fire keep your for life -2016
fire
keep your
for life
an Interfocos brand
0 1-2 0 1 6
Houthaarden inzet
Inserts à bois
Woodfires - insert
Holzkamine - Einsatz
Houthaarden inzet
Inserts à bois
Woodfires - insert
Holzkamine - Einsatz
an Interfocos brand
3
NL
FR
EN
DE
De organisatie achter Barbas
betrouwbaar en bevlogen
L’organisation de Barbas
fiable et impliquée
The organisation behind Barbas
reliable and enthusiastic
Die Organisation hinter Barbas
zuverlässig und voller Passion
Vindt u kwaliteit belangrijk? Hecht u waarde aan duurzaamheid? Voelt u
zich thuis bij een firma met een vriendelijk gezicht? Dan bent u bij Barbas
aan het juiste adres. Al sinds 1976 loopt deze Nederlandse haardenfabrikant
voorop als het gaat om innovatie en design. Barbas is nog altijd een familiebedrijf en weet als geen ander traditionele waarden te combineren met
moderne technieken. Kwalitatief hoogwaardige haarden produceren waar
u als klant honderd procent tevreden mee bent, dat is het streven. Maar
Barbas vindt dat zijn verantwoordelijkheid verder gaat: ook de zorg voor
mensen en milieu is een speerpunt. Alle haarden worden geproduceerd in
de Benelux, wat zorgt voor welkome werkgelegenheid. Door activiteiten
uit te besteden aan lagelonenlanden gaat waardevolle kennis verloren en
wordt snel inspelen op veranderingen in de markt onmogelijk. Barbas houdt
het vakmanschap dan ook graag in eigen huis. Daar doet u als consument
uw voordeel mee: altijd een moderne haard voorzien van de meest innovatieve technieken. Toch zijn de haarden van Barbas heel betaalbaar. Het
geheim van dit succes schuilt in de nieuwe manier van produceren. Met
een hypermoderne, milieuvriendelijke spuiterij en korte lijnen binnen het
bedrijf, weet Barbas een ongeëvenaarde efficiëntie te bereiken. Elke kachel
gaat op naam van de klant door de fabriek. Een haard is niet langer een
anoniem stuk staal maar een persoonlijk interieurproduct, met liefde en de
grootst mogelijke zorg behandeld door de vakmensen van Barbas.
Accordez-vous une grande importance à la qualité ? La durabilité est-elle
une valeur essentielle à vos yeux ? Vous sentez-vous bien auprès d’une
entreprise conviviale ? Alors, Barbas est la bonne adresse pour vous. Depuis
1976 déjà, ce fabricant néerlandais de foyers fait figure de pionnier en
matière d’innovation et de design. Barbas est toujours une entreprise familiale et sait mieux que quiconque combiner les valeurs traditionnelles et les
techniques modernes. Produire des foyers de qualité supérieure qui satisfont totalement nos clients, voilà notre mission. Mais Barbas estime que sa
responsabilité va encore plus loin : l’attention accordée aux personnes et le
respect de l’environnement sont aussi nos fers de lance. Tous les foyers sont
produits dans le Benelux, ce qui assure des emplois bienvenus. La soustraitance d’activités dans des pays à bas salaires entraîne une fuite de
précieuses connaissances et empêche de réagir rapidement aux changements sur les marchés. Barbas tente donc de conserver ce savoir-faire chez
nous. Et cela vous procure des avantages en tant que consommateur : vous
disposez toujours d’un foyer moderne doté des techniques les plus innovantes. Malgré tout, les foyers de Barbas sont très abordables. Le secret de
cette réussite réside dans une nouvelle manière de produire. Grâce à une
installation de mise en peinture hypermoderne et écologique ainsi qu’à des
lignes courtes au sein de l’entreprise, Barbas atteint un niveau d’efficacité
inégalé. Chaque foyer parcourt l’usine en arborant le nom du client. Un foyer
n’est plus une pièce d’acier anonyme mais un produit d’intérieur personnalisé, traité avec le plus grand soin possible par les professionnels de Barbas.
Is quality important to you? Do you attach value to sustainability? Do you
feel at home with a company with a friendly face? Then Barbas is the right
organisation for you. This Dutch fireplace manufacturer has been leading the
way in innovation and design since 1976. Barbas is still a family company
and has the unique ability of being able to combine traditional values with
modern techniques.
With the aim of manufacturing the highest quality fires that will give the
customer complete satisfaction. But Barbas believes its responsibility extends further: care for people and the environment is also something we
focus on. All our fires are produced in the Benelux, which ensures welcome
employment. If you sub-contract activities to low-wage countries, valuable
knowledge is lost and it is impossible to react effectively to changes in the
market. Barbas prefers to keep its skills and craftsmanship within the company. As a consumer, you also benefit from this: always a modern fire featuring
the most innovative techniques.
Yet Barbas fires are still very affordable. The secret of this success is in the
new production method. Thanks to a hyper-modern, environmentally
friendly paint shop and short lines within the company, Barbas has been
able to achieve unprecedented efficiency. Each fire goes through the factory
under its future owner’s name. A fire is no longer an anonymous piece of
steel, but a personal interior product, treated with the upmost care by the
Barbas professionals.
Finden Sie, dass Qualität ein wichtiger Aspekt ist? Legen Sie Wert auf Beständigkeit? Fühlen Sie sich bei einer Firma mit angenehmem Erscheinungsbild
gut aufgehoben? Dann sind Sie bei Barbas an der richtigen Adresse.
Der niederländische Hersteller von Kaminen gibt bereits seit 1976 in den
Bereichen Innovation und Design den Ton an. Barbas ist noch stets ein
Familienbetrieb und weiß traditionelle Werte mit modernen Techniken unnachahmlich zu kombinieren. Unser Bestreben ist es, qualitativ hochwertige
Kamine herzustellen, mit denen unsere Kunden hundertprozentig zufrieden
sind. Barbas findet, dass seine Verantwortung aber noch weitergeht: die
Sorge um Menschen und Umwelt ist ein weiterer Schwerpunkt. Alle Kamine
werden in den Benelux-Ländern hergestellt, was für willkommene Arbeitsplätze sorgt. Barbas vergibt keine Arbeiten an Niedriglohnländer, damit
wertvolles Wissen bewahrt und eine hohe Flexibilität bei Veränderungen im
Markt gewährleistet bleibt. Barbas hütet das Wissen gerne im eigenen
Haus. Der Vorteil für Sie als Verbraucher ist: immer ein moderner Kamin, der
mit den innovativsten Techniken ausgestattet ist.
Dabei bleiben die Kamine von Barbas auch noch erschwinglich. Das Geheimnis
des Erfolgs steckt in der neuen Produktionsweise. Mit einer hypermodernen,
umweltfreundlichen Lackiererei und kurzen Wegen innerhalb des Betriebs
ist Barbas beispiellos effizient. Jeder Ofen, der die Fabrik durchläuft, trägt
den Namen des Kunden. Ein Kamin ist kein anonymes Stück Stahl, sondern
ein persönlicher Einrichtungsgegenstand, der von den Barbas Fachleuten
mit Liebe und größtmöglicher Sorgfalt behandelt wird.
100% Benelux. Het is iets om trots op te zijn. Voor u als klant heeft dit nog
een belangrijk voordeel. Omdat Barbas snel kan schakelen, kunt u rekenen
op een bijzonder goede afterservice en vakkundige hulp bij het onderhoud
van uw haard.
100% Benelux. Nous pouvons en être fiers. Pour vous en tant que client, il
y a encore un autre avantage important. Etant donné que Barbas est très
flexible, vous pouvez compter sur un service après-vente de qualité élevée
et sur une assistance professionnelle pour l’entretien de votre foyer.
100% Benelux. It is something to be proud of, and it has an important
advantage for you, our customer. Because Barbas can adjust quickly, you can
count on exceptional after-sales service and professional help in the maintenance of your fire.
100% Benelux. Darauf kann man stolz sein. Für Sie als Kunde hat dies noch
einen weiteren wichtigen Vorteil. Weil Barbas so flexibel handeln kann, können Sie sich auch nach dem Kauf auf einen hervorragenden Kundendienst
und fachkundige Hilfe bei der Wartung Ihres Kamins verlassen.
5
NL
FR
EN
DE
Nader toegelicht...
Quelques explications...
Further explanation...
Gut zu wissen...
Wat is fijn stof?
Fijn stof zijn zeer kleine deeltjes, niet groter dan één honderdste millimeter
(< 0,01 mm), die bestaan uit een mengsel van zouten, mineralen en teren.
Met name deze laatste component is schadelijk voor de gezondheid. Teren
ontstaan als gevolg van een slechte en onvolledige verbranding. Maar er is
goed nieuws: bij moderne kachels treedt vrij­wel geen teervorming meer
op. Hierdoor bestaat het fijn stof alleen uit relatief onschadelijke zouten en
mineralen. Fijn stof emissies van Barbas-toestellen voldoen aan de strengste
internationale normen en bevatten nauwelijks teren. Voor u een veilig gevoel.
Que sont les particules fines ?
Les particules fines sont des éléments minuscules, ne dépassant pas un centième
de millimètre (< 0,01 mm), composés d’un mélange de sels, de minéraux et de
goudrons. Ce dernier composant surtout est nuisible pour la santé. Les goudrons
sont le résultat d’une combustion inadéquate et incomplète. Mais, il y a de
bonnes nouvelles : sur les poêles modernes, il n’y a pratiquement plus de formation de goudron. De ce fait, les particules fines sont composées uniquement de
sels et de minéraux relativement inoffensifs. Les émissions de particules fines
des appareils Barbas répondent aux normes internationales les plus strictes et
ne comportent quasiment pas de goudrons. Une caractéristique rassurante.
What is particle matter?
Particle matter is very fine particles, no larger than one hundredth of a millimetre (< 0.01 mm), made up of a mixture of salts, minerals, and tars. The last
component is particularly harmful to health. Tars arise as a result of bad and
incomplete combustion. But there is good news: modern fires produce hardly
any tar at all. This means that the particle matter is only made up of relatively
harmless salts and minerals. Particle emissions by Barbas appliances satisfy the
strictest international standards and contain virtually no tar. A safe feeling for you.
Was ist Feinstaub?
Feinstaub setzt sich aus sehr kleinen Teilchen zusammen, die nicht größer als ein
Hundertstel Millimeter sind (< 0,01 mm) und aus einer Mischung aus Salzen,
Mineralien und Teeren besteht. Vor allem diese letzte Komponente ist gesundheitsschädlich. Teere entstehen durch eine schlechte und unvollständige Verbrennung.
Es gibt jedoch eine gute Neuigkeit: Bei modernen Heizöfen tritt fast keine Teerbildung mehr auf. Dadurch besteht der Feinstaub nur aus relativ unschädlichen Salzen
und Mineralien. Feinstaubemissionen von Barbas-Geräten erfüllen die strengsten
internationalen Normen und enthalten kaum Teere. Ein beruhigendes Gefühl.
Keuringsrendement versus systeemrendement*
Een haard schaft u aan om er warmpjes bij te zitten. Natuurlijk wilt u niet dat
een groot deel van de warmte door de schoorsteen naar bui­ten verdwijnt. De
term ‘rendement’ brengt duidelijkheid. Bij het stoken van een houtkachel of
houthaard straalt er warmte via de wanden en ruit naar de ruimte waarin het
toestel staat opgesteld. Ook door de wand van het rookkanaal straalt warmte
naar de kamer. Een warm rookkanaal in de woonruimte draagt dan ook bij aan
het verwarmen van de woning. Omdat een deel van de warmte via de schoorsteen naar buiten verdwijnt, is er sprake van warmteverliezen. Het rendement
is een maat voor deze warmteverliezen. Hoe hoger het rendement, hoe meer
warmte er vrijkomt om de woning te verwarmen en hoe minder warmte via
de schoorsteen verloren gaat. Binnen de verwarmingswereld is het de laatste
tijd gebruikelijk om twee soorten rendementen te bepalen:
1. H
et keuringsrendement. Dit is een maat voor de warmteafgifte van een
toestel zonder rekening te houden met het verwarmend vermogen van een
rookkanaal in de woning. Dit rendement wordt onder gestandaardiseerde
omstandigheden bepaald door een onafhankelijke keuringsinstantie.
2. H
et systeemrendement. Hierbij wordt wel rekening gehouden met extra warmteafgifte van een rookkanaal in de woning. Omdat de situatie per
woning verschilt, is het systeemrendement niet exact te bepalen. In deze
brochure gaan wij uit van een gemiddelde woonsituatie.
Het systeemrendement is altijd hoger dan het keuringsrendement.
* In het productoverzicht wordt gesproken over efficiency (keuringsrendement) en system
efficiency (systeemrendement).
Materiaalkeuze
Barbas-haarden zijn zwaargewichten. Letterlijk en figuurlijk. Elke Barbas-haard is
namelijk voorzien van een verbrandingskamer van dikwandig, hittebestendig
staal, speciaal geselecteerd naar Barbas-normen. Daarnaast krijgt elke Barbas
een unieke oppervlaktebehandeling waarvoor we in onze eigen fabriek een
bijzondere installatie bouwden die onder gecontroleerde condities hittebestendige lak aanbrengt. Dit gebeurt op een zeer energiezuinige, milieuvriendelijke manier. De buitenmantel van elke Barbas is gemaakt van dikwandig
staal en/of speksteen. Dit zorgt voor een goede warmteoverdracht en verzekert u van een duurzaam, langdurig gebruik van de haard. Tastbaar resultaat
van bovengenoemde eigenschappen is dat elke Barbas-haard letterlijk wat
zwaarder weegt dan een vergelijkbaar model van een ander merk.
Rendement de certification par rapport à rendement de système*
Vous achetez un foyer pour vous tenir au chaud. Bien entendu, vous ne voulez
pas qu’une grande partie de la chaleur s’échappe vers l’extérieur par le biais de
la cheminée. Dans ce cadre, le terme « rendement » nous permet d’y voir plus
clair. Lors du chauffage avec un poêle ou un foyer au bois, de la chaleur rayonne
par le biais des parois et de la vitre dans la pièce où l’appareil est installé. De la
chaleur rayonne également vers la pièce via la paroi du canal de combustion.
Par conséquent, un canal de combustion chaud dans la pièce de séjour contribue
également au chauffage de l’habitation. Vu qu’une partie de la chaleur s’échappe
vers l’extérieur par le biais de la cheminée, il y a des pertes de chaleur. Le
rendement permet de mesurer ces pertes de chaleur. Plus le rendement est
élevé, plus de la chaleur est dégagée pour chauffer l’habitation et moins de la
chaleur s’échappe par le biais de la cheminée. Dans le secteur du chauffage,
il est d’usage ces derniers temps de déterminer deux sortes de rendement :
1. Le rendement de certification. C’est la mesure de la génération de chaleur
d’un appareil sans tenir compte du pouvoir chauffant d’un canal de combustion dans l’habitation. Ce rendement est déterminé dans des circonstances
standardisées par une instance de certification indépendante.
2. Le rendement de système. Dans ce cas, il est bel et bien tenu compte du
rayonnement de chaleur d’un canal de combustion dans l’habitation. Etant
donné que la situation diffère pour chaque habitation, il est impossible de
déterminer avec exactitude le rendement de système. Dans cette brochure,
nous partons de l’hypothèse d’une situation d’habitation moyenne.
Le rendement de système est toujours supérieur au rendement de certification.
* Dans l’aperçu des produits, il est question d’efficacité (rendement de certification) et
d’efficacité de système (rendement de système).
Sélection des matériaux
Les foyers de Barbas sont solides et costauds. Au sens littéral comme au sens figuré.
Chaque foyer Barbas est en effet doté d’une chambre de combustion en tôle d’acier
épaisse et résistante à la chaleur, spécialement sélectionnée en fonction des normes
Barbas. De plus, chaque Barbas subit un traitement de surface unique en son genre,
pour lequel nous avons construit une installation spécifique dans notre usine et
qui applique la laque résistante à la chaleur sous des conditions maîtrisées. Cela
s’effectue de manière très économe en énergie et écologique. Le manteau extérieur
de chaque Barbas est fabriqué en acier épais et/ou en pierre ollaire. Cela assure
un transfert de chaleur correct et garantit une utilisation durable du foyer. Le résultat tangible des propriétés susmentionnées est que chaque foyer Barbas est
littéralement un rien plus lourd qu’un modèle comparable d’une autre marque.
Test yield versus system yield*
You purchase a fire to keep you warm. Naturally you don’t want a lot of the
warmth to disappear up the chimney. The term ‘yield’ offers clarity. When burning
a wood fire or stove, the heat is radiated into the room in which the fire is located
via the walls and window. The wall of the flue also radiates warmth into the
room. A warm flue in the living-room also contributes to heating the home.
Because part of the heat disappears up the chimney, you have heat loss. Yield
is a measure of such heat losses. The higher the yield, the greater the warmth
that is released to heat the home and the lower the heat that is lost up the
chimney. Within the heating world, it has in recent times become usual to
determine two types of yield:
1. T he test yield. This is the measure for the heat emission of an appliance
without taking into account the heating capacity of the flue in the house.
This yield is measured under standardised conditions by an independent
test authority.
2. T he system yield. Here the extra heat emission from a flue in the house is
taken into account. Because the situation is different for each house, the
system yield cannot be precisely determined. In this brochure, we take an
average situation as an example.
The system yield is always higher than the test yield.
* In the product overview, we talk of efficiency (test yield) and system efficiency (system yield).
Choice of material
Barbas fires are heavyweights. Literally and figuratively. Each Barbas fire has a
combustion chamber of thick-walled, heat-resistant steel, specially selected to
meet Barbas standards. In addition, each Barbas fire undergoes a unique surface
treatment for which we built a special installation in our own factory; it applies
a heat-resistant lacquer under carefully controlled conditions. This takes place
in a high energy-saving and environmentally-friendly way. The outside casing
of each Barbas fire is made of thick steel and/or soapstone. This ensures an
optimum heat emission and guarantees that you will enjoy a sustainable, long
life of your fire. Tangible results of the above-mentioned characteristics are
that each Barbas fire literally weighs more than a comparable model from a
different manufacturer.
Normnutzungsgrad versus Systemwirkungsgrad*
Ein Kamin ist eine Anschaffung, damit man es warm hat. Es soll also nach Möglichkeit vermieden werden, dass ein Großteil der Wärme durch den Schornstein verloren geht. Der Ausdruck ‘Wirkungsgrad’ bringt Klarheit. Bei dem Heizen mit einem
Holzofen oder Holzkamin strahlt Wärme über die Wände und die Scheibe in den
Raum, wo das Gerät aufgestellt ist. Auch durch die Wand des Rauchkanals strahlt
Wärme in den Raum. Ein warmer Rauchkanal im Wohnraum trägt somit zum Erwärmen des Wohnraums bei. Da ein Teil der Wärme über den Schornstein nach
draußen zieht, kommt es zu Wärmeverlusten. Der Wirkungsgrad ist ein Maß für
diese Wärmeverluste. Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Wärme wird freigesetzt, um den Wohnraum zu beheizen und desto weniger Wärme geht über
den Schornstein verloren. In der Heizungsbranche ist es in letzter Zeit üblich,
zwei Arten von Wirkungsgraden zu bestimmen:
1. D
er Normnutzungsgrad. Dies ist ein Maß für die Wärmeabgabe eines Geräts,
ohne dass das Wärmevermögen eines Rauchkanals im Wohnraum berücksichtigt
wird. Der Nutzungsgrad wird unter standardisierten Bedingungen von einem
unabhängigen Prüfinstitut ermittelt.
2. Der Systemwirkungsgrad. Hier wird auch die zusätzliche Wärmeabgabe eines
Rauchkanals im Wohnraum berücksichtigt. Da in jedem Wohnraum eine andere
Situation vorliegt, lässt sich der Systemwirkungsgrad nicht exakt bestimmen.
In dieser Broschüre gehen wir von durchschnittlichen Wohnbedingungen aus.
Der Systemwirkungsgrad ist immer höher als der Normnutzungsgrad.
Fijn stof emissie (mg/m3) - Fine particle emission (mg/m3)
Emission de particules fines (mg/m3) - Fein Staub Emission (mg/m3)
7
* In der Produktübersicht ist von efficiency (Normnutzungsgrad) und system efficiency
(Systemwirkungsgrad) die Rede.
Materialwahl
Barbas Kamine sind Schwergewichte. Sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Jeder Barbas-Kamin besitzt nämlich eine Brennkammer aus dickwandigem, hitzebeständigem Stahl, der nach speziellen Barbas-Normen ausgewählt wird.
Daneben erhält jeder „Barbas“ in unserer fabrikeigenen Bearbeitungsanlage eine
einzigartige Oberflächenbehandlung, wo unter kontrollierten Bedingungen hitzebeständiger Lack aufgetragen wird. Dabei wird sehr energieschonend und umweltfreundlich vorgegangen. Der Außenmantel jedes „Barbas“ ist aus dickwandigem
Stahl und/oder Speckstein angefertigt. Dies sorgt für eine gute Wärmeübertragung
und garantiert Ihnen einen dauerhaften und langlebigen Kaminbetrieb. Als spürbares Ergebnis dieser Eigenschaften ist jeder Barbas-Kamin gegenüber vergleichbaren Modellen anderer Marken wahrhaftig ein Brocken.
Barbas fijn stof emissie
Barbas fine particle emission
Barbas emission de particules fines
Barbas Fein Staub Emission
Norm
Requirement
Seuils
Anforderung
Contents
Noviteiten, nouveautés, news, neuheiten
Universal-6
Universal-6 60
Universal-6 65
Universal-6 70
Universal-6 75
Universal-6 80
Universal-6 85
8
Unilux-6
Unilux-6 40
Unilux-6 52
Unilux-6 55
Unilux-6 65
Unilux-6 67
Unilux-6 70
Unilux-6 75
Unilux-6 80
Unilux-6 265 Left / Right
Unilux-6 265 Three sided
Unilux-6 270 Left / Right
Unilux-6 270 Three sided
Productinformatie
Kaders en afwerkstijlen
Productoverzicht
Warmtebepaling
Milieu
Service & garantie
Colofon
74
78
82
84
86
92
Informations des produits
Cadres et finitions
Tableau des produits
La chaleur requise
Environnement
Service & garantie
Colophon
74
78
82
84
86
92
Product information
Frames and finishing styles
Product overview
Heat requirements
Environment
Service & guarantee
Colophon
74
78
82
84
86
92
Produktinformationen
Rhamen und Verarbeitungsstile
Produktübersicht
Wärmebedarf
Umwelt
Service & Garantie
Impressum
74
78
83
85
87
92
10
14
16
18
20
22
24
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
Cuatro-3
Cuatro-3 57
Cuatro-3 70
Cuatro-3 75
Cuatro-3 80
Cuatro-3 90
62
64
66
68
70
Showroom
88
NL
Unilux-6
Twee- en driezijdige modellen
Kenmerkend voor de Unilux-6 inzet houthaarden is de
geringe inbouwdiepte. Hierdoor is de Unilux-6 extra breed
toepasbaar en biedt de haard sfeer en warmte, óók in
‘ondiepe’ situaties waar voorheen geen haard mogelijk
was. Nu is de Unilux-6 lijn uitgebreid met twee- en drie­
zijdige modellen. De tweezijdige haarden zijn ideaal om in
een hoek van de woonruimte te worden ingebouwd. De
driezijdige haarden bieden vanuit iedere hoek van de
kamer een perfect zicht op het vuur.
Noviteiten
Nouveautés
News
Neuheiten
Warmte reflecterend glas
Een twee- en driezijdige haard bestaat uit meer glaszijden.
Hierdoor is de temperatuur in de verbrandingskamer lager.
Met de nieuwe warmte reflecterende zijruiten in de
Unilux-6 265 en 270 blijft de warmte in de verbrandings­
kamer op de juiste temperatuur zodat het verbrandings­
proces geoptimaliseerd wordt. Het resultaat hiervan is een
betere verbranding en een hoger rendement. Bijkomend
voordeel, u behoudt veel schonere ruiten tijdens het stoken.
FR
Unilux-6 265 Left
Unilux-6 270 Left
Unilux-6 270 Three sided
DE
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Modèles à deux et trois faces
La profondeur d’encastrement limitée caractérise les inserts à bois
Unilux-6. Ce qui permet d’appliquer l’Unilux-6 de manière particulièrement large. L’Unilux-6 offre ainsi de vastes possibilités
d’installation. Il introduit la chaleur et la convivialité même là où le
« manque de profondeur » interdisait auparavant l’installation d’un
insert. La série Unilux-6 est aujourd’hui étoffée de modèles à deux
et trois côtés vitrés. Les appareils à deux faces sont parfaits afin
d’être intégrés dans un coin du séjour. Les appareils à trois faces
offrent à partir de chaque coin du séjour une vue parfaite sur
l’insert.
Two and three sided models
It is the limited built-in depth that characterises the Unilux-6 wood
insert fires. This makes the Unilux-6 widely applicable so that the
fire provides more heat, also in “shallow” situations where no fire
was formerly possible. The Unilux-6 has now been developed with
two and three sided models. The two-sided fires are ideal for
building into a corner of the living space. The three sided fires offer
a better view of the fire from each corner of the room.
Zwei- und dreiseitige Modelle
Charakteristisch für die Unilux-6 Einsatz-Holzkamine ist die geringe
Einbautiefe. Dadurch ist der Unilux-6 besonders vielfältig einsetzbar. Er bietet Flair und Wärme auch in “untiefen” Situationen, wo
früher auf einen Kamin verzichtet werden musste. Jetzt ist die
Unilux-6 Linie mit zwei- und dreiseitigen Modellen erweitert
worden. Die zweiseitigen Kamine sind ideal, um in einer Ecke
eingebaut zu werden. Die dreiseitigen Kamine bieten von jeder
Ecke des Zimmers eine perfekte Aussicht auf die Flammen.
Verre réfléctant la chaleur
Un appareil à deux et trois faces dispose donc de plusieurs faces en
verre. La température dans la chambre de combustion est ainsi
moins élevée. Grâce à des nouvelles vitres latérales réfléctants la
chaleur au sein de l’Unilux-6 265 et 270, la chaleur dans la chambre de combustion reste à la bonne température de sorte que le
processus de combustion soit optimisé. Le résultat est une meilleure combustion et un rendement plus élevé. Autre avantage,
vous gardez des fenêtres bien plus propres en chauffant.
10
EN
Warm reflective glass
A two and three sided fire is composed of several glass sides. This
reduces the temperature in the combustion chamber. With the
new heat-reflecting side windows in the Unilux-6 265 and 270, the
heat stays at the right temperature in the combustion chamber
thereby optimising the combustion process. This results in better
combustion and higher efficiency. An additional advantage is that
you retain cleaner windows while stoking.
Wärmereflektierendes Glas
Ein zwei- oder dreiseitiger Kamin besteht an mehreren Seiten aus
Glas. Dadurch ist die Temperatur in der Verbrennungskammer
niedriger. Mit den neuen wärmereflektierenden Seitenscheiben im
Unilux-6 265 und 270 bleibt die Wärme in der Verbrennungs­
kammer auf der richtigen Temperatur, sodass der Verbrennungsprozess optimiert wird. Das Resultat ist eine bessere Verbrennung
und eine höhere Leistung. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die
Fenster beim Heizen viel sauberer bleiben.
Universal-6
Universal-6
Een begrip onder de inzet
houthaarden
Tout un concept dans le
domaine des inserts à bois
Setting the standard for
insert wood fires
Ein Begriff bei den
Einbau-Holzkaminen
Sommige producten zijn en blijven
klassiekers. Zij doorstaan de tand
des tijds en zullen altijd vanuit
ontwerp of functionaliteit hun waarde
behouden. De Universal van Barbas is zo’n
product, met recht een klassieker en een
begrip onder de hout inzethaarden. Nu is de
Universal revolutionair vernieuwd, zowel in
de techniek als in de vormgeving. Barbas
presenteert u: de Universal-6!
Certains produits sont et restent des
classiques. Ils résistent aux outrages
du temps et, de par leur conception
ou leurs fonctionnalités, sont assurés de conserver toute leur valeur. L’Universal de Barbas
en fait partie. C’est à juste titre un classique, et
même tout un concept dans le domaine des
inserts à bois. L’Universal a bénéficié d’un rajeunissement révolutionnaire, tant sur le plan
technique que de la forme. Aujourd’hui, Barbas est fier de vous présenter l’Universal-6 !
Some products are and remain
classics. They stand the test of time
and will always retain their value
due to their design or function. The Barbas
Universal is such a product, a true, traditional
classic wood inset fire. The Universal has undergone revolutionary modernisation, in
terms of both technology and design. Barbas
presents to you the Universal-6!
Manche Produkte sind und bleiben
Klassiker. Sie überstehen den Zahn
der Zeit und behalten dank des
Designs oder Funktionsumfanges immer
ihren Wert. Der Universal von Barbas ist ein
solches Produkt: mit Recht ein Klassiker und
ein Begriff bei den Einbau-Holzkaminen.
Der Universal hat nun eine revolutionär neue
Technik und Form. Barbas präsentiert:
den Universal-6!
NL
Bestaande situaties
De Universal-6 is een houthaard met draaideur en door zijn oorspronkelijke afmetingen
perfect toepasbaar in bestaande situaties.
Optionele convectieventilator
Het unieke aan de Universal-6 is de geïntegreerde convectieventilator achterin het
toestel (optioneel). De ventilator zorgt voor
een snellere verspreiding van de convectiewarmte.
Nieuw is de positie van de ventilator, deze
bevindt zich achterin het toestel. Hierdoor is
er ruimte gecreëerd voor een verdiepte
stookbodem waardoor u extra stookcomfort
ervaart. Een ander voordeel; hierdoor is het
mogelijk te kiezen uit vier verschillende
design kaders.
FR
Installations existantes
L’Universal-6 est un insert à bois équipé
d’une porte pivotante, dont les dimensions
d’origine sont parfaitement adaptées aux installations existantes.
Ventilateur de convection optionnel
La particularité de l’Universal-6 réside dans
son ventilateur de convection intégré à
l’arrière (en option). Ce ventilateur assure
une distribution plus rapide de la chaleur de
convection.
Ce qui est nouveau, c’est sa position à
l’arrière de l’appareil. Cela ménage l’espace
nécessaire pour un fond de chauffe plus profond et, en conséquence, un plus grand confort d’utilisation. L’autre avantage réside
dans la possibilité inédite, de choisir parmi
quatre cadres différents.
EN
Existing situations
The Universal-6 is a wood fire with a swing
door, and its original dimensions make it
perfect for use in existing situations.
Optional convection ventilator
The unique aspect of the Universal-6 is the
integrated convection ventilator at the back
of the fire (optional), the ventilator accele­
rates the distribution of the convection heat.
The position of the ventilator is new. It is
now located at the back of the fire. This has
created space for a deepened combustion
base, giving you extra heating comfort which
is another advantage. This makes it possible
to choose from four different design frames.
DE
Universal-6 60
Universal-6 65
Universal-6 70
Universal-6 75
Universal-6 80
Universal-6 85
14
16
18
20
22
24
NL
FR
Bestehende Situationen
Der Universal-6 ist ein Holzkamin mit Drehtür
und dank seiner besonderen Abmessungen
perfekt in bestehenden Situationen einsetzbar.
EN
Optionaler Konvektionsventilator
Einzigartig an dem Universal-6 ist der hinten
im Gerät integrierte Konvektionsventilator
(optional). Der Ventilator sorgt für eine
schnellere Verbreitung der Konvektionswärme.
DE
Neu ist die Position des Ventilators, der sich
nun hinten im Gerät befindet. Dies schaffte
Platz für einen vertieften Feuerboden, wodurch sich Ihr Heizkomfort noch mehr erhöht. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie sich
nun aus vier Designrahmen entscheiden
können.
Vernieuwde verbrandingstechniek
Als vanzelfsprekend bij Barbas is er veel zorg besteed aan de verbrandingstechniek conform de laatste wet- en regelgeving. Bovendien is het
bij de Universal-6 mogelijk de verbrandingslucht van buiten te halen.
Zo stookt u ruimte onafhankelijk. Ideaal voor de steeds beter geïsoleerde
woningen.
Nouvelle technique de combustion
Bien entendu, Barbas apporte tous ses soins à la conformité de la technique de combustion à la législation et à la réglementation en vigueur.
De plus, l’Universal-6 permet d’extraire l’air de combustion de l’extérieur.
Vous pouvez ainsi chauffer des pièces indépendamment les unes des
autres. Idéal pour des habitations de mieux en mieux isolées.
Modernised combustion technology
Barbas naturally devotes a great deal of care to the combustion technology in accordance with the latest laws and regulations. Moreover, with
the Universal 6 it is possible to draw combustion air from outside. This
enables you to heat your room independently. Ideal for houses that have
increasingly effective insulation.
Erneuerte Verbrennungstechnik
Selbstverständlich wurde der Verbrennungstechnik beim Barbas große
Aufmerksamkeit entgegengebracht, sie genügt allen aktuellen Vorschriften. Überdies ist es beim Universal-6 möglich, die Verbrennungsluft von
außen zu beziehen. So heizen Sie Ihren Raum unabhängig. Ideal für heutige gut isolierte Wohnungen.
13
Universal-6 60
600600
424424
380380
396
396
172
172
300
300
150150
15
125125
600
457457
424
451451
380
172
396
550
550
337
337
300
150
125
Universal-6 60 - kaderloos / frameless / sans cadre / ohne Rahmen
* External air supply ø125
i
451
Universal
6-60
frameless
Universal
6-60
frameless
1:10 1:10
mm mm
0 0
550
American
Modifications
American
Modifications
reserved
reserved
337
Bladel
Bladel
457
p.82
keep your fire - for life
Universal-6 65
650
650
474
474
380
380
172
396
396
172
16
200
150
200
150
125
125
715
715
461
461
507
507
451
451
650
474
380
172
200
396
600
600
632
387
632
387
150
125
Universal-6 65 - klassiek kader / classic frame / cadre classique / klassischer Rahmen
Bladel
Bladel
461
507
451
Universal
6-65 classic
frameframe
Universal
6-65 classic
American
Modifications
Modifications
reserved reserved
American
1:10
mm
0
1:10
mm
0
600
i
715
387
p.82
* External air supply ø125
632
keep your fire - for life
Universal-6 70
700 700
524 524
380 380
19
172
82
396
125 125
765 765
461 461
557 557
451 451
700
524
380
82
396
550
550
582
337
172
180
582
337
125
Universal-6 70 - klassiek kader / classic frame / cadre classique / klassischer Rahmen
* External air supply ø125
461
557
451
i
Universal
classic
frame
Universal
6-706-70
classic
frame
American
1:10
mm
1:10
0mm 0
550
American
Modifications
Modifications
reserved
reserved
582
Bladel Bladel
765
337
396
172
82
180 180
p.82
keep your fire - for life
Universal-6 75
700700
524524
380380
172
82
396
396
20
17282
180180
125125
696696
501501
557557
700
451451
524
380
82
650
650
578
578
396
125
70
70
437
437
172
180
696
Universal-6 75 - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen
501
* External air supply ø125
Bladel
Bladel
451
Universal
6-75
built-in
frame
Universal
6-75
built-in
frame
Modifications
AmericanAmerican
Modifications
reserved
reserved
1:10 1:10
0 0
mm mm
650
i
578
p.82
437
keep your fire - for life
557
Universal-6 80
750
574
380
396
23
172
82
180
125
746
750
501
607
574
451
380
82
396
528
600
125
70
387
172
180
746
Universal-6 80 - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen
501
* External air supply ø125
i
451
Universal 6-80 built-in frame
1:10
mm
0
600
American
528
Modifications
reserved
387
Bladel
607
p.82
keep your fire - for life
Universal-6 85
800
624
380
396
82
24
172
180
125
796
501
657
800
451
624
380
82
396
650
648
437
172
180
125
796
Universal-6 85 - verdiept kader / insert frame / cadre de profondeur / vertiefter Rahmen
501
Bladel
451
Universal 6-85 insert frame
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
650
i
648
p.82
657
* External air supply ø125
437
keep your fire - for life
600
600
600
600
580
480
550
682
650
530
650
550
580
582
550
480
600
480
530
480
580
600
550
480
550
650
632
600
600
530
750
580
582
530
480
480
530
550
682
650
580
480
650
480
582
600
550
600
550 632
530
480
580
530
530
650
600
580
650
480
580
530
600
682
480650
550 632
580
600
530
480
530
650
632
600
600
582
550
580
600
550
682
650
480
580
550
530
530
650
580
530
480
580
815
750
700
700
750
750
800
530
600
580
800
700 750
865
800
580
650
530
600
682
650
580
650
700
815
750 800
800
580
800
800
580
700 700
750
580
650
530
800
650
632
600
480
580
815
700 700 750
580
480
Universal-6 85
650
632
600
530
800
650
580
600
580
550
682
650
530
530
650
580
700
530
600
682
650
600
600
682
480
650
582
550
580
480
600
530
650
650
632
600
580
480
580
530
550
682
650
530
650
765
700 700 750
800
800
650
800
530
550 632
580
582
550
600
682 600
650
480
580
700
750
750
765
700 700
750
800
650
750 800
580
530
750 865
800
800
650
530
480
530
550
682
650
480
650
632
600
530
580
580
800
650
865
750 800
600
682
650
650
700
530
550
682
650
530
Universal-6 80
550
582
550
480
480
580
530
580
Universal-6
80
800
750
765
700
750
865
700
800 765
600 650 700
700
580
865
765
800
650
700 700
580
600
530
580
480
530
600
582
480
530
550
582
550
550
682
650
582
550
550
600
682
650
480
650
632
580
550
600
650
632
600
530
682
480
650
582
600
550
600
750
530
650
632650
600
580
600
682
480
650
580
765
700 700
682 600
650
530
650
650
632
600
750
815
750
800
865
800
650
600
530
582
580
530
550
682
650
480
580
530
Universal-6 85
800
582
600
550
530
480
682 600
650
480
550
632
580
600
800
700
700
530
580
480
480
530
550
682
650
480
650
632
600
530
715
800
600 650 700
550
632
580
600
480
650
632
600
530
530
582
580
550
682
650
480
Universal-6
85
750
700
Universal-6 85
700
650
632
600
480
582
600
550
530
580
580
582
600
550
582
530
650
600
682
650
580
530
550
682
580
580
480
632650
600
582
600
550
480
550
550
682
650
480
865
715
800
650
Universal-6 75
580
750
700
600
750
632
600
750
715
800
650
530
550
682
650
580
580
530
700
682
650
Universal-6 80
650
632
600
480
480
580
582
600
550
480
530
600
480
530
550
682
650
550
632
580
582
550
530
480
480
650
632
600
530
582
600
550
550
582
Universal-6
80
700
600
580
650
815
750
600
550 632
530
480
530
550
682
650
632
550
600
530
480
480
580
530
480
600
530
580
550
632
550
682
650
580
530
480
632
600
750
665
600
750 865
530
815
750
700
600
480
582
550
632
600
480
580
582
550
600
480
582
480
550
632
580
600
550
480
530
480
582
600
550
582
550
582
550
632
600
550
632
600
480
480
530
550
582
582
600
550
480
480
480
iversal-6 75
650
815
800
Universal-6
85
765
Universal-6
70
700
550
682
650
Universal-6 85
700
Universal-6 80
815
750
750
750 865
750
Universal-6 80
Universal-6
75
800
800
Klassiek kader800
Verdiept
kader
Inbouwkader
Universal-6
85
765
Universal-6
70
765
650
650
Universal-6
Classic
frame
Insert frame
Built-in frame
700 700 65
700 700
700 700
815
Cadre classique Cadre de profondeur
Cadre encastrable
750
750 800
580
700
580
ersal-6 60
480
750
650
632
600
700
700
Sans cadre
Universal-6 85
600
Universal-6
75
klassiek kader700 815
750
Universal-6
classic
frame 80
800
cadre classique
765
Universal-6
65
700 700
klassischer Rahmen
582
550
iversal-6
70
765
550
682
650
Universal-6 80
715
Universal-6
60
650
Frameless
700
750
665
600 650
550
480
530
582
480
550
480
632
550
600
530
582
550
480
530
550
582
550
632
600
480
582
600
550
530
582
550
Kaderloos
650
600
Universal-6
75
632
550
600
530
582
480
530
582
550
480
550
480
Dimensions Universal-6
insert frame
70
cadre deUniversal-6
profondeur
765
iversal-6
65
765
700 700
700 700
Universal-6
75
vertiefter Rahmen 750
550
480
600
550 632
480
600
530
582
550
550 632
480
765
Sans cadre
Cadre classique Cadre de profondeur Cadre encastrable
700
700
700
Universal-6
60
765
Kaderloos
Klassiek kader
Verdiept kader
Inbouwkader
700
700
700
715 700
665
Built-in
Frameless
Classic frame
Insert frame
650 frame
650
650
650
600
600
600
600
Universal-6
60
Sans cadre
Cadre classique Cadre
de profondeur
Cadre
encastrable
765
Kaderloos
Klassiek
kader
Verdiept
kader
Inbouwkader
700
700
700
715 700
Universal-6
75
Frameless
Classic 650
frame
Insert
frame
Built-in frame
650
650
650
665
Universal-6
70
Sans
cadre
classique
Cadre Kaderloos
de profondeur Cadre
encastrable
Kaderloos600
Klassiek kader
VerdieptCadre
kader
Inbouwkader
600
600
600
Klassiek
kader
Verdiept kader
Inbouwkader
Universal-6
60
715
Universal-6
Frameless
Classic
frame65
Insert frame
Built-in frame
650
650
650
650
Built-in frame
Frameless
Classic
frame
Insert
frame
665
70
SansUniversal-6
cadre
Cadre classique
Cadre de profondeur
Cadre encastrable
Sans
cadre
Cadre
Cadre de profondeur Cadre encastrable
600
600
600
600 classique
765
815
Kaderloos
Klassiek
kader65
Verdiept kader
Inbouwkader
Universal-6
700 750
700
700 750
700 750
715
Universal-6
60
665
765
Built-in
frame
Frameless
Classic frame
Insert frame
665
650 700
600 650
600
600 650 700
600 650 700
700
600
600
600
600
Sans cadre
Cadre classique Cadre de profondeur Cadre
encastrable
765
Universal-6
65
700
700
700
700
Universal-6
60
Kaderloos
Klassiek kader
Verdiept
kader
Inbouwkader
765
Universal-6
80
700
700
700
715 700
665
Universal-6
75
Built-in frame
Frameless
Classic
frame
Insert
frame
650
Kaderloos600 650
Klassiek kader
Verdiept
kader
Inbouwkader
600
600 650
600 650
Universal-6
70
Universal-6
60
Sans
cadre
Cadre
classique
Cadre
de
profondeur
Cadre
encastrable
Universal-6
765
Universal-6
60
Built-in frame
Frameless
Classic
frame 65 Insert frame
Kaderloos
Klassiek
kader
Verdiept
kader
Inbouwkader
700
700
700
700
715 75
Universal-6
60
Universal-6
65 Cadre
Universal-6
70
Universal-6
80
Universal-6
85
Universal-6
75 de
Sans cadre
Cadre
classique
profondeur
CadreUniversal-6
encastrable
650
650
650
650
Frameless
Classic
frame
Insert frame
Built-in frame
665
Universal-6
70
Kaderloos
Klassiek kader
Verdiept kader
Inbouwkader
600
600
600
600 classique
Sans
cadre
Cadre
Cadre de profondeur Cadre encastrable
865
715
Universal-6
60
765
665
815
765
Universal-6
715
Built-in
frame
Frameless
Classic
frame65
Insert frame
650
700 750 800
600 650
600
600 650 700
600 650 700 700
750 800
700 700 750
700 700 750 800
650
650
650
650
Universal-6 70
665
Sans cadre
Cadre classique Cadre de profondeur Cadre encastrable
600
600
600
600
kaderloos
765
815
Universal-6
65
Kaderloos
Klassiek
kader
Verdiept kader
Inbouwkader
700 750
700
700 750
700 750
750
715
Universal-6
60
665
frameless
765
Built-in frame
Frameless
Classic
frame
Insert frame
650
650
650
650
600
600
600
600
Universal-6
80
700
700
700
700
Universal-6
85
Universal-6
75
Universal-6
70
Universal-6
60
sans cadre
765
Sans65cadre
Cadre classique Cadre de profondeur Cadre
encastrable
Universal-6
Universal-6
700
700 65
700
700
765
Universal-6
60
ohne Rahmen
Kaderloos
Klassiek
kader
Verdiept
kader
Inbouwkader
700
700
700
Universal-6
80
715 700
665
Universal-6 75
650
assiek kader
Verdiept kader
Inbouwkader
Frameless
Classic
frame
Insert frame
Built-in frame
600 650
600
600 650
600 650
70
715
765
Universal-6
765
assic
frame 65 Insert Universal-6
frame
Built-in
cadre
Cadre
classique
Cadre
de
profondeur Cadre
encastrable
650 frame
650
650 Sans
650
765
700
700
700 700
700 700
700 700
865
815
700
700
700
Universal-6 75
715 700
adre classique Cadre de profondeur Cadre encastrable
800
800
800
750
750
750
750 800
650
650
650
650
Universal-6
70
665
Kaderloos
Klassiek kader
Verdiept kader
Inbouwkader
600
600
600
600
715
865
Universal-6
60
665
765
815
765
Universal-6
65
Frameless
Classic
frame
Insert frame
Built-in frame
650
700 750 800
800
600 650
600 650 700
600 650 700 700
700 700 750
700 700 750 800
750 800
Universal-6
70
Universal-6
75
Sans65cadre
Cadre classique Cadre de profondeur Universal-6
Cadre encastrable
Universal-6
70
Universal-6
80
Universal-6
85
inbouw kader
765
815
Universal-6
Kaderloos
Klassiek
kader
Verdiept kader
Inbouwkader
700 750
700 65
700 750
700 750
750
715
665
built-in frame
765
Universal-6
60
650
650
650
650
Built-in
frame
Frameless
Classic
frame
Insert
frame
600
600
600
600
700
700
700
700
Universal-6
80
Universal-6
85
Universal-6 70
Universal-6
75
cadre encastrable
765
765
765
Sans cadre
Cadre
classique Cadre
de profondeur Cadre
encastrable
700
700
700 700
700 700
700 700
700
700
700
700
815
Einbaurahmen
765
750
750
750 865
750
Universal-6
80
700
700
700
Universal-6
75
715 700
665
800
800
800
800
Kaderloos
Klassiek kader
Verdiept kader
Inbouwkader
650
600 650
600
600 650
600 650
70
715
iversal-6
60
765
Universal-6
65 Insert Universal-6
765
Frameless
Classic
frame
frame
Built-in frame
650
650
650
700
700
700 700
700 700
700 700
865
815
Universal-6
75
Universal-6
70
Sans cadre
Cadre classique
Cadre
de profondeur
Cadre
encastrable
Universal-6
75
800
750
750 800
750 800
750 800
Universal-6
80
Universal-6
70
Universal-6
85
Kaderloos
Klassiek
kader
Verdiept
kader
Inbouwkader
715
865
665
765
815
765
Universal-6
60
650
650
650
650
Universal-6
65
700 750 800
Built-in frame
Frameless
Classic
frame
Insert frame
800
600
600
600
600
700
700 700 750
700 700 750 800
700 700
750 800
Universal-6
75
765
Sans
cadre
Cadre
classique
Cadre
de
profondeur
Cadre
encastrable
Universal-6
80
700
700
700
700
Universal-6
85
verdiept kader
Universal-6 65
865
750 800
750 800
800
27
Unilux-6
Unilux-6
Compacte krachtpatser
Compact, mais puissant
Compact Power
Kompakter Kraftprotz
Kenmerkend voor de Unilux-6 inzet­
houthaarden is de geringe inbouw­
diepte. Hierdoor is de Unilux-6 extra
breed toepasbaar en biedt de haard
sfeer en warmte, óók in ‘ondiepe’ situaties
waar voorheen geen haard mogelijk was.
La profondeur d’encastrement limitée
caractérise les inserts Unilux-6.
L’Unilux-6 offre ainsi de vastes possibilités d’installation. Il introduit la
chaleur et la convivialité même là où le « man­
que de profondeur » interdisait auparavant
l’installation d’un poêle.
It is the limited built-in depth that
characterises the Unilux-6 wood insert fires. This makes the Unilux-6
widely applicable so that the fire
provides more heat, also in “shallow” situations where no fire was formerly possible.
Charakteristisch für die Unilux-6
Einsatz-Holzkamine ist die geringe
Einbautiefe. Dadurch ist der Unilux-6
besonders vielfältig einsetzbar. Er
bietet Flair und Wärme auch in “untiefen”
Situationen, wo früher auf einen Kamin verzichtet werden musste.
NL
Volop variatie
Barbas biedt maar liefst twaalf Unilux-6 modellen, in verschillende hoogte- en breedtematen.
Net als bij grote broer Universal-6, is er keuze
uit diverse stijlvolle kaders; voor elke woonstijl.
Schoorsteen aansluiting
Uniek is de aansluitmogelijkheid voor de rookgasafvoer op uw schoorsteen. Door het uitgekiende ontwerp van de Unilux-6 kunnen de
vlakke modellen naar wens via de bovenof achterzijde van het toestel worden aan­ge­
sloten. Ook een diagonale aansluiting behoort
tot de mogelijkheden. Bij deze optie komt de
convectiemantel te vervallen. Raadpleeg voor
deze optie de installatievoor­schriften.
Warmte reflecterend glas
Een twee- en driezijdige haard bestaat uit meer
glaszijden. Hierdoor is de temperatuur in de
verbrandingskamer lager. Met de nieuwe
warmte reflecterende zijruiten in de Unilux-6
265 en 270 blijft de warmte in de verbrandings­
kamer op de juiste temperatuur zodat het ver­
brandingsproces geoptimaliseerd wordt. Het
resultaat hiervan is een betere verbranding en
een hoger rendement. Bijkomend voordeel,
u behoudt veel schonere ruiten tijdens het
stoken.
FR
Un éventail de variations
Barbas propose en effet pas moins de douze
modèles de hauteurs et de largeurs différentes.
À l’instar de son grand frère l’Universal-6, il
offre le choix entre différents encadrements
de styles différents ; en fonction de chaque
style d’habitation.
Raccordement à une cheminée
La possibilité de raccordement pour l’évacuation
des gaz de fumées à votre cheminée est
unique. De conception astucieuse, les modèles
plats d’Unilux se raccordent au choix par le
dessus ou par l’arrière de l’appareil. Il est également possible de le raccorder en diagonale.
Au niveau de cette option, le manteau de convection n’est pas disponible. Consultez les
consignes d’installation pour cette option.
Verre réfléctant la chaleur
Un appareil à deux et trois faces est composé de
plus de faces en verre. La température dans la
chambre de combustion est ainsi moins élevée.
Grâce à des nouvelles vitres latérales réfléctants
la chaleur au sein de l’Unilux-6 265 et 270, la
chaleur dans la chambre de combustion reste à
la bonne température de sorte que le processus
de combustion soit optimisé. Le résultat est une
meilleure combustion et un rendement plus
élevé. Autre avantage, vous gardez des fenêtres
bien plus propres en chauffant.
EN
Plenty of variation
Barbas has no less than twelve Unilux-6
models on offer, in various heights and widths.
Just as with its big brother, the Universal-6,
there is a choice of various stylish frames;
for every living style.
Chimney connection
The option for connecting the flue to your chimney is unique. Due to the clever design of the
Unilux-6, the flat models can be connected via
the top or rear of the appliance as desired.
A diagonal connection is also an option.
The convection casing is not used with this
option. For this option, consult the installation
instructions.
Warm reflective glass
A two and three sided fire is composed of
several glass sides. This reduces the temperature in the combustion chamber. With the new
heat-reflecting side windows in the Unilux-6
265 and 270, the heat stays at the right temperature in the combustion chamber thereby
optimising the combustion process. This results
in better combustion and higher efficiency.
An additional advantage is that you retain
cleaner windows while stoking.
DE
Variantenreichtum
Barbas bietet zwölf Unilux-6 Modelle in verschiedenen Höhen- und Breitenmaßen. Wie
beim großen Bruder Universal-6 stehen - für
jeden Wohnstil - mehrere stilvolle Rahmen zur
Auswahl.
Schornsteinanschluss
Einmalig ist die Anschlussmöglichkeit des
Rauch­rohrs an den Schornstein. Dank der ausgeklügelten Konstruktion des Unilux-6 können
die flachen Modelle nach Wunsch über die
Ober- oder Rückseite des Geräts angeschlossen
werden. Auch ein diagonaler Anschluss ist
möglich. Bei dieser Option entfällt der Konvektionsmantel. Schlagen Sie für diese Option die
Montageanleitung nach.
Wärmereflektierendes Glas
Ein zwei- oder dreiseitiger Kamin besteht an
mehreren Seiten aus Glas. Dadurch ist die Temperatur in der Verbrennungskammer niedriger.
Mit den neuen wärmereflektierenden Seitenscheiben im Unilux-6 265 und 270 bleibt die
Wärme in der Verbrennungskammer auf der
richtigen Temperatur, sodass der Verbrennungs­
prozess optimiert wird. Das Resultat ist eine
bessere Verbrennung und eine höhere
Leistung. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die
Fenster beim Heizen viel sauberer bleiben.
Unilux-6 40
Unilux-6 52
Unilux-6 55
Unilux-6 65
Unilux-6 67
Unilux-6 70
Unilux-6 75
Unilux-6 80
Unilux-6 265 Left / Right
Unilux-6 265 Three sided
Unilux-6 270 Left / Right
Unilux-6 270 Three sided
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
NL
FR
EN
DE
Behaaglijk binnenklimaat
Voor de steeds beter geïsoleerde woningen van nu, is de Unilux-6 geschikt gemaakt om
de verbrandingslucht desgewenst van buiten te halen. Ondanks het compacte design van
de houthaard, kan de voorziening voor de toevoer van de verbrandingslucht direct worden
aangesloten op de haard; naar keuze aan de onderzijde of achterzijde. Dit biedt een
enorme keuzevrijheid qua plaatsing. Is dit om bouwtechnische redenen niet mogelijk?
Geen probleem: de Unilux-6 kan de verbrandingslucht ook rechtstreeks uit de woonkamer
halen. Aan u de keus. Een behaaglijk binnenklimaat is in beide gevallen gegarandeerd.
Une chaleur agréable
Conçu pour les logements à l’isolation sans cesse plus performante d’aujourd’hui, l’Unilux-6
permet en outre de récupérer l’air de combustion à l’extérieur. Grâce à son faible encombrement, il est possible de raccorder l’air de combustion directement sur l’insert, au choix
par le dessous ou par l’arrière. Vous bénéficiez ainsi d’une grande liberté de choix quant à
son emplacement. La construction ne le permet pas ? Aucun problème : l’Unilux-6 peut
également récupérer l’air de combustion directement dans la pièce. À vous de choisir.
Dans un cas comme dans l’autre, vous avez l’assurance d’une température idéale.
Pleasant indoor ambience
For the present-day increasingly better insulated homes, the Unilux-6 has been adapted
to draw combustion air from outside if required. In spite of the wood fire’s compact design, the combustion air supply facility can be directly connected to the fireplace, either
on the bottom or the rear as preferred. This offers enormous freedom of choice for installation. Is this not possible for architectural reasons? No problem, the Unilux-6 can also
draw combustion air directly from the living room. The choice is yours. An important indoor ambience is guaranteed in both situations.
Behagliches Raumklima
Für die heutigen gut isolierten Wohnungen ist der Unilux-6 in der Lage, Verbrennungsluft
auf Wunsch von außen zu beziehen. Ungeachtet des kompakten Designs des Holzkamins
kann die Vorkehrung für die Zufuhr der Verbrennungsluft direkt an den Kamin angeschlossen werden - nach Wahl unten oder hinten. So ergeben sich zahllose Aufstellungsmöglichkeiten. Ist dies aus baulichen Gründen nicht möglich? Kein Problem: Der Unilux-6 kann die
Verbrennungsluft auch direkt aus dem Wohnraum beziehen. Sie haben die Wahl! Ein behagliches Raumklima ist in jedem Fall garantiert.
29
Unilux-6 40
31
405
130
100*
130
262
100*
405
262
359
359
337
337
405
100*
453*
560
453*
560
76*
379
70
76*
379
70
130
156* 156*
* = optional
* = optional
air/inlet/outlet
air inlet/outlet
Unilux-6 40 - kaderloos / frameless
sans
cadre / ohne Rahmen
262
359
337
i
American
1:10
mm
0
1:10
mm
0
453*
560
Unilux-6
Unilux-6
40 frameless
40 frameless
American
Modifications
Modifications
reserved reserved
*
Bladel
70
Bladel
379
* Optional air inlet/outlet
p.82
keep your fire - for life
Unilux-6 52
530 530
320 320
32
117
100*
117
100*
130 130
125 125
595 595
359 359
351 351
387 387
530
320
76*
117
100*
495
495
388*
125
76*
388*
314
314
110
110
527
527
130
156*156*
* = optional
air inlet/outlet
* = optional
air inlet/outlet
Unilux-6 52 - klassiek kader / classic frame / cadre classique / klassischer Rahmen
* Optional air inlet/outlet
595
359
351
387
Unilux-6
classic
frame
Unilux-6
52 52
classic
frame
American American
Modifications
Modifications
reserved
reserved
1:10 1:10
0 0
mm mm
*
BladelBladel
495
i
314
p.82
527
keep your fire - for life
Unilux-6 55
530
320
35
117
100*
130
125
526
389
337
387
530
320
117
100*
543*
650
648
469
130
76*
110
125
156*
526
* = optional air inlet/outlet
Unilux-6 55 - verdiept kader / insert frame / cadre de profondeur / vertiefter Rahmen
389
* Optional air inlet/outlet
Unilux-6 55 insert frame
1:10
mm
0
50
American
48
Modifications
reserved
i
337
469
Bladel
387
p.82
keep your fire - for life
Unilux-6 65
650
400
37
117
100*
150
125
647
389
507
650
337
400
117
100*
495
388*
455
125
76*
71
314
150
156*
647
Unilux-6 65 - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen
* = optional air inlet / outlet
* Optional air inlet/outlet
389
507
337
Unilux-6 65 built-in frame
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
4
Bladel
i
p.82
keep your fire - for life
Unilux-6 67
38
Unilux-6 67 - klassiek kader / classic frame / cadre classique / klassischer Rahmen
keep your fire - for life
p.82
i
* Optional air inlet/outlet
Bladel
Unilux-6 70
41
Unilux-6 70 - verdiept kader / insert frame / cadre de profondeur / vertiefter Rahmen
* Optional air inlet/outlet
Bladel
i
p.82
keep your fire - for life
Unilux-6 75
760
500
42
117
100*
150
125
757
389
337
617
760
500
117
100*
495
388*
493
125
76*
110
314
150
156*
757
Unilux-6 75 - verdiept kader / insert frame / cadre de profondeur / vertiefter Rahmen
* = optional air inlet / outlet
389
337
617
Bladel
Unilux-6 75 insert frame
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
95
i
93
p.82
* Optional air inlet/outlet
314
keep your fire - for life
Unilux-6 80
45
Unilux-6 80 - verdiept kader / insert frame / cadre de profondeur / vertiefter Rahmen
* Optional air inlet/outlet
Bladel
i
p.82
keep your fire - for life
NEW
Unilux-6 265 Left
125
400
46
11
390,50
398,50
120
133
150
329,50
658,50
520
398,50
189**
329,50
658,50
Unilux-6 265 Left - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen
keep your fire - for life
p.82
i
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
Bladel
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
Unilux-6 265 Left built-in frame
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
220,50
125
11
76*
491
318
318
150
520
390,50
400
120
133
220,50
NEW
Unilux-6 265 Three sided
125
400
398,50
400,50
133
120
150
49
660
220,50
125
491
150
76*
318
318
133
120
400
398,50
400,50
520
189**
660
Unilux-6 265 Three sided - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
Bladel
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
Unilux-6 265 Three sided built-in frame
Modifications
reserved
American
i
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
1:10
mm
0
520
220,50
p.82
keep your fire - for life
NEW
Unilux-6 270 Left
50
425
434
120
180
133
125
400
11
357
713,50
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
575
125
425
434
388
561
388
180
133
400
120
255,50
76*
11
189**
357
713,50
Unilux-6 270 Left - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen - Measurements under reservation
keep your fire - for life
p.82
i
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
Bladel
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
Unilux-6-270 Left built-in frame
Modifications
reserved
American
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
1:10
mm
0
255,50
575
NEW
Unilux-6 270 Three sided
125
435,50
180
433,50
133
120
400
53
715
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
575
255,50
433,50
76*
435,50
133
125
180
561
388
388
120
400
189**
715
Afmetingen onder voorbehoud
Unilux-6 270 Three sided - inbouw kader / built-in frame / cadre encastrable / Einbaurahmen - Measurements
under reservation
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
Bladel
* = Optional air inlet ø125 mm rear side
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
Unilux-6 270 Three sided built-in frame
Modifications
reserved
American
i
** = Optional air inlet ø125 mm bottom side
1:10
mm
0
575
255,50
p.82
keep your fire - for life
700
715
650
760
760
700
760
Unilux-6
80
825
825
825
592
825
399
399
399
399
399
399
399
491 491
491
491
491
491
660
660
660
660
Unilux-6 265 Three sided
694
694
694
433
433
433
433
433
433
660
660
660
433
433
433
694
694
694
694
433
433
433
433
433
433
433
433
660
660
660
660
433
433
433
433
525 525
525
525
525
525
525
525
525 525
525
525
525 525
525
525
525
525
682
694
Classic
frame
Classic
Classic
klassiek kader Classic
frame
frame
frame
Classic
Classic
classic frame Classic
frame
frame
frame
Classic
Classic
Classic
cadre classique Classic
frame
frame
frame
frame
klassischer Rahmen
433
433
433
468
468
468
468
468
468
468
749
749
749
Unilux-6 270 Left
825
Classic
frame
Classic
Classic
Classic
frame
frame
frame
433
433
433
433
399
399
399
434
434
434
715
715
715
715
434
434
434
434
660
433
55
Unilux-6 270 Three sided
433
433
433
749
749
749
468
468
468
468
468
468
749
749
749
749
468
468
468
468
468
468
468
468
434
434
714
714
714
434
434
434
434
434
434
714
660
660
660
433
433
433
715
715
715
468
468
468
715
715
715
715
468
468
468
468
Unilux-6 270 Three sided
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6270
270
270Right
Right
Right
714
714
714
561
Built-in
inbouw kader
frame
built-in frame
Built-in
Built-in
Built-in
cadre encastrable
frame
frame
Einbaurahmen frame
433
Unilux-6 270 Right
714
434
434
434
694
715
434
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6270
270
270Three
Three
Threesided
sided
sided
561
825
434
434
434
434
694
694
694
749
749
749
749
434
434
434
434
434
Unilux-6 270 Right
694
694
694
399
399
399
434
434
434
714
714
714
714
399
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6265
265
265Three
Three
Threesided
sided
sided
Unilux-6
270
270
270
Three
sided
660
660
660
715
715
715
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
270
270
270
270
Three
Three
Three
Three
sided
sided
sided
sided
491
433
399
399
399
434
434
434
660
399
561
561
561 561
491
561
561 491
491
714
714
714
714
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6265
265
265Right
Right
Right
Unilux-6
270
270
270
Right
659
659
659
714
714
714
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
270
270
270
270
Right
Right
Right
Right
Unilux-6 265 Three sided
399
525
434
434
434
434
491
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6265
265
265Left
Left
Left
Unilux-6
270
270
270
Left
659
659
659
714
714
714
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
270
270
270
270
Left
Left
Left
Left
659
561 561
561 561
491
561
561 491
491
399
399
399
434
434
434
491
825
inbouw kader
built-in frame
Built-in
cadre encastrable
frame
Einbaurahmen
Built-in
Built-in
Built-in
Built-in
Built-in
Built-in
frame
frame
frame
frame
frame
frame
Built-in
Built-in
Built-in
Built-in
frame
frame
frame
frame
Unilux-6 265 Right
659
525
527
650
527
682
682
Unilux-6 265 Right
Unilux-6 Left/Right/Three sided
Unilux-6 265 Left
Unilux-6 270 Left
825
399
399
399
399
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6Left/Right/Three
Left/Right/Three
Left/Right/Threesided
sided
sided
491
561 561
561
561
491
561
561 491
825
491
491
491 491
491
491
491 491
491
491
491
491
527
527
682
560
682
592
495
592
682
495
527
527
650
650
520 682
682
560
455 527
682
560
592
495
610 682
592
495
527
650
592
527
650
825
825
399
399
399
399
Dimensions
Dimensions
Dimensions
sous
sous
sous
réserve
réserve
réserve
399
760
825
659
659
659
659
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6265
265
265Three
Three
Threesided
sided
sided
660
660
660
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
265
265
265
265
Three
Three
Three
Three
sided
sided
sided
sided
595
595
595 595 525
595
525
595
525
825
825
694
694
694
694
399
399
399
715
715
715
434
434
434
561
825
825
694
694
694
klassiek kader
Afmetingen onder voorbehoud
classic frame
Dimensions under reservation
Classic
Classic
Classic
825
cadre classique Dimensions sous réserve
frame
frame
frame
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
onder
onder
onder
voorbehoud
voorbehoud
voorbehoud
Classic
Classic
Classic
Classic
klassischer Rahmen
Dimensions
Dimensions
Dimensions
under
under
under
reservation
reservation
reservation
frame
frame
frame
frame
399
399
399
561
561
561
825
825
525
760
825
760
765
825
682
527
760
765
825
765
760
682
527
650
455
592
682 682
495
495
610 527
610 527 520 650
682 682
527 527
650 682
560
650
560
455 527
520
455527 610 650
520 682 455 495
592
495 592495
610 682
560
610682
527
650592
495
825
433
433
433
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6270
270
270Left
Left
Left
760
825
825
682
527
610
650
495 592495
527
455592
455
610
592650
455
610
610
495
560
527
682 682
527
455 495
520
495 527
650 682
495
650
682
527
520
610 650
520
455
520610
610
455
495
650
682
527
610
560
560682
455650
455527
610
520
650
765
760
760
Built-in
Built-in
Built-in
frame
frame
frame
Built-in
Built-in
Built-in
Built-in
Unilux-6 265 Left
frame
frame
frame
frame
659
659
659
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
265
265
265
265
Right
Right
Right
Right
595 595 525
595 595
595
525
595
525
760
825
825
760
700
760
765
715
760
765
760
760
765
760
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6265
265
265Right
Right
Right
659
659
659
659
595 595 525
595 595 525
525
595
595
825
715
760
825
715
825
433
433
433
433
682
765
760
760
527
650
592
760
825
682 682 527
650
527
760
765
760
715
715
700
760
765
399
399
399
399
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6265
265
265Left
Left
Left
659
659
659
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
265
265
265
265
Left
Left
Left
Left
468
749
749
468
468
715
468
468
468
468
749
749
749
749
749
749
468
468
468
468
468
468
715
715
715
468
468
468
595
825
715
700
760
760
765
760
715
760
700
760
765
760
700
760
715
399
399
399
765
760
715
700
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Dimensions
sous
sous
sous
sous
réserve
réserve
réserve
réserve
561
561
561
825
825
760
825
825
715
760
700
715
760
700
650
715
760
700
760
715
715
650
715
Unilux-6
Unilux-6 Left/Right/Three
Left/Right/Three sided
sided
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6Left/Right/Three
Left/Right/Three
Left/Right/Threesided
sided
sided
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingenonder
onder
ondervoorbehoud
voorbehoud
voorbehoud
765
Dimensions
Dimensions
Dimensions
under
under
under
reservation
reservation
reservation
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
Afmetingen
onder
onder
onder
onder
voorbehoud
voorbehoud
voorbehoud
voorbehoud
Dimensions
Dimensions
Dimensions
sous
sous
sous
réserve
réserve
réserve
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Dimensions
under
under
under
under
reservation
reservation
reservation
reservation
561
561
561
760
Unilux-6
80
650
682
825
760
765
760
760
825
527
682
650592650
495 592495
592
527592
610560
610682495
610
455
560
495
760
760
760
765
527
527 682 650
650
455
520520520455520
592
592455560
455
495
610
455
455 560610
495610
560 610
455
520
527
527
592495
610
610
650
455
610
592
650
495455
455
610
592
527
650
455
610
455
610
650
495
455 592495
495
560610
527
592
455
592495
560
610 455 610 610610
455 610 455
455
527
682
495
520
520
495682
610
650
610
527
650
455 610 455
610
682
682
527
520
520
495
650
610650
610
455
527
495610
455
760
760
760
765
715
700
760
760
765
760
700
760
715
650
595
650
650
700
760
715
Unilux-6 80
715
715
700
760
700
595
595
595
760
825
825
527
527455
682
455682
650
495
520
520
650
495
520610
610
560
610 560
455
610 455
455
520 455520 520520
455
825
760
700
760
715
650
650
595
650
650
700
760
715
595
650
715
700
715
650
715
595
760
760
760
765
825
760
765
760
760
825
760
765
760
760
825
760
760
760
765
650
700
760
760
715
700 80
715
Unilux-6
760
650
715
760
715
700
760
700
595
650
650
595
700
650
595
530
650
650
595
700
595
595
650
650
595
650
715
700
595
760
765
760
760
715
760
760
700
765
760
760
715
760
760
700
765
760
760
700
760
715
760
760
765
Unilux-6 80
Unilux-6
70
530
Unilux-6
Unilux-6
75
59575
682
760
700
715
Unilux-6
760 80
700
760
715
650
71580
Unilux-6
760
760
700
650
700
760
760
715
700
715 80
Unilux-6
760
650
650
595
700
650
760
Unilux-6
75
700
715
595
650
650
700
760
715
650
470
530
530
650
650
595
595
530
650
650
595
700
595
595
595
760
700
760
760
700
715
760
760
765
760
650
760
760
700
715
Unilux-6
715
Unilux-6
8075
700
760
700
760
715
650
715
Unilux-6
76080
760
700
650
595
700
650
Unilux-6
75
700
715
650
760
650
650
595
650700
760
Unilux-6
75
70080
715
Unilux-6
Unilux-6 75
650
595
650
530
595
595
595
715
Unilux-6
760 80
760
Unilux-6 80
Unilux-6 70
Unilux-6 75
650
650
595
700
650
650
595 70
Unilux-6
530
595
650
595
650
700
650
682
650
760
760
715
Unilux-6
80
700
715
700
760
700
650
595
700
650
Unilux-6
700
71575
650
760
700
650
530
650
650
595
700
650
650
595
Unilux-6
53070
Unilux-6kader
67
Klassiek
470
530
Classic530
frame
682
700
71575
650
Unilux-6
760
760
700
760
Unilux-6
80
700
650
Unilux-6 75
700
650
650
595
Unilux-6
70
650
Unilux-6
75
760
715
650
595
650
530
650
Unilux-6595
70
470
530
530
650
595
650
530
Unilux-6 70
592
682
592
682
682
527
610
495
650
560
610
455650
610
455
455 560610
520
682
527
560
495610
560
455
455
520
700
650
650
700
Unilux-6
76075
700
650
650
595
650
Unilux-6
76075
715
700 80
Unilux-6
650
595
650
530
650
595
Unilux-6
70
Unilux-6
595
650 67
Unilux-6
70
650
530
Unilux-6
595
650 67
527592610
650527
592
495 650 495
610
Unilux-6 75
650
595
Unilux-6 70
595
Unilux-6
650 67
595
Unilux-6
70
700
650
650
530
530
470
650
530
650
405
530
530
Klassiek470
kader
650
Classic530
frame
Unilux-6 67
Klassiek
530kader
530
Classic470
frame
650
682 682 527
650
527
650
650
Unilux-6
70
650
530
Unilux-6
530 67
470
Klassiek
650kader
530
Classic
frame
Unilux-6
67
595
650
650
530
592 592
682
527
650
650
560
495
610650
455
610
455
650527
650
560
495
610 682
455 527
520
495
650527
560682
495
592
682
527
610 610
592495
682
682
495
560
610
455 610 455 455527
520 455520 520520
610 520 610
610
455
560 455
610 610
520
455
560
520455 455
592
495
455
455
610
560
610
495
560
610
610 455
455
527 610
650
610
455
495
610
592
455
592
650
495
455 455
610
595
595
650
Unilux-6
70
700
650
650
530
470
650
530
Unilux-6
67
595
650
650
530
Unilux-6
65
Classic frame
Verdiept
kader
530
530
Insert frame
405
530
Klassiek
kader
Unilux-6470
65
650
Classic530
frame
530
Klassiek 405
kader
530
530
Classic
frame
650
530
Unilux-6
470 65
Unilux-6 67
Verdiept
kader
Classic
frame
405
530
530
Insert frame
Klassiek
kader
530
Classic
frame
650
530
Unilux-6
470 65
682
700
650
650
Unilux-6
75
700
760
Unilux-665080
760 75
715
Unilux-6
760
700
Unilux-6
80
760
650
650
530
592682
682
682
527
527
592 560
682
527
527
592
495 520
650
650
560
495
610
455
610
455
610
610 560
455 650
610 560
520
455 495
610 650
495682
495
610682
455
520
610
455
610610610
455455455
592
682
527
527
592
610
520
610
455
682
527
527
592
520
610
610
455
520455
610
455
610
520
455
610
495455
650
650
560
495455
610
455455
520
455
610
495
650
650
560
495
560
455
520
610
455
610
455 495
520 560
650
650
Unilux-6
70070
760
Unilux-6
75
595
650
595
650
700
650
700
Unilux-6
76075
59567
650
Unilux-6
650
530
65070
Unilux-6
700
682 520495
520
610
650
455
527
610
527
495
650
610 610
455
520
520
455520
455
520455
610
560
610
455
455
520
495
610
610
455
455
560
610
560
610
455 455
Unilux-6 75
592
650
455
455
610
610
495
455
495
455
610 610
592
560
610
610610 455
455
455
455
560
650
530
595
650
650
Unilux-6
70
700
530
650
530
650
470
530
Unilux-6
67
595
65070
Unilux-6
Unilux-6
Klassiek 67
kader
530
650
530
Classic
frame
470
Unilux-6
650 65
530
Unilux-6
59567
405
405
530
530
Verdiept
kader
405
Unilux-6
55
Klassiek
kader
530
Insert
frame
2 527
650
Unilux-6 70
Unilux-6 67
700
Unilux-6
70
Unilux-6
59575
Unilux-6
700
65070
650
Unilux-6
75
700
760
530
470
Klassiek
kader
Unilux-6
65
530
650
Classic530
frame
650
650
Unilux-6 67
530
530
405
530
Klassiek
kader
Unilux-6
65
470
Classic530
frame
650
27
92495
0610
520
520
530
650
650
700
530
650
650
595
650
650
530
650
650
Unilux-6
70
700
Unilux-6 65
Verdiept kader
Unilux-6
55
530
530
Insert
frame
Klassiek
kader
405
530
530
Classic
frame
Unilux-6
65
650
530
Klassiek405
kader
530
Unilux-6
65
530
Classic470
frame
650
530
Unilux-6 67
682
527
650
560650
610
455
610
455
520
495610
527 520650
455
682
527
560
495455
650
455
520
455520
520 682
520
610
650
65067
Unilux-6
Unilux-6 70
Unilux-6 70
Unilux-6
70
650
530
595
Unilux-6
67
650
650
Unilux-6
70
700
682
527
495
650
520
610
520610
610 650
455
495 520610
520
610
495
650
520
610 455
455 520455
682
527
Unilux-6 67
Unilux-6 70
470
530
650
530
650
Unilux-6
65067
610
495
455
455
592
610
455
610
610
495
520
455
610
455
520
455
610
455
560
610
455
530
530
650
650
Unilux-6 67
Klassiek530
kader
530
Classic
frame
Unilux-6
65065
650
Unilux-6 67
530
470
530
530
650
650
650
Unilux-6
67
530
405
Unilux-6
55
530
Verdiept
kader
405
530
Insert frame
5610
60
455
0 682
7
Unilux-6 67
Klassiek 530
kader
530
405
530
530
Classic
frame
Unilux-6
65
650
Unilux-6
67
Klassiek
kader
470
53065
Unilux-6
650
530
Classic
frame
650
Unilux-6
65067
527
455
55650
520
10
5
Unilux-6 65
Unilux-6
classic
frame67
530
cadre classique
Unilux-665065
klassischer Rahmen
530
405
530
530
Unilux-6650
65
650
610610
527520610
520
455
455
650
5
405
530
530
650
klassiek kader
610
455
5
Unilux-6 65
Verdiept
kader
530
Unilux-6
55
530
Insert
frame
Unilux-6 65
610
495
455
610
5
530
530
cadre de profondeur
Unilux-6 55
vertiefter Rahmen
455
610
ader
me
2
520
455
455455 610
610
520
520
520
Einbaurahmen
nilux-6
insert frame405
2
455
520
520
455
520
Unilux-6
Inbouw 405
kader
Verdiept530
kader
405
Unilux-6
55
530
530
530
Built-in
frame
Insert
frame
Unilux-6
52
Unilux-6 55
Unilux-6 65
Inbouw
kader
Verdiept
kader
Unilux-6
405
405
53052
530
530
Built-in frame
Insert
frame
Unilux-6
55
Unilux-6 55
650
verdiept kader
Unilux-6
65
55 495
520
610
oos
0
ess
2
405kader
Inbouw405
kader
Verdiept
Unilux-6
530
Unilux-6
52
405
530
530
Built-in405
frame
Insert
frame
Unilux-6
55
530
Unilux-6 52
Unilux-6 55
inbouw kader
Unilux-6
65
530
Unilux-6
40
Unilux-6
Unilux-6
405
405
40555
built-in
frame
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
Unilux-6
52
530
530
53065
Unilux-6
52
Frameless
Built-in530
frame
Insert
frame
cadre
encastrable
Unilux-6
650
Unilux-6 55
455
520
os
0
ss
520
er voorbehoud
r reservation Kaderloos
réserve
40540
Unilux-6
Frameless
Frameless
Built-in 530
frame
Unilux-6
52
Unilux-6
55
Kaderloos
Inbouw
kader
Unilux-6
Unilux-6
530 52
Unilux-6
40
Frameless
Built-in
frame
Inbouw405
kader
Verdiept
kader
405
Unilux-6
55
530
530
530
Built-in
frame
Insert
frame
Unilux-6
52
455520
520
Unilux-6 40
Frameless
Unilux-6
405
Unilux-6Inbouw
kader
Unilux-6405
52
520
Unilux-6 40
sans cadre
er voorbehoud
ohne Rahmen
r reservation
réserve
Kaderloos
520
520455
520455
520
520
Frameless
Unilux-6 40
Unilux-6
405
405
Unilux-6
52
Inbouw
kader
405
Unilux-6Verdiept
kader
Built-in 530
frame
Insert
frame
Unilux-6
55
kader
Unilux-6Inbouw
530
Built-in
frame
Unilux-6
52
405
Unilux-6405
55
530
Unilux-6
Verdiept
kader
530
Insert frame
530
Verdiept405
kader
Unilux-6
Unilux-6
55
Unilux-6
530
Insert
frame
530
Klassiek
kader
405
Unilux-6 55
Built-in
frame
Insert
frame55
Classic
frame
Unilux-6
52 52
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
Unilux-6
6565
530
Unilux-6
40
Unilux-6
52
405
405kader
405 kader
Kaderloos
Inbouw
Verdiept
Unilux-6
Unilux-6
55
Inbouw
kader
Verdiept
Klassiek
kader
530kader
530
Unilux-6
52
Frameless
Built-in405
frame
Insert
frame
Unilux-6
65
530
530
530
650
Built-in405
frame
Insert
frame
Classic470
frame
Unilux-6
55
530
530
Dimensions Unilux-6
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions under reservation
Kaderloos
Dimensions sous réserve
40540
Unilux-6
Afmetingen onder voorbehoud Frameless
Dimensions under reservation
voorbehoud
kaderloossous réserve
Dimensions
Unilux-6 40
reservation
Kaderloos
405
frameless
éserve
520
Kaderloos
Inbouw
kader
Built-in
frame
Insert
frame
405
405
Unilux-6
40
Unilux-6
Frameless
Built-in530
frame
Inbouw
kader
Verdiept
kader
Unilux-6
52
Unilux-6
55
Unilux-6
530
530
Built-in frame
Insert frame
530
Afmetingen onder voorbehoud Frameless
Dimensions under reservation Kaderloos
Afmetingen onder voorbehoud
Dimensions sous réserve
Dimensions under reservation
Unilux-6
40
Frameless
Dimensions sous réserve Afmetingen onder voorbehoud
405
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
Unilux-6 40
Afmetingen onder voorbehoud
Kaderloos
405
Dimensions under reservation
Kaderloos
Inbouw
kader
Frameless
Dimensions sous réserve
Unilux-6
52
Unilux-6
40
Afmetingen onder voorbehoud
Frameless
Built-in
frame
Kaderloos
Dimensions under reservation
Unilux-6
40
Dimensions sous réserve
Afmetingen onder voorbehoud
Frameless
405
Unilux-6 40
Dimensions under reservation
Kaderloos
Inbouw
kader
405
405
Unilux-6
52
Dimensions sous réserve
Built-in 530
frame
Afmetingen onder voorbehoud Frameless
405
Afmetingen onder voorbehoud
Inbouw
Dimensions under reservation Kaderloos
Unilux-6kader
52
Dimensions under reservation
Dimensions sous réserve
Unilux-6
40
Frameless
Built-in 530
frame
Dimensions sous réserve
Kaderloos
Inbouw
kader
Verdiept
kader
405
405
Unilux-6 40
Dimensions under reservation.
Especially for the UK!
Multi-fuel
NL
FR
EN
De Unilux-6 is optioneel leverbaar als multi-fuel toestel met uitzondering van de Unilux-6 265
en Unilux-6 270. Deze optie is alleen beschikbaar voor de UK. Bij deze uitvoering beschikt de
haard over een speciaal hiervoor ontwikkeld stookrooster met een extra diepe asbak, een verhoogd houtrekje en een aangepaste stookbodem. Hierdoor komt, bijvoorbeeld bij het stoken
van kolen, de uitgebalanceerde verbrandingstechniek optimaal tot zijn recht, zodat u onbezorgd
kunt genieten van een behaaglijk houtvuur.
L’Unilux-6 est éventuellement livré en version hybride à l’exception de l’Unilux-6 265 et de
l’Unilux-6 270. Cette option est disponible uniquement au Royaume-Uni. Dans cette version,
l’insert est équipé d’une grille de foyer spéciale et d’un cendrier de grande profondeur, d’une
étagère à bois surélevée et d’un fond de chauffe adapté. Sa technique de combustion parfaitement équilibrée trouve toute son utilité, par exemple, avec le charbon. Vous bénéficiez ainsi du
même confort qu’avec un feu de bois.
The Unilux-6 can optionally be supplied as a multi-fuel appliance with the exception of the
Unilux-6 265 and Unilux-6 270. This option is only available in the UK. This version of the fireplace has a specially designed grate with an extra deep ashtray, a raised log retainer and an
adapted burning floor. So for instance, when stoking coal, this does justice to the balanced
combustion technology, so that you can enjoy a trouble-free and pleasant burning fire.
Smoke Control Areas
NL
FR
EN
DE
DE
Der Unilux-6 ist optional als Multi-Fuel-Gerät lieferbar, mit Ausnahme des Unilux-6 265 und
Unilux-6 270. Diese Option ist nur in Großbritannien verfügbar. Bei dieser Ausführung verfügt
der Kamin über einen speziell entwickelten Feuerrost mit besonders tiefem Aschenkasten,
erhöhtem Holzregal und angepasstem Heizboden. Dadurch kommt, zum Beispiel beim Heizen
mit Kohlen, die ausgewogene Verbrennungstechnik optimal zur Geltung, so dass Sie sich bedenkenlos an einem behaglichen Holzfeuer erfreuen können.
De Unilux-6 serie wordt momenteel voorbereid voor
toelating in een zogenaamde ‘Smoke Control Area’.
Deze zones kennen verscherpte eisen voor de fijn stof
emissie. Voor de laatste informatie omtrent de beschikbaarheid zie www.barbas.com.
L’Unilux-6 devient actuellement en cours de modification, afin d’intégrer ce que nous appelons une « Smoke
control area », ou zone de contrôle de la fumée. Ces
zones posent des exigences particulières pour les rejets
de poussières fines. Pour en savoir plus sur leur disponibilité, rendez-vous sur www.barbas.com.
The Unilux-6 is now being prepared for approval in
“Smoke Control Areas”. These zones have stricter
requirements for fine particle emissions. For recent
information on availability, see www.barbas.com.
Der Unilux-6 wird momentan für die Zulassung in einer
sogenannten “Smoke Control Area“ vorbereitet. Diese
Zonen haben höhere Anforderungen an Feinstaubemissionen. Für aktuelle Informationen über die Verfügbarkeit siehe www.barbas.com.
SMOKE
CONTROL
AREAS
57
58
Cuatro-3
Cuatro-3
Stijlvolle alleskunner
De la magie pleine de style
Stylish all-rounder
Stilvoller Alleskönner
De Cuatro-3 is een serie prachtige
houthaarden die de voordelen van
NL
een inbouwhaard combineert met
het plaatsingsgemak van een inzethaard.
Hierdoor is de Cuatro-3 geschikt voor zowel
compleet nieuwe haardsituaties als ook ter
vervanging van uw huidige haard.
La Cuatro-3 est une série de magnifiques cheminées au bois qui
FR
combine les avantages d’une
cheminée encastrée avec une facilité
d’installation d’une cheminée à monter. De
ce fait, la Cuatro-3 convient aussi bien pour
de toutes nouvelles situations de cheminées
que pour remplacer une cheminée existante.
Cuatro-3 is a range of magnificent
wood-burning fires that combine
EN
advantages of a built-in fireplace
with an easy installation of an insert fireplace. This means that Cuatro-3 is suitable for
both situations - completely new fireplaces
and also as the replacement of your current
fireplace.
Der Cuatro-3 ist eine Serie eleganter
Holzkamine, die die Vorteile eines
DE
Einbaukamins mit dem Montage­
komfort eines Einsatzkamin kombiniert. Das
macht den Cuatro-3 zur perfekten Wahl, wenn
Sie sich erstmalig für einen Kamin ent­
scheiden, aber auch, wenn Sie Ihren derzei­
tigen Kamin ersetzen möchten.
La Cuatro-3 se place facilement et est
disponible en option avec un puissant ventilateur, ce qui fait que la chaleur est diffusée
encore plus rapidement dans la pièce. Le
ventilateur se trouve en dessous de l’appareil,
cela offre la possibilité d’allumer ou
d’éteindre le ventilateur selon les désirs
grâce à la commande progressive.
Cuatro-3 is simple to install and available
with a powerful ventilator (option) that distributes heat around the room even faster.
The ventilator is fitted under the fireplace,
which offers the possibility to switch the
ventilator on and off as desired with the continuously adjustable control.
Der Cuatro-3 lässt sich leicht montieren und ist
optional mit einem kräftigen Ventilator erhältlich, der die Wärme noch schneller im
Raum verteilt. Der Ventilator befindet sich unterhalb des Geräts; so können Sie ihn mithilfe
der stufenlosen Regulierung nach Wunsch einoder ausschalten.
De Cuatro-3 is eenvoudig te plaatsen en optioneel verkrijgbaar met een krachtige ventilator waardoor de warmte nog sneller door
de ruimte wordt verspreid. De ventilator be­
vindt zich onder het toestel, dit biedt de
mogelijkheid om de ventilator naar wens aan
of uit te zetten door de traploze bediening.
Cuatro-3 57
Cuatro-3 70
Cuatro-3 75
Cuatro-3 80
Cuatro-3 90
62
64
66
68
70
NL
FR
EN
Cuatro-3 as insert
Alleskunner
Afhankelijk van de situatie is de Cuatro-3 op verse buitenlucht aan te sluiten. Indien
het toestel geplaatst wordt als een inzethaard kan de verbrandingslucht uit uw
woonkamer worden gehaald. Door de verdiepte stook­bodem van de Cuatro-3, blijft
het brandhout netjes in de verbrandingskamer van de haard liggen. Nóg een groot
voordeel: door het stookrooster met primaire luchttoevoer, is het aanmaken en
bedienen van de haard zeer eenvoudig. Kortom: met Cuatro-3 geniet u snel, simpel
en lang van een echt houtvuur.
Fait tout
Suivant la situation, la Cuatro-3 peut être raccordée sur l’air frais extérieur. Si l’appareil
est placé comme une cheminée à monter, l’air de combustion peut être puisé dans
votre pièce. Grâce au foyer approfondi du Cuatro-3, le bois reste correctement dans
la chambre de combustion de la cheminée. Autre avantage important : grâce à la
grille avec un approvisionnement primaire en air, la mise en place et la commande
du feu sont très faciles. En résumé : avec la Cuatro-3, vous profitez rapidement, en
toute simplicité et longtemps d’un véritable feu au bois.
All-rounder
Depending on the situation, Cuatro-3 can be connected to fresh outside air. If it is
installed as an insert fireplace the combustion air can be drawn from your living
room. The deepened combustion floor of the Cuatro-3 ensures that wood remains
neatly positioned inside the combustion chamber. Another great advantage: heating
grill with primary air inlet makes it very easy to start and control the fire. In short with Cuatro-3 you can enjoy a real wood-burning fire quickly, easily and for a long
time.
DE
Alleskönner
Je nach Situation benötigen Sie für den Cuatro-3 einen Außenluftanschluss. Wenn Sie
das Gerät als Einsatzkamin montieren, wird die Verbrennungsluft aus Ihrem Wohn­
zimmer bezogen. Dank des vertieften Heizbodens des Cuatro-3 bleibt das Brennholz
sauber in der Verbrennungskammer des Kamins liegen. Ein weiterer großer Vorteil:
Aufgrund des Feuerrosts mit primärer Luftzufuhr lässt sich der Kamin besonders leicht
anzünden und bedienen. Kurz, mit dem Cuatro-3 profitieren Sie schnell, unkompliziert
und langfristig von einem echten Holzfeuer.
61
Cuatro-3 57
570
400
125
180
800
450
125
150 100
200
170
170
180 100
550
62
455
424
570
400
125
180 100
455
664
615
422
170
750
557
180
211 *
175 *
455
* = Air supply connection Ø125
350
Cuatro-3 57 frameles
American
1:10
mm
0
Cuatro-3 57 - kaderloos / frameless / sans cadre / ohne Rahmen
keep your fire - for life
p.82
i
125
750
Modifications
reserved
557
Bladel
152
175 *
424
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
* External air supply ø125
175 *
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
211 *
Version:
0
100
Cuatro-3 70
680
680
500
400
500
125
180
400
125
150 100
170
170
150 100
180
65
680
500
125
125
422
170
100
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
Cuatro-3 70 - 4-zijdig kader / 4-sided frame / 4 côtés / 4 seitigen Rhamen
Cuatro-3 70 fan/air-box extended legs
455
125
100
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
Name:
Version:
0
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
Cuatro-3 70 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
615
1:10
mm
52
* External air supply ø125
Scale:
Unit:
5*
Modifications
reserved
Projection:
American
422
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
350
544
152
175 *
350
152
175 *
615
422
180
455
544
615
400
150 100
455
544
i
p.82
keep your fire - for life
Cuatro-3 75
750
500
800
400
550
125
180
450
150 100
170
150 100
170
125
200
66
750
500
400
455
614
125
180
455
615
422
500
307
170
150 100
664
211 *
455
350
Cuatro-3 75 frameles
1:10
Cuatro-3 75 - kaderloos / frameless
/ sans cadre / ohne Rahmen
mm 0
Modifications
reserved
keep your fire - for life
p.82
i
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
American
* External air supply ø125
125
500
Bladel
307
* = Air supply connection Ø125
152
614
175 *
235 *
235 *
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
Projection:
American
211 *
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
100
Cuatro-3 80
800
800
550
450
550
125
200
450
125
150 100
170
170
150 100
200
69
800
550
125
150 100
350
664
Cuatro-3 80 - kaderloos / frameless / sans cadre / ohne Rahmen
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
152
175 *
100
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
455
125
100
* = Optional extended adjustable legs max. + 350 mm
Name:
1:10
mm
Version:
0
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
615
Scale:
Unit:
52
* External air supply ø125
Projection:
American
5*
Modifications
reserved
422
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
422
170
152
175 *
615
422
200
350
455
664
125
450
615
455
664
i
p.82
keep your fire - for life
Cuatro-3 90
800
550
880
450
650
125
550
170
125
200
150 100
200
170
150 100
70
880
455
664
650
455
744
550
125
615
150 100
350
211 *
300 *
Cuatro-3 90 - kaderloos / frameless / sans cadre / ohne Rahmen
i
Cuatro-3 80 fan/air-box extended legs
Name:
Modifications
reserved
Projection:
American
Scale:
1:10
Unit:
mm
Version:
0
* = Air supply connection Ø125
Bladel
Cuatro-3 90 frameless
Modifications
reserved
American
1:10
mm
0
540
p.82
* External air supply ø125
125
* = Optional
mm
744 extended adjustable legs max. + 350 455
Barbas - Hallenstraat 17
5531 AB Bladel - Netherlands
Tel. +31 (0) 497 33 92 00
Fax. +31 (0) 497 33 92 10
Email: [email protected]
347
keep your fire - for life
152
175 *
170
540
347
422
200
100
72
Freedom in frames
74
Universal-6 / Unilux-6 K
aderloos / Frameless /
Sans cadre / Ohne Rahmen
Universal-6 K
lassiek Kader / Classic frame /
Cadre classique / Klassischer Rahmen
Unilux-6 Klassiek Kader / Classic frame /
Cadre classique / Klassischer Rahmen
Universal-6 265/270 K
lassiek Kader / Classic frame /
Cadre classique / Klassischer Rahmen
Universal-6 / Unilux-6 Inbouw Kader / Built-in frame /
Cadre encastrable / Einbaurahmen
Universal-6 V
erdiept Kader / Insert frame /
Cadre de profondeur / Vertiefter Rahmen
Unilux-6 Verdiept Kader / Insert frame /
Cadre de profondeur / Vertiefter Rahmen
Unilux-6 265/270 Inbouw Kader / Built-in frame /
Cadre encastrable / Einbaurahmen
NL
FR
EN
DE
Vier verschillende afwerkstijlen
Quatre finitions différentes
Four different finishing styles
Vier Verarbeitungsstile
Nooit eerder waren de Universal en Unilux zo compleet en volledig naar eigen smaak samen te stellen. De vier nieuwe kader
uitvoeringen zorgen voor een geheel eigen stijl.
Jamais l’Universal et l’Unilux n’avaient mieux répondu au goût de
chacun. Les quatre nouvelles façades proposées vous laissent
toute latitude pour choisir la mieux adaptée.
Never before has it been possible to create both the Universal
and the Unilux so completely accor­ding to your personal taste.
The modernized frame versions create a completely unique style.
Noch nie zuvor konnten die Universal und Unilux in solch großem
Maße den eigenen Wünschen gemäß zusammengestellt werden.
Die vier neuen Rahmen sorgen für einen ganz eigenen Stil.
Kaderloos:
In deze uitvoering is de ombouw van het toestel volledig naar
eigen inzicht te bouwen waarbij geen kader zichtbaar is. Dit geeft
u maximale vrijheid bij het bepalen van de ombouw.
Sans cadre :
Dans cette version, vous avez même la possibilité d’encastrer
votre insert de manière à ce que le cadre ne soit pas apparent.
Vous bénéficiez ainsi d’une liberté totale quant au choix de
l’encadrement.
Frameless:
In this version, the surround of the fire can be built in according
to your wishes, making it invisible. This gives you maximum
freedom in terms of the selection of the surround.
Ohne Rahmen:
In dieser Ausführung kann das Gehäuse des Geräts nach eigenen
Vorstellungen gebaut werden, wobei kein Rahmen sichtbar ist.
Dies gibt Ihnen höchste gestalterische Freiheit.
Classic frame:
This frame makes it possible to create a simple and neat placement of the fire in an existing situation.
Klassischer Rahmen:
Dieser Rahmen ermög­licht eine einfache und ordentliche Aufstellung des Geräts in einer bestehenden Situation.
Insert frame:
This latest trend transforms the hearth and surround into a single
unit. With this frame the edging around the hearth are part of the
fire. This gives the composition a contemporary look in accordance with the latest fashion trends.
Vertiefter Rahmen:
Dieser neue Trend macht aus Kamin und Gehäuse ein Ganzes.
Die Einfassung des Kamins ist hier ein Bestandteil des Geräts. Die
Aufstellung bekommt dadurch eine zeitgenössische, dem aktuellen Trend entsprechende Ausstrahlung.
Built-in frame:
The 8 mm front side creates a minimalist look. The technology
under the fire is not built in here.
Einbaurahmen:
Die 8 mm breite Kopfseite sorgt für eine minimalistische Ausstrahlung. Darin wird die Technik des Kamins eingebaut.
Klassiek Kader:
Dit kader maakt een eenvoudige en nette plaatsing mogelijk van
het toestel in een bestaande situatie.
Verdiept Kader:
Deze nieuwste trend maakt van de haard en ombouw één geheel. De 8 mm. rand rond de haard maakt bij dit kader onderdeel
uit van het toestel. Hierdoor krijgt de opstelling een geheel eigentijdse uitstraling conform de laatste modetrend.
Inbouw Kader:
Dit stoere kader van 8 mm. dik staal zorgt voor een minimalis­
tische uitstraling. De techniek onder de haard verdwijnt hierbij uit
het zicht.
Cadre classique :
Ce cadre permet d’encastrer l’insert facilement et proprement
dans une installation existante.
Cadre de profondeur :
Avec cette nouvelle tendance, l’insert et son enveloppe forment
un tout. Les contours de l’appareil sont ainsi totalement intégrés.
Votre insert se signale ainsi par un look résolument contemporain.
Cadre encastrable :
D’une hauteur de seulement 8 mm, la bordure supérieure confère
un aspect minimaliste. L’insert proprement dit est encastré.
77
system efficiency, aprox.* (%)
multi-fuel
efficiency (%)
fine particles (mg/m3)
CO (vol%)
Smoke Control Areas
VKF-LRV11
1.BImSchV
Flamme Verte Indice l’
Flamme Verte
CE - EN 13229
Standard
optional system
Convection fan system
standard
Convection casing
Ø (mm.)
built-in frame
insert frame
classic frame
frameless
Frame
6-door
modern door
Door
Air supply
84
Ø (mm.)
125
Gas flue outlet
180
kW
84
Output
84
79
kg, aprox.
78
 0,40 •• • 0,07 24
125• • •
Weight
 0,60 •• • 0,09 46
125• • •
150
ceramic concrete
150
6-9
Interior
5-9
35•112
max. cm.
35•100
• •• •
Max length wood logs
• •• •
•
4-sided frame 35 mm.
•
Universal-6 65 3-sided frame 35 mm.
Universal-6 60 Product overview
Universal-6
•
•
• •
•
40
•
115
7-10
• •
•
0,09 36
77
•
•
• •
•
40
•
126
7-11180125
 0,50 • •
•• •
•
0,09 27
76
83
Universal-6 80
•
•
• •
•
40
•
128
8-12
180
125
•
•
0,06 27
76
83
•
•
• •
•
50
•
141
8-12
180
125
 0,50 •• • 0,10 20
•• •
77
84
Unilux-6 40
•
• •• •
20
•
68
4-6
130
80
•
 0,60
•• •
0,09 40
76
83 •
Unilux-6 52
•
• •• •
30
•
79
5-8
130
80
•
 0,40
•• •
0,06 34
78
85 •
Unilux-6 55
•
• •• •
30
•
93
6-9
130
80
•
 0,30
•• •
0,05 34
75
82 •
Unilux-6 65
•
• •• •
40
•
90
7-9
150
125
•
 0,60
•• •
0,08 40
75
82 •
Unilux-6 67
•
• •• •
40
•
109
7-10
150
125
•
 0,50
0,07 20
75
82 •
Unilux-6 70
•
• •• •
45
•
105
8-12
150
125
•
 0,50
•• **
•• **
0,07 25
76
83 •
Unilux-6 75
•
• •• •
50
•
107
9-13
150
125
•
 0,40
0,06 40
75
82 •
Unilux-6 80
•
• •• •
50
•
123
8-11
150
125
•
 0,60
•• **
•• **
0,09 17
76
83 •
Unilux-6 265 Left / Right
• • •
40
•
114
7-9
150
125
•
•

**
0,10 39
75
82
**
0,10 39
75
82
**
0,09 19
75
82
**
0,09 19
75
82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
20
22
39
40
37
80
79
78
79
76
83
83
81
83
79
1.BImSchV
Smoke Control Areas
CO (vol%)
poussières fines (mg/m3)
rendement de certification (%)
rendement de système* (%)
0,40
•
135
9-12
180
125
•
•

50
50
50
60
50
•
•
•
•
•
147
145
138
160
161
9-13
8-11
10-14
10-15
13-18
180
180
180
200
200
125
125
125
125
125
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Calculated for average room
* Calcul selon une pièce de taille moyenne.
** Up for approval
** Homolo­gation en cours
Normes
option
•
•
•
•
•
Ventilateur de convection
4 côtés 35 mm.
•
•
•
•
•
Taille des bûches
3 côtés 35 mm.
cadre encastrable
•
•
•
•
•
cadre de profondeur
•
•
•
•
•
sans cadre
cadre classique
•
•
•
•
•
Cadre
Porte
Cuatro-3
Cuatro-3 57
Cuatro-3 70
Cuatro-3 75
Cuatro-3 80
Cuatro-3 90
standard
45
Caisse de convection
• • •
Ø (mm.)
Unilux-6 270 Three sided
Entrée d’air

Ø (mm.)

•
Diamètre de connexion au conduit
•
•
kW
•
125
Puissance
125
180
kg
150
9-12
Poids
7-9
138
lbéton céramique
112
•
max. cm.
•
45
Intérieur
40
• • •
porte 6
• • •
porte moderne
Unilux-6 265 Three sided
Unilux-6 270 Left / Right




For more details see product manual
www.barbas.com
• •
0,60 • **
0,60 • **
0,40 • **
0,40 • **
0,40
0,40
0,50
0,50
0,50
VKF-LRV11
•
Flamme Verte
•
0,50
Flamme Verte Indice l’
•
CE - EN 13229
•
Pour plus de détails, télécharger les
notices sur www.barbas.com
multi-combustibles
Universal-6 85
Unilux-6
•
Ceramic concrete interior with reinforcement
Beton keramiek is een nieuw interieur dat er niet alleen mooier en strakker
uitziet, maar ook zorgt voor een langere levensduur. Het heeft een andere
samenstelling dan andere interieurs, zoals vermiculiet want het bestaat uit een
betonmix met wapening.
Daarnaast beschikt het beton keramiek over zeer goede stooktechnische eigenschappen,
wat mede zorgt voor een hoog rendement en een lage emissie. Het keramiek heeft een
minder snelle ontgassing tot gevolg waardoor de verbranding rustig en gelijkmatig is.
Zo kunt u optimaal genieten van een schitterend en sfeervol houtvuur.
Concrete ceramic is a new interior that not only looks neater and more ascetic,
but also guarantees a longer life span. It has a different composition to other
interiors, such as vermiculite, because it consists of a concrete mix with reinforcement.
Besides, the concrete ceramic has excellent stoking technical features, which also
provides a high efficiency and a low emission. As a result the ceramic has a less fast
degassing and therefor the combustion is calm and equally. In that way you can enjoy
a marvellous woodfire to the full.
Intérieur en béton céramique armé
Betonkeramik mit Armierung
Le béton céramique est un nouvel intérieur qui est non seulement plus beau et
plus lisse, mais qui a également une plus longue durée de vie. Il a une autre
FR
composition que les autres intérieurs, comme la vermiculite, car il comprend un
mélange de béton avec une armature.
Betonkeramik ist ein neues Material, das nicht nur schöner und eleganter aussieht, sondern auch für eine längere Lebensdauer sorgt. Betonkeramik verfügt
über eine andere Zusammensetzung als andere Auskleidungen wie Vermiculit
denn Betonkeramik besteht aus einer Betonmischung mit Armierung.
De plus, le béton céramique dispose de très bonnes propriétés techniques pour les
appareils, ce qui assure aussi un rendement élevé et de faibles émissions. La céramique
a un dégazage moins rapide, ce qui fait que la combustion est calme et uniforme.
Ainsi, vous pouvez profiter au maximum d’un feu au bois étincelant et plein d’ambiance.
Überdies verfügt Betonkeramik über sehr gute feuerungstechnische Eigenschaften, die zu
einem hohen Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen führt. Die Keramik führt zu einer
verzögerten Entgasung, wodurch die Verbrennung ruhiger und gleichmäßiger verläuft.
So können Sie am besten Ihr bezauberndes und gemütliches Holzfeuer genießen.
NL
Universal-6 75
Universal-6 70
Beton keramisch interieur met wapening
EN
DE
NL
FR
EN
DE
Certificeringen toegelicht
Explications concernant
la certification
Certification explained
Was bedeuten eigentlich
die Zertifizierungen?
CE - Verplichte Europese keuringsnorm voor
alle houtge­stookte toestellen.
CE - Norme de certification européenne obligatoire pour tous les appareils chauffés au bois.
CE - Compulsory European standard for all
wood-burning appliances.
CE - Vorgeschriebene europäische Kenn­
zeichnung für alle holzbefeuerten Geräte.
FLAMME VERTE - Vrijwillige Franse keuringsnorm waarbij de emissie en rendement van
het toestel bepalen hoeveel sterren toegewezen worden (1 ster is de laagste prestatie,
7 sterren is de beste prestatie).
FLAMME VERTE - Norme de certification française volontaire dans laquelle les émissions
et le rendement de l’appareil déterminent le
nombre d’étoiles attribué (1 étoile pour la
performance la plus basse, 7 étoiles pour
la meilleure performance).
FLAMME VERTE - Voluntary French standard
in which the emission and yield of the appliance determine how many stars are awarded
(1 star is the lowest performance, 7 stars the
best performance).
FLAMME VERTE - Freiwilliges französisches
Umweltlabel, bei dem aufgrund von Emission und Wirkungsgrad des Geräts eine
bestimmte Anzahl von Sternen zuerkannt wird (1 Stern schlechtestes Ergebnis,
7 Sterne bestes Ergebnis).
VKF-LRV11 - Verplichte Zwitserse keuringsnorm voor houtgestookte toestellen. Toestellen die in Zwitserland worden verkocht
moeten hieraan voldoen.
Smoke Control Areas - Noodzakelijke goedkeuring in Groot-Brittannië, voor toelating
van het gebruik van een hout gestookt toestel in een zogenaamd “smoke control zone”.
Deze zones kennen verscherpte eisen voor
de fijn stof emissie.
1.BImschV - Norme de certification allemande
obligatoire pour tous les appareils chauffés au
bois. Les appareils commercialisés en Allemagne doivent y satisfaire.
VKF-LRV11 - Norme de certification suisse
obligatoire pour tous les appareils chauffés au
bois. Les appareils commercialisés en Suisse
doivent y satisfaire.
Smoke Control Areas - Norme obligatoire
en Grande-Bretagne pour autoriser l’utilisa­
tion de feu de bois dans ce que l’on appelle
« une zone spécifique de contrôle des fumées » ou « smoke control zone ». Les
exigences ont été intensifiées dans ces
zones en particulier en ce qui concerne
les émissions de poussières fines.
1.BImschV - Compulsory German standard
for wood-burning appliances. Appliances that
are sold in Germany must meet this standard.
VKF-LRV11 - Compulsory Swiss standard for
wood-burning appliances. Appliances that are
sold in Switzerland must meet this standard.
Smoke Control Areas - Required approval in
Great Britain as suitable for burning wood in
a de-signated smoke control zone. These zones
have intensified requirements for the emission of fine particles.
Bunde
s-I
m
1.BImschV - Verplichte Duitse keuringsnorm
voor houtgestookte toestellen. Toestellen die
in Duitsland worden verkocht moeten hieraan voldoen.
schutzg
es
ions
et
iss
z
m
chV
ImS
1.B
1. BImschV - Bundes-Immissionsschutzverordnung für Kleinfeuerungsanlagen. Dieser
Verordnung unterliegen alle Geräte, die in
Deutschland verkauft werden.
VKF-LRV11 - Schweizerische Konformitätserklärung für Holzheizungen. Vorgeschrieben für Geräte, die in der Schweiz
verkauft werden.
Smoke Control Areas - Notwendiger Prüfung in Groß Britannien, zur Zulassung von
Verbrennung von Holz in den „smoke control
zone’s“; diese Gebiete kennen verschärfte
Anforderungen der Feinstaub Emission.
SMOKE
CONTROL
AREAS
81
NL
FR
EN
DE
Warmtebepaling
La chaleur requise
Heat requirements
Wärmebedarf
Hoe bepaal ik het vermogen dat mijn haard of kachel moet
hebben om de gewenste ruimte te verwarmen?
U kunt op eenvoudige wijze het vermogen bepalen van de haard
of de kachel dat u nodig heeft om de gewenste ruimte te verwarmen. In de grafiek hieronder ziet u het vermogen uitgedrukt in
kilowatt (kW). De te verwarmen ruimte wordt uitgedrukt in
kubieke meters (m3). Het aantal kubieke meters bepaalt u door
de lengte, breedte en hoogte van de ruimte met elkaar te vermenigvuldigen. Op het snijpunt van één van de drie lijnen kunt
u vervolgens het benodigde vermogen aflezen. Welke van de
drie lijnen u moet kiezen, hangt af van de mate waarin uw
woning is geïsoleerd.
Comment déterminer la puissance de mon foyer ou poêle
pour chauffer la pièce souhaitée?
Vous pouvez déterminer aisément la puissance requise du foyer
ou du poêle pour chauffer une pièce. Dans le graphique ci-dessous,
vous voyez la puissance exprimée en kilowatts (kW). La pièce à
chauffer est exprimée en mètres cubes (m3). Le nombre de
mètres cubes se calcule en multipliant la longueur, la largeur et la
hauteur de la pièce. À l’intersection de l’une des trois lignes, vous
pouvez ensuite lire la puissance requise. La ligne que vous devez
sélectionner dépend du degré d’isolation de votre logement.
How do I determine the capacity my fire or stove needs to
heat the area in which it is situated?
You can easily determine the capacity of the fire or the stove you
need to heat the chosen area. In the graph below, the capacity is
expressed in kilowatt (kW). The area to be heated is expressed in
cubic metres (m3). You calculate the number of cubic metres by
multiplying length, height and width of the room together. You
can then read the required capacity at the intersection on one of
the three lines. Which of the three lines you should choose
depends on the extent of insulation in your home.
Wie bestimme ich die zur Erwärmung des gewünschten Raums
erforderliche Wärmeleistung meines Kamins oder Ofens?
Die zur Erwärmung des gewünschten Raums erforderliche Wärmeleistung des Kamins oder Ofens lässt sich ganz einfach bestimmen.
In der Grafik hierunten können Sie die Leistung in Kilowatt (kW)
ausgedrückt, ablesen. Der zu erwärmende Raum wird in Kubikmeter (m3) ausgedrückt. Die Anzahl der Kubikmeter erhält man,
indem man die Länge, Breite und Höhe des Raums miteinander
multipliziert. Im Schnittpunkt mit einer der drei Linien kann dann
die erforderliche Leistung abgelesen werden. Welche der drei Linien
Sie wählen müssen, hängt vom Isolierungsgrad Ihres Wohnraums ab.
La ligne A:
est d’application pour un logement bien isolé. Le logement est
doté de double vitrage, d’une isolation murale et d’une isolation
du sol.
La ligne B:
est d’application pour un logement raisonnablement isolé.
Le logement est doté au minimum de double vitrage.
La ligne C:
est d’application pour un logement mal isolé. Le logement ne
bénéficie d’aucune des formes d’isolation susmentionnées.
Line A:
applies to a well-insulated house. It is fitted with double glazing,
wall insulation and floor insulation.
Line B:
applies to a reasonably insulated house. The house has at least
double glazing.
Line C:
applies to a badly insulated house. The house has none of the
insulation mentioned above.
Lijn A:
geldt voor een goed geïsoleerde woning. De woning is voorzien
van dubbele beglazing, muurisolatie en vloerisolatie.
Lijn B:
geldt voor een redelijk geïsoleerde woning. De woning is minimaal voorzien van dubbele beglazing.
Lijn C:
geldt voor een slecht geïsoleerde woning. De woning heeft geen
van de hierboven genoemde vormen van isolatie.
Let op!
Er zijn echter ook nog bepaalde factoren waardoor het warmteverlies in de woning vergroot wordt. Denkt u maar eens aan een
open keuken of een open trap. Hierdoor gaat veel warmte verloren. Dit warmteverlies kan worden opgevangen door in dergelijke
situaties een haard of kachel met een groter vermogen te kiezen.
Daarom adviseren wij u altijd met uw vakspecialist te overleggen
voordat u een keuze maakt.
Attention!
Il existe encore d’autres facteurs qui augmentent la perte de
chaleur dans le logement. Songez à une cuisine ouverte ou à un
escalier ouvert. De ce fait, une grande quantité de chaleur est
perdue. Dans de telles situations, cette perte de chaleur peut être
compensée en sélectionnant un foyer ou un poêle d’une puissance supérieure. C’est pourquoi nous vous recommandons de
toujours consulter votre spécialiste avant d’opérer un choix.
Important!
There are, however, certain factors which increase the heat loss in
the house. Things like an open kitchen or an open staircase. These
can allow a lot of heat to escape. This heat loss can be compensated by choosing a fire or stove with a higher capacity in such
situations. That is why we would always advise you to consult
your professional dealer before making a choice.
Linie A:
gilt für einen gut isolierten Wohnraum. Der Raum ist mit Doppelverglasung, Wand- und Bodenisolierung versehen.
Linie B:
gilt für einen passabel isolierten Wohnraum.
Der Raum ist zumindest mit Doppelverglasung versehen.
Linie C:
gilt für einen schlecht isolierten Wohnraum. Der Raum weist keine
der weiter oben genannten Isolierungsformen auf.
Achtung!
Es gibt aber auch noch bestimmte Faktoren, die den Wärmeverlust
in Wohnräumen erhöhen, wie z.B. eine offene Küche oder eine
offene Treppe. Hierdurch geht viel Wärme verloren. Der so verursachte Wärmeverlust kann aufgefangen werden, indem ein
Kamin oder Ofen mit größerer Wärmeleistung gewählt wird. Wir
empfehlen Ihnen daher, sich bei der Wahl eines Kamins oder Ofens
stets von einem Fachmann beraten zu lassen.
83
NL
FR
EN
DE
Milieu
Environnement
Environment
Umwelt
Als hout op de juiste manier wordt verbrand, belast u de natuur
niet meer dan wanneer een boom op een natuurlijke wijze zou
afsterven. Het stoken van hout is in balans met de natuur, past
daarom in de natuurlijke kringloop en draagt niet bij tot het
broeikaseffect. De CO2 die vrijkomt tijdens de verbranding wordt
immers weer gebruikt door bomen om te groeien, naast voedingsstoffen uit de bodem en zonlicht, waardoor zij weer zuurstof kunnen afgeven.
En règle générale, la combustion du bois ne fait subir à la nature
une contrainte supplémentaire que lorsque le bois pourrit de
façon naturelle après son cycle de vie. La combustion du bois est
en équilibre avec la nature, s’inscrit donc dans le cycle de la
nature et ne contribue pas à l’effet de serre. Le CO2 libéré durant
la combustion est en effet à nouveau utilisé par les arbres pour
croître, en plus des nutriments extraits du sol et de la lumière
solaire, ce qui libère à son tour de l’oxygène.
When wood is burnt in the correct way, it is no more detrimental to
the environment than when a tree dies naturally. Burning wood
is in balance with nature, is part of the natural cycle and makes
no contribution to the greenhouse effect. The CO2 that is released
during burning is in turn used for trees to grow, in addition to
other nutrients from the ground and sunlight, which allows them
to produce air.
Wenn Holz in der richtigen Weise verbrannt wird, belasten Sie die
Natur nicht mehr, als wenn ein Baum auf natürliche Weise absterben würde. Das Heizen mit Holz geschieht im Einklang mit der
Natur, passt somit in den natürlichen Kreislauf und trägt nicht zum
Treibhauseffekt bei. Das während der Verbrennung frei werdende
CO2 wird von den Bäumen neben Nährstoffen aus dem Boden und
Sonnenlicht für den Wachstumsprozess benötigt, wodurch sie wieder
Sauerstoff abgeben können.
Stoken op hout is dus absoluut milieuvriendelijk maar dient
wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
Kies ten eerste een goede kwaliteit haard of kachel. Een kachel of
haard met een hoog rendement en een schone verbranding is
milieuvriendelijk. Alle Barbas houthaarden en -kachels voldoen
hieraan. Let daarnaast op het vermogen van uw haard of kachel.
Een toestel met een te grote capaciteit (ten opzichte van de te
verwarmen ruimte) zal niet voluit kunnen branden, met als
gevolg een onvolledige verbranding. Tot slot is het belangrijk dat
er planmatig bos wordt teruggeplant. Bij goed bosbeheer is hout
een onuitputtelijke energiebron.
Le chauffage au bois est donc absolument durable, mais doit
naturellement satisfaire à plusieurs conditions:
Sélectionnez tout d’abord un foyer ou un poêle de bonne qualité.
Un foyer ou un poêle au rendement élevé et à la combustion
propre est un bon choix pour l’environnement. Tous les foyers et
les poêles au bois Barbas satisfont à ces conditions. Ensuite,
prêtez attention à la puissance de votre foyer ou celle de votre
poêle. Un appareil d’une capacité excessive (par rapport à la pièce
à chauffer) ne pourra jamais brûler à haut rendement, d’où une
combustion incomplète. Enfin, il est important de replanter des
forêts de manière systématique. Une gestion correcte des forêts
fait en sorte que le bois est une source d’énergie inépuisable.
Using wood for heating is thus completely environmentally
friendly, but certain conditions must be met:
First, you must choose a good quality fire or stove. A stove or fire
with a high output and relatively clean exhaust is environmentally friendly. All Barbas wood fires and stoves satisfy these
demands. In addition, you should pay attention to the capacity of
your fire or stove. An appliance with a capacity that is too large
(for the room it has to heat) will not be able to burn full out,
which results in an incomplete combustion. And finally, it is
important that new woods are planted in a planned fashion.
Sustainable forestry makes wood an inexhaustible source of
energy.
Heizen mit Holz ist daher absolut umweltfreundlich, wenn
auch einige Bedingungen erfüllt sein müssen:
Wählen Sie vor allem einen qualitativ hochwertigen Kamin oder
Ofen. Ein Kamin oder Ofen mit hohem Wirkungsgrad und sauberer
Verbrennung ist umweltfreundlich. Holzkamine und -öfen von Barbas erfüllen grundsätzlich diese Bedingung. Achten Sie außerdem
auf die Wärmeleistung Ihres Kamins oder Ofens. Ein Gerät mit zu
hoher Kapazität (in Bezug auf den zu erwärmenden Raum) wird
niemals mit voller Leistung brennen können, wodurch es zu einer
nur unvollständigen Verbrennung kommt. Schließlich muss der
Wald regelmäßig aufgeforstet werden. Bei guter Waldbewirtschaftung ist Holz eine unerschöpfliche Energiequelle.
85
NL
FR
EN
DE
Service en garantie
Service et garantie
Service and guarantee
Service und Garantie
Service en garantie
Met een Barbas bent u verzekerd van absolute topkwaliteit.
Én van de allerbeste service. Een eventuele storing of defect
wordt zo snel mogelijk verholpen via uw dealer, die daarbij
eventueel een beroep kan doen op het gespecialiseerde
Barbas-serviceteam.
Service et garantie
Avec un Barbas, vous êtes certain de la qualité supérieure
absolue. Et du meilleur service qui soit. Une défaillance ou un
défaut éventuel est solutionné le plus rapidement possible par le
biais de votre revendeur, qui peut éventuellement faire appel à
l’équipe de service Barbas.
Service and guarantee
With a Barbas, you are guaranteed absolute top quality. And the
very best service. In the unlikely event of a malfunction or defect,
your dealer will assist you as quickly as possible, and if necessary
he can call in the assistance of the specialised Barbas service team.
Service und Garantie
Ein Barbas garantiert Ihnen absolute Spitzenqualität und allerbesten Service. Sollte einmal eine Störung oder ein Defekt auftreten,
kümmert sich Ihr Vertragshändler so schnell wie möglich um die
Lösung des Problems und nimmt dazu eventuell auch die Spezialisten des Barbas-Serviceteams in Anspruch.
De Barbas haarden en kachels ondergaan een groot aantal
controles voordat deze de fabriek in Bladel verlaten. Hierdoor
voldoen alle haarden en kachels aan de hoge kwaliteitseisen die
Barbas aan haar producten stelt. Daarom geeft Barbas 10 jaar garantie op de romp van het toestel en op onderdelen van het toestel
een jaar. Voor verbruiksonderdelen als glas(koord), gietijzer,
thermokoppel en het binnenwerk van de stookruimte wordt
eenzelfde garantie gegeven tot na de eerste stook.
Les foyers et les poêles Barbas subissent un grand nombre de
contrôles avant de quitter l’usine de Bladel, aux Pays-Bas. Ainsi,
tous les foyers et poêles satisfont aux exigences de qualité élevées
posées par Barbas. C’est la raison pour laquelle Barbas accorde 10
ans de garantie sur le revêtement extérieur de l’appareil et un an
sur les pièces. Pour les pièces sujettes à l’usure comme la vitre
(cordon), la fonte, le thermo-couple et la section intérieure de la
chambre de combustion, une garantie unique est accordée
jusqu’après la première chauffe.
Indien een toestel uit het assortiment gaat, zorgt Barbas dat
onderdelen die voor het goed functioneren van het toestel
noodzakelijk zijn minimaal 10 jaar, na stopzetten van de productie,
leverbaar blijven, dan wel vervangingsartikelen beschikbaar
heeft.
Installatie en onderhoud
Achter ieder Barbas product schuilt techniek. Daarom wordt er
uitsluitend geleverd via een netwerk van deskundige Barbas dealers.
Specialisten die alles weten over het inbouwen, plaatsen en installeren van haarden en kachels, over rendement en luchthuishouding, veiligheid en verbrandingsprocessen, zuurstoftoevoer en
rookgasafvoer. Zij staan garant voor gericht en persoonlijk advies
en voor een correcte, verantwoorde en veilige installatie.
Jaarlijks onderhoud aan de installatie is van wezenlijk belang om
blijvend te genieten van uw Barbas en dit wordt dan ook dringend
geadviseerd. U kunt hierover afspraken maken met uw dealer.
Si l’appareil est retiré de l’assortiment, Barbas veille à ce que les
pièces nécessaires à son bon fonctionnement restent livrables durant au moins 10 ans après la cessation de la production, ou ces
pièces seront remplacées par d’autres équivalentes et disponibles.
Installation et entretien
La technique se cache dans tous les produits Barbas. C’est pour
cette raison que nous livrons uniquement par le biais d’un réseau
de revendeurs Barbas expérimentés. Des spécialistes qui savent
tout de l’encastrement, du placement et de l’installation de foyers
et de poêles, du rendement, de la sécurité et des processus de
combustion, de l’arrivée d’air et de l’évacuation des fumées. Ils
sont garants de conseils ciblés et personnalisés ainsi que d’une
installation correcte, responsable et sûre.
L’entretien annuel de l’installation revêt une importance capitale
pour continuer à profiter de votre Barbas et il est donc vivement recommandé. Pour ce faire, vous pouvez contacter votre revendeur.
Barbas fires and hearths undergo a large number of checks before
they leave the factory in Bladel. This ensures that all fires and
hearths meet the high quality standards that Barbas sets for its
own products. For this reason, Barbas gives a 10-year warranty
on the body of the appliance and one year on the parts of the
appliance. For user parts such as glass, glass (cord), thermocouple
and the interior of the combustion chamber, a similar guarantee
is given until after the first burning.
If a model is dropped from the range, Barbas ensures that
the components necessary for the fire to function properly are
available for at least 10 years after production has ceased, or has
a replacement article available.
Installation and maintenance
Behind every Barbas product there is a wealth of technique.
That is why they are only available from a network of expert
Barbas dealers. Specialists who know everything about building in,
fitting and installing fires and stoves, about output and air control,
safety and combustion processes, air supply and combustion gas
extraction. They guarantee a personal, specific advice and a correct,
responsible and safe installation.
Annual maintenance of the installation is important for your
continued enjoyment of your Barbas and is strongly recommended.
You can make an appointment for this with your dealer.
Die Kamine und Öfen von Barbas durchlaufen erst mehrere Kontrollen, bevor sie die Fabrik in Bladel verlassen. Auf diese Weise
werden alle Produkte dem hohen Qualitätsanspruch von Barbas
gerecht. Außerdem gewährt Barbas 10 Jahre Garantie auf den Rumpf
der Geräte und ein Jahr Garantie auf einzelne Teile. Für Verbrauchsteile wie Glas(cord), Teile aus Gusseisen, Thermoelemente und für
den Brennraum wird ebenfalls ein Jahr Garantie bis zum ersten
Anheizen gewährt.
Wenn ein Modell aus dem Sortiment genommen wird, gibt Barbas
nach der Einstellung der Produktion eine 10jährige Liefer-garantie
für Teile, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts erforderlich sind, oder hat Ersatzteile zur Verfügung.
Installation und Wartung
Hinter jedem Barbas Produkt verbirgt sich eine ausgeklügelte Technik.
Aus diesem Grund kann Barbas ausschließlich über ein Netzwerk
aus fachkundigen Vertragshändlern bezogen werden. Spezialisten,
die alles über den Einbau, den Aufbau und die Installation von Kaminen und Öfen, über Wärmeleistung und Lufthaushalt, Sicherheit
und Verbrennungsprozesse, Sauerstoffzufuhr und Rauchgasabfuhr
wissen und sich für eine fachkundige, persönliche Beratung sowie
eine ordnungsgemäße und sichere Montage verbürgen.
Eine jährliche Wartung der Installation ist für den fehlerfreien
Betrieb Ihres Barbas von wesentlicher Bedeutung und wird daher
dringend empfohlen. Ihr Vertragshändler trifft gerne entsprechende
Vereinbarungen mit Ihnen.
87
88
Welkom in onze showroom
Welcome in our showroom
In onze sfeervolle showroom te Bladel -onder Eindhoven- staat een selectie van
onze meest recente Barbas en Bellfires haarden en kachels ruimtelijk uitgestald
NL
en komen al brandend optimaal tot hun recht. Laat u inspireren en kom een
kijkje nemen. U bent van harte welkom!
De showroom is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op
zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.
Our elegant showroom in Bladel - just below Eindhoven - features a selection of
our most recent Barbas and Bellfires hearths and fires, exhibited in spacious
EN
surroundings and burning, so that they really come into their own. Let yourself
be inspired and come and take a look. You are warmly welcome! The showroom is open
from Monday to Friday, from 8.30 am to 4.30 pm, Saturday from 10.30 am to 4.00 pm.
We hope to be able to welcome you soon.
Bienvenu dans notre showroom
Willkommen in unserer Ausstellung
Notre showroom convivial à Bladel, à proximité d’Eindhoven aux Pays-Bas,
propose une sélection de nos plus récents foyers et poêles Barbas et Bellfires,
exposés de manière claire et en activité. Venez les admirer et laissez-vous
inspirer. Nous vous souhaitons la bienvenue !
Le showroom est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Ouverture le samedi de
10h30 à 16h00. Nous espérons vous accueillir prochainement.
In unserer Ausstellung in Bladel (unterhalb von Eindhoven) präsentieren wir
eine übersichtliche Auswahl unserer neuesten Barbas und Bellfires Kamine und
Öfen, die in stilvoller Atmosphäre auch im Brenneinsatz begutachtet werden
können. Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie mal herein. Sie sind herzlich willkommen!
Die Ausstellung ist von montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr geöffnet,
Samstag von 10.30 Uhr bis zu 16.00 Uhr. Wir hoffen Sie recht bald begrüßen zu dürfen.
Showroom
FR
DE
90
91
Interfocos UK
Interfocos FR
for other countries
for UK and Ireland
for France
Hallenstraat 17
NL - 5531 AB Bladel
The Netherlands
T + 31 (0)497 33 92 00
F + 31 (0)497 33 92 10
[email protected]
www.barbas.nl
(Met showroom)
P.O. BOX 6940
Kidderminster
DY11 9EW - United Kingdom
T + 44 (0)1562 515715
F + 44 (0)1562 827826
[email protected]
www.bellfires.co.uk
(No showroom)
63 avenue de Versailles
75016 Paris - France
T + 33 (0)385 390 446
F + 33 (0)385 393 734
[email protected]
www.barbas.com
(Pas de showroom)
Barbas is een geregistreerd handelsmerk, onder licentie gevoerd door
Interfocos BV.
Gepubliceerde foto’s zijn bedoeld om een sfeerimpressie van mogelijke opstellingen te tonen. Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks bestaat de
mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet langer compleet is. Barbas is
niet verantwoordelijk voor resultaten van handelingen die genomen zijn enkel op basis
van deze brochure. Barbas adviseert daarom altijd professioneel en deskundig advies te
raadplegen, alvorens over te gaan op activiteiten enkel gebaseerd op deze brochure.
NL
Barbas is a registered trademark, held under licence by Interfocos BV.
EN
All pictures in this brochure are meant to give an impression on possible settings and ideas. This brochure has been compiled with the utmost care. Nevertheless it is
possible that certain information included is now outdated or no longer complete. Barbas
is not responsible for results of actions taken purely on the basis of this brochure. Barbas
therefore recommends taking professional expert advice before undertaking any actions
purely based on the information in this brochure.
Barbas est une enseigne enregistrée sous licence de Interfocos BV.
FR
Les photos publiées ont pour but de montrer les possibilités d’une mise en scène
des produits. Cette brochure a été réalisée avec le plus grand soin. Il se peut malgré tout
que certaines informations soient obsolètes ou ne soient plus complètes. Barbas se
réserve le droit de modifier certaines données et rejette toute responsabilité d’une poursuite juridique uniquement sur la base de cette brochure. Par conséquent, Barbas vous
conseille de toujours consulter les concessionnaires Barbas ou des spécialistes, avant
d’entreprendre toute action uniquement sur la base de cette brochure.
Barbas ist eine eingetragene Marke, unter Lizenz geführt von Interfocos BV.
DE
Alle Fotos in diesem Katalog haben das Ziel einen Eindruck zu vermitteln von
möglichen Aufstellungen. Obwohl diese Broschüre mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, daß bestimmte Informationen überholt oder nicht mehr vollständig sind. Barbas übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen
von Handlungen, die lediglich auf der Grundlage dieser Broschüre erfolgen. Deshalb
empfiehlt Barbas, sich stets vom Fachmann sachkundig beraten zu lassen und keinerlei
Tätigkeiten durchzuführen, die einzig auf dieser Broschüre basieren.
329362 / 16
Colophon
Interfocos BV
Voor méér vuurbeleving zie ook …
Pour d’autres ambiances de feu voir aussi …
fire
For more fire experience also take a look at …
Für mehr Feuererlebnis sehen Sie sich auch an …
fire
keep your
keep your
for life
for life
Houthaarden vrijstaand
Poêles à bois
Woodfires - stove
Holzkamine - Kaminofen
Houthaarden inbouw
Foyers encastrables à bois
Woodfires - built-in
Holzkamine - Einbau
an Interfocos brand
fire
an Interfocos brand
fire
keep your
keep your
on demand
on demand
Gashaarden inbouw
Foyers encastrables au gaz
Gas fires - built-in
Gaskamine - Einbau
an Interfocos brand
Gashaarden inzet
Foyers inserts au gaz
Gas fires - insert
Gaskamine - Einsatz
an Interfocos brand
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement