tüm siyah yazılar matbaaya giderken gönderilmiyor. Atılım firması basıyor Gebruiksaanwijzing

tüm siyah yazılar matbaaya giderken gönderilmiyor. Atılım firması basıyor Gebruiksaanwijzing
Vaatwasser
Gebruiksaanwijzing
Lees eerst deze gebruikershandleiding!
Beste klant,
We hopen dat u de beste resultaten zult krijgen met dit product,
dat in ultramoderne fabrieken is geproduceerd en een strikte
kwaliteitscontroleprocedure heeft doorlopen.
Lees daarom eerst zorgvuldig de volledige gebruikershandleiding voordat u het
product gebruikt en bewaar het als referentie voor toekomstig gebruik. Indien u
het product overdraagt aan iemand anders, geef hen dan ook deze handleiding.
De gebruikershandleiding helpt u uw product snel en veilig te
gebruiken.
• Lees de gebruikershandleiding voordat u uw product installeert en start.
• Volg altijd de veiligheidsinstructies.
• Houd deze gebruikershandleiding binnen handbereik als referentie voor de
toekomst.
• Lees ook de andere documenten die bij het product zijn meegeleverd.
Onthoud dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing is op verschillende
andere modellen. Verschillen tussen de modellen worden aangegeven in de
handleiding.
Uitleg van symbolen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie of nuttig advies voor het gebruik
Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot
persoonlijke veiligheid en veiligheid van eigendommen
Waarschuwing voor elektrische schokken
De verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd
uit recycleerbare materialen in overeenstemming met onze
nationale milieunormen.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval.
Breng het naar een verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal dat is aangesteld
door de lokale autoriteiten.
This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
Vaatwasser
Gebruiksaanwijzing
Lees eerst deze gebruikershandleiding!
Beste klant,
We hopen dat u de beste resultaten zult krijgen met dit product,
dat in ultramoderne fabrieken is geproduceerd en een strikte
kwaliteitscontroleprocedure heeft doorlopen.
Lees daarom eerst zorgvuldig de volledige gebruikershandleiding voordat u het
product gebruikt en bewaar het als referentie voor toekomstig gebruik. Indien u
het product overdraagt aan iemand anders, geef hen dan ook deze handleiding.
De gebruikershandleiding helpt u uw product snel en veilig te
gebruiken.
• Lees de gebruikershandleiding voordat u uw product installeert en start.
• Volg altijd de veiligheidsinstructies.
• Houd deze gebruikershandleiding binnen handbereik als referentie voor de
toekomst.
• Lees ook de andere documenten die bij het product zijn meegeleverd.
Onthoud dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing is op verschillende
andere modellen. Verschillen tussen de modellen worden aangegeven in de
handleiding.
Uitleg van symbolen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie of nuttig advies voor het gebruik
Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met betrekking tot
persoonlijke veiligheid en veiligheid van eigendommen
Waarschuwing voor elektrische schokken
De verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd
uit recycleerbare materialen in overeenstemming met onze
nationale milieunormen.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval.
Breng het naar een verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal dat is aangesteld
door de lokale autoriteiten.
This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
INHOUD
1. Vaatwasser3
2. Belangrijke veiligheidsinstructies5
Algemene veiligheid
Voorgenomen gebruik
Veiligheid van kinderen
5
6
6
3. Installatie7
Geschikte locatie installatie
7
De watervoorziening aansluiten
7
Aansluiting op de afvoer
8
De poten afstellen
9
Aquasafe+9
Elektrische aansluiting
9
Eerste gebruik
10
Verpakkingsmateriaal verwijderen
10
Transport van het product
10
Voldoet aan RoHS-richtlijn:
10
4. Voorspoelen11
Tips voor energiebesparing
11
Onthardingssysteem11
Het onthardingssysteem aanpassen11
Zout toevoegen
12
Vaatwasmiddel13
Afwasmiddel toevoegen
13
Vaatwastabletten14
Glansspoelmiddel15
Bestekmandje18
Verplaatsbaar bestekmandje
18
Inklapbare draden voor onderrek (2 onderdelen)
19
Inklapbare draden voor onderrek (4 onderdelen)
19
Inklapbare draden voor onderrek (6 onderdelen)
20
Multifunctioneel/verstelbaar rek onderrek
22
Flesdraad onderrek
23
Fonction Lavage de plateau
23
Verstelbaar rek bovenrek
23
Glassteun bovenrek
24
Inklapbare draden voor bovenrek
24
Inklapbare draden voor bovenrek
25
De hoogte van het geladen bovenrek aanpassen
26
De hoogte van het geladen bovenrek aanpassen
27
De hoogte van het lege bovenrek
aanpassen28
Bovenbestekbakje29
5. Bediening van het product 30
Toetsen31
De machine voorbereiden
31
Programmakeuze31
Hulpfuncties33
Nettoyage de la machine
34
Plannen van de wasduur
34
Het programma starten
35
Een programma annuleren
35
Zoutindicator ( )36
Spoelmiddelindicator ( )36
Programma-einde36
Waarschuwing waterafsluiting
36
Waarschuwing voor overstroming
36
6. Onderhoud en reiniging
37
7. Problemen oplossen
40
Het buitenoppervlak van het product reinigen
37
De binnenkant van de machine reinigen37
De filters reinigen
37
De slangfilter reinigen
38
De rotoren reinigen
38
1 Vaatwasser
Overzicht
1.Bovenmandje met rek
2.Bovenrotor
3.Onderrotor
4.Filters
5.Ondermand
6.Bedieningspaneel
7.Deur
8.Afwasmiddellaatje
9.Bestekmandje
10.Sleuf onderrotor
11.Klep zoutreservoir
12.Rail bovenmandje
13.Bovenkant bestekmandje
14.Tafelblad (afhankelijk van model)
15.Bovenrotor
16.Droogsysteem ventilator (afhankelijk van
model)
3 NL
Technische specificaties
Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
Ontwikkeling, productie en verkoopfasen van dit product voldoen aan
de veiligheidsregels opgenomen in alle betreffende wetgevingen van
de Europese Gemeenschap.
2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC, IEC 60436, EN 50242
Vermogen
Totaal stroomverbruik
Stroomverbruik verwarmer
Totaal stroom
(afhankelijk van model)
Stroomverbruik
afvoerpomp
Waterdruk
220-240 V, 50 Hz
1800-2100 W
1800 W
10 A (zie het typeplaatje)
30 W
0,3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0,03-1,0 Mpa)
C Technische specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande
kennisgeving om de kwaliteit van het product te verbeteren.
C Afbeeldingen in deze handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet
volledig overeen met het product.
C De waarden op de productlabels of in de bijbehorende documentatie
zijn verkregen in laboratoriumomstandigheden in overeenstemming
met de relevante standaarden. Afhankelijk van de operationele en
omgevingsomstandigheden van het product, kunnen deze waarden
afwijken.
Opmerking voor testinstituten:
Gegevens vereist voor prestatietesten worden voorzien op verzoek. U kunt een
verzoek e-mailen naar het volgende adres:
[email protected]
Vergeet niet de code, voorraad- en serienummers van het product dan moet
worden getest in uw e-mail te vermelden, evenals uw contactgegevens. Code,
voorraad- en serienummers van het product bevinden zich op het typelabel
bevestigd aan de deurzijde.
4 NL
2 Belangrijke veiligheidsinstructies
Dit gedeelte bevat
• De watervoorzieningen
veiligheidsinstructies
en afvoerslangen moeten
waarmee u risico’s op
stevig worden bevestigd
persoonlijk letsel of
en onbeschadigd blijven.
eigendomschade kunt
• Haal de stekker uit het
beperken. Indien u deze
stopcontact wanneer het
instructies niet opvolgt, komt
product niet in gebruik is.
de garantie te vervallen.
• Was het product nooit
door er water overheen te
Algemene veiligheid
gieten! Dan is er risico op
• Plaats het product
elektrische schokken!
nooit op een vloer met
• Raak de stekker nooit aan
vloerbedekking. Anders
met natte handen! Trek
raken de elektrische
de stekker nooit uit het
onderdelen oververhit
stopcontact door aan het
door een gebrek aan
snoer te trekken, maar
luchtstroom onder het
altijd door de stekker vast
product. Dit veroorzaakt
te pakken.
problemen met uw
• De stekker moet uit
product.
het stopcontact zijn
• Bedien het product niet
tijdens installatie,
indien het snoer / de
onderhoud, reiniging en
stekker is beschadigd! Bel
reparatieprocedures.
een erkende serviceagent.
• Laat de installatie- en
• Sluit het product aan
reparatieprocedures altijd
op een geaarde stekker
uitvoeren door de erkende
beveiligd door een
serviceagent. De fabrikant
zekering die voldoet aan
is niet aansprakelijk voor
de waarden uit de tabel
schade die voortvloeit
“Technische specificaties”.
uit procedures die door
De aarding moet gebeuren
onbevoegde personen zijn
door een professionele
uitgevoerd.
elektricien. De fabrikant
• Gebruik nooit chemische
is niet aansprakelijk voor
reinigingsmiddelen in
schade die voortvloeit
het product. Dit leidt tot
uit gebruik van het
explosiegevaar.
product zonder aarding in
overeenstemming met de • Wanneer u de onderste
en de bovenste rekken er
lokale bepalingen.
5 NL
volledig uittrekt, draagt
zijn oorspronkelijke
de deur van het product al
reserveonderdelen
het gewicht van de rekken.
beschikbaar zodat het
Plaats nooit andere lasten
apparaat goed kan
op de deur, anders kan het
worden bediend.
product omkiepen.
• Dit product mag niet
• Laat de deur van het
worden gebruikt door
product nooit open,
personen met fysieke,
behalve tijdens het vullen
zintuiglijke of mentale
en legen.
handicaps of door
• Open de deur van het
onbedreven of onervaren
product niet terwijl het in
personen (waaronder
werking is, tenzij dit nodig
kinderen) tenzij ze onder
is. Let op de hete dampen
toezicht staan van een
die vrijkomen wanneer u
persoon die instaat voor
de deur moet openen.
hun veiligheid of die hun
instructies geeft over het
Voorgenomen gebruik
gebruik van het product.
Dit apparaat is bedoeld voor
gebruik in huishoudens en
Veiligheid van kinderen
dergelijke toepassingen zoals: • Elektrische producten zijn
• Keukenruimten in winkels,
gevaarlijk voor kinderen.
kantoren en andere
Houd kinderen uit de
werkomgevingen;
buurt van het product
• Boerderijen;
terwijl het in gebruik is.
• Door gasten in hotels,
Laat ze nooit knoeien met
motels en andere typen
het product.
verblijfsomgevingen;
• Vergeet niet de deur van
• Type omgevingen voor
het product te sluiten
overnachtingen met
wanneer u de kamer
ontbijt;
verlaat.
• Alleen reinigingsmiddelen, • Bewaar alle
spoelmiddelen en
reinigingsmiddelen en
additieven die veilig zijn
additieven op een veilige
voor de vaatwasser mogen
plek, buiten bereik van
worden gebruikt.
kinderen.
• De fabrikant doet afstand
van aansprakelijkheid door
onjuist gebruik of vervoer.
• De levensduur van
uw product is 10 jaar.
Gedurende deze periode,
6 NL
3 Installatie
Raadpleeg de dichtstbijzijnde
erkende serviceagent voor de
installatie van uw product. Om
het product klaar voor gebruik
te maken, moet u ervoor zorgen
dat de elektriciteitsaansluiting,
watervoorziening en waterafvoer
juist zijn voordat u de erkende
serviceagent belt. Als dit niet
het geval is, moet u een erkende
technicus en loodgieter bellen om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
C Voorbereiding van de locatie
en de elektriciteits-, water- en
afvalwaterinstallaties op de
plek van installatie valt onder
de verantwoordelijkheid van de
klant.
B Installatie en elektrische
aansluitingen moeten worden
uitgevoerd door de erkende
serviceagent. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit procedures die
door onbevoegde personen zijn
uitgevoerd.
B Controleer voor de installatie
visueel of het product defecten
heeft. Indien dit het geval is,
installeer het product dan niet.
Beschadigde producten kunnen
veiligheidsrisico’s veroorzaken.
A Zorg ervoor dat de slangen van
de waterinlaat en -afvoer niet
gevouwen, gekneld of geplet
worden terwijl het product op
zijn plek wordt geduwd na de
installatie of reiniging.
Let erop dat de vloer, wanden,
leidingen enz. niet beschadigd
worden wanneer u het product
plaatst. Houd het product niet aan
de deur of het paneel vast om het
te verplaatsen.
Geschikte locatie installatie
-
Plaats het product op
een stevige en vlakke
ondergrond met voldoende
lastencapaciteit! Het product
meot worden geïnstalleerd op
een vlak oppervlak zodat de deur
gemakkelijk en veilig kan worden
geopend.
- Installeer het product niet op
plekken waar de temperatuur
onder 0°C kan vallen.
- Plaats het product op minstens
1 cm afstand van de randen van
andere meubels.
- Plaats het product op een stevige
vloer. Plaats het niet op een tapijt
of soortgelijke oppervlakken.
B Plaats het product niet op het
stroomsnoer.
- Zorg ervoor dat u een locatie
uitkiest waar u de vaat snel en
gemakkelijk kunt plaatsen en
verwijderen.
- Installeer het product vlakbij de
kraan en de afvoer. Denk er bij het
kiezen van de installatielocatie
aan dat deze niet kan worden
gewijzigd nadat de aansluitingen
zijn gemaakt.
De watervoorziening
aansluiten
C We raden u aan om een filter te
bevestigen aan de watertoevoer
7 NL
-
Open de kraan volledig na de
aansluiting, om op lekken te
controleren.
A Sluit de watertoevoerkraan voor
uw veiligheid volledig nadat het
wasprogramma is voltooid.
Aansluiting op de afvoer
De waterafvoerslang kan direct op
de afvoeropening of de afvoer van
de gootsteen worden aangesloten.
De lengte van deze aansluiting moet
minstens 50 cm en maximaal 100 cm
van de vloer zijn.
van het huis/appartement om de
machine te beschermen tegen
schade die kan voortvloeien
uit onzuiverheden (zand, stof,
roest, enz.) van de stedelijke
watervoorziening of van uw eigen
watersysteem en om klachten
zoals vergeling of ophoping
van slijk aan het einde van de
wasbeurt te voorkomen.
Toegestane watertemperatuur:
tot 25°C
De vaatwasser mag niet
worden aangesloten op open
warmwatertoestellen of
waterverwarmers.
- Gebruik geen oude of gebruikte
watertoevoerslang op het nieuwe
product. Gebruik de nieuwe
watertoevoerslang die bij het
product wordt meegeleverd.
- Sluit de watertoevoerslang direct
op de kraan aan. De druk uit de
kraan moet minstens 0,3 en
maximaal 10 bar zijn. Indien de
waterdruk 10 bar overschrijdt,
moet een drukaflaatklep worden
geïnstalleerd.
C Gebruik een
schroefslangconnector om de
watertoevoerslang aan te sluiten
op een kraan met een buitendraad
van 3/4 inch. Gebruik indien nodig
een filter om bezinksel uit de
leidingen te filteren.
Een afvoerslang die langer dan 4
meter is leidt tot vuil wasresultaat.
Bevestig de afvoerslang aan de
rioolbuis zonder hem te buigen.
Bevestig de afvoerslang vast aan
de rioolbuis om verplaatsing van de
afvoerslang tijdens de werking van
het product te voorkomen.
8 NL
C De rioolbuis moet op het
riool zijn aangesloten en mag
niet in verbinding staan met
oppervlaktewater.
De poten afstellen
Indien de deur van het product
niet goed kan worden gesloten of
het product wiebelt wanneer u er
lichtjes tegenaan duwt, moeten
de poten van het product worden
afgesteld. Stel de poten van het
product af volgens de afbeeldingen
in de installatiehandleiding die bij het
product is meegeleverd.
Aquasafe+
(afhankelijk van het model)
Bescherm het Aquasafe+-systeem
tegen waterlekkage die mogelijk
voorkomt bij de slangtoevoer. De
klepkast van het systeem mag niet
in contact komen met water. Anders
raakt de elektronica beschadigd.
Indien het Aquasafe-systeem
beschadigd raakt, haal de stekker
dan uit het stopcontact en bel een
erkende serviceagent.
A Aangezien de slangenset
elektronische aansluitingen en
montages bvevat, mag u de slang
nooit korter of langer maken met
verlengsnoeren.
Elektrische aansluiting
Sluit het product aan op een geaarde
stekker beveiligd door een zekering
die voldoet aan de waarden uit de
tabel “Technische specificaties”. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit gebruik
van het product zonder aarding in
overeenstemming met de lokale
bepalingen.
- De aansluiting moet in
overeenstemming zijn met
landelijke voorschriften.
- De stekker van de stroomkabel
moet na de installatie binnen
bereik liggen.
A Haal de stekker van het product
uit het stopcontact nadat het
afwasprogramma is voltooid.
- De spanning en toegestane
zekering of onderbreker zijn
gespecificeerd in het gedeelte
“Technische specificaties”.
Indien de huidige waarde van de
zekering of onderbreker in het
huis lager is dan 16 Amp, laat een
bevoegde elektricien dan een
zekering van 16 Amp installeren.
- De gespecificeerde spanning
moet gelijk zijn aan uw
netspanning.
- Maak geen aansluitingen via
verlengsnoeren of stekkerdozen.
B Beschadigde voedingskabels
moeten worden vervangen door
een erkende serviceagent.
B Indien het product een storing
ondervindt, mag het niet worden
gebruikt totdat het is gerepareerd
door de erkende serviceagent!
Dan is er risico op elektrische
schokken!
9 NL
Eerste gebruik
Voordat u het product begint te
gebruiken, moet u ervor zorgen dat
alle voorbereidingen zijn getroffen in
overeenstemming met de instructies
in de gedeeltes “Belangrijke
veiligheidsinstructies” en “Installatie”.
- Laat de machine eerst in het
kortste programma werken
met vaatwasmiddel terwijl hij
leeg is, om het product voor te
bereiden om de vaat te doen. Vul
tijdens het eerste gebruik het
zoutreservoir met 1 liter water
voordat u het met zout vult.
C Er kan enig water in het product
zijn achtergebleven door
kwaliteitscontroles tijdens de
productie. Dit is niet schadelijk
voor het product.
Verpakkingsmateriaal
verwijderen
Verpakkingsmateriaal is
gevaarlijk voor kinderen. Bewaar
verpakkingsmateriaal op een veilige
plek buiten bereik van kinderen.
Verpakkingsinformatie
De verpakkingsmaterialen van
het product zijn vervaardigd
uit recycleerbare materialen
in overeenstemming met onze
nationale milieunormen. Gooi het
verpakkingsmateriaal niet weg met
het huishoudelijk of ander afval.
Breng het naar een verzamelpunt
voor verpakkingsmateriaal dat
is aangesteld door de lokale
autoriteiten.
Transport van het product
A Als u het product moet
verplaatsen, doe dit dan in met
het product in rechtopstaande
positie en houd het aan de
achterkant vast. Door het
product op de voorzijde over te
hellen, kunnen de elektronische
onderdelen nat worden en
beschadigd raken.
1. Haal de stekker van het product
uit het stopcontact voordat u het
vervoert.
2. Verwijder de aansluitingen van de
waterafvoer en watertoevoer.
3. Laat het water dat in het product
is achtergebleven volledig
weglopen.
Voldoet aan de WEEErichtlijn en de richtlijnen
voor afvoeren van het
restproduct:
Dit product voldoet aan de EU-richtlijn
WEEE (2012/19/EU). Dit product is
voorzien van een classificatiesymbool
voor afvalsortering van elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE).
Dit product werd vervaardigd uit
onderdelen en materialen van
hoge kwaliteit die hergebruikt
kunnen worden en geschikt zijn
voor reclycling. Gooi het restproduct
aan het einde van zijn levensduur
niet weg bij normaal huishoudelijk
of ander afval. Breng het naar
het verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische
apparatuur. Raadpleeg uw
plaatselijke autoriteiten om te
weten waar u deze verzamelpunten
aantreft.
Voldoet aan RoHS-richtlijn:
Het door u aangekochte product
voldoet aan de EU-richtlijn RoHS
(2011/65/EU). Het bevat geen
schadelijke en verboden materialen
die in deze richtlijn zijn opgenomen.
10 NL
4 Voorspoelen
Tips voor energiebesparing
De volgende informatie helpt u
het product op een ecologische
en energiebesparende manier te
gebruiken.
• Veeg grove voedselresten op
de vaat weg voordat u ze in het
product plaatst.
• Gebruik het product andat het
volledig is gevuld.
• Raadpleeg de “Programmatabel”
wanneer u een programma
selecteert.
• Plaats niet meer afwasmiddel
dan staat aangegeven op de
verpakking van het afwasmiddel.
hardheid van het water te bepalen,
zodat u het systeem kunt aanpassen.
Onthardingssysteem
C De vaatwasser vereist zacht
water. Indien de hardheid van
het water boven 6° dH is, moet
het water worden onthard en
ontkalkt. Anders hopen ionen
die hardheid veroorzaken op
de oppervlakken van de vaat
op, wat een negatief effect kan
hebben op de was-, glans- en
droogprestaties van het product.
Het product is uitgerust met een
onthardingssysteem dat het
toestromende water onthardt. Dit
systeem onthardt het water dat in
het product komt tot een niveau
waardoor de vaat kan worden
gewassen met de vereiste kwaliteit.
Het onthardingssysteem
aanpassen
De wasprestatie verbetert wanneer
het onthardingssysteem goed wordt
aangepast.
Gebruik de teststrip die bij het
product is meegeleverd om de
11 NL
Zout toevoegen
Het onthardingssysteem moet
worden geregenereerd zodat het
product voortdurend dezelfde
prestaties blijft leveren. Hiervoor
wordt vaatwasserzout gebruikt.
C Gebruik alleen speciaal
onthardingszout dat specifiek
is geproduceerd voor gebruik in
vaatwassers in uw product.
C We raden aan om korrel- of
poederzout te gebruiken. Gebruik
geen zout met onoplosbare
stoffen zoals tafelzout of gewoon
zout in de machine. De prestaties
van het onthardinssysteem
kunnen mettertijd teruglopen.
C Zoutreservoir loopt vol met water
wanneer u het product start. Voeg
het onthardingszout daarom toe
voordat u de machine start.
1. Verwijder eerst het onderste
bakje om het onthardingszout toe
te voegen.
2. Draai de deksel van het
zoutreservoir tegen de klok in om
het te openen (A, B).
C Vul het onthardingssysteem voor
het eerste gebruik met 1 liter
water (C).
3. Vul het zoutreservoir met zout
door de zouttrechter te gebruiken
(D). Roer met een lepel door het
zout om het zout sneller te laten
oplossen in water.
C U kunt ongeveer 2 kg
onthardingszout in het
zoutreservoir plaatsen.
4. Plaats de deksel terug en maak
deze vast wanneer het reservoir
vol is.
12 NL
5. Indien u het wasprogramma niet
onmiddellijk start nadat u het
water hebt toegevoegd, laat de
machine dan leeg in het kortste
programma lopen om het zout dat
in de machine is verspreid weg te
spoelen.
C Aangezien verschillende merken
zout op de markt verschillende
korrelgroottes hebben en de
hardheid van het water kan
variëren, kan het enkele uren
duren totdat het zout in het water
is opgelost. De Zoutindicator blijft
daarom enige tijd aan nadat zout
in de machine is toegevoegd.
Doe het vaatwasmiddel net voordat
u de machine in werking zet in het
doseerbakje zoals hieronder staat
afgebeeld.
1. Druk de klink naar rechts om de
deksel van het doseerbakje te
openen (A).
U kunt een poeder- of
tabletafwasmiddel in de machine
gebruiken.
C Gebruik alleen afwasmiddelen
in de machine die specifiek zijn
geproduceerd voor gebruik met
afwasmachines. Wij raden aan
om geen vaatwasmiddelen met
chloor en fosfaat te gebruiken.
Deze stoffen zijn schadelijk voor
het milieu.
C Neem contact op met de
vaatwasmiddelfabrikant als uw
vaatwerk na het wasprogramma
nat is en/of wanneer u
kalkvlekken op het glaswerk
aantreft.
2. Plaats de aanbevolen hoeveelheid
vaatwasmiddel in poeder- of
tabelvorm in het doseerbakje.
C In het doseerbakje zijn
niveaumarkeringen te vinden
waarmee u de juiste hoeveelheid
vaatwasmiddel kunt bepalen.
Wanneer
doseerbakje
het vol
zit,
helemaal
bevat het
40 cm³ vaatwasmiddel. Vul
het doseerbakje tot de
niveaumarkeringen van 15 cm³ of
25 cm³ afhankelijk van hoe vol de
machine zit en/of hoe vuil de vaat
is (1).
Vaatwasmiddel
Afwasmiddel toevoegen
C Raadpleeg de “Programmatabel”
om de juiste hoeveelheid
afwasmiddel voor het
geselecteerde programma te
bepalen.
B Plaats geen oplosmiddelen in het
doseerbakje. Er is explosiegevaar!
13 NL
gebruik van apart vaatwasmiddel,
glansspoelmiddel en
onthardingszout geeft het beste
wasresultaat in de vaatwasser.
3.
C Informatie over geschikte
plekken (doseerbakje, mandje,
enz.) in de vaatwasser om de
tablet te plaatsen kunt u vinden
C
bij de gebruikersinstructies
op de verpakkingen van de
vaatwastabletten.
Vaatwastabletten die wijdverbreid op
de markt zijn:
2in1: Bevatten vaatwasmiddel, een
C
glansspoelmiddel of onthardingszout
3in1: Bevatten vaatwasmiddel, een
glansspoelmiddel en onthardingszout
4in1: Bevatten naast vaatwasmiddel,
een glansspoelmiddel en
A
onthardingszout ook glasbeschermers
5in1: Bevatten naast vaatwasmiddel,
een glansspoelmiddel en
onthardingszout ook glas- en roestvrij
staal beschermers.
C Raadpleeg bij gebruik van dit soort
Vaatwastabletten
vaatwasmiddel de instructies
Vaatwastabletten ontharden het water
van de wasmiddelfabrikant op de
en/of helpen bij het spoelen naast
verpakking.
het wassen. Bepaalde soorten van
deze vaatwasmiddelen bevatten ook
Wanneer u van vaatwastabletten
waschemicaliën
speciale
zoals glas- en overschakelt op poederwasmiddel:
roestvrij staal beschermers.
1. Zorg ervoor dat de reservoirs voor
zout en glansspoelmiddel vol zijn.
2. Zet de waterhardheid op het
hoogste niveau en voer een
wasprogramma zonder vaatwerk
uit.
3. Na het wassen zonder vaatwerk,
lees de gebruikershandleiding en
pas het niveau voor waterhardheid
terug op het correcte niveau voor
uw waterleiding.
C Vaatwastabletten geven alleen
4. Voer de juiste instellingen uit voor
een tevreden resultaat onder
het glansspoelmiddel.
bepaalde gebruikscondities. Het
C Indien de vaat al te lang staat en
het vuil is aangekoekt, vult u het
compartiment van 5 cm³ ook (5).
Sluit de deksel van het doseerbakje
door er lichtjes op te duwen. U
hoort een “klik” wanneer de deksel
sluit.
In programma’s met voorwassen
en hoge temperaturen, waarin u
een vaatwastablet kunt gebruiken,
moet u ervoor zorgen dat het
deksel van het doseervakje goed
gesloten is.
Gebruik vaatwaspoeder voor korte
programma’s zonder voorwassen,
aangezien de oplosbaarheid van de
vaatwastabletten afhankelijk is van
de temperatuur en de tijd.
Overmatig gebruik van
poederwasmiddel leidt ertoe dat
het wasmiddel niet volledig oplost.
Dit kan krassen op het glaswerk
veroorzaken.
14 NL
C Afhankelijk van het model
moeten de zoutindicator en/of
indicator voor glansspoelmiddel
ingeschakeld worden als deze
eerder werden uitgeschakeld.
Glansspoelmiddel
C Glansspoelmiddel dat in
vaatwassers wordt gebruikt
is een speciale combinatie
gebruikt om de droogefficiëntie
te verhogen en om te voorkomen
dat water- of kalkvlekken op
de vaat verschijnen. Daarom
moet erop worden gelet
dat glansspoelmiddel in het
bijbehorende reservoir is
geplaatst en dat glansspoelmiddel
wordt gebruikt dat specifiek voor
vaatwassers is geproduceerd.
Controleer de indicator voor
glansspoelmiddel om te controleren
of er nog voldoende glansspoemiddel
aanwezig is 3 (afhankelijk van het
model). Een donker lampje op de
indicator toont dat er voldoende
glansspoelmiddel in het bakje zit.
Voeg glansspoelmiddel toe als de
kleur van de indicator licht is.
1. Open de klep van het reservoir van
het glansspoelmiddel door op de
klink te drukken (B).
2. Vul het reservoir tothet niveau
“MAX”.
3. Sluit de deksel van het reservoir
door er lichtjes op te duwen.
C Veeg eventueel gemorst
glansspoelmiddel buiten het
reservoir weg. Glansspoelmiddel
dat onbedoeld is gemorst
zorgt voor schuim waardoor
de wasprestaties uiteindelijk
achteruit gaan.
4. Draai de schakelaar voor
glansspoelmiddel handmatig
naar een stand tussen 1 en 6 (4).
Als er vlekken zijn op vaatwerk
nadat het is gewassen, moet
het niveau omhoog worden
gebracht en als er een blauw
spoor achterblijft wanneer u ze
met de hand afveegt, moet het
niveau omlaag worden gebracht.
De standaardinstelling is op stand
4 ingesteld.
Voorwerpen die niet geschikt zijn
om in de vaatwasser te wassen
• Was nooit vaat met sigarettenas,
kaarsvet, poetsmiddel,
verf, chemicaliën enz. in uw
vaatwasser.
• Was geen voorwerpen van een
ijzerlegering in de vaatwasser.
15 NL
Deze kunnen verroesten of
vlekken op andere voorwerpen
afgeven.
• Was geen zilverwerk en
bestek met houten of ivoren
steel, gelijmde onderdelen of
onderdelen die niet bestand zijn
tegen hitte, evenals koperen
en vertinde containers in de
vaatwasser.
C Decoratieve afdrukken van
porselein en aluminium en
zilveren voorwerpen kunnen
verkleuren of aanslaan door ze
in de vaatwasser te wassen, net
als bij afwassen met de hand.
Sommige gevoelige glastypes en
soorten kristal kunnen mettertijd
dof worden. Wij raden u sterk
aan om te controleren of het
vaatwerk dat u koopt geschikt is
om specifiek in de vaatwasser af
te wassen.
Het vaatwerk in de vaatwasser
plaatsen
U kunt uw vaatwasser alleen
optimaal gebruiken met betrekking
tot energieverbruik en was- en
droogprestaties indien u de vaat op
de juiste manier plaatst.
• Veeg grove voedselresten
(botten, zaden, enz.) op de
vaat weg voordat u het in de
vaatwasser plaatst.
• Plaats dunne, nauwe stukken
indien mogelijk in de middelste
gedeeltes van de rekken.
• Er zijn twee afzonderlijke
rekken waarin u uw vaat in de
vaatwasser kunt plaatsen. Plaats
de sterk vervuilde en grotere
voorwerpen in het onderste rek
en de kleine, breekbare en lichte
voorwerpen in het bovenste rek.
• Plaats hol vaatwerk zoals
schalen, glazen en pannen
ondersteboven in de vaatwasser.
Zo kan er geen water ophopen in
de holtes.
A Plaats scherpe en puntige vaat
zoals vorken, broodmessen enz.
altijd ondersteboven zodat de
scherpe kanten naar beneden zijn
gericht of horizontaal liggen op de
vaatrekken.
• Verwijder eerst het vaatwerk
uit het onderste rek en dan het
vaatwerk uit het bovenste rek.
16 NL
Voorbeelden van andere mogelijke
plaatsingen van de rekken
Onderrek
Bovenrek
Verkeerde plaatsing
17 NL
Verkeerde plaatsing
Bestekmandje
(afhankelijk van het model)
Het bestekmandje is ontworpen om
uw bestek als vork, lepel, enz. schoner
af te wassen.
Verplaatsbaar
bestekmandje
(afhankelijk van het model)
Aangezien het bestekmandje
verplaatst kan worden (A, B), kunt u
meer ruimte maken door uw vaatwerk
in het onderrek te plaatsen en ruimte
te maekn voor uw vaatwerk van
verschillende groottes.
Onderdeel bestekmandje
(afhankelijk van het model)
U kunt uw vorken, lepels enz. in het
bovenrek plaatsen met het hulpstuk
uit de afbeelding.
18 NL
Inklapbare draden voor
onderrek (2 onderdelen)
(afhankelijk van het model)
De inklapbare draden uit twee
onderdelen in het onderrek van de
machine zijn ontworpen zodat grote
voorwerpen zoals pannen, schalen,
enz. gemakkelijker kunnen worden
geplaatst (1,2).
U kunt meer ruimte maken door
iedere draad individueel op te
vouwen of allemaal tegelijk. Breng de
inklapbare draden omlaag door op de
klink te drukken (A).
Inklapbare draden voor
onderrek (4 onderdelen)
(afhankelijk van het model)
De inklapbare draden uit vier
onderdelen in het onderrek van de
machine zijn ontworpen zodat grote
voorwerpen zoals pannen, schalen,
enz. gemakkelijker kunnen worden
geplaatst (1,2,3,4). U kunt meer
ruimte maken door iedere draad
individueel op te vouwen of allemaal
tegelijk. Breng de inklapbare draden
omlaag door op de klink te drukken
(A).
19 NL
Inklapbare draden voor
onderrek (6 onderdelen)
(afhankelijk van het model)
De inklapbare draadrekken in delen
(A) die zich op het onderrek van de
machine bevinden, zijn ontworpen
voor een gemakkelijkere plaatsing
van grote voorwerpen, zoals
pannen, schalen, enz. U kunt grotere
ruimten creëren door ieder draadrek
individueel of allemaal tegelijk in te
klappen.
Om de inklapbare rekken in
horizontale stand te brengen pakt u
het rek van de middenpositie en duwt
u deze in de richting van de pijlen
(B). Om ze terug in verticale stand te
zetten duwt u ze gewoon naar boven.
Inklapbare draden klikken weer in de
klink.
Het in horizontale stand brengen
van de rekken door ze bij de
uiteinden vast te houden kan
ervoor zorgen dat ze buigen. Het
is daarom beter om de rekken
in de middenpositie naar de
horizontale of verticale stand te
brengen door ze bij hun draden
vast te houden en ze in de richting
van de pijl te duwen.
20 NL
3
4
5
6
Inklapbare draden voor
onderrek (4 & 8 onderdelen)
(afhankelijk van het model)
De inklapbare draadrekken in delen
(A) die zich op het onderrek van de
machine bevinden, zijn ontworpen
voor een gemakkelijkere plaatsing
van grote voorwerpen, zoals
pannen, schalen, enz. U kunt grotere
ruimten creëren door ieder draadrek
individueel of allemaal tegelijk in te
klappen.
Om de inklapbare rekken in
horizontale stand te brengen pakt u
het rek van de middenpositie en duwt
u deze in de richting van de pijlen
(B). Om ze terug in verticale stand te
zetten duwt u ze gewoon naar boven.
Inklapbare draden klikken weer in de
klink.
Het in horizontale stand brengen
van de rekken door ze bij de
uiteinden vast te houden kan
ervoor zorgen dat ze buigen. Het
is daarom beter om de rekken
in de middenpositie naar de
horizontale of verticale stand te
brengen door ze bij hun draden
vast te houden en ze in de richting
van de pijl te duwen.
2
1
3
3
4
4
5
8
7
B
21 NL
C
6
Multifunctioneel/
verstelbaar rek onderrek
(afhankelijk van het model)
Met deze accessoire in het onderrek
van de machine kunt u voorwerpen
zoals extra glazen, lange lepels en
broodmessen gemakkelijk afwassen.
De rekken sluiten:
1. Klap het rek op (A).
2. Schuif het rek omhoog (B).
3. Breng het rek in verticale positie
(C).
4. Schuif het rek omlaag en
vergrendel het met de klepjes (D).
Voer dezelfde stappen in
omgekeerde volgorde uit om de
rekken te openen.
De hoogte van de rekken aanpassen:
1. Klap het rek op (E).
2. Schuif het rek omhoog (F).
3. Open het rek op het gewenste
niveau (G).
Controleer of de rotor het
vaatwerk dat u op de rekken hebt
geplaatst niet raakt.
22 NL
Flesdraad onderrek
(afhankelijk van het model)
De flesdraad is ontworpen om lange
voorwerpen met een brede opening
gemakkelijker af te kunnen wassen.
U kunt de flesdraad uit het rek halen
wanneer hij niet wordt gebruikt, door
deze aan beide zijden naar buiten te
trekken (H).
Verstelbaar rek bovenrek
(afhankelijk van het model)
Gebruik de onder- en
bovenonderdelen van de verstelbare
rekken in het bovenrek van de
machine door ze omlaag of omhoog te
schuiven, afhankelijk van de hoogte
van de glazen, kopjes, enz. (A,B,C).
Lade in bovenrek
Fonction Lavage de plateau
Sélectionnez cette fonction
pour laver le plateau du panier
inférieur. Il convient de charger
correctement les plateaux à l’aide
des supports du panier inférieur.
(afhankelijk van het model)
U kunt gemakkelijk extra
dessertlepels, kleine vorken
en messen in de lade plaatsen,
geïnstalleerd in het bovenrek van uw
machine.
23 NL
Glassteun bovenrek
(afhankelijk van het model)
Wanneer u hoge glazen of wijnglazen
plaatst, laat ze dan alleen tegen de
rand van het rek leunen (1). Laat hoge
glazen niet tegen elkaar leunen. Ze
kunnen verplaatsen en tijdens het
wassen beschadigd raken.
Indien u grotere voorwerpen in het
bovenrek wilt plaatsen, verwijder dan
het klepje van de glassteun van de
draad aan het bovenrek waaraan het
is bevestigd. Zo kunt u meer ruimte
creëren.
Inklapbare draden voor
bovenrek
(afhankelijk van het model)
Druk op de klink (1) om de inklapbare
draden op het bovenrek van de
machine in horizontale positie te
brengen. Plaats uw grotere potten
en pannen in de ruimte (2). Breng de
draden weer in verticale positie door
ze op te tillen.
24 NL
Inklapbare draden voor
bovenrek
(afhankelijk van het model)
Er zijn inklapbare draden op het
bovenrek van de machine die u neer
kunt klappen wanneer u meer ruimte
nodig hebt voor grote potten en
pannen.
Op uw bovenrek bevinden zich twee
soorten inklapbare draden, een
volledig inklapbaar systeem (A) en
een geleidelijk inklapbaar systeem
(B). Duw het draadrek in de richting
van de pijl door het in het midden vast
te houden om de inklapbare draden
in horizontale stand te zetten. U kunt
uw grotere potten en pannen in de
gevormde ruimte plaatsen. Breng
de draden weer in verticale positie
door ze op te tillen. Inklapbare draden
klikken weer in de klink.
Het neerleggen van de draden
door ze vast te houden aan de
uiteinden kan zorgen voor het
buigen van de draden. Daarom is
het beter om het draadrek in het
midden vast te houden en deze
in de richting van de pijl te duwen
om ze naar beneden te krijgen of
om ze in verticale stand te zetten.
25 NL
De hoogte van het geladen
bovenrek aanpassen
(afhankelijk van het model)
Het afstelmechanisme van het
bovenrek van de machine is zo
ontworpen dat u bredere ruimtes
kunt creëren in het boven- of
ondergedeelte van de machine,
afhankelijk van uw behoeften,
door de hoogte van het geladen rek
omhoog of omlaag te verplaatsen
zonder het uit de machine te
verwijderen.
Het rek omhoog brengen:
1. Pak een van de draden van het
bovenrek (rechts of links) vast en
breng hem omhoog (A).
2. Herhaal dezelfde stappen om de
andere kant van het rek omhoog
te brengen.
3. Zorg ervoor dat beide kanten van
het afstellingsmechanisme van
het rek op hetzelfde niveau zijn
(omhoog of omlaag).
Het rek omlaag brengen:
1. Druk op de klink op het
afstellingsmechanisme (rechts
of links) om het rek omlaag te
brengen (B).
2. Herhaal dezelfde stappen om de
andere kant van het rek omlaag te
brengen.
3. Zorg ervoor dat beide kanten van
het afstellingsmechanisme van
het rek op hetzelfde niveau zijn
(omhoog of omlaag).
26 NL
De hoogte van het geladen
bovenrek aanpassen
(afhankelijk van het model)
Het afstelmechanisme van het
bovenrek van de machine is zo
ontworpen dat u bredere ruimtes
kunt creëren in het boven- of
ondergedeelte van de machine,
afhankelijk van uw behoeften,
door de hoogte van het geladen rek
omhoog of omlaag te verplaatsen
zonder het uit de machine te
verwijderen.
Het rek omhoog brengen:
1. Pak een van de draden van het
bovenrek (rechts of links) vast en
breng hem omhoog (A).
2. Herhaal dezelfde stappen om de
andere kant van het rek omhoog
te brengen.
3. Zorg ervoor dat beide kanten van
het afstellingsmechanisme van
het rek op hetzelfde niveau zijn
(omhoog of omlaag).
Het rek omlaag brengen:
1. Druk op de klink op het
afstellingsmechanisme (rechts
of links) om het rek omlaag te
brengen (B).
2. Herhaal dezelfde stappen om de
andere kant van het rek omlaag te
brengen.
3. Zorg ervoor dat beide kanten van
het afstellingsmechanisme van
het rek op hetzelfde niveau zijn
(omhoog of omlaag).
27 NL
De hoogte van het lege
bovenrek aanpassen
(afhankelijk van het model)
U kunt de hoogte van het bovenrek
aanpassen aan de grootte van het
vaatwerk. Gebruik rekrollers om de
hoogte van het rek te wijzigen.
1. Draai de nokken aan de uiteinden
van de rails van het bovenrek door
ze opzij te draaien (A).
2. Verwijder het rek (B).
3. Wijzig de positie van de rollers,
plaats het rek op de rails en sluit
de nokken (C).
28 NL
Bovenbestekbakje
Het bovenbestekbakje is ontworpen
om kleine voorwerpen of voorwerpen
die te lang zijn voor het onderste
bestekbakje af te wassen.
Doordat het bakje gemakkelijk uit
de machine kan worden verwijderd,
kan de vaat met het bakje uit de
machine worden verwijderd na het
afwassen. Het is compatibel met
alle standaardgroottes laden en kan
in keukenladen en rekken worden
geplaatst. De vaat hoeft daarom
niet meer uit het bakje te worden
genomen om het weg te bergen.
Het bovenbestekbakje verwijderen
en installeren:
1. Trek het bakje naar uzelf toe.
2. Draai de railklemmen (A) naar
buiten en trek ze naar uzelf toe
om ze te verwijderen.
3. Til het bakje omhoog en til het uit
de machine.
4. Trek de drager naar uzelf toe om
het van de rails te verwijderen.
5. Plaats de railklemmen terug en
duw de rails terug op hun plek.
6. Draai de rails in de machine naar
buiten (B) en drukt deze goed op
hun plaats.
C Herhaal de stappen van
het verwijderingsproces in
omgekeerde volgorde om het
bovenbestekbakje weer terug te
plaatsen.
29 NL
5 Bediening van het product
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
1.Aan/Uit-toets
2. Toets programmakeuze / annulering
programma (3 seconden)
3.Functietoetsen
F1 Halve lading-functie
F2 Fast+ functie
F3 SteamGloss functie
F4 Fonction Lavage de plateau
4.Programma-indicator
5.Zoutindicator
(Niet in gebruik)
6.
7.Start/annuleer-indicator
8.Uitstel/programmaduur-indicator
9.Uitstel-toets
10.Uitstel-indicator
11.Programma-einde-indicator
(Niet in gebruik)
12.
13.Spoelmiddelindicator
30 NL
8
9
11
10
Toetsen
Aan/Uit-toets
Als u op de Aan/uit-toets drukt,
verlichten de indicatorlampjes op het
display in de AAN-stand. De lampjes
gaan uit in de UIT-stand.
Toets programmakeuze / annulering
programma
Druk op deze toets totdat het
gewenste programma in de
programma-indicator verschijnt.
Houd om het draaiende programma te
annuleren de toets programmakeuze/
annulering programma gedurende 3
seconden ingedrukt.
Functietoetsen
Als u tijdens de programmakeuze
of uitstelkeuze een van de
functietoetsen indrukt, hoort u een
bevestigend toetssignaal mits de
relevante functie wordt ondersteund
door het gekozen programma. De
functie wordt gekozen geacht als
de indicator van de gekozen functie
brandt.
Houd om de gekozen functie te
annuleren de functietoets ingedrukt
totdat de functie-indicator verdwijnt.
Programmakeuze
1. Druk op de Aan/Uit-knop om de
machine in te schakelen.
2. Raadpleeg de tabel
"Programmagegevens en
gemiddelde verbruikswaarden"
om te bepalen welk
wasprogramma geschikt is voor
uw vaat.
3. Het gekozen programma zal
starten zodra u de deur van de
machine sluit.
De machine voorbereiden
1. Open de deur van de vaatwasser.
2. Plaats de vuile vaat in de
vaatwasser volgens de instructies
uit de gebruikershandleiding.
3. Zorg dat de draaiende sproeiers
aan de boven- en onderkant
van de vaatwasser vrij kunnen
draaien.
4. Doe voldoende wasmiddel in het
wasmiddelbakje.
5. Controleer of de indicators voor
zout en spoelmiddel oplichten
en vul indien nodig zout en/of
spoelmiddel bij.
31 NL
32 NL
eco
50°C
InnerClean
-
10
0,92
0,7
Energie (kWh)
70°C
5
70°C
Quick & Clean
A
Medium tot hoog
110-200
0,90-1,45
10,2-14,4
1,36
18,6
189
Voorwas
Wassen
Koud afspoelen
Spoelen
Spoelen
Drogen
Einde
A+B
Hoog
1,43
16,2
156
Voorwas
Wassen
Koud afspoelen
Spoelen
Drogen
Einde
A+B
Hoog
1,3
10,2
58
Wassen
Koud afspoelen
Spoelen
Drogen
Einde
A+B
Medium
6
7
35°C
Mini 30'
8
-
Voorwas
0,92
13
102
Voorwas
Wassen
Koud
afspoelen
Spoelen
Drogen
Einde
A
Weinig
0,8
10,4
30
Wassen
Koud
afspoelen
Spoelen
Einde
A
Weinig
-
4
15
Voorwas
Einde
-
-
Geschikt voor Geschikt voor
Geschikt voor het
vaatwerk dat
licht bevuild
verwijderen van
niet vooraf
vaatwerk dat
resten op bevuild
gereinigd is en geschraapt of vaatwerk dat men
onmiddellijk vooraf gereinigd enkele dagen laat
wordt
is.
staan in de machine
gewassen.
en dus voor het
voorkomen van de
opbouw van slechte
geuren.
40°C
GlassCare
De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden.
* Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van
het testprogramma.
202
75
14,4
Water (I)
4
Intensief
Bepaalt de
Het is het meest
Geschikt voor zwaar
Dagelijks
vervuilingsgraad van
geschikte
bevuild vaatwerk,
wasprogramma
het vaatwerk en stelt wasprogramma voor potten en pannen.
waarbij gemiddeld
de temperatuur en
dagelijkse gemengde
bevuild vaatwerk
hoeveelheid van het
vaat, inclusief
dat men laat staan,
waswater evenals de kunststof voorwerpen.
zo snel mogelijk
wastijd automatisch
Terwijl fijne glazen
gereinigd wordt.
in. Geschikt voor alle
voorwerpen in het
types vaatwerk.
bovenrek worden
gewassen, kunnen
pannen en schalen in
het onderrek worden
gewassen.
-
AquaFlex
3
Programmatabel
40°C- 65°C
Auto
2
Voorwas
De
programmasequentie
Wassen
is aangepast aan de
mate van vuilheid
Koud afspoelen
Spoelen
Drogen
Einde
A+B
Medium
Wij raden u aan om
Meest
elke 1-2 maanden
economische
dit programma uit
wasprogramma
te voeren om de
voor gemiddeld
machine te reinigen bevuild vaatwerk
en hygiënisch te
dat men laat
houden. Voer het
staan.
programma uit met
een lege vaatwasser.
Voor een efficiënt
resultaat raden wij
u aan om speciaal
reinigingsmiddel te
gebruiken om de
machine te reinigen.
1 Reference*
P0
Duur (min)
Programmasequentie
(zonder opties)
Reinigingsmiddelen
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³
Mate van vervuiling
Reinigingstemperatuur
Programmanaam
Programmanummer
Hulpfuncties
De wasprogramma’s van de
vaatwasser zijn ontworpen om
het beste reinigingseffect te
bewerkstelligen gebaseerd op het
type vuil, de mate van vervuiling en
de eigenschappen van de vaat.
De machine biedt hulpfuncties
waarmee u tijd, water en energie kunt
besparen. Met deze hulpfuncties kunt
u de wascondities afstellen op uw
specifieke omstandigheden.
C De Hulpfuncties kunnen
veranderingen veroorzaken in de
programmaduur.
CDe Hulpfuncties zijn niet geschikt
voor alle wasprogramma’s. De
indicator van de hulpfunctie
die niet compatibel is met het
programma is niet geactiveerd.
Hulpfuncties toevoegen aan een
programma:
1. Selecteer het gewenste
wasprogramma door te drukken
op de programmakeuze-toets.
2. Als u een hulpfunctie kiest bij het
geselecteerde wasprogramma
dan wordt het corresponderende
symbool getoond op het scherm.
Als u nogmaals drukt op de
functietoets dan verdwijnt het
symbool en wordt de selectie
geannuleerd.
3. Druk nogmaals op de functietoets
om de selectie te annuleren.
Halve lading-functie
Deze wordt gebruikt als de machine
niet volledig is gevuld.
Deze wordt gebruikt als de machine
niet volledig is gevuld.
1. Zet uw vaat naar wens in de
machine.
2. Zet de machine aan met de Aan/
Uit-toets.
3. Kies het gewenste programma
en druk op de Halve lading-toets.
De Halve lading-indicator gaat
branden op het display in de
Functiekeuze-indicator.
4. Sluit de deur van de machine om
het programma te starten.
C Met de Halve lading-functie kunt
u bij gebruik van de onder- en
bovenmand van de machine zowel
water als stroom besparen.
Fast+functie
Deze functie verkort de
geselecteerde wascyclus en
vermindert het waterverbruik door af
te wassen onder hoge druk.
SteamGloss functie
Deze functie levert superieure
droogprestaties.
Fonction Lavage de plateau
Sélectionnez cette fonction pour
laver le plateau du panier inférieur.
Il convient de charger correctement
les plateaux à l'aide des supports du
panier inférieur.
Functie voor automatische
wasmiddeldetectie
Het product bevat een functie die
automatisch het wasmiddeltype
vaststelt en het wasprogramma en
droogsysteem hierop aanpast voor
de beste prestaties. Als u speciale
wastabletten gebruikt, kan de
programmaduur met 20 minuten
worden verlengd voor optimale wasen droogprestaties.
De functie deactiveren:
1. Nadat de machine is ingeschakeld,
drukt u gelijktijdig op de toetsen
33 NL
Uitstel en P. Houd de toetsen
ingedrukt totdat het aftellen op
het display (3, 2, 1) is voltooid.
2. Druk op de toets P om de optie
a: te activeren. De functie voor
automatische wasmiddeldetectie
wordt bij de stand “a:0”
uitgeschakeld en ingeschakeld
bij stand "a:1". Stel de gewenste
stand in met de Uitstel-toets.
3. Schakel de machine uit met de
Aan/Uit-knop om de wijzigingen
op te slaan.
Binnenverlichting (afhankelijk van
het model)
Sommige modellen hebben een lamp
om de binnenkant van de vaatwasser
te verlichten als u de deur opent.
De instellingen voor de
binnenverlichting wijzigen
1. Nadat de machine is ingeschakeld,
drukt u gelijktijdig op de toetsen
Uitstel en P+. Houd de toetsen
ingedrukt totdat het aftellen op
het display (3, 2, 1) is voltooid.
2. Druk op de toets P+ om de stand L:
te activeren. In de stand "L:0" is de
binnenverlichting uitgeschakeld
en in de stand "L:1" is deze
ingeschakeld. Stel de gewenste
stand in met de Uitstel-toets.
3. Schakel de machine uit met de
Aan/Uit-knop om de wijzigingen
op te slaan.
Témoin lumineux de fonctionnement
projeté au sol
Avertisseur indiquant que la
machine est en cours de lavage
(varie selon le modèle)
La machine émet un signal lumineux
projeté au sol durant le lavage. Ce
signal lumineux s'éteint à la fin du
lavage.
C Le témoin lumineux de
fonctionnement s'active
automatiquement lorsqu'un
programme de lavage démarre et
demeure activé jusqu'à la fin de
celui-ci.
C Le témoin lumineux de
fonctionnement ne peut pas être
annulé par l'utilisateur.
Nettoyage de la machine
Il est recommandé de procéder au
nettoyage et à l’entretien de la
machine tous les 1 à 2 mois. Cette
opération doit se faire lorsque la
machine est vide.
Pour un résultat efficace, il est
recommandé d’utiliser des produits de
nettoyage spécialement adaptés à la
machine.
A Ne vous servez pas du programme
de nettoyage de la machine
pour le lavage de la vaisselle. Étant donné que ce programme
fonctionne sous des températures
élevées, il est préjudiciable pour la
vaisselle.
Plannen van de wasduur
Uitstel
Als in uw regio een gereduceerd
elektriciteitstarief wordt gehanteerd,
dan kunt u met de functie Uitstel
de afwas laten doen tijdens de
momenten dat dit tarief geldt.
U kunt de start van het geselecteerde
programma tot 24 uur uitstellen.
1. Selecteer het wasprogramma en
eventuele hulpfuncties en druk op
de Uitstel-toets.
2. Als u op de Uitstel-toets drukt,
toont de informatieregel "0:30" en
knippert de Uitstel-indicator.
34 NL
3. Stel de gewenste tijd in door
te drukken op de Uitstel-toets.
De uitsteltijd neemt met elke
toetsdruk toe met stapjes van 30
minuten tot het 6-uurspunt. Hierna
neemt de uitsteltijd toe met stapjes
van 1 uur tot het 24-uurspunt.
4. Sluit de deur van uw machine na
de uitgestelde start te hebben
ingesteld. Als de uitsteltijd
eenmaal voorbij is, gaat het
gekozen programma automatisch
van start.
Instellingen wijzigen als de functie
Uitstel is geactiveerd
Als de functie Uitstel is geactiveerd,
kunt u geen wijzigingen aanbrengen
aan het wasprogramma, de
hulpfuncties of de duur van de
uitsteltijd.
C De programma- en hulpfuncties
kunnen niet worden ingesteld/
veranderd nadat het programma is
gestart.
De functie Uitstel annuleren
1. Houd de toetsen voor
Programmakeuze en Programmaannulering 3 seconden ingedrukt.
2. ‘3’, ‘2’, ‘1’ verschijnt op het
display terwijl u de toetsen
Programmakeuze en Programmaannulering ingedrukt houdt. De
Uitstel-indicator schakelt uit aan
het einde van het annuleerproces
als het uitstelproces is
geannuleerd.
C U kunt een nieuw programma
selecteren en starten nadat de
Uitstel-functie is geannuleerd.
C U kunt de uitsteltijd niet meer
instellen als het programma is
gestart.
Het programma starten
Sluit na het kiezen van het
programma en de hulpfuncties de
deur van de machine om deze te
starten.
C Afhankelijk van de hardheid van
het leidingwater onthardt de
machine het water. De wastijd
kan veranderen gedurende een
programma door toedoen van de
omgevingstemperatuur van uw
machine, temperatuur van het
leidingwater en de hoeveelheid
vaat.
C Zorg ervoor dat u de deur van
de vaatwasser niet opent als de
machine actief is. Pas op, er kan
een stoomwalm uit de machine
komen als u de deur opent.
C De machine blijft enige tijd
geruisloos in pauzestand om de de
machine en vaat te ontdoen van
water en om de waterontharder te
reinigen. Na dit proces hervat de
vaatwasser het drogen.
Een programma annuleren
Houd de toetsen voor
Programmakeuze en Programmaannulering 3 seconden ingedrukt.
Laat de toetsen los als de indicator
Start/Pauze begint te knipperen.
Nadat u de deur van de machine
sluit, wordt de afvoer in 2 minuten
uitgevoerd
en geeft de machine een
geluidssignaal als het voltooid is.
C Er kunnen resten wasmiddel
of spoelmiddel achterblijven
in de machine en/of op de vaat
afhankelijk van de programmafase
tijdens het annuleren.
35 NL
Zoutindicator (
)
Controleer de zoutindicator in het
display om te zien of de vaatwasser
voldoende onthardingszout bevat.
Vul het zoutreservoir met zout als de
waarschuwingsindicator verschijnt in
het display van de machine.
C Hoe u de hardheidsgraad van het
water kunt aanpassen, wordt
uitgelegd in het hoofdstuk over de
Waterontharder.
Spoelmiddelindicator ( )
Controleer de spoelmiddelindicator
op het display om te zien of de
vaatwasser voldoende spoelmiddel
bevat. Vul het spoelmiddelreservoir
met spoelmiddel als de
waarschuwingsindicator verschijnt in
het display van de machine.
Programma-einde
C Als het duur u gekozen programma
ten einde komt, zal een
geluidssignaal u waarschuwen
om de machine uit te zetten. Dit
geluidssignaal waarschuwt met
bepaalde tussenpozen voordat
het uitgaat.
De Programma-einde-indicator gaat
branden als het wasprogramma is
voltooid.
1. Open de deur van de machine.
2. Druk op de Aan/Uit-knop om de
machine uit te schakelen.
3. Sluit de kraan.
4. Trek de stekker uit het
stopcontact.
C Om energie te besparen wordt
het product automatisch
uitgeschakeld nadat het
programma is voltooid of als het
programma niet is gestart.
C Laat de schone vaat ongeveer
15 minuten in de machine staan
om af te koelen. De schone
vaat droogt sneller als u de
machinedeur een stukje open
laat staan gedurende deze
fase. Dit proces verhoogt de
droogeffectiviteit van de machine.
Waarschuwing
waterafsluiting
Als de waterleiding wordt afgesloten
of de kraan wordt dichtgedraaid
kan de machine geen water tot zich
nemen en zal het P2-symbool op de
programma-indicator knipperen.
Het wasprogramma wordt
onderbroken zolang het probleem
aanhoudt, waarbij de watertoevoer
regelmatig door de machine wordt
gecontroleerd; als de watertoevoer
wordt hersteld, verdwijnt na een
korte tijd het P2-symbool en wordt
het wasprogramma hervat.
Waarschuwing voor
overstroming
Als de machine teveel water tot zich
neemt of er zich een lek voordoet
in een willekeurig onderdeel,
neemt de machine dit waar en zal
het P1-symbool op de programmaindicator gaan knipperen. Zolang de
overstroming zich voor blijft doen zal
het beveiligingsalgoritme actief zijn
en proberen het water af te voeren.
Als de overstroming wordt gestopt
en de veiligheid wordt gewaarborgd,
zal het P1-symbool verdwijnen. Als
P1 niet verdwijnt, bestaat er een
permanente storing. In dit geval moet
er contact worden opgenomen met
een erkende servicedienst.
36 NL
6 Onderhoud en reiniging
De levensduur van het product kan
worden verlengd en veelvoorkomende
problemen nemen af als het product
regelmatig wordt gereinigd.
A Haal de stekker van het
product uit het stopcontact en
draai de kraan dicht voordat u
reiniginigsprocedures uitvoert.
C Gebruik geen schuurmiddelen voor
het reinigen.
C Reinig de filters en rotorbladen
minstens een keer per week.
De filters reinigen
Reinig de filters minstens een keer
per week om de machine goed
te laten werken. Controleer of er
voedselresten op de filters zitten.
Indien dat het geval is, verwijder dan
de filters en reinig ze onder stromend
water.
1. Draai de microfilter (1) en grove
filter (2) tegen de klok in en trek
ze uit de zitting (A).
Het buitenoppervlak van het
product reinigen
Reinig het buitenoppervlak en de
deuren van het product voorzichtig
met een mild reinigingsmiddel
en een vochtige doek. Veeg het
bedieningspaneel alleen schoon met
een vochtige doek.
De binnenkant van de
machine reinigen
• Maak de binnenkant van uw
•
2. Trek de metalen / plastic filter
eruit (3) (B).
machine en het reservoir schoon
door, afhankelijk van de vuilgraad,
een voorwasprogramma te
draaien zonder wasmiddelen of
een lang wasprogramma met een
wasmiddel.
Indien er water in de machine is
achtergebleven, laat het water
dan weglopen door de procedures
uit te voeren die staan onder “Een
programma annuleren”. Reinig
bezinksel dat is opgehoopt in de
onderkant van de machine en dat
het water blokkeert, indien het
water niet kan worden afgevoerd.
3. Druk de twee pallen op de grove
filter naar binnen en haal de grove
filter uit de montage (C).
37 NL
4. Reinig alle drie filters onder
kraanwater met een borstel.
5. Plaats de metalen/plastic filter
terug.
6. Plaats de grove filter in de
microfilter. Zorg ervoor dat deze
goed is geplaatst. Draai de grove
filter met de klok mee tot u een
“klik” hoort.
A Gebruik de vaatwasser niet
zonder filter.
C Verkeerde plaatsing van de filters
vermindert de afwasefficiëntie.
De rotoren reinigen
Reinig de rotoren minstens een keer
per week om de machine goed te
laten werken.
Onderrotor
Controleer of de gaten op de
onderrotor (1) verstopt zijn. Als deze
verstopt zitten: verwijderen de rotor
en reinig hem. Trek de onderrotor
omhoog om hem te verwijderen (A, B).
De slangfilter reinigen
Schade op de machine die veroorzaakt
kan worden door onzuiverheden
uit de stedelijke watervoorziening
of uw eigen waterinstallatie (zoals
zand, vuil, roest, enz.) kan worden
voorkomen met de filter bevestigd
aan de watertoevoerslang. Controleer
de filter en slang regelmatig en reinig
ze indien nodig.
1. Draai de kraan dicht en verwijder
de slang.
2. Reinig de filter onder stromend
water nadat u hem hebt
verwijderd.
3. Plaats de gereinigde filter terug in
de zitting in de slang.
4. Installeer de slang op de kraan.
(afhankelijk van het model)
38 NL
Bovenrotor
Controleer of de gaten op de
bovenrotor (2) verstopt zijn. Als deze
verstopt zitten: verwijderen de rotor
en reinig hem. Draai de moer naar
links om de bovenrotor te verwijderen
(C,D).
Zorg ervoor dat de moer goed is
bevestigd bij het installeren van de
bovenrotor.
Bovenrotor
Controleer of de gaten van de
bovenrotor (3) van uw machine
verstopt zitten. Als deze verstopt
zitten: verwijder en reinig ze dan.
Om de rotor te verwijderen, duwt u
deze enigszins omhoog (E) en draait u
vervolgens met de klok mee (F).
Om de rotor te installeren, plaatst u
hem in de gleuf, drukt u zachtjes naar
boven en draait u naar links totdat
deze goed stevig vast zit. Nadat u de
rotor loslaat, moet u controleren of
deze zonder belemmering draait.
39 NL
7 Problemen oplossen
De machine start niet.
• Voedingskabel is niet aangesloten. >>> Controleer of de voedingskabel is
aangesloten.
• Zekering is gesprongen. >>> Controleer de zekeringen in uw huis.
• Water is afgesloten. >>> Controleer of de kraan open staat.
• Deur van de machine staat open. >>> Controleer of u de deur van van de
machine hebt gesloten.
• Aan-/Uit-knop is niet ingedrukt. >>> Controleer of u de machine hebt
ingeschakeld door op de Aan-/Uit-knop te drukken.
De vaat wordt niet schoon
• Vaatwerk is niet goed in de machine geplaatst. >>> Laad uw vaatwerk op
de manier die de handleiding staat beschreven.
• Geselecteerd programma is ongeschikt. >>> Selecteer een programma
met een hogere temperatuur en cyclustijd.
• Rotoren zitten vast. >>> Draai voordat u het programma start de bovenen onderrotoren met de hand om te controleren of ze vrij draaien.
• De gaten van de rotoren zijn verstopt. >>> De gaten van de onder- en
bovenrotoren zijn mogelijk verstopt met voedselresten zoals citroenpitten.
Reinig de rotoren regelmatig zoals wordt getoond in het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
• Filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is.
Reinig het filtersysteem regelmatig zoals wordt getoond in het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
• Filters zijn onjuist geïnstalleerd. >>> Controleer het filtersysteem en zorg
ervoor dat het juist is geïnstalleerd.
• Rekken zijn overbelast. >>> Laad de rekken niet boven hun capaciteit.
• Vaatwasmiddel wordt onder ongeschikte omstandigheden bewaard. >>>
Indien u poeder gebruikt, bewaar de verpakking dan niet op vochtige
plekken. Bewaar het indien mogelijk in een gesloten verpakking. We raden
u aan vaatwastabletten te gebruiken, omdat ze gemakkelijker te bewaren
zijn.
• Onvoldoende vaatwasmiddel. >>> Als u poederwasmiddel gebruikt, pas
de hoeveelheid wasmiddel dan aan op de mate van vervuiling van uw
vaatwerk en/of op programmadefinities. We raden aan vaatwastabletten
te gebruiken voor optimale resultaten.
• Onvoldoende glansspoelmiddel. >>> Controleer de indicator van het
glansspoelmiddel en voeg indien nodig glansspoelmiddel toe. Verhoog de
instelling voor het glansspoelmiddel als er genoeg glansspoelmiddel in de
machine zit.
• De deksel van het doseervakje staat open. >>> Controleer of de deksel van
het doseervakje stevig dicht zit nadat u vaatwasmiddel hebt toegevoegd.
40 NL
Vaatwerk is niet droog aan het einde van de cyclus
• Vaatwerk is niet goed in de machine geplaatst. >>> Plaats het vaatwerk
op een manier dat er geen water in ophoopt.
• Onvoldoende glansspoelmiddel. >>> Controleer de indicator van het
glansspoelmiddel en voeg indien nodig glansspoelmiddel toe. Verhoog de
instelling voor het glansspoelmiddel als er genoeg glansspoelmiddel in de
machine zit.
• De machine wordt net nadat het programma is voltooid uitgeladen. >>>
Laad uw machine niet gelijk nadat het afwasproces is voltooid uit. Open de
deur enigszins en wacht even tot de stoom binnen naar buiten is gekomen.
Laad het vaatwerk uit nadat de onderdelen zo zijn afgekoeld dat u ze kunt
aanraken. Begin het uitladen met de onderste mand. Zo voorkomt u dat
water op vaatwerk in het bovenste rek op vaatwerk in het onderste rek
druppelt.
• Geselecteerd programma is ongeschikt. >>> Doordat de spoeltemperatuur
laag is bij korte programma's, is de droogprestatie ook lager. Selecteer
programma's met een langere duur voor een hogere droogprestatie.
• De oppervlaktekwaliteit van het keukengerei is aangetast. >>> De
gewenste wasprestatie kan niet bereikt worden op keukengerei met
aangetaste oppervlakte en dergelijk keukengerei uit hygiënisch oogpunt
ook niet geschikt om te worden gebruikt. Ook kan water niet gemakkelijk
op aangetaste oppervlaktes stromen. Het wordt niet aangeraden om
dergelijk keukengerei in de vaatwasser te wassen.
C Het is normaal dat Teflon-keukengerei niet goed droogt. Dit heeft te
maken met de structuur van Teflon. Doordat de oppervlaktespanning van
Teflon en water verschilt, blijven waterdruppels achter op het Teflonoppervlak.
Er blijven thee-, koffie- of lippenstiftvlekken op de vaat achter.
• Geselecteerd programma is ongeschikt. >>> Selecteer een programma
met een hogere temperatuur en cyclustijd.
• De oppervlaktekwaliteit van het keukengerei is aangetast. >>> Theeen koffievlekken of andere verfplekken worden mogelijk niet in de
vaatwasser gereinigd wanneer ze in aangetaste oppervlaktes zijn
doorgedrongen. De gewenste wasprestatie kan niet bereikt worden op
keukengerei met aangetaste oppervlakte en dergelijk keukengerei uit
hygiënisch oogpunt ook niet geschikt om te worden gebruikt. Het wordt
niet aangeraden om dergelijk keukengerei in de vaatwasser te wassen.
• Vaatwasmiddel wordt onder ongeschikte omstandigheden bewaard. >>>
Indien u poeder gebruikt, bewaar de verpakking dan niet op vochtige
plekken. Bewaar het indien mogelijk in een gesloten verpakking. We raden
u aan vaatwastabletten te gebruiken, omdat ze gemakkelijker te bewaren
zijn.
41 NL
Er blijft kalkaanslag op de vaat achter en het glaswerk ziet er dof uit
• Onvoldoende glansspoelmiddel. >>> Controleer de indicator van het
glansspoelmiddel en voeg indien nodig glansspoelmiddel toe. Verhoog de
instelling voor het glansspoelmiddel als er genoeg glansspoelmiddel in de
machine zit.
• De instelling van de waterhardheid is laag of het zoutniveau is
onvoldoende >>> Meet de hardheid van het kraanwater en controleer de
instelling van de waterhardheid.
• Er lekt zout. >>> Let op dat u geen zout morst rondom het zoutvulgat
terwijl u zout toevoegt. Zorg ervoor dat de deksel van het zoutreservoir
goed wordt gesloten na het vullen. Laat het voorspoelprogramma draaien
om het zout te verwijderen dat in de machine is gemorst. Doordat de
zoutkorrels die onder de deksel achterblijven tijdens het voorspoelen
oplossen, waardoor de deksel losser gaat zitte, moet u de deksel aan het
einde van het programma nog een keer controleren.
Er hangt een vreemde geur in de machine
C Een nieuwe machine heeft een specifieke geur. Deze geur vervaagt na een
paar wasbeurten.
• Filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is.
Reinig het filtersysteem regelmatig zoals wordt getoond in het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
• Vuile vaat blijft 2-3 dagen in de vaatwasser staan. >>> Indien u de
machine niet gelijk nadat u de vaat hebt geplaatst wilt starten, verwijder
dan de resten op de vaat en laat het voorspoelprogramma iedere 2 dagen
zonder vaatwasmiddel draaien. Sluit de deur van de machine in dergelijke
gevallen niet volledig om te voorkomen dat er een geur in de machine gaat
hangen. U kunt ook geurverwijderaars of reinigingsmiddelen gebruiken
die op de markt beschikbaar zijn.
42 NL
Er treedt roest, verkleuring of aantasting oppervlakte van het
vaatwerk op
• Er lekt zout. >>> Zout kan aantasting en oxidatie op metalen oppervlaktes
veroorzaken. Let op dat u geen zout morst rondom het zoutvulgat terwijl u
zout toevoegt. Zorg ervoor dat de deksel van het zoutreservoir goed wordt
gesloten na het vullen. Laat het voorspoelprogramma draaien om het zout
te verwijderen dat in de machine is gemorst. Doordat de zoutkorrels die
onder de deksel achterblijven tijdens het voorspoelen oplossen, waardoor
de deksel losser gaat zitte, moet u de deksel aan het einde van het
programma nog een keer controleren.
• Er zijn gedurende een lange tijd zoute voedselresten op het vaatwerk
blijven zitten. >>> Indien zilverwerk met dergelijk voedsel in de machine
blijft zitten, moet het vuil worden verwijderd met voorspoelen of moet het
vaatwerk direct worden afgewassen.
• Elektrische installatie is niet geaard. >>>Controleer of uw machine
is aangesloten op de aardleiding. Anders veroorzaakt de statische
elektriciteit die in het product wordt opgebouwd bogen op de oppervlakte
van metalen voorwerpen, waardoor de beschermlaag op de oppervlakte
wordt verwijderd en kleurverandering wordt veroorzaakt.
• Intensieve reinigingsmiddelen zoals bleek worden gebruikt. >>> De
beschermende laag op metalen oppervlaktes wordt beschadigd en
wordt mettertijd minder efficiënt wanneer deze in contact komt met
reinigingsmiddelen als bleek. Was uw vaat niet met bleek.
• Metalen voorwerpen, zoals in het bijzonder messen, worden voor andere
doeleinden gebruikt dan het voorgenomen gebruik. >>> Beschermende
laag op de randen van messen kan beschadigd raken wanneer ze worden
gebruikt voor bijvoorbeeld het openen van blikken. Gebruik metalen
keukengerei alleen voor hun voorgenomen gebruik.
• Zilverwerk is gemaakt van roestvrij staal van slechte kwaliteit. >>>
Corrosie op dergelijke voorwerpen is onvermijdelijk. Ze moeten niet in
vaatwassers worden gewassen.
• Keukengerei dat al aangetast is, wordt in de vaatwasser afgewassen.
>>> Roest op een aangetast voorwerp kan naar andere oppervlaktes van
roestvrij staal trekken en ook op die oppervlaktes corrosie veroorzaken.
Dergelijke voorwerpen mogen niet in vaatwassers worden afgewassen.
43 NL
Er blijft vaatwasmiddel in het doseerbakje achter.
• Het doseerbakje was vochtig toen vaatwasmiddel werd toegevoegd.
>>> Zorg ervoor dat het doseervakje goed gedroogd is voor u het met
vaatwasmiddel vult.
• Vaatwasmiddel wordt lang voor het afwassen toegevoegd. >>> Let op
dat u het vaatwasmiddel kort voor het opstarten van het programma
toevoegt.
• De deksel van het doseervakje kan tijdens het afwassen niet worden
geopend. >>> Plaats de vaat op een manier dat de deksel van het
doseervakje toch open kan en dat het water vanuit de rotoren in de
machine kan lopen.
• Vaatwasmiddel wordt onder ongeschikte omstandigheden bewaard. >>>
Indien u poeder gebruikt, bewaar de verpakking dan niet op vochtige
plekken. Bewaar het indien mogelijk in een gesloten verpakking. We raden
u aan vaatwastabletten te gebruiken, omdat ze gemakkelijker te bewaren
zijn.
• De gaten van de rotoren zijn verstopt. >>> De gaten van de onder- en
bovenrotoren zijn mogelijk verstopt met voedselresten zoals citroenpitten.
Reinig de rotoren regelmatig zoals wordt getoond in het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
Decoraties en versieringen op keukengerei worden verwijderd.
C Gedecoreerde glazen en gedecoreerd porcelein is niet geschikt voor
het wassen in de vaatwasser. Fabrikanten van glaswerk en porceleinen
tafelgerei raden het af om dergelijk keukengerei in de vaatwasser af te
wassen.
Er zitten krassen op het vaatwerk.
C Keukengerei met of gemaakt van aluminium mag niet in de vaatwasser
worden afgewast.
• Er lekt zout. >>> Let op dat u geen zout morst rondom het zoutvulgat
terwijl u zout toevoegt. Gemorst zout kan krassen veroorzaken. Zorg
ervoor dat de deksel van het zoutreservoir goed wordt gesloten na het
vullen. Laat het voorspoelprogramma draaien om het zout te verwijderen
dat in de machine is gemorst. Doordat de zoutkorrels die onder de deksel
achterblijven tijdens het voorspoelen oplossen, waardoor de deksel losser
gaat zitte, moet u de deksel aan het einde van het programma nog een
keer controleren.
• De instelling van de waterhardheid is laag of het zoutniveau is
onvoldoende >>> Meet de hardheid van het kraanwater en controleer de
instelling van de waterhardheid.
• Vaatwerk is niet goed in de machine geplaatst. >>> Wanneer u de glazen
en ander glaswerk in het rek plaatst, zorg er dan voor dat ze niet tegen
het andere vaatwerk aanleunen, behalve de randen van het rek of de
steundraad voor glas. Wanneer de glazen tegen elkaar of tegen ander
vaatwerk slaan door de kracht van het water tijdens het afwassen, kan het
opervlak breken of kunnen er krassen verschijnen.
44 NL
Er blijft een laagje achter op glazen dat lijkt op een melkvlek die niet
wordt verwijderd wanneer deze met de hand wordt weggeveegd. Er
verschijnt een blauwige/regenbooggloed wanneer het glas in het
licht wordt gehouden.
• Er wordt te veel glansspoelmiddel gebruikt. >>>Verlaag de instelling
van het glansspoelmiddel. Reinig het glansspoelmiddel wanneer u het
glansspoelmiddel toevoegt.
• Er is corrosie op het glas opgetreden door zacht water. >>> Meet
de hardheid van het water goed en controleer de instelling van de
waterhardheid. Als uw leidingwater zacht is (< 5 dH), gebruik dan geen
zout. Kies programma's die bij hogeren temperaturen afwassen (bijv. 6065 °C). U kunt ook beschermende reinigingsmiddelen voor glas gebruiken
die op de markt beschikbaar zijn.
Er wordt schuim gevormd in de machine.
• Het vaatwerk wordt gewassen met handwasmiddel maar wordt
niet afgespoeld voordat het in de machine wordt geplaatst. >>>
Handwasmiddel bevat geen anti-schuimmiddel. Het vaatwerk hoeft
niet met de hand te worden gewassen voordat het in de machine wordt
geplaatst. Het is voldoende om grof vuil op het oppervlak te verwijderen
onder de kraan, met een papieren doekje of een vork.
• Er is glansspoelmiddel in de machine gemorst bij het toevoegen van
glansspoelmiddel. >>> Zorg ervoor dat u geen glansspoelmiddel in de
machine morst terwijl u hem vult. Verwijder gemorst glansspoelmiddel
schoon met behulp van een doekje.
• De deksel van het reservoir voor glansspoelmiddel is open blijven staan.
>>> Zorg ervoor dat u de deksel van het reservoir voor glansspoelmiddel
sluit nadat u glansspoelmiddel toevoegt.
Keukengerei breekt.
• Vaatwerk is niet goed in de machine geplaatst. >>> Laad uw vaatwerk op
de manier die de handleiding staat beschreven.
• Rekken zijn overbelast. >>> Laad de rekken niet boven hun capaciteit.
Er blijft water achter in de vaatwasser aan het einde van het
programma.
• Filters zijn verstopt. >>> Controleer of het filtersysteem schoon is.
Reinig het filtersysteem regelmatig zoals wordt getoond in het gedeelte
"Reiniging en onderhoud".
• De afvoerslang is verstopt/geblokkeerd. >>> Controleer de afvoerslang.
Verwijder indien nodig de afvoerslang, maak de verstopping vrij en plaats
de slang terug volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
C Neem contact op met uw dealer of erkende serviceagent als u het probleem
niet kunt oplossen door de instructies in dit hoofdstuk op te volgen. Probeer
nooit zelf een slecht werkend product te repareren.
45 NL
15 0193 0400_AA_(NL)
www.beko.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement