AIRLESSCO 24F579 Mustang 5100 Stand User manual

AIRLESSCO 24F579 Mustang 5100 Stand User manual
Bediening/Reparatie/Onderdelen
LP 400/500/600/700
Mustang 5100/8100
Airless verfspuit
3A2172F
NL
Voor het aanbrengen van architecturale verf en coatings. Alleen voor professioneel gebruik.
Niet goedgekeurd voor gebruik op Europese locaties met een explosieve atmosfeer.
Maximumwerkdruk 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi)
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies
in deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Bijbehorende handleidingen
Handleiding pistool
312363 - Engels
312364 - Spaans
312365 - Frans
ti16112a
ti16113a
ti16111a
VAC
Serie
HiBoy
Stand
LoBoy
120 V
Noord-Amerika
B
24F568 LP500
24F571 LP600
24F581 Mustang 5100
24F583 Mustang 8100
24F567 LP500
24F579 Mustang 5100
24F569 LP500
24F570 LP600
240 V
Europa
A
16M373 LP500
16M374 LP600
16M375 LP700
16M371 LP400
16M372 LP500
110 V
Verenigd
Koninkrijk
A
16M380 LP500
16M381 LP600
16M382 LP700
16M378 LP400
16M379 LP500
230 V
Australië
A
16M393 LP600
16M389 LP400
16M390 LP500
16M391 LP500
16M392 LP600
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar
procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen.
Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld
in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.
WARNING
WARNING
AARDING
Dit product moet worden geaard. In het eventuele geval van een elektrische kortsluiting, vermindert een
aardgeleiding het risico op een elektrische schok door de elektrische stroom via de aardgeleider af te leiden.
Dit product is uitgerust met een snoer voorzien van een aardgeleiding en een geschikt geaarde stekker.
De stekker moet worden gestoken in een goed geïnstalleerd stopcontact dat is geaard conform alle ter
plekke geldende regels en voorschriften.
• Onjuiste installatie van de aardingsplug kan leiden tot het risico van elektrische schokken.
• Als het snoer of de stekker moet worden gerepareerd of vervangen, mag de massadraad niet worden
aangesloten op een van de platte klemmen.
• De draad met de isolatiemantel die van buiten groen met of zonder gele strepen is, is de massadraad.
• Vraag een gediplomeerde elektricien of servicemonteur of het product op de juiste wijze is geaard als
u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt.
• De meegeleverde stekker niet aanpassen: als hij niet in het stopcontact past, laat een gediplomeerde
elektricien dan het juiste stopcontact installeren.
• Dit product is bedoeld voor gebruik in een nominaal circuit van 120 V en heeft een aardingsstekker zoals
op onderstaande afbeelding is afgebeeld.
• Het product alleen aansluiten op een stopcontact dat dezelfde configuratie heeft als de stekker.
• Geen adapter gebruiken in combinatie met dit product.
Verlengsnoeren:
• Alleen 3-draads verlengsnoeren gebruiken met een drieplugs aardingsstekker en een contrastekker met
drie openingen waarin de plug van het product past.
• Controleer of het snoer niet is beschadigd. Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan minimaal 2,5 mm2
(12 AWG) om de stroom die het product verbruikt te kunnen geleiden.
• Een ondermaatse snoer resulteert in een val van de lijnspanning, vermogensverlies en oververhitting.
2
3A2172F
Waarschuwingen
WARNING
WARNING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden
of exploderen. Ter voorkoming van brand en explosies:
• Nooit brandbare of explosieve materialen spuiten in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen zoals
sigaretten, motoren en elektrische apparatuur.
• Verf of oplosmiddelen die door het toestel stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Statische
elektriciteit houdt een gevaar op ontbranding of explosies in, in de nabijheid van dampen van verf
of oplosmiddelen. Alle onderdelen van het spuitsysteem, inclusief de pomp, de complete slang, het
spuitpistool en voorwerpen in en rondom het spuitgebied moeten naar behoren worden geaard ter
bescherming tegen statische ontlading en vonken. Gebruik Airlessco geleidende of geaarde airless
hogedruk verfspuitslangen.
• Controleer of alle houders en opvangsystemen geaard zijn om statische ontlading te voorkomen.
• Sluit aan op een geaard stopcontact en gebruik geaarde verlengsnoeren. Geen 3-pins naar 2-pins adapter
gebruiken.
• Geen verf of oplosmiddel gebruiken dat halogeenkoolwaterstoffen bevat.
• Houd het spuitgebied goed geventileerd. Zorg ervoor dat er zich voldoende frisse lucht door de ruimte
verplaatst. Bewaar de pompconstructie in een goed geventileerde ruimte. Spuit niet op de pompconstructie.
• Niet roken in het spuitgebied.
• Geen lichtschakelaars, motoren of soortgelijke producten die vonken veroorzaken inschakelen in het
spuitgebied.
• Houd de ruimte vrij van houders met verf of oplosmiddel, lappen en andere brandbare materialen.
• Ga na uit welke bestanddelen de verf en de oplosmiddelen die u gebruikt, bestaan. Lees alle
MSDS-veiligheidsbladen en de labels van de verf en de oplosmiddelen. Volg de veiligheidsinstructies van
de fabrikant van de verf en de oplosmiddelen.
• Er moet werkende brandblusapparatuur aanwezig zijn.
• Het verfpistool genereert vonken. Wanneer u brandbaar materiaal gebruikt in of bij het spuitapparaat of
om het apparaat door te spoelen of te reinigen, houd dan het spuitapparaat op minimaal 6 meter (20 voet)
afstand van brandbare dampen.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het systeem
kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat
plegen aan de apparatuur.
• Alleen geaarde stopcontacten gebruiken.
• Alleen 3-draads verlengkabels gebruiken.
• Zorg ervoor dat de aardingspennen op het netsnoer en de verlengkabels intact zijn.
• Niet blootstellen aan regen. Binnenshuis bewaren.
3A2172F
3
Waarschuwingen
WARNING
WARNING
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Door spuitmateriaal onder hoge druk kunnen giftige stoffen door de huid dringen en ernstig lichamelijk letsel
veroorzaken. Laat u onmiddellijk behandelen door een arts indien er zich een injectie voordoet.
• Het pistool niet richten op of niet spuiten naar mensen of dieren.
• Vermijd contact met de handen of andere lichaamsdelen bij de ontlading. Probeer bijvoorbeeld nooit
lekkages te stoppen met een lichaamsdeel.
• Gebruik altijd de tipbeschermer van de spuitmond. Spuit nooit zonder dat de tipbeschermer van
de spuitmond op zijn plaats is aangebracht.
• Gebruik Airlessco-spuittips.
• Wees voorzichtig bij het reinigen en vervangen van de tip van de spuitmond. Als de tip van de spuitmond
verstopt raakt tijdens het spuiten, volgt u de Drukontlastingsprocedure, pagina 7 om de eenheid uit
te schakelen en de druk te ontlasten alvorens u de tip van de spuitmond verwijdert om hem te reinigen.
• Laat de eenheid nooit in werking of onder druk staan als er geen toezicht is. Schakel de eenheid uit
wanneer deze niet wordt gebruikt en volg de Drukontlastingsprocedure, pagina 7 om de eenheid uit
te schakelen.
• Controleer de slangen en onderdelen op tekenen van beschadiging. Vervang alle beschadigde slangen
of onderdelen.
• Dit systeem kan 3000 psi produceren. Gebruik Airlessco-reserveonderdelen of -toebehoren met een
vermogen van minimaal 3000 psi.
• Vergrendel de trekker altijd wanneer u niet spuit. Ga na of de vergrendeling van de trekker correct werkt.
• Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten voordat u het systeem gaat gebruiken.
• Zorg ervoor dat u weet hoe u de eenheid en de ontlastingsdruk snel moet stopzetten. Zorg dat u vertrouwd
bent met de bedieningsknoppen.
GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.
• Draag altijd geschikte handschoenen, oogbescherming en een masker of ademhalingsapparatuur
als u verft.
• Gebruik het toestel niet of spuit niet in de nabijheid van kinderen. Houd kinderen altijd uit de buurt van
het toestel.
• Buig niet over het toestel of ga niet op een onstabiele ondergrond staan. Zorg ervoor dat u altijd stevig
en in evenwicht staat.
• Blijf alert en let op wat u doet.
• Laat de eenheid nooit in werking of onder druk staan als er geen toezicht is. Schakel de eenheid uit
wanneer deze niet wordt gebruikt en volg de Drukontlastingsprocedure, pagina 7 om de eenheid uit
te schakelen.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Zorg dat er geen kink in de slang komt en buig hem niet te ver door.
• Stel de slang niet bloot aan een temperatuur of druk die buiten de specificaties van Airlessco valt.
• De slang niet gebruiken als houvast om de apparatuur te trekken of op te tillen.
GEVAREN VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK
Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan
leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat. Wanneer u deze
waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.
• Gebruik geen oplosmiddelen die 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride of andere
halogeenkoolwaterstoffen bevatten of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.
• Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact
op met uw materiaalleverancier om te weten welke materialen elkaar goed verdragen.
4
3A2172F
Waarschuwingen
WARNING
WARNING
GEVAREN VAN BEWEGENDE ONDERDELEN
Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden
veroorzaken.
• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
• Laat apparatuur niet draaien als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.
• Apparatuur die onder druk staat, kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur controleert,
verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, voert u eerst de Drukontlastingsprocedure uit; pagina 7 en
koppelt u alle voedingsbronnen los.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOFFEN EN DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op
de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren van de
gebruikte vloeistoffen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.
UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING
Draag de juiste beschermingsmiddelen als u de apparatuur bedient of onderhoudt en als u in het werkgebied
aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van
giftige dampen en brandwonden. Een dergelijke uitrusting bestaat onder andere uit:
• Gezichts- en gehoorbescherming.
• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van
de vloeistof en oplosmiddelen.
3A2172F
5
Onderdelen
Onderdelen
B
E
D
ti17301a
A
C
A
Aan-/Uitschakelaar
Zet de verfspuit AAN en UIT
B
Drukregelingsschakelaar
Past de druk aan. Draai de schakelaar met de klok mee om de druk
te verhogen en tegen de klok in om de druk te verminderen.
C
Vul-/drukontlastingsventiel
Vult de pomp en ontlast de druk van het pistool, de slang en de tip.
D
Open positie vul-/drukontlastingsventiel
Ontlast de druk van het pistool, de slang en de tip en vult de eenheid
wanneer deze open staat. Het ventiel is open als er een bredere ruimte
tussen de ventielhendel en de kam aanwezig is.
Raadpleeg de Drukontlastingsprocedure op pagina 7.
E
6
Gesloten positie vul-/drukontlastingsventiel
Zet het systeem onder druk wanneer het gesloten is. Het ventiel is
gesloten als er een kleine ruimte tussen de ventielhendel en de kam
aanwezig is.
3A2172F
Bediening
Bediening
Drukontlastingsprocedure
Om het risico op letsel te voorkomen, dient u deze
drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u dit symbool
in de handleiding ziet. Voer deze procedure ook uit
wanneer u:
• ophoudt met spuiten
• een onderdeel van dit systeem controleert of repareert
• de spuitmond installeert of reinigt
1.
Zet het pistool op de veiligheidspal. Raadpleeg de
afzonderlijke instructiehandleiding die bij het pistool
is geleverd voor veiligheidsfuncties en hoe u het pistool
op de veiligheidspal kunt zetten.
2.
Schakel het toestel uit.
3.
Maak de veiligheidspal los en haal de trekker van het
pistool over om de resterende vloeistofdruk te ontlasten.
Houd een metalen gedeelte van het pistool tegen een
geaarde metalen emmer. Gebruik de minimale druk.
Als de spuittip of slang verstopt zit, dient u de
bovenvermelde stappen 1 tot 4 te volgen. Houd
er rekening mee dat er verf in de emmer spuit als
u de druk ontlast in stap 3.
OPMERKING: Als u vermoedt dat de druk niet is ontlast
vanwege een beschadigd vul-/drukontlastingsventiel
of om een andere reden, draai dan langzaam de tipmoer
of de slangkoppeling los om de druk te ontlasten.
Instellingen
• Om het risico op statische vonken, brand of explosies
te voorkomen, wat kan leiden tot ernstig lichamelijk
letsel en materiële schade: Aard altijd de verfspuit,
de systeemonderdelen en het te spuiten voorwerp
zoals beschreven in het veiligheidshoofdstuk van deze
handleiding.
• Zorg voor een goede service en elektrische
stroomsterkte en dat het stopcontact goed geaard is.
• Voor generatorstroom moet er een generator
van minimaal 7000 watt met spanningsregelaar
worden gebruikt.
De slang en het pistool aansluiten
1.
Verwijder de plastic dopplug van het stopcontact
en schroef een geleidende of geaarde spuitslang van
3000 psi op de vloeistofuitlaat.
2.
Sluit een airless spuitpistool aan op het andere uiteinde
van de slang. Installeer geen spuittip.
ti15989a
4.
Opnieuw inschakelen pistool slot en draai Prime /
overdrukklep (PR Valve) naar de open (priming) positie
om de resterende druk te ontlasten
Gesloten
Open
(Druk)
(Vullen en druk ontlasten)
OPMERKING: Gebruik geen schroefdraaddichtingsmiddel
op de wartelverbindingen: deze zijn zelfafdichtend.
De pakkingmoer/het oliereservoir vullen
1.
Verwijder de beschermer en de dop.
2.
Vul de pakkingmoer/het oliereservoir met 5 druppels
Airlessco Throat Seal Oil (TSO).
ti17403a
In geopende positie ontstaat er een bredere ruimte
tussen de ventielhendel en de kam. In de gesloten
positie is er slechts een zeer kleine ruimte.
OPMERKING: De ventielhendel kan zowel met de klok
mee als tegen de klok in draaien en kan in verschillende
richtingen wijzen.
3A2172F
ti16049a
7
Bediening
De verfspuit spoelen
1.
voor veiligheidsfuncties en hoe u het pistool op de
veiligheidspal kunt zetten.
Spoel de verfspuit. Zie de spoelprocedure op pagina 8.
Vullen en bewaarvloeistof
uitspoelen
KENNISGEVING
De apparatuur is getest met lichte olie, die in de apparatuur
is gebleven om de onderdelen te beschermen. Om te
voorkomen dat uw vloeistof met olie wordt vervuild, moet
de apparatuur voor het eerste gebruik worden gespoeld
met een geschikt oplosmiddel.
ti16028a
2.
Giet voldoende schoon, geschikt oplosmiddel in een
grote, lege metalen emmer om de pomp en de slangen
te vullen.
3.
Plaats de aanzuigbuis in de emmer of plaats de emmer
onder de pomp.
4.
Draai de drukregelingsschakelaar naar omlaag.
Voordat u met een nieuw spuitproject begint, moet u de
verfspuit vullen en de bewaarvloeistof uit de verfspuit spoelen.
Materialen op olie- of waterbasis
•
Wanneer u overgaat van materiaal op waterbasis naar
materiaal op oliebasis, spoel dan eerst met zeepwater
en vervolgens met white spirit.
Wanneer u overgaat van materiaal op oliebasis naar
materiaal op waterbasis, spoel dan eerst met white spirit,
vervolgens met zeepwater en ten slotte met schoon water.
Aard de emmer en het pistool wanneer u met
oplosmiddel spoelt.
Spoel vóór een kleurwisseling, voordat het materiaal
kan indrogen in het apparaat, aan het einde van de dag,
vóór opslag en voordat u de apparatuur gaat herstellen.
•
•
•
Hoge druk
ti16048a
5.
Zet het vul-/drukontlastingsventiel in de geopende
„Vulpositie”. Zo kunt u eenvoudig starten.
Gesloten
(Druk)
Open
(Vullen en druk ontlasten)
Spoelen
• Om het risico op statische vonken te verminderen
die tot brand of explosies kunnen leiden, dient u altijd
een metalen onderdeel van het pistool stevig tegen
de metalen emmer te drukken terwijl u spoelt. Dit zorgt
ook voor minder spatten.
• Verwijder altijd de spuittip voordat u gaat spoelen.
1.
ti17403a
6.
Zet de AAN/UIT-schakelaar van de motor AAN.
7.
Houd het pistool in de metalen emmer (spuitgedeelte
naar beneden) en druk een metalen onderdeel van
het pistool stevig tegen de emmer. Zorg voor een
goed metaal-op-metaal contact tussen het pistool
en de houder.
Zet het pistool op de veiligheidspal en zorg dat er geen
spuittip op het pistool zit. Raadpleeg de afzonderlijke
instructiehandleiding die bij het pistool is geleverd
ti15989a
8.
8
Verwijder de veiligheidspal van het pistool en knijp in de
trekker. Draai tegelijkertijd de drukregelingsschakelaar
3A2172F
Bediening
9.
langzaam in de richting van de klok, snel genoeg om
de vloeistof bij lage druk te laten stromen.
c.
d.
Laat de pomp net zolang draaien tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool komt.
e.
10. Laat de trekker los en zet het pistool op de veiligheidspal.
11. Als u begint met spuiten, plaats de pomp of de
aanzuigbuis dan in de toevoercontainer. Verwijder
de veiligheidspal van het pistool en zet het pistool aan
terwijl u het in een andere lege, metalen houder houdt,
terwijl u een metalen onderdeel van het pistool stevig
tegen de metalen emmer drukt, zodat het oplosmiddel
uit de pomp en slang stroomt. Zodra er verf uit het
pistool komt, moet u de drukregelingsschakelaar naar
de minimumdruk draaien, het vul-/drukontlastingsventiel
in vulpositie (open) plaatsen en de veiligheidspal op het
pistool zetten.
12. Als u de verfspuit wilt opbergen, verwijdert u de
aanzuigbuis of pomp uit de oplosmiddelemmer en laat
u het oplosmiddel uit de pomp en slang stromen. Zet het
pistool op de veiligheidspal. Zie Opslag, pagina 10.
13. Volg altijd de Drukontlastingsprocedure, pagina 7 als
u de verfspuit uitschakelt.
KENNISGEVING
Om schade en bevriezing tijdens de opslag te voorkomen,
dient u nooit water in de vloeistofpomp te laten staan
Opstarten
1.
Bereid de materialen voor volgens de aanbevelingen van
de fabrikant.
2.
Plaats de aanzuigbuis in de materiaalhouder.
3.
Start de verfspuit.
a.
b.
Het vul-/drukontlastingsventiel moet „OPEN” zijn
in de vulpositie.
Controleer of de veiligheidspal is ingeschakeld,
bevestig daarna de tip en de tipbeschermer.
f.
g.
Zet de AAN/UIT-schakelaar van de motor „AAN”.
Draai de drukregelingsschakelaar met de klok
mee om de pomp te vullen.
Nadat de pomp is gevuld, draait u het
vul-/drukontlastingsventiel naar de positie
„GESLOTEN”.
Draai de drukregelingsschakelaar naar de
gewenste spuitdruk.
Verwijder de veiligheidspal van het pistool om te
beginnen met spuiten.
De druk afstellen
• Om het risico op injectie door de huid te voorkomen:
houd nooit uw hand, lichaam, vingers of hand gewikkeld
in een doek voor de spuittip wanneer u deze reinigt
of controleert of deze schoon is. Wijs altijd met het
pistool naar de grond of naar een afvalcontainer
wanneer u controleert of de tip schoon is of wanneer
u een zelfreinigende tip gebruikt.
• Wanneer u in de verfemmer spuit, gebruik dan altijd de
laagste spuitdruk en zorg voor stevig metaal-op-metaal
contact tussen het pistool en de houder.
• Om het systeem in noodgevallen te stoppen, schakelt
u de motor uit. Ontlast vervolgens de vloeistofdruk in
de pomp en slang. Zie de Drukontlastingsprocedure
op pagina 7.
Wanneer u de druk aanpast, draai de drukregelingsschakelaar
dan met de klok mee om de druk te verhogen en tegen de klok
in om de druk te verlagen. Gebruik altijd de laagst mogelijke
druk om het materiaal volledig te verstuiven. Wanneer u meer
dekking nodig hebt, neem dan een grotere spuittip. Dat is veel
beter dan dat u de vloeistofdruk verhoogt.
OPMERKING: Als u de verfspuit bedient bij een hogere druk
dan nodig is, verspilt u materiaal, raakt de tip vroegtijdig
versleten en wordt de levensduur van de verfspuit verkort.
OPMERKING: Test het spuitpatroon. De grootte en hoek van
de tip bepalen de patroonbreedte en het debiet.
3A2172F
9
Onderhoud
Uitzetten
1.
Ontlast de druk, zie pagina 7.
2.
Reinig de tip en het pistool zoals aanbevolen in de
afzonderlijke handleiding die bij het pistool is geleverd.
3.
Als u materiaal op waterbasis spuit, of materiaal
dat in korte tijd in de verfspuit kan verharden, dient
u de verfspuit na gebruik te spoelen. Zie Spoelen
op pagina 8.
Opslag
Korte termijn
1.
Spoel de verfspuit met een geschikt oplosmiddel alvorens
op te bergen. Vul daarna de pomp en de slangen met een
oplosmiddel op oliebasis, zoals white spirit.
•
•
Voor verf op oliebasis: spoelen met white spirit
Voor verf op waterbasis: spoelen met water
en vervolgens met white spirit. Laat de pomp,
de slang en het pistool gevuld met de white spirit.
Onderhoud elektrische motor
Smering
De motor wordt geleverd met vooraf gesmeerde kogellagers,
die gesmeerd zijn voor de gehele levensduur van de lager.
Motorborstels
Motorborstels moeten periodiek worden geïnspecteerd
en worden vervangen als er tekenen van slijtage zijn.
Standaardborstels hebben een oorspronkelijke lengte van
2,54 cm (1 inch) en moeten worden vervangen als ze zijn
afgesleten tot een lengte van 1,27 cm (1/2 inch). De slijtage
aan de borstels wordt sterk beïnvloed door individueel gebruik
en het wordt aangeraden om de borstelslijtage snel na het
eerste gebruik regelmatig te controleren om te bepalen hoe
vaak de controles in de toekomst moeten plaatsvinden.
Om de borstels te vervangen:
1.
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2.
Haal het deksel van de machine, indien van toepassing.
3.
Open de twee deksels aan de achterkant van de motor.
4.
Ontkoppel de borsteldraad.
5.
Trek de draad eruit.
6.
Duw de borgklem van de borstel naar binnen en trek
deze terug.
Starten na opslag
7.
Verwijder de versleten borstels.
Voordat u verf op waterbasis gebruikt, dient u de verfspuit
met zeepwater en vervolgens met schoon water te spoelen.
Wanneer u verf op oliebasis gebruikt, spoelt u de white spirit
eruit met de te spuiten verf.
8.
Installeer de nieuwe borstels en ga daarbij in omgekeerde
volgorde te werk.
Lange termijn
Gebruik Graco Pump Armor of white spirit als u de verfspuit
voor langere tijd opbergt. Zet de verfspuit uit, ontlast de druk,
pagina 7 en zorg dat het vul-/drukontlastingsventiel open blijft.
OPMERKING: Bewaar de eenheid altijd binnenshuis.
Onderhoud
Dagelijks onderhoud
1.
Houd de pakkingmoer/het oliereservoir van de
verdringerpomp te allen tijde gesmeerd met Airlessco
TSO (Throat Seal Oil). De TSO helpt de pakkingen
en de stang beschermen.
2.
Inspecteer de pakkingmoer dagelijks. Als er verf in
de pakkingmoer is gesijpeld en/of er een opwaartse
beweging van de zuiger wordt opgemerkt (niet tijdens
het spuiten), moet de pakkingmoer net stevig genoeg
worden aangedraaid om de lekkage te stoppen. Te strak
aandraaien beschadigt de pakkingen en vermindert hun
levensduur.
10
Om de levensduur van de borstels te verlengen
(onderdeelnr. 331778 voor 110 Volt) is er een „inloopperiode”
voor de nieuwe borstels nodig. Na het vervangen van de
borstels dient u de machine af te stellen om te spuiten. Met
een emmer Pump Conditioner en water, een airless slang van
1524 x 0,6 cm (50' 1/4"), airless pistool en tip op de eenheid,
opent u het vul-/drukontlastingsventiel en zet u de schakelaar
aan. De pomp zal nu vullen. Terwijl de pomp in de vulmodus
staat, draait u de drukregelingsschakelaar naar „hoge druk”.
(De pomp moet snel draaien zonder dat er druk in de pomp
aanwezig is). Laat de pomp 20 minuten draaien: de borstels
zijn nu klaar voor gebruik.
331778
ti16051a
3A2172F
Onderhoud
Onderhoud aan de
vloeistofpomp
Vloeistofpomp ontkoppelen
1.
Ontlast de druk, zie pagina 7.
2.
Spoel het materiaal dat u spuit uit de machine.
3.
Verwijder de beschermkap van de verbindingsstang (12).
4.
Breng de zuigerstang (10) naar zijn laagste positie door
de pomp langzaam te doen draaien.
5.
Zet de motor uit en ontkoppel de stroom van het systeem.
6.
Koppel de vloeistofbuis (16) los van de pompbehuizing.
7.
Verwijder de borgring (4) van de verbindingsstang (2)
en schuif de mof (3) naar beneden zodat de pen van
de verbindingsstang (1) zichtbaar wordt.
8.
Verwijder de aanzuigbuis van de vloeistofpomp (9)
door de aanzuigmoer (7) los te draaien met het
afstelgereedschap voor pakkingen. (865008).
9.
6.
Start de machine en laat deze langzaam draaien
om te controleren of de zuigerstang (10) blokkeert.
Verstel indien nodig de twee bouten (8) die de
vloeistofpompbehuizing aan de dekselconstructie
bevestigen. Zo verdwijnt eventuele blokkade.
7.
Draai de pakkingmoer met de klok mee tot u weerstand
tegen de spanschijven voelt, draai nog 3/4 draai verder.
Laat vijf druppels Airlessco Throat Seal Oil in de
pakkingmoer vallen.
8.
Laat de machine enkele minuten op maximale druk
draaien. Ontlast de druk door de Drukontlastingsprocedure, pagina 7 te volgen en stel de pakkingmoer
opnieuw af volgens stap 7 hierboven.
9.
Installeer de beschermkap van de verbindingsstang (12)
zodat het kleine gat zich in de rechterbovenhoek bevindt.
14
Schroef de twee bouten (8) los van de dekselconstructie
(14) met een 1/2" moersleutel. De vloeistofpomp (9)
hangt nu los.
10. Verwijder de pen van de verbindingsstang (1) uit de
verbindingsstang (13) zodat u de vloeistofpomp (9)
kunt loskoppelen van de machine.
2
1
Vloeistofpomp opnieuw installeren
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de pakkingmoer los en zorg dat de zuigerstang (10)
in zijn hoogste positie in de vloeistofpompbehuizing
zit, klik de dop in de pakkingmoer en schuif de mof (2)
en de borgring (3) over de zuigerstang (10).
Duw de zuigerstang (10) naar boven in de
verbindingsstang (2) en breng de gaten op één lijn.
Steek de pen van de verbindingsstang (1) door de
verbindingsstang (2) en de zuiger. Schuif de mof (3)
omhoog over de pen van de verbindingsstang (1) en steek
de borgring (4) in de groef op de verbindingsstang (2).
Duw de twee bouten (8) door de buisafstandsbussen
(11) en schroef ze vast in de dekselconstructie. Draai
de twee bouten (8) gelijkmatig aan met een 1/2"
moersleutel (door tussen beide bouten af te wisselen)
tot u 40,7 newtonmeter (30 ft-lbs) bereikt.
Monteer het onderste aanzuigventiel door
de aanzuigzitting, O-ring, aanzuigkogel en
aanzuigkogelgeleiding in de aanzuigmoer (7)
te plaatsen en het geheel op de vloeistofpompbehuizing
te schroeven.
Sluit de vloeistofbuis (16) weer aan op de
vloeistofpompbehuizing.
3A2172F
16
12
3
11
4
5
10
9
7
8
ti16053a
11
Onderhoud
Onderhoud aan het inlaatventiel
De vloeistofpomp opnieuw monteren
1.
Plaats de onderste mannelijke pakkingdrukring (1) met
de vlakke kant naar beneden.
2.
Neem drie van de onderste polyethyleen pakkingen (2)
en twee van de lederen pakkingen (23) en plaats ze op de
mannelijke pakkingdrukring (1) met de omgekeerde kant
naar beneden, in deze volgorde:
•
Polyethyleen
•
Leder
•
Polyethyleen
•
Leder
•
Polyethyleen
3.
Neem de vrouwelijke adapter (3) die aan beide kanten
omgekeerd is en plaats deze bovenop de gemonteerde
onderste pakkingen.
4.
Volg stap 2 met de omgekeerde kant van uw pakkingen
naar boven.
5.
Neem de tweede onderste mannelijke pakkingdrukring (1)
en plaats deze bovenop uw gemonteerde pakkingen met
de ronde kant naar beneden.
6.
Neem de gemonteerde pakkingdrukringen en pakkingen
(13 delen) en schuif het geheel over de onderste helft van
de zuiger (14).
12
7.
Neem de afstandsbus (15) en schuif deze over de
bovenkant van de zuiger (14).
13 ti16115a
8.
Neem drie veerringen (16) en schuif ze over de bovenkant
van de zuiger (14) in deze volgorde:
•
Eerste veer - ronding naar boven
•
Tweede veer - ronding naar beneden
•
Derde veer - ronding naar boven
9.
Neem de bovenste mannelijke pakkingdrukring (17)
en plaats deze met de ronde kant naar boven.
1.
Draai los en verwijder de aanzuigmoer van
de vloeistofpompbehuizing (8).
2.
Verwijder de aanzuigzitting (12), O-ring (11),
aanzuigkogel (10) en kogelgeleiding (9).
3.
Reinig alle onderdelen en kijk ze na op tekenen
van slijtage of beschadiging; vervang onderdelen
indien nodig.
4.
Reinig de binnenkant van de vloeistofpompbehuizing (8).
5.
Monteer het onderste aanzuigventiel door de
aanzuigzitting (12), O-ring (11), aanzuigkogel (10)
en aanzuigkogelgeleiding (9) in de aanzuigmoer (13) te
plaatsen en het geheel op de vloeistofpompbehuizing (8)
te schroeven.
8
9
10
11
Procedures voor vervanging
van de pakking
De vloeistofpomp demonteren
1.
Koppel de vloeistofpomp los, pagina 11.
2.
Schroef de pakkingmoer los en verwijder deze samen met
de dop van het oliereservoir.
3.
Duw de zuigerstang naar beneden, door de pakkingen
en uit de pomp.
4.
Duw nu het gereedschap voor verwijdering van de
pakking door de pomp en verwijder het van bovenaf,
zodat de pakkingen, afstandsbus en veren worden
meegenomen en de vloeistofbehuizing leeg achterblijft.
Zorg dat alle oude pakkingen en pakkingdrukringen van
de vloeistofpomp zijn verwijderd.
5.
Reinig de binnenkant van de vloeistofbehuizing.
6.
Demonteer alle onderdelen en reinig ze voor montage.
Gooi oude pakkingen weg.
7.
Smeer een lederen pakking 10 minuten vóór de montage
met lichte olie.
12
10. Neem drie bovenste polyethyleen pakkingen (18)
en twee lederen pakkingen (22) en monteer deze met
de omgekeerde kant naar beneden, op de mannelijke
pakkingdrukring (17) in deze volgorde:
•
Polyethyleen
•
Leder
•
Polyethyleen
•
Leder
•
Polyethyleen
11. Neem de bovenste vrouwelijke pakkingdrukring (19)
en plaats deze bovenop de gemonteerde bovenste
pakkingen met de omgekeerde kant naar beneden.
12. Neem de gemonteerde bovenste pakkingdrukringen
en pakkingen (7 delen) en schuif het geheel over de
bovenkant van de zuiger (14), met alle omgekeerde
zijden naar beneden.
3A2172F
Onderhoud
13. Neem de pakkinghouder (20) en vervang de witte O-ring
(24) en de zwarte O-ring (25) door de nieuwe exemplaren
uit de pakkingset.
14. Schuif de pakkinghouder (20) over de bovenkant van
de bovenste pakkingen, zodat ze erin passen.
Tandwiel- en pompconstructie
Onderhoud aan de tandwielkast
1.
Verwijder de vloeistofpomp. Zie Vloeistofpomp
ontkoppelen, pagina 11.
15. Smeer de binnenkant van de vloeistofpompbehuizing (4)
en de buitenkant van de pakkingen met lichte olie.
2.
Verwijder het frame van de tandwielkast door de vier
montageschroeven los te draaien.
16. Schuif de constructie in de vloeistofpompbehuizing.
3.
OPMERKING: Om de pakkingen in de juiste positie te
houden: houd de pompbehuizing ondersteboven en duw
de volledige constructie omhoog in de pompbehuizing.
Nadat de constructie geplaatst is, draait u de pompbehuizing
terug om alle onderdelen erin te houden.
Scheid de dekselconstructie (14) van de kast door
de bouten (1) van de voorkant van het deksel en de
achterkant van de kast te verwijderen en de passchroeven
(2) van de voorkant van het deksel en de achterkant van
de kast.
4.
Leg de eenheid ondersteboven en demonteer de
tandwielkast.
5.
Inspecteer de lagers (15, 18), kruiskopconstructie (16),
tandwielkruk (17) en lagermof (10) in het deksel (14)
op slijtage/schade. Vervang versleten/beschadigde
onderdelen.
6.
Als het smeermiddel van de tandwielen moet
worden ververst, gebruik dan tandwielsmeermiddel
(onderdeelnr. 114819).
7.
Reinig aangrenzende oppervlakken van het deksel
en de kast grondig, gebruik onderdeelnr. 342899
Instant Gasket.
8.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
17. Draai de pakkingmoer (21) bovenop de vloeistofbehuizing
vast en draai aan tot u een lichte weerstand tegen de
spanschijven (16) voelt. Draai nog 3/4 draai verder met
het afstelgereedschap voor pakkingen.
18. Installeer de vloeistofpomp opnieuw, pagina 11.
1
26
21
2
20
25
23
3
1
24
2
17
16
2
1
19
15
18
22
14
1
13
17
8
16
4
4
5
9
2
15
5
6
7
14
13
11
1
11
7
6
12
10
ti16058a
8
9
12
10
3A2172F
ti16056a
13
Onderhoud
Vervanging van elektrische
onderdelen
5.
Trek de gehele potentiometer uit de aansluitkast.
6.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
KENNISGEVING
Haal het elektriciteitssnoer altijd uit het stopcontact alvorens
u onderhoud aan de machine pleegt.
Het systeem zal niet werken als er draden ontkoppeld of
afgeklemd zijn. Zorg er na montage voor dat alle draden
aangesloten en niet afgeklemd zijn.
Aan/Uit-tuimelschakelaar
OPMERKING: Voer altijd de kalibraties uit als u de
drukregeling, sensor of beide vervangt.
1.
Zet de drukregeling lager zoals hierboven beschreven.
2.
Maak de twee draden van de tuimelschakelaar los.
Drukregelingsconstructie (elektrische
besturingskaart)
3.
Gebruik een 9/16" moersleutel om de moer op de as van
de tuimelschakelaar los te draaien.
4.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
1.
Haal het elektriciteitssnoer van de machine uit het
stopcontact.
2.
Verwijder zes schroeven van de koellichaambehuizing.
3.
Ontkoppel alle verbindingen van de
drukregelingsconstructie.
4.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
KENNISGEVING
Het systeem zal niet werken als er draden ontkoppeld of
afgeklemd zijn. Zorg er na montage voor dat alle draden
aangesloten en niet afgeklemd zijn.
KENNISGEVING
Het systeem zal niet werken als er draden ontkoppeld of
afgeklemd zijn. Zorg er na montage voor dat alle draden
aangesloten en niet afgeklemd zijn.
Liquid Crystal Display (LCD)
1.
Zet de drukregeling lager zoals hierboven beschreven.
2.
Schroef de twee moeren (M3) los en verwijder
de LCD-display.
3.
Als u de twee moeren niet kunt losdraaien: houd ze vast
en schroef de twee schroeven los. Verwijder vervolgens
de LCD-display.
4.
Monteer in omgekeerde volgorde, zorg ervoor dat de twee
afstandsbussen en de twee tussenringen op hun plaats
zitten. Draai de twee moeren handvast aan en dicht af
met blauwe Loctite. Draai de moeren niet te strak vast:
dit zal de display beschadigen.
Sensor
1.
Verwijder de vier schroeven, het koellichaam en verlaag
de drukregeling.
2.
Koppel de sensordraad los van het paneel.
3.
Schroef de sensor los met een 3/4" moersleutel.
4.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar.
KENNISGEVING
Het systeem zal niet werken als er draden ontkoppeld of
afgeklemd zijn. Zorg er na montage voor dat alle draden
aangesloten en niet afgeklemd zijn.
KENNISGEVING
Het systeem zal niet werken als er draden ontkoppeld of
afgeklemd zijn. Zorg er na montage voor dat alle draden
aangesloten en niet afgeklemd zijn.
Potentiometer
1.
Zet de drukregeling lager zoals hierboven beschreven.
2.
Koppel de potentiometerleiding los van de drukregeling.
3.
Draai de klemschroef in de potentiometerknop los met
een 1/16" inbussleutel en verwijder de knop en de
afstandsbus.
4.
Verwijder de moer van de potentiometeras met een 1/2"
moersleutel of lange dopsleutel.
14
3A2172F
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem
Het systeem wordt niet gevuld
Oorzaak
Oplossing
Luchtlek vanwege een losse
aanzuigmoer
Draai aanzuigmoer vast.
Luchtlek vanwege versleten
O-ringen
Vervang de O-ring (108526) op de aanzuigzitting
en de O-ring (867370) onder de aanzuigzitting.
Luchtlek vanwege een gat in de
aanzuigbuis
Vervang de aanzuigbuis.
Kogels blijven steken of zijn
vervuild
Pleeg onderhoud aan de inlaat- en uitlaatventielen.
Druk is te laag ingesteld
Verhoog de druk.
Het filter/de filters zijn verstopt
Reinig of vervang het pistoolfilter, inlaatfilter en/of
het spruitstukfilter.
Uitlaatventiel vuil/versleten
Pleeg onderhoud aan het uitlaatventiel.
Het vul-/drukontlastingsventiel
wordt overgeslagen
Reinig of vervang het vul-/drukontlastingsventiel
(866428).
Pakkingen en/of zuiger versleten
Draai de pakkingmoer aan, breng een nieuwe
pakking op de eenheid aan.
Doorgeblazen spuittip
Vervang de spuittip.
Pakkingen en/of zuigers versleten
Breng een nieuwe pakking op de eenheid aan.
Bovenste zitting versleten
Vervang de bovenste zitting.
De eenheid draait niet
Zekering doorgebrand
Vervang zekering 20A Slow Bow (331328).
De machine start niet
Controle-instellingen
Zorg dat de stekker van de machine goed in het
stopcontact zit. Controleer of de Aan-/Uitschakelaar
in de AAN-positie staat en of de drukregelingsschakelaar helemaal naar rechts is gedraaid
(met de klok mee voor maximale druk).
Drukregelingsconstructie (kaart)
Als het vermogenindicatielampje nog steeds niet
brandt na het controleren van de besturingsinstellingen en de stroombron: vervang de
drukregelingsconstructie.
Het systeem wordt gevuld, maar
heeft geen of nauwelijks druk
De eenheid behoudt geen
goede spuitdruk
3A2172F
15
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak
Motor
Oplossing
Verwijder de motorborsteldeksels en zet de
machine AAN. Stel de potentiometer (POT) in op
de maximale druk en controleer op gelijkstroom
in beide borstelklemmen. Er moet meer dan 80 Volt
gelijkstroom aanwezig zijn.
Als u gelijkstroom hebt: zet de machine uit en haal
de stekker uit het stopcontact. Controleer of de
borstels contact maken met het anker. Vervang
de borstels als ze minder dan 1,27 cm (1/2") lang
zijn. Vervang de motor als de borstels in orde zijn.
Als u geen gelijkstroom hebt: zie Sensor.
Sensor
Sluit een andere sensorkaart aan op de
besturingskaart en voer de nulkalibratieprocedure
uit. Als de machine begint te werken, is de sensor
niet goed. Als er geen vervangende sensor
aanwezig is: gebruik een multimeter om de
weerstand in de rode en zwarte draden van
de sensor te testen (test bij de plug). U moet
1,5 - 3,5k ohm aflezen. Bij een defecte sensor
kunt u meestal geen continuïteit aflezen (open).
Als de sensor voor alle testen slaagt: zie
Drukregelingsschakelaar (Potentiometer).
Drukregelingsschakelaar
(Potentiometer)
Sluit een andere potentiometer (POT) aan op de
besturingskaart. Als de machine start, betekent dit
dat de oude POT defect is.
Wanneer er geen vervangende POT aanwezig
is: verwijder de POT-leiding (terwijl de machine
is uitgeschakeld) van de besturingskaart en test
de weerstand tussen de rode en zwarte draden
(test bij de plug). De weerstand moet tussen 8 en
12k ohm liggen. Als de weerstand buiten dit bereik
valt: vervang de POT.
Als er gelijkstroom bij de motorborstels aanwezig
is en als de sensor en drukregelingsschakelaar
werken: vervang de drukregelingsconstructie.
16
3A2172F
Problemen oplossen
Reparatie van de drukregelaar
Diagnostische tests van de motorbesturingskaart
Voordat u onderhoudt uitvoert aan de besturingskaart moet
u eerst de druk ontlasten en de stekker van de verfspuit uit
het stopcontact trekken. Zie de Drukontlastingsprocedure
op pagina 7.
1.
Zie bij verfspuiten voorzien van een digitale display
de Berichten op de digitale display, pagina 18
2.
Verwijder de vier schroeven en het deksel.
3.
Zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand.
4.
Observeer de LED en raadpleeg de volgende tabel:
OPMERKING: Houd een nieuwe omvormer bij de hand
om te gebruiken bij het testen.
KENNISGEVING
Laat de verfspuit geen vloeistofdruk opbouwen
zonder dat de omvormer geïnstalleerd is. Laat het
vul-/drukontlastingsventiel open als er een testomvormer
wordt gebruikt.
LED
KNIPPERT
WERKING VAN VERFSPUIT
Eenmaal
Verfspuit werkt
Normale werking
Doe niets
Steeds twee
keer na
mekaar
De verfspuit stopt en de LED
blijft steeds twee keer na
mekaar knipperen
Druk loopt te hoog op. De druk
is hoger dan 31 MPa (310 bar,
4500 psi) of de drukomvormer
is beschadigd.
Vervang de motorbesturingskaart
of de drukomvormer.
Steeds drie
keer na
mekaar
Spuittoestel stopt en de LED
blijft telkens vier keer na
mekaar knipperen.
De drukomvormer werkt niet goed
of ontbreekt
Controleer de aansluiting
van de omvormer. Open het
vul-/drukontlastingsventiel. Vervang
de omvormer door een nieuwe
in de verfspuit. Als de verfspuit
nu wel werkt, dient u de omvormer
te vervangen.
Steeds vier
keer na
mekaar
Verfspuit stopt en de LED blijft
telkens vier keer na mekaar
knipperen.
Lijnspanning is te hoog
Controleer op problemen in verband
met de elektrische netspanning
Steeds vijf
keer na
mekaar
De verfspuit start niet of stopt
en de LED blijft telkens vijf
keer na mekaar knipperen
Defect in de motor
Controleer of de rotor vastzit, kijk
of er sprake is van kortsluiting
in de bedrading of dat de motor
is ontkoppeld. Herstel of vervang
de defecte onderdelen.
Steeds zes
keer na
mekaar
De verfspuit stopt en de LED
blijft telkens zes keer na
mekaar knipperen
De motor is te heet of er zit
een storing in het thermisch
mechanisme van de motor
Laat de verfspuit afkoelen. Als het
apparaat goed draait als het weer
afgekoeld is, controleer dan het
functioneren van de motorventilator
en de luchtstroom. Houd het toestel
in een koele locatie. Als het apparaat
niet draait als het afgekoeld is en
zesmaal blijft knipperen, vervang
dan de motor.
Steeds acht
keer na
mekaar
De verfspuit stopt of start niet
Hoge ingangsspanning
Controleer bij de stroombron of de
spanning correct is
3A2172F
WIJST OP
WAT TE DOEN
17
Problemen oplossen
Berichten op de digitale display
Ook al is er op de display niets te zien, dan kan er nog wel
druk op de verfspuit staan. Ontlast de druk voordat u met
herstelwerkzaamheden begint. Zie de Drukontlastingsprocedure, pagina 7
DISPLAY
Geen
weergave
18
WERKING VAN VERFSPUIT
INDICATIE
ACTIE
Verfspuit stopt. Er is geen
elektrische spanning.
De verfspuit kan onder
druk staan.
Stroom uitgevallen
Controleer de stroombron. Ontlast de druk
voordat u reparaties gaat uitvoeren of iets
uit elkaar haalt.
Verfspuit staat onder druk.
Er is elektrische spanning.
(De druk varieert met
tipgrootte en instelling
van drukregelaar.)
Normale werking
Spuiten
Spuittoestel kan blijven
werken. Er is elektrische
spanning.
Druk hoger dan 31 MPa
(310 bar, 4500 psi) of
drukomvormer defect
Vervang de drukregelingskaart of de
drukomvormer
Verfspuit stopt. Er is
elektrische spanning.
De drukomvormer werkt niet
goed, er is een slechte
verbinding of draadbreuk.
Controleer de aansluiting
van de omvormer. Open het
vul-/drukontlastingsventiel. Vervang
de omvormer door een nieuwe in de
verfspuit. Als de verfspuit nu wel werkt,
dient u de omvormer te vervangen.
Verfspuit stopt. Er is
elektrische spanning.
Lijnspanning te hoog
Controleer op problemen in verband
met de elektrische netspanning
Verfspuit start niet of stopt.
Er is elektrische spanning.
Defect in de motor
Controleer of de rotor vastzit, kijk of er
sprake is van kortsluiting in de bedrading,
of de motor is ontkoppeld of dat de pomp
bevroren is of vastloopt. Herstel of vervang
de defecte onderdelen.
Verfspuit stopt. Er is
elektrische spanning.
De motor is te heet
Laat de verfspuit afkoelen. Als het apparaat
goed draait als het weer afgekoeld is,
controleer dan het functioneren van de
motorventilator en de luchtstroom. Houd
het toestel in een koele locatie. Als het
apparaat niet draait als het afgekoeld is
en zesmaal blijft knipperen, vervang dan
de motor.
Verfspuit start niet of stopt.
Hoge ingangsspanning
Controleer bij de stroombron of de
spanning correct is.
Er is elektrische spanning.
Druk minder dan 1,4 MPa
(14 bar, 200 psi)
Verhoog de druk indien gewenst.
Vul-/drukontlastingsventiel staat
misschien open.
3A2172F
Onderdelen
Onderdelen
Spruitstukfilter (866480)
Mustang 5100/8100, LP500/600/700 HiBoy, LP600 LoBoy, LP500 Stand 110/120 V
1
2
3
4
5
6
Ref.
Onderdeel
Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
9
10
867145
301356
867377
867214
867647
867077
867420
867309
557391
DEKSEL
VEER
O-RING
FILTERMAASGROOTTE 60
STEUN
BASIS
PLUG
NIPPEL 3/8" M x 1/4" M
PLUG 1/4"
Aantal
1
1
1
1
1
1
2
1
1
9
7
10
ti16052a
Inlaatventiel
Ref.
Onderdeel
Omschrijving
8
8
9
10
11
12
9
13
331011
331029
331030
108526
331409
331292
331034
VLOEISTOFPOMPBEHUIZING
AANZUIGKOGELGELEIDING
AANZUIGKOGEL
O-RING
AANZUIGZITTING (LO-BOY en STAND)
AANZUIGZITTING (HI-BOY)
AANZUIGMOER
Aantal
1
1
1
1
1
1
1
10
11
12
13
ti16115a
3A2172F
19
Onderdelen
Diagram frameonderdelen Stand
100
199
102
107
197
101
106
188
105
ti17479a
Ref. Onderdeel Omschrijving
100
101
16F551
289316
102
289283
24E514
140040
105
106
107
331048
331143
331342
BEVESTIGING, DRAAD-, EXTERNE
PISTOOL
500, 2 VINGERS, ASM,
LP500 (120 V)
MODEL MUSTANG 5100
SPUIT, 009, (230/240 V en 110 V)
TUSSENRING, 0,392 X 0,198 X
0,045 .ZN
RUBBEREN LAARS
FRAME, GELAST LP CARRY
SCHROEF, 10-24 X 0,50 PH PN HD
Aantal
4
Ref. Onderdeel Omschrijving
188
1
1
1
2
197
199
HSE1450
865674
867622
867477
16F574
16F735
2
1
2
16F735
16H948
20
Aantal
SLANG 1/4" x 50
(120 V)
(230/240V en 110 V)
VEER MET OPSPANPLAAT
MOER, KLINKMOER 10-24
LABEL, VOORKANT, LP500
(niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, MUSTANG 5100
(niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, MUSTANG 5100
(niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, LP400
(niet afgebeeld)
1
1
1
2
1
1
1
1
3A2172F
Onderdelen
Diagram frameonderdelen LoBoy
101
189
105
110
100
102
184
108
199
104
103
111
109
187
ti17480a
Ref. Onderdeel Omschrijving
100 867488
101 867551
102 867329
103
289316
24E514
104 143029
105 15B870
108 305039
109
110
111
184
331048
331103
331171
866476
184a
184b
184c
184d
331174
331222
331175
331176
3A2172F
SCHROEF #6X0,25 ZELFTAPPEND
PH HD
SCHROEF 6-32X1,25 PH PN HD
MOER 6-32 X 0,109
SLUITMECHANISME
AAN DE BOVENKANT
PISTOOL
500, 2 VINGERS, ASM, (120 V)
SPUIT, 009 (230/240 V en 110 V)
SCHROEF, KRAAG-, SET
(SPECIAAL ID)
RESERVOIR, AANZUIG-/AFVOERAFSTANDSBUS, 3/4 binnendiameter
0,50 LG PVC
RUBBEREN LAARS
TUSSENRING 0,562 0,250 0,060 .ST
FRAME, GELAST LP-LB
HENDEL, LB, SUBCONSTRUCTIE
(bevat 184a, 184b, 184c, 184d)
HENDEL
PEN
AFSTANDSBUS
BUS
Aantal
2
2
2
Ref. Onderdeel
Omschrijving
187
SLANG 1/4" x 50'
(120 V)
(230/240 V en 110 V)
SCHROEF, DOP, INBUSBOUT
WIEL-10" buitendiameter X
3,5'W 150LB
LABEL, LP500 VOORKANT
(niet afgebeeld)
LABEL, LP600 VOORKANT
(niet afgebeeld)
LABEL, LINKS, LP600
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, LP600
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, LP500
(niet afgebeeld)
LABEL, LINKS, LP500
(niet afgebeeld)
189
199
HSE1450
865674
121112
867736
16F574
1
16F575
2
16F576
1
2
2
4
1
1
16F577
16K914
16K915
Aantal
1
1
4
2
1
1
1
1
2
2
2
21
Onderdelen
Onderdelendiagram Hi-Boy
2
3
1
78
77
4
5
7
6
ti17483a
Ref. Onderdeel Omschrijving
1
331490
331491
331492
331493
2
3
4
331273
16F551
866356
5
6
867736
143029
7
77
331048
HSE1450
865674
78
289316
MOTOR
0,5 PK, 110 V: LP500 HIBOY/STAND,
LP400 STAND
1 PK, 110 V: LP600/700 HIBOY, 120 V:
LP500/600 EN MUSTANG 5100/8100
0,5 PK, 230 V: LP500 LOBOY, 240 V:
LP500 HIBOY, 230/240 V:
LP400/500 STAND
1 PK, 230 V:LP600 LOBOY, 230/240 V:
LP600/700 HIBOY
FRAME, LP540 HD
BEVESTIGING, DRAAD-, EXTERNE
AFSTANDSBUS, AFSTANDSBUS 0,75
LG PVC
WIEL, 10" X 3,5"
SCHROEF, KRAAG-, SET
(SPECIAAL ID)
LAARS, RUBBEREN LAARS
SLANG 1/4X50'
(120 V)
(230/240 V en 110 V)
PISTOOL
500, 2 VINGERS, ASM, LP500 (120 V)
Aantal
Ref. Onderdeel Omschrijving
1
289283
24E514
MODEL MUSTANG 5100
SPUIT, 009 (230/240 V en 110 V)
1
16F574
1
16F575
LABEL, VOORKANT, LP500
(niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, LP600
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, LP600
(niet afgebeeld)
LABEL, LINKS, LP600 (niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, MUSTANG 5100
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, MUSTANG 8100
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, MUSTANG 8100
(niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, MUSTANG 8100
(niet afgebeeld)
LABEL, LINKS, MUSTANG 8100
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, LP500
(niet afgebeeld)
LABEL, LINKS, LP500 (niet afgebeeld)
LABEL, VOORKANT, LP700
(niet afgebeeld)
LABEL, RECHTS, LP700
(niet afgebeeld)
LABEL, LINKS, LP700 (niet afgebeeld)
16F576
1
1
4
2
2
2
16F577
16F735
16F737
16F737
16F736
2
16F738
1
1
16K914
1
16K915
16H949
16H950
16H951
22
Aantal
1
1
3A2172F
Onderdelen
Besturingsonderdelendiagram
20
30
110
9
26
19
22
23
25
27
21
76
96
92
96
98
92
33
97
103
100
95
101
94
ti17482a
102
34
Ref.
Onderdeel
Omschrijving
9
19+
20*
867800
117281
867816
KAST, AANSLUITKAST GELAST
AFSTANDSBUS, #6 X 0,312
SCHROEF, MACH, PHILIPS,
PLATTE KOP
DISPLAY, LCD
TUSSENRING, BORG- 1/8 inch
binnendiameter X 5/16 inch
buitendiameter
MOER, ZESKANTPOTENTIOMETER
LABEL, BESTURINGS-, LP
DISPLAY, VENSTER
KNOP, POTENTIOMETER
BESTURINGSKAART
SCHROEF, MACH,
BOLCILINDERKOP
KABEL, CONSTR. 9" LG
TUSSENRING, BORGLABEL, LABEL OFF-ON (UIT-AAN)
KOELLICHAAM, BEWERKT LP
SCHROEF, MACH, PHILIPS
CILINDERBOLKOP
21*
22*+ 867731
23*
25
26+
27*+
30
33*
34
867817
256219
867804
867798
116167
76
92*
94
95*
96*
866049
100272
342513
331342
3A2172F
Aantal
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
6
1
1
6
Ref.
97*
Onderdeel Omschrijving
AFSTANDSBUS,
BESTURINGSKAART
98*
CONNECTOR, ELEKTRISCHE
MOTOR
100 331296
SCHERM, SPAT101* 301083
SCHAKELAAR, TUIMEL102* 301150
LAARS, RUBBER, ZWART
103* 867797
PAKKING, DEKSEL LP
110 15C973
PAKKING
*
867822
BESTURINGSKAARTSET (110/120 V)
867823
BESTURINGSKAARTSET (230/240 V)
SET, upgrade van oude
besturingskaart naar nieuwe
besturingskaart
867826
Met display (110/120 V)
867827
Met display (230/240 V)
867828
Zonder display (110/120 V)
867829
Zonder display (230/240 V)
+ Niet inbegrepen bij LP400 110 V/230 V
Aantal
6
1
2
1
1
1
1
23
Onderdelen
Diagram motor- en aandrijfonderdelen
71
35a
35e
121
35b
120
35c
48
35d
ti17841a
1
36
37
39
35
47
66
70
48
32
47
18
8
9
13
72
56
14
40
55
31
13
112
43
17
44
42
12
49
10
16
16
11
69
15
51
46
41
213
57
58
62
34
45
68
60
63
59
68
64
156
61
ti17840a
24
3A2172F
Onderdelen
Aandrijfonderdelen
Ref. Onderdeel Omschrijving
1
331490
331491
331492
331493
1a
1b
1c
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
31
32
331785
331786
331787
867243
867800
15V909
867813
100020
331342
24B599
867309
867311
867228
867799
331364
331185
116969
34
331163
867427
301101
118046
331342
35
866477
35a
35b
35c
35d
35e
36
37
331046
331061
331103
331197
331234
331047
331406
331407
331593
331590
3A2172F
MOTOR
0,5 PK, 110 V: LP500 HIBOY/STAND,
LP400 STAND
1 PK, 110 V: LP600/700 HIBOY, 120 V;
LP500/600 EN MUSTANG 5100/8100
0,5 PK, 230 V: LP500 LOBOY, 240 V:
LP500 HIBOY, 230/240 V: LP400/500
STAND
1 PK, 230 V; LP600 LOBOY,
230/240 V: LP600/700 HIBOY
VENTILATOR
VENTILATORDEKSEL
BOUT
PAKKING, AFDICHTINGSKAST, AANSLUITKAST GELAST
SCHROEF, M8X12
SPRUITSTUK
TUSSENRING, BORGSCHROEF,10-24 X 0,50 PH PN HD
OMZETTER, DRUKREGELING
FITTING (EENHEDEN ZONDER
FILTER)
FITTING, (EENHEDEN MET FILTER)
FITTING, 9/16-18 X 1/4-18
BUIS, 3/8 (120 V)
BUIS (230/240 V en 110 V)
VENTIEL, TREKONTLASTINGSMOER. BORGVOEDINGSKABEL
(120 V)
(230 V)
(240 V)
(110 V)
SCHROEF, MACH,
BOLCILINDERKOP
DEKSEL,VOORKANT,
CONSTRUCTIE (bevat 35a, 35b, 35c)
LAGER
GLIJLAGER
TUSSENRING
SCHROEF
DEKSEL, NAAKT
LAGER, KOGELTANDWIELKRUK
0,21 (LP400)
0,26 CONSTR. (MUSTANG 5100,
LP500)
(LP600 -230/240 V EN 110 V)
(MUSTANG 8100, LP600 - 120 V EN
LP700)
Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
5
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1
Ref. Onderdeel Omschrijving
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
55
56
331038
331074
866482
866082
331117
331062
867539
331111
866338
107445
557391
866428
331336
109497
57
58
59
60
61
62
63
331029
331030
866479
108526
187190
187651
114287
867276
64
66
68
69
70
71
72
73
112
121
156
244035
342467
867210
342522
342524
342561
342425▲
342506▲
111457
331795
866478
213
866480
342473▲
JUK, KRUISKOP
AFSTANDSBUS 2,691 LANG
POMP, VERF-, CONSTR.
PEN, KRUISPEN 0,375
MOF
VEER, BORGVEER
SCHROEF, 5/16-18 X 3,75 ZESKANT
KAP - BESCHERMSCHROEF, PASSCHROEF, BEVESTIGINGSPLUG
DRUKONTLASTINGSVENTIEL
HAAK, EMMER HIBOY
SCHROEF, MACH,
BOLCILINDERKOP HIBOY
HOUDER, POMPKOGEL 0,500 GR100 …RVS 440
BUIS, AANZUIG-, SUBCONSTR.
PAKKING, O-RING
ZEEF, HIBOY
ZEEF, STAND EN LOBOY
FITTING, GEBOGEN
SLANG 1/4 binnendiameter X 3/8
buitendiameter POLY
DEFLECTOR, MET HAKEN
LABEL VOORKANT LP AIRLESSCO
,BESLAGRING
LABEL - VULVENTIEL
LABEL - VULLEN/SPUITEN
LABEL BOVENKANT (MOTOR)
LABEL - HOOGSPANNING
LABEL NOOIT/ALTIJD LP&SL
O-RING
DEKSEL (LP600/8100 EN LP700)
SLANG, AANZUIG-, BYPASS, LB,
SUBCONSTR.
SET, FILTER MET FITTINGEN
(MUSTANG 5100/8100,
LP500/600/700 HIBOY, LP600 LOBOY,
LP500 STAND 110/120 V)
LABEL ALGEMENE
WAARSCHUWING (niet afgebeeld)
Aantal
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* Inbegrepen in de 866428 ventielontlastingsset
1
1
▲ Extra waarschuwingslabels zijn gratis verkrijgbaar.
1
1
25
Onderdelen
Vervangen van pakkingen
20
18*
14
19*
21
25*
26
22*
4
24*
17*
16*
1*
15*
2*
13*
11
12*
3*
27
6*
23*
5
1*
7*
ti16057a
26
3A2172F
Onderdelen
Vervangen van pakkingen
Ref. Onderdeel Omschrijving
1*
2*
3*
4
5
6*
7*
8
9
10+
11+
12+*
13+*
14+
15*
16*
17*
18*
19*
20
21
22*
23*
24*
25*
26
*
+
331014
331016
331308
331011
331029
331030
108526
331292
331034
331314
331026
111457
331027
331018
331025
331022
331023
331021
331019
331037
331307
331306
107313
108771
867783
331210
331093
MANNELIJKE PAKKINGDRUKRING
PAKKING, POLYETHYLEEN
VROUWELIJKE ADAPTER
VLOEISTOFPOMPBEHUIZING
AANZUIGKOGELGELEIDING
AANZUIGKOGEL
O-RING
AANZUIGZITTING (HI-BOY)
AANGZUIGMOER
BORGVEER UITLAATZITTING
UITLAATZITTING
O-RING
UITLAATKOGEL
ZUIGER
AFSTANDSBUS
RING, VEERMANNELIJKE PAKKINGDRUKRING
PAKKING, POLYETHYLEEN
VROUWELIJKE PAKKINGDRUKRING
PAKKINGHOUDER
PAKKINGMOER
PAKKING, LEDER
PAKKING, LEDER
WITTE O-RING
ZWARTE O-RING
KAP
PAKKINGSET
ZUIGERCONSTRUCTIE
Aantal
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
2
4
1
1
1
1
26
21
2
20
25
23
3
24
2
1
19
18
22
1
17
16
4
15
5
6
7
14
13
11
8
9
12
10
3A2172F
ti16056a
27
Onderdelen
Vervangen van glijlager tandwielkast
Ref. Onderdeel
Omschrijving
Aantal
1
2
3
GLIJLAGER
TUSSENRING
SCHROEF
1
2
2
331061
331103
331197
OPMERKING: Wanneer u onderdeel (1) vervangt: bedek
de buitenkant van de mof met 6 druppels Loctite 246 voordat
u het in de dekselconstructie plaatst.
1
2
3
ti16059a
Aanzuigconstructies
Lo-Boy en Carry Chassis (865717)
Hi-Boy Chassis (331284)
2
1
3
7
1
4
3
2
6
5
4
ti16061a
5
Ref. Onderdeel Omschrijving
ti16062a
Ref. Onderdeel Omschrijving
1
2
3
4*
5*
6*
7*
28
331290
187651
867370
AANZUIGSLANG
INLAATZEEF
PTFE O-RING
AFVOERSLANG
241920
DEFLECTOR MET
SCHROEFDRAAD
867759
MANNELIJKE CONNECTOR
276888
AFVOERLEIDINGKLEM
* Verkocht in Set 865721
Aantal
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
301348
331034
331292
331400
187190
BYPASS SLANGCONSTRUCTIE
AANZUIGMOER
AANZUIGZITTING
INLAATBUIS
INLAATZEEF
Aantal
1
1
1
1
1
1
1
3A2172F
Onderdelen
Elektrisch systeem
7
3
ON/OFF
Switch
Black
Black
6
Power Plug
Black
White
Green
Black (+)
1
5
Black (-)
from Motor
ti2471b
2 x Red
Ref. Onderdeel Omschrijving
1
VOEDINGSKABEL
331163
(120 V)
867427
(230 V)
301101
(240 V)
118046
(110 V)
Aantal
1
1
1
1
1
Ref.
3
5
6
7
Onderdeel
301083
Omschrijving
Aantal
TUIMELSCHAKELAAR
1
DRUKREGELINGSCONSTRUCTIE 110 V
1
SENSOR
1
POTENTIOMETER
1
24B599
256219
Elektrische onderdelen
1
2
4
6
3
7
5
ti16066a
Ref.
1
2+
3+
4+
Onderdeel
867816
867804
867798
117281
3A2172F
Omschrijving
SCHROEF
LABEL, DRUKREGELING
VENSTER
AFSTANDSBUS
Aantal
2
1
1
2
Ref. Onderdeel Omschrijving
Aantal
5
867817
MOER
2
6+ 867731
TUSSENRING
2
7
LCD-DISPLAY (PSI)
1
867821
LCD-DISPLAY Set (PSI) bevat 1, 3, 4, 5, 6, 7 1
+ Niet gebruikt met LP400 (110/230 V)
29
Technische gegevens
Technische gegevens
Stroomvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V AC, 60 Hz, 11 A, 1 fase
230 V AC, 50/60 Hz, 7,5 A, 1 fase
Vereiste generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimaal 3000 W
Maximumwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 MPa (207 bar, 3000 psi)
Maximum afgifte in gm (lpm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LP400 - .46 (1.75)
LP500 - .54 (2.0)
LP600 (International) - .66 (2.5)
LP700 - .74 (2.8)
LP600 (North America) - .85 (3.2)
Maximaal tipformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LP400 - .021
LP500 - .023
LP600 (International) - .025
LP600 (North America)/LP700 - .027
Vloeistofuitlaat npsm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 inch
Bevochtigde delen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verzinkt en vernikkeld koolstofstaal, nylon, roestvast
staal, PTFE, acetaal, leder, UHMWPE, aluminium,
wolfraamcarbide
30
3A2172F
Aantekeningen
Aantekeningen
3A2172F
31
Standaardgarantiebepalingen van Airlessco
Airlessco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Airlessco vervaardigde apparatuur waarop de naam Airlessco vermeld
staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van
speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Airlessco, zal Airlessco, gedurende een periode van twaalf maanden
na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Airlessco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze
garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Airlessco geïnstalleerd,
bediend en onderhouden wordt.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur,
of het vervangen van Airlessco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Airlessco is daarvoor niet
aansprakelijk. Airlessco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid
van Airlessco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Airlessco geleverd zijn, en ook niet voor fouten
in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Airlessco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Airlessco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde
defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Airlessco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd
worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan
zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer
begrepen kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Airlessco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper
gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van
vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele
verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum
kenbaar worden gemaakt.
AIRLESSCO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN
OF COMPONENTEN DIE AIRLESSCO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd
worden door Airlessco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van
de fabrikant. Airlessco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Airlessco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Airlessco
dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht,
ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Airlessco, of anderszins.
FOR AIRLESSCO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN OF EEN ONDERHOUDSBEURT AAN TE VRAGEN, dient u contact op te nemen met
uw Airlessco-dealer of te bellen naar 1–800–223–8213 voor de gegevens van de dichtstbijzijnde dealer.
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip
van publicatie. Airlessco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder bericht vooraf.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A1185
AIRLESSCO • 3501 N. 4th AVENUE • SIOUX FALLS, SD 57104 • VS
Copyright 2010, Airlessco. Alle productielocaties van Airlessco zijn ISO 9001 gecertificeerd.
12/2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement