Manual de utilizare pentru ma∫ina de sp„lat

Manual de utilizare pentru ma∫ina de sp„lat
사양 확인 및 배포
2009.11.11
세)생산기술팀
Manual de utilizare pentru ma∫∫ina de sp„„lat
DWD-F1021/1022/1023/F1221/1222/1223’S
MANUAL DE UTILIZARE
" Sistem economic de sp„„lare
Prin utilizarea inteligen˛ei artificiale este posibil„ selectarea nivelului optim de ap„ ∫i
a duratei programului de sp„lare, astfel încât consumul de apa ∫i energie s„ fie cât
mai redus.
" Sistem redus de zgomot
Zgomotul din timpul sp„l„rii ∫i centrifug„rii este redus datorit„ faptului c„ ma∫ina
sesizeaz„ greutatea înc„rc„turii.
" Blocare comenzi
Acest sistem de blocare a fost realizat pentru a împiedica ac˛iunea copiilor asupra
butoanelor de control în timpul programului de sp„lare.
" Sistem de sterilizare NanoSilver (op˛˛ional)
Pe componentele principale ale ma∫inii de sp„lat a fost aplicat un strat foarte fin de particule din argint care asigur„
o sterilizare de 99,9%, asemenea apei fierbin˛i.
" Sp„„lare cu bule de aer (op˛˛ional)
Aceasta este o tehnologie avansat„ prin care se genereaz„ milioane de bule de aer în interiorul cuvei în timpul
sp„l„rii. Aceste bule de aer dizolv„ complet particulele de detergent ∫i îndep„rteaz„ delicat toate petele de
murd„rie de pe rufe.
CUPRINS
Pagina
PREZENTARE ™I CARACTERISTICI.....................................................................................................2
MASURI PRIVIND SIGURANfiA........................................................................................................3
INSTRUCfiIUNI PRIVIND INSTALAREA ............................................................................................4
CONECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE...............................................................................5
CONEXIUNEA ELECTRIC√................................................................................................................6
FUNCfiIONAREA MA™INII DE SP√LAT .............................................................................................7
FUNCfiIILE DE PE PANOUL DE CONTROL ......................................................................................9
MODUL DE SP√LARE ™I SELECTAREA PROGRAMELOR ................................................................10
ÎNTREfiINERE ..................................................................................................................................19
CUM SE CUR√fi√ FILTRUL .............................................................................................................20
ÎNDEP√RTAREA PETELOR ..............................................................................................................21
PROBLEME ÎN FUNCfiIONARE.......................................................................................................22
SPECIFICAfiII ...................................................................................................................................23
fiIE
OBSERVAfi
V„ mul˛umim pentru c„ a˛i achizi˛ionat aceast„ ma∫in„ de sp„lat DAEWOO.
Ma∫inile de sp„lat sunt u∫or de utilizat ∫i v„ ajut„ s„ v„ organiza˛i mai bine timpul.
Acest manual con˛ine informa˛ii importante referitoare la modul de utilizare corect„ a ma∫inii de sp„lat rufe.
V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie aceste instruc˛iuni de utilizare!
PREZENTARE ™I CARACTERISTICI
În cele ce urmeaz„, va vom prezenta p„r˛ile componente ale ma∫inii de sp„lat ∫i caracteristicile
acesteia.
Înainte de a pune în func˛iune ma∫ina de sp„lat, trebuie s„ cunoa∫te˛i bine p„r˛ile componente ale
ma∫inii de sp„lat ∫i caracteristicile acesteia.
fiIE
OBSERVAfi
Este posibil ca imaginile din acest manual s„ fie diferite fa˛„ de modelul de ma∫in„ de sp„lat pe
care l-a˛i achizi˛ionat.
Acestea au fost realizate pentru a ilustra diverse caracteristici ale tuturor modelelor la care se
face referire în acest manual.
Este posibil ca modelul dumneavoastr„ s„ nu prezinte toate caracteristicile.
FURTUN ALIMENTARE
SERTAR DETERGENT
CABLU ALIMENTARE
PANOU DE CONTROL
U™A
FURTUN DE EVACUARE
PICIOARE REGLABILE
CAPAC INFERIOR
Accesorii
Furtun evacuare
Furtun alimentare
Manual
2
Capace
√SURI PRIVIND SIGURANfi
fiA
M√
P„„stra˛˛i acest manual de utilizare
Este foarte important pentru noi ca dumneavoastr„ s„ utiliza˛i în siguran˛„ aceast„ ma∫in„ de sp„lat.
Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare în timpul utiliz„rii ma∫inii de
sp„lat, v„ rug„m s„ respecta˛i m„surile de siguran˛„ prezentate mai jos.
Citi˛i toate instruc˛iunile înainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe
V„ rug„m...
• S„ solicita˛i unei persoane calificate de la
service s„ instaleze, repare sau s„ înlocuiasc„
piesele ma∫inii de sp„lat.
• S„ men˛ine˛i ma∫ina de sp„lat în bun„ stare.
• S„ instala˛i ma∫ina de sp„lat în înc„peri ferite
de înghe˛.
• S„ nu instala˛i masina de sp„lat în locuri cu
mult„ umezeal„. Exist„ pericol de
electrocutare ∫i producere de scurt circuit.
• S„ conecta˛i ma∫ina de sp„lat la sursa de
alimentare cu energie electric„, ap„ ∫i la sursa
de evacuare.
• Nu utiliza˛i ∫i nu depozita˛i lâng„ ma∫ina de
sp„lat substan˛e inflamabile (solven˛i de
cur„˛are uscat„, kerosen, benzin„ etc.)
Nu ad„uga˛i substan˛e inflamabile în apa de
sp„lare. Aceste substan˛e degaj„ vapori ∫i
exist„ pericol de incendiu sau explozie.
• Dup„ ce începe˛i un program de sp„lare, nu
deschide˛i ma∫ina de sp„lat pân„ ce aceasta
nu se opre∫te complet din mi∫care.
• Nu modifica˛i butoanele de control.
• Aceast„ ma∫in„ de sp„lat nu trebuie utilizat„
de copii sau persoanele cu infirmitate.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de
c„tre o persoan„ calificat„ de la un centru de
service autorizat.
• Dac„ utiliza˛i un cablu de prelungire, trebuie
s„ ave˛i grij„ ca acesta s„ fie a∫ezat astfel înc„t
s„ se evite ac˛iunea apei sau umezelii asupra
acestuia.
V„„ recomand„„m
• S„ nu utiliza˛i pentru accea∫i sp„lare clor ∫i amoniac sau substan˛e acide (cum at fi o˛et sau
substan˛e pentru scoaterea petelor de rugin„). Se formeaz„ vapori periculo∫i.
• Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare înainte de a remedia problemele de func˛ionare ale
ma∫inii.
• Nu sp„la˛i materiale care con˛in fibr„ de sticl„.
Exist„ pericolul ca particulele minuscule de sticl„ s„ se lipeasc„ de materiale sp„late ulterior ∫i s„
provoace irita˛ii ale pielii.
• Nu pulveriza˛i ap„ pe panoul de control al ma∫inii de sp„lat.
Exist„ pericol de incendiu ∫i de electrocutare.
• În cazul în care este un model cu valv„ dubl„ ∫i dac„ a˛i conectat numai valva de admisie pentru
ap„ rece, în momentul în care selecta˛i ap„ cald„ sau fierbinte, exist„ posibilitatea s„ se scurg„ ap„
pe la valva de admisie care nu a fost conectat„.
• Aceast„ ma∫in„ de sp„lat trebuie conectat„ la o priz„ prev„zut„ cu împ„mântare.
Pentru a evita pericolul de electrocutare, utiliza˛i o conduct„ metalic„ pentru conexiunea de
împ„mântare.
3
fiIUNI PRIVIND INSTALAREA
INSTRUCfi
Scoaterea ∫uruburilor pentru protec˛˛ie în timpul transportului
1. Înainte de a pune ma∫ina de sp„lat în func˛iune,
scoate˛i ∫uruburile pentru protec˛ie în timpul
transportului (3ea), precum ∫i cauciucul.
2. De∫uruba˛i cele 3 ∫uruburi cu cheia furnizat„.
P„stra˛i cele 3 ∫uruburi ∫i cheia pentru utiliz„ri
ulterioare.
• Dac„ nu scoate˛i ∫uruburile, ma∫ina face mult
zgomot, vibreaz„ ∫i exist„ pericolul s„ se
deterioreze.
• De fiecare dat„ când transporta˛i ma∫ina,
trebuie s„ monta˛i la loc ∫uruburile de
protec˛ie.
3. Acoperi˛i orificiile ∫uruburilor cu capacele furnizate.
Amplasarea ma∫∫inii de sp„„lat
• Verifica˛i loca˛ia în care va fi instalat„ ma∫ina de sp„lat. Verifica˛i c„ ave˛i toate accesoriile necesare
pentru instalare.
• Nu amplasa˛i ma∫ina de sp„lat în înc„peri în care temperatura scade sub 00C, pentru a evita înghe˛ul.
• Nu a∫eza˛i ∫i nu depozita˛i rufe pe partea superioar„ a ma∫inii de sp„lat.
• Instala˛i ma∫ina de sp„lat pe o suprafa˛„ orizontal„ solid„. Dac„ nu a∫eza˛i
ma∫ina pe o suprafa˛„ stabil„, aceasta va vibra, va face mult zgomot. In
cazul în care ma∫ina nu este a∫ezat„ la nivel, regla˛i picioarele în sus sau
în jos.
• Daca masina de spalat este instalata pe un covor, acesta nu trebuie sa
blocheze gurile de aerisire.
• L„sa˛i spa˛iu în jurul ma∫inii (stânga ∫i dreapta: 2 cm, spate: 10 cm)
• In cazul unei instalari incorporate, distanta dintre partea superioara a
masinii si blatul de deasupra trebuie sa fie de cel putin 3mm.
4
CONECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE
Masina trebuie conectata la sursa de apa folosind un furtun nou, iar cel vechi nu mai trebuie folosit.
Dac„ utiliza˛i numai un robinet sau dac„ este numai o valv„ pentru alimentarea cu ap„, conecta˛i
furtunul de alimentare la valva pentru ap„ rece.
Pentru robinetele obi∫∫nuite
1 Trage˛i colierul furtunului
de alimentare pentru a îl
separa de adaptorul pentru
furtunul de ap„.
2 Desuruba˛i pu˛in cele
patru ∫uruburi pentru a se
potrivi la robinetul de ap„.
3 Fixa˛i adaptorul pentru
robinet la robinetul de ap„
∫i strânge˛i cele patru
∫uruburi, în timp ce
împinge˛i în sus adaptorul,
astfel încât por˛iunea de
cauciuc s„ se fixeze etan∫
pe robinetul de ap„.
4 Scoate˛i banda ∫i
în∫uruba˛i bine conectorul
B în conectorul A.
5 Conecta˛i furtunul de
alimentare la adaptorul
pentru robinet prin
tragerea în jos a colierului
de la cap„tul furtunului.
6 Conecta˛i adaptorul
furtunului de alimentare la
alimentarea cu ap„ a
ma∫inii de sp„lat ∫i roti˛i în
sensul acelor de ceasornic
pentru a se fixa bine.
Connector A
Connector B
• V„ rug„m s„ verifica˛i garnitura
de cauciuc din interiorul
adaptorului pentru furtunul de
alimentare.
Pentru robinetele cu filet
1 Conecta˛i furtunul de
alimentare la robinet prin
în∫urubarea conectorului.
2 Introduce˛i conectorul de
leg„tur„ dac„ este necesar.
Rubber
Packing
3 Conecta˛i adaptorul pentru
furtunul de alimentare la
alimentarea cu ap„ a
ma∫inii de sp„lat ∫i roti˛i-l
pentru fixare.
Rubber
Packing
* Verifica˛i
garnitura de la
furtunul de alimentare.
5
√
CONEXIUNEA ELECTRIC√
AVERTIZARE
Pericol de electrocutare: Nerespectarea acestor instruc˛iuni poate duce la
producerea de accidente grave.
• Ma∫ina de sp„lat trebuie conectat„ la o priz„
prev„zut„ cu împ„mântare.
• Dac„ priza nu este corespunz„toare, solicita˛i
unui electrician calificat s„ instaleze o priz„
bun„.
• Nu realiza˛i împ„mântarea în apropierea unei
˛evi de gaze.
• Nu conecta˛i mai multe aparate la aceea∫i surs„
de alimentare.
• Împ„mântarea trebuie realizat„ de c„tre un
tehnician calificat.
Metoda recomandat„„ pentru împ„„mântare
C
B
A
Pentru siguran˛a dumneavoastr„, aceast„ ma∫in„ de sp„lat trebuie conectat„
la o priz„ prev„zut„ cu împ„mântare.
Aceast„ ma∫in„ de sp„lat este prev„zut„ cu un cablu de alimentare „A” ∫i un
∫techer cu împ„mântare „B”.
Pentru a reduce pericolul de electrocutare, ∫techerul trebuie introdus într-o
priz„ prev„zut„ cu împ„mântare „C”. În cazul în care priza în care dori˛i s„
introduce˛i ∫techerul nu este prev„zut„ cu împ„mântare, lua˛i leg„tura cu un
tehnician calificat pentru a instala o priz„ cu împ„mântare.
Sistemul de evacuare
• Nu uita˛i s„ instala˛i furtunul de evacuare înainte de a pune ma∫ina de sp„lat în func˛iune.
• Deschide˛i ambalajul ∫i în interiorul cuvei ve˛i g„si furtunul de evacuare.
• Conecta˛i furtunul de evacuare la orificiul de evacuare situat în partea din spate a ma∫inii de sp„lat.
• Partea superioar„ a ma∫inii trebuie s„ fie la la cel pu˛in 60cm în„l˛ime ∫i s„ nu dep„∫easc„ partea de jos
a ma∫inii cu mai mult de 100cm.
• Când instala˛i furtunul de evacuare la cad„ (chiuvet„), fixa˛i-l cu o bucat„ de sârm„.
• Furtul de evacuare trebuie bine fixat, pentru a se evita producerea de scurgeri de ap„ care ar putea
deteriora podeaua.
• Dac„ furtunul de evacuare este prea lung, nu încerca˛i s„ îl introduce˛i mai bine în ma∫ina de sp„lat.
Ma∫ina va produce un zgomot ciudat.
Reglarea nivelului
1 Dac„ ma∫ina de sp„lat este instalat„ pe o
suprafa˛„ necorespunz„toare, aceasta
vibreaz„, produce mai mult zgomot ∫i apar
probleme de func˛ionare.
6
2 Regla˛i în„l˛imea ma∫inii de sp„lat prin în∫urubarea sau de∫urubarea picioarelor reglabile.
• V„ rug„m s„ verifica˛i dac„ între cele patru
picioare reglabile ∫i podea exist„ un spa˛iu.
• În∫uruba˛i sau de∫uruba˛i picioarele reglabile
prin utilizarea cheii furnizate.
• Dup„ ce termina˛i de reglat picioarele, roti˛i
™aib„ de fixare
∫aibele de reglare pentru a se men˛ine reglajul
Picior reglabil
realizat.
3 Verifica˛i ca ma∫ina de sp„lat s„ nu se mi∫te în momentul în care ap„sa˛i cele patru col˛uri din
partea superioar„.
fiIE
OBSERVAfi
Ma∫ina de sp„lat nu trebuie s„ se clatine ∫i toate picioarele
ma∫inii trebuie s„ stea bine fixate pe podea.
fiIONAREA MA™™INII DE SP√
√LAT
FUNCfi
Pentru a ob˛ine cele mai bune rezultate, trebuie s„ utiliza˛i corect ma∫ina de sp„lat.
Aceast„ sec˛iune con˛ine informa˛ii importante referitoare la utilizarea ma∫inii de sp„lat.
Preg„tirea rufelor pentru sp„lare
• Sp„la˛i pe dos articolele de îmbr„c„minte din
materiale sintetice.
• Lega˛i cordoanele ∫i ∫ireturile.
• Trata˛i petele înainte de a sp„la rufele
(Vezi „Îndep„rtarea petelor” de la pagina 21).
• Închide˛i fermoarele, capsele ∫i bridele
pentru a evita ag„˛area rufelor.
Scoate˛i acele, clamele ∫i celelalte obiecte
grele care ar putea zgâria interiorul cuvei.
• Goli˛i buzunarele ∫i întoarce˛i-le pe dos.
7
Sortarea rufelor
• Separa˛i rufele foarte murdare de cele mai pu˛in murdare, chiar dac„ în mod normal ar putea fi
sp„late împreun„.
• Separa˛i rufele foarte colorate de rufele mai pu˛in colorate ∫i de rufele albe.
Separa˛i rufele în func˛ie de gradul de murd„rie.
Separa˛i rufele albe de rufele colorate.
Separa˛i materialele care fac scame de
materialele care atrag scame.
Murdar (puternic, normal, u∫or)
Colorat (alb, deschis, închis)
Scame (materiale care fac scame, materiale
care atrag scame)
Înc„rcarea
• În fiecare înc„rcare trebuie s„ amesteca˛i
articolele mari cu cele de dimensiuni mai mici
pentru a se putea men˛ine echilibrul ma∫inii de
sp„lat în timpul sp„l„rii.
Dac„ înc„rc„tura nu este echilibrat„, ma∫ina va
vibra în timpul centrifug„rii.
• Reduce˛i perioada de sp„lare dac„ înc„rc„tura
este mai mic„ ∫i dac„ sp„la˛i articole mici.
• Dac„ sp„la˛i articole tricotate, utiliza˛i setarea
pentru articole mari, pentru a se evita ∫ifonarea.
Pentru articole ca prosoape, jeans trebuie s„ fie
mai mult spa˛iu în cuv„.
• Introduce˛i rufele în cuv„, f„r„ a le înghesui.
Rufele trebuie s„ se mi∫te u∫or în cuv„, pentru a
se ob˛ine cele mai bune rezultate de sp„lare ∫i
pentru a se evita ∫ifonarea.
• Înc„rca˛i ma∫ina corespunz„tor ∫i selecta˛i
setarea corect„ în func˛ie de greutatea rufelor.
Dac„ ma∫ina este supraînc„rcat„ ∫i selecta˛i o
greutate mai mic„:
- Rufele nu vor fi sp„late bine
- Rufele se vor ∫ifona puternic
- Se acumuleaz„ multe scame
- Rufele se uzeaz„ mai repede
Ad„ugarea de detergent
1 Sertarul pentru detergent
2 Ad„uga˛i agent de cl„tire
• Dac„ dori˛i, ad„uga˛i agent de cl„tire în
compartimentul special.
• Turna˛i lichidul în compartimentul special,
utilizând dozajul indicat de produc„tor.
• Nu dep„∫i˛i linia pentru umplere maxim„.
Dac„ umple˛i peste limita maxim„, agentul
de cl„tire se va rev„rsa ∫i poate p„ta rufele.
• Nu deschide˛i sertarul pentru detergent în
momentul în care ma∫ina de sp„lat se
alimenteaz„ cu ap„.
• Evita˛i s„ turna˛i agentul de cl„tire direct
peste rufe.
Presp„lare
Sp„lare principal„
Agent de cl„tire
8
fiIILE PANOULUI DE CONTROL
FUNCfi
Ap„sa˛i pentru a porni sau opri ma∫ina de sp„lat.
Prin ap„sarea acestui buton, alterna˛i perioadele de pauz„ cu perioadele de func˛ionare.
Când dori˛i s„ modifica˛i un program în derulare:
Ap„sa˛i butonul „Pornire/Pauz„”>Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ îl modifica˛i> Ap„sa˛i
din nou butonul „Pornire/Pauz„”.
Pute˛i s„ selecta˛i programul de sp„lare. Se aprinde indicatorul luminos corespunz„tor programului
respectiv.
Pentru mai multe detalii, v„ rug„m s„ citi˛i instruc˛iunile de la paginile 11-18.
Utiliza˛i pentru a regla temperatura apei, în func˛ie de greutatea rufelor ce vor fi sp„late.
La fiecare ap„sare a butonului, temperatura apei este selectat„ astfel:
RECE # 30°C # 40°C # 60°C # 95°C
Prin ap„sarea acestui buton, pute˛i s„ alege˛i viteza de centrifugare.
Oprire cl„„tire • Se selecteaz„ prin ap„sarea repetat„ a acestui buton. Rufele r„mân în ap„, f„r„ a fi
stoarse.
• Dac„ dori˛i s„ trece˛i la func˛ia de evacuare a apei sau stoarcere, dup„ finalizarea
func˛iei Oprire Cl„tire, ap„sa˛i butonul Stoarcere.
F„„r„„ stoarcere • Dac„ selecta˛i aceast„ func˛ie, ma∫ina de sp„lat se opre∫te dup„ evacuarea apei.
Anti∫ifonare
• Selecta˛i aceast„ op˛iune împreun„ cu viteza de centrifugare pentru a evita ∫ifonarea
rufelor.
Cl„tire intens„ • Se utilizeaz„ pentru cl„tirea suplimentar„ a rufelor ∫i îndep„rtarea urmelor de detergent.
• Prin selectarea acestei func˛ii, cantitatea de ap„ pentru cl„tire este mai mare ∫i durata
cl„tirii este mai mare.
Pre sp„lare
• Înainte de sp„larea principal„, ma∫ina mai realizeaz„ o sp„lare ∫i o cl„tire suplimentar„.
• Acest program este eficient dac„ rufele sunt foarte murdare.
• Pre sp„larea este disponibil„ pentru programele Bumbac ∫i Sintetic.
Toate programele au durat„ de presp„lare, îns„ aceast„ func˛ie îl descre∫te cu 10 minute.
De fiecare dat„ când ap„sa˛i acest buton, afi∫ajul pentru ceas se aprinde ∫i se stinge. Atunci când este
aprins, func˛ia Timp setat este activat„. Aceast„ func˛ie este disponibil„ pentru programele Bumbac,
Economic ∫i Sintetic.
Se utilizeaz„ pentru a seta ora de începere a programului.
Utiliza˛i acest„ func˛ie când dori˛i s„ preveni˛i utilizarea accidental„ a ma∫inii de sp„lat de c„tre copii. În
timp ce ma∫ina de sp„lat func˛ioneaz„, ap„sa˛i simultan butoanele „Timp setat” ∫i „Întârziere timp”.
In modul blocare comenzi, singurul buton activ este butonul principal.
În modul blocare comenzi, ap„sa˛i simultan butoanele „Timp setat” ∫i „Întârziere timp” pentru a dezactiva
func˛ia de blocare a comenzilor.
Pentru a trece la programul dorit, în timpul modului blocare comenzi:
1. Ap„sa˛i simultan butoanele „Timp setat” ∫i „Întârziere timp”.
2. Ap„sa˛i butonul „Pornire/Pauz„”.
Trecere la
3. Selecta˛i programul dorit ∫i ap„sa˛i din nou
programdorit
butonul „Pornire/Pauz„”.
* Func˛ia de blocare a comenzilor poate fi setat„ în orice moment ∫i este anulat„ în mod automat când apar
erori de func˛ionare. De asemenea, func˛ia de blocare comenzi este opera˛ional„ când ma∫ina este oprit„.
9
√LARE ™I SELECTAREA PROGRAMELOR
MODUL DE SP√
fiI MA™™INA DE SP√
√LAT ÎN
1. PROGRAMUL PENTRU BUMBAC ESTE SELECTAT AUTOMAT CÂND PUNEfi
fiIUNE
FUNCfi
• Ap„sa˛i Butonul principal pentru a începe.
• Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• Condi˛ii ini˛iale:
- Program: Bumbac
- Sp„lare: sp„lare principal„
- Cl„tire: de 3 ori
- Vitez„ de centrifugare: 800 rpm
- Temperatura apei: 40°C
√
2. SELECTARE MANUAL√
• Ap„sa˛i butonul principal pentru a începe
• Selecta˛i condi˛iile pe care dori˛i s„ le utiliza˛i prin rotirea butonului pentru programe ∫i ap„sarea fiec„rui
buton.
• Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
3. START ÎNTÂRZIAT
• Ora de începere a programului de sp„lare poate fi amânat„ cu 2 pân„ la 12 ore.
Exemplu: Pentru ca sp„larea s„ se termine în 8 ore.
- Butoanele care trebuie ap„sate
* La fiecare ap„sare a butonului, perioada de întârziere avanseaz„ cu o or„.
• În acest moment, perioada pentru începerea programului a fost selectat„.
• Dac„ dori˛i s„ verifica˛i programul selectat, ap„sa˛i din nou butonul „Pornire/Pauz„”
• Preg„tirea ma∫inii de sp„lat înainte „ Întârziere timp”
- Deschide˛i robinetul de ap„
- Introduce˛i rufele în cuv„ ∫i închide˛i u∫a
- Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent
• Pentru a anula func˛ia „Întârziere timp”, ap„sa˛i butonul principal.
10
4. PROGRAME
• Programe recomandate, în func˛ie de tipul de rufe
Program
Tip de material
Mai întâi, verifica˛i dac„ rufele pot
fi sp„late la ma∫in„ (rufe din
bumbac, in, prosoape ∫i cear∫afuri)
Temperatura
optim„
Op˛iune
Greutate
maxim„
60˚C
(95˚C)
Pre sp„lare
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Medie
40˚C
(60˚C, 30˚C)
Pre sp„lare
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Medie
60˚C
Pre sp„lare
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Medie
40˚C
(60˚C, 30˚C)
Pre sp„lare
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Mai mic„ de
1,5 kg
Bumbac
Imbr„c„mite u∫or colorat„ (c„m„∫i,
pijamale) ∫i articole din bumbac
(lenjerie intim„)
Economic
Sintetic
La fel ca la Bumbac
Poliamid„, acril, poliester
Sp„lare delicat„
Articole delicate care se
deterioreaz„ u∫or (m„tase, perdele)
Rece
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Mai mic„ de
1,0 kg
Lân„
Articole din lân„ care pot fi sp„late
la ma∫in„, numai cu lân„ pur„.
Rece
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Mai mic„ de
1,0 kg
Sp„lare manual„
Articole cu eticheta „Sp„lare
manual„” ∫i din lân„
Rece
(30˚C)
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Mai mic„ de
1,0 kg
Sp„lare rapid„
Rufe colorate care sunt foarte
murdare.
30˚C
(Rece, 40˚C)
Cl„tire intens„
Anti∫ifonare
Mai mic„ de
1,0 kg
• Pre sp„lare: Dac„ rufele sunt foarte murdare, se recomand„ utilizarea programului „Pre sp„lare”. Acest
program este disponibil pentru Bumbac ∫i Sintetic.
• Cl„tire intens„: Se introduce o cl„tire suplimentar„ prin care se îndep„rteaz„ urmele de detergent.
• Economic: Prin selectarea acestei func˛ii, temperatura apei este mai sc„zut„ ∫i perioada de sp„lare este mai
mare. Pute˛i s„ reduce˛i consumul de energie necesar pentru înc„lzirea apei.
11
* PROGRAM BUMBAC
1
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
2
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
4
Selecta˛i programul „Bumbac” prin utilizarea selectorului de programe.
• Dac„ ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ dup„ ce a˛i ap„sat butonul principal, f„r„ s„
selecta˛i un program, se va selecta implicit programul „Bumbac”.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare de 40°C, viteza de centrifugare de 800
rpm ∫i 3 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni (Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i butoanele
corespunz„toare.
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Pentru programul Bumbac, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele temperaturi de sp„lare: 30°C, 40°C, 60°C, 95°C.
• Pentru programul Bumbac, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni: „Presp„lare”, „Cl„tire intens„”,
„Anti∫ifonare”.
Aten˛˛ie!
• Dac„ selecta˛i temperatura de sp„lare de 95°C, înainte de evacuarea apei de la sp„larea principal„, ma∫ina
va fi alimentat„ cu ap„ rece. Se procedeaz„ în acest mod pentru a preveni pericolul de producere de arsuri
utilizatorului. Aceasta nu este o problem„ de func˛ionare.
(Ave˛i grij„ deoarece apa evacuat„ poate fi înc„ fierbinte).
12
* PROGRAM ECONOMIC
1
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
2
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
4
Selecta˛i programul „Economic” prin utilizarea selectorului de programe.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare de 60°C, viteza de centrifugare de 800
rpm ∫i 3 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni (Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i butoanele
corespunz„toare.
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Pentru programul Economic, pute˛i s„ selecta˛i numai temperatura de sp„lare 60°C.
• Pentru programul Economic, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni „Cl„tire intens„” ∫i „Anti∫ifonare”.
13
* PROGRAM SINTETIC
1
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
2
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
Selecta˛i programul „Sintetic” prin utilizarea selectorului de programe.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare de 40°C, viteza de centrifugare de 800
rpm ∫i 3 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni (Presp„lare, Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i
butoanele corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Pentru programul Sintetic, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele temperaturi de sp„lare: 30°C, 40°C, 60°C.
• Pentru programul Sintetic, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni: „Presp„lare”, „Cl„tire intens„”,
„Anti∫ifonare”.
• Pentru programul Sintetic se poate sp„la o cantitate de rufe cu greutatea mai mic„ de 1,5kg.
14
√LARE DELICAT√
√
* PROGRAM SP√
1
2
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
Selecta˛i programul „spalsre delicata” prin utilizarea selectorului de programe.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare „Rece”, viteza de centrifugare de 400
rpm ∫i 2 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni (Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i butoanele
corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Cu acest program se poate selecta ca temperatur„ de sp„lare numai „Rece”.
• Nu se poate selecta viteza de centrifugare de 1000 rpm.
• Pentru programul Sp„lare delicat„, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni: „Cl„tire intens„”, „Anti∫ifonare”.
• Pentru programul Sp„lare delicat„ se poate sp„la o cantitate de rufe cu greutatea mai mic„ de 1,0kg.
15
√
* PROGRAM LÂN√
1
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
2
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
Selecta˛i programul „Lân„” prin utilizarea selectorului de programe.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare „Rece”, viteza de centrifugare de 400
rpm ∫i 2 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni (Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i butoanele
corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Cu acest program se poate selecta ca temperatur„ de sp„lare numai „Rece”.
• Nu se poate selecta viteza de centrifugare de 1000 rpm.
• Pentru programul Lân„, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni: „Cl„tire intens„”, „Anti∫ifonare”.
• Pentru programul Lân„ se poate sp„la o cantitate de rufe cu greutatea mai mic„ de 1,0kg.
• Utiliza˛i numai detergent special pentru lân„.
(Utiliza˛i o cantitate corect„ de detergent, deoarece detergentul special neutru pentru lân„ face mult„ spum„).
16
√LARE MANUAL√
√
* PROGRAM SP√
1
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
2
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
Selecta˛i programul „Sp„lare manual„” prin utilizarea selectorului de programe.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare „Rece”, viteza de centrifugare de 400
rpm ∫i 3 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni ( Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i butoanele
corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Cu acest program se poate selecta ca temperatur„ de sp„lare numai „Rece” ∫i „30°C”.
• Nu se poate selecta viteza de centrifugare de 1000 rpm.
• Pentru programul Sp„lare manual„, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni: „Cl„tire intens„”, „Anti∫ifonare”.
• Utiliza˛i programul de Sp„lare manual„ numai pentru articolele care au pe etichet„ simbolul „Sp„lare
manual„”.
17
√LARE RAPID√
√ 30
* PROGRAM SP√
1
Pune˛i rufele în cuv„. Pune˛i detergent ∫i agent de cl„tire în sertarul pentru detergent.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat.
• Pune˛i detergent în compartimentul pentru sp„lare principal„ ∫i în compartimentul
pentru presp„lare. Agentul de cl„tire trebuie s„ fie sub nivelul „MAX”.
• Pune˛i detergent în compartimentul de presp„lare numai dac„ dori˛i s„ utiliza˛i presp„larea.
• Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i înn„lbitor, ad„uga˛i înn„lbitorul în compartimentul pentru
sp„larea principal„.
2
Ap„sa˛i butonul principal.
• LED-ul indic„ numai „---„ ∫i se aprind toate indicatoarele luminoase pentru program.
3
Selecta˛i programul „Sp„lare rapid„” prin utilizarea selectorului de programe.
• Se selecteaz„ automat temperatura de sp„lare „30°C”, viteza de centrifugare de 800
rpm ∫i 2 cl„tiri.
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i temperatura de sp„lare, viteza de centrifugare sau dori˛i s„
ad„uga˛i mai multe op˛iuni ( Cl„tire intens„, Anti∫ifonare), ap„sa˛i butoanele
corespunz„toare.
4
Ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„.
• U∫a este blocat„. Ma∫ina de sp„lat sesizeaz„ greutatea rufelor ∫i se alimenteaz„ cu
ap„. Ma∫ina de sp„lat începe s„ func˛ioneze.
Observa˛˛ie
• Dac„ dori˛i s„ modifica˛i set„rile în timpul func˛ion„rii, ap„sa˛i butonul Pornire/Pauz„ pentru a opri
func˛ionarea ∫i ap„sa˛i butonul dorit.
• Cu acest program se poate selecta ca temperatur„ de sp„lare numai „Rece” , „30°C” ∫i „40°C”.
• Pentru programul Sp„lare rapid„ 30, pute˛i s„ selecta˛i urm„toarele op˛iuni: „Cl„tire intens„”, „Anti∫ifonare”.
18
fiINERE
ÎNTREfi
Prin între˛inerea corect„ a ma∫inii de sp„lat, pute˛i s„ prelungi˛i durata de via˛„ a acesteia. În aceast„
sec˛iune se explic„ modul în care trebuie s„ între˛ine˛i ma∫ina de sp„lat.
Cur„„˛area ma∫∫inii de sp„„lat
Exterior
Interior
™terge˛i urmele de detergent, agent de în„lbire
cu o cârp„ moale ∫i umed„. Periodic, ∫terge˛i
exteriorul ma∫inii de sp„lat, pentru a îi p„stra
aspectul de nou.
Cur„˛a˛i interiorul ma∫inii de sp„lat cu 250ml de
clor de înn„lbire amestecat cu 500 ml de
detergent.
L„sa˛i ma∫ina de sp„lat s„ parcurg„ un program
de sp„lare.
Repeta˛i dac„ este necesar.
Nu introduce˛i obiecte metalice ascu˛ite în interiorul ma∫inii de
sp„lat, deoarece acestea pot deteriora cuva. Verifica˛i ca în
buzunare s„ nu fie ace, clame, monede, ∫uruburi, piuli˛e etc.
Nu introduce˛i astfel de obiecte în ma∫ina de sp„lat.
Depozitarea în timpul iernii ∫i transportul
Instala˛i ma∫ina de sp„lat în înc„peri ferite de înghe˛. Exist„ posibilitatea ca circuitul s„ înghe˛e,
deoarece pe conducte r„mâne ap„.
Dac„ depozita˛i ma∫ina de sp„lat într-o înc„pere rece sau o transporta˛i iarna, proteja˛i-o împotriva
înghe˛ului.
Pentru a proteja ma∫ina împotriva înghe˛ului
Pentru a utiliza din nou ma∫ina de sp„lat
• Închide˛i robinetul de ap„.
• Deconecta˛i furtunul de alimentare cu ap„ ∫i
furtunul de evacuare.
• L„sa˛i ma∫ina de sp„lat s„ func˛ioneze timp
de 1 minut pe evacuare ∫i stoarcere (vezi
pagina 10).
• Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din
priz„.
• Evacua˛i apa din furtunuri ∫i tuburi.
• Reconecta˛i furtunele de alimentare cu ap„.
• Deschide˛i robinetul pentru ap„.
• Introduce˛i din nou ∫techerul cablului de
alimentare în priz„.
Dac„„ nu utiliza˛˛i ma∫∫ina de sp„„lat
Utiliza˛i ma∫ina de sp„lat numai când sunte˛i acas„.
Dac„ pleca˛i de acas„ sau nu utiliza˛i ma∫ina de sp„lat pentru o perioad„ mai lung„ de timp
proceda˛i astfel:
• Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din priz„.
• Închide˛i robinetul de alimentare cu ap„.
În acest mod se evit„ producerea de inunda˛ii (datorit„ presiunii mari a apei) în timp ce nu sunte˛i
acas„.
19
√fi√ FILTRUL
CUM SE CUR√
Cur„„˛area filtrului de admisie a apei
• ∑ Cur„˛a˛i filtrul când apar scurgeri prin locul de admisie a apei.
1 Scoate˛i ∫techerul
cablului de
alimentrare din
priz„.
2 Închide˛i robinetul
de alimentare cu
ap„ ∫i scoate˛i
futunul de
alimentare cu ap„.
3 Scoate˛i filtrul de
admisie.
4 Cur„˛a˛i filtrul cu o
periu˛„.
Cur„„˛area filtrului de evacuare
• Acest filtru este utilizat pentru a împiedica evacuarea unor corpuri str„ine cum ar fi monede, ace,
capete de a˛„ etc.
• Acest filtru trebuie cur„˛at dup„ 10 sp„l„ri, pentru a se asigura o bun„ evacuare a apei.
fiIE: Ave˛i grij„, deoarece apa care este evacuat„ poate fi fierbinte.
ATENfi
1. Deschide˛i capacul din partea
inferioar„ (1), cu ajutorul unei
monede. Scoate˛i capul
furtunului (2) pentru a trage în
afar„ furtunul.
2. Scoate˛i capacul furtunului (2),
pentru a l„sa apa s„ curg„. Utiliza˛i
un recipient pentru a împiedica
scurgerea apei pe podea. Când nu
mai curge ap„, roti˛i filtrul pompei
(3) c„tre dreapta.
100
3. Scoate˛i corpurile str∫ine din
filtrul pompei (3). Dup„
cur„˛are, roti˛i filtrul în sensul
acelor de ceasornic ∫i
introduce˛i la loc capacul
furtunului (2). Închide˛i
capacul din partea inferioar„.
3
1
2
3
2
Cur„„˛area sertarului pentru detergent
*Dup„ o anumit„ perioad„ de timp, detergentul ∫i agentul de cl„tire se depoziteaz„ pe pere˛ii sertarului
pentru detergent.
- Sertarul pentru detergent trebuie cur„˛at periodic, sub jet de ap„.
- Acesta trebuie scos complet din ma∫in„, prin ap„sarea balamalei în jos ∫i tragerea sertarului în afar„.
- Pentru a facilita cur„˛area, partea superioar„ a sertarului pentru detergent poate fi îndep„rtat„.
*Detergentul se poate acumula ∫i în caneluri. Acestea trebuie cur„˛ate
periodic, cu o perie.
*Dup„ ce termina˛i de cur„˛at, pune˛i sertarul la loc ∫i l„sa˛i ma∫ina de
sp„lat s„ efectueze o cl„tire, f„r„ rufe.
20
√RTAREA PETELOR
ÎNDEP√
Articolele de îmbr„c„minte p„tate, foarte murdare sau cu gr„sime trebuie presp„late sau înmuiate pentru a
ob˛ine rezultate de sp„lare bune. Înmuierea ajut„ la îndep„ratare petelor de proteine cum ar fi petele de
sânge, lapte sau iarb„. Presp„larea ajut„ la desprinderea particulelor de murd„rie, înainte de sp„lare.
Reguli pentru îndep„„rtarea petelor
• Utiliza˛i ap„ c„ldu˛„ pentru înmuierea sau presp„larea rufelor p„tate. Apa fierbinte fixeaz„ petele.
• Majoritatea petelor se îndep„rteaz„ mai u∫or când sunt proaspete.
• Înainte de a trata petele, verifica˛i provenien˛a acestora, vechimea lor, tipul de materila, dac„ materialul
este colorat (verifica˛i eticheta).
• Prin sp„lare ∫i uscare anumite tipuri de pete se fixeaz„.
• Utiliza˛i ap„ rece sau ap„ c„ldu˛„. Apa fierbinte fixeaz„ petele.
• Dac„ trebuie s„ utiliza˛i înn„lbitor, utiliza˛i un înn„lbitor adecvat pentru acel tip de material.
• A∫eza˛i zona p„tat„ cu fa∫a în jos, pe un prosop de hîrtie sau pe o cîrp„ alb„. Aplica˛i substan˛a pentru
îndep„rtarea petei pe partea din spate a acesteia. Astfel, pata iese din ˛es„tur„.
Ghid pentru îndep„„rtarea petelor
STAIN
TO REMOVE
Sânge
Cl„ti˛i imediat cu ap„ RECE.
Dac„ pata persist„, scufunda˛i zona respectiv„ în ap„ rece cu enzime pentru presp„lare.
Gum„ de mestecat
Pune˛i ghea˛„ într-o pung„ de plastic ∫i aplica˛i peste guma de mestecat pentru a o înt„ri.
Freca˛i cu un burete ∫i cu alcool alb.
Cacao, ciocolat„
∫terge˛i cu ap„ RECE ∫i scufunda˛i zona respectiv„ în ap„ rece cu enzime pentru presp„lare.
Dac„ pata persist„, freca˛i cu pu˛in detergent ∫i cl„ti˛i cu ap„ rece.
Cafea
Cl„ti˛i imediat cu ap„ rece.
∫terge˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i cu ap„ la temperatura maxim„ permis„ de tipul de ˛es„tur„.
Sm„ntân„/Lapte
Înghe˛at„
Cl„ti˛i cu ap„ RECE ∫i sp„la˛i normal.
Dac„ pata persist„, ∫terge˛i cu alcool alb.
Deodorant
Freca˛i zona afectat„ cu o˛et alb, apoi cl„ti˛i cu ap„ RECE.
∫terge˛i cu alcool alb.
Trata˛i zonele în care pata persist„ cu enzime pentru presp„lare.
Ou
Înmuia˛i în ap„ RECE cu enzime pentru presp„lare, cl„ti˛i ∫i sp„la˛i normal.
Agent de cl„tire
Freca˛i zona afectat„ cu s„pun ∫i sp„la˛i normal.
Pete de fructe
Aplica˛i cât mai curând ap„ RECE.
Freca˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i normal.
Iarb„
Sterge˛i cu alcool alb.
Freca˛i în solu˛ie cu enzime pentru presp„lare ∫i sp„la˛i normal.
Gr„sime ∫i ulei
A∫eza˛i zona p„tat„ cu fa˛a în jos, pe un material absorbant.
∫terge˛i cu alcool alb sau cu fluid pentru cur„˛are uscat„. Sp„la˛i normal.
Metal sau rugin„
Aplica˛i zeam„ de l„mâie ∫i sare ∫i l„sa˛i s„ stea la soare. Sp„la˛i normal.
Ruj de buze
∫terge˛i cu alcool alb metilkic ∫i sp„la˛i normal.
Mucegai
Sp„la˛i cu ap„ C√LDUfi√ ∫i detergent.
Umezi˛i zona cu zeam„ de l„mâie, usca˛i la soare ∫i sp„la˛i normal.
Dac„ pata persist„ ∫i materialul permite, utiliza˛i înn„lbitor.
Noroi
Elimina˛i noroiul uscat. Cl„ti˛i cu ap„ rece.
Dac„ pata persist„, freca˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i normal.
Vopsea pe baz„ de
ulei
Îndep„rta˛i vopseaua proasp„t„ ∫i ∫terge˛i cu un fluid de cur„˛are care nu este inflamabil ∫i sp„la˛i
normal.
Vopsea pe baz„ de ap„
Trata˛i cât timp este înc„ umed„, cl„ti˛i cu ap„ C√LDUfi√ ∫i sp„la˛i normal.
Urme de arsur„
Înmuia˛i o cârp„ în peroxid hidrogen, a∫eza˛i-o peste zona afectat„ ∫i ap„sa˛i cu un fier de c„lcat u∫or
încins.
21
fiIONARE
PROBLEME ÎN FUNCfi
Majoritatea problemelor pot fi rezolvate u∫or dac„ identifica˛i cauzele.
Verifica˛i lista de mai jos înainte de a apela la un centru de service.
In cazul în care apar mesaje de eroare ca IE, OE, UE pentru rezolvarea problemelor, deschide˛i ∫i
închide˛i u∫a ∫i apoi ap„sa˛i butonul PORNIRE/PAUZ√.
PROBLEM√
VERIFICARE
• Ma∫ina de sp„lat nu
func˛ioneaz„.
• Este o pan„ de alimentare cu curent?
• ™techerul cablului de alimentare este bine introdus în priz„?
• A˛i ap„sat butonul principal?
• A˛i ap„sat butonul Pornire/Pauz„?
• A˛i introdus în ma∫ina de sp„lat suficiente rufe?
• Ma∫ina nu se
alimenteaz„ cu ap„.
• A˛i conectat furtunul de alimentare cu ap„ ∫i a˛i deschis robinetul?
• Furtunul de alimentare sau robinetul sunt înghe˛ate?
• Este întrerupt„ alimentarea cu ap„?
• Exist„ corpuri str„ine care blocheaz„ filtrul de admisie?
Mesaj eroare
• Ma∫ina nu evacueaz„
apa
Mesaj eroare
• Ma∫ina nu
centrifugheaz„
Mesaj eroare
• Ma∫ina vibreaz„ ∫i este
prea zgomotoas„
• Furtunul de evacuare este înghe˛at sau blocat?
• Furtunul de evacuare este blocat sau deformat?
• Cap„tul furtunului de evacuare este scufundat în ap„?
• Sunt prea multe depuneri acumulate în interiorul filtrului de
evacuare?
• Rufele din cuv„ sunt strânse într-o parte?
• Ma∫ina de sp„lat este a∫ezat„ pe o suprafa˛„ care nu este plan„ sau
vibreaz„?
• Este u∫a deschis„? (În aceast„ situa˛ie, indicatorul luminos “ ” se
aprinde).
• Ma∫ina este a∫ezat„ pe o suprafa˛„ care nu este plan„?
• A˛i scos ∫uruburile pentru protec˛ie în timpul transportului?
Urm„toarele manifest„ri nu reprezint„ probleme de func˛ionare:
• Sunetul produs în timpul aliment„rii cu ap„ este determinat de valva de admisie a apei.
• Sunetul care se aude în momentul în care cuva se opre∫te dup„ centrifugare este determinat de
sistemul de autoechilibrare a cuvei.
22
fiII
SPECIFICAfi
MODEL
DWD-F1021/F1022/F1023
DWD-F1221/F1222/F1223
Dimensiuni (mm)
595 x 540 x 850 (l x î x a)
Capacitatea
7kg
Greutate (kg)
64 (net) / 68 (brut)
Consum de ap„ standard
59"
Vitez„ centrifugare (RPM)
Presiune ap„
F„r„ centrifugare/400/800/1000
F„r„ centrifugare/400/800/12000
29kPa ~ 784kPa (0,3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2)
DIAGRAMA
23
English
Português
Eliminação de Equipamento Eléctrico e
Electrónico Usado
Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment
The meaning of the symbol on the product, its
accessory or packaging indicates that this product shall
not be treated as household waste. Please, dispose of
this equipment at your applicable collection point for
the recycling of electrical & electronic equipments
waste. In the European Union and Other European
countries which there are separate collection systems
for used electrical and electronic product. By ensuring
the correct disposal of this product, you will help
prevent potentially hazardous to the environment and
to human health, which could otherwise be caused by
unsuitable waste handling of this product. The
recycling of materials will help conserve natural
resources. Please do not therefore dispose of your old
electrical and electronic equipment with your
household waste. For more detailed information about
recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Deutsch
O símbolo no aparelho, nos seus acessórios ou na
embalagem indica que este aparelho não deve ser
tratado como resíduos domésticos. Deixe deste
aparelho no ponto de recolha de material eléctrico e
electrónico para reciclagem mais perto de si. Na
União Europeia e noutros países europeus existem
sistemas de recolha separada para produtos eléctricos
e electrónicos usados. Garantindo uma eliminação
correcta deste aparelho, ajudará a evitar possíveis
danos ambientais e/ou pessoais, que um incorrecto
tratamento do aparelho usado poderia provocar. A
reciclagem de materiais ajuda a conservar os
recursos naturais. Por isso, não deite fora os
aparelhos eléctricos e electrónicos junto com os seus
resíduos domésticos. Para informação detalhada
sobre a reciclagem deste aparelho, contacte a sua
Câmara Municipal, o seu serviço de recolha de lixo
ou a loja onde comprou o aparelho.
Nederlands
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und
elektronischen Geräten (Anzuwenden in den
Ländern der Europäischen Union und anderen
europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Geräte)
Verwijdering van Oude Elektrische en
Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einer Annahmestelle für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Español
French
Eliminación de equipamiento eléctrico y
electrónico usado
Este símbolo en el producto, sus accesorios o
embalaje indica que el producto no debe tratarse
como un residuo doméstico. Deshágase de este
equipamiento en su punto de recogida más cercano
para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.
En la Unión Europea y otros países europeos existen
diferentes sistemas de recogida de productos
eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la
correcta eliminación de este producto ayudará a
evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la
salud de las personas que podrían tener lugar si el
producto no se eliminara de forma adecuada. El
reciclaje de materiales ayudará a conservar los
recursos naturales. Por consiguiente, no elimine
equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con
residuos domésticos. Para información más detallada
acerca del reciclaje de este producto, póngase en
contacto con su oficina municipal, el servicio de
eliminación de residuos domésticos o el
establecimiento donde adquirió el producto.
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (applicable dans les
pays de l’union européenne et aux autres pays
européens disposant de systèmes de collecte
sélective).
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son
emballage, indique que ce produit ne doit pas être
traité avec les dechets ménagers. Il doit être remis à
un point de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques. En
s’assurant que ce produit est bien mis au rebus de
manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
conséquenses négatives potentielles pour
l’environnement et la santé humaine. Le recyclage
des matériaux aidera à conserver les ressources
naturelles. Pour toute iformation supplémentaire au
sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez
consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
»esky
Italiano
Likvidace pouûûit˝˝ch elektrick˝˝ch a elektronick˝˝ch za¯¯ízení
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in quelli con sistema di
raccolta differenziata)
Tento symbol na v˝robku, jeho p¯ísluöenství nebo obalu
oznaËuje, ûe s tímto v˝robkem nesmí b˝t zacházeno jako s
domovním odpadem. V˝robek zlikvidujte jeho p¯edáním
na sbÏrné místo pro recyklaci elektrick˝ch a elektronick˝ch
za¯ízení. V zemích evropské unie a jin˝ch evropsk˝ch
zemích existují samostatné sbÏrné systémy pro
shromaûÔování pouûit˝ch elektrick˝ch a elektronick˝ch
v˝robk˘. ZajiötÏním jejich správné likvidace pom˘ûete
prevenci vzniku potenciálních rizik pro ûivotní prost¯edí a
lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávn˝m
zacházením s odpady. Recyklace odpadov˝ch materiál˘
napomáhá udrûení p¯írodních zdroj˘ surovin - z
uvedeného d˘vodu nelikvidujte prosím vaöe stará
elektrická a elektronická za¯ízení s domovním odpadem.
Pro získání podrobn˝ch informací k recyklaci tohoto
v˝robku kontaktujte prosím pracovníka ochrany ûivotního
prost¯edí místního (mÏstského nebo obvodního) ú¯adu,
pracovníky sbÏrného dvora nebo zamÏstnance prodejny,
ve které jste v˝robek zakoupili.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere considerato
come un normale rifiuto domestico, ma deve invece
essere consegnato ad un punto di raccolta
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed
elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia
smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei
materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni piú dettagliate circa il riciclaggio di
questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale,
il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove l’avete acquistato.
Poland
Slovensky
´tu
Utylizacja niepotrzebnego sprz´
elektrycznego i elektronicznego
Likvidácia pouûûit˝˝ch elektrick˝˝ch a elektronick˝˝ch
zariadení
Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, Œe produkt nie moŒe byç traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinien byç dostarczony do
odpowiedniego punktu zbiórki sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów.
W krajach Unii Europejskiej i w pozosta¬ych krajach
europejskich så odr´bne systemy segregacji
odpadów przeznaczone do utylizacji sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego.
Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegajå
Pa˜stwo potencjalnym negatywnym wp¬ywom na
ßrodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie
mog¬yby wyståpiç w przypadku niew¬aßciwego
procesu sk¬adowania tego produktu. Przez
zagospodarowanie materia¬ów oszcz´dzamy równieŒ
surowce naturalne. Aby uzyskaç bardziej
szczegó¬owe informacje na temat przerobu i odzysku
materia¬ów elektronicznych z tego produktu, prosz´
skontaktowaç si´ z urz´dem miasta lub gminy,
lokalnym zak¬adem utylizacji sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt
zosta¬ zakupiony.
Tento symbol na v˝robku, jeho prísluöenstve alebo
obale oznaËuje, ûe sa s t˝mto v˝robkom nesmie
zaobchádzaù ako s domov˝m odpadom. V˝robok
zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre
recykláciu elektrick˝ch a elektronick˝ch zariadení. V
krajinách európskej únie a v in˝ch európskych
krajinách existujú samostatné zberné systémy pre
zhromaûÔovanie pouûit˝ch elektrick˝ch a
elektronick˝ch v˝robkov. Zaistením ich správnej
likvidácie pomôûete prevencii vzniku potenciálnych
rizík pre ûivotné prostredie a æudské zdravie, ktoré by
mohli vzniknúù nesprávnym zaobchádzaním s
odpadmi. Recyklácia odpadov˝ch materiálov
napomáha udrûaniu prírodn˝ch zdrojov surovín – z
uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaöe staré
elektrické a elektronické zariadenia s domov˝m
odpadom.
Pre získanie potrebn˝ch informácií k recyklácii tohto
v˝robku kontaktujte prosím pracovníka ochrany
ûivotného prostredia miestneho (mestského Ëi
obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo
zamestnancov predajne, v ktorej ste v˝robok zakúpili.
Magyar
Slovensko
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
˚jtési rendszereiben)
országok szelektív hulladékgy˚
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gy˚jtésére kijelölt gy˚jtıhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelızni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erıforrások
megırzésében.
A
termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgy˚jtı szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Oddaja stare elektriËËne in elektronske opreme
(veljavno v evropski uniji in ostalih evropskih
drûavah s sistemom zbiranja loËËenih odpadkov)
»e se na izdelku ali a njegovi embalaûi nahaja ta
simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati
enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate
ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
elektriËne in elektronske opreme. S pravilno oddajo
tega izdelka boste pomagali prepreËiti negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi
priölo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi
tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejöe informacije
o reciklitanju tega izdelka lahko dobite pri lokalni
mestni upravi, sluûbi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadno elektriËno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplaËno tudi distributerju neposredno ob
dobavi elektriËne oz. elektronske opreme.
Svenska
Dansk
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa
miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø-og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Norsk
Avhending av gamle elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til
spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det
elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at
dette produktet avhendes på korrekt måte, vil du
hjelpe til med å forhindre potensielle negative
påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være
resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse materialene vil
hjelpe til med å ta vare på våre maturressurser. For
mer informasjon om gjenvinning av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter.
Suomi
Käytöstä poistetun sähkö-ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
ABOUT THIS MANUAL
$%&%'(!)*+,-%$+.!%()/
01 234 567
89: ;<=> [email protected]
A
B
CDE F
G H I
J,+K''
R/!S'J+T
JKJURVWXVYVWXXYVWXZYRVXXVYVXXXYVXXZ[
&
\/!S'J+T
JKJURVWXVYVWXXYVWXZYRVXXVYVXXXYVXXZ[&!]J+*'S^
L
M
NOPQ
V_
X_
E
`
Z_
?_
a_
b
c
d
h
We/f/Vg
i
jIk
S+S'!lmn!]oX8p^
We/f/VWUw:.X.e.f.VW.XZUm`xNOPQM]yz^
We/f/VaUf.VWpUm`
We/f/V8UXZpx{|} ~•
We/f/VgUC•€•‚ƒ
Wf/VV/VWUXZp!m`x!yz Vp
Wf/VV/VVUXp!m`x!yz Vp
qrs
$%&%'( A B
t u m
-+Tn eZWUW88W!R,vn eZWUZegg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement