Årsrapport 2008

Årsrapport 2008
Arsrapport 2008
Elforsyningen - AKE Net
Elforsyningen - AKE Net FORS Y NINGS
CVR-nr. 29 18 94 20 VIRKSOMHEDERNE
Indholdsfortegnelse
Ledelsespategning
Den uafhaengige revisiors pategning
Selskabsoplysninger
Koncernoversigt
Hoved- og nggletal
Ledelsesberetning
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgorelse
Balance
Pengestremsopgarelse
Budget
Noter
ON OG a o po
20
25
27
29
30
32
Ledelsespategning
Forsyningsudvalget og direktionen har aflagt
arsrapport for Elforsyningen - AKE Net for 2008.
Arsrapporten er behandlet og vedtaget dags da-
to.
Arsrapporten er aflagt efter arsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hen-
sigtsmeessig og de udgvede regnskabsmæssige
skon for forsvarlige, ligesom arsrapporten efter
vores opfattelse indeholder de oplysninger, der
er relevante for at bedomme selskabets og kon-
cernens okonomiske forhold. Det er derfor vores
opfattelse, at arsrapporten giver et retvisende
billede af selskabets og koncernens aktiver og
passiver, den finansielle stilling samt af resulta-
tet af selskabets og koncernens aktiviteter og
selskabets pengestromme for regnskabsaret
2008.
Aalborg, den 15. april 2009
Direktionen:
Ro LCA Z “
Knud Sloth / Gunnar Hejlskov
Direktor Elforsyningschef
Wa. clan.
Aalborg, den 15. april 2009
Forsyningsudvalget:
th
Preben Pedersen
Rádmand
e de
Sigvart Sigvartsen
Elin Moller
#3 LA AG
Anne-Dorte Krog
Niels Knudsen
Den uafheengige revisors pategning
Til Byradet i Aalborg Kommune
Vi har revideret arsrapporten for Elforsyningen -
AKE Net for regnskabsaret 1. januar-31. de-
cember 2008, omfattende ledelsespategning,
ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis,
resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorel-
se og noter for savel koncernen som modersel-
skabet samt pengestromsopggrelse for moder-
selskabet. Arsrapporten afleegges efter arsregn-
skabsloven.
Ledelsens ansvar for arsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og af-
legge en ársrapport, der giver et retvisende bil-
lede ¡ overensstemmelse med ársregnskabslo-
ven. Dette ansvar omfatter udformning, imple-
mentering og opretholdelse af interne kontroller,
der er relevante for at udarbejde og aflaegge en
arsrapport, der giver et retvisende billede uden
veesentlig fejlinformation, uanset om fejlinforma-
tionen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg
og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-
skabspraksis og udovelse af regnskabsmeessi-
ge skon, som er rimelige efter omsteendighe-
derne.
Revisors ansvar og den udfgrte re-
vision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
arsrapporten pa grundlag af vores revision. Vi
har udfert vores revision i overensstemmelse
med danske revisionsstandarder. Disse stan-
darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt
planlægger og udfarer revisionen med henblik
pá at opná hoj grad af sikkerhed for, at arsrap-
porten ikke indeholder veesentlige fejlinformati-
on.
En revision omfatter handlinger for at opna revi-
sionsbevis for de belgb og oplysninger, der er
anfort ¡ ársrapporten. De valgte handlinger af-
hanger af revisors vurdering, herunder vurde-
J
ringer af risikoen for væsentlig fejlinformation |
arsrapporten, uanset om fejlinformationen skyl-
des besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor interne kontroller, der er rele-
vante for virksomhedens udarbejdelse og af-
læggelse af en ärsrapport, der giver et retvisen-
de billede med henblik pá at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke med det formal at udtrykke
en konklusion om effektiviteten af virksomhe-
dens interne kontrol. En revision omfatter endvi-
dere stillingtagen til, om den af ledelsen anvend-
te regnskabspraksis er passende, om de af le-
delsen udovede regnskabsmæssige skon er ri-
melige samt en vurdering af den samlede pree-
sentation af arsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisi-
onsbevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at arsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stiling pr. 31. december 2008
samt af resultatet af selskabets og koncernens
aktiviteter og moderselskabets pengestromme
for regnskabsaret 1. januar-31. december 2008 |
overensstemmelse med arsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger
Revisionen har ikke omfattet det pa side 30-31 Aalborg, den 15. april 2009
anfarte "korrigerede budget 2008".
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
ohn W-Gedde Kim Hojslet Nygaard
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
Selskabsoplysninger
Elforsyningen - AKE Net
Hjulmagervej 22
Postboks 463
9100 Aalborg
www.aalborg.dk/elforsyningen
E-mail; [email protected]
Telefon: 99 31 47 47
Telefax: 98 16 82 12
Elforsyningen - AKE Net er en kommunal forsy-
ningsvirksomhed og er som sadan en del af
Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne.
AKE Net er ¡ henhold til elforsyningslovens $2 et
netselskab.
| naeerveerende ársrapport er anvendt betegnel-
sen "selskabet” om AKE Net, som er modersel-
skab for koncernen iflg. diagrammet pá side 6,
hvor datterselskaber omfatter AKE Forsyning
A/S, AKE Entreprise A/S og Nordjysk Elhandel
AIS.
Direktion
Direktor Knud Sloth
Elforsyningschef Gunnar Hejlskov
Bestyrelse
Bestyrelsen for selskabet er byradet med Forsy-
ningsudvalget som den umiddelbare bestyrelse.
Preben Pedersen - radmand
Keld Jul Vagner - næstformand
Sigvart Sigvartsen
Elin Maller
Nils Bell
Niels Knudsen
Anne-Dorte Krog
Revisor
Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktie-
selskab
Pengeformidler
Aalborg Kommune, Finanskontoret er - som for
andre kommunale forvaltninger - pengeformidler
og dermed ansvarlig for Elforsyningen - AKE
Net's ind- og udbetalinger.
Tilknyttede virksomheder
AKE Forsyning A/S Stigsborg Brygge 5, Narresundby 100,00 %
AKE Entreprise A/S Hjulmagervej 22, Aalborg 100,00 %
Nordjysk Elhandel A/S 52,57 %
Osterbro 42, Aalborg
Det bemaerkes, At Elforsyningen — AKE Net ikke
er hovedaktionær i Nordjysk Elhandel A/S ifolge
aktieselskabsloven, idet Elforsyningen — AKE
Associerede virksomheder
Net ikke har bestemmende indflydelse | besty-
relsen.
NV Net A/S
Nefovej 50, Vodskov
En
25,33 %
Koncernoversigt
Som folge af elreformen er Aalborg Kommune,
Elforsyningen omstruktureret til to aktieselska-
ber og Elforsyningen - AKE Net, der stadig er en
kommunal forsyningsvirksomhed. Desuden ejer
Aalborg Kommune, Elforsyningen andele i Nord-
jysk Elhandel A/S og NV Net A/S. Det samlede
billede af koncernen Aalborg Kommune, Elfor-
syningen - AKE Net og associeret virksomhed
pr. 31. december 2008 ser saledes ud:
Koncernen
AALBORG KOMMUNE
Forsyningsvirksomhederne
Elforsyningen - AKE Net
AKE Forsyning A/S AKE Entreprise A/S Nordjysk Elhandel A/S
100 % 100 % 52,57 %
Associeret NV Net A/S
selskab 25 33%
Hoved- og nggletal
Elforsyningen - AKE Net's udvikling ¡ de seneste 5 ár kan beskrives sáledes:
2008 2007 2006 2005 2004
Forklaring af nogletal
Overskudsgrad =
Afkastningsgrad =
Egenkapitalens forrentning =
Soliditetsgrad =
Resultat af primær drift x 100
Nettoomsætning
Resultat af primær drift x 100
Samlede gennemsnitlige aktiver
Arets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver
Ledelsesberetning
Okonomisk resultat
Elforsyningen - AKE Net koncernen har ¡ 2008
haft et positivt resultat af koncernens primære
virksomhed. Samtidig har den fortsatte udbyg-
ning sikret, at forventningerne til de fremtidige
resultater er styrket.
Koncernens og de enkelte selskabers resultater
for 2008 viser folgende:
Resultatet af primær drift | koncernens egne sel-
skaber pa 50,0 mio. kr. for skat ligger pá linie
med foregaende ar. Koncernens omseetning pá
2.162,9 mio. kr. udviser en stigning i forhold til
foregaende âr, hvor omsætningen androg 732,3
mio. kr. Stigningen er et udtryk for stigende akti-
viteter.
Der er et væsentligt fornold, der forklarer om-
sætningsstigningen. Det er, at Nordjysk Elhan-
del A/S har haft et aget salg af energi foruden,
at selskabet har udvidet forretningsomrádet.
Moderselskabets omseetning pa 189,2 mio. kr.
udviser et fald i forhold til foregaende ár, hvor
omsætningen androg 275,7 mio. kr. Resultatet
af primær drift pá 14,1 mio. kr. skyldes, at rente-
indtægten fra Elsam-salgsprovenuet er anvendt
til en generel takstnedsættelse. Takstnedsættel-
sen udgor 21,2 mio. kr. for 1. januar-31. decem-
ber 2008. Resultat af primær drift efter renteind-
tægten fra Elsam-salgsprovenuet er 35,3 mio.
КГ.
Resultat far skat ekskl. resultatandele fra datter-
og associerede virksomheder udviser et over-
skud pa 63,9 mio. kr.
| regnskab 2007 blev der udtrykt en forventning
om et positivt resultat for ar 2008, og arets resul-
tat for skat blev et overskud pa 94,2 mio. kr. og
efter skat et overskud pá 97,8 mio. kr.
Resultatet i AKE Forsyning A/S androg for skat
6,2 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. i foregaende ar.
Bruttofortjenesten androg 6,6 mio. kr. mod 5,9
mio. kr. i 2007. Ârets resultat og bruttofortiene-
ste er yderst tilfredsstillende.
Resultatet i AKE Entreprise A/S androg far skat
3,0 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i foregaende ar.
Bruttofortjenesten androg 4,9 mio. kr. mod 3,9
mio. kr. i 2007. Ârets resultat og bruttofortiene-
ste er yderst tilfredsstillende.
Resultatet i Nordjysk Elhandel A/S androg for
skat 50,1 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. i 2007. Brut-
tofortienesten androg 146,3 mio. kr. mod 74,9
mio. kr. ¡ 2007. Árets resultat og bruttofortiene-
ste er tilfredsstillende.
Koncernens samlede resultat efter skat andra-
ger 97,8 mio. kr.
Der foreslas udbytte fra AKE Entreprise A/S til
moderselskabet pa 60.000 kr.
Resultaterne anses for tilfredsstillende.
Uudnyttet opkrævningsret
Moderselskabet har en uudnyttet opkrævnings-
ret fra forste reguleringsperiode 2000 til 2003 pa
11,8 mio. kr. Underdækningen kan blive indreg-
net i de kommende ârs priser til dækning af in-
vesteringsbehovet i de kommende ar.
Koncernens aktiviteter
Elforsyningen — AKE Net er en del af Aalborg
Kommune, Forsyningsvirksomhederne og er
moderselskab for selskaberne AKE Forsyning
A/S, AKE Entreprise A/S og Nordjysk Elhandel
A/S. Elforsyningen — AKE Net distribuerer elek-
tricitet til Aalborg netomráde's indbyggere og
virksomheder. Selskabet stár for anlæg og drift
af forsyningsnettet. Elforsyningen — AKE Net ra-
der sáledes over distributionsnettet fra 60 kV via
10 kV og lavspeendingsnettet ud til forbrugeren,
og gennem medejerskabet af NV Net A/S over
det regionale transmissionsnet pa 150 kV.
Elforsyningen — AKE Net udferer ogsa energi-
radgivning over for savel privat- som erhvervs-
kunder. Elspareaktiviteterne finder sted pa
Energicenter Aalborg.
Elforsyningen — AKE Net drives pa baggrund af
en lovreguleret bevilling. Selskabet er i henhold
til bevillingen underlagt en indteegtsrammeregu-
lering.
AKE Forsyning A/S sælger og afregner el — |
form af forsyningspligt-produktet: KvartalsEl og
handelsprodukterne: StabilEl og GrgnEl samt
fastpriskontrakter. Selskabet udfgrer endvidere
kommerciel helheds-energirádgivning med For-
syningsvirksomhederne, Energicenter Aalborg
som entreprenor.
AKE Entreprise A/S udgver aktiviteter med til-
knytning til energiforsyningsvirksomhed, sasom
gadebelysning, trafikanleeg, lyslederetablering
og ledningsregistrering.
Nordjysk Elhandel A/S's formál er at forestá
handel med energi.
Udvikling i aret
2008 blev igen et ár preeget af hoj aktivitet og
mange nye tiltag i Elforsyningen — AKE Net og |
koncernen som helhed.
Samarbejdspartnere
Elforsyningen — AKE Net prioriterer samarbejde
hojt. Vi mener, at vi sammen kan gare det end-
nu bedre til gavn for vores kunder.
| 2008 har vi fortsat det gode og konstruktive
samarbejde med Nyfors A/S, Thy Mors Energi
A.M.B.A. og Frederikshavn Forsyning A/S. Ud-
over relationerne i Nordjysk Elhandel-regi ud-
monter samarbejdet sig ogsa i udgivelsen af det
feelles kundeblad Stramstyrke.
- 10 -
Elforsyningen — AKE Net har ogsa et tet sam-
arbejde med Aalborg Kommune, Forsynings-
virksomheder's ovrige driftsvirksomheder. Kun-
debetjening, afregning og energiradgivning fo-
regar saledes via det feelles kundecenter og fæl-
les energicenter.
Forsyningssikkerhed
Elforsyningen — AKE Net har stort fokus pa kun-
dernes forsyningssikkerhed. Elforsyningen —
AKE Net har i dag et fuldt konkurrencedygtigt
distributionsnet. | forbindelse med levetidsfor-
længelser og nyanlæg anvendes der i dag ude-
lukkende âbne eller pladekapslede luftisolerede
anlaeg med vakuum- eller gasisolerede afbryde-
re, ligesom der udelukkende anvendes kunst-
stofisolerede kabler.
Malerparken bestar dels af mekaniske malere
og dels af elektroniske malere. Pa den samlede
mâlerpark udfgres der statistisk malerkontrol.
Ved nyanskaffelser og i forbindelse med etable-
ring af fjernaflæsning anvendes primært elektro-
niske mâlere.
SRO-anlæggene og hovedparten af beskyttel-
sesudstyret er opbygget ¡ moderne program-
merbar teknologi, og de hajeste spændingsni-
veauer kan betjenes og overvages fra kontrol-
rummet samt via fjernopkoblede bærbare
pc'ere. Der arbejdes pa en gget automatisering
af dette omrade.
Malet for forsyningssikkerheden har veeret, at
udfald altid genetableres inden for en time, og at
antallet af udfald ved:
60 kV er max. 2pr.ar
10 kV er max. 9pr.ár
0,4 kV er max. 10 pr. ár
Vi havde i 2008 i alt 14 uvarslede udfald mod 31
| 2007, der fordelte sig sádan:
= 60kV: Oudfald (1)
10 kV: 8 udfald (13)
0,4 kV: 6 udfald (17)
Af de 14 uvarslede udfald varede de 2 (14) over
en time. Tallene i parentes er tallene fra 2007.
Manglende stromforsyning virker steerkt forstyr-
rende for mange erhvervsvirksomheder. Det
skyldes bl.a. den stadig @gede brug af IT i pro-
duktion og administration.
Sker der fejl | forsyningsnettet, kan vores kunder
komme i kontakt med os dognet rundt. Vores
vagtordning sikrer, at vi hurtigt kan rykke ud og
genetablere forsyningen.
Elforsyningen — AKE Net sarger for en Igbende
ne, saledes at forsyningssikkerheden og den
personlige sikkerhed altid er i fokus. Vi har der-
for ikke handlet forsætliat eller groft uagtsomt
ved nogen af afbrydelserne, og kan derfor, |
henhold til leveringsbestemmelserne, ikke dra-
ges til ansvar.
Forsyningsomrade
Elforsyningen — AKE Net's forsyningsomrade
ses af nedenstaende kort.
opdatering og efteruddannelse af medarbejder-
ГМИ} o ol
а ЩИ À = у nn Fy
aT y ar | RT = E
; .
| Y
\ | 7 |
| = у
==
>, |
a e - ts we
< ka x 3 =
Ad
i |
м Sm
y 1
+ J
= A j
Pe —
a. 74
| 11
| 4
*% *
“a, QE eg ==
Tal = is
Lo e.
Fa. =
«Tus En ES
Li = я
"ков a = «x
E я Ls we za
pare Ta el.
ia € ® а "
ma WEE E map ®
bow ow Bly Rw E
- " +
aaa TE ет вов
aaa A
a a TDR
ptes
RU tat HBL.
1 LA
a ada! ele
LEA aa a
sua" п" алый
ya! PSA =
№ Sy get La tai a
E — cas ole =P ana
Г — а "2" "a" "Ih a"
E E 4 a"! в’.
i E] sa; al i
a / | = = т... “я sé. ue ae à AE NE a A
| a Ta" a) Ea a" ta a ar A an a
| mE Te el в "y Er lt mat Ly a ELE FW
if e at ata A eee
ff a" a Tia e a + Ц res
fn tata ada rT
fi AD Ae oa Et aura.
i" A EPR A Tah ate,"
oe =o we AT NA TRE e NA Nai a aaa ata
| — == = A, TAL NA NAAA ta
E | Ee nla dL Die le Eg a] AO sland я одет =
h ata i gwar ale ten aaa cele wn mie == ]
Y 1 reto ora afk
| : aaa I
й | AÑ nta! Ш
7 ; =P “ст, me. E =
а —— Y el | {
es \ =— r E. "ER TU
a E ih = gr =
=== T” La \ E ro It il
| \ f | Y ma il It
| \ — y Fa
= === | ай >
| ны —— ; fil =
— Y р, + tl ——
pl 7 ¢ )
| -— |
Kabellægni Nybyggeri
Mange elforsyninger bruger i disse ar store
summer pa kabelleegning af luftledninger. Alle
AKE Net's lavspeendings- og 10 kV-ledninger er
kabellagt.
Syd for fjorden er 60 kV-ledninger ogsá kabel-
lagt. Nord for fjorden har vi stadig ca. 14,7 km
60- kV-luftledninger.
== =
| lobet af âret er der etableret ca. 7,9 km nyt
lavspændingskabel | forbindelse med nye ud-
stykninger. Nybyggeri og ogede aktiviteter i for-
syningsomradet har ligeledes fort til opforelsen
af 1 ny 10/0,4 kV-stationer.
Elforsyningen - AKE Net râdede i 2008 over folgende stationsanlæo.
Stationer (antal)
60 kV-stationer primo âret
- Tilgang — etableret
- Afgang - taget ud af drift
60 kV-stationer ultimo aret
10 kV-stationer primo aret
- Tilgang — etableret
- Afgang - taget ud af drift
10 kV-stationer ultimo áret
Kommentarer til stationsanlæg
| 2006 overdrog Elforsyningen — AKE Net en 60/10 kV-station til ESV Net A/S.
2008
17
18
465
1
0
466
2007
17
17
464
2
-1
465
2006
2005
18
18
477
478
2004
18
18
476
477
Tilgangen af 60 kV-stationen i 2008 er udtryk for en omklassificering af en transformer pa privat grund
til en egentlig 60 kV-station.
Elforsyningen - AKE Net radede i 2008 over falgende kabler.
Ledningsnet (km)
60 kV - ledningsnet primo aret
- Tilgang - etableret
- Afgang - taget ud af drift
60 kV-ledningsnet ultimo aret
- heraf luftledningsnet
10 kV - ledningsnet primo âret
- Tilgang - etableret
- Afgang - taget ud af drift
10 kV-ledningsnet ultimo âret
Lavspændingsnet primo âret
- Tilgang - etableret
- Afgang - taget ud af drift
Lavspaendingsnet ultimo aret
2008
78,8
0,0
-0,1
78,7
14,7
294,2
1.7
-2,1
293,8
2007
79,7
3,8
-4,7
78,8
14,7
299,4
3,7
-8,9
294,2
2006
89,2
1,2
-10,7
79,7
18,0
307,0
5,8
-13,4
299,4
930,2
95
-26,7
518,0
531,3
8,7
-4,8
535,2
2004
86,3
3,0
0,0
89,3
22,8
303,0
2,0
-1,6
303,4
007,9
7,0
33,6
531,3
Kommentarer til ledningsnet
Opggrelsesmetoden for 10 kV-ledningsnet og
lavspeendingsnet er ændret i 2004 fra nettotil-
vækst til bruttotigang og -afgang. GIS-op-
ggrelsen for lavspeendingsnettet for 2004 inde-
holder ikke længere "dade” kabler. | 2006 er
der overdraget 4,8 km 60 kV-ledningsnet ti
ESV Net A/S. Ligeledes er der foretaget korrek-
tioner under afgang for 2008, der skyldes bedre
datamateriale i GIS — 10 kV: 1,1 km og lav-
speending: 0,9 km.
Ovrigt ledningsnet
Etablering af fibernet til Elforsyningen — AKE
Net's styring og overvägning af tekniske anlæg
blev opstartet i 2006 — i samarbejde med de
gvrige driftsvirksomheder i Forsyningsvirksom-
hederne og resten af Aalborg Kommune.
Basisnettet er etableret i 2008 og Elforsyningen
— AKE Net's andel udgor 40,2 km. Der forven-
Malere (antal) ”
tes en videre udbygning af fibernettet | fremti-
den.
Fibernet (km)
2008
40,2
Fibernet ultimo aret
Nye elmalere
| 2008 har Elforsyningen — AKE Net opsat/ud-
skiftet i alt 2.548 elmalere. Der er opsat 886
elmalere i forbindelse med nytilslutninger.
Der er udskiftet 1.278 elmalere som led i stati-
stisk malerkontrol og ændringer i eksisterende
elinstallationer, og der er nedtaget 384 elmale-
re.
2008
A-kunder 3
B-kunder 264
C1-kunder 372
Cz-kunder 60.911
| alt 61.550
Heraf manedsafregnet 3) 639
2007 2006 2005 2004
3 3 2 2
258 259 264 206
346 335 327 326
61.776 60.947 59.201 50.608
62.383 61.544 59.794 59.202
607 597 593 594
1) Ovennævnte antal er abonnementer. Malerantallet er sterre, da mange kunder har flere málere.
2) Mâlere for 2007 er ikke korrekt, idet nogle malere indgar dobbelt — antal málere er 60.838 og i alt udgor herefter 61.445.
3) Der er 1.322 fiernafleeste elmalere pr. 31.12.2008.
Ovrige aktiviteter
Ud over hovedaktiviteterne yder Elforsyningen —
AKE Net salgs- og prognosearbejde for AKE
Forsyning A/S. Kunderne tilbydes installationsef-
tersyn og spændingsmälinger. Fra 2008 udfgres
information til el-fagfolk og stikproveeftersyn af
nye og eksisterende installationer for Sikker-
hedsstyrelsen.
Til AKE Entreprise A/S leveres mandskab, ad-
ministration samt tekniske serviceydelser.
Pa driftsomradet har der foruden den daglige
drift med koblinger, fejimeldinger, forbugerhen-
vendelser, rádgivning, netoptimering mv. ogsa
veeret en del storre kabel-omleegninger | forbin-
delse med den nye havnefront.
For Gas-, Fjernvarme-, Vand- og Kloakforsynin-
gen udfores fjernaflæsning, etablering samt drift
og vediigeholdelse af fjernaflæsning for for-
brugsmalere hos storforbrugere.
| 2008 har Elforsyningen - AKE Net fjernaf-
læst folgende kunder for andre forsynings-
virksomheder (antal malere)
Gasforsyningen 92
Fjernvarmeforsyningen 1.120
Vandforsyningen 845
Kloakforsyningen 2
Ledningsregistrering
Elforsyningen — AKE Net har ledningsnettet re-
gistreret elektronisk i Aalborg Kommunes GIS-
system (Geografisk Informations System).
Indtægtsrammer og nettariffer
2008 er reguleret efter indtægtsrammeprincip-
perne, som tradte i kraft 1. januar 2005. Grund-
laget for reguleringen er elpriserne pr. den 1. ja-
nuar 2004, som inflationsreguleres hvert kvartal.
Herudover kan der tillades prisstigninger som
folge af visse nyinvesteringer, ligesom net-
selskabet gerne má optjene et overskud f.eks.
ved effektivisering af driften.
Elforsyningen — AKE Net har en underdækning
ultimo 2007 fra den tidligere reguleringsperiode
pa 11,8 mio. kr., som skal afvikles inden udgan-
gen af 2010.
Hensættelse til tjenestemandspensionsfor-
pligtelse
| henhold til Transport- og Energiministeriets be-
kendtgorelse om indteegtsrammer og abnings-
balancer for netvirksomheder m.fl. skal kommu-
nale netvirksomheder hensætte beleb pa bag-
grund af sákaldte aktuarmæssige beregninger
af tienestemandspensionsforpligtelsen for Elfor-
syningen - AKE Net samt andelen af forpligtel-
sen for Administrationen samt Lager- og Ind-
kabskontoret.
Elforsyningen — AKE Nets samlede tjeneste-
mandspensionsforpligtelse udger 91,9 mio. Кг. |
henhold til den seneste aktuarmæssige bereg-
ning ultimo 2008.
Benchmarking — effektivisering
Energitilsynet skal som led i administrationen af
indtægtsrammereguleringen árligt gennemfare
- 14 -
en sammenligning af netselskabernes gkonomi-
ske effektivitet og kvalitet i leveringen, en sa-
kaldt benchmarking, saledes at der dermed
skabes et grundlag for udstedelse af individuelle
effektiviseringskrav til netselskaberne.
Energitilsynet skal ifalge energilovgivningen, jf.
bekendtggrelsens 88 19-20 benchmarke net-
selskaberne pá gkonomisk effektivitet og kvalitet
| leveringen.
Benchmarkingen pá gkonomisk effektivitet og
kvalitet ¡ leveringen af strom gennemfortes |
2008 — pa baggrund af data for 2007 — og den-
ne benchmarking har resulteret | effektivitetskrav
| 2009.
Effektivitetskravet vil blive udmantet i form af en
individuelt fastsat procentvis reduktion af de en-
kelte netselskabers reguleringspris.
Reguleringsprisen, der udmeldes arligt af Ener-
ditisynet, udtrykker den tilladte gennemsnitlige
indtegt pr. leveret kWh, som udger indtægts-
rammeloftet.
Intern overvagning
| den nye elforsyningslov stilles der krav om, at
net- og transmissionsselskaber indferer et pro-
gram til sikring af ikke-diskriminerende adfeerd
samt intern overvagning heraf. Programmet skal
bl.a. sikre en reel adskillelse mellem monopolak-
tiviteter og kommercielle aktiviteter, ligesom det
skal sikre, at bevillingshavere ikke diskriminerer
mellem virksomheder, som de har en ejermaes-
sig relation til, og andre virksomheder. Herud-
over skal det sikres, at adgangen til nettet sker
pa lige og gennemsigtige vilkar, og at virksom-
heder, som bevillingshaver har interessesam-
menfald med, ikke favoriseres med oplysninger
om kundeforhold og lignende.
Programmet havde virkning fra den 1. januar
2007. Elforsyningen — AKE Net har implemente-
ret programmet og rapporteret til Energitilsynet
den 31. maj 2008.
Kundetilfredshed og profilering
Det er afggrende for os, at vore kunder er til-
fredse med den service, vi tilbyder. Det er ogsa
vigtigt for os, at kunderne hurtigt og nemt kan
komme i kontakt med os, nar de har behov for
det.
Vores fællesadministration varetager regnings-
udskrivning, inkasso, til- og afmelding, flytning,
regningsbetaling m.m. Kunderne betjener vi |
teet samarbejde med Gasforsyningen, Fjernvar-
meforsyningen, Vandforsyningen, Kloakforsy-
ningen og Renovationsvaesnet. Det betyder, at
vore kunder kan fa svar pa spergsmal vedro-
rende flere forsyningsarter ved at henvende sig
ét sted.
Vi har online-service, hvor kunderne nemt og
hurtigt kan komme i kontakt med os pa hjemme-
siden — www.forsyning.dk. Pa hjemmesiden kan
vore kunder indtaste mâleraflæsninger, melde
flytning, fa oplysninger om driftsforstyrrelser, se
tidligere afleesninger, forbrugsudvikling og reg-
ningsoversigt.
Ud over vores hjemmeside udgiver vi kundebla-
det Nordjysk Stromstyrke, som udkommer 4
gange árligt og omdeles til alle private kunder i
forsyningsomrádet. Nordjysk Stromstyrke udgi-
ves i teet samarbejde med andre nordjyske sel-
skaber.
Elforsyningen — AKE Net har i 2008 haft en net-
totilgang ра 319 kunder, hvilke bestar af en til-
gang pa 611 kunder og en afgang pa 292 kun-
der. | 2007 var der en nettotilgang pa 1.071
kunder.
Vi har informeret generelt om elforbrug og elsik-
kerhed pa udstillingen "Ger din bolig bedre” og |
kundebladet Nordjysk Stromstyrke.
Radgivningsindsatsen
Ogsa i 2008 har vi haft stort fokus pa radgivnin-
gen om energibesparelser — over for erhvervs-
sável som privatkunder.
Energicenter Aalborg udgor rammen om den
radgivning, vi giver til erhvervs- og privatkunder.
| lobet af áret har 1.133 besggt centret, 42 sko-
leklasser har modtaget undervisning, og vi har
afholdt 50 aftenarrangementer med fokus pa
forskellige indfaldsvinkler til energibesparelser.
Herudover har vi gennemtort en reekke kam-
pagner, f.eks. "Aalborg melder sig ind | Kam-
pen.” Radgivningen over for erhvervskunder har
resulteret i 133 energiradgivningsopgaver og
realiserede energibesparelser pa 9,4 mio. kWh.
Energicenter Aalborg har i 2008 arbejdet med
de nye markedsrammer pa energispareomradet.
Energicenter Aalborg ser frem til de nye udfor-
dringer, som de nye rammer pa energi- og mil-
joomradet giver os.
Miljoforhold
Elforbruget er faldet ca. 6,2 % fra 2007 til 2008.
| faldet er indeholdt pavirkning fra den generelle
energiradgivning, idet der er opnaet realiserede
energibesparelser pa 10,8 mio. kWh.
Faldet vedrgrer hovedsageligt industri og er-
hverv og som skyldes den generelle afmatning
| samfundet, medens forbruget til privatkunder
(C-kunder) er nogenlunde det samme som |
2007.
Internt i Elforsyningen - AKE Net's bygninger
har vi konstateret et fald i forbruget af fjern-
varme og en lille stigning i forbruget af el og
vand.
Da Elforsyningen - AKE Net ikke har en miljg-
godkendelse, er der ikke forekommet vilkars-
overtreedelser, som har givet anledning til æn-
dringer, ligesom der ikke er forekommet skrift-
lige klager over eksterne miljgforhold.
Den vaesentligste miljapávirkning fra Elforsynin-
gen - AKE Net stammer fra produktion af el. El-
forsyningen - AKE Net har ikke direkte mulighed
for at pavirke forureningen og forbruget af res-
sourcer til elproduktion.
Den millomesssige pávirkning fra de 890,7 mio.
kWh el distribueret ¡ Elforsyningen - AKE Nets
omrade i 2008, der er beregnet pá grundlag af
Energinet.dk miljadeklaration for el leveret via
elnettet i Jylland og pa Fyn i 2008, fremgar af
nedenstaende:
2008
CO, tons/ar 409.268
SO, tons/âr 82
NOx tons/ar 428
2007 2006 2005 2004
432.306 441.000 451.314 492.000
126 86 85 116
680 757 923 995
Der henvises i gvrigt til "Forsyningsvirksomhederne - Granne Regnskaber 2008”.
Vognpark
De korte antal kilometre for vore vogne er fal-
det i forhold til 2007. De kgrte antal kilometre
pr. liter er steget i forhold til 2007.
Elforsyningen - AKE Net's vognpark
Nedenstáende skema viser Elforsyningen —
AKE Net's vognpark.
Vognparken (antal) 2008
Vogne primo áret 27
- Tilgang - nyanskaffelse 5
- Afgang - solgte -3
Vogne ultimo áret 29
Leverandorskift
Der blev ¡ 2008 foretaget 662 leverandarskift |
Elforsyningen — AKE Net's netomrade, hvilket
skal ses i forhold til 2007, hvor antallet var 838.
Elprisen
AKE Forsyning A/S’ priser har veeret konkurren-
cedygtige hele aret. Priserne pa landsplan er
imidlertid ikke umiddelbart sammenlignelige, da
flere selskaber, herunder AKE Forsyning A/S
har tilbagebetalt for meget opkrævende belab
fra tidligere ar. Tilbagebetalingen "slgrer” sale-
des den reelle pris pa markedet.
Ud over prisen pa enten Forsyningspligt-el eller
Markeds-el bestár den samlede elpris ogsá af
priselementerne transport af elektriciteten, of-
fentlige forpligtigelser samt statslige afgifter og
moms,
20
ше O
07 2006 2005 2004
27 27 27 27
1 1 0 5
-1 -1 0 -5
27 27 27 27
Tilknyttede aktiviteter
Ved lov nr. 503 af 17. juni 2008 om ændring af
elforsyningsloven og ved bekendtggrelse nr.
1133 af 27. november 2008 er der sket en ind-
skrænkning 1, hvilke el-tilknyttede aktivite-
ter/virksomhed en kommune direkte og indirekte
kan deltage |, hvilket Elforsyningen — AKE Net
vil indrette sig efter.
Transport af energi
Den transporterede mængde udgjorde 910,7
mio. kWh mod 970,5 mio. kWh i 2007, hvilket er
et fald pa 6,2 %. De seneste fem ars transport
af energi er, gengivet i nedenstaende skema.
Transporterede mio. kWh
Kab af energi fra decentrale producenter *)
Videresalg af energi til Energinet.dk vedr. decen-
tral produktion ’)
Transport af energi til kunder mv. *)
Samlet transport af energi i nettet
Transport til A-kunder
Transport til B1-kunder
Transport til B>-kunder
Transport til C+-kunder
Transport til C>-kunder
Samlet transport af energi til kunder
Tab i ledningsnet og ikke-slutafregnet salg
*) Pr. 1. oktober 2007 er afregningen overdraget til Energinet.dk.
Organisation
Internt er Elforsyningen - AKE Net organiseret i
3 afdelinger:
Netafdelingen stär for projektering og planlæg-
ning af netudbygningen, samt udarbejdelse af
kontrakter, beslutnings- og budgetoplæg. Her-
udover varetager afdelingen administrative og
tekniske funktioner i forbindelse med til- og af-
melding af forbrugere samt har ansvaret for
energimaling.
Omkostningscentret - Drift og Anlæg udforer
vedligehold, nyanlæg og almene driftsopgaver.
Sekretariatet varetager korrespondance, faktu-
rabehandling og journalisering.
| regnskabsaret 2008 har der pa Elforsyningen -
AKE Net veeret ansat, hvad der svarer til 50 hel-
tidsansatte. Heraf har 2 heltidsansatte veeret ud-
lant til AKE Entreprise A/S.
2008 2007 2006 2005 2004
- 2,3 > 27,2 39,6
- -2,3 -3,1 -27,2 -39,6
907 © 29705 9582 9422 9660
910,7. 970,5 9582 9422 966,0
39744557 3994. 3592 3720
81,3 880 | 87 11599 1643
1529 1465 1489 1478 1595
48,9 46,2 44,7 44,2 43,7
2102 208,9 2066 204,7 2007
890,7 9439 9283 915,9 940,1
20,0 26,6 29.9 26,2 25,9
Budgettering, regnskabsaflæggelse, takstbe-
47.
regning, leverandorskift, kommunal forvaltning,
indkgb, lagerforing og udvalgsbetjening vareta-
ges af Forsyningsvirksomhederne, Administrati-
onen. Energirádgivningsaktiviteter udfores af
Forsyningsvirksomhederne, Energicenter Aal-
borg.
Vore medarbejdere
En af Elforsyningen — AKE Net's vigtigste res-
sourcer er vore medarbejdere. Vi tror pá, at suc-
ces hviler pá vores evne til at samarbejde og
skabe synergi gennem en vedholdende og en-
gageret indsats fra hver enkelt medarbejder.
Mange opgaver laser vi i teams — enten | den
enkelte afdeling eller pa tveers i organisationen.
Fra 1. januar 2007 er der indfort resultatlons-
ordning for omkostningscenteret — Drift og An-
|229.
| 2008 blev der indfert en frugt-ordning for med-
arbejdere. Ordningen gælder indtil videre | vin-
terhalvaret.
IT-platform
Elforsyningen - AKE Net foretager konstant
vedligeholdelse og udvikling af [T-platformen
med henblik pá at sikre den nodvendige sikker-
hed.
Kapitalberedskab
Likviditeten ¡ Elforsyningen — AKE Net er positiv,
hvilket lever op til malseetningen om et positivt
og frit cash flow. De endnu ikke udloddede pen-
ge fra salget af Elsam-aktierne er placeret dels |
obligationer (dagsveerdi 31.12) for 418,1 mio. kr.
og i kontanter for 83,0 mio. kr. samt et urealise-
ret kurstab pa 3,8 mio. kr. i alt 504,9 mio. kr.
Herudover er der kontanter for 79,0 mio. kr. El-
forsyningen — AKE Net har ingen rentebaerende
nettogæld.
Der er planlagt en langsigtet investeringsstrate-
gi, som over en 10-ârig investeringshorisont le-
ver op til mâlsætningerne.
Elforsyningen — AKE Net har en soliditetsgrad
pa 86,9 %.
Renteindtægten fra Elsam-salgsprovenuet, blev
anvendt til en generel takstnedsættelse for peri-
oden 1. januar-31. december 2008, svarende til
en gennemsnitlig takstnedsættelse pä 0,024 kr.
pr. kWh.
RISICI
Drift
Elforsyningen — AKE Net anvender pa driftssi-
den store og anerkendte leverandorer.
For at mindske risikoen pa kundesiden sager El-
forsyningen — AKE Net labende at optimere for-
syningsnettet.
SR
Konkurrencedygtige priser og rationel drift vil
fortsat veere det, der mindsker den driftsmeessi-
ge risiko.
Markedsrisici
Stordriftsfordele ved at veere en del af Forsy-
ningsvirksomhederne er medvirkende til at sikre
konkurrenceevnen.
Valuta- og renterisici
Elforsyningen — AKE Net har ingen valuta- eller
renterisici af betydning.
Væsentlige begivenheder og for-
holds indflydelse pa arsregnskabet
Tab pa debitorer
| forbindelse med overdragelsen af en ældre re-
stancemasse fra Borgmesterens Forvaltning til
Forsyningsvirksomhederne pr. oktober 2005 har
Forsyningsvirksomhederne pa baggrund af en
detaljeret gennemgang af de enkelte restance-
typer, vurderet at der er stor sandsynlighed for,
at der skal afskrives 50-60 % af den samlede
restancemasse, hvilket kan affode et afskriv-
ningsbelob pa 3,2-3,8 mio. kr. for Elforsyningen
— AKE Net. Der er pa denne baggrund hensat
3,8 mio. kr. til tab pa debitorer i arsrapporten
2007 og denne hensatte saldo udger 2,5 mio.
kr. ultimo 2008.
Salg og keb af ejendomme
Fiernvarmeforsyningen har pr. 01.01.2008 kgbt
Lager- og Indkgbskontorets bygning pa Hjulma-
gervej 18, som var et fælleseje mellem Elforsy-
ningen - AKE Net, Fjernvarmeforsyningen og
Vandforsyningen. Elforsyningen — AKE Net's
salgsprovenu udgjorde 621.134 kr.
Ligeledes har Fjernvarmeforsyningen pr.
01.01.2008 solgt en andel af arealet pa adres-
sen Svendborgvej 12 til Lager- og Indkgbskon-
toret, der er et feelleseje mellem Gasforsynin-
gen, Elforsyningen — AKE Net, Fjernvarmefor-
syningen, Vandforsyningen og Kloakforsynin-
gen. Elforsyningen — AKE Net's andel af kabs-
prisen udgjorde 183.675 kr.
Begivenheder efter balancedagen
Forventet udvikling
Byradet har i oktober 2008 vedtaget budgettet
for 2009, som med en i gvrigt sund forretnings-
politik forventes at give et positivt resultat. Net-
toomsætningen forventes pa baggrund af bud-
gettet for 2009 at udgore 200,7 mio. kr. Fra-
trækkes omkostningerne, herunder afskrivnin-
gerne samt den pâregnede nedbringelse af den
akkumulerede underdækning, forventes arets
resultat for skat, dog ekskl. resultatandele fra
datter- og associerede virksomheder at blive 7,7
mio. kr.
Effektivitetskrav
| henhold til § 19 i indteegtsrammebekendtgerel-
sen nr. 1520 af 23. december 2004 er der blevet
udmeldt individuelle effektiviseringskrav til sel-
skaberne i henhold til Energitilsynets afgorelse
af 27. oktober 2008. Ifalge afgarelsen har Elfor-
syningen — AKE Net faet tildelt et effektivitets-
krav pa 3 % som affoder en varig reduktion |
indteegtsrammen pá ca. 1,8 mio. kr. pr. ár pá
baggrund af regnskab 2008, ud over kravet fra
regnskab 2007 pá ca. 1,4 mio. kr. Det samlede
effektiviseringskrav og dermed reduktion | ind-
16.
tegtsrammen (indtegtsgrundlaget) udgor 3,3
mio. kr. for 2009.
Indtægtsramme - reguleringspris
Energitilsynet udmelder arligt en reguleringspris,
der udtrykker den tilladte gennemsnitlige ind-
tagt pr. leveret kWh.
Ved regnskabsarets afslutning beregnes árets
gennemsnitlige indteegt pr. leveret kWh, og sa-
fremt arets gennemsnitlige indteegt pr. kWh afvi-
ger fra arets reguleringspris pr. kWh, er der tale
om en “difference” (tidligere kaldet over-
lunderdækning). Elforsyningen — AKE Net frem-
sender herefter til Energitilsynet et forslag til ju-
stering af nettaksterne, saledes at den opstaede
“difference” afvikles senest ved udgangen af det
reguleringsar, der folger efter tidspunktet for
regnskabsaflaggelsen.
For 2009 forventes, at der opstar en markant
“difference” mellem den gennemsnitlige faktiske
indteegt pr. kWh og den tilladte gennemsnitlige
reguleringspris pr. kWh, som folge aï væsentlige
ændringer i kWh-mængden for Elforsyningen —
AKE Net's industri- og erhvervskunder pa grund
af den generelle afmatning | samfundet.
Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Elforsyningen — AKE Net har tidligere aflagt
Arsregnskaber i overensstemmelse med árs-
regnskabslovens bestemmelser for store klasse
C-virksomheder. Elforsyningen — AKE Net har
skiftet regnskabsklasse til sma klasse C-virk-
somheder, men bibeholder aflæggelsen af ârs-
regnskabet i overensstemmelse med arsregn-
skabslovens bestemmelser for store klasse C-
virksomheder. Dog med en enkelt undtagelse:
Der oplyses ikke om revisionshonorarer.
Det skal dog bemeerkes, at selskabet er under-
lagt bekendtggrelse af lov om elforsyning nr.
286 af 20. april 2005 med senere ændringer 0g
som folge heraf skal folge de særlige regler
пеп.
Anvendt regnskabspraksis er uzendret | forhold
til tidligere ar.
Rapporteringsvaluta
Arsregnskabet er aflagt i danske kroner.
Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til
danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Moneteere aktiver og forpligtelser i fremmed va-
luta omregnes til danske kroner efter balance-
dagens valutakurser. Realiserede og urealise-
rede valutakursgevinster og -tab indgar i resul-
tatopgarelsen under finansielle poster.
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet
Elforsyningen - AKE Net samt de 100 % ejede
datterselskaber AKE Forsyning A/S og AKE
Entreprise A/S samt det 52,6 % ejede Nordjysk
Elhandel A/S.
Koncernregnskabet er udarbejdet som et sam-
mendrag af modervirksomhedens og datter-
virksomhedernes arsregnskaber ved sammen-
lægning af ensartede regnskabsposter. Der er
foretaget eliminering af koncern-interne mel-
lemværender, indtægter og udgifter, aktiebe-
siddelser og udbytter samt urealiserede kon-
cern-interne avancer og tab. Der er foretaget
pro rata-konsolidering i forhold til den andel,
som selskabet besidder af selskabets egenka-
pital.
Resultatopgorelsen
Omsætning
Nettoomsætning omfatter faktureret salg af
abonnementer, transportindteegter, Offentlige
forpligtigelser, tilslutningsbidrag samt arbejde
udfort for egen regning, opfort under aktiver.
Herudover indgar i omseetningen beregnet pe-
riodiseret salg af energi til C>-kunder ud fra fak-
tisk solgt meengde.
Igangveerende arbejde for fremmed regning
indteegtsfares efter produktionsprincippet.
Arbejde udfert for egen regning og opfart under
aktiver (anlægsproduktion) medregnes til ind-
tægterne med et belgb, der svarer til de med-
gaede omkostninger.
Periodisering
Der foretages periodisering af alle væsentlige
indtægter og omkostninger.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkost-
ninger, der afholdes for at opna arets nettoom-
seetning. Herunder indgar direkte og indirekte
omkostninger til indkeb af energi og andre
ydelser.
Distributionsomkostninger
| distributionsomkostninger indregnes omkost-
ninger, der er afholdt til drift og vedligeholdelse
af ledningsnet og stationer samt afskrivninger.
Administrationsomkostninger
| administrationsomkostninger indregnes om-
kostninger, der er afholdt i aret til ledelse og
administration, herunder omkostninger til det
administrative personale, ledelse, kontorlokaler
og kontoromkostninger samt afskrivninger.
Andre driftsindtægter og —omkost-
ninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indehol-
der regnskabsposter af sekundær karakter i for-
hold til virksomhedens hovedaktiviteter, herun-
der indtægter fra kantinedrift, lejeindtægter
samt avance ved salg af aktiver.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskriv-
ninger pâ materielle anlægsaktiver. Anlægsak-
tiverne afskrives linezert pá grundlag af kostpri-
ser baseret pá folgende vurdering af brugsti-
den:
levetider
Anleg —
Domicilbygninger 100 ár
Tekniske bygninger 40 ár
Transmissions- og distributionsnet —40ar
Luftledninger 30 ar
Fibernet 30 ar
Transformerstationer 60/10 kV 45 ar
Transformerstationer 10/0,4 kV 40 ar
Andre tekniske anleeg — SRO/DSO 10 är
IT 0-3 ar
@vrigt driftsmateriel og inventar 5-10 ar
Levetidsforleengende udgifter er udgifter, der til-
forer et materielt anlægsaktiv nye eller forbed-
rede egenskaber eller pa anden mâde forager
det pageldende aktivs nytteveerdi eller forleen-
ger anlæggets levetid. Levetidsforlængende
udgifter tillægges det pâgældende aktivs an-
skaffelsesværdi. Levetidsforlængende udgifter
afskrives med lige store arlige belgb over an-
laeggets restlevetid efter levetidsforlaeengelsen.
Afskrivninger af restveerdien af elforsyningsnet,
som tages ud af drift, indregnes i det ar, an-
lægget er taget ud af drift.
Fortieneste eller tab ved afheendelse af an-
lægsaktiver indregnes i samme post | resultat-
opggrelsen som afskrivningerne pá de págael-
dende aktiver.
Resultat i dattervirksomhe-
der/associerede virksomheder
Resultat i dattervirksomheder/associerede virk-
somheder indeholder de forholdsmæssige an-
dele af resultaterne.
Den beregnede andel af skat af ârets resultat i
dattervirksomheder/associerede virksomheder
medtages i posten skat af ârets resultat | kon-
cernen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indreg-
nes i resultatopgerelsen med de belgb, der
vedrarer regnskabsaret. Finansielle poster om-
fatter renteindtaegter af mellemregningen med
Kommunekassen samt gvrige renteindteegter
og —omkostninger.
Skat
Skat af arets resultat omfatter aktuel skat af
arets forventede skattepligtige indkomst og
arets regulering af udskudt skat med fradrag af
den del af árets skat, der vedrgrer egenkapital-
bevægelser.
Aktuel og udskudt skat vedrgrende egenkapi-
talbevægelser indregnes direkte | egenkapita-
len.
Balance
Materielle anleegsaktiver
| Elforsyningen - AKE Net er beholdningen af
grunde og bygninger, tekniske anlæg og drifts-
materiel pr. 1. januar 2000 værdiansat ifolge de
til ábningsbalancen fastsatte standardpriser og
standardlevetider.
Anlægsproduktion, der primært bestär af led-
ningsnet og stationer, værdiansættes til kost-
pris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger
til lon, vogne, materialer og ydelser leveret af
underleverandgrer samt indirekte produktions-
omkostninger. Der indregnes ikke renter.
Afskrivninger foretages lineært over de udmeld-
te levetider med udgangspunkt ¡ aktivernes
ibrugtagningstidspunkt.
Anlzegsaktiver, der afheendes eller skrottes,
udgar af afskrivningsgrundlaget.
Der foretages nedskrivningstest pa materielle
anlægsaktiver, safremt der er indikatorer for
veerdifald. Nedskrivningstesten foretages for
hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver.
Aktiverne nedskrives til den hojeste af aktivets
eller aktivgruppens kapitalveerdi og nettosalgs-
pris (genindvindingsveerdien), safremt denne ег
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder værdiansættes efter den in-
dre veerdis metode, saledes at der | resultatop-
gorelsen og balancen medtages en forholds-
massig andel af henholdsvis virksomhedernes
resultat for aret samt egenkapitalen svarende til
Elforsyningen - AKE Net's ejerandel.
by
|
Igangverende arbejder for frem-
med regning
Varer under fremstilling og fremstillede færdig-
varer optages til fremstillingspris, der indbefat-
ter medgaet materialeforbrug og lgnomkostnin-
ger med tilleg af indirekte produktionsomkost-
ninger.
Acontofaktureringer modregnes i værdien af
det enkelte projekt i det omfang, de ikke over-
stiger det aktiverede belgb. Acontofaktureringer
ud over det aktiverede belgb medtages under
forudbetalinger fra kunder.
Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris,
der sedvanligvis svarer til nominel værdi. Vær-
dien reduceres med nedskrivninger til imade-
gaelse af forventede tab.
Den tilgodehavende underdaekning ultimo 2008
er beregnet med udgangspunkt i den akkumu-
lerede underdækning i Arsrapport 2007. Den
akkumulerede underdækning 2008 er reguleret
| henhold til $ 18 i indtægtsrammebekendtgg-
relsens nr. 1520 af 23. december 2005.
Periodeafgreensningsposter
Periodeafgrensningsposter indregnet under
aktiver omfatter forudbetalte omkostninger ved-
rorende efterfolgende regnskabsár.
Veerdipapirer
Borsnoterede værdipapirer mâles til kursværdi-
en pa balancedagen.
Likvid beholdning
Elforsyningen - AKE Net's likvide beholdning
bestár udelukkende af mellemveerendet med
Aalborg Kommune.
Henseettelser til jenestemandspen-
sioner
Primo ar 2000 betragtes al kommende hensæt-
telse til tjenestemandspension som langfristet
gæld. Hvert âr opkræves tjenestemandspensi-
on via nettariffen, som hensættes til fremtidige
udbetalinger.
Hensættelse til tjenestemandspension er sket
over en 8-ârig periode, frem til 31. december
2007, og pa baggrund af en liniær andel af den
resterende periodes manglende hensættelse
samt arets optjente pension. Den samlede
hensættelse til tjenestemandspensioner regule-
res for periodens udbetalte pensioner og for-
rentning heraf.
Forpligtigelse til tienestemandspen-
sioner
Forpligtigelser ifolge uafdeekkede pensionstil-
sagn opfgres som geeld | balancen, og angives
| faste priser. Forpligtigelsen opgeres som for-
pligtigelsen pr. 31. december 1999 samt de ar-
lige henlæggelser/forpligtigelser for nuværende
og tidligere ansatte tjenestemaend. Denne op-
gorelse reguleres for ârets nettohensættelse |
lobende priser.
Periodisering af tilskud til anlæg
Bruttometoden benyttes til periodisering af til-
skud til anlæg. Anlægstilskuddet opfores som
en periodeafgrænsningspost, der indteegtsfares
| takt med afskrivningerne pâ anlægget.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes | balan-
cen som beregnet skat af ârets forventede
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tid-
ligere ars skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes med
25 % af alle midlertidige forskelle mellem regn-
LI
J
skabsmæssige og skattemæssige veerdier
bortset fra midlertidige forskelle, som opstar pa
anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtel-
ser, og som hverken pavirker resultat eller den
skattepligtige indkomst, samt midlertidige for-
skelle pa ikke-afskrivningsberettiget goodwill.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den
værdi, som de forventes at blive udnyttet med,
enten ved udligning | skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning | udskudte skatteforplig-
telser.
Finansielle gældstorpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser mâles efterfol-
gende til amortiseret kostpris svarende til den
nominelle restgæld.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under
forpligtelser omfatter modtagne betalinger ved-
rorende indtægter i efterfolgende regnskabsar.
Pengestromsopggrelse
Pengestramsopggrelsen viser Elforsyningen -
АКЕ Net's pengestramme for aret samt likvider
ved arets begyndelse og slutning. Der er ikke
udarbejdet pengestromsopgorelse for koncer-
nen.
Pengestromme fra driftsaktiviteter præsenteres
indirekte og opggres som árets resultat regule-
ret for ikke-likviditetspavirkende driftsposter,
ændringer | driftskapitalen samt betalte sel-
skabsskatter og renter.
Pengestromme fra investeringsaktiviteter om-
fatter kob og salg af materielle og finansielle
anlægsaktiver.
Der har ikke veeret pengestramme fra finansie-
ringsaktiviteter, som omfatter optagelse af og
afdrag pa langfristet gaeld og banklan.
Regnskab sammenholdt med korri-
geret budget
Arsbudgettet, der indgár ¡ ársrapporten, tager
udgangspunkt ¡ det godkendte budget inkl. til-
leegsbevillinger, vedtaget af Aalborg Byrád.
Dog er ársbudgettet korrigeret inden for falgen-
de budgetposter, sáledes at budgettet afspejler
principperne ¡ henhold til arsregnskabsloven og
dermed muligger en sammenligning med det
udarbejdede arsregnskab.
De korrigerede poster er:
e Udgifter til investeringer i budgettet er
erstattet af arets afskrivninger.
Udgifter til tjenestemandspensionsud-
betalingen er erstattet af ârets tjene-
stemandspensionshensættelser samt
arets tjenestemandspensionsopspa-
ringsforpligtelser.
Resultatandele for datter- og associe-
redevirksomheder er tillagt budgettet.
Regulering af ferie- og afspadserings-
forpligtelse er tillagt budgettet.
Resultatopgorelse
1. januar - 31. december
Koncern | Koncern
2007 2008
1.000 kr. 1.000 kr.
732.347 | 2.162.913
-579.163 | -1.981.149
153.184 | 181.764
-47.009 -48.881
-47.763 -84.768
58.412 48.115
-36.056 1.149
-810 733
21.546 49.996
0 0
3.244 4.630
0 0
27.384 51.418
-11.202 -3.657
40.972| 102.388
-6.634 -4.592
34.338 97.795
Note
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre indteegter
Andre udgifter
Resultat af primer drift
Resultatandele ¡ dattervirksomheder
Resultatandele | associerede virksomheder
Veerdiregulering af andre kapitalalandele
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat for skat
Skat af ârets resultat
ÂRETS RESULTAT
Moder- Moder-
selskabet | selskabet
2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr.
189.157] 275.701
-102.832| -200.475
86.325 75.226
-48.508 -46.534
-24.102 -27.551
13.715 1.141
434 680
-64 0
14.085 1.821
25.441 15.826
4.935 3.244
0 0
53.833 25.362
-4.051 -10.616
94.243 35.637
3.552 -1.299
97.795 34.338
Resultatdisponering
Arets resultat
Der disponeres sáledes:
Nettoopskrivning efter indre veerdis metode
Overfort resultat
— 97.795,
29.051
68.744
97.795
Balance
Pr. 31. december
Koncern| Koncern
2007 2008
1.000 kr. 1.000 kr.
35.496 69.419
319.568 336.664
7.074 5.063
17.326 21.554
379.464 432.700
122.746 127.701
3.599 4.828
126.345 132.530
3.510 5.424
3.510 5.424
509.319 570.653
230.397 269.135
0 0
11-773 1773
17.191 101.446
1.148 1.128
12.667 65.939
0 291
273.176 449.712
1.051 942
404.465 418.113
249.110 249.586
927.802 | 1.118.352
1.437.121 | 1.689.005
Note AKTIVER
WO WwW WO CO
10
11
ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Igangveerende arbejder for egen regning
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Udlan til energibesparende foranstaltninger
Finansielle anlægsaktiver i alt
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver i alt
ANLÆGSAKTIVER | ALT
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra salg
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende underdækning
Andre tilgodehavender
Igangveerende arbejder for fremmed regning
Periodeafgrænsningsposter
Skatteaktiv
Tilgodehavender i alt
Egne kapitalandele
Andre vardipapirer og kapitalandele
Likvid beholdning
OMSÆTNINGSAKTIVER | ALT
AKTIVER | ALT
Moder- Moder-
selskabet selskabet
2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr.
26.139 26.468
335.095 319.567
3.402 2.172
21.554 17.326
386.190 365.534
312.076 283.265
0 0
312.076 283.265
0 0
0 0
698.266 648.799
116.686 155.595
6.222 465
11.773 HS
0 0
439 95
4.993 0
0 0
140.113 167.928
0 0
418.113 404.465
161.943 140.864
720.169 713.257
1.418.435 1.362.056
Balance
Pr. 31. december
Koncern Koncern
2007 2008
1.000 kr, 1.000 kr.
601.676 601.676
134.959 138.627
398.005 492.131
1.134.640 1.232.435
24.783 21.761
92.733 91.869
117.516 113.630
664 26.855
50.518 127.256
0 0
38.137 92.958
3.530 3.437
19.222 29.065
72.894 63.369
184.301 316.086
184.965 342.941
1.437.121 1.689.005
Sikkerhedsstillelser/eventualforpligtigelser — Elforsyningen - AKE Net ingen.
Note PASSIVER
12
14
EGENKAPITAL
Egenkapital
Nettoopskrivning efter
indre veerdis metode
Overfort resultat
EGENKAPITAL | ALT
HENSATTELSER
Hensættelser udskudt skat
Henseettelser til tienestemandspension
HENSATTELSER | ALT
GÆLD
Langfristet gæld
Ovrig langfristet geeld
Kortfristet geld
Leverandarer
Geeld til tilknyttede virksomheder
Gæld til pengeinstitutter
Periodisering - anlæg
Periodisering
Anden geeld
Kortfristet gæld i alt
GÆLD | ALT
PASSIVER | ALT
Sikkerhedsstillelser/eventualforpligtigelser — Koncern se note 15.
Moder- Moder-
selskabet selskabet
2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr.
601.676 601.676
188.472 159.422
442.286 373.542
1.232.435 1.134.640
20.602 23.411
91.869 92.733
112.471 116.144
0 0
24.798 20.004
74 34.360
0 0
3.437 3.530
0 6.168
45.220 47.210
73.529 111.272
73.529 111.272
1.418.435 1.362.056
Pengestrgmsanalyse
Moderselskabet Moderselskabet
31-12-2008 31-12-2007
1.000 kr. 1.000 Кг
Driftsaktiviteter
Arets resultat 97.795 34.338
Afskrivninger 14.427 14.503
Tab/gevinst ved anlægsafgang 488 351
Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed -25.381 -15.766
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -3.669 -3.244
Urealiseret kurstab m.m. 0 810
Andring i tilgodehavender 27.815 -67.301
Andring i Egenkapitalen vedr. tjienestemandspension 0 9.203
Andring i henszettelse -3.673 11.863
Andring i langfristet geld 0 -5.673
Andring i kortfristet gæld -37.743 66.286
Pengestromme fra driftsaktiviteter 70.058 45.370
Investeringsaktiviteter
Kab af materielle anleegsaktiver -31.295 -42.125
Materielle anlæg under udfgrelse -4.275 10.747
Investering i finansielle anlægsaktiver 239 -33.419
Pengestromme fra investeringsaktiviteter 35.331 -64.798
Árets pengestromme 34.727 -19.428
Likvide beholdninger pr. 01.01 545.329 564.757
Likvide beholdninger 580.056 545.329
Budget 2008
1. januar - 31. december
Nettoomsætning
- Abonnement
- Netindtægter
- PSO-indtægter
- Investeringsbidrag
- Ovrige
Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
- Netydelser - Energinet.dk
- Systemomkostninger - Energinet.dk
- PSO-ydelser - Energinet.dk
- Kgb af Markedsel - tab
- Ovrige kebsomkostninger
Produktionsomkostninger
BRUTTORESULTAT
Distributionsomkostninger
- 60 kV-stationer og -kabler
- 10 kV-stationer og -kabler
- Lavspænding
- Malere og service
- Ovrige *)
- Afskrivninger *)
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
- Administrationsomkostninger *)
- Konstaterede tab pa debitorer
- Afskrivninger *)
Administrationsomkostninger
Andre indtægter
Andre udgifter
Regnskab Korr. budget
2008 2008
1.000 kr. 1.000 kr.
40.085 40.544
78.701 80.453
41.983 43.396
12.250 8.790
16.138 9.860
189.157 183.043
29.241 30.954
20.035 20.636
43.305 44 493
10.245 13.000
6 0
102.832 109.083
86.325 73.960
7.420 6.450
4,281 9.139
5.453 8.000
4.997 4.946
3.387 11.597
13.295 13.295
38.832 49.423
20.972 22.321
1.575 430
1.556 1.556
24.102 24.307
434 330
9.741 5.148
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Resultatandele i dattervirksomheder
Resultatandele i associerede virksomheder
Resultatandele af andre kapitalandele
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
RESULTAT FOR SKAT
Skat af arets resultat inkl. udskudt skat
ARETS RESULTAT
* Der budgetteres ikke med afskrivninger samt ferie- og afspadseringsregulering.
14.085
25.441
4.935
53.832
-4.051
94.243
3.552
97.795
-4.553
25.441
4.935
48.758
74.582
3.552
78.134
1. januar - 31. december
Koncern Koncern
selskabet selskabet
2007 2008
1.000 kr. 1.000 kr.
43.624 44.700
81.779 78.701
124.588 41.983
11.931 0
428.386 1.931.408
0 2557
690.308 2.099.410
5.740 12.250
100 91
27.279 38.293
6.754 9.523
2.166 3.346
732.347 2.162.913
13.616 29.246
37.843 20.035
128.181 43.305
10.358 10.245
10.477 0
357.809 1.844.239
20.879 34.078
579.163 1.981.149
33.265 34.974
13.744 13.907
47.009 48.881
NOTE 1 - Nettoomsætning
Abonnement
Netindtægter
PSO-indtæater
Prioriteret produktion - videresalg Energinet.dk
Salg af energi
Periodisering
Nettoomsætning for investeringsbidrag m.m.
Investeringsbidrag
Midlertidige tilslutninger
Indteegter ved arbejde for fremmed regning
Ovrige
Arbejde udfart for egen regning,
opfart under aktiver
Nettoomsætning i alt
NOTE 2 - Produktionsomkostninger
Netydelser - Energinet.dk
Systemomkostninger — Energinet.dk
PSO-ydelser — Energinet.dk
Kab af Markedsel — tab
Decentrale producenter
Kab af energi
Ovrige
Produktionsomkostninger i alt
NOTE 3 - Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Afskrivninger
Distributionsomkostninger i alt
Moder- Moder-
selskabet selskabet
2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr.
39.755 40.428
79.504 81.779
42.767 124.837
0 11.931
0 0
0 0
162.026 258.975
12.250 5.740
91 100
919 1.503
9.174 5.994
4.697 3.329
189.157 275.701
29.241 13.582
20.035 37.843
43.305 128.181
10.245 10.358
0 10.477
0 0
6 34
102.832 200.475
35.213 33.349
13.295 13.185
48.508 46.534
Koncern Koncern
selskabet selskabet
2007 2008
1.000 kr. 1.000 kr.
41.016 78.885
2.974 1.575
889 0
2.884 4.308
47.763 84.768
347 41
291 273
-36.694 835
-36.056 1.149
0 0
0 0
0 0
3.244 4.935
0 -305
3.244 4.630
0 25.292
20.476 20.720
7.718 912
-5.316 4.296
0 198
-6.696 -3.657
16.182 47.761
NOTE 4 - Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger
Hensættelse til tab pa debitorer
Konstaterede tab pa debitorer
Afskrivninger
Administrationsomkostninger i alt
NOTE —- Selskabets personaleomkostninger
Konteret under distributionsomkostninger
Konteret under administrationsomkostninger
Hensættelse til tienestemandspension
Selskabets personaleomkostninger
NOTE 5 - Andre indtægter
Indtæater fra kantineudvalget
Lejeindtægter
Ovrige
Andre indtægter i alt
NOTE 6 - Resultatandele fra datter- og
associerede virksomheder
AKE Forsyning A/S
AKE Entreprise A/S
Nordjysk Elhandel A/S
NV Net A/S
Andre kapitalandele (jf. note 10)
Resultatandele fra tilknyttede og associerede
virksomheder samt andre kapitalandele i alt
NOTE 7 - Finansielle poster
Kompensation fra Dong Energy vedr. salget af Elsam-aktierne
Renteindtægter, Elsam-provenuet
Renteindtægter og kursreguleringer
Kursregulering samt tab og gevinst
Avance ved salg af finansielle anlaegsaktiver
Andre renteudgifter
Finansielle poster i alt
Moder- Moder-
selskabet selskabet
2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr.
20.971 22.025
1.575 2.974
0 889
1.556 1.003
24.102 27.551
15.919 14.768
5.050 5.447
239 306
21.208 20.520
41 347
273 291
120 42
434 680
4.618 2.835
2.234 1.445
18.589 11.546
4.935 3.244
0 0
30.376 19.070
25.292 0
20.720 20.476
3.327 4.886
4.296 -6.696
198
-4.051 -3.920
49.782 14.746
Koncern Koncern Moder- Moder-
selskabet selskabet selskabet selskabet
2007 2008 2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
NOTE 8 — Skat
5.334 8.0649 Beregnet selskabsskat inkl. datterselskaber 0 0
-285 -742 Árets skat vedr. Decentrale kraftvarmeveerker -742 -285
-2.119 0 Skatvedr. Decentrale kraftvarmeveerker vedr. tidligere ár 0 -2.119
3.704 -3.314 Ændring i afsat udskudt skat -2.810 3.704
6.634 4.592 Skati alt -3.552 1.299
0 0 De samlede skattebetalinger i regnskabsaret 0 0
NOTE 9 - Materielle anlægsaktiver - Moderselskabet
Alle tal er | 1.000 kr.
Grunde Tekniske 4Andreanleg —lgangværende = Materielle
og anlzg og og drifts- arbejder for anlægs-
bygninger maskiner materiel egen regning aktiver i alt
Samlet anskaffelsessum primo 29.848 407.010 5.639 17.326 459.823
Korrektion til primo 0 -1.912 3.075 -47 1.116
Tilgang i âret 249 29.329 1.716 32.132 63.427
Afgang i âret 0 -868 -1.519 -27.857 -30.243
Samlet anskaffelsessum ultimo 30.097 433.559 8.913 21.554 494.123
Akkumulerede afskrivninger primo 3.378 87.443 3.467 - 94.288
Korrektion til primo 0 -928 2.044 - 1.116
Afskrivninger vedrgrende arets af-
gang 0 -379 -1.519 - -1.898
Arets af- og nedskrivninger 580 12,329 1.518 - 14.427
Samlede afskrivninger ultimo 3.958 98.465 5.511 107.933
Bogfort veerdi ultimo 26.139 335.095 3.402 21.554 386.190
Bogfart veerdi primo 26.469 319.567 2.172 17.326 365.534
Specifikation af af- og nedskrivninger:
(Alle tal i 1.000 kr.)
LJ
En
I
Distributions- Administrations-
omkostninger omkostninger | alt Regnskab 2007
Bygninger 0 580 580 548
Produktionsanlæg og maskiner 17.329 0 12.329 12.660
Andre anleeg, driftsmateriel og inventar 542 976 1.518 1.295
12.872 1.556 14.427 14.503
Avance/tab ved salg af aktiver 424 0 424 346
Af- og nedskrivning i alt 13.295 1.556 14.851 14.849
NOTE 9 - Materielle anlægsaktiver — Koncernen
Alle tal er i 1.000 kr.
Grunde Tekniske Andreanleg Igangverende = Materielle
og anleg og og drifts- arbejder for anlægs-
bygninger maskiner materiel egenregning aktiver i alt
Samlet anskaffelsessum primo 42.630 407.714 13.687 17.326 481.357
Korrektion til primo -3.719 146 -215 0 -3.787
Tilgang | aret 34.571 29.695 1.734 32.132 98.132
Afgang i aret 0 -1.072 -2.177 -27.904 -31.153
Samlet anskaffelsessum ultimo 73.482 436.483 13.029 21.554 544.549
Akkumulerede afskrivninger primo 7.134 88.146 6.614 101.894
Korrektion til primo -3.711 -720 938 -3.493
Afskrivninger vedrorende arets af-
gang 0 -379 -1.755 -2.134
Ârets af- og nedskrivninger 640 12.773 2.169 15.582
Samlede afskrivninger ultimo 4.063 99.820 7.966 111.850
Bogfart vaerdi ultimo 69.419 336.664 5.063 21.554 432.700
Bogfort veerdi primo 35.496 319.568 7.074 17.326 379.464
NOTE 10 - Finansielle anlægsaktiver - moderselskabet
Alle tal er | 1.000 kr.
Verdi af
Datter- Associerede fellesejede
virksomheder virksomheder virksomheder | alt
Kostpris 1.januar 116.231 93.827 8.422 218.480
Arets tilgang 0 0 184 184
Arets afgang 0 0 423 423
Kostpris 31. december 116.231 93.827 8.183 218.241
Værdireguleringer 1.januar 46.992 17.793 0 64.785
Regulering -1.939 0 0 -1.939
Udbytte -60 -1.267 0 -1.327
Arets resultat 27.380 4.935 0 32.316
Værdireguleringer 31. december 72.373 21.462 0 93.835
Regnskabsmæssig værdi 31. december 188.604 115.289 8.183 312.076
AKE Net's andel
Selskabs- | Egenka- | Arets | Egen- | Arets
Dattervirksomheder Hiemsted | Ejerandel | Карна! pital resultat | kapital | resultat
AKE - Forsyning A/S Aalborg 100,00% 4.000 | 48.234 4.618 | 48.234 4.618
AKE - Enterprise A/S Aalborg 100,00% 1.000 11.602 2.2341 11.602 2.234
Nordjysk Elhandel A/S Aalborg 52,57% | 125.038| 244.947 | 39.049 | 128.769 | 20.528
Associerede virksomheder
NV Net A/S Aalborg | 25.33% | 81667| 455.150] 19.484] 115289] 4.935
NOTE 10 - Finansielle anlægsaktiver - Koncernen
Alle tal er i 1.000 kr.
Værdi af
Associerede Andre fællesejede
virksomheder virksomheder virksomheder | alt
Kostpris 1.januar 93.827 3.128 8.422 105.377
Arets tilgang 0 3.016 184 3.200
Arets afgang 0 -885 -423 -1.308
Kostpris 31. december 93.827 9.259 8.183 107.269
Værdireguleringer 1.januar 17.733 -735 0 17.058
Regulering 0 10 0 10
Udbytte -1.267 0 0 -1.267
Árets resultat 4.935 -305 0 4.630
Veerdireguleringer 31. december 21.461 -1.030 0 20.431
Regnskabsmæssig værdi 31. december 115.288 4,229 8.183 127.700
NOTE 11 - Likvid beholdning
Arsregnskab — Arsregnskab
2008 2007
| 1.000 kr. | 1.000 kr.
NOTE 11 - Likvid beholdning
Mellemregningskontoen ultimo 627.004 603.175
Korrigeret for:
- debitorbeholdning -116.686 -156.060
- periodisering 3.243 -299
+ kreditorbeholdning 24.798 54.364
+ skyldig moms og afgifter 41.697 44.150
Likvid beholdning i alt 580.056 545.329
Heraf obligationsbeholdning 418.113 404.465
Heraf modtagne skattebetalinger fra Decentrale kraftvarmeværker 3.147 2.405
NOTE 12 - Egenkapital - moderselskab
Alle tal er i 1.000 kr.
Nettoopskriv-
ninger efter Heraf
Egenkapi- indreværdis Overfort | Egenkapi- | over/under-
tal metode resultat tal ¡alt dækning
Egenkapital 01.01.2008 601.676 159.422 373.542 1.134.640 11.773
Árets resultat 30.377 67.418 97.795
Modtaget udbytte -1.327 1.327 0
| Egenkapital 31.12.2008 601.676 188.472 442.286 | 1.232.435 -11.773
NOTE 12 - Egenkapital - koncernen
Alle tal er i 1.000 kr.
Nettoopskriv-
ninger efter Heraf
Egenkapi- indreværdis Overfort | Egenkapi- | over/under-
tal metode resultat tal i alt dækning _
Egenkapital 01.01.2008 601.676 134.958 398.006 | 1.134.640 -11.773
Árets resultat 4.935 92.860 97.795
Modtaget udbytte -1.207 1.267 0
| Egenkapital 31.12.2008 601.676 138.626 492.133 | 1.232.435 -11.773
Koncern Koncern Arsrapport Arsrapport
2007 2008 2008 2007
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
NOTE 13
Hensættelse til tjenestemandspension
84.574 92.733 Hensættelse til tjenestemandspension primo 92.733 84.574
13.041 4.094 Arets henseettelse incl. Renter 4.094 13.041
-4.882 -4.958 Udbetalt -4.958 -4.882
92.733 91.869 Hensattelse til tienestemandspension ultimo 91.869 92.733
Ikke opkrevetTjenestemandspensionsforplig-
tigelse
9.203 0 Pensionsforpligtigelse primo 0 9.203
-1.044 -864 Árets genberegning af forpligtigelse -864 -1.044
8.159 -864 -864 8.159
-8.159 864 Árets netto-hensaettelse 864 -8.159
lkke opkrævet tjenestemandspensionsforplig-
0 0 telse 0 0
92.733 91.869 Samlet forpligtigelse ultimo 91.869 92.733
NOTE 14 - Anden geld
- - Skyldig moms og andre afgifter 41.697 44 150
- - Skyldige feriepenge 3.199 2.813
- - Skyldig afspadsering 324 247
- - Anden geld i alt 45.220 47.210
NOTE 15 - Sikkerhedsstillelser/eventualforpligtigelser — Koncern.
Koncernen har stillet garanti for mellemveerende med Sydbank pa 63.650.000 DKK og 5.231.000 EUR, Jyske
Bank pá 80.000.000 DKK og 18.735.000 EUR og Spar Nord Bank pa 25.000 DKK. Desuden páhviler der de for
branchen normale garantiforpligtigelser, herunder entreprengrgarantier stillet af Danske Bank pa 333.984 DKK
og 180.600 DKK samt Spar Nord Bank pa henholdsvis 329.495 DKK, 65.996 DKK og 95.000 DKK..
Koncernen deltager som interessent i Danish Carbon Fund med en ideel andel pa 6,9 %, og har i denne forbin-
delse forpligtet sig til at indskyde marksimalt 4.100.000 EUR svarende til 30.572.000 DKK. Koncernen har i 2008
indbetalt 1.557.000 EUR, hvorefter den samlede indbetalingsforpligtigelse kan opggores til 2.543.000 EUR sva-
rende til 18.945.000 DKK.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement