Manual_SOU_1

Manual_SOU_1
SOU-1
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Soumrakový spínač
Súmrakový spínač
Twilight switch
Întrerupător crepuscular
Automat zmierzchowy
Alkonykapcsoló
Сумеречный контактор
1582;1583-02VJ-058 Rev.: 4 A4
SK
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě napětí AC/DC 12-240 V
nebo AC 230 V a musí být instalován v
souladu s předpisy a normami platnými v
dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení
a obsluhu mùže provádět pouze osoba
s
odpovídající
elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila s
tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj
obsahuje ochrany proti přepěťovým
špičkám a rušivým impulsům v napájecí
síti. Pro správnou funkci těchto ochran
však musí být v instalaci předřazeny
vhodné ochrany vyššího stupně (A, B,
C) a dle normy zabezpečeno odrušení
spínaných přístrojů (stykače, motory,
induktivní zátěže apod.). Před zahájením
instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení
není pod napětím a hlavní vypínač
je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte
přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou
instalací přístroje zajistěte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém
provozu a vyšší okolní teplotì nebyla
překročena
maximální
dovolená
pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a
nastavení použijte šroubovák šíře cca 2
mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně
elektronický přístroj a podle toho také
k montáži přistupujte. Bezproblémová
funkce přístroje je také závislá na
p ředchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl,
neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho
u prodejce. Výrobek je možné po ukončení
životnosti demontovat, recyklovat,
případně uložit na zabezpečenou skládku.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
AC/DC 12-240 V alebo AC 230 V a musí
byť inštalovaný v súlade s predpismi
a normami platnými v danej krajine.
Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a
obsluhu môže realizovať len osoba
s odpovedajúcou elektrotechnickou
kvalifikáciou, ktorá sa dokonale
oboznámila s týmto návodom a funkciou
prístroja. Prístroj obsahuje ochrany
proti prepätovým špičkám a rušivým
impulzom v napájacej sieti. Pre správnu
funkciu týchto ochrán však musí byť v
inštalácii predradená vhodná ochrana
vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy
zabezpečené odrušenie spínaných
prístrojov (stýkače, motory, induktívne
záťaže a pod.). Pred začatím inštalácie
sa bezpečne uistite, že zariadenie
nie je pod napätím a hlavný vypínač
je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte
prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote
nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu
a nastavenie použite skrutkovač šírky
cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o
plne elektronický prístroj a podľa toho tak
k montáži pristupujte. Bezproblémová
funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci
diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať
ako s elektronickým odpadom.
Device is constructed for connection
in 1-phase AC 230 V or AC/DC 12- 240
V main alternating current voltage
and must be installed according to
norms valid in the state of application.
Connection according to the details in
this direction. Installation, connection,
setting and servicing should be
installed by qualified electrician staff
only, who has learnt these instruction
and functions of the device. This device
contains protection against overvoltage
peaks and disturbancies in supply.
For correct function of the protection
of this device there must be suitable
protections of higher degree (A,B,C)
installed in front of them. According to
standards elimination of disturbancies
must be ensured. Before installation the
main switch must be in position “OFF”
and the device should be de-energized.
Don´t install the device to sources of
excessive electro-magnetic interference.
By correct installation ensure ideal air
circulation so in case of permanent
operation and higher ambient
temperature the maximal operating
temperature of the device is not
exceeded. For installation and setting
use screw-driver cca 2 mm. The device
is fully-electronic - installation should
be carried out according to this fact.
Non-problematic function depends also
on the way of transportation, storing
and handling. In case of any signs of
destruction, deformation, non-function
or missing part, don´t install and claim
at your seller it is possible to dismount
the device after its lifetime, recycle, or
store in protective dump.
Dispozitivul este constituit pentru
racordare la retea de tensiune monofazată
230 V sau DC 12-240 şi trebuie instalat
conform instrucţiunilor şi a normelor
valabile în ţara respectivă. Instalarea,
racordarea, exploatarea o poate face
doar persoana cu calificare electrotehnică,
care a luat la cunoştinţă modul de utilizare
şi cunoaşte funcţiile dispozitivului. Pentru
protecţia corespunzătoare a dispozitivului
trebuie instalat elementul de siguranţă
corespunzător. Înainte de montarea
dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia
nu este sub tensiune şi întrerupă- torul
principal este în poziţia „DECONECTAT”
Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii
cu perturbări electromagnetice mari.
La instalarea corectă a dispozitivului
asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant mai
ridicată să nu se depăşească temperatura
maximă de lucru a dispoztivului. Pentru
instalare folosiţi şurubelniţa de 2 mm.
Aveţi în vedere că este vorba de un
dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără probleme a dispozitivului depinde
şi de modul în care afost transportat,
depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei
deteriorări, deformări, nefuncţionarea
sau lipsa unor părţi componente, nu
instalaţi acest dispozitiv şi reclamaţi-l la
vânzător. Dispozitivul poate fi demontat
după expirarea perioadei de exploatare,
reciclat şi după caz depozitat în siguranţă.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC
230V lub AC/DC 12-240V i musi być
zainstalowane zgodnie z normami
obowiązującymi w danym kraju. Instalacja,
podłączenie, ustawienia i serwisowanie
powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka, który zna
funkcjonowanie i parametry techniczne
tego urządzenia. Dla właściwej ochrony
zaleca się zamontowanie odpowiedniego
urządzenia ochronnego na przednim
panelu. Przed rozpoczęciem instalacji
główny wyłącznik musi być ustawiony
w pozycji “SWITCH OFF” oraz urządzenie
musi być wyłączone z prądu. Nie należy
instalować urządzenia w pobliżu
innych urządzeń wysyłających fale
elektromagnetyczne. Dla wlaściwej
instalacji urządzenia potrzebne są
odpowiednie warunki dotyczące
temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrentu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urządzenia wynika również
z warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądż usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt może być po czasie
roboczyć ponownie przetwarzany.
Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû
(12-240V), vagy váltakozó feszültségû
(230V)
hálózatokban
történõ
felhasználásra készült, felhasználásakor
figyelembe kell venni az adott ország
ide vonatkozó szabványait. A jelen
útmutatóban található mûveleteket
(felszerelés,
bekötés,
beállítás,
üzembe helyezés) csak megfelelõen
képzett szakember végezheti, aki
áttanulmányozta az útmutatót és
tisztában van a készülék mûködésével.
Az eszköz megfelelõ védelme
érdekében bizonyos részek elõlappal
védendõk. A szerelés megkezdése
elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban
kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek. Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés
érdekében megfelelõ légáramlást kell
biztosítani. Az üzemi hõmérséklet
ne lépje túl a megadott mûködési
hõmérséklet határértékét, még
megnövekedett külsõ hõmérséklet,
vagy folytonos üzem esetén sem. A
szereléshez és beállításhoz kb 2 mmes csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél
ezt figyelembe kell venni. A hibátlan
mûködésnek úgyszintén feltétele
a megfelelõ szállítás raktározás és
kezelés. Bármely sérülésre, hibás
mûködésre utaló nyom, vagy hiányzó
alkatrész esetén kérjük ne helyezze
üzembe a készüléket, hanem jellezze
ezt az eladónál. Az élettartam leteltével
a termék újrahasznosítható, vagy védett
hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.
Изделие произведено для подключения к
1-фазной цепи переменного напряжения 230 V.
или AС/DС 12-240 V. Монтаж изделия должен быть
произведен с учетом инструкций и нормативов
данной страны. Монтаж, подключение,
настройку и обслуживание может проводить
специалист с соответственной электротехнической
квалификацией, который пристально изучил эту
инструкцию применения и функции изделия.
Автомат оснащен защитой от перегрузок
и посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А,В,С) и нормативно обеспеченная защита от
помех коммутирующих устройств (контакторы,
моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед
монтажом необходимо проверить не находится
ли устанавливаемое оборудование под
напряжением, а основной выключатель должен
находится в положении “Выкл.” Не устнавливайте
реле возле устройств с эллектромагнитным
излучением. Для правильной работы
изделие необходимо обеспечить нормальной
циркуляцией воздуха таким образом, чтобы
при его длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура. При установке
и настройке изделия используйте отвертку
шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно. Монтаж должен
производиться, учитывая, что речь идет о
полностью электронном устройстве. Нормальное
функционирование изделия также зависит
от способа транспортировки, складирования
и обращения с изделием. Если обнаружите
признаки
повреждения,
деформации,
неисправности или отсутствующую деталь - не
устанавливайте это изделие, а пошлите на
рекламацию продавцу. С изделием по окончании
его срока использования необходимо поступать
как с электронными отходами.
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- slouží pro ovládání osvětlení na základě úrovně intenzity okolního světla
- používá se ke spínání pouličního a zahradního osvětlení, osvětlení reklam, výloh apod.
- úroveň osvětlení sleduje prostřednictvím externího senzoru a spíná výstup podle nastavené úrovně na přístroji
- ovládací vstup pro blokování výstupu, např. spínacími hodinami
- nastavitelná úroveň osvětlení ve dvou rozsazích: 1 - 100 Lx a 100 - 50000 Lx
- nastavitelná časová prodleva pro eliminaci krátkodobých výkyvů v osvětlení
- externí senzor s krytím IP56 s uzpůsobením pro montáž na zeď / do panelu (krytka a držák senzoru jsou součástí dodávky)
- napájecí napětí: AC 230 V nebo AC/DC 12 - 240 V
- výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A
- stav výstupu indikuje červená LED
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
SK
- sleduje úroveň okolitého osvetlenia a v závislosti na nastavenej hodnote spína výstup
- nastaviteľné časové oneskorenie pre elimináciu krátkodobých výkyvov osvetlenia
- nastaviteľná úroveň osvetlenia v dvoch rozsahoch: 1 - 100 Lx a 100 - 50000 Lx
- blokovací vstup S pre “nútené” vypnutie výstupu (napr. blokovanie výstupu spínacími hodinami v určitý nočný čas, keď nie je
účelné, aby svetelná reklama svietila)
- ovládací vstup pre predradené ovládanie, napr. spínacími hodinami
- externé čidlo s krytím IP56 s prispôsobením pre montáž na stenu alebo do panelu
- stav výstupu indikuje červená LED
- prevedenie 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN
- serves to control lights on the basis of ambient light intensity
- used for switching street illumination and garden lights, illumination of advertisements, shop windows, etc.
- level of ambient intensity is monitored by an external sensor and output is switched according to set level on the device
- control input for additional control, e.g. time switch, preswitch etc.
- level of illumination adjustable in two ranges: 1 - 100 Lx and 100 - 50000 Lx
- adjustable time delay to eliminate short term fl uctuation in illumination
- external sensor IP56 suitable for mounting on the wall (cover and holder of a sensor are a part of the package)
- supply voltage AC 230 V or AC/DC 12 - 240 V
- output contact: 1x changeover 16 A
- red LED output indication
- 1-MODULE, DIN rail mounting
RO
- pentru controlul luminilor pe baza intensităţii luminii ambientale
- folosit în iluminatul stradal şi al grădinilor, iluminarea panourilor publicitare, vitrinelor, etc.
- nivelul intensităţii ambientale este monitorizat printr-un senzor extern iar ieşirea este reglabilă
- controlul intrărilor
- nivelul intensităţii luminii reglabil în 2 etape: 1 - 100 Lx şi 100 - 50000 Lx întârziere ajustabilă pentru eliminarea fluctuaţiilor pe
termen scurt a luminozităţii
- senzor extern IP56 cu montaj pe perete sau panou electric (capacul şi suportul senzorului fac parte din pachetul standard)
- tensiunea de alimentare AC 230 V sau AC/DC 12 - 240 V
- Ccntacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A
- indicare releu ieşire activ prin LED roşu
- 1-MODUL, Montabil pe şină DIN
PL
- służy do sterowania oświetleniem na podstawie pomiaru poziomu natężenia oświetlenia
- stosuje się do załączenia oświetlnia na ulicach, działkach, reklamach itd.
- poziom oświetlenia nadzorowany jest za pomocą zewnętrznej czujki i załącza wyjście wg ustawionego progu natężenia oświetlenia
- wejście sterujące dla zewn. sterowania, np. zegarem sterującym
- nastawialny poziom w dwóch zakresach: 1 - 100 Lx 100 - 50000 Lx
- nastawialne opóźnienie dla eliminacji krótkotrwałych zmian w natężeniu oświetlenia
- czujnik zewnętrzny z ochroną IP56 dostosowany do montażu na ścianie lub w panelu
- napięcie zasilania: AC 230 V lub AC/DC 12 - 240 V
- zestyk wyjściowy: 1x przełączny 16 A
- stan wyjścia sygnalizuje czerwona dioda LED
- wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
HU
- használható világítás vezérlésre a környezeti fénymennyiség alapján
- kiváló megoldást jelent utcai világítás, kerti világítás, üzletek kirakatvilágításának, stb. kapcsolására
- a környezeti megvilágítás mérése alapján a beállított megvilágítási érték szerint vezérli a kimenetet
- vezérlő bemenet a további vezérléshez, például kapcsoló óra, nyomógomb
- két tartományban állítható megvilágítási érték: 1 - 100 Lx és 100 - 50000 Lx
- állítható késleltetés a rövid idejű megvilágítás változások hatásának kiküszöbölésére
- IP56 védettségű külső érzékelő, amely falra is szerelhető a mellékelt tartóval
- tápfeszültség AC 230 V vagy AC/DC 12 - 240 V
- kimeneti kontaktus: 1x váltóérintkező 16 A
- kimenet jelzése piros LED
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető
RU
- служит для управления освещением в зависимости от уровня окружающей освещенности
- применяется для уличного и дачного освещения ,освещения реклам, витрин и т.п.
- следит за уровнем окружающего освещения с помощью внешнего сенсора и замыкает вход, в зависимости от
установленной величины
- управляющий вход для блокирования выхода, напр. коммитрующим таймером
- настраиваемый уровень освещения в двух диапазонах: 1 - 100 Lx и 100 - 50000 Lx
- настраиваемая задержка времени для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности
- внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держак сенсора в
комплекте поставки)
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 1x переключ. 16 A
- состояние выхода указывает красный LED
- в исполнении 1-модуль , крепление на DIN рейку
-1-
Technical parameters
Műszaki
paraméterek
Dane techniczne
Технические
параметры
SOU-1
Symbol / Symbol / Symbol /Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
UNI
UNI
230
230
UNI
230
UNI
A1 - A2
Terminalele pentru alimentare: Zasilanie:
Tápfeszültség csatlakozók:
Питание:
AC/DC 12 - 240 V (AC 50- 60 Hz)
Tensiunea de alimentare:
Napięcie zasilania:
Tápfeszültség:
Напряжение питания:
AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Consum:
Znamionowy pobór mocy:
Telj. felvétel:
Мощность:
AC 230 V/ 50 - 60 Hz
Tensiunea de alimentare:
Napięcie zasilania:
Tápfeszültség:
Напряжение питания:
AC max. 12 VA / 1.8 W
Consum (aparent / pierdere):
Znamionowy pobór mocy:
Telj. Felvétel:
Мощность (номин./теряемая):
-15 %; +10 %
Tol. la tensiunea de alimentare: Tolerancja napięcia zasilania: Tápfeszültség tû rese:
Допуск напряжения питания:
zelená / green LED
Indicare releu alimentat:
Sygnalizacja zasilania:
Tápfeszültség kijelzés:
Индикация питания:
0 - 2 min
Releuz de timp:
Przedłużenie czasowe:
Idõkésleltetés:
Длительность задержки:
potenciometrem / potentiometer
Reglajul timpului:
Nastaw. przedłużenia czasowego: Idõkésleltetés beállítása:
Настраиваемое время задержки:
1 - 100 Lx
Nivelul iluminării 1):
Mérési tartomány 1):
Zakres mierzenia 1):
Уровень освещён. - диапазон 1:
100 - 50 000 Lx
Nivelul iluminării 2):
Mérési tartomány 2):
Zakres mierzenia 2):
Уровень освещён.- диапазон 2:
Control
Vezérlés
Sterowanie
Управление
0.8 - 530 mVA (UNI), 0.8 - 530 mVA (AC 230 V)
Tensiunea intrării de control: Pobór mocy wejścia sterującego: Teljesítményfelv. a bemeneten: Мощность управл. напряжения:
ano / yes
Încărcare între S-A2:
Подключение нагрузки S-A2:
Pod. obciążenia pomiędzy S-A2: Ellenállás S-A2:
A1 - S
Terminale de comandă:
Vezérlõ csatlakozók:
Клеммы управления:
Zaciski sterowania:
(UNI) - Ne / No, (230 V) - Ano / Yes
Conectarea tuburilor luminoase: Podłączenie podświetlenia kl.: Glimmlámpák a vezérlésen: Подключ. газоразрядных ламп:
UNI - ne / no; 230 V - max. počet 20 ks / pcs (měřeno s
Cantitatea maxima de lampi Maks. liczba lamp neonowych
A vezérlő bemenetre kapcsolható Макс. кол-во подкл.
conectate la input:
светодиодов на вход управления: doutnavkou / measured with glow lamp 0.68 mA / 230 V AC)
podłączonych do wejścia sterującego: glimmlámpák max. száma:
min. 25 ms / max. neomezená / unlimited
Lungimea impulsului:
Длина управляющего импульса:
Długość impulsu sterującego: Impulzus hossza:
150 ms
Timpul de resetare:
Újraindítási idõ:
Период восстановления:
Czas regeneracji:
Ieşiri
Kimenet
Вывод
Wyjście
1x přepínací / changeover (AgSnO2)
Număr de contacte:
Váltóérintkező:
Количество контактов:
Ilość i rodzaj zestyków:
Intensitate:
Номинальный ток:
Obciąż. prądowa trwała styku: Névleges áram:
16 A / AC1
Decuplare:
Kapcsolási teljesítmény:
Замыкаемая мощность:
Znamionowy pobór mocy:
4000 VA / AC1, 384 W / DC
Curentul de vârf:
Túláram:
Пиковый ток:
Przeciążenie:
30 A / < 3s
Tensiunea de cuplare:
Kapcsolási feszültség:
Замыкаемое напряжение:
Maks. napięcie łączeniowe:
250V AC1 / 24 V DC
Tens. min. pentru decuplare DC: Min.moc łączeniowa DC:
Min. DC kapcs. teljesítmény: Мин.замык.мощность DC:
500 mW
Indicare releu ieşire activ:
Kimenet jelzése:
Подкл. нагрузки на клемме В1:
Sygnalizacja zadziałania:
červená / red LED
Durata de viață mecanică:
Mechanikus élettartam:
Индикация выхода:
Trwałość mechaniczna:
3x107
Durata de viață electrică (AC1): Trwałośc łączeniowa (AC1):
Elektroms élettartam:
Механическая жизненность:
0.7x105
Alte informaţii
Egyéb információk
Другие параметры
Inne dane
Temperatura de funcționare: Temperatura robocza:
Működési hőъmérséklet:
Рабочая температура:
-20..+55 °C
Temperatura de depozitare: Temperatura składowania:
Tárolási hőmérséklet:
Складская температура:
-30..+70 °C
Tensiunea maximă:
Elektromos szilárdság:
Электрическая прочность:
Napięcie izolacji:
4kV (napájení - výstup) / (supply - output)
Poziţia de funcţionare:
Működési helyzet:
Рабочее положение:
Pozycja pracy:
libovolná / any
Montaj/șină DIN:
Szerelés:
Крепление:
Mocowanie:
DIN lišta / rail EN 60715
Grad de protecție:
Védettség:
Защита:
Stopień ochrony obudowy:
IP40 z čelního panelu/ from front panel/IP20svorky/terminals
Szenzor kábel hossza:
Длина провода к датчику:
max. 50 m (obyčejný vodič) / (standart wire)
Lungimea conductorului pt senzor: Długość kabla od czujnika:
Túlfeszültségi kategória:
Степень загрязнения:
Kategoria przepięć:
III.
Categoria supratensiune:
Szennyezettségi fok:
Категория перенапряжения:
Stopień nieczystości:
2
Grad de poluare:
Max. kábel méret:
Cечение присоедин.проводов: max. 1x2.5, max. 2x1.5 / s dutinkou/with sleeve max. 1x2.5 mm2
Maks. przekrój kabla:
Secţ. max. a conductorului:
Érzékelő tömege:
Вес сенсора:
Waga czujnika:
Masa senzorului:
20 g
Méret:
Размеры:
Wymiar:
Dimensiuni:
90 x 17.6 x 64 mm
Tömeg:
Вес:
Waga:
Masa:
(UNI) - 75 g, (230 V) - 65 g
Szabvány:
Соответствующие нормы:
Normy:
Standarde de calitate:
EN 60255-6, EN 61010-1
230
UNI
230
Napájacie svorky:
Supply:
Napájacie napätie:
Supply voltage:
Príkon:
Input:
Napájacie napätie:
Supply voltage:
Príkon (zdanlivý / stratový): Input (apparent / loss):
Tolerancia napájacieho napätia: Supply voltage tolerance:
Indikácia napájania:
Supply indication:
Časové oneskorenie:
Time delay:
Nastavenie čas. oneskorenia: Time delay setting:
Hodnota osvetlenia - rozsah 1): Illumination range 1):
Hodnota osvetlenia - rozsah 2): Illumination range 2):
Ovládanie
Controlling
Príkon ovládacieho vstupu:
Consumption of control input:
Pripojenie záťaže medzi S-A2: Load between S-A2:
Ovládacie svorky:
Control. terminals:
Pripojenie dútnaviek:
Glow tubes connection:
Max. počet pripoj. dútnaviek k Max. amount of glow lamps
ovládaciemu vstupu:
connected to controlling input:
Dĺžka ovládacieho impulzu: Impulse length:
Doba obnovenia:
Reset time:
Výstup
Output
Počet kontaktov:
Number of contacts:
Menovitý prúd:
Rated current:
Spínaný výkon:
Switched capacity:
Špičkový prúd:
Inrush current:
Spínané napätie:
Switched voltage:
Min. spínaný výkon DC:
Min. switching capacity DC:
Indikácia výstupu:
Output indication:
Mechanická životnosť:
Mechanical life:
Elektrická životnosť (AC1):
Electrical life (AC1):
Ďalšie údaje
Other information
Pracovná teplota:
Operating temperature:
Skladovacia teplota:
Storage temperature:
Elektrická pevnosť:
Electrical strength:
Pracovná poloha:
Operating position:
Upevnenie:
Mounting:
Krytie:
Protection degree:
Dĺžka pripoj.vodičov:
Length of con. wire to sensor:
Kategória prepätia:
Overvoltage cathegory:
Stupeň znečistenia:
Pollution degree:
Prierez pripojovacích vodičov: Profile of connecting wires:
Hmotnosť čidla:
Weight of sensor:
Rozmer:
Dimensions:
Hmotnosť:
Weight:
Súvisiace normy:
Standards:
Parametrii tehnici
UNI
230
UNI
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Napájecí napětí:
Příkon (zdánlivý / ztrátový):
Tolerance napájecího nap.:
Indikace napájení:
Časová prodleva:
Nastavení časové prodlevy:
Hodnota osvětlení - rozsah 1):
Hodnota osvětlení - rozsah 2):
Ovládání
Příkon ovládacího vstupu:
Připojení zátěže mezi S-A2:
Ovládací svorky:
Připojení doutnavek:
Max. počet připojených
doutnavek k ovládacímu vstupu:
Délka ovládacího impulsu:
Doba obnovení:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Electrická životnost (AC1):
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Délka prop.vodiče k čidlu:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů:
Hmotnost čidla:
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Technické parametre
230
Technické parametry
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
L
N
A1
16
18
A1 S A2
IN
IN
IN
IN
S
15
A2
15 16 18
Funkce / Funkcie / Function / Funcţionare / Funkcje / Funkció / Описание функции
průběh okolního světla /
ambient light intensity
nastavená úroveň /
LEVEL
Lx
hysteresis
A1-A2
TEST
S
15-18
Druh zátěže
Type of load
cos φ ≥ 0.95
AC1
mat.kontaktu/mat. contacts
AgSnO2, kontakt/contact 16A
250V / 16A
M
AC2
250V / 5A
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgSnO2, kontakt/contact 16A
t
t
M
AC3
250V / 3A
HAL.230V
AC5a nekompenzované /
uncompensated
AC5a kompenzované /
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
230V / 3 (690VA)
230V / 3A (690VA) do max.
vstupní / input C=14 uF
1000W
x
250V / 3A
x
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
K
AC13
AC14
AC15
DC1
x
250V / 6A
250V / 6A
24V / 10A
-2-
Popis přístroje / Popis prístroja / Device describtion / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
1
A1
S
2
A2
IN
IN
3
7
4
5
8
6
9
15
16
18
10
1 Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Terminale pentru tensiunea de alimentare
Zaciski napięcia zasilania
Tápfeszültség csatlakozók
Клеммы подачи напряжения
2 Svorky pro připojení senzoru
Svorky pre pripojenie čidla
Terminals for sensor
Terminale pentru senzor
Zaciski czujnika
Szenzor csatlakozó
Клеммы подключения датчика
3 Svorka blokovacího vstupu
Svorka blokovacieho vstupu
Terminal of blocking input
Controlul terminalelor de intrare
Zaciski blokujące wejście
Kapcsoló csatlakozó
Клемма блокирующего входа
4 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Supply indication
Indicare releu alimentat
Sygnalizacja napięcia zasilania
Tápfeszültség kijelzés
Индикация напряжения питания
5 Přepínač rozsahů úrovně osvětlení
Prepínač rozsahov úrovne osvetlenia
Setting of level of illumination
Reglarea intensităţii luminii
Nastawianie poziomu oświetlenia
Megvilágítási szint durva beállítása
Переключатель диапазона уровня освещённости
6 Jemné nastavení úrovně osvětlení
Jemné nastavenie úrovne osvetlenia
Fine setting of level of illumination
Reglarea fină a intensităţii luminii
Delikatne nastawianie poziomu oświetlenia
A fényerõ finom beállítása
Тонкая настройка уровня
7 Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire activ
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet jelzése
Индикация вывода
8 Přepínač funkce TEST
Prepínač funkcie TEST
Switch of test function TEST
Comutator TEST
Przełącznik funkcji TEST
Teszt funkció kapcsolója
Переключатель функции TEST
9 Nastavení zpoždění výstupního kontaktu relé
Nastavenie oneskorenia výstupného kontaktu relé
Setting of output contact delay
Reglarea întârzierii
Nastawianie opóźnienia zestyku wyjściowego przekaźnika
Késleltetés beállítása
Настройка задержки выходного контакта реле
10 Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contatcs
Contacte de ieşire
Zaciski zasilania
kimeneti csatlakozó
Выходные контакты
Popis DIP přepínačů / Popis DIP prepínačov / Description of DIP switches / Descrierea comutatoarelor DIP / Opis wylaczników DIP / A DIP kapcsolók funkciója / Описaние DIP переключателя
Popis a význam DIP přepínačů / Description of DIP switch
DIP 1 - LUX
ON
DIP 2- TEST
ON
100 - 50000 Lx
1 - 100 Lx
TEST ON
NORMAL
LUX
TEST
1
2
1
2
- Přepnutím do polohy TEST se vyřadí všechny funkce a dojde k sepnutí spínacích kontaktů výstupního relé. Funkce TEST se
používá pro ověření správnosti zapojení zátěže a také lze ověřit zda nedošlo k poruše (přerušení vlákna žárovky).
SK - Prepnutím do polohy TEST sa vyradia všetky funkcie prístroja a dôjde k zopnutiu spínacích kontaktov výstupného relé. Funkcia
TEST sa používa pre overenie správnosti zapojenia záťaže a tiež je možné overiť či neprišlo k poruche (prerušenie vlákna žiarovky).
EN - By switching to position TEST all function are switched off and switching contacts of output relay are switched on. The
function TEST is used for testing of right connection of load and for verification of failure (breaking of the bulb).
RO - Prin comutare în poziţia TEST sunt scoase toate funcţiile şi se ajunge la închiderea contactelor releului de ieşire. Funcţia
TEST se foloseşte pentru verificarea conectării corecte şi poate fi verificat dacă nu există defect (întreruperea filamentului).
PL - Poprzez włączanie pozycji TEST wszystkie funkcje są wyłączone oraz zestyki wyjściowe przekaźnika są włączone. Funkcja
TEST jest używana dla testowania właściwego podłączenia obciążenia oraz dla weryfikacji przerwy (przepalenie żarówek).
HU - A TEST funkció bekapcsolásakor az eszköz folyamatosan bekapcsoltállapotban van. A bekötést lehet tesztelni ezzel a funkcióval.
RU - Переключением в положение TEST выключатся все функции и произойдет замыкание коммутирующих контактов
выходного реле. Функция TEST используется для проверки правильного подключения нагрузки, а также для
контроля неисправностей (нарушение целосности спирали лампы).
CZ
CZ
SK
EN
RO
PL
HU
RU
SK
- Citlivost přístroje je rozdělena do dvou rozsahů. Toto rozdělení je kvůli větší přesnosti nastavení. V prvním rozsahu 1 - 100 Lx,
přístroj reaguje na malou intenzitu okolního osvětlení. Je uzpůsoben na sledování soumraku.
SK - Citlivosť prístroja je rozdelená do dvoch rozsahov. Toto rozdelenie je kôli väčšej presnosti nastavenia. V prvom rozsahu
1 - 100 Lx, prístroj reaguje na malú intenzitu okolitého osvetlenia. Je prispôsobený na sledovanie súmraku.
EN - Device sensitivity is devided into two ranges. This is for better sensitivity of setting. In the first range 1 - 100 Lx device reacts
to low intensity of surrounding illumination. It is for twilight control.
RO - Sensibilitatea dispozitivului este împărţită în două intervale. Împărţirea se face pentru o mai mare precizie a reglajului. În
intervalul 1 - 100 Lx, dispozitivul reacţionează la intensităţi luminoase mici a mediului. Este destinat pentru urmărirea inserării.
PL - Delikatność urządzenia jest podzielona na dwa zakresy. Spowodowane to jest większą dokładnością nastawiania. W
pierwszym zakresie 1 - 100 Lx urządzenie reaguje na niską intensywność otaczającego oświetlenia, co pozwala na
sterowanie ze względu na zmrok.
HU - Az érzékenység két tartományra van osztva. Az elsõ tartomány 1 - 100 Lx az eszköz az alacsony intenzitású
fényektartományában is képes kapcsolni.
RU - Чуствительность устройства разделена на два диапазона. Это разделение применяется для большей точности
настроек. В первом диапазоне 1 - 100 Lx изделие реагирует на небольшую интенсивность внешнего освещения.
Приспособлен для регистрации сумерек.
CZ
- Přepnutím do této polohy přejde přístroj do pracovního stavu.
- Prepnutím do tejto polohy prejde prístroj do pracovného stavu.
- By switching into this position the device is switched into operation mode.
- Comutând în aceasta poziţie, dispozitivul trece în regim de lucru.
- Przełączenie do tej pozycji powoduje pracę urządzenia.
- Az eszköz a funkciójának megfelelõen mûködik.
- Переключение в это положение переведет изделие в рабочее соостояние.
1
2
CZ
LUX
TEST
1
2
EN
RO
PL
HU
RU
LUX
TEST
LUX
TEST
- V druhém rozsahu 100 - 50000 Lx přístroj reaguje v širokém rozsahu intenzity okolního osvětlení. V tomto rozsahu nelze
nastavit citlivost na soumrak, ale lze udržovat stabilní svit v místnostech nebo rozlišit slunečno / zataženo. Vhodným
použitím je ovládání slunečních clon nebo ovládání oběhového čerpadla při ohřevu slunečním svitem.
- V druhom rozsahu 100 - 50000 Lx prístroj reaguje v širokom rozsahu intenzity okolitého osvetlenia. V tomto rozsahu
nemožno nastaviť citlivosť na súmrak, ale možno udržovať stabilný svit v miestnostiach alebo rozlíšiť slnečno / zamračené.
Vhodným použitím je ovládanie slnečných clon alebo ovládanie obehového čerpadla pri ohreve slnečným svitom.
- In the second range 100 - 50000 Lx device reacts in a wide range of illumination intensity. It is not possible to set twilight
sensitivity in this range but it is possible to operate permanent illumination in rooms or to differ sunny / cloudy.
Applicable for controlling of sunshades or controlling of circulating pump for heating by sunlight.
- În intervalul 100 - 50000 Lx dispozitivul reacţionează într-o bandă largă a luminozităţii mediului. În acest interval nu se
poate seta sensibilitatea la intunecare, dar poate fi menţinută o luminozitate stabilă în încăpere sau se pot diferenţia
soare / înnourare. Recomandate pentru comanda perdelelor de soare sau a pompei de recircuitare la încălzirea prin raze de soare.
- W drugim zakresie 100 - 50000 Lx urządzenie reaguje w szerokim zakresie na intensywność oświetlenia. W tym zakresie
nie może być nastawiona delikatność ściemniania, ale może być ustawione stale oświetlenie w pokojach lub uzywa się go
do nastawiania sloñca / całkowitego zachmurzenia. Wlaściwy do sterowania zaslon przeciwsłonecznych lub sterowania
pomp obrotowych dla ogrzewania przez ciepło słoneczne.
- A második tartomány 100 - 50000 Lx az eszköz érzékenysége szélesebb skálán mozog.
- Во втором диапазоне 100 - 50000 Lx изделие может реагировать в большом интервале интенсивности внешнего
освещения. В этом диапазоне нельзя настроить чувствительность устройства на сумерки, но возможно поддержать
стабильное освещение в помещениях или различать солнечно / пасмурно. Подходящее применение - управление
шторами, жалюзи или циркуляционным насосом при обогреве солнечным теплом.
Popis ovládacích prvků / Popis ovládacích prvkov / Description of controlling elements / Descrierea elementelor de comandă / Opis elementów sterujących / Beállítás / Описание элементов управления
LEVEL
[Lx]
min
DELAY
max
CZ - Pomocí trimru LEVEL lze jemně nastavit zvolený rozsah (1 - 100 Lx nebo 100 - 50000 Lx).
Přeladění v celém rozsahu.
SK - Pomocou trimra P1 možno jemne nastaviť zvolený rozsah (1 - 100 Lx alebo 100 - 50000 Lx).
Preladenie je možné v celom rozsahu.
EN - Chosen range can be set by trimmer LEVEL (1 - 100 Lx or 100 - 50000 Lx).
Realignment is possible in whole range.
RO - Cu ajutorul trimerului LEVEL domeniul dorit poate fi reglat fin (1 - 100 Lx sau 100 - 50000 Lx).
Reglare în întregul interval.
PL - Za pomocą potencjometru P1 można nastawić wybrany zakres (1 - 100 Lx lub 100 - 50000 Lx).
Powtórne uruchamianie jest możliwe w całym zakresie.
HU - A LEVEL potenciométerrel lehet beállítani a kapcsolási fényerõt (1 - 100 Lx, vagy 100 - 50000 Lx).
RU - С помошью триммера LEVEL можно точно выбрать диапазон (1 - 100 Lx или 100 - 50000 Lx).
Настройка возможна в целом диапазоне.
0
2 min
- Trimrem DELAY se nastavuje zpoždění reakce přístroje. Zpoždění lze nastavit v rozsahu 0 - 2 min. Zpoždění se využívá hlavně v místech, kde může na
senzor krátce působit jiná intenzita svitu než ta požadovaná.
SK - Trimrom DELAY sa nastavuje oneskorenie reakcie prístroja. Oneskorenie možno nastaviť v rozsahu 0 - 2 min. Oneskorenie sa využíva hlavne v
miestach, kde môže na čidlo krátko posobiť iná intenzita svitu ako tá požadovaná.
EN - Delay in reaction of the device is set by a trimmer. Delay can be set in range 0 - 2 min. Delay is used mainly in places, where sensor can be influenced
by another illumination, than the required one.
RO - Trimerul DELAY reglează reacţia de întârziere a dispozitivului. Întârzierea se poate regla între 0 - 2 min. Întârzierea se foloseşte în principal acolo unde
senzorul poate fi scurt influenţat de alte intensitaţi de Iluminare decât cele cerute.
PL - Za pomocą potencjometru P2 nastawia się opóźnienie reakcji urządzenia. Opóźnienie może być nastawione w zakresie 0 - 2 min. Opóźnienie jest
używane głównie w miejscach, gdzie czujnik może oddziaływać na inne oświetlenie.
HU - A DELAY potenciométerrel lehet beállítani a késleltetést. A késleltetés 0 - 2 perc között állítható. A késleltetés kiküszöböli a hirtelen éjszakai
felvillanásokból eredõ felesleges kapcsolásokat.
RU - Триммер DELAY настраивает задержку реакции устройства. Задержку можно настройить в диапазоне 0 - 2 мин. Задержка используется в
местах, где кратковременно интенсивность освещения датчика может быть отличная от выбраной.
CZ
-3-
Senzor k SOU-1 / Senzor k SOU-1 / Sensor of SOU-1 / Accesorii / Czujniki SOU-1 / Szenzor - SOU-1 / Датчик к SOU-1
CZ
Senzor k SOU-1 je externí a připojuje se na svorky IN. Senzor je možno montovat do panelu (přes šroubovatelnou průhlednou krytku)
do otvoru o průměru 16 mm. Součástí senzoru je plastový držák, pomocí kterého lze senzor umístit na zeď nebo jinou plochu. Délka
přívodního vodiče k senzoru nesmí přesahovat 50 m. Jako vodič lze použít dvoužilový kabel kruhového průřezu min. 2 x 0.35 mm2 a
max. 2 x 2.5 mm2. Jako senzoru je použit fotorezistor, který mění svůj odpor v závislosti na okolním osvětlení. Krytí senzoru je IP56.
Pro dodržení tohoto krytí:
- krytka fotorezistoru musí být utěsněna gumovým kroužkem (součást senzoru)
- kabel musí být kruhového tvaru
- vyřízlý otvor průchodky musí být dostatečně těsný na použitý kabel
- tolerance ± 33 %
SK
Čidlo k SOU-1 je externé a pripája sa na svorky IN. Čidlo je možné montovať do panelu (cez skrutovateľnú priehľadnú krytku) do otvoru
o priemere 16 mm. Súčasťou čidla je plastový držiak, pomocou ktorého možno čidlo umiestniť na stenu alebo inú plochu. Dĺžka
prívodného vodiča k čidlu nesmie presahovať 50 m. Ako vodič možno použiť dvojžilový kábel kruhového prierezu min. 2 x 0.35 mm2
a max. 2 x 2.5 mm2. Ako čidlo je použitý fotorezistor, ktorý mení svoj odpor v závislosti na okolitom osvetlení. Krytie čidla je IP56.
Pre dodržanie tohto krytia:
- krytka fotorezistoru musí byť utesnená gumovým krúžkom (súčasť čidla)
- kábel musí byť kruhového tvaru
- vyrezaný otvor priechodky musí byť dostatočne tesný na použitý kábel
- tolerancia ± 33 %
EN
Sensor for SOU-1 is external and is connected to terminals IN. Sensor is installable to panel (by screw-able transparent cover) to
opening with diameter 6 mm. A part of the sensor is a plastic holder for placing into the wall or to another place. Length of a
line connector to the sensor cannot be more than 50 m. Doublecure cable can be used as wire diameter min. 2 x 0.35 mm2 and
max. 2 x 2.5 mm2. It is possible to use photoresistor, which changes resistance in accordance with ambient illumination, as a sensor.
Protection degree is IP56. To keep this protection:
- photoresistor cover must be sealed by a rubber circle (part of the sensor)
- cable must be of round shape
- the opening must be tight to the used cable
- toleration ± 33%
RO
Sensor pentru SOU-1 este extern fiind conectat la terminale. Senzorul se instaleaza pe panou (prin şurub-capac transparent) pentru
deschidere cu diametrul de 6 mm. O parte din senzor este din suport de plastic pentru montarea in perete sau în alt loc. Lungimea
cablului de la sensor nu poate fi mai mare de 50 m. Cablul cu doua fire poate fi folosit cu diametrul firului 2 x 0.35 mm2 şi max.
2 x 2.5 mm2. Ca sensor se foloseste fotorezistorul care se schimba in conformitate cu intensitatea luminii. Gradul de protecţie este
IP56. Pentru mentinerea acestei protectii:
- Capacul fotorezistorului trebuie sa fie imbinat de către un cerc de cauciuc (parte a senzorului)
- Cablu trebuie să fie de formă rotundă
- Cercul de cauciuc trebuie sa se potriveasca pentru cablul folosit
- Toleranta ± 33%
PL
Czujnik dla SOU-1jest zewn. i podłączony do zacisków IN. Czujnik można zainstalować do panelu. Częścia czujnika jest plastikowa
rączka służąca do mocowania do ściany lub innego miejsca. Rozmiar linii łączącej czujnik nie może być dłuższa niz 50 m. Jako przewód
może być używany podwójny kabel o średnicy 2 x 0.35 mm2 i maks. 2 x 2.5 mm2. Jako czujnik użwany jest fotorezystor, który zmienia
włąsna rezystancję zgodnie z oświetleniem otaczającym. Stopień ochrony obudowy to IP56.
- pokrywa fotorezystora musi być uszczelniona przez gumę (część czujnika)
- przekrój kabla musi być okrągły
- tolerancja ± 33%
HU
A SOU-1 típusú eszköz külsõ érzékelõvel rendelkezik. A szenzor panelra rögzíthetõ (a tetõ letekerhetõ, ezzel az eszközt rögzíteni
lehet) 16 mm.
A szenzort falra is lehet szerelni. A szenzort az eszközhöz kötõ kábel hossza nem lehet nagyobb 50m-nél.
A szenzorban foto érzékelõ van. Védettsége Ip56.
- toleration ± 33%
RU
- Датчик к SOU-1 внешний и подключается на клеммы IN. Его можно монтировать на панель (через) в отверстие около 16 мм.
В комплект поставки датчика входит пластмассовый держак, с помощью которого можно установить датчик на стену или
на любую другую поверхность. Длина провода датчика не может превышать 50 м. В качестве провода можно использовать
двужильный кабель с сечением мин. 2x0.35мм2 и макс. 2x2.5мм2. В качестве датчика используется фоторезистор который
изменяет свое сопротивление в зависимости от внешенго освещения. Защита датчика - IP56. Для соблюдения этой защиты:
- покрытие фоторезистора должно быть уплотнено резиновой прокладкой (в комплекте датчика)
- кабель должен быть круговой
- вырезаное отверстие для кабеля должно буть достаточно тесным
- допуск ± 33%
Odpor senzoru při / Sensor resistance /
Сопротивление сенсора при:
1 Lx
22.6 KΩ
100 Lx
1.1 KΩ
50 000 Lx
59 Ω
Tolerance senzoru / Tolerance sensor /
Толерантность сенсора:
-4-
Hodnota / Value / Величина:
± 33 %
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement