ma_frico_sire_ advanced_ac_water_low_no
Original instructions
SIRe Advanced Air Curtains
Water
Ambient, no heat
With quick guide
SIReAA
SE .... 2
GB .... 23
ES .... 86
IT
PL .... 170
RU .... 191
.... 107
DE .... 44
FR .... 65
NL .... 128
NO .... 149
For wiring diagram, please see last pages
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Hurtigveiledning/oppstart
Koblingsskjemaer
Kontroller at alle bestanddeler finnes (se
avsnittet Bestanddeler).
Koblingsskjemaene finnes i et eget avsnitt
bakerst i denne håndboken.
Når eksternt PC-kort Base SIReB1X benyttes, skal det trekkes ledninger mellom PCkortet Base og enheten. Se egen håndbok for
SIReB1X.
Råd om plassering
PC-kort HUB SIReA1X monteres nært ved
apparatet.
Kontrollenheten SIReUA1 har en intern
romtemperaturføler og er montert slik at den
er tilgjengelig for brukeren. Modulærkablene
RJ12 (6p/6c), som fås i forskjellige lengder,
brukes til å koble sammen PC-kortet og kontrollenheten. Lengre kabler fås som ekstrautstyr. For maksimale kabellengder se avsnittet
Ekstrautstyr.
For å unngå at ikke autoriserte personer får
tilgang til kontrollenheten kan den eventuelt
plasseres et annet sted, og en ekstern romføler, SIReRTX (ekstrautstyr), kan installeres i
lokalet for registrering av riktig temperatur.
Tilkobling av systemet
I styrekort Base SIReB1(X) kobles apparatet
videre med modulærkabel RJ12 (6p/6c) hvis
flere apparater skal kobles sammen parallelt.
Hvis en ekstern romtemperaturføler SIReRTX (ekstrautstyr) benyttes, tilkobles den
ved hjelp av modulærkabelen RJ11 (4p/4c) på
HUB SIReA1X.
Aktuatoren for vannregulering, dørbryter
SIReDC og uteføler SIReOTX tilkobles på PCkort HUB SIReA1X. Omformer for ventilaktuatorens spenningstilførsel tilkobles med hurtigkoblingsplint på PC-kort Base SIReB1(X)
(230V) og 24 V og videre til aktuatoren. Hvis
returvanntemperaturføler SIReWTA benyttes,
kobles den til ved hjelp av modulærkabelen
RJ11 (4p/4c) på PC-kort Base SIReB1(X).
Styrekortet Base SIReB1(X) i/ved apparatet og kontrollenhet SIReUA1 tilkobles med
PC-kort HUB SIReA1X med modulærkabler
RJ12 (6p/6c) etter at de andre apparatene er
startet.
Ved faste installasjoner skal medfølgende
kabel og støpsel fjernes. Utfør installasjonen i
samsvar med gjeldende forskrifter.
Angi ID/ Drift uten kontrollenhet
Styresystemet kan styre ett eller flere
parallellkoblede apparater (maks. 9). Hvert
apparat skal ha et unikt ID-nummer (1-9),
som stilles inn på SIReB1/B2/B1EC. F.eks.
enhet 1: ID=1, enhet 2: ID:2.
Hvis den eksterne reguleringen av en eller
annen grunn ikke er installert, kan apparatet
likevel kjøre midlertidig. ID-velgeren settes da
til modus 0, se bildet nedenfor.
Funksjonen er halv hastighet og varme er på.
Når ID-nummeret skal endres, må apparatet kobles fra strømmen.
3
4
5
3
6
4
5
6
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
2
Hvert apparat skal ha
en unik ID på SIReB1Xkortet.
Velg 0 for å
kjøre apparatet
midlertidig uten
ekstern regulering.
149
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Oppstart
SDM24
System forsynt med strøm. Ved første
oppstart kjøres oppstartsveiviseren, og
grunninnstillingene defineres. Vifte- og
varmetrinn testes gjennom testprogrammet.
Deretter vises et statusvindu.
Ved første oppstart kan det oppstå alarmer
og feilkoder, disse tilbakestilles vanligvis uten
ytterligere tiltak.
Innstillingen må være som følger for at
regulator SDM24 (inkludert i ventilsettet) skal
kunne fungere med SIRe:
Oppstartsveiviser
1
Oppstartsveiviser
5
Velg språk
Norsk
2
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Skjermfunksjonstest
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Velg temp.enhet
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
°C
°F
3
Oppstartsveiviser
6
Angi dato
2011-05-28
Oppstartsveiviser
7
Angi klokkesl.
14:07
10
150
Oppstartsveiviser
Øko / komfort
Komfortmodus
Økomodus
24t-format
Sjekker system ...
Oppstartsveiviser
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
ÅÅÅÅ-MM-DD
4
Oppstartsveiviser
Oppstartsveiviser
Oppstart fullført
Fortsett
Omstart veiviser
SIRe Advanced Air Curtains Water
NO
Innhold
Hurtigveiledning/oppstart
Råd om plassering 149
Tilkobling av systemet 149
Koblingsskjemaer149
Angi ID/Drift uten kontrollenhet
149
Oppstart150
SDM24150
Bestanddeler
SIReAA152
Driftsmoduser
Dør som åpnes og lukkes
Dører som alltid eller ofte står åpne i lengre perioder
Funksjonsbeskrivelse av gjeldende trinn
155
155
156
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt158
Statusvindu158
Hovedmeny
Innstilte verdier
159
Temp.innstillinger159
Vifteregul.159
System på/av
159
Installatørmeny159
Installatørmeny
Statusskjermbilde160
Ukeprogram160
Vifteinnst.161
Varmeinnst.162
Ekstern filtervakt (ikke for elektrisk)
164
Ekstern regulering (BMS)
164
Filtervakt 164
Generelle innst.
165
Servicemeny165
Alarm- og feilkoder
Vise alarm- og feilkoder
166
Tlb.still alarm
166
Overopphetingsvern166
Feil i strømtilførsel
166
Frostbeskyttelsesfunksjon166
Koblingsskjemaer, se de siste sidene
151
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Bestanddeler
SIReAA
Integrert i luftporten
X5
C2
SIReUA1,
kontrollenhet Competent
og Advanced
SIReA1X,
PC-kort HUB
Advanced
Deksel til
veggenhet
SIReOTX,
utetemperaturføler
X4
C1
X3
ROOM
ACTUATOR
230V
PE N L
SUPPLY 230V
SIReB1/B2,
integrert PC-kort
Base
SIReIT, intern
temperaturføler
SIReDC,
dørkontakt
SIReCC,
modulærkabel
Mål bestanddeler
Type
Beskrivelse
SIReUA1
SIReB1
SIReIT
SIReA1X
SIReOTX
SIReDC
SIReCC603
SIReCC605
Kontrollenhet Competent og Advanced
Integrert PC-kort Base
Intern temperaturføler
PC Board HUB Advanced
Utetemperaturføler
Dørkontakt
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
152
HxBxD
[mm]
120x70x35
L
[m]
1
202x139x50
70x33x23
3
5
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Ekstrautstyr
SIReRTX, ekstern
romtemperaturføler
SIReUR, sett
for innfelt
montering
SIReCJ4,
skjøtestykke
SIReCJ6,
skjøtestykke
SIReWTA,
påklemmingsføler
Type
NRF-no.
EL-no.
Beskrivelse
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReWTA
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
85 022 94
85 022 93
54 910 01
49 325 00
54 910 02
85 022 95
85 022 96
85 022 97
85 022 98
85 022 99
85 023 01
85 023 02
85 023 03
54 329 01
54 329 02
54 329 03
54 329 04
54 329 05
54 329 06
54 329 07
54 329 08
Ekstern romtemperaturføler
Sett for innfelt montering
Skjøtestykke RJ11 (4/4)
Skjøtestykke RJ12 (6/6)
Påklemmingsføler RJ11(4/4)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ12 (6/6)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
Modulærkabel RJ11 (4/4)
SIReCC,
modulærkabel
HxBxD
[mm]
70x33x23
114x70x50
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
*) Se egen håndbok
Maks. kabellengder
Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReUA1 og SIReA1X: maks. 50 m.
Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom SIReA1X og SIReB1(X): maks. 10 m.
Modulærkabel RJ12 (6p/6c) mellom to SIReB1(X): maks. 50 m.
Modulærkabel RJ11 (4p/4c) til romføler SIReRTX: maks. 20 m.
Kabel for uteføler SIReOTX (ikke modulær): maks. 50 m.
Total kabellengde som tillates i systemet, er maksimalt 300 m
153
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Vannregulering - ventilsett
SDM24
VMO
TBVCM
AV
Vannregulering ekstrautstyr
SDM24
VMOP
TBVCMP
AV
VAT, justeringsverktøy
for ventilpakke.
VMT
SDM24
TRVS
Type
VMO15LF
VMO15NF
VMO20
VMO25
VMOP15LF
VMOP15NF
VMOP20
VMOP25
VMT15
VMT20
VMT25
VAT
154
NRF-no.
Beskrivelse
Tilkobling
Modulerende
Modulerende
Modulerende
Modulerende
Trykkuavhengig og modulerende
Trykkuavhengig og modulerende
Trykkuavhengig og modulerende
Trykkuavhengig og modulerende
3-veis ventil med modulerende aktuator
3-veis ventil med modulerende aktuator
3-veis ventil med modulerende aktuator
Justeringsverktøy for ventilpakke
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
SIRe Advanced Air Curtains Water
Driftsmoduser
Dør som åpnes og lukkes
Kontrollfunksjonen registrerer om døren
er åpen eller lukket, denne modusen er
standardinnstilt og kalles Fast fleksibel (stilles
inn under Installatørmeny > Vifteinnstilinger
> Dørmodus).
Åpen dør
OP vises på statusskjermbildet.
Viftereguleringen kjører ved modus for
høy hastighet og reguleres i forhold til
utetemperaturen. Viftehastigheten øker ved
fallende utetemperaturer om vinteren og
stigende utetemperaturer om sommeren.
Maks. hastighet stilles inn under Hovedmeny
> Vifteregulering > Maks. hastighet. Kurvene
for regulering i forhold til utetemperaturen
stilles inn under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Økning viftehastighet, der
temperaturer for min.- og maks.-hastighet
stilles inn for både sommer- og vintermodus.
Vanligvis kreves det at varmen
aktiveres når døren åpnes. Børverdien
(Romtemperatur dag) økes deretter
med en fast børverdidifferanse som
kan endres fra Installatørmeny>
Varmeinnstillinger > Børverdidifferanse
åpen dør, fabrikkinnstilling 3,0 K.
Børverdien stilles inn under Hovedmeny >
Temperaturinnstillinger > Romtemperatur
dag. Hvis ukeprogram benyttes, stilles
børverdien om natten inn under Hovedmeny
> Temperaturinnstillinger > Romtemperatur
natt. Romtemperaturen reguleres med den
interne romtemperaturføleren eller den
eksterne romtemperaturføleren, SIReRTX
(ekstrautstyr).
Lukket dør
CL vises på statusskjermbildet. Ved
varmebehov kjører viften ved lav hastighet,
som stilles inn under Hovedmeny >
Vifteregulering > Hastighet lukket dør.
Varmen reguleres til Romtemp. dag,
som stilles inn under Hovedmeny >
Temperaturinnstillinger > Romtemp.
dag. Hvis ukeprogram benyttes, reguleres
NO
børverdien i forhold til romtemperaturen
som er stilt inn under Hovedmeny >
Temperaturinnstillinger > Romtemperatur
natt. Romtemperaturen reguleres med den
interne romtemperaturføleren eller den
eksterne romtemperaturføleren, SIReRTX
(ekstrautstyr).
Når døren er lukket - ettergang
Når døren har vært lukket, opprettholdes
modus for maks. hastighet i løpet av den faste
tiden som er innstilt under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Ettergang dør > Ettergang
høy hastighet, og ved lav hastighet i løpet
av en fast tid under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Ettergang dør > Ettergang
lav hastighet, under forutsetning av at det er
varmt nok i lokalene, ellers kjører viften til
ønsket temperatur er oppnådd. Når døren er
lukket, veksler børverdien fra romtemperatur
+ fast børverdidifferanse for åpen dør til
Romtemperatur dag/natt.
Ettergang er fabrikkinnstilt, slik at ettergangstidene reguleres etter hvor ofte døren
åpnes (Auto-modus under Installatørmeny >
Vifteinnstillinger > Ettergang dør > Ettergangsmodus).
Dører som alltid eller ofte står åpne i lengre
perioder
Hvis en dør alltid eller ofte står åpen, kan
funksjonen GJELDENDE TRINN brukes
i stedet. Vifte- og varmetrinnene økes/
reduseres med 6 eller 9 trinn (avhengig
av type apparat) og reguleres bare av
romtemperaturen. Faktisk gjeldende trinn
vises på statusskjermbildet.
Funksjonen gjeldende trinn aktiveres på to
måter:
Dør som alltid er åpen
For en dør som alltid er åpen, kan
dørmodusen Fast åpen velges under
Vifteinnstillinger > Dørmodus.
155
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Dører som ofte er åpne
For en dør som åpnes ofte, kan Auto velges
under Installatørmeny > Vifteinnstillinger >
Dørmodus. I Auto-modus veksler kontrollen
automatisk mellom modusene Fast fleksibel
og Fast åpen, uansett hvor ofte døren har vært
åpen (når døren har vært åpen i over 300
sekunder, endres funksjonen fra Fast fleksibel
til Fast åpen).
Funksjonsbeskrivelse av gjeldende trinn
Oppgaven til funksjonen Gjeldende trinn er
å balansere romklimaet når en dør alltid er
åpen, ved å benytte riktig kombinasjon av
vifte- og varmetrinn.
I åpen modus avleses romtemperaturen
hvert 60. sekund (i løpet av de første 6 syklusene) og deretter hvert 5. minutt, og ved hver
avlesing gjøres det eventuelle justeringer av
gjeldende trinn, f.eks. kan vifteregulering og
levert effekt justeres.
Vinter
Når utetemperaturen er lavere
enn gjeldende innstilling under
Installatørmeny > Vifteinnstillinger >
Utetemperaturbegrensning.
• Hvis romtemperaturen er over 3 grader
under de gjeldende innstillingene, øker
gjeldende trinn med 2 trinn.
• Hvis romtemperaturen er mellom 1 og 3
grader under de gjeldende innstillingene,
øker gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er over 2 grader
over den gjeldende innstillingen, reduseres
gjeldende trinn med 1 trinn.
Sommer
Når utetemperaturen er høyere
enn gjeldende innstilling under
Installatørmeny > Vifteinnstillinger >
Utetemperaturbegrensning. Varmen er
blokkert.
• Hvis romtemperaturen er over 2 grader
under de gjeldende innstillingene, øker
gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er mellom 1 og 2
grader under de gjeldende innstillingene,
156
reduseres gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er over 2 grader
høyere enn de gjeldende innstillingene, øker
gjeldende trinn med 1 trinn.
• Hvis romtemperaturen er mellom 1 og 2
grader over de gjeldende innstillingene,
reduseres gjeldende trinn med 1 trinn.
Hvis viftereguleringen er satt til en maksimal
hastighet under Hovedmeny > Vifteregulering
> Maks. hastighet, benyttes alle gjeldende
trinn, men viften begrenses til den innstilte
verdien.
Se tabellen på neste side.
SIRe Advanced Air Curtains Water
NO
Tabell - Gjeldende trinn for aggregater med 5 reguleringsmuligheter. Gjeldende Vifte
Trinn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
2
3
3
4
5
5
Trinnløs vifte
5 hastigheter
(effekt)
0
30% (3V)
47% (4.7V)
47% (4.7V)
64% (6.4V)
64% (6.4V)
81% (8.1V)
100% (10V)
100% (10V)
Trinnløs varme (Outlet temp.)
0
0
0
30 °C
30 °C
35 °C
35 °C
35 °C
40 °C
Tabell - Gjeldende trinn for aggregater med 3 reguleringsmuligheter.
Gjeldende Vifte
Trinn
0
1
2
3
4
5
0
1
2
2
3
3
Trinnløs vifte
5 hastigheter
(effekt)
0
30% (3V)
60% (6V)
60% (6V)
100% (10V)
100% (10V)
Trinnløs varme (Outlet temp.)
0
0
0
30 °C
35 °C
40 °C
157
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Kontrollenhet SIReUA1
Oversikt
IN
19.0
°C
Statusvindu
Out
DOOR
-5 .0°C
CL
Pil frem
Pil tilbake
Dreiebryter
Viftehastighetstrinn
Varmetrinn
Ukeprogram
Dag
Alarm, rød
lysdiode
Kjøresignal, grønn
lysdiode
Ukeprogram
Natt
OFF
Ukeprogram
Ute av drift
Forklaringer
Statusvindu
I displayet vises gjeldende romtemperatur,
utetemperatur, vifte- og varmetrinn, dørstatus
og dag- eller nattmodus når ukeprogrammet
benyttes.
Pil frem
Bekreft valget og fortsett.
Dreiebryter
Bla mellom alternativene
Pil tilbake
Gå tilbake.
Etter tre minutter går kontrollenheten tilbake
til å vise statusvinduet.
158
Statusvindu
Trykk på pil frem for å få tilgang til
hovedmenyen.
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Hovedmeny
Vifteregul.
Innstilte verdier
Mulighet til å stille inn modus for maks.
hastighet ved åpen dør samt hvilken hastighet
som skal gjelde med lukket dør (3 eller 5
trinn, avhengig av apparatet).
Viser gjeldende romtemperatur, maks.
hastighet, hastighet lukket dør og status for
ukeprogrammet.
Hovedmeny
Hovedmeny
Innstilte verdier
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Maks. hastighet
Hastighet lukket dør
Ukeprogram
20°C
18°C
Trinn 5
Trinn 1
Ingen progr.
Temp.innstillinger
Vifteregul.
System på/av
Hovedmeny>Vifteregul.
Hovedmeny>Vifteregul.
Maks. hastighet
Hastighet lukket dør
Maks. hastighet
•
Trinn 5
Temp.innstillinger
Still inn ønskede romtemperaturer for
dag- henholdsvis nattmodus, når døren er
lukket (romtemperatur natt benyttes for
ukeprogram/nattreduksjon).
Ved åpen dør øker disse børverdiene automatisk med en børverdidifferanse som kan
stilles inn under Installatørmeny > Varmeinnstillinger > Børverdidifferanse åpen dør. (Fabrikkinnstilling 3,0 K).
Hovedmeny
Innstilte verdier
Temp.innstillinger
Vifteregul.
Hovedmeny>Temp.
innstillinger
Romtemp. dag
Romtemp. natt
Fabrikkinnstilling
Romtemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C) Romtemp.
natt: 18 °C (0 – 20 °C)
Hovedmeny>Vifteregul.
Hovedmeny>Vifteregul.
Maks. hastighet
Hastighet lukket dør
Hastighet lukket dør
•
Trinn 1
Fabrikkinnstilling
Maks. hastighet: 3 hhv. 5 1-3, hhv. 1-5)
Hastighet lukket dør: 1 (Av-3, hhv. Av-4)
System på/av
Slå hele apparatet av manuelt. Når apparatet
er av, slokkes displayet. Så snart en knapp
trykkes inn, tennes det igjen og viser System
på/av. Velg På for å aktivere apparatet igjen.
Apparatets sikkerhetsfunksjoner fortsetter
å være aktive etter at systemet er slått av, slik
at viften kan fortsette å kjøre en stund etter at
modusen Av er valgt.
Hovedmeny
Hovedmeny>System på/av
Vifteregul.
System på/av
Installatørmeny
System på/av
På
•
Installatørmeny
Installatørmenyen finnes nederst på
hovedmenyen og er passordbeskyttet. Se
Installatørmeny i denne veiledningen.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Vifteregul.
System på/av
Angi passord
Installatørmeny
0 0 0 0
(Se håndbok)
159
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Installatørmeny
Installatørmenyen aktiveres med kode 1932.
Velg tallene med dreiebryteren og bekreft med
pil frem.
Hovedmeny
Hovedmeny>Installatørmeny
Vifteregul.
System på/av
Angi passord
Hvis du vil sjekke hvilke dager et bestemt
program er aktivert, kan du trykke på pil frem
for å velge en ukedag, slik at programmet
merkes og dagene programmet benyttes på,
understrekes. Veksle mellom programmene
for en bestemt dag ved hjelp av dreiebryteren.
Sjekk program
0 0 0 0
(Se håndbok)
Installatørmeny
Man Tir
Statusskjermbilde
Kontroller innstillingene. Statusskjermbildet
består av tre sider med innstillinger som du
kan bla gjennom med dreiebryteren.
>Installatørmeny
Statusskjermbilde
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Funksjonsmodus
Øko-/komfortmodus
Dørmodus
Gjeldende trinn
Ettergangsmodus
Program
Ons Tor
Fre
Lør Søn
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Du kan legge til et programtrinn ved å
velge Nytt programtrinn. Bekreft valget
med pil frem. Velg Dag, Natt eller Av (hvis
apparatet ikke skal være i drift), still inn
tiden for påslåing og deretter for hvilke dager
programmet gjelder. Gå så til Ferdig for å
avslutte.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Avan.
Komfort
2°C
Fleksibel
FF
002 FF
Auto
FF
AC10
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Nytt programtrinn 7/16
Modus
Dag
00:00
Man Tir
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Ons Tor
Tir
Man Tir
Ukeprogram
Ons Tor
Ferdig
Definere innstillinger for ukeprogram.
>Installatørmeny
Statusskjermbilde
Ukeprogram
Vifteinnst.
Et grunnprogram er forhåndsprogrammert i
SIRe.
Man-fre Dag fra 08:00, natt fra 18:00
Lør Dag fra 10:00, natt fra 16:00
Søn Dag fra 11:00:00, natt fra 14:00
Sjekk program
Endre program
Fjern program
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Nytt programtrinn
Sjekk program
Endre program
Man Tir
Ons Tor
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Dag
Natt
Dag
Natt
Man Tir
Fre
00:00
Ons Tor
Ons Tor
08:00 Dag (1)
18:00 Natt (2)
Fre
Lør Søn
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Tir 10:45
Fre Lør Søn
Tir
Man Tir
Ons Tor
Fre
10:45
Lør Søn
Tir
10:45
Programtrinnene som ikke skal gjelde, fjernes
i Fjern program. Ett eller alle programtrinn
kan fjernes fra menyen. Velg Tilbakestill
alle for å gå tilbake til det fabrikkinnstilte
grunnprogrammet.
Sjekk program
Man Tir
Tir
Endre program
Ferdig
For å kontrollere hvilket program som er
definert for en bestemt dag, velg Sjekk
program og veksle deretter mellom dagene
med dreiebryteren.
10:45
Lør Søn
Et nytt programtrinn erstatter for eksempel
ikke en innstilt tid for Dag, men du kan i
stedet velge å endre et programtrinn. Velg
Endre program for å endre et programtrinn.
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
>Installatørmeny>Ukepr
ogram
Sjekk program
Endre program
Fjern program
160
Fre
Fjern program
Fjern ett
Fjern alle
Tlb.st. alle
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Du kan aktivere ukeprogram ved å velge På
under Ukeprogram på/av. I På-modus vises en
sol, måne eller Av i statusvinduet for å angi
dag-, natt- eller Av-funksjon.
>Installatørmeny>Ukeprogram
>Installatørmeny>Ukeprogram
Ukeprogram på/av
Nytt programtrinn
Sjekk program
Ukeprogram på/av
På
•
Økning viftehast.
Innstillinger for utetemperaturer for maks.
henholdsvis min. hastighet om sommeren,
henholdsvis vintermoduser.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Installatørmeny>Vifteinnst.>Ø
kning viftehast.
Økning viftehast.
Ettergang dør
Dørmodus
T maks. hast. vinter
T min. hast. vinter
T min. hast. sommer
Fabrikkinnstilling
T maks. hastighet vinter: -10 °C (-30 – 15 °C)
T min. hastighet vinter: 15 ℃ (-10 – 22 °C) T
min. hastighet sommer: 22 ℃ (15 – 37 °C) T
maks. hastighet sommer: 37 °C (22 – 50 °C)
Vifteinnst.
Definer innstillinger for viftemodus (se også
avsnittet Driftsmoduser).
>Installatørmeny
Ukeprogram
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Viftehastighetstrinn
T maks. hast.
vinter
T min. hast. T min. hast.
vinter
sommer
T maks. hast.
sommer
5
4
3
2
1
Utetemperatur
[°C]
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Diagram: Viftehastighetsøkning, 5-trinns
Viftehastighetstrinn
T maks. hast.
vinter
T min. hast.
vinter
T min. hast.
sommer
T maks. hast.
sommer
3
2
1
-15
-10
-5
0
5
10
15
Diagram: Viftehastighetsøkning, 3-trinns
20
25
30
35
40
Utetemperatur
[°C]
161
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Ettergang dør
Innstillinger for ettergang.
kontrollen automatisk mellom modusene Fast
fleksibel og Fast åpen, avhengig av hvor ofte
døren har vært åpen.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Økning viftehast.
Ettergang dør
Dørmodus
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Ettergang høy hast.
Ettergang lav hast.
Fabrikkinnstilling
Dørmodus: Fast fleksibel (Fast åpen/Auto)
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Auto
•
I ettergangsmodus Auto styrer SIRe
ettergangstiden, avhengig av hvor ofte døren
åpnes, og i henhold til faste, forhåndsinnstilte
verdier, se tabellen.
Ettergangsmodusen Fast tid velges hvis faste
ettergangstider er ønskelig. Tiden kan endres
under Ettergang høy hastighet og Ettergang
lav hastighet.
Tid mellom
åpning [s]
t < 60
60 < t < 300
t > 300
Ettergang høy
hast [s]
30
10
0
Ettergang lav
hast.[s]
90
300
180
Trinnløs vifteregul.
Innstillinger for trinnløs vifteregulering.
Standard er at vifter reguleres i 3 eller 5
trinn. Hvis trinnløs vifteregulering velges, kan
viftene reguleres trinnløst via for eksempel en
ekstern frekvensomformer.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Ettergang dør
Dørmodus
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Trinnløs vifte
•
Av
Trinnløs vifte
Fabrikkinnstilling
Trinnløs vifteregulering: Av (på)
Varmeinnst.
Definer innstillinger for varme.
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Ettergang høy hast.
Ettergang lav hast.
>Installatørmeny>Vifteinnst.>E
ttergang dør
Ettergangsmodus
Fast tid
•
Fabrikkinnstilling
Ettergangsmodus: Auto (innstilt tid)
Ettergang høy hast.: 30 s (0 – 180 s)
Ettergang lav hast.: 120 s (0 – 300 s)
Dørmodus
Det er tre forskjellige dørmoduser å velge
blant: Auto, Fast fleksibel og Fast åpen.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
>Installatørmeny>Vifteinnst.
Ettergang dør
Dørmodus
Trinnløs vifte
Dørmodus
Fast fleksibel
•
I Fast fleksibel-modus registrerer
kontrollfunksjonen om døren er åpen eller
lukket. I Fast åpen-modus regnes døren
som alltid åpen og styres bare i henhold
til gjeldende trinn. I Auto-modus veksler
162
>Installatørmeny
Vifteinnst.
Varmeinnst.
Filtervakt
Utetemp.begrensning
Blokkerer varme om sommeren.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Utetemp.begrensning
Øko / komfort
Børv.diff. åpen dør
Utetemp.begrensning
15°C
•
Fabrikkinnstilling
Utetemp.begrensning: 15 °C (5 – 30 °C)
Øko / komfort
Velg mellom øko- og komfortmodus, avhengig
av hva som er viktigst av energibesparelse og
optimal komfort. Komfortmodus gir raskere
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Utetemp.begrensning
Øko / komfort
Børv.diff. åpen dør
Øko / komfort
•
Komfortmodus
Økomodus
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
komfort og noe større effekt. Komfortmodus
prioriterer temperaturkomforten,
reguleringssystemet godtar bare et mindre
avvik fra den innstilte romtemperaturen.
I økomodus tilpasser varmen seg ønsket
nivå litt langsommere når det oppstår en
temperaturendring, noe som gir lavere
energiforbruk (gjelder bare apparater med
intern temperaturføler).
I apparater med intern føler er utblåsningstemperaturen i økomodus begrenset til 32 °C
(regulerbar), noe som ytterligere reduserer
energiforbruket. For å bruke økofunksjonene
må ventilaktuatoren reguleres ved 0-10 V.
Returtemp. vann
Hvis det stilles krav om at temperaturen
på returvannet ikke skal overstige en
bestemt verdi, aktiveres denne funksjonen
under Returtemperatur vann. En
returtemperaturføler (nærføler SIReWTA,
ekstrautstyr) må deretter monteres på
returvannrøret.
Sett returtemp.føler til Tilkoblet og velg
maksimal returtemperatur (15-90 °C) med
dreiebryteren. Når denne funksjonen er i
drift, begrenses ventilens åpningsvinkel, slik
at vannmengden og returtemperaturen reduseres.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Børverdidiff. åpen dør
Stilles inn etter hvor mye børverdien
(Romtemp. dag/natt) skal øke når døren er
åpen.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Øko / komfort
Børv.diff. åpen dør
Følerkalibrering
Børv.diff. åpen dør
•
3.0 K
Følerkalibrering
Hvis føleren viser feil verdier, kan disse
kalibreres. Visse visningsfeil kan oppstå, men
disse skyldes hovedsakelig plassering (kalde/
varme overflater osv.) Verdien + eller – øker
eller reduserer den målte verdien (+2K øker
for eksempel den viste verdien med 2 grader).
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Børv.diff. åpen dør
Følerkalibrering
Returtemp. vann
Romtemp.føler
Utetemperaturføler
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Følerkalibrering
Romtemp.føler
•
Følerkalibrering
Returtemp. vann
Trinnløs varmeregul.
Installatørmeny>Varmeinnst.>
Returtemp. vann
Installatørmeny>Varmeinnst.>
Returtemp. vann
Returtemp.føler
Returtemp.begr.
Returtemp.føler
•
Ikke tilkoblet
Tilkoblet
Installatørmeny>Varmeinnst.
>Returtemp. vann
Installatørmeny>Varmeinnst.>
Returtemp. vann
Returtemp.føler
Returtemp.begr.
Returtemp.begr.
•
Av
Fabrikkinnstilling
Returtemp.føler: Ikke tilkoblet (Tilkoblet)
Returtemp.begrensning: Av (15 – 90 °C)
Trinnløs varmeregul.
For å få utnyttet Advanced fullt ut, må
trinnløs varmeregulering benyttes.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Returtemp. vann
Trinnløs varmeregul.
Maks.grense temp.
Trinnløs varmeregul.
•
På
0.0 K
Fabrikkinnstilling
Romtemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Utetemperaturføler: 0,0 K (-10 K – 10 K)
Fabrikkinnstilling
Trinnløs varmeregulering: PÅ (av - kan ikke
velges)
163
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Maks.grense temp.
Maksimal romtemperatur som en bruker kan
velge, er begrenset til mellom 5 – 35 °C.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Følerkalibrering
Trinnløs varmeregul.
>Installatørmeny>Varmeinnst.
Ekstern filtervakt (ikke for elektrisk)
Hvis en ekstern filtervakt, f.eks. en
trykkbryter, benyttes, aktiveres den under
Ekstern filtervakt. Velg På.
Maks.grense temp.
•
35°C
Maks.grense temp.
Fabrikkinnstilling
Maks.grense temperatur: 35 °C (5 – 35 °C)
>Installatørmeny
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Siste filterbytte
Fabrikkinnstilling
Ekstern filtervakt: Av (på)
Filtervakt
Filteralarmen varsler når innstilt fast kjøretid
er overskredet.
>Installatørmeny
Varmeinnst.
Filtervakt
Ekstern regulering
Innstilling filtertidsur
Gå til Innstilling filtertidsur og sett ønsket
kjøretid til mellom 50 og 9950 timer.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Innstilling filtertidsur
•
1500 h
Fabrikkinnstilling
Innstilling filtertidsur: 1500 t (50 - 9950 t)
Filtertidsur på/av
Du kan aktivere filterprogram ved å velge På
under Filtertidsur på/av.
>Installatørmeny>Filtervakt
Filtertidsur på/av
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Fabrikkinnstilling
Filtertidsur på/av: Av (på)
Siste filterbytte
Du kan kontrollere kjøretiden siden siste
filterbytte ved å velge Siste filterbytte. Tiden
tilbakestilles når filteralarmen tilbakestilles.
Hvis tiden skal tilbakestilles før alarmen har
gått, må filtertidsuret slås på og av.
>Installatørmeny>Filtervakt
>Installatørmeny>Filtervakt
Innstilling filtertidsur
Ekstern filtervakt
Siste filterbytte
0h
Siste filterbytte
Ekstern regulering (BMS)
BMS-funksjoner kan aktiveres under Ekstern
regulering. Aktiver Ekstern på/av (5-30 V AC/
DC fra BMS), 0-10 V vifteregulering eller 0-10
V varmeregulering ved å velge På under det
relevante valget. Se diagrammet på neste side
og Koble til ekstern regulering.
>Installatørmeny
Filtervakt
Ekstern regulering
Generelle innst.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
0-10 V varmeregul.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
0-10 V varmeregul.
>Installatørmeny>Ekstern
regulering
Ekstern på/av
0-10 V vifteregul.
0-10 V varmeregul.
164
SIRe Advanced Air Curtains Water
NO
8,4
5
7,0
4
5,6
3
4,2
2
2,8
1
1
7,4
6,0
4,6
3,2
2
8,8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Viftetrinn ved et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 5-trinns
7,2
3
5,0
2
7,6
2,8
1
5,4
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Diagram: Viftetrinn for et innkommende spenningsnivå på 0-10 V DC, 3-trinns.
Generelle innst.
Mulighet til å definere generelle innstillinger
som også finnes i oppstartsveiviseren, og
utføre tilbakestilling.
Funksjonstest
Kjør funksjonstesten for å teste viften og
varmetrinnene.
>Installatørmeny
Ekstern regulering
Generelle innst.
Servicemeny
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Funksjonstest
Start test
Utelat test
Endre datoen, klokkeslettet, språket og
temperaturenhet.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Viftetrinn 1-5
Varmetrinn 1
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Angi dato
Angi klokkesl.
Velg språk
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Funksjonstest
Test fullført
Testomstart
Brukerinnst.
Brukerinnstillinger (romtemp. dag
henholdsvis natt, maks. hastighet, hastighet
lukket dør) tilbake til fabrikkinnstillingene.
>Installatørmeny>Generelle
innst.
Funksjonstest
Brukerinnst.
>Installatørmeny>Brukerinnst.
Til brukerinnstillinger?
Nei
Ja
Servicemeny
Servicemenyen er passordbeskyttet og
brukes ved kontakt med Frico eller autorisert
installatør.
165
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Alarm- og feilkoder
Feil i strømtilførsel
SIRe har forskjellige alarmer og feilkoder
som sikrer trygg og problemfri drift. Hvis
alarmene eller feilkodene er indikert, må de
tilbakestilles før normal drift kan gjenopptas,
for eksempel før varmen kan aktiveres igjen.
Viftemodus er aktiv selv om for eksempel
overopphetingsalarmen har slått ut.
Vær oppmerksom på at tidsinnstillingene
må kontrolleres ved strømtilførselsfeil.
Hvis tiden ikke er riktig innstilt, påvirkes
ukeprogrammet.
Vise alarm- og feilkoder
Ved en eventuell alarm eller feil vises alarm-/
feilkoden i statusvinduet. Ved en alarm-/
feilkode vises apparatet den gjelder for. Se
Tabell - Alarmer og Tabell - Feilkoder.
Tlb.still alarm
NB! Før tilbakestilling må du sjekke at feilen
er rettet opp, og at det ikke er noe som
hindrer apparatet fra å settes i drift igjen!
Når feilen er rettet opp, tilbakestiller du
alarmen ved å trykke på pil frem, velge Tilbakestill alarm og deretter bekrefte. Hvis flere
apparater avgir en alarm samtidig, indikeres
dette faktumet, men bare én alarm vises i
displayet. Denne alarmen må tilbakestilles
før neste alarm kan leses. Ved første oppstart
kan det oppstå alarmer og feilkoder, disse kan
vanligvis tilbakestilles uten ytterligere tiltak.
Overopphetingsvern
Gjelder bare for apparater med intern føler.
Overopphetingsbeskyttelsen opprettholder
en utblåsningstemperatur på +40 °C. Hvis
temperaturen f.eks. overstiger +46 °C og det
oppstår en feil på en ventil eller aktuator,
setter viften opp hastigheten for å holde
temperaturen nede. Samtidig startes en
overopphetingsalarm A2. Ved innvendige
temperaturer på +50 ℃ kjører viften på
maksimal hastighet. Hvis apparatet kjøles ned,
aktiveres varmen igjen automatisk. Alarmen
blir stående i displayet til kontrollenheten.
Hvis apparatet overopphetes to ganger på en
time, kjører viften til alarmen er tilbakestilt.
166
Frostbeskyttelsesfunksjon
Gjelder bare for apparater med intern føler.
Frostbeskyttelsesfunksjonen skal hindre at
vannspolen fryser.
Når viften er i drift, åpner ventilaktuatoren
ventilen ved en interntemperatur på under
+15 °C, uavhengig av varmebehovet. Hvis interntemperaturen fortsetter å falle, f.eks. ved
lave omgivelsestemperaturer, utilstrekkelige
temperaturer i gjennomstrømningslinjen, lav
gjennomstrømning eller feil på ventilfunksjonen, utløses frostbeskyttelsesalarmen A3
når interntemperaturen faller +5 °C. Deretter stoppes også viften, og hvis blandeskapet
brukes, lukkes også spjeldene.
Med returtemperaturføler SIReWTA tilkoblet oppstår en avansert alarmfunksjon. Ved
returtemperaturer på under +15 °C åpner
aktuatoren uansett varmebehov. Alarmen
utløses ved returtemperatur +7 °C, og viften
stopper også. Når viften ikke kjører, åpner en
varmebevaringsfunksjon ventilen når vannets
returtemperatur faller under +25 °C, uavhengig av varmebehov.
NB! Utfør en grundig kontroll ved gjentatte
alarmer, overopphetingsalarmer og frostbeskyttelsesalarmer, og kontakt autorisert installatør eller Frico hvis du ikke finner årsaken til feilen.
SIRe Advanced Air Curtains Water
NO
Tabell - Alarm
Alarm
Årsak
A1 Motoralarm
A2
Overopphetingsalarm
Tiltak
Termobryter er utløst. En eller
flere motorer er overopphetet.
(Bare apparater med uttrukkede
termobrytere.)
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak. Når
den overopphetede motoren har kjølt
seg ned, lukkes termobryteren igjen,
og alarmen kan tilbakestilles. Sjekk
motorene ved gjentatte alarmer, og
bytt ut ødelagte motorer.
Temperaturen i apparatet har
oversteget alarmgrensen for
overoppheting.
(Gjelder bare for apparater
med interntemperatur.)
Kontroller at ikke noe sperrer for
apparatets luftinntak og -uttak,
funksjonen til aktuatoren og ventilen,
gjennomstrømningstemperaturen og
den interne temperaturføleren.
A3
Frostbeskyttelsesalarm Temperaturen i apparatet har
falt under alarmgrensen for
frostbeskyttelse. (Gjelder bare for
apparater med interntemperatur.)
Vannets returtemperatur har falt
under alarmgrensen (bare hvis
returtemperaturføleren er brukt).
A4
Filteralarm
A5
Ekst. alarm
Forsikre deg om at
omgivelsestemperaturen der apparatet
er montert, overstiger +5 °C. Kontroller
gjennomstrømningstemperaturen,
varmtvannsmengden og funksjonen til
aktuator og ventil. Hvis det oppstår en
alarm, er det fare for skade på batteriet.
Se nøye etter lekkasje, og bytt ut
batteriet hvis det er skadet.
Fast kjøretid før filteralarmen er
oppnådd.
eller den eksterne filteralarmen
er aktivert.
Bytt ut eller rengjør filteret, juster
eventuell alarmtid på grunnlag av hvor
skittent filteret er, og tilbakestill alarmen.
Ekstern alarminngang på
SIReA1X er aktivert
Kontroller den eksterne alarmen.
167
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Tabell - Feilkoder
Feilkode
Årsak
Tiltak
E1
Kommunikasjon
SIReB1(X) har ikke kontakt med
SIReA1X.
Kontroller forbindelsen mellom kortene.
Bytt ut eventuelle modulærkabler.
E2
ID Error
To eller flere SIReB1(X) har samme
ID-nummer.
Avbryt strømforsyningen og velg andre IDnumre for alle SIReB1(X) i systemet.
E3
ID Error
En eller flere SIReB1(X) mangler
programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E4
Romfølerfeil
Feil i eller manglende ekstern
romføler SIReRTX koblet til
SIReB1(X).
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E6
Føleralarm
Returtemp. vann
Feil på eller manglende
returtemperaturføler SIReWTA
koblet til SIReB1(X).
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling. Hvis føleren
ikke brukes, må den ikke aktiveres (se
avsnittet Varmeinnstillinger)
E8
Feil på intern føler Feil på eller manglende internføler
i apparatet.
(Gjelder bare for apparater med
interntemperatur.)
Kontroller følerens tilkobling. Hvis føler
mangler, kontakt Frico for støtte.
E10
ID Error
To eller flere SIReB1(X) i systemet
har forskjellige programmer.
Kontakt Frico for støtte.
E12
Romfølerfeil
Feil på eller
manglende ekstern romføler
SIReRTX koblet til SIReA1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E14
Feil på uteføler
Feil på eller manglende
utetemperaturføler SIReOTX koblet
til SIReA1X.
Koble alltid fra strømforsyningen ved
tilkobling eller frakobling av følere.
Kontroller følerens tilkobling.
E20
Kommunikasjon
Kontrollenhet SIReUA1 har ikke
kontakt med SIReA1X.
Kontroller tilkoblingen. Bytt ut eventuelle
modulærkabler.
E21
Romfølerfeil
Feil på intern romføler i
kontrollenheten SIReUA1.
Kontroller tilkoblingen mellom SIReUA1 og
SIReA1X. Bytt ut eventuelle modulærkabler.
Hvis feilen ikke rettes opp, må SIReUA1 byttes
ut.
E23
Programvarefeil
Kontakt Frico for støtte.
168
NO
SIRe Advanced Air Curtains Water
Koble til ekstern regulering - med BMS-funksjoner
SIReA1X
ALARM UT (SD)
19 20
Driftsindikasjon UT (SD)
21 22
RPM-indikasjon
Ekst. varmeregulering 0-10 V DC INN
Varmeindikasjon
3 4
+ -
Utetemperaturføler
5 6
(obligatorisk) SIReOTX
7 8
på/av (potensialfri bryter) Lukker for
å aktivere nattreduksjonsfunksjonen.
Alltid aktiv.
SIReDC indikerer dørstatus.
Potensialfri bryter fra automatisk dør
eller BMS kan også brukes. Lukket =
dør åpen Åpen = dør lukket
19 20
9 10
Utgående alarm-indikering. Alltid
aktiv. Lukket = summeralarm Åpen =
ingen alarm
Driftsindikasjon UT (SD)
Ekstern rpm-kontroll 0-10 V DC
(potensialfri kontakt) maks. 3 A, 230
V) Indikering av utgående drift. Alltid
aktiv.
21 22
1112
+ -
Styre vifteregulering 0-100 %. Innstilt
parameter: >> Installatørmeny
> Ekstern regulering > 0-10 V
Vifteregulering = på
Dørbryter (obligatorisk) (Ekstern
potensialfri bryter)
Alarm utgående (BMS) (potensialfri
bryter, maks. 3 A, 230 V)
Ekstern alarm INN
(potensialfri kontakt) En ekstern
filtervakt lukkes for å angi en alarm.
Innstilt parameter: >> Installatørmeny
> Filtervakt > Ekstern filtervakt = På
Eksternt signal aktiverer aggregatet.
Innstilt parameter: >> Installatørmeny
> Ekstern regulering > Ekstern på/av
= på
17 18
Ekstern nattreduksjon
Ekstern på/av 5-30 V AC/DC
15 16
0-10 V DC UT (maks. 5 mA) Signal fra
SIRe angir tilkoblet varmetrinn. Alltid
aktiv. Styresignal til modulerende
aktuator.
Aktiverer varme. Innstilt parameter:
>> Installatørmeny > Ekstern
regulering > 0-10 V varmeregulering.
= På
1314
+ -
1 2
+ -
0-10 V DC UT (maks. 5 mA) Signal
fra SIRe angir vifteregulering, tilsvarer
0-100 % vifteregulering. Alltid aktiv.
ROOM
Ekst. varmeregulering 0-10 V DC INN
Ekstern PÅ/AV
Dørkontakt
111213 1415 161718
+ - + -
Ekst. hast.kontroll 0-10 V DC INN
BUS
Ekstern nattreduksjon
Ekstern alarm INN
COM 2
Utetemperaturføler
COM 1
Varmeindikasjon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ - + -
RPM-indikasjon
169
GB
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
ROOM
X3
~
21 22
19 20
111213 1415 161718
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COM 2
COM 1
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL HEAT 0-10V DC IN
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
on/off (potential free contact)
Black
Grey
Red
RPM INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
SIReST23024
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
230V~
SIReB1
Internal PC Board Base
Wiring diagram - Advanced
212
BMS INDICATION OUT
(potential free contact
max 3A, 230V)
SIReSDM24
SIReWTA
(optional)
SIReA1X
BUS
ROOM
SIReDC
SIReRTX
(optional)
SIReOTX
SIReUA1
SIRe Advanced Air Curtains Water
Black
Grey
Red
GB
21 22
19 20
111213 1415 161718
+ - + -
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL HEAT 0-10V DC IN
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
on/off (potential free contact)
Black
Grey
Red
RPM INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
ST23024
Black
Grey
Red
~
N L L
PE N L
SDM24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ -
COM 1
BMS INDICATION OUT
(potential free contact
max 3A, 230V)
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
ROOM
X3
ACTUATOR SUPPLY
SIReWTA
(optional)
SIReA1X
For wiring of external PC board
base see separate manual for
for wiring of external PC board
base SIReB1X
SIReB1X
External PC Board Base
Wiring diagram - Advanced
COM 2
BUS
ROOM
SIReDC
SIReRTX
(optional)
SIReOTX
SIReUA1
SIRe Advanced Air Curtains Water
213
GB
214
SIReOTX
21 22
19 20
111213 1415 161718
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
EXTERNAL HEAT 0-10V DC IN
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
on/off (potential free contact)
Black
Grey
Red
RPM INDICATION
0-10V DC out (max 5 mA)
Black
Grey
Red
230V~
~
ROOM
X3
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
C1
X4
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C1
X4
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C2
Pot.
X5
Unit ID
C1
X4
ROOM
X3
ROOM
X3
~
~
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
N L L PE N L
230V~
230V~
ST23024
Black
Grey
Red
SDM24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COM 1
BMS INDICATION OUT
(potential free contact
max 3A, 230V)
SDM24
Black
Grey
Red
SIReB1
Wiring diagram - Advanced – parallel connection
SDM24
SIReA1X
COM 2
BUS
ROOM
SIReDC
SIReRTX
(optional)
SIReUA1
SIRe Advanced Air Curtains Water
Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4446, 2014-05-28 HH/SÅ/SÄ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement