Medtronic Quick-Set Instructions for Use

Medtronic Quick-Set Instructions for Use
English
Indications for use
This product is indicated for the subcutaneous
infusion of insulin from an infusion pump.
Contraindications
Infusion sets are indicated for subcutaneous
use only and not for intravenous (IV) infusion or
the infusion of blood or blood products.
Warnings
Inaccurate medication delivery, infection and/or
site irritation may result from improper insertion
and maintenance of the infusion site.
Before insertion, clean the insertion site with
isopropyl alcohol.
Remove the needle guard before inserting the
infusion set.
If using this infusion set for the first time, do the
first set-up in the presence of your healthcare
professional.
Do not leave air in the infusion set. Prime
completely.
Check frequently to make sure the soft cannula
remains firmly in place as you may not feel pain
if it pulls out. The soft cannula must always be
completely inserted to receive the full amount
of medication.
If the infusion site becomes inflamed, replace
the set, and use a new site until the first site
has healed. Replace the infusion set if the tape
becomes loose, or if the soft cannula becomes
fully or partially dislodged from the skin.
Replace the infusion set every 48-72 hours, or
per your healthcare professional’s instructions.
Do not reinsert the introducer needle into the
infusion set. Re-insertion may cause tearing
of the soft cannula, which may result in
unpredictable medication flow.
Never prime the set or attempt to free a
clogged line while the set is inserted. You may
accidentally inject too much medication.
Do not put disinfectants, perfumes, or
deodorants on the infusion set as these may
affect the integrity of the set.
Dispose of the infusion set and introducer
needle safely, in a sharps container, after a
single use. Do not clean or re-sterilize.
This device is sterile and non-pyrogenic unless
the package has been opened or damaged.
Do not use if the package has been opened or
damaged. (For Paradigm users, do not use the
Nederlands
Indicaties
Dit product is bedoeld voor het onderhuids
toedienen van insuline uit een infusiepomp.
Contra-indicaties
De infusiesets zijn uitsluitend bestemd
voor subcutaan (onderhuids) gebruik. Ze
zijn niet geschikt voor intraveneuze infusie
(rechtstreeks in een ader), of voor de infusie
van bloed of bloedproducten.
Waarschuwingen
Een onjuiste medicijnafgifte, infectie en/of
irritatie bij de inbrengplaats kunnen het
resultaat zijn van een incorrecte inbrenging en
verzorging van de inbrengplaats.
Reinig vóór het inbrengen de inbrengplaats
met alcohol.
Verwijder de naaldbeschermer voordat u de
infusieset inbrengt.
Breng de eerste keer de infusieset samen met
uw diabetesverpleegkundige in.
Zorg dat er geen lucht in de infusieset kan
komen. Vul de infusieset helemaal.
Controleer regelmatig of de zachte canule
nog goed op zijn plaats zit. Deze kan losgaan
zonder dat u het voelt. Voor een juiste
medicijnafgifte is het belangrijk dat de zachte
canule volledig in de huid zit.
Als de inbrengplaats ontstoken raakt, moet
u de infusieset vervangen en een nieuwe
inbrengplaats gebruiken tot de oude plek
genezen is. Vervang de infusieset als de tape
los begint te laten, of als de zachte canule
geheel of gedeeltelijk uit de huid steekt.
Vervang de infusieset elke 48-72 uur,
of volgens de instructies van uw
diabetesbehandelteam.
Steek de inbrengnaald niet terug in de
infusieset. Hierdoor kan de zachte canule
scheuren en de medicijnafgifte ontregeld
raken.
De infusieset nooit vullen of ontstoppen terwijl
deze aangesloten is. U kunt per ongeluk te
veel medicatie injecteren.
Gebruik geen ontsmettingsmiddel, parfum of
deodorant op de infusieset, want daar kan het
materiaal niet tegen.
Svenska
Indikationer för användning
Denna produkt är avsedd att användas
för subkutan infusion av insulin från en
infusionspump.
Kontraindikationer
Infusionsset är endast avsedda för subkutan
användning och inte för intravenös (IV) infusion
eller för infusion av blod eller blodprodukter.
Varningar
Felaktig läkemedelstillförsel, infektion och/
eller irritation på infusionsstället kan bli följden
av felaktig applicering och dålig skötsel av
infusionsstället.
Rengör appliceringsstället med
isopropylalkohol före applicering.
Ta bort nålskyddet innan du applicerar
infusionssetet.
Om det är första gången du använder
infusionssetet bör du göra detta tillsammans
med din vårdpersonal.
Det får inte finnas någon luft kvar i
infusionssetet. Fyll infusionssetet helt.
infusion set if the tubing connector needle has
been damaged.)
Store infusion sets in a cool, dry place. Do not
leave infusion sets in direct sunlight or inside a
vehicle.
Use aseptic techniques when temporarily
disconnecting the set and consult your
healthcare provider on how to compensate for
missed medication when disconnected.
If infusing insulin, carefully monitor your blood
glucose levels when disconnected and after
reconnecting.
If infusing insulin, and your blood glucose level
becomes unexplainably high, or an occlusion
alarm occurs, check for clogs and/or leaks.
If in doubt, change the infusion set because the
soft cannula may be dislodged, crimped and/or
partially clogged. Should any of these problems
arise, make a plan with your healthcare
professional for rapidly replacing insulin. Test
your blood glucose level to make sure the
problem is corrected.
If infusing insulin, do not change the infusion set
just before bedtime unless you can check your
blood glucose 1-3 hours after insertion.
Reuse of the infusion set may cause damage
to the cannula/needle and lead to infection, site
irritation, and/or inaccurate medication delivery.
Warranty:
For product warranty information, please contact
your local help line, representative, or visit http://
www.medtronicdiabetes.com/warranty.
This infusion set is compatible with the
Quick-serter ® insertion device.
Gooi de infusieset en inbrengnaald na
eenmalig gebruik weg in een afvalbak voor
naalden. Niet reinigen of hersteriliseren.
Het product is steriel en nietkoortsverwekkend, tenzij de verpakking
geopend of beschadigd is. Niet gebruiken
als de verpakking geopend of beschadigd
is. (Paradigm-pompgebruikers mogen de
infusieset niet gebruiken als de naald in de
katheterverbinding beschadigd is.)
Koel en droog bewaren. Niet in direct zonlicht
leggen of in een auto laten liggen.
Was uw handen grondig voordat u de
infusieset loskoppelt, en vraag aan uw
diabetesverpleegkundige hoe u gemiste
medicatie moet compenseren.
Als u insuline gebruikt, moet u uw
bloedglucosespiegel nauwlettend in de gaten
houden zolang de infusieset losgekoppeld is
en na het opnieuw aankoppelen.
Als u insuline gebruikt en uw
bloedglucosespiegel onverklaarbaar hoog
wordt of het alarm "Geen toediening"
optreedt, moet u de infusieset controleren op
een mogelijke verstopping of lekkage.
Bij twijfel de infusieset altijd vervangen,
aangezien het probleem ook kan worden
veroorzaakt door een losse, gekrompen
of verstopte canule. Bespreek met
uw diabetesverpleegkundige hoe u in
geval van problemen te werk moet gaan
om de insulinetoediening snel weer
op gang te brengen. Controleer of uw
bloedglucosespiegel weer normaal wordt.
Als u insuline gebruikt, mag de infusieset niet
vlak voor het slapengaan vervangen worden,
tenzij u uw bloedglucosespiegel binnen
1 tot 3 uur controleert.
Meermalig gebruik van de infusieset kan
leiden tot beschadiging van de canule/
naald, infectie, lokale irritatie en/of een
onnauwkeurige medicijnafgifte.
Garantie
Neem voor informatie over de
garantie contact op met de Medtronicbereikbaarheidsdienst, een lokale
Medtronic-vertegenwoordiger, of ga naar
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
Deze infusieset is compatibel met het
Quick‑serter ® inbrengapparaat.
Kontrollera ofta att den mjuka kanylen sitter
ordentligt på plats eftersom det inte är säkert
att du känner något om den åker ut. Den mjuka
kanylen måste alltid vara helt införd för att hela
läkemedelsmängden ska avges.
Om infusionsstället blir inflammerat ska du byta
ut setet och använda ett nytt infusionsställe
tills det första har läkt. Byt ut infusionssetet om
tejpen lossnar eller om den mjuka kanylen helt
eller delvis lossnar från huden.
Byt ut infusionssetet efter 48-72 timmar eller
enligt vårdpersonalens anvisningar.
För inte in införingsnålen på nytt i
infusionssetet. Om du för in den på nytt kan
den mjuka kanylen gå sönder och läkemedlet
kan flöda okontrollerat.
Primedosera aldrig och försök aldrig öppna
upp en tilltäppt slang på ett set som är
applicerat. Du kan av misstag injicera för
mycket läkemedel.
Använd inte desinfektionsmedel, parfym eller
deodorant på infusionssetet eftersom det då
kan skadas.
Français
Indications
Ce produit est destiné à la perfusion en souscutané de l'insuline avec une pompe à perfusion.
Contre-indications
Les cathéters sont conçus uniquement pour
une utilisation en sous-cutané et non pour
une utilisation en intraveineuse (IV) ni pour la
perfusion de sang ou autre produit sanguin.
Avertissements
Une perfusion médicamenteuse inappropriée,
une infection et/ou une irritation locale au niveau
du site d'insertion, peuvent être provoquées par
une insertion inadéquate et un mauvais entretien
du site d'insertion.
Avant l'insertion, nettoyer le site d'insertion avec
de l'alcool isopropylique.
Retirer la protection de l'aiguille avant d'insérer
le cathéter.
Si ce cathéter est utilisé pour la première fois,
nous recommandons de l'insérer en présence du
médecin traitant.
S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le cathéter.
Amorcer le cathéter complètement.
Vérifier régulièrement que la canule reste
parfaitement en place. Il est possible que
celle-ci se déconnecte sans aucune douleur. La
canule doit toujours être entièrement insérée
pour permettre la diffusion de la totalité du
médicament.
En cas d'inflammation du site d'insertion,
remplacer le cathéter et utiliser un nouveau
site jusqu'à ce que le site précédent soit guéri.
Remplacer le cathéter si le pansement se
relâche ou si la canule sort entièrement ou
partiellement de la peau.
Remplacez le cathéter toutes les 48 – 72 heures
ou suivant les instructions du professionnel de
santé.
Ne pas réinsérer l'aiguille guide dans le cathéter.
La réinsertion de l'aiguille risque d'endommager
la canule, ce qui peut provoquer un débit de
médicaments imprévisible.
Ne jamais effectuer d'amorce du cathéter ni
essayer de libérer une tubulure obstruée tant
que le cathéter est inséré. Ceci peut provoquer
une injection accidentelle et excessive du
médicament.
Ne pas mettre de désinfectant, parfum ou
déodorant sur le cathéter, ceux-ci pouvant
endommager l'intégrité du cathéter.
Italiano
Indicazioni per l'uso
Il prodotto è indicato per l'infusione sottocutanea
di insulina tramite microinfusore.
Controindicazioni
I set di infusione sono progettati esclusivamente
per uso sottocutaneo e non per l'infusione
intravenosa (I.V.) o l'infusione di sangue od altri
prodotti ematici.
Avvertenze
Se l'inserzione od il trattamento del sito scelto per
l'infusione non sono stati eseguiti correttamente,
possono verificarsi un'erogazione di farmaco
inappropriata, infezioni e/o irritazioni del sito
stesso.
Prima dell'inserzione, pulire accuratamente il sito
con alcool isopropilico.
Rimuovere la protezione dell'ago prima di inserire
il set di infusione.
La prima volta inserire il set d'infusione in
presenza del proprio medico curante.
Assicurarsi che non vi siano bolle d'aria nel set di
infusione. Completare la procedura di prime.
Controllare il sito con regolarità per accertarsi
che la cannula flessibile rimanga correttamente in
posizione; l'ago infatti potrebbe fuoriuscire senza
che si avverta alcun dolore. La cannula deve
essere sempre inserita fino in fondo per poter
permettere la corretta erogazione del farmaco.
In caso di infiammazione del sito di infusione,
sostituire il set ed utilizzare un nuovo sito fino
a quando il precedente non sia completamente
guarito. Sostituire il set di infusione se il cerotto
perde aderenza o se la cannula flessibile si
stacca completamente o parzialmente.
Sostituire il set di infusione ogni 48-72 ore o come
prescritto dal proprio medico curante.
Non inserire nuovamente l'ago introduttore nel
set di infusione. Il reinserimento potrebbe infatti
causare la rottura della cannula e determinare
un'incorretta erogazione del farmaco.
Non eseguire mai il prime del set e non tentare
mai di liberare un'eventuale ostruzione del
catetere quando il set è inserito nella cute per
evitare un'infusione eccessiva di farmaco.
När de har använts en gång ska du kassera
infusionssetet och införingsnålen på ett säkert
sätt i behållare för skärande/stickande avfall. De
får inte rengöras eller omsteriliseras.
Denna enhet är steril och icke-pyrogen i
oöppnad och oskadad förpackning. Använd
inte produkten om förpackningen har öppnats
eller skadats. (Paradigm-användare ska inte
använda infusionssetet om slangkopplingsnålen
är skadad.)
Förvara infusionsseten svalt och torrt. Låt inte
infusionsseten ligga i direkt solljus eller i bilen.
Använd aseptisk teknik om du tillfälligt tar bort
setet, och fråga din vårdpersonal hur du ska
kompensera för det läkemedel som du missar
under tiden det är bortkopplat.
Om det är insulin du använder ska du noga
övervaka dina blodsockernivåer när setet är
bortkopplat och när det har anslutits igen.
Om det är insulin du använder och din
blodsockernivå blir oförklarligt hög eller om ett
ocklusionslarm inträffar ska du kontrollera om
slangen är tilltäppt och/eller läcker.
Après chaque utilisation, jeter le cathéter et
l'aiguille dans un conteneur pour objets pointus.
Ne pas les nettoyer, ni les restériliser.
Ce produit est stérile et apyrogène, sauf si
son emballage a été ouvert ou endommagé.
Ne pas l'utiliser si l'emballage a été ouvert
ou endommagé. (Pour les utilisateurs d'une
pompe Paradigm, ne pas utiliser le cathéter si
l'aiguille de la connexion de la tubulure a été
endommagée.)
Conserver les cathéters dans un endroit frais
et sec. Ne pas laisser les cathéters exposés en
plein soleil ou à l'intérieur d'un véhicule.
Utiliser des techniques aseptiques pour
déconnecter le cathéter temporairement
et consulter le médecin traitant pour savoir
comment compenser le volume de médicament
manquant pendant cette interruption.
En cas d'injection d'insuline, contrôler
attentivement la glycémie lors de la
déconnexion et après avoir reconnecté le
cathéter.
En cas d'injection d'insuline, et si la glycémie
est soudainement élevée ou si une alarme
d'occlusion se déclenche, vérifier l'absence
d'obstructions et/ou de fuites.
En cas de doute, remplacer le cathéter car
la canule peut être désinsérée, ondulée et/
ou partiellement obstruée. Si l'un de ces
problèmes survient, prévoir avec le médecin
traitant le remplacement rapide de l'insuline.
Mesurer la glycémie pour vérifier que le
problème est résolu.
En cas d'injection d'insuline, ne pas changer de
cathéter juste avant de se coucher, sauf si la
glycémie peut être contrôlée 1 à 3 heures après
l'insertion du cathéter.
La réutilisation du cathéter peut endommager la
canule/l'aiguille et peut provoquer une infection,
une irritation au niveau du site d'insertion et/ou
un débit de médicaments imprévisible.
Garantie
Pour obtenir des informations sur la garantie,
contacter l'aide en ligne ou le représentant
de Medtronic local ou aller sur http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Le présent cathéter est compatible avec
l'appareil d'insertion Quick-serter ®.
Deutsch
Einsatzbereich
Dieses Produkt ist zur subkutanen Infusion von
Insulin mithilfe einer Infusionspumpe indiziert.
Kontraindikationen
Infusionssets sind ausschließlich zur subkutanen
Infusion, nicht jedoch zur intravenösen (IV) Infusion
oder zur Infusion von Blut oder Blutprodukten
indiziert.
Warnhinweise
Bei unsachgemäßer Einführung des Infusionssets
oder unzureichender Pflege der Einführstelle kann es
zu falsch dosierter Arzneimittelabgabe, zu Infektionen
und zu Irritationen an der Einführstelle kommen.
Reinigen Sie vor dem Einführen die Einführstelle
mit Isopropylalkohol.
Entfernen Sie vor dem Einführen des Infusionssets
den Nadelschutz von der Einführnadel.
Führen Sie bei erstmaliger Verwendung dieses
Infusionssets die Einrichtung unter Aufsicht Ihres
Arztes durch.
Stellen Sie sicher, dass das Infusionsset keine Luft
mehr enthält. Vollständig füllen.
Prüfen Sie das installierte Infusionsset regelmäßig
und kontrollieren Sie, dass die weiche Kanüle
sicher an der vorgesehenen Stelle bleibt. Es könnte
sein, dass Sie ein Herausrutschen der Kanüle nicht
bemerken, da dies nicht unbedingt schmerzhaft
ist. Die weiche Kanüle muss immer ganz in die
Haut eingeführt sein, damit die vollständige
Arzneimittelmenge abgegeben wird.
Sollte sich die Infusionsstelle entzünden, so
wechseln Sie das Infusionsset unverzüglich aus
und verwenden Sie eine andere Einführstelle, bis
die Entzündung vollständig verschwunden ist.
Wechseln Sie das Infusionsset aus, falls das Band
locker wird oder die weiche Kanüle teilweise oder
ganz aus der Haut herausrutscht.
Wechseln Sie das Infusionsset alle 48-72 Stunden
oder gemäß den Anweisungen Ihres Arztes aus.
Die Einführnadel darf nicht mehrmals in das
Infusionsset eingeführt werden. Eine erneute
Einführung kann zum Reißen der weichen
Kanüle und dadurch zu unkontrolliertem
Medikamentenfluss führen.
Führen Sie niemals einen Füllvorgang durch
und versuchen Sie nie, eine verstopfte Leitung
wieder durchlässig zu machen, so lange das
Infusionsset eingeführt ist. Es könnte dabei zu einer
Überdosierung des Arzneimittels kommen.
Das Infusionsset darf nicht mit
Desinfektionsmitteln, Parfums oder Deodorants in
Berührung kommen, da diese Substanzen das Set
beeinträchtigen könnten.
Non applicare disinfettanti, profumi o deodoranti
sul set di infusione per non comprometterne
l'integrità.
Dopo ogni uso, smaltire il set di infusione e
l'ago introduttore in un contenitore per strumenti
acuminati: non pulirli né risterilizzarli.
Il dispositivo è sterile e non pirogeno, a meno che
la confezione non sia stata aperta o danneggiata:
non utilizzarlo se la confezione è danneggiata o
aperta (per gli utenti dei modelli Paradigm: non
utilizzare il sito di infusione se l'ago del connettore
del catetere è stato danneggiato).
Conservare i set di infusione in luogo fresco ed
asciutto; non lasciarli esposti alla luce diretta del
sole o dimenticarli in auto.
Utilizzare tecniche asettiche per scollegare
temporaneamente il set e consultare il proprio
medico curante per le istruzioni su come
compensare le quantità di farmaco non erogate
durante il periodo in cui il set era scollegato.
Se si esegue un'infusione di insulina, controllare
il livello della glicemia quando si scollega e si
ricollega il set.
Qualora il livello della glicemia sia
inspiegabilmente elevato (iperglicemia) o venga
emesso un allarme di occlusione, verificare la
presenza di eventuali ostruzioni e/o perdite.
In caso di dubbi, sostituire il set di infusione in
quanto la cannula flessibile potrebbe essersi
staccata, piegata e/o essere parzialmente
ostruita. Nel caso in cui dovesse presentarsi uno
degli eventi appena descritti, consultare il proprio
medico curante per le informazioni su come
cambiare rapidamente l'insulina. Controllare il
livello della glicemia per accertarsi di avere risolto
il problema.
Non sostituire il set di infusione prima di andare a
dormire a meno che non sia possibile controllare
il livello della glicemia 1-3 ore dopo l'inserzione.
Non riutilizzare il set di infusione per non
danneggiare la cannula/l'ago; in caso contrario,
possono verificarsi infezioni, irritazioni in
corrispondenza del sito di inserzione e/o
erogazione del farmaco inappropriata.
Garanzia
Per le informazioni relative alla garanzia del
prodotto, contattare il servizio telefonico o il
rappresentante locale, oppure visitare il sito web
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
Questo set di infusione è compatibile con il
dispositivo di inserimento Quick-serter ®.
Byt infusionsset om du är tveksam, eftersom den
mjuka kanylen kan ha rubbats, veckats och/eller
delvis täppts till. Gör upp en plan tillsammans
med din vårdpersonal för hur du snabbt ersätter
insulinet om något av dessa problem skulle
uppstå. Testa din blodsockernivå så att du vet att
problemet har rättats till.
Om det är insulin du använder ska du inte byta
infusionsset precis innan du går och lägger dig
såvida du inte kan kontrollera ditt blodsocker 1-3
timmar efter appliceringen.
Återanvändning av infusionssetet kan orsaka
skada på kanyl/nål och leda till infektion,
irritation på infusionsstället och/eller felaktig
läkemedelstillförsel.
Garanti
För information om produktgaranti kontaktar
du produktsupporten eller går in på http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Detta infusionsset kan användas med
Quick‑serter ® appliceringshjälpmedel.
Norsk
Indikasjoner for bruk
Dette produktet er beregnet for subkutan
infusjon av insulin fra en infusjonspumpe.
Kontraindikasjoner
Slangesettene skal bare brukes til subkutan
infusjon. De skal ikke brukes til intravenøs
infusjon eller infusjon av blod eller
blodprodukter.
Advarsler
Hvis kanylen ikke sitter riktig under huden
eller innstikkstedet ikke stelles riktig, kan
det føre til unøyaktig medikamenttilførsel,
infeksjon og/eller irritasjon ved innstikkstedet.
Før innsetting må innstikkstedet rengjøres
med sprit.
Fjern kanylebeskyttelsen før du kobler til
slangesettet.
Hvis du ikke har brukt dette slangesettet før,
bør du første gangen foreta klargjøring og
tilkobling sammen med diabetessykepleier.
Pass på at det ikke er luftbobler i slangesettet.
Det må fylles helt.
Kontroller jevnlig at den myke kanylen sitter
godt under huden ettersom den kan dras
ut uten at du kjenner det. Kanylen må alltid
være satt helt inn for fullstendig tilførsel av
medikament.
Hvis innstikkstedet blir rødt og irritert, må du
bytte slangesett og bruke et nytt innstikksted
til det første er helet. Bytt slangesett hvis
tapen løsner eller hvis den myke kanylen helt
eller delvis faller ut.
Bytt slangesett hver 48.–72. time eller etter
instruksjoner fra diabetessykepleier.
Sett ikke innføringskanylen tilbake i slangesettet.
Dette kan føre til at kanylen revner, som igjen kan
føre til uforutsigbar medikamenttilførsel.
Fyll aldri slangesettet eller fjern tilstopninger i
en slange mens settet er satt inn. Du kan ved
et uhell tilføre for mye medikament.
Ha ikke desinfeksjonsmidler, parfyme eller
deodorant på slangesettet ettersom disse
midlene kan påvirke settets funksjonalitet.
Kast slangesett og innføringskanyler i en
sprøyteboks etter bruk. Utstyret er kun for
engangsbruk og skal ikke rengjøres eller
resteriliseres.
Contacts:
Africa:
Medtronic Africa (Pty) Ltd.
Tel: +27 (0) 11 677 4800
Australia:
Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel: 1800 777 808 (cust. help)
Tel: 1800 668-680 (orders)
Azerbaijan:
Albatros Health Care
Tel: +994 12 498 9537
Bangladesh:
Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.
Mobile: (+91)-9903995417
or (+880)-1714217131
Belarus:
Badgin Ltd
Tel: +375 (172) 665128
België/Belgique:
N.V. Medtronic Belgium S.A.
Tel: 0800-90805
Bosnia and Herzegovina:
Intermedical
Tel: +387 33 202 183
Brasil:
Medtronic Comercial Ltda.
Tel: +(11) 3707-3707
Bulgaria:
Interagro-90 Ltd
Tel: +359 888 636 033
Canada:
Medtronic of Canada Ltd.
Tel: 1-800-284-4416
Entsorgen Sie das Infusionsset und die
Einführnadel nach einmaliger Verwendung im
Abfallbehälter für spitze und scharfe Abfälle. Die
Nadel darf nicht gereinigt oder resterilisiert werden.
Bei geschlossener und unbeschädigter Verpackung
ist das Instrument steril und nichtpyrogen. Das
Infusionsset darf nicht verwendet werden, wenn die
Verpackung bereits geöffnet wurde oder Anzeichen
für Beschädigungen aufweist. (Für ParadigmAnwender: Verwenden Sie das Infusionsset nicht,
wenn die Katheteranschlussnadel beschädigt ist.)
Das Infusionsset an einem kühlen und trockenen
Ort aufbewahren. Infusionssets nicht direktem
Sonnenlicht aussetzen und nicht im geparkten
Fahrzeug lassen.
Behandeln Sie die Haut aseptisch, wenn Sie das
Set vorübergehend vom Körper trennen, und
fragen Sie Ihren Arzt, inwiefern Sie die durch
das Trennen nicht zugeführte Arzneimittelmenge
kompensieren können/sollten.
Falls Sie Insulin infundieren, müssen Sie Ihren
Blutzuckerspiegel sowohl nach dem Trennen
als auch nach dem Wiederanschließen des
Infusionssets sorgfältig kontrollieren.
Falls Sie Insulin infundieren und Ihr
Blutzuckerspiegel unerklärlich ansteigt oder ein
Okklusionsalarm auftritt, kontrollieren Sie das Set
auf Verstopfungen oder auf Leckage.
Wechseln Sie im Zweifelsfall das Infusionsset
aus, denn die weiche Kanüle könnte verrutscht,
gequetscht oder teilweise verstopft sein.
Sprechen Sie im Falle solcher Probleme mit Ihrem
Arzt darüber, wie Sie das entgangene Insulin
schnellstmöglich zuführen können. Prüfen Sie
Ihren Blutzucker, um sicherzugehen, dass das
Problem behoben ist.
Falls Sie Insulin infundieren, wechseln Sie das
Infusionsset nicht kurz vor dem Schlafengehen
aus, wenn Sie nicht bereit oder in der Lage sind,
Ihren Blutzuckerspiegel 1-3 Stunden nach dem
Einführen des Sets zu kontrollieren.
Eine Wiederverwendung des Infusionssets kann
Schäden an der Kanüle/Nadel hervorrufen und zu
Infektionen, Irritationen an der Einführstelle und/
oder einer ungenauen Arzneimittelabgabe führen.
Garantie
Informationen zur Produktgarantie erhalten Sie bei
der Produkt-Hotline, Ihren Medtronic DiabetesRepräsentanten oder über folgenden Link:
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
Dieses Infusionsset ist zur Einführhilfe
Quick‑serter ® kompatibel.
Dette utstyret er sterilt og pyrogenfritt når
emballasjen er uåpnet og uskadet. Skal ikke
brukes hvis pakningen er åpnet eller skadet.
(Brukere av Paradigm-pumper: bruk ikke
slangesettet hvis slangetilkoblingen til kanylen
er skadet.)
Oppbevar slangesett på et kjølig og tørt sted.
La ikke slangesett ligge i direkte sollys eller i
en bil.
Bruk aseptisk teknikk når du skal koble
fra slangesettet midlertidig. Rådfør deg
med diabetessykepleier om hvordan
du kompenserer for det manglende
medikamentet mens settet er frakoblet.
Hvis du bruker insulinpumpe, må du
kontrollere blodsukkeret når du kobler
slangesettet fra og etter at du har koblet det
til igjen.
Hvis du bruker insulinpumpe og blodsukkeret
blir uventet høyt eller pumpen utløser en
okklusjonsalarm, må du kontrollere om
slangesettet er tett og/eller lekker.
Bytt slangesett hvis du er i tvil ettersom den
myke kanylen kan ha løsnet, er bøyd og/eller
er delvis tilstoppet. Utarbeid i samarbeid med
diabetessykepleier en plan for hvordan du
raskt erstatter insulinet hvis noen av disse
problemene oppstår. Kontroller blodsukkeret
for å være sikker på at problemet er løst.
Hvis du bruker insulinpumpe, må du ikke bytte
slangesett rett før sengetid uten at du kan
kontrollere blodsukkeret 1–3 timer etter at du
har satt inn settet.
Gjenbruk av slangesettet kan føre til skade
på kanylen/nålen og føre til infeksjon,
irritasjon ved innstikkstedet og/eller unøyaktig
medikamenttilførsel.
Garanti
Ønsker du mer informasjon om
produktgaranti, kontakt brukerstøtten,
den lokale Medtronic MiniMedrepresentanten eller besøk siden http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Dette slangesettet er kompatibelt med
Quick‑serter ® -innføringsutstyr.
China:
Medtronic (Shanghai) Ltd.
24 Hour HelpLine (Cell): +86 400-820-1981
24 Hour HelpLine (Land): +86 800-820-1981
Croatia:
Oktal Pharma
Tel: +385 1 659 57 77
Croatia:
Medtronic B.V.
Tel: +385 1 488 11 20
Danmark:
Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00
Deutschland:
Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Telefon: +49 2159 8149-370
24-Stdn-Hotline: 0800 6464633
Eire:
Accu-Science LTD.
Tel: +353 45 433000
España:
Medtronic Ibérica S.A.
Tel: +34 91 625 05 42
24 horas: +34 901 120 335
Europe:
Medtronic Europe S.A. Europe,
Middle East and Africa HQ
Tel: +41 (0) 21-802-7000
France:
Medtronic France S.A.S.
Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00
Hellas:
Medtronic Hellas S.A.
Tel: +30 210677-9099
Hong Kong:
Medtronic International Ltd.
Tel: +852 2919-1300
To order supplies: +852 2919-1322
24-hour helpline: +852-2919-6441
India:
India Medtronic Pvt. Ltd
Tel: (+91)-80-22112245 / 32972359
Mobile: (+91)-9611633007
Indonesia:
Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000
Israel:
Agentek
Tel: +972 3649 3111
Italia:
Medtronic Italia S.p.A.
Tel: +39 02 24137 261
Servizio assistenza tecnica:
N° verde 24h: 800 20 90 20
Japan
Medtronic Japan Co. Ltd.
Tel: +81-3-6430-2019
Kazakhstan:
Medtronic Kazakhstan B.V.
Tel: +77273110580
Latin America:
Medtronic, Inc.
Tel: 1(305) 500-9328
Latvija:
Ravemma Ltd.
Tel: +371 7273780
Macedonia:
Kemofarm
Tel: +389 2 260 36 03
Español
Indicaciones de uso
Este producto está indicado para la infusión
subcutánea de insulina mediante una bomba de
infusión.
Contraindicaciones
Los equipos de infusión están indicados sólo
para el uso por vía subcutánea y no para infusión
intravenosa (i.v.) ni para la infusión de sangre o
hemoderivados.
Advertencias
La inserción incorrecta y el mantenimiento
inadecuado de la zona de infusión pueden hacer
que la administración de la medicación no sea
exacta o pueden causar infección o irritación en
dicha zona.
Antes de llevar a cabo la inserción, limpie la zona
de inserción con alcohol isopropílico.
Quite el protector de la aguja antes de insertar el
equipo de infusión.
En el caso de que esté utilizando este equipo de
infusión por primera vez, haga el primer montaje
en presencia de su equipo médico.
No deje aire en el equipo de infusión. Cébelo por
completo.
Compruebe con frecuencia que la cánula flexible
permanece insertada firmemente, ya que es
posible que no sienta dolor si ésta se sale. La
cánula flexible debe estar siempre insertada por
completo para que usted pueda recibir la cantidad
completa de medicación.
Si la zona de infusión se inflama, sustituya el
equipo y use una nueva zona hasta que la primera
se haya curado. Sustituya el equipo de infusión si
la cinta se afloja o si la cánula flexible se sale total
o parcialmente de la piel.
Sustituya el equipo de infusión cada 48-72 horas
o según las instrucciones proporcionadas por su
equipo médico.
No reinserte la aguja introductora en el equipo de
infusión. La reinserción puede causar la rotura de
la cánula flexible, lo que podría conllevar un flujo
de medicación impredecible.
Nunca cebe el equipo o intente liberar una vía
obstruida mientras se encuentre insertado el
equipo. Podría inyectar de forma accidental
demasiada medicación.
Este dispositivo es estéril y apirógeno siempre
que el envase no esté abierto o dañado. No lo
utilice si el envase está abierto o dañado. (Para
los usuarios de Paradigm: no utilice el equipo de
infusión si la aguja conectora está dañada.)
Conserve los equipos de infusión en un lugar
fresco y seco. No deje los equipos de infusión bajo
la luz directa del sol ni en el interior de un vehículo.
Utilice técnicas asépticas cuando desconecte
temporalmente el equipo y consulte a su equipo
médico cómo se puede compensar la medicación
que no se ha administrado mientras estaba
desconectado el equipo.
En el caso de una infusión de insulina, controle
cuidadosamente las concentraciones de glucosa
en sangre cuando desconecte el equipo y después
de volver a conectarlo.
Si estuviera administrando insulina y
las concentraciones de glucosa fueran
inexplicablemente altas o se produjera una alarma
por oclusión, busque posibles obstrucciones o
fugas.
Si estuviera administrando insulina, no cambie
el equipo de infusión justo antes de irse a dormir
a no ser que pueda comprobar la concentración
de glucosa en sangre 1-3 horas después de la
inserción.
La reutilización del equipo de infusión podría
dañar la canúla o la aguja y, por consiguiente,
causar una infección o irritación en la zona de
infusión, así como la administración incorrecta de
la medicación.
Garantía
Si desea información sobre la garantía del
producto, póngase en contacto con la línea de
ayuda local o con el representante local, o visite
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
Este equipo de infusión es compatible con el
dispositivo de inserción Quick-serter ®.
Deseche el equipo de infusión y la aguja
introductora de manera segura en un recipiente
para objetos cortantes después de un solo uso. No
lo limpie ni reesterilice.
Käyttöaiheet
Tämä laite on tarkoitettu insuliinin ihonalaiseen
infuusioon insuliinipumpulla.
Vasta-aiheet
Infuusiosetit on tarkoitettu ainoastaan
ihonalaiseen käyttöön, ei laskimonsisäiseen
(IV) infuusioon tai veren tai verivalmisteiden
infuusioon.
Vaarat
Jos infuusiosetti asetetaan paikalleen väärin
tai jos infuusiokohtaa ei hoideta oikein,
seurauksena voi olla lääkkeen epätarkka
annostelu, infektio ja/tai infuusiokohdan
ärsytys.
Puhdista asetuskohta isopropyylialkoholilla
ennen infuusiosetin asettamista.
Irrota neulasuojus ennen infuusiosetin
asettamista.
Jos käytät infuusiosettiä ensimmäisen kerran,
valmistele ja aseta se ihoon terveydenhoidon
ammattilaisen läsnä ollessa.
Älä jätä infuusiosettiin ilmaa. Täytä se
kokonaan.
Varmista usein, että pehmeä kanyyli on
hyvin paikallaan, koska sen irtoaminen ei
välttämättä aiheuta kipua. Pehmeän kanyylin
on oltava aina kokonaan ihossa, jotta pumppu
annostelee täyden määrän lääkettä.
Jos infuusiokohta tulehtuu, vaihda setti
ja käytä toista infuusiokohtaa, kunnes
ensimmäinen kohta on parantunut. Vaihda
infuusiosetti, jos teippi löystyy tai jos pehmeä
kanyyli irtoaa ihosta kokonaan tai osittain.
Vaihda infuusiosetti 48–72 tunnin välein tai
terveydenhoidon ammattilaisen ohjeiden
mukaisesti.
Älä kiinnitä sisäänvientineulaa uudelleen
infuusiosettiin. Uudelleenkiinnitys saattaa
aiheuttaa pehmeän kanyylin repeämisen,
mikä puolestaan voi johtaa ennakoimattomaan
lääkeannosteluun.
Älä koskaan täytä settiä tai yritä poistaa letkun
tukosta, kun setti on asetettuna ihoon. Voit
vahingossa annostella liian paljon lääkettä.
Varo, ettei infuusiosettiin roisku
desinfiointiainetta, hajuvettä tai deodoranttia,
koska ne voivat vaurioittaa sitä.
Magyarország:
Medtronic Hungária Kft.
Tel: +36 1 889 0688
Malaysia:
Medtronic International Ltd.
Tel: +603 7946 9000
Middle East and North Africa:
Regional Office
Tel: +961-1-370 670
Montenegro:
Glosarij
Tel: +382 20 642 495
Fax: +382 20 642 540
Nederland, Luxembourg:
Medtronic B.V.
Tel: +31 (0) 45-566-8291
Gratis: 0800-3422338
New Zealand:
Medica Pacifica
Phone: 64 9 414 0318
Free Phone: 0800 106 100
Norge:
Medtronic Norge A/S
Tel: +47 67 10 32 00
Philippines:
Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000
POCCИЯ:
Medtronic B.V.
Tel: +7 495 580 73 77
24h: 8-800-200-76-36
Polska:
Medtronic Poland Sp. Z.o.o.
Tel: +48 22 465 6934
6025335-21A1_c
En caso de duda, cambie el equipo de infusión
ya que es posible que la cánula flexible se haya
desplazado o doblado o esté parcialmente
obstruida. Si surgiera alguno de estos problemas,
establezca un plan con su equipo médico para
reponer rápidamente la insulina. Compruebe
la concentración de glucosa en sangre para
confirmar que el problema se ha corregido.
No ponga desinfectantes, perfumes o
desodorantes en el equipo de infusión, ya que esto
podría afectar a la integridad del equipo.
Suomi
Legal Manufacturer:
Infusion set • Cathéter • Infusionsset • Equipo de infusión • Infusieset • Set di infusione •
Slangesett • Infuusiosetti • Infusionsset • Infusionssæt • Conjunto de infusão • Infusion set •
Infuzní set • Infúziós szerelék • Zestaw infuzyjny • İnfüzyon seti • Infúzna sada • Σετ έγχυσης •
Инфузионный набор • ‫סט עירוי • أداة التشريب‬
Aseta infuusiosetti ja sisäänvientineula
turvallisesti yhden käyttökerran jälkeen
pistävien ja viiltävien jätteiden astiaan. Älä
puhdista tai steriloi osia uudelleen.
Laite on steriili ja pyrogeeniton, jos pakkaus
on suljettu ja ehjä. Älä käytä laitetta, jos
pakkaus on avattu tai vaurioitunut. (Paradigmkäyttäjille: Älä käytä infuusiosettiä, jos
letkuliittimen neula on vaurioitunut.)
Säilytä infuusiosetit viileässä ja kuivassa
paikassa. Älä jätä infuusiosettejä suoraan
auringonvaloon tai auton sisään.
Käytä aseptista tekniikkaa, jos joudut
irrottamaan setin väliaikaisesti, ja kysy
terveydenhoidon ammattilaiselta, miten voit
korvata tänä aikana annostelematta jääneen
lääkkeen.
Jos annostelet pumpulla insuliinia, tarkkaile
huolellisesti verensokeriarvoja pumpun ollessa
irrotettuna ja takaisinkytkennän jälkeen.
Jos annostelet pumpulla insuliinia ja
verensokeri nousee selittämättömästä syystä
tai jos pumppu hälyttää tukoksesta, tarkista
tukokset ja/tai vuodot.
Jos et ole varma ongelman syystä, vaihda
infuusiosetti, koska pehmeä kanyyli on voinut
irrota ja/tai tukkeutua osittain. Jos näitä
ongelmia esiintyy, keskustele terveydenhoidon
ammattilaisen kanssa, miten voit korvata
menetetyn insuliinin nopeasti. Varmista
infuusiosetin toiminta mittaamalla verensokeri.
Jos annostelet pumpulla insuliinia, älä vaihda
infuusiosettiä juuri ennen nukkumaanmenoa,
jos et voi tarkistaa verensokeria 1–3 tunnin
kuluttua setin asettamisesta.
Infuusiosetin käyttö uudelleen voi johtaa
kanyylin/neulan vaurioitumiseen, infektioon,
infuusiokohdan ärtymiseen ja/tai lääkkeen
antamiseen väärin.
Takuu
Laitteen takuutiedot ovat saatavissa
paikallisesta puhelinpalvelusta tai paikalliselta
edustajalta ja osoitteesta http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Tämä infuusiosetti on yhteensopiva
Quick‑serter ® -asetuslaitteen kanssa.
Portugal:
Medtronic Portugal Lda
Tel: +351 21 7245100
Puerto Rico:
Medtronic Puerto Rico
Tel: 787-753-5270
Republic of Korea:
Medtronic Korea, Co., Ltd.
Tel: +82.2.3404.3600
Romania:
Trustmed SRL
Tel: +40 (0) 21 220 6477
Schweiz:
Medtronic (Schweiz) AG
Tel: + 41 (0) 31 868 0160
24-Stunden-Hotline: 0800 633333
Serbia:
Epsilon
Tel: +381 11 311 5554
Singapore:
Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 or +65 6436 5000
Slovenia:
Zaloker & Zaloker d.o.o.
Tel: +386 1 542 51 11
Slovenská republika:
Medtronic Slovakia o.z.
Tel: +421 26820 6986
Sri Lanka:
Swiss Biogenics Ltd.
Mobile: (91)-9003077499 or (+94)-777256760
Suomi:
Medtronic Finland Oy
Tel: +358 20 7281 200
Help line: +358 400 100 313
1
Refer to pump and reservoir user guides for installation and priming.
Se référer aux manuels d'utilisation de la pompe et du réservoir pour l'installation et l'amorçage.
Informationen zur Installation und zum Füllen finden Sie in den Bedienungsanleitungen der Pumpe und des Reservoirs.
Consulte las guías del usuario de la bomba y del reservorio para ver instrucciones sobre la instalación y el cebado.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de pomp en het reservoir voor installatie- en vulinstructies.
Per l'installazione ed il prime, fare riferimento alle guide per l'utente del microinfusore e del serbatoio.
I bruksanvisningen for pumpen og reservoaret står det informasjon om innsetting og priming.
Katso asennus- ja täyttöohjeet pumpun ja säiliön käyttöoppaista.
Se bruksanvisningarna till pump och reservoar för installation och primedosering.
Vedrørende installering og opfyldnig henvises til brugsanvisningerne til pumpen og sprøjten.
Consulte os manuais do utilizador da bomba e do reservatório para obter instruções de instalação e enchimento.
Navodila za namestitev in polnjenje so v navodilih za uporabo za črpalko in rezervoar.
Pokyny k instalaci a naplnění naleznete v uživatelských příručkách k pumpě a zásobníku.
Az összeszereléssel és az üzembe helyezéssel kapcsolatban lásd a pumpa és a tartály használati útmutatóját.
Informacje na temat instalacji i wypełniania można znaleźć w podręcznikach użytkownika pompy i zbiornika.
Kurulum ve hazırlama için pompa ve rezervuar kullanıcı kılavuzlarına başvurun.
Informácie o zavedení a plnení nájdete v používateľskej príručke k pumpe a zásobníku.
Ανατρέξτε στους οδηγούς χρήσης της αντλίας και της δεξαμενής για την εγκατάσταση και την πλήρωση.
Сведения об установке и заправке см. в руководствах пользователя помпой и резервуаром.
.‫ارجع إلى أدلة المستخدم الخاصة بالمضخة والخزان إلجراء التركيب والتحضير‬
.‫עיין במדריכים למשתמש במשאבה ובמכל בנוגע להתקנה ומילוי‬
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fill empty space in cannula with following prime of U-100 Insulin:
Remplir l'espace vide dans la canule à l'aide de la solution d'amorçage suivante d'insuline U-100 :
Füllen Sie das leere Volumen der Kanüle mit der folgenden Menge U-100-Insulin:
Llene el espacio vacío de la cánula con el siguiente cebado de insulina U-100:
Vul de lege ruimte in de canule met de volgende prime van U-100-insuline:
Riempire lo spazio vuoto della cannula con il seguente prime di insulina U-100:
Fyll kanylen med følgende mengde E-100-insulin:
Täytä kanyylin tyhjä tila seuraavilla määrillä U-100-insuliinia:
Fyll kanylens tomrum med följande prime av U-100 insulin:
Fyld tomt rum i kateter med følgende opfyldning med E-100 insulin:
Encha o espaço vazio da cânula com a seguinte insulina U-100 para enchimento:
Prazen prostor v kanili napolnite s spodaj navedeno količino insulina U-100:
Naplňte prázdný prostor v kanyle následujícím plnicím bolusem inzulinu U-100:
A kanül üres részét töltse fel az U-100-as inzulin következő feltöltési adagjával:
Należy wypełnić pustą przestrzeń kaniuli następującą dawką wypełniającą insuliny U-100:
Kanüldeki boşluğu belirtilen U-100 insülinle doldurun:
Kanylu doplňte nasledovnou dávkou inzulínu U-100:
Γεμίστε τον κενό χώρο της κάνουλας με την ακόλουθη ποσότητα πλήρωσης ινσουλίνης U-100:
Заполните пустое пространство в канюле следующей заправкой инсулином U-100:
6mm
0.3u
0,3u
0,3e
0.003ml
0,003ml
9mm
0.5u
0,5u
0,5e
0.005ml
0,005ml
:U-100 ‫امأل المساحة الفارغة من القنينة بالتحضير التالي من إنسولين‬
:U-100 ‫מלא את השטח הריק בצינורית במילוי הבא של אינסולין‬
Sverige:
Medtronic AB
Tel: +46 8 568 585 10
Taiwan:
Medtronic-Taiwan Ltd.
Tel: +886.2.2183.6068
Toll Free: +886.0800.005.285
Thailand:
Medtronic (Thailand) Ltd.
Tel: +662 232 7400
Turkiye:
Medtronic Medikal Teknoloji
Ticaret Ltd. Sirketi.
Tel: +90 216 4694330
Ukraine:
Med EK Service Ltd.
Tel: +380445457705
USA:
Medtronic Diabetes Global
Headquarters
Tel: +1-800-826-2099
24 Hour HelpLine: +1-818-576-5555
To order supplies: +1-800-843-6687
United Kingdom:
Medtronic Ltd.
Tel: +44 1923-205167
Österreich:
Medtronic Österreich GmbH
Tel: +43 (0) 1 240 44-0
24 – Stunden – Hotline: 0820 820 190
Česká republika:
Medtronic Czechia s.r.o.
Tel: +420 233 059 401
Non-stop help line: +420 233 059 059
Disconnecting
Débranchement
Abkoppeln
Desconectar
Loskoppelen
Scollegamento
Koble fra
Irrottaminen
Bortkoppling
Afbrydelse
A desligar
Odklapljanje
Odpojení
Szétkapcsolás
Rozłączanie
Bağlantının kesilmesi
Odpojenie
Αποσύνδεση
Отсоединение
‫فصل‬
‫ניתוק‬
1
2
3
4
Reconnecting
1
Branchement
Wiederanschließen
Volver a conectar
Aansluiten
Collegamento
Koble til
Kytkeminen takaisin
Anslutning
Genforbindelse
A ligar de novo
Ponovni priklop
Nové připojení
Újracsatlakoztatás
Ponowne podłączanie
Yeniden bağlanması
Opätovné pripojenie
Επανασύνδεση
Повторное подсоединение
‫إعادة اتصال‬
‫חיבור מחדש‬
2
3
Dansk
Indikationer for brug
Dette produkt er indikeret til subkutan infusion
af insulin fra en infusionspumpe.
Kontraindikationer
Infusionssæt er udelukkende indikeret
til subkutan brug og ikke til intravenøs
(IV) infusion eller infusion af blod eller
blodprodukter.
Advarsler
Unøjagtig dosering af medicin, infektion og/
eller irritation på indstiksstedet kan opstå
som følge af ukorrekt indstik og behandling af
indstiksstedet.
Før indstik skal indstiksstedet renses med
isopropylalkohol.
Fjern nålebeskytteren, før infusionssættet
indstikkes.
Hvis det er første gang, at De bruger
infusionssæt, anbefaler vi, at De gør det
sammen med Deres læge eller sygeplejerske.
Der må ikke være luft i infusionssættet. Fyld
infusionssættet helt op.
Kontrollér regelmæssigt, at katetret sidder
rigtigt på plads, da De måske ikke altid kan
mærke, hvis det falder ud. Katetret skal altid
være helt på plads, for at De modtager den
korrekte mængde medicin.
Hvis indstiksstedet bliver betændt, skal De
udskifte sættet og bruge et andet indstikssted.
Udskift infusionssættet, hvis tapen bliver løs,
eller hvis katetret helt eller delvist falder ud.
Udskift infusionssættet hver 2. eller 3. døgn
(hver 48-72 timer) eller ifølge vejledning fra
Deres sundhedspersonale.
Indføringsnålen må ikke indsættes i
infusionssættet igen. Gen-indstik kan
beskadige katetret, hvilket kan medføre
uforudsigelig dosering af medicin.
Opfyld aldrig infusionssættet, og forsøg ikke at
skabe gennemløb i en blokeret slange, mens
sættet er indstukket. De kan ved en fejltagelse
injicere for meget medicin.
Kom aldrig desinfektionsmidler, parfume eller
deodorant på infusionssættet, da disse kan
ødelægge sættet.
Kassér efter brug infusionssættet og
indføringsnålen på sikker vis i en beholder
til skarpe genstande. Må ikke rengøres eller
re-steriliseres.
Türkçe
Kullanım endikasyonları
Bu ürün, insülinin bir infüzyon pompasından
subkütan infüzyonu için endikedir.
Kontrendikasyonlar
İnfüzyon setleri yalnızca subkutan kullanım
için endike olup, intravenöz (IV) kullanım veya
kan ya da kan ürünlerinin infüzyonu için endike
değildir.
Uyarılar
Hatalı yerleştirme ve infüzyon alanın yetersiz
bakımı sonucunda hatalı ilaç uygulaması,
enfeksiyon ve/veya uygulama alanında tahriş
görülebilir.
Yerleştirme işleminden önce uygulama alanını
izopropil alkol ile temizleyin.
İnfüzyon setini yerleştirmeden önce iğne
koruyucuyu çıkarın.
İnfüzyon setini ilk kez kullanıyorsanız,
ilk kurulumu sağlık uzmanınızla beraber
gerçekleştirin.
İnfüzyon seti içerisinde hava bırakmayın.
Tamamen hazırlayın.
Yumuşak kanül yerinden çıkarsa acı
hissetmeyeceğiniz için, yumuşak kanülün
yerinde olup olmadığını sıklıkla kontrol edin.
İlacın tamamının alınabilmesi için yumuşak
kanül her zaman için tamamen yerleştirilmiş
olmalıdır.
İnfüzyon alanında iltihaplanma görülürse
seti değiştirin ve ilk uygulama alanı iyileşene
kadar yeni bir alan kullanın. Bant gevşemeye
başlarsa veya yumuşak kanül tamamen
veya kısmen yerinden çıkarsa infüzyon setini
değiştirin.
İnfüzyon setini her 48-72 saatte bir veya
sağlık uzmanınızın talimatları doğrultusunda
değiştirin.
İntrodüser iğnesini infüzyon setine yeniden
takmayın. Yeniden takma işlemi yumuşak
kanülün yırtılmasına neden olabilir ve sonuç
olarak tahmin edilemeyen ilaç akışı meydana
gelebilir.
Takılı durumdayken seti asla hazırlamayın veya
tıkanmış bir hattı açma girişiminde bulunmayın.
Yanlışlıkla gereğinden fazla ilacın enjekte
edilmesine neden olabilirsiniz.
Setin bütünlüğünü bozabileceği için infüzyon
setine dezenfektan, parfüm veya deodorant
sıkmayın.
Infusionssættet er sterilt og non-pyrogent,
medmindre emballagen er blevet åbnet
eller beskadiget. Må ikke anvendes, hvis
emballagen er blevet åbnet eller beskadiget.
(For Paradigm-brugere: Brug ikke
infusionssættet, hvis indføringsnålen eller
katetret er beskadiget.)
Opbevar infusionssættet på et køligt og tørt
sted. Lad ikke infusionssættet ligge i direkte
sollys eller i en bil.
Brug aseptisk teknik ved midlertidig afbrydelse
af sættet, og spørg Deres læge/sygeplejerske
om, hvordan De skal kompensere for
manglende medicin under afbrydelsen.
Ved insulindosering skal De holde omhyggeligt
øje med Deres blodsukkerniveauer, både når
infusionssættet er afbrudt, og efter at det er
forbundet igen.
Hvis De ved insulindosering bemærker, at
Deres blodsukkerniveau bliver uforklarligt højt,
eller hvis der kommer en alarm for blokering,
skal De kontrollere for blokeringer og/eller
lækager.
Hvis De er i tvivl, så udskift infusionssættet,
da katetret kan være faldet ud, være bøjet
og/eller delvist blokeret. Udarbejd sammen
med Deres læge/sygeplejerske en plan for
hurtig erstatning af insulin, for det tilfælde at
et af disse problemer opstår. Kontrollér Deres
blodsukkerniveau for at sikre, at problemet er
afhjulpet.
Ved insulindosering må De ikke udskifte
infusionssættet lige før sengetid, medmindre
De kan kontrollere Deres blodsukker 1-3 timer
efter skift af sættet.
Genbrug af infusionssættet kan forårsage
skade på kanylen/nålen og føre til infektion,
irritation på indstiksstedet og/eller unøjagtig
dosering af medicin.
Garanti
For information om garanti for produktet
bedes De kontakte den lokale Hjælpelinje
eller Medtronic-repræsentant, eller De kan
gå ind på http://www.medtronicdiabetes.com/
warranty.
Dette infusionssæt er kompatibelt med
Quick‑serter ® indstiksudstyr.
Português
Tek kullanımdan sonra infüzyon setini ve
introdüser iğnesini güvenli bir şekilde keskin
aletler kabına atın. Temizlemeyin veya yeniden
sterilize etmeyin.
Ambalajı açılmadığı veya hasar görmediği
sürece cihaz steril ve non pirojeniktir. Ambalaj
açılmış veya hasar görmüşse kullanmayın.
(Paradigm kullanıcıları için, tüp sistemi
konektör iğnesi hasar görmüşse infüzyon setini
kullanmayın.)
İnfüzyon setlerini serin ve kuru yerlerde
muhafaza edin. İnfüzyon setlerini doğrudan
gün ışığına maruz bırakmayın veya bir araç
içinde saklamayın.
Setin bağlantısını geçici olarak keserken
aseptik teknikleri kullanın ve bağlantının kesik
olduğu dönemde alınamayan ilacın nasıl
telafi edileceği konusunda sağlık uzmanınıza
danışın.
İnsülin kullanıyorsanız bağlantı kesildiğinde
ve yeniden bağlandıktan sonraki kan glukoz
seviyelerini dikkatli bir şekilde takip edin.
İnsülin kullanıyorsanız ve kan glukoz seviyeniz
açıklanamayacak derecede yükselirse veya
bir oklüzyon alarm durumu söz konusu olursa,
tıkanma ve/veya sızıntı var mı diye kontrol edin.
Yumuşak kanül yerinden çıkmış, kıvrılmış ve/
veya kısmen tıkanmış olabileceği için, şüpheli
durumlarda infüzyon setini değiştirin. Bu
sorunlardan herhangi biri söz konusu olursa,
insülini hızla düşürmek için sağlık uzmanınızla
beraber bir plan yapın. Sorunun düzeldiğinden
emin olmak için kan glukoz seviyenizi test edin.
İnsülin kullanıyorsanız, kan glukoz seviyenizi
yerleştirme işleminden 1 ila 3 saat sonra
kontrol edebilecek durumda değilseniz,
infüzyon setini uyku zamanından önce
değiştirmeyin.
İnfüzyon setinin yeniden kullanılması
kanüle/iğneye hasar verebilir ve enfeksiyona,
bölgede tahrişe ve/veya hatalı ilaç iletimine
neden olabilir.
Garanti
Ürün hakkındaki garanti bilgilerini öğrenmek
için, lütfen yerel yardım hattınızı arayın veya
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty
adresini ziyaret edin.
Bu infüzyon seti, Quick-serter ® yerleştirme
cihazıyla uyumludur.
Slovenčina
Use by (year-month)
Utiliser avant (année - mois)
Verfallsdatum (Jahr - Monat)
No utilizar después de (año – mes)
Te gebruiken tot en met (jaar-maand)
Data di scadenza (anno - mese)
Brukes innen utgangen av (år - måned)
Käytettävä ennen (vuosi – kuukausi)
Används senast (år - månad)
Kan anvendes til og med (år - måned)
Não utilizar depois de (ano-mês)
Uporabno do (leto, mesec)
Spotřebovat do (rok – měsíc)
Lejárat (év-hónap)
Data ważności (rok — miesiąc)
Son kullanma tarihi (yıl – ay)
Dátum najneskoršej spotreby (rok – mesiac)
Χρήση έως (έτος-μήνας)
Использовать до (год-месяц)
)‫ الشهر‬- ‫تاريخ الصالحية (السنة‬
)‫ חודש‬- ‫שימוש עד לתאריך (שנה‬
Open here
Ouvrir ici
Hier öffnen
Abrir aquí
Hier openen
Aprire qui
Åpne her
Avaa tästä
Öppna här
Åbnes her
Abrir aqui
Odprite tukaj
Zde otevřete
Itt nyílik
Otwierać tutaj
Buradan açın
Tu otvoriť
Ανοίξτε εδώ
Открывать здесь
‫افتح هنا‬
‫פתח כאן‬
Indicações de utilização
Este produto está indicado para a infusão
subcutânea de insulina através de uma bomba
de infusão.
Contra-indicações
Os conjuntos de infusão só são indicados para
a utilização subcutânea e não para a utilização
intravenosa (IV) ou a infusão de sangue ou
produtos sanguíneos.
Avisos
A inserção e a manutenção incorrecta do local
de infusão podem resultar numa administração
incorrecta de medicação, infecção e/ou irritação
do local de inserção.
Limpe o local de inserção com álcool
isopropílico antes da inserção.
Retire a protecção da agulha antes de inserir o
conjunto de infusão.
Se utilizar este conjunto de infusão pela primeira
vez, efectue a primeira configuração com o seu
profissional de saúde.
Não permita que exista ar no conjunto de
infusão. Encha-o completamente.
Verifique frequentemente se a cânula flexível
permanece firmemente no seu lugar, pois
é possível que esta saia sem que sinta
dor. A cânula flexível deve estar sempre
completamente inserida, para que seja
administrada toda a medicação.
Em caso de irritação do local, substitua o
conjunto e utilize outro local até que o primeiro
se cure. Substitua o conjunto de infusão se o
adesivo se descolar ou se a cânula flexível se
tiver deslocado parcial ou totalmente na pele.
Substitua o conjunto de infusão a cada
48-72 horas ou de acordo com as instruções
do seu profissional de saúde.
Não volte a inserir a agulha de introdução no
conjunto de infusão. A reinserção pode rasgar
a cânula flexível, que pode resultar num fluxo
imprevisível de medicação.
Nunca deve efectuar o enchimento ou tentar
desentupir um tubo obstruído, enquanto
o conjunto está inserido. Pode injectar
acidentalmente uma quantidade excessiva de
medicação.
Não coloque desinfectantes, perfumes nem
desodorizantes no conjunto de infusão, uma vez
que tal poderia comprometer a integridade do
conjunto.
Indikácie na použitie
Tento produkt je určený na subkutánnu infúziu
inzulínu pomocou infúznej pumpy.
Kontraindikácie
Infúzne sady sú určené iba na subkutánne
použitie a nie na intravenóznu (IV) infúziu, ani
na infúziu krvi alebo krvných produktov.
Upozornenia
Výsledkom nesprávneho zavedenia a
nesprávnej starostlivosti o miesto zavedenia
infúzie môže byť nesprávne podávanie liečiva,
infekcia alebo lokálne podráždenie.
Pred zavedením vyčistite miesto zavedenia
izopropylalkoholom.
Pred zavedením infúznej sady odstráňte kryt
ihly.
Ak túto infúznu sadu používate po prvýkrát,
úvodnú zostavu vykonajte v prítomnosti
zdravotníckeho pracovníka.
Infúzna sada nesmie obsahovať žiadny
vzduch. Infúzny roztok do sady napustite tak,
aby ju úplne naplnil.
Neustále kontrolujte, či je mäkká kanyla
zavedená na svojom mieste, pretože jej
náhodné vytiahnutie nemusíte pocítiť. Na
prijatie celej dávky liečiva je potrebné, aby
mäkká kanyla bola vždy úplne zavedená.
Ak vznikne zápal v mieste zavedenia, vymeňte
sadu a vyberte nové miesto zavedenia, kým sa
prvé miesto zavedenia nezahojí. Ak sa páska
uvoľní, alebo ak sa mäkká kanyla úplne alebo
čiastočne vytiahne z kože, vymeňte infúznu
sadu.
Infúznu sadu vymeňte každých 48 až 72 hodín
podľa alebo v závislosti od pokynov
zdravotníckeho pracovníka.
Zavádzaciu ihlu opakovane nezavádzajte do
infúznej sady. Opakované zavedenie môže
roztrhnúť mäkkú kanylu, a tak spôsobiť
neočakávaný prietok liečiva.
Sadu nikdy nenapúšťajte a nikdy sa
nepokúšajte spriechodniť nepriechodnú
hadičku v čase, keď už je sada zavedená.
Mohli by ste pri tom náhodne podať príliš veľa
liečiva.
Zabráňte styku infúznej sady s dezinfekčnými
prostriedkami, parfumami alebo deodorantmi,
pretože tieto látky by mohli narušiť integritu
sady.
Do not re-use
Ne pas réutiliser
Nicht wiederverwenden
No reutilizar
Voor eenmalig gebruik
Non riutilizzare
Kun for engangsbruk
Kertakäyttöinen
Endast för engångsbruk
Må ikke genbruges
Não reutilizável
Za enkratno uporabo
Nepoužívat znovu
Tilos ismételten felhasználni
Nie używać ponownie
Yeniden kullanmayın
Nepoužívajte opakovane
Μην επαναχρησιμοποιείτε
Не используйте повторно
‫ال تعيد االستخدام‬
‫אין לבצע שימוש חוזר‬
Batch code
Code du lot
Losnummer
Código de lote
Partijnummer
Numero di lotto
Lotnummer
Eräkoodi
Lotnummer
Partikode
Código do lote
Številka serije
Kód šarže
Tételkód
Kod serii
Seri kodu
Sériové číslo
Κωδικός παρτίδας
Код партии
‫رمز المجموعة‬
‫אין לבצע שימוש חוזר‬
Elimine de forma segura o conjunto de infusão
e a agulha de introdução num contentor para
objectos cortantes, após uma utilização única.
Não o limpe nem reesterilize.
Este dispositivo é estéril e apirogénico excepto
se a embalagem estiver aberta ou danificada.
Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou
danificada. (Para utilizadores da Paradigm,
não utilize o conjunto de infusão se a agulha do
conector da tubagem estiver danificada.)
Armazene os conjuntos de infusão num lugar
seco e fresco. Não exponha os conjuntos de
infusão à luz solar directa nem os deixe no
interior de um automóvel.
Utilize técnicas assépticas para desligar
temporariamente o conjunto e consulte o
seu profissional de saúde sobre a forma de
compensar a medicação não administrada
enquanto o dispositivo se encontrar desligado.
Se administra insulina, controle atentamente os
níveis de glicemia no sangue sempre que esteja
desligado e também depois de voltar a ligar o
conjunto de infusão.
Se administra insulina e os níveis de glicemia
no sangue aumentarem sem motivo aparente
ou se ocorre um alarme de oclusão, verifique o
conjunto de infusão procurando obstruções e
fugas.
Em caso de dúvida, troque o conjunto de infusão
uma vez que a cânula flexível poderá estar solta,
dobrada e/ou parcialmente obstruída. Fale com
o seu profissional de saúde sobre o plano de
substituição rápida de insulina que deverá seguir
se detectar algum destes problemas. Verifique o
seu nível de glicemia no sangue para comprovar
a correcção do problema.
Se administra insulina, não troque o conjunto
de infusão imediatamente antes de deitar-se, a
menos que possa controlar os níveis de glicemia
no sangue 1-3 horas depois da inserção.
A reutilização do conjunto de infusão pode
danificar a cânula/agulha, que pode resultar
numa infecção, irritação do local de inserção
e/ou numa administração incorrecta da
medicação.
Garantia
Para obter informações sobre a garantia dos
produtos, contacte a sua linha telefónica de
ajuda local, o seu representante ou visite
http://www.medtronicdiabetes.com/warranty.
Este conjunto de infusão é compatível com o
dispositivo de inserção Quick-serter ®.
Slovenščina
Indikacije za uporabo
Izdelek je namenjen subkutanemu
infundiranju insulina iz infuzijske črpalke.
Kontraindikacije
Infuzijski kompleti so indicirani samo za
subkutano uporabo, ne pa za intravensko
(i.v.) infundiranje krvi in krvnih izdelkov.
Opozorila
Nepravilno vstavljanje in vzdrževanje
mesta vstavitve infuzijskega kompleta lahko
povzroči nenatančno dovajanje zdravila,
okužbo in/ali draženje na mestu vstavitve.
Pred vstavitvijo očistite mesto vstavitve z
izopropilnim alkoholom.
Preden vstavite infuzijski komplet, odstranite
zaščito z igle.
Če infuzijski komplet uporabljate prvič, naj bo
pri pripravi navzoč zdravnik.
V infuzijskem kompletu ne sme biti zraka.
Popolnoma ga napolnite.
Pogosto preverite, ali je igla vstavljena
pravilno, saj morda ne boste čutili bolečine,
če se iztakne. Igla mora biti ves čas
popolnoma vstavljena, sicer ne boste prejeli
celotnega odmerka zdravila.
Če se mesto vstavitve infuzijskega kompleta
vname, zamenjajte komplet in ga vstavite
na novo mesto, dokler se prvo mesto ne
zaceli. Če se trak odlepi ali se igla delno
ali popolnoma iztakne iz kože, zamenjajte
infuzijski komplet.
Infuzijski set zamenjajte vsakih 48-72 ur ali
po navodilih zdravnika.
Igle za vstavljanje na poskušajte ponovno
vstaviti v infuzijski komplet. Pri ponovnem
vstavljanju lahko pride do trganja mehke
kanile, to pa lahko povzroči nepredviden
pretok zdravila.
Kompleta nikoli ne polnite oz. ne poskušajte
sprostiti zamašene cevke, kadar je komplet
vstavljen. Pomotoma si lahko injicirate preveč
zdravila.
Na infuzijski komplet ne nanašajte razkužil,
parfumov ali dezodorantov, saj lahko vplivajo
na njegovo celovitost.
Po jednom použití infúznu sadu a zavádzaciu
ihlu zahoďte do nádoby na ostré predmety.
Jednotlivé súčasti nečistite, ani opakovane
nesterilizujte.
Toto zariadenie je sterilné a apyrogénne iba v
tom prípade, ak balenie nie je otvorené alebo
poškodené. Ak je balenie otvorené alebo
poškodené, zariadenie nepoužívajte. (Pacienti
používajúci Paradigm by nemali infúzne sady
použiť, ak je ihla konektora hadičky poškodená.)
Infúzne sady skladujte na chladnom a suchom
mieste. Nevystavujte ich priamemu slnečnému
žiareniu a nenechávajte ich v aute.
Pri dočasnom odpojení sady používajte
aseptický postup. Poraďte sa so svojím
zdravotníckym pracovníkom, ako vynahradiť
dávky liečiva, ktoré neboli podané, počas
obdobia, keď bola sada odpojená.
Ak infúzne podávate inzulín, pri odpojení a po
opätovnom pripojení starostlivo monitorujte
hladinu glykémie.
Ak infúzne podávate inzulín a hladina glykémie
sa z nevysvetliteľnej príčiny zvýši, alebo ak
alarm začne signalizovať upchanie, skontrolujte,
či nedošlo k upchaniu a/alebo k úniku infúzneho
roztoku.
Ak máte pochybnosti, vymeňte infúznu sadu,
pretože mohlo dôjsť k vysunutiu, ohnutiu a/
alebo čiastočnému upchaniu mäkkej kanyly.
Ak sa vyskytol niektorý z týchto problémov,
zostavte so svojím zdravotníckym pracovníkom
plán na rýchlu náhradu inzulínu. Skontrolujte si
hladinu glykémie, aby ste sa uistili, že problém je
odstránený.
Ak infúzne podávate inzulín, nevymieňajte
si infúznu sadu tesne pred spaním, pokiaľ si
nebudete môcť skontrolovať hladinu glykémiu 1
až 3 hodiny po zavedení.
Opakované použitie infúznej sady môže
poškodiť kanylu alebo ihlu, čo môže spôsobiť
nepresné podávanie liečiva, podráždenie a/
alebo infekciu na mieste zavedenia.
Ελληνικά
Záruka:
Μη γεμίζετε ποτέ το σετ και μην επιχειρείτε να
απελευθερώσετε μια αποφραγμένη γραμμή ενώ το
σετ είναι εισηγμένο. Ενδέχεται να εγχυθεί κατά λάθος
υπερβολική ποσότητα φαρμακευτικής αγωγής.
Informácie o záruke výrobku si vyžiadajte na
miestnej linke pomoci, od vášho zástupcu
a taktiež ich nájdete na stránke http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Táto infúzna sada je kompatibilná s pomôckou
na zavedenie Quick-serter ®.
REF
Catalogue number
Numéro de référence
Katalognummer
Número de catálogo
Catalogusnummer
Numero di catalogo
Artikkelnummer
Tuotenumero
Katalognummer
Katalognummer
Número de catálogo
Kataloška številka
Katalogové číslo
Katalógusszám
Numer katalogowy
Katalog numarası
Katalógové číslo
Αριθμός καταλόγου
Номер по каталогу
‫رقم الكتالوج‬
‫מספר קטלוגי‬
Ενδείξεις χρήσης
Το παρόν προϊόν ενδείκνυται για την υποδόρια
έγχυση ινσουλίνης από αντλία έγχυσης.
Αντενδείξεις
Τα σετ έγχυσης ενδείκνυνται για υποδόρια χρήση
μόνο και όχι για ενδοφλέβια (IV) έγχυση ή έγχυση
αίματος ή προϊόντων αίματος.
Προειδοποιήσεις
Η εσφαλμένη εισαγωγή και φροντίδα του σημείου
έγχυσης ενδέχεται να οδηγήσει σε μη ακριβή
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, λοίμωξη ή/και
τοπικό ερεθισμό.
Πριν από την εισαγωγή, καθαρίστε το σημείο
εισαγωγής με ισοπροπυλική αλκοόλη.
Πριν από την εισαγωγή του σετ έγχυσης,
αφαιρέστε το προστατευτικό βελόνας.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το σετ έγχυσης για
πρώτη φορά, πραγματοποιήστε την αρχική
ρύθμιση παρουσία ενός επαγγελματία υγείας.
Μην αφήνετε αέρα μέσα στο σετ έγχυσης. Γεμίστε
το πλήρως.
Να ελέγχετε συχνά για να βεβαιωθείτε ότι η
μαλακή κάνουλα παραμένει σταθερή στη θέση
της, καθώς ενδέχεται να μην αισθανθείτε πόνο εάν
αποσπαστεί. Η μαλακή κάνουλα πρέπει πάντα να
είναι πλήρως εισηγμένη προκειμένου να λάβετε
ολόκληρη την ποσότητα φαρμακευτικής αγωγής.
Αν παρουσιαστεί φλεγμονή στο σημείο έγχυσης,
αντικαταστήστε το σετ και χρησιμοποιήστε ένα
νέο σημείο έως ότου να επουλωθεί το πρώτο
σημείο. Αντικαταστήστε το σετ έγχυσης σε
περίπτωση που χαλαρώσει η ταινία ή αν η μαλακή
κάνουλα έχει εκτοπιστεί πλήρως ή μερικώς από
το δέρμα.
Αντικαταστήστε το σετ έγχυσης κάθε 48-72 ώρες
ή σύμφωνα με τις οδηγίες του επαγγελματία
υγείας.
Μην επανατοποθετείτε τη βελόνα εισαγωγής
μέσα στο σετ έγχυσης. Η επανεισαγωγή μπορεί
να προκαλέσει σχίσιμο της μαλακής κάνουλας,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη
ροή της φαρμακευτικής αγωγής.
Μην βάζετε απολυμαντικά, αρώματα ή
αποσμητικά στο σετ έγχυσης καθώς ενδέχεται να
επηρεάσουν την ακεραιότητα του σετ.
Μετά μία χρήση, απορρίψτε με ασφάλεια το
χρησιμοποιημένο σετ έγχυσης και τη βελόνα
εισαγωγέα σε δοχείο αιχμηρών αντικειμένων. Μην
το καθαρίζετε και μην το επαναποστειρώνετε.
Attention: see instructions for use
Attention : voir mode d'emploi
Achtung: Gebrauchsanweisung beachten
Atención: consulte las instrucciones de uso
Attentie: zie gebruiksaanwijzing
Attenzione: vedere le istruzioni per l'uso
OBS! Se i bruksanvisningen
Huomio: katso käyttöohjeet
Obs! se bruksanvisning
OBS! se brugsanvisningen
Atenção: ver instruções de utilização
Pozor: glejte navodila za uporabo
Upozornění: viz návod k použití
Figyelem! Lásd a használati utasítást
Uwaga: należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
Dikkat: kullanım talimatlarına bakın
Pozor: pozrite pokyny na používanie
Προσοχή: δείτε τις οδηγίες χρήσης
Внимание! См. инструкцию по эксплуатации
‫ راجع تعليمات االستخدام‬:‫تنبيه‬
‫ עיין בהוראות השימוש‬:‫שים לב‬
Infuzijski komplet in iglo za vstavljanje po
enkratni uporabi varno odstranite v posodo za
ostre odpadke. Ne čistite ali sterilizirajte ju.
Naprava je sterilna in apirogena, če je
ovojnina zaprta in nepoškodovana. Naprave
ne uporabljajte, če je bila njena ovojnina
odprta ali poškodovana. (Za uporabnike
naprave Paradigm: infuzijskega kompleta
ne uporabljajte, če je igla konektorja cevke
poškodovana.)
Infuzijske komplete hranite na hladnem,
suhem mestu. Ne puščajte jih na neposredni
sončni svetlobi ali v vozilu.
Kadar komplet začasno odklopite, uporabite
aseptično tehniko, z zdravnikom pa se
posvetujte o tem, kako nadomestiti zdravilo, ki
ga niste prejeli, ko je bil komplet odklopljen.
Če si infundirate insulin, pozorno spremljajte
ravni glukoze v krvi, kadar je komplet
odklopljen in ko ga priklopite nazaj.
Če si infundirate insulin in se raven glukoze
v krvi nepričakovano zviša ali se sproži
alarm za zamašitev, preverite, ali je komplet
zamašen in/ali če pušča.
Če niste prepričani, zamenjajte infuzijski
komplet, ker se je mehka kanila morda
iztaknila, zvila in/ali delno zamašila. Če se
pojavi katera koli od teh težav, naredite z
zdravnikom načrt za hitro nadomeščanje
insulina. Preverite raven glukoze v krvi, da se
prepričate, ali je težava odpravljena.
Če si infundirate insulin, infuzijskega kompleta
ne zamenjajte, tik preden se odpravite spat,
razen če lahko preverite raven glukoze
1 do 3 ure po vstavitvi.
Ponovna uporaba infuzijskega kompleta lahko
poškoduje kanilo/iglo in povzroči okužbo,
draženje na mestu vstavitve in/ali nenatančno
dovajanje zdravila.
Garancija
Če želite informacije o garanciji izdelka,
se obrnite na lokalno linijo za pomoč,
predstavnika ali obiščite spletno mesto http://
www.medtronicdiabetes.com/warranty.
Ta infuzijski komplet je združljiv z napravo za
vstavljanje Quick-serter ®.
Česky
Το παρόν προϊόν είνα στείρο και μη πυρετογόνο,
εκτός αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί
βλάβη. Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία
έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί βλάβη. (Για χρήστες
του Paradigm, μη χρησιμοποιείτε το σετ έγχυσης
αν η βελόνα του συνδέσμου σωλήνωσης έχει
υποστεί βλάβη.)
На русском языке
Αποθηκεύστε τα σετ έγχυσης σε δροσερό, ξηρό
μέρος. Μην αφήνετε τα σετ έγχυσης εκτεθειμένα
στο απευθείας ηλιακό φως ή μέσα σε οχήματα.
Να χρησιμοποιείτε άσηπτες τεχνικές όταν
αποσυνδέετε προσωρινά το σετ και να
συμβουλεύεστε τον επαγγελματία υγείας σας
σχετικά με τον τρόπο αναπλήρωσης τυχόν
φαρμακευτικής αγωγής που απωλέσθει κατά την
αποσύνδεση.
Σε περίπτωση έγχυσης ινσουλίνης, να
παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα γλυκόζης
του αίματος όταν το σετ είναι αποσυνδεδεμένο και
μετά την επανασύνδεση.
Εάν εγχύετε ινσουλίνη και το επίπεδο γλυκόζης
του αίματός σας αυξηθεί ανεξήγητα ή ακουστεί
συναγερμός απόφραξης, ελέγξτε για τυχόν
αποφράξεις ή/και διαρροές.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, αλλάξτε το σετ
έγχυσης επειδή η μαλακή κάνουλα μπορεί να έχει
εκτοπιστεί, πτυχωθεί ή/και εν μέρει αποφραχθεί.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε
από τα προβλήματα αυτά, κάντε ένα πλάνο με
τον επαγγελματία υγείας σας για την ταχεία
αναπλήρωση της ινσουλίνας. Ελέγξτε το επίπεδο
γλυκόζης του αίματός σας για να βεβαιωθείτε ότι
το πρόβλημα έχει διορθωθεί.
Εάν εγχύετε ινσουλίνη, μην αλλάζετε το σετ
έγχυσης αμέσως πριν από την ώρα κατάκλισης
εκτός έαν μπορείτε να ελέγξετε τη γλυκόζη
αίματος 1-3 μετά την εισαγωγή.
Η επαναχρησιμοποίηση του σετ έγχυσης
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάνουλα/
βελόνα και να προκαλέσει λοίμωξη, τοπικό
ερεθισμό ή/και μη ορθή χορήγηση φαρμάκου.
Εγγύηση
Για πληροφορίες εγγύησης του προϊόντος,
επικοινωνήστε με την τοπική σας τηλεφωνική
γραμμή βοήθειας ή τον αντιπρόσωπο, ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Το παρόν σετ έγχυσης είναι συμβατό με τη
διάταξη εισαγωγής Quick-serter ®.
Použití
Tento výrobek je určen k podkožní aplikaci
inzulinu dodávaného infuzní pumpou.
Kontraindikace
Infuzní sety jsou určeny k podkožní a nikoli k
nitrožilní (i.v.) aplikaci či ke krevnímu převodu
ani k infuzi krevních derivátů.
Výstrahy
Při nesprávném zavedení a nevhodném
ošetřování místa zavedení infuzního setu
může dojít k nesprávnému podání léku, infekci
nebo k lokálnímu podráždění.
Před zavedením setu místo aplikace očistěte
izopropylalkoholem.
Před zavedením infuzního setu odstraňte kryt
ze zaváděcí jehly.
Pokud zavádíte infuzní set poprvé, učiňte
tak pod dohledem lékaře či školeného
zdravotnického personálu.
Ujistěte se, že v infuzním setu nezůstaly
vzduchové bubliny. Zcela jej naplňte.
Často kontrolujte, zda měkká kanyla pevně
drží na místě, protože její náhodné vytažení
nemusíte cítit. Aby bylo infuzí dodáno
dostatečné množství léku, měkká kanyla musí
být úplně zavedena.
Pokud dojde v místě zavedení k infekci, set
odstraňte a k zavedení nového zvolte jiné
místo na těle, dokud se předchozí místo
nezahojí. Infuzní set vyměňte, pokud se
uvolní náplast nebo když dojde k úplnému či
částečnému vytažení měkké kanyly z podkoží.
Infuzní set vyměňujte každých 48 až 72 hodin
nebo podle instrukcí lékaře či školeného
zdravotnického personálu.
Nevkládejte zaváděcí jehlu opakovaně do
infuzního setu. Opakované zavedení by mohlo
způsobit vytržení měkké kanyly, což by mohlo
zapříčinit nepředvídatelný průtok léku.
Zatímco je set zaveden v těle, nikdy jej neplňte
ani se jej nepokoušejte zprůchodnit, pokud je
ucpaný. Mohlo by se Vám tak nepředvídaně
do těla dostat nadměrné množství léku.
Zabraňte tomu, aby infuzní set přišel do styku s
dezinfekčními prostředky, parfémy a deodoranty,
protože tyto látky by jej mohly poškodit.
Použité infuzní sety a zaváděcí jehly
zlikvidujte po jednom použití v kontejnerech na
nebezpečný odpad. Nečistěte, nesterilizujte.
Показания к применению
Этот продукт предназначен для подкожной
инфузии инсулина из инфузионной помпы.
Противопоказания
Инфузионные наборы предназначены только
для подкожного использования. Они не должны
использоваться для внутривенного введения
или введения крови или препаратов крови.
Предостережения
Неверное введение и неправильная обработка
места инфузии могут привести к ошибочной
доставке препарата, инфицированию и/или
раздражению места инфузии.
Перед введением обработайте место инфузии
изопропиловым спиртом.
Перед введением инфузионного набора удалите
предохранитель иглы.
Если Вы пользуетесь инфузионным набором
впервые, установите его под контролем Вашего
лечащего врача.
Не допускайте наличия в инфузионном наборе
воздуха. Заправляйте его полностью.
Чаще проверяйте надежность фиксации мягкой
канюли, поскольку, если она выпадет, Вы можете
не почувствовать боль. Чтобы лекарственный
препарат вводился в полном объеме, мягкая
канюля должна быть всегда введена полностью.
Если место инфузии воспалилось, удалите
набор и установите новый набор на новом месте
до полного заживления первого места. Если Вы
обнаружили, что пленка прилегает неплотно или
мягкая канюля полностью или частично вышла
из кожи, замените инфузионный набор.
Výrobek je sterilní a apyrogenní za
předpokladu, že nebyl otevřen nebo poškozen
obal. Je-li obal otevřen nebo poškozen,
nepoužívejte jej. (Uživatelé systému Paradigm
nesmí používat infuzní set v případě, že je
poškozená jehla spojovací části hadičky.)
Infuzní sety uchovávejte na chladném,
suchém místě. Nevystavujte infuzní sety
přímému slunci ani je nenechávejte uvnitř
vozidla.
Při dočasném odpojení se setem manipulujte
za aseptických podmínek a poraďte se s
lékařem, jakým způsobem je po odpojení
nutné chybějící dávku léku podat.
Pokud si aplikujete infuzním setem inzulin,
sledujte při odpojení i po opětovném připojení
pečlivě hladiny glykemií.
Pokud si aplikujete infuzním setem inzulin
a zaznamenáte podezřele vysokou hladinu
glykemie nebo zazní-li alarm okluze,
přesvědčte se, že nedošlo k ucpání či úniku
inzulinu.
Pokud si nejste jisti, infuzní set vyměňte,
protože mohlo dojít k uvolnění, případně k
částečnému ucpání měkké kanyly. Se svým
lékařem proberte, jak rychle nahradit inzulin
v případě, že by k něčemu takovému došlo.
Změřte si glykemii a přesvědčte se tak, že je
problém odstraněn.
Pokud si aplikujete infuzním setem inzulin,
neměňte infuzní set těsně předtím, než jdete
spát, pokud nemáte jistotu, že si budete moci
1 až 3 hodiny po zavedení změřit glykemii.
Opětovné použití infuzního setu může
poškodit kanylu/jehlu, způsobit infekci, lokální
podráždění a/nebo nesprávné podání léku.
Záruka
Informace o záruce k produktu získáte od
pracovníků místní linky podpory, místního
zástupce nebo na adrese http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Tento infuzní set je kompatibilní se zavaděčem
Quick-serter ®.
нельзя чистить и повторно стерилизовать.
Если упаковка на открыта и её целостность не
нарушена, устройство стерильно и апирогенно.
Не используйте, если упаковка открыта или
повреждена. (Если Вы используете помпу
Paradigm, не применяйте инфузионный набор,
если повреждена игла коннектора трубки.)
Храните инфузионные наборы в сухом
прохладном месте. Не оставляйте инфузионные
наборы под прямыми солнечными лучами или в
автомобиле.
При временном отсоединении набора
соблюдайте правила асептики.
Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом
о компенсации лекарственного препарата,
недополученного за время отсоединения.
При инфузии инсулина внимательно
отслеживайте уровень глюкозы крови
при отсоединении и после повторного
подсоединения.
Если при инфузии инсулина уровень глюкозы
крови возрос без видимых причин или подан
сигнал тревоги в связи с окклюзией, проверьте
набор на отсутствие закупорок и/или протечек.
В сомнительном случае замените инфузионный
набор, так как мягкая канюля может быть
смещена, перекручена и/или частично
непроходима. При возникновении любой из
перечисленных выше проблем составьте
совместно с Вашим лечащим врачом план
быстрого возмещения недополученного
инсулина. Чтобы удостовериться в том, что
проблема решена, проверьте уровень глюкозы
крови.
Меняйте инфузионный набор каждые 48—72 часа
или по указаниям Вашего лечащего врача.
При инфузии инсулина не меняйте инфузионный
набор непосредственно перед отходом ко сну,
если не сможете проверить уровень глюкозы
крови через 1—3 часа после введения.
Не вводите повторно иглу интродьюсера в
инфузионный набор. Повторное введение может
привести к повреждению мягкой канюли, что
способно вызвать поступление лекарственного
препарата в непредсказуемом количестве.
Повторное использование инфузионного набора
может привести к повреждению канюли/иглы,
что может стать причиной инфицирования,
раздражения места инфузии и/или неточному
введению препарата.
Никогда не заправляйте набор и не пытайтесь
прочистить закупоренную линию, если набор
подключен к пациенту. Вы можете случайно
ввести чрезмерное количество лекарственного
препарата.
Гарантия
Не допускайте попадания на инфузионный
набор дезинфицирующих средств, дезодорантов
и парфюмерных изделий, поскольку они могут
нарушить целостность набора.
Magyar
Alkalmazási terület
Ez a termék inzulin infúziós pumpából, szubkután
infúzió formájában történő beadására szolgál.
Ellenjavallatok
Az infúziós szerelékek kizárólag szubkután
használatra valók, és nem alkalmazhatók
intravénás (IV) infúzió, illetve vér vagy
vérszármazékok beadására.
Figyelmeztetések
Az infúziós célhely hibás megválasztása és
az infúzió helyének nem megfelelő kezelése
pontatlan gyógyszeradagoláshoz, továbbá
a behatolási hely fertőzéséhez és/vagy
irritációjához vezethet.
Bevezetés előtt tisztítsa meg az infúzió
bevezetési helyét izopropil-alkohollal.
Az infúziós szerelék bevezetése előtt távolítsa el
a tűvédőt.
Ha először használja ezt az infúziós szereléket,
az első beállítást egészségügyi szakember
jelenlétében végezze.
Az infúziós szerelékben nem maradhat levegő. A
rendszert teljesen fel kell tölteni.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lágy kanül
biztosan rögzült-e a helyén, mivel annak
kimozdulása nem feltétlenül okoz fájdalmat.
A lágy kanülnek mindig teljesen betolt
helyzetben kell lennie ahhoz, hogy a teljes
gyóygszermennyiséget megkapja.
Ha az infúziós célhely területén gyulladás lép fel,
cserélje ki a szereléket, és a terület gyógyulása
idejére válasszon másik helyet. Ha a tapasz
meglazul, vagy ha a lágy kanül a bőrből részben
vagy teljesen kimozdul, cserélje ki az infúziós
szereléket.
Az infúziós szereléket 48 – 72 óránként, illetve
az egészségügyi szakember utasításai szerint
kell cserélni.
Ne helyezze vissza a bevezető tűt az infúziós
szerelékbe. Az ismételt visszahelyezés a
lágy kanül szakadását okozhatja, melynek
beláthatatlan követlezményei lehetnek a
gyógyszer adagolására vonatkozóan.
Soha ne töltse fel a szereléket, illetve ne próbálja
kitisztítani az eltömődött vezetéket, ha a szerelék
be van helyezve. Ilyen esetben előfordulhat, hogy
véletlenül túl sok gyógyszert fecskendez be.
Az infúziós szerelékbe nem kerülhetnek
fertőtlenítőszerek, parfümök vagy illatszerek,
mert ezek károsíthatják a szereléket.
‫استخدم مواد معقمة أو مطهرة عند فصل أداة التشريب لفترة‬
‫مؤقتة واستشر موفر الرعاية الصحية حول كيفية تعويض‬
.‫الدواء المفقود أثناء قطع االتصال‬
‫ راقب بحرص مستويات‬،‫في حالة تشريب اإلنسولين‬
.‫غلوكوز الدم عند قطع االتصال وإعادة االتصال‬
‫ وأصبحت مستويات غلوكوز‬،‫في حالة تشريب اإلنسولين‬
‫ تحقق من‬،‫ أو ظهور إنذار انسداد‬،‫الدم مرتفعة بدون سبب‬
.‫أو تسرب‬/‫وجود انسداد و‬
‫ قم بتغيير أداة التشريب ألنه ربما نزعت‬،‫إذا ساورك الشك‬
‫ في حالة‬.‫أو قفلت بشكل جزئي‬/‫ أو تجعدت و‬،‫القنينة المرنة‬
‫ يتعين عليك التنسيق‬،‫حدوث أي من هذه المشكالت السابقة‬
‫مع أخصائي العناية الصحية الذي يتابع حالتك لإلس راع في‬
‫ اختبر مستوى غلوكوز الدم لديك لكي‬.‫استبدال اإلنسولين‬
.‫تتأكد من تصحيح المشكلة‬
‫ ال تقم بتغيير أداة التشريب قبل‬،‫في حالة تشريب اإلنسولين‬
‫وقت النوم مباشرة إال إذا كان بإمكانك فحص غلوكوز الدم‬
.‫ ساعات بعد اإلدخال‬3 - 1 ‫لديك كل‬
‫قد تؤدي إعادة استخدام أداة التشريب إلى التسبب في تلف‬
‫أو ضخ‬/‫ و‬،‫ تهيج مكان الحقن‬،‫اإلبرة واإلصابة بعدوى‬/‫القنينة‬
.‫غير دقيق للدواء‬
‫الكفالة‬
‫ يرجى االتصال‬،‫للحصول على معلومات عن كفالة المنتج‬
‫ أو تفضل بزيارة‬،‫ أو ممثل الشركة‬،‫بخط المساعدة المحلي‬
‫الموقع اإللكتروني‬
.http://www.medtronicdiabetes.com/warranty
‫أداة التشريب هذه متوافقة مع جهاز‬
.Quick-serter® ‫اإلدخال‬
Сведения о гарантии на продукт можно получить
по местному телефону линии поддержки, в
региональном представительстве корпорации
или на сайте http://www.medtronicdiabetes.com/
warranty.
Этот инфузионный набор совместим с
устройством для введения Quick-serter ®.
Утилизируйте инфузионный набор и иглу
интродьюсера в специальном контейнере для
острых предметов, в соответствии с правилами
техники безопасности. Инфузионный набор и
игла интродьюсера являются одноразовыми, их
Method of sterilization: ethylene oxide
Méthode de stérilisation : oxyde d'éthylène
Sterilisierung: Äthylenoxid
Método de esterilización: óxido de etileno
Sterilisatie: ethyleenoxide
Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene
Steriliseringsmetode: etylenoksid
Sterilointimenetelmä: etyleenioksidi
Steriliseringsmetod: etylenoxid
Steriliseringsmetode: etylenoxid
Método de esterilização: óxido de etileno
Način sterilizacije: etilenoksid
Způsob sterilizace: ethylen oxid
A sterilizálás módja: etilén-oxid
Metoda sterylizacji: tlenek etylenu
Sterilizasyon yöntemi: etilen oksit
Spôsob sterilizácie: etylénoxidom
Μέθοδος αποστείρωσης: οξείδιο του αιθυλενίου
Метод стерилизации: этиленоксид
‫ باستخدام أكسيد اإليثيلين‬:‫طريقة التعقيم‬
‫ אתילן אוקסיד‬:‫שיטת הסטריליזציה‬
Non Pyrogenic
Apyrogène
Nichtpyrogen
Apirógeno
Niet-pyrogeen
Non pirogeno
Pyrogenfri
Pyrogeeniton
Icke-pyrogen
Non-pyrogen
Apirogénico
Apirogeno
Nepyrogenní
Nem pirogén
Niepirogenny
Non Pirojenik
Apyrogénne
Μη πυρετογόνο
Апирогенно
‫ال ينتج عنه حرارة شديدة‬
‫אינו פירוגני‬
No Latex
Exempt de latex
Latexfrei
Sin látex
Latexvrij
Senza lattice
Lateksfri
Ei sisällä lateksia
Innehåller ej latex
Latex-fri
Isento de látex
Brez lateksa
Neobsahuje latex
Latexmentes
Nie zawiera lateksu
Lateks İçermez
Neobsahuje latex
Χωρίς λάτεξ
Не содержит латекса
‫خالي من الالتكس‬
‫אינו מכיל לטקס‬
Replace every 3 days
À remplacer tous les 3 jours
All 3 Tage austauschen
Sustituir cada 3 días
Om de 3 dagen vervangen
Sostituire ogni 3 giorni
Skift ut hver 3. dag
Vaihda 3 päivän välein
Byt ut var 3:e dag
Udskift hver 3. dag
Substitua a cada 3 dias
Zamenjajte vsake 3 dni
Vyměňujte každé 3 dny
Háromnaponta cserélendő
Wymieniać co 3 dni
Her 3 günde bir değiştirin
Vymeňte každé 3 dni
Αντικαταστήστε κάθε 3 ημέρες
Заменять каждые 3 дня
‫ أيام‬3 ‫استبدل كل‬
‫ ימים‬3 ‫החלף כל‬
A használt infúziós szereléket és a tűt egyszeri
használat után helyezze el az éles/hegyes
tárgyak gyűjtésére szolgáló hulladéktárolóban.
Az eszközöket ne tisztítsa meg és ne sterilizálja
újra.
Az eszköz csak bontatlan és sértetlen
csomagolásban steril és pirogénmentes. Tilos
felhasználni, ha a csomagolás sérült vagy azt
felbontották. (A Paradigm eszköz használói nem
használhatják az infúziós szereléket, ha annak
csőcsatlakozó tűje sérült.)
Az infúziós szerelékeket hűvös, száraz helyen
kell tárolni. Ne hagyja az infúziós szerelékeket
közvetlen napsütésnek kitett helyen vagy jármű
belsejében.
Az infúziós szerelék ideiglenes leválasztását
aszeptikus körülmények között kell végezni.
Kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan
ellensúlyozhatja a leválasztás miatt kimaradt
gyógyszermennyiséget.
Inzulin befecskendezése esetén leválasztáskor,
illetve a visszahelyezést követően gondosan
figyelje vércukorszintjét.
Ha inzulin befecskendezése esetén a
vércukorszint indokolatlanul magasra emelkedik,
vagy ha a rendszer elzáródásra figyelmeztet,
ellenőrizze, nincs-e elzáródás vagy szivárgás.
Ha kétségei vannak, cserélje ki az infúziós
szereléket, mert lehet, hogy a lágy kanül
kimozdult, meghajlott és/vagy részben
elzáródott. Az egészségügyi szakemberrel
beszélje meg, hogyan pótolható gyorsan az
inzulin, ha esetleg valamilyen hasonló probléma
adódik. A vércukorszint mérésével ellenőrizze,
hogy megoldódott-e a probléma.
Inzulin befecskendezése esetén lefekvés
előtt csak akkor cseréljen szereléket, ha a
behelyezés után 1 – 3 órával meg tudja mérni a
vércukorszintjét.
Az infúziós szerelék ismételt felhasználása a
kanül és a tű károsodását okozhatja, valamint
fertőzéshez, a behelyezés helyének irritációjához
és nem megfelelő gyógyszerbevitelhez vezethet.
Szavatosság
A termékkel kapcsolatos szavatosság
tekintetében hívja a helyi telefonos
segélyvonalat, lépjen kapcsolatba a területi
képviselővel, vagy látogasson el a http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty weboldalra.
Ez az infúziós szerelék kompatibilis a
Quick‑serter ® behelyezőeszközzel.
‫العربية‬
‫دواعي االستعمال‬
‫هذا المنتج مخصص لتشريب اإلنسولين من تحت الجلد من‬
.‫مضخة التشريب‬
‫موانع االستعمال‬
‫أدوات التشريب مخصصة لالستخدام تحت الجلد فقط وليس‬
.‫) أو تشريب الدم أو منتجات الدم‬IV( ‫للتشريب الوريدي‬
‫تحذيرات‬
‫أو تهيج الموقع‬/‫ العدوى و‬،‫قد ينتج توفير الدواء غير الدقيق‬
.‫نتيجة حدوث تشريب غير مالئم وصيانة موقع التشريب‬
‫ قم بتنظيف موقع اإلدخال باستخدام كحول‬،‫قبل اإلدخال‬
.‫األيزوبروبيل‬
.‫قم بنزع حارس اإلبرة قبل إدخال أداة التشريب‬
‫ قم بعمل‬،‫إذا كنت تستخدم أداة التشريب هذه للمرة األولى‬
.‫المعايرة األولى في حضور أخصائي العناية الصحية‬
‫ قم بعمل التحضير‬.‫قم بتفريغ الهواء من أداة التشريب‬
.‫بشكل كامل‬
‫راجع أكثر من مرة للتأكد من بقاء القنينة المرنة باستق رار‬
‫ يجب‬.‫في مكانها حيث أنك لن تشعر بألم إذا كانت منزوعة‬
‫إدخال القنينة المرنة بالكامل طول الوقت الستقبال كمية‬
.‫كاملة من الدواء‬
‫ واستخدم موقع‬،‫ استبدل األداة‬،‫إذا تهيجت أداة التشريب‬
‫ استبدل أداة التشريب إذا‬.‫جديد حتى يلتئم الموقع األول‬
‫ أو إذا تم نزع القنينة المرنة‬،‫أصبح الشريط غير محكم‬
.‫بشكل كامل أو جزئي من الجلد‬
‫ أو حسب‬،‫ ساعة‬72 ‫ إلى‬48 ‫إستبدل أداة التشريب كل‬
.‫إرشادات أخصائي العناية الصحية‬
‫ فقد تؤدي إعادة‬.‫ال تعيد إدخال إبرة اإلدخال في أداة التشريب‬
‫ والذي بدوره قد يؤدي إلى‬،‫اإلدخال إلى نزع القنينة المرنة‬
.‫تدفق غير متوقع من الدواء‬
‫ال تقم أبداً بتحضير األداة أو تحاول تحرير خط مقفل أثناء‬
ً‫ قد تقوم من غير قصد بحقن كمية كبيرة جدا‬.‫إدخال األداة‬
.‫من الدواء‬
‫ أو عطور أو مزيل عرق على أداة‬،‫ال تضع مطه رات‬
.‫التشريب فقد يؤثر ذلك على تكامل األداة‬
‫ بوضعها في‬،‫تخلص بأمان من أداة التشريب وإبرة اإلدخال‬
.‫ بعد استخدامها لمرة واحدة‬،‫حاوية خاصة باألدوات الحادة‬
.‫ال تقم بتنظيفها أو إعادة تعقيمها‬
‫يعتبر الجهاز معقم اً وال ينتج عنه ح رارة شديدة إال إذا تم فتح‬
‫ ال تقم باالستخدام إذا كانت العلبة مفتوحة‬.‫العلبة أو إتالفها‬
،Paradigm ‫ (لمستخدمي‬.‫أو ظهرت عليها عالمات التلف‬
‫ال تستخدم أداة التشريب إذا كانت إبرة موصل اإلنبوب‬
).‫تالفة‬
‫ ال تترك أدوات‬.‫احفظ أدوات التشريب في مكان بارد وجاف‬
‫التشريب معرضة لضوء الشمس المباشر أو في داخل‬
.‫مركبة‬
Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Fabricante
Fabrikant
Produttore
Produsent
Valmistaja
Tillverkare
Fabrikant
Fabricante
Izdelovalec
Výrobce
Gyártó
Producent
İmalatçı
Výrobca
Κατασκευαστής
Изготовитель
‫المصنّع‬
‫יצרן‬
Polski
Wskazania
Ten produkt jest przeznaczony do podskórnego
podawania insuliny z pompy infuzyjnej.
Przeciwwskazania
Zestawy infuzyjne są przeznaczone tylko do
podskórnego podawania leków, a nie do infuzji
dożylnych bądź infuzji krwi lub preparatów
krwiopochodnych.
Ostrzeżenia
Nieprawidłowe wprowadzenie zestawu i
niewłaściwa pielęgnacja miejsca wkłucia może
prowadzić do niedokładnego podawania leków,
zakażenia i/lub podrażnienia miejsca infuzji.
Przed wprowadzeniem zestawu należy oczyścić
miejsce wkłucia alkoholem izopropylowym.
Przed wprowadzeniem zestawu infuzyjnego
należy usunąć osłonę igły.
W przypadku korzystania z zestawu infuzyjnego
po raz pierwszy początkowe ustawienie
urządzenia należy przeprowadzić w obecności
lekarza.
Nie należy pozostawiać powietrza w zestawie
infuzyjnym. Należy go całkowicie wypełnić.
Należy często sprawdzać, czy miękka kaniula
znajduje się w prawidłowym położeniu, ponieważ
jej wysunięcie może nie być odczuwalne. Aby
została podana cała dawka leku, miękka kaniula
musi zostać całkowicie wprowadzona.
W przypadku wystąpienia stanu zapalnego w
miejscu infuzji należy wymienić zestaw i używać
nowego miejsca infuzji do czasu wygojenia się
poprzedniego. Należy wymienić zestaw infuzyjny,
jeśli taśma jest poluzowana bądź miękka kaniula
całkowicie lub częściowo wysunęła się z miejsca
wkłucia.
Zestaw infuzyjny powinien być wymieniany co
48–72 godz. lub zgodnie z instrukcjami lekarza
prowadzącego.
Nie należy ponownie umieszczać igły do
wprowadzania w zestawie infuzyjnym. Ponowne
wprowadzenie może spowodować rozerwanie
miękkiej kaniuli, co z kolei może doprowadzić do
nieprzewidzianego dopływu leku.
Nigdy nie należy wypełniać zestawu ani próbować
odblokować drenu, podczas gdy zestaw jest
wprowadzony, ponieważ przypadkowo można
podać zbyt dużą dawkę leku.
W przypadku zestawu infuzyjnego nie należy
stosować środków dezynfekujących, perfum ani
dezodorantów, ponieważ może to wpłynąć na jego
integralność.
‫ אלא אם‬,‫התקן זה הוא סטרילי ואינו פירוגני‬
‫ אין להשתמש אם‬.‫האריזה נפתחה או ניזוקה‬
‫האריזה נפתחה או ניזוקה (לתשומת לב משתמשי‬
‫ אין להשתמש בסט העירוי אם מחט‬,‫פארדיים‬
.)‫מחבר הצינורית ניזוקה‬
‫ אין‬.‫אחסן את הסטים לעירוי במקום קריר ויבש‬
‫להשאיר את הסטים לעירוי באור שמש ישיר או‬
.‫בתוך רכב‬
‫השתמש בטכניקה אספטית בעת ניתוק זמני של הסט‬
‫והיוועץ באיש הרפואה המטפל בך כיצד לפצות על‬
.‫קבלת תרופה בעת הניתוק‬-‫אי‬
‫ הקפד לנטר את רמות‬,‫אם מדובר בעירוי אינסולין‬
.‫הסוכר בדם בעת הניתוק ולאחר החיבור מחדש‬
‫ ורמת הסוכר בדם נהיית‬,‫אם מדובר בעירוי אינסולין‬
‫ או אם מתרחשת אזעקת‬,‫גבוהה באופן בלתי מוסבר‬
.‫או דליפות‬/‫ בדוק אם קיימות סתימות ו‬,‫חסימה‬
‫ החלף את סט העירוי מכיוון שייתכן‬,‫אם קיים ספק‬
/‫ הסתלסלה ו‬,‫כי הצינורית הרכה נעקרה ממקומה‬
‫ אם מתעוררת אחת מהבעיות‬.‫או נסתמה חלקית‬
‫ תכנן עם איש הרפואה המטפל בך כיצד לקבל‬,‫הללו‬
‫ בדוק את רמת הסוכר‬.‫אינסולין תחליפי באופן מהיר‬
.‫בדם כדי לוודא שהבעיה נפתרה‬
‫ אל תחליף את סט העירוי‬,‫אם מדובר בעירוי אינסולין‬
‫ממש לפני השינה אלא אם כן תוכל לבדוק את רמת‬
.‫ שעות לאחר ההחדרה‬3‫‏‬-‫‏‬1 ‫הסוכר‬
/‫שימוש חוזר בסט העירוי עלול לגרום נזק לקנולה‬
‫או לאספקה לא‬/‫ לגירוי באזור ו‬,‫מחט ולהוביל לזיהום‬
.‫מדויקת של תרופה‬
‫אחריות‬
‫ פנה לקו העזרה‬,‫לקבלת מידע אודות האחריות למוצר‬
‫ או בקר באתר‬,‫במקום מגוריך או לנציג המקומי‬
.http://www.medtronicdiabetes.com/warranty
‫סט עירוי זה תואם להתקן ההחדרה‬
.Quick-serter ®‎
Po jednokrotnym użyciu zestaw infuzyjny i igłę
do wprowadzania należy ostrożnie umieścić w
pojemniku na odpady ostre. Nie należy ich czyścić
ani ponownie sterylizować.
To urządzenie jest sterylne i niepirogenne, o
ile jego opakowanie nie zostało otwarte ani
uszkodzone. Nie używać, jeśli opakowanie jest
otwarte lub uszkodzone. Nie używać zestawu
infuzyjnego Paradigm, jeśli uszkodzona została
igła na złączu rurki.
Zestawy infuzyjne należy przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu. Nie należy ich
narażać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani zostawiać w samochodzie.
Przy tymczasowym odłączaniu zestawu należy
stosować technikę aseptyczną oraz zwrócić
się do personelu lekarskiego po instrukcje,
jak zrekompensować lek nie pobrany podczas
odłączenia zestawu.
W przypadku podawania insuliny należy dokładnie
monitorować stężenie glukozy we krwi podczas
odłączania i po ponownym podłączeniu zestawu.
Jeśli podczas podawania insuliny stężenie glukozy
we krwi wzrośnie z niewyjaśnionych powodów lub
wystąpi alarm zatoru, należy sprawdzić, czy nie
ma zatorów ani wycieków.
W razie wątpliwości należy wymienić
zestaw infuzyjny, ponieważ mogło nastąpić
przemieszczenie, zaciśnięcie lub częściowe
zatkanie miękkiej kaniuli. Na wypadek pojawienia
się takich problemów zaplanować wraz z lekarzem
specjalistą schemat szybkiego uzupełnienia
insuliny. Aby upewnić się, że problem został
rozwiązany, należy sprawdzić stężenie glukozy
we krwi.
W przypadku podawania insuliny nie wymieniać
zestawu infuzyjnego tuż przed snem, chyba że
istnieje możliwość sprawdzenia stężenia glukozy
we krwi 1–3 godz. po wprowadzeniu zestawu.
Wielokrotne używanie zestawu infuzyjnego
może spowodować uszkodzenie kaniuli/igły oraz
doprowadzić do zakażenia, podrażnienia miejsca
wprowadzenia i/lub niedokładnego podawania
leków.
Gwarancja
Aby uzyskać informacje na temat gwarancji
produktu należy skontaktować się z
przedstawicielem lub skorzystać z regionalnej
infolinii bądź strony internetowej http://www.
medtronicdiabetes.com/warranty.
Niniejszy zestaw infuzyjny jest zgodny z
narzędziem do wprowadzania Quick-serter ®.
‫עברית‬
‫התוויות לשימוש‬
‫עורי של אינסולין‬-‫מוצר זה מותווה לעירוי תת‬
.‫ממשאבת עירוי‬
‫התוויות נגד‬
‫עורי בלבד ולא‬-‫סטים לעירוי מותווים לשימוש תת‬
.‫) או עירוי של דם או מוצרי דם‬IV( ‫ורידי‬-‫לעירוי תוך‬
‫אזהרות‬
‫או גירוד‬/‫ זיהום ו‬,‫העברה לא נכונה של תרופות‬
‫באזור עלולים להיגרם עקב החדרה וטיפול לא נכונים‬
.‫במקום העירוי‬
‫ נקה את אזור ההחדרה בעזרת‬,‫לפני ההחדרה‬
.‫אלכוהול איזופרופילי‬
.‫הסר את מגן המחט לפני החדרת סט העירוי‬
,‫במידה שאתה משתמש בסט עירוי זה לראשונה‬
‫בצע את ההחדרה הראשונה בנוכחות איש הרפואה‬
.‫המטפל בך‬
.‫ הקפד על מילוי מוחלט‬.‫אל תשאיר אוויר בסט העירוי‬
‫בדוק בתכיפות כדי לוודא שהצינורית הרכה מחוזקת‬
‫ מאחר שייתכן כי לא תחוש כאב אם‬,‫היטב במקומה‬
‫ יש לוודא כי הצינורית הרכה‬.‫היא יוצאת מהמקום‬
‫תמיד תוחדר במלואה כדי לקבל את המינון המלא‬
.‫של התרופה‬
‫ החלף את הסט‬,‫אם אזור ההחדרה נהיה דלקתי‬
.‫והשתמש באזור חדש עד שהאזור הראשון יירפא‬
‫ או אם‬,‫החלף את סט העירוי אם הסרט נהיה רופף‬
.‫הצינורית הרכה נעקרת במלואה או בחלקה מהעור‬
‫ או לפי‬,‫ שעות‬72‫‏‬-‫‏‬48 ‫החלף את סט העירוי כל‬
.‫הנחיות הצוות הרפואי‬
.‫אל תחדיר שנית את מחט ההחדרה לסט העירוי‬
‫החדרה חוזרת עלולה לגרום לקריעת הצינורית‬
‫ ועקב כך עלולה להיגרם זרימה בלתי צפויה‬,‫הרכה‬
.‫של תרופה‬
‫לעולם אל תמלא את הסט ואל תנסה לשחרר סתימה‬
‫ אתה עלול להזריק בשגגה‬.‫בעת שהסט מוחדר לגופך‬
.‫תרופה במינון גבוה מדי‬
‫ בושם או דיאודורנט על‬,‫אל תמרח חומר חיטוי‬
‫סט העירוי מכיוון שחומרים אלה עלולים לפגום‬
.‫בשלמות הסט‬
,‫סלק את סט העירוי ומחט ההחדרה בצורה בטוחה‬
‫ אין לנקות או‬.‫ לאחר שימוש יחיד‬,‫במכל לחפצים חדים‬
.‫לחטא מחדש‬
MiniMed, Quick-set, and Quick-serter are registered trademarks of Medtronic MiniMed, Inc.
MiniMed, Quick-set et Quick-serter sont des marques de commerce enregistrées de Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set und Quick-serter sind eingetragene Marken von Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set y Quick-serter son marcas comerciales registradas de Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set en Quick-serter zijn geregistreerde handelsmerken van Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set e Quick-serter sono marchi registrati della Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set og Quick-serter er varemerker for Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set ja Quick-serter ovat Medtronic MiniMedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
MiniMed, Quick-set och Quick-serter är registrerade varumärken som tillhör Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set og Quick-serter er registrerede varemærker tilhørende Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set e Quick-serter são marcas comerciais registadas da Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set in Quick-serter so registrirane blagovne znamke družbe Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set a Quick-serter jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic MiniMed.
A MiniMed, a Quick-set és a Quick-serter a Medtronic MiniMed bejegyzett védjegyei.
MiniMed, Quick-set i Quick-serter są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set ve Quick-serter, Medtronic MiniMed'in tescilli ticari markalarıdır.
MiniMed, Quick-set a Quick-serter sú registrované ochranné známky spoločnosti Medtronic MiniMed.
Οι ονομασίες MiniMed, Quick-set και Quick-serter είναι σήματα κατατεθέντα της Medtronic MiniMed.
MiniMed, Quick-set и Quick-serter являются зарегистрированными товарными знаками Medtronic MiniMed.
.‫ عالمات تجارية مسجلة لشركة مدترونيك مينيمد‬Quick-serter‫ و‬Quick-set‫ و‬MiniMed ‫تعتبر‬
.Medtronic MiniMed ‫ הם סימנים מסחריים רשומים של‬Quick-serter-‫ ו‬Quick-set‫‏‬,MiniMed
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement