BELGACOM | Belgafax 802 | Belgafax 802 Handleiding

l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 1 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Belgafax 802
Handleiding
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 2 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Geachte klant,
Over deze handleiding
Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Belgacom. Uw toestel vervult de meest
uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.
Uw toestel print met de meest moderne lasertechnologie.
De inhoud van de verpakking bevat een startercartridge.
Voor deze startercartridge hebt u geen Plug’n’Print-kaart
nodig.
In het telefoonboek van uw toestel kunt u tot 200 records
opslaan. Uw toestel kan 10 verschillende groepen met max.
199 nummers opslaan.
Met de Rondzendtoets (=Broadcasting) voegt u gedurende
het kiezen verder nummers toe en u verstuurt een bericht
snel en gemakkelijk naar meerdere ontvangers
Verstuur faxberichten in verschillende resoluties aan een of
meer ontvangers bijvoorbeeld een groep. U kunt ook faxberichten pollen en documenten voor polling klaarleggen.
Indien u gebruikt wilt maken van goedkopere telefoontarieven of de ontvanger slechts op bepaalde tijden te bereiken is, kunt u het faxbericht op een later tijdstip versturen
(= timer functie).
In uw toestel zijn vijf faxsjablonen opgeslagen die u kunt
uitprinten. Met deze sjablonen kunt u bijvoorbeeld snel
een kort faxbericht opstellen of een uitnodiging maken.
Het toestel print de ontvangstdatum en de juiste tijd op
elke binnenkomende fax. Hiermee kunt u documenteren
wanneer u een faxbericht hebt ontvangen. Een buffergeheugen in het toestel waarborgt dat ook na een stroomstoring de juiste datum en de juiste tijd worden afgedrukt.
Kies uit de resolutie voor tekst en foto om documenten
met uw toestel te kopiëren. U kunt ook meerdere kopieën
maken.
U kunt SMS-berichten van uit uw toestel versturen.
Uw toestel print sudoku-raadsels uit in vier verschillende
moelijkheidsgraden - desgewenst met de oplossing.
U kunt het toestel op uw computer aansluiten (PC met
Microsoft Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista) en het
toestel als laserprinter gebruiken. Met Scan-to-PDF scant
u documenten met uw toestel en u kunt ze direct als PDFbestanden opslaan. Met de TWAIN-scannerdriver hebt u
uit elke toepassing die deze standaard ondersteunt, toegang
tot het toestel en kunt u documenten scannen.
U kunt de gegevens van het telefoonboek van uw toestel
wijzigen vanaf uw computer. U kunt invoeren tussen de
adresboekjes van uw toestel en Windows of Microsoft
Outlook uitwisselen.
Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies!
Met de installatiehulp op de volgende bladzijden kunt u
uw toestel snel en gemakkelijk in gebruik nemen. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken
van deze handleiding.
Lees de handleiding nauwkeurig. Let op de veiligheidsinstructies om een correcte werking van uw toestel te garanderen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies beschreven gebruik.
Startercartridge
Telefoonboek
NL
Rondzenden
Fax later verzenden
Gebruikte symbolen
Waarschuwing
Waarschuwt voor gevaar voor personen, voor beschadigingen aan het toestel of andere voorwerpen en
voor mogelijk verlies van gegevens. Ondeskundig gebruik kan tot verwondingen en beschadigingen leiden.
Verklaring van de instructies
Met dit teken zijn tips gekenmerkt die de bediening
van uw toestel efficiënter en eenvoudiger maken.
Faxsjablonen
Tijdstempel
PC-aansluiting
Telefoonboek
2
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 3 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Algemene veiligheidsinstructies
Uw toestel is in overeenstemming met de normen EN
60950-1 resp. IEC 60950-1 gekeurd en mag alleen op telefoon- en stroomnetten worden gebruikt die aan deze normen voldoen. Het faxtoestel is uitsluitend voor gebruik in
het desbetreffende land van verkoop gefabriceerd.
Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet in
deze handleiding zijn beschreven.
Toestel opstellen
Het toestel moet veilig en stabiel op een effen oppervlak staan.
Het toestel moet veilig en stabiel op een effen oppervlak
staan. Mocht het toestel naar beneden vallen, kan het worden beschadigd of personen – in het bijzonder kleine kinderen – verwonden. Leg alle kabels zo dat er niemand over
kan vallen, dat er zich niemand kan verwonden of dat het
toestel wordt beschadigd.
De afstand ten opzichte van andere toestellen of voorwerpen moet tenminste 15 centimeter bedragen. Dit geldt ook
voor het gebruik van extra draadloze telefoons. Zet het toestel niet in de buurt van radio- en TV-toestellen.
Klik het deksel van het toestel volledig in wanneer u het
toestel opent. U kunt zich kwetsen wanneer het deksel
dichtvalt terwijl u aan het toestel werkt.
Bescherm het toestel tegen direct zonlicht, hitte, grote
temperatuurverschillen en vochtigheid. Zet het toestel niet
in de buurt van de verwarming of de airconditioning. Let
op de informatie in de technische specificaties met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid.
De ruimte waarin het toestel staat moet voldoende worden
verlucht.Het toestel niet toedekken! Plaats het toestel niet
in gesloten kasten of kisten. Plaats het niet op een zachte
ondergrond zoals dekens of tapijten. Dek de ventilatiesleuf
niet toe. Het toestel kan anders oververhit en in brand geraken.
De ruimte waarin u het toestel gebruikt moet goed en voldoende geventileerd zijn – vooral als het toestel vaak gebruikt wordt. Zet uw toestel zo neer dat de uitgeblazen
luchtstroom niet op een werkplek gericht is.
Wanneer het toestel te warm wordt of wanneer er rook uit
het toestel komt – meteen de netstekker uit het stopcontact
trekken. Laat uw toestel door een technische servicedienst
onderzoeken. Om te vermijden dat een brand uitbreidt,
moeten open vlammen uit de buurt van het toestel worden
gehouden.
Sluit het toestel niet in vochtige ruimtes aan. Raak de netstekker, de netaansluiting of de telefoon contactdoos nooit
met natte handen aan.
Er mogen geen vloeistoffen in het toestel geraken. Haal het
toestel van het stroomnet wanneer vloeistoffen of vreemde
deeltjes in het toestel zijn geraakt en laat uw toestel door
een technische servicedienst onderzoeken.
Laat uw kinderen niet zonder toezicht met het toestel omgaan. De verpakkingsfolie mag niet in de handen van kinderen geraken.
De hoorn van het toestel is magnetisch. Let op: kleine metalen voorwerpen (paperclips enz.) kunnen aan de hoorn
blijven plakken.
De afstand tot andere apparaten of voorwerpen moet minstens 15 centimeter bedragen.
Klik het deksel van het toestel volledig in
Bescherm het toestel tegen direct zonnelicht
De ruimte waarin het toestel staat moet voldoende worden verlucht
De ruimte waarin u het toestel gebruikt moet goed en voldoende geventileerd zijn
Wanneer het toestel te warm wordt of wanneer er rook uit het toestel komt
Sluit het toestel niet in vochtige ruimtes aan.
Er mogen geen vloeistoffen in het toestel geraken.
Laat uw kinderen niet zonder toezicht met het toestel omgaan.
Hoorn magnetisch
Stroomverzorging
Controleer of de netspanning van uw toestel
Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje)
overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats
beschikbaar is.
Gebruik alleen maar meegeleverde net- en telefoonkabels.
Zet uw toestel zo dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is. Het toestel heeft geen in- en uitschakelknop. In
noodgeval haalt u uw toestel van de stroomvoorziening
door de netstekker uit te trekken.
Raak nooit de net- of telefoonkabel aan wanneer de isolatie
is beschadigd.
Haal uw toestel van het stroom- of telefoonnet tijdens een
onweer. Is dit niet mogelijk, gebruik dan het toestel niet
tijdens een onweer.
Haal uw toestel van het stroom- en telefoonnet vooraleer
het oppervlak te reinigen. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays,
schurende middelen, politoeren, alcohol).
Reinig het display met een droge, zachte doek. Wanneer
het display breekt, kan een zwarte bijtende vloeistof vrijkomen. Vermijd huid- en oogcontact.
Bij een stroomonderbreking functioneert uw toestel niet;
opgeslagen gegevens gaan niet verloren.
Gebruik alleen maar meegeleverde net- en telefoonkabels.
Het toestel heeft geen in- en uitschakelknop.
Raak nooit de net- of telefoonkabel aan wanneer de isolatie is beschadigd.
Haal uw toestel van het stroom- of telefoonnet tijdens een onweer.
Haal uw toestel van het stroom- en telefoonnet vooraleer het oppervlak te reinigen.
Reinig het display met een droge, zachte doek.
Bij een stroomonderbreking functioneert uw toestel niet;
Reparaties
Indien er storingen optreden, let dan op de instructies op
het display en op de foutmelding.
Repareer uw toestel niet zelf. Ondeskundig onderhoud kan
tot lichamelijke en materiële schade leiden. Laat uw toestel
uitsluitend door een geautoriseerde servicedienst repareren.
Verwijder het typeplaatje van uw toestel niet, anders komt
de garantie te vervallen.
Verbruiksmaterialen
Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen. Deze
kunt u bij Belgacom verkrijgen. Andere verbruiksmaterialen kunnen het toestel beschadigen of de levensduur beperken.
Verwijder alle verbruiksmaterialen in overeenstemming met
de in uw land geldende voorschriften i.v.m. afvalverwijdering.
Open nooit de tonercartridge. Mocht er tonerstof uit komen, vermijd dan een contact met huid en ogen. Bewaar
nieuwe en gebruikte cartridges zo dat ze niet in de handen
van kinderen terecht komen.
Trek het papier bij een papierstoring niet met geweld uit
het toestel en gooi het voorzichtig weg: de toner zit eventueel nog niet goed op het papier vast en er zou tonerstof
vrij kunnen komen. Adem de losse tonerstof niet in. Verwijder de stof van kleding of voorwerpen met koud water;
heet water zou de toner fixeren.
Laser-Veiligheid
Uw toestel werkt met laserstralen. Alleen een gekwalificeerde servicedienstmedewerker mag het toestel openen en servicewerkzaamheden uitvoeren, anders bestaat het gevaar van
oogblessures door zichtbare en onzichtbare laserstralen.
à Klasse 1 laser-product
Klasse 1 laser-product
Algemene veiligheidsinstructies
3
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 4 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
1 Eerste ingebruikneming
Inhoud verpakking
Papier inleggen
1 Toestel
Eerste ingebruikneming
‚ Toestel
ƒ Telefoonhoorn
„ Spiraalsnoer voor telefoonhoorn
… Documentenhouder
† Papierlade
‡ Documentenopvang
ˆ Netkabel met stekker
‰ Telefoonkabel
Š Telefoonstekker
‹ Startercartridge
Bedieningshandleiding met installatiehandleiding (zonder
afbeelding).
Installatie-CD (zonder afbeelding)
Eerste ingebruikneming: Verwijder het karton
uit de papiercassette vooraleer u papier toevoegt en
de cassette in het toestel schuift.
2 Hoorn
3 Spiraalsnoer voor telefoonhoorn
4 Documenthouder
5 Papierlade
6 Documentenopvang
NL
7 Netkabel met stekker
8 Telefoonkabel
9 Telefoonstekker
10 Startercartridge
Systeemeisen
Voordat u documenten kunt ontvangen of kopiëren moet
u papier invoeren. Gebruik a.u.b. uitsluitend geschikt papier van het standaardformaat A4 · 210¦×¦297 millimeter · het liefst 80¦g/m2. Let op de gegevens in de technische
specificaties.
Waaier het papier uit en breng het op een glad oppervlak in de juiste stand. Op die manier verhindert u
dat meerdere vellen in een keer worden ingetrokken.
Papier inleggen
Papier voorbereiden
Handleiding
Installatie-CD
Verpackungsinhalt
1 Verwijder het deksel van de papierlade.
Eerste ingebruikneming: Verwijder het karton uit de papiercassette vooraleer u papier toevoegt en de cassette in het toestel schuift.
2 Plaats slechts zoveel papier als onder de uitstekende begrenzingsmarkeringen aan de bovenste rand van de papierlade past (zie ook tekeningen op het deksel van de
papierlade). U kunt tot 250 vel plaatsen.
Ontbrekende delen
Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd
zijn, neem dan contact op met Belgacom.
Documenthouder aanbrengen
Documenthouder aanbrengen
Steek de documenthouder in de twee openingen van de afdekkap. De houder moet goed vastklikken.
Wilt u op een origineel document printen (bijvoorbeeld formulieren of briefpapier), plaats het
origineel dan met de zijde waarop u wilt afdrukken naar onder en met de kop van de bladzijde
naar achter in de papierlade.
Dokumentenhalter anbringen
Voorgedrukte formulieren die door een laserprinter zijn afgedrukt zijn niet geschikt om verder bedrukt te worden. Dit kan ertoe leiden dat het papier vastloopt.
4
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 5 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
3 Druk het papier naar beneden tot de hendel (A) aan de
achterzijde van de papierlade vastklikt.
Hoorn aansluiten
Hoorn aansluiten
Steek het einde van het spiraalsnoer in de bus aan de telefoonhoorn. Steek het andere einde in de bus die met het
)-symbool gekenmerkt is..
Telefonhörer anschließen
4 Leg het deksel op de papierlade. Schuif de lade tot de
aanslag in het toestel.
NL
Startercartridge inleggen
Plug’n’Print-kaart
Trek de papierlade er niet uit als het toestel aan
het afdrukken is. Dit kan ertoe leiden dat het papier vastloopt.
Voordat u documenten kunt ontvangen, kopiëren of afdrukken, moet er een tonercartridge in het toestel zijn geplaatst. Daarom bevindt zich bij het toestel een startercartridge. Het niveaugeheugen voor deze startercartridge
werd in de fabriek ingesteld. De startercartridge hoeft niet
met een Plug’n’Print-kaart te worden opgeladen. Voor
elke volgende tonercartridge die u in uw toestel plaatst
moet u het niveaugeheugen met de meegeleverde
Plug’n’Print-kaart updaten.
1 Open de afdekkap door beide documentengeleiders
vast te pakken en de afdekkap naar achter te klappen.
Print- en faxuitvoersteun eruit
trekken
Print- en faxuitvoersteun eruit trekken
Trek de print- en faxuitvoersteun uit het deksel van de papierlade.
Druckausgabe rausziehen
Documentenopvang aanbrengen
Documentenopvang aanbrengen
Steek de documentenopvang in de twee openingen onder
het bedieningspaneel.
Dokumentenausgabe anbringen
Eerste ingebruikneming
Open nooit de tonercartridge. Mocht er tonerstof
uit komen, vermijd dan contact met huid en
ogen. Adem de losse tonerstof niet in. Verwijder
de stof van kleding of voorwerpen met koud water; heet water zou de toner fixeren.
2 Neem de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.
3 Verwijder de zwarte beschermfolie en ander verpakkingsmateriaal, maar nog niet de beschermstrook in de cartridge.
4 Schud de nieuwe tonercartridge meerdere malen heen
en weer om de toner gelijkmatig te verdelen en zo de afdrukkwaliteit te verbeteren.
5
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 6 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
5 Trek pas daarna de beschermstrook aan de linker
zijde van de cartridge er helemaal uit.
Netkabel aansluiten
Netspanning opstelplaats
Controleer of de netspanning van uw toestel (typeplaatje) overeenkomt met de netspanning die op de
opstelplaats beschikbaar is.
Netkabel aansluiten
Steek de netkabel in de aansluiting aan de achterkant van
het toestel. Steek de netkabel in het stopcontact.
Netzkabel anschließen
NL
Schud de tonercartridge niet meer nadat u de beschermstrook verwijderd hebt. Er zou anders tonerstof vrij kunnen komen.
6 Plaats de tonercartridge in uw toestel. De cartridge
moet compleet vastklikken.
Eerste installatie
Eerste installatie
Nadat u het toestel aan de netspanning hebt aangesloten,
begint de eerste-installatie-procedure.
Nummer invoeren
kopregel
7 Sluit de afdekkap. Let er op dat de afdekkap aan beide
zijden vastklikt.
Telefoonkabel aansluiten
Telefoonkabel aansluiten
Uw faxapparaat is een analoog faxapparaat (groep 3).
Het is geen ISDN-faxapparaat (groep 4) en kan dus
niet direct op een ISDN-aansluiting worden gebruikt. U hebt hiervoor een (analoge) adapter of een
aansluiting voor analoge eindapparatuur nodig.
Telefoonkabel aansluiten
Verbind de telefoonkabel met het toestel door de kabel in
de met LINE gekenmerkte bus te steken (Rj-11-aansluiting). Steek de telefoonstekker in uw telefoonaansluitingsdoos.
Telefonkabel anschließen
Uw nummer en uw naam worden aan de bovenste rand
van elk faxbericht (= kopregel) samen met datum, tijd en
paginanummer meegestuurd.
1 Voer uw telefoonnummer in.
Druk op ü om speciale tekens en symbolen in
te voegen. Kies met [. Bevestig met OK.
Met [ beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens afzonderlijk.
2 Bevestig met OK.
Naam invoeren
1 Voer de naam met de toetsen (A – Z) in.
Hoofdletters voert u in met ingedrukte ú-toets.
Spaties voert u in met ½.
Druk op ü om speciale tekens en symbolen in
te voegen. Druk op ûü om taalafhankelijke tekens in te voegen. Kies met [. Bevestig met
OK.
Met [ beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens afzonderlijk.
2 Bevestig met OK.
Datum en tijd invoeren
Installatie nevenaansluiting 1
Indien u uw toestel als nevenaansluiting aan een centrale aansluit, moet u uw toestel voor het gebruik als
nevenaansluiting instellen (zie ook hoofdstuk Telefoonaansluitingen en extra toestellen, pagina 29).
6
1 Voer de datum in (telkens twee cijfers) bijvoorbeeld
31¦05¦25 voor 31.5.2025.
2 Voer het tijdstip in, bijvoorbeeld 14¦00 voor
14 uur.
3 Bevestig met OK.
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 7 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
2 Overzicht
Overzicht menufuncties
4 Lijsten en rapporten
41 Lijst van de beschikbare functies
Uw toestel beschikt over de volgende functies. Er bestaan
twee mogelijkheden om de functies op te roepen.
Door het menu navigeren: Druk op OK of op een
van de twee cursortoetsen [ om het functiemenu te openen. Blader door het menu met [. Met OK kiest u een
menufunctie. Met C keert u naar het vorige menu-niveau
terug. Met j verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug.
Functies direct oproepen: Met het functienummer
roept u een menufunctie direct op. Druk op OK en voer
met het cijfertoetsenbord het betreffende functienummer
in. Bevestig met OK. De functienummers vindt u in de
onderstaande lijst.
41 Lijst van de beschikbare functies......... pagina 28
42 Faxjournaal uitprinten........................ pagina 28
43 Telefoonboek uitprinten..................... pagina 28
44 Instellingen uitprinten........................ pagina 28
45 Opdrachtenlijst uitprinten.................. pagina 15
1 Installatie
6 Varia
Menu-navigatie
Direct oproepen
12 Taal kiezen
42 Faxjournaal uitprinten
43 Telefoonboek uitprinten
44 Instellingen uitprinten
45 Opdrachtenlijst uitprinten
NL
5 Opdrachten
51 Opdracht meteen uitvoeren
51 Opdracht meteen uitvoeren................ pagina 15
52 Opdracht wijzigen.............................. pagina 15
53 Opdracht wissen................................. pagina 15
54 Opdracht uitprinten........................... pagina 15
55 Opdrachtenlijst uitprinten.................. pagina 15
52 Opdracht wijzigen
53 Opdracht wissen
54 Opdracht uitprinten
55 Opdrachtenlijst uitprinten
61 Toestel blokkeren
61 Toestel blokkeren ............................... pagina 26
62 Nieuwe tonercartridge instellen .......... pagina 31
68 Sudoku............................................... pagina 19
12 Taal kiezen..........................................pagina 26
13 Tijd en datum invoeren ......................pagina 26
14 Nummer en naam intoetsen................pagina 26
15 Telefoonaansluitingen en -diensten instellen
....................................................................pagina 29
16 Verschillende instellingen uitvoeren ....pagina 27
17 Aantal belsignalen instellen .................pagina 27
18 Volume van het belsignaal instellen.....pagina 27
19 Faxontvangstmodus instellen ..............pagina 28
U kunt de functielijst ook afdrukken door op ¨, 1 en
OK te drukken.
2 Fax
Telefoonboek uitprinten
13 Tijd en datum invoeren
14 Nummer en naam intoetsen
62 Nieuwe tonercartridge instellen
64 Sudoku
15 Telefoonaansluitingen en -diensten instellen
16 Verschillende instellingen uitvoeren
Hulppagina’s uitprinten
17 Aantal belsignalen instellen
18 Volume van het belsignaal instellen
19 Faxontvangstmodus instellen
21 Transmissiesnelheid reduceren
21 Transmissiesnelheid reduceren ............pagina 27
22 Polling ................................................pagina 14
23 Versturen op afroep ............................pagina 14
24 Fax later verzenden (= timer functie) ...pagina 13
25 Instellingen voor het verzendrapport ...pagina 27
26 Tijdstempel in- en uitschakelen...........pagina 27
27 Automatisch afdrukken van faxberichten
blokkeren ....................................................pagina 14
28 Instellingen voor de faxontvangst ........pagina 27
29 Faxsjablonen gebruiken.......................pagina 13
22 Polling
23 Verzending op afroep
24 Fax later verzenden (= timer functie)
25 Instellingen voor het verzendrapport
26 Tijdstempel
27 Automatisch afdrukken van faxberichten blokkeren
Functielijst afdrukken
Functielijst afdrukken
Telefoonboek uitprinten
U kunt het telefoonboek ook afdrukken door op ¨, 4 en
OK te drukken.
Faxsjablonen uitprinten
Faxsjablonen uitprinten
U kunt de faxsjablonen ook afdrukken door op ¨, 8 en
OK te drukken.
Faxjournaal uitprinten
Faxjournaal uitprinten
U kunt het faxjournaal ook afdrukken door op ¨, 3 en
OK te drukken.
28 Instellingen voor de faxontvangst
29 Faxsjablonen gebruiken
3 SMS
Opdrachtenlijst printen
Opdrachtenlijst printen
U kunt een opdrachtenlijst ook afdrukken door op ¨, 6
en OK te drukken.
31 SMS versturen
31 SMS versturen.....................................pagina 17
32 SMS lezen ...........................................pagina 17
33 SMS wissen.........................................pagina 17
34 SMS uitprinten ...................................pagina 17
35 Instellingen voor verzenden en ontvangen
van SMS......................................................pagina 18
36 Zend- en ontvangstnummers wijzigen.pagina 18
32 SMS lezen
33 SMS wissen
Sudoku: spel uitprinten
Sudoku: spel uitprinten
U kunt een nieuwe sudoku ook uitprinten door op ¨, 7
en OK te drukken.
34 SMS uitprinten
35 Instellingen voor verzenden en ontvangen van SMS
36 Zend- en ontvangstnummers wijzigen
Overzicht
Instellingslijst uitprinten
Instellingslijst uitprinten
U kunt de instellingslijst ook afdrukken door op ¨, 5 en
OK te drukken.
7
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 8 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Toesteloverzicht
‚ Tonercartridge
Außenansicht Tonerkartusche
1 Afdekkap
‚ Afdekkap
ƒ Documentenhouder
„ Documentinvoer
… Documentengeleider
† Paneel met display
‡ Documentenuitvoer
ˆ Print- en faxuitvoer (uittrekbaar)
‰ Papierlade
Š Invoer voor de Plug’n’Print-kaart
‹ Hoorn met krulsnoer
2 Documenthouder
3 Documentinvoer
4 Documentengeleider
5 Paneel met display
6 Documentenuitvoer
7 Print- en faxuitvoer
8 Papierlade
NL
9 Steekklem voor de Plug’n’Print-kaart
10 Hoorn met krulsnoer
Außenansicht nummeriert
1 Telefoonhoornbus
‚ )-bus – aansluitbus voor de telefoonhoorn
ƒ EXT-bus – aansluitbus voor extra toestellen
„ LINE-bus – aansluitbus voor telefoonkabel
… -bus – USB-aansluiting voor de PC
† Netkabelaansluiting
2 Externe toestellen
3 Telefoonkabel
4 USB-aansluiting
5 Netkabelaansluiting
Außenansicht Rückseite
1 Tonercartridge
8
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 9 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Paneel met display
Lettertoetsenbord
Toetsen (A – Z) – Telefoonboekregister: telefoonboekgegevens oproepen / letters invoeren. Hoofdletters invoeren
met ingedrukte ú-toets. Spaties invoegen met ½. Punt
invoegen met .. Paragraaf invoegen met Rø
ü - Speciale tekens (leestekens en symbolen) invoegen.
Kiezen van het records met [. Bevestig met OK
ûü - Taalafhankelijke speciale tekens (speciale letters) invoegen. Kiezen van het records met [. Bevestig met OK
ú – Omschakeltoets: hoofdletters invoeren / in verbinding met andere toetsen: bijkomende functies oproepen
am – Telefoonboekfuncties oproepen
Rood lampje Æ – Knippert het lampje, lees dan a.u.b. de
aanwijzingen op het display
Groen lampje â/_ – Knippert, als een SMS-bericht is
binnengekomen of wanneer zich een fax in het faxgeheugen bevindt
j – functie afbreken / terugkeer naar de uitgangsmodus /
documenten uitwerpen
C – terug naar het vorige menu-niveau / tekens afzonderlijk wissen
[ – menufuncties oproepen / door het menu navigeren /
opties kiezen / cursor bewegen
OK – menufuncties oproepen / invoer bevestigen
o – faxtransmissie, faxontvangst starten
COPY – twee keer indrukken: automatisch kopiëren. Eén
keer indrukken: kopieën aanpassen
Speciale tekens 1
Speciale tekens 2
Omschakeltoets
Telefoonboek
Rood lampje
Groene lamp (SMS)
Stop
C
Cursortoetsen
OK
Start
Copy
Overzicht
Hulp
¨ – functie-, opdrachten-, instellingslijst printen / faxjournaal of telefoonboek uitprinten / sudoku: spel uitprinten /
faxsjablonen uitprinten
_ – SMS menu oproepen
À – Rondzenden (= Broadcast): fax of SMS naar meerdere ontvangers versturen.
fx – hogere resolutie voor het faxen en kopiëren instellen (NORM., h – FIJN, f – SFIJN, x – FOTO)
Cijfertoetsenbord (0 – 9) – cijfers invoeren
@ù – lijst van de laatste tien gekozen nummers (= herkieslijst)
ú en @ù – lijst van de 10 laatste bellers (=bellerslijst)
μ – kiezen met opgelegde hoorn
Rø – gecalibreerde lijnonderbreking (hook flash) invoegen als kengetal bij nevenaansluitingen (PABX) of om speciale functies van het openbare telefoonnet (PSTN) op te
roepen
ú en Rø – kiespauze invoegen
SMS
Rondzenden (SMS)
Resolutie
Cijfertoetsen
Nummerherhaling
Bellerslijst
Luidspreker (Primo)
R
P
Symbolen op het display
SFijn
f – Resolutie SFIJN ingesteld
x – Resolutie FOTO ingesteld
h – Resolutie FIJN ingesteld
ž – Binnengekomen gesprekken tijdens afwezigheid
_ – Binnengekomen SMS-berichten
Foto
Fijn
CLIP
SMS
L3 Paneel
9
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 10 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
3 Telefoonfuncties
Extra telefoons aansluiten
Hoe u extra telefoons aansluit en welke functies u ter beschikking staan, staat in het hoofdstuk over telefoonaansluitingen en extra toestellen, pagina 29.
Telefoneren met het toestel
Kies het gewenste nummer. U hebt hiervoor verschillende
mogelijkheden. Neem daarna de hoorn van de haak.
U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan een
nummer kiezen. Het toestel begint meteen te kiezen.
Nummers met elkaar verbinden
U kunt manueel ingevoerde cijfers en opgeslagen records
combineren en bewerken vooraleer te kiezen. Hebt u bijvoorbeeld het netnummer van een gunstige telefoonaanbieder (call-by-call) als telefoonboekrecord opgeslagen dan
kiest u dit record. Aansluitend voert u het telefoonnummer
manueel in of u kiest nog een ander opgeslagen record.
Direct kiezen
NL
Manueel kiezen: Kies het gewenste nummer met het
cijfertoetsenbord.
Telefoonboekregister: Met de toetsen (A – Z) hebt u
toegang tot de gegevens die in het telefoonboek zijn opgeslagen. Toets de beginletters of de gewenste naam van het
record in. Uw toestel laat u de invoeren in het telefoonboek
met de desbetreffende letters zien. Kies met [ een record.
U kunt de telefoonboekrecords ook oproepen door
op am te drukken en met [ ZOEKEN te kiezen.
De functie zoeken functioneert ook terwijl u telefoneert.
Als u invoeren uit uw telefoonboek oproept, is het
mogelijk de nummers te bewerken nadat u ze opgeroepen hebt. U kunt bijvoorbeeld kengetallen of
doorkiesnummers toevoegen of wissen
Telefoonboek
Telefoonboek gebruiken
Kiespauze invoegen
Kiespauze invoegen
Het kan noodzakelijk zijn om bij het nummer een kiespauze in te voegen, bijvoorbeeld voor een doorkiesnummer of
onderadres of bij een interlokale telefoonverbinding. Druk
op ú en Rø. Het tweede deel van het nummer wordt pas
na een korte pauze gekozen.
Kiezen met opgelegde hoorn
Kiezen met opgelegde hoorn
Druk op μ om met opgelegde hoorn te kiezen. U hoort
de kiestoon uit de luidspreker, het nummer wordt meteen
gekozen.
Telefoonboek
Hulp 4 · Telefoonboek
Druk op ¨, 4 en OK, om een lijst van alle opgeslagen records en groepen in de telefoonboek uit te
printen.
Telefoonboek
Herkieslijst: Druk op @ù. Kies met [ een record
uit de lijst van de gekozen nummers.
Bellerslijst: Druk op ú en @ù. Kies met [ een record uit de bellerslijst.
Voor de dienst weergave oproeper (CLIP) is een
abonnement nodig. Contacteer Belgacom indien u
meer informatie wenst betreffende deze dienst.
Met am roept u de telefoonboekfuncties op. U kunt
nieuwe invoeren opslaan, naar invoeren zoeken, groepen
aanleggen en bewerken. U kunt tot 200 records in de telefoongids van uw toestel opslaan.
Met [ beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens
afzonderlijk. Met j verlaat u het menu en keert u
naar de uitgangsmodus terug.
Buitenlijn nemen
1
2
3
4
Herkieslijst
Bellerslijst
CLIP vereisten
Centrales voor nevenaansluitingen (PABX)
Centrales voor nevenaansluitingen (PABX) zijn in heel wat
bedrijven en huishoudens gebruikelijk. U moet een kengetal kiezen om via een nevenaansluiting een verbinding
met het openbare telefoonnet (PSTN) te kunnen krijgen.
Voer het kengetal van het openbare telefoonnet in vooraleer u het gewenste nummer invoert of een opgeslagen record kiest. Het kengetal van het openbare telefoonnet is
meestal 0.
Soms kan het kengetal een ander cijfer zijn of uit
twee cijfers bestaan. Bij oudere telefooncentrales kan
het kengetal R (=flash) zijn. Druk op Rø om dit
kengetal in te voeren. Mocht de verbinding met het
openbare telefoonnet niet mogelijk zijn, neem dan
contact op met de aanbieder van uw telefooncentrale.
Cursornavigatie 1
Record opslaan
Fout kengetal
Nevenaansluiting instellen
Bij voortdurend gebruik van het toestel aan een nevenaansluiting kunt u het kengetal opslaan met de
functie 15 (zie pagina 29).
5
6
7
8
9
10
Druk op am.
Kies met [ KIESCODES.
Bevestig met OK.
Voer de naam met de toetsen (A – Z) in.
Hoofdletters voert u in met ingedrukte ú-toets.
Spaties voert u in met ½.
Druk op ü om speciale tekens en symbolen in
te voegen. Druk op ûü om taalafhankelijke tekens in te voegen. Kies met [. Bevestig met
OK.
Bevestig met OK.
Toets met de cijfertoetsen het nummer in.
Bevestig met OK.
Kies de snelheid voor de faxtransmissie naar deze abonnee. Normaal gesproken kunt u de hoogste snelheid selecteren. Stel een lage transmissiesnelheid in wanneer u
faxberichten stuurt in netten met een slechte lijnkwaliteit.
Bevestig met OK. Het record wordt opgeslagen.
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 11 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Record wijzigen
Druk op am.
Kies met [ WIJZIGEN.
Bevestig met OK.
Toets de beginletters in of selecteer met [ het record
dat u wilt wijzigen.
5 Bevestig met OK.
6 Wijzig de opgeslagen naam, het nummer en de transmissiesnelheid.
7 Bevestig de wijzigingen met OK.
1
2
3
4
Record wissen
Druk op am.
Kies met [ WISSEN.
Bevestig met OK.
Toets de beginletters in of selecteer met [ het record
dat u wilt wissen.
5 Bevestig met OK.
6 Bevestig het wissen met OK.
1
2
3
4
Groepen
Groepen
U kunt met verschillende records van uw telefoonboek een
groep maken. Een bericht wordt opeenvolgend aan alle leden van de groep gestuurd. Uw toestel kan 10 verschillende groepen met max. 199 nummers opslaan.
Groepen maken
Druk op am.
Kies met [ GROEPEN.
Bevestig met OK.
Toets een naam voor de groep in.
Bevestig met OK.
Druk op am, en voeg er invoeren uit het telefoonboek aan toe. Toets de beginletters in of selecteer met
[.
7 Bevestig met OK.
8 Druk op am, en voeg andere abonnees aan de groep
toe.
9 Beëindig de invoer met OK.
10 Toets een groepnummer van 1 tot 9 in.
11 Bevestig met OK. De groep wordt opgeslagen.
1
2
3
4
5
6
8 U kunt invoeren wissen of toevoegen. Met C wist u afzonderlijke abonnees. Druk op am, om nog meer
abonnees uit het telefoonboek toe te voegen.
9 Bevestig met OK.
10 Toets desgewenst een nieuw nummer voor de groep in.
11 Bevestig met OK.
Groep wissen
1
2
3
4
5
6
Druk op am.
Kies met [ WISSEN.
Bevestig met OK.
Kies het bestand dat u wilt wissen.
Bevestig met OK.
Bevestig het wissen met OK.
NL
Nummerherkenning (CLIP)
Op het display verschijnt het nummer van een binnenkomend gesprek. Voor de dienst weergave oproeper (CLIP –
Caller Line Identification Presentation) is een abonnement
nodig. Contacteer Belgacom indien u meer informatie
wenst betreffende deze dienst.
Gemiste telefoongesprekken
Gemiste telefoongesprekken
Hebt u tijdens uw afwezigheid een gesprek ontvangen, dan
verschijnt het symbool ž. Op het display verschijnt het
nummer van de beller. Uw toestel slaat de nummers van de
laatste 10 oproepen op.
1 Druk gelijktijdig op ú en @ù.
2 Kies met [ een record uit de bellerslijst. Nieuwe invoeren zijn met een sterretje * gekenmerkt.
3 Neem de hoorn van de haak om terug te bellen.
Hebt u met functie 17 het aantal belsignalen op 0
gezet, worden de telefoonnummers van bellers op
extra aangesloten telefoons niet aangegeven.
Groep bewerken
1
2
3
4
5
6
7
Druk op am.
Kies met [ WIJZIGEN.
Bevestig met OK.
Kies met [ de groep die u wilt bewerken.
Bevestig met OK.
Toets desgewenst een nieuwe naam voor de groep in.
Bevestig met OK.
Telefoonfuncties
11
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 12 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
4 Fax
Hulp 3 · Faxjournaal
Druk op ¨, 3 en OK om het faxjournaal met de
30 laatstverstuurde of -ontvangen faxberichten uit te
printen.
Documenten invoeren
Voer geen documenten in die ...
vochtig zijn, met correctievloeistof bedekt zijn, vuil
zijn of van een coating voorzien zijn.
beschreven zijn met zacht potlood, inkt, krijt of
houtskool.
afkomstig zijn uit kranten of tijdschriften (drukinkt).
bijeengehouden worden met paperclips, nietjes,
plakband of lijm.
beplakt zijn met notitieblaadjes.
....verkreukeld of gescheurd zijn.
NL
Fax verzenden
Gebruik zo mogelijk faxdocumenten met een donkere schriftkleur (zwart of donkerblauw). Geel, oranje
of groen zijn niet geschikt.
Fax verzenden
Documentformaat
Gebruik documenten in de maten A4 · 210¦×¦297 millimeter met 60¦–¦90¦g/m2. Gebruik geen documenten die
kleiner zijn dan A4. U kunt 20 documenten tegelijk plaatsen.
De contrastinstelling wordt automatisch aan het
document aangepast. Wilt u het contrast voor het
versturen van een fax zelf instellen, gebruikt u de
functie 24 Fax later verzenden (blz. 13.
1 Leg de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Het onderste document
wordt het eerst ingetrokken. U kunt 20 documenten
tegelijk plaatsen.
Druk op j om de documenten uit te werpen
zonder ze te verzenden.
3 Stel de gewenste resolutie in. U kunt kiezen tussen:
NORM. (voor documenten zonder bijzondere eigenschappen), h/FIJN (voor documenten met kleingedrukte teksten of tekeningen), f/SFIJN (voor documenten met talrijke details) en x/FOTO (voor foto’s). Druk op fx. Op het display verschijnt het
symbool van de gekozen resolutie.
Met functie 16 kunt u de voorinstelling voor de
resolutie kiezen (zie ook hoofdstuk Resolutie instellen, pagina 26).
4 Kies het gewenste nummer. U hebt hiervoor verschillende mogelijkheden.
5 Druk op o.
Wanneer de opgeroepene bezet is, kiest het toestel
na enige tijd het nummer nog eens. Druk op j
om het versturen te stoppen. Na de transmissie
print het toestel naargelang van de instelling een
bericht van verzending.
Manueel kiezen: Kies het gewenste nummer met het
cijfertoetsenbord.
Telefoonboekregister: Met de toetsen (A – Z) hebt u
toegang tot de gegevens die in de telefoonboek zijn opgeslagen. Toets de beginletters of de gewenste naam van het
record in. Uw toestel laat u de invoeren in het telefoonboek
met de desbetreffende letters zien. Kies met [ een record.
U kunt de telefoonboekrecords ook oproepen door
op am te drukken en met [ ZOEKEN te kiezen.
De functie zoeken functioneert ook terwijl u telefoneert.
Als u invoeren uit uw telefoonboek oproept, is het
mogelijk de nummers te bewerken nadat u ze opgeroepen hebt. U kunt bijvoorbeeld kengetallen of
doorkiesnummers toevoegen of wissen
Telefoonboek
Telefoonboek gebruiken
Herkieslijst
Herkieslijst: Druk op @ù. Kies met [ een record
uit de lijst van de gekozen nummers.
Bellerslijst: Druk op ú en @ù. Kies met [ een record uit de bellerslijst.
Voor de dienst weergave oproeper (CLIP) is een
abonnement nodig. Contacteer Belgacom indien u
meer informatie wenst betreffende deze dienst.
Bellerslijst
CLIP vereisten
2 Schuif de documentengeleiders naar binnen zodat zij
op de juiste breedte tegen de documenten aan liggen.
Fax manueel verzenden
1 Voer het document in.
2 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
3 Druk op μ.
4 Druk op o.
12
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 13 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Doorkiesnummer of onderadres
opbellen
U kunt het versturen op elk gewenst tijdstip afbreken door op j te drukken.
Doorkiesnummer of onderadres
U kunt een faxbericht sturen naar een doorkiesnummer of
een onderadres of een faxbericht afroepen van een doorkiesnummer of onderadres – bijvoorbeeld om gebruik te
maken van een bepaalde service van een faxdatabankaanbieder. Voeg hiervoor het doorkiesnummer of het onderadres met een korte kiespauze aan het faxnummer toe.
1 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
2 Druk op ú en Rø.
3 Voer het doorkiesnummer of onderadres in.
4 Druk op o. Het doorkiesnummer of onderadres wordt
pas na een korte pauze gekozen.
Meeluisteren bij de verbindingsopbouw
Meeluisteren bij de verbindingsopbouw
U kunt bij de opbouw van een verbinding meeluisteren,
bijv. wanneer het versturen van een fax voortdurend mislukt.
Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord
of kies een opgeslagen record. Druk op μ.
Met deze functie is geen handsfree mogelijk. U kunt
niet antwoorden, als de abonnee de hoorn opneemt.
Geen handsfree
Rondzenden (= broadcasting)
Rondzenden
U kunt een faxbericht opeenvolgend naar verschillende
ontvangers sturen.
Ontvangers afzonderlijk invoeren
1 Voer het document in.
2 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
3 Druk op À.
4 Voer de volgende telefoonnummers in. Druk tussen de
afzonderlijke ontvangers À. U kunt tot 10 ontvangers
invoeren.
5 Druk op o. Het toestel stuurt het faxbericht opeenvolgend naar alle ontvangers.
U kunt het versturen op elk gewenst tijdstip afbreken door op j te drukken.
Fax aan een groep versturen
1 Voer het document in.
2 Toets de beginletters in of selecteer met [ een groep.
U kunt de groepen ook oproepen door op am
te drukken en met [ ZOEKEN te kiezen.
Wanneer uw toestel een bepaalde ontvanger niet
kan bereiken, wordt het faxbericht aan de andere
deelnemers gestuurd. Nadat het toestel alle ontvangers heeft opgebeld, kiest het nog eens de
nummers die voordien niet konden worden bereikt.
Fax later verzenden (= timer functie)
Fax later zenden
Indien u gebruikt wilt maken van goedkopere telefoontarieven of de ontvanger slechts op bepaalde tijden te bereiken is, kunt u het faxbericht op een later tijdstip versturen
- binnen 24 uur.
1 Voer het document in.
2 Druk op OK, 24 en OK.
3 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
U kunt andere ontvangers intoetsen. Druk tussen
de afzonderlijke ontvangers À.
4 Bevestig met OK.
5 Voer het tijdstip in waarop het document moet worden
verstuurd, bijvoorbeeld 14 00 voor 14 uur.
6 Bevestig met OK.
7 Kies met [ het gewenste contrast.
8 Bevestig met OK. Na een korte opwarmfase slaat het
toestel het document op in het geheugen en verstuurt
de fax op het aangegeven tijdstip.
Om een geprogrammeerde faxverzending te annuleren kunt u het document simpelweg verwijderen uit
de opdrachtenlijst (zie ook hoofdstuk Opdrachten,
blz. 15)
Opdrachten
Faxsjablonen gebruiken
U kunt de faxsjablonen ook afdrukken door op ¨,
8 en OK te drukken.
Hulp 8 · Faxsjablonen
Faxsjablonen
In uw toestel zijn vijf faxsjablonen opgeslagen die u kunt
uitprinten. Met deze sjablonen kunt u bijvoorbeeld snel
een kort faxbericht opstellen of een uitnodiging maken.
1 Druk op OK, 29 en OK.
2 Kies met [ welk sjabloon u wilt afdrukken.
3 Bevestig met OK. Het toestel print het sjabloon uit.
4 Vul het sjabloon in en stuur het als faxbericht naar de
gewenste ontvanger.
3 U kunt andere groepen of afzonderlijke nummers toevoegen. Druk op À.
4 Voer de volgende telefoonnummers in. Druk tussen de
afzonderlijke ontvangers À. U kunt tot 10 ontvangers
invoeren.
5 Druk op o. Het toestel stuurt het faxbericht opeenvolgend naar alle ontvangers.
Fax
13
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 14 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Fax ontvangen
In- en uitschakelen
Faxschakelaar
1
2
3
4
5
6
7
De ingebouwde faxschakelaar van uw toestel scheidt
faxberichten van telefoongesprekken. ´Hiervoor staan
meerdere mogelijkheden ter beschikking (zie ook
hoofdstuk Faxontvangstmodus instellen, pagina 28).
Geheugen
NL
Wanneer u de fabrieksinstellingen niet hebt gewijzigd, worden ontvangen faxberichten meteen uitgeprint. Zit er geen
papier of geen toner in uw toestel, slaat het apparaat binnenkomende faxberichten op. Het groene lampje â/_ op het
bedieningspaneel knippert, als zich een fax in het geheugen
bevindt. Nadat u papier of een nieuwe tonercartridge geplaatst hebt, worden de opgeslagen berichten uitgeprint.
Het faxgeheugen kan tot 400 bladzijden opnemen. Let op
de gegevens in de technische specificaties.
Wanneer het berichtgeheugen vol is, kunnen geen
verdere berichten meer worden ontvangen.
Geheugen Philips
Geheugen
Faxberichten manueel ontvangen
Faxberichten afdrukken
1
2
3
4
5
Faxberichten manueel ontvangen
Kies onder faxontvangstmodus de manuele faxontvangst
(zie ook hoofdstuk Faxontvangstmodus instellen, pagina
28). Faxberichten worden niet automatisch door het toestel ontvangen. Deze instelling is geschikt om faxberichten
via de modem van een computer te ontvangen. U kunt de
faxontvangst manueel starten door op o te drukken.
Tijdstempel
Tijdstempel
Het toestel print de ontvangstdatum en de juiste tijd op
elke binnenkomende fax. Hiermee kunt u documenteren
wanneer u een faxbericht hebt ontvangen. Een buffergeheugen in het toestel waarborgt dat ook na een stroomstoring de juiste datum en de juiste tijd worden afgedrukt.
Is de tijdstempel-functie geactiveerd, dan worden binnenkomende faxen in het geheugen ingelezen. Zodra de laatste bladzijde is ontvangen, wordt de tijd opgeslagen en het apparaat
drukt alle bladzijden af. U kunt de functie uitschakelen (zie
ook hoofdstuk Tijdstempel in- en uitschakelen, pagina 27).
Tijdstempel in- en uitschakelen
Automatisch afdrukken van faxberichten blokkeren
Automatisch afdrukken van faxberichten blokkeren
U kunt de faxontvangst met een code beveiligen. Binnenkomende faxen worden niet afgedrukt, maar in het faxgeheugen opgeslagen. Alleen na invoer van een pincode kunt
u deze faxberichten afdrukken.
Pincode intoetsen
1
2
3
4
5
14
Hebt u al een code opgeslagen, dan vraagt het toestel u eerst naar de oude code voordat u een nieuwe code kunt intoetsen.
Druk op OK, 27 en OK.
Kies met [ GEHEUGEN CODE.
Bevestig met OK.
Toets een viercijferige pincode in.
Noteer de pincode op een veilige plaats. Mocht u
de pincode vergeten, dan moet uw toestel op de
fabrieksinstellingen teruggezet worden om weer
toegang te verkrijgen. Alle persoonlijke instellingen worden gewist.
Bevestig met OK.
Druk op OK, 27 en OK.
Kies met [ ACTIVEREN.
Bevestig met OK.
Toets de viercijferige pincode in.
Bevestig met OK.
Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
Bevestig met OK.
Druk op OK, 27 en OK.
Kies met [ AFDRUKKEN.
Bevestig met OK.
Toets de viercijferige pincode in.
Bevestig met OK. De opgeslagen faxberichten worden
afgedrukt en uit het geheugen gewist.
Faxberichten afroepen
Polling
Via polling roept u faxberichten op die klaarliggen in het
opgebelde toestel. U kunt ook documenten in uw eigen
toestel leggen die door anderen kunnen worden opgeroepen.
Faxberichten direct afroepen
1 Druk op OK, 22 en OK.
2 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
3 Druk op o.
Uitgesteld afroepen
1 Druk op OK, 22 en OK.
2 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
3 Bevestig met OK.
4 Voer het tijdstip in waarop het document moet worden
afgeroepen, bijvoorbeeld 14 00 voor 14 uur.
5 Bevestig met OK.
6 Het toestel is nu in standby. U kunt telefoongesprekken blijven voeren of andere faxberichten versturen.
Om een geprogrammeerde faxverzending te annuleren kunt u het document simpelweg verwijderen uit
de opdrachtenlijst (zie ook hoofdstuk Opdrachten,
blz. 15)
Opdrachten
Polling
1 Voer het document in.
2 Druk op OK, 23 en OK.
3 Kies met [ ENKELV. of MEERV.. Met de instelling
ENKELV. kan het document één keer worden afgeroepen. Als u MEERV. selecteert, kan het document worden afgeroepen zo vaak u wilt.
4 Bevestig met OK.
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 15 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
5 Kies met [ het gewenste contrast.
6 Bevestig met OK. Na een korte opwarmfase slaat het
toestel het document in het geheugen op.
Om een geprogrammeerde faxverzending te annuleren kunt u het document simpelweg verwijderen uit
de opdrachtenlijst (zie ook hoofdstuk Opdrachten,
blz. 15)
Opdrachten
Opdrachten
Hulp 6 · Opdrachten
U kunt een opdrachtenlijst ook afdrukken door op
¨, 6 en OK te drukken.
NL
Inleiding
In de opdrachtenlijst staan alle berichten vermeld die zojuist verstuurd zijn, voor de opvragen zijn voorbereid, of
op een later tijdstip verstuurd moeten worden.
De opdrachten verschijnen apart op het display. na het
nummer van de opdracht en de status vindt u daar het faxnummer, waar een fax naar toe gestuurd of van waar een
fax afgeroepen moet worden. Documenten in de opdrachtenlijst kunnen volgende status hebben:
ZND – Uitgesteld verzenden
DOC – Versturen op afroep
AFR – Faxberichten later afroepen
TR. – Opdracht wordt uitgevoerd
SMS – SMS-transmissie
Met j verlaat u het menu en keert u naar de uitgangsmodus terug.
Display
Opdrachten 1
Opdrachten 2
Opdrachten 3
Opdrachten 4
Opdrachten 5
Stop
Opdracht meteen uitvoeren
1 Druk op OK, 51 en OK.
2 Selecteer met [ de opdracht die u meteen wilt uitvoeren.
3 Bevestig met OK. Het verzenden of het afroepen begint meteen.
Opdracht wijzigen
1
2
3
4
Druk op OK, 52 en OK.
Selecteer met [ de opdracht die u wilt wijzigen.
Bevestig met OK.
Toets de gewenste wijzigingen in en bevestig dit met
OK.
Opdracht wissen
1
2
3
4
Druk op OK, 53 en OK.
Selecteer met [ de opdracht die u wilt wissen.
Bevestig met OK.
Bevestig het wissen met OK.
Opdracht uitprinten
1 Druk op OK, 54 en OK.
2 Selecteer met [ de opdracht die u wilt uitprinten.
3 Bevestig met OK.
Opdrachtenlijst printen
Opdrachtenlijst printen
Druk op OK, 55 en OK. Het toestel drukt een lijst
van alle wachtende opdrachten af.
Fax
15
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 16 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
5 Kopieerapparaat
Document invoeren
Documentformaat
NL
Gebruik documenten in de maten A4 · 210¦×¦297 millimeter met 60¦–¦90¦g/m2. Gebruik geen documenten die
kleiner zijn dan A4. U kunt 20 documenten tegelijk plaatsen.
1 Leg de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Het onderste document
wordt het eerst ingetrokken. U kunt 20 documenten
tegelijk plaatsen.
4 Selecteer met [ de gewenste resolutie. Voor het kopieren hebt u een hogere resolutie ter beschikking als voor
faxtransmissies.
RESOL.:SNEL – voor documenten zonder bijzondere
kenmerken.
RESOL.:KWALIT. – voor documenten met kleingedrukte teksten of tekeningen
RESOL.:FOTO – voor hoogste resolutie
5 Bevestig met OK.
6 U kunt het document vergroot of verkleind kopiëren.
Mogelijk zijn verkleiningen tot 25 procent en vergrotingen tot 400 procent. Voer de gewenste waarde in
met het cijfertoetsenbord.
7 Bevestig met OK.
8 Kies met [ het gewenste contrast.
9 Bevestig met OK. De kopie wordt gemaakt.
2 Schuif de documentengeleiders naar binnen zodat zij
op de juiste breedte tegen de documenten aan liggen.
Druk op j om de documenten uit te werpen
zonder ze te kopiëren.
3 Stel de gewenste resolutie in. U kunt kiezen tussen: h/
FIJN (voor documenten zonder bijzondere eigenschappen), f/SFIJN (voor documenten met talrijke
details) en x/FOTO (voor hoogste resolutie). Druk
op fx. Op het display verschijnt het symbool van de
gekozen resolutie.
Met functie 16 kunt u de voorinstelling voor de
resolutie kiezen (zie ook hoofdstuk Resolutie instellen, pagina 26).
Een kopie maken
Druk twee keer op COPY. De kopie wordt gemaakt.
Kopieën aanpassen
1 Druk op COPY.
2 Geef aan hoeveel kopieën u van het document wenst te
maken (maximaal 99 kopieën).
3 Bevestig met OK.
16
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 17 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
6 SMS
SMS-vereisten
SMS ontvangen
CLIP voor SMS
SMS ontvangen
Uw toestel is voor het gebruik van SMS (Short Message
Service)-diensten vooringesteld. Opdat SMS zou functioneren, moet de nummerherkenning (CLIP) ingeschakeld
zijn. Het kan gebeuren dat u van nevenaansluitingen geen
SMS-berichten kunt versturen of ontvangen. Contacteer
Belgacom indien u meer informatie wenst betreffende deze
dienst.
Als u een SMS ontvangen hebt, brandt het groene lampje
â/_ op uw toestel en op het display verschijnt het _symbool. Ontvangen SMS-berichten worden automatisch
uitgeprint. Hebt u het automatische uitprinten uitgeschakeld dan worden de SMS-berichten opgeslagen. Het toestel slaat tot 30 binnengekomen SMS-berichten op.
Indien u meerdere toestellen met SMS functie gebruikt op dezelfde lijn, dan dient u een verschillend
nummer (subadres) toe te kennen aan elk van deze
toestellen. Vergeet niet om dit nummer mee te delen
aan uw correspondenten.
SMS versturen
1 Druk op _.
2 Kies met [ SMS VERZENDEN.
3 Bevestig met OK.
U kunt deze functie ook oproepen door op OK,
31 en OK te drukken.
4 Voer de tekst in met de toetsen (A – Z). U kunt 160
tekens invoeren.
Hoofdletters voert u in met ingedrukte ú-toets.
Spaties voert u in met ½.
Druk op ü om speciale tekens en symbolen in
te voegen. Druk op ûü om taalafhankelijke tekens
in te voegen. Kies met [. Bevestig met OK.
Met [ beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens afzonderlijk. Druk op COPY om het bericht uit te printen voordat u het verstuurt.
5 Druk op _.
6 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
7 Bevestig met OK.
8 Met een subadres stuurt u een SMS-bericht naar een
bepaald apparaat dat samen met diverse andere op één
telefoonlijn aangesloten is. Indien u verschillende toestellen hebt voor de ontvangst van SMS, geef dan nu
het subadres in.
9 Druk op _. Het bericht wordt verstuurd.
Rondzenden (= Broadcasting)
1 Druk op _.
2 Kies met [ SMS VERZENDEN.
3 Bevestig met OK.
U kunt deze functie ook oproepen door op OK,
31 en OK te drukken.
4 Voer de tekst in zoals beschreven onder SMS versturen
5 Druk op _.
6 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record.
7 Druk op À.
8 Voer nog meerdere telefoonnummers in. Druk tussen
de afzonderlijke ontvangers À. U kunt tot 10 ontvangers invoeren.
9 Druk op _. Het bericht wordt verstuurd.
SMS
SMS lezen
1 Druk op _.
2 Kies met [ SMS LEZEN.
3 Bevestig met OK.
U kunt deze functie ook oproepen door op OK,
32 en OK te drukken.
4 Kies met [ het SMS-bericht dat u wilt lezen. Ongelezen SMS-berichten zijn met een * gekenmerkt.
5 Bevestig met OK.
SMS uitprinten
1 Druk op _.
2 Kies met [ SMS AFDRUK..
3 Bevestig met OK.
U kunt deze functie ook oproepen door op OK,
34 en OK te drukken.
4 Kies met [ welke SMS-berichten u wilt uitprinten.
GESELECTEERD – kies met [ het SMS-bericht dat u
wilt uitprinten.
NIEUW – print alle ongelezen SMS-berichten uit
ALLES – print alle ontvangen SMS-berichten uit
5 Bevestig met OK.
SMS wissen
SMS wissen inleiding
Uw toestel slaat tot 30 binnengekomen SMS-berichten op.
Wanneer uw berichtgeheugen vol is, kan uw toestel geen
verdere berichten ontvangen. Wis SMS-berichten zodat
het geheugen berichten kan blijven ontvangen.
1 Druk op OK, 33 en OK.
2 Kies met [ welke SMS-bericht u wilt wissen.
GESELECTEERD – kies met [ het SMS-bericht dat u
wilt wissen.
AL GELEZEN – wist alle gelezen SMS-berichten
ALLES – alle SMS-berichten worden gewist.
3 Bevestig met OK.
17
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 18 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Instellingen wijzigen
Cursornavigatie 6
Met [ beweegt u de cursor. Met C keert u naar het
vorige menu-niveau terug. Met j verlaat u het
menu en keert u naar de uitgangsmodus terug.
Zend- en ontvangstnummers wijzigen
Nummers van de SMS-centrale
NL
In uw toestel zijn alle nummers opgeslagen die u nodig
hebt om SMS-berichten te versturen en te ontvangen.
Wanneer u van telefoonaanbieder verandert, moet u de
nummers wijzigen. U kunt SMS-berichten ook via een
tweede aanbieder ontvangen.
1 Druk op OK, 36 en OK.
2 Kies met [ SMS-CENTRUM1.
U kunt SMS-berichten ook via een tweede aanbieder ontvangen. Kies met SMS-CENTRUM2.
Wijzig het nummer voor de ontvangst, zoals onder punt 10 beschreven.
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ ZEND nr..
5 Bevestig met OK.
6 Voer het nummer voor het versturen van SMS-berichten in.
7 Bevestig met OK.
8 Kies met [ ONTVANG nr..
9 Bevestig met OK.
10 Voer het nummer voor het ontvangen van SMS-berichten in.
11 Bevestig met OK.
Automatisch uitprinten in- en uitschakelen
Automatisch uitprinten
U kunt het automatische uitprinten van SMS-berichten
uitschakelen.
1 Druk op OK, 35 en OK.
2 Kies met [ AUTO. AFDRUK.
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
5 Bevestig met OK.
Afzendernaam verzenden
Afzendernaam verzenden
U kunt instellen of uw naam als afzender met elk SMS-bericht meegestuurd moet worden. Uw naam slaat u met de
functie 14 (zie ook hoofdstuk Nummer en naam intoetsen,
pagina 26).
1 Druk op OK, 35 en OK.
2 Kies met [ NAAM AFZENDR.
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
5 Bevestig met OK.
Signaaltoon in- en uitschakelen
Signaaltoon in- en uitschakelen
U hoort een belsignaal, als een SMS-bericht binnengekomen is. Deze functie kunt u uitschakelen.
1 Druk op OK, 35 en OK.
2 Kies met [ BIEPTOON SMS.
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
5 Bevestig met OK.
18
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 19 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
7 Spel en plezier
Sudoku
Hulp 7 · Sudoku
U kunt een nieuwe sudoku ook uitprinten door op
¨, 7 en OK te drukken.
Sudoku
Sudoku is een Japans getallenraadsel. Het speelveld bestaat
uit 3 × 3 vierkanten die telkens 3 × 3 velden hebben. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad zijn er bij het begin
van het spel meer of minder getallen ingevuld. Het is de
bedoeling dat de getallen 1 tot 9 op het speelveld zo verdeeld worden dat elk getal slechts een keer in elke rij. in
elke kolom en in elk van de negen blokken voorkomt. Er
is maar één oplossing mogelijk.
De oplossing van het laatst uitgeprinte spel wordt opgeslagen. De oplossingen van eerdere spelletjes zijn
niet meer beschikbaar.
Alleen de laatste oplossing
Spel uitprinten
Druk op OK, 68 en OK.
Kies met [ NIEUW.
Bevestig met OK.
Kies met [ de moeilijkheidsgraad.
Bevestig met OK.
Geef aan hoeveel keer u het spel wilt uitprinten (maximaal 9 kopieën).
7 Bevestig met OK.
8 Kies met [ of de oplossing moet worden uitgeprint.
9 Bevestig met OK.
1
2
3
4
5
6
4 Kies met [ of u het uitprinten wilt in- of uitschakelen.
5 Bevestig met OK.
6 Voer het tijdstip in, bijvoorbeeld 14 00 voor
14 uur.
7 Bevestig met OK.
8 Kies met [ de moeilijkheidsgraad.
9 Bevestig met OK.
10 Geef aan hoeveel keer u het spel wilt uitprinten (maximaal 9 kopieën).
11 Bevestig met OK.
12 Kies met [ of de oplossing moet worden uitgeprint.
13 Bevestig met OK.
U kunt de dagelijkse Sudoku-druk uitschakelen door
de functie, zoals boven beschreven, op te roepen en
onder punt 4 de automatische druk uit te schakelen.
Sudoku voor elke dag
Laatste spel opnieuw uitprinten
Druk op OK, 68 en OK.
Kies met [ LAATSTE.
Bevestig met OK.
Geef aan hoeveel keer u het spel wilt uitprinten (maximaal 9 kopieën).
5 Bevestig met OK.
6 Kies met [ of de oplossing moet worden uitgeprint.
7 Bevestig met OK.
1
2
3
4
Oplossing uitprinten
1 Druk op OK, 68 en OK.
2 Kies met [ OPLOSSING.
3 Bevestig met OK.
Sudoku voor elke dag
U kunt elke dag automatisch een nieuwe sudoku laten uitprinten.
1 Druk op OK, 68 en OK.
2 Kies met [ AUTOM..
3 Bevestig met OK.
Spel en plezier
19
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 20 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
8 PC-aansluiting
Systeemeisen
PC
U kunt uw toestel uitsluitend op een PC (besturingssysteem Microsoft Windows) aansluiten. Het toestel
is niet compatibel met Linux en Apple Macintosh.
Uw computer moet aan de volgende minimale systeemeisen voldoen:
NL
2 Op het beeldscherm verschijnt het masker Companion
Suite LL. U kunt de Companion Suite LL installeren
of desinstalleren. Klik op Producten installeren.
Klik op Inhoud browsen om te laten aangeven
welke bestanden zich op de installatie-CD bevinden.
Processor
Pentium II-processor met:
800 MHz voor Windows 2000 (SP3) · ME
1 GHz voor Windows XP · Vista 32bit
Processor
Werkgeheugen
128 MB voor Windows 2000 (SP3) · ME
192 MB voor Windows XP
512 MB voor Windows Vista Home
1.024 MB voor Windows Vista Premium · Business · Ultimate
Werkgeheugen
Besturingssysteem
Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista
Besturingssysteem
Vrij geheugen
260 MB vrij geheugen
Vrij geheugen
Aansluitingen
3 Met de selectie Companion Suite LL installeert u
Companion Suite LL, Scan-to-PDF alsmede de
printer- en scannerdriver. Met de selectie Adobe Acrobat Reader installeert u Acrobat Reader. Klik op
Companion Suite LL.
USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Indien er problemen met de PC-verbinding optreden, houd dan volgende informatie klaar, als u contact opneemt met de technische klantendienst:
Hardwareconfiguratie van uw computer, het geïnstalleerde besturingssysteem en het gebruikte veiligheidsprogramma (antivirusprogramma’s, Firewall).
Wij kunnen u dan sneller helpen.
Aansluitingen
Klanteninformatie
Software installeren
Installatie
Installeer eerst de software. Het toestel mag tevoren
niet op de PC aangesloten worden. Na de softwareinstallatie moet de PC opnieuw worden gestart. Verbind pas daarna uw PC en het toestel met een
USB-kabel.
Installatie-CD
Op de meegeleverde installatie-CD vindt u de Companion Suite LL en Scan-to-PDF. Met de Companion
Suite LL hebt u vanaf uw computer toegang tot het adresboekje van het toestel en u kunt invoeren toevoegen of bewerken. Bovendien kunt u instellingen veranderen en het
niveau van de tonercartridge laten aangeven. Met Scanto-PDF scant u documenten met uw toestel en u kunt ze
direct als PDF-bestanden opslaan.
1 Sluit alle lopende programma’s en toepassingen voordat u de installatie start. Leg de installatie-CD in het
CD-ROM-station van uw computer. Het programma
start automatisch.
Start het programma niet, selecteer dan in de
Windows-Explorer het CD-Rom-station en start
het programma Setup.exe met een dubbele klik.
20
4 Uw computer bereidt het installatieproces voor. Daarna verschijnt een installatiemenu, waarmee u de installatie kunt beginnen. Klik op Volgende.
5 Vervolgens wordt u verzocht de licentievoorwaarden te
accepteren. Klik op Ja.
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 21 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
6 Nu kan het programma met de installatie beginnen.
Klik op Installeren.
Companion Suite gebruiken
Start
Start de Companion Suite LL door op het pictogram
Companion Director op uw desktop te klikken of in het
Startmenu Start > Programma’s > Companion Suite
LL > Companion Suite LL > Companion Director te
selecteren.
NL
7 Ter beëindiging van de installatie moet u uw computer
opnieuw opstarten. Selecteer of de computer automatisch opnieuw zal opstarten of dat u op een later tijdstip
de computer zelf opnieuw wilt opstarten. Klik op Voltooien.
Start
U kunt het uiterlijk van het Startmenu veranderen
door met de rechter muistoets te klikken.
Companion Suite
Klik op Adresboek om de telefoonboek van uw toestel te
bewerken. Klik op Instellingen om de basisinstellingen
van uw toestel te bewerken. Onder Status kunt u de instellingen voor het aantonen van de vulstand van de toner
alsook voor de toepassing Scan-to-PDF kiezen. Indien u
uit gescande documenten PDF-documenten wilt maken,
klikt u op het grote symbool Scan To in het midden van
het Startmenu.
Telefoonboek bewerken
Inleiding
8 Sluit pas na het opnieuw starten het toestel met een in
de handel gebruikelijke USB-kabel op uw PC aan. De
USB-interface van uw toestel vindt u op de achterzijde
van het toestel.
9 Uw apparaat wordt als nieuw periferie-apparaat herkend en geregistreerd.
10 Als uw besturingssysteem met Windows XP (Service
Pack 2) loopt, verschijnt bij de eindinstallatie een extra
venster. Selecteer Nee, nu niet en klik op Volgende.
11 Onder Windows XP selecteert u bij de eindinstallatie
Software automatisch installeren, dan klikt u op
Volgende.
PC-aansluiting
Met de Companion Suite LL kunt u de invoeren van uw
toestel, het adresboekje van Windows en van Microsoft
Outlook bewerken.
1 Klik op Adresboek.
2 Selecteer het toestel om de invoeren van de telefoonboek te bewerken. U kunt nieuwe invoeren of groepen
aan uw register toevoegen, deze bewerken of wissen en
een lijst van alle invoeren afdrukken.
21
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 22 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
U kunt bestaande invoeren tussen de adresboekjes
van Windows, Microsoft Outlook en uw toestel
uitwisselen. Markeer de invoer die u naar een ander adresboekje wilt kopiëren in het rechter menuvenster. Sleep deze invoer met ingedrukte
muistoets in het linker menuvenster naar het
adresboekje, waar u de invoer heen wilt kopiëren.
3 Voeg met de pijltoetsen nieuwe leden aan de groep toe.
Invoer toevoegen
1 Selecteer Nieuw om een invoer toe te voegen. U kunt
selecteren of u een afzonderlijke invoer of een groep
wilt toevoegen.
NL
4 Bevestig met OK.
Groep bewerken
Groep bewerken
1 Markeer de groep die u wilt bewerken.
2 Klik op Leden selecteren om nieuwe invoeren aan de
groep toe te voegen of invoeren uit de groep te verwijderen. Klik op Verwijderen om de hele groep te wissen.
3 Bevestig met OK.
Telefoongids archiveren
Inleiding
2 Toets naam en nummer in en selecteer de transmissiesnelheid voor faxberichten naar deze ontvanger (zie ook
hoofdstuk Telefoonboek, pagina 10). Bevestig met
OK.
Record wijzigen
Record wijzigen
1 Markeer de invoer die u wilt bewerken en klik op
Eigenschappen.
2 Verander de naam of het nummer.
3 Bevestig met OK.
U kunt met het adresboekje van de Companion Suite LL
de invoeren in de telefoongids van uw apparaat op uw PC
opslaan of invoeren laden (bestandsformaat *.csv).
Klik op Bestand > Exporteren om de invoeren van de
telefoongids op te slaan. U kunt het register kiezen, waarin
u het bestand wilt opslaan.
Klik op Bestand > Importeren om invoeren aan het
adresboekje toe te voegen. Selecteer het bestand dat u wilt
importeren, de invoeren worden aan de bestaande invoeren toegevoegd.
De gegevens in het bestand moet door een puntkomma gescheiden zijn (;).
Exporteren
Importeren
Telefoongids archiveren
Groep toevoegen
1 Voer de naam van de groep in.
2 Klik op Leden selecteren om nieuwe invoeren aan de
groep toe te voegen.
Instellingen wijzigen
Instellingen aan het toestel
1 Klik op de knop Instellingen om de basisinstellingen
van uw toestel te bewerken. U kunt onder andere uw
naam en nummer intoetsen, datum en tijd instellen,
het aansluitingstype selecteren en de parameters voor de
faxtransmissie instellen. Bovendien kunt u de vergrendelingen voor het faxgeheugen en het toetsenbord instellen.
2 Bevestig met OK.
22
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 23 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Instellingen voor Scan-to-PDF
1 Klik op Status.
2 Kies het register met ScanTo.
Eigenschappen
Klik in het printmenu op Eigenschappen, om de printinstellingen te bewerken. U kunt instellen of u in hoog- of
dwarsformaat wilt afdrukken en hoeveel pagina’s er op een
vel moeten worden geprint. Verander de printvolgorde om
de laatste pagina van uw document eerst af te drukken. Een
lang document wordt gesorteerd uitgegeven; de eerste pagina ligt bovenop.
Scannen
Scan-to-PDF
Scan-to-PDF
Met Scan-to-PDF scant u documenten met uw toestel en
u kunt ze direct als PDF-bestanden opslaan. De noodzakelijke instellingen voert u in het menu Status (zie ook
hoofdstuk Instellingen voor Scan-to-PDF, pagina 23).
Gebruik documenten in de maten A4 · 210¦×¦297 millimeter met 60¦–¦90¦g/m2. Gebruik geen documenten die
kleiner zijn dan A4. U kunt 20 documenten tegelijk plaatsen.
1 Leg de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Het onderste document
wordt het eerst ingetrokken. U kunt 20 documenten
tegelijk plaatsen.
Documentformaat
3 Voer de gewenste instellingen voor Scan-to-PDF uit.
Mode – Scannen in de zwart-wit modus (ook streep-modus) of in de grijstinten-modus
Resolutie - Resolutie voor de scan kiezen
Uitgangsformaat - outputformaat kiezen
Opslaan als … - Directorypad voor het opslaan kiezen
4 Bevestig met OK.
Tonerniveau aangeven
Tonerniveau aangeven
Klik op Status. Het tonerniveau van de cartridge wordt als
percentage tussen 100 procent (vol) en 0 procent (leeg)
aangegeven.
2 Schuif de documentengeleiders naar binnen zodat zij
op de juiste breedte tegen de documenten aan liggen.
Printen vanaf de computer
Inleiding
Als u de Companion Suite LL op uw computer installeert, wordt het toestel als printer onder Windows opgeslagen. ´In het printermenu onder Start > Instellingen >
Printer vindt u het toestel als Laser Printer Scanner.
U hebt vanuit elk programma – net als tot elke andere
printer – toegang tot uw toestel en kunt zwart-wit afdrukken maken. Selecteer eenvoudig de Laser Printer Scanner als printer.
De Laser Printer Scanner wordt als standaard
printer voor alle programma’s op uw computer ingesteld.
Printen vanaf de computer
Laser Printer Scanner
PC-aansluiting
U kunt het versturen op elk gewenst tijdstip afbreken door op j te drukken.
3 Start het programma Scan-to-PDF door in het Startmenu op het symbool Scan To te klikken.
4 Na een korte opwarmfase wordt het document ingelezen en als PDF-bestand in het aangegeven pad opgeslagen.
23
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 24 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Met TWAIN-driver scannen
TWAIN
De TWAIN-driver wordt samen met de Companion
Suite LL geïnstalleerd. Met de TWAIN-scannerdriver
hebt u uit elke toepassing die deze standaard ondersteunt,
toegang tot het toestel en kunt u documenten scannen.
1 Leg de documenten met de bedrukte zijde naar beneden in de documenteninvoer. Het onderste document
wordt het eerst ingetrokken. U kunt 20 documenten
tegelijk plaatsen.
NL
Als u op de regelaar rechts bovenaan klikt, gaat een beeldschermmenu open, waarop u uitlijning en filter-instellingen voor de scan kunt selecteren.
Met de knoppen eronder selecteert u of u in de zwart-wit
modus (ook streep-modus) of in de grijstinten-modus
scant.
Stel onder Resolutie de gewenste resolutie voor de scan in.
4 Klik op de onderste knop Uitbrengen van de digitalisering om het scannen te starten. Na het scannen
verschijnt het document in het hoofdvenster van de
beeldverwerkings- of grafische toepassing.
Profiel
Inleiding
2 Schuif de documentengeleiders naar binnen zodat zij
op de juiste breedte tegen de documenten aan liggen.
Onder het menupunt Profiel kunt u verschillende profielen vastleggen. In een profiel slaat u instellingen op die u
vaker wilt gebruiken, bijvoorbeeld om een vaak gebruikt
documenttype te scannen.
1 Voer eerst alle instellingen uit.
2 Klik op Nieuw.
3 Toets een naam in voor het profiel.
4 Klik op Bewaren.
Selecteer dit profiel uit het selectiemenu om documenten
met de opgeslagen instellingen te scannen.
Profiel
Software desinstalleren
3 Open de beeldverwerkings- of grafische toepassing die
de TWAIN-driver ondersteunt. Selecteer als scanner de
TWAIN-scannerdriver. Het volgende venster wordt
geopend.
1 Sluit alle lopende programma’s en toepassingen voordat u de desinstallatie start. Roep het desinstallatieprogramma op door in het Startmenu op Start >
Programma’s > Companion Suite LL > Companion Suite LL > Deinstalleren te klikken. Uw computer bereidt de desinstallatie voor.
2 U kunt het programma repareren of verwijderen. Kies
met Verwijder. Klik op Volgende.
3 U wordt verzocht de desinstallatie te bevestigen. Nadat
u op OK geklikt hebt, wordt de Companion Suite LL
van uw computer verwijderd.
24
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 25 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
4 Ter beëindiging van de desinstallatie moet u uw computer opnieuw opstarten. Selecteer of de computer automatisch opnieuw zal opstarten of dat u op een later
tijdstip de computer zelf opnieuw wilt opstarten. Klik
op Voltooien.
NL
5 Nadat uw computer opnieuw opgestart is, is de desinstallatie van de Companion Suite LL beëindigd.
PC-aansluiting
25
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 26 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
9 Instellingen
Hulp 5 · Instellingen
Cursornavigatie 6
Druk op ¨, 5 en OK om een lijst van alle instellingen van uw toestel uit te printen.
Met [ beweegt u de cursor. Met C keert u naar het
vorige menu-niveau terug. Met j verlaat u het
menu en keert u naar de uitgangsmodus terug.
Energiebesparingsmodus
Energiebesparingsmodus
NL
Uw toestel schakelt standaard naar de energiebesparingsmodus. U hoeft deze modus niet in te stellen. Als u een fax
ontvangt of een afdruk of kopie wilt maken, schakelt uw
toestel automatisch van de energiebesparingsmodus naar
de bedrijfsmodus.
Taal kiezen
1 Druk op OK, 12 en OK.
2 Kies met [ de gewenste displaytaal.
3 Bevestig met OK.
Pincode intoetsen
1
2
3
4
5
6
7
Hebt u al een code opgeslagen, dan vraagt het toestel u eerst naar de oude code voordat u een nieuwe code kunt intoetsen.
Druk op OK, 61 en OK.
Kies met [ BLOKKEERCODE.
Bevestig met OK.
Toets een viercijferige pincode in.
Noteer de pincode op een veilige plaats. Mocht u
de pincode vergeten, dan moet uw toestel op de
fabrieksinstellingen teruggezet worden om weer
toegang te verkrijgen. Alle persoonlijke instellingen worden gewist.
Bevestig met OK.
Toets de code ter bevestiging nogmaals in.
Bevestig met OK.
Toetsenbord vergrendelen
Druk op OK, 61 en OK.
Kies met [ KEYB.GEBLOK..
Bevestig met OK.
Toets de viercijferige pincode in.
Bevestig met OK.
Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
Bevestig met OK.
1 Druk op OK, 13 en OK.
2 Voer de datum in (telkens twee cijfers) bijvoorbeeld
31¦05¦25 voor 31.5.2025.
3 Voer het tijdstip in, bijvoorbeeld 14¦00 voor
14 uur.
4 Bevestig met OK.
1
2
3
4
5
6
7
Nummer en naam intoetsen
Cijfertoetsen vergrendelen
Datum en tijd invoeren
kopregel
Uw nummer en uw naam worden aan de bovenste rand
van elk faxbericht (= kopregel) samen met datum, tijd en
paginanummer meegestuurd.
Hoofdletters voert u in met ingedrukte ú-toets.
Spaties voert u in met ½.
Druk op ü om speciale tekens en symbolen in te
voegen. Druk op ûü om taalafhankelijke tekens in
te voegen. Kies met [. Bevestig met OK.
Met [ beweegt u de cursor. Met C wist u de tekens
afzonderlijk.
1 Druk op OK, 14 en OK.
2 Voer uw telefoonnummer in.
3 Bevestig met OK.
4 Voer de naam met de toetsen (A – Z) in.
5 Bevestig met OK.
Cursornavigatie 1
Toestel blokkeren
Toestel blokkeren
1
2
3
4
5
6
7
Druk op OK, 61 en OK.
Kies met [ GEBLOK. NR..
Bevestig met OK.
Toets de viercijferige pincode in.
Bevestig met OK.
Kies met [ ENKEL DIR..
Bevestig met OK.
Resolutie instellen
Speciale instelling/Basisinstelling
De gewijzigde instellingen worden als nieuwe basisinstellingen opgeslagen. Kies voor een eenmalige
procedure een speciale functie, denk eraan daarna
een standaard instelling of de fabrieksinstelling weer
in te stellen.
1 Druk op OK, 16 en OK.
2 Kies met [ RESOLUTIE.
3 Bevestig met OK.
Met de vergrendeling verhindert u dat onbevoegden uw
toestel gebruiken. U kunt òf het hele toetsenbord òf de cijfertoetsen van uw toestel vergrendelen. Pas na invoer van
de code kunt u functies oproepen of cijfers intoetsen. De
vergrendeling wordt na elk gebruik ingeschakeld.
26
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 27 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
4 Selecteer met [ de gewenste resolutie.
NORM. – voor documenten zonder bijzondere kenmerken.
FIJN – voor documenten met kleingedrukte teksten of tekeningen
SFIJN – voor documenten met talrijke details
FOTO – voor foto’s
5 Bevestig met OK.
ALTIJD – het verzendrapport wordt na elke uitgevoerde
of afgebroken transmissie afgedrukt.
ZENDFOUT – het verzendrapport wordt alleen afgedrukt,
als de transmissie niet tot stand is gekomen of afgebroken
werd.
3 Bevestig met OK.
Transmissiesnelheid reduceren
Gesorteerd afdrukken
Transmissiesnelheid reduceren
Gesorteerd afdrukken
Het toestel past de transmissiesnelheid aan aan de lijnkwaliteit. Vooral bij overzeese verbindingen kan de kwaliteit
minder goed zijn. Stel een lage transmissiesnelheid in wanneer u faxberichten stuurt in netten met een slechte lijnkwaliteit.
1 Druk op OK, 21 en OK.
2 Kies met [ de gewenste snelheid.
3 Bevestig met OK.
Ontvangt uw toestel een faxbericht dat uit meerdere bladzijden bestaat, dan drukt het deze gesorteerd af. De als laatste ontvangen bladzijde komt als eerste uit het toestel. Deze
functie kunt u uitschakelen.
1 Druk op OK, 28 en OK.
2 Kies met [ AFDRUK SORT..
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
5 Bevestig met OK.
Kopregel in- en uitschakelen
Kopregel
Bijkomende opties voor faxontvangst
Afdrukken in meervoud
Uw naam en uw nummer verschijnen in de kopregel van
elk faxbericht. U kunt deze functie uitschakelen, als u uw
gegevens niet wilt meesturen.
1 Druk op OK, 16 en OK.
2 Kies met [ KOPREGEL ZEND.
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
5 Bevestig met OK.
U kunt instellen dat faxberichten bij het ontvangen in veelvoud worden afgedrukt.
1 Druk op OK, 28 en OK.
2 Kies met [ AANTAL KOPIEEN.
3 Bevestig met OK.
4 Voer een waarde van 1 en 99 in.
5 Bevestig met OK.
Tijdstempel in- en uitschakelen
Beltonen instellen
Afdrukken in meervoud
Tijdstempel
Het toestel print de ontvangstdatum en de juiste tijd op
elke binnenkomende fax (zie ook hoofdstuk Tijdstempel,
pagina 14). Deze functie kunt u uitschakelen.
1 Druk op OK, 26 en OK.
2 Kies met [ of u de functie wilt in- of uitschakelen.
3 Bevestig met OK.
Volume instellen
1 Druk op OK, 18 en OK.
2 Selecteer met [ het gewenste volume. Selecteer UIT,
om het belsignaal compleet uit te schakelen.
3 Bevestig met OK.
Stille faxontvangst
Verzendrapport in- en uitschakelen
Verzendrapport
Na het versturen van een faxbericht print het toestel telkens een bericht van verzending uit. Er staan vier instellingen ter beschikking.
1 Druk op OK, 25 en OK.
2 Kies met [ uit de volgende instellingen:
MET – na elke foutloze transmissie wordt een verzendrapport afgedrukt. Komt een transmissie niet tot stand, omdat
het apparaat van de ontvanger bezet is, wordt eveneens een
verzendrapport afgedrukt.
ZONDER – er wordt geen rapport afgedrukt. Druk het faxjournaal voor een overzicht van de verstuurde faxberichten.
Instellingen
Stille faxontvangst
Selecteer UIT, om het belsignaal compleet uit te schakelen. Uw toestel ontvangt binnenkomende faxberichten automatisch, zonder te rinkelen. Is uw toestel op de manuele
ontvangstmodus ingesteld, dan kunt u binnenkomende
faxberichten niet horen en ontvangen (zie ook hoofdstuk
Faxontvangstmodus instellen, pagina 28).
Instellen van het aantal belsignalen
Instellen van het aantal belsignalen
Het aantal belsignalen voor de faxontvangstmodus stelt u
met de functie 17 in.
1 Druk op OK, 17 en OK.
2 Selecteer met [ uit de lijst van de mogelijke belsignalen.
3 Bevestig met OK.
27
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 28 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Faxontvangstmodus instellen
Lijsten en hulppagina’s uitprinten
faxschakelaar
De ingebouwde faxschakelaar van uw toestel scheidt faxberichten van telefoongesprekken. Faxberichten worden automatisch ontvangen, telefoongesprekken kunnen worden
aangenomen – ook via extra aangesloten toestellen. Terwijl
het toestel de oproep controleert, rinkelt het toestel verder.
De volgende opties staan ter beschikking. Op het display
verschijnt de geselecteerde faxontvangstmodus.
1 Druk op OK, 19 en OK.
2 Kies met [ de gewenste optie.
3 Bevestig met OK.
Selecteer de EXT/antwoordapparaat-, fax- of handmatige modus, als u extra apparatuur op de EXTbus van uw toestel aansluit.
Faxontvangstmodus instellen
NL
Faxschakelaar 2
Handmatige modus
Handmatige modus
Faxberichten worden niet automatisch door het toestel
ontvangen. U kunt de faxontvangst manueel starten door
op o te drukken. Deze instelling is geschikt om faxberichten via de modem van een computer te ontvangen.
Functielijst afdrukken
Functielijst afdrukken
Druk op OK, 41 en OK om een lijst van alle functies
van uw toestel uit te printen.
U kunt de functielijst ook afdrukken door op ¨, 1
en OK te drukken.
Hulp 1 · Functielijst
Telefoonboek uitprinten
Telefoonboek uitprinten
Druk op OK, 43 en OK, om een lijst van alle opgeslagen records en groepen in het telefoonboek uit te printen.
U kunt het telefoonboek ook afdrukken door op ¨,
4 en OK te drukken.
Hulp 4 · Telefoonboek
Faxjournaal uitprinten
Faxjournaal
Het journaal omvat een lijst van de 30 laatste berichttransmissies. Het journaal wordt na 30 transmissies automatisch afgedrukt of u drukt het, indien nodig, zelf af.
Druk op OK, 42 en OK. Het faxjournaal wordt uitgeprint.
U kunt het faxjournaal ook afdrukken door op ¨,
3 en OK te drukken.
Faxjournaal uitprinten
Hulp 3 · Faxjournaal
Fax-modus
Fax-modus
In de Fax-modus rinkelt het toestel zo vaak als u met functie 17 hebt ingesteld (zie ook hoofdstuk Instellen van het
aantal belsignalen, pagina 27). Daarna wordt de faxontvangst ingeschakeld. Deze modus moet u kiezen, als u op
uw toestel hoofdzakelijk faxberichten ontvangt.
EXT/Antwoordapparaat-modus
EXT/Antwoordapparaat-modus
Instellingslijst uitprinten
Instellingslijst uitprinten
Druk op OK, 44 en OK om een lijst van alle instellingen van uw toestel uit te printen.
U kunt de instellingslijst ook afdrukken door op ¨,
5 en OK te drukken.
Hulp 5 · Instellingen
Deze modus moet u instellen, als u extra apparatuur, speciaal een extern antwoordapparaat, op de EXT-bus van
uw toestel hebt aangesloten. Neemt een extra aangesloten
antwoordapparaat het gesprek aan, dan controleert uw toestel of de binnenkomende oproep een faxbericht is. Herkent het toestel een faxsignaal, dan ontvangt het de fax automatisch.
Hebt u geen antwoordapparaat aangesloten of neemt het
antwoordapparaat het gesprek niet aan, dan neemt het toestel na een tevoren ingesteld aantal belsignalen de oproep
over en ontvangt een eventueel faxbericht automatisch.
Wanneer u met een extra toestel opneemt en hoort
dat u een faxbericht ontvangt (fluittoon of stilte), dan
kunt u de faxontvangst starten door bij de extra telefoon op *5 te drukken of bij het toestel op de
o-toets te drukken. Extra telefoons moeten daarvoor op de toonkiesprocedure (DTMF-tonen) ingesteld zijn (meer informatie hierover vindt u in de
handleiding van uw extra telefoon).
Antwoordapparaat
Faxschakelaar 1
Automatische-modus
Automatische-modus
Is de Automatisch-modus ingeschakeld, dan controleert
het toestel of de binnenkomende oproep een faxbericht of
een telefoongesprek is. Faxberichten ontvangt het toestel
automatisch. Terwijl het toestel de oproep controleert, rinkelt het toestel verder. U kunt een telefoongesprek altijd
aannemen. Na een tevoren ingesteld aantal belsignalen
neemt het toestel de oproep over en ontvangt een eventueel
stil faxbericht automatisch.
28
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 29 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
10 Telefoonaansluitingen en extra toestellen
Telefoonaansluitingen en -diensten instellen
Aansluiting aan het toestel
Aansluiting aan het toestel
Telefooncentrale / PABX
U kunt extra toestellen direct aan uw toestel aansluiten.
Steek de telefoonkabel van het extra toestel in de EXT-bus
(RJ-11-aansluiting) van het toestel.
Centrales voor nevenaansluitingen (PABX)
Externe Geräte anschließen
Centrales voor nevenaansluitingen (PABX) zijn in heel wat
bedrijven en huishoudens gebruikelijk. U moet een kentgetal kiezen om via een nevenaansluiting een verbinding
met het openbare telefoonnet (PSTN) te kunnen krijgen.
1 Druk op OK, 15 en OK.
2 Kies met [ SOORT CENTR.
3 Bevestig met OK.
4 Kies met [ OPENBAAR of PABX.
5 Bevestig met OK.
Nevenaansluiting instellen
Nevenaansluiting instellen
Gebruikt u het toestel op een neventoestel, stel dan u met
functie 15 in hoe lang de interne nummers zijn en welke
buitenlijncode gedraaid moet worden om de openbare telefoonlijn te krijgen (= kengetal).
1 Druk op OK, 15 en OK.
2 Kies met [ PREFIX.
3 Bevestig met OK.
4 Toets de lengte van de interne nummers in. Met C wist
u de tekens afzonderlijk. Ga uit van het langste nummer en tel er een cijfer bij op. Bestaan uw doorkiesnummers bijvoorbeeld uit vier cijfers, toetst u 5 in.
5 Bevestig met OK.
6 Voer het kengetal in waarmee u het openbare telefoonnet bereikt. Dit is meestal 0.
Soms kan het kengetal een ander cijfer zijn of uit
twee cijfers bestaan. Bij oudere telefooncentrales
kan het kengetal R (=flash) zijn. Druk op Rø
om dit kengetal in te voeren. Mocht de verbinding met het openbare telefoonnet niet mogelijk
zijn, neem dan contact op met de aanbieder van
uw telefooncentrale.
7 Bevestig met OK.
Met deze instellingen hoeft u de buitenlijncode niet
meer vooraf te draaien, als u een extern nummer intoetst. Het toestel zet automatisch de buitenlijncode
vóór nummers die net zo lang of langer zijn dan de
interne doorkiesnummers.
Kengetal
NL
Serieel aansluiten
Wij bevelen de directe aansluiting aan het toestel aan
omdat de faxschakelaar op die manier optimaal functioneert en de extra toestellen kan controleren.
Aansluiting aan de telefoonlijn
Volgorde van aansluiting
Opdat de faxschakelaar zou functioneren, moet het toestel
het eerste in de reeks zijn wanneer u meerdere toestellen
aan dezelfde telefoon contactdoos aansluit. Let op de juiste
volgorde.
Hebt u meer dan één telefoon contactdoos voor dezelfde aansluiting dan moet het toestel aan de eerste
telefoon contactdoos worden aangesloten.
Meer dan een telefoondoos
Extra telefoons gebruiken (easylink)
Easylink
Met de Easylink-functie kunt u met extra telefoons uw toestel controleren. Extra telefoons moeten daarvoor op de
toonkiesprocedure (DTMF-tonen) ingesteld zijn (meer informatie hierover vindt u in de handleiding van uw extra
telefoon).
Faxontvangst starten
Wanneer u aan een extra toestel opneemt en hoort dat u
een faxbericht ontvangt (fluittoon of stilte), kunt u de faxontvangst starten door bij de extra telefoon op *5 te
drukken of bij het toestel op de o-toets te drukken.
Lijn oproepen
Wanneer u opneemt aan een extra telefoon en het toestel
rinkelt verder of het probeert faxberichten te ontvangen,
kunt u het toestel van de lijn halen. Druk bij de extra telefoon op **.
Extra toestellen aansluiten
Extra toestellen
U kunt aan een telefoonaansluiting extra toestellen aansluiten zoals bijvoorbeeld draadloze telefoons, antwoordapparaten of modems.
Indien u op dezelfde lijn een draadloos telefoontoestel met SMS functie gebruikt dan gebeurt de ontvangst van een bericht in functie van het toestelnummer (subadres).
Telefoonaansluitingen en extra toestellen
29
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 30 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
11 Service
Tonercartridge vervangen
Originele verbruiksmaterialen
Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen.
Deze kunt u bekomen bij Belgacom. Andere verbruiksmaterialen kunnen het toestel beschadigen of
de levensduur beperken.
Instructies op verpakking
Let op de instructies op de verpakking van de verbruiksmaterialen.
NL
3
4
Plug’n’Print-kaart
Voordat u documenten kunt ontvangen, kopiëren of afdrukken, moet er een tonercartridge in het toestel zijn geplaatst. Daarom bevindt zich bij het toestel een startercartridge. Het niveaugeheugen voor deze startercartridge
werd in de fabriek ingesteld. De startercartridge hoeft niet
met een Plug’n’Print-kaart te worden opgeladen. Voor
elke volgende tonercartridge die u in uw toestel plaatst
moet u het niveaugeheugen met de meegeleverde
Plug’n’Print-kaart updaten.
1 Open de afdekkap door beide documentengeleiders
vast te pakken en de afdekkap naar achter te klappen.
5
6
Open nooit de tonercartridge. Mocht er tonerstof
vrij komen, vermijd dan een contact met huid en
ogen. Adem de losse tonerstof niet in. Verwijder
de stof van kleding of voorwerpen met koud water; heet water zou de toner fixeren.
Neem de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.
Verwijder de zwarte beschermfolie en ander verpakkingsmateriaal, maar nog niet de beschermstrook in de cartridge.
Schud de nieuwe tonercartridge meerdere malen heen
en weer om de toner gelijkmatig te verdelen en zo de afdrukkwaliteit te verbeteren.
Trek pas daarna de beschermstrook aan de linker
zijde van de cartridge er helemaal uit.
Schud de tonercartridge niet meer nadat u de beschermstrook verwijderd hebt. Er zou anders tonerstof vrij kunnen komen.
7 Plaats de tonercartridge in uw toestel. De cartridge
moet compleet vastklikken.
2 Verwijder de oude tonercartridge door deze bij de uitsparing in het midden vast te pakken en omhoog te
trekken.
8 Sluit de afdekkap. Let er op dat de afdekkap aan beide
zijden vastklikt.
9 Op het display verschijnt VERVANG CARTR. ?. Bevestig met OK.
Neem de tonercartridge voorzichtig uit het toestel, zodat er geen tonerstof uitvalt. Let op waar u
de cartridge neerlegt; uittredend tonerstof kan de
ondergrond vervuilen.
Bewaar de aangebroken of verbruikte tonercartridges in de originele verpakking of een plastic
zak, zodat er geen tonerstof uitvalt. Geef de oude
cartridges in de vakhandel of bij een afvalverzamelplaats af. Gooi de tonercartridges nooit in het
vuur. Tonercartridges mogen niet in handen van
kinderen terechtkomen.
30
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 31 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
10 Wacht tot op het display PLAATS KAART verschijnt.
Schuif de Plug’n’Print-kaart van de nieuwe tonercartridge met de contacten naar links in de opening
links naast de papierlade.
Mocht op het display de foutmelding KAART
ONLEESBAAR, verschijnen, hebt u de
Plug’n’Print-kaart er misschien verkeerd ingelegd. De contacten moeten naar links wijzen, als
u de kaart in het toestel schuift.
11 Het updaten van het niveaugeheugen kan een poosje
duren. Als het updaten beëindigd is, verschijnt op het
display ACTIE VOLTOOID/KAART UITNEMEN.
12 Trek de Plug’n’Print-kaart uit het toestel.
Tonerniveau aangeven
Niveaugeheugen 2
Als u een nieuwe tonercartridge plaatst, moet u het
niveaugeheugen van uw toestel met de meegeleverde
Plug’n’Print-kaart updaten. Uw toestel registreert
het tonerverbruik van elke afdruk en berekent daaruit het tonerniveau van de cartridge. Het aangegeven
niveau is alleen betrouwbaar, als u elke nieuwe tonercartridge met de bijgevoegde Plug’n’Print-kaart oplaadt.
1 Druk op OK, 62 en OK.
2 Kies met [CAPAC. CARTR..
3 Bevestig met OK. Het tonerniveau van de cartridge
wordt als percentage tussen 100 procent (vol) en 0 procent (leeg) aangegeven.
Papieropstopping verhelpen
Inleiding
Uw toestel is met sensoren uitgerust die een papier- of documentenstoring snel herkennen. Treedt een storing op,
wordt de invoer van het printpapier of document meteen
gestopt.
1 Open de afdekkap door beide documentengeleiders
vast te pakken en de afdekkap naar achter te klappen.
2 Eventueel moet u de tonercartridge verwijderen om bij
het papier te kunnen komen.
U kunt het updaten op elk gewenst tijdstip afbreken door op j te drukken. Het niveaugeheugen
moet echter voor elke nieuwe tonercartridge worden opgeladen.
Opladen opnieuw opstarten
1
2
3
4
Druk op OK, 62 en OK.
Kies met [ NIEUW ZWART.
Bevestig met OK.
Kies met [ JA. Na een korte tijd verzoekt het toestel
u de Plug’n’Print-kaart erin te plaatsen.
Is het tonerniveau van de cartridge laag, verschijnt
elke keer, wanneer u de afdekkap opent en sluit, op
het display de vraag ZWART=NIEUW ?. Hebt u
geen nieuwe cartridge geplaatst, drukt u op j. Als u
een nieuwe cartridge geplaatst hebt, drukt u op OK
en volgt de bovenstaande beschrijving.
Niveaugeheugen 3
Service
Neem de tonercartridge voorzichtig uit het toestel, zodat er geen tonerstof uitvalt. Let op waar u
de cartridge neerlegt; uittredend tonerstof kan de
ondergrond vervuilen.
31
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 32 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
3 Trek het papier voorzichtig uit het toestel.
Reiniging
Reiniging
Koppel het toestel los van het stroomnet vooraleer
het toestel te reinigen. Gebruik een zacht, pluisvrij
doekje. Gebruik nooit vloeibare of licht ontvlambare
reinigingsmiddelen (sprays, schurende middelen, politoeren, alcohol enz.). Er mag geen vocht in het toestel geraken.
1 Klap het paneel omhoog tot het vastklikt.
2 Veeg met een zachte, droge en pluisvrije doek over het
glazen ruitje van de scanner achter de rollen voor de papiergeleider.
NL
Trek het papier bij een papierstoring niet met geweld uit het toestel en gooi het voorzichtig weg.
De toner zit eventueel nog niet goed op het papier
vast en er zou tonerstof vrij kunnen komen.
Adem de losse tonerstof niet in. Verwijder de stof
van kleding of voorwerpen met koud water; heet
water zou de toner fixeren.
4 Plaats de tonercartridge weer terug en sluit de afdekkap.
Let er op dat de afdekkap aan beide zijden volledig vastklikt.
Is het tonerniveau van de cartridge laag, verschijnt
elke keer, wanneer u de afdekkap opent en sluit,
op het display de vraag ZWART=NIEUW ?. Hebt
u geen nieuwe cartridge geplaatst, drukt u op j.
Als u een nieuwe cartridge geplaatst hebt, druk op
OK; u kunt niveaugeheugen updaten (zie ook
hoofdstuk Tonercartridge vervangen, pagina 30).
Documentenopstopping verhelpen
Inleiding
Mocht er een documentenstoring in het voorste gedeelte
ontstaan:
1 Klap het paneel omhoog tot het vastklikt.
2 Trek het papier of document er voorzichtig naar voren
uit.
3 Sluit het paneel.
Snelle hulp
Mocht er een probleem optreden dat niet kan worden opgelost aan de hand van de beschrijvingen in deze handleiding (zie ook de volgende tips), ga dan als volgt te werk:
1 Trek de netstekker uit.
2 Wacht tenminste tien seconden en steek de netstekker
weer in het stopcontact.
3 Mocht de fout regelmatig optreden, neem dan a.u.b.
contact op met Belgacom.
3 Sluit het paneel.
32
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 33 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Problemen met faxen
Versturen van faxberichten niet mogelijk
Geen kiestoon bij het opnemen
Faxberichten worden voortdurend afgebroken.
Controleer de installatie van het toestel. Controleer of het
apparaat is aangesloten op een stopcontact.
Sluit de telefoonkabel aan de met LINE gekenmerkte bus
aan. Steek de telefoonstekker in uw telefoonaansluitingsdoos.
Test het toestel eventueel op een andere telefoonleiding
vooraleer u contact opneemt met de technische klantendienst.
Let op de informatie op het display.
Probeer het faxbericht manueel te versturen:
Druk op μ en kies het nummer. Mocht de ontvanger een
antwoordapparaat hebben aangesloten wacht dan op de
fluittoon. Druk op o.
Misschien is het toestel van de ontvanger niet klaar voor
ontvangst.
Het verzenden van faxen naar een faxnummer is niet moge- Bel het nummer en controleer of dit nummer een faxnumlijk.
mer is en of het aangesloten faxtoestel klaar is voor ontvangst (fluittoon of stilte). U kunt luisteren hoe de verbindingsopbouw verloopt (pagina 13).
Verstuurde documenten komen met kwaliteitsverlies aan.
Wijzig de resolutie.
Test uw toestel door een kopie van het document te maken.
Wanneer het toestel in orde is, is het faxtoestel van de ontvanger misschien defect.
Test de scanner door de functielijst uit te drukken (druk op
¨, 1 en OK). Indien de functielijst vlekkeloos drukt, is
de scanner eventueel vuil of defect. Reinig de scanner.
Geen faxontvangst
Controleer of de manuele faxontvangstmodus is ingesteld.
Faxberichten worden niet automatisch door het toestel ontvangen (pagina 28).
U hoort een fluittoon of stilte in de hoorn.
De oproep is een fax. Druk aan het toestel op o. Druk op
de extra telefoon op *5. Leg de hoorn op.
Problemen met uitprinten
Er wordt niet uitgeprint.
Het uitprinten wordt onderbroken.
Papier- of documentenophoping, papier of tonercartridge
is op.
Let op de informatie op het display.
Kopie is wit of faxontvanger ontvangt een leeg blad.
Leg het document met de tekst naar beneden in de documentinvoer.
Het toestel maakt tijdens het uitprinten witte strepen.
Reinig de trommel van de tonercartridge met een zachte
doek.
Reinig de scanner (zie ook hoofdstuk Reiniging, pagina
32).
Het toestel maakt tijdens het uitprinten zwarte strepen.
De tonercartridge is beschadigd en moet worden vervangen. Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen.
Service
33
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 34 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Problemen met uitprinten
NL
Het toestel maakt geluiden tijdens het drukken.
De tonercartridge is opgebruikt en moet worden vervangen. Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen.
Ontvangen faxen en kopieën zijn te licht.
Het toestel van de verzender is niet optimaal ingesteld.
Als de kopie te licht is, is de toner bijna op en moet worden
vervangen. Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen.
Problemen met de PC
Melding op de PC: geen verbinding met de drukker
Controleer de installatie van het toestel. Controleer of de
USB-kabel is aangesloten en de software Companion
Suite LL op de PC is geinstalleerd.
Controleer of het apparaat in het drukkermenu van de PC
als Laser Printer Scanner is geinstalleerd.
Eventueel stoort een geïnstalleerde firewall of een antivirusprogramma de verbinding naar het toestel.
Melding op de PC: drukker controleren
De tonercartridge is opgebruikt en moet worden vervangen.
34
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 35 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
12 Verklarende woordenlijst
Afzenderherkenning (= kopregel)
Aan de bovenrand van elke ontvangen faxbladzijde verschijnen nummer en naam van de afzender evenals datum
en tijdstip van de faxtransmissie.
Bellerslijst
In de lijst van bellers worden de nummers van de laatste
bellers opgeslagen. Hiervoor is het nodig dat de nummerweergave voor uw telefoonaansluiting geactiveerd is en de
beller het meesturen van zijn telefoonnumer niet onderdrukt heeft (zie Nummerherkenning).
Broadcast
zie Rondzenden
Call-by-Call
Keuze van een telefoonaanbieder voor elk gesprek. Het is
mogelijk telefoongesprekken via verschillende particuliere
telefoonaanbieders te voeren. Met kengetallen vóór het eigenlijke telefoonnummer kan men voor elk telefoongesprek een andere telefoonaanbieder kiezen zonder een vaste
contractuele binding aan te gaan.
CCITT
Comite Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (voorloper van de ITU)
CE
Conformité Européenne
Chain Dialling
zie Nummers combineren
CLIP
Calling Line Identification Presentation (zie Nummerweergave)
CLIR
Caller Line Identification Restriction (zie Nummerweergave)
CNG
Calling Signal (zie Faxsignaal)
Codering
De gegevens van uw faxbericht worden voor de transmissie
gecodeerd en gecomprimeerd. Minimum standaard is MH
(Modified Huffmann). Betere coderingsprocedures zijn
MR (Modified Read) of MMR (Modified Modified
Read).
Connexion série
zie Extra apparatuur
Doorkiesnummer
Nummer om een bepaalde aansluiting van een telefooncentrale direct op te bellen.
DTMF
Dual Tone Multiple Frequency (zie Toonkies-methode)
Verklarende woordenlijst
Easylink
Met de Easylink-functie hebt u extra mogelijkheden ter beschikking voor het beheer van externe apparatuur die op
dezelfde telefoonlijn als uw toestel is aangesloten (faxontvangst starten, lijn oproepen, zie extra apparatuur) Extra
telefoons moeten daarvoor op de toonkiesprocedure (DTMF-tonen) ingesteld.
ECM
Error Correction Mode (zie Reductie van transmissiefouten)
Energiebesparingsmodus
Het toestel bevindt zich standaard in de energiebesparingsmodus. Als u een fax ontvangt of een afdruk of kopie wilt
maken, schakelt het apparaat naar de bedrijfsmodus (zie
Opwarmfase).
Extra toestellen
U kunt andere apparaten als antwoordapparaten, telefoons, kostentellers of computermodems serieel of parallel
op uw faxapparaat aansluiten. Parallel aangesloten wil zeggen dat de apparaten op een ander telefoonstopcontact van
dezelfde lijn aangesloten zijn. Als u de apparaten op de externe bus van uw faxapparaat aansluit, zijn ze serieel aangesloten. De faxschakelaar van uw apparaat kan alleen serieel
aangesloten apparaten controleren en sturen.
Fax afroepen
Met de actieve fax op afroep kan men een document van
een ander faxapparaat afroepen. Voor het afroepen van
faxen van een grotere onderneming met meerdere afroepfuncties kunt u ook subadressen/doorkiesnummers intoetsen. Hiervoor moet u tussen het faxnummer en het subadres een kiespauze invoegen (zie Kiespauze).
Faxgroepen
De faxapparaten worden, afhankelijk van de transmissiewijze en -snelheid, in internationaal gestandaardiseerde
faxgroepen ingedeeld. De verbinding van twee apparaten
van verschillende groepen is mogelijk, dan wordt de laagste
gemeenschappelijke transmissiesnelheid gekozen. Het
vastleggen van de snelheid vindt tijdens de Handshake
plaats (zie Handshake). De faxgroepen 1 tot 3 zijn analoge
faxapparaten. Groep 1 en 2 bestaan tegenwoordig nauwelijks meer; gebruikelijk zijn de faxapparaten van groep 3
die een transmissiesnelheid van 9.600 tot 33.600¦bps hebben. Groep 4 zijn digitale faxapparaten die uitsluitend met
ISDN-installaties functioneren. Deze hebben een transmissiesnelheid van maximaal 64.000¦bps.
Faxschakelaar
De faxschakelaar controleert binnenkomende oproepen en
regelt het belgedrag van het faxapparaat. Afhankelijk van
de geselecteerde modus worden faxberichten automatisch
of handmatig ontvangen.
Faxsignaal, CNG-toon (= Calling Signal)
De toon die een faxapparaat uitzendt om een faxtransmissie aan te kondigen. Aan de CNG-toon herkent de faxschakelaar van het apparaat een binnenkomend faxbericht en
start de faxontvangst.
35
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 36 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Geheugen
Zit er geen papier of geen toner in uw toestel, dan neemt
het apparaat binnenkomende faxberichten op. SMS-berichten worden in het SMS-geheugen opgeslagen.
NL
Handshake
De Handshake is de voorloop- en afscheidsfase van een
faxtransmissie. Na het opbouwen van een verbinding controleren de faxapparaten het toebehoren tot een groep en
prestatiekenmerken als verkleinen of grijstinten. Na de faxtransmissie bevestigt het ontvanger-apparaat de ontvangst
voordat de verbinding wordt onderbroken (zie Faxgroepen).
Hardmodem
De hardmodem is een vast ingebouwde modem. In tegenstelling tot een softmodem zijn de eigenschappen en functies vastgelegd en kunnen niet worden veranderd (zie Softmodem, zie Modem).
ISDN
Integrated Services Digital Network
ITU
International Telecommunications Union (organisatie van
de UNO)
Journaal
Het journaal bevat de informatie over de laatste telefoongesprekken en de verzonden en ontvangen fax- of SMS-berichten. Het journaal kan op vastgezette tijden of handmatig worden afgedrukt.
Kengetal
De buitenlijncode is het cijfer of de letter die men op een
telefoontoestel van een telefooncentrale vóór het eigenlijke
telefoonnummer moet vormen om een verbinding met het
openbare telefoonnet te verkrijgen (zie ook Telefooncentrale).
Kiespauze
Bij interlokale nummers of nummers met subadressen/
doorkiesnummers moet eventueel een kiespauze worden
ingevoegd om een te snel doorkiezen en onderbreking van
de verbinding te vermijden. Het tweede deel van het nummer wordt pas na een korte pauze gekozen.
LCD
Liquid Crystal Display (vloeibaar-kristal display)
LED
Light Emitting Diode (lichtdiode)
MH
Modified Huffmann (codeermethode voor faxen, zie Codering)
Modem
Een modem zet de digitale computersignalen om in akoestische signalen en omgekeerd. Analoge telefoonleidingen
dragen alleen akoestische en geen digitale signalen over (zie
Hardmodem, zie Softmodem).
MR
Modified Read (codeermethode voor faxen, zie Codering)
MRC
Modified Read Code (codeermethode voor faxen, zie Codering)
Multifrequentie-methode
zie Toonkies-methode
Niveaugeheugen
Met de Plug’n’Print-kaart die met elke nieuwe tonercartridge wordt meegeleverd, kunt u het niveaugeheugen
van uw toestel updaten. Uw toestel registreert het tonerverbruik van elke afdruk en berekend daaruit het tonerniveau
van de cartridge. Het aangegeven niveau is alleen betrouwbaar, als u elke nieuwe tonercartridge met de bijgevoegde
Plug’n’Print-kaart oplaadt.
Nummerherkenning (CLIP)
Er zijn twee vormen van nummerweergave (Calling Line
Identification Presentation, CLIP). Belt iemand u op, geeft
uw apparaat het nummer van de beller op het display aan.
Wordt u tijdens een telefoongesprek door nog iemand opgebeld, hoort u een signaal. Uw telefoonmaatschappij
moet beide functies aanbieden en voor uw telefoonaansluiting instellen. Het verzenden van het telefoonnummer kan
tijdelijk of compleet uitgeschakeld worden (Calling Line
Identification Restriction, CLIR).
Nummers combineren (= Chain Dialling)
U kunt invoeren in het telefoonboek, handmatig ingetoetste cijfers en nummers uit de nummerherhalingslijst of
de lijst van bellers vrij combineren en bewerken, voordat
het nummer gevormd wordt. Hebt u bijvoorbeeld het kengetal van een gunstige telefoonaanbieder (zie Call-by-Call)
in uw telefoonboek opgeslagen, selecteert u deze invoer en
toetst het gewenste nummer handmatig in of u kiest een
nummer uit het telefoonboek, de nummerherhalingslijst
of de lijst van bellers.
Opwarmfase
Standaard staat het apparaat in de energiebesparingsmodus
(zie Energiebesparingsmodus). In de opwarmfase verwarmt het apparaat de printeenheid tot de benodigde bedrijfstemperatuur bereikt is en de kopie of de fax afgedrukt
kan worden.
PABX
Private Automatic Branch Exchange (zie Telefooncentrale)
MHC
Modified Huffmann Code (codeermethode voor faxen, zie
Codering)
Parallelle aansluiting
zie Extra apparatuur
MMR
Modified Modified Read (codeermethode voor faxen, zie
Codering)
Plug’n’Print-kaart
Chipkaart, waarmee men na het aanbrengen van nieuwe
verbruiksmaterialen het geheugen van het niveaugeheugen
op vol zet.
36
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 37 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Polling
zie Fax afroepen
PSTN
Public Switched Telephone Network (zie Telefooncentrale)
pulskiesmethode
Een kiesmethode die in oudere telefoonnetten wordt gebruikt. U hoort na elk gekozen cijfer tikken.
RAM
Random Access Memory (werkgeheugen)
Reductie van transmissiefouten (ECM)
ECM reduceert transmissiefouten die bijvoorbeeld door
slechte leidingen ontstaan en verkort daardoor de transmissieduur. Beide verbonden faxapparaten moeten ECM
ondersteunen.
Resolutie
Aantal drukpunten per inch (dpi). Voor faxberichten en
het verzenden van faxen staan Normaal, Fijn, Sfijn en Foto
als resolutie ter beschikking. Voor het kopiëren zijn de resoluties Snel, Kwaliteit en Foto. Hoe hoger de resolutie des
te langer duurt de transmissie.
RJ-11
Registered Jack 11 (ook Western-stekker, gestandaardiseerde telefoonstekker)
Toonkiesfunctionaliteit (= multifrequentie-methode)
De toonkiesfunctionaliteit heeft in vele landen de pulskiesmethode opgevolgd, waarbij voor elk cijfer een overeenkomstig aantal impulsen werd overgedragen. Bij de toonkies-methode is aan elke toets een specifieke toon toegekend (zogenaamde DTMF-tonen).
Transmissiesnelheid
De CCITT/ITU heeft voor de gegevenstransmissie via de
telefoonlijn internationale normen uitgegeven. De korte
aanduidingen beginnen allemaal met V, daarom ook Vstandaard. De belangrijkste transmissiesnelheden voor faxberichten zijn: V.17 – 7.200 tot 14.400 bps, V.21 – maximaal 300 bps, V.22 – maximaal 1.200 bps, V.22 bis –
maximaal 2.400 bps, V.27 ter – maximaal 4.800 bps, V.29
– maximaal 9.600 bps, V.32 bis – maximaal 14.400 bps,
V.34 – maximaal 33.600 bps
TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) Met de TWAINscannerdriver hebt u uit elke toepassing die deze standaard
ondersteunt, toegang tot het toestel en kunt u documenten
scannen.
USB
Universal Serial Bus (computeraansluiting)
Rondzenden (= Broadcast)
Met deze functie kunt u een fax of SMS naar meerdere ontvangers sturen.
Scannen
Inlezen van een document in het faxgeheugen of de computer om het te verzenden, te kopiëren of verder te bewerken.
SMS
Short Message Service
Softmodem
In het apparaat is geen vaste modem ingebouwd. Een programma voert, indien nodig, de modemfunctie uit en verschaft zich toegang tot het werkgeheugen (RAM) van het
apparaat. Afhankelijk van de programmering kunnen eigenschappen en functies van de softmodem worden veranderd (zie Hardmodem, zie Modem).
Telefooncentrale
Telefooncentrales (PABX) worden in grotere bedrijven gebruikt. Ook particuliere ISDN-installaties kunnen telefooncentrales zijn. Om van een telefooncentrale een verbinding met het openbare telefoonnet te verkrijgen moet
men een cijfer of teken vóór het eigenlijke nummer intoetsen; in de meeste gevallen is dit de nul (zie ook Buitenlijncode).
Tijdstempel
In de kopregel van elke ontvangen fax verschijnt de datum
en het tijdstip van ontvangst. Een buffergeheugen zorgt ervoor dat ook na een stroomstoring de correcte gegevens
worden afgedrukt. Zo kunt u documenteren, wanneer een
fax bij u is binnengekomen.
Verklarende woordenlijst
37
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 38 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
13 Bijlage
Technische specificaties
Afmetingen (B¦×¦H¦×¦D) ....................370¦×¦200¦×¦330¦mm
Gewicht................................................................7,25¦kg
Netaansluiting ........................ 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
Verbruik
Stand-by modus .............................................<¦8,5¦W
Transmissie......................................................<¦17¦W
Ontvangst........................................................<¦20¦W
Aanbevolen toestelomgeving..............................5¦–¦35¦ºC
Relatieve luchtvochtigheid 15¦–¦85¦% (niet condenserend)
Soort aansluiting....................................... PSTN · PABX
Afmetingen
Gewicht
Netaansluiting
Verbruik
Stand-by modus
Kopieerapparaat
Type ........................................ Zwart-wit · 64 grijstinten
Resolutie ............................................ Snel: 200¦×¦300¦dpi
..............................................Kwaliteit: 400¦×¦300¦dpi
.....................................................Foto: 400¦×¦300¦dpi
Kopieën in veelvoud..................................tot 99 pagina’s
Type Zwart-wit
Resolutie Snel
Resolutie Kwaliteit
Resolutie Foto
Kopieën in veelvoud
Transmissie
Ontvangst
NL
Aanbevolen toestelomgeving
Relatieve luchtvochtigheid
Soort aansluiting
Normconformiteit
Veiligheid .................................................... EN¦60950-1
Storingen............................................EN¦55022 klasse B
............................................................ EN¦61000-3-2
............................................................ EN¦61000-3-3
Immuniteit ......................................................EN¦55024
Veiligheid EN 60950-1
Storingen EN 55022 klasse B
computer-/netwerkaansluiting
Soort aansluiting .............. USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Ondersteunde besturingssystemen
.....................Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista
Soort aansluiting
Ondersteunde besturingssystemen
Wijzigingen voorbehouden
Wijzigingen aan deze technische specificaties
zijn zonder vooraankondiging voorbehouden.
Storingen EN 61000-3-2
Storingen EN 61000-3-3
Immuniteit EN 55024
Scanner
Garantievoorwaarden
Type ...................................... Zwart-wit · 256 grijstinten
Leesbreedte ......................................................... 210¦mm
Resolutie horizontaal .....................................8 punt/mm
Resolutie vertikaal..................Standaard: 3,85 lijnen/mm
.................................................... Fijn: 7,7 lijnen/mm
................................................ SFijn: 15,4 lijnen/mm
Snelheid........................................ 6 seconden/A4-pagina
Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar
gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon
tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint
te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het
toestel.
Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan
met het kasticket en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze Teleboetieks
of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en
erkende agenten zijn vermeld in de informatiebladzijden
van de telefoongidsen.
In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel
gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw
kasticket.
Belgacom alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op
een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen
van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel,
maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.
De waarborg dekt niet:
- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een
fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel
ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval,
verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving van
de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;
- de herstelling of de vervanging van de losse elementen
(snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging
van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis
moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.
Type Zwart-wit
Leesbreedte
Resolutie horizontaal
Resolutie vertikaal Standaard
Resolutie vertikaal Fijn
Resolutie vertikaal SFijn
Snelheid
Printer
Type .................................................Klasse 1 laserprinter
Opwarmtijd......................................................ca. 15¦sec.
Breedte ............................................................... 200¦mm
Resolutie.............................................................. 600¦dpi
Snelheid..............................................tot 16 blz./minuut
Type Klasse 1 laserprinter
Opwarmtijd
Breedte
Resolutie
Snelheid
Geheugen
Telefoonboek........................................... tot 200 records
Faxberichten ............ tot 400 pagina’s (standaardtestbrief)
SMS-berichten............................... tot 30 SMS-berichten
Telefoonboek
Faxberichten
SMS-berichten
Papier
Capaciteit ........................................................250 vellen
Grootte.............................................. A4 · 210¦×¦297¦mm
Dikte ....................................................... 0,08¦–¦0,12¦mm
Gewicht........................................................60¦–¦90¦g/m²
Capaciteit
Grootte
Dikte
Gewicht
Documentinvoer
Capaciteit ..........................................................20 vellen
Breedte ............................................................... 218¦mm
Lengte ................................................................ 600¦mm
Capaciteit
Breedte
Lengte
Fax
Type ...................................................................Groep 3
Compatibiliteit .............................................ITU-T¦T.30
Gegevenscompressie ...........................MH · MR · MMR
Transmissiesnelheid ........................................ 33.600¦bps
Type groep 3
Compatibiliteit
Gegevenscompressie
Transmissiesnelheid
38
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 39 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Deze handleiding werd op chloorvrij gebleekt gerecycleerd
papier gedrukt. Dat is in overeenstemming met de strengste milieustandaards. De gebruikte kartonnen verpakkingen en de halve kartonnen en papieren verpakkingsschalen
kunnen bij het papierafval worden gegooid. De plastic folies komen, naargelang van de in uw land geldende richtlijnen, bij het recycleerbare plastic of bij restafval.
Handelsmerken: De in deze handleiding genoemde referenties zijn handelsmerken van de betreffende firma’s.
Het ontbreken van de symbolen ® en ™ betekent niet dat de
betreffende begrippen vrije handelsmerken zijn. Andere in
dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar
ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betrefDe algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen fende houder zijn. Belgacom weigert om het even welk
op eenvoudige aanvraag worden verkregen in alle diensten recht op deze merken.
van Belgacom die voor het publiek toegankelijk zijn of op In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde docuwww.belgacom.be
menten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen
maar ter oriëntatie. Vraag in geval van twijfel raad aan uw
rechtsbijstand.
· Reispassen (identiteitskaarten)
· Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren)
Belgacom NV van publiek recht,
· Documenten in verband met legerdienst
· Bankbiljetten, reischeques, wissels
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
· Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld)
BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel
· Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties
· Documenten die door copyright beschermd zijn
Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen
met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij
de transmissie enz.
Het CE merk bevestigt dat de machine voldoet aan de beRespecteer het telefoongeheim en de bescherming van pertreffende richtlijnen van de Europese Unie.
soonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land geldende wetten.
Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke rijkdommen aangeboord en beDit product is bestemd voor gebruik in een analoog opennut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk
baar telecommunicatienetwerk (PSTN) en voor gebruik in
zijn voor de gezondheid en het milieu.
het op de verpakking aangeduide land. Gebruik in andere
landen kan leiden tot foutief functioneren van het toestel.
Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke rijkMeer informatie krijgt u bij het technische servicecenter
dommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inlevan uw land. Indien er tijdens het gebruik van uw toestel
verings- en inzamelingssystemen te benutten. Die systeproblemen zouden optreden, neem dan contact op met uw
men zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte
vakhandelaar.
apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of reBelgacom en aanverwante bedrijven kunnen door de koper
cycleren.
van dit product of door derden niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding, verlies of kosten en uitgaven tengevolge van een ongeval, het verkeerde gebruik of
misbruik van dit product of niet toegelaten modificaties, reparaties, wijzingen van het product of het niet in acht nemen
van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van Belgacom.
Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen
Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dertot schadevergoeding of problemen tengevolge van het gegelijke systemen te gebruiken.
bruik van om het even welke opties of verbruiksmaterialen
die niet als originele producten van Belgacom of niet als
Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergedoor Belgacom goedgekeurde producten zijn gekenmerkt.
bruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalBelgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen
verwerking.
tot schadevergoeding tengevolge van elektromagnetische interferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindingskaU kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie
bels die niet als producten van Belgacom zijn gekenmerkt.
wenst over de invloed van onze producten op het milieu.
De waarborg geldt niet:
- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of
daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die
niet door Belgacom werden gemachtigd;
- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van
het eindapparaat verwijdert of vervalst.
Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.
Logo 2006
Bijlage
39
NL
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 40 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
NL
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgacom worden vermenigvuldigd, in een archiefsysteem worden opgeslagen of in welke vorm dan ook - elektronisch,
mechanisch, door middel van fotokopie, opname of op een
andere manier – worden gereproduceerd. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld als ondersteuning bij het gebruik van dit product. Belgacom kan
niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze informatie
op andere toestellen wordt toegepast.
Deze gebruiksaanwijzing kan niet als contract worden beschouwd.
Vergissingen, drukfouten en wijzingen voorbehouden.
Copyright © 2008 Belgacom
40
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 41 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
EG-Verklaring van overeenstemming
DoC Belgafax 802
NL
Bijlage
41
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 42 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
NL
42
Belgacom Belgafax 802
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 43 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
NL
Bijlage
43
l3-oem-bc-belgafax-802-manual-nl-253109534-b.book Seite 44 Mittwoch, 26. November 2008 8:59 08
Inhoudsopgave
Geachte klant, ........................................................... 2
Over deze handleiding ............................................... 2
Instellingen wijzigen ................................................ 18
Algemene veiligheidsinstructies ........... 3
Sudoku .................................................................... 19
1 Eerste ingebruikneming .................... 4
8 PC-aansluiting .................................. 20
Inhoud verpakking ....................................................
Documenthouder aanbrengen ...................................
Papier inleggen ..........................................................
Print- en faxuitvoersteun eruit trekken .......................
Documentenopvang aanbrengen ...............................
Hoorn aansluiten .......................................................
Startercartridge inleggen ............................................
Telefoonkabel aansluiten ...........................................
Netkabel aansluiten ...................................................
Eerste installatie .........................................................
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
Systeemeisen ............................................................
Software installeren ..................................................
Companion Suite gebruiken ....................................
Telefoonboek bewerken ...........................................
Instellingen wijzigen ................................................
Tonerniveau aangeven .............................................
Printen vanaf de computer .......................................
Scannen ...................................................................
Software deïnstalleren ..............................................
2 Overzicht ............................................ 7
Energiebesparingsmodus ..........................................
Taal kiezen ...............................................................
Datum en tijd invoeren ............................................
Nummer en naam intoetsen .....................................
Toestel blokkeren .....................................................
Resolutie instellen ....................................................
Transmissiesnelheid reduceren .................................
Kopregel in- en uitschakelen ....................................
Tijdstempel in- en uitschakelen ................................
Verzendrapport in- en uitschakelen ..........................
Bijkomende opties voor faxontvangst .......................
Beltonen instellen ....................................................
Faxontvangstmodus instellen ...................................
Lijsten en hulppagina’s uitprinten ............................
Overzicht menufuncties .............................................
Hulppagina’s uitprinten .............................................
Toesteloverzicht .........................................................
Paneel met display .....................................................
7
7
8
9
3 Telefoonfuncties .............................. 10
Telefoneren met het toestel ......................................
Buitenlijn nemen .....................................................
Nummers met elkaar verbinden ...............................
Kiespauze invoegen ..................................................
Kiezen met opgelegde hoorn ....................................
Telefoonboek ...........................................................
Groepen ..................................................................
Nummerherkenning (CLIP) ....................................
Gemiste telefoongesprekken ....................................
10
10
10
10
10
10
11
11
11
4 Fax ..................................................... 12
Fax verzenden ..........................................................
Fax manueel verzenden ............................................
Doorkiesnummer of onderadres opbellen ................
Meeluisteren bij de verbindingsopbouw ...................
Rondzenden (= broadcasting) ..................................
Fax later verzenden (= timer functie) ........................
Faxsjablonen gebruiken ...........................................
Fax ontvangen .........................................................
Faxberichten manueel ontvangen .............................
Tijdstempel .............................................................
Automatisch afdrukken van faxberichten blokkeren .
Faxberichten afroepen ..............................................
Opdrachten .............................................................
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
5 Kopieerapparaat .............................. 16
Document invoeren ................................................. 16
Een kopie maken ..................................................... 16
Kopieën aanpassen ................................................... 16
7 Spel en plezier ................................. 19
20
20
21
21
22
23
23
23
24
9 Instellingen ....................................... 26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
10 Telefoonaansluitingen en extra
toestellen .............................................. 29
Telefoonaansluitingen en -diensten instellen ............ 29
Extra toestellen aansluiten ........................................ 29
Extra telefoons gebruiken (easylink) ......................... 29
11 Service .............................................. 30
Tonercartridge vervangen .........................................
Opladen opnieuw opstarten .....................................
Tonerniveau aangeven .............................................
Papieropstopping verhelpen .....................................
Documentenopstopping verhelpen ..........................
Reiniging .................................................................
Snelle hulp ...............................................................
30
31
31
31
32
32
32
12 Verklarende woordenlijst ............... 35
13 Bijlage ............................................... 38
Technische specificaties ............................................ 38
Garantievoorwaarden ............................................... 38
EG-Verklaring van overeenstemming ....................... 41
6 SMS ................................................... 17
SMS-vereisten ..........................................................
SMS versturen .........................................................
SMS ontvangen .......................................................
SMS lezen ................................................................
SMS uitprinten ........................................................
SMS wissen .............................................................
17
17
17
17
17
17
Belgafax 802 NL
253109534-B
Download PDF