Bruksanvisning

Bruksanvisning
EN
R
DE
Bluetooth INTERFACE
KCE-400BT
• OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
FR
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
toestel te gebruiken.
ES
• РУККОВООВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проччтитетите настоящее руковоководство
перед началом использования оборудования.
IT
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
SE
•
NL
συσκευή.
•
RU
• 用户说明书
使用设备前请阅读本说明书。
PL
GR
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, jiangsu, China
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
DAESUNG ELTEC CO., LTD.
Phone 031-711-1731
Web www.dseltec.co.kr
Printed in China (Y)
68-14470Z05-A
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (EN)
CT
CS
SVENSKA
Innehåll
Bruksanvisning
VARNING
VARNING ................................................... 2
FÖRSIKTIGT ............................................. 2
Konfiguration innan användning
Om Bluetooth .................................................... 3
Innan du använder funktionen hands-free ......... 3
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel enhet
(ihopkoppling) ............................................... 3
Bluetooth-konfiguration
Ringa ett nummer i Historik över mottagna
samtal ......................................................... 8
Ringa ett nummer i Historik över missade
inkommande samtal ................................... 8
Ringa upp ett nummer i telefonboken
(PHONE BOOK) ....................................... 8
Bluetooth-ljudfunktion
Bluetooth-ljudanvändning ................................. 8
Återkalla Bluetooth-läget .............................. 8
Välja önskad låt ............................................. 8
Pausa .............................................................. 8
Tillbehör ............................................ 9
Konfigurera Bluetooth ...................................... 4
Ställa in Bluetooth-enheten ........................... 4
Ställa in sökläget ........................................... 4
Svara på samtal automatiskt .......................... 4
Ta bort en Bluetooth-enhet från listan ........... 5
Visa telefonoperatörens namn (endast
CDA-105 serien) ........................................ 5
Ställ in volymen för mikrofoningången ........ 5
Välja högtalare ............................................... 5
Visa firmware-version ................................... 5
Uppdatera firmware ....................................... 5
Installation
Montering av kardborrefästen ........................... 9
Montera mikrofonen ......................................... 9
Anslutningar
Anslut en Bluetooth-kompatibel enhet och en
iPhone/iPod till Bluetooth INTERFACE ..... 10
Specifikationer ............................... 12
Handsfree-telefonkontroll
Om handsfree-telefonen .................................... 6
Svara på ett samtal ............................................ 6
Lägga på ............................................................ 6
Röstuppringning ................................................ 6
Justera volymen under ett samtal ...................... 7
Återuppringningsfunktion ................................. 7
Växla ljud (endast för CD huvudenhet) ............ 7
Samtalshistorik .................................................. 7
Återuppringa ett nummer i Historik över
uppringda samtal ........................................ 8
• Inställningsalternativ, åtgärder och liknande kan ändras
eller tas bort utan meddelande beroende på den anslutna
Alpine Bluetooth-kompatibla enheten.
1-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Bruksanvisning
VARNING
DEN HÄR PRODUKTEN ÁR ENDAST AVSEDD FÖR
MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
VARNING
Den här symbolen markerar viktig information.
Ignorera inte det som sägs här, eftersom det
kan leda till allvarliga olyckor, till och med med
dödlig utgång.
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX. BATTERIER,
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM
SOM HAR NEGATIV (–) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra
skador.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (–) UTTAGET
PÅ BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GÖRS.
Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall
på grund av kortslutning.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN
STRÖMKABEL FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA NÅGOT
ANNANT TILLBEHÖR.
Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stötar.
SE TILL ATT VARKEN RÖR, VÄTSKELEDNINGAR ELLER
KABLAR VIDRÖRS, SKADAS ELLER FÖRHINDRAS VID
BORRNING AV HÅL.
Undersök chassit innan hålen borras så att inte några slangar,
kablar, bränsleledningar eller liknande råkar skadas. Det kan leda
till att brand uppstår.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON
DEL AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.
Bultar eller muttrar som hör till någon vätsketank, styr- eller
bromssystemet (eller något annan system som är av betydelse för
säkerheten) ska ALDRIG användas för kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att
fordonets styrförmåga försämras och orsaka bromsfel, brand eller
personskada.
SE TILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG I
OMGIVANDE FÖREMÅL.
Utför kabeldragningen enligt anvisningarna för att undvika
arrangemang som kan äventyra körningen. Kablar och
anslutningar i närheten av rattstång, växelspak, bromspedal och
liknande kritiska platser kan vara mycket farligt.
2-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT.
Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller skador på enheten.
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen markerar viktig information.
Ignorera inte det som sägs här eftersom det
kan leda till skador på person eller egendom.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH
MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat
kan leda till att apparaten skadas invändigt eller till ostadig
montering på grund av lossnande delar.
MONTERA INTE APPARATEN DÄR DEN UTSÄTTS FÖR
FUKT ELLER DAMM.
Undvik att installera enheten på platser där fukt och damm kan
tränga in och ställa till skador.
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA
KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver
teknisk kunskap och erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som
sålde apparaten, för utförandet av säker montering.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I
KLÄM ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.
Undvik kläm- och nötskador genom att se till att kablarna går fria
från rörliga delar (t.ex. bilsätenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter. Om kablarna måste dras genom hål i plåten bör
gummibussningar användas som skydd, så att inte kablarna ligger
och nöter mot metallen.
Konfiguration innan
användning
Om Bluetooth
* Om inställningen ”BLUETOOTH IN” eller ”BT IN” är
inställd på OFF vid något tillfälle kommer
adapterkommunikationen att avbrytas. Återuppta
kommunikationen: repetera steg 1 till 3 ovan.
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel
enhet (ihopkoppling)
Bluetooth är en trådlös teknik som möjliggör kommunikation
mellan mobila enheter eller datorer på korta avstånd. På så
sätt kan man genomföra dataöverföring eller telefonsamtal
med hands-free mellan Bluetooth-kompatibla enheter.
Bluetooth-överföring är tillgänglig inom det licensfria
spektrat 2,4 GHz om avståndet mellan enheterna är mindre än
10 meter. För mer information, se hemsidan för Bluetooth
(http://www.bluetooth.com/).
Mer information om kontrollen från en Bluetooth-kompatibel
enhet finns i enhetens användarhandbok.
• Beroende på Bluetooth-version kan det hända att en
Bluetooth-kompatibel enhet inte kan kommunicera med den
här adaptern.
• En korrekt funktion på denna adapter med alla Bluetoothkompatibla enheter kan inte garanteras. För hantering av
den BT-kompatibla enheten, konsultera din ALPINEåterförsäljare eller ALPINE-webbsidan.
• Beroende på miljön kan den trådlösa Bluetoothanslutningen vara instabil.
• När du ringer ett samtal eller utför konfigurationsåtgärder
måste du alltid stanna bilen på en säker plats.
• Mer information om kontroll (val, inmatning, avbrytande)
från den anslutna enheten finns i respektive enhets
användarhandbok.
• Funktionerna kan variera beroende på den anslutna
Bluetooth-kompatibla enheten. Läs alltid
användarhandboken för den anslutna enheten också.
• PIN-koden är fast på ”0000”.
Innan du använder funktionen
hands-free
Innan du använder handsfree-telefon/ljudfunktionen måste
följande inställningar göras.
1
1
2
3
4
Ställ in en Bluetooth-anslutning från en
Bluetooth-kompatibel enhet.
PIN-koden (”0000”) visas på anslutna
enheten.
Mata in PIN-koden (”0000”) i en Bluetoothkómpatibel enhet.
Om den anslutna enheten har anslutits
korrekt till en kompatibel Bluetooth-enhet,
visas ett ihopkopplingsnamn på enheten, och
därefter återgår enheten till normalläget.
• Registreringsnumret 5 är gästläget. Innehåll som är
registrerat som gästläge raderas när du ställer om
tändningen från ACC till OFF. Om alla 5 platserna
(inklusive gästläge) har registrerats, kan du inte registrera
den 6:e enheten. För att registrera en annan enhet, måste
du radera någon av enheterna från plats 1 till 5 först.
• Om en Bluetooth-kompatibel enhet anslutits, kommer
enheten automatiskt att ansluta till den anslutna enheten
nästa gång när tändningsnyckeln vrids på. Men
anslutningen kan misslyckas. Om den automatiska
anslutningen misslyckas, kan du försöka ansluta manuellt.
• Ställ in ”Ställa in sökläget” (sidan 4) på ON om du vill att
KCE-400BT ska kunna känna igen en mobiltelefon.
Anvisningar för hur du matar in lösenordet på en
mobiltelefon finns i mobiltelefonens användarhandbok.
Se till att ställa in ”INT MUTE” (i setupfunktionen på den anslutna CD
huvudenheten eller Digital Media receiver) på
OFF.
• För att ljudet ska kunna passera den Bluetooth-kompatibla
enheten måste INT MUTE vara inställt på OFF
(Grundinställningen på enheten är OFF).
2
3
Ställ in ”BLUETOOTH IN” eller ”BT IN” på
ADAPTER*. (Läs alltid användarhandboken
för de anslutna enheterna.)
Stäng av tändningen (ACC OFF) och slå
sedan på den igen (ACC ON).
• Innan du använder en handsfree-telefon måste den kopplas
ihop med adaptern. Se ”Bluetooth-konfiguration” (sidorna
4-5).
3-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Bluetooth-konfiguration
Konfigurera Bluetooth
Steg 1 till 5 är gemensamma för de olika Bluetoothfunktionerna. Om du vill ha mer information läser du om
resp. funktion.
• När du ringer, tar emot ett samtal eller överför ljud från
Bluetooth-anordningen kan Bluetooth-inställningen inte
genomföras.
• Se användarhandledningen för CD-huvudenheten eller den
digitala mediamottagaren, och ställ in ”BLUETOOTH IN”
eller ”BT IN” på ADAPTER och utför sedan Bluetoothkonfigurationen.
1
2
Ställa in sökläget
Vrid vridomkopplaren eller dubbel
vridkontroll till önskade
inställningsalternativ och tryck sedan på
ENT.
*1 När ”BLUETOOTH IN” eller ”BT IN” är inställt på
ADAPTER visas ovanstående alternativ.
*2 endast CDA-105 serien.
4
* Gästläge:
Använd det här läget för tillfällig ihopkoppling.
Registrering (i gästläge) avbryts när tändningen slås av.
Håll SETUP intryckt i minst 2 sekunder.
Inställningsalternativ:
BT IN ↔ PAIR DEVICE*1 ↔ VISIBLE MODE*1 ↔
AUTO ANSWER*1 ↔ CLEAR DEVICE*1 ↔
SERVICE NAME*1/*2 ↔ MIC INPUT*1 ↔
SPEAKER SELECT*1 ↔ FW VERSION*1 ↔
FW UPDATE*1
3
• När en mobiltelefon paras ihop med enheten, kan upp till
1 000 telefonnummer hämtas in till telefonboken (PHONE
BOOK). När mobiltelefonen sedan ansluts vid ett senare
tillfälle kommer all ny information i mobiltelefonen att
uppdateras automatiskt.
• Beroende på ansluten mobiltelefon, kanske telefonboken
(PHONE BOOK) inte kan hämtas automatiskt. Om
telefonboken inte kan hämtas automatiskt kan du föra över
den till adaptern manuellt genom att läsa i
bruksanvisningen för telefonen.
• Om du vill ansluta en annan Bluetooth-kompatibel enhet
kopplar du ned den aktuella Bluetooth-kompatibla enheten
och ansluter den nya Bluetooth-kompatibla enhet du vill
växla till.
PIN-koden är fast på ”0000”.
Vrid vridkontrollen eller dubbel
vridkontroll för att ändra inställningarna
och tryck sedan på ENT.
Håll ESC (eller SETUP) eller
minst 2 sekunder.
intryckt i
SETUP-läget avbryts.
Ställa in Bluetooth-enheten
Välj en av de 5 anslutna Bluetooth-kompatibla enheterna som
du tidigare registrerade (den femte registrerades med
gästinställning*).
Inställningsalternativ: PAIR DEVICE
Vrid vridkontrollen eller dubbel vridkontroll
för att välja en Bluetooth-kompatibel enhet som
du vill använda (du vill ändra anslutning till), och
tryck sedan på ENT.
• Om anslutningen har lyckats, visas ”CONNECTED” eller
”CONNECT” i 2 sekunder. Därefter återgår displayen till
skärmbilden SETUP.
• Om du anger fel lösenord eller om kommunikationen
misslyckas visas ”FAILED”.
4-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Du kan ange huruvida KCE-400BT ska kunna kännas igen
eller inte från en Bluetooth-kompatibel enhet. Normalt ska
inställningen vara inställd på ON.
Inställningsalternativ: VISIBLE MODE
ON:
OFF:
Aktivera igenkänning av KCE-400BT från den
Bluetooth-kompatibla enheten.
Inaktivera igenkänning av KCE-400BT från
den Bluetooth-kompatibla enheten.
• Beroende på vilken mobiltelefon som används kan det vara
nödvändigt att ange ett lösenord. För att ange
mobiltelefonens lösenord, se mobiltelefonens
bruksanvisning.
Svara på samtal automatiskt
Du kan ställa in om du vill svara på ett mottaget samtal
automatiskt eller ej.
Inställningsalternativ: AUTO ANSWER
ON:
OFF:
När ett samtal tas emot besvaras det
automatiskt efter cirka 5 sekunder.
När ett samtal tas emot besvaras det inte
automatiskt. Tryck
eller
för att svara på
samtalet.
• Om inställningen för inkommande samtal är på i
mobiltelefonen, kommer samtalet att besvaras trots att
inställningen är OFF.
Ta bort en Bluetooth-enhet från listan
Du kan radera historiken av en tidigare parad Bluetoothkompatibel enhet.
Inställningsalternativ: CLEAR DEVICE
1
2
Vrid vridkontrollen eller dubbel
vridkontroll för att välja den Bluetoothkompatibla enhet som du vill ta bort och
tryck sedan på ENT.
Visa firmware-version
Inställningsalternativ: FW VERSION
Aktuell firmware-version visas.
Uppdatera firmware
Inställningsalternativ: FW UPDATE
Med den här inställningen, kan uppdateringsfunktionen för
Bluetooth firmware aktiveras.
För Europeiska användare:
Vrid vridkontrollen eller dubbel
vridkontroll för att välja CLEAR YES om du
vill ta bort och tryck sedan på ENT.
• Välj CLEAR NO för att avbryta inställningen.
Visa telefonoperatörens namn (endast CDA-105
serien)
Inställningsalternativ: SERVICE NAME
Framtida firware-uppdateringar för Bluetooth (för
kompatibilitet med telefoner) på kundsidan kommer att
finnas tillgängliga för de Alpine-produkter som listas vid
(*1).
För information om hur du uppdaterar din Bluetoothfirmware, besök din lokala Alpine hemsida eller välj ditt
land från första sidan på Alpine Europe (http://
www.alpine-europe.com).
För de produkter som INTE finns listade vid (*1),
kontakta din lokala officiella Alpine återförsäljare eller
Alpine-support i landet.
Telefonoperatörens namn på den anslutna Bluetoothkompatibla enheten visas. Om ingen Bluetooth-kompatibel
enhet är ansluten, visas ”ID UNSENT”.
*1:iXA-W404R, iDA-X305/303/301/301RR, CDE-W203Ri,
• Beroende på teckenuppsättning kan vissa operatörsnamn
inte visas.
För Amerikanska användare:
Ställ in volymen för mikrofoningången
Du kan öka eller sänka volymen för mikrofonen.
Inställningsalternativ: MIC INPUT
Vrid vridkontrollen eller dubbel vridkontroll
för att välja den önskade volymen (0~15).
• Denna operation kan utföras för enheterna CDE-101
serien/CDE-102 serien/CDE-W203 serien/CDA-105
serien/iDA-X301 serien/iDA-X303 serien.
• Inställningen enbart justeras när den Bluetooth-kompatibla
enheten är ansluten.
• Inställningen kan inte ändras under ett telefonsamtal.
Utför inställningen innan du ringer.
Välja högtalare
Du kan välja den högtalare som finns i bilen för att höra
ringsignalen från telefonen.
Inställningsalternativ: SPEAKER SELECT
Ljudet hörs från alla högtalare i bilen.
Ljudet hörs bara från högtalaren vänster fram i
bilen.
F-R: Ljudet hörs bara från högtalaren höger fram i
bilen.
F-LR: Ljudet hörs från högtalarna vänster fram och
höger fram i bilen.
ALL:
F-L:
• Denna operation kan utföras för enheterna CDE-101
serien/CDE-102 serien/CDE-W203 serien/CDA-105
serien/iDA-X301 serien/iDA-X303 serien.
• Inställningen kan inte ändras under ett telefonsamtal.
Utför inställningen innan du ringer.
CDE-105Ri, CDE-102Ri, CDE-101R/RM.
Framtida firware-uppdateringar för Bluetooth (för
kompatibilitet med telefoner) på kundsidan kommer att
finnas tillgängliga för de Alpine-produkter som listas vid
(*2).
För information om hur du uppdaterar din Bluetoothfirmware, besök hemsidan för Alpine America (http://
www.alpine-usa.com).
För de produkter som INTE finns listade vid (*2),
kontakta din lokala officiella Alpine återförsäljare eller
Alpine-support i landet.
*2:iXA-W404, iDA-X305/303, CDE-105, CDE-102.
För Asiatiska användare:
Framtida firware-uppdateringar för Bluetooth (för
kompatibilitet med telefoner) på kundsidan kommer att
finnas tillgängliga för de Alpine-produkter som listas vid
(*3).
För information om hur du uppdaterar din Bluetoothfirmware, besök hemsidan för Alpine Asia (http://
www.alpine-asia.com).
För de produkter som INTE finns listade vid (*3),
kontakta din lokala officiella Alpine återförsäljare eller
Alpine-support i landet.
*3:iXA-W404E, iDA-X305/303, CDE-W203E, CDE-105E,
CDE-102E, CDE-101E/EM.
För Kinesiska användare:
Framtida firware-uppdateringar för Bluetooth (för
kompatibilitet med telefoner) på kundsidan kommer att
finnas tillgängliga för de Alpine-produkter som listas vid
(*4).
För information om hur du uppdaterar din Bluetoothfirmware, besök hemsidan för Alpine China (http://
www.alpine.com.cn).
För de produkter som INTE finns listade vid (*4),
kontakta din lokala officiella Alpine återförsäljare eller
Alpine-support för Kina.
*4:iXA-W404E, iDA-X305, CDE-105E, CDE-102E, CDE-101E.
5-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Handsfree-telefonkontroll
Om handsfree-telefonen
Svara på ett samtal
Inkommande samtal annonseras av ringsignalen och ett
meddelande (Uppringandes namn/telefonnumret).
Digital Media Receiver:
Samtal med hands-free är möjligt när en mobiltelefon som är
kompatibel med HSP (Head Set Profile) och HFP (HandsFree Profile) tillsammans med en ALPINE Bluetoothkompatibel CD huvudenhet eller Digital Media Receiver
används.
• Undvik alla hands-free telefonsamtal när det råder mycket
trafik eller på smala slingriga vägar.
• Stäng alla fönster medan du ringer för att minska
bakgrundsljuden.
• Om båda samtalsparterna använder hands-free-enheter,
eller om samtalet görs i en bullrig miljö, är det ofta svårt
att höra den andra personens röst.
• Beroende på telefonuppkopplingen och mobiltelefonerna
som används kan rösterna låta onaturliga.
• När du använder en mikrofon, prata direkt in i mikrofonen
för att få bästa möjliga ljudkvalitet.
• Vissa mobiltelefoner beror på funktionerna och
inställningarna i operatörens nätverk. Dessutom kan det
hända att vissa funktioner inte har aktiverats av operatören
och/eller att operatörens nätverksinställningar begränsar
funktionaliteten. Fråga alltid operatören om funktioners
tillgänglighet och liknande.
Alla funktioner och andra produktspecifikationer, såväl
som den information som finns i användarhandboken,
baseras på den senast tillgängliga informationen och ska
vara korrekt när handboken trycks. Alpine förbehåller sig
rätten att ändra all information eller alla specifikationer
utan meddelande.
Tryck på
.
CD-huvudenhet:
Tryck på
.
• När ”Svara på samtal automatiskt” (sidan 4) är inställt på
ON kan du svara på samtal automatiskt.
• Under samtalet är källjudet på enheten avstängt.
Lägga på
Digital Media Receiver:
Tryck på
.
CD-huvudenhet:
Tryck på
.
Röstuppringning
Du kan ringa ett samtal med röstuppringning.
1
Tryck och håll kvar
sekunder.
eller
i minst 2
Röstigenkänningsläget aktiveras, och ”SPEAK”
visas.
2
Säg telefonnumret eller namnet i mikrofonen
på den person som du vill ringa upp.
Tryck och håll
eller
intryckt i minst 2 sekunder
för att avbryta röstuppringningsläget.
• Om röstuppringningen misslyckas, kommer enheten att
återgå till normalläge efter 30 sekunder.
• Du kan bara utföra den här operationen när en
mobiltelefon som är kompatibel med röstuppringning är
ansluten. Om mobiltelefonen inte är kompatibel med
röstuppringning, visas ”NO SUPPORT” i 2 sekunder.
• Röstuppringningsfunktionens prestanda beror på
mobiltelefonens igenkänningsområde och mikrofonens
monteringsplats. Notera när mikrofonen monteras.
• Den här operationen kan inte utföras när den aktuella
källan är Bluetooth AUDIO och ”NO SUPPORT” visas i 2
sekunder.
• Om du har ringt upp en person som du säger är
oanträffbar, visas ”NO CALL” i 2 sekunder.
• Röstuppringningen beror på mobiltelefonens funktion. För
information, se mobiltelefonens bruksanvisning.
• Om du ringer ett samtal via röstuppringningen, visas inte
telefonnummer eller namn.
6-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Justera volymen under ett samtal
Samtalshistorik
Du kan justera volymen under ett samtal. Den ändrade
volymen sparas.
Samtalshistoriken registreras för de senast uppringda/
mottagna/missade samtalen. Det finns olika sätt att ringa
samtal baserad på samtalshistoriken. Följande steg 1 till 4 är
gemensamma för de olika sätten att ringa dessa samtal. Mer
information finns i resp. kategori för att ringa samtal.
Vrid vridkontrollen eller dubbel vridkontroll
för att anpassa volymen.
• Det kan bli nödvändigt att höja volymen från den vanliga
lyssningsnivån för ljudkällor. Om du höjer volymen för
mycket finns risk för rundgång. Om du får rundgång
sänker du volymen tills den försvinner. Du kan också
minska rundgången vid höga volymer genom att placera
mikrofonen riktad bort från högtalarna (t.ex. på
solskyddet).
1
2
inom
Nu ringer telefonen upp det senast slagna numret igen.
Växla ljud (endast för CD
huvudenhet)
Under ett samtal kan du med denna funktion initiera
överföringen av ljud mellan mobiltelefonen och högtalarna i
bilen.
Under samtalet kan du trycka och hålla ENT
intryckt under minst två sekunder för att växla
ljudet för telefonsamtalet mellan bilens högtalare
och telefonen.
• Beroende på vilken mobiltelefon som används, kanske
denna operation inte kan utföras.
.
Vrid vridkontrollen eller dubbel
vridkontroll för att välja utgående läge.
Inställningsalternativ : DIALED / RECEIVED /
MISSED / PHONE BOOK
DIALED
: Historik över uppringda
samtal
RECEIVED
: Historik över mottagna
samtal
MISSED
: Historik över missade
mottagna samtal
PHONE BOOK
: Mobil telefonbok
Du kan ringa upp den person du senast ringde igen.
eller
eller
Den utgående metoden visas.
Återuppringningsfunktion
När samtalet är avslutat, tryck på
5 sekunder.
Tryck på
• Adaptern kommer att uppdatera informationen i
Samtalshistoriken automatiskt varje gång som en
mobiltelefon ansluts eller tar emot/ringer upp ett samtal.
Om du vid detta tillfälle väljer ett utgående läge, kommer
”UPDATING” att visas.
3
Tryck på ENT.
Utgående läge aktiveras och varje läges lista visas.
• Det kan ta en stund innan listan visas, och direkt efter
anslutning, kan det hända att listan inte är uppdaterad.
4
5
Vrid vridkontrollen eller dubbel
vridkontroll för att välja namn eller nummer
i listan.
Tryck på ENT.
Den valda telefonen rings upp.
Om ett namn har flera registrerade nummer i
telefonboken för CD-huvudenhet, tryck på ENT
efter att ha valt namnet* och vrid sedan
vridkontrollen för att välja önskat nummer och tryck
på ENT, så rings det numret upp. Tryck och håll
ENT intryckt under minst 2 sekunder efter det att
du har valt namnet, standardnumret för namnet
rings upp. Beroende på ansluten mobiltelefon,
kanske denna operation inte kan utföras. (Endast
för CD huvudenhet)
* Om namnet inte kan hittas, kommer standardnumret att
visas.
• Om du ringer ett samtal direkt från en mobiltelefon som är
ihopkopplad, visas inte telefonnumret och du kan i så fall
inte göra en återuppringning från enheten.
7-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Återuppringa ett nummer i Historik över
uppringda samtal
Tidigare uppringda nummer lagras i Historik över uppringda
samtal. Du kan ringa upp ett av dess nummer genom att söka
i historiken.
Inställningsalternativ: DIALED
Ringa ett nummer i Historik över mottagna
samtal
Telefonnummer från mottagna samtal lagras i Historik över
mottagna samtal. Du kan ringa upp de numren genom att
söka här.
Inställningsalternativ: RECEIVED
Ringa ett nummer i Historik över missade
inkommande samtal
Telefonnummer från samtal som missats lagras i Historik
över missade inkommande samtal. Du kan ringa upp de
numren genom att söka här.
Inställningsalternativ: MISSED
Bluetooth-ljudfunktion
Bluetooth-ljudanvändning
Audio-information för en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon,
en bärbar spelare, etc., kan styras/spelas trådlöst* från en
ALPINE Bluetooth-kompatibel CD-huvudenhet eller Digital
Media Receiver.
* Om du vill spela upp ljud krävs mobiltelefon eller en
bärbar spelare som uppfyller kraven för A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) eller AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
Alla funktioner fungerar inte med alla enheter.
• Under ett samtal är ljudet från Bluetooth-ljudkällan
avstängt.
Återkalla Bluetooth-läget
Tryck på SOURCE för att aktivera Bluetoothljudläget.
Välja önskad låt
Ringa upp ett nummer i telefonboken (PHONE
BOOK)
Tryck på g.
Upp till 1 000 telefonnummer kan överföras till Bluetoothkompatibla enheten från en mobiltelefon. Ring ett samtal
genom att välja en person i telefonbokslistan.
Tryck på f.
Inställningsalternativ: PHONE BOOK
• Om ett namn inte kan erhållas via telefonboken, visas
”------------”.
• De namn som finns registrerade i telefonboken visas. Om
namnet inte finns registrerat, visas ett nummer. Om varken
namn eller nummer kan visas, kommer ”ID UNSENT” att
visas.
• Namnen i PHONE BOOK listas i alfabetisk ordning med
samma begynnelsebokstav, och det går att hoppa till nästa
bokstav genom att trycka på ; eller :.
t.ex. tryck på : till det avsnitt som börjar med alfabetet B
från A. (Endast för CDA-105 serien)
• Ordningen i listan beror på mobiltelefonens modell.
• Om telefonens samtalshistorik eller telefonbok redigeras
samtidigt som den är ansluten till enheten, kan det hända
att listan som visas inte uppdateras. Om den inte är
uppdaterad, kan du inte lägga till ett samtal korrekt.
8-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Återgår till början av den låt som spelas upp.
Hoppa framåt till nästa låt.
Pausa
Tryck på -/J.
En uppspelning stoppas. Uppspelningen återupptas
när du trycker på knappen igen.
Tillbehör
Installation
Kontrollera tillbehören.
KCE-400BT-modul
Montering av kardborrefästen
Strömkabel
För säkerhets skull bör adaptern monteras på något av
följande ställen.
x1
Mikrofon
x1
Bluetooth gränssnittskabel
x1
Kardborrefäste
x1
Mikronfonmonteringsfästen
x2
Anslutningskabel
(Endast för KCE-400BT som
är inköpta i Europa)
• Montera inte adaptern vid fötterna. Kliv inte på adaptern
och tryck aldrig hårt på den.
• Innan du monterar adaptern måste du se till att det finns
tillräckligt med plats ovanför den för att förhindra oljud
och felaktig funktion när den sänder eller tar emot data.
• Beroende på adapterns monteringsplats kan oljud uppstå
när du använder en Bluetooth-kompatibel enhet eller
felaktig funktion vid sändning eller mottagning av data. I
så fall monterar du adaptern på en annan plats.
Fäst ena sidan av kardborrebandet på boxen.
Ta bort skyddsplasten från den andra sidan av
kardborrebandet. Tryck försiktigt fast adaptern på
plats.
x1
Kardborrefäste
Golv
x1
Montera mikrofonen
För säkerhets skull bör mikrofonen monteras på följande
plats.
• På en stadig och säker plats.
• På en plats som inte hotar säkerheten när du kör bilen.
• Montera mikrofonen på en plats där förarens röst enkelt
kan fångas upp.
Välj en plats för mikrofonen där den enkelt kan fånga upp
förarens röst. Om föraren måste vända sig mot mikrofonen
uppstår en distraktion som kan vara farlig.
Montera mikrofonen med det medföljande
kardborrebandet eller fästet.
9-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Anslutningar
Anslut en Bluetooth-kompatibel enhet och en iPhone/iPod till Bluetooth INTERFACE
Innan det utförs, se till att ställa in ”INT MUTE” och ”AUX+” (i setup-funktionen på den anslutna
huvudenheten*) på OFF.
* Huvudenheten består av CD huvudenhet, AV huvudenhet och Digital Media Receiver.
• När KCE-400BT är ansluten till en huvudenhet, kanske inställningen INT MUTE inte är möjlig, beroende på huvudenhet.
• Inställningen AUX+ kanske inte är möjlig, beroende på huvudenhet.
• För information, se huvudenhetens bruksanvisning.
Anslutningar för huvudenheten med Full Speed-anslutning / Bluetooth INTERFACE-anslutning
Bluetooth-kompatibel enhet:
CDE-101 serien/CDE-102 serien/CDE-W203 serien/CDA-105 serien/iDA-X301 serien/iDA-X303 serien/iDA-X305 serien
Bluetooth-kompatibel
enhet (säljes separat)
iPhone / iPod
(säljes separat)
Säkring (7,5 A)
(Om Bluetooth INTERFACE är
ansluten, kan du inte använda
en enhet som är ansluten till
INT-kabeln (ljudavstängning,
etc.).)
*
1 Till Full Speed-kontakt / Bluetooth
INTERFACE-kontakt
2 Bluetooth INTERFACE-kabel (ingår)
3 FULL SPEEDTM-anslutningskabeln
(KCE-433iV) kan levereras med
huvudenheten. Om inte, köp den separat.
* Denna anslutning kan endast utföras på CDE-101 serien/
CDE-102 serien/iDA-X301 serien/CDE-W203. För
information, se bruksanvisningen för den Bluetoothkompatibla huvudenheten.
• En iPhone kan inte anslutas för iDA-X301 serien.
4 Mikrofon (medföljer)
10-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
5 Kabel till ljudavbrottsutgången (Rosa/Svart)
Se till att du bara ansluter när strömmen är
avstängd, eftersom ett fel annars kan inträffa.
6 Ingående ljudavbrottskabel (Rosa/Svart)
7 ACC (tändning) -kabel (Röd)
Till ACC Power-kabeln.
8 Batterikabel (Gul)
Anslut den här kabeln till en terminal som alltid har
ström (till batteriets pluspol (+)).
9 Jordledning (Svart)
Anslut till en metalldel av chassiet med skruv.
Anslutningar för huvudenheten med Direktkontakt för iPod
Bluetooth-kompatibel enhet:
CDE-9872, 9874 serien/CDE-9880R, CDE-9882Ri/CDA-988* serien/iDA-X001, 100, 200, 300 serien/IVA-W202, W205 serien/
IVA-W502, W505 serien/IVA-D105, D106 serien
• Huvudenheterna CDE-9872 och CDE-9872L som är inköpta i USA är inte Bluetooth-kompatibla.
Bluetooth-kompatibel
enhet (säljes separat)
*
iPod (säljes separat)
(Om Bluetooth INTERFACE är
ansluten, kan du inte använda
en enhet som är ansluten till
INT-kabeln (ljudavstängning,
etc.).)
Säkring (7,5 A)
1 Till Direktkontakt för iPod
2 Anslutningskabel (KWE-460E) (säljs separat)
* Denna anslutning är inte tillgänglig för de huvudenheter
som är inköpta i Europa. För Europeiska användare, se
kortet ”Anslutningskabel för KCE-400BT” som följde med
adaptern.
3 FULL SPEEDTM-anslutningskabel (KCE-433iV)
(säljs separat)
4 Mikrofon (medföljer)
5 Kabel till ljudavbrottsutgången (Rosa/Svart)
Se till att du bara ansluter när strömmen är
avstängd, eftersom ett fel annars kan inträffa.
6 Ingående ljudavbrottskabel (Rosa/Svart)
7 ACC (tändning) -kabel (Röd)
Till ACC Power-kabeln.
8 Batterikabel (Gul)
Anslut den här kabeln till en terminal som alltid har
ström (till batteriets pluspol (+)).
9 Jordledning (Svart)
Anslut till en metalldel av chassiet med skruv.
11-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
Specifikationer
BLUETOOTH-SEKTION
Bluetooth-specifikation
Bluetooth V2,0
Uteffekt
+4 dBm max. (effektklass 2)
Profil
HFP (Handsfreeprofil)
HSP (Headsetprofil)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile,
profil för avancerad ljudfördelning)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile,
profil för ljud-videokontroll)
ALLMÄNT
Strömförsörjning
Vikt
13,5 V DC
(10-16 V tolerans)
96 g
CHASSITS MÅTT
Bredd
Höjd
Djup
12-SE
ALPINE KCE-400BT 68-14470Z05-A (SE)
95 mm
25 mm
77 mm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement