PJD5123 User Guide (Swedish)
PJD5123p/PJD6223/PJD6253/
PJD6553w
DLP Projektor
Användarhandbok
Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195
Godkännandeinformation
FCC-deklaration
Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två
omständigheter: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste acceptera
all interferens som tas emot, inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion.
Den här utrustningen har testats och funnits följa de begränsningar som gäller för en Klass B digitalt
tillbehör, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge godtagbart skydd
mot skadlig inverkan vid en installation i en bostadsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och
kan utstråla radiovågsenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan
den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns ingen garanti för att även en korrekt installation
inte ger störningar. Om utrustningen stör radio eller TV mottagningar, vilket kan påvisas genom att
stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en
eller flera av de följande åtgärderna:
• Vrid på eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•Anslut utrustningen till en kontakt på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
•Rådfråga återförsäljaren eller en kunnig radio/TV tekniker
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för
efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för
efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
För Kanada
• Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
• Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE-efterlevnad för europiska länder
Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC.
Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU):
Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).
Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste behandlas
med de återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga i ditt land eller närområde,
med hänsyn till lokala bestämmelser.
Om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder
det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002%
kadmium eller mer än 0,004% bly.
i
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.Läs dessa föreskrifter.
2.
Behåll dessa föreskrifter.
3.
Följ alla varningar.
4.
Följ alla föreskrifter.
5.Använd inte produkten i närhet till vatten. Varning: för att minska risken för brand eller elektrisk
stöt ska du undvika att utsätta apparaten för regn och fukt.
6.
Rengör endast med torr trasa.
7.
Täck inte över några öppningar. Installera enligt tillverkarens föreskrifter.
8.Installera inte i närhet av värmekällor som t.ex. element, värmeregulator, ugn, eller annan
apparatur (inklusive förstärkare) som avger värme.
9.Motverka inte syfter med polariserad eller grundad kontakt. En polariserad kontakt har två
flata stift, där det ena stiftet är bredare än det andra. En grundad kontakt har två flata stift samt
ett tredje grundande stift. Det bredare stiftet (på polariserad kontakt), eller det tredje stiftet (på
grundad kontakt) har ett säkerhetssyfte. Om den medföljande kontakten inte passar i uttaget bör
du kontakta en elektriker och få uttaget utbytt.
10.Skydda elsladden från att bli trampad på eller klämd, speciellt intill kontakten, inbyggda eluttag,
eller ingången på produkten. Försäkra dig om att eluttaget är placerat i närheten av produkten så
att det är lättåtkomligt.
11.Använd endast tillsatser/tillbehör rekommenderade av tillverkaren.
12.Använd endast tillsammans med vagn, ställ, stativ, hållare eller bord rekommenderat
av tillverkaren eller sålt tillsammans med enheten. Vid användning av vagn, var
försiktig när du flyttar vagnen/produkten för att undvika skada från fall.
13.Dra ur kontakten om produkten lämnas oanvänd för längre tid.
14.Överlåt allt underhåll till kvalificread personal. Underhåll behövs när produkten skadats, t.ex. vid
skada på elsladden eller kontakten, om vätska spillts eller föremål fallit på produkten, om den har
utsatts för regn eller fuktighet, om den inte fungerar som den skall, eller om den tappats.
ii
Deklaration om RoHS-efterlevnad
Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska
parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk
utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats
av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan:
Föreslagen maximal
koncentration
Faktisk koncentration
Bly (Pb)
0.1%
< 0.1%
Kvicksilver (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Hexavalent krom (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybrominerade bifenyler (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybrominerade difenyletrar (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Substans
Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt
nedan:
Exampel på undantagna komponenter är:
1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns
specifikt i RoHS-direktivens annex.
2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex
piezoelektroniska enheter).
3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt).
4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande
upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt.
iii
Ta copyrightt på information
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2011. Alla rättigheter förbehålles.
Apple, Mac och ADB är registrerade varumärken för Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, och Windows-logotyper är registrerade varumärken för Microsoft Corporation
i USA och andra länder.
ViewSonic, logotyperna med de tre fåglarna och OnView är registrerade varumärken för ViewSonic Corporation.
VESA och SVGA är registrerade varumärken för Video Electronics Standards Association.
DPMS och DDC är varumärken för VESA.
PS/2, VGA och XGA är registrerade varumärken för International Business Machines Corporation.
Begränsad ansvarighet: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska eller redigeringsmässiga
fel eller försummelser innefattade häri. Företaget ansvarar inte heller för oförutsedda eller indirekta skador som
kan bli följden av att detta material tillhandahålls och inte heller för användandet av denna produkt.
I den fortlöpande produktförbättringens intresse förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra
produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan ändras utan
föregående meddelande.
Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras eller överföras på något sätt eller i något syfte utan
föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.
Produktregistrering
Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir tillgänglig
genom att registrera produkten på Internet på: www.viewsonic.com. ViewSonic installations-DVD ger
dig möjlighet att skriva ut registreringsformuläret som du kan skicka med vanlig post eller faxa till
ViewSonic.
Inköpsuppgifter
Produktnamn:
Modellnummer:
Dokumentnummer:
Serienummer:
Inköpsdatum:
PJD5123p/PJD6223/PJD6253/PJD6553w
ViewSonic DLP Projector
VS14295/VS14191/VS14193/VS14195
PJD5123p/PJD6223/PJD6253/PJD6553w_UG_SWD Rev. 1A 07-14-11
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd
Lampan i denna produkt innehåller kvicksilver vilket kan vara farligt för dig och för miljön. Kasta den i
enlighet med lokala och statliga lagar.
ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar del av en
smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på mer.
USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
iv
ViewSonic
PJD5123p/PJD6223/PJD6253/PJD6553w
DLP Projektor Användarhandbok
1
Innehåll
Viktiga
säkerhetsanvisningar .......3
Stänga av projektorn.......................... 46
Använda menyerna ............................ 47
Underhåll ........................56
Inledning ...........................5
Skötsel ............................................... 56
Information om lampan ..................... 57
Projektorns funktioner ......................... 5
Förpackningens innehåll ...................... 6
Projektorns utsida................................. 7
Kontroller och funktioner .................... 8
Felsökning.......................63
Specifikationer................64
Korrekt placering av
projektorn .......................13
Projektorspecifikationer..................... 64
Mått.................................................... 66
Takmontering..................................... 66
Frekvenstabell.................................... 67
Välja placering ................................... 13
Projiceringsmått ................................. 14
Information om
upphovsrätt.....................69
Anslutning.......................17
Ansluta en dator eller bildskärm ........ 18
Ansluta videokällor ............................ 19
Bilaga...............................70
Användning ....................22
Tabell över IR-styrkoder ................... 70
Tabell över RS232-kommandon........ 72
Starta projektorn................................. 22
Använda menyerna ............................ 24
Använda lösenordsfunktionen ........... 25
Byta ingångssignal ............................. 28
Justera den projicerade bilden............ 29
Förstora och söka efter detaljer.......... 31
Välja bildförhållande ......................... 31
Optimera bilden ................................. 33
Ställa in presentationstimern.............. 37
Dölja bilden........................................ 38
Låsa kontrolltangenter ....................... 38
Frysa bilden........................................ 39
Användning i höghöjdsmiljö.............. 39
Skapa en egen startskärmbild............. 40
Styra projektorn i en LAN-miljö........ 41
Använda projektorn i vänteläge ......... 45
2
Viktiga säkerhetsanvisningar
Projektorn är utformat och testad att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för
informationstekniska enheter. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock
viktigt att följa de instruktioner som nämns i denna manual och som är märkta på
produkten.
Säkerhetsinstruktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Läs den här handboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida
behov.
Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan
skada ögonen.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal.
Glöm inte bort att alltid öppna linsslutaren eller ta bort linsskyddet när
projektorlampan lyser.
I vissa länder är inte nätspänningen stabil. Den här projektorn har utformats för att
fungera säkert med nätspänningar på mellan 100 och 240 V växelström, men den kan
sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 volt. I områden där
nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta
projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet
för strömförsörjning utan avbrott (UPS).
Blockera inte projektorlinsen med något föremål när projektorn används. Det kan leda
till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsakar eldsvåda. Om du vill
stänga av lampan tillfälligt trycker du på Blank på projektorn eller fjärrkontrollen.
Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka
45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa.
Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan
längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar.
Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är
ansluten.
Placera inte produkten på ostadigt underlag. Då kan den falla i golvet och gå sönder.
Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om
du råkar beröra ledande delar. Den enda del som användaren får byta ut är lampan
som har ett eget avtagbart hölje.
Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får
endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal.
Placera inte projektorn i någon av följande miljöer.
- I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från
väggar och fritt luftflöde runt projektorn.
- På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor.
- På platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska
komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare.
- Nära ett brandlarm.
- På platser med en omgivande temperatur över 40°C/104°F.
- På högre höjd än 3 000 m (10 000 fot).
3
13.
Blockera inte ventilationshålen. Om ventilationshålen är blockerade kan överhettning
inuti projektorn orsaka brand.
- Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta.
- Täck inte över projektorn med tyg eller annat material.
- Placera ingenting lättantändligt i närheten av projektorn.
14.
Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning.
- Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer
än 15 grader framåt eller bakåt. Om projektorn inte står helt plant när du använder den
kan det hända att lampan inte fungerar som den ska eller skadas.
15.
16.
17.
18.
Ställ inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla
kroppsskada eller skador på projektorn.
Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på
projektorn kan det leda till olyckor och kroppsskada.
Placera inte vätska i närheten av projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den
gå sönder. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till det
lokala servicecentret som kan utföra underhåll.
Med den här projektorn kan du visa omvända bilder vid takmontering.
Använd endast en godkänd takmonteringssats för att takmontera projektorn, och
kontrollera noga att projektorn sitter ordentligt fast.
19.
20.
När projektorn är i gång kan det komma varmluft och lukter från ventilationsgallret.
Det är normalt och innebär inte att det är fel på projektorn.
Använd inte säkerhetsskenan för transport eller installation. Den är avsedd att
användas med en kommersiellt tillgänglig stöldskyddskabel.
Säkerhetsanvisningar för takmontering av projektorn
Vi strävar efter att göra det smidigt och trevligt som möjligt för dig att använda projektorn,
så därför vill vi informera om följande säkerhetsdetalj för att förebygga skada på person och
egendom.
Om du tänker montera projektorn i innertaket rekommenderar vi starkt att du använder en
takmonteringssats som är anpassad för projektorn och att du noga försäkrar dig om att
installationen är säker.
Takmonteringssatser av felaktig typ innebär en säkerhetsrisk i och med att projektorn kan
lossna och falla ner då fästskruvarna är av fel tjocklek eller längd.
Du kan köpa en takmonteringssats från samma ställe som du köpte din projektor. Vi
rekommenderar även att du köper en separat Kensingtonlåskompatibel kabel och fäster den
ordentligt vid fästet för Kensingtonlås på projektorn och vid foten av
takmonteringsfixturen. Den fungerar som en andra säkerhetsmekanism för att hålla kvar
projektorn om den skulle lossna från takmonteringsfixturen.
4
Inledning
Projektorns funktioner
I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning
som gör den pålitlig och lättanvänd.
Projektorn har följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funktionen Dynamisk PC och Dynamisk film som justerar lampans strömförbrukning
enligt ljusstyrkan i bilden som projiceras.
Smart Eko-funktionen som minskar lampans strömförbrukning med upp till 70 % när
ingen insignal kan detekteras under en bestämd tidsperiod.
Presentationstimer för bättre kontroll över tiden under presentationer.
Support 3D DLP-länk.
Färghantering som möjliggör färgjusteringar enligt önskemål.
Mindre än 1W strömförbrukning när energisparläget är aktiverat.
Färgkorrigeringsfunktionen möjliggör projicering på ytor i ett antal olika fördefinierade
färger.
Snabb automatisk sökning som snabbar upp processen för signalupptäckt.
Upp till 10 olika bildlägen som passar för olika projiceringsändamål.
Automatisk justering med en enda knapp för bästa bildkvalitet.
Digital keystone-korrigering av förvrängda bilder.
Justerbar färgbalans för data-/videovisning.
Projektionslampa med hög ljusstyrka.
Visar 1,07 miljarder färger.
Skärmmenyer på flera språk.
Möjlighet att växla mellan normalt läge och ekonomiläge för minskad
strömförbrukning.
Kompatibilitet för komponent-HDTV (YPbPr).
•
Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena
och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till
projektionsavståndet.
•
Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens
specifikation. Detta är normalt och förväntat.
5
Förpackningens innehåll
Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Standardtillbehör
De medföljande tillbehören har anpassats för ditt geografiska område och kan skilja sig från
dem på bilden.
Projektor
Nätsladd
VGA-kabel
PJD5123p/PJD6223/
RC6/SD7
Dvd-skiva med
användarhandbok på flera
språk
Snabbstartsguide
Valfria tillbehör
1.
2.
3.
Utbyteslampa
Mjuk bärväska
VGA till Komponent-adapter
6
PJD6253/PV731/
FP586/PJD6553w
Fjärrkontrollen och
batterierna
Projektorns utsida
1.
Framsida/ovansida
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
2
3
7
4
8
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5
Baksida/undersida
9
13
11
14
PJD5123p
15 16 17
S-Viseo
TYPE B
USB
MONITOR OUT
COMPUTER IN 1
9 10 11
PJD6223/RC6/SD7
PJD6253/
PV731/FP586
PJD6553w
12
COMPUTER IN 2
13
Video
RS-232
Audio in
15.
16.
17.
Audio
out
14 15 16 17
18
19
22
20
21
18.
19.
20.
21.
22.
Utvändig kontrollpanel
(Mer information hittar du i
"Projektor" på sidan 8.)
Lampskydd
Ventilation (varmluftsutblås)
Justeringsknapp
Linsskydd
Fokus- och zoomningsring
IR-sensor för fjärrkontroll
(framsida)
Projektorlins
USB-port av typ B
RJ45 LAN-ingångsport
RS-232-kontrollport
HDMI-port
Utsignalsuttag för RGB
Insignalsuttag för RGB (dator)/
komponentvideo (YPbPr/YCbCr) –
1/2
Insignalsuttag för S-video
Insignalsuttag för video
Insignalsuttag för ljud
Utsignalsuttag för ljud
Fäste för kensingtonlås
Anslutning för nätsladd
Fot för justering bak
Justeringsfot
Säkerhetsskena
För anslutning av en kommersiellt
tillgänglig stöldskyddskabel.
Varning
•
DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.
•
Vid installation av enheten ska en lättåtkomlig strömbrytare byggas in i de fasta ledningarna,
alternativt ska nätsladdens stickpropp anslutas till ett lättåtkomligt eluttag i närheten av
enheten. Vid fel på projektorn under användning: Använd strömbrytaren för att stänga av
strömförsörjningen eller koppla ur stickproppen ur eluttaget.
7
Kontroller och funktioner
Projektor
1
2
ZOOM
3
4
5
6
3
7
MP
LM
E
10.
11.
Vänster/Blank
Döljer skärmbilden.
POWER (Luz indicadora POWER)
Tänds eller blinkar när projektorn är i gång.
12.
I
I POWER
Slår av och på vänteläget på projektorn.
SOURCE
13.
Fältet för val av källa visas.
IR-sensor för fjärrkontroll (ovansida)
Inte utformad för PJD5123p.
MENU/EXIT
Aktiverar skärmmenyn.
Menyinställningarna avslutas och sparas
och föregående skärm visas igen.
8
TO
U
A
C
9.
M TE
O
N D MP
TE E
R
R
Fokusring
Justerar den projicerade bildens skärpa.
Zoomring
Justerar bildstorleken.
Knapparna Keystone/pil) ( / upp,
/ ned)
Manuell korrigering av bildförvrängning
som uppstår på grund av
projiceringsvinkeln.
E
U
8.
O
7.
S
6.
R
5.
E
4.
W
3.
O
2.
P
1.
MENU
EXIT
8
9
10
11
12
13
Höger/
Aktiverar panelknappslåset.
När skärmmenyn är aktiverad kan du
använda knapparna #3, #4 och #9 som
riktningsknappar för att välja
menyalternativ och göra justeringar.
LAMP (Luz indicadora LAMP)
Anger lampans status. Tänds eller blinkar
när det är problem med lampan.
AUTO
Använder automatiskt bästa
uppdateringsfrekvens för den bild som
visas.
TEMP (Temperaturindikatorlampa)
Lyser rött eller blinkar om projektorn blir
för varm.
MODE/ENTER
Väljer ett tillgängligt
bildinställningsalternativ.
Utför det menyalternativ som du har valt
på skärmmenyn.
Fjärrkontrollen
PJD5123p/PJD6223/
RC6/SD7
1
PJD6253/PV731/
FP586/PJD6553w
18
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
4
8
6
4
8
9
10
11
12
13
15
16
17
7
19
20
21
14
22
23
24
För mer information om hur du
använder fjärrkontrollens knappar för
9
10
18
12
11
15
16
17
6.
musstyrning (Sida upp, Sida ner,
och ), se "Använda fjärrkontrollens
knappar för musstyrning" på sidan 11.
1.
2.
3.
4.
5.
I
I POWER
7.
Slår av och på vänteläget på projektorn.
Källvalsknappar (VGA 1/VGA 2/
Video)
Välj vilken inmatningskälla som ska
8.
visas.
Video/
Utför samma funktion som höger
musknapp när musläget är aktiverat.
Source
Fältet för val av källa visas.
Keystone-knappar ( / )
Manuell korrigering av
bildförvrängning som uppstår på grund
av projiceringsvinkeln.
/ / /
Väljer önskade menyalternativ och gör
justeringar.
9
9.
25
7
19
20
21
14
22
23
24
Enter/
Utför det menyalternativ som du har
valt på skärmmenyn.
Utför samma funktion som vänster
musknapp när musläget är aktiverat.
My Button
Låter användaren definiera en
genvägstangent på fjärrkontrollen och
funktionsobjektet markeras på
skärmmenyn.
Menu
Aktiverar skärmmenyn.
Mouse
Växlar mellan normalläge och musläge.
Sida upp, Sida ner, , : aktiv efter
att ha tryckt på Mouse. En ikon visas på
skärmen för att visa att musläget har
aktiverats.
10.
Lock
Aktiverar panelknappslåset.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Aspect
Väljer bildförhållande på displayen.
Magnify
Visar zoomfältet som förstorar eller
förminskar den projicerade bilden.
Info
Visar menyn INFORMATION.
Freeze
Fryser den projicerade bilden.
Pattern
Visar det inbäddade testmönstret.
Blank
Döljer skärmbilden.
Smart Eco
Sänker lampans strömförbrukning med upp
till 70 %.
Det tar flera minuter för projektorn efter
att den satts på eller återupptagits att
initiera funktionen.
18.
19.
20.
Auto Sync
Använder automatiskt bästa
uppdateringsfrekvens för den bild som
visas.
Exit
Menyinställningarna avslutas och sparas
och föregående skärm visas igen.
PgUp (Sida upp)/PgDn (Sida ner)
Styr ett skärmprogram (på en ansluten
dator) som svarar på page up/downkommandon (som Microsoft PowerPoint)
när musläget är aktiverat.
21.
Volume-knappar (+, -)
Höjer eller sänker ljudvolymen.
22.
23.
24.
25.
Slår av och på ljudet från projektorn.
Color Mode
Väljer ett tillgängligt
bildinställningsalternativ.
Timer
Visar inställningsmenyn för
presentationstimern.
Laser
Skickar ut en synlig laserpekarljusstråle
för till exempel presentationer.
Använda Laser pekaren
Laserpekaren är ett presentationshjälpmedel för
professionella användare. Den skickar ut en röd
ljusstråle när du trycker på den och lysdioden
lyser rött.
Laserstrålen är synlig. Du måste hålla LASER
nedtryckt för att laserljusstrålen ska sändas ut.
Laserpekaren är ingen leksak. Om du är
förälder bör du tänka på de faror som
laserenergi medför och förvara fjärrkontrollen
utom räckhåll för barn.
Titta inte in i laserljusfönstret och rikta
inte laserstrålen mot dig själv eller
andra. Läs varningsmeddelandena på
baksidan av fjärrkontrollen innan du
använder den.
Fjärrkontrollskoden
Projektorn kan tilldelas två olika fjärrkontrollskoder, A eller B. När flera närliggande
projektorer är igång samtidigt kan man undvika störningar från andra fjärrkontroller genom
att byta fjärrkontrollskoder. Ställ in fjärrkontrollskoden för projektorn först innan du ändrar
den för fjärrkontrollen.
För att byta kod för projektorn väljer du A eller B på menyn SYSTEMINSTÄLLNING :
Avancerad > Fjärrkontrollskod.
För at tbyta kod för fjärrkontrollen trycker du på knapparna PgUp och PgDn på
fjärrkontrollen tillsammans i fem sekunder eller längre. Den initiala koden är inställd på A.
Fjärrkontrollen svarar inte om olika koder ställs in på projektorn och fjärrkontrollen. När det
händer byter du koden för fjärrkontrollen igen.
10
Använda fjärrkontrollens knappar för musstyrning
Möjligheten att styra datorn med fjärrkontrollen gör dig mer flexibel när du ger
presentationer.
1.
2.
3.
4.
Innan du använder fjärrkontrollen istället för datorns mus måste du ansluta projektorn
till din stationära eller bärbara dator med en usb-kabel. Se "Ansluta en dator" på sidan
18 för mer information.
Ställ in inmatningssignalen på D-sub / Comp. 1, D-sub / Comp. 2 eller HDMI.
Tryck på Mouse på fjärrkontrollen för att växla från normalläge till musläge. En ikon
visas på skärmen för att visa att musläget har aktiverats.
Utför önskade muskommandon från fjärrkontrollen.
•
För att flytta markören på skärmen trycker du på
•
Vänsterklicka genom att trycka på
•
Högerklicka genom att trycka på
•
Om du vill dra och släppa, trycka och hålla ned ENTER, trycker du på
•
Styr ett skärmprogram (på en ansluten dator) som svarar på page up/downkommandon (som Microsoft PowerPoint) när musläget är aktiverat.PgUp/PgDn.
•
Om du vill återgå till normalläge trycker du på Mouse igen eller på någon annan
knapp, förutom de musrelaterade flerfunktionsknapparna.
/
/
/
/
.
.
.
/
/
för att dra. När den finns där du vill ha den trycker du på ENTER igen.
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns fram- och ovansida. Du
måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns IRsensorer för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte
överstiga 8 meter (~ 26 fot).
Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorerna på
projektorn som kan blockera den infraröda strålen.
•
•
Kontrollera projektorn från
framsidan
Cirka
15
Kontrollera projektorn från
ovansidan
5
+1
ka
Cir
°
11
°
Byta batterier i fjärrkontrollen
1.
2.
3.
Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan
vid fingerförsänkningen och skjuta den i pilens riktning som bilden visar. Luckan
skjuts av.
Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier.
Lägg märke till batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket.
Positiv pol (+) ska kopplas till positiv och negativ pol (-) till negativ.
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge.
När du hör ett klickljud sitter den på plats.
•
Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök,
badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar.
•
Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats
av batteritillverkaren.
•
Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med
lokala miljö- och återvinningsföreskrifter.
•
Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera.
•
Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du
ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen.
12
Korrekt placering av projektorn
Välja placering
Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du
väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt
avståndet mellan projektorn och övrig utrustning.
Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt:
1.
Bordspl. fram.
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn nära golvet framför skärmen. Det här är
den vanligaste placeringen, och den gör att det går
snabbt att installera och plocka undan projektorn.
2.
Takmont. fram.
Om du väljer den här placeringen är projektorn
fäst i taket, upp-och-ner, framför skärmen.
Om du vill montera projektorn i taket kan du köpa
takmonteringssatsen från din återförsäljare.
Ställ in Takmont. fram. i menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel >
Projektorplacering efter att du har satt på
projektorn.
3.
Takmont. bakom
Om du väljer den här placeringen är projektorn
fäst i taket, upp-och-ner, bakom skärmen.
För den här installationen behöver du en särskild
skärm för bakprojicering samt
takmonteringssatsen.
Ställ in Takmont. bakom i menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel >
Projektorplacering efter att du har satt på
projektorn.
4.
Bordspl. bakom
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn nära golvet bakom skärmen.
Då behöver du en särskild skärm för
bakprojicering.
Ställ in Bordspl. bakom i menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel >
Projektorplacering efter att du har satt på
projektorn.
13
Projiceringsmått
Se "Mått" på sidan 66 för mitten av linsmåtten på denna projektor innan du beräknar rätt
läge.
"Skärmen" som nämns nedan gäller projiceringsskärmen som vanligen består av en yta och
en stödstruktur
PJD5123p/PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586
•
Bild i formatet 4:3 på en 4:3-skärm
(a)
(b)
(e)
(a)
(f)
(d)
(c)
(c)
(d)
(f)
(e)
•
(b)
Bild i formatet 16:9 på en 4:3-skärm
(b)
(a)
(a)
(e)
(f)
(d)
(c)
(c)
(d)
(f)
(b)
(e)
(e): Skärm
(f): Linsens mitt
PJD5123p/PJD6223/RC6/SD7
Bild i formatet 4:3 på en 4:3-skärm
(a) Skärmstorlek
[tum (m)]
(b) Projiceringsavstånd [m (tum)]
min.
max.
Bild i formatet 16:9 på en 4:3-skärm
(d) Ver(c) Bildens
tikal förskhöjd
jutning
[cm (tum)]
[cm (tum)]
(b) Projiceringsavstånd [m (tum)]
min.
max.
(c) Bildens (d) Vertikal
höjd
förskjutning
[cm (tum)] [cm (tum)]
40
(1,0) 1,5 (60) 1,7 (66)
61
(24)
3
(1,2) 1,5
(60)
1,7
(66)
46
(18) 10,7 (4,2)
50
(1,3) 1,9 (75) 2,1 (82)
76
(30)
4
(1,5) 1,9
(75)
2,1
(82)
57
(23) 13,3 (5,3)
60
(1,5) 2,3 (90) 2,5 (99)
91
(36)
5
(1,8) 2,3
(90)
2,5
(99)
69
(27) 16,0 (6,3)
70
(1,8) 2,7 (105) 2,9 (115) 107 (42)
5
(2,1) 2,7 (105) 2,9 (115)
80
(32) 18,7 (7,4)
80
(2,0) 3,0 (120) 3,4 (132) 122 (48)
6
(2,4) 3,0 (120) 3,4 (132)
91
(36) 21,3 (8,4)
90
(2,3) 3,4 (135) 3,8 (148) 137 (54)
7
(2,7) 3,4 (135) 3,8 (148) 103
(41) 24,0 (9,5)
100 (2,5) 3,8 (150) 4,2 (165) 152 (60)
8
(3,0) 3,8 (150) 4,2 (165) 114
(45) 26,7 (10,5)
(54) 32,0 (12,6)
120 (3,0) 4,6 (180) 5,0 (198) 183 (72)
9
(3,6) 4,6 (180) 5,0 (198) 137
150 (3,8) 5,7 (225) 6,3 (247) 229 (90)
11
(4,5) 5,7 (225) 6,3 (247) 171
(68) 40,0 (15,8)
200 (5,1) 7,6 (300) 8,4 (330) 305 (120) 15
(6,0) 7,6 (300) 8,4 (330) 229
(90) 53,3 (21,0)
250 (6,4) 9,51 (375) 10,5 (412) 381 (150) 19
(7,5) 9,51 (375) 10,5 (412) 286 (113) 66,7 (26,3)
300 (7,6) 11,4 (450) 12,6 (495) 457 (180) 23
(9,0) 11,4 (450) 12,6 (495) 343 (135) 80,0 (31,5)
14
PJD6253/PV731/FP586
Bild i formatet 4:3 på en 4:3-skärm
Bild i formatet 16:9 på en 4:3-skärm
(a) Skärm(b) Projicering(b) Projiceringsavstånd
(c)
(c)
Bildens
(d)
Vertikal
(d) Vertikal
storlek
savstånd [m (tum)]
[m (tum)]
Bildens
höjd
förskjutning
förskjutning
[tum (m)]
höjd
[cm (tum)] [cm (tum)]
[cm (tum)]
min.
max.
min.
max.
[cm (tum)]
40 (1,0) 1,2 (48)
1,6 (63)
61
(24)
5
(1,8) 1,2 (48)
1,6
(63)
46
(18) 12,2 (4,8)
50 (1,3) 1,5 (61)
2,0 (79)
76
(30)
6
(2,3) 1,5 (61)
2,0
(79)
57
(23) 15,2 (6,0)
60 (1,5) 1,8 (73)
2,4 (94)
91
(36)
7
(2,7) 1,8 (73)
2,4
(94)
69
(27) 18,3 (7,2)
70 (1,8) 2,2 (85)
2,8 (110) 107
(42)
8
(3,2) 2,2 (85)
2,8
(110)
80
(32) 21,3 (8,4)
80 (2,0) 2,5 (97)
3,2 (126)
91
(36) 24,4 (9,6)
3,2 (126) 122
(48)
9
(3,6) 2,5 (97)
90 (2,3) 2,8 (109) 3,6 (142) 137
(54)
10
(4,1) 2,8 (109) 3,6 (142) 103 (41) 27,4 (10,8)
100 (2,5) 3,1 (121) 4,0 (157) 152
(60)
11
(4,5) 3,1 (121) 4,0 (157) 114 (45) 30,5 (12,0)
120 (3,0) 3,7 (145) 4,8 (189) 183
(72)
14
(5,4) 3,7 (145) 4,8 (189) 137 (54) 36,6 (14,4)
150 (3,8) 4,6 (182) 6,0 (236) 229
(90)
17
(6,8) 4,6 (182) 6,0 (236) 171 (68) 45,7 (18,0)
200 (5,1) 6,2 (242) 8,0 (315) 305 (120) 23
(9,0) 6,2 (242) 8,0 (315) 229 (90) 61,0 (24,0)
250 (6,4) 7,7 (303) 10,0 (394) 381 (150) 29 (11,3) 7,7 (303) 10,0 (394) 286 (113) 76,2 (30,0)
300 (7,6) 9,2 (363) 12,0 (472) 457 (180) 34 (13,5) 9,2 (363) 12,0 (472) 343 (135) 91,4 (36,0)
15
PJD6553w
•
16:10-bild på en 16:10-skärm
(a)
(b)
(e)
(a)
(f)
(d)
(c)
(c)
(d)
(f)
(b)
(e)
•
16:10-bild på en 4:3-skärm
(a)
(b)
(e)
(a)
(f)
(d)
(c)
(c)
(d)
(f)
(b)
(e)
(e): Skärm
(f): Linsens mitt
16:10-bild på en 16:10-skärm
16:10-bild på en 4:3-skärm
(a) Skärm- (b) Projiceringsavstånd
(d) Ver- (b) Projiceringsavstånd
(c)
Bildens
(c) Bildens (d) Vertikal
storlek
[m (tum)]
tikal försk[m (tum)]
höjd
höjd
förskjutning
[tum (m)]
jutning
[cm (tum)]
[cm (tum)] [cm (tum)]
min.
max.
min.
max.
[cm (tum)]
30
(0,8) 0,78 (31)
1,02 (40)
40
(16)
1
(0,4) 0,74 (36) 0,96
(38)
38
(15)
3,8
40
(1,0) 1,05 (41)
1,36 (54)
54
(21)
1
(0,5) 0,99 (48) 1,28
(50)
51
(20)
5,1
(1,5)
(2,0)
50
(1,3) 1,31 (51)
1,70 (67)
67
(26)
2
(0,7) 1,23 (61) 1,60
(63)
64
(25)
6,4
(2,5)
60
(1,5) 1,57 (62)
2,04 (80)
81
(32)
2
(0,8) 1,48 (73) 1,92
(76)
76
(30)
7,6
(3,0)
70
(1,8) 1,83 (72)
2,38 (94)
94
(37)
2
(0,9) 1,73 (85) 2,24
(88)
89
(35)
8,9
(3,5)
80
(2,0) 2,09 (82)
2,72 (107) 108
(42)
3
(1,1) 1,97 (97) 2,57 (101)
102
(40) 10,2 (4,5)
90
(2,3) 2,35 (93)
3,06 (120) 121
(48)
3
(1,2) 2,22 (109) 2,89 (114)
114
(45) 11,4 (4,5)
100 (2,5) 2,61 (103) 3,40 (134) 135
(53)
3
(1,3) 2,47 (121) 3,21 (126)
127
(50) 12,7 (5,0)
120 (3,0) 3,14 (124) 4,08 (161) 162
(64)
4
(1,6) 2,96 (145) 3,85 (151)
152
(60) 15,2 (6,0)
150 (3,8) 3,92 (154) 5,10 (201) 202
(79)
5
(2,0) 3,70 (182) 4,81 (189)
191
(75) 19,1 (7,5)
200 (5,1) 5,23 (206) 6,80 (268) 269 (106) 7
(2,6) 4,93 (242) 6,41 (252)
254 (100) 25,4 (10,0)
250 (6,4) 6,54 (257) 8,50 (335) 337 (132) 8
(3,3) 6,17 (303) 8,02 (316)
318 (125) 31,8 (12,5)
300 (7,6) 7,84 (309) 10,20 (401) 404 (159) 10 (4,0) 7,40 (363) 9,62 (379)
381 (150) 38,1 (15,0)
På grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal på 3 % för de här
värdena. Om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa
projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den
permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt
kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen.
16
Anslutning
När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:
1.
2.
3.
Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
Använda rätt signalkabel för respektive källa.
Se till att alla sladdar sitter i ordentligt.
•
För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn (läs
"Förpackningens innehåll" på sidan 6). De finns att köpa i butiker som säljer
elektronikutrustning.
•
Anslutningsinställningarna nedan är endast avsedda som referens. Anslutningsuttagen
baktill på projektorn ser olika ut beroende på projektormodell.
•
För detaljerade anslutningsmetoder, se sidorna 18-21.
Bärbar eller
stationär dator
Ljud-/videoenhet
Bildskärm
(VGA)
(DVI)
eller
1
2
3
1
7
8
PJD6223/
RC6/SD7
PJD6253/
PV731/FP586
PJD6553w
4
7
5
Högtalare 7
6
S-Viseo
1.
2.
3.
4.
Audio in
1
LAN
RS-232
MONITOR OUT
COMPUTER IN 1
2
Audio
out
COMPUTER IN 2
S-Viseo
PJD5123p
Video
HDMI
TYPE B
USB
TYPE B
USB
MONITOR OUT
COMPUTER IN 1
VGA-kabel
VGA-till-DVI-A-kabel
USB-kabel
Adapterkabel för komponentvideo till
VGA (D-Sub)
17
5.
6.
7.
8.
COMPUTER IN 2
RS-232
S-videokabel
Videokabel
Ljudkabel
HDMI-kabel
Video
Audio in
Audio
out
Ansluta en dator eller bildskärm
Ansluta en dator
Projektorn har två VGA-ingångsuttag som gör det möjligt att ansluta dem till både IBM®kompatibla och Macintosh®-datorer. Om du vill ansluta till en Macintosh-dator av äldre
modell behöver du en Mac-adapter.
Ansluta projektorn till en bärbar eller stationär dator:
1.
2.
3.
Anslut ena änden på den medföljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn.
Anslut VGA-kabelns andra ände till COMPUTER IN 1 eller COMPUTER IN 2signalingången på projektorn.
Om du vill använda fjärrkontrollens pagineringsfunktion ansluter du det största
kontaktdonet på en USB-kabel till en dator och det mindre kontaktdonet till ingången
Type B USB på projektorn. Se "Använda fjärrkontrollens knappar för musstyrning"
på sidan 11 för mer information.
En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor.
Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller tangenten CRT / LCD för att
aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT / LCD
eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på
Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer
finns i dokumentationen till datorn.
Ansluta en bildskärm
Om du vill titta på din presentation på nära håll via en extra bildskärm, samtidigt som den
visas på skärmen, kan du ansluta MONITOR OUT utsignalsuttaget på projektorn till en
extern bildskärm med en VGA-kabel enligt följande anvisningar:
Ansluta projektorn till en skärm:
1.
2.
3.
Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" på sidan 18.
Anslut ena änden av en lämplig VGA-kabel (endast en medföljer) till bildskärmens
D-Sub-ingång.
Om bildskärmen har en DVI-ingång kan du ansluta DVI-änden av en VGA-DVI-Akabel till DVI-ingången på bildskärmen.
Anslut kabelns andra ände till uttaget märkt MONITOR OUT på projektorn.
•
För PJD5123p fungerar MONITOR OUT bara uttaget när COMPUTER IN 1 ansluts till
projektorn.
•
För PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586/PJD6553w fungerar MONITOR OUT bara
uttaget när COMPUTER IN 1 or COMPUTER IN 2 ansluts till projektorn.
•
Om du vill använda denna anslutningsmetod när projektorn är i vänteläge slår du på
funktionen Aktiv VGA ut under menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad >
Standbyinställningar.
18
Ansluta videokällor
Din projektor kan anslutas till olika videokällor som har minst en av följande utgångar:
• HDMI
• Komponentvideo
• S-video
• Kompositvideo
Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av anslutningsalternativen
ovan, men de olika anslutningarna ger olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer
antagligen att grunda sig på om projektorn och videokällan har matchande terminaler enligt
vad som beskrivs nedan:
Bäst bildkvalitet
Den bästa anslutningsmetoden som finns är HDMI. Om källenheten har ett HDMI-uttag kan
du titta på okomprimerad digital videokvalitet.
Se "Ansluta en HDMI-enhet" på sidan 20 för mer information om hur du ansluter projektorn
till en HDMI-källenhet och annan information.
Om det inte finns någon DVI-D-källa tillgänglig är komponentvideo den nästa bästa
videosignalen (som inte ska misstas för kompositvideo). Digitala tv-mottagare och dvdspelare har komponentvideoutgångar som standard, så om dina enheter stöder
komponentvideo är det att föredra framför kompositvideo.
Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 20 för mer information om hur du ansluter
projektorn till en komponentvideoenhet.
Bättre bildkvalitet
S-video har en bättre analog bildkvalitet än vanlig kompositvideo. Om du har uttag för både
kompositvideo och S-video på din videokälla bör du välja S-video.
Se "Ansluta en S-videoenhet" på sidan 21 för mer information om hur man kopplar
projektorn till en S-videokälla.
Bra bildkvalitet
Kompositvideo är en analog videosignal som ger en acceptabel bild, men är inte det bästa
din projektor kan åstadkomma. Det är den lägsta bildkvaliteten av de alternativ som
beskrivs här.
Se "Ansluta en kompositvideokälla" på sidan 21 för mer information om hur du ansluter
projektorn till en kompositvideoenhet.
Ansluta ljud
Projektorn har en inbyggd högtalare som är utformad för att ge grundläggande
ljudfunktionalitet tillsammans med datapresentationer för affärsändamål endast. De är inte
utformade för och ej heller avsedda för ljudåtergivning som kan förväntas vid
användningsområden som hemmabiosystem. Alla stereoljudsingångar (i förekommande
fall) mixas till en gemensam monoljudsutgång genom projektorns högtalare.
Om du vill kan du använda projektorns högtalare (nedmixad mono) vid presentationer och
dessutom ansluta fristående högtalare med förstärkning till uttaget på projektorn.
Ljudutgången är en mixad monosignal som styrs av projektorinställningarna för volym och
stäng av ljud.
Om du har en separat ljudanläggning föredrar du förmodligen att ansluta ljudutgången på
din videokälla till den ljudanläggningen istället för till projektorn som bara har enkanaligt
ljud.
19
Ansluta en HDMI-enhet
Du ska använda en HDMI-kabel när du gör anslutningar mellan projektorn och HDMIenheterna.
Ansluta projektorn till en HDMI-enhet:
1.
2.
Ta en HDMI-kabel och anslut ena änden till HDMI-utgångsporten på videoenheten.
Anslut kabelns andra ände till ingångsporten märkt HDMI på projektorn.
•
I det osannolika fall att du ansluter projektorn till en DVD-spelare via projektorns HDMIingång och den projicerade bilden visar fel färger ändrar du färgområdet till YUV. Se
"Ändra färgutrymme" på sidan 28 för mer information.
•
Projektorn kan bara spela upp mixat monoljud, även om en stereoljudsingång är ansluten.
Se "Ansluta ljud" på sidan 19 för mer information.
•
HDMI-ingångsporten är bara tillgänglig på PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586/
PJD6553w-serien.
Ansluta en komponentvideokälla
Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar:
•
•
Om den har det kan du fortsätta.
Om inte måste du välja en annan metod för att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet:
1.
2.
Ta den ände av adapterkabeln för komponentvideo till VGA (D-Sub) som har tre
RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan.
Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till
rött.
Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideo till VGA (D-Sub) (med
en D-Sub-kontakt) till COMPUTER IN 1 eller COMPUTER IN 2-kontakten på
projektorn.
•
Projektorn kan bara spela upp mixat monoljud, även om en stereoljudsingång är ansluten.
Se "Ansluta ljud" på sidan 19 för mer information.
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt
videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska.
Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt.
•
VGA till Komponent-adapter
(ViewSonic P/N: CB-00008906)
20
Ansluta en S-videoenhet
Kontrollera att videokällan har en ledig S-videoutgång:
•
•
Om den har det kan du fortsätta.
Om inte måste du välja en annan metod för att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en S-videoenhet:
1.
2.
Anslut ena änden av en S-videokabel till S-videokontakten på videokällan.
Anslut S-videokabelns andra ände till uttaget märkt S-VIDEO på projektorn.
•
Projektorn kan bara spela upp mixat monoljud, även om en stereoljudsingång är ansluten.
Se "Ansluta ljud" på sidan 19 för mer information.
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt
videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska.
Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt.
•
Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och S-videokällan
med komponentvideokablar behöver du inte ansluta enheten med en S-videokabel
eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Se
"Ansluta videokällor" på sidan 19 för mer information.
Ansluta en kompositvideokälla
Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar:
•
•
Om den har det kan du fortsätta.
Om inte måste du välja en annan metod för att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en kompositvideokälla:
1.
2.
Anslut ena änden av en videokabel till kompositvideokontakten på videokällan.
Anslut videokabelns andra ände till uttaget märkt VIDEO på projektorn.
•
Projektorn kan bara spela upp mixat monoljud, även om en stereoljudsingång är ansluten.
Se "Ansluta ljud" på sidan 19 för mer information.
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt
videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska.
Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt.
•
Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideo- eller
S-videoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se "Ansluta videokällor" på sidan 19 för mer
information.
21
Användning
Starta projektorn
MP
LM
TO
U
A
M TE
O
N D MP
TE E
R
E
P
TO
LMM
SO
UR
CE
MO TEM
EN
P
TE DE
R
ER
AU
W
22
MENU
EXIT
PO
5.
Om projektorn aktiveras för första gången
väljer du OSD-språk genom att följa
instruktionerna på skärmen.
Slå på all ansluten utrustning.
E
4.
C
När du har slagit på projektorn bör du vänta minst
5 minuter innan du stänger av den för att inte slita
ut lampan i förtid.
R
•
U
Om projektorn fortfarande är varm sedan du
använde den sist går fläkten i ca 90 sekunder innan
lampan tänds.
MENU
EXIT
O
•
ZOOM
S
Tryck på II POWER på projektorn eller
fjärrkontrollen för att starta fjärrkontrollen.
POWER (Luz indicadora POWER) lyser
med konstant blått sken när projektorn är på.
Om det behövs kan du vrida på fokusringen och
ställa in skärpan i bilden.
R
3.
E
Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan
det bli deformerat av värmen från
projektionslampan.
W
2.
O
Anslut nätsladden till projektorn och till ett
vägguttag. Slå på vägguttaget (om det har en
strömbrytare). När du har slagit på strömmen
kontrollerar du att projektorns POWER (Luz
indicadora POWER) blinkar med blått sken.
P
1.
6.
Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångssignal som söks visas i
längst upp till vänster på skärmen. Om projektorn inte känner av någon giltig signal
fortsätter meddelandet "Ingen signal" att visas tills en källsignal hittas.
Du kan också välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE på
projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta ingångssignal" på sidan 28 för mer
information.
Om frekvensen/upplösningen i ingångssignalen är högre än vad projektorn klarar att visa så
visas meddelandet 'Utom räckhåll' på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel
med den upplösningsnivå som projektorn stöder eller ställ in insignalen på en lägre
upplösning eller annan frekvens. Se "Frekvenstabell" på sidan 67 för mer information.
23
Använda menyerna
Projektorn är utrustad med skärmmenyer för inställning och justering.
Skärmbilderna i skärmmenyn nedan är endast avsedda som referens och kan skilja sig från
det verkliga utseendet.
Nedan visas en översikt av skärmmenyn.
Ikon på
huvudmenyn
Markera
Undermeny
Skärmfärg
Bildförhållande
Keystone
Position
Fas
H-storlek
Zoom
Av
Auto
3D-synkronisering
Omvänd 3D-synkronisering
Färghantering
Aktuell
ingångssignal
Status
ENTER
16
0
På
Avaktivera
Analog RGB
MENU Avsluta
Gå till
föregående
sida eller
avsluta.
Ställ in skärmmenyn till önskat språk innan du använder den.
1.
Öppna skärmmenyn genom att trycka på
MENU/EXIT på projektorn eller Menu
på fjärrkontrollen.
Skärmfärg
Bildförhållande
Keystone
Position
16
Fas
H-storlek
0
Zoom
3D-synkronisering
Omvänd 3D-synkronisering
Färghantering
Analog RGB
2.
3.
för att markera
/
för att
Av
Auto
På
Avaktivera
MENU Avsluta
Språk
Projektorplacering
Auto. avstängning
Timer för svart bild
Panelknappslås
Timerkontroll
Välkomstskärm
Skärmbild
Meddelande
LAN-styrinställningar
Analog RGB
Använd / för att markera menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel.
Språk
Projektorplacering
Auto. avstängning
Timer för svart bild
Panelknappslås
Timerkontroll
Välkomstskärm
Skärmbild
Meddelande
LAN-styrinställningar
Analog RGB
Tryck på
Språk och tryck på
välja önskat språk.
Svenska
Bordspl. fram.
Avaktivera
Avaktivera
Av
Avaktivera
ViewSonic
4.
På
MENU
Avsluta
Svenska
Bordspl. fram.
Avaktivera
Avaktivera
Av
Avaktivera
ViewSonic
På
MENU Avsluta
Tryck på MENU/EXIT två
gånger* på projektorn eller Exit
på fjärrkontrollen för att lämna
och spara inställningarna.
*Första gången du trycker
kommer du tillbaka till
huvudmenyn och andra gången
stängs skärmmenyn.
: VISNING
: SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel
: BILDINSTÄLLNINGAR
: SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad
: KÄLLA
: INFORMATION
24
Använda lösenordsfunktionen
Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett
lösenord för projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. Se "Använda menyerna"
på sidan 24 för mer information om hur skärmmenyn fungerar.
Om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att
använda projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned
lösenordet i handboken. Förvara den sedan på ett säkert ställe om du skulle behöva den.
Ställa in ett lösenord
1.
Öppna skärmmenyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad >
Säkerhetsinställn. Tryck på MODE/ENTER på projektorn eller på Enter på
fjärrkontrollen. Sidan Säkerhetsinställn. visas.
2.
3.
Markera Strömbrytarlås och välj På genom att trycka på / .
Som bilden till höger visar representerar de fyra
ANGE NYTT LÖSENORD
4.
piltangenterna ( ,
,
, ) fyra siffror
(1, 2, 3, 4). Tryck på pilknapparna för att ange
sex siffror för önskat lösenord.
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det
igen.
MENU
När du har angett lösenordet visas sidan
Säkerhetsinställn. igen.
Stäng skärmmenyn genom att trycka på MENU/EXIT på projektorn eller på Exit på
fjärrkontrollen.
Bakåt
5.
•
Om du ställer in ett lösenord kan projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges
varje gång projektorn sätts på.
•
De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i
användarhandboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du
skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
Förvara användarhandboken på ett säkert ställe.
Om du glömmer bort lösenordet
Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en
uppmaning om att ange det sexsiffriga lösenordet att
Fel lösenord
visas varje gång du sätter på projektorn. Om du anger
Försök igen.
fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord (se
bilden till höger) i tre sekunder följt av meddelandet
'ANGE LÖSENORD'. Du kan försöka igen genom att
ange ett nytt sexsiffrigt lösenord. Om du inte skrev upp
lösenordet i användarhandboken och inte kan komma ihåg det kan du återställa lösenordet.
Se "Procedur för återställning av lösenordet" på sidan 26 för mer information.
Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter
en liten stund.
25
Procedur för återställning av lösenordet
1.
2.
3.
Håll ned AUTO på projektorn eller Auto Sync
fjärrkontrollen i tre sekunder. Projektorn
kommer att visa ett kodat nummer på skärmen.
Skriv ned numret och stäng av projektorn.
Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala
servicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp
köpekvittot på projektorn som bevis på att det är
du som är ägaren.
ÅTERSTÄLLA LÖSENORD
Skriv ned återställningskoden,
och kontakta ViewSonics
kundtjänst.
Återställningskod:
0212
MENU
Avsluta
Ändra lösenordet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öppna skärmmenyn och gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad >
Säkerhetsinställn. > Ändra lösenord.
Tryck på MODE/ENTER på projektorn eller på Enter på fjärrkontrollen.
Meddelandet "ANGE AKTUELLT LÖSENORD" visas.
Ange det gamla lösenordet.
•
Om lösenordet stämmer visas meddelandet "ANGE NYTT LÖSENORD".
•
Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder
följt av meddelandet "ANGE AKTUELLT LÖSENORD" och du kan försöka
igen. Du kan trycka på MENU/EXIT på projektorn eller på Exit på
fjärrkontrollen för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Ange ett nytt lösenord.
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya
lösenordet nästa gång du startar projektorn.
Stäng skärmmenyn genom att trycka på MENU/EXIT på projektorn eller på Exit på
fjärrkontrollen.
De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i
användarhandboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle
glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
Förvara användarhandboken på ett säkert ställe.
26
Avaktivera lösenordsfunktionen
För att inaktivera lösenordsskyddet går du tillbaka till menyn SYSTEMINSTÄLLNING :
Avancerad > Säkerhetsinställn. > Strömbrytarlås efter du öppnat skärmmenysystemet.
Välj Av genom att trycka på / . Meddelandet "ANGE LÖSENORD" visas. Ange det
aktuella lösenordet.
•
Om lösenordet är korrekt visas sidan Säkerhetsinställn. med "Av" på raden
Strömbrytarlås. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på
projektorn.
•
Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder
följt av meddelandet "ANGE LÖSENORD" och du kan försöka igen. Du kan
trycka på MENU/EXIT på projektorn eller på Exit på fjärrkontrollen för att
avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om
du skulle behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet.
27
Byta ingångssignal
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en
helskärm åt gången.
Om du vill att projektorn automatiskt ska söka efter signalerna kontrollerar du att
funktionen Snabb autosökning på menyn KÄLLA är På.
Du kan även välja önskad signal manuellt genom att
trycka på en av källvalsknapparna på fjärrkontrollen
eller stega igenom tillgängliga inmatningssignaler.
ZOOM
MP
LM
TO
U
A
M TE
O
N D MP
TE E
R
U
R
C
E
E
SO
UR
CE
P
MO TEM
EN
P
TE DE
R
ER
AU
W
TO
LMM
MENU
EXIT
PO
Projektorns ursprungliga visningsupplösning är
bildförhållandet 4:3. Du bör välja och använda en
ingångssignal som matar ut med den här
upplösningen för att få bästa resultat vid
bildvisning. Alla andra upplösningar
skalförändras av projektorn beroende på
inställningen av bildförhållandet, vilket kan orsaka
förvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Välja
bildförhållande" på sidan 31 för mer information.
O
•
S
Ingångssignalens typ påverkar vilka alternativ
som är tillgängliga i Färgläge. Se "Välja bildläge"
på sidan 33 för mer information.
R
•
E
Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också
när du byter ingångssignal. ”PC”, dvs.
datapresentationer (grafik) från en dator som
använder mest stillbilder är generellt ljusare än
”Video” som visar mest rörliga bilder (filmer).
W
•
MENU
EXIT
O
2.
Tryck på SOURCE på projektorn eller
fjärrkontrollen. Ett fält för val av källa visas.
Tryck på
/
tills önskad signal är
markerad och tryck på MODE/ENTER på
projektorn eller på Enter på fjärrkontrollen.
När källan hittats visas information om den
valda källan längst upp i hörnet på skärmen i
sekunder. Om det finns flera anslutna enheter
kan du söka efter en till signal genom att
upprepa stegen 1-2.
P
1.
PJD5123p
D-sub / Comp. 1
D-sub / Comp. 2
Video
S-Video
PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/
PV731/FP586/PJD6553w
D-sub / Comp. 1
D-sub / Comp. 2
HDMI
Ändra färgutrymme
Denna funktion finns endast tillgänglig för PJD6223/
RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586/PJD6553w-serien.
I det osannolika fall att du ansluter projektorn till en
DVD-spelare via projektorns HDMI-ingång och den
projicerade bilden visar fel färger ändrar du
färgområdet till YUV.
Video
S-Video
För att göra detta:
1.
Öppna skärmmenyn och gå till menyn KÄLLA.
2.
Tryck på
för att markera Överföring av färgutrymme och tryck på
välja ett lämpligt färgområde.
Den här funktionen är bara tillgänglig vid användning av HDMI-ingångsporten.
28
/
för att
Justera den projicerade bilden
Justera projiceringsvinkeln
Projektorn är utrustad med en snabbt lösgörbar justerbar fot på framsidan och två
justerfötter på baksidan. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel.
Så här justerar du projektorn:
1.
Tryck på justeringsknappen och lyft den
främre delen av projektorn. När bilden är
positionerad där du vill ha den släpper du
justeringsknappen så låses foten i det
läget.
2.
Finjustera den horisontella vinkeln genom
att skruva på de bakre justeringsfötterna.
Fäll in foten genom att hålla upp projektorn
samtidigt som du trycker på justeringsknappen.
Sätt sedan sakta ned projektorn. Skruva på de
bakre fötterna i motsatt riktning.
1
2
Om projektorn inte står på en plan yta eller om
skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir
den projicerade bilden trapetsformad.
Information om hur du åtgärdar detta finns i
"Korrigera keystone" på sidan 30.
•
Titta inte in i linsen när lampan är på. Det
starka ljuset från lampan kan skada ögonen.
•
Var försiktig när du trycker på
justeringsknappen, eftersom den sitter nära
ventilationsgallret där det kommer ut varm
luft.
Automatisk justering av bilden
MP
LM
TO
U
A
U
R
C
E
M TE
O
N D MP
TE E
R
O
E
S
SO
UR
CE
MO TEM
EN
P
TE DE
R
R
P
AU
WE
TO
LMM
MENU
EXIT
PO
29
R
Den här funktionen är endast tillgänglig när
datorsignalen (analog RGB) valts.
E
Skärmen är tom medan AUTO används.
•
W
•
MENU
EXIT
O
Aktuell information om källan visas längst upp
till vänster på skärmen i tre sekunder.
ZOOM
P
I vissa fall kan du behöva justera för att få fram
en optimal bildkvalitet. För att göra detta
trycker du på AUTO på projektorn eller Auto
Sync på fjärrkontrollen. Inom tre sekunder
kommer den inbyggda intelligenta
autojusteringsfunktionen att ställa om
frekvensvärdena och klockan så att du får bästa
möjliga bildkvalitet.
Finjustera bildens skärpa
1.
Ställ in den storlek som du vill ha på den 2.
projicerade bilden med hjälp av
zoomningsringen.
Ställ vid behov in skärpan genom att
vrida på fokusringen.
Korrigera keystone
Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned.
Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen.
Förutom genom att justera höjden på projektorn kan du korrigera det här manuellt med hjälp
av något av följande steg.
• Använda fjärrkontrollen
Tryck på / på projektorn eller fjärrkontrollen
för att visa sidan för keystone-korrigering.
Korrigera keystone-förvrängning i den nedre delen
av bilden genom att trycka på . Tryck på
för
att korrigera keystone-förvrängning i den nedre
delen av bilden.
ZOOM
S
M TE
O
N D MP
TE E
R
R
A
E
U
W
O
U
R
C
E
E
SO
UR
CE
30
Tryck på
/
P
MO TEM
EN
P
TE DE
R
ER
AU
W
3.
/ tills menyn VISNING är markerad.
Tryck på
för att markera Keystone och
tryck på MODE/ENTER på projektorn eller
på Enter på fjärrkontrollen.
Korrigeringssidan Keystone visas.
Tryck på
för att korrigera keystoneförvrängning längst upp i bilden eller tryck
på
för att korrigera keystone-förvrängning
längst ned i bilden.
TO
PO
LMM
MENU
EXIT
• Använda skärmmenyn
1.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller
på Menu på fjärrkontrollen och sedan på
2.
TO
O
LM
P
MP
MENU
EXIT
. Tryck på
/
.
Förstora och söka efter detaljer
Om du behöver leta efter detaljer på den projicerade bilden kan du förstora den. Använd
pilknapparna för att navigera på bilden.
• Använda fjärrkontrollen
1.
Tryck på Magnify på fjärrkontrollen för att
visa zoomfältet.
2.
Tryck på
på projektorn upprepade gånger
för att förstora bilden till önskad storlek.
3.
Navigera på bilden genom att trycka på
MODE/ENTER på projektorn eller på Enter
på fjärrkontrollen för att byta till läget för
panorering och tryck på pilknapparna
4.
( ,
,
, ) för att navigera på bilden.
Om du vill minska bildens storlek trycker du på MODE/ENTER på projektorn eller
på Enter på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till funktionen för att zooma in/ut och
trycker på AUTO/Auto Sync för att återställa bilden till den ursprungliga storleken.
Du kan även trycka på
upprepade gånger tills bilden visas i den ursprungliga
storleken.
• Använda skärmmenyn
1.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på Menu på fjärrkontrollen och sedan på
2.
3.
/ tills menyn VISNING är markerad.
Tryck på
för att markera Zoom och tryck på MODE/ENTER på projektorn eller
på Enter på fjärrkontrollen. Fältet Zoom visas.
Upprepa stegen 2-4 i avsnittet Använda fjärrkontrollen ovan.
Det går bara att navigera på bilden om den har förstorats. Bilden kan förstoras ytterligare när
du letar efter detaljer.
Välja bildförhållande
Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. De flesta analoga tvapparater och datorer har bildförhållandet 4:3, och digital-tv-apparater och dvd-spelare har
vanligtvis bildförhållandet 16:9.
Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här
projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som
kommer från ingångssignalen.
För att ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilket bildförhållande källan har):
• Använda fjärrkontrollen
1.
Tryck på Aspect för att visa aktuell inställning.
2.
Tryck på Aspect flera gånger för att välja det bildförhållande som passar för
videoinsignalens format och dina visningskrav.
• Använda skärmmenyn
1.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på Menu på fjärrkontrollen och sedan på
2.
3.
/ tills menyn VISNING är markerad.
Tryck
för att markera Bildförhållande.
Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens
format och dina visningskrav.
31
Om bildförhållandet
På bilderna nedan är inaktiva områden svarta och aktiva vita. Skärmmenyer kan visas på de
oanvända svarta områdena.
1.
Auto: Anpassar en bild proportionellt efter
projektorns ursprungliga upplösning i
horisontell bredd. Det är lämpligt när den
inkommande bilden varken har bildförhållandet
4:3 eller 16:9 och du vill utnyttja så mycket som
möjligt av skärmen utan att ändra
bildförhållandet för bilden.
16:10-bild
15:9-bild
2.
3.
4.
4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av
skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här
passar bäst för bilder i 4:3-format, till exempel
datorskärmar, standard-tv-filmer och dvd-filmer
i 4:3-format, eftersom bilden då visas utan
förändring av bildförhållandet.
4:3-bild
16:9: Anpassar en bild så att den visas i mitten
av skärmen med bildförhållandet 16:9. Det här
passar bäst för bilder som redan har
bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst
TV (HDTV), eftersom bilden då visas utan
förändring av bildförhållandet.
16:9-bild
16:10 (PJD6553w endast): Anpassar en bild så
att den visas i mitten av skärmen med
bildförhållandet 16:10. Det här passar bäst för
bilder som redan har bildförhållandet 16:10
eftersom de då visas som avsett, utan sträckning
eller ihoptryckning
32
16:10-bild
Optimera bilden
Välja bildläge
Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda
programlägen så du kan välja ett som passar ditt rum
och typ av ingångssignal.
ZOOM
MP
MENU
EXIT
O
U
R
C
E
E
S
M TE
O
N D MP
TE E
R
R
A
E
U
W
TO
O
LM
P
Välj ett användningsläge som passar dina behov
genom att följa något av följande steg.
P
AU
UR
CE
MO TEM
EN
P
TE DE
R
SO
/
ER
Färgläge och tryck på
läge.
W
•
Tryck på MODE/ENTER på projektorn eller på
Color Mode på fjärrkontrollen upprepade gånger
tills önskat läge är valt.
Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR >
TO
PO
LMM
MENU
EXIT
•
för att välja önskat
Bildlägen för olika typer av signaler
De tillgängliga bildlägena för olika typer av signaler visas nedan.
Insignaler från dator: D-sub / Comp. 1/2 (analog RGB)
1.
Max ljusstyrka-läget: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här
inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man
använder projektorn i väl upplysta rum.
2.
Dator-läget: Är utformat för presentationer i dagsljus för att överensstämma med
färger på stationära och bärbara datorer.
3.
ViewMatch-läget: Växlar mellan visning med hög ljusstyrka eller med korrekt
färgåtergivning.
4.
Film-läget: Lämpar sig för att se färgrika filmer, videoklipp från digitalkameror eller
digital video från dator, i ett mörkt (nedsläckt) rum.
5.
Dynamisk PC-läget: Är utformat för presentationer i dagsljus för att överensstämma
med färger på stationära och bärbara datorer. Projektorn optimerar dessutom
bildkvaliteten med den dynamiska PC-funktionen i enlighet med innehållet som
projiceras.
Det tar flera minuter för projektorn efter att den satts på eller återupptagits att initiera den
dynamiska PC-funktionen så att bildkontrasten kan förbättras.
6.
Dynamisk film-läget: Lämpar sig för att se färgrika filmer, videoklipp från
digitalkameror eller digital video från dator, i ett mörkt (nedsläckt) rum. Projektorn
optimerar dessutom bildkvaliteten med den dynamiska filmfunktionen i enlighet med
innehållet som projiceras.
Det tar flera minuter för projektorn efter att den satts på eller återupptagits att initiera den
dynamiska filmfunktionen så att bildkontrasten kan förbättras.
7.
Användare 1/Användare 2-läget: Återkallar de inställningar som anpassats baserat
på aktuella, tillgängliga bildlägen. Se "Ställa in läget Användare 1/Användare 2" på
sidan 34 för mer information.
Insignaler från video: S-Video, Video, D-sub / Comp. 1/2 (YPbPr)
1.
Max ljusstyrka-läget: Optimerat för visning i dagsljus med den ljusstyrka som är i
vardagsrummet.
2.
Spel-läget: Lämpligt för alla typer av underhållningsmedia, inklusive spel och filmer.
33
3.
4.
5.
ViewMatch-läget: Växlar mellan visning med hög ljusstyrka eller med korrekt
färgåtergivning.
Film-läget: Passar för mörka filmer eller DVD-filmer som bäst ses i ett nedsläckt (lite
ljus) hembiorum eller vardagsrum.
Dynamisk film-läget: Passar för mörka filmer eller DVD-filmer som bäst ses i ett
nedsläckt (lite ljus) hembiorum eller vardagsrum. Projektorn optimerar dessutom
bildkvaliteten med den dynamiska filmfunktionen i enlighet med innehållet som
projiceras.
Det tar flera minuter för projektorn efter att den satts på eller återupptagits att initiera den
dynamiska filmfunktionen så att bildkontrasten kan förbättras.
6.
Användare 1/Användare 2-läget: Återkallar de inställningar som anpassats baserat
på aktuella, tillgängliga bildlägen. Se "Ställa in läget Användare 1/Användare 2" på
sidan 34 för mer information.
Ställa in läget Användare 1/Användare 2
Du kan välja mellan två användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar
dina behov. Du kan använda något av bildlägena (utom Användare 1/Användare 2) som
startpunkt och anpassa inställningarna.
1.
2.
Öppna skärmmenyn genom att trycka på MENU/EXIT på projektorn eller Menu på
fjärrkontrollen.
Gå till menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Färgläge.
3.
4.
Tryck på / för att välja Användare 1 eller Användare 2.
Tryck
för att markera Referensläge.
Denna funktion är endast tillgänglig när läget Användare 1 eller Användare 2 väljs i
undermenyposten Färgläge.
5.
6.
7.
8.
Tryck på
Tryck på
/
så att ett programläge som motsvarar dina behov väljs.
för att välja en undermenypost som ska ändras och justera värdet med
/ . Se Finjustera bildkvaliteten i användarlägen nedan för mer information.
När alla inställningar gjorts markerar du Spara inställningar och trycker på MODE/
ENTER på projektorn eller på Enter på fjärrkontrollen för att spara inställningarna.
Bekräftelsemeddelandet "Inställning sparad" visas.
Använda Skärmfärg
I en situation när du projicerar på en färgad yta, till exempel en målad vägg som kanske inte
är vit, kan funktionen Skärmfärg korrigera den projicerade bildens färger för att förhindra
eventuella färgskillnader mellan källan och de projicerade bilderna.
Om du vill använda den här funktionen går du till menyn VISNING > Skärmfärg och
trycker på / för att välja en färg som bäst motsvarar projiceringsytans färg. Det finns
flera förkalibrerade färger att välja mellan: Whiteboard, Greenboard, och Svart tavla.
Den här funktionen är endast tillgänglig när en signal av datortyp är vald.
34
Finjustera bildkvaliteten i användarlägen
Beroende på vilken signaltyp som upptäckts finns det några användardefinierade funktioner
tillgängliga när Användare 1 eller Användare 2 är valt. Du kan justera de här
funktionerna.
Justera Ljusstyrka
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Ljusstyrka och tryck på
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre
värdet är, desto mörkare blir bilden. Justera kontrollen
så att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du
kan se detaljer i de mörka områdena.
/
.
+30
+50
+70
0
+30
Justera Kontrast
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Kontrast och tryck på
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd
den här inställningen till att ställa in de vita nyanserna
efter att du har justerat Ljusstyrka efter din källa och
omgivning.
/
.
-30
Justera Färg
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Färg och tryck på
/
.
Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om inställningen är för hög blir
färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut.
Justera Färgton
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Färgton och tryck på
/
.
Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir bilden.
Justera Skärpa
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Skärpa och tryck på
/
.
Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde, desto mjukare blir bilden.
Justera Brilliant Color
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Brilliant Color och tryck på
/
.
Denna funktion använder sig av en ny färgbehandlingsalgoritm och förbättringar i
systemnivå för att möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer levande färger
i bilden. Det möjliggör en mer än 50 % ljusstyrkeökning i mellantonsbilder, som är vanliga
i video- och naturscener, så att projektorn återger realistiska bilder med äkta färger. Om du
föredrar bilder med den kvaliteten väljer du På. Annars väljer du Av.
När Av valts är inte funktionen Färgtemperatur tillgänglig.
35
Om du väljer Färgtemperatur
Markera menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Färgtemperatur och tryck på
/
.
Tillgängliga alternativ för inställningar av färgtemperatur* varierar enligt den valda
signaltypen.
1.
T1: I den högsta inställningen av färgtemperatur gör T1 att bilden verkar mer
blåaktigt vit än de andra inställningarna.
2.
T2: Ger en blåaktig bild.
3.
T3: Bibehåller normala nyanser för vit.
4.
T4: Ger en rödaktig bild.
*Om färgtemperaturer:
Det finns många olika toner som i olika sammanhang benämns som "vita". Ett vanligt
återgivningssätt för vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur
blir rödaktig. En vit nyans med hög färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig.
Färghantering
Färghantering bör endast användas vid permanenta installationer med styrda ljusnivåer,
t.ex. i styrelserum, föreläsningssalar eller hemmabioanläggningar. Med färghantering kan
du finjustera så att färgåtergivningen blir tydligare.
Om du har köpt en testskiva med olika färgtestmönster som kan användas för att testa
färgpresentationen på tv-apparater, projektorer etc kan du projicera bilder på skivan på
skärmen och gå till menyn Färghantering för att göra justeringar.
Så här justerar du inställningarna:
1.
Gå till menyn VISNING och markera Färghantering.
2.
Tryck på MODE/ENTER på projektorn eller på Enter på fjärrkontrollen så visas
sidan Färghantering.
3.
Markera Primär färg och tryck på
cyan, blå eller magenta.
4.
Tryck på
för att markera Nyans och tryck på / för att välja dess intervall.
En ökning av intervallet inkluderar färger som består av fler proportioner av dess två
angränsande färger.
Se bilden till höger för information om hur
färgerna relaterar till varandra.
Om du exempelvis väljer röd och ställer in
Gul
dess intervall på 0 väljs endast rent röd färg i
GRÖN
RÖD
den projicerade bilden. Om du ökar dess
intervall inkluderas röd färg som ligger nära
gul och röd som ligger nära magenta.
Cyan
Magenta
Tryck på
för att markera Mättnad och
justera dess värden efter önskemål genom att
5.
/
för att välja en av färgerna röd, gul, grön,
trycka på / . Varje justering som görs
återspeglas omedelbart i bilden.
Om du exempelvis väljer Röd och ställer in
dess intervall på 0 påverkas endast rent röd
färg.
BLÅ
Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade
färger; en inställning på “0” tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer
denna färg att bli dominant och orealistisk.
36
6.
7.
8.
9.
Tryck på
för att markera Förstärkning och justera dess värden enligt önskemål
genom att trycka på / . Kontrastnivån för vald primärfärg påverkas. Varje
justering som görs återspeglas omedelbart i bilden.
Upprepa steg 3 till 6 för andra färgjusteringar.
Kontrollera att du gjort alla önskade justeringar.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på Exit på fjärrkontrollen för att lämna
och spara inställningarna.
Ställa in presentationstimern
Presentationstimern kan visa återstående presentationstid på skärmen. På så sätt kan du
hantera tiden på ett bättre sätt när du håller en presentation. Följ de här stegen för att
använda denna funktion:
1.
Tryck på Timer på fjärrkontrollen för att komma åt menyn Presentationstimer eller
gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad > Presentationstimer och
tryck på MODE/ENTER för att visa sidan Presentationstimer.
2.
Markera Timerintervall och bestäm tidsperiod genom att trycka på / .
Tidsperioden kan ställas in från 1 till 5 minuter i 1-minutssteg och 5 till 240 minuter i
5-minutssteg.
Om timern redan är på kommer den att starta om när timerperioden återställs.
3.
Tryck på
för att markera Timervisning och välj om du vill att timern ska visas på
skärmen genom att trycka på
Alternativ
Alltid
1 min/2 min/3 min
Aldrig
4.
Tryck på
trycka på
/
.
Beskrivning
Visar timern på skärmen under hela presentationen.
Visar timern på skärmen under de sista 1/2/3 minuterna.
Döljer timern under hela presentationen.
för att markera Timerposition och ställ in timerpositionen genom att
/
.
Överst till vänster
Överst till höger
5.
Tryck på
för att markera Räkningsmetod för timer och välj önskad
räkningsmetod genom att trycka på
Alternativ
Framåt
Bakåt
6.
Tryck på
Nederst till vänster
Nederst till höger
/
.
Beskrivning
Räknar uppåt från 0 till den inställda tiden.
Räknar nedåt från den inställda tiden till 0.
för att markera Påminnelsesignal och besluta dig för om du vill aktivera
ljudpåminnelse genom att trycka på / . Om du väljer På hörs två ljudsignaler
under de sista 30 sekunderna i ned-/uppräkningen och tre ljudsignaler hörs när timerns
tid är slut.
7.
Aktivera presentationstimern genom att trycka på
och trycka på
markera Starta beräkning och trycka på MODE/ENTER.
37
/
för att
8.
En bekräftelse visas. Markera Ja och tryck på MODE/ENTER på projektorn eller
fjärrkontrollen för att bekräfta. Du ser meddelandet Timern är påslagen på skärmen.
Timern börjar räkna när den slås på.
Utför följande steg om du vill avbryta timern:
1.
2.
Gå till SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad > Presentationstimer-menyn och
markera Av. Tryck på MODE/ENTER. Ett meddelande ber dig bekräfta valet.
Markera Ja och tryck på MODE/ENTER för att bekräfta. Du ser meddelandet
”Timern är avslagen” på skärmen.
Dölja bilden
ZOOM
MP
MENU
EXIT
S
M TE
O
N D MP
TE E
R
R
A
E
U
W
TO
O
LM
P
O
U
R
C
E
E
SO
P
MO TEM
EN
P
TE DE
R
ER
AU
W
TO
LMM
MENU
EXIT
PO
För att dra publikens fulla uppmärksamhet till
presentatören kan du dölja skärmbilden med hjälp av
knappen på projektorn eller Blank på fjärrkontrollen.
Tryck på valfri knapp på projektorn eller fjärrkontrollen
igen för att återställa bilden. Ordet 'BLANK' visas
längst ned till höger på skärmen medan bilden är dold.
UR
CE
Du kan ställa in tiden för tom skärm på menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel > Timer för
svart bild så att projektorn visar bilden igen
automatiskt efter en tidsperiod med tom skärm.
När du har tryckt på Blank sätts projektorn i läget
ekonomiläge automatiskt.
VAR FÖRSIKTIG!
Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så
att de blockerande föremålen blir överhettade,
deformerade eller till och med börjar brinna.
Låsa kontrolltangenter
Med kontrolltangenterna på projektorn låsta kan du förebygga att projektorns inställningar
ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När Panelknappslås är på fungerar inga kontrollknappar
POWER.
Tryck på
på projektorn eller fjärrkontrollen
eller gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING :
Enkel > Panelknappslås och välj På genom att
ZOOM
MENU
EXIT
O
LM
P
MP
1.
I
I
S
O
U
R
C
SO
UR
CE
•
Knapparna på fjärrkontrollen kan fortfarande
användas när panelknapplåset är aktiverat.
•
Om du trycker på I POWER för att stänga av
projektorn utan att avaktivera panelknapplåset är
projektorn fortfarande låst när den slås på nästa
gång.
I
38
MO TEM
EN
P
TE DE
R
ER
P
AU
W
Du kan även använda fjärrkontrollen för att öppna
menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel >
Panelknappslås och trycka på / för att välja Av.
TO
LMM
MENU
EXIT
PO
på
E
E
Avaktivera knapplåset genom att hålla ned
projektorn i tre sekunder.
M TE
O
N D MP
TE E
R
R
A
E
U
W
2.
trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen.
En bekräftelse visas. Välj Ja för att bekräfta.
TO
på projektorn utom
Frysa bilden
Frys bilden genom att trycka på Freeze på
fjärrkontrollen. Ordet "FREEZE" visas i det övre
vänstra hörnet av skärmen. Återställ bilden genom
att trycka på valfri knapp på projektorn eller
fjärrkontrollen.
Även om bilden på skärmen är frusen så fortsätter
filmen på videokällan att rulla. Om den inkopplade
enheten även sänder ut ljud kommer ljudet att höras
även om bilden är frusen på skärmen.
Användning i höghöjdsmiljö
Vi rekommenderar att du använder Höghöjdsläge när du och projektorn befinner er på
mellan 1 500 m och 3 000 m över havet och temperaturen är mellan 0 °C och 35 °C.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte läget Höghöjdsläge om du befinner dig på en höjd mellan 0 m och 1 500 m och
temperaturen är mellan 0 °C och 35 °C. Projektorn kommer att bli överkyld om du använder
läget i sådana förhållanden.
Aktivera Höghöjdsläge:
1.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på
2.
Menu på fjärrkontrollen och sedan på / tills
menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad
är markerad.
Tryck på
för att markera Höghöjdsläge och
Meddelande
Vi rekommenderar att du använder
höghöjdsläget genom att välja det när du
befinner dig på mer än 1 500 meters höjd.
Vill du aktivera höghöjdsläget?
Ja
Nej
tryck på / för att välja På. En bekräftelse
visas.
3.
Markera Ja och tryck på MODE/ENTER på projektorn eller på Enter på
fjärrkontrollen.
Projektorn kan brusa mer än vanligt vid "Höghöjdsläge" eftersom det krävs ökad
fläkthastighet för att förbättra den genomsnittliga systemavkylningen och prestandan.
Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden (förutom
ovanstående) kan den automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot
överhettning. I så fall löser du problemet genom att växla till Höghöjdsläge. Detta innebär
emellertid inte att projektorn kan fungera under alla tänkbara svåra och extrema
förhållanden.
39
Skapa en egen startskärmbild
Denna funktion finns endast tillgänglig för PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586/
PJD6553w-serien.
Som alternativ till att använda ViewSonic-logotypen eller en svart eller blå skärm som
startskärmbild kan du skapa en egen startskärmbild som är en projicerad bild från datorn
eller en videokälla.
För att skapa din egen startskärm, projicerar du den bild du vill använda som startskärm från
antingen en dator- eller en videokälla. Resten av stegen är följande.
1.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på Menu på fjärrkontrollen och sedan på
/ tills menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel är markerad.
Tryck på
för att markera Skärmbild och tryck på MODE/ENTER på projektorn
eller på Enter på fjärrkontrollen.
3.
En bekräftelse visas. Tryck på MODE/ENTER på projektorn eller på Enter på
fjärrkontrollen igen.
4.
Medan bilden bearbetas visas meddelandet "Fångar in skärmbild…". Vänta.
5.
Om åtgärden lyckas ser du meddelandet "Åtgärden genomförd" på skärmen. Den
fångade bilden sparas som Skärmbild.
6.
För att använda den fångade bilden som startskärm, ställer du in Skärmbild i menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel > Välkomstskärm och startar om projektorn.
Om infångningen inte skulle fungera kan du ändra målbilden. När upplösningen på
insignalen är högre än projektorns inbyggda skärmupplösning (se
"Projektorspecifikationer" på sidan 64 för mer information.) kan infångningsåtgärden
misslyckas. När det händer ska du ställa in upplösningen på insignalen under inbyggd
upplösning och prova igen.
2.
40
Styra projektorn i en LAN-miljö
Denna funktion finns endast tillgänglig för PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586/
PJD6553w-serien.
Projektorn stöder programmet Crestron®. Med korrekta inställningar i menyn
LAN-styrinställningar kan du hantera projektorn från en dator med en webbläsare när
datorn och projektorn är korrekt anslutna till samma lokala nätverk.
TY PE
B
U SB
LAN
R S -2
32
(Ett anslutningsexempel)
Konfigurera LAN-styrinställningar
Om du har en DHCP-miljö:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ta en RJ45-kabel och anslut ena änden till RJ45 LAN-ingångsuttaget på projektorn
och den andra änden till RJ45-porten.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på Menu på fjärrkontrollen och sedan på
/ tills menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel är markerad.
Tryck på
för att markera LAN-styrinställningar och tryck på MODE/ENTER
på projektorn eller på Enter på fjärrkontrollen. Sidan LAN-styrinställningar visas.
Tryck på
för att markera DHCP och tryck på / för att välja På.
Tryck på
för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER på projektorn
eller på Enter på fjärrkontrollen.
Vänta i cirka 15-20 sekunder och öppna sedan sidan LAN-styrinställningar igen.
Inställningarna Projektorns IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNSserver visas. Anteckna IP-adressen som visas på raden Projektorns IP-adress.
•
Om Projektorns IP-adress fortfarande inte visas ska du kontakta din
nätverksadministratör.
•
Om RJ45-kablarna är felanslutna visas 0.0.0.0 för inställningarna Projektorns IP-adress,
Nätmask, Standard-gateway och DNS-server. Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna
och utför sedan procedurerna ovan igen.
•
Om du vill ansluta till projektorn i viloläge ställer du in Strömbespar på Av.
41
Om du inte har en DHCP-miljö:
1.
Upprepa stegen 1-3 ovan.
2.
3.
Tryck på
för att markera DHCP och tryck på / för att välja Av.
Kontakta din ITS-administratör för information om inställningarna Projektorns IPadress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-server.
Tryck på
för att välja önskat menyobjekt och tryck på MODE/ENTER på
projektorn eller på Enter på fjärrkontrollen.
4.
5.
6.
7.
Tryck på / för att flytta markören och trycka på / för att mata in värdet.
Om du vill spara inställningarna trycker du på MODE/ENTER på projektorn eller på
Enter på fjärrkontrollen. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på MENU/
EXIT på projektorn eller på Menu på fjärrkontrollen.
Tryck på
för att markera Verkställ och tryck på MODE/ENTER på projektorn
eller på Enter på fjärrkontrollen.
•
Om RJ45-kablarna är felanslutna visas 0.0.0.0 för inställningarna Projektorns IP-adress,
Nätmask, Standard-gateway och DNS-server. Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna
och utför sedan procedurerna ovan igen.
•
Om du vill ansluta till projektorn när den är i vänteläge ska du kontrollera att du markerat
RJ45 och har fått uppgifter för Projektorns IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och
DNS-server när projektorn är påslagen.
Styra projektorn via en webbläsare
När du har rätt IP-adress för projektorn och projektorn är på eller i vänteläge kan du
använda en dator i samma lokala nätverk för att styra datorn.
•
Om du använder Microsoft Internet Explorer måste det vara version 7.0 eller senare.
•
Skärmbilderna i den här manualen är endast avsedda som referens och kan skilja sig från
det verkliga utseendet.
1.
Ange projektorns adress i adressfältet i webbläsaren och klicka på Kör.
2.
Huvudsidan för Nätverksstyrning visas.
3
4
3.
4.
På den här sidan kan du göra justeringar i AMX- och SNMP-inställningarna.
Sidan Crestron (e-Control) visar användargränssnittet för Crestron e-Control. Se "Om
Crestron e-Control®" på sidan 43 för mer information.
42
Om Crestron e-Control®
1.
Om Crestron e-Control®-sidan innehåller en mängd olika virtuella nycklar som du
kan styra projektorn med eller justera de projicerade bilderna.
i
ii
i
Du kan trycka
i
på / för att
visa fler
knappar.
i. Dessa knappar fungerar på samma sätt som de i skärmmenyerna eller på
fjärrkontrollen. Se "2. Menyn BILDINSTÄLLNINGAR" på sidan 52 och
"Projektor" på sidan 8 för mer information.
ii. Du kan byta ingångssignal genom att klicka på önskad signal.
•
Meny-knappen kan även användas för att gå tillbaka till föregående skärmmeny och för att
avsluta och spara menyinställningarna.
•
Källistan varierar enligt vilka uttag som finns på projektorn.
•
När du använder projektorns kontrollpanel eller fjärrkontrollen för att ändra inställningar i
skärmmenyn kan det ta ett tag för webbläsaren att synkronisera ändringarna med
projektorn.
2.
På verktygssidan kan du hantera projektorn, konfigurera inställningarna för
LAN-styrning och säkra åtkomsten till fjärrstyrd nätverksdrift på den här projektorn.
i
ii
iv
iii
v
vi
i. Det här avsnittet används bara med styrsystemet Crestron. Kontakta Creston eller
läs användarhandboken för mer information om installationen.
ii. Du kan namnge projektorn, hålla reda på dess plats och vilken person som styr
den.
43
iii. Du kan justera LAN-styrinställningar.
iv. När dessa ställts in har åtkomsten till det fjärrstyrda nätverket på projektorn blivit
lösenordsskyddad.
v. När dessa ställts in har åtkomsten till verktygssidan blivit lösenordsskyddad.
•
Använd enbart bokstäver och siffror som ingår i teckenuppsättningen för engelska för att
undvika fel på verktygssidan.
•
När du gjort justeringarna trycker du på knappen Skicka och uppgifterna för projektorn
sparas.
vi. Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till sidan för fjärrstyrd nätverksdrift.
Lägg noga märke till begränsningarna för inmatningssträngarnas längd (inklusive
mellanslag och skiljetecken) i listan nedan:
Kategori Objekt
Crestron-styrning
Projektor
Nätverkskonfiguration
Anv.lösenord
Admin.lösenord
3.
Stränglängd
Max antal tecken
IP-adress
15
IP-ID
2
Port
5
Projektornamn
10
Plats
9
Tilldelad
9
DHCP (aktiv.)
(ej tillämpl.)
IP-adress
15
Nätmask
15
Standard-gateway
15
DNS-server
15
Aktiverad
(ej tillämpl.)
Nytt lösenord
20
Bekräfta
2
Aktiverad
(ej tillämpl.)
Nytt lösenord
20
Bekräfta
20
På informationssidan visas information och status för projektorn.
Tryck på Exit
(Avsluta) för
att gå tillbaka
till sidan för
fjärrstyrd
nätverksdrift.
44
4.
När du har tryckt på knappen ”Contact IT Help” (Kontakta IT-support) visas fönstret
HELP DESK (SUPPORT) längst upp till höger på skärmen. Du kan då skicka
meddelanden till programadministratörer för RoomView™ som är anslutna till
samma lokala nätverk.
Besök http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview för mer information.
Formaten PJLink™, SNMP, AMX och Xpanel stöds
Projektorn fungerar tillsammans med PJLink™, SNMP V.1, AMX eller Xpanel V1.10. För
mer information, följ användarguiden respektive webbplatsen för att styra och hantera
projektorerna.
Använda projektorn i vänteläge
Vissa av projektorns funktioner är tillgängliga i vänteläge (ansluten men inte påslagen). Om
du vill använda dessa funktioner ska du kontrollera att du har aktiverat motsvarande
menyalternativ under SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel > Standbyinställningar och att
kablarna är korrekt anslutna. En beskrivning av anslutningsmetoder finns i kapitlet
Anslutning.
Strömbespar
Mindre än 1 W strömförbrukning när läget Strömbespar är aktiverat.
När Strömbespar är På är följande inställningar inte tillgängliga.
Aktiv VGA ut
Om du väljer På matas en VGA-signal ut när portarna COMPUTER IN 1 och
COMPUTER OUT är korrekt anslutna till enheter. Projektorn matar ut enbart den signal
som den tar emot från COMPUTER IN 1.
Aktivt ljud ut
Om du väljer På matas en ljudsignal ut när portarna AUDIO IN 1 och AUDIO OUT är
korrekt anslutna till enheter. Projektorn matar ut enbart den ljudsignal som den tar emot från
AUDIO IN 1.
LAN-styrning
Välj På när du vill styra projektorn över ett nätverk när den befinner sig i standbyläge.
45
Stänga av projektorn
MP
LM
TO
U
A
M TE
O
N D MP
TE E
R
U
R
C
E
E
ER
P
AU
W
TO
LMM
MENU
EXIT
PO
SO
UR
CE
46
O
Dra inte ut nätsladden förrän projektorns
avstängningssekvens är slutförd.
S
•
R
Det går inte att utföra några kommandon på
projektorn medan den svalnar. Detta är till för att
skydda lampan.
E
•
W
VAR FÖRSIKTIG!
MENU
EXIT
O
Tryck på II POWER en gång till.
Dra ut nätsladden ur vägguttaget om projektorn
inte ska användas under en längre tidsperiod.
ZOOM
P
2.
3.
Tryck på II POWER så visas ett meddelande
för att be dig bekräfta.
Om du inte svarar inom några sekunder stängs
meddelandet.
MO TEM
EN
P
TE DE
R
1.
Använda menyerna
Menysystem
Observera att menyerna för skärmvisning varierar beroende på vilken signaltyp som är vald.
Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen
utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal
menyalternativ tillgängliga.
Huvudmeny
Undermeny
Skärmfärg
1.
VISNING
2.
BILDINSTÄ
LLNINGAR
Alternativ
Av/Svart tavla/Greenboard/
Whiteboard
Bildförhållande
Auto/4:3/16:9/
16:10 (PJD6553w endast)
Keystone
Position
Fas
H-storlek
Zoom
3D-synkronisering
TI 3D DLP Link/Av
Omvänd 3D-synkronisering
Avaktivera/Omvänd
Primär färg
R/G/B/C/M/Y
Nyans
Färghantering
Mättnad
Förstärkning
Datorkälla: Max ljusstyrka/Dator/ViewMatch/Film/
Dynamisk PC/Dynamisk film/Användare 1/
Användare 2
Färgläge
Videokälla: Max ljusstyrka/Spel/ViewMatch/Film/
Dynamisk film/Användare 1/Användare 2
Datorkälla: Max ljusstyrka/Dator/ViewMatch/Film/
Dynamisk PC/Dynamisk film
Referensläge
Videokälla: Max ljusstyrka/Spel/ViewMatch/Film/
Dynamisk film
Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgton
Skärpa
Brilliant Color
På/Av
Färgtemperatur
T1/T2/T3/T4
Spara inställningar
47
Huvudmeny
Undermeny
Snabb autosökning
3. KÄLLA
Alternativ
Av/På
RGB/YUV/Auto (PJD6223/
Överföring av färgutrymme
RC6/SD7/PJD6253/PV731/
FP586/PJD6553w endast)
Avaktivera/5 min/10 min/
Smart Eko-timer
15 min/30 min
Smart omstart
Av/På
PJD5123p: Av/På
PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586:
Mönster
01/02/03/04/05
PJD6553w: 01/02/03/04
Projektion (Projektorplacering)/
3D-synkronisering/Lampläge/DCR/Textning/
Auto. Avstängning (Auto. avstängning)/
Min knapp
Meddelande/Skärmfärg/Välkomstskärm/
INFORMATION
48
Huvudmeny
Undermeny
Alternativ
Språk
Bordspl. fram./Bordspl.
bakom/Takmont. bakom/
Takmont. fram.
Avaktivera/5 min/10 min/
Auto. avstängning
20 min/30 min/40 min/
50 min/60 min
Avaktivera/5 min/10 min/
Timer för svart bild
15 min/20 min/25 min/
30 min
Panelknappslås
På/Av
Svart/Blå/ViewSonic/
Skärmbild (PJD6223/RC6/
Välkomstskärm
SD7/PJD6253/PV731/FP586/
PJD6553w endast)/Av
Skärmbild (PJD6223/RC6/SD7/PJD6253/PV731/FP586/PJD6553w
endast)
Meddelande
På/Av
DHCP
På/Av
LANProjektorns IP-adress
styrinställningar
Nätmask
(PJD6223/RC6/SD7/
StandardPJD6253/PV731/
gateway
FP586/PJD6553w
DNS-server
endast)
Verkställ
Strömbespar På/Av
Aktiv VGA ut På/Av
Standbyinställningar
Aktivt ljud ut På/Av
LAN-styrning På/Av
Projektorplacering
4.
SYSTEMINS
TÄLLNING :
Enkel
49
Huvudmeny
Undermeny
Alternativ
Höghöjdsläge
På/Av
DCR
På/Av
Ljudinställningar
Tyst
Tid för
menyvisning
5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/
25 sek/30 sek
Menyplacering
I mitten/överst till vänster/
överst till höger/nederst till
vänster/nederst till höger
Menyinställningar
Textning
På/Av
Volym
Aktivera textning På/Av
Textningsversion CC1/CC2/CC3/CC4
Lampläge
Normal/ekonomiläge
5.
Lampinställningar Återställa lamptimer
SYSTEMINS
Motsvarande lamptimmar
TÄLLNING :
Timerintervall
1~240 minuter
Avancerad
Alltid/1 min/2 min/3 min/
Timervisning
Presentationstimer
Aldrig
Timerposition
Överst till vänster/nederst till
vänster/överst till höger/
nederst till höger
Räkningsmetod
för timer
Nedräkning/uppräkning
Påminnelsesignal På/Av
Starta beräkning/Av
Säkerhetsinställn.
Ändra lösenord
Strömbrytarlås
På/Av
Fjärrkontrollskod
A/B
Återst. alla inst.
På/Av
6.
Aktuell systemstatus
INFORMATION
50
•
•
•
•
•
•
Källa
Färgläge
Upplösning
Färgsystem
Motsvarande lamptimmar
MAC-adress (PJD6223/
RC6/SD7/PJD6253/
PV731/FP586/PJD6553w
endast)
Beskrivning av varje meny
Funktion
Beskrivning
Korrigerar den projicerade bildens färg när projiceringsytan inte
är vit. Se "Använda Skärmfärg" på sidan 34 för mer information.
Du kan välja mellan tre inställningsalternativ för bildförhållande
Bildförhållande beroende på ingångskällan. Se "Välja bildförhållande" på sidan
31 för mer information.
Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se
Keystone
"Korrigera keystone" på sidan 30 för mer information.
Sidan för justering av position visas. Du kan flytta den
projicerade bilden med hjälp av riktningsknapparna. De värden
Position
som visas längst ned på skärmen ändras varje gång du trycker på
en knapp tills ett största eller minsta värde nås.
Med den här funktionen kan du justera
klockfrekvensen för att minska
bildförvrängningen.
Fas
Skärmfärg
1. Menyn VISNING
H-storlek
Justerar bildens horisontella bredd.
Zoom
Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. Se "Förstora
och söka efter detaljer" på sidan 31 för mer information.
Den här projektorn har en 3D-funktion med vilken du kan titta på
filmer, video och sportevenemang i 3D på ett mer realistiskt sätt
genom att djupet i bilderna visas.
Den här funktionen är bara tillgänglig när en videokälla
detekteras för PJD5123p.
Du måste ha ett par 3D-glasögon på dig för att kunna visa 3Dbilderna.
• TI 3D DLP Link:
3Dsynkronisering Aktiverar projektorn för TI 3D DLP-länk.
• Av:
Inaktiverar 3D.
När funktionen 3D-synkronisering är på:
• Ljusstyrkenivån på den projicerade bilden ökar.
• Färgläge kan inte justeras.
• Keystone kan bara justeras inom begränsade grader.
• Zoom kan bara förstora bilderna till begränsade storlekar.
När du upptäcker spegelvändningen i bilddjupet aktiverar du den
Omvänd 3Dhär funktionen för att rätta till problemet. (Endast för TI 3D DLP
synkronisering Link)
Färghantering
Se "Färghantering" på sidan 36 för mer information.
51
Funktion
Färgläge
Referensläge
2. Menyn BILDINSTÄLLNINGAR
Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgton
Beskrivning
Förinställda bildlägen som du kan använda till att optimera
inställningarna för den projicerade bilden utifrån programtyp. Se
"Välja bildläge" på sidan 33 för mer information.
Ett programläge som bäst passar för dina behov vad gäller
bildkvalitet används och bilden finjusteras ytterligare baserat på
inställningarna på samma sida, som beskrivs nedan. Se "Ställa in
läget Användare 1/Användare 2" på sidan 34 för mer information.
Justerar bildens ljusstyrka. Se "Justera Ljusstyrka" på sidan 35 för
mer information.
Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Se "Justera
Kontrast" på sidan 35 för mer information.
Används för justering av färgmättnad - mängden färg för varje
färg i en videobild. Se "Justera Färg" på sidan 35 för mer
information.
Används för justering av de röda och gröna färgtonerna i bilden.
Se "Justera Färgton" på sidan 35 för mer information.
Funktionen är endast tillgänglig vid användning av Video
eller S-Video med NTSC-system.
Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Se "Justera
Skärpa" på sidan 35 för mer information.
Justerar vita nyanser och behåller korrekt färgåtergivning. Se
Brilliant Color
"Justera Brilliant Color" på sidan 35 för mer information.
Se "Om du väljer Färgtemperatur" på sidan 36 för mer
Färgtemperatur information.
Skärpa
Spara
inställningar
Används till att spara inställningar som gjorts för läget
Användare 1 eller Användare 2.
Snabb
autosökning
Se "Byta ingångssignal" på sidan 28 för mer information.
Överföring av
färgutrymme
Se "Ändra färgutrymme" på sidan 28 för mer information.
3. Menyn KÄLLA
Smart Ekotimer
Smart omstart
Låter projektorn sänka strömförbrukningen automatiskt om den
inte känner av någon insignal under en viss tidsperiod.
Det tar flera minuter för projektorn efter att den satts på eller
återupptagits att initiera funktionen.
Om du väljer På kan du starta om projektorn omedelbart inom
150 sekunder efter den stängts av.
Det tar flera minuter för projektorn efter att den satts på eller
återupptagits att initiera funktionen.
Mönster
Projektorn kan visa flera testmönster. Det hjälper dig att justera
bildstorlek och fokus och kontrollera att den projicerade bilden
är fri från distorsion.
Min knapp
Ställer in en snabbtangent på fjärrkontrollen.
52
Funktion
Språk
Projektorplacering
4. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel
Auto. avstängning
Timer för svart bild
Panelknappslås
Välkomstskärm
Skärmbild
Meddelande
LANstyrinställningar
Beskrivning
Används för att ange språket för skärmmenyerna. Se
"Använda menyerna" på sidan 24 för mer information.
Du kan installera projektorn i taket eller bakom en skärm,
eller med en eller flera speglar. Se "Välja placering" på
sidan 13 för mer information.
Låter projektorn stängas av automatiskt om den inte
känner av någon insignal under en viss tidsperiod. Se
"Inställning Auto. avstängning" på sidan 57 för mer
information.
Ställer in tiden för tom bild när Blank (tom)-funktionen är
aktiverad. När tiden har gått ut visas bilden på skärmen
igen. Se "Dölja bilden" på sidan 38 för mer information.
Avaktiverar eller aktiverar alla tangentfunktioner utom
I
I POWER på projektorn och knapparna på
fjärrkontrollen. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 38
för mer information.
Här väljer du vilken logotyp-skärmbild som ska visas när
projektorn sätts på.
Fångar och lagrar den projicerade bilden som Skärmbild.
Se "Skapa en egen startskärmbild" på sidan 40 för mer
information.
Om du väljer På visas aktuell information på skärmen när
projektorn upptäcker eller söker efter en signal.
Se "Styra projektorn i en LAN-miljö" på sidan 41 för mer
information.
"Använda projektorn i vänteläge" på sidan 45 för mer
Standbyinställningar Se
information.
5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING :
Avancerad
Höghöjdsläge
DCR
Ett läge för drift i höghöjdsmiljö. Se "Användning i
höghöjdsmiljö" på sidan 39 för mer information.
Aktiverar respektive avaktiverar DCR-funktionen
(dynamiskt kontrastförhållande). När du väljer På
aktiveras funktionen och projektorn byter automatiskt
lampläge mellan normalläge och ekonomiläge beroende
på den ingångsbild som den känner av.
Den här funktionen är bara tillgänglig vid
användning av en datorkälla.
När DCR har aktiverats kan ofta förekommande
byten mellan lamplägen förkorta lampans livslängd
och brusnivån vid drift kan variera.
53
Funktion
Beskrivning
Ljudjusteringar enligt nedan har en inverkan på
projektorhögtalaren. Kontrollera att du har gjort en korrekt
anslutning till projektorns ljudingångar/ljudutgångar. Läs
"Anslutning" på sidan 17 för mer information.
Ljudinställningar
5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad
Menyinställningar
Tyst
Stänger av ljudet som tas emot från AUDIO IN 1 och
AUDIO IN 2 (L/R).
Volym
Justerar volymen på ljudet som tas emot från AUDIO IN 1
och AUDIO IN 2 (L/R).
Tid för menyvisning
Används för att ställa in hur länge skärmvisningen ska vara
aktiv efter det att du har tryckt på en knapp. Du kan ange en
tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5
sekunder.
Menyplacering
Används för att ange skärmmenyns placering.
Aktivera textning
Aktivera funktionen genom att välja På när den valda
insignalen har textning av typen ”Closed Caption”.
•
Textning
Captions (textning): En sorts textning av dialogen,
skeendet och ljudeffekterna i TV-program och
videofilmer som innehåller sådan textningsinformation
(vanligen markerat som "CC" i TV-tablåer).
Funktionen är endast tillgänglig när kompositvideo
eller S-video är valda som insignal och
systemformatet är NTSC.
Textningsversion
Väljer önskat läge för closed captions. Du kan se closed
captions genom att välja CC1, CC2, CC3 eller CC4 (CC1
visar textning på det dominerande språket i regionen du
bor i).
Lampläge
Se "Ställ in Lampläge på alternativet ekonomiläge" på
sidan 57 för mer information.
Lampinställningar
Återställa lamptimer
Se "Ställa om lamptimern" på sidan 61 för mer information.
Motsvarande lamptimmar
Se "Ta reda på lamptimmar" på sidan 57 för mer
information om hur den totala lamptiden beräknas.
54
Funktion
Beskrivning
5. Menyn SYSTEMINSTÄLLNING :
Avancerad
Påminner presentatören om att avsluta presentationen inom
en viss tid. Se "Ställa in presentationstimern" på sidan 37
för mer information.
Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 25 för mer
Säkerhetsinställn. information.
Presentationstim
er
Fjärrkontrollskod Se "Fjärrkontrollskoden" på sidan 10 för mer information.
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Återst. alla inst.
Följande inställningar ändras inte: Fas, H-storlek,
Användare 1, Användare 2, Språk, Projektorplacering,
Höghöjdsläge, Säkerhetsinställn.
Källa
Här visas den aktuella signalkällan.
6. Menyn INFORMATION
Färgläge
Här visas det läge som du har valt på menyn
BILDINSTÄLLNINGAR.
Upplösning
Här visas insignalens upplösning.
Aktuell
systemstatus
Färgsystem
Visar systemformat för insignalen: NTSC, PAL, SECAM
eller RGB.
Motsvarande lamptimmar
Här visas hur många timmar lampan har använts.
MAC-adress
Visar projektorns MAC-adress.
MAC-adress står för Media Access Control Address
(adress för styrning av åtkomst till medium) och är en
adress i det fysiska lagret som används som en unik
identifieringskod för en nod i ett nätverk.
55
Underhåll
Skötsel
Den här projektorn kräver inte mycket underhåll. Det enda du behöver göra regelbundet är
att rengöra linsen.
Ta aldrig bort någon annan av projektorns delar än lampan. Om någon del ska bytas ut
kontaktar du återförsäljaren.
Rengöra linsen
Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den.
•
•
Ta bort damm med hjälp av s.k. luft-på-burk.
Om det finns smuts eller fingeravtryck på linsen torkar du försiktigt av den med
linsrengöringspapper eller en mjuk trasa fuktad med linsrengöringsvätska.
VAR FÖRSIKTIG!
Torka aldrig av linsen med något strävt eller slipande material.
Rengöra höljet
Innan du rengör höljet stänger du av projektorn enligt anvisningarna i "Stänga av
projektorn" på sidan 46 och kopplar bort nätsladden.
•
•
Torka bort damm och smuts från höljet med en mjuk, luddfri trasa.
Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt
rengöringsmedel med neutralt pH-värde. Torka sedan av höljet.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet.
Förvaring
Om projektorn ska förvaras under en längre tid följer du nedanstående instruktioner:
•
•
•
•
Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom
rekommenderade gränser. Läs "Specifikationer" på sidan 64 eller fråga din försäljare om
gränserna.
Fäll in justeringsfötterna.
Ta ur batteriet ur fjärrkontrollen.
Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.
Transport
Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder
originalförpackningen eller motsvarande.
56
Information om lampan
Ta reda på lamptimmar
När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp
av en inbyggd timer.
Gör så här för att visa information om antalet lamptimmar:
1.
Tryck på MENU/EXIT på projektorn eller på Menu på fjärrkontrollen och sedan på
/ tills menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad är markerad.
Tryck på
för att markera Lampinställningar och tryck på MODE/ENTER på
projektorn eller på ENTER på fjärrkontrollen. Sidan Lampinställningar visas.
3.
Du ser informationen Motsvarande lamptimmar på menyn.
4.
Stäng menyn genom att trycka på MENU/EXIT på projektorn eller Exit på
fjärrkontrollen.
Du kan även få information om lamptimmar på menyn INFORMATION.
2.
Förlängd lamptid
Projektorlampan är en förbrukningsartikel. Du kan göra följande inställningar via
skärmmenyn för att lampan ska hålla så länge som möjligt.
Ställ in Lampläge på alternativet ekonomiläge
I läget ekonomiläge minskas brusnivån från projektorn och strömförbrukningen med 20 %.
Om du väljer läget ekonomiläge sänks ljusstyrkan och den projicerade bilden blir mörkare.
I läget ekonomiläge förlängs även lampans driftstid. Ställ in läget ekonomiläge genom att
öppna menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad > Lampinställningar > Lampläge
och trycka på
/
.
Inställning Auto. avstängning
Med den här funktionen stängs projektorn av automatiskt om den inte känner av någon
ingångskälla under en viss tidsperiod för att förhindra onödigt slöseri med lamptid.
För att ställa in Auto. avstängning går du till menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel >
Auto. avstängning och trycker på / . Om du inte vill använda de förinställda
tidsperioderna väljer du Avaktivera. Projektorn stängs inte av automatiskt efter en viss
tidsperiod.
57
Tid för utbyte av lampan
När lampindikatorn lyser rött eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut
lampan ska du installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal
lampa används kan det bli funktionsfel i projektorn, och i vissa fall kan lampan explodera.
VAR FÖRSIKTIG!
Om lampan blir för varm lyser lamp- och temperaturindikatorerna. Stäng på strömmen och låt
projektorn svalna i 45 minuter. Om lamp- och temperaturindikatorerna fortfarande lyser efter
att du har satt på strömmen igen, bör du kontakta din återförsäljare. Se "Indikatorer" på sidan
62 för mer information.
Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan.
Status
Meddelande
Installera en ny lampa för optimal prestanda. Om
projektorn vanligtvis används i ekonomiläge
(läs "Ställ in Lampläge på alternativet
ekonomiläge" på sidan 57), kan du fortsätta att
använda projektorn tills nästa lamptidsvarning
visas.
En ny lampa bör installeras för att undvika
problem när lamptiden är slut.
Meddelande
Beställ utbyteslampa
Lampa > ____ timmar
OK
Meddelande
Byt lampa snart
Lampa > ____ timmar
OK
Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i
det här läget. Lampan är en förbrukningsartikel.
Lampans ljusstyrka minskar ju längre den
används. Det är normalt för en lampa. Du kan byta
ut lampan när du lägger märke till att ljusstyrkan
har försämrats påtagligt. Om lampan inte byts ut
tidigare så måste den ersättas när du ser detta
meddelande.
Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att
använda projektorn som vanligt.
Meddelande
Byt lampa nu
Lampa > ____ timmar
Lampans användningstid har överskridits
OK
Meddelande
Lampans användningstid
har överskridits
Byt lampa (se användarhandboken)
Återställ sedan lamptimern
OK
58
Byta lampa
Skriv ned lampans typnummer och kontakta din återförsäljare för att förbereda en ny lampa.
Typnummer: RLC-070 (PJD5123p/PJD6223/RC6/SD7)
Typnummer: RLC-071 (PJD6253/PV731/FP586/PJD6553w)
VARNING!
Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Hantera enligt lokala lagar om
avfallshantering/återvinning. Se www.lamprecycle.org
•
För att undvika elektriska stötar ska du alltid stänga av projektorn och dra ur nätsladden
innan du byter lampa.
•
För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45
minuter innan du byter ut lampan.
•
För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara
försiktig när du tar bort glassplitter från en trasig lampa. Rengör lamputrymmet och
kassera rengöringsmaterialen innan du byter lampa. Se upp för de vassa kanterna i
lamputrymmet. Tvätta händerna efter lampbyte.
•
Endast lampor som certifierats av ViewSonic har testats med den här projektorn. Att
använda en annan lampa kan förorsaka elchock och brand.
1.
2.
3.
Stäng av projektorn och dra ut sladden
ur vägguttaget. Om lampan är varm ska
du vänta i ungefär 45 minuter tills den
har svalnat för att undvika brännskador.
Lossa skruvarna som håller fast
lamplocket på båda sidorna om
projektorn tills lamplocket lossnar.
Ta bort projektorns lamplucka.
VARNING!
1
•
Slå inte på strömmen när lampluckan är
borttagen.
•
För inte in fingrarna mellan lampan och
projektorn. De vassa kanterna inuti
projektorn kan orsaka skador.
4.
Avlägsna och kassera lampans
skyddsfilm.
59
2
5.
Lossa skruven som håller fast lampan.
6.
Lyft handtaget så det pekar uppåt. Dra
lampan försiktigt ur projektorn med
hjälp av handtaget.
•
Om du lyfter ur den för snabbt kan lampan
gå sönder och då kan det komma
glassplitter i projektorn.
•
Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där
den kan komma i kontakt med vatten eller
lättantändliga material eller där barn kan
komma åt den.
•
Stoppa inte in handen i projektorn efter att
du har tagit bort lampan. Om du kommer åt
de optiska komponenterna inuti kan du
orsaka färgojämnheter och förvrängning i
den projicerade bilden.
7.
Sätt i den nya lampan i lamputrymmet
och kontrollera att den passar i
projektorn.
8.
Dra åt skruven som håller fast lampan.
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka
glapp, vilket kan leda till att projektorn inte
fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruven för hårt.
9.
Kontrollera att handtaget ligger ned och
är fixerat i läge.
60
10.
11.
Placera lampskyddsfilmen som
medföljer den nya lampan på
lampfacket.
Sätt tillbaka projektorns lamplucka.
2
1
12.
Dra åt skruvarna som håller fast
lampluckan.
VAR FÖRSIKTIG!
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka
glapp, vilket kan leda till att projektorn inte
fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruvarna för hårt.
13.
Sätt på projektorn igen.
VAR FÖRSIKTIG!
Slå inte på strömmen när lampluckan är borttagen.
Ställa om lamptimern
14.
15.
16.
17.
När välkomstbilden visas öppnar du
skärmmenyn.
Gå till menyn SYSTEMINSTÄLLNING :
Avancerad > Lampinställningar. Tryck på
MODE/ENTER på projektorn eller på
ENTER på fjärrkontrollen. Sidan
Lampinställningar visas.
Tryck på
för att markera Återställa
lamptimer och tryck på MODE/ENTER på
projektorn eller på ENTER på
fjärrkontrollen. Ett varningsmeddelande visas
där du får en uppmaning om att ange om du
vill återställa lamptimern.
Markera Återställ och tryck på MODE/
ENTER på projektorn eller på ENTER på
fjärrkontrollen. Lamptiden återställs till "0".
VAR FÖRSIKTIG!
Återställ inte räknaren om du inte har bytt ut lampan.
Det kan orsaka fel.
61
Meddelande
Återställa lamptimer?
Återställ
Avbryt
Indikatorer
Indikatorlampa
Power
Temp
Status och beskrivning
Lamp
Strömhändelser
Blå
Blinkande
Av
Av
Viloläge
Blå
Av
Av
Blå
Av
Av
Projektorn startas
Normal drift
Lamphändelser
Lila
Blinkande
Av
Rö
Av
Av
Rö
Projektorn har stängts av automatiskt. Om du försöker starta
om projektorn stängs den av igen. Be återförsäljaren om
hjälp.
1.
Projektorn behöver 90 sekunder för att svalna. Eller
2.
Be återförsäljaren om hjälp.
Temperaturhändelser
Av
Rö
Av
Av
Rö
Rö
Grön
Av
Rö
Rö
Rö
Rö
Rö
Rö
Grön
Blå
Rö
Rö
Blå
Rö
Grön
Lila
Rö
Rö
Lila
Rö
Grön
Av
Grön
Rö
Projektorn har stängts av automatiskt. Om du försöker starta
om projektorn stängs den av igen. Be återförsäljaren om
hjälp.
62
Felsökning
Det går inte att slå på projektorn.
Orsak
Lösning
Anslut strömsladden till nätingången på
projektorns baksida och sätt den sedan i
vägguttaget. Om det finns en strömbrytare på
vägguttaget ser du till att den är påslagen.
Det kommer ingen ström från
nätsladden.
Du försöker sätta på projektorn medan
Vänta tills den har svalnat.
den håller på att svalna.
Ingen bild
Orsak
Lösning
Videokällan är inte på eller har inte
anslutits på rätt sätt.
Slå på videokällan och kontrollera att
signalkabeln är ansluten på rätt sätt.
Projektorn är inte ansluten på rätt sätt
till ingångssignalen.
Kontrollera anslutningen.
Ingångssignalen har inte valts på rätt
sätt.
Välj rätt ingångssignal med hjälp av knappen
SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen.
Linsskyddet är stängt.
Öppna linsskyddet.
Suddig bild
Orsak
Lösning
Projektorlinsen är inte rätt fokuserad.
Justera linsens skärpa med hjälp av
fokusringen.
Projektorn och skärmen är inte rätt
inriktade.
Justera projiceringsvinkeln och riktningen
samt vid behov projektorns höjd.
Linsskyddet är stängt.
Öppna linsskyddet.
Fjärrkontrollen fungerar inte
Orsak
Lösning
Batteriet är förbrukat.
Byt ut batteriet mot ett nytt.
Någonting finns i vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Ta bort det som blockerar signalstrålen.
Du befinner dig för långt från
projektorn.
Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter
(26 fot) från projektorn.
63
Specifikationer
Projektorspecifikationer
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Allmän
Produktnamn
Modellnamn
DLP-projektor
PJD5123p
PJD6223/
RC6/SD7
PJD6253/
PV731/
FP586
PJD6553w
Optik
Upplösning
Visningssystem
Lampa
800 x 600 SVGA
1-CHIP DMD
180 W lampa
1024 x 768 XGA
1280 x 800 WXGA
240 W lampa
El
Strömtillförsel
Strömförbrukning
AC100–240 V, 2,9 A, 50/60 Hz
(automatiskt)
287 W (max); < 1 W (vänteläge)
AC100–240 V, 3,5 A, 50/60 Hz
(automatiskt)
361 W (Max); < 1 W (vänteläge)
Mekaniskt
Vikt
2,6 kg
Ingångskontakter
Datoringång
RGB-ingång
Videosignalingång
S-VIDEO
VIDEO
SD/HDTVsignalingång
Analog –
D-Sub (hona) med 15 stift x 2
4-stifts mini-DIN-port x 1
RCA-jack x 1
D-Sub <–> komponent-RCA-jack x 3
(via RGB-ingång)
Digital – Ej tillämpl.
HDMI V1.3 x 1
Ljudsignalingång PC-ljudjack x 1
PC-ljudjack x 2
Uttag
RGB-utgång
Högtalare
D-Sub (hona) med 15 stift x 1
2 watt x 1 (Amp
10 watt x 1 (Amp cirka 8 W)
cirka 1 W)
64
Kontrollutgång
RS-232seriekontroll
LAN
USB-seriell
kontroll
IR-mottagare
9 stift x 1
Ej tillämpl.
Typ mini B
RJ45 x 1
x 1 (framsida)
x 2 (framsida och ovansida)
Miljökrav
Produktnamn
Modellnamn
DLP-projektor
PJD5123p
Driftstemperatur
Relativ
luftfuktighet vid
drift
Driftshöjd
0°C–40 °C på havsnivån
10%–90 % (icke-kondenserande)
•
•
PJD6223/
RC6/SD7
PJD6253/
PV731/
FP586
PJD6553w
0–1 499 m vid 0 °C–35 °C
1 500–3 000 m vid 0 °C–30 °C (med Höghöjdsläge på)
65
Mått
293,94 mm (B) x 84 mm (H) x 242 mm (D)
293,94
ZOOM
242
84
LMM
PO
SO
UR
CE
M
EN OD TEMP
TE E
R
ER
AU
W
TO
P
MENU
EXIT
Takmontering
Skruvar för takmontering:
M4 x 8 (Max L = 8 mm)
160
80
115
137
Enhet: mm
66
Frekvenstabell
Frekvens för PC-insignal som stöds
Upplösning
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480 vid
67Hz
832 x 624 vid
75Hz
1024 x 768 vid
75Hz
1152 x 870 vid
75Hz
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixel frekvens
(MHz)
Läge
31,469
31,469
37,861
37,5
43,269
24,688
61,91
37,879
48,077
46,875
53,674
30,998
77,425
48,363
56,476
60,023
68,667
39,634
98,958
49,702
62,795
71,554
63,981
79,976
91,146
60
85,938
55,935
65,317
75
70,087
59,94
72,809
75
85,008
49,673
119,518
60,317
72,188
75
85,061
49,916
119,854
60,004
70,069
75,029
84,997
49,98
119,804
59,81
74,934
84,88
60,020
75,025
85,024
60
85,002
59,887
59,978
60
28,3221
25,175
31,5
31,5
36
19,75
52,5
40
50
49,5
56,25
30,75
83
65
75
78,75
94,5
52
137,75
83,5
106,5
122,5
108,000
135,000
157,500
108
148,5
106,5
121,75
162
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_50
VGA_120
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_50
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_50
XGA_120
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
35
66,667
30,24
MAC13
49,722
74,546
57,28
MAC16
60,241
75,02
80
MAC19
68,68
75,06
100
MAC21
67
Frekvens som stöds för komponent-YPbPr-ingång
Signalformat
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
480i(525i) vid 60 Hz
480p(525p) vid 60 Hz
576i(625i) vid 50 Hz
576p(625p) vid 50 Hz
720p(750p) vid 60 Hz
720p(750p) vid 50 Hz
1080i(1125i) vid 60Hz
1080i(1125i) vid 50Hz
1080P vid 60 Hz
1080P vid 50 Hz
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60
50
Visning av en 1080i-signal (1125i) vid 60 Hz eller en 1080i-signal (1125i) vid 50 Hz kan resultera
i en lätt bildvibration.
Giltig frekvens för video och S-video-indata
Videoläge
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Färgbärvågsfrekve
ns (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4.43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 eller 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
68
Information om upphovsrätt
Upphovsrätt
Copyright 2011. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får reproduceras, överföras,
kopieras i skrift, lagras i en databas eller översättas till något naturligt eller maskinellt språk
på något sätt, varken på elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller
något annat vis, utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.
Ansvarsfriskrivning
ViewSonic Corporation tillhandahåller inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller
garantier för innehållet häri och garanterar i synnerhet inte att det är säljbart eller lämpligt
för ett specifikt ändamål. Vidare förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att omarbeta
dokumentet och att vid varje tidpunkt ändra desss innehåll utan krav på att meddela någon
person om denna omarbetning eller dessa ändringar.
*DLP och Digital Micromirror Device (DMD) är varumärken som tillhör Texas
Instruments. Övriga märkens upphovsrätt tillhör deras respektive företag och
organisationer.
69
Bilaga
Tabell över IR-styrkoder
Kod A
Knapp
Format Byte1 Byte2 Byte3 Byte4
Power
NEC
83
F4
17
E8
Freeze
NEC
83
F4
03
fc
Upp / knappS
+
NEC
83
F4
0b
f4
Ner / knappS
+
NEC
83
F4
0c
f3
Vänster
NEC
83
F4
0e
f1
Höger
NEC
83
F4
0f
f0
Color Mode
NEC
83
F4
10
ef
Mute
NEC
83
F4
14
EB
Auto Sync
NEC
83
F4
08
f7
Källa
NEC
83
F4
04
fb
Blank
NEC
83
F4
07
f8
Menu
NEC
83
F4
30
CF
Enter /
Vänster
musknapp
NEC
83
F4
15
ea
Exit
NEC
83
F4
28
D7
VGA 1
NEC
83
F4
41
be
VGA 2
NEC
83
F4
45
ba
Video/Höger
musknapp
NEC
83
F4
52
ad
Mouse
NEC
83
F4
31
CE
Timer
NEC
83
F4
27
d8
Aspect
NEC
83
F4
13
EC
CD
Magnify
NEC
83
F4
32
Smart Eco
NEC
83
F4
2B
D4
Pattern
NEC
83
F4
55
AA
My Button
NEC
83
F4
56
A9
Panelknapplås
NEC
83
F4
57
A8
Volume +
NEC
83
F4
82
7D
Volume -
NEC
83
F4
83
7C
PgUp
NEC
83
F4
06
F9
PgDn
NEC
83
F4
05
FA
Info
NEC
83
F4
97
68
70
PJD5123p/PJD6223/
RC6/SD7
PJD6253/PV731/
FP586/PJD6553w
Kod B
Knapp
Format Byte1 Byte2 Byte3 Byte4
Power
NEC
83
F4
60
9F
Freeze
NEC
83
F4
61
6E
Upp/knappS +
NEC
83
F4
67
98
Ner/knappS +
NEC
83
F4
68
97
Vänster
NEC
83
F4
69
96
Höger
NEC
83
F4
6A
95
Color Mode
NEC
83
F4
9E
61
Mute
NEC
83
F4
9D
62
Auto Sync
NEC
83
F4
63
9C
Källa
NEC
83
F4
7D
82
Blank
NEC
83
F4
62
9D
Menu
NEC
83
F4
6C
93
Enter /
Vänster
musknapp
NEC
83
F4
6B
94
Exit
NEC
83
F4
6E
91
VGA 1
NEC
83
F4
64
9B
VGA 2
NEC
83
F4
65
9A
Video/Höger
musknapp
NEC
83
F4
66
99
Mouse
NEC
83
F4
9B
64
Timer
NEC
83
F4
9C
63
Aspect
NEC
83
F4
9A
65
Magnify
NEC
83
F4
99
66
Smart Eco
NEC
83
F4
7F
80
Pattern
NEC
83
F4
7E
81
My Button
NEC
83
F4
6D
92
Panelknapplås
NEC
83
F4
5E
A1
Volume +
NEC
83
F4
5A
A5
Volume -
NEC
83
F4
5B
A4
PgUp
NEC
83
F4
5D
A2
PgDn
NEC
83
F4
5C
A3
Info
NEC
83
F4
5F
A0
71
PJD5123p/PJD6223/
RC6/SD7
PJD6253/PV731/
FP586/PJD6553w
Tabell över RS232-kommandon
<Tilldelning för detta stift med två ändar>
Nål
Beskrivning
Nål
1
NC
2
Beskrivning
RX
3
TX
4
NC
5
GND
6
NC
7
RTSZ
8
CTSZ
9
NC
<Gränssnitt>
RS-232-protokoll
Dataöverföringshastighet
115200 bit/s (standard)
Datalängd
8 bitar
Paritetskontroll
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Funktion
Status
Åtgärd
Kommando
Aktivera
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
Inaktivera
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
Energistatus
(på/av)
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00
0x5E
Skriv
Ström
Lästa
Återställ
Exekvera
Skriv
Välkomstskärm
Lästa
Skriv
Snabbkylning
Lästa
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
Välkomstskärm
svart
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
Välkomstskärm
blå
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
Välkomstskärm
ViewSonic
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
Välkomstskärm
skärminfångning
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A
Välkomstskärm
av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
Välkomstskärm
status
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A
0x68
Snabbkylning av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
Snabbkylning
på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
Snabbkylningsstatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B
0x69
72
Skriv
Höghöjdsläge
Lästa
Skriv
Lampläge
Lästa
Höghöjdsläge
av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
Höghöjdsläge
på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
Höghöjdsläge
status
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C
0x6A
Lampläge
normal
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
Lampläge
ekonomiskt
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
Lampläge status
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10
0x6E
Meddelande av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
Skriv
Meddelande
Lästa
Meddelande på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
Meddelandestatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27
0x85
Bordspl. fram.
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
Bordspl. bakom
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
Takmont. bakom
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
Skriv
Projektorplacering
Lästa
3Dsynkronisering
Skriv
Lästa
Takmont. fram.
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
status projektorplacering
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00
0x5F
AV
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
TI 3D DLP-länk
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
Status för 3Dsynkronisering
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20
0x7F
Av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
Skriv
3D-synkinvert.
Lästa
Skriv
Kontrast
Lästa
Skriv
Ljusstyrka
Lästa
På
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
Status för
omvänd 3Dsynkronisering
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21
0x80
Minska kontrast
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
Öka kontrast
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
Kontrastförhållande
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02
0x61
Minska
ljusstyrka
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
Öka ljusstyrka
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
Ljusstyrka
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03
0x62
73
Bildförhållande
auto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
Bildförhållande
4:3
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
Bildförhållande
16:9
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
Bildförhållande
16:10
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66
Bildförhållande
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04
0x63
Skriv
Bildförhållande
Lästa
Autojustera
Utför
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63
H. position
förskjut höger
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
H. position
förskjut vänster
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
Horisontell
position
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06
0x65
V. position
förskjut uppåt
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
V. position
förskjut neråt
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
läs Vertikal
position
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07
0x66
färgtemperaturT
1
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
färgtemperaturT
2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
färgtemperaturT
3
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68
färgtemperaturT
4
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
status för
färgtemperatur
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08
0x67
Tom på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
Tom av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
Tom status
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09
0x68
Minska
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68
Öka
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69
Keystone-status
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A
0x69
Skriv
Horisontell
position
Lästa
Skriv
Vertikal
position
Lästa
Skriv
Färgtemperatur
Lästa
Skriv
Tom
Lästa
Skriv
Vertikal
keystone
Lästa
74
Max ljusstyrka
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69
Film
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A
Användare 1
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x02 0x6B
Användare 2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x03 0x6C
PC/spel
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D
Skriv
Färgläge
Lästa
ViewMatch
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E
Dynamisk PC
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x06 0x6F
Dynamisk film
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x07 0x70
Förinställt
lägesstatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B
0x6A
Grundfärg R
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
Grundfärg G
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
Grundfärg B
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
Grundfärg C
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
Skriv
Grundfärg
Grundfärg M
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
Grundfärg Gu
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73
Grundfärgsstatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10
0x6F
Minska nyans
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
Öka nyans
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
Nyans
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11
0x70
Minska mättnad
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
Öka mättnad
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
Lästa
Färgmättnad
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12
0x71
Minska
förstärkning
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
Skriv
Öka förstärkning
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
Förstärkning
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13
0x72
Lästa
Skriv
Nyans
Lästa
Skriv
Färgmättnad
Förstärkning
Lästa
Frys på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
Frys av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
Frysstatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00
0x60
Skriv
Frys
Lästa
75
Skriv
Källingång
Lästa
Inkälla VGA
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
Inkälla VGA2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
Inmatningskälla
komposit
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
Inmatningskälla
SVIDEO
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66
Ingångskälla
LAN
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x09 0x69
Ingångskälla
USB A
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x0A 0x6A
Ingångskälla
USB B
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x0B 0x6B
Källa
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01
0x61
Snabb
autosökning på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
Snabb
autosökning av
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
Status för snabb
autosökning
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02
0x62
Tyst på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
Ljudet på
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
Tyststatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00
0x61
Höj volym
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
Sänk volym
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
Volym
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03
0x64
Skriv
Snabb
autosökning
Lästa
Skriv
Ljud av
Lästa
Skriv
Volym
Lästa
76
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
Skriv
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
Språk
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
Lästa
Språk
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00
0x62
Skriv
Återställ
lampanv.tid
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
Lästa
Lampanv.tid
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01
0x63
Lästa
Läs felstatus
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D
0x66
Lamptid
Felstatus
77
Kundtjänst
För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare.
OBS! Du behöver produktens serienummer.
Land/
Område
Webbsida
Telefon
E-post
Sverige
www.viewsoniceurope.com/se/
www.viewsoniceurope.
com/se/support/call-desk/
[email protected]
viewsoniceurope.com
10
Begränsad Garanti
VIEWSONIC® PROJEKTOR
WGarantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden.
Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic
att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt.
Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.
Garantins livslängd:
Nord- och Sydamerika: 3 år för alla delar exklusive lampan, 3 år för arbete, 1 år för originallampan
från datum för första konsumentinköp.
Europa: 3 år för alla delar exklusive lampan, 3 år för arbete, 1 år för originallampan från datum för
första konsumentinköp.
Andra områden eller länder: Rådfråga din lokala återförsäljare eller lokala ViewSonickontor om
garantiinformation.
Lampgaranti är föremål för villkor och avtal, kontroll och godkännande. Gäller endast tillverkarens
installerade lampa.
Alla tillbehörslampor som köps separat har garanti under 90 dagar.
Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.
Följande omfattas ej av garantin:
1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:
a.Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga
hinder, ickeauktoriserad produktmodifikation, eller underlåtelse att följa instruktioner som
medföljer produkten.
b.Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic.
c. Produktskada vid leverans.
d.Uttag eller installation av produkten.
e. Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
f. Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
g.Normalt slitage.
h.Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.
3.Varje produkt som uppvisar vad som kallas “fosforinbränning”, vilket sker när en statisk bild visas
på produkten under en längre tid.
4. Servicekostnader avseende uttag, installation och färdigställande.
11
För beställning av service:
1.Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic
kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer.
2.För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling
(kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens
serienummer.
3.Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic
eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.
4.För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med
ViewSonic.
Begränsning av underförstådda garantier:
Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna
beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål.
Uteslutande av skadestånd:
Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten.
Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:
1.Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på
olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle,
förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om
möjligheten till sådana skador har omtalats.
2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande.
3. Anspråk mot kunden från annan part.
Verkan enligt delstatslag (USA):
Denna garanti ger dig vissa speciella juridiska rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter vilka varierar
från delstat till delstat. Vissa stater medger ej inskränkningar i underförstådda garantier och/eller tillåter
ej uteslutande av olycksbetingade eller följdskador. Ovannämnda begränsningar och uteslutanden gäller
därför eventuellt inte i ditt fall.
Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation om och service av viewsonic-produkter som säljs utanför USA och Kanada, ska
kontakt tas med ViewSonic eller med lokal återförsäljare för ViewSonic.
Garantiperioden för den här produkten i huvudlandet Kina (ej medräknat Hong Kong, Macao och
Taiwan) är föremål för villkor och förhållanden för Underhållsgarantikortet.
För användare i Europa och Ryssland finns fullständiga garantivillkor på www.viewsoniceurope.com
under Support/Warranty Information (information om support/garanti).
4.3: Projector Warranty
PRJ_LW01 Rev. 1h 06-25-07
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement