CSA29022 GB Instruction for use

CSA29022  GB Instruction for use
CSA29022
REFRIGERATOR-FREEZER type I
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
CSA29022
HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú
GB
Instruction for use
CZ
Pokyny pro používání
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
KÜHL-GEFRIER-Typ I
HU
ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР тип I
SK
Használati utasitás
Návod na použitie
FRIGORÍFICO CONGELADOR-tipo I
PL
Instrukcja Obsługi
D
Gebrauchsanweisung
БГ
Инструкции за употреба
PT
Instruções de utilização
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly
refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been recommended
by the manufacturer.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí médium R600a
(vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal működő hűtőberendzés normális
működésének eléréséhez, kövesse a következő szabályokat:
 Ne gátolja a levegő keringését a készülék körül!
 Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
 Ne szakítsa meg a hűtőközeg keringésirendszerét!
 Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat!
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R 600a
(horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji
obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w razie
konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
WARNUNG!
Ihr Gerät verwendet ein umweltverträgliches Kältemittel, R600a (nur unter bestimmten Umständen brennbar). Um einen
einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Vorschriften:
 Die Luftzirkulation um das Gerät darf nicht behindert sein.
 Verwenden Sie außer der vom Hersteller empfohlenen, keine mechanischen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
 Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.
 Verwenden Sie im Lebensmittelaufbewahrungsbereich Ihres Gerätes keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie sind vom
Hersteller empfohlen.
ВНИМАНИЕ!
Вашия апарат съдържа хладилна течност R600a (запалим само при определени условия) газ от естествен произход
който е силно съвместим със изискванията за опазване на околната среда. За да осигурите нормална работа на
Вашият уред моля спазвайте следните правила:
 Осигурете нормална вентилация на уреда.
 Не използвайте механични устройства за размразяване на уреда, освен тези препоръчни от производителя.
 Не наранявайте хладилната верига.
 Не използвайте електрически уреди вътре в апарата.
AVISO!
Afim de assegurar um funcionamento normal do seu equipamento de refrigeração que utiliza um refrigerador, o R600a,
completamente amigo do ambiente (inflamável apenas sob certas condições), deve observar as seguintes normas:
 Não obstrua a livre circulação do ar ao redor do equipamento.
 Não utilize dispositivos mecânicos que não os recomendados pelo fabricante para acelerar a descongelação.
 Não destrua o circuito de refrigeração.
 Não utilize equipamentos eléctricos que não aqueles que devem ter sido recomendados pelo fabricante dentro do
compartimento para guardar comida.
GB
Index
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /3
Before operating; Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /4
Defrosting /4
Replacing the interior light bulb /5
Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Energy consumption /7
Information concerning the noise /7
Trouble – shooting /7
Thechnical data /8
CZ
Obsah
Bezpečnost především /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro transport; Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vaším spotřebičem /11
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /11
Kontrola a nastavení teploty /11
Před zahájením provozu/12
Skladování zmražených potravin /12
Tvorba kostek ledu /12
Mražení čerstvých potravin /12
Odmrazování /12
Výměna vnitřní žárovky /13
Čištění a péče /13
Výměna dvířek/14
Co dělat a co nedělat /14
Spotřeba energie /15
Informace týkající se hlučnosti a vibrací /15
Odstraňování potíží /15
Technické parametry/16
HU
Tartalomjegyzék
Első a biztonság /17
Elektromos követelmények /18
Szállítási utasítások; Beüzemelési utasítások /18
Ismerje meg készülékét /19
Javasolt a készülékben lévő étel elrendezése /19
Hőmérséklet szabályozás és beállítás /19
Működtetés előtt /20
Fagyasztott étel tárolása /20
Friss étel fagyasztása /20
Jégkockák készítése /20
Kiolvasztás /20
Belső villanykörte cseréje /21
Tisztítás és védelem /21
Ajtó áthelyezése /22
Mit tegyen és mit nem /22
Energiafogyasztás /23
Információ az üzemeltetési zajokról /23
Problémakeresés /23
Technikai adat /24
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko /25
Elektrické požiadavky /26
Prepravné pokyny ; Inštalačné pokyny /26
Poznávanie spotrebiča /27
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /27
Riadenie a nastavenie teploty /27
Pred uvedením do prevádzky /28
Skladovanie zmrazených potravín /28
Mrazenie čerstvých potravín /28
Tvorba kociek ľadu /28
Rozmrazovanie /28
Výmena žiarovky vnútorného svetla /29
Čistenie a údržba /29
Premiestňovanie dverí /30
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /30
Spotreba energie /31
Informácie o prevádzkovom hluku /31
Riešenie problémov /31
Technické údaje /32
PL
Spis treści
Bezpieczeństwo przede wszystkim /33
Podłączenie do zasilania /34
Instrukcja transportu i ustawienia; Montaż /34
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /35
Porady dotyczące przechowywania żywności /35
Regulacja temperatury /35
Uruchamianie /36
Porady dotyczące przechowywania zamrożonej żywności /36
Mrożenie świeżej żywności; Jak robić kostki lodu /36
Odmrażanie; Wymiana żarówki /37
Czyszczenie urządzenia /37
Zmiana kierunku otwierania drzwi /38
Środki ostrożności w trakcie użytkowania /38
Odzysk opakowania /39
Usuwanie usterek /39
Rozmieszczenie żywności; Przykłady zastosowań /40
Zalecane ustawienia /40
Zużycie energii /41
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /41
Charakterystyka techniczna /42
Tabliczka znamionowa /42
D
Inhalt
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit /43
Elektrischer Anschluss /44
Transporthinweise; Aufstellung des Gerätes /44
Geräteübersicht /45
Allgemeine Einlagerungsempfehlungen /45
Temperaturregelung. Einstellung der Temperatur /46
Bevor der Inbetriebnahme /46
Lagern von tiefgefrorenen Lebensmitteln /46
Einfrieren von frischen Lebensmitteln /46
Abtauen des Gerätes /47
Wechseln des türanschlags /47
Wechsel der Glühlampe /47
Reinigung und Pflege /48
Was Sie tun sollten und was auf keinen fall-einige Hinweise /49
Energieverbrauch /50
Hinweise zu Geräuschen und Vibrationen /50
Massnahmen bei Betriebstőrunger /51
Technische Daten /51
БГ
Съдържание
Безопасност преди всичко /52
Електрически изисквания /53
Tранспортнu uнструкции /53
Инструкции при инсталиране /53
Запознаване с вашия уред /54
Препоръки при подреждане на храната /54
Контрол на температурата и настройки /55
Преди работа /55
Съхранение на замразени храни /55
Замразяване на свежи продукти /55
Лед; Размразяване /56
Подмяна на лампичката от вътрешното осветление /56
Почистване и грижи /57
Промяна посоката на отваряне на вратата /57
Разход на енергия /58
Информация за шумовете и вибрациите /58
Полезни съвети /59
Разрешение на проблеми /60
Технически характеристики /60
PT
Índice
Princípios básicos de segurança /61
Requisitos eléctricos /62
Instruções para transporte /62
Instruções de instalação /62
Detalhes do frigorífico /63
Arrumação sugerida para os alimentos no frigorífico /63
Controlo e ajuste da temperatura /64
Antes do funcionamento /64
Armazenar alimentos congelados /64
Congelar alimentos frescos /64
Fazer cubos de gelo /65
Descongelar /65
Substituição da lâmpada interior /65
Limpeza e cuidados /66
Recolocação das portas /66
Procedimentos correctos e incorrectos /66
Resolução de problemas /67
Consumo de energia /68
Informações sobre ruídos durante o funcionamento /68
Dados técnicos /69
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 12 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
1
GB
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Electrical requirements
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R 600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Installation instructions
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +38 degrees C (50 and 100 degrees F).
At lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 12 hours, to allow the
system to settle.
2
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Adjustable Cabinet shelves
3 - Wine bottles support
4 - Water collector
5 - Crisper cover
6 - Crisper
7 - Compartment for quickly freezing
8 - Ice tray support & ice tray
9 - Compartments for frozen froods keeping
10 - Adjustable foot
11 - Dairy Compartment
12 - Shelf for jars
13 - Shelf for bottles
Suggested arrangement of food in
the appliance
Temperature control and adjustment
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
3
GB
Instruction for use
Before operating
Freezing fresh food
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Making ice cubes
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
Defrosting
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Storing frozen food
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
4
GB
Instruction for use
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8
& 9). Insert the plug into the wall socket and
switch on the electricity supply.
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
If you have changed the light bulb please fix
the cover again in it’s former position. Take
care that the cover snaps-in correctly.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
Replacing the interior light bulb
(Item 10)
In case that the light bulb is out of function it is
easily to replace. First make sure that the
refrigerator / freezer is disconnected from the
power supply by removing the plug. Take a
flat screwdriver and keep it carefully without
force into the left gap between lamp cover and
internal cabinet. Then press the handle of the
screwdriver carefully to the left side until you
notice that the left pin of the cover is
disengaged . Repeat this procedure on the
right gap, however now press the handle of
the screwdriver carefully to the right side. If
both sides are loosened the cover can be
removed easily.
Ensure that bulb is screwed securely in the
bulb holder. Plug the appliance into the power
supply. If the light still fails, replace E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it.
5
GB
Instruction for use
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
Repositioning the door
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Proceed in numerical order (Item 11).
Do’s and don’ts
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
6
GB
Instruction for use
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
Information concerning the noise
and the vibrations which might
appear during the operation of the
appliance
1. The operation noise can increase during the
operation.
- In order to keep the temperatures at the
adjusted temperatures, the compressor of the
appliance starts periodically. The noise
produced by the compressor becomes stronger
when it starts and a click can be heard when it
stops.
- The performance and operation features of the
appliance can change according to the
modifications of the temperature of the ambient
environment. They must be considered as
normal.
2. Noises like liquids flowing or as being
sprayed
- These noises are caused by the flow of the
refrigerant in the circuit of the appliance and
comply with the operation principle of the
appliance.
3. Other vibrations and noises.
- The level of noise and vibrations can be
caused by the type and the aspect of the floor
on which the appliance is placed. Make sure
that the floor does not have significant level
distortions or if it can yield to the weight of the
appliance (it is flexible).
- Another source of noise and vibrations is
represented by the objects placed on the
appliance. These objects must be removed from
the appliance
- The bottles and the vessels placed in the
refrigerator touching each other. In such cases
move the bottles and the vessels so that there is
a small distance between them.
Energy consumption
Maximum frozen food storage volume is
achieved without using the middle and upper
drawer provided in the freezer compartment.
Energy consumption of your appliance is
declared while the freezer compartment is
fully loaded without using the middle and
upper drawer.
Practical advice concerning the reduction
of the electricity consumption
1. Make sure that the appliance is located in
well-ventilated areas, far from any source of
heat (cooker, radiator etc.). At the same time,
the location of the appliance must be done in
such a way that it prevents it to be under the
direct incidence of the sunbeams.
2. Make sure that the food purchased in
refrigerated/frozen condition is placed into the
appliance as soon as possible, especially
during summertime. It is recommended to use
thermal insulated bags to transport the food
home.
3. We recommend the thawing of the packets
taken out from the freezer compartment be
done in the refrigerator compartment. For this
purpose, the packet which is going to be
thawed will be placed in a vessel so that the
water resulting from the thawing does not leak
in the refrigerator compartment. We
recommend you to start the thawing at least
24 hours before the use of the frozen food.
4. We recommend reducing the number of
door openings to the minimum.
5. Do not keep the door of the appliance
open more than necessary and make sure
that after each opening the door is well
closed.
Trouble - shooting
If the appliance does not operate when switched
on, check;
• That the plug is inserted properly in the socket
and that the power supply is on. (To check the
power supply to the socket, plug in another
appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has been
turned off.
• That the temperature control has been set
correctly.
7
GB
Instruction for use
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
Technical data
Brand
REFRIGERATOR-FREEZER type I
Appliance type
CSA29022
Model
Total gross volume (l.)
270
Total usable volume (l.)
247
Freezer usable volume (l.)
72
Refrigerator useful volume (l.)
175
Freezing capacity (kg/24 h)
3.5
Energy class (1)
A+
Power consumption (kWh/year) (2)
257
Autonomy (h)
18
Noise [dB(A) re 1 pW]
39
Weight (kg)
53
Dimensions (cm)
170.5x54x60
Ecological refrigerating agent R600a
(1) Energy class : A+++ . . . D
(A+++ = economical . . . D = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
BEKO
PRODUCT NUMBER
MODEL
REFRIGERATOR-FREEZER type I
TOTAL GROSS/USABLE VOLUME
FRIGE USABLE VOLUME
FREEZER USABLE VOLUME
FREEZING CAPACITY
REFRIGERANT R600a
BLOWING AGENT C5 H10
COMPRESSOR
220-240V ~ 50 Hz
7506620017
CSA29022
Class SN-ST
270/247 l
175 l
72 l
3.5 Kg/24 hr
0,048 kg
90 W/0,70 A
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the environment and humann health, which
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local city office, you household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.
8
Pokyny pro používání
CZ
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče
který je určen pro mnoho let služby.
,
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti bezplatného servisu po dobu
záruční lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič by neměly používat osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo
mentální způsobilostí a nebo s nedostatečnými zkušenostmi a poznatky. Tyto osoby můžou
spotřebič používat jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud
je zodpovědná osoba poučila o správném používaní spotřebiče.
Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem.
9
Pokyny pro používání
CZ
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Elektrické požadavky
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet (na štítku uvnitř
spotřebiče) odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R 600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ – V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit
u výrobce, jeho servisního zástupce či
podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
nebezpečí.
Pokyny pro instalaci
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 12 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
Pokyny pro používání
CZ
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
materiály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Nastavitelné poličky
3 - Podpěra na láhve vína
4 - Kolektor vody
5 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
6 - Přihrádky na čerstvé potraviny
7 - Prostor pro rychlé zmražení
8 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
9 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
10 - Nastavitelná nožka
11 - Prostor pro mléčné výrobky
12 - Polička na nádoby
13 - Polička na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Kontrola a nastavení teploty
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány
ve zvláštním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
11
Pokyny pro používání
CZ
Před zahájením provozu
Mražení čerstvých potravin
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
Odmrazování
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
Skladování zmražených potravin
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Tvorba ledových kostek
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
12
Pokyny pro používání
CZ
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Nevystavujte spotřebič vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8 a 9). Zasuňte
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické
energie.
Výměna vnitřní žárovky
(Položka 10)
V případě, že je žárovka nefunkční, lze ji
snadno vyměnit. Nejdříve ověřte, zda je
chladnička / mraznička odpojena od napájení
– vytáhněte zástrčku. Plochým šroubovákem
opatrně zatlačte do levého otvoru mezi krytem
světla a vnitřní skříní. Pak zatlačte za držadlo
šroubováku doleva, až si všimnete, zda je
uvolněna levá zarážka krytu. Zopakujte tento
postup na pravém otvoru, nyní však zatlačte
na držadlo šroubováku opatrně doprava.
Pokud povolíte obě strany, lze kryt snadno
odejmout.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zapojte spotřebič do
sítě. Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v
obchodě s elektrickými spotřebiči náhradní
žárovku E14 šroubovací 15 Watt (maximálně)
a založte ji na místo. Nefunkční žárovku
okamžitě opatrně zlikvidujte.
Pokud jste vyměnili žárovku, upevněte kryt
zpět do původní polohy. Ověřte, zda kryt
řádně zacvakne na místo.
13
Pokyny pro používání
CZ
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout.
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 11).
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
šťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky
při zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
14
Pokyny pro používání
CZ
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Informace týkající se hlučnosti a
vibrací, které se mohou objevit při
provozu spotřebiče
1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit.
- Aby teplota zůstala na nastavených
hodnotách, kompresor spotřebiče se spouští
pravidelně. Hluk od kompresoru je hlasitější,
když se spustí, a po jeho zastavení je slyšet
cvaknutí.
- Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se
mohou měnit podle úprav teploty okolního
prostředí. Musejí být považovány za normální.
2. Hluky připomínající tekoucí kapalinu nebo
postřik
- Tyto zvuky způsobuje proudění chladicího
média v obvodu spotřebiče a jsou v souladu s
provozními zásadami spotřebiče.
3. Další vibrace a zvuky.
- Intenzita zvuku a vibrací může být ovlivněna
typem a stavem podlahy, na které je spotřebič
umístěn. Zkontrolujte, zda na podlaze nejsou
značné výkyvy v úrovni, nebo zda unese
hmotnost spotřebiče (je pružná).
- Dalším zdrojem hluku a vibrací jsou
předměty umístěné na spotřebiči. Tyto
předměty je nutno ze spotřebiče odstranit
- Lahve a nádoby v chladničce se dotýkají. V
tomto případě rozmístěte lahve a nádoby tak,
aby mezi nimi byla malá vzdálenost.
Spotřeba energie
Maximální objem pro mražené potraviny
dosáhnete bez použití střední přihrádky a
krytu horní police v prostoru mrazničky.
Spotřeba energie vašeho spotřebiče je
uváděna za situace, kdy je prostor mrazničky
plně naplněn bez použití střední přihrádky a
krytu horní police.
Praktické rady ohledně snižování spotřeby
elektřiny
1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na
řádně odvětraném místě, mimo zdroje tepla
(sporák, radiátor, atd.). Současně musí být
umístění spotřebiče provedeno tak, aby nebyl
na přímém slunečním světle.
2. Zajistěte, aby potraviny, které zakoupíte v
chlazeném/zmrazeném stavu, byly umístěny
do spotřebiče co nejdříve, zejména v létě.
Doporučujeme používat tepelně izolované
tašky pro přepravu potravin domů.
3. Doporučujeme rozmrazovat balíčky
vytažené z mrazničky v prostoru chladničky.
Přitom umístěte balíček, který chcete
rozmrazit, do nádoby tak, aby voda z
rozmražení neunikala do prostoru chladničky.
Doporučujeme zahájit rozmrazování nejméně
24 hodin před použitím zmražené potraviny.
4. Snižte otevírání dveří na minimum.
5. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
déle než nezbytně dlouho a zajistěte, aby byla
dvířka po každém otevření řádně uzavřena.
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a je
zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič).
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
15
Pokyny pro používání
CZ
Technické parametry
Značka
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
Typ spotřebiče
CSA29022
Model
Celkový hrubý objem (l)
270
Celkový užitný objem (l)
247
Užitný objem mrazničky (l)
72
Užitečný objem chladničky (l)
175
Kapacita mražení (kg/24 h)
3,5
Energetická třída (1)
A+
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
257
Uchování bez napájení (h)
18
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
39
Hmotnost (kg)
53
Rozměry (cm)
170.5x54x60
Ekologické chladicí činidlo R600a
(1) Energetická třída: A+++ . . . D
(A+++ = economická . . . D = méně ekonomická)
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče.
BEKO
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7506620017
CSA29022
Class SN-ST
270/247 l
175 l
72 l
3,5 Kg/24 hr
0,048 kg
90 W/0,70 A
Symbol
na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že spotřebič nepatří do
běžného domácího odpadu. Místo toho je třeba jej odevzdat do speciální sběrny odpadu
na recyklování elektrických a elektronických zařízení. Vaší podporou správné likvidace
pomáháte zabránit potenciálně negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak nesprávná likvidace výrobku mohla způsobit. Další informace a recyklování tohoto
spotřebiče získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo u prodejce, kde jste
spotřebič zakoupili.
16
HU
Használati utasítás
Gratulálunk hogy a kiváló
minőségű
terméket választotta, melyet sok évnyi használatra
terveztek.
Első a biztonság!
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos hálózathoz,
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem
távolított.
• Hagyja állni a készüléket 12 órát, mielőtt bekapcsolná,
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha
vízszintesen szállították.
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel,
győződjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje
egy gyermek benntrekedését.
• A készüléket csak a tervezett célra szabad használni.
• Ne helyezze a készüléket tűz mellé. Az Ön készüléke
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért,
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétől és
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal.
• Nem ajánljuk a készülék használatát fűtetlen vagy
hideg helyiségben. (pl.: garázs, télikert, melléképület,
fészer, házon kívűl, stb.)
A lehető legjobb teljesítményhez és a zavarmentes
működéshez nagyon fontos, hogy ezeket az
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez
való jogot a garancia időtartama alatt.
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos
helyen a gyorsabb hozzáférés érdekében.
Ennek a készüléknek a használata, csökkentett szellemi és fizikai képességekkel
rendelkezők számára csak felügyelet mellett tanácsos.
A készülék a gyerekek számára veszélyes, ezért, csak felügyelet mellett használhatják.
A készülék nem játékszer.
17
HU
Használati utasítás
4. A készüléket óvni kell esővel, nedvességel
és egyéb atmoszférikus hatással szemben.
Fontos!
• Óvatosnak kell lennie a készülék
tisztítása/szállítása alatt, hogy ne érintse a
kondenzátor drót huzaljainak alját a készülék
hátoldalán, mert az ujjak és kezek sérülését
okozhatják.
• Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni
készülékének tetejére, mivel nem ilyen
használatra tervezték. Megsérülhet vagy
károsíthatja a készüléket.
• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó
kábel nem csípődött be a készülék alá a
mozgatás alatt, mivel ez megsértheti a kábelt.
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a
készülékkel vagy megváltoztassák a
vezérlést.
Elektromos követelmény
Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba,
győződjön meg róla, hogy a feszültség és a
hálózati frekvencia megfelel a készülékben
találhtó címkén lévő besorolásnak.
Azt ajánljuk, hogy a készülékét egy megfelelő
kapcsolón keresztül csatlakoztassa egy
könnyen elérhető konnektorba.
FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket
földelni kell.
Az elektromos berendezés javítását csak
képesített technikus végezheti. Képzetlen
személy által végrehajtott javítás kozkázatot
rejt, amely kritikus következményekkel járhat
a készülék felhasználója számára.
Figyelem!
Ez a készülék R 600a –val működik, amely
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell
arra, hogy ne sértse meg a hűtőrendszert. Ha
a hűtőrendszer megsérül és a gáz szivárog a
rendszerből, tartsa távol nyílt lángtól és
szellőztesse ki a helyiséget rövid időre.
Figyelmeztetés! – Ne használjon
mechanikus berendezéseket vagy egyéb
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához,
mint amelyeket a gyártó ajánlott.
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg a
fagyasztó kört.
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon
elektromos berendezést a készülék élelmiszer
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a
gyártó által ajánlott típusokat.
FIGYELMEZTETÉS – Ha az áramellátó
zsinór megsérült, annak kicserélését a
gyártóval, a gyártó szervizelőjével vagy
hasonló képzett szakemberrel kell
elvégeztetni a veszély elkerülése érdekében.
Beüzemelési utasítások
1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben,
ahol a hőmérséklet valószínűleg 10°C (50 F)
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel
+10 és +38°C (50-100 F) közötti külső
hőmérsékletre tervezték. Alacsonyabb
hőmérsékleten a berendezés lehet, hogy nem
működik, az étel tárolási időtartamának
csökkenését eredményezve.
2. Ne tegye a berendezést tűzhelyek vagy
fűtőtestek közelébe vagy közvetlen napfényre,
mivel ez különösen hatással lehet a készülék
funkcióira. Ha meleg vagy mélyhűtő mellé
helyezi, tartsa be a következő minimális
oldaltávolságokat:
Tűzhelyektől 30 mm
Fűtőtestektől 300 mm
Fagyasztóktól 25 mm
3. Győződjön meg róla, hogy elég hely van a
berendezés körül, hogy biztosítsa a levegő
szabad áramlását (2 ábra).
• Tegye a hátsó szellőző fedelet a
hűtőszekrény hátuljára, hogy beállítsa a
hűtőszekrény és fal közötti távolságot (3 ábra).
4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A
két első lábat beállíthatja, ha szükséges.
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés
egyenesen álljon, állítsa a két első lábat az óra
járásával megegyező vagy ellentétes irányba
fordításával, amíg a készülék szilárdan nem
áll. A lábak megfelelő beállításával elkerüli a
túlzott rezgést és hangot ( 4 ábra).
Szállítási utasítások
1. A készüléket csak függőleges állapotban
szabad szállítani. A szállítmány
csomagolásának érintetlennek kell lennie a
szállítás alatt.
2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a
szállítás alatt, legalább 12 óráig nem szabad
működtetni, hogy a rendszer helyreálljon.
3. Ha a fenti utasításoknak elmulaszt eleget
tenni, az a készülék sérülését
eredményezheti, amelyért a gyártó nem
felelős.
18
HU
Használati utasítás
5. Kövesse a „Tisztítás és védelem” részben
leírtakat, hogy a berendezést előkészítse a
használatra.
8. A maximális hatékonyság érdekében, ne
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a
kivehető polcokat, hogy a hideg levegő
szabadon áramolhasson.
9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon.
A csomagolt ételt tárolja lefedve és
becsomagolva. Hagyja kihűlni a forró ételeket
és italokat, mielőtt lehűti. Az eltett
ételmaradékot ne tárolja dobozban.
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és
olan termékeket, mint például ízesített vizes
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani.
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az
ananászokat, dinnyéket, uborkákat,
paradicsomokat és hasonló termékeket
csomagolja be polietilén zacskóba.
12. Magas alkoholtartalmú italokat
egyenesen, szűken zárt tartóban kell tárolni.
Soha ne tároljon olyan terméket, amely
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt,
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak.
Ezek robbanásveszélyesek.
Ismerje meg készülékét
(1. ábra)
1 - Hőszabályozó és lámpaház
2 - Állítható szekrénypolcok
3 - Borosüveg tartó
4 - Vízgyűjtő
5 - Fiókfedő
6 - Fiókok
7 - Gyorsfagyasztó rekesz
8 - Jégtálca tartó és jégtálca
9 - Lefagyasztott ételtartó rekesz
10 - Állítható lábak
11 - Tejtermék rekesz
12 - Dzsemtartó polc
13 - Palacktartó polc
Javaslatok a készülékben lévő étel
elrendezésére
Útmutatások az optimális tárolás és higiénia
eléréséhez:
1. A hűtőszekrény rekesze a friss ételek és
italok rövidtávú tárolására használható.
2. A fagyasztórekesz
három
csillagos besorolású ezért elsősorban
előfagyasztott étel fagyasztására és
tárolására ajánlott.
Az ajánlott tárolásért mindenkor figyelembe
kell venni az étel csomagolásán
meghatározottakat.
3. A tejtermékeket abban rekeszben kell
tárolni, amely az ajtóbetétben található.
4. A főzött ételeket légmentes tartályokban
kell tárolni.
5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a
polcon. A friss gyümölcsöket és zöldségeket
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni.
6. A palackokat tarthatja az ajtórészben.
7. A nyers hús tárolásához használjon
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó
polcra. Ne hagyja, hogy főtt ételekkel
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyeződést.
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja
a nyers húst.
Hőmérséklet szabályozás és
beállítás
A működési hőmérséklet a hőszabályozó
gombbal vezérelhető (5 ábra) és és
beállíthatja bármilyen állapotba 1 és 5 (a
leghidegebb állapot) között.
A hűtőszekrény átlagos belső
hőmérsékletének +5°C (+41°F) körül kell
lennie.
Állítsa be a hőszabályozó gombot, hogy a
kívánt hőmérsékletet elérje. A hűtőszekrény
néhány része hűvösebb vagy melegebb lehet
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felső
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk,
hogy időszakonként ellenőrizze a
hőmérsékletet hőmérővel, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy a hűtőszekrény
tartja a hőmérsékletet. A gyakori
ajtónyitogatások a belső hőmérséklet
emelkedését okozzák, ezért használat után
tanácsos az ajtót becsukni, amint lehetséges.
19
HU
Használati utasítás
A működés megkezdése előtt
Friss étel lefagyasztása
Végső ellenőrzés
Mielőtt elkezdi használni a készüléket,
ellenőrizze, hogy:
1. A lábak a megfelelő szintre vannak –e
beállítva.
2. A belseje száraz és a levegő szabadon tud
keringeni a hátsó résznél.
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem”
részben leírtak alapján.
4. A hálózati csatlakozó be van helyezve a fali
csatlakozóba és az áram be van kapcsolva.
Ha az ajtó nyitva van, a belső világítás
bekapcsol.
Jegyezze meg, hogy:
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor
beindul. A folyadékok és a gázok, amelyeket
a hűtésrendszeren belül lezártak szintén
(hangot) adhatnak ki, akár működik a
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális.
6. A szekrény tetejének jelentéktelen
hullámzása teljesen normális a gyártó által
használt eljárásnak köszönhetően, ez nem
hiba.
7. Azt ajánljuk, hogy a hőszabályozó gombot
középre állítsa és kísérje figyelemmel a
hőmérsékletet, hogy biztosítsa a készülék
kívánt hőmérsékletének fenntartását ( Lásd
Hőmérséklet szabályozás és beállítás rész).
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a
megfelelő tárolási hőmérsékletet. Azt
tanácsoljuk, hogy ellenőrizze a hőmérsékletet
pontos hőmérővel (lásd Hőmérséklet vezérlés
és beállítás).
Kérem vegye figyelembe a következő
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket
érje el.
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy
mennyiséget. Az étel minősége akkor marad
meg a legjobban, ha olyan gyorsan van
lefagyasztva, amennyire lehetséges.
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke
fagyasztó kapcitását.
A mélyhűtőbe helyezett meleg étel a hűtőgép
lehülését okozza, amíg az étel folyamatosan
fagyottá nem szilárdul. Ez a hűtőrekesz
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet.
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a
hőszabályozó gombot középső állásban. Kis
mennyiségű ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat
anélkül, hogy a hőmérsékletet szabályozó
gombot beállítaná.
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a
már lefagyasztott és friss ételeket.
Jégkockák készítése
Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel,
soha ne használjon éles szélű tárgyakat, mint
pl. kés vagy villa.
Kiolvasztás
A) Hűtőszekrény rekesz
A hűtőszekrény rekesze automatikusan
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsőhöz fut
egy a készülék hátulján található
gyűjtőtartályon keresztül (6 ábra).
Kiolvasztás alatt a hűtőszekrény hátsó oldalán
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a
kiolvasztás befejeződött. Ne használjon
hegyes vagy éles szélű tárgyakat, mintpl. kés
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket
eltávolítsa.
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a
gyűjtő csatornából, ellenőrizze, hogy nem
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet.
A lefolyócsövet csőtisztítóval vagy hasonló
eszközzel tisztíthatja.
Mélyhűtött étel tárolása
A készülék mélyhűtője alkalmas a
kereskedelmileg lefagyasztott ételek
hosszútávú tárolására és arra is
használhatják, hogy friss ételt tároljon és
fagyasszon.
Ha áramszünet van, ne nyissa ki az ajtót. A
mélyhűtött ételre nincs hatással, ha az
áramkimaradás kevesebb, mint 18 óráig tart.
Ha hosszabb az áramszünet, ellenőrizze az
ételt, amit fogyasztottak vagy főztek, majd
lefagyasztottak.
20
HU
Használati utasítás
Ellenőrizze, hogy a cső vége mindig a
kompresszoron lévő tálcában legyen, biztosítva
ezzel, hogy a víz ne folyjék az elektromos
alkatrészekre vagy a padlóra (7 ábra).
B) Mélyhűtő rekesz
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
gyűjtőmedencének köszönhetően nagyon
egyszerű és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 mm
(1/4”) fagyréteg alakult ki. A kiolvasztás
eljárás elindításához kapcsolja ki a készüléket
a fali kimenetnél és húzza ki a hálózati
csatlakozót.
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben
újságpapírba és hűvös helyen kell tárolni
(hűtőszekrényben vagy kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan
a mélyhűtőben, hogy felgyorsítsa a
kiolvasztást.
Ne használjon hegyes vagy éles szélű
tárgyakat, mint pl. kés vagy villa, hogy a
jeget eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos
fűtőtestet vagy egyéb elektromos berendezést
a kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhűtő rekeszének
aljában összegyűlt kiolvasztott vizet. A
kiolvasztás után alaposan szárítsa ki a
készülék belsejét (8 és 9 ábra). Helyezze a
dugót a fali csatlakozóba és kapcsolja be az
elektromos áramot.
Ha a lámpa még mindig nem működik,
vásároljon egy maximum 15 Wattos E14
csavarósapkás izzót, majd csavarja be. A
kiégett izzót azonnal, óvatosan dobja el.
Ha kicserélte az izzót, kérjük, helyezze vissza
a burkolatot. Győződjön meg róla, hogy a
burkolat megfelelően visszaugrott-e a helyére.
Tisztítás és védelem
1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót,
mielőtt tisztítja.
2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy
csiszoló anyagot, szappant, háztartási
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a
tisztításhoz.
3. Használjon langyos vizet a készülék
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra.
4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi
vízben felodva a tisztításhoz és törölje
szárazra.
5. Győződjön meg róla, hogy nem került víz
a hőmérsékletszabályozó dobozba.
6. Ha a készüléket hosszú ideig nem
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden
élelmiszert, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva
az ajtót.
7. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit
(pl.: külső ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal
(autó polírozó) polírozza, hogy a minőségi
fedőfestést megóvja.
8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a
kondenzátor rácsán a készülék hátulján,
távolítsa el évente egyszer porszívóval.
9. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, hogy meggyőződjön róla,
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek.
10. Soha:
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel.
• Semmilyen körülmények között ne
szolgáltassa ki magas hőnek.
• Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal.
11. A tejterméktartó fedelének és ajtótálcának
az eltávolítása:
A tejterméktartó fedelének eltávolításához,
először emelje fel a fedelet egy arasznyira és
húzza ki azt az oldalát, ahol a fedél nyitva
van.
Belső villanykörte cseréje
(10 ábra)
A villanykörtét meghibásodás esetén könnyű
kicserélni. Először győződjön meg róla, hogy
a hűtő / fagyasztó kábele ki legyen húzva a
konnektorból. Fogjon egy laposfejű
csavarhúzót, erő kifejtése nélkül nyomja be a
lámpa burkolat és a belső szekrény közötti
lyukba. Majd óvatosan nyomja meg balra a
csavarhúzó markolatát, míg a burkolat
fedelének tüskéje ki nem ugrik a helyéről.
Ismételje meg a műveletet a jobb oldali lyukon
is. Ekkor jobbra kell nyomnia a csavarhúzó
markolatát. Ha mindkét oldalt meglazította, a
burkolat könnyedén levehető.
Gondoskodjon róla, hogy a villanykörte
biztonságosan legyen a tartóba csavarva.
Csatlakoztassa a berendezést a megfelelő
áramforráshoz.
21
HU
Használati utasítás
Tegye- Hűtse le a fehér borokat, sört, világos
sört és ásványvizet, mielőtt felszolgálná.
Tegye- Ellenőrizze időnként a mélyhűtő
tartalmát.
Tegye- Addig tartsa a hűtőben az ételt, amíg
lehetséges és ragasszon fel „Szavatosság
lejár” és „Alkalmazható” stb. Dátumokat.
Tegye- A kereskedelmileg lefagyasztott ételeket
a csomagoláson megadott utasításoknak
megfelelően tárolja.
Tegye- Mindig kiváló minőségű friss ételt
válasszon és győződjön meg róla, hogy
alaposan meg van tisztítva, mielőtt
lefagyasztja.
Tegye- A friss ételt kis adagokban készítse elő,
hogy biztosítsa a gyors lefagyasztást.
Tegye- Minden ételt csomagoljon be alufóliába
vagy a fagyasztóhoz használt polietilén
zacskókba és gondoskodjon a
légmentességükről.
Tegye- A fagyasztott ételt azonnal csomagolja
be, mmiután megvásárolta és tegye a
fagyasztóba, amint lehetséges.
Tegye- Az ételt a hűtőszekrény rekeszében
olvassza ki.
• Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki
onnan mindent majd egyszerűen tolja fel az
alapzatról.
12. Győződjön meg róla, hogy mindig tiszta a
készülék hátulján a különleges műanyag
tartály, amely összegyűjti a felolvasztott vizet.
Ha el akarja távolítani a tálcát, hogy
megtisztítsa, kövesse az alábbi utasításokat:
• Kapcsolja ki le a készüléket és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
• Finoman tekerje a csavart a kompresszoron,
fogót használva, így a tálca eltávolítható
• Emelje fel.
• Tisztítsa meg és törölje szárazra
• Állítsa össze újra, fordítsa meg a műveletek
sorrendjét.
13. Egy fiók eltávolításához, húzza ki
amennyire csak lehetséges, billentse felfelé,
majd húzza ki teljesen.
Ajtó áthelyezése
Eljárás számsorrendben (11 ábra).
Mit tegyen és mit nem
Ne tegye- Ne tároljon banánt a hűtőszekrény
rekeszében.
Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen
védőanyaggal, amely akadályozhatja a levegő
áramlását.
Ne tegye- Ne tároljon mérgező vagy bármilyen
veszélyes anyagot a készülékben. A
készüléket csak ehető élelmiszerek tárolására
tervezték.
Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely túl
sokáig volt lefagyasztva.
Ne tegye- Ne tároljon főtt és friss ételt
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell
csomagolni és tárolni.
Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy
gyümölcslevet.
Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú ideig,
mert költségesebbé válik a működés és túlzott
jégképződést okoz.
Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához
éles szélű tárgyakat, mint pl. kést vagy villát.
Ne tegye- Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
Először hűtse le.
Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal teli
palackokat vagy tartályokat a fagyasztóba,
mert szétrobbanhat.
Ne tegye- Ne lépje túl a maximális fagyasztási
töltetet, amikor friss ételt fagyaszt.
Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki a
készüléket (Lásd „Kiolvasztás”)
Tegye- Tartsa a nyers és baromfi húst a főzött
étel és tejtermék alatt.
Tegye- Távolítson el minden használhatatlan
levelet a zöldségekről és töröljön le róla
minden földet.
Tegye- Hagyja a salátát, káposztát,
petrezselymet és karfiolt a törzsön.
Tegye- Először csomagolja be a sajtot
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba,
annyira kizárva a levegőt, amennyire
lehetséges. A legjobb eredményért vegye
ki egy órával korábban a hűtőből.
Tegye- A nyers húst és szárnyasokat
csomagolja lazán polietilén vagy
alufóliába. Ez megakadályozza a
kiszáradást.
Tegye- A halakat és belsőségeket polietilén
zacskóba csomagolja.
Tegye- Az erős szaggal rendelkező vagy
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy
helyezze légmentes tartályba.
Tegye- Jól csomagolja be a kenyeret, hogy friss
maradjon.
22
HU
Használati utasítás
A gép működése közben
tapasztalható zajra és rezgésekre
vonatkozó információk
Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet
vagy jeges vizet közvetlenül a fagyasztóból.
Alacsony hőmérséklet fagyási „égést” okozhat
a gyermekek száján.
Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas italokat.
Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhűtött ételt
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell
fagyasztani vagy meg kell főzni.
Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a tárolt
élelmiszereket a hűtőszekrényből.
1. Működés során a működési zaj egyre
hangosabbá válhat.
- A beállított hőmérséklet fenntartása érdekében a
készülék kompresszora időről-időre elindul. A
kompresszor által kibocsátott hang az induláskor
hangosabb, mint üzemelés közben. A
kompresszor leállásakor egy kattanó hang
hallható.
- A készülék teljesítményét és működési funkcióit
a környezeti hőmérséklet változása is
befolyásolhatja. Ezt teljesen normális.
2. Folyadékáramláshoz vagy porlasztáshoz
hasonló zajok
- Ezeket a zajokat a rendszerben áramló
hűtőközeg okozza, mely elengedhetetlen a
készülék működéséhez .
3. Egyéb rezgések és zajok.
- A rezgéseket és zajokat a padló típusa is
befolyásolhatja, melyre a készüléket helyezte.
Biztosítsa, hogy a padlón ne legyenek jelentős
szintbeli eltérések és ellenőrizze, hogy a padló
teherbírása elegendő-e a készülék
megtartásához.
- A többi rezgést és zajt a készülék tetejére
helyezett tárgyak is okozhatják. Ezeket a
tárgyakat el kell távolítani a készülék tetejéről
- A hűtőszekrénybe helyezett üvegek és edények
egymáshoz érnek. Ilyen esetekben helyezze
távolabb egymástól az üvegeket és az edényeket.
Energiafogyasztás
A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló
maximális hely úgy biztosítható, ha kiveszi a
fagyasztórekeszben található középső és felső
fiókot. A készülék energiafogyasztását a középső,
illetve a felső polc mellőzésével és teletöltött
fagyasztó mellett határoztuk meg.
Gyakorlati tanácsok az áramfogyasztás
csökkentéséhez
1. Biztosítsa, hogy a készüléket jól szellőző helyen
helyezzék el. Próbálja meg a lehető legmesszebb
elhelyezni a különféle hőforrásoktól (sütő, radiátor
stb.). Ezzel egyidőben pedig próbáljon olyan
helyet keresni, ahol a készüléket nem érheti
közvetlen napsugárzás.
2. A hűtött/fagyasztott élelmiszert a lehető
leggyorsabban helyezze be a hűtőszekrénybe,
különösen nyári napokon. A hűtött és fagyasztott
élelmiszerek hazaszállításához javasolt
hőszigetelt zacskókat használni.
3. Azt javasoljuk, hogy a fagyasztóban fagyasztott
élelmiszereket először a hűtőrekeszben olvassza
fel. Ennek következtében a felolvasztandó
csomagot egy egy megfelelő edénybe helyezze,
hogy a felolvadt víz nem folyjon be a
hűtőrekeszbe. Azt javasoljuk, hogy a fagyasztott
élelmiszer felolvasztását a felhasználás előtt 24
órával kezdje meg.
4. A hűtő ajtaját a lehető legkevesebb alkalommal
nyissa ki.
5. A szükségesnél többször soha nem nyissa ki a
készülék ajtaját, és mindig ellenőrizze, hogy
megfelelően csukta-e be az ajtót.
Problémakeresés
Ha a készülék nem működik, amikor
bekapcsolja, akkor ellenőrizze,
• Hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e
bedugva a fali csatlakozóba és hogy van-e áram. ( Az
elektromos áramellátás ellenőrzéséhez
csatlakoztasson más készüléket)
• Hogy a biztosíték kiégett-e/ az
áramkörmegszakító kiment-e/ a fő elosztó ki
van-e kapcsolva.
• Hogy a hőmérséklet szabályozó megfelelően
van-e beállítva.
• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha
megváltoztatta az illesztést és formadugót.
Ha a készülék még mindig nem működik a
fennti ellenőrzések után, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel, akinél a készüléket vásárolta.
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fenti
ellenőrzéseket elvégezte, mert a kiszállást
felszámíthatják, ha nem találnak hibát.
23
HU
Használati utasítás
Technikai adatok
Védjegy
HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es típusú
Készülék típus
CSA29022
Model
Teljes bruttó térfogat (l.)
270
Teljes használható térfogat (l.)
247
Fagyasztó használható térfogata (l.)
72
Hűtőszekrény hasznos térfogata (l.)
175
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
3,5
Energia osztály (1)
A+
Energiafogyasztás (kWh/év) (2)
257
Önállóság (órákban)
18
Zajszint [dB(A) re 1 pW]
39
Súly (kg)
53
Méretek (cm)
170,5x54x60
Ökológiai hűtési R600 a hatóanyag
(1) Energia osztály: A+++ . . . D
(A+++=gazdaságos . . D = kevésbé gazdaságos)
(2) A tényleges energiafogyasztás a használati körülményektől és az elhelyezéstől függ.
BEKO
Termék szám
Modell
HŰTŐ-ÉS FAGYASZTÓGÉP I-es
típusú
Bruttó térfogat
Hűtő, nettó térfogat
Fagyasztó, nettó térfogat
Fagyasztó kapacitás
R600a
C5 H10
Kompresszor
220-240 V ~ 50 Hz
7506620017
CSA29022
Class SN-ST
270/247 l
175 l
72 l
3,5 Kg/24 hr
0,048 kg
90 W/0,70 A
A terméken vagy a csomagoláson található
ábra azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhetõ háztartási hulladékként, hanem a megfelelõ, az elektromos és elektronikus
felszerelések újrahasznosítására létesült begyûjtõ pontokban kell leadni. Ha gondoskodik
a termék megfelelõ leselejtezésérõl, segít megelõzni azokat a környezetre és egészségre
káros hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelõ leselejtezése eredményezne. A
termék leselejtezésével kapcsolatos további részletekért forduljon a lakóhelyén található
háztartási hulladék begyûjtõhöz vagy az árúházhoz, ahol a terméket megvásárolta.
24
Návod na použitie
SK
Blahoželáme k Vášmu výberu
kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 12 hodiny pred
tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil,
ak bol prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Tento spotrebič by nemali používať osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo
mentálnou spôsobilosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami. Tieto osoby
môžu spotrebič používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak
ich zodpovedná osoba poučila o správnom používaní spotrebiča.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
25
Návod na použitie
SK
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Elektrické požiadavky
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R 600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
VAROVANIE – Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil
výrobca, servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak možnému
nebezpečenstvu.
Inštalačné pokyny
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +38
stupňov C (50 až 100 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 12 hodiny, aby sa systém
ustálil.
26
Návod na použitie
SK
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Nastaviteľné poličky
3 - Držiak vínových fliaš
4 - Zberač vody
5 - Kryt priehradky
6 - Priehradky
7 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
8 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
9 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
10 - Nastaviteľná noha
11 - Priehradka pre mliečne výrobky
12 - Polička pre nádoby
13 - Polička pre fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Riadenie a nastavenie teploty
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
Prevádzkové teploty sa riadia ovládačom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia
poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
27
Návod na použitie
SK
Pred prevádzkou
Mrazenie čerstvých potravín
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
dosť normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastavenie ovládača
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
termostatu v strednej polohe. Malé množstvá
potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
Rozmrazovanie
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
Skladovanie mrazených potravín
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Tvorba kociek ľadu
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou a vložte
ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy uvoľnite
rúčkou lyžice alebo podobným nástrojom;
nikdy nepoužívajte predmety s ostrými
hranami, ako nože alebo vidličky.
28
Návod na použitie
SK
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8 a 9).
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
Výmena žiarovky vnútorného svetla
(Položka 10)
V prípade, že nefunguje žiarovka, ľahko sa dá
vymeniť. Najskôr sa uistite, že
chladnička/mraznička je odpojená od
sieťového napájania tak, že vytiahnete
zásuvku. Zoberte plochý skrutkovač a opatrne
a bez použitia sily ho zasuňte do ľavej
medzery medzi krytom žiarovky a vnútorným
krytom. Potom opatrne zatlačte rukoväť na
skrutkovači doľava, kým nezaznamenáte, že
sa odpojil ľavý kolík krytu. Tento postup
zopakujte pri pravej medzere, avšak teraz
opatrne zatlačte rukoväť skrutkovača do
pravej strany. Po uvoľnení obidvoch strán
môžete jednoducho odpojiť kryt.
Uistite, či je žiarovka pevne zatiahnutá v
objímke žiarovky. Zariadenie pripojte k
sieťovému napájaniu. Ak svetlo stále nesvieti,
vymeňte žiarovku so závitom E14, typ 15 Watt
(Max) a potom ju namontujte. Vypálenú
žiarovku okamžite opatrne zlikvidujte.
Ak ste vymenili žiarovku, opätovne upevnite
kryt do pôvodnej polohy. Uistite sa, že kryt
správne zapadol.
29
Návod na použitie
SK
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Pre najlepšie výsledky vyberte
z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
Premiestnenie dvier
Vysvetlené v poradí (Položka 11).
30
Návod na použitie
SK
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
Informácie týkajúce sa zvukov a
vibrácií, ku ktorým môže dôjsť
počas prevádzky spotrebiča
1. Prevádzkový hluk sa môže počas
prevádzky zvýšiť.
- Kompresor spotrebiča sa bude pravidelne
spúšťať kvôli uchovaniu teplôt na nastavených
hodnotách. Hluk vytváraný kompresorom
zosilnie po jeho spustení a po jeho zastavení
môžete počuť cvaknutie.
- Výkonové a prevádzkové vlastnosti
spotrebiča sa môžu zmeniť podľa zmien
teploty okolitého prostredia. Musíte ich
považovať za normálne.
2. Zvuky podobné prúdiacim alebo
rozstrekovaným kvapalinám
- Tieto zvuky sú spôsobené prúdením
chladiacej zmesi v obvode spotrebiča a sú v
súlade s prevádzkovým princípom spotrebiča.
3. Iné vibrácie a zvuky.
- Úroveň zvuku a vibrácií môže byť
spôsobená typom a stavom podlahy, na ktorej
je spotrebič umiestnený. Ubezpečte sa, že
podlaha neobsahuje veľké množstvá
deformácií a tiež, že unesie hmotnosť
spotrebiča (ak je flexibilná).
- Ďalší zdroj zvuku a vibrácií predstavujú
predmety umiestnené na spotrebiči. Tieto
predmety musíte zo spotrebiča odstrániť.
- Fľaše a nádoby umiestnené v chladničke sa
dotýkajú. V takýchto prípadoch premiestnite
fľaše a nádoby tak, aby bol medzi nimi malý
priestor.
Spotreba energie
Maximálny úložný objem mrazených potravín
dosiahnete ak vyberiete strednú a hornú
zásuvku nachádzajúcu sa v priečinku
mrazničky. Spotreba energie vášho
spotrebiča sa deklaruje pri úplnom naplnení
priečinka mrazničky bez použitia strednej a
hornej zásuvky.
Praktické rady týkajúce sa zníženia
spotreby elektrickej energie
1. Ubezpečte sa, že sa spotrebič nachádza v
dobre vetranej oblasti, ďaleko od akýchkoľvek
zdrojov tepla (sporák, radiátor a pod.) Poloha
spotrebiča musí zároveň zabraňovať
priamemu kontaktu so slnečným žiarením.
2. Ubezpečte sa, že potraviny zakúpené v
chladenom/zamrazenom stave do spotrebiča
umiestnite čo možno najskôr, najmä v lete. Na
prenos potravín domov odporúčame použitie
tepelne izolovaných tašiek.
3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z
priečinka mrazničky vám odporúčame
vykonávať v priečinku chladničky. Pre tento
účel umiestnite balíček určený na
rozmrazenie do nádoby, z ktorej voda
vzniknutá následkom rozmrazovania
nevytečie do priečinka chladničky.
Rozmrazovanie vám odporúčame začať
najmenej 24 hodín pred použitím zmrazenej
potraviny.
4. Počet otvorení dverí vám odporúčame
znížiť na minimum.
5. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa
ubezpečte, že sú dobre zatvorené.
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky
a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte servisného technika. Zabezpečte
vykonanie vyššie uvedených kontrol, pretože, ak
sa nezistí žiadna chyba, môže sa to spoplatniť.
31
Návod na použitie
SK
Technické údaje
Značka
Typ spotrebiča
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
CSA29022
Model
Celkový hrubý objem (l.)
270
Celkový užitočný objem (l.)
247
Užitočný objem mrazničky (l.)
72
Užitočný objem chladničky (l.)
175
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
3,5
Energetická trieda (1)
A+
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
257
Samostatnosť (h)
18
Hlučnosť [dB(A) re 1 pW]
39
Hmotnosť (kg)
53
Rozmery (cm)
170,5x54x60
Ekologický chladiaci činiteľ R600a
(1) Energetická trieda: A+++ . . . D
(A+++ = ekonomická . . . G = menej ekonomická)
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie spotrebiča.
BEKO
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
220-240 V ~ 50 Hz
7506620017
CSA29022
Class SN-ST
270/247 l
175 l
72 l
3,5 Kg/24 hr
0,048 kg
90 W/0,70 A
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie manipulovať ako
s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na príslušnom zbernom mieste,
kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne nebezpečným negatívnym následkom na
životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na miestny mestský
úrad, na spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v
ktorej ste výrobok kúpili.
32
Instrukcja obsługi
PL
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250
milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był
to mądry wybór.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opisana tu chłodziarko-zamrażarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
użytkowania prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniższych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zużycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
Ostrzeżenie!
Urządzenie to może być użytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie należy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie narażonym na działanie deszczu,
wilgoci, itd.
Ważne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej korzystać w
razie konieczności. Może być ona przydatna również dla
innego użytkownika.
Używanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi
ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
33
Instrukcja obsługi
PL
 Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w
gniazdku zasilającym. Nie należy stosować
ani przedłużaczy ani rozdzielników.
 Parametry elektryczne zamrażarki podano
na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej
wnętrzu.
 Elektryczny przewód zasilający należy
ułożyć tak, aby można go było łatwo włączyć i
wyłączyć po zakończeniu instalacji.
 Jeśli nie ma dostępu do przewodu
zasilającego należy użyć przekładki
izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).
(!) Urządzenie jest przeznaczone do pracy
przy zasilaniu ~220-240V.
Podłączenie do zasilania
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu ~230V, 50 Hz. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci należy upewnić się, czy
napięcie, rodzaj prądu i częstotliwość w sieci
są zgodne z wartościami podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie należy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłużaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. Jeżeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie.
Instrukcje transportu i ustawiania
Ostrzeżenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie należy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iż urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem należy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
Niezastosowanie się do powyższej instrukcji
może spowodować uszkodzenie sprężarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie należy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
Ostrzeżenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniżej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
użytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
W razie uszkodzenia przewodu zasilającego,
aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go
wymienić producent, jego agent serwisowy
lub podobnie wykwalifikowany personel.
Montaż
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+38°C. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +38°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia może wzrosnąć.
Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zużycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować
następujące minimalne odległości:
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamrażarek 25 mm
Podłączenie do zasilania
Ostrzeżenie!
Urządzenie to musi być uziemione
 Należy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie
zasilania w miejscu ustawienia zamrażarki
odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej w jej wnętrzu,
 Bezpieczeństwo zamrażarki pod względem
elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy,
jeśli domowy system uziemienia
zainstalowano zgodnie z przepisami.
 Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby
nie stała na przewodzie zasilającym, co może
grozić jego uszkodzeniem.
34
Instrukcja obsługi
PL
 Butelki należy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/13) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
 Aby zachować świeżość chłodzonego
mięsa, należy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
żywności. Nie może ono stykać się z
żywnością gotową do spożycia. Świeżego
mięsa nie należy przechowywać dłużej niż 2
lub 3 dni.
 Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie należy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umożliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
 Całą żywność należy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. Żywność w
puszkach konserwowych należy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spożywczych.
 Gorącą żywność należy ostudzić przed
włożeniem do chłodziarki.
 Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
dużą zwartością alkoholu należy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
Należy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, należy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóżek w prawo lub w lewo
dotąd, aż wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóżek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umożliwiające właściwą cyrkulację powietrza
należy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
(Patrz rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obudowa termostatu i lampy
Półki wyjmowane
Półka na butelki
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
Komora szybkiego zamrażania
Pojemnik na kostki lodu
Komora zamrożonej żywności
Regulowane nóżki
Balkonik na nabiał
Balkonik na słoiki
Balkonik na butelki
Regulacja temperatury
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza należy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia może się wahać w
zależności od takich warunków jego
użytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstotliwość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
żywności; zależnie od tych warunków należy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca się ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia również automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki może się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C dając
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
Należy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
Porady dotyczące przechowywania
żywności
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
 Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeżej
żywności i napoi.
 Zamrażarka jest przeznaczona do
przechowywania żywności zamrożonej oraz
do zamrażania żywności świeżej.
 Produkty gotowane należy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuższy niż 2-3 dni.
 Produkty świeże w opakowaniach można
kłaść na półkach. Świeże warzywa i owoce
należy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
35
Instrukcja obsługi
PL
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniżej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeżej żywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zużycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyż ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas należy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
chemicznie w stosunku do opakowanej
żywności, być odporny na niskie temperatury,
nie nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały jak
folie plastikowe i aluminiowe oraz pojemniki
plastikowe, aluminiowe przeznaczone do
bezpośredniego kontaktu z żywnością. Nie
należy przechowywać zamrożonej żywności w
szklanych opakowaniach. W przypadku przerwy
w dopływie prądu nie należy otwierać drzwi
urządzenia. Jeżeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niż kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamrożoną
żywność.
Mrożenie świeżej żywności
 Do zamrażania świeżej żywności należy
używać komory oznaczonej 4 gwiazdkami (czyli
komory szybkiego zamrażania).
 Nie należy zamrażać jednocześnie dużych
ilości żywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu żywności są osiągane wtedy,
gdy jest ona głęboko zamrażana w możliwie jak
najkrótszym czasie. Dlatego nie powinno się
przekraczać wydajności zamrażania, podanej w
charakterystyce technicznej. Ustawienie
termostatu należy wtedy tak wyregulować, aby
w zamrażarce osiągnąć jak najniższą
temperaturę, lecz jednocześnie żeby
temperatura w chłodziarce nie spadła poniżej
0°C.
 Produkty spożywcze już zamrożone (gotowe
mrożonki) można wkładać od razu do
zamrażarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
 Jeżeli na opakowaniu nie podano daty
zamrożenia, to jako maksymalny okres
przechowywania należy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
 Nie wolno ponownie zamrażać żadnej
rozmrożonej żywności, nawet, gdy jest ona tylko
częściowo rozmrożona. Żywność taką należy
skonsumować niezwłocznie lub ugotować i
dopiero wtedy - ponownie zamrozić.
Zamrażarka
Ustawienie termostatu może mieć również
wpływ na temperaturę w zamrażarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
Uruchamianie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie należy używać produktów
ściernych i silnych detergentów.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
należy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. Świeżą żywność można włożyć i
zacząć zamrażać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamrożonej żywności
Jak robić kostki lodu
Zamrażarka jest przeznaczona do zamrażania
świeżej żywności oraz do przechowywania
mrożonek przez dłuższy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamrażania,
żywność należy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włożyć go do zamrażarki. Kostki
lodu można łatwo wyjąć wstawiając pojemnik z
lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieżącej wody.
36
Instrukcja obsługi
PL
Odmrażanie
Wymiana żarówki
(rys 10)
W razie przepalenia się żarówki można ją łatwo
wymienić. Najpierw upewnij się, że chłodziarka/
zamrażarka jest odłączona od zasilania poprzez
wyjęcie wtyczki z gniazdka. Weź płaski
śrubokręt i delikatnie, bez użycia siły wsadź go
w szczelinę pomiędzy kloszem lampki, a
wewnętrzną ściana obudowy.
Następnie delikatnie przyciskaj uchwyt
śrubokręta w lewo, aż zauważysz, że poluźnił
się lewy wypust klosza lampy. Powtórz to samo
w prawej szczelinie, tym razem naciskając
śrubokrętem w prawo. Po poluźnieniu z obu
stron można łatwo zdjąć klosz.
Sprawdź, czy żarówka jest bezpiecznie
wkręcona w oprawkę. Wetknij wtyczkę
urządzenia do gniazdka zasilającego. Jeśli
światło nadal nie działa, w najbliższym sklepie
ze sprzętem elektrycznym zaopatrz się w nową
żarówkę 15 W (maks.) z końcówką z gwintem
E14, a następnie zastąp nią starą żarówkę.
Należy natychmiast ostrożnie pozbyć się
przepalonej żarówki.
Po wymianie żarówki załóż klosz w jego
poprzednie miejsce. Zwróć uwagę, aby występy
klosza poprawnie zatrzasnąć w obudowie.
Chłodziarka
Odmrażanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za każdym razem, gdy
termostat wyłączy sprężarkę. Nie jest przy
tym konieczna żadna ingerencja użytkownika.
Powstała w wyniku rozmrażania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
sprężarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez sprężarkę.
WAŻNE!
Kolektor wodny i wąż odprowadzający należy
utrzymywać w czystości, aby umożliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. Należy sprawdzać, czy koniec
węża odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na sprężarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę
(rys.7). Należy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamrażarki.
Odszranianie należy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamrażania, a co za tym idzie zwiększenie
zużycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania należy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamrożenia żywności.
Następnie należy wyjąć zamrożoną żywność,
owinąć ją w papier i położyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamrażarki należy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza można
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przyśpieszy to
proces odszraniania.
Nie należy usuwać lodu przy użyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamrażarki.
Nie należy przyspieszać odszraniania przy
użyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu należy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8 i 9), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się wykonywać
po każdym jego odmrożeniu. Wnętrze
urządzenia należy czyścić letnią wodą z
dodatkiem sody amoniakalnej (w stężeniu 1
łyżeczka sody na 4 litry wody); nie wolno nigdy
używać mydła, detergentów, benzyny lub
acetonu, gdyż mają one nieprzyjemny zapach.
Do czyszczenia należy używać wilgotnej gąbki,
a do suszenia - miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie należy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona do
wnętrza izolacji termicznej, gdyż może to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do wnętrza
termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
37
Instrukcja obsługi
PL
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne należy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy używać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
Czyszczenie zespołu sprężarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół sprężarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) należy
czyścić z kurzu przy użyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia należy uważać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
 Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamrażarki; niska temperatura może
spowodować urazy.
 Nie należy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyż mogą one spowodować
odmrożenia.
 Jeżeli urządzenie ma pozostać nie używane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, żeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłużej niż kilka dni, należy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróżnić chłodziarkę i zamrażarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nieprzyjemnych zapachów.
W przypadku zauważenia...
 Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
 Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; należy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Należy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
Środki ostrożności w trakcie
użytkowania
Informacja dotycząca odgłosów i
drgań, które mogą wystąpić przy
pracy chłodziarki
 Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmrażania i czyszczenia.
Urządzenie należy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
 Nie należy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
 W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
 Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłużej, niż to jest konieczne do
wyjęcia lub włożenia żywności.
 Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy
pozostawiać żywności w zamrażarce.
 Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamrażarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie należy zamrażać
plastikowych butelek.
1. Odgłos ten może się nasilić w trakcie
pracy.
- Aby utrzymać nastawioną temperaturę, co
jakiś czas uruchamia się sprężarka
chłodziarki. Odgłos sprężarki nasila się, gdy
się uruchamia, zaś kiedy się wyłącza może
być słychać kliknięcie.
- Wydajność i własności użytkowe chłodziarki
mogą się zmieniać wraz ze zmianami
temperatury otoczenia. Jest to zupełnie
normalne.
2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu.
- Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w
obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej
działania.
38
Instrukcja obsługi
PL
3. Inne drgania i odgłosy
- Pewne odgłosy i drgania może powodować
rodzaj i powierzchnia podłogi, na której stoi
chłodziarka. Upewnij się, że podłoga jest
równa i płaska oraz że nie ugina się pod
ciężarem chłodziarki (jest sztywna).
- Kolejnym źródłem odgłosów i drgań mogą
być przedmioty ustawione na chłodziarce.
Należy je z niej zdjąć.
- Butelki i naczynia ustawione w chłodziarce
stykają się ze sobą. W takich przypadkach
przesuń butelki i naczynia tak, aby zachować
między nimi niewielki odstęp.
Odzysk opakowania
Ostrzeżenie!
Nie należy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umożliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Usuwanie usterek
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
Możliwe przyczyny
Żarówka jest spalona.
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuższe
niż normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić żarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę żarówki;
- wymienić żarówkę na nową o mocy
maks.15W, 220-240V prądu przemiennego,
gwint żarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
39
- Należy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- Umożliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
Instrukcja obsługi
PL
Rozmieszczenie żywności
Półki w komorze zamrażalnika
Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody,
warzywa, itp.
Jajka
Potrawy w garnkach, na talerzach z
pokrywkami i w zamkniętych pojemnikach
Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje
(np. mleko, soki owocowe, piwo)
Warzywa i owoce
Taca na jajka
Półki komory chłodniczej
Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej
Pojemnik na świeże warzywa
Przykłady zastosowań
Białe wino, piwo i woda mineralna
Banany
schłodzić przed użyciem
nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać wyłącznie w woreczkach
polietylenowych
użyć pojemników hermetycznych lub
woreczków polietylenowych; najlepiej wyjąć z
chłodziarki na godzinę przed spożyciem.
przechowywać tylko przez krótki okres czasu,
użyć hermetycznego pojemnika/ opakowania
nie przechowywać razem z żywnością
delikatną, taką jak potrawy gotowane lub
mleko
Ryby lub podroby
Ser
Melony
Surowe mięso i drób
Zalecane ustawienia
Pozycja pokrętła termostatu
2½
1
Objaśnienia
Jest to ustawienie normalne i zalecane.
Najniższa intensywność chłodzenia/mrożenia
Najwyższa intensywność
chłodzenia/mrożenia
Jeśli użytkownik uważa, że w komorze
chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z
powodu wysokiej temperatury otoczenia lub
częstego otwierania i zamykania drzwiczek.
5
1-5
40
Instrukcja obsługi
PL
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
Zużycie energii
Maksymalną ilość przechowywanych
mrożonek można osiągnąć nie używając
środkowej i górnej szuflady umieszczonych w
komorze zamrażania. Zużycie energii przez
chłodziarkę określono przy całkowicie
wypełnionej komorze zamrażania i nie
używając środkowej i górnej szuflady.
Jeżeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uważnie poniżej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezużytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cennych surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
należy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe, aby
ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się
wewnątrz.
Chłodziarko-zamrażarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które należy
poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu do
ponownego użycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróżnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Rady praktyczne jak zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej
1. Upewnij się, że chłodziarka stoi w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od źródeł
ciepła (kuchenka, kaloryfer, itp.).
Jednocześnie chłodziarka powinna stać tam,
gdzie nie będzie narażona na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
2. Dbaj o to, aby żywność kupowana w stanie
schłodzonym/ zamrożonym wkładać do
chłodziarki możliwie najprędzej, zwłaszcza
latem. Zaleca się używanie izolowanych
termicznie toreb do przenoszenia żywności do
domu.
3. Zalecamy rozmrażanie w komorze
chłodzenia paczek wyjętych z komory
zamrażalnika. W tym celu paczkę, która ma
zostać rozmrożona, umieszcza się w
naczyniu, aby powstała przy tym woda nie
wyciekła do komory chłodzenia. Zalecamy
rozpoczynać rozmrażanie zamrożonej
żywności na co najmniej 24 godziny przez jej
użyciem.
4. Zalecamy otwierać drzwiczki najrzadziej,
jak to możliwe.
5. Nie należy trzymać drzwiczek otwartych
dłużej niż to konieczne i dbać o to, aby po
każdym otwarciu starannie je zamykać.
41
Instrukcja obsługi
PL
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Typ urządzenia
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
Oznaczenie modelu
CSA29022
Klasa efektywności energetycznej (1)
A+
Roczne zużycie energii (kWh/rok) (2)
257
Pojemność brutto/użytkowa całkowita (l)
270/247
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)
175
Pojemność użytkowa zamrażalki (l)
72
Czas przechowywania „Z” godzin bez
18
zasilania
Zdolność zamrażania w (kg/24h)
3,5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
39
Waga (kg)
53
Wysokość [cm]
170,5
Szerokość [cm]
54
Głębokość [cm]
60
Czynnik chłodniczy
R600a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (mniej efektywna)
(2) Rzeczywiste zużycie zależy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego użytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Tabliczki znamionowe
BEKO
NUMER PRODUKTU
MODEL
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I
7506620017
CSA29022
Klasa SN-ST
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI
270/247 l
175 l
OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI
ZDOLNOŚĆ MROŻENIA
72 l
3,5 kg/24 godz.
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
0,048 kg
KOMPRESOR 220-240 V ~ ; 50 HZ
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
90 W/0,70 A
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
42
D
Gebrauchsanweisung
Wir danken Ihnen , dass Sie sich für den Kauf eines
BEKO
Produkte entschieden haben. Ihr Gerät
genügt hohen Ansprüchen und wurde für eine
langjährige Benutzung entworfen.
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit !






Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial,
bevor Sie das Gerät einschalten
Nachdem Sie das Gerät aufgestellt haben, sollten Sie
mit dem Anschliessen und Einschalten mindestens 12
Stunden warten, damit sich das Kältemittel im Kreislauf
setzen kann.
Schnapp-oder Riegelverschluss vom ausgedienten
Gerät entfernen oder unbrauchbar machen, damit sich
spielende Kinder nicht selbst im alten Gerät
einschliessen können.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Für das in dem
Gerät verwendete Kühlmittel und die Gase in der
Isolierung
sind
spezielle
Entsorgungsverfahren
vorgeschrieben .
Befolgen Sie die Müllverordnungen in Ihrer Region, um
das Gerät sicher zu entsorgen.
Nicht zu empfehlen ist die Verwendung des Gerätes in
sehr kalten, unbehitzten Räumen (Garage, Keller,
Lagerräume, usw.)
Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät
ziehen und es optimal und störungsfrei benutzen
benutzen
können,
lesen
Sie
bitte
die
Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie
sie für den Bedarfsfall sorgfältig auf. Die Nichtachtung
dieser Hinweise können zu Sachschäden und zum
Verlust der Garantie führen.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das
Gerät zu benutzen ist.
43
D
Gebrauchsanweisung
Elektrischer Anschluss
Transporthinweise
Bevor Sie das Gerät anschliessen, prüfen Sie
unbedingt, ob die auf dem Typenschild
angegebene Wechselspannung mit der
Netzspannung übereinstimmt. Die
elektrischen Anschlüsse müssen den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Schließen Sie das Gerät an eine leicht
zugängliche Steckdose an .
Warnung !
Dieses Gerät muss richtig geerdet werden.
Reparatur- und Wa rtungsarbeiten sollten nur
von Fachkräften durchgeführt werden.
Reparaturen, die von nicht qualifizierten
Personen ausgeführt werden, sind eine
Gefahrenquelle und können gefährliche
Konsequenzen für den Benutzer des
Gerätes haben.
Achtung!
Dieses Gerät verwendet das Kühlmittel
R600a, ein Gas mit hoher
Umweltverträglichkeit, das aber brennbar ist.
Achten Sie beim Transportieren und
Aufstellen des Geräts darauf, daß keine Teile
des Kühlmittelkreislaufs beschädigt werden.
Vermeiden Sie bei Beschädigungen offenes
Feuer oder Zündquellen, und lüften Sie den
Raum, in dem sich das Gerät befindet,
mehrere Minuten lang.
Warnung !
Verwenden Sie zur Beschleunigung des
Abtauprozesses keine mechanischen oder
anderen Hilfsmittel als die vom Hersteller
empfohlenen Mittel.
Warnung !
Achten Sie darauf, dass der
Kühlmittelkreislauf nicht beschädigt wird.
Warnung !
Keine elektrische Geräte benutzen um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
Verwenden Sie in der Kühl-Gefrier Kombination keine anderen als die vom
Hersteller empfohlenen elektrischen Geräte.
Warnung !
Wenn die Netzanschlussleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
1. Während des Transports sollte das Gerät
stets aufrecht stehend und in
Originalverpackung transportiert werden.
2. Wurde das Gerät waagerecht
transportiert, so muß es zur Beruhigung des
Kältekreislaufes wenigstens 12 Stunden ruhig
lassen, bevor der Inbetriebnahme.
3. Für Schäden infolge Nichtbeachtung haftet
der Hersteller nicht.
4. Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit
oder anderen Witterungsbedingungen
geschützt werden
Wichtig !
 Greifen Sie nicht mit der Hand unter das
Gerät während der Reinigung oder des
Transportes. Sie könnten sich an scharfen
Kanten oder an die Rohre auf der
Geräterückseite verletzen.
 Setzen Sie sich nicht auf das Gerät. Sie
könnten sich verletzen oder Beschädigungen
am Gerät bewirken.
 Keine schweren Gegenstände bzw. das
Gerät selbst auf das Netzkabel stellen. Das
könnte zur Beschädigung des Netzkabels
führen.
 Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
Aufstellen
44
1. Die Umgebungstemperatur hat eine
Auswirkung auf den Energieverbrauch und
die anwandfreie Funktion des Kühlgerätes.
Bei der Standortwahl sollten Sie darauf
achten, das Gerät in einem Raum mit einer
konstanten Umgebungstemperatur in Betrieb
zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht,
dh. + 10...+38° C. (50…100° F ) .
Ein Raum mit schwankenden Temperaturen
(insbesonders nachts oder im Winter unter
10° C ) ist zu vermeiden.
2. Bei niedrigen Temperaturen ist es möglich,
dass das Gerät nicht funktioniert. Das bewirkt
eine Verminderung der Lagerungsdauer von
Lebensmitteln, mindert unnötig den Nährwert
und im schlechtesten Fall können
Lebensmittel frühzeitig verderben
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung,
und stellen Sie das Gerät nie in der Nähe
einer direkten Wärmequelle auf. (Heizkörper,
Herd, Ofen ).
D
Gebrauchsanweisung
Die Mindestabstände zu solchen Geräten
betragen :
zu Gasherden
300 mm
zu Heizkörper
300 mm
zu Gefriergeräten 25 mm
3. Halten Sie einen Raum um das Gerät,
damit die Luft frei zirkulieren kann. (Abb.2)
Lüftungsgitter auf der Gerätrückseite
einsetzen (Abb.3)
4. Das Gerät muss auf einem festen, ebenen
Untergrund stehen. Bodenunebenheiten
durch Ein-oder Herausdrehen der beiden
Stellfüßen vorne ausgleichen. Vermeiden Sie
starke Geräusche durch richtige Ausrichtung
(Abb 4).
5. Lesen Sie Kap. „ Reinigung und
Instandehaltung “ bevor der Inbetriebnahme.
3. Bewahren Sie Milchprodukte im
speziellen Türfach auf.
4. Gekochte Speisen in dicht schliessenden
Gefäßen aufbewahren.
5. Frische Lebensmittel, gut verpackt,
können auf den Ablagengittern aufbewahrt
werden.Gemüse und Obst werden in den
Gemüseschubladen aufbewahrt.
6. Bewahren Sie Flaschen im Türfach auf.
7. Frisches Fleisch, in Polyäthylenbeutel gut
verpackt, kann nur für einige Tagen auf die
unterste Ablage im Kühlabteil gelagert werden
Vermeiden Sie , dass das Fleisch in
Berührung mit den gekochten Speisen
kommt.
8. Decken Sie die Ablagegitter nicht mit
Papier ab , damit die Luft zirkulieren kann.
9. Kein Pflanzöl im Türafch aufbewahren.
Vergewissern Sie sich, daß die Lebensmittel
gut verpackt bzw. abgedeckt sind, bevor Sie
sie einlagern .Lassen Sie warme
Lebensmittel und Getränke abkühlen, bevor
Sie sie im Gerät einlagern .
Keine Konserven nach dem Öffnen im
Kühlschrank aufbewahren.
10. Glasflaschen mit kohlensäurehaltigen
Sodawasser dürfen nicht im Gefrierabteil
aufbewahrt werden.
11. Kälteempfindliche Gemüsearten
(Paradeiser, Gurken) und Obst (Ananas,
Wassermelonen) mit luftdichter Verpackung
aufbewahren.
12. Hochprozentiger Alkohol darf nur aufrecht
in fest versiegelten Behältern aufbewahrt
werden. Lagern Sie im Kühlschrank keine
flüchtigen, explosiven oder brennbaren Stoffe.
Geräteübersicht
( Abb. 1)
1 - Thermostat und Beleuchtungsarmatur
2 - Höhenverstellbare Ablagen
3 - Weinflaschengestell
4 - Tauwasserablauf
5 - Deckel für Gemüseschubladen
6 - Gemüseschubladen
7 - Schnellgefrierabteil
8 - Eiswürfelfach mit Eiswürfelschale
9 - Gefrierschubladen zur Aufbewahrung
von tiefgefrorenen Lebensmitteln
10 - Höhenverstellbare Füßen
11 - Fach für Milchprodukte
12 - Gläserfach
13 - Flaschenfach
Allgemeine
Einlagerungsempfehlungen
1. Im Kühlteil werden frische Lebensmittel und
Getränke für kurze Zeit aufbewahrt
2. Im Gefrierfach sind im Handel erhältliche
tiefgefrorene Produkte für einen langen
Zeitraum aufzubewahren, und außerdem
besteht die Möglichkeit frische Lebensmittel
einzufrieren und zu lagern. Bei abgepackten
Waren auf Haltbarkeits- bzw.
Verbrauchsdatum achten und die
angegebenen Lagerbedingungen unbedingt
einhalten.
45
D
Gebrauchsanweisung
7. Um den korrekten Betrieb des Geräts zu
erhalten, den Thermostat auf eine mittlere
Position einstellen.
8. Sie können Lebensmittel in das Gerät
einräumen, wenn eine geeignete
Kühltemperatur erreicht ist. Prüfen Sie die
Temperatur im Kühlabteil mit einem
Thermometer.
Temperaturregelung.
Einstellung der Temperatur
Mit den Thermostat kann die die gewünschte
Lagertemperatur eingestellt werden (Abb. 5).
Wenn das Gerät die eingestellte Temperatur
erreicht hat, schaltet sich der Thermostat
automatisch aus, steigt die Temperatur
wieder, so schaltet es sich wieder ein.
Stellung „ MAX “ bedeutet die niedrigste
Innentemperatur (kälteste Einstellung).
Wird der Temperaturregler auf Stufe Mitte
zwischen 1 und 5 eingestellt, so wird im
Kühlbereich automatisch +5°C (+41°F)
erreicht.
Im Kühlschrank gibt es kältere und wärmere
Zonen (Gemüseschublade, oberes Teil des
Kühlschranks). Jedes Lebensmittel sollte den
richtigen Platz bekommen, damit es lange
frisch bleibt.
Wir empfehlen, die Temperatur der
Raumtemeperatur, der Häufigkeit mit der der
Kühlschrank geöffnet wird, sowie der Menge
der eingelagerten Lebensmittel entsprechend
einzustellen.
Die Temperatur im Kühlschrank regelmäßig
an verschiedenen Stellen mit einem
Thermometer messen. Vermeiden Sie
unnötiges und zu langes Öffnen der Tür.
Lagern von tiefgefrorenen
Lebensmitteln
Im Gefrierschrank sind im Handel erhältliche
tiefgefrorene Produkte für einen langen
Zeitraum aufzubewahren.
Sollte der Strom ausfallen, öffnen Sie die Tür
nicht. Falls die Unterbrechung nicht mehr als
18 Stunden dauert, werden die Lebensmittel
im Gefrierfach nicht beeinträchtigt.
Einmal aufgetaute oder angetaute Produkte
sollten sobald wie möglich verzehrt werden
und nicht wieder einfrieren, außer sie werden
zu einem Fertiggericht weiter verarbeitet.
Einfrieren von frischen
Lebensmitteln
Einige Regeln sollten beachtet werden, um
Qualitätsverluste zu vermeiden und die
Erhaltung von Konsistenz, Geschmack,
Nährwert, Vitamineninhalt und Aussehen der
Tiefkühlkost zu garantieren:
Frieren Sie nie eine zu große Menge frische
Ware auf einmal ein, sonst kann die Ware
nicht schnell genug bis zum Kern
durchgefroren werden und so können, nach
dem Auftauen, Qualität- und
Geschmacksverluste auftreten.
Das Gefriervermögen des Gerätes nicht zu
überschreiten.
Möglichst schnell einfrieren!
Die einzulegenden Lebensmittel nicht mit den
bereits im Fach befindlichen in Berührung zu
kommen .
Lassen Sie warme Lebensmittel abkühlen,
bevor Sie sie im Gerät einlagern.
Bevor der Inbetriebnahme
Bevor der Innbetriebnahme prüfen Sie ob :
1. Die Stellfüßen vorne ausgeglichen wurden.
2. Der Innenraum gereinigt wurde und die
Luft frei zirkulieren kann
3. Der Innenraum sauber ist ( gem. den
Empfehlungen im Kap. ,,Reinigung “)
4. Der Netzstecker richtig eingesteckt ist.
Achtung :
5. Immer wenn das Gerät einschaltet,
werden Sie ein Summen hören, das von dem
Kompressor des Kühlschranks erzeugt wird
Geräusche werden auch vom Kühlmittel der
Kühl-Gefrier-Kombination erzeugt. Diese sind
normale Betriebsgeräusche.
6. Die leicht gewölbte Form des
Kühlschranks, fabrikationsbedingt, ist kein
Defekt.
46
D
Gebrauchsanweisung
Abtauen des Gerätes
Wischen Sie das Tauwasser auf, das sich am
Boden des Gefrierabteils angesammelt hat,
und trocknen Sie den Innenraum nach dem
Abtauen gründlich ab (Abb. 8 & 9).
Verbinden Sie den Netzstecker mit der
Steckdose und schalten Sie den Strom wieder
an.
Kühlabteil
Das Abtauen erfolgt vollautomatisch während
der Kompressor von dem Thermostat
unterbrochen wird. Keine Eingriffe sind
erforderlich.
Das Abtauwasser läüft durch den
Tauwasserablauf in die Auffangschale auf
dem Kompressor und verdunstet dort durch
die Wärme des Kompressors. (Abb. 6).
Das Auftreten von Wassertropfen auf der
inneren Rückwand des Kühlraums zeigt die
automatische Abtauphase an. Nach dem
Abtauen sind Reif- bzw. Eisschichtflecken auf
der Rückseite des Kühlschrankes nicht
unüblich. Verwenden Sie keine spitzen
Gegenstände wie Messer oder Gabeln, um
diese zu entfernen. Die Abflußöffnung
regelmäßig mit einem Reinigungsstäbchen
reinigen, damit das Tauwasser stetig und zügig
abfließen kann.
Halten Sie die Auffangrinne und die
Ablauföffnung sauber. Ist diese verstopft, dann
lassen sich die Verschmutzungen mit dem
gelieferten Werkstück beseitigen (Abb.7).
Wechseln des türanschlags
Befolgen Sie nacheinander die einzelnen
Schritte entsprechend der Numerierung
(Abb. 11).
Wechsel der Glühlampe
(Abb. 10)
Falls die Innenbeleuchtung einmal ausfallen
sollte, kann das Leuchtmittel leicht ersetzt
werden. Trennen Sie das Kühlgerät zunächst
von der Stromversorgung, indem Sie den
Netzstecker ziehen. Nehmen Sie einen
Schlitzschraubendreher zur Hand, setzen Sie
die Klinge vorsichtig in den linken Spalt
zwischen Lampenabdeckung und Innenwand.
Bewegen Sie den Griff des Schraubendrehers
vorsichtig nach links, bis sich der linke Stift
der Abdeckung löst. Dies wiederholen Sie mit
dem rechten Spalt, hier bewegen Sie den Griff
des Schraubendrehers entsprechend
vorsichtig nach rechts. Wenn beide Seiten
gelöst sind, lässt sich die Abdeckung leicht
abnehmen.
Kontrollieren Sie dann, ob das Leuchtmittel
richtig eingeschraubt ist. Verbinden Sie das
Gerät mit der Stromversorgung. Sollte das
Licht noch immer nicht aufleuchten, erwerben
Sie ein neues Leuchtmittel (E14-Gewinde,
maximal 15 Watt) im Elektrofachhandel und
schrauben dieses ein. Entsorgen Sie das
ausgebrannte Leuchtmittel sofort und mit
Vorsicht.
Nach dem Austausch des Leuchtmittels
setzen Sie die Abdeckung wieder wie zuvor
auf. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung
richtig einrastet.
Gefrierteil
Durch den eingebauten Tauwassersammelbehälter
gestaltet sich das Abtauen sehr einfach und
unkompliziert.
Sie sollten etwa zweimal pro Jahr abtauen,
bzw. wenn sich eine Eisschicht von etwa 7
mm (1/4’’) Stärke gebildet hat. Schalten Sie
zum Abtauen das Gerät ggf. an der
Steckdose ab und ziehen Sie den
Netzstecker.
Wickeln Sie die Lebensmittel in mehrere
Lagen Zeitungspapier und verstauen Sie dann
alles an einem kühlen Ort (z.B. Kühlschrank
oder Speisekammer).
Um das Abtauen zu beschleunigen, können
Sie vorsichtig Behälter mit warmem Wasser in
das Gefrierabteil stellen.
Verwenden Sie zum Entfernen des Eises
niemals einen spitzen oder scharfen
Gegenstand, wie etwa ein Messer oder eine
Gabel.
Verwenden Sie zum Abtauen niemals einen
Haartrockner, ein elektrisches Heizgerät oder
ähnliche Elektroapparate.
47
D
Gebrauchsanweisung
12. Achten Sie darauf, daß die Plastikschale
an der Rückseite des Geräts, die zum
Sammeln von Tauwasser dient, immer sauber
bleibt. Wenn Sie die Schale zum Reinigen
ausbauen wollen, dann gehen Sie wie folgt
vor:
• Das Gerät ggf. an der Steckdose abschalten
und den Netzstecker ziehen.
•Den Stift am Kompressor vorsichtig mit einer
Zange zurückbiegen, so daß die Schale freiliegt.
• Die Schale abnehmen.
• Die Schale reinigen und trockenreiben.
•Zum Wiedereinbauen die gleichen Schritte in
umgekehrter Reihenfolge ausführen.
13. Stärkere Eisablagerungen sollten
regelmäßig mittels ein Eisschabers aus
Plastik entfernt werden. Massive
Eisablagerungen vermindern die Kühlleistung
Ihres Geräts.
Reinigung und Pflege
1. Vor der Reinigung empfiehlt es sich, das
Gerät ggf. an der Steckdose abzuschalten
und den Netzstecker zu ziehen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen weder
scharfe Gegenstände noch Scheuermittel,
Seife, Haushaltsreiniger, andere Putzmittel
oder Wachspolitur.
3. Reinigen Sie den Innenraum des Geräts
mit lauwarmem Wasser und reiben Sie ihn
dann trocken.
4. Befeuchten Sie zum Reinigen ein Tuch in
einer Lösung aus einem Teelöffel
Natriumbikarbonat (doppeltkohlensaures
Natron) und einem halben Liter Wasser, und
wischen Sie den Innenraum damit aus.
5. Achten Sie darauf, daß kein Wasser in die
Thermostateinheit gelangt.
6. Wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht
verwendet werden soll, dann schalten Sie es
ab, nehmen Sie sämtliche Lebensmittel
heraus, reinigen Sie es, und lassen Sie die
Tür leicht geöffnet.
7. Zum Polieren der Metallteile des Geräts
(d.h. die Türaußenseite und die seitlichen
Außenwände) empfehlen wir die Verwendung
eines Wachses auf Silikonbasis (Autopolitur).
Auf diese Weise wird die hochwertige
Außenlackierung geschützt.
8. Staub, der sich auf dem Kondensator
hinter dem Gerät ansammelt, sollte einmal pro
Jahr mit einem Staubsauger entfernt werden.
9. Überprüfen Sie die Türdichtung
regelmäßig auf Sauberkeit und achten Sie
darauf, daß sich keine Reste von
Lebensmitteln o.ä. darauf befinden.
10.Vermeiden Sie es in jedem Fall,
• das Gerät mit ungeeigneten Substanzen zu
reinigen, wie etwa mit benzinhaltigen Mitteln,
• es allzu hohen Temperaturen auszusetzen,
• es mit scheuernden Substanzen zu putzen,
abzureiben o.ä.
11. Ausbau des Deckels des
Milchproduktefachs und der Türablage:
• Zum Ausbau den Deckel zunächst 2-3 cm
anheben und dann an der Seite abziehen, an
der sich im Deckel eine Öffnung befindet.
• Um eine Türablage zu entfernen, zunächst
den gesamten Inhalt der Ablage entfernen
und dann einfach vom Boden her nach oben
drücken.
48
D
Gebrauchsanweisung
Falsch: Bananen im Kühlabteil lagern.
Falsch: Melonen im Kühlabteil lagern. Melonen können allerdings für kurze Zeit
gekühlt werden, solange sie eingewickelt
werden, so daß sich ihr Aroma nicht auf
andere Lebensmittel überträgt.
Falsch: Die Ablagen mit einem schonenden
Material bedecken. - Dies würde die
Kaltluftzirkulation behindern.
Falsch: Gifte oder Gefahrenstoffe im Gerät
lagern. - Das Gerät ist ausschließlich für die
Lagerung von Lebensmitteln bestimmt.
Falsch: Lebensmittel verzehren, die zu lange
im Gerät gelagert wurden.
Falsch: Gekochte Speisen und frische
Lebensmittel zusammen in einen Behälter
tun. - Beides sollte getrennt verpackt und
gelagert werden.
Falsch: Beim Auftauen Wasser oder Flüssigkeit
von Lebensmitteln auf andere Lebensmittel
tropfen lassen.
Falsch: Die Tür längere Zeit offenstehen
lassen. - Hierdurch wird der Betrieb des
Geräts teurer, und die Eisbildung verstärkt
sich.
Falsch: Zum Entfernen des Eises spitze oder
scharfe Gegenstände verwenden, wie etwa
ein Messer oder eine Gabel.
Falsch: Warme Speisen ins Gerät stellen. Besser zuerst abkühlen lassen.
Falsch: Mit Flüssigkeit gefüllte Flaschen oder
ungeöffnete Konserven mit
kohlensäurehaltigen Getränken in das
Gefrierabteil stellen. - Diese können
zerplatzen.
Falsch: Beim Einfrieren frischer Lebensmittel
das maximale Gefriervermögen
überschreiten.
Falsch: Kindern Speiseeis oder Eissorbetts
unmittelbar nach dem Herausnehmen aus
dem Gefrierabteil geben. - Die sehr niedrige
Temperatur kann zu ‘kalten Verbrennungen’
an den Lippen führen.
Falsch: Kohlensäurehaltige Getränke
einfrieren.
Falsch: Aufgetaute Tiefkühlware weiter
aufbewahren. - Statt dessen innerhalb von
24 Stunden verzehren oder kochen und
wiedereinfrieren.
Falsch: Mit feuchten Händen etwas aus dem
Gefrierabteil herausnehmen.
Was Sie tun sollten und was auf
keinen fall-einige Hinweise
Richtig: Das Gerät regelmäßig reinigen und
abtauen (siehe Abschnitt „Abtauen”).
Richtig: Rohes Fleisch und Geflügel tiefer lagern
als gekochte Speisen und Molkereiprodukte.
Richtig: Bei Gemüse alles unbrauchbare
Blattwerk entfernen und etwaigen Schmutz
abwischen.
Richtig: Blattsalat, Kohl, Petersilie und
Blumenkohl am Stiel belassen.
Richtig: Käse fest in Butterbrotpapier und dann in
einen Beutel aus Polyethylen wickeln, und die Luft
soweit als möglich herausdrücken. Käse
schmeckt am besten, wenn er eine Stunde vor
dem Verzehr aus dem Kühlabteil genommen wird.
Richtig: Rohes Fleisch und Geflügel nicht zu fest
in Polyethylen- oder Aluminiumfolie einwickeln,
um ein Austrocknen zu verhindern.
Richtig: Fisch und Innereien in
Polyethylenbeutel wickeln.
Richtig: Lebensmittel, die einen starken Geruch
haben oder nicht austrocknen sollen, in
Polyethylenbeutel oder Aluminiumfolie wickeln
oder in luftdichten Behältern lagern.
Richtig: Brot gut einwickeln, damit es frisch bleibt.
Richtig: Weißwein, Bier und Mineralwasser vor
dem Servieren gut kühlen.
Richtig: Von Zeit zu Zeit den Inhalt des
Gefrierabteils überprüfen.
Richtig: Lebensmittel so kurz wie möglich
aufbewahren und die Angaben „Mindestens
haltbar bis:” bzw.
Richtig: Handelsübliche Tiefkühlware
entsprechend der Hinweise auf der jeweiligen
Verkaufsverpackung lagern.
Richtig: Zum Einfrieren nur frische
Lebensmittel bester Qualität verwenden und
diese vorher gründlich säubern.
Richtig:Einzufrierende Lebensmittel vorher in
kleine Portionen zerlegen, damit sie rasch
durchfrieren.
Richtig:Lebensmittel zum Einfrieren in
Aluminiumfolie oder Gefrierbeutel aus
einwandfreiem Polyethylen packen und darauf
achten, daß die Luft vollständig herausgedrückt
wurde.
Richtig:Tiefkühlware gleich nach dem
Einkaufen einwickeln und sobald als möglich
in das Gefrierabteil legen.
Richtig:Tiefkühlware zum Auftauen ins
Kühlabteil legen.
49
D
Gebrauchsanweisung
Energieverbrauch
Hinweise zu Geräuschen und
Vibrationen, die im Betrieb auftreten
können
Das maximale TK-Stauvolumen wird ohne
mittlere Schublade und obere Ablage im
Tiefkühlfach erzielt. Der Energieverbrauch
Ihres Gerätes wurde bei komplett gefülltem
Tiefkühlfach ohne mittlere Schublade und
obere Ablage ermittelt.
1. Das Betriebsgeräusch kann im laufenden
Betrieb zunehmen.
- Um die vorgegebenen Temperaturen zu
halten, springt der Kompressor des Gerätes
von Zeit zu Zeit an. Das Betriebsgeräusch
kann bei laufendem Kompressor zunehmen,
beim Anhalten des Kompressors kann ein
Klicken zu hören sein.
- Die Leistung des Gerätes kann sich je nach
Temperatureinstellung und unmittelbarer
Umgebung ändern. Dies muss als normal
betrachtet werden.
2. Geräusche wie fließende Flüssigkeiten
oder Spritzer
- Diese Geräusche werden durch den
Durchfluss des Kühlmittels im Gerät
verursacht; dies ist in Anbetracht der
Funktionsweise des Gerätes völlig normal.
3. Sonstige Vibrationen und Geräusche.
- Geräusche und Vibrationen können je nach
Typ und Neigung des Untergrundes, auf dem
das Gerät aufgestellt wurde, stärker oder
schwächer ausfallen. Achten Sie darauf, dass
der Boden möglichst eben ist und das
Gewicht des Gerätes mühelos tragen kann.
- Weitere Geräusche und Vibrationen können
durch auf dem Gerät abgestellte
Gegenstände verursacht werden. Nehmen
Sie solche Gegenstände vom Gerät herunter.
- Im Gerät gelagerte Flaschen oder andere
Behälter berühren einander. Ordnen Sie
Flaschen und Behälter so an, dass sich diese
nicht berühren können.
Praktische Tipps zum Energiesparen
1. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät an einer
gut belüfteten Stelle und nicht in der Nähe von
Wärmequellen (Herd, Heizung, usw.)
aufgestellt wird. Achten Sie gleichzeitig
darauf, dass das Gerät nicht im prallen
Sonnenlicht steht.
2. Sorgen Sie dafür, dass gekühlte oder
gefrorene Speisen so schnell wie möglich in
das Gerät gegeben werden; dies gilt natürlich
insbesondere im Sommer. Wir empfehlen,
Kühltaschen zum Transport von
Lebensmitteln zu verwenden.
3. Geben Sie Speisen zum Auftauen in den
Kühlbereich. Vergessen Sie nicht, die Speisen
in einen Behälter zu geben, damit kein
Tauwasser in den Kühlbereich ausläuft.
Beginnen Sie mindestens 24 Stunden im
Voraus mit dem Auftauen.
4. Versuchen Sie, die Tür so selten wie
möglich zu öffnen.
5. Öffnen Sie die Tür des Gerätes nicht
unnötig, achten Sie darauf, dass die Tür
anschließend wieder richtig geschlossen wird.
50
D
Gebrauchsanweisung
• ob der Temperaturwahlschalter richtig
eingestellt wurde;
• (falls der angegossene Stecker ersetzt
wurde) ob der neu angebrachter Stecker
richtig verdrahtet wurde.
Massnahmen bei Betriebstőrunger
Wenn das Gerät nach dem Einschalten nicht
funktionieren sollte, dann prüfen Sie, ob
• der Netzstecker richtig in der Steckdose
steckt, und daß der Strom angeschaltet ist
(zum Prüfen der Stromversorgung können
Sie ein anderes Gerät an die Steckdose
anschließen);
• ob evtl. die Sicherung durchgebrannt ist / der
Sicherungsautomat ausgelöst wurde oder
der Hauptschalter auf Aus steht;
Sollte das Gerät nach dieser Überprüfung
immer noch nicht funktionieren, dann setzen
Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung,
bei dem Sie das Gerät erworben haben.
Denken bitte Sie daran, daß eine Gebühr
fällig wird, wenn am Gerät kein Fehler
gefunden werden sollte; prüfen Sie das Gerät
daher auf jeden Fall wie oben beschrieben.
Technische Daten
Hersteller
Typ (Sterne – Kennzeichnung)
KÜHL-GEFRIER-Typ I
Gesamter Bruttoinhalt (l)
270
Gesamter Nutzinhalt (l)
247
Gefrierteil Nutzinhalt (l)
72
Kühlteil Nutzinhalt (l)
175
Gefriervermögen in kg /24h
3,5
Energie-Effizienz-Klasse (1)
A+
Energieverbrauch KWh/Jahr (2)
257
Lagerzeit bei Störung (h)
18
Geräusch [dB(A) re 1 pW]
39
Umweltfreundliches Kühlmittel R600a
( 1 ) Energie-Effizienz-Klassen A+++ … D (die Effizienzklassen für Elektrogeräte reichen von
A+++ = niedrigster Verbrauch bis D = hoher Verbrauch )
( 2 ) Der wirkliche Energieverbrauch hängt von vom Standort der Kühl-Gefrier-Kombination und
von den Funktionierungsbedingungen ab.
Bedeutung des Symbols „Mülltonne“
Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort
Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen werden.
Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der
Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.
Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die
Gemeindeverwaltungen.
In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Hausund/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten.
In Deutschland ab 23.3.2006.
51
БГ
Инструкции за употреба
Инструкции за употреба
Поздравления за Вашия избор на
Качествени
Уреди, създадени да Ви служат дълги години.
Сигурността преди всичко!
Не включвайте Вашия уреда към електрическата мрежа
преди да свалите опаковката и предпазните средства за
транспортиране.
 Оставете уреда неподвижен поне 12 часа преди
включване, за да позволите компресорното масло да се
установи в нормално положение, особено ако хладилника
е транспортиран хоризонтално.
 При изхвърляне на уреда, свалете ключалката и резето
за да предотвратите заключването на деца вътре в уреда.
 Използвайте уреда само по предназначение.
 Не излагайте уреда на огън, тъй като съдържа запалими
съставки в своята изолация. Препоръчваме Ви да се
свържете с близкия сервиз за информация и налични
услуги.
 Не препоръчваме употреба на уреда в неотоплено,
студено помещение. (като гараж, килер, мазе, тераса и
т.н.)
За да получите максимално добро и безаварийно
функциониране на уреда, е много важно да прочетете
внимателно
тези
инструкции.
Неспазването
на
инструкциите може да доведе до лишаването Ви от
безплатен сервиз в гаранционния период.
Моля, пазете книжката с инструкции на сигурно място,
лесно за справка.
Този уред не е предназначен за употреба от хора с физически, сетивни и умствени
проблеми както и от хора без опит и познания, освен ако те не са стриктно инструктирани
от компетентно лице относно работата и мерките за безопасност.
Не оставяйте децата си да играят с уреда без надзор.
52
БГ
Инструкции за употреба
Електрически изисквания
сериозни повреди на уреда – за което
производителя не носи отговорност.
4.Уредът трябва да бъде защитен от
дъжд, влага и други атмосферни влияния.
Важно!
 Когато почиствате уреда , внимавайте
да не докосвате кондензаторните метални
жички на гърба, защото това може да
доведе до нараняване на пръстите и
ръцете.
 Не се опитвайте да сядате или да
стъпвате върху уреда, тъй като не е
предназначен за такава употреба. Можете
да се нараните или да повредите Вашия
уред.
 Внимавайте за повреди на захранващия
кабел при транспортирането и
инсталирането.
 Не позволявайте деца да играят с уреда
или управлението му.
Преди да включите уреда към
електрическата мрежа, убедете се, че
волтажа и честотата на мрежата
отговарят на необходимите за работата
на Вашия уред.
Внимание! Този уред трябва да бъде
заземен.
Поправки по електрическата система
трябва да се извършват само от
квалифициран техник. Неправилни
поправки от неквалифицирани хора крият
риск от лоши последствия за потребителя
на уреда.
Внимание!
Този уред работи с R600a, безопасен, но
лесно запалим газ. При транспортиране и
монтаж на уреда внимавайте да не
повредите охладителната система. Ако
охладителната система е повредена и
има изтичане на газ от системата, пазете
уреда от топлинни източници и
задължително проветрете помещението.
Предупреждение – Не използвайте
каквито и да е уреди за ускоряване на
процеса на размразяване, освен тези
препоръчани от производителя.
Предупреждение – Внимавайте за
повреди на охладителната верига.
Предупреждение – Не поставяйте в
хладилника/фризера електрически уреди,
освен ако това не е изрично упоменато от
производителя.
Предупреждение – При повреда в
захранващия кабел, той трябва да бъде
подменен от производителя, сервизен
представител или друг квалифициран
специалист с цел да се избегне всякакъв
риск.
Инструкции при инсталиране
1. Не инсталирайте уреда в помещение,
където температурата пада под 10°C през
нощта и/или особено през зимата, тъй
като е предназначен да работи при
температури между +10 и +38°C.
2. Не поставяйте Вашия
хладилник/фризер близо до печки или
радиатори или на директна слънчева
светлина, защото това предизвиква
допълнително натоварване в работата на
Вашия хладилник/фризер. Ако се налага
поставяне в близост до източник на
топлина или фризер, моля, спазвайте
следните разстояния:
От Печки 30 мм
От Радиатори 300 мм
От Фризери 25 мм
3. Убедете се, че е осигурено достатъчно
пространство около Вашия
хладилник/фризер, за да осигурите
свободна циркулация на въздух. (Фиг. 2)
 Поставете капачето на задния панел на
хладилника/фризера, като по този начин
отделите хладилника/фризера от стената
(Фиг. 3).
Транспортни инструкции
1. Уреда трябва да се транспортира само
изправен. Опаковката трябва да се запази
непокътната по време на транспорта.
2. Ако по време на транспорта уреда е
бил в хоризонтално положение, не трябва
да се включва поне 12 часа, за да се
установи системата.
3. Неспазването на инструкциите за
експлоатация може да доведе до
53
БГ
Инструкции за употреба
4. Поставете Вашия хладилник/фризер на
равна повърхност. Двете предни крачета
могат да се регулират чрез въртене по
посока и обратна на въртенето на
часовниковата стрелка. Нивелирането на
Вашия уред предотвратява
допълнителните вибрации и шум (Фиг. 3).
5. Вижте указанията “Почистване и грижи”,
за да подготвите уреда за употреба.
5. Опаковани продукти може да държите
на рафтовете. Свежите плодове и
зеленчуци трябва се съхраняват
почистени в специалните чекмеджета
отредени за тях.
6. Бутилките може да държите в
отделението на вратата.
7. За съхранение на сурово месо,
опаковайте в полиетиленови торбички и
поставете на ниските рафтове. Не
позволявайте да влиза в контакт с готвена
храна, за да избегнете разлагане. За
безопасност, съхранявайте сурово месо
не повече от 2-3 дни.
8. За максимална ефективност
подвижните рафтове не трябва да се
покриват с хартия или други материали,
за да се осигури свободна циркулация на
студен въздух.
9. Не съхранявайте растително олио на
рафтовете на вратата на хладилника.
Дръжте храните опаковани или покрити.
Изчакайте горещите храни и напитки да
изстинат преди да ги замразите. Не
съхранявайте отворена храна от консерва
в консервената кутия.
10. Не замразявайте газирани напитки.
11. Някои плодове и зеленчуци се
развалят, ако се съхраняват при
температури около 0°C. По тази причина
увивайте в полиетиленови торбички
ананаси, краставици, домати и др.
12. Високоалкохолните напитки трябва да
се съхраняват в изправено положение в
здраво затворени бутилки. Никога не
съхранявайте продукти, които съдържат
лесно запалим газ (като спрейове,
кремове и др.) или експлозивни вещества.
Те представляват опасност от експлозия.
Запознаване с вашия уред
(Фиг. 1)
1 - Термостат и вътрешно осветление
2 - Подвижни рафтове
3 - Отдел за бутилки вино
4 - Дренажна тръба
5 - Капак на контейнера за плодове и
зеленчуци
6 - Контейнер за съхранени на плодове и
зеленчуци
7 - Контейнер за бързо замразяване
8 - Отделение за лед
9 - Контейнер за съхранение на
замразени храни
10 - Предни крачета
11 - Контейнер с капак
12 - Поставка са буркани
13 - Поставки за бутилки
Препоръки при подреждане на
храната
Основни препоръки за получаване на
оптимално съхранение и хигиена:
1.Този уред и предназначен за
краткотрайно съхранение на пресни храни
и напитки.
2. Контейнера маркиран с
е
подходящ за замразяване и съхранение
на храни.
3. Млечните продукти трябва да се
съхраняват в специалното отделение на
вратата на хладилника.
4. Готвените храни трябва да се
съхраняват в херметически съдове.
54
БГ
Инструкции за употреба
Контрол на температурата и
настройки
7. Препоръчваме да настроите
термостата на средно положение и да
измерите температурата, за да се
уверите, че уредът поддържа желаната
температура за съхранение. (Виж
“Контрол на температурата и настройки”)
8. Не зареждайте Вашия уред веднага
след включване. Изчакайте, докато
достигне желаната температура.
Препоръчваме измерване на
температурата с точен термометър. (Виж
“Контрол на температурата и настройки”)
Работната температура се контролира от
термостата (Фиг. 5) и може да се настрои
на всяка позиция между 1 и 5.
Средната температура вътре в
хладилника трябва да бъде около +5°C.
Препоръчваме Ви да проверявате
температурата периодично с термометър
за да постигнете най-добрата
температура.
Честото отваряне на вратата води до
покачване на вътрешната температура,
затова е препоръчително вратата да се
затваря веднага след употреба.
Съхранение на замразена храна
Този уред е подходящ за дългосрочно
съхранение на готови замразени храни,
може също да се използва за
замразяване и съхранение на прясна
храна.
При спиране на ел.ток или проблем в
захранването, не отваряйте вратата.
Замразената храна няма да пострада за
срок до 18 часа. Ако ел.захранване не се
възстанови в този период, тогава
хранителните продукти трябва да се
проверят и да се консумират незабавно
или да се сготвят и да се замразят отново.
Преди работа
Последна проверка
Преди да включите Вашия уред, уверете
се, че:
1. Крачетата са регулирани в положение
до перфектно нивелиране.
2. Вътрешността е суха и въздухът може
свободно да циркулира зад уреда.
3. Вътрешността е чиста според
препоръките на “Почистване и грижи”
4. Включвате щепсела към контакта на
ел.мрежа. Зеленият и червеният
индикатор ще светнат и компресора
започва да работи.
Обърнете внимание на следното:
5. Ще чуете звук, когато се включи
компресора. Течността и газовете в
охлаждащата система също могат да
шумят леко, което е съвсем нормално.
6. Нормално е да се появи лека промяна в
горната страна на Вашия уред, това се
дължи на използваната производствена
технология, това не е дефект.
Замразяване на пресни
хранителни продукти
Моля, спазвайте следните инструкции за
отлични резултати.
Не замразявайте наведнъж големи
количества продукти. Качествата на
храните се запазват най-добре, когато се
замразят максимално бързо.
Не превишавайте фризерния капацитет
на Вашия уред.
Поставянето на топла храна във фризера
води до интензивна и продължителна
работа на охлаждащата система докато
храната не замръзне сигурно.
Когато замразявате пресни продукти,
поставете термостата в средна позиция.
При замразяване на малки количества
храна до ½ кг. не е необходима настройка
на термостата.
Вземете специални мерки да не смесвате
вече замразена храна и пресни продукти.
55
БГ
Инструкции за употреба
Лед
Попийте събралата се размразена вода в
дъното на фризерното отделение. След
размразяване, подсушете напълно
вътрешността (Фиг. 8 & 9). След това
включете уреда отново.
Напълнете с вода формите за лед на ниво
¾ и ги поставете във фризера.
Изваждайте леда от формите с дръжката
на лъжица или подобен предмет, никога
не използвайте остри предмети като
ножове или вилици.
Подмяна на лампичката от
вътрешното осветление
(Фиг. 10)
Размразяване
Ако вътрешната лампичка е престанала
да свети, е много лесоно тя да бъде
подменена. Първо проверете дали
хладилникът / фризерът е изключен от
захранването като издърпате щепсела.
Вземете плоска отверка и я пъхнете без
да насилвате в прореза между лампата и
вътрешния корпус. След това натиснете
дръжката на отверката внимателно
наляво докато забележите, че левия
щифт на капака се откачи. Повторете
действията и отдясно, като натиснете
дръжката на отверката внимателно
надясно. След като двете страни се
разхлавят, капакът може лесно да бъде
свален.
Проверете дали крушката е завъртяна
правилно в гнездото й. Включете уреда в
захранването. Ако лампата все още не
свети, я подменете с крушка E14 15 W
(макс.) от специализиран магазин и я
поставете. Внимателно изхвърлете
изгорялата крушка.
След като сте подменили крушката,
внимателно поставете капака обратно на
мястото му. Внимавайте капака да
„щракне” точно на мястото си.
А/ Хладилно отделение
Хладилното отделение се размразява
автоматично. Размразената вода се стича
към дренажната тръбата чрез
събирателен контейнер на гърба на уреда
(Фиг. 6).
Капчиците вода могат да останат и да
замръзнат отново след размразяването.
Не използвайте остри предмети като
ножове, вилици, за да отстраните
замръзналите капчици.
Ако размразената вода не се изтича от
събирателния канал, проверете дали
хранителни частици не са блокирали
дренажната тръба. Почистете внимателно
дренажната тръба (Фиг. 7).
Б/ Фризерно отделение
Размразяването е много бързо и
безпроблемно, благодарение на
специалното събирателно легенче.
Размразявайте 2 пъти в годината или
когато заледения слой стане над 7 мм. За
да започне размразяването, изключете
уреда от ел.мрежа. Всички хранителни
продукти трябва да бъдат опаковани в
няколко пласта хартия и съхранени на
студено място (например хладилник или
килер).
Съдове с топла вода могат да се поставят
внимателно във фризера, за да ускорят
размразяването.
Не използвайте остри предмети, като
ножове или вилици, за да отстраните
леда.
Никога не използвайте сешоари за коса,
електрически нагреватели или други
подобни ел.уреди за размразяване.
56
БГ
Инструкции за употреба
Почистване и грижи
12. Пластмасовия контейнер за събиране
на размразен лед, винаги трябва да е
добре почистен. За почистването му,
следвайте следните инструкции:
 Преди почистването на контейнера
изключете хладилника от захранващата
мрежа.
 Внимателно свалете болтовете на
компресора използвайки клещи, за да
извадите пластмасовия контейнер.
 Повдигнете го леко нагоре.
 Сега можете да го почистите.
 След почистването, поставете го
обратно.
13. За да извадите някой от контейнерите,
издърпайте максимално, наклонете леко
настрани и извадете.
1. Препоръчваме преди почистване да
изключите уреда от ел.мрежа.
2. Никога не използвайте остри
инструменти или абразивни вещества,
сапун, прах за пране и др.подобни за
почистване.
3. Използвайте хладка вода за
почистване и подсушавайте щателно.
4. За по-щателно почистване
вътрешността на уреда, използвайте
напоена кърпа в разтвор на сода
бикарбонат и вода.
5. Не позволявайте вода да попада в
отварите.
6. Ако няма да използвате уреда за
дълго време, изключете го, извадете
всички хранителни продукти, почистете го
и оставете вратата открехната.
7. Препоръчваме да полирате
металните части на продуктите (като
външната част на вратата и стените на
уреда).
8. Домашният прах, който се събира на
гърба на уреда, трябва да се почиства с
прахосмукачка веднъж годишно.
9. Проверявайте периодично
уплътненията на вратите, за да сте
сигурни, че не са зацапани с хранителни
частици.
10. Никога:
 Не почиствайте уреда с неподходящи
материали; като продукти на основата на
петрол.
 В никакъв случай не излагайте уреда на
висока температура.
 Не ползвайте абразивни материали за
почистване.
11. За да свалите капака на отделението
за млечни продукти:
 Повдигнете капака и го издърпайте леко
отстрани.
 За да извадите контейнерите, натиснете
леко нагоре.
Промяна посоката на отваряне на
вратата
Действайте по посочения ред на
приложената схема. (фиг. 11)
57
БГ
Инструкции за употреба
Разход на енергия
Информация за шумовете и
вибрациите, които може да се
получат по време на работа на
уреда
Максималният обем замразена храна се
постига като средното чекедже и капакът
на горния рафт във фризерното
отделение не се използват. Разходът на
енергия на уреда е измерен при напълно
зареден фризер без ползане на средното
чекмедже и горния капак.
1. Оперативният шум може да се увеличи
по време на работа.
- За да поддържа температурата на
зададената стойност, компресорът на
уреда се включва периодично. Шумът,
издаван от компресора, се засилва при
стартирането му, а при спирането му се
чува прищракване.
- Характеристиките и работата на уреда
може да се променят в зависимост от
променте в температурата на околната
среда. Те трябва да се считат за
нормални.
2. Шум от вливащи или впръсквани
течности
- Този шум се получава при вливането на
охладителя в циркулационната мрежа на
уреда и е в съответствие с оперативните
принципи на уреда.
3. Други вибрации и шумове.
- Нивото на шум и вибрации може да бъде
предизвикано от типа и вида на
повърхността, върху която е поставен
уреда. Проверете дали по повърхността
няма неравности и дали ще издържи
теглото на уреда (гъвкав ли е).
- Друг източник на шум и вибрации са
предметите, поставени върху уреда. Тези
уреди трябва да се свалят от уреда.
- Бутилките и съдовете в хладилника се
докосват един друг. В такива случаи
преместете бутилките и съдовете, така че
между тях да остане малко разстояние.
Практически съвети за намаляване
разхода на електроенергия
1. Уредът трябва да е поставен на добре
проветрено място, далеч от източници на
топлина (готварска печка, радиатор и др.).
Същевременно уредът трябва да е
монтиран така, че да не попада под пряка
слънчева светлина.
2. Закупената охладена/замразена храна
трябва да се постави в уреда възможно
най-скоро, особено през лятото.
Препоръчителна е употребата на
хладилни чанти при пренасянето на
храната до дома ви.
3. Препоръчваме ви размразяването на
пакетите от фризера да става в
хладилното отделение. За целта под
пакета, който ще бъде размразяван, се
поставя съд, така че водата, образуваща
се при разлеждането да не протече в
хладилното отделение. Препоръчваме ви
да започенете размразяването поне 24
часа преди употреба на замразената
храна.
4. Препоръчително е да намалите
отварянето на вратата до минимум.
5. Не дръжте вратата на уреда отворена
по-дълго от необходимото и проверявайте
дали вратата е добре творена след всяко
отваряне.
58
БГ
Инструкции за употреба
Полезни съвети
 Завивайте всички храни в алуминиево
фолио или качествени полиетиленови
торбички максимално стегнато и
обезвъздушено.
 Завивайте замразените храни веднага
след закупуване и ги поставяйте
възможно най-скоро във фризера.
 Размразявайте храната в хладилното
отделение.
 Почиствайте и размразявайте редовно
Вашия уред. (вижте “Размразяване”).
 Съхранявайте сурово месо и птици под
готвена храна и млечни продукти.
 Отстранявайте всички излишни листа и
пръст от зеленчуците.
 Оставяйте марули, зеле, магданоз и
карфиол със стеблата.
 Завивайте сиренето първо в
импрегнирана хартия, след това в
полиетиленова торбичка максимално
стегнато. За отлични резултати,
изваждайте от хладилното отделение
около един час преди консумация.
 Завивайте свободно сурово месо и
птици в полиетиленово или алуминиево
фолио. Това предпазва от изсушаване.
 Завивайте риба и карантия в
полиетиленови торбички.
 Храни със силна миризма или бързо
изсушаващи се поставяйте в
полиетиленови торбички, алуминиево
фолио или затворен съд.
 Опаковайте хляба добре, за да го
запазите свеж.
 Охлаждайте бели вина, бира,
минерална вода преди сервиране.
 Проверявайте често съдържанието на
фризера.
 Съхранявайте възможно най-кратко
храната и съблюдавайте сроковете на
годност и датите за срок на консумация.
 Съхранявайте готовите замразени храни
в съответствие с посочените инструкции
на пакетите.
 Винаги избирайте висококачествени
пресни хранителни продукти и
почиствайте щателно преди
замразяването им.
 Подготвяйте пресни хранителни
продукти за замразяване на малки порции
за осигуряване на бързо замразяване.
 Не съхранявайте банани в хладилното
отделение.
 Не съхранявайте пъпеш в хладилното
отделение. Само леко охлаждайте и то
покрит, за да не се пренася миризмата му
към другите продукти.
 Не покривайте рафтовете с хартия или
друг материал, който би възпрепятствал
въздушната циркулация.
 Не съхранявайте отровни или други
опасни субстанции във Вашия уред. Той е
предназначен за съхранение само на
хранителни стоки.
 Не консумирайте храна с изтекъл срок
на годност.
 Не съхранявайте в един и същ
контейнер готвена и прясна храна
едновременно. Те трябва да бъдат
пакетирани и съхранявани отделно.
 Не позволявайте размразена храна или
течност да пада върху хранителните
продукти.
 Не оставяйте вратата отворена дълго
време, тъй като това предизвиква
консумация на повече ел.енергия и
образуване на лед.
 Не използвайте остри предмети като
ножове или вилици за отстраняване на
леда.
 Не слагайте гореща храна в уреда.
Първо я охлаждайте.
Не замразявайте във фризера газирани
напитки, тъй като могат да избухнат.
59
БГ
Инструкции за употреба
 Не надвишавайте капацитета на
фризера, когато замразявате пресни
продукти.
 Не давайте на децата си сладолед или
лед директно от фризера. Ниската
температура може да причини “фризерно
изгаряне” на устните.
 Не се опитвайте да замразявате отново
размразена храна. Тя трябва да се
консумира в рамките на 24 часа или да се
сготви и отново да се замрази.
 Не изваждайте продукти от фризера с
мокри ръце.
Разрешение на проблеми
Ако уреда не работи, когато е включен,
проверете:
 Правилно ли е поставен щепсела в
контакта и включено ли е захранването.
За да проверите изправен ли е контакта,
включете към него друг ел.уред.
 Проверете бушоните или за повреди в
захранването.
 Правилно ли е зададен контрола на
температурата.
 Ако сте сменяли щепсела, уверете се,
че е свързан правилно.
Ако уреда все пак не работи, се свържете
с дилъра, от който сте купили уреда.
Технически характеристики
Марка
ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР тип I
Вид на уреда
Общ обем бруто (л.)
270
Общ използваем обем (л.)
247
Използваем обем на фризера (л.)
72
Използваем обем на хладилната част (л.)
175
Капацитет на замразяване (кг./24 часа)
3,5
Енергиен клас (1)
A+
Консумация на ел.енергия (kWh/год.) (2)
257
Самоуправление (ч.)
18
Шум [dB(A) re 1pW]
39
Екологичен охладителен газ R600a
(1) Енергиен клас: А+++ . . . D (А+++ = икономичен . . . D = по-малко икономичен)
(2) Реалната консумация на ел.енергия зависи от условията и разположението на
уреда.
Символът
върху продукта или опаковката означава, че продуктът не бива да се
третира като битови отпадъци. Вместо това трябва да се предаде в цъответния
център за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт по правилен начин, вие спомагате за предодвратяване на потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха били
причинени от неправилното изхвърляне на този продукт. За повече информация
относно рециклирането на този продукт, моля обърнете се към местните власти,
службата за събиране на битови отпадъци или магазина, където сте закупили
продукта.
60
PT
Instruções de utilização
Parabéns por ter escolhido um Electrodoméstico de
Qualidade da
, concebido para lhe
proporcionar muitos anos de utilização.
Princípios básicos de segurança!
Não ligue o frigorífico à corrente eléctrica enquanto não
tiver retirado todas as protecções de embalagem e de
transporte.
• No caso do frigorífico ter sido transportado na
horizontal, deixe-o na vertical durante pelo menos, 12
horas, antes de o ligar para que o óleo do compressor
estabilize.
• No caso de se estar a desfazer de um
electrodoméstico antigo com uma fechadura ou tranca
na porta, certifique-se de que é deixado em segurança
para evitar acidentes com crianças.
• Este frigorífico só deve ser utilizado para o fim a que
se destina.
• Não coloque o frigorífico no fogo. O seu frigorífico
contém, no isolamento, substâncias isentas de CFC
que são inflamáveis. Para obter informações sobre
destruição e instalações disponíveis para o efeito,
sugerimos que contacte a autoridade local.
• Não recomendamos a utilização deste frigorífico
numa sala extremamente fria. (por exemplo, garagem,
estufa, anexo, alpendre, exterior da casa, etc.)
Para obter o melhor desempenho e um funcionamento
sem problemas do seu frigorífico, é muito importante
que leia cuidadosamente estas instruções. O não
seguimento destas instruções pode invalidar o direito à
assistência gratuita durante o período de garantia.
Para facilitar a consulta, guarde estas instruções num
local seguro.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades reduzidas quer a nivel
físico, psíquico ou mental ou com falta de experiência e conhecimento, excepto quando
supervisionados ou se lhes foram dadas instruções relacionadas com a utilização do
aparelho, por alguem responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar que não brincam com o
aparelho.
61
PT
Instruções de utilização
3. A falha no cumprimento das instruções
acima referidas pode resultar em danos no
frigorífico, para os quais o fabricante não será
responsável.
4. O frigorífico deve estar protegido da chuva,
humidade e de outras acções atmosféricas.
Requisitos eléctricos
Antes de inserir a ficha na tomada de parede,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência apresentadas na placa de
características colocada dentro do frigorífico,
correspondem à corrente eléctrica que vai
utilizar.
Recomendamos que este congelador seja
ligado à corrente através de uma tomada com
interruptor e fusível e que seja de fácil
acesso.
Aviso! Este frigorífico deve ser ligado a
uma tomada com terra.
As reparações no equipamento eléctrico só
devem ser efectuadas por um técnico
qualificado. As reparações incorrectas
efectuadas por uma pessoa não qualificada
implicam riscos que podem ter consequências
graves para o utilizador do frigorífico.
ATENÇÃO!
Este frigorífico funciona com R 600a, que é um
gás não prejudicial para o ambiente mas
inflamável. Durante o transporte e instalação do
produto, devem ser tomadas as devidas
precauções para não danificar o sistema de
arrefecimento. Se o sistema de arrefecimento se
danificar, e se ocorrer uma fuga de gás,
mantenha o produto afastado de qualquer
chama e ventile o espaço durante algum tempo.
AVISO- Não utilize dispositivos mecânicos ou
outros para acelerar o processo de
descongelação. Siga apenas as instruções
recomendadas pelo fabricante.
AVISO - Não danifique o circuito de
refrigeração.
AVISO - Não utilize aparelhos eléctricos
dentro dos compartimentos de
armazenamento de alimentos do frigorífico,
excepto os que forem recomendados pelo
fabricante.
Importante!
• Deve ter cuidado quando limpar/deslocar o
frigorífico, para não tocar na parte inferior dos
fios metálicos do condensador, que se
encontram na parte posterior do aparelho,
para evitar ferimentos nos dedos e nas mãos.
• Não se ponha de pé nem se sente sobre o
frigorífico, pois ele não está concebido para
essa utilização. Se o fizer, corre o risco de
ferimentos ou de provocar danos no aparelho.
• Quando deslocar o frigorífico, certifique-se
de que o cabo principal não fica debaixo do
aparelho, de modo a não danificar o cabo.
• Não permita que as crianças brinquem com
o frigorífico nem com os controlos.
Instruções de instalação
1. Não coloque o frigorífico numa sala onde a
temperatura possa atingir valores inferiores a
10 graus C durante a noite e/ou
especialmente no Inverno, porque o aparelho
foi concebido para funcionar com temperatura
ambiente entre +10 e +38 graus C. A
temperaturas inferiores, o frigorífico pode não
funcionar, o que resulta numa redução do
período de armazenamento dos alimentos.
2. Não coloque o frigorífico junto de fogões ou
de radiadores ou sob luz solar directa, de
modo a evitar uma sobrecarga nas funções
do aparelho. Se o instalar junto a uma fonte
de calor ou a uma arca congeladora,
mantenha as seguintes distâncias laterais
mínimas:
De fogões, 30 mm
De radiadores, 300 mm
De arcas congeladores, 25 mm
3. Certifique-se de que existe espaço
suficiente em redor do frigorífico, de modo a
assegurar a circulação de ar (Item 2).
• Coloque a tampa de ventilação posterior na
parte de trás do frigorífico, para definir a
distância entre o aparelho e a parede (Item 4).
Instruções para transporte
1. O frigorífico deve ser transportado apenas
na posição vertical. A embalagem fornecida
deve ser mantida intacta durante o transporte.
2. Se, durante o transporte, o frigorífico tiver
sido colocado horizontalmente, não o ligue
durante, pelo menos, 12 horas, para permitir
que o sistema estabilize.
62
PT
Instruções de utilização
3. Os produtos lácteos devem ser
armazenados no compartimento especial
incluído no interior da porta.
4. Os produtos frescos envolvidos em
película devem ser guardados na prateleira.
Os frutos frescos e os vegetais devem ser
limpos e guardados nas gavetas
correspondentes.
5. As garrafas podem ser guardadas no
compartimento da porta.
6. Para armazenar carne crua, coloque-a em
sacos de polietileno e guarde-a na prateleira
inferior. Não deixe que a carne crua entre em
contacto com alimentos cozinhados, para
evitar contaminações. Por razões de
segurança, armazene a carne durante apenas
dois ou três dias.
7. Para obter a máxima eficiência, as
prateleiras amovíveis não devem ser cobertas
com papel ou outros materiais para permitir a
livre circulação de ar frio.
8. Não guarde óleo vegetal nas prateleiras
da porta. Mantenha os alimentos embalados,
envolvidos ou cobertos. Deixe arrefecer os
alimentos e as bebidas quentes antes de os
refrigerar. Os restos de alimentos enlatados
não devem ser guardados dentro da lata.
9. As bebidas gaseificadas não devem ser
congeladas. Os produtos como os gelados de
água com aromas não devem ser consumidos
demasiado frios.
10. Alguns frutos e vegetais deterioram-se se
foram mantidos a temperaturas próximas dos
0° C. Por isso, os ananases, melões, pepinos,
tomates e produtos semelhantes devem ser
guardados em sacos de polietileno.
11. As bebidas alcoólicas de alta graduação
devem ser guardadas na vertical e em
recipientes bem fechados. Nunca armazene
produtos que contenham gás inflamável (por
exemplo, latas de natas à pressão, aerossóis,
etc.) ou substâncias explosivas. Pode haver
perigo de explosão.
4. O frigorífico deve ser colocado numa
superfície plana. Os dois pés frontais podem
ajustados, se necessário. Para garantir que o
frigorífico fica na vertical, ajuste os dois pés
frontais rodando-os para a direita ou para a
esquerda, até que o contacto com o chão seja
firme. O ajuste correcto dos pés evita o
excesso de vibração e ruído (Item 3).
5. Para preparar o frigorífico para utilização,
consulte a secção "Limpeza e cuidados".
Detalhes do frigorífico
(Item 1)
1 - Compartimento do termóstato e da
lâmpada
2 - Prateleiras interiores ajustáveis
3 - Suporte para garrafas de vinho
4 - Colector de água
5 - Tampa da gaveta para frutos e legumes
6 - Gavetas para frutos e legumes
7 - Suporte do tabuleiro para gelo e tabuleiro
para gelo
8 - Compartimento de congelação rápida
9 - Compartimentos para alimentos
congelados
10 - Pé ajustável
11 - Compartimento para produtos lácteos
12 - Prateleira para jarros
13 - Prateleira para garrafas
Arrumação sugerida para os
alimentos no frigorífico
Directrizes para a obtenção de
armazenamento e higiene optimizados:
1. O compartimento do frigorífico destina-se
a armazenar, durante um curto período de
tempo, alimentos frescos e bebidas.
2. O compartimento do congelador está
classificado como “
” e está
preparado para congelar e armazenar
alimentos pré-congelados.
Devem ser sempre observadas as
recomendações para o armazenamento
“
”, incluídas nas embalagens dos
alimentos.
63
PT
Instruções de utilização
8. Não carregue o frigorífico imediatamente
após a ligação. Aguarde até que a temperatura
correcta de armazenamento seja atingida.
Recomendamos a verificação da temperatura
com um termómetro de precisão (Consulte a
secção Ajuste e controlo da temperatura).
Controlo e ajuste da temperatura
As temperaturas de funcionamento são
controladas pelo botão do termóstato (Item 5)
e podem ser definidas em qualquer posição
entre 1 e 5 (a posição mais fria).
A temperatura média dentro do frigorífico deve
ser cerca de +5°C (+41°F).
Assim, ajuste o termóstato para obter a
temperatura pretendida. Algumas secções do
frigorífico podem estar mais frias ou mais
quentes (tal como a gaveta das saladas e a
parte superior do exterior frigorífico), o que é
perfeitamente normal. Recomendamos que
verifique periodicamente a temperatura com um
termómetro, para garantir que o frigorífico se
mantém à temperatura pretendida. Como as
aberturas frequentes da porta causam o
aumento da temperatura interior, recomendamos
que a feche logo após a utilização.
Armazenar alimentos congelados
O congelador está preparado para armazenar,
durante longos períodos de tempo, alimentos
pré-congelados e também pode ser utilizado
para congelar e armazenar alimentos frescos.
Para armazenar alimentos frescos congelados
em casa, consulte as informações relativas ao
período de armazenamento situadas no interior
da porta.
No caso de ocorrer uma falha de energia, não
abra a porta. Os alimentos congelados não
deverão ser afectados se a falha durar menos
de 18 horas.Se a falha de energia for superior,
os alimentos devem ser verificados e
consumidos imediatamente ou, em alternativa,
cozinhados e recongelados.
Antes do funcionamento
Verificação final
Antes de começar a utilizar o frigorífico,
verifique se:
1. Os pés foram ajustados de modo a garantir
um perfeito nivelamento.
2. O interior está seco e se o ar pode circular
livremente na parte posterior.
3. O interior está limpo, de acordo com as
recomendações apresentadas na secção
"Limpeza e cuidados”.
4. A ficha foi introduzida na tomada de parede
e se a electricidade está ligada. A luz interior
se acende quando a porta é aberta.
E observe que:
5. Ouvirá um ruído quando o compressor
começa a trabalhar. O líquido e os gases no
interior do sistema de refrigeração também
podem fazer algum ruído, independentemente
do compressor estar ou não a funcionar. Esta
situação é perfeitamente normal.
6. Também é normal uma pequena ondulação na
parte superior do exterior frigorífico, devido ao
processo de fabrico utilizado. Não é um defeito.
7. Recomendamos a colocação do botão do
termóstato na posição intermédia e que
controle a temperatura para garantir que o
frigorífico mantém as temperaturas de
armazenamento pretendidas (Consulte a
secção Ajuste e controlo da temperatura).
Congelar alimentos frescos
Para obter os melhores resultados, as
instruções a seguir apresentadas devem ser
tomadas em linha de conta.
Não congele grandes quantidade de uma só
vez. A qualidade dos alimentos é melhor
preservada quando a congelação atinge o
interior no menor tempo possível.
Não ultrapasse a capacidade de congelação
do frigorífico por um período superior a 24 h.
A colocação de alimentos quentes no
compartimento do congelador obriga o motor
de refrigeração a um funcionamento contínuo
até à completa congelação dos alimentos. Esta
situação pode provocar, temporariamente, um
arrefecimento excessivo do compartimento de
refrigeração.
Quando congelar alimentos frescos, mantenha
o botão do termóstato na posição intermédia.
As quantidades pequenas de alimentos até 1/2
kg. podem ser congeladas sem necessidade
de ajustar o botão de controlo da temperatura.
Tenha um cuidado especial para não misturar
alimentos já congelados com alimentos
frescos.
64
PT
Instruções de utilização
Fazer cubos de gelo
Para efectuar a descongelação, nunca utilize
secadores de cabelo, aquecedores ou outros
aparelhos eléctricos.
Com a ajuda de uma esponja, limpe a água
depositada na parte inferior do compartimento
do congelador. Após a descongelação, seque
completamente o interior (Item 8 & 9). Insira a
ficha na tomada de parede e ligue o interruptor.
Encha as formas para gelo até 3/4 da sua
capacidade e coloque-as no congelador. Solte
os tabuleiros congelados com uma colher ou
objecto semelhante; Nunca utilize objectos
pontiagudos, como facas ou garfos.
Descongelar
A) Compartimento do frigorífico
O compartimento do frigorífico descongela-se
automaticamente. A água da descongelação
circula até ao tubo de drenagem através de
recipiente colocado na parte posterior do
frigorífico (Item 6).
Durante a descongelação, podem-se formar
gotas de água na parte posterior do frigorífico
onde se encontra o evaporador. Algumas
gotas podem permanecer no interior e
recongelar depois da descongelação estar
terminada. Não utilize objectos pontiagudos,
como facas ou garfos, para remover as gotas
que tenham recongelado.
Se, em qualquer momento, a água da
descongelação não circular pelo canal de
recolha, verifique se o tubo de drenagem não
está obstruído com partículas de alimentos. O
tubo de drenagem pode ser limpo com um
escovilhão adequado ou objecto semelhante
(Item 7)..
Substituição da lâmpada interior
(Item 10)
No caso da lâmpada se encontrar fundida, é
muito fácil substitui-la. Em primeiro lugar
certifique-se que o frigorífico / congelador está
desligado da corrente eléctrica, retirando para
tal a ficha da tomada. Pegue numa chave de
fendas plana e introduza-a sem fazer grande
força no espaço esquerdo entre a tampa da
lâmpada e o compartimento interno. Depois,
pressione cuidadosamente o cabo da chave de
fendas para o lado esquerdo até que verifique
que o pino esquerdo da tampa está
desprendido. Repita este procedimento no
espaço direito, porém, agora pressione
cuidadosamente o cabo da chave de fendas
para o lado direito. Se ambos os lados
estiverem desapertados, a tampa poderá ser
facilmente retirada.
Certifique-se que a lâmpada se encontra
correctamente enroscada no casquilho. Ligue
o aparelho à corrente eléctrica. Se a luz
continuar a falhar, compre uma lâmpada do
tipo E14 de 15 Watts (máx.) para casquilho de
rosca na loja de produtos eléctricos da sua
área e instale-a. Desfaça-se, imediatamente,
da lâmpada defeituosa.
Se tiver substituído a lâmpada, por favor volte
a colocar a tampa na sua posição anterior.
Certifique-se que a tampa fique correctamente
encaixada.
B) Compartimento do congelador
A descongelação é um processo muito fácil e
sem dificuldades, devido a um recipiente
especial para recolha da água de
descongelação.
Faça a descongelação duas vezes por ano ou
quando se tiver formado uma camada de gelo
com, aproximadamente, 7 mm. Para iniciar o
procedimento de descongelação, desligue o
frigorífico retirando a ficha da tomada de
parede.
Todos os alimentos devem envolvidos em
várias camadas de jornal e guardados num
local fresco (por exemplo, um frigorífico ou
despensa).
Para acelerar a descongelação, podem ser
colocados cuidadosamente recipientes com
água quente.
Não utilize objectos pontiagudos, como
facas ou garfos, para remover o gelo.
65
PT
Instruções de utilização
Se pretender retirar o tabuleiro para limpá-lo,
siga as instruções a seguir apresentadas:
• Desligue o frigorífico retirando a ficha da
tomada de parede
• Com a ajuda de alicate, incline ligeiramente o
aro existente no compressor, de modo a pode
retirar o tabuleiro
• Levante-o.
• Limpe-o e seque-o com um pano
• Volte a instalá-lo, invertendo a sequência das
operações
13. Para retirar uma gaveta, puxe-a o mais que
puder, incline-a para cima e, em seguida,
retire-a completamente.
Limpeza e cuidados
1. Antes de efectuar a limpeza,
recomendamos que desligue o frigorífico
retirando a ficha da tomada de corrente.
2. Na limpeza, nunca utilize objectos
pontiagudos ou substâncias abrasivas, sabões,
produtos de limpeza doméstica, detergentes
ou ceras abrilhantadoras.
3. Utilize água morna para limpar o exterior
do frigorífico e seque-o com um pano.
4. Para limpar o interior do frigorífico, utilize
um pano humedecido com uma solução
composta por uma colher de chá de
bicarbonato de soda dissolvido num recipiente
grande de água. Em seguida, seque o interior
do frigorífico com um pano.
5. Certifique-se de que não entra água na
caixa de controlo da temperatura.
6. Se não pretender utilizar o frigorífico
durante um longo período de tempo, desligueo, retire todos os alimentos, limpe-o e deixe
aporta entreaberta.
7. Para proteger o acabamento da pintura de
alta qualidade, recomendamos que faça o
polimento das partes metálicas do aparelho (por
exemplo, porta exterior, laterais exteriores) com
cera de silicone (cera de polimento de
automóveis).
8. Todo o pó acumulado no condensador,
localizado na parte posterior do frigorífico,
deve ser retirado uma vez por ano com um
aspirador.
9. Verifique regularmente as borrachas
herméticas da porta, para assegurar que elas
estão limpas e sem restos de alimentos.
10. Nunca:
• Limpe o frigorífico com material inadequado
como, por exemplo, produtos derivados do
petróleo.
• O exponha a altas temperaturas,
• O limpe, esfregue, etc., com materiais
abrasivos.
11. Remoção da prateleira da porta:
• Para retirar a prateleira da porta, remova todo
o seu conteúdo e, em seguida, puxe-a
cuidadosamente.
12. Certifique-se de que o recipiente especial
de plástico, localizado na parte posterior do
frigorífico e que recolhe a água da
descongelação, está sempre limpo.
Recolocação das portas
Siga as instruções por ordem numérica
(Item 11).
Procedimentos correctos e incorrectos
Correcto- Limpar e descongelar
periodicamente o frigorífico (Consulte a
secção "Descongelação")
Correcto- Guardar a carne crua e de aves sob
os alimentos cozinhados e os produtos
lácteos.
Correcto- Retirar dos vegetais as folhas não
utilizáveis e limpar toda a sujidade.
Correcto- Deixar as alfaces, couves, salsa e
couve-flor com o talo.
Correcto- Envolver primeiro o queijo em papel
vegetal e, em seguida, colocá-lo num saco
de polietileno, retirando a maior quantidade
de ar possível. Para obter os melhores
resultados, retirar os alimentos do
compartimento do frigorífico uma hora antes
de consumi-los.
Correcto- Envolver a carne crua e de aves em
polietileno ou papel de alumínio. Este
procedimento evita que os alimentos
sequem.
Correcto- Colocar o peixe e os restos em
sacos de polietileno.
Correcto- Colocar os alimentos com cheiro
intenso ou que possam secar em sacos de
polietileno, envolvê-los em papel de alumínio
ou colocá-los em recipientes herméticos.
66
PT
Instruções de utilização
Correcto- Envolver bem o pão para mantê-lo
fresco.
Correcto- Esfriar os vinhos brancos,
cervejas, e águas minerais antes de os
servir.
Correcto- Verificar periodicamente o
conteúdo do congelador.
Correcto- Manter os alimentos no frigorífico o
menor tempo possível e respeitar as datas
de validade.
Correcto- Armazenar os alimentos précongelados de acordo com as instruções
fornecidas nas embalagens.
Correcto- Escolher sempre alimentos frescos
de alta qualidade e certificar-se de que estão
totalmente limpos antes de os congelar.
Correcto- Preparar os alimentos frescos para
congelação em pequenas quantidades, para
garantir uma congelação rápida.
Correcto- Envolver todos os alimentos em
papel de alumínio ou colocá-los em sacos
de polietileno para congelação, retirando
todo o ar.
Correcto- Envolver os alimentos congelados
imediatamente após a aquisição e colocálos no congelador o mais rápido possível.
Correcto- Descongelar os alimentos no
compartimento do frigorífico.
Incorrecto- Deixar que os alimentos
descongelados ou sumos pinguem para os
alimentos.
Incorrecto- Deixar a porta aberta durante
grandes períodos de tempo, o que encarece
o custo de funcionamento e causa a
formação excessiva de gelo.
Incorrecto- Utilizar objectos pontiagudos,
como facas ou garfos, para remover o gelo.
Incorrecto- Colocar alimentos quentes no
frigorífico. Primeiro, deixe arrefecer os
alimentos.
Incorrecto- Colocar garrafas ou latas
herméticas completamente cheias com
líquidos gaseificados, já que podem
rebentar.
Incorrecto- Dar às crianças gelados e cubos
de gelo directamente do congelador. A
baixa temperatura pode provocar
queimaduras nos lábios.
Incorrecto- Congelar bebidas gaseificadas.
Incorrecto- Tentar recongelar alimentos que
tenham sido descongelados; Estes
alimentos devem ser consumidos no prazo
de 24 horas ou cozinhados e recongelados.
Incorrecto- Retirar alimentos do congelador
com as mãos molhadas.
Resolução de problemas
Incorrecto- Armazenar bananas no
compartimento do frigorífico.
Incorrecto- Armazenar melões no frigorífico.
Estes podem ser esfriados durante curtos
períodos de tempo, desde que sejam
envolvidos para evitar que fiquem com
sabor de outros alimentos.
Incorrecto- Cobrir as prateleiras com
materiais de protecção que possam obstruir
a circulação de ar.
Incorrecto- Guardar substâncias venenosas
ou perigosas no frigorífico. Ele foi concebido
para armazenar apenas alimentos
comestíveis.
Incorrecto- Consumir alimentos que
estiveram no frigorífico durante períodos
excessivos de tempo.
Incorrecto- Armazenar, no mesmo recipiente,
alimentos cozinhados e frescos. Eles
deverão ser embalados e guardados
separadamente.
Se o congelador não funcionar depois de ter
sido ligado, verifique se:
• Se a ficha está correctamente introduzida
na tomada e se a alimentação eléctrica está
activa. (Para verificar a alimentação
eléctrica da tomada, ligue outro aparelho)
• Se o fusível está fundido, se o disjuntor ou
se o interruptor principal se desligou.
• Se o controlo de temperatura está
correctamente definido.
• A nova ficha está correctamente ligada,
caso a tenha substituído.
Se, após todas estas verificações, o frigorífico
continuar sem funcionar, contacte o
representante onde adquiriu o
electrodoméstico.
Certifique-se de que efectuou todas as
verificações acima apresentadas, pois se não
for encontrada qualquer deficiência será
debitado um valor.
67
PT
Consumo de energia
O volume máximo de armazenamento de
alimentos congelados é atingido sem usar a
gaveta do meio e a superior localizadas
ambas no compartimento do congelador. O
consumo de energia do seu equipamento é
indicado quando o compartimento do
congelador está totalmente carregado, sem
usar a gaveta do meio e a gaveta superior.
Conselho prático sobre a redução do
consumo de energia
1. Certifique-se que o equipamento está
localizado em áreas bem ventiladas, longe de
qualquer fonte de calor (fogão, radiador, etc.).
Ao mesmo tempo, a localização do
equipamento deve ser de tal modo que o
impeça de estar sob a incidência directa de
raios solares.
2. Certifique-se que o os alimentos
comprados como refrigerados/congelados
sejam colocados no equipamento logo que
possível, especialmente durante o Verão. É
recomendado usar sacos térmicos para
transportar estes alimentos para casa.
3. Recomendamos que faça a descongelação
de embalagens retiradas do compartimento
do congelador no compartimento do
refrigerador. Para isto, a embalagem a ser
descongelada deve ser colocada num
recipiente para que a água resultante da
descongelação não se derrame no
compartimento do refrigerador.
Recomendamos que inicie a descongelação
pelo menos 24 horas antes de usar o
alimento congelado.
4. Recomendamos que procure abrir a porta o
mínimo possível.
5. Não mantenha a porta do equipamento
aberta mais do que o necessário e certifiquese de que porta fica bem fechada depois de
ser aberta.
Instruções de utilização
Informação sobre os ruídos e
vibrações que podem aparecer
durante o funcionamento do
equipamento
1. O ruído de funcionamento pode aumentar
durante o mesmo.
- Para manter as temperaturas nos valores
que ajustou, o compressor do equipamento
inicia-se periodicamente. O ruído produzido
pelo compressor torna-se mais forte quando
inicia e pode ser ouvido um clique quando
pára.
- As características de desempenho e
funcionamento do equipamento podem se
alterar de acordo com as alterações da
temperatura do meio-ambiente. Devem ser
consideradas normais.
2. Ruídos tais como líquidos a escorrer ou a
ser pulverizados
- Esses ruídos são causados pelo fluxo do
refrigerante no circuito do equipamento e
cumprem com o princípio de funcionamento
do mesmo.
3. Outras vibrações e ruídos.
- O nível de ruídos e vibrações pode ser
causado pelo tipo e aspecto do piso onde o
equipamento está posicionado. Certifique-se
que o piso não tem distorções significativas
no nível ou se não cede ao peso do
equipamento (é flexível).
- Qualquer outra fonte de ruídos e vibrações é
representada por objectos colocados no
equipamento. Esses objectos devem ser
retirados do equipamento
- As garrafas e recipientes colocados no
frigorífico estão em contacto. Em tais casos,
desloque as garrafas e recipientes para que
mantenham uma pequena distância entre si.
68
PT
Instruções de utilização
Dados técnicos
Marca
Tipo de frigorífico
FRIGORÍFICO CONGELADOR-tipo I
CSA29022
Capacidade bruta total (litros)
270
Capacidade útil total (litros)
247
Capacidade útil do congelador (litros)
72
Capacidade útil do frigorífico
175
Capacidade de congelação (kg/24 h)
3,5
Classe de energia (1)
A+
Consumo de energia (kWh/ano) (2)
257
Autonomia (h)
18
Nível de ruído [dB(A) a 1 pW]
39
Agente de refrigeração ecológico R600a
(1) Classe de energia: A+++ . . . D
(A+++ = económico . . . D = menos económico)
(2) O consumo real de energia depende das condições de utilização e da localização do
frigorífico.
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como
lixo doméstico normal. Ao contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável
para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Ao assegurar que este
equipamento seja eliminado correctamente, ajudará a prevenir potenciais efeitos negativos ao
meio ambiente e à saúde humana, causados pela eliminação inadequada deste produto. Para
informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte a câmara municipal
local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.
69
4570315702
EN,CZ,HU,SK,PL,D,BG,PT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement