อุป กรณ์ท ี่รองรับการทำางานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge

อุป กรณ์ท ี่รองรับการทำางานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge
อุปกรณ์ที่รองรับการทำางานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge/Client bridge/Client Router/AP Router/Repeater (Full 7
mode functions) คือ
ECB-3500 (B/G)
- M35 (B/G) + Mesh
- EOA-3630 (B/G)
อุปกรณ์ที่รองรับการทำางานแบบ Access point+WDS/WDS Bridge/Client bridge/Client Router คือ
EOC-1650 (B/G)
EOC-2610/2611P (B/G)
- M2000 (B/G) + Mesh
EOC-5610/5611P (A/B/G)
- M5000 (A/B/G) + Mesh
อุปกรณ์ที่รองรับการทำางานแบบ Access point+WDS/Repeater คือ
EAP-3660 (B/G)
- M36 (B/G) + Mesh
เนื่องจากค่าดั้งเดิมของตัวอุปกรณ์ EnGenius ไม่ได้จา่ ย IP address จึงต้องตั้งค่า IP ที่เครือ่ งคอมพิวเตอร์ก่อน (192.168.1.x)
แล้วการ Fix IP ทำาอย่างไร?
สำาหรับ Windows XP ให้ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้
คลิก Start > Control Panel > Network Connections
คลิกขวาที่ Local Area Network เลือก Properties
เลือก Internet Protocol (TCP/IP) คลิกปุ่ม Properties
เลือกตัวเลือก Use the following IP address:
IP address: 192.168.1.10
Subnet mark: 255.255.255.0
คลิก OK และคลิก Close
ใช้โปรแกรม Web browser เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
พิมพ์ 192.168.1.1
เมื่อขึ้นหน้าจอ Log-in ให้ใส่
User name: admin
Password: admin
จะเข้าสู่หน้าจอสถานะของอุปกรณ์
IP Settings
ให้ทำาการเปลี่ยน IP Address ของตัวอุปกรณ์เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนนำาไปเชื่อมต่อกับระบบ (สำาหรับผู้ใช้ทวั่ ไป แนะนำาให้
เปลี่ยนจาก 192.168.1.1 เป็น 192.168.1.2 หรืออื่นๆ เพื่อป้องกัน IP ชนกับ Router Modem หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน)
Wireless Advanced Settings
ส่วนการตั้งค่าที่สำาคัญมีดังนี้
Data Rate: ใช้ในการกำาหนดความเร็วในการรับส่งข้อมูล ซึ่งในระยะทางไกลไม่แนะนำาให้กำาหนดตายตัว เพราะระดับสัญญาณที่อ่อนอาจ
จะรักษาระดับความเร็วไว้ไม่ได้
Transmit Power: ใช้กำาหนดกำาลังส่งของอุปกรณ์ (ค่าสูงสุดที่เหมาะสมคือค่าที่น้อยกว่าค่าสูงสุด 2 steps)
Antenna: ใช้กำาหนดให้สัญญาณออก 2 เสา (Diversity) หรือออกเสาเดียว (1) (เฉพาะรุ่น ECB-3500)
Distance: ใช้กำาหนดห้วงเวลาในการยืนยันการรับส่งข้อมูล เมื่อระยะทางไกลขึ้น ควรตั้งค่าให้มากขึ้นตามระยะทางทีใ่ ช้จริง
รูปแสดงเสาอากาศต้นที่ 1 สำาหรับรุ่น ECB-3500
การ Upgrade firmware
เข้าหัวข้อ Firmware Upgrade
กดปุ่ม Browse... เพื่อเลือกไฟล์ Firmware (สามารถ Download ได้จาก www.nvk.co.th)
กดปุ่ม Upgrade รอประมาณ 3 นาที
*การ Upgrade firmware ของอุปกรณ์รุ่นนี้จะเป็นการอัพ Kernel ของตัวอุปกรณ์ ซึ่งค่าต่างๆ ทีต่ ั้งไว้จะยังคงอยู่
การเก็บ/เรียกคืน/ล้างค่าการติดตั้ง และรีสตาร์ท
เข้าหัวข้อ Backup/Restore Settings
จะมีหัวข้อ เก็บค่า, เรียกค่าที่เก็บไว้, และล้างค่าอุปกรณ์ใหม่
•
การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น Access point
เข้าหัวข้อ System Properties
เลือกหัวข้อ Access Point เลือก Country/Region เป็น Thailand และกดปุ่ม Apply
Wireless Network
Wireless Mode: ใช้กำาหนดมาตรฐานการรับส่งข้อมูล (A/B/G) ซึ่งไม่จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน ยกเว้นว่าต้องการเปลี่ยนไปใช้ 5 GHz (A)
2.4 GHz (B/G) หรือ Super G (มีในบางรุ่น)
Channel: ใช้เปลี่ยนช่องสัญญาณ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
Current Profiles: เป็น Profile ของ SSID ที่อ้างอิงกับ VLAN ID ซึ่งจะใช้งานคู่กับ Switch L2 แต่ถ้าใช้เป็น AP ธรรมดา ให้จัดการที่
รายการแรกเท่านั้น
Profile (SSID) Isolation: ถ้าใช้เป็น AP ธรรมดา ให้เลือกที่ No Isolation
การจัดการ Profile (SSID)
เมื่อกดปุ่ม Edit หลัง Profile แล้ว จะขึ้นหน้าจอและหัวข้อดังนี้
SSID: ตั้งชื่อ Wireless
VLAN ID: อ้างอิงจาก Switch L2
Suppressed SSID: ใช้ทำาการซ่อน SSID (ถ้าต้องการ ให้ใช้หลังจากทำาการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว)
Station Separation: ป้องกัน Client ที่ใช้ AP ตัวเดียวกันมองเห็นกันเอง (ใช้ AP เป็นทางลัดเชื่อมหากัน)
Wireless Security
Security Mode: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK Mixed
WEP เป็นการเข้ารหัสแบบทั่วไป
o
Input Type: Hex ตัวเลขล้วนๆ หรือ ASCII ตัวอักษรและ/หรือผสมตัวเลข
o
Key Length: ความยาวของรหัส
o
Default Key: เลือกว่าจะใช้รหัสชุดใด
WPA-PSK เป็นการเข้ารหัสขั้นสูง
o
Pass phrase: รหัสตัวอักษรและ/หรือผสมตัวเลขจำานวน 8 ตัวขึ้นไป
WPA2-PSK เป็นการเข้ารหัสขั้นสูงสุด แต่ Client รุ่นเก่าบางเครื่องจะใช้งานไม่ได้
o
Pass phrase: รหัสตัวอักษรและ/หรือผสมตัวเลขจำานวน 8 ตัวขึ้นไป
WPA-PSK Mixed เป็นการเข้ารหัสรวมกันระหว่างขั้นสูงและขั้นสูงสุด ขึ้นอยู่กับ Client
o
Pass phrase: รหัสตัวอักษรและ/หรือผสมตัวเลขจำานวน 8 ตัวขึ้นไป
ส่วนที่ไม่มีคำาว่า –PSK ต่อท้าย คือการเข้ารหัสที่อา้ งอิงจาก Radius Server
WDS Link Settings
เป็นการตั้งค่าให้ AP เป็น Repeater ส่งสัญญาณต่อให้กับ AP ที่ทำาการระบุ MAC Address ไว้ โดยเลือก Enable และใส่คา่ MAC
Address ของ AP ที่ต้องการและกดปุ่ม Apply
เงื่อนไขการตั้งค่า WDS
- ต้องตั้งค่าช่องสัญญาณ (Channel) ของ AP ทีต่ ้องการใช้งานให้ตรงกัน
- เลือก Encryption ได้เพียง WEP เท่านั้น
- ห้ามใส่ค่า MAC Address เป็นลักษณะของ Loop วงกลม เช่น AP1-AP2, AP2-AP3, AP3-AP1
Wireless MAC Filter
ใช้กำาหนดการอนุญาตเข้าใช้งาน AP ของเครื่อง Client โดยมี 2 ประเภทคือ
Allow MAC: รายชื่อทีอ่ นุญาตให้เข้าใช้งาน
Deny MAC: รายชื่อที่ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน
โดยเลือกประเภทและกำาหนด MAC Address กดปุ่ม Add
เมื่อกำาหนดรายชือ่ ครบแล้ว กดปุ่ม Apply
การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น Client Bridge
ฟังก์ชั่น Client Bridge จะทำางานคล้ายกับ Wireless USB adaptor เพียงแต่อุปกรณ์จะต่อเข้าพอร์ต RJ-45 (LAN) แทนพอร์ต USB คือ
การดึงสัญญาณจาก Wireless Access Point มาออกสาย LAN เข้าระบบนั่นเอง
เข้าหัวข้อ System Properties
เลือกหัวข้อ Client Bridge เลือก Country/Region เป็น Thailand และกดปุ่ม Apply
วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่น Client Bridge
1. เข้าหัวข้อ Wireless Network
(ในรุ่น 5 GHz) เลือก A (5 GHz) ถ้าต้องการหาสัญญาณ 5 GHz หรือ B/G (2.4 GHz) ถ้าต้องการหาสัญญาณ 2.4 GHz แล้วกดปุ่ม
Apply
2. กดปุ่ม Site Survey เลือก Access Point ที่ต้องการดึงสัญญาณโดยกดเลือก MAC ที่ BSSID
3. ถ้า Access Point มีการเข้ารหัสไว้ อุปกรณ์จะตรวจจับอัตโนมัติว่าเป็น Encryption แบบใด (WEP/WPA/WPA2) และให้ใส่รหัสให้
ตรงกับ Access Point
ถ้าต้องการ ให้ Client Bridge เกาะสัญญาณ Access Point ตัวนั้นตลอด ให้กดเลือกที่ Prefer BSSID
ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หัวข้อ Connection Status ซึ่งค่าสำาคัญคือ Signal Strength ควรอยู่ที่ไม่เกิน -100
การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น WDS Bridge
ฟังก์ชั่น WDS Bridge จะเป็นฟังก์ชั่นที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง AP+WDS และ Client Bridge กล่าวคืออุปกรณ์จะทำาการ Bridge ระหว่าง
กัน แต่ใช้อัลกอริทึมแบบ WDS ซึ่งจะไม่กระจายสัญญาณออกมา
เข้าหัวข้อ System Properties
เลือกหัวข้อ Client Bridge เลือก Country/Region เป็น Thailand และกดปุ่ม Apply
วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่น WDS Bridge
1. เข้าหัวข้อ Wireless Network เพื่อเลือกมาตรฐาน/ความถี่ และช่องสัญญาณ
2. เข้าหัวข้อ WDS Link Settings เลือก Enable และใส่คา่ MAC Address ของ AP ที่ต้องการและกดปุ่ม Apply
ถ้าต้องการใส่รหัส ให้เข้าหัวข้อ WDS Security และใส่รหัสให้ตรงกัน (WDS เลือกได้เพียง WEP เท่านั้น)
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หวั ข้อ WDS Link Status
•
การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น Repeater
ฟังก์ชั่น Repeater เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณจาก Access Point และนำามาทวนสัญญาณต่อเพื่อเพิ่มความคลอบคลุม
ของสัญญาณ
เข้าหัวข้อ System Properties
เลือกหัวข้อ Repeater เลือก Country/Region เป็น Thailand และกดปุ่ม Apply
วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่น Repeater
ขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมดจะเหมือนกับฟังก์ชั่น Client Bridge ทุกประการ
การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น AP Router
ฟังก์ชั่น AP Router เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณ LAN จาก Modem และทำาการเชื่อมต่อเพื่อกระจายเป็นสัญญาณ Wireless
เข้าหัวข้อ System Properties
เลือกหัวข้อ AP Router เลือก Country/Region เป็น Thailand และกดปุ่ม Apply
เมื่อกดปุ่ม Apply แล้ว ให้เชื่อมต่อผ่าน Wireless เพื่อเข้าตั้งค่าต่อไป เนื่องจากพอร์ต LAN จะเปลี่ยนหน้าที่เป็น WAN และจะเข้าไม่ได้
วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่น AP Router
1. เข้าหัวข้อ WAN Settings เพื่อเลือก Internet Connection Type
- DHCP กรณีที่ Modem เป็น Router หรือระบบจ่าย IP อยู่แล้ว
- PPPoE กรณีที่ Modem เป็น Bridge
2. ขั้นตอนการตั้งค่าด้าน Access Point จะเหมือนกับฟังก์ชั่น Access Point ทุกประการ
การตั้งค่าอุปกรณ์เป็น Client Router
ฟังก์ชั่น Client Router เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อสัญญาณ WAN จาก Access Point และทำาการเชื่อมต่อเพื่อต่อสัญญาณออกทางพอร์ต
LAN ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะใช้ในกรณีเชื่อมต่อกับ Wireless ISP เช่น Truewifi
เข้าหัวข้อ System Properties
เลือกหัวข้อ Client Router เลือก Country/Region เป็น Thailand และกดปุ่ม Apply
วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่น Client Router
1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ WISP จะเหมือนกับฟังก์ชั่น Client Bridge ทุกประการ
2. เข้าหัวข้อ WAN Settings เลือก Internet Connection Type เป็น DHCP แล้วกดปุ่ม Apply
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หวั ข้อ Connection Status ว่าได้ IP มาจาก WISP หรือไม่
4. เมื่อได้รับ IP เรียบร้อยแล้ว ให้ทำาการ Obtain an IP automatically เพื่อทำาการรับ IP จาก Client Router และลองเข้าเว็บใดเว็บ
หนึ่ง จะขึ้นคำาว่า Please wait while you are redirected … และจะขึ้นหน้าจอ TRUE Authentication เพื่อทำาการ Log-in เข้า
internet ต่อไป
5. หากยังไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอ TRUE Authentication ได้ ให้เข้าตัวอุปกรณ์อีกครั้ง เข้าหัวข้อ WAN Settings เลือก Use These
DNS Servers ใส่ค่าตามรูปแล้วกดปุ่ม Apply
หากยังไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอ TRUE Authentication ได้อีก ให้พิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้
ระยะจาก TRUE Wi-Fi ไกลเกินไปหรือมีสิ่งกีดขวางมากเกินไปจน AP ไม่สามารถโต้ตอบกันได้ (สัญญาณอ่อนกว่า
-100)
ระบบของ TRUE Wi-Fi มีปัญหา
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement