p35l5014
UžívateWská príručka PC 300PL
Typy 6584 a 6594
UžívateWská príručka PC 300PL
Typy 6584 a 6594
ÉÂÔ
Poznámka
Pred použitím týchto informácií a nimi podporovaného produktu si určite prečítajte
všeobecné informácie v Príloha C, “Záruky na produkt a poznámky” na strane 151.
Prvé vydanie (September 1999)
Nasledovný odsek sa netýka VeWkej Británie ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto
ustanovenia nezlučiteWné s miestnym zákonom: SPOLOČNOSŤ INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU “AKO JE” BEZ ZÁRUKY
AKÉHOKOwVEK DRUHU, ČI UŽ VYJADRENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE,
ALE NEOBMEDZENE NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI
PRE KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoWujú zrieknutie sa vyjadrených alebo
implikovaných záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkaÝ.
Táto publikácia môže obsahovaÝ technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvádzané
informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začleňované do nových vydaní publikácie.
IBM môže kedykoWvek bez upozornenia urobiÝ vylepšenia a/alebo zmeny v produkte/produktoch
a/alebo programe/programoch, popísaných v tejto publikácii.
Táto publikácia bola vyvinutá pre produkty a služby, ponúkané v USA. IBM nemusí ponúkaÝ
produkty, služby alebo zariadenia, popisované v tomto dokumente, v iných krajinách a tieto
informácie sú predmetom zmeny bez oznámenia. Informácie o produktoch, službách a
zariadeniach, dostupných vo vašej krajine, získate od svojho predstaviteWa miestnej IBM.
Požiadavky na technické informácie o produktoch IBM by ste mali smerovaÝ na predajcov a
marketingových zástupcov IBM.
 Copyright International Business Machines Corporation 1999. Všetky práva vyhradené.
Obsah
Bezpečnostné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Prehlásenie o súlade laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Poznámky o lítiovej batérii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Informácie o tejto knihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súvisiace informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitola 1. PrehWad IBM
Identifikácia vášho počítača
Model typu desktop
.
. .
Model typu tower
Vlastnosti . . . . . . . .
Špecifikácie . . . . . . .
Model typu desktop
.
Model typu tower
. .
PC 300PL
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 9
. . 9
. 10
. 15
. 15
. 15
. 16
. 17
. 17
Kapitola 3. computer'.Prevádzkovanie a starostlivosÝ o váš počítač
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládacie prvky a stavové indikátory
Spustenie vášho počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypínanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie diskiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narábanie s disketami a ich odkladanie . . . . . . . . . . . . . .
Vkladanie a vyberanie diskiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana diskiet pred zápisom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie jednotky CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narábanie s CD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vkladanie CD
Používanie video zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládače video zariadenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavení monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie audio zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktualizácia systémových programov
. . . . . . . . . . . . . . . .
Spravovanie vášho počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wake on LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kapitola 2. Nastavenie vášho počítača
Výber miesta pre váš počítač
. . . . .
Pripojenie káblov počítača . . . . . . .
Dokončenie inštalácie . . . . . . . . .
Usporiadanie vášho pracovného priestoru
Pohodlie . . . . . . . . . . . . . .
Odlesk a osvetlenie . . . . . . . . .
Cirkulácia vzduchu . . . . . . . . .
Elektrické zásuvky a dĺžky káblov .
 Copyright IBM Corp. 1999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
2
3
4
7
7
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
xi
xi
19
19
20
22
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
iii
Alert on LAN
. . . . . . . . . . .
Remote Program Load alebo Dynamic
Remote Administration . . . . . . .
LANClient Control Manager . . . .
System Migration Assistant (SMA) .
Desktop Management Interface . . .
Používanie bezpečnostných funkcií . . .
Zariadenia proti narušeniu
. . . . .
Ochrana komponentov . . . . . . .
Funkcia Asset ID . . . . . . . . . .
Bezpečnostné riešenia od IBM . . .
Ochrana údajov . . . . . . . . . . .
Rozšírená bezpečnosÝ
. . . . . . .
Zamknutie klávesnice . . . . . . . .
StarostlivosÝ o
. . . . . . . . . . . .
Základy
. . . . . . . . . . . . . .
Čistenie vášho počítača . . . . . . .
Premiestnenie vášho počítača . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Host Configuration Protocol
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
32
33
34
34
34
36
Kapitola 4. Používanie programu Configuration/Setup Utility
Spustenie a používanie programu Configuration/Setup Utility
.
Prezeranie a zmena nastavení . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukončenie programu Configuration/Setup Utility . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie hesiel
Používanie hesla pri spustení (power-on password) . . . . .
Používanie hesla správcu (administrator password) . . . . .
Používanie bezpečnostných profilov zariadení
. . . . . . .
Používanie rozšírenej bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatné nastavenia v programe Configuration/Setup Utility . . .
Zmena rýchlosti klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie spúšÝacej postupnosti . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenia, ktoré ovplyvňujú spúšÝaciu procedúru
. . . . .
Nastavenie vzdialenej správy . . . . . . . . . . . . . . . .
Prostriedky prerušení a DMA . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcia správy napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchly prehWad pre nastavenia, týkajúce sa siete . . . . . .
Povolenie funkcie sériového čísla procesora Pentium III . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
37
38
39
40
40
43
45
46
47
47
47
49
49
49
50
54
56
Kapitola 5. Inštalácia volieb . . . . .
inštalácia . . . . . . . . . . . . . .
Príprava na inštaláciu volieb . . . . . .
Manipulácia so zariadeniami, citlivými
Dostupné voWby
. . . . . . . . . .
Požadované nástroje
. . . . . . . .
Inštalácia volieb v modeli desktop . . .
Odmontovanie krytu . . . . . . . .
Umiestnenie komponentov . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
59
59
59
59
60
60
61
61
63
iv
UžívateWská príručka PC 300PL
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
na statickú . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Identifikácia častí systémovej dosky
. . . . . . . . .
Určenie miesta komponentov na riser karte . . . . . .
Inštalácia adaptérov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Práca s internými jednotkami . . . . . . . . . . . . .
Nasadenie krytu a pripojenie káblov
. . . . . . . . .
Inštalácia volieb v modeli tower . . . . . . . . . . . . .
Odmontovanie krytu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umiestnenie komponentov . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Identifikácia častí systémovej dosky
Umiestnenie komponentov na riser card
. . . . . . .
Inštalácia adaptérov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Práca s internými jednotkami . . . . . . . . . . . . .
Nasadenie krytu a pripojenie káblov
. . . . . . . . .
Práca s pamäÝou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vybratie pamäÝového modulu alebo spájacieho RIMM
Inštalácia pamäÝového modulu alebo spájacieho RIMM
Inštalácia bezpečnostnej U-závory . . . . . . . . . . . .
Dokončenie inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktualizácia konfigurácie počítača . . . . . . . . . .
Konfigurácia adaptérov Plug and Play
. . . . . . . .
Konfigurácia dedičných adaptérov ISA . . . . . . . .
SpúšÝanie programu Configuration/Setup Utility
. . .
Konfigurácia spúšÝania zariadení . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov . . . . . .
POST (Power-on self-test) . . . . . . . . . . . . .
Troubleshooting MAP . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostické chybové kódy a správy . . . . . . . .
Chybové správy POST . . . . . . . . . . . . . . .
Kódy pípania POST . . . . . . . . . . . . . . . .
TabuWky odstraňovania problémov . . . . . . . . .
Problémy disketovej mechaniky
. . . . . . . .
Problémy s monitorom . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné problémy . . . . . . . . . . . . . .
Občasné problémy . . . . . . . . . . . . . . .
Problémy s klávesnicou, myšou alebo ukazovacím
Problémy s pamäÝou . . . . . . . . . . . . . .
Problémy s voWbou . . . . . . . . . . . . . . .
Problémy s paralelným portom . . . . . . . . .
Problémy so sériovým portom
. . . . . . . . .
Problémy s tlačiarňou
. . . . . . . . . . . . .
Problémy so softérom
. . . . . . . . . . . . .
Problémy s portom USB (Universal Serial Bus)
Program IBM Enhanced Diagnostics . . . . . . . .
Iné diagnostické programy . . . . . . . . . . . . .
CoSession Remote . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnova zo zlyhania aktualizácie POST/BIOS
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
zariadením.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
65
66
68
76
77
77
78
78
79
80
83
93
95
98
100
101
102
103
103
104
104
105
107
108
109
112
112
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
127
128
128
128
131
131
132
Contents
v
Inštalácia súborov z Option Diskettes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
133
Kapitola 7. Získavanie pomoci, služieb a informácií . .
Servisná podpora
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predtým, ako zavoláte podporu
. . . . . . . . . . . . . .
Získanie užívateWskej podpory a servisu . . . . . . . . . .
Použitie World Wide Web . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie služieb elektronickej podpory . . . . . . . .
Získavanie informácií faxom . . . . . . . . . . . . . .
Získavanie online pomoci
. . . . . . . . . . . . . . .
Získavanie pomoci po telefóne . . . . . . . . . . . . .
Získanie pomoci vo svete . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakúpenie êalších služieb . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linka rozšírenej podpory PC . . . . . . . . . . . . . .
Číslo 900 - linka podpory operačného systému a hardvéru
Linka podpory sietí a serverov . . . . . . . . . . . . .
Objednanie služieb linky podpory
. . . . . . . . . . .
Záručné a opravárenské služby . . . . . . . . . . . . .
Objednávanie publikácií . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Príloha A. Používanie CD Software Selections . .
Funkcie CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie programu Software Selections . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
135
135
136
137
137
138
139
139
139
141
141
141
142
142
143
143
144
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
145
145
146
146
Príloha B. Záznamy o počítači
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sériové čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záznamy o zariadeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
147
147
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhlásenia o záruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhlásenie IBM o obmedzenej záruke Pre Spojené štáty, Portoriko a
Kanadu (ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia)
. . . . . . . . . . . . . .
Vyhlásenie IBM o celosvetovej záruke okrem Kanady, Portorika, Turecka,
Spojených štátov (ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia) . . . . . . . . . .
ČasÝ 2 - Jedinečné ustanovenia pre krajinu pri celosvetovej záruke . . .
Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PripravenosÝ na Rok 2000 a inštrukcie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obchodné značky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k elektronickému vyžarovaniu
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky triedy B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky triedy A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatné poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámka k napájacím káblom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
151
155
160
163
164
164
165
165
166
167
169
Index
171
vi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UžívateWská príručka PC 300PL
151
Bezpečnostné informácie
 Copyright IBM Corp. 1999
vii
NEBEZPEČENSTVO
Aby ste predišli riziku elektrického šoku, nepripájajte alebo
neodpájajte žiadne káble, nevykonávajte inštaláciu, údržbu alebo
rekonfiguráciu tohto produktu počas elektrickej búrky.
NEBEZPEČENSTVO
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne manipulez pas de câbles
ni de cordons et n'effectuez pas d'opération d'installation, de
maintenance ou de reconfiguration pendant un orage.
Prehlásenie o súlade laseru
Niektoré modely IBM Personal Computer sú vybavené z výroby jednotkou
CD-ROM alebo DVD-ROM. Jednotky CD-ROM a DVD-ROM sú tiež platené
zvlášÝ ako voWba. Jednotky CD-ROM a DVD-ROM sú laserové produkty. Tieto
jednotky sú certifikované v USA, aby vyhovovali požiadavkám Department of
Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR)
podkapitola J pre laserové produkty triedy 1. Inde sú tieto jednotky certifikované,
aby vyhovovali požiadavkám International Electrotechnical Commission (IEC) 825
a CENELEC EN 60 825 pre laserové produkty triedy 1.
Pri inštalácii jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM, zoberte na vedomie
nasledujúce.
POZOR:
Použitie riadenia alebo prispôsobenia alebo postupov iných ako tu uvedených,
môže spôsobiÝ vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.
Odstránenie krytu jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM môže maÝ za následok
vystavenie nebezpečnému laserovému žiareniu. V jednotkách CD-ROM alebo
DVD-ROM nie sú žiadne servisovateWné časti. Neodstraňujte kryty jednotiek.
Niektoré jednotky CD-ROM a DVD-ROM obsahujú vsadenú laserovú diódu triedy
3A alebo triedy 3B. Všimnite si nasledovné.
viii
UžívateWská príručka PC 300PL
NEBEZPEČENSTVO
Laser pri otvorení vyžaruje. Nepozerajte sa do lúča, neprezerajte
priamo s optickými nástrojmi a nevystavujte sa priamemu pôsobeniu
lúča.
Certains modůles d'ordinateurs personnels sont équipés d'origine d'une unité de
CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément
en tant qu'options. L'unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil ţ laser. Aux
État-Unis, l'unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes
indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits ţ laser de
classe 1. Dans les autres pays, elle est certifiée ętre un produit ţ laser de classe 1
conforme aux normes CEI 825 et CENELEC EN 60 825.
Lorsqu'une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des
remarques suivantes:
ATTENTION
Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de
réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites.
L'ouverture de l'unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d'exposition
au rayon laser. Pour toute intervention, faites appel ţ du personnel qualifié.
Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode ţ laser de
classe 3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:
NEBEZPEČENSTVO
Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez toute
exposition directe des yeux au rayon laser. Évitez de regarder
fixement le faisceau ou de l'observer ţ l'aide d'instruments optiques.
Bezpečnostné informácie
ix
Poznámky o lítiovej batérii
POZOR:
Nebezpečenstvo explózie, ak je batéria nesprávne vymieňaná.
Keê vymieňate batériu, používajte len číslo dielu IBM 33F8354 alebo
ekvivalentný typ batérie, doporučovaný výrobcom. Batéria obsahuje lítium a
môže explodovaÝ, ak sa nepoužíva, nemanipuluje alebo ak sa neodstráni
správne.
Nerobte nasledujúce:
¹ Nezahadzujte alebo neponárajte do vody
¹ Nezohrievajte na viac ako 100°C (212°F)
¹ Neopravujte alebo nerozoberajte
Zbavte sa batérie tak, ako to vyžadujú lokálne predpisy.
ATTENTION
Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement par une batterie IBM de type 33F8354 ou d'un type
équivalent recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et
peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de
mise au rebut inappropriée.
Ne pas :
¹
¹
¹
Lancer ou plonger dans l'eau
Chauffer ţ plus de 100°C (212°F)
Réparer ou désassembler
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux růglements locaux.
x
UžívateWská príručka PC 300PL
Informácie o tejto knihe
Táto kniha vám pomôže oboznámiÝ sa so svojim osobným počítačom  IBM a jeho
funkciami. Popisuje ako nastaviÝ, používaÝ, udržiavaÝ a inštalovaÝ voWby do vášho
počítača. Ak narazíte na problémy, čo je však nepravdepodobná udalosÝ, v tejto
knihe nájdete užitočné informácie na odstraňovanie problémov a inštrukcie na
získanie servisu.
Súvisiace informácie
Nasledovná dokumentácia obsahuje dodatočné informácie o vašom počítači:
¹
O vašom softvéri
Táto publikácia (dodávaná len s počítačmi so softvérom predinštalovaným v
IBM) obsahuje informácie o predinštalovanom softvérovom balíku.
¹
Oboznámenie sa s vašim osobným počítačom
Táto online publikácia (predinštalovaná na vašom počítači a poskytnutá na CD
Software Selections, ktoré je dodané s vašim počítačom) obsahuje všeobecné
informácie o používaní osobných počítačov a detailné informácie o
špecifických funkciách vášho počítača. Ak sa chcete dostaÝ k tejto online
publikácii, pozrite si O vašom softvéri.
¹
Manuál k údržbe hardvéru
Táto publikácia obsahuje informácie pre vyškolených servisných technikov. Je
k dispozícii na World Wide Web na nasledovnej Web stránke:
http://www.ibm.com/pc/support/us/
Do poWa Quick Path zadajte typ počítača/číslo modelu a kliknite na Go.
Kliknite na Online publications a potom kliknite na Hardware Maintenance
Manuals.
Tento manuál sa tiež dá objednaÝ v IBM. Ak si chcete zakúpiÝ kópiu, pozrite
si Kapitola 7, “Získavanie pomoci, služieb a informácií” na strane 135.
¹
Manuál k technickým informáciam
Táto publikácia obsahuje informácie pre jednotlivcov, ktorí chcú vedieÝ viac o
technických aspektoch ich počítača. Je k dispozícii na World Wide Web na
nasledovnej Web stránke: http://www.ibm.com/pc/support/us/
Do poWa Quick Path zadajte typ počítača/číslo modelu a kliknite na Go.
Kliknite na Online publications a potom kliknite na Technical Maintenance
Manuals.
 Copyright IBM Corp. 1999
xi
xii
UžívateWská príručka PC 300PL
Kapitola 1. PrehWad IBM PC 300PL
Ďakujeme vám za výber IBM PC 300PL. Váš počítač zlučuje mnoho najnovších
vylepšení v počítačovej technológii a môže sa rozširovaÝ podWa vašich potrieb.
Táto časÝ poskytuje prehWad funkcií počítača, predinštalovaného softvéru a
špecifikácie.
Identifikácia vášho počítača
Vo väčšine prípadov je najlepším spôsobom na identifikovanie vášho počítača typ
počítača/číslo modelu. Typ počítača/číslo modelu určuje rôzne zariadenia počítača,
ako je typ mikroprocesora alebo počet pozícií. Toto číslo môžete nájsÝ na malom
štítku na prednej strane svojho počítača. Príkladom typu počítača/čísla modelu je
6584-110.
Táto kniha popisuje modely PC 300PL vo verzii desktop a tower. Tieto
pomenovacie konvencie sú použité len tam, kde to je opodstatnené. Inštrukcie bez
týchto pomenovacích konvencií sa týkajú oboch modelov počítača.
 Copyright IBM Corp. 1999
1
Model typu desktop
Model typu desktop je dodaný so štyrmi pozíciami pre jednotky, jedným slotom
AGP a predinštalovaným video adaptérom a buê so štyrmi rozširujúcimi slotmi PCI
alebo, voliteWne, s dvomi slotmi PCI, jedným zdieWaným slotom PCI a ISA a
jedným slotom ISA. PokiaW bol váš počítač dodaný s mechanikou CD-ROM,
nachádza sa vedWa disketovej jednotky. Keê je model typu desktop vo svojej
normálnej polohe (jednotky sú vodorovne), môžete naň položiÝ monitor.
2
UžívateWská príručka PC 300PL
Model typu tower
Model typu tower je dodaný so šiestimi pozíciami pre jednotky, šiestimi
rozširujúcimi slotmi PCI a jedným slotom AGP a predinštalovaným video
adaptérom. Pozície pre jednotky sú v modeli typu tower umiestnené vzájomne na
sebe. Ak má váš počítač jednotku CD-ROM, je nainštalovaná v pozícii, ktorá je
navrchu počítača. Keê je model typu tower vo svojej normálnej polohe, jednotky
sú vodorovne s držiakom navrchu počítača.
Kapitola 1. PrehWad IBM PC 300PL
3
Vlastnosti
PrehWad systému
Nasledovné informácie sa týkajú množstva modelov. Zoznam vlastností pre
váš špecifický model nájdete na obrazovke System Summary v programe
Configuration/Setup Utility. Pozrite si Kapitola 4, “Používanie programu
Configuration/Setup Utility” na strane 37, kde nájdete viac informácií.
Mikroprocesor
Váš PC 300PL obsahuje mirkroprocesor Intel Pentium III s 512 KB
vyrovnávacej pamäte L2.
PamäÝ
¹
¹
Podpora pre:
– 2.5 V, 184-pin, Rambus inline memory module (RIMM) , ktorý obsahuje
error correcting code (ECC) alebo nie-ECC Rambus dynamic random
access memory (RDRAM)
– 64 MB, 128 MB, 256 a 512 MB (ak je k dispozícii) moduly RIMM,
dokopy najviac 1 GB
– RIMM do výšky 63.5 mm (2.5 palca)
512 KB pamäÝ flash pre systémové programy
Interné jednotky
¹
¹
Štandard:
– Jedna 1.44 MB disketová jednotka
– Jedna interná jednotka pevného disku
Niektoré modely: Jedna jednotka EIDE CD-ROM
Grafický podsystém
Vysokovýkonný grafický adaptér AGP (accelerated graphics port) a najviac 16 MB
SGRAM (synchronous graphics RAM)
Zvukový podsystém:
¹
¹
Integrovaný zvukový radič, kompatibilný s Microsoft Windows Sound System
Podporuje väčšinu aplikácií pre Sound Blaster
SieÝový adaptér pre 10/100 Mbs (megabitov za sekundu) ethernet, ktorý
podporuje:
¹ Wake on LAN (niektoré modely)
¹ Alert on LAN (niektoré modely)
4
UžívateWská príručka PC 300PL
Funkcie správy systému
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
Remote Program Load (RPL) a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Wake on LAN (vyžaduje sa sieÝový adaptér s podporou Wake on LAN)
Wake on Alarm
Remote Administration (schopnosÝ aktualizovaÝ POST a BIOS cez sieÝ)
Automatické spustenie
System Management (SM) BIOS a softvér
SchopnosÝ ukladaÝ výsledky hardvérového testu POST
Vstavaný hardvér na správu systému (teplotné senzory, monitor rýchlosti
ventilátora, detektor narušenia šasi počítača, monitor napätia na napájacom
zdroji a procesore a nahradenie sieÝového vypínača)
Vstupno/výstupné zariadenia
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
25-pinový paralelný port Extended Capabilities Port (ECP)/Extended Parallel
Port (EPP)
Dva 9-pinové sériové porty 16550 UART
Dva 4-pinové porty Universal Serial Bus (USB)
Port pre myš
Port pre klávesnicu
Port pre monitor (na grafickom adaptéri)
Tri audio konektory (linkový výstup, linkový vstup a mikrofón)
Rozšírenie
¹
¹
Pozície jednotiek
– Model typu desktop: štyri pozície jednotiek
– Model typu tower: šesÝ pozícií jednotiek
Sloty pre adaptéry s podporou Plug and Play
– Desktop:
- Štyri rozširujúce sloty PCI (niektoré modely)
- Dva sloty PCI, jeden slot ISA a jeden zdieWaný slot PCI/ISA
(niektoré modely)
– Model typu tower: šesÝ rozširujúcich slotov PCI
PCI slot 1 podporuje funkciu Alert on LAN, ktorá sa môže použiÝ so
sieÝovými adaptérmi s podporou Alert on LAN
Napájanie
¹ Ručný prepínač medzi rozsahmi 90–137/180–265 V striedavého prúdu
¹ Automatické prepínanie, rozsah vstupnej frekvencie 57–63/47–53 Hz
¹ Vstavaná ochrana proti preÝaženiu a kolísaniu
¹ Podpora Advanced Power Management
¹ Podpora Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
Kapitola 1. PrehWad IBM PC 300PL
5
Bezpečnostné funkcie
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
Zamknutie skrinky a kWúče
Podpora pre pridanie U-závory a zamykateWného kábla
Heslo pri spustení a heslo správcu
Riadenie spúšÝacej postupnosti
Spustenie bez disketovej jednotky, klávesnice alebo myši
Režim neobsluhovaného spustenia
Riadenie V/V disketovej jednotky a pevného disku
Riadenie V/V sériového a paralelného portu
Alert on LAN (vyžaduje sieÝový adaptér s podporou Alert on LAN)
Bezpečnostný profil zariadení
IBM Security Solutions
Predinštalovaný softvér v IBM
Váš počítač môže byÝ dodaný s predinštalovaným softvérom. Ak je, je dodaný
operačný systém, ovládače zariadení na podporu vstavaných zariadení a iné
podporné programy. Pozrite si O vašom softvéri, kde nájdete detailný popis
predinštalovaného softvéru.
Operačné systémy (podporované)
¹ Microsoft Windows NT Workstation, verzie 3.51 a 4.0
¹ Microsoft Windows 95 a Windows 98
Operačné systémy (testované na kompatibilitu)1
¹
¹
¹
¹
¹
¹
1
6
Novell NetWare verzie 3.2, 4.11, 5.0
SCO OpenServer 5.0.4
OS/2
MS-DOS 6.22
IBM PC DOS 7.0
Sun Solaris 2.5.1 alebo neskorší
Tu uvedené operačné systémy boli otestované na kompatibilitu v čase, keê táto publikácia išla
do tlače. V tejto publikácii môžu byÝ uvedené êalšie operačné systémy, ktoré IBM
identifikovala ako kompatibilné s vaším počítačom. Opravy a dodatky do tohto zoznamu sú
dostupné v online vyhlásení o kompatibilite od IBM, ktoré je k dispozícii na World Wide
Web. Informácie o týchto World Wide Web stránkach nájdete v Kapitola 7, “Získavanie
pomoci, služieb a informácií” na strane 135.
UžívateWská príručka PC 300PL
Špecifikácie
Špecifikácie systému poskytujú informácie, ktoré vám pomôžu pri nastavovaní
vášho počítača.
Model typu desktop
Rozmery
¹ Výška: 134 mm (5.3 in.)
¹ Šírka: 447 mm (17.6 in.)
¹ Hĺbka: 450 mm (17.7 in.)
HmotnosÝ
¹ Minimálna konfigurácia, ako je dodaná: 9.9 kg (22
lb)
¹ Maximálna konfigurácia: 11.3 kg (25 lb)
Prostredie
¹ Teplota vzduchu:
– Zapnutý systém: 10° až 32°C (50° až 90°F)
– Vypnutý systém: 10° až 43°C (50° až 110°F)
¹ VlhkosÝ:
– Zapnutý systém: 8% až 80%
– Vypnutý systém: 8% až 80%
¹ Maximálna nadmorská výška: 2134 m (7000 ft)
Elektrický vstup
¹ Vstupné napätie:
– Dolný rozsah:
- Minimum: 90 V, striedavý prúd
- Maximum: 137 V, striedavý prúd
- Rozsah vstupnej frekvencie: 57–63 Hz
- Nastavenie napäÝového prepínača: 115 V
– Horný rozsah:
- Minimum: 180 V, striedavý prúd
- Maximum: 265 V, striedavý prúd
- Rozsah vstupnej frekvencie: 47–53 Hz
- Nastavenie napäÝového prepínača: 230 V
– Vstupné kilovolt-ampére (kVA) (približne):
- Minimálna konfigurácia, ako je dodaná:
0.05 kVA
- Maximálna konfigurácia: 0.52 kVA
Tepelný výstup
¹ Približný tepelný výstup v Btu (British thermal unit)
za hodinu:
– Minimálna konfigurácia: 245 Btu/hr (70 wattov)
– Maximálna konfigurácia: 700 Btu/hr (204
wattov)
Prúdenie vzduchu
¹ Približne 0.56 kubického metra za minútu
(20 kubických stôp za minútu)
Hodnoty vydávaného akustického hluku
¹ Priemerné úrovne zvuku:
– Na mieste operátora:
- Mimo prevádzky: 34 dBA
- V prevádzke: 41 dBA
– Na mieste pozorovateWa–1 meter (3.3 ft):
- Mimo prevádzky: 29 dBA
- V prevádzke: 34 dBA
¹ Deklarované úrovne sily zvuku (horný limit):
– Mimo prevádzky: 4.5 belov
– V prevádzke: 5.0 belov
Poznámka: Tieto úrovne boli merané v riadených
akustických prostrediach podWa procedúr,
špecifikovaných v American National Standards
Institute (ANSI) S12.10 a ISO 7779 a sú ohlásené v
zhode s ISO 9296. Skutočné úrovne zvuku vo vašom
priestore môžu presiahnuÝ uvedené priemerné hodnoty
kvôli odrazom v miestnosti a iným blízkym zdrojom
hluku. Deklarované úrovne sily zvuku určujú horný
limit, pod ktorým bude pracovaÝ veWký počet
počítačov.
Poznámka: Spotreba energie a tepelný výstup závisí
na počte a type nainštalovaných
voliteWných zariadení a používaných
voliteWných funkcií správy napájania.
Kapitola 1. PrehWad IBM PC 300PL
7
Model typu tower
Rozmery
¹ Výška: 492 mm (19.4 in.)
¹ Šírka: 200 mm (7.9 in.)
¹ Hĺbka: 445 mm (17.5 in.)
HmotnosÝ
¹ Minimálna konfigurácia, ako je dodaná: 15
kg (33 lb)
¹ Maximálna konfigurácia: 17.3 kg (38 lb)
Prostredie
¹ Teplota vzduchu:
– Zapnutý systém: 10° až 32°C (50° až
90°F)
– Vypnutý systém: 10° až 43°C (50° až
110°F)
¹ VlhkosÝ:
– Zapnutý systém: 8% až 80%
– Vypnutý systém: 8% až 80%
¹ Maximálna nadmorská výška: 2134 m (7000
ft)
Elektrický vstup
¹ Vstupné napätie:
– Dolný rozsah:
- Minimum: 90 V, striedavý prúd
- Maximum: 137 V, striedavý prúd
- Rozsah vstupnej frekvencie: 57-63
Hz
- Nastavenie napäÝového prepínača:
115 V
– Horný rozsah:
- Minimum: 180 V, striedavý prúd
- Maximum: 265 V, striedavý prúd
- Rozsah vstupnej frekvencie: 47-53
Hz
- Nastavenie napäÝového prepínača:
230 V
– Vstupné kilovolt-ampére (kVA)
(približne):
- Minimálna konfigurácia, ako je
dodaná: 0.08 kVA
- Maximálna konfigurácia: 0.51 kVA
Poznámka: Spotreba energie a tepelný
výstup závisí na počte a type
nainštalovaných voliteWných
zariadení a používaných
voliteWných funkcií správy
napájania.
8
UžívateWská príručka PC 300PL
Tepelný výstup
¹ Približný tepelný výstup v Btu (British
thermal unit) za hodinu:
– Minimálna konfigurácia: 245 Btu/hr (70
wattov)
– Maximálna konfigurácia: 969 Btu/hr
(285 wattov)
Prúdenie vzduchu
¹ Približne 0.56 kubického metra za minútu
(20 kubických stôp za minútu)
Hodnoty vydávaného akustického hluku
¹ Priemerné úrovne zvuku:
– Na mieste operátora:
- Mimo prevádzky: 33 dBA
- V prevádzke: 35 dBA
– Na mieste pozorovateWa–1 meter (3.3 ft):
- Mimo prevádzky: 29 dBA
- V prevádzke: 32 dBA
– Deklarované úrovne sily zvuku (horný
limit):
- Mimo prevádzky: 4.5 belov
- V prevádzke: 4.8 belov
Poznámka: Tieto úrovne boli merané v
riadených akustických prostrediach podWa
procedúr, špecifikovaných v American
National Standards Institute (ANSI) S12.10 a
ISO 7779 a sú ohlásené v zhode s ISO 9296.
Skutočné úrovne zvuku vo vašom priestore
môžu presiahnuÝ uvedené priemerné hodnoty
kvôli odrazom v miestnosti a iným blízkym
zdrojom hluku. Deklarované úrovne sily
zvuku určujú horný limit, pod ktorým bude
pracovaÝ veWký počet počítačov.
Kapitola 2. Nastavenie vášho počítača
Táto časÝ poskytuje informácie o pripojení káblov do vášho počítača.
Predtým, ako začnete
Pred nastavovaním svojho počítača si prečítajte “Bezpečnostné informácie” na
strane vii.
Budete potrebovaÝ nasledovné:
¹
¹
¹
¹
¹
Počítač
Napájací kábel počítača
Klávesnica
Myš
Monitor (predaný samostatne so signálnym a napájacím káblom)
Ak vám niečo z uvedeného chýba, spojte sa so svojim predajným miestom.
Výber miesta pre váš počítač
Presvedčite sa, že máte adekvátny počet správne uzemnených elektrických zásuviek
pre počítač, monitor a všetky ostatné zariadenia. Pre počítač vyberte miesto, na
ktorom zostane suchý. Kvôli prúdeniu vzduchu nechajte okolo počítača priestor
približne 50 mm (2 in).
Informácie o tom, ako umiestniÝ počítač vhodne a tak, aby sa Wahko používal,
nájdete v “Usporiadanie vášho pracovného priestoru” na strane 15.
 Copyright IBM Corp. 1999
9
Pripojenie káblov počítača
Keê nastavujete svoj počítač, budete potrebovaÝ vedieÝ, kde nájsÝ konektory.
Nasledovná ilustrácia znázorňuje umiestnenie konektorov na zadnej strane
počítačového modelu typu desktop. Nemusíte maÝ všetky zariadenia, ktoré tu sú
zobrazené.
Poznámky:
1. Konektory na zadnej strane počítača majú farebne kódované ikony. Ikony
vám pomôžu určiÝ, kam treba zapojiÝ káble do vášho počítača.
2. Niektoré modely môžu maÝ namiesto konektora super VGA (video graphics
array) dodaný konektor DVI (digital visual interface). Pozrite si stranu 12.
10
UžívateWská príručka PC 300PL
Nasledovná ilustrácia znázorňuje umiestnenie konektorov na zadnej strane
počítačového modelu typu tower. Nemusíte maÝ všetky zariadenia, ktoré tu sú
zobrazené.
Poznámky:
1. Konektory na zadnej strane počítača majú farebne kódované ikony. Ikony
vám pomôžu určiÝ, kam treba zapojiÝ káble do vášho počítača.
2. Niektoré modely môžu maÝ namiesto konektora super VGA (video graphics
array) dodaný konektor DVI (digital visual interface). Pozrite si stranu 12.
Kapitola 2. Nastavenie vášho počítača
11
Na nastavenie svojho počítača vykonajte nasledovné kroky:
1. Skontrolujte polohu prepínača napätia. Ak to je potrebné, na presun prepínača
použite guWôčkové pero.
¹
¹
Ak je napäÝový rozsah 90–137 V striedavého prúdu, nastavte prepínač
napätia na 115 V.
Ak je napäÝový rozsah 180–265 V striedavého prúdu, nastavte prepínač
napätia na 230 V.
2. Kábel monitora pripojte do monitora (ak ešte nie je pripojený), potom do
konektora pre monitor a upevnite pripevňovacie skrutky.
Desktop
Tower
Poznámka:
12
Ak má váš počítač konvertor pre monitor SVGA, môže už byÝ
zapojený a môže vyzeraÝ inak ako ten, ktorý tu je zobrazený.
UžívateWská príručka PC 300PL
3. Kábel klávesnice zapojte do sivého konektora pre klávesnicu. Kábel myši
pripojte do zeleného konektora pre myš.
Desktop
Tower
Poznámka: Ak je váš počítač dodaný s Windows NT Workstation a s myšou
ScrollPoint, pri prvom spustení vášho počítača nebude maÝ vaša
myš svoju funkciu ScrollPoint. Aby ste aktivovali funkciu
ScrollPoint, musíte počítač vypnúÝ a reštartovaÝ.
4. Pripojte všetky dodatočné zariadenia, ktoré máte.
¹
wubovoWnú tlačiareň alebo paralelné zariadenie do konektora paralelného
portu.
Desktop
¹
Tower
wubovoWné sériové zariadenie alebo externý modem do sériového
konektora.
Desktop
Tower
Kapitola 2. Nastavenie vášho počítača
13
¹
Všetky zariadenia USB (universal serial bus).
USB
Desktop
¹
Tower
Pre modely so zvukovým zariadením, všetky dodatočné zariadenia, ako
reproduktory, mikrofóny alebo slúchadlá.
Audio
¹
Audio
Desktop
Tower
Napájací kábel pripojte do napájacieho konektora. Ak je napájací
konektor zakrytý nálepkou, odstráňte ju. Najprv pripojte napájacie káble
do počítača, monitora a ostatných zariadení, až potom zastrčte tieto káble
do správne uzemnených elektrických zásuviek.
Dôležité:
14
¹
Pri prvom pripojení napájacieho kábla sa počítač na niekoWko
sekúnd zapne, potom sa vypne. Je to normálne.
¹
Za niektorých okolností sa počítač nemusí vypnúÝ ihneê po
stlačení sieÝového vypínača. V tomto prípade držte stlačený
sieÝový vypínač, až kým sa počítač nevypne.
UžívateWská príručka PC 300PL
¹
Pripojte ethernetový kábel (pre modely s ethernetovým adaptérom).
Ethernet
Dokončenie inštalácie
Nájdite identifikačné čísla (sériové číslo a model/typ) a tieto informácie zaznačte v
časti Príloha B, “Záznamy o počítači” na strane 147.
Pozrite si “Súvisiace informácie” na strane xi, kde sú zdroje iných informácií o
vašom počítači. Informácie o predinštalovanom softvéri v IBM nájdete v O vašom
softvéri z vášho balíka aplikácií. Dodatočné programy sú na CD Software
Selections a v niektorých prípadoch na iných CD a disketách. Ak inštalujete svoj
vlastný operačný systém, po jeho inštalácii určite nainštalujte ovládače zariadení.
Ovládače zariadení sú poskytnuté na CD Product Recovery alebo na adrese
http://www.ibm.com/pc/us/ na Word Wide Web. Inštalačné inštrukcie sú dodané s
médiom alebo v súboroch README na disketách alebo CD.
Usporiadanie vášho pracovného priestoru
Aby ste vyÝažili zo svojho počítača čo najviac, usporiadajte si používané zariadenia
a svoj pracovný priestor tak, aby vyhovoval vašim potrebám a druhu vami
vykonávanej práce. Vaše pohodlie je najdôležitejšie, ale spôsob usporiadania vášho
pracovného priestoru tiež môžu ovplyvniÝ svetelné zdroje, cirkulácia vzduchu a
umiestnenie elektrických zásuviek.
Pohodlie
Hoci žiadna jedna pracovná poloha nie je ideálna pre každého, nasledovné
inštrukcie vám pomôžu nájsÝ polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.
Vyberte si dobrú stoličku, aby ste zredukovali únavu zo sedenia v rovnakej polohe
počas dlhej doby. Operadlo a sedadlo by sa mali daÝ nastavovaÝ nezávisle a
poskytovaÝ dobrú oporu. Sedadlo by malo maÝ zatočenú prednú časÝ, aby
znižovalo tlak na stehná. Nastavte si sedadlo tak, aby vaše stehná boli rovnobežne
s podlahou a vaše chodidlá boli na podlahe alebo podstavci rovno.
Pri používaní klávesnice majte svoje predlaktia rovnobežne s podlahou a zápästia v
neutrálnej, pohodlnej polohe. Klávesnice sa dotýkajte zWahka a ruky a prsty majte
Kapitola 2. Nastavenie vášho počítača
15
uvoWnené. Pohodlie si môžete zvýšiÝ zmenou uhla klávesnice, upravením polohy
nožičiek klávesnice.
Nastavte monitor tak, aby vrch obrazovky bol na úrovni očí alebo trochu pod ňou.
Monitor umiestnite do pohodlnej pozorovacej vzdialenosti, zvyčajne 51 až 61 cm
(20 až 24 in.) a dajte ho tak, aby ste naň videli bez toho, aby ste sa museli
nakláňaÝ.
Odlesk a osvetlenie
Monitor umiestnite tak, aby ste minimalizovali odlesk a odrazy zo stropných
svietidiel, okien a ostatných svetelných zdrojov. Ak to je možné, monitor
umiestnite do pravého uhla s oknami a inými svetelnými zdrojmi. Zredukujte
stropné osvetlenie a ak je potrebné, vypnite svetlá alebo použite žiarovky s menším
výkonom. Ak inštalujete monitor blízko okna, na zastavenie slnečného svetla
použite žalúzie alebo rolety. Pri zmene osvetlenia miestnosti počas dňa budete
možno musieÝ nastaviÝ jas a kontrast pomocou ovládacích prvkov na vašom
monitore.
Kde nie je nemožné vyhnúÝ sa odrazom alebo nastaviÝ osvetlenie, na obrazovku
umiestnite protiodleskový filter. Tieto filtre môžu ovplyvniÝ čírosÝ obrazu na
obrazovke; skúste ich len vtedy, ak ste vyčerpali ostatné metódy na zníženie
odlesku.
Prašný povrch predstavuje problémy, spojené s odleskom. Nezabudnite periodicky
čistiÝ svoju obrazovku monitora pomocou mäkkej látky, navlhčenou tekutým
čistiacim prostriedkom na sklo, ktorý nepoškriabe.
16
UžívateWská príručka PC 300PL
Cirkulácia vzduchu
Váš počítač a monitor produkujú teplo. Počítač má ventilátor, ktorý fúka čerstvý
vzduch dnu a horúci vzduch vyfukuje von. Monitor umožňuje horúcemu vzduchu
odísÝ cez vetracie otvory. Zablokovanie týchto vzduchových otvorov môže
spôsobiÝ prehriatie a môže maÝ za následok poruchu alebo poškodenie. Počítač a
monitor umiestnite tak, aby vzduchové otvory nič neblokovalo; zvyčajne je
postačujúci priestor 51 mm (2 in). Zároveň zaistite, aby odvádzaný vzduch nefúkal
na niekoho iného.
Elektrické zásuvky a dĺžky káblov
Konečné umiestnenie vášho počítača môže ovplyvniÝ poloha elektrických zásuviek,
dĺžka napájacích káblov a káblov, ktoré sa pripájajú do monitora, tlačiarne a
ostatných zariadení.
Keê usporadúvate svoj pracovný priestor:
¹
Vyhnite sa používaniu predlžovacích káblov. Ak to je možné, napájací kábel
počítača zastrčte vždy priamo do elektrickej zásuvky.
¹
Napájacie a ani ostatné káble neumiestňujte do priestoru, ktorým sa chodí, ani
do priestorov, kde by sa o ne dalo náhodne zakopnúÝ.
Viac informácií o napájacích kábloch nájdete v “Poznámka k napájacím káblom” na
strane 169.
Kapitola 2. Nastavenie vášho počítača
17
18
UžívateWská príručka PC 300PL
Kapitola 3. computer'.Prevádzkovanie a
starostlivosÝ o váš počítač
Táto kapitola poskytuje informácie, ktoré vám pomôžu pri každodennom používaní
a starostlivosti o váš počítač.
Ovládacie prvky a stavové indikátory
Tlačidlá na prednej strane vášho počítača sú ovládacie prvky, ktoré vám umožňujú
vykonávaÝ špecifické funkcie, ako je zapnutie počítača. Svetielka sú stavové
indikátory, ktoré vám oznamujú, kedy sa používajú určité zariadenia, ako je
disketová jednotka.
Nasledovná ilustrácia zobrazuje ovládacie prvky a stavové indikátory pre modely
typu desktop a tower.
 Copyright IBM Corp. 1999
19
Nasledovný zoznam popisuje ovládacie prvky a stavové indikátory pre váš počítač.
¹
SieÝový vypínač Tento vypínač stlačte vtedy, ak chcete spustiÝ alebo vypnúÝ
svoj počítač. Ak svieti indikátor používania jednotky pevného disku alebo
pevnej jednotky, počítač nevypínajte.
Poznámka: SieÝový vypínač normálne funguje na jeden dotyk. Avšak za
niektorých okolností sa počítač nemusí vypnúÝ okamžite. Ak sa
to stane, držte stlačený sieÝový vypínač približne 5 sekúnd a
počítač sa vypne.
¹ Indikátor zapnutia Tento stavový indikátor svieti vtedy, keê zapnete svoj
počítač.
¹
Svetelný indikátor jednotky pevného disku Keê svieti tento indikátor,
znamená to, že hlavičky jednotky pevného disku sa presúvajú, alebo že váš
počítač číta alebo zapisuje na pevný disk.
¹
Tlačidlo na vysunutie diskety Ak chcete vybraÝ disketu z jednotky, stlačte
toto tlačidlo.
¹
Svetelný indikátor disketovej jednotky Keê svieti tento indikátor, znamená
to, že hlavičky disketovej jednotky sa presúvajú, alebo že váš počítač číta
alebo zapisuje na disketovú jednotku.
Poznámka:
Ak má váš počítač predinštalovanú jednotku CD-ROM, pozrite si
“Používanie jednotky CD-ROM” na strane 24.
Spustenie vášho počítača
Aby ste spustili svoj počítač:
1. Zapnite všetky zariadenia, pripojené do počítača.
2. Stlačte a pustite sieÝový vypínač na vašom počítači.
Poznámka: Ak sa vám zdá, že je niekde problém, pozrite si Kapitola 6,
“Odstraňovanie problémov” na strane 107.
20
UžívateWská príručka PC 300PL
Ak ste nezmenili žiadne nastavenia v programe Configuration/Setup Utility,
vyskytnú sa nasledovné udalosti:2
1. Nainštaluje sa video BIOS.
2. Na obrazovke sa objaví logo IBM.
3. V Wavom hornom rohu obrazovky sa objaví množstvo systémovej a rozšírenej
pamäte.
4. Objavia sa nasledovné správy:
Press F1 for Configuration/Setup
Press ESC for fast POST
Press F12 for Network Boot
5. a vstavaný test pri spustení (POST) sa dokončí bez zistenia problému, ozve sa
jedno pípnutie. Ak POST zistí problém, ozve sa viac pípnutí (alebo žiadne) a
na obrazovke sa zobrazí chybová správa. Zapíšte si všetky čísla kódov chýb a
popisy. Ďalšie informácie o chybových správach nájdete v Kapitola 6,
“Odstraňovanie problémov” na strane 107.
6. Môžete spustiÝ program Configuration/Setup Utility (stlačením F1) alebo
spustiÝ rýchly POST (stlačením Esc).
7. Ak má váš počítač nainštalovaný adaptér SCSI, nainštaluje sa SCSI BIOS.
8. Ak máte nastavené heslo pri spustení, na obrazovke sa objaví výzva na jeho
zadanie. Ak ste nastavili heslo pri spustení aj heslo správcu, vo výzve na
zadanie hesla môžete napísaÝ jedno z hesiel. Keê napíšete svoje heslo a
stlačíte Enter, zobrazí sa prvá obrazovka vášho operačného systému alebo
aplikačného programu.
9. Ak sa zmenila hardvérová konfigurácia alebo sa zistila chyba, po stlačení
Enter sa môže zobraziÝ ponuka programu Configuration/Setup Utility.
Viac informácií nájdete v “POST (Power-on self-test)” na strane 108.
10.
Požiadavka DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sa pošle do siete
a dôjde k jednej z nasledovných udalostí:
¹
Ak ste správne pripojený do siete, DHCP server vášmu počítaču
dynamicky priradí IP (Internet Protocol) adresu a potom zavedie spúšÝací
obraz na váš počítač.
¹
Ak je požiadavka DHCP neúspešná, objaví sa nasledovná správa:
No IP address found for DHCP or BOOTP
Operačný systém a aplikačné programy sa zavedú z jednotky pevného
disku.
2
Ak ste zmenili nastavenia pre vlastnosti (ako sú heslá alebo spúšÝacia postupnosÝ) v programe
Configuration/Setup Utility, pozrite si “Nastavenia, ktoré ovplyvňujú spúšÝaciu procedúru” na
strane 49, kde sú dôležité informácie.
Kapitola 3. Operating and caring for your
21
¹
Ak ste do ethernetovej prípojky na vašom počítači nezapojili ethernetový
kábel, objaví sa nasledovná správa:
Media test failed; check cable
a operačný systém a aplikačné programy sa zavedú z jednotky pevného
disku.
Čo uvidíte a budete počuÝ pri spustení vášho počítača, závisí na nastaveniach v
ponuke Start Options programu Configuration/Setup Utility. Štandardné nastavenia
sú Power On Status [Disabled] a Power On Self Test [Quick].
Poznámky:
1. Iné výbery tiež môžu zmeniÝ to, čo sa zobrazí pri spustení počítača.
2. Ak máte predinštalovaný softvér, predinštalovaná aplikácia, nazývaná
ConfigSafe, automaticky vytvorí snímku vašich počiatočných systémových
nastavení pri prvom spustení počítača. Pomocou týchto informácií môžete
nanovo nastaviÝ tieto nastavenia, ak aktualizácia konfigurácie niekedy v
budúcnosti zlyhá. Ďalšie informácie o ConfigSafe a iných softvérových
produktoch, dodaných s vaším počítačom, nájdete v O vašom softvéri.
Váš počítač sa môže "zobudiÝ" a spustiÝ vzdialene cez sieÝ, ak má správne
nakonfigurované sieÝové pripojenie do sieÝového adaptéra s podporou Wake on
LAN. Viac informácií nájdete v “Wake on LAN” na strane 28 a v “Nastavenie
spúšÝacej postupnosti” na strane 47.
Vypínanie
Keê ste pripravený vypnúÝ svoj počítač, vykonajte vypínaciu procedúru pre váš
operačný systém, aby ste predišli strate neuložených údajov alebo poškodeniu
vašich softvérových programov. Inštrukcie nájdete v dokumentácii k vášmu
operačnému systému.
22
UžívateWská príručka PC 300PL
Používanie diskiet
V disketovej jednotke vášho počítača môžete používaÝ 3.5-palcové diskety.
Narábanie s disketami a ich odkladanie
Vnútri ochranného obalu diskety je pružný disk s magneticky citlivým povlakom,
na ktorom sú uložené údaje. Plastový obal chráni disk pred poškodením teplom,
prachom, magnetickými poWami a odtlačkami prstov.
Pri narábaní s disketami a ich odkladaní použite nasledovné pokyny:
¹
Ak je plastový obal, chrániaci disketu, poškodený, túto disketu nepoužívajte.
Poškodená disketa môže poškodiÝ disketovú jednotku.
¹
Ochranný posuvný kryt navrchu 3.5-palcovej diskety chráni časÝ magnetického
povrchu. Disketová jednotka odsunie tento kryt, aby mohla z diskety čítaÝ
údaje alebo ich na ňu zapisovaÝ. Neodsúvajte tento kryt, pretože odtlačky
prstov a prach môžu spôsobiÝ stratu údajov.
¹
Nikdy sa nedotýkajte samotného magnetického povrchu.
¹
Diskety nedávajte do blízkosti magnetov alebo zariadení, ktoré generujú silné
magnetické pole, ako sú elektrické motory a generátory. Diskety sú citlivé na
magnety vo vašich televíznych prijímačoch, telefónoch, reproduktoroch a iných
podobných zariadeniach. Magnetické pole môže vymazaÝ údaje na vašich
disketách. Neklaête diskety na monitor, ani nepoužívajte magnety na
pripevnenie poznámok na váš počítač.
¹
Diskety neodkladajte na miestach s vysokými teplotami, nízkymi teplotami
alebo na priamom slnečnom svetle. Pre 3.5-palcovú disketu sú prijateWné
teploty od 4° do 53°C (39° až 127°F). Diskety nenechávajte na horúčave.
Plastový obal diskety by sa mohol zdeformovaÝ a poškodiÝ tak disketu.
Vkladanie a vyberanie diskiet
Ak chcete vložiÝ 3.5-palcovú disketu, držte ju nálepkou hore a do jednotky najprv
vložte koniec s ochranným posuvným krytom. Potlačte disketu do disketovej
jednotky, až kým disketa nezapadne na svoje miesto a neklikne.
Ak chcete disketu vybraÝ, stlačte tlačidlo na vysunutie a disketu vytiahnite von z
jednotky. Kým svieti indikátor používania, disketu nevyberajte.
Kapitola 3. Operating and caring for your
23
Ochrana diskiet pred zápisom
Môže sa staÝ, že disketu náhodne naformátujete alebo na ňu neúmyselne zapíšete
údaje. Môžu sa prepísaÝ alebo stratiÝ dôležité informácie. Z tohto dôvodu je
vhodné chrániÝ dôležité diskety pred zápisom. Z diskety s ochranou pred zápisom
môžete údaje čítaÝ, ale nemôžete ich vymazaÝ alebo zmeniÝ.
Prepínač na ochranu pred zápisom sa nachádza na zadnej strane 3.5-palcovej
diskety. Prepínač na ochranu pred zápisom sa môže použiÝ na ochranu údajov pred
ich prepísaním alebo vymazaním z diskety. Ak 3.5-palcová disketa nemá prepínač
na ochranu pred zápisom, je trvalo chránená pred zápisom.
¹
Ak chcete povoliÝ zapisovanie na disketu, posuňte prepínač tak, aby bol otvor
na ochranu pred zápisom zakrytý.
¹
Ak chcete zakázaÝ zapisovanie na disketu, posuňte prepínač tak, aby bol otvor
na ochranu pred zápisom odokrytý.
Používanie jednotky CD-ROM
Niektoré modely majú predinštalovanú jednotku CD-ROM. Jednotky CD-ROM
prehrávajú alebo čítajú z CD, ale nemôžu naň zapisovaÝ údaje. Jednotky CD-ROM
používajú štandardné disky s priemerom 12 cm (4.75 palca).
Pri používaní jednotky CD-ROM sa riaête týmito pokynmi:
¹
¹
¹
24
Jednotku nedávajte tam, kde je:
– Vysoká teplota
– Vysoká vlhkosÝ
– Nadmerná prašnosÝ
– Nadmerné vibrácie alebo náhle otrasy
– Naklonený povrch
– Priame slnečné svetlo
Do jednotky nevkladajte žiadne iné predmety ako CD.
Pred premiestnením počítača vyberte z jednotky CD.
UžívateWská príručka PC 300PL
Narábanie s CD
Pri narábaní s CD sa riaête nasledovnými pokynmi:
¹
CD držte za jeho okraje. Nedotýkajte sa povrchu strany, ktorá nie je
označená.
¹
Ak chcete odstrániÝ prach a odtlačky prstov, utrite CD čistou, mäkkou látkou
od stredu k obvodu. Čistenie CD v kruhovom smere môže spôsobiÝ stratu
údajov.
¹
Na CD nepíšte, ani naň nelepte papier.
¹
Po CD neškriabte a nerobte na ňom značky.
¹
CD neumiestňujte ani neodkladajte na priame slnečné svetlo.
¹
Na čistenie disku nepoužívajte benzín, riedidlá, ani iné čistiace prostriedky.
¹
CD nehádžte ani neohýbajte.
Vkladanie CD
Ak chcete vložiÝ CD do jednotky CD-ROM:
1. Stlačte tlačidlo na vysunutie. Z jednotky sa vysunie podnos. (Podnos
neotvárajte ručne silou.)
2. CD položte na podnos, označenou stranou hore.
3. Zatvorte podnos stlačením tlačidla na vysunutie alebo jemným zatlačením
podnosu smerom dnu. Po zatvorení podnosu sa aktivuje svetelný indikátor na
prednej strane jednotky, čo znamená, že jednotka sa používa.
4. Ak chcete CD vybraÝ, stlačte tlačidlo na vysunutie. Keê sa podnos vysunie,
opatrne vyberte disk.
5. Zatvorte podnos stlačením tlačidla na vysunutie alebo jemným zatlačením
podnosu smerom dnu.
Poznámka: Ak sa pri stlačení tlačidla na vysunutie podnos z jednotky nevysunie,
do otvoru pre núdzové vysunutie na prednej strane jednotky CD-ROM
vsuňte veWkú svorku na papiere.
Používanie video zariadení
Váš počítač má adaptér AGP (accelerated graphics port) s pamäÝou SGRAM, ktorý
podporuje množstvo video režimov. Video režimy sú odlišné kombinácie rozlíšenia,
obnovovacej frekvencie a farieb, definované video štandardom pre zobrazovanie
textu alebo grafiky. Viac informácií o video režimoch nájdete v Oboznámenie sa s
vašim osobným počítačom (nachádza sa na CD Software Selections, dodanom s
vašim počítačom).
Kapitola 3. Operating and caring for your
25
Ovládače video zariadenia
Aby ste získali všetky výhody grafického adaptéra vo vašom počítači, niektoré
operačné systémy a aplikačné programy vyžadujú prispôsobený softvér, známy ako
ovládače video zariadení. Tieto ovládače zariadení poskytujú vyššiu rýchlosÝ,
vyššie rozlíšenie, viac farieb a obraz bez blikania.
Ovládače zariadenia pre grafický adaptér a súbor README s inštrukciami pre
inštaláciu ovládačov zariadenia sú na CD Product Recovery, dodanom s vaším
počítačom. Ak má váš počítač predinštalovaný softvér v IBM, ovládače video
zariadení sú už nainštalované na pevnom disku. Inštrukcie na inštaláciu ovládačov
zariadenia môžete použiÝ vtedy, ak potrebujete preinštalovaÝ ovládače zariadenia
alebo ak potrebujete viac informácií na získanie a inštaláciu aktualizovaných
ovládačov zariadenia.
Pozrite si Kapitola 7, “Získavanie pomoci, služieb a informácií” na strane 135, kde
nájdete viac informácií.
Zmena nastavení monitora
Aby ste získali na svojej obrazovke čo najlepší možný obraz a znížili blikanie,
možno budete musieÝ prestaviÝ rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu svojho
monitora. Nastavenia monitora si môžete prezrieÝ a zmeniÝ cez svoj operačný
systém pomocou inštrukcií, poskytnutých v súboroch README na CD Product
Recovery, dodanom s vašim počítačom. Ďalšie informácie o nastaveniach monitora
nájdete v dokumentácii k vášmu operačnému systému.
Pozor
Pred zmenou WubovoWných nastavení monitora si určite prezrite informácie,
dodané s vašim monitorom. Použitie rozlíšenia alebo obnovovacej frekvencie,
ktoré nie sú podporované vaším monitorom, môže spôsobiÝ nečitateWnosÝ
obrazu a mohlo by poškodiÝ monitor. Informácie, dodané s vašim monitorom,
zvyčajne obsahujú rozlíšenia a obnovovacie frekvencie, ktoré podporuje daný
monitor. Ak potrebujete dodatočné informácie, spojte sa s výrobcom monitora.
Aby ste minimalizovali blikanie a chvenie obrazu, nastavte svoj monitor na
najvyššiu neprekladanú obnovovaciu frekvenciu, ktorú podporuje monitor. Ak váš
monitor vyhovuje štandardu VESA Display Data Channel (DDC), je už možno
nastavený na najvyššiu obnovovaciu frekvenciu, ktorú môže podporovaÝ monitor a
video radič. Ak si nie ste istý, či váš monitor vyhovuje DDC, pozrite si
dokumentáciu, dodanú s monitorom.
26
UžívateWská príručka PC 300PL
Používanie audio zariadení
Váš počítač má integrovaný audio radič, ktorý podporuje väčšinu aplikácií pre
Sound Blaster a je kompatibilný s Microsoft Windows Sound System. Váš počítač
má tiež jeden interný reproduktor a tri audio konektory. Pomocou audio radiča
môžete zaznamenávaÝ a prehrávaÝ zvuky a hudbu a používaÝ zvuk v
multimediálnych aplikáciách. Do konektora pre linkový výstup môžete voliteWne
pripojiÝ dva stereo reproduktory, aby ste získali lepší zvuk z multimediálnych
aplikácií.
Audio konektory vo vašom počítači sú 3.5 mm (1/8-in.) mini-jacky. Nasleduje
popis konektorov. (Umiestnenie konektorov si pozrite v “Pripojenie káblov
počítača” na strane 10.)
Linkový výstup: Tento konektor sa používa na posielanie zvukových signálov z
počítača do externých zariadení, ako sú stereo reproduktory so
vstavanými zosilňovačmi, slúchadlá, multimediálne klávesnice alebo
konektor Audio line-in na stereo systéme.
Poznámka: Keê je do slúchadlového konektora na vašom počítači
pripojený externý reproduktor, interný reproduktor vo
vašom počítači je deaktivovaný.
Linkový audio vstup: Tento konektor sa používa na príjem zvukových signálov z
externých zariadení (ako je linkový výstup z audio systému, televízie
alebo hudobného nástroja) do zvukového systému počítača.
Mikrofónový vstup: Tento konektor sa používa na pripojenie mikrofónu k vášmu
počítaču, ak chcete zaznamenaÝ hlas alebo iné zvuky na pevný disk.
Tento konektor tiež môže používaÝ softvér na rozpoznanie hlasu.
Poznámka: Ak počas nahrávania zistíte rušenie alebo spätnú väzbu,
skúste znížiÝ hlasitosÝ nahrávania mikrofónu (zisk).
Procedúry pre zaznamenávanie a prehrávanie zvuku závisia od operačného systému.
Informácie a inštrukcie nájdete v dokumentácii k vášmu operačnému systému.
Aktualizácia systémových programov
Systémové programy sú základnou vrstvou softvéru, vstavaného do vášho počítača.
Patrí sem vstavaný test pri spustení (POST), kód základného vstupno/výstupného
systému (BIOS) a program Configuration/Setup Utility. POST je množina testov a
procedúr, ktoré sa vykonajú pri každom spustení vášho počítača. BIOS je
softvérová vrstva, ktorá prekladá inštrukcie z ostatných vrstiev do elektrických
signálov, ktorým rozumie hardvér počítača. Na prezretie a zmenu konfigurácie a na
nastavenie vášho počítača môžete použiÝ program Configuration/Setup Utility.
Kapitola 3. Operating and caring for your
27
Systémová doska vášho počítača má modul s firmware, nazývaný electrically
erasable programmable read-only memory (EEPROM, elektricky vymazateWná a
programovateWná ROM, známa tiež ako pamäÝ flash). POST, BIOS a program
Configuration/Setup Utility môžete jednoducho zaktualizovaÝ tak, že spustíte
počítač pomocou diskety na aktualizáciu flash alebo pomocou funkcie Remote
Administration, ak je povolená. Pozrite si “Nastavenie vzdialenej správy” na
strane 49, kde nájdete viac informácií.
Ako súčasÝ nepretržitej práce na zlepšovaní kvality môže IBM robiÝ zmeny a
vylepšenia systémových programov. Keê sa aktualizácie vydajú, sú dostupné ako
stiahnuteWné súbory na World Wide Web alebo prostredníctvom bulletin board
Service (pozrite si Kapitola 7, “Získavanie pomoci, služieb a informácií” na
strane 135). Informácie o používaní aktualizácií systémových programov sú
dostupné v súbore README, zahrnutom v súboroch aktualizácie.
Spravovanie vášho počítača
Váš počítač je dodaný s funkciami, ktoré môže správca siete alebo súborový server
používaÝ na vzdialené spravovanie a riadenie vášho počítača. Viac informácií o
správe systému nájdete v Oboznámenie sa s vašim osobným počítačom (nachádza sa
na CD Software Selections, dodanom s vašim počítačom).
Služby IBM Universal Manageability zjednodušujú a automatizujú správu systémov
PC a podporujú úlohy, ako je rozmiestnenie a sledovanie majetku. Tieto nástroje
pre PC sú dostupné pre osobné počítače IBM bez êalších poplatkov, čím pomáhajú
redukovaÝ celkové náklady na vlastníctvo vašich PC, zapojených do siete a
umožňujú vám použiÝ vitálne prostriedky spoločnosti na dôležité obchodné aktivity.
Wake on LAN
Správca siete môže použiÝ túto funkciu na zapnutie vášho počítača zo vzdialeného
miesta, ak má váš počítač sieÝový adaptér s podporou Wake on LAN. Keê sa
Wake on LAN používa v spojení s riadením siete, veWa typov funkcií, ako sú
prenosy údajov, aktualizácie softvéru, aktualizácie POST alebo BIOS vášho
počítača, sa môže spustiÝ vzdialene. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s
voWbou, aby ste určili, či treba nainštalovaÝ súbory.
Poznámka: Ak je napájací kábel počítača zastrčený do ochrany pred kolísaním,
uistite sa, že keê vypínate napájanie, používate sieÝový vypínač
počítača, nie vypínač ochrany pred kolísaním. V opačnom prípade
nebude funkcia Wake on LAN fungovaÝ.
28
UžívateWská príručka PC 300PL
Alert on LAN
Váš počítač podporuje technológiu Alert on LAN. Technológia Alert on LAN
umožňuje upozornenie na zmeny v počítačovom systéme, aj keê je počítač
vypnutý. Pomocou technológií DMI (Desktop Management Interface) a Wake on
LAN, Alert on LAN pomáha riadiÝ a monitorovaÝ hardvérové a softvérové
prostriedky vášho počítača.
Alert on LAN vygeneruje upozornenia pri odstránení interných komponentov
počítača, pri zlyhaní POST počas pokusu o Wake on LAN alebo pri odpojení
počítača zo siete alebo pri odpojení z elektrickej zásuvky. Alert on LAN môže byÝ
integrovaný so softvérom na riadenie siete, ako je LANClient Control Manager a
IBM Netfinity Manager.
Remote Program Load alebo Dynamic Host Configuration
Protocol
Remote Program Load (RPL) a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Ak je váš počítač dodaný s ethernetovým adaptérom, správca siete môže na
riadenie vášho počítača použiÝ Remote Program Load (RPL) alebo Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP). Ak použijete RPL v spojení so softvérom, ako je
IBM LANClient Control Manager, môžete použiÝ funkciu, nazývanú Hybridné
RPL, ktorá na pevný disk nainštaluje hybridné obrazy (alebo súbory). Pri každom
spustení počítača zo siete potom LANClient Control Manager rozpozná váš počítač
ako klienta Hybridného RPL a na pevný disk vášho počítača sa zavedie malý
samozavádzací program. Hybridné RPL zabraňuje sieÝovej prevádzke, spojenej so
štandardným RPL.
Remote Administration
Správca siete môže použiÝ funkciu vzdialenej správy na vzdialenú aktualizáciu
POST a BIOS vo vašom počítači. Aby ste mohli používaÝ túto funkciu, potrebujete
softvér na riadenie siete, ako je LANClient Control Manager. Informácie o
konfigurácii nájdete v “Nastavenie vzdialenej správy” na strane 49.
LANClient Control Manager
LANClient Control Manager (LCCM) je grafický, na serveri založený program,
ktorý pomáha pri rozmiestňovaní systémov tým, že umožňuje neobsluhovanú
inštaláciu operačných systémov, úplných softvérových obrazov, ovládačov zariadení
a aktualizácií BIOS na vzdialených systémoch. Ak sa použije s Wake on LAN,
LCCM môže spustiÝ váš systém z vypnutého stavu, čo znamená, že inštalácia sa
môže vykonaÝ počas doby, kým sa váš systém nepoužíva. Keê si zakúpite IBM
PC, LCCM si môžete stiahnuÝ bez êalších poplatkov (okrem poplatkov za prístup
do Internetu).
Kapitola 3. Operating and caring for your
29
Viac informácií alebo stiahnutie tohto softvéru je k dispozícii na adrese
http://www.ibm.com/pc/us/desktop/lccm na World Wide Web.
System Migration Assistant (SMA)
System Migration Assistant (SMA) poskytuje funkčnosÝ, podobnú sprievodcom,
ktorá pomáha správcom vzdialene prenášaÝ konfigurácie, nastavenia profilov,
ovládače zariadení a súbory z osobného počítača IBM alebo nie-IBM do
podporovaných systémov IBM. Ak ste si zakúpili IBM PC, SMA si môžete
stiahnuÝ bez êalších poplatkov (okrem poplatkov za prístup do Internetu).
Viac informácií alebo stiahnutie tohto softvéru je k dispozícii na adrese
http://www.ibm.com/pc/us/software/sysmgmt/products/sma na World Wide Web.
Desktop Management Interface
Desktop Management Interface (DMI) je metóda pre získavanie informácií o
hardvéri a softvéri vo vašom počítači. V sieÝovom prostredí môžu správcovia siete
používaÝ DMI na vzdialené monitorovanie a riadenie vášho počítača. Viac
informácií o DMI nájdete v Oboznámenie sa s vašim osobným počítačom (nachádza
sa na CD Software Selections, dodanom s vašim počítačom).
Používanie bezpečnostných funkcií
Aby ste zabránili neautorizovanému použitiu vášho počítača, môžete použiÝ
zariadenia proti narušeniu a iné bezpečnostné funkcie, poskytnuté s vašim
počítačom.
Zariadenia proti narušeniu
Zariadenia od IBM proti narušeniu pomáhajú chrániÝ pred zlodejmi počítačových
komponentov, ako je mikroprocesor, pamäÝové moduly systému alebo jednotky.
Zámok krytu je vstavaný do rámu vášho počítača, aby zabraňoval odmontovaniu
krytu. Dodané sú dva zhodné kWúče do zámku krytu. Visačka, pripevnená ku
kWúčom, obsahuje sériové číslo kWúča a adresu výrobcu kWúča.
Dôležité
Kódové číslo kWúča, adresu a telefónne číslo výrobcu si zaznačte na miesto,
poskytnuté v Príloha B, “Záznamy o počítači” na strane 147. Pretože
zámočníci nie sú oprávnení duplikovaÝ kWúče zámku krytu, náhradné kWúče si
musíte objednaÝ od výrobcu kWúčov. Pri objednávaní náhradných kWúčov
budete potrebovaÝ kódové číslo kWúča.
30
UžívateWská príručka PC 300PL
Môžete nastaviÝ detektor narušenia šasi vo vnútri počítača, aby správca systému
dostal pri každom odmontovaní krytu počítača výstrahu. Po nastavení hesla
správcu sa výzva na zadanie hesla zobrazí pri každom vašom pokuse o prístup do
programu Configuration/Setup Utility. Po nastavení hesla a po odmontovaní krytu
počítača sa pri najbližšom zapojení a spustení počítača zobrazí na obrazovke
počítača chybová správa POST (176). Aby ste mohli spustiÝ počítač, musíte zadaÝ
správne heslo správcu. Informácie o nastavení hesiel nájdete v Kapitola 4,
“Používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37.
Ak váš počítač používa Alert on LAN a ste pripojený do siete, ktorá používa Intel
LANDesk Desktop Manager alebo Intel LANDesk Client Manager, správa o
odmontovaní krytu počítača sa tiež pošle na konzolu správcu systému. Viac
informácií nájdete v “Alert on LAN” na strane 29 a obráÝte sa na svojho správcu
siete.
Ochrana komponentov
Váš počítač má komponenty so sériovými číslami, ktoré sa môžu zaregistrovaÝ v
bezpečnostnej spoločnosti tretej strany. (Môžete tiež zaregistrovaÝ celý systém.)
Zaregistrovaním komponentov počítača môžete zvýšiÝ šance identifikovania
komponentov, ak sa niekedy ukradnú a znovu nájdu. Viac informácií o registrácii
komponentov nájdete na podpornej stránke IBM na
http://www.pc.ibm.com/us/desktop/ na World Wide Web.
Funkcia Asset ID
IBM poskytuje vo vašom počítači základ pre podporu Asset ID 3. Asset ID
poskytuje schopnosÝ pristupovaÝ na informácie o vašom počítači, ktoré sú uložené
v module EEPROM na systémovej doske, pomocou prenosného snímača rádiových
frekvencií.
Asset ID EEPROM obsahuje predzaznamenané informácie o systéme, vrátane jeho
konfigurácie a sériových čísiel kWúčových komponentov. Asset ID EEPROM tiež
obsahuje množstvo prázdnych polí, do ktorých môžete zaznamenaÝ informácie
podWa svojho výberu. Asset ID sa môže snímaÝ z malej vzdialenosti. Snímanie
Asset ID nevyžaduje odmontovanie krytu počítača a ani vybratie počítača z krabice,
v ktorom je dodaný. Tento typ bezdrôtového sledovania umožňuje rýchlejšie
rozmiestňovanie systému a vylepšenú správu majetku.
3
Asset ID povoWuje prehliadanie vášho osobného počítača rôznymi zariadeniami od nezávislých
spoločností, ktoré vydávajú rádiové frekvencie. Asset ID je určené len na použitie so
zariadením s rádiovou frekvenciou, ktorá vyhovuje Radiačným limitom RF od ANSI/IEEE
C95.1 z 1991.
Kapitola 3. Operating and caring for your
31
Najnovšie informácie o bezpečnostných funkciách osobného počítača nájdete na
podpornej stránke IBM na http://www.pc.ibm.com/security/ na World Wide Web.
Bezpečnostné riešenia od IBM
Bezpečnostné riešenia od IBM robia transakcie elektronického obchodu
bezpečnými. Patrí k nim nasledovné:
¹
Integrovaný bezpečnostný čip, nazývaný čip na generovanie podpisov, ktorý
vám poskytuje funkčnosÝ SMART karty bez êalších nákladov.
¹
Podpora rozšírenej bezpečnosti
¹
Softvér User Verification Manager, ktorý pomáha spravovaÝ autentifikáciu,
preto sa len rozhodnete, kto má prístup na komponenty vášho systému.
Ochrana údajov
Údaje na jednotke pevného disku môžete stratiÝ z mnohých dôvodov. K zničeniu
údajových súborov môžu prispieÝ narušenia bezpečnosti, vírusy alebo zlyhanie
jednotky pevného disku. Na ochranu pred stratou hodnotných informácií začlenila
IBM do vášho počítača veWa funkcií na ochranu údajov.
Jednotka pevného disku SMART
Váš počítač je dodaný s jednotkou pevného disku SMART (Self-Monitoring,
Analysis, and Reporting Technology), ktorý umožňuje hlásenie možných chýb
pevného disku. Ak sa zistí chyba, na obrazovku počítača sa pošle varovná správa,
kompatibilná s DMI, a ak je počítač v sieti, pošle sa aj na konzolu správcu. Keê
sa zistí chyba, môže sa spraviÝ záloha údajov na pevnom disku a jednotka sa môže
nahradiÝ.
Ochrana pred vírusmi
Váš počítač má vstavanú ochranu pred vírusmi, ktorá sa môže aktivovaÝ cez
program Configuration/Setup Utility. Okrem toho, na IBM CD Software Selections
sa nachádza Norton AntiVirus for IBM. Ďalšie informácie o Norton AntiVirus for
IBM alebo inom softvérovom produkte nájdete v O vašom softvéri.
Rozšírená bezpečnosÝ
Váš počítač má funkciu rozšírenej bezpečnosti, ktorá poskytuje pre vaše heslo
správcu a nastavenia spúšÝacej postupnosti dodatočnú ochranu. Pri rozšírenej
bezpečnosti je vaše heslo správcu a spúšÝacia postupnosÝ uložená v chránenom
stálom bezpečnom module EEPROM, ktorý je oddelený od pamäte CMOS a
modulu EEPROM, ktorý uchováva systémové programy. Keê je vaše heslo
správcu a spúšÝacia postupnosÝ chránená rozšírenou bezpečnosÝou, zostanú
32
UžívateWská príručka PC 300PL
neporušené aj pri vybití batérie vo vašom počítači alebo ak ju niekto vyberie. Viac
informácií nájdete v “Používanie rozšírenej bezpečnosti” na strane 46.
Zamknutie klávesnice
Klávesnicu môžete zablokovaÝ, aby ju ostatní nemohli používaÝ. Ak je nastavené
heslo pri prihlásení, klávesnica sa pri zapnutí počítača zamkne. Aby sa klávesnica
odomkla, musíte napísaÝ správne heslo. Funkciu hesla pri prihlásení môžete
aktivovaÝ pomocou programu Configuration/Setup Utility. Pozrite si Kapitola 4,
“Používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37.
Niektoré operačné systémy majú funkciu uzamknutia klávesnice a myši. Pozrite si
dokumentáciu, dodanú s vašim operačným systémom, kde nájdete viac informácií.
Kapitola 3. Operating and caring for your
33
StarostlivosÝ o
váš počítač
Tieto pokyny použite na správne narábanie a starostlivosÝ o váš počítač.
Základy
Nasleduje niekoWko základných bodov o tom, ako zachovaÝ správnu funkciu vášho
počítača:
¹
Počítač majte v čistom, suchom prostredí. Presvedčte sa, že je na rovnom a
pevnom povrchu.
¹
Navrch monitora nedávajte žiadne predmety, nezakrývajte žiadne otvory v
monitore ani v počítači. Tieto otvory umožňujú prúdenie vzduchu, čím
zabraňujú prehriatiu vášho počítača.
¹
Do blízkosti žiadnej časti vášho počítača nedávajte jedlo ani nápoje. Drobné
kúsky jedla a omrvinky môžu spraviÝ klávesnicu alebo myš nepoužiteWnými.
¹
Zabráňte tomu, aby sieÝové vypínače alebo iné ovládacie prvky boli vlhké.
VlhkosÝ môže tieto časti poškodiÝ a spôsobiÝ elektrickú poruchu.
¹
Napájací kábel vždy odpájajte uchopením zástrčky, nie kábla.
Čistenie vášho počítača
Periodické čistenie vášho počítača je dobrý zvyk, ktorý chráni povrchy a zaisÝuje
bezproblémovú prevádzku.
POZOR:
Pred čistením počítača a obrazovky monitora určite vypnite sieÝový vypínač
počítača a monitora.
Počítač a klávesnica
Na čistenie popísaných a pokreslených povrchov počítača používajte len jemné
čistiace prostriedky a vlhkú látku.
34
UžívateWská príručka PC 300PL
Obrazovka monitora
Na čistenie povrchu obrazovky monitora nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by
ho mohli poškriabaÝ. Povrch obrazovky sa dá Wahko poškriabaÝ, preto sa ho
nedotýkajte perami, ceruzkami a ani gumami.
Ak chcete vyčistiÝ povrch obrazovky, jemne ho utrite mäkkou, suchou látkou alebo
na obrazovku fúknite, aby ste odstránili malé a iné voWné čiastočky. Potom použite
mäkkú látku, navlhčenú tekutým čistiacim prostriedkom na sklo, ktorý nepoškriabe.
Myš
Konektor myši
Ak sa ukazovateW na obrazovke neposúva plynule s myšou, možno je potrebné, aby
ste vyčistili myš.
Ak chcete vyčistiÝ svoju myš:
1. Vypnite počítač.
2. Odpojte z počítača kábel myši.
3. ObráÝte myš spodkom nahor. Odomknite držiak naspodku myši tak, že ho
posuniete v smere, označenom šípkou na tomto držiaku.
4. Otočte myš pravou stranou hore, aby vypadol držiak s guWkou.
5. GuWku umyte v teplej mydlovej vode a utrite ju.
6. Pomocou vlhkej látky vyčistite vonkajšok myši a držiak. Nezabudnite vyčistiÝ
valčeky vnútri myši.
7. GuWku a držiak vložte späÝ. Zamknite držiak tým, že ho posuniete v opačnom
smere, ako znázorňuje šípka.
8. Kábel myši pripojte do počítača.
Kapitola 3. Operating and caring for your
35
Premiestnenie vášho počítača
Pred premiestnením vášho počítača spravte nasledovné.
1. Spravte si zálohu všetkých súborov a údajov z pevného disku.
Operačné systémy sa môžu odlišovaÝ v spôsobe vykonávania procedúr
zálohovania. Informácie o zálohovaní softvéru nájdete v dokumentácii k
vášmu operačnému systému.
2. Vyberte z jednotiek všetky médiá (diskety, kompaktné disky, pásky, atê.).
3. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia. Vaša jednotka pevného disku
automaticky zaparkuje čítacie/zapisovacie hlavičky do nedátovej oblasti. Tento
proces zabraňuje poškodeniu pevného disku.
4. Odpojte napájacie káble z elektrických zásuviek.
5. Zaznačte si, kam ste pripojili svoje káble na zadnej strane počítača; potom ich
odpojte.
6. Ak máte odložené originálne krabice a baliace materiály, použite ich na
zabalenie jednotiek. Ak používate odlišné krabice, jednotky odpružte, aby ste
zabránili poškodeniu.
36
UžívateWská príručka PC 300PL
Kapitola 4. Používanie programu
Configuration/Setup Utility
Program Configuration/Setup Utility je uložený v pamäti EEPROM (electrically
erasable programmable read-only memory) vášho počítača. Program
Configuration/Setup Utility môžete použiÝ na prezeranie a zmenu konfiguračných
nastavení vášho počítača, bez ohWadu na používaný operačný systém. Avšak
nastavenia, ktoré vyberiete vo svojom operačnom systéme, môžu nahradiÝ podobné
nastavenia v programe Configuration/Setup Utility.
Spustenie a používanie programu Configuration/Setup
Utility
Program Configuration/Setup Utility sa spustí automaticky, keê POST zistí, že
nainštalovaný hardvér vo vašom počítači mal za následok degradovanú
konfiguráciu. Zobrazí sa správa POST 162. Pozrite si “POST (Power-on self-test)”
na strane 108.
Aby ste spustili program Configuration/Setup Utility:
1. Zapnite svoj počítač. Keê je počas začatia tejto procedúry počítač už zapnutý,
musíte vypnúÝ operačný systém, vypnúÝ počítač, počkaÝ niekoWko sekúnd, kým
nezhasnú všetky indikátory používania a reštartovaÝ svoj počítač. (Na
reštartovanie počítača nepoužite Ctrl+Alt+Del.)
2. Keê sa počas spúšÝania objaví v dolnom Wavom rohu výzva
Configuration/Setup Utility, stlačte F1. (Táto výzva sa objaví na obrazovke
len na niekoWko sekúnd. F1 musíte stlačiÝ rýchlo.)
3. Ak ste nenastavili heslo, na obrazovke sa objaví ponuka programu
Configuration/Setup Utility. Ak ste nastavili heslo, ponuka programu
Configuration/Setup Utility sa neobjaví dovtedy, kým nenapíšete heslo a
nestlačíte Enter. Pozrite si “Používanie hesiel” na strane 40, kde nájdete viac
informácií.
Poznámka: Ak sa pridal nový systémový hardvér a je pravdivé aspoň jedno
z nasledovných tvrdení, ponuka programu Configuration/Setup
Utility sa zobrazí pred odovzdaním riadenia operačnému
systému.
¹
¹
¹
Je povolený rozšírený POST.
Je aktivované heslo pri spustení.
Je aktivované heslo správcu.
 Copyright IBM Corp. 1999
37
Ponuka, ktorú uvidíte na vašom počítači, sa môže trochu odlišovaÝ od tu zobrazenej
ponuky, ale bude pracovaÝ rovnakým spôsobom.
Configuration/Setup Utility
Select Option:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
System Summary
Product Data
Devices and I/O Ports
Start Options
Date and Time
System Security
Advanced Setup
ISA Legacy Resources
Power Management
Save Settings
Restore Settings
Load Default Settings
Exit Setup
Prezeranie a zmena nastavení
Ponuka programu Configuration/Setup Utility uvádza položky, ktoré identifikujú
témy konfigurácie systému. VedWa položiek konfiguračnej ponuky môžete vidieÝ
symboly. Vysvetlenie jednotlivých symbolov nájdete v nasledovnej tabuWke.
Symbol
Vysvetlenie
¹
Je k dispozícii êalšia ponuka alebo obrazovka
5
Spravila sa zmena položky v systémovej konfigurácii alebo
program Configuration/Setup Utility zistil chybu a pokúša sa ju
opraviÝ. Za položkou ponuky, ktorá má pri sebe 5, môže
nasledovaÝ êalšia ponuka.
*
Zistil sa konflikt v systémových prostriedkoch. Pred ukončením
programu Configuration/Setup Utility tento problém odstráňte,
aby váš počítač fungoval správne.
[ ]
Konfiguračné informácie v ponukách programu
Configuration/Setup Utility, ktoré ste zmenili, sú uzatvorené v
takýchto zátvorkách. Informácie, ktoré nie sú v zátvorkách,
nemôžete zmeniÝ.
38
UžívateWská príručka PC 300PL
Keê pracujete s ponukou programu Configuration/Setup Utility, musíte používaÝ
klávesnicu. Nasledovnú tabuWka zobrazuje klávesy, používané na vykonanie
rôznych úloh.
Klávesy
Funkcia
↑
Tieto klávesy šípiek použite na presúvanie medzi položkami
ponuky, až kým nevysvietite požadovanú položku.
↓
← →
Tieto klávesy šípiek použite na zobrazenie a prepínanie medzi
voWbami pre položku ponuky.
Enter
Tento kláves stlačte vtedy, keê chcete vybraÝ vysvietenú
položku ponuky.
Esc
Tento kláves stlačte vtedy, ak chcete odísÝ z ponuky alebo po
prezretí alebo vykonaní zmien nastavení v ponuke.
+
Tento kláves použite v niektorých ponukách na zvýšenie číselnej
hodnoty nastavenia.
−
Tento kláves (alebo kláves mínus alebo pomlčka) použite v
niektorých ponukách na zníženie číselnej hodnoty nastavenia.
0–9
Tieto klávesy číslic použite v niektorých ponukách na zmenu
číselnej hodnoty nastavenia.
F1
Tento kláves stlačte na zobrazenie pomoci k vybranej položke
ponuky.
F9
Stlačte tento kláves, ak ste zmenili a uložili nastavenie vybranej
položky ponuky a chcete obnoviÝ nastavenie, ktoré bolo aktívne
pred spravením zmeny.
F10
Tento kláves stlačte vtedy, ak chcete vrátiÝ nastavenie vybranej
položky ponuky na štandardnú hodnotu.
Poznámka: Aktívne klávesy sú zobrazené v spodnej časti každej obrazovky; nie
všetky z horeuvedených klávesov sú aktívne v každej ponuke.
Ukončenie programu Configuration/Setup Utility
Keê dokončíte prezeranie alebo zmenu nastavení, stlačte Esc, aby ste sa vrátili do
ponuky programu Configuration/Setup Utility (možno budete musieÝ stlačiÝ Esc
viackrát). Ak chcete uložiÝ nové nastavenia, pred ukončením vyberte Save
Settings. V opačnom prípade sa vaše zmeny neuložia.
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
39
Používanie hesiel
Na zabezpečenie vášho počítača a údajov môžete použiÝ heslá. Môžete nastaviÝ
dva druhy hesiel: heslo pri spustení a heslo správcu. Aby ste mohli používaÝ svoj
počítač, nemusíte nastaviÝ žiadne heslo. Ak sa však rozhodnete jedno z nich
nastaviÝ, prečítajte si predtým nasledovné časti.
Používanie hesla pri spustení (power-on password)
Funkcia hesla pri spustení zabraňuje neautorizovaným osobám získaÝ prístup do
vášho počítača. Keê nastavíte heslo pri spustení, môžete si vybraÝ jeden z troch
režimov výzvy na zadanie hesla:
On
Ak je výzva na zadanie hesla nastavená na režim On, pri zapnutí
počítača ste požiadaný o heslo pri spustení. Kým sa nezadá správne
heslo, operačný systém počítača sa nespustí a klávesnicu nebudete
môcÝ používaÝ na zadávanie žiadnych iných informácií. Ak máte myš
pripojenú do konektora pre myš, zostane zamknutá. Ak máte myš
pripojenú do sériového portu, aktivuje sa pri spustení počítača bez
ohWadu na to, či je heslo nastavené alebo nie.
Poznámka: Ak je povolené Remote Administration, nemôžete
vybraÝ On. V tomto prípade vyberte Dual. Ak
nastavíte tento režim na On, keê je povolené Remote
Administration, automaticky sa prestaví na Dual. Viac
informácií nájdete v “Nastavenie vzdialenej správy” na
strane 49.
Off
40
Ak je výzva na zadanie hesla nastavená na režim Off (niekedy sa
nazýva režim neobsluhovaného spustenia), pri spustení počítača nie
ste požiadaný o zadanie hesla pri spustení. Počítač spustí operačný
systém. Ak máte pripojenú myš do konektora pre myš, pozrite si
nasledovné informácie.
UžívateWská príručka PC 300PL
Dôležité informácie pre užívateWov myši
Tieto informácie sa týkajú len počítačov, ktoré majú pripojenú
myš do portu pre myš; sériová myš nie je ovplyvnená režimom
Off pre výzvu na zadanie hesla.
Režim Off pre výzvu na zadanie hesla zabraňuje počítaču zistiÝ,
že je pripojená myš. V tomto režime sa ovládač zariadenia pre
myš nezavedie automaticky. Namiesto toho operačný systém
zobrazí chybovú správu, ktorá vás informuje o tom, že konektor
myši je zablokovaný. Aby ste umožnili zavedenie operačného
systému bez zobrazenia tejto chybovej správy pri budúcich
reštartoch, zadajte svoje heslo pri spustení alebo heslo správcu a
stlačte Enter. Potom použite kláves tabulátora a medzerníka na
klávesnici, aby ste začiarkli začiarkovacie políčko Do not display
this message in the future.
Keê sa spustí operačný systém v režime Off pre výzvu na
zadanie hesla, počítač zostane zamknutý, až kým nenapíšete svoje
heslo. Myš, pripojená do portu pre myš, však zostane uzamknutá.
Dual
V režime Dual pre výzvu na zadanie hesla závisí správanie počítača
pri spustení na tom, či je počítač spustený sieÝovým vypínačom
počítača alebo neobsluhovanou metódou, ako je modem alebo
časovač.
Ak spustíte počítač pomocou sieÝového vypínača, počítač funguje
rovnako, ako keby bol v režime On pre výzvu na zadanie hesla.
Pozrite si stranu 40, kde nájdete viac informácií.
Ak sa počítač spustí neobsluhovanou metódou, napríklad vzdialene
cez LAN, počítač funguje rovnako, ako keby bol v režime Off pre
výzvu na zadanie hesla. Pozrite si stranu 40, kde nájdete viac
informácií.
Keê zadáte svoje heslo pri spustení, v programe Configuration/Setup Utility si
budete môcÝ prezrieÝ obmedzené informácie, ale nebudete môcÝ zmeniÝ žiadne
nastavenia.
Keê píšete heslo, nezobrazuje sa na obrazovke. Ak napíšete zlé heslo, zobrazí sa
obrazovka so správou, že ste sa pomýlili. Ak napíšete trikrát zlé heslo, musíte
vypnúÝ svoj počítač a znovu ho zapnúÝ. Keê napíšete správne heslo, počítač začne
normálnu prevádzku.
Nastavenie, zmena a vymazanie hesla pri spustení
Heslo pri spustení môže byÝ WubovoWná kombinácia najviac siedmych znakov (A–Z,
a–z a 0–9).
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
41
Pozor
Záznam o svojom hesle pri spustení si odložte na bezpečnom mieste. Ak
stratíte alebo zabudnete svoje heslo, nemôžete ho zmeniÝ ani vymazaÝ bez
toho, aby ste nezložili kryt počítača a nepresunuli prepínač na systémovej
doske. Pozrite si “Vymazanie strateného alebo zabudnutého hesla” na
strane 44, kde nájdete viac informácií.
Ak chcete nastaviÝ, zmeniÝ alebo vymazaÝ heslo pri spustení:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Z ponuky programu Configuration/Setup Utility vyberte System Security a
stlačte Enter.
3. Vyberte Power-On Password a stlačte Enter.
4. Ak chcete vymazaÝ heslo pri spustení, vyberte Delete Power-On Password.
Zobrazí sa obrazovka s upozornením, že sa vymaže existujúce heslo pri
spustení. Ak chcete pokračovaÝ, stlačte Enter. Potom choête na krok 9.
5. Ak chcete zmeniÝ heslo pri spustení, vyberte Change Power-On Password a
riaête sa inštrukciami na obrazovke.
6. Ak chcete nastaviÝ nové heslo, zadajte svoje nové heslo a stlačte šípku dole
(↓).
7. Znovu napíšte svoje nové heslo.
8. Pre Password Prompt vyberte Off, On alebo Dual. Medzi výbermi sa
prepínate stláčaním šípky vWavo (←) alebo šípky vpravo (→).
Poznámka: Ak je povolené Remote Administration, nemôžete vybraÝ On.
V tomto prípade vyberte Dual. Ak nastavíte tento režim na On,
keê je povolené Remote Administration, režim sa automaticky
prestaví na Dual.
9. Keê ste skončili prezeranie a zmeny nastavenia, stlačte Esc, aby ste sa vrátili
do ponuky programu Configuration/Setup Utility.
10. Vyberte Save Settings z ponuky Configuration/Setup Utility: potom stlačte Esc
a riaête sa inštrukciami na obrazovke, pomocou ktorých ukončíte program
Configuration/Setup Utility.
42
UžívateWská príručka PC 300PL
Používanie hesla správcu (administrator password)
Dôležité
Ak je povolená rozšírená bezpečnosÝ, záznam so svojim heslom správcu si
odložte na bezpečnom mieste. Ak zabudnete alebo stratíte heslo správcu,
musíte vymeniÝ systémovú dosku, aby sa dalo obnoviÝ.
Nastavenie hesla správu zabraňuje neautorizovaným osobám meniÝ konfiguračné
nastavenia. Ak ste zodpovedný za udržiavanie nastavení na viacerých počítačoch,
možno budete chcieÝ nastaviÝ heslo správcu.
Po nastavení hesla správcu sa výzva na zadanie hesla zobrazí pri každom vašom
pokuse o prístup do programu Configuration/Setup Utility. Ak napíšete zlé heslo,
zobrazí sa správa. Ak napíšete trikrát za sebou zlé heslo, musíte vypnúÝ svoj
počítač a znovu ho zapnúÝ.
Ak je nastavené heslo pri spustení aj heslo správcu, môžete napísaÝ jedno z hesiel.
Aby ste však mohli zmeniÝ WubovoWné nastavenia, musíte použiÝ svoje heslo
správcu. Ak zadáte heslo pri spustení, budete si môcÝ len prezeraÝ obmedzené
informácie.
Nastavenie, vymazanie alebo zmena hesla správcu
Heslo správcu môže byÝ WubovoWná kombinácia najviac siedmych znakov (A–Z,
a–z a 0–9).
Ak chcete nastaviÝ, zmeniÝ alebo vymazaÝ heslo správcu:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Z ponuky programu Configuration/Setup Utility vyberte System Security a
stlačte Enter.
3. Vyberte Administrator Password a stlačte Enter. Budete upozornený na to,
že ak zabudnete svoje heslo správcu, budete musieÝ vymeniÝ svoju systémovú
dosku. Ak chcete pokračovaÝ, stlačte Enter.
4. Ak chcete vymazaÝ heslo správcu, vyberte Delete Administrator Password a
choête na krok 9 na strane 44.
5. Ak chcete nastaviÝ heslo správcu, napíšte svoje heslo, stlačte šípku dole (↓) a
znovu napíšte svoje heslo.
6. Pre Power-On Password Changeable by User vyberte Yes alebo No. Medzi
výbermi sa prepínate stláčaním šípky vWavo (←) alebo šípky vpravo (→). (Ak
vyberiete Yes a je nastavené heslo správu, heslo pri spustení sa dá zmeniÝ bez
potreby zadania hesla správcu. Ak vyberiete No a je nastavené heslo správcu,
heslo pri spustení sa nedá zmeniÝ, kým nezadáte heslo správcu.)
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
43
7. Pre Require Power-On Password on Warm boot, vyberte Yes alebo No.
8. Vyberte Change Administrator Password a riaête sa inštrukciami na
obrazovke.
9. Stláčajte Esc, až kým sa nevrátite do ponuky programu Configuration/Setup
Utility.
10. Vyberte Save Settings z ponuky programu Configuration/Setup Utility: potom
stlačte Esc a riaête sa inštrukciami na obrazovke, pomocou ktorých ukončíte
program Configuration/Setup Utility.
Vymazanie strateného alebo zabudnutého hesla
Táto časÝ sa týka stratených alebo zabudnutých hesiel, ktoré nie sú chránené
rozšírenou bezpečnosÝou. Informácie k strateným alebo zabudnutým heslám, ktoré
sú chránené rozšírenou bezpečnosÝou, nájdete v "Enhanced Security." Táto časÝ sa
týka stratených alebo zabudnutých hesiel, ktoré nie sú chránené rozšírenou
bezpečnosÝou. Informácie k strateným alebo zabudnutým heslám, ktoré sú chránené
rozšírenou bezpečnosÝou, nájdete v "Enhanced Security."
Dôležité
Ak je to možné, zaznamenajte si konfiguračné informácie svojho počítača
predtým, ako nastavíte bezpečnostný prepínač pre zlyhanie.
Ak chcete vymazaÝ zabudnuté alebo stratené heslo:
1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Odpojte napájací kábel.
3. Odstráňte kryt. Pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61 (desktop) alebo
“Odmontovanie krytu” na strane 77 (tower).
4. Pozrite si nálepku na kryte systémovej dosky vnútri počítača, aby ste našli
bezpečnostný prepínač pre zlyhanie.
5. Presuňte bezpečnostný prepínač pre zlyhanie z normálnej polohy do polohy na
vymazanie.
6. Nasaête kryt.
7. Pripojte napájací kábel.
8. Reštartujte počítač, nechajte ho neobsluhovaný asi na 10 sekúnd a potom
vypnite počítač.
9. Odpojte napájací kábel a odmontujte kryt. Pozrite si “Odmontovanie krytu” na
strane 61 (desktop) alebo “Odmontovanie krytu” na strane 77 (tower).
10. Presuňte bezpečnostný prepínač pre zlyhanie z polohy na vymazanie do
normálnej polohy.
44
UžívateWská príručka PC 300PL
11. Dajte späÝ kryt počítača. Pozrite si “Nasadenie krytu a pripojenie káblov” na
strane 76 alebo “Nasadenie krytu a pripojenie káblov” na strane 93.
12. Pripojte napájací kábel.
Používanie bezpečnostných profilov zariadení
Bezpečnostný profil zariadení vám umožňuje riadiÝ úroveň bezpečnosti pre
nasledovné:
¹
IDE controller (napríklad, jednotky pevných diskov) - keê je táto funkcia
nastavená na Disable, všetky zariadenia, pripojené do radiča IDE, sú zakázané
a neobjavia sa v konfigurácii systému.
¹
Diskette Drive Access - keê je táto funkcia nastavená na Disable, nedá sa
pristupovaÝ na disketovú jednotku.
¹
Diskette Write Protect - keê je táto funkcia nastavená na Enable, všetky
diskety sa berú ako chránené pred zápisom.
Nastavenie bezpečnostného profilu zariadení vám tiež umožňuje riadiÝ, ktoré
zariadenia vyžadujú heslo pred ich spustením. Existujú tri triedy týchto zariadení:
¹
Výmenné médium, ako sú disketové jednotky a jednotky CD-ROM
¹
Jednotky pevných diskov
¹
SieÝové zariadenia
Tieto zariadenia môžete nastaviÝ tak, aby požadovali heslo užívateWa, heslo správcu
alebo aby nevyžadovali žiadne heslo. Ak máte pre svoj systém nastavené heslo pri
spustení alebo heslo správcu, týmto spôsobom môžete nakonfigurovaÝ svoj počítač
tak, aby vyžadoval heslo len vtedy, ak sa počas spúšÝania pristupuje na určité
zariadenia. Napríklad, ak nastavíte jednotky pevných diskov tak, aby vyžadovali
užívateWské heslo, pri každom pokuse o spustenie z pevného disku budete
požiadaný o napísanie hesla, aby sa pokračovalo v spúšÝaní.
Niektoré operačné systémy od vás vyžadujú, aby ste napísali heslo pred zavedením
operačného systému. Bezpečnostný profil zariadenia nemení spôsob fungovania
operačného systému. Ak sa vyžaduje heslo pre operačný systém, musíte ho pri
požiadaní napísaÝ bez ohWadu na nastavenia bezpečnostného profilu zariadenia.
Ak chcete nastaviÝ bezpečnostný profil zariadenia:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Z ponuky programu Configuration/Setup Utility vyberte System Security a
stlačte Enter.
3. Vyberte Security Profile by Device a stlačte Enter.
4. Vyberte požadované zariadenia a nastavenia a stlačte Enter.
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
45
5. Keê ste skončili prezeranie a zmeny nastavenia, stlačte Esc, aby ste sa vrátili
do ponuky programu Configuration/Setup Utility.
6. Vyberte Save Settings z ponuky Configuration/Setup Utility: potom stlačte Esc
a riaête sa inštrukciami na obrazovke, pomocou ktorých ukončíte program
Configuration/Setup Utility.
Používanie rozšírenej bezpečnosti
Rozšírená bezpečnosti sa môže povoliÝ alebo zakázaÝ len keê aktualizujete
systémové programy.
A je rozšírená bezpečnosÝ povolená a nemáte nastavené heslo správcu, váš počítač
bude fungovaÝ tak, ako keby bola rozšírená bezpečnosÝ neaktívna.
Ak je rozšírená bezpečnosÝ povolená a máte nastavené heslo správcu, váš počítač
bude fungovaÝ nasledovne:
¹
Obsah bezpečnostnej EEPROM (vaše heslo správcu a spúšÝacia postupnosÝ)
bude chránený pred zlyhaním batérie a pamäte CMOS.
¹
Bezpečnostná EEPROM bude chránená pred neautorizovaným prístupom,
pretože po spustení vášho počítača a dokončení spúšÝacích rutín systémových
programov sa zamkne. Keê je zamknutá, bezpečnostnú EEPROM nemôže
čítaÝ ani do nej zapisovaÝ žiadna softvérová aplikácia alebo systémový softvér,
kým sa počítač nevypne a opätovne nespustí. V sieÝovom prostredí to môže
zabrániÝ vzdialenému vykonávaniu určitých funkcií na vašom počítači.
Rozšírená bezpečnosÝ pridáva na zvýšenie ochrany systémových programov vo
vašom počítači silný zámok. Normálne, celý obsah EEPROM so systémovými
programami je chránený pred zápisom pomocou slabého zámku. Slabý zámok
umožňuje programu Remote Administration fungovaÝ v sieÝovom prostredí.Pri
silnom zámku, pri spustení vášho počítača a dokončení spúšÝacej rutiny
systémových programov sa Remote Administration zamkne a nedá sa
odomknúÝ, až kým sa počítač nevypne, znovu nespustí a nezadá sa heslo
správcu. Nezabudnite, že v sieÝovom prostredí to zabraňuje vzdialenej
aktualizácii systémových programov vo vašom počítači. Niekto musí byÝ pri
počítači, aby ho zapol, vypol a zadal heslo správcu.
¹
Funkcia narušenia krytu vás upozorní vtedy, ak sa odmontoval kryt vášho
počítača. Táto funkcia pracuje aj keê je počítač zapnutý aj vypnutý. Ak sa
odmontuje kryt, na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu a váš
počítač zostane v pozastavenom stave, až kým nezadáte svoje heslo správcu.
¹
Kým nezadáte heslo správcu, nemôžete meniÝ konfiguračné nastavenia v
programe Configuration/Setup Utility. Znamená to, že všetky zmeny v
hardvéri počítača, ktoré zistia systémové programy vo vašom počítači,
generujú chybu konfigurácie, až kým nezadáte heslo správcu.
46
UžívateWská príručka PC 300PL
Ak chcete povoliÝ alebo zakázaÝ rozšírenú bezpečnosÝ:
1. Do disketovej jednotky (jednotka A) vo svojom počítači vložte aktualizačnú
disketu systémových programov. Aktualizácie systémových programov sú
dostupné na World Wide Web.
2. Zapnite počítač. Ak je už zapnutý, musíte ho vypnúÝ a znovu zapnúÝ.
3. Začne sa aktualizácia, váš počítač sa zastaví a požiada vás o vaše heslo
správcu (ak ste heslo správcu nastavili). Počítač zostane v zastavenom stave,
až kým nezadáte heslo správcu.
4. Keê zadáte heslo správcu alebo ak nebolo nastavené žiadne heslo správcu,
aktualizačná disketa bude pokračovaÝ êalej a vám sa poskytne možnosÝ na
povolenie alebo zakázanie rozšírenej bezpečnosti. Váš výber sa automaticky
zaznamená v ponuke System Security z programu Configuration/Setup Utility.
Ostatné nastavenia v programe Configuration/Setup Utility
Informácie v tejto časti obsahujú inštrukcie pre zmenu ostatných nastavení pomocou
programu Configuration/Setup Utility, ako je rýchlosÝ klávesnice, spúšÝacia
postupnosÝ, vzdialená správa a správa napájania.
Zmena rýchlosti klávesnice
Môžete zmeniÝ rýchlosÝ, ktorou klávesnica reaguje na držanie stlačeného klávesu.
Toto nastavenie je v Start Options v programe Configuration/Setup Utility.
Štandardná hodnota pre typematic rate je 30 znakov za sekundu (vysoká rýchlosÝ).
Nastavenie spúšÝacej postupnosti
Váš počítač sa môže spustiÝ z niekoWkých zariadení, vrátane jednotky pevného
disku, disketovej jednotky, jednotky CD-ROM alebo zo siete. SpúšÝací program
hWadá tieto zariadenia vo vybranom poradí. Na vybratie spúšÝacej postupnosti
môžete použiÝ Configuration/Setup Utility.
SpúšÝacia postupnosÝ vášho počítača bola prednastavená na automatické zaslanie
požiadavky DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pri spustení vášho
počítača. Táto funkcia uWahčuje správcovi siete nastavovaÝ a riadiÝ počítače
pomocou softvéru na správu siete, ako je IBM LANClient Control Manager (pozrite
“LANClient Control Manager” na strane 29).
Pri prednastavenej spúšÝacej postupnosti, keê spustíte svoj počítač a je do neho
pripojený ethernetový kábel a v disketovej jednotke nie je žiadna spúšÝacia disketa,
váš počítač pošle požiadavku DHCP cez sieÝ. Ak je požiadavka DHCP úspešná,
vášmu počítaču sa pridelí IP adresa a zavedie sa operačný systém a ostatné
softvérové produkty.
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
47
Váš počítač má prednastavenú nasledovnú spúšÝaciu postupnosÝ:
First startup device
Second startup device
Third startup device
Fourth startup device
[Diskette drive]
[Network]
[Hard disk drive]
[Disabled]
Poznámka: Predchádzajúca spúšÝacia postupnosÝ nie je štandardná spúšÝacia
postupnosÝ pre váš počítač. Ak zmeníte nastavenia v programe
Configuration/Setup Utility na štandardné hodnoty, uvedené
predchádzajúce nastavenia sa zmenia. Ak načítate štandardné
nastavenia alebo ak presuniete bezpečnostný prepínač pre zlyhanie,
štandardné nastavenia pre spúšÝaciu postupnosÝ sú nasledovné:
First startup device
Second startup device
Third startup device
Fourth startup device
[Diskette drive]
[Hard disk drive]
[Network]
[Disabled]
Dôležité
Určite si zaznačte svoju správu postupnosÝ, aby ste ju podWa potreby mohli
obnoviÝ.
Ak chcete nastaviÝ spúšÝaciu postupnosÝ:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Vyberte Start Options a stlačte Enter.
3. Z ponuky Start Options vyberte Startup Sequence a stlačte Enter.
4. Vyberte First Startup Device a stlačte Enter.
5. Spravte svoj výber pomocou klávesov šípok a stlačte Enter.
6. Ak je potrebné, zopakujte horné kroky pre Second Startup Device, Third
Startup Device a Fourth Startup Device.
7. Ak je Automatic Power On Startup Sequence nastavené na Enabled, vyberte
postupnosÝ zariadení z poskytnutých volieb.
8. Stláčajte Esc, až kým sa nevrátite do ponuky programu Configuration/Setup
Utility.
9. Vyberte Save Settings z ponuky Configuration/Setup Utility a stlačte Enter,
potom stlačte Esc a riaête sa inštrukciami na obrazovke, pomocou ktorých
ukončíte program Configuration/Setup Utility.
48
UžívateWská príručka PC 300PL
Nastavenia, ktoré ovplyvňujú spúšÝaciu procedúru
Nastavenia pre nasledovné funkcie v programe Configuration/Setup Utility môžu
ovplyvniÝ spúšÝaciu procedúru pre váš počítač:
¹
Start Options, obsahuje spúšÝaciu postupnosÝ, stav pri spustení a vlastný test
pri spustení.
¹
Security options, obsahuje haslo správcu a heslo pri spustení. Viac informácií
nájdete v “Používanie hesiel” na strane 40, “Používanie hesla pri spustení
(power-on password)” na strane 40, a v “Používanie hesla správcu
(administrator password)” na strane 43.
¹
Bezpečnostný profil zariadení. Viac informácií nájdete v “Používanie
bezpečnostných profilov zariadení” na strane 45.
Nastavenie vzdialenej správy
Povolením vzdialenej správy (remote administration) môžete aktualizovaÝ
systémové programy, ako sú POST a BIOS, zo sieÝového servera. Ak ste pre svoj
počítač nastavili heslo správcu, toto heslo sa nemusí zadaÝ, aby sa dali vzdialene
aktualizovaÝ programy. Informácie o nastavení vášho servera na vykonanie
aktualizácií POST a BIOS získate u svojho správcu siete.
Ak chcete nastaviÝ vzdialenú správu, spravte tieto kroky:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility. Pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37.
2. Vyberte System Security a stlačte Enter.
3. Vyberte Remote Administration a stlačte Enter.
4. Aby ste povolili aktualizáciu vzdialenou správou, vyberte Enabled. Aby ste ju
zakázali, vyberte Disabled.
5. Stláčajte Esc, až kým sa nevrátite do hlavnej ponuky programu
Configuration/Setup Utility.
6. Vyberte Save Settings z ponuky programu Configuration/Setup Utility; potom
stlačte Esc a riaête sa inštrukciami na obrazovke, pomocou ktorých ukončíte
program Configuration/Setup Utility.
Prostriedky prerušení a DMA
Táto časÝ zobrazuje nastavenia pre štandardné prostriedky prerušení a DMA (direct
memory access) pre váš počítač. Nastavenia prerušení a DMA sa môžu zmeniÝ pri
zmene konfigurácie vášho počítača.
Požiadavka prerušenia
Systémový prostriedok
0
Časovač
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
49
Požiadavka prerušenia
Systémový prostriedok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Klávesnica
Radič prerušení
Sériový port B
Sériový port A
Dostupné
Disketa
Paralelný port
Hodiny reálneho času
ACPI
Dostupné
Dostupné
Myš
Koprocesor
Dostupné
Jednotky IDE
Poznámka: IRQ 4 a 7 sa môžu zmeniÝ na alternatívne nastavenia alebo zakázaÝ.
Požiadavka DMA
Systémový prostriedok
0
1
2
3
4
5
6
7
Dostupné
Dostupné
Disketa
Paralelný port
Systémový prostriedok
Dostupné
Dostupné
Dostupné
Funkcia správy napájania
Váš počítač je dodaný so vstavanými schopnosÝami na úsporu energie. Nastavenia
úspory energie si môžete prezrieÝ a zmeniÝ pomocou ponuky správy napájania v
programe Configuration/Setup Utility. Táto časÝ popisuje funkcie správy napájania
vo vašom počítači a poskytuje inštrukcie pre používanie týchto funkcií.
Pozor
Ak zariadenie, napríklad monitor, nemá schopnosÝ správy napájania, pri použití
stavu s úsporou energie sa môže poškodiÝ. Predtým ako spravíte výbery pre
úsporu energie pre svoj monitor, pozrite si dokumentáciu, dodanú s vašim
monitorom, či podporuje Display Power Management Signaling (DPMS).
50
UžívateWská príručka PC 300PL
ACPI BIOS IRQ
Automatic Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS IRQ umožňuje
operačnému systému riadiÝ funkcie správy napájania vášho počítača. Na
nakonfigurovanie prerušení, ktoré používa táto funkcia, môžete použiÝ nastavenie
ACPI BIOS IRQ, čím môžete uvoWniÝ prostriedky pre ostatné zariadenia. Nie
všetky operačné systémy podporujú ACPI BIOS IRQ. Či je podporované ACPI,
nájdete v dokumentácii k vášmu operačnému systému.
Režim ACPI standby
Niektoré modely vám umožňujú vybraÝ, do akej úrovne napájania prejde váš
systém, keê vstúpi do režimu standby.
Standby Mode S1 Standby Mode S1 je podporovaný na všetkých modeloch.
Keê počítač vstúpi do režimu S1, napájajú sa všetky zariadenia, ale činnosÝ
mikroprocesora je zastavená.
Standby Mode S3 Standby Mode S3 je podporovaný na niektorých modeloch.
Ak nastavenie pre Standby Mode vo vašom počítači neumožňuje vybraÝ S3, je
podporovaný len Standby Mode S1. Keê počítač vstúpi do režimu S3, bude sa
napájaÝ len hlavná pamäÝ. Aby ste zobudili počítač zo Standby Mode S3, stlačte a
pustite sieÝový vypínač na počítači.
Poznámka: Ak pre nastavenie Standby Mode vo vašom počítači môžete vybraÝ
S3, určite si prečítajte nasledovný dôležitý text.
Dôležité
Niektoré voliteWné adaptéry sa z režimu S3 nemusia zobudiÝ správne. Ak sa
zdá, že váš počítač prestal reagovaÝ v režime standby, stlačte a držte stlačený
sieÝový vypínaÝ na 5 sekúnd. Počítač ukončí režim standby a vypne sa.
Počítač znovu zapnete stlačením sieÝového vypínača.
Ak máte problémy pri Standby Mode S3, nastavte túto voWbu na S1 a skúste
nájsÝ, či pre vaše voliteWné adaptéry nie sú dostupné aktualizované ovládače
zariadení, ktoré podporujú Standby Mode S3.
Nastavenie funkcií správy napájania
Dôležité
Ak sú do vášho počítača pripojené len zariadenia USB, možno nebudete môcÝ
zobudiÝ systém, ak vstúpil do stavu s nízkou spotrebou.
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
51
Pomocou správy napájania sa môže počítač a monitor (ak monitor podporuje
DPMS) nastaviÝ tak, aby prešli do stavu so zníženou spotrebou, ak sú neaktívne
počas špecifikovanej doby.
¹
Time to Low Power: Keê povolíte Automatic Hardware Power
Management, túto voWbu môžete použiÝ na špecifikovanie množstva času
neaktivity počítača predtým, ako sa aktivujú funkcie správy napájania.
¹
System Power: Môžete vybraÝ On, ak chcete, aby počítač zostal zapnutý
alebo Off, ak chcete, aby sa počítač vypol.
¹
Display: Túto voWbu môžete použiÝ na výber jedného z nasledovných stavov
so zníženou spotrebou:
–
Standby: V tomto režime je obrazovka čierna, ale obraz sa obnoví
okamžite pri zistení WubovoWnej aktivity.
–
Suspend: V tomto režime používa monitor menej energie ako v režime
Standby. Obrazovka je čierna, ale obraz sa obnoví až za niekoWko sekúnd
po zistení WubovoWnej aktivity.
–
Off: V tomto režime sa vypne napájanie monitora. Aby ste obnovili
napájanie monitora, musíte stlačiÝ sieÝový vypínač monitora. Na
niektorých monitoroch budete možno musieÝ stlačiÝ sieÝový vypínač
dvakrát.
Ak je vybrané Off, musíte špecifikovaÝ Time to Display 'Off'. Môžete
vybraÝ od 5 minút do 1 hodiny.
Poznámka: Time to display off je čas od spustenia stavu so zníženou
spotrebou až do vypnutia monitora.
–
¹
Disable: V tomto režime nie je monitor ovplyvnený nastaveniami správy
napájania.
IDE Drives: Tento výber môžete použiÝ na špecifikovanie toho, či sú jednotky
IDE pri aktivovaní funkcií správy napájania povolené alebo zakázané.
Ak chcete nastaviÝ funkcie správy napájania:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Vyberte Power Management a stlačte Enter.
3. Vyberte APM a stlačte Enter.
4. Nastavte APM BIOS Mode na Enabled alebo Disabled.
5. Nastavte Automatic Hardware Power Management na Enabled.
6. Vyberte požadované hodnoty pre správu napájania (čas do zníženia napájania,
napájanie systému, rýchlosÝ procesora, obrazovka a čas vypnutia obrazovky).
7. Vyberte Low Power Entry Activity Monitor a stlačte Enter.
52
UžívateWská príručka PC 300PL
8. Zariadenia, ktoré chcete monitorovaÝ správou napájania, nastavte na Enabled
alebo Disabled.
Poznámka: Ak sú všetky zariadenia nastavené na disabled, aby ste zobudili
systém, musíte reštartovaÝ počítač.
9. Trikrát stlačte Esc, aby ste sa vrátili do ponuky programu Configuration/Setup
Utility
10. Vyberte Save Settings z ponuky programu Configuration/Setup Utility; potom
stlačte Esc a riaête sa inštrukciami na obrazovke, pomocou ktorých ukončíte
program Configuration/Setup Utility.
Nastavenie funkcií automatického zapnutia
Funkcie automatického spustenia z ponuky správy napájania môžete použiÝ na
povolenie alebo zakázanie funkcií, ktoré automaticky zapnú váš počítač. Musíte
tiež vybraÝ spúšÝaciu postupnosÝ, ktorú chcete používaÝ pre typ vami vybranej
udalosti spustenia. MODEM Ring Detect
¹
Wake on LAN: Ak máte softvér na vzdialenú správu cez sieÝ a sieÝový
adaptér s podporou Wake on LAN, môžete použiÝ funkciu Wake on LAN,
vyvinutú v IBM. Keê nastavíte Wake on LAN na Enabled, váš počítač sa
automaticky zapne, keê prijme od iného počítača v lokálnej počítačovej sieti
(LAN) špecifický signál. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s
voWbou, aby ste určili, či treba nainštalovaÝ súbory.
¹
Wake Up on Alarm: Pomocou tejto funkcie môžete špecifikovaÝ dátum a
čas, kedy sa počítač automaticky zapne. Môže to byÝ jedna udalosÝ, denná
udalosÝ alebo týždenná udalosÝ.
¹
PCI Wake Up: Ak je toto nastavenie povolené, váš počítač sa zapne ako
reakcia na požiadavky zo zariadení PCI, ktoré podporujú túto funkciu.
Ak chcete nastaviÝ funkcie automatického spustenia, vykonajte tieto kroky:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si “Spustenie a
používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Vyberte Power Management a stlačte Enter.
3. Vyberte Automatic Power On a stlačte Enter.
4. Vyberte položku ponuky pre funkciu, ktorú chcete nastaviÝ. Pomocou Wavej
šípky (←) alebo pravej šípky (→) vyberte Enabled alebo Disabled. Stlačte
Enter.
5. Vyberte Startup Sequence pre funkciu. Pomocou Wavej šípky (←) alebo pravej
šípky (→) vyberte Primary alebo Automatic. Ak vyberiete Automatic,
presvedčite sa, že Automatic Power On Startup Sequence v ponuke Startup
Sequence je nastavené na Enabled. V opačnom prípade systém použije
primárnu spúšÝaciu postupnosÝ.
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
53
6. Stláčajte Esc, až kým sa nevrátite do ponuky programu Configuration/Setup
Utility.
7. Vyberte Save Settings z ponuky programu Configuration/Setup Utility a
stlačte Enter. Potom stlačte Esc a riaête sa inštrukciami na obrazovke,
pomocou ktorých ukončíte program Configuration/Setup Utility.
Rýchly prehWad pre nastavenia, týkajúce sa siete
Niektoré modely sú dodané so sieÝovým adaptérom. Nasledovné tabuWky poskytujú
rýchly prehWad, ktorý vám pomôže, ak je váš počítač pripojený k ostatným
počítačom v sieti. Tieto informácie vám majú pomôcÝ rýchlo nájsÝ špecifické
nastavenia pre sieÝ. Súčasné nastavenie si môžete prezrieÝ alebo vybraÝ odlišné
nastavenie. Po dokončení môžete tieto nastavenia uložiÝ a ukončiÝ program alebo
môžete ukončiÝ program bez uloženia týchto nastavení.
Kroky v nasledovnej tabuWke vždy začínajú v hlavnej ponuke Configuration/Setup
Utility.
Aby ste povolili:
Vyberte:
Remote
Administration
1. System Security
2. Remote Administration
3. Enabled
ObísÝ normálne
zavedenie
systému a použiÝ
sieÝ
1. Start options
2. VoWba F12, Network boot
3. Enabled
Wake on LAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Power Management
Automatic Power On
Wake on LAN
Enabled
Startup Sequence
Automatic
Stlačte Esc, aby sa vrátili
späÝ do hlavnej ponuky.
7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Prvé, druhé, tretie a štvrté
spúšÝacie zariadenie
54
UžívateWská príručka PC 300PL
Komentáre:
Nastavte Remote
Administration na Enabled,
aby ste povolili aktualizácie
POST/BIOS cez LAN.
¹ Je možné, že pre svoj
model nemôžete vybraÝ
štyri spúšÝacie
zariadenia.
¹ Ak váš LAN adaptér
nemá spojenie s
konektorom Wake on
LAN na systémovej
doske, musíte tiež
povoliÝ Wake on PCI.
Aby ste povolili:
Wake on PCI
Vyberte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Komentáre:
Power Management
Automatic Power On
Wake on PCI
Enabled
Startup Sequence
Automatic
Je možné, že pre svoj model
nemôžete vybraÝ štyri
spúšÝacie zariadenia.
Stlačte Esc, aby sa vrátili
späÝ do hlavnej ponuky.
7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Prvé, druhé, tretie a štvrté
spúšÝacie zariadenie
Wake on Alarm
1.
2.
3.
4.
Power Management
Automatic Power On
Wake on Alarm
Disabled alebo parametre
udalosti (jedna udalosÝ,
denná udalosÝ, týždenná
udalosÝ).
5. Alarm settings
6. Startup Sequence
7. Automatic
Je možné, že pre svoj model
nemôžete vybraÝ štyri
spúšÝacie zariadenia.
Stlačte Esc, aby sa vrátili
späÝ do hlavnej ponuky.
8. Start Options
9. Startup Sequence
10. Automatic Power On
Startup Sequence
11. Enabled
12. Prvé, druhé, tretie a štvrté
spúšÝacie zariadenie
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
55
Aby ste povolili:
Serial Port Ring
Detect
Vyberte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Power Management
Automatic Power On
Serial Port A Ring Detect
Enabled
Startup Sequence
Automatic
Komentáre:
Je možné, že pre svoj model
nemôžete vybraÝ štyri
spúšÝacie zariadenia.
Wake on Ring je povolený
len pre komunikačný port
COM1.
Stlačte Esc, aby sa vrátili
späÝ do hlavnej ponuky.
7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Prvé, druhé, tretie a štvrté
spúšÝacie zariadenie
Modem Ring
Detect
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Power Management
Automatic Power On
MODEM Ring Detect
Enabled
Startup Sequence
Automatic
Stlačte Esc, aby sa vrátili
späÝ do hlavnej ponuky.
¹ Je možné, že pre svoj
model nemôžete vybraÝ
štyri spúšÝacie
zariadenia.
¹ Aby toto nastavenie
fungovalo, musíte tiež
povoliÝ Wake on PCI.
7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Prvé, druhé, tretie a štvrté
spúšÝacie zariadenie
Povolenie funkcie sériového čísla procesora Pentium III
Niektoré modely sú dodané s mikroprocesorom Pentium III, ktorý používa funkciu
sériového čísla procesora. Sériové číslo procesora je elektronické číslo, jedinečné
pre každý mikroprocesor Pentium III. Táto funkcia sa používa hlavne na zlepšenie
bezpečnosti pri transakciách cez Internet. Modely, dodané s mikroprocesorom
Pentium III, majú túto funkciu nastavenú na Off (neaktívna).
Ak chcete povoliÝ túto funkciu, použite nasledovnú procedúru:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility. Ak potrebujete inštrukcie na
spustenie tohto programu, pozrite si “Spustenie a používanie programu
Configuration/Setup Utility” na strane 37.
2. Vyberte Advanced Setup a stlačte Enter.
56
UžívateWská príručka PC 300PL
3. Vyberte Processor Control a stlačte Enter.
4. Zmeňte hodnotu pre Processor Serial Number Access z Disabled na Enabled
a stlačte Enter.
5. Uložte nastavenia, ukončite program a reštartujte svoj počítač pomocou
sieÝového vypínača počítača, aby sa aktivovalo nové nastavenie.
Kapitola 4. Configuration/Setup Utility program
57
58
UžívateWská príručka PC 300PL
Kapitola 5. Inštalácia volieb
inštalácia
Možnosti vášho počítača môžete rozšíriÝ pridaním adaptérov, ovládačov alebo
pamäte. PokiaW pridávate nejakú voWbu, použite tieto inštrukcie spolu s
inštrukciami, ktoré sú dodávané s touto voWbou.
Príprava na inštaláciu volieb
Dôležité
PrítomnosÝ 5 V napätia môže spôsobiÝ poškodenie vášho hardvéru, pokiaW
neodpojíte elektrický kábel zo zásuvky predtým, ako otvoríte kryt počítača.
Predtým, ako nainštalujete nejakú voWbu, prečítajte si “Bezpečnostné
informácie” na strane vii a “Manipulácia so zariadeniami, citlivými na
statickú.” Tieto predpoklady a návody vám pomôžu pracovaÝ bezpečne.
Keê pracujete v blízkosti mikroprocesora, buête opatrný. Pri normálnom
používaní sa môže procesor veWmi ohrievaÝ.
Manipulácia so zariadeniami, citlivými na statickú
elektrinu
Statická elektrina, napriek tomu že je pre vás neškodná, môže vážne poškodiÝ
komponenty počítača. Keê pridávate nejakú voWbu, neotvárajte staticko-ochranný
obal, ktorý obsahuje túto voWbu, až pokým nedostanete pokyny tak urobiÝ.
Keê narábate s voWbami a inými počítačovými komponentami, riaête sa týmito
pokynmi, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému statickou elektrinou.
¹
Obmedzte váš pohyb. Pohyb môže spôsobiÝ vytvorenie statickej elektriny
okolo vás.
¹
S komponentami manipulujte vždy opatrne. Adaptéry, pamäÝové moduly a
spájacie RIMM držte za okraje. Nikdy sa nedotýkajte odkrytého obvodu.
¹
Zabránte ostatným v dotýkaní sa komponentov.
¹
Keê inštalujete novú voWbu, dotknite sa antistatickým ochranným obalom,
ktorý obsahuje voWbu, krytu kovového rozširujúceho slotu alebo iného
nenatretého kovového povrchu na počítači aspoň na dve sekundy. Toto
znižuje statickú elektrinu v balíku a vo vašom tele.
¹
PokiaW je to možné, vyberte voWbu a nainštalujte ju priamo do počítača bez
položenia. PokiaW to nie je možné, položte antistatický ochranný obal, v
 Copyright IBM Corp. 1999
59
ktorom bola voWba dodaná, na hladký rovný povrch a položte voWbu na tento
obal.
¹
Nikdy nepoložte voWbu na kryt počítača alebo iný kovový povrch.
Dostupné voWby
Nasledujú niektoré dostupné voWby:
¹
Adaptéry
–
–
¹
Interné zariadenia
–
–
–
¹
Adaptéry peripheral component interconnect (PCI)
Adaptéry industry standard architecture (ISA) (niektoré modely)
CD-ROM
Pevný disk
Disketové mechaniky a ostatné vyberateWné médiové jednotky.
Systémová pamäÝ, nazývaná Rambus in-line memory module (RIMM)
Najnovšie informácie o dostupných voWbách nájdete na stránkach World Wide
Webu:
¹
¹
http://www.ibm.com/pc/us/options/
http://www.ibm.com/pc/support/
Informácie môžete získaÝ aj zavolaním na nasledovné telefónne čísla:
¹
V rámci Spojených štátov, volajte 1-800-IBM-2YOU (1-800-426-2968), vášho
predajcu alebo marketingového zástupcu IBM.
¹
V Kanade volajte 1-800-565-3344 alebo 1-800-465-7999.
¹
Mimo Spojených štátov a Kanady kontaktujte vášho predajcu alebo
marketingového zástupcu IBM.
Požadované nástroje
Pre nainštalovanie alebo odstránenie niektorých volieb vo vašom počítači budete
potrebovaÝ široký skrutkovač. Pre niektoré voWby môžu byÝ potrebné dodatočné
nástroje. Pozrite si inštrukcie, ktoré sú dodávané s voWbou.
60
UžívateWská príručka PC 300PL
Dôležité
Pred inštaláciou voliteWného zariadenia spustite ConfigSafe (alebo podobnú
aplikáciu), aby sa vytvorila snímka konfigurácie počítača. Pomocou tejto
snímky môžete prezeraÝ a porovnávaÝ zmeny v konfigurácii počítača po
nainštalovaní voWby. Ak máte problémy s konfiguráciou voWby po jej
nainštalovaní, ConfigSafe vám tiež umožňuje obnoviÝ konfiguráciu na
predchádzajúce nastavenia.
Ak máte predinštalovaný softvér, pri prvom spustení vášho počítača vytvorí
ConfigSafe snímku počiatočnej konfigurácie vášho počítača. Túto snímku
môžete použiÝ na obnovenie konfigurácie na počiatočné nastavenia.
ConfigSafe je časÝou predinštalovaného softvéru vo vašom počítači. Viac
informácií nájdete v O vašom softvéri.
Ak máte model typu desktop, pokračujte s “Inštalácia volieb v modeli desktop.”
Ak máte model typu tower, choête do “Inštalácia volieb v modeli tower” na
strane 77.
Inštalácia volieb v modeli desktop
Inštrukcie v tejto časti vám pomôžu nainštalovaÝ voWby do vášho počítača typu
desktop. Informácie v tejto časti môžete použiÝ na inštaláciu voliteWných ovládačov
a adaptérov.
Odmontovanie krytu
Aby ste mohli pristúpiÝ na vnútorné komponenty, ako systémová doska, riser karta
a pozície jednotiek, musíte odmontovaÝ kryt počítača. Keê odpájate káble,
nezabudnite si zapamätaÝ kam patria, aby ste ich vedeli neskôr správne pripojiÝ.
Aby ste odstránili kryt:
1. Ukončite váš operačný systém, odstráňte z mechaník všetky médiá (diskety,
CD alebo kazety) a vypnite všetky pripojené zariadenia a počítač.
2. Vytiahnite všetky elektrické káble z elektrických zásuviek.
3. Odpojte všetky káble pripojené k počítaču. Toto zahrňuje elektrické káble,
vstupno/výstupné (I/O) káble a všetky ostatné káble pripojené k počítaču.
Poznámka: Viac informácií o konektoroch nájdete v “Pripojenie káblov
počítača” na strane 10.
4. Ak sa používa zámok krytu, odomknite kryt počítača. (Zámok krytu sa u
niektorých modeloch nachádza na zadnej strane počítača.)
Kapitola 5. Inštalácia volieb
61
Pozor
Ak ste nastavili heslo správcu, pred odmontovaním krytu počítača si
prečítajte dôležité informácie v “Používanie hesla správcu (administrator
password)” na strane 43.
5. Vytiahnite blokovacie držadlá po stranách počítača; potom jemne vytiahnite
kryt dopredu, ak kým nebude voWný.
6. Kryt z počítača zdvihnite.
Pozor
Pre spoWahlivý chod interných komponentov je dôležité používaÝ správne
chladenie. Nepoužívajte počítač pokiaW má odstránený kryt.
62
UžívateWská príručka PC 300PL
Umiestnenie komponentov
Keê ste odmontovali kryt (pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61), budete
potrebovaÝ nájsÝ a rozpoznaÝ komponenty vnútri vášho počítača. Nasledovná
ilustrácia vám pomôže nájsÝ a rozpoznaÝ rôzne komponenty vášho počítača.
.1/
.2/
.3/
.4/
.5/ .
.6/
Jednotka CD-ROM
SieÝový vypínač
Indikátor zapnutia
Svetelný indikátor
jednotky pevného disku
Pozícia 2 (3.5-palcová
pozícia)
Jednotka pevného disku
.7/
.8/
.9/
.10/
.11/
Disketová jednotka
Vzduchová trubica
Systémová doska
Adaptér AGP
Riser karta
Kapitola 5. Inštalácia volieb
63
Identifikácia častí systémovej dosky
Systémová doska, niekedy nazývaná planar alebo matičná doska, je hlavná doska s
obvodmi vo vašom počítači. Poskytuje základné počítačové funkcie a podporuje
množstvo rôznych zariadení, ktoré boli nainštalované v IBM, alebo ktoré môžete
nainštalovaÝ dodatočne. Pozrite si nasledovnú ilustráciu, kde je znázornené
umiestnenie častí na systémovej doske.
Poznámka: Na nálepke vnútri šasi počítača je ilustrácia systémovej dosky s
dodatočnými informáciami.
.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/
.7/
64
Mikroprocesor
RIMM 1
RIMM 2
RIMM 3
Slot AGP
Bezpečnostný prepínač pre zlyhanie
Batéria
UžívateWská príručka PC 300PL
Určenie miesta komponentov na riser karte
Váš počítač používa na rozširovanie riser kartu. Riser karta obsahuje rozširujúce
sloty, ktoré pripájajú adaptéry na zbernicu PCI (peripheral component interconnect)
(PCI) a ISA (industry standard architecture) a konektory pre disketové jednotky a
jednotky IDE (integrated drive electronics). Nasledovné ilustrácie zobrazujú
rozširujúce sloty na riser karte. Sloty PCI sú v prednej časti riser karty, napájací
konektor a konektory jednotiek IDE sú na zadnej strane riser karty.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
65
Niektoré modely majú riser kartu s dvomi slotmi PCI, jedným slotom ISA a
jedným zdieWaným slotom PCI/ISA. Nasledovná ilustrácia znázorňuje umiestnenie
konektorov na PCI/ISA riser karte.
Inštalácia adaptérov
Do rozširujúcich slotov na riser karte môžete nainštalovaÝ mnoho druhov adaptérov.
Informácie na nájdenie riser karty nájdete v “Umiestnenie komponentov” na
strane 63.
Riser karta v modeli typu desktop má štyri vyhradené sloty PCI. Niektoré modely
majú dva sloty PCI, jeden slot ISA a jeden zdieWaný slot PCI/ISA. Táto časÝ
poskytuje informácie a inštrukcie na inštaláciu adaptérov.
Predtým, ako začnete:
¹
¹
¹
66
Prečítajte si inštrukcie, ktoré ste dostali s novým adaptérom.
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte všetky káble, pripojené k počítaču a odmontujte kryt počítača
(pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61).
UžívateWská príručka PC 300PL
Aby ste nainštalovali adaptér na riser kartu:
1. Odmontujte skrutku a držiak.
2. Odstráňte kryt príslušného rozširujúceho slotu.
3. Antistatickým ochranným krytom, ktorý obsahuje adaptér, sa dotknite
WubovoWného nenatretého kovového povrchu v počítač; potom vyberte adaptér
z obalu.
4. Nainštalujte adaptér.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
67
5. Nainštalujte držiak a skrutku.
Poznámky:
1. Ak potrebujete pripojiÝ kábel z adaptéra do jednotky v pozícii 1, 2 alebo 3,
pozrite si krok 8 na strane 74, kde sú inštrukcie k tomu, ako správne natočiÝ
držiak jednotky, aby ste mohli pristúpiÝ na konektor jednotky.
2. Ak inštalujete interný modem a plánujete použiÝ funkciu "zobudenie
modemom", presvedčite sa, že nepoužité pozície sú vedWa spodku riser karty.
Ak je tento kábel pripojený nesprávne, počítač sa môže automaticky
reštartovaÝ vždy keê ho vypnete.
Adaptéry, podporované vašim počítačom, používajú technológiu Plug and Play,
ktorá umožňuje počítaču automaticky nakonfigurovaÝ adaptér. Viac informácií
nájdete v “Aktualizácia konfigurácie počítača” na strane 103.
Čo urobiÝ êalej
¹
¹
¹
Prejdite do formulára pre záznamy o zariadení v Príloha B, “Záznamy o
počítači” na strane 147 a vedWa slotu, do ktorého ste nainštalovali adaptér,
napíšte jeho názov.
Ak chcete pracovaÝ s inou voWbou, prejdite do príslušnej sekcie.
Ak chcete nasadiÝ kryt späÝ, choête do “Nasadenie krytu a pripojenie
káblov” na strane 76.
Práca s internými jednotkami
Táto sekcia obsahuje informácie a inštrukcie pre inštaláciu a odstraňovanie
interných mechaník.
68
UžívateWská príručka PC 300PL
Interné jednotky
Interné mechaniky sú zariadenia, ktoré váš počítač používa na čítanie a
uchovávanie údajov. Do vášho počítača môžete pridávaÝ mechaniky na zvýšenie
kapacity pamäte a váš počítač môže čítaÝ aj iné typy médií. Niektoré z dostupných
jednotiek pre váš počítač sú:
¹
¹
¹
¹
Jednotky pevných diskov
Páskové mechaniky
Mechaniky CD-ROM
Mechaniky vymeniteWných médií
Interné mechaniky sú nainštalované v pozíciách. Na pozície sa odkazuje ako na
pozíciu 1, pozíciu 2, atê.PokiaW inštalujete internú mechaniku, je dôležité
uvedomiÝ si, ktorý typ a veWkosÝ jednotky môžete inštalovaÝ v každej pozícii.
Počítač typu desktop je dodaný s nasledovnými jednotkami, nainštalovanými v
IBM:
¹
¹
¹
Jednotka CD-ROM v pozícii 1 (niektoré modely)
3.5-palcová jednotka pevného disku v pozícii 3
3.5-palcová disketová jednotka v pozícii 4
Modely, ktoré nemajú mechaniky nainštalované v pozíciách 1 a 2, majú
nainštalovaný statický štít a panel pozície.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
69
Špecifikácie jednotiek
Nasledujúca tabuWka popisuje niektoré mechaniky, ktoré môžete nainštalovaÝ v
každej pozícii a ich výškové požiadavky.
Pozícia 1 - Maximálna výška: 41.3 mm (1.6 in.)
Mechanika CD-ROM
(štandard v niektorých
modeloch)
5.25-palcová jednotka
pevného disku
Pozícia 2 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
3.5-palcová jednotka pevného
disku
3.5-palcová pásková jednotka
Pozícia 3 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
3.5-palcová mechanika
pevného disku
(predinštalované)
Pozícia 4 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
3.5-palcová disketová
mechanika (predinštalované)
Poznámky:
1. Nemôžete nainštalovaÝ jednotky vyššie ako 41.3 mm (1.6 palca).
2. Jednotky, ktoré vyžadujú výmenné médium (diskety, pásky, CD), musíte
nainštalovaÝ do prístupných pozícií: pozície 1 a 2.
3. Tento počítač podporuje len jednu disketovú jednotku.
4. Aby ste správne nainštalovali 3.5-palcovú jednotku do pozície 1, musíte použiÝ
3.5-palcovú konverznú súpravu pre 5.25-palcovú pozíciu.
Napájacie a signálne káble pre interné jednotky
Váš počítač používa na pripojenie jednotiek IDE (integrated drive electronics) do
napäÝového zdroja a riser karty káble. Nasledujúce káble sú poskytnuté:
¹
Štvordrôtové napájacie káble spájajú väčšinu mechaník s napájacím zdrojom.
Na konci týchto káblov sú plastické konektory, ktoré sa pripájajú k rôznym
mechanikám; tieto konektory majú rozdielnu veWkosÝ. Niektoré napájacie
káble sa taktiež pripájajú na systémovú dosku.
¹
Ploché signálne káble, tiež nazývané páskové káble, pripájajú jednotky IDE a
disketové jednotky do riser karty. S vaším počítačom sú dodané signálne
káble s dvomi veWkosÝami:
–
Širší signálový kábel má dva alebo tri konektory.
-
70
Ak má kábel tri konektory, jeden z týchto konektorov sa pripája do
jednotky, jeden je rezervný a tretí sa pripája do konektora IDE na
riser karte.
UžívateWská príručka PC 300PL
-
Ak má kábel dva konektory, jeden z týchto konektorov sa pripája do
jednotky a druhý sa pripája do konektora IDE na riser karte.
Dôležité
PokiaW chcete pridaÝ êalšie zariadenie a váš počítač neobsahuje
jednotku CD-ROM, budete potrebovaÝ druhý signálový kábel s
troma konektormi. PokiaW nahradzujete existujúci signálový
kábel alebo pridávate druhý pevný disk, budete potrebovaÝ
signálový kábel 80-conductor ATA 66. Signálové káble ATA 66
sú farebné. Modrý konektor sa zapája do riser karty; čierny
konektor sa zapája do primárneho zariadenia (tiež známeho ako
master device) a šedý stredný konektor sa zapája do
sekundárneho zariadenia (tiež známeho ako slave device).
Ak je váš počítač dodaný s jednotkou CD-ROM, bude maÝ
signálny kábel ATA 33. Ak inštalujete pevný disk ATA 66 a
chcete využiÝ výhodu väčšej rýchlosti, musíte získaÝ signálny
kábel ATA 66, zmeniÝ nastavenie na jednotke CD-ROM na
sekundárnu jednotku a zmeniÝ konektor, používaný pre jednotku
CD-ROM na stredný šedý konektor. Pevný disk bude pracovaÝ
s rýchlosÝou 66 MHz, ale jednotka CD-ROM bude stále
pracovaÝ s nižšou rýchlosÝou ATA 33.
–
Užší signálny kábel má dva konektory na pripojenie disketovej jednotky
do konektora disketovej jednotky na riser karte.
Poznámka: Aby ste našli konektory na riser karte, pozrite si “Určenie miesta
komponentov na riser karte” na strane 65.
Je dôležité si zapamätaÝ nasledovné body, pokiaW spájate napájacie a signálové
káble s internými mechanikami:
¹
Mechaniky, ktoré sú predinštalované na vašom počítači, sa dodávajú s
pripojenými napájacími a signálovými káblami. Ak vymeníte WubovoWnú
mechaniku, zapamätajte si, ktorý kábel je pripojený ku ktorému zariadeniu.
¹
PokiaW inštalujete mechaniku, uistite sa, že jej konektor na konci signálového
kábla je stále pripojený na mechaniku; taktiež sa uistite že konektor mechaniky
na druhom konci je pripojený na systémovú dosku. Toto znižuje elektronický
šum z počítača.
¹
Ak sa na signálnom kábli používajú dve jednotky IDE, jedna musí byÝ
nastavená ako primárne alebo master zariadenie a druhá ako sekundárne,
podriadené alebo slave zariadenie; v opačnom prípade systém nemusí
rozpoznaÝ niektoré zo zariadení IDE. Primárne alebo sekundárne nastavenie je
určené nastaveniami prepínačov na každom IDE zariadení.
¹
PokiaW sú na jednom kábli dve zariadenia IDE a iba jedno je mechanika
pevného disku, musí byÝ táto nastavená ako master.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
71
¹
Ak má váš počítač na kábli len jedno zariadenie IDE, musí byÝ nastavené ako
master.
Pomoc pri výbere mechaník, káblov a iných volieb pre váš počítač získate
spravením jedného z nasledovného:
¹
V rámci Spojených štátov volajte 1-800-IBM-2YOU (1-800-426-2968), vášho
predajcu alebo marketingového zástupcu IBM.
¹
V Kanade volajte 1-800-565-3344 alebo 1-800-465-7999.
¹
Mimo Spojených štátov a Kanady kontaktujte vášho predajcu alebo
marketingového zástupcu IBM.
Inštalácia jednotky
Váš počítač je dodaný s predinštalovanými jednotkami v pozíciách 3 a 4. Váš
počítač tiež môže byÝ dodaný s predinštalovanými jednotkami v pozíciách 1 a 2.
Každá pozícia jednotky, ktorá neobsahuje predinštalované zariadenie, má na kostre
počítača pripevnený kovový kryt a v kryte počítača je namontovaný panel pozície.
Pred inštaláciou WubovoWnej jednotky musíte odstrániÝ panel pozície a kovový kryt.
Musíte tiež natočiÝ držiak jednotky.
Predtým, ako začnete
¹
Prečítajte si inštrukcie, ktoré boli dodané s jednotkou, ktorú chcete
nainštalovaÝ.
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte z počítača všetky pripojené káble a odmontujte kryt počítač
(pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61).
¹
¹
Notes:
¹
Aby ste nainštalovali 3.5-palcovú jednotku do pozície 1, musíte nainštalovaÝ
konverznú súpravu (IBM Part Number 70G8165). Tiež budete potrebovaÝ
kábel na zapojenie do jednotky pevného disku.
Ak chcete nainštalovaÝ jednotku do pozície 1 alebo 2:
1. V kryte počítača nájdite príslušný panel pozície.
2. PodWa potreby použite na vybratie panelu pozície z krytu hrot skrutkovača, až
kým sa plastová západka na Wavej strane panela pozície (keê stojíte k počítaču
tvárou) neuvoWní.
72
UžívateWská príručka PC 300PL
3. Posuňte panel pozície smerom k pozícii disketovej jednotky a vyberte ho.
Poznámka: Odložte si vybraný panel pozície pre možné budúce použitie.
4. Predok počítača majte natočený k sebe a zatlačte na plôšky na krajoch
kovového krytu, až kým sa neuvoWnia.
5. Vyberte von jednu stranu, potom druhú.
Poznámka: Aby ste sa dostali ku krytu, ktorý zakrýva pozíciu 2, možno bude
potrebné vybraÝ kryt z pozície 1.
6. Antistatickým ochranným obalom, obsahujúcim novú jednotku, sa dotknite
WubovoWného nenatretého kovového povrchu a potom jednotku vyberte.
7. Posuňte plastovú západku, ktorá istí držiak jednotky k rámu počítača.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
73
8. Opatrne otočte držiak von z počítača, smerom k napájaciemu zdroju. Držiak
sa bude preklápaÝ späÝ, kým nebude navrchu rámu počítača.
Poznámka: Káble nechajte pripojené.
9. Do požadovanej neobsadenej pozície jednotky vložte jednotku. Nezabudnite,
že držiak je obrátený naopak, preto aj jednotku musíte vložiÝ naopak. Potom
ju prichyÝte skrutkami.
74
UžívateWská príručka PC 300PL
10. Pripojte konektor signálneho kábla do konektora IDE na riser karte.
Poznámka: Pozrite si “Určenie miesta komponentov na riser karte” na
strane 65, kde je obrázok so znázorneným umiestnením
konektorov na riser karte.
11. Do jednotky pripojte všetky káble.
Poznámka: Ak inštalujete viac ako jedno zariadenie, najprv zapojte káble do
najnižšej jednotky a pokračujte nahor.
12. Otočením dajte späÝ držiak jednotky.
Čo urobiÝ êalej:
¹
¹
¹
Choête do formulára pre záznamy o zariadení v Príloha B, “Záznamy o
počítači” na strane 147 a zaznačte novú inštaláciu.
Ak chcete pracovaÝ s inou voWbou, prejdite do príslušnej sekcie.
Ak chcete nasadiÝ kryt späÝ, choête do “Nasadenie krytu a pripojenie
káblov” na strane 76.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
75
Nasadenie krytu a pripojenie káblov
Ak chcete nasadiÝ kryt a pripojiÝ káble:
1. Uistite sa, že všetky komponenty boli úspešne opätovne zmontované a vo
vnútri počítača nie sú žiadne zabudnuté nástroje alebo uvoWnené skrutky.
2. Presuňte všetky káble, ktoré by mohli brániÝ nasadeniu krytu.
3. S rukou na jednej strane horného krytu dajte kryt cez počítač a zasúvajte ho
dozadu, kým nezapadne na svoje miesto.
4. Ak je zadnej strane počítača zámok, zamknite kryt.
5. Opätovne spojte externé káble s počítačom.
6. Najprv pripojte napájacie káble do počítača, monitora a ostatných zariadení, až
potom zastrčte tieto káble do správne uzemnených elektrických zásuviek.
7. Zaktualizujte konfiguráciu počítača. Pozrite si “Aktualizácia konfigurácie
počítača” na strane 103.
Poznámka: Ak sa pri reštarte vášho počítača objaví nejaká správa, týkajúca sa
detektora narušenia šasi, musíte zadaÝ heslo správcu. Viac informácií
nájdete v “Používanie hesiel” na strane 40.
Čo urobiÝ êalej
Pre dokončenie inštalácie si pozrite “Dokončenie inštalácie” na strane 102.
76
UžívateWská príručka PC 300PL
Inštalácia volieb v modeli tower
Informácie a inštrukcie v tejto časti môžete použiÝ na inštaláciu voliteWných
ovládačov a adaptérov do vášho počítača typu tower.
Odmontovanie krytu
Aby ste odstránili kryt:
1. Ukončite váš operačný systém, odstráňte z mechaník všetky médiá (diskety,
CD alebo kazety) a vypnite všetky pripojené zariadenia a počítač.
2. Vytiahnite všetky elektrické káble z elektrických zásuviek.
3. Odpojte všetky káble pripojené k počítaču. Toto zahrňuje elektrické káble,
vstupno/výstupné (I/O) káble a všetky ostatné káble pripojené k počítaču.
4. Ak sa používa zámok krytu, odomknite kryt počítača. (Zámok krytu sa u
niektorých modeloch nachádza na zadnej strane počítača.)
5. Nájdite západku na uvoWnenie krytu na zadnej časti bočného krytu a posuňte
kryt smerom k predku počítača. Zdvihnite kryt.
Poznámka: wahšie sa do vnútra počítača dostanete vtedy, ak položíte počítač na
jeho bočnú stenu.
Pozor
Pre spoWahlivý chod interných komponentov je dôležité používaÝ správne
chladenie. Nepoužívajte počítač pokiaW má odstránený kryt.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
77
Umiestnenie komponentov
Keê ste odmontovali kryt (pozrite si “Odmontovanie krytu”), budete potrebovaÝ
nájsÝ a rozpoznaÝ komponenty vnútri vášho počítača. Nasledovná ilustrácia vám
pomôže nájsÝ a rozpoznaÝ rôzne komponenty vášho počítača. Váš počítač sa môže
odlišovaÝ od zobrazeného počítača.
.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/
.7/
.8/
.9/
Držiak jednotky pre pozície 1 až 4
Systémová doska
Riser karta
Adaptér
Rozširujúce sloty
Držiak jednotiek pre pozície 5 a 6
Jednotka pevného disku v pozícii 6
Pozícia 5
Napájací zdroj
Identifikácia častí systémovej dosky
Systémová doska, niekedy nazývaná planar alebo matičná doska, je hlavná doska s
obvodmi vo vašom počítači. Poskytuje základné počítačové funkcie a podporuje
množstvo rôznych zariadení, ktoré sú nainštalované IBM alebo ktoré môžete
nainštalovaÝ dodatočne.Nasledovná ilustrácia zobrazuje umiestnenie častí na
systémovej doske.
Poznámka: Na nálepke vnútri šasi počítača je ilustrácia systémovej dosky s
dodatočnými informáciami.
78
UžívateWská príručka PC 300PL
.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/
.7/
.
Mikroprocesor
RIMM 1
RIMM 2
RIMM 3
Konektor AGP
Bezpečnostný prepínač pre zlyhanie
Batéria
Umiestnenie komponentov na riser card
Váš počítač používa na rozširovanie riser kartu. Riser karta obsahuje rozširujúce
sloty, ktoré pripájajú adaptéry na zbernicu PCI (peripheral component interconnect)
a konektory pre jednotky IDE (Integrated Drive Electronics) a disketové jednotky.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
79
Nasledovné ilustrácie zobrazujú rozširujúce sloty a konektory na riser karte.
Konektory disketovej jednotky a jednotiek IDE sú na zadnej strane riser karty.
Keê inštalujete voliteWné jednotky, pozrite si nasledovnú ilustráciu, pomocou ktorej
nájdete príslušné konektory.
Inštalácia adaptérov
Do rozširujúcich slotov na riser card môžete nainštalovaÝ mnoho druhov adaptérov.
Informácie na nájdenie riser card nájdete v “Umiestnenie komponentov” na
strane 78.
Riser karta v modeli typu tower má šesÝ vyhradených slotov PCI.
Poznámka: Ak inštalujete sieÝový adaptér s podporou Wake on LAN, pripojte
kábel Wake on LAN, ktorý bol dodaný s adaptérom, do konektora
Wake on LAN na systémovej doske. Ak chcete tiež využiÝ vlastnosÝ
Alert on LAN vášho počítača, musíte nainštalovaÝ svoj sieÝový
adaptér do slotu PCI, ktorý je najbližšie k systémovej doske.
80
UžívateWská príručka PC 300PL
Predtým, ako začnete:
¹
¹
¹
Prečítajte si inštrukcie, ktoré ste dostali s novým adaptérom.
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte všetky káble, pripojené k počítaču a odstráňte kryt počítača
(pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 77).
Aby ste nainštalovali adaptér do svojho počítača:
Nasledovná ilustrácia zobrazuje počítač na jeho boku. Aby ste nainštalovali
adaptér na riser kartu:
1. Odmontujte skrutku a držiak.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
81
2. Odstráňte kryt príslušného rozširujúceho slotu.
Ďalej, antistatickým ochranným krytom, ktorý obsahuje adaptér, sa dotknite
WubovoWného nenatretého kovového povrchu v počítač; potom vyberte adaptér
z obalu. Nainštalujte adaptér.
3. Nainštalujte držiak a skrutku.
4. Ak ste nainštalovali sieÝový adaptér, ktorý používa Wake on LAN alebo Alert
on LAN, zapojte kábel z riser karty do adaptéra. Pozrite si stranu 80, aby ste
našli konektory Wake on LAN alebo Alert on LAN.
Adaptéry, podporované vašim počítačom, používajú technológiu Plug and Play,
ktorá umožňuje počítaču automaticky nakonfigurovaÝ adaptér. Viac informácií
nájdete v “Aktualizácia konfigurácie počítača” na strane 103.
82
UžívateWská príručka PC 300PL
Čo urobiÝ êalej
¹
¹
¹
Prejdite do formulára pre záznamy o zariadení v Príloha B, “Záznamy o
počítači” na strane 147 a vedWa slotu, do ktorého ste nainštalovali adaptér,
napíšte jeho názov.
Ak chcete pracovaÝ s inou voWbou, prejdite do príslušnej sekcie.
Ak chcete nasadiÝ kryt späÝ, choête do “Nasadenie krytu a pripojenie
káblov” na strane 93.
Práca s internými jednotkami
Táto sekcia obsahuje informácie a inštrukcie pre inštaláciu a odstraňovanie
interných mechaník.
Interné jednotky
Interné mechaniky sú zariadenia, ktoré váš počítač používa na čítanie a
uchovávanie údajov. Do vášho počítača môžete pridávaÝ mechaniky na zvýšenie
kapacity pamäte a váš počítač môže čítaÝ aj iné typy médií. Niektoré z dostupných
jednotiek pre váš počítač sú:
¹
¹
¹
¹
Jednotky pevných diskov
Páskové mechaniky
Mechaniky CD-ROM
Mechaniky vymeniteWných médií
Interné mechaniky sú nainštalované v pozíciách. Na pozície sa odkazuje ako na
pozíciu 1, pozíciu 2, atê.PokiaW inštalujete internú mechaniku, je dôležité si
uvedomiÝ, ktorý typ a veWkosÝ mechaniky môžete inštalovaÝ v každej pozícii.
Počítač typu tower je dodaný s nasledovnými jednotkami, nainštalovanými v IBM:
¹
¹
¹
Jednotka CD-ROM v pozícii 1 (niektoré modely)
3.5-palcová disketová jednotka v pozícii 4
3.5-palcová jednotka pevného disku v pozícii 6
Kapitola 5. Inštalácia volieb
83
Špecifikácia jednotiek
Nasledujúca tabuWka popisuje jednotky, ktoré môžete nainštalovaÝ v každej pozícii
a ich požiadavky na výšku.
Pozícia 1 - Maximálna výška: 41.3 mm (1.6 in.)
Mechanika CD-ROM
(štandard v niektorých
modeloch)
5.25-palcová mechanika
pevného disku
Pozícia 2 - Maximálna výška: 41.3 mm (1.6 in.)
5.25-palcová mechanika
pevného disku
3.5-palcová mechanika
pevného disku (vyžaduje
uchytávaciu svorku)
Pozícia 3 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
3.5-palcová jednotka pevného
disku
Pozícia 4 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
3.5-palcová disketová
mechanika (predinštalované)
Pozícia 5 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
Jednotka pevného disku
Pozícia 6 - Maximálna výška: 25.4 mm (1.0 in.)
Jednotka pevného disku
Poznámky:
84
UžívateWská príručka PC 300PL
Poznámky:
1. Nemôžete nainštalovaÝ jednotky, ktoré sú vyššie ako 41.3 mm (1.6 in.).
2. Jednotky, ktoré vyžadujú výmenné médium (diskety, pásky, CD), musíte
nainštalovaÝ do prístupných pozícií: pozícia 1, 2, 3 alebo 4.
3. Môžete nainštalovaÝ len jednu disketovú jednotku.
4. Aby ste správne nainštalovali 3.5-palcovú jednotku do pozície 1 alebo 2,
musíte použiÝ 3.5-palcovú konverznú súpravu pre 5.25-palcovú pozíciu (IBM
Part Number 70G8165).
Napájacie a signálne káble pre interné jednotky
Váš počítač používa na pripojenie jednotiek IDE (integrated drive electronics) do
napäÝového zdroja a riser karty káble. Nasledujúce káble sú poskytnuté:
¹
Štvordrôtové napájacie káble spájajú väčšinu mechaník s napájacím zdrojom.
Na konci týchto káblov sú plastické konektory, ktoré sa pripájajú k rôznym
mechanikám; tieto konektory majú rozdielnu veWkosÝ. Niektoré napájacie
káble sa taktiež pripájajú na systémovú dosku.
¹
Ploché signálne káble, tiež nazývané páskové káble, pripájajú jednotky IDE a
disketové jednotky do riser karty. S vaším počítačom sú dodané signálne
káble s dvomi veWkosÝami:
–
Širší signálový kábel má dva alebo tri konektory.
-
Ak má kábel tri konektory, jeden z týchto konektorov sa pripája do
jednotky, jeden je rezervný a tretí sa pripája do konektora IDE na
riser karte.
-
Ak má kábel dva konektory, jeden z týchto konektorov sa pripája do
jednotky a druhý sa pripája do konektora IDE na riser karte.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
85
Dôležité
PokiaW chcete pridaÝ êalšie zariadenie a váš počítač neobsahuje
jednotku CD-ROM, budete potrebovaÝ druhý signálový kábel s
troma konektormi. PokiaW nahradzujete existujúci signálový
kábel alebo pridávate druhý pevný disk, budete potrebovaÝ
signálový kábel 80-conductor ATA 66. Signálové káble ATA 66
sú farebné. Modrý konektor sa zapája do riser karty; čierny
konektor sa zapája do primárneho zariadenia (tiež známeho ako
master device) a šedý stredný konektor sa zapája do
sekundárneho zariadenia (tiež známeho ako slave device).
Ak je váš počítač dodaný s jednotkou CD-ROM, bude maÝ
signálny kábel ATA 33. Ak inštalujete pevný disk ATA 66 a
chcete využiÝ výhodu väčšej rýchlosti, musíte získaÝ signálny
kábel ATA 66, zmeniÝ nastavenie na jednotke CD-ROM na
sekundárnu jednotku a zmeniÝ konektor, používaný pre jednotku
CD-ROM na stredný šedý konektor. Pevný disk bude pracovaÝ
s rýchlosÝou 66 MHz, ale jednotka CD-ROM bude stále
pracovaÝ s nižšou rýchlosÝou ATA 33.
–
Užší signálny kábel má dva konektory na pripojenie disketovej jednotky
do konektora disketovej jednotky na riser karte.
Poznámka: Aby ste našli konektory na riser card, pozrite si “Umiestnenie
komponentov na riser card” na strane 79.
Je dôležité si zapamätaÝ nasledovné body, pokiaW spájate napájacie a signálové
káble s internými mechanikami:
¹
Mechaniky, ktoré sú predinštalované na vašom počítači, sa dodávajú s
pripojenými napájacími a signálovými káblami. Ak vymeníte WubovoWnú
mechaniku, zapamätajte si, ktorý kábel je pripojený ku ktorému zariadeniu.
¹
Keê inštalujete jednotku, uistite sa, že jej konektor na konci signálneho kábla
je stále pripojený do jednotky; tiež sa uistite, že konektor jednotky na druhom
konci je pripojený do riser karty. Toto znižuje elektronický šum z počítača.
¹
Ak sa na signálnom kábli používajú dve jednotky IDE, jedna musí byÝ
nastavená ako primárne alebo master zariadenie a druhá ako sekundárne,
podriadené alebo slave zariadenie; v opačnom prípade systém nemusí
rozpoznaÝ niektoré zo zariadení IDE. Primárne alebo sekundárne nastavenie je
určené nastaveniami prepínačov na každom IDE zariadení.
¹
PokiaW sú na jednom kábli dve zariadenia IDE a iba jedno je mechanika
pevného disku, musí byÝ táto nastavená ako master.
¹
PokiaW máte na kábli iba jedno IDE zariadenie, musí byÝ nastavené ako
master.
86
UžívateWská príručka PC 300PL
Pre pomoc pri výbere mechaník, káblov a iných volieb pre váš počítač urobte jedno
z nasledovného:
¹
V rámci Spojených štátov volajte 1-800-IBM-2YOU (1-800-426-2968), vášho
predajcu alebo marketingového zástupcu IBM.
¹
V Kanade volajte 1-800-565-3344 alebo 1-800-465-7999.
¹
Mimo Spojených štátov a Kanady kontaktujte vášho predajcu alebo
marketingového zástupcu IBM.
Inštalácia jednotiek v pozíciách 1, 2 alebo 3
Inštrukcie v tejto časti vám pomôžu nainštalovaÝ jednotky do pozícií až 3.
Predtým, ako začnete
¹
¹
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte všetky káble pripojené k počítaču.
Pozor: PrítomnosÝ 5 V napätia môže spôsobiÝ poškodenie vášho hardvéru,
pokiaW neodpojíte elektrický kábel zo zásuvky predtým, ako otvoríte
počítač.
¹
Odmontujte kryt počítač (pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 77).
Aby ste nainštalovali jednotku do pozície 1, 2 alebo 3:
1. Vyberte panel pozície pre príslušnú pozíciu jednotky pomocou hrotu
skrutkovača.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
87
2. Ak sú v otvore pozície jednotky úchytky, odkrúÝte ich pomocou skrutkovača
alebo kliešÝov.
Nasledovná ilustrácia znázorňuje typ úchytiek, ktoré môžu byÝ v pozícii 1.
Nasledovná ilustrácia znázorňuje typ úchytky, ktorá môže byÝ v pozíciách 2
a 3.
88
UžívateWská príručka PC 300PL
3. Nainštalujte jednotku do otvoru pozície a zaistite ju vložením skrutiek.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
89
4. Pripojte káble do jednotiek. Ak je potrebné, pozrite si stranu 80 s ilustráciou,
ktorá zobrazuje umiestnenie konektorov jednotiek na riser kart.
5. Ak má nainštalovaná jednotka nevýmenné médium, nasaête späÝ panel
pozície.
6. Ak ste nainštalovali jednotku CD-ROM a chcete ju pripojiÝ do audio
konektora pre CD-ROM, pozrite si stranu 80, pomocou ktorej nájdete audio
konektor pre CD-ROM na riser karte.
Čo urobiÝ êalej
¹
Choête do formulára pre záznamy o zariadení v Príloha B, “Záznamy o
počítači” na strane 147 a zaznačte inštaláciu jednotky.
¹ Ak chcete pracovaÝ s inou voWbou, prejdite do príslušnej sekcie.
¹ Ak chcete nasadiÝ kryt späÝ, choête do “Nasadenie krytu a pripojenie
káblov” na strane 93.
90
UžívateWská príručka PC 300PL
Inštalácia jednotky do pozície 5
wubovoWná jednotka, nainštalovaná do pozície 5, musí byÝ zariadenie s
nevýmenným médiom, ako je jednotka pevného disku. (Váš počítač bol dodaný s
jednotkou pevného disku v pozícii 6.) Ak chcete nainštalovaÝ jednotku do tejto
pozície, musíte vybraÝ držiak jednotky.
Predtým, ako začnete
¹
¹
¹
Prečítajte si inštrukcie, ktoré boli dodané s voliteWným zariadením.
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte všetky káble pripojené k počítaču.
Pozor: PrítomnosÝ 5 V napätia môže spôsobiÝ poškodenie vášho hardvéru,
pokiaW neodpojíte elektrický kábel zo zásuvky predtým, ako otvoríte kryt
počítača.
¹
Odmontujte kryt počítača (pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 77).
Aby ste nainštalovali jednotku do pozície 5:
1. Odpojte všetky káble, pripojené do jednotky pevného disku v pozícii 6.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
91
2. ChyÝte držiak jednotky, odstráňte skrutky a opatrne vytiahnite držiak jednotky
von z počítača.
3. Zasuňte jednotku do pozície a zaistite ju gumenými priechodkami a skrutkami.
4. Nasaête späÝ držiak jednotky a zaistite ho skrutkami, ktoré ste odmontovali v
kroku 2.
92
UžívateWská príručka PC 300PL
5. Pripojte káble do jednotky.
Čo urobiÝ êalej
¹
¹
¹
Choête do formulára pre záznamy o zariadení v Príloha B, “Záznamy o
počítači” na strane 147 a zaznačte inštaláciu jednotky.
Ak chcete pracovaÝ s inou voWbou, prejdite do príslušnej sekcie.
Ak chcete nasadiÝ kryt späÝ, choête do “Nasadenie krytu a pripojenie
káblov.”
Nasadenie krytu a pripojenie káblov
Ak chcete nasadiÝ kryt a pripojiÝ káble:
1. Uistite sa, že všetky komponenty boli úspešne opätovne zmontované a vnútri
vášho počítač nie sú žiadne zabudnuté nástroje alebo uvoWnené skrutky.
2. Presuňte všetky káble, ktoré by mohli brániÝ nasadeniu krytu.
3. Presvedčite sa, že zámok krytu (ak je prítomný) je v odomknutej pozícii.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
93
4. Nasaête kryt na rám počítač. Zaistite rám tým, že ho posuniete tak, aby bol
zarovno so zadnou stenou počítača.
5. Ak sa používa zámok krytu, prejdite k zadnej časti počítača a kryt odomknite.
6. Opätovne pripojte externé káble do počítač.
7. Najprv pripojte napájacie káble do počítača, monitora a ostatných zariadení, až
potom zastrčte tieto káble do správne uzemnených elektrických zásuviek.
8. Zaktualizujte konfiguráciu počítača. Pozrite si “Aktualizácia konfigurácie
počítača” na strane 103.
Poznámka: Ak sa pri reštarte vášho počítača objaví nejaká správa, týkajúca
sa detektora narušenia šasi, musíte zadaÝ heslo správcu. Viac
informácií nájdete v “Používanie hesiel” na strane 40.
Čo urobiÝ êalej
Pre dokončenie inštalácie si pozrite “Dokončenie inštalácie” na strane 102.
94
UžívateWská príručka PC 300PL
Práca s pamäÝou
VýkonnosÝ systému môžete zvýšiÝ pridaním pamäte do vášho počítač.
Váš počítač má tri konektory (RIMM 1, RIMM 2 a RIMM 3) pre nainštalovanie
modulov systémovej pamäte. Váš počítač podporuje najviac 1 GB. systémovej
pamäte.
Poznámka: Aby ste našli pamäÝové konektory vnútri vášho počítač, pozrite si
“Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 64 (desktop) alebo
“Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 78 (tower).
Váš počítač používa moduly Rambus inline memory module (RIMM).
RIMM, nainštalované v IBM, dodané s vašim počítač, sú moduly nie-ECC alebo
ECC (error checking and correction) RDRAM (Rambus dynamic random access
memory).
Keê inštalujete alebo nahradzujete moduly RIMM, zoberte do úvahy nasledovné
informácie:
¹
Každý pamäÝový konektor podporuje maximálne 512 MB pamäte.
¹
Inštalujte len moduly ECC RIMM, aby bolo aktivované ECC. Ak súčasne
používate pamäÝ ECC a nie-ECC, bude sa správaÝ ako pamäÝ nie-ECC.
¹
Konektory RIMM nepodporujú moduly DIMM (dual inline memory module)
¹
Každý konektor, v ktorom nie je nainštalovaný RIMM, musí maÝ spájací
RIMM, modul, ktorý vyzerá ako RIMM, ale neobsahuje žiadnu pamäÝ.
Spájací RIMM sa používa na pokračovanie spojenia na konektore RIMM,
ktorý nemá nainštalovanú žiadnu pamäÝ.
¹
Tri konektory na vašom počítači môžu prijaÝ najviac 32 zariadení. Zariadenia
sú pamäÝové moduly na moduloch RIMM. Neprekročte maximálny počet
zariadení, 32. Pozrite si nálepku na moduloch RIMM, na ktorej zistíte počet
zariadení na daných moduloch RIMM. Na nájdenie počtu zariadení na
každom RIMM tiež môžete použiÝ program IBM Enhanced Diagnostics.
Informácie o IBM Enhanced Diagnostics nájdete v O vašom softvéri alebo v
CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics. Ak chcete spustiÝ program
IBM Enhanced Diagnostics, spravte nasledovné:
1. Program IBM Enhanced Diagnostics môžete spustiÝ z CD Product
Recovery IBM. Pozrite si inštrukcie v “Program IBM Enhanced
Diagnostics” na strane 128.
2. Keê sa objaví hlavná ponuka programu IBM Enhanced Diagnostics,
vyberte Hardware Info a stlačte Enter.
3. Vyberte DIMM/RIMM Info a stlačte Enter.
4. Pre každý RIMM prejdite na Number of Rambus Devices a toto číslo
pripočítajte k celkovému počtu zariadení Rambus.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
95
5. Pre každý RIMM prejdite na Number of Disabled Devices a celkový
počet zablokovaných zariadení Rambus pripočítajte k celkovému počtu
zariadení Rambus.
6. Presvedčite, že celkový počet zariadení na novom RIMM nemá za
následok prekročenie celkového počtu zariadení na všetkých RIMM nad
32.
¹
Používajte moduly RIMM PC600 (300 MHz), PC700 (356 MHz) alebo PC800
(400 MHz).
¹
Musíte použiÝ moduly RIMM, ktoré sú kompatibilné s rýchlosÝou FSB (Front
Side Bus) na vašom mikroprocesore. Aby ste zistili rýchlosÝ FSB na vašom
mikroprocesore, spravte nasledovné:
1. Program IBM Enhanced Diagnostics môžete spustiÝ z CD Product
Recovery IBM. Pozrite si inštrukcie v “Program IBM Enhanced
Diagnostics” na strane 128.
2. Keê sa objaví hlavná ponuka programu IBM Enhanced Diagnostics,
vyberte Hardware Info a stlačte Enter.
3. Vyberte SMBIOS Info a stlačte Enter.
4. Prejdite na Processor Information a nájdite External Clock. Tento
záznam vám hovorí FSB vášho mikroprocesora.
¹
Ak mikroprocesor vo vašom počítači má 133 MHz FSB, do vášho počítača
neinštalujte moduly RIMM PC600. Ak má váš počítač 133 MHz FSB a
pracuje len s modulmi RIMM PC600, váš počítač nebude fungovaÝ. Ak má
váš počítač 133 MHz FSB s RIMM PC600 a buê RIMM PC700, alebo
PC800, RIMM PC600 bude zablokovaný.
Nasledovné tabuWky znázorňujú konfiguráciu modulov RIMM a spájacích RIMM,
nainštalovaných na počítačoch s 100 MHz a 133 MHz FSB.
96
UžívateWská príručka PC 300PL
TabuWka 1. PamäÝové konfigurácie pre 100 MHz FSB
RIMM 1
RIMM 2
RIMM 3
Funguje ako
PC600
PC600
PC600
PC600
PC700
PC700
PC700
PC700
PC800
PC800
PC800
PC800
PC600
PC700
PC700
PC600
PC600
PC700
PC800
PC600
PC600
PC800
PC800
PC600
PC700
PC700
PC800
PC600
PC700
PC800
PC800
PC600
PC800
PC800
PC800
PC800
PC600
Spájací RIMM
PC600
PC600
PC600
Spájací RIMM
PC700
PC600
PC600
Spájací RIMM
PC800
PC600
PC700
Spájací RIMM
PC700
PC600
PC700
Spájací RIMM
PC800
PC600
PC800
Spájací RIMM
PC800
PC800
PC600
Spájací RIMM
Spájací RIMM
PC600
PC700
Spájací RIMM
Spájací RIMM
PC600
PC800
Spájací RIMM
Spájací RIMM
PC800
wubovoWné
zariadenie
wubovoWné
zariadenie
Žiadne zariadenie
Neplatné
Spájací RIMM
Spájací RIMM
Spájací RIMM
Neplatné
Poznámky:
¹
¹
¹
PC600=300 MHz RIMM
PC700=356 MHz RIMM
PC800=400 MHz RIMM
Kapitola 5. Inštalácia volieb
97
TabuWka 2. PamäÝové konfigurácie pre 133 MHz FSB
RIMM 1
RIMM 2
RIMM 3
Funguje ako
PC700
PC700
PC700
PC700
PC800
PC800
PC800
PC800
PC600
PC700
PC700
PC700
PC600
PC700
PC800
PC700
PC600
PC800
PC800
PC800
PC700
PC700
PC800
PC700
PC700
PC800
PC800
PC700
PC800
PC800
PC800
PC800
PC600
Spájací RIMM
PC700
PC700
PC600
Spájací RIMM
PC800
PC800
PC700
Spájací RIMM
PC700
PC700
PC700
Spájací RIMM
PC800
PC700
PC800
Spájací RIMM
PC800
PC800
PC700
Spájací RIMM
Spájací RIMM
PC700
PC800
Spájací RIMM
Spájací RIMM
PC800
wubovoWné
zariadenie
wubovoWné
zariadenie
Žiadne zariadenie
Neplatné
PC600
Spájací RIMM
PC600
Neplatné
PC600
PC600
PC600
Neplatné
PC600
Spájací RIMM
Spájací RIMM
Neplatné
Poznámky:
¹
¹
¹
PC600=300 MHz RIMM
PC700=356 MHz RIMM
PC800=400 MHz RIMM
Vybratie pamäÝového modulu alebo spájacieho RIMM
Aby ste mohli nainštalovaÝ RIMM, najprv musíte vybraÝ spájací RIMM alebo
RIMM, ktorý zaberá konektor, do ktorého idete inštalovaÝ pamäÝ. Pri výbere
spájacieho RIMM alebo RIMM použite nasledovné pomocné inštrukcie.
98
UžívateWská príručka PC 300PL
Predtým, ako začnete
¹
¹
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte z počítača všetky pripojené káble a odmontujte kryt počítač
(pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61 alebo “Odmontovanie
krytu” na strane 77).
Pozor: PrítomnosÝ 5 V napätia môže spôsobiÝ poškodenie vášho hardvéru,
pokiaW neodpojíte elektrický kábel zo zásuvky predtým, ako otvoríte kryt
počítača.
1. Aby ste našli pamäÝové konektory vnútri vášho počítač, pozrite si
“Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 64 (desktop) alebo
“Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 78 (tower).
2. Na oboch koncoch konektora pamäÝového modulu zatlačte z vonkajšej strany
na podporné príchytky, aby sa modul uvoWnil. Vyberte pamäÝový modul alebo
spájací RIMM von z konektora.
Poznámka: Dávajte pozor a na podporné príchytky netlačte prisilno, pretože
pamäÝ alebo spájací RIMM sa môžu z konektora vysunúÝ dosÝ
prudko.
3. Odložte pamäÝ alebo spájací RIMM do antistatického ochranného obalu.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
99
Inštalácia pamäÝového modulu alebo spájacieho RIMM
Predtým, ako začnete
¹
¹
¹
Prečítajte si inštrukcie, ktoré sa dodávajú s novou systémovou pamäÝou.
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte všetky káble, pripojené k počítaču a odmontujte kryt počítača
(pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61 alebo “Odmontovanie
krytu” na strane 77).
Aby ste nainštalovali RIMM alebo spájací RIMM:
1. Aby ste našli pamäÝové konektory vnútri vášho počítač, pozrite si
“Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 64 (desktop) alebo
“Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 78 (tower).
2. Vyberte spájací RIMM, umiestnený v konektore RIMM. Pozrite si “Vybratie
pamäÝového modulu alebo spájacieho RIMM” na strane 98, kde sú inštrukcie
pre výber spájacieho RIMM. Tento spájací RIMM nestraÝte ani nevyraête.
Možno ho budete neskôr potrebovaÝ, ak zmeníte svoju pamäÝovú konfiguráciu.
3. Antistatickým ochranným obalom, obsahujúcim nový pamäÝový modul, sa
dotknite WubovoWného nenatretého kovového povrchu v počítači a potom
vyberte modul.
4. Umiestnite modul nad konektor, aby dve drážky na spodnom okraji modulu
boli správne zarovnané s konektorom.
100
UžívateWská príručka PC 300PL
5. Jemne zatlačte modul priamo nadol do konektora, aby sa podporné príchytky
zdvihli a pevne umiestnili na oba konce modulu.
6. Ak chcete nainštalovaÝ êalší pamäÝový modul, zopakujte kroky 1–4.
7. Choête do formulára pre záznamy o zariadení v Príloha B, “Záznamy o
počítači” na strane 147 a zaznačte túto inštaláciu.
Čo urobiÝ êalej
¹
¹
Ak chcete pracovaÝ s inou voWbou, prejdite do príslušnej sekcie.
Ak chcete nasadiÝ kryt späÝ, choête do “Nasadenie krytu a pripojenie
káblov” na strane 76 alebo “Nasadenie krytu a pripojenie káblov” na
strane 93, podWa vášho modelu.
Inštalácia bezpečnostnej U-závory
Aby sa zabránilo krádeži hardvéru, môžete použiÝ zámok krytu a do vášho počítača
pridaÝ bezpečnostnú U-závoru a kábel. Potom, ako pridáte bezpečnostný kábel,
uistite sa že sa neruší s ostatnými káblami, pripojenými k počítaču.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
101
Predtým, ako začnete:
¹
¹
¹
Získajte nasledovné:
– 19-mm (3/4 palcovú) U-závoru a matice, ktoré sa vsunú do U-závory
– Bezpečnostný kábel
– Zámku, ako napríklad kombinačnú zámku alebo visiacu zámku
– Vhodne veWký alebo meniteWný francúzsky kWúč
– Malý plochý skrutkovač
Vypnite počítač a všetky ostatné pripojené zariadenia.
Odpojte všetky externé a elektrické káble a odstráňte kryt počítača (pozrite
si “Odmontovanie krytu” na strane 61 alebo “Odmontovanie krytu” na
strane 77).
Aby ste nainštalovali U-závoru:
1. Použite skrutkovač na odstránenie dvoch kovových skrutiek.
2. Vložte U-závoru cez zadný panel; potom vložte a utiahnite matice s
nastaviteWným francúzskym kWúčom so správnou veWkosÝou.
3. Dajte späÝ kryt počítača. Viac informácií nájdete v “Nasadenie krytu a
pripojenie káblov” na strane 76 (desktop) alebo v “Nasadenie krytu a
pripojenie káblov” na strane 93 (tower).
4. Prevlečte kábel cez U-závoru a okolo objektu, ktorý časÝou alebo je trvalo
upevnený k štruktúre alebo základom budovy, a z ktorého nemôže byÝ
odstránený; potom uzamknite konce kábla zámkom.
Dokončenie inštalácie
Po práci s voWbami musíte naspäÝ nainštalovaÝ všetky odstránené časti, daÝ naspäÝ
kryt a opätovne zapojiÝ všetky káble vrátane napájacích káblov a telefónnych
liniek. V závislosti na voWbe, ktorú ste nainštalovali, možno budete musieÝ
aktualizovaÝ informácie v programe Configuration/Setup Utility.
102
UžívateWská príručka PC 300PL
Aktualizácia konfigurácie počítača
Dôležité:
Informácie o konfigurácii v tejto časti sa vzÝahujú k inštalácii volieb. Viac
informácií o používaní programu Configuration/Setup Utility nájdete v
Kapitola 4, “Používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37.
Možno budete musieÝ nainštalovaÝ ovládače zariadení po aktualizácii
konfiguračných nastavení. Viac informácií nájdete v pokynoch, ktoré prišli s
voWbou, aby ste určili, či sú potrebné ovládače zariadení a ako sa majú
nainštalovaÝ. Niektoré ovládače zariadení sú zahrnutú na IBM CD Product
Recovery, ktoré bolo dodané s vašim počítačom.
Po pridaní volieb musíte zaktualizovaÝ konfiguračné nastavenia. Vo väčšine
prípadov spravia túto konfiguráciu systémové programy automaticky. Ak sa
nastavenia neaktualizujú automaticky, môžete použiÝ program Configuration/Setup
Utility na rekonfigurovanie vhodných nastavení. V každom prípade musíte
nastavenia pred ukončením programu Configuration/Setup Utility uložiÝ.
Napríklad, keê zapnete váš počítač po pridaní väčšiny interných mechaník pevného
disku, nastavenia môžu byÝ aktualizované. Ak nastavenia nie sú zaktualizované, na
spravenie a uloženie týchto zmien použite program Configuration/Setup Utility.
Pozrite si Kapitola 4, “Používanie programu Configuration/Setup Utility” na
strane 37.
Poznámka: Ak chcete získaÝ viac informácií o chybových správach z konfliktov
zdrojov si pozrite Kapitola 6, “Odstraňovanie problémov” na
strane 107.
Konfigurácia adaptérov Plug and Play
Adaptéry, navrhnuté pre sloty PCI, sú zariadenia Plug and Play. Plug and Play je
konfiguračná metóda, ktorá zjednodušuje rozširovanie vášho počítača. Systémová
doska vášho počítača podporuje operačné systémy, ktoré používajú technológiu
Plug and Play.
Adaptér Plug and Play nemá žiadne prepínače, ktoré sa musia nastavovaÝ. Adaptér
Plug and Play je dodávaný s konfiguračnými špecifikáciami nastavenými v
operačnom systéme. Tieto špecifikácie poskytujú inštalačné informácie počítaču
počas procesu spúšÝania. Keê nainštalujete alebo odstránite adaptéry Plug and
Play, tieto informácie sa interpretujú systémom BIOS (basic input/output system),
ktorý podporuje technológiu Plug and Play. Ak sú požadované zdroje dostupné,
softvér BIOS automaticky nakonfiguruje adaptér použitím zdrojov, ktoré nie sú ešte
použité inými zariadeniami.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
103
Poznámka: Pozrite si Kapitola 6, “Odstraňovanie problémov” na strane 107 pre
informácie o chybových správach, vyplývajúcich z konfliktov zdrojov.
Konfigurácia dedičných adaptérov ISA
Aby ste nakonfigurovali nainštalovaný dedičný adaptér ISA, možno budete
potrebovaÝ zmeniÝ nastavenia prepínačov na adaptéri. Ak dôjde ku konfliktu,
musíte použiÝ program Configuration/Setup Utility na nastavenie informácií o
dedičnom prostriedku ISA, ako sú miesta pamäte, pridelenia I/O a pridelenia DMA
a prerušení.
Poznámka: Viac informácií po vyžadovaných prostriedkoch a nastavení
prepínačov nájdete v dokumentácii, ktorá je dodaná s adaptérom.
Aby ste nastavili informácie o dedičnom prostriedku pre nainštalovaný adaptér:
1. Spustite program Configuration/Setup Utility (pozrite si Kapitola 4,
“Používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
2. Vyberte ISA Legacy Resources z ponuky Configuration/Setup Utility.
3. PodWa potreby vyberte Memory Resources, I/O Port Resources, DMA
Resources alebo Interrupt Resources.
4. Nastavte príslušný prostriedok na ISA Resource.
5. Stlačte Esc, aby ste sa vrátili do hlavnej ponuky.
6. Vyberte Save Settings a stlačte Enter.
Ak vyberiete dedičný adaptér ISA, êalej nepoužívané systémové prostriedky musíte
nastaviÝ na Available. Aby ste to spravili, riaête sa hore uvedeným postupom a v
kroku 4 vyberte Available.
Poznámka: Viac informácií o adaptéroch a konfliktoch prostriedkov nájdete v
Kapitola 6, “Odstraňovanie problémov” na strane 107 a “Prostriedky
prerušení a DMA” na strane 49.
SpúšÝanie programu Configuration/Setup Utility
Keê reštartujete počítač po prvýkrát po práci s väčšinou volieb, môže sa objaviÝ
správa indikujúca, že nastala zmena v konfigurácii.
104
UžívateWská príručka PC 300PL
‡
—
POST Startup Error(s)
The following error(s) were detected when the system was
started:
162 Configuration Change Has Occurred
Select one of the following:
Continue
Exit Setup
ˆ
˜
PokiaW sa takáto správa objaví, budete vyzvaní vstúpiÝ do programu
Configuration/Setup Utility pre manuálnu aktualizáciu konfiguračných nastavení
alebo potvrdiÝ a uložiÝ nastavenia, ktoré sa automaticky aktualizovali systémovými
programami.
Poznámka: PodWa zmien v konfigurácii, ktoré nastali, sa môže chybová správa,
ktorú vidíte, odlišovaÝ od tu zobrazenej správy. Ak sa zobrazí
predošlá obrazovka, vyberte Continue pokiaW sa nedostanete do menu
programu Configuration/Setup Utility (pozrite si Kapitola 4,
“Používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37).
Ak sa predchádzajúca obrazovka neobjaví, použite program Configuration/Setup
Utility pre konfiguráciu vášho počítača. Viac informácií nájdete v Kapitola 4,
“Používanie programu Configuration/Setup Utility” na strane 37.
Konfigurácia spúšÝania zariadení
Keê sa váš počítač zapne, hWadá operačný systém. Poradie, v akom hWada
zariadenia pre operačný systém, je štartovacia postupnosÝ. Po pridaní nových
zariadení do počítača možno budete chcieÝ zmeniÝ spúšÝaciu postupnosÝ pomocou
programu Configuration/Setup Utility Pozrite si“Nastavenie spúšÝacej postupnosti”
na strane 47.
Kapitola 5. Inštalácia volieb
105
106
UžívateWská príručka PC 300PL
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
Táto kapitola popisuje diagnostické nástroje, ktoré môžete použiÝ na identifikáciu a
opravenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúÝ pri používaní počítača. Táto
kapitola tiež obsahuje informácie o Option Diskettes a o tom, ako sa má vyriešiÝ
zlyhanie aktualizácie BIOS.
Poznámka
Ak sa počítač nenaštartuje po tom, ako stlačíte vypínač, urobte nasledujúce:
¹
¹
Uistite sa, že váš počítač a monitor sú pripojené na fungujúce elektrické
zásuvky.
Uistite sa, že všetky káble sú bezpečne a správne pripojené. Ak toto
nevyrieši problém, treba počítač opraviÝ.
Problémy pri použití počítača môžu byÝ zapríčinené chybou v hardvéri, softvéri
alebo chybou užívateWa (napríklad stlačením nesprávneho klávesu). Pomoc pre
diagnostiku, popísaná v tejto kapitole, vám môže pomôcÝ vyriešiÝ takéto problémy
alebo vám pomôže zozbieraÝ užitočné informácie, ktoré môžete poskytnúÝ
servisnému technikovi.
Vykonaním procedúr popísaných v tejto kapitole môžete skontrolovaÝ hardvér.
Tiež môžete použiÝ diagnostické programy, ktoré poskytuje váš počítač (popis
týchto programov nájdete v časti “Program IBM Enhanced Diagnostics” na
strane 128).
Ak je hardvér skontrolovaný a vy ste neurobili chybu pri použití, máte
pravdepodobne problém v softvéri. Ak si myslíte, že máte softvérový problém a
váš počítač bol dodaný s predinštalovaným softvérom v IBM, pozrite si “Program
IBM Enhanced Diagnostics” na strane 128, aby ste získali informácie o spustení
programu IBM Enhanced Diagnostics, ktorý poskytuje IBM. Pozrite si tiež
dokumentáciu k operačnému systému, ktorá bola dodaná s vašim počítačom. Ak
ste si softvérové aplikácie inštalovali vy, prezrite si dokumentáciu, ktorá bola
dodaná so softvérom.
Na diagnostikovanie problémov, týkajúcich sa hardvéru, sú dostupné nasledovné
nástroje:
¹
¹
¹
¹
¹
Power-on self-test (POST)
Odstraňovanie problémov MAP
Chybové kódy a správy
TabuWky odstraňovania problémov
Program IBM Enhanced Diagnostics
 Copyright IBM Corp. 1999
107
POST (Power-on self-test)
Vždy, keê spustíte počítač, vykoná sa séria testov, ktoré kontrolujú základné
fungovanie počítača. a vstavaný test pri spustení (POST) sa dokončí bez zistenia
problému, ozve sa jedno pípnutie.
POST vykonáva nasledovné:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
Kontroluje základné operácie systémovej dosky
Kontroluje činnosÝ pamäte
Porovnáva konfiguráciu aktuálneho systému s tou, ktorú zriadil program
Configuration/Setup Utility
SpúšÝa operáciu videa
Overuje, či funguje disketová mechanika
Overuje, či funguje mechanika pevného disku a mechanika CD-ROM
Ak je Power-On Self-Test nastavený na Enhanced, v Wavom hornom rohu
obrazovky sa zobrazujú číslice, zobrazujúce množstvo testovanej pamäte, až kým sa
nedosiahne celkové množstvo pamäte v systéme.Výzva na spustenie rýchleho POST
alebo na prístup do programu Configuration/Setup Utility je zobrazená v dolnom
Wavom rohu obrazovky. Rýchly režim je štandardným režimom operácie.
Poznámka: Množstvo zobrazenej dostupnej pamäte môže byÝ menšie, ako ste
očakávali kvôli tomu, že základný vstupno/výstupný systém (BIOS)
tieni v RAM (random access memory).
Ak sa POST ukončí bez toho, aby detekoval nejaké problémy, potom sa, v prípade,
že ste nenastavili heslo zapnutia, objaví prvá obrazovka vášho operačného systému
alebo programu aplikácie. Ak ste nastavili heslo pri zapnutí, objaví sa výzva pre
heslo. Svoje heslo musíte zadaÝ predtým, ako sa objaví prvá obrazovka vášho
operačného systému alebo aplikačného programu. (Viac informácií o používaní
hesiel nájdete v “Používanie hesla pri spustení (power-on password)” na strane 40.)
Ak je Power-On On Status nastavené na Enabled a POST nezistí žiadne
problémy, budete počuÝ jedno pípnutie. Ak POST objaví problém, budete počuÝ
viac pípnutí alebo žiadne pípnutie. Vo väčšine prípadov sa v hornom Wavom rohu
obrazovky objaví kód chyby a v niektorých prípadoch sa vedWa tohto kódu zobrazí
popis chyby. (Všimnite si, že na obrazovke sa niekedy zobrazí viac chybových
kódov a ich popisov.) Zapíšte si všetky čísla kódov chýb a popisy. Ďalšie
informácie o príčine objavenia sa chybovej správy a činnostiach, ktoré sa majú
vykonaÝ, nájdete v časti “Chybové správy POST” na strane 112 a “Troubleshooting
MAP” na strane 109.
Ak počas POST nebudete počuÝ zapípanie, pozrite si “TabuWky odstraňovania
problémov” na strane 117. Možno bude treba daÝ váš počítač do opravy.
Chybové správy POST sa objavia vtedy, keê POST nájde počas spúšÝania
hardvérový problém alebo hardvérovú zmenu. Chybové správy POST sú 3-, 4-, 5-,
108
UžívateWská príručka PC 300PL
8- alebo 12-znakové alfanumerické správy a zahŕňajú stručné vysvetlenia (okrem
chýb I999XXXX).
Troubleshooting MAP
Túto procedúru použite ako začiatok izolácie problému.
001
– Vypnite počítač a počkajte niekoWko sekúnd.
– Presvedčite sa, že máte adekvátny počet správne uzemnených elektrických
zásuviek pre počítač, monitor a všetky ostatné zariadenia.
– Počkajte bežnú dobu, pokým sa objaví prvá obrazovka vašej aplikácie alebo
operačného systému.
Zobrazila sa prvá obrazovka vašej aplikácie alebo operačného systému?
Áno Nie
002
Pokračujte s Krok 004.
003
Mohli by ste maÝ zariadenie I/O, ktoré zlyháva, alebo občasný problém na svojom
počítači.
Choête do “Program IBM Enhanced Diagnostics” na strane 128 a spustite program
IBM Enhanced Diagnostics.
004
Máte nečitateWnú obrazovku, chybovú správu alebo počítač vysiela sériu pípnutí.
Zobrazila sa chybová správa?
Áno Nie
005
Počujete sériu pípnutí?
Áno Nie
006
– Uistite sa, že monitor je zapnutý a ovládacie prvky jasu a kontrastu
sú nastavené správne.
– Uistite sa, že signálny kábel monitora je pevne pripojený k
monitoru a ku konektoru pre monitor na grafickom adaptéri.Aby ste
našli konektor monitora na svojom počítači, pozrite si “Pripojenie
káblov počítača” na strane 10.
(Krok 006 pokračovanie)
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
109
006 (pokračovaný)
Ak problém pretrváva, dajte počítač opraviÝ.
007
Choête na “Kódy pípania POST” na strane 116.
008
– Pozrite si “Chybové správy POST” na strane 112 a pohWadajte chybovú správu, a
potom sa sem vráÝte.
Nachádza sa chybová správa v tejto tabuWke?
Áno Nie
009
Môže byÝ zobrazená chybová správa SCSI. Pozrite sa do dokumentácie
SCSI, ktorá je dodávaná s počítačom.
– alebo –
Môže byÝ zobrazená správa aplikácie. Pozrite si dokumenácia k vášmu
programu aplikácie.
010
Spustil sa Configuration/Setup Utility automaticky po tom, ako sa zobrazila
chybová správa?
Áno Nie
011
– Vykonajte činnosÝ pre túto chybovú správu, ktorá je popísaná v časti
“Chybové správy POST” na strane 112.
012
Pridali ste, odstránili alebo zmenili nedávno nejaký hardvér?
Áno Nie
013
Dajte počítač opraviÝ.
014
– Na oprazovke POST Startup Errors vyberte Continue, ak sa chcete dostaÝ k
ponuke programu Configuration/Setup Utility. Ak chcete ukončiÝ program
Configuration/Setup Utility, vyberte si Exit Setup.
Aby ste vybrali položku, stláčajte šípku hore (↑) alebo šípku dole (↓), aby sa
položka vysvietila a potom stlačte Enter. Ak vyberiete Continue, na obrazovke
110
UžívateWská príručka PC 300PL
sa objaví ponuka programu Configuration/Setup Utility. VedWa každej položky
ponuky, ktorá funguje nesprávne, alebo bola zmenená, odkedy ste naposledy
zapli počítač, budete vidieÝ kurzor. Ak ste neúmyselne vykonali zmenu v
označenej položke ponuky, táto položka pravdepodobne funguje nesprávne. Ak
ste vykonali zmenu, pokračujte tu. Ak ste neurobili žiadnu zmenu, dajte počítač
opraviÝ.
Aby ste použili program Configuration/Setup Utility:
1. Vyberte položku ponuky, ktorá je označená (alebo ktorú si chcete prezrieÝ),
stláčaním šípky hore (↑) alebo šípky dole (↓) a potom stlačte kláves Enter.
2. Objaví sa nová ponuka špecifická pre položku, ktorú ste vybrali. Stlačte
šípkú vWavo (←) alebo šípku vpravo (→), aby ste mohli prepínaÝ medzi
voWbami pre položku ponuky. (Všimnite si, že každá položka ponuky má
obrazovku Help. Ak si chcete pozrieÝ obrazovku s pomocou, vyberte
položku ponuky a potom stlačte F1.)
3. Keê ste skončili prezeranie a zmeny nastavenia, stlačte Esc, aby ste sa
vrátili do ponuky programu Configuration/Setup Utility.
4. Pred ukončením programu vyberte Save Settings. Keê ukončíte prácu s
ponukou programu Configuration/Setup Utility, váš operačný systém sa
spustí automaticky (pokiaW sa nevyskytne nevyriešený problém so spúšÝacím
zariadením).
Dôležité
Ak ste nezmenili žiadne nastavenie v programe Configuration/Setup
Utility, všimnite si nasledujúce:
¹
Obdržíte chybovú správu, ak ukončíte činnosÝ programu
Configuration/Setup Utility bez výberu voWby Save Settings. Váš
operačný systém sa nespustí, ale počítač sa automaticky reštartuje.
Keê sa počítač reštartuje, obdržíte chybovú správu POST, a potom
sa program Configuration/Setup Utility znovu spustí automaticky.
¹
Neobdržíte chybovú správu, ak vyberiete Save Settings, a potom
ukončíte program Configuration/Setup Utility. Váš systém uloží
všetky nastavenia tak, ako sa aktuálne objavujú v programe
Configuration/Setup Utility a váš operačný systém sa spustí (pokiaW
nemáte nejaký nevyriešený problém so spúšÝacím zariadením).
Aby ste ukončili program Configuration/Setup Utility, stlačte Esc a
postupujte podWa inštrukcií na obrazovke.
Viac informácií o príčine objavenia sa chybovej správy a akcii, ktorá sa má
vykonaÝ, nájdete v “Chybové správy POST” na strane 112.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
111
Diagnostické chybové kódy a správy
Diagnostické kódy a správy sa objavia vtedy, ak bol nájdený hardvérový problém
jedným z testovacích programov IBM Enhanced Diagnostics, alebo ak problém zistí
POST. Spolu s chybovými kódmi poskytujú správy textové informácie, ktoré sa
dajú použiÝ na identifikovanie chybnej časti.
Chybové správy POST
Počítač môže zobraziÝ viac ako jednu chybovú správu. Prvá chyba častokrát
spôsobuje následné chyby. Keê používate diagramy správ POST z tejto časti, vždy
začnite vykonaním navrhnutej akcie pre prvú chybovú správu, ktorá sa objaví na
obrazovke počítača. Nezabudnite, že "X" v týchto diagramoch môže byÝ
WubovoWný alfanumerický znak.
Kód
Popis
ČinnosÝ
101
Zlyhanie prerušenia
Dajte počítač opraviÝ.
102
Zlyhanie časovača
Dajte počítač opraviÝ.
106
Zlyhanie systémovej dosky
Dajte počítač opraviÝ.
110
Chyba parity
Dajte počítač opraviÝ.
111
Chyba parity V/V 2
Choête do “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128, kde sú inštrukcie k
spusteniu diagnostiky.
114
Externá chyba kontrolného súčtu
ROM
Dajte počítač opraviÝ.
121
Chyba hardvéru
Dajte počítač opraviÝ.
151
Zlyhanie hodín reálneho času.
Dajte počítač opraviÝ.
161
Chybná batéria CMOS
Vymeňte batéria. Pozrite si
“Výmena batérie” na strane 133.
112
UžívateWská príručka PC 300PL
Kód
Popis
ČinnosÝ
162
Vyskytla sa zmena v konfigurácii
zariadení.
163
Hodiny sa neaktualizujú
Dajte počítač opraviÝ.
164
VeWkosÝ pamäte CMOS RAM sa
nezhoduje
Choête do “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128, kde sú inštrukcie k
spusteniu diagnostiky.
167
Hodiny sa neaktualizujú
Aktualizujte BIOS. Pozrite si
“Aktualizácia systémových
programov” na strane 27.
168
Alert on LAN nefunguje správne.
175
Chyba systémovej dosky
Dajte počítač opraviÝ.
176
Bol odmontovaný kryt počítača.
Napíšte heslo správcu. Ak problém
pretrváva, dajte počítač opraviÝ.
177
Došlo k narušeniu inventára.
Napríklad bol odstránený
komponent hardvéru. Táto chybová
správa je časÝou funkcie Asset ID
počítača.
Napíšte heslo správcu. Ak problém
pretrváva, dajte počítač opraviÝ.
1. Overte, či sú všetky externé
zariadenia zapnuté.
2. Overte, či sú všetky
zariadenia správne
nainštalované a bezpečne
pripojené.
3. Ak ste pridali, odstránili alebo
zmenili umiestnenie
zariadenia, musíte uložiÝ novú
konfiguráciu do programu
Configuration/Setup Utility.
Ďalšie informácie nájdete v
časti “SpúšÝanie programu
Configuration/Setup Utility”
na strane 104 a Kapitola 4,
“Používanie programu
Configuration/Setup Utility”
na strane 37.
1. Choête do Kapitola 4,
“Používanie programu
Configuration/Setup Utility”
na strane 37 a postupujte
podWa inštrukcií, aby ste si
overili, či je funkcia Alert on
LAN povolená.
2. Ak je funkcia Alert on LAN
umožnená a stále dostávate
tento chybový kód, dajte
počítač opraviÝ.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
113
Kód
Popis
ČinnosÝ
184
Nebola nájdená anténa riadenia
príslušenstva
Dajte počítač opraviÝ.
186
Chyba systémovej dosky alebo
zabezpečenia hardvéru
Dajte počítač opraviÝ.
187
Heslo správcu a spúšÝacia
postupnosÝ boli vymazané.
Choête do Kapitola 4,
“Používanie programu
Configuration/Setup Utility” na
strane 37 a postupujte podWa
inštrukcií, aby ste nastavili heslo
správcu a spúšÝaciu postupnosÝ.
190
Detektor narušenia šasi počítača
bol vynulovaný. Je to informačná
správa.
Nevyžaduje sa žiadna akcia.
20x
Chyba pamäte
Choête do “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128, kde sú inštrukcie k
spusteniu diagnostiky.
301
alebo
303
Chyba klávesnice
601
Chyba disketovej mechaniky alebo
radiča
1. Choête do “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128 a ak to je možné,
spustite program IBM
Enhanced Diagnostics
pomocou uvedených
inštrukcií.
2. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
602
Neplatný záznam na diskete pre
spustenie (zavedenie) IPL.
1. Disketa môže byÝ poškodená.
Skúste inú disketu.
2. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
604
Inštalovaná nepodporovaná
disketová mechanika
1. Choête do “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128 a ak to je možné,
spustite program IBM
Enhanced Diagnostics
pomocou uvedených
inštrukcií.
2. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
114
1. Uistite sa, či je klávesnica
správne pripojená.
2. Ak je klávesnica správne
pripojená, dajte počítač
opraviÝ.
UžívateWská príručka PC 300PL
Kód
Popis
ČinnosÝ
662
Chyba konfigurácie disketovej
mechaniky
762
Konfiguračná chyba
matematického koprocesora
Dajte počítač opraviÝ.
11xx
Chyba sériového portu (xx = číslo
sériového portu)
Dajte počítač opraviÝ.
1762
Chyba konfigurácie pevného disku
1. Choête do Kapitola 4,
“Používanie programu
Configuration/Setup Utility”
na strane 37 a postupujte
podWa inštrukcií, aby ste
skontrolovali konfiguráciu
pevného disku.
2. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
178x
Zlyhal pevný disk alebo zariadenie
IDE
1. Choête do “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128 a postupujte podWa
inštrukcií, aby ste spustili
diagnostický program pre
jednotku pevného disku a
zariadenia IDE.
1. Choête na procedúru
konfigurácie a postupujte
podWa inštrukcií, aby ste
skontrolovali konfiguráciu
disketovej jednotky.
2. Spustite diagnostický program
pre disketovú jednotku.
Pozrite si “Program IBM
Enhanced Diagnostics” na
strane 128.
3. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
2. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
18xx
Adaptér PCI požadoval nedostupný
prostriedok.
Choête do Kapitola 4,
“Používanie programu
Configuration/Setup Utility” na
strane 37 a postupujte podWa
inštrukcií, aby ste prekonfigurovali
zariadenia PCI.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
115
Kód
Popis
1962
Chyba v spúšÝacej (zavádzacej
postupnosti)
ČinnosÝ
1. Choête do Kapitola 4,
“Používanie programu
Configuration/Setup Utility”
na strane 37 a postupujte
podWa inštrukcií, aby ste
skontrolovali, či je spúšÝacia
postupnosÝ nakonfigurovaná.
2. Ak problém pretrváva, dajte
počítač opraviÝ.
8603
Chyba ukazovacieho zariadenia
alebo chyba systémovej dosky
Dajte počítač opraviÝ.
I9990301
Zlyhanie pevného disku
Dajte počítač opraviÝ.
Kódy pípania POST
Jedno pípnutie a objavenie sa textu na monitore označujú úspešné ukončenie POST.
Viac ako jedno pípnutie oznamuje, že POST objavil chybu.
Kódy pípania sú vysielané v sériách dvoch až troch sád pípnutí. Doba trvania
každého pípnutia je konštantná, ale dĺžka prestávky medzi pípnutiami sa líši.
Napríklad kód pípania 1–2–4 znie ako jedno pípnutie, prestávka, dve následné
pípnutia, êalšia prestávka a štyri následné pípnutia.
Je možné zle si vysvetliÝ kódy pípania, ak presne nerozumiete, ako pracujú.
Nezabudnite, že zvukové kódy (pípnutia) POST sa odlišujú dĺžkou medzery a nie
dĺžkou trvania pípnutia.
Pre nasledujúce kódy pípnutia čísla označujú poradie a počet pípnutí. Napríklad
symptóm chyby “2–3–2” (dve pípnutia, tri pípnutia, potom dve pípnutia) označuje
problém pamäÝového modulu.
116
UžívateWská príručka PC 300PL
Ak sa vyskytnú nasledujúce kódy pípnutia, dajte počítač opraviÝ.
Kód pípnutia
Pravdepodobná príčina
1–1–3
Zlyhanie čítania/písania CMOS
1–1–4
Zlyhanie kontrolného súčtu BIOS ROM
1–2–1
Zlyhanie testu programovateWného intervalového časovača
1–2–2
Zlyhanie inicializácie DMA
1–2–3
Zlyhanie testu čítania/písania registra stránok DMA
1–2–4
Zlyhanie overovania platnosti aktualizácie RAM
1–3–1
Zlyhanie pamäte alebo priveWa zariadení na moduloch RIMM
1–3–2
Zlyhanie testu parity prvých 64 Kb RAM
2–1–1
Druhotný test registra DMA prebieha alebo zlyhal
2–1–2
Primárny test registra DMA prebieha alebo zlyhal
2–1–3
Zlyhanie primárneho testu registra masky prerušenia
2–1–4
Zlyhanie sekundárneho testu registra masky prerušenia
2–2–2
Zlyhanie testu radiča klávesnice
RIMM 2
Test pamäte obrazovky prebieha alebo zlyhal
RIMM 3
Test prekresWovania obrazovky prebieha alebo zlyhal
3–1–1
Zlyhanie testu impulzového prerušenia časovača
3–1–2
Zlyhanie testu kanálu 2 intervalového časovača
3–1–4
Zlyhanie testu hodín reálneho času
3–2–4
Porovnávanie veWkosti pamäte CMOS so skutočnou veWkosÝou
3–3–1
Vyskytla sa nezhoda veWkosti pamäte
TabuWky odstraňovania problémov
TabuWky odstraňovania problémov, uvedené v tejto časti, môžete použiÝ na to, aby
ste našli riešenia problémov, ktoré majú definované symptómy.
Dôležité
Ak si myslíte, že je potrebné, aby ste odstránili kryt počítača, najprv si
prečítajte “Bezpečnostné informácie” na strane vii a “Odmontovanie krytu” na
strane 61 (desktop) alebo “Odmontovanie krytu” na strane 77 (veža), kde sú
dôležité bezpečnostné informácie a inštrukcie.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
117
Ak ste práve pridali nový softvér alebo novú voWbu počítača a váš počítač
nefunguje, pred použitím tabuliek odstraňovania problémov urobte nasledovné:
1. Odstráňte softvér alebo zariadenie, ktoré ste práve pridali.
2. SpusÝte programy diagnostikovania, aby ste zistili, či váš počítač funguje
správne. (Informácie o diagnostických programoch, dodávaných s počítačom,
nájdete v časti “Program IBM Enhanced Diagnostics” na strane 128.)
3. Znovu nainštalujte nový softvér alebo nové zariadenie.
Nasledovný adresár vám pomôže rýchlo nájsÝ kategórie problémov v tabuWkách
odstraňovania problému.
Typ
problému
Choête na:
Disketová
jednotka
“Problémy disketovej mechaniky” na strane 119
Všeobecné
“Všeobecné problémy” na strane 121
Občasný
“Občasné problémy” na strane 122
Klávesnica,
myš alebo
ukazovacie
zariadenie
“Problémy s klávesnicou, myšou alebo ukazovacím
zariadením.” na strane 123
PamäÝ
“Problémy s pamäÝou” na strane 124
Monitor
“Problémy s monitorom” na strane 120
VoWba
“Problémy s voWbou” na strane 125
Paralelný port
“Problémy s paralelným portom” na strane 126
Tlačiareň
“Problémy s tlačiarňou” na strane 127
Sériový port 1
“Problémy so sériovým portom” na strane 127
Sériový port 2
“Problémy so sériovým portom” na strane 127
Softvér
“Problémy so softérom” na strane 128
Porty USB
(Universal
Serial Bus)
“Problémy s portom USB (Universal Serial Bus)” na
strane 128
118
UžívateWská príručka PC 300PL
Problémy disketovej mechaniky
Problémy s disketovou
jednotkou
ČinnosÝ
Disketová mechanika sa
používa- svetlo je zapnuté
alebo systém obchádza
disketovú mechaniku.
Ak je v mechanike disketa, overte, či :
1. Disketová mechanika je prístupná. Použite program
Configuration/Setup Utility, aby ste to skontrolovali.
Viac informácií nájdete v Kapitola 4, “Používanie
programu Configuration/Setup Utility” na strane 37.
2. Počítač hWadá disketovú mechaniku v spúšÝacej
sekvencii. Aby ste to overili, použite program
Configuration/Setup Utility.
3. Disketa, ktorú používate, je dobrá a nie je poškodená.
Skúste vložiÝ inú disketu, ak ju máte.
4. Disketa je vložená správne, to znamená nálepkou hore a
dopredu kovovou záklopkou do mechaniky.
5. Disketa obsahuje potrebné súbory na spustenie počítača
(disketa je spustiteWná).
6. Kábel disketovej mechaniky je správne nainštalovaný a
bezpečne pripojený.
7. Vo vašom softvérovom programe sa nevyskytuje žiaden
problém (pozrite si “Problémy so softérom” na
strane 128).
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
119
Problémy s monitorom
Problémy s monitorom
ČinnosÝ
Všeobecné problémy s
monitorom.
Niektoré monitory IBM majú ich vlastné testy. Ak si
myslíte, že máte problém s monitorom, pozrite si inštrukcie
prispôsobenia a testovania, ktoré boli dodané s monitorom.
Ak nemôžete nájsÝ problém, prezrite si ostatné záznamy
problémov monitora v tejto tabuWke.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Vlnité, nečitateWné,
rolujúce, skreslené alebo
chvejúce sa obrazy na
obrazovke.
Ak -testy monitora ukážu, že monitor funguje správne, overte
si, či :
1. Umiestnenie monitora je správne. Príčinou problému
môžu byÝ magnetické polia okolo iných zariadení, ako
sú transformátory, spotrebiče, žiarivky a iné monitory.
Aby ste určili, či umiestnenie je príčinou problému:
a. Vypnite monitor. (Presúvanie farebného monitora
pokým je zapnutý, by mohlo zapríčiniÝ prechod na
čiernobiely režim.)
b. Prispôsobte umiestnenie monitora a iných zariadení
tak, aby boli najmenej 305 mm (12 palcov)
vzdialené od seba. Keê premiestňujete monitor,
taktiež zaistite, že bude najmenej 75 mm (3 palce)
od disketovej mechaniky, aby ste zabránili chybám
čítania a zapisovania disketovej mechaniky.
c. Zapnite monitor.
2. Signálny kábel monitora IBM je správne pripojený do
monitora a počítača a kábel je nainštalovaný pevne.
Káble signálu monitorov nepochádzajúcich od -IBM by
mohli zapríčiniÝ nepredvídateWné problémy.
3. Neskúšate spustiÝ svoj monitor s vyššou rýchlosÝou
aktualizácie ako je tá, ktorú monitor podporuje.
Podporované rýchlosti aktualizácie si prezrite v
dokumentácií, ktorá bola dodaná s počítačom.
Poznámka: Pre váš monitor môže byÝ dostupný rozšírený
kábel s dodatočným tieňovaním. Kontaktujte
svojho predajcu IBM alebo zástupcu
marketingu, aby ste získali potrebné
informácie.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
120
UžívateWská príručka PC 300PL
Problémy s monitorom
ČinnosÝ
Obrazovká bliká.
Nastavte monitor na najvyššiu neprekladanú obnovovaciu
frekvenciu, podporovanú vašim monitorom a grafickým
radičom.
Pozor: Používanie rýchlosti rozlíšenia alebo aktualizácie,
ktorú váš monitor nepodporuje, by ho mohlo poškodiÝ.
RýchlosÝ aktualizácie môžete opätovne nastaviÝ pomocou
operačného systému použítím inštrukcií v súboroch
README. Pozrite si dokumentáciu operačného systému, aby
ste získali êalšie informácie o nastavení monitora.
Ak toto nevyrieši problém dajte monitor aj počítač opraviÝ.
Monitor funguje, keê
zapnete systém, ale nič sa
na ňom nezobrazuje, keê
spustíte aplikačné
programy.
Overte si, či :
1. Kábel pre signál monitora je bezpečne pripojený k
monitoru a konektor monitora ku grafickému adaptéru.
Aby ste našli umiestnenie konektora monitora na
grafickom adaptéri, nainštalovanom na vašom počítači,
pozrite si “Pripojenie káblov počítača” na strane 10.
2. Potrebné ovládače zariadenia pre aplikačné programy sú
nainštalované.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Monitor funguje, keê
zapnete systém, ale po
určitej dobe nečinnosti
počítača sa na ňom nič
nezobrazuje.
Počítač je pravdepodobne nastavený na úsporu energie
pomocou jedného z nastavení správy napájania. Ak sú
povolené funkcie správy napájania, problém môže odstrániÝ
zakázanie alebo zmena nastavení (pozrite si “Funkcia správy
napájania” na strane 50).
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Čierna obrazovka.
Overte si, či :
1. Prívodná šnúra el. energie je zasunutá do počítača a
fungujúcej elektrickej zásuvky.
2. Monitor je zapnutý a riadiace prvky Brightness a
Contrast sú správne prispôsobené.
3. Signálny kábel monitora je pevne pripojený do monitora
a konektora pre monitor v zadnej časti počítača.Aby ste
našli konektor pre monitor, pozrite si “Pripojenie káblov
počítača” na strane 10.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Objaví sa len kurzor.
Dajte počítač opraviÝ.
Na obrazovke sa objavia
chybné znaky.
Dajte počítač opraviÝ.
Všeobecné problémy
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
121
Všeobecné problémy
ČinnosÝ
Počítač sa nenaštartuje, keê
stlačíte vypínač.
Overte si, či :
1. Všetky káble sú bezpečne pripojené k správnym
konektorom na počítači. Informácie o umiestnení
konektorov nájdete v časti “Pripojenie káblov počítača”
na strane 10.
2. Kryt počítača je správne nainštalovaný.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Problémy, ako pokazený
zámok krytu alebo
nefungujúce svetelné
indikátory.
Dajte počítač opraviÝ.
Občasné problémy
Občasné problémy
ČinnosÝ
Problém sa vyskytne
príležitostne a je obtiažne
ho objaviÝ.
Overte si, či :
1. Všetky káble a šnúry sú bezpečne pripojené k zadnej
časti počítača a pridaným zariadeniam.
2. Keê je počítač zapnutý, mriežka ventilátora nie je
zablokovaná (vzduch prúdi cez mriežku) a ventilátor
funguje. Ak prúd vzduchu je zablokovaný alebo
ventilátor nefunguje, počítač sa môže prehriaÝ.
3. Zariadenia SCSI sú nainštalované, posledné externé
zaradenie v každej reÝazi SCSI je ukončené správne.
(Pozrite si svoju dokumentáciu SCSI.)
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
122
UžívateWská príručka PC 300PL
Problémy s klávesnicou, myšou alebo ukazovacím
zariadením.
Problémy s klávesnicou,
myšou,
alebo ukazovacímzariadením
ČinnosÝ
Všetky alebo niektoré
klávesy na klávesnici
nefungujú.
Overte si, či :
1. Počítač a monitor je zapnutý.
2. Kábel klávesnice je bezpečne pripojený ku konektoru
pre klávesnicu na počítači. Informácie o umiestnení
konektora pre klávesnicu nájdete v časti “Pripojenie
káblov počítača” na strane 10.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Nefunguje myš alebo
ukazovacie zariadenie.
Overte si, či :
1. Kábel myši alebo ukazovacieho zariadenia je bezpečne
pripojený k správnemu konektoru na počítači. V
závislosti od typu myši, ktorú používate, kábel myši sa
bude pripájaÝ buê na konektor myši alebo na sériový
konektor. Aby ste našli konektor myši a sériové
konektory, pozrite si “Pripojenie káblov počítača” na
strane 10.
2. Ovládače zariadenia pre myš sú nainštalované správne.
3. Myš alebo ukazovacie zariadenie je špinavé. Informácie
k vyčisteniu myši nájdete v “Myš” na strane 35.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač a zariadenie
opraviÝ.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
123
Problémy s pamäÝou
Problémy s pamäÝou
ČinnosÝ
Množstvo zobrazenej
pamäte je menšie ako
množstvo nainštalovanej
pamäte.
Množstvo zobrazenej dostupnej pamäte môže byÝ o čosi
nižšie, ako ste očakávali kvôli tomu, že základný
vstupno/výstupný systém (BIOS) tieňuje v RAM (random
access memory), video zaberá 1 MB a ACPI a USB tiež
môžu zabraÝ až 1 MB pamäte.
Overte si, či :
1. Nainštalovali ste správny typ modulov RIMM pre svoj
počítač. Inštrukcie k pridávaniu modulov RIMM
nájdete v “Práca s pamäÝou” na strane 95.
2. Moduly RIMM sú nainštalované správne a sú pevne
pripojené.
3. Ak ste pridávali alebo odstaňovali pamäÝ, novú
konfiguráciu ste pred ukončením programu
Configuration/Setup Utility uložili.
4. Všetky konektory RIMM majú nainštalovaný modul
RIMM alebo spájací modul RIMM.
5. Na svojich moduloch RIMM nemáte dokopy viac ako
32 zariadení.
Ak problém pretrváva, spustite test pamäte z diagnostického
programu, ktorý bol dodaný s počítačom. (Ďalšie
informácicie nájdete v časti “Program IBM Enhanced
Diagnostics” na strane 128.) Systém mohol objaviÝ zlý
RIMM a automaticky znovu priradiÝ pamäÝ, aby tak umožnil
êalší chod vášho počítača.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
124
UžívateWská príručka PC 300PL
Problémy s voWbou
Problémy s voWbou
ČinnosÝ
VoWba IBM, ktorá bola
práve nainštalovaná,
nefunguje.
Overte si, či :
1. VoWba je navrhnutá pre váš počítač.
2. Ste postupovali podWa inštalačných inštrukcií dodaných s
voWbou a uvedených v Kapitola 5, “Inštalácia volieb” na
strane 59.
3. Všetky súbory volieb (ak sú vyžadované) sú
nainštalované správne. Informácie o inštalácii súborov
volieb nájdete v časti “Inštalácia súborov z Option
Diskettes” na strane 133.
4. NeuvoWnili ste žiadnu inú nainštalovanú voWbu alebo
kábel.
5. Ak je voWbou adaptér, poskytli ste dostatok zdrojov
hardvéru, aby adaptér mohol správne fungovaÝ. Pozrite
si dokumentáciu dodanú s adaptérom (zároveň i
dokumentáciu pre ostatné nainštalované adaptéry), aby
ste určili zdroje požadované pre každý adaptér.
6. Aktualizovali ste konfiguračné informácie v programe
Configuration/Setup Utility, ak to bolo potrebné a
nemáte žiadne konflikty. Ďalšie informácie nájdete v
Kapitola 4, “Používanie programu Configuration/Setup
Utility” na strane 37.)
Ak problém pretrváva, spustite diagnostické programy.
(Informácie o diagnostických programoch, dodávaných s
počítačom, nájdete v časti “Program IBM Enhanced
Diagnostics” na strane 128.)
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač a voWbu opraviÝ.
VoWba IBM, ktorá predtým
fungovala, teraz nefunguje.
Skontrolujte, že všetky pripojenia hardvérových volieb a
káblov sú spravené riadne.
Ak voWba príde so svojimi vlastnými testovacími
inštrukciami, na testovanie voWby použite tieto inštrukcie.
Ak je zlyhávajúcou voWbou voWba SCSI, overte si, že :
1. Káble pre všetky externé voWby SCSI sú pripojené
správne.
2. Posledná voWba v každej reÝazi SCSI alebo na konci
kábla SCSI je ukončená správne.
3. Všetky externé voWby SCSI sú zapnuté. Externé voWby
SCSI musia byÝ zapnuté pred tým, než zapnete systém.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii SCSI.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
125
Problémy s paralelným portom
Problémy s paralelným
portom
ČinnosÝ
Na paralelný port sa nedá
získaÝ prístup.
Overte si, či :
1. Ku každému portu je priradená jedinečná adresa.
2. Ak ste pridali adaptér paralelného portu, je
nainštalovaný správne a je pevne umiestnený.
Inštrukcie k pridávaniu adaptérov nájdete v “Inštalácia
volieb v modeli desktop” na strane 61 alebo v
“Inštalácia volieb v modeli tower” na strane 77.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
126
UžívateWská príručka PC 300PL
Problémy so sériovým portom
Problémy so sériovým
portom
ČinnosÝ
Na sériový port sa nedá
získaÝ prístup.
Overte si, či :
1. Ku každému portu je priradená jedinečná adresa.
2. Adaptér sériového portu, ak ste ho pridali, je
nainštalovaný správne a pevne umiestnený. Inštrukcie k
pridávaniu adaptérov nájdete v “Inštalácia adaptérov” na
strane 66 (desktop) alebo v “Inštalácia adaptérov” na
strane 80 (veža).
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Problémy s tlačiarňou
Problémy s tlačiarňou
ČinnosÝ
Tlačiareň nefunguje.
Overte si, či :
1. Je tlačiareň zapnutá a je online.
2. Kábel signálu tlačiarne je bezpečne pripojený na
správny paralelný port, sériový port alebo na port USB
na počítači. (Pozrite si “Pripojenie káblov počítača” na
strane 10, aby ste zistili umiestnenia paralelných portov,
sériových portov a portov USB.)
Poznámka: Káble signálu tlačiarne nepochádzajúce od
IBM by mohli zapríčiniÝ nepredvídateWné
problémy.
3. Vo svojom operačnom systéme alebo aplikačnom
programe ste priradili port tlačiarne správne.
4. V programe Configuration/Setup Utility ste priradili port
tlačiarne správne. Viac informácií nájdete v Kapitola 4,
“Používanie programu Configuration/Setup Utility” na
strane 37.
5. Ak problém pretrváva, spustite testy popísané v
dokumentácií, ktorá bola dodaná s tlačiarňou.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
127
Problémy so softérom
Softvérový problém
ČinnosÝ
Je váš softvérový program
OK?
Aby ste si zistili, či problémy zapríčinil nainštalovaný
softvér, overte či:
1. Váš počítač má minimálne pamäÝové predpoklady
potrebné pre používanie softvéru. Pozrite si informácie
dodané so softvérom, aby ste si overili pamäÝové
predpoklady.
Poznámka: Ak ste práve nainštalovali adaptér, môžete
maÝ konflikt pamäÝových adries.
2. Softvér je navrhnutý pre fungovanie na vašom počítači.
3. Iný softvér na vašom počítači funguje.
4. Softvér, ktorý používate, na inom počítači funguje.
Ak ste dostali nejaké chybové správy počas používania
softvérového programu, pozrite si informácie dodané so
softvérom, aby ste našli popis správ a riešenia problému.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Problémy s portom USB (Universal Serial Bus)
Problémy s portom USB
(Universal Serial Bus)
ČinnosÝ
Na porty USB (Universal
Serial Bus) sa nedá získaÝ
prístup.
Overte, či je zariadenie USB správne nainštalované a pevne
umiestnené.
Ak nemôžete vyriešiÝ problém, dajte počítač opraviÝ.
Program IBM Enhanced Diagnostics
Program IBM Enhanced Diagnostics je dostupný na:
¹
CD Product Recovery, ktoré bolo dodané s počítačom, ktoré obsahuje
predinštalovaný softvér.
¹
IBM CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics, ktoré bolo dodané s
počítačom, ktoré neobsahuje predinštalovaný softvér.
¹
Diskete IBM Enhanced Diagnostic (ak ste si ju vytvorili).
Disketu IBM Enhanced Diagnostics môžete vytvoriÝ z:
¹
CD Product Recovery.
¹
CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics.
128
UžívateWská príručka PC 300PL
¹
World Wide Web (http://www.ibm.com/pc/support), stiahnutím obrazu diskety.
Tieto diagnostické programy fungujú nezávisle od operačného systému a pomáhajú
vám izolovaÝ váš hardvér počítača od softvéru, ktorý bol predinštalovaný (alebo
ktorý ste nainštalovali) na vašom pevnom disku. IBM Enhanced Diagnostics
použite na diagnostikovanie a izolovanie hardvérových problémov.
Program môžete použiÝ na testovanie komponentov hardvéru (a niektorých
komponentov softvéru) vášho počítača. Táto metóda testovania sa všeobecne
používa vtedy, keê iné metódy nie sú dostupné alebo neboli úspešné v izolovaní
problému, ktorý sa podWa predpokladov týka hardvéru.
Aby ste spustili program IBM Enhanced Diagnostics z CD Product Recovery alebo
CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics, možno budete potrebovaÝ
zmeniÝ primárnu spúšÝaciu postupnosÝ, aby sa ako prvé spúšÝacie zariadenie (First
Startup Device) použila jednotka CD-ROM.
Inštrukcie k zmene spúšÝacej postupnosti nájdete v “Nastavenie spúšÝacej
postupnosti” na strane 47
Aby ste spustili diagnostiku z CD Product Recovery:
1. Vložte CD Product Recovery do jednotky CD-ROM a zapnite počítač.
2. Zobrazí sa ponuka Main menu.
3. Vyberte System utilities.
4. V ponuke System utilities vyberte Run Diagnostics.
5. Spustil sa program IBM Enhanced Diagnostics.
6. Keê ukončíte diagnostický program, vyberte CD z jednotky CD-ROM a
vypnite počítač.
7. Ak ste zmenili spúšÝaciu postupnosÝ, vráÝte ju na pôvodné nastavenia.
Aby ste spustili diagnostiku z CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics:
1. Vložte CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics do jednotky
CD-ROM a zapnite svoj počítač.
2. Objaví sa ponuka s výberom na spustenie IBM Enhanced Diagnostics.
3. Vyberte Run IBM Enhanced Diagnostics, aby sa spustil program IBM
Enhanced Diagnostics.
4. Ak ste zmenili spúšÝaciu postupnosÝ, vráÝte ju na pôvodné nastavenia.
5. Keê ukončíte diagnostický program, vyberte CD z jednotky CD-ROM a
vypnite počítač.
Ak chcete stiahnuÝ poslednú verziu IBM Enhanced Diagnostics z Web stránky
spoločnosti IBM a vytvoriÝ si spustiteWnú disketu IBM Enhanced Diagnostics:
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
129
1. Choête na http://www.ibm.com/pc/support/ na World Wide Web.
2. V poli Quick Path napíšte typ/číslo modelu vášho počítača a kliknite na Go.
3. Kliknite na odkaz Downloadable files.
4. Kliknite na odkaz Diagnostics.
5. Kliknite na odkaz na súbor pod Downloadable files - Diagnostics naspodku
strany.
6. Kliknite na odkaz na vykonateWný súbor pod File Details, aby sa tento súbor
stiahol na váš pevný disk.
7. Choête do príkazového riadku DOS a prejdite do adresára, do ktorého ste
stiahli tento súbor.
8. Do disketovej jednotky vložte prázdnu disketu s vysokou kapacitou.
9. Napíšte nasledovné a stlačte Enter: názovsúboru a: Kde názovsúboru je názov
súboru, ktorý ste stiahli z Web stránky.
Stiahnutý súbor je samorozbaWujúci a bude skopírovaný na disketu. Keê sa
kopírovanie skončí, budete maÝ spustiteWnú disketu s programom IBM Enhanced
Diagnostics.
Aby ste vytvorili disketu IBM Enhanced Diagnostics z CD Product Recovery.
1. Ak ešte nie je otvorený program Access IBM, kliknite vo Windows Start;
potom kliknite na Access IBM.
2. V Access IBM kliknite na Start up.
3. V zobrazenej ponuke kliknite na Create a diagnostic diskette a postupujte
podWa inštrukcií na obrazovke.
Stiahnutý súbor je samorozbaWujúci a bude skopírovaný na disketu. Keê sa
kopírovanie skončí, budete maÝ spustiteWnú disketu s programom IBM Enhanced
Diagnostics.
Aby ste spustili program IBM Enhanced Diagnostic pomocou diskety:
1. Ukončite operačný systém a vypnite počítač.
2. Do disketovej jednotky vložte disketu IBM Enhanced Diagnostic.
3. Zapnite svoj počítač.
4. Postupujte podWa inštrukcií, ktoré sa objavia na obrazovke. Aby ste získali
pomoc, stlačte F1.
130
UžívateWská príručka PC 300PL
Iné diagnostické programy
CD Software Selections, dodané s vaším počítačom, tiež obsahuje diagnostické
programy, vytvorené špecificky pre určité operačné prostredia (Windows 95,
Windows 98 a Windows NT). Pretože tieto verzie pracujú s operačným systémom,
netestujú len hardvér, ale tiež analyzujú určité komponenty softvéru vášho počítača.
Sú užitočné hlavne pri izolovaní problémov, vzÝahujúcich sa k operačnému systému
a ovládačom zariadení.
CoSession Remote
DostupnosÝ CoSession Remote sa odlišuje podWa modelu počítača a krajiny.
CoSession Remote je program, ktorý môže použiÝ iná osoba, napríklad váš správca
systému, aby vám pomohla diagnostikovaÝ problémy vášho počítača zo vzdialeného
miesta. Aby ste mohli použiÝ CoSession Remote, tento program musí byÝ
nainštalovaný na vašom počítači a váš počítač musí maÝ modemové spojenie alebo
pripojenie do LAN.
Dôležité
Pred pokusom o použitie CoSession Remote kontaktujte IBM alebo vášho
správcu, aby ste získali špecifické inštrukcie o nastavovaní a používaní tohto
programu.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
131
Obnova zo zlyhania aktualizácie POST/BIOS
Ak je dodávka energie do vášho počítača prerušená počas aktualizácie POST/BIOS
(flash update), nemusí sa váš počítač reštartovaÝ správne. Ak sa to stane, vykonajte
nasledujúcu procedúru :
1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia, ako tlačiarne, monitory a
externé jednotky.
POZOR:
Nedotýkajte sa interných komponentov počítača, pokým je zapojený do
elektrického prúdu.
2. Vytiahnite zo zásuvky všetky prívodné šnúry elektrickej energie a odstráňte
kryt. Pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61 (desktop) alebo
“Odmontovanie krytu” na strane 77 (veža), v závislosti od vášho modelu.
3. Na systémovej doske nájdite prepínač pre zlyhanie. Pozrite si obrázok
systémovej dosky vnútri vášho počítača, aby ste našli umiestnenie tohto
prepínača. Pozrite si tiež “Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 64
(desktop) alebo “Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 78 (veža), v
závislosti od modelu vášho počítača.
4. Prepínač presuňte z normálnej polohy do polohy na vymazanie.
5. Dajte na miesto všetky adaptéry, ktoré ste museli premiestniÝ a umiestnite
kryt. Pozrite si “Nasadenie krytu a pripojenie káblov” na strane 76 (desktop)
alebo “Nasadenie krytu a pripojenie káblov” na strane 93 (veža).
6. Znovu pripojte šnúry elektrického prúdu pre počítač a monitor do zásuviel
elektrického prúdu.
7. Vložte disketu aktualizácie POST/BIOS (flash) do mechaniky A a zapnite
počítač a monitor.
8. Po ukončení session aktualizácie vypnite počítač a monitor.
9. Odpojte napájacie káble z elektrických zásuviek.
10. Vyberte disketu z jednotky A.
11. Odstráňte kryt. Pozrite si “Odmontovanie krytu” na strane 61 (desktop) a
“Odmontovanie krytu” na strane 77 (veža).
12. Odstráňte všetky adaptéry, ktoré zabraňujú v prístupe k prepínaču pre zlyhanie.
13. Prepínač presuňte z polohy na vymazanie do normálnej polohy.
14. Dajte na miesto všetky adaptéry, ktoré ste museli premiestniÝ.
15. Nainštalujte kryt a znovu pripojte všetky káble, ktoré ste predtým odpojili.
16. Zapnite počítač, aby ste reštartovali operačný systém.
132
UžívateWská príručka PC 300PL
Inštalácia súborov z Option Diskettes
VoliteWné zariadenie alebo adaptér môže byÝ dodaný s disketou. Diskety, ktoré sú
zahrnuté v balíkoch volieb, obvykle obsahujú súbory, ktoré potrebuje systém pre
rozoznanie a aktivovanie volieb. Pokým nenainštalujete potrebné súbory, nové
zariadenie alebo adaptér môže zapríčiňovaÝ chybové správy.
Ak bolo vaše voliteWné zariadenie alebo váš adaptér dodaný s disketou, možno
budete potrebovaÝ nainštalovaÝ niektoré konfiguračné súbory (.CFG) alebo súbory
pre diagnostiku (.EXE alebo .COM) z tejto diskety na svoj pevný disk. Pozrite si
dokumentáciu, ktorá bola dodaná s voWbou, aby ste určili, či treba nainštalovaÝ
súbory.
Výmena batérie
Váš počítač má špeciálny typ pamäte, ktorá uchováva dátum, čas a nastavenie pre
zabudované vlastnosti, ako sú priradenia sériových a paralelných portov
(konfigurácia). Keê počítač vypnete, batéria uchováva tieto informácie aktívne.
Batéria si nevyžaduje žiadne nabíjanie alebo údržbu počas svojej životnosti, avšak
žiadna batéria nevydrží večne. Ak batéria zlyhá, informácie o dátume, čase a
konfigurácií (zahŕňajúc i heslá), sa stratia. Keê zapnete počítač, zobrazí sa
chybová správa.
Informácie o výmene a znehodnotení batérie nájdete v časti “Poznámky o lítiovej
batérii” na strane x.
Ak nahradzujete originálnu lítiovú batériu batériou z Ýažkého kovu alebo batériou s
komponentami z Ýažkých kovov, zoberte do úvahy nasledujúce environmentálne
požiadavky. Batérie a akumulátory, ktoré obsahujú Ýažké kovy, nesmú byÝ
odstránené ako normálny domový odpad. Budú prevzaté späÝ bezplatne výrobcom,
distribútorom alebo zástupcom na recyklovanie alebo odstránenie správnym
spôsobom.
Ďalšie informácie o znehodnotení batérie získate u IBM v USA na tel. č.
1-800-IBM-4333 (1-800-426-4333). Aby ste získali informácie mimo USA,
kontaktujte svojho predajcu IBM alebo zástupcu marketingu.
Aby ste vymenili batériu:
1. Vypnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
2. Odpojte napájací kábel a odmontujte kryt. Pozrite si “Odmontovanie krytu” na
strane 61 alebo “Odmontovanie krytu” na strane 77.
Kapitola 6. Odstraňovanie problémov
133
3. Umiestnite batériu. Pozrite si obrázok systémovej dosky vnútri vášho počítača
alebo si pozrite “Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 64 (desktop)
alebo “Identifikácia častí systémovej dosky” na strane 78 (veža).
4. Ak to je potrebné, odstráňte všetky adaptéry, ktoré zabraňujú v prístupe k
batérii. Pozrite si “Inštalácia adaptérov” na strane 66 (desktop) alebo
“Inštalácia adaptérov” na strane 80 (veža), kde nájdete viac informácií.
5. Odstráňte starú batériu.
6. Inštalujte novú batériu.
7. Dajte späÝ všetky adaptéry, ktoré ste museli vybraÝ, aby ste získali prístup k
batérii. Pozrite si “Inštalácia adaptérov” na strane 66 (desktop) alebo
“Inštalácia adaptérov” na strane 80 (veža), kde nájdete inštrukcie k vybratiu
adaptérov.
8. Dajte namiesto kryt a vsuňte do zásuvky prívodnú šnúru elektrickej energie.
Poznámka: Keê počítač zapnenete po prvýkrát po výmene batérie, môže sa
zobraziÝ chybová správa. Po výmene batérie to je normálne.
9. Zapnite počítač a všetky pripojené zariadenia.
10. Na nastavenie dátumu, času a WubovoWných hesiel použite program
Configuration/Setup Utility.
11. ZnehodnoÝte starú batériu tak, ako to vyžadujú lokálne predpisy a ustanovenia.
134
UžívateWská príručka PC 300PL
Kapitola 7. Získavanie pomoci, služieb a informácií
Ak potrebujete pomoc, služby, technickú pomoc alebo viac informácií o produktoch
IBM, existuje viacero zdrojov informácií dostupných od IBM, ktoré vám pomôžu.
IBM, napríklad udržiava stránky na World Wide Webe, kde môžete získaÝ
informácie o produktoch a službách IBM, nájsÝ najnovšie technické informácie a
nahraÝ si aktualizácie a ovládače zariadení. Niektoré z týchto stránok sú:
http://www.ibm.com
Hlavná domáca stránka
IBM
http://www.ibm.com/pc
IBM Personal Computing
http://www.ibm.com/pc/support
IBM Personal Computing
Support
http://www.ibm.com/pc/us/ibmpc
IBM Commercial Desktop
PCs (U.S.A.)
http://www.ibm.com/pc/us/intellistation
Pracovné stanice IBM
IntelliStation (U.S.A.)
http://www.ibm.com/pc/us/accessories
VoWby od IBM (U.S.A.)
http://www.ibm.com/pc/us/netfinity
Servery IBM Netfinity
(U.S.A.)
Na týchto stránkach si môžete zvoliÝ stránku Web určenú pre vašu krajinu.
Pomoc je tiež dostupná z buletinových rád a online služieb, ako aj z faxu a
telefónu. Táto sekcia poskytuje informácie o týchto zdrojoch.
Dostupné služby a telefónne čísla sa môžu bez oznámenia zmeniÝ.
Servisná podpora
Keê si legálne zakúpite hardvérový produkt IBM, máte prístup k rozsiahlemu
podpornému zabezpečeniu. Počas trvania doby záruky hardvérového produktu IBM
môžete zavolaÝ IBM Personal Computer HelpCenter (1-800-772-2227 v USA), kde
môžete získaÝ podporu, ktorá je uvedená v ustanoveniach Vyhlásenia IBM o
obmedzenej záruke. Pozrite si “Získavanie pomoci po telefóne” na strane 139, ak
potrebujete telefónne čísla HelpCentra v iných krajinách.
Počas trvania záruky sú dostupné nasledovné služby:
¹
Zistenie problému - k dispozícii máte vyškolený personál, ktorý vám pomôže
so zisÝovaním problému a navrhne vám riešenie na jeho odstránenie.
 Copyright IBM Corp. 1999
135
¹
Oprava hardvéru IBM - ak sa zistí, že problém je spôsobený hardvérom IBM,
ktorý je v záruke, vyškolený personál vám poskytne zodpovedajúcu úroveň
podpory.
¹
Engineering Change Management - Niekedy sa po predaji produktu môže
vyskytnúÝ potreba zmien. IBM alebo váš predajca autorizovaný IBM, vykoná
dostupné Engineering Changes (ECs), ktoré sa vzÝahujú k vášmu hardvéru.
Aby ste mohli získaÝ záručný servis, uschovajte si váš doklad o nákupe.
Ak voláte, pripravte si nasledovné informácie:
¹
¹
¹
¹
¹
Typ počítača a model
Sériové čísla vašich hardvérových produktov IBM
Popis problému
Presné znenie chybových správ
Informáciu o hardvérovej a softvérovej konfigurácii
Ak je to možné, buête pri zavolaní pri vašom počítači.
Nasledujúce položky nie sú kryté zárukou:
¹
Výmena alebo použitie častí nevyrobených IBM alebo častí IBM nekrytých
zárukou
Poznámka: Všetky časti kryté zárukou obsahujú 7-znakovú identifikáciu vo
formáte IBM FRU XXXXXXX.
¹
¹
¹
¹
¹
Identifikácia zdrojov softvérových problémov
Konfigurácia BIOS ako súčasÝ inštalácie alebo rozšírenia
Zmeny, modifikácie alebo rozšírenia ovládačov zariadení
Inštalácia a údržba sieÝových operačných systémov (NOS)
Inštalácia a udržba aplikačných programov
Prečítajte si hardvérovú záruku IBM, kde nájdete úplné vysvetlenie ustanovení
záruky IBM.
Predtým, ako zavoláte podporu
Väčšina problémov s počítačom sa dá vyriešiÝ bez vonkajšej pomoci použitím
online pomoci, alebo prezretím vytlačenej alebo online dokumentácie, ktorá je
dodávaná s vašim počítačom alebo softvérom. Určite si prečítajte informácie,
obsiahnuté v súboroch README, ktoré sú dodávané s vaším softvérom.
Väčšina počítačov, operačných systémov a aplikačných programov je dodávaných s
dokumentáciou, ktorá obsahuje postupy odstraňovania problémov a vysvetlenie
chybových správ. Dokumentácia, dodávaná s počítačom, obsahuje informácie o
diagnostických testoch, ktoré môžete vykonaÝ.
136
UžívateWská príručka PC 300PL
Ak dostanete chybový kód POST pri zapnutí počítača, obráÝte sa na tabuWky
chybových správ POST vo vašej hardvérovej dokumentácii. Ak nedostanete
chybový kód POST, ale zdá sa, že problém je v hardvéri, obráÝte sa na informácie
odstraňovania problémov vo vašej hardvérovej dokumentácii alebo spustite
diagnostické testy.
Ak sa zdá, že problém je v softvéri, konzultujte dokumentáciu (vrátane súborov
README) operačného systému alebo aplikačného programu.
Získanie užívateWskej podpory a servisu
Kúpa hardvérového produktu PC IBM vám dáva právo na štandardnú pomoc a
podporu počas doby záruky. Ak potrebujete êalšiu podporu alebo služby, môžete
si zakúpiÝ paletu rozšírených služieb, ktoré splnia takmer každú požiadavku.
Použitie World Wide Web
Na World Wide Webe, Web IBM stránka Personal Computing, obsahuje aktuálne
informácie o produktoch a podpore osobných počítačov IBM. Adresa domácej
stránky IBM Personal Computing je:
http://www.ibm.com/pc
Informácie o podpore vašich produktov IBM, vrátane podporovaných volieb,
môžete nájsÝ na stránke IBM Personal Computing Support:
http://www.ibm.com/pc/support
Ak z vašej stránky podpory zvolíte Profile, môžete vytvoriÝ upravenú stránku
podpory, ktorá je zodpovedá vášmu hardvéru, obsahuje Frequently Asked
Questions, informácie o dieloch, technické tipy a triky a zavádzateWné súbory.
Všetky potrebné informácie budete maÝ na jednom mieste. Taktiež si môžete
zvoliÝ odosielanie e-mailových upozornení vždy, keê sa pre vaše registrované
produkty objaví nová informácia. Taktiež môžete pristupovaÝ k online podporným
fóram, čo sú stránky monitorované personálom podpory IBM.
Ak potrebujete informácie o špecifických produktoch PC, navštívte nasledovné
stránky:
Kapitola 7. Získavanie pomoci, služieb a informácií
137
http://www.ibm.com/pc/us/intellistation
http://www.ibm.com/pc/us/ibmpc
http://www.ibm.com/pc/us/netfinity
http://www.ibm.com/pc/us/thinkpad
http://www.ibm.com/pc/us/accessories
http://www.direct.ibm.com/content/home/en_US/aptiva
Na týchto stránkach si môžete zvoliÝ Web stránku určenú pre vašu krajinu.
Používanie služieb elektronickej podpory
Ak máte modem, pomoc môžete získaÝ od niekoWkých známych služieb.
Buletinové oznamy a informačné služby online poskytujú pomoc pomocou oblastí
správ otázka-a-odpoveê, živých rozhovorov, prehliadateWných databáz a iných.
Technické informácie sú dostupné pre celú sadu tém, napríkad:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
Nastavovanie a konfigurácia hardvéru
Predinštalovaný softvér
OS/2, DOS a Windows
Práca v sieti
Komunikácia
Multimédia
Taktiež sú dostupné najnovšie aktualizácie ovládačov zariadení.
IBM Bulletin Board System (BBS) je dostupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Sú
podporované modemy s rýchlosÝami až do 14 400 baudov. Zrejme budete platiÝ
telefónne poplatky. Na prístup k IBM BBS:
¹
¹
V USA zavolajte na 1-919-517-0001.
V Kanade:
– V Montreale zavolajte na 514-938-3022.
– V Toronte zavolajte na 905-316-4255 alebo 416-956-7877.
– Vo Vancouveri zavolajte na 604-664-6464.
Aj komerčné služby online, napr. America Online (AOL), obsahujú informácie o
produktoch IBM. (Pre AOL použite kWúčové slovo “Go to” IBM Connect.)
138
UžívateWská príručka PC 300PL
Získavanie informácií faxom
Ak máte telefón s tónovou voWbou a prístup k faxu, v USA a Kanade môžete
faxom prijímaÝ marketingové a technické informácie o rôznych témach vrátane
hardvéru, operačných systémov a lokálnych sieÝach (LAN). Automatický faxový
systém IBM je dostupný denne 24 hodín a 7 dní v týždni. Vykonajte nahrané
pokyny a požadovaná informácia vám bude zaslaná faxom.
Ak chcete použiÝ automatický faxový systém IBM, vykonajte nasledovné:
¹
¹
V USA zavolajte na 1-800-426-3395.
V Kanade zavolajte na 1-800-465-3299.
Získavanie online pomoci
Online Housecall je nástroj vzdialenej komunikácie, ktorý umožňuje zástupcom
technickej podpory IBM k vášmu PC pristupovaÝ pomocou modemu. Väčšina
problémov sa dá na diaWku diagnostikovaÝ a rýchlo a jednoducho opraviÝ.
Potrebujete modem a aplikačný program vzdialeného prístupu. Táto služba nie je
dostupná pre servery. V závislosti od typu požiadavky táto správa môže byÝ
platená.
Ak potrebujete viac informácii o konfigurovaní PC pre Online Housecall:
¹
¹
¹
V USA zavolajte na 1-800-772-2227.
V Kanade zavolajte na 1-800-565-3344.
V ostatných krajinách kontaktujte vášho predajcu alebo marketingového
zástupcu IBM.
Získavanie pomoci po telefóne
Počas záručnej doby môžete získaÝ pomoc a informáciu cez telefón pomocou IBM
PC HelpCentra. Ak máte otázky, týkajúce sa nasledovných činností, k dispozícii sú
experti technickej podpory, ktorí vám s nimi pomôžu:
¹
¹
¹
¹
¹
Nastavovanie vášho počítača a monitoru IBM
Inštalácia a nastavovanie volieb IBM kúpených od IBM alebo predajcu IBM
30-denná podpora predinštalovaného operačného systému
Zabezpečenie servisu (na mieste alebo v servise)
Zabezpečenie okamžitej dopravy dielov, ktoré vymení zákazník
Ak ste si zakúpili server IBM PC alebo server IBM Netfinity, máte nárok na
podporu IBM Start Up počas 90 dní po inštalácii. Táto služba poskytuje pomoc
pre:
¹
¹
¹
Nastavenie sieÝového operačného systému
Inštalácia a konfigurovanie kariet rozhraní
Inštalácia a konfigurovanie sieÝových adaptérov
Kapitola 7. Získavanie pomoci, služieb a informácií
139
Ak voláte, pripravte si nasledovné informácie:
¹
¹
Typ počítača a model
Sériové čísla vášho počítača, monitora a iných komponentov a doklad o
nákupe
Popis problému
Presné znenie chybových správ
Informáciu o hardvérovej a softvérovej konfigurácii vášho systému
¹
¹
¹
Ak je to možné, buête pri zavolaní pri vašom počítači.
V U.S.A. a Kanade sú tieto služby dostupné 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V
U.K. sú tieto služby dostupné od pondelka do piatka od 9:00 a.m. do 6:00 p.m.4
Krajina
4
Telefónne číslo
Rakúsko
Rakúsko
1-546 585 075
Belgicko- holadština
Belgicko
02-717-2504
Belgicko- francúzština
Belgicko
02-717-2503
Kanada
Kanada
1-800-565-3344
Dánsko
Dánsko
03-525-6905
Fínsko
Fínsko
9-22-931805
Francúzsko
Francúzsko
01-69-32-40-03
Nemecko
Nemecko
069-6654-9003
Írsko
Írsko
01-815-9207
Taliansko
Taliansko
02-4827-5003
Luxembursko
Luxembursko
298-977-5060
Holandsko
Holandsko
020-504-0531
Nórsko
Nórsko
2-305-3203
Portugalsko
Portugalsko
01-791-5147
Španielsko
Španielsko
091-662-4270
Švédsko
Švédsko
08-632-0063
Švajčiarsko - nemčina
Švajčiarsko
01-212-1810
Čas odpovede závisí od počtu a zložitosti prichádzajúcich volaní.
140
UžívateWská príručka PC 300PL
Krajina
Telefónne číslo
Švajčiarsko francúzština
Švajčiarsko
022-310-0418
Švajčiarsko - taliančina
Švajčiarsko
091-971-0523
VeWká Británia
VeWká Británia
01475-555555
USA a Portoriko
USA a Portoriko
1-800-772-2227
V ostatných krajinách kontaktujte vášho predajcu IBM alebo marketingového
zástupcu.
Získanie pomoci vo svete
Ak s vaším počítačom cestujete alebo ho premiestňujete do inej krajiny, môžete si
daÝ zaregistrovaÝ Medzinárodný záručný servis. Keê sa zaregistrujete v úrade
Medzinárodného záručného servisu, získate certifikát Medzinárodného záručného
servisu, ktorý je uznávaný prakticky na celom svete, kde IBM alebo predajcovia
IBM predávajú a zabezpečujú servis produktov IBM PC.
Ak potrebujete viac informácií alebo ak si chcete zaregistrovaÝ Medzinárodný
záručný servis:
¹
¹
¹
V USA alebo Kanade zavolajte na 1-800-497-7426.
V Európe zavolajte na 44-1475-893638 (Greenock, U.K.).
V Austrálii a Novom Zélande zavolajte na 61-2-9354-4171.
V ostatných krajinách kontaktujte vášho predajcu IBM alebo marketingového
zástupcu.
Zakúpenie êalších služieb
Počas záruky a po jej uplynutí si môžete zakúpiÝ êalšie služby, napr. podporu pre
hardvér IBM a iných výrobcov, operačné systémy a aplikačné programy; nastavenie
a konfiguráciu siete; služby rozširovania a opravovania hardvéru; užívateWské
inštalácie. DostupnosÝ a názvy služieb sú v jednotlivých krajinách môžu líšiÝ.
Linka rozšírenej podpory PC
Rozšírená podpora PC je dostupná pre desktopy a prenosné počítače IBM, ktoré nie
sú pripojené na sieÝ. Technická podpora sa poskytuje pre počítače IBM a voWby
IBM a nie-IBM, operačné systémy a aplikačné programy v zozname Podporovaé
produkty.
Táto služba predstavuje technickú podporu pre:
Kapitola 7. Získavanie pomoci, služieb a informácií
141
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
Inštalácia a konfigurovanie vášho počítača IBM po uplynutí záruky
Inštalácia a konfigurovanie nie-IBM volieb v počítačoch IBM
Používanie operačných systémov IBM v počítačoch IBM a nie-IBM.
Používanie aplikačných programov a hier
Ladenie výkonu
Vzdialené inštalovanie ovládačov zariadení
Nastavovanie a používanie zariadení multimédií
Identifikovanie systémových problémov
Interpretovanie dokumentácie
Túto službu si môžete zakúpiÝ vo forme za hovor, ako balík viacerých volaní alebo
ako ročný kontrakt s limitom 10 volaní. Viac informácií o zakúpení Rozšírenej
podpory PC nájdete v časti “Objednanie služieb linky podpory” na strane 143.
Číslo 900 - linka podpory operačného systému a hardvéru
Ak uprednostňujete použiÝ technickú podporu na báze plaÝ za použitie, v USA
môžete použiÝ linku podpory na čísle 900. Číslo 900 - linka podpory poskytuje
podporu pre produkty PC IBM, ktoré už nie sú v záruke.
Ak chcete použiÝ túto podporu, zavolajte na 1-900-555-CLUB (2582). Bude vám
oznámená sadzba za minútu.
Linka podpory sietí a serverov
SieÝová a serverová podpora je dostupná pre jedndoduché alebo komplexné siete
vytvorené zo serverov IBM a pracovných staníc, ktoré používajú hlavné sieÝové
operačné systémy. Takisto je podporovaná aj väčšina adaptérov a sieÝových
rozhraní nie-IBM.
Táto služba obsahuje všetky vlastnosti Linky rozšírenej podpory PC a:
¹
¹
¹
¹
Inštaláciu a konfigurovanie pracovných staníc klientov a serverov
Identifikovanie systémových problémov klientov alebo serverov
Používanie operačných systémov IBM a nie-IBM
Interpretovanie dokumentácie
Túto službu si môžete zakúpiÝ vo forme za hovor, ako balík viacerých volaní alebo
ako ročný kontrakt s limitom 10 volaní. Viac informácií o zakúpení Podpory sietí
a serverov nájdete v časti “Objednanie služieb linky podpory” na strane 143.
142
UžívateWská príručka PC 300PL
Objednanie služieb linky podpory
Služby Linka rozšírenej podpory PC a Linka podpory sietí a serverov sú dostupné
pre produkty zo zoznamu Podporované produkty. Ak chcete získaÝ zoznam
Podporovaných produktov:
¹
V USA:
1. Zavolajte na 1-800-426-3395.
2. ZvoWte dokument číslo 11683 pre Podporu sietí a serverov.
3. ZvoWte dokument číslo 11682 pre rozšírenú podporu PC.
¹
V Kanade kontaktujte IBM Direct na 1-800-465-7999 alebo:
1. Zavolajte 1-800-465-3299.
2. ZvoWte katalóg HelpWare.
¹
V ostatných krajinách kontaktujte vášho predajcu IBM alebo marketingového
zástupcu.
Ak potrebujete viac informácií alebo ak si chcete zakúpiÝ tieto služby:
¹
¹
¹
V USA zavolajte na 1-800-772-2227.
V Kanade zavolajte na 1-800-465-7999.
V ostatných krajinách kontaktujte váš HelpCenter.
Záručné a opravárenské služby
Vaše štandardné záručné služby si môžete rozšíriÝ. Takisto si môžete predĺžiÝ servis
po uplynutí záručnej doby.
Rozšírenia záruky v USA predstavujú:
¹
Servis u predajcu na servis na mieste
Ak vaša záruka poskytuje servis u predajcu, tento môžete rozšíriÝ na servis na
mieste, či už štandardný alebo nadštandardný. Štandardné rozšírenie zabezpečí
vyškoleného technika na nasledujúci pracovný deň (9 a.m. až 5 p.m., miestny
čas, pondelok až piatok). Nadštandardné rozšírenie je dostupné 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
¹
Servis na mieste na nadštandardný servis na mieste
Ak vaša záruka poskytuje servis na mieste, môžete ju rozšíriÝ na
nadštandardný servis na mieste (na mieste do 4 hodín, 24 hodín denne, 7 dní v
týždni).
Vašu záruku si môžete predĺžiÝ. Záručné a opravárenské služby poskytujú paletu
volieb pozáručnej údržby vrátane Dohôd o údržbe ThinkPad EasyServ. DostupnosÝ
týchto služieb závisí od druhu produktu.
Ak potrebujete viac informácií o rozšírení a predĺžení záruky:
Kapitola 7. Získavanie pomoci, služieb a informácií
143
¹
¹
¹
V U.S.A zavolajte na 1-800-426-4968.
V Kanade zavolajte na 1-800-465-7999.
V ostatných krajinách kontaktujte vášho predajcu IBM alebo marketingového
zástupcu.
Objednávanie publikácií
Od IBM si môžete objednaÝ êalšie publikácie. Ak potrebujete zoznam publikácií
dostupných vo vašej krajine:
¹
¹
144
V U.S.A., Kanade a Portoriku zavolajte na 1-800-879-2755.
V ostatných krajinách kontaktujte vášho predajcu IBM alebo marketingového
zástupcu IBM.
UžívateWská príručka PC 300PL
Príloha A. Používanie CD Software Selections
Informácie v tejto kapitole použite vtedy, ak chcete nainštalovaÝ alebo preinštalovaÝ
ovládače zariadení a ostatný softvér z IBM CD Software Selections.
Important: Aby ste spustili IBM CD Software Selections, musíte maÝ
nainštalovaný Microsoft Internet Explorer 4.0 alebo vyššiu verziu.
Funkcie CD
IBM CD Software Selections obsahuje diagnostické programy a iný podporný
softvér pre Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation 3.51 a Windows
NT Workstation 4.0.
Poznámka: Nie všetok softvér je dostupný pre všetky operačné systémy. Ktoré
programy sú dostupné pre váš operačný systém, zistíte na IBM CD
Software Selections.
Dôležité
IBM CD Software Selections neobsahuje operačné systémy. Aby ste mohli
použiÝ toto CD, vo vašom počítači musí byÝ nainštalovaný váš operačný
systém.
Toto CD môžete použiÝ na:
¹
Nainštalovanie niektorých softvérových produktov priamo z CD na modely,
vybavené mechanikou CD-ROM.
¹
Vytvorenie obrazu IBM CD Software Selections na váš pevný disk alebo na
disk v miestnej počítačovej sieti (LAN) a na nainštalovanie softvérových
produktov z tohto obrazu.
¹
Vytvorenie diskiet pre softvérové produkty, ktoré sa nedajú nainštalovaÝ z CD
a na inštaláciu týchto produktov z diskety.
IBM CD Software Selections má jednoduché grafické rozhranie a automatizované
inštalačné procedúry pre väčšinu programov. Tiež má systém pomoci, ktorý
popisuje funkcie CD.
Produkty na IBM CD Software Selections sú licencované podWa výrazov a
podmienok dohody IBM International License Agreement for Non-Warranted
Programs, ktorá je dostupná cez Access IBM. (Pozrite si Prílohu A z O vašom
softvéri, kde nájdete viac informácií o prezeraní licenčného dojednania.)
 Copyright IBM Corp. 1999
145
Spustenie CD
Ak chcete použiÝ IBM CD Software Selections, vložte toto CD do svojej jednotky
CD-ROM. Program Software Selections sa spustí automaticky.
Ak je na vašom počítači vypnutá funkcia automatického spúšÝania:
1. Kliknite na tlačidlo Start z Windows; potom kliknite na Run.
2. Napíšte e:\swselect.exe, kde e je písmeno jednotky CD-ROM.
3. Stlačte Enter. Objaví sa ponuka Software Selections.
4. Vyberte si požadovanú voWbu; potom sa riaête inštrukciami na obrazovke.
alebo
1. V Access IBM, kliknite na PrispôsobiÝ. (Informácie o otváraní Access IBM
nájdete v O vašom softvéri.)
2. V ponuke PrispôsobiÝ kliknite na InštalovaÝ softvér.
3. Pri požiadaní vložte IBM CD Software Selections do jednotky CD-ROM.
Po nainštalovaní programu naň môžete pristupovaÝ cez voWbu Programs v ponuke
Start z Windows. Pre väčšinu programov je podporná dokumentácia včlenená do
online systému Pomoc; pre niektoré je tiež poskytnutá online dokumentácia.
Používanie programu Software Selections
Program Software Selections je dodaný na vašom IBM CD Software Selections.
Informácie o používaní IBM CD Software Selections sú v O vašom softvéri.
Ak chcete použiÝ program Software Selections:
1. V ponuke Software Selections kliknite na začiarkovacie políčko vedWa
softvéru, ktorý chcete nainštalovaÝ.
2. Po vybraní softvéru kliknite na InštalovaÝ. Otvorí sa okno, ktoré zobrazuje
softvérové programy, ktoré sa nainštalujú. Kliknite na OK, ak chcete
pokračovaÝ v procese inštalácie alebo kliknite na ZrušiÝ, ak chcete svoj výber
vynulovaÝ.
3. Aby ste dokončili inštaláciu, spravte použiteWné výbery a riaête sa
inštrukciami na obrazovke.
Po nainštalovaní programu naň môžete pristupovaÝ cez voWbu Programs v ponuke
Start z Windows. Pre väčšinu programov je podporná dokumentácia včlenená do
online systému Pomoc; pre niektoré je tiež poskytnutá online dokumentácia.
146
UžívateWská príručka PC 300PL
Príloha B. Záznamy o počítači
Táto príloha obsahuje formuláre na zaznamenanie informácii o vašom počítači,
ktoré vám môžu pomôcÝ vtedy, keê sa rozhodnete nainštalovaÝ dodatočný hardvér
alebo ak niekedy budete potrebovaÝ nechaÝ opraviÝ svoj počítač.
Sériové čísla
Zaznamenajte a uchovajte si nasledovné informácie.
Názov produktu
PC 300PL
Model/Typ (M/T)
Sériové číslo (S/N)
Číslo modelu a typ (M/T) a sériové číslo (S/N) pre váš počítač sa nachádza na
štítku na zadnej strane počítača.
Záznamy o zariadeniach
Nasledovné tabuWky použite na uchovanie záznamu o voWbách vo vašom počítači
alebo o voWbách, ktoré sú k nemu pripojené. Tieto informácie môžu byÝ užitočné,
keê inštalujete dodatočné voWby alebo ak niekedy budete potrebovaÝ nechaÝ opraviÝ
svoj počítač.
 Copyright IBM Corp. 1999
147
Umiestnenie
Popis voWby
Systémová pamäÝ
(1. pamäÝový RIMM)
(2. pamäÝový RIMM)
(3. pamäÝový RIMM)
Ø 64 MB
Ø 64 MB
Ø 64 MB
Ø 128 MB
Ø 128 MB
Ø 128 MB
Ø 256 MB
Ø 256 MB
Ø 256 MB
Rozširujúci slot 1
Rozširujúci slot 2
Rozširujúci slot 3
Rozširujúci slot 4
Rozširujúci slot 5, PCI (len
model tower)
Rozširujúci slot 6, PCI (len
model tower)
Mikroprocesor
Ø Intel
Paralelný konektor
Sériový konektor A
Sériový konektor B
USB konektor 1
USB konektor 2
Konektor monitora
Audio konektory
Konektor klávesnice
104-klávesová klávesnica
Ø Iný
Konektor myši
Ø Myš ScrollPoint
Ø 2-tlačidlová myš
Ø Iný:
148
UžívateWská príručka PC 300PL
MHz
Umiestnenie
Popis voWby
5.25-palcová pozícia 1
Ø Jednotka IDE CD-ROM
Ø Iné:
3.5-palcová pozícia 2
Ø Jednotka Zip
Ø Iné:
3.5-palcová pozícia 3
Ø 1.44 MB disketová jednotka Ø Iná:
3.5-palcová pozícia 4
Ø Jednotka pevného disku EIDE
Ø 1.44 MB disketová jednotka
Ø Iné:
3.5-palcová pozícia 5 (len
model tower)
Jednotka pevného disku EIDE
Ø Iné:
3.5-palcová pozícia 6 (len
model tower)
Jednotka pevného disku EIDE
Ø Iné:
Adresa výrobcu kWúča
Telefónne číslo
Kódové číslo kWúča
Príloha B. Computer records
149
150
UžívateWská príručka PC 300PL
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
Táto príloha obsahuje záruky na produkt, obchodné značky a poznámky.
Vyhlásenia o záruke
Vyhlásenia o záruke pozostávajú z dvoch častí: Časti 1 a Časti 2. ČasÝ 1 je v
jednotlivých krajinách rôzna. ČasÝ 2 je v obidvoch vyhláseniach rovnaká. Uistite
sa, že si prečítate ČasÝ 1, ktorá sa vzÝahuje na vašu krajinu a ČasÝ 2.
¹
¹
¹
Spojené štáty, Portoriko a Kanada (Z125-4753-05 11/97)
(ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia na strane 151)
Na celom svete okrem Kanady, Potorika, Turecka a Spojených štátov
(Z125-5697-01 11/97)
(ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia na strane 155)
Celosvetová záruka - Ustanovenia špecifické pre krajinu
(ČasÝ 2 - Ustanovenia jedinečné pre krajinu na strane 160)
Vyhlásenie IBM o obmedzenej záruke Pre Spojené štáty,
Portoriko a Kanadu (ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia)
Portoriko a Kanada' ustanovenia' Ustanovenia pre danú krajinu' počítače' zárukou'
zodpovednosti' (EMEA):' LOTYŠSKO:' BOTSWANA, LESOTO A SVAZIJSKO:'
Toto Vyhlásenie o obmedzenej záruke obsahuje ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia a ČasÝ 2 Ustanovenia pre danú krajinu. Ustanovenia Časti 2 môžu nahrádzaÝ alebo upravovaÝ
ustanovenia Časti 1. Záruky, ktoré IBM uvádza v tomto Vyhlásení o obmedzenej záruke sa
vzÝahujú len na Počítače, ktoré zakúpite pre svoje vlastné použitie od IBM alebo vášho
predajcu, nevzÝahujú sa na Počítač, ktorý následne predáte. Termín “Počítač” predstavuje
počítač IBM, jeho vlastnosti, konverzie, rozšírenia, diely, príslušenstvo alebo ich akúkoWvek
kombináciu. Termín “Počítač” nezahŕňa žiadne softvérové programy, či už predinštalované na
Počítači, nainštalované následne alebo inak. Ak IBM neurčí inak, nasledujúce záruky sa
vzÝahujú len na krajinu, v ktorej Počítač nadobudnete. Žiadne ustanovenia v tomto Vyhlásení
o záruke neovplyvňujú vaše zákonné práva, ktoré sa nedajú zmluvne odmietnuÝ alebo
obmedziÝ. Ak máte akékoWvek otázky, kontaktujte IBM alebo vášho predajcu.
 Copyright IBM Corp. 1999
151
Počítač - PC 300PL Typy 6584 a 6594
Záručná doba* -
diely: tri (3) roky práca: jeden (1) rok
IBM poskytne bezplatný záručný servis na:
1. diely a prácu počas prvého roka záručnej doby
2. len na vymenené diely v druhom a treÝom roku záruky.
IBM vám bude účtovaÝ akúkoWvek prácu vykonanú pri oprave alebo výmene.
*Ak potrebujete informácie o záručnom servise, kontaktujte miesto nákupu. Niektoré Počítače IBM majú
nárok na záručný servis na mieste. To závisí od krajiny, kde sa servis vykonáva.
Záruka IBM pre
IBM zaručuje, že každý Počítač 1) neobsahuje chyby v materiáloch a vyhotovení a 2)
zodpovedá oficálnym publikovaným špecifikáciám IBM. Záručná doba Počítača je
špecifikovaná ako fixná doba začínajúca Dňom jeho inštalácie. Dátum na vašom potvrdení
nákupu je Dátumom inštalácie vtedy, ak vás IBM alebo váš predajca inak neinformuje.
Počas záručnej doby IBM alebo váš predajca, ak ho IBM oprávnila na poskytovanie
záručného servisu, bez poplatku vykoná servis Počítača výmenou alebo opravou tak, ako to
určuje typ servisu Počítača a bude riadiÝ a inštalovaÝ inžinierske zmeny, ktoré sa na Počítač
vzÝahujú.
Ak Počítač počas záručnej doby nepracuje tak, ako to je zaručené a IBM alebo váš predajca
nie sú schopní 1) zabezpečiÝ zaručenú funkčnosÝ alebo 2) ho nahradiÝ Počítačom, ktorý je
prinajmenšom funkčným ekvivalentom, môžete Počítač vrátiÝ na miesto kúpy a vaše peniaze
vám budú vrátené. Náhrada nemusí byÝ nová, ale bude správne pracovaÝ.
Rozsah záruky
Záruka nepokrýva opravu alebo výmenu počítača, ktorá je následkom nesprávneho použitia,
nehody, úpravy, nevhodného fyzického alebo operačného prostredia, nesprávnou údržbou a
zlyhaním, za ktoré IBM nie je zodpovedná. Záruka je neplatná, ak odstránite alebo zmeníte
štítky označujúce Počítač alebo jeho diely.
TIETO ZÁRUKY SÚ VAŠE VÝHRADNÉ ZÁRUKY A NAHRÁDZAJÚ
VŠETKY OSTATNÉ VYSLOVENÉ ALEBO NEVYSLOVENÉ ZÁRUKY
ALEBO PODMIENKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA
NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI A
SPÔSOBILOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. TIETO ZÁRUKY VÁM
UDEwUJÚ URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A TAKISTO MÔŽETE MAŤ AJ
INÉ PRÁVA, KTORÉ SÚ RÔZNE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOwUJÚ VYLÚČENIE ALEBO
OBMEDZENIE VYSLOVENÝCH ALEBO NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK,
TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE SA NA
VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TAKOM PRÍPADE SÚ DANÉ ZÁRUKY
OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA ZÁRUČNEJ DOBY. PO UPLYNUTÍ
STANOVENEJ DOBY NEPLATIA ŽIADNE ZÁRUKY.
Položky nekryté
IBM nezaručuje bezchybný alebo neprerušovaný chod Počítača.
152
UžívateWská príručka PC 300PL
Ak nie je stanovené inak, IBM poskytuje počítače nie-IBM BEZ
AKEJKOwVEK ZÁRUKY.
AkákoWvek technická alebo iná podpora poskytovaná pre Počítač v záruke,
napr. telefonická pomoc s otázkami “how-to” a otázkami ohWadom
nastavenia a inštalácie Počítača sa poskytuje BEZ AKEJKOwVEK
ZÁRUKY.
Záručný servis
Ak chcete získaÝ záručný servis pre Počítač, kontaktujte vášho predajcu
alebo IBM. V Spojených štátoch zavolajte IBM na 1-800-772-2227. V
Kanade zavolajte IBM na 1-800-565-3344. Budete požiadaní o predloženie
dokladu o nákupe.
IBM alebo váš predajca poskytuje určité druhy opráv a výmen buê u vás
alebo v servisnom stredisku, aby vaše počítače udržiavala alebo nastavila v
súlade s ich špecifikáciou. IBM alebo váš predajca váš bude o dostupných
typoch servisu Počítača informovaÝ. Typy servisu závisia od krajiny. IBM
môže opraviÝ alebo vymeniÝ zlyhávajúci Počítač na svoje náklady.
Ak záručný servis zahŕňa výmenu Počítača alebo jeho diely, diel ktorý
IBM alebo váš predajca vymení, sa stane jeho majetkom a náhradný diel sa
stane vaším majetkom. Vy vyslovujete, že všetky odstránené diely sú
pôvodné a nezmenené. Náhrada nemusí byÝ nová, ale bude správne
pracovaÝ a je prinajmenšom funkčným ekvivalentom vymeneného dielu.
Náhradný diel získa taký stav záručného servisu, ako mal pôvodný diel.
AkákoWvek vlastnosÝ, konverzia alebo rozšírenie, pre ktoré IBM alebo váš
predajca vykonáva servis, musí byÝ nainštalovaná na Počítač, ktorý je 1)
pri niektorých Počítačoch určený sériovým číslom Počítača a 2) na úrovni
inžinierskej zmeny kompatibilný s vlastnosÝou, konverziou alebo
rozšírením. VeWa vlastností, konverzií alebo rozšírení predpokladá
odstránenie dielov a ich vrátenie IBM. Diel, ktorý nahrádza odstránený
diel, získa taký stav záručného servisu, ako mal pôvodný diel.
Predtým, ako IBM alebo váš predajca vymení Počítač alebo diel, súhlasíte
s tým, že odstránite všetky vlastnosti, diely, voWby, zmeny a pripojenia
nekryté zárukou.
Taktiež súhlasíte s tým,
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
153
1. že Počítač je bez alebo zabezpečíte jeho oslobodenie od akýchkoWvek
zákonných záväzkov alebo obmedzení, ktoré by mohli obmedziÝ jeho
výmenu;
2. získate oprávnenie od vlastníka Počítača na opravu Počítača
prostredníctvom IBM alebo vaším predajcom, ktorý nevlastníte a
3. ak je to možné, pred poskytnutím servisu
a. vykonáte zistenie problému, analýzu problému a postupy
vyžiadania servisu, ktoré poskytuje IBM alebo váš predajca,
b. zabezpečíte programy, údaje a fondy, ktoré Počítač obsahuje,
c. IBM alebo vášmu predajcovi poskynete dostatočný,
nepodmienený a bezpečný prístup k vaším zariadeniam a
umožníte im naplniÝ ich záväzky a
d. IBM alebo vášho predajcu informujete o zmenách umiestnenia
Počítača.
IBM zodpovedá za stratu alebo poškodenie vášho Počítača, ak je tento 1)
vo vlastníctve IBM alebo 2) ak sa transportuje v tých prípadoch, keê je
IBM zodpovedná za dopravné poplatky.
Ani IBM ani váš predajca nie sú zodpovední za akékoWvek vaše dôverné,
súkromné alebo osobné informácie, ktoré sa nachádzajú v Počítači, ktorý z
akýchkoWvek dôvodov vraciate IBM alebo vášmu predajcovi. Predtým, ako
Počítač vrátite, mali by ste z neho odstrániÝ všetky také informácie.
Výrobný stav
Každý Počítač IBM je zostrojený z nových dielov alebo nových a
použitých dielov. V niektorých prípadoch Počítač nemusí byÝ nový a už
mohol byÝ nainštalovaný. Bez ohWadu na výrobný stav Počítača sa použijú
zodpovedajúce ustanovenia záruky IBM.
Obmedzenie
Môžu sa vyskytnúÝ také skutočnosti, pri ktorých z dôvodu zlyhania na
strane IBM alebo iného záväzku máte právo požadovaÝ náhradu škôd od
IBM. V každom takom prípade, bez ohWadu na dôvod, na základe ktorého
vám nárok požadovaÝ náhradu od IBM vznikol (vrátane zásadného
porušenia, nedbanlivosti, neporozumenia alebo inej zmluvnej požiadavky
alebo požiadavky na základe deliktu), IBM je zodpovedná za
1. úraz (vrátane smrti) a poškodenia nehnuteWného majetku a hmotného
osobného majetku; a
2. súčtu akýchkoWvek iných aktuálnych priamych poškodení až do výšky
154
UžívateWská príručka PC 300PL
$100,000 (alebo ekvivalentu v miestnej mene) alebo výdavkov (ak sa
často opakujú, použijú sa 12 mesačné poplatky) za Počítač, ktorý je
subjektom nároku.
Tento limit sa vzÝahuje aj na dodávateWov IBM, aj na vášho predajcu.
Predstavuje maximum, za ktoré je IBM, jej dodávatelia a váš predajca
kolektívne zodpovední.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE IBM ZODPOVEDNÁ
ZA NASLEDOVNÉ: 1) POŽIADAVKY TRETÍCH STRÁN
VOČI VÁM ZA ŠKODY (OKREM ŠKÔD UVEDENÝCH VO
VYŠŠIE UVEDENEJ PRVEJ POLOŽKE); 2) STRATU ALEBO
POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV;
ALEBO 3) ZVLÁŠTNE, NEÚMYSELNÉ A NEPRIAME
ŠKODY ALEBO AKÉKOwVEK NASLEDOVNÉ
EKONOMICKÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATENÝCH ZISKOV
A ÚSPOR), AJ V TOM PRÍPADE, ŽE IBM, JEJ
DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA BOLI O ICH
MOŽNOSTI INFORMOVANÍ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE
NEUPOVOwUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE
VYSLOVENÝCH ALEBO NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK,
TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO
OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.
Vyhlásenie IBM o celosvetovej záruke okrem Kanady,
Portorika, Turecka, Spojených štátov (ČasÝ 1 - Všeobecné
ustanovenia)
okrem Kanady, Portorika, Turecka, Spojených štátov' ustanovenia'
Ustanovenia pre danú krajinu' počítače' zárukou' zodpovednosti'
(EMEA):' LOTYŠSKO:' BOTSWANA, LESOTO A SVAZIJSKO:'
štátov'
Toto Vyhlásenie o záruke obsahuje ČasÝ 1 - Všeobecné ustanovenia a ČasÝ 2 - Ustanovenia
jedinečné pre danú krajinu. Ustanovenia Časti 2 môžu nahrádzaÝ alebo upravovaÝ
ustanovenia Časti 1. Záruky, ktoré IBM uvádza v tomto Vyhlásení o záruke sa vzÝahujú len
na Počítače, ktoré zakúpite pre svoje vlastné použitie od IBM alebo vášho predajcu,
nevzÝahujú sa na Počítač, ktorý následne predáte. Termín “Počítač” predstavuje počítač IBM,
jeho vlastnosti, konverzie, rozšírenia, diely, príslušenstvo alebo ich akúkoWvek kombináciu.
Termín “Počítač” nezahŕňa žiadne softvérové programy, či už predinštalované na Počítači,
nainštalované následne alebo inak. Ak IBM neurčí inak, nasledujúce záruky sa vzÝahujú len na
krajinu, v ktorej Počítač nadobudnete. Žiadne ustanovenia v tomto Vyhlásení o záruke
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
155
neovplyvňujú vaše zákonné práva, ktoré sa nedajú zmluvne odmietnuÝ alebo obmedziÝ. Ak
máte akékoWvek otázky, kontaktujte IBM alebo vášho predajcu.
PC 300PL Typy 6584 a 6594
Záručná doba* ¹ EMEA a Argentína - diely: tri (3) roky práca: tri (3) roky
¹ Japonsko - Diely: Jeden (1) rok Práca: Jeden (1) rok
¹ Všetky ostatné neuvedené krajiny - Diely: Tri (3) roky Práca: Jeden (1) rok
IBM poskytne bezplatný záručný servis na:
1. diely a prácu počas prvého roka záručnej doby
2. len na vymenené diely v druhom a treÝom roku záruky.
IBM vám bude účtovaÝ akúkoWvek prácu vykonanú pri oprave alebo výmene.
*Ak potrebujete informácie o záručnom servise, kontaktujte miesto nákupu. Niektoré Počítače IBM
majú nárok na záručný servis na mieste. To závisí od krajiny, kde sa servis vykonáva.
Záruka IBM pre
IBM zaručuje, že každý Počítač 1) neobsahuje chyby v materiáloch a vyhotovení a 2)
zodpovedá oficálnym publikovaným špecifikáciám IBM. Záručná doba Počítača je
špecifikovaná ako fixná doba začínajúca Dňom jeho inštalácie. Dátum na vašom potvrdení
nákupu je Dátumom inštalácie vtedy, ak vás IBM alebo váš predajca neinformuje inak.
Počas záručnej doby IBM alebo váš predajca, ak ho IBM oprávnila na poskytovanie
záručného servisu, bez poplatku vykoná servis Počítača výmenou alebo opravou tak, ako to
určuje typ servisu Počítača a bude riadiÝ a inštalovaÝ inžinierske zmeny, ktoré sa na Počítač
vzÝahujú.
Ak Počítač počas záručnej doby nepracuje tak, ako to je zaručené a IBM alebo váš predajca
nie sú schopní 1) zabezpečiÝ záručnú funkčnosÝ alebo 2) ho nahradiÝ Počítačom, ktorý je
aspoň funkčným ekvivalentom, môžete Počítač vrátiÝ na miesto kúpy a vaše peniaze vám
budú vrátené. Náhrada nemusí byÝ nová, ale bude správne pracovaÝ.
Rozsah záruky
Záruka nepokrýva opravu alebo výmenu počítača, ktorá je následkom nesprávneho použitia,
nehody, úpravy, nevhodného fyzického alebo operačného prostredia, nesprávnou údržbou a
zlyhaním, za ktoré IBM nie je zodpovedná. Záruka je neplatná, ak odstránite alebo zmeníte
štítky, označujúce Počítač alebo jeho diely.
TIETO ZÁRUKY SÚ VAŠE VÝHRADNÉ ZÁRUKY A NAHRÁDZAJÚ
VŠETKY OSTATNÉ VYSLOVENÉ ALEBO NEVYSLOVENÉ ZÁRUKY
ALEBO PODMIENKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA
NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI A
SPÔSOBILOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. TIETO ZÁRUKY VÁM
UDEwUJÚ URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A TAKISTO MÔŽETE MAŤ AJ
INÉ PRÁVA, KTORÉ SÚ RÔZNE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOwUJÚ VYLÚČENIE ALEBO
OBMEDZENIE VYSLOVENÝCH ALEBO NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK,
TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE SA NA
VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TAKOM PRÍPADE SÚ DANÉ ZÁRUKY
156
UžívateWská príručka PC 300PL
OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA ZÁRUČNEJ DOBY. PO UPLYNUTÍ
STANOVENEJ DOBY NEPLATIA ŽIADNE ZÁRUKY.
Položky nekryté
IBM nezaručuje bezchybný alebo neprerušovaný chod Počítača.
Ak nie je stanovené inak, IBM poskytuje počítače nie-IBM BEZ
AKEJKOwVEK ZÁRUKY.
AkákoWvek technická alebo iná podpora poskytovaná pre Počítač v záruke,
napr. telefonická pomoc s otázkami “how-to” a otázkami ohWadom
nastavenia a inštalácie Počítača sa poskytuje BEZ AKEJKOwVEK
ZÁRUKY.
Záručný servis
Ak chcete získaÝ záručný servis pre Počítač, kontaktujte vášho
predajcu alebo IBM. Budete požiadaní o predloženie dokladu o
nákupe.
IBM alebo váš predajca poskytuje určité druhy opráv a výmen buê
u vás alebo v servisnom stredisku, aby vaše počítače udržiavala
alebo nastavila v súlade s ich špecifikáciami. IBM alebo váš
predajca váš bude o dostupných typoch servisu Počítača informovaÝ.
Typy servisu závisia od krajiny. IBM môže opraviÝ alebo vymeniÝ
zlyhávajúci Počítač na svoje náklady.
Ak záručný servis zahŕňa výmenu Počítača alebo jeho diely, diel
ktorý IBM alebo váš predajca vymení sa stane jeho majetkom a
náhradný diel sa stane vaším majetkom. Vy vyslovujete, že všetky
odstránené diely sú pôvodné a nezmenené. Náhrada nemusí byÝ
nová, ale bude správne pracovaÝ a je prinajmenšom funkčným
ekvivalentom vymeneného dielu. Náhradný diel získa taký stav
záručného servisu, ako mal pôvodný diel.
AkákoWvek vlastnosÝ, konverzia alebo rozšírenie, pre ktoré IBM
alebo váš predajca vykonáva servis, musí byÝ nainštalovaná na
Počítač, ktorý je 1) pri niektorých Počítačoch určený sériovým
číslom Počítača a 2) na úrovni inžinierskej zmeny kompatibilný s
vlastnosÝou, konverziou alebo rozšírením. VeWa vlastností, konverzií
alebo rozšírení predpokladá odstránenie dielov a ich vrátenie IBM.
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
157
Diel, ktorý nahrádza odstránený diel, získa taký stav záručného
servisu, ako mal pôvodný diel.
Predtým, ako IBM alebo váš predajca vymení Počítač alebo diel,
súhlasíte s tým, že odstránite všetky vlastnosti, diely, voWby, zmeny
a pripojenia nekryté zárukou.
Taktiež súhlasíte s tým,
1. že Počítač je bez alebo zabezpečíte jeho oslobodenie od
akýchkoWvek zákonných záväzkov alebo obmedzení, ktoré by
mohli obmedziÝ jeho výmenu;
2. získate oprávnenie od vlastníka Počítača na opravu Počítača
prostredníctvom IBM alebo vaším predajcom, ktorý nevlastníte
a
3. ak je to možné, pred poskytnutím servisu
a. vykonajte zistenie problému, analýzu problému a postupy
vyžiadania servisu, ktoré poskytuje IBM alebo váš
predajca,
b. zabezpečte programy, údaje a fondy, ktoré Počítač
obsahuje,
c. IBM alebo vášmu predajcovi poskytnite dostatočný,
nepodmienený a bezpečný prístup k vaším zariadeniam a
umožníte im splniÝ ich záväzky a
d. IBM alebo vášho predajcu informujte o zmenách
umiestnenia Počítača.
IBM zodpovedá za stratu alebo poškodenie vášho Počítača, ak je
tento 1) vo vlastníctve IBM alebo 2) ak sa transportuje v tých
prípadoch, keê je IBM zodpovedná za dopravné poplatky.
Ani IBM ani váš predajca nie sú zodpovední za akékoWvek vaše
dôverné, súkromné alebo osobné informácie, ktoré sa nachádzajú v
Počítači, ktorý z akých koWvek dôvodov vraciate IBM alebo vášmu
predajcovi. Predtým, ako Počítač vrátite, mali by ste z neho
odstrániÝ všetky také informácie.
Výrobný stav
158
UžívateWská príručka PC 300PL
Každý Počítač IBM je zostrojený z nových dielov alebo nových a
použitých dielov. V niektorých prípadoch Počítač nemusí byÝ nový
a už mohol byÝ nainštalovaný. Bez ohWadu na výrobný stav Počítača
sa použijú zodpovedajúce ustanovenia záruky IBM.
Obmedzenie
Môžu sa vyskytnúÝ také skutočnosti, pri ktorých z dôvodu zlyhania
na strane IBM alebo iného záväzku máte právo požadovaÝ náhradu
škôd od IBM. V každom takom prípade, bez ohWadu na dôvod, na
základe ktorého vám nárok požadovaÝ náhradu od IBM vznikol
(vrátane zásadného porušenia, nedbanlivosti, neporozumenia alebo
inej zmluvnej požiadavky alebo požiadavky na základe deliktu),
IBM je zodpovedná za
1. úraz (vrátane smrti) a poškodenia nehnuteWného majetku a
hmotného osobného majetku; a
2. súčtu akýchkoWvek iných aktuálnych priamych poškodení až do
výšky
$100,000 (alebo ekvivalentu v miestnej mene) alebo výdavkov
(ak sa často opakujú, použijú sa 12 mesačné poplatky) za
Počítač, ktorý je subjektom nároku.
Tento limit sa vzÝahuje aj na dodávateWov IBM, aj na vášho
predajcu. Predstavuje maximum, za ktoré sú IBM, jej
dodávatelia a váš predajca kolektívne zodpovední.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE IBM
ZODPOVEDNÁ ZA NASLEDOVNÉ: 1) POŽIADAVKY
TRETÍCH STRÁN VOČI VÁM ZA ŠKODY (OKREM
ŠKÔD UVEDENÝCH VO VYŠŠIE UVEDENEJ PRVEJ
POLOŽKE); 2) STRATU ALEBO POŠKODENIE
VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO 3)
ZVLÁŠTNE, NEÚMYSELNÉ A NEPRIAME ŠKODY
ALEBO AKÉKOwVEK NASLEDOVNÉ EKONOMICKÉ
ŠKODY (VRÁTANE STRATENÝCH ZISKOV A
ÚSPOR), AJ V TOM PRÍPADE, ŽE IBM, JEJ
DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA BOLI O ICH
MOŽNOSTI INFORMOVANÍ, NIEKTORÉ
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
159
JURISDIKCIE NEUPOVOwUJÚ VYLÚČENIE ALEBO
OBMEDZENIE VYSLOVENÝCH ALEBO
NEVYSLOVENÝCH ZÁRUK, TAKŽE VYŠŠIE
UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE SA NA
VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.
ČasÝ 2 - Jedinečné ustanovenia pre krajinu pri
celosvetovej záruke
ÁZIA PACIFIK
AUSTRÁLIA: Záruka IBM pre Počítače: K tejto sekcii je pridaný nasledujúci odstavec:
Záruky vyslovené v tejto sekcii sú dodatočnými zárukami k akýmkoWvek právam, ktoré máte
na základe zákona Trade Practices Act 1974 alebo iných zákonov a sú limitované do rozsahu
zodpovedajúcich zákonov.
Rozsah záruky: Nasledovné nahrádza prvú a druhú vetu tejto Sekcie:
Záruka nepokrýva opravu alebo výmenu počítača, ktorá je následkom nesprávneho použitia,
nehody, úpravy, nevhodného fyzického alebo operačného prostredia, práce v inom ako
Špecifikovanom pracovnom prostredí, vašej nesprávnej údržby alebo zlyhania produktu, za
ktoré IBM nie je zodpovedná.
Obmedzenie zodpovednosti: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Tam kde IBM prekračuje podmienky alebo záruku vyžadovanú zákonom Trade Practices Act
1974, IBM má zodpovednosÝ obmedzenú na opravu alebo výmenu tovaru alebo dodanie
ekvivalentného tovaru. Tam, kde sa podmienky alebo záruka vzÝahuje k právu predaja,
tichému vlastníctvu alebo jasnému vlastníckemu právu alebo ak je tovar získaný zvyčajným
spôsobom na osobné, domáce použitie alebo spotrebu, potom sa nepoužije žiadne obmedzenie
uvedené v tomto odstavci.
ČÍNSKA wUDOVÁ REPUBLIKA: Riadené právom: K Vyhláseniu sa pridáva nasledovné:
Toto vyhlásenie sa riadi právom štátu New York.
INDIA: Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahradzuje položky 1 a 2 tejto Časti:
1. zodpovednosÝ za úraz (vrátane smrti) alebo poškodenie nehnuteWného majetku a hmotného
osobného majetku je obmedzená na zodpovednosÝ spôsobenú nedbanlivosÝou IBM;
2. ako k akémukoWvek inému aktuálnemu poškodeniu vyplývajúcemu z nečinnosti IBM, ak
IBM mala konaÝ alebo z akéhokoWvek spôsobu vzÝahujúceho sa k subjektu tohto Vyhlásenia o
záruke, bude záväzok IBM limitovaný sumou, ktorú ste zaplatili za jeden počítač, ktorý je
predmetom požiadavky.
NOVÝ ZÉLAND: Záruka IBM pre Počítače: K tejto sekcii je pridaný nasledujúci
odstavec:
Záruky, špecifikované v tejto sekcii, sú dodatočnými zárukami k akýmkoWvek právam, ktoré
máte na základe zákona Consumer Guarantees Act 1993 alebo iných zákonov, ktoré sa nedajú
vylúčiÝ alebo obmedziÝ. Zákon Consumer Guarantees Act 1993 sa nepoužije s ohWadom na
tovary, ktoré poskytuje IBM, ak požadujete tovar pre také účely podnikania, ako je to
definované v zákone.
160
UžívateWská príručka PC 300PL
Obmedzenie zodpovednosti: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Ak Počítače nie sú získané pre účely podnikania tak, ako je to definované v zákone Consumer
Guarantees Act 1993, obmedzenia v tejto Sekcii sú predmetom obmedzení daného zákona.
EURÓPA, STREDNÝ VÝCHOD, AFRIKA (EMEA)
Nasledujúce ustanovenia sa použijú vo všetkých krajinách EMEA.
Ustanovenia tohto Vyhlásenia o záruke sa použijú na Počítače kúpené od predajcu IBM. Ak
tento Počítač kúpite od IBM, ustanovenia a podmienky použiteWnej zmluvy IBM prevážia nad
týmto vyhlásením o záruke.
Záručný servis
Ak Počítač IBM zakúpite v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku,
Nemecku, Grécku, Islande, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Luxembursku, Holandsku,
Nórsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku alebo VeWkej Británii, v každej z
týchto krajín môžete získaÝ záručný servis pre počítač buê od 1) predajcu, ktorého IBM určila
na vykonávanie záručného servisu alebo od 2) IBM.
Ak zakúpite Počítač IBM PC v Albánsku, Arménsku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine,
Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Gruzínsku, Maêarsku, Kazachstane, Kirgisku,
Macedónskej republike (FYROM), Moldavsku, PoWsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku,
Slovinsku alebo Ukrajine, záručný servis pre daný Počítač môžete získaÝ od 1) ktoréhokoWvek
predajcu, ktorého IBM určila na vykonávanie záručného servisu alebo od 2) IBM.
Použijú sa zákony, ustanovenia špecifické pre krajinu a kompetentný súd tej krajiny, v ktorej
sa bude poskytovaÝ záručný servis. Avšak toto Vyhlásenie sa riadi právom Rakúska, ak sa
záručný servis vykonáva v Albánsku, Arménsku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine,
Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Juhoslovanskej federatívne republike, Gruzínsku,
Maêarsku, Kazachstane, Kirgizsku, bývalej juhoslovanskej republike Macedónia (FYROM),
Moldavsku, PoWsku, Rumunsku, Rusku, Slovenskej republike, Slovinsku a Ukrajine.
Nasledujúce ustanovenia sa vzÝahujú k danej krajine:
EGYPT: Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahrádza ustanovenie 2 tejto Sekcie:
2. ako aj pri ostatných priamych aktuálnych škodách bude IBM zodpovedaÝ do výšky
ohraničenej sumou, ktorú ste zaplatili za Počítač, ktorý je subjektom požiadavky.
AplikovateWnosÝ na dodávateWov a predajcov (nezmenené).
FRANCÚZSKO: Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahrádza druhú vetu prvého
odstavca tejto Sekcie:
V takých prípadoch bez ohWadu na príčinu, na základe ktorej požadujete náhradu škôd od
IBM, IBM nezodpovedá za viac ako: (nezmenené ustanovenie 1 a 2).
NEMECKO: Záruka IBM pre Počítače: Nasledovné nahrádza prvú vetu prvého odstavca
tejto Sekcie:
Záruka Počítača IBM pokrýva funkčnosÝ Počítača pri normálnom používaní a súlad Počítača s
jeho Špecifikáciou.
K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Najkratšia doba záruky Počítača je šesÝ mesiacov.
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
161
V prípade, že IBM alebo váš predajca nie sú schopní opraviÝ Počítač IBM, môžete požiadaÝ o
pomerné vrátenie peňazí. Pomerné vrátenie je založené na zníženej hodnote neopraveného
Počítača alebo môžete žiadaÝ zrušenie zodpovedajúcej zmluvy a peniaze vám budú
refundované.
Rozsah záruky: Nepoužije sa druhý odstavec.
Záručný servis: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Počas záručnej doby bude IBM platiÝ za dopravu pri doručení zlyhávajúceho Počítača do
IBM.
Výrobný stav: Nasledujúci odstavec nahrádza túto Sekciu:
Každý počítač je novo vyrobený. Okrem nových dielov môžu byÝ použité aj už použité diely.
Obmedzenie zodpovednosti: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Obmedzenia a vylúčenia určené vo Vyhlásení o záruke sa nepoužijú pri škodách, ktoré IBM
spôsobila podvodom alebo hrubou nedbanlivosÝou a pri priamej záruke.
V ustanovení 2, nahraête “U.S. $100,000” “1.000.000 DEM.”
Nasledujúca veta sa pridá na koniec prvého odstavca ustanovenia 2:
ZodpovednosÝ IBM pod týmto ustanovením je obmedzená na porušenie základných
ustanovení zmluvy v prípadoch bežnej nedbanlivosti.
ÍRSKO: Rozsah záruky: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Okrem priameho vyjadrenia v týchto ustanoveniach a podmienkach sú všetky zákonné
podmienky vrátane nevyslovených záruk, ale bez predpojatosti ku všeobecnosti
predchádzajúcich záruk vyslovených zákonom Sale of Goods Act 1893 alebo Sale of Goods
and Supply of Services Act 1980 týmto vylúčené.
Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahrádza ustanovenia jedna a dva v prvom
odstavci tejto Sekcie:
1. smrÝ alebo úraz alebo fyzické poškodenie vášho nehnuteWného majetku spôsobené výlučne
nedbanlivosÝou IBM; a 2. suma akýchkoWvek aktuálnych priamych škôd až do sumy 75,000
írskych libier alebo 125 percent výdavkov (ak sú opakované, použijú sa 12 mesačné poplatky)
za počítač, ktorý je subjektom požiadavky alebo na ktorom sa požiadavka zakladá.
AplikovateWnosÝ na dodávateWov a predajcov (nezmenené).
Nasledujúci odstavec je pridaný na koniec tejto Sekcie:
Celková zodpovednosÝ IBM a vaše jednotlivé odvolanie, či už zmluvné alebo na základe
deliktu, vzhWadom na akékoWvek zlyhanie, bude obmedzené výškou škôd.
TALIANSKO: Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahrádza druhú vetu prvého
odstavca:
V každom takom prípade, ak predpísaný zákon neurčí inak, IBM je zodpovedná za:
(ustanovenie 1 nezmenené) 2) ako aj za akékoWvek aktuálne škody zahŕňajúce nevykonanie
činnosti, ktorú mala IBM vykonaÝ alebo akýmkoWvek spôsobom súvisiace so subjektom tohto
Vyhlásenia o záruke, bude zodpovednosÝ IBM obmedzená sumou, ktorú ste zaplatili za
Počítač, ktorý je subjektom požiadavky.
AplikovateWnosÝ na dodávateWov a predajcov (nezmenené).
Nasledovné nahrádza druhý odstavec tejto Sekcie:
162
UžívateWská príručka PC 300PL
Ak príslušný zákon neurčí inak, IBM a váš predajca nie sú zodpovední za akékoWvek
nasledovné škody: (ustanovenia 1 a 2 nezmenené) 3) nepriame škody, aj keê IBM alebo váš
predajca sú informovaní o možnosti ich nastania.
JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMÍBIA, Obmedzenie zodpovednosti: K tejto Sekcii sa
pridáva nasledovné:
Celková zodpovednosÝ IBM voči vám za aktuálne škody, ktoré vznikli nečinnosÝou IBM s
ohWadom na subjekt týkajúci sa tohto Vyhlásenia o záruke, bude obmedzená sumou, ktorú ste
zaplatili za jeden Počítač, ktorý je predmetom vašej požiadavky voči IBM.
TURECKO: Výrobný stav: Túto sekciu nahrádza nasledovné:
IBM plní príkazy spotrebiteWov ohWadom Počítačov IBM, ktoré sú novovyrobené, v súlade s
výrobnými štandardmi IBM.
VEwKÁ BRITÁNIA: Obmedzenie zodpovednosti: Nasledovné nahrádza ustanovenie 1 a 2
prvého odstavca tejto Sekcie:
1. smrÝ alebo úraz alebo fyzické poškodenie vášho nehnuteWného majetku spôsobené výhradne
nedbanlivosÝou IBM;
súčtu akýchkoWvek iných aktuálnych priamych poškodení až do výšky 150,000 libier
šterlingov alebo 125 percent výdavkov (ak sa často opakujú, použijú sa 12 mesačné poplatky)
za Počítač, ktorý vám dáva nárok na požiadavku.
K odstavcu sa pridáva nasledovné ustanovenie:
3. nedodržanie záväzkov IBM vyslovených Sekciou 12 zákona Sale of Goods Act 1979 alebo
Sekciou 2 zákona Supply of Goods and Services Act 1982.
AplikovateWnosÝ na dodávateWov a predajcov (nezmenené).
Na koniec Sekcie sa pridá nasledovné:
Celková zodpovednosÝ IBM a vaše jednotlivé odvolanie, či už zmluvné alebo na základe
deliktu, vzhWadom na akékoWvek zlyhanie, bude obmedzené výškou škôd.
SEVERNÁ AMERIKA
KANADA: Záručný servis: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Pre získanie záručného servisu z IBM zavolajte na 1-800-565-3344.
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ: Záručný servis: K Sekcii sa pridáva nasledovné:
Pre získanie záručného servisu z IBM zavolajte na 1-800-772-2227.
Poznámky
Referencie v tejto publikácii na produkty, programy alebo služby IBM neznamenajú, že IBM
má v úmysle poskytovaÝ ich vo všetkých krajinách, v ktorých IBM operuje. AkákoWvek
referencia na produkt, program alebo službu IBM neznamená, že môže byÝ použitý len tento
produkt, program alebo služba IBM. Predmet intelektuálneho vlastníctva IBM alebo iných
zákonom chránených práv, namiesto produktu alebo služby IBM sa môže použiÝ akýkoWvek
funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba. Vyhodnotenie a overenie funkčnosti v
spojení s inými produktami, okrem tých, ktoré sú výslovne označené IBM, je na
zodpovednosti užívateWa.
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
163
IBM môže maÝ patenty alebo nevybavené patentové prihlášky, týkajúce sa predmetnej
záležitosti v tomto dokumente. Predloženie tohto dokumentu vám nedáva žiadnu licenciu na
tieto patenty. Otázky, týkajúce sa licencií, môžete písomne zaslaÝ do:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Všetky odkazy v tejto publikácii na Web stránky, ktoré nepochádzajú od IBM, sú poskytnuté
len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie správnosti týchto Web stránok.
Materiály na týchto Web stránkach nie sú súčasÝou materiálov pre tento produkt IBM a
použitie tých Web stránok je na vaše vlastné riziko.
PripravenosÝ na Rok 2000 a inštrukcie
Toto je vyhlásenie k pripravenosti na rok 2000.
Produkt je pripravený na rok 2000, ak je produkt, ktorý sa používa podWa príslušnej
dokumentácie, schopný správne spracovávaÝ, poskytovaÝ a/alebo prijímaÝ dátumové údaje
počas a medzi dvadsiatym a dvadsiatym prvým storočím, poskytovaÝ ostatným produktom
(napríklad, softvér, hardvér a firmvér) používaným s týmto produktom, správne dátumové
údaje.
Tento hardvérový produkt IBM PC bol navrhnutý na spracovanie štvor-číslicovej dátumovej
informácie správne počas a medzi dvadsiatym a dvadsiatym prvým storočím. Ak bude váš
počítač IBM zapnutý pri zmene storočia, mali by ste ho vypnúÝ a potom znova zapnúÝ alebo
reštartovaÝ operačný systém, aby ste zabezpečili, že interné hodiny sa nastavia na nové
storočie.
Tento produkt IBM PC nemôže predísÝ chybám, ktoré by sa mohli vyskytnúÝ, ak softvér,
ktorý používate alebo s ktorým si vymieňate údaje nie je pripravený na rok 2000. Softvér
IBM, ktorý je dodaný s týmto produktom, je pripravený na rok 2000. Avšak, aj softvér od
iných spoločností môže prísÝ s týmto produktom IBM PC. IBM nemôže niesÝ zodpovednosÝ
za pripravenosÝ tohoto softvéru. Mali by ste sa spojiÝ priamo s vývojcami softvéru, ak si
želáte overiÝ pripravenosÝ, spoznaÝ obmedzenia alebo ak hWadáte nejakú aktualizáciu softvéru.
Aby ste sa naučili viac o produktoch IBM PC a roku 2000, navštívte našu Web stránku na
http://www.ibm.com/pc/year2000. Informácie a nástroje, ktoré vám môžu pomôcÝ s plánom
prechodu na rok 2000, najmä ak máte viaceré IBM PC. IBM vám doporučuje periodicky
kontrolovaÝ kvôli aktualizácii informácií.
Obchodné značky
Nasledovné výrazy sú obchodnými značkami spoločnosti IBM v Spojených štátoch alebo
iných krajinách alebo v oboch:
Alert on LAN
Asset ID
HelpCenter
164
UžívateWská príručka PC 300PL
HelpWare
IBM
IntelliStation
LANClient Control Manager
Netfinity
Netfinity Manager
OS/2
PC300
ScrollPoint
ThinkPad
Wake on LAN
Intel, Pentium a LANDesk sú obchodné značky spoločnosti Intel v Spojených štátoch a/alebo
v iných krajinách.
Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT sú obchodné značky spoločnosti Microsoft v
Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
Iné názvy spoločností, produktov a služieb môžu byÝ obchodnými značkami alebo servisnými
značkami iných.
Poznámky k elektronickému vyžarovaniu
Tento počítač je klasifikovaný ako digitálne zariadenie triedy B. Avšak, tento počítač
obsahuje zabudovaný radič network interface controller (NIC) a považuje sa za digitálne
zariadenie triedy A, keê sa používa NIC. Zaradenie digitálneho zariadenia do triedy A je
primárne, pretože zahrnutie určitých prvkov triedy A alebo NIC káblov triedy A zmení
celkové zaradenie počítača do triedy A.
Cet ordinateur est enregistré comme un appareil numérique de classe B. Toutefois, lorsque la
carte réseau qu'il contient est utilisée, il est considéré comme un appareil de classe A. Il a été
déclaré de classe A dans l'avis de conformité car la présence de certaines options de classe A
ou de câbles de carte réseau de classe A modifie ses caractérisques et le rend conforme aux
normes de la classe A.
Poznámky triedy B
PC 300PL Typy 6584 a 6594
Federal Communications Commission (FCC) Statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
¹ Reorient or relocate the receiving antenna.
¹ Increase the separation between the equipment and receiver.
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
165
¹ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
¹ Consult an IBM authorized dealer or service representative for help.
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC
emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM authorized dealers.
IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this
equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate
the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Zodpovedná strana:
International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telefón: 1-919-543-2193
Industry Canada Class B emission compliance statement
Toto digitálne zariadenie triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.
Avis de conformité ţ la réglementation d'Industrie Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme ţ la norme NMB-003 du Canada.
Poznámky triedy A
Federal Communications Commission (FCC) Statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential
area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct
the interference at his own expense.
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC
emission limits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by
using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or
modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's
authority to operate the equipment.
166
UžívateWská príručka PC 300PL
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Industry Canada Class A emission compliance statement
Toto digitálne zariadenie triedy A vyhovuje kanadskej norme ICES-003.
Avis de conformité ţ la réglementation d'Industrie Canada
Cet appareil numérique de classe A est conforme ţ la norme NMB-003 du Canada.
Prehlásenie triedy A pre Austráliu a Nový Zéland
Pozor: Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobiÝ rádiovú
interferenciu a v tomto prípade môže byÝ užívateW požiadaný, aby prijal adekvátne opatrenia.
Ostatné poznámky
Prehlásenie o súlade so smernicami európskeho spoločenstva
Tento produkt je v súlade s požiadavkami ochrany EU Council Directive 89/336/EEC o
aproximácii práva členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility. IBM
nemôže niesÝ zodpovednosÝ za žiadne zlyhanie vyhovovania požiadavkám ochrany
vyplývajúcich z nedoporučenej modifikácie produktu, vrátane prispôsobenia voliteWných
non-IBM kariet.
Požiadavky Federal Communication Commission (FCC) a telefónnych spoločností
1. >Toto zariadenie vyhovuje časti 68 pravidiel FCC. K tomuto zariadeniu je pripojený
štítok, ktorý okrem iného obsahuje registračné číslo FCC, USOC a Ringer Equivalency
Number (REN) tohto zariadenia. Ak vaša telefónna spoločnosÝ požaduje tieto čísla,
poskytnite ich.
Poznámka: Ak je zariadením interný modem, je dodaný aj druhý registračný štítok
FCC. Štítok môžete pripevniÝ na vonkajšiu časÝ počítača, do ktorého inštalujete modem
IBM, alebo ho môžete pripojiÝ k externému DAA, ak ním disponujete. Štítok umiestnite
na Wahko dostupné miesto, aby ste bez problémov mohli poskytnúÝ informácie telefónnej
spoločnosti.
2. REN je vhodné na zistenie počtu zariadení, ktoré môžete pripojiÝ k vašej telefónnej linke,
aby bola linka pri volaní vášho čísla funkčná (zvonili zariadenia). Vo väčšine, ale nie vo
všetkých oblastiach by súčet REN všetkých zariadení nemal prekročiÝ (5). Ak si chcete
byÝ istí počtom zariadení, ktoré môžete pripájaÝ k vašej linke, určeným REN, zavolajte
vašej telefónnej spoločnosti a zistite si maximum REN pre vašu oblasÝ.
3. Ak zariadenie poškodzuje telefónnu sieÝ, telefónna spoločnosÝ môže dočasne prestaÝ
poskytovaÝ služby. Ak je to možné, dajú vám vedieÝ vopred; ak to nie je praktické,
oznámia vám to hneê ako to bude možné. Upozornia vás na vaše právo podaÝ sÝažnosÝ
na FCC.
4. Vaša telefónna spoločnosÝ môže zmeniÝ svoje zariadenia, vybavenie, činnosti alebo
postupy, čo môže ovplyvniÝ správne fungovanie vášho zariadenia. Ak to chce urobiÝ, dá
vám to dopredu vedieÝ a tým vám umožní nerušene pracovaÝ.
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
167
5. Ak máte s týmto zariadením problémy, kontaktujte vášho autorizovaného predajcu alebo
zavolajte IBM. V USA zavolajte IBM na 1-800-772-2227. V Kanade zavolajte IBM na
1-800-565-3344. Budete požiadaní preložiÝ doklad o nákupe.
Telefónna spoločnosÝ vás môže požiadaÝ o odpojenie zariadenia, kým problém nie je
odstránený alebo kým ste si nie istí, že zariadenie správne pracuje.
6. Užívatelia nemôžu vykonávaÝ opravy zariadenia. Ak zariadenie nepracuje správne,
kontaktujte vášho autorizovaného predajcu alebo si pozrite diagnostickú časÝ tohto
manuálu.
7. Toto zariadenie sa nesmie používaÝ s mincovými automatmi dodanými telefónnou
spoločnosÝou. Pripojenie k podvojným linkám je subjektom miestnych tarifov.
Kontaktujte štátnu komisiu verejných služieb alebo firemnú komisiu, ak potrebujete
êalšie informácie.
8. Keê od lokálneho sprostredkovateWa spojení objednávate službu sieÝového rozhrania (NI),
špecifikujte servisnú dohodu USOC RJ11C.
Certifikačný štítok Kanadského telekomunikačného úradu
Upozornenie: Štítok Kanadského telekomunikačného úradu označuje certifikované
zariadenie. Táto certifikácia znamená, že zariadenia spĺňa určité bezpečnostné, ochranné a
operačné telekomunikačné požiadavky. Úrad nezaručuje, že zariadenie bude pracovaÝ k
užívateWovej spokojnosti.
Pred inštaláciou tohto zariadenia by sa mali užívatelia uistiÝ, že miestna telekomunikačná
spoločnosÝ ho povoWuje pripojiÝ k svojim zariadeniam. Zariadenie musí byÝ nainštalované
použitím akceptovateWného spôsobu pripojenia. V niektorých prípadoch sa dá vnútorná
kabeláž spojená s individuálnou linkou rozšíriÝ pomocou montáže certifikovaného konektora
(rozšírená telefónna šnúra). Zákazník by si mal byÝ vedomý, že zhoda s vyššie uvedenými
podmienkami v niektorých situáciách nezabráni zhoršeniu služieb.
Opravy certifikovaných zariadení by sa malo vykonávaÝ autorizované kanadské opravárenské
stredisko určené dodávateWom. AkékoWvek úpravy a opravy zariadenia vykonané užívateWom
alebo zlyhanie zariadenia môže daÝ telekomunikačnej spoločnosti zámienku na požiadavku
zastavenia prevádzky zariadenia.
Kvôli svojej vlastnej ochrane by sa užívatelia mali uistiÝ, že uzemňovacie elektrické spojenia
napájania, telefónnych liniek, vnútorného rozvodu vody kovovými rúrami, ak sa tu nachádza,
sú spolu spojené. Toto opatrenie môže byÝ dôležité v mimomestských oblastiach.
Upozornenie: Užívatelia by sa nemali pokúšaÝ takéto spojenia vytváraÝ sami, ale mali by
kontaktovaÝ elektrikára alebo komisiu zodpovedajúcu za kontrolu elektrických vedení.
POZNÁMKA: Aby sa zabránilo preÝaženiu, LOAD NUMBER (LN) priradené každému
terminálovému zariadeniu označuje percento celkového zaÝaženia linky, ak sa zariadenie
pripojí k telefónnej slučke. Ukončenie slučky môže byÝ tvorené akoukoWvek kombináciou
zariadení, pre ktoré musí platiÝ iba to ,že súčet LOAD NUMBERS všetkých zariadení nesmie
prekročiÝ 100.
Étiquette d'homologation du ministůre des Communications du Canada
AVIS : L'étiquette du ministůre des Communications du Canada identifie le matériel
homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme ţ certaines normes de
168
UžívateWská príručka PC 300PL
protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministůre
n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera ţ la satisfaction de l'utilisateur.
Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux
installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également ętre
installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il
est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empęchent pas la
dégradation du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent ętre effectuées par un centre d'entretien
canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications peut
demander ţ l'utilisateur de débrancher un appareil ţ la suite de réparations ou de modifications
effectuées par l'utilisateur ou ţ cause d'un mauvais fonctionnement.
Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise ţ la terre de la
source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il
y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particuliůrement importante dans les
régions rurales.
Avertissement : l'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-męme, il doit
avoir recours ţ un service d'inspection des installations électriques ou ţ un électricien, selon le
cas.
AVIS : L'INDICE DE CHARGE (IC) assigné ţ chaque dispositif terminal indique, pour
éviter toute surcharge, le pourcentage de la charge totale qui peut ętre raccordé ţ un circuit
téléphonique bouclé utilisé par ce dispositif. L'extrémité du circuit bouclé peut consister en
n'importe quelle combinaison de dispositifs pourvu que la somme des INDICES DE
CHARGE de l'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.
Poznámka k napájacím káblom
Na zabezpečenie vašej bezpečnosti IBM k tomuto produktu dodáva napájaciu šnúru s
uzemnenou zásuvkou. Aby ste zabránili elektrickému šoku, vždy použite napájaciu šnúru a
zásuvku so správne uzemnenou zástrčkou.
Napájacie šnúry IBM použité v USA a Kanade sa nachádzajú v zozname Underwriter's
Laboratories (UL) a sú certifikované Canadian Standards Association (CSA).
Ak sa jednotky budú používaÝ pri 115 voltoch: Použite sadu káblov uvedenú v UL a
certifikovanú CSA, pozostávajúcu z minimálne 18 AWG, typ SVT alebo SJT, trojžilový kábel
dlhý maximálne 15 stôp a paralelnú čepeW, uzemnenú zásuvku určenú na 15 ampérov pri 115
voltoch.
Ak sa jednotky budú používaÝ pri 230 voltoch (U.S.): Použite sadu káblov uvedenú v UL a
certifikovanú CSA, pozostávajúcu z minimálne 18 AWG, typ SVT alebo SJT, trojžilový kábel
dlhý maximálne 15 stôp a tandemovú čepeW, uzemnenú zásuvku určenú na 15 ampérov pri
230 voltoch.
Ak sa jednotky budú používaÝ pri 230 voltoch (mimo U.S.): Použite sadu káblov s
uzemnenou zásuvkou. Napájacia šnúra by mala zodpovedaÝ bezpečnostným predpisom
krajiny, v ktorej sa zariadenie inštaluje.
Príloha C. Záruky na produkt a poznámky
169
Napájacie šnúry IBM pre určenú krajinu sú k dispozícii zvyčajne len v danej krajine alebo
regióne.
Napájacia šnúra
IBM číslo časti
Používa sa v týchto krajinách a regiónoch
13F9940
Argentína, Austrália, Čína (PRC), Nový Zéland, Papua Nová
Guinea, Paraguay, Uruguay, Západná Samoa
13F9979
Afganistan, Alžírsko, Andorra, Angola, Rakúsko, Belgicko, Benin,
Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Stredoafrická rep.,
Čad, Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzko, Francúzska
Guayana Nemecko, Grécko, Guinea, Maêarsko, Island, Indonézia,
Irán, Pobrežie slonoviny, Jordánsko, Libanon, Luxembursko, Makao,
Malagasy, Mali, Martinique, Mauretánia, Maurítius, Monako,
Maroko, Mozambik, Holandsko, Nová Kaledónia, Niger, Nórsko,
PoWsko, Portugalsko, Rumunsko, Senegal, Slovenská republika,
Španielsko, Sudán, Švédsko, Síria, Togo, Tunis, Turecko, bývalý
ZSSR, Vietnam, bývalá Juhoslávia, Zair, Zimbabwe
13F9997
Dánsko
14F0015
>Bangladéž, Barma, Pakistan, Južná Afrika, Srí Lanka
14F0033
Antigua, Bahrajn, Brunej, Channel Islands, Cyprus, Dubaj, Fidži,
Ghana, Hong Kong, India, Irak, Írsko, Keňa, Kuvait, Malawi,
Malajzia, Malta, Nepál, Nigéria, Polynézia, Katar, Sierra Leone,
Singapúr, Tanzánia, Uganda, VeWká Británia, Jemen, Zambia
14F0051
>Lichtenštajnsko, Švajčiarsko
14F0069
Čile, Etiópia, Taliansko, Líbia, Somálsko
14F0087
Izrael
1838574
Thajsko
62X1045
>Bahamy, Barbados, Bermudy, Bolívia, Brazília, Kanada,
Kajmanské ostrovy, Kolumbia, Kostarika, Dominikánska republika,
Ekvádor, Salvador, Guatemala, Guayana, Haiti, Honduras, Jamajka,
Japonsko, Kórea (Južná), Libéria, Mexiko, Holandské Antily,
Nikaragua, Panama, Peru, Filipíny, Saudská Arábia, Surinam,
Trinidad (Západná India), Tchajwan, Spojené štáty americké,
Venezuela
170
UžívateWská príručka PC 300PL
Index
Numerický
1-800 telefonická pomoc
900 číslo podpory 142
139
A
ACPI BIOS IRQ 51
Adaptéry
chybové správy 103
inštalácia 66, 80, 81
konfigurácia 104
konflikty zdrojov 103
plug and play 103
sloty 65, 79
aktualizácia konfigurácie počítača 103
aktualizácie POST/BIOS 49
America Online 138
audio
porty 27
zariadenia 27
Automatic Configuration and Power
Interface 51
automatická spúšÝacia postupnosÝ,
nastavenie 47
automatické zapnutie
detekcia zvonenia na sériovom
porte 53
nastavenie 53
PCI wake up 53
wake on LAN 53
wake up on alarm 53
B
batéria
poznámka x
prístup 64, 78
umiestnenie na systémovej
doske 64, 78
 Copyright IBM Corp. 1999
batéria (pokračovaný)
výmena 133
znehodnotenie 133
bezpečnostná U-závora, inštalácia 101
bezpečnostné profily 45
Bezpečnostné profily zariadení 45
bezpečnostné riešenia od IBM 32
bezpečnostné voWby 101
bezpečnosÝ 45
funkcie 6
heslá 40
kryt počítača 30
ochrana diskiet pred zápisom 24
zariadenia proti narušeniu 30
zámky 30
bezpečnosÝ zariadení 45
bezpečnosÝ, elektrická vii
BIOS, aktualizácia 27
blikanie, zmenšenie 26
buletinové oznamy 138
C
chránenie údajov 32
chyba
chybová správa
chybové správy, konflikty zdrojov
cirkulácia vzduchu 17
cirkulácia, vzduch 17
CoSession Remote 131
103
Č
čistenie
kompaktné disky
monitor 35
počítač 34
25
171
D
DDC (display data channel) 26
dedičné adaptéry 104
Desktop Management Interface
(DMI) 30
detektor narušenia šasi 30
diagnostika
CD-ROM 128
chybové kódy a správy 112
diskety 128
nástroje 107
PC Doctor 128
programy 128
tabuWky 117
Digital Visual Interface 10, 11, 12
disketa, voWba 133
disketová mechanika 69, 70, 83, 84
disketové jednotky
podporované 4
pridávanie 59
problémy, riešenie 119
svetelný indikátor 20
tlačidlo na vysunutie 20
disková mechanika, pevná 69, 70, 83,
84
display data channel (DDC) 26
display power management signaling
(DPMS) 50
dĺžky káblov 17
DMA (direct memory access)
prostriedky 50
dokončenie inštalácie 102
Domáca stránka World Wide
Web 135, 137
domáca stránka, IBM Personal
Computing 137
domáca stránka, osobný počítač
IBM 135
DPMS (display power management
signaling) 50
držiak prednej jednotky 87
172
UžívateWská príručka PC 300PL
držiak, zadný 91
DVI 10, 11, 12
E
EEPROM 27
elektrické zásuvky 17
elektronická podpora 138
energia
kábel 17, 169
správa 50
svetelný indikátor 20
vypínač 20
výstup 5
expanzné sloty
dostupné 5
PCI 5
F
fax, získavanie informácií 139
funkcia sériového čísla
mikroprocesora 56
Funkcia Wake on LAN 28
funkcie správy systému 28
funkcie úspory energie 50
G
grafické adaptéry
25, 64, 78
H
hardvér, identifikácia častí 64, 78
heslá 40
používanie 40
správca 43
spustenie počítača 20, 41
vymazanie 44
zapnutie 40
heslo privilegovaného prístupu
Pozri heslo správcu
heslo správcu
nastavenie 43
heslo správcu (pokračovaný)
používanie 43
program Configuration/Setup
Utility 41
spustenie počítača 20, 41
zabudnuté 44
heslo zapnutia
nastavenie 40
používanie 40
režim neobsluhovaného
spustenia 40
spustenie počítača 20, 41
Hybridné RPL 29
I
IBM Universal Manageability 28
identifikačné čísla 147
identifikácia častí systémovej
dosky 64, 78
identifikácia externých konektorov
primárny konektor 64, 78
pripájanie 70, 85
sekundárny konektor 64, 78
identifikácia vášho počítača 1
indikátory, stav 19
informačné služby online 138
Inštalácia
adaptéry 66, 80, 81
bezpečnostná U-závora 101
interná mechanika 72, 87
interné jednotky v pozíciách 1 a
2 72, 73
interné jednotky v pozíciách 1, 2
alebo 3 87
interné jednotky v pozícii 5 91
kryt 76, 94
pamäÝové moduly (RIMM) 98, 100
inštalácia volieb 59
Internetová domáca stránka 135, 137
interné jednotky 69
interné zariadenia 83
J
jednotka
držiak, predný 87
držiak, trvalo namontovaný 87
inštalácia 72, 87
káble 70, 85
pozície 4, 69, 72, 83, 87
problémy, riešenie 119
špecifikácie 70, 84
umiestnenie držiaka 78
jednotka CD-ROM 69, 70, 78, 83, 84
inštalácia 72, 87
používanie 24
pridávanie 59
jednotka fixného disku 70, 84
jednotka pevného disku 69, 70, 83
Jednotka pevného disku SMART 32
jednotky fixných diskov
Pozri jednotky pevných diskov
jednotky pevných diskov
podporovaný 4
pridávanie 59
správa napájania 52
svetelný indikátor 20
zálohovanie 36
K
kábel, napájací 17
káble
IDE 70, 85
odpájanie 61, 77
pripájanie 10, 76, 94
typy pre interné jednotky 70, 71,
85, 86
vedenie signálneho kábla vnútri
počítača 74
klávesnica
používanie 15
problémy 123
rýchlosÝ, zmena 47
zamknutá 40
zamknutie 33
Index
173
kWúče 30
kWúče do zámku krytu 30
komponenty, lokalizácia interných 63,
78
konektor disketovej mechaniky,
umiestnenie 64, 78
konektory
na systémovej doske 64, 78
vstup/výstup 10
konektory zdroja (interné),
umiestnenie 64, 78
konfiguračný/nastavovací pomocný
program
aktualizácia 27
schopnosti 37
spustenie 37
spustenie počítača 20
ukončenie 39
konfigurácia počítača 37
konflikty zdrojov 66, 68, 83, 103
konflikty zdrojov, chybové správy 103
konverzná súprava, držiak jednotky 85
kryt
nasadenie 76
nasadenie bočného 94
odstránenie 61, 72, 77
odstránenie horného držiaka 87
uzamknúÝ 61, 76, 77, 94
zámok, pokazený 122
kryt, narušenie krytu počítača 30
L
LANClient Control Manager
(LCCM) 29
lokalizácia interných komponentov
78
63,
M
manipulácia so zariadeniami citlivými
na statickú elektrinu 59
174
UžívateWská príručka PC 300PL
mechanika pevného disku 84
medzinárodný záručný servis 141
mikroprocesor 4, 56
modely typu desktop 2
modely typu tower 3
modem
detekcia zvonenia na sériovom
porte 53
monitor
blikanie 26
konektor 10
nastavenia 26
obnovovacia frekvencia 26
problémy, riešenie 120
režim standby 52
režim suspend 52
režim vypnutia 52
režim zakázania 52
rozlíšenie 26
správa napájania 50, 52
starostlivosÝ 16
štandard DDC 26
umiestnenie 16
myš
čistenie 35
port 40
problémy 123
režim neobsluhovaného
spustenia 40
sériový port 40
výzva na zadanie hesla v režime
off 40
zamknutá 40
N
napájací kábel
interné mechaniky 70, 85
odpájanie 61, 77
pripájanie 76, 94
narušenie krytu 30
nastavenia stoličky 15
nastavenie počítača 9, 37
nastavenie stoličky 15
nastavenie vášho počítača 9
Number Nine AGP adaptér 4
O
obchodné značky 164
občasné problémy 122
Objednanie služieb linky podpory 143
obmedzenia výšky 66
obnova
flash 132
ROM 132
obnovovacia frekvencia 26
obrazovka
Pozri monitor
obrazovkový filter 16
ochrana diskiet pred zápisom 24
ochrana pred vírusmi 32
ochrana údajov 32
ochrany pred kolísaním 17
odlesk, zmenšenie 16
odpájanie káblov, externé 61, 77
odstraňovanie problémov
informácie 107
tabuWky 117
odstránenie
adaptéry 64, 78
hardvér 64, 78
interné jednotky z pozícií 1 a 2 73
interné jednotky z pozícií 1, 2 alebo
3 87
kryt 61, 77
pamäÝové moduly (RIMM) 98
panel pozície 72, 87
odvádzanie horúceho vzduchu 17
Online Housecall 139
operačné systémy
kompatibilné 6
podporovaný 6
osvetlenie 16
otočenie
počítač 20
počítača 22
otočenie držiaka jednotky 73
ovládacie prvky 19
ovládače zariadenia, video 26
ovládače zariadení 103
ovládače, video zariadenie 26
P
pamäÝ
dostupná 108
flash 4, 27
počítanie 20
podporované 4
pridávanie 98
problémy 124
RIMM 4
vyrovnávacia pamäÝ 4
pamäÝové moduly 95
inštalácia 98, 100
konfigurácia 98
typy 95
umiestnenie na systémovej
doske 64, 78
vybratie 98
panely
inštalácia mechaník 72, 87
jednotka 69, 83
podporované jednotky 4
paralelný port 10
problémy 126
umiestnenie 10
pásková jednotka 69, 70, 83, 84
páskové káble 70, 85
PC 300PL prehWad 1
PC Doctor 128
PCI
umiestnenie slotu 10
wake up 53
Pentium III 56
Index
175
peripheral component interconnect
Pozri PCI
pípanie 108
platené služby 141
plánovanie pracovného priestoru 15
Plug and Play
adaptéry 103
technológia 5
podporné služby, poplatok 141
pohodlie 15
pomoc 135
Pomocný nastavovací program
Pozri konfiguračný/nastavovací
pomocný program
pomocný program, nastavenie 103
popis DHCP 29
popis RPL 29
popis systémovej dosky 64, 78
port pre klávesnicu 10
port pre myš 10
port USB 10
porty 10, 61, 76, 77, 94
Porty USB (Universal Serial Bus) 128
POST
aktualizácia 27
popis 108
pri spustení 20
poškodenie, zabránenie 34, 36
power-on self-test
Pozri POST
pozície PCI 79
poznámky 151
poznámky k elektronickému
vyžarovaniu 165
poznámky k záruke 151
požiadavky LAN wake-up 53
pracovný priestor, usporiadanie 15
práca v sieti 53
predlžovacie káble 17
prehWad služieb 135
premiestnenie počítača 36
prepínače, umiestnenie na systémovej
doske 64, 78
176
UžívateWská príručka PC 300PL
Pridanie
adaptéry 66, 80, 81
bezpečnostná U-závora 101
interné jednotky 72, 73, 87
pamäÝové moduly (RIMM) 98, 100
priestor kancelárie, usporiadanie 15
pripojenie
interné mechaniky 70, 85
káble, externé 76, 94
vstupno/výstupné zariadenia 10
príprava na inštaláciu 61
prístup na pozície jednotiek 72
problémy s tlačiarňou 127
problémy s ukazovacím
zariadením 123
problémy s ventilátorom 122
procesor
Pozri mikroprocesor
prostriedky direct memory access
(DMA) 50
protiodleskový filter 16
publikácie, objednávanie 144
R
Rambus inline memory module
(RIMM) 4
RDRAM 4
registrácia komponentov 31
režim ACPI standby 51
režim neobsluhovaného spustenia 40
riadenie siete 28
riešenie problémov 107, 136
RIMM 4
rozlíšenie 26
rozširujúce pozície 5
rozširujúce sloty 5
rozširujúce sloty pre adaptéry 65, 79
rozšírená bezpečnosÝ 32
rozšírené diagnostikovanie 128
rozšírené diagnostikovanie IBM 128
rozšírenie a predĺženie záruky 143
S
SCSI
inštalácia zariadení 71, 86
káble 71, 86
serverovú podporu 139
serverovú podporu startup 139
sériové čísla 147
sériové číslo 56
sériový port 10
problémy 127
sieÝové a serverové podporné služby,
poplatok 142
sieÝovú a serverovú podporu
startup 139
signálové káble pre interné
mechaniky 70, 85
sloty PCI 65
služby linky podpory, objednanie 143
služby, poplatok 141
softvér
chyby 128
predinštalovaný 6
problémy 128
správa napájania 50, 51
spustenie počítača 20
spúšÝacia postupnosÝ, nastavenie 47
spúšÝanie zariadení, konfigurácia 105
starostlivosÝ o počítač 34
stavové indikátory 20
super video graphics array (SVGA) 25
svetielka, indikátor 20
SVGA (super video graphics array) 25
symptómy 117
System Migration Assistant (SMA) 30
systém
programy, aktualizácia 27
špecifikácie 7, 8
systémový panel
identifikácia častí 64, 78
polohy 64, 78
popis 64, 78
prístup 64, 78
systémový panel (pokračovaný)
rozloženie 64, 78
Š
špecifikácie 7, 8
špecifikácie, pozícia jednotky
štartovanie 105
84
T
technická podpora, poplatok 141
technická podpora, vzdialená 139
technická podpora, záruka 139
telefonická pomoc 139
telefónny kábel, odpájanie 61, 77
U
umiestnenie komponentov 63, 78
usporiadanie pracovného priestoru 15
uzamknúÝ, kryt 61, 76, 77, 94
Ú
únava 15
úroveň hluku
7, 8
V
VGA (video graphics array) 25
video
adaptéry 25, 64, 78
ovládače zariadenia 26
pamäÝ, štandardne 4
radič 4, 25
režimy 25
SVGA 25
VGA 25
video pamäÝ 95
video port 10
vlastnosti, počítač 4
voltage regulator module (VRM),
umiestnenie 64, 78
Index
177
voWba
diskety 133
nainštalované 147
problémy 125
voWby 60
zaznamenanie informácií 147
vstupno/výstupné zariadenia 5
vyhlásenie o povolení pre laser ix
vymazanie CMOS 44
vymazanie hesiel 44
vypínanie počítača 22
vyrovnávacia pamäÝ 4
vzdialená správa 49
vzdialená technická podpora 139
W
Wake on LAN 53
wake up on alarm 53
Z
zadný držiak jednotky 91
zamknutie klávesnice 33
zariadenia citlivé na statickú elektrinu,
manipulácia 59
zálohovanie jednotky pevného
disku 36
zámky 30, 122
zámok krytu 30
záručné služby 139
záznamy, zariadenie a vlastnosÝ 147
zmena konfigurácie 103
178
UžívateWská príručka PC 300PL
ÉÂÔ
Identifikačné číslo: 35L5275
September 1999
35L5275
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement