EFB60550BX EFB70550BX EFB90550BX - E

EFB60550BX
EFB70550BX
EFB90550BX
EFB60550DX
EFB90550DX
EFB60570DX
EFB90570DX
CS
SK
rO
Pl
HR
SL
EL
Odsavač Par
Kapucňa
Cartier
Okap Kuchenny
Kapuljača
Napa
Απορροφητήρας
TR
BG
KK
MK
SQ
SR
AR
Ocak Davlumbaz
Аспиратора
Сорып
Аспираторот
Kapak Tenxhere
Кухињског Аспиратора
cs
sk
ro
pl
hr
sl
el
tr
bg
kk
mk
SQ
sr
ar
Návod k použití......................................................................................................3
Návod na používanie............................................................................................6
Manual de folosire..............................................................................................9
Instrukcja użytkowania................................................................................... 12
Knjižica s uputama..............................................................................................15
Navodilo za uporabo.........................................................................................18
Οδηγίες χρήσης....................................................................................................21
Kullanım kitapçığı...............................................................................................24
Ръководство на потребителя........................................................................ 27
Пайдаланушы нұсқаулығы.............................................................................. 30
Упатство за корисник.......................................................................................33
Udhëzues për përdorimin................................................................................. 36
Корисничко упутство.......................................................................................39
......................................................................................................................
42
czecH
3
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele.
Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete
skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V internetovém obchodu společnosti Electrolux naleznete vše, co potřebujte k
udržování všech vašich spotřebičů Electrolux v perfektním stavu. Čeká na vás
široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po
košíčky na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na:
www.electrolux.com/shop
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v
místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Model ____________________________
Výrobní číslo (PNC) _________________
Sériové číslo (S.N.) _ ________________
4
RADY A DOPORUČENÍ
• Tento návod k použití je společný pro
několik verzí přístroje. Je tedy možné,
že bude obsahovat popis některých
komponentů, které jsou součástí vybavení
jiného přístroje než je Váš.
• Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za
škody způsobené nesprávnou instalací,
která neodpovídá příslušným předpisům.
• Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi
varnou deskou a digestoří musí být 650
mm (některé modely je možné namontovat
do nižší výšky, viz odstavce pojednávající o
rozměrech a instalaci).
• Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí uvedenému na typovém štítku
umístěném uvnitř digestoře.
• U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí
elektrický systém zajišťuje správné
uzemnění.
• Digestoř připojte k výstupu nasávaného
vzduchu trubkou s průměrem 120 mm
nebo větším. Vedení trubky musí být co
nejkratší.
• Digestoř nepřipojujte k odvodnímu vedení
určenému pro odvod spalin z topení (kotlů,
krbů apod...).
• V případě, že jsou ve stejné místnosti
jako digestoř umístěny spotřebiče na jinou
než elektrickou energii, (např. plynové
spotřebiče), je nutné zajistit dostatečné
větrání daného prostoru. Jestliže kuchyň
nemá otvor ven, je nutné ho zajistit, aby
byl zajištěn přívod čistého vzduchu. Vše
bude fungovat bezpečně, pokud maximální
přetlak v místnosti nepřesáhne hodnotu
0,04 mbarů.
• V případě poškození napájecího kabelu
je třeba, aby jej výrobce nebo technický
servis vyměnil, aby se zabránilo vzniku
jakéhokoliv rizika.
by se totiž mohl vznítit.
• Tento přístroj nesmí být používán osobami
(včetně dětí) se sníženými psychickými,
smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo osobami bez zkušeností a znalostí
přístroje. Výjimku lze učinit pouze v
případě, že tyto osoby byly k užívání
přístroje zaučeny osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost a jsou pod její kontrolou.
• Děti musí být pod dohledem a musí být
zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
• “UPOZORNĚNÍ: Dostupné části se mohou
zahřívat na vysokou teplotu, pokud jsou
používány s varnými přístroji.”
ÚDRŽBA
• Před každým čištěním nebo údržbou
odpojte digestoř od sítě vytažením zástrčky
ze zásuvky nebo vypnutím hlavního
vypínače.
• Provádějte pečlivou a včasnou údržbu filtrů
v doporučených intervalech (Nebezpečí
požáru).
-- Aktív szenes szagszûrõk W Az aktív
szenes szagszűrő nem mosható és nem
regenerálható, hanem kb. 4 havonta
vagy – nagyon intenzív használat esetén
– ennél gyakrabban cserélendő.
W
-- Zsírszûrõk Z Mosogatógépben is
tisztíthatók, és kb. 2 havonta vagy
– nagyon intenzív használat esetén –
ennél gyakrabban kell a tisztításukat
elvégezni
POUŽITÍ
• Digestoř byla zkonstruována výhradně
pro domácí používání k odstranění
kuchyňských pachů.
• Nikdy nepoužívejte digestoř jiným
nevhodným způsobem.
• Pod zapnutou digestoří nikdy nenechávejte
zapnutý silný hořák.
• Hořáky vždy seřiďte tak, aby nedošlo k
přetečení jídel přes okraje nádob.
• Při fritování stále jídlo sledujte: přehřátý olej
Z
-- kontrolky ovládání, pokud jsou přítomny
• Doporučujeme používat k čištění ploch
digestoře vlhký hadřík a neutrální tekutý
čisticí prostředek.
czecH
PŘÍKAZY
T1
Tlačítko
T1
T2
T2
T3
T4
L
Funkce
Displej
Spouští a vypíná motor nasávání s první
rychlostí.
Zobrazuje nastavenou rychlost.
Při stisknutí tohoto tlačítka zhruba na 5 sekund, při
vypnutí všech spotřebičů (motor + světla), se bude
aktivovat/deaktivovat alarm uhlíkových filtrů.
- 1 blikání C Alarm uhlíkových filtrů aktivní
- 2 blikání C Alarm uhlíkových filtrů není aktivní
Snižuje provozní rychlost.
Zobrazuje nastavenou rychlost
Při probíhajícím alarmu filtrů se při stisknutí tohoto
tlačítka zhruba na 3 sekundy provede reset alarmu.
Tuto signalizaci je možné vidět pouze při vypnutém
motoru.
F signalizuje nutnost umýt kovové tukové
filtry. Tento alarm se spustí po 100 hodinách
skutečného provozu digestoře.
C signalizuje nutnost vyměnit uhlíkové filtry a
rovněž je třeba umýt kovové tukové filtry. Tento
alarm se spustí po 200 hodinách skutečného
provozu digestoře.
T3
Zvyšuje provozní rychlost.
Zobrazuje nastavenou rychlost
T4
Spouští rychlost Power z jakékoliv rychlosti, i u
vypnutého motoru, na dobu 10 minut, poté se
systém navrátí k rychlosti nastavené předtím. Je
vhodná pro použití při maximální produkci výparů
z vaření.
Zobrazuje P.
L
Zapíná a vypíná systém osvětlení o maximální
intenzitě.
OSVĚTLENÍ
5
6
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto
dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás.
Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode Electrolux nájdete všetko, čo potrebujete, aby
vaše spotrebiče Electrolux skvelo vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so
širokou ponukou príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa najvyšších
kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali – od špeciálnych varných nádob po
košíky na príbor, od držiakov na fľaše až po vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte internetový obchod na stránke:
www.electrolux.com/shop
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku.
Model ____________________________
Výrobné číslo ______________________
Sériové číslo _______________________
slovak
RADY A ODPORÚČANIA
• Tento Návod na používanie je určený pre
viac verzií spotrebiča. Je možné, že v ňom
budú popísané dodávané časti, ktoré nie sú
súčasťou Vášho spotrebiča.
• Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za
škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo v prípade, že pri inštalácii nebudú dodržané
všetky platné technické normy.
• Minimálna bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a odsávačom pár musí byť aspoň
650 mm (niektoré modely možno nainštalovať
aj v nižšej výške, postupujte podľa odsekov s
údajmi o rozmeroch a inštalácii).
• Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti
zodpovedá napätiu uvedenému na štítku
nachádzajúcom sa vnútri odsávača pár.
• U spotrebičov Triedy Ia skontrolujte, či je elektrická sieť domácnosti správne uzemnená.
• Zapojte odsávač pár k vývodnému potrubiu
nasávaných pár pomocou rúry s priemerom
rovným alebo väčším ako 120 mm. Vedenie
potrubia má byť podľa možnosti čo najkratšie.
• Nezapájajte odsávač pár k odvodom dymov z
horenia (kotly, kozuby a pod.).
• V prípade, že sa v jednej miestnosti používa
odsávač pár spolu s inými spotrebičmi, ktoré
nevyužívajú elektrickú energiu (napríklad
plynové spotrebiče), musí sa zabezpečiť
dostatočné vetranie prostredia. Ak by sa v kuchyni nedalo zabezpečiť dostatočné vetranie,
pripravte otvor v múre, ktorý by zabezpečil
prívod čerstvého vzduchu. Správne a bezpečné používanie sa dosiahne, ak maximálny
podtlak v miestnosti nepresiahne 0,04 mBar.
• V prípade poškodenia prívodného elektrického kábla ho treba dať vymeniť u výrobcu
alebo v prevádzke servisného strediska, aby
sa predišlo akémukoľvek riziku.
jedlá; hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Tento spotrebič nesmú používať osoby
(vrátane detí) so zníženými psychickými,
zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami,
ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a
znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo ak neboli poučené o používaní spotrebiča osobami
zodpovednými za ich bezpečnosť.
• Na deti vždy dohliadajte, aby ste zabezpečili,
že sa so spotrebičom nebudú hrať.
• „POZOR: prístupné časti sa počas používania
spotrebičov na varenie môžu veľmi zohriať.”
ÚDRŽBA
• Pred akýmkoľvek úkonom údržby odsávač pár
odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky
alebo vypnutím hlavného vypínača.
• V odporúčaných intervaloch vykonávajte pravidelnú a dôslednú údržbu filtrov (Riziko požiaru).
-- W Protipachový filter s aktívnym uhlíkom
sa nedá umývať ani regenerovať, treba ho
vymeniť približne každé 4 mesiace používania alebo aj častejšie, ak sa odsávač
používa často a mimoriadne intenzívnym
spôsobom.
W
-- Tukové filtre Z Dajú sa umývať v umývačke
riadu a treba ich umývať približne každé 2
mesiace používania alebo aj častejšie, ak
sa odsávač používa často a mimoriadne
intenzívnym spôsobom.
POUŽÍVANIE
• Odsávač pár bol navrhnutý výhradne na
použitie v domácnosti, aby odstraňoval pachy
z varenia.
• Odsávač pár nikdy nepoužívajte na iné účely.
• Pod zapnutým odsávačom pár nikdy nenechávajte voľné vysoké plamene.
• Plamene vždy nastavte tak, aby sa predišlo
ich bočnému úniku vzhľadom na dno hrncov
a panvíc.
• Fritézy počas používania kontrolujte: Rozpálený olej by sa mohol vznietiť.
• Pod odsávačom pár nepripravujte flambované
7
Z
-- Kontrolky ovládačov, ak sú k dispozícii.
• Na čistenie vonkajšieho povrchu odsávača
pár používajte vlhkú handru a neutrálny
kvapalný čistiaci prostriedok.
8
OVLÁDAČE
T1
Tlačidlo
T1
T2
T2
T3
T4
L
Funkcia
Displej
Zapne a vypne motor nasávania pri prvej
rýchlosti.
Zobrazí nastavenú rýchlosť
Ak podržíte tlačidlo stlačené približne 5 sekúnd, po
vypnutí všetkých zaťažení (motor + osvetlenie) sa
aktivuje/vypne alarm filtrov s aktívnym uhlíkom.
- 1 bliknutie C Alarm nasýtenia filtra s aktívnym uhlíkom
Aktivovaný
- 2 bliknutia C Alarm nasýtenia filtra s aktívnym uhlíkom
Vypnutý
Zníženie pracovnej rýchlosti.
Zobrazí nastavenú rýchlosť
Keď je aktívny alarm filtrov, stlačením tlačidla na
F
signalizuje potrebu umyť tukové kovové
približne 3 sekundy sa alarm zruší. Tieto signalizácie filtre. Alarm sa zapne po 100 vykonaných pravidno iba pri vypnutom motore.
covných hodinách odsávača pár.
C
signalizuje potrebu vymeniť filtre s aktívnym
uhlíkom a treba umyť aj tukové kovové filtre. Alarm
sa zapne po 200 vykonaných pracovných hodinách
odsávača pár.
T3
Zvýšenie pracovnej rýchlosti.
Zobrazí nastavenú rýchlosť
T4
Aktivuje rýchlosť Power z ľubovoľnej rýchlosti,
aj pri vypnutom motore, táto rýchlosť bude
aktívna počas 10 minút, po tejto dobe sa
systém vráti k predchádzajúcej nastavenej
rýchlosti. Vhodná na odsávanie veľmi veľkých
množstiev pár z varenia.
Zobrazí P.
L
Zapne a vypne zariadenie osvetlenia s maximálnou intenzitou.
Osvetlenie
romanian
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care
include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost
conceput special pentru dumneavoastră.
Pentru ca oricând îl utilizaţi puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
ACCESORII ŞI CONSUMABILE
În atelierul web Electrolux veţi găsi tot ceea ce aveţi nevoie pentru a menţine
toate aparatele dumneavoastră Electrolux cu un aspect fără cusur şi în condiţii
perfecte de funcţionare. Împreună cu o gamă largă de accesorii concepute şi
create la standarde înalte de calitate, conform aşteptărilor dumneavoastră, de la
accesorii de gătit pentru specialişti la suporturi de veselă, de la suporturi pentru
sticle la plase pentru lenjeria delicată…
Vizitaţi magazinul nostru online de la:
www.electrolux.com/shop
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
simbol împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile
următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Model ____________________________
PNC (codul numeric al produsului) ______
Număr de serie _____________________
9
10
RECOMANDĂRI ŞI SUGESTII
• Acest manual cu instrucţiuni pentru utilizare
este prevăzut pentru mai multe modele de
‘ aparat. Este posibil să fie descrise unele
particularităţi din dotare, care nu privesc
aparatul dumneavoastră.
• Producătorul nu se face responsabil pentru
orice avarii produse în urma unei instalări
incorecte.
• Respectaţi distanţa de siguranţă de 650
mm între plită şi hotă (unele dintre modele
pot fi instalate la o înălţime inferioară, a se
vedea capitolele referitoare la dimensiuni şi
instalare).
• Verificaţi dacă voltajul de alimentare
corespunde cu cel indicat pe plăcuţa cu
date tehnice din interiorul hotei.
• Pentru aparatele din clasa I, verificaţi dacă
sursa de alimentare este prevăzută cu
împământare.
• Conectaţi la hotă un furtun de evacuare cu
diametrul de minim 120 mm. Acesta trebuie
să fie cât mai scurtă cu putinţă.
• Nu conectaţi hota de evacuare la o
conductă ce evacuează gaze de combustie
( de la bolier, cămin, etc.).
• În cazul în care în cameră se utilizează atât
hota, cât şi aparate care nu sunt acţionate
de energie electrică (de exemplu, aparate
cu gaz), trebuie să existe o ventilaţie
suficientă a mediului. Dacă nu există, în
bucătărie trebuie realizată o deschidere
care comunică cu exteriorul, pentru a
asigura intrarea aerului curat. Folosirea
corectă şi fără riscuri se obţine atunci
când depresiunea maximă în cameră nu
depăşeşte 0,04 mbar.
• Dacă este deteriorat, cablul de alimentare
trebuie înlocuit de fabricant sau de serviciul
de asistenţă tehnică, pentru a evita orice
risc.
fie supravegheate în continuu: uleiul
supraîncins poate lua foc.
• Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de
către persoane (inclusiv copii) cu capaci-tăţi
psihice, senzoriale sau mentale reduse,
sau de către persoane fără experienţe şi
cunoştinţe, dacă nu au fost controlaţi sau
instruiţi pentru utilizarea aparatului de către
persoanele care răspund pentru siguranţa
lor.
• Copii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
fii siguri că nu se joacă cu aparatul.
• „ATENŢIE: Părţile accesibile se pot încinge
dacă sunt folosite cu aparate de gătit”.
ÎNTREŢINERE
• Opriţi funcţionarea hotei şi scoateţi ştecherul
cablului de alimentare înainte de a realiza
procedurile de întreţinere.
• Curăţaţi şi / sau înlocuiţi filtrele după
perioada de timp specificată (Risc de incendiu).
-- Filtrul din carbune W Aceste filtre nu
pot fi spalate si nu pot fi regenerate;
ele trebuie inlocuite la fiecare 4 luni de
functionare sau chiar si mai frecvent in
cazul utilizarii intensive a hotei.
W
-- Filtrul / filtrele antigrasime Z trebuie
curatate la fiecare 2 luni de utilizare, chiar
si mai frecvent in cazul utilizarii intensive
a hotei. Filtrele metalice pot fi spalate si
in masina de spalat vase.
UTILIZARE
• Hota de evacuare a fost realizată numai
pentru uz casnic, pentru a elimina mirosurile
neplăcute din bucătărie. Nu utilizaţi hota
în alte scopuri decât cel pentru care a fost
creată.
• Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat sub
hotă atunci când aceasta funcţio-nează.
• Reglaţi intensitatea flăcării pentru a o
direcţiona doar sub recipient.
• Recipientele cu grăsime trebuie să
Z
-- Indicatoare Comenzi dacă sunt prezente
• Curăţaţi hota cu ajutorul unui material textil
umed şi detergent lichid neutru.
romanian
11
COMENZI
T1
Tastă
T1
T2
T2
T3
T4
L
Funcţie
Afişaj
Porneşte şi opreşte motorul de aspirare în prima
treaptă de viteză.
Afişează viteza setată
Prin apăsarea tastei timp de aproximativ 5 secunde,
când toate sarcinile sunt oprite (motor+lumină), se
Activează / Dezactivează alarma Filtrelor cu carbon
activ.
- 1 aprindere intermitentă C Alarmă Filtre CA activă
- 2 aprinderi intermitente C Alarmă Filtre CA dezactivată
Reduce viteza de funcţionare.
Afişează viteza setată
Cu alarma filtrelor în curs, apăsând tasta timp de
aproximativ 3 secunde, se resetează alarma. Aceste
semnalizări sunt vizibile numai când motorul este oprit.
F
indică necesitatea spălării filtrelor de degresare metalice. Alarma intră în funcţiune după 100
de ore de funcţionare efectivă a Hotei.
C
indică necesitatea înlocuirii filtrelor cu carbon activ şi trebuie spălate şi filtrele de degresare
metalice. Alarma intră în funcţiune după 200 de ore
de funcţionare efectivă a Hotei.
T3
Măreşte viteza de funcţionare.
Afişează viteza setată
T4
Activează treapta de viteză de Putere din orice
altă treaptă de viteză, chiar cu motorul oprit;
această treaptă de viteză este temporizată la 10
minute; la terminarea timpului, sistemul revine la
viteza setată anterior. Menită să combată emisiile
maxime de fumuri de ardere.
Afişează P.
L
Aprinde şi stinge instalaţia de iluminat la intensitate maximă.
Iluminat
12
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z
myślą o Tobie.
Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym Electrolux można znaleźć wszystko co niezbędne do
utrzymania urządzeń Electrolux w doskonałym stanie technicznym i wizualnym.
Wśród szerokiej gamy akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy specjalistyczne naczynia
kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki, torby na delikatne pranie itp.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego:
www.electrolux.com/shop
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Model ____________________________
Numer produktu ____________________
Numer seryjny _ ____________________
polish
UWAGI I SUGESTIE
• Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych wersji urządzenia. Możliwe jest, że niektóre ilustracje nie odzwierciedlają dokładnie waszego urządzenia.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego i niezgodnego z zasadami
techniki montażu.
• Minimalna odległość bezpieczeństwa
pomiędzy płytą kuchenną a okapem musi
wynosić 650 mm (niektóre modele mogą
być instalowane na niższej wysokości,
patrz paragrafy dotyczące ustawienia oraz
instalacji).
• Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na
tabliczce znamionowej wewnątrz okapu.
• W przypadku urządzeń klasy Ia należy się
upewnić, czy domowa instalacja elektryczna gwarantuje prawidłowe uziemienie.
• Podłącz okap do wlotu otworu wyciągowego za pomocą rury o średnicy równej lub
większej niż 120 mm. Trasa rury powinna
być możliwie najkrótsza.
• Nie podłączaj okapu do przewodów odprowadzających spaliny (z kotłów, kominków,
itp.).
• Jeżeli w pomieszczeniu używane są
zarówno okap, jak i urządzenia niezasilane
energią elektryczną (na przykład urządzenia na gaz), należy zapewnić odpowiednią
wentylację pomieszczenia. Jeżeli w kuchni
nie ma wywietrzników zapewniających
dopływ świeżego powietrza, należy je wykonać. Bezpieczne użytkowanie okapu jest
wówczas, gdy maksymalne podciśnienie w
pomieszczeniu nie przekracza 0,04 mbar.
• Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez
producenta lub wykwalifikowanych pracowników serwisu.
ich użytkowania : przegrzany olej może się
zapalić.
• Niniejsze urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) niepełnosprawnie fizycznie lub umysłowo oraz przez
bez doświadczenia lub wiedzy na temat
jego działania, operatorzy powinni zostać
poinstruowani i skontrolowani we kwestii
obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo.
• Dzieci powinny być nadzorowane, aby
upewnić się że nie bawią się urządzeniem.
• „UWAGA: Części zewnętrzne mogą stać
się bardzo gorące, jeżeli używane są
razem z urządzeniami przeznaczonymi do
gotowania.”
KONSERWACJA
• Przed przystąpieniem do dowolnej czynności konserwacyjnej należy wyłączyć okap z
sieci elektrycznej, wyciagając wtyczkę lub
wyłączając wyłącznik gówny.
• Wykonuj skrupulatną i częstą konserwację
filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpieczeństwo pożaru).
-- Węglowe filtry antyzapachowe W nie nadają się do mycia lub regeneracji, należy
je wymieniać co 4 miesiące lub częściej
w przypadku intensywnego użytkowania.
W
-- Filtry przeciwtłuszczowe Z można myć
także w zmywarce, należy je myć co 2
miesiące użytkowania lub częściej, jeśli
używane są bardzo intensywnie
UŻYTKOWANIE
• Okap został zaprojektowany wyłącznie
do użytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchennych.
• Nie wolno używać okapu do innych celów.
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o dużej
intensywności pod załączonym okapem.
• Reguluj zawsze płomienie tak, aby nie
wydostawały się one po bokach garnków.
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas
13
Z
-- Kontrolki sterowania, jeżeli są zainstalowane.
• Powierzchnie okapu wystarczy czyścić
wilgotną szmatką i neutralnym płynem do
mycia.
14
Sterowanie
T1
T2
T3
Przycisk Funkcja
T1
T2
T4
L
Wyświetlacz
Włączanie oraz wyłączanie silnika silnik
wyciągu z pierwszą prędkością.
Wyświetla bieżącą prędkość.
Przez naciśnięcie przycisku na około 5 sekund w
momencie, gdy urządzenie jest wyłączone (silnik +
oświetlenie) aktywuje/dezaktywuje się alarm filtrów
węglowych.
- 1 mignięcie C, alarm filtrów węglowych aktywny
- 2 mignięcia C, alarm filtrów węglowych nieaktywny
Redukcja prędkości.
Wyświetla bieżącą prędkość.
Po aktywowaniu alarmu filtrów, naciśnięcie na około
3 sekund spowoduje reset alarmu.Sygnalizacje te
widoczne są tylko po wyłączeniu pracy silnika.
F
Informuje o konieczności wyczyszczenia
metalowych filtrów przeciwtłuszczowych. Alarm
załącza się po 100 godzinach rzeczywistej pracy
okapu.
C
Informuje o konieczności wymiany filtrów z
węgla aktywnego i o konieczności wyczyszczenia
metalowych filtrów przeciwtłuszczowych. Alarm
załącza się po 200 godzinach rzeczywistej pracy
okapu.
T3
Zwiększenie prędkości.
Wyświetla bieżącą prędkość.
T4
Aktywacja prędkości Power przy dowolnej
Wyświetla P.
aktualnej prędkości lub wyłączonym silniku,
prędkości ta jest chwilowa, po upływie 10
minut system zredukuje ją do wcześniej
ustawionej. Dostosowana do obecności bardzo
intensywnych oparów z gotowania.
L
Włączanie i wyłączanie oświetlenia z
maksymalną intensywnością.
OŚWIETLENIE
croatian
15
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan,
projektiran je s vama u mislima.
Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti
izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL
U Electrolux web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje
vaših Electrolux uređaja besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju.
Pored široke palete dodataka namijenjenih i proizvedenih u skladu sa
standardima visoke kvalitete kakvu očekujete, od posebnog posuđa do košara za
pribor za jelo, od držača boca do vrećica za osjetljivo rublje...
Posjetite našu online trgovinu na:
www.electrolux.com/shop
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte
zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktiraje nadležnu službu.
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih pričuvnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.
Model ____________________________
PNC _____________________________
Serijski broj ________________________
16
SAVJETI I PREPORUKE
• Ova knjižica s uputama za korištenje predviđena je za više verzija uređaja. Moguće
je da su opisani pojedini detalji dodatne
opreme koji se ne tiču vašeg uređaja.
• Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete prouzročene nepravilnim
instaliranjem ili nepridržavanjem osnovnih
radnih propisa.
• Minimalna sigurnosna udaljenost između radne površine Kuhala i Nape mora
iznositi barem 650 mm (neki modeli mogu
se instalirati na manjoj visini, pogledajte dio
smještanje i instalacija).
• Provjerite da li mrežni napon odgovara naponu navedenom na pločici koja se nalazi
unutar Nape.
• Za Uređaje s niskom potrošnjom provjerite
da li kućna električna instalacija osigurava
pravilno uzemljenje.
• Priključite Napu izlazu usisanog zraka cijevima čiji promjer odgovara ili je veći od 120
mm. Dužina cijevi mora biti što kraća.
• Nemojte priključiti Napu cijevima za odvod
dima proizvoda sagorjevanje (kotlovi,
kamini, itd.).
• U slučaju da se u prostoriji koristi napa i
uređaji koje ne pokreće električna energija
(na primjer uređaji koji koriste plin), mora se
osigurati dovoljna prozračenost prostora.
U slučaju da ga kuhinja nema, napravite
otvor prema vani, kako biste osigurali dotok
čistog zraka. Pravilno korištenje bez rizika
postiže se kad maksimalni niski tlak u
prostoriji ne prelazi 0,04 mbara.
• U slučaju oštećenja kabela napajanja, mora
ga zamijeniti proizvođač ili serviser, kako bi
se spriječili mogući rizici.
KORIŠTENJE
• Napa je zamišljena za isključivo kućno
korištenje, za uklanjanje neugodnih mirisa
iz kuhinje.
• Nemojte nikad koristiti Napu na neprikladan
način.
• Izbjegavajte otvorene plamenike jakog
intenziteta ispod Nape koja je uključena.
• Regulirajte uvijek plamenik tako da izbjegnete očigledno bočno prekoračivanje
plamenika u odnosu na dno lonaca.
• Provjeravajte friteze tijekom korištenja:
pregrijavanje ulja moglo bi lako dovesti do
zapaljivanja.
• Nemojte spremati flambiranu hranu ispod
kuhinjske nape; opasnost od požara
• Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od
strane osoba (uključujući i djecu) koja imaju
smanjene fizičke, senzoričke ili mentalne
sposobnosti, ili nemaju dovoljno iskustva i
znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im
nisu dane jasne upute vezane uz uporabu
uređaja od strane osobe odgovorne za
njihovu sigurnost.
• Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi
se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
• “PAŽNJA: Zapaljivi dijelovi mogu se jako
zagrijati ako se koriste s uređajima za
kuhanje”.
ODRŽAVANJE
• Prije nego što pristupite održavanju, isključite Napu iskopčavanjem električnog utikača
ili pritiskom na glavni prekidač.
• Izvršite savjesno i pravovremeno održavanje Filtera poštivajući preporučene vremenske razmake (Rizik od požara).
-- Filtri protiv mirisa s aktivnim ugljenom W
Filtar protiv mirisa s aktivnim ugljenom ne
može se prati i nije obnovljiv, zamjenjuje
se otprilike svaka 4 mjeseca korištenja ili
češće, kod posebno intenzivne uporabe.
W
-- Filtri protiv masnoće Z mogu se prati i
u perilici posuđa, a potrebno ih je prati
otprilike svaka dva mjeseca ili češće, kod
posebno intenzivne uporabe
Z
-- Svjetlosne naredbe gdje su prisutne.
• Za čišćenje površina Nape dovoljno je koristiti vlažnu krpu i neutralno tekuće sredstvo
za pranje.
croatian
17
Naredbi
T1
Tipka
T1
T2
T2
T3
T4
L
Funkcija
Displej
Uključuje i isključuje usisni motor na prvu brzinu.
Prikazuje postavljenu brzinu.
Držeći pritisnutu tipku oko 5 sekundi, kad su isključene
sve komande (motor + svjetla), aktivira/deaktivira se
alarm filtara s aktivnim ugljenom.
- Simbol C Alarm filtara s aktivnim ugljenom aktivan
bljesne 1x
- Simbol C Alarm filtara s aktivnim ugljenom neaktivan
bljesne 2x
Smanjuje brzinu rada.
Prikazuje postavljenu brzinu.
S aktiviranim alarmom filtara, pritiskom na tipku oko 3
sekunde, obavlja se resetiranje alarma. Takve oznake
vidljive su samo kad je motor isključen.
F
pokazuje da se trebaju oprati metalni filtri
protiv masnoće. Alarm se aktivira nakon 100 sati
efektivnog rada nape.
C
pokazuje da je potrebno zamijeniti filtre
s aktivnim ugljenom, također da se trebaju oprati
metalni filtri protiv masnoće. Alarm se aktivira nakon
200 sati efektivnog rada nape.
T3
Povećava brzinu rada.
Prikazuje postavljenu brzinu.
T4
Aktivira brzinu Power s bilo koje brzine, čak i
isključenog motora, takva brzina tempirana je
na 10 minuta, po isteku tog vremena sustav se
vraća na prethodno postavljenu brzinu. Prikladna
za maksimalne emisije para od kuhanja.
Prikazuje simbol P.
L
Uključuje i isključuje rasvjetni uređaj na maksimalni intenzitet.
RASVJETA
18
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas.
Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL
V spletni trgovini Electrolux boste našli vse, kar potrebujete, da bi vaši aparati
Electrolux izgledali enkratno in delovali odlično. Čaka pa vas tudi pestra izbira
dodatkov, ki so bili oblikovani in narejeni v skladu z visokokakovostnimi standardi,
ki jih pričakujete, od vrhunske kuhinjske posode do košar za jedilni pribor, od
držal za steklenice do prefinjenih vreč za perilo ...
Obiščite spletno trgovino na naslovu:
www.electrolux.com/shop
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s simbolom ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Model ____________________________
PNC _____________________________
Serijska številka ____________________
slovenian
PRIPOROČILA IN NASVETI
• Knjižica z navodili za uporabo je
namenjena različnim serijam aparatov.
Lahko se zgodi, da so opisani posamezni
sestavni deli, ki ne zadevajo Vašega
aparata.
• Proizvajalec ne nosi odgovornosti za
nobeno škodo, ki izhaja iz napačne ali
neprimerne namestitve.
• Minimalna varnostna razdalja med vrhom
posode za kuhanje in spodnjim pokrovom
kuhinjske nape je 650 mm (nekatere
modele lahko namestite nižje; obrnite
se na poglavja o ustreznih razdaljah za
delovanje in namestitvi).
• Preverite, da omrežna napetost ustreza
tisti, navedeni na ploščici za navedbe,
pritrjeni na notranjo stran nape.
• Za pripomočke Razreda I preverite,
da vaše domače napajanje zagotavlja
ustrezno ozemljitev.
• Priključite napo na izpušni jašek s cevjo
premera najmanj 120 mm. Pot cevi mora
biti kolikor je mogoče kratka.
• Ne priključujte kuhinjske nape na izpušne
cevi, po katerih tečejo vnetljivi plini
(bojlerji, kamini itd.).
• Če v prostoru uporabljate napo ali druge
naprave, ki jih ne poganja električna
energija (na primer plinske naprave),
morate zagotoviti primerno zračenje
prostora. Če v kuhinji ni zračnika, ga
morate narediti, da omogočite pritok
svežega zraka. Da se zagotovi primerna
in varna uporaba, mora biti zračni tlak v
prostoru manjši od 0,04 mBar.
• V primeru poškodbe napajalnega kabla
ga mora proizvajalec ali serviser takoj
zamenjati, da se prepreči morebitno
tveganje.
• Na vrtnike morate paziti ves čas, ko jih
uporabljate: Pregreto olje lahko zagori.
• Aparata ne smejo uporabljati osebe
z zmanjšanimi psihičnimi, čutilnimi ali
umskimi sposobnostmi (vključno otroci)
kot tudi ne osebe, ki nimajo izkušenj ali
znanja, razen v primeru, ko jih nadzirajo
ali jih o uporabi poučijo osebe, ki so
odgovorne za svoja dejanja.
• Otroke je potrebno nadzirati, da se
slučajno z aparatom ne bi igrali.
• “POZOR: Dostopni deli se lahko močno
segrejejo, če jih uporabljate s kuhalnimi
napravami.”
VZDRŽEVANJE
• Izklopite ali iz vtični iztaknite aparat,
preden na njem izvajate kakršna koli
vzdrževalna dela.
• Očistite in/ali zamenjajte filter po
navedenem času uporabe(Tuleoht).
-- Filtrov proti vonjavam z aktivnim
ogljem W ne smete prati, pač pa jih
je treba nadomestiti z novimi vsake
štiri mesece pri normalni uporabi,
pogosteje pa pri zelo intenzivni uporabi
nape.
W
-- Protimaščobne filtre Z lahko perete tudi
v pomivalnem stroju vsaka dva meseca
pri normalni uporabi ali pogosteje pri zelo
intenzivni uporabi nape.
UPORABA
• Kuhinjska napa je oblikovana izključno
za domačo uporabo, zato da odpravi
vonjave iz kuhinje.
• Nape nikoli ne uporabljajte za noben
druga namen, razen tistega, za katerega
je namenjena.
• Nikoli ne dopustite, da bi se morebitni
plameni razplamteli pod napo, ko ta deluje.
• Moč plamena naravnajte tako, da je
usmerjen samo pod dno posode in
pazite, da ne zajame stranic posode.
19
Z
-- Lučke upravljalnih gumbov, če so
prisotne
• Očistite zunanjo stran z vlažno krpo in
nevtralnim tekočim detergentom.
20
Upravljalni gumbi
T1
T2
T3
Gumb Funkcija
T1
T2
T4
L
Prikazovalnik
Vklopi in izklopi motor za izsesavanje z najnižjo
hitrostjo.
Prikazuje nastavljeno hitrost.
Če držite tipko pritisnjeno za približno 5 sekund,
medtem ko so vse obremenitve izključene (motor +
luč), se vklopi/izklopi alarm filtrov na aktivno oglje.
- 1 utrip lučke C alarm filtra na aktivno oglje aktiven
- 2 utripa lučke C alarm filtra na aktivno oglje ni aktiven
Zmanjša hitrost delovanja.
Prikazuje nastavljeno hitrost.
Pri vključenem alarmu za filtre se s pritiskom tipke za
3 sekunde ponastavi alarm.Ti signali so vidni samo pri
ugasnjenem motorju.
F
opozarja na potrebo po pranju
protimaščobnih kovinskih filtrov. Alarm začne delovati po 100 urah dejanskega dela nape.
C
opozarja na potrebo po menjavi filtrov
z aktivnim ogljem in potrebo po pranju kovinskih
protimaščobnih filtrov. Alarm začne delovati po 200
urah dejanskega delovanja nape.
T3
Poveča hitrosti delovanja.
Prikazuje nastavljeno hitrost.
T4
Aktivira hitrost Power s katere koli trenutne
stopnje hitrosti, tudi če je motor ugasnjen, s to
hitrostjo bo napa delovala 10 minut, nato pa se
bo sistem vrnil na hitrost, ki je bila predhodno
nastavljena. Primerna za filtriranje velikih količin
dima, ki nastajajo pri kuhanju.
Prikaz P.
L
Vključi in izključi osvetljavo pri največji moči.
OSVETLJAVA
greek
21
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει
ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας
ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Electrolux, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να
διατηρείτε όλες σας τις συσκευές Electrolux σε άριστη λειτουργική κατάσταση
και άψογη εμφάνιση. Με ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και
κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε, από ειδικά μαγειρικά
σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά, από σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους
σάκους για τα άπλυτα…
Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση:
www.electrolux.com/shop
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με
τη δημοτική αρχή.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Μοντέλο __________________________
Αρ. προϊόντος (PNC) ________________
Αριθμός σειράς (S.N.) _______________
22
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται
σε πολλά μοντέλα της συσκευής. Είναι δυνατό να
περιγράφονται διάφορα εξαρτήματα του εξοπλισμού, που δεν αφορούν τη συσκευή σας.
• Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη
για βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη
εγκατάσταση ή στη μη τήρηση των κανόνων της
τεχνικής.
• Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της
επιφάνειας των εστιών και του απορροφητήρα
πρέπει να είναι 650 mm (ορισμένα μοντέλα
μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερο ύψος,
ανατρέξτε στις παραγράφους με τις διαστάσεις και
τις οδηγίες τοποθέτησης).
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί
στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα στο
εσωτερικό του απορροφητήρα.
• Για συσκευές κλάσης I βεβαιωθείτε ότι η οικιακή
ηλεκτρική εγκατάσταση εξασφαλίζει σωστή
γείωση.
• Συνδέστε τον απορροφητήρα στον αγωγό απαγωγής χρησιμοποιώντας σωλήνα με διάμετρο
ίση ή μεγαλύτερη από 120 mm. Η διαδρομή
του σωλήνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
συντομότερη.
• Μη συνδέετε το σωλήνα σε αγωγούς απαγωγής
καπναερίων που παράγονται από καύση (λέβητες, τζάκια κλπ.).
• Σε περίπτωση που στο δωμάτιο εκτός από τον
απορροφητήρα χρησιμοποιούνται και συσκευές
που δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια (π.χ.
συσκευές καύσης αερίου), θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής αερισμός του χώρου. Εάν η
κουζίνα δεν διαθέτει ανοίγματα, δημιουργήστε ένα
άνοιγμα που να επικοινωνεί με το εξωτερικό για
να εξασφαλίζεται η είσοδος καθαρού αέρα. Μια
κατάλληλη και χωρίς κινδύνους χρήση επιτυγχάνεται όταν η μέγιστη υποπίεση του δωματίου δεν
υπερβαίνει τα 0,04 mBar.
• Σε περίπτωση ζημιάς του ηλεκτρικού καλωδίου,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το σέρβις, ώστε να προληφθεί
κάθε κίνδυνος.
καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά.
• Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον
απορροφητήρα της κουζίνας. Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς.
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές
ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και γνώση,
εκτός εάν ελέγχονται ή εκπαιδεύονται στη χρήση
της συσκευής από άτομα που ευθύνονται για την
ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• “ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να
έχουν υψηλή θερμοκρασία αν χρησιμοποιούνται
με συσκευές μαγειρέματος.”
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης,
αποσυνδέστε τον απορροφητήρα βγάζοντας
το φις από την πρίζα ή γυρνώντας το γενικό
διακόπτη.
• Η συντήρηση των φίλτρων πρέπει να εκτελείται
σχολαστικά και έγκαιρα στα ενδεδειγμένα χρονικά
διαστήματα (Κίνδυνος πυρκαγιάς).
-- Φίλτρο ενεργού άνθρακα W Δεν µπορούν
να πλυθούν και να αναγεννηθούν και πρέπει
να αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 4 µήνες
χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα
συχνής χρήσης.
W
-- Φίλτρα για λίπη Z Μπορούν να πλυθούν στο
πλυντήριο πιάτων και απαιτούν καθαρισµό
τουλάχιστον κάθε 2 µήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης..
ΧΡΗΣΗ
• Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά
για οικιακή χρήση και για την απαγωγή των
οσμών της κουζίνας.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλες χρήσεις τον
απορροφητήρα.
• Μην αφήνετε ελεύθερες φλόγες μεγάλης έντασης
κάτω από τον απορροφητήρα όταν λειτουργεί.
• Ρυθμίζετε πάντα τις φλόγες έτσι ώστε να μην
προεξέχουν πολύ από τον πάτο των σκευών.
• Ελέγχετε τις φριτέζες όταν χρησιμοποιούνται: το
Z
-- Ενδεικτικές λυχνίες χειριστηρίων όπου
υπάρχουν.
• Για τον καθαρισμό των επιφανειών του απορροφητήρα αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό
πανί και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό.
greek
23
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
T1
Πλήκτρο
T1
T2
T2
T3
T4
L
Λειτουργία
Οθόνη
Ανάβει και σβήνει το μοτέρ αναρρόφησης στην
πρώτη ταχύτητα.
Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα
Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο για περίπου 5
δευτερόλεπτα, όταν όλα τα φορτία είναι σβηστά
(μοτέρ+φώτα), ενεργοποιείται / απενεργοποιείται ο
συναγερμός των φίλτρων ενεργού άνθρακα
- 1 Αναλαμπή C Συναγερμός φίλτρων ΕΑ
ενεργοποιημένος
- 2 Αναλαμπές C Συναγερμός φίλτρων ΕΑ
απενεργοποιημένος
Μειώνει την ταχύτητα λειτουργίας.
Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα
Με το συναγερμό φίλτρου ενεργοποιημένο, πιέζοντας
το πλήκτρο επί 3 δευτερόλεπτα περίπου επιτυγχάνεται
ο μηδενισμός του συναγερμού. Οι σημάνσεις αυτές
εμφανίζονται μόνο με το μοτέρ σβηστό.
F
επισημαίνει την ανάγκη καθαρισμού
των μεταλλικών φίλτρων για λίπη. Ο
συναγερμός ενεργοποιείται μετά από 100 ώρες
λειτουργίας του απορροφητήρα.
C
επισημαίνει την ανάγκη αντικατάστασης
φίλτρων ενεργού άνθρακα και καθαρισμού των
μεταλλικών φίλτρων για λίπη. Ο συναγερμός
ενεργοποιείται μετά από 200 ώρες λειτουργίας
του απορροφητήρα.
T3
Αυξάνει την ταχύτητα λειτουργίας.
Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα
T4
Ενεργοποιεί την ταχύτητα Power με οποιαδήποτε
επιλεγμένη ταχύτητα, ακόμη και με το μοτέρ
σβηστό. Η ταχύτητα αυτή ενεργοποιείται με
χρονοδιακόπτη 10 λεπτών. Μετά την πάροδο
του χρόνου αυτού το σύστημα επανέρχεται στην
προηγούμενη επιλεγμένη ταχύτητα. Κατάλληλη
για μεγάλη παραγωγή ατμών από το μαγείρεμα.
Εμφανίζει το P.
L
Ανάβει και σβήνει το φως με τη μέγιστη ένταση.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
24
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün.
Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin
olabilirsiniz.
Electrolux’e hoş geldiniz.
AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ
Electrolux İnternet mağazasında, tüm Electrolux cihazlarınızı mükemmel durumda
ve temiz kullanmanıza yardımcı olacak her şeyi bulabilirsiniz. Beklentilerinize
uygun yüksek kalite standartlarında tasarlanan ve üretilen çok çeşitli
aksesuarların yanı sıra, uzmanların kullandığı pişirme kaplarından çatal-bıçak
sepetlerine, şişe tutuculardan narin çamaşır poşetlerine kadar her şey...
Aşağıdaki adresten İnternet mağazasını ziyaret edin:
www.electrolux.com/shop
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir
Ambalajı geri dönüşüm için
uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan
sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Model ____________________________
PNC _____________________________
Seri Numarası _ ____________________
turkish
TAVSIYELER VE ÖNERILER
• Bu kullanma talimatι birden fazla cihaz
modeli için geçerlidir.
Cihazιnιza uymayan bazι donanιm
özellikleri tarif edilmiş olabilir.
• Yalnιş veya eksik montajdan doğan
herhangi bir zararιn sorumluluğu üreticiye
ait değildir.
• Davlumbaz ile pişirici cihazιn ocak kιsmι
arasιndaki minimum güvenlik mesafesi
650 mm.dir (bazı modeller daha alçak
seviyede bir yüksekliğe kurulabilir, hacim
ve kurulum ile ilgili paragraflara bakınız).
• Besleme voltajιnιn, davlumbaz içerisine
yerleştirilen bilgi etiketinde belirtilenle
aynι olup olmadιğιnι kontrol edin.
• Sιnιf I elektrikli aletleri için, güç
kaynağιnιn yeterli topraklamayι sağlayιp
sağlamadιğιnι kontrol edin. Minimum 120
mm çapιnda bir boru yoluyla davlumbazι
çιkιş bacasιna bağlayιn. Baca bağlantιsι
mümkün oldu- ğunca kιsa olmalιdιr.
• Davlumbaz borusunu yanιcι duman
taşιyan baca deliğine (buhar kazanι,
şömine, vb.) bağlamayιn.
• Davlumbazιn elektrikle çalιşmayan
aletlerle (örneğin; gazlι cihazlar)
bağιntιlι olarak kullanιlmamasι halinde
çιkιş gazιnιn geri tepmesini önlemek
amacιyla odada yeterli bir havalandιrma
sağlanmalιdιr. Temiz hava girişini temin
etmek için mutfakta doğrudan dιşarιya
açιlan bir açιklιk bulunmalιdιr. Cihazların
bulunduğu mekan ile dış çevre arasındaki
azami basınç farkının 0,04 mbar’ı
geçmemesi şarttır.
• Güç kablosunun hasar görmesi
durumunda herhangi bir riskten
kaçınmak için imalatçı ya da teknik servis
tarafından değiştirilmelidir.
KULLANIM
• Davlumbaz mutfaktaki kokularιn
emilmesi amacιyla evlerde kullanιm
için tasarlanmιştιr.Ticari ve endüstriyel
amaçlar için kullanmayιnιz.
• Davlumbazι tasarlandιğι amaçlarιn
dιşιnda kesinlikle kullanmayιnιz.
• Davlumbaz çalιşιrken altιnda kesinlikle
yüksek çιplak ateş bιrakmayιn.
• Alev yoğunluğunu doğrudan tencerenin
altιnda kalacak şekilde ayarlayιn,
kenarlarιnι sarmadιğιndan emin olun.
25
• Yağda kιzartma tavalarιnι kullanιrken
sürekli olarak takip edin: fazla ιsιnan yağ
tutuşabilir.
• Kapağın altında kıvılcımdan kaçının,
yangın riski
• Bu alet, güvenliklerinden sorumlu kişiler
tarafından kontrol edilmedikleri veya
eğitilmedikleri sürece; fiziksel, duyumsal
ve zihinsel kapasitesinde kısıtlama olan
(çocuklar dahil) veya aleti kullanma
tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler
tarafından kullanılamaz.
• Bebeklerin, aletle oynamadıklarından
emin olmak için kontrol edilmeli gerekir.
• “DİKKAT: Pişirme cihazlarında
kullanılırken ulaşılabilir parçalar sıcak
hale gelebilir.”
BAKIM
• Herhangi bir bakιm işlemini
gerçekleştirmeden önce davlumbazι
kapatιn veya fişini çιkarιn.
• Filtreleri belirtilen zamanlarda temizleyin
ve / veya değiştirin(Yangın riski).
-- Aktif karbonlu koku giderici filtreler W Aktif
karbonlu koku giderici filtre yıkanmaz
ve rejenere edilmez, normal kullanımda
yaklaşık 4 ayda bir, yoğun kullanımda
daha sıkça değiştirilmesi gerekir.
W
-- Yağ tutucu filtreler Z Bu filtreler bulaşık
makinasında da yıkanabilir ve normal
kullanıldıklarında iki ayda bir, yoğun
kullanım halinde ise daha sıkça
yıkanmalarıı gereklidir.
Z
-- Varsa kontrol ışıkları
• Cihazι nemli bir bez ve nötr bir sιvι
deterjan kullanarak temizleyin.
26
Kontroller
T1
T2
T3
T4
L
Tuş
Fonksiyon
Gösterge
T1
Emme motorunu ilk hızda çalıştırır.
Ayarlanan hızı görüntüler
Bütün bağlantılar (Motor + Işık) kapalı olduğunda, 5
saniyeliğine tuşu basılı tuttuğunuzda Aktif Karbon Filtre
alarmı Devreye Girer / Devreden Çıkar.
- C'nin 1 kez yanıp sönmesi Aktif Karbon Filtresi Alarmı
Devrede.
- C'nin 2 kez yanıp sönmesi Aktif Karbon Filtresi Alarmı
Devre Dışı.
T2
Çalışma hızını düşürür.
Ayarlanan hızı görüntüler
Filtre alarmı durumunda ilgili tuşa 3 saniye boyunca
basarak alarmı sıfırlayabilirsiniz. Bu bildirimler sadece
motor kapalı iken görüntülenir.
F Yağlanmaya karşı metal filtrelerin yıkanması
gerekliliğini belirtir. Alarm Davlumbazın 100
saatlik yoğun kullanım süresinden sonra devreye
girmektedir.
C karbon filtrelerin değiştirilmesi ve ayrıca
yağlanmaya karşı metal filtrelerin de yıkanması
gereğini işaret eder. Alarm Davlumbazın 200
saatlik yoğun kullanım süresinden sonra devreye
girmektedir.
T3
Çalışma hızını yükseltir.
Ayarlanan hızı görüntüler
T4
Motor kapalıyken de herhangi bir hızdan Güç
hıza geçer, bu hız 10 dakika zaman ayarlıdır, bu
sürenin bitmesiyle sistem daha önceden ayarlanan hıza geri döner. Pişirme sırasındaki dumanın
fazla yayılmasını engellemek için uygundur.
Gösterge P.
L
Aydınlatma tesisatını maksimum yoğunlukta açar
ve kapatır.
“EEE Yönetmeligine Uygundur”
IŞIKLANDIRMA
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer
beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım
ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım
süresini ifade eder.
bulgarian
27
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи
със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и
стилен, той е създаден с мисъл за вас.
Така че когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите
страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ
В уебмагазина на Electrolux ще намерите всичко необходимо, за да поддържате
всички ваши Electrolux уреди безупречно чисти и в отлично работно състояние.
Богатият избор от принадлежности, проектирани и изработени при найвисоките стандарти, които можете да очаквате, включва от готварски съдове за
професионалисти до кошнички за прибори, от държачи за бутилки до торби за
деликатно пране...
Посетете уебмагазина на:
www.electrolux.com/shop
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте
уредите, означени със символа заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел “Обслужване”, трябва да имате под ръка следната
информация.
Информацията може да се намери на табелката с данни.
Модел ______________________________
PNC (номер на продукт) _ ______________
Сериен номер _ ______________________
28
СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ
• Упътването за ползване се отнася за няколко
варианта на този уред. Съответно, можете да
намерите описания на отделни функции, които не се отнасят за вашия специфичен уред.
• Производителят няма да бъде считан за
отговорен във връзка с каквито и да е щети,
произтичащи от неправилен или неподходящ
монтаж.
• Минималното разстояние между горната част
на печката и аспиратора е 650 mm (някои
модели могат да бъдат монтирани на помалка височина, моля вижте параграфите за
работните размери и монтажа).
• Проверете дали захранващото напрежение
съответства на посоченото на табелката с
данни, закрепена от вътрешната страна на
аспиратора.
• При уредите от Клас I проверете дали електрозахранването в дома гарантира съответно
заземяване.
• Свържете аспиратора към комина чрез тръба
с минимален диаметър 120 mm. Осигурете
колкото е възможно по-малка дължина на
тръбата.
• Не свързвайте аспиратора към комини, през
които се осъществява изпускане на дим от
горене (бойлери, камини и т.н.).
• Ако аспираторът се използва съвместно
с неелектрически уреди (например газови
уреди), е необходимо да осигурите достатъчна въздушна циркулация в помещението, за
да предотвратите връщането на изпусканите
газове. Кухнята трябва да има непосредствен
излаз навън, за да се гарантира постъпване
на свеж въздух. Когато аспираторът се използва заедно с уреди, захранвани с енергия,
различна от електричество, отрицателното
налягане в стаята не трябва да надвишава
0,04 mbar, за предотвратяване връщането на
дим в стаята през аспиратора.
• В случай на повреда в захранващия кабел,
той трябва да бъде заменен от производителя
или от отдела за техническо обслужване,
с цел предотвратяване на каквито и да е
рискове.
•
•
•
•
•
да го насочите само към долната страна на
домакинския съд и се уверете се, че пламъкът
не обхваща страните му.
Наблюдавайте непрекъснато фритюрниците
по време на употреба: прегрятото олио може
да избухне в пламъци.
Не правете фламбе под аспиратора поради
риск от пожар.
Уредът не е предназначен за използване от
лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или
на които липсват опит и познания, освен ако
не бъдат наблюдавани или инструктирани от
отговорно за тяхната безопасност лице.
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да
сте сигурни, че не си играят с уреда.
“ ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да
се нагорещят при използване с уреди за
готвене.”.
ПОДДРЪЖКА
• Изключвайте уреда или изваждайте щепсела
от уреда, преди да извършите дейности по
неговата поддръжка.
• Почиствайте и/или сменяйте филтрите след
указания срок (Опасност от пожар).
-- Филтри от активен въглен W. Тези филтри
не се мият и не могат да бъдат регенерирани. Сменяйте приблизително на всеки
4 месеца работа или по-често при тежки
условия на употреба.
W
-- Маслени филтри Z. Филтрите трябва да
се почистват на всеки 2 месеца работа или
по-често при особено тежки условия на
употреба. Можете да миете в съдомиална
машина.
УПОТРЕБА
• Аспираторът е създаден изключително за домакински нужди за премахване на кухненските
миризми.
• Никога не го използвайте за други цели, освен
по предназначение.
• При работа на аспиратора под него никога не
трябва да има висок пламък.
• Регулирайте интензивността на пламъка, за
Z
-- Контролни светлини, ако са налични.
• Почиствайте аспиратора с влажна кърпа и
неутрален течен препарат.
bulgarian
29
Управления
T1
T2
T3
Бутон Действие
T1
T2
T4
L
Дисплей
Включва и изключва всмукателния мотор на
първа скорост.
Изписва зададената скорост
Натиснете и задръжте бутона около 5 секунди,
когато всички консуматори са изключени (мотор и
осветление), за да включите/изключите алармата
на филтъра с активен въглен.
- С светва еднократно, алармата на филтъра н А.В.
е активирана
- С светва двукратно, алармата на филтъра с А.В. е
деактивирана
Намалява работната скорост.
Изписва зададената скорост
Когато алармата на филтрите се задейства, тя
може да бъде нулирана с натискане и задържане
на този бутон за около 3 секунди. Тези индикатори
се виждат само при изключен мотор.
F
показва необходимост от измиване на
металните филтри за мазнини. Алармата се
включва след 100 часа работа на аспиратора.
С
показва нужда от смяна на филтрите
с активен въглен и измиване на металните
филтри за мазнини. Алармата се включва след
200 часа работа на аспиратора.
T3
Увеличава работната скорост.
Изписва зададената скорост
T4
Активира Бърза скорост от всяка друга
скорост, включително и при спрян мотор. Тази
скорост е настроена да работи 10 минути,
след което системата се връща в зададената
преди това скорост. Подходяща за справяне с
максимално ниво на изпарения при готвене.
Изписва Р.
L
Включва и изключва осветителната система
на максимална интензивност.
ОСВЕТИТЕЛН ПРИБОР
30
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе
мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған,
көз тартарлық бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз.
Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ МЕН ШЫҒЫНДЫ МАТЕРИАЛДАРЫ
Electrolux веб-дүкенінен Electrolux құрылғыларыңыздың барлығының мінсіз жұмыс істеуіне қажет
заттардың барлығын таба аласыз. Сіз күткен жоғары сапалы стандартқа қол жеткізуге арналған
керек-жарақтардың, соның ішінде арнайы ыдыстардан бастап ас құралдарына арналған
себеттен тартып, бөтелке ұстағыштар мен кір жууға арналған нәзік торларды таба аласыз…
Веб-дүкенге мына мекенжай арқылы барыңыз:
www.electrolux.com/shop
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР
Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын
қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы,
қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз
үлесіңізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Біз фирмалық бөлшектерді қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз
етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады.
Үлгісі _____________________________________
Өнім нөмірі ________________________________
Сериялық нөмірі _ __________________________
kazakh
КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫСТАР
• Пайдалану туралы нұсқаулар осы
құрылғының бірнеше нұсқалары үшін пайдаланылады. Сондықтан, мұнда құрылғыңызда
жоқ жеке мүмкіндіктер сипатталуы мүмкін.
• Қате немесе тиісті емес түрде орнату
нәтижесінде туындаған кез келген зақымға
өндіруші жауапты болмайды.
• Тамақ пісірушінің басы мен түтін сорғышқа
дейінгі арақашықтық – 650 мм (кейбір үлгілері
төмендеу орнатылуы мүмкін, өлшемдер
мен орнату туралы мәліметтерді тиісті
бөлімдерден оқыңыз).
• Сыртқы қуат көзінің кернеуі түтін сорғыштың
ішкі жағына бекітілген техникалық мәліметтер
тақтасындағы көрсеткіштермен сәйкес болуын қадағалаңыз.
• 1-сынып құрылғылары үшін үйдегі қуат көзі
жерге тұйықтауды тиісті түрде қамтамасыз
ететінін тексеріңіз.
• Сорып алу құрылғысын диаметрі кем
дегенде 120 мм түтікпен түтіндікке жалғаңыз.
Түтіндіктің ұзындығы мүмкіндігінше қысқа
болуы тиіс.
• Сорып алу құрылғысын отын жануынан
пайда болған түтіндерді (қазандар, каминдер)
өткізетін түтіндіктерге жалғамаңыз.
• Егер шығару құралы электрлік емес
құрылғылармен іргелес қолданылса (мысалы,
газ жағатын құрылғылар), пайдаланылған
газдың кері шығуына жол бермеу үшін
бөлмеде жеткілікті ауа алмасуы деңгейі
қамтамасыз етілуі тиіс. Асүйде таза ауаның
кіруіне кепілдік беретін сыртқы ауамен тікелей
байланысатын саңылау болуы тиіс. Плита
сүзіндісі электрден басқа энергиямен жұмыс
істейтін құрылғылармен іргелес қолданылған
кезде, түтін плита сүзіндісінен кері кіруін
болдырмау үшін бөлмедегі теріс қысым 0,04
мб-дан аспауы тиіс.
• Қуат сымы зақымдалған жағдайда, кез келген
қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе
техникалық қызмет көрсету бөлімі ауыстыруы
тиіс.
31
• Терең ыдыста майды қыздырған кезде
абайлаңыз: аса қызған май тұтануы мүмкін.
• Түтін сорғыш астында тағамды ішімдік қосу
арқылы пісіру әдісін пайдаланбаңыз, ол өртке
қауіпті
• Бұл құрылғыны физикалық, сезу немесе ақылой қабілеті төмен, сондай-ақ, қауіпсіздігіне
жауапты адам кеңес немесе нұсқау бермеген
болса, тәжрибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (балалар) пайдаланбауы тиіс.
• Балалар құрылғымен ойнамауын қамтамасыз
ету үшін оларды бақылап отыру керек.
• “САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қол жететін бөліктер пісіру
құрылғыларымен бірге қолданған кезде ыстық
болуы мүмкін.”
ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ
• Кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізбес
бұрын құрылғыны өшіру немесе тоқтан ағыту
керек.
• Белгіленген уақыт өткенде сүзгілерді тазалау
және/немесе ауыстырып отыру қажет
(әйтпесе, өрт шығу қаупі бар).
-- W белсендірілген көмір сүзгілері. Бұл
сүзгілерді жууға болмайды әрі оларды
қалпына келтіру мүмкін емес, сондықтан
оларды 4 айда бір рет немесе көп
пайдаланылған кезде одан да жиі ауыстырып отыру қажет.
W
-- Z май сүзгісін де тазалаңыз. Тұрақты
жұмыс істеп жүрген кезде сүзгілерді
2 ай сайын, ал өте ауыр немесе жиі
пайдаланылғанда одан да жиі ауыстырып
отырыңыз, оны ыдыс жуғыш машинада
жууға болады.
ПАЙДАЛАНУ
• Сорып алу құрылғысы ас үйдің иісін кетіру
үшін тек үйде қолданылуға арналып
жасалған.
• Сорып алу құрылғысын басқа мақсаттарда
пайдаланушы болмаңыз.
• Сорып алу құрылғысы жұмыс істеп тұрғанда
үлкен жалын отты пайдаланбаңыз.
• Оттың күшін тек табаның түбіне тиетіндей
реттеп, табаның шетінен шықпайтынына көз
жеткізіңіз.
Z
-- Бақылау лампасы, егер болса.
• Сорып алу құрылғысын дымқыл шүберекпен
нейтрал тазартқыш затты пайдаланып
тазалау керек.
32
Басқару элементтері
T1
T2
T3
Түйме Функция
T1
T2
T4
L
Экраны
Бірінші жылдамдықта сору қозғалтқышын
қосады және өшіреді.
Белгіленген жылдамдықты көрсетеді
Белсендірілген Сүрек көмірі Фильтрінің сигналын
қосу/өшіру үшін, барлық жүктемелер (Қозғалтқыш
және Жарық сигнализациясы) сөндірулі тұрған
кезінде, бұл түймені басыңыз және шамамен 5
секунд бойы ұстаңыз.
- C бір рет жанады, БСФ сигналы іске қосылған
- C екі рет жанады, БСФ сигналы өшірілген
Жұмыс жылдамдығын азайтады.
Белгіленген жылдамдықты көрсетеді
Фильтрлер сигналы жұмыс істеген кезінде, осы
түймені басуымен және шамамен 3 секунд бойы
ұстауымен, бұл сигналды қайтадан орнатуға
болады. Бұл нұсқаулар қозғалтқыш өшірулі
тұрғанда ғана көрінеді.
F кірленген металды фильтрлерді жуу
қажеттілігін көрсетеді. Бу сорғыш 100 сағатқа
дейін жұмыс істесе, дабыл іске қосылады.
C белсендірілген сүрек көмірі фильтрлерін
ауыстыру, сонымен қатар, кірленген металды
фильтрлерін жуу қажеттілігін көрсетеді. Бу
сорғыш 200 сағатқа дейін жұмыс істесе, дабыл
іске қосылады.
T3
Жұмыс жылдамдығын ұлғайтады.
Белгіленген жылдамдықты көрсетеді
T4
Жылдамдық Күшін, кез келген басқа
жылдамдықтан, сонымен қатар, қозғалтқыш
өшірулі тұрғанда да, іске қосады. Бұл
жылдамдық 10 минут ішінде жұмыс істеуіне
белгіленген, содан кейін жүйе бұрын
орнатылған жылдамдыққа оралады. Тамақ
дайындау кезінде көп мөлшерде ысталу
болғанда жұмыс істеген ыңғайлы.
P әрпін көрсетеді.
L
Барынша көп қуат мөлшерінде жарық жүйесін
қосады және өшіреді.
ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ
macedonian
33
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со
долгогодишно професионално искуство и иновативност. Револуционерен и стилски,
мислевме на Вас кога го дизајниравме.
Со секое користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.
Добродојовте во Electrolux.
ДОДАТОЦИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ
Во интернет продавницата на Electrolux, ќе најдете сè што ви треба за да може
сите ваши производи на Electrolux да изгледаат безгрешно и да работат совршено.
Заедно со широката палета на додатоци дизајнирани и направени со највисоки
стандарди за квалитет, би очекувале, од специјалистички садови за готвење
до корпи за прибор за готвење, од држачи за шишиња до квалитетни корпи за
алишта...
Посетете ја интернет продавницата на:
www.electrolux.com/shop
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната средина и човековото здравје и рециклирајте
го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени
со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот
локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска
канцеларија.
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Наша препорака е да се користат оригинални резервни делови.
Кога контактирате со Сервисот, проверете дали ги имате на располагање следните
податоци.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Модел _______________________________
PNC Број на производот ________________
Сериски број _ ________________________
34
СОВЕТИ И ТРИКОВИ
• Упатството за употреба се однесува на неколку
модели од овој уред. Соодветно на тоа, вие
можете да најдете описи на индивидуални
карактеристики кои не се однесуваат на вашиот
уред.
• Производителот нема да биде одговорен за
оштетувања кои настанале како резултат на
неправилна или несоодветна монтажа.
• Минималното безбедно растојание меѓу плочата за готвење и аспираторот е 650 мм (некои
модели можат да се инсталираат и на помала
висина, ве молиме, погледнете ги деловите за
работни димензии и монтажа).
• Проверете дали волтажата на струјата одговара на онаа која е наведена на плочката со
спецификации, прицврстена на внатрешната
страна на аспираторот.
• За уреди од Класа I, проверете дали домашното напојување со електрична струја гарантира
соодветно заземјување.
• Поврзете го аспираторот со одводно црево
преку цевка која има минимален дијаметар од
120 мм. Трасата на цревото мора да биде што
пократка.
• Не поврзувајте го аспираторот со одводни канали низ кои се спроведуваат запаливи гасови
(бојлери, огништа, итн.)
• Доколку аспираторот се користи заедно со уред
кој не работи на електрична струја (на пример,
уред на гас), мора да се обезбеди доволен
степен на вентилација во просторијата за да
се спречи враќање назад на издувните гасови.
Кујната мора да има отвор кој е директно
поврзан со надворешниот воздух за да се обезбеди влез на чист воздух. Кога аспираторот
е користи заедно со апарати кои не работат
на електрична струја, негативниот притисок во
просторијата не смее да биде поголем од 0,04
mbar, со цел да се спречи враќање на издувните гасови назад во просторијата од страна на
аспираторот.
• Во случај н оштетување на кабелот за струја,
тој мора да биде заменет од производителот
или од техничкиот сервис, за да се спречат
какви било ризици.
•
•
•
•
•
да го насочите директно кон дното на тавата
и проверете дали истиот не подизлегува од
страните на тавата.
Фритезите за пржење во длабока маснотија
треба постојано да бидат под надзор за време
на користењето: прегреаното масло може
лесно да се запали.
Не фламбирајте храна под аспираторот; постои опасност од пожар
Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучително и деца) со намалени
физички, сензорни или ментални способност,
или со недоволно искуство и знаење, освен во
случаи кога се под надзор или кога добиваат
упатства во врска со користењето на уредот од
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Малите деца треба да бидат под надзор за да
не играат со уредот.
“ ВНИМАНИЕ: Достапните делови можат да се
вжештат кога се користат со уреди за готвење.”.
ОДРЖУВАЊЕ
• Пред да го одржувате уредот, исклучете го или
извадете го кабелот за напојување.
• Исчистете и/или заменете ги филтрите после
определениот временскиот период (Опасност
од пожар).
-- Филтер со активен јаглен W. Овие филтри
не се мијат и не можат да се обноват, затоа
мораат да се заменуваат приближно на
секои 4 месеци или почесто при зголемена
употреба.
W
-- Филтри за маснотии Z. Филтрите можат да
се чистат на секои 2 месеца или почесто при
зголемена употреба и можат да се мијат во
машина за миење садови.
УПОТРЕБА
• Аспираторот е дизајниран исклучително за
домашна употреба за елиминирање на миризбите од кујната.
• Не користете го аспираторот за други намени,
освен за оние за кои е дизајниран.
• Никогаш не палете и не оставајте отворен оган
под аспираторот додека истиот работи.
• Приспособете го интензитетот на пламенот за
Z
-- Контролни светилки, доколку има
• Аспираторот чистете го со влажна крпа и
неутрален течен детергент.
macedonian
35
Контроли
T1
T2
T3
Копче Функција
T1
T2
T4
L
Дисплеј
Го вклучува и исклучува моторот за
вшмукување во прва брзина.
Ја прикажува поставената брзина
Притиснете го и задржете го копчето околу 5
секунди, со сите уреди исклучени (мотор и светла),
за да го вклучите/исклучите алармот за Активен
јагленов филтер.
- C трепка еднаш , A.C. Активиран е алармот за
филтер
- C трепка двапати, A.C. Деактивиран е алармот за
филтер
Ја намалува работната брзина.
Ја прикажува поставената брзина
Кога е инициран алармот за филтри, алармот
може да се ресетира со притискање и држење
на ова копче околу 3 секунди. Овие индикации се
видливи само кога е исклучен моторот.
F
покажува дека е потребно миење на
металните филтри за маснотии. Алармот се
вклучува откако аспираторот бил во функција
100 работни часа.
С
покажува дека е потребно да се сменат
филтрите со активен јаглен и исто така да
се измијат металните филтри за маснотии.
Алармот се вклучува откако аспираторот бил во
функција 200 работни часа.
T3
Ја зголемува работната брзина.
Ја прикажува поставената брзина
T4
Ја активира Најголемата брзина од која било
друга брзина, вклучително и исклучениот
мотор. Оваа брзина е наместена да работи
10 минути, после кое, системот се враќа во
брзината која било претходно поставена. Ова
е соодветно за справување со максимални
нивоа на испарувања од готвење.
Прикажува Р.
L
Го вклучува и исклучува системот за
осветлување со максимален интензитет.
ЕДИНИЦА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ
36
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje.
Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni
prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
AKSESORË DHE PJESË KONSUMI
Në dyqanin e Electrolux në internet mund të gjeni gjithçka që ju nevojitet që
pajisjet Electrolux të kenë një pamje të pastër e një funksionim të përkryer.
Bashkë me një gamë të gjerë aksesorësh të modeluar dhe prodhuar sipas
standardeve të larta që ju kërkoni, nga enët speciale të gatimit e deri te mbajtëset
e lugëve, thikave e pirunëve, nga mbajtëset e shisheve e deri te koshat për rrobat
e palara…
Vizitoni dyqanin në internet në adresën:
www.electrolux.com/shop
PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me
simbolin e mbeturinës shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit
ose kontaktoni me zyrën komunale.
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Modeli ____________________________
PNC _____________________________
Numri i serisë ______________________
albanian
PARALAJMËRIMET DHE
KËSHILLA
• Ky libërth me udhëzime për përdorim është
parashikuar për disa versione të aparatit.
Ka mundësi që të jenë përshkruar pjesë të
posaçme të pajisjeve, që nuk i përkasin aparatit
tuaj.
• Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi
për dëmet e shkaktuara nga instalimi i pasaktë
ose jo në përputhje me rregullat përkatëse.
• Largësia minimale e sigurisë midis Platformës së
gatimit dhe Aspiratorit duhet të jetë prej 650 mm,
(disa modele mund të instalohen në një largësi
më të vogël, referojuni paragrafëve ambalazhi
dhe instalimi).
• Kontrolloni që tensioni i rrymës elektrike të jetë
i njëjtë me atë të shënuar në targën e vogël
brenda Aspiratorit.
• Për Aparate të Klasit I sigurohuni që impianti
elektrik i shtëpisë të garantojë tokëzimin e duhur.
• Lidheni Aspiratorin në dalje të ajrit të thithur me
tuba me diametër baras ose më shumë se
120 mm. Kalimi i tubave duhet të jetë sa më i
shkurtër që të jetë i mundur.
• Mos e lidhni Aspiratorin me kanale shkarkimi
të tymrave të shkaktuara nga djegia (kaldaje,
oxhaqe, etj.)
• Në rast se në dhomë përdoren si Aspiratori ashtu edhe aparate që nuk funksionojnë me energji
elektrike (për shembull aparate që përdorin
gaz), mjedisi duhet ajrosur në mënyrë të duhur.
Në rast se kuzhina nuk është e pajisur, krijoni
një hapje që të komunikojë me jashtë, për të
siguruar futjen e ajrit të pastër. Përdorimi i duhur
e pa rreziqe përftohet kur depresioni maksimal i
lokalit nuk e kalon masën 0,04 mBar.
• Në rast se teli ushqyes dëmtohet, duhet
zëvendësuar nga prodhuesi ose nga shërbimi i
asistencës teknike, në mënyrë që të parandalohen rreziqet.
37
• Mos përgatisni ushqime flambe poshtë aspiratorit të kuzhinës; ka rrezik zjarri.
• Ky aparat nuk duhet përdorur nga persona
(përfshi fëmijët) me aftësi të reduktuara psikike,
shqisore ose mendore, apo nga persona pa
përvojë e njohuri, përveç rasteve kur kontrollohen ose udhëzohen për përdorimin e aparatit
nga persona përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Fëmijët duhet të kontrollohen me shumë kujdes
që të mos luajnë me aparatin.
• “KUJDES: Pjesët që mund të preken mund të
bëhen shumë të nxehta në rast se përdoren me
aparatura pjekëse.”
MIRËMBAJTJA
• Para se të filloni me çfarëdo veprim mirëmbajtës,
fikeni Aspiratorin duke hequr spinën elektrike ose
duke fikur çelësin e përgjithshëm të korrentit.
• Bëjini Filtrave një mirëmbajtje të përpiktë e të
menjëhershme, sipas intervaleve të këshilluara
(Rrezik zjarri).
-- Filtra kundër erës së keqe me Karbon aktiv
W: Filtri kundër erës së keqe me Karbon
aktiv nuk mund të lahet dhe nuk është i
rigjenerueshëm, duhet zëvendësuar rreth
çdo 4 muaj përdorimi ose më shpesh, për një
përdorim veçanërisht intensiv.
W
-- Filtra kundër yndyrës Z: mund të lahen edhe
në makinë enëlarëse, e duhen larë të paktën
rreth çdo 2 muaj përdorimi ose më shpesh,
për një përdorim veçanërisht intensiv.
PËRDORIMI
• Aspiratori është prodhuar vetëm për përdorim
shtëpiak, për të hequr erërat e kuzhinës.
• Mos e përdorni kurrë Aspiratorin në mënyrë të
parregullt.
• Mos lini flakë të lira me intensitet të madh poshtë
Aspiratorit në funksionim.
• Rregullojeni gjithnjë flakën në mënyrë që ta shmangni daljen anash të saj në lidhje me pjesën
fundore të tiganëve.
• Kontrolloni fërgueset gjatë përdorimit: vaji i
mbinxehur mund të marrë zjarr.
Z
-- Llamba të vogla të komandimit atje ku janë të
pranishme
• Për pastrimin e sipërfaqeve të Aspiratorit mjafton
të përdorni një cohë të lagur dhe detergjent të
lëngshëm neutral.
38
Komandimet
T1
T2
T3
Butoni Funksioni
T1
T2
T4
L
Ekrani
Ndez e fik motorin e thithjes në shpejtësinë e parë.
Tregon shpejtësinë e caktuar
Duke e mbajtur butonin të shtypur për rreth 5 sekonda,
kur të gjitha ngarkesat janë të fikura (Motori+Drita), Aktivizohet / Çaktivizohet alarmi i Filtrave me Karbon aktiv.
- 1 Pulsim C Alarmi i Filtrave CA Aktiv
- 2 Pulsim C Alarmi i Filtrave CA Jo aktiv
Ul shpejtësinë e ushtruar.
Tregon shpejtësinë e caktuar
Me alarmin e filtrave të ndezur duke shtypur butonin për
rreth 3 sekonda bëhet ricilësimi i alarmit. Këto sinjalizime
janë të dukshme vetëm me motor të fikur.
F
sinjalizon nevojën e larjes së filtrave
metalike kundër yndyrës. Alarmi ndizet pas 100
orësh pune efektive të Aspiratorit.
C
sinjalizon nevojën e zëvendësimit të filtrave me karbon aktiv e duhet të lahen gjithashtu
filtrat metalike kundër yndyrës. Alarmi ndizet pas
200 orësh pune efektive të Aspiratorit.
T3
Rrit shpejtësinë e ushtruar.
Tregon shpejtësinë e caktuar
T4
Aktivizon shpejtësinë Power duke u nisur nga çdo
shpejtësi edhe me motor të fikur, kjo shpejtësi ka
kohë të programuar prej 10 minutash, në fund të
kohës sistemi rikthehet në shpejtësinë e caktuar
më parë. E përshtatshme për t’i bërë ballë daljes
maksimale të tymit të gatimit.
Tregon P.
L
Ndez e fik impiantin e ndriçimit me intensitetin
maksimal.
NDRIÇIMI
serbian
39
МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили уређај компаније Electrolux. Изабрали сте производ
који са собом носи деценије професионалног искуства и иновација. Генијалан и
елегантан, направљен је баш по вашој мери.
Стога, кад год га користите, можете бити спокојни јер ћете знати да ћете сваки
пут добити одличне резултате.
Добродошли у Electrolux.
ПРИБОР И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
У Electrolux веб продавници ћете пронаћи све што вам је потребно да ваши
Electrolux уређаји изгледају беспрекорно и раде перфектно. Ту је велика понуда
прибора дизајнираног и направљеног према високим стандардима квалитета
које ви очекујете: од специјализованог посуђа за кување до корпи за прибор за
јело, од држача за флаше до финих торби за рубље…
Посетите веб продавницу на адреси:
www.electrolux.com/shop
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.
БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама
Moдел _____________________________
МОДЕЛ ____________________________
Серијски број _ ______________________
40
ПРЕПОРУКЕ И СУГЕСТИЈЕ
• Ово упутство за употребу важи за неколико модела овог уређаја. Због тога
се описи појединих функција можда не
односе на Ваш конкретан модел.
• Произвођач неће бити одговоран ни за
какву штету насталу услед неправилне
или неодговарајуће инсталације.
• Минимална безбедна удаљеност
између горње површине штедњака и
аспиратора је 650 mm (неки модели
се могу поставити и ниже, погледајте
одељке о радним димензијама и
постављању).
• Проверите да ли напон напајања
одговара ономе који је назначен на
натписној плочици са унутрашње стране
аспиратора.
• У случају уређаја 1. класе проверите да
ли струјна утичница може да обезбеди
адекватно уземљење.
• Прикључите аспиратор на вентилациону
цев помоћу цеви пречника бар 120 mm.
Цев мора бити што је могуће краћа.
• Не прикључујте аспиратор на издувне цеви кроз које пролазе продукти
сагоревања (нпр. из котлова и камина).
• Ако се аспиратор користи заједно са
неелектричним уређајима (нпр. уређаји
који сагоревају гас), мора се обезбедити
довољна проветреност просторије да
би се спречио повратни ток издувног
гаса. У кухињи мора да постоји отвор за
директан улазак ваздуха како би се обезбедио неометан улазак свежег ваздуха.
Када се аспиратор користи заједно
са уређајима који не користе електричну енергију, негативан притисак у
просторији не сме прећи 0,04 mbar да се
испарења не би враћала кроз аспиратор
у просторију.
• Ако се кабл за напајање оштети, мора
га заменити произвођач или техничка
служба како би се предупредиле све
опасности.
да обухвати и његове бочне стране.
• Фритезе се током употребе морају непрекидно надзирати: прегрејано уље
може да се запали.
• Не фламбирајте намирнице испод аспиратора; опасност од ватре.
• Овај уређај не треба да користе особе (укључујући и децу) са смањеним
физичким, чулним или менталним
способностима, као и особе које немају
довољно искуства и знања, сем ако их
надзиру или о употреби уређаја саветују
особе одговорне за њихову безбедност.
• Деца морају бити под надзором да се не
би играла са уређајем.
• „ОПРЕЗ: Приступачни делови могу постати врели кад се користе заједно са
апаратима за кување.”
ОДРЖАВАЊЕ
• Искључите уређај или га раздвојите од
извора напајања пре било каквог рада
на одржавању.
• Очистите и/или замените филтере након
одређеног временског периода (опасност од ватре).
-- Филтер са активним угљем W. Ови
филтери не могу да се перу и регенеришу па морају да се замене отприлике на сваких 4 месеца рада, а у
случају учесталије употребе и чешће.
W
-- Филтери за маст Z. Филтери морају
да се чисте свака 2 месеца рада или
чешће у случају веома интензивне
употребе, а могу се прати у машини за
прање посуђа.
УПОТРЕБА
• Аспиратор је пројектован искључиво
за уклањање кухињских мириса у
домаћинству.
• Никад не користите аспиратор за било
шта осим за оно за шта је намењен.
• Никад не остављајте отворени пламен
испод укљученог аспиратора.
• Подесите интензитет пламена тако да
буде усмерен само на дно тигања, а не
Z
-- Контролне лампице, ако постоје.
• Аспиратор чистите влажном крпом и
неутралним течним детерџентом.
serbian
Команде
T1
T2
T3
Дугме Функција
T1
T2
T4
L
Дисплеј
Укључује и искључује мотор аспиратора у
првој брзини.
Приказује подешену брзину
Притисните и држите тастер око 5 секунди кад
су сва оптерећења искључена (мотор и лампе)
да бисте укључили/искључили аларм филтера са
активним угљем.
- C трепће једном, аларм за засићеност филтера
климатизације активиран
- C трепће двапут, аларм за засићеност филтера
климатизације деактивиран
Смањује брзину рада.
Приказује подешену брзину
Након укључивања аларма за засићење филтера
могуће је поништити аларм притискањем овог
тастера на око 3 секунде. Ове ознаке су видљиве
само ако је мотор искључен.
F
означава да треба опрати металне
филтере за маст. Аларм се укључује након 100
радних сати аспиратора.
C
означава да се морају заменити
филтери са активним угљем и да треба опрати
металне филтере за маст. Аларм се укључује
након 200 радних сати аспиратора.
T3
Повећава брзину рада.
Приказује подешену брзину
T4
Укључује Power брзину рада из било које
друге брзине, укључујући и мировање. Ова
брзина је подешена да ради 10 минута, након
чега се систем враћа на претходно подешену
брзину. Погодно за уклањање највећих
количина кухињских испарења.
Приказује P.
L
Укључује и искључује осветљење
максималним интензитетом.
ЛАМПА
41
‫‪42‬‬
‫ﻓﻴ��������ﻚ ﻧﻔﻜ���������ﺮ ﻧﺤ���ﻦ‬
‫‪.‬اﻹﺣﺘﺮاﻓﻴ������������ﺔ واﻟﺨ�������ﺒﺮة اﻻﺑﺘﻜ�����������ﺎر ﻣﻦ ﻋﻘ�����ﻮد�ا ﻣﻌﻪ ﻳﺤﻤ���ﻞ ﻣﻨﺘ����������ﺎ اﺧ����ﺘﺮت ﻟﻘ�����ﺪ ‪ Electrolux.‬ﺟﻬﺎز ﻟ������ﺮاء �������ﻜﺮ�ا‬
‫‪�.‬هﻨﻨ���ﺎ ﻓ�����ﻲ ﻧ�������ﻌﻚ وﻧﺤ���ﻦ ﺻ����ﻤﻤﻨﺎﻩ ‪،‬وأﻧﻴ������ﻖ راﺋ����ﻊ‬
‫‪.‬اﻷوﻗ����ﺎت ���ﻞ ﻓ�����ﻲ راﺋﻌ����ﺔ ﻧﺘ����������ﺎﺋﺞ ﻋﻠ���ﻰ ﺳﺘﺤﺼ���������ﻞ أﻧ���ﻚ ﺗﻄﻤﺌ�������ﻦ أن ﻳ�����ﺐ ‪،‬ﺗﺴ���������ﺘﺨﺪﻣﻪ ﺣﻴﻨﻤ�����ﺎ ‪،‬ﻟ���ﺬا‬
‫‪ Electrolux.‬ﻓ�����ﻲ ﺑﻜ������ﻢ ﻣﺮﺣﺒ������ﺎ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‬
‫‪ Electrolux‬أﺟﻬﺰة ﻋﻠ���ﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓ���������ﺔ إﻟﻴ�����ﻪ ﺗﺤﺘ��������ﺎﺟﻮن ﻣﺎ ���ﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧ����������ﺖ ﻋﻠ���ﻰ ‪ Electrolux‬ﻣﻌﺮض ﻓ�����ﻲ ﺗ�����ﺪون ﺳ���ﻮف‬
‫ﺗﺼ�������ﻤﻴﻤﻬﺎ ﺗ����ﻢ اﻟ�������ﺘﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘ�������ﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ �ﺒ���������ﻴﺮة ﺳﻠﺴ���������ﻠﺔ إﻟ���ﻰ ﺑﺎﻹﺿ�����������ﺎﻓﺔ ‪.‬ﻓﺎﺋﻘ���������ﺔ ﺑﻜﻔ����������ﺎءة وﺗ�������������ﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟ��������ﺪﻳﻜﻢ‬
‫ﺳ����ﻠﺔ وﺣ�����ﺘﻰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ����������ﺔ اﻟﻄﻬ��ﻲ أﺟﻬﺰة ﻣﻦ ءﺑ����ﺪ ‪،‬ﺑﺎﺳﺘﺤﺴ����������������ﺎﻧﻜﻢ ﺗﺤ������ﻰ ﻋﺎﻟﻴ�����ﺔ ﺟﻮدة ﻟﻤﻌ����������ﺎﻳﻴﺮ وﻓﻘ��������ﺎ� وﺗﺼ������������ﻨﻴﻌﻬﺎ‬
‫…اﻟﻨﺎﻋﻤ����ﺔ اﻟﻐﺴ���������ﻴﻞ أ�ﻴ�����ﺎ� ﺣ�����ﺘﻰ اﻟﺰﺟﺎﺟ���ﺎت ﺣﻤﻞ وﺣﺪات وﻣﻦ ‪،‬اﻟﻤﺎﺋ�����ﺪة أدوات‬
‫زوروا ﻣﻌﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ‪:‬‬
‫‪www.electrolux.com‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫أﻋﺪ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻣﺰ ‪ .‬ﺿﻊ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺰم ﻓﻲ اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻲ‬
‫ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‪ .‬وﻗﻢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﺪﻳﻚ أو اﺗﺼﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ‪.‬‬
‫رﻋﺎﻳﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮدﻳﻞ‬
‫رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ‬
‫‪43‬‬
‫‪arabic‬‬
‫ارﺷﺎدات و اﻗﺘﺮاﺣﺎت‬
‫• ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻳﻤﻠﻜﻮن‬
‫ﻣﺸﺎآﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻘﻠﻴﺎً أو ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ‬
‫اﻷﻃﻔﺎل(‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮة أو‬
‫وﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻣﻤﻴﺰات ﻻﺗﺨﺺ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺬي‬
‫اﻹدراك‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﺷﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺮاﺋﻪ‪.‬‬
‫أﺷﺨﺎص ﻣﺪرآﻴﻦ وﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ا‬
‫• ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻠﻌﺐ أو‬
‫• اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اي ﺿﺮر او ﺗﻠﻒ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم‬
‫اﻟﻌﺒﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز‪.‬‬
‫اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺮآﻴﺐ ‪.‬‬
‫• “ﺗﺤﺬﻳﺮ ‪:‬اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ‬
‫• اﻗﻞ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز و ﺟﺴﻢ اﻟﺸﻔﺎط‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻬﺎز اﻟﻄﺒﺦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة”‪.‬‬
‫هﻲ ‪65‬ﺳﻢ )ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮدﻳﻼت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع‬
‫أﻗﻞ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ ﻓﻘﺮة اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺘﺮآﻴﺐ(‪.‬‬
‫• ﺗﺎآﺪ ﻣﻦ ان ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻔﻮﻟﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ‬
‫• اﻧﺰع ﻓﻴﺸﺔ اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء‬
‫اﻟﺸﻔﺎط ‪.‬‬
‫اي ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ‪.‬‬
‫• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺘﻮي )‪ (I‬ﺗﺎآﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫• ﻧﻈﻒ او اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻔﻼﺗﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ‬
‫وﺣﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪) .‬ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ‪(.‬‬
‫• ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺸﻔﺎط ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺳﻮرة ﺑﻄﻮل‬
‫‪120‬ﺳﻢ ﻋﻠﻲ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻃﻮل اﻟﻤﺎﺳﻮرة‬
‫‪4‬أﺷﻬﺮ ﻟﻔﻼﺗﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺸﻂ‪.‬‬
‫ﻻﻗﺼﻲ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ‪.‬‬
‫• ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺸﻔﺎط ﺑﺎي ﻣﺪاﺧﻦ اﺧﺮي ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ‬
‫‪W‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ ) ﺳﺨﺎن اﻟﻤﻴﺎﻩ او اﻟﻤﺪﻓﺌﺔ ‪ .....‬اﻟﺦ ( ‪.‬‬
‫• اذا آﺎن اﻟﺸﻔﺎط ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﺟﻮد اﺣﻬﺰة اﺧﺮي ﻏﻴﺮ‬
‫آﻬﺮاﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ) اﺟﻬﺰة اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز (‬
‫ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد درﺟﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر راﺋﺤﺔ اﻟﻐﺎز ‪ .‬ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن داﺧﻞ‬
‫اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻀﻤﺎن دﺧﻮل هﻮاء ﻧﻈﻴﻒ ‪.‬‬
‫‪2‬ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻔﻼﺗﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺸﺤﻮم‪.‬‬
‫ﻋﻦ واﻟﺒﻌﻴ�����������ﺪ اﻟﺼ��������ﺤﻴﺢ اﻻﺳ��������ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻣﻨﺨﻔ�������ﺾ ﺿ����ﻐﻂ أﻋﻠ���ﻰ ﻳﻜ�����ﻮن ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ اﻟﻤﺨ���ﺎﻃﺮة‬
‫‪.‬ﺑ����ﺎر م‪ 04،0‬اﻟ�� � ﺟﺎوزﻳ����ﺖ ﻻ اﻟﻐﺮﻓ�������ﺔ ﻓ�����ﻲ‬
‫• اﻟﺘﻴ���������ﺎر ﺗﻐﺬﻳ��������ﺔ آﺎﺑ������ﻞ ﺗﻠ�������ﻒ ﺣﺎل ﻓ�����ﻲ‬
‫ﻗﺒ�������ﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠ�������������ﻪ ﻳﺘ�������ﻢ أن ﻳﺠ����ﺐ ‪،‬اﻟﻜﻬﺮﺑ�����������ﺎﺋﻲ‬
‫وذﻟ���ﻚ ‪،‬اﻟﻔﻨﻴ������������ﺔ اﻟﺨﺪﻣ��ﺔ ﻗﺒ�������ﻞ ﻣﻦ أو اﻟﻤﺼ�������ﻨﻊ‬
‫‪Z‬‬
‫ﻟﺘﺠﻨ���������ﺐأي ﻣﺨﺎﻃﺮ‪� .‬‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪-:‬‬
‫• اﻟﺸﻔﺎط ﻣﺼﻤﻢ اﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﻄﺮد رواﺋﺢ و اﺑﺨﺮة‬
‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ‬
‫اﻟﻄﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺒﺦ ‪.‬‬
‫• ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻔﺎط ﻻي اﻏﺮاض اﺧﺮي ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻢ‬
‫• ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﻔﺎط ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻣﺮﻃﺒﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ‪.‬‬
‫• ﻋﺪم ﺗﺮك ﺷﻌﻠﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺟﺎز ﻋﺎرﻳﺔ اﺳﻔﻞ اﻟﺸﻔﺎط اﺛﻨﺎء‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻬﻲ ‪.‬‬
‫• ﻣﺮﻋﺎة ﺿﺒﻂ اﻟﺸﻌﻠﺔ آﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﻨﺘﺼﻒ‬
‫ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻧﺎء ﻣﻊ اﻟﺘﺎآﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﻨﺎر اﻟﻲ ﺣﻮاف‬
‫ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻧﺎء ‪.‬‬
‫• ﻋﻨﺪ ﻃﻬﻲ ﻣﻮاد دهﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﻧﺎء اﻟﻄﻬﻲ ﺗﺤﺖ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﺛﻨﺎء اﻟﻘﻠﻲ ﺗﺤﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﻗﺘﺮات اﻟﺰﻳﺖ ﻋﻲ اﻟﺸﻌﻠﺔ ‪.‬‬
‫• ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺄآﻮﻻت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ )اﻟﻔﻼﻣﺒﻴﻪ( أﺳﻔﻞ‬
‫ﻣﺪﺧﻨﺔ اﻟﻤﻄﺒﺦ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺪث ﺣﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ‪:‬‬
‫‪44‬‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻮﺣﺔ‬
‫اﻟﺰر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫‪ T1‬اﺷﻌﺎل واﻃﻔﺎء ﻣﻮﺗﻮر اﻟﺸﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫اﺿﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ‪ 5‬ﺛﻮان‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن آﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻄﻔﺄة)‬
‫) �ﻣﻮﺗﻮر‪+‬إﻧﺎرة(‪ ،‬ﻳﻨﺸﻂ‪/‬ﻻ ﻳﻨﺸﻂ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﻼﺗﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺸﻂ‪.‬‬
‫‪ T2‬ﺧﻔﺾ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻔﻠﺘﺮ وﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ﻟﻤﺪة ‪ 3‬ﺛﻮان ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺿﺒﻂ‬
‫�اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ‪.‬‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺗﻮر ﻣﻨﻄﻔﺊ‪.‬‬
‫‪T3‬‬
‫‪T4‬‬
‫‪L‬‬
‫زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ ‪ Power‬ﻣﻦ أﻳﺔ ﺳﺮﻋﺔ آﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﻮﺗﻮر ﻣﻄﻔﺄ‪،‬‬
‫�وﺗﻠﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﺪوم ‪ 10‬دﻗﺎﺋﻖ‪،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪة ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ‬
‫�اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺒﻌﺎث دﺧﺎن اﻟﻄﺒﺦ اﻟﻘﻮي‪.‬‬
‫ﻳﺸﻌﻞ وﻳﻄﻔﺊ ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺎرة ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺎﺷﺔ‬
‫ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ‬
‫‪ 1‬ﻳﻮﻣﺾ ‪ C‬دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﻼﺗﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺸﻂ‬‫‪ 2‬ﻳﻮﻣﺾ ‪ C‬دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻃﻔﺎء ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻓﻼﺗﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺸﻂ‬‫ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ‬
‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻼﺗﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺸﺤﻮم‬
‫‪F‬‬
‫�إﺷﺎرة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ‪ 100‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ‬
‫�ﻟﻠﻤﺪﺧﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻼﺗﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺸﻂ وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ‬
‫‪C‬‬
‫�ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻼﺗﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺸﺤﻮم ‪ .‬إﺷﺎرة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺒﺪأ‬
‫�ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ‪ 200‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﺧﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺸﺎهﺪة اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ‬
‫ﻣﺸﺎهﺪة ‪.P‬‬
www.electrolux.com/shop
436005838_01 - 120217
Download PDF
Similar pages
Samsung CQ1570-B دليل المستخدم