, Korea
Tel: 02-3770-0661
MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-703-0900
PHILIPPINES
DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 8B
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551
SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building,
Singapore
Tel: 65-747-4374
TAIWAN
NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
121/60-61 RS Tower 17th Floor,
Ratchadaphisek RD., Dindaeng,
Bangkok 10320, Thailand
Tel: 02-641-2951
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AND OTHER ASIAN COUNTRIES
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317
OCEANIA
AFRICA
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-881-5868
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Belgium
Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels,
Belgium
Tel: 02-726 6032
HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273
[PK] 27
Yamaha informatie
http://www.yamaha.nl/
Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, alleen Engels)
http://www.yamahaPKclub.com/
Yamaha Manual Library (handleidingenbibliotheek)
http://www2.yamaha.co.jp/manual/dutch/
M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2003 Yamaha Corporation
Productie Nederlandstalige handleiding: TerrActs (www.terracts.nl)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement