Sangean | ATS-404 - 2 | Sangean ATS-404 Bruksanvisning

Sangean ATS-404
Verdensradio
Bruksanvisning
Innhold
Oversikt .............................................................................................................. 3 Strømforsyning .................................................................................................... 5 Sette i batterier ................................................................................................ 5 Bytte batterier .................................................................................................. 5 Varsler for lavt batteri ....................................................................................... 5 Bruke strømadapter .......................................................................................... 5 Klokkeinnstilling ................................................................................................... 5 Stille inn gjeldende klokkeslett ............................................................................ 5 Stille inn ekstra klokkeslett................................................................................. 6 Nullstille sekund ............................................................................................... 6 Radioinnstilling .................................................................................................... 6 Direkte innstilling .............................................................................................. 7 Manuell innstilling ............................................................................................. 7 Søking............................................................................................................. 7 Lagre kanaler i minnet ....................................................................................... 8 Velge kanal via minnet ...................................................................................... 8 Velge kortbølgebånd (SW).................................................................................. 9 APS (automatisk forhåndsinnstilling) .................................................................... 9 Søke etter kanal i minnet ................................................................................... 9 Vekkerklokke ..................................................................................................... 10 Stille inn radio som vekkerklokke (strandby) ....................................................... 10 Stille inn alarmlyd som vekkerklokke ................................................................. 10 Slumrefunksjon .............................................................................................. 10 Innsovningsfunksjon ........................................................................................... 11 FM Mono/Stereo ................................................................................................. 11 Hodetelefoner .................................................................................................... 11 Låsebryter......................................................................................................... 11 Bakgrunnslys ..................................................................................................... 11 Endre trinn på MW.............................................................................................. 12 Tilbakestilling .................................................................................................... 12 Vedlikehold ....................................................................................................... 12 Tekniske data .................................................................................................... 12 Frekvensområde ................................................................................................ 13 2
Oversikt
3
Knapper/funksjoner
1. Teleskopantenne
2. LCD-display
3. Bakgrunnslys
4. Strømknapp
5. Innsovningsfunksjon (automatisk avslåing)
6. Displayknapp
7. Standbyknapp (vekkerklokke)
8. Veksle mellom radio/alarmlyd som vekkerklokke
9. Manuelt/automatisk søk
10. Enter – bekrefte frekvens og klokke
11. Nummerknapper for frekvens og klokke
12. Lagre i minne
13. Søke i minne og dobbel tid
14. Kortbølgebånd/ Veksle mellom 12/24 timers visning
15. Velge radiobånd
16. Velge lydsjanger (musikk/normal/nyheter)
17. Sammenleggbart stativ
18. Volumkontroll
19. Låsebryter
20. 9/10 kHz trinn på MW
21. FM stereo/mono
22. Hodetelefonkontakt
23. Strømkontakt
24. Tilbakestilingsknapp (i batterihuset)
25. Batterihus
Displayinformasjon
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Feil
Tidsområde 1 eller 2
APS-status (automatisk forhåndsinnstilling)
Batteristatus
Status for innsovningsfunksjon (automatisk avslåing)
Status for slumrefunksjon
Sekundvisning/ Kortbølgebånd/ Minneindikator
Minneinnstilling
Søkeindikator
KHz for MW og MHz for FM og SW
Lås på
Standbystatus for radio eller alarmlyd
Kortbølgebånd (SW)
Frekvens og klokke
Radiobånd og AM/PM (for 12-timersvisning)
FM stereo
4
Strømforsyning
Radioen kan brukes med 4 AA-batterier eller med strømadapter (ikke inkludert).
Sette i batterier
1.
2.
3.
4.
Legg radioen med baksiden opp.
Trykk på ”OPEN” og skyv dekselet i angitt retning.
Sett inn fire AA-batterier.
Skyv på batteridekselet igjen.
Bytte batterier
Batteriindikatoren viser batteristatusen i ca. 7 sekunder etter at radioen er slått
på. Hvis indikatoren viser
, betyr det at batteriene bør byttes. Når du har
tatt ut batteriene, har du ca. 3 minutter på deg til å sette inn nye uten at
klokken og minnet tilbakestilles.
Varsler for lavt batteri
1. Bytt batterier hvis displayet viser
.
2. Bytt batterier hvis radioen ikke fungerer når du slår den på.
Bruke strømadapter
Sett adapterpluggen inn i kontakten på den venstre siden av radioen. Sett
støpselet inn i en standard stikkontakt. Når du bruker strømadapter, kobles
batteriene automatisk ut slik at de ikke brukes opp.
Adapteren bør kobles fra strøm når den ikke er i bruk.
Det anbefales å bruke strømadapter om mulig fremfor batterier.
Klokkeinnstilling
Klokken starter å gå når det er satt inn batterier eller når strømadapteren
er satt i en stikkontakt. Displayet viser 0:00 og klokkesymbolet
.
Stille inn gjeldende klokkeslett
Klokken kan stilles inn når radioen er slått av. Hvis radioen er på, trykker
du på knappen DISPLAY for å veksle til klokkevisning.
1. Trykk på Enter-knappen. Klokkesymbolet
blinker i displayet.
2. Mens klokkesymbolet blinker, angir du riktig klokkeslett med
nummerknappene. Når du trykker på en knapp, vises det
korresponderende tallet i displayet.
5
3. Hvis du trykker på feil knapp etter at du har trykket på Enter, piper
radioen og ERROR blinker i displayet. Still inn riktig klokkeslett på nytt
ved å trykke på nummerknappene igjen.
Merknad: Klokkeslettet kan justeres mens klokkesymbolet
blinker.
4. Trykk på Enter igjen for å fullføre klokkeinnstillingen.
Merknad: Klokkeslettet stilles inn i 24-timersformat, dvs. klokken tre
på ettermiddagen blir 15:00. Du kan bytte til 12-timersformat ved å
trykke på SW Select (14).
Stille inn ekstra klokkeslett
I tillegg til gjeldende klokkeslett, kan du stille inn et annet klokkeslett i
radioen.
1. Trykk på minneknappen MEMO SCAN (13). Klokkesymbolet
blinker
i displayet.
2. Trykk på Enter innen 7 sekunder. Klokkesymbolet slutter å blinke.
3. Trykk på Enter igjen, og klokkesymbolet
starter å blinke igjen. Still
inn klokkeslettet ved å trykke på nummerknappene.
4. Resten av innstillingen er lik som for gjeldende klokkeslett.
Merknad:
a. For å midlertidig veksle mellom gjeldende og ekstra klokkeslett, trykker
du på knappen DUAL TIME. Klokkesymbolet
og det ekstra
klokkeslettet vises i displayet. Etter ca. 7 sekunder vises gjeldende
klokkeslett igjen.
b. For å permanent bytte til ekstra klokkeslett, trykker du på knappen
DUAL TIME og deretter på Enter. Klokkesymbolet
vises i displayet.
c. For å permanent bytte tilbake til gjeldende klokkeslett, trykker du på
knappen DUAL TIME og deretter på Enter. Klokkesymbolet
fra displayet
fjernes
Nullstille sekund
Hold inne nummerknappen ”0” i minst to sekunder for å nullstille
sekundvisningen.
Radioinnstilling
Du kan velge mellom tre bånd ved å trykke på knappen BAND.
6
Bånd Frekvensområde Antennetype
Teleskopisk:
FM
87,5 – 108 MHz
Trekk ut antennen og juster vinkel og retning
for best mulig mottak.
Intern:
MW
520 – 1710 kHz
Juster retning for best mulig mottak.
Teleskopisk:
SW
2,3 – 26,1 MHz
Trekk ut antennen for best mulig mottak.
Du kan velge kanaler ved å bruke en av følgende fem metoder: direkte
innstilling, manuell innstilling, søking, minnevalg og APS på MW og FM.
Direkte innstilling
Eksempel: For å finne frekvens 100,7 MHz på FM-båndet.
1.
2.
3.
4.
Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
Velg FM ved å trykke på båndknappen.
Trykk på Enter-knappen. Displayet viser ”----”.
Trykk på nummerknappene 1, 0, 0 og 7. Trykk på Enter igjen, og
frekvensen vises nå i displayet.
Merknad: Det er ingen desimalposisjon, og du må derfor sørge for at
du har valgt ønsket bånd før du trykker på nummerknappene.
5. Trekk antennen helt ut og juster vinkel og retning for best mulig
mottak.
6. Juster volumet om nødvendig.
7. Når du velger en FM-kanal og bruker stereohodetelefoner, må du sørge
for at du har valgt stereo på radioen.
Manuell innstilling
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
2. Velg et bånd ved å trykke på båndknappen.
3. Trykk på en av søkeknappene (9) for å endre frekvens opp eller ned.
Hvert trykk på søkeknappene endrer frekvensen i trinn på:
FM: 100 kHz
MW: 9 kHz/10 kHz
SW: 5 kHz
Søking
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
2. Velg et bånd ved å trykke på båndknappen.
3. Trykk på og hold inne en av søkeknappene (9) i mer enn et halvt
sekund for å begynne søket. Radioen søker gjennom alle frekvensene i
7
det valgte båndet og stopper automatisk hver gang den finner en aktiv
radiokanal.
4. Trykk på og hold inne en av søkeknappene (9) i mer enn et halvt
sekund for å fortsette søket. Når enden på båndet er nådd, piper
radioen og fortsetter søket fra den andre enden av båndet.
5. Juster volumet om nødvendig.
Lagre kanaler i minnet
Du kan lagre opptil 45 radiokanaler i minnet; 18 på SW, 18 på FM og 9 på
MW. For å lagre en kanal, gjør du som følger:
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
2. Finn radiokanaler ved å bruke en av metodene ovenfor.
3. Trykk på knappen merket ”M” (12). Minnesymbolet ”MEMO” blinker
sammen med et foreslått kanalnummer i displayet i 7 sekunder.
Merknad: Hvis noen av kanalnumrene allerede er opptatt, foreslår
radioen det neste ledige nummeret.
4. Trykk på ”M” igjen for å lagre kanalen på kanalnummeret.
5. Kanalnumre kan enkelt byttes om. Velg kanalnummeret som skal
endres ved å trykke på korresponderende nummerknapp. Trykk på ”M”
og velg det nye kanalnummeret ved å holde inne en av
nummerknappene i minst 2 sek. mens ”MEMO” og nummeret blinker.
De forhåndsinnstilte kanalene byttes om.
6. FM- og SW-båndene har 18 minneplasser hver. Hvis kanalnummeret du
ønsker å lagre en kanal på er opptatt, kan du holde inne hvilken som
helst nummerknapp i minst 2 sek. for å slette den forrige kanalen og
lagre den nye kanalen på nummeret.
Merknad: Hvis alle minneplassene er opptatt, vises ”FUL” i displayet hvis
du trykker på ”M”. Hvis du likevel vil lagre en ny kanal på et
kanalnummer, holder du inne hvilken som helst nummerknapp i minst 2
sek. for å slette den forrige kanalen og lagre den nye kanalen på
nummeret.
Velge kanal via minnet
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
2. Velg et bånd ved å trykke på båndknappen.
3. Trykk på nummerknappen(e) for å velge en forhåndsinnstilt kanal.
Radioen stilles automatisk inn på kanalen, og displayet viser frekvens
og minneplass.
8
Velge kortbølgebånd (SW)
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
2. Velg et bånd ved å trykke på båndknappen.
3. Trykk på SW SELECT for å velge ønsket kortbølgebånd. Displayet viser
frekvensen og tilhørende kortbølgebånd. Radioen dekker SW 120 til 11.
APS (automatisk forhåndsinnstilling)
Radioen har funksjonen APS som kan brukes på FM- og MW-bånd.
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen.
2. Velg et bånd ved å trykke på båndknappen.
3. Trykk på og hold inne begge søkeknappene samtidig i minst 2 sek.
Radioen piper og ”APS” blinker i displayet for å indikere at radioen er i
APS-modus.
4. Radioen søker automatisk fra den laveste frekvensen på båndet og
lagrer automatisk kanaler den finner i minnet basert på signalstyrke.
5. Når søket er ferdig, piper radioen. Displayet viser ”MEMO 1”, og
kanalen med sterkest signal velges.
6. Hvis radioen ikke finner noen kanaler i APS-modus, viser displayet
87,50 MHz på FM-bånd og 520 kHz på MW-bånd.
Merknad:
a. Maks. antall kanaler som kan lagres er 9 på MW-båndet og 18 på FMbåndet. Hvis radioen finner flere kanaler enn det er plass til, lagres kun
kanalene med sterkest signal.
b. SW-båndet har ikke APS-funksjon.
c. Alle tidligere lagrede kanaler blir slettet når du bruker APS-funksjonen.
d. APS-funksjonen kan avbrytes ved å trykke på strømknappen.
Søke etter kanal i minnet
Radioen har en funksjon som gjør at du kan søke blant de lagrede
kanalene.
1. Trykk på strømknappen for å slå på radioen. Velg ønsket bånd.
2. Trykk på knappen MEMO SCAN. Radioen søker gjennom minnet og
pauser i 7 sekunder på hver kanal før den fortsetter til neste lagrede
kanal. Når du hører kanalen du ønsker å lytte til, kan du trykke på
hvilken som helst kanal for å stoppe søket.
9
Vekkerklokke
Stille inn radio som vekkerklokke (strandby)
Vekkerklokken kan stilles inn når radioen er både på og av. Hvis radioen
er på, trykker du på knappen DISPLAY for å bytte til klokkevisning.
1. Trykk på knappen ALARM. ”ALARM” blinker i displayet og det siste
innstilte alarmtidspunktet vises. Trykk på nummerknappen for å stille
inn vekkerklokken og trykk på knappen ALARM for å velge radioalarm.
Displayet viser ”
ALARM”. Trykk på Enter for å fullføre.
2. For å bekrefte alarmtidspunktet, trykker du på knappen ALARM for å
vise alarmtidspunktet og deretter på Enter for å gå tilbake til vanlig
klokke.
3. For å avbryte alarmen, trykker du på knappen ALARM. Displayet viser
det siste innstilte alarmtidspunktet. Trykk på ALARM igjen for å avbryte
alarmen. Alarmsymbolet blinker i 7 sekunder før det forsvinner.
Merknad:
a. Når alarmen går, trykker du på strømknappen for å slå av alarmen i 24
timer.
b. Radioen (alarm) står på i én time hvis den ikke slås av med
strømknappen.
c. Velg radiokanalen du ønsker å vekkes av før du stiller inn alarmen.
Stille inn alarmlyd som vekkerklokke
Alarmlyden er en gjentakende pipetone. Alarmlyden øker i volum hvert
15. sekund i ett minutt før den er stille i ett minutt og deretter begynner
på nytt. Alarmen går i én time hvis du ikke trykker på strømknappen.
Alarmlyden stilles inn på samme måte som radioalarmen bortsett fra at du
trykker på
.
1. Trykk på knappen
for å velge alarmlyd som vekkerklokke.
Displayet viser ”ALARM
”.
2. Alarmlyden kan slås av ved å trykke på strømknappen.
Slumrefunksjon
Når vekkerklokken høres, kan du trykke på hvilken som helst knapp
bortsett fra strømknappen for å slå av vekkerklokken midlertidig. Etter 6
minutter høres vekkerklokken igjen. Displayet viser slumresymbolet og
alarmstatus.
10
Innsovningsfunksjon
Innsovningsfunksjonen gjør at radioen automatisk slår seg av etter en
forhåndsinnstilt tid.
1. Trykk på og hold inne knappen SLEEP. Displayet veksler mellom
tidsalternativene (minutter) for når radioen skal slå seg av: 90-60-4515-90 osv. Slipp knappen når ønsket tid vises i displayet. Symbolet for
innsovningsfunksjonen vises i displayet sammen med frekvensen.
2. For å avbryte innsovningsfunksjonen, trykker du på strømknappen.
Symbolet forsvinner og displayet viser klokken.
FM Mono/Stereo
For å lytte til FM-sendinger i stereo, stiller du inn ønsket kanal, plugger i
hodetelefoner og skyver bryteren FM ST./MO. på venstre side av radioen
til posisjonen ST. (stereo). Hvis signalet er svakt, kan det høres skurrelyd.
For å redusere skurringen, skyver du bryteren til posisjonen MO. (mono).
Merknad: FM stereo er kun tilgjengelig med bruk av hodetelefoner.
Hodetelefoner
Hodetelefoner som brukes med denne radioen skal være stereo og ha en
stereoplugg på 3,5 mm. Sett pluggen inn i kontakten for hodetelefoner på
venstre side av radioen. Når hodetelefoner er koblet til, slås høyttaleren
automatisk av.
Låsebryter
Låsebryteren brukes for å hindre utilsiktet bruk av radioen.
Skyv låsebryteren på undersiden av radioen i posisjon ON for å låse den.
Låsesymbolet (nøkkel) vises i displayet. Strømbryteren og alle andre
knapper deaktiveres, noe som hindrer utilsiktet bruk når radioen for
eksempel ligger i en koffert. For å låse opp radioen, skyver du bryteren til
posisjon OFF. Låsesymbolet forsvinner fra displayet.
Bakgrunnslys
Du kan trykke på knappen på toppen av radioen for å slå på
bakgrunnslyset i displayet. Lyset slukkes etter ca. 7 sekunder.
11
Endre trinn på MW
Du kan endre frekvenstrinnet på MW-båndet fra 9 kHz til 10 kHz. I Europa
og de fleste andre steder i verden brukes 9 kHz. I USA og Canada brukes
10 kHz.
Tilbakestilling
Hvis radioen ikke fungerer ordentlig eller hvis noen av tallene i displayet
mangler eller er ufullstendige, kan du prøve å tilbakestille radioen:
1. Slå av radioen og ta ut batteriene.
2. Finn en spiss gjenstand (penn, enden av en binders el. l.) og trykk på
og hold inne knappen RESET i batterihuset i minst 5 sekunder.
Mikroprosessoren, klokken og alle lagrede kanaler i minnet slettes.
Vedlikehold
Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Ikke la radioen stå på et
veldig varmt sted slik som i en parkert bil om sommeren. Radioen kan bli
skadet av for mye varme.
Tekniske data
•
•
•
•
•
•
•
•
Strømbehov: 6 V
Batterier: 4 x IEC str. Lr6 (AA) (UM-3)
Batterilevetid: Ca. 16-20 timers lytting ved 4 timers bruk om dagen på
normalt volum med alkaliske batterier
Kretsegenskaper:
o Halvledere: 1 LSI, 5IC’S, 2 FET, 39 transistorer, 34 dioder, 1 LED
Antennesystem:
o MW innebygd ferrittantenne
o SW teleskopisk antenne
o FM teleskopisk antenne
Utgangseffekt: 180 mW
Kontakter:
o Hodetelefon: 3,5 mm stereo
o Strøm (DC in): 6 V innvendig negativ pol
Tilbehør: Bæreveske og stereohodetelefoner (tilbehør kan variere
avhengig av marked)
12
Frekvensområde
FM
87,5 – 108 MHz
MW 520 – 1710 eller
522 – 1710 kHz
SW
120 m
2,3 – 2,495 MHz
90 m
3,2 – 3,4 MHz
75 m
3,85 – 4,0 MHz
60 m
4,75 – 5,06 MHz
49 m
5,9 – 6,2 MHz
41 m
7,1 – 7,35 MHz
31 m
9,4 – 9,99 MHz
25 m
11,6 – 12,10 MHz
21 m
13,57 – 13, 87 MHz
19 m
15,1 – 15,8 MHz
16 m
17,48 – 17,9 MHz
15 m
18,9 – 19,02 MHz
13 m
21,45 – 21,75 MHz
11 m
25,6 – 26,1 MHz
13
Download PDF