Blaupunkt BUENOS AIRES 200 7 649 026 110 User manual

Blaupunkt BUENOS AIRES 200 7 649 026 110 User manual
www.blaupunkt.com
Radio CD MP3 WMA
Buenos Aires 200
Stockholm 100
7 649 026 110
7 649 020 110
Kasutus- ja installeerimisjuhend
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 1
09.12.2008 14:26:29 Uhr
Juhtpaneel
1 2 3 4
?> =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
5
<
-Nupp
Lukustage eemaldatav juhtdetail
-Nupp
Menüüs: Seadistuste muutmine
Raadiorežiim: Saatja seadistamine
CD-/MP3-/WMA-režiim: Nimevalik
-Nupp
Menüüs: Seadistuste muutmine
Raadiorežiim: Saatja seadistamine
CD-/MP3-/WMA-režiim: Nimevalik
Sisse/Välja nupp
Lühivajutus:
Väljalülitatud
seadme
sisselülitamine, audiokanali/"NO SRC" režiimi
valimine
Pikk vajutus: Seadme väljalülitamine
Pööramine: Helitugevuse reguleerimine,
audiomenüü seadistuste muutmine
CD-pilu
Ekraan
-Nupp (Väljuta)
CD väljutamine
Eesmine-AUX-IN-pistikupesa
AUD-nupp
Audiomenüü näitamine
Alglähtestusnupp
Seadme tehaseseadistuste taastamine
6
;
7 8
: 9
; Klaviatuur 1 - 6
< DISP-nupp
Lühivajutus: Kuva ümberlülitamine
Pikk vajutus: Teksti näitamine jooksva ribana
= AM -nupp
Menüüs: Menüüpunkti näitamine
Raadiorežiim: MW lainepikkuse valimine
MP3-/WMA-režiim:
Eelmises
menüüs
vahetada
> FM-nupp
Menüüs: Menüüpunkti näitamine
Raadiorežiim: FM lainepikkuse valimine,
salvestatud FM pikkuste vahetamine
MP3-/WMA-režiim: Järgmises menüüs
vahetada
? MENU-nupp
Pikk vajutus: Kasutajamenüü näitamine
Lühivajutus: PTY-menüü näitamine, menüü
sulgemine
2
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 2
09.12.2008 14:26:30 Uhr
Sisu
Oluline info ................................................4
Selle kasutusjuhendi juurde .......................4
Teie ohutuse huvides ................................4
Puhastusjuhis ..........................................5
Vananenud seadme utiliseerimine...............5
Tarnekomplekt .........................................5
Lisatarvikud(ei kuulu tarnekomplekti) .........5
Garantii ..................................................5
Kasutusse võtmine .....................................6
Juhtpaneeli äravõtmine/paigaldamine .........6
Sisse-/Väljalülitamine ...............................6
Helitugevuse reguleerimine ........................6
„NO SRC“ režiim (vait lülitatud) ..................6
Eelvõimendi väljund
(ainult Buenos Aires 200)..........................7
Raadiorežiim ..............................................7
RDS .......................................................7
Raadiorežiimile vahetamine .......................7
Valige salvestatavad (FM1, FM2, FM3, MW) .7
Saatja seadistamine..................................8
PTY ........................................................8
Saatja salvestamine/Salvestatud saatja näitamine.......................................................9
Saatja automaatne salvestamine
(Travelstore) ............................................9
Liiklusinfo eelistuse sisse--/väljalülitamine ...9
Kuva seadistamine....................................9
CD-/MP3-/WMA-režiim .............................10
Põhiinfo ................................................10
CD-/MP3-/WMA-režiimile vahetamine .......10
CD sisestamine ......................................10
CD väljutamine ......................................10
Pealkirja valimine ...................................10
Listi valimine (ainult MP3-/WMA režiimil) ...11
Pealkirja otsevalimine .............................11
Kiirem otsing .........................................11
Taasesituse katkestamine ........................11
Kõikide lugude mängimine .......................11
Lugude mängimine juhuslikus järjekorras ...11
Üksikute lugude või sisukordade korduv
mängimine ............................................11
Kuva seadistamine..................................12
Kõlaseadistused .......................................12
Audiomenüü kuvamine ja sulgemine ..........12
Audiomenüü seadistamine.......................12
Nivoo seadistamine ühele audiokanalile .....13
Süvabassi filtri seadistamine
ülimadalsageduskanalile
(ainult Buenos Aires 200)........................13
Kõlaritüübi seadistamine .........................13
Kasutajaseadistused .................................14
Kasutajamenüü kuvamine ja sulgemine ......14
Seadistamine kasutajamenüüs .................14
Kellaaja käsitsiseadistamine .....................16
Täiendavad funktsioonid ...........................17
Välised audioallikad ................................17
Tehaseseadistuste taastamine..................17
Tehnilised andmed ....................................17
Paigaldusjuhised ......................................18
3
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 3
09.12.2008 14:26:30 Uhr
Oluline info
Oluline info
Selle kasutusjuhendi juurde
See kasutusjuhend sisaldab olulist infot, mis võimaldab seadet hõlpsasti ja turvaliselt paigaldada
ja kasutada.
• Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult ja täielikult läbi.
• Hoidke kasutusjuhendit nii, et see oleks igal
ajal kõikidele kasutajatele kättesaadav.
• Kui te annate seadme kolmandale isikule, andke sellega koos ka kasutusjuhend.
Lisaks sellele juhendile, järgige ka neid kasutusjuhendeid, mis on selle seadmega lisana kaasas.
Kasutatud sümbolid
Selles kasutusjuhendis on kasutatud järgmisi
sümboleid:
ETTEVAATUST!
Hoiatus laseri kiire eest
ETTEVAATUST!
Hoiatus CD mängija kahjustamise eest
CE tunnusmärk tõendab kinnipidamist
EL määrustest.
쏅 Tähistab ühte käsitsemissammu
• Tähistab loetelu
Otstarbekohane kasutamine
See seade on ettenähtud paigaldamiseks ja kasutamiseks 12 V parda elektrivõrguga autos ja tuleb
paigaldada DIN šahti. Jälgige tehnilistes andmetes toodud võimsuspiiranguid. Laske remontida
ja vajadusel ka paigaldada kutselisel tehnikul.
Vastaviskinnitus
Siinkohal kinnitab Blaupunkt GmbH, et seadmed
Buenos Aires 200 ja Stockholm 100 on vastavuses põhimõtteliste nõuete ja teiste seonduvate,
määrusest 89/336/EMÜ tulenevate eeskirjadega.
Teie ohutuse huvides
See seade on loodud vastavalt tehnika tänapäevasele arengule ja tuntud ohutustehnilistele reeglitele. Sellele vaatamata võivad tekkida ohud, kui
te ei järgi käesolevas kasutusjuhendis toodud
ohutusjuhiseid.
Kui te paigaldate seadet ise
Te võite seadet ainult siis paigaldada, kui teil on
kogemused autoraadiote paigaldamisest ja te
tunnete sõiduki elektroonikat. Juhinduge siinkohal paigaldusjuhendist käesoleva kasutusjuhendi
lõpus.
Pange tähele!
ETTEVAATUST!
Seadmes on Klassi-1 kuuluv laser,
mis võib teie silmi kahjustada.
Ärge avage seadet ja ärge tehke selles muudatusi.
Kasutamine:
• Lülitage seadet ainult siis, kui liiklusolukord
seda lubab! Peatuge sobivas kohas, et teostada ulatuslikumaid lülitusi.
• Eemaldage või paigaldage juhtpaneeli ainult
seisvas sõidukis.
• Kuulake mõõduka helitugevusega, et kaitsta
oma kuulmist ja et kuuleksite akustilisi hoiatussignaale (nt politsei). Mängupauside ajal (nt
audiokanali vahetamine) ei ole helitugevuse
muutumine kuuldav. Ärge suurendage helitugevust mängupauside ajal.
4
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 4
09.12.2008 14:26:30 Uhr
Oluline info
Pärast kasutamist:
• Ilma juhtpaneelita on seade vargale väärtusetu. Sõidukist lahkudes võtke juhtpaneel alati
endaga kaasa.
• Transportige juhtpaneeli nii, et see on kaitstud
löökide eest ja kontaktid ei saa määrduda.
Puhastusjuhis
Lahustite, puhastus- ja küürimisvahendite nagu
Cockpit-Spray ja kunstmaterjali hooldusvahendite kasutamisel, katke seadme pealispinnad kinni.
Kasutage seadme puhastamiseks ainult kuiva või
kergelt niisket rätikut.
Juhtpaneeli kontakte puhastage vajadusel pehme, puhastusalkoholiga niisutatud rätikuga.
Vananenud seadme utiliseerimine
Ärge visake oma vana seadet majapidamisprügi hulka!
Kasutage vanadest seadmetest vabanemiseks
käeulatuses olevaid tagasivõtu- ja kogumissüsteeme.
Tarnekomplekt
Tarnekomplekt sisaldab:
1 Autoraadio
1 Kasutusjuhend
1 Juhtpaneeli vutlar
Lisatarvikud
(ei kuulu tarnekomplekti)
Kasutage ainult Blaupunkt poolt lubatud lisatarvikuid, näiteks:
• Blaupunkti või Velocity võimendit (Amplifier)
Otsige infot oma Blaupunkti müügiesindajalt või
internetist www.blaupunkt.com.
Garantii
Toodetele, mis on ostetud Eroopa Liidust anname
me tootja garantii. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud toodetele kehtivad meie poolt igale riigile eraldi kehtestatud asjaomased garantiitingimused.
Garantiitingimustega saate tutvuda aadressil
www.blaupunkt.com või küsida neid otse:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Teenindus
Mõningates riikides pakub Blaupunkt remondi- ja
transportteenust.
Aadressilt www.blaupunkt.com saate vaadata,
kas selline teenindus on kättesaadav teie kodumaal.
Kui te soovite teenindusele pretensiooni esitada,
võite te nõuda interneti kaudu oma seadme transportteenust.
1 Hoideraam
1 Pisidetailide komplekt
2 Demonteerimistööriista
1 Ühenduskaabel
5
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 5
09.12.2008 14:26:30 Uhr
Kasutusse võtmine
Kasutusse võtmine
Juhtpaneeli äravõtmine/paigaldamine
Teie seade on kaitseks varaste vastu, varustatud
eemaldatava juhtpaneeliga. Autost lahkudes võtke juhtpaneel alati endaga kaasa. Ilma juhtpaneelita on seade vargale väärtusetu.
Ettevaatust
Juhtpaneeli kahjustused
Ärge laske juhtpaneelil kukkuda.
Ärge asetage juhtpaneeli otsese päiksevalguse
kätte või teiste soojusallikate mõjusfääri.
Vältige juhtpaneeli kontaktide otsest puudutamist
oma nahaga.
Juhtpaneeli äravõtmine
쏅 Lukustuse vabastamiseks vajutage juhtpa1
neelil nuppu
쏅 Võtke kinni juhtpaneeli vasakust küljest ja
tõmmake seda esmalt otse ning seejärel vasakule, hoidikust välja.
Juhtpaneeli paigaldamine
쏅 Lükake juhtpaneel hoidiku parempoolse korpuse randini.
쏅 Suruge juhtpaneeli ettevaatlikult vasakusse
hoidikusse, kuni see lukustub.
Sisse-/Väljalülitamine
쏅 Seadme sisselülitamiseks, vajutage sisselülitatud süütega autos lühidalt Sisse/Välja
nupule4.
Vihje:
• Kui sõiduki süüde on väljalülitatud, ei saa
seadet Sisse/Välja nupust 4 sisselülitada.
• Seadet saab sõiduki süütega sisse- ja väljalülitada, kui see on ühendatud süütega
(vaata paigaldusjuhendit).
Helitugevuse reguleerimine
Helitugevus on reguleeritav sammudena 0-st (väljas) kuni 66-ni (maksimum).
쏅 Helitugevuse muutmiseks, pöörake Sisse/
Välja nuppu 4.
Vihje:
Kui seadmega on ühendatud, nagu on kirjeldatud paigaldusjuhendis, telefon või navigatsiooniseade, jääb seade telefonikõne või navigatsiooniviite edastamise ajal vait. Ekraanil
näidatakse siis „PHONE“.
„NO SRC“ režiim (vait lülitatud)
Audioallika asemel võite valida „NO SRC“ ("No
Source". Audioallikas puudub).
„NO SRC“ režiimil ei ole valitud ühtegi audioallikat. Seade on vait lülitatud ja lülitab end vajadusel
eelseadistatud aja järel välja (vaata peatükki "Kasutajaseadistused", lõik "Seadistamine kasutajamenüüs", Menüüpunkt "OFF").
Teatud kasutajaseadistusi saate teha ainult „NO
SRC“ režiimil.
„NO SRC“ režiimile vahetamine
쏅 Vajutage Sisse/Välja nuppu 4 seni, kuni näidatakse „NO SRC“.
- või 쏅 Vajutage Sisse/Välja nuppu 4 ca. 2 sekundit,
seadme väljalülitamiseks.
Järgmisel sisselülitamisel häälestab seade end
viimati kuulatud audiokanalile. Sisestatud CD
jääb seadmesse.
6
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 6
09.12.2008 14:26:31 Uhr
Kasutusse võtmine
Raadiorežiim
Eelvõimendi väljund
(ainult Buenos Aires 200)
Raadiorežiim
Seda seadet juhitakse eelvõimendi väljundi kaudu.
Seadistused eelvõimendi väljundi jaoks:
• Peatükk "Kasutajaseadistused", lõik "Seadistamine kasutajamenüüs", menüüpunkt „SWPRE“
• Peatükk "Kõlaseadistused", lõik "Ülimadalsageduskanali süvabassi seadistamine".
RDS
Plajud FM saatjad edastavad oma programmi kõrval RDS signaali (Radio Data System), et võimaldada järgmisi lisafunktsioone:
• Saatja nime näidatakse ekraanil.
• Seade tunneb ära liiklusteated ja uudistesaated ning saab need vastavalt kasutusviisile (nt
CD-režiimil) väljalülitada.
• Alternatiivsagedus (AF): Kui RDS on sisselülitatud, lülitub seade automaatselt seadistatud
saatjate paremini kättesaadavale sagedusele.
• Regionaalne (REG): Üksikud saatjad edastavad kindlatel aegadel oma programmis erineva sisuga regionaalprogrammi. Sisselülitatud
REG funktsiooniga vahetab seade ainult neid
alternatiivsagedusi, millelt edastatakse regionaalprogrammi.
RDS- või REG funktsiooni sisse- ja väljalülitamist
lugege peatükist "Kasutajaseadistused, lõik "Seadistamine kasutajamenüüs" (menüüpunkt "AF",
"REG").
Raadiorežiimile vahetamine
쏅 Vajutage Sisse/Välja nuppu 4 seni, kuni näidatakse „FM“/„AM“.
Valige salvestatavad (FM1, FM2,
FM3, MW)
FM > nii sageli, kuni
쏅 Vajutage nuppu
kuvatakse soovitud salvestatav (FM1, FM2,
FM3).
- või 쏅 Vajutage nuppu AM
tatav MW.
=, et valida salves-
Vihje:
Igale mälupesale saab salvestada kuni 6 saatjat.
7
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 7
09.12.2008 14:26:31 Uhr
Raadiorežiim
Saatja seadistamine
Nuppudega 2 / 3 saate saatjat seadistada nii käsitsi, kui kasutades automaatotsingut või
vahetada salvestatud saatjate vahel. Seadistage
soovitud funktsioon edaspidiseks kasutajamenüüsse (vaata peatükki "Kasutajaseadistused,
lõik "Seadistamine kasutajamenüüs", menüüpunkt „AUTO1 / AUTO2 / MANUAL“).
Saatja otsingu käivitamine
(Seadistus „AUTO1“)
쏅 Vajutage lühidalt nuppu
2 / 3, et
seadistada järgmist vastuvõetavat saatjat.
Programmi tüübi valimine ja saatja otsimine
Te saate valida suvalise või varem salvestatud
programmi tüübi (vaata lõiku "Programmi tüübi
salvestamine").
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?.
Kuvatakse PTY menüü.
쏅 Vajadusel vajutage nuppu AM =/
FM > nii sageli, kuni näidatakse soovitud programmi tüüpi.
- või 쏅 Vajutage jaama nuppe 1 - 6 ;, mille alla soovitud programmi tüüp on salvestatud.
Vihje:
• Sisselülitatud eelistusega liiklussaatjale
) seadistatakse ainult liiklussaatjat.
(
2 / 3, et
쏅 Vajutage lühidalt nuppu
alustada valitud programmi tüübi järgmise
saatja otsingut.
• Otsingusüsteemi tundlikkust saab reguleerida (vaata peatükki "Kasutajaseadistused,
lõik "Seadistamine kasutajamenüüs", menüüpunkt „LO.S“).
쏅 Vajadusel vajutage lühidalt nuppu MENU ?,
et PTY menüü väljalülitada või otsing katkestada.
Saatja käsitsi seadistamine
(Seadistus „MANUAL“)
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3 lühidalt üks
või enam korda, et sagedust sammhaaval
muuta.
Vihje:
• Kui valitud programmi tüübist ühtegi saatjat ei leita, näidatakse lühidalt „NO PTY“.
Sisselülitatuks jääb viimasena mänginud
saatja.
3 all, et sagedust
• Programmitüüpide kuvamiskeelt saab seadistada (vaata lõiku "Programmi tüüpide
seadistuskeel").
Salvestatud saatjate vahel vahetamine (seadistus „AUTO2“)
쏅 Vajutage lühidalt nuppu
2 / 3, et
seadistada saatjat järgmisest mälukohast.
Programmi tüüpide salvestamine
Te saate programmi tüübid salvastada jaama nuppude alla ja valida neid otsinguga.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et avada
PTY menüü.
PTY
쏅 Vajadusel vajutage nuppu AM =/
FM > nii sageli, kuni näidatakse soovitud programmi tüüpi.
쏅 Hoidke nuppu
kiiresti muuta.
2/
FM saatjaid saab eetrisse edastada programmi tüübi järgi, nt KULTUUR, POP, JAZZ, ROCK,
SPORT või TEADUS. PTY funktsiooniga saate otsida selliselt suunitletud saateid vastavalt programmi tüübile, nt roki- või spordisaateid. Pidage
meeles, et PTY ei suuda toetada kõiki saatjaid.
쏅 Vajutage ca 2 sekundit soovitud jaama nuppu
1 - 6 ;, mille alla programmi tüüp on salvestatud.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et PTY
menüü väljalülitada.
8
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 8
09.12.2008 14:26:31 Uhr
Raadiorežiim
Programmi tüüpide keele seadistamine
Te saate valida keele, milles näidatakse programmi tüüpe.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et avada
PTY menüü.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu DISP <, et avada
keele menüü.
쏅 Vajadusel vajutage nuppu AM =/
FM > nii sageli, kuni näidatakse soovitud
keelt (ENGLISH/FRENCH/GERMAN).
Liiklusinfo eelistuse
sisse--/väljalülitamine
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nuppu FM >, et
liiklusinfo eelistust sisse- või väljalülitada.
Sisselülitatud eelistuse korral näidatakse ekraanil
). Liiklusinfo edastamise
ummiku sümbolit (
ajal näidatakse ekraanil „TRAFFIC“.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu DISP <.
Vihje:
• Helitugevust, mille te seadistasite liiklusinfo edastamise ajal, reguleeritakse automaatselt järgmise teate ajal.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et PTY
menüü väljalülitada.
• Liiklusinfo edastamise katkestamiseks, vajutage nuppu FM > ca 2 sekundit.
Saatja salvestamine/Salvestatud
saatja näitamine
쏅 Valige soovitud mälupesa.
쏅 Vajadusel seadke mängima soovitud saatja.
쏅 Vajutage ca 2 sekundit jaama nuppu 1 - 6 ;,
et hetkel mängivat saatjat nupu alla salvestada.
- või 쏅 Vajutage lühidalt jaama nuppu 1 - 6 ;, et
kuvada salvestatud saatjaid.
Saatja automaatne salvestamine
(Travelstore)
Kuva seadistamine
쏅 Vajutage nuppu DISP < üks või kaks korda,
et vahetada erinevate kuvade vahel:
Kuva
FREQ/PS
Tähendus
Sagedus/Saatja nimi
R-TEXT
Raadiotekst
CLOCK
Kellaaeg
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nuppu DISP <, et
kuvatav tekst hakkaks hakkaks ühekordselt
ekraanil jooksma.
Travelstorega salvestatakse igasse aktuaalsesse
salvestuspessa 6 programmi. Varem salvestatud
saatjad kustutatakse sellega mälupesast.
Travelstore funktsiooni käivitamiseks, valige kasutajamenüüst menüüpunkt „A-MEMORY“ (vaata
peatükki "Kasutajaseadistused, lõik "Seadistamine kasutajamenüüs").
Vihje:
Sisselülitatud eelistusega liiklussaatjale
(
) salvestatakse ainult liiklussaatjad.
9
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 9
09.12.2008 14:26:31 Uhr
CD-/MP3-/WMA-režiim
CD-/MP3-/WMA-režiim
Põhiinfo
Selle autoraadioga saate mängida audio CD-sid
(CDDA), nagu ka audio-, MP3 või WMA failidega
CD-R/RW-sid.
CD mängija purunemisoht!
Kasutada ei või ümardamata kontuuriga
(Shape CD-d) ja 8 cm läbimõõduga (Mini
CD-d) CD-sid.
CD seadme kahjustamise eest ebasobiva CD-ga ei
võta me mingit vastutust.
• Biti kiirus audiofalide loomiseks:
– MP3: 32 kuni 320 kbps
– WMA: 32 kuni 192 kbps
• Maks. pealkirjade ja listide arv: 999 pealkirja,
99 listi
CD-/MP3-/WMA-režiimile vahetamine
쏅 Vajutage Sisse/Välja nuppu 4 nii sageli,
kuni näidatakse „CD“ .
Vihje:
CD-/MP3-/WMA režiimi saab valida ainult
siis, kui vastav CD on sisestatud.
CD sisestamine
Vihje:
• Laitmatu funktsioneerimise tagamiseks kasutage ainult Compact-Disc logoga CD-sid.
Vihje:
CD automaatset sissetõmbamist ei või takistada või abistada.
• Blaupunkt ei saa tagada koopiakaitsega,
nagu ka kõikide teiste turult kättesaadavate CD toorikute probleemideta funktsioneerimist.
쏅 Lükake CD plaat CD pilusse 5, kuni takistus
muutub tuntavaks.
MP3-/WMA-CD ettevalmistamisel jälgige järgmisi
andmeid:
• Pealkirjade ja sisukorra nimetused:
– Maks. 16 tähemärki sh faili laiend "mp3"
või "wma" (enamate tähemärkide korral
väheneb seadme poolt äratuntavate pealkirjade ja listide arv)
– Ei mingeid täpitähti, ega erisümboleid
• CD-Formaat: Audio-CD (CDDA), CD-R/RW,
Ø: 12 cm
• CD-failiformaat: ISO 9669 Level 1 ja 2, Joliet
• CD-põletamiskiirus: Maks. 16-kordne (soovitatav)
• Audiofailide laiend:
– .MP3 MP3 failidele
– .WMA WMA failidele
• WMA failid ainult ilma digitaalsete õguste halduseta (DRM) ja koostatuna Windows Media
Playeriga alates versioonist 8
• MP3-ID3 tagid: Versioon 1 ja 2
CD tõmmatakse automaatselt sisse ja algab
taasesitus. Ekraanil näidatakse sisestatud
CD-d CD sümboliga.
CD väljutamine
Vihje:
• Välja lükatud ja eemaldamata CD tõmmatakse 10 sekundi pärast automaatselt sisse tagasi.
• Te saate lasta CD-d välja lükata ka siis, kui
seade on väljalülitatud või kui aktiivne on
mõni teine audiokanal.
쏅 Sisestatud CD väljutamiseks vajutage nuppu
7.
Pealkirja valimine
쏅 Vajutage lühidalt nuppu 2 /
da eelmist/järgmist pealkirja.
Vihje:
Ühekordne vajutus nupule
viimati kuulatud loo.
3, et vali-
2 taaskäivitab
10
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 10
09.12.2008 14:26:31 Uhr
CD-/MP3-/WMA-režiim
Listi valimine (ainult MP3-/WMA
režiimil)
Lugude mängimine juhuslikus järjekorras
쏅 Vajutage lühidalt nuppu AM =/
FM >, et valida eelmist/järgmist listi.
쏅 Vajutage nuppu 3 MIX ;, et MIX funktsiooni
sisselülitada (Audio-CD: „MIX CD“; MP3: „MIX
FLDR“) või väljalülitada („MIX OFF“).
Pealkirja otsevalimine
Te saate pealkirja valida ka otse ilma, et peaksite
seejuures katkestama jooksvat taasesitust.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?. Ekraanil
näidatakse lühidalt „FLD SEL“.
쏅 Vajutage MP3-/WMA režiimil nuppu 2,
et vahetada hetkel mängivast listist kõrgemal
olevale listile.
쏅 Vajutage nuppu AM =/ FM > üks või
enam korda või pöörake Sisse/Välja nuppu
4, et valida pealkirja või MP3-/WMA reziimile mõnda hetkel mängiva listi alalisti.
쏅 Vajutage nuppu AUD 9, et käivitada valitud
lugu või avada alalisti.
Vihje:
Vajutades nupule MENU ?, saate otsevaliku
katkestada, ilma uut lugu käivitamata.
Kui MIX funktsioon on sisselülitatud, näidatakse ekraanil MIX sümbolit.
Üksikute lugude või sisukordade korduv mängimine
쏅 Vajutage nuppu 4 RPT ; üks või kaks korda,
et vahetada erinevate esitusrežiimide vahel:
Kasutus Kuva
Tähendus
CD
RPT TRCK Loo kordamine
RPT FILE Loo kordamine
MP3/
WMA
RPT FLDR Listi kordamine
Üldine
RPT OFF
Tavaline esitus
Kui RPT funktsioon on sisselülitatud, näidatakse ekraanil RPT sümbolit.
Kiirem otsing
2 / 3 senikaua all,
쏅 Hoidke nuppu
kuni on jõutud sobivasse kohta.
Taasesituse katkestamine
쏅 Vajutage nuppu 6 ;, et taasesitust katkestada („PAUSE“) või samast kohast jätkata.
Kõikide lugude mängimine
Scan funktsiooniga mängitakse igast CD-l olevast
loost ca 10 sekundit.
쏅 Vajutage nuppu 2 SCAN ;, et läbimängimist
käivitada („SCN TRCK“) või praegu mängiva
loo edasi kuulamiseks („SCN OFF“).
11
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 11
09.12.2008 14:26:31 Uhr
CD-/MP3-/WMA-režiim
Kõlaseadistused
Kuva seadistamine
Kõlaseadistused
쏅 Vajutage nuppu DISP < üks või enam korda,
et vahetada erinevate kuvade vahel:
Seadistused audiomenüüs, nagu ka nivoo seadistused kehtivad kõikidele aktuaalsetele audiokanalitele.
Kasutus Kuva
CD
Tähendus
D-TITLE CD-nimi
T-TITLE Loo nimi
P-TIME
Kestvus/Loo number
CLOCK
Kellaaeg
TITLE
Loo nimi*
ALBUM
MP3/
WMA
Albumi nimi*
FOLDER Listi nimi
Faili nimi
FILE
P-TIME
Kestvus/Loo number
CLOCK
Kellaaeg
*Ainult siis, kui on salvestatud ID3 tag
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nuppu DISP <, et
kuvatav tekst hakkaks hakkaks ühekordselt
ekraanil jooksma.
Audiomenüü kuvamine ja sulgemine
쏅 Vajadusel vajutage Sisse/Välja nuppu 4 nii
sageli, kuni soovitud audiokanal on valitud.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu AUD 9, et avada
audiomenüü.
쏅 Vajutage nuppu AUD 9 nii sageli, kuni soovitud menüüpunkt on valitud.
쏅 Teostage seadistamine (vaata järgmisest lõigust).
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et audiomenüü sulgeda.
Audiomenüü seadistamine
SW L
(ainult Buenos Aires 200)
Ülimadalsageduskanali nivoo. Seadistamine: -15
kuni +15.
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
X-BASS
Bassi lisamine madalal helitugevusel. Seadistamine: OFF (väljas), 1, 2 (tugevaim tõste).
쏅 Pöörake Sisse/Välja nuppu4, et vahetada
seadistuste vahel.
NATURAL / ROCK / POPS / EASY / TOP40 /
JAZZ / GAME / USER
Ekvalaiseri eelseadistused: NATURAL, ROCK,
POPS, EASY, TOP40, JAZZ, GAME.
„USER“ ei ole ekvalaiseri seadistus ja seda näidatakse menüüpunktides ainult siis, kui te viimati
seadistasite bassi-, kõrg- või kesknivood käsitsi.
Niipea, kui te valite ekvalaiseri eelseadistused,
asendatakse teie manuaalselt tehtud seadistused
eelseadistuste poolt.
쏅 Pöörake Sisse/Välja nuppu4, et vahetada
seadistuste vahel.
12
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 12
09.12.2008 14:26:32 Uhr
Kõlaseadistused
BAS L
Bassi nivoo. Seadistamine: -7 kuni +7.
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
MID L
Kesknivoo. Seadistamine: -7 kuni +7.
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
TRE L
Kõrgnivoo. Seadistamine: -7 kuni +7.
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
BAL
Helitugevuse jaotus vasakul/paremal (tasakaal).
Seadistused: L 9 (vasakul) kuni R 9 (paremal).
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
FAD
Helitugevuse jaotus ees/taga (hajumine). Seadistused: F 9 (vasakul) kuni R 9 (paremal).
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
Nivoo seadistamine ühele audiokanalile
Süvabassi filtri seadistamine ülimadalsageduskanalile
(ainult Buenos Aires 200)
Võimalik ainult siis, kui kasutajamenüüst on valitud SWPRE SW. Seadistamine: THRU (ilma süvabassifiltrita), 80H (Hz), 120H (Hz), 160H (Hz).
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nupule AUD 9.
Valitud on menüüpunkt „LPF“.
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et menüü
sulgeda.
Kõlaritüübi seadistamine
Kõla optimeerimiseks seadistage seadmega ühendatud kõlari tüüp. Seadistamine: SP OFF (tüüpi ei
ole valitud), SP 5/4 (4 või 5 tollise läbimõõduga
kõlar), SP 6*9/6 (6 või 6x9 tollise läbimõõduga
kõlar), SP OEM (originaalne Blaupunkti kõlar).
쏅 Vajadusel vajutage Sisse/Välja nuppu 4 nii
sageli, kuni on valitud „NO SRC“.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu AUD 9 kurz.
쏅 Pöörake Sisse/Välja nuppu4, et vahetada
seadistuste vahel.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu AUD 9, et audiomenüü sulgeda.
Te saate seadistada nivoo igale audiokanalile
eraldi, nt et saavutada ühtset esitusnivood kõikidel audiokanalitel. Seadistamine: AUX -8 kuni +8
jaoks, kõikidele teistele audiokanalitele -8 kuni 0.
쏅 Vajadusel vajutage Sisse/Välja nuppu 4 nii
sageli, kuni soovitud audiokanal on valitud.
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nupule AUD 9.
쏅 Vajadusel vajutage lühidalt nuppu AUD 9,
et valida menüüpunkt „V-OFF“.
쏅 Seadistamiseks pöörake Sisse/Välja nuppu4.
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU ?, et menüü
sulgeda.
13
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 13
09.12.2008 14:26:32 Uhr
Kasutajaseadistused
Kasutajaseadistused
Kasutajamenüü kuvamine ja sulgemine
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nuppu MENU ?, et
menüü avada.
쏅 Vajutage nuppu AM =/ FM > nii sageli, kuni on valitud soovitud menüüpunkt.
쏅 Teostage seadistamine (vaata järgmisest lõigust).
쏅 Vajutage lühidalt nuppu MENU, et menüü
sulgeda.
Seadistamine kasutajamenüüs
LO.S
Võimalik ainult FM raadiorežiimil: Saatja otsingu
madala tundlikkuse sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
NEWS
Võimalik ainult siis, kui on valitud audiokanal: Uudistesaadete eelistuse sisse- või väljalülitamine ja
kahe läbilülitatud uudiste saatja vahelise minimaalse vahekauguse seadistamine CD-, MP3, WMA ja
AUX režiimil. Seadistamine: OFF (väljas), 00M
(vahemaa puudub), 10M - 90M (min vahemaa 10
kuni 90 minutit 10 minutiliste sammudena).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Vihje:
Uudistesaateid lülitatakse ainult siis korrektselt läbi, kui need on äratuntavad PTY signaali
„NEWS“ järgi.
AUTO1 / AUTO2 / MANUAL
Võimalik ainult raadiorežiimil: Režiim saatja seadistuste valimiseks. Seadistamine: AUTO1 (saatja
otsing), AUTO2 (salvestatud saatjate omavaheline vahetamine), MANUAL (sageduse käsitsireguleerimine).
쏅 Vajutage nuppu 2 /
seadistuste vahel.
3, et vahetada
A-MEMORY
Võimalik ainult raadiorežiimil: Saatja automaatne otsimine ja salvestamine (Travelstore funktsioon).
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nupule AUD 9.
Jaama nuppude 1 - 6 ; all olevatesse mälupesadesse saab salvestada 6 saatjat. FM
režiimil saate teisele mälupesale vahetamisel
salvestada täiendavaid jaamu, kui taaskäivitate automaatse saatja salvestamise.
AF
Võimalik ainult siis, kui on valitud audiokanal:
Alternatiivsageduse (RDS funktsioon) sisse- või
väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF
(väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Sisselülitatud AF funktsiooniga (RDS) lülitatakse
halva vastuvõtu korral automaatselt ümber teisele
saatjale, mis edastab sama programmi.
REG
Võimalik ainult siis, kui on valitud audiokanal: Regionaalfunktsiooni sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Sisselülitatud regionaalfunktsiooniga lülitatakse
ümber ainult selle jaama alternatiivsagedust, millel edastatakse sedasama regionaalprogrammi.
ATPS
Võimalik ainult siis, kui on valitud audiokanal: Liiklussaatja automaatse otsingu sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Kui ATPS on sisselülitatud ja CD, MP3-, WMA või
AUX režiimil läheb sisselülitatud eelistusega liiklusinfo läbilülitusele aktuaalne liiklusinfo saatja
14
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 14
09.12.2008 14:26:32 Uhr
Kasutajaseadistused
kaotsi, otsitakse taustal automaatselt teist liiklusinfo saatjat.
MONO
Võimalik ainult FM raadiorežiimil: Raadiosaadete
mono taasesituse sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
SCL
Automaatse teksti näitamise jooksva kirjana
sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: AUTO
(sees), MANU (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
DEMO
Demorežiimi sisse- või väljalülitamine. Seadistused: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nuppu AUD 9, et vahetada seadistuste vahel.
DIM
Ekraani heleduse automaatse kohandamise keskkonna valgusele sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
SPRM
Võimalik ainult MP3 ja WMA režiimil: Supreme
funktsiooni sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Supreme funktsiooniga juhitakse madala biti
kiirusega kodeeritud lugude kõla parendamist.
Madalama biti kiirusega kodeerimisel seatakse
lagi ülemisele sageduspiirkonnale. Esitamiseks
arvutab supreme funktsioon ülemise sageduspiirkonna uuesti ja täiendab sellega kõlaspektrit.
Kõrge või varieeruva biti kiirusega või vähe esiletungiva ülemise sageduspiirkonnaga lugude puhul
võimaldab supreme funktsioon ainult vähest kõla
parandamist.
NAME SET
Võimalik ainult AUX režiimil: Nimede valimine AUX
sisendile. Seadistamine: AUX, TV, VIDEO, GAME,
PORTABLE, DVD.
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nupule AUD 9.
쏅 Vajutage nuppu 2 /
seadistuste vahel.
3, et vahetada
Vihje:
10 sekudit järel pärast viimast nupulevajutust
suletakse menüü automaatselt.
AUX režiim valitakse seadistatud nime alt.
SYNC
Võimalik ainult siis, kui on valitud „NO SRC“ režiim:
Kellaaja automaatse sünkroniseerimise seadme ja
vastuvõetava RDS saatja vahel sisse- või väljalülitamine. Seadistamine: ON (sees), OFF (väljas).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Vihje:
Seni, kuni automaatne sünkroniseerimine on
sisselülitatud, ei ole kellaaja käsitsi seadistamine võimalik.
SWPRE
(ainult Buenos Aires 200)
Võimalik ainult siis, kui on valitud „NO SRC“ režiim: Eelvõimenduse väljundi seadistamine. Seadistamine: R (välisele võimendile), SW (Subwooferile).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Seadistuse "R" puhul on eelvõimendi väljundi kasutuses kogu sagedusspekter. Seadistuse "SW"
puhul võite külgeühendatud Subwooferi jaoks
seadistada süvabassifiltri (vaata peatükki "Kõlaseadistused", lõik "Süvabassifiltri seadistamine
ülimadalsageduskanalile").
15
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 15
09.12.2008 14:26:32 Uhr
Kasutajaseadistused
AUX
Võimalik ainult siis, kui on valitud „NO SRC“ režiim: AUX sisesti seadistamine. Seadistamine:
OFF (AUX režiim ei ole valitav), ON1 (AUX režiim
on valitav), ON2 (AUX režiim on valitav, helitugevuse vähendamine sees; vaata allpool).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Seadistuse „ON2“ puhul: Kui seade lülitatakse
AUX režiimil välja, on see pärast uut sisselülitamist vaikseks lülitatud („ATT ON“, helitugevuse
vähendamine sees). Pöörake Sisse/Välja nuppu
4 ühe sammu võrra kellaosuti suunas, et viimati
seadistatud helitugevust taas aktiveerida („ATT
OFF“, helitugevuse vähendamine väljas).
Kellaaja käsitsiseadistamine
Võimalik ainult siis, kui kasutajamenüüst on valitud seadistus „SYNC OFF“.
쏅 Vajadusel vajutage nuppu DISP < nii sageli,
kuni näidatakse kellaaega.
쏅 Vajutage ca 2 sekundit nupule DISP <.
쏅 Vajutage nuppu AM
seada tunde.
쏅 Vajutage nuppu
nuteid.
2/
=/
FM >, et
3, et seada mi-
쏅 Vajutage lühidalt nuppu DISP <.
OFF
Võimalik ainult siis, kui on valitud „NO SRC“ režiim: Seadistatakse aeg, mille möödumisel seade
„NO SRC“ režiimil automaatselt väljalülitatakse.
Seadistamine: OFF (väljas), 20M (minutit), 40M
(minutit), 60M (minutit).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Vihje:
Kui automaatne väljalülitamine on sisselülitatud (seadistused 20M, 40M või 60M), lülitatakse demo režiim automaatselt välja.
CD READ
Võimalik ainult siis, kui on valitud „NO SRC“ režiim: CD taasesituse seadistamine. Seadistamine: 1 (Audio-CD-le ja MP3-/WMA-CD-le), 2 (ainult
Audio-CD-le).
쏅 Vajutage nuppu 2 / 3, et vahetada
seadistuste vahel.
Seadistuse "1" puhul tunneb seade ära nii AudioCD, kui ka MP3-/WMA-CD ja mängib neid. Kopeerimiskaitsega CD-de puhul ei pruugi see seadistus
sageli mängida. Seadistuse "2" puhul tunneb seade ära ainult Audio-CD ja ei mängi MP3-/WMACD-ga. Selle seadistusega saab mängida ka paljusid kopeerimiskaitsega CD-sid.
16
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 16
09.12.2008 14:26:32 Uhr
Täiendavad funktsioonid
Tehnilised andmed
Täiendavad funktsioonid
Tehnilised andmed
Välised audioallikad
Võimendi
Väljundvõimsus:
Väliste audioallikate ühendamine
Te saate ühendada väliseid audioallikaid nagu
kaasaskantav CD mängija, MiniDiski mängija,
MP3 mängija, kasutades selleks eesmist AUX-IN
pistikut 8 (AUX sisend) ja AUX režiimi abil kuulata neid raadio kõlaritest.
AUX režiimile vahetamine
쏅 Vajutage Sisse/Välja nuppu 4 nii sageli, kuni
näidatakse „AUX“.
Vihje:
• Te saate AUX sisesti väljalülitada, kui väliseid audioallikaid ei ole ühendatud (vaata
peatükki "Kasutajaseadistused", lõik "Seadistamine kasutajamenüüs", menüüpunkt
"AUX").
• Te saate AUX sisestile valida "AUX" asemele teise nime (vaata peatükki "Kasutajaseadistused", lõik "Seadistamine kasutajamenüüs", menüüpunkt „NAME SET“).
Tehaseseadistuste taastamine
쏅 Vajutage alglähtestusnuppu : mingi teravatipulise esemega (nt nööpnõel või pastapliiatsi tera).
4 x 30 Watt Sinus vastavalt DIN 45324, 14,4
V 4 Ohm-le.
4 x 50 Watti maks.
võimsus
Tuuner
Lainepikkused (Euroopa):
UKW (FM):
87,5 - 108 MHz
MW:
531 - 1 611 kHz
LW:
153 - 281 kHz
FM - ülekandepiirkond:
30 - 15 000 Hz
CD
Ülekandepiirkond:
20 - 20 000 Hz
Pre-amp Out (ainult Buenos Aires 200)
2 kanalit:
2V
Sisendi tundlikkus
AUX sisend:
1,2 V / 10 kΩ
Mõõtmed ja kaal
L x K x P (mm):
Kaal:
182 x 53 x 155
ca. 1,30 kg
Tehaseseadistused kasutajamenüüs:
SYNC
ON
AF
ON
DIM
OFF
REG
ON
SWPRE
R
ATPS
ON
SPRM
ON
MONO
OFF
NEWS
OFF
SCL
OFF
LO.S
OFF
AUX
ON1
DEMO
OFF
CD READ
1
Muudatused piiratud
17
BA_BuenAir200_Stock100_EE.indd 17
09.12.2008 14:26:33 Uhr
Paigaldusjuhised
EE – Paigaldusjuhised
Ohutusjuhised
Seadet paigaldades töötades ja ühendusi tehes palume järgida allpooltoodud ohutusjuhiseid:
• Ühendag lahti aku miinusklemm! Seejuures
järige palun tootja ohutusjuhiseid.
• Veenduge, et te ei riku auke puurides sõiduki
komponente.
• Pluss- ja miinuskaablite ristlõiked ei tohi olla
alla 1,5 mm2.
• Ärge ühendage auto pistikühendusi raadioga!
Oma auto jaoks vajaliku adapterkaabli saate
igalt BLAUPUNKTI edasimüüjalt.
• Olenevalt mudelist võib teie auto erineda
siinkohal esitatud kirjeldusest. Me ei vastuta
kahjustuste eest, mis on tingitud valest paigaldamisest või ühendamisest ega järgnevate kahjustuste eest.
Kui siinkohal toodud info ei sobi teie konkreetsete vajadustega seoses paigaldamisega,
palume pöörduda Blaupunkti edasimüüja või
sõiduki tootja poole või küsida nõu telefoni
vihjeliinilt.
Võimendit või vahetajat paigaldades tuleb kõigepealt ühendada seadme maandused, enne kui
ühendate line-in VÕI line-out pistikud.
Väliste seadmete maandusühendust ei tohi
teha auto helisüsteemi maanduse külge
(kere).
18
EA_Buen200Stock100_EE.indd 18
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Paigaldusjuhised
Tarnekomplekti kuuluvad paigaldustarvikud
Saadaval lisavarustusena
Paigalduskomplektid
7 608 . . . . . .
19
EA_Buen200Stock100_EE.indd 19
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Paigaldusjuhised
1.
4.
182
53
12V
2.
0°- 30°
+/– 10°
+/– 10°
3.
SW
REAR
L
R
Preamp out
(Buenos Aires 200)
FM/AM antenna input
20
EA_Buen200Stock100_EE.indd 20
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Paigaldusjuhised
5. Eemaldamine
7.
1.
2.
12V
1.
6.
2.
2.
3.
3.
21
EA_Buen200Stock100_EE.indd 21
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Paigaldusjuhised
Fuse
10 Ampere
Relais
Blue/White
Power control
Brown
Tel. mute
Blue/White
Yellow
Power control
Amplifier or antenna
+12V
Red
+12V
B
A
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
!
A
1
2
3
4
5
6
7
8
–
–
–
Permanent +12V
Aut. antenna
–
Kl.15/Ignition
Masse/GND
B
1
2
3
4
5
6
7
8
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
Võimalikud muutused
22
EA_Buen200Stock100_EE.indd 22
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Paigaldusjuhised
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal
use only.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Palun hoidke täidetud raadiopassi kindlas kohas!
23
EA_Buen200Stock100_EE.indd 23
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Fax:
WWW:
(D)
(A)
(DK)
(FIN)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
44 898 360
09-435 991
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
+47 64 87 89 60
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 889 704
0800-118922
0212-335 07 23
800-950-2528
05121-49 4002
01-610 39 391
44-898 644
09-435 99236
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
+47 64 87 89 02
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
–
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
http://www.blaupunkt.com
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
+604-6413 640
(EE)
Germany
Austria
Denmark
Finland
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
11/08 - CM-AS/SCS
Country:
Name:
.............................................................................
Type:
7 649 . . .
.............................................................................
Serial no.:
BP ........................................................................
8622406330
Passport
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
24
EA_Buen200Stock100_EE.indd 24
09.12.2008 14:02:08 Uhr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement