p22p1348

p22p1348
NetVista
Kom godt i gang
IBM
NetVista
Kom godt i gang
IBM
Bemærk
Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal
du læse “Sikkerhedsforskrifter” på side v og “Tillæg. Produktgaranti og
bemærkninger” på side 21.
Første udgave (september 2000)
Dette hæfte er en oversættelse af NetVista Quick Reference, (22P1343).
Dette hæfte kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et
senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark.
Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun
IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes.
Hæftet kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet,
bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.
IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske
område, som dette hæfte dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af hæftet.
Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:
Director of Commercial Relations - Europe
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Strasse 220
D - 7030 Böblingen
Germany
Oversat af IBM Sprogcenter.
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
© Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Bemærkning om litiumbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Sikkerhedsforskrifter for modem . . . . . . . . . . . . . . . vi
Sikkerhedsforskrifter for laser . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Kapitel 1. Klargøring af computeren . . . .
Placering af computeren . . . . . . . .
Arbejdspladsens indretning . . . . . . .
Arbejdsstilling . . . . . . . . . . .
Genskin og lys. . . . . . . . . . .
Ventilation . . . . . . . . . . . .
Stikkontakter og kabellængder . . . . .
Tilslutning af kabler . . . . . . . . . .
USB-stik . . . . . . . . . . . . .
Lydstik . . . . . . . . . . . . .
Andre stik . . . . . . . . . . . . .
Tænd for strømmen . . . . . . . . . .
Afslutning af programinstallationen . . . .
Software Selections-cd . . . . . . . .
Andre styresystemer . . . . . . . . .
Slukning af computeren . . . . . . . .
Adgang til og udskrivning af brugervejledningen
Registrering af oplysninger om computeren . .
Kapitel 2. Fejlfinding og problemløsning
Grundlæggende fejlfinding . . . . .
Fejlkoder . . . . . . . . . . .
Retablering af programmer . . . . .
Retablering af styresystemet . . . .
Installation af andre styresystemer. .
Retablering af styreprogrammer . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . 2
. . . . . . . . . . 2
. . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . 7
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . 9
. . 9
. . 10
. . 11
. . 12
. . 13
. . 13
Kapitel 3. Oplysninger, hjælp og service . . . . . . . . . . . . 15
Oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Brug af World Wide Web . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oplysninger via fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hjælp og service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dokumentation og fejlfindingsprogrammer . . . . . . . . . . . 16
Telefonservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Andre serviceydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Køb af flere serviceydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 21
iii
Servicebevis . . . . . . . . . . .
IBM Servicebevis for USA, Puerto Rico og
vilkår) . . . . . . . . . . .
IBM Servicebevis Del 1 - Standardvilkår .
Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande
Bemærkninger . . . . . . . . . .
Behandling af datodata . . . . . .
Varemærker . . . . . . . . . .
Elektronisk stråling . . . . . . . .
Netledninger . . . . . . . . . .
iv
Kom godt i gang
. . .
Canada
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
(Del 1
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . . .
- Generelle
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
. 21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
25
28
34
34
34
34
38
Sikkerhedsforskrifter
Fare!
Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig.
Undgå elektrisk stød:
v Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér
ikke computeren i tordenvejr.
v Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.
v Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.
v Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler.
v Tænd aldrig for udstyr ved tegn på brand, vandskade eller anden form for
beskadigelse.
v Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger noget
andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netværk og modemer, inden du åbner enhedernes dæksler.
v Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation
eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler.
Ved montering:
Ved afmontering:
1. Sluk for alt udstyr.
1. Sluk for alt udstyr.
2. Slut først alle kabler til udstyret.
2. Tag netledningen ud af stikkontakten.
3. Tilslut signalkablerne.
3. Tag signalkablerne ud.
4. Sæt netledningen i stikkontakten.
4. Tag alle kabler ud af udstyret.
5. Tænd.
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
v
Bemærkning om litiumbatteri
Pas på:
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.
Udskift kun batteriet med et batteri, som har IBM-partnummer 33F8354 eller
et tilsvarende batteri, som forhandleren anbefaler. Batteriet indeholder
litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt.
Du må ikke:
v udsætte batteriet for vand
v opvarme det til mere end 100° C
v åbne det eller forsøge at reparere det
Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser.
Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen).
Sikkerhedsforskrifter for modem
Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk
stød eller skader, f.eks.:
v Tilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr.
v Installér aldrig telefonjackstik i fugtige omgivelser, medmindre jackstikkene
er designet til det.
v Rør aldrig ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet.
v Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse.
v Anvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare
for elektrisk stød fra lynnedslag.
v Anvend aldrig en telefon til at rapportere udsivning af gas i nærhed af
kilden.
Sikkerhedsforskrifter for laser
Nogle IBM-pc’er leveres med et cd-drev eller dvd-drev. Cd- og dvd-drev sælges også separat som ekstraudstyr. Cd- og dvd-drev er laserprodukter. Drevene
opfylder IEC’s (International Electrotechnical Commission) standard nr. 825 og
CENELEC EN 60 825 for klasse 1 laserprodukter.
Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et cd- eller dvd-drev:
Pas på:
Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare.
vi
Kom godt i gang
Fjern ikke cd- eller dvd-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Fjern
ikke drevenes dæksler.
Visse cd- og dvd-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Bemærk følgende:
Fare!
Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der
laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter
til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling.
Sikkerhedsforskrifter
vii
viii
Kom godt i gang
Kapitel 1. Klargøring af computeren
Inden du går i gang
Læs først “Sikkerhedsforskrifter” på side v.
Placering af computeren
Kontrollér, at der er et tilstrækkeligt antal korrekt jordforbundne stikkontakter
til alle enheder. Placér computeren et tørt sted. Der skal være mindst 5 cm fri
plads rundt om computeren, så ventilationshullerne ikke blokeres.
Arbejdspladsens indretning
Placér udstyret, og indret arbejdspladsen, så de passer til dit behov. Lyskilder,
ventilation og placering af stikkontakter kan have betydning for indretningen
af arbejdspladsen.
Arbejdsstilling
Følgende retningslinier kan hjælpe dig med at afgøre, hvilken arbejdsstilling
der passer dig bedst.
Vælg en god stol for at mindske den træthed, man kan opleve, hvis man sidder i den samme arbejdsstilling i længere tid. Ryglænet og sædet skal kunne
indstilles uafhængigt af hinanden for at støtte maksimalt. Sædets forkant skal
være afrundet for at lette trykket på undersiden af lårene. Indstil sædet, så
dine fødder enten hviler fladt på gulvet eller på en fodskammel, og dine lår er
parallelle med gulvet.
Når du benytter tastaturet, skal underarmene være parallelle med gulvet og
håndledene i en neutral, afslappet stilling. Hold hænderne let på tastaturet, og
forsøg at slappe af i hænder og fingre. Justér vinklen på tastaturet, så det
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
1
bliver behageligt at arbejde ved. Det gøres ved at stille på tastaturets ben.
Afstand fra skærmen
Støtte
til
lænden
Sædehøjde
Indstil skærmen, så den øverste kant af skærmbilledet er lige i eller en smule
under øjenhøjde. Placér skærmen i en afstand af ca. 50 - 60 cm fra dig, så den
er behagelig at se på, og den skal være anbragt, så du ikke behøver at dreje
kroppen for at kunne se den.
Genskin og lys
Anbring skærmen, så du får mindst muligt genskin og refleks fra loftslys,
vinduer og andre lyskilder. Hvis du har mulighed for det, skal du placere
skærmen vinkelret på lyskilder. Reducér ovenlyset, evt. ved helt at slukke det
eller ved at sætte svagere pærer i. Hvis skærmen står tæt ved vinduet, kan du
skærme for sollyset vha. gardiner eller persienner. Du skal sikkert også justere
lysstyrke og kontrast i løbet af dagen, efterhånden som lysforholdene ændres.
Hvis det ikke er muligt helt at undgå reflekser, eller du ikke kan regulere lyset,
kan du bruge et skærmfilter foran skærmen. Skærmfiltre kan imidlertid
påvirke skarpheden af skærmbilledet, så du bør kun benytte skærmfiltre, hvis
de andre metoder ikke hjælper.
Støv, der samles på skærmen, øger problemerne med genskin. Rengør skærmen med jævne mellemrum. Brug en blød klud, der er let fugtet med et
skærmrensemiddel.
Ventilation
Både computeren og skærmen producerer varme. Computerens ventilator
suger frisk luft ind og sender varm luft ud. Skærmen sender den varme luft ud
gennem et luftgitter. Hvis ventilationshullerne blokeres, kan enhederne blive
overophedet og ikke fungere korrekt eller blive beskadigede. Placér computeren og skærmen, så ventilationshullerne ikke blokeres. Normalt er 5 cm fri
plads rundt om computer og skærm tilstrækkelig. Sørg også for, at ventilationsluften ikke blæser ind i ansigtet på nogen.
2
Kom godt i gang
Stikkontakter og kabellængder
Placeringen af stikkontakter og længden på netledninger og kabler til enhederne kan være afgørende for, hvor computeren kan anbringes.
Ved indretning af arbejdspladsen:
v Undgå brug af forlængerledninger. Hvis det er muligt, skal du slutte computerens netledning direkte til stikkontakten.
v Hold netledninger og kabler væk fra steder, hvor man går, så man ikke
uforvarende kommer til at løsne dem.
Der er flere oplysninger om netledninger i afsnittet “Netledninger” på side 38.
Tilslutning af kabler
Læs følgende, før du tilslutter kablerne:
v Tilslut alle enhedskabler, før du sætter netledningerne i stikkontakten.
v Slut først netledningerne til computeren og andre enheder og derefter til
stikkontakterne.
Kapitel 1. Klargøring af computeren
3
USB-stik
Der er fem USB-stik på computeren: tre bagpå «2¬ og to på højre side «3¬ af
skærmen. Hvis computeren har et Rapid Access-tastatur, er der to USB-stik på
bagsiden af tastaturet. Første gang du klargør computeren, skal du sætte kablerne fra tastaturet og musen i USB-portene bag på computeren i nærheden af
stikket til netledningen. USB-enheder, f.eks. tastatur, mus, printer eller scanner,
kan sluttes til et hvilket som helst ledigt USB-stik. Kablerne kan på et senere
tidspunkt flyttes til et andet USB-stik.
De to USB-stik på Rapid Access III-tastaturet er beregnet til USB-enheder, der
ikke bruger meget strøm, f.eks. en mus eller gamepad. USB-enheder, der kræver mere strøm, f.eks. højtalere, skal tilsluttes et af de USB-stik, der er på computeren.
Bemærk: Kabelstik fra USB-enheder er markeret, så de er nemme at tilslutte
korrekt.
Lydstik
Lydstikkene, der er placeret på siden af skærmen, er lydindgang «4¬,
lydudgang«5¬ og mikrofon«6¬.
4
Kom godt i gang
Andre stik
Illustrationen nedenfor viser modemstikket «1¬, Ethernet-stikket «2¬, stikket til
PS/2-musen «3¬ og PS/2-tastaturstikket «4¬.
Vigtigt!
Du skal bruge kategori 5 Ethernet-kabler for at overholde kravene for
FCC-klasserne.
Tænd for strømmen
Tænd for computeren. Når funktionstesten er afsluttet, lukkes vinduet med
IBM-logoet. Hvis computeren leveres med forudinstallerede programmer,
starter installationsprogrammet.
Læs “Kapitel 2. Fejlfinding og problemløsning” på side 9 og “Kapitel 3. Oplysninger, hjælp og service” på side 15, hvis der opstår problemer under starten.
Kapitel 1. Klargøring af computeren
5
Afslutning af programinstallationen
Når du starter computeren første gang, skal du følge vejledningen på skærmen
for at afslutte programinstallationen. Hvis du ikke afslutter programinstallationen første gang, du tænder for computeren, kan der opstå uforudsete
problemer. Klik på Access IBM-ikonen på skrivebordet for at få flere oplysninger om computeren, når installationen er udført.
Software Selections-cd
Software Selections-cd’en indeholder programmer og hjælpeprogrammer, som du
kan bruge sammen med computeren. Sæt Software Selections-cd’en i cd-drevet,
og følg vejledningen på skærmen.
Med cd’en kan du:
v installere programmer eller dokumentation direkte fra cd’en på computere
med et cd-drev.
v oprette et image af Software Selections-cd’en på harddisken eller på en LANdisk (Local Area Network), hvorefter du kan installere programmerne fra
dette image.
Software Selections-cd’en har en brugervenlig, grafisk brugergrænseflade og
automatiserede installationsprocedurer til de fleste programmer. Den indeholder også et hjælpesystem, der beskriver dens faciliteter.
Der er flere oplysninger om installation af programmer fra Software Selectionscd’en under Access IBM på skrivebordet.
Andre styresystemer
Hvis du installerer et andet styresystem, skal du følge vejledningen, der leveres
sammen med styresystemet på cd’er eller disketter. Husk at installere alle
styreprogrammer, efter du har installeret styresystemet. Installationsvejledningen findes på cd’er, på disketter eller i README-filerne.
Slukning af computeren
Når du vil slukke for computeren, skal du følge styresystemets afslutningsprocedure. Derved undgår du at miste data eller beskadige programmerne. Sådan
afslutter du Microsoft Windows:
1. Klik på Start på Windows-skrivebordet.
2. Klik på Luk computeren.
3. Vælg Lukke computeren.
4. Klik på OK.
6
Kom godt i gang
Adgang til og udskrivning af brugervejledningen
Brugervejledningen til computeren indeholder oplysninger om installation af
ekstraudstyr. Du kan få adgang til denne PDF-fil (Portable Document Format)
via Access IBM på skrivebordet. Du kan få vist den ved hjælp af Adobe
Acrobat Reader, og du kan udskrive den, så du kan bruge den ved installation
af ekstraudstyr.
Registrering af oplysninger om computeren
Det kan være nyttigt at registrere computeroplysningerne, så du har dem, hvis
computeren skal efterses.
Maskintypen (M/T), modelnummeret og serienummeret (S/N) er angivet på
en mærkat på computeren. Angiv oplysningerne i skemaet nedenfor:
Produktnavn
______________________________________________
Maskintype (M/T), model
______________________________________________
Serienummer (S/N)
______________________________________________
Købsdato
______________________________________________
Registreringsnummer
______________________________________________
Du skal bruge registreringsnummeret i forbindelse med service og support. Du
kan registrere computeren via telefon, når du ringer efter service og support.
Der er flere oplysninger om registrering af computeren under Access IBM.
Kapitel 1. Klargøring af computeren
7
8
Kom godt i gang
Kapitel 2. Fejlfinding og problemløsning
Dette kapitel beskriver nogle grundlæggende fejlfindings- og problemløsningsværktøjer, du kan bruge, hvis du har problemer med computeren. Der er flere
oplysninger om fejlfinding i onlinebrugervejledningen, der findes under Access
IBM.
Grundlæggende fejlfinding
Problemets karakter
Handling
Computeren starter ikke, Kontrollér, at netledningen er tilsluttet bag på computeren,
når du trykker på
og at netledningen er tilsluttet en stikkontakt, der virker.
afbryderknappen.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses.
Skærmen er sort.
Kontrollér, at:
v netledningen er tilsluttet bag på computeren, og at
netledningen er tilsluttet en stikkontakt, der virker.
v lysstyrken er justeret korrekt.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses.
Tastaturet fungerer ikke
(tasterne virker ikke).
Kontrollér, at:
v der er tændt for computeren, og lysstyrken er justeret
korrekt.
v tastaturet er korrekt tilsluttet et USB-stik på computeren.
v tasterne ikke sidder fast.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses.
Musen fungerer ikke.
Kontrollér, at:
v der er tændt for computeren, og lysstyrken er justeret
korrekt.
v musen er korrekt tilsluttet et USB-stik på computeren.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses.
Styresystemet starter
ikke.
Kontrollér, at:
v der ikke sidder en diskette i diskettedrevet.
v den primære startsekvens indeholder startenheden, dvs.
den enhed styresystemet er placeret på. Styresystemet
plejer at være placeret på harddisken.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses.
Der vises en fejlkode, før Læs afsnittet “Fejlkoder” på side 10.
styresystemet starter.
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
9
Problemets karakter
Handling
Computeren bipper flere Kontrollér, at ingen taster sidder fast.
gange, før styresystemet
Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses.
starter.
Fejlkoder
Tabellen nedenfor viser nogle af de fejlkoder, du kan få vist, når du tænder for
computeren.
v Skriv eventuelle fejlkoder ned. Hvis du ringer efter hjælp, bliver du bedt om
at angive fejlkoderne.
v Hvis du får vist flere fejlkoder, skal du arbejde med dem i den rækkefølge,
de bliver vist.
v Hvis fejlkoden ikke bliver nævnt i tabellen, kræves der mere dybtgående
fejlfinding.
– Hvis styresystemet starter, når du tænder for computeren, kan du bruge
Access IBM til at udføre IBM Enhanced Diagnostics, og du kan få vist
fejlfindingsprocedurerne i onlinebrugervejledningen, som du også får
adgang til via Access IBM.
– Hvis styresystemet ikke starter, skal computeren efterses.
Kode
Beskrivelse
Handling
151
Fejl på systemur
Start programmet Configuration/Setup
Utility, og følg vejledningen på skærmen
for at genindstille dato og klokkeslæt.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal
computeren efterses.
161
Der er fejl på batteriet.
Udskift batteriet. Der er oplysninger om
udskiftning af batteri i
onlinebrugervejledningen under Access
IBM.
162
Der er sket en ændring i
konfigurationen af en enhed.
Start programmet Configuration/Setup
Utility, og følg vejledningen i
indlæsning af standardindstillingerne
(Default Settings).
Hvis du ikke kan løse problemet, skal
computeren efterses.
301
Der er opstået en tastaturfejl.
Kontrollér, at:
v tastaturet er korrekt tilsluttet.
v ingen taster sidder fast.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal
computeren efterses.
10
Kom godt i gang
Kode
Beskrivelse
860x (x = et Der er opstået en fejl med
vilkårligt
pegeudstyret eller musen.
tal)
Handling
Kontrollér, at pegeudstyret eller musen
er korrekt tilsluttet.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal
computeren efterses.
Retablering af programmer
Dette afsnit indeholder vejledning i retablering af styresystemet, styreprogrammer og hjælpeprogrammer.
Computeren leveres med et produktretableringsprogram på harddisken eller en
produktretablerings-cd, som hjælper med retablering af programmer. Hvis du
ikke ved, om produktretableringsprogrammet findes på harddisken, kan du se, om
følgende klarmelding vises, når du starter computeren:
To start the IBM Product Recovery Program, press F11
Hvis denne klarmelding vises ved start, er produktretableringsprogrammet installeret.
Vigtigt!
Hvis produktretableringsprogrammet ikke er installeret på computeren, og
du ikke har en produktretablerings-cd til styresystemet, kan du på Webadressen http://www.ibm.com/pc/support få oplysninger om, hvordan
du får en produktretablerings-cd. Hvis du ikke har adgang til WWW, kan
du finde oplysningerne i afsnittet om oplysninger, hjælp og service i
onlinebrugervejledningen under Access IBM.
Bemærk: Retableringen sletter alle de data, der er gemt i det primære afsnit
(C-drevet). Hvis det er muligt, skal du tage sikkerhedskopier af dine
data, før du går i gang med denne proces.
Fortsæt med det afsnit, der indeholder de oplysninger, du skal bruge.
v “Retablering af styresystemet” på side 12
v “Installation af andre styresystemer” på side 13
v “Retablering af styreprogrammer” på side 13
Kapitel 2. Fejlfinding og problemløsning
11
Retablering af styresystemet
Gør følgende for at retablere eller geninstallere det styresystem, der leveres
sammen med computeren.
1. Opret sikkerhedskopier af dine datafiler. Filer på drev C, der ikke er sikkerhedskopieret, slettes.
2. Sluk for computeren.
v Genstart computeren, og tryk på F11 ved klarmeldingen, hvis du bruger
produktretableringsprogrammet. Du har kun mulighed for at trykke F11 i
få sekunder. Derfor skal du hurtigt trykke på F11.
v Indsæt cd’en i cd-drevet, og tænd for computeren, hvis du bruger
produktretablerings-cd’en. Hvis du har mere end én produktretableringscd, skal du bruge produktretablerings-cd 1.
3. Hovedmenuen i produktretableringsprogrammet vises med følgende valgmuligheder:
v Fuld retablering, som formaterer harddisken og retablerer eller installerer styresystemet, forudinstallerede programmer og styreprogrammer.
v Delvis retablering, som formaterer harddisken og retablerer eller installerer styresystemet og alle styreprogrammerne. De forudinstallerede
programmer retableres ikke. Visse programmer installeres måske ikke fra
Software Selections-cd’en. Der er flere oplysninger om installation af programmer i Om de forudinstallerede programmer under Access IBM.
v Reparér, som udfører reparationsprogrammet. Denne valgmulighed er
kun tilgængelig under Windows 2000 Professional.
v Systemværktøjer, som viser menuen Systemværktøjer.
Vælg én af valgmulighederne, og følg vejledningen på skærmen.
4. Når retableringen eller installationen er afsluttet, skal du tage eventuelle
disketter og cd’er ud af drevene og genstarte computeren.
Bemærk:
1. Under retableringen bliver du måske bedt om at indsætte
produktretablerings-cd 2 eller produktretablerings-cd 3. Hvis det sker, skal du
indsætte den relevante cd i drevet og fortsætte med retableringen.
2. Computeren genstarter muligvis flere gange under retableringen. Når retableringen er udført, vises en meddelelse om, at retableringen er udført.
Vigtigt!
Når styresystemet er installeret, udføres konfigurationsprogrammet,
første gang styresystemet startes. Der er flere oplysninger i afsnittet
“Tænd for strømmen” på side 5.
12
Kom godt i gang
Installation af andre styresystemer
Hver gang du installerer eller retablerer et styresystem, kan du få brug for
yderligere programmer eller styreprogrammer. De nyeste opdateringer findes
på http://www.ibm.com/pc/support/ på World Wide Web. Angiv maskintype
og modelnummer i feltet Quick Path for at finde de styreprogrammer, der kan
bruges på din computer.
Inden du installerer et styresystem, skal du sørge for at anskaffe de seneste
opdateringer. Opdateringerne får du ved at kontakte producenten af styresystemet eller fra producentens World Wide Web-sted.
Følg vejledningen i dokumentationen, der leveres sammen med styresystemet
og eventuelle opdateringer, når du installerer et styresystem. Der er flere oplysninger om installation af hjælpeprogrammer i Om de forudinstallerede programmer under Access IBM.
Bemærk: Det er ikke alle programmer, der findes til alle styresystemer. Se
Software Selections-cd’en for at finde ud af, hvilke programmer der
findes til det styresystem, du anvender.
Retablering af styreprogrammer
Gør følgende, hvis du retablerer eller installerer styreprogrammer.
Bemærkninger:
1. Styreprogrammer til det forudinstallerede styresystem og installationsvejledningen til disse styreprogrammer findes på harddisken i biblioteket
C:/IBMTOOLS/DRIVERS, hvor C er drevbogstavet på det primære afsnit. Installationsvejledningen til styreprogrammerne findes i folderne til styreprogrammerne. Styreprogrammerne findes også på Web-adressen
http://www.ibm.com/pc/support/. Angiv maskintype og modelnummer i
feltet Quick Path for at få en oversigt over de filer, der kan overføres til
computeren.
2. Før du kan retablere eller installere styreprogrammer, skal styresystemet
være installeret på computeren.
3. Sørg for at have den dokumentation, der findes til det udstyr, du vil installere, klar, før du starter retableringen eller installationen.
Sådan retablerer eller installerer du styreprogrammer:
1. Start computeren og styresystemet, hvis det ikke allerede er gjort.
2. Se harddiskens biblioteksstruktur ved at starte Microsoft Windows Stifinder
og klikke på ikonen for harddisken. Du kan også få vist biblioteksstrukturen vha. en DOS-kommandolinie.
3. Klik for at åbne biblioteket IBMTOOLS, og klik derefter for at åbne biblioteket DRIVERS.
4. Klik for at åbne biblioteket til det styreprogram, du vil installere.
Kapitel 2. Fejlfinding og problemløsning
13
5. Dobbeltklik på README-filen i styreprogrammets bibliotek.
6. Følg vejledningen i installation af styreprogrammet i README-filen.
7. Genstart computeren, når installationen er afsluttet.
14
Kom godt i gang
Kapitel 3. Oplysninger, hjælp og service
Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller bare vil have nogle
flere oplysninger om IBM-produkter, er der mange muligheder for at få hjælp
fra IBM. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan få flere
oplysninger om IBM og IBM-produkter, hvad du skal gøre, hvis der opstår
problemer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt.
Oplysninger
Du kan få oplysninger om IBM-computeren og de eventuelle forudinstallerede
programmer i den dokumentation, der blev leveret sammen med computeren.
Dokumentationen omfatter trykte bøger, onlinebøger, README-filer og hjælpefiler. Der er desuden oplysninger om IBM-produkter på Internettet og via
IBM’s automatiske faxsystem.
Brug af World Wide Web
IBM’s Web-sted indeholder oplysninger om IBM-pc-produkter og -support.
IBM Personal Computer’s hjemmeside findes på adressen
http://www.ibm.com/pc.
Du kan finde oplysninger om support til IBM-produkter, inkl. ekstraudstyr, på
adressen http://www.ibm.com/pc/support
Hvis du vælger Profile på Support-siden, kan du oprette en brugertilpasset
support-side, som er specifik for din hardware, inkl. Frequently Asked Questions, Parts Information, Technical Hints and Tips og Downloadable Files. Derudover kan du vælge at modtage besked via e-post, når der kommer nye
oplysninger om de produkter, du har registreret.
Du kan også bestille publikationer via IBM Publications Ordering System på
adressen
http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/
cgibin/pbi.cgi
Oplysninger via fax
Hvis du har en trykknaptelefon og adgang til en faxmaskine, kan du i USA og
Canada via fax modtage marketingmateriale og tekniske oplysninger om
mange forskellige emner, f.eks. hardware, styresystemer og LAN (Local Area
Network).
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
15
Du kan kontakte IBM Automated Fax System i USA 24 timer i døgnet, alle
ugens syv dage. Følg den indtalte vejledning, og du vil modtage de ønskede
oplysninger via fax. Du får adgang til IBM Automated Fax System i USA og
Canada ved at ringe på 1-800-426-3395.
Hjælp og service
Hvis du har problemer med computeren, kan du få hjælp på mange forskellige
måder.
Dokumentation og fejlfindingsprogrammer
Mange af de problemer, der kan opstå med computeren, kan du selv løse. Hvis
der opstår problemer med computeren, skal du først undersøge, om der er
hjælp at hente i dokumentationen. Hvis du har mistanke om, at der er fejl i
programmerne, skal du læse vejledningen til styresystemet eller programmet
(inklusive README-filer).
De fleste IBM-computere og servere leveres med nogle fejlfindingsprogrammer,
du kan bruge til at finde hardwarefejl. Læs oplysningerne om fejlfindingsprogrammet i den dokumentation, der blev leveret med computeren.
I dokumentationen eller fejlfindingsprogrammerne får du måske at vide, at du
skal have flere eller opdaterede drivere eller anden software. IBM har sider på
Internettet, hvorfra du kan få oplysninger om IBM-produkter og -service og de
nyeste tekniske oplysninger samt overføre drivere og opdateringer. Du kan få
adgang til disse sider ved at gå ind på http://www.ibm.com/pc/support/ og
følge vejledningen.
Telefonservice
Hvis du ikke selv kan løse et problem, kan du i garantiperioden få telefonisk
hjælp og information hos IBM HelpCenter. Nedenstående serviceydelser tilbydes i garantiperioden:
v Fejlfinding - Der stilles uddannet personale til rådighed, der kan assistere
ved fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer og finde frem til den
nødvendige løsning af problemet.
v IBM-hardwarereparation - Hvis et problem skyldes IBM-hardware, der er
dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service.
v Tekniske ændringer - Det kan ske, at der skal foretages ændringer, efter
computeren er solgt. IBM eller en forhandler, der er autoriseret af IBM, stiller
tekniske ændringer, der gælder for din computers hardware, til rådighed.
16
Kom godt i gang
Følgende dækkes ikke:
v Udskiftning eller brug af ikke-IBM-dele eller IBM-dele, der ikke er omfattet
af garanti.
v
v
v
v
v
Bemærk: Alle dele, der er dækket af garanti, er mærket med en id på syv
tegn i formatet IBM FRU XXXXXXX.
Identifikation af kilder til softwareproblemer
Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering
Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af drivere
Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer
Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer
Læs hardwaregarantien fra IBM for at få en fuldstændig gennemgang af IBM’s
garantibetingelser. Gem kvitteringen som bevis på, at du er berettiget til garantiservice.
I USA og Canada er denne service tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om
ugen. I Danmark er denne service til rådighed fra mandag til fredag fra 9.00 til
18.00.
Bemærk: Svartiderne kan variere afhængigt af antallet og kompleksiteten af
modtagne opkald.
Hvis det er muligt, er det en god idé at sidde ved computeren, når du ringer.
Hav følgende oplysninger klar:
v Maskintype og -model
v IBM-hardwareprodukternes serienumre
v Beskrivelse af problemet
v Nøjagtig ordlyd af alle fejlmeddelelser
v Oplysninger om systemets hardware- og softwarekonfiguration
Der tages forbehold for ændringer af telefonnumre uden forudgående varsel.
Du kan få oplysninger om de nyeste telefonnumre på adressen
http://www.ibm.com/pc/support/ og klikke på HelpCenter Phone List.
Kapitel 3. Oplysninger, hjælp og service
17
Land
Telefonnummer
Belgien - fransk
Belgique
02-210 9800
Belgien - hollandsk
Belgie
02-210 9820
Canada
Kun Toronto
416-383-3344
Canada
Canada - alle andre
1-800-565-3344
Danmark
Danmark
35 25 02 91
Finland
Suomi
09-22 931 840
Frankrig
France
02 38 55 74 50
Holland
Nederland
020-504 0501
Irland
Ireland
01-815 9200
Italien
Italia
02-4827 5040
Luxemborg
Luxembourg
298-977 5063
Norge
Norge
23 05 32 40
Portugal
Portugal
21-791 51 47
Schweiz
Schweiz/Suisse/Svizzera
0848-80-52-52
Spanien
España
91-662 49 16
Storbritannien
United Kingdom
01475-555 055
Sverige
Sverige
08-751 52 27
Tyskland
Deutschland
069-6654 9040
USA og Puerto Rico
USA and Puerto Rico
1-800-772-2227
Østrig
Österreich
01-24 692 5901
I andre lande: Kontakt IBM-forhandleren.
Andre serviceydelser
IBM Update Connector er et eksternt kommunikationsværktøj, du kan anvende
på visse IBM-computere til kommunikation med IBM’s HelpCenter. Med IBM
Update Connector kan du hente opdateringer til nogle af de programmer, der
findes på computeren.
Til nogle computermodeller kan du abonnere på international garanti og service. Når du anmelder computeren under den internationale garanti- og serviceordning, modtager du et internationalt garanti- og servicebevis, der gælder
stort set over hele verden, hvor IBM eller IBM-forhandlere sælger og yder
service til IBM-produkter.
18
Kom godt i gang
Du kan få flere oplysninger om international garanti og service ved at ringe til
følgende numre:
v I USA eller Canada, ring på tlf.: 1-800-497-7426.
v I Europa: ring til 44-1475-893638 (Greenock, U.K.).
v I Australien og New Zealand, ring på tlf.: 61-2-9354-4171.
v I andre lande: Kontakt IBM-forhandleren.
IBM Integrated Technology Services tilbyder en bred vifte af serviceydelser
inden for IT-support, -implementering og -styring. Der er flere oplysninger om
disse serviceydelser på Web-stedet for Integrated Technology Services på adressen http://www.ibm.com/services/its/.
Du kan få teknisk hjælp til installation af eller spørgsmål vedrørende Service
Packs til forudinstallerede Microsoft Windows-produkter på Web-stedet for
Microsoft Product Support Services på adressen
http://support.microsoft.com/directory/. Du kan også kontakte IBM HelpCenter. Du skal måske betale for det.
Køb af flere serviceydelser
Både i garantiperioden og efter dens udløb kan du købe ekstra serviceydelser,
f.eks. hjælp til både IBM-udstyr og andet udstyr, styresystemer og programmer,
netværkstilpasning og -konfiguration, udvidet hardwareservice samt skræddersyede installationer. Både servicetilbudene og navnene på de enkelte ydelser
kan variere fra land til land.
Der er flere oplysninger i onlinedokumentationen.
Kapitel 3. Oplysninger, hjælp og service
19
20
Kom godt i gang
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
Dette afsnit indeholder produktgarantier og bemærkninger.
Servicebevis
Dette Servicebevis omfatter Del 1 - Særlige vilkår for specifikke lande og Del 2
- Standardvilkår. Læs både den del af del 1, der gælder for Danmark, og del 2.
v USA, Puerto Rico og Canada (Z125-4753-05 11/97) (“IBM Servicebevis for
USA, Puerto Rico og Canada (Del 1 - Generelle vilkår)”)
v Alle lande bortset fra Canada, Puerto Rico, Tyrkiet og USA (Z125-5697-01
11/97) (“IBM Servicebevis Del 1 - Standardvilkår” på side 25)
v Landespecifikke vilkår (“Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande” på
side 28)
IBM Servicebevis for USA, Puerto Rico og Canada (Del 1 Generelle vilkår)
Dette Servicebevis omfatter Del 1 - Standardvilkår og Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande.Vilkårene i Del 2 erstatter eller ændrer vilkårene i Del 1. Servicebeviset gælder kun for Maskiner, De har anskaffet til eget brug fra IBM eller en forhandler og ikke med henblik på videresalg. ″Maskine″ betyder en IBM-maskine med
tilhørende funktioner, konverteringer, opgraderinger, udstyr eller tilbehør samt eventuelle kombinationer af disse. ″Maskine″ omfatter ikke eventuelle programmer, uanset om
de er forudinstalleret på Maskinen eller installeret senere. Medmindre IBM angiver
andet, er garantien i det følgende kun gældende i det land, hvor Maskinen er anskaffet.
Vilkårene i dette Servicebevis begrænser ikke eventuelle forbrugerrettigheder, De måtte
have i henhold til ufravigelige lovbestemmelser. Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte IBM eller forhandleren.
Maskine - NetVista X40-computer, Type 6643
Garantiperiode* - Dele: Tre (3) år, Arbejde: Et (1) år
IBM yder gratis service til:
1. dele og arbejde det første år i garantiperioden
2. kun dele, der udskiftes i det andet og tredje år af garantiperioden.
De skal betale arbejdsløn for reparation og udskiftning af dele.
*Kontakt forhandleren for at få nærmere oplysninger om service i garantiperioden. For visse
IBM-Maskiner gælder, at garantiservice ydes på Deres adresse, afhængigt af i hvilket land den
pågældende service ydes.
© Copyright IBM Danmark A/S 2000
21
IBM’s garanti for maskiner
IBM indestår for, at Maskinen 1) er uden materialefejl og konstruktionsfejl og
2) overholder IBM’s officielle specifikationer. Garantiperioden for en Maskine
er en angivet, fast defineret periode, der begynder på installationsdatoen.
Installationsdatoen er den dato, der står anført på kvitteringen, medmindre
IBM eller forhandleren meddeler noget andet.
I garantiperioden vil IBM eller forhandleren, hvis forhandleren er godkendt af
IBM til at udføre service, reparere og udskifte Maskinen uden beregning i
henhold til den type service, der gælder for Maskinen, og håndtere og installere de tekniske ændringer, der skal foretages på Maskinen.
Hvis en Maskine ikke fungerer i henhold til garantien i garantiperioden, og
IBM eller forhandleren er ude af stand til at 1) få den til det eller 2) udskifte
den med en anden Maskine med mindst samme funktionalitet, kan De returnere Maskinen og få det betalte beløb refunderet. Maskinen eller delen, der
installeres i stedet, er ikke nødvendigvis ny, men den vil være i god og funktionsdygtig stand.
Garantiens omfang
Garantien dækker ikke reparation eller udskiftning af en Maskine som følge af
forkert brug, uheld, ændringer, uegnede fysiske omgivelser eller uegnet driftsmiljø, forkert vedligeholdelse udført af Dem selv eller fejl forårsaget af produkter, IBM ikke er ansvarlig for. Garantien bortfalder, hvis Maskinens eller individuelle komponenters identifikationsskilte fjernes eller ændres.
IBM’s forpligtelser er begrænset til det ovenfor anførte. IBM påtager sig
ingen forpligtelser herudover uanset kundens forventninger. Ud over denne
garanti har De muligvis andre rettigheder afhængigt af landets lovgivning.
Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelser eller begrænsninger gælder derfor muligvis ikke Dem. I det tilfælde vil
sådanne udtrykkelige eller underforståede garantier kun være gældende i
garantiperioden. Der gælder ingen garantier efter den periode.
Undtagelser fra garantien
IBM indestår ikke for, at Maskinen vil fungere fejlfrit og uden driftstop.
Medmindre andet er anført, leverer IBM ikke-IBM-maskiner uden nogen form
for garanti.
Enhver form for teknisk eller anden assistance, der ydes til en Maskine, der er
dækket af garantien, f.eks. assistance via telefon til spørgsmål af typen “hvor-
22
Kom godt i gang
dan kan man...” samt spørgsmål, der vedrører Maskinens konfiguration og
installation, gives uden nogen form for garanti.
Service i garantiperioden
Når der skal ydes service i garantiperioden til en Maskine, skal De kontakte
forhandleren eller IBM. I USA: Ring til IBM på 1-800-772-2227. I Canada: Ring
til IBM på 1-800-565-3344. I Toronto ring på 416-383-3344. De skal muligvis vise
kvitteringen for Maskinen.
IBM eller forhandleren yder bestemte former for reparations- eller udskiftningsservice enten på Deres adresse eller på et servicecenter med det formål at
holde eller bringe Maskinen i overensstemmelse med dens specifikationer. IBM
eller forhandleren kan oplyse om, hvilke former for service der kan ydes på en
Maskine, afhængigt af i hvilket land den er installeret. Det er op til IBM at
afgøre, om en defekt Maskine skal repareres eller udskiftes.
Når service i garantiperioden indebærer udskiftning af en Maskine eller en
maskindel, bliver denne IBM’s eller forhandlerens ejendom, og den Maskine
eller del, der installeres i stedet, bliver Deres ejendom. De indestår for, at alle
fjernede dele er originale og uændrede. Maskinen eller delen, der installeres i
stedet, er ikke nødvendigvis ny, men den vil være i god og funktionsdygtig
stand og med mindst samme funktionalitet som den udskiftede Maskine eller
del. En erstatningsmaskine eller -del overtager samme garantistatus, som den
udskiftede Maskine eller del.
En funktion, konvertering eller opgradering, som IBM eller forhandleren udfører service på, skal være installeret på en Maskine, der 1) for visse Maskiners
vedkommende er den designerede, serienummererede Maskine, og som 2) er
på et teknisk opgraderingsniveau, der er kompatibelt med funktionen, konverteringen eller opgraderingen. Mange funktioner, konverteringer eller opgraderinger indebærer, at dele skal fjernes og returneres til IBM. Den del, som erstatter den fjernede del, overtager samme garantistatus som den fjernede del.
De er indforstået med at fjerne alle funktioner, dele, ekstraudstyr, ændringer og
tilslutninger, der ikke er omfattet af service i garantiperioden, inden IBM eller
forhandleren udskifter en Maskine eller del.
De er også indforstået med:
1. at sørge for, at Maskinen ikke er omfattet af juridiske forpligtelser eller
begrænsninger, der forhindrer, at den udskiftes.
2. at skaffe ejerens tilladelse til, at IBM eller forhandleren yder service på en
Maskine, som De ikke ejer.
3. når det er muligt, inden der ydes service,
a. at følge de fejlfindings-, problemanalyse- og serviceprocedurer, som IBM
eller forhandleren stiller til rådighed.
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
23
b. at sikre alle programmer, data og andre værdier, som Maskinen indeholder.
c. at sørge for, at IBM eller forhandleren har tilstrækkelig fri og sikker
adgang til Deres faciliteter til at kunne opfylde deres forpligtelser.
d. at informere IBM eller forhandleren om en eventuel ændring af Maskinens fysiske placering.
IBM er ansvarlig for tab af eller skade på Deres Maskine, mens den er 1) i
IBM’s besiddelse eller 2) under transport for IBM’s regning.
IBM eller forhandleren er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelt
fortroligt, privat eller personligt materiale, der måtte ligge på en Maskine, De
returnerer til IBM eller forhandleren. De bør derfor fjerne sådant materiale fra
Maskinen, inden Maskinen returneres.
Produktstatus
Alle IBM-maskiner er fremstillet af nye dele eller nye og brugte dele. En
Maskine er ikke i alle tilfælde ny, og den kan have været installeret tidligere.
Uanset Maskinens komponentsammensætning er IBM’s relevante garantiforpligtelser gældende.
Ansvarsbegrænsninger
IBM’s erstatningsansvar er uanset ansvarsgrundlag begrænset til at dække
direkte tab eller skader vedrørende:
1. personskade (inklusive død) samt skade på fast ejendom og løsøre.
2. anden direkte skade eller tab op til det største af følgende beløb: DKK
600.000,- eller betalingen for den Maskine, der udløser kravet (ved løbende
betaling, f.eks. leje, er beløbsgrænsen et års betaling).
De anførte ansvarsbegrænsninger omfatter også IBM’s underleverandører
og forhandleren. Ansvarsbegrænsningerne angiver det samlede ansvar for
IBM, IBM’s underleverandører og forhandleren.
IBM er i alle tilfælde uden ansvar for følgende: 1) erstatningskrav rejst mod
Dem af tredjepart (bortset fra sådanne, som er nævnt under punkt 1 ovenfor), 2) tab af eller skade på Deres registere eller data eller 3) driftstab, tabt
avance og andre indirekte tab eller følgeskader, selv om IBM, IBM’s underleverandører eller forhandleren er blevet gjort bekendt med muligheden for
sådanne tab. Visse landes lovgivning tillader ikke ansvarsfraskrivelse for
indirekte tab eller følgeskader. Ovenfor nævnte ansvarsfraskrivelser gælder
derfor muligvis ikke for Dem.
24
Kom godt i gang
IBM Servicebevis Del 1 - Standardvilkår
Dette Servicebevis omfatter Del 1 - Standardvilkår og Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande.Vilkårene i Del 2 erstatter eller ændrer vilkårene i Del 1. Servicebeviset gælder kun for Maskiner, De har anskaffet til eget brug fra IBM eller en forhandler og ikke med henblik på videresalg. ″Maskine″ betyder en IBM-maskine med tilhørende funktioner, konverteringer, opgraderinger, udstyr eller tilbehør samt eventuelle
kombinationer af disse. ″Maskine″ omfatter ikke eventuelle programmer, uanset om de
er forudinstalleret på Maskinen eller installeret senere. Medmindre IBM angiver andet,
er garantien i det følgende kun gældende i det land, hvor Maskinen er anskaffet.
Vilkårene i dette Servicebevis begrænser ikke eventuelle forbrugerrettigheder, De måtte
have i henhold til ufravigelige lovbestemmelser. Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte IBM eller forhandleren.
Maskine - NetVista X40, Type 6643
Garantiperiode* v EMEA og Argentina - Dele: Tre (3) år, Arbejde: Tre (3) år
v Japan - Dele: Et (1) år, Arbejde: Et (1) år
v Alle andre lande - Dele: Tre (3) år, Arbejde: Et (1) år**.
*Kontakt forhandleren for at få nærmere oplysninger om service i garantiperioden. For visse
IBM-Maskiner gælder, at garantiservice ydes på Deres adresse, afhængigt af i hvilket land den
pågældende service ydes.
** IBM yder gratis service til:
1. dele og arbejde det første år i garantiperioden
2. kun dele, der udskiftes i det andet og tredje år af garantiperioden.
De skal betale arbejdsløn for reparation og udskiftning af dele.
IBM’s garanti for maskiner
IBM indestår for, at Maskinen 1) er uden materialefejl og konstruktionsfejl og
2) overholder IBM’s officielle specifikationer. Garantiperioden for en Maskine
er en angivet, fast defineret periode, der begynder på installationsdatoen.
Installationsdatoen er den dato, der står anført på kvitteringen, medmindre
IBM eller forhandleren meddeler noget andet.
I garantiperioden vil IBM eller forhandleren, hvis forhandleren er godkendt af
IBM til at udføre service, reparere og udskifte Maskinen uden beregning i
henhold til den type service, der gælder for Maskinen, og håndtere og installere de tekniske ændringer, der skal foretages på Maskinen.
Hvis en Maskine ikke fungerer i henhold til garantien i garantiperioden, og
IBM eller forhandleren er ude af stand til at 1) få den til det eller 2) udskifte
den med en anden Maskine med mindst samme funktionalitet, kan De retur-
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
25
nere Maskinen og få det betalte beløb refunderet. Maskinen eller delen, der
installeres i stedet, er ikke nødvendigvis ny, men den vil være i god og funktionsdygtig stand.
Garantiens omfang
Garantien dækker ikke reparation eller udskiftning af en Maskine som følge af
forkert brug, uheld, ændringer, uegnede fysiske omgivelser eller uegnet driftsmiljø, forkert vedligeholdelse udført af Dem selv eller fejl forårsaget af produkter, IBM ikke er ansvarlig for. Garantien bortfalder, hvis Maskinens eller individuelle komponenters identifikationsskilte fjernes eller ændres.
IBM’s forpligtelser er begrænset til det ovenfor anførte. IBM påtager sig
ingen forpligtelser herudover uanset kundens forventninger. Ud over denne
garanti har De muligvis andre rettigheder afhængigt af landets lovgivning.
Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelser eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelser eller begrænsninger gælder derfor muligvis ikke Dem. I det tilfælde vil
sådanne udtrykkelige eller underforståede garantier kun være gældende i
garantiperioden. Der gælder ingen garantier efter den periode.
Undtagelser fra garantien
IBM indestår ikke for, at Maskinen vil fungere fejlfrit og uden driftstop.
Medmindre andet er anført, leverer IBM ikke-IBM-maskiner uden nogen form
for garanti.
Enhver form for teknisk eller anden assistance, der ydes til en Maskine, der er
dækket af garantien, f.eks. assistance via telefon til spørgsmål af typen “hvordan kan man...” samt spørgsmål, der vedrører Maskinens konfiguration og
installation, gives uden nogen form for garanti.
Service i garantiperioden
Når der skal ydes service i garantiperioden til en Maskine, skal De kontakte
forhandleren eller IBM. De skal muligvis vise kvitteringen for Maskinen.
IBM eller forhandleren yder bestemte former for reparations- eller udskiftningsservice enten på Deres adresse eller på et servicecenter med det formål at
holde eller bringe Maskinen i overensstemmelse med dens specifikationer. IBM
eller forhandleren kan oplyse om, hvilke former for service der kan ydes på en
Maskine, afhængigt af i hvilket land den er installeret. Det er op til IBM at
afgøre, om en defekt Maskine skal repareres eller udskiftes.
26
Kom godt i gang
Når service i garantiperioden indebærer udskiftning af en Maskine eller en
maskindel, bliver denne IBM’s eller forhandlerens ejendom, og den Maskine
eller del, der installeres i stedet, bliver Deres ejendom. De indestår for, at alle
fjernede dele er originale og uændrede. Maskinen eller delen, der installeres i
stedet, er ikke nødvendigvis ny, men den vil være i god og funktionsdygtig
stand og med mindst samme funktionalitet som den udskiftede Maskine eller
del. En erstatningsmaskine eller -del overtager samme garantistatus, som den
udskiftede Maskine eller del.
En funktion, konvertering eller opgradering, som IBM eller forhandleren udfører service på, skal være installeret på en Maskine, der 1) for visse Maskiners
vedkommende er den designerede, serienummererede Maskine, og som 2) er
på et teknisk opgraderingsniveau, der er kompatibelt med funktionen, konverteringen eller opgraderingen. Mange funktioner, konverteringer eller opgraderinger indebærer, at dele skal fjernes og returneres til IBM. Den del, som erstatter den fjernede del, overtager samme garantistatus som den fjernede del.
De er indforstået med at fjerne alle funktioner, dele, ekstraudstyr, ændringer og
tilslutninger, der ikke er omfattet af service i garantiperioden, inden IBM eller
forhandleren udskifter en Maskine eller del.
De er også indforstået med:
1. at sørge for, at Maskinen ikke er omfattet af juridiske forpligtelser eller
begrænsninger, der forhindrer, at den udskiftes.
2. at skaffe ejerens tilladelse til, at IBM eller forhandleren yder service på en
Maskine, som De ikke ejer.
3. når det er muligt, inden der ydes service,
a. at følge de fejlfindings-, problemanalyse- og serviceprocedurer, som IBM
eller forhandleren stiller til rådighed.
b. at sikre alle programmer, data og andre værdier, som Maskinen indeholder.
c. at sørge for, at IBM eller forhandleren har tilstrækkelig fri og sikker
adgang til Deres faciliteter til at kunne opfylde deres forpligtelser.
d. at informere IBM eller forhandleren om en eventuel ændring af Maskinens fysiske placering.
IBM er ansvarlig for tab af eller skade på Deres Maskine, mens den er 1) i
IBM’s besiddelse eller 2) under transport for IBM’s regning.
IBM eller forhandleren er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelt
fortroligt, privat eller personligt materiale, der måtte ligge på en Maskine, De
returnerer til IBM eller forhandleren. De bør derfor fjerne sådant materiale fra
Maskinen, inden Maskinen returneres.
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
27
Produktstatus
Alle IBM-maskiner er fremstillet af nye dele eller nye og brugte dele. En
Maskine er ikke i alle tilfælde ny, og den kan have været installeret tidligere.
Uanset Maskinens komponentsammensætning er IBM’s relevante garantiforpligtelser gældende.
Ansvarsbegrænsninger
IBM’s erstatningsansvar er uanset ansvarsgrundlag begrænset til at dække
direkte tab eller skader vedrørende:
1. personskade (inklusive død) samt skade på fast ejendom og løsøre.
2. anden direkte skade eller tab op til det største af følgende beløb: DKK
600.000,- eller betalingen for den Maskine, der udløser kravet (ved løbende
betaling, f.eks. leje, er beløbsgrænsen et års betaling).
De anførte ansvarsbegrænsninger omfatter også IBM’s underleverandører
og forhandleren. Ansvarsbegrænsningerne angiver det samlede ansvar for
IBM, IBM’s underleverandører og forhandleren.
IBM er i alle tilfælde uden ansvar for følgende: 1) erstatningskrav rejst mod
Dem af tredjepart (bortset fra sådanne, som er nævnt under punkt 1 ovenfor), 2) tab af eller skade på Deres registere eller data eller 3) driftstab, tabt
avance og andre indirekte tab eller følgeskader, selv om IBM, IBM’s underleverandører eller forhandleren er blevet gjort bekendt med muligheden for
sådanne tab. Visse landes lovgivning tillader ikke ansvarsfraskrivelse for
indirekte tab eller følgeskader. Ovenfor nævnte ansvarsfraskrivelser gælder
derfor muligvis ikke for Dem.
Del 2 - Særlige vilkår for specifikke lande
ASIEN - STILLEHAVSOMRÅDET
AUSTRALIEN: IBM’s garanti for maskiner: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
De i dette afsnit nævnte garantier supplerer eventuelle rettigheder, De måtte
have under ″Trade Practices Act 1974″ eller anden lovgivning, og er kun omfattet af de begrænsninger, der er tilladt ifølge gældende lov.
Garantiens omfang: Følgende erstatter første og andet punktum i dette Afsnit:
Garantien dækker ikke reparation eller udskiftning af en Maskine som følge af
forkert brug, uheld, ændringer, uegnede fysiske omgivelser eller uegnet driftsmiljø, drift i andre miljøer end det Specificerede Driftsmiljø, forkert vedligeholdelse udført af Dem selv eller fejl forårsaget af produkter, IBM ikke er
ansvarlig for.
Ansvarsbegrænsninger: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
Hvis IBM er skyldig i misligholdelse af en bestemmelse eller garanti, der kan
28
Kom godt i gang
udledes af ″Trade Practices Act 1974″, er IBM’s ansvar begrænset til reparation
eller erstatning af varen eller levering af en tilsvarende vare. Hvor denne
bestemmelse eller garanti vedrører retten til at sælge, uindskrænket nydelsesret
eller uindskrænket adkomst, eller varen er af en art, der normalt anskaffes til
personlig brug eller brug i hjemmet, bortfalder begrænsningerne i dette afsnit.
KINA: Gældende lov: Følgende tilføjes i dette Servicebevis:
Dette Servicebevis er reguleret af lovgivningen i New York.
INDIEN: Ansvarsbegrænsninger: Følgende erstatter punkt 1 og 2 i dette
Afsnit:
1. erstatningsansvar for personskade (inklusive død) samt skade på fast ejendom og løsøre er begrænset til den faktiske skade forvoldt ved IBM’s forsømmelser.
2. anden form for faktisk skade som følge af IBM’s manglende opfyldelse i
henhold til eller på anden måde forbundet med den genstand, dette Servicebevis gælder, op til det beløb, De har betalt for den enkelte Maskine,
der er årsagen til erstatningskravet.
NEW ZEALAND: IBM’s garanti for maskiner: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
De i dette afsnit nævnte garantier supplerer eventuelle rettigheder, De måtte
have under ″Consumer Guarantees Act 1993″ eller anden lovgivning, der ikke
kan fraviges. ″Consumer Guarantees Act 1993″ finder ikke anvendelse for
såvidt angår varer, leveret af IBM, hvis disse varer er anskaffet i forretningsøjemed som defineret i ovennævnte lov.
Ansvarsbegrænsninger: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
Hvis en Maskine ikke er anskaffet i forretningsøjemed som defineret i ″Consumer Guarantees Act 1993″, er begrænsningerne i dette Afsnit underlagt
begrænsningerne i ovennævnte lov.
EUROPA, MELLEMØSTEN, AFRIKA (EMEA)
Vilkårene i det følgende er gældende i samtlige EMEA-lande.
Vilkårene i dette Servicebevis gælder for Maskiner, der er købt hos en IBMforhandler. Hvis Maskinen er købt hos IBM, har vilkårene i den indgåede IBMaftale forrang i forhold til vilkårene i dette Servicebevis.
Service i garantiperioden
Hvis IBM-maskinen er købt i et af følgende lande: Belgien, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland,
Litauen, Luxemborg, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Østrig, kan De få udført service i garantiperioden på den
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
29
pågældende Maskine i et af disse lande enten (1) hos en IBM-forhandler, der er
godkendt til at udføre service, eller (2) fra IBM.
Hvis IBM-maskinen er købt i et af følgende lande: Albanien, Armenien,
Bosnien/Hercegovina, Bulgarien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Georgien, Hviderusland, Kasakhstan,
Kirgisistan, Kroatien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ukraine eller Ungarn, kan De få udført service i garantiperioden
på den pågældende Maskine i et af disse lande enten (1) hos en IBMforhandler, der er godkendt til at udføre service, eller (2) hos IBM.
Nærværende Servicebevis er undergivet lovgivningen og de relevante retsinstanser i det land, hvori der ydes garantiservice. Dog er det lovgivningen i
Østrig, der regulerer dette Servicebevis, hvis servicen i garantiperioden ydes i
et af følgende lande: Albanien, Armenien, Bosnien/Hercegovina, Bulgarien,
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Forbundsrepublikken Jugoslavien, Georgien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Kroatien, Moldova,
Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ukraine eller
Ungarn.
Følgende vilkår er gældende i de nævnte lande:
EGYPTEN: Ansvarsbegrænsninger: Følgende erstatter punkt 2 i dette Afsnit:
2. anden form for faktisk skade op til det beløb, De har betalt for den Maskine,
der udløser kravet.
Ansvarsbegrænsningerne omfatter underleverandører og forhandlere (uændret).
FRANKRIG: Ansvarsbegrænsninger: Følgende erstatter første afsnits andet
punktum i dette Afsnit:
I sådanne tilfælde er IBM’s erstatningsansvar uanset ansvarsgrundlag begrænset til: (punkt 1 og 2 uændret).
TYSKLAND: IBM’s garanti for maskiner: Følgende erstatter første afsnits
første punktum i dette Afsnit:
Den garanti, en IBM-maskine er omfattet af, gælder Maskinens funktionalitet
ved normal brug, og at Maskinen er i overensstemmelse med Specifikationerne.
Følgende tilføjes i dette Afsnit:
Maskinens garantiperiode er minimum seks måneder.
Hvis hverken IBM eller forhandleren er i stand til at reparere en IBM-maskine,
kan De enten bede om delvis refundering af beløbet, hvor dette er berettiget i
30
Kom godt i gang
forhold til den nedsatte værdi af den ikke-reparerede Maskine, eller bede om
annullering af aftalen for den pågældende Maskine og få refunderet det betalte
beløb.
Garantiens omfang: Andet afsnit bortfalder.
Service i garantiperioden: Følgende føjes til dette afsnit:
Inden for garantiperioden sker al transport af den defekte Maskine til IBM for
IBM’s regning.
Produktstatus: Følgende erstatter dette Afsnit:
Alle Maskiner er nyfremstillede. Ud over nye dele kan dette omfatte genanvendte dele.
Ansvarsbegrænsninger: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
De begrænsninger og fraskrivelser, der er anført i dette Servicebevis, gælder
ikke skader forvoldt af IBM som følge af svig eller grov uagtsomhed og ved
udtrykkelige garantier.
Under punkt 2, skal USD 100.000 erstattes af DEM 1.000.000.
Følgende punktum tilføjes i slutningen af første afsnit under punkt 2:
I forbindelse med almindelig uagtsomhed er IBM’s erstatningsansvar i medfør
af dette punkt begrænset til brud på væsentlige kontraktvilkår.
IRLAND: Garantiens omfang: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i nærværende vilkår, undtages
hermed alle lovmæssige krav, herunder underforståede garantier, samt alle
garantier i medfør af ″Sale of Goods Act 1893″ eller ″Sale of Goods and Supply
of Services Act 1980″ dog uden præjudice for det generelle indhold af det
foregående.
Ansvarsbegrænsninger: Følgende erstatter første afsnits punkt 1 og 2 i dette
Afsnit:
1. død eller personskade eller fysisk skade på Deres faste ejendom, som udelukkende skyldes IBM’s forsømmelser; og 2. anden direkte skade eller tab op
til det største af følgende beløb: IEP 75.000 eller 125 procent af betalingen for
den Maskine, der udløser kravet eller på anden måde er årsagen til, at kravet
rejses (ved løbende betaling, f.eks. leje, er beløbsgrænsen et års betaling).
Ansvarsbegrænsningerne omfatter underleverandører og forhandlere (uændret).
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
31
Følgende tilføjes i slutningen af dette Afsnit:
IBM’s samlede ansvar og Deres rettigheder i forbindelse med enhver form for
misligholdelse, hvad enten det sker i eller uden for kontrakt, består alene i
erstatning af skader.
ITALIEN: Ansvarsbegrænsninger: Følgende erstatter første afsnits andet punktum:
Medmindre ufravigelig lov foreskriver andet, er IBM’s erstatningsansvar i
sådanne tilfælde begrænset til: (punkt 1 uændret) 2) anden form for faktisk
skade som følge af IBM’s manglende opfyldelse i henhold til eller på anden
måde forbundet med den genstand, dette Servicebevis gælder, op til det totale
beløb, De har betalt for den Maskine, der udløser kravet.
Ansvarsbegrænsningerne omfatter underleverandører og forhandlere (uændret).
Følgende erstatter andet Afsnit:
Medmindre ufravigelig lov foreskriver andet, er hverken IBM eller forhandleren ansvarlig for følgende: (punkt 1 og 2 uændret) 3) indirekte tab, selv om
IBM eller forhandleren er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne
tab.
SYDAFRIKA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO OG SWAZILAND:
Ansvarsbegrænsninger: Følgende føjes til dette Afsnit:
IBM’s samlede ansvar for faktisk skade som følge af IBM’s manglende opfyldelse i henhold til den genstand, dette Servicebevis gælder, er begrænset til det
beløb, De har betalt for den enkelte Maskine, der udløser kravet over for IBM.
TYRKIET: Produktstatus: Følgende erstatter dette Afsnit:
IBM opfylder kundeordrer på IBM-maskiner som værende nyfremstillede i
overensstemmelse med IBM’s produktionsstandarder.
STORBRITANNIEN: Ansvarsbegrænsninger: Følgende erstatter første afsnits
punkt 1 og 2 i dette Afsnit:
1. død eller personskade eller fysisk skade på Deres faste ejendom, som udelukkende skyldes misligholdelse fra IBM’s side;
2. anden direkte skade eller tab op til det største af følgende beløb: GBP
150.000 eller 125 procent af betalingen for den Maskine, der udløser kravet
eller på anden måde er årsagen til, at kravet rejses (ved løbende betaling,
f.eks leje, er beløbsgrænsen et års betaling).
Følgende punkt tilføjes i dette afsnit:
3. Misligholdelse fra IBM’s side af de forpligtelser, der påhviler IBM ifølge
afsnit 12 i ″Sale of Goods Act 1979″ eller afsnit 2 i ″Supply of Goods and Services Act 1982″.
32
Kom godt i gang
Ansvarsbegrænsningerne omfatter underleverandører og forhandlere (uændret).
Følgende tilføjes i slutningen af dette Afsnit:
IBM’s samlede ansvar og Deres rettigheder i forbindelse med enhver form for
misligholdelse, hvad enten det sker i eller uden for kontrakt, består alene i
erstatning af skader.
NORDAMERIKA
CANADA: Garanti i garantiperioden: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
Service i garantiperioden kan fås ved henvendelse på telefon 1-800-565-3344. I
Toronto, ring på 416-383-3344.
USA: Garanti i serviceperioden: Følgende tilføjes i dette Afsnit:
Service i garantiperioden fra IBM kan fås ved henvendelse på telefon 1-800772-2227.
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
33
Bemærkninger
Henvisninger til ikke-IBM Web-steder er kun til orientering og fungerer på
ingen måde som en godkendelse af disse Web-steder. Materialet på disse Websteder er ikke en del af materialet til dette IBM-produkt, og eventuel brug af
disse Web-steder sker på eget ansvar.
Behandling af datodata
Denne IBM-computer og de IBM-programmer, der leveres sammen med den,
er, når de anvendes i overensstemmelse med den tilhørende dokumentation, i
stand til korrekt at behandle, levere og/eller modtage datodata inden for og
mellem det 20. og 21. århundrede, forudsat at alle produkter, f.eks. programmer, maskiner og firmware, der anvendes sammen med disse produkter, fejlfrit
udveksler korrekte datodata med dem.
IBM fralægger sig ethvert ansvar for ikke-IBM-produkters databehandlingsfunktioner, selv om disse produkter er forudinstalleret eller på anden måde
distribueret af IBM. Kontakt den leverandør, der er ansvarlig for sådanne
produkter, direkte for at få oplysninger om produkterne og om nødvendigt få
dem opdateret. Denne IBM-computer kan ikke hindre fejl, der kan opstå, hvis
de programmer eller opdateringer eller det udstyr, du anvender eller udveksler
data med, ikke behandler datodata korrekt.
Ovenstående er en ansvarsbegrænsning vedrørende år 2000-parathed.
Varemærker
Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation:
HelpCenter
IBM
NetVista
PS/2
Varemærkerne Microsoft, Windows og Windows NT tilhører Microsoft Corporation.
Alle andre varemærker anerkendes.
Elektronisk stråling
Følgende afsnit på engelsk kan evt. benyttes i forbindelse med problemer, der
er opstået, når computeren benyttes i udlandet.
Federal Communications Commission (FCC) statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
34
Kom godt i gang
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
v Reorient or relocate the receiving antenna.
v Increase the separation between the equipment and receiver.
v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
v Consult an IBM authorized dealer or service representative for help.
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order
to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from
IBM authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television
interference caused by using other than recommended cables and connectors or
by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized
changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Responsible party:
International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telephone: 1-919-543-2193
Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Erklæring vedr. overholdelse af EU-krav for klasse B-produkter
NetVista X40 Type 6643
Følgende afsnit på engelsk kan evt. benyttes i forbindelse med problemer, der
er opstået, når computeren benyttes i udlandet.
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
35
Industry Canada Class B emission compliance statement: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Erklæring vedrørende EU-krav: Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 89/336/EØF om
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske
apparater. IBM er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene, der skyldes en ikke anbefalet ændring af produktet, herunder montering
af ikke-IBM-kort.
Dette produkt er testet og overholder grænseværdierne for klasse B-IT-udstyr i
henhold til CISPR 22/European Standard EN 55022. Grænseværdierne for
klasse B-udstyr er angivet for typiske boligområder, så de yder tilstrækkelig
beskyttelse mod interferens med licenserede kommunikationsenheder.
Følgende afsnit på engelsk kan evt. benyttes i forbindelse med problemer, der
et opstået, når computeren benyttes i udlandet.
Federal Communications Commission (FCC) and telephone company
requirements:
1. This device complies with Part 68 of the FCC rules. A label is affixed to the
device that contains, among other things, the FCC registration number,
USOC, and Ringer Equivalency Number (REN) for this equipment. If these
numbers are requested, provide this information to your telephone
company.
Note: If the device is an internal modem, a second FCC registration label
is also provided. You may attach the label to the exterior of the computer in
which you install the IBM modem, or you may attach the label to the external DAA, if you have one. Place the label in a location that is easily accessible, should you need to provide the label information to the telephone
company.
2. The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to
your telephone line and still have those devices ring when your number is
called. In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices should
not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect
to your line, as determined by the REN, you should call your local
telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
3. If the device causes harm to the telephone network, the telephone company
may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you
in advance; if advance notice is not practical, you will be notified as soon
as possible. You will be advised of your right to file a complaint with the
FCC.
4. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment,
operations, or procedures that could affect the proper operation of your
equipment. If they do, you will be given advance notice to give you an
opportunity to maintain uninterrupted service.
36
Kom godt i gang
5. If you experience trouble with this product, contact your authorized reseller, or call IBM. In the United States, call IBM at 1-800-772-2227. In Canada,
call IBM at 1-800-565-3344. You may be required to present proof of
purchase.
The telephone company may ask you to disconnect the device from the
network until the problem has been corrected, or until you are sure the
device is not malfunctioning.
6. No customer repairs are possible to the device. If you experience trouble
with the device, contact your Authorized Reseller or see the Diagnostics
section of this manual for information.
7. This device may not be used on coin service provided by the telephone
company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your
state public utility commission or corporation commission for information.
8. When ordering network interface (NI) service from the local Exchange Carrier, specify service arrangement USOC RJ11C.
Canadian Department of Communications certification label:
NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This
certification means that the equipment meets telecommunications network
protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate
Terminal Equipment Technical Requirements documents. The Department does
not guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction.
Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to
be connected to the facilities of the local telecommunications company. The
equipment must also be installed using an acceptable method of connection.
The customer should be aware that compliance with the above conditions may
not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified
equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to
request the user to disconnect the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe
system, if present, are connected together. This precaution may be particularly
important in rural areas.
Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but
should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as
appropriate.
NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal
device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to
be connected to a telephone interface. The termination on an interface may
Tillæg. Produktgaranti og bemærkninger
37
consist of any combination of devices subject only to the requirement that the
sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.
Netledninger
Undgå elektrisk stød: Af hensyn til sikkerheden leveres computeren med en
trepolet netledning. Sæt altid netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
IBM-netledninger til et bestemt land kan normalt kun købes i det pågældende
land.
IBM-netledning
partnummer
Bruges i følgende lande
6952301
Bolivia, Canada, Colombia, Den dominikanske Republik,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Latinamerika
(lavspænding), Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, SaudiArabien, Taiwan, Thailand, USA, Venezuela
13F9939
Australien, New Zealand
36L9015
Japan
13F9978
Belgien, Bosnien, Kroatien, Egypten, Finland, Frankrig,
Grækenland, Holland, Latinamerika (højspænding), Norge,
Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige,
Tyrkiet, Tyskland, Ungarn.
14F0032
Kina (Hong Kong S.A.R.), Dubai, Singapore, Storbritannien
13F9996
Danmark
14F0068
Chile, Italien
36L8875
Argentina
02K0542
Kina
38
Kom godt i gang
IBM
Partnummer: 22P1348
(1P) P/N: 22P1348
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement