Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
1
Gigaset A120/A120A/A220/A220A
Let op
Nieuwe berichten in de oproeplijst /antwoordapparaatlijst/voicemaillijst (¢ pagina 6)
worden in het display met de melding Nwe berichten weergegeven.
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Overzicht van de handset
1 Laadniveau van de batterijen
= e V U (leeg tot vol) 
= knippert: batterijen bijna leeg
e V U knippert: laadproces
2 Antwoordapparaatsymbool (alleen
A120A/A220A)
3 Displaytoetsen
4 Verbreektoets en aan/uit-toets
5 Verbindings-/handsfree-toets
(Handsfree-telefoneren alleen
A220/A220A)
6 Navigatietoets (u)
7 Toets Contacten
(onderkant toets indrukken)
8 Toets 1 
Antwoordapparaat (alleen A120A/
A220A) /voicemail
9 Sterretje-toets
Belsignalen aan/uit (lang indrukken);
bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen
(kort indrukken)
10 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): lang indrukken
11 Hekje-toets
Toetsblokkering in-/uitschakelen
(lang indrukken); hoofdletters, kleine
letters of cijfers; kiespauze invoeren
(lang indrukken)
12 Microfoon
A120/A120A
A220/A220A
Displaytoetsen op de handset:
Door de toetsen in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
± V
11.12.
11:56
INT
MENU
Kort overzicht van het
basisstation
Weergave Betekenis bij indrukken van de toets
INT
Andere aangemelde handsets bellen
¢ pagina 10.
MENU
Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, ¢ pagina 16).
Een menuniveau terug.
“
U
T
˜
OK
Met u naar boven/beneden bladeren
resp. volume instellen.
Cursor met u naar links/rechts verplaatsen.
Per teken naar links wissen.
Menu-functie bevestigen resp. invoer
opslaan.
Aanmeld-/paging-toets: 
Handsets zoeken (kort
indrukken, “paging“
¢ pagina 9)
Handsets aanmelden (lang
indrukken ¢ pagina 9).
ECO DECT
Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het
DECT-signaal.
In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.
Met de instelling ECO mode+ kunt u deze signalen ook uitschakelen.
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Basisstation ¤ OK ¤ u ECO DECT ¤ OK
¤ ECO mode+ ¤ OK (‰= DECT-signaal uitgeschakeld, symbool ½ linksboven in het
display)
Opmerkingen
◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens
kort over in de standby-mode. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom
voor kortere standby- en gesprekstijd.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
2
Veiligheidsinstructies
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de
mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
Gebruik uitsluitend de netadapter die op het basisstation resp. de lader staat aangegeven.
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of
schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen vervangen. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk
"Bijlage".
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische
voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker),
neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of
uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk "Bijlage".
Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie
heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een
probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.
De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden
(brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer
of een doucheruimte. Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater.
Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een
schilderwerkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
Defecte basisstations niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen
zijn niet mogelijk.
◆ Als de toetsenblokkering ingeschakeld is, kunt u ook geen alarmnummers bellen!
De eerste stappen
Inhoud van de verpakking controleren
Een basisstation Gigaset A120/A120A/A220/A220A, een netadapter, een Gigasethandset, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een
gebruiksaanwijzing.
Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een
lader met netadapter.
Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen
◆ Plaats het basisstation en de laders op een centrale plek in uw woning en zorg
◆
◆
◆
◆
◆
◆
voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation en de lader
ook aan de wand monteren.
Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.
Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten
met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.
Basisstation, lader en handset afnemen met een vochtige doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. Nooit een droge doek gebruiken.
Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve
vloeistoffen en dampen.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
3
Basisstation aansluiten
Handset in gebruik nemen
¤ Eerst de netadapter 1 
aansluiten.
¤ Vervolgens de telefoonstekker
2 aansluiten en de kabels door
de geleidingen voeren.
Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!
1
1
Batterijen plaatsen en klepje sluiten
2
1
Let op:
◆ De netadapter moet altijd zijn
aangesloten, omdat het toestel
niet werkt zonder stroom.
◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa 30 seconden voordat het
antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A120A/A220A).
Lader (indien meegeleverd) aansluiten
2
1
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
¤ Plaats de batterijen met de
¤ Eerst de bovenkant van het klepje
polen in de juiste richting.
De polen worden in het batterijvakje aangegeven.
¤ Vervolgens het klepje dichtdrukken b
plaatsen a.
tot het vastklikt.
¤ Om het klepje opnieuw te openen,
steekt u een vingernagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.
¤ De platte stekker van de netadapter
aansluiten 1.
¤ Netadapter in het stopcontact 
steken 2.
Als u de stekker van de
lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling 3
indrukken en de stekker
verwijderen 4.
Let op
Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (¢ pagina 12)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of
batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot
gevolg kan hebben.
a
4
3
b
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
4
Batterijen de eerste keer laden en ontladen.
Datum en tijd instellen
Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen
eerst volledig worden geladen en ontladen.
Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ Datum/tijd ¤ OK ¤ Datum ¤ ~ (dag, maand en
jaar invoeren (6 tekens)) ¤ OK ¤ Tijd ¤ ~ (uren en minuten invoeren (4 tekens))
¤ OK (displayweergave: Opgeslagen)
¤ a (lang indrukken om terug te keren in de ruststand)
U kunt de cursor naar links of rechts verplaatsen door boven of onder op de navigatietoets u te drukken.
Let op
Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:
¤ Druk op de volgende toetsen: MENU ¤ P#Q5#MI
De volgende melding verschijnt, 
973 SET: [0]
de actuele instelling knippert:
¤ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten
worden overgenomen:
Q
nooit
eenmalig als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.
of 1
altijd
of 2
U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor “altijd”):
973 SET: [2]
¤ Druk op de displaytoets OK.
¤ Laat de handset 6,5 uur in het basisstation
6,5
h
staan.
Let op
De handset mag alleen worden geplaatst in het
basisstation/de lader dat of die daarvoor
bestemd is.
¤ Neem de handset vervolgens uit het basisstation en plaats de handset pas weer in het
basisstation als de batterijen volledig ontladen zijn.
Opmerkingen
◆ De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een uitvoe-
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
◆
◆
◆
◆
◆
ring met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden. In het
display wordt het interne nummer van de handset linksboven weergegeven, bijvoorbeeld 1 (¢ pagina 1).
Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding HS aanmelden of Zet op basis knippert), dan dient u de handset
handmatig aan te melden (¢ pagina 9).
Als u meerdere toestellen heeft aangeschaft, dan kunt u deze samenvoegen
tot een telefoonsysteem. Meldt hiervoor alle A120-/A220-handsets (max. 4)
aan bij hetzelfde basisstation (¢ pagina 9).
Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en
ongevaarlijk.
De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved. 
www.gigaset.com
This user guide is made from 100 % recycled paper.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
5
Handset in-/uitschakelen
Verbreektoets a lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uit-
geschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca.
30 seconden ingeschakeld.
Als u de handset uit het basisstation/de lader neemt, wordt het display kort uitgeschakeld.
Telefoneren
Extern bellen/gesprek beëindigen
Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.
~ (telefoonnummer invoeren) ¤ b.
Het nummer wordt gekozen. U kunt ook eerst de verbindingstoets b lang indrukken
[vrijtoon] en daarna het nummer invoeren. Tijdens het gesprek opent u het menu voor
het instellen van het volume van de hoorn met t en stelt u het volume in met u.
Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreektoets a indrukken.
U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (¢ pagina 5).
Oproep beantwoorden
Druk op de verbindingstoets b om de oproep te beantwoorden.
Als de functie Auto-aann. is ingeschakeld (zie Menu-overzicht ¢ pagina 16), hoeft u
de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Telefoonnummer van beller weergeven
Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in Contacten is opgeslagende naam van de beller in het display weergegeven.
Voorwaarden:
1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.
In het display staat Externe oproep als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd,
Anoniem als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld of Onbekend als de
beller NummerWeergave niet heeft aangevraagd.
Handsfree-telefoneren (alleen Gigaset A220/A220A)
Bij handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat
u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren
van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A220A) schakelt u de functie handsfree
door het indrukken van de handsfree-toets d in of uit.
Volume wijzigen: zie Menu-overzicht ¢ pagina 16.
Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (Preselection)
U kunt een voorkiesnummer invoeren dat bij het kiezen automatisch vóór bepaalde
telefoonnummers moet worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier
opslaan.
Voer in de lijst “Met voorkeuze“ het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt. Voer in de lijst
“Zonder voork.“ de uitzonderingen voor de lijst “ Met voorkeuze“ in.
Voorbeeld:
Voorkiesnr.
0999
Met voorkeuze
08
Zonder
voork.
081
084
Alle nummers die met 08
beginnen, met uitzondering van 081 en 084,
worden gekozen met het
voorkiesnummer 0999.
Telefoonnummer
gekozen nummer
07112345 ¤ 07112345
08912345 ¤ 0999 08912345
08412345 ¤ 08412345
Het invoeren van het voorkiesnummer en invoer in de lijsten verloopt via het menu
(¢ pagina 16). 
Als u het voorkiesnummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de
displaytoets ˜.
Voorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep:
b (lang indrukken) ¤ MENU ¤ q Voorkiezen uit ¤ OK ¤ ~ (nummer invoeren) of
s (nummer overnemen uit Contacten) ¤ Het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
6
Contacten en lijsten gebruiken
Contacten
Contacten openen: Navigatietoets beneden s indrukken.
Er kunnen tot 50 (A120/A120A) resp. 80 (A220/A220A) telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 14 tekens) worden opgeslagen. 
Letters/tekens invoeren ¢ pagina 12.
Eerste nummer opslaan in Contacten
s ¤ Nieuwe invoer? ¤ OK ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ OK
¤ ~ (naam invoeren) ¤ OK
Overige nummers opslaan in Contacten
s ¤ MENU ¤ Nieuwe invoer ¤ OK ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ OK
¤ ~ (naam invoeren) ¤ OK
Contactpersoon selecteren
Contacten openen met s. U kunt kiezen uit de volgende opties:
◆ Met u door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
◆ Het eerste teken van de naam invoeren, eventueel met u naar de vermelding bladeren.
Met Contacten kiezen
s ¤ u (vermelding selecteren) ¤ b
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Overige functies gebruiken
s ¤ u (vermelding selecteren) ¤ MENU
De volgende functies kunt u selecteren met u: Nieuwe invoer / Nr. weergeven / Wijzig invoer / Nr. gebruiken / Invoer wissen / Invoer verst. / Lijst wissen / Verstuur lijst
/ Snelkiestoets
Contacten naar een andere handset sturen (Verstuur lijst)
Voorwaarden:
◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in Contacten versturen en ontvangen.
s ¤ u (vermelding selecteren) ¤ MENU ¤ u Invoer verst. / Verstuur lijst ¤ OK
¤ ~ (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) ¤ OK
Snelkiestoetsen gebruiken (Snelkiestoets)
U kunt contactpersonen uit Contacten opslaan onder de toetsen 2-9:
s ¤ u (vermelding selecteren) ¤ MENU ¤ u Snelkiestoets ¤ OK
¤ u (toets selecteren) ¤ OK of ~ (toets indrukken waaronder u de vermelding
wilt opslaan)
Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.
Nummerherhalingslijst
Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.
Kiezen uit de nummerherhalingslijst
b (kort indrukken) ¤ u (vermelding selecteren) ¤ b
Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
b (kort indrukken) ¤ u (vermelding selecteren) ¤ MENU
U kunt de volgende functies selecteren: Nr. gebruiken / Naar contacten / Invoer wissen / Lijst wissen
Oproeplijst/antwoordapparaatlijst /voicemaillijst
Druk op MENU ¤ Berichten ¤ OK, om de selectielijst te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met
u door de beschikbare lijsten bladeren.
U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. In het display verschijnt de melding Nwe
berichten.
Let op
Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit
is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
7
Oproeplijst
Voorwaarde: CLIP (¢ pagina 5)
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype (¢ pagina 16) bevat de bellerslijst beantwoorde resp. gemiste oproepen en door het antwoordapparaat opgenomen oproepen (alleen A120A/A220A).
Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.
Oproeplijst openen
MENU ¤ Berichten ¤ OK ¤ u Oproep.:
Oproep.: 01+02 
De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:
Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen
Displaytoets OK indrukken om de lijst te openen.
De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met u
andere vermelding selecteren.
Overige functies gebruiken
u (vermelding selecteren) ¤ MENU
De volgende functies kunt u selecteren met u: Invoer wissen / Naar contacten /
Datum/tijd / Status / Lijst wissen
Beller terugbellen uit de oproeplijst
MENU ¤ Berichten ¤ Oproep.: 01+02 ¤ OK ¤ u (vermelding selecteren) ¤ b
Antwoordapparaatlijst (alleen A120A/A220A) / Voicemaillijst
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie “Berichten beluisteren/wissen" ¢ pagina 7) of de voicemail (¢ pagina 9)
beluisteren.
Antwoordapparaat bedienen (alleen A120A/A220A)
De bediening en de individuele instelling van het antwoordapparaat verloopt via de
handset.
Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding Geheugen vol! en schakelt het antwoordapparaat zichzelf automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt
het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.
Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Hoe u de tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen en de opnameduur en hoe u de functie meeluisteren tijdens het opnemen activeert, ziet u in het menu-overzicht ¢ pagina 16.
Antwoordapparaat in-/uitschakelen
MENU ¤ u Antwoordapp. ¤ OK ¤ u Activeren ¤ OK (‰ = aan)
Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool ±
weergegeven.
Persoonlijke melding opnemen (welkomstboodschap)
MENU ¤ u Antwoordapp. ¤ OK ¤ u Meldingen ¤ OK ¤ Opnemen ¤ OK
¤ Spreek na OK ¤ OK
U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.).
Met OK bevestigt u de opname, met a of ” annuleert u de opname. De opgenomen
welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.
De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170
seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden
duurt.
Meldteksten beluisteren of wissen, zie menu-overzicht ¢ pagina 16.
Berichten beluisteren/wissen
U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.
◆ Berichten weergeven via het menu Antwoordapp. starten:
MENU ¤ u Antwoordapp. ¤ OK ¤ u Bericht afsp. ¤ OK
Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren: ¤ u Antwoordapp. ¤ OK
◆ Berichten weergeven starten via de antwoordapparaatlijst:
MENU ¤ Berichten ¤ OK ¤ u AntwAp.:
De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: AntwAp.: 01+02 
Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten
Displaytoets OK indrukken om de lijst te openen.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
8
◆ Antwoordapparaat snel oproepen:
U hoeft alleen lang op toets 1 te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de
voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u de standaardinstelling herstellen (¢ pagina 16).
Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe
bericht, anders met het eerste oude bericht.
Alleen Gigaset A220A: De luidspreker van de handset wordt automatisch ingeschakeld. Door op de handsfree-toets c te drukken, schakelt u de luidspreker uit.
Een bericht bestaat uit 2 delen:
◆ een infoblok, bestaande uit nummer/datum/tijd en
◆ de inhoud (ingesproken tekst).
De infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display
wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.
Afspelen stoppen en door berichten bladeren
De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de
betreffende toets indrukt. Tijdens het afspelen van berichten:
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
2
t of 1
s of I
L
Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Tijdens de weergave van het infoblok: naar het begin van het vorige
bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste
bericht.
Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige
bericht springen.
Naar het begin van het volgende bericht springen.
Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan.
Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar
het eerste bericht.
Overige functies tijdens het afspelen van berichten
Displaytoets MENU indrukken. De weergave wordt onderbroken. 
De volgende functies kunt u selecteren met u: Kiezen / Verder /
Gespreksvolume / Naar contacten / Wis oude ber.
Afzonderlijk bericht wissen
Tijdens de weergave van het bericht de toets Q of de displaytoets ˜ indrukken.
Alle oude berichten wissen
Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:
MENU ¤ u Wis oude ber. ¤ OK (vraag om bevestiging beantwoorden)
Gesprek van antwoordapparaat overnemen
Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt
u het gesprek nog overnemen:
MENU ¤ Opnemen ¤ OK
U kunt het gesprek ook overnemen door:
◆ de verbindingstoets b in te drukken
◆ de handset uit het basisstation/lader te nemen (als Auto-aann. ingeschakeld is
¢ pagina 16)
De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.
Let op Gigaset A220A
Als Meeluisteren via de handset is ingeschakeld (¢ pagina 16) en het gesprek
als op de handset te horen is, kunt u het gesprek alleen met MENU ¤ Opnemen
¤ OK overnemen. Door het indrukken van de verbindings-/handsfree-toets c
schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
9
Bediening op afstand
U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, telefooncel) opvragen of inschakelen.
Voorwaarden:
◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 ¢ pagina 16.
◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen
(TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.
Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren
~ (eigen nummer kiezen) ¤ terwijl u uw meldtekst hoort: toets 9 indrukken en systeem-PIN invoeren.
Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:
A
B
3
0
Tijdens de weergave van nummer/datum/tijd: naar het begin van het vorige
bericht springen.
Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht
springen.
Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
Naar het volgende bericht.
Huidige bericht wissen.
Antwoordapparaat inschakelen
~ (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN invoeren, a.ub."
¤ ~ (systeem-PIN invoeren)
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.
Voicemail
De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder.
Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt
gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder aanvragen.
Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst
(¢ pagina 6), het menu (¢ pagina 16) of de snelkiesfunctie met toets 1
(¢ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:
MENU ¤ u Antwoordapp. ¤ OK ¤ u Voicemail ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ OK
Handset zoeken (paging)
U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.
¤ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (¢ pagina 1) kort indrukken.
Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het belsignaal is
uitgeschakeld.
Beëindigen: druk kort op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (¢ pagina 1)
of op de verbindingstoets c of de verbreektoets a van een handset.
Handsets handmatig aanmelden
U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. Elke extra handset moet bij
het basisstation worden aangemeld!
1) Op de handset
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Handset ¤ OK ¤ u HS aanmelden
¤ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ¤ OK
¤ In het display wordt Aanmelden weergegeven.
2) Op het basisstation
Binnen 60 seconden na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/pagingtoets (¢ pagina 1) lang (min. 3 sec.) indrukken.
De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
10
Handsets afmelden
U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset
afmelden.
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Handset ¤ OK ¤ u HS afmelden
¤ u interne deelnemer selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel
bedient, is met < gemarkeerd. ¤ OK ¤ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij
levering: 0000) invoeren ¤ OK
Meerdere handsets gebruiken
Intern telefoneren
Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis
aangemeld zijn.
Er zijn 2 handsets aangemeld
Druk op de displaytoets INT; de andere handset wordt gebeld.
Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)
U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). Voorwaarde: de functie Meeluisteren is ingeschakeld.
Intern bijschakelen in-/uitschakelen
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Basisstation ¤ OK ¤ u Meeluisteren
¤ OK (‰ = aan)
Intern bijschakelen (conferentie)
U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets b lang indruk-
ken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
Conferentie beëindigen: verbreektoets a indrukken. Alle gesprekspartners horen
een signaaltoon.
Als de eerste interne gesprekspartner op de verbreektoets a drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.
Wekker instellen
Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Een bepaalde handset bellen
INT ¤ ~ (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of
INT ¤ u (interne deelnemer selecteren) ¤ OK of b ¤ de handset wordt gebeld
Alle handsets bellen (groepsoproep)
INT ¤ P of INT ¤ u Aan Alle ¤ OK of b ¤ alle handsets worden gebeld
Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te
beëindigen de verbreektoets a indrukken.
Interne ruggespraak/oproep verbinden
U telefoneert met een externe gesprekspartner. Displaytoets INT indrukken en één of
alle handsets bellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne
gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.
Of de verbreektoets a indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de
andere handset, of displaytoets ” indrukken. U bent weer verbonden met de externe
gesprekspartner.
Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets a indrukken
voordat de interne deelnemer opneemt.
Wekker in-/uitschakelen
MENU ¤ u Wekker ¤ OK ¤ Activeren ¤ OK (‰ = aan)
Indien ingeschakeld: ¤ ~ (Wektijd invoeren ¤ OK
Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets
in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool
l en de wektijd in plaats van de datum.
Wektijd instellen
MENU ¤ u Wekker ¤ OK ¤ u Wektijd ¤ OK
Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
11
Telefoon instellen
Audio-instellingen invoeren, zie Menu-overzicht ¢ pagina 16.
Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie Menu-overzicht ¢ pagina 16.
Displaytaal wijzigen
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Handset ¤ OK ¤ u Taal ¤ OK
¤ u (taal selecteren) ¤ OK
De huidige taal wordt gemarkeerd door ‰.
Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
MENU ¤ 521 (toetsen achter elkaar indrukken) ¤ u (taal selecteren) ¤ OK
Wachtmuziek in-/uitschakelen
U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het
doorschakelen van gesprekken een wachtmuziek hoort.
MENU ¤ P#Q5#1M ¤ Cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 0 =
uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ¤ Cijfer invoeren ¤ OK.
Repeater-ondersteuning
Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u
de repeater-mode eerst activeren (¢ pagina 16). Repeater-ondersteuning en de
mode ECO mode+ (¢ pagina 16) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Standaardinstellingen van de handset herstellen
U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Handset ¤ OK ¤ u Reset handset ¤ OK
¤ Reset? ¤ OK
Met a het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen
Bij het herstellen van de standaardinstellingen wordt de mode ECO mode+ uitgeschakeld, worden individuele instellingen hersteld en alle lijsten gewist.
De datum en tijd blijven behouden. Na het herstellen van de basisinstellingen van het
basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is
voor gebruik (alleen A120A/A220A).
Standaardinstellingen via het menu herstellen
De handsets blijven aangemeld, de standaardinstelling van systeem-PIN wordt niet
hersteld.
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Basisstation ¤ OK ¤ u Basis reset ¤ OK
¤ Reset? ¤ OK
Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation
Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt teruggezet op de oorspronkelijke code 0000
Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de
aanmeld-/paging-toets (¢ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden
ingedrukt houden.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
12
Basisstation op telefooncentrale/router/modem
gebruiken
Letters/tekens invoeren
Bedrijf achter een router
Standaardtekens
Eventuele echo’s als gevolg van het aansluiten op de analoge poort van een kabel- /
ADSL- of glas-modem/router kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van
de Echo Mode (¢ pagina 16). Schakel deze functie uit als er geen problemen met
echo’s zijn.
Betreffende toets
meerdere keren
indrukken.
Sterretje-toets #
kort indrukken om te
schakelen van de
mode “Abc” naar “123”,
van “123” naar “abc” en
van “abc” naar “Abc”.
Gebruik achter een telefooncentrale
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Bijlage
U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers langzaam na elkaar invoeren.
Kiesmethode wijzigen
Menu ¤ P#Q5#1N ¤ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert:
0 = toonkiezen (TDK); 1=impulskiezen (IDK) ¤ cijfer invoeren ¤ OK.
Flashtijden instellen
MENU ¤ P#Q5#1Q ¤ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert:
0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms; 4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms
¤ cijfer invoeren ¤ OK.
Pauze na lijntoewijzing wijzigen
U kunt de lengte van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets b en het versturen van het telefoonnummer moet worden ingevoegd.
Menu ¤ P#Q5#1L ¤ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 
1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ¤ cijfer invoeren ¤ OK.
Pauze na R-toets wijzigen
Menu ¤ P#Q5#12 ¤ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 
1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms ¤ cijfer invoeren ¤ OK.
1
2
I
4
5
L
M
N
O
Q
P
#
1x
1
a
d
g
j
m
p
t
w
2x
£
b
e
h
k
n
q
u
x
1)
.
* /
3x
$
c
f
i
l
o
r
v
y
,
(
#
4x
¥
2
3
4
5
6
s
8
z
?
)
@
5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x
¤
ä á à â ã ç
ë é è ê
ï í ì î
ö
7
ü
9
!
<
\
ñ
ß
ú
ÿ
0
=
&
ó
ò
ô
ù û
ý æ ø
+ - :
> %
§
õ
å
¿
¡
"
’
;
_
1) spatie
Technische gegevens
Batterijen
Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH); Afmetingen: AAA (Micro, HR03);
Spanning: 1,2 V; Capaciteit: 450 - 1000 mAh
Algemene technische gegevens
DECT-standaard
GAP-standaard
Bereik
Stroomvoorziening basisstation
Omgevingsvoorwaarden tijdens
gebruik
Stroomverbruik van het 
basisstation
Tijdens standby
– Handset in lader
– Handset buiten lader
Tijdens het gesprek
wordt ondersteund
wordt ondersteund
tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
230 V ~/50 Hz
+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
A120/A220
A120A/A220A
ca. 1,0 W
ca. 0,8 W
ca. 1,0 W
ca. 1,2 W
ca. 1,0 W
ca. 1,2 W
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
13
Vragen en antwoorden
Contact met vloeistoffen
Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht
op www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
Probleem
Oorzaak
Geen displayweergave.
De handset is niet ingeschakeld.
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
De batterijen zijn leeg.
Oplossing
Verbreektoets a ca. 5 seconden
indrukken of handset in basis plaatsen.
Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het
basisstation,
in het display
knippert
Basisstation.
De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
De handset is niet aangemeld.
Basisstation is niet ingeschakeld.
Afstand tussen handset en basis verkleinen.
U hoort geen
belsignaal of
kiestoon
vanuit het
vaste telefoonnet.
U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u
gebruikt een nieuwe kabel
met een andere stekkerindeling.
Gebruik altijd het meegeleverde
telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal De ingevoerde 
na het opvra- systeem-PIN is onjuist.
gen van de
systeem-PIN.
PIN vergeten.
Handset aanmelden ¢ pagina 9.
Controleer de netstekker van de
basis ¢ pagina 3.
Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar 0000
¢ pagina 11.
Alle handsets worden afgemeld.
Alle instellingen worden gereset.
Alle lijsten worden gewist.
!
Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:
1 De handset uitschakelen en onmiddellijk het accupack verwijderen.
2 De vloeistof uit de handset laten lopen.
3 Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens ten minste 72 uur met
geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge,
warme plek (niet: in een magnetron of oven, enz.).
4 De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.
Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
14
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Klantenservice
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod.
Snelle ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en op de servicepagina van
ons Gigaset Online Portal.
Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder 
www.gigaset.com/nl/service. Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of
garantieaanspraken.
In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens
beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.
In onze altijd actuele online-service onder www.gigaset.com/nl/service vindt u:
◆ Uitgebreide informatie over onze producten
◆ Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden
◆ Trefwoorden voor het snel opzoeken van onderwerpen
◆ Compatibiliteitsdatabase: u kunt hier controleren, welke basisstations en welke
handsets u samen kunt gebruiken
◆ Technische productvergelijker: vergelijk de producteigenschappen van verschillende producten met elkaar en welke functies worden ondersteund
◆ Downloaden van gebruiksaanwijzingen en de laatste software-updates
◆ E-mail contact met onze Klantenservice
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact
opnemen met onze medewerkers
Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
Klantenservice Nederland 0900-3333102
(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere
prijzen gelden.)
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in
Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke
telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen
doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het
betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de
instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit
gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte
product blijken.
Goedkeuring
Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.
Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
www.gigaset.com/docs
Garantie
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor
dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V.
alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMAnummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de
consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V.
ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden
garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen
dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/
of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen)
defecten zijn ontstaan;
◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
15
◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor
zover dergelijke condities zijn aangegeven;
◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden
drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt
geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch
beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
Milieu
Ons milieubeleid
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en
activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van
onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het
leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze
producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening
met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de
verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze
producten.
Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op
internet onder www.gigaset.com.
Milieumanagementsysteem
Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TüV SÜD
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TüV Süd Management Service GmbH.
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Inzameling van afval en oude apparaten
Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar
u het product hebt gekocht.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn
bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat
het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude
apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en
recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen
bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product
heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Lombok / Nederland / A31008-M2401-M101-1-5419 / Lombok.fm / 01.02.2012
16
Menu-overzicht
Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via
menu’s.
Om een functie te selecteren in de ruststand van de telefoon MENU indrukken (menu
openen), met de navigatietoets u naar de gewenste functie bladeren en met OK bevestigen.
Terug naar de ruststand: toets a lang indrukken.
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen
beschikbaar.
Lombok 16+16, Version 1,15.11.2011
Berichten
Wekker
Activeren
Wektijd
Geluiden
Gespreksvolume 
(Gigaset A120/
A120A)
Gespreksvolume
(Gigaset A220/
A220A)
Ringtone vol
Ringtones
Attentie
Batterij
Ringtone uit
Antwoordapp.
Bericht afsp.
Activeren *
Meeluisteren *
(Gigaset A220A)
Meldingen *
¢ pagina 6
¢ pagina 10
¢ pagina 10
instelbaar op 5 niveaus
Handset / Handsfree
5 niveaus + “oplopend” (aanzwellende toon) selecteerbaar
Ext. oproepen / Int. oproepen / Wekker
in-/uitschakelen
in-/uitschakelen
in-/uitschakelen
Voicemail **
¢ pagina 9.
Antwoordapp. ** ¢ pagina 7.
¢ pagina 7
Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/
uitschakelen. (Voorwaarde: er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aangemeld)
Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: verbreektoets
a indrukken.
Opnemen / Weergeven / Wissen
¢ pagina 7
Opnamelengte *
Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten
Oproepvertrag. *
Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec.
Automatisch
Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat
een oproep na 18 seconden. Als er wel
nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt
het antwoordapparaat een oproep al na10
seconden aan.
Voicemail
¢ pagina 9
Toets 1 *
Voicemail
Toets 1 met voicemail programmeren (in
ruststand toets 1 lang indrukken)
¢ pagina 9
Antwoordapp.
Toets 1 programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand toets 1 lang indrukken) ¢ pagina 8
* alleen basisstation met antwoordapparaat
** alleen basisstation met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is
ingevoerd
Instellingen
Datum/tijd
Handset
Basisstation
¢ pagina 4
Taal
Auto-aann.
HS aanmelden
HS afmelden
Reset handset
Oproepen
Systeem-PIN
Basis reset
Extra functies
¢ pagina 11
¢ pagina 5
¢ pagina 9
¢ pagina 10
¢ pagina 11
Gem. opr. / Alle opr.
¢ pagina 7
Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling:
0000)
¢ pagina 11
Repeater
¢ pagina 11
Echo Mode
zie “Bedrijf achter een
router" ¢ pagina 12
ECO DECT
ECO mode+ inschakelen/uitschake¢ pagina 1
len
Meeluisteren
¢ pagina 10
Voorkeuzenetw.
Voorkiesnr. / Met voorkeuze / 
¢ pagina 5
Zonder voork.